Page 1

P02 P04 P06 P07 P08

เปิดใจ: ความถูกต้องชอบธรรม...ที่ไม่ชอบทำ�? พลังแผ่นดิน: รุ่ง หิรัญวงษ์ จริงใจโดยชอบธรรม นอกเวลาราชการ: อร่อยรอบรั้วราชการ กระจกบานใหญ่: ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ พระราชดำ�รัส

#5 ถูกต้องชอบธรรม


เรื่อง: พิทยากร ลีลาภัทร์

ถูกต้องชอบธรรม (แต่ไม่ชอบทำ�)

พิทยากร ลีลาภัทร์: นักเขียนแนวธรรมะ อ่านง่าย สนุก ได้แง่คิด ให้กำ�ลังใจ และมุมมองดีๆ โด่งดังจาก การเขียน blog มีคนติดตามอ่านจำ�นวนมากจนได้รับรางวัล Best Dharma Blog จาก bloggang.com มีผลงานหนังสือออกมาสมํ่าเสมอ อาทิ ธนาคารแห่งความสุข 1-4, เติมธรรมในช่องว่าง ฯลฯ ปัจจุบันทำ�งาน ประจำ�เป็นนักการตลาด บริษทั ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์ขา้ มชาติ (บริษทั แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) และเขียนเรื่องแนวธรรมะเป็นงานนอกเวลา ติดตามอ่านเรื่องแนวธรรมะที่ให้แง่คิดดีๆ ของเขาได้ที่ aston27.bloggang.com และ facebook.com/Eddy.Pithyakorn

[ 02 ] JUMKUNJAI

ปีนี้ผมอายุ 45 ครับ ถ้าย้อนกลับไปสัก 35 ปี ตอนผมสิบขวบ แล้วมีคนมาบอกว่า เฮ้ย...ไอ้หนู วั น นึ ง เอ็ ง โตไปจะต้ อ งซื้ อ นํ้ า เปล่ า ขายใส่ ข วด ขวดละ 10 บาท หรือสักวันเราจะทำ�ธุรกรรมธนาคาร จองตั๋วหนัง ดูทีวี บนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแท่งๆ ขนาด ฝ่ามือที่สามารถเอาไว้ใช้คุยโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้อง มีสายต่อพ่วงอะไรเลย หรืออีก 30 ปี เราต้องมารณรงค์กนั เรือ่ งจิตสำ�นึก เพราะความกตัญญู ซื่อสัตย์ และสำ�นึกเรื่องความ ถูกต้องชอบธรรมจะกลายเป็นของหายาก ฟังแล้ว คงขำ�กลิ้งเหมือนลิงบ้าจี้ แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า จิตสำ�นึกที่ดีงามหลาย อย่างของผูค้ น กำ�ลังตกหล่นสูญหายไปตามกาลเวลา และกระแสการพัฒนาทางวัตถุนิยม นํ้าหนักของ คำ�ว่า ความถูกต้องชอบธรรม เริม่ จางหายไป เหลือไว้ แต่ความถูกต้องที่เราไม่ชอบทำ� และมากไปด้วย เรื่องที่เราชอบทำ�แต่ไม่ถูกต้อง เคยมีคำ�พูดว่า เรื่องในโลกนี้ อะไรที่มันถูกต้อง ก็มักจะไม่ถูกใจเรา แต่อะไรที่ถูกใจเราก็มักจะไม่ ถูกต้อง อันนี้คงไม่มีใครค้านนอกจากเรยาในละคร ช่องสาม แต่ที่น่ากลัวคือ หลายคนเชื่อว่าการตัดสินใจ เลือกทำ�สิง่ ทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม เป็นเรือ่ งไม่ฉลาด ไม่ทันยุคสมัย เพราะถ้าไม่ทำ�ก็ไม่มีทางรวยแล้ว สรุปว่า ทำ�ดีได้ดีมีที่ไหน ทำ�ชั่วได้ดีมีถมไป สาเหตุหนึ่งของการเชื่อแบบนั้น เป็นเพราะยุคนี้ เราสับสนระหว่างการเป็นคนดี กับการเป็นคนรวย


