Page 1

m e m ò r i a

2 0 1 2

c a t a l à

1

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


2

memòria 2012


índex 05 presentació 06 07

organigrama funcional serveis gestionats

08 09 11 12 13 14 15

servei de rehabilitació comunitària servei de joves servei d’inserció sociolaboral servei prelaboral de Sabadell oficines tècniques laborals lleure: club social POL+ habitatge: serveis de suport a la vida autònoma

16

empreses d’inserció (EI)

19 recursos 19 19

recursos humans gestió econòmica

22 qualitat 23

aliances i col·laboracions

24

docència i investigació

26

participació i promoció de la salut mental

27

relació d’administracions i entitats

28

amb el suport de...

3

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


4

memòria 2012


presentació

“construint salut mental comunitària” Benvolgudes / benvolguts, La Fundació Els Tres Turons (F3T) és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre, creada el 1985 al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. La seva missió és la promoció i suport de la salut mental comunitària. Població atesa: persones de 16 a 65 anys afectades de trastorns mentals greus/severs i amb necessitat d’un suport que afavoreixi la seva integració a la comunitat. Es desenvolupen diferents programes i serveis adreçats a afavorir la inclusió social dels usuaris, que constitueixen un circuit integral d’atenció en l’àmbit de la rehabilitació. Els serveis estan concertats / subvencionats amb diferents Administracions Públiques i es desenvolupen en diferents àrees d’actuació: rehabilitació ­c omunitària, inserció sociolaboral, habitatge, lleure i economia social. Aspectes més destacables de 2012 Millora d’infraestructura amb la reforma de locals: al local de Fastenrath s’han fet reformes, s’hi ha instal·lat una cuina industrial (per al taller de l’especialitat). • Planificació de noves accions: capacitació en accessibilitat audiovisual (2013) • Dins de l’aliança estratègica de Barcelona Salut Mental, s’han creat i consolidat diferents grups de treball com: Consell de Participació de BCN (amb la participació d’usuaris , familiars i professionals) i el P ­ rograma Transversal d’Habitatge.

5

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


organigrama funcional Esquema de l’estructura organitzativa de la Fundació.

Patronat Presidència

Consell Directiu Direcció General Qualitat

Gerència

Direcció Tècnica

Àrea Administrativa

Servei de Rehabilitació Comunitària

Direcció de Serveis

Club POL+

E m p r e s a­

d’Inserció

Passar Via

Serveis de Suport a la Vida Autònoma

Servei de Joves

Serveis d’Inserció Sociolaboral

6

memòria 2012


serveis i recursos gestionats Durant el 2012 es van atendre als diferents serveis 631 persones (un 5% més que el 2011) majoritàriament residents a la zona del nord de Barcelona (Horta-Guinardó i Nou Barris). A més hi ha 18 treballadors en procés d’inserció a l’empresa d’inserció Passar Via.

