Page 1

ขอบคุณ วารสารขอบคุณ เล่มที่ 55 กันยายน-ธันวาคม 2553

ผมเริ่มจากข้าว เริ่มจากของจริง

วิถีชาวนาของทายาท ‘เตชะไพบูลย์’

กับปรัชญาชีวิตที่ไม่รวยล้น แต่เลี้ยงตัวได้อย่างไร้หนี้สิน

นตามโลก : หมุ

3M MPro 150 โปรเจ็คเตอร์บนฝ่ามือ

ผู้พิชิตรางวัล Edison Award 2010 ตกรรมและเทคโนโลยี : นวั

Protective Material ธรรมะคนทำงาน :

ทำงานอย่างไรให้ไป World Class


ตอบสนองความต้องการ สุขใจไปกับสีสัน..แม้ ในวันที่ต้องเข้าเฝือก

เฝือก Scotchcast

TM

Home

Outdoor

(สก๊อตช์แคสต์) จาก 3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการเข้าเฝือก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว น้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับเฝือกแบบเดิม พร้อมสีสันสดใสมีให้เลือกถึง 6 สี 3เอ็ม ขอแนะนำเฝือกที่คิดค้นพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยคลายความกังวลใจ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ในการเข้าเฝือก สะดวกสบาย

สามารถใส่และถอดเฝือกได้อย่างรวดเร็ว เฝือกใช้เวลาในการแข็งตัวประมาณ 3-4 นาที และสามารถใช้งานได้หลังจากเฝือกแข็งตัวแล้ว 30 นาที*

Working

แข็งแรง

เฝือกไม่เปราะหรือแตกร้าวง่าย และเมื่อโดนน้ำสามารถทำให้แห้งโดยใช้ผ้าขนหนูซับ แล้วเป่าด้วยเครื่องเป่าผม*/**

น้ำหนักเบา

Activity

ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

มีสีให้เลือกถึง 6 สี

สามารถเลือกสีสันได้ตามความต้องการ

ระบายอากาศได้ดี

*ตามคำแนะนำของแพทย์ **ควรใช้คู่กับสำลีรองเฝือก 3M Wet & Dry Cast Padding

Lifestyle

Health Care Business 3M Thailand Limited 12th Floor, Serm-Mit Tower 159 Asoke-Montri Road, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110 Phone : (66)2 260 8577 Fax : (66)2 261 7535 www.3M.com/th ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ 801/2551


หมุนตามโลก

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

สารบัญ

เล่มที่ 55 กันยายน - ธันวาคม 2553

03 หมุนตามโลก :

3M Mpro 150 โปรเจ็คเตอร์บนฝ่ามือ ผู้พิชิตรางวัล Edison Award 2010

04 เรื่องจากปก :

ผมเริ่มจากข้าว เริ่มจากของจริง วิถีชีวิตชาวนาของทายาท “เตชะไพบูลย์” กับปรัชญาชีวติ ที่ไม่รวยล้น แต่พน้ กับดักหนีส้ นิ

08 สินค้าใหม่ 10 รักเรา รักษ์โลก : ธรรมชาติเอาคืน

11 นวัตกรรมและเทคโนโลยี : Protective Material

14 เคล็ดลับนักบริหาร : งานอิสระเหมาะกับคุณไหม

16 อยู่ดีมีสุข :

ชะตา (ฟ้า) ไม่ ได้ลิขิต

17 เข้าครัว : เสน่ห์ ปากน้ำ

18 รอบตัวเรา : ปิดหู ปิดตา ปิดปาก

>> ในยุคที่อะไรต่อมิอะไรก็ถูกย่อลงมาอยู่บนฝ่ามือ เพื่อ ความคล่องตัว สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุค ปัจจุบนั แถมยังต้องอัดแน่นด้วยคุณภาพ ใช้งานง่าย ไม่ จะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งปัจจุบันก็ ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเพียงการสัมผัสหน้าจอ ที่เรียก กันว่า แท็บเล็ต (Tablet) ซึง่ กำลังเป็นทีน่ ยิ ม วิวฒ ั นาการ ของเครื่องโปรเจ็คเตอร์ก็เช่นเดียวกัน ทำอย่างไรให้นัก Present งานมืออาชีพไม่ต้องหอบหิ้วเอาเจ้าโน้ตบุ๊คเพื่อ ไปเชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจ็คเตอร์ให้วุ่นวาย ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจาก 3เอ็ม ที่มุ่งมั่นพัฒนา สินค้าอย่างต่อเนือ่ ง ได้พฒ ั นาและปฏิวตั อิ ปุ กรณ์สำนักงาน อย่างเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก และราคาแพง จนมาเป็นโปรเจ็คเตอร์พกพาขนาดเพียง ฝ่ามือ แต่ประสิทธิภาพเกินตัว อย่าง 3M Mpro150 ที่ ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนัก Present งานทัง้ หลาย ด้วยน้ำหนักเพียง 160 กรัม หลอดภาพ LED คุณภาพสูง ใช้งานได้ยาวนานถึง 20,000 ชัว่ โมง ฉายภาพ ได้ ใหญ่ถึง 50 นิ้ว ด้วยการแสดงภาพระบบ VGA ที่มี ความละเอียด 640x480 พิกเซล ที่สำคัญคือสามารถใช้ งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องกังวลกับการหาปลั๊กไฟ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นคอมพิวเตอร์ ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออนโพลีเมอร์ที่ใช้งานได้ถงึ 2 ชัว่ โมง โปรเจ็คเตอร์ตวั นี้ มีหน่วยความจำในตัว 1 Gb. บวกกับ Micro SD Card 2 Gb. และรองรับได้สงู สุดถึง 16 Gb. ไว้สำหรับเก็บข้อมูล ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Microsoft Power Point, Excel,

20 กิจกรรม 3เอ็ม 21 ธรรมะคนทำงาน :

ทำงานอย่างไรให้ ไป World Class

22 3เอ็ม ออนไลน์ 23 หน้า 23 หน้านี้มีรางวัล

ทีป่ รึกษา : ซี.เอ็ม.ชู l ดร.ประกอบ กิตพิ ชิ ยั l สุจนิ ดา ประสงค์ตนั สกุล l จตุพร โปราณานนท์ บรรณาธิการ : ขวัญวนา อุ้มญาติ กองบรรณาธิการ : พรทิพา ชวลิตวาณิชากร l อนันต์ กิตติทวีสิน l สุมาลี เสาะหาวิทย์ l สาทณี วัตสันตชาติ วารสารขอบคุณ ควบคุมการผลิตและจัดทำโดย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 8577 โทรสาร 0 2261 7535 www.3M.com/th อีเมล์ : 3Mthailand@mmm.com บทความและรูปภาพในวารสารขอบคุณ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย

และเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท พี แอนด์ พี เวิลด์ไวด์ แอสโซซิเอท จำกัด 111/2 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2907 0900 โทรสาร 0 2907 0908 พิมพ์ที่ บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด

Word, Adobe PDF โดยไม่ตอ้ งแปลงไฟล์ รวมถึงไฟล์ภาพ ไฟล์วดิ ี โอ เพลง เรียกว่าทำงาน ดูหนัง ฟังเพลง รวมกันอยู่ ในเครือ่ งเดียว ถ้ายังไม่จใุ จจะพ่วงต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ ก็สามารถทำได้ อย่างเช่น Computer Notebook, iPhone, iPod, iPad, หรือแม้แต่เครื่องเล่น PSP และด้ ว ย 3เอ็ ม คื อ องค์ ก รที่ มุ่ ง มั่ น ในการคิ ด ค้ น พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นอั น ที่ จ ะสรรสร้ า งนวั ต กรรม เพื่ อ ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผลงาน ชิน้ เล็กๆ แต่ประสิทธิภาพไม่เล็ก อย่างเครือ่ งโปรเจ็คเตอร์ Mpro150 นั้น ยังได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ พิจารณารางวัล Edison Award ให้ได้รบั รางวัลผลิตภัณฑ์ ยอดเยีย่ ม เหรียญทอง สาขาเทคโนโลยี ในปี 2010 Best New Product, Gold Technology สำหรับนวัตกรรม ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เกี่ยวกับ Edison Award นั้น ชื่อรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่ Thomas Alva Edison (1847-1931) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งมีผลงานประดิษฐ์มากมาย

ผลงานของเขาถูกจดสิทธิบตั รกว่า 1,093 ในสหรัฐอเมริกา รางวัล Edison Award นั้นเป็นที่ยอมรับในระดับโลกคือ รางวัลนานาชาติจากสหรัฐอเมริกาที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สร้าง New Category ให้แก่ตลาด เป็นผู้นำในการครองตลาด และสร้างไลฟ์สไตล์ ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโ ภค โดยแบ่งออก เป็น 10 ประเภทของกลุ่มรางวัล ได้แก่ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านของวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล ต่อวิถชี วี ติ และสังคม ด้านอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม ด้านการอยู่อาศัยและ สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านของสื่อและการสื่อสาร ด้วยภาพ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิ ว เตอร์ และสุ ด ท้ า ยคื อ ในด้ า นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ความโดดเด่นทางเทคโนโลยี ซึ่ง 3M MPro150 ได้รับ รางวัลสูงสุดเหรียญทอง (Gold) ในปี 2010 นี้มาครอง องค์กรหรือบุคคลที่ ได้รับรางวัลย่อมถือเป็นเกียรติ อย่างยิ่ง การันตี ได้เป็นอย่างดีถึงคุณภาพเกินตัวของ ผลิตภัณฑ์ 3M MPro150 และยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึง ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรที่ ไม่หยุดนิ่งในการ คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่าง 3เอ็ม ทดลองประสิทธิภาพจริงของ 3M MPro150 ผู้พิชิต รางวัล Edison Award 2010 ได้แล้ว ด้วยราคาโปรโมชัน่ ใหม่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553 ทัง้ เซ็ตเพียง 19,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากราคาปกติ 20,330 บาท และพิเศษยิ่งกว่า แถมสายชาร์จไฟในรถยนต์ มูลค่า 500 บาท อีก 1 ชิ้น และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตที่ ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ ดังนี้ • World Camera Shop ทัง้ 18 สาขา พร้อมสิทธิพเิ ศษ ผ่อน ชำระ 6 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยผ่านบัตรเครดิต ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา, บัตรซิตี้แบงค์ • iStudio by Copperwired ทั้ง 8 สาขา พร้อมสิทธิพิเศษ ผ่อนชำระ 3 เดือน โดยไม่เสียดอกเบีย้ ผ่านบัตรเครดิต ธ.กสิกรไทย • Dotlife Shop สาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาสยามพารากอน • บริษัท โปรเกรซ เทค โซลูชั่น จำกัด ถนนปัญญาอินทรา ยินดีรับบัตรเครดิต ธ.กสิกรไทย ทุกประเภท • ร้าน UP 2 U ชั้น 3 ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ยินดีรับบัตรเครดิต ธ.กสิกรไทย ทุกประเภท • ร้าน IT&PDA Center ชั้น 3 IT Mall Fortune Tower ยินดีรับบัตร เครดิต ธ.กสิกรไทย ทุกประเภท

ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.3M.com/th 


เรื่องจากปก

เรื่อง : ธดา ภาควิภัช ภาพ : ไตรรงค์ รักษาสุวรรณ

ผมเริ่มจากข้าว เริ่มจากของจริง

วิถีชาวนาของทายาท ‘เตชะไพบูลย์’

กับปรัชญาชีวิตที่ไม่รวยล้น แต่เลี้ยงตัวได้แบบไร้หนี้สิน >> เกือบสิบปีกับการใช้ชีวิตเกรียมแดดในไร่นา น่าจะเป็นบทพิสูจน์เพื่อลบล้างข้อครหาว่า การที่ วิลิต เตชะไพบูลย์ ตัดสินใจหันหลังให้ธุรกิจพันล้านของครอบครัวไปเป็นเกษตรกร ไม่ใช่แค่เรื่องของ “คนรวยอยากทำอะไรสนุกๆ” วันนี้ ที่นา 11 ไร่ ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ของ ‘วิลิต’ ขยายเนื้อที่เป็น 16 ไร่ แม้ ไม่ ใหญ่ โตสมฐานะทายาทรุ่น 3 ตระกูลดัง แต่ที่นาผืนนี้ก็สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เป็นเจ้าของ เพราะมันตอบสนองหยาดเหงือ่ แรงกายด้วยผลผลิตข้าวทีเ่ พียงพอ แก่การเลี้ยงดูครอบครัว และสามารถนำออกจำหน่ายเพิ่มรายได้

แก่ผผู้ ลิต รวมทัง้ เป็นการแบ่งปันธัญญาหารมีคณ ุ ภาพแก่ผบู้ ริโภค เพราะข้าวจาก ‘นาวิลติ ’ เป็นข้าวอินทรียท์ ปี่ ลอดจากการปนเปือ้ น สารเคมี ในตลอดทุกขั้นตอนการผลิต 2 ปีทผี่ า่ นมา ‘นาวิลติ ’ ยังเปิดหน้าร้านทีอ่ าคารรีเจ้นท์ ถนน ราชดำริ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคหัวใจสีเขียว ด้วยผลิตผล ทางการเกษตรหลากหลายชนิด นอกจากข้าวกล้องแบรนด์ ‘บ้านนาวิลติ ’ แล้ว ยังมีพชื ผัก ไข่เป็ด น้ำผึง้ ตาลโตนด กะปิ ฯลฯ โดยเครือข่ายผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากทั่วประเทศย้อนเวลากลับไป 22 ปี หลังสำเร็จการศึกษาจากคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิลิต เตชะไพบูลย์ ไม่ ได้นึกถึงทางเลือกอื่นใดในชีวิต นอกจากการ สานต่อธุรกิจโรงแรมของครอบครัว ลูกชายคนเล็กของครอบครัวจะมีความแตกต่างจากลูกหลาน ตระกูลธุรกิจทัว่ ไปอยูบ่ า้ ง ก็ตรงทีเ่ ขาฝักใฝ่ทางธรรมมาตัง้ แต่เด็ก และด้วยจุดเริม่ ทีก่ ารศึกษาค้นคว้า รวมทัง้ การเรียนรูจ้ ากผูป้ ฏิบตั ิ ธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาได้พบครูบาอาจารย์ที่ ไม่เพียงให้ ความกระจ่างในเรื่องราวทางศาสนา แต่ยังเป็นโอกาสให้ ได้เปิด โลกทัศน์จากการพบปะนักคิด นักกิจกรรม ตลอดจนปราชญ์ ชาวบ้านที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่ดุลย์

