Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ № 21(23808)

о

р.

о Ст

Ст Ціна договірна www.zppravda.info

13

р.

15

z НА ЛЕЗІ БРИТВИ

Не стріляйте в журналіста він працює задля гарантії ваших громадянських прав і свобод

Вчора, 6 червня, своє професійне свято відзначили медійники України поборники і певною мірою гаранти поступального демократичного розвитку нашої держави. Втім, для ефективної професійної діяльності журналісти потребують суттєвої підтримки українського суспільства. Насампепред, йдеться про послаблення впливу олігархів на ЗМІ і заохочення редакційної незалежності, наголошують правозахисники з "Репортери без кордонів".

Стор. 2 ФРАЗА ТИЖНЯ: Якщо вас обманюють, а ви не вірите, значить, вас розважають


2

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

події, факти, коментарі z ІНДЕКС СВОБОДИ ПРЕСИ

z ЧЕСТЬ ПРОФЕСІЇ 2018

Україна на 101му місці із 180 можливих

У перегонах українських медійників виграє аудиторія Валерія ЮСТИНЮК Церемонія нагородження пе реможців щорічного журна лістського конкурсу "Честь про фесії" зібрала цвіт медійної спільноти з усієї України. Наці ональний незалежний профе сійний конкурс, побудований на тих самих засадах, що й най кращі професійні журналістські конкурси у світі на кшталт Пуліт церівської премії в США, прово диться в нашій країні від 2010 року. Організатори Українська Асоціація Медіабізнесу та Неза лежна Асоціація телерадіомов ців (НАМ) за підтримки проекту "Умедіа". Це насправді дуже якісний і чес ний конкурс, коментує захід його учасниця очільниця газети "Запо різька правда" Наталя Зворигіна. Торік вона була серед членів журі, які оцінювали номінацію "Подання складної теми". Нині стала почес ною гостею церемонії нагороджен ня. Минулого року у членах журі була і моя колега з телеканалу "За поріжжя" Ольга Вокало. До речі, у стані арбітрів щороку відбувають ся відповідні ротації, тож ниніш нього року серед авторитетних членів журі від Запоріжжя медіа експертка і викладачка факультету журналістики Запорізького наці онального університету Наталя Ви говська. Відзначивши високий рі вень поданих матеріалів, ми з пані Ольгою, все ж, вказали організато рам на необхідність створити в рамках основних номінацій окремі

нагороди для представників ре гіональних ЗМІ. Адже якісні за іде ями та розробленням тем такі ма теріали суттєво програвали через відсутність належного матеріаль ного ресурсу, яким забезпечені центральні медіа. Я дуже рада, що нині організатори врахували це за уваження. І відтепер колеги з регі онів отримали потужний стимул для самовдосконалення і фахового зростання. На жаль, нинішнього року до він ценосної когорти номінантів кон курсу з числа представників регі ональних ЗМІ не потрапив жоден із запорізьких медійників. Певна, що так сталося тому, що колеги не наважилися, ділиться думками пані Наталя. Втім, мо жемо пишатись, що фіналістом у номінації "Найкраще подання складної теми" став наш колега, колишній запорізький, а нині сто личний журналіст Євген Солонина. Три його публікації під спільною назвою "Токсичні" доходи України. Як уникають належної утилізації небезпечних відходів" у виданні "Українська служба Радіо Свобо да" це розслідування про коруп ційні схеми та незаконні дії в про цесі утилізації небезпечних відхо дів. Загалом на конкурс "Честь Про фесії 2018" у шести номінаціях бу ло подано 582 журналістські мате ріали. "Найкраще подання складної теми" Переможець "Вода близько. Чо тири мультимедійні історії людей,

які страждають від зміни клімату" Мар'яна Вербовська, видання "ZA XID.NET". "Найкращий репортаж" Переможець "Чотири терабайти болю" журналіста Антона Семи женка, видання "INSIDER". "Конструктивна журналістика" Переможець "Майбутнє Донба су" серія матеріалів для "Укра їнської правди" Катерини Сергац кової, керівниці проекту "Заборона / Zaborona.com". "Зарядись проти корупції" Перемогла Марія Землянська, бюро журналістських розслідувань "Свідомо", з матеріалом "Справа честі". "Найкращий матеріал з грома) дянською позицією" Нагороду отримав фільм Богдана Кутєпова з Громадського телеба чення "Генічеськ": історія єдиного українського мінного тральщика". "Найкраще подання резонан) сного матеріалу" Переможець "Бронедрузі. Як команда Порошенка заробляє на оборонці" Леся Іванова, проект "Наші гроші", канал 24 Окремо журі конкурсу визначило номінацію "Надія журналістики" Перемогу здобула Анна Калаур з розслідуванням для програми Слідство.Інфо "І словом, і тілом" про практику сексуальних дома гань у рівненському виші.

За минулий рік Україна поліпши ла свою позицію в рейтингу сво боди преси, посівши 101е місце серед 180 країн, стверджують представники міжнародної пра возахисної організації "Репорте ри без кордонів". Дані індексу свободи преси станом на 2018 рік опубліковані на сайті органі зації. Порівняно з минулим роком Укра їна піднялася на одну позицію і посі ла 101е місце, набравши 31,16 ба ла. У 2017 році стан свободи преси оцінили в 33,19 бала. Рейтинг оці нює стан свободи преси за шкалою від 1 до 100. Чим нижче показник, тим краща ситуація зі свободою сло ва. Серед параметрів показників, за якими проводиться оцінка, неза лежність медіа і їх різноманітність, умови роботи журналіста, самоцен зура, правовий захист і інтелекту альна прозорість. Як пишуть у RSF, Київ провів низку довгоочікуваних реформ, включаючи закони про розкриття даних власни ків ЗМІ та доступ до держінформації. "Але, як показала практика, це ду же тендітні досягнення. Потрібно зробити ще значно більше, щоб послабити вплив олігархів на ЗМІ і заохотити редакційну незалеж ність", відзначили правозахисники. Згідно з рейтингом перше місце продовжує займати Норвегія, а ос таннє Північна Корея. У десятці країнлідерів за станом свободи преси Швеція, Нова Зеландія, Данія і КостаРіка.

z ФЕСТИВАЛИМО

Єднаймося заради демократизації українського суспільства Олександра ВОРОНЦОВА

У Бердянську на ХХ юві лейному Всеукраїнсь кому фестивалі журна лістів "Азовське літо 2018" понад 60 медій ників із 10 регіонів кра їни обмінялися профе сійним досвідом, диску тували на фахові теми та взяли участь у низці май стеркласів. Форум за сприяння Національної спілки журналістів Укра їни вчергове організува ла Бердянська міська ра да за підтримки народ них депутатів Олексан дра Пономарьова та Сер гія Валентірова. За роки свого існування фестиваль став потужною платформою для професій ного удосконалення журна лістів. Нині разом із медіа тренером, консультантом з питань медійного бізнесу

та фахівцем з медіаосвіти та медіаграмотності Сер гієм Чернявським досліди ли тему "Майбутнє друко ваних та інтернет ЗМІ". Зок рема, йшлося про резуль тати аналізу медіаринку, загрози і можливості для проектів. Наразі тема пер спектив розвитку вкрай ак туальна і для комунальних, якот "Запорізька правда",

та державних ЗМІ у проце сі реформування, і для са мостійних сталих комерцій них медійних проектів. Не менш значущою для журналістів залишається і тема свободи слова, гро мадянської журналістики і безпеки професійної діяль ності. Про це учасники фо руму говорили із секрета рем головного офісу НСЖУ

Оленою Юрченко. Пані Олена вимушена пересе ленка із Криму. До появи там "неопізнаних зелених чоловічків" вона працювала редактором місцевого ви дання у Керчі. Журналістка відчула на власному досві ді всі тяготи роботи "під тиском". Учасники форуму, обговоривши проблеми безпечної професійної ді яльності, зійшлися на дум ці, що лише консолідація професійного середовища, насамперед, у питаннях за хисту колег, і широке ін формування громадськості щодо протиправних вчинків стосовно журналістів мо жуть зрушити ситуацію з мертвої точки і сприятимуть якомога ширшій демокра тизації всіх процесів у на шому суспільстві. І все ж основна мета цього журналістського фо руму популяризація ку

рортного потенціалу Бер дянська. Нині одним зі спі керів фестивалю став укра їнський політик, громадсь кий діяч, засновник фонду "Рідна країна" Микола То менко. Він презентував ав торський фільм про Бер дянськ, який був знятий в рамках проекту "7 чудес Ук раїни. Історичні міста і міс течка". Надихнувшись чудовою атмосферою курортного міста, гості фестивалю опублікують у своїх ЗМІ власні враження про цей дивовижний куточок Азову. Деякі журналісти вели свої прямі трансляції прямо із заходів, присвячених від криттю курортного сезону 2018. А їх у Бердянську у ці дні відбулося чимало. На завершення форуму представники ЗМІ з різних куточків України вишикува лися у формі серця, втілив ши слоган міста: "Бер дянськ серце Азова".


літо2018

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

3


ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

справи небайдужих

Люди, які нас надихають Юний кінолог із За поріжжя Ярослав Щербаков виборов перше місце на всеукраїнських змаганнях. Команда Запорізької області взяла участь у Відкритому чемпіонаті з багато борства зі службовими собаками Всеукраїнських змагань серед молоді "Юний кінолог" у Сумах. За перемогу боролися 17 команд з різних облас тей України, серед них школярі із Запоріжжя у супроводі працівників кінологічної служби та від ділу поліції ювенальної превенції. Протягом двох днів діти демонстрували навички своїх улюблен ців у подоланні смуги перешкод, курсу слухнянос ті та захисній службі. За підсумками змагань куб ки та медалі отримали учасник запорізької коман ди Ярослав Щербаков та його чотирилапий друг. В індивідуальному заліку вони посіли перше місце у захисній службі та третє на смузі перешкод.

Віталій Бут із Запоріж жя саме той герой, якого розшукували ряту вальники, щоб віддячи ти за спасіння двох по топаючих малючок. У день інциденту він прийшов до річкового порту, щоб поглянути на рибалок. Раптом почув крик про допомогу. Не роздумуючи, він кинувся на порятунок 5 і 6річної дівчаток, які через необе режність впали у воду. А з огляду на глибину 23 мет ри малі вже встигли зануритися. Одну з дівчаток він витягнув з води практично одразу ж, іншу вже дістав із дна. За словами Віталія, другу дівчинку він не міг знай ти кілька хвилин. Допомогло рожеве плаття, яке герою вдалося розгледіти в воді. У порятунку дівчаток брали участь кілька людей. Віталій витягнув дівчаток з води, а ще дві дівчини, які саме проходили у цьому місці, на дали дівчаткам екстрену першу медичну допомогу. За раз постраждалі вже йдуть на поправку, в Віталія номі нують на почесну нагороду Геройрятівник року

Події, які нас захоплюють

Ушосте "Фестиваль сім'ї" у Запоріжжі зібрав у центральному парку культури та відпочинку "Дубовий гай" десятки тисяч людей. Спочатку від Майдану Волі вони пройшли парадом щасливих сімей до головного майданчика заходу в улюбленому містянами парку. Тут їх привітали представники влади та організатори, лідери церковних громад регіону. Завдяки зусиллям ініціатора заходу керівника Запорізького міського цен тру допомоги Дмитра Матюхіна всі дітлахи отримали подарунки від "Доброго самаряни на". Впродовж цілого дня у парку для всіх від найменших до дорослих діяло більше 200 локацій. Дітей та підлітків знайомили із різними професіями та видами спорту, розва жали й захоплювали, знайомили із різними країнами та континентами. Як завжди поліція та рятувальники підготували власні освітні програми для дітей і дорослих. Активну участь в організації свята взяли церковні громади. Вельми багатолюдно було на локації Запорізької римокатолицької єпар хії храму Бога Отця Милосердного. Про хід свята та проблеми захисту дітей на пресконференції говорили організа тор "Фестивалю сім'ї" Дмитро Матюхін, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, представ ники обласної та міської влади. Участь у заході взяли владика Фотій (Українська православна церква Київського патрі архату), єпископпомічник Ян Собіло (Римокатолицька церква), пастор церкви "Сіон" Андрій Ярмохін та представники інших протестантських церков. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба підкреслив, що За порізький фестиваль сім'ї унікальний, найбільший, що проводиться в Україні. У Бер дянську вперше провели обласний історичний фестиваль "History Fest". Створили і підготували його студенти гуманітарно економічного факультету БДПУ. Саме завдяки їм парк Шмідта вдень перетворився на зразок аутентич ної України. Територію умовно було поділено на різні зони, де кожен бажаючий міг сплести віночка, ство рити унікальну лялькумотанку, перевдягнутися у ста ровинний український одяг, постріляти з лука, попити трав'яного чаю з медом, зліпити глиняну іграшку свищик та почути історичні лекції від викладачів уні верситету та представників общин Бердянська. Ввече рі ж організували нічну театралізовану екскурсію до старовинної будівлі університету. Було цікаво.

День заснування свого села мешкан ці Знам'янки Кам'янськоДніп ровського району святкували гучно. Запросили гостей з усього району. Тож під час урочистостей у міс цевому будинку культури яблуку ніде було впасти. Окрім представників влади, іменинників привітав і настоятель храму на честь ікони Божої Матері "Знамення" о. Анатолій Пшеничников. Цього дня глава місцевої об'єднаної тери торіальної громади Володимир Антоненко презентував вихованцям Знам'янської недільної школи комплект трену вальних гир. У гостях на святкуванні побував благочинний Кам'янськоДніпровського благочиння протоієрей Олег Чіквашвілі. Разом з отцем Анатолієм він вручив керівнику громади єпархіальну нагороду за багаторічні труди на користь православної церкви в Запорізькій єпархії.

У Пологах провели урочисту зустріч прикордонники з різних областей Укра їни. Вони представляли різні покоління захисників державного кордону. Зелені кашкети, як їх у народі називають, зібрались тут відзначити 100річчя існування прикордонної охорони. З нагоди визначної дати у Пологах відкрили пам'ятний знак на честь захисни ків кордону всіх поколінь у вигляді прикордонного стовпа з номером 18.

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

4

Праця зробила з мавпи людину. Відпустка навпаки...

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ У вівторок, 12 червня 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме керівник апарату Запорізької обласної державної адміністрації, Зінаїда Михайлівна Бойко. Звертатись з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0+800+503+508. Всі дзвінки безкоштовні.

Ідеї, які нас окриляють У назві запорізької вулиці увічнили 23й батальйон. Депутати Запорізької міськра ди перейменували вулицю Авангардну, що в Олександрівському районі Запоріжжя. Відтепер вулиця носитиме назву Героїв 23го батальйону. Нагадаємо, 23й окремий мотопіхот ний батальйон був створений у квітні 2014 року як запорізький батальйон територіальної оборони "Хортиця". У перші найбільш запеклі місяці російськоукраїнської війни саме запоріжці в його складі зупинили ворога, чимало з них ціною власного життя. При облдержадміністрації продов жує діяти регіональний оперативний штаб з протидії протиправному пог линанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству), створений в серпні 2017 року. На базі управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області працює "гаряча лінія" регіонального оперативного штабу з протидії протиправному погли нанню та силового захоплення сільськогосподарських підприємств (аграр ному рейдерству) за номером +38 0502863406, яка приймає звернення за таким графіком: понеділок четвер, з 09:00 до 13:00 і з 13:45 до 18:00; в п'ятницю з 09:00 до 13:00 і з 13:45 до 16:45. Протягом функціонування "гарячої лінії" регіонального оперативного штабу з протидії протиправному поглинанню та силового захоплення сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) звернулися 100 громадян. У Мелітополі з'явиться соціальне таксі. На безкоштовну транспортну пос лугу з міського бюджету виділили майже 200 тисяч гривень. Соцтаксі передбачено для людей з I і II групами інвалідності з порушеннями опорнорухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках і у яких пенсія не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів станом на 1 січня 2018 року. На американському острові Уол лопс у штаті Вірджинія відбувся успішний запуск модернізованої ракетиносія Antares. Про це повідо мили в пресслужбі Державного косміч ного агентства України. Ракета доставить вантаж на Міжнародну космічну станцію. Вона складається з двох ступенів і вантажного космічного корабля Cygnus. Основну конструкцію першого ступеня ракети Antares розробили в українсь кому конструкторському бюро "Південне", а виготовили її на Південному ма шинобудівному заводі Дніпра за участю низки українських підприємств, зок рема і запорізького "ХартронЮком". Українські фахівці виконали всі роботи з проектування і виготовлення матеріальної частини основної конструкції, замовленої NASA, а також активно брали участь у випробуванні ракети.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


телепрограма 11 червня

21.00 «Спорт. Підсумки» 22.10 Т/с «Пані покоївка» 0.00 «Нічний канал»

ПОНЕДІЛОК

tv5

I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

5.05 «Повідомляємо» 5.20, 9.00 «Казка Домовуші» 5.40 «Тиждень. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Податковий вісник» 9.30 «Матеріали для життя» 9.40 «Дзвони православ’я» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Домобуд» 10.40 «Хроніка подій» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 15.45, 16.45, 18.05, 20.15 «Ексклюзив» 14.55, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 15.50 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15 Д/ф «Дика Бразилія» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 «Донбас сьогодні» 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 22.50 «Хочу у відпустку» 23.20 Х/ф «Відбиток» 0.55 Нічний канал 1.30 Профілактика технічних засобів

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 15.10, 2.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00, 2.05 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Перша шпальта 14.30 :Радіо. День 15.40 Т/с «Гранд готель» 17.05, 23.55 Д/ц «Гордість світу» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15, 1.10, 4.25 Війна і мир 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Таємниці акул» 22.45 Т/с «За службовим обов’язком» 1.50 ТАКАШОТАМ 3.40 Тема дня 4.00 Складна розмова 5.05 Розсекречена історія

