Page 1

3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

1/7

ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:

2011-2012 Α’

.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«Είµαι παιδί, έχω δικαιώµατα»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΥΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕ19 µαθηµατικός

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Εισαγωγή Η συγκεκριµένη πρόταση υλοποίησης προγράµµατος στο πλαίσιο του µαθήµατος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, PROJECT Α’ Λυκείου έχει ως κεντρικό άξονα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και κυρίως τα δικαιώµατα του Παιδιού. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ούτε και τη Συνθήκη για τα δικαιώµατα του Παιδιού. Κατά συνέπεια, υφίσταται ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ της διατύπωσης των στόχων της ∆ιακήρυξης και της επίτευξής τους. Εκατοµµύρια άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. Πολλές φορές δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και η ειρήνη εξακολουθεί να απουσιάζει από πολλές περιοχές του κόσµου.


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

2/7

Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού1 αποτελεί από το 1989 τον παγκόσµιο κώδικα που θέτει τις στοιχειώδεις αρχές για την ανάπτυξη των παιδιών και δεσµεύει νοµικά όσες χώρες τον έχουν επικυρώσει. Παρόλα αυτά, τα θεσπισµένα πλέον δικαιώµατα των παιδιών καταπατούνται καθηµερινά και µε ποικίλους τρόπους. Βέβαια, η παραβίαση αυτή των δικαιωµάτων αγοριών και κοριτσιών, δεν είναι µόνο σηµερινό φαινόµενο. Αυτό, που στις µέρες µας θεωρείται αυτονόητο, δεν ήταν εξίσου αυτονόητο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές. Η πρόκληση έγκειται στη γεφύρωση του τεράστιου χάσµατος µεταξύ του ιδανικού των οικουµενικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της πραγµατικότητας, όπου παρατηρείται πληθώρα παραβιάσεών τους.

Πηγές µαρτυρούν πως στην Αρχαία Ελλάδα2, στην αρχαία Ρώµη, την περίοδο του Μεσαίωνα, στα χρόνια της βιοµηχανικής επανάστασης, η διαβίωση, η ανάπτυξη και η διαπαιδαγώγηση των νέων δεν ήταν ίδια για όλους. Περιπτώσεις στέρησης των παιδιών από τα δικαιώµατά τους καταγράφονται τόσο στη Λογοτεχνία3, όσο και στον κινηµατογράφο και αποτυπώνονται από εικαστικούς καλλιτέχνες. Στην εποχή µας µάλιστα τα στατιστικά στοιχεία4 είναι αποκαλυπτικά και αφήνουν να προβάλει ζωντανά η αποκαρδιωτική πραγµατικότητα. Και ενώ πολύ συχνά, αντιλαµβανόµαστε στον περίγυρο µας περιστατικά κακοποίησης παιδιών και παραβίασης των ελευθεριών τους, φοβόµαστε να αντιδράσουµε και σιωπούµε. Όµως έτσι γινόµαστε συνένοχοι… Τελικά εµείς, τι άραγε µπορούµε να κάνουµε5;

Σκοπός της έρευνας είναι η πληροφόρηση των νέων για τα δικαιώµατά τους, η γεφύρωση των στόχων της διακήρυξης µε την πραγµατικότητα και η ανάδειξη του προβλήµατος των ποικίλων παραβιάσεων των άρθρων τους, µέσα από την περιγραφή, την ανάλυση, τη διατύπωση ερωτηµάτων, το σχολιασµό και την αναζήτηση απαντήσεων-λύσεων.