Àrea

Nom

Inici

Conveni o contracte

Places

Persones ateses

Servei de Rehabilitació Comunitària

1985

Servei Català de la Salut

65

187

Servei de Joves

2006

Servei Català de la Salut

25

102

Servei Itinere

2000

Dept. d'Empresa i Ocupació

10

45

Servei Prelaboral

2003

Dept. d’Acció Social i Ciutadania, ICASS

50

113

Servei Prelaboral de Sabadell

2009

Ajuntament de Sabadell

25

65

Oficina Tècnica Laboral

2002

Diputació de Barcelona

Membre de la Secretaria Tècnica i Supervisió a l’equip de 3 OTL

Lleure

Club Social Pol +

2006

Dept. d’Acció Social i Ciutadania, ICASS

Mòdul B

Habitatge

Servei de Suport a la Vida Autònoma

2008

Dept. d’Acció Social i Ciutadania. ICASS. Programa de Suport Autonomia a la Llar

Passar Via, empresa d’inserció

1998

Servei de rehabilitació comunitària

Inserció sociolaboral

Economia social

106

29

18 treballadors/es en inserció

7

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


rehabilitació comunitària Servei de Rehabilitació Comunitària Horta - Guinardó

És un servei d’atenció especialitzada en l’àmbit de la r­ e habilitació psicosocial que forma part de la X­ a rxa P­ú blica de Salut Mental del Servei Català de la Salut. L’objectiu principal és la millora de la qualitat de vida i l’autonomia personal i social. El seu àmbit territorial de referència és el districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i s’hi accedeix a través dels dispositius de la xarxa de salut mental d’aquest mateix districte, preferentment del Centre de Salut Mental, amb els quals es manté una coordinació estable amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial de les persones ateses. El servei ofereix un Pla Funcional d’Activitats adreçat a la millora de les capacitats personals, habilitats socials, habilitats de la vida diària, aptituds i millora en les relacions interpersonals. Servei de Rehabilitació Comunitària Horta-Guinardó· població atesa Total atesos: 187

Usuaris nous vinculats 2012: 54

Edat

de 16 a 25: 0%

26-40: 27%

Sexe

Homes: 65%

Dones: 35%

Servei de procedència

CSMA: 50%

H Dia: 26%

U. Subaguts: 9%

Altres: 15%

Diagnòstics

T. psicòtics: 72%

T. personalitat: 5%

T. afectius: 10%

Altres: 13%

8

memòria 2012

Més de 41: 73%


S’ofereix un programa individualitzat de rehabilitació i reinserció ajustat a les necessitats de la persona que s’atén i de la seva família. L’atenció s’articula a través d’intervencions grupals i individuals, així com suport a la família. La intervenció s’estructura en diferents programes: potenciació d’hàbits i capacitació psicosocial (tallers de marqueteria, hort i jardineria, ceràmica, etc.); potenciació d’hàbits i capacitació psicosocial, dirigit a població amb elevat nivell de disfuncionalitat o de suport a les llars residències; activitats de la vida diària i instrumental; rehabilitació cognitiva; activitats expressives («Expressar-te», noves tecnologies, música, fotografia, teatre); hàbits saludables, socialització, atenció a les famílies, intervenció comunitària (ús d’equipaments comunitaris, participació en la comunitat, lluita contra l’estigma). És un servei que se sosté en una pràctica de treball comunitari, que dirigeix les actuacions a conèixer l’entorn i saber utilitzar els recursos del territori alhora que promou la participació activa de les persones com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Servei de Joves

Servei dirigit a oferir un espai de trànsit que faciliti que els i les joves puguin millorar els seus recursos psicosocials per tal d’iniciar o recuperar un projecte d’inserció ajustat a les seves necessitats personals, formatives i/o laborals. Forma part de la Xarxa Pública de Salut Mental del Servei Català de la Salut. S’adreça fonamentalment a joves entre 16 i 25 anys derivats des de la Xarxa de Salut Mental d’adults, infantojuvenil o equipaments psicoeducatius. L’àmbit territorial preferent és el nord de Barcelona (districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu). El servei ofereix un Pla Funcional d’Activitats adreçat a la millora de les capacitats personals, habilitats socials, habilitats de la vida diària, aptituds i millora en les relacions interpersonals. S’ofereix un programa individualitzat de rehabilitació ajustat a les ne­c essitats

9

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


dels joves i de la seva família. L’atenció s’articula a través d’intervencions grupals i individuals, així com suport a la família. La intervenció s’estructura en diferents programes: potenciació d’hàbits i capacitació psicosocial (tallers d’hort i jardineria, perruqueria, pintura,­ multimèdia i ràdio), rehabilitació cognitiva, inserció comunitària (coneixement i participació de l’entorn­ comunitari), activitats expressives (arts plàstiques, música, ràdio, teatre i fotografia), hàbits saludables, socialització i atenció ­f amiliar. Dins del servei es desenvolupa un projecte específic amb el centre educatiu Martí Codolar amb l’objectiu de fer tasques preventives en salut mental i facilitar el suport psicosocial in situ dels alumnes que presentin necessitats afegides a les pròpiament educatives i que dificulten el desenvolupament d’un projecte vital. També es fa la supervisió de l’equip educatiu. Servei de Joves · població atesa Total d’atesos: 102