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00, 12.20, 12.45 «Одруження наосліп» 14.05, 15.20 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10 Т/с «Між нами, дівчатами» 22.10 «Гроші 2018» 23.30, 1.55 Х/ф «Угруповання «Cхід»

ІНТЕР 5.45 «Мультфільм» 6.15, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Канівським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.15 Х/ф «Недільний тато» 12.25 Т/с «Генеральська невістка» 16.10 «Чекай на мене. Україна» 18.00, 19.00, 4.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 5.15 «Подробиці» 20.40 Т/с «Червона королева» 0.55 Х/ф «Фантомас розбушувався» 2.40 «Орел і Решка. Шопінг» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 Профілактика 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00, 20.45 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.00 «Я люблю англійську» 19.15 «Лабораторія дизайну» 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 20.05 «Смачного!»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 «Енеїда». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40 «Рефрен» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.10, 17.35, 19.50 Документальний фільм 17.10 Д/ф «В Україні» 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.20 «Тема дня»

ICTV 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.35 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.30, 13.20 Х/ф «Таємничий острів» 12.45, 15.45 Факти. День 15.35, 16.20 Х/ф «Водний світ» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с «Майор і магія» 22.35 Свобода слова 0.45 Х/ф «Під прицілом» 2.35 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.00 Все буде добре! 8.20 Все буде смачно! 9.15 Планета земля 10.20 Х/ф «Кольє для Снігової Баби» 12.10 Звана вечеря 13.10 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 15.25 Містичні історії7 з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Пелена» 20.00 Хата на тата 22.40 Х/ф «Холодне серце» 0.40 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.40 Зона ночі 4.50 Абзац 6.45, 0.40 Т/с «Кобра» 8.40, 9.59 Kids Time 8.45 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 10.00 М/ф «Мінлива хмарність, часом фрикадельки» 11.45 М/ф «Мінлива хмарність, часом фрикадельки 2» 13.40 М/ф «Хороший динозавр» 15.20 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробудження» 17.10 Х/ф «Мілина»

19.00 Ревізор 22.00 Страсті за Ревізором 2.35 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні 9.30, 3.05 Зірковий шлях 10.30, 3.50 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 4» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Я подарую тобі щастя» 23.30 Х/ф «Неймовірний Халк» 1.45 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.05, 9.00, 12.10 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 11.50 Тижденьcпорт 8.10, 18.20 Садові питання 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Паралельний світ 10.30 Запорізька ліга сміху 12.20 Полювання на НЛО 13.10 Містична Україна 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 20 найжахливіших убивць 17.50 Секретні території 18.20, 20.40, 22.40, 0.30 Погодаспорт 18.40 Моя правда 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.40 Речовий доказ 1.30 Профілактика технічних засобів 5.00 Ризиковане життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.10 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.15, 18.15 «Спецкор» 10.00, 18.50 «ДжеДАІ» 10.35 Т/с «Стоматолог» 14.30 Х/ф «Кров тамплієрів» 19.25, 20.30 Т/с «Опер за викликом» 21.30 Т/с «Касл2» 23.05 Х/ф «Хижак2» 2.25 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Про військо 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 14.10 Кендзьор 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 23.40 Агрокраїна 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини

6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 14.00 Правда життя 8.40, 22.30 Загадки планети 9.30 Створені вбивати 10.20 Природа сьогодення 11.20 Там, де нас нема 12.20 Полювання на НЛО 13.10, 1.30 Містична Україна 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 20 найжахливіших вбивць 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця 2.20 Ризиковане життя

Z 05.55 06.00 06.30 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.15 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 20.00 21.00 21.25 21.30 22.00 22.20 22.50 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Євромакс Життя в цифрі Погода Д/с «Таємнича світова війна» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм ТОП Територія освітніх перспектив Жива природа Погода Запитання депутату TVMALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Глобал 3000 КіноNews Маленькі дорослі Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода У фокусі Європа Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Таємнича світова війна» Про головне Новини Погода Наші домашні улюбленці «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Наша позиція TVMALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.50, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія» 9.30 «Академія сміху» 9.55 «Зіркове життя» 10.50, 0.40 «Моя правда» 11.40 Х/ф «Головне встигнути» 13.30 Х/ф «Танцюрист диско» 16.05 Х/ф «Люди в океані» 17.30 Х/ф «Без року тиждень» 19.00, 2.15 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті» 22.50 Х/ф «Постріл у спину» 1.35 «Позаочі» 3.45 Кіноляпи 4.30 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий янгол» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»

5

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 & 30,86 грн (на місяць) індекс 21708 & 26,53 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp&pravda.info 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.00 Х/ф «Король вечірок 2» 0.50 Х/ф «Хочеш чи ні?» 2.20 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 10.30, 15.30, 19.45, 1.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 5.00, 11.30, 16.30, 20.45, 0.25 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 6.00, 9.30, 18.00 Велоспорт. «Критеріум Дофіне». 7й етап 7.00, 14.45, 19.00 Автоперегони. Формула E. Цюріх. Гонка 7.45, 13.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Перша гонка 8.15, 13.30 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Чехія 8.45, 14.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 22.00 Теніс. «Ролан Гаррос». Огляд 23.00 Тележурнал WATTS 23.15 Автоперегони. «24 години ЛеМана» 2017. Огляд 0.15 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Софія Годжа 0.20 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією»

NATІONAL GEOGRAPHіC 6.00 Невразливі конструкції 6.45, 7.10, 5.35 Зона будівництва 7.30 Наукові дурниці 7.55, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.40, 10.10, 11.00, 12.35, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 20.20, 3.05, 3.55 Авто SOS 9.25 Хранителі скарбів Єгипту 11.45 Інженерні винаходи 14.05 Дикий тунець 18.00, 21.10, 22.00, 1.20, 4.40 Геній: Пікассо 18.50 90ті: десятиліття, яке нас об’єднало 19.35, 0.30 Розслідування авіакатастроф 22.55, 2.15 Операція королівське весілля 23.40 Поневіряння за кордоном

VіASAT HІSTORY 8.30, 21.00 «Помпеї: 48 годин до катастрофи» 9.30 «Найбільші містифікації в історії» 10.20, 15.15, 1.00 «Заборонена історія» 11.10, 12.15 «Генії сучасного світу» 13.20, 7.25 «Полювання на Клауса Барбі» 14.15 «Справжній доктор Живаго» 16.05 «Дати, які творили історію» 16.35 «Революція в Росії» 17.25 «Скарби Ермітажу» 18.20 «Катерина Велика» 19.10 «Королева Луїза» 20.05 «Історія далекої давнини» 22.05 «Російська імперія: династія Романових» 23.05 «Війна царівродичів» 0.10 «Зброярі: мистецтво війни»

1.50, 3.05, 3.35, 6.35 «Неймовірні винаходи» 2.20 «Міфи та чудовиська» 4.05, 4.50 «Музейні таємниці» 5.35 «Заборонена історія» 7.00 «Неймовірні винаходи»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Златовласка» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Тільки не зараз» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Три товстуни» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Як козлик землю тримав» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Як ми весну робили» 3.00, 9.00 Х/ф «Чарівник Смарагдового міста» 4.05, 10.05 М/ф «Про джмелів і королів» 4.15, 10.15 М/ф «Про щеня» 4.30, 10.30 М/ф «Скарби затонулих кораблів» 4.45, 10.45 М/ф «Солдат і рис» 5.00, 11.00 М/ф «Справа №» 5.15, 11.15 М/ф «Муха Цокотуха» 5.30, 11.30 М/ф «Без цього не можна» 5.40, 11.40 М/ф «Велика естафета» 5.50, 11.50 М/ф «Боцман і папуга» 15.00, 21.00 Х/ф «Бал казок» 16.05, 22.05 М/ф «Чудесний дзвіночок» 16.20, 22.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 23.50 М/ф «Пригоди Капітана Врунгеля» 18.40 М/ф «Як віслючок смутком занедужав» 18.50 М/ф «Клітка» 19.00 М/ф «Мій друг Мартин» 19.10 М/ф «Ох і Ах ідуть у похід» 19.20 М/ф «Поліклініка Кота Леопольда» 19.30 М/ф «Казка про рибалку і рибку» 20.00 М/ф «Чудомлин» 20.20 М/ф «Три мішки хитрощів» 20.30 М/ф «Солом’яний бичок» 20.40 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 20.50 М/ф «Олень і вовк»

12 червня ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 15.10, 2.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00, 2.05 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55, 4.00 Складна розмова 14.30 :Радіо. День

15.35 Т/с «Гранд готель» 17.05, 23.55 Д/ц «Гордість світу» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30 Наші гроші 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Таємниці акул» 22.45 Т/с «За службовим обов’язком» 1.10, 5.05 Розсекречена історія 3.40 Тема дня 4.25 Війна і мир

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00, 12.20, 12.50 «Одруження наосліп» 14.05, 15.20 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10 Т/с «Між нами, дівчатами» 22.10 Х/ф «Вирок ідеальної пари» 2.15 «VIVA! Найкрасивіші 2018»

ІНТЕР 5.55 «Мультфільм» 6.15, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Канівським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 20.40 Т/с «Червона королева» 12.25 Т/с «25а година» 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 17.40 «Новини» 18.00, 19.00, 4.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 5.15 «Подробиці» 0.55 Х/ф «Фантомас проти СкотландЯрда» 2.40 «Орел і Решка. Шопінг» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Спорт. Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хітпарад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Герої землі запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Експонат» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Лінія успіху. Запоріжсталь»


6

телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

10.25 «Тиждень спорт» 10.40 «Донбас сьогодні» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 18.20, 18.40, 20.15 «Ексклюзив» 14.55, 16.55, 18.45, 22.40, 1.10 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.25 «Ландшафтний бум» 19.45 «Давайте розберемося» 22.50 «Ваше здоров’я» 23.20 Х/ф «По сигарети» 1.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Д/с «Незвідані шляхи». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.10 Д/с «Незвідані шляхи» 17.10 «До справи» 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.05 Антизомбі 12.05, 13.20 Х/ф «Під прицілом»

12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.20 Скетч шоу «На трьох» 17.35, 21.25 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.40 Х/ф «Людина вовк» 1.30 Т/с «Морська поліція. Лос Анджелес» 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.00 За живе! 8.15 Національне талант шоу «Танцюють всі! 6» 12.00 Звана вечеря 12.55 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 15.25 Містичні історії 7 з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 Вікна Новини 18.00 Х/ф «Пелена» 20.00 ЕксперименТИ 22.40 Х/ф «Холодне серце» 0.40 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 4.00 Абзац 5.45, 0.00 Т/с «Кобра» 7.39, 8.55 Kids Time 7.40 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.00 Половинки 17.00 Кохання на виживання 19.00 Топ модель по українськи

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 4» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 19.45 Ток шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Я подарую тобі щастя»

z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Зірки радять цього тижня змушувати се бе дивитися на життя позитивно й заздалегідь не прогнозувати події. Умійте відпустити ситуацію, не притягуйте до себе проблеми. У вас буде нестримне ба жання забезпечити себе матеріально, причому застосо вуючи консервативні методи. Тиждень сприятливий для розвитку комерційних здібностей. Хороші організа торські здібності й ділові якості сприятливо позначаться на вашому просуванні кар'єрними сходами. Але не бе ріться за справи, які вас не надихають, ви все одно не зможете довести їх до завершення. ТЕЛЕЦЬ. Ваше особисте життя зайшло у глухий кут. Скористайтеся тим, що у вас добре просу вається робота, візьміть більше обов'язків, і це відверне вас від небажаних думок. Зірки сприятимуть зав'язуван ню легких стосунків, що ні до чого не зобов'язуватимуть. Якщо вас це не влаштовує, не шукайте нових знайомств, зверніть увагу на тих, хто давно з вами поруч, можливо, це ваша доля. Для сімейних пар цей час сприятливий, додасть стійкості стосункам, дозволить вирішувати будь які сімейні питання без зайвих емоцій і розумно. БЛИЗНЮКИ. Тиждень пройде дуже динамічно. Матеріальний добробут багато в чому залежати ме від ваших дій і рішень у минулому, від наявних або відсутніх накопичень і не тільки грошових. Важливий напрацьований досвід, набуті знання. У першій половині тижня ви можете добре проявити себе в інтелектуальній сфері, літературній діяльності чи журналістиці, це може принести вам непогані доходи. Друга половина складні ша для заробляння грошей, вона більше підходить для облаштування побуту. РАК. У Раків непростий період ви завантажені роботою, вона забирає у вас всі сили й час. Бе режіть себе! Період для вас непоганий, але може про явитися схильність до захворювань нервової й дихальної системи, уникайте також протягів, тривалого перебу вання в накуреному приміщенні. Частіше спілкуйтесь із коханою людиною самі призначайте побачення, ви не отримаєте відмови! П'ятниця дуже вдалий для цього час. ЛЕВ. У ці дні ваш прогрес залежить від уміння спілкуватись і навчатись, при чому не лише в нав чальному закладі, а й сприймати інформацію навколо вас і робити відповідні висновки. Спілкування з різними людьми може принести користь, навіть якщо ці люди бу дуть чужі й неприємні вам. Виявляючи інтерес до інших, ви можете знайти авторитет і вплив, але намагайтеся не демонструвати своєї переваги над ними. У житті Левів може з'явитися нове несподіване романтичне захоплен ня, що може повністю змінити ваше життя. Зірки радять ретельніше приховувати свої секрети від усіх. ДІВА. Попри літо Діви цілеспрямовано зай матимуться кар'єрою. Комерція, підприємництво це ті галузі, в яких ви можете себе проявити в першій по ловині тижня. Ваші ідеї відрізнятимуться сміливістю. Пе решкодити в досягненні нових вершин може ваша впер тість потрібно навчитися слухати поради колег, а не від кидати їх. Наприкінці тижня можливі фінансові негаразди й труднощі у стосунках із керівництвом. Якщо вас запро сять на співбесіду щодо нової роботи, заздалегідь проду майте тактику поведінки ви можете ставити умови, які цілком можуть виконати.

F

G

H

I

J

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 1.30 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.40, 22.30, 1.20 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ 5 8.20 Кіноnews KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05, 0.30 Дивовижні експерименти 10.30 Хіт парад 11.00 Народжені вітрами 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 12.20 Аджимушкай. Підземелля смерті 13.10, 1.30 Містична Україна 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 Створені вбивати 18.00 Донбас сьогодні 18.30 Паралельний світ 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 2.20 Прихована реальність

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.25 «Облом.UA.» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55, 2.35 «Нове Шалене відео по українськи» 13.55 Х/ф «Акулячий торнадо 5: Глобальне роїння» 15.30 Х/ф «Наднова» 19.25, 20.30 Т/с «Опер за викликом» 21.35, 23.10 Т/с «Касл 2» 1.00 Х/ф «Від заходу до світанку 3»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time

6.30 Огляд преси 6.50, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.15, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Код успіху 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.25 Агрокраїна 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно політичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Поліграф 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,

ТЕРЕЗИ. Терези можуть сумніватись у правиль K ності своїх дій і таким чином або відкладати не обхідні рішення, або взагалі втратити можливість, про яку давно мріяли. Якщо йдеться про отримання роботи, то не пізно ще взяти себе в руки. У родині може загос тритися обстановка, оскільки вашу поведінку не підтри муватимуть. У шлюбі більше уваги приділяйте дітям і спільним розвагам. СКОРПІОН. Матеріальну вигоду вам може при нести діяльність, так чи інакше пов'язана з неру хомістю, роботою на землі, здачею в оренду житла. Ма теріальний результат, можливо, прийде не одразу, але все, що ви зараз робитимете, не буде марним. Час сприятливий для всіх справ, які пов'язані з облаштуван ням будинку. Гроші може принести творча робота, про фесія, пов'язана з модою і красою. Несподівано можете отримати непогану матеріальну підтримку з боку роди ни. СТРІЛЕЦЬ. Цього тижня Стрільці будуть зовсім не схожі на себе нерішучі, боятимуться активних дій і намагатимуться відсидітися осторонь. Навіть якщо у вас будуть якісь реальні плани, ви все переноситимете на інші терміни. Розберіться в собі, краще це зробити в четвер. Стан вашого здоров'я в здебільшого залежати ме від спадковості й придбаних у ранньому дитинстві звичок, смаків, схильностей, психологічних комплексів і забобонів. Прийняти щось нове, нехай навіть і корисне, вам буде важко. Але й шкідливих для здоров'я звичок ви теж не знайдете, якщо їх не було. КОЗЕРІГ. Занадто легке життя цього тижня вам явно не загрожує, але Козероги вміють долати перешкоди. Найважливішим може стати особисте жит тя, сімейні проблеми, господарські питання. Багато що в їхньому вирішенні залежатиме особисто від вас, хоча ді ятимете ви заради сім'ї. Робота ваше основне заняття. А ось романтичні відносини трохи засмучують. Вам мо же пощастити в коханні, але це може принести й проб леми, якщо ви не дуже уважні до людей, які вас оточу ють. ВОДОЛІЙ. Водолії надзвичайно дратівливі й зри ваються на дрібницях у всіх сферах свого життя. Таким чином можна зіпсувати свою репутацію. Дехто в першій половині тижня віддасть перевагу праці вдома, й у вас це прекрасно вийде. Майне думка зайнятись тор гівлею, адже ви легко виконуєте роботу, де необхідна спритність. У другій половині тижня запорукою успіху в робочих справах буде їхнє попереднє планування й мис тецтво дипломатії. У сімейних стосунках ви самі не зна єте, чого хочете від партнера. Схоже, ви просто втоми лися. РИБИ. Рибам важливо зрозуміти, чим займатися потрібно негайно, а що краще відкласти ще на де який час. Якщо Риби погано почуваються, то краще просто залишитися вдома на кілька днів. Особисте жит тя виходить цього тижня на перший план. Особливо це стосується одружених і заміжніх Риб, у яких є діти. Оди ноким Рибам планети обіцяють сприяння в пошуку ко хання, не виключені романтичні зв'язки на роботі. У се реду існуватиме можливість відправитися за обновками, але економія при цьому не завадить зараз період об межень у грошах, і мало шансів, що їх стане більше най ближчим часом.