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Σε τι αναφέρεται η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του Παιδιού; Μέσα από τα άρθρα της ποια δικαιώµατα διασφαλίζονται. Ποιος την εισηγήθηκε, πότε και γιατί; Ισχύει στην Ελλάδα και σε ποιες άλλες χώρες;

2 Ποιες οι συνθήκες διαβίωσης, εκπαίδευσης και ο βαθµός ελευθερίας στην έκφραση, στη σκέψη, στις προσωπικές επιλογές (ελεύθερος χρόνου / ψυχαγωγίας) στον αρχαίο κόσµο (Αίγυπτος, Μεσοποταµία, Ελλάδα, Ρώµη), τη περίοδο του Μεσαίωνα, στα χρόνια, της βιοµηχανικής επανάστασης σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση στις αναπτυγµένες/αναπτυσσόµενες χώρες;

3 Μπορεί ένα λογοτεχνικό έργο, ένα τραγούδι, ένα φιλµ, µια θεατρική παράσταση, ένας ζωγραφικός πίνακας, ένα graffiti, ένα διαδραστικό παιχνίδι στον υπολογιστή να µας αφυπνίσει και να αντιληφθούµε ότι η διασφάλιση/προάσπιση

των δικαιωµάτων των παιδιών πρέπει να είναι µέληµα όλων µας.

Αναφερθείτε σε ανάλογα παραδείγµατα.

4 Τι λένε οι στατιστικές σχετικά µε τη παραβίαση των δικαιωµάτων των παιδιών. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. Φτιάξτε τα σχετικά γραφήµατα. Ποια τα συµπεράσµατά σας;

5 Ένας επαρκής και υπεύθυνος χειρισµός από την πλευρά όλων µας είναι η γνώση των αρµόδιων υπηρεσιών στης περιοχή µας και η έγκαιρη επικοινωνία µαζί τους. Έστω ότι συµµετέχετε σε µια εθελοντική οµάδα, που σκοπό έχει τη Πληροφόρηση του Κοινού προκειµένου να µειωθούν τα παιδιά που παραµελούνται, παρενοχλούνται, γενικώς κακοποιούνται.

Σας ζητείται λοιπόν να σχεδιάσετε α)ένα δίφυλλο, προκειµένου να ενηµερώσετε µικρούς και µεγάλους για τα δικαιώµατα του Παιδιού, να δώσετε συµβουλές και να γνωστοποιήσετε τις υπηρεσίες της περιοχής σας οι οποίες είναι έµπειρες και αρµόδιες να βοηθήσουν κακοποιηµένα παιδιά και τους γονείς τους, β)µια αφίσα για ηµερίδα µε επίσηµο καλεσµένο τον Συνήγορο του Παιδιού και γ)µια πρόσκληση-πρόγραµµα για την ηµερίδα. Τα σχέδια σας θα τα αναρτήσετε στο διαδίκτυο και θα τα τυπώσετε σε περιορισµένα αντίτυπα.


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

3/7

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ (έχρι 300 λέξεις) Συνοψίζοντας παραθέτουµε τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία προτείνεται το συγκεκριµένο πρόγραµµα: Α. Κριτήρια επιλογής θέµατος 1. Το αντικείµενο είναι προσιτό στους µαθητές 2. Το θέµα είναι πάντα επίκαιρο. 3. ∆ίνεται η δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης και υποστηρίζει και συµπληρώνει δράση στο σχολείο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius (2011-2013). Το θέµα εποµένως ελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών και δεν έχει τοπικό χαρακτήρα. Το 2ο µεγάλο πλεονέκτηµα της πρότασης είναι η δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης και η σύνδεση του σχεδίου εργασίας (project) µε τα φιλολογικά µαθήµατα, την Ιστορία, τα Αγγλικά, την Τέχνη, τα Μαθηµατικά και τη Στατιστική), την Πληροφορική και τις ΤΠΕ.