Usuaris nous vinculats 2012: 51

Edat

de 16 a 25: 91%

26-40: 9%

Sexe

Homes: 71%

Dones: 29%

Servei de procedència

CSMA: 23%

Hosp. de Dia: 32%

CSMIJ: 5%

Altres: 40%

Diagnòstics

T. psicòtics: 48%

T. personalitat: 13%

T. afectius: 1%

Altres: 38%

10

memòria 2012

Més de 41: 0%


inserció laboral Serveis d’Inserció Sociolaboral

Constituïts pel Servei Itinere i el Servei Prelaboral, tenen l’objectiu de millorar les oportunitats d’inserció laboral. Ambdós serveis s’articulen per facilitar una intervenció integral ajustada a les necessitats i diferents moments de les persones ateses. S’adrecen a persones en edat laboral i l’àmbit territorial és Barcelona i la seva àrea metropolitana. Poden venir derivats des dels recursos de la Xarxa de Salut Mental o d’altres entitats. El pla de treball individual es consensua amb la persona. S’estableix una coordinació amb el seu centre derivant. Alhora es manté una col·laboració estreta amb el teixit empresarial i formatiu per incrementar les oportunitats formatives i laborals. La intervenció es duu a terme tant individualment com grupal, així com també es fa un treball amb la família.

• Servei Prelaboral. És un espai d’adquisició o recuperació de les

c­apacitats i hàbits socials i laborals bàsics. S’estructura en d ­iferents programes: diagnosi de l’ocupabilitat, capacitació laboral (tallers de

11

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


serveis administratius, manteniment d’espais urbans, manteniment d’edificis i cuina), orientació socioprofessional i acompanyament­ a la inserció sociolaboral i comunitària, suport a les famílies. És un servei subvencionat per l’ICASS.

• Servei Itinere. Té en compte tot el procés d’inserció laboral: valora-

ció de la situació inicial, anàlisi de competències, orientació professional, derivació a recursos formatius, pràctiques a empreses,­ recerca de feina i suport en el manteniment del lloc de treball. És un servei subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Servei d’Inserció Sociolaboral: Servei Prelaboral · Servei Itinere · població atesa Total d’atesos: 182

Usuaris nous vinculats 2012: 83

Edat

de 16 a 25: 1%

26-40: 66%

Sexe

Homes: 68%

Dones: 32%

Més de 41: 33%

Servei de procedència

CSMA: 52%

Hosp. de Dia: 15%

SRC - C. Dia: 7%

Altres: 26%

Diagnòstics

T. psicòtics: 66%

T. personalitat: 8%

T. afectius: 5%

Altres: 21%

Servei Prelaboral de Sabadell

Titularitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. La Fundació Els Tres Turons, mitjançant concurs públic, se n’encarrega de la gestió i desenvolupament des de començament. S’adreça a persones en edat laboral i el seu àmbit territorial és Sabadell i localitats del voltant. La derivació es fa a través de l’Oficina Tècnica laboral (OTL) de Sabadell. Espai d’adquisició o recuperació de les capacitats i hàbits socials i laborals bàsics. S’estructura en diferents programes: diagnosi de l’ocupabilitat, capacitació laboral (tallers de serveis administratius, manteniment d’espais urbans, manteniment d’edificis i cuina), orientació socioprofessional i acompanyament­ a la inserció sociolaboral i comunitària, i suport a les ­famílies.

