Page 1

E- GALATASAR AY

EK İ M 2008 Y IL:1 SAY I:1

ÜCR ETSİ Z Dİ R


BUGÜN İÇİM D EN YAZ M AK GELM İY O R E-GALATASAR AY Aylık İnte rne tD e rgis i Se vgil i K uruluş: 12 Eylül2008 İlk Yayın Tarih i: 01 Ek im 2008 Yayına H azırlayanlar Ve Sah ipleri

Galatas araylılar,de rgim izin ilk s ayıs ını çık arm anın ve rdiği h e ye canı yaşark e n, tribünlerim izin e n s e vilen ins anlarının başında ge len Alpas lan D ik m e n abim izin ve fatıyla yas a boğulduk . 27 Eylülgünü ölüm onu bizde n bir trafik k azas ıyla aram ızdan aldı götürdü. Alpas lan abim ize Allah 'dan rah m e t diliyoruz,h e pim izin başı s ağolsun. K as ım s ayıs ında Alpas lan D ik m e n için öze ls ayfalarım ız olacak ...

M orph e us h acfat ide ntify aylak ne t Görüş, öne ri ve şik aye tleriniz için iletişim adre s im iz : e -galatas arayde rgis i@ gm ail.com İnte rne tadre s im iz :

"E-GALATASAR AY " adını ve rdiğim iz bu m üte vazi ve be lki de am atör be lki de bir s ürü im la ve m antık h atalarıyla dolu e lek tronik de rgim izin ilk s ayıs ını 1 Ek im itibariyle ücre tis z olarak yayına s unuyoruz. Bundan 1 k aç ay önce s inde ultrAs lan'dan birk aç ark adaşım la bu proje yi üre tm e k fik rini ortaya attık . K las ik bir s ite ya da blog yapıp be ğe ndiğim iz yazıları, h abe rleri oraya e k lem e k dah a k olay ve zah m e ts iz olurdu e lbe t am a biz bir de rginin ins anların m e rak ını dah a çok ce zpe de bilece ğini düşnündük . Çe vre m izde e line bugüne k adar 1 tane bile k itap alm am ış olanların Galatas aray de rgis inin ye ni s ayıs ını çık ar çık m az bayide n k oşar adım larla alıp trafiğe aldırış e tm e de n, yolun ortas ında bir gözü de rgide bir gözü yolda ok uyanlara e lbe t tanık lık e tm işinizdir...

h ttp://w w w .e -galatas arayde rgis i.blogs pot.com

Not:D e rgim izin h azırlanm as ında s porun ve s porcunun dos tu Fırat'ın h iç bir k atk ıs ı yok tur,18 yaşından k üçük ler de ok uyabilir, çocuk larınızın ulaşam ayacağıbir ye re k oym anıza da ge re k yok ,m as aüs tünüze k oym anızıtavs iye e de riz.

D e rgim izin ilk s ayıs ında e lim izde olan dök üm anları ve k e ndim ize ait birk aç tas arım ve m ak aleyi s izlere s unm aya çalıştık . Bundan s onra h e r ayın ilk günü de rgim ize aşağıdak i w e b adre s inde n ücre ts iz bir şe k ilde ulaşabilece k s iniz. Bizim am acım ız para k azanm ak ya da ünlü olm ak de ğldir. Am acım ız Galatas aray taraftarının diğe r taraftarlardan dah a fark lı olduğunu bir k e z dah a fark lıbir yolla is pate tm e k tir. Eylülayı itibariyle Futboltak ım ım ız yak aladığı form la fırtına gibi e s m e k te , As lante pe inşaatım ız günbe gün yük s lem e k te , Erk e k Ve Bayan Bas k e tbol tak ım larım ız yaptığı flaş trans fe rlerle ge çe n s e zona göre dah a da güçlenm iş bulunm ak ta, Store lerim izde k i s atışalrın m ik tarı artm ak tadır. Biz öyle tah m in e diyoruzk i Galatas aray 2010'lu yıllara tüm dünyada dam gas ını vuracak altyapı ge lişim lerinin te m e lini atm ak k tadır. H e pim izin yolu açık olsun, bu arada h e pinizin ram azan bayram ınıte brik e diyoruz... Ö nüm üzde k i s ayıda görüşm e k üze re ....

*** 1 E-GALATASAR AY ***


H ABERLER

ÇEK CUM H UR İY ETİND E GALATASAR AY SEVGİSİ

ASLANTEPE'D E GECE VAR D İYALAR I D A BAŞLAD I

As lante pe 'de yapım ıs ürm e k te olan AliSam i Ye n Spor K om plek s i'nde inşaatçalışm alarıde vam e diyor. Ge ce leri de de vam e tm e k te olan çalışm alarda, te m e ller bitirildi, k aba inşaatın da 2009 O cak ayıs onunda tam am lanm as ıh e de fleniyor. Ge ce vardiyalarının da başladığıs tatinşaatında, ye tk ililerin ve rdiği bilgiye göre , bugüne k adar toplam be tonun %50's i dök üldü, yine toplam de m irin %50's i işlendi. 5 bin m e tre k azık çak ıldı, 70 bin m e tre k üp be ton dök üldü, 11 bin ton de m ir işlendi. Çe k Cum h uriye ti 4. Ligi’nde , Galatas aray adıyla, Galatas aray form as ıyla Ye ni s tadım ızın 29 Ek im 2009 tarih inde açılm as ı m ücade le e de n bir futboltak ım ı te s pit e dildi. D ünyanın birçok ülke s inde planlanıyor. taraftar k itles ine s ah ip olan Galatas arayım ızın Çe k Cum h uriye ti’nde k i fanatik leri, bu s e vgiyi öyles ine ileri götürdü k i, ’Galatas aray’ adıyla bir k ulüp k urdu. 19 88’de faaliye te ge çe n taraftarlar, Çe k Cum h uriye ti 4. ultrAs lan TVYAY IND A Ligi’nde m ücade le e de n bir tak ım oluşturdu. Bu tak ım şim dilerde , GS Store ’lardan s atın alınan lis ans lı Galatas aray form as ıyla s ah aya çık ıyor. O ys a k ulübü k uran da, s ah ada m ücade le e de nler de Türk de ğil! 19 9 6’dan be ri öze l olarak Galatas aray Cup adlı bir futbol turnuvas ı düze nleye n Çe k ler Logo olarak re s m i Galatas aray arm as ını k ullanıyor fak at 19 05 ye rine k e ndi k uruluş tarih leri olan 19 88 ye r alıyor logoda. Bu k lüp h ak k ında dah a çok bilgi e dinm e k is te ye nler aşağıdak i adre s te n k lübün inte rne ts ite s ine göz atabilirler. h ttp://w w w .m ujw e b.cz/w w w /galatas aray

TAÇSIZ K R AL'I D UALAR LA AND IK Türk futbolunun e fs ane vi futbolcus u Taçs ız K ralM e tin O k tay'ı, ve fatının 17. yıldönüm ünde k abri başında andık . Es k i K ozlu M e zarlığı’ndak i k abri başında düze nlene n anm a töre nine , Başk anım ız Adnan Polat, Y öne tim K urulu üye leri H aldun Üs tüne l,M uratYalçındağ, Faruk Bilve AdilEm e can, futbolcularım ızdan H ak an Balta, Sabri Sarıoğlu, Uğur Uçar, M e h m e tGüve n, Fe rdi Elm as ve O rk un Us ak , M e tin O k tay’ın ailes i ve çok s ayıdataraftarım ız k atıldı.

