Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

Ст

. ор

. ор

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ № 46 (23781)

24

25

28

29

z НАТХНЕННЕ

Країна втомлених очей, земля несхилених плечей, – плекаємо любов до тебе…

У Новомиколаївському районі видали волонтерський поетичний альманах творів місцевих авторів "Все, чим живу і дорожу".

Стор. 2223

ФРАЗА ТИЖНЯ: На світі немає нічого неможливого, єдине запитання чи вистачить у тебе хоробрості


2

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

події, факти, коментарі 21 листопада $ День Гідності та Свободи

Дорогі земляки! Від імені всього депутатського корпусу Запорізької обласної ради вітаю вас із Днем Гідності і Свободи! Вся історія здобуття Незалежності України проник$ нута символами Свободи та Гідності. Не стали вик$ люченням і сучасні події, обидва Майдани, які зміни$ ли розвиток нашої держави. Це вкотре доводить, що воля і прагнення справедливості, любов до Бать$ ківщини, наша незалежність $ це найвищі цінності для українського народу, які передаються із покоління в поко$ ління. Пам'ятаймо про тих, хто не пошкодував власного жит$ тя, відстоюючи ці гасла, хто навчив нас гордо дивити$ ся в очі ворогам і сміливо йти до утвердження мрії. Не забуваймо й про громадську відповідальність пе$ ред Батьківщиною. Вірю в успішне майбутнє України, в неперемож$ ну єдність та силу духу українського народу! Зі святом! З повагою, голова Запорізької обласної ради Григорій САМАРДАК

Шановні земляки! Вітаю вас зі святом, справді визначним для нашої землі $ Днем Гідності та Свободи України. Нині ми згадуємо про переламні для нашої держави сто$ рінки: Помаранчеву революцію 2004 року та Рево$ люцію Гідності 2013 року. Ці події показали, що наш народ завжди дбатиме про свої права. Адже свобода завжди лишалась для українців най$ головнішим. Тож наш народ відстоюватиме свої переконання зара$ ди свого майбутнього. Нині боротьба нашої держави за незалежність триває. Тисячі за$ хисників України, справжніх патріотів відстоюють територіальну ці$ лісність нашої країни на Донбасі. І я від щирого серця дякую всім вам за вклад у боротьбу за гідність та свободу нашої держави. Нехай над українцями завжди буде мирне небо! А наша країна лишатиметься такою ж вільною і сповненою власної гідності! Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин БРИЛЬ

z НА ЧАСІ

z НЕБЕЗПЕКА

"Бошки" стоп! Зупинимо наркоторгівлю в Запорізькій області"

Від сказу загинули вже чотири корови Як повідомляє прес служба Головного управ ління Державної служби з питань безпеки харчо вих продуктів і захисту споживачів (Держпрод споживслужба) Запорізь кої області, в регіоні значно погіршилася ситу ація з захворюваністю тварин на сказ. З початку 2017 року зареєстрова но 92 випадки сказу в 67 неблагополучних населе них пунктах (47 випадків захворюваності в 43 на селених пунктах відпо відно за 2016 рік).

Вікторія КОМАР

Ініціативна група з представників 60 (!) громадських організа цій виступила ініціато ром "круглого столу" на тему "Бошки" стоп! Зупинимо наркотор гівлю в Запорізькій області", до якого до лучились представни ки обласної та міської влади, релігійних ор ганізацій, правоохо ронних органів, ек сперти (психологи, ІТ спеціалісти, лікарі наркологи), громадсь кі активісти. Під час дискусії на ін формаційному май данчику у Запорізькій обласній раді було опри люднено кричущу ін формацію про нові види наркотичних речовин, методи та підвищення оперативності їх роз повсюдження, в тому числі, серед неповноліт ніх. Учасники виступили із висвітленням заходів із запобігання наркотор гівлі, адже, на думку мо дераторів заходу, все більше дітей та молоді залучають злочинці до розповсюдження й спо живання наркотичних речовин. Ми зобов'язані, взяв ши відповідальність за

майбутнє своїх дітей на себе, убезпечити їх від небезпеки стати заруч никами цієї страшної хвороби наркозалеж ності, зазначив у сво єму виступі Балабинсь кий сільський голова, президент Запорізької міської федерації боксу Володимир Сосуновсь кий. Присутні повністю під тримують ідею здорової нації та наголошують, що необхідно залучати ді тей, молодих та дорос лих людей до спорту, збагачувати їх духовність та розвивати глибоке розуміння сімейних цін ностей. Профілактика нарко залежності сьогодні це справа державної без пеки України, зазначив пастор церкви "Сіон" Ан

дрій Ярмохін. Тому вкрай важливо, щоб державні органи і струк тури, а також органи міс цевого самоврядування очолили нашу боротьбу із цим ганебним соціаль ним явищем. "Круглий стіл" підтвер див, що об'єднання зу силь влади, правоохо

ронних органів, гро мадських організацій та небайдужість громадян дозволять зробити на ше суспільство здоро вим, морально стійким до загроз залежності, й не тільки зупиняти атаки та провокації, а й по переджати загрозливі ситуації.

Тільки протягом жовтня на території нашого краю зафіксовано 19 випадків сказу, повідомляє Держ споживслужба в Запорізькій області. Сказ був зафіксований у жовтні у восьми районах на шого регіону. В Оріхівському та Більмацькому трапилися по чотири випадки смер тельно небезпечної хвороби, Новомиколаївському та Ток мацькому по три випадки. Зокрема, в Оріхівському районі в селі Новояковлівка на приватному подвір'ї від сказу загинуло три корови, в селі Новоселівка одна. "Трупи тварин спалені, спеціалістами служби про водиться комплекс заходів щодо ліквідації та профілак тики захворювання", гово риться у повідомленні Держспоживслужби. Вірогідною причиною зах ворювання тварин фахівці називають напади скажених лисиць.


події, факти, коментарі z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

"Батьківщина" здобула перше місце на виборах до ОТГ Володимир МАРЧУК

В загальноукраїнському розрізі партія "Батьківщина" здобула пер ше місце на місцевих виборах в об'єднані територіальні громади. За підрахунком 100% голосів пар тія отримала підтримку майже тре тини виборців (29%) і виборола 921 депутатський мандат. Про це лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила на прескон ференції у Києві. Вона зазначила, що результати місцевих виборів в ОТГ це реальний рейтинг партії та най масштабніше соціологічне досліджен

ня. Воно показує, чи може країна роз раховувати на чесні результати без фальсифікації на майбутніх парла ментських і президентських виборах. Лідер "Батьківщини" наголосила на тому, що партія перемогла в 13 облас тях України, а Блок Петра Порошенка лише в 6 областях. І це попри фальси фікації, попри використання адмініс тративного ресурсу, підкуп, який про водився по всій країні. Юлія Тимошенко підкреслила, що та кий результат став можливим завдяки виборцям, які проголосували чесно та свідомо.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

З усіх рекордів, краще всього нам вдається встановлювати температурні

z ДІАЛОГ КУЛЬТУР

z СКОРИСТАЙСЯ!

Дмитро Зусманович: "Митці і меценати стають

Новий державний сервіс "Електронний кабінет громадянина"

Послами Миру, щоб консолідувати творчі сили для зміцнення міжнародних культурних зв'язків і укріплення стабільності у світі" Валерія ЮСТИНЮК

Відомий запорізький бізнесмен і меценат Дмитро Зусманович візь ме участь у роботі VI СанктПетербурзького міжнародного культурно го форуму, який сьогодні розпочинає свою роботу. "З огляду на активний і значущий вплив Вашої ком панії на соціальне і культур не життя СанктПетербурга і країни пропоную Вам стати партнером заходу і виступи ти на круглому столі "Прин ципи взаємодії держави і бізнесу щодо збереження та популяризації національної культурної спадщини", го вориться в офіційному зап рошенні, яке надійшло на адресу пана Зусмановича. Разом із запорізьким ме ценатом участь у заході візьмуть також граф Алек сандроФеруччіо Маркуччі Пінолі де Валфесіна, посол миру від Італії в 2017 році, скульптор, художник, поет, Пьєтро Мерло, консул з культури, преси й комуніка ції Генерального консуль ства ФРН у СанктПетер бурзі, Жакью Монтеньяк, ві цемер м. Авіньон, Франція, Дієго Марані, співробітник з питань політики Європейсь кої служби зовнішніх зв'яз ків Європейської комісії, письменник, лінгвіст, Доріс Пак, ексголова Комітету з культури та освіти Євро

пейського союзу, Шона МакКарті, виконавчий ди ректор Единбурзького фес тивалю "Фріндж". Серед ключових заходів Форуму з питань міжнарод ного культурного співробіт ництва особливу увагу Дмитра Зусмановича вик ликав також круглий стіл, присвячений практичним питанням і перспективам реалізації міжнародного культурного співробітниц тва в сучасних політичних умовах. Адже його, як і прогресивних діячів культу ри, хвилює майбутнє гума нітарних контактів, збере ження культурних і наукових зв'язків між країнами в ситу ації політичної нестабіль ності. На круглому столі, перед бачається, експерти про аналізують поточний стан і динаміку міжнародної культурної взаємодії за ос танні роки, оцінять роль культури в різні політичні

періоди, постараються зро зуміти, що потрібно зроби ти для збереження високого рівня культурних і наукових зв'язків між країнами. Дискусійна сесія "Міжна родні фестивалі: кооперація поверх кордонів" буде спрямована на розвиток співпраці національних фестивалів з Європейською фестивальною асоціацією (EFA), що нараховує більше 100 світових фестивалів з 40 країн світу, а також з програмою "Європа для фестивалів фестивалі для Європи" (EFFE). Програма створена Європейським со юзом і Європейською фес тивальною асоціацією для того, щоб підтримати різно манітні міжнародні форуми мистецтв і позначити їх особливу роль у формуван ні культурного діалогу. Дана ініціатива сприятиме налагодженню контактів між національними і євро пейськими культурними ін

ститутами з метою здій снення спільних проектів і програм у майбутньому. Основні теми дискусії значимість міжнародних фестивалів мистецтв для розвитку культурного діало гу, розвиток фестивального мистецтва і кооперація між народних фестивалів, мож ливості російських фести валів на міжнародній арені. Культура сьогодні сприй мається як універсальна мова міжнародного спілку вання, дозволяє подолати комунікаційні бар'єри, дає правильні установки для міжнаціональних взаємин, коментує своє рішення взя ти участь у форумі Дмитро Зусманович. Культура виступає справжнім Послом Миру, стираючи конфлікти і суперечності між країнами. Усвідомлюючи важливість "діалогу культур", країни ве дуть постійний обмін куль турними проектами, шука ють нові форми гуманітар ного співробітництва. В рамках VI СанктПетербур зького міжнародного куль турного форуму, сподіва юсь, експерти зуміють ви робити ефективну форму культурної дипломатії. Кон солідація творчих сил, яка відбувається на Форумі, сприяє зміцненню міжна родних культурних зв'язків і укріпленню стабільності у світі.

З метою досягнення біль% шої відкритості, прозорос% ті та підзвітності перед громадянами Верховна Рада України запроваджує новий веб%портал "Елек% тронний кабінет громадя% нина", що виступатиме як єдина точка входу для ро% боти з такими електронни% ми сервісами Верховної Ради України для грома% дян, як: нові вебсистеми "Електронні звернення гро мадян" до Верховної Ради України та "Запис громадян України на відкриті пленарні засідання" Верховної Ради України, нова версія вебсис теми "Законодавство Укра їни", вебпортал "Громадсь ке обговорення законопро ектів" Верховної Ради Укра їни, вебпортал "Відкриті да ні" Верховної Ради України. Вебпортал "Електронний кабінет громадянина" Вер ховної Ради України забезпе чить зручний і легкий доступ до зазначених вище сервісів, створить безпечні умови ро боти користувачів (грома дян), а сучасний адаптивний дизайн систем дозволить комфортно працювати з усі ма системами незалежно від типу пристрою, на якому працює користувач. Відте пер електронні звернення громадян будуть інтегровані із автоматизованими систе мами "Листи та звернення громадян" та "Автоматизо вана система документо обігу" Верховної Ради Ук раїни, що сприятиме прис кореній реєстрації звер нень і посилить контроль за їх своєчасним опрацюван ням і наданням відповіді ав торам звернень. Прес%служба апарату Верховної Ради України


4

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

влада і територія

z АКТУАЛЬНО

Майбутнє районних рад – під пильним контролем депутатів Запорізької облради На порядку денному засідання постійної комісії з питань місце вого самоврядування та адміністративноте риторіального устрою два питання: звернен ня голови Оріхівської районної ради щодо виділення коштів з об ласного бюджету у 2018 році на утриман ня апарату районної ради та надання про позицій до проекту Програми соціально економічного та куль турного розвитку За порізької області на 2018 рік. Засідання розпочалося з приємної ноти – депу тати облради привітали колегуювіляра, заступ ника голови постійної комісії з питань місцево го самоврядування та адміністративнотери торіального устрою Ар

тема Попова з 30річ чям. Голова Оріхівської райради Карина Дудні ченко обговорила з де путатами облради пи тання майбутнього рай ради, адже в Оріхівсь кому районі створені п’ять об’єднаних тери торіальних громад, та законодавчо не вре гульовано питання по дальшого майбутнього районних рад таких те риторій. Тож, вони ма ють продовжувати існу вати, й для їх утримання мають бути кошти. Де путатська комісія об ласної ради рекоменду вала голові Оріхівської районної ради у зв’язку із скороченням повно важень та зменшенням надходжень до район ного бюджету в резуль таті утворення об’єдна них територіальних гро

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ» У четвер, 16 листопада 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Іванович Бриль. Звертатись з 13:00 до 14:00 за телефоном: 0(800(503(508. Всі дзвінки безкоштовні. * * * У четвер, 23 листопада 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Вікторович Скобліков. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0(800(503(508. Всі дзвінки безкоштовні.

мад району внести на розгляд сесії районної ради питання про ско рочення штатної чи сельності виконавчого апарату районної ради, залишивши оптимальну кількість посад для здійснення наявних повноважень. На думку представників обласної ради, це має скоротити планову суму витрат на утримання апарату рай ради, що прискорить

процес пошуку необхід них та можливих в пра вовому аспекті джерел фінансування. Депутатами обговоре но, що подібні ситуації стануть виникати все частіше. Наприклад, у Великобілозерській, Чернігівській, Веселівсь кій, Кам’янськоДніп ровській та Якимівській районнах радах, де ре форма децентралізації в частині створення

ОТГ та проходження ни ми всіх необхідних про цедур для повноцінного функціонування грома ди відбувається швид ше. Тож, депутати об ласної ради вважають доцільним погодити внесення від постійної комісії обласної ради з питань місцевого са моврядування та адмі ністративнотериторі ального устрою проекту рішення обласної ради «Про Звернення де путатів Запорізької обласної ради до Пре зидента України, Вер ховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегу лювання питання подальшого функціону вання районних рад у зв’язку з добровільним об’єднанням територі альних громад».

z КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР

Проект «Влада на зв’язку з громадськістю» за підтримки Запорізької облради продовжує свою роботу Напередодні в комуналь ній установі «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької облас ної ради пройшла чергова пряма телефонна лінія з депутатом Запорізької об ласної ради, членом пос тійної комісії з питань за конності, боротьби з ко рупцією, регламенту, депу татської діяльності та де путатської етики, прав лю дини, свободи слова та ін формації Сергієм Грачо вим. За годину ефіру надійшло близько десятка звернень з Більмацького, Якимівського, Приморського, Пологівсько го районів та міста Запо ріжжя. Питання, що порушувались громадянами, стосувались надання матеріальної допо моги на лікування та вирі шення побутових проблем, повернення різниці коштів на придбання твердого палива

по субсидії з місцевого бюд жету, відновлення гарячого водопостачання та ремонт системи опалення в багато поверхових будинках та ін. Під час проведення заходу Сергій Грачов надавав заяв никам відповідні роз’яснення з порушених питань та обі цяв сприяти у вирішенні кожного питання. Громадяни часто зверта ються для вирішення в ос новному особистих питань. Але зворушливим моментом став дзвінок жінки, яка пові домила про неходячого без хатченка, який мешкає в лі сосмузі в районі вул. Чарівної Шевченківського району міс та Запоріжжя. Жінка намага лась самостійно вирішити питання, піклуючись про без хатченка, але ані органи пра вопорядку, ані медичні служ би не допомогли. Безвихідне положення, крик про допо могу не залишив Сергія Гра чова осторонь. Тож, вирішен ня цього питання депутат

взяв під особистий контроль. Контактцентр – це індика тор роботи системи влади на всіх рівнях, в розрізі усіх сфер. Довіра мешканців ре гіону до сили звернення на «гарячу» лінію дуже висока. Вишукувати рішення, захи щати права людини, допома гати у скрутних ситуаціях – це головні принципи, за якими будується робота зі звернен нями громадян, що надхо дять на обласну гарячу лінію. На даний час на базі облас ного контактного центру про водиться опитування грома дян щодо захисту прав спо живачів у сфері якості та без печності продуктів харчуван ня та якості роботи Запорізь кого обласного контактного центру. Якщо у вас є бажання взяти участь в опитуванні, те лефонуйте на номер 0 800 503 508 або пройдіть опитування на вебсайті http://okc.zoda.gov.ua/.


депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

5

z ТВОРИ ДОБРО!

Центр реабілітації дітей отримав допомогу фонди та небайдужі фі зичні особи. "Нам з обласного бюд жету виділили гроші на утеплення, вимощення, покрівлю, розповідає Ольга Кучер. Нам були потрібні кошти на додат кові роботи, які надала Ірина Максимова. Мину лого року за кошти об ласного бюджету було оздоровлено 185 дітей зі

Саодат УСМАНОВА

П’ятеро дітей без батьківського піклу вання тимчасово пе ребувають у Запорізь кому обласному цен трі соціальнопсихоло гічної реабілітації ді тей. Вже майже 20 ро ків діти проходять ре абілітацію у цьому закладі та чекають на визначення подаль шої долі. Тут вони от римують допомогу та захист, а головне зав дання спеціалістів дати змогу відчути на дію та турботу. Сьогодні у центрі йдуть ремонтні роботи. Для комфорту дітей було проведено ремонт май же в усіх приміщеннях: спальних кімнатах, ігро вих та музичних залах, їдальні, спортзалі, блоку психологічного розван таження. Зроблено ре монт покрівлі, замінені вікна, проведено утеп лення будинку. На до даткові роботи було ви ділено кошти з депутатсь кого фонду депутата облради від "Об'єднання "Самопоміч" Ірини Мак симової. "Вважаю, що ми зроби ли добру справу, каже депутат. Я знала, що проводиться утеплення будинку. Попереду зи ма, тому ми мали док ласти зусиль, щоб збе регти тепло. Коли до ме не як до депутата облас ної ради звернулися із проханням допомогти, я не могла відмовити. Тепер тут буде тепло не тільки від тієї атмосфе ри, що створюється ро бітниками, але й ззовні".

Діти перебувають у зак ладі від 9 місяців до року. За цей час вони прохо дять психологічну ре абілітацію, а служби у справах дітей проводять юридичну роботу: виз начають статус дитини, чи є право на її опіку, шу кають небіологічну роди ну. Заклад працює з 1999 року. Спочатку це був притулок на 80 дітей. Максимальне перебу вання у притулку було всього три місяці цього недостатньо, щоб дити на пройшла реабілітацію та знайшла нову родину. Тому обласна рада пе реформатувала притул ки на центри реабілітації. За майже 20 років існу вання через заклад пройшла величезна кіль кість дітей інколи показник сягав 800 дітей за рік. Із дітьми працюють не тільки психологи, але й інші спеціалісти. Є лого пед, консультації та по ради надає юрист щоб діти знали свої права та обов'язки. У центрі пра цюють 27 гуртків. Діти ходять до школи, молод ших супроводжують ви хователі. Годують дітей шість разів на день. Ди

ректор закладу Ольга Кучер дякує обласній раді за підтримку та фі нансування. Грошей достатньо, щоб вирішу вати основні питання. Крім того, допомагають

всієї області. Ще 90 ді тей оздоровилися за ра хунок надходжень з бла годійних джерел". Працівники центру знають, що це діти, які потрапили у скрутне

життєве становище, то му намагаються надати дитині все необхідне, щоб вона почувалася за хищеною. Бувають ви падки, коли не в змозі терпіти погане ставлення, дитина сама звертається до центру. "Ми хочемо зробити все, щоб дитина відчула різницю з тим, як вона жила раніше. Пережива ємо за дітей. На жаль, центр переповнений. При нормі у 55 дітей, тут перебуває більше. Але з іншого боку, ми раді, що змогли захистити дітей та забезпечити їх тим, чого вони були позбав лені. Проте є гарна тен денція: багато дітей вси новлюють, беруть у бу динки дитячого типу". Жодна людина не може залишатися байдужою до вихованців цього цен тру, впевнена Ірина Максимова. Депутат уже робила святкові заходи із майстеркласами та подарунками для дітей на минулорічні свята, й обіцяє порадувати сюр призами на цей День святого Миколая. "З першого відвідуван ня я зрозуміла, що діти дійсно живуть однією ро диною це не казенний дім, каже Ірина Макси мова. Рада, що в цьому році депутати облради мають змогу допомагати за рахунок фонду не тільки фізичним особам, але й установам. Тому спрямувала частину ви діленого депутатського фонду на підтримку цен тру. Крім того, ми, як і минулого року, плану ємо зробити дітям сюр приз до новорічних свят".

z НА ЧАСІ

В області до опалення підключено 99,9% житлових будинків На сьогодні в Запо різькій області до опа лення підключено 5599 житлових будин ків із 5602, що стано вить 99,9%. Не підклю ченими до опалення залишилися три бу динки. Про це повідо мили в Департаменті житловокомунально

го господарства обл держадміністрації. У м. Токмаку голова ОСББ одного будинку до цього часу не підписав акт готовності. Крім цього, у м. Запоріжжя від двох будинків не надхо дила письмова заява на підключення теплопос

тачання. Вирішити ці пи тання планується най ближчим часом. При цьому всі пориви на теп лових мережах усунено, технічний стан дозволяє забезпечити теплопос тачання у всі житлові бу динки. Серед об’єктів соціаль

ної сфери до опалення підключено 403 дош кільних заклади та 71 лі карня, що становить 100%. У школах опален ня підключено у 534 зак ладах із 537. Наразі у трьох загальноосвітніх закладах тривають кані кули.

Як запевнили у Депар таменті, опалювальний сезон в області старту вав вчасно та проходить без ускладнень та ава рій. Департамент інформаційної діяль# ності та комунікацій з громадськістю


6

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

ділові новини

Шановні друзі! Дорогі аграрії! День працівників сільського господарства свято, що знаменує собою не лише завершення сільськогосподар ського року, але й підбиття підсумків реалізованих аграрі ями планів. Із упевненістю можу стверджувати, що аграрна галузь основа міцного плацдарму економіки держави, її продо вольчої безпеки та запорука добробуту всіх громадян. Для закріплення позитивних тенденцій у розвитку агропромис лового виробництва Запорізької області та України в ціло му наші фермери, аграрії, спеціалісти господарств, праців ники переробних комплексів доклали немало зусиль та кропіткої праці. Вони добиваються щороку більшої родю чості ґрунтів, підвищення продуктивності тварин і птиці. Цього року наша область про довжує утримувати лідируючі позиції в усіх галузях сільського господарства серед ін ших регіонів країни. Завдяки хорошій врожайності область зуміла заявити про себе як добрий експортер сільськогосподарської продукції. Висловлюю щиру вдячність усім працівникам сільського господарства області за вашу невтомну працю, а головне відданість найблагороднішій професії хлібороба й годувальника. Завдяки вашим зусиллям полиці магазинів щоденно наповнюються високоякісною українською продукцією. Ваша наполегливість, уміння господарюва ти та досягати успіхів у розвитку аграрної галузі залишаються взірцем для багатьох фахівців різних поколінь. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, радості. Нехай ваші професійні задуми та пла ни будуть реалізовані на благо Запорізької землі, поліпшення добробуту наших зем ляків та всього українського народу. Нехай і надалі колосяться щедрими врожаями засіяні ниви! Мирного неба та Божого благословення вам та вашим родинам! З повагою, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин БРИЛЬ

реклама та оголошення Оголошення про конкурс з визначення виконавця послуг з виве# зення побутових відходів на території населених пун# ктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 1. Найменування та місцезнаходження організатора кон курсу: виконавчий комітет Широківської сільської ради Запо різького району Запорізької області. Юридична адреса: 70413, Запорізька обл., Запорізький район, село Широке, вул. Центральна, буд. 1. Фактична адреса: 69089, місто Запоріжжя, вулиця Героїв 37 батальйону,137. 2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області "Про проведення конкурсу з визначення виконавця надання послуг з вивезення побутових відходів" № 101 від 13.11.2017 року. 3. Місце і час проведення конкурсу: 69089, місто Запоріж жя, вулиця Героїв 37 батальйону,137, кабінет сільського го лови, 19.12.2017 року о 10ій год. Особа, в якої можна озна йомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів: Прохоров Гліб Сергійович, спеціаліст юридичного відділу, номер телефону: (061) 2236210. 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріальнотехнічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. 5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: с. Широке 5,2044 км2; с. Водя не 0,75 км2; с. Августинівка 37,702 км2; с. Івангород 3 км2; с. Лемешинське 2,51 км2; с. Привітне 7,63 км2; с. Світанок 4,6 км2; с. Новоселище 2,93 км2; с. Відрадне 19,689 км2; с. Весе ле 18,06 км2; с. Надія 11,3 км2; с. Нововознесенка 4,9 км2; с. Новодніпровка 5,9 км2; с. Петропавлівка 7,2 км2; с. Петро піль 8,4 км2; с. Урицьке 3,3 км2; с. Червоний Яр 7,4 км2; с. Во лодимирівське 2,564 км2; с. Дніпрельстан 6,454 км2; сще Сонячне 10 км2; с. Лукашеве 37,45 км2; с. Кірове 0,4 км2; с. Придніпровське 2,5 км2; с. Привільне 10,463 км2; с. Сонячне 10 км2; с. Малишівка 12,943 км2; с. Зеленопілля 20,494 км2. 5.1. Надання послуг здійснюється в межах загальної тери торії сіл та селищ. 5.2. Перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утво рення побутових відходів: багатоквартирні житлові будинки, одноквартирні житлові будинки, підприємства, установи та організації. 6. Характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ Закінчили збирати соняшник Пилип ЮРИК За повідомленням фахівців Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА, трудівники села запланували посіяти цього року озимі культури на площі 659,2 тисячі гектарів. На 15 листопада вже засіяли 634,9 тисячі гектарів (96 відсот" ків). Озима пшениця зайняла площу 569,9 тисячі (98 відсотків), озимий ячмінь " на 36,1 тисячі (80 відсотків), озимий ріпак " на 27,8 тисячі гектарів (95 відсот" ків). Жито посіяли повністю, воно зайняло площу 815 гектарів. Закінчили сівбу озимих механізатори Мелітопольського, Новомиколаївського, Приазовського, Приморського, Чернігівського та Якимівського районів. Зернову кукурудзу хлібороби обмолотили на площі 42,8 тисячі гектарів (99 від сотків). Отримали сільські трудівники 137,6 тисячі тонн її зерна при врожайності 32,2 центнера з гектара. Гречку наші аграрії зібрали на 1256 гектарах (100 відсот ків). Отримали 876 тонн її насіння при врожайності сім центнерів з гектара. Обмо лотили просо на 6650 гектарах (100 відсотків). Одержали 8,6 тисячі тонн зерна (урожайність 13 центнерів на круг). Наші механізатори закінчили збирання соняшнику (на площі 561,3 тисячі гекта рів). Отримали 834,8 тисячі тонн насіння при врожайності 14,9 центнера з гекта ра (в сільгосппідприємствах 17,1). Найвища врожайність цієї культури в Поло гівському районі 21,7 центнера на круг. При завданні 15,095 тисячі гектарів сою зібрали на 13,3 тисячі гектарів. Намолотили 37 тисяч тонн зерна при врожайності 27,7 центнера на круг. Найвища врожайність сої у Великобілозерському районі 40,2 центнера з гектара. Разом із землями населення оранку зябу потрібно провести на площі 840,7 ти сячі гектарів. Провели цей агрозахід на 705,5 тисячі гектарів, що складає 84 від сотки до наміченого.