ΟΦΈΛΗ • • • • • •

Θα αποκτήσουν έγκυρη ενηµέρωση γύρω από τα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τους. αυτού, γεγονός που οδηγεί συνήθως σε λανθασµένες ενέργειες πανικού. Θα µελετήσουν την Ιστορία του ανθώπινου γένους σε σχέση µε τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Θα αποκτήσουν την ικανότητα εντοπισµού, συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης διαφόρων πληροφοριών που συνδέονται µε το συγκεκριµένο θέµα. Θα εφαρµόσουν γνώσεις που απέκτησαν στην Ιστορία, στη Λογοτεχνία, στα Μαθηµατικά και την Πληροφορική (ΤΠΕ) για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Θα εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες, να χρησιµοποιήσουν τις δεξιότητες που ήδη έχουν και αποκτήσουν νέες. Θα συνεργαστούν αποτελεσµατικά και χωρίς ανταγωνισµούς.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις) Μεθοδολογία Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (µέθοδος PROJECT). Αρχικά έχουν βρεθεί τα µαθήµατα της Α’ Λυκείου που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για το πρόγραµµα αυτό (Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηµατικά, Αγγλικά). Όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο ένα φύλλο εργασίας θα διατίθεται στους µαθητές προκειµένου να καθοδηγούνται, να συντονίζεται το έργο τους και να µη χάνεται χρόνος. Πρώτη Φάση - Επισήµανση των κεντρικών αξόνων, ανάλυση και στόχοι του θέµατος Α. Επισήµανση του προβλήµατος ελλιπούς πληροφόρησης και παραβίασης των δικαιωµάτων του Παιδιού • • •

Παρακολούθηση βίντεο αποσπασµάτων . Σταχυολόγηση υλικού - αποκοµµάτων από τον τύπο τα οποία έχουν σχέση µε το προς µελέτη θέµα Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για ανίχνευση των ιδεών/απόψεων των µαθητών/τριών.

Β. Ανάλυση του θέµατος σε υποθέµατα • ∆ιαχωρισµός άρθρων σε κατηγορίες • Οι ελευθερίες των παιδιών και η καταπάτηση των δικαιωµάτων τους ανά τους αιώνες • Σηµερινή πραγµατικότητα και καλές πρακτικές Γ. ∆ιατύπωση στόχων Οι µαθητές/τριες θα πρέπει: • Να διαχωρίζουν τα άρθρα της Συνθήκης σε κατηγορίες • Να προσδιορίζουν τους αρµόδιους φορείς που σε κάθε περίπτωση µπορούν να τους αξιοποιούν για να συµµετάσχουν εθελοντικά στη δράση τους ή να καταγγείλουν ό,τι έπεσε στην αντίληψή τους


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

• • • • • • •

4/7

Να συσχετίζουν τις έννοιες και τα άρθρα σε σχέση µε την καθηµερινή πραγµατικότητα που βιώνουν Να συζητήσουν σε τι τους ωφελεί η ύπαρξη της Συνθήκης Να εξοικειωθούν µε διαδικασίες της επιστηµονικής µεθοδολογίας Να καταγράψουν αρνητικές δράσεις (παραβίαση, καταπάτηση, παραβίαση της Συνθήκης) και να προτείνουν λύσεις Να αξιοποιήσουν κατά το δυνατό τις πληροφορίες από ΜΜΕ και ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Να οργανώσουν τις πληροφορίες και το υλικό τους σε φακέλους, υποφακέλους και αρχεία Να µπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και τη δουλειά τους µε πειστικό τρόπο και χρησιµοποιώντας σύγχρονα µέσα ( pc, σαρρωτή, εκτυπωτή, βοηθητικές µνήµες, κοινόχρηστα αρχεία, printer, flash, ψηφιακή κάµερα, κινητό, εφαρµογές λογισµικού) Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και υπευθυνότητας και να δουλέψουν συνεργατικά

∆. Χωρισµός των µαθητών/τριών για δουλειά σε οµάδες • Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες εργασίας µε συγκεκριµένο αντικείµενο µελέτης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις οµάδες εργασίας: α) Οµάδα µελέτης της Ιστορίας β) Οµάδα µελέτης κειµένων γ) Οµάδα συλλογής και µελέτης πληροφοριών µε πηγή αφετηρία την Τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική, µουσική, κινηµατογράφος) δ) Οµάδα για Καµπάνια ενηµέρωσης του Κοινού ε) Οµάδα για την οργάνωση της Παρουσίασης της δράσης στο σχολείο και το ∆ιαδίκτυο. • Προσδιορισµός κοινής πλατφόρµας εργασίας (wiki, shared google docs, blog) ∆εύτερη Φάση - Καθορισµός δραστηριοτήτων Προτεινόµενες δραστηριότητες: 1.