L

18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 14.00 Правда життя 8.40, 22.30 Загадки планети 9.30, 16.50 Створені вбивати 10.20 Довідник дикої природи 11.20 Там, де нас нема 12.20 Аджимушкай. Підземелля смерті 13.10, 1.30 Містична Україна 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця 2.20 Прихована реальність

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.50 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Таємнича світова війна» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Час тайм Новини Погода Запитання депутату TV MALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Завтра Сьогодні КіноNews Комунальна варта Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Глобал 3000 Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода Діло ТОП Територія освітніх перспектив «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Життя в цифрі TV MALL Новини Погода Нічний ефір

M

N

O

P

ЕНТЕРФІЛЬМ 6.05, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія» 9.30 «Академія сміху» 9.45 «Зіркове життя» 10.40, 0.50 «Моя правда» 11.30 Х/ф «Король Дроздобород» 12.50 Х/ф «Буркун» 14.50 Х/ф «Розмах крил» 16.30 Х/ф «Слухати у відсіках» 19.00, 2.25 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті» 23.00 Х/ф «Дівчина з гітарою» 1.40 «Позаочі» 3.55 Кіноляпи 4.35 Саундтреки 5.25 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 0.45 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий янгол» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.20 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 8.30, 21.30 Автоперегони. «24 години Ле Мана» 2017. Огляд

3.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 4.00, 16.45, 19.15, 0.20 Теніс. «Ролан Гаррос». Огляд 5.00 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 6.00, 10.15, 13.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 7.30, 15.00, 20.15, 1.45 Велоспорт. «Критеріум Дофіне». 7 й етап 9.30 Тележурнал WATTS 11.30, 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Земля легенд» 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Анатомія спорту» 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Перегони технологій» 16.00 Автоперегони. Формула E. Цюріх. Гонка 17.45 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 18.15 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 18.45 Тележурнал «Найкраще з кінного спорту» 22.30, 1.15 Мотоперегони. Тележурнал «All Access» 23.00 Автоперегони. Формула E. Цюріх. Огляд 0.00 Ралі. Італія

NATіONAL GEOGRAPHІC 6.00 Невразливі конструкції 6.45 Зона будівництва 7.10 Наукові дурниці 7.30, 13.10 Неймовірний доктор Пол 8.15, 12.25, 16.20, 20.25, 21.10, 2.45, 3.35 Авто SOS 9.00, 9.55, 10.45, 14.40, 15.30, 17.05, 22.45 Геній: Пікассо 11.35 Інженерні винаходи 13.55 Дикий тунець 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Марадона 18.45 90 ті: десятиліття, яке нас об’єднало 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 23.35 Поневіряння за кордоном 2.00 80 ті: десятиліття, яке створило нас 5.10 Дива інженерії

VІASAT HІSTORY 8.20, 16.55 «Справжній доктор Живаго» 9.20 «Найбільші містифікації в історії» 10.05, 6.00 «Заборонена історія» 10.55 «Історії з королівського гардероба» 11.55 «Історії з королівської спальні» 12.55, 13.25 «Шви часу» 14.00 «Американські принцеси на мільйон доларів» 14.50 «Заборонена історія» 15.40 «Дати, які творили історію» 16.10 «Майстри шпигунства» 17.55, 19.00, 22.40 «Війна царів родичів» 20.05 «Історія далекої давнини» 21.00 «Справжня гра престолів» 21.50 «Плантагенети: кривава династія Британії» 23.45 «Зброярі: мистецтво війни» 0.35 «Заборонена історія» 1.25, 2.40, 3.10 «Неймовірні винаходи» 1.55 «Міфи та чудовиська» 3.40, 4.25, 7.50 «Музейні таємниці» 5.10 «ДНК мертвих знаменитостей» 7.00 «Заборонена історія»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 4.30, 4.40, 4.50, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30 М/ф «Пригоди Капітана Врунгеля» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Як віслючок смутком занедужав» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Клітка» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «Мій друг Мартин» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Ох і Ах ідуть у похід» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Поліклініка Кота Леопольда» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Казка про рибалку і рибку»

2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Чудо млин» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Три мішки хитрощів» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Солом’яний бичок» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Олень і вовк» 3.00, 9.00 Х/ф «Бал казок» 4.05, 10.05 М/ф «Чудесний дзвіночок» 4.20, 10.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 15.00, 21.00 Х/ф «Перлова дівчина» 16.10, 22.10 М/ф «Чарівний скарб» 16.30, 16.40, 19.10, 19.15, 22.30, 22.40 М/ф «Весела карусель» 16.50, 22.50 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 18.00 М/ф «Стріла летить у казку» 18.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки» 18.50 М/ф «Три новели» 19.00 М/ф «Велетень егоїст» 19.30 М/ф «На лісовій естраді» 19.40 М/ф «Ловці скарбів» 19.50 М/ф «Жовтий лелека» 20.00 М/ф «Фарбований лис» 20.10 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 20.20 М/ф «Лисиця будівниця» 20.30 М/ф «Зелена гора» 20.40 М/ф «Арбалет» 20.50 М/ф «Хоробрі ковбої»

13 червня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 15.10, 2.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00, 2.05 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.35 Т/с «Гранд готель» 17.05, 23.55 Д/ц «Гордість світу» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/с «Дешевий відпочинок» 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30, 4.00 Складна розмова 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Таємниці акул» 22.45 Т/с «За службовим обов’язком» 1.10 Світло 3.40 Тема дня 4.25 Війна і мир 5.05 Розсекречена історія

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00, 12.20, 12.50 «Одруження наосліп» 14.05, 15.20 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10 Т/с «Між нами, дівчатами» 22.10 Х/ф «Шанхайський полудень» 0.20 Х/ф «Секс місія» 4.40 Мультфільм

ІНТЕР 5.55 «Мультфільм» 6.15, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Канівським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00 Т/с «Червона королева» 12.25 Т/с «25 а година» 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 17.40 «Новини» 18.00, 19.00, 3.30 Ток шоу «Стосується кожного» 20.00, 5.25 «Подробиці» 20.40 Х/ф «Діамантова рука» 0.40 Х/ф «А життя триває»


телепрограма ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

2.20 «Орел і Решка. Шопінг» 4.15 Х/ф «Свято Нептуна» 4.55 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Хітпарад» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «У гостях у Дмитра Гордона» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 15.00 «Муззум» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.00 «DE JURE». З погляду закону» 20.50 «Культпросвіт» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Ландшафтний бум» 9.50 «Добрий сад» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Ваше здоров’я» 10.40 «Давайте розберемося» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 18.20, 18.40, 20.15 «Ексклюзив» 14.55, 16.55, 18.45, 22.40, 0.15 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.25 «Живе багатство України» 19.45 «Павутиння» 22.50 Х/ф «Пушки, дівчата і азарт» 0.25 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/ф «Таємниці підводного світу». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/ф: д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Наші гроші» 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 11.05 Антизомбі 12.05, 13.25 Х/ф «Акула робот» 12.45, 15.45 Факти. День 14.25, 16.20 Скетчшоу «На трьох» 16.45, 21.30 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.35 Х/ф «Нема куди тікати» 1.25 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 7.00 За живе! 8.25 Національне талант шоу «Танцюють всі! 6» 12.10 Звана вечеря 13.10 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис

15.25 Містичні історії7 з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Пелена» 20.00 Слідство ведуть екстрасенси 22.40 Х/ф «Холодне серце» 0.40 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 4.10 Абзац 6.05, 23.50 Т/с «Кобра» 8.00, 9.19 Kids Time 8.05 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.20, 17.00 Кохання на виживання 11.15 Половинки 19.00 Топмодель по українськи 1.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 4» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Я подарую тобі щастя» 23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.25 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хітпарад 9.10 МультТайм 9.40 Таємні царства 10.40, 19.30 Хмарочоси 11.10 Видатні долі 12.00, 20.30, 1.15 Спортогляд 12.20 Майор «Вихор» 13.10, 5.10 Містична Україна 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 Створені вбивати 18.00 Юридична консультація 18.10 Лінія успіху 18.30 Давайте розберемося 19.00 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Донбас сьогодні 0.00 Запорізька ліга сміху 1.30 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.50 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55 «Помста природи» 15.45 Х/ф «Наутилус: повелитель океану» 19.25, 20.30 Т/с «Опер за викликом» 21.35, 23.10 Т/с «Касл2» 0.45 Х/ф «Хижак2» 3.40 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно політичних подій 13.05 Поліграф 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу

2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 14.00 Правда життя 8.40, 22.30 Загадки планети 9.30 20 найжахливіших вбивць 10.20 Довідник дикої природи 11.20 Там, де нас нема 12.20 Майор «Вихор» 13.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 Створені вбивати 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця 1.30 Таємниці кримінального світу

ЕНТЕР ФІЛЬМ 6.15, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 11.20 «Зіркове життя» 10.20 «Академія сміху» 12.15, 0.25 «Моя правда» 13.05 Х/ф «Небувальщина про Івана» 14.35 Х/ф «Пророк Мойсей: Вождь визволитель» 16.25 Х/ф «Зникла експедиція» 19.00, 1.55 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті» 23.00 Х/ф «Здається квартира з дитиною» 1.05 «Позаочі» 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 0.45 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий янгол» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.20 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 8.00, 1.15 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 4.00, 7.00, 9.30, 12.35, 16.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана» 2017. Огляд 5.00, 10.30, 14.45 Теніс. «Ролан Гаррос». Огляд 6.00, 13.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 11.30, 21.15 Автоперегони. Формула E. Цюріх. Огляд 15.45, 15.50 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Софія Годжа 15.55 Тележурнал WATTS 17.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». World Endurance. Практика 22.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 22.45 Автоперегони. «Ле Ман»екстра

7

23.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». World Endurance. Кваліфікація

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00 Інженерні винаходи 6.50 Зона будівництва 7.15, 11.40, 12.00, 12.25, 12.50, 17.10, 17.35, 21.10, 21.35, 23.35, 23.55, 0.20, 0.45, 3.30, 3.55, 4.20, 4.45 Наукові дурниці 7.40 Неймовірний доктор Пол 8.25 Авто SOS 9.15, 14.50, 18.50, 1.55 Марадона 10.05, 14.00, 15.35, 19.35, 2.45 Екстремальний футбол у Росії 10.50, 16.25, 20.25, 22.45 80ті 13.10 Дива інженерії 18.00, 22.00, 1.05, 5.10 Дикий тунець 7

VІASAT HІSTORY 8.40, 9.10 «Шви часу» 9.45 «Американські принцеси на мільйон доларів» 10.35 «Найбільші містифікації в історії» 11.25, 15.35, 18.25, 0.30, 6.00 «Заборонена історія» 12.15, 13.00 «Справжня гра престолів» 13.45, 14.40 «Наполеон: Єгипетська кампанія» 16.25 «Дати, які творили історію» 16.55 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 17.40, 3.40, 4.25, 7.15 «Музейні таємниці» 19.15 «Карти вбивства» 20.05 «Історія далекої давнини» 21.00 «Захоплююча історія криміналістики» 21.55 «Таємниці царствених убивств» 22.50 «Війна асів» 23.40 «Зброярі: мистецтво війни» 1.20, 2.40, 3.10 «Неймовірні винаходи» 1.50 «Міфи та чудовиська» 5.10 «Могили вікінгів»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Стріла летить у казку» 0.30, 6.30, 12.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Слідство перше» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Три новели» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «Велетень егоїст» 1.10, 1.15, 4.30, 4.40, 7.10, 7.15, 10.30, 10.40, 13.10, 13.15, 16.30, 18.40, 22.30 М/ф «Весела карусель» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «На лісовій естраді» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Ловці скарбів» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Жовтий лелека» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Фарбований лис» 2.10, 8.10, 14.10 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Лисицябудівниця» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Зелена гора» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Арбалет» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Хоробрі ковбої» 3.00, 9.00 Х/ф «Перлова дівчина» 4.10, 10.10 М/ф «Чарівний скарб» 4.50, 10.50 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 15.00, 21.00 Х/ф «Життя та дивні пригоди Робінзона Крузо» 16.40, 22.40 М/ф «Марія, Мірабела» 17.45, 23.45 М/ф «Про рибалку і рибку» 18.00 М/ф «Брати Лю» 18.25 М/ф «Слідство ведуть Колобки» 18.45 М/ф «Їжачок плюс черепаха» 18.55 М/ф «Журавлине пір’я» 19.05 М/ф «Заповітна мрія» 19.15 М/ф «Здоров’я починається вдома» 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.20, 20.30 М/ф «Лікар Айболить» 20.40 М/ф «Робінзон» 20.45 М/ф «Корида»

14 червня ЧЕТВЕР

20.00, 0.45, 5.25 «Подробиці» 20.40, 3.55 Токшоу «Стосується кожного» 2.20 «Код доступу» 2.45 «Орел і Решка. Шопінг»

UA: ПЕРШИЙ

ТРК АЛЕКС

6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 15.10, 2.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00 Енеїда 12.25, 2.05 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55, 1.35 До справи 14.30 :Радіо. День 15.35 Т/с «Гранд готель» 17.05, 23.55 Д/ц «Гордість світу» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30 Схеми. Корупція в деталях 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Таємниці акул» 22.45 Т/с «За службовим обов’язком» 1.10, 4.00 Складна розмова 3.40 Тема дня 4.25 Війна і мир 5.05 Розсекречена історія

6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00, 20.05 «Доктор online» 9.40 «Лабораторія дизайну» 10.00, 22.50 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 15.00 «Хітпарад» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «У гостях у Дмитра Гордона» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Герої землі запорізької» 21.10 «Good Dog» 0.00 «Нічний канал»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00, 12.20, 13.10 «Одруження наосліп» 14.55 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15 Х/ф «Інша жінка» 22.20 «Право на владу 2018» 0.15, 2.05 Х/ф «Чорне Різдво»

ІНТЕР 6.05 «Мультфільм» 6.15, 22.40 «Слідство вели... з Леонідом Канівським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.30, 12.25 Х/ф «Весілля в Малинівці» 13.00 Х/ф «Діамантова рука» 15.00, 16.00, 1.25 «Речдок» 17.00 «Новини» 17.30 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018. Церемонія відкриття» 18.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група А. Росія Саудівська Аравія

tv 5 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Спецрепортаж» 10.40 «Павутиння» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Х/ф «Моя мама шпигунка» 14.50, 18.40, 20.15 «Ексклюзив» 14.55, 16.55, 18.45, 22.40, 0.55 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.20 «Живе багатство України» 19.45 «Соціальний патруль» 22.50 «Домобуд» 23.20 Х/ф «Секс заради виживання» 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/ф «Таємниці підводного світу». Технічна перерва

13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/ф: д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Складна розмова» 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 11.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 12.05, 13.25 Х/ф «Нема куди тікати» 12.45, 15.45 Факти. День 14.35, 16.20 Скетчшоу «На трьох» 16.50, 21.30 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.35 Х/ф «На відстані удару» 1.30 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 4.00 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 6.05 За живе! 7.30 Національне талант шоу «Танцюють всі! 6» 10.55 Звана вечеря 12.50 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 15.25 Містичні історії7 з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Пелена» 20.00 Я соромлюсь свого тіла 22.40 Х/ф «Холодне серце» 0.40 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.20 Зона ночі 3.40 Абзац 5.35, 0.15 Т/с «Кобра» 7.30, 8.49 Kids Time 7.35 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50, 16.45 Кохання на виживання 10.45 Половинки 19.00 Топмодель по українськи 2.15 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30, 4.30 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 4» 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Я подарую тобі щастя» 23.20 Контролер 0.00, 2.15 Т/с «CSI: Нью Йорк» 1.45 Телемагазин


телепрограма

8

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

ТВ5 СПОРТ

112 УКРАЇНА

EUROSPORT

6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.10, 12.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.20 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Ваше здоров’я 8.55 Лінія успіху 9.20 Давайте розберемося 9.50 Екотренди 10.15, 0.20 Невідомі світи 11.00 Подорожуємо Україною 11.10 Мисливці 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 12.20 Місто, яке зрадили 13.10, 5.10 Містична Україна 14.00, 1.30 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 Створені вбивати 18.00 Садові питання 18.10 Павутиння 18.35 Таємні царства 19.30 Магічні секрети 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Моя правда

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

2.30, 8.00 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 4.00, 6.45, 9.35, 18.30, 20.00, 23.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». World Endurance. Кваліфікація 5.30 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Чехія 6.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 11.00, 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Земля легенд» 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Анатомія спорту» 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Перегони технологій» 13.00, 1.15 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією». Софія Годжа 13.05, 1.20 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 13.10 Тележурнал WATTS 13.15 Велоспорт. «Тур Словенії». 1й етап 14.30 Велоспорт. «Тур Словенії». 2й етап 16.00 Велоспорт. «Рутдю Сюд». 1й етап 17.30 Автоперегони. Формула E. Цюріх. Огляд 19.45, 22.15 Автоперегони. «24 години ЛеМана» екстра 1.25 Теніс. Турнір WTA. Ноттінгем. Друге коло

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Відеобімба 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 13.00, 3.05 «Облом.UA» 15.15 Х/ф «Слідопит» 19.25, 20.30 Т/с «Опер за викликом» 21.35, 23.10 Т/с «Касл2» 1.00 «Нове Шалене відео поукраїнськи»

