Studiegids 3F-Academy

Page 1

Studiegids

Fondsen werven is een vak!

DOOR PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS


Welkom bij 3F-Academy De 3F-Academy is in Nederland het toonaangevende instituut voor opleidingen op het gebied van fondsenwerving. Er is voor iedereen een passende scholingsmogelijkheid.

gebalanceerde 3F-Academy biedt een uit de mogelijkheid mix van kennis, ervaring en te breiden het eigen netwerk uit

Van de startende fondsenwerver die, al dan niet op vrijwillige basis, voor een kleiner goed doel een structurele geldstroom wil genereren. Tot de ervaren fondsenwerver, die op strategisch niveau verdieping zoekt in dit vak. Onze opleidingen sluiten aan bij de beroepsprofielen voor fondsen­wervers, die in de branche zijn opgesteld en steeds vaker worden gehanteerd door (potentiële) werkgevers.

ERKEND INSTITUUT

Studiegids 2

De Academy is zowel in Nederland, als in Europa een erkend opleidingsinstituut. In Nederland zijn we opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan 13:52:07/de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het CRKBO heeft de Academy een intensieve audit moeten ondergaan. In deze audit worden onder andere kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot onze zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Daarnaast zijn de opleidingen erkend door de European Fundraising Association (EFA). Hiermee is aangetoond dat de opleidingen zowel didactisch, als vakinhoudelijk voldoen aan de hoge eisen die in Europa worden gesteld aan het opleiden van fundraisers.

Hiermee onderscheidt u zich van anderen in de sector en geeft u aan dat u serieus inhoud geeft aan het mooie vak fondsenwerving.

LEERZAAM EN LEUK! Het volgen van een opleiding brengt u niet alleen veel kennis en inspiratie, maar biedt u ook de mogelijkheid om een persoonlijk netwerk op te bouwen in de wereld van de fondsenwerving. U treft collega’s en vakgenoten uit het hele land, waarmee u kennis, ervaring en problemen kunt uitwisselen en delen. De opzet is namelijk klein en overzichtelijk. Alle opleidingen hebben een kleinschalig karakter en de groepen zijn nooit groter dan 20 personen. In een informele sfeer krijgt u de lesstof door een ervaren vakdocent aangeboden. U discussieert met collega’s, overlegt en komt samen op nieuwe ideeën. Inspiratie krijgt u uit de aangeboden theorie, maar ook uit de praktijk omdat zowel docent als collega-studenten allemaal praktijkmensen zijn. Tussen de lessen door heeft u ruim de gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit het vak. De sfeer binnen de Academy is gemoedelijk en informeel. U wisselt ervaringen uit en bouwt zo een waardevol netwerk op van en met professionals.

HET REGISTER ERKENDE FONDSEN­WERVERS Als u geslaagd bent voor óf de Beroepsopleiding Fondsen­ werving A óf de Beroepsopleiding Fondsen­werving B, wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsen­wervers (REF). Met deze registratie kunt u kenbaar maken aan belanghebbenden, dat u een officieel erkende opleiding heeft gevolgd. Jeannette Panickar - Manager Opleidingen

Ook aanbevolen door:


Oriëntatiecursus Fondsenwerving “De opleidingen hebben me inzicht gegeven in het vak en ik heb veel geleerd. Nieuwe aspecten, maar vooral ook samenhang gebracht in zaken, die ik bijna op instinct al deed. Het heeft me bewust gemaakt van wat ik kan en wil met fondsenwerving.”

