Page 1

ΠΩ΢ ΓΡΑΥΟΤΜΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 2011


ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Οι ςυμβουλϋσ - πληροφορύεσ που ακολουθοϑν ςε καμύα περύπτωςη δεν ϋχουν τη μορφό κανϐνα, τον οπούο κϊποιοσ ϐταν γρϊφει μια εργαςύα ακολουθεύ απαρϋγκλιτα. Πλην των βαςικών ςτοιχεύων (π.χ., τεχνικών προδιαγραφών, που ςτο ςϑνολϐ τουσ ςχεδϐν εύναι τυποποιημϋνεσ), ϐλεσ οι ϊλλεσ πληροφορύεσ που δύνονται, ςτϐχο ϋχουν να προςφϋρουν ϋναν πρώτο «μποϑςουλα» για τουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ του ςχολεύου μασ, για το πωσ γρϊφουμε μια εργαςύα.


Η ΢ΤΓΓΡΑΥΗ ΜΙΑ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Ή ΜΙΑ΢ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢ ΕΚΘΕ΢Η΢ ΢τα πλαύςια τησ διδακτικόσ πρϊξησ και αξιολϐγηςησ, η ςυγγραφό μιασ εργαςύασ εύναι μια υποχρϋωςη, ςτην οπούα κϊθε μαθητόσ αργϊ ό γρόγορα, κυρύωσ ςτο Λϑκειο, θα κληθεύ να ανταποκριθεύ, με το καλϑτερο, βϋβαια, δυνατϐ τρϐπο. ΢την προκειμϋνη περύπτωςη αποκτϊ ιδιαύτερη ςημαςύα το γεγονϐσ, ϐτι ςτο νϋο τϑπο Λυκεύου που ςχεδιϊζεται, με το νϋο μϊθημα των Ερευνητικών Εργασιών (project) που ϋχει μπει ςτην Α΄ Λυκεύου, η γνώςη πωσ γρϊφουμε μια εργαςύα, βοηθϊ ςτη ςυγγραφό και τησ Ερευνητικής Έκθεσης. ΢ημαντικϐ ϐμωσ εύναι και το γεγονϐσ, ϐτι τη ςυγκεκριμϋνη «πρϐκληςη», ο μαθητόσ να μη τη δει ωσ μια υποχρϋωςη για την εξαςφϊλιςη μϐνον ενϐσ καλοϑ βαθμοϑ, αλλϊ ωσ μύα δυνατϐτητα εμπλουτιςμοϑ των προςωπικών του γνώςεων και ανύχνευςησ τησ κριτικόσ του ικανϐτητασ. Για τη ςυγγραφό τησ εργαςύασ, πϋρα απϐ τη ςωςτό επιλογό και πραγμϊτευςη του θϋματοσ, ο μαθητόσ καλϐν εύναι να ακολουθεύ πιςτϊ κϊποιουσ βαςικοϑσ κανϐνεσ και αναγκαύεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, οι οπούοι με ςυνοπτικϐ τρϐπο παρατύθενται παρακϊτω. ΔΟΜΗ ΣΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΢ε μια εργαςύα πρϋπει να περιλαμβϊνονται τα εξόσ μϋρη:  Εξώφυλλο.  Περιεχϐμενα.  ΢υντομογραφύεσ ό βραχυγραφύεσ, (αν χρειϊζεται και τισ κρύνουμε αναγκαύεσ).  Πρϐλογοσ.  Ειςαγωγό.  Κυρύωσ Κεύμενο.  ΢υμπερϊςματα.  Βιβλιογραφύα.  Περύληψη, (summary).  Κατϊλογοσ ςχημϊτων και εικϐνων, (αν χρειϊζονται και τα κρύνουμε αναγκαύα).  Παρϊρτημα, (αν χρειϊζεται και το κρύνουμε αναγκαύο). ΕΞΨΥΤΛΛΟ Περιλαμβϊνει το ϐνομα του ςχολεύου, το θϋμα τησ εργαςύασ, το τετρϊμηνο ό το ακαδημαώκϐ ϋτοσ κατϊ το οπούο εκπονόθηκε η εργαςύα, το ονοματεπώνυμο και την τϊξη – τμόμα του μαθητό, το ονοματεπώνυμο του επιβλϋποντα καθηγητό. ΢το εξώφυλλο πολλϋσ φορϋσ, καλϐν εύναι να προςτύθεται και κϊποια


