Page 1

Sistem IQ8Control

Priročnik za projektante ► Zgradba sistema za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje


1. Uvod ................................................................................................................................................................................................ 2 2. Centrala za javljanje požara IQ8Control.................................................................................................................................... 3 2.1 essernet ............................................................................................................................................................................... 5 2.2 Upravljalna in prikazovalna plošča................................................................................................................................. 8 2.3 Oddaljeni prikazovalni tablo z LCD prikazovalnikom.................................................................................................. 9 2.4 Serijski essernet vmesnik (SEI)....................................................................................................................................... 10 2.5 WINMAG - centralni nadzorni sistem ........................................................................................................................... 11 3. Elementi zanke .............................................................................................................................................................................. 12 3.1 Ročni javljalnik.................................................................................................................................................................... 12 3.2 Avtomatski javljalniki požara IQ8Quad.......................................................................................................................... 13 4. IQ8Quad javljalnik z vgrajeno napravo za alarmiranje........................................................................................................... 18 5. IQ8TAM - Modul tehničnega alarma .......................................................................................................................................... 20 5.1 esserbus® vhodno / izhodni modul ............................................................................................................................... 21 5.2 Ločen svetlobni indikator................................................................................................................................................. 22 6. IQ8Wireles - brezžične naprave................................................................................................................................................. 23 6.1 IQ8Wireles - brezžični modul .......................................................................................................................................... 24 6.2 IQ8Wireles - brezžični prehod......................................................................................................................................... 25 6.3 IQ8Wireles - brezžični vmesnik ...................................................................................................................................... 26 6.4 IQ8Wireles - brezžično podnožje javljalnika................................................................................................................. 27 7. Posebni javljalniki......................................................................................................................................................................... 30 7.1 Aspiracijski javljalnik LRS compact/EB......................................................................................................................... 30 7.2 Linijski javljalnik toplote LWM-1...................................................................................................................................... 31 7.3 Plamenski javljalnik ........................................................................................................................................................... 32 7.4 Javljalniki za eksplozijsko ogrožena območja (Ex) ..................................................................................................... 32 7.5 Vzorčna komora ................................................................................................................................................................. 33 8. Zgradba sistema skladno z DIN EN 54 predpisi...................................................................................................................... 34 8.1 Definicije / terminologija ................................................................................................................................................... 34 8.2 Ukrepi za preprečevanje lažnih alarmov........................................................................................................................ 39 8.3 Višina namestitve javljalnika............................................................................................................................................ 42 8.4 Razdalja med javljalnikom in stropom ali streho ......................................................................................................... 44 8.5 Namestitev javljalnika pod podeste, rešetke ali podobno.......................................................................................... 45 8.6 Namestitev javljalnika na strop z nosilci........................................................................................................................ 46 8.7 Namestitev javljalnika v ozkih hodnikih in stropnih poljih......................................................................................... 47 8.8 Oddaljenost javljalnika od sten ....................................................................................................................................... 47 8.9 Oddaljenost javljalnika od skladiščenih predmetov.................................................................................................... 47 9. Namestitev ročnih javljalniko ..................................................................................................................................................... 48 10. Označevanje javljalnika ............................................................................................................................................................. 49 11. Javljanje požara v prostorih z računalniško opremo........................................................................................................... 50 11.1 Javljanje požara v prostorih z električnimi in elektronskimi napravami ............................................................... 51 11.2 Javljanje požara v visokih regalnih skladiščih........................................................................................................... 57 12. Cone alarmiranja......................................................................................................................................................................... 60

1


1.

Pogoji uporabe

Uvod

Podjetje Esser prevzema odgovornost za smrt ali poškodbo osebe, ki izhaja iz malomarnosti podjetja Esser. Razen te odgovornost, podjetje Esser izključuje vsako odgovornost v zvezi z uporabo tega priročnika. Podjetje Esser v nobenem primeru ne more biti

VdS 2095

odgovorno za posredno, neposredno, namerno ali nenamerno izgubo ali škodo, vključno z izgubo prihodka, izgubo lastništva, izgubo podatkov, toţbo tretjih oseb ali za

DIN EN 54

katere koli druge stroške in odgovornost, ki izhaja iz uporabe ali moţnosti uporabe tega priročnika.

CPD

Priročnik za projektante je na voljo vsem brez pogojev ali kakršne koli garancije določene z zakonom ali pogodbo.

DIN VDE 0833

Sluţi le kot vodilo in pripomoček. Uporabnikova odgovornost je, da je uporaba tega priročnika primerna, ter da se prepriča, da so informacije v tem priročniku točne in popolne.

Priročnik je namenjen projektantom in tehnikom, ki načrtujejo in nameščajo sisteme za javljanje poţara.

Podjetje Esser si pridrţuje pravico do spremembe ali

Priročnik temelji na standardu EN 54, ki je osnovni

posodobitve priročnika brez predhodne najave. Uporabnik

standard sistemov za odkrivanje in javljanje poţara ter

naj pred uporabo priročnika preveri, če poseduje

alarmiranje.

najnovejšo različico priročnika.

Poleg tega priročnika je potrebno poznati in spoštovati vse veljavne nacionalne standarde in predpise za

Priročnik za projektante vsebuje zaupne informacije

projektiranje in spuščanje sistemov v pogon.

podjetja Esser. Vse avtorske pravice in zaščitni znaki so po zakonu o intelektualni lastnini v lasti podjetja Esser in

Dodatne in ažurne informacije

jih ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati ali uporabljati

Značilnosti, tehnične lastnosti in ostale informacije za

brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja

opremo opisano v tem priročniku, temeljijo na standardih

Esser.

in predpisih iz časa izdaje tega priročnika in so lahko različne od trenutno veljavnih zaradi spremembe

(c) Esser by Honeywell 2009

standardov in predpisov v tem času. Priročnik je mišljen

Lastnosti se lahko spremenijo brez predhodne najave

kot pomoč pri projektiranju in ne more zamenjati poznavanja veljavnih standardov in predpisov.

2

www.hls-austria.com


2.

Centrala za javljanje požara IQ8Control Centrala za javljanje požara IQ8Control M Kompaktno ohišje FACP IQ8Control C Dimenzije (š x v x d) 450 x 320 x 185 mm

Kompaktno ohišje plus FACP IQ8Control C/M 1 x dodatno ohišje

Samostojna centrala z največ 7 analognimi zankami ali mreţna centrala za objekte z največ 889 javljalniki poţara (skladno z EN 54, VdS in DIN VDE največ 512 javljalnikov). Sistem IQ8Control je modularen, kar omogoča izvedbo prilagodljivega in razširljivega sistema za javljanje poţara. Centrala je dobavljiva v različnih ohišjih in z moţnostjo uporabe analognih zank esserbus ali esserbus PLus.

Dimenzije (š x v x d) 450 x 640 x 185 mm

Kompaktno ohišje plus FACP IQ8Control C/M 2 x dodatno ohišje Dimenzije (š x v x d) 450 x 6400 x 185 mm

Primeri upravljalnih plošč centrale Upravljalno ploščo IQ8Control centrale je mogoče prilagoditi tako, da odgovarja potrebam naročnika. Jezik/Tekst Upravljalne plošče so na voljo v različnih jezikih, tako da je moţno zadovoljiti potrebam naročnika (angleški, nemški, slovenski, španski ). Upravljalna plošča je na voljo s: standardnim LCD ali 1/4 VGA zaslonom oznakami za do 192 con vgrajenim tiskalnikom dogodkov

3


Primer konfiguracije IQ8Control M

Lastnosti požarne centrale IQ8Control Verzija programa V 3.04 Visoko zmogljiv procesor (Coldfire) - enostavna nadgradnja firmwara s pomočjo servisnega računalnika 32 bitna tehnologija Decentralizirana logika Uporaba IQ8Quad javljalnika z ali brez naprave za alarmiranje (sirena, bliskavica ali govorno sporočilo) Različne upravljalne plošče Uporabniški vmesnik v različnih jezikih nadzirana vhoda Serijski vmesnik z moţnostjo izbire med TTY (4 - 20 mA) ali RS-485 Vmesnik 2 x RS-485 Izhod za napako Priklop za dva nadzorovana akumulatorja (največ 2 x 12 V DC / 24 Ah) Vmesnik za vgrajeni ali zunanji tiskalnik Nadziranje od 1 do 4 stikal na ohišju Pripravljena za prihodnje nadgradnje sistema (ethernet, NIB priključek, komunikator, itd.) Lastnosti zanke (esserbus in esserbus PLus) Do 127 kratkostičnih izolatorjev na analogno zanko Do 127 zančnih elementov na analogno zanko

esserbus PLus

Poţarna centrala IQ8Control

esserbus

Analogna zanka je lahko razdeljena na 127 con Največ 32 analognih javljalnikov v coni Moţna topologija zanke ali odcepa. Brez moţnosti nadaljnjega vejanja na odcepu Priporočen kabel za analogno zanko: I-Y(St)-Y 0,8 mm (premer)

Javljalnik poţara serije 9200

X

X

Javljalnik poţara serije IQ8Quad

X

X

Največja impedanca analogne zanke vključno z odcepom, merjena med terminaloma A+ in B-, s premerom kabla 8mm je 75 . Impedanca velja za dolţino kabla 2.000 m pri esserbus PLus in 3500 m pri esserbus zanki (izhodna in povratna linija)

---

X

Največ 32 esserbus V/I vmesnikov na analogno zanko

Javljalnik poţara serije IQ8Quad z vgrajeno napravo za alarmiranje serije 3.02 Naprava za alarmiranje IQ8Alarm Modul tehničnega alarma IQ8TAM esserbus modul

Največ 100 esserbus V/I vmesnikov na centralo X X

X

Največ 8 komunikacijskih vmesnikov na analogno zanko

X

X

Največ 16 komunikacijskih vmesnikov na centralo IQ8Control C/M Največ 50 aspiracijskih javljalnikov LRS compact/eb po centrali, največ 50 na analogno zanko Največ 100 aspiracijskih javljalnikov TITANUS PRO SENS® EB po centrali, največ 32 na analogno zanko

4

www.hls-austria.com


2.1.

essernet

Elementi essernet mreže V essernet mreţo je mogoče vključiti:

Essernet je edinstvena mreţa za povezovanje Esser IQ8Control naprav in podobnih Esser sistemov. Skladno z zahtevami EN 54 standarda je to redundantna mreţa odporna na napake, ki omogoča nemoteno delovanje tudi v primeru napak. Kot prikazuje slika spodaj je mogoče neposredno v essernet priključiti veliko število sistemov.

Poţarno centralo IQ8Control. Poţarno centralo 8007 / 8008. Centralo za javljanje vloma 5008, 5008-C. Serijski essernet vmesnik (za WINMAG). Do 16 central s hitrostjo prenosa podatkov 62,5 kBit/s. Do 16 central s hitrostjo prenosa podatkov 500 kBit/s.

Zaradi modularne zgradbe IQ8Control in essernet tehnologije, je mogoče sistem za javljanje poţara razširiti z minimalnimi stroški.

5


Medij za prenos podatkov in njegove lastnosti

Poleg topologije zanke je zelo pomemben dejavnik tudi prenosni medij in njegove lastnosti.

Ponavljalnik

Največja razdalja med dvema centralama na essernet mreţi je 1 km. V primerih, ko je razdalja med centralama večja uporabimo ponavljalnik. Vsak ponavljalnik poveča največjo moţno razdaljo za 1 km.

Izbira kabla

Izbira kabla za essernet mreţo je odvisna od hitrosti prenosa podatkov. Essernet podpira hitrost 62,5 kBit/s in 500 kBit/s. Za hitrost 62,5 kBit/s je priporočljiv prepleteni dvoţilni kabel tipa I-Y (ST) Y ali podoben. Za hitrost 500 kBit/s se uporabi kabel IBM tip 1, Belden 9688 ali podoben.

Optični kabel

S pomočjo optičnih pretvornikov je v essernet mreţi mogoča uporaba optičnega kabla (eno ali več rodovni). Največja dolţina je odvisna od karakteristik optičnega kabla in optičnega pretvornika. Tudi v primeru®uporabe optičnega kabla se ohrani odpornost essernet mreţe na kratek stik in prekinitev kabla. V mreţi je mogoča kombinacija optičnega in bakrenega vodnika. Moţna je tudi izvedba dela mreţe z optičnim kablom, medtem ko je preostali del mreţe izveden s klasičnim bakrenim kablom opisanim zgoraj.

6

Hitrost prenosa podatkov

Kot je opisano ţe zgoraj, lahko v essernet mreţi izbiramo med dvema hitrostma prenosa podatkov (vsi elementi mreţe morajo uporabljati enako hitrost prenosa, obe hitrosti hkrati v eni mreţi nista moţni). Pri hitrosti 500 kBit/s in 31 mreţnimi napravami, kar je največje število naprav v essernet® mreţi, je za prenos podatka o alarmu od ene do druge naprave potrebno le 200 ms. Pri niţji hitrosti 62,5 kBit/s je za to potrebna 1 sekunda. Komunikacijo, ki se odvija v natančno določenem časovnem okviru imenujemo realno časovna komunikacija. Realno časovna komunikacija z visokimi hitrostmi prenosa omogoča hitro in zanesljivo upravljanje naprav v essernet® mreţi.

