Page 1

การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 1 เครื่องแบบสุดเท่ห์}


ฐานที่ 1 เครื่องแบบสุดเท่ห์ เครื่องแบบชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบลูกเสือ 1. เสื้อ กางเกงสีกากี - ชื่อด้านขวามือใต้กระเป๋าเสื้อ ห่างจากกระเป๋าเสื้อ 1 ซม. ปักชื่อใช้ผ้าสี ขาวเป็นพื้นกว้าง 3 ซม. ตัวหนังสือขนาด 1 ซม. สีน้าเงิน - ป้ายชื่อโรงเรียนติดแขนเสื้อด้านขวามือ อยู่กึ่งกลางระหว่างอินธนู ห่างอินธนู 1 ซม. - เข็มเครื่องหมายรูปดาวติดบนกระเป๋าเสื้อด้านขวา 2. ผ้าพันคอลูกเสือ มีตราประจ้าจังหวัดนนทบุรีติดอยู่ดา้ นหลังผ้าพันคอ 3. เข็มขัดสีน้าตาล หัวเข็มขัดมีค้าว่า ล/ส 4. ถุงเท้าลูกเสือสามัญ สีกากี,รองเท้าสีนา้ ตาล 5. หมวกลูกเสือสามัญ/สีกากี เครื่องแบบเนตรนารี 1. เสื้อ กระโปรงสีเขียว - ติดชือ่ ด้านขวามือใต้กระเป๋าเสื้อห่างจากกระเป๋าเสื้อ 1 ซม. ปักชื่อใช้ผ้า สีขาวเป็นพื้นกว้าง 3 ซม. ตัวหนังสือขนาด 1 ซม. สีน้าเงิน - ป้ายชือ่ โรงเรียนติดแขนเสื้อด้านขวามือ อยู่กึ่งกลางระหว่างอินธนู ห่าง อินธนู 1 ซม. - เข็มเนตรนารี เข็มเครื่องหมายรูปดาวติดบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ 2. ผ้าพันคอเนตรนารี มีตราประจ้าจังหวัดนนทบุรี ติดอยูด่ ้านหลังผ้าพันคอ 3. เข็มขัดสีด้า หัวเข็มขัดมีค้าว่า น/น


4. ถุงเท้าสีขาว รองเท้าสีด้า 5. หมวกเนตรนารีสีเขียว เครื่องแบบชุดนักเรียน - นักเรียนชาย เสื้อขาวแขนสั้น กางเกงสีนา้ เงิน - นักเรียนหญิง เสื้อขาวแขนยาว กระโปรงสีน้าเงิน ชุดพละ - ให้ปักชื่อเสื้อพละสีนา้ เงินด้านขวามือ


การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 2 ดงผู้ด}ี


ฐานที่ 2 ดงผู้ดี การเข้าแถวตามลาดับไหล่ - การเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนจะต้องเข้าแถวตามล้าดับ จากตัวเตี้ยไปหาตัวสูง ใน กรณีที่มาก่อนควรจะเว้นที่ให้เพื่อนด้วย - ยืนเท้าชิด มือแนบล้าตัว มองตรงคอคนหน้า - ไม่พูดและไม่คุยขณะยืนเข้าแถว

การเดินแถว - ขณะที่เดินแถวไม่พูดและไม่คุย - ไม่เดินชิดระเบียง ผู้ชายและผู้หญิงห่างกัน 1 ช่องกระเบื้อง - เดินแถวขึ้นบันได เดินชิดทางบันไดขึ้น และลงเดินชิดทางบันไดลง หรือเดินขึ้นและ ลงชิดขวาเสมอ - เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ควรเดินก้มหลัง

การใช้คาพูดที่ไพเราะ - ผู้ชายควรมีหางเสียงว่า “ครับ” - ผู้หญิงควรมีหางเสียงว่า “ค่ะ” - ไม่ควรพูดกระโชก จะท้าให้เป็นเด็กที่ไม่น่ารัก ควรลากเสียงเล็กน้อย - พูดกับเพื่อนๆ ควรเรียก คุณ ไม่ควรเรียกเฉพาะชื่ออย่างเดียว


การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 3 ผู้พิทักษ์รักษ์ตรงจุด}


ฐานที่ 3 ผู้พิทักษ์รักษ์ตรงจุด การรับผิดชอบบริเวณต่างๆ ครูชี้แจงให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1-4/6 รับทราบถึงบริเวณที่ช่วยกันดูแล ความสะอาด เก็บขยะในบริเวณดังต่อไปนี้ ในช่วงพักกลางวันทุกวัน - จุดที่ 1 บริเวณลานเซ็นปอนต์ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้องธุรการ อาคาร 2 - จุดที่ 3 บริเวณลานหน้าอาคาร 2 - จุดที่ 4 บริเวณรอบเสาธง - จุดที่ 5 บริเวณลานเปโตร + บริเวณก๊อกน้้าข้างอาคาร ซึ่งบริเวณจุดต่างๆ ที่ต้องดูแลนั้น ครูจะแจ้งภายหลังอีกครั้งว่าห้องใด ต้องรับผิดชอบตรง บริเวณใด จุดใด

