Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ор .8

ор

z

Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ 2018 РОКУ № 14 (23801)

.2 0 2 1

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ

Те р и т о р і ї б е з с м і т т я . Гр о м а д и в и м а г а ю т ь з а к о н і в Кожен з нас щороку створює близько 330 кг сміття. Загальна площа сміттєзвалищ в Україні вже співвідносна з розмірами середньостатистичної області. Як створити цивілізовану систему поводження з побутовими відходами і очистити країну? Стор. 6%7

ФРАЗА ТИЖНЯ: Нам завжди не вистачає або часу, або грошей


2

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

події, факти, коментарі

z ПОЗИЦІЯ В Енергодарі атомники вимагали енергетичної незалежності і гідних зарплат

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Кілька тисяч працівників За порізької атомної електростан ції вийшли на центральну пло щу в Енергодарі, щоб оголоси ти свою позицію щодо кризо вої ситуації, яка склалася в енергетичній галузі України. Захід пройшов 12 квітня на площі перед Палацом культури "Сучас ник". Профспілка ЗАЕС назвала акцію попереджувальною. Ми стикаємося з дивовижними речами, коли атомна галузь живе в борг, коли заробітна плата кожного з нас пла титься своєчасно, але через кредити. Ми чекаємо результату рівно місяць і перехо димо до інших, більш рішучих дій, але стро го в рамках закону, заявили представни ки профспілки.

Люди на площі вимагали енергетичної не залежності і гідних зарплат. Якщо через місяць ситуація в енергетич ній галузі не зміниться, енергетики з усіх регіонів країни зберуться на акцію в Києві, наголосили учасники акції протесту в Енергодарі.

z З ПОЧИНОМ!

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Відпочиваючи на природі, потурбуйтеся про те, щоб природа потім не відпочила на ваших дітях

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ

Перший політ, першого українського гелікоптера 16 квітня з випробувального майданчика аерод рому АТ "МоторСіч" піднявся в небо та зробив перший демонстраційний політ перший українсь кий гелікоптер МСБ 2 "Надія". Гелікоптер являє со бою модернізовану та осучаснену версію радянсь кого МІ 2. Ідея модернізації та його реалізація повністю належить АТ "МоторСіч". Симво лічна назва гвинтокрила "Надія" це надія на розвиток країни та високих технологій. Саме так вважає президент "МоторСічі" В'ячеслав Богуслаєв. До кінця 2018 року триватимуть випробування нової машини до отримання нею державного сертифіката. Гвинтокрил ма тиме кілька модифікацій за своїм призначенням: для патрулювання автошляхів, моніто рингу трубопроводів, для ЗСУ, для сільського призначення та пасажирський варіант. Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

У п`ятницю, 20 квітня 2018 року, відбудеться пряма гаряча телефонна лінія на тему "Запобігання та протидія домашньому насильству та гендерній дискримінації (заборонний та обмежу: вальний припис тощо)", під час якої на запитання громадян від: повідатимуть фахівці системи безоплатної правової допомоги, співробітник патрульної поліції Запорізької області та адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. Звертатись з 9.00 до 11.00 за телефоном: 0:800:503:508. Всі дзвінки безкоштовні. У вівторок, 24 квітня 2018 року, відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме начальник Головного територіального управління юстиції у За: порізькій області Сергій Анатолійович Васильцов. Звертатись з 11.00 до 12.00 за телефоном: 0:800:503:508. Всі дзвінки безкоштовні.

z МІСІЯ ДОПОМОГИ

Благодійник із США надає підтримку нужденним запоріжцям Валерія ЮСТИНЮК

Про багаторічну дружбу американського благодій ника Джона Кахельмана, керівника проекту "Ukra ine Missions" у "Dalraida Church of Christ", штат Ат ланта, США, із запорізь кою громадською органі зацією БФ "Ветерани Чор нобиля", очолюваною Олександром Ковален ком, добре відомо за її ре зультатами. За словами Олександра Анатолійови ча, американські друзі пе редали запорізьким роди нам чимало корисних ре чей взуття, одяг, медика менти, тощо. Нинішній приїзд Джона також від значився низкою зустрі чей у районних центрах нашої області, в рамках яких люди, які перебу вають у скруті, отримали суттєву допомогу. Разом з тим, і у нашому обласному центрі за спри яння депутата Запорізької обласної ради, головного лікаря обласної інфекційної лікарні Володимира Шинка ренка, який також вже бага

то років поспіль підтримує дружні стосунки із паном Кахельманом, відбулося кілька доленосних зустрі чей. За ініціативи депутата обласної ради благодійник відвідав Запорізьку спеці алізовану школуінтернат №1 для дітей з обмежени ми можливостями, яку не щодавно очолив депутат Запорізької міської ради Во лодимир Максимов. Оскіль ки цей навчальний заклад перебуває під юрисдикцією обласної ради, Володимир Шинкаренко вболіває за по ліпшення матеріальнотех нічної бази, а відтак, і умов життя і розвитку його вихо ванців. Об'єднані зусилля депутатів рад двох рівнів міської та обласної, а також дієва і цілеспрямована під тримка американського благодійника сприятимуть вирішенню чималої кількос ті проблемних питань в ін тернаті, переконаний Во лодимир Шинкаренко. Зок рема, йдеться про облашту вання спортивної зали і зали для занять силовими вида ми спорту. До речі, вихован ці інтернату щоразу здобу

вають найвищі призи на змаганнях обласного і на віть всеукраїнського рівнів. Також американський гість взявся допомогти із осна щенням закладу ортопедич ними матрацами, адже пе реважна більшість тутешніх дітлахів хворіють на ДЦП і потребують відповідних умов для сну. Ознайомившись із здобут ками вихованців інтернату, а також результатами тита нічних зусиль педагогічного і медичного колективу зак ладу, Джон Кахельман був приємно здивований і за певнив, що у подальшому докладе всіх зусиль, щоб дітлахам тут було ще краще і комфортніше. На знак дружби, яка щойно зароди лася, керівник закладу Во лодимир Максимов пре зентував пану Кахельману хендмейд вироби своїх пі допічних талановитих юних митців. Ще одна доленосна зус тріч відбулася у міській ор ганізації "Союз ветеранів Афганістану", очолюваній Віктором Головченком. Американський гість відві

дав житловий будинок на вул. Товариській, 68А, у Бо родінському мікрорайоні Запоріжжя, зведений запо різькими афганцями влас норуч методом МЖК. Був приємно вражений, як прек расно мешканці будинку об лаштували свій двір і у при будинковому приміщенні спортивну залу. До речі, тут тренуються переможці все українських змагань з кік боксингу у дитячій та юнацькій вікових категоріях. Але найбільше враження пан Кахельман отримав від парку, який на колишньому пустирі зі сміттєзвалищем за своїм будинком розбили місцеві афганці. Прибрав ши територію, вони виса дили тут сотні дерев і деко ративних кущів, встановили пам'ятну брилу. У планах звести тут майданчик для дитячих розваг. Ми все зробили самі, власним коштом. І надалі,

розраховуючи на свої сили, продовжуватимемо свою справу, підтвердив керів ник "Союзу ветеранів Афга ністану" Віктор Головченко. Гість гідно оцінив діяль ність ветеранської організа ції, згадавши, що і у США діють аналогічні, що об'єд нують, зокрема ветеранів в'єтнамської війни. У схожих українських і американських ветеранських об'єднань є схожі проблеми психоло гічної адаптації учасників бойових дій. І саме через соціально корисну гро мадську діяльність їх вда ється успішно вирішувати. Я з великою любов'ю сприймаю Україну, в цілому, і запоріжців, зокрема, по ділився Джон Кахельман. Американці бажають вам добра і прагнуть допомогти всім, чим можуть. Тому і на далі я буду виконувати свою місію допомоги тим, хто її потребує.


події, факти, коментарі ОТОЧЕННЯ ЯНУКОВИЧА ВИТРАТИЛО 75 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, ЩОБ ОЧОРНИТИ ОПОЗИЦІЮ Сенсаційні документи з розслідування амери канської прокуратури опублікувало одне з най авторитетніших видань світу британська газета The Guardian. Виявляєть ся, проти лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимо шенко протягом багатьох років велася глобальна дискредитаційна кампанія за допомогою таємних ме діаоперацій, яка мала на меті створити негативний образ політика як у світі, так і в Україні. Оприлюднені в Британії до кументи свідчать про те, що замовником дискредитацій ної кампанії була кланова сис тема України на чолі з Вікто ром Януковичем, а виконав цем його американський пі арник Пол Манафорт, який сьогодні перебуває під слідс твом у справі фальсифікації виборів Трампа. Згідно з документами, що приводить The Guardian, на

3

Хто з депутатів став на захист селян?

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

Володимир МАРЧУК

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

кампанію з компрометації Ти мошенко режим Януковича витратив 75 млн доларів (2 250 000 000 грн), сліди від яких знайшли на офшорних рахунках Манафорта. Лише за рік кампанії амери канські лобісти розмістили у закордонних ЗМІ більше ніж 2 тисячі матеріалів, щоб наві шати на Юлію Тимошенко яр лики "корупціонера", "газової принцеси", "людини, яка рветься до влади", антисемі тизму і нацизму тощо. Цим займався спеціальний ство рений експертноаналітичний Центр CXSSR, що знаходився у Відні, а сайт центру базував ся на сервері у Москві. Усі не гативні матеріали про Юлію Тимошенко за гроші публіку валися у впливових світових ЗМІ, а потім розповсюджува лися в Україні. Сенсаційне розслідування, опубліковане британським виданням, доводить, що вся негативна інформація щодо Юлії Тимошенко виявилась банальним обманом.

Ось уже четвертий місяць триває боротьба села з олігархами. Напри кінці минулого року Верховна Рада прийняла правки до Податкового ко дексу, якими зробила щедрий пода рунок "під ялинку" найбагатшим ук раїнцям за рахунок селян. Наслідки цього відчує вся країна селяни отри муватимуть меншу зарплату, зни зиться вартість оренди паїв, а в мага зинах подорожчає м'ясо та молоко. Почалося все з того, що окремі народ ні депутати із порушенням регламенту "просунули" в сесійний зал норму щодо скасування автоматичного повернення ПДВ під час експорту олійних культур. Це означає, що вже з 1 вересня 2018 року українські аграрії не будуть отри мувати відшкодування ПДВ під час ек спорту сої, а з 1 січня 2020 року ріпаку. Головна проблема полягає в тому, що відібрані в аграріїв кошти підуть не в бюджет, не на підвищення заробітної плати чи підтримку незахищених верств населення, а в кишені перероб них підприємств. Ці структури нале жать здебільшого вітчизняним олігар хам та міжнародним корпораціям, які не потребують додаткової підтримки з боку держави. А враховуючи, що саме на малих та середніх фермерів зазви чай покладається основне фінансове навантаження з підтримки соціальної сфери на селі, втрат зазнає кожен се лянин. У результаті таких нововведень десь не добудують дороги, десь не від

ремонтують школи, тощо. Задля повернення справедливості аг рарії розробили законопроект №74032, який скасовує норму про невідшкоду вання експортного ПДВ для олійних. Цей законопроект підтримали 15 об ласних рад більша частина країни, міжнародні установи та всі найбільші аграрні асоціації. Він вже давно зареєс трований у Верховній Раді. Але парла мент впродовж кількох місяців затягує його прийняття. Через це аграрії за підтримки Всеук раїнської Аграрної Ради (ВАР) були ви мушені тричі перекривати головні авто магістралі країни, влаштовувати акції протесту під профільним податковим комітетом Ради та, власне, будівлею парламенту. На страйки піднімалась уся країна. І саме завдяки активній по зиції аграріїв, які не побоялись відсто ювати права села, законопроект №74032 був зрештою включений до порядку денного Ради. Аграрії не збираються припиняти бо ротьбу, поки законопроект не буде прийнятий. Хочемо подякувати народним депута там Запорізької області, які, незважа ючи на величезний тиск олігархів, зали шаються на стороні селян та продов жують боротись за справедливість: Ігорю Андрійовичу Артюшенку, Миколі Олександровичу Фролову, Володимиру Володимировичу Бандурову. Всеукраїнська Аграрна Рада

z ДЕПУТАТСЬКА ТРИБУНА

Депутатський запит Вадима КРИВОХАТЬКА до Прем'єр3міністра України Народний депутат направив на ім'я В.Гройсмана запит з приводу заборгованості із заробітної плати перед запорізькими енергетиками Під час особистого прийому на родного депутата України Вадима Кривохатька, який відбувся 10 квітня в с. Добропілля Гуляйпільського району, надійшло звернення від представника Гуляйпільського РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго" щодо невиплати співробітникам заробіт ної плати. Повідомлення від праців ників підприємства про кричущу ситуацію із заборгованістю із зарплати надходили до Вадима Кривохатька неодноразо во. У зв'язку з цим парламентарем був направлений депу татський запит на ім'я Володимира Гройсмана із проханням Прем'єрміністра особисто втрутитися в ситуацію та сприяти вирішенню питання. Відповідний запит було зачитано з три буни Верховної Ради України. ПАТ "Запоріжжяобленерго" вже не перший місяць затримує виплату зарплати працівникам. Заборгованість перевищила 230 млн гривень. Співробітники регулярно виходять на мітин ги, зокрема перекривали центральний проспект у Запоріжжі.

4 квітня 2018 р. Вих. № 1893

Прем'єрміністру України Гройсману Володимиру Борисовичу ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо критичної ситуації з невиплати заробітної плати працівникам ПАТ "Запоріжжяобленерго" Шановний Володимире Борисовичу! До мене, як до народного депутата України, постійно звертаються працівники ПАТ "Запоріжжяобленерго" та повідомляють про критичну ситуацію із невипла ти їм заробітної плати. На сьогодні заборгованість ПАТ "Запоріжжяобленерго" перед своїми працівни ками складає вже більше 237 мільйонів гривень. Обурені працівники неодноразово виходили на мітинги, готові вдатися до ма сових звільнень, що своєю чергою може призвести до значного соціального напруження в регіоні та техногенних і екологічних катастроф. Керівник області Бриль К.І., коментуючи згадувані акції протесту та зверта ючись до мітингувальників, повідомив, що проблему із заборгованістю має вирі шувати Прем'єрміністр Гройсман, який найближчим часом спеціально з цього приводу завітає до Запоріжжя. Переконаний, що лише Ваша жорстка публічна позиція щодо цих подій зможе одразу суттєво зменшити рівень соціальної напруги в регіоні. У зв'язку з викладеним вище, прошу Вас, шановний Володимире Борисовичу, особисто втрутитися в цю ситуацію, та в межах Ваших повноважень сприяти ви рішенню вказаного питання. Про результати розгляду запиту прошу поінформувати мене в термін, встанов лений чинним законодавством України.


4

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

справи небайдужих

Відома запорізька художниця Маріан на Смбатян стала авторкою проекту "Сильні духом", який уже незаба ром стартує у Запо ріжжі. Його учасники люди з інвалідністю, які примірять на себе образи відомих персонажів та визначних особистостей, плюс до всього спробують себе у ролі фотомоделей. Запорізька художниця наголошує, основна мета проекту привернути увагу громадськості та навчити ук раїнців толерантного ставлення до людей з інвалідністю. Проект "Силь ні духом" реалізовуватиметься у два етапи, у червні фотосесія, на початку осені виставка кращих робіт. У ролі фотомоделей спробують себе як дорослі, так і діти. Крім того, є ідея залучити до проекту і тва рин з інвалідністю. У подальших планах проекту показ експозиції не лише у Запоріжжі, а й подорож робіт країною. Взяти участь у проекті вже виявили бажання чимало волонтерів стилістів, візажистів та фо тографів. У Запоріжжі стартував конкурс соціальних ініці атив "Ми це місто", який, за ідеєю його ініці аторів з комбінату "Запо ріжсталь", покликаний посприяти перетворенню нашого обласного центру на краще місто для лю дей в Україні. Він прохо дитиме уже вшосте. Участь у ньому може взяти кожен запоріжець. Минулого року були реалізовані понад 50 різних проектів. Серед них літня школа робототехніки, дитя чий планетарій, фестиваль консервації та інші. За 5 років дії програми вдалося реалізувати 157 ідей. Це благоустрій парків, будівництво ди тячих майданчиків, організація фестивалів, тренінги та волонтерські проекти. Цього року, зазначають організатори, сподіваються побачити ще більше заявок на участь. Свої проекти на розгляд експертної ради конкурсу можна подавати до 21 травня. Переможців оголосять напри кінці липня. Вони отримають кошти на реалізацію своїх ідей. ПАТ "Запоріжкокс" з унікальним для За порізького регіону виробництвом від значив день народ ження у колі трудо вого колективу з їх німи сім'ями та по важними гостями. Директор товариства, депутат Запорізької обласної ради Віталій Литовка у своєму вітальному зверненні до колективу заводу зауважив, що "Запоріжкокс" це велика дружна родина. Нам є чим пишатися: нам вдається забезпечувати рівень виробництва, ми постійно поліпшуємо умови праці та побуту наших працівників, ми даємо старт новим проектам це все заслуга колективу підприємства. Бажаю всім і присутнім, і тим, хто сьогодні на робочому місці, здо ров'я та щастя, миру та добра та дякую за ваш професіоналізм, витримку й відданість заводу, сказав Віталій Литовка. Для колективу підприємства влаштували сімейне свято з розвагами для дітей та дорослих, конкурсами, майстеркласами та шоупрограмою. У рамках декади екології, приуроче ної до місячника благоустрою Меліто поля, в дитячому садку №24 пройшла низка заходів, орга нізована Центром екологонатураліс тичної творчості уч нівської молоді. Ко жен день декади мав свою назву і напрямок. Поки було холодно, хлопці вивчали теорію в групах, а з настанням тепла перемістилися на вулицю, де прибирали сміття, висаджували квіти, облагороджували територію садка. Допомогу в цьому надали і батьки.

Люди, які нас Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, взяв участь у роботі I Міжнародної науковопрактичної конференція "Кримські татари: минуле і сучасність", яка пройшла на базі Меліто польського держпедуніверсітету. Захід прис вятили 25річчю регіонального комітету з повер нення кримських татар на історичну Батьківщину "Азат". Заглибившись в історію, він згадав 1944 рік, коли кримських татар депортували з рідної землі. Наприкінці 1960х був прийнятий указ, який нібито дозволив їм повертатися, але радість виявилася помилковою. Бо кримські татари так і не потрапили на півострів, залишившись у наближених до моря районах. Власне, саме так вони з'яви лися і в Мелітополі. І після анексії Криму Росією в 2014 році багато представників цього народу змушені були знову, як колись їхні предки, залишати батьківщину. Тому питання повернення на рідні землі стоїть перед представниками цього народу дуже гостро.

Події, що нас Чудовий подарунок воїнамзахисникам України, які перебувають на лікуванні у Запорізькому військовому госпіталі, підготували вихованці міської дитячої музичної школи №4 і волонтер Світлана Варава за підтримки корпорації "Кера міст". Пацієнти госпіталю тепло зустріли тріо юних флейтистів "Вінтаж" під керівництвом викладача музшколи Бориса Баклицького, юних вокалістів і виконавців на саксофоні, акорде оні, гітарі. Захід відбувся в рамках обласної благодійної акції "Великодній кошик солдату". Тож гості прибули до госпіталю не з порожніми ру ками привезли солодощі (цукерки і печиво), фрукти (яблука, банани, апельсини), які придбали на кошти корпорації "Кераміст". Смачненькі пироги та інші різноманітні духові смаколики власноруч випікала для хлопців волонтер Світлана Варава. Радник генерального директора корпорації "Кера міст" Олександр Карчевський передав госпіталю сердечні вітання від свого очільника відомого запорізького бізнесмена і мецената Дмитра Зусмановича. Він також розповів хлопцям про благо дійну діяльність корпорації "Кераміст" у галузі культури та мистецтв. На підтвердження запросив на благодійницьких засадах на вистави "Нового театру", яким опікується Дмитро Зусманович. Важливість таких акцій для якнайшвидшого одужання і соціалізації наших пацієнтів важко пере оцінити, відзначив заступник начальника госпіталю полковник Олександр Тяпкін. Ми щиро вдяч ні за тепле піклування і сердечну турботу і юним музикантам, і волонтерам, і меценатам, зокрема, Дмитру Марковичу Зусмановичу. Адже нашим хлопцям, які заради мирного неба над Україною не шкодують власного життя, вкрай потрібно знати, що їхні жертви не марні, їм вдячні і високо цінують їхній визначний внесок у незалежність нашої держави. На обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування "Спадщина" в обласному академіч ному музичнодраматичному театрі ім. В. Г. Мага ра фіналісти віком від 14 до 35 років змагалися у семи номінаціях: "Народна хореографія", "Сучасна хореографія", "Авторська пісня", "Українська на родна пісня", "Коли співають солдати", "Пісні, на роджені в АТО", "Класика патріотичної пісні". Кон курс, орієнтований на участь молоді, проводився з урахуванням категорії "Ліга дебютантів", "Ліга лауреатів". Цього року зональні відбіркові тури проводилися у Мелітополі, Токмаку, Пологах, Бердянську, Оріхові, смт Михайлівка та Запоріжжі. Загальна кількість молоді, що взяла участь у відбіркових турах, становила близько двох тисяч осіб. До фіналу конкурсу пройшли 28 танцюваль них, вокальних колективів та виконавців. Виступи фіналістів конкурсу вразили не тільки поважне журі, а й усіх глядачів яскравими хореографічними постановками та вокальною майстерністю. У Бердянську презентували нову книгу з невідомим твором відомого українського дитячого письменника, бердянського краєзнавця, археолога, талановитого педагога і журналіста Олексія Огульчанського. Повість "Степова принцеса" очікувала виходу в світ понад 30 років. Ідея її видання належить колективу Інформаційної групи "ПРО100" і приурочена до 106го дня народження її автора. На презентацію книги у Бердянському художньому музеї ім. Бродського зібра лися краєзнавці та літератори, дорослі, які виросли на його книжках, і діти, які і сьогодні з цікавіс тю читають Огульчанського. Нова книга друкувалася не для продажу. "Степова принцеса" стане по дарунком для читачів, набори книг будуть передані в усі міські та шкільні бібліотеки, а також біб ліотеки районів безкоштовно.


справи небайдужих

надихають Представниця Уповноважено го Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій об ласті Олена Де мєнєва провела пряму "гарячу лінію" з жителями області в облас ному контактному центрі при облдержадміністрації. Дзвінки наді йшли з м. Запоріжжя, Мелітопольського, Приморського та Більмацького районів. З усіх порушених питань респондентам були надані роз'яснення та консультації щодо захисту їхніх прав та інтересів.

Виставка фотографій "Сondensate" запо різького фотографа і скульптора Олексан дра Шкалікова в рамках весняного лендарт фестивалю "Хортиця" відкрилася в артгалереї "Barannik". Тут представлені роботи, які автор виконав на Хортиці і на території Полтавської облас ті, де є ідеальні умови для зимового лендарту. Олександр вважає, що кожен може спробувати свої сили в лендарт фестивалі візитній картці Запоріжжя, який відбудеться 2021 квітня на Великому Лугу (зупинка "Санаторій" Вели кий Луг"). І неважливо, хто ти професійний художник, любитель або просто турист.