อตุโล ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก พ่อคำเดื่อง ภาษี ฯลฯ ‘วิลิต’ ในตำแหน่งเอ็กเซ็คคิวทีฟ ไดเร็คเตอร์ ของรีเจนท์ ชะอำ กรุ๊ป ในวันนั้น จึงเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ริเริ่มการสร้าง แปลงนาสาธิ ต เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย รวมไปถึงการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ขึ้นภายในโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นปีๆ ที่นักธุรกิจหนุ่มสั่งสมประสบการณ์และมุมมอง ความคิด ซึ่งผิดแผกไปจากภารกิจหลักในความดูแล จนถึงจุด หนึ่ง เขาตัดสินใจโบกมือลาโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ หันไป ฝากชีวติ กับไร่นาและฟ้าฝนที่ ‘วิลติ ’ เชือ่ ว่าในวัยต้น 30 เท่านัน้ ที่เขายังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรี่ยวแรงเพื่อจะล้มลุกและเรียนรู้


“ผมเริ่มจากข้าว เริ่มจากของจริง ถึงจะช้า หรือมีอุปสรรคบ้างก็ ไม่ ได้เป็นปัญหา เพราะโดย หลักการใหญ่ เราเริ่มจากของจริงต้องได้ผลลัพธ์ เป็นของจริง ถ้าเริม่ จากภาพลวงตาก็ ได้สงิ่ ทีล่ วงตา ไปตลอด ไปบุกเบิกทุกอย่างหัดใหม่ ได้ออกแรง ออกกำลังกาย ได้ตากแดด เจอคนแปลกๆ ใหม่ๆ ได้หัดทำสิ่งที่ ไม่เคยทำ เลอะเทอะบ้าง เจอของมี เป็นแผลบ้างก็คือของจริง ไม่เห็นเป็นอะไร” วิลิต ตั้งโจทย์แรกด้วยเกษตรอินทรีย์ เพื่อจะ พบว่า คำตอบของโจทย์ขอ้ นีค้ อื ‘ข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง’ “ตอนแรกผมคิดแค่การทำนาที่ ไม่ ใช้สารเคมี แต่พอไปทำแล้วจึงพบว่าพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ พื้นที่ ก็คือข้าวพันธุ์พื้นบ้าน เพราะมันเหมาะกับ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละท้องที่ ทำให้ ไม่ต้องอัดปุ๋ยหรือใช้ยาฆ่าแมลง” เพียงปีแรก ที่ดินผืนย่อมของเขาก็ ให้ผลผลิต ตอบแทนแรงกายแรงใจด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมือง 40-50 ถังต่อไร่ ไม่น้อยไปกว่าที่ชาวนาในอดีตเคย สร้างทำ ถามว่าแตกต่างกันหรือไม่กับปริมาณ ผลผลิตของชาวนาทั่วไปที่ ใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยา ฆ่าแมลง ก็แน่นอนว่าต่างกันถึงเกือบเท่าตัว แต่ จุดแตกต่างที่ทำให้ ‘วิลิต’ เชื่อว่าเขาเดินมาถูก ทาง ก็เพราะเขาไม่เคยขาดทุน และยังเลี้ยงตัวได้ แบบไร้หนี้สิน “จะมีประโยชน์อะไรกับผลผลิต 100-120 ถัง ถ้ายังต้องแบกต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาจนขาดทุนและ ต้องเป็นหนี้ ขณะที่ข้าวอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อยกว่า แต่เรามีกำไร”

‘ข้าเรืวพื น ้ เมื อ ง’ ่องเก่า เล่าใหม่ ข้ า วพั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง คื อ ข้ า วที่ ช าวนาในอดี ต ปลูกและพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละ พื้นที่ แต่ปัจจุบันสูญหายไปเกือบหมดสิ้น เพราะ เกษตรกรรมยุคใหม่ล่อใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าว ที่ ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ กข. “ตัวที่หลอกเราคือพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าว กข. มั น มาพร้ อ มกั บ การต้ อ งใช้ ปุ๋ ย และยาฆ่ า แมลง เป้าหมายเพื่อให้ ได้ผลผลิตสูง จากที่เคยได้ 60-70 ถัง พอใช้ปุ๋ย ใช้ยา อาจได้ถึง 100-120 ถัง ดูน่า ตื่นเต้น” แต่สิ่งที่ติดตามมาคือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพราะพื้ น ดิ น ที่ เ สื่ อ มโทรมลง ขณะที่ โ รคแมลง ต่างๆ ก็พัฒนาตัวสู้กับน้ำยาเคมี ชาวนาก็ยิ่งต้อง เร่งหาซื้อปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาใช้ ในไร่นาเพิ่มขึ้น เรื่ อ ยๆ อั น เป็ น เหตุ ที่ ม าแห่ ง กองหนี้ ที่ ท่ ว มท้ น จนถึงทุกวัน

ปัจจุบนั เครือข่ายเกษตรกรจากหลายภูมภิ าค เริ่มตื่นตัวในการทำนาข้าวอินทรีย์ และพยายาม รื้อฟื้นข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยมีการคัดพันธุ์และ นำมาแลกเปลี่ยนเพื่อทดลองปลูกกัน เช่น พันธุ์ สันป่าตอง กันตัง ปทุมเทพ เหลืองปะทิว หอมดิน หอมมะลิแดง หอมนิล เหลืองเลาขวัญ ฯลฯ นักวิจัยให้ความสนใจข้าวพันธุ์พื้นเมืองด้วย เช่นกัน สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ตรวจสอบสารอาหารในข้าวสายพันธุ์ พื้นเมือง พบว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณค่าทาง โภชนาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม อากาศ ปุ๋ย ดิน น้ำ รวมทั้งพันธุกรรมของข้าว แต่ละชนิด อาทิ ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกทางภาคใต้ เช่น จังหวัดพัทลุง จะมีปริมาณธาตุเหล็กและ สังกะสีสูงกว่าที่ปลูกในจังหวัดอื่น ขณะที่ ‘เบต้าแคโรทีน’ ซึ่งทำหน้าที่เป็น สารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความเสื่อม ของตาเนื่องจากวัย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการ เกิดต้อกระจก พบว่ามีมากในข้าวกล้องอีก่ำ จากอุบลราชธานี และข้าวเหนียวดำจากพัทลุง นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าข้าวที่มีสีเข้มเป็นแหล่ง ของสารต้านอนุมูลอิสระ อาทิ วิตามินอี เบต้า แคโรทีน และสารแคโรทีนอยด์ (ลูทีน) อีกด้วย หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตื่ น ตั ว เรื่ อ งข้ า วพั น ธุ์ พื้ น เมืองเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งเสริมการนำข้าวพันธุ์ พื้ น เมื อ งจดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ กั บ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือ ทีเ่ รียกว่า จีไอ (GI - Geographical Indications) เพื่อที่ ‘ชุมชน’ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเฉพาะ พื้นที่ ได้รับประโยชน์ ในการผลิตสินค้าท้องถิ่น ทำให้ ส ามารถสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ พิเศษ ที่ผู้ผลิตถิ่นอื่นไม่สามารถผลิตสินค้าในชื่อ เดียวกันมาแข่งขันได้ ปัจจุบัน มีการจดทะเบียน ‘ข้าวจี ไอ’ หลาย สายพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, สังข์หยด เมืองพัทลุง, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าว ฮางหอมทองสกลทวาปี
ผลงานใน ‘นาวิลิต’ พิสูจน์ว่านาข้าวอินทรีย์ที่ดีต่อทั้งผู้ผลิต

ผู้บริโภค และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทำได้จริง แต่ก็ หาได้เป็นเหตุให้ชาวนาโดยรอบบริเวณ หันมาเดินตามรอยทางที่มี ผู้แผ้วถางไว้ “ชาวนาใช้ปุ๋ยใช้ยามาเป็นสิบๆ ปี การจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยทำ มาไม่ ใช่เรื่องง่าย ทุกคนตกอยู่ ในวังวนของสารเคมีจนกลายเป็น ความเคยชิน ไม่กล้าทำสิ่งที่แตกต่างเพราะกลัวไม่ ได้ผล และสิ่งที่ ไล่ หลังมาซึ่งเป็นตัวกดดันสำคัญ ก็คือหนี้และดอกเบี้ย” กระนัน้ เกษตรอินทรีย์ ไม่ถงึ กับไร้รา้ งแนวร่วม เพราะยังมีชาวนา ทีม่ คี วามกล้าเพียงพอทีจ่ ะกลับตัวทิง้ แนวทางและค่านิยมของยุคสมัย เพือ่ หันกลับมาใช้วธิ กี ารและวิถพี อเพียงเยีย่ งคนรุน่ ปูย่ า่ ตาทวด แต่ใน เมื่อภูมิความรู้และการอยู่กินอย่างยุคเก่ากลายเป็นเรื่องยากสำหรับ ชาวนาในวันที่ โลกหมุนเร็วด้วยกระแสแห่งทุน ‘วิลิต’ จึงริเริ่มจัดตั้ง บริษทั ฟืน้ ฟูเกษตรกรเมืองเพชร จำกัด (มหาชน) ซึง่ รวบรวมผูถ้ อื หุน้ เป็นเกษตรกรใจเพชรหลายร้อยราย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลิต อาหารหลักมีคุณภาพส่งให้ถึงมือผู้บริโภค “เราช่วยกันซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ทำลานตากข้าว สร้างยุง้ ข้าว และเตรียม จะสร้างโรงสี รวมทัง้ หวังจะทำตลาดด้วยตัวเอง” วิลติ อธิบายถึงการ สร้างกลไกการทำงาน ที่เป็นความพยายามพึ่งตัวเองของกลุ่มชาวนา อินทรีย์ เพื่อที่จะไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโ ภคหัวใจสีเขียว โดยไม่ต้องติดอยู่ ในวังวนของระบบเกษตรที่ ใช้สารเคมี ‘วิลิต’ มองเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคที่เรียกร้อง ผลผลิตปลอดภัย แต่ปัญหาอยู่ที่เกษตรกรไม่สามารถปรับตัว เพื่อ ตอบสนองกระแส ‘สีเขียว’ ได้อย่างเท่าทัน เพราะมีบางเหตุปัจจัยที่ เป็นตัวกำหนด “บ้านเราเป็นแหล่งผลิตอาหาร คนไทยต้องมีสิทธิบริโภคอาหาร ปลอดภัย ผู้ผลิตเองก็ต้องมีสิทธิเลือกวิธีการผลิตด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่ ล้มเหลวคือระบบการเมือง และเศรษฐกิจผูกขาด ประเทศเรานำเข้า สารเคมีเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคนที่ ได้ประโยชน์คือคน ขายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง” วิลิต เชื่อมั่นว่า การที่ผู้ผลิตรวมทั้งผู้บริโภคได้รับรู้และตระหนัก ถึงปัญหาร่วมกัน เมื่อถึงจุดที่ทุกฝ่ายตื่นตัวและมีพลังเพียงพอก็จะ สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ซึ่งจะนำสังคมไทยไป สู่คุณภาพที่สูงขึ้น

ชื่อ : วิลิต เตชะไพบูลย์ เกิด : 26 กรกฎาคม 2509 บิดา-มารดา : อุธรณ์ (น้องชายคนที่ 6 ของอุเทน เตชะไพบูลย์) - โนรี เตชะไพบูลย์ พี่น้อง : พี่สาว-ปิยมาน, พี่ชาย-วิลาศ การศึกษา : อนุบาลจุไรรัตน์ > โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานภาพ : สมรสกับ กิ่งกาญจน์ เตชะไพบูลย์ มีลูกชาย 2 คน (เตรียมจะคลอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้อีก 1 คน) 

สินค้าใหม่

เรื่อง/ภาพ : มิสเตอร์อินเทรนด์

3เอ็ม เทปอะลูมิเนียมฟอยล์แบบมีเส้นใย 3320

3M FSK Facing Tape 3320

เทปอะลูมิเนียมฟอยล์แบบมีเส้นใย 3320 ด้วยจุดเด่นที่มีเส้นใย ไฟเบอร์กลาสในเนื้อเทป ทำให้เทปมีความแข็งแรงมากขึ้น ไม่ฉีก ขาดง่าย อีกทั้งคุณสมบัติของกาวอะครีลิคชนิดพิเศษทำให้ เทป 3320 เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำมากๆ รวมทั้งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ เทป 3320 ยังมีคุณสมบัติลดการกระจายของ เปลวไฟและควัน ตามมาตรฐาน UL723 และเคลือบสารป้องกัน การเกิดเชื้อรา จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งแผ่นฉนวนป้องกัน อุณหภูมิ การซ่อมบำรุงท่อ