Οι µαθητές βρίσκουν και µελετούν τη Συνθήκη των δικαιωµάτων του Παιδιού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

2.

Επισηµάνουν τις λέξεις-κλειδιά για την κατανόηση του κειµένου Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, όπως «αξιοπρέπεια», «ελευθερία», «δικαιοσύνη», «συναδέλφωση», «ισότητα», και να προσπαθήσουν να τις αναλύσουν και να τις συσχετίσουν µε την έννοια της παγκοσµιοποίησης.

3.

Οι λέξεις-κλειδιά µοιράζονται σε οµάδες µαθητών, που αναλαµβάνουν να παρουσιάσουν τις έννοιες µε όποιον τρόπο κρίνει πιο πρόσφορο η κάθε οµάδα (ακόµα και µε µια εικαστική-ζωγραφική ή οπτικοακουστική σύνθεση) και οπωσδήποτε µε συγκεκριµένα παραδείγµατα που θα αντληθούν από λογοτεχνικά κείµενα, ιστορικά κ.ά ή από τον Τύπο, τον κινηµατογράφο, το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, από συνεντεύξεις που θα πάρουν από µαθητές µεγαλύτερους ή από ενήλικες, από το ∆ιαδίκτυο, από τραγούδια ή θεατρικά έργα.

4.

Παρουσιάσουν τη σηµασία της Συνθήκης για τους νέους και σχεδιάζουν εννοιολογικούς χάρτες (Mind maps).

5.

Εξοικειώνονται µε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ σχετικών µε την ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, σύνθεση παρουσιάσεων, δηµιουργία λευκωµάτων εικόνων και βίντεο

6.

Μελετούν προσεκτικά φωτογραφίες που θα βρουν οι συµµαθητές τους της άλλης οµάδας και παρουσιάζουν π.χ. αιγυπτιακή απεικόνιση, γλυπτός διάκοσµος από τη Μεσοποταµία και Βαβυλωνία, ένα άγαλµα αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, έργο αναγεννησιακής ζωγραφικής και ένα έργο µοντέρνας τέχνης. Συζητούν ποια δικαιώµατα του ανθρώπου καλύπτονται από τα συγκεκριµένα έργα και δηµιουργούν ένα σχολιασµένο λεύκωµα.

7.

Επιλέγουν και παρουσιάζουν ένα βιβλίο, ένα έργο ζωγραφικής ή γλυπτικής, µουσικό ή κινηµατογραφικό απόσπασµα σχετικό µε τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού που τους συγκινεί ιδιαίτερα, ανιχνεύουν τα βασικά στοιχεία του και εξηγούν γιατί το επέλεξαν.


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

5/7

8.

Συγκεντρώνουν πληροφορίες για την καταπάτηση των δικαιωµάτων παιδιών στη νεότερη Ελλάδα και να τις σχολιάσουν. Εντοπίζουν τους κύριους παράγοντες οι οποίοι αφήνουν τα περιθώρια γι’ αυτή τη καταπάτηση.

9.

Ανευρίσκουν τους αρµόδιους φορείς στους οποίους θα πρέπει να αποταθεί κάποιος, προκειµένου να καταγγείλει διαπιστωµένες παραβάσεις της Συνθήκης. (Με αφορµή τη ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αναδεικνύεται ότι µε την υποστήριξή τους µπορούµε να αξιοποιήσουµε κάποιες υπηρεσίες προκειµένου να καταστεί πιο εύκολη η πληροφόρηση και η διάδοση της Συνθήκης και η µείωση κρουσµάτων καταστρατήγησης της.)

