Page 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 . ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ψηφιακός εθισµός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σταυρούλα Σούµπαση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ

ΠΕ06

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

ΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΝΑΙ (ΕΠΕΑΕΚ, Μ.Α. στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση των αρχικών γνώσεων και στάσεων του συνόλου της µαθητικής κοινότητας του σχολείου µας σχετικά µε το θέµα, όπως και η διερεύνηση της έκτασης του προβλήµατος στο σχολείο µας και η ανάδειξη µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισής του. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι: 1. Τι σηµαίνουν οι έννοιες ‘εθισµός’ και ‘εξάρτηση’; 2. Ποια είναι η σχέση µεταξύ εφηβείας και εξάρτηση; 3. Ποιες εξαρτησιογόνες ουσίες και δραστηριότητες υπάρχουν; 4. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της ψηφιακής εξάρτησης; 5. Ποιοι είναι οι παράγοντες, µορφές και συνέπειες του φαινοµένου για το άτοµο και την κοινωνία; 6. Ποια είναι η έκταση του προβλήµατος ανάµεσα στο µαθητικό πληθυσµό του σχολείου µας; 7. Ποιοι τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης της ψηφιακής εξάρτησης προτείνονται από τους ειδικούς επιστήµονες;


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις)

Η επιλογή του θέµατος απορρέει από τα ανησυχητικά φαινόµενα εξάρτησης των σύγχρονων εφήβων από δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατάχρηση των εφαρµογών του Η/Υ (παιχνίδια online, τυχερά παιχνίδια, σερφάρισµα, chatting, κλπ). Το πρόβληµα της εξάρτησης στην εφηβεία δεν είναι κάτι νέο, αλλά παρουσιάζεται µε όλο και πιο πολύπλοκες µορφές. Τα ζητήµατα της εφηβείας απασχολούν τους µαθητές του Λυκείου. Συνεπώς το θέµα επιλέγεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών.

Το συγκεκριµένο θέµα συσχετίζεται άµεσα µε το µάθηµα της Πληροφορικής το οποίο παρέχει εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου. Επίσης, στο αναλυτικό πρόγραµµα της Α’ τάξης το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας παρέχει ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη σχετικά µε την εφηβεία και τα προβλήµατά της γενικότερα. Εκτός από το µάθηµα της Γλώσσας, συσχετισµοί µπορούν να γίνουν και µε το γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας όσον αφορά την επίδραση της υπερβολικής ενασχόλησης µε το διαδίκτυο στον εγκέφαλο και γενικότερα τις ψυχο-νοητικές διεργασίες που σχετίζονται µε την εφηβεία και τον εθισµό καθώς και τις συνέπειες από τις καταχρήσεις για τον ανθρώπινο οργανισµό. Ως προς τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εργασίας, δηλαδή τη µελέτη βιβλιογραφίας στα Αγγλικά και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, η παρούσα ερευνητική πρόταση προβλέπει συσχετισµό και µε το µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας. Τέλος, τόσο η αναζήτηση της βιβλιογραφίας, όσο και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας και των προϊόντων της εργασίας απαιτούν χρήση του διαδικτύου και των πολυµεσικών εφαρµογών του Η/Υ.

Μέσα από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες οι εµπλεκόµενοι µαθητές αναµένεται να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύµα, µαθησιακές δεξιότητες όπως η ενεργή ανάγνωση και η κειµενική επίγνωση, και να καλλιεργήσουν ερευνητικές δεξιότητες (αναζήτηση πληροφοριών, κριτική επεξεργασία τους, διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων, κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, διενέργεια έρευνας, συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, αποτύπωση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων), γλωσσικές δεξιότητες / δεξιότητες γλωσσικής διαµεσολάβησης (Ελληνικά –Αγγλικά) και τεχνολογικές δεξιότητες (Internet browsing, PowerPoint presentation, BlogSpot posting) καθώς και ψυχοκινητικές δεξιότητες κατασκευής τεχνηµάτων (νοητικοί χάρτες, αφίσες, ).


Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)

1.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών µέσα από καταιγισµό ιδεών, έρευνα στο διαδίκτυο, ενηµέρωση από ειδικούς,.(Ολοµέλεια)

2.

Κατάρτιση νοητικών χαρτών ως προς τις πτυχές του φαινοµένου, τους παράγοντες και τις συνέπειες για τους εφήβους. (Πρώτη οµαδοποίηση ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα)

3.

∆ιερεύνηση της προβληµατικής κατάστασης στο σχολείο καθώς ανίχνευση των αρχικών γνώσεων και στάσεων της σχολικής κοινότητας µέσα από κατάρτιση και διανοµή ερωτηµατολογίου, συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων, εξαγωγή και αποτύπωση αποτελεσµάτων. (∆εύτερη οµαδοποίηση ανάλογα µε τις δεξιότητες)

4.

∆ιερεύνηση καλών πρακτικών πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων µέσα από πηγές, κριτική επιλογή (Ολοµέλεια)

5.

Παρουσίαση των προϊόντων της έρευνας µέσα από πολυτροπικά κείµενα (πόστερ, ενηµερωτικά φυλλάδια, σλόγκαν ευαισθητοποίησης, τραγούδια, δραµατοποίηση, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ) (Τρίτη οµαδοποίηση ανάλογα µε τα ταλέντα).

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις)

Μέσα από την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα αναµένεται οι εµπλεκόµενοι µαθητές να βελτιώσουν την αυτοεπίγνωσή τους όσον αφορά την ευαλωτότητά τους στην εξάρτηση, να αναπτύξουν κριτική αντίληψη σχετικά µε τους σύγχρονους τρόπους ψυχαγωγίας και τους κινδύνους τους καθώς και κοινωνική ευαισθησία και στρατηγικές αυτό- και αλληλοβοήθειας για την πρόληψη. Επιπλέον, αναµένεται να καλλιεργήσουν τις µαθησιακές και ερευνητικές δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και να αποκοµίσουν σηµαντικό όφελος από τη συνεργασία και την οµαδικότητα, καθώς επίσης και βελτίωση της στάσης τους απέναντι στην εργασία, το σχολείο και τη µάθηση, τη χρήση των εφαρµογών του Η/Υ και να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής που θα βοηθήσουν στην κοινωνική ενσωµάτωσή τους στο σχολείο, την εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενηµέρωση από ειδικούς φορείς Γραφική ύλη, µελάνια εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτόνια, µαρκαδόροι. Αίθουσα εξοπλισµένη µε προτζέκτορα, βίντεο, υπολογιστή µε τέσσερα τερµατικά..

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bainbridge D., (2010) ‘Teenagers: A Natural History’, Portobello Books Ltd, London 2. Τσάγκας Ιωάννης (Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ01), ‘Τα κύρια ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων εφήβων µαθητών’ Επιµορφωτικό- ∆ιδακτικό Υλικό ΠΕΚ 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_addiction 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_addiction

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/09/011

Ο Διευθυντής

Οι καθηγητές/ υπογραφή

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ψηφιακός εθισμός  
Ψηφιακός εθισμός  

project, A' c;ass 2012-13

Advertisement