INHOUD

Studiegids 3

In deze cursus komen onder meer aan bod: » Hoe vertelt u de buitenwereld wat uw doel is en waar u fondsen voor werft? Met andere woorden, wat is uw Case for Support? Deze moet voor verschillende doeleinden bruikbaar zijn. Telkens met een kleine aanpassing. Is de Case for Support bruikbaar voor Vermogensfondsen? Kunt u met datzelfde verhaal ook naar de potentiële donateur toe en hoe reageren bedrijven op dit verhaal? » Story telling. U moet uw verhaal, uw droom echt heel goed over het voetlicht kunnen brengen, daar valt of staat de mate van succes van het fondsenwerven mee. » Elevator Pitch. Uw Case for Support in 1 minuut! » Geefmotieven voor bedrijven en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor vermogensfondsen en wat willen ze als tegenprestatie? » Geefmotieven voor particulieren en wat verlangen zij? » 7 stappen om tot een fondsenwervingsplan te komen. » Welke technieken c.q. vormen van sponsoring en fondsenwerving zijn er? » Wat zijn de randvoorwaarden? » Zorg dat de interne huishouding op orde is. » Ethiek: mogelijkheden verkennen én grenzen bewaken.

RESULTAAT Na het volgen van de oriëntatiecursus heeft u een basiskennis over fondsenwerving in de brede zin. De oriëntatiecursus is tevens het startpunt van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A. U verwerft er het inzicht om in de volgende fase van de opleiding díe onderdelen te kiezen, die het beste aansluiten bij uw werksituatie, belangstelling en ambitie. Na afloop weet u waar u staat, hoe te beginnen of hoe uw huidige fondsenwerving naar een (veel) hoger plan te tillen.

KOSTEN

€ 695,- Het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

STUDIEBELASTING Gemiddeld 20 uur

HAD IK DIT MAAR TIEN JAAR EERDER GEDAAN! Jarenlang heb ik als hoofd communicatie/directeur van diverse non-profitorganisaties fondsen geworven. Soms stuurde ik een fondsenwerver of een extern bureau aan. Daarbij gebruikte ik voornamelijk mijn gezond verstand. Maar als ik mijn verstand echt had gebruikt, dan had ik eerder een opleiding bij de 3F-Academy gevolgd. Alle kennis en ervaring valt op zijn plek en krijgt een kader. Praktische tips worden onderbouwd met wetenschappelijke argumenten of met ervaringen van de docenten. Je krijgt tools in handen om goed te kunnen sparren met fondsenwervers of bureaus. Het is, ook voor het hoger management, de tijd en de investering waard. Angeli Poulssen Communicatiestrateeg en uitgever


Beroepsopleiding Fondsenwerving A “Alle aspecten van het vak komen aan de orde. Met mijn verbrede blik op fondsenwerving vul ik mijn praktijkervaring aan”

DEELNAME Voor eenieder die het vak fondsenwerven in de praktijk wil toepassen en hiermee weinig tot geen ervaring heeft. Doorstroming naar de Beroepsopleiding Fondsenwerving B is in principe mogelijk, echter er zal altijd een intakegesprek aan vooraf gaan.

INHOUD De Beroepsopleiding Fondsenwerving A bestaat uit drie fasen:

Studiegids 4

FASE 1 Oriëntatiecursus In een tweedaagse inleiding krijgt u een overzicht van het vakgebied, de verschillende wervingstechnieken en welke voor uw organisatie relevant zijn. Aan het eind van deze eerste fase bent u in staat om een eenvoudig fondsenwervingsplan op te stellen. FASE 2 Vijf modules Aansluitend op de oriëntatiecursus volgt u drie verplichte opleidingsdagen over verschillende kennis- en vaardigheidsaspecten van het vak. De onderwerpen die in de modules aan bod komen, zijn grofweg onder te verdelen in werven bij particulieren (donateurs), werven bij bedrijven (sponsoring) en geld aanvragen bij vermogensfondsen. U bepaalt, indien nodig samen met de manager opleidingen van de 3F-Academy, wat het onderwerp van uw examen­ werkstuk gaat worden en welk profiel met daarbij de bijbehorende workshops het beste aansluit bij uw situatie. Middels de twee profiel workshops verdiept u zich in de onderwerpen die passen bij uw specialisatie. PROFIEL WORKSHOPSKEUZES*

FASE 3 Werkstuk Ter afsluiting van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A maakt u een werkstuk in de vorm van een fondsen­ wervingsplan of beknopt campagne- of projectplan, waarmee u laat zien inzicht te hebben in de methodische samenhang van de technieken en het proces.