Doslednost podatkov

Essernet tehnologija se ponaša z visoko doslednostjo podatkov. V primeru izklopa ene izmed naprav znotraj aktivne mreţe, zaradi servisiranja in kasnejšega ponovnega vklopa ali zaradi nepravilno dostavljenega paketa, imajo naprave na mreţi različne podatke. Tehnologija prepozna takšne situacije in poskrbi, da naprava ki nima vseh podatkov, zahteva te podatke od naprave, ki je prvotno poslala informacijo v mreţo. Takšna tehnologija zagotavlja, da vsi udeleţenci v mreţi posedujejo aktualne podatke.

www.hls-austria.com


Optični pretvornik (FOC)

Zahteve za dolžino kabla med dvema pretvornikoma Dve eno ali več rodovni vlakni med pretvornikoma. Vlakni morata biti direktno povezani na pretvornika (brez multiplekserja). Za mreţo z optičnim pretvornikom je potreben vsaj eden essernet mikro modul z oznako "E" in eden optični pretvornik na centralo. Največ 16 optičnih pretvornikov v essernet mreţi pri hitrosti 62,5 kBit/s. Največ 20 optičnih pretvornikov v essernet mreţi pri hitrosti 500 kBit/s.

Optični pretvornik (kataloška št.: 784765) pretvarja električni signal v optičnega in obratno. Optični kabel uporabimo za zanesljivo komunikacijo med napravami tam, kjer bakreni kabli niso primerni. V mreţi je mogoča kombinacija optičnega in bakrenega vodnika. Glede na karakteristike uporabljenega kabla, je največja dolţina optičnega kabla 22 km. Kombinacija optični kabel

Vrsta optičnega kabla E 10/125 (0,5 dB/km) G 50/125 (1,0 dB/km) G 62,5/125 (1,0 dB/km)

Možne dolžine kabla 0 - 22 km / 13 dB 0 - 16 km / 18 dB 0 16 km / 13 dB

bakrena žica

7


2.2.

Upravljalna in prikazovalna plošča

Dimenzije (š x v x d) 450 x 320 x 185 mm ali 450 x 320 x 115 mm (oţja izvedba)

Upravljalno in prikazovalno ploščo konfiguriramo s pomočjo servisnega računalnika z Windows XP© operacijskim sistemom in nameščenim programom netControl. V kolikor so vam potrebne dodatne informacije, se prosimo obrnite na pooblaščenega inštalaterja.

Upravljalna in prikazovalna plošča vključuje najsodobnejše elemente in najnovejšo tehnologijo v varnostnih sistemih. S pomočjo upravljalne in prikazovalne plošče je mogoče iz enega mesta upravljati in spremljati stanje vseh na mreţo priključenih sistemov za javljanje vloma 5008 in sistemov za javljanje poţara IQ8Control. V essernet mreţo je mogoče povezati do 31 mreţnih naprav centrale za javljanje poţara, centrale za javljanje vloma, serijske essernet® vmesnike (SEI) ter upravljalne in prikazovalne plošče. Operacije, kot je izklop cone, je mogoče izvajati preko essernet mreţe. Sporočila, kot so alarmi, napake in izklopi se preko essernet mreţe prenašajo do vseh naprav v mreţi in so na voljo na vsaki lokaciji. Različni nivoji avtorizacije omogočajo prikaz samo določenih sporočil na zaslonu ali omejitev upravljanja določenih naprav v mreţi.

Upravljalna in prikazovalna plošča

8

www.hls-austria.com


2.3.

Oddaljeni prikazovalni tablo z LCD prikazovalnikom

Lastnosti

Dimenzije (š x v x d) 206 x 177 x 48,5 mm

Prikaz stanja cone, javljalnika in dodatnega teksta. Arhiv zadnjih 200 dogodkov. Moţnost programiranja 4.000 tekstov z 2 x 20 znakov za vsak element. Premikanje med sporočili s pomočjo gumbov gor in dol. Svetlobni indikatorji za delovanje, poţar, napako in izklop. Nadzor komunikacije med centralo in LCD prikazovalno ploščo. Vgrajen piskač. Gumb za izklop piskača. Gumb za test LCD zaslona.

Oddaljeni prikazovalni tablo z LCD prikazovalnikom (kataloška št.: 785101) se uporablja za prikaz stanja v sistemu za javljanje poţara. Sporočila so prikazana s pomočjo svetlobnih indikatorjev in dvovrstičnega LCD prikazovalnika, ki prikazuje številko javljalnika in cone, ter pripadajoči tekst. Vsako sporočilo se signalizira tudi zvočno s pomočjo vgrajenega piskača, ki ga potrdimo s pritiskom na gumb. Na IQ8Control centralo za javljanje poţara je mogoče priključiti do 31 LCD prikazovalnih plošč. LCD prikazovalnik priključimo na RS-485 vmesnik na centrali ali preko RS-232 ali TTY vmesnika na RS-232/TTY vmesnik na centrali. Tekst, ki se prikazuje na LCD prikazovalniku je mogoče programirati s pomočjo orodja za programiranje tools 8000.

9


2.4.

Serijski essernet vmesnik (SEI)

Dimenzije (š x v x d) 270 x 211 x 71 mm

Velike razdalje, kratke poti. Serijski essernet vmesnik sluţi povezovanju oddaljenih central s pomočjo modema, kar omogoča zanesljivo povezovanje več sistemov v celoto.

10

www.hls-austria.com

Serijski essernet vmesnik (SEI) se uporablja za povezovanje sistema za javljanje poţara IQ8Control na nadzorni center ali na druge sisteme za javljanje poţara, npr. sistem za javljanje poţara 3007/3008. Glede na vrsto serijskega essernet vmesnika in ţeleno aplikacijo, je serijski vmesnik na centralo povezan preko TTY ali RS-232 vmesnika. Vmesnik z dvosmernim prenosom podatkov omogoča dodatne moţnosti upravljanja. Serijski essernet vmesnik je opcijsko mogoče nadgraditi z essernet® mikromodulom, kar omogoča delovanje vmesnika kot samostojne naprave v essernet mreţi.


2.5.

WINMAG - centralni nadzorni sistem

Integrirani sistemi prinašajo mnogo prednosti: potrebno je manj komponent sistema, manj časa za namestitev sistemov in enostavnejše upravljanje in vzdrţevanje. Centralni nadzorni sistemi za upravljanje zgradb so postali nepogrešljiv pripomoček v modernih stavbah. Vsak sistem govori svoj jezik, ima svoje zahteve in zahteva od uporabnika določeno znanje. Centralni nadzorni sistem WINMAG razume in interpretira informacije iz vseh teh sistemov.

Pod skupnim uporabniškim vmesnikom WINMAG povezuje informacije iz: Sistema za javljanje poţara. Sistema za javljanje vloma. Video nadzornega sistema. Avtomatizacije zgradb in nadzora dvigal. Sistema za evakuacijo. Parkirnih sistemov in blagajn. HVAC sistema (avtomatizacija hlajenja, ogrevanja in prezračevanja) preko OPC vmesnika. Drugih sistemov. Jih prikazuje: Grafično s pomočjo dinamičnih simbolov, tabelarično in tekstovno. Jih posreduje do: Naprav za informiranje (mobitel, pozivnik, SMS). Tak pristop omogoča pregled nad celotnim sistemom iz skupnega uporabniškega vmesnika in učinkovito in načrtovano reakcijo v primeru alarma. WINMAG zna, s pomočjo različnih vmesnikov, povezati v celoto tudi sisteme drugih proizvajalcev.

WINMAG prikazuje kompleksno strukturo integriranih sistemov na preglednem tlorisu zgradbe. Uporaba AvtoCAD-ovih datotek olajša delo z WINMAG-om.

WINMAG je na essernet mreţo povezan s pomočjo serijskega essernet vmesnika (SEI).

11


3.

Elementi zanke

3.1.

Ročni javljalnik

Majhno ohišje

Priklop IQ8 ročnega javljalnika na esserbus / esserbus PLus zanko IQ8Control centrale. Konvencionalni ročni javljalniki za uporabo pri klasičnih sistemih za javljanje poţara ali gašenje. V skladu z EN 54-11 standardom. Izbira elektronskega modula glede na potrebe. Ohišje na voljo v petih različnih barvah. Nadometna ali podometna izvedba ohišja. Tanka izvedba ohišja. Testiranje, resetiranje in odpiranje ohišja s pomočjo standardnega ključa.

21

87

15 87

Dimenzije (mm)

Majhno ohišje

Ročni javljalnik (ena akcija) Standarden rdeč ročni javljalnik s simbolom "goreče hiše", za ročni vklop poţarnega alarma ali alarma druge vrste, za montaţo na suha mesta, ki niso podvrţen nevarnosti eksplozije. Javljalnik je na voljo v različnih barvah in z različnimi simboli. Za aktiviranje javljalnika je potrebno razbiti steklo.

133

133

36

Ročni javljalnik (dve akciji) Standarden ročni javljalnik s simbolom "goreče hiše", za ročni vklop poţarnega alarma ali alarma druge vrste, za montaţo na suha mesta, ki niso podvrţen nevarnosti eksplozije. Javljalnik je na voljo v različnih barvah in z različnimi simboli. Za aktiviranje javljalnika je potrebno razbiti steklo in pritisniti na gumb.

Dimenzije (mm)

12

www.hls-austria.com


3.2.

Avtomatski javljalniki požara IQ8Quad

IQ8Quad - hitro in zanesljivo javljanje požara s pomočjo patentirane multisenzor tehnologije. Vgrajena decentralizirana logika. Inteligentno alarmno sporočilo v primeru napake na procesorju. Samodejno prilagajanje parametrov vgrajenih senzorjev glede na spremembe v okolici in njihov stalni nadzor. Neobčutljivi na kratek stik zaradi vgrajenega kratkostičnega izolatorja zanke. Odprava laţnih alarmov s pomočjo posebnih algoritmov in filtrov. Vgrajen števec napak, alarmov in časa delovanja javljalnika. Enostavna namestitev in zagon. Učinkovit nadzor nad porabo energije zagotavlja minimalne dimenzije baterij v centrali.

Javljalnik s podnoţjem Dimenzije (mm)

Javljalniki se namestijo na analogno zanko kot adresabilni elementi, zato ni potrebe po številnih vejah. Javljalniki se napajajo iz dvoţilnega kabla, ki sluţi tudi za komunikacijo, kar zmanjšuje stroške kablaţe in cene dodatnega napajalnega kabla in napajalnih vmesnikov. Zanka je odporna na kratek stik in deluje tudi v primeru prekinjenega kabla. Na zanko je mogoče povezati do 127 adresabilnih elementov. Na isto zanko je mogoče povezati IQ8Quad javljalnike in javljalnike serije 9200. O T OT O2T OTG OTblue

IQ8Quad podnožje javljalnika

Optični javljalnik dima. Termični javljalnik. Kombinirani optično termični javljalnik. Kombinirani optično termični javljalnik z dvema izvoroma svetlobe. Kombinirani optično termični javljalnik z dodatnim senzorjem CO plina. Kombinirani optično termični javljalnik z modrim izvorom svetlobe (krajša valovna dolţina) za hitrejšo detekcijo dima.

IQ8Quad podnoţja javljalnikov za standardno zanko (esserbus) ali napajano zanko (esserbus PLus) poţarnega sistema IQ8Control.

Enostavna montaža Orodje za enostavno namestitev javljalnika v podnoţje. Zatič javljalnika (opcija) nameščen v podnoţju. Standardno podnoţje ali podnoţje s programirljivim relejskim izhodom.

13


3.2.1.

Termični - maksimalni javljalnik Javljalnik je primeren za prostore, kjer se pričakujejo temperaturna nihanja, porast temperature čez mejno vrednost, pa javi alarm. Uporablja se tam, kjer se v normalnih pogojih pojavlja dim, prah in drugi delci v zraku in zato optičnega javljalnika ni mogoče uporabiti. Primeren je za detekcijo odprtega ognja, kjer se pričakuje hitro širjenje plamena.

Razred A 1 Temperaturni prag alarma Največja višina montaţe

58 ºC 7,5m

Razred A 2 B, C, D, E, F, G 65 ºC 6m

Skladno z zahtevami EN 54-5 standarda (DIN VDE 0833, VdS 2095)

Senzor 3.2.2.

Termični - diferencialni javljalnik

Javljalnik ima določeno vrednost spremembe temperature na časovno enoto (ºC/min), pri kateri pride do proţenja alarma. Javljalnik ima tudi določen temperaturni prag, pri katerem se sproţi alarm. Uporablja se v prostorih, kjer se običajno ne pričakuje hitrega porasta temperature. Javljalnik je primeren za mesta, kjer se v normalnih pogojih pojavlja dim, prah in različni delci v zraku in zato optičnega javljalnika ni mogoče uporabiti. Primeren je za detekcijo odprtega ognja, kjer se pričakuje hitro širjenje plamena. Razred A 1

Senzor

Sprememba temperature v minuti Temperaturni prag alarma Največja višina montaţe

4 ºC 58 ºC

Razred A 2 B, C, D, E, F, G 8 ºC 65 ºC

7,5m

6m

Skladno z zahtevami EN 54-5 standarda (DIN VDE 0833, VdS 2095)

3.2.3.

