Issuu on Google+

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ


• Ειιεληθή θνζκνγνλία • Αλαδήηεζε πηζαλήο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ζηελ θνζκνγνλία • Μπζνινγία ηεο Μεζνπνηακίαο • Σθαλδηλαβηθή Μπζνινγία

• Κνηλά ζεκεία κε ηελ Αγία Γξαθή • Μύζνο θαη παξακύζη • Ειιεληθή κπζνινγία

θαη

ςπραλάιπζε


ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ Κοζμογονία, (κόσμος + γέγονα) είναι μια θεωπία πποέλεςζηρ ηος ζύμπανηορ, είηε θπηζκεςηικού, μςθικού, είηε επιζηημονικού σαπακηήπα. Σηη μςθολογία ειδικόηεπα, ο όπορ γίνεηαι καηανοηηόρ ωρ μςθική αθήγηζη πος ζσεηίζεηαι με ηη δημιοςπγία ηος ζύμπανηορ.


Κόζκνο

ε αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη: ηάμε, ζπγύξηζκα


Πνιύ θαηξό πξηλ από ην Θαιή, ηνλ Αλαμίκαλδξν θαη ηνλ Ηξάθιεηην, ε κπζνινγηθή πνίεζε είρε αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη, κε ζαπκάζηεο εμεγήζεηο,

ηελ θπζηθή πεξηέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο θαη ηε γέλλεζε ησλ Θεώλ


Οι πιο παλιζσ κοςμογονικζσ αντιλιψεισ βρίςκονται ςτθν Ιλιάδα,

όπου λζγεται, ότι όλοι οι Θεοί οφείλουν τθν γζννθςι τουσ ςτον Ωκεανό


Οι Ζλλθνεσ αντιλαμβάνονταν τον Ωκεανό ςαν ζναν απζραντο ποταμό, που το πλατφ του ρζμα, τυλίγει ςυνάμα τθ γθ και τθ κάλαςςα

Ο Ωκεανόσ είναι το όριο των ορατϊν πραγμάτων. Επομζνωσ, μπόρεςαν να υποκζςουν, ότι κακετί που περιζχει και περικλείνει είχε κάποτε βγει από τουσ κόλπουσ του.


Οη Θενί-Πνηακνί, ηόζν απαξαίηεηνη γηα ηε δσή, ζεσξνύληαλ πσο ππήξμαλ νη πξόγνλνη πνιιώλ ειιεληθώλ θπιώλ

Ο Ηρακλής παλεύοντας με τον ποταμό-θεό Αχελώο


Χάοσ , Γαία, Ζρωσ , ιταν τα τρία πρωταρχικά ςτοιχεία ςφμφωνα με τθν κοςμογονία του Ηςίοδου.

Ο πρωτόγονοσ Ζρωσ δεν είναι, παρά θ δφναμθ ζλξθσ. Δε δθμιουργεί τίποτα μονάχοσ του, όμωσ με τθν ενζργεια του όλα τα ςτοιχεία κι όλα τα όντα τείνουν να ενωκοφν


Από το Χάοσ βγαίνει πρώτα το Ζρεβοσ κι η Νφχτα. κι αυτοί γεννοφν τον Αικζρα και την Ημζρα

Να λοιπόν ζνα πρϊτο αποτζλεςμα τθσ Αγάπθσ: μ’ αυτιν, τα ςκοτάδια γεννάνε το φωσ.


Η Γαία δελ αξγεί λα γελλήζεη ηνλ Οσρανό

τον ζναςτρο ουρανό, που ο κόλοσ του τθ ςκεπάηει ολάκερθ


Γεννάει κατόπιν τα μεγάλα βουνά, και τον Πόντο.

« Ο Πόντοσ γεννικθκε χωρίσ ζρωτα» Υπαινιγμόσ για τθν παραγωγικι ανικανότθτα του αλμυροφ νεροφ.


Η Γαία ενϊνεται με τον Ουρανό

γελληέηαη ζηελ αξρή ν Ωκεανός


Γελληνύληαη θαηόπηλ νη Σηηάλεο, πνπ εηθνλίδνπλ ηηο αθαηέξγαζηεο δπλάκεηο ηεο θύζεο.


Ο Τπεξίσλ (εθείλνο πνπ βαδίδεη απάλσ) θαη είλαη ν ήιηνο

Η Φνίβε είλαη ε αζηξαθηεξή ιάκςε ηνπ θεγγαξηνύ


Η Γαία γζννθςε φςτερα τουσ Κφκλωπεσ, είναι ο Βρόντθσ, ο Στερόπθσ, ο Άργθσ,

που ζδωςαν ςτο Δία τον κεραυνό και ςφυρθλάτθςαν τθν αςτραπι


Από ηνλ Οπξαλό θαη ηε Γαία γελληνύληαη γηγάληηα θαη ηεξαηώδε όληα,

νη Δθαηόγρεηξεο πνπ ην ηεξάζηην θνξκί ηνπο έρεη πελήληα θεθάιηα θη είλαη νπιηζκέλνη κε εθαηό ρέξηα

από ηε γέλλεζή ηνπο, ηνπο απνζηξέθεηαη ν παηέξαο ηνπο θαη απηνί ηξέθνπλε γηα ηνλ Οπξαλό έλα αδπζώπεην κίζνο.


Ωζηόζν ν Οπξαλόο, γλσξίδεη από ρξεζκό, όηη θάπνην παηδί ηνπ, ζα ηνπ θιέςεη ηελ εμνπζία,

γη απηό κόιηο γελληνύληαλ, ηα βύζηδε κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο γεο, ζηα Σάξηαξα


Η Γαία επαλαζηαηεκέλε γηα ηε ζθιεξόηεηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο, νπιίδεη ελαληίνλ ηνπ ηνλ πην ηνικεξό από ηνπο γηνύο ηεο, ηνλ Κξόλν, πνπ αθξσηεξηάδεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ξίρλεη καθξηά ηα λεθξά ππνιείκκαηα ηνπ αληξηζκνύ ηνπ. .

Από ηηο ζηαγόλεο ηνπ αίκαηνο πνπ ρύζεθαλ από ην αθξσηεξηαζκέλν ζώκα ηνπ Οπξαλνύ πάλσ ζηε Γε, γελλήζεθαλ νη «ζθιεξέο» Δξηλύεο


ηα ζετθά απνκεηλάξηα πέθηνπλε ζηε ζάιαζζα, θαη γύξσ ηνπο καδεύεηαη έλαο ιεπθόο αθξόο,

απ’ ηνλ νπνίν γελλήζεθε ε Αθξνδίηε


Ο Οπξαλόο, παξακεξίζηεθε από ηελ εμνπζία ηνπ θόζκνπ,

θαη απνρσξίζηεθε ηε γε


΢ην ζξόλν αλέβεθε ν Κξόλνο, δειαδή ν Υξόλνο.

