Page 1

Запознаване със средата за разработка на Visual Basic – навигация и настройка

1. Използване на Visual Basic 2010 Start Page

Тази страница е първата, която виждате след стартирането на VB2010. От нея вие можете да отваряте за редактиране създадени вече проекти, да създадете нов проект или да получите помощ. За да създадеш нов проект избираш New Project…., за да отвориш създаден вече проект избираш Open Project…, а за отвориш последно редактирани проекти използаш връзката в раздела Recent Projects. 2. Създаване на нов проект Изборът за създаване на нов проект води до отваряне наследния диалогов прозорец


В него има списък от шаблони за различните видове проекти, които може да създаде VB2010.: Windows Forms Application дава възможност за създаване на Windows приложение базирано на форма. Върху нея се поставят всички обекти /контроли/, които изграждат приложението. Console Application – приложение за стартиране под DOS. Обекновено то не съдържа графичен потребителски интерфейс и се компилира в изпълним файл Class Library – за създаване на многократно използваеми програмни компоненти, които могат да бъдат споделяни от различни приложения. WPF Browser Application – за създаване на приложения, които се стартират през браузър. Когато създавате Windows проложение непременно задайте името му в текстовото поле Name, преди да натиснете бутона ОК или двукратно щракнете върху иконата на шаблона Windows Forms Application. При първоначалното създаване на нов проек, вие го създавате като виртуален с посоченото име. Когато дадете команда за запазването му на твърдия диск/Save или Save All/, тогава можете да изберете път и име на файла за съхраняване на проекта. 3. Отваряне на вече създаден проект По-често ще ви се налага да отваряте вече създадени проекти, отколкото да създавете нови. За това има два начина за отваряне на проекти:  Първо това са последно използваните проекти, чрез стартовата страница на VB2010 в раздала Recent Project. Като щракнете върху името на избрания проект, той ще се отвори.  Друг начин е чрез използването на командата Open Project… от менюто File. Запомнете, че при отварянето на друг проект, текущия проект се затваря и вие трябва да сте запомнили промените в него.


В средата наWindows има и трети начин – чрез двукратно щракване върху иконата на файла с разширение sln в папката на проекта, който желаете да отворите. 4. Навигация и настройка в средата на Visual Basic 2010 Работа в прозореца Design

Вашият работен прозорец може да не изглежда по същия начин, но можете да го организирате според потребностите ви след като знаете следното: Работните прозорци могат да бъдат в следните състояния:  Затворен прозорец Closed– прозорецът не е видим;  Плаващ прозорец Floating – намира се плаващ в работната среда;  Скачен прозорец Docked - Когато прозорецът е привързан към границите на работната среда;  Автоматично скрит Automatically Hidden – когато е скачен, но е скрит като указател например в случая ToolBox. За да превключвате между прозореца Designer и прозореца Code използвайте командите, които се намират в менюто View. За да визуализирате затворен или скрит прозорец използвайте менюто View-> Other Windows. Например: View, Other Windows, Properties Window (или натиснете функционалния клавиш t—F4). Плаващите прозорци изглеждат по следния начин:


За да скачиш прозореца към рамката на средата е необходимо за хванете прозореца с мишкатаи да го влачете до желаната от вас част на вграздената навигация. Например както е показано по долу за разполагане на прозореца Properties долу в дясно под прозореца Solution Explorer.

Автоматично скритите прозорци се използват, когато не е необходимода се използват в момента, но не е необходимо да са затворени. Могат да се скриват само Скачени прозорци. Скриването на прозореца става като изберете бутона представляващ Пинче /Габърче/, който имат горе в дясно всички работни прозорци. В ляво от него се намира бутон, който дава достъп до меню позволяващо да се промени състоянието на прозореца в горе изброените. 5. Работа с лентите с инструменти. Скриването и извеждането на лентите с инструментите става чрез менюто View -> Toolbars и съответно избиране на необходимата лента. Може и чрез щракване на десен бутон на мишката върху часта от прозореца, кадето се разполагат лентите с инструментите. Лентите с инструменти могат да се скачат и да бъдат нескачени. Те могат да се местят като се захване и се влачи с мишката пунктираната линия намираща се в левия край на лентата. 6. Добавяне на контроли към формата.