3M PS100 Welding Faceshield

หน้ากากงานเชือ่ มรุน่ ใหม่ เพือ่ ความสะดวกสบายของช่างเชือ่ ม กระบังหน้า และเลนส์ทึบแสงแบบยกเปิด-ปิดได้ เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะชนิด MMA, MIG/MAG หรือ TIG ซึ่งผู้เชื่อมอาจได้รับอันตรายจากแสงจ้า รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด ฟูมโลหะ หรือจากก๊าซพิษต่างๆ ตัว หน้ากากออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีช่องระบายอากาศเพื่อลดก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO 2) ในหน้ า กาก ช่ ว ยให้ ส วมใส่ ไ ด้ ส บายและ ยาวนานยิ่งขึ้น น้ำหนักเบา ลดความเมื่อยล้า ผ่านมาตรฐานยุโรป EN175 และ EN166 สนใจซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ในราคา 600 บาท (ไม่รวม VAT) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการตลาด คุณชัชชัย ฉัตรบรรยง โทร. 089-811-6220 หรือ คุณภัทรพร งามละเมียด โทร 081-982-7890

ผลิตภัณฑ์เคลือบป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Scotchgard Protector/Cleaner TM

3เอ็ม ได้คิดค้นและพัฒนาสาร FluoroChemical ซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญ ในผลิตภัณฑ์ ScotchgardTM Protector/Cleaner โดยสารเคมีชนิดนี้

มีความสามารถในการปกป้อง/ทำความสะอาดเส้นใยผ้าจากฝุ่นละออง และ สิ่งสกปรกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์เคลือบป้องกันคราบสกปรกสำหรับผ้าบุเฟอร์นิเจอร์และผ้าทั่วไป (รุน่ ออโต้) และ ผลิตภัณฑ์เคลือบป้องกันคราบสกปรกสำหรับผ้าบุเฟอร์นเิ จอร์ และผ้าทั่วไป (รุ่นบ้าน) คุณสมบัติพิเศษ • เคลือบป้องกันสิ่งสกปรกไม่ ให้จับติดได้ง่าย • ชะลอการซึมและการฝังแน่นในเส้นใยผ้าเมื่อมีของเหลวหกใส่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าบุเฟอร์นิเจอร์และผ้าทั่วไป คุณสมบัติพิเศษ • สเปรย์โฟมมีคุณสมบัติในการทำความสะอาด โดยดึงสิ่งสกปรกให้หลุดลอย

ออกมาได้ง่าย ทำให้เบาะผ้า ผ้าม่าน โซฟา เบาะรถยนต์ ดูสะอาดอยู่เสมอ 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม คุณสมบัติพิเศษ • ใช้ทำความสะอาด พรม ทั้งในบ้านและรถยนต์ สามารถขจัดคราบ

สิ่งสกปรก ทำให้พรมสะอาด สดใส ดูใหม่อยู่เสมอ • สเปรย์โฟมมีคุณสมบัติในการทำความสะอาด โดยดึงสิ่งสกปรกให้

หลุดลอยออกมาได้ง่าย ผลิตภัณฑ์มวี างจำหน่ายที่ ห้าง Central (แผนก Auto), HomePro (แผนก Houseware), Makro (แผนก Auto) และ Carrefour (แผนก Auto)


สติ๊กเกอร์ Label 7380

สก๊อตช์-ไบรต์® ถังปั่นแห้งระบบพิเศษ ®

ถังปั่นแห้งระบบพิเศษ แรงบิดสูง สำหรั บ บี บ น้ ำ โดยไม่ ต้ อ งใช้ มื อ สามารถใช้ ได้ กั บ ไม้ ม็ อ บของ สก็ อ ตช์ - ไบรต์ ® ทุ ก รุ่ น และ ม็ อ บทั่ ว ไป รวมทั้ ง งานปั่ น หมาดผ้ า อี ก ด้ ว ย ตั ว ถั ง ประกอบด้วยส่วนของตัว ล็ อ คด้ า มไม้ ถู ที่ มี แ หวน ปรับระดับความกระชับของ ด้ า มม็ อ บ ตั้ ง แต่ เ ส้ น ผ่ า ศูนย์กลาง 19 มม. 22 มม. และ 25.4 มม. ถังบรรจุนำ้ ได้ ถึง 8 ลิตร หูหิ้วแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี พร้อมกับ ตัวล็อคเวลาปั่น และแป้น เหยี ย บที่ ท ำหน้ า ที่ ปั่ น เฟื อ ง ด้านในซึ่งประกอบด้วยเฟือง ถึ ง 4 ตั ว เพื่ อ พลั ง ปั่ น ที่ สู ง กว่ า ตัวเฟืองทำจากอะลูมิเนียม ทนทาน ปลอดภัยจากสนิม

3M Tamper Evident Label Material no. 7380 สติ๊กเกอร์ Label ที่ช่วยบ่งชี้การแกะหรือลอกออก เมื่อมีการลอกสติ๊กเกอร์ Label 7380 ออกจากพื้นผิววัสดุ จะปรากฏข้อความ “VOID” ติดอยู่บน พื้นผิววัสดุนั้นๆ ทำให้ผู้รับวัสดุทราบว่า มีการแกะหรือลอกสติ๊กเกอร์ ดังกล่าวออก ตัวอย่างการใช้งาน เช่น นำไปใช้เป็นสติก๊ เกอร์รบั ประกันสินค้า ที่หากมีผู้ลอกสติ๊กเกอร์นี้ออก จะทำให้หมดเงื่อนไขการรับประกัน เป็นต้น 3M Tamper Evident Label Material no. 7380 เป็นสติ๊กเกอร์ โพลีเอสเตอร์ สีขาวด้าน สามารถพิมพ์ ได้ด้วยระบบพิมพ์ Flexo หรือ Dot Matrix

Scotch-Brite Super Spin Dry Bucket

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพืน้ ควรใช้ควบคู่ กับผลิตภัณฑ์ ไม้ม็อบจาก สก็อตช์-ไบรต์® มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Big C, Carrefour, Homework, HomePro สาขาที่ร่วมรายการ

ลูกขัดลอกสี/สนิม XT

Scotch Brite Clean’n Strip XT 4” x 5/8” TM

TM

ด้วยโครงสร้างเส้นไนล่อนอย่างหนา เคลือบด้วยเม็ดทรายชนิดหยาบเป็น พิเศษ และเพิ่มปริมาณเม็ดทราย ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น จึงทำให้ ลูกขัดลอกสี/สนิม สก๊อตช์-ไบรต์TM คลีนแอนด์สตริปTM XT สามารถใช้ ทดแทนแปรงลวดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ทำงานสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ใช้ ได้ทนนานขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยจากปัญหาเส้นลวดจากแปรง หลุดกระเด็นทำให้เกิดอันตรายขณะใช้งาน วิธีการใช้งาน • ขัดลอกสี/สนิมบนตัวถัง

รถยนต์ • ขัดทำความสะอาด

บนชิ้นงานโลหะ • ขัดทำความสะอาด

รอยเชื่อมบนชิ้น

งานโลหะ ข้อแนะนำ : ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการใช้งาน 10,000-12,000 รอบ/นาที

สารเคลือบลดอาการเสียวฟัน

Clinpro XT Varnish

หลายท่านคงเคยประสบ กั บ ปั ญ หาการเสี ย วฟั น ทำให้รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มพร้อมกับ ความเจ็ บ ปวดจากการ เสียวฟัน แม้จะใช้ยาสีฟัน ลดอาการเสียวฟันที่มีอยู่ขายอยู่ ในท้องตลาด ก็อาจจะยังมีอาการ เสียวอยูห่ รืออาจต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าอาการจะบรรเทาลง วันนี้ 3เอ็ม ขอแนะนำ Clinpro XT Varnish สารเคลือบ ลดอาการเสียวฟันได้ทนั ที คงอยูท่ ผี่ วิ ฟันได้นานกว่า 6 เดือน และ ยังสามารถปล่อยฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้องกันฟันผุได้อีกด้วย โดย ทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟัน และทำการเคลือบผิวฟันบริเวณ ที่มีอาการเสียวโดยใช้ Clinpro XT Varnish หลังจากนั้นจะฉาย แสงเพือ่ ให้วสั ดุเซ็ทตัว ซึง่ ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านัน้ เพียงเท่านี้ ท่านก็จะทานอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องพบ กับปัญหาเรื่องการเสียวฟันอีกต่อไป ขอรับบริการได้ที่ คลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลทั่วไป 


รักเรา รักษ์ โลก >> ภาษิตจีนบทหนึ่งบอกว่า “ธรรมชาติของคน คือต้นไม้บนภูเขา” คือสัจธรรมจริงแท้ที่เรามิอาจปฏิเสธ เพราะหลายครั้งหลายหน พิสูจน์ให้เราเห็นว่าตราบใดที่ไม้ใหญ่ยังยืนหยัด ผืนป่ายังอยู่ยง คนก็จะมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาตินานา

ประจวบ วังใจ

>> อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการเซคชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผ่านประสบการณ์การเป็น นักข่าว นักเขียน มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันทํางาน อิสระ เป็นทั้งนักเขียน ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ นักประชาสัมพันธ์

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในบ้านเรา แม้จะอธิบายเหตุด้วยเรื่องปริมาณ น้ำฝนมีมากมายมหาศาลอันเนือ่ งจากภาวะโลกร้อน แต่ถา้ บนดอย บนเขา ไม่ถกู รุก ถูกรือ้ ถูกเผา กลายเป็นไร่ขา้ วโพด ความรุนแรงคงไม่ ได้มากมาย ถึงเพียงนี้ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่งบอกเราได้เป็นอย่างดี ว่าธรรมชาติกำลัง สูญเสียสมดุลอย่างรุนแรง ซึง่ สมดุลในทีน่ ี้ หมายถึงภาวะสมดุลระหว่าง มนุษย์กบั ธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากความรุนแรงเริม่ ยกระดับมาก ขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่น้ำป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน ต่อมากลาย เป็นดินถล่ม โถมทับทั้งชุมชนหรือถ้าเป็นช่วงแล้ง ก็แห้ง สุดขัว้ บางพืน้ ทีถ่ งึ ขัน้ เกิดการวิวาท แย่งน้ำมาใช้ประโยชน์ ถามว่าในอดีตมีนำ้ ท่วม ฝนแล้ง หรือหนาวจัดบ้างหรือไม่ คำตอบคือเกิดขึน้ ทุกปีไม่มเี ว้น เพราะเป็นไปตาม “ธรรมชาติ” ในเมื่อฤดูผันผ่านไปตามกาล ฝน หนาว แล้ง ก็มาตามช่วง เวลาที่กำหนดไว้แล้ว แต่เหตุที่รุนแรงเพราะธรรมชาติไปขัดแย้งกับ ความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นเอง ในสมัยประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อถึงคราวน้ำหลาก น้ำก็หลากเข้า ท่วมทุ่งนา ซึ่งใช้เป็นเกราะป้องกันข้าศึกชั้นดีที่มารุกราน หรือถ้าถามผู้เฒ่าผู้แก่คน ริมน้ำย่านอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ก็จะทราบว่า ช่วงเดือนสิบ สิบเอ็ด สิบสอง น้ำเหนือเริม่ มา เรือกสวนไร่นา จะจมอยู่ใต้นำ้ บ้านใครปลูกติดพืน้ ให้รบี ยกสูง เรือพายเรือแจว ที่ผูกโยงไว้กับใต้ถุนบ้าน ให้นำมาอุดรูรั่ว ดังนั้นความเดือดร้อน คือความเคยชินที่เป็นมาทุกปี มนุษย์จึงรู้จัก ปรับตัวรับกับสภาวะ อย่างข้าวในนา ก็มีพันธุ์ข้าวสุดวิเศษ เป็นข้าวขึ้นน้ำ หรือข้าวน้ำลึก เมื่อน้ำมา ต้นข้าวก็จะ ยืดปล้องให้ยอดพ้นน้ำ ยังสามารถแตกใบ ออกรวงได้ตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไป การปลูกข้าวเพื่อขายเข้ามาแทนที่ปลูกข้าวเพื่อกิน ผลผลิตในนาจึงผลักดันให้มนุษย์ทำทุกอย่าง เพื่อเพิ่ม ผลผลิตให้ ได้มากที่สุด พันธุ์ข้าวก็ต้องมีอายุสั้น ได้ผลลิตไว เมื่อที่ดินทำนาไม่พอ ก็ขยาย รุกเข้าไปทำในพื้นที่ลุ่มที่เคยรับน้ำมาก่อน พอถึงฤดูน้ำหลาก ความเสียหายก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกัน ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ ได้หมายมุ่งเพื่อซ้ำเติม หรือมือไม่พาย แถมยังเอาเท้าราน้ำ-อีก แต่อยากส่องให้เห็นถึงวิถีความเป็นไป ว่าตราบใดที่เรายัง แอบอิงอยู่กับระบบทุนที่หวังผลตอบแทนในระดับสูง เราก็ต้องแลกด้วยด้วยต้นทุนที่สูงเสมอ และยิ่งเราเบียดเบียนธรรมชาติมากเท่าไหร่ “ต้นทุน” ที่ มองไม่เห็น ก็จะมาเยือนในทุกๆ ฤดูกาล คำกล่าวที่ว่า “ธรรมชาติทั้งหลายจะยิ่งใหญ่ ถ้าใจรักษาธรรม” จึงเป็นจริงอีกครั้ง เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งหน้าพัฒนาความเป็นวัตถุ อย่างไม่หยุดยัง้ ป่านับล้านไร่ถกู ถาง กลายเป็นสวนปาล์มสุดลูกหูลกู ตา ลำคลองนับร้อยทีเ่ ชือ่ มสายน้ำให้ถา่ ยเทถึงกันได้สะดวก ถูกถม เป็นถนนให้รถวิง่ ที่ลุ่มเป็นบึงใหญ่ ก็ขนทรายนับล้านตัน อัดบดให้เป็นสนามบิน ชิ้นงานเหล่านี้ นับวันจะส่งผลให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับ “วิกฤตการณ์” มากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่อาจคาดเดาได้ว่า มันจะสิน้ สุดลงเมือ่ ใด บางที “ธรรมชาติยอ่ มตายด้วยธรรมชาติ” น่าจะเป็นการลงโทษทีค่ งจะได้เห็นกันในชัว่ ชีวติ ของคนใดคนหนึง่ กระนั้นก็ดี เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน ความช่วยเหลือมากมายหลั่งไหลสู่ ผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งเงินทอง ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ถือเป็น ความงดงามประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในยามที่บ้านเมืองประสบภัย และคนไทยก็พร้อมที่จะสลัดความบาดหมางที่มีอยู่เดิมทิ้ง แล้วหัน หน้ามาช่วยเหลือกัน “น้ำตามีวันหยุด น้ำใจไม่มีวันหมด” จริงๆ น้ำใจแสนงามของคนไทยในวันนี้ คือสิ่งที่เราต้องตระหนักไว้ ให้มั่น เพราะตราบที่ธรรมชาติถูกทำลาย มนุษย์ย่อมต้องพึ่งพา ตัวเอง พึ่งพากันและกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่รอด ดังนั้นการคิดเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เพียงฝ่ายเดียวนั้น ได้ตายไปพร้อมกับต้นไม้ต้นสุดท้ายบนยอดเขา-แล้ว 10