πνπ κε ηελ έλσζε ηνπ κε ηε Ρέα ξπζκίδεη ζην εμήο ηελ αλαγθαία πνξεία ησλ πξαγκάησλ


Καηλνύξηα επαλάζηαζε εηνηκάδεηαη. Ο δεύηεξνο θύξηνο ηνπ θόζκνπ, ζα ληθεζεί, ζ’ αλαηξαπεί θαη ζα εθζξνληζηεί από ην γηό ηνπ.

ν Κξόλνο, πξνζπαζώληαο λα μεθύγεη από ηε κνίξα ηνπ θαηαβξνρζίδεη όια ηα λενγέλλεηα παηδηά ηνπ.


Ο Γίαο γιπηώλεη, ράξε ζην ηέρλαζκα ηεο Ρέαο, πνπ δίλεη ζηνλ Κξόλν λα θαηαπηεί κηα πέηξα ζηε ζέζε ηνπ λενγέλλεηνπ Γία.

Ο Γίαο ζα θαηνξζώζεη λα αιπζνδέζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη λα ηνλ αλαγθάζεη λα μαλαθέξεη ζηε δσή ηνπο Θενύο πνπ είρε θαηαπηεί.


Μηα λέα πεξίνδνο δηακάρεο αξρίδεη, όπνπ ε αλαζηαησκέλε Φύζε είλαη ιεία κηαο θνβεξήο θξίζεο.


ε Σηηαλνκαρία ε πάιε ησλ παηδηώλ ηεο Γαίαο θαη ηνπ Οπξαλνύ θαηά ησλ γηώλ ηνπ Κξόλνπ


Η γόληκε γε θαίγεηαη, ηξέκνληαο,

ηα κεγάια δάζε ππξπνινύληαη, είλαη ηα πεδία ησλ καρώλ


νη άλεκνη ζεθώλνπλ ζηξνβίινπο

θαη ηνπο κεηαθέξνπλ, κε ηηο αζηξαπέο θαη ηηο βξνληέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγάινπ Γία.


Σα δύν κέξε, είλαη νπιηζκέλα κε πειώξηνπο βξάρνπο, πνπ απέζπαζαλ από ηα βνπλά

Οη Σηηάλεο, ρσξίδνληαη ζε δύν ζώκαηα


Η λίθε ζα θαηαιήμεη κε ην κέξνο ηεο ηάμεο.

αιιά ζα εμαγνξαζηεί κ’ έλα θνβεξό θαηαθιπζκό.


ΑΠΟΠΔΙΡΔ΢ ΔΡΜΗΝΔΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΚΟ΢ΜΟΓΟΝΙΑ΢

Οη ηόζν ζθνδξέο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηηο ζεόηεηεο ηεο ειιεληθήο ζενγνλίαο, εξκελεύνπλ πηζαλά θάπνηεο κεηαβνιέο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ.

Έλαο θαηαθιπζκόο

ε εκθάληζε ή ε βύζηζε ελόο λεζηνύ

έλαο ζεηζκόο

βξίζθνπλ εμήγεζε, ζε κηα δηακάρε αλάκεζα ζε ππέξηεξεο δπλάκεηο


Οη ζπγθξνύζεηο απηέο όκσο ζεκαηνδνηνύλ επίζεο ηε ξήμε ηνπ παιηνύ κε ην λέν. Η δσή θαη ε κπζνινγία απνηεινύλ δύν έλλνηεο αιιειέλδεηεο θαη ζπκβαδίδνπλ ζην κνλνπάηη ηεο ηζηνξίαο.

Οη λεόηεξεο αληηιήςεηο δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ, αλ δελ ζπγθξνπζηνύλ θαη «ληθήζνπλ» ηηο παιηέο.

Έρνπκε ζπγθξνύζεηο κεηαμύ αξραίσλ ζεώλ, Τηηάλεο, Γίγαληεο, Δθαηόγρεηξεο, θαη ησλ ζεώλ ηνπ Οιύκπνπ.

Κηελώδεο δύλακε θαη βάξβαξεο ζπκπεξηθνξέο από ηε κηα θαη επζηξνθία, θαη αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ από ηελ άιιε

Απηή ε ζύγθξνπζε εηθνλίδεη ηελ πξόνδν ηνπ πνιηηηζκνύ.


Σν γεγνλόο όηη νη ζπγθξνύζεηο απηέο γίλνληαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο

γνλείο ελαληίσλ παηδηώλ θαη παηδηά ελάληηα ζηνπο γνλείο ηνπο

ζα κπνξνύζε, ζηελ ίδηα ινγηθή λα εξκελεπηεί κε ηελ ζύγθξνπζε ηεο λέαο γεληάο κε ηελ παιηά,

ηόζν δύζθνιε θαη ηόζν αλαγθαία γηα λα ππάξμεη πξόνδνο


Θα πξέπεη νη έθεβνη λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ από ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα ραξάμνπλ ηελ δηθή ηνπο πνξεία, γηα λα επηηύρνπλ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο, έρνληαο ιάβεη ηα σθέιηκα ζηνηρεία πνπ νη γνλείο ηνπο κεηαιακπάδεπζαλ.

Δίλαη, πνιύ ζεκαληηθό νη λένη λα απαγθηζηξσζνύλ από ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία, αλ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο δσή.


Αναηιτθςθ πικανισ ιςτορικισ αλικειασ ςτθν κοςμογονία.

Ταυτοποίθςθ με ευριματα τθσ επιςτιμθσ


Η επνρή πνπ, όηαλ νη ζενί «ζύκσλαλ», γίλνληαλ ζεηζκνί θαη θαηαθιπζκνί, δεκηνπξγνύληαλ λέεο ζηεξηέο θαη λεζηά αλαδύνληαλ από ηε ζάιαζζα ραξαθηεξίδεηαη απιώο κπζηθή, άξα ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο.

Δίλαη όκσο απιά θαληαζία;


Πνιύ ζπρλά νη κύζνη ππήξμαλ αθόξκεζε γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο.

Οη Μπθήλεο θαη ε Σξνία, ζεσξείην όηη αλήθαλ ζην ρώξν ηεο θαληαζίαο ηνπ Οκήξνπ, κέρξη πξηλ από εθαηό ρξόληα, όηαλ ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε έθεξε ζην θσο ηηο απνδείμεηο ύπαξμήο ηνπο


΢ηηο Μπζνινγίεο όισλ ησλ ιαώλ γίλεηαη ιόγνο γηα θαηαθιπζκνύο.


