Page 1

e-mail : 3Mthailand@mmm.com www.3M.com/th เมื่อปีที่แล้ว บริษัทฯ 3เอ็ม ได้รับเกียรติจาก ทาง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ใน ประเทศไทยฯ เชิญให้ ไปร่วมงานประกาศเกียรติคณ ุ ในฐานะ “ผูน้ ำความเปลีย่ นแปลงทีด่ มี าสูช่ วี ติ เด็ก ผูย้ ากไร้” น่าเสียดายที่ในวันนัน้ ดิฉนั ไม่ได้มี โอกาส ไปร่วมงานด้วยตนเอง ทว่าความรู้สึกยินดีกลับมี มากกว่า หลังจากได้ฟังคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ ถึงสิ่งที่เป็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ (ในความ รูส้ กึ ของดิฉนั ) จากการกระทำเล็กๆ ที่ บริษทั 3เอ็ม และพนักงานได้ร่วมกันทำมาอย่างต่อเนื่องตลอด เวลา 4 ปี เพือ่ ช่วยเหลือเด็กๆ ผูย้ ากไร้ ในมูลนิธฯิ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถประเมินค่าเป็นจำนวน เงิน หรือสิ่งของได้ หากคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ คือการที่ สิ่งที่เราทำได้ “เปลี่ยน” ชีวิตของใครอีกหลายคน ไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่านำมาคิดอย่างยิ่งว่า หากเรา ลองมาบันทึกดูเล่นๆ ว่า ในแต่ละวันที่ผ่านไป ตัว เราได้สร้างผลกระทบในทางบวก หรือลบแก่ ใคร บ้าง เพราะตัวเราไม่ ได้อยู่คนเดียวบนโลก จึง เป็นไปไม่ ได้ที่การกระทำหรือความนึกคิดของเรา จะไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวหรือคนรอบ ข้าง และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะ “ลด” สิ่งที่ เป็นลบ และมาช่วยกัน “เพิ่ม” สิ่งบวกให้มากขึ้น ของแบบนี้ทำคนเดียวอาจ ไม่เห็นผลชัด ต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือค่ะ สุจินดา ประสงค์ตันสกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

วารสารขอบคุณ เล่มที่ 53 มกราคม-เมษายน 2553

“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เด็กยากไร้จึงมีวันนี้” ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ อาสาส่งต่อความรักแด่เด็กน้อยผู้ยากไร้ อ่านต่อหน้า 4

ของรางวัลประจำฉบับ เพียงเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา สก๊อตช์-ไบรต์® ฟองน้ำล้างรถไมโครไฟเบอร์

หนังสือ ‘เจาะตำนานแบรนด์ดังระดับโลก ที่เด็กๆ อยากรู้’

สิ่งตีพิมพ์ เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ ได้

3M Mobile Projection เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดพกพารุ่น MPro120 และ รุ่น MPro150

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ แฟกซ์ 0 2261 7535

1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเลขที่ตามจ่าหน้า 3. ไม่ยอมรับ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า 5. ไม่มารับภายในกำหนด 6. เลิกกิจการ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่ 8. อื่นๆ ลงชื่อ.........................................


ทินทวิเมษประลุมาส ประชาชาติเฉลิมชัย วามรวิวรรณไสว ทิวาวารสราญเวียน บังคมบาทบทเบื้อง นขาเนืองประหนึ่งเทียน ขัตติยเทพ ธ เสถียร ธ เที่ยงแท้กระแสธรรม ซ้องกิติศัพท์อธิศรี พระปรานีกรุณนำ ไททะนุไทยอุปถัมภ์ ผดุงถิ่นบุรินทร เลื่องกิระปรากฏแล้ว มณีแก้วนรากร ธีรกวีวุฒิวร วะวาววับประดับวรรณ ไพเราะพระราชนิพนธ์ สถิตบนพิภพบรรณ สาธุสะสาธรสรร- พไพศาลชวาลศิลป์ วัฒนธรรม ณ ประเทศ พระทรงเจตนาจินตน์ รักษ์คณะปวงศิลปิน กษมปีติปรีดา ขอคุณตรัยสิริรตั - นผ่องพัฒน์วราภา อวยศุภพรจิรฐา- วเรศไท้ถวายทูล องค์วรราชสุดา สยามบารมีบูรณ์ ทรงวิยแสงสุริย์สูรย์ จรัสสร้างกระจ่างใส ทรงภิญโยยศยิ่ง ประมวลมิ่งนิรามัย ขอ ธ สถิตบุรไท- ยถิน่ ฐานนิรันดร์เทอญ

อาศิรวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนราชสุดาฉันท์ ๑๓

ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์


หมุนตามโลก เรื่อง : Ancient_Rex

ป่วยทุกทีเมื่ออยู่ที่ทำงาน (ตอนที่ 2) สารบัญ

>> แม้ว่าสาเหตุของโรคจากการอยู่ในอาคารอาจระบุอย่างแน่ชัดไม่ได้ แต่สิ่งต่อไปนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคาร และอาจ ส่งผลให้เกิดโรคจากการอยู่ในอาคารได้

เล่มที่ 53 มกราคม - เมษายน 2553

1. การระบายอากาศไม่เพียงพอ ระบบระบายอากาศไม่เหมาะสมหรือ ขาดการบำรุงรักษา ทำให้การหมุนเวียนอากาศระหว่างภายในและภายนอก อาคารไม่เพียงพอ เกิดการสะสมของฝุ่น เชื้อโรค และสารมลพิษต่างๆ 2. สารเคมีทฟี่ งุ้ กระจายภายในอาคาร เช่น กาว น้ำยาทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน ห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง ฟอร์มัลดี ไฮด์จากเฟอร์นิเจอร์ ฝุ่น ฯลฯ 3. สารเคมีจากภายนอกอาคาร เช่น ไอเสียรถยนต์ การระบายอากาศ จากท่อน้ำเสีย หรืออื่นๆ ที่เข้าสู่อาคารทางระบบระบายอากาศ (ที่มีการ จัดการไม่เหมาะสม) หน้าต่างหรือช่องเปิดอื่น 4. สารชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ละอองเกสร แมลง อาจเข้าสูอ่ าคารได้ โดยการเกาะติดมากับเสือ้ ผ้า รองเท้า, เกิดจากการสะสม ของน้ำทิ้ง น้ำในท่อแอร์, การรั่วซึมของผนังอาคาร, การจัดการเศษอาหาร ในอาคารไม่เหมาะสม, มีผู้ป่วยทำงานในอาคาร เป็นต้น

03 หมุนตามโลก :

ป่วยทุกทีเมื่ออยู่ที่ทำงาน (ตอนที่ 2)

04 เรื่องจากปก :

“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เด็กยากไร้จึง มีวันนี้” ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ อาสาส่งต่อความรักแด่เด็กน้อยผู้ยากไร้

08 สินค้าใหม่ 11 รักเรา รักษ์โลก : คนใจดี

12 นวัตกรรมและเทคโนโลยี : ปัญหาไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ ไขปัญหา

จาก 3เอ็ม

14 เคล็ดลับนักบริหาร : ประชุมเท่าที่จำเป็น

16 อยู่ดีมีสุข :

ชะตา (ฟ้า) ไม่ ได้ลิขิต

17 เข้าครัว :

พาเที่ยวเยาวราช ถิ่นนี้มีแต่ของอร่อย

18 รอบตัวเรา : ความเห็นแก่ตัว

20 กิจกรรม 3เอ็ม 21 ธรรมะคนทำงาน : คู่แข่งขันคือครูคนสำคัญ

22 3เอ็ม ออนไลน์ : 3M Thailand Member 23 หน้า 23 หน้านี้มีรางวัล

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : ซี.เอ็ม.ชู l ดร.ประกอบ กิติพิชัย l โรจน์ รุง่ วิสยั l จตุพร โปราณานนท์ l จิระวรรณ ธีระมังคลานนท์ กองบรรณาธิการ : สุจินดา ประสงค์ตันสกุล l พรทิพา ชวลิต วาณิชากร l สุมาลี เสาะหาวิทย์ l อนันต์ กิตติทวีสิน l ขวัญวนา อุ้มญาติ l สาทณี วัตสันตชาติ วารสารขอบคุณ ควบคุมการผลิตและจัดทำโดย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 8577 โทรสาร 0 2261 7535 www.3M.com/th อีเมล์ : 3Mthailand@mmm.com บทความและรูปภาพในวารสารขอบคุณ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย และเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท พี แอนด์ พี เวิลด์ ไวด์ แอสโซซิเอท จำกัด 111/2 ถนน เกษตร-นวมินทร์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2907 0900 โทรสาร 0 2907 0908 พิมพ์ที่ บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด

การควบคุมและป้องกัน

1. การสำรวจอาคารเพื่อประเมินคุณภาพอากาศในอาคาร อาจทำให้ทราบว่าการที่ผู้อยู่อาศัยบ่นเรื่องความไม่ สบายนั้นเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในอาคารหรือไม่ รวมทั้งอาจทำให้ทราบสาเหตุของความขัดข้องและแนวทาง แก้ ไข การสำรวจควรพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัย ระบบระบายอากาศ แหล่งของสารปนเปื้อน และเส้นทางที่สารอันตรายเข้ามาปนเปื้อนในอาคาร ข้อดีของการทำการสำรวจคือ ปัญหา อาจได้รับการแก้ ไขอย่างตรงจุด แต่กระบวนการสำรวจควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 2. การกำจัด/ปรับปรุงแหล่งสารปนเปื้อน หากทราบว่ามีแหล่งของสารปนเปื้อนอยู่ ในอาคาร การกำจัดหรือ ปรับปรุงแหล่งของสารปนเปื้อนอย่างเหมาะสม เป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคจากการอยู่ ในอาคารอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การบำรุงรักษาระบบระบายอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ, การทำความสะอาดพื้น พรม ผ้าม่าน, การกำจัดฝ้า พรม เพดานที่ชื้นเป็นเชื้อรา, ประกาศระเบียบการใช้และการจัดเก็บสารอันตราย เช่น กาว สี สารระเหย ยาฆ่าแมลง เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก, หากมีการปรับปรุงอาคารหรือเปลี่ยน เฟอร์นิเจอร์ใหม่ ควรมีเวลาให้ก๊าซและไอระเหยระบายออกภายนอกอาคารก่อนเข้าอยู่อาศัย 3. การเพิ่มการระบายอากาศ การเพิ่มการระบายอากาศให้ ได้ตามมาตรฐานหรือกฎหมายกำหนด ช่วยลดสาร อันตรายที่ปนเปื้อนในอาคารลงได้ ในบางบริเวณ เช่น ห้องน้ำ ห้องถ่ายเอกสาร อาจพิจารณาเพิ่มเติมระบบระบาย อากาศเฉพาะพื้นที่ 4. การทำให้อากาศในอาคารสะอาดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องกรองอากาศต้องคำนึงถึงการเลือกกลไกการกรอง ให้เหมาะสมกับลักษณะของสารปนเปื้อน ประสิทธิภาพการใช้งาน และราคา 5. การให้ขอ้ มูล ความรู้ และการสือ่ สารกับผูอ้ ยูอ่ าศัย ให้เข้าใจเรือ่ งโรคจากการอยู่ในอาคารโดยเฉพาะปัจจัยเสีย่ ง และผลที่ตามมา เพื่อร่วมมือกันป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือแก้ ไขปัญหาที่มีอยู่ ได้อย่างตรงจุด ตัวอย่าง แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยได้แก่ l ดูแลบริเวณทำงานของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรรับประทานอาหารใดๆ หากเลี่ยงไม่ ได้ ควรกำจัดไม่ ให้มีเศษอาหารตกค้าง l เปิดหน้าต่างให้อากาศได้ถ่ายเทบ้าง เปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในได้ l หลีกเลี่ยงการอยู่ ใกล้แหล่งอันตราย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ l กำจัดสิ่งสกปรก เช่น ดิน ทราย โคลน มูลสัตว์ ที่ติดมากับรองเท้าก่อนเข้าสำนักงาน l หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก l หากท่านเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน ควรใส่ ใจกับข้อร้องเรียน เสียงบ่นของพนักงาน ให้ความสำคัญต่อ สุขภาพของพนักงาน หากพบปัญหาควรรีบหาทางแก้ ไข แหล่งที่มา 1. ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง โรค Office เรื่องที่คนทำงานออฟฟิศคิดไม่ถึง กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ More of Life 2551 2. “Indoor Air Facts No.4 (revised) Sick Building Syndrome” United States Environmental Protection Agency. Retrieved September 2009 from the World Web : http://www.epa.gov/iaq/pubs/sbs.html 3. “Sick Building Syndrome” Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved September 2009 from the World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/ Sick_building_syndrome


เรื่องจากปก

เรื่อง : ลักษณ์ วุฒิศักดิ์ ภาพ : พรชัย บัวทอง

“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เด็กยากไร้จึงมีวันนี้” ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ อาสาส่งต่อความรักแด่เด็กน้อยผู้ยากไร้

>> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาด สารอาหาร และสุขภาพอ่อนแอ ขาดการศึกษา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังปรากฏเป็นพระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งต่อคณะกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 “...ยังมีเด็กยากจนทีป่ ระสบความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ ขาดสารอาหาร ไม่ ได้ ไปโรงเรียน ในชนบทห่างไกลเป็น จำนวนมาก ถึงแม้จะมีการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐ และ เอกชนหลายองค์กรได้ทำอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอ ขอให้เรา ร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น”

ดาว 5,500 ดวงเปล่งประกายแสง

ย้อนกลับไปราว 50 ปีก่อน หรือตั้งแต่ปี 2500 มูลนิธิ สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ถือกำเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ. สากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศ ไทยผ่านสำนักงานฮ่องกง และได้จดทะเบียนอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518 กระทัง่ ปี 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระมหากรุณารับ มูลนิธิ สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ไว้ ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2537

 ข อ บ คุ ณ

“พระเมตตาของพระองค์ท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้เรา ทุกคนได้ทมุ่ เททำงานเพือ่ สนองพระราชดำริทที่ รงห่วงใยเด็ก ยากไร้ขัดสนในบ้านเมืองของเรา ช่วยนำไปสู่การมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และมี โอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตาม ศักยภาพของตนเอง เป็นคนมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ในอนาคต” คำบอกเล่าจาก ดร กรรณชฎา พิรยิ ะรังสรรค์ ผูอ้ ำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ผู้น้อมนำพระราช ดำริมาสู่การปฏิบัติจริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติในโอกาสทีพ่ ระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา ในเดือนเมษายน 2553 มูลนิธิฯ จึงเชิญชวนประชาชน ชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมอบความรักและ ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ด้วยการรับเป็นผู้อุปการะเด็กยากไร้ ไว้สักคน โครงการนี้มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 5,500 คน ตลอดทั้งปีมหามงคล ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่พ้องกับพระ ชนมายุของพระองค์ท่าน “ในโอกาสมหามงคลนี้ มูลนิธฯิ มุง่ มัน่ จะรวบรวมรายชือ่ เด็กทั้ง 5,500 คน ในความอุปการะของท่าน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ”