นวัตกรรมและเทคโนโลยี

>> เสื้อผ้า เครื่องหนัง และพรมเป็นสิ่งที่เราพบและใช้งานอยู่ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงผนังอาคารต่างๆ ซึ่งต้องผจญกับสภาวะอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี โอกาสสัมผัสกับสิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งสิ่ง ที่มาสัมผัสอาจเป็นสิ่งที่ ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนวัสดุโดยตรง เช่น น้ำ แต่ก็อาจ ทำให้พนื้ ผิวเปียกชืน้ และเกิดการสะสมของสิง่ สกปรกบนพืน้ ผิว บางครัง้ สิง่ ทีม่ าสัมผัส อาจทำให้เกิดคราบสกปรกบนพื้นผิวได้ เช่น ชา กาแฟ ซอส และโคลน ซึ่งคราบที่ เกิดบนพื้นผิวเหล่านี้จะติดแน่นบนพี้นผิว ทำให้ทำความสะอาดได้ยากหรือหลังจาก ทำความสะอาดอาจจะยังคงทิ้งคราบไว้บนพื้นผิว ซึ่งยากแก่การทำความสะอาดให้ หมดไป และคงจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายหากเราต้องดูแล ระมัดระวังกับการใช้งานตลอด เวลารวมถึงต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง เพื่อให้สิ่งเหล่านี้แลดูสะอาด น่าใช้งาน ตลอดอายุการใช้งาน สารฟลูออโร (Fluorochemical) เป็นสารซึ่งมีขนาดของโมเลกุลที่มี ขนาดเล็ก พันธะมีความแข็งแรง จึงทำให้มคี วามเสถียร นอกจากนัน้ ยัง เป็นสารทีม่ แี รงตึงผิวต่ำ จึงมีการนำสารฟลูออโรมาใช้งานหลากหลาย ด้านด้วยกัน เช่น สารตัวเติม ยางสังเคราะห์ สารเคลือบผิว การใช้งานด้านการปกป้องวัสดุเป็นหนึ่งในการนำสารฟลูออโร มาใช้งานทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม 3เอ็ม ได้พฒ ั นาสารฟลูออโรพอลิเมอร์ เพื่อใช้เป็นสารปกป้องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ สก๊อตช์การ์ด (Scotchgard ) ซึ่งสิ่งที่มี โอกาส สัมผัสกับสิ่งสกปรกบ่อยครั้งและเกิดสกปรกได้ง่าย เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง พรมและเป็นสารเคลือบ ผิวในอาคารซึ่งได้มีการใช้สารฟลูออโรจะ มีคุณสมบัติช่วยให้สิ่งสกปรกไม่ติดและ ทำความสะอาดได้ง่าย Scotchgard มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์เพื่อความเหมาะสมกับ สินค้าต่างๆ กัน TM

TM

TM

ScotchgardTM เพื่อการปกป้องผ้า 1. Scotchgard Protector Stain Release ช่วยให้รอยเปื้อนต่างๆ หลุดจากผ้า ขณะซักได้ง่าย โดยผ้ายังคงความนุ่ม สบาย อากาศถ่ายเท (Breathable) และคงความสวยงาม ของผ้าตลอดอายุการ ใช้งาน 2. Scotchgard Protector Repel and Release (Dual Action) ช่วยปกป้องเสื้อผ้าด้วยการ ปกป้อง 2 ทาง (Dual Action) คือปกป้องผ้าจากรอยเปื้อน (Repel) โดยสิ่งสกปรกซึ่ง สั ม ผั ส กั บ ผ้ า จะไม่ ซึ ม เข้ า เนื้อผ้าทำให้สามารถปัดออกได้ หากมีรอย เปื้อนในเนื้อผ้า คราบสกปรกจะไม่ฝังแน่น และซักออกได้ง่าย (Release) TM

TM

11


ScotchgardTM เพื่อการปกป้องเครื่องหนัง เครื่องหนังเป็นสิ่งที่ดูหรูหรา คงทน และทันสมัย เช่น กระเป๋า รองเท้า และเข็มขัด แต่สามารถเกิดรอยเปื้อน ต่างๆ ได้ Scotchgard ช่วยปกป้อง เครื่องหนังจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น หยดน้ ำ หรื อ น้ ำ มั น ทำให้ ไม่ ซึ ม เข้ า หนัง ทำความสะอาดง่าย และอากาศ ถ่ายเทได้ดี (Breathable) คงความ ใหม่ ต ามธรรมชาติ ข องหนั ง และคง ประสิทธิภาพการปกป้องได้นาน TM

3. Scotchgard Protector Moisture Management ช่วยจัดการกับความชื้นจากร่างกายเราจากการที่เราทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น เล่นกีฬา ทำให้ผ้ามีการดูดซับ กระจาย และระเหย ความชื้นได้อย่างรวดเร็วช่วยให้รู้สึกแห้ง เย็นสบายรวมทั้งยังช่วย ให้รอยเปื้อนต่างๆ ซักออกได้ง่าย 4. Scotchgard Protector Water Repellent ช่วยปกป้องผ้าซึง่ ต้องใช้งานเผชิญกับสภาพอากาศต่างๆ (Outer Wear) เช่น เสื้อนอกและเต็นท์ จากความ เปียกชื้นต่างๆ ป้องกันหยดน้ำจากฝนและ หิมะ ไม่ ให้ซึมเข้าผ้าและยังช่วยให้อากาศ ถ่ายเทได้ดี (Breathable) TM

TM

ScotchgardTM เพื่อการปกป้องพื้นผิวผนัง ผนังอาคารทั้งภายในและนอกอาคารต้องเผชิญกับฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ สิ่งสกปรกต่างๆ เหล่านี้สามารถเกาะติดที่พื้นผิวและทำความสะอาดได้ยาก Scotchgard ช่วยปกป้องพืน้ ผิวจากสิง่ สกปรก ช่วยให้พนื้ ผิวทำความสะอาด ได้ง่าย และคงประสิทธิภาพการปกป้องได้นาน TM

ScotchgardTM เพื่อการปกป้องพรม พรมเป็นสิ่งที่ต้องพบกับสิ่งสกปรกต่างๆ มากมาย เช่น ฝุ่น โคลน และสิง่ สกปรกอืน่ ๆ Scotchgard ช่วยให้สงิ่ สกปรกต่างๆ เช่น ฝุน่ ไม่ตดิ ทีพ่ รมและทำความสะอาดพรมได้งา่ ย รวมทัง้ คงประสิทธิภาพ การปกป้องได้นาน TM

12


United State Environmental Protection Agency (EPA) เป็นองค์กรทีศ่ กึ ษา ควบคุมสิง่ ทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดล้อมได้มกี ารควบคุมรวมถึงการ ระงับการใช้สารเคมีซงึ่ มีผลสะสม ขจัดออกจาก ร่างกายได้ยาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Perfluorooctane Sulfonate (PFOS, C8) และ Perfluorooctanoic Acid (PFOA, C8) อาจต้องใช้เวลาถึง 3-5 ปี ในการขจัดออกจาก ร่างกายรวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติ ต่างๆ กับร่างกาย สารทัง้ สองตัวนีม้ กั ใช้ผสมในสารฟลูออโร บริษทั 3เอ็ม ได้ตระหนัก ถึงผลของเคมีทั้งสองตัวต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3เอ็ม จึงเป็นผู้นำในการเลิกการ ใช้งานสารเคมี C8 ในสารฟลูออโรและเปลี่ยนมาใช้สารเคมี ใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบ คาร์บอนสี่ตัว (C4) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปกป้อง เกิดการย่อยสลายได้เร็ว ไม่เกิด การสะสมในร่างกาย ไม่มีผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม เช่น Perfluorobutane Sulfonate (PFBS, C4) และ Perfluorobutyric Acid (PFBA, C4) โดย PFBS จะ ขจัดออกได้ภายใน 10-20 วัน ส่วน PFBA สามารถขจัดออกได้ภายใน 2-4 วัน

ประพนธ์ เลี่ยวสมบูรณ์

>> วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา พอลิเมอร์เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เข้าร่วมงานกับบริษัท 3เอ็ม ในปี 2006 ตำแหน่งวิศวกรเทคนิคของศูนย์บริการ ทางเทคนิคลูกค้า ดูแลกลุ่มเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม (3M Industrial Business) ปั จ จุ บั น ดำรงตำแหน่ ง Advanced Technical Engineer ของ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ScotchgardTM Protector Brand Scotchgard Protector เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่เชื่อถือในประสิทธิภาพ ในการปกป้องมากว่า 50 ปีรวมทั้งมีสำนักงานรองรับการพัฒนาร่วมกับลูกค้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก นอกจาก Scotchgard Protector จะเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ช่วย ป้องกันดูแลผ้า พรม เครื่องหนัง และผนังอาคารแล้ว ยังเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมโดยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้เร็ว ไม่เกิดการสะสมในร่างกาย ไม่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ Scotchgard สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.scothgard.com TM

TM

TM

13


เคล็ดลับนักบริหาร

>> การที่ได้ไปออกกำลังกายตอนสาย การได้ไปจิบน้ำชายามบ่าย การได้นั่งอยู่สวนหลังบ้าน พิมพ์งาน และการที่ไม่ต้องลางานเพื่อไปเที่ยวนอกฤดูกาล สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ใครๆ หลายคนอยากได้ การได้ทำงานเป็นอิสระ การได้เป็นนายของตัวเอง แต่...แต่งานแบบนี้ เหมาะกับคุณไหม?

14


อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา งานอิสระไม่ ได้เป็นงานที่เหมาะสำหรับทุกคน และมันใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ใน การที่จะจัดการกับชีวิตให้เข้ารูปเข้ารอยกับงานอิสระ ก่อนอื่นคุณต้องคิดก่อนว่า งานอิสระเป็นงานที่คุณอยากจะทำระหว่างการรอหางานประจำอยู่ หรือเป็นงาน ที่คุณจะทำเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เพราะเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นตัวบอกว่า คุณเหมาะหรือไม่เหมาะกับงานอิสระ

>> นักวิชาการที่มีความรู้ด้านการบริหาร จัดการ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ และการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่ครบวงจร ให้กับหลายองค์กร มีมุมมองและเทคนิค ใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า ผลผลิต ทีส่ ามารถทําเรือ่ งยากให้เข้าใจง่าย

สิ่งที่ต้องคิดก่อน

ก่อนที่คุณจะยึดอาชีพงานอิสระเป็นงานประจำของตนเอง คุณคงต้องคิด ก่อนว่า ในขอบเขตงานที่คุณทำและทักษะที่คุณมีอยู่นี้ ตลาดมีความต้องการมาก น้อยแค่ ไหน แล้วคุณจะสามารถรองานเหล่านี้ ได้นานเพียงใดในขณะที่คุณเองก็ จำเป็นต้องใช้เงินอยู่ทุกวัน ถ้าคุณตอบว่า ความต้องการในตลาดมีน้อย และคุณ ไม่สามารถรองานได้นาน นั่นหมายความว่า งานอิสระเป็นงานที่ ไม่น่าจะเหมาะ กับคุณ แต่ถ้าคำตอบของคุณคือ ความต้องการมีมาก และคุณสามารถรองานได้ เราคงต้องมาดูในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินต่อ คราวนี้คุณลองคิดดูว่า คุณจำเป็นต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใดในการดำรงชีวิตแต่ละเดือน แน่นอนว่า คุณต้องคิดถึงภาระอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ภรรยา/สามี หรือลูกๆ คุณมี เงินเก็บมากพอที่จะมาใช้จ่ายในระยะเริ่มต้นไหม หรือคุณมีคู่ชีวิตที่มาช่วยในการ แบ่งเบาภาระหรือไม่ ถ้าคำตอบของคุณคือมี แสดงว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่มี น้อยกว่า คนทีส่ ามารถรองานอิสระในระยะยาวได้หรือรอความสำเร็จในการทำงาน อิสระในอนาคตได้ ควรจะเป็นคนที่มีภาระค่าใช้จ่ายน้อย การที่จะทำงานอิสระได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ คุณต้อง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง คุณลองเอาสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับงานอิสระมา เปรียบเทียบกับการทำงานประจำดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในชีวิต ของคุณเอง หรือความไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือระบบใดๆ ลองเทียบดูกับรายได้ที่มั่นคงและประจำ เพื่อนฝูงและสังคมที่ ได้พบทุกวัน คุณ พร้อมที่จะทำงานอิสระแล้วหรือยัง