тел./факс: 787(54(21, e(mail: zp.reklama@ukr.net

7. Об'єкти поводження з відходами, їх місцезнаходження та середня відстань до них території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області відсутні об'єк ти поводження з відходами відсутні. Найближчим об'єктом поводження з відходами є полігон твердих побутових відходів № 1, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 10в,10г. Середня відстань до об'єкта поводження з відходами 30 км. 8. Спосіб подання конкурсних пропозицій особисто або поштою; Місце подання конкурсних пропозицій: 69089, місто Запо ріжжя, вулиця Героїв 37 батальйону,137. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 18.12.2017 року, 18:00. Додатково повідомляємо, що з конкурсною документацією на визначення виконавця надання послуг з вивезення побу тових відходів можна ознайомитися на офіційному сайті Ши роківської сільської ради http://shyroke.org.ua.

Оголошення орендодавця # Запорізького національного технічного університету # про намір передати в оренду об'єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

Заяви про оренду зазначеного об'єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в га зеті "Запорізька правда" за адресою: 69083, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, б.64, Запорізький національний технічний університет, тел. (061) 7645460. У разі надходження двох і більше заяв ЗНТУ оголосить конкурс на право оренди відпо відно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електрон# них торгів з продажу предмета іпотеки: 1. 1/4 частина квартири заг.пл. 45,1 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), буд. 392, кв. 39. Дата торгів: 07.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №248065 (уцінено лот № 239964); 2. 1/4 частина квартири заг.пл. 45,1 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), буд. 392, кв. 39. Дата торгів: 07.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №248066 (уцінено лот № 239963); 3. Земельна ділянка, заг.пл. 0,2409 га, К/Н 2320683001:01:067:0001, за адресою: Запорізька обл., Бердянський рн, с. Луначарське, вул. Тополина, 9п. Да та торгів: 07.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://se tam.net.ua. Лот №248060 (уцінено лот № 240595); 4. Вбудоване нежитл. приміщення (літ. Б1), заг.пл. 312,10 кв.м, за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), буд. 31. Дата торгів: 07.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №248087; 5. Ціле вбудоване приміщення, заг.пл. 146,5 кв.м, за ад ресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 45. Дата торгів: 08.12.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248226; 6. Житл. будинок, заг.пл. 203,2 кв.м та прилегла зе мельна ділянка, К/Н 2324555100:09:072:0008, пл. 0,1500 га, за адресою: Запорізька обл., Приазовський рн, смт Приазовське, вул. Чарівна (Щорса), буд. 20. Дата торгів: 11.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №248617 (уцінено лот № 241665); 7. Магазин (літ. Б), заг.пл. 23,5 кв.м та земельна ділянка пл. 0,0853 га, за адресою: Запорізька обл., Пологівський рн, м. Пологи, вул. Пушкіна, 203а. Дата торгів: 11.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №247435; 8. Житл. будинок (літ. З2), пл. 199,4 кв.м та земельна ділянка, пл. 0,0203 га, КН 2310100000:04:022:0483, за ад ресою: м. Запоріжжя, вул. Трансформаторників (К.Мар кса ), 102в. Дата торгів: 11.12.2017, 09.00. Дод. інформа ція: https://setam.net.ua. Лот №248706 (уцінено лот № 241228); 9. Будівля гастроному (літ.А), заг.пл. 637,5 кв.м, за ад ресою: Запорізька обл., м. Кам`янкаДніпровська, вул. Набережна, буд. 68а. Дата торгів: 11.12.2017, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №248701 (уці нено лот № 242258); 10. Трикімнатна квартира, заг.пл. 86,05 кв.м, за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 150, кв. 34. Дата торгів: 13.12.2017, 09.00. Дод. інформація: https://se tam.net.ua. Лот №248967. У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12017080210001156 за фактом дорожньотранспор тної події, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини справи: 28 жовтня 2017 року, приблизно о 18ій годині 30 хвилин автомобілем "ВАЗ 2101" білого кольору на проїжджій частині вул. Центральної в с. Ново гупалівці Вільнянського району Запорізької області, в районі будинку № 163 було скоєно наїзд на пішохода, ві ком приблизно 30 років, який знаходився на проїжджій частині. Прохання очевидців вищевказаної дорожньо#тран# спортної пригоди звернутися у відділ розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 718 (будівля ГУНП в області) або за те# лефоном: (061)#239#24#94.


ділові новини ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

7

z ГРОШІ

Стратегічний партнер для українських аграріїв 19 листопада аграрії в Україні відзначають своє професійне свято Віктор СИВИЙ Аграрний бізнес набирає обертів, з року в рік під тверджуючи роль лідера в економіці України. Зараз це одна з ключових галу зей економіки країни та її найстабільніша складова, попри властиві цій галузі ризики. Активний розвиток агробізнесу, відкриття но вих ринків збуту, підвищен ня продуктивності й ефек тивності агропідприємств все це вимагає додаткових інвестицій і, відповідно, фі нансування. Банки, зі свого боку, зацікавлені в надій них платоспроможних клі єнтах з високим рівнем ефективності та прибутко вості, якими і є аграрні компанії. Які зміни відбулися на ринку фінансування агробізнесу ос танніми роками? Як банк по зиціонує себе на цьому ринку? Розповідає Олексій Бондарен ко, директор Регіонального відділення Креді Агріколь Бан ку в Запоріжжі. Які тренди на ринку фінан сування агробізнесу спосте рігаються сьогодні? У банківському секторі про тягом останніх двох років спостерігається тенденція до активнішого кредитування, особливо агровиробників. Фі нансування агросектору стає дедалі привабливішим нап рямком для багатьох банків. Змінюється і структура кре дитного портфелю банків у частині цільового використан

ня кредитних коштів. Збільшу ється частка кредитів на ін вестиційні потреби. В період економічної кризи 20142015 рр. основна частина кредитів надавалася на поповнення обігового капіталу (закупка насіння, засобів захисту рос лин, мінеральних добрив то що). З кінця 2015 року активі зувалося інвестиційне фінан сування. В агрокомпаній з'явилася зацікавленість у довгострокових кредитах на придбання сільськогоспо дарської техніки, обладнання, будівництво елеваторів, зер носушарок. Агропідприємства відчувають, що ринок став стабільнішим, вони почува ються впевненіше та можуть прогнозувати довгострокові

грошові потоки. Банки також сьогодні готові брати на себе ризики довгострокового фі нансування. Враховуючи пот реби клієнтів, Креді Агріколь Банк активно розвиває спеці алізовані партнерські програ ми фінансування придбання сільськогосподарської техні ки, пропонуючи клієнтам мак симально вигідні умови креди тування. Спеціалізовані прог рами фінансування діють і для придбання насіння, засобів захисту рослин тощо. Не втрачають своєї актуальності й альтернативні інструменти фі нансування: авалювання век селів, гарантії. Все більше і більше зростає зацікавленість аграрних ком паній у нових для українського ринку продуктах. Враховуючи специфіку діяльності агрови робників та притаманні їй ри зики, наш банк розробив та впровадив інноваційний про дукт агрострахування "Ваш урожай наша турбота", який дозволить агрокомпаніям ні велювати вплив погодного ри зику. Погодні ризики це ос новні некеровані ризики, які неможливо спрогнозувати та попередити. Продукт розроб лений у партнерстві з IFC, Syngenta та СК "АХА Страхуван ня" та орієнтований на зміну фі лософії агробізнесу з точки зо ру страхування. Програма існує лише рік і вже встигла себе за рекомендувати. Це дійсно ва

Нещодавно Креді Агріколь Банк отримав високе визнання у номінації "Найкращий аграрний банк" рейтингу "Фінансовий Оскар" від журналу "Бізнес".

гомий внесок у розвиток сіль ського господарства в Україні. Розкажіть, будь ласка, як змінився агроклієнт за ос танні роки? Щороку фінансова культура підприємств зростає, це допо магає банкам вести більш якісний діалог з клієнтами, пропонувати продукти, що від кривають нові виробничі гори зонти. Економічна криза також внесла корективи і в підходи до планування бізнесдіяль ності агрокомпаній. Все біль ше компаній відходять від аг ресивної політики інвестуван ня. І якщо до кризи основними пріоритетами розвитку для аг рарного бізнесу були номі нальні темпи зростання, зараз значна увага приділяється са ме ефективності бізнесу. Під час аналізу компаній, з якими ми працюємо, окрім ба зових речей, значну увагу ми звертаємо саме на технології, які використовує підприємс тво, ефективність діючої біз несмоделі, стратегію розвит ку. Співпраця з компаніями, орі єнтованими на довгостроко вий розвиток бізнесу, один із пріоритетів банку. Олексію, як ви вивчаєте потреби ринку і ваших клієн тів? Які методи, інструменти використовуєте? Спеціалісти нашого банку постійно слідкують за основ ними тенденціями в галузі. Ми регулярно цікавимося у наших клієнтів, які нові продукти, інс трументи або процеси вони хочуть отримати. Аналізуючи

потреби кожного, ми розроб ляємо та структуруємо про дукти, послуги, намагаючись зробити їх найефективнішими та зручними для сільгоспви робників. Ми активно вико ристовуємо досвід інших країн групи Креді Агріколь та пропо нуємо нашим клієнтам "ноу хау", впроваджені на зарубіж них ринках. Як ви вважаєте, чому клі єнти йдуть до вас? У чому по лягають ваші переваги? Агрокомпанії цінують, коли банк розмовляє з ними однією мовою. Наші співробітники це не лише спеціалісти у фі нансовій сфері, це також фа хівці з профільною агроосві тою (агрономи, ветеринари). Переважну частину свого ро бочого часу вони проводять у "полях". Спілкуючись з наши ми спеціалістами, клієнти ба чать, що банк розуміється на їхній діяльності, враховує всю специфіку та особливість аг рарного бізнесу. Поряд із цим наші колеги також можуть якісно проконсультувати щодо поліпшення ефективності ве дення бізнесу клієнта та поді литися з ним своїм досвідом зі зменшення ризиків в опера ційному управлінні. Агроексперти банку не лише самі розуміються на специфіці агродіяльності, а й постійно навчають і розвивають інших колег, які не мають агроосвіти та агродосвіду. Ефективна співпраця працівників фронт офісу та департаменту під тримки агробізнесу дозволяє якісно та продуктивно обслу говувати клієнтів, задовольня ючи всі їхні потреби.

z ДОСВІД

z КОРПОРАТИЗАЦІЯ

У скільки обійдеться відкриття підприємства з вирощування ягід в Україні

Запорізький з а в о д алюмінієвої ф о л ь г и виставили на т о р г и

Поточна вартість проекту з вирощування малини та червоної смородини на території площею 20 га землі з подальшою реалізацією на експорт і на внутрішньому ринку становить $300 тис. Про це інформує компанія ProConsulting. "Важливим є вибір правильного розташування підприємства ґрунт повинен відповідати фізикохімічним нормам, необхідним для вирощування малини та смородини. Вибираючи місце для вирощування малини, рекомендується орі єнтуватися на території, не надто віддалені від населених пунктів. Це дозво лить скоротити логістичні витрати, а також вартість праці, витрати на переве зення людей, доставку тари і т.д. Також варто обов'язково опрацювати і враху вати наявність зручних під'їзних шляхів, можливостей зрошення і використан ня додаткової робочої сили в сезон збору врожаю. При виборі місця під насад ження смородини варто уникати локацій, де існує загроза пізніх весняних за морозків", зазначили в компанії. За словами аналітиків ProConsulting, оптимальними для вирощування даної ягоди є ділянки, розташовані на рівнинній місцевості західні і південнозахід ні схили Полісся і Лісостепу. Зазначається, що найбільша частина витрат при організації роботи підпри ємства припадає на закупівлю саджанців малини 2223%, і техніку для догля ду та збирання врожаю 1920%. Придбання обладнання для заморозки і збе рігання ягід обійдеться в 1718% від загального обсягу капіталовкладень, пок риття витрат до першого збору врожаю близько 1819%. Урожайність мали ни становить 2,5 тонни з гектара, смородини 6,5 тонни з гектара. "Термін окупності проекту з урахуванням дисконту 10,4% складає 4,5 років. Внутрішня ставка прибутковості досягає 35%, а чиста поточна вартість проек ту $300 тис. Сумарний грошовий потік позитивний з моменту початку збо ру/реалізації ягід, що вказує на збалансованість дохідних і видаткових частин проекту", резюмували в компанії.

Невдовзі, 1 грудня, відбудуться торги з продажу "Запорізького заводу алюмінієвої фольги". Як повідомляється на сайті Фонду Держмайна України, початкова ціна підприємства 583, 98 млн грн. У лот також увійде обладнання, яке ще не було вве дене в експлуатацію, а також і 4 одиниці основних засобів. Умови продажу та експлуатації об'єкта передбачають, зокрема, не допущення звільнення працівників протягом півроку з дня переходу прав власності, погашення протягом 30 днів боргів із заробітної пла ти та перед бюджетом, кредиторської заборгованості. Відомо, що раніше цей завод вже кілька разів, втім, безуспішно, вже намагалися продати на торгах, причому за більш високу суму із стартовою ціною в 1 млрд 200 тис. грн. З історії питання, у 1995 році тодішній державний Запорізький алю мінієвий комбінат (ЗАлК) залучив під держгарантії кредит $ 76,45 мільйона на будівництво заводу алюмінієвої фольги для пакування продуктів харчування, обладнання під який поставила італійська ком панія Fata. Передбачалося, що виробничі потужності дозволять випускати 36 тис. тонн пакувальних матеріалів на рік, в тому числі 27 тис. тонн гладкої алюмінієвої фольги. Нині ж виручка від реалізації у підприємства відсутня, а чистий зби ток в 2015 році склав 332 тис. грн, а за січеньтравень 2016 року 149 тис. грн.


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

Люди, які нас Олександра Щербініна, 19 річна студентка другого курсу МДПУ ім. Б. Хмель ницького, яка займається спортивними бальними танцями в колективі "Фе єрія", стала переможни цею конкурсу і володаркою титулу "Княгиня Мелітопо ля 2017". Традиційний щорічний конкурс краси "Княгиня Мелі$ тополя" пройшов на головній сцені Мелітополя $ в ПК ім. Шев$ ченка. Цього року за титул боролися 12 дівчат. Обрати кращу з кращих виявилося досить складно. Втім, все ж думки суддів і учасників он$лайн голосування співпали. Олександра Щербініна більшістю голосів мелітопольців обрана і "Міс глядацьких сим$ патій". Головна княгиня здобула корону, почесну стрічку та от$ римала золоті прикраси в подарунок.

З перемогами повернулися вихованці Меліто польської малої академії наук учнівської молоді з Києва, де брали участь у VIII Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді "Дотик природи 2017". Захід проводять На$ ціональний еколого$натуралістичний центр спільно з Ки$ ївським національним університетом ім. Т. Шевченка. Учасники форуму презентували свої наукові проекти в таких секціях, як фізика$астрономія, хімія, зоологія, ботаніка, біологія. Вітаємо юних академіків: одинадцяти$ класницю НВК №16 Аліну Пономарьову і десятикласни$ цю СШ№23 Євгенію Савченко (науковий керівник: канди$ дат технічних наук, доцент МДПУ ім. Б. Хмельницького Віталій Хромишев); десятикласницю ЗОШ№4 Діану Ладну (науковий керівник: доктор біологічних наук, професор МДПУ ім. Б. Хмельницького Олександр Кошелев), учня 10$го класу ЗОШ№4 Євгена Полуніна (науковий керівник: старший викладач МДПУ ім. Б. Хмельницького Олександр Брен) і одинадцятикласника гімназії №10 Івана Калузького (науковий керівник: кандидат фізико$математичних наук, доцент МДПУ ім. Б. Хмельницького Сергій Баришівський).

Події, що нас На площі перед центром дитячої та юнацької творчості у Бердянську представники місцевого польського товариства "Відродження" відсвятку вали 99 у річницю незалежності Польщі. Учасники привітали всіх однопле$ мінників, які проживають у місті (а це близько 200 людей), і розповіли присутнім, як Польща здобула незалежність. На святі лунав гімн польської держави, пісні мовою цієї країни, а також було піднято національ$ ний прапор Польщі. Нове поповнення 23 ої бригади Нацгвардії прийняло присягу на острові Хортиця. Зі словами привітання до військовослужбовців звернувся командир бригади полковник Андрій Каргаєв: "Гвардійці! Прийняття військової присяги $ це визначна подія в житті кожного чо$ ловіка. Адже ти даєш клятву в першу чергу собі, що ніколи не зрадиш своїх рідних, близьких і свій народ, клянешся, що будеш гідним захис$ ником своєї Вітчизни, свого краю, своєї домівки, клянешся відстоювати свободу і незалежність всіх громадян України! У добру путь!". Війсь$ ковий капелан частини $ протоієрей Анатолій Кусик провів молебень і благословив гвардійців на хорошу службу, а також здійснив чин освя$ чення всіх присутніх. Кожен воїн отримав від священика натільний хрестик і освячену іконку$оберіг.

Отримати консультацію щодо вибору майбутньої професії, дізнатись більше про навчання за кордоном, поспілкуватись з викладачами та студентами різних навчальних закладів України можна було на "Ярмарку освіти 2018". Захід об'єднав дві виставки навчальних закладів $ "Абітурієнт" і "Освіта за кордоном". Понад 50 навчальних закладів взяли у ньому участь. Це $ вищі нав$ чальні заклади всіх рівнів акредитації: ліцеї, коледжі, інститути, акаде$ мії, університети і лінгвістичні центри. До уваги відвідувачів були пред$ ставлені пропозиції щодо освіти за кордоном, мовних та інших спеці$ алізованих курсів. Особливу увагу на ярмарку приділено старшокласни$ кам. Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з керівниц$ твом, викладачами та студентами вищих навчальних закладів Запорізь$ кого (серед них $ ЗНУ, ЗНТУ, ЗДМУ, ЗДІА та КПУ) та інших регіонів $ Дніпра, Одеси, Харкова та Черкас.

У Запоріжжі відбулася 44 а міжнародна науково технічна конференція молоді, організована комбінатом "Запоріжсталь". У форумі взяли участь 275 молодих працівників українських підприємств гірничо$металургійного комплексу, фахівці науково$дослідних інститутів, вишів, представники зарубіжних підприємств. Молоді фахівці презентували понад дві сотні наукових доповідей та ідей. Напрацювання та інноваційні підходи до виробництва молоді фахівці презентували в одинадцяти секціях, зокрема, в аглодоменній, сталеплавильній, діагности$ ки й ремонту устаткування. Високий рівень підготовки доповідей експерти відзначили в секціях охорони довкілля та радіаційної безпеки, інформаційних технологій і енергетики, що в цілому відображає ключові тренди гірничо$металургійного комплексу. Так, у секції охорони довкілля представили не лише успішно реалізовані комбінатом природоохоронні заходи (зниження обсягів металургійних шлаків за рахунок повернення їх у виробництво), а й ідеї, спрямовані на їхню реалізацію в майбутньому (заходи зі зниження викидів від основних технологічних агрегатів). У Запоріжжі в рамках екологічної акції "Врятуймо Дніпро разом!", яка відбулася ми нулих вихідних, з дна Славути дайвери во лонтери підняли півтонни сміття. До того ж, в його води випустили дванадцять тисяч мальків білого амура і товстолобика. За роботою фахівців спостеріга$ ли сотні запоріжців. Люди дякували волонтерам за їх$ ню благодійну працю. У Мелітопольському парку залізничників пройшла виставка ярмарок птахів і тварин. Сюди показати своїх улюбленців з'їхалися власники з усієї Запорізької та сусідніх областей. Та й глядачів було чимало. Вони змогли побачити голубів, папуг найрізноманітніших порід і забарвлення, пере$ пелів, фазанів, павичів. Жували зелень для нутрії, діти тискали цуценят, а за кількістю пухнастих кроликів було побито всі рекорди. Окрім домашніх птахів, тут можна було побачити і диких: чижів, репелів, щиглів, варакушек, а також рідкісних для наших країв північних чечіток і снігурів.


справи небайдужих

надихають 91річна Марія Сос новська ста ла най старшою учасницею акції, при уроченої до Дня українсь кої мови та писемності. Жінка долучилася до написання "Диктанту національної єдності". Захід відбувся в Обласній універсальній науковій бібліотеці. Ни нішню акцію проводять уже вісімнадцятий раз поспіль. Тема цьогорічного радіодиктанту "На ші пісні". Пані Марія таким чином відзначила й свій день народження, який співпадає зі святом мови. Її друзі привітали жінку квітами.

Відома запорізька тележурналістка Ольга Вакало стала головою редакційної ради Національної суспільної телерадіо компанії України. У Києві, на першому засі данні редакційної ради Суспільного мовлення за неї проголосували 7 з 15 членів редакційної ради. Загалом же редакційна рада НСТУ складається із 15 співробітників суспільного телебачення. Вона фор мується з числа працівників НСТУ: п'ятеро людей призначаються Наглядовою радою НСТУ, п'ять оби раються загальними зборами творчого колективу НСТУ і ще п'ятеро призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

захоплюють У Запоріжжі відбувся ювілейний Х між народний фестиваль мистецтв для дітей та молоді "Дивосвіт". Запоріжці мали можливість ознайомитись з кращими творчими доробками учасників фестивалю під час гала концерту 11 листопада в приміщенні обласного театру ім. Магара. Запальні хореографічні ком позиції та вокальні виступи юних артистів не за лишили байдужими нікого. Після виступу най більш обдаровані отримали цінні призи, нагоро ди та грамоти. Також почесні грамоти від Запо різької облдержадміністрації отримали органі затори фестивалю. У Запоріжжі в рамках святкування Дня неза лежності Польщі, організованого місцевими польськими товариствами, відбулася акція вшанування пам'яті поляків, жертв сталінсь ких репресій, біля однойменного меморіалу, встановленого у парку ім. Пушкіна поблизу католицького храму Бога Отця Милосердного. Учасники заходу розгорнули великий національний прапор Польщі, заспівали її гімн і поклали квіти до пам'ятника на честь польських військовополонених, які утримувалися в таборі № 100 НКВС СРСР, що діяв у Запоріжжі в 1939 1940 роках. За даними архівних документів, на початку Другої світової війни в За поріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель. У Лисогірському НВК та Мар'ївсь кій ЗОШ Біленьківської ОТГ (Запо різький район) громадськими ор ганізаціями ГС "ВАРТА ЗЕТ", БФ "Слідопит", ГО "Спілка ветеранів АТО Запорізького округу", ГО "Пра возахисник Запоріжжя", ГО "Запо різький антитерористичний центр" за допомогою КЗ "Центр туризму" ЗОР, Дитячої обласної скаутської організації "Слідопит", управління освіти та керівництва Біленьківсь кої ОТГ проведений захід "День патріота". Понад 200 учнів 5 11 х кла сів фахівці волонтери ознайомили з ос новами військової справи, рукопашу, ра діосправи та радіообміну, тактичної медицини. Спеціалісти також подали школярам особливості безпеч ного поводження у разі знаходження вибухонебезпечних предметів та їхніх видів, основи парашутної справи (знайомство зі справжнім парашутом ). Йшлося і про школу виживання, зокрема основи само врятування, таборування. Зайняття проходили у вигляді активітетів (неформально у вигляді гри та ко ротких лекцій). Ця начальна програма вже викликала широкий інтерес у багатьох громадах. Організа тори передбачають розповсюдити свій досвід на всю територію Запорізької області і сподіваються на підтримку меценатів.