10. Συντάσσουν ερωτηµατολόγιο για τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας για τα ∆ικαιώµατα των παιδιών, το επεξεργάζονται και ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσής τους. 11. Εκθέτουν το παραγόµενο υλικό στο διαδίκτυο 12. Οργανώνουν παρουσίαση της δουλειά τους στο σχολείο. Προϋπολογίζουν κόστος και χρόνο. Είναι υποχρεωµένοι να δηµιουργήσουν πόστερς, αφίσα, πρόσκληση, πρόγραµµα, παρουσιάσεις και να φροντίσουν για την εξεύρεση του απαραίτητου εξοπλισµού και των υλικών που θα χρειαστούν, αφού κάνουν έρευνα αγοράς και παρουσιάσουν τεκµηριωµένα τη πρότασή τους. Η «οικονοµοτεχνική µελέτη» τους εµπεριέχει γραφήµατα, διαγράµµατα, και διασαφηνίζει γιατί η πρότασή τους είναι η δυνατή βέλτιστη. Τρίτη Φάση: Σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας • Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών – Σύνθεση κειµένων, πινάκων, διαγραµµάτων, κολλάζ, φωτογραφικό υλικό, πόστερ, αφίσα, πρόσκληση, πρόγραµµα ηµερίδας παρουσίασης, ατοµικό ηµερολόγιο, τελική ατοµική αναφορά. • Συγγραφή σεναρίου παρουσίασης του όλου έργου, στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις επισκέψεις και οι εµπειρίες από το όλο πρόγραµµα. Τέταρτη φάση – Αξιολόγηση – ∆ιάχυση αποτελεσµάτων α. Καθορισµός κριτηρίων και αξιολόγηση της εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από την οµάδα) του προγράµµατος µπορεί να είναι ο βαθµός επίτευξης των στόχων, η µεθοδολογική και διαθεµατική του προσέγγιση, το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν, η εξαγωγή και τεκµηρίωση των συµπερασµάτων, η σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας, κτλ. β. Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων Οι οµάδες αναλαµβάνουν την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων/ πορισµάτων της εργασίας

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις) •

Σύνθεση κειµένων, πινάκων, διαγραµµάτων, κολλάζ, φωτογραφικό υλικό, πόστερ, αφίσα, πρόσκληση, πρόγραµµα ηµερίδας παρουσίασης, ερωτηµατολόγιο, παρουσιάσεις, βίντεο, ατοµικό ηµερολόγιο, τελική ατοµική αναφορά. Συγγραφή σεναρίου παρουσίασης του όλου έργου, στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις επισκέψεις και οι εµπειρίες από το όλο πρόγραµµα.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ •

Συνεργασία µε συναδέλφους από το σχολείο: ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΠΕ06, ΑΡ. ΧΡΥΣΟΥ ΠΕ02, Μ. ΠΑΤΤΑ ΠΕ04, Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ04, Γ. ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΠΕ12, ΑΛ. ΦΕΡΡΙ∆ΗΣ ΠΕ19

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΡΥΜΩΝ: 8 H/Y, scanner, printer, video-projector, whiteboard

ΥΛΙΚΑ: ΧΑΡΤΙΑ, ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΦΑΚΕΛΟΙ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, cd-rom, mp3, video, web-pages


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

6/7

Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ “Σχολείο χωρίς σύνορα”, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ “Εγώ Ρατσιστής!” της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. (γελοιογραφικών σκίτσων) Το παλάτι των Ονείρων του Ισµαήλ Κανταρέ, εκδόσεις Νέα Σύνορα- Λιβάνη, Τελικά τα παιδιά έχουν δικαιώµατα. Βιβλία και δικαιώµατα Περιοδικό ΓΕΛΑ http://www.pi-schools.gr/download/programs/EuZin/books/tel_od_pol_bib_gymn.pdf http://www.humanrights.com/#/home http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights http://www.un.org/rights/HRToday/declar.htm, http://www.actionaid.gr/files/File/Downloads/HR%20declaration.pdf , http://www.un.org/en/documents/udhr/ http://www.unicef.gr/reports/symb.php (in greek) http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm (Convention on the Rights of the Child. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή PROJECT / Γιώργος ∆άλκος6

__________________________ 6ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή PROJECT

Γιώργος ∆άλκος Από τις παιδαγωγικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα, προέκυψε η επινόηση διδακτικών µεθόδων οι οποίες βασίζονται στην αρχή της αυτενέργειας. Πρόκειται για µεθόδους µε τις οποίες επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή του µαθητή σε διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, ώστε ο µαθητής «να µαθαίνει πώς να µαθαίνει».