เราคิดว่าสองอย่างนี้เป็นอันเดียวกัน เราเชื่อว่าการ ได้ดีแปลว่า รํ่ารวย ลืมไปว่า คนดีไม่จำ�เป็นต้องรวย เงินทอง และคนที่รวยเงินทองอาจไม่ใช่คนดี อะไรที่ ถู ก ต้ อ งชอบธรรม เลยเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ ง ถูกคนจำ�นวนมากตัดสินว่า ไม่ชอบทำ� เพราะกระแส ของโลกมันไหลไปในทางการให้นาํ้ หนักกับความรวย มากกว่าให้นํ้าหนักกับความดี ที่น่าเสียดายคือ คนหนุ่มสาวที่เคยมีไฟจัดอยู่ใน หมวดนํ้าดีหลายคน เน้นว่าหลายคนนะครับไม่ใช่ ทุ ก คน พอทำ�งานไปเริ่ ม รู้ สึ ก ว่ า การว่ า ยทวนนํ้ า มันยากกว่าไหลตามนํ้า ทำ�ดียากกว่าทำ�ชั่ว เราเลยได้ยนิ คนส่วนมากสรุปเอาดือ้ ๆ ว่า ความดี ทำ�ยาก ความชั่วทำ�ง่าย ฟันธง! แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสรุปแบบนั้นนะครับ ท่านบอกว่า ความดีนั้น คนดีทำ�ง่าย คนชั่วทำ�ยาก ส่วนความชั่วนั้น คนชั่วทำ�ง่าย คนดีทำ�ยาก ฉะนั้น ใครที่เคยสงสัยบ่อยๆ ว่า จะเอาอะไร มาวั ด ว่ า อย่ า งเราจะเรี ย กว่ า ดี ห รื อ ชั่ ว ก็ ดู ไ ด้ ว่ า เวลาจะทำ�ผิดศีล 5 จะทำ�ร้าย จะโกง จะเป็นชูก้ บั ใคร จะโกหก จะดื่มสุรายาเมา เรารู้สึกผิด รู้สึกลังเล หรือละอายบ้างหรือเปล่า ถามว่าแล้วทำ�ไมจะต้องเป็นคนดี ทำ�ไมจะต้อง ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ทำ�ไมต้องว่ายทวนนํ้า ในเมือ่ ทำ�แบบนัน้ มันเหนือ่ ย แถมไม่รวยเร็วๆ เหมือน คนอื่น ตอบว่า เพราะนํ้ามีธรรมชาติไหลลงที่ตํ่าครับ จำ�ตอนนํา้ ท่วมใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ได้ไหมครับ ถ้ า ไปดู นํ้ า ท่ ว มแถวนครสวรรค์ จะรู้ เ ลยว่ า สี แ ละ

คุ ณ ภาพของนํ้ า ที่ ท่ ว ม ต่ า งกั น มากกั บ นํ้ า ที่ ท่ ว ม กรุงเทพฯ เพราะอะไร? เพราะยิ่งนํ้าไหลลงที่ตํ่ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะสม ความเน่าเสียและสิ่งสกปรกมากขึ้นเท่านั้น จิตใจ ก็ไม่ต่างกันครับ ยิ่งไหลลงตํ่าเท่าไหร่ ก็ยิ่งสกปรก และเน่าเหม็นมากเท่านั้น ที่ต้องระวังคือ คนเรามีกลิ่นแบบไหน มักไม่ได้ กลิ่นของตัวเอง มีหลายคนทำ�ผิดคิดชั่ว แต่หลงคิด หลงเข้าข้างกิเลสความโลภของตัวเองว่า สิ่งที่ทำ� อยู่นั้นมันถูกต้องชอบธรรมแล้ว เช่นให้เหตุผลว่า “ใครๆ เขาก็ทำ�กัน” ซึ่งเป็นเหตุผลที่ง่อยที่สุดอันหนึ่ง ในโลก ลืมไปว่าคำ�ว่า ‘ถูกต้อง’ กับ ‘ถูกใจ’ และ ‘ชอบ ธรรม’ กับ ‘ชอบทำ�’ มันอาจจะไม่ใช่อันเดียวกัน นะครับ ถ้าใจเรานั้นไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้พูดว่าห้ามรวยหรือความรวยผิดนะครับ รวยได้นะ ถ้ารวยแบบสุจริต แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าเงินทอง นี่ สุ ด ท้ า ยตอนตายก็ เ อาติ ด ตั ว ไปไม่ ไ ด้ สั ก บาท ขนาดสัปเหร่อเอาเงินยัดใส่ปากให้คนตาย ทีเ่ รียกว่า เงินปากผี ผีก็ยังเอาไปไม่ได้เลย มีแต่กรรมที่ทำ� จะพาเราไปทุคติ หรือสุคติ หลายท่านอาจไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เท่าไหร่ จะบอกว่า คนเราขึ้นสวรรค์ลงนรกกันได้ตั้งแต่ยัง ไม่ตายนะครับ ลองใช้สติ คอยฝึกสังเกตจิตใจตัวเอง ดูนะครับ ว่าเวลาเราจะคิด จะพูด จะทำ�อะไร ใจเรา มีอาการยังไง ถ้ า ทำ�แล้ ว ใจมั น โปร่ ง โล่ ง เบาสว่ า งสบาย