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

9

Ідеї, які нас окриляють Отримати допомогу кваліфі кованих фахівців у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (дирек тор Людмила Токарева) має можливість кожен, не за лежно від віку. Фахівці Цен тру працюють за різними напрямками, охоплюючи практично всі категорії населен ня, які потребують особливої уваги та підтримки. Це, в першу чергу, молоді родини, одинокі матері, діти, які мають проб леми із законом, демобілізовані учасники АТО, особи, які звільни лися з місць позбавлення волі, прийомні сім'ї, діти сироти та інші. До кожної з цих категорій застосовується індивідуальний підхід та створюються особливі умови. Звертатися за допомогою можна ін когніто. З цією метою на базі центру працює міський "Телефон дові ри 15 84". У середньому в місяць на гарячу лінію звертаються близько 3,5 тисячі людей. Також у центрі надається адресна допомо га: соціальні працівники працюють з сім'ями і дітьми безпосередньо на дому. В області розпочато підготовку пунктів гарячого харчування без притульних та громадян, які опи нилися в скрутних життєвих обста винах. Гаряче харчування надавати меться в містах Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі та у Вільнянському, Оріхівському, Пологівсь кому, Якимівському, Чернігівському районах. У цілому працювати муть 15 пунктів гарячого харчування в містах Запорізької області, зазвичай у будні, о 13.00. За інформацією Департаменту соціаль ного захисту населення облдержадміністрації, таких осіб у містах і районах області налічується близько півтори тисячі. На їжу для них у листопаді грудні 2017 року з обласного бюджету передбачено 102,958 тис. грн. Кошти виділені під обласну програму соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Активні жителі Мелітополя продовжують упорядкову вати свої двори і розфар бовують яскравими полот нами не тільки сірі стіни трансформаторних будок. У дворі будинку № 139 на вул. Гетьманській (колишня Леніна) новий контейнерний майданчик для збору сміття перетворився на яскраву картинну галерею. Стилю і настрою йому надала мешканка місцевої багатоповерхівки Тетяна Морозова. У США успішно запустили в космос ракетуносій "Антарес". У виробництві першого ступеня цієї раке ти брало участь запорізь ке підприємство. У штаті Вірджинія пройшов успішний запуск ракети "Антарес", яка доставить вантаж на Міжнародну кос мічну станцію. Першу сходинку даної ракети розробили в конструк торському бюро "Південне". 1617 листопада в За поріжжі, у виставко вому центрі "Козак Палац" (вул, Перемоги 70Б), пройде "Турис тичний бізнесфорум 2017". Форум буде ціка вий як власникам ресто ранів, турфірм, представників музеїв, так і простим запоріжцям, які люблять своє місто і хочуть, щоб воно розвивалося в туристичному напрямку. Форум відвідають такі відомі особистості, як Ольга Фрей мут, Євген Фішак, Максим Ванат, Михайло Федоров та інші.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

енергетика України

Олексій ПІДГОРНИЙ Україна продовжує дивер сифікувати постачання ядер ного палива. На міжнародно му енергетичному форумі Open Energy Week 2017, який відбувся нещодавно, перший віцепрезидент НАЕК "Енергоатом" Олександр Шавлаков озвучив останні дані по його закупівлях. У по точному році компанія має намір закупити 17 партій сві жого ядерного палива, у тому числі 11 партій палива ТВЕЛ і 6 виробництва Westing house. "Ситуація з постачан нями свіжого ядерного пали ва в Україну цілком прогно зована і досить оптимістич на", відзначив О. Шавлаков. Стратегічний курс України на диверсифікацію поста чань ядерного палива повніс тю себе виправдав, співпра ця з Westinghouse в цьому напрямі тільки поглиблюва тиметься, вважають опитані Енергетикою України ек сперти.

Диверсифікація світовий тренд Українські політики і експерти відзначають, що диверсифікація постачань ядерного палива на АЕС сприяє досягненню енерге тичної безпеки і незалежності країни. "Залежність лише від одного постачальника це завжди пога но. Диверсифікація постачань однозначно сприяє енергетич ній безпеці України. З іншого бо ку, якщо повністю відмовитися від постачань з Росії і перейти тільки на постачання з Америки, то можна наступити на ті ж граб лі. Потрібно над цим працювати і думати, як диверсифікувати свої ризики", заявив народний де путат України, член Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК Лев Підлісецький. Депутат також підкреслив, що диверсифікація лише один з кроків до енергетичної незалеж ності. "Наскільки мені відомо, вже розпочаті переговори з Westing house про виробництво еле ментів палива в Україні з вико ристанням нашої сировини. Я сам спілкувався з представника ми Westinghouse, така робота ведеться. Минулого тижня роз почалося будівництво Централі зованого сховища відпрацьо ваного ядерного палива в Чор нобильській зоні, на відкритті були і представники американ ського посольства, і компанії Westinghouse, а також компанії, яка безпосередньо задіяна у бу дівництві сховища. Думаю, це один з кроків до того, щоб в Ук раїні був повний цикл від ви робництва до зберігання і пере робки ядерного палива", ска зав він. Про необхідність диверсифіка ції постачань ядерного палива чітко говориться в Енергостра тегії України до 2035 року, від значив член Економічного дис кусійного клубу, директор спеці альних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. "Вона, безумовно, сприятиме більшій незалежності. Україна заявляє про намір довести частку палива Westinghouse до 55%. Поки у нас є домовленість з Westinghouse про постачання

Українські АЕС: безпека під контролем

палива на шість блоків. Сторо нам треба працювати над до повненням до контракту, щоб розширити постачання в май бутньому", сказав він. Звичайно, в Україні, як і в інших країнах, диверсифікація пов'яза на з певними труднощами і тех нологічними, і політичними, від значив експерт. Так, за резуль татами тестової експлуатації, американська сторона модерні зувала паливні збірки. "Диверсифікація постачань ядерного палива потрібна укра їнській ядерній енергетиці. Укра їна не єдина країна, яка прово дить диверсифікацію постачань ядерного палива. Компанія Westinghouse з кожним роком нарощує свою частку на ринку України. Жодних технологічних проблем в цьому я не бачу", за явив директор енергетичних програм в Центрі Разумкова Во# лодимир Омельченко. Головний інженер Проекту ква ліфікації ядерного палива для України в Центрі проектування активних зон науковотехнічного комплексу "Ядерний паливний цикл" Харківського фізикотех нічного інституту Акіф Абдул# лаєв відмітив, що в Україні підхід до диверсифікації постачань приблизно такий же, як і в інших країнах. "Деякі країни США, Франція, Німеччина займаються цим давно. У них великий досвід ви користання в активній зоні пали ва різних постачальників. Укра їна цим почала займатися не так давно, до того ж цей процес з різних причин, у тому числі полі тичних, дуже довго затягувався. На заході усе це проходило на багато швидше. Але, в цілому, наш підхід до диверсифікації більшменш аналогічний захід ному", сказав він. Поставки ядерного палива альтернативного постачальника мають велике значення в плані оптимізації його вартості, вва жає Григорій Муляр, президент Українського ядерного товарис тва. "Зараз обидва постачальники борються за наш український ринок. Для України диверсифі кація постачань грає, безумов но, позитивну роль, забезпечу ючи в нинішніх умовах енерге тичну безпеку і стримуючи зрос тання цін на паливо", сказав він. Конкуренція між постачальни ками палива позитивно познача ється на його якості й ціні, зазна чив Людвіг Литвинський, ди ректор державного науковоін женерного центру систем кон

тролю і аварійного реагування при Міненерговугілля, експерт з екологічних і соціальних питань Групи управління проектом Ком плексної (звідної) програми під вищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України. "Якщо на ринку два постачаль ники, то вони, з одного боку, на магаються поліпшити якість, з іншого понизити ціну, оскільки виникає конкуренція. За наяв ності двох постачальників на ринку є сенс зрівняти їхні частки з чисто економічних міркувань, щоб вони конкурували між со бою", сказав Л. Литвинський. "Принцип мати настільки аль тернативних постачальників па лива закріплений нормативними документами Євроатома. Тому залучення компанії Westing house розумний крок. Ядерне паливо різних виробників за своїми технічними параметрами в цілому не відрізняється, і це дуже важлива обставина не зав жди правильно розуміється гро мадськістю. Абсолютно бай дуже, де ви виготовляєте цей виріб, якщо він виготовлений за аналогічними кресленнями і з аналогічних матеріалів", гово рить Георгій Копчинський, ексголова Держкоматома.

Досвід використання палива Westinghouse Усі опитані експерти відміча ють, що паливо Westinghouse працює безпечно на українських АЕС. "Що стосується використання палива Westinghouse на українсь ких АЕС, то при цьому дотриму ються усі заходи безпеки. Я сам їздив на ЗАЕС, бачив процес з налагодження роботи з вико ристанням американського па лива. Якщо злі язики щось гово рять із цього приводу, то це біль ше питання політики, ніж техні ки. Компанія Westinghouse сама зацікавлена у безпеці не менше, ніж ми. Щоб українські атомні станції були її клієнтами, вони самі прикладатимуть максимум зусиль для того, щоб їхнє паливо успішно використовувалося. Ус пішно це означає безпечно. Ніхто не йтиме ні на які ризики, оскільки такі проекти не одно разові, тут співпраця довгостро кова", заявив Л. Підлісецький. "Зараз паливо Westinghouse випробовують на сумісність з російським паливом, тобто чи можна використати їх спільно. Перші роботи в цьому напрямі проведені на ЮУАЕС, услід за нею такі ж випробування прово

дяться на ЗАЕС. Ми спостеріга ємо за цим паливом так само ретельно, як і за російським. Іс тотних зауважень по викорис танню цього палива немає", констатував почесний прези дент Українського ядерного сус пільства Володимир Бронніков. Як відмітив Л. Литвинський, при експлуатації палива Westing house застосовується загаль ноприйнятий підхід. "Поперше, контролюється цілісність обо лонки паливних елементів. По друге, контролюється збере ження структури тепловиділя ючого елементу, каркасів. Це два ключових моменти перевір ки. За станом на сьогодні паливо Westinghouse не викликає пре тензій", сказав він. З цим твердженням погоджу ється і Г. Муляр: "Є заяви, що це паливо несе якусь небезпеку, але вони некоректні. Система контролю і моніторингу його ви користання відлагоджена. Пали во якісне, воно сертифіковане і ні в чому не поступається паливу іншого постачальника". За інформацією А. Абдуллаєва, випробування нових паливних збірок, завантажених на п'ятий блок ЗАЕС минулого року, про ходять успішно. "Було завантажено 42 паливні збірки Westinghouse. Вони відпрацювали рік, ніяких склад нощів в експлуатації не було. Під час плановозапобіжного ре монту також проводився огляд ТВС Westinghouse на блоці №5 ЗАЕС, ці операції проводяться на спеціальному стенді, який компанія "Енергоатом" придба ла у Westinghouse кілька років тому. На цьому стенді проводи лися виміри на ЮУАЕС, потім його перевезли на ЗАЕС. Ці ви міри проводяться, щоб переко натися, що за рік експлуатації характеристики палива не змі нилися. Також визначається, наскільки збірка змінює деякі свої параметри. Усі ці виміри підтвердили, що жодних проб лем з паливом Westinghouse при експлуатації на блоці №5 ЗАЕС немає", повідомив він. А. Абдуллаєв також додав, що такі виміри проводяться для па лива, яке вже відпрацювало на ЗАЕС три роки. "Тут не було ви явлено жодних відхилень, усі виміри підтвердили проектні ха рактеристики палива", сказав він. Цього року на п'ятий блок ЗАЕС завантажено ще 42 збірки. "На початку жовтня блок вийшов на потужність, жодних проблем також не виявлено, і, більше то

го, паливо показує досить висо кі результати з ефективності й економічності. Завантаження палива також пройшло без проблем. Таким чином, вже більше половини паливної зони блоку експлуатується з паливом Westinghouse", відмітив А.Аб дуллаєв. Сьогодні паливо Westinghouse завантажене вже на шість енер гоблоків, але не усі вони вийшли з ремонтів. "Наскільки я знаю, плановий ремонт блоку №1 ЗАЕС ще не завершений, але ту ди паливо вже завантажене. За раз йдуть слухання про продов ження експлуатації блоку №3 ЗАЕС (поки матеріал готувався до друку, ГИЯРУ продовжила термін експлуатації блоку №3 Запорізьких АЕС на 10 років до 5 березня 2027 року Ред.), але паливо також завантажене на цей блок. Інші блоки (чотири на ЗАЕС, два на ЮАЕС) з цим па ливом сьогодні працюють", по відомив він.

Безпека АЕС Експерти також зазначили, що безпека українських АЕС пере буває на світовому рівні, що під тверджено міжнародними пере вірками. "В Україні використовуються реактори радянського зразка, вони так само безпечні, як і за хідні. Не можна сказати, що стан безпеки наших АЕС якось відріз няється від інших країн", сказав Богдан Соколовський, екс уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Численні місії МАГАТЕ одно значно показали, що рівень без пеки наших енергоблоків пов ністю відповідає світовому рів ню, відмічає Г. Копчинський. За його словами, продовження терміну служби енергоблоків не створює додаткових ризиків і є загальноприйнятою практикою. "Досвід експлуатації АЕС у всьо му світі показав, що атомні станції проектуються з великою часткою консерватизму. Неза мінне устаткування, наприклад корпус реактора, має дуже ве ликий запас, що дозволяє збіль шувати розрахунковий ресурс, розрахунковий час експлуатації енергоблока, приблизно на 20 років. Така практика у всьому світі, ми не є якимось виключен ням. За деякими даними, не змінне устаткування атомних енергоблоків дозволяє розрахо вувати навіть на 60 років експлу атації", сказав Г. Копчинський. Почесний президент Українсь кого ядерного суспільства В. Бронніков вважає, те продов ження терміну служби енерго блоків тільки поліпшить їх безпеку. "Продовження терміну експлу атації наших АЕС супроводжу ється глибокими модифікаціями з повним обліком постфуку сімських вимог. Діючі блоки мо дифікуються відповідно до реко мендацій МАГАТЕ для надійності й безпеки нових блоків. Тому продовження термінів експлу атації підвищує безпеку блоків", сказав він. Українські АЕС перебувають не лише під національним контро лем, але і під наглядом міжна родних організацій ВАО АЕС, Всесвітньої асоціації операторів АЕС, МАГАТЕ, що гарантує сві товий рівень безпеки наших атомних енергоблоків, підкрес лив експерт.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

z ФОТОФАКТ

ОВЕН. Постарайтеся не з'ясовувати сто E сунків з рідними й близькими, це може призвести до непередбачуваних наслідків. Якщо ви ніяк не можете налаштуватися вести активну бо ротьбу зі шкідливими звичками, цей тиждень доз волить вам інакше подивитися на багато речей. Почніть із маленьких перемог, не обов'язково одра зу кидати курити, можна скоротити кількість вику рених цигарок на добу. Попрацюйте над графіком сну. Генеральне прибирання дозволить вам навес ти лад не лише в квартирі, а й у власній голові. ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не конфліктувати зі своєю половинкою навіть якщо виник ла низка критичних зауважень, не варто рубати з плеча. Тельцям часто не вистачає витримки пот рібно знайти спосіб, що дозволить вихлюпувати накопичені емоції. Почніть ходити в тренажерний зал після роботи спілкування з новими людьми в поєднанні з активними фізичними навантаження ми зробить свою справу. У вихідні розплануйте вільний час, щоб провести його з максимальною користю для настрою. БЛИЗНЮКИ. Ви зовсім перестали дбати про здоров'я, а вірусні інфекції не дрімають. Ослаблений імунітет Близнюків не готовий чини ти опір вірусам. Зірки не радять захоплюватися лікарськими препаратами, краще використовува ти трав'яні чаї та настоянки. Цінуйте турботу й увагу близьких людей, якщо ви, не дай, Боже, за недужаєте. РАК. Закохані Раки стали надмірно підоз рілими й нервовими, вам весь час здаєть ся, що ваша половинка щось важливіше прихо вує. Заспокойтесь і подивіться тверезо на ситу ацію не завжди те, що ввижається, є таким. На любовному фронті не повинно бути жодних рев них поривів і сумнівів. Почуття тривоги не покида тиме вас весь тиждень, і на це є причина, просто її необхідно знайти. Відверті розмови з рідними допоможуть заспокоїтись і стануть тим самим ключиком, що відмикає всі двері. Не кидайте на вітер обіцянок, інакше люди просто перестануть вам довіряти. ЛЕВ. Тиждень почнеться зі сварки. Якщо ви вестимете себе розсудливо, то продов ження не буде. Середина тижня буде най продуктивнішою в ці дні ви можете сміливо вре гулювати всі свої фінансові питання. Ймовірно, вас захопить у полон нове хобі захоплення доз волить зміцнити матеріальний стан й витратити кошти на себе. Цього разу економити не варто. ДІВА. Дівам не варто брати участь в офісних плітках. Вами дуже часто маніпулюють, а ви просто не помічаєте, що діється навколо вас. Ре тельно перевіряйте будьяку інформацію, інакше можете стати заручником неприємних чуток. Якщо ви давно мріяли завести домашню тварину, то зараз саме час зробити це. Із побаченнями краще почека ти якщо квапитимете події, доведеться потім знову починати все з нуля (знайомитись і налагоджувати контакт із представником протилежної статі). ТЕРЕЗИ. Постарайтеся не витрачати кошти в понеділок, узагалі краще утримайтеся від

F

G

H

I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

будьяких фінансових витрат. Ви дуже азартні, тому вам слід обходити казино чи інші подібні заклади, інакше ризикуєте загрузнути в боргах. Ідеальний день для розслаблення середа. Сміливо відправ ляйтесь у сауну, займіться духовною практикою й медитацією. Пам'ятайте про те, що віртуальне спіл кування завжди можна перевести в розряд реаль ного. У четвер можна вирушити на побачення. Тиж день сприятливий для купівлі необхідного. СКОРПІОН. Вам постійно не вистачає спілку вання, ви звикли перебувати в центрі уваги друзів і близьких. Погіршення стосунків у родині мо же призвести до депресії, постарайтеся не впадати в крайнощі. Завжди є можливість запрограмувати собі кілька цікавих подій. У вихідні чекайте в гості ро дичів, заздалегідь продумайте сценарій вечірки, спечіть пиріг. Цього тижня сміливо знайомтесь із но вими людьми це завжди корисні контакти. СТРІЛЕЦЬ. Завдяки своїй цілеспрямованос ті й сміливості вам вдасться цього тижня пе ревернути гори. Постарайтеся не брати участь у сумнівних авантюрах, краще дотримуйтеся стан дартного плану дій. Стрілець схильний приймати імпульсивні рішення, що не завжди є правильними, ретельно зважуйте всі "за" і "проти". Ви полишили творчу самореалізацію, час зайнятися чимось но вим і не сумнівайтеся навіть у вас обов'язково все вийде. У вихідні не витрачайте гроші на всілякі дур ниці, уникайте походів по магазинах. КОЗЕРІГ. Козероги погано ладнають з ти ми, хто їх оточує, час виправити ситуацію. Почніть вивчати психологію, занурюйтесь із голо вою у цей неймовірно захоплюючий і тонкий світ знань. Більше часу проводьте з людьми, не со ромтесь пропонувати нові теми для розмов. Важ ливо зосередитися на духовних практиках, може те почати практикувати медитацію, завдяки якій можна розслабитись і впорядкувати думки. У ви хідні не слід приймати важливих рішень, не пора дившись перед цим із близькими. ВОДОЛІЙ. У понеділок постарайтеся не грубіянити начальству, просто старанно виконуйте свої обов'язки й досягнете поставленої мети. Водолії рідко здійснюють будьякі сміливі й ризиковані вчинки. Запам'ятайте важливе прави ло: щоб домогтись успіху в житті, необхідно нав читися ставити на кін усе, що у вас є, лише тоді ризик можна назвати виправданим. Не відмов ляйте в допомозі друзям, прямо говоріть про проблему й не замикайтесь у собі. Вихідні прис вятіть читанню й самовдосконаленню. РИБИ. Усі ваші найпотаємніші бажання обов'язково здійсняться, потрібно лише докласти трохи зусиль. Понеділок може зіграти з Рибами злий жарт і завдати шкоди репутації. Зір ки радять поводитися впевнено й дотримуватися правил етики, щоб уникнути проблемних ситу ацій. Ближче до вихідних зверніть увагу на те, що життя поступово налагоджується й більшість проблем і питань вирішуються самі собою. Нап рикінці тижня зведіть дебіт із кредитом, щоб три мати фінанси на контролі.

L

M

N

O

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 16 ПО 23 ЛИСТОПАДА

16.11. 27ма (до 4.34), 28ма місячна до ба. Спадаючий Місяць у Терезах, із 10.19 у Скорпіоні. Сприятливий день для сівби й пере саджування кімнатних рослин, поливання, роз пушування ґрунту й підживлення квітів. 17.11. 28ма (до 5.40), 29та місячна до ба. Спадаючий Місяць у Скорпіоні. Продовжуй те робити все, чим займалися 16 листопада. 18.11. 29та (до 6.44), 30та, перша місяч на доба. Молодик (13.42) у Скорпіоні, із 21.00 у Стрільці. Не слід нічого сіяти й пересаджувати. Присвятіть день відпочинку, прибиранню ділян ки, ремонту садового інвентарю, перевірці на дійності кріплень у теплиці. 19.11. Перша (до 7.46), друга місячна до ба. Зростаючий Місяць у Стрільці. Скористай теся порадами 18 листопада. 20.11. Друга (до 8.46), третя місячна до

Одна з найстаріших церков Мелітополя храм Святих Рівноапостольних Кирила і Мефодія відсвяткувала своє 125річчя. Свято відзначили спільною молитвою. Урочисту літургію провів преосвящен ний Фотій, єпископ Запорізь кий і Мелітопольський Укра їнської православної церкви Київського патріархату.

ба. Зростаючий Місяць у Стрільці. Займіться розпушуванням ґрунту, внесенням добрив і бо ротьбою зі шкідниками. 21.11. Третя (до 9.40), четверта місячна доба. Зростаючий Місяць у Стрільці, із 9.15 у Козерозі. Займіться цього дня роботою в зимо вій теплиці: посійте зелень, посадіть рослини, призначені для збирання насіння. Сприятливий день для догляду за кімнатними квітами. 22.11. Четверта (до 10.29), п'ята місячна доба. Зростаючий Місяць у Козерозі. Рекомен дується садіння рослин на насіння в теплиці. Займіться розпушуванням ґрунту, боротьбою з ґрунтовими шкідниками. 23.11. П'ята (до 11.13), шоста місячна до ба. Зростаючий Місяць у Козерозі, із 22.15 у Водолії. Скористайтеся порадами 2122 листо пада.