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 14.00, 1.30 Правда життя 8.40, 22.30 Загадки планети 9.30, 16.50 Створені вбивати 10.20 Довідник дикої природи 11.20 Там, де нас нема 12.20 Місто, яке зрадили 13.10, 5.10 Містична Україна 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.35 Компанія героїв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 16.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10 Кендзьор 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Історична година 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

z МІСЯЧНИЙ

ЕНТЕРФІЛЬМ

NATІONAL GEOGRAPHІC

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.50 «Зіркове життя» 10.10 «Академія сміху» 11.45, 0.30 «Моя правда» 12.35 Х/ф «БогданЗіновій Хмельницький» 14.00 Х/ф «Туз» 15.50 Х/ф «Без року тиждень» 17.10 Х/ф «День весілля прийдеться уточнити» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті» 23.00 Х/ф «Нейлон 100%» 1.20 «Позаочі» 3.40 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.10 Кінотрейлери

6.00 Суперспоруди 6.45 Зона будівництва 7.15 Наукові дурниці 7.40 Неймовірний доктор Пол 8.25, 12.30, 16.25, 17.15, 20.25, 21.10, 2.45, 3.35 Авто SOS 9.15, 10.05, 10.50, 14.50, 15.40 Дикий тунець 7 11.40 Інженерні винаходи 13.15, 23.30 Геній: Пікассо 14.05 Дикий тунець 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Крижаний шлях 3 18.50, 2.00 90ті: десятиліття, яке нас об’єднало 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 22.45 80ті: десятиліття, яке створило нас 5.10 Дива інженерії

К1

VІASAT HІSTORY

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 0.45 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий янгол» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.20 «Нічне життя»

8.05, 9.00 «Наполеон: Єгипетська кампанія» 9.55 «Найбільші містифікації в історії» 10.45, 18.15, 0.35, 6.00 «Заборонена історія» 11.35, 12.40 «Королівський двір зсередини» 13.45, 14.35 «Таємниці царствених убивств» 15.25 «Заборонена історія» 16.15 «Дати, які творили історію» 16.45 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 17.30, 3.35, 4.25, 7.30

«Музейні таємниці» 19.05 «Карти вбивства» 19.55 «Інки: владики хмар» 21.00 «Справжній доктор Живаго» 22.00 «Спецназ стародавнього світу» 22.50 «Війна асів» 23.45 «Зброярі: мистецтво війни» 1.25, 2.40, 3.10, 7.00 «Неймовірні винаходи» 1.55 «Міфи та чудовиська» 5.10 «Революція в Росії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Брати Лю» 0.25, 6.25, 12.25 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Перша серія» 0.40, 4.30, 6.40, 10.30, 12.40 М/ф «Весела карусель» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Їжачок плюс черепаха» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Журавлине пір’я» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Заповітна мрія» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Здоров’я починається вдома» 1.30, 1.40, 1.50, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30 М/ф «Лікар Айболить» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Робінзон» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Корида» 3.00, 9.00 Х/ф «Життя та дивні пригоди Робінзона Крузо» 4.40, 10.40 М/ф «Марія, Мірабела» 5.45, 11.45 М/ф «Про рибалку і рибку» 15.00, 21.00 Х/ф «Як вийти заміж за короля» 16.15, 22.15 М/ф «Тайгова казка» 16.30, 22.30 М/ф «Веселі мисливці Олівець і Ляпка» 16.40, 22.40 М/ф «Пригоди Буратіно» 17.45, 23.45 М/ф «Лицарський роман» 18.00 М/ф «Оранжеве горлечко» 18.20 М/ф «Веселий город» 18.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки» 18.40 М/ф «Дзеркальце» 18.50 М/ф «Зимівля звірів» 19.00 М/ф «І мама мене вибачить» 19.10 М/ф «Як віслючок щастя шукав» 19.20 М/ф «Як стати великим» 19.30 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 19.40 М/ф «Пригоди Мюнхгаузена» 19.50 М/ф «Марійчин концерт» 20.00 М/ф «Приборкувач звірів» 20.05 М/ф «Снігова людина» 20.15 М/ф «Схрещені шпаги» 20.25 М/ф «Індійський трофей» 20.35 М/ф «Король лісу» 20.45 М/ф «Чому віслючок затявся?» 20.50 М/ф «Жирафа й окуляри»

КАЛЕНДАР ІЗ 7 ПО 14 ЧЕРВНЯ

07.06. 22 га (до 1.58), 23 тя місячна доба. Спа даючий Місяць у Рибах. День листа. Можна сіяти будь які культури вони порадують активним зростанням і щедрим урожаєм. Не забороняється робота зі внесен ня добрив, підгортання, розпушування, прополюван ня, обприскування рослин від шкідників і хвороб. 08.06. 23 тя (до 2.20), 24 та місячна доба. Спа даючий Місяць у Рибах, із 0.26 в Овні. День плода. Не рекомендуються сівба, садіння, пересаджування рос лин. Сприятливий день для боротьби зі шкідниками. Виріжте в саду непотрібну поросль. Підготуйте ґрунт для сівби, займіться прополюванням і мульчуванням. Сприятливий день для збирання врожаю коренепло дів, фруктів, ягід, лікарських й ефіроолійних культур, сушіння овочів і фруктів. 09.06. 24 та (до 2.43), 25 та місячна доба. Спа даючий Місяць в Овні. День плода. Скористайтеся по радами 8 червня. 10.06. 25 та (до 3.07), 26 та місячна доба. Спа даючий Місяць в Овні, із 7.05 у Тельці. День кореня. Рекомендується садіння всіх коренеплодів, бульбових і цибулинних культур. Для південних районів це остан ній термін садіння картоплі, що дасть рясний урожай і довго зберігатиметься. Фрукти, ягоди, овочі, зібрані цього дня, придатні для створення зимових запасів.

11.06. 26 та (до 3.34), 27 ма місячна доба. Спа даючий Місяць у Тельці. День кореня. Скористайтеся порадами 10 червня. 12.06. 27 ма (до 4.06), 28 ма місячна доба. Спа даючий Місяць у Тельці, із 9.54 у Близнюках. День квіт ки. Не слід садити й пересаджувати трав'янисті культу ри. Ефективними будуть видалення зайвих пагонів, ко совиця, прополювання, культивація, мульчування. Збе ріть лікарські трави, коренеплоди, фрукти, ягоди. 13.06. 28 ма (до 4.44), 29 та, перша місячна до ба. Молодик о 22.43 у Близнюках. День квітки. Не слід нічого сіяти й садити. 14.06. Перша (до 5.32), друга місячна доба. Зростаючий Мсяць у Близнюках (день квітки), із 10.21 у Раку (день листа). Рекомендується садіння біль шості овочевих культур: огірків, баштанних, квасолі, патисонів, кабачків, розсади томатів, перцю (у фазі 7 9 справжніх листків), баклажанів (у віці 4050 днів). По сійте білоголову капусту, цибулю, кріп, шпинат, пет рушку, горох, боби, зернові, щавель. Можна підживити рослини мінеральними чи органічними добривами, зробити прищепи на плодовоягідних деревах, сфор мувати кущі. Посійте однорічні квіти, розподіліть коре невища півоній, ірисів, флоксів та інших кореневищних багаторічників. Висадіть живці для вкорінення.

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.50 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм Новини Погода Запитання депутату TVMALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини У фокусі Європа КіноNews Середовище Z Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Євромакс Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Частайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода Культура — це модно Маленькі дорослі «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Діло TVMALL Новини Погода Нічний ефір

15 червня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 14.20, 22.40, 0.10, 1.10, 2.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.15 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00 Енеїда 12.25, 2.10 Д/ц «Смаки культур» 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 Схеми. Корупція в деталях 14.30 :Радіо. День 15.15 Країна на смак 16.50 Фолькmusic 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30 Перша шпальта 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Сильна доля 22.50 Х/ф «Дефіцит» 1.15 Д/ц «Плічопліч» 2.35 Д/ц «Смачні історії» 3.40 Тема дня 4.00 Складна розмова 4.25 Війна і мир 5.05 Розсекречена історія

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.55, 12.20, 13.10 «Одруження наосліп» 15.00 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15 «Ліга сміху 2018» 22.15 «Ігри приколів 2018» 23.15, 0.10, 4.45, 5.30 «Розсміши коміка» 1.05 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 6.05 «Мультфільм» 6.15, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Канівським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 3.50 Х/ф «Мамо, я льотчика люблю» 11.50, 12.25 Х/ф «Ті, що зійшли з небес» 14.00, 17.00, 1.45 «Речдок»

15.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група А. Єгипет Уругвай 18.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група В. Марокко Іран 20.00, 0.50 «Подробиці» 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група В. Португалія Іспанія 5.10 Д/п «Великі українці»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Good Dog» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 12.30 «Хітпарад» 12.15 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКСспорт» 15.00 «Муззум» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «Я так думаю» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Сторінки з історії авіації» 21.10 «Просто про складне» 0.00 «Нічний канал»

tv5

5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Поговори про мене» 9.45 М/с «Щеня в моїй кишені» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Хочу у відпустку» 10.40 «Соціальний патруль» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 16.05 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.45, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 17.15 Т/c «Красуня Ляля» 18.20 «Живе багатство України» 18.40, 20.15, 21.55 «Ексклюзив» 19.45, 1.00 «Хроніка подій» 20.20 Х/ф «Кохання, що збиває з ніг» 22.50 «Іду на Ти» 23.20 Х/ф «Мала» 1.30 Нічний канал 4.55 «Про рибальство всерйоз»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/ф «Таємниці підводного світу». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/ф «Таємниці підводного світу» 17.10 «Схеми. Корупція в деталях» 17.35 «Розсекречена історія» 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 11.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 12.05, 13.25 Х/ф «На відстані удару» 12.45, 15.45 Факти. День 15.20, 16.20, 21.30 Скетч шоу «На трьох» 16.50 Т/с «Майор і магія» 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 0.45 Х/ф «Акуларобот» 2.35 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес»

СТБ 4.15 Х/ф «Довгоочікуване кохання» 6.10 Х/ф «Подвійне життя» 17.30, 22.00 ВiкнаНовини 18.05 Х/ф «Пелена» 20.00 Х/ф «Джентльмени удачі» 22.45 Давай поговоримо про секс

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 3.45 Абзац 5.40, 0.10 Т/с «Кобра» 7.34, 8.55 Kids Time 7.35 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.00, 17.00 Кохання на виживання 11.10 Половинки 19.00 Топмодель по українськи 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 9.30, 5.10 Зірковий шлях 10.30, 3.30 Реальна містика 12.30 Х/ф «Мрії з пластиліну» 14.30, 15.30 Т/с «За щучим велінням» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Я подарую тобі щастя» 23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 1.30 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.30 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.00 Павутиння 9.30, 23.30 З ремонтом сам на сам 10.15 Паралельний світ 11.10 Донбас сьогодні 11.40 Гордість світу 12.00, 20.30, 1.20 Спортогляд 12.20 Чорна піхота 13.10, 5.20 Містична Україна 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 16.50 Створені вбивати 18.00 Дикі бійці 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Дивовижні експерименти 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 0.30 Ангкор 1.40 Ролан Биков 2.40 Богдан Ступка 3.40 Два Миронови 4.30 Юрій Нікулін

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.00 «Облом.UA» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55 Відеобімба 15.15 Х/ф «Ніч у музеї2» 19.25 Х/ф «Бандити» 21.55 Х/ф «Магнум Опус» 23.25 «Змішані єдиноборства. UFC. Найкращі бої Рокхольд та Бранча. « 1.45 «Нове Шалене відео поукраїнськи»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 7.45 Драйв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 Історична година 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день


телепрограма

9

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.20 Винна карта 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 112 Україна Live 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 14.00 Правда життя 8.40, 22.30 Загадки планети 9.30, 16.50 Створені вбивати 10.20 Довідник дикої природи 11.20 Там, де нас нема 12.20 Чорна піхота 13.10, 5.20 Містична Україна 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Мистецтво виживання 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця 1.40 Ролан Биков 2.40 Богдан Ступка 3.40 Два Миронових 4.30 Юрій Нікулін

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.50 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Час<тайм Новини Погода Запитання депутату TV<MALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Євромакс КіноNews Діло Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Завтра < Сьогодні Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час<тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода КіноNews Наша позиція «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон «Середовище Z» TV<MALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 6.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.05 «Зіркове життя» 9.40 «Академія сміху» 11.00 «Моя правда» 11.50 Х/ф «Поклонися до землі» 13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака Баскервилів» 15.20 Х/ф «День весілля прийдеться уточнити» 17.00 Х/ф «Доживемо до понеділка» 19.00, 1.55 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті»

23.00 Х/ф «Весілля з посагом» 0.05 Х/ф «Матрос з «Комети» 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий ангел» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Бєдняков+1» 23.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 0.45 «Вечірній квартал» 2.50 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 5.30, 8.00, 11.00 Велоспорт. «Рут<дю< Сюд». 1<й етап 3.30 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 4.00, 6.30, 9.35, 12.35 Автоперегони. «24 години Ле<Мана». World Endurance. Кваліфікація 9.00, 12.00 Мотоперегони. Тележурнал «All Access» 13.35 Велоспорт. «Тур Словенії». 2<й етап 14.30 Велоспорт. «Тур Словенії». 3<й етап 16.00, 22.00, 0.15 Велоспорт. «Рут<дю< Сюд». 2<й етап 17.30, 19.00, 21.00, 23.00, 1.15 Теніс. WTA. Ноттінгем. 1/4 фіналу

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00 Астана: місто майбутнього 6.45 Зона будівництва 7.15, 7.40 Наукові дурниці 8.05, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.50, 12.35, 16.30, 17.15, 20.25, 21.10, 2.45, 3.35 Авто < SOS 9.35 Крижаний шлях 3 10.05, 10.55, 14.50, 15.40 Невідома планета Земля 11.45 Інженерні винаходи 14.05 Дикий тунець 18.00, 22.00 Баку: Приховані таємниці міст 18.50 Зоряна розмова 2 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 22.45 Геній: Пікассо 23.35 Поневіряння за кордоном 1.10, 4.25 Скарби Тутанхамона 2.00 90<ті: десятиліття, яке нас об’єднало 5.10 Дива інженерії

VІASAT HІSTORY 8.15, 9.00 «Таємниці царствених убивств» 9.50 «Найбільші містифікації в історії» 10.40 «Заборонена історія» 11.30, 12.20 «Вісім днів, які створили Рим» 13.10, 14.15 «Помпеї: 48 годин до катастрофи» 15.20, 18.15, 0.30, 6.15, 7.00, 7.50 «Заборонена історія» 16.10 «Дати, які творили історію» 16.40 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 17.30, 3.40, 4.30 «Музейні таємниці» 19.05 «Карти вбивства» 19.55 «Інки: владики хмар» 21.00 «Революція в Росії» 21.50 «Китай часів Мао» 22.45 «Реформація: священна війна в Європі» 23.40 «Зброярі: мистецтво війни» 1.20 «Неймовірні винаходи» 1.50 «Міфи та чудовиська» 2.40, 3.10 «Неймовірні винаходи» 5.15 «Справжній доктор Живаго»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Оранжеве горлечко» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Веселий город» 0.30, 6.30, 12.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Дзеркальце» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Зимівля звірів» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «І мама мене вибачить»

1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Як віслючок щастя шукав» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Як стати великим» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Пригоди Мюнхгаузена» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Марійчин концерт» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Приборкувач звірів» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Снігова людина» 2.15, 8.15, 14.15 М/ф «Схрещені шпаги» 2.25, 8.25, 14.25 М/ф «Індійський трофей» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Король лісу» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Чому віслючок затявся?» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Жирафа і окуляри» 3.00, 9.00 Х/ф «Як вийти заміж за короля» 4.15, 10.15 М/ф «Тайгова казка» 4.30, 10.30 М/ф «Веселі мисливці Олівець і Ляпка» 4.40, 10.40 М/ф «Пригоди Буратіно» 5.45, 11.45 М/ф «Лицарський роман» 15.00, 21.00 Х/ф «Калоші щастя» 16.30, 22.30 М/ф «Дядько Карл» 16.40, 22.40 М/ф «Алі< Баба і сорок розбійників» 17.10, 23.10 М/ф «Пастушка і сажотрус» 17.40, 23.40 М/ф «Казка про попа і про наймита його Балду» 18.00 М/ф «Валидуб» 18.20 М/ф «Серце сміливця» 18.40 М/ф «Як каченя< музикант стало футболістом» 18.45 М/ф «Комаров» 18.55 М/ф «Лісова хроніка» 19.05 М/ф «Лисиця, ведмідь і мотоцикл з коляскою» 19.15 М/ф «Лошарик» 19.30 М/ф «Крихітка Єнот» 19.40 М/ф «Козеня, яке вміло рахувати до десяти» 19.50 М/ф «Полкан і Шавка» 19.55 М/ф «У старій шахті» 20.05 М/ф «Космонавти» 20.15 М/ф «Від двох до п’яти» 20.20 М/ф «Якось зранку» 20.30 М/ф «Як втратити вагу» 20.35 М/ф «Пригоди Васі Куролесова»

16 червня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.00 Новини 9.30, 13.25, 19.50, 0.15, 3.20, 4.20 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.50 Додолики 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Лайфхак українською 11.00 Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 12.00 Х/ф «Нескінченний спадок любові» 13.35 Д/ц «Гордість світу» 14.00 Телепродаж 14.20 Сильна доля 15.20 Д/ц «Вагасі < японські смаколики» 16.15 Д/ц «Неповторна природа» 17.15 Т/с «Гранд готель» 20.05 Д/с «Таємниці людського мозку» 21.30 Як дивитися кіно 21.55 Х/ф «Моя краля» 0.45 Д/ц «Спільноти тварин» 1.10 Інтермаріум 2.10 Д/ц «Смаки культур» 2.35 Д/ц «Смачні історії» 3.30 Світло 4.30 Фольк<music 5.30 #ВУКРАЇНІ