12

memòria 2012


Servei Prelaboral a Sabadell · població atesa Total atesos: 65

Usuaris vinculats 2012: 31

Edat

de 16 a 25: 25%

26-40: 58%

Sexe

Homes: 65%

Dones: 35%

Servei de procedència

OTL: 100%

Diagnòstics

T. psicòtics: 52%

T. personalitat: 14%

Més de 41: 17%

T. afectius: 11%

Altres: 23%

Oficines Tècniques Laborals

Són una xarxa de serveis de valoració, orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb dificultats de salut mental de diferents municipis de la província de Barcelona. Està finançada per la Diputació de Barcelona. La nostra entitat forma part de la secretaria tècnica i realitza l’assessorament als equips professionals de les oficines de Sabadell, Cerdanyola del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat.

13

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


lleure Club Social POL+

Recurs adreçat a promoure la socialització i la inclusió social, així com fer un ús creatiu del lleure. S’adreça a persones r­e sidents prioritàriament a la zona nord de Barcelona. Les activitats que s’hi duen a terme se centren en el lleure i l’ús dels r­ e cursos de la comunitat i es decideixen entre els socis. Algunes de les a ctivitats són karaoke, ­ grup de dones, espai d’oci, taller d’informàtica,­ fotografia, cinefòrum, futbol, relaxació, caminades, pintura, cuina, s­ o rtides culturals, ràdio, ping-pong, grup literari, etc. Club Social POL+ · població atesa Total de socis: 115

Usuaris nous vinculats 2012: 37

Edat

de 16 a 25: 5%

26-40: 38%

Sexe

Homes: 65%

Dones: 35%

Servei de procedència

SRC-C Dia: 33%

Serveis Fundació: 24%

Inic. pròpia: 19%

Diagnòstics

T. psicòtics: 67%

T. personalitat: 9%

T. afectius: 4%

14

memòria 2012

Més de 41: 57%

Altres: 24% Altres: 20%


habitatge Serveis de Suport a la Vida Autònoma

Ofereix un suport professional al domicili i entorn de la persona per potenciar la seva autonomia i facilitar que es pugui sostenir la comunitat amb la millor qualitat de vida possible. Serveis de Suport a la Vida Autònoma · població atesa Total d’atesos: 29

Usuaris nous vinculats 2012: 1

Edat

de 16 a 25: 0%

26-40: 17%

Més de 41: 83%

Sexe

Homes: 62%

Dones: 38%

Servei de procedència

SRC-C Dia: 66%

Serveis Fundació: 28%

Inic. pròpia: 14%

Diagnòstics

T. psicòtics: 83%

T. personalitat: 3%

T. afectius: 0%

Altres: 6% Altres: 14%

S’adreça a persones més grans de 16 anys, preferentment incloses al ­P rograma TMS d’Horta Guinardó, i que necessiten un suport específic per mantenir-se en un habitatge dins de la comunitat. Mitjançant el pla individual s’intervé per facilitar l’autonomia al domicili: habilitats de la vida diària, participació a la comunitat i gestió de ­l ’­e ntorn. S’atén persones (16) que viuen als pisos amb suport professional de Can Travi (de propietat municipal i gestionats per la mateixa Fundació) i les que sol·liciten un suport al domicili particular mitjançant el Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar (PSALL) de l’ICASS.

15

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


empresa d’inserció Empresa d’Inserció Passar Via

És una SL, inscrita al registre d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una organització econòmica capaç de crear ocupació per a persones excloses del mercat, de forma competitiva i dotant els seus treballadors de la f­o rmació, habilitació i confiança necessaris per a­conseguir la i­n serció laboral normalitzada; els llocs de treball són de trànsit i temporals. Passar Via se sosté sobre la pràctica econòmica de venda de productes i ­s erveis, retribueix el treball amb salaris del conveni d’activitat, en el marc dels principis de ser socialment integradora, i habilita socialment i laboralment els seus treballadors. Les activitats econòmiques de l’empresa són jardineria i treballs forestals, construcció, pintura i manteniments, neteja d’espais públics i privats, repartiment a domicili en els mercats municipals d’Horta i de la Vall d’Hebron, arts gràfiques i venda de productes alimentaris. Passar Via continua treballant amb la voluntat de construcció d’alternatives econòmiques, que satisfan necessitats generals i d’inclusió a la societat de persones en situacions d’exclusió per factors de salut mental. En un entorn econòmic cada cop més

