Page 1

КОМПЮТЪРНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ1 Даниела Дурева – Тупарова ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград ddureva@swu.bg Мая Касева VII СОУ „Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград Резюме: В доклада се анализират специфични изисквания към компютърните образователни игри, приложими в начална училищна степен. Направена е класификация на компютърни игри с дидактически характер. Представени са примери за приложенията им в учебния процес. Ключови думи: компютърни игри, начално училище

Изискванията на времето и обществените нужди, изключително бързото развитие на информационните и комуникационни технологии поставят на дневен ред пред българските образователна система и училище абсолютната необходимост от нов тип обучение, промяна на учебни програми, учебници, учебни помагала, способи и средства, прилагането на нови и различни стратегии на преподаване. Нещо повече пред съвременното обучение стоят за решаване редица сериозни въпроси като застъпването все повече на проблемното и развиващо обучение, интегративност на знанията, поставянето на ученика в активна и творческа позиция, за сметка на механичното възпроизвеждане на запомненото. Един от пътищата за решаването на тези актуални проблеми е широкото използване на компютрите и компютърните игри като средство на обучение. От дълбока древност до наши дни, най–известните представители на философската, психологическите и педагогическите науки подчертават огромното значение на играта за развитието личността на детето във физически, емоционален, умствен, нравствен и естетически аспект. Играта е основна водеща дейност [1], „чрез която се формират и развиват всички страни на детската психика като усещанията, възприятията, вниманието, както и волевите качества – организираност, последователност, упоритост, постоянство, инициативност“. Развитието на съвременните информационни технологии позволяват редица от познатите дидактични игри да се превърнат в компютърни игри, които успешно да се използват както за реализиране на познавателните дейности така и за мотивиране на децата към учебните дейности и подпомагане усвояването на учебното съдържание. Използването на образователните компютърни игри положително влияе на развитието на детето особено при развитието на мисленето, формиране на умения за обобщение и класификация, развитие на паметта и вниманието, на координацията и мотори действия. Още от най-ранна възраст съвременните малчугани се „потапят“ във виртуалния свят, предпочитайки електронните игри и забавленията пред тези в реалния живот. Точно тези стихийни интереси и увлечение трябва да се превърнат в целенасочен процес за повишаване интереса на учениците към ученето и развиване на техния потенциал и творческо въображение. За съжаление педагогическата наука е в положение на догонваща в това отношение, въпреки че в последните няколко години се налага тенденция за сериозно включване на информационните технологии в учебно-възпитателния процес. Вярно е и 1

Изследването е частично финансирано от университетски фонд „Научни изследвания” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Договор SRP-A6


обаче, че все още немалка част от учителите подхождат с недоверие към новите тенденции и стратегии на преподаване, дължащо се до голяма степен на инертност, но и на високата степен на затруднения, които срещат дори и при използването на готови софтуерни продукти. Разбира се, има и преподаватели, които ежедневно използват компютъра, интерактивните дъски, електронните учебници и на практика доказват, че уроците с използване на презентации и използването на компютърни игри в преподаването правят знанията по-трайни, заниманията по-интересни, вниманието поустойчиво, повишават плътността на урока, мотивират ученика, провокират интересите му и творческата му активност. Много важно при избора на игра е съблюдаването на принципите на обучение - достъпност и последователност. Играта трябва да стимулира децата, а не да ги обезсърчава. От съществено значение за съвременния учител е познаването на основните характеристики на образователните компютърни игри и възможностите за тяхното интегриране в урочната и извънкласна дейност. Редица анкети и изследвания показват, че правилно подбраните компютърни игри са изключително подходящи за учениците в началното училище и че от средство за опознаване на живота те се превръщат в безценно средство за обучение и възпитание. Същевременно образователните компютърни игри не бива да се смятат за „панацея”. Те трябва да се използват премерено и след прецизен подбор, направен по ясни и точни критерии и вярна професионална преценка. Образователните компютърните игри могат ефективно да се приложат: Частично в урока при усвояване и затвърдяване на знания и умения За осъществяване на индивидуално обучение За получаване на информация за постиженията на децата на всеки етап от обучението. За съчетаване на индивидуалната работа с работата с целия клас. За съчетаване на обучението с играта. За управление на самостоятелната дейност на децата. За мотивиране на учебно-познавателната дейност За развитие на алгоритмични умения. За развитие на творческо мислене. За създаване на проблемна ситуация и т.н. Всяка компютърна образователна игра може да се опише като се вземат под внимание нейните основни дидактически и технологични характеристики: Цел Предназначение Взаимодействие на детето с компютъра и/или останалите участници в играта Развиваща функция Сценарии Нива на трудност Брой играчи Отчитане на постигнатите резултати Положително стимулиране на играча Начин на предоставяне на играта на детето Изисквания към използвания хардуер Навигация Дизайн на интерфейса Наличие на указания за правилата на играта.