Optični javljalnik dima Delci dima

Optični javljalnik dima s sipanjem svetlobe deluje na principu zaznavanja svetlobe, ki se razprši na dimnih delcih. Svetlobni vir (oddajnik) seva infra rdečo svetlobo v komoro javljalnika, tako da svetloba ne more direktno vplivati na svetlobno občutljiv element (sprejemnik). Ko dimni delci vdrejo v komoro javljalnika, razpršijo svetlobo na svetlobno občutljiv element, ki svetlobo zazna in sproţi alarm. Tak javljalnik lahko zazna samo vidne delce dima. Javljalnik ni primeren za javljanje poţara pri katerem se sproščajo nevidni produkti gorenja, kot je recimo plin.

Sprejemnik

14

www.hls-austria.com

Oddajnik

Javljalniki dima morajo ustrezati standardu DIN EN 54-7. Skladno z VdS smernicami se lahko javljalniki serije 9x00 in IQ8Quad nameščajo do višine 12 m.


3.2.4.

O2T - kombinirani optično termični javljalnik z dvema izvoroma svetlobe

Direktno razprševanje Delci dima

Nov koncept javljalnika z dvema izvoroma svetlobe Kombinirani javljalnik O2T odpravlja pomanjkljivosti standardnih optičnih javljalnikov, ki razpršujejo svetlobo samo pod enim kotom in lahko prepoznajo samo določene vrste dima. Javljalnik z dvojnim izvorom svetlobe detektira različne vrste dima, s pomočjo inteligentnega procesiranja signalov, pa zmanjša število laţnih alarmov na minimum. Javljalnik ima dva izvora svetlobe, ki tvorita dva različna kota za razprševanja svetlobe. Senzor hkrati zaznava direktno in inverzno vpadlo svetlobo in izmerjen signal najprej filtrira in ga nato v mikrokrmilniku procesira in primerja z vnaprej definiranimi vzorci, kar omogoča jasno razlikovanje med pogoji za pravi in laţni alarm. Javljalniki dima morajo ustrezati standardu DIN EN 54-7.

Inverzno razprševanje Delci dima

Adaptivna elektronika zmanjšuje število lažnih alarmov

Direktno razprševanje = idealno za svetle dimne delce Inverzno razprševanje = idealno za temne dimne delce

Standardni optični javljalniki so podvrţeni laţnim alarmom, zaradi številnih vplivov iz okolice, v kateri je javljalnik nameščen, na primer vodna para v tiskarnah, v tuših hotelov, delci iz vlaţilca zraka v muzejih, delci prahu na ţagah, pekarnah in drugih industrijskih okoljih. Javljalniki O2T postavljajo nove meje v javljanju poţara. Z vgrajeno visoko inteligenco so odporni na laţne alarme in so še posebej primerni za prostore omenjene zgoraj. Javljalniki zaradi manjšega števila laţnih alarmov uporabniku sistema za javljanje poţara zmanjšujejo skrbi, ter porabo časa in denarja za evakuacijo in posredovanje ustrezne varnostne sluţbe.

15


3.2.5.

OTG - kombinirani optično termični javljalnik z dodatnim senzorjem CO plina

Kombiniran javljalnik z vgrajenim optičnim senzorjem dima, termičnim senzorjem povišane temperature in senzorjem ogljikovega monoksida (CO), plina brez vonja. Javljalnik je namenjen zgodnjem odkrivanju tlečih ali odprtih poţarov. Javljalnik sproţi alarm pri koncentraciji ogljikovega monoksida, ki je nevarna za ljudi. Javljalnik ima vgrajen kratkostični izolator in omogoča priklop ločenega svetlobnega indikatorja. 95% vseh ţrtev poţara, se zaduši med spanjem v prvi fazi poţara, ko se kot produkt tlenja, sproščajo strupeni plini brez vonja. Vgrajen senzor CO plina za zgodnjo detekcijo poţara. Visoka imunost na laţne alarme s kombinacijo več senzorjev.

CO senzor

Poškodbe povzročene z dimom Reakcija telesa

Ogljikov monoksid (CO)

Zavest

Ogljikov dioksid (CO2)

Plin brez barve, vonja in okusa Povišana hitrost dihanja CO plin se do 250 krat hitreje veţe na rdeče krvno barvilo (hemoglobin) v rdečih krvnih telescih kot kisik. Hemoglobin ima ţivljenjsko pomembno vlogo, ker veţe vdihani kisik in ga nosi celicam vseh tkiv.

Učinek

Višji krvni tlak

Respiratorna paraliza Posledica je respiratorna paraliza Neobčutljivost, nezavest

Posledica je dušenje 8 do 10 % vol

Koncentracija in čas

2 do 3 minute Koncentracija in čas

0,1 do 0,2 % vol 3 minute

Zadušitev Koncentracija in čas

Učinek

16

www.hls-austria.com

0,3 do 0,5 % vol

20 % vol

nekoliko minut

nekoliko minut Poškodba možganov in srca


3.2.6.

OTblue - kombinirani optično termični javljalnik z modrim izvorom svetlobe

Javljalnik je še posebej primeren za odprte poţare, kjer lahko zamenja obstoječe ionizacijske javljalnike. Javljalnik omogoča javljanje testnih poţarov TF1 in TF2 opisanih v specifikacijah EN 54-9. Kombiniran javljalnik OTblue je inteligentni javljalnik z napredno časovno analizo signala, decentralizirano logiko, samodejnim testiranjem in samodejnim prilagajanjem vplivom iz okolice. Vgrajen seznam alarmov in ostalih podatkov omogoča naknadno analizo dogajanja. Vgrajen ima indikator alarma in omogoča programsko naslavljanje. Javljalnik ima vgrajen kratkostični izolator in omogoča priklop ločenega svetlobnega indikatorja.

Kombiniran javljalnik z vgrajenim optičnim senzorjem dima in termičnim senzorjem. Komora optičnega dela javljalnika je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo na področju javljanja poţara, kar omogoča zgodnje odkrivanje tlečih ali odprtih poţarov in poţarov pri katerih nastaja visoka temperatura.

IQ8Quad OT blue - princip detekcije Nove rešitve z "modro" tehnologijo Uporaba modre svetlobe svetlobnega izvora namesto infra rdeče. Novi algoritmi detekcije.

17


4.

IQ8Quad javljalnik z vgrajeno napravo za alarmiranje

Dimenzije (mm)

Javljalniki poţara z O2T tehnologijo. Vgrajena sirena, bliskavica in govorno sporočilo. Napajanje iz zanke, zato dodatno napajanje ni potrebno. Nadzor nad vsakim alarmnim elementom (sirena, bliskavica, govorno sporočilo) posebej. Kljub vsem funkcijam uporabi samo en naslov na zanki. Samodejna sinhronizacija alarmnih elementov. Nastavljiva glasnost zvoka (do 92 dB na 1 m, za DIN ton). Moţnost kombinacije sporočil o alarmu in evakuaciji. Na voljo 5 govornih sporočil za alarm, evakuacijo, informacije in test v 5 jezikih. Moţnost tovarniške dograditve poljubnega govornega sporočila. Več kot 15 tonov sirene (DIN ton, Ameriška sirena, NFPA hupa, BS 5839-1 toni 1-8, šolski zvonec ).

Različne vrste javljalnikov:

Vrsta javljalnika O2T/F O2T/So O2T/FSp O2TSp

18

www.hls-austria.com

Vrsta alarmnega elementa bliskavica sirena bliskavica, sirena, govorno sporočilo sirena, govorno sporočilo


IQ8Naprave za alarmiranje V odvisnosti od vrste naprav za alarmiranje, lahko na esserbus PLus zanko sistema za javljanje poţara IQ8Control poveţemo največ 32 IQ8Alarm elementov. Število elementov se lahko zmanjša zaradi drugih aktivnih elementov na zanki ali z dolţino zanke. Alarm se na elementih signalizira s pomočjo bliskavice, sirene in govornega sporočila. Dodatno napajanje ni potrebno. Nastavljiva glasnost zvoka (do 92 dB na 1 metru, za DIN ton). Samodejna sinhronizacija alarmnih elementov. Moţnost kombinacije sporočil o alarmu in evakuaciji. Moţnost kombinacije hupe in govornih sporočil. Več tonov hupe (DIN ton, Ameriška sirena, NFPA hupa, BS 5839-1 toni 1-8, šolski zvonec ). Na voljo 5 govornih sporočil za alarm, evakuacijo, informacije in test v 5 jezikih. Moţnost tovarniške dograditve poljubnega govornega sporočila.

Dimenzije (mm)

75

60

25

112

Različne vrste zančnih naprav za alarmiranje: Vrsta alarmnega elementa IQ8Alarm IQ8Alarm IQ8Alarm IQ8Alarm IQ8Alarm

Vrsta alarmnega elementa sirena bliskavica sirena, bliskavica sirena, govorno sporočilo bliskavica, sirena, govorno sporočilo

19


5.

IQ8TAM - Modul tehničnega alarma Modul tehničnega alarma IQ8TAM se poveţe na zanko sistema za javljanje poţara IQ8Control in omogoča priklop, prenos in prikaz tehničnega alarma. Modul ima vgrajen kratkostični izolator, ki v primeru kratkega stika na zanki, izklopi del zanke med dvema kratkostičnima izolatorjema, ki je v okvari in s tem omogoči nadaljnjo delovanje preostalega dela zanke in elementov na njej.

Dimenzije (mm)

20

www.hls-austria.com

Priklop na zanko sistema za javljanje poţara IQ8Control. Modul za priklop, prenos in prikaz tehničnega alarma. Napajanje iz zanke, zato dodatno napajanje ni potrebno. Vgrajen kratkostični izolator. Kompaktni dizajn. Priklop nadziranih kontaktov iz drugih elementov za javljanje poţara. Montaţa na DIN letvico.


5.1.

esserbus vhodno / izhodni modul Lastnosti modula: Enostavna in hitra montaţa modula. Dodatno napajanje iz centrale ali zunanje napajanje. Moduli z vhodom za nadzor zunanjega napajanja. Odlična zanesljivost zaradi nadziranih elementov modula. Namestitev na zanko skupaj z javljalniki. Do 32 esserbus modulov na zanko. Do 100 esserbus modulov na centralo. Prihranek pri kablaţi. Enostavna konfiguracija s pomočjo orodja za programiranje tools 8000. Vgrajen kratkostični izolator za izklop dela zanke med dvema kratkostičnima izolatorjema. Dimenzije (odvisno od vrste) 82 x 82 x 20 mm ali 183 x 131 x 47 mm. Na voljo ohišje za 1 ali 2 esserbus® modula s stopnjo zaščite IP 40.

21


5.2.

Ločen svetlobni indikator Poţarni javljalniki nameščeni v tehnični strop, pod ali v prezračevalni jašek morajo biti v svoji poţarni coni ali pa mora biti omogočena enostavna identifikacija in lokalizacija javljalnika, ki je v alarmu. V ta namen se uporabljajo ločeni svetlobni indikatorji. Napajanje iz zanke, zato dodatno napajanje ni potrebno. Zelo majhna poraba. Utripajoč visoko svetleč svetlobni indikator s 180º kotom vidljivosti. Poljubno programirljiv. Enostavna namestitev v zidno luknjo premera 55 mm. Do 3 ločeni svetlobni indikatorji na javljalnik poţara IQ8Quad (največ 103 na zanko).

Dimenzije (mm)

82

85

22

www.hls-austria.com


6.

IQ8Wireles - brezžične naprave Najnovejša centrala za javljanje poţara IQ8Control poleg običajnih elementov na zanki omogoča tudi priklop brezţičnih adresabilnih elementov. V ta namen se na zanko dodajo brezţični sprejemniki. IQ8Wireless brezţični modul (Kataloška št.: 805595)

IQ8Wireless -

Dvopasovni prenos Brezţični elementi sistema za javljanje poţara IQ8Wireless za komunikacijo uporabljajo dve frekvenci (433 in 868 Mhz). IQ8Wireless tehnologija temelji na preklapljanju med 24 kanali, da se zagotovi najvišja varnost in kakovost prenosa podatkov. Frekvenčni pas se zamenja samodejno v primeru napake v prenosu na prvem.

brezţični prehod (Kataloška št.: 805594)

Javljalnik ni vključen!

IQ8Wireless brezţično podnoţje javljalnika

+

(Kataloška št.: 805593) Javljalnik ni vključen!

Doseg brezţičnih elementov je največ 300 m, ko so elementi v vidnem polju. Znotraj zgradb se doseg zmanjša v odvisnosti od vrste materialov in debeline zidov. Brezţični sistem IQ8Wireless zagotavlja ustrezno stopnjo zaščite pred elektromagnetnimi vplivi pod normalnimi vplivi iz okolja. Brezţični elementi uporabljajo elektromagnetno valovanje za prenos podatkov, zato lahko vplivajo na druge brezţične sisteme v prostoru, če se le ti ne uporabljajo v skladu z navodili ali niso nameščeni po predpisih. Brezţični elementi IQ8Wireless ustrezajo zahtevam standarda R&TTE - smernica 1999/5/EG poglavje 3.