Türk iye 'de ge ne bir ilki Galatas aray taraftarı ge rçe k leştirdi. Türk iye 'nin ilk inte rne t taraftar k analı olan ultrAs lan tv inte rne t üze rinde n yaınına başladı. İlk e tapta te s t yayını yapacak k analda e s k i m açları,tribün arşivlerini, te zah uratları ve birbirinde n güze lvide o k lipleri izleye bilece k s iniz. Ge re k li yas alizinler alındığında is e Galatas aray be lge s e llerini izlem e şans ınız olacak . Biz de EGalatas aray de rgis i olarak ultrAs lan Tv'ye yayın h ayatında başarılar diliyoruz. ultrAs lan Tvinte rne te rişim adre s i : h ttp://w w w .uAtv.de

M e tin O k tay'ın k abri başında k ıs a bir k onuşm a yapan Galatas aray Spor K ulübü Başk anı Adnan Polat, M e tin O k tay’ın Galatas aray ve Türk futbolu için çok öne m libir k işi olduğunu vurgulayarak , şunlarıs öyledi: "M e tin O k tay’ın be nim için ayrıbir ye ri var. Sade ce futbolcu olarak de ğil.Futbolu bırak tık tan s onra birlik ve be rabe rliğim iz h e m İzm ir, h e m de İs tanbul’da de vam e tti. Biz onu çok s e vdik . Galatas aray çok s e vdi, Türk futbolu çok s e vdi. Ö rne k alınan bir s porcuydu. İns an s e vgis ini e n üs tdüze yde taşıyan bir k işiliğe s ah ipti. Galatas aray olarak M e tin ağabe yi h iç unutm ayacağız. Bugün onun anıs ına buradayız. K e ndis ine Allah ’tan rah m e tdiliyorum ." M e tin O k tay'ın k abri başındak i anm a töre ni ok unan dualarla s on buldu.

*** 2 E-GALATASAR AY ***


H ABERLER

EK $İGALATASAR AY SÖ Z LÜĞ Ü

K R ALTÜM Z AM ANLAR IN EN İY İ5. GO LCÜSÜ

Tüm zam anların e n başarılılig golcüleri s e çildi. Te k bir Türk futbolcus u var: K ral H ak an Şük ür... K ral,Ulus lararas ıFutbolTarih i ve İs tatis tik leri Fe de ras yonu (IFFH S) tarafından En Golcü Futbolcular lis te s inde 5. s ırayıe lde e tti.

İnte rne t dünyas ının ilk taraftar s özlüğü olan "Galatas aray Sözlük " yayın h ayatına başladı. Ek şi Sözlük form atında h azırlanm ış olan s özlük te 18 e ylül 2008 itibariyle 225 k onu başlğı var.Tüm Galatas araylılar girdik leri ilk 10 e ntrys ine bak ılarak s özlük te yazar olabiliyorlar. "10 Num ara" butonuna bas arak tan güze l e ntryleri ok uyabiliyors unuz. Sözlüğün inte rne te rişim adre s leri: w w w .re re re rarara.ne t w w w .galatas arays ozluk .com

H ak an Şük ür, IFFH S'nin l is te s inde 534 m açta attığı 268 gol l e Th ie rry H e nry, Ruud van Nis te l rooy, Ronal do gibi birçok dünya yıl dız ını ge ride bırak tı. H ak an Şük ür'ün e n yak ın tak ipçis i k onum undak i Şota Arval e dz e is e ge çtiğim iz ay futbolk ariye rini nok tal am as ına k arşın l is te de ye r bul du. IFFH S'nin k ariye rini s ürdüre n futbol cul arı baz al arak yaptığı 'tüm z am anl arın e n başarıl ıl ig gol cül e ri' l is te s inde ye r al an is im l e r, oynadık l arı, k ul üpl e r, çık tık l arı m aç s ayıs ı ve attık l arı gols ayıs ı is e şöyl e: Sıra İs im Tak ım Ül k e O ynadığı M aç Sayıs ı Attığı Gol Sayıs ı 1. Juan Carl os Pl ata CSD Guate m al a Guate m al a 513 287 2. M arc Ll oyd W il l iam s Rh ylFC Gal l e r 39 6 278 3. Gl e nn Fe rgus on Linfie l d FAC K uz e y İrl anda 536 276 4. M ak s im Gruz nov JK Trans Narva Es tonya 365 268

5. H ak an Şük ür Gal atas aray SK TÜRK İYE 534 268

M ETİN O K TAY BELGESELİÇEK İLİY O R Es k i futbolcu H ak an D ilek ,M e tin O k tay'ın be lge s e lini yapm ak için k ollarıs ıvadı. D ilek , bu proje yle ilgili"Be lge s e liçin M e tin O k tay’ı s e çtim çünk ü 'm ah allenin e n şık ağabe yi'dir aynızam anda,h üm anis ttir, yardım s e ve rdir.' diyor.

D ilek ,çe k ilece k M e tin O k tay be lge s e lih ak k ında şu şe k ilde k onuştu: "M e tin O k tay be lge s e li için çalışırk e n 19 59 ’da ilk m açlarından birinde O k tay k e ndis ine te k m e atan oyunculardan birine yum ruk atıyor. O döne m de k ırm ızı k art olm am as ına rağm e n s ah a dışına gönde riliyor. Bu bilgi be nim için öne m li. D e rbi m açlarıh ak k aniye tduygus u k aybolm as ın diye İtalyan h ak e m ler yöne tiyor. O döne m de k i h ak e m s ayıs ı çok az ve ne re de ys e h angi tak ım larıtuttuk larıbile biliniyor. Aynı M e tin O k tay k e ndis ine s ink aflarla yazılan Fe ne rbah çe tribününe gidip be linde n aşağıya doğru e ğilere k s e lam ve riyor. Aynıtribün şok ge çire re k onu alkışlıyor. Ö yle k i oyun 7 dak ik a duruyor ve yan h ak e m M e tin O k tay’ıs ah aya ge ri çağırıyor. D ünyada oyundan atılm ış bir futbolcunun bu şe k ilde te k rar oyuna dah il e dildiğini h iç gördünüz m ü? M e tin O k tay İtalya’ya Palerm o’ya trans fe r oluyor am a m e m lek e t ve Galatas aray aşk ıile Türk iye ’ye ge ri dönüyor. İns anlar Can Bartu’ların, Le fte r K üçük andonyanis ’lerin Fioe ntina’da top k oşturduk larını bilm e zler. Bu yüzde n be nim gibi bu işi yapan ins anlarıve yaptığım ız işi öne m s iyorum . İns anlar s aye m izde fik ir s ah ibi oluyorlar."