ขอโอกาสให้เด็กยากไร้สักคนได้มีความสุข

กว่า 50 ปีแห่งการสร้างอนาคตที่สดใส

ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ปณิธานความมุ่งมั่นในการทำงาน ของมู ล นิ ธิ ฯ ที่ ยึ ด มั่ น มาโดยตลอดคื อ เด็ ก จากครอบครั ว ที่ ยากจนขัดสนที่สุด สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เด็กยากไร้นับแสนคนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ผ่าน โครงการอุปการะเด็ก ในวันนีเ้ ด็กเหล่านัน้ ได้เติบโตขึน้ เป็นผู้ ใหญ่ ที่มีอาชีพการงานมั่นคง ทั้งแพทย์ ครู วิศวกร และอาชีพอื่นๆ ทีส่ ามารถดูแลตนเอง และครอบครัวของพวกเขาได้ ซึง่ หลายคน ได้กลายมาเป็น “ผู้ให้” ไม่เพียงแต่เฉพาะตัวเด็กเท่านัน้ ความช่วยเหลือของมูลนิธฯิ ยังครอบคลุมไปยังพ่อแม่เด็กในครอบครัวยากไร้ ให้สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยพัฒนาสาธารณูปโภค ส่งเสริมและยกระดับทักษะ ของชุ ม ชนให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเอง โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูงสุดแก่เด็กยากไร้ ขณะนี้มีเด็กไทยที่มีฐานะยากจนขัดสน ได้ รับการอุปการะผ่านมูลนิธิฯ เกือบ 40,000 คนใน 39 จังหวัดทั่ว ทุกภาคของประเทศไทย โดยไร้ข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์และกฎ ระเบียบต่างๆ “มูลนิธิฯ ตระหนักถึงสายใยความรักความผูกพันใกล้ชิด ของครอบครัว และอ้อมกอดใดๆ ในโลกนี้ ย่อมไม่ ให้ความรู้สึก อบอุ่นและปลอดภัยได้เท่ากับอ้อมกอดของคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ ให้กำเนิดชีวิต ตลอดจนปู่ย่าตายายและ ลุงป้าน้าอา” ด้วยเหตุนี้ โครงการอุปการะเด็กยากไร้จึงดำเนิน ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการ ช่วยเหลือชุมชนที่ครอบครัวนี้เป็นสมาชิกอยู่ด้วย เพื่อให้ทั้งสาม ส่วน คือ คน ครอบครัว และชุมชน ต่างเกือ้ หนุนและดูแลซึง่ กัน และกันได้อย่างยั่งยืน

“ท่านสามารถมอบอนาคตที่สดใส ให้กับเด็กยากไร้สักคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการ อุปการะเด็กเพียงวันละ 17 บาท หรือ 500 บาทอย่างต่อเนื่องทุกเดือน” โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ เป็นการรับเงินบริจาคจากชาวไทยและชาวต่าง ชาติ มาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้ ได้รับการดูแล คุ้มครอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่และมีการศึกษาที่ดีขึ้น มี สุขภาพสมบูรณ์มีความสุขปลอดภัย และเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการ พัฒนาประเทศ เงินอุปการะ 500 บาท ที่ ได้รบั จากท่าน มู ล นิ ธิ ฯ จะนำไปรวมกั บ เงิ น บริ จ าคของ

ผู้อุปการะเด็กท่านอื่นๆ ก่อนที่จะจัดสรรใช้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ค่าพาหนะไปโรงเรียน การดูแลสุขภาพอนามัย การพัฒนา ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ด้วยเหตุนี้ การอุปการะจึงต่างจากการบริจาค ซึ่งเป็นการ มอบเงิน 500 บาท ให้แก่เด็กและครอบครัวโดยตรง ทันทีที่ท่านเป็นผู้อุปการะ จะได้รับเอกสารแนะนำตัวเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้ ได้รู้จัก เด็กในความอุปการะ รายงานพัฒนาการของเด็กในแต่ละปีพร้อมรูปถ่าย จดหมาย การ์ดอวยพร การทักทาย การตอบรับ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้ นำมาสู่ความรู้สึกห่วงใยและความผูกพัน ซึ่งจะบ่มเพาะให้ มีจิตใจอ่อนโยน และเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเด็กยากไร้ที่จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีของ สังคมในอนาคต โดยถือเป็นเสน่ห์ที่ทรงคุณค่าของระบบอุปการะ ที่หาไม่ ได้จากความ ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ “ตลอด 50 ปีทผี่ า่ นมา มูลนิธฯิ ภูมใิ จและพอใจที่ ได้สร้างคนทีม่ คี ณ ุ ภาพให้กบั สังคม จึงอยากจะขอโอกาสให้เด็กยากไร้สักคนได้มีความสุขจากความอุปการะของท่าน” ดร กรรณชฎา ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ถ่ายทอดความ ภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและ พัฒนาเด็กน้อยผู้ยากไร้ ให้เติบโตไปเป็นอนาคตที่สดใสของชาติ

ข อ บ คุ ณ
หนึ่งประสบการณ์ความสุขจากเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

น้องติ๊ก-เสาวภา เสริมผล (จังหวัดสุรินทร์)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ข อ บ คุ ณ

จากเด็กที่ ไม่เคยคิดว่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษา แต่ด้วย ความอนุเคราะห์จาก มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้วันนี้ น้องติ๊ก – เสาวภา เสริมผล ได้ศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และเธอยังคง กลับมาช่วยเหลือมูลนิธิฯ อย่างเต็มใจ ด้วยความหวังว่าเธอ จะได้ถ่ายทอดความสุขที่ตัวเองเคยได้รับให้แก่น้องๆ บ้าง น้องติ๊ก เล่าให้ฟังถึงชีวิตในวัยเด็กว่า เธอเป็นเด็กที่ ไม่ กล้าแสดงออก มักมองโลกแคบๆ จึงไม่กล้าคิดฝันอะไรใน ชีวิต เพราะเชื่อว่าเป็นไปไม่ ได้ โดยเฉพาะอนาคตทางด้าน การเรียน เคยคิดอยู่บ่อยๆ ว่าอยากเป็นอะไร แต่คงเป็นได้ แค่ความฝัน อย่างมากคงเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่มี โอกาสเรียนมหาวิทยาลัยอย่างทีต่ งั้ ใจไว้ จนวันหนึง่ มูลนิธิฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือ จึงเริ่มคิดว่าความฝันของเธอ พอจะมีหวังอยู่บ้าง

การเข้ามาอยู่ ในโครงการของ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ นอกจากจะได้ โอกาสทางด้านการศึกษาแล้ว น้องติก๊ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเพิ่มทักษะแกนนำ, ค่าย สายใยครอบครัว, ค่ายยอดนักพูด และค่ายอื่นๆ จนพัฒนาให้ เธอเข้ามาเป็นแกนนำของเด็ก ซี.ซี.เอฟ. นับเป็นสิ่งที่เธอรู้สึก ภาคภูมิใจที่สุด และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทำให้เด็ก ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก กลับมามีความ มั่นใจมากขึ้น “เคยมี เ พื่ อ นถามว่ า ไม่ อ ายบ้ า งหรื อ ที่ เ ป็ น เด็ ก โครงการ สงเคราะห์เด็กยากจน หรือไม่กลัวถูกล้อหรือไง ตอบได้ทันที อย่างมัน่ ใจว่า ไม่อายและไม่เคยคิดเลยสักครัง้ ถือว่าเราได้ โอกาส มากกว่าเพื่อนๆ ที่ ไม่ ได้อยู่ ในโครงการด้วยซ้ำไป เพราะต่อให้มี เงินเป็นล้าน ก็อาจจะไม่มีความรัก ความสุข และความผูกพัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ ครอบครัว และ ซี.ซี.เอฟ. มอบให้อย่างครบถ้วน” นอกจากนี้ น้องติ๊ก ยังช่วยเหลือมูลนิธิด้วยการรับหน้าที่ เป็น “พี่เลี้ยงประจำค่าย” แม้ว่าจะตรงกับวันสอบ แต่ด้วย ความตั้งใจจริง เธอจึงขอเลื่อนสอบกับอาจารย์ เพื่อให้ ได้มาทำ หน้าที่ตรงนี้ เพราะเธอเคยได้รับโอกาสมากมายจาก ซี.ซี.เอฟ. จึงอยากมอบสิ่งดีๆ แบบนี้แก่น้องๆ บ้าง สำหรับค่ายในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถตามแบบที่ ถนัด ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่เก่งและมีชื่อเสียง หวังว่าน้องๆ จะ ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ทสี่ ามารถนำไปใช้ตอ่ ได้ ในอนาคต และสักวันน้องๆ จะประสบความสำเร็จเหมือนกับวิทยากรที่มา ให้ความรู้ และความเต็มใจที่จะตอบแทนมูลนิธิฯ ของ น้องติ๊ก คงจะ ไม่มวี นั จาง เพราะเธอทิง้ ท้ายไว้วา่ “หากเรียนจบ และพอมีกำลัง ก็อยากอุปการะเด็กที่ด้อยโอกาสบ้าง”


3เอ็ม ปันความสุขแด่น้อง CCF ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อ การพัฒนาสังคมและประเทศ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง โอกาสทางการศึกษา จึงนับเป็นกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ บริษัท 3เอ็ม ทั่วโลกได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด

3เอ็ม ประเทศไทย

กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

พ.ศ. 2550

นสนับสนุนการอุปการะเด็ก พร้อมจัดกิจกรรม วันอุปการะ • มอบเงิ เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ โดยมีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์เชิญชวน พนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคและอุปการะเด็ก

พ.ศ. 2551 สำหรับ 3เอ็ม ประเทศไทย ก็เช่นกัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมด้าน การศึกษาแก่เด็กผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือผ่านองค์กร ต่างๆ รวมถึง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่ม ให้การอุปการะเด็กในมูลนิธิฯ จำนวน 40 คน เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ในวาระฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยมีแนวคิดหลักในการจัดทำโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม และควรเป็น กิจกรรมทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง ติดตามผลได้ชดั เจน และทีส่ ำคัญจะต้องสอดคล้อง กับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมหาเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธฯิ ไม่วา่ จะเป็นการจัดวันอุปการะเด็กประจำปี การเป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ ต่างๆ เช่น การพาเด็กในอุปการะมาทัศนศึกษาชมอะควาเรียมที่กรุงเทพฯ โดยมีพนักงาน 3เอ็ม เป็นพีเ่ ลีย้ งอาสาดูแลเด็กๆ ทัง้ นีน้ อกจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ มอบโอกาสให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งนับเป็นการปลูกจิตอาสา และการวางตน เป็น “ผูใ้ ห้” ซึง่ ผลที่ ได้รบั คือการก่อเกิดความภาคภูมใิ จในตนเองของพนักงาน และต่อองค์กร จวบจนปัจจุบนั นับเป็นปีที่ 4 ในการดำเนินโครงการ บริษทั ฯ และพนักงาน ได้รบั อุปการะเด็กในมูลนิธฯิ จำนวนทัง้ สิน้ กว่า 70 คน ซึง่ เด็กๆ เหล่านีส้ ว่ นใหญ่ ยังเป็นเด็กเล็ก เฉลี่ยอายุตั้งแต่ 2 - 12 ขวบ โดยบริษัทฯ และพนักงานที่ร่วม ดำเนินโครงการต่างมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเด็กเหล่านี้ ให้เติบโตขึ้นจน สามารถเป็น “ผู้ให้” หรือผู้ที่สามารถหยิบยื่นโอกาสเช่นนี้ ให้แก่ผู้อื่นต่อไปใน สังคม

่มโครงการ “หนึ่ งคนคิ ด • ริร้อเริยคนทำ” เพื่อสนับสนุนการ

มีจิตอาสาของพนักงานในการ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชน โดยให้การสนับสนุนเงินทุนใน การจัดกิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ ได้จัดขึ้นคือ การพาน้องที่ อยู่ภายใต้การอุปการะของบริษัทฯ และพนักงานซึ่งอาศัยอยู่ ใน จังหวัดต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ ทะเลที่สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดย มีพนักงาน 3เอ็ม ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาดูแลน้องๆ สนับสนุนพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ในสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารของบริษัทฯ

พ.ศ. 2552

นกิจกรรมวันอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. อย่างต่อเนื่องเป็นปี • ดำเนิ ที่ 4 พร้อมขยายผลการจัดกิจกรรมรณรงค์สู่ประชาชนที่ทำงาน

อยู่ ในละแวกใกล้เคียงอาคารสำนักงานใหญ่ของ 3เอ็ม โดยมี พนักงานบริษัทฯ ร่วมช่วยรณรงค์และเชิญชวนการบริจาคและ อุปการะเด็ก จัดกิจกรรม ”หนึง่ คนคิด ร้อยคนทำ” ปีที่ 2 “พีๆ่ 3เอ็ม แบ่งปัน ความสุขให้นอ้ ง ซี.ซี.เอฟ สระแก้ว” โดยมีพนักงานและผูบ้ ริหาร ร่วม 200 คน ร่วมเดินทางเยี่ยมน้องๆ ที่ โรงเรียนบ้านทดวงศ์ สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการช่วยเหลือของ มูลนิธิฯ พร้อมร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนห้องอนุบาล ห้องสมุดให้แก่ โรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน สนับสนุนพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ในสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารและเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดพิมพ์และแจกจ่ายปฏิทินสมุดบันทึกประจำปีจำนวน 10,000 เล่ม ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับมูลนิธฯิ เพือ่ เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ผู้ที่ ได้รับปฏิทินร่วมบริจาคและให้การอุปการะแก่มูลนิธิฯ

• • •

ข อ บ คุ ณ
สินค้าใหม่

เรื่อง/ภาพ : มิสเตอร์อินเทรนด์

>> ต้อนรับปี 2553 พร้อมเอาใจคุณผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจาก 3เอ็ม ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สะดวก และง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น โดย “มิสเตอร์อินเทรนด์” ขอภูมิใจนำเสนอ เพื่อให้คุณผู้อ่านรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือลม 3เอ็ม รุ่นใหม่ล่าสุด 3M Scotchkote