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер П’ятниця 16 17 листопада листопада

Субота 18 листопада

Неділя 19 листопада

Понеділок 20 листопада

Середа Вівторок 22 21 листопада листопада

Четвер 23 листопада

П’ятниця 24 листопада

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

20 листопада ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Д/ф “Історія однієї криївки” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Перша шпальта 15.15 Розсекречена історія 16.30, 23.20 Погода 16.45 Хто в домі хазяїн? 17.20, 2.50 Вікно в Америку 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 До справи 19.30 З Майклом Щуром 20.15 Війна і мир 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Роздягалка 22.50 Д/с “Дикі тварини” 23.30 Д/с “Орегонський путівник” 0.05 Д/с “Марк Твен” 3.10 Д/ф “Жінки в литовській історії” 3.45 Д/ф”Марія Левитська. Театральний роман” 4.15 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 4.50 Т/с “Чорна Рада” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50, 12.20, 13.00 “Міняю жінку” 14.45 Т/с “Свати6” 15.45 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Село на мільйон2” 22.00 “Гроші” 23.15, 0.10 “Голос. Діти 4” 2.05 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20, 23.25 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.30 Х/ф “Дайте книгу скарг” 13.00 Х/ф “Службовий роман” 16.10 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.30 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.55, 5.15 “Подробиці” 20.40 Т/с “Доярка з Хацапетівки2” 1.15 Т/с “Жереб долі” 3.35 “Скептик” 4.00 “уДачний проект”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 9.15 Профілактика 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє”

18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.00 “Я люблю англійську мову” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Муззум” 21.00 “Спорт. Підсумки” 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 0.05 “Легенди Запоріжжя” 0.30 “Європейський вимір” 0.45, 7.05 “Я й це” 1.10, 10.30 “У майстерні митця” 1.35 “Fіne art” 2.00 “Наодинці з усіма” 2.25, 10.45 “Від мелодії до мелодії” 2.55 Д/ф “Блукаюча зірка Ісаака Бабеля” 3.35, 10.05 “Час змін” 4.00, 16.35 “Animals” 4.10 “Полігон” 4.25 “Літпросвіт” 4.50 “Мандруємо разом” 4.55 “Запоріжжя туристичне” 5.20 “Удосвіта” 5.45 “Справа№” 6.15 “Ми українські” 6.40 “Азбука смаку” 7.00 Гімн України 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.30, 11.35 “Степовики” 9.50 “Українські герої” 11.05 “Києвотека” 11.25 “Плекайте мову” 11.50, 19.30 “Мандруємо вдома” 12.10, 20.35 “Герої небесної сотні” 12.40 “Духовна варта” 13.05, 17.25 “Чудесний канал” 13.30 “Кошик творчих ідей” 13.50 “Кулінарія від Андрія” 14.05 “Казки Миколаївського зоопарку” 14.20, 16.30 “Усміхнись” 14.30 “Проведіть мені через майдан. Спогади учасників Революції Гідності” 15.15 Д/ф “Гоголь між Богом і дияволом” 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.45 “Рефрен” 17.00 “А чому” 17.50 Д/ф “Формула життя Олександра Палладіна” 18.10 Д/ф “Смолоскип. Василь Макух” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.40 “Стоп корупції” 20.10 “Лицарі небесної варти” 20.25 Служба “101” 21.00 “Казки запорозькі з Санько Сита” 21.15 “Будьякий каприз” 21.25 “Зауваження до влади” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Час тайм” 23.15 “Майдан покарання неминуче” 23.45 “Історія одного експонату” 23.50 “Новий день”

tv5 5.00 “Повідомляємо” 5.15 “Щоденник шопоголіка” 5.20, 9.00 “Казка Домовуші” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25 “Податковий вісник” 9.35 “Дзвони православ’я” 9.55 “Домобуд” 10.25 “Павутиння” 11.00 “Спільноти тварин” 11.25 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною”

13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Планшет” 18.15 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 Д/ф “На краю світу” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Т/c “Райське місце” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Пристрілити героя” 0.45 Нічний канал

14.10 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Найнебезпечніші змії Африки 17.50 Земні катаклізми 18.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погодаспорт 19.30 Секрети світобудови 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 21.40 Зброя: сімейна справа 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.00 На власні очі 0.30 Мегазаводи 1.20 Дзеркало історії 2.10 Підроблена історія 4.30 Місця сили

ICTV

2+2

5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15, 13.15 Х/ф “Згадати все” 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Х/ф “Спасіння” 15.20, 16.15 Х/ф “Людина зі сталі” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше, ніж правда 21.25 Т/с “Нюхач3” 22.10 Свобода слова 0.35 Х/ф “Нічне чергування” 2.20 Т/с “Слідчі” 4.10 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

6.00 Мультфільми 8.00, 10.55 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 12.05, 17.20 “Загублений світ” 19.15, 20.20 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.30, 23.05 Т/с “Кістки2” 0.55 “Помста природи” 2.30 Х/ф “Лісова пісня”” 4.00 “Облом.UA”

СТБ 7.10, 15.30 “Все буде добре!” 9.10 “Все буде смачно!” 11.05 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 13.00 “Битва екстрасенсів 17” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.35 “Хата на тата” 2.40 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.45 Зона ночі 4.40 Абзац 6.35, 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 6.55, 8.13 Kids Time 8.15 М/ф “Мегамозок” 10.10 Х/ф “Еволюція” 12.15 Х/ф “Вартові Галактики” 14.50 Х/ф “Люди в чорному3” 17.00 Хто зверху? 19.00 Ревізор 21.40 Пристрасті за Ревізором 0.55 Х/ф “Незвані” 2.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.30 Сьогодні 9.30, 2.30 Зірковий шлях 11.35, 3.15 Реальна містика 13.35, 15.30 Т/с “Веселка в небі” 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Х/ф “Смертельні перегони” 4.00 Агенти справедливості

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 10.15, 11.10 Погода 7.25 Мисливські байки 7.45 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS 8.20, 19.00 Ваше здоров’я 9.00 Класики поза законом 9.45 Соцпатруль 10.20 Галапагоси 11.20 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформа ційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час можливостей 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, ненависть і пропаганда

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 + 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 + 26,01 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp+pravda.info 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 16.50 Найотруйніші змії Африки 17.50, 22.40 Земні катаклізми 19.50 Скептик 0.30 Мегазаводи 2.10 Підроблена історія 4.30 Місця сили

Z Бізнес на продаж КіноNewsKids Життя в цифрі Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив 8.00 TVMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Д/с «Кольори» 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Глобал 3000 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Час Тайм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.40 КіноNews 16.45 Життя в цифрі 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Частайм 01.10 Нічний ефір 6.00 6.50 7.00 7.15 7.30 7.45

5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “БеверліХілс, 90210” 12.00 Х/ф “Їх поміняли тілами” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00, 1.00 “Розсміши коміка” 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 22.00, 2.00 “Вірю не вірю” 23.00 Х/ф “Все можливо, бебі!” 2.35 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Франція. Жінки. Довільна програма 5.30, 13.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 6.00, 12.00 Фігурне катання. Етап Гран прі. Франція. Чоловіки. Довільна програма 7.30, 19.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134 9.00 Керлінг. Чемпіонат Європи. Санкт Галлен. Чоловіки. Німеччина Шотландія 14.00, 1.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Командні змагання 15.00, 21.00 Снукер. Northern Ireland Open. Перший день 20.20 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонітві за історією”. Ліндсі Вонн 1.05, 2.30 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEРФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Морозко” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми 7.50, 10.10 “Моя правда” 9.30, 1.25 “Зіркове життя” 10.50 Х/ф “Дивне Різдво” 12.50 Х/ф “Віслюча шкіра” 14.40 Х/ф “Ні пуху ні пера” 15.55 Х/ф “Шукайте жінку” 19.00, 2.15 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Відпустка за власний рахунок” 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки

23.00, 23.45 Непокірний острів 0.30, 8.30, 16.55, 20.00, 22.00 Друга світова війна: Пекло під водою 1.20 Довга дорога додому 2.05 Російські секретні матеріали 2.55, 3.45, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.25, 6.35, 21.35 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.50 Людина проти Youtube 6.55, 9.15, 13.50 Мегазаводи 7.45, 10.00 Шосе крізь пекло 10.45 Авто SOS 11.30 Мільйон років потому 12.20, 12.40, 13.05, 13.25, 16.10, 16.35, 19.20, 19.40 Ігри розуму

14.35, 17.40 Роки небезпечного життя 20.45 Антарктика 22.45 Піймати контрабандиста

VIASAT HISTORY 7.00 “Машини смерті” 7.50 “Інки: владики хмар” 8.50, 14.30, 2.35 “Музейні таємниці” 9.40 “Змова” 10.30, 11.30, 12.35 “Королівський двір зсередини” 13.35, 1.40 “Вигнанці” 15.15, 20.10 “Заборонена історія” 16.05, 3.20 “Неймовірні винаходи” 16.35 “Мисливець за зброєю” 17.25 “Музейні таємниці” 18.15 “Генії сучасного світу” 19.20 “Таємниці британських замків” 21.00 “Від світової війни до холодної війни” 22.00 “Олімпійська мрія” 22.55 “Правда про Перл Харбор” 23.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.45 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Найбільші містифікації в історії” 5.25 “Люди Гітлера” 6.20 “Погода, що змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Двоє друзів” 3.10, 9.10 М/ф “Падаюча тінь” 3.30, 9.30 М/ф “Лісові мандрівники” 3.50, 9.50 М/ф “Дістатися до неба” 4.00, 10.00 М/ф “Незвичайний матч” 4.20, 10.20 М/ф “Самотній рояль” 4.30, 10.30 М/ф “Головний зоряний” 4.50, 10.50 М/ф “Кораблик” 5.00, 11.00 Х/ф “Дружок” 6.05, 12.05 М/ф “Лабіринт. Подвиги Тесея” 6.25, 12.25 М/ф “Бравий інспектор Мамочкін” 6.30, 12.30 М/ф “Здоровань” 6.50, 12.50 М/ф “Маленький Шего” 7.00, 13.00 М/ф “Золота антилопа” 7.30, 13.30 М/ф “Кицькін дім” 14.00 Х/ф “Хомут для Маркіза” 15.10 М/ф “Пес і кіт” 15.30 М/ф “Розлучені” 16.00 М/ф “Дід Іван” 16.20 М/ф “Куди йде слоненя?” 16.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 16.50 М/ф “Тимошкіна ялинка” 17.00 Х/ф “Ця тривожна зима” 18.10 М/ф “З бору по сосонці” 18.30 М/ф “Політ на Місяць” 19.00 М/ф “Піди туди, не знаю куди” 19.50 М/ф “Хто я такий?”


телепрограма ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.10 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55, 22.15 Складна розмова 15.15 Фольк+music 16.45 Покоління Z 17.15 М/с “Книга джунглів” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00, 3.45 Марафон до Дня Гідності та Свободи 20.25 Наші гроші 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.50 Д/с “Дикі тварини” 23.20 Погода 23.30 Д/с “Орегонський путівник” 0.05 Д/с “Марк Твен” 2.50 Розсекречена історія 5.05 Д/ф “Містерія Марії. М. Примаченко” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телеві+ зійна служба новин” 9.30, 10.50 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку “ 13.40, 21.00 Т/с “Село на мільйон+2” 14.40 Т/с “Свати+6” 15.45 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 22.00 “Модель XL” 23.45, 0.10 Х/ф “Усі в захваті від Мері” 2.20 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.40, 12.25, 20.40 Т/с “Доярка з Хацапетівки+2” 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток+шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.45, 5.15 “Подробиці” 1.10 Т/с “Жереб долі” 3.25 “Скептик “ 3.55 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30, 21.00 “Швидкість” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35 “Спорт Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт+парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Улюблене Запоріжжя”

0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Мандри” 0.20 “Зауваження до влади” 0.45 “Урок … для батьків” 1.10 “Люди і долі” 1.40 “Полігон” 1.50 “Мандруємо разом” 2.00, 21.40 “У майстерні митця” 2.15 “Фестивалі, конкурси, концерти” 3.10 Д/ф “Василь Стус. Феномен доби” 4.00 Д/ф “Трипілля + забута цивілізація старої Європи” 4.55, 13.30 “Від мелодії до мелодії” 5.20 “Легенди Запоріжжя” 5.45 “Мистецька толока” 6.35 “Кома” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Звичайні герої” 9.55 “Один з нас” 10.05 “Служба 101” 10.20 “Запоріжжя туристичне” 10.30 “Козацька звитяга” 10.45 “Мандри Великим Лугом” 11.05 “Європейський вимір” 11.20 “Час змін” 11.40 “Герої небесної сотні. Герої не вмирають” 11.50 “Герої серед нас” 12.50 “Зупинись і здивуйся” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.50 “Українські герої” 14.10 “Стежками Мауглі й Багіри” 14.25 “Мандри кота Фініка” 14.40 “Юні експерти” 14.50 “Кошик творчих ідей” 15.15 Д/ф “Мій Майдан” 16.10 “Animals” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.55, 21.15 “Герої небесної сотні” 18.25 “Справа №” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Казка Лірника Сашка” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Час тайм” 23.15 Д/ф “Чміль”

tv5 5.20 “Податковий вісник” 5.25 “Дзвони православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews+KIDS” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 Д/ф “На краю світу” 11.00 “Пишемо історію” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 15.55 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.30 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Д/ф “Боротьба за життя” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00 “Ексклюзив. Смартум” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Плем’я” 1.35 Нічний канал

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.10 Т/с “Невиправні” 12.05, 13.25 Х/ф “Спасіння” 12.45, 15.45 Факти. День 14.40, 16.15 Скетч+шоу “На трьох” 16.30 Т/с “Майор і магія” 17.25, 21.25 Т/с “Нюхач+3” 18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30, 2.05 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.35 Х/ф “11 друзів Оушена” 2.55 Т/с “Морська поліція. Лос+Анджелес” 4.00 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.35, 15.30 “Все буде добре!” 8.35 “Все буде смачно!” 10.15 “Битва екстрасенсів+ 14” 12.45 “МастерШеф+6” 17.30, 22.00 “Вiкна+ Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “МастерШеф+ 7” 0.50 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.40 Абзац 6.35, 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 6.59, 8.13 Kids Time 8.15 Т/с “Друзі” 11.20 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 15.55, 21.55 Пацанки. Нове життя 16.55 Хто зверху? 19.00 Кохання на виживання 20.55 Київ вдень та вночі 23.00 Вар’яти 0.55 Зірки під гіпнозом

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 2.40 Сьогодні 9.30, 3.25 Зірковий шлях 11.30, 4.00 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток+шоу “Говорить Україна” 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА. “Наполі” + “Шахтар” 0.10 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 10.00, 11.10, 20.40, 22.40, 0.40 Погода+спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+5 8.20 Кіноnews+KIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.00 Планшет 10.10, 18.10 Паралельний світ 11.00, 18.00 Розмова без помилок 11.20 Найнебезпечніші змії Африки 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Вижити серед звірів 17.50 Загадки планети 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Співтовариства тварин 20.00 Домовуша 20.30, 0.30 Спортогляд 21.40 Зброя: сімейна справа 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.50 Путівник неприємностей 1.20 Дзеркало історії 2.20 Україна: забута історія 4.40 Славетні українці21 листопада

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

2+2

Z

6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.40, 18.40 “ДЖЕДАІ” 11.05, 17.20 “Загублений світ” 13.45 Х/ф “Дракони Камелота” 15.10 Х/ф “Центуріон” 19.15, 20.25 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.35, 23.10 Т/с “Кістки+2” 1.00 “Помста природи” 2.30 Х/ф “Ярослав Мудрий” 3.40 “Облом.UA”

6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV+MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Завтра+Сьогодні 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Час + Тайм 13.45 Життя в цифрі 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.55 КіноNews 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час + Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП + Територія освітніх перспектив 22.00 TV+MALL 22.15 Символи Запоріжжя 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час+тайм 01.10 Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.40 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 2.10, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20 Найотруйніші змії Африки 12.20 Довідник дикої природи 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, нена+ висть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 16.50 Вижити серед звірів 17.50 Загадки планети 18.50 Бандитська Одеса 19.50 Скептик 22.40 Земні катаклізми 0.30 Путівник неприємностей 2.20 Україна: забута історія 4.40 Великі українці

EНTEРФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Снігова королева” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми 7.50, 1.05 “Зіркове життя” 9.30, 0.15 “Моя правда” 10.25 Х/с “Ледарі” 13.15, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 15.15 Х/ф “Вас чекає громадянка Ніканорова” 17.10 Х/ф “Суєта суєт” 19.00, 1.55 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Без року тиждень” 3.25 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі+ Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний+2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю”

0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пекін+2008 3.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пекін+2008. Баскетбол. Фінал 4.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Лондон+2012 5.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Лондон+2012. Волейбол. Фінал 6.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Сочі+2014 6.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Турін+2006. Хокей. Фінал 7.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Ванкувер+ 2010 8.15 Снукер. Northern Ireland Open. Перший день 9.45 Фігурне катання. Етап Гран+прі. Франція. Чоловіки. Довільна програма 11.00 Автоспорт. Серія WTCC. Макао. Основна гонка 11.30, 2.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонітві за історією”. Ліндсі Вонн 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Гонка технологій” 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійський антураж” 13.00, 13.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Захоплюючі моменти” 14.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійська велич”. Міхаель Грайс 14.05 Олімпійські ігри. Тележурнал “Ones to watch”. Аксель Лунд Свиндаль 14.10 Олімпійські ігри. Тележурнал “Топ+10 головних моментів”. Польща 14.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Sports explainers”. Керлінг 14.20 Олімпійські ігри. Тележурнал “Sports explainers”. Скелетон 14.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134 15.00, 21.00 Снукер. Northern Ireland Open. Другий день 19.00 Кінний спорт. Кубок світу. Штутгарт 20.00 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 20.30 Тележурнал “Дух вітрильного спорту” 1.00 Автоперегони. Endurance. Бахрейн. Огляд 1.30 Автоперегони. Серія WTCC. All Access 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Командні змагання

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.30, 2.35, 8.25 Друга світова війна: Пекло під водою

13

0.15, 3.25, 14.35, 17.40 Роки небезпечного життя 1.05, 1.50, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 4.15, 4.35, 6.35, 16.55, 17.20, 20.05, 20.25, 21.35 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.25 Зроби або помри 5.45 Людина проти Youtube 6.55, 9.15, 13.50 Мегазаводи 7.45, 10.00 Шосе крізь пекло 10.45 Авто + SOS 11.30 Мільйон років потому 12.20, 12.40, 13.05, 13.25, 16.10, 16.35, 19.20 Ігри розуму 20.50 Антарктика 22.00 Герої небесної війни 22.45 Кордон

VIASAT HISTORY 7.10 “Машини смерті” 8.05 “Інки: владики хмар” 9.10, 14.40, 2.40 “Музейні таємниці” 10.00 “Змова” 10.50 “Забуті цариці Єгипту” 11.55, 12.50 “Жінки+вікінги” 13.45, 1.45 “Вигнанці” 15.25 “Заборонена історія” 16.15, 3.25 “Неймовірні винаходи” 16.45 “Мисливець за зброєю” 17.35 “Музейні таємниці” 18.25 “Дубровницька республіка” 19.20, 23.10, 5.35 “Таємниці британських замків” 20.10 “Заборонена історія” 21.00 “Таємниці шести дружин” 22.05 “Безмежна Римська імперія” 0.00 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.50 “Мисливці за міфами” 3.55 “Тіні середньовіччя” 4.45 “Найбільші містифікації в історії” 6.25 “Погода, що змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Хомут для Маркіза” 3.10, 9.10 М/ф “Пес і кіт” 3.30, 9.30 М/ф “Розлучені” 4.00, 10.00 М/ф “Дід Іван” 4.20, 10.20 М/ф “Куди йде слоненя?” 4.30, 10.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 4.50, 10.50 М/ф “Тимошкіна ялинка” 5.00, 11.00 Х/ф “Ця тривожна зима” 6.10, 12.10 М/ф “З бору по сосонці” 6.30, 12.30 М/ф “Політ на місяць” 7.00, 13.00 М/ф “Піди туди, не знаю куди” 7.50, 13.50 М/ф “Хто я такий?” 14.00 Х/ф “Острів скарбів (1971)” 15.30 М/ф “Контакти... Конфлікти” 16.00 М/ф “Казка про попа і про наймита його Балду” 16.20 М/ф “Тут не кусаються” 16.30 М/ф “Хоробре оленя” 16.50 М/ф “Раз, два + дружно!” 17.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна” 18.00 М/ф “Пес у чоботях” 18.20 М/ф “Карусельний лев” 18.30 М/ф “Пейзаж з ялівцем” 19.00 М/ф “Синій птах” 19.50 М/ф “Будинок, який побудував Джек”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен+ ня від приватних осіб у розділи: проB дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо+ шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого+ лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

22 листопада СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10 Радіо. День 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15 До справи 15.50 Твій дім 16.45 М/с “Книга джунглів” 17.15 М/с “Чорний Джек” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00, 23.30 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/с “Столика Японія” 20.20, 23.15 Погода 20.25 Слідство. Інфо 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Світло 23.25 Мегалот 0.05 Д/с “Марк Твен” 2.50 Розсекречена історія 3.45 Т/с “Чорна Рада” 5.20 Д/с “Південна Корея сьогодні” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30, 10.50 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку “ 13.45, 21.00 Т/с “Село на мільйон;2” 14.45 Т/с “Свати;6” 15.45 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 22.00, 23.35, 0.10 “Міняю жінку;12” 1.45 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.40, 12.25, 20.40 Т/с “Доярка з Хацапетівки;2” 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток;шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.50, 5.15 “Подробиці” 1.05 Т/с “Знахарка” 3.30 “Скептик” 3.55 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ; сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Справа Дойлів” 11.00, 11.35 “Хіт;парад” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 12.00, 20.50 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.40, 13.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 12.50 “Комуналка” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС;інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС;спорт” 15.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС; афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС;погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Історичні етюди” 0.20 “Обереги” 0.50, 3.45 “Легенди Запоріжжя” 1.10 “Степовики” 1.25 “Повір у себе” 1.40 “Герої” 1.50 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.55, 12.30 “Від мелодії до мелодії” 3.20 “Справа №” 4.10 Д/ф “Ловець слів” 5.00 Д/ф “Павло Загребельний. До запитання” 5.50 “Ми ; Запоріжжя. Ми ; Україна!” 6.00 “6 соток” 6.15 “Довженківськими стежками” 6.30 “Ми ; українські” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Знай наших” 10.05 “Я й це” 10.30 “Полігон” 10.50 “Ключ до успіху” 11.05 “Вершки” 11.35, 23.15 “Те що в мені” 11.50 “Життя, як воно є” 12.05 “Арт і Шок” 12.55 “Казки з торбинки” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.05 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долі” 13.30 “Стежками Мауглі й Багіри” 13.45 “Учнівський щоденник” 13.50 “Лицарі небесної варти” 14.05 “Дитячий світ” 14.25 “Рівного нема ніде” 15.25 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 “Час змін” 17.00 “Мандруємо вдома” 17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “Той, хто повернувся” 18.20 Д/ф “Відкриття неба” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія”

21.00 “Казки запорозькі з Санько Сита” 21.15 “Будь;який каприз” 21.30 “Українські голови міст в Європі” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб;700” 23.00 “Час тайм” 23.30 “Один з нас” 23.55 “Усміхнись”

8.15 Т/с “Друзі” 11.20 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху? 19.00 Вар’яти 21.00 Київ вдень та вночі 23.00 Зоряні яйця 2.50 Служба розшуку дітей

tv5

УКРАЇНА

5.15 “Про риболовлю всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews;KIDS” 9.30 “Гордість світу” 9.55 “Ваше здоров’я” 10.25 “Давайте розберемося” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Смартум” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Велотревел” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 21.10 “Іду на Ти” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Американський кікбоксер” 1.00 Нічний канал

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.30, 3.50 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток;шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ICTV 5.30, 9.55 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.50, 17.25, 21.25 Т/с “Нюхач;3” 11.55, 13.25 Х/ф “11 друзів Оушена” 12.45, 15.45 Факти. День 14.50 Скетч;шоу “На трьох” 15.00, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.20, 2.10 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.35 Х/ф “12 друзів Оушена” 3.00 Т/с “Морська поліція. Лос;Анджелес” 4.05 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.15, 15.30 “Все буде добре!” 8.15 “Все буде смачно!” 10.10 “Битва екстрасенсів 14” 12.25 “МастерШеф;6” 17.30, 22.00 “Вiкна; Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “МастерШеф; 7” 0.40 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.55 Зона ночі 4.40 Абзац 6.35, 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 6.59, 8.13 Kids Time

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві= шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте; рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре; су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 11.15, 17.50, 20.40, 22.40, 0.15 Погода;спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ;5 8.20 Кіноnews;KIDS 8.25 Моя правда 9.10 Ні пуху ні пера 9.30, 20.30, 0.00 Спортогляд 9.50 З історії кіно 10.55 Дорожній щоденник 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя 14.10, 3.40 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 17.50 Загадки планети 18.00 Подорожуємо Україною 18.10 Лінія успіху 18.30, 23.30 Донбас сьогодні 19.00 Про риболовлю всерйоз 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 0.30 Путівник неприємностей 1.20 Дзеркало історії 2.20 Ризиковане життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.40, 18.40 “ДЖЕДАІ” 11.05, 17.20 “Загублений світ” 13.05 Х/ф “Ва;банк” 15.05 Х/ф “Ва;банк;2” 19.15, 20.25 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.25, 23.00 Т/с “Кістки;2” 0.50 “Помста природи” 2.25 Х/ф “Ярослав Мудрий” 3.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час;Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20, 1.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 14.10, 3.40 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 Загадки планети 19.50 Скептик 0.30 Путівник неприємностей 2.20 Ризиковане життя

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV;MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 У фокусі Європа 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Час ; Тайм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNews 16.30 Особистість 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час ; Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Життя в цифрі 22.00 TV;MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час;тайм 01.10 Нічний ефір

8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі; Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний;2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 8.00 Снукер. Northern Ireland Open. Другий день 6.00, 14.30, 2.30 Стрибки з трампліна. Тележур; нал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 6.30, 19.00 Фігурне катання. Етап Гран; прі. Франція. Жінки. Довільна програма 9.30 Автоперегони. Endurance. Бахрейн. Огляд 10.00, 2.00 Автоперегони. Серія WTCC. All Access 10.30, 20.00 Дрон;Рейсинг. DR1 Champions 11.30 Тележурнал “Дух вітрильного спорту” 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Збори в Патагонії”. Епізод 1 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Збори в Патагонії”. Епізод 2 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Збори в Патагонії”. Епізод 3 13.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Збори в Патагонії”. Епізод 4 14.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонітві за історією”. Ліндсі Вонн 15.00, 21.00 Снукер. Northern Ireland Open. Третій день 1.05 Футбол. Чемпіонат MLS. Фінал Конференції. “Динамо” (Х’юстон) ; “Сіетл Саундерс”

NATIONAL GEOGRAPHIC EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 1.05 “Зіркове життя” 9.30, 0.15 “Моя правда” 10.20 Х/с “Ледарі” 13.05, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 15.05 Х/ф “Доброго ранку!” 16.55 Х/ф “Різні долі” 19.00, 1.55 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Ні пуху ні пера” 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...”