6. Şota Arve l adz e UD Le vante Gürcis tan 430 263 7. Dam ian M ori CCM Gos ford Avus tral ya 49 5 259 8. H e nrik Lars s on H e l s ingborgs IF İs ve ç 442 253 9 . Francis co Borge tti CF M onte rre y M e k s ik a 448 247 10. Juan García Rivas AC M ine ros Ve ne z üe l l a 540 243 11. Rival do AEK Atina Bre z il ya 478 234 12. Roy M ak aay Fe ye noord H ol l anda 471 233 13. M ário Jarde lN.Unite d Je ts Bre z il ya 284 231 14. Ronal do AC M il an Bre z il ya 315 228 15. Evge niy Bol dygin Ak -Atın K ara-Su K ırgız is tan 276 219 16. Jafar Iris m e tov FK Aq tobe Le nto Ö z be k is tan 367 218 17. M ik h ailM ik h ol ap FK Riga Le tonya 312 217 18. Sigurd Rus h fe l dtTrom s ø ILNorve ç 400 214 19 . Ruud van Nis te l rooy Re alM adrid CF H ol l anda 309 211 20. Se rgio Gal ván Re y A. NacionalM e de l l ín K ol om biya 535 210 21. Se bas tián Abre u Rive r Pl ate Uruguay 366 209 22. Th ie rry H e nry FC Barce l ona Frans a 405 209 23. M artín Pal e rm o Boca Juniors Arjantin 39 8 208 24. RaúlGonz ál e z Re alM adrid İs panya 483 204 25. Se rgio Ram ón Ibarra M ariano M e l gar Pe ru 341 201

*** 3 E-GALATASAR AY ***


TAR İH İN TO Z LU SAY FALAR I

8 YILLIK BO R Ç Ö DENDİ! Se ne 19 51 İs tanbu lligi s on h afta m açları... Şam piyonlu k yarışında Galatas aray Ve Be şik taş M ü cade le e diyor. Galatas aray'ın 1 m açıe k s ik ve Be şik taş o h afta Fe ne rbah çe ile m ü cade le e diyor. M açıFe ne rbah çe 'nin k azanm as ıdu ru m u nda Galatas aray e k s ik m açınıye ndiğinde ligi şam piyon olarak bitire ce k diğe r du ru m larda Be şik taş şam piyon. O h aftak i de rbide Fe ne rbah çe m aça 2 tane lis ans s ız fu tbolcu yla çık ıyor, m açın h ak e m i m aça başlam adan önce u yardığıh alde bilere k ve is te ye re k h ü k m e n m ağlu p olu yor ve o de rbi Tü rk fu tbol tarih inin k aras ayfalarıaras ıan ge çiyor. O ynanan form alite m açıda Be şik taş 3-1 k azanıyor. Şim di ge lilim yazının başlığındak i "8 yıllık borç "m e s e les ine ...Galip Sayar'ın ağzından dinleye lim bu borç m e s e les ini şim di: "Se k iz s e ne k adar olu yor. 23 M ayıs 19 43 Pazar gü nü Şe re f Stadında o yılın M illi Kü m e k arşılaşm alarından s onu ncu s u Be şik taşla Fe ne rbah çe aras ında oynanıyordu . Eğe r m açıBe şik taş k azanır ve ya be rabe re k alırs a Galatas aray, ye nilirs e Fe ne rbah çe şam piyon olacak tı. H e rk e s Galatas aray aleyh inde ik i rak ibin anlaştığınıiddia e diyordu . Nite k im Be şik taşlılar s ah aya acayip bir tak ım la çık ınca dalave re bü tü n çıplak lığıyla k e ndini gös te rdi. Am m a Be şik taşlılar e fe ndice (!!) h are k e te dip, Fe ne rbah çe lilerin ge çe n h afta yaptık ları gibi h ü k m e n m ağlu biye ti e vve lde n k abu l e tm e ye re k k ozlarınıs ah ada pay e tm e k is te diler. Bu k arşılaşm adan e vve l Fe ne rbah çe ile yaptık larıü ç m açıda k azanan Be şik taşlılar ne olu rs a olsu n, Galatas aray şam piyon olm as ın diye çık ardık larışu garip tak ım a bak ın aziz ok u yu cu larım : Ce lade t- Saim , İbrah im -H ü s e yin - Ö m e r Ali- Sabri - H ak k ı- Ke m al-Cah it- Şü k rü İlşte bu acayip s on m ü dafaa k e ndi k alelerine golyapılm as ıiçin rak iplerini te şvik e de rk e n, h ü cu m h attında bü tü n canlarınıdişlerine tak arak golyapm aya çalışan ü ç Siyah -Be yazlıfu tbolcu nu n e m e k lerini diğe r bir Be şik taşlıforve t Fe ne rbah çe m ü dafaa olm ak tadırlar. Bilh as s a h afbe k h attıs ile birlik te boşa çık arıyorlardı. Nite k im ik i pe rde lik bu k om e dya m alu m ne tice ile Fe ne rbah çe nin Be şik taşa e şşiz ! galibiye ti ile 4-1 nih aye t bu ldu . Erte s i gü n bu m açıCu m h u riye t gaze te s ine tanınm ış bir s por m u h arriri Eşre f Şe fik şu başlık la yazm ıştı. "Şe re fs iz Be şik taş tak ım ıdü n Fe ne rbah çe ye 4-1 ye nildi" İşte tarih te k e rrü rde n ibare ttir de rler. Çok doğru bir s öz. Tam s e k iz s e ne s onra Fe ne rbah çe liler, Be şik taşlılara olan şam piyonlu k borçlarınıöde diler. H e m de ne şe k ilde . Faiziyle birlik te . Evve la h ü k m e n m ağlu p oldu lar. Yani Be şik taş-Fe ne rbah çe

9 0.s ıolan m açıh ü k m e n yani 3-0. 9 1.incis i olan h u s u s i m açınıda 3-1 k aybe de re k . H e rh alde Fe ne rbah çe nin k ıym e tliidare cileri alacak lıolan Be şik taşlılara borçlarınıfaiziyle öde m e k te n ziyade s iyle m e m nu n ve m e s ru rdu rlar. Be re k e tve rs in biz Galatas araylıların bu na be nze r ne bir borcu m u z ve ne de bir alacağım ız var. Yalnız ge çe n s e ne m u k abilini be k lem e de n yaptığım ız bir iyilik var, görü yoru z k i rak iplerim iz bu ye rinde ve o zam an h e rk e s tarafından tak dir e dilm iş je s tim izi k ötü lem e k is tiyorlar. Şu nu h e m e n ilave e de lim k i Galatas araylılar h içbir zam an pe şin pazarlık la m ağlu biye ti k abu l e tm e z. Galatas araylılık h e rk e s e nas i olm ayan bir h as lettir. O nu ondan olm ayanlar k atiye n anlayam azlar. Bu gü nlü k bu k adar ye te r. "

Stadyu m u nu doldu ran 25 binde n fazla s e yirciyi h ayals u k u tu na u ğratan bir m anzara ile k arşılaştık . F.B. s ah aya lis ans ıolm ayan ik i oyu ncu ile çık ıyordu . Eve t, Fe ne r tak ım ı, dah a birinci dak ik ada m ağlu biye ti h e m de k e ndis ine bir te k pu an bile k azandırm ayacak olan h ü k m e n m ağlu biye ti k abu le tm işti. Bu de m e k tir k i, Sarı-Lacive rtliler pu an ve fik s tü r icabını s u is tim ale de re k şam piyonlu ğu Be şik taşa ve rm e yi u ygu n görm ü şlerdi.