DIPLOMA Om het Diploma Fondsenwerving A te verwerven dient u fase 1 en fase 2 volledig doorlopen te hebben. U dient bovendien een voldoende te behalen voor het werkstuk.

RESULTAAT Met het diploma Fondsenwerving A: » wordt u opgenomen in het Register Erkende Fondsenwervers (REF), » kunt u intern adviseren over de technieken die ingezet dienen te worden bij uw organisatie, » kunt u een stappenplan in hoofdlijnen en een actieplan voorstellen ter voorbereiding, » kunt u een projectplan en een projectpresentatie (evt. voor extern gebruik) maken, » kunt u zorg dragen voor de organisatie en productie van communicatiemiddelen van de campagne, » kunt u het management ondersteunen bij de uitvoering van campagnes, voldoet u aan de eisen van het functieniveauprofiel A. Dit profiel kunt u opvragen bij 3F-Academy.

KOSTEN

Profiel 1: Individueel » Basisprincipes voor Grote Giften werving. » Nalatenschappen.

€ 2.897,- Een studiemap en het Handboek sponsoring en fondsenwerving van Hans van der Westen is bij deze prijs inbegrepen.

Profiel 2: Institutioneel » Succesvol geld werven bij vermogensfondsen. » Sponsoring en samenwerking met bedrijven.

Gemiddeld 200 uur

Profiel 3: Massa communicatie » Van direct mail tot social media; Hoe onderhoud je de relatie met je achterban. » Succesvol acties en evenementen bedenken en organiseren.

STUDIEBELASTING

* Deze workshops zijn ook als losse modules te volgen. Kosten in dat geval zijn € 298,50 per workshop. Bent u (oud) cursist van de 3F-Academy dan betaalt u geen € 298,50 maar € 198,50.


Beroepsopleiding Fondsenwerving B “Fondsenwerving is 5% inspiratie en 95% transpiratie. Fondsenwerving begint met een goed idee, maar is vooral hard werken. De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding heb ik direct kunnen toepassen in mijn werk. Zowel op strategisch als op operationeel niveau.”

DEELNAME

RESULTAAT

Voor de fondsenwerver die werkervaring en HBO werk- en denkniveau heeft. U kunt deelnemen aan de Beroepsopleiding Fondsenwerving B als u langer dan 4 jaar (beroepsmatige) ervaring heeft als fondsenwerver en minimaal een HBO werk- en denk niveau hebt. Ook diegenen die in het bezit zijn van een Diploma Fondsenwerving A komen in principe in aanmerking om door te stromen naar deze post-HBO opleiding. In alle gevallen geldt dat er eerst een intake gesprek plaatsvindt.

Met de Beroepsopleiding Fondsenwerving B: » wordt u opgenomen in het Register Erkend Fondsenwervers (REF), » voldoet u aan de eisen van het functieprofiel B (Allround Vakvolwaardig Fondsenwerver), » bent u in staat om zelfstandig te werken aan fondsenwervingsprojecten of onderdelen daarvan, » toont u zelfstandigheid in een kleine organisatie, » toont u uw kwaliteiten als onderdeel van het team in een grote organisatie, » kunt u aantonen dat u op dit competentieniveau alle facetten van fondsenwerving beheerst, » bent u in staat om op strategisch- en beleidsmatig niveau het fondsenwerven in een organisatie te verankeren.

INHOUD

Studiegids 5

Beroepsgericht leren is één van de belangrijkste didactische werkvormen van deze opleiding. U krijgt theorie, u moet analyseren, reflecteren en ervaringskennis opbouwen. U leert op die manieren, die het beste aansluiten bij uw beroepspraktijk, interesses en ambities. U werkt zowel individueel, als in groepsverband een aantal opdrachten/ Proeven van Bekwaamheid uit. Vanzelfsprekend sluiten de opdrachten aan bij de behandelde onderwerpen tijdens de lesdagen. Ook zult u een vrije opdracht mogen kiezen. U ontwikkelt niet alleen de vereiste vakkennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke competenties die de professionele fondsenwerver onderscheiden. U wordt gestimuleerd om uw creativiteit aan te boren en te ontwikkelen. U leert bestaande patronen te doorbreken om ze te verbeteren en ook andere betrokkenen daartoe te motiveren.