23.30, 23.55, 2.30, 2.55, 4.10, 4.35, 6.35, 8.25, 8.50, 22.00 Наукові дурниці 0.15 Дослідник 2.0 1.00, 1.45, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 3.20, 14.35, 17.40 Роки небезпечного життя 5.00 Код небезпеки 5.25 Зроби або помри 5.45, 6.10 Захоплююча наука 6.55, 9.10, 13.50 Мегазаводи 7.40, 10.00 Шосе крізь пекло 10.45 Авто ; SOS 11.30 Антарктика 12.20, 12.40, 13.05, 13.25, 16.10, 16.35, 19.15 Ігри розуму

16.55, 20.00 Інстинкт виживання 20.45 Гонитва за льодовиками 22.25 Герої небесної війни

VIASAT HISTORY 7.00 “Машини смерті” 7.55, 16.05, 3.05 “Неймовірні винаходи” 8.25 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 9.25, 14.25, 2.20 “Музейні таємниці” 10.15 “Змова” 11.05, 11.55, 12.45 “Рим: перша супердержава” 13.30, 1.25 “Вигнанці” 15.15, 20.10, 5.15 “Заборонена історія” 16.35 “Мисливець за зброєю” 17.25 “Музейні таємниці” 18.10 “Таємниці шести дружин” 19.20 “Таємниці британських замків” 21.00 “37 днів: шлях до Першої світової війни” 22.00, 6.05 “Войовниці” 22.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.30 “Мисливці за міфами” 3.35 “Тіні середньовіччя” 4.25 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Острів скарбів (1971)” 3.30, 9.30 М/ф “Контакти... Конфлікти” 4.00, 10.00 М/ф “Казка про попа і про наймита його Балду” 4.20, 10.20 М/ф “Тут не кусаються” 4.30, 10.30 М/ф “Хоробре оленя” 4.50, 10.50 М/ф “Раз, два ; дружно!” 5.00, 11.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна” 6.00, 12.00 М/ф “Пес у чоботях” 6.20, 12.20 М/ф “Карусельний лев” 6.30, 12.30 М/ф “Пейзаж з ялівцем” 7.00, 13.00 М/ф “Синій птах” 7.50, 13.50 М/ф “Будинок, який побудував Джек” 14.00 Х/ф “Підзорна труба” 14.20 М/ф “Горбоконик. 1975” 15.30 М/ф “Лускунчик” 16.00 М/ф “Пісенька радості” 16.20 М/ф “Я згадую” 16.30 М/ф “Пограбування по... Серія 1” 16.50 М/ф “Останнє полювання” 17.00 Х/ф “Пригоди Толі Клюквіна” 18.00 М/ф “Скляна гармоніка” 18.30 М/ф “Я до вас лечу спогадом” 19.00 М/ф “Таємниця третьої планети” 19.45 М/ф “Телефон”


телепрограма 23 листопада ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.25 Д/с “Столика Японія” 6.30, 7.00, 8.00, 9.05, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.00, 9.05 Доб рого ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Слідство. Інфо 15.15 Надвечір’я. Долі 16.45 М/с “Чорний Джек” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 #ВУКРАЇНІ 20.20, 23.20 Погода 20.25 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 Книга.ua 22.50 Д/с “Дикі тварини” 23.30 Д/с “Орегонський путівник” 0.05 Д/с “Марк Твен” 2.50 Розсекречена історія 3.45 Т/с “Чорна Рада” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 5.20 ТСН: “Телеві зійна служба новин” 9.30, 11.00 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку “ 13.55, 21.00 Т/с “Село на мільйон 2” 15.00 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.30 “Секретні матеріали” 22.00 “Світ навиворіт 9” 23.00 “Право на владу 2017” 0.40 Х/ф “Стати зіркою” 4.05 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 23.25 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.40, 12.25 Т/с “Доярка з Хацапетівки 2” 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.25 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.55, 5.10 “Подробиці” 20.40 Т/с “Доярка з Хацапетівки2” 1.15 Т/с “Знахарка” 3.40 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30, 21.10 “Good Dog” 10.00, 22.50 Т/с “Справа Дойлів” 11.00, 15.00 “Хітпарад”

11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “В гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у будуще” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Наодинці з усіма” 0.25 “Майстерня професій” 0.40 Д/ф “Персона нон гра та Іван Фундуклей” 1.05 “Час змін” 1.30 “Козацька звитяга” 1.45 “Літпросвіт” 2.10 “Жіночий клуб” 2.35 “Музичні телевечори” 3.00 “Повір у себе. Ти зможеш!” 3.15, 10.25 “Від мелодії до мелодії” 3.40 Д/ф “Василь Стус. Феномен Суток” 4.40 “Фестивалі, конкурси, концерти” 5.45 “Мандруємо разом” 5.55 “Мій рідний край” 6.10, 11.30 “Легенди Запоріжжя” 6.35, 16.55 “Європейський вимір” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Лицарі небесної варти” 10.05, 23.55 “Усміхнись” 10.40 “Я й це” 11.05 “Служба 101” 11.05 “Ми українські” 11.50 “Українські герої” 12.25 “Казки Миколаїв ського зоопарку” 12.40 “Мандри кота Фініка” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Дитячий світ” 13.50 “Життя як воно є” 14.05 Д/ф “Гелон таємниче місто” 14.35 Д/ф “Ганна Варпахов ська. Повернення” 15.10 “Історія в капелюсі” 15.15 Д/ф “Київ. Початок війни” 16.20 “Арт зона” 16.30 “Справа№” 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Епоха Платона Майбороди” 18.40 “Рефрен” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання” 21.00 “Казка Лірника Сашка” 21.15 “Сила громад” 21.30 “Animals” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Час тайм” 23.15 “6 соток” 23.30 “Азбука смаку” 23.50 “Плекайте мову”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші”

6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 “Велотревел” 10.25 “Спецрепортаж” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.00 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00, 21.15 “Моя Правда” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 21.10 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Поліцейський за наймом” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.50 Секретний фронт 10.50, 17.25, 21.25 Т/с “Нюхач 3” 11.55, 13.25 Х/ф “12 друзів Оушена” 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.30, 2.05 Т/с “Винищувачі. Останній бій” 23.35 Х/ф “13 друзів Оушена” 2.55 Т/с “Морська поліція. ЛосАнджелес” 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти 4.45 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.15, 15.30 “Все буде добре!” 8.15 “Все буде смачно!” 10.10 “Битва екстрасенсів 14” 12.25 “МастерШеф 6” 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.45 “Зважені та щасливі 7” 23.25 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.40 Абзац 6.35, 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 6.59, 8.13 Kids Time 8.15 Т/с “Друзі” 11.20 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху? 19.00 Зоряні яйця 21.00 Київ вдень та вночі 23.05 Суперінтуїція 2.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 0.00, 2.50 Сьогодні 9.30, 3.40 Зірковий шлях 11.30, 4.00 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА “Скендербеу” “Динамо” 0.15 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.40, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погодаспорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 0.10 Спортогляд 9.50, 18.30 Секретний архів 10.40 Хітпарад ФМТБ 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 17.50 Земні катаклізми 18.00, 0.00 Цікаві винаходи 18.10 Велотревел 19.20 В дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 23.30 Щоденник шопоголіка 0.30 Дзеркало історії 1.20 Війна всередині нас 3.40 Код доступу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.40, 18.40 “ДжеДАІ” 11.05, 17.20 “Загублений світ” 14.30 Х/ф “Бруклінські копи” 19.15, 20.15 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки 2” 0.45 “Помста природи” 2.20 Х/ф “Чотири листи фанери” 3.40 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.35 Капітал 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 18.15 ПроУкраїнське

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

23.00 23.25 23.30 00.55 01.10

Новини Погода Кіноархів Частайм Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.40 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 2.10, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, нена висть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50 Земні катаклізми 18.50 Бандитська Одеса 19.50 Скептик 22.40 Загадки планети 1.20 Війна всередині нас 3.40 Код доступу

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TVMALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Глобал 3000 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Час Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.40 КіноNews 16.45 Жива природа 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 TVMALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 1.25 “Зіркове життя” 10.05, 0.35 “Моя правда” 10.55 Х/с “Ледарі” 13.30, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 15.30 Х/ф “Будні карного розшуку” 17.10 Х/ф “Інспектор карного розшуку” 19.00, 2.15 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Добрий ранок!” 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.10 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 7.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. СанктМоріц. Огляд 4.00, 8.00 Снукер. Northern Ireland Open. Третій день 6.00 Лижні види спорту. Чемпіонат світу. Лахті2017. Огляд 9.30, 14.30, 2.30 Автоперегони. Серія WTCC. All Access 10.00 Керлінг. Чемпіонат Європи. Санкт Галлен. Чоловіки. Швеція Швейцарія 13.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією” 13.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 14.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 15.00, 21.00 Снукер. Northern Ireland Open. Четвертий день 19.00, 2.00 Стрибки з трам пліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 19.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вісла. HS 134 1.00 ДронРейсинг. DR1 Champions

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10 Кордон 23.55, 3.00, 8.30 Інстинкт виживання

15

0.40 Найгірша погода в історії? 1.25, 2.10, 15.25, 18.35 Розслідування авіакатастроф 3.45, 14.40 Дослідник 2.0 4.35, 6.40, 22.10 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.25 Зроби або помри 5.50, 6.15 Захоплююча наука 7.00, 9.15, 13.55 Мегазаводи 7.45, 10.05 Шосе крізь пекло 10.50 Авто SOS 11.35 Антарктика 12.25, 12.45, 13.10, 13.30, 16.10, 16.35, 19.20 Ігри розуму 16.55, 20.05 Служба безпе ки аеропорту: Колумбія 17.40 Роки небезпечного життя 20.50 З попелу 22.30 Герої небесної війни

VIASAT HISTORY 7.00 “Машини смерті” 7.55, 16.25, 3.10 “Неймо вірні винаходи” 8.25 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 9.20, 14.45, 2.25 “Музейні таємниці” 10.10 “Змова” 11.00, 12.00, 12.55 “Історія давнього минулого” 13.50, 1.25 “Вигнанці” 15.35 “Заборонена історія” 16.50 “Мисливець за зброєю” 17.40 “Музейні таємниці” 18.25 “Войовниці” 19.20 “Таємниці британських замків” 20.10, 6.10 “Заборонена історія” 21.00 “Карти вбивства” 21.50, 5.20 “Американські принцеси на мільйон доларів” 22.40 “Олімпійська мрія” 23.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.30 “Мисливці за міфами” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Підзорна труба” 2.20, 8.20 М/ф “Горбоконик. 1975” 3.30, 9.30 М/ф “Лускунчик” 4.00, 10.00 М/ф “Пісенька радості” 4.20, 10.20 М/ф “Я згадую” 4.30, 10.30 М/ф “Пограбування по... Серія 1” 4.50, 10.50 М/ф “Останнє полювання” 5.00, 11.00 Х/ф “Пригоди Толі Клюквіна” 6.00, 12.00 М/ф “Скляна гармоніка” 6.30, 12.30 М/ф “Я до вас лечу спогадом” 7.00, 13.00 М/ф “Таємниця третьої планети” 7.45, 13.45 М/ф “Телефон” 14.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки. Серія 1” 15.30 М/ф “Добре забуте старе” 16.00 М/ф “Синдбад Мореплавець” 16.20 М/ф “Ненаглядний посібник” 16.30 М/ф “Пограбування по... Серія 2” 16.50 М/ф “Слоненя турист” 17.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки. Серія 2” 18.15 М/ф “МухаЦокотуха” 18.30 М/ф “Пастушка і сажотрус” 19.00 М/ф “Краса ненаглядна” 19.45 М/ф “Справа №”

z ПАМ’ЯТЬ

Світлана від світлої, сонячної душі Віктор ВІХЛЯЄВ, соліст народного хору "Дніпряночка" Палацу культури "Дніпроспецсталь" Пішла з життя добра, харизматична, творча особистість ста роста народного хору "Дніпряночка" Палацу культури "Дніпро спецсталь" Світлана Коноваленко, ветеран праці заводу "Дніп роспецсталь". Останні роки, до виходу на пенсію, вона працювала диспетчером заводу. Мала хороші якості: доброзичлива, дуже любила свою ро боту. На її ділянці завжди був порядок, висока продуктивність пра ці. Досить активна Світлана Сергіївна й на пенсії була активісткою профспілкової організації, вирішувала актуальні питання профко му, власним прикладом надихала людей. А на творчій ниві понад 15 років була старостою народного хору, вела творчі вечори, са ма складала сценарії концертів, на кожному святі представляла ко лектив і свого керівника. Відрізнялася великою майстерністю мистецтвом слова, вміла під корити серця слухачів. Глядачі концертних заходів тепло зустрічали наш народний хор, де звучали українські народні пісні, фольклорні та ігрові наспіви, військовопатріотичні твори та нові, сучасні хіти. Маючи гарний голос, Світлана Сергіївна була популярною, публі ка її дуже любила. Десять років прожила вона в сільській місцевос ті. Тому в її репертуарі була й пісня "Я сільська". Глядачі були в зах ваті від ліричного виконання. У пісні вона передавала своє душевне

Віктор Віхляєв і Світлана Коноваленко тепло, красу сільської природи. У дуеті зі мною Світлана Сергіївна любила співати романси: "Ночь светла", "Живет моя отрада", "Утро туманное", "А цыган идет...", народні й авторські пісні: "Вальс рас ставания", "Ой, під вишнею, під черешнею ", "Ти ж мене підману ла", "Цвіте терен", "Ясени" та багато інших. Нас часто з нею запрошували на вечори романсів у бібліотеку юнац

тва, де керівник відділу культурномасової роботи Лариса Головко роз робляла зі Світланою Коноваленко сценарій. У концерті були задіяні кращі барди Запоріжжя. Ми пробуджували у глядачів інтерес до пісні, музики, прекрасного. Ось де розкривався талант пані Світлани! Твор чим натхненням вона запалювала глядачів. Її красиві очі випромінюва ли ауру любові, чарівності, усмішку. Який підйом, яке пожвавлення, ова ції в залі! Глядачі йшли задоволені, запитували, коли ще буде концерт ... Такі емоції були й у глядачів, коли ми виїжджали в профілакторій "Дніпроспецсталь". Апогей наших яскравих виступів був на великих сценах міста кінотеатр імені Довженка, Палац культури "Орбіта". Нас чекали й добре приймали у ветеранських колективах МВС, на літньому майданчику ЗТЗ, де працівники міліції (служби охорони) Дніпровського району після концерту дарували квіти... Велика лепта старости народного хору "Дніпряночка" Світлани Сергіївни Коноваленко в усьому сценарії, підборі костюмів, пос тійних репетиціях, поліпшенні репертуару, продумуванні мізан сцен, хоровому репертуарі, дуетних парах, сольних піснях, читанні гумористичних уривків зі сцени. Принципова, активна вона зав жди знала, де треба було брати участь у фестивалях і концертах. І слід віддати належне її прозорливості ми часто посідали почесні місця серед багатьох колективів. Наприклад, цього року в Палаці культури "Орбіта" ми посіли друге місце. На жаль, підступна хвороба обірвала життя Світлани Сергіївни. А як вона хотіла перемагати, співати, нести радість людям, ніколи не зупинятися на досягнутому, бути прикладом у всіх починаннях!.. Світлу пам'ять про свою колегу, добру й чуйну старосту народного хору "Дніпряночка" ми берегтимемо в наших серцях.


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

24 листопада П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Столика Японія” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Оповідання 11.05 Т/с “Епоха честі” (заключна серія) 12.05 Т/с “Дівчата війни” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 15.15 Світло 16.30 Погода 16.45 М/с “Чорний Джек” 17.50 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 Твій дім 19.25 Д/с “Дикі тварини” 20.25 Перша шпальта 21.50, 2.35 Новини. Спорт 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.50 Як дивитися кіно 23.20 Х/ф “Поводир” 2.50, 5.35 Розсекречена історія 3.45 Д/ф “Українська Гельсінська спілка 8 вектор визначено” 4.45 Д/ф “Чесно жити і чесно померти. Ігуменя Йосифа Вітер”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30, 10.50 “Чотири весілля” 12.20 “Міняю жінку “ 13.55 Т/с “Село на мільйон 2” 15.00 Т/с “Я знову тебе кохаю” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.15 “Ліга сміху 2017” 22.00 “Вечірній Київ 2017” 0.00 Х/ф “Лінкольн” 4.35 Х/ф “Сюрприз”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.40, 12.25 Т/с “Доярка з Хацапетівки 2” 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток8шоу “Стосується кожного” 20.00, 4.35 “Подробиці тижня” 22.00 Т/с “Бюро легенд” 2.20 Док. проект “Україна: забута історія” 3.05 Х/ф “Голод833”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 8 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35, 15.00 “Хіт8парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС8інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС8спорт” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє”

18.15, 22.00 “АЛЕКС8 афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС8погода” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Психолог і Я” 0.15 “Запоріжжя туристичне” 0.30, 23.55 “Усміхнись” 0.30, 10.30 “Степовики” 0.45, 14.05 “Європейський вимір” 1.00 “Краєзнавча подорож” 1.25 “Легенди Запоріжжя” 1.50 “Загублені в часі” 2.05 “На життєвих перехрестях” 2.35, 23.15 “Від мелодії до мелодії” 3.00 Д/ф “Штепсель і Тарапунька. Слава 8 на виснаження” 3.30 Д/ф “Жити довго. Жити вічно” 4.00 Д/ф “Український пересмішник. 1008 літтю А.Сови присвячується” 4.30 “Я й це” 4.55 “6 соток” 5.10 “Літпросвіт” 5.35 “Телевізор” 6.00 “Офлайн” 6.30 “Стоп корупції” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Життя як воно є” 10.30 “Те, що в мені” 10.45 “Полігон” 10.55 “Файн арт” 11.40 Від мелодії до мелодії 11.45 Д/ф “Сімдесятники. Гресь” 11.50 “Українські герої” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Справа№” 13.50 “Герої серед нас” 14.25 “Учнівський щоденник” 14.50 “Кошик творчих ідей” 15.15 Д/ф “Раїса Кириченко” 16.10 “Азбука смаку” 16.20 “Мандри Великим лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 Д/ф “Історія одного переселення. Чехи і Україна” 18.50 “Піщані історії” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Мистецька толока” 20.50 “Любий каприз” 21.00 “Казки Запорозькі з Саньком Ситою” 21.15 “Ветеринарні поради” 21.25 “Спортивний тиждень” 22.35 “Клуб8700” 23.00 “Час тайм” 23.30 “Історія одного експонату” 23.50 “Плекайте мову”

tv5 5.20 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews8KIDS” 9.25 “Хочу у відпустку” 9.55 “Гордість світу” 10.25 “Соціальний патруль” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною”

13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.20 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя Правда” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Х/ф “Лицар дня” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Останній поворот” 1.30 “Хроніка подій” 1.45 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Інсайдер 10.55, 17.30 Т/с “Нюхач 8 3” 12.00, 13.25 Х/ф “13 друзів Оушена” 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель8шоу 23.55 Х/ф “Апокаліпсис” 2.25 Факти 2.45 Т/с “Морська поліція. Лос8 Анджелес” 3.30 Т/с “Слідчі”

СТБ 6.10 Х/Ф “Тричі про любов” 8.05 Х/ф “Мама мимоволі” 10.45 Х/ф “Закоханi жiнки” 17.30, 22.00 “Вiкна8 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00 “Сюрприз, сюрприз!” 22.35 Х/ф “Спокута”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.45 Зона ночі 5.05 Абзац 6.59, 8.13 Kids Time 7.00 М/с “Історії Тома і Джеррі” 8.15 Половинки 10.15, 22.45 Кохання на виживання 12.10, 21.40 Київ вдень та вночі 16.30, 19.00 Топ8модель по8українськи 0.45 Х/ф “Спуск” 2.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 Сьогодні 9.30, 5.45 Зірковий шлях 11.30, 4.10 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток8шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Я поруч” 23.20 Слідами 1.50 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 17.50, 20.40, 22.40, 0.25 Погода8спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ85 8.20 Кіноnews8KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 0.15 Спортогляд 9.50 Міграції тварин 10.45 Культури світу 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя

14.10, 1.20 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 18.00 Високі технології 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 23.30 Моя правда 0.30 Дзеркало історії 3.40 Там, де нас немає

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 13.05 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.40, 18.40 “ДжеДАІ” 11.05, 17.20 “Загублений світ” 13.15 Х/ф “Помпеї” 19.15 Т/с “Разом назавжди” 22.55 “Змішані єдиноборства. UFC. 2.30 Х/ф “Двійник” 3.40 “Помста природи”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час8 Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.40, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Енерго Незалежність 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 0.30, 3.00 Вечірній прайм 21.10, 2.10, 5.30 Голос народу

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Вижити серед звірів 12.20 Довідник дикої природи 14.10, 1.20 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, ненависть і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50 Метеоритна загроза 19.50 Скептик 22.40 Загадки планети 3.40 Там, де нас нема

Z Акценти КіноNewsKids Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV8MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Євромакс 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Інструкція з бізнесу 13.00 Сили природи 13.25 КіноNewsKids 13.30 Час 8 Тайм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.55 КіноNews 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час 8 Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/ф «Січ» 22.00 TV8MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час8тайм 01.10 Нічний ефір 6.00 6.50 6.55

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 11.25 “Моя правда” 9.50 “Академія сміху” 10.35, 2.15 “Зіркове життя” 12.15 Х/ф “Москаль8 чарівник” 13.55, 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 15.55 Х/ф “Без року тиждень” 17.10 Х/ф “Перехоплення” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 23.00 Х/ф “Сильні духом” 3.00 “Позаочі” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі8Хілс, 90210” 12.10 “Орел і Решка. Шопінг” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 23.00 Х/ф “2199: Космічна Одіссея” 1.45 “Скептик” 3.00 “Нічне життя”

EUROSPORT

VIASAT HISTORY

3.00, 12.15 Лижні види спорту. Чемпіонат світу. Лахті82017. Огляд 4.00, 8.00 Снукер. Northern Ireland Open. Четвертий день 6.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу. Санкт8Моріц82017. Огляд 7.00, 11.15, 20.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен8 2017. Огляд 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134 10.45, 16.45, 2.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 13.15, 1.05 Лижні перегони. Кубок світу. Рука. Чоловіки та жінки. Спринт 15.15, 17.15 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. HS 142 16.30, 1.00 Тележурнал “Історії спортсменів” 16.35 Тележурнал WATTS 18.00, 2.00 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. Гонка переслідування 18.45, 0.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Рука. HS 142. Кваліфікація 21.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 фіналу

7.00 “Олімпійська мрія” 8.00 “Розквіт стародавніх цивілізацій” 9.00, 14.45, 2.30 “Музейні таємниці” 9.50 “Змова” 10.40, 16.20, 3.20 “Неймовірні винаходи” 11.05, 12.00, 12.55 “Історія давнього минулого” 13.50, 1.35 “Вигнанці” 15.30, 20.10 “Заборонена історія” 16.50 “Мисливець за зброєю” 17.40 “Музейні таємниці” 18.25 “Вибухова Земля” 19.20 “Таємниці британських замків” 21.00, 21.55, 22.50 “Войовниці” 23.45 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.50 “Тіні середньовіччя” 4.40 “Найбільші містифікації в історії” 5.30 “Загадка катакомб” 6.25 “Погода, яка змінила хід історії”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.15 Кордон 0.05, 3.05, 8.35 Служба безпеки аеропор8 ту: Колумбія 0.50 Прорив 1.35, 2.20, 15.30, 18.30 Розслідування авіакатастроф 3.50, 14.45 Найгірша погода в історії? 4.35, 6.35 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.25 Зроби або помри 5.50, 6.10 Захоплююча наука 7.00, 9.20, 13.55 Мегазаводи 7.50, 10.05 Шосе крізь пекло 10.55 Авто 8 SOS 11.40 Антарктика 12.25, 12.50, 13.10, 13.35, 16.15, 19.15 Ігри розуму 17.00, 20.00 Панорама 360° 17.45 Дика погода з Річардом Хаммондом 20.45 Порятунок планети 22.25 Герої небесної війни

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки. Серія 1” 3.30, 9.30 М/ф “Добре забуте старе” 4.00, 10.00 М/ф “Синдбад Мореплавець” 4.20, 10.20 М/ф “Ненаглядний посібник” 4.30, 10.30 М/ф “Пограбування по... Серія 2” 4.50, 10.50 М/ф “Слоненя турист” 5.00, 11.00 Х/ф “Подорожі пана Ляпки. Серія 2” 6.15, 12.15 М/ф “Муха8 Цокотуха” 6.30, 12.30 М/ф “Пастушка і сажотрус” 7.00, 13.00 М/ф “Краса ненаглядна” 7.45, 13.45 М/ф “Справа №” 14.00 Х/ф “Принцеса на горошині” 15.30 М/ф “Лебеді Непрядви” 16.00 М/ф “Семикольорова квіточка” 16.20 М/ф “Знайомі нашої ялинки” 16.30 М/ф “Федя Зайцев” 16.50 М/ф “Свиня скарбничка” 17.00 Х/ф “Раз, два 8 горе не біда!” 18.30 М/ф “І з вами знову я ...” 19.00 М/ф “Небесне створіння” 19.40 М/ф “Чудесний колодязь”