Fe ne rbah çe liZ e k i R ıza Spore l'in m açtan s onra s öyledik leri tam ibre tlik cins te n:

F.B. taraftarlarıdü n bü yü k ye is içinde ydiler, gü nü e rk e n s aatlerinde n itibare n s tada k oşan binlerce s e yirciyi is tis m ar e tm e ye k im in h ak k ıvardı?

" Çok h azin bir s por h adis e s i k arşıs ında bu lu nu yoru z. Bir Fe ne rbah çe liolarak ü zü ntü m bü yü k tü r. Fe ne rbah çe nin yaptığıbu h are k e t, as la s portm e nliğe s ığm az. Be n bazı Fe ne rliark adaşlarım la, m e s e leyi anlar anlam az m açın yarıs ında s tadıte rk e ttim . Fe ne rliidare ciler çok çirk in bir iş yapm ışlardır. "

BASINDA O LAYLI M AÇ 9 Nis an 19 51 Tarih liH e r Gü n Gaze te s inde "Aşk O lsu n Be şik taşlılara !" BaşlığıAltında KEM ALO NAN'ın Yazıs ı: "Kıym e tli(!) Fe ne r idare cileri ne olu r ne olm az ir oyu nu tu ttu ru rda ye ne r dü şü nce s iyle h ü k m e n m ağlu p olm ak , Be şik taşım u h ak k ak şam piyon çık arm ak için lis ans ız oyu ncu oynatm ak yolu na gitm işler. Bu da gös te riyor k i, Fe ne rbah çe idare cileri ye nm e k de ğil, ye nilm e k e s as ınıpre ns ip olarak k abu l e tm işlerdir. ... Be şik taşın k u rtidare cileri dü n bir taşla ik i k u ş vu rm u ş olu yorlar. Fe ne r idare cilerine lis ans s ız oyu ncu oynatarak h e m galibiye ti dolayıs ıyla şam piyonlu ğu garantilem işler, h e m de Fe ne r-Galatas aray dos tlu ğu nu tam am e n bozarak birbirine yak laşm ak im k anınıda bırak m am ışlardır. " ... Fe ne rbah çe Be şik taşın e linde bir oyu ncak h aline ge lm iştir. Elbe tte başında Yu s u f Z iya Ö niş gibi bir idare cinin, bir otorite nin bu lu ndu ğu Galatas aray de ğil,k ifaye ts iz, be ce rik s iz, m e vk i h ırs ından başk a bir şe y bilm e ye n Fe ne rbah çe oyu ncak olacak tır. "

9 Nis an Tarih liSon Te lgraf Gaze te s i'nde n H alitKıvanç'ın Yazıs ı: "... Lig şam piyonu nu tayin e de ce k olan dü nk ü m aç, m aales e f pe k nah oş bir şe k ilde k apandıve s por h ayatım ızın acıvak alarından biri olarak tarih e ge çti...

*** 4 E-GALATASAR AY ***

...F.B. gibi şe re flive şöh re tlibir k u lü p, bu gibi k apris lere aletolacak tıyniye tte bir te şe k k ü lm ü dü r?Sarı-Lacive rtşe re f dolu tarih inde böyle pe şin bir m ağlu biye t bu lu ndu ğu nu biz zanne tm iyoru z.

...H e rh alde bu h adis e nin re s m i bazı ne ticleri de olacak tır. Başta böyle bir gayrinizam i oyu na m ü s aade e de n h ak e m olm ak ü ze re m ü s e bbipler h ak k ında ge re k e n k ararların alınm as ıdoğru olu r. "

H e r Gü n Gaze te s inin Pazarte s i Sayıs ında Koydu ğu Başlık H e rşe yi Açık lar Nite lik te ydi: "Fe ne rbah çe Be şik taş M ace ras ı: SATILAN FENER BAH ÇE!" "Elde k i talim atnam e ye göre h ak e m de s u çlu du r. Se nin apoletlerini s ök tü rü rü m ü , diye n bir idare ci de aynıs u ça iştirak e tm iş ve de re be ylerine yak ışan bir tavır tak ınm ıştır. Stadyu m idare s inin be h ak e m in m açtan e vve ldu ru m u ilan e tm e s i doğru olu rdu . Z ira e m iniz k i, bu çirk in h are k e te tah am m ü le de m e ye ce k h alk, s tadyu m u te rk e de r, bile bile, çok e vve lde n h azırlanm ış danışık lıdövü şlü bir m açı s e yre tm e ye tah am m ü le de m e zdi. H ik aye şu du r, bir taraf şam piyonlu ğu bu yolda k azandı. Diğe r taraf, h e r şe yi bu yolda fe da e tti. Galatas aray is e , s ade ce bir şam piyonlu k tan oldu . Fak at s pors e ve rlerin k alplerini k azandı. Bu şam piyonlu ğa h e r zam an te rcih e dilece k bir olaydır. İşte , s por tarih im ize ge çe n bir k ara lek e dah a. " Bu k ara h adis e de n s onra Galatas aray k lü bü h iç bir ye tk ilim e ricye başvu rm ayarak bü yü k lü ğü nü bir k e z dah a gös te rm iş ve k irlis por tarih inde k i be yazlığınım ü dafa e tm e yi s ü rdü rm ü ştü r. Biz boşu boşu na de m iyoru z " Ge rçe k leri Tarih Yazar Tarih i De GALATASAR AY" diye ...


