Woningkwaliteit - Procedures en de gevolgen

Page 1

Wat zijn de gevolgen van een ongeschikte (en onbewoonbare) woning? Voor de eigenaar Het verhuren of het ter beschikking stellen van een ongeschikt en/of onbewoonbare woning is strafbaar. De woning komt op datum van het besluit terecht op VIVOO (Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid), waarbij de eigenaar jaarlijks een heffing dient te betalen aan Vlaanderen. Indien de eigenaar binnen het jaar na opname de nodige werken heeft voltooid en dit kan aantonen door middel van een conformiteitsattest, moet er geen heffing betaald worden. De eigenaar moet zelf een hercontrole aanvragen bij de gemeente. Bedrag Onder bepaalde voorwaarden kan door de Vlaamse belastingsdienst een vrijstelling of opschorting verkregen worden. Deze voorwaarden kan u vinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Voor de bewoner De burgemeester kan beslissen dat u de woning moet verlaten. In zeer uitzonderlijke gevallen heeft u recht op een huursubsidie of voorrang voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Contacteer het OCMW of woonloket van uw gemeente voor meer informatie. Het huurcontract wordt door een besluit van de burgemeester niet ontbonden. Wel kan u in sommige gevallen een verminderde huurprijs bekomen via het vredegerecht. Het is zeker en vast niet de bedoeling om op eigen initiatief geen huishuur meer te betalen! Bij een sociaal verhuurkantoor (SVK) krijgt u een hogere score en komt u hoger op de ranglijst.

Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woonkwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Codex Wonen. Deze wettelijke kwaliteitsvereisten zijn 0 absolute minimumnormen voor alle bestaande woningen.

Ongeschikt: de woning heeft minstens één gebrek van categorie II.

Ongeschikt en onbewoonbaar: de woning heeft minstens één gebrek van categorie III.

WAT ALS MIJN WONING NIET IN ORDE IS?

Procedures woningkwaliteitsproblemen en de gevolgen Meer info over woonkwaliteitsnormen, het technisch verslag, rookmelders, minimale normen dakisolatie, … www.wonenvlaanderen.be

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse


START PROCEDURE Melding kwaliteitsprobleem bij woonloket Via belanghebbenden: huurders, buren, politie, OCMW, dienst bevolking, dienst ruimtelijke ordening, Wonen-Vlaanderen Meldingsformulier invullen Afgifte ontvangstbewijs

ONDERZOEK GEGRONDHEID Vooronderzoek gemeente Afspraak met bewoner: onderzoek ter plaatse Woningcontroleur 3Wplus maakt technisch verslag op: Geen gebreken categorie II of III > klacht ongegrond Vanaf gebrek categorie II of III of 7 gebreken categorie I > klacht gegrond Technisch verslag naar eigenaar en bewoner Op basis van technisch verslag kan een van onderstaande procedures gevolgd worden

WAARSCHUWINGSPROCEDURE HERSTELTERMIJN Bij woningen waar de gebreken op korte termijn opgelost kunnen worden Maximale termijn van anderhalve maand Gemeente moet hersteltermijn ten laatste één maand na de melding bezorgen aan eigenaar en bewoner

MELDING HERSTEL Eigenaar meldt het herstel aan de gemeente binnen de opgelgde termijn Wanneer er geen melding is, wordt de administratieve procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid automatisch opgestart

HERCONTROLE De gemeente voert een nieuw onderzoek Moet plaatsvinden binnen 3 maanden na melding Resultaten Geen gebreken categorie II of III > Uitreiking gratis conformiteitsattest Vanaf gebrek categorie II of III of 7 gebreken categorie I> opstart administratieve procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid

Het onderzoek Enkel visuele en objectieve vaststellingen Aan de hand van technisch verslag Op basis van categorieën: hoe erger het gebrek hoe hoger de categorie van dat gebrek

ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ONGESCHIKT EN ONBEWOONBAARHEID ADVIESVRAAG WONEN VLAANDEREN Bij woningen waar de gebreken niet op korte termijn hersteld kunnen worden Woningcontroleur Wonen Vlaanderen voert een nieuw onderzoek uit Gewestelijk ambtenaar verstuurt advies naar gemeente

BETROKKENEN INFORMEREN EN HOREN Informeren Begeleidende brief met advies Wonen Vlaanderen Technisch verslag (en omstandig verslag) Aanbieden hoorrecht (14 dagen) Hoorrecht Schriftelijk of mondeling Argumenten eigenaar en bewoner

BESLUIT BURGEMEESTER Op basis van advies en argumenten hoorrecht Wijzen op gevolgen (o.m. heffingen) Maatregelen nemen (stopzetten bewoning, herhuisvesting, ...) Beroepsmogelijkheden melden Wordt verstuurd naar eigenaar, bewoner en verzoeker

BEROEP Minister van wonen Tot 30 dagen na kennisgeving besluit Bij 'stilzitten' burgemeester na 3 maand klacht Inhoudelijke en procedurele aspecten Beslissing na 3/4 maanden


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.