Добавянето на контроли от кутията с инструменти във формата става по следните начини: Чрез двойно щракване върху контролана в кутията с инструменти, при което тя се добавя в горния ляв ъгъл на активната форма. Чрез хващане и влачене до желаното място във формата на иконата на желаната контрола от кутията с инструменти. Чрез командата Copy от контекстното меню на контролата и после командата Paste от контекстното меню на активната форма. След поставянето на дадена контрола във формата, тя вече е обект и вие трябва да настроите неговите свойства /атрибути/. 7. Установяване на стойностите на свойствата на обектите чрез Property windows. КОгато изграждане интерфейса на вашия проект вие трябва да настроите атрибутите на обектите от следния прозорец.


От списъка разположен под заглавния ред на прозореца изберете името на обекта, който ще настройвате. След това задавате стойности на свойствата по един от следните начини: Директно въвеждане на стойност/ например в свойството Text/. Чрез списък от стойности / например свойството Visible/. Чрез отваряне на диалогов прозорец / например чрез свойството Image на обектите от контролата PictureBоx/. Когато имаме съставно свойство /например Size/– от няколко стойности чрез натискането на стрелкичката през името на свойството се отварят отделни редове за въвеждане на отделните стойности. Ако желаете да имате описание на свойствата, които настройвате, щраквате с десен бутон на мишката върху свойство и избирате от контекстното меню Descriptions. 8. Управление на структурата на проекта. Преди да създадете ефективен интерфейс и да напишете код за един проек е необходимо да сте запознати със структурата на един проект. Необходимо е да знаете как да добавяне и премахвате отделни компоненти на даден проект. Управлението на отделните файлове на проекта и неговите свойства става чрез прозореца Solution Explorer. Най често елементарен проект има структура, както е показана в следния прозорец:

Чрез него можете да избирате, добавяте или изтривате файловете на проекта.


Чрез иконата Show All Files се визуализират всички файлове на проекта.

Някои форми и обекти се състоят от повече от един файл. По подразбиране VB2010 скрива файловете, които ще ви е трудно да обработвате. Кfгато отворите подсписъка на ViewForm.vb ще забележите компонетите ViewerForm.resx и ViewerForm.Designer.vb. Тях ще разгледаме в следващи уроци. За да видим отделните компопепти в работната област трябва да щракнем двукратно върху тях в Solution Explorer. В лентата с иинструменти на Solution Explorer се намират иконите View Code и View Designer за преминаване в прозорците с кода на проекта и с интерфейса. По подразбиране при движение по отделните форми се влиза в техния дизайн на интерфейса. Има и други начини за влизане в прозореца с кода – например чрез двойно щракване върху даден обект от формата. ТОва което създаваме с VB2010 е проект. При това понятията проект и програма се припокриват, което не е съвсем точно. Проекта е част от изходните файлове, които изграждат програмата или съставните части. Програмата е двоичен файл, който изграждате при съставянето на изпълнимия файл. Проектите се състоят от главен проектен файл, състоящ се от няколко други файлове, като например файловете за форми и за модули. Главният файл съдържа информация за целия проект – всички файлове изграждащи проекта- например - свойствата които определят отделни аспекти на проекта, като например параметрите които се използват, когато проекта е компилиран в програма. Какво е приложение /solution/? Приложението е комплексно понятие, което включва в себе си повече от един проекта и има за цел цялостна обхватност на един програмен продукт. Той представлява структура, групираща отделните проекти тематично, за определено тяхно прилагане. VB2010 създава приложението, когато запомня проекта. Файлът на приложението има разширение sln, и когато отворите този фай имате достъп до всички негови проекти. Ако в него има само един проект, то се отваря този проект. Когато се работи с множество свързани проекти, непременно трябва да отворите файлът с приложението. Каква информация има във файловете? Файловете с разширение vb съдържат кода на използваните обекти в проекта. Когато запомняте проекта си уверете се, че обектите ви са с валидни, разбираеми имена иначе ще се получи объркване и увеличаване на размера на вошия проект. Всички файлове изграждащи проекта са текстови. Някои обекти е необходимо да съдържат двоична информация. Двоичните данни се съхраняван в XML файлове / които са също текстови файлове/. Една форма съхранява в текстов файл определящото за нея


– размерите й, обектите, които са разположени върху нея, кода определящ събитията за отделните обекти. Има свързани ресурсни файлове с файловете на определени форми. Тези файлове са с разширение resx. Тези допълнителни файлове са в XML формат и съдържат цялата цифрова информация, необходима за изграждане на създадената форма. Един проект съдържа следните компоненти:  Модули – съдържащи програмен код с процедури, различни от събитийните свързани с обектите във формата.  Клас модули от специален тип, които позволяват да се създадат обектно ориентирани приложения.  Форми, които визуализират работните прозорци на приложението.  Потребителски контроли, които могат да се използват в други проекти. Например можете да създадете потребителска контрола с календар за управление на контактите. 9. Настройка свойствата на проекта. Щракнете с десен бутон на мишката върху името на проекта в Solution Explorer и изберете Properties. Можете да щракнете двукратно върху иконата My Project в Solution Explorer.