GÜNCEL

BİR İH ANETİN BELGESELİ: "€M R €" Se ne 19 73... TSY D k upas ı Galatas aray-Fe ne rbah çe m açı. D ak ik a 85. h ak e m in düdüğüyle Fe ne rbah çe be davadan bir pe naltı k azandı ve topun başına ge çe n Fe ne rbah çe li futbolcu durum u 2-0 'a ge tirdi. Galatas araylı Büyük M e h m e t nam -ı de ğe r Ö rde k M e h m e t de llenm işti topu aldı te k başına s anrtaya gitti s anntradan aldığı topla ne re de ys e tüm Fe ne rbah çe tak ım ını çalım ladı ve durum u 2-1 yaptı. Bu ayak ta alkışlanan golü onu s ak inleştire m e m işti. Fe ne rbah çe 'nin k ullandığı s antradan s onra top ge ne ayağına ge lm işti ge ne aynı h ırs la tüm Fe ne rbah çe s avunm as ını çalım ladı topu boştak ii ark adaşına yuvarladı ve durum 2-2 oldu. Büyük M e h m e d h ala burnundan s oluyordu ne re de ys e inanılm azdı am a s ank i aynı film 3.k e z te k rar e diyorm uşças ına M e h m e d ge ne Fe nrbah çe s avunm as ını h alaç pam uğuna çe virip pe ynir e k m e k m is ali önüne ge leni çalılm a dizdi 18 çizgis inde n vurduğu şut dire k te n döndü bu k e z. Sonras ında h ak e m m açı bitirdi. Galatas aray form as ıyla tam 278 k e z ye şilsah alara çık tı. Taraftarın gönlünde tah t k urm uştu. H e rk e s in gözünde 2.M e tin O k tay'dı o am a M e h m e d 2.M e tin O k tay olm a şans ını "profos yone lliğe " te rcih e tti ve 19 79 s e ne s inde yük s e k rak am la Fe ne rbah çe 'ye trans fe r oldu. Y üzbinlerce Galatas aray'lı ağlam ıştı. 1 s e ne oynadı futbolu bırak tı. Florya'ya gire m e di, m aça ge lem e di ,H oca olam adı, s por yazarı yapm adılar, te levizyonlara çık arm adılar. En s on k adırgalı Büyük M e h m e t K um k apı'da rak ı içe rk e n görüldü. Se ne 2001 gaze te lere bir h abe r düşüyor "O k an Ve Em re İnte r'de ..." diye . D ah a bir k aç ay e vve linde n Avrupa şam piyonu olm uşuz R e al M adrid'e diz çök türm üşüz biz ona m ı s e vine lim yok s a bu ok udğum uz h abe re m i yanalım . Elbe tte h e r futbolcu Avrupa'da top k oşturm ak is te r. H ayatı boyunca aynı k lüpte oynayacak diye bir şart yok tur. Am a ayrılm anın da bir e de bi adabıolur. Bizi yaralayan bu şah ıs ların Avrupa'ya gitm e s i de ğildi bize dok unan yangından m alk açırır gibi bizlere te k laf e tm e de n, 4 s e ne boyunca e k m e ğini ye diği k lübüne 5 k uruş k azandırm adan çe k ip gitm e leriydi. Çok m u zordu boş k ağıda im za atıp bons e rvis iyle trans fe r olm ak ?

diyoruz çünk ü ve rdiği tüm de m e çlerde "Bir Gün Galatas aray'a te k rar döne ce ğim , Türk iye 'ye döne rs e m Galatas aray'dan başk as ında oynam am " diyordu, m e ğe rs e Profos yone llik adam a s öylediği lafları da yutturuyorm uş. Nih aye tinde o ik i re nk içinde görüyoruz k e ndis ini . Florya'da 16 yaşında bağrım ıza bas tığım ız, bir çoğum uzun 2.H agi olalcak de diğim iz zat m e ğe rs e Büyük M e h m e t'de n de öte profos yone l çık ıyor. Böylelik le birçoğum uzun içinde h alen s önm e m iş s e vgi ate şini de s öndürüve riyor k e ndis ine k arşı. Bu profos yone llik ne lere k adirm iş.? K e ndis ine 7 de n 70'e tüm cam ias ının "K atil" diye h itap e ttiği bir cam ianın m alı oluve riyor bir anda k işi. Allah büyük bu k ulübe ve fas ızlık e dip işleri yolunda gide n k aç tane futbolcu var acaba? Büyük M e h m e t,O k an örne ğinde n başk a bilm e m Tanju ve adını bile anm aya layık görm e diğim F.A örne ğini ve rm e m ize ge re k var m ı ?

Ö rde k M e h m e tLak aplıBüyük M eh m et

Se ne 2006... Avrupa'da dik iş tutturam am ış Türk iye 'ye m e cburi dönüş yapıp Bjk 'ya trans fe r olan O k an ge ne k apım ıza ge liyor. Bir ne bze olsun O k an'ı affe diyoruz am a içim izde s oys im i gibi Buruk luk var. h e p s oğuk bak ıyoruz ona. Sone r ayağını k ırınca h e pim izin gözünde n dam layan yaşlarını artık bitirm işiz ona k arşı. 2 s e ne dah a bizde oynuyor ve tutunam ayıp başk a bir k lübe trans fe r oluyor. Z am anında o k alleşliği yapm as aydı om uzlar üze rinde taşıyıp yapacak tık jubiles ini,tarih onu "Galatas araylı O k an "diye anacak tı, forum larda s ayfalarca nos taljis ini yapacak tık ,m s n ve forum avatarlarım ızda k ullanacak tık re s im lerini form aları as ılı olacak tı e vlerim izin duvarlarında am a o da Profos yone lliği bunlara k arşın te rcih e tti... Se ne 2008... M ayıs ayının s onları. Bir s abah bu k e z zam an de ğiştiği gaze te s ayfalarından de ğilinte rne t s ite lerinde n öğre niyoruz h abe ri. "Em re Be lözoğlu Fe ne rbah çe ’de ..." Bir çoğum uzun başından aşağıya k aynar s ular dök ülüyor. Biz trans fe r e de m e dik diye de ğil e lbe tte bu. Z am anında bize k azık atıp s onras ında aradan ge çe n yılların e tk is iyle ne re de ys e bir çoğum uzun affe ttiği bir şah ıs bu s e fe r o k azığı k albim ize s aplıyor ade ta.. H ayır olam az *** 5 E-GALATASAR AY ***