16

memòria 2012


difíci­l, hem mantingut l’essència i la sostenibilita­t necessària per continuar existint com a empresa d’economia social. En coherència amb aquest criteri, hem tancat la parada de productes alimentaris al Mercat d’Horta, sense deixar de fer-ne la comercialització i distribució. En contrapartida, hem expandit altres activitats de l’empresa com ara pintura i neteja. Passar Via s’ajusta als principis propis de les empreses d’inserció, activitat econòmica pròpia d’empresa i activitat social en la formació, habilitació laboral, integració i inserció sociolaboral dels treballadors que hi participen. La viabilitat de Passar Via se sosté en l’esforç permanent del conjunt de ­t r­e ­b alladors, la flexibilitat i adaptació als canvis i el manteniment de les bases del projecte. En el quart any de recessió econòmica, hem mantingut la facturació i volum de treball del 2010. Des del punt de vista d’ocupació, s’ha perdut un lloc de treball. Hem participat a INSERCIONA, la primera Fira Europea d’Empreses d’Inserció, que ha permès constatar la varietat i empenta del sector. S’han obert noves línies dins les activitats de producció per millorar l’oferta de l’empresa. Les activitats econòmiques realitzades a Passar Via han estat jardineria i treballs forestals, repartiment a domicili als Mercats d’Horta i Vall Hebron, neteja, pintura/ obres i arts gràfiques.

17

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


dades econòmiques Pressupost global Passar via: 272.118,59€ Ingressos 2010

Distribució ingressos per activitat econòmica

% sobre el Total

Activitat

% sobre el Total

Venda de productes o serveis

86,50%

Jardineria i forestal

Subvencions públiques

13,50%

Construcció, pintura i manteniments

19,72

Neteja

19,00

Servei a domicili de mercats

14,54

Subvencions privades

0

44,71

Arts gràfiques

1,91

Productes alimentaris

0,12

dades de RRHH i treballadors Dades de RRHH de l’empresa Ocupació anual

Dades de treballadors/es en inserció

Núm.

%

Distribució per edat

18

72

Fins a 25: 4

Estructura provinent d’inserció

1

4

Estructura de producció

4

16

Estructura de gestió

2

8

Treballadors en inserció

Nº: 2

Personal en pràctiques Llocs de treball

Núm.

%

Treballadors en inserció

12

66,67

Estructura de producció

4

22,22

Estructura de gestió

2

11,11

18

memòria 2012

De 25 a 45: 11

+ de 45: 3

Distribució per gènere Dones: 0

Homes: 18

Experiència laboral prèvia més de 6 mesos Sí: 13

No: 5

Resultats Inserció Inserció laboral

4

En recerca

4

Desvinculats del seguiment en acabar

1

No culminen el procés

2

Segueixen procés contractats a Passar Via

7


recursos Recursos Humans

La plantilla de la Fundació al gener del 2012 és de 51 professionals. Cada servei està constituït per un equip interdisciplinari amb diferents rols professionals (psicòleg, treballador social, tècnic d’inserció laboral, educ­a dors socials, integradors socials, talleristes...) en funció del servei. Respecte al gènere el 57 % de la plantilla són dones i el 43%, homes. Estabilitat laboral: el 85% dels treballadors tenen contracte indefinit. Salut laboral (accidents, absentisme, baixes): l’indicador és de 9,91 sobre 10.

