Page 1

Стратешки насоки за развојот и работењето на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011 - 2015 година


СОДРЖИНА

1.

ВОВЕД ....................................................................................................................................................... 3

2.

АНАЛИЗА НА ОКРУЖУВАЊЕТО ............................................................................................................ 5 2.1. АНАЛИЗА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ ДВИЖЕЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА........ ............................................................................................................................................. 5 2.2. АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО 2010 ГОДИНА ............................... 7 3.1. ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА ВО 2010 ГОДИНА ...................................................... 9

3.

МАКРОЕКОНОМСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2011 ГОДИНА .......................................................................... 11

4.

SWOT АНАЛИЗА НА БАНКАТА ............................................................................................................ 13

5.

СТРАТЕШКИ И ДЕЛОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВОЈОТ ............................................................................... 15

6.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДОТ 2011-2015 ГОДИНА ................................................................ 21

7.

ПРИЛОГ ................................................................................................................................................... 23 ТАБЕЛА 1.1: ПЛАН НА БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. МКД). 23 ТАБЕЛА 1.2: ПЛАН НА БИЛАНС НА УСПЕХ НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. МКД) ...... 23 ТАБЕЛА 1.3: ПЛАН НА CAR НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. МКД).......................... 23 ТАБЕЛА 1.4: ПЛАН НА ФИНАНСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 20112015Г. ....................................................................................................................................................... 23 ТАБЕЛА 2.1: ПЛАН НА БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. ЕУР) . 23 ТАБЕЛА 2.2: ПЛАН НА БИЛАНС НА УСПЕХ НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. ЕУР)....... 23 ТАБЕЛА 2.3: ПЛАН НА CAR НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА 2011-2015Г. (ВО МИЛ. ЕУР) .......................... 23

2


Мисија на Банката

1. ВОВЕД

ƒ

Наша цел е да бидеме помеѓу водечките финансиски институции во земјата;

ƒ

Да обезбедиме повисоко ниво на квалитет на услугите, современа понуда на нови продукти и градење традиција на Банката;

ƒ

Преку ефикасноста и економичноста во работењето да оствариме профит.

Стратешките насоки за развојот и работењето на НЛБ Тутунска банка АД Скопје (во натамошниот текст: Банката) во периодот 2011-2015 година, ги одразуваат правците на развој на Банката, утврдени со Мисијата и среднорочните финансиски цели, поставени врз основа на досегашното работење на Банката, Стратегијата на НЛБ Групација во Република Македонија и очекуваниот развој на економските услови на домашниот и на меѓународниот пазар. Стратешките цели на Банката во периодот 2011-2015 година претставуваат надоврзување на целите за развој на Банката утврдени со Стратегијата 2010-2012 година, ревидирани и усогласени врз основа на: ƒ остварените резултати од работењето на Банката во изминатата година и стекнатото искуство ƒ деловното опкружување во Република Македонија и можностите за развој во наредниот период ƒ развојот на евроинтегративните процеси ƒ развојот на економските услови во регионот и светот и очекувањата за текот на глобалната економска криза ƒ новите насоки за развој на НЛБ Групацијата и на поединечните членки ƒ очекуваните измени во меѓународните и локалните законодавства кои го регулираат работењето на банките. Основни цели: ƒ Сеопфатна примена и унапредување на доброто корпоративно управување во Банката; ƒ Одржување на позицијата Голема банка во Република Македонија; ƒ Одржување односно зголемување на пазарниот удел по различни сегменти во банкарскиот сектор на Република Македонија во зависност од превземениот ризик и влијанието на адекватноста на капиталот; ƒ Одржување високоликвидна позиција на Банката и исполнување на лимитите во поглед на структурната ликвидност; ƒ Задржување на постојните извори на финансирање; ƒ Зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката; ƒ Заеднички настап на НЛБ Групацијата на пазарот во Република Македонија преку синхронизирана понуда на продуктите и услугите на Банката и членките на Групацијата; ƒ Стандардизација на деловната мрежа на Банката; ƒ Омасовување на користењето на самоуслужните патишта до Банката; ƒ Надградување на знаењето и вештините на вработените, подобрување на организацијата на работење и унапредување на деловните процеси; ƒ Надградба на информатичкиот систем; ƒ Хармонизација на работењето со НЛБ Групација преку имплементација на минималните стандарди на НЛБ Групацијата; ƒ Финансиски цели: ƒ РОЕ бруто (на просечен капитал): 14,6%, НЛБ методологија 12,7%; ƒ РОЕ нето (на просечен капитал): 14,4%; 3


ƒ ƒ ƒ ƒ

РОА бруто (на просечна актива): 1,4%; РОА нето (на просечна актива): 1,4%; Адекватност на капиталот: 16,1%; Cost/Income ratio: 54%, НЛБ методологија 50%.

4


2. АНАЛИЗА НА ОКРУЖУВАЊЕТО 2.1. АНАЛИЗА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ ДВИЖЕЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 2007

2008

2009

31.08.2010

Инфлација (просечна стапка)

2.3%

8.3%

-0.8%

1.4%

Инфлација (период/период)

2.3%

8.3%

-0.8%

1.0%

Девизен курс ЕУР (пораст ЕУР/МКД)

0.0%

0.3%

-0.4%

0.7%

n/a

n/a

9.0%

5.00%

4.77%

7.00%

8.50%

4.50%

5.9%

4.8%¹

-0.5%¹

-0.9%²

Референтна стапка на НБРМ Каматна стапка на благајнички записи БДП (пораст во %) БДП/број на жители (ЕУР)

2,829

3,245¹

n/a

n/a

Тековна сметка (мил. ЕУР)

-414.8

-1,209.5

-483.3

-119.0* -85.9**

Буџетски дефицит / суфицит (мил. ЕУР) Надворешно-трговски дефицит (мил. ЕУР) Вкупен јавен долг (мил. ЕУР) Девизни резерви (мил. ЕУР) Стапка на невработеност ¹ Претходен податок

² Q1 2010

* 30.06.2010

35.4

-62.7

-178.1

-1,107

-2,038

-1,640

-890**

1,928

1,870

2,129

2,329**

1,524

1,495

1,598

1,645**

34.9%

33.8%

32.4%

33.5%²

** 31.07.2010

Македонската економија во текот на 2010 година е под влијание на продолжената глобална економска криза, која ги продлабочи проблемите во реалниот сектор и предизвика прелевање на ризиците кај населението и кај финансискиот сектор. Високата увозно-извозна зависност и отвореност на економијата (увозот е 63%, извозот 38% од БДП) како и слабата домашна потрошувачка влијаеа индустриската активност да оствари негативни стапки на раст од почетокот на годината. БДП во првиот квартал од годината забележа пад од 0,9%, при што бруто инвестициите беа намалени за 46,6%, приватната потрошувачка за 1,5%, јавната потрошувачка за 2,3%, додека нето-извозот единствено позитивно влијаеше на БДП и на одржувањето стабилна позиција на девизните резерви. Со оглед дека во вториот кавртал од годината нема позначително нагорно поместување кај кредитирањето, ниту пак кај капиталните инвестиции, според последната проекција НБРМ во вториот квартал од 2010 година предвидува пораст од 0,5%, а севкупно за целата година проекцијата на порастот ја коригира од првичниот 1%, на пораст не повисок од 0,6%. Министерството за финансии во 2010 година очекува пораст од 2,0% или оставрување на БДП по глава на жител од 3.412,0 ЕУР. Реален сектор Индустриското производство заклучно со јули 2010 година оствари пад од 3,3% на годишно ниво. Пад е остварен во сите дејности од преработувачката индустрија (-7,9%), секторот вадење руди и камен (-1,0%), додека енергетиката (поради подобриот енергетски биланс) оствари значителен пораст (28,5%). Негативниот тренд од почетокот на годината бавно се намалува (март -9,4%, април -9,4%, мај -7,5%, јуни -5,3%, јули -3,3%), а позитивно влијание има зголемувањето на производството на основни метали за 27,3%. Просечното искористување на капацитетите во јули е највисоко од почетокот на годината и изнесува 59,6%. Овие трендови укажуваат дека заздравувањето на македонската економија ќе се одвива бавно и во директна зависност од закрепнувањето на пазарот на ЕУ и на балканските економии. Бројот на работници во индустријата со јули на годишно ниво е намален за 6,4%. Најголем пад е остварен кај секторот преработувачка индустрија -7,0% (текстилна -10,6%, производство на метали -13%, производство на неметални минерали -15,5%), вадење руди и камен -5,5% и кај енергетиката за -0,5%. Единствен пораст на вработеноста +1,2% има во индустријата за прозиводството на прехрамбени продукти и пијалоци. Очекувањата за бројот на работниците во индустријата во наредните три месеци е неповолен, односно се очекува истиот да опаѓа.