TM

โค้ทติ้งป้องกันการผุกร่อน สำหรับงานท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน แท็งค์ งานโครงสร้างเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุง ด้วย Solvent Free Technology ซึ่งเป็น 3 Dimensional Complex Cross Linking of Polymer Molecules ทำให้สามารถป้องกันการผุกร่อนอันเกิดจาก ความชื้น ทนต่อสารเคมี ปกป้องและ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1306, 1178 หรือ www.3M.com/corrosion

3M Safety-WalkTM

แผ่นกันลื่น 3เอ็ม

เมื่อความสวยงามมาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอย 3เอ็ม ขอแนะนำ แผ่ น ติ ด กั น ลื่ น ใช้ ติ ด กั น ลื่ น สำหรั บ บริ เ วณพื้ น เรี ย บ อาทิ เ ช่ น พื้ น ห้องน้ำ ห้องครัว ลวดลายสวยงาม มี ให้เลือกหลายแบบ หลายสไตล์ ขนาด 13x13 เซนติเมตร บรรจุ 8 แผ่นต่อแพ็ค (24 แพ็คต่อกล่อง)

ข้อแนะนำในการติดตั้ง 1. ไม่ควรติดบนพื้นที่มีร่อง รอยแยก หรือรอยแตกอื่นๆ บนพื้นผิว 2. ขณะติดตั้ง อุณหภูมิของพื้นต้องสูงกว่าอุณหภูมิการใช้งาน (ให้ ใช้ ไดร์ความร้อน ช่วยเป่าที่พื้น) 3. ควรทิ้งไว้ ให้กาวอยู่ตัวอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการใช้งาน

 ข อ บ คุ ณ

เพื่องานขัดเตรียมพื้นผิวโลหะ

3เอ็ม ขอแนะนำสินค้ากลุ่มเครื่องมือลม รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อการ ขัดเตรียมพื้นผิวระดับมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด ทั้ง เครื่องขัดแบบล้อยาง เพื่อการสร้างลายเส้นหรือขัดผิวหน้าเรียบ เครื่องขัดคองอ เพื่องานขัดพื้นผิวเล็กหรือตามขอบมุมต่างๆ เครื่อง ขัดสั่นหน้าเรียบแบบ 2 มือ สำหรับงานขัดเตรียมผิวหน้ากว้าง ทั้งหมดมาพร้อมอุปกรณ์ขัดแต่งมากมายทั้งกระดาษทราย

และสก๊อตช์-ไบรต์TM ให้เลือกใช้ตามความ ต้องการ รับประกัน 1 ปี สนใจสอบถามได้ที่ แผนกบริการ ลูกค้า บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1302

Grip-Tech สีโค้ทติ้งพื้นกันลื่น

โค้ ท ติ้ ง อี พ็ อ กซี่ คุ ณ ภาพสู ง ไม่ มี ส่ ว นผสมของ Solvent พร้ อ มกั บ ผง WD Grip เพื่อวัตถุประสงค์ในการกัน ลื่น สามารถโค้ทติ้งบนพื้นผิวคอนกรีต เหล็ก ไม้ และกระเบื้อง เหมาะสำหรับ พื้นที่ที่มีการสัญจรไปมา เปียกชื้นหรือ เลอะคราบน้ำมัน และยังสามารถรับ น้ำหนักได้ดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจและ ความปลอดภัยในสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล และพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม โรงงานต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร 0 2260 8577 ต่อ 1306, 1178 หรือ www.3M.com/corrosion


Intelligent Return and Sorter

ระบบคืนหนังสืออัตโนมัต ิ

3M Scotch-Weld

TM

Tough Stuff Adhesives

กาวอีพอกซี่ชนิดส่วนผสม 2 ส่วน สำหรับงานที่ต้องการความ แข็งแรงในการยึดติด และรับแรงกระแทกสูงพิเศษ สามารถติดพื้นผิว โลหะ ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง กระจก • DP405 BK แห้งเร็วภายใน 5 นาที สำหรับงาน ที่ต้องการความรวดเร็วในการยึดติด • DP405 LH / DP420 LH แห้งเร็วภายใน 5 นาที / 20 นาที มีสารฮาโลเจนต่ำ (Low Halogen) คือ มีระดับคลอรีน และ/หรือ โบรมีน ต่ำกว่า 1500 ppm ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 เหมาะ สำหรับการยึดติดงานอิเล็กทรอนิกส์ • DP920 แห้งภายใน 20 นาที ใช้ติดบนพื้นผิวที่มี คราบน้ำมัน เหมาะสำหรับการติด Panel และ Stiffeners โดยไม่ต้องเตรียมพื้นผิว สนใจสินค้าสามารถหาซือ้ จากตัวแทนจำหน่าย 3เอ็ม หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ แผนกบริการลูกค้า บริษทั 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1302

3M Mobile Projection

เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดพกพารุ่น MPro120

และ รุ่น MPro150 เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ น้ำหนักเพียง 154 กรัม สะดวกต่ อ การพกพา พร้ อ มแบตเตอรี่ ที่ ส ามารถนำเสนองานได้ ยาวนานถึง 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องกังวลกับการชาร์จไฟ มีความสว่าง 12 Lumens สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 8”-50” (หรี่แสงในห้องเมื่อ ต้องการฉายภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น) ความละเอียดภาพ VGA และ ระบบเสียง 0.5 วัตต์ จึงทำให้การนำเสนองานจากสัญญาณวิดี โอ, เครื่อง Digital Camera, IPOD, มือถือที่มีช่องสัญญาณวิดี โอ (Video Out), โน้ตบุ๊ค มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น หมายเหตุ : รุ่น MPro150 มีความพิเศษต่างจากรุ่น MPro120 คือ มีความสว่าง 15 Lumens และมี Internal Memory 1 Gb, มี ช่องต่อสัญญาณ Mini-USB ทำให้ โหลดข้อมูลเข้าเครื่อง MPro150 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพกพาคอมพิวเตอร์ขณะนำเสนองาน

3เอ็ม ขอแนะนำ ระบบคืนหนังสืออัตโนมัติสำหรับห้องสมุด เพื่อ เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผู้ใช้บริการและระบบบริหารจัดการเกีย่ วกับ การคืนหนังสือของห้องสมุด เครื่องสามารถรับคืนหนังสืออัตโนมัติได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะส่งข้อมูลของหนังสือที่ ได้รับคืน ไปยัง ระบบห้องสมุดแบบ Real-time ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการ Update ข้อมูล รายชื่อหนังสือ สามารถใช้ร่วมกับระบบยืมหนังสืออัตโนมัติ รองรับทั้ง RFID และ บาร์โค้ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1166 หรือ อีเมล์ okunajak@mmm.com

FiltreteTM Ultra Clean Air Purifier (Large Unit) FAP03

• ประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงถึง 99.9% สามารถจับอนุภาคต่างๆ ของฝุ่นละออง ไรฝุ่น แบคที เ รี ย และควั น บุ ห รี่ รวมไปถึ ง อนุ ภ าคที่ เกาะกลุ่ ม กั น ของเชื้ อ ไวรั ส ขนาดเล็ ก ถึ ง 0.1 ไมครอน • เปลี่ยนฟิลเตอร์ง่าย เพียงเปิดฝาหน้าออก โดย ฟิลเตอร์มีอายุการใช้งานนานถึง 2,200 ชั่วโมง และพิเศษด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตแบบถาวร จึงไม่ทำให้สงิ่ สกปรก หรือเชื้อโรคต่างๆ ฟุ้งกระจายกลับสู่อากาศภายในห้อง • สามารถปรับแรงลมในการกรองอากาศได้ถึง 3 ระดับ พร้อมระบบ ตรวจจับสภาพของแผ่นฟิลเตอร์ และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน • ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อห้องทำงาน ห้องรับแขก หรือห้อง นอนขนาดใหญ่ ขนาด 34-68 ตารางเมตร • เครื่องใช้งานง่าย สะดวกสำหรับทุกช่วงวัย ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม, ปิ่นเกล้า, ลาดพร้าว, พระราม 2, รังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2260 8577 ต่อ 1302 หรือ www.3m.com/th ข อ บ คุ ณ
Scotch® Easy Fix สก๊อตช์® อีซี ฟิคซ กาวดินน้ำมัน

กาวรูปแบบใหม่จากสก๊อตช์® สำหรับ ติดบนพื้นผิวทุกประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก ไม้ กระจก สะดวก รวดเร็ว ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ด้วยแผ่นกาวที่ถกู ตัดออกเป็นชิน้ สีเ่ หลีย่ ม เพียงดึงชิ้นกาวออกจากแผ่น แล้วติดลง บนวัสดุที่ต้องการ ออกแรงกดเล็กน้อย กาวจะยึดติดได้ โดยไม่ต้องรอเวลาเซ็ทตัว และเมื่อต้องการลอกออก ก็สามารถดึง แผ่นกาว สก๊อตช์® อีซี ฟิคซ ได้ โดยไม่ ทำลายพื้นผิว และยังเก็บไว้ ใช้ ได้ ใหม่ ใน ครั้งต่อไป เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดของ สก๊อตช์® อีซี ฟิคซ ควรนวดกาวเบาๆ ก่อนนำไปติด และทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติด รวมทั้งไม่ควรติดบนพื้นผิวที่มีฝุ่น สินค้ามีจำหน่ายที่ B2S และ BeTrend – The Mall ทุกสาขา

สก๊อตช์-ไบรต์®

ไม้ขัดพื้นและผนัง

พร้อมใยขัดสีดำและรีฟิล

• เหมาะสำหรับขัดพื้น และผนั ง สู ง พื้ น ปู น ลานจอดรถ และงาน ขัดล้างทีต่ อ้ งการแรง ขัดมาก • หัวม็อบปรับได้ 360 องศา ด้ามน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก • มีอะไหล่หัวม็อบให้เปลี่ยน ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า ชั้นนำทั่วไป

Post-it® Pop-up

Dispenser TL450

แท่นป๊อบ-อัพ แบบยึดติดผนังรุ่น TL450 แท่น โพสต์-อิท® ป๊อบ-อัพ โน้ต ที่ ไม่จำกัดการใช้งานแค่เพียง บนโต๊ะอีกต่อไป ด้วยดี ไซน์ใหม่ เหมาะสำหรับการติดบนผนัง ทำให้ ประหยัดพื้นที่และสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยใช้ร่วมกับ โพสต์-อิท® ป๊อบ-อัพ โน้ต ที่สามารถดึงกระดาษได้อย่างต่อเนื่อง และจดโน้ตได้ด้วยมือเดียว มี ให้เลือกถึง 3 สี ชมพู เหลือง และฟ้า สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ดี ไซน์เก๋ ไ ม่ซ้ำใครได้ที่ B2S แผนก BeTrend – The Mall ทุกสาขา และ Office Depot

สก๊อตช์-ไบรต์®

สเปรย์ดันฝุ่น

สก๊อตช์-ไบรต์®

ม็อบใยสังเคราะห์ 10 นิ้ว

• ดูดซับน้ำได้ดี • เช็ดขัดถู สะอาดหมดจด เข้าซอกมุมได้ดี • ลดการสะสมของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นอับ • ด้ามเบา ใช้งานสะดวก มีอะไหล่หัวม็อบสำหรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า ชั้นนำทั่วไป 10 ข อ บ คุ ณ

• ช่วยเก็บฝุน่ ละอองทีอ่ ยูบ่ นพืน้ โดยไม่ทำให้ ฝุ่นปลิวฟุ้งกระจาย • ใช้ ได้กับพื้นผิวแข็งทั่วไป เช่น ไม้ปาร์เก้ กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิโต้ • เพียงฉีดสเปรย์ดันฝุ่นลงบนผ้าสะอาดแล้ว เช็ดในบริเวณทีต่ อ้ งการเก็บฝุน่ หลังจากนัน้ เช็ดด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง • ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป


รักเรา รักษ์โลก ประจวบ วังใจ

>> อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการเซคชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผ่านประสบการณ์การเป็น นักข่าว นักเขียน มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันทํางาน อิสระ เป็นทั้งนักเขียน ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ นักประชาสัมพันธ์

>> การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย ทำให้สงั คมมีคำถามกับเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันมากขึน้ คำถามทีว่ า่ นัน้ ไม่ได้มาจาก ข้อสงสัย หรือสมมติฐานใดๆ แต่เป็นเพราะ “ความหวาดระแวง” ในใจทีใ่ ช้ประสบการณ์สว่ นตน และความรูส้ กึ ร่วมของ “คนอื่น” คอยตัดสินมนุษย์อีกคนหนึ่งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่แน่ชัดว่า นานแค่ ไหนแล้วที่เราไม่ยินดียินร้ายเมื่อ เห็นใครคนหนึ่งนอนเหยียดยาวบนบาทวิถีกลางกรุง แต่กลับมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า ทำไมถึงได้ทำตัวทุเรศ ขนาดนั้น เราหวาดกลัวคนมอมแมมคนหนึ่งที่เดินเข้า มาหา ทั้งๆ ที่เขาเอ่ยถามทางที่เขาจะไปเท่านั้น แม้ กระทั่งคุณยายที่ถูกทิ้งให้อยู่เดียวดายในบ้านหลังโทรม ก็ ยั ง มี ค นอุ ต ส่ า ห์ คิ ด ว่ า คุ ณ ยายคงไม่ ค่ อ ยจะน่ า รั ก เท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมี ใครอยากคบ หรือว่าสังคมขาด “คนใจดี” ไปหมดแล้ว แต่อย่าเพิ่งท้อแท้กับการตามหาคนใจดีนักเลย ความจริงแล้วคนเหล่านีซ้ อ่ นตัวอยู่ในทุกๆ อนูของสังคม เพียงแต่เขาไม่แสดงตนให้เราได้ประจักษ์เท่านั้นเองว่า สิ่งที่เขาทำนั้น บ่งบอกถึงความใจดีของเขามากแค่ ไหน ช่วงนีผ้ มเดินทางไปตามต่างจังหวัดบ่อยครัง้ ซอกซอน เข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลหลายๆ แห่ง พบเห็นชาวบ้านที่ เป็น “คนใจดี” มากมาย รวมตัวกัน เพือ่ ทำให้ชมุ ชนของ ตัวเองน่าอยู่ พวกเขาเหล่านี้ ลุกขึน้ มาทำงานโดยไม่หวัง สิ่งใดตอบแทน ขอเพียงแค่ตัวเองและเพื่อนบ้านมีทุกข์ น้อยลงเท่านั้น