Gestió Econòmica Compte de resultats 2012 Ingresos per les activitats* Altres ingresos de les activitats Despeses de personal

2.646.638,23 25.397,92 -2.043.242,91

Altres serveis d’explotació

-365.702,34

Amortitzacions del immobilitzat Subvencions i donacions traspassats al resultat Deteriorament i alienacions del immobilitzat Altres resultats

-53.917,20 4.783,73 -6.971,74 2.141,73

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ* Ingresos financers

209.127,42 5,66

Despeses financeres

-31.088,85 RESULTAT FINANCER

-31.083,19

RESULTAT DE L’EXERCICI*

178.044,23

*Cal tenir en compte els ingressos extraordinaris de 114.648,88 provinents de la liquidació de l’Associació Els Tres Turons

19

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


resum del balanç 2012 Passiu

2012

Patrimoni net

986.233,37

Fons Propis

953.253,47

Fons dotacional

60.000,00

Excedents d’exercicis anteriors

715.209,24

Excedent de l’exercici

178.044,23

Actiu Actiu no corrent Immobilitzat intangible Immobilitzat material Inversions en entitats del grup a llarg termini Inversions financeres a llarg termini

32.979,90

Actiu corrent

325.715,70

Existències

265.772,84

Deutors

665.437,27

Inversions en entitats del grup

Provisions a curt termini

205.358,45

Periodificacions a curt termini

Deutes a curt termini

244.284,63

Efectiu i altres actius líquids

Creditors per activitats i altres comptes a pagar

277.338,76

Subvencions, donacions i llegats rebuts Passiu no corrent Deutes a llarg plaç Passiu corrent

Periodificacions a curt termini

TOTAL ACTIU

26.769,01

Total passiu

2.005.757,06

evolució ingressos · despeses

2.392.458 2.040.633 2.324.357

1.102.948

Ingressos Despeses

20

memòria 2012


2012 785.722,33 13.849,94

relació d’ingressos 2012

753.403,82 3.006,00 15.456,57 1.220.034,73 420,33 1.056.013,47 45.095,98 3.656,37 114.848,58

2.005.757,06

2012

relació de despeses 2012

2.678.967 2.607.384 2.500.923

2012

21

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


qualitat N i v e l l d e S a t i s f a c c i ó d e l s U s u a r i s i Tr e b a l l a d o r s

Una premissa de la F3T és la transparència de la seva gestió i la millora contínua en la prestació dels seus serveis. En aquest sentit es porta a terme:

• Certificació per la norma ISO: 9001:2008 des de l’any 2003. (Tüv • • •

­R ei­n hald) Protecció de dades (Codi Tipus, Unió Catalana d’Hospitals) Auditoria de comptes anual (Faura Casas) Balanç Social (Xarxa d’Economia Solidària)

Satisfacció d’Usuaris i Familiars Una de les grans preocupacions de la Fundació és poder conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i les seves famílies en els diferents serveis de la Fundació i recollir-ne les propostes de millora i suggeriments sobre el ­f un­c ionament dels serveis. Anualment es passa una enquesta als usuaris i familiars, per tal de conèixer la seva opinió en diferents aspectes relacionats amb la seva estada al servei. Els resultats globals obtinguts (sobre una graella de l’1 al 10) són els ­s egüents:

Grau de satisfacció general amb el Servei SRC Usuaris

8,8

22

Familiars

9

memòria 2012

Servei de Joves

SSIL (SPL)

Usuaris

Usuaris

8

Familiars

8,2

8,6

Familiars

9,4

SPL Sabadell

Club

SSVA

Usuaris

Usuaris

Usuaris

9

Familiars

8,8

8,1

8,2


Com es pot observar, el grau de satisfacció és força elevat, amb una mitjana del 8,6.