เวลาที่เหมาะในการทำงานอิสระ

ในช่วงปีที่ผ่านมา คนเริ่มหันมาทำงานอิสระกันมากขึ้น คนส่วนมากจะเริ่ม ทำงานอิสระเมื่อถูกบังคับให้ออกจากงานประจำ และงานใหม่ก็หาได้ยาก แต่ ใน ขณะเดียวกัน ช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ ในขาลงดังเช่นปีที่ผ่านมา งานอิสระเองก็หาได้ ยากขึ้นเช่นกัน แม้แต่กับคนที่ทำงานอิสระเป็นประจำอยู่แล้ว...ยังบ่นเลย ยกตัวอย่าง ตุ๊ก น้องสาวของเพื่อนสนิทคนหนึ่ง เธอทำงานเป็นนักแปลให้ กับองค์กรแห่งหนึ่ง งานของเธอเร่งรีบอยู่เสมอ ทำให้เธอต้องขนงานกลับมาทำที่ บ้านเป็นประจำ สามปีก่อนตุ๊กตั้งครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเพราะความเครียด เธอคุยกับสามีและตกลงลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ ตุ๊กเริ่มทำงานเป็นนักแปลอิสระ แม้เงินจะได้ ไม่มากเหมือนกับที่ทำงาน ประจำ แต่ก็เพียงพอสำหรับความเป็นอยู่ ในแต่ละเดือน สิ่งสำคัญสำหรับเธอคือ เธอมีเวลาในการเลี้ยงลูกเอง ปัจจุบันลูกเธอเข้าเรียนแล้ว ทำให้พอมีเวลาในการ รับงานมากขึ้น และมีรายได้มากพอๆ กับงานประจำที่เธอเคยทำ แต่ ใช้เวลาน้อย กว่าเยอะ ความลับของเธอ ตุ๊กบอกว่า “สิ่งสำคัญของการทำงานอิสระให้ประสบความ สำเร็จคือ ความเข้าใจในความต้องการของตลาด คนทีจ่ ะทำงานอิสระหลายๆ คน ชอบคิดว่า เขามีความสามารถในเรื่องหนึ่ง และต้องการจะขายความสามารถ เรื่องนั้น แต่กลับหาตลาดที่มีความต้องการในเรื่องที่ตรงกันไม่ ได้”

จะเริ่มงานอิสระได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ตดู ถ้าสังเกตให้ดี ในปัจจุบัน มีอีเมลที่เขียนเข้ามาโฆษณารับ สมัครคนทำงานอิสระเยอะแยะ แต่คุณต้องตรวจสอบบริษัทเหล่านั้นให้ ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ จงหาทางทำสัญญากับเขาเพื่อให้แน่ ใจว่า เขาจะ จ่ายเงินค่าจ้างให้คุณหลังจากที่คุณทำงานให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้งานในช่วงแรก คุณไม่ควรจะคิดค่าธรรมเนียมเยอะหรือ เทียบเท่ากับงานประจำทีค่ ณ ุ เคยทำ อย่าลืมว่าคุณไม่ ได้ทำงาน 8 ชัว่ โมง ต่อวันเหมือนเมื่อก่อน และคุณจะรู้เองว่า คุณควรจะคิดค่าธรรมเนียม ให้สูงขึ้น เมื่องานของคุณเริ่มยุ่งมากขึ้น จนคุณไม่สามารถรับงานจาก ทุกคนได้ นอกจากนี้สิ่งสำคัญ คุณต้องเข้าใจว่าการทำงานอิสระหมายถึงการ ที่คุณต้องเป็นคนที่ดูแลในเรื่องการตลาด การเงิน ธุรกรรมต่างๆ เอง ซึ่งรวมไปถึงการจัดการเรื่องภาษีด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนใช้เวลาใน การทำทัง้ สิน้ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั นีม้ ี Software มากมายทีจ่ ะสามารถ เข้ามาช่วยให้ชวี ติ ด้านตัวเลขของเราง่ายขึน้ อย่างทีร่ นุ่ น้องของผมใช้อยู่ จะเป็น Software ที่เรียกว่า Microsoft Money

สร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานอิสระ

ด้วยความทีผ่ มทำงานเป็นทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาองค์กรมาหลาย สิบปี ทำให้ ได้รู้จักกับคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งนั่นรวมไปถึงคนที่ทำงานแบบ เดียวกันกับผม เพียงแต่เขาทำงานแบบอิสระ คนกลุ่มนี้ โดยส่วนมากจะ ทำงานประจำมาก่อน ก่อนที่จะผันตนเองมาทำงานอิสระ ซึ่งแน่นอนว่า

การทีจ่ ะทำเช่นนี้ ได้ เขาต้องมีเครือข่ายทีม่ ากพอ และคุณภาพทีค่ บั แก้ว ที่ลูกค้ากล้าจะแนะนำต่อ ในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้จะโทรหาเพื่อนสัก คนสองคนเพื่อรักษาความสัมพันธ์เป็นระยะๆ หรือบางครั้งเขาก็เข้า Facebook หรือ hi5 เพื่อติดต่อกับเพื่อนฝูง แต่กลยุทธ์ที่พวกเขานิยมทำกันมากที่สุดคือ การช่วยลูกค้าใน การวางแผน การพัฒนาองค์กรก่อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และโดย ส่วนมากลูกค้าจะช่วยพวกเขากลับในภายหลัง ประมาณ 50 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เข้าไปช่วยวางแผนให้ฟรี ในตอนแรก จะเลือก ใช้บริการคนที่วางแผนให้ ทำงานในขั้นต่อไป สำหรับการทำงานอิสระในระยะยาวแล้ว สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงคือ ความเหมาะสมของอาชีพกับลักษณะของตัวคุณเอง ความเหมาะสม

ในเรื่องของรายรับและรายจ่าย ความมั่นใจในทักษะของตนเอง และ ที่สำคัญคือคุณต้องมีสิ่งที่คนอื่นต้องการและคุณต้องสื่อสารให้พวกเขา ได้รับรู้ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว และคิดว่าคุณนั้นเหมาะสมกับอาชีพ อิสระ ผมอยากแนะนำให้คุณลองทำเป็นงานอดิเรกดูก่อน และถ้าทุก อย่างเป็นไปได้ตามทีค่ ณ ุ วาดฝันไว้ ก็เปลีย่ นอาชีพมาทำงานอิสระแทน ในภายหลัง... และเมื่อถึงเวลานั้น คุณอาจจะเข้าใจคำว่า “ชีวิต” ได้ มากขึ้นก็เป็นได้

ในช่วงแรกของการทำงานอิสระนั้นอาจจะยากสักนิด ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อ งานอิสระมีมากมายเพียงแต่คุณต้องหาให้ถูกที่ ลองเริ่มจากการหาข้อมูลใน 15


อยู่ดี มีสุข ชาญวิชย์ ธำรงศิริรุ่งเรือง

>> ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ ตลาดและบริหารการจัดการ หนุ่มไอที ไฟแรงที่มี ความสนใจด้านโหราศาสตร์ โดยศึกษาจนสำเร็จ หลักสูตรตี่ลี่ฮวงจุ้ย รุ่นสี่

ชะตา (ฟ้า) ไม่ได้ลิขิต >> จากฉบับทีแ่ ล้ว ได้พดู ถึงธาตุทงั้ 5 ว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะ เป็นเช่นไรบ้าง คราวนี้จะมาดูว่า ท่านเกิดมาแล้วมีธาตุอะไร บ้างอยู่ในตัว โดยเริ่มจากปีที่เกิด ตามด้วยเดือน วัน และ เวลา ปีที่เกิดตามตำราของโหราศาสตร์จีนได้บันทึกไว้เป็นพันปี แล้ว สรุปว่าปีแต่ละปีแทนด้วยสัตว์ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ตัวที่ เรียกว่านักษัตร ซึ่งแต่ละตัวแสดงถึงลักษณะพื้นฐานของคน นั้นได้อย่างใกล้เคียงที่สุด แต่ก็มีบางนักษัตรที่มีความใกล้เคียง ของตัวแทน เช่น กุน ซึ่งมีลักษณะเป็นหมูป่ามากกว่าหมูบ้าน ที่มีความใกล้เคียงกับลักษณะของช้าง แต่สุดท้ายก็ ใช้หมูเป็น ตัวแทน เนื่องจากหมูมีความรักครอบครัวมากกว่าช้าง การเข้าใจเรือ่ งธาตุของแต่ละนักษัตรจะเข้าใจยากนิดหนึง่ เนื่องจากนักษัตรจะมีธาตุประจำตัวของแต่ละตัวดังนี้ ชวด เป็น ธาตุน้ำ, ฉลู เป็น ธาตุดิน, ขาล เป็น ธาตุไม้, เถาะ เป็น ธาตุไม้, มะโรง เป็น ธาตุดิน, มะเส็ง เป็น ธาตุ ไฟ, มะเมีย เป็น ธาตุไฟ, มะแม เป็น ธาตุดิน, วอก เป็น ธาตุทอง, ระกา เป็น ธาตุทอง, จอ เป็น ธาตุดิน และกุน เป็น ธาตุน้ำ เนื่องจากธาตุมีทั้งหมด 5 ธาตุ และมี 12 นักษัตร ทำให้ มีความแตกต่างกัน ลักษณะแตกต่างกันไป 60 แบบ 60 ปี ดังนี ้

นักษัตร

ปี

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

1960,2020 1961,2021 1962,2022 1963,2023 1964,2024 1965,2025 1966,2026 1967,2027 1968,2028 1969,2029 1970,2030 1971,2031

ธาตุ ประจำตัว น้ำ ดิน ไม้ ไม้ ดิน ไฟ ไฟ ดิน ทอง ทอง ดิน น้ำ

ธาตุ ประจำปี ทอง ทอง น้ำ น้ำ ไม้ ไม้ ไฟ ไฟ ดิน ดิน ทอง ทอง

ธาตุรอง

ปี

ดิน ดิน ทอง ทอง ไฟ ไฟ น้ำ น้ำ ดิน ดิน ทอง ทอง

1912,1972,2032 1913,1973,2033 1914,1974,2034 1915,1975,2035 1916,1976,2036 1917,1977,2037 1918,1978,2038 1919,1979,2039 1920,1980,2040 1921,1981,2041 1922,1982,2042 1923,1983,2043

ธาตุ ประจำตัว น้ำ ดิน ไม้ ไม้ ดิน ไฟ ไฟ ดิน ทอง ทอง ดิน น้ำ

ธาตุ ธาตุรอง ประจำปี น้ำ ไม้ น้ำ ไม้ ไม้ น้ำ ไม้ น้ำ ไฟ ดิน ไฟ ดิน ดิน ไฟ ดิน ไฟ ทอง ไม้ ทอง ไม้ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ

จากตาราง สีเขียวแสดงถึงธาตุของปีนั้นๆ สีฟ้าแสดงว่าดีมาก หากสีฟ้าอยู่ ในช่องปีแสดงว่าปีนั้น เป็นปีที่ดี แต่ต้องดูช่องธาตุประจำตัวว่า ขัดแย้งหรือไม่ หากเป็นสีเหลืองแสดงว่าไม่ส่งเสริมกัน โดยที่ สีเหลืองแสดงว่าแย่มาก สีชมพูแสดงว่าดีที่สุด และสีแดงคือแย่ที่สุด แต่ก็แปลกเหมือนกันว่า ตั้งแต่ปี 2010-2019 แทบจะไม่มีดีสักปีเลย ซ้ำร้ายปี 2015 และ 2019 จะเป็นปีที่แย่ที่สุดเสียด้วย

นักษัตร ปี ธาตุประจำตัว ธาตุประจำปี ธาตุรอง ปี ธาตุประจำตัว ธาตุประจำปี ธาตุรอง ปี ธาตุประจำตัว ธาตุประจำปี ธาตุรอง ชวด 1924,1984 น้ำ ไม้ น้ำ 1936,1996 น้ำ ไฟ น้ำ 1948,2008 น้ำ ดิน ไฟ ฉลู 1925,1985

ดิน

ไม้

น้ำ

1937,1997

ดิน

ไฟ

น้ำ

1949,2009

ดิน

ดิน

ไฟ

ขาล 1926,1986

ไม้

ไฟ

ไฟ

1938,1998

ไม้

ดิน

ดิน

1950,2010

ไม้

ทอง

ไม้

เถาะ 1927,1987

ไม้

ไฟ

ไฟ

1939,1999

ไม้

ดิน

ดิน

1951,2011

ไม้

ทอง

ไม้

มะโรง 1928,1988

ดิน

ดิน

ไม้

1940,2000

ดิน

ทอง

ทอง 1952,2012

ดิน

น้ำ

น้ำ

มะเส็ง 1929,1989

ไฟ

ดิน

ไม้

1941,2001

ไฟ

ทอง

ทอง 1953,2013

ไฟ

น้ำ

น้ำ

มะเมีย 1930,1990

ไฟ

ทอง

ดิน

1942,2002

ไฟ

น้ำ

ไม้

1954,2014

ไฟ

ไม้

ทอง

มะแม 1931,1991

ดิน

ทอง

ดิน

1943,2003

ดิน

น้ำ

ไม้

1955,2015

ดิน

ไม้

ทอง

วอก 1932,1992

ทอง

น้ำ

ทอง 1944,2004

ทอง

ไม้

น้ำ

1956,2016

ทอง

ไฟ

ไฟ

ระกา 1933,1993

ทอง

น้ำ

ทอง 1945,2005

ทอง

ไม้

น้ำ

1957,2017

ทอง

ไฟ

ไฟ

จอ 1934,1994

ดิน

ไม้

ไฟ

1946,2006

ดิน

ไฟ

ดิน

1958,2018

ดิน

ดิน

ไม้

กุน 1935,1995

น้ำ

ไม้

ไฟ

1947,2007

น้ำ

ไฟ

ดิน

1959,2019

น้ำ

ดิน

ไม้

16

**อย่างไรก็ตาม ผูอ้ า่ นควรใช้วจิ ารณญาณและมีสติในการเชือ่ เพราะดวงเป็นสถิตแิ ละเป็นส่วนประกอบไม่ถงึ 30% ของชีวติ ท่านสามารถกำหนดชะตาชีวติ ของท่านเองได้กว่า 70% ฉะนัน้ ท่านควรหมัน่ ทำบุญ และทำความดี กตัญญูกตเวที รูค้ ณ ุ แล้วชีวติ จะเปลีย่ นไปในทางทีด่ ี มีความสุข ความเจริญ