5


Градежништвото во првиот квартал од 2010 година оствари 7,7% пораст во однос на истиот период 2009 година, меѓутоа процентуалното учество во БДП е намалено на 3,2% во споредба со 2009 година кога истото изнесуваше 4,7%. Во вториот квартал од годината има подобрување во оценката на економската состојба во градежништвото во споредба со почетокот на годината, но во однос на 2009 година истата е негативна. Како ограничувачки фактори за подобрување на деловната активност се послабата побарувачка, зголемените трошоци за материјали како и недостигот на опрема. Земјоделството во текот на 2010 година беше поддржано со субвенциите на Владата што влијаеше откупот на земјоделски производи заклучно со јули да оствари пораст од 6,9% на годишно ниво (главно како резултат на откупот на полјоделските растенија (20,4%). Индексот на цените на инпутот кај земјоделските производи во август е за 6,7% повисок во однос на август 2009 година (најголем пораст во однос на 2009 година е остварен кај цените на енергијата, горива и мазива 17,5%). Индексот на цените на аутпутот во август е повисок за 7,5% во однос на 2009 година а најголем пораст е остварен кај цените на растителните производи (жита и ориз 18,5%). Просечната месечна исплатена нето-плата заклучно со јуни 2010 во однос на истиот период 2009 година се зголеми за 2,7%. Во јуни 3,0% од вработените во Република Македонија (615.962 заклучно со прв квартал се вработени) не примиле плата и воедно претставува позитивен сигнал (по негативниот тренд на пораст од почетокот на годината - 2,6% во јануари, 3,3% во февруари, 3,6% во март, 3,6% во април, 4,4% во мај 2010 година). Потрошувачката кошница во јуни 2010 година изнесува 12.170 МКД што претставува 59,6% во однос на просечната нето-плата. Стапката на невработеност заклучно со првиот квартал изнесува 33,5% и е за 0,8 п.п. повисока во однос на првиот квартал од 2009 година, додека бројот на невработени лица е повисок за 2,9%. На крајот на годината Владата проектира пад на невработеноста на 30,8%. Во 2010 година бројот на вработени лица би се зголемил за 3,0% (2009 пораст од 3,4%). Вкупната надворешно-трговска размена заклучно со јули 2010 година е зголемена за 18,2% и изнесува 3.552,5 милиони ЕУР. При тоа извозот е зголемен за 28,6%, а увозот е зголемен за 12,7%, што резултираше со трговски дефицит од 889,7 милиони ЕУР. Дефицитот е за 4,9% понизок во однос на истиот период 2009 година и претставува 25,1% од БДП (2009: 24,3%). Стапката на покриеност на увозот со извоз изнесува 59,9% (2009: 53,4%). Најголем удел во извозот што го остварува Република Македонија имаат железото, челикот и облеката, додека на страната на увозот најмногу е застапена суровата нафта, моторните возила и електричната енергија. Најголем дел од извозот се остварува на пазарите во Германија (19,3%), Косово (13,6%), Бугарија (9,4%), Грција (8,8%), Србија (7,7%), или 30,5% во земјите од ЕУ, додека најмногу се увезува од Германија (11,4%), Русија (10,7%), Србија (7,7%), Грција (7,4%) или 5,3% од земјите од ЕУ. Фискален сектор За одржување на макроекономската стабилност, во текот на 2010 година извршен е ребаланс на буџетот, со што вкупните приходи се намалени за 4,8 млрд. МКД (78 милиони ЕУР), додека расходите се намалени за 4,7 млрд. МКД (76 милиони ЕУР) споредено со планот. Фискалниот дефицит до крајот на годината се очекува да остане на таргетот од -2,5% од БДП (2009: -2,8%), и истиот ќе се финансира преку внатрешно задолжување (преку емисија на државни хартии од вредност) и преку странско задолжување (повлекување на кредити од странство од меѓународни финансиски институции). Определба на Владата е постепено намалување на домашното задолжување преку државните хартии од вредност. Приходите од ДДВ (кои имаат најголем удел во приходната страна на буџетот) заклучно со јули имаат процент на наплата од 99,5% во однос на планираното за овој период од годината (87,2% во 2009 година). Јавниот долг на Владата и институциите од јавниот сектор со јули 2010 година изнесува 2.328,8 милиони ЕУР што претставува 33,7% од БДП (2009: 32,1%). Од вкупниот јавен долг на државата, 62,2% е надворешен долг, додека 37,8% од долгот е креиран од домашни извори. Надворешниот долг на Република Македонија заклучно со 31.3.2010 година изнесува 1.423,0 милиони ЕУР (2009: 1.365,6 милиони ЕУР). Најголем дел од долгот е креиран од страна на државниот сектор, и тоа од заеми 55,3% и преку издадени обврзници 19,0%. Странските директни инвестиции во првите пет месеци од годината изнесуваат 99,6 милиони ЕУР и се за 8,5% пониски во однос на истиот период претходната година. Најголем дел од инвестициите во првиот квартал потекнуваат од Франција, Англија и Бугарија. 6


Монетарен сектор За разлика од 2009 година, кога главен предизвик на монетарната политика претставуваше одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот, во 2010 година со подобрувањето на надворешно-трговската размена, зголемениот прилив на странска ефектива преку приватните трансфери (+74,5% во првите пет месеци од годината во споредба со 2009 година) и намалената увозна потрошувачка, се создадоа услови за релаксирање на монетарната политика. Девизните резерви заклучно со 31.7.2010 година изнесуваат 1.644,6 милиони ЕУР и од почетокот на годината бележат нагорен тренд (+46,9 милиони ЕУР или +2,9%). Нивото на девизни резерви се оценува дека ќе биде стабилно и во наредниот период, што значи исполнување на минимум - четиримесечна покриеност на увозот. Стапката на инфлација со август изнесува 1,0% во однос на истиот период од 2009 година. По негативните стапки во текот на 2009 година, од почетокот на 2010 се влезе во зона на позитивни стапки. Според проекцијата на НБРМ во 2010 година стапката на инфлација ќе изнесува 1,5%, при што се инкорпорирани ризиците од пораст на храната на странските пазари, како и евентуален пораст на регулираните цени, додека Министерството за финансии предвидува стапка на инфлација од 2,0%. Платниот промет преку банките заклучно со август по вредност е повисок за 10,5% во однос на 2009 година, додека бројот на трансакции е зголемен за 5,5%. Прометот преку картички е зголемен за 7,8%, додека прометот преку ПОС терминали е намален за 7,8% (бројот на трансакции е зголемен за 15,4%). Дефицитот во билансот на плаќања заклучно со јуни изнесува 119,0 милиони ЕУР и е за 73,3% понизок во однос на истиот период од минатата година, што најмногу се должи на подобрената надворешно трговска размена како и на значително повисокиот прилив на приватни трансфери од странство во однос на 2009 година. Во јуни е забележан најнизок месечен дефицит од 1,3 милиони ЕУР, додека најголем прилив на приватни трансфери е остварен во месец април од 113,2 милиони ЕУР. Во услови на подобрена трговска сметка, како и зголемени приватни трансфери од странство, дефицитот во билансот на плаќања на крајот на годината се очекува да достигне -3,9% од БДП (2009: -7,2%) според НБРМ, додека Владата очекува повисок дефицит – 6,2% од БДП. Приватните трансфери се очекува да изнесуваат 17,7% од БДП, додека дефицитот на трговското салдо 20,7%. Каматната стапка на благајничките записи во текот на 2010 година неколкупати беше намалена и во август изнесува 4,5% (2009: 8,5%), што е причина за пораст на монетарните и кредитните агрегати (пораст на кредитите од 6,0%, на депозитите 14,0%, како и на паричната маса од 12,8%). Според проекциите на НБРМ се очекува пораст на кредитите во 2010 година од 11,9%, на вкупните депозити 12,5% и на паричната маса 9,5%. Стапките на задолжителната резерва на банките не се променети од 2009 година и истите изнесуваат 10% за обврските во домашна валута, 13% за странска валута и 20% на обврските во домашна валута со валутна клаузула. 2.2. АНАЛИЗА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО 2010 ГОДИНА Банкарскиот сектор на Република Македонија во текот на 2010 година продолжи да се зголемува но со позабавено темпо. НБРМ иницираше олабавување на монетарната политика преку намалување на каматата на благајничките записи, но банките и понатаму држат високо ниво на средства во истите 500 мил. ЕУР. Кредитите и депозитите се зголемија за 3% и за 6% во однос на 2009 година, меѓутоа порастот е понизок од проектираниот. Како главни карактеристики на банкарскиот сектор во 2010 година се издвојуваат заживувањето на банкарската активност и стабилното ниво на солвентност и ликвидност од една страна и влошеното кредитно портфолио, зголемениот кредитен ризик и намалената профитабилност од друга страна.

7


Табела 1. Клучни финансиски показатели за банкарскиот сектор и групата Големи банки, 30.06.2010г. Банкарски сектор

Група Големи банки

Промена %

Промена Апс.

2009

6.2010

Пазарно учество 2009

Пазарно учество 6.2010

Промена %

Промена Апс.

3,045

3%

80

67.5%

66.4%

2,363 292 1,819 12 8.7% 0.8% 3.6%

3% 8% 2% / -37% -37% -4%

76 21 28 / -5% 0% 0%

74.5% 54.2% 69.7% / / / /

72.4% 56.5% 69.1% / / / /

Cost/Income 62.4% 63.8% 2% 1% 52.2% 51.4% Квалитет на кредитно портфолио* 8.9% 9.9% 11% 1% 8.6% 9.5% * нефункционални кредити на нефинансиски сектор/вкупни кредити (нефинансиски и финансиски сектор)

-2% 11%

-1% 1%

/ /

/ /

2009

6.2010

Билансна сума

4,390

4,585

4%

195

2,965

Депозити од нефинансиски сектор Капитал и резерви Кредити на нефинансиски сектор (нето) Бруто добивка РОЕ (бруто) РОА (бруто)

3,071 500 2,569 28 5.7% 0.6% 4.0%

3,262 517 2,634 8 3.2% 0.3% 3.7%

6% 3% 3% / -44% -46% -8%

191 16 65 / -3% 0% 0%

2,287 271 1,791 36 13.9% 1.2% 3.8%

во мил. ЕУР

Нето каматна маргина

Банкарскиот сектор со вториот квартал од 2010 година оствари пораст на билансната сума од 194,8 милиони ЕУР (4%) во однос на 2009 година, при пораст на депозитите на небанкарскиот сектор од 190,5 милиони ЕУР. Билансната сума на групата Големи банки оствари пораст од 79,8 милиони ЕУР, со што нивното учество во банкарскиот сектор и понатаму останува доминантно 66,4% (2009: 67,5%). Најголем процентуален пораст во однос на 2009 година има остварено групата Мали банки (14,0%), со што влијаеше на пораст на пазарното учество на 5,3% (2009: 4,9%). Исто така и групата Средни банки го зголеми своето учество во вкупната актива, главно како резултат на порастот на депозитната база (16,3% во однос на 2009). Учеството на билансната сума во БДП изнесува 75,5% (2009: 65,0%), на вкупните депозити 53,7% (2009: 45,5%), додека на вкупните бруто кредити 48,3% (2009: 42,0%), што претставува зголемување во однос на 2009 година. Во вториот квартал од 2010 година остварена е добивка од 8,1 милиони ЕУР, што претставува 23,1% пониско остварување во однос на 2009 година (10,6 милиони ЕУР). Пониското остварување е резултат на повисоките издвоени резервации за финансиските и нефинансиските средства (поради влошеното кредитно портфолио), како и поради влошените приходи од провизии и останатите приходи. Остварувањето на добивката главно се должи на порастот на нето каматните приходи. Групата големи банки оствари добивка од 12,3 милиони ЕУР (пад од 38,5% во однос на 2009), додека групите Средни и Мали банки остварија загуба од 3,6 и 0,6 милиони ЕУР, соодветно. Показателот CIR се зголеми на ниво на секторот на 63,8% (2009: 62,9%). Табела 2: Индикатори за финансиската стабилност

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010

Адекватност на капиталот 1 Адекватност на капиталот

16.2%

16.4%

16.5%

22.9%

25.7%

27.6%

Ликвидносен ризик 2 Ликвидна актива/Вкупна актива 3 Високоликвидна актива/Вкупна актива

16.9%

20.6%

23.7%

4 Ликвидна актива/Краткорочни обврски

32.4%

37.5%

41.3%

5 Високоликвидна актива/Краткорочни обврски

24.0%

30.1%

35.6%

25.1%

13.0%

12.8%

Пазарен ризик 6 Нето ОДП/Сопствени средства

8


Табела 2. Депозити на небанкарски сектор (резиденти) во РМ, 31.07.2010г. во мил. ЕУР Депозитии на небанкарски сектор* 1. Нефинансиски друштва приватни нефинансиски друштва јавни нефинансиски друштва 2. Непрофитни институции 3. Недепозитни финансиски институци 4. Физички лица 5. Држава - локална самоуправа