захоплюють Активісти ГО "Волонтерський центр Запоріжжя" відвідали воїнів АТО, які несуть службу на лінії зіт кнення з окупантами ЛДНР в Ясинуватському районі, який межує з окупованим Донецьком (відстань між ними всього 25 км). За даними штабу АТО, ця тери торія перебуває під постійним вогнем загарбників. У волон терському кошику паски, яйця, домашня випічка та кон сервація, свіжі фрукти і овочі. Окремо варто сказати про дитячі малюнки. Завдяки розголосу в ЗМІ, вдалося додатко во зібрати гроші на придбання 10 літрів дизельного масла і дві спеціальні рації. Загальна вага "кошика" склала понад 600 кілограмів. Саме стільки "привітань" вмістилося в вантажний відсік волонтерського буса. На базі Костянтинівської дитячої музичної школи (директор Оксана Дмитрова) пройшов конкурс уч нів дитячих музичних шкіл Мелітопольського району по класу "народні та духові інструменти". Свою майстерність представили також учні, які вчаться во калу і хореографії, гри на музичному синтезаторі. У кон курсі взяли участь діти з Вознесенки, Костянтинівки, Мир ного, Семенівки і Терпіння. За підсумками творчих зма гань перемогу святкували хореографічний ансамбль "Веселі краплинки" (керівник Дар'я Олексенко), ан самбль гітаристів (керівник Євгенія Коржак), ансамбль бандуристів і інструментальний ансамбль (керів ник Олена Замкова). А також відзначилися вокалістка Костянтинівської дитячої музичної школи Анастасія Солярчіна (керівник Світлана Приймак), духовики Артем Зайдлер і Максим Давиденков (викладач Ілля Балдурський), Софія Барабаш з Вознесенської дитячої музичної школи (викладач Олена Балдурська). У Мелітополі пройшов тиждень кримськота тарської культури. У рамках акції свій 25річний ювілей відзначив Комітет з повернення кримських татар на історичну батьківщину "Азат". Одним з численних за ходів, приурочених до цих подій, стала молодіжна акція під назвою "АЗАТ означає вільний". Вона пройшла на університетській площі. Десятки мелітопольців сту дентів і просто небайдужих жителів міста перед філо логічним корпусом МДПУ розгорнули блакитний пра пор з тамгою з золотим гербом кримських татар. Після завершення флешмобу учасники акції вирушили до міського краєзнавчого музею, де в рамках тижня кримськотатарської історії та культури пройшли поетичні читання за книгою Олега Гончаренка "Криму тамований скрикÖ" Запоріжжі міські парки готують до весни. Комуналь ники їх прибирають, впорядковують малі архітектурні форми, фарбують лавочки, урни та інші конструкції, висаджують квіти. У парку Перемоги розбили 4 нові клумби. У парку Вознесе нівському буде багато квіткових фотозон. Виготовили арку, нав коло якої висадили 40 кущів троянд. Це наша ідея, яку вдалося реалізувати завдяки участі у проекті "Ми це місто". Підприємс тво виграло грант. Також на містку з'являться вазони з квітами. Розбиті 7 нових клумб, розповіла директор КП "Титан" Лариса Іщенко. Всього у двох парках будуть радувати розмаїттям барв і ароматом цвітіння більше 50 тис. тюльпанів і гіацинтів. Це білі, червоні, жовті, рожеві і інших відтінків квіти.

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

5

Ідеї, які нас окриляють Транспортного колапсу у Бер дянську намагатимуться уникну ти. Як повідомив міський голова Воло димир Чепурний, Середню гору, де ведеться реконструкція колектора, пла нують відкрити до 1 червня. Одразу ж після цього почнеться ремонт підйому на проспекті Східному (Пролетарському). Ремонт Східного проспекту стартує з нижньої частини міста, його почнуть проводити в районі горбатого моста. Потім просунуться далі. І до того часу, як дійдуть до підйому по проспекту і перекриють його для руху транспорту, Середню гору вже відкриють. Заводський район у Запоріжжі почав отримувати у міжопалю вальний період гарячу воду за рахунок "вторинного тепла" комбінату "Запоріжсталь". Нага даємо, цей проект з підігріву води реалізується поетапно. У 2017 році таким чином були забезпечені потреби споживачів Олександрівського, Вознесенівського районів, Південного мікро району, лівобережної частини Дніпровського району. А відтепер споживачів Заводського району. Роботи щодо Заводського району були розпочаті у грудні минулого року та завершилися нещодавно. Кошти на закупівлю матеріалів, близько п'яти мільйонів гривень, були виділені з міського бюджету. Самі робо ти були виконані власними силами концерну "Міські теплові мережі". Відзна чимо, з 2008 по 2017 рік концерн "Міські теплові мережі" заощадив близько 84 мільйонів кубічних метрів газу завдяки використанню "вторинного" тепла проммайданчика "Запоріжсталі". За інформацією концерну "Міські теплові ме режі", всього цього року централізоване гаряче водопостачання у міжопалю вальний період за рахунок "вторинного тепла" "Запоріжсталі" отримуватимуть 183720 споживачів, 536 об'єктів бюджетної сфери та 4586 об'єктів господарсь кої групи міста Запоріжжя. У Мелітополі напередодні Дня Перемоги волонтери молодіжного руху "Твій вибір" організовують чергову акцію зі збору кош тів для ветеранів Другої світової війни з району. Взяти участь у ній може кожен охочий. Щоб купити продукти для ветеранів, організатори акції просять відгукнутися спонсорів і просто не байдужих людей, які можуть перерахувати кошти або передати продукти. Крім того, щоб рознести продукти, квіти і приділити увагу літнім героям, необхідні волонтери. Готових до співпраці чекають у ГО "Твій вибір". З 16 квітня призначається щоденне курсування приміського поїзда № 6918/6917 у сполученні Сиваш Ге нічеськ замість Сиваш Новоолек сіївка. На станції Новоалексіївка поїзд о 07:1407:16, прибуття до Генічеська о 07:30. Одночасно приміський поїзд № 6920 призначається в сполученні Гені чеськ Мелітополь (замість Новоолексіївка Мелітополь). Відправлення зі станції Генічеськ о 07:50, Новоолексіївка о 08:0508:17, далі за чинним роз кладом. У Запорізькій області тривають масштабні перевірки об'єктів із масовим перебуванням людей що до виконання вимог пожежної без пеки. Перевіркам підлягають: торговель норозважальні центри, лікарні, школи та дитячі садки. Співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області під час перевірок особливу увагу приділяють забезпеченню безпеки людей, а саме наявності і технічному стану систем автоматичної пожежної сиг налізації та пожежогасіння, відповідності вимогам пожежної безпеки, шляхам евакуації, системам оповіщення та димовидалення. У Запорізькій області зап лановано перевірити понад 1300 об'єктів: 964 дошкільних та загальноосвітніх навчальних заклади, 83 заклади охорони здоров'я із стаціонарним лікуванням, 268 торговельних підприємств, культурновидовищних та закладів дозвілля. До проведення перевірок залучено весь інспекторський склад підрозділів ДСНС України у Запорізькій області.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


6

довкілля ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z ОЗИРНИСЬ Олександра ВОРОНЦОВА

День довкілля День навколишнього се редовища відзначається в Україні щорічно, у третю суботу квітня, з 1998 року згідно з Указом Президен та України "Про День дов кілля" № 855/98. У 2018 році Український День навколишнього середови ща (День довкілля) припа дає на 21 квітня. Цього дня громадські ор ганізації проводять захо ди, спрямовані на поліп шення стану навколиш нього середовища, очи щення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів, поши рення екологічних знань. Зокрема, звітів Всесвіт ньої організації охорони здоров'я про забруднення навколишнього середови ща. Результати дуже сум ні. Наприклад, у Каїрі по вітря дуже сильно забруд нене. Дихати "під відкри тим небом" там цілий день для організму, все одно що викурити пачку цига рок. Середньостатистичний автомобіль виробляє біль ше 0,5 кілограма відходів у вигляді газу менше, ніж

через кожні 35 кілометрів шляху. Всього чотирьох літрів машинного мастила досить, щоб було отруєно понад 4 мільйони літрів чистої питної води. Вироб ництво металу є джере лом 6% всієї емісії вугле кислого газу в атмосферу нашої планети. На пересилку спаму що річно витрачається 33 мільярди кВт/год електро енергії, що супроводжу ється викидом в атмосфе ру близько 17 мільйонів тонн вуглекислого газу (як три мільйони автомобілів). Такої кількості електро енергії достатньо для електропостачання 2,4 мільйона будинків. Спочатку свято Дня нав колишнього середовища було задумано для того, щоб відзначити Стокголь мську конференцію з дов кілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху. Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environ ment Network) Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом Дня довкілля. Його наслідує День Ма тінкиЗемлі, який ми від значаємо 22 квітня. Земля

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Який ваш особистий внесок у збереження довкілля? Олег Бурбовський, почесний громадянин м. Запоріжжя: Наша фотоспілка спільно із Запорізькою міськрадою щороку проводить конкурс виставку, присвячену довкіллю. Намагаємося фіксувати у власних світлинах болючі питання екології. Пропагуємо так би мовити екологічні знання серед містян. Леонід Гоєв, пенсіонер: На жаль, особисто я мало що можу зробити для довкілля. Хіба що не залишати сміття, якщо відпочиваю з родиною на природі, а ретельно зібрати і викинути у належне місце. Ірина Дорокупля, менеджер: Особисто я роблю так, якщо у вас є сміття, то кидайте його в урну. Якщо буваєте на Хортиці, то беріть з собою пакет і збирайте в нього все, не залишайте сміття на Хортиці, забирайте його з собою. Це найпростіший і найдієвіший засіб збереження довкілля. Олександр Потьомкін, пенсіонер: Особисто я ніколи не викидаю у смітник папір, паперовий непотріб, а також пластик. Все це я здаю в пункт прийому. Бажано, щоб так робили всі. Анатолій Шугайло, юрист: Намагаюсь розповсюджувати екологічні знання. Вважаю, що головна небезпека довкіллю не в побутових відходах, а саме в екологічній необізнаності суспільства. На жаль, ця необіз наність притаманна і тим хто має опікуватись екологічними питаннями на державному рівні. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

Люди, врятуймо наша годувальниця, наш спільний дім, в якому створені для нас абсо лютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насолод жуватися життям у всій його красі і різноманітнос ті. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно да рує свою любов. Незважа ючи навіть подекуди на абсолютно блюзнірське ставлення з нашого боку. Як любляча мати живить, одягає і виховує своїх не тямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо? Вже здавна в різних кра їнах світу це питання набу ло нагальної актуальності. Людство, нарешті, звер нувши увагу на свою пози цію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. Невже ми почали пере ростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. З'яви лися і прагнення.

День МатеріЗемлі Так, офіційно починаючи з 2010 року в наших ка лендарях на міжнародно му рівні з'явився знаковий

День Всесвітній день Ма теріЗемлі. У резолюції Ге неральної Асамблеї ООН № A/RES/63/278, яка була затверджена з цього при воду в 2009 році, відзнача лося, що термін "Матінка Земля" досить поширений у різних культурах і загаль ноприйнятий у більшості країн світу, він відображає чіткий взаємозв'язок між нами і нашою планетою. Дата святкування цього всесвітнього дня так само обрана не випадково: спо чатку його в США відзна чали як День дерев. США були однією з перших країн, що заснували екологіч ні свята на державному рівні, до того ж дерево часто символізує життя. Здоров'я і екологія нашої планети безпосередньо залежить від наявності на ній рослин. Не дивно, що в національних календарях багатьох країн світу при сутні подібні свята. Примі ром, добрі традиції лісо посадок були притаманні і нашому народу ще з до революційних часів. У но вій незалежній Україні по чинаючи з 1998 року в

День довкілля впроваджу вали акції "Дерево Жит тя". Польща відзначає "День лісопосадок" 10 жовтня. В африканських країнах, наприклад в Ал жирі, відзначають щорічно "День посадки дерев" 27 жовтня. Бельгія, Лесото, Португалія та Італія від значають подібне свято 21 березня, Німеччина 25 квітня, Ізраїль за єврейсь ким календарем у 15й день місяця Шват, Єгипет 15 січня, Іран свято озе ленення територій прово дить 5 березня, КНР 12 березня, ШріЛанка 15 жовтня, Японія свій "День зелені" відзначає 4 трав ня, Південна Корея 5 квітня, Філіппіни 25 чер вня, Намібія 8 жовтня, КостаРіка 15 червня, Камбоджа 1 червня, Ве несуела в останню неді лю травня, Бразилія 21 вересня, Уганда 24 бе резня, Центральноафри канська Республіка 22 липня, Нігер 3 серпня, Танзанія 1 січня, Малаві у другій понеділок грудня, Кенія 21 квітня, Мексика у другій четвер липня,

z ДЛЯ ДУШІ Мелітопольці впорядкували парк не за гамбургери і золоті прикраси Валерія ЮСТИНЮК

У парку культури і відпочинку ім. М. Горького в Мелітополі відбувся щоріч ний міжрегіональний проект ініціатив них городян "Том Сойєр фест", організо ваний міською волонтерською групою "Патріот". Спонсорами проекту виступи ли 23 міські організації. А для участі в проекті зареєструвалися 66 команд. Се ред них студентський комітет ТДАТУ, сту денти МДПУ, учні ЗОШ № 22, 11, 8, гімна зій № 10, 5, 19, НВК № 16, працівники Мелітопольського міського краєзнавчо го музею, централізованої бібліотечної системи, відділу культури, КП "Водока нал", представники Мелітопольського міського товариства інвалідів, група компаній "Мелітопольська черешня", мережа будівельних магазинів "Фунда мент", мережа салонів "Джакузі", Мелі топольські амбасадори та багато інших. Фестиваль об'єднав людей з різними по літичними поглядами і зовсім аполітичних, представників громадських об'єднань, ус танов і підприємств, навчальних закладів, людей різного віку і професій, сім'ї в повно му складі в їхньому бажанні зробити Мелі тополь кращим, затишнішим і прекрасні шим. Більше 1000 городян присвятили суботній день благоустрою міського парку, і, озбро ївшись граблями, фарбою і пензликами, вони з натхненням фарбували лавки для відпочинку, білили дерева, згрібали торіш

нє листя, виносили старі сухі гілки, приби рали сміття. За результатом заходу, ближче до обідньо го часу, кожна команда отримала подяку і традиційні для проекту магнітики. Головним же призом у цьому заході мали стати конвер ти з сертифікатами на прикраси з дорогоцін ного металу від мережі ювелірних магазинів "Золота бджілка" та "Не золото". Але вияви лося, що мелітопольці більше займалися благоустроєм парку, ніж пошуком бонусів. Конверт у листі знайшла тільки одна учасни ця, яка отримала сертифікат на 1 000 грн. Генеральний директор ювелірної компанії Дмитро Дешко прийняв рішення віддати два сертифікати, що залишилися, най молодшому та найстаршому учасникам "Том Сойєр Фест". Так сертифікати на 1000 грн отримали 2,5річна і 76річна учасниці. І, звичайно, на знак подяки за працю всі учасники проекту були запрошені на тради ційний фуршет, для якого організатори при готували тисячу гамбургерів, піцу і напої.


довкілля ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z БУДЬ У КУРСІ!

себе і Землю! Македонія цей День прово дить 12 березня. У День МатеріЗемлі ми приєднуємося до цієї між народної ініціативи і закли каємо всіх підтримати за гальнолюдські позитивні зусилля, які спрямовані на вирішення назрілих еколо гічних проблем. Що людина посіє те й пожне.

День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф А що саме ми можемо по жати, наочно показала Чорнобильська трагедія. Аварія на Чорнобильській АЕС стала одним з похму рих символів трагедії, до якої може призвести техно генна катастрофа. 26 квітня відзначається Міжнарод ний день пам'яті жертв ра діаційних аварій і катас троф. Нагадаємо, що вночі 26 квітня 1986 року о 1:23 на АЕС стався вибух. Будівля четвертого енергоблока, покрівля машинного залу частково обвалилися. У різ них приміщеннях і на даху виникло понад 30 вогнищ пожежі. У результаті аварії

стався викид у навколишнє середовище до 380 мі льйонів кюрі радіоактивних речовин, зокрема ізотопів урану, плутонію, йоду131, цезію134, цезію137, стронцію90. Ця катастрофічна аварія трапилася під час планово го відключення реактора, що тривало всього 20 се кунд. Її результатом стало згубне радіоактивне зара ження в радіусі 30 кіломет рів. Всього в атмосферу бу ло викинуто близько 520 не безпечних радіонуклідів. Загальна площа радіацій ного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях, радіаційному забрудненню піддалися і регіони РРФСР з територією майже 60 тисяч квадратних кілометрів і з населенням 2,6 мільйона осіб. Також були забруднені 46,5 тисячі квадратних кіло метрів території Білорусії, де проживало до 20 відсот ків населення цієї країни. Загальна кількість тільки ліквідаторів цієї аварії (включаючи наступні роки) склала близько 600 тис. осіб. У 2003 році Генеральна

Асамблея ООН у резолюції A/RES/71/125 проголосила Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катас трофу, який відзначається 26 квітня. Чорнобильська атомна електростанція, скорочено ЧАЕС вже зупинена атом на електростанція, яка роз ташована в двох кілометрах від міста Прип'яті, що в Ки ївській області. Вона фак тично діяла з 1977 по 2000 рік. За Міжнародною шкалою ядерних подій Чорнобиль ська аварія оцінюється за максимальним 7 рівнем і характеризується як "важкі наслідки для здоров'я лю дини та для навколишнього середовища". Трагедія забрала життя тисяч лю дей, стала причиною ба гатьох, в основному онко логічних захворювань, при несла величезний збиток для навколишнього сере довища і як наслідок впли нула навіть на хід історії. Жахливі наслідки цієї траге дії відчуваються досі. У листопаді 2016 над чет вертим енергоблоком ЧАЕС почали встановлювати новий саркофаг.

Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності Мінприроди пропонує збільшити у кілька десятків разів штрафи за самовільне випалювання рослинності. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Він нагадав, що зараз розмір штрафу за подібне порушення становить від 170 до 340 гривень. "Навряд чи це серйозно може лякати паліїв торішньої трави. Мінприроди пропонує суттєво підвищити штрафи. Законопроект щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності вже передано на погодження до Мін'юсту", повідомив Міністр. Зокрема, пропонуються штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у розмірі від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). За ці ж дії тільки в межах території та об'єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ), у зоні відчуження розмір штрафів може досягати понад 12 тис. грн (від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а для юридичних і посадових осіб понад 20 тис. грн (від 1200 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) "Маю надію, що наші пропозиції будуть підтримані і це приведе до тями недбайливих господарників, які переконані, що спалюючи суху траву, вони допомагають довкіллю швидше очиститися. Мовчу вже про інші можливі катастрофічні наслідки від цих підпалів", підкреслив Міністр. Нагадаємо, восени Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав громадян компостувати, а не спалювати опале листя і стерню.

z АКТУАЛЬНО

Території без сміття. Громади вимагають законів Анастасія ФЕДОРИШИН Кожен з нас щороку ство рює близько 330 кг сміття. Щоб порахувати весь об'єм сміття населеного пункту, де ви живете, просто пе ремножте кількість жителів на ці кілограми, і отримаєте вражаючі цифри! І це тільки побутові відходи життєді яльності людини. А додайте промислові відходи і отри маєте трагічне полотно вщент засмічених терито рій. За рік на полігони і не офіційні звалища вивозять по 11 млн тонн побутових відходів. Загальна площа звалищ становить майже 5% території країни, що по рівняно з розмірами серед ньостатистичної області. При цьому в Україні є тільки один сміттєспалювальний завод київська "Енергія". У Запоріжжі наміри побудува ти такий завод були неодно разово. Але вони опинилися в тому ж місці, де лежить важке "сизифове" каміння. Ситуацію не можуть змінити й на тих територіях, де утво рені нові об'єднані територі альні громади. Всі наміри голів громад та комуналь них служб розбиваються

7

вщент на тлі відсутнього за конодавчого поля. Хоча з 1 січня 2018 року набу ла чинності законодавча норма про заборону захоронення не перероблених побутових від ходів, яка зобов'язала місцеву владу переробляти всі відходи і забезпечити захоронення ли ше переробленого сміття, але до цього часу не створено жод них законодавчих механізмів для реалізації цієї норми! Але ж проблема перероблення та утилізації сміття нині вкрай бо люча практично для всіх укра їнських міст та селищ. Тому "сміттєве" питання важливо вирішувати системно та швид ко. Асоціація міст України вва жає, що найближчим часом конче необхідно ухвалити за конопроекти, які дозволять створити комплексну систему поводження з побутовими від ходами в країні. АМУ підтримує ухвалення па кета екологічних законопроек тів, що забезпечать комплек сну реформу поводження з ТПВ в Україні № 4835д, №4836, №4837, №6602. Ці законодавчі ініціативи створять організаційні і фінан сові передумови для станов

лення цивілізованої системи поводження з побутовими від ходами, стимулюватимуть розвиток галузі та нададуть повноваження органам місце вого самоврядування для ор ганізації перероблення та ути лізації побутових відходів. Виконавчий директор Запо різького регіонального відді лення АМУ Ігор Бірюков наго лошує: За бажання налагодити сис тему управління відходами в Україні можна. Та ж Польща впоралася всього за три роки. Тому Асоціація міст України звернулася до Верховної Ради України з проханням підтрима ти прийняття цих важливих за конопроектів. Словом, запорізькі громади неодноразово зверталися до народних депутатів, які пред ставляють інтереси нашої об ласті у Верховній Раді з вимо гою негайно вирішити "сміттє ве" питання, бо наші території стрімко перетворюються на захаращені пластиком "пре рїї". Чи почує Рада своїх вибор ців? Сміттєве питання чіткий індикатор уваги законодавців до голосу народу.

z АКЦІЯ #ВідродиХортицю єднає запоріжців У Запоріжжі, на острові Хортиця, в рамках проекту #ВідродиХортицю пройшла молодіжна толока. Найак тивніша молодь України зібралася разом, аби прибрати заповідну тери торію. Після кількагодинних приби рань усі пакети для сміття вщент за повнені. На черзі етап сортування. З цим активістам допоможуть пред ставники екологічного проекту "Кольорові відра". Зібране доправили на склад. Там волонтери іще раз все відсортують і відправлять на пере робку. Нинішній захід не остання ініціатива активістів. Наступний крок висадка зе лених насаджень на територіях облас ного центру.