φωτογραφύα, ςχόμα ό χρωματικϐ φϐντο, ανϊλογα με τισ καλλιτεχνικϋσ ανηςυχύεσ του κϊθε μαθητό. ΢ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ΢ Ή ΒΡΑΦΤΓΡΑΥΙΕ΢ ΢τον πύνακα των ςυντομογραφιών ό βραχυγραφιών ςυνόθωσ μπαύνουν περιοδικϊ, ςυλλογικού τϐμοι, μεγϊλεσ ςειρϋσ εκδϐςεων κειμϋνων, εγκυκλοπαύδειεσ και λεξικϊ. Η ςυντομογραφύεσ απαρτύζονται απϐ τα αρχικϊ των λϋξεων του τύτλου, π. χ.:  ΑΦ: Αιολικϊ Χρονικϊ.  ΔΙΕΕΕ: Δελτύο Ιςτορικόσ και Εθνολογικόσ Εταιρεύασ τησ Ελλϊδοσ.  ΚΦ: Κερκυραώκϊ Χρονικϊ.  ΜΕΕ: Μεγϊλη Ελληνικό Εγκυκλοπαύδεια.  ΝΕ: Νϋα Εςτύα.  BZ: Byzantinische Zeitschrift.  BNJ: Byzantinisch Neugriechische Jahrbücher.  DHGE: Dictionnaire D’ Histoire et de Géographie Ecclésiastiques. ΠΡΟΛΟΓΟ΢ ΢τον πρϐλογο, που ςυνόθωσ δεν πρϋπει να υπερβαύνει τη μύα ςελύδα, γύνεται αναφορϊ ςτη ςχολικό μονϊδα ϐπου εκπονόθηκε η εργαςύα (π.χ., Πρϐτυπο Πειραματικϐ Γενικϐ Λϑκειο Μυτιλόνησ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου), και αναφϋρονται οι ςυντελεςτϋσ που βοόθηςαν ςτη ςυγγραφό τησ, κυρύωσ οι καθηγητϋσ και πιθανϐν ϊλλα πρϐςωπα που μασ ϋχουν βοηθόςει. ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ Αποτελεύ το ςπουδαιϐτερο μϋροσ μιασ εργαςύασ, γι’ αυτϐ πρϋπει να γρϊφεται με προςοχό και επιμϋλεια. Μια καλό ειςαγωγό οφεύλει να ϋχει τα εξόσ ςτοιχεύα:  Θϋτει το θϋμα και τουσ ςτϐχουσ τησ ϋρευνασ γϑρω απ’ αυτϐ με ςαφόνεια.  Αναφϋρεται ςτην αφορμό επιλογόσ του θϋματοσ.  Θϋτει τα ϐρια και την προβληματικό του θϋματοσ.  Αναφϋρεται ςτη μεθοδολογύα που ακολουθόθηκε κατϊ την επεξεργαςύα των δεδομϋνων. ΚΤΡΙΨ΢ ΚΕΙΜΕΝΟ Σο κυρύωσ κεύμενο τησ εργαςύασ χωρύζεται ςε κεφϊλαια και υποκεφϊλαια. Οι κϑριεσ επικεφαλύδεσ των διαφϐρων κεφαλαύων γρϊφονται με bold (ϋντονα κεφαλαύα γρϊμματα) μεγϋθουσ 14 pt και αρχύζουν πϊντοτε ςτην αριςτερό κορυφό τησ ςελύδασ.


΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ Ή ΕΠΙΛΟΓΟ΢ ΢’ αυτϐ το τμόμα τησ εργαςύασ ςυνοψύζουμε το θϋμα και αναφερϐμαςτε ςτα ςυναγϐμενα ςυμπερϊςματα. Καλϐν εύναι ϋχουμε μια κριτικό τοποθϋτηςη ς’ ϐςα διαπραγματευτόκαμε. Ακϐμη, προβαύνουμε και ςε προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Οι βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ εύναι απϐ τα πιο ςημαντικϊ ζητόματα μιασ εργαςύασ. ΢υνόθωσ πρώτα παρατύθεται η ελληνϐγλωςςη και κατϐπιν η ξενϐγλωςςη βιβλιογραφύα. ΢την περύπτωςη που υπϊρχουν πηγϋσ που προϋρχονται απϐ το Διαδύκτυο, τισ παραθϋτουμε ςτο τϋλοσ. ΠΕΡΙΛΗΧΗ (SUMMARY) Ανϊλογα με την ϋκταςη τησ εργαςύασ, γρϊφουμε και την περύληψη. Καλϐν εύναι να τη μεταφρϊζουμε και ςε μια απϐ τισ επύςημεσ γλώςςεσ, αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ΢ ΣΕΚΜΗΡΙΨ΢Η΢ Αναγνώςτου ΢τρ., Τοπικό Ιςτορύα. Αναφορϋσ ςτη Νεότερη και Σύγχρονη Ιςτορύα τησ Λϋςβου, εκδ. Εντελϋχεια, Μυτιλόνη 2011. Ο ύδιοσ, «Ο Ευςτρϊτιοσ Ι. Δρϊκοσ περιγρϊφει τη Μυτιλόνη του 1907», Λεςβιακϊ, 14(1993)24-39. Αξιώτησ Μ., Περπατώντασ τη Λϋςβο. Τοπογραφύα - Ιςτορύα - Αρχαιολογύα, τ. Α΄, Μυτιλόνη 1992. Αργυροποϑλου Ρ., Ο Βενιαμύν Λϋςβιοσ και η ευρωπαώκό ςκϋψη του δεκϊτου ογδόου αιώνα, εκδ. Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών / Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθόνα 2003. Διγιδύκησ Γ., Θερμό. Μια μικρό κώμη με ιςτορύα 5000 ετών, Μυτιλόνη 1999. Ζαφειρϐπουλοσ Κ., Πωσ γύνεται μια επιςτημονικό εργαςύα. Επιςτημονικό ϋρευνα και ςυγγραφό εργαςιών, εκδ. Κριτικό, Αθόνα 2005. Καλαμϊτασ Α., Η βιβλιοθόκη και τα παλαύτυπα τησ Μονόσ Λειμώνοσ, Μυτιλόνη 2009.


