Page 1

1/6

ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 . ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Πάµε Μουσείο!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κατερίνα Φυσάκη

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ

ΠΕ19

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

ΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΝΑΙ - ΥΠΕΠΘ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση και καταγραφή της σχέσης του εφήβου-µαθητή µε τον θησαυρό των µουσειακών εκθεµάτων που σχετίζονται µε τον ελληνικό πολιτισµό (τόσο µε την τέχνη, την ιστορία, τη καθηµερινή ζωή, όσο κυρίως µε τον τεχνικό-τεχνολογικό πολιτισµό) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η αποτύπωση της σηµασίας συγκεκριµένων εκθεµάτων για τον Νεοέλληνα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι: 1. Επισκεφθήκατε κάποιο Μουσείο ή Πινακοθήκη τα 2 τελευταία χρόνια; Γιατί και ποιο; Συµµετείχατε σε πολιτιστικές δραστηριότητες στο σχολείο; (ερωτ/γιο) 2. Πως εξηγείτε την αναφορά των ΜΜΕ σε πολιτιστικά θέµατα. Έχουν απήχηση; 3. Ποια η έννοια και η σηµασία του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς; 4. Πως το Μουσείο προάγει την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα του νέου και διαµορφώνει πολιτισµικές αξίες και πολιτιστική συνείδηση και κουλτούρα; 5. Ποιες οι λειτουργίες του Μουσείου στη σύγχρονη πραγµατικότητα; Μουσειακή εκπαίδευση. 6. Σχεδιάζοντας µια εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μουσείο µε θέµα τη Τέχνη και τα Σύµβολα (Νέο Μουσείο Ακρόπολης – The British Museum – Musee du Louvre). Προβληµατισµός και συµπεράσµατα. 7. Σχεδιάζοντας εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μουσείο µε θέµα τον τεχνικό πολιτισµό (Εθνικό Αρχαιολογικό: Μηχανισµός των Αντικυθήρων, Παρθενώνας: από τον λατόµο στον γλύπτη και τον αρχιτέκτονα) κλπ Προβληµατισµός και συµπεράσµατα. 8. Επιλογή µε αιτιολόγηση από τον µαθητή του µουσειακού χώρου που θα ήθελε να επισκεφτεί κατ’ ιδίαν και περιγραφή/παρουσίαση αυτής της επίσκεψης-εµπειρίας.


2/6

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις) Η επιλογή του θέµατος απορρέει από: • τα ανησυχητικά φαινόµενα κρίσης αξιών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. • το πρόβληµα και τις δυσκολίες εύρεσης αποτελεσµατικών λύσεων στο σχολικό περιβάλλον σε σχέση µε τη διαµόρφωση της συνείδησης πολιτισµικών αξιών. • την σχετική απουσία από το αναλυτικό πρόγραµµα στο Λύκειο µαθηµάτων Τέχνης και Τεχνικού Πολιτισµού • το στραγγαλισµό του ελεύθερου χρόνου των εφήβων µε φροντιστηριακά µαθήµατα και ενασχόληση σε «µοδάτες» εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης αµφιβόλου περιεχοµένου ή χωρίς καθόλου παιδαγωγικό χαρακτήρα. • τα στερεότυπα των νέων, που θεωρούν τα µουσεία ως χώρους πλήξης για άτοµα τρίτης ηλικίας, ανεκτά από τους νέους µόνο για ανούσιες σχολικές επισκέψεις. Η συγκεκριµένη εργασία/θέµα συσχετίζεται άµεσα µε το µάθηµα της Πληροφορικής Παιδείας και των Εικαστικών καθόσον όσες ώρες δεν θα διεξαχθούν σε Μουσείο, θα «τρέξουν» στο εργαστήριο Πληροφορικής µε τον µαθητή να εργάζεται ερευνητικά χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή, τόσο για πλοήγηση/έρευνα όσο και για καταγραφή γνώσεων και τεχνηµάτων. Επίσης, εργαλείο στην έρευνα θα αποτελέσει η αγγλική γλώσσα, αφού είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στα Μουσείο του εξωτερικού. Εκτός από το µάθηµα της Γλώσσας, που θα βοηθήσει στην όλη µελέτη και παρουσίαση της Έκθεσης και των Παραδοτέων, ενότητες/γνώσεις από το αντικείµενο των Μαθηµατικών (στατιστική ανάλυση έρευνας, γεωµετρία, συµµετρία κλπ), της Φυσικής & της Χηµείας (στατική, κινηµατική, µοχλοί, µηχανική, ραδιοχρονολόγηση, υλικά, χρώµατα) και της Τεχνολογίας (γρανάζια, χάρτες, κλίµακες) θα είναι εργαλεία µελέτης και δουλειάς.


3/6

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16.