12.2009

07.2010

3,066 859 803 56 40 133 2,034 1

3,205 816 769 47 40 148 2,200 1

во однос на 31.12.2009 апс % 203 7% 38 4% 44 5% -6 -11% 2 5% 9 7% 154 8% 0 -3%

Депозити и позајмици од нерезиденти 1. Нерезиденти 476 522 -7 -2% *согласно методологијата на НБРМ денарските депозити со девизна клаузула се вклучени во денарски депозити

Депозитите од небанкарскиот сектор во 2010 година во однос на 2009 година се зголемени за 203 милиони ЕУР, главно како резултат на порастот на депозитите на физичките лица и правните нефинансиски друштва. Табела 3. Бруто кредити на небанкарски сектор (резиденти) во РМ, 31.07.2010г. во однос на 31.12.2009 апс % Кредити на небанкарски сектор* 2,913 3,028 97 3% 1. Нефинансиски друштва 1,735 1,818 69 4% приватни нефинансиски друштва 1,728 1,810 69 4% 7 7 0 3% јавни нефинансиски друштва 2. Непрофитни институции 1 2 1 45% 3. Недепозитни финансиски институци 1 1 0 -8% 4. Физички лица 1,175 1,207 28 2% 5. Држава - локална самоуправа 0 0 0 -13% *согласно методологијата на НБРМ денарските кредити со девизна клаузула се вклучени во денарски кредити во мил. ЕУР

12.2009

07.2010

Кредитите кај небанкарскиот сектор (бруто) во однос на 2009 година се зголемени за 97 милиони ЕУР. Порастот се должи на кредитирањето на приватните нефинансиски друштва и на физичките лица. Односот кредити/депозити во банкарскиот сектор со 07.2010 изнесува 94,5% (2009: 95,0%). Учеството на нефункционалните пласмани во портфолиото на банкарскиот сектор се зголеми на 9,9% (2009: 8,9%). 3.1. ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА ВО 2010 ГОДИНА Табела 1. Пазарно учество на НЛБ Тутунска банка, 30.06.2010г.

941

5%

42

20.5%

20.5%

30.3%

30.9%

21.5%

52.5%

674

3%

20

21.3%

20.7%

28.6%

28.5%

10.7%

26.9%

Билансна сума

899

Депозити од нефинансиски сектор

654

НЛБ Тутунска банка (мил.ЕУР)

Капитал и резерви Бруто добивка РОЕ (бруто) РОА (бруто) Нето каматна маргина Cost/Income Квалитет на кредитно портфолио*

Удел во Удел во Пазарно Пазарно Пазарно учество во учество во промената промената учество Група ГБ на секторот на Група ГБ Група ГБ 2010 6.2010 2009 6.2010 2009

Промена Апс.

6.2010

Кредити на нефинансиски сектор (нето)

Пазарно учество 2009

Промена %

2009

64

64

0%

0

12.8%

12.3%

23.5%

21.8%

-1.1%

-0.9%

484

509

5%

25

18.9%

19.3%

27.0%

28.0%

38.5%

90.2% /

7

3

/

/

26.4%

32.1%

20.5%

21.1%

/

11.3%

7.9%

-30%

-3%

/

/

/

/

/

/

0.8%

0.5%

-36%

0%

/

/

/

/

/

/

3.2%

3.1%

-4%

0%

/

/

/

/

/

/

58.9% 6.3%

57.0% 6.5%

-3% 3%

-2% 0%

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

* нефункционални кредити на нефинансиски сектор/вкупни кредити (нефинансиски и финансиски сектор)

9


Табела 2. Депозити на небанкарски сектор (резиденти) на НЛБ Тутунска банка, 31.07.2010г. во мил. ЕУР

12.2009

07.2010

Депозитии на небанкарски сектор* 1. Нефинансиски друштва приватни нефинансиски друштва јавни нефинансиски друштва 2. Непрофитни институции 3. Недепозитни финансиски институци 4. Физички лица 5. Држава - локална самоуправа

636 226 207 19 6 24 379 0

633 169 158 11 6 30 428 0

Депозити и позајмици од нерезиденти 1. Нерезиденти

100

135

во однос на Пазарно учество 31.12.2009 апс % 12.2009 07.2010 23 4% 20.8% 19.7% -22 -10% 26.3% 20.7% -15 -7% 25.8% 20.5% -8 -42% 34.0% 23.3% 0 -1% 16.1% 15.9% 1 3% 18.4% 20.2% 45 12% 18.6% 19.4% 0 849% 0.1% 1.2%

25

25%

21.0%

25.9%

Пазарното учество на Банката во вкупните депозити на небанкарски сектор во јули изнесуваше 19,7% (12.2008: 20,8%). Депозитите кај НЛБ Тутунска банка заклучно со јули остварија пораст од 23 милиони ЕУР. Депозитите на население кај Банката се зголемија за 51 милиони ЕУР со што Банката го зголеми пазарното учество на 19,4%. Валутната структура на депозитите од население кај НЛБ Тутунска банка кореспондира со состојбите во банкарскиот сектор. Учеството на девизните депозити е намалено од 65,2% во 2009 на 61,2% во јули 2010 година. Табела 3. Бруто кредити на небанкарски сектор (резиденти) на НЛБ Тутунска банка, 31.07.2010г. во мил. ЕУР Кредити на небанкарски сектор* 1. Нефинансиски друштва приватни нефинансиски друштва јавни нефинансиски друштва 2. Непрофитни институции 3. Недепозитни финансиски институци 4. Физички лица 5. Држава - локална самоуправа

12.2009

07.2010

546 338 338 0 1 0 208 0

583 359 359 0 0 0 223 0

во однос на Пазарно учество 31.12.2009 апс % 12.2009 07.2010 33 6% 18.8% 19.3% 20 6% 19.5% 19.8% 20 6% 19.6% 19.8% 0 0% 0.7% 0.7% 0 62% 41.0% 27.6% 0 -96% 11.3% 0.3% 13 6% 17.7% 18.5% 0 80% 0.1% 0.2%

Бруто кредитите на небанкарски сектор кај Банката во јули во однос на 2009 година се зголемија за 33 милиони ЕУР. Со тоа пазарното учество на банката во овој сегмент се зголеми на 19,3%. Од аспект на секторска анализа, пораст е остварен кај кредитите на правни лица, како и кај кредитите на физички лица. Кредитирањето на населението кај Банката во 2010 година се зголеми за 17 милиони ЕУР со просечна месечна динамика од 2 милиони ЕУР. Односот кредити/депозити кај Банката со 07.2010 изнесува 89,1% (2009: 82,8%).

10


3. МАКРОЕКОНОМСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2011 ГОДИНА При изготвување на Деловната политика за 2011 година (во недостаток на макроекономски проекции за 2011 година) Банката се раководеше од постојните показатели и очекувањата за остварувањето на проекциите до крајот на 2010 година, како и среднорочните макроекономски проекции кои ги одразуваат правците на развој на економијата и реформите кои ќе бидат превземени во иднина во функција на долгорочен одржлив развој. Во таа насока, во економската политика како долгорочни насоки се дефинирани макроекономските критериуми кои ги предвидува Мастришката повелба на ЕУ и Светска банка. Проекција БДП

БДП приватна потрошувачка јавна потрошувачка бруто инвестиции извоз на стоки увоз на стоки

јануари остварено Кв.1 0.40% 0.40% 0.50% -1.50% -5.60% -2.30% -14.40% -46.60% 2.40% 12.40% -6.20% -14.60%

2010 1.00%

НБРМ април Кв.2 2010 1.50% 1.00% 5.40% -2.50% 10.50% 2.60% 9.40%

август Кв.2 2010 0.50% 0.60%

Согласно кварталните проекции на НБРМ, во 2010 година БДП ќе се зголеми за 0,6% во однос на 2009 година, додека Министерството за финансии предвидува пораст од 2,0%. По негативниот раст од 0,9% во првиот квартал од годината, НБРМ предвидува раст од 0,5% во вториот квартал од 2010 година. Предвидениот раст на БДП во однос на претходната проекција е понизок (раст на БДП од 1,0%) и се должи на поголемиот пад на приватната потрошувачка и на бруто инвестициите. За 2011 година, Владата предвидува пораст на БДП од 3,5% или 3.595,0 ЕУР p.c. Проекцијата за стапката на инфлација е 2,0%, додека индустриското производство би се зголемило за 5,6%. Стапката на невработеност се очекува да се намали под 30,0% во 2011 година (29,4%), додека стапката на номинален пораст на просечната нето плата би изнесувал 4,0% (реален пораст од 2,0%). Извозот на стоки и услуги би се зголемил за 14,0%, додека увозот би се зголемил за 13,0%. Надворешно трговскиот дефицит е проектиран на 24,4% од БДП, додека дефицитот на тековната сметка би се зголемил на 7,5% од БДП. Во 2011 година се очекува пораст на СДИ за 34,6% или износ од 350 милиони ЕУР (4,7% од БДП). Како глaвни приоритети пред Владата на Република Македонија остануваат: ƒ Одржувањето на макроекономската стабилност и креирањето на предвидлив макроекономски амбиент; ƒ Динамично спроведување на структурните реформи; ƒ Целосно исполнување на Мастришкиот критериум во процесот на пристапување на Република Македонија во ЕУ. Заради обезбедување континуиран и одржлив развој на државата, како основни цели во среднорочен период се поставени: ƒ Зголемување на атрактивноста на земјата за странските и домашните инвеститори и зголемување на нивото на инвестиции; ƒ Подобрување на квалитетот на образованието; ƒ Создавање напредно информатичко општество; ƒ Развивање нова и подобрување на постојната физичка инфраструктура; ƒ Подобрување на квалитетот на јавните институции за спроведување на реформите; ƒ Прудентно управување со јавниот долг на државата на среден рок. Среднорочна фискална политика (***извор Министерство за финансии на РМ) Во однос на фискалната политика, истата ќе биде насочена кон поддршка на македонската економија преку зголемување на расходите за капитални проекти во инфраструктурата, истовремено водејќи сметка за надворешно–трговската позиција и зачувување на стабилниот

11


курс на денарот. Притоа, негативното буџетско салдо ќе биде разумно и недисторзивно за економијата, во рамки на Мастришките критериуми. Фискалната политика на среден рок треба да биде избалансирана меѓу остварувањето на две цели: ƒ На пократок рок, да одговори на потребата за ублажување на флуктуациите на бизнис циклусот, односно да влијае во насока на неутрализирање на последиците од светската економска криза преку водење на контрациклична (во случајов умерено експанзивна) фискална политика; ƒ На подолг рок, фискалната позиција мора да биде водена од потребата за воспоставување на одржливо ниво на јавен долг, преку одржување на умерено ниво на буџетски дефицит кое нема да придонесува за пораст на нивото на јавниот долг над долгорочно одржливо ниво. Во 2011 година, според среднорочната фискална рамка буџетскиот дефицит ќе изнесува 180 милиони ЕУР или во рамките од 2,0 до 2,5% од БДП. Што се однесува до јавниот долг, се очекува да изнесува 2.381,4 милиони ЕУР и со тоа да го зголеми процентуалното учество во БДП на околу 33,5% од БДП. Со цел да се задржи нивото на јавниот долг во рамките на макроекономската и фискалната одржливост како таргети се дефинирани државниот долг во наредните три години да не надмине 30% од БДП и јавниот долг во наредните три години да не надмине 40% од БДП. Дополнително, долгот во евра во јавниот долг да не биде понизок од 70%. Монетарна политика (***извор НБРМ) Во однос на монетарната политика, и понатаму како примарна цел на НБРМ е одржувањето на стабилноста на цените. За остварување на оваа цел ќе продолжи да се применува стратегијата на таргетирање на номиналниот девизен курс на денарот во однос на еврото, во функција на остварување на примарната цел. НБРМ со монетарната политика ќе ја подржува макроекономската политика на Република Македонија, без притоа да го загрозува остварувањето на основната цел на монетарната политика.