телепрограма 25 листопада СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 21.35 Розсекре чена історія 6.30, 7.05, 23.30 Д/ф “Живі” (продовження) 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 8.10, 16.45, 0.55 Погода 8.20, 9.05, 14.20 Д/ф “Джеймс Мейс. Траєкторія долі” (продовження) 9.30 Документальний фільм 10.25 Д/ф “Загальний зшиток” 11.45, 12.01 Х/ф “Свята Варвара” (продовження) 12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 15.30, 1.35 Вшанування пам`яті жертв Голодоморів 17.05 Як дивитися кіно 17.35 Х/ф “Поводир” 20.05 Д/ф “Межа очікування” 22.40, 3.10 Війна і мир 1.05 Мегалот 2.20 Світло 3.50 Т/с “Чорна Рада” 5.35 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.10, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00 Х/ф “Сюрприз” 8.55 Х/ф “Жінка, не схильна до авантюр” 10.55 Х/ф “Швидкість” 13.10 Х/ф “Швидкість 2: Круїз під контролем” 15.40 Х/ф “Фантастична четвірка” 17.40 Х/ф “Фантастична четвірка 2” 20.15, 4.10 Х/ф “Гіркі жнива” 22.10 Х/ф “Росомаха: Безсмертний” 0.30 “Модель XL”

ІНТЕР 6.30 Мультфільм 7.00 “Чекай на мене” 8.15 Х/ф “Благі наміри” 10.00 Док. проект “Діти команданте” 10.25 Х/ф “Єдина” 12.20 Х/ф “Все можливо” 14.20 Т/с “Генеральська невістка” 18.00, 20.30 Х/ф “Кохання з випробувальним терміном” 20.00, 5.30 “Подробиці” 22.20 Х/ф “Хроніки зради” 0.25 Х/ф “Грозовий перевал” 2.40 Х/ф “Небезпечний поворот”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКС інформ” 7.20 “АЛЕКС спорт” 7.30 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКС погода” 9.10 “Герої землі Запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Експонат” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40, 17.40 “Сенсації 20 го століття”

12.45, 21.00 “КіноNEWS”. Підсумки” 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “В гостях у Дмитра Гордона” 18.25 “Моє улюблене місто” 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Без купюр” 1.20 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Слава Мого Краю” 0.30, 12.15 “Зауваження до влади” 0.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 1.50 “Козацька звитяга” 2.05 “Українські герої” 2.20, 17.00 “Ми українські” 2.50 “Загублені в часі” 2.55 “Fіne art” 3.20 Д/ф “Відкриття неба” 5.20 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долі” 5.50 Д/ф “Українська ніч 33 го. Гільйотина” 6.55 “Піщані історії” 7.00 Гімн України 7.02 “Погода” 7.05, 9.30 “Телекур’єр” 7.35 “Кошик творчих ідей” 8.00 “А чому?” 8.25 “Професійна мозаїка” 8.30 Кліп Оксани Білозір “Свіча” 8.35 “Ранок на Запоріжжі” 9.50 “Мистецька толока” 10.40 “Сила громад” 11.00 “Степовики” 11.10, 20.00 “Літпросвіт” 11.35 “Спортивний тиждень” 12.00, 12.00, 14.25 Мультзал 12.40 “Мандри кота Фініка” 12.55 “Школа сміливих рішень” 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Любий каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05 “180 градусів” 14.40 “Знак запитання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.30, 21.05 “Казки Запорозькі з Саньком Ситою” 17.40 Д/ф “Голодомор 1932 1933. Постгеноцидний синдром” 18.00 “Сильніша за долю” 18.15 “Розсекречена пам’ять” 18.30 “Час змін” 19.00 “Стоп корупції” 19.30 “Я й це” 20.30 “Полігон” 20.45, 23.00 “У пам’яті назавжди” 21.20 “Повір у себе” 21.35 “Легенди Запоріжжя” 22.00 “Голодомор. Не маємо права забути” 22.15 “Герої серед нас” 22.25 “Служба 101” 22.40 “Кіно і час” 23.30 “Хліба щоденного дай нам”

tv5 5.30 “Маю право” 5.50 Д/ф “На краю світу” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Дзвони Православ’я” 7.20 “Кіноnews KIDS” 7.30, 9.45, 10.15, 11.35 “Погода” 7.35 Дитяча година 9.10 “Ваше здоров’я” 9.40 “Ексклюзив. Смартум” 9.50 “Про рибальство всерйоз” 10.20, 23.30 “Хроніка подій” 10.35 Д/ф “Пейзаж після мору” 11.40 Х/ф “Вікторія і Альберт”

14.45 Д/ф “Історія кіно: Одіссея” 15.45 Пишемо історію 16.00 “Павутиння” 16.30 “Моя Правда” 17.30 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 17.35 Х/ф “У пастці” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Пазл” 21.45 Х/ф “Розрив” 23.55 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.55 Нічний канал

ICTV 5.20, 3.40 Скарб нації 5.25, 3.50 Еврика! 5.35, 3.55 Факти 5.55, 4.25 Більше ніж правда 7.35 Т/с “Відділ 44” 11.30, 13.00 Х/ф “Апокаліпсис” 12.45 Факти. День 14.25 Х/ф “Вікінги” 16.15 Х/ф “Вікінги проти прибульців” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.10 Х/ф “Інтерстеллар” 23.45 Х/ф “Зоряна брама” 2.10 Провокатор

СТБ 5.10 Х/ф “Спокута” 7.00 Х/ф “Червонi браслети” 19.00 “Х Фактор 8” 21.25 “Судді Х Небачені факти!” 22.35 “Х Фактор – 8. Підсумки голосування” 23.35 Х/ф “Мама мимоволі”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 5.49, 7.05 Kids Time 5.50 М/с “Лунтик і його друзі” 7.10 Дешево і сердито 8.15 Ревізор 11.00 Страсті за Ревізором 14.15 М/ф “Хранителі снів” 16.10 М/ф “Відважна” 18.00 Х/ф “Голодні ігри” 21.00 Х/ф “Голодні ігри: Спалахне полум’я” 23.55 Х/ф “Екстрасенси”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 4.50 Сьогодні 7.15, 5.30 Зірковий шлях 8.15 Т/с “Специ” 11.50, 15.20 Т/с “Я поруч” 16.00, 19.40 Т/с “Експрес відрядження” 20.50 Х/ф “Справжній дід” 23.00 Т/с “Герократія” 0.20 Реальна містика 3.10 Т/с “Лист очікування”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 0.30 Бандитський Київ 7.20, 7.55, 10.30, 11.35, 18.10, 19.45, 23.35 Погода 7.25, 23.20 Хроніка подій 7.45 Спортогляд 8.00 Новини ТВ 5 8.40 Ваше здоров’я 9.10, 18.15 Герої фобій 9.40 Кіноnews KIDS Дайджест 9.50, 19.20 Мульт Тайм 10.15, 18.35 Тиждень cпорт 10.35, 19.50 Павутиння 11.05 Щасливчики та лузери 11.40 Великі битви богів 13.20 Загадки планети 15.30 Жирафи: вартові савани 16.20 Довідник дикої природи 18.50 Соцпатруль 20.20 Кримінальна історія 22.00 Біографія 23.40 Путівник неприємностей 3.40 Теорія змови 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 8.30 “Цілком таємно” 9.00 “Загублений світ” 13.00 Т/с “Ментівські війни. Одеса”

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

17

17.00 Х/ф “Льодовиковий період” 18.45 Х/ф “На межі” 20.45 Х/ф “Гра на виживання” 22.30 Х/ф “Ніндзя” 0.05 “Територія обману” 2.20 Х/ф “Чорна долина” 3.50 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00 Час тайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілот новини 9.30 Укравтоконтинент 9.45 Натхнення 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Прес конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10, 2.15 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.15 Рекрут 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00, 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 22.50, 1.20, 4.20, 5.15 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 18.15, 2.50 Гозман 19.15, 23.20, 0.15, 5.45 Гордон 22.20, 2.20 Народна прокуратура

МЕГА 6.00, 0.30 Бандитський Київ 7.20 Містична Україна 8.10, 19.10 Таємний код зламаний 10.10 Любов, ненависть і пропаганда 11.40, 21.00 Великі битви богів 13.20 Загадки планети 15.30 Жирафи: вартові савани 16.20 Довідник дикої природи 18.10 Там, де нас нема 23.40 Путівник неприємностей 3.40 Теорія змови

Z 6.00 6.50 6.55

Акценти Студія Вашингтон Д /с «Щоденники Другої світової війни»

«Здоров’Я» Жива природа Д/с «Левовий рик» TV MALL Щоденники комах Час тайм 1000 днів для планети 10.45 Глобал 3000 11.15 Жизнь в цифре 11.30 Х/ф «Дитячий секрет» 13.00 Д/с «Супер відчуття» 13.30 Завтра — Сьогодні 14.00 У фокусі Європа 14.30 «Здоров’Я» 14.50 Жива природа 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TV MALL 17.30 Діло 17.45 Завтра Сегодня 18.15 «Середовище Z» 18.30 Особистість 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Д/с «Сироти дикої природи» 20.25 Погода 20.30 Суботнє інтерв’ю 21.00 Євромакс 21.30 Х/ф «Гра на виживання» 23.00 Бізнес на продаж 23.50 Кіноархів 1.35 Нічний ефір 8.00 8.20 8.30 9.15 9.30 9.45 10.00

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30 Х/ф “Будні карного розшуку” 11.20 Х/ф “Інспектор карного розшуку” 13.10 Х/с “Лілії” 22.10 Х/ф “Мачуха” 0.00 Х/ф “Бездоглядність” 1.45 Х/ф “Ми ваші діти” 3.55 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 Х/ф “Найкраще в мені” 10.30 Х/ф “Джейн Ейр” 13.00 “Орел і Решка” 0.00 Х/ф “Остання любов на Землі” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00 Біатлон. Чемпіонат світу. Хохфільцен 2017. Огляд 4.00, 8.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 фіналу

6.00 Лижні перегони. Кубок світу. Рука. Чоловіки та жінки. Спринт 7.00, 11.45, 16.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Рука. HS 142. Кваліфікація 9.30, 10.30, 1.00 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. HS 142 10.00, 15.00, 1.30 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. Гонка переслідування 12.30 Санний спорт. Кубок світу. Вінтерберг. Чоловіки. 2 спроба 13.30 Лижні перегони. Кубок світу. Рука. Чоловіки. Класика. 15 км 17.00, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Рука. HS 142. Командні змагання 19.15 Гірські лижі. Кубок світу. Жінки. Слалом Гігант. 1 спроба 19.45 Гірські лижі. Кубок світу. Жінки. Слалом Гігант. 2 спроба 21.05 Гірські лижі. Кубок світу. Лейк Луїс. Чоловіки. Швидкісний спуск 22.45 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 фіналу 0.30, 2.00 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports Destination”. Пхенчхан

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10 Кордон 23.55, 3.00 Панорама 360° 0.40 Спрага 1.30, 2.15, 20.50, 21.35 Розслідування авіакатастроф 3.50 Прорив 4.35, 6.35 Наукові дурниці 4 5.00, 5.25, 10.50, 11.10 Злом Системи 5.45, 6.10, 11.35, 11.55 Захоплююча наука 7.00, 9.15 Скануючи час 7.45 Справжній суперкар 8.30 Мегазаводи: Vestel 10.00 Антарктика 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 16.05, 16.25 Ігри розуму 13.45 Авто SOS 14.30 Крижаний шлях 15.15 Міжнародний аеропорт Дубай 16.50, 19.55 Геній 17.40 Довга дорога додому 18.25 Друга світова війна: Пекло під водою

19.10 Наука майбутнього Стівена Хокінга 22.20 Дослідник

VIASAT HISTORY 7.10, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00 “Бойові кораблі” 13.50 “Вибухова Земля” 14.45 “Міць вулканів” 15.40 “Музейні таємниці” 16.25 “Розбійники, пірати і бандити” 17.25 “Еріх Мільке володар жаху” 18.25, 6.15 “Заборонена історія” 19.15 “Революція в Росії” 20.10, 21.00, 21.50 “Таємниці царствених убивств” 22.40 “Олімпійська мрія” 23.40 “Спецназ стародавнього світу” 0.35 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.25 “Мисливці за міфами” 2.20 “Музейні таємниці” 3.10 “Неймовірні винаходи” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Найбільші містифікації в історії” 5.20 “Друга світова війна: чого варта імперія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Принцеса на горошині” 3.30, 9.30 М/ф “Лебеді Непрядви” 4.00, 10.00 М/ф “Семикольорова квіточка” 4.20, 10.20 М/ф “Знайомі нашої ялинки” 4.30, 10.30 М/ф “Федя Зайцев” 4.50, 10.50 М/ф “Свиня скарбничка” 5.00, 11.00 Х/ф “Раз, два горе не біда!” 6.30, 12.30 М/ф “І з вами знову я ...” 7.00, 13.00 М/ф “Небесне створіння” 7.40, 13.40 М/ф “Чудесний колодязь” 14.00 Х/ф “Руки нагору!” 15.05 М/ф “Халіф лелека” 15.30 М/ф “Акціонери” 16.00 М/ф “Бурштиновий замок” 16.20 М/ф “Перервочка №4” 16.30 М/ф “Пригоди Мурзилки. Випуск 1” 16.50 М/ф “Подорож” 17.00 Х/ф “Русалонька” 18.20 М/ф “Музика революції” 18.30 М/ф “Шапокляк” 19.00 М/ф “Пропала грамота” 19.40 М/ф “Сіра шийка”


18

телепрограма

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

26 листопада НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Столика Японія” 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, Країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30, 11.55, 23.20 Погода 9.40 Х/ф “Королівський генерал” 12.10 Перший на селі 12.40 Фольк#music. Діти 13.40 Фольк#music 15.10 Біатлон. Кубок світу. І етап. Індивідуальна (одиночна) змішана естафета 16.20 Фільм Тетяни Терехової “ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком безпечно” 17.00 ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ КОНКУРС ЄВРОБАЧЕННЯ# 2017. ФІНАЛ 19.30, 2.25 Біатлон. Кубок світу. І етап. Змішана естафета 21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 22.15 ЧереЩур (Late night show) 22.40 Лайфхак українською 22.50 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.10 Роздягалка 0.40 Д/с “Орегонський путівник” 1.35 Біатлон. Кубок світу. І етап. Індивідуальна (одиночка) змішана естафета 3.45 Т/с “Чорна Рада” 5.30 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.00 Х/ф “Жінка, не схильна до авантюр” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото#забава” 9.40 М/ф “Маша і ведмідь” 10.00 “Світ навиворіт # 9” 11.00, 21.00 “Голос. Діти 4” 13.20, 14.20, 15.20, 16.35 Т/с “Свати # 6” 17.40 “Ліга сміху 2017” 19.30, 5.00 “ТСН# Тиждень” 23.10 “Вечірній Київ 2017” 1.10 “Аргумент кiно” 1.50 “Гроші”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20 Х/ф “Живіть у радості” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і решка. Перезавантаження ” 12.00 “Орел і Решка. Ювілейний” 13.00 Х/ф “Високий блондин у чорному черевику” 14.50 Х/ф “Повернення високого блондина” 16.20 Концерт “Місце зустрічі” 18.00, 20.30 Т/с “Батьківський інстинкт” 20.00, 2.25 “Подробиці” 22.25 Х/ф “Політ фантазії” 0.20 Х/ф “Я його зліпила”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день # сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС#погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС#інформ. Дайджест” 7.20 “Хіт#парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця”

8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС#афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську мову” 9.15, 17.00 “Муззум” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.25 “Good Dog” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 21.00 “КіноNEWS”. Підсумки” 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.35 “Особиста справа” 17.35 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі Запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Поза форматом” 0.30, 9.00 “Суботні зустрічі” 0.55 “Музичні телевечори” 1.25 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.25 “Усміхнись” 2.30, 20.10 “Арт і Шок” 2.55 Д/ф “Ігуменя Іосіфа Вітер” 3.40 Д/ф “Ловець слів” 4.30 Д/ф “Герої України. Крути. Перша незалежність” 5.30 “Києвотека” 5.50, 23.30 “Від мелодії до мелодії” 6.15, 22.25 “Легенди Запоріжжя” 6.40 “Ми # Запоріжжя. Ми # Україна” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Я й це” 7.30 “Незвідане Закарпаття” 7.55 “Абетка здоров’я” 8.25 “В майстерні митця” 8.35, 21.05 “Казки Запорозькі з Саньком Ситою” 8.50 “Ветеринарні поради” 9.25 “Музична хвилинка” 9.30 “Уряд на зв’язку з громадянами” 9.55 “Відкрита студія” 11.25, 19.00 “Літпросвіт” 12.00 Мультзал 12.25 “Віконечко” 12.50 “Аnimals” 13.05, 16.35 “Чудесний канал” 13.30 “Клуб#700” 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.25 “Знак запитання. Післямова” 14.45 “Історія в капелюсі” 14.50, 23.15 “Полігон” 15.05 “По суті” 17.00 Пряма трансляція дитячого конкурсу Євробачення 19.25 “Мандри Великим лугом” 19.40 “Ми # українські” 20.30 “Герої” 20.55 “Любий каприз” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька звитяга” 21.50 “Звитяга” 22.15 “Служба 101” 23.00 “Час тайм” 23.40 “Знай наших”

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30, 23.25 “Хроніка подій” 7.00 “Кіноnews#KIDS” 7.20 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 8.55, 9.25, 10.25, 12.20 “Погода” 9.00 “Блага звістка з Ріком Реннером” 9.30 “Про рибальство всерйоз”

10.00 “Велотревел” 10.30 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості з Джойс Маєр” 11.30 Д/ф “Боротьба за життя” 12.25 Т/c “Селище янголів” 15.35 “Ексклюзив. Смартум” 15.40 “Домобуд” 16.10 Мультфільм 16.30 “Моя Правда” 17.20 Х/ф “Кільцеві перегони” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Дублерка” 21.55 Х/ф “В дорозі” 23.40 Х/ф “Стервозні штучки” 2.00 Нічний канал 4.30 “Павутиння”

ICTV 6.00 Т/с “Слідчі” 8.10 Т/с “Відділ 44” 11.00, 13.00 Скетч#шоу “На трьох” 12.45 Факти. День 13.10 Х/ф “Інтерстеллар” 16.50 Х/ф “Хітмен” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Вікінги проти прибульців” 23.00 Комік на мільйон 1.10 Х/ф “Вікінги” 2.45 Провокатор

СТБ 5.10 “Хата на тата” 8.05 “Все буде смачно!” 10.00 “Караоке на Майдані” 10.55 “МастерШеф # 7” 19.00 “Битва екстрасенсів 17” 21.15 “Один за всіх” 22.30 “Х#Фактор # 8”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.33, 5.39 Kids Time 4.35 М/с “Лунтик і його друзі” 5.40 Топ#модель по# українськи 8.10 М/ф “Відважна” 10.00 Х/ф “Вторгнення: Битва за рай” 12.05 Х/ф “Голодні ігри” 15.00 Х/ф “Голодні ігри: Спалахне полум’я” 18.00 Х/ф “Голодні ігри: Сойка# Переспівниця ч.1” 21.00 Х/ф “Голодні ігри: Сойка# Переспівниця ч.2” 23.45 Х/ф “Керрі” 1.50 Х/ф “Незвані”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.40 Зірковий шлях 9.15 Х/ф “Героїня свого роману” 11.10 Т/с “Експрес# відрядження” 15.00 Х/ф “Справжній дід” 17.15, 21.00 Т/с “Королева Марго” 19.00, 2.50 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.20 Т/с “Зведена сестра” 3.45 Т/с “Лист очікування” 5.30 Історія одного злочину

ТВ5 СПОРТ 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 6.40, 7.55, 10.05 Погода#спорт 6.45, 18.30 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 18.15 Погляд на історію 8.00 Дзвони Православ’я 8.15 Кіноnews#KIDS Дайджест 8.25 Про рибальство всерйоз 8.55 Хочу у відпустку 9.25 Іду на Ти 10.10 Кохання, ненависть і пропаганда 11.40 Великі битви богів 13.20 Загадки планети 15.30 Хижа Арктика 16.20 Довідник дикої природи 18.10, 19.25, 0.15 Погода 19.00 Мульт#Тайм 19.30 Відчайдушні предки 20.10 Битва за життя

21.00 Музичні легенди 22.20 Велотревел 22.45 Хіт#парад ФМ#ТБ 23.15 Стихія 23.45 На вершині блаженства 0.20 Таємниці пірамід 1.00 Прихована реальність 3.20 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 10.55 Т/с “Разом назавжди” 14.30 Х/ф “Граф Монте# Крісто” 17.05 Х/ф “Персі Джексон: Море чудовиськ” 19.20 17#й тур ЧУ з футболу. “Зоря”# “Зірка” 21.25 ПРОФУТБОЛ 23.15 “Змішані єдиноборства. UFC. 2.30 Х/ф “Вишневі ночі” 3.55 “Помста природи”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Автопілот#тест 8.20 Технопарк 8.25, 3.15 Феєрія мандрів 8.45 Натхнення 9.10 Гра інтересів 10.05 Кордон держави 10.20 Будемо жити 10.30 Драйв 10.35 Капітал 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес#конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Модне здоров’я 13.25 ЕнергоНезалежніст ь 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з Патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 В кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.15 Рекрут 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час#Time 22.30 Документальний проект 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії

21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

До уваги людей, які шукають роботу!!!!!

МЕГА 6.00, 5.40 Бандитська Одеса 7.20 Містична Україна 8.10, 19.10 Таємний код зламаний 10.10 Любов, ненависть і пропаганда 11.40, 21.00 Великі битви богів 13.20 Загадки планети 15.30 Хижа Арктика 16.20 Довідник дикої природи 18.10 Там, де нас нема 23.40 Путівник неприємностей 0.20 Таємниці пірамід 1.00 Прихована реальність 3.20 Україна: забута історія

Пропонуємо спробувати себе в охороні. Житло і форму надамо безкоштовно. Вахта 30/15 днів.

