Page 1

เสียงสะอื้น ....จากสิ่งมีชีวิต..... นำ้ ทิพย์ ทิพยะพร

ภาพความเสี ยหายของต้นไม้ที่ยนื ต้น ตาย หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ที่ผา่ นมา ต้นไม้กลายเป็ นเพียงแค่ท่อนไม้หมดโอกาสที่จะ ให้ออกซิเจนแก่มนุษย์เราอีกต่อไป ต้นไม้แต่ละต้นต้อง ใช้เวลายาวนานหลายปี กว่าจะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ ร่ มเงาแก่เราได้แต่เมื่อเกิดอุทกภัยเป็ นเวลานาน จึงทาให้ ต้นไม้ยนื ต้นตายหลังจากนั้นมันก็โดนโค่นลงกองไว้ อย่างไร้ประโยชน์อีกต่อไป ใบไม้ร่วงหล่น จนหมดต้น เหมือนกับคน ปนน้ าตาเมื่อ ภัยธรรมชาติมาถึง ต้นลีลาวะดีเริ่ มยืนต้นตายโดยมี สัญญาณบอกเหตุ คือ ใบค่อย ๆ ร่ วงหล่นจนหมดต้น ต้นไม้ที่เคยให้ความสวยงาม ในยามที่เรามองแล้วรู ้สึกสดชื่นเหมือนกับว่าโลกนี้สวยงามหน้าอยู่ มีชีวติ ชีวา ถูกแต้มสี สันด้วยสี ของดอกไม้ ให้ความรู ้สึกชุ่มชื่นหัวใจด้วยต้นไม้ที่เต็มไปด้วยสี เขียว แต่สิ่งเหล่านั้นถูกพรากไปกับสายน้ า

ถ้ามนุษย์เราไม่ช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อม ทะนุ

ถนอมราวกับว่าโลกโบนี้เป็ นเสมือนลมหายใจของตัวเอง ตราบนั้นธรรมชาติที่พวกคุณโหยหา คุณจะไม่มีวนั ได้เห็นและได้สัมผัสมันอีกตลอดการมีลมหายใจของคุณเอง


งานข่าวชิ้นที่สอง  

เกี่ยวกับความเสียหายหลังอุทกภัย