Page 1

1 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς»

Πράξη 5η Σήµερα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 27 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. στο γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» συνεδρίασε ο Σύλλογος των καθηγητών, δικαιολογηµένα απόντος του κ. Φερρίδη Αλεξάνδρου, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου κ. Κιούση Αθανασίου µε θέµατα: 1) Ανάγνωση εγκυκλίων 2) Ορισµός συντονιστή Ερευνητικών Εργασιών 3) Έγκριση σχεδίων ερευνητικών εργασιών για τους µαθητές της Α’ τάξης Λυκείου και 4) Έγκριση σχεδίων ερευνητικών εργασιών για τους µαθητές της Β’ τάξης Λυκείου.

Θέµα 1ο Ανάγνωση εγκυκλίων: Ο Διευθυντής του Λυκείου διάβασε και έθεσε υπόψη του Συλλόγου Καθηγητών τις τρέχουσες εγκυκλίους.

Θέµα 2ο

Ορισµός συντονιστή Ερευνητικών Εργασιών για το σχολικό έτος 2012-13: Ο Διευθυντής του σχολείου έθεσε υπόψη του Συλλόγου Καθηγητών τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού a) την µε αριθµό πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 ΥΑ, µε θέµα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013», β) την µε αριθµό πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012, µε θέµα «Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας» και γ) την µε αριθµό πρωτ. 105847/Γ2 /13-09-2012 µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α µε θέµα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012- 2013».

Αναφέρθηκε στην εµπειρία πολλών εκπαιδευτικών του σχολείου στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και προγραµµάτων στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Socrates, eTwinning και Comenius) και στη καθιέρωση από το


2 τρέχον σχολικό έτος 2012-13 των Ερευνητικών Εργασιών (projects) ως διακριτή ενότητα του Προγράµµατος Σπουδών των µαθητών και της Β’ τάξης Λυκείου, παρέπεµψε δε στο δικτυακό τόπο http://digitalschool.minedu.gov.gr για περισσότερε πληροφορίες.

Πρότεινε δε για το σχολικό έτος 2012-2013 να ορισθεί συντονίστρια των Ερευνητικών Εργασιών, µε κύριο ρόλο τον προγραµµατισµό χρήσης από τις διάφορες ερευνητικές οµάδες, χώρων, εργαστηρίων και λοιπών πόρων του σχολείου, την κ. Φυσάκη Αικατερίνη καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19) µε βαθµό Α’, λόγω της εµπειρίας της στην εκπόνηση ποικίλων προγραµµάτων. Ο Σύλλογος καθηγητών έκανε οµόφωνα δεκτή τη πρόταση του Διευθυντή.

Θέµα 3ο Έγκριση σχεδίων ερευνητικών εργασιών για τους µαθητές της Α’ τάξης Λυκείου: Ο Διευθυντής του Λυκείου έθεσε υπόψη του Συλλόγου Καθηγητών τη δυνατότητα όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου όλων των ειδικοτήτων να αναλάβουν και να εποπτεύσουν Ερευνητική Εργασία. Στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερόµενους καθηγητές να παρουσιάσουν τα προτεινόµενα σχέδιά τους. Με τη σειρά τους οι παρακάτω καθηγητές του σχολείου έλαβαν το λόγο και παρουσίασαν τα θέµατα που πρότειναν ως ερευνητικές εργασίες για τους µαθητές της Α’ τάξης: 1) η κ. Σούµπαση Σταυρούλα, αγγλικής φιλολογίας, κλ. ΠΕ06, εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Ψηφιακός εθισµός»

2) ο κ.

Λοντόρφος Ιωάννης, αρχιτέκτων µηχανικός, κλ. ΠΕ12, εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Αισθητική διαµόρφωση δοµηµένων επιφανειών» και 3) η κ. Φυσάκη Αικατερίνη, µαθηµατικός, καθηγήτρια Πληροφορικής κλ. ΠΕ19 εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Πάµε Μουσείο;»

Ο Σύλλογος Καθηγητών έθεσε ερωτήσεις, προκειµένου να διαπιστώσει ότι καθένα από τα προτεινόµενα θέµατα εµπίπτει σε 3 τουλάχιστον από τους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», β) «Τέχνη και Πολιτισµός», γ) «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκειµένου να διασφαλίζεται η διασπορά της θεµατολογίας και να αποκλείεται η θεµατική µονοµέρεια των προτεινόµενων θεµάτων και αφού έλαβε τις δέουσες απαντήσεις δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός και θα συνεργαστεί στο µέτρο του δυνατού και θα βοηθήσει προκειµένου να υλοποιηθούν µε επιτυχία όλες οι Ερευνητικές Εργασίες. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου λαµβάνοντας υπόψη α) τα εγγράφως υποβληθέντα σχέδια ερευνητικών εργασιών, β) το πλήθος των εγγεγραµµένων µαθητών/µαθητριών στην Α’ τάξη Λυκείου που ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55), γ) τον αναγκαίο αριθµό των θεµάτων και δ) τη δυνατότητα υλοποίησης των