การแยกขยะ ครูได้น้าถังขยะที่ทางโรงเรียนจัดวางไว้ให้ มาให้นักเรียนดู ดังนี้ - ถังขยะสีเหลือง ทิ้งขยะแห้ง เช่น กล่องนม ฯลฯ - ถังขยะสีเขียว ทิ้งขยะแห้ง เช่น กระดาษกล่องลัง ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ - ถังขยะสีน้าเงิน ทิ้งขยะเปียก เช่น แก้วน้้าพลาสติก หลอดน้้า ฯลฯ - ถังขยะตาข่าย ทิ้งขวดน้้าพลาสติกต่างๆ และให้นักเรียนสาธิต การทิ้งขยะให้ถูกถัง เพื่อเป็นการแยกขยะ และเพื่อความสะดวกใน การจัดเก็บของพนักงาน


การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 4 Seven – 11}


ฐานที่4 Seven-11 การรับประทานอาหาร มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหาร การใช้ช้อน – ส้อม และสิ่งของส่วนรวมร่วมกัน การรับประทานอาหารอย่า งส้ า รวม ไม่มู ม มามในการรับประทานอาหารและไม่ ทิ้ง อาหาร ที่ไม่ชอบไว้ใต้โต๊ะ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทาน อาหารอย่างรู้คุณค่า ไม่ทานอาหารทิ้งขว้าง

การสวดมนต์กอ่ นรับประทานอาหาร เพื่ อให้นั กเรียนเห็น คุณ ค่า ของอาหารที่รั บประทาน และรับประทานอาหารให้ห มด โดยสวดดังนี้ “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า ผู้คนอดอยากมีมาก หนักหนา สงสารบรรดา เด็กตาด้าๆ”

การเก็บภาชนะ (ถาดอาหารของตนเอง) เมื่ อ นั ก เรี ย นรั บ ประทานเสร็ จ ให้ เ ก็ บ ถาดภาชนะไว้ บ ริ เ วณโต๊ ะ ที่ ก้ า หนดให้ แยกช้อน – ส้อม ใส่ในภาชนะที่ทางโรงอาหารเตรียมไว้

ดูแลความสะอาดโต๊ะ+เก้าอี้ หลั งจากนั กเรียนรับประทานอาหารเสร็จ ให้ส้ า รวจบริ เวณโต๊ ะ – เก้ าอี้ ให้ เ รียบร้ อ ย โดยให้ท้าความสะอาดเช็ดเศษอาหารที่ท้าหกบนโต๊ะ เพื่อความเป็นระเบียบและมารยาทที่ดี ในการใช้ของสวนรวมอย่างรู้คุณค่า


การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 5 ปลดปล่อย}


ฐานที่ 5 ปลดปล่อย การใช้ห้องน้า -

ปิดน้้า ไฟทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ ไม่เล่นน้้าหยอกล้อกันในห้องน้้า ไม่ควรขีดเขียนฝาผนังห้องน้้า ท้าความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้้า ห้องส้วม

การขาดเรียนและการลา - ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนควรแจ้งครูประจ้าชั้น หรือทางโรงเรียนทันทีทาง โทรศัพท์ และต้องส่งใบลาทันทีที่มาโรงเรียน - ใบลาควรเป็นแบบที่โรงเรียนก้าหนดให้ และต้องลงนามโดยบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง - กรณีที่ผู้ปกครองมีความจ้าเป็นต้องมารับนักเรียนก่อนเวลา ต้องมาติดต่อกับทาง โรงเรียน โดยมีใบลาที่ถูกต้องและต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สิ่งของที่ต้องห้าม - เครื่องประดับทุกประเภท - เงินเป็นจ้านวนมาก - เครื่องเล่นเกม กล้องถ่ายรูป เครื่องมือสื่อสาร - ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ ถ้ามีการสูญหาย


การปฐมนิเทศสายชั้น ป.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 55 { ฐานที่ 6 งามอย่างไทย}


ฐานที่ 6 งามอย่างไทย มารยาทการไหว้ เน้นนักเรียนปฏิบัติด้วยการไหว้ ที่ถูกต้องมีด้วยกัน 3 ระดับดังนี้ การไหว้ระดับที่ 1 การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปู ชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางค ประดิษฐ์ได้ ให้ประนมมือ แล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้ หัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลาย นิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก การไหว้ระดับที่ 2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมาก ได้แก่ ปู่ ย่าตา ยาย พ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือ จรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้ว การไหว้ระดับที่ 3 การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อย ให้ประนมมือแล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลาย จมูก (ส้าหรับการไหว้ในระดับที่ 3 นี้ จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ ด้วย โดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะ)

มารยาทการยืน การยืนที่ถูกต้องมือประสานกัน เดินผ่านผู้ใหญ่ควรก้มหลังเล็กน้อย


รายชื่อครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1. ครูกัญณัฐฐ์

เอื้อภราดร

2. ครูสิรภัทร

ระถี

3. ครูดวงรัตน์

เทียมทัด

4. ครูชนิตรา

ศรลัมพ์

5. ครูพรรณพิลาศ

วงศ์ชนะ

6. ครูหทัยกาญจน์

ปานทอง

7. ครูนวลจันทร์

ฐานังขะโน

8. ครูชัชวาล

รักษาวงษ์

9. ครูโชติกา

สังข์กังวาล

10. ครูนฤมล

เนียมเทศ

por4  

prameasakoll

por4  

prameasakoll