12


4. SWOT АНАЛИЗА НА БАНКАТА Предности • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Углед на корпоративниот бренд НЛБ Тутунска банка и НЛБ Групација на домашниот и на меѓународниот пазар Банка на годината за 2003, 2006, 2007, 2008 и 2009 година во Република Македонија Најдобра банка по бруто профит за 2002, 2003, 2004 и 2006 во Република Македонија Најдобра банка според поврат на капиталот РОЕ во 2005 во Република Македонија Најдобра инвестициона банка во Република Македонија за 2008 година Компанија со добро корпоративно управување за 2008 и 2009 година Супербренд во Република Македонија за 2009 година Банка со најдобри резултати во зголемувањето на производството, продуктивноста и економичноста во работењето за 2004 година Банка од универзален тип Голема банка во Република Македонија со над 20% пазарно учество Регионална застапеност преку НЛБ Групација Настап на локалниот пазар како групација заедно со НЛБ Тутунска Брокер, НЛБ Нов Пензиски Фонд и НЛБ Лизинг Добро корпоративно управување Постојан долгогодишен раст Висока структурна ликвидност Квалитетно кредитно портфолио Ниски трошоци на работење Континуирана профитабилност и висок поврат за акционерите Активно учество во голем број странски кредитни линии Искуство на странските пазари на синдицирани заеми Пристап до извори на средства преку партнерството со НЛБ Групација Пренос на know-how меѓу членките на НЛБ Групација Насоченост кон секторот на мали и средни претпријатија и микробизнисот Широка дисперзирана мрежа на експозитури Широка дисперзирана мрежа на АТМ-и и ПОС-ови Современа организациона структура, пазарно ориентирана Високостручен кадар Интегриран банкарски софтвер со можност за развој на автоматизирани услуги Имплементиран меѓународен стандард за сигурност на информативниот систем (БС77992:2002,ИСО/ ИЕЦ17799:2000Е)

Слабости/Ограничувања • • • • •

Недоволна развиеност на сите функции на маркетинг mix-от (4Пс) Недоволно развиена понуда на некаматни продукти и услуги Законски ограничувања за продажба на сродни продукти од други финансиски институции Непостоење storage системи и софтверски алатки за работа со големи бази на податоци за клиенти, за анализа на истите и за креирање продуктна понуда прилагодена на карактеристиките на одделни микро-сегменти Ограниченост на групата со ТИЕР 1 капитал.

Можности • •

Развој на нови банкарски услуги вон стандардните на пазарот Развој на банкарски продукти прилагодени на карактеристиките на одделни микросегменти

13


• • • • • • •

Развој на нови ,,low cost,, дистрибутивни канали на продуктите на Банката Зголемување на пазарното учество по различни пазарни сегменти и стекнување нови комитенти Пристап кон меѓународни финансиски пазари преку мрежата на НЛБ Групација Унапредување на квалитетот на услугата преку стандардизација на процесите, продуктите и услугите Опфаќање на сите фирми со словенечки капитал кои имаат деловни врски, деловни проекти и долгорочни вложувања во Република Македонија Надградба на постојниот апликативен софтвер во насока на развој и продажба на современи услуги и продукти Дополнителна оптимизација на трошоците од работење.

Закани • • • • • • • • • •

Можни негативни импликации за домашната економија поради економските кризи во земјите од соседството Можни негативни развојни трендови во стопанството Бавен пораст на доходот на домаќинствата Заситување на пазарот со постојните продукти и ограниченост за понатамошен пласман Влез на нова странска банкарска група на домашниот пазар и понуда на продукти со ,,dumping,, цени Ценовна ,,војна,, на постојните конкуренти на домашниот пазар Агресивна маркетиншка политика на конкуренцијата Ориентираност на конкуренцијата кон клиентите на Банката Долготраен пораст на каматните стапки на странските извори на финансирање Ликвидносна криза во глобалниот финансиски сектор и недостапност на странски извори на средства.

14


5. СТРАТЕШКИ И ДЕЛОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВОЈОТ Стратешките цели на развојот на Банката за периодот 2011-2015 година се утврдени во согласност со Мисијата на Банката, очекувањата за развојот на националната економија и глобалните економски трендови, стратегијата на НЛБ Групација во Република Македонија, досегашниот развој на Банката и нејзината моментна позиција на пазарот. Деловните цели на Банката подетално ги објаснуваат начините на остварување на стратешките цели, а ќе зависат од тековните услови на пазарот, подготвеноста на информативната технологија и управувањето со кадрите на Банката. Стратешки и деловни цели на Банката: 1. Сеопфатна примена и унапредување на доброто корпоративно управување во Банката и промоција на корпоративната општествена одговорност; Банката ќе применува добро корпоративно управување преку доследна примена на начелата и принципите на корпоративното управување во банка, утврдени од страна на НБРМ и принципите на НЛБ Групацијата. Истовремено, Банката ќе ги промовира користите од и ќе поттикнува пракса на добро корпоративно управување кај своите комитенти во насока на зголемување на успешноста во работењето на комитентите, а со тоа и на Банката. Во тековното работење, Банката ќе превзема активности кои се во духот на корпоративната општествена одговорност. Деловна цел: Банката ќе врши редовно ревидирање на постојните интерни акти, нивно усогласување со промените во постојните и со новите законски регулативи и меѓународно прифатените правила кои ја регулираат оваа област и ќе спроведува постојана контрола на примената на истите во сопствената организација. Банката ќе работи транспарентно, обелоденувајќи ги податоците и информациите од работењето согласно регулативата, интерните правила на НЛБ Групацијата и на Банката и позитивната пракса. 2. Унапредување и развој на организацијата на работа во Банката; Организацијата на работа во Банката ќе биде предмет на постојано менување и усогласување, а ќе ја одразува долгорочната насока на развој на Банката и ќе овозможува оптимизација на работните процеси што долгорочно ќе обезбеди непречено одвивање на работењето и зголемување на продуктивноста. Деловна цел: Организацијата ќе биде континуирано менувана и надградувана согласно пазарните промени, внатрешните потреби за обезбедување повисока ефективност и ефикасност во одделни сегменти од работењето и согласно насоките на НЛБ Групација во поглед на хармонизацијата на работењето со Групацијата и остварување на целната организација. Организацијата на работа во Банката ќе овозможува примена на принципите на добро корпоративно управување со банка. 3. Одржување на позицијата на ,,Голема,, банка во Република Македонија; Банката е трета по големина (актива) во банкарскиот сектор во Република Македонија, со водечко учество во поединечни сегменти од домашниот банкарски пазар. Соодветно на стратешката определба на НЛБ Групацијата за долгорочно присуство на македонскиот пазар, Банката ќе настојува преку органски растеж да го одржува постојното или да го зголемува севкупното пазарно учество. Динамиката на пораст ќе биде условена од потенцијалот за развој и растеж на македонскиот финансиски сектор, ризиците кон кои ќе биде изложена Банката во претстојниот период и од капиталната позиција на НЛБ Групацијата. Деловна цел: Согласно насоките од НЛБ Групацијата, работењето на банките во следниот среднорочен период ќе се финансира главно од извори од небанкарскиот сектор, за што Банката ќе реализира континуирани активности за одржување на

15


постојната депозитна база, како и одржување на нејзиниот квалитет во поглед на рочноста, валутната структура и стабилноста. 4. Одржување оптимална среднорочна капитална адекватност; Во насока на обезбедување долгорочна стабилност и подготвеност за апсорпција на ризиците со кои се соочува во работењето, а имајќи ја предвид големината на активностите кои ги врши, значителниот пазарен удел во домашниот банкарски сектор и ризичниот профил на домашниот пазар, Банката во следниот среднорочен период ќе настојува да го одржува нивото на капитална адекватност не пониско од 12%, со целно ниво на адекватност од минимум 13%, почнувајќи од 2013 година. Деловна цел: Согласно стратегијата на НЛБ Групацијата, одржување на капиталната адекватност над 12% во следниот период Банката ќе настојува да обезбеди преку задржување на остварената добивка од тековно работење (ТИЕР 1 капитал) и преку пролонгација на постојните субординирани заеми и обезбедување нови (ТИЕР 2 капитал) во согласност со законските лимити. Паралелно ќе се врши активно управување на ризично пондерираната актива во насока на остварување на целната адекватност на капиталот од минимум 13% почнувајќи од 2013 година. Банката ќе врши редовно stress тестирање на капиталната моќ и потребата од дополнителен капитал, а ќе ја проценува и потребата од економски капитал. 5. Одржување оптимална примарна и секундарна структурна ликвидност; Банката ќе биде примарно насочена кон одржување висока ликвидна позиција и структурна ликвидносна усогласеност со насоките од НБРМ, НЛБ Групацијата и интерните акти. Деловна цел: Стуктурната ликвидност ќе се обезбедува преку активно управување со билансите на Банката во согласност со утврдените лимити од страна на НБРМ, НЛБ Групацијата и интерните акти. При тоа вишокот на средства ќе се насочува кон обезбедување секундарна структурна ликвидност. Во соработка со НЛБ Групација, Банката ќе обезбеди и соодветни лимити од членките на НЛБ Групација. Динамиката на пораст на кредитите ќе биде прилагодена во насока на остварување покриеност на кредитите со депозити не помалку од 100%. 6. Континуирано зголемување на нето приходите на Банката; Стратешка цел на Банката е да остварува континуирано зголемување на нето приходите во согласност со порастот на обемот на работење, движењето на цените на изворите и пласманите, ризикот кој го превзема и оперативните ресурси кои ги ангажира (инфраструктура, луѓе, технологија). Деловна цел: Акцентот ќе биде на зголемување на учеството на нето некаматните приходи преку зголемување на обемот на работење, додека зголемувањето на нето каматните приходи ќе се спроведува преку активно прилагодување на ценовната политика, одржување на високо ниво на нето каматоносна актива и зголемување на нето каматната маргина. Во таа насока, неопходно е одржување на здраво кредитно портфолио, намалување на учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити и понуда на конкурентни диференцирани продукти на Банката кои ќе генерираат континуирани каматни приходи. 7. Континуирано подобрување на трошочната ефикасност; Стратешка цел на Банката е преку ефикасно и рационално користење на оперативните ресурси кои ги ангажира (инфраструктура, луѓе, технологија) да обезбеди континуирано подобрување на трошочната ефикасност која ќе придонесе кон создавање вишок на вредност. Деловна цел: Во согласност со стратегијата на НЛБ Групацијата, Банката ќе настојува во среднорочниот период да оствари намалување на показателот CIR под 55% до 2011 16


