Page 1

ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2013-2014 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β’ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο, ΤΙ ΤΡΩΕΙ: ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΕ11

2

ΟΧΙ

ΝΑΙ (ΥΠΕΠΘ)

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η Παχυσαρκία είναι η πλέον συχνή εκδήλωση κακής διατροφής, που παρατηρείται στις χώρες του δυτικού κόσµου. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λέγεται ότι τα ελληνόπουλα αποτελούν τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Σκοπός έρευνας: Ευαισθητοποίηση στο θέµα της διατροφής και της νεανικής παχυσαρκίας και πώς αυτή επηρεάζει την σωµατική και ψυχική υγεία των νέων. Σχεδίαση και επεξεργασία ερωτηµατολογίου Ερευνητικά ερωτήµατα: Α) Αίτια νεανικής παχυσαρκίας σε σχέση µε τις διατροφικές συνήθειες και τον µεταβολισµό. Β) Σχεδίαση ερωτηµατολογίου σχετικού µε τις διατροφικές συνήθειες των µαθητών του σχολείου, τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος (Body Mass Index) σα συνάρτηση της ηλικίας, του ύψους και του βάρους και την αυτοεκτίµηση τους. Γ) Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για τη πρόληψη και καταπολέµηση της παχυσαρκίας.


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναµενόµενα µαθησιακά οφέλη κ.λπ., Κριτήρια Επιλογής: Σηµασία της διατροφής ιδιαίτερα στην ηλικία – στόχο, ενδιαφέρον των εφήβων για το σώµα και την εµφάνισή τους. ∆εξιότητες αναζήτησης της πληροφορίας, κριτικής επεξεργασίας, σύνθεσης και Συσχετισµοί µε άλλα µαθήµατα: Φυσική Αγωγή, Γλώσσα, Χηµεία, Βιολογία, Πληροφορική Αναµενόµενα µαθησιακά Οφέλη: ΓΝΩΣΕΙΣ: Γνώσεις σχετικά µε τις έννοιες ‘διατροφή’, ‘υγεία’, ευζωϊα ΣΤΑΣΕΙΣ: Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο ‘σώµα’, συνεργασία, ευζήν ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Αναζήτηση και επεξεργασία δεδοµένων, σχεδίαση ερωτηµατολογίου, ανάλυση αποτελεσµάτων µέσω γραφηµάτων και διατύπωση συµπερασµάτων, ερευνητικές δεξιότητες συγγραφής αναφοράς, ψηφιακές δεξιότητες.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πηγές αναζήτησης: ∆ιαδίκτυο, Βιβλία, Έντυπα Η µέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση στην ολοµέλεια του τµήµατος µε καταιγισµό ιδεών ( Πίνακας, Φύλλα Εργασίας) Σχεδίαση ερωτηµατολογίου Κατάρτιση νοητικών χαρτών για κάθε πτυχή Ενηµέρωση για τα αίτια της νεανικής παχυσαρκίας και τους τρόπους αντιµετώπισής της Παρουσίαση των προϊόντων της εργασίας ανά οµάδες

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Γνώσεις; Σωστής ∆ιατροφής και καθηµερινής άσκησης Στάσεις: σεβασµός στο σώµα και στον συνάνθρωπο, θετική στάση απέναντι στην υγεία και την πρόληψη Τρόποι παρουσίασης: • Έκθεση αναφοράς, • γραφήµατα, • νοητικοί χάρτες, • PPS ,


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, µελάνια εκτυπωτή Φωτογραφική µηχανή, USB flash Αίθουσα εξοπλισµένη µε ηλεκτρ. Υπολογιστή, τηλεόραση και dvd player

Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • Παππάς Αθανάσιος – Καραγιάννη Σταµατία, Παιδική & εφηβική παχυσαρκία, Εκδ. ΛΙΒΑΝΗ, 2007 • Η παχυσαρκία στους εφήβους, ΕΠΙΨΥ, 2010 http://www.epipsi.gr/pdf/2011/10_HBSC_2010_EPIPSI_2012.pdf • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2007 http://www.imlarisis.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=686 • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: Μια χρόνια νόσος, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2009 http://www.vimaasklipiou.gr/volumes/2009/VOLUME%2001_09/VA_REV_1_08_01_09.pdf • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, Κατσιλάµπρος, Ν., ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, 2009 • ΠΑΙ∆ΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, Καραγιάννη, Στ, Εκδόσεις Λιβάνη, 2011 Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Juvenile obesity  
Juvenile obesity  
Advertisement