เข้าครัว

เรื่อง : ธิติ ธีมะพันธ์ ภาพ : ไตรรงค์ รักษาสุวรรณ

ข้าวหมกไก่และไก่ย่างอิสลามนั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด เกือบลืมบอกไปว่าเมืองปากน้ำมีผู้อาศัยทั้ง ไทย มอญ และจีน ทำให้เมืองนี้หลากหลายไปด้วยอาหารนานา ชนิด วกกลับมาที่ร้านข้าวหมกไก่กันต่อ เห็นหน้าร้าน ขายดีจนแม่ค้าตักแทบไม่ทันเช่นนี้ ก็เพราะรสชาติข้าว หมกที่หุงเม็ดข้าวได้ร่วนหอมหวานกลมกล่อม บวกกับ เนื้อไก่นุ่มๆ ที่หมักจนเข้าเครื่อง โรยด้วยหอมเจียว

>> ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไม่ว่าระดับใดต่างถือคติ เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งว่า อยากรู้ว่าคนเมืองนี้กินอยู่ อย่างไร ก็ต้องไปเที่ยวตลาดของเขา และคำกล่าวนี้ก็ ดูจะเหมาะสมมากๆ กับเมืองเก่าแก่ทตี่ งั้ อยูป่ ากแม่นำ้ เจ้าพระยาอย่าง “เมืองปากน้ำ” เพราะในหน้าประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึงเมืองนี้ว่าเป็น เมืองท่าที่เจริญ มีผู้คนอาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการได้เดินเล่น ชิมอาหาร ชมวิวปากแม่น้ำและพระสมุทรเจดีย์ ได้กลายเป็นสิ่งที่ หลายคนมองข้ามอย่างน่าเสียดาย แถมเก๋ตรงที่เมืองนี้ มีถนนสุขุมวิทตัดผ่านแค่นั่งรถตรงอย่างเดียวจาก BTS เพียง 30 นาที ก็ถึงแล้ว แม้ตัวเมืองเก่าปากน้ำจะไม่ ใหญ่มาก แต่ก็นับว่า เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ ไหลเวียนเข้าออกทั้งทางบก และทางเรือ โดยเฉพาะอาหารการกินนั้นเรียกได้ว่าทั้ง เยอะทั้งอร่อยจนเลือกไม่ถูก ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็น ซึ่ง ไฮไลท์ร้านเด็ดๆ มักจะขายในช่วงเย็นๆ ถนนอาหาร เส้นแรกที่ต้องไปคือย่านตลาดราชา ย่านนี้เป็นย่าน เก่าแก่และยังมีรา้ นอาหารดัง้ เดิมทีต่ งั้ ริมถนน เรียงรายเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่กระเพาะ ปลาที่ ข ายกั น มาตั้ ง แต่ รุ่ น ปู่ ย่ า แม้ หน้ า ร้ า นจะดู ไ ม่ วุ่ น วายแต่ ก็ ข ายดี เป็นเทน้ำ เจ้าของร้านเล่าให้ฟังถึง เคล็ ด ลั บ ว่ า จะใช้ ก ระเพาะปลา อย่างดี เคี่ยวกับเครื่องสมุนไพรจน เนื้ อ กระเพาะปลานุ่ ม นิ่ ม มี ก ลิ่ น หอม รสชาติออกแนวเข้มข้นชุ่มคอ แบบชามเดี ย วไม่ พ อจริ ง ๆ จากนั้ น เดินเลียบหัวมุมถนนราชา ก็จะเจอแผง อาหารเล็กๆ เรียงรายตลอดทาง โดยเฉพาะ

กรอบๆ ที่ต่อให้ ใจแข็งแค่ ไหนก็ต้องลองชิม ถัดไปเป็น ร้านไก่ย่างสูตรอิสลาม ด้วยขนาดเตาถ่านที่ ใหญ่บวก กับแขกย่างไก่ร่างกายกำยำ ทำให้ร้านนี้ดูขลังช่วยเรียก น้ำย่อยได้ดีจริงๆ ไก่ย่างของร้านนี้เด็ดตรงที่กรรมวิธี ย่างให้เนื้อเนียนนุ่มชุ่มพอดี ได้กลิ่นเครื่องเทศหอม อบอวลตั้งแต่ชั้นหนังกรอบๆ ถึงเนื้อใน นี่ยังแค่ส่วน หนึ่งเท่านั้นนะ ยังมีหมูสะเต๊ะรสเลิศอีก เอาเป็นว่าพัก ยกของคาวล้างปากด้วยโรตี ใส่ ไข่ที่ทำกันสดๆ เนื้อแป้ง ฟูกรอบๆ นุ่มๆ ตัดรสชาติหวานมันด้วยไข่และนมเนย หอมกรุ่น หรือจะลองเป็นปาท่องโก๋สดๆ ร้อนๆ ที่นวด แป้งทำให้ชิมกันตัวต่อตัว ทอดเสร็จเข้าปากกรอบนอก นุ่มในซดตามด้วยน้ำเต้าหู้อุ่นๆ แล้วจะเลือกหยุดหรือ ชิมต่อก็ ได้ถ้าเนื้อที่กระเพาะคุณรับไหว หากรูส้ กึ ไม่หนำใจกับของกิน ขอแนะนำให้ ไปช้อปปิ้งของสด ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กั น ต่ อ ที่ ต ลาดสด เมืองสมุทรปราการ เพราะตัง้ อยู่ ใกล้ปากอ่าวไทยจึงมีเรือประมง มาขึ้ น ปลาที่ ต ลาดนี้ ต ลอด 24 ชั่วโมง จึงมีของทะเลสดๆ ให้ เลื อ กมากมายแถมราคายั ง ถู ก มาก จนต้องซื้อกลับไปต่อแล้วก็ วางแผนแวะกลับมาเทีย่ วทีเ่ มือง ปากน้ำนี้อีกครั้ง

17


รอบตัวเรา

>> เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ ผู้เขียนไปอบรมการจัดทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มี โอกาสไปเที่ยวชม วัดและศาลเจ้าโบราณต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีรูปสลักไม้ทำเป็นรูปเทพเจ้าบ้าง พระพุทธรูปบ้าง บางแห่งก็ เป็นรูปสัตว์ เช่น แมว สุนัขจิ้งจอก ที่ผู้เขียนสนใจก็คือรูปลิงสามตัวทำอาการต่างกัน ตัวหนึ่งนั่งเอามือปิดตา ตัวหนึ่งนั่งเอามือปิดหู และอีกตัวหนึ่งนั่งเอามือปิดปาก ลิงทั้งสามตัวนี้เป็นไม้แกะสลักอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนลืมชื่อเสียแล้ว เพราะเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี นึกไม่ออก อย่างไรก็ตาม คนญี่ปุ่นเห็นเป็นของแปลกของโบราณอย่างหนึ่ง จึงเอาไม้สนมาแกะเป็นรูปลิงสามตัวนี้ออกขายเป็นของ ที่ระลึก ผู้เขียนได้ซื้อมาแจกเพื่อนบางคน เขาถามว่าลิงทำอะไร อาการของลิงทั้งสามเป็นปริศนาธรรมที่มนุษย์ปัจจุบันน่าจะนำมาใช้บ้าง เพื่อลดความวุ่นวายให้น้อยลง เพราะอาการ ทั้งสามคือปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการตัดชะนวนไม่ ให้เกิดความวุ่นวายได้ดีที่สุด 18


หูเป็นเครื่องรับที่จำเป็นของมนุษย์ เพราะเป็นเครื่องรับในการฟังคำพูด ถ้าเสียงที่ ได้ยินเป็นเสียงไพเราะ ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจ ก็ควรรับฟัง แต่ ถ้าเป็นเสียงที่ ไม่ ไพเราะ เป็นคำพูดที่ ไม่เกิดประโยชน์ก็ ไม่ควรฟัง ที่ลิงเอามือ ปิดหูนั้น เป็นการบอกว่าไม่รับฟังเสียงที่ ไม่ ไพเราะ ไม่ฟังคำพูดที่ ไม่เป็นมงคล ไม่เป็นประโยชน์ หมายความว่าการปิดหูเป็นเพียงแสดงอาการให้รู้ว่าไม่ฟัง เท่านั้น เมื่อเราได้ยินคนพูดไม่ ไพเราะ ไม่น่าฟัง หรือไม่เป็นมงคล ก็ ไม่จำเป็น ต้องเอามือไปปิดหู เพียงแต่เราไม่สนใจฟัง เราก็ ไม่รวู้ า่ เขาพูดอะไร เราก็ ไม่รสู้ กึ เดือดร้อนรำคาญ มีเรื่องเล่ากันมาเรื่องหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริง แต่เผอิญผู้เขียนนึกชื่อหนังสือ ไม่ ได้ ฉะนั้นจะเล่าเฉพาะเนื้อเรื่องเท่านั้น เรื่องมีอยู่ว่าพระบวชใหม่รูปหนึ่งได้จำวัดเป็นคืนแรก นอกจากแปลกที่ แล้ว สุนัขในวัดยังเห่าหอนตลอดทั้งคืน ทำให้นอนไม่หลับ ครั้นรุ่งเช้า พระอุปัชฌาย์ ได้ถามพระบวชใหม่ว่านอนหลับสบายดี ไหม พระ บวชใหม่ก็ตอบว่านอนไม่หลับ เพราะมีเสียงสุนัขเห่าหอน ทั้งคืน พระอุปัชฌาย์จึงเตือนสติว่า เวลาหมามัน เห่าหอน หูของหมาอยู่ ใกล้กับปากของหมา มากที่สุด หมามันยังไม่รำคาญ แล้วหู คุณอยู่ ไกลจากปากหมาจะไปรำคาญ ทำไม หมายความว่าไม่ ไปสนใจฟังก็จะไม่ ได้ ยิ น เสมื อ นกั บ ปิ ด หู เ สี ย ก็ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น อะไรทั้งนั้น ที่ ค นทุ ก วั น นี้ เ ดื อ ดร้ อ นรำคาญใจ ก็ เพราะไม่เคยปิดหู แต่เปิดหูรับฟังแต่สิ่งที่ ไม่ เป็ น มงคล เป็ น คำโป้ ป ดมดเท็ จ คำใส่ ร้ า ย ป้ายสี ข่าวลือต่างๆ ล้วนแต่ ไม่เป็นประโยชน์ ฟังแล้วจิตใจก็ ไม่สงบ เมื่อใจไม่สงบ ประสาท และธาตุในร่างกายก็แปรปรวน ชวนให้เจ็บป่วยได้ อย่างที่กล่าวกันว่าความเครียดทำให้เกิดโรคลำไส้ ได้เป็นต้น มีเรื่องเล่ากันว่า บางคนไม่ชอบฟังเรื่องที่ตนไม่ปรารถนา หรือเมื่อ ได้ยินแล้วเกรงว่าจะเป็นเสนียด ไม่เป็นมงคลแก่หู ต้องเอาน้ำมาล้างหูก็มี เรื่องนี้เป็นนิทานโบราณ ถ้าเขียนให้อ่านกันเล่น อาจเป็นประโยชน์สอนใจ อะไรได้บ้างกระมัง เรื่ อ งมี อ ยู่ ว่ า ชายคนหนึ่ ง ขณะที่ เ ขี ย นนี้ นึ ก ชื่ อ ไม่ อ อก เป็ น คนจี น ครั้ ง ดึกดำบรรพ์ แกเป็นคนไม่สนใจในเรื่องลาภยศชื่อเสียง มีชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่วาจะร้อนหรือหนาว ไม่เคยบ่น ไม่ชอบสังคมกับผู้คน หลบไปอยู่ ในป่า คราวหนึง่ ทางบ้านเมืองต้องการคนมาเป็นกษัตริย์ จึงส่งคนออกหาผูท้ เี่ หมาะสม มีคนไปพบชายคนนีเ้ ข้า เห็นว่าสมควรเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ ก็ออกปากขอร้อง ให้ ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ตำแหน่งนี้ ใครได้ฟังแล้วก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ไม่มี โอกาสจะได้เป็นกันง่ายๆ แต่ชายคนนี้กลับปฏิเสธ ไล่คนที่ ไปขอร้องให้หยุดพูด เพราะไม่อยากฟังเรื่องรกหูน่ารำคาญเช่นนี้ นอกจากแกไม่อยากฟังแล้ว แกยัง ถือเป็นเรื่องอัปมงคลที่ ไม่อยากให้ติดอยู่ในรูหูต่อไป แกจึงไปที่ลำธารที่อยู่ใกล้ๆ ก้มลงเอาน้ำล้างหู เอาเรื่องที่ ได้ยินได้ฟังออกทิ้งในน้ำ ทำหูให้สะอาด ในขณะนั้ น ทางลำธารใต้ ล งไป มี ช ายอี ก คนหนึ่ ง กำลั ง จะก้ ม ลงดื่ ม น้ ำ เหลือบเห็นคนต้นน้ำเอาน้ำล้างหูจึงร้องถามว่า ทำไมเอาน้ำล้างหู ชายที่อยู่ ต้นน้ำก็เล่าให้ฟังว่า “อั๊วอยู่ดีๆ สบายๆ คนเมื่อกี๊ อีมาขอให้อั๊วเป็นพระเจ้า แผ่นดิน หาเรื่องลำบากร้อนใจมาให้อั๊วแท้ๆ อั๊วไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ยิน

ส.พลายน้อย

>> ส.พลายน้อย นักเขียนรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2551 เกิดในเรือ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.2472

รั บ ราชการครู ส ำนั ก งานคณะกรรมการ วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ เขี ย นหนั ง สื อ ไว้ ก ว่ า 100 เล่ม เช่น เล่าเรื่องบางกอก, เกิดในเรือ, สารานุกรมประวัติศาสตร์, ขนมแม่เอ๊ย ฯลฯ