година и под 52% почнувајќи од 2013 година (по НЛБ Методологија). За таа цел се планира рационализација на инвестициите, рационализација на тековните оперативни трошоци, ценовни заштеди, оптимизација на бројот на вработени, воведување програми за доброволно заминување и искористување на внатрешните резерви преку внатрешно прераспределување. 8. Обезбедување стабилна стапка на нето поврат на капиталот; Стратешка цел на Банката е да остварува стабилна стапка на нето поврат на капиталот и задоволителен принос за акционерите. Деловна цел: Банката преку севкупното работење, спроведување на утврдените деловни политики, преку правилно вложување со изворите, ефикасно користење на средствата за работа со кои располага (финансиски средства, луѓе, инфраструктура) и преку трошковна рационализација, ќе настојува да оствари задоволителен принос на капиталот на акционерите и принос на пласманот на средствата. Сепак, поради влошените пазарни и економски услови во земјата и во регионот, кои се очекува да продолжат и во следниот среднорочен период, Банката планира со спроведување конзервативна политика на управување со ризиците да го одржи квалитетот на кредитното портфолио, и со одржување на висока рационалност во трошоците и инвестициите, да обезбедува редовен пораст на нето добивката од континуирани активности. 9. Зголемување на пазарниот удел по различни сегменти; Банката, долгорочно, ќе настојува да обезбеди висок пазарен удел по различни сегменти на пазарот во Република Македонија, во процент кој е во согласност со планираниот принос, ризикот од изложеност кон секој поединечен сегмент и влијанието на ризикот на капиталната адекватност и потребата за дополнителен капитал. 10. Развој на работењето со небанкарскиот сектор; Стратешка цел на Банката во наредниот среднорочен период претставува зголемување на работењето со небанкарскиот сектор, преку зголемување на активностите на сегментот банкарство на мало (Retail banking) - каде постои висока апсорпциона моќ, поголема дисперзија на ризикот и основа за остварување повисоки каматни и некаматни приходи и одржување на постојните активности на сегментот банкарство на големо (Corporate banking) како главен бизнис на Банката и најголем извор на приходи. Деловна цел: Банката среднорочно планира зголемување на учеството на Retail сегментот во вкупното работење на Банката, преку опфаќање на голем број клиенти (физички лица, мали и микро претпријатија и самостојни вршители на дејност) од различни дејности со мала поединечна кредитна изложеност и финансиски потенцијал, кои претставуваат јадро на депозитната база на Банката и истовремено економски субјекти со најголем потенцијал за економски растеж. За нив, Банката планира дополнување на понудата на кредитни и штедно-депозитни продукти со диференцирани карактеристики соодветно на таргет групите, квалитетна и лесно достапна услуга, информативна покриеност на пазарот со понудата на Банката (продуктен маркетинг), добра информатичка платформа за работа со масовни податоци. Покрај опфаќањето на сите сегменти од населението, Банката посебно ќе соработува и со граѓани корисници на пензија од држави каде е присутна НЛБ Групација. Банката среднорочно планира одржување на обемот на работење со Корпоративниот сегмент преку обезбедување финансиска и советодавна поддршка на големите компании и на малите и средни претпријатија (СМЕ) од сопствени извори и од извори обезбедени од домашни и странски наменски и ненаменски кредитни линии, гарантни механизми и ТФс аранжмани. Пазарниот удел ќе се одржува преку стекнување нови бонитетни компании и остварување долгорочна соработка со истите, примена на 17


моделот на ,,account manager,,, дополнување на понудата со нови продукти по конкурентни цени, понуда на услугите на Кеш центарот, понуда на е-банк услуги и примена на cross-selling кај стратешките корпоративни клиенти преку целата деловна мрежа на Банката. Во поглед на изложеноста спрема одделни стопански и нестопански дејности, Банката ќе настојува да вложува во правни лица од дејности за кои цени дека имаат долгорочен перспективен развој. За таа цел посебно ќе се следи состојбата и развојот на секоја дејност и сектор, ризикот од изложеност спрема истите, влијанието на адекватноста на капиталот и потребата од дополнителен капитал. Поддршката на македонските извозно-увозни претпријатија останува приоритет на Банката, при што за нив дополнително ќе бидат искористени поволностите што ги нуди НЛБ Групацијата на пазарите каде е присутна. Од особено значење е унапредувањето на соработката со словенечките фирми што имаат капитални вложувања и деловни проекти во Македонија и во државите од поранешна Југославија каде е присутна НЛБ Групацијата, како и компаниите од стратешко значење за НЛБ Групацијата. 11. Обезбедување широка понуда на банкарски продукти и услуги; Банката, како дел од НЛБ Групацијата на пазарот во Република Македонија и странство ќе продолжи да го применува концептот на синхронизиран настап и заедничка понуда на продукти и услуги од членките на НЛБ Групацијата (банкарство, лизинг, факторинг, форфеитинг, тргување со хартии од вредност, пензиско осигурување). Со тоа се очекува да се зголемат ефектите на синергија во Групацијата, а Банката да има водечка улога во Република Македонија. Во соработка со НЛБ, ќе се работи на промоција на брендот на НЛБ Групацијата. Деловна цел: Банката во соработка со НЛБ Групација постојано ќе ја подобрува и проширува понудата со нови продукти и услуги, кои ќе бидат креирани согласно посебните потреби на различни пазарни групи, а ќе користи знаење и техничка помош од Групацијата. Во зависност од динамиката на промени и интересот на пазарот, Банката ќе понуди и ќе доразвива нетрадиционални банкарски услуги, кои се достапни на странските пазари. Квалитетот во работењето (посебно на услугата) ќе биде предмет на постојано мерење и усовршување и ќе биде подлога за придобивање долгорочна лојалност на клиентите кон Банката и кон НЛБ Групацијата. 12. Маркетинг стратегија; Маркетинг стратегијата на Банката ќе биде насочена во два правци, корпоративна промоција на брендот НЛБ Тутунска банка и поддршка на концептот на ,,Банка лидер,, во Република Македонија и продуктен маркетинг за продуктите и услугите наменети за сегментот банкарство на мало. Деловна цел: ƒ Маркетиншка поддршка на комерцијалниот карактер на ,,Банка од универзален тип,, ƒ Примена на интегриран 4П пристап (продукт, цена, пласман, промоција) за продуктите наменети за сегментот банкарство на мало ƒ Фокус кон поединечни пазарни сегменти и групи и диференцирање на понудата ƒ Развивање на систем за воспоставување маркетиншки ориентиран однос ,,Клиент – Банка,, преку развој на шеми за лојалност и партнерски програми ƒ Банката ќе спроведува активности кои го истакнуваат стекнатиот имиџ на ефикасна, блиска, флексибилна, услужлива, иновативна, доверлива, модерна, меѓународно наградувана банка. 13. Поддршка на развојот и поширока примена на безготовинското електронското банкарство и услугите на самоуслужното банкарство;

работење,

Банката ќе настојува да ја промовира културата и предностите на информатичкото општество меѓу вработените и клиентите, и ќе настојува да ги развива современите деперсонализирани

18


канали на дистрибуција на услугите, како современо, брзо и трошковно ефикасно решение за клиентите и за Банката. Деловна цел: Банката ќе инвестира во обезбедување добра платформа за развој и понуда на дополнителни услуги во доменот на е-банкарството за правните и физички лица, преку овозможување на електронски канали за пристап (Web; E-mail; Wap; SMS; Tel.; Fax.) за клиентите до Банката што ќе овозможи порационално, поефикасно и поекономично опслужување на клиентите и повисока автоматизација на процесите. Понудата на парични картички ќе биде збогатувана соодевтно на пазарните потреби, ќе се инвестира во проширување на мрежата на АТМи и ПОС терминали соодветно на оптимално покривање на пазарните потреби и насоките за рационализација на инвестициите и трошоците. Истовремено, ќе се настојува да се продлабочи соработката со трговската мрежа. Посебно внимание ќе се посвети на безбедноста на технологијата која се користи кај картичките. Банката има за цел изградба на платформа за имплементација на мобилно банкарство, што ќе биде уште еден деперсонализиран канал на продажба што овозможува брз и евтин пристап. 14. Стандардизација на деловната мрежа како широкодостапен дистрибутивен канал за пласман на продуктите до комитентите; Стратешка цел на Банката, при очекувано среднорочно задржување на негативни пазарни и економски тенденции во земјата и регионот е преку стандардизација на деловната мрежа да се подигне искористеноста на постојните капацитети на мрежата за директен пласман на продуктите, за остварување непосреден контакт и анимација на комитентите од ,,микро,, сегментите на домашниот пазар, за подигнување и стандардизација на квалитетот на услугата и индиректно да се зголеми ефикасноста и продуктивноста на сегментот на банкарство на мало. Деловна цел: Банката среднорочно ќе инвестира во стандардизација на постојната деловна мрежа според минималните стандарди на НЛБ Групација, во зависност од потребите на пазарот во Македонија и со динамика која ќе се одвива согласно со расположливите ресурси на Банката. 15. Управување со човечките ресурси во Банката; Успешното управување со човечките ресурси е стратешка определба на Банката, со оглед на значењето на одржување оптимална вработеност, оптимална продуктивност на трудот и соодветна стручна подготвеност на кадарот, за остварување долгорочни позитивни резултати и максимална профитабилност. Деловна цел: Банката континуирано ќе работи на развојот и унапредувањето на стручноста и вештините на своите вработени, преку нивна обука од областа на банкарското работење во сопствената организација и кај членките на НЛБ Групација. Посебно внимание ќе посвети на обуки на вработените од областа на деловните односи со клиентите и квалитетот на услугата, што ќе придонесе за зголемување на задоволството и лојалноста на клиентите. Во услови на подолгорочни неповолни пазарни трендови, Банката ќе ги задоволува потребите од човечки ресурси преку внатрешни прераспределби на вработените, а во рамки на запазување на целта за оптимална продуктивност на трудот. Банката ќе работи на промовирање на корпоративниот углед, култура и деловна етика меѓу своите вработени и на промоција на сопствениот бренд преку вработените кај клиентите, со остварување обуки на новите вработени и директна комуникација на вредностите на брендот НЛБ Тутунска банка. Банката ќе ја продолжи политиката на промовирање и наградување на најуспешните кадри, преку усовршување на системот за мерење на успешноста во работењето, а со цел мотивирање на вработените и градење долгорочна лојалност кон Банката.