LİTER ATÜR

Y IL19 05 Y ıl19 05 Aylardan EK İM ... Bugün be nim doğum günüm ... Be yazıt’ın as ırlık çınarları... GülBaba'nın m übare k fidanları... M e k te b-i Sultani’nin çocuk ları... GALATASAR AY ’ık uracak larıgündür bugün... Bugün... Bir Güne ş doğar , bu Toprak lara... Bir K ültür ocağı... Bir AliSam i Ye n , bir k aç öğre nci ... Bir s ınıfın k oridorunda... Biraraya ge lir h e ps i... H ayatlarının ilkbah arında... Ye ni s e vdalanm ış ... Bir aşık h e ye canında... Am a , ace m i de ğiller ... Sah ipler yıllanm ıs şk ültür m ayas ına... Bir de rviş gibi... “Türk olm ayanlarıye nm e k "adına... Yola çık tık larıgündür bugün... *** Y ıl19 05... Aylardan EK İM .. Bir m e şin yuvarlağın , dünyayıdöndürdüğü de vrin ... Çanak k ale’de Şe h itlerin ... İs tik lalYazarıTe vfik 'lerin ... İlim , irfan yurdu binlerin ... Ata'nın m e k tubundak i h arflerin... Z am anla Evre nde k i h e rşe yin... GALATASAR AY de diği gündür bugün... Baba Gündüz’ün, As lan Nih at’ın... Taçs ız K R AL;M ETİN O K TAY ’ın... D e rs ve rir gibi Adam 'lığın... K uşak tan k uşağa , çığlaşan Se vda'nın... İçim ize ak tığıgündür bugün... D am ardan girip Ak lım ıza... Sarıs ının K anım ıza... K ırm ızının Canım ıza ... Nak ış gibi işlendiği gündür bugün... *** Y ıl19 05... Aylardan EK İM ... D ünyaya ge len be be lerin ... R e re re – R arara’yı.. "En Büyük Cim Bom "yazm ayı... 14 yıllık ce fayı... M ağlupk e n bile ,Te k Büyük olm ayı... En k aras ından SEVD A’yı, tadacak larıgündür bugün... K upa'nın de gil, Arm a'nın ... H ayatın anlam ınıbulanların... Aşk Pe şinde n k oşanların ... Uğruna canlar k oyan... K aragünde bile TAR AFTAR IN... Se nin için varolduğu gündür bugün... Işığın ardındak i gölge gibi ge lm e yi GALATASAR AY ’ı İbade te de r gibi s e vm e yi , Ö ğre ne ce k leri gündür bugün...

Y ıl19 05... Aylardan EK İM ... H e r Irk tan ins an... İs te r Afrik a , is te r As ya'da... H as re tbaşıdik dolaşm aya... M ilenyum yılıK ope nh ag'ta... H orgürülm üş Can'lara... O lacak GALATASAR AY te k payda... Bir ge ce yarıs ı3.'cü D ünya... İlk de fa M utluluk tan ..."Ağla ,canım ağla..." Ge rçe k lerin m as ala yak laştıgıgündür bugün... *** Y ıl19 05 ... Aylardan EK İM ... Ne parayla , ne büyüyle... Sade ce ak ılla , s e vgiyle... Sözde de ğilge rçe k te ... İzinde n gide nlerle ... Türk iye 'nin Te k -Y üre k olduĞ u gündür bugün... 19 .05 ...Atam ızın ge nçlere ... 19 05...Bizlerin Ulu Ö nde re ... Tarih te ve re ce ği , e n büyük H e diye ... Se çildigi gündür bugün... İm k ans ız ne dir bilm e ye n... H e r TÜR K 'e gurur ve re n... Tutk u öte s i , s e vilen ... Sarayların , SAR AY 'I... Eşs iz GALATASAR AY ’ı... Tarih in ciltlerine s ığm adıgıgündür bugün... *** Y ıl19 05... Aylardan EK İM ... Böyle ge ldim ..Böyle gide rim ... Şük ürler olsun k i... GALATASAR AY ’lıdoğdum ... GALATASAR AY ’lıölece ğim ... Bir gün ge lece k ... D e vir– te s lim e dilece k ... Bu Bayrak s ons uza de k s e vilece k ... İs te O zam an... O ğlum a bırak acağım e n büyük M iras Ne bir Yalı, Ne bir ih tiras ... "Ne yapars an yap ,Ne yazars an yaz ... GALATASAR AY Arm anıK albine As ...” D iye ce ğim gündür O gün... *** Y ıl19 05... Aylardan EK İM ... D ünyaya bin k e re ge lse m yine SEN s e ve ce gim ... Ge çm is te ...Bugünde ... Ge lece k te ... Ayrılsak ta ... Ö lse m de ... K ıyam e tte ... Sana ge lece gim gündür bugün... _____________________ Edip Gürm an (BLAD E2)

*** 6 E-GALATASAR AY ***


PO RTRE

* En s e vdiğin ye m e k h angis i? İtalyan m utfağına bayılırım . * Sana göre e n öne m li icath angis i? En öne m li bulduğum icatce p te lefonudur. * Öze lh ayatındak i e n güze lan? H e r ik i çocuğum un doğum u. * İş gününün s onunda ne yapm ayıs e viyors un? Ge vşe m e yi ve çocuk larım la oynam ayı. * Bugüne k adar ce s are t, zam an ve ya para bulam adığın ne yi yapm ak is te rs in? Yapm ak is te rs e m yaparım . Yapam ıyors am , bir dah a düşünm e m , tak m am , yapm ayıda is te m e m . * En çok tatilyapm ak is te diğin ye r ne re s i?Bugüne k adar ne re lere gittin? Te ne rife , M allorca, Bre zilya, K üba, Sardunya gittiğim ye rler aras ında. Bora Bora'ya da gitm e k is tiyorum am a uzun uçuş be ni k ork utuyor. * K ullandığın araba? Ch aye nne Turbo ve BM W 740. * Sana göre e n pozitifk arak te r öze lliğin? Ark adaşlarım h e r zam an bana güve ne bilirler. * Se nin için tüm zam anların e n öne m li s porcus u? M ich ae lJordan. * H ayatfe lse fe n? H e r günü h ayatının s on günü gibi yaşa! * Se ni e n çok e tk ileye n k işi? Papa II.Je an Paul. H ayatınıdünya barışına adadı. * Te k nik dire k törlüğü düşünüyor m us un? Elbe tte ! Am a h ayatta çok uzun vade li plan yapm am . Adım adım ilerlerim . * Profe s yone lfutbolcu olm ayıh ayale de n çok s ayıda ge nç var. O nlara öne rilerin ne dir? En öne m lis i futboldan k e yifalm ak . Futbolu futboliçin oynam alılar. Para k azandıran bir m e s lek olduğu için ve ya anne -babalarıöyle s öylüyor diye de ğil. Futbolu yaşam ak ge re k . * Ge nçliğinde ne re de oynam ayıh ayale de rdin? AC M ilan. * U ğurun var m ı? Sah aya ilk s ağayağım la bas arım ve çık ark e n de ilk s ağayağım la te rk e de rim . * Futbolun s e ni büyüleye n yanlarıne ler? Açık ças ıh e r şe y. Bazıfutbolcular h e p bir şe ylerde n yak ınırlar. Süre k li yollarda olm ak tan, de vam lıote llerde k alm ak tan...Am a be nce bu çok yanlış. D ünyanın e n güze lişini yapıyorum . * Sana e n çok k atk ıyapan te k nik dire k tör? Jos e M ourinh o. * Çocuk luğunda örne k aldığın futbolcu? Fe rnando R e dondo. * Futbolk ariye rinde k i e n güze lanlar? İlk m illi m açım . Atina'dak i olim piyatlarda oynam ak ve Stuttgart'tak i şam piyonluk . * Profe s yone lfutbolcu olm as aydın ne olurdun? Futboloynam ak dışında k e ndim e bir iş yak ıştıram ıyorum . İlle de olacak s a, h e rh alde ins anlarla çok ilgili bir iş olurdu. Be lki pazarlam a üze rine . Z ate n bir yılda ok udum . Süre k li ye ni ins anlarla tanışm ak öğre tici oluyor. Am a bir ofis te bilgis ayar başında oturm ak as la yapam ayacağım bir iş.