095:001:31:58 096:432:87:65

Z Кіноархів КіноNewsKids «Здоров’Я» Жива природа Океан Вет Погода Символи Запоріжжя 9.15 TV#MALL 9.30 Наші домашні улюбленці 10.00 1000 днів для планети 10.45 Особистість 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «П’ять днів у Римі» 13.00 Д/с «Супер відчуття» 13.30 ТОП # Територія освітніх перспектив 13.45 Культура # це модно 14.00 Весілля 15.00 Кіноархів 16.50 КіноNews 17.00 Коли природа завдає удар у відповідь 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Д/с «Сироти дикої природи» 20.30 Д/с «Океан Вет» 20.55 Погода 21.00 Завтра — Сьогодні 21.30 Х/ф «Втратити та знайти» 23.00 КіноNews 23.10 TV#MALL 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір 6.00 7.45 8.00 8.20 8.30 8.55 9.00

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 9.30 “Моя правда” 10.20 Х/ф “Дванадцята ніч” 12.10 Х/ф “Летюча миша” 14.40 Х/с “Несамотні” 18.20 Х/ф “Маша і море” 20.15 “Невідома версія. Іван Васильович міняє професію” 21.00 Х/ф “Одружений холостяк” 22.50 Х/ф “Живе такий хлопець” 0.35 Х/с “Пригоди Електроніка” 4.10 Кіноляпи 4.30 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.00 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.00 “Ух ти show” 10.00 Х/ф “Найкраще в мені” 12.15 Х/ф “Джейн Ейр” 14.50 Х/ф “Красуня і чудовисько” 17.00 “Орел і Решка” 0.00 “КВК” 2.15 “Нічне життя”

EUROSPORT

VIASAT HISTORY

4.00, 8.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 фіналу 5.30, 10.00 Зимові види спорту. Тележур# нал “Sports Destination”. Пхенчхан 6.00, 9.30, 14.30 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. Гонка переслідування 6.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Рука. HS 142 Командні змагання 10.30 Лижні перегони. Кубок світу. Рука. Жінки. Гонка переслідування. 10 км 11.45, 14.00 Лижне двоєборство. Кубок світу. Рука. HS 142 12.45 Лижні перегони. Кубок світу. Рука. Чоловіки. Гонка переслідування. 15 км 15.00, 0.30 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Одиночний мікст 16.00, 1.00 Стрибки з трампліна: Кубок світу. Рука. HS 142 18.00 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд. Змішана Естафета 19.50 Гірські лижі. Кубок світу. Кіллінгтон. Жінки. Слалом. 2 спроба 21.00 Гірські лижі. Кубок світу. Лейк#Луїс. Чоловіки. Супергігант 22.30 Снукер. Northern Ireland Open. Фінал 0.00 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports Destination”

7.00, 8.00, 9.00, 9.55 “Вигнанці” 10.50, 19.50 “Таємниці шести дружин” 11.55 “37 днів: шлях до Першої світової війни” 12.55, 14.35 “Заборонена історія” 13.45, 6.05 “Заборонена історія” 15.30, 16.35 “Безмежна Римська імперія” 17.40, 18.45 “Безмежна Римська імперія” 21.00 “Еріх Мільке # володар жаху” 21.55 “Змова” 22.45 “Дубровницька республіка” 23.35 “Спецназ стародавнього світу” 0.25, 5.10 “Машини смерті” 1.20 “Мисливці за міфами” 2.15 “Музейні таємниці” 3.00 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Найбільші містифікації в історії”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 23.55 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 0.40, 17.45, 18.30 Друга світова війна: Пекло під водою 1.25, 2.10, 20.45, 21.30 Розслідування авіакатастроф 3.00 Початок 3.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга 4.35, 6.25 Наукові дурниці 5.00, 5.20, 11.00, 11.20 Злом Системи 5.45, 6.05, 11.40, 12.05 Захоплююча наука 6.50 Наукові дурниці 4 7.10, 9.25 Скануючи час 7.55 Справжній суперкар 8.40 Мегазаводи: “Wargaming” 10.10 Антарктика 12.25, 12.50, 13.10, 13.35 Ігри розуму 13.55 Авто # SOS 14.40 Крижаний шлях 15.25 Міжнародний аеропорт Дубай 16.15, 17.00, 19.15, 20.00 Довга дорога додому 22.15 Своїх не кидаємо

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Руки нагору!” 3.05, 9.05 М/ф “Халіф лелека” 3.30, 9.30 М/ф “Акціонери” 4.00, 10.00 М/ф “Бурштиновий замок” 4.20, 10.20 М/ф “Перервочка №4” 4.30, 10.30 М/ф “Пригоди Мурзилки. Випуск 1” 4.50, 10.50 М/ф “Подорож” 5.00, 11.00 Х/ф “Русалонька” 6.20, 12.20 М/ф “Музика революції” 6.30, 12.30 М/ф “Шапокляк” 7.00, 13.00 М/ф “Пропала грамота” 7.40, 13.40 М/ф “Сіра шийка” 14.00 Х/ф “Лицар з Княж# містечка” 15.10 М/ф “Троє на острові” 15.30 М/ф “Машина часу” 15.55 М/ф “Слон і Моська” 16.00 М/ф “Хоробрий Пак” 16.20 М/ф “Поні бігає колом” 16.30 М/ф “Шпигунські страсті” 16.50 М/ф “Три мішки хитрощів” 17.00 Х/ф “Найгарніший кінь” 18.15 М/ф “Двоє в домі” 18.30 М/ф “Пер Гюнт” 19.00 М/ф “Осінь” 19.40 М/ф “Загубилася внучка”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 49000, Дніпропет ровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стяг нення заборгованості, у судове засідан ня, яке відбудеться: 28.11.2017 о 12:40 до Буланого Андрія Сергійовича (останнє відоме місце реєс трації: 69000, Запорізька обл., м. Запо ріжжя, вул. Горького, буд. 115, кв. 40) справа №22ц/774/832/17, суддя Зоси менко С.Г. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі куванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином пові домленим про час, день та місце прове дення судового засідання. z Жовтневий районний суд м. Запо ріжжя (суддя Скользнєва Н.Г.) викликає в судове засідання, яке відбудеться 4.12.2017 року об 11:15 в якості відпові дача Овчаренко Любов Єгорівну у ци вільній справі № 2/331/1192/17 за позо вом Захар'євої Н.І., Захар'єва М.Ф. до Овчаренко Л.Є. про визнання особи та кою, що втратила право на користування житловим приміщенням. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за її відсутності. z Заводський районний суд м. Запо ріжжя (адреса суду: 69009, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Л. Чайкіної, 65) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова ності, у судове засідання, яке відбудеться: 16.11.2017 об 11:00 до Тищенка Олега Васильовича (останнє відоме місце ре єстрації: 69106, Запорізька обл., м. За поріжжя, вул. Орджонікідзе, буд. 2, кв 10) справа № 332/2814/17, суддя Марченко Н.В. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі куванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином пові домленим про час, день та місце прове дення судового засідання. z Запорізький районний суд Запо різької області, що знаходиться за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, вик ликає Кардіян Олега Миколайовича, ос таннє відоме місце проживання в Україні: селище Сонячне, вул. Олександрівська, 30, як відповідача за позовом Тарасенко Лариси Віталіївни про усунення переш код у користуванні правом власності, шляхом визнання особи такою, що втра тила право користування житловим при міщенням. Судове засідання призначене на 12 грудня 2017 року о 10:00. У разі не явки відповідача справа розглядати меться за його відсутності. Суддя Громо ва І.Б. z Комунарський районний суд м. За поріжжя викликає у судове засідання від повідача Хамаде Касем у зв'язку з роз глядом цивільної справи за позовом Ха маде Т.О. до Хамаде Касем про розір вання шлюбу. Судове засідання відбу деться 20 листопада 2017 року об 11:45 у залі приміщення суду за адресою: м. За поріжжя, вул. Європейська, буд. 7, каб.16. У разі неявки відповідача в судо ве засідання справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. z Комунарський районний суд м. За поріжжя (адреса суду: 69104, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго ваності, у судове засідання, яке відбу деться: 21.11.2017 о 10:20 до Максимен ка Юрія Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 18, кв. 97) справа № 333/5786/17, суддя Круглікова А.В. У разі неявки відповідача у призначе

ний час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі куванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином пові домленим про час, день та місце прове дення судового засідання. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Батауер Аб деллатіфа, 1979 року народження (адре са: м. Запоріжжя, вул. Незалежної Укра їни, б. 67, кв. 51) у судове засідання в якості відповідача у справі № 335/9437/17 за позовною заявою Бутауер Юлії Олександрівни до Бутауер Абделла тіфа про розірвання шлюбу. Слухання справи відбудеться 28.11.2017 року о 9:00 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 8. У разі неявки у судове засідання та неповідомлення суд про поважну причи ну неявки, позов розглядатиметься на підставі документів, наявних у матері алах справи суду. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Філаретова Ан дрія Петровича в якості відповідача за по зовною заявою Захарцової Ірини Мико лаївни, Захарцової Валентини Володими рівни, Захарцова Володимира Петровича до Філаретова Андрія Петровича, треті особи Департамент реєстраційних пос луг Запорізької міської ради, Ейхенраам Валерія Юріївна, про усунення перешкод у здійсненні права власності. Судове за сідання призначене на 13.12.2017 року о 10:00, і відбудеться за адресою м. Запо ріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 12. У разі неявки у судове засідання та непові домлення суду про поважну причину не явки позов розглядатиметься на підставі документів, наявних у матеріалах справи Суддя Соболєва І.П. z Хортицький районний суд м. Запо ріжжя викликає в якості відповідача Ши шова Євгена Валерійовича за позовом Віницької Наталії Петрівни до Шишова Євгена Валерійовича, треті особи служ ба у справах дітей Хортицької районної адміністрації Запорізької міської ради, служба у справах дітей Дніпровської ра йонної адміністрації Запорізької міської ради про позбавлення батьківських прав. Слухання справи № 337/3393/17 приз начене на 22.11.2017 року о 10:00, каб. № 5 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Юві лейний, 33. Суддя Гнатик Г.Є. У разі не явки відповідача справа розглядати меться за його відсутності. z Хортицький районний суд м. За поріжжя викликає в якості відповідача Поздєєва Дениса Вікторовича у цивіль ній справі за позовом Кіяшка Андрія Олександровича про стягнення боргу. Слухання справи відбудеться 28.11.2017 року о 14:00 у приміщенні суду за адре сою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33. У разі неявки відповідача справа розгля датиметься за його відсутності. Суддя Салтан Л.Г. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69071, Запо різька обл., м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за боргованості, у судове засідання, яке відбудеться: 11.12.2017 о 08:30 до Кій дан Людмили Миколаївни (останнє відо ме місце реєстрації: 69001, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Краматорська, буд. 1) справа № 336/4395/17, суддя За рютін П.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля нута за його відсутності за наявними до казами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпо відач у справі вважається належним чи ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Варгаракіна Ана толія Олександровича в якості відповіда ча у цивільній справі № 336/5819/17 пр. 2/336/2800/2017 за позовом Варгаракі

ної А.А. до Варгаракіна А.О. про розір вання шлюбу. Слухання справи відбу деться 4 грудня 2017 року о 9:00 у залі судового засідання № 32 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча рівна, буд. 117А, каб. № 32. У разі неяв ки справа розглядатиметься за відсут ності відповідача. Суддя Щаслива О.В. z Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ко мунарів, 64) викликає відповідача за по зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнен ня заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться: 27.11.2017 о 11:00 до Дараєврї Люд мили Юріївни (останнє відоме місце ре єстрації: 71160, Запорізька обл., Бер дянський рн, с. Осипенко, вул. Черво на, буд. 8) справа № 310/5872/17, суддя Прінь І.П. 28.11.2017 о 11:00 до Яковенка Євге нія Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. ЛяСейнська, буд. 34., кв. 114) справа № 310/5642/17, суддя Прінь І.П. 29.11.2017 о 10:30 до Кулікова Ігоря Серафимовича (останнє відоме місце реєстрації: 71111, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Крилова, буд. 16) справа № 310/5647/17, суддя Прінь І.П. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі куванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином пові домленим про час, день та місце прове дення судового засідання. z Василівський районний суд Запо різької області (головуюча суддя Нікан дрова С.О.) викликає в якості відповідача Луценко Людмилу Семенівну, 21.05.1953 року народження, в судове засідання у цивільній справі № 2/311/1162/2017, за позовом Білка Сергія Семеновича до Лу ценко Людмили Семенівни, 21.05.1953 року народження, за участю третьої осо би у справі Василівська державна нота ріальна контора Запорізької області, про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за зако ном. Слухання зазначеної цивільної справи відбудеться 17.11.2017 року о 08:30 у приміщенні Василівського район ного суду Запорізької області за адре сою: м. Василівка, вул. Державна, 2, За порізької області. У разі неявки відпові дача до суду справа розглядатиметься по суті за наявними у ній матеріалами за її відсутності в порядку ч.4 ст. 169 ЦПК України. z Василівський районний суд Запо різької обл. (адреса суду: 71600, Запо різька обл., м. Василівка, вул. Радянська, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго ваності, у судове засідання, яке відбу деться: 21.11.2017 о 11:45 до Семеренка Юрія Юрійовича (останнє відоме місце реєс трації: 71612, Запорізька обл., Василів ський рн, с. Кам'янське, вул. Семерен ка, буд. 21) справа № 311/2025/17, суд дя Степаненко Ю.А. 21.11.2017 о 11:30 до Ханіна Яніни Іго рівни (останнє відоме місце реєстрації: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Незалежності, буд. 1, кв. 23) справа № 311/2029/17, суддя Степаненко Ю.А. 22.11.2017 о 09:00 до Драгунова Лари си Володимирівни (останнє відоме місце реєстрації: 71635, Запорізька обл., Ва силівський рн, с. Балки, вул. Садова, буд. 184) справа № 311/2259/17, суддя Пушкарьова С.П. 29.11.2017 о 08:00 до Галушко Кирила Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: 71611, Запорізька обл., Ва силівський рн, с. Степногірськ, вул. Ук раїнська, буд. 8/12) справа № 311/2262/17, суддя Степаненко Ю.А. 29.11.2017 о 08:30 до Кігай Павла Геор гійовича (останнє відоме місце реєстра ції: 71612, Запорізька обл., Василівський рн, с. Кам'янське, вул. Центральна, буд. 35) справа № 311/2488/17, суддя Степа ненко Ю.А.

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

19

29.11.2017 о 08:15 до Хитун Дмитра Анатолійовича (останнє відоме місце ре єстрації: 71635, Запорізька обл., Васи лівський рн, с.Балки, вул. 9го Січня, буд. 9) справа № 311/2263/17, суддя Степаненко Ю.А. 04.12.2017 о 08:30 до Каганович Надії Іванівни (останнє відоме місце реєстра ції: 71635, Запорізька обл., Василівський рн, с. Балки, вул. Нова, буд. 76, кв. 12) справа № 311/2213/17, суддя Пушка рьова С.П. 05.12.2017 о 09:30 до Власюк Діни Ва силівни (останнє відоме місце реєстра ції: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Дніпровська, буд. 32, кв. 12) справа № 311/1692/17, суддя Пушкарьова С. П. 05.12.2017 о 09:00 до Степанченко Юлії Володимирівни (останнє відоме місце реєстрації: 71610, Запорізька обл., Ва силівський рн, с. Приморське, пров. Ти хий, буд. 4) справа № 311/1926/17, суд дя Пушкарьова С.П. 04.12.2017 о 09:00 до Артюхова Олек сандра Юрійовича (останнє відоме місце реєстрації: 71611, Запорізька обл., Ва силівський рн, с. Степногірськ, вул. Мо лодіжна, буд. 4, кв. 90) справа № 311/2163/17, суддя Пушкарьова С.П. 05.12.2017 о 08:30 до Проценка Оле га Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: 71630, Запорізька обл.,Василівський рн, м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 19, кв. 7В) спра ва № 311/2265/17, суддя Пушкарьова С.П. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про причи ни неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі куванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином пові домленим про час, день та місце прове дення судового засідання. z Василівським районним судом Запорізької області (суддя Пушкарьова С.П., за адресою: м. Василівка, вул. Державна, 2, каб. № 2) 30 листопада 2017 року буде розглядатися цивільна справа за позовом Філіппова Олексан дра Миколайовича до Севаст'янової Га лини Олександрівни про розірвання шлюбу. У судове засідання викликається відповідач Севаст'янова Галина Олек сандрівна. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами. z Василівський районний суд Запо різької області викликає до суду як відпо відача у справі про визнання права влас ності на будинок в порядку спадкування Карандаша Олександра Григоровича за позовом Птиченка Юрія Володимирови ча. Судове засідання відбудеться 28 лис топада 2017 року о 13:00 у приміщенні за адресою: Запорізька область, м. Васи лівка, вул. Державна, б. 2. У разі неявки справа розглядатиметься за його відсут ності. z Гуляйпільський районний суд За порізької області викликає Нижника Ан дрія Васильовича в якості відповідача у цивільній справі № 315/1004/17 за позо вом Чантурії Діани Володимирівни в інте ресах неповнолітньої Нижник Анастасії Андріївни про позбавлення батьківських прав. Слухання справи відбудеться 20 листопада 2017 року о 09:30 у приміщен ні суду за адресою: 70202, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 31. Явка відповідача обов'язкова. z Енергодарський міський суд Запо різької області викликає відповідача Ли сенка Олександра Вікторовича у судове засідання у цивільній справі № 311/1294/17 за позовом Лисенко Наталії В'ячеславівни до Лисенка Олександра Вікторовича, яке призначене на 6.12.2017 року о 13:00 і відбудеться за адресою: Запорізька область, м. Енерго дар, пр. Будівельників, буд. 17. Суддя Вільямовська Н.О. З опублікуванням ого лошення про виклик відповідач вважа ється повідомленим про день, час та міс це розгляду справи. У разі неявки до су ду справа розглядатиметься за його від сутності на підставі наявних у ній даних та доказів. (Продовження на 20'ій стор.)


20

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19'ій стор.) z 27.11.2017 року о 13:00 у приміщенні Кам'янсько'Дніпровського районного суду Запорізької області відбудеться слухання цивільної справи за позовом Єсікян Катерини Сергіївни до Єсікян Ва лерія про розірвання шлюбу. Явка відпо відача Єсікян Валерія є обов'язковою, кабінет № 11. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсут ності за наявними у справі матеріалами. Суддя Васильченко В.В. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Те рещенка Олексія Степановича (останнє відоме місцезнаходження: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олеся Гон чара, 113) про те, що 1 грудня 2017 року о 13:00 у приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Мелі тополь, вул. Шмідта, 11, слухатиметься цивільна справа за позовом Терещенко Тетяни Вікторівни до Терещенка Олексія Степановича про розірвання шлюбу. Суддя Колодіна Л.В. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач у справі Терещенко Олексій Степанович вважається повідомленим про час та міс це розгляду справи. У разі неявки відпо відача справа розглядатиметься за його відсутності. z Михайлівський районний суд Запо різької області повідомляє Лупандіну

Олену Андріївну, останнє відоме місце проживання (реєстрації) за адресою: 72000, Михайлівський район. с. Любимів ка, вул. Леніна, 133, про те, що 4 грудня 2017 року о 10:00 відбудеться слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" до Лупандіної Олени Андріївни про стягнення заборгованості, за адресою: 72002, смт Михайлівка, вул. Артезіанська, 6А. Суддя Березніков О.В. З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у вказаній справі Лупандіна Олена Андріївна вважається повідомле ною про час та місце розгляду цивільної справи. У разі неявки справа розглядати меться за її відсутності. z Оріхівський районний суд Запо різької області викликає відповідачів: Да нілюк Юлію Едуардівну, Данілюк Дмитра Дмитровича, які зареєстровані за адре сою: вул. Шовкова, буд.1, кв.8, м. Оріхів Запорізької області, у судове засідання у цивільній справі №2/323/849/17, 323/2493/17 за позовом Завгородньої Лариси Сергіївни до Данілюк Юлії Едуар дівни, Данілюк Дмитра Дмитровича, в ін тересах якого діє мати Данілюк Юлія Еду ардівна, третя особа рада опіки та пік лування при виконавчому комітеті Орі хівської міської ради Запорізької області, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим примі щенням. Судове засідання відбудеться

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Будинок під дачу в с. Дубове Більмацького району, дешево. Т.: 0997285786 9 Одяг та взуття б/к для хлопчиків 1015 років. Т.: 0997285786 9 Холод, мороз, печі, пральн. маш. б/к у Німеччині. Т.: 0995560921

РОБОТА 9 Газета "Запорізька правда" зап' рошує до співпраці активних та ці' леспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. Детальніше за теле' фоном: (061) 787'54'21

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь якому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Перспективна робота педагогам в офісі. Т.: 0636538229 9 Потрібен співробітник для адмініс тративнокадрової роботи в офісі. Т.: 0686727982 9 Робота офіц. запасу, відставн. МВС. Т.: 0679717522

9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0502370535

РІЗНЕ 9 Віддам цуценят (дівч.) у добрі руки. Т.: 0930786191

КУПЛЮ

ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643 ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непрацю ючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380

ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники. Т.: 0975047463 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: 0677497456 9 Кошу траву, пиляю дерева. Т.: 0689061298

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на аукціоні в електронній формі об'єктів державної власності Назва об'єкта №1 Транспортний засіб, реєстраційний № 7847ЗПП, марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Пів денне шосе, 68а. Балансоутримувач: ПАТ "Запоріжсталь", код ЄДРПОУ 00191230. Відомості про об'єкт: транспортний засіб ре єстраційний № 7847ЗПП, марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, рік випуску 1989, колір "красный", двигун № 508028, шасі (рама) № 2961009, тип ТЗ "грузовой", повна маса "цистерна пожарная", особливі відмітки: "спец. светя, звукя сигна лизация, цвет. окраска". Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 28779,01 грн, ПДВ 5755,80 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ ' 34534,81 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початко вої ціни об'єкта становить 3453,48 грн. Назва об'єкта №2 Транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, двигун № 00709247, шасі (рама) № 0278934. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Пів денне шосе, 68а. Балансоутримувач: ПАТ "Запоріжсталь", код ЄДРПОУ 00191230. Відомості про об'єкт: транспортний засіб ре

єстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, рік випуску 1990, колір "черный", двигун № 00709247, шасі (рама) № 0278934, тип ТЗ "легковой специальный", повна маса "другой тип", особливі відмітки: "звуковой и световой спец. сигнал". Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 13539,56 грн, ПДВ 2707,91 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ ' 16247,47 грн. Сума грошових коштів у розмірі 10% початко вої ціни об'єкта становить 1624,75 грн. Умови продажу об'єктів №1, №2: сплата ціни продажу за об'єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу. Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від по чаткової ціни об'єкта приватизації. Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержу вач Регіональне відділення ФДМУ по Запо різькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в аукціоні та грошові кошти при розрахунку за придбаний

28.11.2017 року о 09:30 у приміщенні су ду за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням суд ді Фісун Н.В. З опублікуванням оголо шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки до суду справа роз глядатиметься за його відсутності. z Пологівський районний суд Запо різької обл. (адреса суду: 70600, Запо різька обл., м. Пологи, вул. Єдності, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова ності, у судове засідання, яке відбудеться: 22.11.2017 о 09:00 до Зінченко Наталі Сергіївни (останнє відоме місце реєстра ції: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Запорізька, буд. 115) справа № 324/1277/17, суддя Кацаренко І.О. 23.11.2017 о 16:15 до Волобуєвої Тетя ни Вікторівни (останнє відоме місце ре єстрації: 70622, Запорізька обл., Поло гівський рн, с. Красноселівка, вул. Си доренко, буд. 10) справа № 324/1282/17, суддя Каретник Ю.М. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не явки справа буде розглянута за його від сутності за наявними доказами на під ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван ням цього оголошення відповідач у спра ві вважається належним чином повідом леним про час, день та місце проведення судового засідання. z Якимівський районний суд Запо різької обл. (адреса суду: 72500, Запо різька обл., смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ

КБ Приватбанк, про стягнення заборго ваності, у судове засідання, яке відбу деться 22.11.2017 о 08:00 до Клейменова Ольга Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 72580, Запорізька обл., Яки мівський рн, с. Трудове, вул. К. Маркса, буд. 16, кв. 2) справа № 330/2147/17, суддя Гусарова В.В. У разі неявки відпові дача у призначений час або неповідом лення про причини неявки справа розгля датиметься за її відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від повідач у справі вважається належним чином повідомленим про час, день та міс це проведення судового засідання. z Якимівський районний суд Запо різької області (адреса суду: 72500, За порізька обл., смт Якимівка, вул. Пушкі на, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за боргованості, у судове засідання, яке відбудеться: 28.11.2017 о 09:00 до Гурського Анато лія Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: 72520, Запорізька обл., Яки мівський рн, с. Новоданилівка, вул. Пет ровського, буд. 80) справа № 330/2236/17, суддя Гусарова В.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа розглядатиметься за його відсут ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином повідомле ним про час, день та місце проведення судового засідання.

9 Антени супутникові, ремонт. Т.: 2207616

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений диплом ПТУ38 Заболот ного К.В. 9 Втрачений диплом АР № 33907251,

виданий ЗБЦ ПТО 27.06.2008 р. на ім'я Луценко Валентини Сергіївни 9 Втрачений оригінал договору купів ліпродажу квартири, посвідчений Пет рушенко Т.І., приватним нотаріусом За порізького міського нотаріального окру гу 25.02.2002 р. за реєстровим № 406, на ім'я Кірєєвої Любові Миколаївни 9 Втрачений військовий квиток, вида ний Жовтневим райвійськкоматом на ім'я Румянцева Сергія Віталійовича 9 Втрачене свідоцтво про право влас ності № 23 від 19.06.13 Новікова Л.П. і Новіков М.Д. 9 Втрачений атестат про повну загаль ну середню освіту АР 31092207, вида ний 2007 р. на ім'я Вагілєвич Катерини Вікторівни 9 Втрачений атестат про базову за гальну середню освіту АР 2781429, ви даний 2005 р. на ім'я Вагілєвич Катерини Вікторівни 9 Втрачений диплом РВ № 798410, ви даний Запорізьким індустріальним ін ститутом у 1988 році на ім'я Корнєєва Олександра Володимировича 9 Втрачене свідоцтво № 580 про право власності на житло від 06.08.1997 р. на ім'я Ірклієвського Миколи Пилиповича, яке видане Орджонікідзевською район ною адміністрацією згідно з розпоряд женням від 06.08.1997 р. № 580р

об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Го ловне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запо ріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одер жувач Регіональне відділення ФДМУ по Запо різькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціонах 04.12.2017 до 1700. Аукціони в електронній формі будуть прове дені Українською універсальною біржею 08.12.2017, час початку внесення цінових про позицій (початок аукціону) 1000, час закін чення внесення цінових пропозицій (закінчен ня аукціону) 1200. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електрон ній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду держав ного майна України від 09.09.2015 № 1325, за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронно му вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Про тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону: зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Української універ сальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня

перерва з 1300 до 1400, тел.: (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох при мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог По рядку подання та розгляду заяви про включен ня до переліку об'єктів, що підлягають прива тизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєс трованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктами можна в робочі дні, з 1000 до 1500, за місцем їхнього розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціонів внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни об'єктів повертаються всім учасникам аукці ону. Покупцям, які придбали об'єкти привати зації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному роз рахунку за придбаний об'єкт приватизації. Додаткову інформацію можна отримати в Ре гіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій об ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пе ремоги, 50, кімнати № 38, 40, з 800 до 1600, п'ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел.: (061) 2260775, 2260776.

9 Пиляю дерева. Т.: 0972689560 9 Пиляю, обрізаю, крон. дерев. Т.: 0689061298 9 Сантехнік. Т.: 0671999504 9 Електрик. Т.: 7013090 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 2201884, 0950405102, 0973180846 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 мес. Т.: 2705040, 2716750, 2704234 9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спи ця С.Є. Т.: 7016730 9 Ант. супутникові, рем. Т.: 2708190 9 Ант. супунт., рем., встановлення. Т.: 2203317 9 Антени супутн., прошивка, Т2. Т.: 0504210622 9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до Комунальної установи "Чернігівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Комунальна ус танова "Чернігівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізь ка правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: Запорізь ка область, Чернігівський район, с. Калинівка, вул. Степова, 1, Комунальна установа "Чернігівський психоневроло гічний інтернат" ЗОР. Телефон для довідок: (06140) 98#7#49. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інфор мація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запорізька об ласна рада, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізь ка правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 239#06#20. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інфор мація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

Інформація Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року Обласний бюджет Запорізької області за результатами 9 місяців 2017 року ви конано по доходах загального та спеці ального фондів (без міжбюджетних тран сфертів) у обсязі 1 703 260,7 тис. грн., що складає 116,1 % до затвердженого плану. Надходження доходів за 9 місяців 2017 року збільшилися на 323 569,4 тис. грн. (на 23,5 %) у порівнянні з відповід ним періодом 2016 року. Перевиконання затвердженого на 9 мі сяців 2017 року плану доходів загального фонду становить 27 405,5 тис. грн. (2,3 %), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фізичних осіб на 6 216,4 тис. грн. (0,8 %), податку на прибуток під приємств на 3 744,5 тис. грн. (1,7%), ін ших надходжень на 154,2 тис. грн. (6,5 %). В той же час склалося недовико нання планових показників по платі за ви користання інших природних ресурсів на 161,7 тис. грн. (15,3 %). Перевиконання доходів спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюд жетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) становить 33 741,4 тис. грн., або 12,7 % (у порівнянні з планом 9 місяців поточного року), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання еко логічного податку на 33 062,7 тис. грн. (32,9 %), інших надходжень на 595,6 тис. грн. (у 1,8 раза). Власні надходження бюд жетних установ надійшли до спеціального фонду обласного бюджету в обсязі 175 398 тис. грн., що на 43 933,7 тис. грн. більше планових призначень (у 1,3 раза). У січні вересні 2017 року з держав ного бюджету отримано 5 370 682,6 тис. грн. дотацій та цільових субвенцій (97,2 % до затверджених у бюджеті), що на 1 836 092,9 тис. грн. (51,9 %) більше у порівнянні з 2016 роком.