DIPLOMA Op basis van uw persoonlijk profiel, maakt u tijdens de opleiding een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hierin staat welke competenties u verder wenst te ontwikkelen. Al uw werkzaamheden legt u vast in een persoonlijk portfolio. Dit portfolio is uw opleidingsdossier waarin u alles beschrijft wat u leert en maakt, alleen of samen. U sluit de opleiding af met een examenopdracht. Deze bestaat uit het maken van een strategisch meerjarenplan, waarin alle onderwerpen van het fondsenwerven zijn geïntegreerd. Eigenlijk komen alle Proeven van Bekwaamheid, waaraan gedurende het gehele studiejaar is gewerkt, samen in een beleidsplan fondsenwerving gericht op uw eigen organisatie.

KOSTEN

€ 5.875,-

STUDIEBELASTING Gemiddeld 600 uur

JE KUNT NOOIT VROEG GENOEG BEGINNEN! Het klinkt misschien vreemd, maar een opleiding volgen is net als naar het theater gaan: elke keer als je het gedaan hebt, heb je spijt dat je niet eerder bent gegaan. Een opleiding verbreedt je blik en verdiept je ervaring. Zo ga je met nog meer bagage verder met je werk en je ontwikkeling. Als docent houd ik de leeropbrengst van mijn deelnemers nauwlettend in de gaten. Ook door alle ervaringen en cases van oud-deelnemers van de B-opleiding mee te nemen ontstaan mooie sessies en interessante inzichten. En daar doe je het, ook als docent, toch voor? Jorge Labedie 37celsius


Eéndaagse workshops en trainingen Vakopleidingen Fondsenwerving

“In een dag weer helemaal bijgespijkerd op het gebied van fondsenwerving. Dat is voor mij heel praktisch. En na afloop natuurlijk bijpraten met de andere deelnemers. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar ook daar steek je veel van op..”

OVERZICHT WORKSHOPS EN TRAININGEN

Studiegids 6

» Creatieve denktechnieken voor Fondsenwervers Ellen Spanjers » Donateurswerving en donateursbehoud; ’Out of the Box denken’ Jan Krol, Jeanette Eesmann-Foster » Do’s and Don’ts in Leadgeneration Bas van Breemen, James Herlihy » Fondsenwerving voor Kunst en Cultuur Fusien Verloop » Fondsenwerving voor Ziekenhuis en Zorginstellingen Pelagia de Wild » Hoe je je organisatie als A-merk positioneert Jos de Wit » Middle donors: vaak vergeten, hoog rendement Hans Broodman » Online Fondsenwerving Fundament Martijn Moens » Psychologie voor Fondsenwervers Ard Lok, Wike van Dieen » Succesvolle crowdfunding ook voor klein(er)e organisaties Walter van Kaam » Succesvol presenteren Hans Wijnhoff » Top Fondsenwerving begint bij Datamining Edwin van Driel » Vrijwilligers vinden, motiveren en behouden Mirjam Addiks » Weet wie je echte donateurs zijn Marie-Claire de Waal » Wervend Schrijven Jeroen van Bijnen » Fondsenwervingskansen voor klein(er)e organisaties » Strategisch Fondsenwervingsplan op 1 A4 » Storytelling

Kijk voor het actuele opleidingenprogramma op www.vakopleidingen-fondsenwerving.nl

ALGEMENE INFORMATIE De workshops worden gegeven in het landelijke, centraal gelegen en goed bereikbare Arkel. De begintijd is altijd 10.00 uur en om 16.00 uur wordt er afgerond. Na afloop is er ruimte voor informeel contact tussen de deelnemers en de cursusleiding. Helaas is de locatie niet toegankelijk voor minder validen.