อย่างเช่นที่บ้านสวนสวรรค์ ในอำเภอศรีบุญเรือง จั ง หวั ด หนองบั ว ลำพู มี ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ชื่ อ ละเอี ย ด ปู่หลุน ผู้หญิงวัยใกล้ๆ หกสิบปีคนนี้ เคยเป็นครู กศน. มาก่อน ด้วยวิญญาณของความเป็นครู เธอจึงทำตัว เป็นแบบอย่างที่ดี เริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวดีก่อน ใช้ ชีวิตอย่างสมถะ พอเพียง ที่ดินแปลงเล็กๆ ข้างบ้าน แทนทีจ่ ะใช้ทำประโยชน์อย่างอืน่ แต่เธอเลือกทีจ่ ะปลูก ฝ้าย เพื่อนำมาถักทอ แล้วตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ ไม่ต้องไปซื้อหาจากที่ ไหนๆ วิชาความรู้ที่มีอยู่ ก็ ได้รับการลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก ถ้าตีบตันมากๆ ก็เข้าไปหาความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ อย่างเช่น ข้าวฮางนา ของบ้านสวนสวรรค์ ผู้หญิงชื่อ ละเอียด คนนี้ พัฒนาปรับปรุงจนได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่มี สารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงที่สุด วิถปี ฏิบตั เิ ช่นนี้ ถามว่าดำเนินการในแง่ปจั เจกบุคคล ได้หรือไม่ คำตอบคือได้แน่นอน แต่ผู้หญิงชื่อ ละเอียด เลือกทีจ่ ะนำความรูท้ มี่ อี ยูถ่ า่ ยทอดให้บา้ นใกล้เรือนเคียง ได้ ก่อนจะขยายไปทั้งชุมชน ไปสู่ตำบล และอำเภอ ทุกวันนี้คนศรีบุญเรืองรู้จัก แม่ครูละเอียด ปูห่ ลุน แทบจะทุกคน

คนใจดีอย่าง ครูละเอียด มีอยู่มากมาย ในเมืองไทย แต่ที่เราไม่ค่อยจะรู้จักพวกเขา เหล่านัน้ เพราะเรามุง่ ความสนใจไปยังวิถปี ฏิบตั ิ ที่ฉาบฉวย ใส่ ใจความสำเร็จของคนด้วยการ วัดยอดเงินที่หามาได้ โดยไม่สนใจว่าเขานั้น รวยด้วยวิธี ไหน ร้ายกว่านัน้ เมือ่ บางคนยังคิดจะเลียนแบบ โดยกระโจนเข้าสู่การแข่งขัน อยากได้ อยากมี เหมือนคนอื่นๆ จนในที่สุดก็ถูกสนามแข่งกลืน กิน ก่อเกิดพฤติกรรมใหม่ เลิกใส่สิ่งรอบข้าง หวาดระแวงกับทุกคน เพราะเกรงคนอื่นจะได้ ดีกว่า เมื่ อ บางคนมุ่ ง หน้ า เข้ า หาความมั่ ง คั่ ง ร่ำรวย จนประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังห่วงว่า จะมีคนอื่นประณาม จึงคิดคืนสิ่งที่หามาได้แก่ สังคม โดยป่าวประกาศ และอวดอ้างความดี ที่ทำลงไปเสียใหญ่ โต จนมีคนสรรเสริญไปทั่ว ซึง่ ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว พุทธทาสภิกขุกเ็ ทศนา เตือนกันมาแล้วว่า “เราทำความดีโดยไม่ต้อง อวดดี การอวดความดีนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆ ทีท่ ำดีแล้วก็ยดึ ติดในความดีนนั้ ก็เลยทำความ ดีเพียงแค่สำหรับจะมาอวดกัน” ทุกวันนี้ เรา ก็ยังเห็นกันอยู่มากมาย แต่สำหรับคนเล็กๆ ที่อยู่ตามหมู่บ้าน พวกเขาทำดี เพราะมีจิตใจดี จึงอยากเห็น ทุกคนได้ดีโดยไม่ต้องไปอวดดีกับใคร

ข อ บ คุ ณ

11


นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ปัญหาไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขปัญหาจาก 3เอ็ม >> มาทำความรู้จักกับไฟฟ้าสถิตกันก่อนดีไหม?

ไฟฟ้าสถิต หรือ Electrostatics เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ไฟฟ้าสถิต เกิดขึน้ ได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจำวัน เช่น การเกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า การหวีผม การเดิน การดึงเทปกาวออกจากม้วน การบรรจุหรือดึงชิน้ งาน อิเล็กทรอนิกส์หรือแผงวงจรออกจากถุงหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ไฟฟ้าสถิตได้เริ่มเข้ามาเป็นปัญหาของอุตสาหกรรม เนื่องจากประกายไฟจากการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต จึง ได้เริ่มมีการควบคุมไฟฟ้าสถิตในห้องเก็บสารเคมี ไวไฟ ช่วง ค.ศ.1860 โรงงานกระดาษได้ ใช้วธิ กี ารต่อลงกราวด์ เพื่อลดประจุที่เกิดขึ้นจากม้วนกระดาษขนาดใหญ่ที่ผ่าน กระบวนการทำให้แห้ง ในช่วง ค.ศ.1950 กองทัพเรือ ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มควบคุมไฟฟ้าสถิตเพื่อ ลดการรบกวนต่อระบบอุปกรณ์นำร่อง ในช่วง ค.ศ.1960 ถึง ค.ศ.1970 เป็นช่วงที่งานด้านอิเล็กทรอนิกส์มีการ เจริญเติบโตสูงมาก ทำให้ทงั้ การทหารและอุตสาหกรรม ต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตอย่างจริงจัง และในช่วง ค.ศ. 1978 ตัวแทนจากกลาโหมและภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาได้เริม่ ก่อตัง้ กลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต และได้ริเริ่มการจัดการสัมมนาอย่าง เป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ.1979

ปัญหาจากไฟฟ้าสถิต และ การถ่ายเทของไฟฟ้าสถิต หรือ

ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ESD คืออะไร ?

ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทคี่ นุ้ เคยสำหรับ ประเทศที่มีอากาศหนาวและแห้ง ซึ่งการเกิดไฟฟ้าสถิต จะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ตัวอย่างเช่น ขณะที่เราเดินจะ เกิดการเสียดสีของเสื้อผ้าที่สวมใส่ และการเสียดสีของ รองเท้ากับพื้น ประจุไฟฟ้าสถิตจะสะสมอยู่บนร่างกาย เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อตัวเราไปแตะคนข้างๆ หรือ สัมผัสกับวัสดุที่เป็นโลหะ อาทิเช่นลูกบิดประตู ทำให้ 12 ข อ บ คุ ณ

เกิดการถ่ายเทของไฟฟ้าสถิตอย่างรวดเร็ว ทำให้เรา รู้สึกสะดุ้งเหมือนถูกไฟดูดได้ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประเทศที่มีอากาศร้อนและ ชื้น จะไม่เกิดไฟฟ้าสถิต แต่อาจเกิดขึ้นในปริมาณที่ น้อยกว่า ซึ่งร่างกายเราอาจไม่รู้สึก แต่การถ่ายเทของ ไฟฟ้าสถิตดังกล่าว อาทิเช่น การที่ตัวเรามีประจุไฟฟ้า สถิตอยู่ แล้วเราไปจับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ จะทำให้เกิด การถ่ายเทของไฟฟ้าสถิตจากร่างกายไปยังอุปกรณ์นนั้ ๆ และอาจทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นได้ การถ่ายเท (Discharge) ของประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic) ที่เกิดขึ้น ถูกเรียกว่า Electrostatic Discharge หรือ ESD และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เสียหายได้จากไฟฟ้าสถิต จะถูกเรียกว่า Electrostatic Sensitive Devices หรือ ESDs อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ประเภทวงจรรวมหรือ IC แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ ชิ้นส่วนภายในของฮาร์ดดิสค์


นอกจากปัญหา ESD ทีท่ ำให้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เสียหาย ได้แล้ว ไฟฟ้าสถิตยังมีความสำคัญในกระบวนการสะอาด หรือ ชิน้ งานทีต่ อ้ งการความสะอาดสูง อาทิเช่น การฉีดขึน้ รูปพลาสติก ที่นำมาทำจอแสดงผล ซึ่งการฉีดขึ้นรูปพลาสติกอาจทำให้เกิด ไฟฟ้าสถิตที่ชิ้นงานในปริมาณที่สูงมาก ทำให้ฝุ่นละอองถูกดูด มาที่ชิ้นงานมากและยังทำความสะอาดออกได้ยาก นอกจากนี้ ไฟฟ้าสถิตยังมีผลโดยตรงกับงานทีต่ อ้ งระวังไม่ให้เกิดประกายไฟ เช่น การทำงานกับสารเคมีที่ ไวไฟและการทำงานกับวัตถุระเบิด จากที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิต

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ไฟฟ้าสถิตด้วยคำแนะนำและผลิตภัณฑ์ จาก 3เอ็ม

การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิตมี อยู่หลายวิธี อาทิเช่น การออกแบบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็ก- ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามทนทานต่ อ ไฟฟ้ า สถิ ต มากขึ้ น โดยฝ่ า ย ออกแบบผลิตภัณฑ์ การหลีกเลี่ยงและลดการเกิดไฟฟ้าสถิตโดย การเลือกใช้วัสดุที่เกิดไฟฟ้าสถิตน้อย (Low Static Charge or Antistatic) การถ่ายเทประจุที่เกิดขึ้นลงสู่กราวด์ (Dissipation) เพื่อลดประจุสะสมโดยผ่านทางพื้นผิวควบคุมไฟฟ้าสถิต (Static Control surfaces) และระบบสายดิน (Grounding) การ ป้องกันการรบกวนของสนามไฟฟ้า (Shielding) โดยการเลือก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และ การแลกเปลี่ยนประจุให้วัสดุนั้น มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า (Neutralization) โดยใช้พัดลม สลายประจุไฟฟ้าสถิต หรือ Ionizer กลุ่มสินค้าและบริการของ 3เอ็ม มีครอบคลุมการป้องกัน ความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิตข้างต้น ซึ่งได้แก่

อนุสรณ์ จักรแก้ว

ได้ ป ริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมงานกับ บริษทั 3เอ็ม ประเทศไทย ในตำแหน่งวิศวกรด้านเทคนิค ในปี 1996 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Technical Manager กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคนิคลูกค้า บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นอกจากนัน้ ยังได้รบั ประกาศนียบัตรวิศวกรควบคุม ไฟฟ้าสถิต (Certified ESD Control Engineer) จาก International Association of Radio and Telecommunication Engineering หรื อ iNARTE ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2004, ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมมาตรฐานการควบคุมไฟฟ้าสถิต ANSI/ ESD S20.20 จาก Electrostatic Discharge Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2002 และเป็นสมาชิกของ Electrostatic Discharge Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1998 ถึงปัจจุบัน 1) กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบไฟฟ้าสถิต อาทิเช่น ESD Event Monitor, Electromagnetic Interference (EMI) Monitor, Static Field Meter, Charge Plate Monitor, Ground Integrity Meter และ Surface Resistance Tester เป็นต้น 2) กลุ่ม Workstation และ Grounding อาทิเช่น สายรัดข้อมือ หรือ Wrist Strap, เครื่องมือตรวจวัดสายรัดข้อมือและรองเท้า Wrist Strap Monitor และ Heel grounder แบบต่างๆ พัดลม Ionizer แบบต่างๆ 3) กลุ่มแผ่นปูพื้น (Static Control Flooring) และแผ่นรองโต๊ะ ทำงาน (Static Control Mat) เพื่อป้องกันและควบคุมการถ่ายเทไฟฟ้าสถิต 4) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น Shielding Bag, Moisture Barrier Bag, Desiccant และ Humidity Indicator Card เป็นต้น นอกจากนี้ ทาง บริษัท 3เอ็ม ยังให้บริการในลักษณะ Professional Services อาทิเช่น การจัดสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากร ทั้งในระดับปฏิบัติ การและฝ่ายบริหาร การให้คำปรึกษาร่วมกับการทำ Plant Survey หรือ Plant Audit ตามข้อกำหนดของมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าสถิต ESD S20.20 ของ ESD Association หรือ ESDA

ข อ บ คุ ณ

13


เคล็ดลับนักบริหาร

>> ผมมีความรู้สึกว่า ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ไม่ว่าลูกค้าที่ผมเจอจะเป็นใคร ทุกคนมี เรื่องบ่นเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งคือ เรื่องการประชุมที่มีมากมายภายในองค์กร ถึง ขนาดที่ว่าบางองค์กรมีเรื่องตลกประจำองค์กรว่า “ถ้าคนภายในองค์กรต้องไปติด เกาะ สิง่ แรกทีพ่ วกเขาจะทำคือ การตัดต้นไม้ภายในเกาะเพือ่ นำมาสร้างโต๊ะประชุม” (อะไรจะขนาดนั้น)