*** 7 E-GALATASAR AY ***


TR İBÜN

K O R EO GR AFİBİZ İM İŞİM İZ 2001 - Galatas aray-D e portivo

2006-2007 - Galatas aray-Borde ux

2003-2004 - Galatas aray-Be şik taş

2006-2007 Galatas aray-Ps vEindh ove n

2003-2004 - Galatas aray-Fe ne rbah çe

2006-2007 Be şik taş-Galatas aray

2005-2006- Galatas aray-Be şik taş

2006-2007- Galatas aray-Fe ne rbah çe

D e vam ıge lece k s ayıda... *** 8 E-GALATASAR AY ***


Yorum

100 Y ILD AN BER İFİK R İM İZ D EĞ İŞM ED İH EPİNİZ H ALA Ö Y LESİNİZ ! H e p Ue fa ve Süpe r K upa gibi bir k upa is te diler h ayatta ulaşam ayacak larını anladık ları an te s adüf de diler... H e p M ilan’lara,R e alM adrid’lere s on dak ik alarda ge ride n ge lip m açı çe vire ce k k adar ce h e ne m m i bir atm os fe re ve ruh a s ah ip olm ak is te diler ulaşım ayınca çöplük de diler,s üs lü k oltuk larında Ante p m açınıçe virdik ce h e nne m bizim k is i de diler... Trans fe r döne m lerinde H ak an Şük ür tipi s antrafor s öylem leriyle Avrupa yollarında ge zindiler h ayatta bulam ayacak larınıanlayıca onun e zik liğiyle Şaban de diler... Fatih Te rim gibi bir te k nik dire k tör h ayale ttiler R ıdvan’larla O ğuz’larla k lonlam aya çalıştılar m ilyon dolarları ayak larının önüne s e rdiler, yapam ayacak larını anlayınca onun ve rdiği e zik lik le Fatoş de diler. H agi gibi büyük bir futbolcu aradılar R e vivo,O rte ga,Yus uf,Alex h e ps ini H agi’de n büyük futbolcu diye ortaya çık arm aya k alktılar bak tılar bu h allerine k e ndilerde inanm ıyor Lam a de diler,ağzından tük ürük ler s açıyor de diler... H e p Bülent K ork m az gibi form a ruh uyla 26 s e ne dir oynayan bir k aptan özlem iyle yanıp tutuştular,k e ndi k aptanlarınıdövdüler,2 s e ne lik s ağa bak ıp s ola pas atan futbolözürlülerde n k aptan yaratıp büyük k aptan de yip s tadda k üfür e ttiler,s onrada Bülent’e çirk e f de diler... H e p Galatas aray Lis e s i gibi bir e ğitim k urum una s ah ip olm ak is te diler,Fe ne rbah çe k oleji k urdular,gittiler ödüller ve rdiler ödül ve rdik leri ok ul birincis ide Galatas aray’lı çık tı,araziler aradılar ünive rs ite k uralım de diler,yapam ayacak larını anlayınca h ainler de diler,Frans ız uşak ları de diler... H e p altyapıdan ye tişe n form a aşk ı,tak ım ruh uyla ye tişe n oyuncular is te diler,bir futboldöne m inde 51 tane ge nç futbolcuyu alıp h arcadılar,Türk futbolunu baltaladılar,bunu yapam ayacak larını da anlayınca H as an Şaş gibi k e ndi tak ım larında as la olm ayan oyunculara yabancı m adde yağdırdılar, "yum urta k afalı" de diler... 4 s e ne şam piyonluk tan s onra 5 s e ne üs t üs te şam piyon olacağız de diler ve binbir şik e şaibe ile 2 de fa olunca artık bunlar bitti,tük e ndi 3.şam piyonluk çantada k e k lik de diler de nizli de ilah i tok atı ye yince h ak e m ler de diler, Ulus oy de diler... Y ıllardan be ridir Avrupa’da şam ar oğlanına döndüler, m ilyonlarca dolarlık h arcam alar yapıp s ah te M e h m e tler çık artıp 9 yabancıyla bizim 7 s e ne önce ge ldiğim iz ye rlerin bir k ıs m ına ge lebildiler ve k e ndilerini h e m e n Avrupa Pre ns i ilan e ttiler... Ge çe n s e zon da bize bitm iş gözüyle bak tılar, 5 m aç s ah am ız k apanınca, paras ız olunca, Te k nik D ire k törs üz k alınca şam piyonluğu ge ne çantada k e k lik s andılar am a bizde onlarda olm ayan ruh u ge ne fark e de m e diler ve ge ne ilah i tok atı ye yip ye rlerine oturdular. Am a ge ne k e ndilerini ye dire m e yip şam piyonluğu k e ndilerinin h e diye e ttiğini s öyleyip k e ndi k e ndilerine te s e lli buldular... 8 s e ne önce "k atil" de dik leri, ana avrat k üfür e ttik leri futbolcuyu s ırf bize inat "s atın alıp" 1 günde bağırlarına bas tılar, tük ürdük lerini yaladılar,h ays iye ts iz olduk larınıbir k e z dah a gös te rdiler... 100 Y ILD AN BER İFİK R İM İZ D EĞ İŞM ED İH EPİNİZ H ALA Ö Y LESİNİZ !