BLIJF JE ONTWIKKELEN, ER IS ALTIJD IETS NIEUWS TE LEREN Gedurende mijn loopbaan heb ik heel veel brieven geschreven dus heel wat ervaring met het schrijven van keurige brieven. Bij fondsenwerving is de stijl opeens heel anders. De brieven zijn zeker nog wel ‘keurig’, maar wat ik op deze cursus zag was hoe een echte wervende brief eruit moet zien. Ook voor veel van mijn medecursisten was het geheel nieuw en ik merkte bij hen dezelfde reacties die ik aanvankelijk ook had. Niet alleen de theoretische kennis over het schrijven van goede brieven, maar ook hoe je een project met veel belanghebbenden tot een succes kunt maken en hoe je hier bedrijven als sponsors bij kunt betrekken werd behandeld. De cursusleiding was iemand uit de praktijk die ook nog eens goed onderricht kon geven. Al met al een positieve en leerzame ervaring waarbij ik veel nieuwe inzichten opdeed. Marius Kolff Directeur CAS International (Comité Anti Stierenvechten)


Tweedaagse Topcolleges: - Nalatenschappen - Financiële Verslaglegging - Fondsenwervende Strategie “Je gaat echt de diepte in met dit topcollege en je krijgt ontzettend veel praktische tips en tricks. Ik vond het in het begin lastig om het persoonlijke gesprek aan te gaan over nalatenschappen, maar na deze training gaat me dat een stuk makkelijker af.”

NALATENSCHAPPEN

INFORMATIE

In dit topcollege leert u hoe de Nederlandse en Internationale markt voor nalatenschappen eruit ziet en hoe u zelf goed onderzoek kunt doen naar het profiel en de motivatie van uw toekomstige erflaters. Ook leert u welke marketingactiviteiten voor uw organisatie het beste werken en hoe u een systematisch wervingsprogramma uitvoert.

Kijk voor meer informatie over alle meerdaagse opleidingen, de topcolleges en eendaagse workshops op www.3f-academy.nl of neem contact met ons op via info@3f-academy.nl of bel naar 0183 - 563 912 en vraag naar de collega’s van de 3F-Academy!

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING VOOR GOEDE DOELEN

Studiegids 7

Aan welke verslagleggingsregels moet de jaarrekening voldoen? Wat moet er minimaal in het bestuursverslag opgenomen worden? Wat zijn de eisen van het CBF en de ANBI? Hoe regel ik intern het proces en wie is de interne regisseur en proceseigenaar van de totstandkoming van de jaarstukken? Wat zijn de best practices van een lezenswaardig jaarverslag? Wat zijn de belangrijkste elementen waar de controlerend accountant naar zal kijken? Vragen te over waar u in dit tweedaagse college een antwoord op zult krijgen.

FONDSENWERVENDE STRATEGIE VOOR UW NON-PROFIT ORGANISATIE Hoe schrijf ik een fondsenwervende strategie op 1A4. In dit topcollege ervaart u hoe u een sterk, onderscheidend plan kan schrijven, door middel van OGSM. Op dit moment wordt dit veel - en vooral - ingezet in grote, commerciele organisaties. Maar ook steeds meer not-for-profit organisaties ontdekken hoe zij succesvoller kunnen zijn met een sterk plan en management tool in één: OGSM.

DEELNAME Voor iedere fondsenwervende professional met vier jaar ervaring en/of voldoende theoretische kennis in de fondsenwerving.

KOSTEN

€ 985,- voor twee dagen + 1 op 1 adviesgesprek met onze specialisten

STUDIEBELASTING 3 dagen

DOCENTEN TOPCOLLEGES

Martin Bauman

Jeannet Peters

Henk de Graaf

HEERLIJK OM ELKE KEER WEER BIJ TE LEREN! Al bijna twintig jaar werk ik met veel plezier bij Stadsherstel Amsterdam. Eerst als senior projectleider verantwoordelijk voor de restauraties van monumenten. Om mijn projecten haalbaar te krijgen had ik steeds meer bijdragen van fondsen en subsidies nodig. Het fondsenwerven lag mij wel en op een natuurlijke manier ging ik er steeds meer mee doen. Om professioneler met fondsenwerving aan de slag te gaan en er beter in te worden heb ik de Beroepsopleiding Fondsenwerving A en B gevolgd. Sinds de 3F-Academy de tweedaagse topcolleges aanbiedt volg ik deze ook met veel enthousiasme, het is heerlijk om van een goede docent te leren maar ook van de andere cursisten. Dus kom maar op met meer Tweedaagse Topcolleges. Ing. Stella van Heezik Hoofd Communicatie, Vrienden & Fondsenwerving van Stadsherstel Amsterdam