14 ข อ บ คุ ณ


จะว่าไปแล้ว เรื่องการประชุมเป็นอะไรที่หลายๆ คนเบื่อ ในการ ประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีคนบ่นเสมอว่า “เรื่องก็ ไม่เกี่ยวกับ เรา ทำไมต้องให้เข้าประชุมด้วย เสียเวลา” หรือในทางกลับกัน บางครั้งไม่ ได้เข้าประชุม แต่เมื่อมีการตัดสินใจออกมา ก็จะมี คนบ่นอีกเหมือนกันว่า “ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลย ตอนประชุมก็ ไม่ เห็นเรียก” เข้าข่ายการประชุมที่ ไม่ควรเข้า ดันต้องเข้า ส่วน การประชุมที่ควรเข้า ดันไม่ ได้เข้า --- โลกช่างไม่ยุติธรรม! จากประสบการณ์ของผม ประกอบกับเสียงบ่นที่ ได้ยนิ มา ผม พอจะสรุปปัญหาหลักๆ ของการประชุมที่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ออกมาได้ 2-3 อย่าง คือ 1. การประชุมที่จัดขึ้นโดยส่วนมาก เป็นการประชุมที่ ไม่ก่อประโยชน์อะไรมากนัก 2. มันยาวและ นานมากๆๆๆๆๆ 3. มันเป็นการประชุมที่ ไม่เห็นจำเป็นต้องมี “ฉัน” อยู่ด้วยเลย แม้ว่าปัญหาเรื่องการประชุมจะมีมากมาย แต่อย่างไรเสีย การประชุมที่ดีที่ก่อประโยชน์ก็สามารถทำให้องค์กรเดินหน้าไป ได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน การประชุมที่ดี หมายถึง เนื้อหาการประชุมที่ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมและ ทันท่วงที และสุดท้ายคือส่งผลดีต่อพนักงานหรือองค์กร ผมมีทปิ และเทคนิคเพือ่ ลดจำนวนและเพิม่ ประสิทธิภาพการ ประชุมมาแบ่งปันกัน โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเป็นผู้จัดการ ประชุม เริ่มจากการ “ไม่ต้องประชุมทุกครั้งที่มีประเด็น” – วิธีการ แก้ปัญหาการประชุมที่ ไม่ก่อประโยชน์ที่ดีและง่ายที่สุดคือการ ไม่ต้องประชุม ก่อนจะมีการจัดประชุมแต่ละครั้ง ลองคิดดูก่อน ว่า ด้วยเป้าหมายเดียวกัน มีวิธีการอื่นๆ อีกไหมที่จะทำให้บรรลุ เป้าหมายนี้ ได้ โดยไม่ต้องประชุม ถ้าเป้าหมายของการประชุมคือการแจ้งข้อมูลให้ทราบเฉยๆ ผมว่าบางทีการส่งอีเมล การติดประกาศ หรือการส่งเป็นเอกสาร บันทึกภายใน อาจจะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดการประชุม ไปได้ และในบางครั้ง เรื่องบางเรื่องผมมองว่าการคุยกันอย่าง ไม่เป็นทางการอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุมด้วยซ้ำ การประชุมที่มีประสิทธิภาพ “ไม่ใช่แค่การพูดคุยหรือการ ถกเถี ย งกั น ” – การประชุ ม ที่ ดี ต้ อ งมี ผ ลลั พ ธ์ ที่ น่ า พอใจด้ ว ย เพราะคนที่เข้าประชุมจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรหลังจากนั้น ดังนั้น การประชุมที่ดี ควรจะจบลงด้วยสิ่งที่ต้องนำไปปฏิบัติต่อ ไม่ ใช่ แค่รับรู้เรื่องที่ ได้ทำไปก่อนหน้านี้ “จงใช้ เ วลาในการเตรี ย มตั ว เพื่ อ ประหยั ด เวลาในการ ประชุม” – ถ้าผู้จัดการประชุมจะสละเวลาสักนิดในการกำหนด วาระการประชุมออกมา คุณจะสามารถรู้ ได้ว่า ใครบ้างที่ควรมี ส่ ว นร่ ว มและเกี่ ย วข้ อ งต้ อ งเข้ า ประชุ ม จะได้ ไม่ ต กหล่ น ใคร หรือ เรียกใครมาประชุมโดยไม่จำเป็น ยกตัวอย่างขององค์กรแห่งหนึง่ เขามีแผนทีจ่ ะทำโครงการหนึง่ เพือ่ เป็นบริการพิเศษให้กบั ลูกค้า มีการเรียกประชุมและพูดคุยกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด มีการวางแผนงานเป็นอย่างดี โดย โครงการนีจ้ ะเก็บเงินจากลูกค้าตามต้นทุนทีจ่ า่ ยจริง และแล้วเมือ่ มีการเขียนโครงการออกมาและส่งให้แต่ละฝ่ายได้รบั ทราบ ผลที่ ตามมาคือ ฝ่ายการเงิน ทีต่ กสำรวจไม่ ได้รบั เชิญให้เข้าประชุมใน ครานั้นออกมาโต้ทันทีว่า ทำไม่ ได้ เพราะเงินที่เก็บมาจากลูกค้า

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

>> นักวิชาการที่มีความรู้ด้านการบริหาร จัดการ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ และการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่ครบวงจร ให้กับหลายองค์กร มีมุมมองและเทคนิค ใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า ผลผลิต ทีส่ ามารถทําเรือ่ งยากให้เข้าใจง่าย

ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งถ้าเก็บเงินลูกค้าตามต้นทุนจริง องค์กรก็ต้องเป็นผู้ที่ จ่ายภาษีเอง ผลสุดท้ายโครงการจึงล้มพับไป หลังจากทีเ่ สียเวลาในการประชุมและวางแผน อยู่นาน แต่ลืมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมให้ครบถ้วน! ในกรณีนี้ ถ้าก่อนการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจนก่อน และส่งให้ แต่ละฝ่ายได้พิจารณาว่าใครควรเข้าประชุมหรือไม่ควรเข้าประชุมบ้าง การเสียเวลาเช่นนี้ ก็คงไม่เกิดขึ้น วาระการประชุม นอกจากจะช่วยกำหนดผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีต่ อ้ งเข้าประชุมแล้ว ยังช่วยใน เรื่องของการจัดสรรเวลาการประชุมอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ที่เข้าประชุมก็จะรู้ ได้ว่า มีวาระ ไหนที่ตนเองต้องเข้าและวาระไหนที่ตนเองสามารถออกจากห้องประชุมได้ และที่สำคัญ...

ในบางครัง้ เมือ่ กำหนดวาระการประชุมเสร็จ คุณอาจจะพบว่า คุณไม่จำเป็นต้องเรียกประชุม เสียด้วยซ้ำ “หาทีจ่ อดให้กบั เรือ่ งนอกประเด็น” – หลายครัง้ หลายครา เวลาเข้าประชุม จะสังเกต เห็นว่า มีคนพูดออกนอกประเด็นเสมอ ซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่ระยะเวลาในการประชุมที่ ยาวนานขึ้น สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือการใช้กระดานหรือกระดาษ แล้วเขียนหัวข้อไว้ว่า “ที่จอดประเด็น” เมื่อมี ใครแสดงความคิดเห็นหรือไอเดียที่ออกนอกประเด็น แต่ควรค่า แก่การพูดคุย ก็ ให้นำเรื่องนั้นๆ มาเขียนไว้ ในที่ “ที่จอดประเด็น” ก่อน แล้วพอมีเวลาจึง ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ หรืออาจจะเก็บไว้เป็นหัวข้อในการประชุมคราวต่อไปก็ ได้ แน่นอนว่า นอกจากเรื่องการพูดนอกประเด็นที่จะนำไปสู่การประชุมที่ยาวนานแล้ว การพูดแบบยืดยาวหรือน้ำท่วมทุ่ง (แม้จะอยู่ ในประเด็น) ก็สามารถนำไปสู่การประชุมที่ ไม่รู้จักจบสิ้นได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ควบคุมการประชุมต้องมีทักษะในการตัดบทอย่างสุภาพ และสรุปประเด็นให้กระชับขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ควบคุมการประชุมควรที่จะเปิดโอกาส ให้กับคนที่ขี้อายได้พูดบ้าง เพราะบางครั้งไอเดียดีๆ อาจจะอยู่กับคนที่พูดน้อยๆ ก็ ได้ “สร้างวันปลอดประชุม” – ในบางองค์กรมีการสร้างวันปลอดประชุมประจำสัปดาห์ ขึ้นมา (โดยส่วนมากจะเป็นวันศุกร์) ในขณะที่บางองค์กรก็สร้างชั่วโมงปลอดประชุมของ แต่ละวัน เช่น ทุกเช้าของทุกวันห้ามประชุม เป็นต้น ในขณะที่บางองค์กรในต่างประเทศ (อาจจะดูโหดไปสำหรับคนไทย) ให้ผเู้ ข้าประชุมทุกคน “ยืน” ประชุม (Stand-up Meeting) เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ตั้งใจประชุม ไม่มีการออกนอกประเด็น (เพราะถ้าออกนอกประเด็น ต้องได้ยืนนานแน่) และจบในเวลา หลายคนมองว่าการประชุมเป็นการเสียเวลาการทำงาน แต่อย่าลืมว่าการประชุมที่ดี ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและหน่วยงานให้ดี ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือการสร้าง ประสิทธิภาพให้กับการประชุมมากกว่า ดังนั้นจง “ประชุมเท่าที่จำเป็น” เท่านั้น!

ข อ บ คุ ณ

15


อยู่ดี มีสุข ชาญวิชย์ ธำรงศิริรุ่งเรือง

>> ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ ตลาดและบริหารการจัดการ หนุม่ ไอทีไฟแรง ทีม่ ี ความสนใจด้านโหราศาสตร์ โดยศึกษาจนสำเร็จ หลักสูตรตี่ลี่ฮวงจุ้ย รุ่นสี่

ชะตา (ฟ้า) ไม่ได้ลขิ ติ

>> เล่มนี้ขอสวัสดีปีใหม่ “ปีเสือ” ที่คนจีนถือว่าปีเสือเป็นนักษัตรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 12 นักษัตร ซึ่งเป็นนักษัตรที่น่าเกรงขาม มีอำนาจ และพลังอยู่ในตัว การเปลี่ยนปีปฏิทินของคนจีนจะถูกเปลี่ยนในวันตรุษจีน ของทุ ก ปี ฉะนั้ น ปี เ สื อ ปี นี้ จ ะเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 กุ ม ภา เป็นต้นไป คราวนี้เรามาดูกันว่าเสือปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง โดยที่คำภีร์โบราณของจีนกล่าวไว้ว่า “เสือปี 1950, 2010 เป็นเสือทีอ่ าศัยบนภูเขา ซึง่ เป็น เสือธาตุทอง ผสมกับไม้ (ตัวเป็นทอง แขนขาเป็นไม้) ซึ่ง มีความขัดแย้งอยู่ ในตัว เนื่องจากธาตุไ ม้ ไม่ ได้เสริมกับ ธาตุทอง และธาตุทองก็ทำลายธาตุไม้เสียอีก ทำให้ยาก ที่จะอธิบายได้ แต่พอที่จะบอกคร่าวๆ ได้ว่าเป็นเสือที่มี ลักษณะแข็งแกร่ง และมีผลงาน หรือผลประกอบการที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งเป็นหนทาง ที่จะได้รับความร่ำรวยเป็นรางวัลตอบแทน แต่การบริหาร จัดการทรัพยากรต่างๆ ควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดย เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะเสือธาตุทอง ต้องการหาใครสักคนร่วมในการทำธุรกิจ หรือ อาชีพที่ สนใจ รวมทั้งชีวิตครอบครัว” สำหรับผู้ที่ปีเกิดปะทะหรือชง ดังต่อไปนี้ ควรใช้สติ และตัดสินใจให้รอบคอบมากขึ้นอีกนิด หนึ่งก่อนจะกระทำอะไรลงไป โดย ระลึกเสมอว่าอย่าประมาท ปีนี้ “ชง” ควร “คิดก่อนทำ ทำก่อน พูด” ปีวอก ปะทะ 100% (สีแดง) ปีขาล ปะทะ 50% (สีสม้ ) ปีมะเส็ง กับ กุน 25% (สีเหลือง) สำหรับเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ก็คือ เดือนกุมภาพันธ์ (เดือนเสือ) พฤษภาคม (เดือนมะเส็ง) สิงหาคม (เดือนวอก) พฤศจิกายน (เดือนกุน) ส่วนเวลา ก็เป็นเวลาระหว่าง 03:00-05:00 เป็นเวลาเสือ เวลา 09:00-11:00 เป็นเวลามะเส็ง เวลา 15:00-17:00 เป็น เวลาวอก เวลา 21:00-23:00 เป็นเวลากุน ส่วนเรื่องของ วันไหนดี ไม่ดี นั้นให้ ไปในดูปฏิทินจีนเองได้ครับ สำหรับการแก้ชงด้วยวิธีที่ทำกันทั่วๆ ไปตามวัดจีน ทั้งหลาย ก็เป็นการช่วยได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งในที่นี้จะไม่ขอ เน้นนะครับ แต่เรามาดูกันดีกว่าว่าปีเสือปีนี้มีอิทธิพลกับ นักษัตรอื่นๆ อย่างไรบ้าง โดยเริ่มจาก 16 ข อ บ คุ ณ

ชวด

จะมีบางอย่างเปลี่ยนอย่างมาก แต่ชวดก็ ไม่ ได้นั่งรอ ให้ เ หตุ ก ารณ์ นั้ น เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น ในเรื่ อ งการงาน มี โอกาสที่จะได้รับตำแหน่งสูงขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับชวดก็ จะต้องเป็นคนริเริ่มก่อน ในเรื่องของความสัมพันธ์ ส่วนตัว จะมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นในชีวิต

ฉลู

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างในความ คิดเห็น ซึ่งเป็นเหตุให้พิจารณาอีกครั้งในแผนงาน ปัจจุบนั แต่ฉลูกส็ ามารถผ่านไปได้ภายใต้การตัดสินใจ นั้น แม้งานจะล่าช้าแต่ก็ ไม่ถึงกับทำให้ต้องยกเลิก

เสือ

ถึงแม้ปีนี้เสือจะเป็นปีร่วมชง แต่ก็เป็นปีทองของเสือ ที่ ไม่วา่ จะทำอะไรสำเร็จได้อย่างน่าประหลาดใจ ทัง้ ๆ ที่ ไม่ ได้ตั้งใจ

เถาะ

กระต่ายก็สามารถสำเร็จตามเสือได้อย่างสบาย ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องงาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ การโปรโมท นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลที่จะช่วยคนอื่น ให้ ได้รับความสำเร็จ อีกด้วย

มะโรง

เป็นปีของมะโรงที่จะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โอกาสทางธุรกิจ หรือการได้รับการโปรโมทมีความ เป็นไปได้สงู มี โอกาสได้เดินทางต่างประเทศ สำหรับ คนโสดอย่าปล่อยให้ โอกาสหลุดไป ท่านมี โอกาสได้ แต่งงานในปีนี้

มะเส็ง

ปีร่วมชงอีกนักษัตรหนึ่งที่ ไม่ว่าจะกระทำการใดๆ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจจะทำให้เกิด ปั ญ หาได้ และคงต้ อ งให้ งู เ ล็ ก อยู่ เ พี ย งลำพั ง ใน ครอบครัวจึงจะดี

มะเมีย

เป็นปีของม้าที่จะทำอะไรก็สำเร็จ และได้รับผล ตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งงาน เรือ่ งส่วนตัว หากอยู่ ในกิจการที่เกี่ยวกับสังคมก็จะดี จะได้ทั้งเงิน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

มะแม

แม้วา่ ปีฉลูทผี่ า่ นมามะแมจะเจอกับอุปสรรคมากมาย แต่ในปีนจี้ ะดีขนึ้ ซึง่ ถือเป็นการเตรียมตัวทีจ่ ะดียงิ่ ขึน้ ในปีถัดไป