Появява се вертикална таблица със характеристиките на проекта. Тяхната същност и стойности пояснихме по-горе. 10. Добавяне и премахване на файлове от проекта. Когато създавате първоначално проект VB2010 създъвъ в него само една форма. Вие можете да добавяте и премахвате други форми. Намя ограничение на броя на формите в един проект. Вие можете да създавате нови форми в проекта и да добавяте вече създадени форми от други проекти. Можете да създавате и да добавяте модули с подпрограми и потребителски класове. Това може да стане по няколко начина:  Чрез използване на менюто Project;  Чрез използване на бутона Add New Item от стандартната лента с инстументи;


Щракнете с десен бутон на мишката върху името на проекта в Solution Explorer и изберете Add от контекстното меню. Когато изберете Add Object Type /Add Ne Item…/ се появява следния диалогов прозорец от който можете да добавите обекти:

Добавянето на нови форми имодули в проекта е ласнои неограничено. Понякога се налага да премахнете някой обекта. Това можете да направите като извикате контекстното меню на обекта и от там изберете командата Delete. Това не само премахва формата от проекта, но и премахва нейния код. 11. Бърз и мръсен програмен пример. Съхраняване на стойности като променливи. Провенливите са част от кода и притежават стойности. Трябва да се използват променливи за името и възрастта на потребител. Всички променливи трябва да се създадат и дефинират преди да бъдат използвани. Процесът на създаване на променливи е известен като деклариране на променливи. В допълнение всички променливи се декларират да съхраняват данни от определен тип. Например за текст типът е string. Например: Dim strFirstName As String Така е създаден променлива от текстов тип, която може да съхранява текстови данни. Съдържанието на променливата може да се променя когато пожелаете. Използване на процедура за написване функционална единица код. Когато пишем код във VB2010 неговото място е обособено в процедура. А процедурата представлява групиране на команди така че да се изпълни определена задача.


Например можете да създадете една процедура за изчисляване на сумата на поръчките и друга процедура за изчисляване на данъка върху цялата продажба. Тук имаме два вида процедури. Единият вид не връща стойност, а други връща стоност. Някои процедури позволяват и да им бъдат предадени стойности. Например процедурата за изчисляване на поръчките може да презазе стойност на процедуратаза изчисляване на данъка. Когато процедурата приема данни от извикващия код се данните се наричат параметър. Служебната дума Sub се използва за деклариране на процедура, която не може да връща стойност. Тя изглежда така: Public Sub MyProcedure() ‘ The procedure’s code goes here. End Sub Служебната дума Function се използва за деклариране на процедура, която може да връща стойност. Тя изглежда така: Public Function MyProcedure() As String ‘ The procedure’s code goes here. End Function В допълнение е типът в края на заглавния ред на процедурата, който показва типът на данните които връща тя. Обърнете внимание на As String, това показва, че функцията връща текст /процедура, който връща стойност се нарича функция, за да се отличата от тази която не връща/. При процедура която приема параметър в скоби се описва типа на данните, които тя приема. Отново се използва As. Public Function CalculateTax(dblItemTotal As Double) As String ‘ The procedure’s code goes here. End Function 12. MessageBox.Show() Вие сте запознати с диалоговия прозорец за съобщения на Windows. VB2010 използва лесен начин за използването му, чрез метода MessageBox.Show() Ето един пример: MessageBox.Show(“This is a standard message box”)

13. Получаване на помощ Help. Когато се намирате в средата за разработка на VB2010 можете да получите помощ чрез натискане на функционалния клавиш F1. Можете да получите помощ и от менюто Help. Когато пишете програмен код средата ви помага като ви подказва синтаксиса и на програмните команди, като прекараш мишката пред тях, и ви подсказва възможните атрибути и методи на отделните обекти.


Въпроси: 1. Ако не е указано друго, какъв шаблон за проект трябва да използвате обичайно? 2. Каква команнда трябва да зададете на един прозорец, за да се появява когато сте с мишката върху него и да се скприва, когато отдалечети мишката? 3. Кой прозорец използвате за да добавите контроли във формата? 4. Кой прозорец използвате за настройка на атрибутите? 5. За да промените свойствата на проекта, трябва да изберете проекта от кой прозорец?

Ide visual basic