8

метастази минулого ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z ДЗВІНОК У РЕДАКЦІЮ

Невмируща Радгоспна, або Три роки потому Недавно директор Українського інститу ту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про завершення декомуні зації. Та чи так усе гладко, як уявляється з Києва? Тільки в Запоріжжі пе рейменували понад сто вулиць і три райони. Од ним повернули історичні назви: вулиця Чекістів знову стала Троїцькою, Анголенка Базарною, Свердлова Покровсь кою, Ілліча Благові щенською. Інші отрима ли просто благозвучні назви: Мануїльського те пер Зорепадна, Будьон ного Світла, Баумана Річкова, Дроб'язка Ма линова… А вулиця імені більшовика Бабушкіна поетично зветься вули цею Мальв. Але найбільше нових назв пов'язані з історією України та Запорізького краю. Зокрема, вулицю Котовського перей менували на Чумацький шлях. Вулиця Третьої П'ятирічки тепер носить ім'я народного артиста України Богдана Ступки. Проспект Радянський у

Хортицькому районі наз вали на честь будівель ника запорізьких мостів через Дніпро інженера Бориса Преображенсь кого… Не так давно місцеві ра ди дали нові назви ще 20 вулицям і провулкам. Наприклад, у селі Ново миколаївка Мелітополь ського району вулицю Олександра Островсь кого перейменували на честь першого космо навта незалежної Укра їни Леоніда Каденюка. У Гнаровському Вільнянсь кого району вулиця Ко мунарівська стала Со лов'їною. У Гусарці Біль мацького району колиш ня Пролетарська (хто тільки вигадав для неї та ку "дуже сільську" наз ву?) тепер оптимістично зветься Щасливою. Проте процес декому нізації в нашій області ще не завершився. Він триватиме до початку літа, повідомив Депар тамент інформаційної діяльності та комуніка цій з громадськістю ОДА. З новими назвами визначаються в Оріхові, Біленькому, Балабино му, Кушугумі, Малокате

ринівці… У процесі де комунізації в нашій об ласті можна буде по ста вити крапку, коли будуть перейменовані ще 26 вулиць у 15 населених пунктах. Принаймні, так вважає місцева влада. Але засумніватися в цьому нас змусив дзві нок в редакцію нашого читача, запоріжця Сер гія Іваненка. Мало просто перей менувати вулиці треба, щоб ці назви увійшли в побут. Приміром, колиш ній проспект Леніна у За поріжжі назвали Собор ним. Дуже влучно! По перше, Соборною була центральна вулиця ста рого Олександрівська, що є частиною проспек ту. Подруге, собор не тільки культова споруда, а ще й знак єдності та со борності. Більшість запоріжців швидко звикли до но вої назви центрального проспекту. Ще б пак! Її усюди чуєш, її бачиш на всіх табличках і в багатьох адресах… Але щодо решти вулиць не так усе просто. Ось що розповів нам Сергій ІВАНЕНКО:

z У ТЕМУ Табличка з "подвійним дном" Ця вулиця в старій частині Запо ріжжя з 1952 року називалася на честь сумнозвісного сподвижни ка Леніна чекіста Фелікса Дзер жинського. Під час декомунізації їй повернули історичну назву, яку вона отримала ще в ХІХ столітті, Олександрівська. Сайт "Forpost", що вмістив фото, вочевидь, вважає табличку не давно повішеною. Знімок супроводили підписом: "Цинічна деко мунізація в Запоріжжі. Мешканці Олександрівського району до кінця не можуть зрозуміти, на якій саме вулиці вони живуть". Насправді табличку з назвою вулиці повісили давно, коли про де комунізацію ще взагалі не йшлося. Добилися цього ентузіасти, не байдужі до історії Запоріжжя. На той час повернення історичної назви було неабияким досягненням. А тепер напис вводить в ома ну. Табличку не замінили, як і десятки тисяч табличок на інших ву лицях міста. З економії? З недбалості? А, може, правий "Forpost", називаючи подібну декомунізацію "цинічною"?

 Хочу поставити питан ня руба перед обласною та міською радою: чи на лежним чином у нас про ходить декомунізація й увічнюється пам'ять ге роїв? Візьміть колишню ву лицю Шушенську в Дніп ровському районі. Тепер вона називається Героїв 37го батальйону. Цей батальйон сформували у серпні 2014 року. Тоді 90 зі 115 його військовослужбовців бу ли учасниками "Само оборони Запорізької об ласті". Донецький аеро порт, Дебальцеве, Марі уполь, Широкине такий бойовий шлях вони пройшли. Дехто з бійців загинув. І що?! На будин ках лишаються написи "Шушенська"… Я розумію: немає коштів на нові таб лички одразу в цілому місті. Але декомуніза ція (а отже перей менування) триває три ро ки. Потроху можна щось робити. Нехай на хатах ба бусь буде собі "Шушенсь ка". Але на будівлях, де розташований Запорізь кий районний сектор Уп равління Держаної мігра ційної служби Укра

їни (буд.12Б), Запорізь кий районний відділ по ліції (буд.14), відділення Ощадбанку (буд.17), цех з ремонту обладнання ПАТ "Запоріжжяобленер го" (буд.38), давно варто повісити правильні таб лички. А якщо зовсім не має коштів крупно від друкувати назву вулиці на папері й у файлі прилі пити до стіни. Хоча б на державних установах! Та все це стосується не тільки вулиці 37го ба тальйону, а більшості пе рейменованих вулиць Запоріжжя. Інший прик лад: Радгоспна у Кому нарському районі тепер носить ім'я Олександра Говорухи. Наш 20річний земляк, артилерист 55ї бригади у лютому 2015го загинув під Дебальце вим. Але на будинках ли шаються таблички "Рад госпна". Повісте "Вулиця Олександра Говорухи" бодай на супермаркеті "АТБ"! Оце і буде увічнен ня пам'яті героя та справ жня декомунізація. Нев же у міста або у власників маркета на одну табличку немає грошей? Чи, може, бажання?!

на, 7. З одного її боку над сучасними "європейськими" дверима красується значок Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді "ВЛКСМ", з іншого піонерський значок із традиційним: "Завжди готовий!" (так діти мали відповідати на заклик "Піонер, до боротьби за справу Комуністичної партії Радянського Союзу будь готовий!"). Навіть на фотографії школи, що вміщена на сайті інформаційної системи управління освітою zp.isuo.org, добре видно один із комуністичних символів. Мабуть, ці барельєфи нагадують молодість ди ректору школи Віктору Івановичу Шапці, який ко лись працював в Орджо нікідзевському райкомі комсомолу. Цікаво, чи поділяють ностальгію по минулому понад 250 уч нів школи та їхні батьки?

"Завжди готовий!" Хто б міг подумати, що комуністичні символи збереглися в За поріжжі навіть на… школі! На цих знімках Запорізька загаль ноосвітня школа №58, розташована за адресою: вулиця Поточ Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Багатьом Овнам протягом тижня до E ведеться вирішувати фінансові питання те ма грошей стане чи не найголовнішою. Сприймайте ці труднощі як стимул для руху вперед, більше сил віддавайте роботі можлива перспектива для кар'єрного росту. Більше займайтесь особистими справами. Ви можете якоюсь мірі змінити свою до лю. Але з четверга вам варто стримати ініціативу, зробити перепочинок і займатися здебільшого по точними справами, не розпочинаючи чогось нового. ТЕЛЕЦЬ. Планети схиляють вас до накопи чення матеріальних цінностей і різних запа сів. Тому можливі великі витрати на задоволення ва ших запитів. Перша половина тижня сприятлива для придбання прикрас, предметів інтер'єру, освітлю вальних приладів, дзеркал і творів мистецтва, також усіх речей тривалого користування, предметів для колекцій. У другій половині тижня краще нічого сер йозного не купувати. Зосередьтеся на навчанні, роз ширенні кругозору. Можливі розбіжності в подружніх стосунках через деякі ваші слова і вчинки не витра чайте сили на порожні суперечки. БЛИЗНЮКИ. Близнюкам, можливо, доведеть ся долати труднощі, зокрема, в професійній діяльності та повсякденних обов'язках. Потреба ро бити все якісно вимагає високої самовіддачі й вели ких витрат енергії. Однак зараз ваш енергетичний потенціал не на висоті. Саме тому інтенсивна й нап ружена праця може призвести до погіршення само почуття. Основна рекомендація: бережіть здоров'я і намагайтеся рівномірно розподіляти фізичні та інте лектуальні навантаження. РАК. Цього тижня для вас найактуальніші питання, пов'язані із сім'єю, дітьми, житлом, побутом. Для творчих людей це час завершення од ного проекту й дозрівання нової ідеї. Тільки не слід нічого починати в другій половині тижня. У цей час краще звертатися до незакінчених раніше справ або продовжувати розпочате. У людей несімейних мож ливі романтичні стосунки, а в другій половині тижня зустрічі зі старими приятелями, друзями дитинства. ЛЕВ. Матеріальне становище багато в чому залежить від вашої працьовитості й праце здатності. Доведеться проявляти більше винахідли вості, щоб працювати більш ефективно. Краще скла деться ситуація у творчих людей, які люблять свою роботу. Успіх можливий в рекламі, організації всіля ких шоу, у професіях, пов'язаних із виготовленням і продажем одягу, прикрас, доглядом за дітьми. У другій половині тижня гальмування та затягування у справах можуть позначитись і на доходах. ДІВА. У багатьох Дів цього тижня можливі вельми непрості контакти з оточуючими. Дех то все більше дратуватиме. Сміливо викреслюйте не потрібні вам контакти із записної книжки й звільняйте місце для нових людей. У цей період може посилити ся потреба в творчому самовираженні. Джерелом радості стане не тільки особиста творчість, а й спіл кування з дітьми. Сімейним представникам бажано більше часу проводити з дитиною. Тиждень сприят ливий для зміцнення імунітету, переходу на більш здоровий спосіб життя і більш корисне харчування. ТЕРЕЗИ. У цей період дуже важливо зберіга ти об'єктивність як в оцінці інших людей і по дій, так і в оцінці власних здібностей і можливостей.

F

G

H

I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

Ваша самостійність і самодостатність у цей час не велика, ви потребуєте підтримки на всіх рівнях. Точ ніше, вам доведеться визначитися, на чиєму боці ви будете й проти кого. У цей період можлива участь у колективних конфліктах, суперечках або навіть у су дових розглядах. У вихідні бажано відправитись у фітнесклуб або поплавати в басейні. Використовуй те цей час для зміцнення здоров'я, проведення ліку вальнооздоровчих процедур. СКОРПІОН. Ваші грошові успіхи залежать не тільки від вас, а й від конструктивної взаємо дії з близькими людьми, особливо з чоловіком (дру жиною) щодо заробітків і розподілу сімейного бюд жету. В іншому випадку не виключені розбіжності, що призведуть до проблем не лише особистих, а й матеріальних. У другій половині тижня небажані від рядження, далекі й довгострокові поїздки на заробіт ки, краще нічого не міняти в цей час. СТРІЛЕЦЬ. Стрільцям зірки радять зосере дитися на поточних справах і не відволікатися на інші. Вас очікує успіх у вирішенні матеріальних проблем. Це час зростання доходів й отримання за доволення від купівлі речей. Однак у всьому слід зна ти міру. Не віддавайте занадто багато сил роботі, чергуйте її з відпочинком. Ваше самопочуття може погіршитися, якщо ви візьмете непосильне для себе навантаження. Це несприятливий час для відвіду вання сауни та загартовування. Вихідні краще про вести в колі рідних і близьких людей. Також це гар ний час для роботи на дачі. КОЗЕРІГ. Козерогам зірки надають повну свободу дій, але за однієї умови: вони повин ні бути готові повністю брати на себе відповідаль ність і не піддаватися зовнішньому впливу. Зараз ви володієте величезним запасом сил і потенціалом. Самостійно ведіть всі справи. Ви будете здивовані, побачивши, як багато вам вдалося зробити. Можли ва криза в особистому житті: любовні стосунки мо жуть бути на грані розриву все залежить лише від вас і вашого бажання їх зберегти. ВОДОЛІЙ. Водолії будуть увесь тиждень за вантажені домашніми справами. Якщо ви при цьому ще й працюєте, буде дуже важко. На ваші матеріальні справи сильно впливають зовнішні об ставини та інші люди. Це можуть бути роботодавці або покровителі, спонсори або друзі, які захочуть або, навпаки, не захочуть допомогти вам у бізнесі або кар'єрі. Можливий успіх у галузях, близьких до мистецтва й краси, завдяки людям, які зроблять вам рекламу. У другій половині тижня затримки, переш коди в справах можуть призвести до погіршення ма теріального становища. Зростає напруженість у ро динних стосунках, особливо якщо ви живете разом із батьками. Постарайтеся дистанціюватися від кон фліктних ситуацій. РИБИ. Рибам цього тижня доведеться багато й інтенсивно спілкуватися з людьми, з деякими для вирішення своїх проблем. Це не найкращий час для підготовки до далеких поїздок, оформлення до кументів, врегулювання юридичних питань. Запла новані на цьому тижні знайомства й любовні поба чення можуть не відбутися через незалежні від вас причини. Лише у вихідні поїздки й зустрічі пройдуть успішно. Також це вдалий час для дружнього спілку вання.

L

M

N

O

та. Скористайтеся порадами 20 квітня. 23.04. Восьма (до 12.09), дев'ята місячна до ба. Зростаючий Місяць у Леві (перша чверть о 0.45). День плода. Неродючий день не слід сіяти, садити чи пересаджувати садовогородні культури. Зай міться боротьбою з хворобами та шкідниками рос лин, внесенням мінеральних та органічних добрив, підготовкою грядок до садіння чи сівби. Сприятливий час для сівби соняшнику. 24.04. Дев'ята (до 13.23), десята місячна доба. Зростаючий Місяць у Леві, із 23.41 у Діві. День пло да. Скористайтеся порадами 23 квітня. 25.04. Десята (до 14.38), 11та місячна доба. Зростаючий Місяць у Діві. День кореня. Не слід сад жати й пересаджувати овочеві культури, фруктові де рева, сіяти культури на насіння. Займіться розпушу ванням ґрунту, культивацією, підгортанням, мульчу ванням пристовбурних кругів дерев, обприскуван ням. Сприятливий час для садіння й пересаджування кімнатних рослин і сівби на розсаду овочевих культур і квітів. 26.04. 11та (до 15.52), 12та місячна доба. Зростаючий Місяць у Діві. День кореня. Скористай теся порадами 25 квітня.

ПОГОДА Четвер 19 квітня

П’ятниця 20 квітня

Субота 21 квітня

Неділя 22 квітня

Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 19 ПО 26 КВІТНЯ

19.04. Четверта (до 8.17), п'ята місячна доба. Зростаючий Місяць у Близнюках. День квітки спри ятливий для садіння й сівби цибуліпорею, латуку, фенхеля, полуниці, кропу й петрушки. Посійте квасо лю, сочевицю, квіти. 20.04. П'ята (до 9.02), шоста місячна доба. Зростаючий Місяць у Близнюках (день квітки), з 17.27 у Раку (день листа). Ідеальний час практично для всіх овочевих культур: томатів, капусти, огірків, перцю, баштанних, квасолі, патисонів, баклажанів, кабачків та декоративних культур. Займіться сівбою, садінням і пересаджуванням кавунів, дині, гарбуза, капусти, ку курудзи, крессалату, цибуліпорею, латуку, огірків, солодкого перцю, помідорів, сої, баклажанів, кабач ків, артишоку, спаржі , патисонів, гороху, квасолі, бо бів, базиліку, меліси, кмину, цикорію, розмарину, майорану, м'яти, коріандру. Посадіть кущі (аґрус, об ліпиху, калину, смородину, малину, шипшину). Посій те й пересадіть квіти, удобріть і полийте ґрунт. 21.04. Шоста (до 9.56), сьома місячна доба. Зростаючий Місяць у Раку. День листа. Скористай теся порадами 20 квітня. 22.04. Сьома (до 10.59), восьма місячна доба. Зростаючий Місяць у Раку, із 20.10 у Леві. День лис

Дорогі наші друзіпередплатники!

Понеділок 23 квітня

Вівторок 24 квітня

Середа 25 квітня

Четвер 26 квітня

П’ятниця 27 квітня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у при годі як добрий порадник і захисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівко вий розрахунок, а також у листонош за "Каталогом міс цевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отриму вати неупереджену інформацію про актуальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. У зв'язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підвищити передплатні тарифи на нашу газету. Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме: Індекс 21707 35, 50 грн (на місяць) Індекс 21708 (пільговий) 30,50 грн (на місяць) Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

23 квітня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.10 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 0.00 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/ц “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 1.10, 3.50 Погода 11.00 Д/ц “Гордість світу” 12.00 Д/ц “Смачні історії” 13.10, 14.30 :Радіо День 13.55 Перша шпальта 15.20 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00 Розсекречена історія 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15, 1.15 Війна і мир 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.10 Д/с “Земні катаклізми” 1.55 ТАКАШОТАМ 2.05 Д/ц “Смаки культур” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 12.40, 13.55, 15.20 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15, 21.15 Т/с “Кохана вчителька” 22.15 “Гроші 2018” 23.35, 0.25 “Голос країни 8” 4.40 “Українські сенсації”

ІНТЕР 5.45 “Мультфільм” 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00 Х/ф “Танго кохання” 12.00 “Новини” 12.25 Х/ф “Попелюшка “80” 16.10 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 3.50 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 4.35 “Подробиці” 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 0.25 Х/ф “Як же бути серцю” 2.25 “Орел і Решка. Шопінг” 5.15 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 Профілактика 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Податки і бізнес” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.00 “Я люблю англійську” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 22.10 Т/с “Пані покоївка” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.10, 9.00 “Казка Домовуші” 5.30, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews” 9.25 “Податковий вісник” 9.30 “Матеріали для життя” 9.40 “Дзвони православ’я” 10.10 “Домобуд” 10.40 “Хроніка подій” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.15 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Приховані королівства” 18.10 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.30 Х/ф “Месник” 1.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Ранок: Запоріжжя” 9.00 “Енеїда” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40 “Рефрен” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 17.35, 19.50 Документальний фільм 17.10 Д/ф “В Україні” 18.30 “Кулінарка” 19.20 “Тема дня”

ICTV 5.00 Служба розшуку дітей 5.05, 4.50 Т/с “Відділ 44” 5.50, 19.20 Надзвичайні новини 6.40 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.05, 13.20 Секретний фронт. Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День 14.20, 16.20 Х/ф “Інтереси держави” 16.45 Х/ф “Термінатор 3: Повстання машин” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.20 Т/с “Пес3” 22.30 Свобода слова 0.40 Х/ф “Лічені секунди” 2.10 Небачене Євробачення 2.25 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.15 Скарб нації 4.25 Еврика! 4.30 Факти

СТБ 6.20, 15.55 “Все буде добре!” 7.50 “Все буде смачно!” 8.50 “Світами за скарбами” 11.15 Х/ф “Знак долі” 13.30 “Битва екстрасенсів 18” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.25 Зона ночі 4.10 Абзац 5.59, 7.19 Kids Time 6.00 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 7.20 Т/с “Бібліотекарі” 11.40 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив з розшуку домашніх тварин” 13.10 Х/ф “Ейс Вентура: Поклик природи” 15.00 Х/ф “Син Маски” 17.00 Х/ф “Пікселі” 19.00 Ревізор. Крамниці 21.00 Таємний агент 22.10 Таємний агент. Постшоу 0.00 Х/ф “Мільйонер мимоволі” 2.00 Небачене Євробачення 2.20 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.00 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Доглядальниця” 23.30 Х/ф “Напад на 13 ту дільницю” 1.40 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.05, 9.00, 12.15 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 12.00 Тиждень cпорт 8.10, 18.20 Наші традиції 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Паралельний світ 10.30 Сторінки світової історії 12.20 Прихована реальність 13.10 Правда життя 14.10, 0.50 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивовижні тварини

18.10, 20.40, 22.40, 0.40 Погода спорт 18.40 Моя правда 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30, 0.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 1.40 Містична Україна 3.20 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона та телевізор” 10.15 Х/ф “Сім хвилин” 11.50, 19.25, 20.25 Т/с “Опер за викликом2” 14.45 Х/ф “Кікбоксер” 16.30 Х/ф “Кікбоксер2: Дорога назад” 18.15 “Спецкор” 18.50 “ДЖЕДАІ” 21.30, 23.05 Т/с “Кістки10” 0.50 Х/ф “Агент” 2.20 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 3.10 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 11.55, 12.25, 15.25, 18.25 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 8.15 Про військо 8.50 Клуб LIFE 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 10.55, 16.55, 23.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.15 Акцент 23.35 Агрокраїна 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Цікаво.com 9.30, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.20 Дикі острови 11.20 Там, де нас нема 12.20 Прихована реальність 14.10, 0.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ) 35,50 грн (на місяць) індекс 21708 ) 30,50 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp)pravda.info 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.20 Повітряні воїни 1.40 Містична Україна 3.20 Брама часу

Z 05.55 Погода 06.00 Євромакс 06.30 Життя в цифрі 06.45 Мультфільм 06.50 Погода 06.55 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 10.00 ТОП Територія освітніх перспектив 10.15 Жива природа 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Мисливці за нацистами 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 У фокусі Європа 17.45 Запитання депутату 18.00 МФК «Металург» СК «Каховка». Пряма трансляція 18.50 Новини 19.05 МФК «Металург» СК «Каховка». Пряма трансляція 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Найчарівніша та найпривабливіша” 9.30 “Академія сміху” 10.15 “Зіркове життя” 11.05, 0.15 “Моя правда” 12.00 Х/ф “Казка про жінку та чоловікова” 13.35 Х/ф “Командос” 15.20 Х/ф “Вершник без голови”

17.15 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Подорож буде приємною” 1.10 “Позаочі” 2.05 Х/ф “Ваня” 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

15.40, 19.40, 0.30, 3.05, 4.45 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.20, 3.50 Геній: Пікассо 18.50 Останні таємниці Третього рейху 22.50 Mарс 23.40 Паранормальне 2.15 Суперзброя Гітлера 5.35 Наукові дурниці

К 1

VIASAT HISTORY

6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45 “Орел і Решка. На краю світу” 12.35 “Орел і Решка. Невидане” 14.30, 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження ” 18.10 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не Вірю” 23.00 Х/ф “Прикинься моїм чоловіком” 0.50 Х/ф “Побачення наосліп” 2.30 “Нічне життя”

8.40, 22.55 “Полювання за скарбами нацистів” 9.40 “Змова” 10.30, 15.20, 18.15, 0.40, 5.15 “Заборонена історія” 11.20, 12.25 “Генії стародавнього світу” 13.30, 14.25 “Війна асів” 16.10, 1.30, 2.50 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.30, 3.45, 4.30, 7.25 “Музейні таємниці” 19.05 “Таємниці царствених убивств” 19.55 “Історія Єгипту” 21.00, 6.00 “Розбійники, пірати та бандити” 22.00 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 23.45 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 2.00 “Тіні середньовіччя” 3.20, 7.00 “Неймовірні винаходи”

EUROSPORT 3.15, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Другий день 4.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Перша гонка 4.30, 1.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Друга гонка 5.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 8й тур. “Сіетл Саундерс” “Міннесота Юнайтед” 6.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 6й етап 9.35 Тележурнал “Зверхчемпіони” 10.00 Легка атлетика. Марафон. Лондон 11.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. Огляд 12.00, 16.30, 21.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Третій день 15.00, 19.30 Велоспорт. Льєж Бастонь Льєж 20.30 Тележурнал “Дух вітрильного спорту” 0.35 Велоспорт. Класика. Огляд 1.30 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.50 Найскладніший у світі ремонт 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 21.15 Авто SOS 9.15 Скануючи час 10.05 Дива інженерії 10.55 Золото Юкону 12.30 Антарктика 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 14.50 Наймасштабніший у світі ремонт