3 προτεινόµενων εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και το αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό ενέκρινε τα προς υλοποίηση Ερευνητικά θέµατα ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΕρΕρ (ΠΡΟΤΖΕΚΤ)

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕ06

2

Σούµπαση Ψηφιακός εθισµός

Σταυρούλα

Αισθητική διαµόρφωση

Λοντόρφος

Α_ΠΡ2

δοµηµένων επιφανειών

Ιωάννης

ΠΕ12

2

Α_ΠΡ3

Πάµε Μουσείο;

Φυσάκη Αικατερίνη

ΠΕ19

2

Α_ΠΡ1

και προσδιόρισε τον τρόπο µε τον οποίο θα ενηµερωθούν οι µαθητές για να επιλέξουν την Ερευνητική Εργασία που τους ενδιαφέρει. Ανάθεσε δε στη συντονίστρια την κατανοµή των µαθητών ανά εργασία και ρύθµισε τη ζώνη κατά τη διάρκεια της οποίας θα υλοποιηθούν οι Ερευνητικές Εργασίες.

Θέµα 4ο Έγκριση σχεδίων ερευνητικών εργασιών για τους µαθητές της Β’ τάξης Λυκείου: Ο Διευθυντής του Λυκείου έθεσε υπόψη του Συλλόγου Καθηγητών τη δυνατότητα όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου όλων των ειδικοτήτων να αναλάβουν και να εποπτεύσουν Ερευνητική Εργασία. Στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερόµενους καθηγητές να παρουσιάσουν τα προτεινόµενα σχέδιά τους. Με τη σειρά τους οι παρακάτω καθηγητές του σχολείου έλαβαν το λόγο και παρουσίασαν τα θέµατα που πρότειναν ως ερευνητικές εργασίες για τους µαθητές της Β’ τάξης: 1) η κ. Κοντοπίδη Στυλιανή, φιλόλογος κλ. ΠΕ02 εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια χτες και σήµερα» 2) η κ. Σούµπαση Σταυρούλα, αγγλικής φιλολογίας, κλ. ΠΕ06, εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Άγχος και Εφηβεία» 3) ο κ. Λοντόρφος Ιωάννης, αρχιτέκτων µηχανικός, κλ. ΠΕ12, εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Μεταφορά και επεξεργασία εικόνας από φωτογραφία σε σχέδιο» και 4) η κ. Φυσάκη Αικατερίνη, µαθηµατικός, καθηγήτρια Πληροφορικής κλ. ΠΕ19 εισηγήθηκε την ερευνητική εργασία µε τίτλο «Σιτάρι, αλεύρι, Ψωµί…»

Ο Σύλλογος Καθηγητών έθεσε ερωτήσεις, προκειµένου να διαπιστώσει ότι καθένα από τα προτεινόµενα θέµατα εµπίπτει σε 3 τουλάχιστον από τους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», β) «Τέχνη και Πολιτισµός», γ) «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και δ)


4 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκειµένου να διασφαλίζεται η διασπορά της θεµατολογίας και να αποκλείεται η θεµατική µονοµέρεια των προτεινόµενων θεµάτων και αφού έλαβε τις δέουσες απαντήσεις δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός και θα συνεργαστεί στο µέτρο του δυνατού και θα βοηθήσει προκειµένου να υλοποιηθούν µε επιτυχία όλες οι Ερευνητικές Εργασίες. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου λαµβάνοντας υπόψη α) τα εγγράφως υποβληθέντα σχέδια ερευνητικών εργασιών, β)το πλήθος των εγγεγραµµένων µαθητών/µαθητριών στην Β’ τάξη Λυκείου που ανέρχεται σε εξήντα δύο (62), γ) τον αναγκαίο αριθµό των θεµάτων και δ) τη δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και το αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό ενέκρινε τα προς υλοποίηση Ερευνητικά θέµατα ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΕρΕρ

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

(ΠΡΟΤΖΕΚΤ)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕ02

2

ΠΕ06

2

Ιωάννης

ΠΕ12

2

Φυσάκη Αικατερίνη

ΠΕ19

2

Οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια χτες και

Κοντοπίδη

σήµερα

Στυλιανή

Β_ΠΡ1

Σούµπαση Άγχος και Εφηβεία

Β_ΠΡ2

Σταυρούλα

Μεταφορά και επεξεργασία εικόνας από φωτογραφία σε Β_ΠΡ3

σχέδιο

Β_ΠΡ4

Σιτάρι, αλεύρι, Ψωµί…

Λοντόρφος

Για πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. Ο Διευθυντής

Η υποδιευθύντρια

(ΤΣ) Κιούσης Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο Νέα Φιλαδέλφεια, 27 – 9 – 2012 Ο Διευθυντής

Κιούσης Αθανάσιος

Οι Καθηγητές

ΠΡΑΞΙΣ 5/27.9.2012  

projcets 2012-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you