Page 1

ARCHITECTURE PORTFOLIO

FACTORY & PARKING

Mohsen Pourakbari


‫برای نویسنده نوع قلم و کاغذ زیاد مهم نیست اما برای معمار‬ ‫ابزار مهم است به قدر امروزی بودن مهم است‪.‬‬


‫طبیعت‪ ،‬معماری را زیبا نشان یم دهد‪ ،‬حیت المقدور در طراحی مان به طبیعت‬ ‫احترام بگذاریم‪.‬‬


massa condimentum fringilla


‫نور و روزنه‬ ‫نور و روزنه با هم معاین مکمیل دارند حیت در جایی‬ ‫که نیاز به این معین نباشد و یا ساختنش ممکن نگردد‪.‬‬


ADRESS Iran-Tabriz. PHONE +98 935 808 00 31 www.3khat.ir

factory & parking  

Architectural

factory & parking  

Architectural

Advertisement