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Чарівник Смарагдового міста” 4.05, 10.05 М/ф “Про джмелів і королів” 4.15, 10.15 М/ф “Про щеня” 4.30, 10.30 М/ф “Скарби затонулих кораблів” 4.45, 10.45 М/ф “Солдат і рис” 5.00, 11.00 М/ф “Справа №” 5.15, 11.15 М/ф “Муха Цокотуха” 5.30, 11.30 М/ф “Без цього не можна” 5.40, 11.40 М/ф “Велика естафета” 5.50, 11.50 М/ф “Боцман і папуга” 6.00, 12.00 Х/ф “Златовласка” 7.30, 13.30 М/ф “Тільки не зараз” 8.05, 14.05 М/ф “Три товстуни” 8.40, 14.40 М/ф “Як козлик землю тримав” 8.50, 14.50 М/ф “Як ми весну робили” 15.00 Х/ф “Королівська обіцянка” 16.30 М/ф “Куди летиш, Вітаре?” 16.50 М/ф “Хлопчик як хлопчик” 17.00 М/ф “Мишеня Пік” 17.15 М/ф “Бездомні домовики” 17.30 М/ф “Вогонь” 17.45 М/ф “Весела карусель” 18.00 Х/ф “Солоний принц” 19.30 М/ф “Пастка для кішок”


телепрограма ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.10 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 0.00 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/ц “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 2.00, 3.50 Погода 11.00 Д/ц “Гордість світу” 12.00 Д/ц “Смачні історії” 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 Складна розмова 15.20 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00 Світло 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Д/ф “Війна на нульовому кілометрі” 20.25 Наші гроші 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.10 Д/с “Земні катаклізми” 1.10 Розсекречена історія 2.05 Д/ц “Смаки культур” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 12.40, 13.55, 15.20 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15, 21.15 Т/с “Кохана вчителька” 22.15 “Поверніть мені красу3” 23.40, 0.25, 2.00 Х/ф “Рубі Спаркс”

ІНТЕР 5.45 “Мультфільм” 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.00 “Новини” 13.00 Х/ф “Дайте книгу скарг” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 3.45 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 4.30 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Як же бути серцю. Продовження” 2.20 “Орел і Решка. Шопінг” 5.10 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Антиномія” 9.40 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт”

12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хітпарад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Мотор” комбінація успіху” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.25 “Тижденьспорт” 10.40 “Донбас сьогодні” 11.10 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 11.15 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.30 Х/ф “Заполучити дівчину” 0.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Ранок: Запоріжжя” 9.00 Документальний фільм 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 “Нотатки на глобусі” 16.10, 19.50 “Незвідані шляхи” 17.10 “Краєзнавча подорож” 17.35 Документальні фільми

ICTV 5.40, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Більше ніж правда 11.00, 17.35, 21.20 Т/с “Пес3” 12.00, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 16.40, 22.25 Т/с “Копи на роботі” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 23.30 Х/ф “Інтереси держави”

1.20 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.10, 15.55 “Все буде добре!” 7.45 “Все буде смачно!” 8.45 “Все буде смачно!” 9.50 “МастерШеф7” 13.20 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55 “Слідство ведуть екстрасенси” 22.45 “Давай поговоримо про секс” 0.40 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.00 Абзац 5.59, 7.49 Kids Time 6.00 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 7.50 Т/с “Шлях чарівника” 9.30 Т/с “Друзі” 12.00 Т/с “Діагноз: Майже не закохані” 16.50, 19.00 Заробітчани 21.00 Аферисти в мережах 22.10 Від пацанки до панянки

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Доглядальниця” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.40, 22.40, 1.10 Погодаспорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05 Дивовижні експерименти 10.30, 18.00 Футзал. Перша ліга АРПІ (Запоріжжя) Ураган2 (Івано Франківськ) 12.00, 20.30, 1.00 Спортогляд 12.20 Прихована реальність 13.10 Правда життя 14.10, 1.20 Речовий доказ24 квітня

15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивовижні тварини 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Донбас сьогодні 1.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона та телевізор” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.20 “Загублений світ” 12.55, 2.20 “Нове Шалене відео по українськи” 13.25 “ДЖЕДАІ. Дайджест” 14.30 “102. Поліція” 15.20 Х/ф “Кікбоксер3: Мистецтво війни” 19.25, 20.25 Т/с “Опер за викликом2” 21.30, 23.05 Т/с “Кістки10” 0.50 Х/ф “Кунгфу Джо” 3.10 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25 Топ дня 8.25 Агрокраїна 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Велика політика 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин”

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Цікаво.com 9.30, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.20 Дикі острови 11.20 Там, де на нема 12.20 Прихована реальність 14.10, 0.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.20 Повітряні воїни 1.40 Україна: забута історія

Z 05.55 Погода 06.00 Бізнес на продаж 06.50 Погода 06.55 Мисливці за нацистами 07.45 Жива природа 08.00 TVMALL 08.15 Про головне 09.15 Д/с «Інструкція з бізнесу» 09.40 Д/с «Секретні файли світу тварин» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Завтра Сьогодні 11.30 Д/c «Природа

сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Комунальна варта 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, від новити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.45 Жива природа 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Глобал 3000 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло

21.45 ТОП Територія освітніх перспектив 22.00 TVMALL 22.15 Життя в цифрі 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Шістнадцята весна” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми 7.50 “Невідома версія. Іван Васильович міняє професію” 9.30, 0.20 “Моя правда” 10.25 Х/ф “Жіноча робота з ризиком для життя” 12.55 Х/ф “Вождь Віннету: Золото апачів” 14.50 Х/ф “Особливо важливе завдання” 17.05 Х/ф “Доля людини” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Альошчине кохання” 1.15 “Позаочі” 2.10 Х/ф “Черговий рейс” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45, 0.00 “Орел і Решка. На краю світу” 12.40, 18.10 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 20.10 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.45 Т/с “Секс у великому місті” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Третій день 4.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. Огляд 5.00, 2.00 Велоспорт. Льєж Бастонь Льєж 6.00, 11.00 Велоспорт. Класика. Огляд 9.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 8й тур. “Сіетл Саундерс” “Міннесота Юнайтед” 12.00, 15.00, 16.30, 21.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Четвертий день 19.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. Пролог 0.05 Автоперегони. Формула E. Париж. Прев’ю 0.30 Автоперегони. Серія Blancpain Endurance. Монца. Огляд 1.30 Мотоперегони. “24 години ЛеМана”. Огляд

11 NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 6.50, 14.45 Найскладніший у світі ремонт 7.40, 13.15 Неймовірний доктор Пол 8.25, 11.40, 16.20, 18.00, 20.25, 21.10, 22.00, 1.10, 4.20 Авто SOS 9.15, 17.10, 22.45 Геній: Пікассо 10.05, 5.10 Дива інженерії 11.00, 1.55 Золото Юкону 12.30 Антарктика 14.00, 14.25 Захоплююча наука 15.35, 19.35, 0.25, 2.45, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.45, 23.35 Найгірша погода в історії?

VIASAT HISTORY 8.10, 9.05 “Війна асів” 10.00 “Змова” 10.50, 15.25, 18.25, 0.35, 5.10 “Заборонена історія” 11.40, 12.30 “Рим: перша наддержава” 13.20, 14.25, 7.25 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 16.15, 1.25, 2.45, 7.00 “Неймовірні винаходи” 16.45 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.35, 3.40, 4.25 “Музейні таємниці” 19.10 “Таємниці царствених убивств” 20.00 “Історія Єгипту” 21.00 “Могили вікінгів” 21.55, 6.00 “Войовниці” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 1.55 “Тіні середньовіччя” 3.10 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Королівська обіцянка” 4.30, 10.30 М/ф “Куди летиш, Вітаре?” 4.50, 10.50 М/ф “Хлоп чик як хлопчик” 5.00, 11.00 М/ф “Мишеня Пік” 5.15, 11.15 М/ф “Без домні домовики” 5.30, 11.30 М/ф “Вогонь” 5.45, 11.45, 17.45 М/ф “Весела карусель” 6.00, 12.00 Х/ф “Солоний принц” 7.30, 13.30 М/ф “Пастка для кішок” 15.00 Х/ф “Принцеса із млина” 16.45 М/ф “Кіт Леопольд уві сні та наяву” 17.00 М/ф “Мийдодір” 17.15 М/ф “Два богатирі” 17.30 М/ф “Поверніть Рекса” 18.00 Х/ф “Спляча красуня” 19.30 М/ф “Вук” 20.35 М/ф “Падав торішній сніг”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен ня від приватних осіб у розділи: про@ дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

25 квітня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.10 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/ц “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 0.05, 1.55 Погода 11.00 Д/ц “Гордість світу” 12.00 Д/ц “Смачні історії” 13.10 :РадіоДень 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.20 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00 Війна і мир 17.45 ТАКАШОТАМ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/ц “Двоколісні хроніки” 19.25 Д/с “Велике фотополювання Дага Гарднера” 20.25 Складна розмова 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.15 Д/с “Земні катаклізми” 1.10, 4.10 Розсекречена історія 2.05 Д/ц “Смаки Культур” 3.40 Д/ф “Як це було? Відлуння Чорнобиля. Південний схід” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Одру ження наосліп” 12.40, 13.55, 15.20 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15, 21.15 Т/с “Ко хана вчителька” 22.15 “Одруження наосліп4” 0.05, 0.25 Х/ф “Лінкольн” 4.55 “Секретні матеріали”

ІНТЕР 5.40 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 13.00 Х/ф “Ідучи іди” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”

18.00, 19.00, 3.45 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 4.30 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Загублене місто” 2.25 “Орел і Решка. Шопінг” 5.10 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Пані покоївка” 11.00, 11.35 “Хітпарад” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 12.00, 20.50 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45 “Комуналка” 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Мотор” комбінація успіху” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Гордість світу” 10.10 “Ваше здоров’я” 10.40 “Давайте розберемося” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Медпрайм” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.00 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Дике життя” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.30 Х/ф “Дорога без вороття” 1.05 Нічний канал 4.25 Д/ф “Чорнобильські бабусі”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Ранок: Запоріжжя” 9.00 т/с “Кров і троянда” 10.00 Технічна перерва

13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 19.50 “Непов торна природа” 16.35, 20.15 “Таємниці підводного світу” 17.10 “Наші гроші” 17.35 Документальні фільми 18.30 “Кулінарка”

ICTV 5.40, 10.05 Грома дянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 11.00, 17.40, 21.20 Т/с “Пес3” 12.00, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 16.40, 22.25 Т/с “Копи на роботі” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.25 Х/ф “Принц” 1.10 Т/с “Морська полі ція. Новий Орлеан” 2.30 Д/ф “Чорнобиль та Фукусіма: Уроки” 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.00, 15.55 “Все буде добре!” 7.25 “МастерШеф7” 11.40 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдо ма. Нова історія” 20.00, 22.40 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 0.15 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 3.50 Абзац 5.39, 7.59 Kids Time 5.40 М/с “Дракони. Пе регони безстрашних” 8.00 Т/с “Шлях чарівника” 9.40 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Діагноз: Май же не закохані” 17.00, 19.00 Від пацан ки до панянки 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Суперінтуїція 23.50 Х/ф “Непереможний” 1.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікавішою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Доглядальниця” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТВ 5 СПОРТ

МЕГА

6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.00, 18.10, 20.40, 22.40, 0.15 Погодаспорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хітпарад 9.10 Щоденник шопоголіка 9.40 Хроніки Другої світової 10.40, 19.40 Мисливці на торнадо 11.10 Нескорена Бразилія 12.10, 20.30, 0.00 Спортогляд 12.20 Прихована реальність 13.10 Правда життя 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивовижні тварини 18.20 Лінія успіху 18.40 Давайте розберемося 19.10 Про риболовлю всерйоз 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Донбас сьогодні 1.40 Містична Україна 3.20 Бандитський Київ

6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Цікаво.com 9.30, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.20 Дикі острови 11.20 Там, де на нема 12.20 Прихована реальність 14.10, 0.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.20 Повітряні воїни 1.40 Містична Україна 3.20 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона та телевізор” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 13.05 “ДЖЕДАІ. Дайджест” 14.05 “102. Поліція” 15.00 Х/ф “Той, що бі жить лабіринтом” 19.25, 20.25 Т/с “Опер за викликом2” 21.30 Т/с “Кістки11” 23.05 Т/с “Кістки10” 0.50 Х/ф “Загін спеціального призначення” 2.40 “Помста природи”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.45 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Особливий погляд 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 15.30, 16.10 Інформацій ний день 17.10, 18.30 Інформа ційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.20, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Секретні файли світу тварин» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 У фокусі Європа 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Завтра Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 TVMALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Вальчини вітрила” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми 7.50, 9.30 “Зіркове життя” 10.20, 0.10 “Моя правда” 11.10 Х/ф “Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля Пагоди” 13.30 Х/ф “Туз” 15.20 Х/ф “Ліки проти страху” 17.10 Х/ф “Небезпечні друзі”

19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Дівчинка з міста” 1.05 “Позаочі” 2.00 Х/ф “Найповільніший поїзд” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

16.25 Міжнародний аеропорт Дубай 18.00, 22.00, 1.05, 4.15 Дикий тунець 18.50, 1.55 Евакуація Землі 19.35, 0.20, 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 22.50 Своїх не кидаємо 23.30 Паранормальне 5.05 Дива інженерії

К 1

VIASAT HISTORY

6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45, 0.00 “Орел і Решка. На краю світу” 12.35, 18.10 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 20.10 “Орел і Решка. Перезавантаження ” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.50 Х/ф “Остання любов на Землі” 2.20 “Нічне життя”

8.30 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 9.35 “Змова” 10.25, 15.20, 18.15, 0.20, 5.00 “Заборонена історія” 11.15, 12.20 “Інки: владики хмар” 13.25, 14.30 “Могили вікінгів” 16.10, 1.10, 2.30, 6.35, 7.00, 7.30 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.30, 3.30, 4.15 “Музейні таємниці” 19.05, 21.50, 5.50 “Таємниці царствених убивств” 19.55 “Історія Єгипту” 21.00 “Карти вбивства” 22.35 “Полювання за скарбами нацистів” 23.25 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 1.40 “Тіні середньовіччя” 3.00 “Неймовірні винаходи”

EUROSPORT 2.30, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Четвертий день 4.00 Велоспорт. “Тур Фландрії”. Огляд 5.00 Велоспорт. Класика. Огляд 6.00, 11.00 Велоспорт. “Тур Романдії”. Пролог 9.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 10.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Гонка технологій” 10.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійський антураж” 12.00, 15.00, 16.30, 21.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. П’ятий день 19.30, 0.35 Велоспорт. “Тур Романдії”. 1й етап 0.00 Тележурнал “Сверхчемпіони” 2.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.50, 14.45 Найскладніший у світі ремонт 7.40, 13.15 Неймовірний доктор Пол 8.30, 9.15, 11.40, 17.15, 20.25, 21.10 Авто SOS 10.00, 15.35 Геній: Пікассо 10.55 Золото Юкону 12.25 Антарктика 14.00, 14.20 Захоплююча наука

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Принцеса із млина” 4.45, 10.45 М/ф “Кіт Леопольд уві сні та наяву” 5.00, 11.00 М/ф “Мийдодір” 5.15, 11.15 М/ф “Два богатирі” 5.30, 11.30 М/ф “Поверніть Рекса” 5.45, 11.45 М/ф “Весела карусель” 6.00, 12.00 Х/ф “Спляча красуня” 7.30, 13.30 М/ф “Вук” 8.35, 14.35 М/ф “Падав торішній сніг” 15.00 Х/ф “Розбійник і принцеса” 16.40 М/ф “Колись давно” 17.00 М/ф “Зайченя задавака” 17.15 М/ф “Сільський водевіль” 17.30 М/ф “Хто поїде на виставку?” 17.45 М/ф “Глаша і Мара” 18.00 Х/ф “Три золоті волосинки” 19.30 М/ф “Пригоди блакитного лицаря” 20.50 М/ф “Літо Кота Леопольда”


телепрограма 26 квітня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 5.00 Д/с “Орегон

ський путівник” 6.30, 9.30, 11.45, 15.10, 16.40, 17.35, 21.50, 23.55 Фільм

пост симфонія “Арка” 6.40, 22.00 Д/ф “Битва за Чорнобиль” 8.30, 16.50 Д/ф “Європа і Чорнобиль” 9.40 Д/ц “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 15.25 Телепродаж 10.50 Д/ц “Гордість світу” 12.00 Загальнонаціональна хвилина мовчання: пам’яті жертв Чорнобильської трагедії 12.01 Д/ф “Зона відчуження Донбас” 12.50, 14.20, 0.05, 2.00, 3.50 Погода 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 До справи 15.40 #ВУКРАЇНІ. “Кінбурнська коса. Боротьба за акваторію” 16.10 #ВУКРАЇНІ. “Свало

вичі. Село вдів” 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/ф “Російський дятел” 20.25 Схеми. Корупція в деталях 21.30, 3.25 Новини. Спорт 1.10 Світло 2.10 Д/ц “Смаки Культур” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.05, 5.35 ТСН: “Телеві

зійна служба новин” 9.30, 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 12.55, 14.10, 15.30 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15, 21.15 Т/с “Кохана вчителька” 22.15 “Міняю жінку 13” 23.15 “Право на владу 2018” 1.10 Х/ф “Ілюзіоніст” 5.00 “Секретні матеріали”

ІНТЕР 5.40 Мультфільм 6.10, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.10, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.45 Х/ф “Білоруський вокзал” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 3.45 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 4.30 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Якби я тебе кохав...” 2.30 “Орел і Решка. Шопінг” 5.10 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 “Доктор online” 9.30 “Лабораторія дизайну”

10.00, 22.50 Т/с “Пані покоївка” 11.00, 15.00 “Хіт парад” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Культпросвіт” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у будуще” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС погода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Моє улюблене місто” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Спецрепортаж” 10.40 “Павутиння” 11.10 “П’ятий вимір” 11.35 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 11.40 “Пишемо історію” 12.00 Д/ф “Чорнобиль” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Д/ф “Битва за Чорнобиль” 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 1.00 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05 Д/ф “Титанік 100 років” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Дике життя” 18.35 “Ексклюзив. Медпрайм” 19.45 “Соціальний патруль” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Домобуд” 23.30 Х/ф “Пі Джей” 1.05 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Ранок: Запоріжжя” 9.00 “Наш довічний біль” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 “Чорнобиль людський фактор” 14.50 “Спадщина” 15.45 “Не хочу згадувати”. Хвилина мовчання 16.10 “Полісся. Зона пам’яті подвигу” 16.35 “2033 ій кілометр від Ейфелевої вежі” 17.10 “Складна розмова” 17.35 “Чорнобиль. Тризна” 18.30 “Як це” 20.50 “Неповторна природа” 21.15 “Таємниці підводного світу”

ICTV 5.40 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Секретний фронт 11.00, 17.40, 21.20 Т/с “Пес 3” 12.00 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Т/с “Полювання на вервольфа” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.25 Д/ф “Чорнобиль та Фукусіма: Уроки” 0.30 Х/ф “Принц” 2.00 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.55, 15.55 “Все буде добре!” 8.25 “Все буде смачно!” 9.15 “МастерШеф 7” 13.15 Х/ф “Знахар” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.00, 22.40 “Я соромлюсь свого тіла 5” 23.00 “Я соромлюсь свого тіла 5” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 3.40 Абзац 5.30 М/с “Лунтик і його друзі” 6.40 Т/с “Шлях чарівника” 8.30 Т/с “Секретні матеріали” 13.45 Х/ф “Район 9” 16.00 Х/ф “Стартрек” 18.20 Х/ф “Стартрек: Відплата” 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Від пацанки до панянки 2.00 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 5 16.00 Історія одного злочину 2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Ток шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Доглядальниця” 23.20 Контролер 0.00 Д/ф “Блакитний пил” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 12.00, 18.10, 20.40, 22.40, 0.20 Погода

спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ 5 8.20 Кіноnews KIDS 8.25, 12.10, 20.30, 0.10 Спортогляд 8.40 Лінія успіху 9.10 Давайте розберемося 9.40 Щоденник шопоголіка 10.10 Звірині секрети 11.00 Чорнобиль 12.20 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивовижні тварини 18.20 Павутиння 18.50 Хроніки Другої світової 19.30 Спортивні кумири 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Моя правда 1.40 Гордість України

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Помста природи” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.20 “Загублений світ” 13.10 “ДЖЕДАІ. Дайджест” 14.10 “102. Поліція” 15.05 Х/ф “Загін спеціального призначення” 19.25 “Опер за викликом 2” 20.25 Т/с “Опер за викликом 2” 21.30 Т/с “Кістки 11” 23.05 Т/с “Кістки 10” 0.50 Х/ф “Ідеальні канікули” Черв. Круг 2.20 “Нове Шалене відео по українськи” 3.10 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Стоп корупції! 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Цікаво.com 9.30, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.20 Дикі острови 11.20 Там, де на нема 12.20 Брама часу 14.10, 0.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.20 Повітряні воїни 1.40 Гордість України

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

13

Z 05.55 06.00 06.50 06.55

08.00 08.15 09.45 10.00 10.25 10.30 10.40 11.00

19.00 19.30 20.00 20.15 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 01.10

Погода Акценти Погода Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» TV MALL Д/ф «Звичайний Чорнобиль» Життя в цифрі Новини Погода Запитання депутату «Здоров’Я» Сесія Запорізької міськради. Пряма трансляція Новини Глобал 3000 Час тайм Бізнес на продаж Новини Погода У фокусі Європа TV MALL Діло «Здоров’Я» Жива природа Новини Погода Кіноархів Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Тривай, тривай, чарівносте...” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 9.30 Мультфільми 9.55 “Великі українці” 10.25 Д/ф “Євген Патон. Шлях до мрії” 11.20, 0.45 “Моя правда” 12.15 Х/ф “Такі гарні люди” 14.05 Х/ф “Дід лівого крайнього” 15.25 Х/ф “Бездоглядність” 17.15 Х/ф “Мачуха” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Пам’ятай ім’я своє” 1.40 “Позаочі” 2.35 Х/ф “Конфліктна ситуація” 4.35 Кіноляпи 5.00 Саундтреки 5.25 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Орел і Решка” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі

Хілс, 90210” 11.40, 0.00 “Орел і Решка. На краю світу” 12.35 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 13.30, 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 15.30, 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 20.10 “Орел і Решка. Перезавантаження” 22.00 “Орел і Решка. Ювілейний” 1.00 Т/с “Секс у великому місті” 2.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.00, 14.30 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. П’ятий день 4.00 Велоспорт. Париж

Рубе 5.00, 10.00, 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА”

5.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 6.00, 10.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 1 й етап 9.30 Мотоперегони. “24 години Ле Мана” 12.00, 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Гонка технологій” 13.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олім

пійський антураж” 14.00 Тележурнал “Дух вітрильного спорту” 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Шостий день 19.00, 0.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 2 й етап 20.30 Тележурнал “Сверхчемпіони”

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.50, 15.20 Найскладніший у світі ремонт 7.40 Неймовірний доктор Пол 8.25, 11.35, 16.55, 17.40, 20.45, 21.30 Авто