΢ηελ ειιεληθή Μπζνινγία γίλεηαη αλαθνξά ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαηαθιπζκνύο:

ηνπ Γεπθαιίσλα

ηνπ Ωγύγε

θαη ηνπ Γάξδαλνπ


Ση ιέεη ε επηζηήκε. Μεηά ην 18000 π.Υ. παξαηεξήζεθε απόηνκε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ. Tα κεγάια πνηάκηα ηεο ΒΑ Δπξώπεο θαη ηεο δπηηθήο Αζίαο, πνπ εθβάινπλ ζηνλ Δύμεηλν Πόλην, ηνλ ηξνθνδόηεζαλ κε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο λεξνύ.

Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηελ παγωκέλε Δπξώπε πξηλ 18000 ρξόληα: ε θακπύιε ε'-ε' νξηνζεηεί ηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ θαιπκκέλεο από ηνπο παγεηώλεο, ε Β-Β αληηζηνηρεί ζην ηόηε όξην δελδξώδνπο βιάζηεζεο ελώ ε Α-Α αληηζηνηρεί ζην ζεκεξηλό όξην ηωλ κόληκα παγωκέλωλ εδαθώλ.


Η ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζηνλ Δύμεηλν Πόλην (πνπ ήηαλ ηόηε κηα θιεηζηή ιεθάλε κε γιπθό λεξό), αλέβεθε γξεγνξόηεξα από ηελ αληίζηνηρε ηεο παγθόζκηαο ζάιαζζαο,

ππεξρείιηζε ηνλ Βόζπνξν (πόξνο βνόο), δεκηνύξγεζε έλα ζηελό ζαιάζζην πέξαζκα θαη από ηελ Πξνπνληίδα κέζσ ησλ Γαξδαλειίσλ έθζαζε ζην ΒΑ Αηγαίν, πξνθαιώληαο ηεξάζηηα πιεκύξα


΢ηηο εηθόλεο κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, βιέπνπκε ηελ Νήζν Γήιν, ελσκέλε κε ηα γεηηνληθά ηεο λεζηά.

Η ιέμε Γήινο ζεκαίλεη απηή «πνπ θαλεξώλεηαη». Μπνξεί λα ζεκαίλεη θαη ην γεγνλόο όηη μερώξηζε από ηελ γεηηνληθή μεξά ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.


Οη πνηακνί είλαη ζενί θαη αλαθέξνληαη θαη σο γελλήηνξεο λεζηώλ Ο κύζνο ιέεη όηη νη Δρηλάδεο, πνπ ήηαλ λύκθεο θαη θαηνηθνύζαλ δεμηά θαη αξηζηεξά από ηνλ Αρειών (ζεόο-πνηακόο), ζπζίαδαλ ζε όινπο ηνπο ζενύο εθηόο από ηνλ Αρειών.

Γηα ην ζεό δελ ήηαλ ηίπνηε λα μαπνζηείιεη ηηο λύκθεο , ζηε... ζάιαζζα γηα λα ηηο ηηκσξήζεη. Καη όλησο έηζη έγηλε, κε απνηέιεζκα νη Δρηλάδεο λύκθεο λα γίλνπλ ηα κηθξά λεζάθηα, πνπ βξίζθνληαη... έθηνηε ζην Ιόλην, θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο.


Σν εξώηεκα είλαη, πώο είλαη δπλαηόλ λα δηαηεξήζεθαλ όινη απηνί νη κύζνη, κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε σο ηελ ηζηνξηθή επνρή;

Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ηα θαηλόκελα απηά έθαλαλ ηόζν κεγάιε εληύπσζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ώζηε δηαηεξήζεθε ε αλάκλεζή ηνπο ζηελ πξνθνξηθή ηνπο παξάδνζε (κύζν) γηα πάλσ από δέθα ρηιηάδεο ρξόληα!


ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ ΜΔ΢ΟΠΟΣΑΜΙΑ΢

Το κοςμογονικό ζποσ “Ενοφμα Ζλισ” περιγράφει τθν αρχζγονθ προ-κοςμικι κατάςταςθ ωσ μια ςυγκεχυμζνθ μάηα


Βαζηθέο κνξθέο είλαη νη ζενπνηεκέλεο κνξθέο δπν σθεαλώλ

Ο πξώηνο ήηαλ αξζεληθόο θαη ην όλνκα ηνπ ήηαλ Ακπζνύ (πνιύ πηζαλέο νη ζπγγέλεηεο κε ηελ ειιεληθή ιέμε άβπζζνο).

Απηόο ήηαλ ν “σθεαλόο ησλ γιπθώλ λεξώλ”,


Ο δεφτεροσ σθεαλόο ιταν κθλυκόσ και ονομαηόταν Τιαμάτ. Είναι ο “ωκεανόσ των αλμυρϊν νερϊν”. Οντότητα πολφ κοντά ςτο ελληνικό Χάοσ

Όταν λοιπόν ο Αμπςοφ και θ Τιαμάτ, ή με άλλα λόγια θ Άβυςςοσ και το Χάοσ, ζςμιξαν τισ τρομερζσ ενζργειζσ τουσ, γεννικθκαν οι πρϊτοι κεοί


Πξώηα γελλήζεθε ν Αλνύ, ν ζεόο ηνπ Οπξαλνύ, θαη ν ίδηνο γέλλεζε “θαη’ εηθόλα” ηνπ ηνλ Έα ή Δλθί, ζεό ηεο γεο, ησλ λεξώλ, ηεο ζνθίαο θαη ηεο γλώζεο.


Οη παιηνί ζενί ελνριεκέλνη απνθάζηζαλ ηελ εμνιόζξεπζε ησλ λέσλ


Ο Ζα, αποκοίμιςε βαριά και ςκότωςε τον Αμπςοφ, προκαλϊντασ ζτςι ςτθν Τιαμάτ, αφόρθτο πζνκοσ και απελπιςία. Η ζεά ηνπ Υάνπο νξθίζηεθε εθδίθεζε

Ο Ανοφ, και ο Ζα δεν μπόρεςαν να τα βγάλουν πζρα μαηί τθσ


Έλαο λένο ζεόο ν Μαξληνύθ πνιύ δπλακηθόο θαη άθξσο πνιεκηθόο παίξλεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ.

Παξηζηάλεηαη λα θέξεη ηόμν θαη βέιε θαη λα ζπλνδεύεηαη από έλα δών πνπ είρε ηελ κνξθή ελόο δξαθνληνεηδνύο γξύπα θαη νλνκαδόηαλ ΢ηξξνύο.