19


16. Управување со капитални вложувања; Банката ќе го поддржува развојот на постојните друштва каде има капитални вложувања и доминантен интерес. Деловни цели: Во делот на капиталните вложувања, Банката ќе продолжи со активно следење и логистичка поддршка на работењето на Друштвото за управување со пензиски фондови во Република Македонија ,,НЛБ Нов Пензиски Фонд,, АД Скопје - каде е основач, со цел да го помогне неговиот развој и остварувањето соодветно пазарно учество. Во делот на капиталните вложувања каде Банката не е доминантен сопственик, стратешки интерес е овие друштва да одржуваат постојан развој и да остваруваат позитивни финансиски резултати, што директно ќе влијае на зголемување на вредноста на капиталниот влог на Банката и повисок поврат, а индиректно ќе влијае на унапредување и развој на бизнисот на Банката. 17. Управување со ризиците; Банката во следниот среднорочен период ќе продолжи со примена на конзервативна политика во поглед на антиципирање на ризиците. Банката ќе одржува функционален систем за интегрирано следење, мерење и управување на сите видови ризици со кои се соочува во работењето, што подразбира редовна анализа на потенцијалните ризици, проценување на потребата од правовремено обезбедување резервен фонд кој може соодветно да ги покрие потенцијалните загуби, редовно следење и оценка на вредноста на обезбедувањата на пласманите. Овие активности, на Банката ќе и овозможат да оствари висока наплатливост на своите пласмани, заштита од непредвидени случувања и евентуални закани за неостварување на планираната политика. Целна вредност на покриеност на нефункционалните пласмани е 100%. Деловни цели: Кредитниот ризик претставува материјално најзначаен ризик на кој е изложена Банката и соодветно на тоа квалитетот на кредитната изложеност кон клиентите е приоритет. Во следниот период посебно внимание ќе се посвети на контрола и намалување на доспеаните ненаплатени пласмани. Управувањето со ликвидносниот ризик претставува една од примарните цели за Банката, поради што деловните активности ќе бидат насочени кон исполнувањето на показателите на структурна денарска и девизна ликвидност и пренасочување на вишокот на средства за обезбедување секундарна ликвидност. Управувањето со валутниот ризик се спроведува во рамки на постојните утврдени интерни лимити кои ја одразуваат политиката на НЛБ Групацијата за ниска толеранција на изложеност на валутен ризик. Посебно внимание ќе биде посветено на подобрување на практиката на следење на правниот ризик, репутацискиот ризик, стратегискиот ризик, ризикот од вложувања во хартии од вредност и останатите видови некредитни ризици. 18. Информатичка технологија; Стратешка цел на Банката е да одржува добра информатичка инфраструктура која ќе може лесно да ги следи растот на обемот на работа, промените во организацијата на работа, иновативните продукти и услуги и новитетите во индустријата и лесно да се прилагодува кон нив, притоа поддржувајќи непречено и ненамалено остварување на профитабилноста на Банката. Деловна цел: Сегашните и идни капацитети на информатичката технологија ќе се надградуваат во согласност со барањата на организацијата на Банката, новите продукти и современите пазарни патишта. Банката долгорочно ќе вложува и во заштита на информативниот систем, согласно со Базелските стандарди и Циркуларот за сигурност на ИТ системот на Банката усвоен од НБРМ. Динамиката на инвестиции ќе зависи од расположливите финансиски ресурси.

20


6. ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДОТ 2011-2015 ГОДИНА Финансискиот план за периодот 2011-2015 година ги изразува планираните деловни цели на Банката во овој период, начинот на кој истите ќе бидат финансирани и ефектите од работењето. 6.1. Извори на финансирање на Банката Во периодот 2011-2015 година, Банката планира да го зголеми потенцијалот за 29%, со предвидена годишна динамика која ќе зависи од растот на економијата и расположливоста со капитал. Порастот на потенцијалот ќе се базира на: ƒ зголемување на депозитната база на комитентите за 27%, при што се очекува зголемување на учеството на штедењето во вкупните извори на Банката и ƒ реинвестирање на остварената добивка од тековно работење. 6.2. Кредити и побарувања од други комитенти Пласманите кај небанкарскиот сектор ќе бидат зголемени за 28%, а динамиката на годишен пораст директно ќе зависи од понудата на квалитетни проекти на корпоративниот сектор, потенцијалот на сегментот население, кредитниот ризик и влијанието врз потребниот капитал за одржување на стапката на адекватност. Притоа се планира учеството на пласманите кај населението во вкупните пласмани на Банката кај небанкарскиот сектор да се одржува над 40%. 6.3. Вонбилансни активности Вонбилансните активности кои во најголем дел го покриваат гаранциско-документарното работење и одобрените лимити по картички, Банката планира да ги зголеми за 14%. 6.4. Нето приходи од камати Нето приходите од камати до 2015 година се очекува да пораснат за 15%, соодветно на порастот на пласманите и изворите, структурата и движењето на цените на истите. 6.5. Нето приходи од провизии Нето приходите од провизии ќе пораснат за 33% како резултат на зголемувањето на уделот на работа со население во вкупните банкарски активности, порастот на акредитивите и гаранциите, услугите на домашниот и надворешниот платен промет, е-банкинг услугите, порастот на картичното работење, старателските услуги и бизнисот на Кеш центарот. Се проценува уделот на нето приходите од провизии во вкупните нето приходи од работење да се зголеми на 28%. 6.6. Трошоци од работење Трошоците од работење ќе пораснат за 11%, главно како резултат на порастот на трошоците за амортизација на новите инвестиции во информатичката технологија на Банката. Притоа ќе биде запазен принципот на рационалност на трошоците и оптимално ниво на учество на трошоците во вкупните приходи (Cost/Income ratio). 6.7. Добивка пред резервации Добивката пред резервации се проценува дека ќе се зголеми за 25% како резултат на очекувано подобрување на пазарните и економските услови во кои ќе работи Банката во периодот од 2011 до 2015 година.

21


6.8. Добивка по оданочување Добивката по оданочување во среднорочниот плански период се проценува дека ќе се зголеми за 143% како резултат на подобрување на пазарните и економските услови во кои ќе работи Банката во периодот од 2011 до 2015 година и очекувано намалување на ризиците во работењето. 6.9. Финансиски показатели Со остварување на очекуваните макроекономски и пазарни услови и проценетите финансиски резултати на банката, се очекува на крајот на 2015 година Банката да оствари: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

РОЕ бруто (на просечен капитал): 14,6%, НЛБ методологија 12,7%; РОЕ нето (на просечен капитал): 14,4%; РОА бруто (на просечна актива): 1,4%; РОА нето (на просечна актива): 1,4%; Адекватност на капиталот: 16,1%; Cost/Income ratio: 54%, НЛБ методологија 50%.

22


7. Прилог Табела 1.1: План на Биланс на состојба на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. МКД) Табела 1.2: План на Биланс на успех на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. МКД) Табела 1.3: План на CAR на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. МКД) Табела 1.4: План на финансиски и оперативни показатели на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 20112015г.

Табела 2.1: План на Биланс на состојба на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. ЕУР) Табела 2.2: План на Биланс на успех на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. ЕУР) Табела 2.3: План на CAR на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015г. (во мил. ЕУР)

НАПОМЕНА: При пресметка на показателот РОЕ согласно НЛБ Методологијата покрај добивката за претходната година во именителот се зема и целата добивка остварена во тековната година. При пресметка на показателот Покриеност со резервации согласно НЛБ Методологијата во пресметката се вклучуваат и Краткорочните депозити и тековни сметки во странски банки. При пресметка на показателот Нето каматна маргина согласно НЛБ Методологијата во пресметката се вклучува само каматоносната актива.

23


Прилог 1.1: План на Билансот на состојба на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 20112015 година (во мил. МКД) Биланс на состојба во мил. МКД

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

АКТИВА Парични средства и парични еквиваленти Средства за тргување Кредити на и побарувања од банки и штедилници Кредити на и побарувања од други комитенти нефинансиски правни лица приватни јавни непрофитни институции држава физички лица останати финансиски институции Вложувања во хартии од вредност Вложувања во подружници Вложувања во придружени друштва Побарувања за повеќе платен данок Останати побарувања Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања Нематеријални средства Недвижности и опрема Одложени даночни средства

ПАСИВА 14 Депозити на банки и штедилници 15 Депозити на други комитенти нефинансиски правни лица приватни јавни непрофитни институции држава физички лица останати финансиски институции 16 Издадени должнички хартии од вредност 17 Обврски по кредити 18 Субординирани обврски 19 Посебна резерва и резервирања 20 Обврски за данок на добивка (тековен) 21 Одложени даночни обврски 22 Останати обврски 23 Добивка за периодот 24 Капитал и резерви

70710.759 74246.297 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

54,938.8 13,106.8 370.3 2,565.8 29,773.1 18,124.3 18,124.2 0.0 32.8 0.8 11,607.3 7.8 7,549.8 30.9 60.1 0.0 371.5

Оценка 2010 57,718.2 11,403.3 110.9 1,437.0 32,017.7 18,943.2 18,942.4 0.8 53.6 0.9 13,019.6 0.4 11,333.4 30.9 60.1 0.0 161.1

План 2011 60,941.1 11,472.4 87.4 799.3 32,965.2 19,245.0 19,242.7 2.2 53.8 0.9 13,665.1 0.4 14,229.5 30.9 60.1 0.0 161.1

План 2012 64,001.0 12,026.9 91.7 838.7 34,797.6 20,402.0 20,399.7 2.3 56.5 1.0 14,337.7 0.4 14,795.0 30.9 60.1 0.0 169.0

План 2013 67,343.6 12,640.2 96.3 880.6 36,538.8 21,422.9 21,420.4 2.4 59.3 1.0 15,055.1 0.4 15,668.6 30.9 60.1 0.0 177.5

План 2014 70,964.1 13,368.2 101.1 924.7 38,715.7 22,644.0 22,641.5 2.6 62.3 1.1 16,007.9 0.4 16,263.8 30.9 60.1 0.0 186.4

План 2015 74,585.0 14,109.6 106.2 970.9 41,024.0 23,988.7 23,986.0 2.7 65.4 1.1 16,968.3 0.5 16,708.8 30.9 60.1 0.0 195.7

16,866.7 2,706.3 -4.8 -466.1 9,006.3 5,045.5 5,043.7 1.9 11.8 0.2 3,948.7 0.1 5,375.4 0.0 0.0 0.0 34.6

29.2% 23.7% -4.3% -32.4% 28.1% 26.6% 26.6% 224.3% 21.9% 23.7% 30.3% 27.9% 47.4% 0.0% 0.0% / 21.5%