SOS 9.15 Дикий тунець 10.05 Дива інженерії 10.50 Екстремальний експрес 12.25 Антарктика 13.15, 23.45 Геній: Пікассо 14.05 Захоплююча наука 14.30 Міжнародний аеропорт Дубай 16.10, 19.55, 0.35, 2.55, 3.40 Розслідування авіакатастроф 18.25 Справжній суперкар 19.10, 2.10 Евакуація Землі 22.15 Своїх не кидаємо 23.00, 1.25, 4.25 Служба безпеки аеропорту: Перу 5.10, 5.35 Наукові дурниці

VIASAT HISTORY 8.00, 8.55 “Могили вікінгів” 9.50 “Змова” 10.40, 15.20, 18.15, 0.35, 5.15 “Заборонена історія”

11.30, 12.35 “Кельти: кров’ю і залізом” 13.40, 14.30 “Вісім днів, які створили Рим” 16.10, 1.25, 2.45, 7.15 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.30, 3.45, 4.30, 7.45 “Музейні таємниці” 19.05 “Таємниці царствених убивств” 19.55 “Історія Єгипту” 21.00, 6.05 “Ліндон Б. Джонсон” 22.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 1.55 “Тіні середньовіччя” 3.15 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Розбійник і принцеса” 4.40, 10.40 М/ф “Колись давно” 5.00, 11.00 М/ф “Зайченя

задавака” 5.15, 11.15 М/ф “Сільський водевіль” 5.30, 11.30 М/ф “Хто поїде на виставку?” 5.45, 11.45 М/ф “Глаша і Мара” 6.00, 12.00 Х/ф “Три золоті волосинки” 7.30, 13.30 М/ф “Пригоди блакитного лицаря” 8.50, 14.50 М/ф “Літо Кота Леопольда” 15.00 Х/ф “Розбійники мимоволі” 16.05 М/ф “Розповіді старого моряка” 16.25 М/ф “Скарби Кота Леопольда” 16.30 М/ф “Попелюшка” 16.45 М/ф “Королівський бутерброд” 17.00 М/ф “Золотий хлопчик” 17.15 М/ф “Дереза” 17.30 М/ф “Леопольд і Золота рибка” 17.45 М/ф “Горщик каші” 18.00 Х/ф “Хоробрий кравець” 19.30 М/ф “Викрадення в Тютюрлістані” 20.45 М/ф “Рукавиця”

z БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

У "Великодньому кошику для солдата" – вистава від юних митців шкільного театру "Віват" Поліна ЛЕНКОВА Юні актори шкільного театру "Віват" За порізької загальноосвітньої школи І ІІІ ступенів № 37 під керівництвом виклада ча школи Галини Соловйової, за ініціати ви запорізьких журналістів, подарували пацієнтам Запорізького обласного війсь кового госпіталю виставу "КозаДереза". Автор п'єси запорізька журналістка Олена Піддубна, яка провела зустріч маленьких ак

торів з бійцями пацієнтами та передала ма

люнки із побажаннями всього найкращого від дітей товариства польської культури ім. Св. Іоана Павла ІІ та самодіяльної народної художниці, 80 річної Валентини Уманець. Із словами духовної підтримки до бійців, які перебувають на лікуванні у Запоріжжі, звер

нувся настоятель парафії Бога Отця Мило

сердного римо католицької церкви отець

Томаш. Він побажав бійцям найшвидшого одужання, відзначив, що навіть малі діти мо

жуть зробити великі добрі справи. Керівник дитячого театру Галина Соловйова так провела виставу, що до театрального дійства долучилися й бійці. Із перших же хви

лин представлення народної казки на облич

чях пацієнтів військового госпіталю не згасали посмішки так безпосередньо й весело діти переповідали народну казку про вередливу Козу, безпорадного Зайчика, хазяйновитих Діда та Бабу, їхнього жвавого Онука. Бійці ра

діли, мов діти, аплодували юним артистам, робили з ними селфі на згадку про веселу зус

тріч. Для шкільного театру "Віват" ці гастролі стали шостим показом казки "Коза Дереза". Заступник начальника по роботі з особовим складом військового госпіталю Олександр Тяпкін розповів, що подібні зустрічі дуже гар

но впливають на процес одужання, дають па

цієнтам неоціненний позитивний настрій. За

раз на лікуванні та реабілітації в цьому закла

ді Міністерства оборони України перебу

вають понад 50 осіб. Самі ж бійці говорять, що дивлячись на маленьких артистів, згадують своїх дітей та онуків, наочно бачать, за що во

ни воюють. На юних артистів така зустріч та

кож справила велике враження. Захід відбувся в рамках реалізації безс

трокової благодійної акції на підтримку во

їнів захисників України, ініційованої ЗОО НСЖУ, та обласної благодійної акції "Вели

кодній кошик для солдата", який допомагає реалізувати парафія Бога Отця Милосер

дного римо католицької церкви.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

27 квітня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.05 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 0.00 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/ц “Спільноти тварин” 10.10 Д/ц “Велике фотополювання Дага Гарднера” 10.35, 13.35, 16.30 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 3.50 Погода 11.00, 22.40 Д/ц “Гордість світу” 12.00 Д/ц “Смачні історії” 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 Схеми. Корупція в деталях 15.10 Лайфхак українською 15.20 М/с “Гон” 16.50 Фолькmusic 18.00, 0.15 Інформаційна година 18.50 VoxCheck 19.00 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/с “Велике фотополювання Дага Гарднера” 20.25 Перша шпальта 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Концертна програма Арсена Мірзояна 23.10 Д/с “Земні катаклізми” 1.10 Складна розмова 1.35 Д/ф “Українська рапсодія” 2.05 Д/ц “Смаки Культур” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 13.00, 14.10, 15.30 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15, 23.00 “Ліга сміху “ 22.22 “”# Гуднайтшоу Валерія Жидкова” 1.25 “Розсміши коміка” 4.10 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 5.40 Мультфільм 6.10, 22.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 13.00 Х/ф “Мільйон у шлюбному кошику” 14.50, 15.45, 16.45, 1.50 “Речдок” 18.00, 3.15 Токшоу “Стосується кожного” 20.00 “Подробиці тижня” 23.50 Х/ф “Райський проект” 4.00 Д/п “Прокляття Скіфських курганів” 4.45 “Top Shop”

5.15 “Удачний проект”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Хітпарад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС погода” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 20.55 “Сторінки з історії авіації” 21.00 “Депутатська година” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.40 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Поговори про мене” 9.45 М/с “Щеня в моїй кишені” 10.10 “Хочу у відпустку” 10.40 “Соціальний патруль” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 1.15 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 18.15 “Дике життя” 19.45, 1.20 “Хроніка подій” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 20.20 Х/ф “Дрібна рибка” 22.50 “Іду на Ти” 23.50 Х/ф “Той, кого замовили” 1.50 Нічний канал 4.55 “Про риболовлю всерйоз”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 “Ранок: Запоріжжя” 9.00 т/с “Кров і троянда” 10.00 Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+”

16.10, 20.50 “Неповторна природа” 16.35, 21.15 “Таємниці підводного світу” 17.10 “Схеми. Корупція в деталях” 17.35 “Розсекречена історія” 18.30 “Кулінарка”

ICTV 5.40 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.00 Інсайдер 10.55, 16.45 Т/с “Пес3” 11.55, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.20 Дизельшоу 23.50 Х/ф “Анаконда” 1.25 Факти 1.45 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 3.10 Труба містера Сосиски

СТБ 6.50 “Моя правда. Надія Матвєєва. Одна у полі воїн!” 7.45 “Моя правда. Джамала” 8.45 Х/ф “Тато напрокат” 10.45 Т/с “Коли його зовсім не чекаєш” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 23.05 “Холостяк8” 22.40 “Небачене Євробачення 2018” 0.15 “Як вийти заміж”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 3.40 Абзац 5.39, 8.09 Kids Time 5.40 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 8.10 Т/с “Шлях чарівника” 10.00 Т/с “Друзі” 11.50 Т/с “Діагноз: Майже не закохані” 17.00, 19.00 Суперінтуїція 20.50 Аферисти в мережах 22.00 Хто зверху 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.15 Сьогодні 9.30, 5.40 Зірковий шлях 11.20, 4.00 Реальна містика 13.20, 15.30 Агенти справедливості5 15.50 Х/ф “Доктор щастя” 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Відчайдушний домогосподар” 23.20 Слідами 2.00 Телемагазин 2.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.05, 18.10, 20.40, 22.40, 0.25 Погодаспорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.00 Павутиння 9.30, 23.30 З ремонтом сам на сам

10.15 Паралельний світ 11.10 Таємниці стихій 11.40 Культури на смак 12.10, 20.30, 0.15 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивовижні тварини 18.20 Подорожуємо Україною 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Кіногерої 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 0.30 Мисливці на нацистів 1.20 Скептик

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона та телевізор” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДЖЕДАІ” 10.55, 17.20 “Загублений світ” 12.55 “Відеобімба” 13.50 “ДЖЕДАІ. Дайджест” 14.50 “102. Поліція” 15.40 Х/ф “Потоп” 19.25 Х/ф “Самоволка 72” 21.00 Х/ф “Мічений” 23.00 “Змішані єдиноборства. Нові зірки UFC 2017” 1.20 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 3.25 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Акцент 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.10 Винна карта 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Цікаво.com 9.30, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.20 Дикі острови 11.20 Там, де на нема 12.20 Брама часу 14.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Чорна піхота 19.00 Фантастичні історії 23.20 Мисливці на нацистів 1.10 Скептик

Z 05.55 Погода 06.00 Бізнес на продаж 06.50 Погода 06.55 Пригоди Остіна Стівенса 07.45 Життя в цифрі 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 09.40 Д/с «Секретні файли світу тварин» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Жива природа 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Євромакс 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.45 Життя в цифрі 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Завтра Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 22.00 TVMALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Х/ф “У смузі прибою” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.50, 10.20 “Зіркове життя” 9.50 “Академія сміху” 11.10 “Моя правда” 12.05 Х/ф “Москаль чарівник” 13.30 Х/ф “Білі вовки” 15.25 Х/ф “Небезпечні друзі”

Реальна робота вахтою (30/15 днів) в охороні. Стабільна ЗП, житло та форма надаються безкоштовно.

0964328765 0950013158 17.15 Х/ф “Я оголошую вам війну” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Пізня зустріч” 0.20 Х/ф “Ми ваші діти” 2.55 Х/ф “Ніхто не замінить тебе” 4.00 Кіноляпи 4.35 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45 “Орел і Решка. На краю світу” 12.35, 18.10 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 20.00 “Орел і Решка. Перезаван таження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.00 “Їже, я люблю тебе!” 1.50 Х/ф “Остання любов на Землі” 3.20 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Шостий день 4.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 5.00, 9.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Перша гонка 5.30, 10.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Друга гонка 6.00, 10.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 2й етап 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Сьомий день 16.00, 2.00 Автоперегони. Формула E. Париж. Прев’ю 19.30, 0.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 3й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.50, 14.50 Найскладніший у світі ремонт 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 21.10 Авто SOS 9.15 Справжній суперкар 10.05, 22.45 Геній: Пікассо 10.55 Екстремальний експрес 12.30 Антарктика 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40, 19.35, 0.25, 2.45, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Скануючи час

18.45, 1.55 Евакуація Землі 23.35 Паранормальне 5.05 Дива інженерії

VIASAT HISTORY 8.30, 9.20 “Вісім днів, які створили Рим” 10.10 “Змова” 11.00, 15.25, 18.25, 0.55, 5.15, 7.10 “Заборонена історія” 11.50, 12.45 “ДНК мертвих знаменитостей” 13.35, 14.30 “Полювання за скарбами нацистів” 16.15 “Неймовірні винаходи” 16.45 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.35, 3.45, 4.30 “Музейні таємниці” 19.15 “Таємниці царствених убивств” 20.05 “Реформація: священна війна в Європі” 21.00, 22.00, 23.00 “Таємниці шести дружин” 0.00 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 1.40, 2.55, 3.20 “Неймовірні винаходи” 2.10 “Тіні середньовіччя” 6.00 “Після Холокосту”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Розбійники мимоволі” 4.05, 10.05 М/ф “Розповіді старого моряка” 4.25, 10.25 М/ф “Скарби Кота Леопольда” 4.30, 10.30 М/ф “Попелюшка” 4.45, 10.45 М/ф “Королівський бутерброд” 5.00, 11.00 М/ф “Золотий хлопчик” 5.15, 11.15 М/ф “Дереза” 5.30, 11.30 М/ф “Леопольд і Золота рибка” 5.45, 11.45 М/ф “Горщик каші” 6.00, 12.00 Х/ф “Хоробрий кравець” 7.30, 13.30 М/ф “Викрадення в Тютюрлістані” 8.45, 14.45 М/ф “Рукавиця” 15.00, 18.00 Х/ф “Рок нрол для принцес” 16.05 М/ф “Коваль чаклун” 16.30 М/ф “Незнайко в Зеленому місті” 16.45 М/ф “Карпуша” 17.00 М/ф “Замок брехунів” 17.15 М/ф “Зайченя і муха” 17.30 М/ф “У порту” 17.45 М/ф “Місіс Оцет і містер Оцет” 19.15 М/ф “Горе не біда” 19.30 М/ф “Приголомшливі пригоди мушкетерів” 20.45 М/ф “Весела карусель”


телепрограма 28 квітня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 Новини 9.30, 14.55, 16.10, 16.55, 2.00 Погода 9.35 М/с “Гон” 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Лайфхак 10.45, 13.50, 15.55 Телепродаж 11.05 Д/ц “Незвідані шляхи” 12.00 Х/ф “Клара і Франциск” 14.10 Концертна програма Арсена Мірзояна 15.05 Д/с “Вагасі японські смаколики” 16.15 Д/с “Щоденники комах” 16.30 Д/ц “Спільноти тварин” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 20.00 Розсекречена історія 21.35 Як дивитися кіно 22.00 Х/ф “Неоновий демон” 0.05 ТАКАШОТАМ 0.40 Д/ц “Незвичайні культури” 1.10 Д/с “Музична одіссея Аріран. Шоу” 2.05 Д/ц “Смаки культур” 3.30 Д/ф “Жінки в литовській історії” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші 2018” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00 “Світське життя 2018” 11.00 “Голос країни-8” 14.05, 2.10 “Ліга сміху “ 16.30, 21.15 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка. Діти 2018” 20.15 “Українські сенсації” 23.20 “Світське життя” 0.20 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.25 “Чекай мене” 8.00, 3.45 Х/ф “Людина нізвідки” 9.40, 5.30 Д/п “Юрій Яковлев. Смішний. Серйозний. Справжній” 10.25 Х/ф “Ідеальний чоловік” 12.15 Х/ф “Гусарська балада” 14.15 Х/ф “Іван Васильович змінює професію” 16.10, 20.30 Т/с “Східні солодощі” 20.00, 2.30 “Подробиці” 22.30 Х/ф “Любов з перешкодами” 0.40 Х/ф “Як украсти діамант” 3.00 Стосується кожного 5.00 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 7.00 “АЛЕКС-інформ” 7.20 “АЛЕКС-спорт” 7.35 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35 “АЛЕКСафіша”

9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Депутатська година” 10.30, 21.00 “Сторінки з історії авіації” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30 “КіноKIDS+” 11.40 “Мотор” комбінація успіху” 11.50 “Муззум” 12.45, 21.55 “КіноNEWS+. Підсумки” 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 17.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.40 “Концертний зал” 18.25 “Моє улюблене місто” 19.00 “КіноKIDS+. Підсумки” 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 “Донбас сьогодні” 6.00 “Дзвони православ’я” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Кіноnews-KIDS” 7.20 Дитяча година 8.50 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05, 0.25 “Хроніка подій” 10.30 “Ексклюзив. Медпрайм” 10.40 М/с “Лист від Фелікса” 10.55 “Іду на Ти” 11.45 “Щоденник шопоголіка” 12.20 Х/ф “Леді Кароліна Лем” 14.15 Сімейний кінозал 15.55, 4.55 “Павутиння” 16.25 “Моя правда” 17.20 Х/ф “Поліцейський за наймом” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “У краю води” 21.55 Х/ф “Агент прибульців” 23.25 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.50 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда” 10.00 Технічна перерва 13.30 “Edera” 13.40 “Тема дня” 14.10 “Розсекречена історія” 15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7” 16.05 “Культурна афіша здорової людини” 18.05 Документальні фільми 19.00 “Телекур’єр” 19.30 “Рефрен” 20.00 Концерт

ICTV 5.30, 4.45 Скарб нації 5.35, 4.55 Еврика! 5.45 Факти 6.10 Більше ніж правда 7.45 Я зняв! 9.30 Дизель-шоу 10.50, 11.50 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Т/с “Копи на роботі” 17.00 Х/ф “Примарний патруль” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Термінатор4: Нехай прийде спаситель” 22.05 Х/ф “Термінатор5: Ґенеза”

0.20 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ” 1.50 Провокатор

СТБ 5.20 “Караоке на Майдані” 6.20, 19.00 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.30 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 14.05 “Холостяк-8” 17.10 Х/ф “Джентльмени удачі” 21.55 “Вечір з Наталею Гаріповою. Дмитро Шуров” 23.10 “Світами за скарбами” 2.10 “Давай поговоримо про секс”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.50 Зона ночі 5.14, 7.50 Kids Time 5.15 М/с “Лунтик і його друзі” 7.00 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 8.00 Ревізор. Крамниці 9.50 Таємний агент 11.10 Таємний агент. Пост-шоу 13.00 Т/с “Бібліотекарі” 17.20 М/ф “Мадагаскар-2” 19.00 Х/ф “Черепашки ніндзя” 21.00 Х/ф “Трансформери” 0.00 Х/ф “Монстри”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні 7.15, 5.50 Зірковий шлях 9.20, 15.20 Т/с “Доглядальниця” 17.15, 19.40 Т/с “Чорна квітка” 22.00 Т/с “Білий налив” 1.30 Телемагазин 2.40 Реальна містика 4.15 Х/ф “Дідусь легкої поведінки”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40, 10.50, 12.20, 18.10, 23.35 Погодаспорт 7.30, 22.00 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ-5 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 23.20 Тижденьcпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews-KIDS. Дайджест 10.20, 19.00 МультТайм 11.00 Музичний нонстоп 12.30 Код неандертальця 14.30 Найбільша печера на Землі 15.30 Дикі острови 16.30 Дика природа Африки 17.30 Божевільна подорож 18.15 Поговори про мене 18.30 Хіт-парад 19.30 Іду на ти 20.20 Кримінальна історія 23.00 Шлях мільйонера 23.40 За межами Землі 0.40 Код доступу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Цілком таємно” 9.30 “Загублений світ” 12.25 Т/с “Опер за викликом-2” 16.35 Х/ф “Той, що біжить лабіринтом” 18.45 Х/ф “Конанруйнівник” 20.45 Х/ф “Стукач” 22.50 Х/ф “Фейкові копи” 0.45 “Нове Шалене відео по-українськи” 3.15 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 6.30 Акцент

7.10, 8.10, 13.55, 17.55 Погода 7.15, 11.30 Феєрія мандрів 7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу 8.35 Сімейний лікар 9.15 Автопілот-новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 10.55, 11.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 11.10 Майстри ремонту 12.20 Невигадані історії 12.35 Прес-конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Сучасний фермер 14.10, 1.10 Машина часу 15.15 Сімейні зустрічі 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 16.05 ЕнергоНезалежність 16.25 Фактор безпеки 17.10 Стоп корупції! 18.00, 0.15 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.40 Кордон держави 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 1.20, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон 21.10 Док. проект

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20 Містична Україна 9.10, 18.20 У пошуках істини 10.50 Мисливці на нацистів 11.40 Повітряні воїни 12.30 Код неандертальця 14.30 Найбільша печера Землі 15.30 Дикі острови 16.30 Дика природа Африки 17.30 Шалена подорож 21.00 Фантастичні історії 21.40 Подорож на край Всесвіту 23.40 За межами Землі 0.40 Код доступу

Z 06.00 Акценти 06.50 Життя в цифрі 07.05 Ризикований бізнес 07.30 Супервідчуття 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Жива природа 08.30 Глобал 3000 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TV-MALL 09.30 Комунальна варта 09.45 Маленькі дорослі 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Щоденники комах 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Казка про щуролова» 13.00 Завтра Сьогодні 13.30 Жива природа 13.45 Д/с «Мисливці за нацистами»

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 ТОП - Територія освітніх перспектив 17.15 TV-MALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 Культура - це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 У фокусі Європа 19.00 Д/с «Людиназдобич» 19.50 Д/с «Останній шанс побачити» 20.55 КіноNews 21.00 Суботнє інтерв’ю 21.30 Х/ф «Перший день» 23.05 Д/с «ТОП 10.Таємниці і загадки» 23.35 Кіноархів 01.00 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Слід в океані” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.50, 2.15 “Своя роль” 10.15 “Академія сміху” 11.15 “Невідома версія. Вечори на хуторі біля Диканьки” 12.15 Х/ф “Москальчарівник” 13.50 Х/ф “Туз” 15.40 Х/ф “Гуру” 18.15 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки” 22.50 Х/ф “Чорний принц” 0.40 Х/ф “Версія полковника Зоріна” 2.55 Кіноляпи 3.45 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 11.10 М/ф “Всі пси потрапляють в рай” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Бєдняков+1” 23.00 Х/ф “Заміж на 2 дні” 1.00 Х/ф “Маліса в країні чудес” 2.20 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Сьомий день 4.00 Велоспорт. “Флеш Валлонь” 5.00, 1.30 Автоперегони. Формула E. Париж. Прев’ю 5.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 6.00, 9.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 3-й етап 11.00 Кінний спорт. Longines Masters. Нью-Йорк 12.00, 15.00, 18.15, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Восьмий день 16.00 Автоперегони. Формула E. Париж. Кваліфікація 16.45 Автоперегони. Формула E. Париж. Інтро 17.00 Автоперегони. Формула E. Париж. Гонка 19.30, 0.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 4-й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 11.35, 14.00 Невідома планета земля 6.45 Наукові дурниці 7.10, 12.25 Неймовірний доктор Пол 8.00 Гонитва за льодовиками 9.15, 13.10 Авто - SOS 10.00, 14.45 Дива інженерії 10.45 Інженерні винаходи 15.35 Міжнародний аеропорт Дубай 16.20 Шосе крізь пекло 17.05 Смарагд за 400 мільйонів доларів 17.55, 22.00 Погляд зсередини: Північна Корея 18.45, 22.50 Кім Чен Ин - неофіційна біографія 19.30 Прорив 20.15 Геній: Пікассо 21.05 Геній 23.35 Останні таємниці Третього рейху 0.20 Поневіряння за кордоном 1.05 У пошуках правди: Атлантида 1.55 Паранормальне 2.45 Інстинкт виживання 3.30, 4.20 Розслідування авіакатастроф 5.10 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.00, 8.50 “Заборонена історія” 9.40, 10.40 “Друга світова війна: чого варта імперія”