เรื่องอย่างนี้ ไม่อยากให้เรื่องติดหู อั๊วจึงต้องเอาน้ำล้างทิ้งไป” พอคนต้นน้ำพูดจบ คนปลายน้ำก็ร้องเสียงหลง “ไอ๊ย่า ซี้เลี้ยว อั๊วเกือบกินน้ำล้างหูของลื้อเข้าไปแล้ว ดีแต่ถามลื้อเสียก่อน ไม่อย่างงั้น ก็ซวย” ทั้งสองคนเป็นคนสมถะ ชอบอยู่อย่างสงบ จึงไม่ อยากฟังเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆ ทั้งสองคนดู จะเกินๆ ไปบ้าง แต่กเ็ ป็นคติเตือนใจได้ด ี สรุปว่าการฟังสิ่งที่ตนไม่ชอบ ไม่ พอใจนั้น ผู้ฟังต้องมีสติ คืออย่าไปรับ เอาไว้ อย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์ทำให้ โกรธ ให้เกลียด แล้วดาลโทสะ ซึง่ จะเห็น จากการทะเลาะโต้เถียง จะเกิดอารมณ์ เช่นนี้อยู่เสมอ สิ่งที่ควรทำก็คือนิ่ง หรือหลีกเลี่ยง ไปเสีย ปล่อยให้เข้าพูดคนเดียวก็เหนื่อย เลิกไปเอง เมื่อหูได้ยินได้ฟังสิ่งที่ ไม่สบอารมณ์ ปากก็ จะมีหน้าที่ตอบสนอง ปากจึงมีส่วนสำคัญในการ วิวาทเป็นอย่างมาก ถ้าเราปิดปาก ไม่พูดคำที่เลวร้าย ตอบโต้ การทะเลาะวิทวาทก็จะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนัยน์ตา คนเรา เมื่อมองเห็นอะไรแล้วชอบวิจารณ์ บางคนบอกว่าเพียงแต่เห็นหน้า ก็เกลียดไม่ชอบใจเสียแล้ว ถ้ามีนิสัยพาลอยู่ด้วย ก็จะพูดจาชวนวิวาท ต่อไปทั้งๆ ที่ ไม่เคยรู้จักกันเลย เท่าที่กล่าวมาแต่ต้น ดูจะเข้าทำนองพูดง่าย ทำยาก แต่ถ้าเราหัด เป็นคนยอมแพ้เสียบ้าง ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้น ข้อสำคัญคือต้องมีความ อดทน อดกลั้น จนเป็นนิสัย ซึ่งในทางพระเรียกว่าอุเบกขา ในพระไตรปิฎก (มหาสีหนาทสูตร) มีเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ สารีบุตรว่า พระองค์เคยนอนกับกองกระดูกมนุษย์ในป่าช้า พวกเด็ก เลี้ยงวัวได้เข้ามาถ่มน้ำลายรดบ้าง ถ่ายปัสสาวะรดบ้าง โปรยฝุ่นรดบ้าง เอาไม้มายอนที่ช่องหูบ้าง แต่พระองค์ก็ ไม่ทรงรู้สึกหรือนึกที่จะทำร้าย พวกเด็กเหล่านั้นเลย พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรพระสารีบุตร นี้แหละเป็นวัตรในการอยู่ ด้วยอุเบกขาของเรา” ทั้ ง ผู้ เ ขี ย นและผู้ อ่ า นไม่ อ าจปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งพระพุ ท ธองค์ แต่ ถ้ า พยายามปิดหูไม่ฟังที่ชั่วร้าย ปิดปากไม่พูดเรื่องที่จะก่อให้เกิดความไม่ดี และไม่ดูอะไรในแง่ร้ายไปทั้งหมด บางทีชีวิตก็อาจจะเป็นสุขขึ้นบ้าง กระมัง 19


กิจกรรม 3เอ็ม เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ปูถนนสีลมด้วยเทปผ้าความยาว 3,000 เมตรจาก 3เอ็ม

ÿ ในงาน “เหรียญกุศลบนถนนสีลม”

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดย นาย ซี เอ็ม ชู กรรมการผู้จัดการ มอบ ผลิตภัณฑ์เทปผ้า 3เอ็ม ความยาว 3,000 เมตร เพือ่ ใช้ปใู นงาน “เหรียญกุศลบนถนน สีลม” โดยมี มร.แอนดรูว์ แมคเฟอร์สัน นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ เป็นตัวแทน รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ถนนอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา

3M VS. Automotive Mega Trend ÿ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยแผนกธุรกิจยานยนต์ จัดงาน 3M VS. Automotive Mega Trend ที่ โรงงานโตโยต้า ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดย ภายในงานได้จดั แสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จาก 3เอ็ม ในกลุม่ ตลาดยานยนต์ นิทรรศการแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ Cost Improvement, Light Weight, Environment & Safety และ New Technology ซึง่ เป็นจุดเด่นของงาน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง 3เอ็ม ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ตัวคือ Interior Trim Film (ITF), Exterior Trim Film (ETF) ฟิลม์ เคลือบชิน้ ส่วนรถยนต์เพือ่ การตกแต่งภายนอกและ ภายใน และ Light String ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์เส้นแสงในการตกแต่งที่ ช่วยเสริมรสนิยมผู้ ใช้รถยนต์โตโยต้า ให้รถสวยเท่ ไม่เหมือนใคร งานนี้ ได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าชม จำนวนมาก

3เอ็ม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ÿ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ค่ายเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภายใต้ โครงการ “หนึ่งคนคิด ร้อยคนทำ - A Green 3M” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากร

ธรรมชาติ เป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความเข้าใจและหันมาช่วยกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า กิจกรรมนี้ ได้รบั ความสนใจจากพนักงาน 3เอ็ม อย่างมากมาย โดยมีพนักงาน กว่า 140 คน ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ และด้วยการออกแรงช่วยกันอย่างแข็งขัน ของพนักงาน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่ามกลางแสงแดด และอากาศที่ร้อน

20

3M MRO Exclusive Grand Sale ÿ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน 3M MRO Exclusive Grand Sale ณ ปิยรมย์ สปอร์ต คลับ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยเรียนเชิญ ลูกค้าและร้านค้าเป้าหมายมาร่วมงานมหกรรม ลดราคาสินค้าจาก 3เอ็ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ การผลิตและอุตสาหกรรม หมวดสินค้ากระดาษทราย สก๊อตช์-ไบรต์TM และเทปกาว อุตสาหกรรม ซึ่งนำมาลดราคาให้เฉพาะลูกค้ารายพิเศษที่ ได้รับบัตรเชิญเท่านั้น โดยภายในงานยังมี โซนแสดงความรู้และสาธิตการใช้งานสินค้า 3เอ็ม พร้อมลุ้น ชิงโชครางวัลใหญ่จากกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย เปิดตัว 3M MPro 150 ÿ เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด สำหรับ 3M MPro150 พ็อคเก็ตโปรเจ็คเตอร์ ตัวเล็กเท่าฝ่ามือเจ้าแรกในประเทศ ไทย กะทัดรัดคล้ายโทรศัพท์มอื ถือ สามารถพกพาไปพรีเซ้นต์งาน หรือ ดูหนังฟังเพลงได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา การันตีดว้ ยรางวัลคุณภาพระดับโลก (Gold) Edison Best New Product Award จากสหรัฐอเมริกา งานนี้มี Celeb คนดังอย่าง คุณ วสันต์ เวียนรุ่งเรือง R&D Director, Innovative Technology จาก Index Creative Village คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม Communication & PR Director บริษทั McThai Co., Ltd. และ ดีเจดอส จากคลืน่ SeedFm มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ใช้ MPro 150 โดยมีสื่อมวลชนมากมายให้ความสนใจ

Hard Disk Drive Expo 2010 ÿ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วม สนับสนุนงาน Hard Disk Drive Expo 2010 ทีจ่ ดั ขึน้ ทีศ่ นู ย์ประชุมนานาชาติ BITEC บางนา เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม ถึง 1 สิงหาคม 2010 ภายในงานได้รวบรวมกลุ่มผู้ผลิต Hard Disk Drive หลัก อาทิ Seagate, WD, Hitachi และ Toshiba รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ Hard Disk Drive ทั้งในและต่างประเทศ มา แสดงเทคโนโลยี ในการผลิต ประกอบ และการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลิต Hard Disk Drive ในประเทศไทย ตาม นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล โดยมี Hard Disk Drive Institute (HDDI) of National Science and Technology Development Agency (สวทช, NSTDA), I/UCRC in HDD Components (ม.ขอนแก่น), I/UCRC in HDD Advanced Manufacturing (ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นแม่งาน ทั้งนี้ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้ออกบูธแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ เทปกาวอิเล็กทรอนิกส์, เคมีอตุ สาหกรรม และผลิตภัณฑ์ควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่าง ประเทศมาบรรยายในหัวข้อ “Current and Future Contamination Control Requirement for HDD” เพื่อแสดงถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ทุ่มเทวิจัยและ พัฒนา เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต Hard Disk Drive ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน


ธรรมะคนทำงาน

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

>> พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ ผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย และผู้อุทิศชีวิตเผยแผ่ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ ประชาคมโลก ได้รับรางวัลพระราชทาน ‘เสาเสมา ธรรมจักรทองคํา’ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสภาศาสนาเพือ่ สันติภาพโลก ยกย่องให้เป็น ‘ทูตสันติภาพโลก’ >> เคยสังเกตไหมว่า ทำไมรูปประติมากรรม “เดวิด” ซึ่งแกะสลัก จากหิ น อ่ อ นโดย มิ เ คลั น เจโล จึ ง กลายเป็ น งาน ประติมากรรมที่คนยกย่องว่าเป็นงานแกะสลักคนที่ งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด ทำไมภาพเขียน “โมนาลิซา” ซึ่งเป็นผลงาน จิตรกรรมของ ดาวินชี จึงกลายเป็นภาพเขียนที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดของโลก

ทำไมภาพเขียน “ดอกทานตะวัน” ของ แวน โก๊ะห์ จึงกลายเป็นภาพแนวอิมเพรสชัน่ ทีถ่ กู กล่าวขาน ถึงมากที่สุดในโลก ทำไมเพลง Imagine ของ จอห์น เลนนอน จึง ทรงความไพเราะ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ฟั ง มาอย่ า ง ยาวนานทุกยุคสมัย ทำไมหนังสืออย่าง “เจ้าชายน้อย” ของ อองตวน เดอ แซงเต็ก ซูเปรี จึงกลายเป็นวรรณกรรมระดับ โลกที่หยัดยืนคู่ผู้อ่านมาอย่างยาวนาน และได้รับ การแปลมากกว่าเกินร้อยภาษาทั่วโลก ทำไม แดน บราวน์ จึ ง กลายเป็ น นั ก เขี ย น นวนิยายที่มีแฟนหนังสือกระจายกันอยู่ทั่วมุมโลก อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทำไมทุกครัง้ ที่ โอบามา ซึง่ เป็นเพียงนักการเมือง หน้าใหม่ของสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ จึงมี คนอยากฟังอย่างใจจดใจจ่อ จนกระทั่งเขาได้เป็น ประธานาธิบดีแล้ว คนก็ยังสนใจสุนทรพจน์ของเขา ไม่น้อยไปกว่ารูปแบบการทำงานของเขา

หากเราศึกษาประวัตซิ งึ่ เป็นเบือ้ งหลังของผลงาน ทุกชิ้นที่กล่าวมา เราจะพบความจริงประการหนึ่งว่า ผลงานทุกชิน้ ล้วนถูกรังสรรค์ขนึ้ โดยคนทำงานระดับ “มืออาชีพ” กล่ า วกั น ว่ า ทั้ ง มิ เ คลั น เจโล ดาวิ น ชี และ แวน โก๊ะห์ นั้น เมื่อได้ลงมือจับทำงานใดแล้ว เขา จะเติม “ความตั้งใจ” ลงในงานชิ้นนั้นอย่างดีที่สุด ชนิ ด “วางชี วิ ต ลงเป็ น เดิ ม พั น ” ไม่ มี ก ารทำงาน อย่าง “เสียไม่ได้” หรือ “ขอไปที” เป็นอันขาด

ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งของเขาจากอากาศธาตุ ล้ ว นๆ หากแต่เขาลงแรงเติมแต่งจินตนาการของเขาบน ฐานข้อมูลสูงท่วมหัวทุกครั้งที่ลงมือเขียนนวนิยาย เรื่องใหม่ เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่นักการเมืองหนุ่มผิวดำ อเมริ กั น -แอฟริ กั น อย่ า ง โอบามา ซึ่ ง ถื อ กั น ว่ า “ต้นทุนต่ำ” เมือ่ เทียบกับ ฮิลลาลี ซึง่ เป็นนักการเมือง อเมริกนั แท้ๆ ลุกขึน้ พูด เขาล้วนแล้วแต่ “ทำการบ้าน” มาเป็นอย่างดีทุกครั้ง และบ่อยครั้งที่เขาถึงกับลงมือ “ร่าง” และ “แก้” สุนทรพจน์ด้วยตนเองอย่างเอา จริงเอาจัง ไม่มีสักครั้งหนึ่งที่เขาคิดจะพูดอะไรก็พูด ออกมาโดยไม่กลั่นกรอง เหมือนนักการเมืองบาง ประเทศ คนเขียนสุนทรพจน์ของเขานัน้ เป็นนักเขียน สุ น ทรพจน์ มื อ ทอง และตั ว เขาเองก็ เ ป็ น นั ก เขี ย น ระดับเบสเซลเลอร์มาก่อน การร่วมงานกันของ นักเขียนมือทองและนักร่างสุนทรพจน์มืออาชีพ จึง ทำให้คำอย่าง “yes, we can” หรือ CHANGE กลายมาเป็น “คำเขย่าโลก” ที่ โอบามา นำมาใช้ เพื่อ “พูด” ให้ “พลิก” ได้จริงๆ คนทีป่ ระสบความสำเร็จจากการทำงานระดับโลก ไม่เคยมี ใครทำงานเล่นๆ สักคน หากทุกคนล้วน ทำงานของเขาอย่างอุทศิ ชีวติ ทัง้ สิน้ จึงไม่ตอ้ งแปลกใจ เลยว่า ทำไมเขาเหล่านั้น จึงประสบความสำเร็จที่ ทั้งยิ่งใหญ่และยั่งยืน ในวัฒนธรรมการทำงานของฝรั่งที่เป็นมืออาชีพ ตัวจริง เขาไม่เริ่มต้นด้วยการ “ประจบคน” หรือ ตอนที่ จอห์น เลนนอน แต่งเพลงชือ่ “จินตนาการ” “มองหาทางลัด” แต่เขาจะเริ่มต้นการทำงานจาก นัน้ เขาทัง้ แต่งเอง อ่านเอง และร้องเอง นับครัง้ ไม่ถว้ น การ “ทำงานหนัก” และ “ทำงานจริง” กันทั้งนั้น จนแน่ ใจว่า “ดีที่สุด” จึงยอมให้มีการบันทึกเสียง การ “ทำงานหนัก” และการ “ทำงานจริง” ตอนที่ ซูเปรี เขียนหนังสือ เจ้าชายน้อย นั้น เขาก็ต้องถอดหัวใจเขียนจากประสบการณ์ตรง ซึ่ง คือรากฐานอันสำคัญที่สุดของการประสบความ เขาต้องแลกมาด้วยการอุทิศชีวิตเป็นนักบินอยู่บน สำเร็จในการทำงานที่ทำให้ ได้ทั้งงาน เงิน และ ฟากฟ้ า และมี ชี วิ ต เฉี ย ดดวงดาวและทะเลทราย เกียรติคุณ จริงๆ จนได้ประสบการณ์ตรงมากลัน่ เป็นเนือ้ หาและ จริงอยู่ การทำงานหนัก และการทำงานจริง อาจต้องใช้เวลาและการอุทิศตนเข้มข้นอย่างยิ่ง ตัวละครเอกที่เป็นที่รักของคนทั้งโลก หรือก่อนที่หนังสือขายดีระดับโลกอย่าง “รหัส แต่เมื่องานนั้นผลิตผลออกมาสู่สาธารณชน เจ้าของ ลับดาวินชี” หรือ “เทวากับซาตาน” ของนักเขียน ผลงานก็ย่อมจะประจักษ์เองว่า มันคุ้มค่ากับการ มือทองระดับโลกอย่าง แดน บราวน์ จะถูกฮอลลีวู้ด ลงแรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆ นำไปสร้างหนังจนสร้างชื่อเสียงและรายได้ ให้กับตัว เรา “สร้างงาน” กันอยู่ทุกวัน แต่จะมีสักวัน เขาอย่างล้นหลามนั้น ใครจะรู้บ้างว่า เขาลงมือทำ บ้ า งไหม ที่ ง านซึ่ ง เราลงมื อ สร้ า ง ย้ อ นกลั บ มา การ “วิจัย” ข้อมูลอย่างเข้มข้น แทบไม่ต่างไปจาก “สร้างเรา” ให้เหมือนกับที่คนทำงานระดับโลกทั้ง นักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากฮาร์เวิร์ดทำวิจัย หลายเขาทำสำเร็จกันมาแล้ว เสนออาจารย์จริงๆ เสียอีก ว่ากันในหมู่นักอ่านว่า นวนิยายของเขานั้น หากเติมเชิงอรรถลงไป ก็เป็น ผลงานวิจัยผสมจินตนาการดีๆ นี่เอง แดน บราวน์ 21


3เอ็ม ออนไลน์ เรื่อง/ภาพ : สุมาลี เสาะหาวิทย์

>> สวัสดีค่ะ สมาชิกชาว “วารสารขอบคุณ” ทุกท่าน เผลอแป๊บเดียว! ก็ใกล้จะเทศกาล

คริสมาสต์และปีใหม่กนั อีกแล้ว หลายๆ คนคงชอบทีจ่ ะได้หยุดยาวหลายๆ วัน ออกไปช้อปปิง้ ของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลเหล่านี้ เพื่อมอบให้กับคนที่รัก พ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง หรือ เพื่อน ที่เริ่มจะคึกคักกันตั้งแต่ยังไม่ถึงเทศกาลกันเลย หลายๆ บ้านก็เริ่มตกแต่งบ้านต้อนรับ เทศกาลแห่งความสุขกันแล้ว ยิ่งใกล้เทศกาลเข้ามาเท่าไร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าก็จะเริ่ม คึกคัก และเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนช่วงวันหยุดยาวแบบนี ้ และนอกจากการเดินช้อปเลือกหาของขวัญถูกใจตามร้านค้าต่างๆ แล้ว ก็ดูเหมือนว่าการช้อป

ออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเหล่านักช้อป ที่ช่วยให้คุณได้ของขวัญ ของฝาก ไอเดียสุดเก๋ และ ถูกใจ โดยไม่ต้องออกแรงเดินช้อปให้เมื่อย และหงุดหงิดใจกับการหาที่จอดรถที่แสน จะหายากในช่วงเทศกาลแบบนี้ สะดวก สบาย ประหยัดเวลา แค่ปลายนิ้วคลิก สั่งซื้อ ผ่านร้านค้าออนไลน์ที่มีมากมายทั่วโลกกับสินค้าหลากหลายที่ต้องการให้คุณเลือกช้อปบนโลก อินเทอร์เน็ต และ 3เอ็ม ออนไลน์ ฉบับนี้ ก็ขอเอาใจแฟนๆ ที่รักการช้อปด้วยร้านค้า 3เอ็ม ออนไลน์ แห่งใหม่ โดยสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Trendyday แหล่งของนักช้อปออนไลน์…สไตล์เทรนดี้ที่ www.trendyday.com/3M ให้เป็นอีกหนึง่ ตัวเลือก สำหรับท่านทีก่ ำลังมองหาของขวัญ ของฝาก เลือกช้อปออนไลน์สินค้าแบรนด์ต่างๆ จาก 3เอ็ม ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2553

สก๊อตช์®

ผู้ช่วยที่ให้คุณตกแต่งของขวัญ สร้างสรรค์ ไอเดียสุดเก๋ ไก๋ สารพัดของขวัญที่จะมอบให้ช่วงเทศกาลปี ใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ผู้รับ ด้วยหีบห่อที่สวยงาม ประณีต ให้ผลิตภัณฑ์ สก๊อตช์® เป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับงานตกแต่ง ห่อของขวัญ

สก๊อตช์-ไบรต์®์

ชวนคุณมาทำความสะอาดบ้าน

ต้อนรับสิ่งดีๆ ในช่วงปีใหม่ วันหยุดยาวๆ แบบนี้ มาใช้เวลาว่างทำความ สะอาดบ้านต้อนรับเทศกาลปี ใหม่กันดีกว่า ลองหาตัวช่วยให้คุณเบาแรงและประหยัดเวลา ด้วยผลิตภัณฑ์ สก๊อตช์-ไบรต์® ให้เลือกใช้ตาม การใช้งานมากมาย หรือ จะเลือกช้อปเป็นของฝาก ของขวัญ ก็ดดู ีไม่แพ้ ใคร

โพสต์-อิท®

ของฝากสุดเก๋

บันทึกความทรงจำดีๆ จะได้ไม่ลืมกัน กระดาษโน้ ต สี สั น สดใส ลวดลายสุดเก๋ และหลาก หลายรูปทรง ให้คุณได้ เลื อ กช้ อ ปเป็ น ของขวั ญ จัดลงกระเช้าสวยๆ สักใบ มอบให้ ค นที่ คุ ณ รั ก ให้ เพือ่ นร่วมงาน ให้เจ้านาย ก็ดูจะเป็นของฝากที่ ใครๆ ก็อยากได้

เลือกช้อปสินค้ากันแล้ว อย่าลืมอัพเดทสินค้าใหม่ และโปรโมชั่นโดนๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.3M.com/th นะคะ แล้วพบกันฉบับหน้ากับเรื่องราวของ 3เอ็ม ประเทศไทย บนโลกออนไลน์ค่ะ… 22

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ สก็อตช์® เมจิกTM เทป พร้อมแท่นตัด รุ่น Fruity Donut 1. คุณบรรฑูรย์ สิงห์คำ โทรศัพท์จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. คุณสุปรีชา แสงใน บริษัท ปราณบุรีสับปะรดกระป๋อง จำกัด 3. คุณรุ่งทิวา แก้วมา บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จำกัด 4. คุณสุนิสา พัฒนศรีวงศ์ P&G Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 5. คุณสมชาย ขจรเวคิน บริษัท คอมพลีท อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด 6. คุณนงนุช โชติวิไลวรรณ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 7. คุณชื่นจิต บุนยตีรณะ 8. คุณสรัญญา อาวสกุลสุทธิ


หน้า 23 หน้านี้มีรางวัล กิจกรรม#1

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ หันมาอ่าน “ขอบคุณ” ทางออนไลน์กันดีกว่า แถมยังได้รับ ผลิตภัณฑ์ดีๆ จาก 3เอ็ม ให้เอาไปลองใช้กันอีกด้วย เพียงกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อแสดงความจำนงรับ “วารสารขอบคุณ” ผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกท่านจะได้รับฟรี! สก๊อตช์-ไบรต์® ผ้าชามัวส์สังเคราะห์ มูลค่า 120 บาท ชื่อ-นามสกุล.................................................................................. บริษัท...................................................................................................... e-mail address (สำหรับจัดส่งทางออนไลน์)......................................................................................................................................... ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล.......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................

หมายเลขสมาชิกวารสารขอบคุณ(KKxxxxx-xxxxx)............................................................................................................................

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

กิจกรรม#2

คำถาม : 3M MPro 150 พ็อคเก็ต โปรเจ็คเตอร์ ขนาดพกพา การันตีคณ ุ ภาพด้วยการได้รบั รางวัลอะไร รีบเขียนคำตอบส่งมาตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง ผูต้ อบคำถามถูกจะได้รบั ชุด 2011 New Year Gift มูลค่า 1,424 บาท จำนวน 3 รางวัล (จับรายชื่อ) 1. ClinproTM Tooth Creme รักษาและป้องกันฟันผุในระยะเริ่มแรกอย่างได้ผล มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ และ ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดของ 3M ESPE 2. หน้ากากกรองอนุภาค ชนิด N95 มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐาน NIOSH, USA 3. NexcareTM หน้ากากสุขภาพ ชนิดกรองเชื้อโรคและต่อต้านน้ำ 2 4. Neobun-Gel พลาสเตอร์บรรเทาปวด 5. FiltreteTM แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นเส้นใยผลิตจาก

โพลี โพรพิลีน มีคุณสมบัติไม่ดูดจับความชื้น จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ 6. CommandTM ตะขอแกนเหล็กขนาดกลางสำหรับแขวนสิ่งของต่างๆ รับน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม 7. Scotch-BriteTM Magic Cloth Jumbo คุณสมบัติในการเช็ดทำความสะอาดได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเคมี 8. Scotch® Magic Tape พร้อมแท่นตัดรูปโดนัท 9. Post-it® Pop-up Notes พร้อมฐานยางสูญญากาศ 10. Scotch-Brite® Spong Cloth ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์ฟองน้ำเซลลูโลส 3 สังเคราะห์ 100% ดูดซับน้ำได้ 8-10 เท่าของน้ำหนัก

7 5

10

9

1 8 4

6

และทุกท่านที่ตอบถูกจะได้รับ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ โน้ต รุ่นรี ไซเคิล โน้ต จำนวน 1 ชิ้น หมายเหตุ: • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ต้องเป็นสมาชิกที่มีหมายเลขสมาชิกเท่านั้น (KKxxxxx-xxxxx)

• หากมีผู้ตอบคำถามถูกมากกว่าจำนวนของรางวัลจะพิจารณาโดยการจับสลาก • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ เปลีย่ นแปลงของรางวัล โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หมดเขตการส่งคำตอบ 31 มกราคม 2554

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ได้ ในวารสารขอบคุณ เล่มที่ 56 และทาง www.3M.com/th

ทั้ง 2 กิจกรรมส่งมาที่

คุณสาทณี วัตสันตชาติ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ แฟ็กซ์มาที่ 0 2261 7535 หรือที่ e-mail address: swassantachart@mmm.com

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก กิจกรรมที่ 2 บอกเล่าเรื่องราวประทับใจใน Post-it® วารสารขอบคุณ เล่มที่ 54 ผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่จาก Post-it® : 1. เกสรี ลิ้มนักค้า 2. พงษ์พันธุ์ เอกสุวรรณเจริญ บริษัท สากลเทคนิค จำกัด 3. ลออ สว่างอารมณ์ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด 4. อรุณี โกพระ บริษัท ฮานามิ โตฮาโต้ จำกัด 5. สุนีย์พร ชัยเมืองชื่น บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด 6. หม่อมหลวงชวียส เกษมสันต์ 7. สมชาย ขจรเวคิน 8. พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 9. สรรสกล สารบรรณ บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ แม็กซิมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด 10. Panchoak Auetanapa PTT Chemical Company Ltd (public) 11. อำพัน มยุรวรรณพงศ์ บริษัท เปอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด 12. Napak Ranglai บริษัท เพรซิเดนท์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 13. หทัยรัตน์ โรจนสุวรรณ บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด ร่ม A Stronger 3M (รุ่น Limited) : 1. ลักขณา ชินหิรัญ 2. เมทินี อุดมบัณฑิตกุล บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด


วารสาร "ขอบคุณ" ฉบับที่ 55  

วารสาร "ขอบคุณ" ฉบับที่ 55 จาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you