Ο Μαξληνύθ έδσζε ζθιεξή θαη αδπζώπεηε κάρε, λίθεζε ηε ζεά ηνπ ράνπο θαη θαηέθηεζε ηελ πξσηνθαζεδξία αλάκεζα ζηνπο ζενύο


Μεηά ηελ λίθε ηνπ επί ηεο Σηακάη, ν θπξίαξρνο ζεώλ θαη αλζξώπσλ,

θαζόξηζε ηηο ηξνρηέο ησλ πιαλεηώλ θαζώο θαη ηελ πνξεία ηεο ζειήλεο.


Οι κεοί, ζχοντασ αναγνωρίςει τθν απόλυτθ κυριαρχία του Μαρντοφκ, ανιγειραν ζναν ναό προσ τιμιν του, ςτθν πόλθ Βαβυλϊνα.


Σν Έπνο ηνπ Γθηιγθακέο

Ζνασ μεγάλοσ κατακλυςμόσ, ζνασ χαμζνοσ παράδειςοσ, θ αναηιτθςθ τθσ ακαναςίασ,

είναι μερικά από τα κφρια κζματα του ζπουσ, που τα ξαναβρίςκουμε ςαν απόθχουσ τόςο ςτθν Παλαιά Διακικθ, όςο και ςτθν ελλθνικι μυκολογία


Ο Γκιλγκαμζσ ιταν κατά τα δφο τρίτα κεόσ και κατά το ζνα τρίτο άνκρωποσ

Υπιρξε ο άνκρωποσ που γνϊριηε τα πάντα. Ήταν ο βαςιλιάσ που γνϊριηε του κόςμου όλεσ τισ χϊρεσ.

Ζκανε ζνα πολφ μεγάλο ταξίδι. Κουράςτθκε, ταλαιπωρικθκε. Ζγινε ςοφόσ, είδε τα μυςτιρια και γνϊριηε τα απόκρυφα.

Αξρηθά θαζώο ήηαλ αθαηακάρεηνο, απνζξαζύλζεθε θαη θαηέιεμε λα ηπξαλλά ηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπξνύθ (ζθόησλε ,άξπαδε ηηο γπλαίθεο, βίαδε, θαηαπίεδε).


Οη ζενί ζπκκεξίζηεθαλ ηνλ θαεκό ησλ θαηνίθσλ θαη έθηηαμαλ έλαλ άλζξσπν δπλαηό, αληάμην ηνπ Γθηιγθακέο, ηνλ Δλθηληνύ, πνπ δνύζε ζηα βνπλά παξέα κε ηα δώα, ρσξίο λα έρεη ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό. (΢αλ ην Μόγιε ή ηνλ Σαξδάλ)


Με ηε βνήζεηα κηαο γπλαίθαο, πνπ ηνλ μεινγηάδεη ( αλαινγία κε ηελ Παλδώξα ζην κύζν ηνπ Πξνκεζέα)

ν Δλθηληνύ κπείηαη ζηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό

θαη έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ Γθηιγθακέο θαη λα ζώζεη ηελ πόιε από ηηο παξάινγεο απαηηήζεηο ηνπ βαζηιηά.


Οι δυο άνδρεσ, μετά από τθ μάχθ που δίνουν,

γίνονται αχϊριςτοι φίλοι,

και οι δφο μαηί επιχειροφν ζνα ταξίδι γεμάτο περιπζτειεσ


Ο Ενκιντοφ όμωσ πεκαίνει, τιμωρθμζνοσ από τουσ κεοφσ, για τισ φβρεισ των δυο φίλων ςτθν Ιςτάρ, τθν κεά του ζρωτα.

Συντετριμμζνοσ ο Γκιλγκαμζσ και φοβιςμζνοσ μπροςτά ςτο αναπόφευκτο δικό του τζλοσ, αρχίηει ζνα φοβερό ταξίδι ςτον κάτω κόςμο (όπωσ ο Ηρακλήσ) αναηθτϊντασ τθν ακαναςία.


Η περιπλάνθςθ του κα του φζρει τθ ςοφία, που κα τον απαλλάξει από το άγχοσ του κανάτου.

Ο Γκιλγκαμζσ καταλαβαίνει ότι οι άνκρωποι αποκτοφν τθν ακαναςία με τον πολιτιςμό τουσ και με δθμιουργιματα που μζνουν για πάντα ςτον κόςμο και ςτισ μνιμεσ των ανκρϊπων


΢ΚΑΝΓΙΝΑΒΙΚΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ Κόζκνο

Αληίζεηνο θόζκνο

Γηαθνξά

Μνπζπειρέηκ Νηθιρέηκ

Φωηηά θαη δέζηε Πάγνο θαη θξύν

Άζγθαξλη

Χειρέηκ

Οπξαλόο - Κόιαζε

Βαλαρέηκ

Γεκηνπξγία Γηνηνπλρέηκ Καηαζηξνθή

Αιθρέηκ

Νηληαβέιιηξ Φωο - Σθνηάδη

-

΢ηε ζθαλδηλαβηθή κπζνινγία ην ΢ύκπαλ απνηειείηαη από ηξία επίπεδα πνπ ρσξίδνληαη ην θαζέλα ζε άιια ηξία, δίλνληαο ζπλνιηθά ελλέα «θόζκνπο.


Οη Θενί είλαη ρσξηζκέλνη ζε δύν νκάδεο, ηνπο Βαλίξ (ζενί ηεο γνληκόηεηαο) θαη ηνπο Δζίξ (ζενί ηνπ πνιέκνπ).


Oη δύν θαηξίεο ησλ ζεώλ

πνιέκεζαλ κεηαμύ ηνπο. Tειηθά επήιζε εηξήλε ςτο Άςγκαρντ και ο Οντιν,ο γκρίηοσ κεόσ αναγνωρίςτθκε αρχθγόσ όλων


Παρόλο που οι κεοί είναι ανϊτεροι όλων, δεν είναι ακάνατοι και πρόκειται να αφανιςτοφν ςτθ ςυντζλεια του κόςμου


Δθηόο από ηνπο ζενύο ππάξρνπλ θαη άιια όληα: Οη Νάλνη, ηα Ξσηηθά ηνπ Φσηόο, νη Γίγαληεο, ηα Ξσηηθά ηνπ ΢θόηνπο


Ο Οντιν πξνζθέξζεθε λα ζπζηάζεη ην δεμί ηνπ κάηη ζηνλ Γξάθν, θξνπξό ηνπ ΢ηληξηβαληνύ ηνπ Μηκίξ, ώζηε λα κπνξέζεη λα πηεη από ηελ πεγή.