15

11.35, 12.30 “Полювання за скарбами нацистів” 13.20, 13.50 “Погода, що змінила хід історії” 14.15 “Як клімат змінив хід історії” 15.10 “Останні королівоїни Європи” 16.15, 18.10 “Вісім днів, які створили Рим” 17.05 “Могили вікінгів” 19.00 “Історія Єгипту” 20.05 “Вигнанці” 21.00 “Село” 22.00 “Ерих Мільке володар жаху” 22.55, 5.15 “Біля джерел двадцятого століття” 23.50 “Спецназ стародавнього світу” 0.45 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.35 “Бойові кораблі” 2.25 “Тіні середньовіччя” 3.15 “Неймовірні винаходи” 3.45, 4.30 “Музейні таємниці” 6.10 “Погода, що змінила хід історії” 7.15 “Великі сподівання”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Рок-н-рол для принцес” 4.05, 10.05 М/ф “Коваль-чаклун” 4.30, 10.30 М/ф “Незнайко в Зеленому місті” 4.45, 10.45 М/ф “Карпуша” 5.00, 11.00 М/ф “Замок брехунів” 5.15, 11.15 М/ф “Зайченя і муха” 5.30, 11.30 М/ф “У порту” 5.45, 11.45 М/ф “Місіс Оцет і містер Оцет” 7.15, 13.15 М/ф “Горе не біда” 7.30, 13.30 М/ф “Приголомшливі пригоди мушкетерів” 8.45, 14.45 М/ф “Весела карусель” 15.00 Х/ф “Русалонька” 16.30 М/ф “Мурашкахвалько” 16.45 М/ф “Боцман і папуга” 17.00 М/ф “Бобри йдуть слідами” 17.15 М/ф “Їжачок у тумані” 17.30 М/ф “Чарівна паличка” 17.45 М/ф “Вінні Пух іде в гості” 18.00 Х/ф “Чарівниці з передмістя” 19.20 М/ф “Про те, як гном покинув дім” 19.30 М/ф “Син білого коня” 20.45 М/ф “У гостях у гномів”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

29 квітня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 3.00 Новини 9.30 Х/ф “Клара і Франциск” 11.25, 13.50, 15.50 Телепродаж 11.40 Д/ц “Двоколісні хроніки” 12.10 Перший на селі 12.40 Прем’єра. „Енеїда” 13.10 Країна на смак 14.10, 16.05, 19.50, 23.50, 2.00 Погода 14.20 Фольк(music 15.20, 3.35 Д/с “Спадок на кінчиках пальців” 16.15 Д/с “Щоденники комах” 16.30 Д/ц “Неповторна природа” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 20.00 Д/с “Як працюють міста” 21.35 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15 Букоголіки 22.45 Д/с “Вагасі ( японські смаколики” 23.30 Д/с “Шукачі чудес” 0.00 Кліпи учасників Євробачення(2018 0.40 Д/ц “Незвичайні культури” 1.10 Д/с “Музична одіссея Аріран. Шоу” 2.05 Д/ц “Смаки Культур” 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.05 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото(забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 9.50 “Поверніть мені красу” 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.30, 16.40 “Світ навиворіт(8” 17.45 Х/ф “8 перших побачень” 19.30, 5.00 “ТСН( Тиждень” 21.00 “Голос країни(8” 0.15 Х/ф “Хроніка” 1.55 “Світське життя”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.40 “Великий бокс. Айзек Догбо ( Джессі Магдалено” 8.00 “Удачний проект” 9.00 “Готовимо разом” 10.00 “Орел і Решка. Морський сезон” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантажен( ня. Америка” 12.10 Х/ф “Неуважний” 13.50 Х/ф “Близнюк” 16.00 Х/ф “Іван Васильович змінює професію” 18.00 “Крутіше всіх. Новий сезон” 20.00, 2.35 “Подробиці” 20.30 Т/с “Східні солодощі” 22.35 Х/ф “Татусі без шкідливих звичок” 0.35 Х/ф “Кохання ( це для двох”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день ( сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 “АЛЕКС(погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС(інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт(парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС(афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Сторінки з історії авіації” 9.20, 16.35 “Муззум” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.25 “Good Dog” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+. Підсумки” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45 “Караван” 12.55, 21.00 “КіноNEWS+. Підсумки” 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 16.00 “Депутатська година” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал” 5.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон”

tv 5 5.30 “Маю право” 5.45 “Соціальний патруль” 6.15 “Тиждень( спорт” 6.30, 10.05 “Хроніка подій” 6.55 “Кіноnews(KIDS” 7.10 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Медпрайм” 8.55, 9.25, 10.30, 12.05 “Погода” 9.00 “Зміни свій світ” 9.30 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 9.35 “Про рибальство всерйоз” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Під іншим кутом” 12.10 Т/c “Безсмертник” 15.30 “Домобуд” 16.00 “Щоденник шопоголіка” 16.30 Д/ф “Друга світова: Апокаліпсис” 17.25 Х/ф “Як украсти поцілунок” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Хід навпаки” 21.50 Х/ф “Роксі” 23.30 Х/ф “Звичайний злочинець” 1.00 Нічний канал 4.45 “Дзвони Православ’я”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Хто в домі хазяїн” 8.20 “Школа МП” 8.30 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда” 10.00 Технічна перерва

13.30 “Edera” 13.40 “Рефрен” 14.10, 19.00 “Розсекречена історія” 15.10 “Букоголики” 15.35 Концерт 16.40 “Фольк(music. Діти” 17.20 “Хто в домі хазяїн?” 17.45 “Wise Cow” 18.05 Д/с “Неповторна природа” 18.30 Д/с “Таємниці підводного світу” 19.50 “Візитівки Карпат” 20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

ICTV 5.05 Факти 5.30 Інсайдер 7.15 Т/с “Код Костянтина” 9.05 Т/с “Відділ 44” 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф “Анаконда” 14.20 Х/ф “Термінатор( 4: Нехай прийде спаситель” 16.20 Х/ф “Термінатор( 5: Ґенеза” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Примарний патруль” 22.15 Х/ф “Призначення” 0.05 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ” 1.35 Провокатор

СТБ 5.50 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 7.50 “Як вийти заміж” 9.00 “Все буде смачно!” 10.15 “Караоке на Майдані” 11.20 “Хата на тата” 15.10 Х/ф “Джентльмени удачі” 17.00, 23.35 “Я соромлюсь свого тіла(5” 19.00 “Битва екстрасенсів(18” 21.20 “Один за всіх” 22.35 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.50 “Я соромлюсь свого тіла(5”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.00 Стендап(Шоу 5.49, 7.09 Kids Time 5.50 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 7.10 М/ф “Мадагаскар( 2” 8.50 Х/ф “Стартрек” 11.10 Х/ф “Стартрек: Відплата” 14.00 Х/ф “Черепашки ніндзя” 16.00 Х/ф “Автомонстри” 18.00 Х/ф “Трансформери” 21.00 Х/ф “Трансформери: Помста занепалих” 0.00 Х/ф “Чужі на районі” 1.50 Х/ф “Монстри”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45, 5.00 Зірковий шлях 8.50 Т/с “Інша я” 12.50 Т/с “Відчайдушний домогосподар” 17.00, 21.00 Т/с “Замкнене коло” 19.00, 2.40 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.00 Т/с “Найщасливіша” 1.30 Телемагазин 3.30 Історія одного злочину(2

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.25, 18.10, 19.25, 0.35 Погода

6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про риболовлю всерйоз 8.40, 18.15 Тиждень( cпорт 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 19.00 Мульт( Тайм 10.00 Кіноnews(KIDS. Дайджест 10.10 Щоденник шопоголіка 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55 Хроніка подій 12.30 Дослідження часу 14.30 Долоня: код майбутнього 15.30 Дикі острови 16.30 Дика природа Африки 17.30 Божевільна подорож 18.30 Домобуд 19.30 Козирні панночки 21.10 Іду на ти 22.00 Музичний нон( стоп 23.30 Хіт(парад 0.00 На вершині блаженства 0.40 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Бушидо” 10.00 “Він, вона та телевізор” 12.10 Х/ф “Самоволка( 72” 13.50 29(й тур ЧУ з футболу. “Зоря” ( “Верес” 16.00 Х/ф “Мічений” 18.00 Х/ф “Останній бій” 19.45 Х/ф “На межі” 21.45 “ПРОФУТБОЛ” 23.20 “Змішані єдиноборства. Нові зірки UFC 2017” 1.45 “Нове Шалене відео по( українськи” 3.25 “Облом. UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 6.30 Невигадані історії 7.10, 8.10, 10.55, 11.55, 17.55 Погода 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.55, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу 8.40 Натхнення 9.15 Автопілот(Тест 9.20 Технопарк 9.25 Драйв 9.30 Вікно в Америку 10.10 Сімейні зустрічі 10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.10 Кордон держави 11.25 Будемо жити 11.35 Гра інтересів 12.20, 23.15 ЕнергоНезалеж( ність 12.40 Прес(конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 13.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх

15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.10 Особливий погляд 17.30 Акцент 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час( Time 22.10 Справжній детектив 23.40 Про військо 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20 Містична Україна 9.10, 18.20 У пошуках істини 10.50 Мисливці на нацистів 11.40 Повітряні воїни 12.30 Дослідження часу 14.30 Долоня: код майбутнього 15.30 Дикі острови 16.30 Дика природа Африки 17.30 Шалена подорож 21.00 Фантастичні історії 21.40 Небезпечна планета 23.40 Знамення у небі 0.40 Підроблена історія

Z 06.00 Д/с «Останній шанс побачити» 07.05 Ризикований бізнес 07.30 Супервідчуття 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Жива природа 08.30 У фокусі Європа 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TV(MALL 09.30 Наші домашні улюбленці 10.00 Євромакс 10.30 Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Щоденники комах 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Ведмежа на ім’я Вінні» 13.00 Д/с «Океан Вет» 13.30 ТОП ( Територія освітніх перспектив 13.45 Культура ( це модно 14.00 Д/с «Людина( здобич» 14.45 Життя в цифрі 15.00 Кіноархів 16.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 17.10 Земні катаклізми 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.35 Д/ф «Персона. Віктор Степаненко» 19.00 Пригоди Остіна Стівенса 19.55 Д/с «Кольори» 20.20 Х/ф «Наступного разу я стрілятиму в серце» 22.15 Д/с «НЛО. Секретний архів 23.10 TV(MALL 23.30 Кіноархів 01.00 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 2.55 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 10.00 “Невідома версія. Вірні друзі” 10.30 Х/ф “Білі вовки” 12.25 Х/ф “Вождь Віннету: син Інчу( Чуна” 14.15 Х/ф “Непіддатливі” 15.50 Х/ф “Міцний горішок” 17.15 Х/ф “Параджанов” 19.05 Х/ф “Сім днів до весілля” 21.00 Х/ф “Шукайте жінку” 23.55 Х/ф “Суто англійське вбивство” 3.25 Саундтреки 3.55 Кінотрейлери 4.20 Кіноляпи

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 10.10 М/ф “Всі пси потрапляють у рай” 11.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Бєдняков+1” 23.50 Х/ф “Ім’я” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Восьмий день 4.00 Велоспорт. Льєж ( Бастонь ( Льєж 5.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 5.30, 15.00 Автоперегони. Формула E. Париж. Прев’ю 6.00, 9.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 4(й етап 11.00 Кінний спорт. Riders Masters Cup. Нью(Йорк 12.00, 18.45, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Дев’ятий день 15.45 Автоперегони. WTCR. Хунгароринг. Кваліфікація 16.15 Автоперегони. WTCR. Хунгароринг. Друга гонка 17.30 Автоперегони. WTCR. Хунгароринг. Третя гонка 19.30, 0.30 Велоспорт. “Тур Романдії”. 5(й етап 1.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 9(й тур. “Нью(Йорк Сіті” ( “Даллас”

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 11.30, 17.05, 17.55, 22.00, 1.10 Невідома планета Земля 6.50, 7.15 Наукові дурниці 7.35, 12.20 Неймовірний доктор Пол 8.25 Смарагд за 400 мільйонів доларів 9.10, 13.10 Авто ( SOS 9.55 Дива інженерії

10.45 Інженерні винаходи 13.55 Астана: місто майбутнього 14.40, 21.05, 22.45 Геній: Пікассо 15.35 Міжнародний аеропорт Дубай 16.20 Осушити океан: “Титанік” 18.40 Евакуація Землі 19.30 Вторгнення на Землю 20.15 Геній 23.40 Наука майбутнього Стівена Хокінга 0.25 Прорив 2.00 Паранормальне 2.45 Інстинкт виживання 3.35, 4.20 Розслідування авіакатастроф 5.10 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.10 “Великі очікування” 9.05 “Вигнанці” 10.00, 21.00 “Село” 11.00, 11.50, 1.30 “Змова” 12.40, 13.30 “Найбільші містифікації в історії” 14.20, 15.10, 23.05, 23.54, 6.10 “Заборонена історія” 16.00 “Загадка катакомб” 16.55, 18.00, 19.05 “Розбійники, пірати та бандити” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 22.00 “Історія Єгипту” 0.45, 7.25 “Таємниці царствених убивств” 2.20 “Тіні середньовіччя” 3.10, 7.00 “Неймовірні винаходи” 3.40, 4.25 “Музейні таємниці” 5.10 “Останні королі( воїни Європи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Русалонька” 4.30, 10.30 М/ф “Мурашка( хвалько” 4.45, 10.45 М/ф “Боцман і папуга” 5.00, 11.00 М/ф “Бобри йдуть слідами” 5.15, 11.15 М/ф “Їжачок у тумані” 5.30, 11.30 М/ф “Чарівна паличка” 5.45, 11.45 М/ф “Вінні Пух іде в гості” 6.00, 12.00 Х/ф “Чарівниці з передмістя” 7.20, 13.20 М/ф “Про те, як гном покинувдім” 7.30, 13.30 М/ф “Син білого коня” 8.45, 14.45 М/ф “У гостях у гномів” 15.00 Х/ф “Сім воронів” 16.20 М/ф “Прогулянка Кота Леопольда” 16.30 М/ф “Ми шукаємо ляпку” 16.45 М/ф “Боцман і папуга” 17.00 М/ф “Золочені чола” 17.15 М/ф “Як Ніночка царицею стала” 17.30 М/ф “Айболить і Бармалей” 17.45 М/ф “Де я його бачив?” 18.00 Х/ф “Принц( Самозванець” 19.30 М/ф “Бегемот Гуго” 20.40 М/ф “Слідство ведуть Колобки. Слідство перше”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Широківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування: ! головного спеціаліста відділу бухгалтерського облі! ку та звітності ! 1 особа; ! головного спеціаліста відділу фінансів, економічно! го розвитку,інвестицій та регуляторної діяльності ! 1 особа; ! начальника відділу архітектури і містобудування! 1 особа; ! головного спеціаліста відділу архітектури і містобу! дування! 1 особа; ! головного спеціаліста !інспектора з праці юридич! ного відділу ! 1 особа; ! головного спеціаліста відділу АПК, земельних відно! син та екології ! 1 особа; ! головного спеціаліста загального відділу ! 1 особа; ! головного спеціаліста!інспектора з благоустрою відділу житлово!комунального господарства та благо! устрою ! 1 особа. Вимоги до кандидатів: ! вища освіта відповідного професійного спрямуван! ня за освітньо!кваліфікаційним рівнем магістра (спеці! аліста); ! стаж роботи за фахом на службі в органах місцево! го самоврядування або державній службі на посаді про! відного спеціаліста не менше 1 року для головного спе! ціаліста та 3 років для начальника відділу, чи стаж робо! ти за фахом в інших сферах управління не менше 3 ро! ків для головного спеціаліста та не менше 5 років для начальника відділу. ! досконале володіння державною мовою; ! володіння комп'ютером. Для участі у конкурсі подаються документи: ! заява про участь у конкурсі;

! особова картка форми П2!ДС з додатком 1 та авто! біографією; ! копія (!ї) диплома (!ів) з додатком (!ами), інших до! кументів про освіту, перепідготовку, підвищення квалі! фікації; ! електронна декларація особи, уповноваженої на ви! конання функцій держави або місцевого самоврядуван! ня, за минулий рік, за встановленою формою, що визна! чається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі ! НАЗК) шляхом її заповнення на офіцій! ному веб!сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб!сайту, у паперовому вигляді. Е!декларація заповнюється власноруч за допо! могою власного електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати безкоштовно в Акредито! ваному центрі сертифікації ключів інформаційно!довід! кового департаменту державної фіскальної служби; ! копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків; ! копія військового квитка (у разі наявності); ! копія трудової книжки; ! одну фотокартку розміром 3х4 см. Додаткова інформація: Конкурс та відбір кандидатів на заміщення зазначених вакантних посад буде проводитись конкурсною комі! сією Широківської сільської ради за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Героїв 37!го батальйону,137. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається Ши! роківською радою за тел.: № 223 62 10 Термін прийняття документів ! протягом 30 календар! них днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

Оголошення про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької об/ ласті, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запо! різька обласна рада, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запо! різька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження, площі, цільового використання об'єкта орен! ди та строку оренди, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 239!06!20. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Ін! формація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда". Оголошення Про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Орендодавець, Комунальна установа "Мелітопольський онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшли заяви:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запо! різька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. 33, кабінет бухгалтерії (підвального приміщен! ня 1!ого під'їзду) комунальної установи "Мелітопольський онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради. Телефони для довідок: (0619) 42!35!34 ! приймальня головного лікаря; (0619) 44!80!98; (097) 39!419!39 ! бухгал! терія онкологічного диспансеру. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде додатково оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опуб! лікована в газеті "Запорізька правда".

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

17

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Зем. діл., заг. пл. 0,2200 га, К/№ 2322188402:08:001:0560, за адресою: Запорізька обл., Запорізький р!н, с. Нижня Хортиця, вул. Магістральна, 32. Дата торгів: 10.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 273839 (уцінено лот № 267077); 2. Зем. діл., заг. пл. 0,1500 га, К/№ 2321582700:08:003:0016, за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р!н, с. Люцерна, вул. Олександрівська, 5. Дата торгів: 10.05.2018, 09.00. Дод. ін! формація: https://setam.net.ua. Лот № 273843 (уцінено лот № 266997); 3. Нежитл. будівля (літ. А), пл. 1228.4 кв м та господарча будів! ля з гаражами (літ. Б!2), пл. 188.3 кв м, за адресою: м. Запоріж! жя, вул. Мінська, 13. Дата торгів: 11.05.2018, 09.00. Дод. інфор! мація: https://setam.net.ua. Лот № 274019 (уцінено лот № 267261); 4. Житл. будинок, заг. пл. 44,3 кв м, та зем. діл., К/№ 2310100000:05:001:0383, заг.пл. 0,0426 га, за адресою: м. За! поріжжя, вул. Вузівська, 33. Дата торгів: 11.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 273533; 5. Житл. будинок, заг. пл. 44,1 кв м, за адресою: Запорізька обл., Василівський р!н, с. Підгірне, вул. Чапаєва, 44. Дата тор! гів: 14.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274338; 6. Нежитл. приміщ. XLII підвалу та 1!го пов. (літ. А!9), заг. пл. 193,3 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників (8!го Березня), 32. Дата торгів: 14.05.2018, 09.00. Дод. інфор! мація: https://setam.net.ua. Лот № 274535; 7. Нежитл. приміщ. (літ. А!5), заг. пл. 220,5 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 21, приміщ. 125. Дата торгів: 14.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274607 (уцінено лот № 267559); 8. Будівля маслоцеху (літ. А!1), заг. пл. 325,7 кв м, за адресою: Запорізька обл., Михайлівський р!н, смт Михайлівка, вул. Комін! терна, 41А. Дата торгів: 16.05.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274719 (уцінено лот № 268482); 9. Житл. будинок (літ. А) з ганком та козирком, заг. пл. 65,3 кв м, за адресою: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Набережна, 93. Дата торгів: 16.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274727 (уцінено лот № 268243); 10. Комплекс, нерух. майно майнового комплексу, заг. пл. 632,5 кв м, за адресою: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Шев! ченка, 61. Дата торгів: 16.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274735 (уцінено лот № 268247); 11. Будівля, ниткопрошивна дільниця (літ. Г), заг. пл. 359,5 кв м, за адресою: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 61!К. Дата торгів: 16.05.2018, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот № 274740 (уцінено лот № 268262). Рада адвокатів Запорізької області повідомляє, що дата проведення Конференції адвокатів переноситься з 20 квітня 2018 року на 11 травня 2018 року. Конференція відбудеться о 16!ій годині в приміщенні Ради адвокатів Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68!А. Дата проведення загальних зборів адвокатів Запорізької об! ласті для обрання делегатів на Конференцію адвокатів пере! носиться з 16 квітня 2018 року на 3 травня 2018 року. Загальні збори відбудуться о 16!ій годині в приміщеннях юри! дичних консультацій м. Запоріжжя та районів Запорізької області.

Вважати недійсним договір дарування реєстраційний № 5/2090 від 23.09.05 р., посвідчений 5/ою Запорізькою держконторою, у зв'язку з втратою.

Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: z проректор з наукової роботи та міжнародної діяльнос/ ті / 1 ставка; z завідувач кафедри дидактики та методик навчання природ! ничо!математичних дисциплін ! 1 ставка; z завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя ! 1 ставка. Кваліфікаційні вимоги: z проректор з наукової роботи та міжнародної діяльнос/ ті: повна вища освіта, науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково!педа! гогічної діяльності ! не менше 8 років. Стаж управлінської діяль! ності у ВНЗ ! не менше 5 років. Знання галузевих законів та стандартів, наявність організаційних якостей. z завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо/математичних дисциплін: повна вища освіта за профілем кафедри (бажано педагогічна). Науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Стаж на! уково!педагогічної діяльності ! не менше 8 років. z завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та здо/ рового способу життя: повна вища освіта за профілем ка! федри (бажано педагогічна). Науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Стаж науково!педаго! гічної діяльності ! не менше 8 років. Заяви на участь у конкурсі подавати протягом місяця з дня надрукування оголошення за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57!А, загальний відділ (2!ий поверх). До заяви додати список наукових праць, особовий листок з об! ліку кадрів, автобіографію, копію паспорта, документів про ви! щу освіту, науковий ступінь та вчене звання. Довідки за телефоном: 222 25 84.