20.15 «Українські сенсації» 0.15, 2.15 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 5.40, 2.30 Д/п «Великі українці» 6.05 «Мультфільм» 6.30 «Чекай на мене. Україна» 8.00 Х/ф «Стежки<доріжки» 9.30 Х/ф «Дайте книгу скарг» 11.20 Х/ф «За двома зайцями» 13.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група С. Франція < Австралія 15.00, 18.00 «Велика Гра» 16.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група D. Аргентина < Ісландія 19.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група С. Перу < Данія 21.00, 1.50 «Подробиці» 22.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група D. Хорватія < Нігерія 0.00 Х/ф «Війна» 3.15 Х/ф «Заради сімейного вогнища» 4.45 «Top Shop» 5.15 Ток<шоу «Стосується кожного»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день < сьогодні!» 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 «АЛЕКС<погода» 7.00, 14.00, 21.30 «АЛЕКС<інформ. Дайджест» 7.20 «АЛЕКС<спорт» 7.35 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20, 20.25 «Назад у майбутнє» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 9.10 «Герої землі запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35 «АЛЕКС<афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.10, 21.00 «Сторінки з історії авіації» 10.15 «Хіт<парад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Муззум» 12.05, 20.35 «Лінія стилю» 12.45, 21.55 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.05 «Смачного!» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «Антиномія» 17.45 «Без купюр» 19.15 «Караван» 19.30 «Зі світу по факту» 20.05 «Комуналка» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 6.00 «Дзвони православ’я» 6.20 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Кіноnews<KIDS» 7.20 Дитяча година 8.50, 10.35, 11.40 «Ексклюзив» 8.55, 9.30, 10.40, 12.15 «Погода» 9.00 «Ваше здоров’я» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05, 0.25 «Хроніка подій» 10.45 М/с «Лист від Фелікса» 11.05 «Іду на Ти» 11.45 «Під іншим кутом» 12.20 Х/ф «Відчайдушні шахраї» 14.10 Сімейний кінозал 15.30, 4.55 «Павутиння» 16.00 Мультфільм 16.10 «Моя правда» 17.05 Х/ф «Гриффін і Фенікс: На краю щастя» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «Секретне вкладення» 21.55 Х/ф «Роздобути дівчину» 23.25 Т/c «Ніч чорних краваток» 0.55 Нічний канал 3.45 Д/ф «Дика Бразилія»

ЗАПОРІЖЖЯ 1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45 «Гроші 2018» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 10.00 «Життя без обману» 11.30, 23.15 «Світське життя 2018» 12.30 «Бенефіс Руслана Квінта. Небо < это я» 14.30 «Ліга сміху 2018» 16.30, 21.15 «Вечірній квартал» 18.30, 5.45 «Розсміши коміка»

7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Тема дня» 14.10 «Розсекречена історія» 15.10 РадіоДень «Книжкова лавка. ТОП 7» 16.05 «Культурна афіша здорової людини» 16.35 Художній фільм 18.05 Документальний фільм 19.00 «Телекур’єр» 19.30 «Рефрен»

20.00 Концерт

ICTV 5.10, 4.45 Скарб нації 5.20, 4.55 Еврика! 5.30 Факти 5.50 Більше ніж правда 7.30 Я зняв! 9.25 Дизель<шоу 10.50, 11.45 Особливості національної роботи. 12.45 Факти. День 13.00 Скетч<шоу «На трьох» 16.30 Х/ф «Ігри патріотів» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.10 Х/ф «Джек Райан: Теорія хаосу» 22.05 Х/ф «Пряма та очевидна загроза» 0.55 Т/с «Морська поліція. Лос<Анджелес» 3.10 Провокатор

СТБ 5.50 ВусоЛапоХвіст 7.30 Караоке на Майдані 8.25 Все буде смачно! 10.15 Х/ф «За два кілометри до Нового року» 12.15 Х/ф «Пелена» 17.10 Х/ф «Джентльмени удачі» 19.00 Х/ф «Снайперша» 22.50 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.15 Зона ночі 5.45 Т/с «Кобра» 7.44, 9.04 Kids Time 7.45 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.05 Ревізор 12.00 Страсті за Ревізором 14.45 Х/ф «Увімкни мозок» 16.45 Х/ф «Мій хлопець із зоопарку» 19.00 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 21.00 Х/ф «Золото дурнів» 23.15 Х/ф «Трикутник»

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 7.15, 5.30 Зірковий шлях 8.00, 15.20 Т/с «Я подарую тобі щастя» 17.50, 19.40 Т/с «Ніч після випуску» 22.20 Х/ф «Четвертий пасажир» 0.20, 2.30 Т/с «CSI: Нью< Йорк» 2.00 Телемагазин 3.50 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.10, 8.40, 10.50, 12.20, 17.10, 0.35 Погода< спорт 7.20 Подорожуємо Україною 7.30 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ<5 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 0.20 Тиждень<cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews<KIDS Дайджест 10.20, 18.30 Мульт<Тайм 11.00, 19.30 Іду на ти 11.30 Дикі бійці 12.00 Садові питання 12.30 Китай у Другій світовій 14.20 Довідник дикої природи 16.30, 0.40 Азія класу люкс 17.15 У пошуках смаків 17.50 Здорово живемо 18.15 Поговори про мене 19.00 Хочу у відпустку 20.00 Літопис злодіянь 20.20 Кримінальна історія 22.00 Домобуд 23.00 Кордони 23.30 Велике переселення 1.40 Війна всередині нас 5.30 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «102. Поліція» 8.50 «Зброя» 10.20 «Загублений світ» 16.20 Х/ф «Слідопит» 18.20 Х/ф «Миротворець» 20.15 Х/ф «Акулячий торнадо: Четверте пробудження» 22.00 Х/ф «Чужий проти Хижака» 23.50 «Нове Шалене відео по<українськи» 2.20 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00 Час<Time 6.15 КЕНДЗЬОР 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода в Україні 7.15, 15.30 Сімейні зустрічі 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.50, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 9.15 Автопілот<новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 11.10 Майстри ремонту 11.30 Феєрія мандрів 12.10 Олімпійські історії 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Навчайся з нами 14.10, 1.15 Машина часу 15.10 Код успіху 16.10 Будемо жити 16.30 Акцент 17.10 Стоп корупції! 18.00 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.30 Кордон держави 0.20 Винна карта 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

14.15 ТОП < Територія освітніх перспектив 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Про головне 16.00 Кіноархів 17.15 TV<MALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 Культура < це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 Завтра < Сьогодні 19.05 Суботнє інтерв’ю 19.40 Д/с «Найбільш завантажений у світі» 20.30 КіноNews 20.40 Д/с «Щоденники комах» 21.00 Євромакс 21.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Кімнгати смерті. комбінація білого коня» 23.05 Життя в цифрі 23.25 КіноNews 23.30 Д/с «Державна зрада. коди, шпигунство та змови» 00.25 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 112 Україна Live 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

ЕНТЕР ФІЛЬМ

МЕГА

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 «Невідома версія» 10.25 Х/с «Торгаші» 14.35 Х/ф «Скарби стародавнього храму» 17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака Баскервилів» 19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Король шантажу» 21.00 Х/ф «Скринька Марії Медичі» 22.45 Х/ф «Небезпечний поворот» 2.20 «Позаочі» 3.30 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

6.00 Бандитський Київ 7.10 Таємниці дефіциту 8.50, 19.10 У пошуках істини 10.40 Бойова залізниця 12.30 Китай у ІІ світовій 14.20 Довідник дикої природи 16.30, 0.40 Азія класу люкс 17.10, 0.00 Річкові монстри 22.00 Китайські першопрохідці 1.40 Війна всередині нас 5.30 Бандитська Одеса

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 9.00 «Орел і Решка. Шопінг» 11.00 «Ух ти show» 12.00 Х/ф «Король повітря» 14.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 23.30 Х/ф «Машина часу в джакузі» 1.15 «Бєдняков+1» 3.30 «Нічне житт»

Z 06.00 06.50 06.55 08.15 08.30 08.50 08.55 09.15 09.30 09.45 10.00 10.25 11.00 12.35 12.50 13.00 13.20 13.35 13.45

Акценти Погода Кіноархів «Середовище Z» «Здоров’Я» Погода КіноNews TV<MALL Комунальна варта Маленькі дорослі Новини Д/с «Таємниці мумій» Х/ф «Життя є життя. Кінець Блумер» Життя в цифрі КіноNewsKids «Заручники свободи» КіноNews Жива природа Наші домашні улюбленці

К1

EUROSPORT 2.30 Велоспорт. «Тур Словенії». 3<й етап 3.30 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 4.00 Теніс. WTA. Ноттінгем. 1/4 фіналу 5.30, 8.00, 11.00 Велоспорт. «Рут<дю< Сюд». 2<й етап 6.30 Автоперегони: «24 години Ле<Мана» 7.30, 9.30 Мотоперегони. Тележурнал «All Access» 9.00 Футбол: Футбол. Тележурнал «ФІФА» 10.00 Автоперегони. «24 години Ле<Мана». World Endurance. Розминка


10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

11.50 Футбол. Тележурнал «Королівська стежка» 12.30 Автоперегони. «24 години ЛеМана». World Endurance. Тележурнал «Дорога на ЛеМан» 13.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 13.45 Автоперегони. Тележурнал «Легенди ЛеМана» 14.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана» 2017. Огляд 15.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». Тому Кристенсен 15.45, 17.05, 19.05, 21.05, 23.05, 1.05 Автоперегони. «24 години ЛеМана» 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 1.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». The Coach

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00, 6.50, 5.10 Авто SOS 7.35, 10.00, 10.45 Неймовірний доктор Пол 8.25, 9.15 Дива інженерії 11.35, 0.30 Інстинкт виживання 12.20 Золото Юкону 13.05 Осушити океан: затонуле місто піратів 13.55 Осушити океан: Бермудський трикутник 14.40, 22.45 Марадона 15.25, 18.50, 23.35 Рекорд 16.25, 17.10, 2.05, 2.55 Дикий тунець 7 18.00, 22.00, 1.15, 4.25 Настільна книга диктатора 19.45 Наукові дурниці 20.10 Геній: Пікассо 21.05 Геній 3.40 Невразливі конструкції

VіASAT HІSTORY 8.40, 9.25, 6.05 «Заборонена історія» 10.15, 11.15 «Проект «Наці». Диявольський задум» 12.10, 13.00 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 13.50 «Погода, що змінила хід історії» 14.20 «Погода, що змінила хід історії» 14.45 «Підступна Земля» 15.40 «Справжня гра престолів» 16.30, 5.15 «Таємниці царствених убивств» 17.20 «Помпеї: 48 годин до катастрофи» 18.25 «Загадкові злочини середньовіччя» 19.15 «Єлизавета І та її вороги» 20.05 «Вовчий зал» 21.00 «Село» 22.00 «Че Гевара: під маскою міфу» 22.55 «Творці ХХ сторіччя» 23.50 «Спецназ стародавнього світу» 0.45 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 1.35 «Зброярі: мистецтво війни» 2.25 «Міфи та чудовиська» 3.10 «Неймовірні винаходи» 3.40, 4.30, 7.10 «Музейні таємниці»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Валидуб» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Серце сміливця» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Як каченямузикант стало футболістом» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Комаров» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Лісова хроніка» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Лисиця, ведмідь і мотоцикл з коляскою» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Лошарик» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Крихітка Єнот» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Козеня, яке вміло рахувати до десяти» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Полкан і Шавка» 1.55, 7.55, 13.55 М/ф «У

старій шахті» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Космонавти» 2.15, 8.15, 14.15 М/ф «Від двох до п’яти» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Якось зранку» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Як втратити вагу» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Пригоди Васі Куролесова» 3.00, 9.00 Х/ф «Калоші щастя» 4.30, 10.30 М/ф «Дядько Карл» 4.40, 10.40 М/ф «АліБаба і сорок розбійників» 5.10, 11.10 М/ф «Пастушка і сажотрус» 5.40, 11.40 М/ф «Казка про попа і про наймита його Балду» 15.00, 21.00 Х/ф «Легенда про білого дракона» 16.30, 22.30 М/ф «Начебто» 16.40, 22.40 М/ф «Золота антилопа» 17.10, 23.10 М/ф «Шапокляк» 17.40, 23.40 М/ф «Як один мужик двох генералів нагодував» 18.00 М/ф «Сарміко» 18.20 М/ф «Дідусь і внучок» 18.35 М/ф «Мій друг парасолька» 18.45 М/ф «Мороз Іванович» 18.55 М/ф «Ми з Джеком» 19.05 М/ф «Нічна квітка» 19.15 М/ф «Лев і заєць» 19.30 М/ф «Хто я такий?» 19.35 М/ф «Горбоконик» 20.50 М/ф «Подорож»

17 червня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.00 Новини 9.30, 11.00, 15.25, 17.00, 23.40, 0.15, 2.00, 3.20, 4.20 Погода 9.35 Х/ф «Нескінченний спадок любові» 11.10 Д/с «Дешевий відпочинок» 12.10 Перший на селі 12.40 Енеїда 13.35, 0.45 Д/ц «Гордість світу» 14.00 Телепродаж 14.20, 4.30 Фолькmusic 15.35, 23.50 Д/ц «Неповторна природа» 16.00 Д/ц «Незвичайні культури» 17.05 Т/с «Гранд готель» 20.05 Д/с «Таємниці людського мозку» 21.30 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15, 1.35 Букоголіки 22.45 Д/ц «Вагасі японські смаколики» 1.10 Культурна афіша здорової людини 2.10 Д/ц «Смачні історії» 3.30 Світло 5.30 #ВУКРАЇНІ

1+1 6.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 7.05, 2.10 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 «ЛотоЗабава» 9.40 М/ф «Маша і Ведмідь» 10.00, 11.00, 12.05 «Світ навиворіт 9» 13.05, 14.05 «Світ наваиворіт 5: Індонезія» 15.00 Х/ф «Інша жінка» 17.10 Х/ф «Диявол носить Прада» 19.30, 5.05 «ТСН Тиждень» 21.00 Х/ф «Хрещена» 0.30 «Аргумент кiно» 1.15 «Світське життя 2018»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.25 Х/ф «За двома зайцями» 8.00 «Удачний проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і Решка. Морський сезон»

11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження. Америка» 12.10 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 13.10 Х/ф «Заморожений» 15.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група Е. Коста Ріка Сербія 17.00 «Велика Гра» 18.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група F. Німеччина Мексика 20.00, 1.30, 5.05 «Подробиці» 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018». Група Е. Бразилія Швейцарія 23.00 Х/ф «22 кулі: Безсмертний» 2.05 «Речдок» 3.30 «Скептик» 3.55 «Орел і Решка. Шопінг»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 «АЛЕКСпогода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 7.20, 9.30, 17.35 «Муззум» 7.45, 12.30, 16.50 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКСафіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Сторінки з історії авіації» 9.15 «Good Dog» 10.00 «Лінія стилю» 10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Сфера інтересів» 12.45, 18.35 Тележурнал «Караван» 12.55, 21.00 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.15 «Назад у майбутнє» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 19.10 «Я так думаю» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «Антиномія» 0.00 «Нічний канал»

tv5

5.15 «Дзвони православ’я» 5.30 «Маю право» 5.45 «Соціальний патруль» 6.15 «Тижденьспорт» 6.35, 10.05 «Хроніка подій» 7.05 «КіноnewsKIDS» 7.15 Ретрокінозал 8.50, 11.30, 12.05 «Ексклюзив» 8.55, 9.30, 10.30, 12.10 «Погода» 9.00 «Зміни свій світ» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.35 «Хочу у відпустку» 11.00 «Життя, сповнене радості» 11.35 «Під іншим кутом» 12.15 Т/c «Безсмертник» 15.45 «Домобуд» 16.15 Д/ф «Друга світова: Апокаліпсис» 17.15 Х/ф «Нічиє життя» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «Там, де тече ріка» 22.30 Х/ф «Знайти вихід» 23.50 Х/ф «Непрощена» 1.25 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Школа Меррі Поппінс» 8.30 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Рефрен» 14.10, 19.00 «Розсекречена історія» 15.10 «Букоголики» 15.35 Концерт 16.40 «Фолькmusic. Діти» 17.20 «Хто в домі хазяїн?» 17.45 «Wise Cow» 18.05 Д/с «Неповторна природа» 18.30 Д/с «Таємниці підводного світу»

ПОГОДА Четвер 7 червня

П’ятниця 8 червня

Субота 9 червня

Неділя 10 червня

Понеділок 11 червня

Вівторок 12 червня

19.50 «Візитівки Карпат» 20.00 Д/с «Незвідані шляхи»

ICTV 5.05 Факти 5.30 Інсайдер 7.30 Т/с «Ніконов і Ко» 9.25 Т/с «Відділ 44» 12.10, 13.00 Скетчшоу «На трьох» 12.45 Факти. День 14.00 Х/ф «Пряма та очевидна загроза» 16.45 Х/ф «Джек Райан: Теорія хаосу» 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Облівіон» 23.05 Т/с «Сильніше вогню» 2.35 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 3.20 Провокатор