Από ηόηε έκεηλε κνλόθζαικνο αιιά θαη πάλζνθνο, ελώ ε δύλακε ηνπ ΢ηληξηβαληνύ ηνπ ραξίδεη ηζρπξή όξαζε ζην κνλαδηθό ηνπ κάηη.


Μία άιιε, πην επώδπλε ζπζία πνπ έθαλε, ν Οληηλ ήηαλ λα θξεκαζηεί από έλα θιαδί ηνπ Παγθόζκηνπ Γέλδξνπ.

Γηα ελλέα εκέξεο θαη ελλέα λύρηεο ηπξαλληόηαλ από ηνλ πόλν, κέρξη πνπ κε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηεο ζέιεζήο θαηάθεξε λα δηαβάζεη ηνπο καγηθνύο ξνύλνπο πνπ είρε ζθαιίζεη ζην κπαζηνύλη ηνπ.

Έηζη μαλαγελλήζεθε αζάλαηνο, θέξλνληαο ηελ εηξήλε ζην Άζγθαξλη.


Ωζηόζν νη Νόξλεο (νη κνίξεο)

έρνπλ πεη πσο ν Οληηλ πξόθεηηαη λα πεζάλεη θαηά ην Ράγθλαξνθ θαη ν θόζκνο, ζα ηειεηώζεη.

Αιιά ν Γθξίδνο Θεόο, δείρλνληαο ηελ αιεζηλή εζηθή ηνπ πνιεκηζηή, ζθνπεύεη λα κάρεηαη κέρξη ην ηέινο.


Ο Οντιν διατάηει τισ φτερωτζσ κόρεσ του, τισ Βαλκυρίεσ


Οι Βαλκυρίεσ, ςυλλζγουν από τα πεδία τθσ μάχθσ,

τα πνεφματα των νεκρϊν θρϊων και τουσ ταΐηουν υδρόμελι για να κεραπεφουν τισ πλθγζσ τουσ


Ο ζηξαηόο ηνπ Οληηλ ζα πνιεκήζεη κόλν κία θνξά, ζην Ράγθλαξνθ (θάηη αλάινγν ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο), όπνπ ν ίδηνο ν Γθξίδνο Θεόο πξόθεηηαη λα πέζεη.


΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΢ΚΑΝΓΙΝΑΒΙΚΗ΢ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ΢ ΜΔ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΡΙ΢ΣΙΑΝΙ΢ΜΟ

Υπάρχει ςτισ δυο μυκολογίεσ, Κφριοσ του κεραυνοφ των καιρικϊν φαινομζνων( Θωρ και Δίασ). Κάποιοσ να εξευμενίςουν οι άνκρωποι για να μπορζςουν να επιβιϊςουν από τθν «οργι» τθσ φφςθσ.


Σν λεξό ηαπηίδεηαη κε ηε ζνθία ζηηο κπζνινγίεο θαη πάληα ην θπιάεη έλαο δξάθνο.

Γελ θηάλεη θαλείο ζηελ πεγή ρσξίο αγώλα.


Ο Οληηλ δέρεηαη, ζεόο σλ, λα ππνβιεζεί ζε ζπζίεο, ζπζηάδεη ην δεμί ηνπ κάηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη ηε ζνθία.

Τπνβάιιεηαη θαη ζε λέα ζπζία, λα θξεκαζηεί από έλα θιαδί ηνπ Παγθόζκηνπ Γέλδξνπ κέρξη πνπ ε γηγάλησζε ηεο ζέιεζεο, ηνπ δίλεη ηελ αλάζηαζε θαη έηζη θέξλεη ηελ εηξήλε ζην Άζγθαξλη . Σαθήο ν ζπζρεηηζκόο κε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία


Αλ θαη νη Νόξλεο έρνπλ ήδε πεη, πσο ν Οληηλ πξόθεηηαη λα πεζάλεη θαηά ην Ράγθλαξνθ

ν Γθξίδνο Θεόο, ζαλ άιινο Πξνκεζέαο, ζθνπεύεη λα κάρεηαη κε απηνζπζία κέρξη ην ηέινο γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ εηξήλε.


Ο Οντιν, εμφανίηεται ωσ Γκρίηοσ Θεόσ, κάτι αναμενόμενο για μια χϊρα ,όπου κυριαρχεί το γκρίηο χρϊμα και το φωσ είναι λιγοςτό.

Ανάλογα ςτθν Ελλάδα ζχουμε κεοφσ γεμάτουσ χρϊμα και φωσ, αναμενόμενο πάλι ςε μια χϊρα με τόςο ιλιο


ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΓΙΑ


«Έλ αξρή ήλ ν Λόγνο» Αγία Γραφή

«Έλ αξρή ήλ ην Υάνο» Ησίοδος


Πξν πάλησλ ησλ αηώλσλ

Χάορ Γαία

Έπωρ

Ο ηπιαδικόρ Θεόρ


Σηελ αξρή ν ζεόο έθηηαμε ηνλ νπξαλό θαη ηε γε, πνπ όκσο ήηαλ κηα ζθνηεηλή άβπζζνο.. Καη είπε ν Θεόο θαη έγηλε θσο. Φώξηζε ν Θεόο ην ζθνηάδη από ην θσο…


Από το Χάοσ βγαίνει πρώτα το Ζρεβοσ κι η Νφχτα. κι αυτοί γεννοφν τον Αικζρα και την Ημζρα

Να λοιπόν ζνα πρϊτο αποτζλεςμα τθσ Αγάπθσ: μ’ αυτιν, τα ςκοτάδια γεννάνε το φωσ.


Ο Προμθκζασ με τθ ςυνεργαςία τθσ Ακθνάσ, είχε πλάςει τουσ ανκρϊπουσ από πθλό και φωτιά και τουσ είχε δϊςει μορφι παραπλιςια με τθ μορφι που είχαν οι Θεοί


Σειεπηαία ν ζεόο έπιαζε ηνλ άλζξσπν, θαη εηθόλα θαη νκνίσζε ηνπ

και τον ζβαλε να ηει ςτον Παράδειςο, μια ηωι χωρίσ πόνο, χωρίσ κάνατο.


΢ύκθσλα κε ηνλ Ηζίνδν, ζηελ αξρή ηνπ θόζκνπ, ππήξμε ε Υξπζή Δπνρή, αλάινγε ηνπ Παξάδεηζνπ.