Οι µέθοδοι αυτές, αν και συνήθως εµφανίζονται µε διαφορετικές ονοµασίες (ανακαλυπτική, ευρετική, επίλυση προβληµάτων, project), έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι βασίζονται στην ιδέα της διερεύνησης και στη διαδικασία της ενεργούς, συµµετοχικής µάθησης.

Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο του Σχεδίου Εργασίας (project), βασικό γνώρισµά της είναι ότι θέτει το µαθητή µπροστά σε ένα πρόβληµα, ώστε αυτός να νιώσει την επιθυµία για γεφύρωση ενός χάσµατος µεταξύ της υπάρχουσας εµπειρίας και του άγνωστου αντικειµένου που εξετάζει. Σύµφωνα µε τη θεωρία «ο καθένας µαθαίνει µέσα από την αντιµετώπιση προβληµάτων που τα θεωρεί δικά του, µαθαίνει εφόσον συµπεριφέρεται µε εσωτερική αυτοκυριαρχία και εξωτερική δράση». Η οργάνωση της εργασίας, στην περίπτωση αυτή, γίνεται µε τρόπο που µειώνεται στο ελάχιστο η απόσταση µεταξύ ζωής και σχολείου. Έτσι, η σχολική εργασία συνδέεται µε κάθε δραστηριότητα έξω από το σχολείο και µεταφέρεται στη ζωή, στο εργοστάσιο, στα έργα κοινής ωφέλειας κ.λπ. Κατά συνέπεια, η σύνδεση θεωρίας και πράξης αποτελεί βασική παράµετρο στην εφαρµογή διδακτικών διαδικασιών που οργανώνονται σύµφωνα µε τη µέθοδο Σχεδίου Εργασίας project.

Ο όρος Σχέδιο Εργασίας Project µπορεί να σηµαίνει την οργάνωση και ανάπτυξη σχεδίων-έργων κάθε µορφής και σε κάθε επίπεδο, θεωρητικόεπιστηµονικό ή πρακτικό-τεχνικό. Η διάρκειά τους µπορεί να είναι µικρή ή µεγάλη, να κυµαίνεται δηλαδή από µερικές ώρες ως αρκετά χρόνια. Στο επίπεδο της Εκπαίδευσης το ελάχιστο χρονικό διάστηµα στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο Εργασίας (project) είναι 2-3 διδακτικές ώρες, ενώ το µέγιστο µπορεί να διαρκεί ένα ολόκληρο διδακτικό έτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βασική δοµή και τα επιµέρους στοιχεία της µεθόδου είναι ουσιαστικά τα ίδια. Τα στάδια της διαδικασίας είναι κατά βάση τέσσερα: η σκοποθεσία, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η αξιολόγηση.

1. Η διατύπωση του σκοπού προϋποθέτει µια διαδικασία προβληµατισµού για ένα συγκεκριµένο θέµα, το οποίο αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα. Απαραίτητη είναι η συµµετοχή των µαθητών στη διατύπωση του σκοπού και η διακριτική παρέµβαση του εκπαιδευτικού. Το στοιχείο αυτό εξάλλου αποτελεί χαρακτηριστικό για όλες τις φάσεις της διαδικασίας. 2. Ο σχεδιασµός των διαδικασιών, της πορείας του Σχεδίου Εργασίας (project) απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των µαθητών αλλά και την κατάλληλη οργάνωση της τάξης, αφού ληφθούν πόψη τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες των µαθητών. Η συγκρότηση οµάδων, ο επιµερισµός του έργου και η ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων σε κάθε µέλος ξεχωριστά, αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδιασµού.