Ενηµέρωση των µαθητών µέσα από καταιγισµό ιδεών και έρευνα στο διαδίκτυο (Ολοµέλεια) ∆ιατύπωση ερωτηµάτων και πτυχών του θέµατος – Απαντήσεις (8 οµάδες). Ενηµέρωση για τα εργαλεία web2.0 που θα χρησιµοποιηθούν (ολοµέλεια) ∆ιερεύνηση της κατάστασης µαθητών και καθηγητών του σχολείου ως προς την επισκεψιµότητά τους σε Μουσείο (πραγµατικό ή εικονικό). Κατάρτιση και διανοµή ερωτηµατολογίου, συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων (Οµάδα1), εξαγωγή και αποτύπωση αποτελεσµάτων. (Οµάδα2 ) Παρουσίαση αποτελεσµάτων – ∆ιάχυση στο διαδίκτυο Συνέντευξη µε τον Μανώλη Κορρέ: Ένας ειδικός στην Ακρόπολη (8 οµάδες) Η Αθηνά στην Ακρόπολη: Σχεδίαση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ∆ιαδίκτυο και στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης µε πλάνο µελέτης (8 οµάδες). Το µάρµαρο από την Πεντέλη στον Ιερό βράχο - Η Τεχνολογία στα χρόνια του Περικλή. Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης / βίντεο (8 οµάδες). Ο Παρθενώνας από τη σκοπιά του τεχνίτη, του αρχιτέκτονα και του γλύπτη Η Πεπλοφόρος: Το χρώµα και οι χρωστικές στα αρχαία γλυπτά (8 οµάδες). Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων: Σχεδίαση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ∆ιαδίκτυο και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο µε πλάνο µελέτης (8 οµάδες). Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης του Μηχανισµού και του Έφηβου των Αντικυθήρων / βίντεο (8 οµάδες). Ελληνικός Πολιτισµός στο Βρετανικό Μουσείο µε πλοηγό το Google Earth & Google Maps και ποικίλες σχετικές ιστοσελίδες - Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης Prezi (8 οµάδες). Ελληνικός Πολιτισµός στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και της Περγάµου στο Βερολίνο µε πλοηγό το Google Earth & Google Maps και ποικίλες σχετικές ιστοσελίδες - Παραγωγή ψηφιακής παρουσίασης Prezi (8 οµάδες). Παρουσίαση της όλης εργασίας και των τεχνηµάτων ∆ιάχυση στο διαδίκτυο

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις) Μέσα από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες για την υλοποίηση της εργασίας (την αναζήτηση του υλικού στα αγγλικά και στα ελληνικά και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της) οι εµπλεκόµενοι µαθητές αναµένουµε να αναπτύξουν • συνεργατικό πνεύµα, • µαθησιακές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή κειµένων, πινάκων, χαρτών, σχηµάτων, υπολογισµών) και να εξοικειωθούν µε • ερευνητικές δεξιότητες (αναζήτηση &, κριτική επεξεργασία πληροφοριών, ερωτηµατολόγια, αποτύπωση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων), και µε • τεχνολογικές δεξιότητες (Internet browsing, digital presentation, videos maker, educational tools, wiki, blog, web 2.0) και να παρουσιάσουν αποτελεσµατικά και ελκυστικά τα τεχνήµατα που παρήγαγαν βελτιώνοντας τις • επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τα • ταλέντα τους.


4/6

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Ενηµέρωση από ειδικούς • Καθοδηγούµενες Εκπαιδευτικές Επισκέψεις • Γραφική ύλη, µελάνια εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτόνια, µαρκαδόροι. • Εργαστήριο Πληροφορικής (8 τερµατικοί σταθµοί, εξυπηρετητής, ψηφιακό προβολικό µηχάνηµα, εκτυπωτής, σαρωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο)

Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (τύποι ηµερολογίων και εκθέσεων) της Παιδαγωγικής Οµάδας του ΥΠΑΙΘΠΑ, όπως βρίσκονται στο ιστολόγιο των εργασιών του σχολείου (http://projects-in-school.blospot.com )

2.

ΠΛΑΤΩΝ http://youtu.be/xzaH2jRLJ9c http://youtu.be/9xA5VV6lPak http://youtu.be/JwGnVpn1B5E http://youtu.be/QHinPt7U828

3. 4.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.tmth.edu.gr/ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ http://youtu.be/ssHhDgLZHLk http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17576&pubid=29102784&subid=2 http://www.namuseum.gr http://www.ert.gr/i-ert-protini/item/7906-Ekthesh-gia-to-%CE%9Dayagio-twn-Antikythhrwn-stoArchaiologiko-Moyseio http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2438&cnode=180 http://youtu.be/1M4jlQgGnpQ καθηγητής Μουσάς στο Crete.tv Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων http://youtu.be/YU3xtjQR9hY εκπαιδευτική τηλεόραση 2009 VOYAGER στο RAI 2 http://youtu.be/71TfmGzVopo part I 24.1.2011

VOYAGER στο RAI 2 http://youtu.be/jcNBlkrIBEA part II 24.1.2011 http://youtu.be/L1CuR29OajI The Antikythera Mechanism - 3D. Swiss clock-maker Hublot The Antikythera Mechanism - 2D http://youtu.be/UpLcnAIpVRA

Ancient Discoveries - The Antikythera Machine Όµορφη παρουσίαση http://youtu.be/-KO4-zx9buc (15 first min) 29:22 Price


5/6

5.

TEXNIKOΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_15/02/2008_259276 Αργεί ο εκσυγχρονισμός των μουσείων • Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών • http://www.uoa.gr/to-panepistimio/moyseia.html Μουσεία Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών • http://www.byzantinemuseum.gr/el/museum/EU_projects/ • http://www.byzantinemuseum.gr/el/museum/EU_projects/?nid=1205 έργο LASTOR

(λέιζερ). •

Ζητούνται «Ράμπο» για τα μουσεία http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=445602

http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/ http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp , http://www.mikrosanagnostis.gr/ http://poieinkaiprattein.org/culture/museums/new-use-of-media-by-museums---study-forvolos/7-museums-in-greece-using-new-technologies/

BYZANTINE CLOCK – CALENDAR, ARCHIMEDES' SCREW, CTESIBIUS' SUCTION PUMP, ANTIKYTHERA MEC • •

How Tech Is Changing the Museum Experience http://mashable.com/2011/09/14/high-tech-museums/

http://www.youtube.com/watch?v=xJxH-QuJeXo&feature=related In the heart of the former home of the King's of France, stands the famous glass pyramids of Pei (extremely controversial in 1988). A few feet away, the artist Anselm Kiefer is installed in the northern staircase of la Cour carrée, for contemporary art also has a place inside the museum. A full program of temporary exhibitions, film projections and concerts makes the Louvre a fascinating place to be. Thus, the Louvre is « a secular institution resolutely focused on the future ». 6.

Le LOUVRE http://musee.louvre.fr/oal/victoiredesamothrace/indexEN.html o o o

7.

http://youtu.be/f-3QQTM76Xk 10 places in Paris Visit the Louvre Museum =Musée du Louvre

How well do you really know the most famous museum in the world? Take a good look between the antiques and the 19th-century paintings...

BRITISH MUSEUM o

http://www.dian.gr/publications_books_classic_ekavi.php Εκάβη

o

Τα γλυπτά του Παρθενώνα http://bri.mu/sb72VS βίντεο

o

http://bri.mu/vKl7HV βίντεο, μετώπη

PERGAMUM MUSEUM http://www.googleartproject.com/collection/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin/ o http://www.smb.museum/smb/home/index.php o http://youtu.be/AB8zsBH1rP8 o http://youtu.be/VnCYKJtt-TA o http://youtu.be/KaFrorejqbc o http://kunstundfilm.de/2011/10/pergamon-panorama-der-antiken-metropole/ VIMEO video o http://youtu.be/XTMoW185tLk 3D animation on Acropolis in Pergamon o http://www.smb.museum/pergamon-panorama_/ 8.


6/6

9. ΠΑΡΘΕΝΩΝ 1 (Video by Costa Gavras 7:34) o o o o o

http://youtu.be/aGitmYl6U90 http://karagiorgos.blog-net.ch/gr/articles-and-essays/byron-the-curse-of-athena/ Η κατάρα της Αθηνάς. http://petercochran.files.wordpress.com/2009/03/the_curse_of_minerva1.pdf The curse of Minerva http://www.parthenonfrieze.gr/#/home Ζωφόρος Παρθενώνα http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/arx.arxit.htm αρχαϊκή αρχιτεκτονική

10. ΠΑΡΘΕΝΩΝ 2 – (Video) o o o o

Acropolis Museum - Pericles, Son of Xanthippos http://youtu.be/qt2WrK8LkDA New Acropolis Museum, Athens - Opening Ceremony Video Projections directed by Athina Rachel Tsangari http://youtu.be/IaGdJrbOKes A short visit to the Acropolis Museum http://youtu.be/4_PwdyEnwnE Η Ακρόπολη σε 3D αναπαράσταση Santiago de Compostela http://youtu.be/gfQXQGd862o

10. Τα µυστικά του Παρθενώνα Μέρος 1/4 {gr subs} Parthenon Athens § http://youtu.be/xgDKlPNyDLw § http://youtu.be/W0XyjFmykVA § http://youtu.be/ycO5tCBaOSg § http://youtu.be/7atj7flzn5g 11. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον Μανώλη στο ΒΗΜΑgazino

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/09/2012 Ο ∆ιευθυντής

Η καθηγήτρια

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΥΣΑΚΗ, ΠΕ19 - Μαθηµατικός

Go museum ...  
Go museum ...  

project of A' clas

Advertisement