Page 1


ตํา เ เ ห น่ ง ตั ว เ ต ะ

น า ง ส า ว กั ญ จ น า ไ ก ร ส   ชื อ เ ล่ น บี ม   อ า ยุ 1 7 ป   วั น เ กิ ด 2 ธั น ว า ค ม 2543 ทํา ไ ม ถึ ง ม า เ ล่ น ต ะ ก ร้ อ : ค ว า ม ช อ บ ส่ ว น ตั ว ค รู เ ล ย ฝ ก ใ ห้

เคยเจออะๆรที ทํา ให้ อ ยาก เลิ ก เล่ น ตะกร้ อ ไหม : คํา ด่ า คํา ว่ า คํา ดู ถู ก ของคนรอบ ข้ า ง รู้ สึ ก ยั ง ไงที ได้ เ ข้ า มาอยู่ ในที ม :ดี ใ จที เจอโค้ ช ที ดี มาก เพื อนร่ ว มที ม ที ดี น้อ งๆ ที ดี ความใส่ ใ จ ความเปน กั น เอง อนาคตอยากเปนอะไร : อยากเปนข้ า ราชการ อยาก ติ ด ที ม มหาลั ย อยากติ ด ที ม ชาติ เ เล้ ว จะพั ฒ นาตั ว เองต่ อ ไปยั ง ไง : ฝกฝน อดทน ตั งใจ แก้ ไ ขสิ งที ตั ว เองยั ง ไม่ ดี พ อ


ตําเเหน่งตัวเตะ

ด.ญ.สุวรรณา หว่างรัศมี     ชือเล่น: หญิง  อายุ 14   ป  วันเกิด 28 /07/47 ทําไมถึงมาเล่นตะกร้อ: เพือน ชวนเล่น เคยเจออะๆรทีทําให้อยากเลิก เล่นตะกร้อไหม:ไม่เคย รูส ้ ก ึ ยังไงทีได้เข้ามาอยูใ่ น ทีม:มีความสุข อนาคตอยากเปนอะไร:อยาก เปนนักกีฬาทีมชาติ เเล้วจะพัฒนาตัวเองต่อไปยัง ไง:และจะพัฒนาตนเองให้ดี กว่าเดิม


ตําเเหน่งตัวชง

ดญ ณัฐชนก กัลยาณ ชื่อเลน :ปาลม อายุ:14 ปี วัน เกิด : 5 ธันวาคม 2547 เลนตะกรอเพราะอะไร : เพราะวาชอบเลน เลนตั้งเเต เด็ก เคยทอจนไมอยากเลนไหม: เคยสิ เพราะวาทอครูดา ยิ่ง เลนยิ่งเเยลงจากเคยดีก็แยลง รูสึกยังไงที่เขามาอยูใน ทีม:รูสึกดีท่ไี ดมาอยู กับพวก พี่ๆที่เกงๆ อนาคต อยากเป็ นครูสอนพละ จะพัฒนาตัวเองอยางไร :ขยัน


ตําเเหน่ง ตัวชง ชือ-นามสกุล: กัญญาวีร์ กันนะพันธุ์   ชือเล่น: เบล อายุ: 14ป วันเกิด: 24 กันยายน 2546 ทําไมถึงมาเล่นตะกร้อ : หลังจากทีเลิกเล่นมา 1ปจา กร.รเก่าพอมาเห็นมันรู้สึกคิดถึงสิงทีเคยทําแล้วมี ความสุข มันเปนสิงทีรักอย่างนึ งก็ว่าได้ เคยเจออะๆรทีทําให้อยากเลิกเล่นตะกร้อไหม : เคย รู้สึกยังไงทีได้เข้ามาอยู่ในทีม: ดีใจ อนาคตอยากเปนอะไร : ผู้พิพากษา(ไม่เกียวกับ ตะกร้อเลยเนอะ55)เเล้วจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไง: ขยันไม่ขีเกียจ เอาสิงทีครูพรําสอนมาปรับใช้


W A R K A T K A P E S

ชือ-นามสกุล: จารุวรรณ เล็กเมฆา   ชือเล่น: อัม อายุ: 19ป วันเกิด: 9 มิถุนายน  2542 ทําไมถึงมาเล่นตะกร้อ : เจอโค้ชทีจริงจังเเละ ตังใจ จนทําให้เราอยากพยายามฝกฝน อยากเก่ง อยากพัฒนาตัวเอง อยากตอบเเทนโค้ชทีเสีย สละเวลาสอนเเละมอบสิงดีๆให้ จึงอยากเล่นให้ดี เเข่งให้ดี เพือตอบเเทน


รู้สึกยังไงทีได้เข้ามาอยู่ ในทีม: ดีใจ เเละภูมิใจ ทีได้ใส่เสือในนามตัว เเทนสงวนหญิง อนาคตอยากเปนอะไร : โค้ชกีฬาเซปกตะกร้อ จะพัฒนาตัวเองต่อไป ยังไง:  ตังใจฝกซ้อม ตังใจพัฒนาตัว เเละหา ข้อบกพร่องของตัวเอง ให้เจอ พร้อมปรับปรุง ตัวเอง 


ความรู้ สึ กที อยากจะบอกกั บที ม

ก่อนอืนเลยต้องขอขอบคุณ โค้ชเครา ครูทรงศักดิ โชติช่วง ทีไว้ใจเลือกหนูเข้ามาในทีม หนูเริมมาจากไม่ เปนอะไรวันเเรกทีมาเล่น เตะตะกร้อได้ไม่ถึง 100 ครัง เเต่ตอนนี ครูพัฒนาให้หนู สามารถไปเเข่งกับคนอืนได้ ขอบคุณทีค่อยอบ รมเเละช่วยหนูหาข้อบกพร่องของตัวเองทีหนู ยังไม่รู้เเละขอบคุณทีให้คําเเนะนํ าในทุกๆเรือง ช่วยเหลือทุกๆเรือง พยายามเข้าใจในทุกๆ เรือง รู้สึกดีใจมากทีได้ร่วมนี      ขอบคุณทุกคนในทีมทีช่วยกัน จับมือกัน ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้ ค่อยดูเเลกัน ค่อย ช่วยกันในทุกๆเรือง เเละอยู่ข้างๆกันเสมอมา ทําให้พีได้มีเชือว่า "กัปตันอัม" ก็มาจากน้องๆ ทีเชือฟงเเละไม่ดือ ปนี ก็ปสุดท้ายของหนูเเล้ว หนูจะขอทําหน้าทีในปนี ให้ดีทีสุด                  รัก ทีมลูกหวายสงวนหญิง

                                         จารวุรรณ เล็กเมฆา

จะจ่อไปข้างหน้าหรือถอยหลัง มันไม่ได้ขึนอยู่ทีขา มันอยู่ทีใจ


สิ ง ใ ด ย า ก ทํา ม า ก ๆ มั น ก็ ไ ด้ ฝ ก จึ ง ไ ด้ ทํา จึ ง เ ป น จึ ง จ ะ เ ห็ น ค ว า ม สํา เ ร็ จ

จัดทําโดย นางสาวจารุวรรณ เล็กเมฆา ม.6/1 เลขที่ 37

ลูกหวายสานใจรวมสายใยสงวนหญิง  

เปิดเผยความรู้สึกกับทีมนักกีฬาลูกหวายสงวนหญิง

ลูกหวายสานใจรวมสายใยสงวนหญิง  

เปิดเผยความรู้สึกกับทีมนักกีฬาลูกหวายสงวนหญิง

Advertisement