СТБ 6.00 ВусоЛапоХвіст 8.00 Планета земля 9.05 Все буде смачно! 10.00 Караоке на Майдані 11.05 ЕксперименТИ 13.05 Х/ф «Снайперша» 16.55 Хата на тата 19.00, 0.20 Слідство ведуть екстрасенси 23.05 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.45 Стендапшоу 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.00 Х/ф «Йоко» 9.00 Т/с «Містер Хутен і леді» 16.35 Х/ф «Золото дурнів» 18.50 Х/ф «Ласкаво просимо до раю» 21.00 Х/ф «Ласкаво просимо до раю 2: Риф» 22.50 Х/ф «Тобі кінець» 0.50 Х/ф «Трикутник»

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 9.40 Т/с «Ніч після випуску» 13.30 Т/с «Я поруч» 17.10, 21.00 Т/с «Листи з минулого» 19.00 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.20 Т/с «Печалі радості Надії» 1.50 Телемагазин 3.00 Х/ф «Четвертий пасажир» 4.40 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.25, 17.55, 19.25, 0.30 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про рибальство всерйоз 8.40, 19.00 Тиждень cпорт 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 18.30 МультТайм 10.00 КіноnewsKIDS Дайджест 10.10 Кордони 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55, 23.30 Хроніка подій 12.30 Китайські першопрохідники 14.20 Довідник дикої природи 16.30, 0.40 Азія класу люкс 17.10 Річкові монстри 18.00 Хітпарад 19.30 Козирні дамочки 21.10 Іду на ти 21.40 Музичний нонстоп 0.00 На вершині блаженства 1.40 Місця сили 4.30 Містична Україна

« 1.25 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 2.40 «Облом.UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.30, 0.25 Акцент 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.55, 18.50, 23.10 Погода в Україні 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.15, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 8.40 Натхнення 9.10 МоторТВ 9.15 АвтопілотТест 9.20 Драйв 10.05 Сімейні зустрічі 10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.05 Кордон держави 11.20 Будемо жити 11.30 Гра інтересів 12.15, 23.15 Про військо 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.05 Особливий погляд 17.25 Компанія героїв 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.10 Стоп корупції! 21.40, 3.00 ЧасTime 22.10 Справжній детектив 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 112 Україна Live 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Воєнний щоденник

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.10 Зворотній бік Місяця 8.00 Таємниці дефіциту 8.50, 19.10 У пошуках істини 10.40 Бойова залізниця 12.30 Китайські першопрохідці 14.20 Довідник дикої природи 16.30, 0.40 Азія класу люкс 17.10, 0.00 Річкові монстри 22.00 Китай у ІІ світовій 1.40 Місця сили 4.30 Містична Україна Неділя, 17.06.18

Z

06.00 Д/с «Світ дивовижних 2+2 тварин» 6.00 Мультфільми 06.55 Кіноархів 8.00 «Бушидо» 08.15 Наша позиція 9.15 «ДжеДАІ. Дайджест» 08.30 «Здоров’Я» 11.15 Т/с «Ментівські 08.50 Погода війни. Київ2» 08.55 КіноNews 15.30 Х/ф «Дракони і 09.15 TVMALL підземелля» 09.30 Наші домашні 17.20 Х/ф «Орден улюбленці дракона» 10.00 Д/с «Кольори» 19.15 Х/ф «Король Артур і 10.25 Д/с «Таємниці лицарі круглого мумій» столу» 11.00 Х/ф «Життя є життя. 21.00 Х/ф «Ерагон» Не втрачаючи часу» 23.00 «Змішані 12.35 Життя в цифрі єдиноборства. UFC. 12.50 Жива природа Найкращі бої 13.00 «Заручники Рокхольд та Бранча. свободи» 13.40 КіноNews 13.45 П’ятниця Середа Четвер Культура це модно 15 13 14 14.00 Д/с червня «Бізнес на продаж» червня червня 14.50 КіноNewsKids 15.00 Про головне 16.00 Кіноархів 17.45 Жива природа 18.00 «Здоров’Я»

18.20 Євромакс 18.50 КіноNewsKids 19.05 У фокусі Європа 19.40 Д/с «Найбільш завантажений у світі» 20.30 КіноNews 20.40 Д/с «Щоденники комах» 21.00 Глобал 3000 21.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Кімнгати смерті. крісло фотографа» 23.05 КіноNews 23.10 TVMALL 23.30 Д/с «Державна зрада. коди, шпигунство та змови» 00.25 Нічний ефір

ENTERФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 «Академія сміху» 9.45 «Невідома версія» 10.40 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен» 13.15 Х/ф «Туз» 15.05 Х/ф «Шалено закоханий» 16.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Останній вампір» 18.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Найзавидніший наречений» 21.00 Х/ф «Шукайте жінку» 23.55 Х/ф «Троє в човні, не рахуючи собаки» 2.25 «Позаочі» 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 9.00 «Ух ти show» 10.35 Х/ф «Король повітря» 12.20 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 0.00 «Вечірній квартал» 3.00 «Нічне життя»

EUROSPORT 4.00, 10.05, 11.05, 13.05, 15.05 Автоперегони. «24 години ЛеМана» 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 Автоперегони. «24 години ЛеМана». The Coach 16.15 Автоперегони. «24 години ЛеМана» екстра 16.35 Теніс. WTA. Ноттінгем. 1/2 фіналу 17.00, 21.20 Теніс. WTA. Ноттінгем. Фінал 19.00 Кінний спорт. Global Champіons Tour. Кашкайш 20.15, 1.30 Велоспорт. «РутдюСюд». 4й етап 22.00, 0.30 Автоперегони. «24 години Ле Мана». Огляд 23.00 Велоспорт. «Тур Словенії». Огляд 0.00 Ралі. ERC. Кіпр. Огляд

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00, 6.45 Авто SOS 7.35, 9.55, 10.40 Неймовірний доктор Пол 8.20, 9.10, 3.45 Дива інженерії 11.25, 0.30 Інстинкт виживання 12.10 Золото Юкону 12.55, 2.55 Марадона 13.45, 2.00 Рекорд

14.40, 21.10, 22.45 Геній: Пікассо 15.30, 16.20, 17.10, 23.40 Невідома планета Земля 18.00, 22.00, 1.15, 4.30 Скарби Тутанхамона 18.45 Друга світова війна: осушення океану 19.30 Осушення Алькатраса 20.20 Геній 5.20 Зоряна розмова 2

VіASAT HІSTORY 8.00, 3.35, 4.20 «Музейні таємниці» 8.45, 9.50, 21.00 «Село» 10.55, 11.45, 1.25 «Змова» 12.35, 13.25 «Найбільші містифікації в історії» 14.15 «Таємниці Парижа» 14.45, 23.45, 6.05 «Заборонена історія» 15.35, 22.50 «Заборонена історія» 16.25 «Шви часу» 16.55 «Історії з королівського гардероба» 17.50, 18.35, 19.20, 20.10 «Справжня гра престолів» 22.00, 5.10 «Дубровницька республіка» 0.35 «Таємниці царствених убивств» 2.15 «Міфи та чудовиська» 3.05, 7.00 «Неймовірні винаходи» 7.30 «Помпеї: 48 годин до катастрофи»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Сарміко» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Дідусь і внучок» 0.35, 6.35, 12.35 М/ф «Мій друг парасолька» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Мороз Іванович» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Ми з Джеком» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Нічна квітка» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Лев і заєць» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Хто я такий?» 1.35, 7.35, 13.35 М/ф «Горбоконик» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Подорож» 3.00, 9.00 Х/ф «Легенда про білого дракона» 4.30, 10.30 М/ф «Начебто» 4.40, 10.40 М/ф «Золота антилопа» 5.10, 11.10 М/ф «Шапокляк» 5.40, 11.40 М/ф «Як один мужик двох генералів нагодував» 15.00, 21.00 Х/ф «Шестеро мандрують по світу» 16.05, 22.05 М/ф «У лісовій хащі» 16.30, 22.30 М/ф «Як Марійка посварилася з подушкою» 16.40, 22.40 М/ф «Зачарований хлопчик» 17.25, 23.25 М/ф «Дюймовочка» 17.50, 23.50 М/ф «Перервочка» 18.00 М/ф «Висока гірка» 18.20 М/ф «ГусиЛебеді» 18.40 М/ф «Повернення блудного папуги 3» 18.50 М/ф «Чужий голос» 18.55 М/ф «Іванко з палацу піонерів» 19.05 М/ф «День святої Барбари» 19.15 М/ф «Богатирська каша» 19.30 М/ф «Лапландські казки» 20.40 М/ф «Троє з Простоквашиного»


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Оголошення про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець Запорізька облас на рада оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та строку оренди, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

Оголошення про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець Запорізька обласна рада оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта оренди та строку оренди, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

Наказами Департаменту культури, туризму, національ ностей та релігій облдержадміністрації від 14.05.2018 № 196осн., зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 23.05.2018 за № 53/1932 та від 16.05.2018 № 200осн., зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізь кій області 23.05.2018 за № 58/1937, затверджені, відповід но, Положення про обласні конкурси фольклорних, хореог рафічних, хорових і вокальних, театральних колективів та Положення про відкритий фестиваль української культури "Витоки", а також наказом від 14.05.2018 № 197осн., заре єстрованим у Головному територіальному управлінні юсти

ції у Запорізькій області 23.05.2018 за № 57/1936, накази управління культури і туризму Запорізької облдержадмініс трації від 26.03.2009 № 115осн., який зареєстрований в Го ловному управлінні юстиції у Запорізькій області 31.03.2009 за № 16/1352, та наказ Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністра ції від 21.05.2014 № 151осн., який зареєстрований в Голов ному управлінні юстиції у Запорізькій області 22.05.2014 за № 13/1653, визнано такими, що втратили чинність. З повними текстами наказів можна ознайомитися на офі ційному сайті Запорізької облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua.

11

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

Департамент житловокомунального господарс тва та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оголошує проведення конкурсів на от римання мікрогрантів: на проведення заходів з енергозбереження будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 20182020 роках; на реконструкцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташова них на депресивних територіях Запорізької області, у 20182020 роках; на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель бу динків об'єднань співвласників багатоквартирних бу динків, розташованих на депресивних територіях Запо різької області, у 20182020 роках. Подання документів для участі у Конкурсах прово диться протягом чотирнадцяти календарних днів з дня розміщення оголошення про проведення Конкурсів. Документи для участі у Конкурсах подаються ор ганізатору за поштовою адресою: 69107, м. Запо ріжжя, пр. Соборний, 164, каб.749А, додаткова інформація за телефоном: 2390373. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ", що розташоване за адресою: 6900, м. Запоріжжя, Південне шосе, 1б, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат мосферне повітря. Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним. На проммайданчику розташовано: 3 резервуари об'ємом 10м3 з бензином, та один резервуар об'ємом 10м3 з дизель ним пальним, дві двосторонні автозаправні колонки, ди зельгенератор, газозаправний комплекс та гостьова ав тостоянка на 3 автомобілі. Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 3,063436 т/рік (зокрема, пар никові гази 1,570331 т/рік). Згідно з розрахунками рівень забруднення атмосфери у межах ГДК. Умови отримання дозволу не перевищувати встановлені ГДВ. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в мі сячний термін після публікації в Запорізькій обласній дер жавній адміністрації за адресою: пр. Соборний, 164, м. Запо ріжжя, 69107, тел./факс: (061) 224 63 81, adm@zoda.gov.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 24.05.2018 № 284 Зареєстровано в Головному те риторіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 30 травня 2018 р. за № 66/1945 Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за раху нок коштів обласного бюджету* Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. Бриль *повний текст на офіційному сайті облдержадмініс трації: www.zoda.gov.ua

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Малина ягода сірникова короб ка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579

9 Одяг та взуття для хлопчиків 10 15 років. Т.: 0997285786

9 На запчастини мультиварку Rotex RMC505в. Т.: 0667777851

РІЗНЕ

9 Підігрівачі бджолосімей комп. 16 шт., паровий бак 5 л. Т.: 0669281053

9 Книгу Олеся Гончара "Людина і зброю" Т.: 0667777851

9 Прошу відгукнутися свідків ДТП 26 травня о 12:15 на перехресті Космічна/Радгоспна двох легковиків. Т.: 0661832115

КУПЛЮ

ЗДАМ

9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя" Т.: 0667777851

9 Надам житло безкоштовно неп рацюючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380

9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 0688611570, 0504212233

9 ТВ імпорт у будьякому стані. Т.: 0994407770

9 Лапка сапожна, двохсор литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0669281053

9 Пухперо, старі пір'їни і подушки, самовивіз. Т.: 0954110598

9 З/ч Москвич 412: перемикач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення на задній міст, стремянка 4 шт., термостат. Т.: 0669281053 9 Велосипеди б/к для дітей та під літків. Т.: 0997285786 9 Патрон токарн. 3кулач. Д 100 мм. Т.: 0669281053

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ЗНІМУ 9 Зніму квартиру. Т.: 0678531643

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

9 Непрацюючий холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0502370535

9 Пам'ятники недорого. 0975047463, 0502229752

9 Втрачене посвідчення учасника бойових дій на ім'я Жук Антон Петрович 9 Втрачену печатку ФОП Нестерен ко Роман Вікторович

ПОСЛУГИ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Втрачений військовий квиток на ім'я Грудініна Леоніда Інокентійовича

Т.:

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) 7497456 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ. Чесні ціни Спиця С.Є. Т.: 7016730

9 Втрачене посвідчення УБД МВ № 041094 на ім'я Калашник Євген Воло димирович Головне управління МВС України в Запорізькій області 9 Втрачений оригінал договору ку півліпродажу кімнати, посвідчений Яцемірською Т.В., приватним нотарі усом Запорізького міського нотарі ального округу 09.11.2000 р. за реєс тром № 3746 на ім'я Смольникова Олексія Михайловича


12 ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

калейдоскоп

z ПОДІЇ Навіть у день "останнь ого дзвоника" школярі не забули про тих, хто береже наш мирний спокій. У Запорізькій школі №75 дітлахи, нат хненні відомою запорізь кою волонтеркою Світла ною Варавою, зібрали для воїнівзахисників України власноруч виготовлені обереги лялькимотанки, малюнки, а також власноруч пошиті на уроках з трудового навчання рюкзаки. Написали й щирі листи. Світлана Іванівна ж напекла смачнючих домашніх пирогів. А її добрі друзі із корпорації "Кераміст" (ге неральний директор Дмитро Зусманович) зібрали 10 ящиків різноманітних смаколиків печива, цукерок, зефірок, вафельних батончиків і фруктів. Увесь цей корисний для укріплення бойово го духу українських військовослужбовців скарб Світлана Варава доправила у зону ООС. Там по дарункам від запорізьких патріотів уже радіють наші солдатики. "Яскравий забіг" пройшов у Запоріж жі вперше, проте участь у ньому взя ли чимало містян і гостей нашого об ласного центру. Бігли як професійні спортсмени, так і аматори. Було чимало сі мей з малюками, також приєдналися люди з обмеженими фізичними можливостями. Всього в "Яскравому забігу" взяли участь понад 1000 осіб. На старті та протягом дис танції бігунів обсипали яскравими фарбами. Головні складники такого забігу мінімум спорту та максимум позитивних емоцій, радості, щастя і єднання людей однією спільною справою. Ор ганізатор свята LIVE.LOVE, генеральний спонсор "Запоріжсталь". Бігуни подолали визначені дистанції на 2,5 км та 5 км. На фініші всіх нагородили медалями. А переможці отримали гро шові сертифікати.

z КОЛИСЬ БУЛО 1903 року в Берліні французький фізик П'єр Кюрі оголо сив про відкриття нового хімічного елемента полонію. 7 1919 року під час українськопольської війни Українська галицька армія в районі Чорткова розпочала наступальну червня операцію за кілька днів вийшла із оточення, звільнила Теребовлю, Тернопіль і розгорнула наступ на Львів. 1965 року корпорація "Sony" представила перший до машній відеомагнітофон за 995 доларів США. 1968 року на батьківщині конструктора LEGO (місто Біллун, Данія) відкри ли дитячий парк "Леголенд" площею 100 тисяч квадратних метрів донині найбільший у світі, що складається з понад 46 мільйонів кубиків LEGO різ них розмірів. 1995 року з Лондона до Вашингтона здійснив свій перший міжконтинен тальний політ літак "Boeing 777". 2014 року у Верховній Раді України відбулася інавгурація п'ятого Прези дента України Петра Порошенка, який прийняв на себе повноваження Вер ховного Головнокомандувача Збройних сил України. Запорізькі ювілеї тижня 7 червня 60 років виповниться уродженцю Бердянська, українському скульптору Володимиру Філатову (1958) лауреату загальнонаціональної програми "Людина року" (2002) та призу Сальвадора Далі (2006), володарю світово го призу культури (2010, Прага).

реклама та оголошення ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. 2кім. квартира, з/п 35,5 кв м, за адресою: Запорізька обл., Василівський рн, м. Василівка, вул. Соборна, 71, кв. 11. Дата торгів: 02.07.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №282708; 2. Нежитл. приміщення (літ. А5), з/п 220,5 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 21, приміщ. 125. Дата торгів: 02.07.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №283581 (уцінено лот №274607); 3. Нежитлове приміщення (літ. С), з/п 101,0 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 14, прим. 2. Дата торгів: 02.07.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №283550; 4. 2кім. квартира, з/п 44,3 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 29, кв. 16. Дата торгів: 02.07.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №283763; 5. Нежилове приміщ. (літ. А), з/п 68,9 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ценральна, 2А. Да та торгів: 04.07.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №284085.

