Page 1

ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: B’

2013-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ: Α’

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: « Εικόνα -Σήµα»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ

(ΠΕ)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Λοντόρφος Ιωάννης

ΠΕ 12-02

02

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι εµβάθυνση των γνώσεων και της σχέσης των µαθητών µε τις Εφαρµοσµένες Τέχνες και τη Γραφιστική ειδικότερα.

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που αναµένεται να µας απασχολήσουν είναι: •

Τι σηµαίνει και ποιες είναι οι Εφαρµοσµένες Τέχνες;

Εικόνα και επεξεργασία της

Μετατροπή – προσαρµογή – µεταµόρφωση εικόνας

Σχηµατοποίηση εικόνας - σήµα


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναµενόµενα µαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις).

Α) Το θέµα επιλέχτηκε λόγω της ανάγκης να γνωρίσουν οι µαθητές τις Εφαρµοσµένες Τέχνες ως µέσο δηµιουργικής έκφρασης καθώς και να γνωρίσουν τη Γραφιστική ως δηµιουργία και επαγγελµατική προοπτική.

Β) Το θέµα προσφέρει ευκαιρίες για συσχετίσεις µε τα µαθήµατα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Χηµείας και της Φυσικής.

Γ) Όσον αφορά τα οφέλη, οι µαθητές θα αποκοµίσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε τα εξής επιµέρους θέµατα:

Θεωρητική προσέγγιση των Εφαρµοσµένων Τεχνών

Εικόνα Αντικειµένων

Σύνθεση Αντικειµένων

Επεξεργασία των Εικόνων από τις συνθέσεις των Αντικειµένων

Αφαίρεση – Σχηµατοποίηση

Μετατροπή – Μεταποίηση – Νέες Εικόνες

Απλοποίηση – Σχηµατοποίηση εικόνων – παραγωγή µηνυµάτων και σηµάτων


Γ.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΓΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ,

ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αρχικά, θα γίνεται συζήτηση σχετικά µε τις Εφαρµοσµένες Τέχνες από την οποία θα προκύψει ένας νοητικός χάρτης µε τις επιµέρους πτυχές προς διερεύνηση. Στη συνέχεια τα παιδιά θα συλλέξουν πληροφορίες ανά οµάδες ανάλογα µε τις πτυχές του θέµατος. Τα δεδοµένα για την ερευνητική εργασία θα αντλούνται από βιβλιογραφικές πηγές, από το ∆ιαδίκτυο, από φωτογραφίες των µαθητών και από άλλο έντυπο υλικό. Τέλος, οι µαθητές θα δηµιουργήσουν τις δικές τους πρωτότυπες εργασίες σχετικά µε το αντικείµενο της έρευνάς τους. Για να αποφευχθεί η στείρα αντιγραφή των δεδοµένων από τις πηγές, οι µαθητές θα συνθέτουν δικές τους πρωτότυπες εικόνες τις οποίες θα επεξεργάζονται µετά για την παραγωγή νέων δεδοµένων. Ακόµη, στα έργα τους θα αιτιολογούν µε συντοµία τις επιλογές τους, ώστε να συνδέεται η θεωρία µε την πράξη.

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (µέχρι 200 λέξεις)

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, οι µαθητές θα συνθέσουν µια γραπτή έκθεση όπου θα περιγράφουν τις διαδικασίες που ακολούθησαν και θα παραθέτουν τα προϊόντα τους. Επίσης, τα προϊόντα τους θα παρουσιαστούν µε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (PowerPoint). Τόσο η έκθεση όσο και οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις θα βρίσκονται αναρτηµένα σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο του σχολείου. Τα προϊόντα θα περιλαµβάνουν κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες. Τέλος, ο φάκελος θα περιλαµβάνει τις εργασίες τεχνήµατα µε εικόνες – µηνύµατα –σήµατα που τα ίδια τα παιδιά θα έχουν παράξει.


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Θα χρησιµοποιηθεί η αίθουσα Σχεδίου του σχολείου εξοπλισµένη µε σχεδιαστήρια και πίνακες όπου θα παρουσιάζονται τα έργα των παιδιών.

Θα χρειαστούµε διαφόρων ειδών χρώµατα, πινέλα, µελάνια και µολύβια, κατάλληλα χαρτιά (shoeller) και άλλα.

Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΡΗΝΤ. ΛΕΞΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, κ.α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΛ 2. E.H. GOMBRIGH. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3. ΜΑΧΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ –– ΕΠΛ –ΟΕ∆Β 4. Βιβλία της Βιβλιοθήκης του σχολείου σχετικά µε το θέµα

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εικόνα σήμα  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you