ΝικολαϏδησ Ε. – Διαλϋτησ Δ. – Αθαναςιϊδησ Η., Τυπολογύα των βιβλύων των θετικών και φυςικών επιςτημών (1750-1821), Σετρϊδια Εργαςύασ 8, εκδ. Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών / Κϋντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθόνα 1986. Φαςιώτησ Ι., «Ελληνικού εποικιςμού ςτο βαςύλειο τησ Νεϊπολησ κατϊ το 17ο αιώνα», Ελληνικϊ, 22(1969)116-146. Patiniotis M., «Scientific travels of the Greek scholars in the 18th century», ςτον τϐμο: Travels of learning. A geography of science in Europe, A. Simões, A. Carneiro, M. P. Diogo (επιμϋλεια), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, pp. 49-77. Petsios K., «Kants Kategorien - Lehre im Werk von Athanasios Psalidas», Evgenios Bulgaris und die Griechische Aufklarung in Leipzig, Konferenz an der Universitat Leipzig (16-18 Oktober), Leipziger Universitatsverlag GmbH, Leipzig 2003, pp. 55-66. ΠΑΡΑΘΕΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ΢ - ΤΠΟ΢ΗΜΕΙΨ΢ΕΙ΢ Με τον ϐρο παραθϋματα εννοοϑμε την κατϊ λϋξη παρουςύαςη μϋςα ςτο κεύμενο μασ, τησ γνώμησ ενϐσ ϊλλου ςυγγραφϋα. Εύναι δυνατϐν ϐμωσ, ςε διαφορετικό περύπτωςη να αποδώςουμε με δικϊ μασ λϐγια την ϊποψη ενϐσ ςυγγραφϋα. Κατϊ κανϐνα με τισ παραπομπϋσ ςε ϊλλουσ ςυγγραφεύσ επιδιώκουμε να ςτηρύξουμε την εγκυρϐτητα των δικών μασ θϋςεων, να ιςχυροποιόςουμε τα επιχειρόματϊ μασ, επικαλοϑμενοι και ϊλλουσ ςυγγραφεύσ ό να αντιπαραθϋςουμε τισ δικϋσ μασ θϋςεισ ςε απϐψεισ ϊλλων, με τουσ οπούουσ δεν ςυμφωνοϑμε. ΢ημαντικϐ ςτην περύπτωςη αυτό, εύναι οτιδόποτε λαμβϊνουμε απϐ τισ πηγϋσ και τη βιβλιογραφύα, πρϋπει να το δηλώνουμε παραπϋμποντασ ςτο ςχετικϐ ϋργο. Αυτϐ γύνεται ςτισ παραπομπϋσ - υποςημειώςεισ. Οι υποςημειώςεισ εύτε γρϊφονται ςτο υποςϋλιδο, (κϊτω μϋροσ τησ κϊθε ςελύδασ και αριθμοϑνται), εύτε ςυγκεντρώνονται ϐλεσ μαζύ ςτο τϋλοσ του κειμϋνου. Καλϑτερα εύναι ϐμωσ να εύναι υποςϋλιδεσ, για να διευκολϑνουν τον αναγνώςτη. Τπϊρχουν διϊφορεσ παραλλαγϋσ ςτον τρϐπο γραφόσ μιασ υποςημεύωςησ. Απαραύτητο βϋβαια εύναι ςε κϊθε εργαςύα να τηροϑμε ενιαύα μορφό ςτισ υποςημειώςεισ μασ. Βασικές διευκρινήσεις:   

Πριν τη ςυγγραφό τησ εργαςύασ ςυλλϋγουμε το υλικϐ μασ. Κατϊ την επεξεργαςύα του κρατϊμε ςημειώςεισ. Όταν αρχύζουμε να γρϊφουμε την εργαςύα μασ, πρϋπει να εύμαςτε ςαφεύσ ςτη διατϑπωςό μασ. Σο ϑφοσ γραφόσ μασ οφεύλει να εύναι λιτϐ, ςοβαρϐ και απλϐ. ΢ε κϊθε περύπτωςη ϐςα γρϊφουμε πρϋπει να εύναι τεκμηριωμϋνα.


 

Οι προτϊςεισ μασ να μην εύναι πολϑπλοκεσ και υπερβολικϊ ςϑνθετεσ, ϋτςι ώςτε να ελϋγχουμε πλόρωσ τη ςυντακτικό τουσ ορθϐτητα. Οι παρϊγραφοι να ϋχουν νοηματικό αλληλουχύα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ) Eco U., Πωσ γύνεται μια διπλωματικό εργαςύα, εκδ. Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα 1994. Ζαφειρϐπουλοσ Κ., Πωσ γύνεται μια επιςτημονικό εργαςύα. Επιςτημονικό ϋρευνα και ςυγγραφό εργαςιών, εκδ. Κριτικό, Αθόνα 2005. Ζόςησ Θ., (πρωτοπρ.), Επιςτημονικό τεχνογραφύα. Πωσ γρϊφεται μύα επιςτημονικό εργαςύα, εκδ. Βρυϋννιοσ, Θεςςαλονύκη 1992. Θεοφιλύδησ Φ., Η ςυγγραφό επιςτημονικόσ εργαςύασ, εκδ. Δαρδανϐσ, Αθόνα 1999. Northedge A., Οδηγόσ για τον ςπουδαςτό, εκδ. Μεταύχμιο, Αθόνα 2000. Παππϊσ Θ., Η μεθοδολογύα τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτισ ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ, εκδ. Καρδαμύτςα, Αθόνα 2002. Πολύτησ Α., Υποςημειώςεισ και παραπομπϋσ, εκδ. Πανεπιςτημιακϋσ Εκδϐςεισ Κρότησ, Ηρϊκλειο 1998.

How do we write a report  

Ερευνητικές εργασίες, demo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you