3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 2011

7/7

3. Η εκτέλεση του προγράµµατος σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό απαιτεί από τον εκπαιδευτικό την παροχή των απαραίτητων µέσων και υλικών και κάθε άλλης βοήθειας. Στη φάση αυτή είναι ενδεχόµενο να υπάρξει τροποποίηση του αρχικού σχεδίου, εφόσον στην πράξη διαπιστωθούν δυσκολίες, ελλείψεις ή απόκλιση από τους στόχους που έχουν αρχικά διατυπωθεί. 4. Η αξιολόγηση ως ανατροφοδοτική διαδικασία υφίσταται σε όλη τη διάρκεια οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος (διαµορφωτική αξιολόγηση). Η τελική αξιολόγηση του έργου των µαθητών γίνεται από τους ίδιους, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Στόχος της αξιολόγησης δεν είναι µόνο να διαπιστωθεί κατά πόσο είχε την αναµενόµενη επιτυχία το πρόγραµµα, αλλά να αναπτυχθούν στους µαθητές κριτήρια και µέθοδοι κριτικής και αυτοκριτικής, ώστε να εθιστούν σε διαδικασίες αυτοελέγχου.

Η οργάνωση της τάξης σε οµάδες προϋποθέτει την αποδοχή ορισµένων βασικών αρχών για τη λειτουργία της οµάδας και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ως παράγοντες που προσδιορίζουν τη λειτουργία των οµάδων-σχολικών τάξεων µπορεί να θεωρηθούν: !" Οι κανόνες συµπεριφοράς µεταξύ των µελών της οµάδας. !" Οι στόχοι της οµάδας, που µπορεί να είναι φανεροί ή όχι, δηλαδή να έχουν εξ αρχής διατυπωθεί ή να έχουν σιωπηρά συµφωνηθεί.

!" Η επικοινωνία, που πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους και σε πολλά επίπεδα. !" Οι ρόλοι των µελών της οµάδας, ανάλογα µε τον καταµερισµό εργασίας, π.χ. είναι ενδεχόµενο να αναπτυχθούν ρόλοι εξουσίας, ρόλοι απλής συµµετοχής !" Η συνοχή της οµάδας, που αποτελεί βασικό στοιχείο του «ηθικού» της, του δυναµισµού της.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διάρκεια ανάπτυξης ενός Σχεδίου Εργασίας (project) είναι ιδιαίτερα κρίσιµος. Η εφαρµογή των βασικών παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών (ενθάρρυνση των µαθητών, προώθηση της αυτενέργειας και της συνεργασίας, παροχή κινήτρων µάθησης και ευκαιριών για πρωτοβουλίες, δηµοκρατικό κλίµα κ.λπ.) πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Η «δράση από το παρασκήνιο» θεωρείται ως η πιο ενδεδειγµένη στάση για τον εκπαιδευτικό. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί µε προσοχή της εξέλιξη της διαδικασίας, παρεµβαίνει µόνο όταν είναι απαραίτητο, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και συµµετέχει χωρίς να προκαταλαµβάνει ή να κατευθύνει άµεσα τις προσπάθειες των µαθητών. Η διαδικασία 28 αυτή απαιτεί τη διάθεση περισσότερου χρόνου, σε σχέση µε µια «µετωπική» διδασκαλία. Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην επιλογή των θεµάτων και το σχεδιασµό των διαδικασιών ενός Σχεδίου Εργασίας (project), ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του στα προκαθορισµένα –και περιορισµένα– χρονικά πλαίσια.__

Νέα Φιλαδέλφεια, 27 Σεπτεµβρίου 2011

Ο ∆ιευθυντής

Αθανάσιος Κιούσης

Οι καθηγητές/ υπογραφή

Κατερίνα Φυσάκη

I am a child, I have rights  

Project A' class 2011-12 LYCEUM "MILTOS KOUNTOURAS"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you