83.8 93.7 932.9 0.2

87.8 163.9 912.1 0.0

87.8 190.0 857.3 0.0

92.2 199.4 899.5 0.0

96.8 209.3 944.6 0.0

101.6 219.8 991.8 0.0

106.7 230.8 1,041.4 0.0

18.9 66.8 129.3 0.0

21.5% 40.8% 14.2% /

54,938.8 1,723.7 41,811.9 15,963.1 13,346.4 2,616.7 397.8 602.0 23,339.5 1,509.6 631.8 4,127.4 1,620.3 312.5 0.3 5.3 357.1 443.3 3,905.2

57,718.2 1,688.6 42,872.7 12,842.2 12,176.6 665.6 320.6 359.6 27,578.0 1,772.3 635.6 5,840.8 1,737.6 302.0 0.0 2.8 305.9 412.2 3,919.9

60,941.1 1,689.4 45,489.5 12,845.7 12,235.7 610.0 288.1 354.4 30,488.0 1,513.4 0.0 6,532.0 1,737.6 302.0 0.0 2.8 308.4 547.3 4,332.1

64,001.0 1,672.5 47,494.3 13,478.0 12,837.9 640.1 302.2 371.9 31,754.3 1,587.9 0.0 6,853.5 1,737.6 316.9 0.0 3.0 319.1 724.8 4,879.4

67,343.6 1,661.2 49,615.6 13,952.4 13,280.3 672.1 317.4 390.5 33,288.1 1,667.3 0.0 7,196.4 1,737.6 332.8 0.0 3.1 330.5 862.2 5,604.2

70,964.1 1,644.3 51,960.9 14,519.5 13,813.8 705.7 333.2 410.0 34,952.5 1,745.7 0.0 7,536.2 1,737.6 341.6 0.0 3.3 347.0 926.8 6,466.4

74,585.0 1,681.5 54,321.7 15,123.0 14,382.0 741.0 349.9 430.5 36,600.1 1,818.2 0.0 7,734.0 1,737.6 349.5 0.0 3.4 364.4 999.7 7,393.1

16,866.7 -7.1 11,449.0 2,280.7 2,205.4 75.4 29.3 70.9 9,022.2 45.9 -635.6 1,893.2 0.0 47.5 0.0 0.6 58.5 587.5 3,473.2

29.2% -0.4% 26.7% 17.8% 18.1% 11.3% 9.1% 19.7% 32.7% 2.6% -100.0% 32.4% 0.0% 15.7% / 21.5% 19.1% 142.5% 88.6%

Реализација 2009

24

План 2015 / Оценка 2010


Прилог 1.2: План на Билансот на успех на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015 година (во мил. МКД) Биланс на успех во мил. МКД 1

Приходи од камата Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции Исправка на вредноста на приход од камата Наплатени претходно отпишани камати

2

Расходи за камата Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции

3

Нето приходи од камата Приходи од провизии и надомести Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции

Расходи за провизии и надомести Нето приходи од провизии и надомести 5 Нето приходи од тргување 6 Нето приходи од курсни разлики 7 Останати приходи од дејноста Вкупни нето приходи 8 Трошоци за вработените 9 Амортизација 10 Останати расходи од дејноста Добивка пред резервации 11 Ослободени резервирања за вонбилансна изложеност 12 Резервирања за вонбилансна изложеност 13 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа 14 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа Добивка пред оданочување 15 Данок од добивка Добивка за финансиската година 4

Реализација 2009 3,505.8

Оценка 2010 3,844.3

План 2011 3,932.2

План 2012 4,084.6

План 2013 4,244.0

План 2014 4,408.0

План 2015 4,579.0

1,504.9 1,271.2 240.1 410.4 1.3 75.4 153.2

1,629.0 1,339.2 379.6 412.4 0.2 73.9 157.9 1,995.2 336.9 1,273.7 6.3 110.4 268.0

1,691.6 1,408.9 421.6 330.0 0.0 77.0 157.1

1,756.6 1,485.0 430.0 335.0 0.0 77.0 155.0

1,825.0 1,560.0 440.0 346.0 0.0 77.0 150.0

1,893.5 1,635.5 450.0 356.0 0.0 77.0 150.0

1,963.0 1,713.5 461.5 368.0 0.0 77.0 150.0

334.0 374.3 81.9 -44.4 -0.2 3.1 -7.9

20.5% 28.0% 21.6% -10.8% -100.0% 4.2% -5.0%

2,108.2

2,209.5

2,285.5

2,371.5

2,453.5

458.3

23.0%

322.2 1,323.5 4.3 147.1 311.1

340.0 1,358.5 6.0 155.0 350.0

350.0 1,395.5 7.0 163.0 370.0

361.0 1,433.5 8.0 172.0 397.0

370.0 1,471.5 9.0 181.0 422.0

33.1 197.8 2.7 70.6 154.0

9.8% 15.5% 43.5% 64.0% 57.5%

1,824.0 964.4

1,875.1 1,018.8

1,958.5 1,074.8

2,036.5 1,112.2

2,125.5 1,153.6

276.4 275.4

14.9% 31.4%

601.3 251.7 1.6 89.5 20.3

620.0 285.0 1.8 92.0 20.0

640.0 315.0 1.8 98.0 20.0

660.0 340.0 2.0 90.0 20.2

675.0 365.0 2.2 91.0 20.4

107.6 154.0 1.0 8.9 3.9

19.0% 73.0% 78.8% 10.9% 23.9%

180.5 783.9

188.0 830.8

200.0 874.8

210.0 902.2

220.0 933.6

42.6 232.7 -8.4 -11.7 -9.7 479.4 82.5 70.2 20.9 305.8

24.0% 33.2% -17.3% -8.0% -17.1% 17.1% 14.8% 35.1% 2.5% 25.3%

1,754.8 420.4 967.0 14.3 170.1 183.1

1,751.0 792.3

1,849.1

535.0 183.1 1.0 58.8 14.4

878.2 567.4 211.0 1.2 82.1 16.5

152.5 639.8 53.3 162.1 49.5 2,655.6 593.1 176.6 795.4 1,090.6

177.4 700.9 48.4 146.7 56.7 2,801.7 555.5 199.8 838.1 1,208.4

30.2

40.0

40.0

40.0

40.0

148.6

145.0

145.0

135.0

135.0

56.0

50.0

50.0

46.0

47.0

2,842.7

2,940.9

3,068.3

3,159.7

3,281.1

563.3

575.0

585.0

608.5

638.0

212.4

224.0

250.0

260.0

270.0

858.7

856.0

860.0

851.0

859.0

1,208.4

1,285.9

1,373.3

1,440.2

1,514.1

План 2015 / Оценка 2010 734.7 19.1%

247.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

/

149.8

-9.8

0.0

8.3

8.6

8.9

7.9

17.7

-180.4%

719.5

791.2

650.0

541.7

491.4

493.4

495.4

-295.8

-37.4%

13.8 455.0 11.7 443.3

3.6 423.4 11.1 412.2

0.0 558.4 11.1 547.3

0.0 735.9 11.1 724.8

0.0 873.3 11.1 862.2

0.0 937.9 11.1 926.8

0.0 1,010.8 11.1 999.7

-3.6 587.5 0.0 587.5

-100.0% 138.8% 0.0% 142.5%

25


Прилог 1.3: План на CAR на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015 година (во мил. МКД) Реализација 2009

во мил. МКД

1 Основен капитал (Тиер 1) - постоен акционерски капитал - резервен фонд - дополнителен акционерски капитал - одбитни ставки од Тиер 1 Вкупно основен капитал (Тиер 1) 2 Дополнителен капитал (Тиер 2) - Субординиран заем - Ревалоризациони резерви - Дополнителен субординиран заем Вкупно дополнителен капитал (Тиер 2) 3 Одбитни ставки 4 Гарантен капитал 5 Ризично пондерирана актива Адекватност на капиталот

Оценка 2010

План 2011

План 2012

План 2013

План 2014

План 2015

3,129 731 0 -62 3,797

3,129 766 0 -49 3,845

3,129 1,189 0 -33 4,284

3,129 1,736 0 -33 4,832

3,129 2,461 0 -33 5,557

3,129 3,323 0 -33 6,419

3,129 4,250 0 -33 7,346

1,365 37

1,703 20

1,703 20

1,703 20

1,703 20

1,703 20

1,703 20

1,402 -96 5,103 39,123

1,724 -96 5,473 43,545

1,724 -96 5,912 43,947

1,724 -96 6,459 47,243

1,724 -96 7,184 50,574

1,724 -96 8,046 53,011

1,724 -96 8,973 55,587

13.04%

12.57%

13.45%

13.67%

14.21%

15.18%

16.14%

Прилог 1.4: План на финансиските и оперативните показатели на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015 година ПОКАЗАТЕЛИ РОЕ б.т. РОЕ а.т. РОА б.т РОА а.т. Cost / Income ratio Нето каматна маргина (на бруто актива) Покриеност со резервации CAR - Адекватност на капиталот РОЕ б.т. (НЛБ методологија) РОЕ а.т. (НЛБ методологија) РОА б.т. (НЛБ методологија) РОА а.т. (НЛБ методологија) Cost / Income ratio (НЛБ методологија) Нето каматна маргина (на каматоносна актива) Покриеност со резервации (НЛБ Методологија)

Реализација 2009 11.7% 11.4% 0.9% 0.9% 58.9% 3.2% 9.4% 13.0% 10.2% 9.9% 0.9% 0.8% 56.0% 3.8% 7.9%

Оценка 2010 10.5% 10.2% 0.8% 0.7% 56.9% 3.1% 9.4% 12.6% 9.9% 9.6% 0.7% 0.7% 52.5% 3.4% 9.3%

26

План 2011 13.1% 12.9% 0.9% 0.9% 57.5% 2.9% 10.5% 13.5% 12.0% 11.8% 0.9% 0.9% 53.0% 3.2% 10.3%

План 2012 16.0% 15.7% 1.2% 1.2% 56.3% 2.8% 10.9% 13.7% 13.9% 13.7% 1.2% 1.1% 51.8% 3.2% 10.7%

План 2013 16.7% 16.4% 1.3% 1.3% 55.2% 2.8% 11.1% 14.2% 14.4% 14.2% 1.3% 1.3% 50.8% 3.1% 11.1%

План 2014 15.5% 15.4% 1.4% 1.3% 54.4% 2.7% 11.3% 15.2% 13.4% 13.3% 1.3% 1.3% 50.1% 3.0% 11.3%

План 2015 14.6% 14.4% 1.4% 1.4% 53.9% 2.7% 11.5% 16.1% 12.7% 12.6% 1.4% 1.4% 49.6% 3.0% 11.5%


Прилог 2.1: План на Билансот на состојба на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 20112015 година (во мил. ЕУР) Биланс на состојба во мил. ЕУР