*** 9 E-GALATASAR AY ***


ÇALIŞM A

*** 10 E-GALATASAR AY ***


ÇALIŞM A

D UY GU Y ÜK LÜ K R AM PO N - 1 Tak vim ler 1 Şubat19 89 ’u gös te riyor. Tanju Çolak Avrupa GolK ralıödülünü Ge rd M üller’in e linde n alıyor. Ve 25 gün s onras ı, yani 26 Şubat19 89 … Ye r Es k işe h ir Atatürk Stadı. Saatler 14.00’ıgös te riyor. Es -Es ’in rak ibi Engin, K e m alY ıldırım , Turh an, Pe s iç’lik adros uyla ligin ge nç ve dinam ik e k ibi Sak aryas por. Tribünlerde 5 bin 33 k işi var. H as ılatis e 10 m ilyon 629 bin 500 lira. M açta dak ik alar 61’i gös te rirk e n Sak aryas por’un h ocas ıNe cde tNiş, 2-1 ge ride k i tak ım ının be rabe rliği yak alam as ıiçin oyuncu de ğişik liğine gide r. Y üce l’in ye rine ince uzun boylu, s ırım gibi bir de lik anlıyıoyuna s ok ar. D e lik anlı, h ocas ının yüzünü k ara çık arm az ve 18 dak ik a s onra Boşnak k aleci Se din Tanoviç’in bacak aras ından m e şin yuvarlağıfilelerle k ucak laştırır. İnce uzun boylu de lik anlı, s e vinçle Sak aryas porlu taraftarların bulunduğu k ale ark as ıtribünlerine doğru k oşar. Aralarında babas ının da bulunduğu taraftarlarla s arm aş dolaş olur. İlk golde n 18 yıls onra… Tarih 12 Ağus tos 2007. Ye r, İs tanbulO lim piyatStadı. G.Saray’ın rak ibi Çayk ur-R ize . İnce uzun boylu de lik anlıartık orta yaşlara ge lm iş. M açın 84. dak ik as ında bir anda önünde bulduğu m e şin yuvarlağıayağının içiyle filelere gönde rir. Bu, ince uzun boylu ‘de lik anlının’ lig tarih inde k i 240. golüdür. Ve tarih î bir goldür. Lig tarih inde e n çok gol atan Tanju Çolak ’a ye tişm e nin golüdür. M e tin O k tay’a aitG.Saray form as ıyla e n çok golatan oyuncu olm a re k orunu da e le ge çirm e nin golüdür... Bu gol,Avrupalıların “Boğaz’ın Boğas ı”de diği, bizim K raldiye bağrım ıza bas tığım ız H ak an Şük ür’ün golüdür. K im ileri ona duygu yük lü k ram pon de di, k im ileri bu toprak lardak i e n iyi profe s yone l... O k im i zam an 70 m ilyonu aynıanda s e vince boğdu. K im i zam an is e s aç baş yoldurdu. Ayağı, k afas ı, yüre ğiyle ye şils ah alarım ızda h e p zirve de arz-ıe ndam e tti. O nun başarılarıve re k orlarıs aym ak la bitm iyor. O , e n çok golatan Türk futbolcu. İşte H ak an Şük ür’ün Sak arya’da başlayıp bugünlere uzanan h ik âye s i. H ak an Şük ür, Arnavutluk göçm e ni bir ailenin ik inci çocuğu olarak , re s m î 1 Eylül19 71’de ;am a as lında 29 Te m m uz 19 71 tarih inde AdapazarıÇıracılar Cadde s i, Bos tan Sok ak ’ta dünyaya ge lir. Ge rçe k doğum tarih i 29 Te m m uz 19 71 olm as ına rağm e n, futbolâşığıbabas ının o s ırada k am pta olm as ıne de niyle nüfus k aydıancak 1 Eylültarih inde yaptırılır.

ANTR ENM ANLAR A BEBEK LİĞ İND E BAŞLAD I H ak an’ın futbolcu olm am ak gibi bir te rcih h ak k ıne re de ys e s öz k onus u de ğildir. O nu 8 yaşındayk e n Sak aryas por’un alt yapıs ına e m ane te de n baba Se rm e tŞük ür, oğlunun iyi bir futbolcu olm as ınıis tiyordur. Baba Şük ür de Sak aryas por’da top oynam ış;ancak dizlerinde oluşan rah ats ızlık s e be biyle ye şils ah alardan e rk e n k opm uştur. Futboldak i ide allerini oğlunun ge rçe k leştirm e s ini arzuladığından H ak an’ı1 yaşında antre nm anlara başlatır âde ta. Y ürüte çte k i oğluna top atar!... Se rm e tŞük ür yaşıbiraz ilerleye n m inik H ak an’a öze lçalışm alar yaptırır. Sabah ın e rk e n s aatlerinde k ros a k alkan H ak an, ak şam yatm adan önce de şınavve m e k ik çalışm ak tadır. Babas ıH ak an’ıantre nm an ve m açlarda s ık ıtak ibe alır. H atta bir m açta H ak an’ın faulde n ürk üp ayağınıçe k tiğini göre n Se rm e t Be y s ah aya gire re k oğlunu te k m e lem e ye başlar ve ona şunlarıs öyler: “H ayatın boyunca s ana atılan te k m e lerin h e ps i bunun binde biri k adar acıtacak canını. Bak bir şe y oluyor m u, öldün m ü, s ak atlandın m ı?” H ak an uzun boylu olduğu için altyapıdak i diğe r çocuk lara nazaran dik k atçe k e r. İlk h ocas ıEk re m K arabe rbe r’dir. H ak an’ı s ıras ıyla s olaçık , orta s ah anın ortas ı, s ağk anatve zam an zam an da libe ro oynatır. Son olarak s antrfor m e vk iinde form a giye n H ak an’ın, iyi bir golcü olarak yıldızıparlar. Ek re m K arabe rbe r’in o günlere dair s öylediğine göre H ak an m ücade lede n h iç yılm ıyordur: “Se n vuruyors un o s aldırıyor, s e n vuruyors un o s aldırıyor. M ücade leciydi, as la pe s e tm e zdi. K aytarm azdı, çalışm ayıda çok s e ve rdi.”H ak an is e o günleri şöyle anlatıyor: “H ava toplarında çok iyiydim . Bas k e tboloynadığım için s ıçram a ye te ne ğim vardıve zam anlam am ıçok iyi ayarlıyordum . Gols e zgim zayıf olsa bile pozis yon s e zgim çok k uvve tliydi. Pozis yonlara çok s ık giriyordum . Ayrıca çok k uvve tliydim ve öze lantre nm anlar yapm ayıs e viyordum . Topa k arşıbir açlığım vardıve h e p onu k azanm ak is te rdim . Topun olduğu h e r ye re k oşardım .” Bu arada be lirtm e k te fayda var;H ak an, futbolla be rabe r ok ultak ım ında bas k e tbolda oynuyordur. O k ulun bas k e tboltak ım ıyla Türk iye şam piyonalarına gide r. Atletizm de de başarılıdır. 1000 m e tre , uzun atlam a, 4x4 bayrak yarışında birincilik leri vardır. Bas k e tbolda Türk iye Şam piyonas ı’nda m ücade le e ttik leri gün TRT s pik e ri Tans u Polatk an’ıs alonda görm e k H ak an’ıçok h e ye canlandırm ıştır. Ayrıca Günaydın M arm ara Gaze te s i tarafından M arm ara bölge s inin e n iyi bas k e tbolcus u da s e çilir ge nç H ak an. H ak an bu s porların dışında zam an zam an ünlü güre şçilerle antre nm anlara da çık ar. Bir döne m F.Bah çe ’de oynayan ve H ak an’ın çocuk luk ark adaşıBülentUygun’un babas ıGüre ş M illiTak ım ı’nda antre nörlük yapıyordur. Yavuz Erçalan, K e nan Çınar, ErolK e m ah ve Se rh atK aradağgibi ünlü güre şçiler o döne m de Şe k e rs por form as ıile güre şm e k te dir. Se rh atK aradağ’ın, Am e rik alırak ibini 18-1 m ağlubiye tte n 20-18 ye ne re k , bütün Türk iye ’yi gözyaşına boğduğu günler. İşte H ak an, bu ünlü güre şçilerle fizik gücünün ge lişm e s i için s ık s ık antre nm anlar yapar...

D e vam ıge lece k s ayıda....

*** 11 E-GALATASAR AY ***

Galatasaray dergisi  
Galatasaray dergisi  

galatasaray deneme

Advertisement