IQ8Wireless - brezţični vmesnik (Kataloška št.: 805601, rdeč), za ročno tipko

+

or

+

IQ8Wireless - okvir (Kataloška št.: 805603, rdeč) za montaţo naprav za alarmiranje na IQ8Wireless brezţični vmesnik (Kataloška št.: 805601, rdeč)

+ IQ8Wireless - okvir (Kataloška št.: 805603, rdeč) za montaţo IQ8Quad javljalnika (z ali brez vgrajene naprave za alarmiranje) na IQ8Wireless brezţični vmesnik (Kataloška št.: 805602, bel)

+ 23


6.1.

IQ8Wireless- brezžični modul

Lastnosti brezžičnega modula S pomočjo tehnologije IQ8Wireless lahko avtomatske javljalnike, ročne javljalnike in naprave za alarmiranje poveţemo v sistem za javljanje poţara brez ţic. IQ8Wireless elementi lahko razširijo obstoječ ţični sistem za javljanje poţara ali tvorijo samostojni sistem. Ko IQ8Wireless sistem uporabimo samostojno, ga lahko priključimo na sistem za javljanje vloma ali na sistem za upravljanje zgradb. Doseg brezţičnih elementov je do 300 m, dejanska največja razdalja pa je odvisna od vrste uporabljenih materialov in debeline zidov, ter vplivov iz okolice.

Dimenzije (mm)

IQ8Wireless brezţično podnoţje javljalnika ali brezţični vmesnik dodelimo IQ8Wireless brezţičnemu modulu ali prehodu s pomočjo orodja za programiranje tools 8000. Samodejno preverjanje kapacitete baterije omogoča javljanje iztrošenosti baterije in potrebo po zamenjavi, na centralo za javljanje poţara ali IQ8Wireless brezţični modul. Dvopasovni prenos (433 in 868 MHz) in tehnologija preklapljanja med 24 kanali. Komunikacija z do 321) IQ8Wireless brezţičnimi javljalniki (največ 101) brezţičnih naprav za alarmiranje). Vsak komunikacijski modul (brezţični modul in prehod) je mogoče direktno povezati v IQ8Control esserbus® zanko. Komunikacijske module lahko razvrstimo v do 32 1) con. Prenos alarma in napake iz brezţičnih elementov v skladu s standardom EN 54-2. Moţnost povezave v esserbus® zanko ali konvencionalni sistem za javljanje poţara. Moţnost samostojnega delovanja. Izhodi za napako in alarm.

1)

Sistemske omejitve - preverite nacionalne standarde in predpise

24

www.hls-austria.com


6.2.

IQ8Wireless- brezžični prehod

Uporaba Brezţični prehod se poveţe na esserbus ali esserbus PLus analogno zanko centrale za javljanje poţara IQ8Control. Analogna zanka (sistemske omejitve) Brezţični prehod porabi en naslov na zanki. Prehod zmanjša največje skupno število elementov na zanki za 12 elementov. Največ 9 IQ8Wireless prehodov na zanko. Največ 18 IQ8Wireless prehodov na centralo za javljanje vloma IQ8Control C. Največ 45 IQ8Wireless prehodov na centralo za javljanje vloma IQ8Control M. Do 101) IQ8Wireles javljalnikov na brezţični prehod. Vsak brezţični javljalnik je lahko v svoji coni. Moţnost priklopa ločenega svetlobnega indikatorja.

Dimenzije (mm)

Možnosti priklopa brezžičnih elementov na prehod Največ 9 IQ8W1)ireless prehodov na zanko, vsak z dodeljenimi 10 IQ8Wireles javljalniki. IQ8Wireless brezţično podnoţje javljalnika (z IQ8Quad javljalnikom brez alarmnega elementa). IQ8Wireless brezţični vmesnik (z IQ8Quad javljalnikom z napravo za alarmiranje). IQ8Wireless brezţični vmesnik (z IQ8MPC ročnim javljalnikom). IQ8Wireless brezţični vmesnik (z IQ8Alarm napravo za alarmiranje). Na zanko z maksimalnim številom IQ8Wireless brezţičnih elementov ni mogoče povezati drugih zančnih elementov. V kolikor so potrebni še drugi zančni elementi, je potrebno zmanjšati število brezţičnih elementov.

1)

Sistemske omejitve - preverite nacionalne standarde in predpise

25


6.3.

IQ8Wireless- brezžični vmesnik

IQ8Wireless brezţični vmesnik za poţarne javljalnike IQ8Quad ali naprave za alarmiranje IQ8Alarm. Vmesnik se brezţično poveţe z IQ8Wireless modulom ali IQ8Wireless prehodom.

Dimenzije (mm)

135

20 135

26

www.hls-austria.com

Dvopasovni prenos (433 in 868 MHz) in tehnologija preklapljanja med 24 kanali. Identifikacija posameznega elementa na IQ8Control vmesniku. Stalno preverjanje delovanja. Indikator alarma in delovanja na nameščenem javljalniku. Prenos alarma in napake v skladu s standardom EN 54-2. Enostavna zamenjava baterije ali javljalnika. Javljanje napake v primeru odstranitve javljalnika ali naprave za alarmiranje iz vmesnika. Centrala preverja stanje baterije. Opozorilo za zamenjavo baterije v obdobju 32 dni. Ţivljenjska doba baterije je do 5 let, v odvisnosti od tipa javljalnika in vplivov okolice.


6.4.

IQ8Wireless- brezžično podnožje javljalnika

IQ8Wireless brezţično podnoţje javljalnika. Podnoţje se brezţično poveţe z IQ8Wireless modulom ali IQ8Wireless prehodom.

Dimenzije (mm)

Dvopasovni prenos (433 in 868 MHz) in tehnologija preklapljanja med 24 kanali. Identifikacija posameznega elementa na IQ8Control vmesniku. Stalno preverjanje delovanja. Indikator alarma in delovanja na nameščenem javljalniku. Prenos alarma in napake v skladu s standardom EN 54-2. Enostavna zamenjava baterije ali javljalnika s pomočjo orodja za namestitev javljalnika v podnoţje. Javljanje napake v primeru odstranitve javljalnika ali alarmnega elementa iz vmesnika. Centrala preverjanja stanje baterije. Opozorilo za zamenjavo baterije v obdobju 32 dni. Ţivljenjska doba baterije je do 5 let, v odvisnosti od tipa javljalnika in vplivov okolice.

27


6.4.1.

Domet

Doseg brezţičnih elementov je do 300 m, dejanska največja razdalja pa je odvisna od vrste uporabljenih materialov in debeline zidov, ter vplivov iz okolice. Na doseg vplivajo stene in stropi, elektromagnetne motnje iz drugih naprav, kar zmanjša domet na okoli 30 m. Pred montaţo brezţičnega sistema se priporoča merjenje

Vedno preverite domet

jakosti signala na dejanski lokaciji vsakega javljalnika. Orodje za programiranje tool 8000, od verzije V1.09, naprej omogoča optimizacijo lokacije namestitve brezţičnih elementov.

Karakteristike slabljenja signala

Lokacijo namestitve brezţičnih elementov je potrebno izbrati tako, da je razdalja med elementi najkrajša in tako, da se izognemo vplivom elektromagnetnega polja drugih naprav. Neprimerna lokacije namestitve brezţičnega elementa lahko vplivajo na domet signala. Različni vplivi iz okolice so lahko vzrok različnega slabljenja signala na poti med sprejemnikom in oddajnikom. Navedene so standardne vrednosti slabljenja radio signala, ki vstopa na prepreko pod kotom 90º (najmanjše slabljenje).

Največji domet med IQ8Wireless brezţičnim podnoţjem javljalnika in IQ8Wireless brezţičnim modulom lahko doseţemo, ko so elementi v vidnem polju in pod optimalnimi tehničnimi pogoji.

28

www.hls-austria.com


Primer 1) namestitve brezžičnega sistema za javljanje požara

Požarna cona 2

Poţarni sektor 2 je nastal zaradi stene odporne na poţar 90 minut (F90). Poţarni sektor 2 s poţarno odpornim E30 oţičenjem. Za IQ8Wireless - brezţični modul v poţarnem sektorju 2 je potrebno zagotoviti dodatno napajanje.

1)

Preverite nacionalne standarde in predpise

29


7.

Posebni javljalniki

7.1.

Aspiracijski javljalnik LRS compact/EB

Dimenzije (mm)

225

225

85

Aktivni sistem z moţnostjo priklopa na zanko za zelo zgodnje odkrivanje poţara na osnovi laserske tehnologije. Javljalnik sestavlja laserska merilna komora, ki s pomočjo zmogljivega procesorja in posebnih algoritmov loči med dimom in drugimi delci, ter omogoča sprotno prilagajanje delovanja stanju okolice. Vzorčevalna cev skrbi za stalno dovajanje vzorcev zraka iz nadzorovane okolice v merilno komoro. Aspiracijski sistem se uporablja na kritičnih področjih, kjer je zahtevana najvišja stopnja zanesljivosti javljanja poţara. Minimalna prekinitev dela zaradi hitre reakcije, na primer v telekomunikacijskih prostorih, streţniških sobah, posebno čistih prostorih, računalniških centrih, kot tudi v prostorih s stalno prisotnim prahom in drugo umazanijo v zraku, kjer bi točkasti dimni javljalniki javljali laţne alarme. Ustanove kot so bolnice, gledališča, letališča, kjer je potreba evakuacija velikega števila ljudi. Objekti z visokimi stropi in velikim pretokom zraka, kot so skladišča, hladilnice, športne dvorane, hangarji. Objekti, kjer je omejen pristop in je potreben nevpadljiv sistem za javljanje poţara, kot so zapori. Muzeji, razni arhivi, znanstveni laboratoriji, kjer je zanesljivost javljanja neprecenljive vrednosti.

Primer namestitve Nadzor prostora z eno vzorčevalno cevjo

Slika prikazuje primer razporeditve vzorčevalnih cevi v prostoru. Zaţelena je meanderska oblika razporeditev cevi na stropu ali tehničnem stropu. Sistem je primeren tako za manjše kot večje objekte. Ţeleno pokritost prostora doseţemo s pravilno razporeditvijo LRS enot in vzorčevalnih cevi.

30

www.hls-austria.com


7.2.

Linijski javljalnik toplote LWM-1

Linijski javljalniki toplote LWM-1 zagotavljajo zanesljivo in hitro detekcijo poţara in pregrevanja. Javljalnik je mogoče uporabiti v prostorih, kjer zaradi višine ali razgibanega stropa ni mogoče namestiti standardnih točkastih javljalnikov poţara. Primeren je tudi za namestitev v prostore z mnogimi vplivi iz okolja. Primeri uporabe Rezervoarji v rafinerijah Kabelske trase Več nadstropne garaţne hiše Tekoči trakovi Odlagališča odpadkov Predori, podzemne ţeleznice Seţigalnice

Dimenzije (mm)

Princip delovanja

120

200

80

Sistem je sestavljen iz procesne enote in termičnega kabla. Termični kabel sestavljajo štirje bakreni vodniki z izolacijo z negativnim temperaturnim koeficientom. Konci termičnega kabla so povezani tako, da tvorijo 2 neodvisni zanki. Prekinitev ene izmed zank je napaka v sistemu. Povišana temperatura povečuje električno upornost med zankama in v primeru prekoračitve tovarniško nastavljene temperature procesna enota javi alarm.

Razporeditev termičnega kabla v garažni hiši Največja dolţina termičnega kabla je 300 m Lastnosti sistema: Linijski javljalnik za srednje in velike objekte. Visoka stopnja odpornosti na laţne alarme v okoljih s teţkimi pogoji. Odporen na mehanske in kemične vplive, korozijo, vlago in prah. Največja dolţina termičnega kabla je 300 m. Priključni kabel dolţine največ 1.200 m. Enostavna namestitev in konfiguracija. Minimalno vzdrţevanje.

31


7.3.

Plamenski javljalnik

Plamenski javljalniki zaznavajo vidno in nevidno sevanje plamena v različnih spektralnih področjih: od ultravijoličnega do infrardečega sevanja. Za javljanje se uporabljata dve vrsti senzorjev: Infrardeči senzor. Ultravijolični senzor. Javljalnik zazna utripanje sevanja (z valovno dolţino okoli 0.8µm) v različnih spektralnih področjih in zelo zanesljivo in hitro odkrije poţar s plamenom. Plamenski javljalniki se uporabljajo v prostorih z visokim stropom (do 20 m), kjer lahko pričakujemo hiter razvoj odprtega plamena. Najpogosteje se uporabljajo v kombinaciji z ostalimi vrstami javljalnikov.

Plamenski javljalnik (primer).

Za resetiranje plamenskega javljalnika je potreben opcijski reset - modul (Kataloška št.: 781332/33). V eksplozijsko ogroţenih območjih se plamenski javljalniki namestijo v posebna ohišja.

7.4.

Javljalniki za eksplozijsko ogrožena območja (Ex) Eksplozijsko ogroţena območja so območja, kjer je v določenih okoliščina velika nevarnost eksplozije. Zaradi mnogih potencialnih povzročiteljev eksplozije ostanejo mnoga eksplozijsko nevarna območja na prvi pogled neprepoznana. Tak primer so prostori v katerih lahko pride do eksplozije prahu. Laţje se identificirajo eksplozijsko nevarna območja, kjer je moţnost eksplozije plinov ali tekočin. Takšna nevarnosti je na primer v rudnikih zaradi eksplozije metana. Javljalnik serije 9100 z Ex certifikatom. Javljalnikov iz serije 9100 ni mogoče direktno priklopiti na analogno zanko. Za priklop elementa na zanko je ® potrebna bariera (kataloška št.: 764744) in esserbus vhodno izhodni modul. Tak način priklopa omogoča uporabo prednosti javljalnikov, kot je prilagajanje na okolico in kombinirana tehnologija, tudi v eksplozijsko ogroţenih prostorih.