Въз основа на посочените изисквания могат да се направят и класификации на игрите. Например по отношение на предназначението компютърните образователни игри могат да бъдат дидактични, свързани с определен учебен предмет или игри за свободното време с цел развлечение. Компютърните образователни игри могат да бъдат достъпни и предоставяни на децата чрез локална мрежа, Интернет, локален компютър, плей стейшън. Важен елемент в проектирането и разработването на образователни компютърни игри е осигуряването на високо качество по-отношение на интерфейса и взаимодействието на детето с компютъра. Съобразяването с психологопедагогическите характеристики на децата в 1-4 клас също определя избора на дизайн, навигация, осигуряване на звукови елементи (особено за игрите предназначени за 1 клас). Наблюдава се тенденция към постепенно увеличаване на образователния софтуер на български език подходящ за обучението на децата в начална училищна степен. Този софтуер е разработен по формата на компютърни игри и предизвиква интереса на децата. Примери за Интернет базирани образователни игри могат да бъдат открити на следните URL адреси: www.kidsbg.com, www.dechica.com, www.abc-bg.be, pbskids.org и др. Чрез МОМН на училищата са предоставени набор от образователни компютърни игри, които могат да намерят място в урочната дейност по математика, български език и литература, човекът и природата. Един такъв пример е софтуерният пакет „Сметалчо и цифрите”[2], който може да се използва под формата на компютърна игра както за самостоятелна работа така и в уроците по математика в 1 клас. Съдържа над 200 интерактивни задачи, свързани с изучаването на цифрите от 0 до 9, събиране, изваждане, сравнение и наредба на числата от 0 до 10, геометрични фигури. Указанията за работа са представени в мултимедиен вариант, имайки предвид недостатъчните умения на първокласниците за четене. Условията на всички задачи са представени в текстов и звуков вариант. Същевременно се усвояват умения за използване на мишката и клавиатурата за въвеждане на числа и знаците за сравнение, събиране и изваждане. Водещият герой е Сметалчо, който помага на детето да усвои основни знания и умения по математика. Включени са няколко типа основни задачи за формиране умения за работа с мишката и клавиатурата: - Избор на предмети, отговарящи на определен брой, чрез еднократно щракване с мишката върху предметите.


- Поставяне на числа, знаци, изрази с „влачене” до даден предмет, така че да се получат верни изрази.

- Запознаване с местоположението на цифрите и знаците на клавиатурата. След показването на мястото на дадена цифра щракнете върху зелената табела

- Въвеждане на числа и знаци от клавиатурата.

- В края е даден тест за самопроверка. Задачите в теста са включени в коледна елха. За всеки правилно решен израз ученикът получава 1 точка. След като детето реши изразите се показват постигнатите точки и крайна оценка.


Задачите са подредени с нарастваща степен на трудност. Включени са задачи за броене, идентифициране цифрата на дадено число, подреждане, изчисляване стойността на даден израз, сравняване на числа и изрази, откриване на неизвестно в израз, съставяне на задача по картинка, откриване на грешки. Под формата на компютърна игра детето има възможност да усвои и затвърди основни знания и умения по математика и информационни технологии. Компютърните игри са сериозно средство за възпитание. Изключително важен е подборът на такива, които извикват положителни емоции, защото децата „потъват” изцяло в играта. По време на играта децата преживяват широк спектър от чувства. Развиващите се събития и взаимоотношения на действащите лица и сюжетите слагат траен отпечатък върху съзнанието им, формират възгледи и морални ценности, затова игри, предизвикващи несигурност, страх, ужас, отмъщение, насилие са изключително неподходящи за учениците от началното училище. От голямо значение е да се играят такива игри, които да формират у децата взаимопомощ, диалогичност, разбиране и приемане като равен, различните. Огромна е ролята на компютърните игри при формирането на естетически вкус и художествено възпитание. Включването им в учебно – възпитателен процес го прави по-интересен, занимателен, наситен с положителни емоции, като разбира се, неминуемо води до повишаване плътността на урока и по-успешно усвояване на знанията и тяхната трайност. Литература [1] Русимова Д., Д. Гетова, М. Чаракчиева, "Дидактични игри в началното училище", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1995 [2] Тупарова Д., Е. Дурева, Т. Мусова, Образователен софтуер „Сметалчо и цифрите”

Didactic computer game a4  
Advertisement