Satisfacció dels Recursos Humans Els resultats de l’enquesta de balanç social reflecteix un valor global de 8 i augmenta respecte a anys anteriors (clima laboral, grau satisfacció, jornada laboral i conciliació). El pla de formació contínua té una valoració de 4 ­s obre 5­.

aliances i col·laboracions Es participa de forma activa en diferents xarxes tècniques i professionals per tal de millorar l’atenció de les persones amb trastorns mentals i generar sinergies en les intervencions. Barcelona Salut Mental Aliança funcional formada pel Centre de Psicoteràpia de Barcelona (CPB), Associació per a la SM d’Horta-Guinardó, l’Associació Septimania i la Fundació Els Tres Turons. Té per missió la millora de l’atenció i constituir un bloc territorial integrat de serveis. La Fundació forma part de xarxes en diferents àmbits:

• Salut mental: al Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental (participació a la junta directiva i als grups de rehabilitació comunitària,­

23

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


club social i inserció laboral) i a la Federació Espanyola ­d ’Associacions de Rehabilitació Psicosocial –FEARP– (membres de la junta).

• Inclusió social: a la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), les Entitats Catalanes d’Acció Social –ECAS– (membres de la junta directiva i de la comissió d’inserció laboral) i a la Xarxa d’Inserció ­S oc­i olaboral de Barcelona.

• Economia solidària: a la Xarxa d’Economia Solidària i a la Coop57. • Xarxes territorials: al Pla Comunitari Carmel Amunt, Interxarxes, Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó, Consell de Salut d’Horta-Guinardó, Consell Municipal de Persones amb Discapacitat d’Horta-Guinardó i el Consell de Discapacitats de Nou Barris.

• Institucionals: a la Coordinadora Catalana de Fundacions.

docència i investigació P a r t i c i p a c i ó e n G r u p s d e Tr e b a l l

• Comitè Operatiu de Salut Mental i Addiccions de Barcelona-Nord,

­ embres del plenari i coordinació del grup de treball d’infantojuvenil del m ­C omitè.

Participació en Jornades i Congressos, Publicacions

• IV Congrés FEARP (Saragossa): membres del comitè científic, realització d’una ponència i dues comunicacions.

• XXV Congrés de Salut Mental AEN (Associació Espanyola de •

­N eu­r o­p siqu­i atria­) : ponència. Article: «La unitat d’escolarització compartida», Psicopedagogia­ en Educació (març, 2012).

24

memòria 2012

Rev.

Àmbits

de


Docència

• Màster en Rehabilitació Psicosocial (Fòrum de Salut Mental de la

• •

Universita­ t Autònoma de Barcelona): membres del comitè acadèmic, ­c oordinació del mòdul d’inserció comunitària, participació com a docents de diversos professionals de l’entitat en diferents mòduls formatius. Gestió del conflicte (Fundació Cántabra Salud y Bienestar Social). Curs d’atenció a la salut mental a l’habitatge (Barcelona Salut Mental).

Pràctiques Universitàries

• Estada de pràctiques d’alumnes de diferents especialitats: Educació Social (UB), Màster de Rehabilitació Psicosocial (UAB), CFGM Atenció ­S ociosanitària (IES Salvador Seguí), Màster Arteràpia (UGI).

participació i promoció de la salut mental Un dels principals objectius de la Fundació és contribuir a la sensibilització­ i divulgació de la problemàtica de la salut mental i de l’exclusió social que se’n deriva, promovent la participació comunitària, des de la ­p reve­n ció i sensibilització, per tal de promoure la modificació d’actituds socials ­n egatives. En aquesta línia s’han desenvolupat activitats divulgatives adreçades al

25

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


­p úblic en general i s’ha participat en diferents activitats del territori. Les més ­d estacades són:

• Xerrades divulgatives a centres educatius sobre prevenció de malalties •

mentals i lluita contra l’estigma: IES Ferran Tallada, IES Salvador Seguí, IES Mollet i alumnes de l’Escola d’Infermeria de la UAB. Participació en l’organització d’actes al Districte: Festa Major, Carnaval, Sarao Poètic, Dia Mundial de la Salut Mental.