18

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної по роди для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Малина ягода сірникова коробка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579 9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068-861-15-70, 050-421-22-33

9 Лапка сапожна, двохсор литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0669281053 9 Інкубатор. 0689061298

Т.:

9 Холод., мороз., печі, пральн. маш. б/в у Німеччині. Т.: 0979107889 9 З/ч Москвич 412: переми кач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення термостат. Т.: 0669281053 9 Велосипеди б/к для дітей та підлітків. Т.: 0997285786 9 Одяг та взуття для хлопчиків 1015 років. Т.: 0997285786

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Авто, будьяке у будьякому стані, дорого. Т.: 0972256060, 0732256060, 0952256060

Телефон.:

9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 міс. Т.: 2705040, 2716750, 2778207

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055

9 Книгу В. Успенського "Та ємний радник вождя". Т.: 0667777851

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

9 Нероб. холод., пральн. маш. Телефони: 2201743, 0502370535 9 Посуд, годинники. 0506847224

Т.:

9 Нагороди СРСР, статуетки, клик моржа, ялинкові іграшки, парфуми СРСР. Т.: 0676010725, 0991250881

9 Надам житло безкоштовно непрацюючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 04.04.2018 № 185 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 12 квітня 2018 р. за № 33/1912 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження го лови Запорізької обласної державної адміністрації від 25 серпня 1998 року № 511 "Про порядок організації переробки, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів"

К.І. Бриль

повний текст - на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua

z КОНКУРС Мініпарк від підприємців Запорізькі підприємці облаштували міні-парк у центрі Шевченківського району. Підприємцям Шевченківського району у Запоріжжі є чим похвалитися. Один із позитивних прикладів ресто ран, який розташувався на вулиці Чарівній. За час робо ти власники перетворили його територію на квітучий сад посеред індустріального міста. Висадили ялинки, кущі, дерева, квіти. Облаштували штучні водойми, аль танки, зовнішнє освітлення, літні майданчики, дитячий майданчик, живий куточок з білками, фазанами, єнота

9 Антени супутн., рем., вста новлення. Т.: 2203317 9 Антени супутн., уст., ре монт. Т.: 2708190

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

ЗДАМ

Голова Запорізької обласної державної адміністрації

9 Квартиру. 0678531643

ПОСЛУГИ

КУПЛЮ 9 На запчастини мультиварку Rotex RMC505в. Т.: 0667777851

9 Антени супутн., ремонт. Т.: 2207616

ЗНІМУ

9 Французькі натяжні стелі, 120 грн кв. м, виїзд, вимір, консультація безкоштовно. Т.: 066-176-82-48, 093-476-81-47 9 Пиляю, обр. дерева. Т.: 0689061298 9 Пиляю дерева. Сантех ніка та електрика. Т.: 0972689560, 0992486631 9 Антени супут. 0504210622

Т.:

9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) (073) 7497456

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений військовий кви ток на ім'я Черняка В'ячеслава Анатолійовича 9 Втрачену залікову книжку 13.207 від 01.09.13 на ім'я Кор нієнко О.О. 9 Втрачений студентський квиток АР 09702033 від 01.09.13 на ім'я Корнієнко О.О. 9 Втрачене свідоцтво на пра во власності № 767 від 27.03.2001, Виконавчий комі тет Запорізької міської ради на Щербакова Володимира Воло димировича 9 Втрачене свідоцтво про право власності САВ № 647496 від 25.03.2008, Виконавчий ко мітет Запорізької міської ради на Щербакова Володимира Во лодимировича 9 Втрачене посвідчення ди тини з багатодітної родини Вініченко Іван М. АР 005732, Комітет у справах сім'ї та молоді Запорізької міської ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 12.04.2018 № 190 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 16 квітня 2018 р. за № 38/1917 Про затвердження Положення про обласну літературномистецьку премію імені Петра Ребра Голова Запорізької обласної державної адміністрації

К.І. Бриль

повний текст - на офіційному сайті облдержадміністрації: www.zoda.gov.ua

ми і папугами. Для опалення ресторану побудована власна котельня на альтернативних видах палива. Цей заклад став учасником конкурсу з благоустрою міста. Прийом заявок на участь у ньому триває. Нагадаємо, конкурс, оголошений міським головою Запоріжжя Володимиром Буряком, проходить з 1 березня по 27 квітня. Взяти участь у ньому можуть будьякі об'єкти господарювання різних форм власності, розміщені на території Запоріжжя. З Положенням про конкурс, умо вами участі, переліком необхідних документів можна ознайомитися в районних адміністраціях та на офіційному сайті Запорізької міської ради.

z Заводський районний суд м. Запоріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 3) викли кає Потаніна Євгена Сергі йовича у якості відповідача у цивільній справі № 332/701/18, провадження № 2/332/630/18 за позовом По таніної Жанни Геннадіївни до Потаніна Євгена Сергійовича про розірвання шлюбу. Слу хання справи відбудеться 10.05.2018 року о 9:30. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності за наявними у ній доказами. Суддя Сінєльнік Р.В.


краса і мода

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

19

z АВТОРСЬКЕ РІШЕННЯ

Тетяна Іспандярова: "У тренді венеціанське скло" Олександра ВОРОНЦОВА

Весна, нарешті, всту пила в свої права і стимулює жінок прик рашати себе любимих у своє задоволення і для естетичної насо лоди оточуючих. Пи тання, як саме під креслити свою індиві дуальність і привабли вість, для жінок не може залишитися ри торичним. Розібрати ся з ним нам допомо же експерт у темі жі ночих прикрас, майс триня з венеціансько го (муранського) скла запоріжанка Тетяна Іспандярова.

Молодим дівчатам під ходять яскраві аксесу ари. Допускається поєд нання абсолютно несхо жих одна на одну прик рас. Жінкам старшого ві ку бажано ставитися до вибору своїх прикрас більш вибірково.

Пані Тетяно, які за гальні тенденції моди на жіночі прикраси в сезоні весна літо 2018? Що варто носи ти? А які прикраси вже не комільфо? Стильні прикраси з'явилися далеко не в останні роки. Історія бі жутерії йде в минулі сто ліття. Але справжню по пулярність прикрасам принесла найвідоміша дизайнер минулого сто ліття Коко Шанель. Вона заявляла, що тільки дів чата з поганим смаком обирають коштовності. Ті ж, хто вміють добре одягатися, виглядають елегантно і вишукано і в біжутерії. Весна це час, коли потрібно всіма можливи ми засобами підкрес лювати свою жіночність. Зробити це можна за до помогою красивої біжу терії, яка прекрасно по єднуються як з класич ними діловими костю мами, так і святковими сукнями. Прикраси з венеці анського скла щось нове в арсеналі сучас них модниць. Розка жіть докладніше про них. Які саме прикра си сережки, намис то, браслети, підвіси найбільш актуальні в цьому сезоні? Яка форма, колір є най кращими? Чи є особ

Виготовлення прик рас з венеціанського скла процес високо художній. Що вас нади хає творити вироби? Як приходить ідея тієї чи іншої прикраси?

ливості носіння таких прикрас? У біжутерії лідируючі позиції за ефектними кольє і намистами. Вони можуть бути досить об'ємними. Такі аксесу ари можна підібрати під різний тип зовнішності. Дамам з пишними фор мами підійдуть кольє, що складаються з плос ких елементів. А ось дів чатам з маленькими грудьми можна урізно манітнити свій лук на мистом, що складається

з об'ємних і великих де талей. Ще один цікавий тренд це комбіноване кольє, яке складається з еле ментів, виконаних у різ ному стилі. Також можна спробувати варіант прикраси, як ланцюжки або підвіски. Довершити цікавий жі ночий образ допоможуть і правильно підібрані браслетки. Якщо ви хо чете зробити акцент на тонких зап'ястях або су часному манікюрі, то це кращий варіант.

 Муранське скло мож на назвати коштовним, оскільки під час ство рення біжутерії я вико ристовую частинки сріб ла 925ої проби для до дання прикрасі природ ного мерехтіння. Це коштовності в склі, саме так його називають в Іта лії. Будьяка справа має бути в задоволення. Тоді Муза приходить сама. Я отримую величезну ра дість і задоволення, працюючи зі склом. На скільки технічно складний процес виго товлення прикрас з ве неціанського скла? Де цього можна навчитися? Техніка, в якій я пра цюю, називається лем пворк. Це досить древ ній вид рукоділля. Робо та полягає в тому, щоб переплавити скло в скляні намистини. А для цього потрібні паяльник і спеціальне обладнання. Де цього можна навчи тися? Звичайно, цього

не вчать в університетах. Однак для людини, яка це поставить собі за ме ту, немає перешкод. На самперед, це майстер класи з техніки лем пворк. І звичайно, дове деться купити паяльник (краще порадившись з майстром лемпворку), заготовки зі скла, піч, окуляри, організувати робоче місце. Отже, спочатку треба гарнень ко подумати. А потім по думати ще. І якщо дуже хочеться, то обов'язково все це зробити. Відкрию маленький секрет, ми з моїми под ругами майстринями лемпворк, плануємо цього літа організувати низку зустрічей, навіть з майстеркласами. Поки подібних заходів в Укра їні не було. На яких виставках можна побачити ваші роботи? Переважно, це міжна родні виставки рукоділ ля, ювелірні виставки, Іноді просто сезонні. Що стосується Запоріжжя, то часто буваю на нашій Набережній, під час Пок ровського ярмарку. Та кож мене запрошують на свої заходи мої друзі Лариса Нєвєрова, зас лужений артист України Олег Григор'єв. Буваю на щорічних концертах "Готові на все". Та на ін ших культурномистець ких заходах у нашому об ласному центрі.


20

мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z ЗВУКИ МУЗИКИ

"Під небом Парижа"… на Хортиці З 20 по 22 квітня про

ходитиме ІІІ Відкритий конкурс баяністів

акордеоністів "Баянне коло на Запоріжжі". Торік у ньому взяли участь близько ста юних музикантів. Цьо

го разу надійшло май

же 150 заявок. Музич

не свято набирає обертів і це привід пи

шатися та радіти. Але от сюрприз: наше, зда

валося б, суто українсь

ке "Баянне коло" рап

том увійшло до прог

рами фестивалю… "Французька весна", яким опікується запо

різький культурний центр "Альянс фран

сез" на чолі з Людми

лою Богдановською. І не випадково… Півтора року тому в Запо ріжжі мене запросили на зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, згадує директор Запорізького музичного училища імені П.Май бороди, заслужений праців ник культури України Сергій Пелюк. Ми з нею розгово рилися про систему укра їнської музичної освіти. У розмові я згадав наш ан самбль "Містерія"… І рік то му квінтет отримав запро шення виступити на прийомі в Посольстві Франції! Тоді у пані Дюмон виникла ідея ор ганізувати на Запоріжжі кон курс, дотичний до музичної культури Франції. "Але ми маємо "Баянне коло", а акордеон у Франції такий же популярний національ

На святку ванні 25річчя встанов лення дип ломатич них відно син між Францією та Укра їною пані Дюмон ви конує твір українсь кого ком позитора Мирослава Скорика

z НАША ДОВІДКА Ізабель Дюмон народилася 9 листопада 1975 року. В 16 років опинилася перед вибором: бути професійним музикантом чи дипломатом? Зрештою, отримала диплом магістра зі славісти/ ки і диплом Інституту політичних досліджень Вищої Нормальної школи Фонтене Сен/Клу. Працювала в різних управліннях Мініс/ терства закордонних справ Франції. Володіє англійською, ро/ сійською, турецькою та іспанською мовами, вивчає українську. З 2011 по 2013 роки була другим радником у Посольстві Фран/ ції в Анкарі (Туреччина). У 2014 році отримала золоту Почесну медаль за прояв сміливості та відданості. З вересня 2015 року / Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні.

ний інструмент, як і в Укра їні", запропонував я. Тому в умовах "Баянного кола 2018" є побажання, щоб учасники, крім творів укра їнських композиторів, грали французьку музику. А ще за традицією всі конкурсанти разом виконують на Хортиці "Запорізький марш". Уявіть грандіозний оркестр із май же 150 баяністів й акорде оністів з усіх кінців України! Та цього разу вони заграють не тільки "Запорізький марш", а й вальс "Під небом Парижа". Більше того, існує

попередня домовленість, що переможці в усіх номіна ціях виступлять перед публі кою у французькій провінції Нормандія. Ця поїздка стане для них винагородою від Франції. А запорізькі зас новники: облрада й обл держадміністрація не пос купилися на призи і премії. Буде і приз від постійного інформаційного партнера "Баянного кола" газети "Запорізька правда". Кубок "Творцю музичного генія" ми вручимо викладачеві, який підготував володаря

ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ (ФОТО)

Віталіна МОСКОВЦЕВА

Сергій Пелюк зі своїм учнем, четвертокурсником Запорізького музичного училища імені П.Майбороди Михайлом Передрієм у пресцентрі обласної організації Національної Спілки журналіс тів України

Гранпрі конкурсу. Та це ще не всі сенсації "Баянного кола2018". Іза бель Дюмон збирається приїхати на конкурс і навіть виступити… з квінтетом "Містерія"! Дипломатка грає на фортепіано, кларнеті, флейті, гітарі. Але її улюбле ний інструмент віолончель. Саме по класу віолончелі вона навчалась у консерва торіях Версаля та Парижа. З 15 років грала в оркестрі. Та й зараз майже щодня пані Посол вправляється на му зичних інструментах звіс но, віддаючи перевагу ві

олончелі. В Україні Ізабель Дюмон уже виступала із симфонічним оркестром Харківської філармонії та грала в оркестрі панкопери "Повітря", що відкрила цьогорічний фестиваль "Французька весна" на Со фійському майдані в Києві. "Музична дипломатія" дуже припала до душі українцям. До квінтету "Містерія" теж входить віолончель. Для виступу в Запоріжжі Ізабель Дюмон обрала танго "Oblivion" ("Забуття") Асто ра П'яццоли.

z ВХІД ВІЛЬНИЙ "Баянне коло на Запоріжжі" проходитиме в приміщенні му/ зичного училища імені П.Майбороди (пр.Маяковського, 22). Вхід на всі концерти безкоштовний. 20 квітня, о 14.00 урочисте відкриття конкурсу та перші прослу ховування. 21 квітня, з 9.00 до 20.00 / конкурсні прослуховування. 22 квітня, о 13.00 артперфоманс на острові Хортиця (біля Му зею історії запорозького козацтва). 22 квітня, о 15.00 нагородження переможців і галаконцерт.

z ДИТЯЧА ГОДИНА

Шкідлива Шапокляка і… камертон Щонеділі, о 12.00, юні слухачі приходять у Кон

цертний зал імені М.Глінки на програми мистецького проекту "Філармонія дітям". А їх

ні ровесники в районних центрах і селах такої можливості позбавлені. Хіба це справедливо?! "Якщо діти не можуть при їхати до нас, ми приїдемо до них!" вирішили в облас ній філармонії. Зокрема, 12 квітня учні Малотокма чанської школи й Оріхівської гімназії "Сузір'я" разом з артистами філармонії ман дрували країнами Європи,

Юні біленьківці дивляться мюзикл "Витівки Шапокляки у місті Лад"

знайомлячись з їхньою му зичною культурою. Солісти

Юлія Якса (сопрано), Мико ла Квєтков (тенор) і Поліна

Гонтарь (естрадний спів) виконали класичні компози ції та сучасні хіти. Під час подорожі не обійшли ува гою і ненькуУкраїну: мело дійним звучанням бандури дітей порадувала заслуже на артистка Ольга Беже нарь, а ведуча Анна Миро нова розповіла про історію цього національного інстру мента та його місце в сучас ному житті. А на додаток юну публіку здивували… ілюзійними номерами. Наступного дня, 13 квітня, дошкільнята й учні початко вих класів села Біленького Запорізького району поба

чили "Витівки Шапокляки у місті Лад". В ігровій формі малята опановували музич ні терміни, а казкові герої заохочували їхню любов до музики. Перед початком вистави ведуча Анна Хода кова доступно розповіла ді тям, які бувають ансамблі й голоси, що таке тоніка і лад (мажор або мінор), яку роль серед музичних інструмен тів відіграє камертон. Діти навперебій відповідали на її запитання. А казку малень ким біленківцям подарува ли Юлія Якса, Микола Квєт ков, Лариса Малацай, Вік торія Шестакова і Володи мир Малацай. Партію фор тепіано виконувала Лариса Гнєдиш.


мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

21

Таким його пам'ятатимемо… Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Ні, це не просто вистав ка! Справжній меморіал під назвою "Художник. Філософ. Кобзар" відкри ли 17 квітня в обласному художньому музеї. Дату обрали не випадково: адже саме в цей день у 1928 році народився Григорій Соколенко. Ві домий митець. Перший директор Запорізького художнього музею. Ко лишній голова Запорізь кого обласного товарис тва художників і делегат трьох з'їздів Національ ної спілки художників України… Але головне унікальна особистість, яку просто неможливо забути. Я теж не забуду Григорія Олександровича, хоча поз найомилася з ним пізно на його персональній вистав ці, приуроченій до 85річчя художника. Тоді наша газе та опублікувала нарис "Сто альбомів запорізького коб заря". Я писала про глибо ке переконання Соколенка: дітей слід учити милуватися прекрасним, а уроки малю вання мають бути, насам перед, уроками милування! У тій публікації йшлося про навчання Григорія Соко ленка в Ризькій академії мистецтв. Про дружбу з Олександром Довженком: вони зустрілися на будів ництві Каховської ГЕС, куди студент приїхав на практи ку. Про кохання до юної медсестрички майбутньої дружини художника Ніни Мефодіївни, котра все жит тя була для нього най ближчим другом і най вибагливішим критиком (а її смерть так підкосила Гри горія Олександровича, що він не міг більше малюва ти). Йшлося і про створення в Запоріжжі обласного ху дожнього музею, де пер шою виставкою стала гран діозна експозиція картин… із Третьяковської галереї. Яким дивом Соколенку вда лося "перехопити" колек цію на її шляху з Японії в Москву?! Черга відвідувачів тягнулася аж до проспек ту… Та основні засади, що заклав Соколенко при фор муванні музейної колекції, були суто українськими. Недарма ж першим влас ним експонатом запорізь кого музею стала вишита жіноча сорочка, а першою

2013 рік: із дивовиж ною емоційною силою Григорій Соколенко співає "Заповіт" Шевченка

експедицією музейних співробітників поїздка у Петриківку. Та якою б довгою не була бесіда з Григорієм Олек сандровичем хіба можна все дізнатися про людину за якихось двітри години спілкування? Соколенко пі шов із життя у 2016 році. І нинішня виставка "Худож ник. Філософ. Кобзар" в об ласному художньому музеї стала для мене ніби про довженням тієї давньої роз мови з ним. Його голос зву чав для мене у кожній кар тині, у словах його сина, в кожному експонаті вистав ки. У вітринах пензлі й окуля ри художника, вишивки його дружини, нотні зоши ти… І, мабуть, най дорогоцінніше кобза. Гра ти на ній Соколенко почав у 1980х роках. Інструмент точно скопійований з кобзи 1740 року. Чи знаєте ви, що мій батько народився у… цер кві? запитує учасників презентації син художника Андрій Соколенко. Він го ворив мені: "Не скупися, даруй картини людям". Виконуючи цей заповіт, на відкритті виставки Андрій Григорович щедро дарував твори батька близьким по духу людям. Та й у музей ному зібранні аж 155 тво рів Григорія Соколенка: майже всі вони подаровані або самим автором, або його сином. Андрій Соколенко теж ху дожник: працює над вітра жами, малює портрети. А ще дбайливо збирає мате ріали про батька. П'ять ро ків тому я завершила нарис повідомленням, що Андрій Григорович збирає в книгу батькову спадщину: живо

пис, графіку, монументаль ні твори, думи, "каховський щоденник", записники, на віть звернення до влади. Тепер робота наближаєть ся до завершення. Без сум ніву, увійде до книги влас норучний запис Григорія Соколенка, де він, називає Олександра Довженка "пророком на доби", а спіл кування з ним "другою академією біля Довженка". До виставки Соколенка не випадково включили карти ни Оксани Павленко й на родного художника України Анатолія Петрицького са ме перший директор прид бав їхні твори для музейної колекції, хоча в той час така увага до українського мис тецтва (особливо до "бой чукістки" Павленко) не віта лася й оголошувалася "бур жуазним націоналізмом". Наприкінці 1960х років, проектуючи пам'ятні знаки для Хортиці, Григорій Соко ленко відправився збирати матеріал слідами усіх За порозьких Січей і на могилу Івана Сірка. Мені тоді було десять ро ків, я завжди їздив із бать ком, згадує Андрій Соко ленко. Ми мандрували де пішки, де на автобусі. За пам'яталося, як радо нас зустрічали люди… Він любив нашу землю і нас, своїх земляків, цього навчав, говорить куратор виставки Людмила Тра вень. Біля фонтану на пло щі Фестивальній співав: "У Запоріжжі, в центрі козаць кої слави, розпаскудилися". Справжній кобзар із мудри ми очима, сивою бородою, у вишиванці Григорій Со коленко. Він любив Україну, писав Україну і співав про Україну. Таким його пам'ятатимемо.

Художника кобзаря немає в живих, його кобза мовчить, та на тлі створеного Григорієм Соколенком пейзажу Дніпра зазвучали молоді голоси

Син художника Андрій біля портрету свого діда

z НЕ ПРОПУСТІТЬ "Будьмо знайомі!" Так називається концертпрезентація нового творчо го об'єднання "Запорізький центр авторської пісні". Зустріч із зоряними силами бардівського руху відбу деться 25 квітня, о 18.30, у великому залі Палацу культури "Титан". Хоч офіційно Центр авторської пісні виник недавно наприкінці лютого цього року, на його рахунку вже кілька проектів: 34й Міжнародний фестиваль авторської пісні "Байда2017", два благодійних концерти, програма "Во лодимир Висоцький: 80 років" (про неї "Запорізька прав да" розповідала в №9 від 15 березня ц.р.). Що Запоріжжю потрібен Центр авторської пісні, я пи сала в одній із місцевих газет ще в квітні… 1995 року. Як то кажуть, не минуло і чверті століття, з усмішкою за уважує заступник голови Центру з художньої роботи Олена Алексєєва. Але є інше прислів'я: краще пізно, ніж ніколи. Об'єднавши сили усіх бардів Запоріжжя, ми змо жемо зробити значно більше і значно краще, ніж нам вдавалося, коли ми були розрізнені. У нашому краї добре знають організаторів Центру: Те атр поетичної пісні Олени Алексєєвої, клуб авторської пісні "Зелене небо", творче об'єднання "Плеяда". Знають й учасників концертупрезентації: легендарний дует "Екіпаж", Сергія Кучму, Анну Киящук, Олену Алексє єву, Жана Селезеньова, Олену Дегтяренко (саме її обра ли головою Центру) і багатьох інших… Та все ж познай омитися ще ближче дуже цікаво. Тим більше, що гляда чам обіцяють сюрпризи й несподівану форму концерту презентації. Вартість квитків на концерт 60 гривень. А кошти від нього і решти заходів Центру підуть на нові творчі прог рами й організацію 35го Міжнародного фестивалю авторської пісні "Байда2018".


22

спорт

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z БАЛТІЙСЬКА ГАНДБОЛЬНА ЛІГА. «ФІНАЛ ЧОТИРЬОХ»

"ZTR" став четвертим "Пильва Сервіті" (Есто нія, Пилва) "ZTR" (Ук раїна, Запоріжжя) 30: 29 (17: 15). Запорізький "ZTR" узяв участь у фіналі чотирьох Балтійської гандбольної ліги. Срібний призер то рішнього розіграшу був близький до п'єдесталу пошани, але зачепитися за нього не зміг. "ZTR" до "Фіналу чотирьох" приїхав без свого кращого бомбардира нинішнього сезону правого крайнього Андрія Акименка. Ще 28 березня в матчі чемпіона ту України проти "Донба су" він отримав травму, після чого пропустив збір національної команди. З цієї причини "ZTR" "пози чив" у земляків із "ЗНТУ ЗАБ" гравця цього амплуа Едуарда Кравченка, який спочатку був включений у заявку віцечемпіона Ук раїни на участь у Бал тійській лізі. Правила це дозволяють. Чемпіона Естонії, який виступав на рідному май данчику, гаряче підтриму вала місцева публіка. "ZTR" не зміг одразу прис тосуватися до гри супер ника і тільки наздоганяв у рахунку. У воротах запо різької команди матч по чинав Борис Крючков, який у перші хвилини гри діяв упевнено. Виходило майже все, Борис не да вав можливості господа

рям відірватися в рахунку більше, ніж на один м'яч. Але потім "Пильві" вдало ся піти у відрив на два м'ячі. За рахунку 6:4 місце у воротах "ZTR" зайняв Ан тон Деревянкин. Неначе упіймав свою гру. "Пиль ва" повела 7:6, 8:7, проте запоріжці не давали мож ливості вчинити більший відрив. Відтак, припустилися втрати м'яча в атаці і не змогли уберегти свої во рота 10:7 у середині пер шого тайму. А на 21ій хви лині перевага господарів склала чотири м'ячі 13: 9. І ось тут запоріжці за на дійної гри в обороні і зу силлями правого флангу атаки за півтори хвилини змінили рахунок на 13:12. У ці хвилини "ZTR" грав в захисті 4 2 і 5 1. На 27ій хвилині Олександр Тільте, після добре виконаного семиметрового, рахунок зрівняв 15:15. Але спо чатку упустили Романа Ай затуллова, а потім Анрі Силласте реалізував се миметровий і 17:15. Пе рерва. Другий тайм. Видалений Роман Айзатуллов. 17:16 після гола Дмитра Арте менка. А коли склади ста ли рівними, Тильте реалі зував черговий пенальті. Незабаром "ZTR" отримав шанс вийти вперед. Хви лину і 35 секунд грали ушістьох проти чотирьох.