นั่นแหละภาวะจิตที่กำ�ลังขึ้นสวรรค์ แต่ถ้าทำ�แล้ว จิตทึบหนักมืดหมอง นั่นแหละจิตกำ�ลังดิ่งลงนรก ย้อนกลับเข้าไปรู้สึก ไปสังเกต รับรู้ที่จิตใจไว้นะครับ ตัง้ แต่ตอนนีเ้ ลยก็ได้ ว่าอ่านถึงตรงนีแ้ ล้ว จิตมีอาการ สภาวะเป็นยังไง คำ�ว่าถูกต้องชอบธรรม จึงไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้เรา ใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องสิทธิเพื่อผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว แต่ เ ป็ น หลั ก ยึ ด ในการทำ�หน้ า ที่ ทำ�งาน ใช้ชีวิต ด้วยความสำ�นึกฝ่ายดี เพื่อความสุขความ สงบในใจของเราเอง มีนกั คิดคนหนึง่ ชือ่ เฮนรี่ เดวิด ธอร์โรว์ เคยพูดว่า “มีคนจำ�นวนมาก ออกไปตกปลาอยู่ชั่วชีวิต โดยไม่รู้ ว่าสิ่งที่พวกเขามองหาอยู่ ไม่ใช่ปลา” ตอนผมอ่าน เจอ ผมขนลุกเลย พวกเราทำ�งานงกๆ หาเงินด้วยสารพัดวิธีกัน ชั่วชีวิต เพียงเพื่อจะค้นพบว่า สุดท้าย สิ่งเดียวที่ มนุษย์เราแสวงหา ก็ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ หรือรถสุดหรู ไม่ใช่อะไร นอกจาก ‘ความสุข’ สุขสันต์วันที่เรา... เลือกได้...นะครับ

#5 ถูกต้องชอบธรรม

[ 03 ]


เรื่อง: จรัลพร พึ่งโพธิ์ ภาพ: ลลิตา ศิริมงคล, รัฐศักดิ์ แสงศรีจันทร์

จริงใจโดย ชอบธรรม รุ่ง หิรัญวงษ์ • นักวิชาการป่าไม้

[ 04 ] JUMKUNJAI


หลายคนอาจจะคุ้ น ชิ น กั บ วลี ‘เส้ น ทาง ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ’ ที่เปรียบเปรย ว่าในชีวิตคนเรานั้นไม่ได้ราบรื่นไปเสียหมด ทุกจังหวะของชีวิต แต่มักจะมีแบบทดสอบ ให้เราผ่านไปในแต่ละขั้นตอนเสมอ สำ�หรับ รุ่ง หิรัญวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำ�นาญการ สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ ์ ชื นิยามความหมายของวลีตดิ ปาก นั้ น ก็ ใ ช้ อ ธิ บ ายชี วิ ต การทำ � งานของเขาได้ เหมือนกัน แต่หากจะให้เหมาะสมกับเขายิง่ ขึน้ คงต้องเพิ่มเติมให้เป็น ‘เส้นทางชีวิตไม่ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ และยังเต็มไปด้วยป่าสูง ล้อมรอบ’

“ผมเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 เข้ามาในตำ�แหน่งเจ้าพนักงานของกรมป่าไม้ ช่วงนั้น มีนโยบายสร้างหน่วยป้องกันการตัดไม้พอดี ผมเลย ได้ไปทำ�งานทางด้านป้องกัน แต่มันไม่ถนัด ทำ�ได้ไม่กี่ เดือนก็กลับมาทำ�งานปลูกสร้างสวนป่าที่เชียงใหม่” รุ่งย้อนความถึงจุดเริ่มต้นในสายงานราชการ เมื่ อ ปี 2546 ชี วิ ต การทำ�งานเขาเปลี่ ย นแปลง อีกครั้ง ครั้งนี้เขามีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหญ่ ในโครงการพระราชดำ�ริที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยอมพาย อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ “ตอนนั้นหน้าที่หลักคือเป็นผู้ประสานงานโครงการ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ ง เยอะมาก คื อ ทุ ก ภาคส่ ว น ของการเกษตร เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทานนํ้า กรมทรั พ ยากรนํ้ า กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ทหาร เจ้าหน้าที่ ของสำ�นักราชวัง” ‘การปลูกป่าในใจคน’ คือโจทย์หลักในการทำ�งาน ของนักประสานงาน ตามพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งการทำ�งานโครงการนี้ รุ่งยึด กรอบแนวคิดที่ว่า จะทำ�อย่างไรก็ได้ให้ ‘คนอยู่กับป่า อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ’ ฉะนั้ น เขาจึ ง เน้ น การมอง ถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการทำ�งานเป็ น หลั ก แต่ นั่ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ หมายความว่าวิธีการก่อนสำ�เร็จผลจะได้มาด้วยความ ไม่ชอบธรรม “โดยความเห็ น ส่ ว นตั ว ผมมองว่ า ระเบี ย บต่ า งๆ มันออกมาเพื่อป้องกันคนทำ�ผิด จึงมีกติกานู่นนี่เต็ม ไปหมด แต่คนที่ไม่ได้คิดจะทำ�ผิด ไม่ได้คิดจะโกงก็จะ ใช้ชีวิตลำ�บากเพราะกติกามันยิบย่อยไป ผมมองว่า ในใจเรามีสามัญสำ�นึกอยู่ ในฐานะที่ในวงการผมก็ ทำ�งานหนักคนหนึ่ง ผมมั่นใจว่าความชอบธรรมทาง จิตใจเราไม่ได้ชั่วร้ายอยู่แล้ว” 8 ปีในการทำ�งานโครงการพระราชดำ�ริ ตั้งแต่ปี 2546-2554 รุ่งเปิดใจว่าเป็นช่วงชีวิตการทำ�งานที่มี ความสุข และสบายใจ เขาจึงปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการประสานงาน แต่ ก็ อ ดยอมรั บ ไม่ได้วา่ เป็นหน้าทีท่ เี่ หนือ่ ยมาก เนือ่ งจากเป็นงานทีต่ อ้ ง

ผมคิดว่าความจริงใจมันยิ่งใหญ่ ในสังคมทุกวันนี้ ผมไม่ค่อยมีลีลาเรื่อง พวกนี้เท่าไหร่ อยากทำ�อะไรก็ต้องทำ� ให้จบ ไม่เลี้ยงไข้ เกียรติยศที่ได้รับ • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555 • โล่เกียรติยศ รางวัลกิจกรรมบริหารและการประสานงานสนับสนุนโครงการ ประเภท เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานโครงการดีเด่น ระดับสำ�นักบริหารจัดการในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ เมือ่ ปี 2546 • รับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสครองราชย์ปที ี่ 50 เมื่อปี 2546

ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย แต่เขาก็สามารถผ่านงาน ต่างๆ มาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาก ‘หลักการ 3 ใจ’ “ทำ�งานประสานงาน ผมยึดหลักอยู่ 3 ใจ อย่างแรก คือ ‘ใจใหญ่’ ใครมาทำ�งานบนพื้นที่ที่ผมดูแลไม่ต้อง กั ง วลเลย ผมต้ อ นรั บ ขั บ สู้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ มี แ บ่ ง ว่ า กระทรวง ทบวง กรมไหน อย่างที่ 2 คือ ‘ใจกว้าง’ พอเราทำ�งานกับหลายหน่วยงาน เวลามีงานแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายก็จะขึ้นมาด้วย ผมก็ต้อง ดูแลพวกเขาอย่างดีด้วยเช่นกัน ชื่อหน้าที่ของผมคือ ผู้ประสานงาน เป็นหัวหน้าสถานี แต่ถ้าเป็นงานของ คนอื่ น ผมไม่ เ อาหน้ า เลยนะ ไม่ มี ก ารขโมยซี น และ สุ ด ท้ า ยคื อ ‘ทำ�ใจ’ เพราะคนที่ ผ มติ ด ต่ อ เขาไม่ ใ ช่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาผม ถ้ า ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก อย่ า ง แล้วเขายังไม่โอเคด้วยก็แล้วไป ผมทำ�ใจได้ ไม่โกรธ เพราะถ้าใครไม่ทำ�เดี๋ยวผมทำ�เอง เราทำ�งานโครงการ พระราชดำ�ริตรงนี้ต้องอดทน เพราะเราเป็นเจ้าภาพ เป็นคนในพื้นที่ป่าตรงนี้ สุดท้ายแล้วประโยชน์จะเกิด กับป่าไม้ที่กลับคืนมา” ดู เ หมื อ นว่ า ลั ก ษณะหน้ า ที่ ข องผู้ ป ระสานงาน ต้องอาศัยการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน และสิ่งที่ ทำ�ให้นักวิชาการป่าไม้ผู้นี้ประสบความสำ�เร็จในอาชีพ การงาน เขาเผยว่ า ไม่ มี ห ลั ก การแนวคิ ด อะไรเลย ทว่าเขานำ� ‘ความจริงใจ’ เข้าแลก “จริงใจอย่างเดียวเลย ผมชอบพูดเสมอว่า ผมไม่ หลอกชาวบ้านแล้วยังโดนชาวบ้านหลอกอีก อยู่ต่อ หน้ากัน เขาจะรู้ว่าผมจริงใจนะ ผมคิดว่าความจริงใจ มันยิง่ ใหญ่ในสังคมทุกวันนี้ ผมไม่คอ่ ยมีลลี าเรือ่ งพวกนี้ เท่าไหร่ อยากทำ�อะไรก็ต้องทำ�ให้จบ ไม่เลี้ยงไข้ ถ้าจบ

ก็ คื อ จบ ถ้ า ทำ�ให้ ไ ด้ ก็ ทำ�เลย ถ้ า หมดมุ ข ก็ ช่ า งมั น ชาวบ้านเขารู้นะ เขาดูออกว่าเราตั้งใจทำ�งาน” เขาเล่า อย่างอารมณ์ดี ทุกวันนี้ รุ่ง หิรัญวงษ์ ดำ�รงตำ�แหน่งนักวิชาการ ป่าไม้ ที่ดูแลพื้นที่ต้นนํ้าอยู่ ณ ดอยสามหมื่น จังหวัด เชียงใหม่ ดำ�เนินงานในพื้นที่ 2 แสนกว่าไร่ เขาไม่ได้ พูดกับต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสื่อสารกับชุมชน ที่อยู่อ าศัยในพื้นที่นั้นด้วย เขานำ�กรอบแนวคิด เดิ ม ที่เคยใช้เมื่อครั้งทำ�งานให้โครงการพระราชดำ�ริที่ว่า จัดการคนเหล่านี้อย่างไรให้เขาอยู่กับป่าอย่างสมดุล และยั่ ง ยื น ซึ่ ง กิ จ กรรมหลั ก ที่ เ ขาทำ�ก็ คื อ ปลู ก ป่ า , ทำ�ฝาย, ทำ�แนวกันไฟ, ศึกษาวิจัย และพัฒนาชีวิตคน ในลุ่มนํ้า ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้ โ รยไปด้ ว ยกลี บ กุ ห ลาบและยั ง เต็ ม ไปด้วยป่าสูงล้อมรอบ ตลอด 24 ปี ของชายวัย 53 เขาย้อนมองชีวิตในเส้นทางราชการของตนด้วยความ ภาคภูมิใจในอาชีพที่เขารัก และเลือกที่จะทำ�มันอย่าง สุดความสามารถ “ผมมีความสุขและภูมใิ จในวิชาชีพของผม ผมภูมใิ จ ในความเป็นนักวิชาการป่าไม้ของผม เพียงแต่เรายังทำ� อะไรไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่าง วิชาชีพนี้ต้องได้รับ การยอมรับ ลูกผมต้องภูมใิ จว่าพ่อเขาทำ�งานป่าไม้ ฉะนัน้ เรื่องอะไรที่ห่วยๆ แย่ๆ ผมไม่แฮปปี้เลย ผมจึงต้องตั้งใจ ทุ่มเททำ�งานอย่างที่ผ่านมา พอได้รางวัลผมจึงภูมิใจ มากว่ามาถูกทางแล้ว อย่างน้อยก็มีคนมองเห็น เพราะ เราทำ�งานกันในป่า และแม้ว่าตำ�แหน่งหน้าที่การงาน อาจจะไม่ก้าวหน้ามากนัก ไม่ได้เป็นผู้บริหารใหญ่โต แต่เมื่อหันกลับไปมองแล้วผมภาคภูมิใจทุกครั้ง”