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24

АКТИВА Парични средства и парични еквиваленти Средства за тргување Кредити на и побарувања од банки и штедилници Кредити на и побарувања од други комитенти нефинансиски правни лица приватни јавни непрофитни институции држава физички лица останати финансиски институции Вложувања во хартии од вредност Вложувања во подружници Вложувања во придружени друштва Побарувања за повеќе платен данок Останати побарувања Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања Нематеријални средства Недвижности и опрема Одложени даночни средства

898.1 214.3 6.1 41.9 486.7 296.3 296.3 0.0 0.5 0.0 189.7 0.1 123.4 0.5 1.0 0.0 6.1

Оценка 2010 937.3 185.2 1.8 23.3 519.9 307.6 307.6 0.0 0.9 0.0 211.4 0.0 184.0 0.5 1.0 0.0 2.6

1.4 1.5 15.2 0.0

1.4 2.7 14.8 0.0

1.4 3.1 13.9 0.0

1.5 3.2 14.6 0.0

1.6 3.4 15.3 0.0

1.7 3.6 16.1 0.0

1.7 3.7 16.9 0.0

0.3 1.1 2.1 0.0

21.5% 40.8% 14.2% /

ПАСИВА Депозити на банки и штедилници Депозити на други комитенти нефинансиски правни лица приватни јавни непрофитни институции држава физички лица останати финансиски институции Издадени должнички хартии од вредност Обврски по кредити Субординирани обврски Посебна резерва и резервирања Обврски за данок на добивка (тековен) Одложени даночни обврски Останати обврски Добивка за периодот Капитал и резерви

898.1 28.2 683.5 260.9 218.2 42.8 6.5 9.8 381.5 24.7 10.3 67.5 26.5 5.1 0.0 0.1 5.8 7.2 63.8

937.3 27.4 696.2 208.5 197.7 10.8 5.2 5.8 447.8 28.8 10.3 94.8 28.2 4.9 0.0 0.0 5.0 6.7 63.7

989.6 27.4 738.7 208.6 198.7 9.9 4.7 5.8 495.1 24.6 0.0 106.1 28.2 4.9 0.0 0.0 5.0 8.9 70.3

1,039.3 27.2 771.2 218.9 208.5 10.4 4.9 6.0 515.6 25.8 0.0 111.3 28.2 5.1 0.0 0.0 5.2 11.8 79.2

1,093.6 27.0 805.7 226.6 215.7 10.9 5.2 6.3 540.6 27.1 0.0 116.9 28.2 5.4 0.0 0.1 5.4 14.0 91.0

1,152.4 26.7 843.8 235.8 224.3 11.5 5.4 6.7 567.6 28.3 0.0 122.4 28.2 5.5 0.0 0.1 5.6 15.0 105.0

1,211.2 27.3 882.1 245.6 233.5 12.0 5.7 7.0 594.3 29.5 0.0 125.6 28.2 5.7 0.0 0.1 5.9 16.2 120.1

273.9 -0.1 185.9 37.0 35.8 1.2 0.5 1.2 146.5 0.7 -10.3 30.7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.9 9.5 56.4

29.2% -0.4% 26.7% 17.8% 18.1% 11.3% 9.1% 19.7% 32.7% 2.6% -100.0% 32.4% 0.0% 15.7% / 21.5% 19.1% 142.5% 88.6%

Реализација 2009

27

План 2011 989.6 186.3 1.4 13.0 535.3 312.5 312.5 0.0 0.9 0.0 221.9 0.0 231.1 0.5 1.0 0.0 2.6

План 2012 1,039.3 195.3 1.5 13.6 565.1 331.3 331.3 0.0 0.9 0.0 232.8 0.0 240.3 0.5 1.0 0.0 2.7

План 2013 1,093.6 205.3 1.6 14.3 593.3 347.9 347.8 0.0 1.0 0.0 244.5 0.0 254.4 0.5 1.0 0.0 2.9

План 2014 1,152.4 217.1 1.6 15.0 628.7 367.7 367.7 0.0 1.0 0.0 259.9 0.0 264.1 0.5 1.0 0.0 3.0

План 2015 1,211.2 229.1 1.7 15.8 666.2 389.5 389.5 0.0 1.1 0.0 275.5 0.0 271.3 0.5 1.0 0.0 3.2

273.9 43.9 -0.1 -7.6 146.3 81.9 81.9 0.0 0.2 0.0 64.1 0.0 87.3 0.0 0.0 0.0 0.6

29.2% 23.7% -4.3% -32.4% 28.1% 26.6% 26.6% 224.3% 21.9% 23.7% 30.3% 27.9% 47.4% 0.0% 0.0% / 21.5%

План 2015 / Оценка 2010


Прилог 2.2: План на Билансот на успех на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015 година (во мил. ЕУР) Биланс на успех во мил. ЕУР 1

Приходи од камата Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции Исправка на вредноста на приход од камата Наплатени претходно отпишани камати

2

3

Расходи за камата

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Реализација 2009 57.3

Оценка 2010 62.4

План 2011 63.9

План 2012 66.3

План 2013 68.9

План 2014 71.6

План 2015 74.4

24.6 20.8 3.9 6.7 0.0 1.2 2.5

26.5 21.7 6.2 6.7 0.0 1.2 2.6 32.4 5.5 20.7 0.1 1.8 4.4

27.5 22.9 6.8 5.4 0.0 1.3 2.6

28.5 24.1 7.0 5.4 0.0 1.3 2.5

29.6 25.3 7.1 5.6 0.0 1.3 2.4

30.7 26.6 7.3 5.8 0.0 1.3 2.4

31.9 27.8 7.5 6.0 0.0 1.3 2.4

5.4 6.1 1.3 -0.7 0.0 0.0 -0.1

20.5% 28.0% 21.6% -10.8% -100.0% 4.2% -5.0%

34.2

35.9

37.1

38.5

39.8

7.4

23.0%

5.2 21.5 0.1 2.4 5.1

5.5 22.1 0.1 2.5 5.7

5.7 22.7 0.1 2.6 6.0

5.9 23.3 0.1 2.8 6.4

6.0 23.9 0.1 2.9 6.9

0.5 3.2 0.0 1.1 2.5

9.8% 15.5% 43.5% 64.0% 57.5%

29.6 15.7

30.4 16.5

31.8 17.5

33.1 18.1

34.5 18.7

4.5 4.5

14.9% 31.4%

9.8 4.1 0.0 1.5 0.3

10.1 4.6 0.0 1.5 0.3

10.4 5.1 0.0 1.6 0.3

10.7 5.5 0.0 1.5 0.3

11.0 5.9 0.0 1.5 0.3

1.7 2.5 0.0 0.1 0.1

19.0% 73.0% 78.8% 10.9% 23.9%

2.9 12.7

3.1 13.5

3.2 14.2

3.4 14.7

3.6 15.2

0.5 2.4 0.9

0.6 2.4 0.8

0.6 2.4 0.8

0.6 2.2 0.7

0.6 2.2 0.8

46.2

24.0% 33.2% -17.3% -8.0% -17.1% 17.1% 14.8% 35.1% 2.5% 25.3% / -180.4%

28.7

Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции

6.9 15.8 0.2 2.8 3.0

Нето приходи од камата Приходи од провизии и надомести

28.6 13.0

Нефинансиски правни лица Население Држава Банки и штедилници Останати финансиски институции

4

61.5814

Расходи за провизии и надомести Нето приходи од провизии и надомести Нето приходи од тргување Нето приходи од курсни разлики Останати приходи од дејноста Вкупни нето приходи Трошоци за вработените Амортизација Останати расходи од дејноста Добивка пред резервации Ослободени резервирања за вонбилансна Резервирања за вонбилансна изложеност Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа Добивка пред оданочување Данок од добивка Добивка за финансиската година

30.0

План 2015 / Оценка 2010 11.9 19.1%

8.7 3.0 0.0 1.0 0.2

14.3 9.2 3.4 0.0 1.3 0.3

2.5 10.5 0.9 2.6 0.8 43.4 9.7 2.9 13.0 17.8 4.0 2.4

2.9 11.4 0.8 2.4 0.9 45.5 9.0 3.2 13.6 19.6 0.0 -0.2

47.8

49.8

51.3

53.3

9.1 3.4 13.9

9.3 3.6 13.9

9.5 4.1 14.0

9.9 4.2 13.8

10.4 4.4 13.9

19.6 0.0 0.0

20.9 0.0 0.1

22.3 0.0 0.1

23.4 0.0 0.1

24.6 0.0 0.1

0.7 3.8 -0.1 -0.2 -0.2 7.8 1.3 1.1 0.3 5.0 0.0 0.3

11.8

12.8

10.6

8.8

8.0

8.0

8.0

-4.8

-37.4%

0.2 7.4 0.2 7.2

0.1 6.9 0.2 6.7

0.0 9.1 0.2 8.9

0.0 12.0 0.2 11.8

0.0 14.2 0.2 14.0

0.0 15.2 0.2 15.0

0.0 16.4 0.2 16.2

-0.1 9.5 0.0 9.5

-100.0% 138.8% 0.0% 142.5%

28


Прилог 2.3: План на CAR на НЛБ Тутунска банка АД Скопје за 2011-2015 година (во мил. ЕУР) вo мил. ЕУР

1 Основен капитал (Тиер 1) - постоен акционерски капитал - резервен фонд - дополнителен акционерски капитал - одбитни ставки од Тиер 1 Вкупно основен капитал (Тиер 1) 2 Дополнителен капитал (Тиер 2) - Субординиран заем - Ревалоризациони резерви - Дополнителен субординиран заем Вкупно дополнителен капитал (Тиер 2) 3 Одбитни ставки 4 Гарантен капитал 5 Ризично пондерирана актива Адекватност на капиталот

Реализација 2009

Оценка 2010

План 2011

План 2012

План 2013

План 2014

План 2015

50.8 11.9 0.0 -1.0 61.7

50.8 12.4 0.0 -0.8 62.4

50.8 19.3 0.0 -0.5 69.6

50.8 28.2 0.0 -0.5 78.5

50.8 40.0 0.0 -0.5 90.2

50.8 54.0 0.0 -0.5 104.2

50.8 69.0 0.0 -0.5 119.3

22.2 0.6

27.7 0.3

27.7 0.3

27.7 0.3

27.7 0.3

27.7 0.3

27.7 0.3

22.8 -1.6 82.9 635.3

28.0 -1.6 88.9 707.1

28.0 -1.6 96.0 713.6

28.0 -1.6 104.9 767.2

28.0 -1.6 116.7 821.3

28.0 -1.6 130.7 860.8

28.0 -1.6 145.7 902.7

13.04%

12.57%

13.45%

13.67%

14.21%

15.18%

16.14%

29

Strateski nasoki za razvojot i rabotenjeto za 2011 2015 godina  
Strateski nasoki za razvojot i rabotenjeto za 2011 2015 godina  
Advertisement