Нічого не вийшло. Пішла гра м'яч у м'яч. На 42ій хвилині запоріжці вийшли вперед після гола Тільте, знову з семиметрового 21:20. І ще два м'ячі від Тільте. На табло 20:23. Здавалося, "ZTR" доведе матч до перемоги. За ра хунку 24:26 настав провал. 0:5. Залишалося грати трохи більше трьох хви лин. Ще двічі Артеменко і один раз Ганчев змусили капітулювати воротаря господарів. Тренер ес тонського клубу Кальмер Мустинг узяв таймаут, після якого Хенрик Варул забив тридцятий гол. Час на атаку був, але гравці "Пильви" зробили все, щоб запоріжці не змогли нанести разючого кидка. * * * СКА "Мінськ" (Мінськ, Білорусь) "ZTR" (Запо ріжжя, Україна) 40:37 (15:16, 29:29, 34: 34). Матч за третє місце. У матчі за третє місце за поріжцям протистояв СКА "Мінськ", який у півфіналі програв фінському " Riihi maen Cock". "ZTR" мав ре альний шанс посісти третє місце в поточному розіг раші Балтійської ган дбольної ліги. На 59ій хвилині Едуард Кравченко, який без втоми перебував на майданчику усі 80 хви лин ігрового часу, вивів запоріжців уперед 29:28. Атака СКА, яку завершував

Гліб Гарбуз, один із най корисніших гравців у скла ді білоруської команди, м'яч після рикошету став легкою здобиччю ворота ря "ZTR" Бориса Крючко ва. Запоріжці повільно пе рейшли на половину су перника. Віталій Нат, го ловний тренер нашої команди, узяв таймаут. А після зробили помилку в атаці. Зіграли "на гравця". Судді м'яч відібрали. Атака СКА. Тепер Ігор Папруга, головний тренер мінської команди, узяв таймаут. І одразу після відновлення гри лівий напівсередній Ігор Кулеш поверх блоку виконав кидок по воротах запоріжців. Гол. Часу на атаку у "ZTR" вже не було. Додатковий час. Два тай ми по п'ять хвилин. М'яч у м'яч. 34:34 після гола зно ву Кравченка. Білорус Олексій Хадкевич зробив невдалий пас і м'яч вилетів в аут. Є час на атаку. Ата кує Дмитро Артеменко. На шляху м'яча воротар мін чан Ігор Черников. Аут. І знову кидок Артеменка і

знову м'яч відбив Черни ков. Ще два тайми по п'ять хвилин. І знову гра м'яч у м'яч. 36: 36. Гачків кинув у порожні ворота і влучив у штангу. А Микита Вай лупов і Гліб Гарбуз точні. Артеменко відіграв один м'яч. Але віддаляється Де нис Ісанчук. І хоча Гачків відбив підряд два кидки, атаки у запоріжців не вий шло. Іван Бровка, котрий колись грав у "ZTR", втік у відрив і забив гол. Остан ній, сороковий м'яч уже ні чого не вирішував. Віталій Нат, головний тренер "ZTR": Причини нашої поразки треба шукати в нереалізо ваних моментах. Моментів було багато і використай їх, ми могли досягти іншо го результату. У якийсь момент удача відвернула ся від нас. Але ми билися до самого фінального свистка. Вважаю, що зма гання у Балтійській ган дбольній лізі пройшли на дуже високому рівні. Все проведено добре.

z КОРОТКО ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

ФУТБОЛ

Тренер школи естетичної та ху дожньої гімнастики "Irida", що працює на базі василівського КЗ ФОК "Таврія" за підтримки СК "ХортА", Марина Костенко, вдало дебютувала на міжнародних зма ганнях. У складі команди майстрів спорту "Delice" наставниця захи щала честь України на Кубку світу з естетичної гімнастики, що про ходив у австрійському місті Граці. Спортсменки, які вперше висту пали на міжнародних змаганнях, зуміли посісти 14 місце у кваліфіка ції. Зовсім трохи не вистачило дів чатам, аби пробитися до фіналу світового Кубка. Втім, результатом першого міжнародного виступу гімнастки задоволені. Цей досвід неодмінно стане в нагоді на чемпі онаті Європи в Таллінні, де наші дів чата виступатимуть 1113 травня.

Після перемоги в Кубку над "Вік торією", запорізька команда ви рушила в Миколаївську область на гру чемпіонату з тією ж місією. "Первомайськ" навряд чи зможе виправити ситуацію в другому крузі і поборотися за вихід з гру пи, тому не є головним конкурен том для "Металурга", і запоріжці одразу взялися це доводити. До середини тайму гості повністю володіли перевагою, ось тільки Дмитру Лихобабенку та Іллі Кор неву не вдалося утілити його в за биті голи ще в дебюті матчу. Про те на 30ій хвилині свій момент знайшов Євген Подлепенець і оформив третій гол в аматорсь кому чемпіонаті України. Господарі нічого не змогли про тиставити запоріжцям і в другому таймі. Як підсумок, Тарас Коваль чук забив дебютний м'яч у фут

болці "Металурга" в офіційних іг рах, а остаточну крапку в матчі поставив на 83ій хвилин Семен Д'яченко з пенальті, підсумував ши упевнену виїзну перемогу "Металурга" 3:0. На відпочинок у запоріжців було всього кілька днів. Вже в середу, 18 квітня "Металург" провів матч у відповідь 1/4 фінали аматорсько го Кубка України з "Вікторією" в Миколаївці.

БОКС З 17 по 26 квітня в Італії проходить Чемпіонат Європи з боксу серед молоді. У складі чоловічої збірної України, яка вирушила на конти нентальну першість, є двоє пред ставників Запорізької області. У ваговій категорії 75 кг честь країни захищатиме Богдан Толма чов, а в найважчій вазі 91 кг Ки рило Стоянчев. Кирило представ

ляє Запорізьку ШВСМ і місто Ме літополь, Богдан виступає в залік міст Харкова та Мелітополя. Три маємо кулаки за наших хлопців.

ГАНДБОЛ На майданчику СК "МОТОР СІЧ" пройшов матч "елькласико" навпа ки провідна команда української Суперліги зустрілася з одним з аут сайдерів внутрішнього чемпіонату. Зустрічались абсолютно різні гандбольні галактики зоряний представник української першості і команда, яка тільки намагається формувати свою гру, так що гольові досягнення не підлягають порівнянню. Фінальний рахунок матчу закономірний спільні сили моторівців плюс залучений із "ЗНТУЗАБ" Владислав Паро винчак вчинили 59 успішних напа дів на львівську рамку, і виграли 59: 10. Підготував Віктор СИВИЙ


ваше здоров’я

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

23

z БОЛЮЧА ТЕМА

Сорок з гаком відсотків наді ї Олена СТАХОВА

Україна на другому міс ці в Європі за темпами розповсюдження раку. Сто років тому онкологіч ні захворювання були дев'ятими серед причин смертності. Тепер вони треті після серцевосу динних захворювань і травматизму. А серед причин загибелі дітей рак поступається лише нещасним випадкам. Щогодини в Україні реєс трується 20 нових онко хворих, і десятеро осіб помирають від цього зах ворювання. Страшно? Але ми наводимо статис тику не для того, аби на лякати читачів, а щоб… вселити надію. Недарма кажуть: попереджений значить, озброєний. За даними регіонального канцерреєстру, у 2017 році в Запорізькій області заре єстровано 6592 випадки ра ку проти 6704 у 2016му. А всього на диспансерному обліку з таким діагнозом

стоять майже 48,6 тисячі жителів області (у 2016 році було 49 тисяч). Найвища захворюваність у Запоріж жі, Бердянську, Енергодарі, у Вільнянському і Токмаць кому районах. Фахівці стверджують, що рак не якась одна хвороба, а принаймні… двісті. І сим птоми видів злоякісних пух лин суттєво різняться. Тож, від чого найбільше потер пають жителі нашої області? Найчастіше від злоякісних новоутворень органів трав лення. Далі у чоловіків ідуть новоутворення органів ди хання, шкіри та передміху рової залози. У жінок ста тевих органів, молочної за лози, шкіри. Смертність від раку торік найбільше зросла в Енерго дарі, Вільнянському й Поло гівському районах. А всього в 2017 році померли від злоякісних новоутворень 3210 жителів області (проти 3397 у 2016му). Тобто по мерлих удвічі менше, ніж тих, у кого в цей же час уперше виявили хворобу.

Як утричі зменшити ризик онкологічних захворювань? Поради фахівців Запорізького обласного клінічного онкологіч ного диспансеру 1. Намагайтеся якомога менше нервувати. 2. Візьміть за правило раз на рік обстежуватись у лікаря. 3. Щодня зміцнюйте свій імунітет. 4. Киньте палити і зловживати міцним алкоголем. 5. Потурбуйтеся, щоб у вашому раціоні було більше корисної їжі. 6. Пийте лише чисту воду, використовуйте фільтри водоочищення.

Чи означає це, що кожен хворий на рак у разі інтенсивного лікування має п'ят Не так давно у запорізьких онко десят шансів зі ста? логів з'явилося нове обладнання: Звісно, не так пря бронхофіброскоп японського ви молінійно, та все Томографічне обстеження робництва ж… За даними На в обласному онкологічному диспансері ціонального інститу ми експертів Всесвітньої ту раку в Україні повністю захворювання, запев організації охорони здо видужують 41,4 відсотка няють фахівці КУ "Запорізь ров'я, 40 відсоткам випад тих, у кого виявляють зло кий обласний клінічний он ків раку можна запобігти якісні новоутворення. Сорок кологічний диспансер". здоровим способом життя. з гаком відсотків надії… Чим раніше вдається діаг Тобто повноцінним і раці Найнебезпечніші для жит ностувати злоякісне новоут ональним харчуванням, фі тя занедбані пухлини. В ворення, тим більше шансів, зичною активністю (зайва нашій області таких випад що хворий виживе. Медичні вага значно підвищує ри ків 17,5 відсотка. Особливо огляди не рідше одного ра зик захворювання), відмо тривожить, що невпинно зу на рік дозволяють "захо вою від куріння (доведено, зростає кількість занедба пити" хворобу на ранніх ста ного раку молочної залози діях, своєчасно пройти ліку що воно стає причиною 22 серед жительок сільської вання та попередити реци відсотків випадків раку) й вживання місцевості. Причому, хворі диви. Тим більше, що за ос обмеженням спиртного. Деякі фахівці довго не звертаються до танні три роки обласний он стверджують, що реально медиків не тільки через нед кодиспансер впровадив но усунути до 80 відсотків бале ставлення до свого здоров'я, а й через страх ві методи діагностики, які факторів розвитку раку. перед діагнозом. Такий собі розширили можливості лі Тобто є можливість попе редити 80 відсотків зло оригінальний спосіб само кування хворих на рак. якісних новоутворень! І це ще не все: за оцінка вбивства: ніби від того, що вони не знатимуть про свою хворобу, вона зникне… ДО РЕЧІ Рак тривалий процес, Дослідники знайшли в організмі людини новий орган. Вивчаючи що проходить багато ста за допомогою новітніх технологій жовчну протоку, вони очікували дій. До того, як пухлина ле побачити стінки зі щільної тканини, а насправді виявили схожу на генів, шлунка або молочної візерунок систему "каналів", якими переміщуються рідини. Згодом з'ясувалося, що подібним чином влаштовані стінки й інших органів. залози досягне розміру Канали містять п'яту частку всієї рідини в організмі і, за гіпотезою один чи півтора сантиметра науковців, виступають амортизатором. Ймовірно, що саме ними в діаметрі минає п'ятьде розповсюджуються метастази злоякісних пухлин. Дослідники вив сять років. Сучасна медици чили зразки тканин хворих інвазивним раком (коли рак, крім одно на спроможна вилікувати го органу, вже вражає й інші) та дійшли висновку, що саме через ці злоякісні пухлини майже канали злоякісні клітини потрапляють у лімфатичну систему й роз повсюджуються по всьому тілу, повідомив науковопопулярний всіх локалізацій, якщо вони журнал New Scientist. виявлені на ранній стадії

z

z ПРО КІР... І НЕ ТІЛЬКИ

Коли клюнув смажений півень За весь 2017 рік у Запо різькій області було заре єстровано 202 випадки кору. А з початку нового року (станом на 11 квіт ня) вже 237. Захворіли 134 дорослих і 103 дити ни. Лише з 5 по 11 квітня виявили по одному ново му випадку кору в Запо ріжжі, Мелітополі, Васи лівському районі і три ви падки в Оріхівському. 56 відсотків хворих довело ся госпіталізувати, ос кільки їхній стан викли кав занепокоєння.

Із 56 дітей, які з початку року захворіли на кір у За поріжжі, 45 ромської наці ональності. Всі вони не були щеплені від кору. Таку ін формацію надає сайт ДУ "Запорізький обласний ла бораторний центр МОЗ Ук раїни" www.oblses.zp.ua. Медики не без тріумфу зві тують: із 42,5 тисячі дітей, вакцинація яких була запла нована, щоб виробити іму нітет проти кору, вже щепи ли майже 41 тисячу. Тобто понад 95 відсотків. Фахівці запевняють: лікувально

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

профілактичні медичні зак лади повністю забезпечені вакциною проти кору, паро титу і краснухи. Тепер, коли на всю Україну прогриміли кілька смертей від кору, коли люди вічнавіч зіткнулися з небезпекою, вони вже не вважають вакци націю "непотрібною". Вибір простий: або реальна загро за захворіти на кір, якщо не зараз, то через два, три чи п'ять років або майже при марні та значною мірою на думані ускладнення, які мо же викликати вакцинація.

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Словом, дочекалися, поки смерті або інвалідності. А хворі на дифтерію за від смажений півень клюнув, і сутності спеціального анти взялися за розум. Але тепер токсину (якого зараз в Укра медики попереджають про їні немає) помирають у по можливість розповсюджен ловині випадків. Недарма ня інших ще більш грізних інфекцій. Йдеться про полі цю хворобу прозвали "пет омієліт і дифтерію. "Запо лею ката"! Якщо сироватка різька правда" застерігала є, смертність знижується читачів від цієї небезпеки в "лише" до 1015 відсотків. Причому, щеплення від №3 від 1 лютого цього року. дифтерії треба поновлювати Нагадаємо: через низьку кожні десять років тоді іму вакцинацію Україна опини нітет буде досить стійким. лася в "червоному списку" Тож вирішуйте самі: чи за з 13 країн, де найвищий раз спокійно щепити своїх ді ризик спалаху поліомієлі тей і пройти вакцинацію са ту. Ця нині напівзабута у мому, чи дочекатися, поки нас хвороба майже "гаран клюне смажений півень. товано" призводить до Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802014


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z КОЛИСЬ БУЛО...

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Які птахи живуть поруч з вашим домом? Олег Лагур, художник: Мешкаю у приватному будинку на Верхній Хортиці. Пташок у саду безліч. Є родина дятлів, є синиці, влаштували гніздо у металевій трубі. Звернув увагу, вони встигають народжувати пташенят двічі в рік навесні та восени. Тетяна Осадчук, викладач: Була взимку в історичному комплексі на Хор тиці. Бачила майже ручного чорного крука, якого з дитинства вигодували та приручили козаки. Дуже поважний та кумедний водночас. А зараз кажуть, що він десь зник.

Лелеки, найчарівніші з птахів, оспівані в поезіях, леген дах, витворах мистецтва. Майже не селяться на запо різькій землі. Можливо, клімат надто спекотний, можли во, ми, як сусіди, чимось їм не догодили, але завжди ле леки оминають Запоріжжя, і летять оселитись далі на Північ, або за Захід України. Але життя наше стрімко змінюється на очах. Один з про явів цих змін це поява лелек у Запорізькій області. Ось і цієї весни родина лелек оселилась в одному з селищ Вільнянського району, обравши для власного гнізда елек тричний стовп серед зруйнованих будівель часів колиш нього радянського минулого. Поява цих птахів на нашій землі, окрім суто біологічних чинників, має символічне значення. Бо лелека завжди вважався символом миру, родини та добробуту. Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

По горизонталі: 1. Нехай в олійниці олійник тара ном Макухам завдає якмога гіршу муку, Так не зав горить їм, а здавить в каменюку, Що *** чорта й сам вдовбе їх долотом! 3. Прибіг Петро, гукнув, зату пав,загурчав, Уже й був кинувсь бить, але як розпи тав,Аж *** погладив по головці, І цмокнув в лисину та ще й перепрохав … 6. Далеко більш, ніж я, помазавсь ти ***: Ти й греків, ти й латин, ти знаєш всіх доволі, Ти в церков хоч яку годився б буть дяком! 9. Псу вільно й на попа брехать, як кажуть, все Собака гавкає, а *** те несе... 11. Од палітурочки в, часловці до дру

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 1.

Діаграма 2.

Олена Щербань, майстриня, Полтавська обл.: У селищі, де я мешкаю, фермер розводить африканських страусів. Чудернацькі величезні тварини, навіть якось не можу їх вважати пташка ми. Віталій Ткачов, пенсіонер: На дачі постійно спостерігаю якихось надзви чайно красивих шпаків, забарвлення незвичне. Кажуть, що це якісь єгипетські шпаки. Літають ве личезними зграями. Сергій Собінецький, інженер з ТБ: Ходив на Хортицю до бази відпочинку інже нерної академії. Бачив родину справжніх орлів. Дуже величезні. Враження неначе у якомусь вес терні. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

гої, І спинишся, було, аж над октоїхом, Та й об якімсь, було, *** читать Сократі Так гарно, що, було, аж сумно всидіть в хаті: 14. Час від часу; часом, деколи, інколи. 16. І щоб за шкурку мав п'ять золотих ***,То за габелька він не хоче й десять брать!.. 17. Вона, де ***, пожартує, Та з глуздом жарти всі і з розумом мір кує. 20. Вона й до милого *** по волі, Та ба! Та не дає рукам, як кажуть, волі, 22. Трохи лиш на того не ски нувся синка, Що *** пестить і по головці гладить, По ки не візьметься пестунчик до замка! 23. Та, мов єх лейтар, їм в вікно заторохтить І помосковській їм гукне: "***!". 24. Але всьому свій час і черга, Грицьку, буде! Ми під богом, як бач, всі ***, грішні люде. По вертикалі: 1. … А ти, було, й зве лиш граматку їм читати, А сам почнеш, було *** перевертати. 2. Учений ступінь, який одержав у 1821 році П. П. ГулакАр темовський захистивши дисертацію. 3. Запустіла ділянка, на якій у минулому бу ла садиба. 4. Ти краще Добрості *** на ригуєш, Бо й добрий сам єси, і добре всіх малюєш! 5. Балада "Твардовський" ко ристувалася значним *** у читачів. 6. Во на на всіх глядить так гарно й веселень

1783 року Катерина II своїм Указом приєднала 19 Крим до Росії. квітня 1917 року в Києві від бувся Всеукраїнський національний конгрес перший представницький форум ук раїнського руху. 1930 року в приміщенні Харківсько го театру винесли вироки членам так званої "Спілки визволення України", вигаданої підпільної антирадянської організації. Ця "судова" акція стала першою репетицією масових репре сій проти української інтелігенції. 1999 року в Берліні офіційно відкри ли Рейхстаг як нове місце засідань парламенту об'єднаної Німеччини. 2000 року в Центральній Румунії відкрили найбільше в Європі родови ще золота. Запорізькі ювілеї тижня 19 квітня 70 років Запорізькому обласному центру туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. 20 квітня 100 років від дня народження Героя Радянського Союзу, льотчика Миколи Тимофійовича Мужайла (20.04.1918 15.03.1981). 22 квітня 180 років тому (1838) завершили будівництво нижнього Бердянського маяка.

ко, Як дівка, од свого ідучи панотця До церкви до вінця, Глядить на ***, мов ясочка, пильненько. 7. Хто їх не скоштував, не буде *** спасіння, Того нехай по між святими не кладуть… 8. До часу над слабим хто дужчий вередує, До часу *** ледачий пан мордує, Колись до їх усіх смерть в гості примандрує… 9. Не хай гострить свою, як бритву, доля косу, А Добрість ***, як камінь зпід покосу… 10. Вона й горілочки ря дивгоди хлисне, Та носом, мов с[виня], по улиці не ***…12. Хто Добрість, Грицьку, нам намалював плак сиву, Понуру, мов *** турецький, і сонливу… 13. До часу, голубе, нам глечик носить воду; І на його пош ле зла доля ту невзгоду, Що глек побачимо в череп'яних ***! 15. Особливо шанував *** "гулаки" (гулак розміром з кулак) такі собі продовгуваті пам пушки на олії, або великі вареники, начинені маком, грушками та ягодами. От і отримав він прізвисько Гу лак. 18. Скрізь нишпорить під тмою, мною, здом, Під ***ангелом або і в ярмолої. 19. Вона, де треба, пожартує, Та з глуздом жарти *** і з розумом міркує. 20. *** сїмто, братіку, і Добрість пізнають: Клеймо їй канчуки, імення їй терпіння. 21. І щоб за шкурку мав п'ять золотих узять, То за габелька він *** хоче й десять брать!.. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Мат за 2 ходи

Білі починають і виграють

Перевірте відповіді на завдання минулого випуску. Діаграма 1. . 1.Тh5. Діаграма 2. 1.cb6 a:c5 2.ed4 c:e3 3.cd4 e:c5 (3…e:c3 4.d:f8x) 4.cb2 a:c3 5.b:f8x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «КОНОТОПСЬКА ВІДМА», НАДРУКОВАНИЙ 12 КВІТНЯ 3. Уласович. 6. Дівка. 10. Спитав. 12. Годів. 13. Алтин. 14. Читає. 15. Людь ми. 19. Тривайте. 20. Обкрутила. 21. Ось. По горизонталі:

По вертикалі: 1. Прогнав. 2. Але. 3. Уставши. 4. Від. 5. Чесного. 7. Відмову. 8. Дівчина. 9. Вже. 10. Снилась. 11. Випиває. 16. Тут. 17. Усе. 18. Хто.

19 04 18  
19 04 18  
Advertisement