#5 ถูกต้องชอบธรรม

[ 05 ]


เรื่อง: จรัลพร พึ่งโพธิ์

เคล็ดลับความเก๋า ขายด้วยความยุติธรรม กับ 3 ร้านอร่อยรอบหน่วยงาน

ปี

> ร้านศิริพรโภชนา

เคล็ดลับความเก๋า “ทีจ่ ริงแล้วร้านจะปิดตัง้ แต่รนุ่ พ่อผมแล้ว แต่กป็ ระคับประคองมาได้ อาจจะเป็นเพราะเราจริงใจกับลูกค้า บริการก็ไม่ได้ดีเด่นอะไร เรามีอารมณ์ก็ขายแบบมีอารมณ์ เพียงแต่ว่าเราเน้นทำ�ให้ลูกค้าด้วยใจ กับข้าวเรา ก็ตั้งใจทำ�ให้เขากิน เพราะคุณภาพร้านอาหารแบบร้านผมนี่จะเอาความสะอาด 100% แบบภัตตาคาร มันก็เป็นไปไม่ได้ขนาดนัน้ แต่วตั ถุดบิ เราก็เลือกสรร พ่อผมไปตลาดหาซื้อของสดมาลงทุกวัน ของทีเ่ ห็นขาย อยูน่ ไี่ ม่มคี า้ ง ขายหมดทุกวัน ไม่มขี องบูดของเน่ามา นอกจากว่าช่วงไหนหน้าร้อนลูกค้าซือ้ กลับไปนีต่ อ้ งทำ�ใจ เพราะโอกาสบูดมีอยู่แล้ว แต่เราก็จะบอกลูกค้าเสมอ ไม่ได้ไปหลอกลูกค้าว่ามันไม่บูด อันไหนมันเสี่ยง ต่อการบูดเสียก็ต้องบอกเขาไป เราเน้นขายกันแบบบ้านๆ ใจๆ คุยกับลูกค้าเฮฮาอย่างนี้แหละ เรื่องราคานี่ พ่อผมเขาเกรงใจลูกค้า เขาอยากรักษาลูกค้าไว้ 10 ปีถึงจะปรับขึ้นทีหนึ่ง แล้วขึ้นทีละ 5 บาท มีรอบนี้ ที่ ป รั บ ขึ้ น 10 บาทเพราะต้ น ทุ น ไม่ ไ หวจริ ง ๆ แต่ ถ้ า ไปเที ย บร้ า นผมกั บ ที่ อื่ น ร้ า นผมถู ก กว่ า เยอะนะ เพราะเราให้ของเยอะกว่าที่อื่น” ประจญสักก์ พงศ์มั่นจิต ทายาทรุ่น 4 ของร้าน เวลาทำ�การ

• ข้าวหมูแดง • ข้าวหมูกรอบ • ข้าวสตูเนื้อวัว

เปิดทุกวัน 08.00-19.00 น. ที่ตั้ง หัวถนนมหรรณพ ใกล้กับถนนดินสอ ย่านเสาชิงช้า หน่วยงานราชการใกล้เคียง: ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย

ปี

> ร้านอาคุง • เฉาก๊วยทรงเครื่อง • เต้าฮวยทรงเครื่อง • นํ้าเต้าหู้ทรงเครื่อง

ปี

เคล็ดลับความเก๋า “ป้าขายมาเป็นปีที่ 30 ของรุ่นที่ 3 แล้ว เริ่มแรกยังแบกขายตามสนามหลวงอยู่เลย ป้าพยายามจะทำ� เมนูให้หลากหลายเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยทานได้ เด็กๆ ก็ทานเฉาก๊วย ผู้ใหญ่หน่อยก็ชอบทานเต้าฮวย “อาหารของป้าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ลูกค้ารู้แน่นอน เราพยายามทำ�ของที่ดีให้เขาทาน เราคัดวัตถุดิบ ทีถ่ กู ใจ ทัง้ ขนาดถัว่ ทีเ่ หมาะกับการทำ�นํา้ เต้าหู้ นํา้ ตาลแดงทีน่ กี่ จ็ ะไม่เหมือนร้านอืน่ นะ เราค่อนข้างเอาใจใส่ กับมันเป็นพิเศษว่าจะต้องเป็นแบบนี้ เวลาไปซื้อถ้าไม่ได้ของอย่างที่เราต้องการ เราก็จะไม่ซื้อ ถั่วเหลืองเรา ก็ไม่ผสมอะไรเลย คือเป็นถัว่ เหลืองล้วนๆ ให้ลกู ค้าได้ทานของมีประโยชน์และอร่อยด้วย เรือ่ งราคา ป้าไม่ขนึ้ เลย อะไรที่เราพอจะประคองให้อยู่ได้ ก็จะพยายามไม่ขึ้นจนกว่าเราจะทนไม่ไหว ใช้วิธีออกเมนูเยอะๆ แทนการ ขายกำ�ไรเยอะๆ ลูกค้าน่าจะชอบแบบนี้มากกว่า” ป้าอ้อย เจ้าของร้านรุ่น 3 เวลาทำ�การ เปิดทุกวัน 11.00-18.00 น. ที่ตั้ง ท่าช้าง ถนนมหาราช ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หน่วยงานราชการใกล้เคียง: กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ศาลฎีกา

> ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ‘ลุง’

• ก๋วยเตี๋ยวนํ้าตก หมู-เนื้อ • ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ�

เคล็ดลับความเก๋า “ป้าจริงใจกับลูกค้านะ เราต้องมีอัธยาศัยดี ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าทุกคน บริการต้องทำ�ให้ดี วัตถุดิบ ทีป่ า้ ใช้ในแต่ละวันก็ของดีทงั้ นัน้ แหละ หมู เนือ้ ผัก ซือ้ ใหม่ทกุ วัน ไม่มขี องตกค้างเพราะเราขายดี ความซือ่ สัตย์ ต่ อ ลู ก ค้ า นี่ สำ�คั ญ มากเลย เพราะถ้ า เรามั ว แต่ จ ะคิ ด ชาร์ จ คิ ด บวกนู่ น นี่ ไ ปโดยไม่ ใ ช่ เ หตุ มั น ก็ ไ ม่ ถู ก จะขึ้นราคาทีนี่ต้องเป็นเพราะเรารับภาระไม่ไหวแล้วถึงจะขึ้น แม้แต่เงินทอนขาด ป้ายังคืนให้เขาเลย ไม่มีเรื่องพวกนี้ ป้าไม่ตุกติกกับลูกค้า” ป้าจำ�ลอง ยิ่งยวด เจ้าของร้าน เวลาทำ�การ เปิดทุกวัน ก๋วยเตี๋ยว 08.00-18.00 น., อาหารตามสั่งต่อ 6 โมงถึงเที่ยงคืน ที่ตั้ง หน้าปากซอยอรุณอัมรินทร์ 9 ถนนอรุณอัมรินทร์ ฝั่งตรงข้ามวัดเครือวัลย์วรวิหาร หน่วยงานราชการใกล้เคียง: กรมอู่ทหารเรือ โรงพยาบาลศิริราช

{ประดับใจ} ความชอบธรรมไม่เหมือนกับความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) เพราะการใช้อำ�นาจ อาจถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ แต่ความชอบธรรมเป็นเรื่องยากกว่า เพราะต้องอ้างอิงอะไรที่เป็น นามธรรมกว่านัน้ แต่เป็นต้นรากของความถูกต้องเป็นธรรมของการใช้อ�ำ นาจทางการเมืองทัง้ หมด [ 06 ] JUMKUNJAI

มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม มิสู้ตายอย่างมีคุณธรรม ได้มาด้วยความคดโกง มิสู้ยอมเสียอย่างซื่อตรง หวังติ้งเป่า-ปราชญ์ชาวจีน