32

www.hls-austria.com


7.5.

Vzorčna komora

Vzorčna komora je namenjena zaznavanju dima v prezračevalnih in klima kanalih. Sestavljena je iz ohišja z vgrajenim javljalnikom dima ter dovodne in odvodne cevi (venturijeva cev). Indikator pretoka v vzorčni komori prikazuje pretok zraka v kanalu. Filter v vzorčni komori zrak očisti, da ne povzroča laţnih alarmov ali okvar javljalnika. Če je vzorčna komora nameščena na dostopnem mestu je njeno vzdrţevanje zelo enostavno in ekonomično. Stanje javljalnika je dobro vidno izven komore. Komplet ne vsebuje javljalnika, podnoţja javljalnika in venturijeve cevi. Inteligenten OTI (kombinirani optični, termični in ionizacijski) javljalnik zdruţuje prednosti treh principov javljanja poţara v enem javljalniku. Tak način detekcije omogoča zanesljivo javljanje vseh vrst poţara.

Vzorčna komora (primer).

Vzorčno komoro je mogoče enostavno priklopiti na esserbus® ali esserbus® PLus in s tem uporabiti vse prednosti preizkušene zančne tehnologije.

Vzorčna komora Delovanje vzorčne komore temelji na venturijevem principu. Kabel do javljalnika 0,6 mm 2 do največ 1,5 mm2. Temperatura okolice: -10 do +60° C Hitrost pretoka zraka: največ 20 m/s Stopnja zaščite: IP54 Material ohišja: ABS plastika Teţa: 0,7 kg Dimenzije: 120 mm x 110 mm x 300 mm

Venturijeva cev Dolţina: 0,6 m / 1,5 m / 2,8 m Teţa: 0,2 kg / o,6 kg / 1,2 kg Material: aluminij

33


8.

Zgradba sistema skladno z DIN EN 54 predpisi

8.1.

Definicije / terminologija

Centrala za javljanje požara IQ8Control

Motnja na centrali za javljanje poţara lahko vpliva na 2 področje detekcije s skupno površino največ 12.000 m in ne na več kot 512 javljalnikov. V primeru, ko nedelujoča centrala za javljanje poţara pokriva področje večje od 12.000 m 2 ali več kot 512 javljalnikov, morajo skupine javljalnikov kljub motnji delovati naprej. Poţarni alarm mora biti prikazan na mestu s 24 urno prisotnostjo ljudi v obliki zbirnega svetlobnega in zvočnega alarma. Če je predviden prenos poţarnega alarma na oddaljeno mesto, se mora poţarni alarm ob alarmu tudi prenesti. Na oddaljenem sprejemnem mestu za alarme mora biti zagotovljeno 24 urno deţurstvo.

Upravljalna in prikazovalna plošča

Motnja na centrali za javljanje poţara lahko vpliva na 2 področje detekcije s skupno površino največ 12.000 m in ne na več kot 512 javljalnikov. Če je področje detekcije večje kot 12.000 m 2 ali je število javljalnikov na centralo večje kot 512, je potrebno predvideti še eno prikazovalno enoto (skupaj s potrebnimi elementi za dekodiranje signalov) in sicer: Pasivna rezervna enota (prikazovalna enota s svetlobnimi indikatorji stanja con). Naprava za beleţenje dogodkov z vzporednim načinom delovanja - npr. tiskalnik. Pod temi pogoji je lahko detekcijsko področje velikosti do 48.000 m2.

LCD prikazovalna plošča Redundantni sistem V koliko ima centrala redundantno obdelavo podatkov in enoto za prikaz podatkov (npr. FACP 8008) je lahko področje detekcije večje kot 48.000 m2.

34

www.hls-austria.com


Javljalno področje Javljalno področje lahko pokriva samo eno nadstropje stavbe, z izjemo stopnišč, svetlobnih jaškov, jaškov dvigala in gradnje v obliki stolpičev, ki jih je potrebno obravnavati kot ločeno javljalno področje v celoti. Velikost javljalnega področja ne sme presegati poţarnega sektorja v gradbenem smislu in ne sme pokrivati področja večjega od 1.600 m2. Več prostorov je mogoče zdruţiti v eno javljalno področje, samo če so ti prostori: eden poleg drugega, jih ni več kot 5 in skupna površina ne presega 400 m2. ali eden poleg drugega, vhodi vidni na prvi pogled, skupna površina ne presega 1.000 m 2 in so ločeni svetlobni indikatorji, ki prikazujejo alarm v prostoru, na vidnem mestu v bliţini vrat. Če je le mogoče morajo biti ločeni svetlobni indikatorji nameščeni nad vrata vsakega prostora in ustrezno označeni (skladni z DIN 14623 standardom). Ali pa morajo biti prostori s poţarom ustrezno prikazani na centrali za javljanje poţara.

35


Sektorji naprav za alarmiranje

Sektorje naprav za alarmiranje je mogoče programirati s pomočjo orodja za programiranje tool 8000. Vsakem sektorju se lahko dodeli drugačno sporočilo za alarm ali evakuacijo. Na voljo več vrst sporočil, za zagotovitev učinkovitega sistema za opozarjanje na nevarnost.

Alarm in evakuacija

Primer: Razpoložljiva govorna sporočila javljalnika IQ8Quad z vgrajeno napravo za alarmiranje

36

www.hls-austria.com


Požarni sektorji

Stavba je razdeljena na poţarne sektorje, da se v največji moţni meri omeji hitro širjenje poţara po navpičnih oziroma vodoravnih povezavah.

Razred poţarne odpornosti F90 - bariera odporna na poţar 90 minut

Cone javljalnikov Cona lahko vključuje samo javljalnike iz enega javljalnega področja. Ročni javljalniki in avtomatski javljalniki morajo biti v različnih conah. Cona ne sme vsebovati več kot 10 ročnih, cona avtomatskih pa ne več kot 32 javljalnikov. Avtomatski javljalniki v tehničnem stropu ali podu ali na kabelskih kanalih morajo biti v svoji poţarni coni. V eni coni so lahko samo, če je razvidno, kateri javljalnik je sproţil alarm, na primer s pomočjo ločenega svetlobnega indikatorja. Javljalniki v prezračevalnih napravah morajo biti v svoji poţarni coni. Če ima objekt več kot dve kleti, gledano od vhoda za gasilce, morajo obstajati ločene cone za ročne javljalnike v kletnem delu stopnišča in v delu nad kletjo. Nadstropje, kjer je vhod za gasilce, mora spadati k coni javljalnikov nad kletjo. Na centrali mora obstajati moţnost posamičnega in neodvisnega izklopa posameznih con javljalnikov. *Omejitev nemških predpisov (VdS 2095)

37


Požarna zanka Navodila za projektiranje skladno z ustreznim DIN standardom: V eno zanko je mogoče povezati do 128 zančnih elementov. Ročni in avtomatski javljalniki so lahko v isti zanki. Poţarne cone povezane 2v isto zanko ne smejo presegati površine 6.000 m . Zanka lahko poteka skozi več poţarnih sektorjev. Odhodni in povratni kabel zanke morata biti ločena.

*Esser največ 127 zančnih elementov

38

www.hls-austria.com

V zanko je lahko povezanih do 128 zančnih elementov. Cone morajo biti sprogramirane tako, da vsaka cona vsebuje največ 32 avtomatskih javljalnikov ali 10 ročnih javljalnikov.


8.2.

Ukrepi za preprečevanje lažnih alarmov

Centrale za javljanje poţara lahko vsebujejo tehnične ukrepe za zmanjšanje števila laţnih alarmov. Potrjevanje stanja alarma: -

zakasnitev alarma Alarm je signaliziran, če po zakasnitvi (največ 10 sekund) še vedno obstajajo pogoji za alarm. dvojavljalniška odvisnost dvoconska odvisnost

V primeru dvojavljalniške ali dvoconske odvisnosti razdalja med dvema neodvisnima javljalnikoma ne sme biti krajša od 2,5 m. Odvisnost stanja alarma od več kot dveh javljalnikov ali con ni dovoljena, razen v posebnih primerih. V primeru več različnih javljalnikov ali senzorjev, ki javljajo različne poţarne veličine (na primer dim in temperaturo) je potrebno upoštevati njihovo največje področje detekcije glede na višino namestitve javljalnika. Kombinirani javljalniki, ki so integrirani v isto ohišje se ne smatrajo kot dvojavljalniška odvisnost. Če prostor ni standardne kvadratne oblike, je potrebno upoštevati priporočila glede razdalje med avtomatskim javljalnikom in stropom in najvišjo moţno višino montaţe javljalnika. Upoštevati je potrebno nagib stropa ali strehe. V posebnih primerih je potrebno definirati tudi dodatne načine za preprečevanje laţnih alarmov.

Centrale za javljanje poţara lahko vsebujejo ukrepe za zmanjšanje števila laţnih alarmov tako, da mora posredovati uporabnik. Prenos na deţurno sluţbo je zakasnjen toliko časa, da osebje na objektu lahko preveri pravilnost alarma. Upoštevati je potrebno sledeče omejitve: Zakasnitev prenosa je moţna samo v času prisotnosti ljudi na objektu. Sporočila na centrali morajo biti potrjena najkasneje v 30 sekundah. Če sporočilo ni potrjeno, mora biti posredovano naprej v največ 30 sekundah. Največji čas preverjanja stanja alarma je lahko 3 minute po potrditvi sporočila. Če med preverjanjem stanja alarma pride do ponovnega alarma se mora alarm posredovati naprej brez zakasnitve. Vklop zakasnitve prenosa je potrebno aktivirati ročno. Izklop zakasnitve mora biti avtomatičen, omogočen pa mora biti tudi ročen izklop zakasnitve. Pri projektiranju dvojavljalniške ali dvoconske odvisnosti enakih javljalnikov, največje število javljalnikov v coni ostane nespremenjeno. Določeni centri omogočajo direkten prenos alarma na njihovo deţurno sluţbo samo takrat, ko so javljalniki povezani v dvojavljalniško ali dvoconsko odvisnost. Pozor: Ročni javljalniki so vedno izvzeti iz ukrepov za preprečevanje laţnih alarmov.

Kompleksna obdelava parametrov iz senzorjev: -

primerjava izmerjenih veličin s tipičnimi vzorci kombinirani javljalnik z več senzorji

39


8.2.1.

Namestitev točkastih javljalnikov

Avtomatski javljalniki morajo biti nameščeni tako, da jih lahko poţarne veličine, ki jih javljalnik odkriva (dim, toplota, plin), nemoteno doseţejo. Število in namestitev javljalnikov je odvisna od: višine prostora, površine prostora, oblike stropa in strehe površine, ki jo lahko nadzira javljalnik.

Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti javljalnikov dima, za aktiviranje gašenja ali drugih naprav za preprečevanje širjenja poţara, je potrebno največje področje detekcije posameznega javljalnika zmanjšati za 50%. Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti termičnih javljalnikov, je potrebno največje področje detekcije posameznega javljalnika zmanjšati za 50%. Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti naj bo razdalja med dvema odvisnima javljalnikoma manjša od 2,5 m. Odvisnost več kot dveh javljalnikov ali več kot dveh con javljalnikov za javljanje poţara ni dovoljena, razen v posebnih primerih. Pri več senzorskih javljalnikih, ki javljajo različne poţarne veličine (na primer dim in temperaturo) je potrebno upoštevati največje področje detekcije za javljalnike dima, razen kadar je mogoče funkcijo dimnega senzorja izklopiti. V tem primeru se upošteva področje detekcije za termične javljalnike. Kombinirani javljalniki, ki so integrirani v isto ohišje se ne upoštevajo kot dvojavljalniška odvisnost.

V vsakem prostoru, ki ga ţelimo nadzorovati mora biti nameščen vsaj en javljalnik, razen prostora z majhno poţarno obremenitvijo ali kjer ni moţnosti za širjenje poţara (sanitarije, prhe ipd.). Kot poseben prostor je treba takrat, ko se lahko pričakujejo poškodbe ljudi, upoštevati tudi delno ločena področja, v katera se lahko razširi dim. V prostorih s prisilnim prezračevanjem skozi perforirani strop je potrebno zapreti prezračevalne odprtine okoli javljalnikov v premeru 0,5 m. Število točkastih javljalnikov se določi z upoštevanjem največjega detekcijskega področja, ki ga lahko pokriva posamezen javljalnik. Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti javljalnikov dima je potrebno največje področje detekcije posameznega javljalnika zmanjšati za vsaj 30%.

40

www.hls-austria.com

Če prostor ni standardne kvadratne oblike, je potrebno upoštevati priporočila glede razdalje med avtomatskim javljalnikom in stropom in najvišjo moţno višino montaţe javljalnika. Upoštevati je potrebno nagib stropa ali strehe. V posebnih primerih je potrebno definirati tudi dodatne načine za preprečevanje laţnih alarmov.


8.2.2.