Una altra línia és la col·laboració amb entitats del territori per a la realització d’activitats conjuntes que facilitin la integració a la comunitat. Aquesta pràctica es porta a terme des de tots els serveis i pot anar des de la utilització d’espais comunitaris a l’organització d’actes i programes d’activitats conjunts. Des del Servei Prelaboral, per tal que el desenvolupament dels tallers s’acosti a la realitat productiva (treballar amb tasques reals, amb responsabilitats i temporització) i que tinguin una utilitat social, s’ha optat per establir acords amb entitats no lucratives i l’Ajuntament per fer obres d’utilitat social. Això comporta en la comunitat la visualització positiva de les persones amb problemes de salut mental, trencant amb l’imaginari social de la malaltia mental. Per als usuaris suposa passar d’exercir un rol passiu a un altre d’actiu i amb un component de retorn social (fer tasques que aportin un benefici social). Participar en espais comuns i interrelacionar-se amb altres persones. Les persones se senten útils i la seva feina és valorada pels altres, de manera que millora la seva autoestima.

26

memòria 2012


relació entitats

d’administracions

i

Ajuntament de Barcelona: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal de ­M ercats, Consorci Patronat Collserola i Departament ­d ’E­n senyament. Equipaments de barri: Biblioteca Can Mariner, Biblioteca El CarmelJuan Marsé, C.C. Carmel, Casal Font d’en Fargues, C.C. Torre Llobeta, C.C. Casa Groga, C.C. Les Bases, Casal de Barri de la Vall ­d ’­H ebron Can Travi, Casal la Miranda, Espai Jove Boca Nord, Cultural Esportiva Carmel C.D Carmelo i Boca Ràdio. Centres educatius: CEIP Font d’en Fargues, Escola d’Art Floral de Catalunya, IES Ferran Tallada, Centre Juvenil Martí Codolar, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya. Associacions i fundacions: Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, Fundació ARED La Llavor, Fundació Benallar i Fundació Roviralta. Comerç: Mercat Municipal d’Horta, Mercat Municipal de la Vall d’Hebron, ­Federació de Comerciants Cor d’Horta i Associació de Comerciants del C ­ armel.

Relació d’Empreses Col·laboradores ABX Logístics, Acycsa, Alifres SA, Andròmines, Arç Cooperativa, Ben Net, Can CET, Cepex, Cespa, Clece SA, Consum, Creser SA, Esintel, Fecetc, Fem-CET, Fundació Salut i Comunitat, Fundació Cassià Just, Fundació Claror, Fundación Konecta, GRUP LD, Grupo Logístico Carreras, Hidrorent, Inditex, Ingesan, Ingreen, Inintial-Rentokil, Integra, Jardiners Sant Adrià SCCL, Levis- Strauss, Mercasol, Moltacte Outlets, Ramdom House Mondadori, Recibaix, Recollim, Serbeclean, Serveis Educatius Pam i Pipa, Sodexho, Talher i Tundra.

27

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s


amb el suport de...

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

On Som? Seu Social Servei de Rehabilitació Comunitària Servei de Suport a la Vida Autònoma Club Social POL+ Carrer Fastenrath 208-212 08032 Barcelona Tel. 93 429 32 10 · Fax 93 420 86 96 fundacio@els3turons.org Serveis d’Insercio Sociolaboral Servei de Joves Carrer Pintor Casas 22 08031 Barcelona Tel. 93 215 83 25 · Fax 93 487 37 49 sociolaboral@els3turons.org

ADR E ÇA Club Social POL+ Carrer Amilcar 158 08032 Barcelona Tel. 93 435 14 72 club.pol@els3turons.org

PASSAR VIA E mpre sa d’Inse rció, S .L . C/Fa rnés , 15 · 08032 BCN Tel/FA X: 934 204 394 pa s s a rvia @ g m a il.com

@Fundacio3Turons https://www.facebook.com/els3turons.org http://www.youtube.com/fundacioels3turons Traducció i correcció al català: www.apostrof.coop

28

memòria 2012

http://www.els3turons.org

Fundació Els Tres Turons · Memoria 2012 · Català  

Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre creada l’any 1985 al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you