วอก

สำหรับปีชงอย่างปีวอก ทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง อย่างรอบครอบ ควรตรวจทานหรือพิจารณาอย่าง น้อยสองรอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม รวมทั้ง การวางแผนงาน อาจจะมีการเล่นตลกหรือถูกยกเลิก ในวินาทีสดุ ท้าย ดังนัน้ การกระทำใดๆ ไม่ควรประมาท

ระกา

เป็นปีที่ ไก่ตอ้ งการทำอะไรหลายๆ อย่างหลายๆ เรือ่ ง แต่อย่าเพิ่งท้อหรือล้มเลิกหากทำอะไรไปไม่สมหวัง ทั้งๆ ควรจะสมหวัง

จอ

เป็นอีกปีหนึ่งของจอ ที่จะได้รับการเสนอให้พัฒนาใน สิ่งใหม่ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การเป็นอยู่ก็มั่นคง ฉะนั้นควรหาโอกาสไปท่องเที่ยว และผจญภัยบ้าง

กุน

ก็เป็นปีทีมีอุปสรรคสำหรับหมู ครอบครัวจะมีการ เปลี่ยนแปลง และมีอุปสรรคสำหรับแผนระยะยาว ปัญหามากกว่าการแก้ ไข ควรหลีกเลี่ยงรับงานเพิ่ม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

**ผูอ้ า่ นควรใช้วจิ ารณญาณในการเชือ่ และดวงเป็นส่วนประกอบไม่ถงึ 30% ของชีวติ ฉะนัน้ ควรหมัน่ ทำความดี และกตัญญู กตเวที รูค้ ณ ุ แล้วชีวติ จะมีแต่ความสุข


เข้าครัว

เรื่อง : คุณบังเอิญ ภาพ : ไตรรงค์ รักษาสุวรรณ

พาเทีย่ วเยาวราช ถิ่นนี้มีแต่ของอร่อย

>> ถนนแห่งแสงสีที่ไม่เคยหลับใหลแม้ยามค่ำคืน เต็มไปด้วยร้านรวงนานาชนิด โดยเฉพาะอาหารที่ขายกัน ตั้งแต่เช้ายันเย็น ดึกยันสว่าง ณ ไชน่าทาวน์ “เยาวราช” แห่งนี้ ร้ า นอาหารที่ เ รี ย งรายทั่ ว ทุ ก ซอกมุ ม อาจทำให้ หลายคนตั ด สิ น ใจไม่ ถู ก ว่ า จะสรุ ป กั น ที่ ร้ า นไหน อาหารทีข่ ายส่วนใหญ่จะเป็นหูฉลาม รังนก ก๋วยจับ๊ บะหมีเ่ กีย๊ ว กระเพาะปลา ซีฟดู้ และอาหารตามสัง่ จากวัตถุดิบชั้นดี ราคาค่อนข้างสูง แต่รับรองว่า คุ้มค่ากับความสดอร่อย เมนู แ รกที่ ม าถึ ง ถิ่ น แล้ ว ต้ อ งท้ า ให้ ลอง คือ ก๋วยจั๊บน้ำใส ร้านก๋วยจั๊บ อ้วนโภชนา หน้าโรงหนังไชน่าทาวน์ ไม่หวานหรือเผ็ดจนเกินไป และ รามา และ ร้ า นนายเล็ ก (อ้ ว น) ยั ง มี เ ต้ า ฮวยและน้ ำ เต้ า หู้ ข าย ก๋วยจั๊บ อยู่ปากซอยเยาวราช 11 ควบคู่อยู่ด้วย บริเวณทางเข้าตลาดเก่า ทัง้ สองร้าน สำหรับร้านที่สะดุดตา คือ โดดเด่นด้วยก๋วยจั๊บน้ำใสที่มีรสชาติ น้ำผลไม้สดแป๊ะยิม้ เพราะเจ้าของ ร้อนรวงถึงทรวงในจากน้ำซุปที่เข้มข้น ทั้งคั้นทั้งขายอยู่บนรถกระบะ เผยให้ ด้วยพริกไทยแท้ พร้อมหมูกรอบและเครือ่ งใน เห็นถึงความสดใหม่ อย่างน้ำส้มเช้งรสชาติ อร่อยเด็ดปราศจากกลิน่ คาว ราคาธรรมดา 30 บาท หวานหอม ขวดละ 130 บาท และยังมีนำ้ ส้มคัน้ สด พิเศษ 40 บาท ต่อกันด้วย ร้านปาท่องโก๋เสวย น้ำฝรั่งสด น้ำเก๊กฮวย น้ำรากบัว น้ำหล่อฮังก๊วย ปาท่องโก๋และซาลาเปาอ้วนฟู ตัวละ 4 บาท พร้อม น้ำจับเลีย้ ง น้ำมะเฟือง ให้ชมิ อีกมากมาย ส่วนร้าน สังขยากล่องละ 20 บาท สำหรับคนชอบความ ที่ต้องแวะเด็ดขาด คือ ร้านขนมปังเจ้าอร่อยเด็ด หอมหวานมัน ส่วน ร้านชูจติ บัวลอยน้ำขิง ขึน้ ชือ่ เยาวราช ที่มีขนมปัง 3 แบบให้เลือก คือ แบบ เรือ่ งบัวลอยทีม่ เี นือ้ แป้งเหนียวนุม่ ยัดไส้งาดำทีบ่ ด กรอบ แบบนิม่ และแบบกรอบนอกนุ่มใน พร้อม ละเอียดจนแทบละลายในปากแบบไม่มีส่วนผสม ไส้หลากหลาย อาทิ เนย-น้ำตาล เนย-นม สังขยา อื่นมาเจือปนให้ระคายลิ้น พร้อมน้ำขิงรสชาติดี น้ำพริกเผา ช็อคโกแลต สตรอเบอรี่ ส้ม สับปะรด และถั่ว ราคาเพียง 10-14 บาท ที่สำคัญ อย่าลืม จดเมนูที่ต้องการลงบนบัตรคิวที่ทางร้านเตรียมไว้ หากไปยืนรอสั่งลูกเดียว อาจจะไม่ ได้ทาน หากมี โอกาสได้มาเยือนเยาวราช ขอแนะนำว่า อย่าเพิ่งหงุดหงิดใจด้วยจำนวนลูกค้าอันมหาศาล จนต้องรอโต๊ะ หรือ รออาหารค่อนข้างนาน อาจ จะลองหาของว่างอร่อยๆ แถวนั้นทานรองท้อง เสียก่อน เพราะอารมณ์ที่ดีจะช่วยให้เราสามารถ ซึมซับรสชาติจากอาหารได้อย่างเต็มเปี่ยม สมกับ ที่รอคอยแน่นอน

วิธีดับกลิ่นน้ำมันจาก “กระเพาะปลา”

กระเพาะปลาน้ำแดง หรือ กระเพาะปลาผัดแห้ง เมนูโปรดของใครหลายคน อาจประสบปัญหากับกลิ่นเหม็นน้ำมันจากตัวกระเพาะปลา ก่อนปรุงจึงควรนำ กระเพาะปลาแช่น้ำทิ้งไว้ ให้นิ่ม แล้วบีบน้ำออกให้หมด ล้างน้ำเพื่อให้มีน้ำมันค้าง อยู่น้อยที่สุด จากนั้นนำกระเพาะปลาไปต้มกับขิงแก่ปริมาณมาก พอกระเพาะปลา พองตัวได้ที่ ถ่ายน้ำร้อนออกแล้วล้างด้วยน้ำเย็น บีบกระเพาะปลาให้สะเด็ดน้ำ เพียงเท่านี้กลิ่นน้ำมันก็จะไม่มารบกวนรสชาติอร่อยอีกต่อไป

ข อ บ คุ ณ

17


>> ท่านคงเคยดูคนทะเลาะกันมาแล้ว คนสองคนหรือคนสองฝ่ายทะเลาะโต้เถียงกันอย่างไม่มีใคร ยอมใคร และที่แน่นอน ทั้งสองฝ่ายต่างคิดว่าตนเองไม่ผิด ฝ่ายตรงข้ามทำผิดแล้วมาโทษตน

18 ข อ บ คุ ณ


รอบตัวเรา ส.พลายน้อย

>> นักเขียนรางวัล “นราธิป” ปี 2552 และ รางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2551 เกิดในเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เขียนหนังสือ ไว้กว่า 100 เล่ม เช่น เล่าเรื่องบางกอก, เกิด ในเรือ, สารานุกรมประวัตศิ าสตร์, ขนมแม่เอ๊ย ฯลฯ

บางคนทำผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือคิดว่า สิ่งที่ตนทำนั้นไม่มีคนเห็น หรือคิดว่าคนอื่นก็ทำอย่างนั้น เหมือนกัน ไม่มี ใครคิดในสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งที่ดีงามให้มากไป กว่านั้น ผมเคยสังเกตเห็นนักศึกษาเดินแทะหมูปิ้งไปตามถนน พอแทะหมูหมดไม้ ก็ โยนไม้เสียบหมูทิ้งลงบนถนนอย่าง หน้าตาเฉย แม้ที่หน้าบ้านผมเองก็เคยเห็น ถังขยะวางอยู่ ห่างออกไปไม่กกี่ า้ ว แต่เขาก็ ไม่สนใจทีจ่ ะเดินไปทิง้ ทีถ่ งั ขยะ ผมดี ใ จอย่ า งหนึ่ ง ที่ ท างเทศบาลยกเลิ ก การทำป้ า ย “ห้ามทิ้งขยะ” เพราะรู้สึกว่าเป็นการเสียงบประมาณไป เปล่าๆ ทั้งยังเป็นการประจานให้เห็นความไม่เป็นระเบียบ ความมักง่าย ความไม่ร่วมมือทางสังคมของคนไทยให้คน ต่างชาติได้เห็นอีกด้วย อะไรเป็นเครื่องชี้บอกความไม่ดีงามเหล่านั้น ก็กองขยะที่กองสุมอยู่ ใต้ป้าย “ห้ามทิ้งขยะ” ดังกล่าว ข้างต้นนั้นเอง แม้ว่าจะเขียนไว้ชัดเจนกำหนดโทษคนที่ ฝ่าฝืนว่าจะถูกปรับ ๕๐๐ บาท แต่ก็ ไม่มีคนกลัวเกรง ความเห็นแก่ตัว ไม่ร่วมมือทางสังคมดูเหมือนจะมีอยู่ ทั่วไป เรื่องที่ก่อความรำคาญให้คนที่อยู่ตามซอยอีกอย่าง หนึ่งก็คือสุนัข คนที่เลี้ยงสุนัข จะปล่อยให้สุนัขไปเยี่ยว ไปขี้ตามหน้า บ้านคนอื่น บางซอยเต็มไปด้วยขี้สุนัข ครั้นเจ้าของสุนัข ถูกต่อว่า ก็แก้ตัวอย่างหน้าตาเฉยว่า ห้ามมันแล้ว มันวิ่ง ไปเยี่ยวไปขี้เอง บางบ้านปล่อยสุนัขออกมานอกบ้าน แล้วสุนัขไปกัด คนที่เดินไปมา ครั้นถามหาเจ้าของก็ปฏิเสธว่าไม่ ได้เลี้ยง มันมาอาศัยอยู่หน้าบ้าน ไล่มันก็ ไม่ ไป จึงให้มันอยู่ด้วย ความสงสาร แต่เมื่อมีคนจะมาจับสุนัขไป ก็ออกมาอ้าง ว่าเป็นสุนัขเลี้ยง เอาความแน่นอนไม่ ได้ สรุปว่ามีแต่คนเห็นแก่ตัว ไม่มีคนรับผิดชอบต่อสังคม ต่างไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ทำไมคนส่วนมากจึงเป็นเช่นนั้น และคงไม่ ได้เกิดขึ้น ในปัจจุบันนี้ คงมีมาแต่สมัยดึกดำบรรพ์ คนโบราณท่าน ได้พบได้เห็นเหตุการณ์ทำนองนี้มาช้านานแล้ว ดังจะเห็น จากนิทานเรื่องหนึ่ง จะเล่าให้ฟัง

เมื่อพระเป็นเจ้าได้สร้างโลกขึ้นแล้ว พระเป็นเจ้าได้ สร้างมนุษย์ให้อยู่ดูแลรักษาโลก แต่มนุษย์ที่พระเป็นเจ้า สร้างขึ้นไม่เป็นไปตามความประสงค์ ที่ทรงปรารถนาจะ ให้เป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเอื้ออารีต่อกัน ไม่เป็น คนเห็นแก่ตัว ครั้นกาลเวลาผ่านไป จึงปรากฏอยู่เนืองๆ ว่ามนุษย์ชอบอิจฉาริษยา เห็นตัวเองดีกว่าคนอื่น ที่ร้ายไป กว่านั้น ชอบมองหาความผิดของคนรอบข้างโดยที่ ไม่ ได้ดู ความประพฤติของตนเอง ฝ่ายพระเป็นเจ้าเมื่อสร้างมนุษย์แล้ว ก็ ไม่ ได้สำรวจ ตรวจดูความเป็นอยู่ของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่แล้ว วันหนึง่ ก็ระลึกได้วา่ ควรจะเสด็จลงไปเยีย่ มโลกมนุษย์สกั ครัง้ จึงชวนกันลงไปยังโลกมนุษย์ ในระหว่างที่ทรงพำนักอยู่กับมนุษย์ ได้ทรงพิจารณา กิริยาท่าทางและการกระทำของมนุษย์ว่ามีอาการต่างๆ ดู แล้วน่าขบขันดี ครั้นถึงเวลาที่จะเสด็จกลับสวรรค์ จึงมี พระดำริว่าควรจะมอบของที่ระลึกไว้เป็นที่เตือนใจมนุษย์ ทุกคน ของที่ระลึกนั้นแบ่งออกเป็นสองถุง เมื่อพระพรหม มอบของที่ระลึกนั้นได้ตรัสว่า “ถุงใบหนึ่งบรรจุความผิดของตัวเจ้าเอง ส่วนอีกถุง หนึ่งบรรจุความผิดของเพื่อนบ้านของพวกเจ้า” เมื่อมนุษย์ ได้รับถุงที่ระลึกทั้งสองนั้นแล้ว ก็ทำท่างงๆ อยู่ ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนดี แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว เห็น ว่าถุงที่บรรจุความผิดของตนเองนั้นไม่น่าดูเลย จึงเหวี่ยง ข้ามไหล่ ไปอยู่ข้างหลัง เพื่อจะได้มองไม่เห็น ส่วนถุงที่บรรจุความผิดของเพื่อนบ้านนั้น เป็นถุงที่น่า ดูพึงพิศ เห็นแล้วบังเกิดความพอใจมีความสุข จึงเอา คล้องคอให้ถุงห้อยอยู่ด้านหน้า เพื่อจะได้เห็นอย่างถนัด ชัดเจนตลอดเวลา พระพรหมและปวงเทพเมื่อเห็นมนุษย์ต่างแขวนถุง แบบนั้น ก็พากันแย้มสรวล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มนุษย์ทั้งหลายก็พากันแขวนถุง ความผิดของตนเองไว้เบื้องหลัง แขวนถุงความผิดของ เพื่อนบ้านไว้เบื้องหน้า เพื่อจะได้เห็นอย่างชัดเจนทุกเวลา นิทานเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อเตือนสติมนุษย์ เพราะสังคม มนุษย์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้สิ้นสุด เพราะมองเห็นแต่ความ ผิดของผู้อื่นอยู่ด้านเดียว ส่วนความไม่ดีความบกพร่องของ ตนเองมองไม่เห็น ถ้าเราลดความเห็นแก่ตัวลงได้ โลกก็อาจลดความ ร้อนลงได้บ้างกระมัง ข อ บ คุ ณ