Izbira javljalnika glede na karakteristike prostora

Karakteristike prostora Temperatura prostora Javljalnik dima / javljalnik plamena max. +50 °C

min. -20 °C

Termični javljalnik termični javljalnik s statičnim delovanjem pri temperaturi, ki je višja od okoliške min. 10 °C

pri temperaturi < 0°C je treba zagotoviti, da javljalniki ne zaledenijo

max. 35 °C

pri temperaturi < 0°C je potrebna uporaba termičnih javljalnikov z detekcijo naraščanja (z integriranim termičnim javljalnikom s statičnim delovanjem)

Pretok zraka Javljalnik dima Konstantno največ 5 m/s Začasno največ 10 m/s

Termični javljalnik / javljalnik plamena Ni omejitev

Če ni drugačnih omejitev v lokalnih predpisih.

Tresljaji Izogibajte se tresljajev. Predvidite ukrepe za preprečitev tresljajev! Vlaţnost zraka Največ 95% relativne vlaţnosti. Brez kondenzacije! Dim, prah in podobni delci v zraku Javljalnik dima / termični javljalnik

Javljalnik plamena

Vir laţnih alarmov! Ni omejitev, razen v posebnih primerih Uporaba protiprašnega filtra, prestavitev (vlaţen prah) javljalnika na primernejšo lokacijo ali uporaba OTblue, O2T/OTG v ali termičnih javljalnikov Vpliv svetlobe Javljalnik dima / termični javljalnik

Javljalnik plamena Moţni vir laţnih alarmov, na primer sončna svetloba, razsvetljava, odboj svetlobe, utripajoč izvor sevanja

Ni omejitev

Namestitev zaščitnih ščitov ali prestavitev javljalnika na primernejšo lokacijo. Sprememba tipa javljalnika (UV/IR)

41


8.3.

Višina namestitve javljalnika

Različne tehnologije javljanja poţara so omejene z višino nadziranega prostora. Višjih delov stropa, ki ne presegajo 10 % celotne stropne površine, ni potrebno upoštevati, razen, če predstavlja ta del stropa več kot 60 % največje področje detekcije posameznega javljalnika. Če je to področje večje, je potrebno višji del stropa upoštevati kot ločen prostor.

Razred 1

Razred 2

Razred 3

------- C,

Javljalnik plamena DIN 54-10 EN

Višina prostora

Javljalnik dima DIN EN 54-7

Termični javljalnik DIN EN 54-5:1989-09

Termični javljalnik DIN EN 54-5:2001-03 Razred A2, B, Razred 1

D, E, F in G Do 45 m

Neprimerni

Neprimerni

Neprimerni

Neprimerni

Primerni

Do 16 m

Neprimerni

Neprimerni

Neprimerni

Neprimerni

Primerni

Do 12 m

Primerni

Neprimerni

Neprimerni

Neprimerni

Primerni

Do 7,5 m

Primerni

Primerni

Neprimerni

Neprimerni

Primerni

Do 6 m

Primerni

Primerni

Primerni

Neprimerni

Primerni

Do 4,5 m

Primerni

Primerni

Primerni

Primerni

Primerni

max. 12 m

max. 7.5 m

Termični javljalnik (EN 54-5)

42

www.hls-austria.com

Javljalnik dima (EN 54-7)


Področje detekcije točkastih javljalnikov dima in termičnih javljalnikov

Površina prostora

Vrsta avtomatskega javljalnika

Višina prostora

Do 80 m2

Dimni javljalniki DIN EN 54-7

Do 12,0 m Do 6,0 m

> 80 m 2

Dimni javljalniki DIN EN 54-7

Od 6 do 12 m

< 30 m2

< 30 m2

Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 1 Termični javljalniki DIN EN 54-5:2001-03 r. A1 Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 2 Termični javljalniki DIN EN 54-5:2001-03 r. A2, B, C, D, E, F, G Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 3 Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 1 Termični javljalniki DIN EN 54-5:2001-03 r. A1 Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 2 Termični javljalniki DIN EN 54-5:2001-03 r. A2, B, C, D, E, F, G Termični javljalniki DIN EN 54-5:1989-09 r. 3

Nagib stropa < 20° > 20° 80 m 260 m2 80 m 2

80 m2 90 m2 110 m2

30 m2

30 m2

20 m2

40 m2

Do 7,5 m

Do 6,0 m Do 4,5 m Do 7,5 m

Do 6,0 m Do 4,5 m

Največje področje detekcije na posamezen javljalnik. Nagib strehe ali stropa glede na vodoravno linijo. Za strehe ali stropove z različnim nagibom upoštevamo najmanjši nagib (hitra širitev dima ali poţara).

Vodoravne površine skladno z DIN 54-7 (dim) in EN 54-5 (toplota)

A

Največje področje detekcije na posamezen javljalnik.

DH

Največja tlorisna razdalja poljubne točke do javljalnika. Nagib strehe ali stropa glede na vodoravno linijo. Za strehe ali stropove z različnim nagibom upoštevamo najmanjši nagib.

43


8.4.

Razdalja med javljalnikom in stropom ali streho

Višina prostora

Nagib stropa < 20° > 20° DL

DL

<6m

< 0,25 m

0,20 m do 0,5 m

>6m

< 0,4 m

0,35 m do 1,0 m

Razdalja med javljalnikom in stropom ali streho Termični javljalniki se namestijo neposredno na strop. Za javljalnike dima je razdalja med javljalnikom (DL) in stropom ali streho odvisna od višine prostora, nagiba stropa in od pričakovanega tvorjenja sloja vročega zraka pod stropom (glej tabelo standardnih razdalj).

DL Razdalja med javljalnikom dima in stropom. Nagib strehe ali stropa glede na vodoravno ravnino. Za strehe ali stropove z različnim nagibom upoštevamo najmanjši nagib (hitra širitev dima ali poţara).

Namestitev javljalnika na različne oblike stropa in strehe V prostorih z nagibom strehe večjim od 20, na primer vršne in šedaste strehe, je potrebno namestiti vrsto javljalnikov navpično pod slemenom ali najvišjim delom strehe na razdalji DL. V prostorih s šedasto streho, je potrebno vrste javljalnikov razporediti, kot je prikazano na sliki. V vsak šed je potrebno namestiti vrsto javljalnikov z razdaljo do strehe DL, ki je enaka poševni razdalji od slemena DV. V kolikor so potrebne nadaljnje vrste javljalnikov, je potrebno upoštevati razdaljo od stropa DL, kot pri strehah z nagibom do 20°. V primeru obokanih stropov uporabimo sledečo predpostavko: Povprečen nagib je manjši ali enak 20° če je GH / GB 0,182. Povprečen nagib je večji ali enak 20° če je GH / GB 0,182. Kjer je višina oboka GH = RH - VH in širina oboka GB.

44

www.hls-austria.com


8.5.

Namestitev javljalnika pod podeste, rešetke ali podobno

b l

Če je prostor navpično razdeljen z zaprtimi ali mreţastimi vodoravnimi podesti in je velikost podesta (dolţina, širina in površina) in višina podesta večja od mer v spodnji tabeli, je pod njih potrebno namestiti dodatne javljalnike. Mreţaste podeste se obravnava kot polne, zaradi moţnosti, da se mreţa zapre s postavljenimi predmeti. V primeru več podestov po višini, je v prostoru z manjšo verjetnostjo nastanka poţara, potrebno dodatne javljalnike namestiti le pod najniţji podest.

h

Razpored točkastih javljalnikov dima in termičnih javljalnikov Vrsta javljalnika

Višina h

Dolžina l

Širina b

Površina F

Termični javljalniki DIN EN 54-5

< 7,5 m

>2m

>2m

> 9 m²

<6m

>2m

>2m

> 16 m²

>6m do 12 m

> 3,5 m

> 3,5 m

> 31,5 m²

Javljalniki dima DIN EN 54-7

45


8.6.

Namestitev javljalnika na strop z nosilci

Nosilce, prezračevalne kanale in druge elemente pod stropom, ki se dotikajo stropa in so višji kot 3 % višine prostora ter hkrati višji kot 0,2 m je treba upoštevati. Višina D elementov se meri vedno v navpični smeri. Če elementov pod stropom po zgornji definiciji ni potrebno upoštevati, se točkovni dimni javljalniki pritrdijo na te elemente. Če so med nosilci in stropom prečni nosilci z višino D, ki presega 3 % višine prostora in je hkrati večja kot 0,25 m, obenem pa je prosta površina večja od 75 % skupne površine med nosilci in stropom, potem nosilcev ne glede na višino ni potrebno upoštevati. Preveriti pa je potrebno še kriterije prvega odstavka. Če je površina razdelkov pod stropom manjša od 60 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika A, lahko en javljalnik nadzoruje več polj, vendar njihova skupna površina ne sme presegati 120 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika A. Pri tem ne smejo biti prekoračene največje dovoljene razdalje med javljalniki. Če je površina razdelka, ki ga je potrebno nadzirati, večja kot 60 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika, je potrebno v vsak razdelek namestiti svoj javljalnik.

46

www.hls-austria.com

Če je višina nosilcev več kot 0,8 m, je potrebno v vsak razdelek namestiti svoj termični javljalnik ali javljalnik dima. Če ima stropno polje površino večjo kot 120 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika A, je potrebno vsako stropno polje upoštevati kot poseben prostor.

Elemente pod stropom višje kot 0,2 m ali višje kot 3 % višine prostora je treba upoštevati. Če je površina manjša od 60 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika, lahko en javljalnik nadzoruje več polj, če njihova skupna površina ne presega 120 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika. Potrebno je upoštevati največje dovoljene razdalje med javljalniki DH. Če je površina večja od 60 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika, je potrebno v vsak razdelek namestiti svoj javljalnik. Pri višini nosilcev več kot 0,8 m, je potrebno v vsak razdelek namestiti svoj javljalnik. Če je površina večja kot 120 % največjega področja detekcije posameznega javljalnika, je potrebno stropno polje upoštevati kot poseben prostor.


8.7.

Namestitev javljalnika v ozkih hodnikih in stropnih poljih

Razdalja med termičnimi javljalniki je lahko največ 10 m ali 5 m v primeru dvojavljalniške ali dvoconske odvisnosti. Razdalja med javljalniki dima je lahko največ 15 m ali 11 m v primeru dvojavljalniške ali dvoconske odvisnosti. V primeru, ko javljalniki aktivirajo avtomatsko gašenje ali podobne naprave za preprečevanje širjenja poţara, je lahko največja razdalja med javljalniki 7,5 m. Potrebno je upoštevati največje področje detekcije javljalnika.

Razdalja od javljalnika do prednje ali zadnje stene v hodnik ne sme biti večja od polovice navedenih razdalj. Po en javljalnik je potrebno namestiti tudi v kriţišča, stičišča in kote hodnikov.

8.8.

Oddaljenost javljalnika od sten

Javljalnik mora biti nameščen vsaj 0,5 m od stene. Izjema je hodnik ali prostor, ki je oţji kot 1 m. Če so na stropu klimatski ali prezračevalni kanali in druge razdelitve, ki se pribliţajo stropu na manj kot 0,15 m, mora biti javljalnik od njih prav tako oddaljen vsaj 0,5 m.

8.9.

Oddaljenost javljalnika od skladiščenih predmetov

Vodoravna razdalja med javljalnikom in skladiščenimi predmeti mora biti vsaj 0,5 m v vsaki točki okoli javljalnika.

47


9.

Namestitev ročnih javljalnikov

Ročni javljalniki morajo biti: dobro vidni. prosto dostopni. po potrebi dodatno označeni z označevalno ploščico skladno s standardom DIN 4066. nameščeni tako, da je gumb ročnega javljalnika na višini 1,4 m ± 0,2 m nad tlemi. Dovolj osvetljeni in vidni v vseh svetlobnih razmerah. Kjer je vgrajena varnostna razsvetljava, mora ta osvetljevati tudi ročne javljalnike. nameščeni na vseh evakuacijskih poteh.

48

www.hls-austria.com

Vsak nedelujoč ročni javljalnik mora biti primerno označen, na primer z napisom "NE DELUJE". Na lokacijah z nizko stopnjo poţarne ogroţenosti, razdalja med dvema ročnima javljalnikoma ne sme presegati 100 m. V posebno ogroţenih področjih ali kjer to zahteva gradbena kvaliteta objekta, razdalja med dvema ročnima javljalnikoma ne sme biti večja kot 40 m. Razpored ročnih javljalnikov mora biti takšen, da oseba kjerkoli v prostoru doseţe javljalnik po manj kot 30 m dolgi poti.


10.

Označevanje javljalnika

Shema za izbiro velikosti pisave na označevalnih ploščicah:

Označevalna ploščica s številko cone in javljalnika. Označevalna ploščica mora biti nameščena v neposredni bliţini javljalnika, na primer na podnoţju javljalnika. Potrebno je spoštovati lokalne predpise. Skladno z DIN 1450 standardom je za dobro vidljivost napisa na označevalni ploščici potrebno velikost pisave izračunati po naslednji enačbi: Velikost pisave (mm) = razdalja (m) : 0.3

Primer: Na oddaljenosti javljalnika 6 m, mora biti pisava na označevalni ploščici javljalnika velikosti 20 mm.

Javljalnik v coni 15 Številka javljalnika 3

1 6 / 4

Javljalnik v coni 16 Številka javljalnika 4

49


11.