НАШ ЗЕМЛЯК АКАДЕМІК В.К. ПІЩАНСЬКИЙ ГІДНИЙ УВІЙТИ ДО КОГОРТИ ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ ДО 80 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА В.К. ПІЩАНСЬКОГО Лариса АВДОНІНА, доктор медичних наук, професор Видатний український вчений, доктор натуральної медици ни, академік Європейської Академії Натуральної медицини, професор Європейського університету Володимир Кири лович Піщанський народився 5 червня 1938 року в селі Фран ко Пологівського району Запорізької області. Більшу частину свого життя він прожив у м. Оріхові, де більше 20 років зай мався розробленням теорії утворення ракових клітин і рако вих пухлин, методик лікування онкологічних захворювань. Академіку В.К. Піщанському було присвоєно звання "Видатний на туропат Європи", він був нагород жений медаллю ім. Парацельса Європейської Академії природни чих наук. Закінчив навчання в Ган новерському міжнародному уні верситеті. Отримав звання "Бака лавра натуральної медицини", а потім і "Магістра комплементарної медицини та інтегративної психо логії". 19 березня 2014 в Ганнове рі він захистив докторську дисер тацію на тему: "Комплексне ліку вання онкологічних захворювань методами офіційної і натуральної медицини". Академік Піщанський володар восьми авторських сві доцтв щодо лікування раку методами натуральної медицини, автор численних статей і книг про рак: "Рак. Будемо жити!" (2006 р.), "Рак. Пам'ятка онкологічному хворому" (2009 р.), "Рак. Теорія і терапія майбутнього" (2010 р.), "Як зароджується і лікується рак" (2012 р.), "Рак: теорія виникнення і методики лікування" (2014 р.), "Cancer: theory of the origin and methods of treatment" (2014 р.), "Комплексне лікування онкологічних захворювань методами офіційної і натураль ної медицини" (2017 р.). Понад 29 років академік В.К.Піщанський розробляв методики лікування раку; був учасником міжнародних на укових конгресів, конференцій, з'їздів з лікування раку та інших зах ворювань. Так, нові пояснення щодо утворення доброякісної пухли ни та метастазів, ракового фону були озвучені автором на низці на укових симпозіумів, зокрема на 4му міжнародному науковому кон гресі у м. Прага (серпень 2011 р.), міжнародних наукових конгресів в м. Ганновері (Німеччина, 2012, 2013, 2014 рр.). Видатний вчений був нагороджений численними медалями конгресів. Володимир Кирилович не зупинявся на теорії, він практично дово див свою правоту, несучи знання людям і пропонуючи шляхи їх зці лення. Сотні людей за допомогою цих знань уже змогли перемогти рак. Застосування методик лікування онкологічних хворих, запро понованих академіком Піщанським, дають змогу вже сьогодні цим хворим не тільки позбутися страждань, а й істотно подовжити та поліпшити якість їх життя. За останні 30 років життя Володимир Ки рилович щодня проводив консультації щодо практичного застосу вання нових методів фітотерапії для лікування онкологічних хворих, які були ним розроблені. В його працях зафіксовано численні ре альні випадки щодо успішного лікування онкологічних хворих на пізніх стадіях захворювання за авторською методикою. На жаль, в жовтні 2017 року академік Піщанський В.К. пішов з життя, залишивши нам свій безцінний досвід, ретельне вивчення положень якого дасть змогу поновому поглянути на най небезпечнішу хворобу та зможе врятувати більшість онкологічних хворих від страшної недуги простими і доступними методами у найближчий час. Всім, хто пам'ятає академіка Піщанського В.К., хто отримував його допомогу в лікуванні, хто бажає брати участь у вирішенні проблеми лікування онкологічних захворювань, зате лефонуйте в Координаційний Центр з увічнення пам'яті академіка Піщанського В.К. за телефонами: (095) 5000990; (096) 3793926; (066) 6326395.

тел./факс: 7875421, email: zp.reklama@ukr.net РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 24.05.2018 № 285 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 29 травня 2018 р. за № 65/1944 Про затвердження Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі* Голова Запорізької обласної державної адміністрації

К.І. Бриль

*повний текст 6 на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua


прем’єри під завісу Зустрінемось у вересні! Завершується сезон у запорізьких теат рах і концертних залах. Закрився на пере починок цирк. Традиційна літня пауза три ватиме до вересня. Тим приємніше, що під завісу глядачам запропонували спокусли вий "десерт", яким ми уповні зможемо на солодитися тільки в наступному сезоні. Асоціації з кухнею викликала назва (й афіша) "трагіфарсу реальності", що його

подають у Театрі імені В.Магара: "Смак життя" американського драматурга Фре дерика Строппеля. А в муніципальному те атрілабораторії "Vie" пахне керосином… Чи то чорними жартами з п'єси Віталія Ченського "Я.Зая". У Театрі молоді (ТЮГу) і Новому театрі, на томість, ніяких "реальностей" і нічого чор ного просто милі комедії. На солодке. У червні драматичні театри ще продов жують працювати. Театр імені В.Магара

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

13

закривається на канікули аж 30го ("Чет веро в одній спальні"), Театр молоді 17го ("Примадонни") і 23го (дитячий мюзикл "Кицьчин дім"), Новий театр 24го ("Ме дея"). Трупи, які фінансуються з бюджету об ласті: імені В.Магара і Театр молоді як і щороку, наприкінці сезону проводять так звану соціальну акцію. Квитки на вистави (за винятком прем'єр) у цей час можна придбати за зниженими цінами.

z У ТЕАТРІ МОЛОДІ

"А ви і повірили, що це жінк а ? ! " "Примадонни" прем'єр на вистава Запорізького театру молоді за п'єсою американського продю сера, режисера і драма турга Кена Людвіга чи мось нагадує найкращу кінокомедію ХХ століття "В джазі тільки дівчата". Там молоді музиканти, тут молоді актори. Там безробітні, тут неспро можні заробити на життя. Там у пошуках шматка хліба і ховаючись від ганг стерів, тут у надії отри мати крупну суму та зай нятися творчістю. В обох випадках герої знаходять однаковий вихід: пере одягнутись у… жінок. У комедії "Примадонни" холопці зображують пле мінниць старої багатійки, котра розшукує цих дівчат, щоб залишити їм у спадок свої мільйони. Акторської майстерності, аби перевті

литись, їм вистачає. Але всі плани ламає… ну, звичайно ж, кохання! Однак не лише в сюжеті перегукуються кінофільм і п'єса. Чимало спільного у шаржованій акторській грі та пустотливій атмосфері "шаленої комедії", що її створив режисерпоста новник, заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фортус. Йому допомогла художниця Ірина Кохан. Особливо вдалися костю ми. Кохан не стала виряд жати хлопців у сукні: "пле мінниці" носять модні брючні костюми та літні ка пелюшки. Але феєрія кольорів і форм справжня квінтесенція жіночності! Нехай вас не обманює удавана легкість "Прима донн". Насправді нова вис тава вимагає від акторів Те атру молоді величезного напруження. За лаштунки

Доктор (Максим Березнер) і Дункан (Станіслав Шинкаренко)

вони повертаються висна жені. А через мить з'явля ються на сцені сяючи пос мішками і випромінюючи енергію. Двигун дуету Лео (Олександр Фортус) у певний момент змушений водночас (!) бути і чолові ком, і жінкою. Джек (Юрій Драненко) сповнений жіно чого шарму (в образі дівчи ни він, здається, навіть ми ліший, ніж в образі хлопця). Відвертими і природними на тлі псевдодівчат вигля дають наївноправильна Мег (Маріанна Фортус) і

Чарівні "сестрички#примадонни": актори Олек# сандр Фортус (ліворуч) і Юрій Драненко

смішлива "вкусняшка" Одрі (Катерина Россолова). Кожна поява на сцені сек суально стурбованого док тора (заслужений артист України Максим Березнер) і священиказануди Дункана (заслужений артист України Станіслав Шкляренко) вик ликає регіт. До речі, саме Максим Березнер поставив веселе дефіле, яке додат ково прикрасило виставу. Назар Баранніков у ролі докторського синочка Буча поки що не дотягує до свого сценічного "татечка", але

відчувається, що у молодого актора великий потенціал. Звісно, ніхто не сплутає перевдягнених Олександра Фортуса і Юрія Драненка зі справжніми жінками. Але навряд чи всі ті, хто не за зирнув завбачливо до прог рамок, здогадалися, що стару мільйонерку Фло ренс теж грає… чоловік заслужений артист України Сергій Цевельов. "А ви і по вірили, що це жінка?!" посміювалися обізнані гля дачі після комедії "Прима донни". А що? Кумедно і… пікантно!

z У НОВОМУ ТЕАТРІ

Хто там, під маскою? Цій комедії… 365 років. Відверто кажучи, важко повірити що віршована п'єса пана Мольєра і те пер може насмішити гля дачів. Але ж смішить, та ще як! Подивіться ли шень прем'єру "Навіже ний, або Все невлад" (ро сійською "Шалый, или Все невпопад") у запо різькому Новому театрі! У нашому репертуарі твори англійця Вільяма Ше кеспіра, іспанця Лопе де Веги, а тепер ми звернули погляд на Францію. "Наві жений, або Все невлад" чи не перша комедія ЖанаБа тіста Мольєра. Згодом пла нуємо поставити одну з його зрілих останніх п'єс "Витівки Скапена", пояс нює директор театру Вла дислав Лебедєв. Ми взялися за цю коме дію, бо відчули, що наші провідні молоді актори Олексій Блінов і Євген Сла вінський "доросли" до ве

ликих ролей. У цій виставі їхні персонажі без малого три години майже безпе рервно перебувають на сцені! додає режисер постановник Світлана Ле бедєва. Хоча "перебувають" м'яко сказано. Уся вистава низка каркаломних трюків і комічних ситуацій. Слуга Маскаріль (Євген Славінсь кий) намагається допомог ти своєму господарю Лелію (Олексій Блінов), серце якого полонила красуня Се лія (Аліна Церпіцька). Але шляхетний (хоча не дуже розважливий) Лелій із най кращих спонукань невлад руйнує хитромудрі задуми Маскаріля. Він так "стара ється", що хепі енд стає можливим лише завдяки неймовірному збігові об ставин. "Навіжений" вистава у рідкісному для Запоріжжя стилі комедії дель арте. Сам пан Мольєр писав цю

Після прем'єри: учасники вистави "Навіжений, або Все невлад" із режисером#постановником Світланою Лебедєвою (сидить у центрі) та генеральним директором корпорації "Кераміст" Дмит# ром Зусмановичем (стоїть третій праворуч)

комедію під впливом на родного італійського теат ру. Персонажі в яскравих костюмах ніби вихопилися з невгамовного карнавалу. Це не реальні люди, а мас ки. Та акторам непросто зображувати щось на кшталт карикатур, висмію ючи негативні риси людсь кої натури. Найкраще це вдалося Владиславу Лебе дєву. Впорались із завдан ням Олександр Рудик (Ле

андр) і Анна Вашенкова ("На коліна!" коронна фра за її капризної героїні Іппо літи, чимось схожої на пе реможницю "Євробачення 2018" Нетту Барзілай). Нові для себе образи створили Дмитро Московцев і Дар'я Лебедєва. А Івану Острів ному довелося спочатку ще тугіше затягнути сюжетні вузлики, а потім із легкістю їх розв'язати. На прем'єрі "Навіженого"

серед публіки були ветера ни "Запоріжтрансформато ра", літні люди з групи здо ров'я і студенти музичного училища. Вони отримали квитки безкоштовно: в рам ках благодійної акції Нового театру і корпорації "Кера міст". А актор Олексій Блінов відсвяткував на сцені свій перший… ювілей: у день прем'єри йому виповнило ся 25 років!

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)


14

спорт

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

z ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Аліна Максименко провела іменний турнір у Запоріжжі Цього року турнір на честь заслуженого майстра спорту Аліни Максименко пройшов вже вчетверте. Понад двохсот гімнасток з різ них куточків нашої кра їни приїхали на зма гання, аби поборотися за призові місця. Од нак єдине, про що жал кує Аліна Максименко, так це про те, що катас трофічно мало дорос лих гімнасток беруть участь у змаганнях.

Приїзд іменитої гімнас тки до рідного Запоріж жя це справжнє свято для юних спортсменок. Це величезна радість, тому що спостерігати за ростом і розвитком дітей у спортивній кар'єрі це дуже приємно. Цей тур нір, напевно, одна із за чіпок, які залишилися зі мною з художньої гім настики, каже заслуже ний майстер спорту Ук раїни з художньої гімнас тики Аліна Максименко.

Усі учасниці змагань отримали яскраві кубки, медалі та почесні дип ломи. А для найменших гімнасток винуватиця свята підготувала пода рунки із самого Дісней ленду. Поки четвертий "Макси кап" підійшов до свого завершення, Алі на Максименко вже по чинає замислюватися про ювілейний турнір і плекає надію, що вже саме він стане міжна родним.

 Дуже сумно дивитися, що саме доросла гімнас тика чомусь вимирає. І навіть на різного роду змаганнях, таких як чем піонат України дуже ма ло залишилося спорт сменок. На нашому тур нірі було всього лише сім учасниць у категорії "майстри". Але, я думаю, що нам всетаки вдасть ся залучити більше до рослих гімнасток, адже це вже зовсім інший рі вень, відзначає Аліна Максименко.

z КОРОТКО Байдарки та каное У перші дні літа Вінниця прий мала Чемпіонат України з мара фону на байдарках та каное. Знову зуміли порадувати меда лями національних змагань спортсмени Запорізької області. Переможниця недавнього Куб ка світу Людмила Бабак у каное одиночці стала переможницею Чемпіонату України серед жінок на дистанції 19 км. Серед моло ді до 23 років на дистианції 23 км так само золото завоював Де нис Давидов, а Дмитро Кряж був третім (Енергодар, ЗОШВСМ). У змаганнях юніорів срібло у байдарціодинаку на дистанції 23 км завоював Артем

Синявський (КДЮСШ "Локомо тив", Запоріжжя).

Бокс 5 червня у Запоріжжі вперше пройшов І Меморіальний турнір з боксу, присвячений пам'яті заслуженого працівника фізич ної культури та спорту України, заслуженого тренера України, почесного громадянина міста Запоріжжя Юрія БЄЛАДЗЕ. У змаганнях взяли участь най сильніші боксери України 2000 2001 років народження. Пере можці у вагових категоріях от римають право на присвоєння звання "Майстер спорту Укра їни". За підсумками змагань бу де сформована збірна країни для участі в молодіжному чемпі онаті світу. Подробиці турніру у наступному номері. *** Під час "Ярмарку спорту" звіт ні збори провела Запорізька міська федерація боксу на чолі з президентом Володимиром Сосуновським. Учасники зборів ухвалили одностайне рішення присвоїти звання "Почесний президент" ГО "Запорізька міська федерація боксу Укра

їни" Ошану Адамовичу Бєладзе. Відзначимо, що Ошан Бєладзе представник славетної бок серської династії Запоріжжя, і людина, яка докладає чимало зусиль для розвитку і популяри зації цього виду спорту в нашо му місті. Це підтримка змагань, тренерів і спортсменів. А нещо давно за ініціативи Ошана Ада мовича у центральному парку Запоріжжя з'явився відмінний ринг, на якому вже проведено не одні цікаві змагання, спос терігати за якими можуть усі охочі.

Черлідинг У спортивному залі КЗ "Запо різький обласний інституту піс лядипломної педагогічної осві ти" ЗОР вперше в нашому місті відбулися змагання Всеукра їнської ліги шкільних груп під тримки. Участь у змаганнях взя ли десять команд учнів 411х класів загальноосвітніх шкіл не лише із Запоріжжя конкурен цію нашим дебютантам склали чотири колективи з Дніпра. За галом турнір зібрав майже сот ню школярів. Дівчата і хлопці змагалися у трьох номінаціях:

"POM DANCE" танець з помпо нами, в якому учасники мають виконати кілька обов'язкових елементів; та "CHEER" змаган ня на кращий спортивний девіз ("кричалку"). У результаті змагань місця розподілилися наступним чи ном: Номінація "POM DANCE" 1. Запорізька гімназія № 45 (керівник Людмила Сазонова) 2. Запорізька гімназія № 50 (керівники Ольга Доля, Ольга Циганок) 3. Запорізька суспільногума нітарна гімназія № 27 (керівники Алла Резниченко, Лілія Лобко) Номінація "CHEER" 1. Запорізька гімназія № 50 (керівники Ольга Доля, Ольга Циганок) 2. Запорізький академічний лі цей (керівник Оксана Ющенко)

z БАСКЕТБОЛ

ЗНТУ вийшов до фіналу Легко та невимуше но перемігши суперні ків з Національної ме талургійної академії України (Дніпро) у двох півфінальних матчах, збірна ЗНТУ виходить до фіналу Студентської баскет больної ліги України Таскомбанк. У першій грі, що прохо дила в Дніпрі команда Кирила Вікторова була сильнішою і перемогла з рахунком 94:57 (23:19,

19:11, 24:14, 28:13). У другому матчі, який від бувся вчора у Запоріжжі, була зафіксована більш ніж переконлива пере мога студентів "машин ки" 103:63 (29:17, 23:19, 31:14, 20:13). У фінальному протисто янні суперником запо ріжців буде команда Сумського державного університету, яка у дру гому півфіналі обіграла опонентів з Черкаського національного універси тету.

Підготував Віктор СИВИЙ


лінія життя

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

15

"Атланти держать небо на кам'яних руках…" Віталіна МОСКОВЦЕВА

На початку червня у Вознесенівці, над Дніп ром, шепотіли сади. Че решні, червоніючи, со ром'язливо ховалися в листі. А на присадибних ділянках, наче вартові, шикувалися стеблі куку рудзи. Сімдесят років то му… Вже немає тих садів. Нема й оточеної кукуруд зяними ділянками шко ли, що її батько Олексан дра власноруч зводив, повернувшись із війни. Всі місцеві жителі пома гали у будівництві. На віть сумнозвісні возне сенівські бандити не чі пали самочинних зод чих. По цеглинці учораш ній артилерист (але істо рик за фахом) складав стіни, де невдовзі став директором. А в прибу дові до школи оселилася його сім'я.