19


กิจกรรม 3เอ็ม เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ร้อยนักวิ่ง/เดิน 3เอ็ม

วิ่งรวมใจถวายในหลวง 3M Sales Kick-off Meeting 2010 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เปิดศักราชใหม่บุก ขยายตลาด และผลักดันยอดขาย ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี มร. ซี เอ็ม ชู กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้า ร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และทำกิจกรรมเพื่อประสานพลัง ผลักดันให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย ในปี 2010

SCG-3M Technology & Solution Sharing

3เอ็ม เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม

การทำงานอย่างปลอดภัย

ในที่อับอากาศ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัยในที่ อับอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก มร.ซี เอ็ม ชู กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกภาค ทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตร “การทำงาน อย่างปลอดภัยในทีอ่ บั อากาศ” ซึง่ พิจารณาจาก ทั้ ง มาตรฐานความปลอดภั ย ของต่ า งประเทศ และข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานประเทศ ไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งหน่วยงาน ราชการ และภาคเอกชนต่างให้ความสนใจใน ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มของศู น ย์ ฝึ ก ฯ และยั ง ได้ สัมผัสประสบการณ์นา่ ตืน่ ตาจากทีมวิทยากรของ 3เอ็ม ในการแสดงจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยออกจากที่อับอากาศ ผู้ร่วมงานส่วน ใหญ่ แ สดงความชื่ น ชมและมั่ น ใจในศั ก ยภาพ ของ 3เอ็ม ก่อนจบงาน ผู้ร่วมงานทุกท่านได้มี โอกาสลุ้นรางวัลและรับของที่ระลึกมากมาย ศูนย์ฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัยใน ที่อับอากาศ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สอบถาม ข้อมูล โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1202, 1145 หรือ เว็บไซต์ http://3m.com/th/safetytraining

เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล

อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดย มร.ซี เอ็ม ชู กรรมการผูจ้ ดั การ และพนักงานกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “5 ธันวามหาราช ควอเตอร์ มาราธอน เฉลิมพระชนมพรรษา” ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เพื่อนำรายได้ ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนกล้วยน้ำไท มูลนิธิในการช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้ประสบภัยต่างๆ และ บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนและ อนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เครือซีเมนต์ไทย) ให้การ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท 3เอ็ม ซึ่ง ประกอบด้วย มร.เฮช ซี ชิน (รองประธาน บริหาร), มร.โดนัลด์ ชาง (กรรมการผู้จัดการ ระดับภูมภิ าค), มร.ซี เอ็ม ชู (กรรมการผูจ้ ดั การ 3เอ็ม ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณนภาพร รัตน แสงหิรัญ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและ ยานยนต์) และ ดร.ประกอบ กิตพิ ชิ ยั (ผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในโอกาสที่ 3เอ็ม ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยน ความรู้ และจัดบูธแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงสินค้าใน ชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 องค์ประธานก่อตั้ง งาน Metalex 2009 ณ ไบเทค บางนา เป็นการนำเสนอ บริษทั ปูนซีเมนต์ ไทย และบ้านต้นแบบประหยัด พลังงาน ภายในบริเวณบริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเชื่อมอย่างครบวงจร และยังเป็นการ เปิดตัวสินค้าหน้ากากงานเชื่อมเลนส์ตัดแสงอัตโนมัติรุ่น ใหม่มีลวดลายกราฟิกสวยงาม น้ำหนักเบา และทนทาน เหมาะสำหรั บ การเชื่ อ มทุ ก ประเภท อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความ ปลอดภัยสำหรับช่างเชื่อม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นและ ฟู ม โลหะ แว่ น ตานิ ร ภั ย ป้ อ งกั น สะเก็ ด และกั น แสง UV รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือลม 3เอ็ม สำหรับใช้ ในงานขัด เตรียมพื้นผิวในงานอุตสาหกรรมโลหะ โดยในงานได้รับ ความผู้สนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

3เอ็ม ร่วมออกบูธ Metalex 09

Back to School โครงการหาชุดนักเรียนให้น้อง…ได้ไปเรียนหนังสือ

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคชุดนักเรียนทั้งเก่าและใหม่ เพื่อแจกจ่ายสู่น้องๆ ผู้ขาดแคลน ให้ ได้เรียนหนังสือ ผ่าน โครงการชุดนักเรียนมือสอง ของ มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาสู่เด็กๆ เหล่านี้ ด้วยการร่วมบริจาค ชุดนักเรียน(ระหว่างอายุ 3 – 15 ปี), รองเท้านักเรียน, ถุงเท้านักเรียน (สีน้ำตาล และสีขาว), ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดยุวกาชาด, อุปกรณ์การเรียน การศึกษา ฯลฯ (สามารถบริจาคได้ทั้งของใหม่และของเก่าที่มีสภาพดี และไม่รับบริจาคเป็นเงิน)

สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2553

20 ข อ บ คุ ณ

โดยส่งผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ 3เอ็ม ที่ท่านติดต่ออยู่ หรือส่งมาที่ คุณสาทณี วัตสันตชาติ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมกล่อง“โครงการ Back to School”) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาทณี วัตสันตชาติ โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1149


กิจกรรม 3เอ็ม เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ร้อยนักวิ่ง/เดิน 3เอ็ม

วิ่งรวมใจถวายในหลวง 3M Sales Kick-off Meeting 2010 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เปิดศักราชใหม่บุก ขยายตลาด และผลักดันยอดขาย ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี มร. ซี เอ็ม ชู กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้า ร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และทำกิจกรรมเพื่อประสานพลัง ผลักดันให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย ในปี 2010

SCG-3M Technology & Solution Sharing

3เอ็ม เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม

การทำงานอย่างปลอดภัย

ในที่อับอากาศ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัยในที่ อับอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก มร.ซี เอ็ม ชู กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกภาค ทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตร “การทำงาน อย่างปลอดภัยในทีอ่ บั อากาศ” ซึง่ พิจารณาจาก ทั้ ง มาตรฐานความปลอดภั ย ของต่ า งประเทศ และข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานประเทศ ไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งหน่วยงาน ราชการ และภาคเอกชนต่างให้ความสนใจใน ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มของศู น ย์ ฝึ ก ฯ และยั ง ได้ สัมผัสประสบการณ์นา่ ตืน่ ตาจากทีมวิทยากรของ 3เอ็ม ในการแสดงจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยออกจากที่อับอากาศ ผู้ร่วมงานส่วน ใหญ่ แ สดงความชื่ น ชมและมั่ น ใจในศั ก ยภาพ ของ 3เอ็ม ก่อนจบงาน ผู้ร่วมงานทุกท่านได้มี โอกาสลุ้นรางวัลและรับของที่ระลึกมากมาย ศูนย์ฝึกอบรมการทำงานอย่างปลอดภัยใน ที่อับอากาศ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ สอบถาม ข้อมูล โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1202, 1145 หรือ เว็บไซต์ http://3m.com/th/safetytraining

เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล

อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดย มร.ซี เอ็ม ชู กรรมการผูจ้ ดั การ และพนักงานกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “5 ธันวามหาราช ควอเตอร์ มาราธอน เฉลิมพระชนมพรรษา” ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เพื่อนำรายได้ ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนกล้วยน้ำไท มูลนิธิในการช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้ประสบภัยต่างๆ และ บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนและ อนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เครือซีเมนต์ไทย) ให้การ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท 3เอ็ม ซึ่ง ประกอบด้วย มร.เฮช ซี ชิน (รองประธาน บริหาร), มร.โดนัลด์ ชาง (กรรมการผู้จัดการ ระดับภูมภิ าค), มร.ซี เอ็ม ชู (กรรมการผูจ้ ดั การ 3เอ็ม ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณนภาพร รัตน แสงหิรัญ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและ ยานยนต์) และ ดร.ประกอบ กิตพิ ชิ ยั (ผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในโอกาสที่ 3เอ็ม ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยน ความรู้ และจัดบูธแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงสินค้าใน ชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6 องค์ประธานก่อตั้ง งาน Metalex 2009 ณ ไบเทค บางนา เป็นการนำเสนอ บริษทั ปูนซีเมนต์ ไทย และบ้านต้นแบบประหยัด พลังงาน ภายในบริเวณบริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเชื่อมอย่างครบวงจร และยังเป็นการ เปิดตัวสินค้าหน้ากากงานเชื่อมเลนส์ตัดแสงอัตโนมัติรุ่น ใหม่มีลวดลายกราฟิกสวยงาม น้ำหนักเบา และทนทาน เหมาะสำหรั บ การเชื่ อ มทุ ก ประเภท อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความ ปลอดภัยสำหรับช่างเชื่อม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นและ ฟู ม โลหะ แว่ น ตานิ ร ภั ย ป้ อ งกั น สะเก็ ด และกั น แสง UV รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือลม 3เอ็ม สำหรับใช้ ในงานขัด เตรียมพื้นผิวในงานอุตสาหกรรมโลหะ โดยในงานได้รับ ความผู้สนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

3เอ็ม ร่วมออกบูธ Metalex 09

Back to School โครงการหาชุดนักเรียนให้น้อง…ได้ไปเรียนหนังสือ

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคชุดนักเรียนทั้งเก่าและใหม่ เพื่อแจกจ่ายสู่น้องๆ ผู้ขาดแคลน ให้ ได้เรียนหนังสือ ผ่าน โครงการชุดนักเรียนมือสอง ของ มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาสู่เด็กๆ เหล่านี้ ด้วยการร่วมบริจาค ชุดนักเรียน(ระหว่างอายุ 3 – 15 ปี), รองเท้านักเรียน, ถุงเท้านักเรียน (สีน้ำตาล และสีขาว), ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดยุวกาชาด, อุปกรณ์การเรียน การศึกษา ฯลฯ (สามารถบริจาคได้ทั้งของใหม่และของเก่าที่มีสภาพดี และไม่รับบริจาคเป็นเงิน)

สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2553

20 ข อ บ คุ ณ

โดยส่งผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ 3เอ็ม ที่ท่านติดต่ออยู่ หรือส่งมาที่ คุณสาทณี วัตสันตชาติ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมกล่อง“โครงการ Back to School”) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาทณี วัตสันตชาติ โทร. 0 2260 8577 ต่อ 1149


3เอ็ม ออนไลน์ เรื่อง/ภาพ : สุมาลี เสาะหาวิทย์

>> คอมมูนติ อี้ อนไลน์แห่งใหม่สำหรับลูกค้าคนพิเศษของ 3เอ็ม แหล่งรวมข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ทีม่ ีให้เฉพาะสมาชิก ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งปี เพิ่มช่องทางในการติดต่อให้หลากหลายขึ้น ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ อยากถาม ในผลิตภัณฑ์และ บริการของ 3เอ็ม หาคำตอบได้ที่นี่ สนุกไปกับกิจกรรมสะสมคะแนน We are 3M Family Reward ใช้แลกรางวัล สุด Cool! ร่วมสัมผัสสังคมคอมมูนิตี้ออนไลน์ของ 3เอ็ม เต็มรูปแบบได้แล้วที่ www.3M.com/th

พิเศษ!

3M Thailand Member

สมัครสมาชิก 3M Member ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2553

รับฟรี!! ถุงผ้าดีไซน์สดุ เก๋ และโพสต์-อิท® โน้ต พร้อมกล่องพกพา และสมาชิก 30 ท่านแรก รับเพิม่ สมุดจดบันทึกพร้อมปฏิทินจาก 3เอ็ม

แค่มี ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี หรือเอกสารในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ชนิดใดก็ ได้ ที่มียอดการซื้อตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สมัครสมาชิกได้ที่ www.3M.com/th

We are 3M Family Rewards สนุ ก กั บ การสะสมคะแนน 3M Member Point ยิ่งสะสม มาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก…สะสมคะแนน จากการร่วมกิจกรรมดีๆ ของทาง เว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำคะแนนไป แลกเป็นของรางวัลที่คุณต้องการ ได้ หากอยากร่วมสนุกพร้อมสะสม คะแนน อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก กับเรานะคะ

Q&A ถามตอบ

ปัญหาทั่วไป คำถามที่คุณอยากรู้ ไม่ว่า จะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หาคำตอบได้ที่นี่ ตั้งกระทู้ พูด คุย ถาม และตอบทุกคำถามจาก เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก 3เอ็ม

Article เกร็ดความรู ้ เคล็ดลับ คำแนะนำ เทคนิค ต่างๆ ในมุมมองที่หลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ และบริการจาก 3เอ็ม

ขอบคุณ e-Magazine สู่ รู ป ลั ก ษณ์ ใ หม่ ข องวารสาร “ขอบคุณ” อัพเดททุกเรือ่ งราวของ 3เอ็ม ผ่านโลกออนไลน์ทคี่ ณ ุ สามารถ เปิดอ่านจากคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง ง่ายดาย จะเลือกอ่านคอลัมน์ ไหน สามารถส่งคอลัมน์หรือบทความที่ คุณสนใจ ส่งต่อให้เพื่อนๆ

VDO Highlight ชมคลิ ป วิ ดี โ อสาธิ ต การใช้ งานผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของ 3เอ็ม ผ่านเว็บไซต์

Promotion Highlight อัพเดทโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้ คุณไม่พลาดกับกิจกรรมดีๆ และ ส่วนลดพิเศษมากมายของ 3เอ็ม แบบครบครันได้ที่นี่ 22 ข อ บ คุ ณ


หน้า 23 หน้านี้มีรางวัล กิจกรรม#1

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการรักษ์สงิ่ แวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษ หันมาอ่าน “ขอบคุณ” ทางออนไลน์กนั ดีกว่า แถมยังได้รบั ผลิตภัณฑ์ดๆี จาก 3เอ็ม ให้เอาไปลองใช้กนั อีกด้วย เพียงกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพือ่ แสดงความจำนงรับวารสารขอบคุณผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกท่านจะได้รับฟรี! สก๊อตช์-ไบรต์® ผ้าชามัวส์สังเคราะห์ มูลค่า 120 บาท ชื่อ-นามสกุล.................................................................................. บริษัท...................................................................................................... e-mail address (สำหรับจัดส่งทางออนไลน์)......................................................................................................................................... ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล.......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................