Javljanje požara v prostorih z računalniško opremo

Nadzorne cone (Nc) Celoten prostor skupaj s predprostori je zaradi različne vrednosti naprav in podatkov v njih, razdeljen na različne nadzorne cone. Prostori s streţniki, v katerih se hranijo kritični podatki, imajo visoko vrednost, medtem ko imajo pomoţni prostori manjšo vrednost. Na razdelitev vplivajo predvsem ločilne gradbene stene. Na sliki je predstavljena razdelitev prostora z računalniško opremo na tri nadzorne cone.

Področje detekcije

Nc 1: Računalniški prostor in arhiv nosilcev podatkov. Prostor ima tehnični strop in pod. Podobno tudi prostor s telefonskimi centralami ali krmilnimi centralami. Nc 2: Prostori, ki mejijo na Nc1 in so dodeljeni računalniškim prostorom v uporabo skupaj s tehničnim stropom in podom. Namenjeni so za pripravo dela, periferne enote Če so od prostorov Nc1 ločeni s stenami, ki nimajo 30 minutne poţarne odpornosti, jih je potrebno vključiti v Nc 1. Nc 3: Ostali prostori, ki mejijo na Nc 2 in niso del računalniškega prostora. Od Nc 2 mora biti Nc 3 ločena s steno s poţarno odpornostjo najmanj F90.

Izbira vrste javljalnika

Nadzorne cone morajo tvoriti svoja javljalna področja. Glavni prostor, tehnični strop in tehnični pod morajo tvoriti svoja javljalna področja. Največja dovoljena površina 2 javljalnega področja v posamezni coni2je lahko 500 m v coni Nc 1, 1.800 m 2 v Nc 2 in 1.600 m v Nc 3.

V Nc 1 je potrebno namestiti javljalnike dima, ker je mogoče pričakovati začetni poţar s tlenjem in dimom. Da se zmanjša čas detekcije poţara, je potrebno izbrati javljalnike z visoko občutljivostjo. Tudi v Nc 2 in Nc 3 je najprimernejši javljalnik dima.

50

www.hls-austria.com


Število in namestitev točkastih javljalnikov dima

Število javljalnikov je potrebno določiti tako, da upoštevamo največje področje detekcije A posameznega javljalnika, prikazano v tabeli. Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti javljalnikov dima je potrebno največje področje detekcije posameznega javljalnika zmanjšati za vsaj 30%. Pri dvojavljalniški ali dvoconski odvisnosti javljalnikov dima, za aktiviranje gašenja ali drugih naprav za preprečevanje širjenja poţara, je potrebno največje področje detekcije posameznega javljalnika zmanjšati za 50%. Nadzorovati je potrebno tudi prezračevalni sisteme za prezračevanje ali klimatizacijo in to na dovodnem in na odvodnem kanalu. Javljalniki za nadzor teh sistemov morajo biti v svoji javljalni coni. Javljalniki v klimatskih kanalih, ki niso neposredno vidni, morajo imeti nameščene ločene svetlobne indikatorje na vhodu v nadzorovan prostor.

Največje področje detekcije A posameznega javljalnika v računalniških prostorih Nc 1

Nc 21)

Tehnični strop

40 m²

60 m²

Prostor

25 m²

40 m²

Tehnični pod

40 m²

60 m²

Nc 32) Skladno s poglavjem 8.2.1 Namestitev točkastih javljalnikov (DIN VDE 0833)

Nc

nadzorna cona

1)

fizična ločitev med C1 in C2 s steno odporno na poţar manj kot 30 minut (F30), sicer kot C1

2)

fizična ločitev med C2 in C3 s steno odporno na poţar manj kot 90 minut (F90)

11.1.

Javljanje požara v prostorih z električnimi in elektronskimi napravami

Splošno Prostori z električno in elektronsko opremo vključujejo prostore in predprostore za: naprave za obdelavo podatkov, naprave za oskrbo in distribucijo energije, vključno z napravami za brezprekinitveno napajanje - UPS, merilne, krmilne in regulacijske naprave, telefonske in naročniške centrale, klimatske naprave in klimatske omare, računalniško vodene obdelovalne stroje (CNC), CAD / CAM sisteme.

51


Nadzor prostora

Izvedba poţarnega sistema je odvisno od vgrajenih naprav in načina njihove uporabe. Ločimo: prostore z vgrajenimi električnimi in elektronskimi napravami, kjer se uporablja splošna načela za projektiranje poţarnega sistema z dodatnim nadzorom vgrajenih naprav. prostore za elektronsko obdelavo podatkov. Pri projektiranju je potrebno upoštevati splošna načela, obenem pa še dodatne zahteve (glej sliko Nadzorne cone - Nc) in dodaten nadzor vgrajenih naprav.

Nadzor vgrajenih naprav

Nadzor vgrajenih naprav, ki je mogoč v kombinaciji z nadzorom prostora. Omejuje se na direkten nadzor posameznih naprav, kar omogoča zgodnje odkrivanje in javljanje poţara. Načrtovanje, montaţa in vzdrţevanje sistema za nadzor vgrajenih naprav mora biti izvedeno skupaj s proizvajalcem opreme, projektantom in inštalaterjem sistema za javljanje poţara in gašenje. Upoštevati je potrebno vse predpise za javljanje poţara v prostorih z računalniško opremo. Celoten poţarni sistem skupaj z nadzorom posameznih naprav je odvisen od več okoliščin, ki jih je potrebno ovrednotiti ob oceni tveganja: Notranje in zunanje nevarnosti za poţar. Zaščite osebja. Gospodarskega pomena za podjetje. Prekinitev delovanja podjetja. Časa za ponovno vzpostavitev delovanja podjetja. Velikosti objekta, poloţaja, gradbenih ločitev, tehnične opreme. Velikost naprav in razporeditve. Prisotnosti ali odsotnosti osebja. Obstoječih zaščitnih ukrepov. Da se zagotovi celovita zaščita pred poţarom, je potrebno nadzirati tudi vse prezračevalne ali klimatske naprave. Potreben obseg poţarnega sistema se tvori z upoštevanjem zgornjih okoliščin in individualnih varnostnih in zaščitnih zahtev.

52

www.hls-austria.com


Načrtovanje

Sistem za nadzor vgrajenih naprav je potrebno načrtovati ob upoštevanju naslednjih kriterijev: Pogojev delovanja in razmer v okolici (temperatura, vlaţnost, aerosoli, prah, para, sevanje). Načina delovanja (področja z navzočnostjo ali brez navzočnosti ljudi, preglednost in dostopnost naprav, kratkotrajno ali dolgotrajno delovanje). Način hlajenja (naravno prezračevani prostori, prisilno prezračevani prostori ali hlajenje s tekočinskimi sistemi). Elektromagnetnega sevanja in njegovega vpliva. V en sistem za nadzor naprav in eno gasilno področje se lahko zdruţi največ pet sosednjih naprav, ki skupno delujejo, če niso med seboj oddaljene več kot 5 m. Če so naprave med seboj oddaljene več kot 5 m ali ne delujejo, morajo tvoriti ločena gasilna področja. Običajno se uporabljajo javljalniki dima. Če se naprave hladijo s tekočinami, je treba poţarni sistem v večini primerov prilagoditi.

Namestitev javljalnikov

Pri uporabi aspiracijskega javljalnika je potrebno v nadzor zajeti glavne hladilne in prezračevalne zračne tokove. To se po navadi doseţe tako, da se vzorčevalne odprtine aspiracijskega javljalnika postavijo ob izhodne prezračevalne odprtine nadzorovane naprave. Elementi javljalnika ne smejo opazno poslabšati pretoka zraka. Paziti je potrebno, da se ne zmanjša zanesljivost delovanja nadzorovane naprave. Vzdrţevanje aspiracijskega sistema mora biti kar se da enostavno, brez nepotrebnih posegov v nadzorovano napravo. Razpored in število aspiracijskih javljalnikov je potrebno po moţnosti uskladiti s proizvajalcem ali dobaviteljem nadzorovanih naprav. Če se v napravo vgrajujejo točkovni javljalniki dima, je največji dovoljeni nadzorni volumen enega javljalnika 2,5 m3. V vsako napravo je potrebno vgraditi najmanj en javljalnik. Če se predvideva zakasnjeno aktiviranje javljalnika zaradi posebne konstrukcije nadzorovane naprave, je potrebno vgraditi še dodatne javljalnike. Vgrajene elektronske ali električne naprave je ob upoštevanju zračnih tokov mogoče nadzorovati tudi s točkovnimi javljalniki izven naprave. Upoštevati je potrebno: ali se javljalnik lahko namesti v izhodni zračni tok, ali je razdalja med izstopno odprtino zračenja naprave in javljalnikom manj kot 1 , ali sta stopnja izmenjave in hitrost pretoka zraka v prostoru zanemarljiva.

53


Cone javljalnikov Javljalniki, ki nadzirajo prostor in javljalniki, ki nadzirajo naprave, morajo biti zdruţeni v različne cone. Več javljalnikov za nadzor ene naprave ali skupine sosednjih naprav, ki tvorijo funkcijsko celoto, je lahko zdruţenih v skupno cono.

Število naprav na en aspiracijski javljalnik je potrebno zmanjšati: če imajo naprave večje število izstopnih odprtin za prezračevanje, če naprave niso v neposredni bliţini.

Pri uporabi točkovnih javljalnikov lahko tvorijo eno cono samo javljalniki za nadzor največ 5 naprav. Aspiracijski javljalnik lahko nadzira največ 5 naprav, ki predstavljajo funkcijsko celoto, da se zagotovi dovolj zgodnje odkrivanje in javljanje poţara.

Če so naprave razmaknjene za več kot 5 m ali ne sestavljajo funkcijske celote, je potrebno uporabiti ločene aspiracijske javljalnike.

Primer načrtovanja požarnega sistema za EDP sobo

Poţarni sistem za popoln nadzor prostora in vgrajenih naprav v omarah.

Tehnični strop in pod EDP sobe: 7,5 m x 11 m = 82,5 m2

Klimatska naprava: 1 vzorčna komora

največje podro2čje detekcije 40 m2 82,5 m2 : 40 m = 3 javljalniki

Nadzor vgrajenih naprav: cona nadzira največ 5 naprav 10 EDP naprav = 2 coni aspiracijskih javljalnikov

Nadzor prostora: 7,5 m x 11 m = 82,5 m2 največje podro2čje detekcije 25 m2 82,5 m2 : 25 m = 4 javljalniki

54

www.hls-austria.com


Javljanje požara z linijskimi javljalniki

Nagib strehe Višina prostor RH

DH

A

< 20° DL

> 20° DL

< 6m

6m

1.200m2

< 0,3 m do 0,5 m

0,3 m do 0,5 m

> 6 m do 12 m

6,5 m

1.300 m2

0,4 m do 0,7 m

0,4 m do 0,9 m

> 12 m do 16 m*

7m

1500 m2

0,6 m do 0,9 m

0,8 m do 1,2 m

DH

Največja tlorisna razdalja poljubne točke do javljalnika.

A

Največje področje detekcije na posamezen javljalnik.

DL

Razdalja med javljalnikom dima in stropom. Nagib strehe ali stropa glede na vodoravno linijo. Za strehe ali stropove z različnim nagibom upoštevamo najmanjši nagib. Odvisno od potrebe in razmer v okolici (hiter razvoj poţara in širjenje dima).

*

Za prostore višje, kot 12 m se priporoča uporaba dveh linij javljalnikov. Niţji javljalniki morajo biti zamaknjeni glede na zgornje.

55


Javljanje požara v visokih regalnih skladiščih Izvleček iz DIN VDE 0833-2:

Visoko regalno skladišče je po tem navodilu skladišče, pri katerem je višina od tal do vrha najvišje uskladiščenega predmeta več kot 7,5 m. Če se za detekcijo uporabijo aspiracijski javljalniki, je potrebno namestiti vzorčevalne cevi na zunanji strani regala, pri dvojnih regalih pa po moţnosti v sredini dvojnega regala. Zgornji nivo vzorčevalnih odprtin za nadzor regala ne sme biti več kot 6 m pod stropom. Na navpični razdalji ne več kot 6 m je potrebno v vsakem nivoju predvideti vzorčevalno odprtino. Največja vodoravna razdalja med vzorčevalnimi odprtinami ne sme presegati 6 m. Prva in zadnja navpična ravnina vzorčevalnih odprtin ne sme biti več kot 3 m oddaljena od čelne ali končne ploskve regala. Največja razdalja med vzorčevalno odprtino in zunanjo površino regala ne sme preseči 3 m. Takšna mora biti tudi največja razdalja med vzorčevalnimi odprtinami, če javljalnike veţemo v dvojavljalniško ali dvoconsko odvisnost. Vsak aspiracijski javljalnik mora biti v svoji coni. Cona ne sme vsebovati več kot 20 vzorčevalnih odprtin.

56

www.hls-austria.com


11.2.

Cone alarmiranja

Cone alarmiranja so jasno definirane v standardu, ampak po navadi so to področja, na katerih se na enak način in ob istih pogojih vklopi alarm. Cone alarmiranja morajo biti ločene tako, da se sporočila o evakuaciji in alarmu ne slišijo v sosednje cone. Cona alarmiranja lahko pokriva več javljalnih con, obratno pa ne. Cone alarmiranja so potrebne samo takrat, ko se evakuacija izvaja v več fazah. Posebej je potrebno paziti na to, da se na nekem območju hkrati sliši samo eno sporočilo o evakuaciji ali alarmu.