Η ρξπζή θπιή ησλ αλζξώπσλ δνύζε ακέξηκλα, ρσξίο λα κνρζεί, ρσξίο αξξώζηηεο θαη ρσξίο γεξαηεηά. Η γε από κόλε ηεο έδηλε θαξπνύο θαη νη άλζξσπνη πέζαηλαλ αλώδπλα ζηνλ ύπλν ηνπο.


Σελ παξαδείζηα απηή επνρή δηαδέρεηαη ε Αξγπξή επνρή πνπ ήηαλ γεκάηε εγθιήκαηα θαη αζέβεηα πξνο ηνπο ζενύο

Πόλνο, κόρζνο, γεξαηεηά ραξαθηεξίδνπλ, ηε δηθή καο επνρή ηνπ ΢ηδήξνπ


Γηα όια θηαίλε… …νη γπλαίθεο ! Σόζν ε Παλδώξα όζν θαη ε Δύα είραλ κνηξαία ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο

Δύα Παλδώξα


Σόπνη εμνξίαο

Σάξηαξα

Κόιαζε


Θπζία ηνπ Αβξαάκ Γπν αζώα παηδηά νδεγνύληαη ζηε ζπζία από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο, κε απαίηεζε ηνπ ζενύ, ζηε κηα πεξίπησζε γηα απόδεημε ηεο πίζηεο θαη ζηελ άιιε γηα ηηκσξία ηνπ γνληνύ.

Καη ηα δπν ζώδνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη ζην βσκό από έλα δών

Θπζία ηεο Ιθηγέλεηαο


Ο Πξνκεζέαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα τον αποχωριςμό ησλ ζλεηώλ από τουσ ακανάτουσ ,θιέβεη ηε θσηηά από ηνπο ζενύο.

Βνεζά ην αλππεξάζπηζην γέλνο ησλ αλζξώπσλ θαη ην νδεγεί ζε κηα απηεμνύζηα πνξεία

Ο Πξνκεζέαο θαηαδηθάδεηαη ζε αηώληα ηηκσξία, δεκέλνο ζηνλ Καύθαζν, κε έλαλ αεηό λα ηνπ θαηαζπαξάδεη ην ζπθώηη.


Πνιινί θάλνπλ παξαιιειηζκό ηνπ Πξνκεζέα κε ηνλ Δσζθόξν, ηνλ πεπησθόηα άγγειν, πνπ επαλαζηάηεζε έλαληη ηνπ ζενύ θαη ζέιεζε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ θαη ηνλ άλζξσπν.

Η επηινγή ηνπ απηή ηνλ νδήγεζε ζηελ θόιαζε, δειαδή καθξηά από ηνλ ζεό θαη ε αληίζηνηρε επηινγή ηνπ αλζξώπνπ, νδήγεζε ηνλ άλζξσπν καθξηά από ηνλ Παξάδεηζν, καθξηά από ηνλ ζεό. Δσζθόξνο


Η ειπίδα σζηόζν, θαη ε δπλαηόηεηα επαλόξζσζεο παξακέλεη, έζησ θαη θιεηζκέλε ηειεπηαία ζην θνπηί ηεο Παλδώξαο θαη ζηελ ππόζρεζε ηνπ Θενύ ζηνπο πξσηόπιαζηνπο γηα ηελ έιεπζε ηνπ Μεζζία


Ο θαηαθιπζκόο είλαη κύζνο πνπ ζπλαληάκε ζπρλά. Ο ζεόο ηηκσξεί όιν ηνλ ��όζκν, ζηέιλνληαο πιεκκύξα γηα λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Οη θαηαθιπζκνί ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο

ηνπ Ωγύγε του Γεπθαιίσλα

ηνπ Γάξδαλνπ


Ο θαηαθιπζκόο ηνπ Νώε

Κνηλό ζηνηρείν είλαη ε εξκελεία ηνπ θαηαθιπζκνύ σο ηηκσξία γηα ηελ δηαθζνξά ησλ αλζξώπσλ. ΢ηελ Αγία γξαθή επηιέγεηαη λα ζσζεί έλαο απιόο δίθαηνο άλζξσπνο, ελώ ζηελ ειιεληθή κπζνινγία έλαοδίθαηνο βαζηιηάο.


Αλαπόθεπθην ην εξώηεκα: θαη ε Παιαηά Δηαζήθε, πνπ είλαη ε βάζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, είλαη θη απηή έλαο αθόκα κύζνο;

Έλα παξακύζη πνπ καο ην παζάξνπλ ρξόληα ηώξα θαη πνπ αθόκα θαη ζήκεξα κε όιε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο ζπλερίδεη πνιύο θόζκνο λα πηζηεύεη;


Είλαη άξαγε όια απηά, ηζηνξίεο πνπ αληάιιαμαλ κεηαμύ ηνπο γεηηνληθνί ιανί πνπ ήξζαλ ζε επαθή;


Είλαη ε πην πηζαλή εμήγεζε πνπ ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ δίλεη γηα άγλσζηα ζέκαηα

όπσο ε αξρή ηνπ θόζκνπ, ν ζάλαηνο, ε θζνξά;


Είλαη άξαγε ε ζξεζθεία ην όπην ηνπ ιανύ (όπωρ λέει ο Μαπξ); Μηα θαηαζθεπαζκέλε ειπίδα θαη απεηιή, γηα λα δεη ν άλζξσπνο ππνηαγκέλνο;


Μήπσο ε εμήγεζε είλαη όηη ν παξάδεηζνο όλησο ππήξμε, θαη όινη απηνί νη κύζνη είλαη κηα ζνισκέλε αλάκλεζε ηνπ, ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ αλζξώπσλ ;

Πνηνο κπνξεί λα πεη κε αζθάιεηα;


Η παιαηά δηαζήθε , όπσο θαη όιεο νη ζξεζθείεο θαη κπζνινγίεο, ρξεζηκνπνηνύλ ζύκβνια. Πσο αιιηώο λα κηιήζεηο γηα ζέκαηα, όπσο ε δσή θαη ν ζάλαηνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην γλσζηηθό καο πεδίν;

Τν θίδη γηα παξάδεηγκα, είλαη ν ζπκβνιηθόο ηξόπνο απεηθόληζεο ηνπ θαθνύ, πξνθαλώο επεηδή είλαη επηθίλδπλν.


Η πίζηε ή κε ζε θάπνηα ζξεζθεία έρεη λα θάλεη κε εκπηζηνζύλε θαη όρη κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, παξ όιν πνπ ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο δπν ρώξνπο. Η πίζηε δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ινγηθή, δελ απνδεηθλύεηαη ή ηε δέρεζαη ή όρη.