Driedaagse Talentontwikkeling Schrijven “Goed en doelgericht schrijven is voor een fondsenwerver essentieel. De juiste toon en de juiste snaar raken, daar draait het om. Ik heb veel bijgeleerd en de vele tips en trucs zijn voor mij dagelijks toepasbaar.”

PROGRAMMA Heb je het idee dat je teksten te weinig hun doel bereiken? Denk je dat het effectiever kan? Zou je wat richtlijnen, tips en trucs willen krijgen, zodat je teksten beter scorend worden? Ben je niet tevreden over de resultaten van je tekst? Wil je doeltreffend oefenen onder deskundige leiding? Dan is de driedaagse verdiepingscursus tekstschrijven voor fondsenwervers iets voor jou.

Studiegids 8

Dag 1: Wervend schrijven Fondsenwervend schrijven is overtuigen. Jouw donateur moet vertrouwen in je hebben en moet door jouw tekst overtuigd raken dat doneren of geven een goede zaak is. Of dat meedoen, een petitie tekenen of vrijwilliger worden echt er iets toe doet. Wist jij dat een goede of een slechte tekst het resultaat tot wel 700% kan verbeteren? Na de eerste dag: » heb je input genoeg om zelf aan de slag te kunnen. » weet je wat de belangrijkste triggers zijn om je lezer in beweging te krijgen. » schrijf je je teksten anders. » schrijf je makkelijker en vlotter. Dag 2: Schrijven voor media Op de tweede dag van deze driedaagse leer je hoe je een verhaal goed kunt vertellen, in woord en beeld. Je leert hoe je een verhaal goed opbouwt en hoe je je lezer kunt blijven boeien. Bovendien staan we stil bij het gebruik van beeld. Omdat elk medium, of dat nu de krant, een magazine of social media is, zijn eigen kenmerken en eisen heeft, geven we aandacht aan verschillende mediumtypen. Na dag twee: » ken je de verschillen tussen de verschillende mediumtypen. » weet je welke teksteisen de mediumtypen stellen. » kun je een basis schrijven voor persberichten en artikelen. » ken je de beginselen van storytelling. Dag 3: Schrijven voor Social Media, scoren met je posts De laatste dag van deze driedaagse richten we ons volledig op social media. We analyseren welke posts het best werken en wat de ontwikkelingen zijn. We kijken naar een goede social-media strategie en vervolgens ga je zelf aan de slag

om met hulp van een expert de beste teksten en beelden te maken voor jouw social media inzet. Na dag drie: » ken je de verschillende succesfactoren voor social media posts. » kun je betere post schrijven. » weet je welke post werken en waarom. » weet je meer over een social media strategie en kun je deze vormgeven.

KOSTEN

€ 1.885,-

KORTINGEN

» Ben je betalend abonnee van het Vakblad Fondsen­ werving of is je organisatie lid van Goede doelen Nederland? Dan betaal je geen € 1.885,- maar slechts € 1.485,-. » Ben je (oud) cursist van de Beroepsopleiding Fondsen­ werving A of B dan betaal je geen € 1.885,- maar slechts € 1.285,- voor deze Talentontwikkeling.

HOOFDDOCENT

Jeroen van Bijnen

Cursuslocatie: ArkelCS Stationsweg 29 4241 BN Arkel

Website: www.3f-academy.nl E-mail: info@3f-academy.nl Bellen naar: 0183 - 563 912 Contactpersoon: Jeannette Panickar