Zahteve za naprave za alarmiranje

Potrebno je izmeriti jakost hrupa okolice. Pri zvočnem alarmiranju morajo biti alarmni signali vsaj jakosti 65 dB. Na vseh območjih mora biti zvočni alarmni signal vsaj 10 dB močnejši od hrupa okolice. Potrebno je izmeriti jakost alarmnega signala. V primeru podobnih frekvenc zvočnega alarmnega signala, kot so te iz okolice, je potrebno izbrati drugi alarmni ton ali dodati še druge svetlobne naprave, ki opozarjajo na alarm. Skladno z zahtevami standarda DIN 33404 mora biti zvočni alarmni signal vedno po DIN standardu, šele nato mu lahko sledi govorno sporočilo.

Alarmno območje

Alarmno območje se smatra določen del stavbe z nameščenimi notranjimi sirenami. V praksi je to eno nadstropje ali poţarni sektor stavbe.

Kot orientacija za pomoč se alarmna področja klasificira skladno s predpisi:

Če niso specificirane: Alarmno področje lahko vključuje več poţarnih sektorjev ali kar celotno zgradbo. Trenutno v predpisih ni natančnejše definicije alarmnega področja. Če so specificirane: Alarmno področje mora ustrezati stenam za preprečevanje širjenja poţara. To je na primer poţarni sektor ali nadstropje stavbe. Oţičenje mora biti poţarno odporno E30, da se zagotovi 30 minutno delovanje alarma v poţaru.

57


Skladno z DIN 54-3 (osnutek)

1 2

Signal za opozorilo - trajanje 4 s do 10 s V primeru signalizacije alarma, ki vsebuje zaporedje sledi signala za opozorilo in govornega sporočila, morajo biti Kratka pavza - trajanje 1 s do 2 s signali posredovani znotraj časovnih okvirov podanih v tabeli. Za druga sporočila je lahko čas med sporočili sledi daljši. Govorno sporočilo sledi Pavza - trajanje 2 s do 5 s Čas med začetkom vsakega ponovnega sporočila ne sme biti večji kot 30 s. V posebnih okoliščinah je lahko pavza daljša od navedene - na primer v prostoru z velikim odmevom - ampak čas med začetkom vsakega ponovnega sporočila ne sme biti večji kot 30 s.

11.2.1. Načrtovanje zvočnih alarmnih naprav Največje število alarmnih naprav na zanki

Spuščanje v zagon / vzdrževanje

Največje število adresabilnih alarmnih naprav na analogni zanki, je odvisno od vrste alarmne naprave in dolţine zanke. Sešteti je potrebno porabo vseh elementov na zanki (preveri podatke za vsak element). Da se prepreči preobremenitev, je največji faktor obremenitve zanke 96.

Javljalnike poţara serije IQ8Quad z vgrajeno alarmno napravo in druge zančne alarmne naprave lahko spušča v pogon in servisira samo pooblaščen inštalater, ki je kvalificiran za delo z IQ8Control sistemom za javljanje poţara. V nasprotnem primeru se v primeru okvare na zančnih elementih ne prizna garancija. Javljalniki poţara serije IQ8Quad z vgrajeno alarmno napravo se namestijo na sistem IQ8Control. Delovanje alarmne naprave in njen status se med delovanjem sproti preverjata in v primeru napake, se na sistemu pojavi sporočilo o napaki.

58

www.hls-austria.com


Definicija jakosti zvoka Jakost zvoka je sprememba tlaka, ki ga ustvarijo vibrirajoče molekule zraka in ki se subjektivno doţivljajo kot glasnost. Človeško uho lahko sliši razpon efektivnega zvočnega tlaka od 0 do 120 dB na frekvenci 1.000 Hz. Zaradi poenostavitve in laţjega izračuna je bila vpeljana logaritemska enota dB za opis jakosti zvoka. Tabela prikazuje jakost zvoka v različnih okoljih. Okolje

Jakost zvoka (dB) 1)

Ţivljenjski prostor ponoči Posamezne pisarne Večje odprte pisarne Skladišča z električnimi viličarji Skladišča z dizelskimi viličarji Proizvodne hale s stroji ali zelo prometna ulica Pnevmatsko kladivo na oddaljenosti 10 m Policijska, gasilska ali sirena prve pomoči na oddaljenosti 10 m Udarci kovaškega kladiva na oddaljenosti 1 m

< 30 50 55-60 65-70 70-75 > 80 100 110 130-150

1) Primeri - dejanske jakosti zvoka se lahko razlikujejo od podanih.

Sprememba jakosti zvoka z oddaljenostjo od izvora zvoka Jakost zvoka naprav za alarmiranje se podaja pri oddaljenosti 1m od izvora zvoka. Pri dvakratni oddaljenosti od izvora se jakost zmanjša za 6 dB (če ni hrupa v prostoru), kar odgovarja 50 % zmanjšanja jakosti.

Dvakratna oddaljenost od izvora zvoka pomeni 50 % zmanjšanje jakosti zvoka (6 dB). Na oddaljenosti 10 m od izvora zvoka se jakost zvoka zmanjša za - 20 dB. Povečanje jakosti zvoka za + 10 dB zaznamo kot dvakrat večjo glasnost in obratno. Razlika 3 dB lahko jasno razločimo, manjših sprememb pa skoraj ne razločimo.

Izračun spremembe jakosti zvoka pri napravah za zvočno alarmiranje:

L (in dB) = 20 x log (r2 [m] / r1 [m]) Primer: r1 = 1 m oddaljenosti od izvora zvoka r2 = 20 m oddaljenosti od izvora zvoka L = 26 dB

59


12.

Odgovornost inženirja

Namestitev sistema

Predpisi za kabel E XX Primer: E30 poţar

delovanje brez funkcionalnih izgub odpornost proti poţaru v minutah Kabel zagotavlja 30 minutno odpornost na

Napajanje

60

www.hls-austria.com

Namestite opremo v skladu z veljavnimi standardi. Uporabite pravilen tip kabla. Preverite kabel, ozemljitev, povezanost in pridobite ustrezne certifikate. Podpišite certifikat o skladnosti namestitve inštalacije.

Preverite potrebe za vgradnjo standardnega kabla ali kabla s povečano odpornostjo na poţar. Premer ţice ne sme biti manjši od 0,8 mm, na primer tip I-Y(St) Yn x 2 x 0,8 mm. Kabli nameščeni niţje kot 2 m od tal morajo biti dodatno mehansko zaščiteni. Barva kabla naj bo rdeča, čeprav se lahko uporabi tudi druga barva, ki še ni uporabljena za druge naprave v zgradbi. Poţarni kabli naj bodo ločeni od ostalih, naj bodo v svoji cevi. Izogibati se je potrebno strelovodom in vplivom elektromagnetnih motenj iz okolice.

Napajanje za poţarni sistem naj ima svojo varovalko. Če je zraven varovalke še stikalo, naj bo označeno z napisom "POŢARNI SISTEM - NE IZKLAPLJAJ". Napajanje mora biti nadzirano in vsak izpad naj bo prikazan na poţarni centrali.


Spuščanje v pogon

Pregled in testiranje celotnega sistema

Potreben je funkcijski test vseh elementov sistema. Potrebno je preveriti ali vsi elementi sistema delujejo v skladu s predvidenim. Preverite morebitno napačno nameščene javljalnike naredite seznam le teh. Priskrbite vso dokumentacijo za elemente in sistem v celoti. Zagotovite ustrezno usposabljanje za uporabnike sistema.

Celoten sistem je potrebno pregledati in preveriti delovanje še posebej: Vsaki ročni javljalnik, avtomatski javljalnik, naprave za alarmiranje, vhodno izhodne vmesnike in indikatorje. Preverite ali so vsi elementi pravilno označeni in se pravilno pokaţejo na poţarni centrali. Izmerite in zabeleţite jakost zvoka za vse naprave za alarmiranje. Preverite delovanje prenosa na deţurni center. Centrali priloţite shemo vseh poţarnih con. Preverite da nobena sprememba na stavbi ni vplivala na potrebe po novih javljalnikih (pregrajevanje prostorov). Preverite ustreznost glavnega in rezervnega napajanja. Potrebno je zagotoviti neodvisno delovanje 24, 48 ali 72 ur. Preverite ustreznost inštalacije in priloţite ustrezne certifikate. Preverite da ni na sistemu nikakršnih pomanjkljivosti, ter da je na dokumentaciji prikazano dejansko stanje sistema. Priporočljivo je, da se sistem testira tudi do enega tedna, da se pokaţejo vsi vplivi na sistema, ki bi lahko dajali laţne alarme.

61


Prostor

Najboljša izbira javljalnika

Druga opcija javljalnika

Jaški za zrak Ţivalski vrtovi, hlevi Stavbe z visokim tveganjem, stare hiše Atriji Prostori za polnjenje baterij Spalnice Sobe poleg spalnice Kopalnica, spalnica z bazenom ali skupaj z kuhinjo Kotlovnica brez plina, olja, elektrike Kotlovnica s premogom Kabelske police Parkirišče (zaprto) Slačilnice s tuši Čisti prostori za obdelavo podatkov Hladni prostori Stopnišča, hodniki, prehodi Električne centrale in strojnice Mlini Avtomehanične delavnice Menze, velike kuhinje Domača kuhinja Pralnice Knjiţnice Pisarne in običajni delovni prostori Visoki stropi v cerkvah in katedralah Restavracije Maloprodajne trgovine Prostori s plinom Prostori z odprtim plamenom drv in premoga Laboratoriji Parne kopeli, savne in tuši Shrambe Predori Skladišča Nakladalne rampe skladišč Rentgenska soba ali prostori z velikim elektromagnetnim sevanjem Elektrarne Letališča Rafinerije Gledališče Diskoteke Server sobe Telekomunikacijski prostori Večnamenske dvorane Bolnice Domovi za ostarele Muzeji Tiskarne Hoteli Razstavni prostori Skladišča z vnetljivimi materiali

Vzorčna komora Aspiracijski javljalniki OTG Navpični aspiracijski javljalniki Ex - OT OTG O2T O2T O2T O2T Linijski javljalniki T O2T OTblue Aspiracijski javljalnik O2T OTG OTG O2T O2T O2T O2T OTblue OTG Aspiracijski javljalnik O2T O2T OTG OTblue OTG OTblue O2T Linijski javljalniki OTblue T

Aspiracijski javljalnik Linijski javljalnik Aspiracijski javljalnik Linijski javljalnik Ex - plamenski javljalnik O2T OTG OTG OTG

T = termični javljalnik

62

www.hls-austria.com

Aspiracijski javljalnik OTG / O2T T Aspiracijski javljalnik OT O2T OTblue / OTG T T OTG / OTblue OTG O2T / OTblue Linijski javljalnik T OT OTblue OTG O2T O2T OTblue OTG O2T Plamenski javljalnik Aspiracijski javljalnik

O2T OT blue OTG Ex - OT O2T O2T OTblue OTblue OTG OTG OTG OTG O2T OTG OTblue OTblue

O2T O2T Ex - O OTG OTG OTG OTG O2T / OTblue O2T O2T O2T O2T / OTblue T


Najboljša izbira javljalnika Aerosol Zaţgani prepečenec / hrana Cigaretni dim (prekomerni) Para pri kuhanju Suhi led (CO2) Prah (po gradbenih delih) Prah (prekomerni) Viličarji in dvigala Para pri strojih Visoka vlaţnost (do 95 % RH) Elektromagnetne naprave Insekti

OTG OTG O2T O2T OTG O2T OTG O2T O2T O2T O2T O2T

Nizka vlaţnost (manj kot 15 % RH)

Vse vrste

Hitro kroţenje zraka Spajkanje Para Skladiščenje različnega materiala Temperatura - visoka Temperatura - nizka (vedno pod 0°C) Temperatura - hitre spremembe Izpušni plini vozil Varjenje Les, oglje, premog ali vnetljiv plin

Vse vrste O2T O2T OTblue OvT Vse vrste O2T O2T O2T O2T

Druga opcija javljalnika ali priporočilo

O OTblue Posebne nastavitve Posebne nastavitve

T, če so motnje zelo velike OTG lahko ima krajšo ţivljenjsko dobo Manjši dim Različne vrste dima

TD ni primeren

Temen ali neviden dim

T = termični javljalnik TD = termični javljalnik hitrosti spremembe temperature

63


64

www.hls-austria.com


Vaše specializirano zastopstvo:

Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica Tel.: + 386 1 236 48 80 Fax.: + 386 1 236 48 89 E-mail: 3bd-prodaja@3bd.si

Honeywell Life Safety Austria GmbH Lemböckgasse 49 A-1230 Vienna, Austria Phone: +43 (0)1 600 60 30 Fax: +43 (0)1 600 60 30 - 900 www.hls-austria.com hls-austria@honeywell.com

Part No. 798650.SI October 2009 Subject to change without notice ©2009 Honeywell International Inc.

Sistem IQ8Control - Priročnik za projektante SLO  

Esser Sistem IQ8Control - Priročnik za projektante SLO