Είλαη πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ θάζε αλζξώπνπ


κύζνο θαη

παξακύζη


Ο κύζνο είλαη ηεξή ή ζξεζθεπηηθή αθήγεζε ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνέιεπζε ή ηε δεκηνπξγία θπζηθώλ, ππεξθπζηθώλ ή πνιηηηζηηθώλ θαηλνκέλσλ.

Η θνηλσλία πνπ κεηέρεη ηνπ κύζνπ, ζεσξεί ηνλ κύζν αιήζεηα.


΢πγγεληθό κε ην κύζν αιιά δηαθνξνπνηεκέλν ελλνηνινγηθά, ην παξακύζη, είλαη εμαξρήο κηα επηλόεζε, κηα θαληαζηαθή αθήγεζε.

Σν παξακύζη είλαη κηα ζύληνκε ηζηνξία πνπ ελζσκαηώλεη ην έζνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί ξεηά ζην ηέινο ηνπ, σο αμησκαηηθή αξρή.


Πξνζσπνπνηεί θαη εμαηνκηθεύεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πέξα από ηε ινγηθή ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ θαη επεθηείλεηαη αδηάθξηηα από ηνλ νξγαληθό ζηνλ αλόξγαλν θόζκν από ηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα ζηα δέληξα, ηα ινπινύδηα, ηηο πέηξεο, θαη ηνπο αλέκνπο.


Οη κύζνη θαη ηα παξακύζηα καο κηινύλ κε ηε γιώζζα ησλ ζπκβόισλ.

Απεπζύλνληαη ηόζν ζην αζπλείδεην όζν θαη ζην ζπλεηδεηό θαη είλαη ρξήζηκα θαη απνηειεζκαηηθά,

γηαηί θαζηζηνύλ δπλαηό λα θαηαλνήζνπκε κέζα από ηνπο ζπκβνιηζκνύο, πεξίπινθα θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο πνπ καο απαζρνινύλ.


Σόζν ζηα παξακύζηα όζν θαη ζηνπο κύζνπο επηθξαηεί ην αίζζεκα όηη απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη εμαηξεηηθό.

Ωζηόζν , αλ θαη ηα γεγνλόηα ζηα παξακύζηα είλαη εμαηξεηηθά απίζαλα θαη αζπλήζηζηα, παξνπζηάδνληαη ζαλ θάηη θαζεκεξηλό θαη ζπλεζηζκέλν, πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηνλ νπνηνλδήπνηε από εκάο ζε κηα βόιηα ζην δάζνο.


Σν παξακύζη θαζηζηά ζαθέο όηη κηιά γηα θάπνηνπο ζαλ εκάο. H Κνθθηλνζθνπθίηζα ( δειαδή ην θνξίηζη πνπ θόξαγε θόθθηλν ζθνύθν), θαη θαλείο άιινο δελ έρεη όλνκα. Σα άιια πξόζσπα αλαθέξνληαη σο ν παηέξαο, ε κεηέξα, ε κεηξηά.

Καη αλ αθόκα ζπλαληήζνπκε έλα όλνκα, γηα παξάδεηγκα, o Σδαθ θαη ε θαζόιηα, είλαη ηόζν θνηλό πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε.


Κάζε κύζνο είλαη ε ηζηνξία ελόο ηδηαίηεξνπ ήξσα, πνπ έρεη όλνκα (Θεζέαο, Ηξαθιήο).

΢ηελ ειιεληθή κπζνινγία ππάξρνπλ έμη ρηιηάδεο πξόζσπα, όια κε όλνκα.

Αθόκα θαη δεπηεξεύνληεο ήξσεο έρνπλ όλνκα θαη ηδηαίηεξε πεξηγξαθή, κε αλαθνξά ζηε γεληά ηνπο.


Η ειιεληθή κπζνινγία δελ είλαη έλα άλαξρν ζπλνλζύιεπκα ηπραίσλ εξώσλ θαη πεξηζηαηηθώλ, αιιά αληίζεηα, κηα πξνζπάζεηα λα κπεη ηάμε ζην ζύκπαλ θαη ζηελ θνηλσλία.

Η ζπκβνιή ηνπ θαζελόο, θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ. Κάζε έλαο είλαη ζεκαληηθόο, θάζε γεγνλόο έξρεηαη θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ, έρεη ηε δηθή ηνπ βαξύηεηα, δελ είλαη ηπραίν.


Οη κπζηθνί ήξσεο πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο εηθόλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Τπεξεγώ (ησλ θαλόλσλ, αξρώλ θαη ησλ ηδαληθώλ πνπ πξέπεη λα καο αθνινπζνύλ ζηε δσή)

Οη κύζνη, αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο, ζηηο ππνρξεώζεηο, ζηνπο λόκνπο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία, παξά ζε απηό πνπ ζα επηζπκνύζακε, ζε έλαλ νπηνπηθό θόζκν, όπνπ όια ζα ήηαλ εθηθηά.


Σν παξακύζη επηηξέπεη λα θαληαζησζεί θαλείο, πσο παξά ηηο αληημνόηεηεο θαη ηα ιάζε ηνπ, ζην ηέινο ζα ηα θαηαθέξεη, ρσξίο λα ηηκσξεζεί ή αθαληζηεί.

΢ηα παξακύζηα ην ηέινο είλαη πάληνηε επηπρηζκέλν, ( κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, όπσο ζηνλ Άληεξζελ). Σν παξακύζη έρεη αίζην ηέινο θαη δίλεη ην αίζζεκα ηεο παξεγνξηάο αλεμάξηεηα από ην αλ πεξηέρεη θάπνηα ηξνκαθηηθά ή ζιηβεξά ζηνηρεία.


΢ηνπο κύζνπο ην ηέινο είλαη ζπρλά ηξαγηθό.

Η θάζαξζε έξρεηαη ζπρλά κέζα από ηε ζπληξηβή ηνπ ήξσα.


Απ απηή ηε ζθνπηά νη κύζνη κπνξεί λα δείρλνπλ πνιύ απεηιεηηθνί θαη απαηζηόδνμνη, γηα έλαλ ζύγρξνλν άλζξσπν, γαινπρεκέλν κε ηηο ρνιηγνπληηαλέο ηαηλίεο, πνπ ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην happy end,

θαη όπνπ κπνξείο λα παξαθνινπζείο, ιίγν πνιύ απαζήο, γλσξίδνληαο όηη ν πξσηαγσληζηήο, ηύπνπ Chuck Norris, James Bond, ζην ηέινο, όηη θη αλ γίλεη, ζα βγεη αηζαιάθσηνο, κε έπαζιν ηελ σξαία ηεο ηζηνξίαο.


