Page 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 . ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Άγχος και Εφηβεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σταυρούλα Σούµπαση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ

ΠΕ06

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

ΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΝΑΙ (ΕΠΕΑΕΚ, Μ.Α. στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση των εννοιών ‘εφηβεία’ και‘άγχος’ και των

αλληλεπιδράσεών τους καθώς και η αναγνώριση των εκδηλώσεων του εφηβικού άγχους, των επιπτώσεών του και των τρόπων πρόληψης και αντιµετώπισής του. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι: 1. ποια είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ εφηβείας και άγχους; 2. ποιοι άλλοι παράγοντες προκαλούν άγχος; 3. ποιες είναι οι µορφές και οι συνέπειες του φαινοµένου για το άτοµο και την κοινωνία; 4. ποια είναι η έκταση του εφηβικού ανάµεσα στο µαθητικό πληθυσµό του σχολείου µας;


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις)

Τα ζητήµατα της εφηβείας απασχολούν τους µαθητές του Λυκείου, άρα το θέµα επιλέγεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Το εφηβικό άγχος θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου για πολλές µορφές παραβατικότητας και αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς.

Στο αναλυτικό πρόγραµµα της Α’ τάξης το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας παρέχει ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη. Ως προς τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εργασίας, δηλαδή τη µελέτη βιβλιογραφίας στα Αγγλικά και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, η παρούσα ερευνητική πρόταση προβλέπει συσχετισµό και µε το µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας. Τέλος, τόσο η αναζήτηση της βιβλιογραφίας, όσο και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας και των προϊόντων της εργασίας απαιτούν χρήση του διαδικτύου και των πολυµεσικών εφαρµογών του Η/Υ.

Μέσα από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες οι εµπλεκόµενοι µαθητές αναµένεται να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύµα, µαθησιακές δεξιότητες όπως η ενεργή ανάγνωση και η κειµενική επίγνωση, και να καλλιεργήσουν ερευνητικές δεξιότητες (αναζήτηση πληροφοριών, κριτική επεξεργασία τους, διατύπωση ερευνητικών ερωτηµάτων, κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, διενέργεια έρευνας, συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, αποτύπωση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων), γλωσσικές δεξιότητες / δεξιότητες γλωσσικής διαµεσολάβησης (Ελληνικά –Αγγλικά) και τεχνολογικές δεξιότητες (Internet browsing, PowerPoint presentation, BlogSpot posting)καθώς και ψυχοκινητικές δεξιότητες κατασκευής τεχνηµάτων (νοητικοί χάρτες, αφίσες, ).


Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)

1.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών µέσα από καταιγισµό ιδεών, έρευνα στο διαδίκτυο, ενηµέρωση από ειδικούς,.(Ολοµέλεια)

2.

Κατάρτιση νοητικών χαρτών ως προς τις πτυχές του φαινοµένου, τους παράγοντες και τις συνέπειες για τους εφήβους. (Πρώτη οµαδοποίηση ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα)

3.

∆ιερεύνηση της προβληµατικής κατάστασης στο σχολείο καθώς ανίχνευση των αρχικών γνώσεων και στάσεων της σχολικής κοινότητας µέσα από κατάρτιση και διανοµή ερωτηµατολογίου, συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων, εξαγωγή και αποτύπωση αποτελεσµάτων. (∆εύτερη οµαδοποίηση ανάλογα µε τις δεξιότητες)

4.

∆ιερεύνηση καλών πρακτικών πρόληψης και αντιµετώπισης του εφηβικού άγχους µέσα από πηγές, κριτική επιλογή (Ολοµέλεια)

5.

Παρουσίαση των προϊόντων της έρευνας µέσα από πολυτροπικά κείµενα (πόστερ, ενηµερωτικά φυλλάδια, σλόγκαν ευαισθητοποίησης, τραγούδια, δραµατοποίηση, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ) (Τρίτη οµαδοποίηση ανάλογα µε τα ταλέντα)

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις)

Μέσα από την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα αναµένεται οι εµπλεκόµενοι µαθητές να βελτιώσουν την αυτοεπίγνωσή τους όσον αφορά την ευαλωτότητά τους στο άγχος και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται καθώς και στρατηγικές αυτό- και αλληλοβοήθειας για την πρόληψή του. Επιπλέον, αναµένεται να καλλιεργήσουν τις µαθησιακές και ερευνητικές δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και να αποκοµίσουν σηµαντικό όφελος από τη συνεργασία και την οµαδικότητα, καθώς επίσης και βελτίωση της στάσης τους απέναντι στην εργασία, το σχολείο και τη µάθηση, δηλαδή δεξιότητες ζωής που θα βοηθήσουν στην κοινωνική ενσωµάτωσή τους στο σχολείο, την εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενηµέρωση από ειδικούς φορείς Γραφική ύλη, µελάνια εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτόνια, µαρκαδόροι. Αίθουσα εξοπλισµένη µε προτζέκτορα, βίντεο, υπολογιστή µε τέσσερα τερµατικά..

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bainbridge D., (2010) ‘Teenagers: A Natural History’, Portobello Books Ltd, London 2. Τσάγκας Ιωάννης (Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ01), ‘Τα κύρια ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων εφήβων µαθητών’ Επιµορφωτικό- ∆ιδακτικό Υλικό ΠΕΚ 3. http://www.teenagestress.org/ 4. http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/stress.html 5. http://www.troubledteen101.com/articles43.html 6. http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/helping_teenagers_with_stress 7. http://stressteen.stress.gr/ 8.

Victor R. Wilbum and Delores E. Smith, ‘Stress, Self-esteem and Suicidal Ideation in late adolescents’ in coursesite.uhcl.edu

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/09/011

Ο Διευθυντής

Οι καθηγητές/ υπογραφή

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ANGST  

project B' class

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you