กระจกบานใหญ่

ชาญเช

าวน์ ไชยานรุกมิจ ร

รองปล ดั กระทรวงยุติธ

ผมอาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่กระจกที่ทำ� จากวัสดุที่ดีที่สุด แต่อย่างน้อยผมขอเป็นกระจกที่สะท้อนให้ เพือ่ นข้าราชการรุน่ ใหม่ได้มองเห็น และมีกำ�ลังใจทำ�งานต่อไป ผมเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ ได้สัมผัสเรื่องความ ยุติธรรม เรื่องเสรีภาพ ผมจึงตั้งคำ�ถามกับตัวเองตลอดเวลา ว่าอะไรคือความยุติธรรม ในเวลานั้นผมค้นหาโดยการเข้า ห้องสมุดและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในนั้น กระทั่งเรียนจบ ได้เกียรตินิยม ก็ยังรู้สึกว่ายังหาไม่พบ ถ้าถามผมว่าความยุติธรรมคืออะไร ไม่ใช่ความยุติธรรม ตามกฎหมายแน่นอน ผมทำ�วิจัยเรื่องนี้ร่วมกับภาคประชาชน เลยนะครับ เพื่อหานิยาม ความยุติธรรมคืออะไร ต่อมาผมได้ นิยามความยุติธรรมว่าหมายถึง ความถูกต้องนอกเหนือ ไปจากความถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ประกอบด้ ว ยความ ชอบธรรม จริยธรรม ศีลธรรมที่มีความเป็นสากล ไม่ผูก ขอบเขตเฉพาะเรื่ อ งศาสนา และมี ค วามเป็ น พลวั ต คื อ เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ความยุติธรรมจะต้องเชื่อมโยง เรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้ทุกคนได้รับความ เป็นธรรมตั้งแต่ระดับปัจเจก ชุมชน นานาชาติ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนทำ �งานด้านยุติธรรมที่ดี ต้องเรียนรูช้ วี ติ มากกว่ากฎหมาย เข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะ ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่มาหาผมบอกว่าอยากจะเชิญไปพูดเรื่อง

การปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ผมก็พูดไปว่า อย่าหน่อมแน้ม เลย เขารู้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นมันต้องเรียลิสติกเวลาจะสื่อ เรื่องจริยธรรม ทุกวันนีผ้ มมองว่าข้าราชการไทยไม่เรียลิสติก อย่างต้องใช้ มือถือราคาแพง นั่งรถเมล์ร้อนไม่เป็น ต้องนั่งแท็กซี่ ถ้าเป็น แบบนี้กับเงินเดือนหมื่นห้า มันก็ไม่ใช่แล้ว แต่สังคมมันเป็น แบบนี้ เพราะฉะนัน้ อย่าทำ�ให้เขารูส้ กึ ว่าต้องดัดจริต หรือให้เขา รู้สึกว่า ‘นาย’ ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริง แล้วเขาก็ไม่เคารพ หรือระบบจัดซือ้ จัดจ้างก็ไม่เป็นจริง เบีย้ เลีย้ งก็ไม่เป็นจริง ค่ารถก็ไม่เป็นจริง ทำ�ให้เขาต้องโกหก เชื่อไหม ผมเป็นประธาน e-auction ระดับพันล้านที่ถูก ระบุบริษัท ‘มัน’ ยังมีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆ ให้เขารู้สิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา เรารู้ เพราะว่าข้างบนมันเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าพรรคไหนนะครับ เรามาถึงตรงนี้กันแล้ว เรารู้ แต่ ก ระนั้ น ผมก็ ยั ง มั่ น ใจอยู่ น ะครั บ ว่ า ระเบี ย บที่ ใ ห้ ไ ว้ ให้ไว้กบั คนทีส่ จุ ริต อย่าตกใจกับการถูกกล่าวหา ความไม่พอใจ ในสังคมนี้มี เนื่องจากตำ�แหน่งน้อย คนเยอะ ทำ�ใจให้เป็นกลาง ทำ�หน้าที่ไป รับผิดชอบ แล้วความชอบ ธรรมที่มันมีกว้างขวางกว่าคำ�ว่ายุติธรรม มันก็จะเกิดได้

#5 ถูกต้องชอบธรรม

[ 07 ]


ความคิดนั้นสำ�คัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำ�พูด และการกระทำ�ทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำ�พูดและการกระทำ�ก็เป็นไป ในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง คำ�พูดและการกระทำ� ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำ�สิ่งใด จำ�เป็นต้องหยุดคิด เสียก่อนว่า กิจที่จะทำ� คำ�ที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ� หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำ�พูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำ�แต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรณรงค์เผยแพร่ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการรักษาจรรยาข้าราชการ หรือเรียกย่อๆ ว่าโครงการ ‘จำ�ขึ้นใจ’ ที่รณรงค์ ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามคำ�ถวายสัตย์ปฏิญาณ

Jumkunjai5  
Jumkunjai5  

Jumkunjai5/2556

Advertisement