΢ηελ ειιεληθή κπζνινγία νη πξάμεηο έρνπλ ζπλέπεηεο , ην θάζε ηη έρεη ην ηίκεκα ηνπ, αθξηβώο όπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Οη ήξσεο έρνπλ επηινγέο , δηαρεηξίδνληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη πιεξώλνπλ ην ηίκεκα γη απηέο ηηο επηινγέο.

Ο κύζνο νδεγείηαη ζηελ έθβαζε ηνπ, όπνηα θη αλ είλαη απηή, από ηνλ ήξσα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζεώλ θαη ηεο ηύρεο είλαη επηθνπξηθή.


ειιεληθή κπζνινγία θαη

Νάξθηζζνο θαη

ςπραλάιπζε

λαξθηζζηζκόο


Ο Νάξθηζζνο, εξσηεύηεθε ηνλ εαπηό ηνπ, ελώ ν ίδηνο λόκηδε όηη εξσηεύηεθε θάπνηα λύκθε.

Απηή πνπ πξαγκαηηθά εξσηεύηεθε ήηαλ ε αληαλάθιαζε ζην λεξό ηεο δηθήο ηνπ εηθόλαο.

΢ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ρατδέςεη ηελ εηθόλα πνπ ηόζν εξσηεύηεθε έπεζε θαη πλίγεθε.


Σηελ ςπρνινγία θαη ηδηαίηεξα ζηελ ςπραλάιπζε ν όξνο ηνπ λαξθηζζηζκνύ

αθνξά κηα δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθόηεηαο όπνπ ην άηνκν αζρνιείηαη ππεξβνιηθά κε ηνλ εαπηό ηνπ.


Καηά θάπνην ηξόπν ην άηνκν κε απηή ηε δηαηαξαρή όπσο θαη ζην κύζν, είλαη εξσηεπκέλν κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη αζρνιείηαη ππέξκεηξα κε ηελ εηθόλα πνπ δείρλεη ζηνπο άιινπο.

Απηόο ν ζαπκαζκόο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ ίδην, δελ αθήλεη θαη πνιύ ρξόλν θαη ρώξν γηα λα αζρνιεζεί κε ηνπο άιινπο γύξσ ηνπ


Η απηνεθηίκεζε ηνπ λαξθηζζηζηή είλαη εμαηξεηηθά εύζξαπζηε

θαη εμαξηάηαη από ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εθείλνλ.


Κάησ από ην πξνζσπείν ηνπ δπλαηνύ γεκάηνπ απηνπεπνίζεζε κνλαδηθνύ αηόκνπ,

θξύβεηαη έλα κνλαρηθό, θνβηζκέλν θαη αζζελέο εγώ.


Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θόβνπο ηνπ είλαη όηη νη άιινη ζα αλαθαιύςνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα,

δειαδή ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ εαπηό θαη έηζη πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα κελ απνθαιπθηεί


Όηαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ αζθεί θξηηηθή ή απνξξίπηεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, ε εύζξαπζηε πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαηαξξέεη

Απηή ηνπ ε θαηάξξεπζε ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη από θαηαζηξνθηθό ζπκό, απνκόλσζε, θαηάζιηςε θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.


Ο Φξόηλη επηζεκαίλεη όηη αλ απνηύρνπκε λα αγαπήζνπκε θαη λα ζπλδεζνύκε ηόηε ζα αξξσζηήζνπκε από ππέξκεηξν εγσηζκό.


Τη είλαη απηό πνπ νδεγεί θάπνηνλ λα αλαπηύμεη κηα ηέηνηα δηαηαξαρή;

Όινη νη άλζξσπνη δηαθαηέρνληαη από θάπνην βαζκό λαξθηζζηζκνύ.

Άιισζηε είλαη έλα πγηέο ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θάζε αηόκνπ.


Ελώ είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό γηα έλα βξέθνο λα επηιέγεη ην δηθό ηνπ ζώκα θαη ην δηθό ηνπ εγώ γηα λα αγαπήζεη,

είλαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθό όηαλ κηα παξόκνηα ζηάζε θπξηαξρεί ζηελ ελήιηθε δσή.


Τν βξέθνο έρεη έλα όρη θαιά ζρεκαηηζκέλν εγώ. Η ζρέζε ηνπ κε ηελ κεηέξα είλαη θαζνξηζηηθή.

Τν βξέθνο αληηδξά ζηηο πξάμεηο, ζθέςεηο θαη θηλήζεηο ηεο

πνπ ηδαληθά πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο.


Αλ ην θαζξέθηηζκα ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο είλαη θελό, καηαησηηθό θαη ην κσξό δελ αλαγλσξίδεη ηνλ πξώηκν εαπηό ηνπ

ηόηε δπζηπρώο θαηαζηξέθεηαη θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ λα αλαπηύμεη έλα πγηή εαπηό πνπ ζα κάζεη λα αγαπάεη ηνπο άιινπο θαη λα ζπλδέεηαη καδί ηνπο δεκηνπξγηθά .


Ο ιόγνο πνπ ν Νάξθηζζνο νδεγείηαη ζηελ απηνθαηαζηξνθή, ζηνλ «πληγκό ηνπ », είλαη γηαηί ζην θαζξέθηηζκα ηνπ απνηπγράλεη λα αλαγλσξίζεη ηελ αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνύ ηνπ,

δειαδή δελ αλαγλσξίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό!


Η αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ πεξλάεη από πνιιά ζηάδηα θαη επηξξνέο.

Επεξεάδεηαη από ηελ ζρέζε κε ηελ κεηέξα αιιά αο κελ μερλάκε θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρνπλ ν παηέξαο, ην ζρνιείν, νη δάζθαινη θαη όια εθείλα ηα πξόηππα πνπ θαζξεθηίδνληαη ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο.


Δπζηπρώο, όιν θαη πεξηζζόηεξν ε ίδηα ε θνηλσληθή δνκή ζήκεξα, ελζαξξύλεη επηθαλεηαθέο θαη ξερέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη επηβξαβεύεη κηα ηάζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηδεημηκαλία, ηηο εθήκεξεο ζρέζεηο, ηελ απόθηεζε πινύηνπ κε θάζε θόζηνο

Με απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη ε λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή, κία από ηηο πην γξήγνξα αλαπηπζζόκελεο δηαηαξαρέο


Οη αληαλαθιάζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο θαίλεηαη λα είλαη παξαπιαλεηηθέο θαη παξακνξθσηηθέο.


Μυθολογία (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)