หมายเลขสมาชิกวารสารขอบคุณ (KKxxxxx-xxxxx)..........................................................................................................................

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน

กิจกรรม#2 คำถามประจำฉบับนี้ ไม่ยากค่ะ หลังจากที่ ได้นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ มากมายของ 3เอ็ม ที่ ได้มอบให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสจาก มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินอุปการะเด็ก กิจกรรมพี่อาสาพาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่สยามโอเชี่ยนเวิลด์ หรือการไปเยี่ยม น้องๆ ที่จังหวัดสระแก้ว เกริ่นยาวขนาดนี้แต่คำถาม ถามสั้นๆ ว่า 3เอ็ม ได้จัดกิจกรรม และมอบเงินอุปการะเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันเป็นปีที่เท่าไหร่ ไม่ยากใช่ ไหมคะ รู้คำตอบแล้วรีบส่งกันมาได้เลย

รู้คำตอบแล้วรีบส่งกันมาได้เลย

ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับ (เลือกได้ 1 อย่าง) q 1. สก๊อตช์-ไบรต์® ฟองน้ำล้างรถไมโครไฟเบอร์* 1 ชิ้น มูลค่า 215 บาท 20 รางวัล q 2. หนังสือ ‘เจาะตำนานแบรนด์ดังระดับโลก ที่เด็กๆ อยากรู้’** 1 เล่ม มูลค่า 175 บาท 20 รางวัล * ฟองน้ำล้างรถ หนาพิเศษ รูปทรงโค้งมนจับถนัด ด้านหนึง่ เป็นตาข่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สำหรับล้างคราบฝุน่ คราบน้ำมัน คราบแมลง ติดแน่น อีกด้านหนึ่งเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ชนิดหนาพิเศษ ซับน้ำแห้งหมดจด พร้อมทั้งขัดเงาสีรถ กระจก ไม่เหลือรอยนิ้วมือ ** เป็นหนังสือทีเ่ ขียนถึงเรือ่ งราวความเป็นมา การก่อตัง้ กลยุทธ์การตลาด รวมทัง้ การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคของผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหาร แบรนด์ชื่อดังระดับโลก รวมทั้งแบรนด์ 3เอ็ม ด้วย เนื้อหาอ่านง่าย ภาพประกอบแนวการ์ตูนเกาหลี สวยงาม เหมาะสำหรับเด็ก

หมายเหตุ: • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ต้องเป็นสมาชิกที่มีหมายเลขสมาชิกเท่านั้น (KKxxxxx-xxxxx) • หากมีผู้ตอบถูกมากกว่าจำนวนของรางวัลจะพิจารณาโดยการ จับสลากแยกตามประเภทของรางวัล • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หมดเขตการส่งคำตอบ 30 เมษายน 2553

สามารถตรวจสอบผลการจับรายชื่อผู้โชคดี ได้ ในวารสารขอบคุณเล่มหน้า (เล่มที่ 54) และทาง www.3M.com/th

ทั้ง 2 กิจกรรมส่งมาที่

คุณสาทณี วัตสันตชาติ ฝ่ายสือ่ สารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษทั 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ แฟ็กซ์มาที่ 0 2261 7535 หรือที่ e-mail address: swassantachart@mmm.com

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากเล่มที่ 52

ผู้ได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ท : 1. เกตุณัชดา คามีศักดิ์ บมจ.ที โอที อยุธยา 2. เกสรี ลิ้มนักค้า กรุงเทพฯ 3. เนตรอาภา นุชพันธ์ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. แก้ว โรจน์วีระสิงห์ กรุงเทพฯ 5. ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล บจก.เค.ที.ไทยโลคอลโพรดักส์ ฉะเชิงเทรา 6. กนิษฐา แสงวณิช บจก.แสงวณิช เท็กซ์ ไทล์ สมุทรปราการ 7. กาญจนา คำตั้งหน้า บจก.แคปปิตอล ทรีคอท นครปฐม 8. ขนิษฐา โพธิประเสริฐ บจก.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย กรุงเทพฯ 9. ขวัญจิต จันทรเพ็ง ร้านเจริญกิจแอร์ ระยอง 10. คุณอดิศร ดีปานธรรม บจก.เอ็กเซดดี้ ฟริคชัน่ แมททีเรียล ชลบุรี 11. จีรพรณร แย้มประภารัตน์ ศูนย์ขอ้ สนเทศการวิจยั สนง.คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กรุงเทพฯ 12. ฉัตรเพชร อัศวมหากุล บจก.แฟ็คทอรีแ่ ม๊กซ์ สมุทรปราการ 13. ชลเสก เกิดอนันต์ HAYASHI TELEMPU (THAILAND) CO., LTD. ชลบุรี 14. ชุลพี ร สุทธิวริ วิ รรณ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กรุงเทพฯ 15. ทพญ.ลักขณา ชินหิรญ ั คลินกิ ทันตกรรมหมออุ๊ กรุงเทพฯ 16. ทิพวรรณ บุญชูสง่ บจก.เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ชลบุรี 17. นฤมล ธเนศพงศ์ธรรม บจก. ไบเออร์ ไทย สมุทรปราการ 18. นิเวศศรี เจียรนัยวงศ์ บจก.โกลโบ ฟูดส์ สมุทรปราการ 19. นิติพงษ์ ชิตสีทรง บจก.โชติรส อินเตอร์เทรด กรุงเทพฯ 20. บุณยนุช แซ่แต้ บจก.เซฟตี้ ไซน์ กรุงเทพฯ 21. ปราณี สุทธิรัตนพร PCTT LTD. Navanakorn Factory ปทุมธานี 22. ปัทมา ประภากมล บจก.ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น ปทุมธานี 23. ฝนทิพย์ กัฬหะสุต บมจ.ทีพี ไอ โพลีน สระบุรี 24. พงษ์พันธุ์ เอกสุวรรณเจริญ บจก.สากลเทคนิค กรุงเทพฯ 25. พรชื่น เกิดสวัสดิ์ หจก.เอื้อกิตติโรจน์ กรุงเทพฯ 26. พัชร์ภัส ศุภพาณิชวงศ์ บจก.อิชิดะ ไทเซวิช (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ 27. พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ กรุงเทพฯ 28. ภัทรปภา ธัญสิริวุฒิ ELECTROSCIENCE CO., LTD. อุดรราชธานี 29. มาลี วิสานี บมจ.อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิกส์ กรุงเทพฯ 30. มุกดา เรืองนภาพร KEC (Thailand) ลำพูน 31. รัชนี ศศิพงศ์อนันต์ (บังอร แซ่ตั้ง) บจก.อาหารสยาม กรุงเทพฯ 32. วราภรณ์ เพชรชาวี บจก.เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ชลบุรี 33. วิไล สุทัศณิวานิช ร้านสบายใจค้าส่ง สระบุรี 34. วิจิตร ศักดิ์สยามกุล บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก กรุงเทพฯ 35. วีรกั ษ์ เศรษฐพรรค์ บมจ.ที โอที อยุธยา 36. ศิรลิ กั ษณ์ คำมา บจก.ซีพเี อฟ พรีเมียมฟูด้ ส์ ฉะเชิงเทรา 37. สมชาย ขจรเวคิน บจก.คอมพลีท อินดัสเทรียล เซอร์วสิ ชลบุรี 38. สรัญญา อาวสกุลสุทธิ กรุงเทพฯ 39. สุเรียม รักธรรม บจก.โตชิบา แคเรียร์ ประเทศไทย นนทบุรี 40. สุปรีชา แสงใน บจก.ปราณบุรสี บั ปะรดกระป๋อง ประจวบคีรขี นั ธ์ 41. สุปญ ั ญา พงษ์สอาด Denso (Thailand) Co.,Ltd. Chonburi 42. สุพฒ ั ชัย ขุนภิบาล บจก.มณฑล อีเล็คทริค สงขลา 43. สุพตั รา ธันญะทวี กรุงเทพฯ 44. สุภวัฒน์ ศิรวิ นิ จิ กรุงเทพฯ 45. สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล กรุงเทพฯ 46. อนงค์ ผลโพธิ์ Maco (Mitsubishi Heavy Industry) กรุงเทพฯ เรดิโอ ออโต้คาร์ ตรัง ผูไ้ ด้รบั รางวัลปฎิทนิ สมุดโน้ต : 1. Pakpoom Pinturong Jotun Thailand Limited 2. เมทินี อุดมบัณฑิตกุล บจก.เอส พี เอ็ม อาหารและเครือ่ งดืม่ นครปฐม 3. เอกพล วัฒนดามัย บจก.พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ สมุทรสาคร 4. โสภี ขำยิง่ เกิด นครปฐม 5. ไพจิตร เอกสุวรรณเจริญ ร้าน เอส.เค เทคนิค กรุงเทพฯ 6. กรองจิตต์ จันทร์พงษ์ บจก.บางกอกไชน่าเพ้นท์ สมุทรปราการ 7. กฤษณา ศุภจิตรานนท์ บจก.ไทยปาร์คเกอร์ ไรซิง่ สมุทรปราการ 8. กันยา ธูปบูชา Thai Yanagawa Co., Ltd. สมุทรปราการ 9. ขชิวหลิน แซล้อ ส.วิชยั ชุมพร 10. ขันธวิทย์ คล้ายแก้ว องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (หลักสี)่ กรุงเทพฯ 11. จิตราภรณ์ สุขวัฒนะ บจก.สีไอซีไอ (ประเทศไทย) นนทบุรี 12. ชืน่ จิต บุนยตีรณะ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สุพรรณบุรี 13. ฐิตมิ า อุพาพรรณ บจก.บางกอกบรรจุภณ ั ฑ์ ปทุมธานี 14. ณัฐ ตรีเมธาวี บจก.กฤตเมธ กรุงเทพฯ 15. ทาริกา ลี้นิยม กรุงเทพฯ 16. ทิพย์มณฑ์ วิชาธร PCTT LTD. ปทุมธานี 17. นภัสนันท์ นุกิจ นนทบุรี 18. นภาภัช ปาณะสิทธิ์ MATSUSHITA ELECTRIC WORKS (AYUTHAYA) LTD. อยุธยา 19. นวรัตร์ กิจทวี บจก.เมคอินโฟ กรุงเทพฯ 20. บุญเหลือ สอนตน บจก.อินเตอร์เนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ กรุงเทพฯ 21. ประภาศรี ตั้งกิจเจริญพร เมืองใหม่พลาสติก ปทุมธานี 22. ปฤชญีน นาครทรรพ 23. พรรณี เอี่ยมสกุลพานิช กรุงเทพฯ 24. ภาวิณี สุทธาพาณิชย์ กรุงเทพฯ 25. ภิญญาพัชร์ วงศ์พัฒนกุลกิจ บจก.อินทนนท์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ สมุทรปราการ 26. มลฤดี โชครักพงษ์ AGERE SYSTEMS MICROELECTRONICS (THAI) LTD. ปทุมธานี 27. ยุทธนา สงวนถิ่น บมจ.กุลธรเคอร์บี้ กรุงเทพฯ 28. รัตนาภรณ์ เชื้อคำฟู บจก.เดนโซ่ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ 29. รุง่ ทิวา แก้วมา บจก.มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ นนทบุรี 30. วรรณี มงคลนามสกุล บมจ.ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ สมุทรปราการ 31. ศรินทรา อัตตสมบัติ P.K.Euronic Co., Ltd. กรุงเทพฯ 32. ศศิภา เกิดสวัสดิ์ หจก.เอือ้ กิตติโรจน์ กรุงเทพฯ 33. ศิริรุ่ง แซ่ลี้ SIRM SIAM SUPPLY LTD., PART กรุงเทพฯ 34. สิตา จิตระออน บจก.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ชลบุรี 35. สุชาดา คหินทพงษ์ บจก.ธนัทธร ปทุมธานี 36. สุนีย์พร ไชยเมืองชื่น บจก.บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย ชลบุรี 37. สุรางค์ เอื้อกิตติโรจน์ EURKITTIROJ LTD., PART กรุงเทพฯ 38. หทัยรัตน์ โรจนสุวรรณ บจก.ไร้สแลนด์ฟูดส์ กรุงเทพฯ 39. อรรณรวี ศศิสุริยาภูมิ ปทุมธานี 40. อรวรรณ เพียรธุระกิจ MAY AO FOOD CO., LTD. สมุทรปราการ 41. อรุณ วุฒิ น่าน 42. อำพัน มยุรวรรรณพงศ์ บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) ลำพูน ผู้ได้รับรางวัลน้ำยาทำความสะอาดชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ 3M NovecTM : 1. เดชา ตันสุวรรณ บจก.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) สระบุรี 2. ขวัญจิต จันทรเพ็ง ร้านเจริญกิจแอร์ ระยอง 3. ชลเสก เกิดอนันต์ HAYASHI TELEMPU(THAILAND) CO., LTD. ชลบุรี 4. ชื่นจิต บุนยตีรณะ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สุพรรณบุรี 5. ธันยพร จิตรตั้งตรง ร้านเบ๊เจริญกลการ หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์ 6. นงนุช โชติวิไลวรรณ บจก.บีเอเอสเอฟ (ไทย) สมุทรปราการ 7. นารี เพชราภิรัชต์ สมุทรสาคร 8. พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ กรุงเทพฯ 9. ม.ล.ชวียส เกษมสันต์ นนทบุรี 10. รุ่งจิรา ประทีปะเสน บจก.เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ 11. ละออ สว่างอารมณ์ บจก.ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม นนทบุรี 12. สรัญญา อาวสกุลสุทธิ ขกรุองเทพฯ บ คุ 13. ณ สุปรีชา แสงใน 23บจก. ปราณบุรีสับปะรดกระป๋อง ประจวบคีรีขันธ์ 14. สุพัฒชัย ขุนภิบาล บจก.มณฑล อีเล็คทริค สงขลา 15. อำพัน มยุรวรรรณพงศ์ บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) ลำพูน


วารสาร 3เอ็ม "ขอบคุณ" ฉบับที่ 53  

วารสารจาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you