Page 2

ฐานที่ 1 เครื่องแบบสุดเท่ห์ เครื่องแบบชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบลูกเสือ 1. เสื้อ กางเกงสีกากี - ชื่อด้านขวามือใต้กระเป๋าเสื้อ ห่างจากกระเป๋าเสื้อ 1 ซม. ปักชื่อใช้ผ้าสี ขาวเป็นพื้นกว้าง 3 ซม. ตัวหนังสือขนาด 1 ซม. สีน้าเงิน - ป้ายชื่อโรงเรียนติดแขนเสื้อด้านขวามือ อยู่กึ่งกลางระหว่างอินธนู ห่างอินธนู 1 ซม. - เข็มเครื่องหมายรูปดาวติดบนกระเป๋าเสื้อด้านขวา 2. ผ้าพันคอลูกเสือ มีตราประจ้าจังหวัดนนทบุรีติดอยู่ดา้ นหลังผ้าพันคอ 3. เข็มขัดสีน้าตาล หัวเข็มขัดมีค้าว่า ล/ส 4. ถุงเท้าลูกเสือสามัญ สีกากี,รองเท้าสีนา้ ตาล 5. หมวกลูกเสือสามัญ/สีกากี เครื่องแบบเนตรนารี 1. เสื้อ กระโปรงสีเขียว - ติดชือ่ ด้านขวามือใต้กระเป๋าเสื้อห่างจากกระเป๋าเสื้อ 1 ซม. ปักชื่อใช้ผ้า สีขาวเป็นพื้นกว้าง 3 ซม. ตัวหนังสือขนาด 1 ซม. สีน้าเงิน - ป้ายชือ่ โรงเรียนติดแขนเสื้อด้านขวามือ อยู่กึ่งกลางระหว่างอินธนู ห่าง อินธนู 1 ซม. - เข็มเนตรนารี เข็มเครื่องหมายรูปดาวติดบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ 2. ผ้าพันคอเนตรนารี มีตราประจ้าจังหวัดนนทบุรี ติดอยูด่ ้านหลังผ้าพันคอ 3. เข็มขัดสีด้า หัวเข็มขัดมีค้าว่า น/น

por4  

prameasakoll

por4  

prameasakoll