Битва із півнем Олександр Данилович Бі лан народився сьомого червня 1948 року. Сьогодні він відзначає ювілей. Ма буть, згадує маму учи тельку початкових класів, тата директора школи… І стару Вознесенівку, де на родився. З цим районом Запоріжжя пов'язаний один із його перших спогадів. Вони з мамою ідуть у гості до су сідки "неосяжної" тьоті Соні. В руках у Сашка кош товність: кульочок із цукер ками. І раптом на хлопчика напав… войовничий півень. Малюк до нестями переля кався скаженого птаха з гострим дзьобом. Та, всту пивши в нерівний бій, цу керки з рук не випустив. За допомогою тьоті Соні "бит ва при Вознесенівці" завер шилася перемогою. Загар бник пішов у суп! Уже немає тих садів. Нема і повоєнної спорідненості людей, завдяки якій близь кими почувалися навіть ви падкові сусіди. Коли сім'я Біланів переїха ла на проспект, у святкові дні столи ставили через весь майданчик перед

Олександр Білан людина відкрита і готова усім поділитися з близь кими людьми

Отаким Сашко Білан був у юності (праворуч)

квартирами. Кожен вино сив, що мав. У той час не було телевізорів і комп'ютерів. Сусіди подов гу розмовляли, співали піс ні Клавдії Шульженко й Марка Бернеса, танцювали під патефон. Певне, саме тоді Олександр Білан нав чився цінувати дар спілку вання…

Пісні на набережній Старший брат Віталій доб ре грав на акордеоні, навіть був знайомий із Яном Та бачником. Тож часом мож на було побачити таку кар тину: Сашко схилився над зошитом, розв'язує задач ки, а над його головою Віта лій чимдуж награє "Танець із шаблями". Батьки відвели молодшого сина у музичну школу, але скрипка не зацікавила хлоп чика. У моді була гітара і підлітком Сашко навчився у такт дворовим пісням бринь чати на лавочці струнами. А ще в юності Олександр Білан займався боксом і штангою (в одному залі з Ле онідом Жаботинським). Хло пець роздався у плечах і зміцнів. Після школи, у 1965 році, пішов пресувальником на "Запоріжтрансформа тор". Потім вступив у буді вельний технікум. Закінчив ши його, зовсім ще молодий фахівець став керівником групи технагляду. Паралель но навчався на вечірньому відділенні індустріального інституту. Крім того, знахо див час грати на гітарі на танцях в одному із запорізь ких палаців культури… Та все змінив літній вечір на набережній в Євпаторії. Там Білан почув пітерських хлопців. Вони співали

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

"Поїзд" Юрія Кукіна, "Шкі ряні куртки" й "Атлантів" Олександра Городницько го… Тепер це класика ав торської пісні. А тоді такі пісні стали для Олександра одкровенням. Саме те, чого він прагнув! Гарна поезія, прості мелодії, інтонації за душевної розмови. Такі піс ні самі по собі спілкуван ня. Вони споріднюють. Як споріднювала своїх жителів стара Вознесенівка.

35 років із "Байдою" Новий етап у житті Олек сандра Білана розпочався 1986 року. Тоді в колиш ньому ПК ДЕЗ утворився клуб авторської пісні "Па рус". Олександр прочитав запрошення в газеті і пі шов на засідання. "Чи є у вас свої пісні?" "Так". Олександр заспівав. Один із "метрів" покепкував з но вачка. Олександр ніколи більше не виконував ту піс ню. Але удар по самолюбс тву витримав у клубі зали шився. В нього з'явилися однодумці: Льоша Недвига, Сергій Кучма, Діма Долгов, Лєна Алексєєва, Сашко Супрун, Оля Король, Таня Конрад, Лєна Александро вич… З легкої руки Олександри Кужель у Запоріжжі вперше провели фестиваль ав торської пісні "Байда". Нап рикінці 1980х він став ша лено популярним. А в 1992 році виявилося, що фінан сувати "Байду" нема кому: комсомол, під "дахом" яко го він існував певний час, канув у Лєту. Запорізькі барди знали: не провести фестиваль напевне поста вити на ньому хрест. Допо моги в такий важкий час го

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

ді чекати. Рятували "Байду" самотужки. Одним із пер ших прийняв цю ношу Олександр Білан. "Атланты держат небо на каменных руках", є такий рядок у пісні Городницько го. Подібним атлантом уяв ляєш Олександра Білана. Міцний, широкоплечий навіть зовні він справляє враження надійності. Такий собі "наріжний камінь" будьякої справи. У 1992 році він працював на Запо різькій товарній біржі. І на магався знайти або заро бити кошти на фестиваль. У Білана ніколи не стояло завдання "відбити" гроші, говорить директор Всеук раїнського об’єднання ді ячів авторської пісні України Ксенія Калиниченко. За ради справи віддасть ос танню сорочку. Хоча гривні йому не падали з неба. Їх завжди було не дуже бага то. Але Олександр не ску пився, коли йшлося про ав торську пісню і хотілося зробити дарунок місту. Рік у рік підтримував "Байду" тепер це найстаріший на пострадянському просторі фестиваль авторської пісні: наступної осені вже 35й! Коли у Білана з'явився власний бізнес він і пого тів став меценатом. За про позицією Андрія Фесенка створив клуб "Гітара". Був директором фестивалю "Редкая птица". Видав аль бом запорізьких бардів "В этой чертовой шкатулке". Записав два перші диски Сергія Яцуненка й Олексія Бардіна. З власної кишені фінансував приїзд відомих авторів і виконавців, котрі навідувалися до Запоріжжя з концертами: зокрема, ле

гендарного Віктора Бер ковського. З керівництвом ПК "Дніпроспецсталь" тоді домовився так: вони на дають зал і забирають весь збір від концерту. Єдина умова: щоб ціни на квитки були доступними.

Бардівське братерство "Атлант" підставляв руки, доки вистачало сил. Але у 2011 році в Олександра Бі лана трапився інсульт. І тут бардівське братерство проявило себе найкращим чином. Театр поетичної піс ні Олени Алексєєвої влаш тував благодійний концерт. Свою лепту вніс клуб "Ос трівець" Олександра Суп руна. Дует "Екіпаж" (Олек сандр Паталах й Анатолій Омельянович) виступив пе ред медперсоналом 6ї міської лікарні. Відгукнули ся туристи на чолі з Лідією Разорьоновою. Люди чер гували в палаті, помагали Олександру заново вчитися ходити. А барда Володими ра Антонова медики вважа ли його сином стільки тур боти проявляв до хворого. Олександр Білан попра вився. Знову як у моло дості зайнявся технагля дом ("Рідкісний фахівець!" відгукувалися про нього клієнти). Знову підтриму вав авторську пісню. Пи шався, що відомі виконавці включають у програми його пісні "Пой, моя девочка!", "Юность", а "Осень" взагалі стала хітом, і зал нерідко підспівує її хором. Але не так давно Олексан дра Білана спіткало нове лихо: мікроінсульт. Город ницький писав про атлан тів: "Из них ослабнет ктото и небо упадет". Тримай теся, Олександре Данило вичу!

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802021


16

дозвілля

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

ШАНОВНІ АГРАРІЇ! ФІЛІЯ "КАМ'ЯНКА+ДНІПРОВСЬКА" ТОВ СП "НІБУЛОН" ЗАПРОШУЄ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА! Запрошуємо до співпраці за договорами поставки та зберігання виробників сільськогосподарської продукції: юридичних осіб та фізичних осіб + підприємців (в т.ч. неплатників ПДВ). Також повідомляємо про готовність до співпраці з одноосібними господарствами (фізичними особами). Ознайомитися із закупівельними цінами філії "Кам'янка+Дніпровська" ТОВ СП "НІБУЛОН" ви можете на офіційній інтернет+сторінці компанії www.nibulon.com, у розділі "Закупівля сільгосппродукції" + "Закупівельні ціни" або за телефоном: (0512)+58+04+02.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ: Філія "Кам'янка+Дніпровська" ТОВ СП "НІБУЛОН" м. Кам'янка+Дніпровська, Кам'янсько+Дніпровський р+н, Запорізька обл. ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 0952782317; 0503948420

z

VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Чи допомагаєте ви автомобілістам, коли ті потребують допомоги? Як саме? Що тільки не побачиш на вулицях міста, якщо зупинишся бодай на хвильку випити кави. Аби тільки фотоапарат був у цей час там, де він має бути, ! у правій руці, а у лівій звичайна паперова склянка з кавою. Цього разу мені пощастило побачити одночасно кумедний і зворушливий сюжет, маленький епізод людського життя, що красномовно розповідає про людські долі. Зовсім не про стареньку автівку, в якої недоречно сів акумулятор, а маленьке оповідання, як чоловіку пощастило з жінкою. А може це їм обом пощастило? Олександр МАКСИМОВ (текст і фото)

Слова + перлини мови, Людської спільності основи. Тож маючи дещицю хисту,

Збираю дороге намисто. Те, що зібрав + дарую вам, Моїм шановним читачам

Якщо ви любите мандрувати, то за допомогою анаграм, безкоштовно, відвідаєте міста України. Для цього, у наданих словах, лише переставте букви і … поїхали! 1. ЛОТ+ПАВА 7. РІК+ВАХ 13. ГОРДО+РИМ 2. АГОВ+КЛІР 8. ЖИР+МИТО 14. ОКОП+ТОН 3. СЛОВА+БАР 9. ОЖОГ+ДУР 15. КУМА+ВЕЧЕ 4. ВИР+БОРА 10. ЛІСИ+ВАВКА 16. САВЕЦЬ+КУРТ 5. ОКО+МИЛЯ 11. ВОЛХВ+АНОА 17. РИСЬ+ПЕК+РОМ 6. ХАТА+РИК 12. КОХ+КАВА 18. МОРФІ+СЕЛЬПО Відповіді: 1. ПОЛТАВА. 2. ГОРЛІВКА. 3. БОРИСЛАВ. 4. БРОВАРИ. 5. КОЛОМИЯ. 6. АХТИРКА. 7. ХАРКІВ. 8. ЖИТОМИР. 9. УЖГОРОД. 10. ВАСИЛІВКА. 11. ВОЛНОВАХА. 12. КАХОВКА. 13. МИРГОРОД. 14. КОНОТОП. 15. МУКАЧЕВЕ. 16. ТРУСКАВЕЦЬ. 17. ПРИМОРСЬКЕ. 18. СІМФЕРОПОЛЬ.

Уявіть, що під час мандрівок, ви познайомилися з цікавими людьми, в яких незвичайні прізвища. Спробуйте вгадати ДЕ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ? З літер надуманих імен і прізвищ складіть слова, які б вказували місця їхньої роботи. 1. Мина Газ. 2. Карпо Турура. 3. Ванда Коло. 4. Петро Малеже. 5. Нік Метух. 6. Томі Банк. 7. Джо Лек. 8. Ірма Вегун. 9. Фара Бик. 10. Нора Стер. 11. Сміт Хачик. 12. Марк Трап. 13. Дірея Кац. 14. Фатія Грипо. 15. Яна Клір. 16. Тур Авакадо. 17. Жан Томолкот. 18. Фока Бригала. 19. Янка Поль. 20. Павло Рап. Відповіді: 1. Магазин. 2. Прокуратура. 3. Водоканал. 4. Тепломережа. 5. Технікум. 6. Томі Банк. 7. Коледж. 8. Універмаг. 9. Фабрика. 10. Ресторан. 11. Хімчистка. 12. Трампарк. 13. Редакція. 14. Типографія. 15. Лікарня. 16. Адвокатура. 17. Котломонтаж. 18. Аглофабрика. 19. Копальня. 20. Пароплав.

Підготував Данило Кармінський

Сергій Капцан, м. Київ, приват+ ний підприємець: Зважаючи кому. Бо буває таке, що зупинишся допомогти людині, а потім сам винуватим залишишся. На доро зі, звичайно, всяке трапляється. Інколи доводиться допомагати. Наприклад, відбуксувати тросом або просто якоюсь порадою. Олена, студентка: Ну, в мене немає автівки, тому до помогти аж ніяк не зможу. Хіба що під няти настрій жартом або посмішкою, якщо, звичайно, не образяться.

По горизонталі: 1. Зпід вій блакитна тінь, оз нака нестеменна, Й рожевий слід лишивсь на гру дях денеде, А він уже ступив ногою у стремена, І кінь його баский вже гривою ***. 2. Безкрайність барв, речей, понять і ***, В тільця клітин впресо вана, стає Мільярдами й мільярдами нейронів, Що в блискавках стрибків і перегонів Могуття випробовують своє. 7. Там в'ються смерчі крихіт них галактик, Двигтять рої движких мікроплеяд. Там *** образ, світла й світу клаптик, Вкладається у нерозривний лад. 11. Хвилястий трепет *** і під корок. Мигтливий код вмикань і вимикань. Ще глибше в себе, здивувавшись, глянь, А потім що? А потім… Бідний Йорик! 13. Масивні коні, п'яні коні Мотуззя рвали, *** шлей... Тягли в прок лятім перегоні Тупі потвори батарей. 14. Снуєть ся дим опівнічних офір. Несуть *** на слані рядна лінні Німим богам свої дари уклінні: Прозорий мед і соковитий сир. 15. Я йду, й мовчу, і *** марю снами, Я на долонях тиші розтаю, Кристалик, зведений блаженними руками На свій приділ і на журбу свою. 16. Лягли, як на струну, на шлях стрункий зі сходу Знов тупоти підтоптаних коней І туркоти голодного походу Шоломом із Збруча черпали *** воду… 19. А в полі дим ***, І слина з кінських губ немов ковильна мить. Дібровою за гін бійців поїхав, Підковами клепали коні путь, І лязк шабель, і брязкіт піхов У тиші чорній чуть. 20. Не питай дороги, *** трупом ляж! Серце в остро ги, Розкрий патронташ. Хай вітер в вічі, Умри не стій! На кожній стрічі Стрічаєм бій. 21. Мов скарб старий цей місяцьбілозір, Мов *** старі ці хма ри білопінні. І бачу я: в тривожному тремтінні По

Юлія, торговельний представник: Допомагати чоловікам власникам автомобіля? Нізащо! Нехай самі розра ховують на власні сили. Якщо жінка бу де за кермом, тоді допоможу, якщо це в моїх силах. Юрій, менеджер: Так, доволі часто допомагаю на до розі, якщо треба. І буксував кілька ра зів, і допомагав міняти запасне колесо, і витягав авто з кювету. А бувало так, що мені допомагали інші. Світлана, продавчиня, м. Київ Одного разу ми з друзями штовхали авто, в якого скінчилось пальне. Водій не доїхав до заправки метрів 100. І оце ми його втрьох штовхали всю цю від стань. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

ганська ніч лягла на чорний бір. 22. *** один похилився. Я знаю: ти мариш Про дітей і про жінку якусь. Полюби ж, полюби, това ришу, В барабані сім мідних куль! По вертикалі: 1. Чи на космічні сфери справді схожі *** ці, вра жаюче малі? Чи просто плазми згущення? Чи, може, Мініатюрна копія Землі, Де все сплелось в доладнім переході: 2. Бійці виїж джали і коні іржали (Стримано в стременах сталь дзвенить), А дим *** у полі… 3. На луг лягло благословіння снігу Хитливий пе реплив і перелив сніжин, І я мовчу, немов читаю книгу ***, тихих, лагідних таїн. 4. Де все сплелось в доладнім переході: Ключі арте рій, темні стоки вен, Грузька дрягва клітин, яка на споді Таїть рос ток свій незбагненний ***? 5. Як струм, тече в перерівчастій *** Коротких, гострих імпульсів стяга. На противенств пекучому курцшлюзі Тріпоче мислі вольтова дуга. 6. Безодня мозку як сві тів безодня. Жахаючись, над глибом їх стаєш, Бо в *** така при родня й надприродня, Недосягненна таїна безмеж. 7. Насували на лоба папахи, *** піль міцний, солодкий дух, І порохом робочі руки пахнуть, І кров'ю засмердівсь ялозений кожух. 8. Та в хаті прокричить *** немовля, І лиш в глухім садку, де скопана земля, Розквітне рути цвіт і проросте любисток. 9. Коли ворожий почуєш постріл, Рушницю й на коня! Подивися на обрій просто, Пога няй! Крізь гони, крізь гони Боєць ***. Лічи патрони, Ран не лічи! 10. Вона і є оте, що звем людина, В ній всі людські пориви і тру ди, ***, біди, перемоги, болі, Піднесення, тривоги, втрати всі, Лю бові ніжність, і суворість волі, І все життя у творчості й красі. 12. Змиваючи з лиця ***, пил і піт... Проходили віки, приходили онуки На ті поля, де вмер достойно дід, І жовті черепи побожно брали в руки І клали їх очицями на схід. 17. *** одступу. В ар'єргарді Йде смерть, схиляючись до тих, Що зранені при окраях доріг Лежать у варті, марній варті Шляху, що значився на карті, Як шлях походів вікових! 18. Поганська ніч таємний *** оман. Пливе з озер мере жаний туман, І духмяніють папороті трутні. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД "ГОНЧАР", НАДРУКОВАНИЙ 31 ТРАВНЯ По горизонталі: 1. Університет. 5. Нас. 8. Дротів.

10. Вийшов. 12. Роботі. 13. Відомо. 14. Гончар. 15. Ніко ли. 16. Авторами. 17. Всі. 18. Іде.

По вертикалі: 1. Удатним. 2. Рибалка. 3. Турбота. 4. Забрали. 5. Нищівна. 6. Став. 7. Заводів. 8. Другові. 9. Вепрячі. 10. Вогнище. 11. Вони.

07 06 18  
07 06 18  
Advertisement