Видаткова частина загального фонду об ласного бюджету, без урахування дотацій та цільових субвенцій з державного бюд жету, перерахованих територіям області, виконана в сумі 2 335 536,5 тис. грн., або на 87,2 % до плану 9 місяців 2017 року. Обсяг здійснених видатків із загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2017 року на 710 866,1 тис. грн., або на 43,8 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року. Заробітна плата працівникам установ соціальнокультурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімаль ної заробітної плати та 1го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. У зв'язку із змінами, внесеними до пос танови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 875 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвер дження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" в части ні затвердження комунальними заклада ми охорони здоров`я та вищими навчаль ним закладами IIV рівня акредитації пла нів використання бюджетних коштів, що передбачає планування видатків у кош торисах відповідних установ за двома ко дами економічної класифікації, а саме: 2282 "Окремі заходи по реалізації дер жавних (регіональних) програм, не відне сені до заходів розвитку" та 3210 "Капі тальні трансферти підприємствам (уста новам, організаціям)", внесено зміни до розпису обласного бюджету на поточний рік в частині перенесення видатків по від повідних установах із запланованих кодів економічної класифікації на коди 2282 та 3210. Зазначені зміни спричинили змен шення відсотків використання коштів по кодах економічної класифікації в порів нянні з минулим роком.

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

21

Популярне резюме для ознайомлення з громадськістю (заява про наміри) З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинно го природоохоронного законодавства України Товарис тво з обмеженою відповідальністю "ЄВРО ПАУЕР" заявляє про наміри одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по АЗС, яка розташована за адресою: 69065, м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 14Б. АЗС відноситься до стаціонарних автозаправних стан цій, технологічне обладнання яких призначене для прий мання, зберігання палива, СВГ та заправлення ними ав тотранспорту. Передбачено зберігання та реалізація бензинів А92, А95 Євро, А95 E PREMIUM+ , ДП та СВГ. Режим роботи АЗС 24 години на добу, 365 днів на рік. Від даного об'єкта в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: пропан, бутан, вуглеводні гра ничні, вуглеводні ароматичні, бензин, сірководень. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в ат мосферне повітря складає 1,471 тонну. Забруднюючі речовини, які потрапляють в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" (АЗС), не перевищують граничнодопустимі концентрації. Більш детальну інформацію можна отримати за адре сою: 02002, м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, 19, або за телефоном: (067)5058285 Жид ков Сергій Леонідович, еколог ТОВ "ЄВРО ПАУЕР". Зауваження та пропозиції направляти до Запорізької облдержадміністрації у відділ роботи із зверненнями гро мадян за адресою: 69107, Україна, місто Запоріжжя, пр. Соборний, 164 та за телефоном: (061) 2390353 протя гом місяця від дня публікації.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12017080320001065 за фактом дорожньо#транспортної події, за ознаками кри# мінального правопорушення # злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини справи: 31 жовтня 2017 року, приблизно о 9ій годині 40 хвилин, пасажирським автобусом "Mersedes Bens 316" білого кольору, який здійснював пасажирські пере везення за маршрутом Гуляйполе Мелітополь та рухався заднім ходом по території автостанції в м. Пологи Запорізької області від платформи в напрямку вул. Єдності, скоєно наїзд на пішоходажінку, яка рухалась по території автостанції. Внаслідок данної дорожньотранспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження, з якими була доставлена до лі карні. Прохання очевидців вищевказаної дорожньо#тран# спортної пригоди звернутися у відділ розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Запорізькій об# ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, ка# бінет № 718 (будівля ГУНП в області) або за телефоном: (061)#239#24#94.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї здійснені у сумі 599 115,9 тис. грн., що на 361 231,7 тис. грн., або на 60,3 % менше відповідного періоду 2016 року. Видатки на медикаменти та перев'язу вальні матеріали, продукти харчування за загальним фондом проведено у сумі 68 354,6 тис. грн., що на 128 682,6 тис. грн. (у 2,9 раза) менше показника 2016 року. На оплату комунальних послуг та енер гоносіїв використано 59 568,6 тис. грн., що на 49 165,8 тис. грн., або на 82,5 % менше, ніж у відповідному періоді мину лого року. Значне зниження показників на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв трапилось у зв'язку з вне сенням змін до Порядку складання, роз гляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних ус танов по закладах охорони здоров`я та вищими навчальним закладами IIV рівня акредитації, що передбачає планування видатків у кошторисах відповідних уста нов лише за двома кодами економічної класифікації видатків. Видатки на соціальне забезпечення (допомоги, стипендії, інші виплати насе ленню) здійснені у сумі 83 920,1 тис. грн., що на 15 672 тис. грн., або на 23 % біль ше показника січня вересня 2016 року. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюд жетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету спрямовано 21 109,7 тис. грн., що на 44 378,4 тис. грн. ( у 3,1 раза) менше показника січнявересня 2016 року. На капітальне будівництво, ка пітальні ремонти бюджетних установ, ре конструкцію та реставрацію об'єктів спрямовано 34 609, тис. грн., що на 34 296,3 тис. грн. (у 2 рази) менше відпо відного показника 2016 року. Протягом 9 місяців 2017 року на вико нання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення на

селення за рахунок субвенцій з держав ного бюджету на виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінва лідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інваліда ми I чи II групи внаслідок психічного роз ладу спрямовано 1 529,9 тис. грн.; на ді тейсиріт та дітей, позбавлених батьків ського піклування, грошового забезпе чення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 24 838,4 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водо постачання і водовідведення та інших житловокомунальних послуг 2 215,2 тис. грн., на придбання твердого та рід кого пічного побутового палива і скрап леного газу 71 685,9 тис. грн.; на надан ня державної підтримки особам з особ ливими освітніми потребами 18 088,6 тис. грн.; на фінансування заходів соці альноекономічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зо ни спостереження 4 218,4 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сі мей загиблих осіб, визначених абзацами 58 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю ІІІ групи, визначених абза цами 1114 частини другої статті 7 Зако ну України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористич ній операції, та потребують поліпшення житлових умов 1 056,5 тис. грн. Директор Департаменту фінансів С.М. МЕДВІДЬ


22

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

криниця духовності

z НАТХНЕННЕ

Країна втомлених очей, земля несхилених У Новомиколаївському районі презентували волонтерський поетичний альманах творів місцевих авторів "Все, чим живу і дорожу" Олександра ВОРОНЦОВА, Вікторія ДОБРОВОЛЬСЬКА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

До альманаху ввійшли вірші та проза 31 митця. Автори різні: за віком, статтю і професією, а об`єднує їх любов до рідного краю, історії, мо ви й народу.

Творчість єднає серця У районному історико краєзнавчому музеї майже всіх авторів зібрав ініціатор видання збірки лідер міс цевої волонтерської органі зації "Хто, як не ми" Олек сандр Моргунов. Тут біль шість із них зустрілися вперше і, познайомившись, стали справжніми друзями. Захід продовжився вша нуванням пам'яті воїнівза хисників, загиблих за неза лежність України у війні, що і понині точиться на Донба сі. До меморіалу героям АТОвцям поклали квіти і на хвилину завмерли, відда ючи належне тим, хто не шкодував свого життя за ради світлого майбутнього рідної землі. А до районного будинку культури на презентацію альманаху зібрався справ жній аншлаг. Тут були і юні новомиколаївці учні з міс цевих і навколишніх шкіл, попри канікули, із щирою зацікавленістю прийшли познайомитися із митцями і почути їхню поезію. Також чимало було тут і людей зрі

лих, які переймаються проблемами культурного розвитку рідного району.

Їхні пісні виконують аматори, народні артисти і Президентський оркестр Першим із гітарою на сце ну вийшов Олег Сорока. Хлопець родом з Новоми колаївки. Тут закінчив шко лу. Свої перші вірші почав писати, коли проходив строкову службу в армії. Більшість із них поклав на музику, тепер вони пісні. З початку війни на Донбасі він разом з дружиною став волонтером. Брав участь у бойових діях в АТО. Зараз резервіст основного резер ву. У духовній семінарії вив чився на проповідника. Водночас Олег продовжує писати пісні та бере участь у багатьох концертах, які присвячені Україні та її за хисникам. Як духовна лю дина своєю творчістю до помагає братам по зброї вистояти до кінця, а мир ним жителям вірити у пере могу та світле майбутнє. На сцені Олег виконав власну пісню "Земле моя" своє рідне освідчення в любові до рідної Вітчизни "…Країна втомлених очей, Бажаю то бі щастя й долі, Земля не схилених плечей!", цей приспів за ним повторював увесь зал, а по завершенні пісні вибухнув оваціями. Віктор Стус, автор 15 книг,

серед них кілька романів: "Помста атлантів", "Стріла для мудреця", "Арійський Спас", "Зловити характер ника"; 11 повістей, трьох десятків оповідань, сімде сяти байок, п'яти драматич них творів, член Національ ної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст Ук раїни, заслужений журна ліст АР Крим, нині мешкає у Сімферополі, але наро дився і виріс на Запоріжжі в селах Михайлівське та Трудове Новомиколаївсь кого району, спеціально з непідконтрольної Україні території прибув на цю по дію, щоб привітати земля ків. Його "Байки у прозі" та кож увійшли до альманаху. "Хочу, щоб залишилися традиції розмовляти укра їнською… Наш альманах перша ластівочка, вірю в те, що будуть нові томи й інших поколінь", зазначив у сво

єму виступі на сцені ми тець. Протягом понад двох го дин, що тривала презента ція, на сцену весь час вихо дили чуттєві та харизма тичні читці і представляли вірші земляків. Особливо порадували публіку сонячні виступи наймолодших діт лахів. Захід прикрасили улюблені українські народні та естрадні пісні у виконан ні місцевих солістів. Їх спі вали всім залом. В якусь мить кругообіг виступаючих на сцені при пинився, натомість з`яви лася відеопроекція запису концерту народного артис та України Володимира За сухіна у супроводі Прези дентського симфонічного оркестру із піснею на слова новомиколаївця Григорія Королюка. Хоч це і був за пис, але після його завер шення вдячна публіка бур хливими оплесками у ре альному часі привітала по

ета. Він народився на Віннич чині. Здобувши вищу осві ту, за направленням при їхав працювати до Новоми колаївки, де і залишився назавжди. На вірш Григорія Королюка "Всі до бою" на родна артистка України, солістка військовомузич ного центру Сухопутних військ Збройних сил Укра їни Марина Гончаренко на писала музику. Пісню визнали кращою у ком пактдиску військовопат ріотичних пісень з одной менною назвою. Ці пісні те пер виконуються в зоні АТО. Композитор, народ ний артист України Воло димир Засухін на слова віршів Григорія Королюка написав пісні: "Солдатське братство", "Святий Воло димир", "Військові лікарі". Ці пісні увійшли до репер туару Національного пре зидентського оркестру Ук раїни. Творча співпраця по ета і композиторів триває. Завершальними словами концертної програми стали слова подяки до меценатів, що допомогли у реалізації проекту. Також щиро дяку вали організатори презен тації керівникам Новомико лаївської районної ради і райдержадміністрації, уп равлінню культури РДА, ке рівництву районного бу динку культури за надану допомогу у підготовці захо ду. Після презентації авто ри альманаху тут же у залі провели автографсесію. Кожен з учасників заходу прагнув отримати книгу й підписати одразу у декіль кох авторів.

z ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Братерській Польщі українські дітлахи Валерія ЮСТИНЮК

У день незалежності Польщі у великому кон цертному залі запорізь кого палацу культури "Титан" традиційний фестиваль національних культур "Хортиця серце Європи. Pod jednym ni ebem" зібрав тисячі юних митців і їхніх шану вальників. Захід за підтримки Мініс терства культури України, управління культури і мис тецтв Запорізької міськра ди і Генерального консуль ства Республіки Польща в Україні (м. Харків) вп'яте організували і провели у Запоріжжі Всеукраїнська громадська організація

"Талановиті діти України", віцепрезидент Людмила Пісковська, і Запорізьке то вариство польської культу ри ім. св. Іоанна Павла ІІ, голова Анна Макушинська. На свято творчості і талан тів з'їхалися юні митці з різ них куточків України від Вінниці до Донбасу, від Ки ївщини до Херсона. Висо кокваліфікованому журі у складі народної артистки України, солістки Наці ональної опери України, ка валерки ордена Княгині Ольги III та II ступенів, вик ладача вокалу КНУКІМ ім. КарпенкаКарого Світла ни Добронравової (голова), викладача кафедри хореог рафії та пластичного вихо вання КНУКІТ ім. Карпенка

Відзнака від Тетяни Іспандіярової юній майстрині

Карого, солістки Наці ональної опери України, ла уреата і дипломанта чис ленних міжнародних балет мейстерських конкурсів Ксенії Іваненко, хореогра фапостановника, балет мейстера, керівника сучас ного ансамблю танцю "Мі

раж" при Київський ДШМ№3, учасниці телешоу "Танцюють всі" 9го сезо ну, солістки шоубалету "Яруш", учасниці команди SCDI, учасниці сольного концерту В. Козловського Марини Дорошенко, учас ника 5го сезону "Хфак

тор", вокаліста групи "Те риторія Світла", викладача акторської майстерності "RELEASE educatіon" (м. Київ) Артура Пісковського. учасниці "Голосу країни", солістки хору Inspiratum со бору св. Oлександра (м. Київ) Дарини Степанюк, головного редактора газе ти "Запорізька правда" На талії Зворигіної (наше ви дання стало інформацій ним партнером фестива лю), народної майстрині, фахівця з виготовлення прикрас із муранського скла Тетяни Іспандіярової, було вкрай важко визначи ти кращих із найкращих по над 800 юних митців з більш ніж 200 творчих колективів, які подарували вдячній


криниця духовності

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

23

плечей, – плекаємо любов до тебе… Волонтери передають захисникам важливе щире слово любові З початком війни на Дон басі в нашому районі широ ко розгорнувся волонтерс ький рух допомоги захисни кам України. Очолюючи во лонтерську організацію "Хто як не ми", я разом з ко легами по волонтерській організації неодноразово пересвідчувався, наскільки важливі для наших захисни ків не тільки продукти хар чування і військове споряд ження, а й добре слово. На передовій хлопці до набоїв прирівнювали адресовані їм дитячі малюнки, листи ві тання, газети з рідного рай ону та області, художнє слово, відмітив ініціатор видання альманаху Олек сандр Моргунов. Як суха земля потребує дощу, так і наші люди потребують жи вого рідного зрозумілого їм слова. І це перша спроба вгамувати цю духовну спрагу. В альманасі представлені твори різних жанрів і спря мувань, від патріотичних до ліричних, історичних, гумо ресок, байок і пісень. Але це не твори графоманів любителів поетичного чи прозового слова. Більшість зібраних в альманасі вір шів, поем, оповідань, но вел, байок … високоху дожні, наповнені глибоким філософським змістом тво ри, написані за покликом серця, власних почуттів, викликаних подіями в осо бистому чи суспільному житті. Багато хто із пред ставлених в альманасі ав торів уже мають власні ви дані в друк збірки, книги чи твори, опубліковані у солід

них виданнях країни. Так, поет Володимир Лущан, який народився і виріс у Барвінівці Новомиколаївсь кого району, а нині прожи ває у м. Полтава, видав по етичні збірки "Степ", "Кови ла", "Небокрай". Вибрані з них вірші опубліковані в да ному альманасі. У творчому доробку безпо середнього учасника Другої світової війни, заслуженого учителя України Миколи Попкова дві збірки "Над Терсою світанки сині" та "Срібна флейта іволги", в яких є новели, етюди, за мальовки про вічну красу рідної землі, людей різних поколінь, котрих об'єднує любов до прекрасного, тур бота про отчий край. Деякі із них увійшли до альманаху. Активний волонтер ново миколаївської волонтерсь кої організації "Хто, як не ми" Ірина Завгородня неод норазово особисто побува ла в зоні АТО, спілкувалася з воїнами захисниками на передовій. Враження, вине сені з цих поїздок, трагічні події, що зумовили заги бель воїнів земляків, по етеса відобразила у своїх

патріотичних віршах. А її вірш "Спів журавлиний" і віршреквієм, присвячений загиблому під Іловайськом 20літньому мешканцю смт Новомиколаївка Івану Клев чуку, ввійшли до збірок "Вірш солдату" та творів переможців Міжнародного літературномистецького конкурсу "Життя тобі" (2015 р). У альманасі також пред ставлені вірші учасника бойових дій в Афганістані у складі обмеженого контин генту радянських військ, полковника Олександра Лі совського.

Їхня поезія житиме у віках Поруч з маститими, дос відченими авторами, зок рема членом Національної спілки письменників Укра їни, авторкою поетичних збірок "Осінній синдром", "Невагомість" Світланою Аніщенко чи педагогом і по етесою Людмилою Заріч ною (Маліковою), лірика якої наповнена глибокими життєвими роздумами і надрукована в таких солід них періодичних виданнях,

як "Нація і держава", "Осві та", "Молодь України", гідне місце займають і молоді по ети Тетяна Щербакова, Олесь Дзиґа (Миленко), Ілона Парахіна, Людмила Моїсеєнко, Лілія Моїсеєнко та інші. Особливої уваги заслуговують вірші, поеми чи короткі віршовані розду ми поетів, у яких за плечима багатий життєвий досвід. Це і патріотичні Наталії По логової, так звані білі вірші Світлани Горпинич, байки Віктора Полупана, овіяні романтикою поеми Сергія Кухленка, написані на ре альних подіях оповідання із циклу "Невигадані історії" Надії Кугуй. Вірші про рідне село, його проблеми, людську долю і навколиш ню природу і водночас, лег кі у сприйнятті і повчальні, вірші для дітей поєднала в собі багатогранна лірика Надії Муковської. До слова, поезію Наталії Пологової, яка, на жаль, то рік влітку, у доволі молодо му віці на 57му році жит тя вже залишила цей світ, широкому загалу предста вила головний редактор га зети "Запорізька правда"

Наталя Зворигіна. Вона чи тала "Чуєш, синку, так швидко плине час…", і сльо зи наверталися на очі всім слухачам. Адже йшлося про жертовну материнську лю бов і материнську молитву, які вберегли сина від кулі снайпера. Втім, материнсь ке серце пані Наталії все ж не витримало втрат на цій війні, що тепер точиться на Сході. Вона, підступна, не тільки вириває кращих си нів нашого народу з бойо вих лав на полі бою, але й викошує наших матерів, чиї серця вражає її непомірна жорстокість. Всі учасники презентації вшанували пам'ять жертв цієї кривавої війни хвили ною мовчання. А поезія но вомиколаївських митців прославлятиме наших за хисників у віках. Певен, твори з альманаху зацікавлять, у першу чергу, учнів шкіл, учителів, вихова телів дошкільних закладів, батьків, учасників художньої самодіяльності, працівників музеїв та широкий загал ін ших читачів, зазначив го лова новомиколаївської районної волонтерської ор ганізації "Хто, як не ми" Олександр Моргунов. Го ловна мета цього видання зберегти в історії величезне творче надбання Новомико лаївського краю, показати підростаючому поколінню наскільки багата талантами наша земля, і, що ці талано виті люди не є далекими і якимись ефемерними, а проживають поряд з нами, є нашими земляками. І їхні творчі здобутки продовжу ватимуться прийдешніми поколіннями.

подарували своє мистецтво публіці свою творчість ши рокого спектру жанрів, сти лів і самовираження. Дітлахи вразили профе сійне журі своєю високою виконавською май стерністю прекрасно спі вали, танцювали, грали на музичних інструментах, ви конували твори художнього слова, рукоділля. Втім, для даного фестивалю це вже стало нормою. А от участь у складі журі народної майс трині Тетяни Іспандіярової та ще й заснований нею приз для кращої рукоділь ниці, таке тут відбувалося вперше. До слова, пані Тетяна пра цює в інноваційній для За поріжжя техніці з виготов лення муранського скла. Її

роботи здебільшого вис тавляються в експозиціях виробів народного мистец тва у країнах Європи. Даний напрямок вона прагне роз вивати у нашому регіоні з тим, щоб наблизити наш край до творчих традицій європейської культури. Оцінюючи доробки юних майстрів, пані Тетяна виз нала їхній високий художній рівень і довго вагалася, ко му ж віддати перевагу. Вру чити власноруч виготовле ний приз браслет з уні кальних намистин, вона ви рішила 14річній Катерині Станкевич, вихованці майстринігаптувальниці, керівника гуртка народного колективу декоративно ужиткового мистецтва

"Стеблинка" позашкільного навчального закладу Дніп ровського району у Запо ріжжі, що у клубі школяра "Вогні", Людмили Войтенко. Вишиванки, які дівчина по дала на конкурс, вразили своєю довершеністю і висо кою художньою образністю. Втім, цього дня ще чимало учасників фестивалю отри мали свої заслужені наго роди дипломи, медалі, кубки і солодкі гостинці від меценатів. Ми дуже вдячні Запо різькій кондитерській фаб риці і смачному бренду "Сніданок на кожний день "Старт", які надали нашим юним артистам різноманіт ні смаколики, розповіла організатор заходу Людми

Юні сопілкарі

ла Пісковька. Особливу подяку хочу висловити ке рівництву палацу культури "Титан" за гостинний прийом. А пані Анна Макушинська з радістю зазначила, що фестиваль, який п'ятий рік поспіль проводять на Запо ріжжі в ознаменування річ ниці незалежності Польщі, вже став нагальною потре бою творчої спільноти

українців. Люди з власної ініціативи долучаються до його проведення, як це сталося цього разу із майс тринею Тетяною Іспанді яровою. Тож це наочне свідчення братерської дружби між Україною і Польщею, яка покликана посприяти нам в утвер дженні нашої незалежної потужної європейської дер жави.


24

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

тема номера: історичний ракурс

Трудова книжка для вождя, або Віталій ШЕВЧЕНКО, краєзнавець

Був час, коли їх змальо вували мало не "напів богами". Але згодом на віть палкі прихильники позбулися рожевих оку лярів. Тепер їхні портре ти висять у галереї най страшніших історичних монстрів. Та яку б твере зу оцінку ми не давали цим історичним поста тям, забути їх не зможе мо ніколи. Ще б пак! Трій ця: Ленін, Сталін, Гітлер стала "притчею во язи цех" усього ХХ століття. У всесвітній історії важко знайти особистості, які так сильно вплинули б на долю людства. "Немає нічого потаєм ного, що не зробилося б явним, і нічого не буває потаємного, що не ви йшло б назовні", читаємо в "Євангелії від Марка". Тепер, в епоху Інтернету, свободи слова і відкрито го суспільства, ми зна ємо про них, здається, геть усе. Проте з не мен шою цікавістю ще і ще придивляємося до цих іс торичних осіб та їхніх со ратників. Мені теж захотілося пог лянути на них із досить тривіальної точки зору, знайомої в нашій країні кожній працюючій люди ні. Йдеться про… трудову книжку. В ній міститься інформація, яка дуже ба гато говорить про люди ну. Коли вона вперше влаштувалася на роботу? На яку посаду? Яку кар'єру зробила? Чого до билася? А якщо ця люди на претендує на провідні пости в державі, то чи має вона достатній дос від керівництва, принай мні, великим підприємс твом, галуззю чи мініс терством?

Помічник присяжного повіреного Почну з "творця першої у світі соціалістичної держа ви" як називали свого часу в усіх біографіях Володими ра Ілліча Ульянова (Леніна). Що ми побачили б у його трудовій книжці? У 1887 році Ульянов зов сім недовго провчився на юридичному факультеті Ка занського університету, але після страти старшого брата Олександра сповне

Володимир Ульянов (Ленін)

ний бажання помститися 16річний юнак із головою поринув у революційну ді яльність. У 1889 році мати умовила сина зайнятися купленим нею маєтком. Та як управляючий господарс твом Володимир із тріском провалився. Маєток обік рали, він не приносив дохо ду і його довелося продати. У 1891 році Ульянов ек стерном склав іспити на юриста (тобто фактично са мостійно опанував універ ситетську програму). У наш час заочники й екстерни, як правило, не відзначаються глибокими знаннями. Але, кажуть, Володимир мав ви няткові здібності та непере січну наполегливість… Особливим розпоряджен ням Самарського окружно го суду від 30 січня 1892 ро ку В.І. Ульянова зарахували до корпорації адвокатів. Він став працювати помічни ком присяжного повіреного Андрія Миколайовича Хар діна, великого любителя і знавця… шахів. На цій роботі Ульянов пра цював до вересня 1893 ро ку. Він провів 16 криміналь них і 4 цивільні справи. Тоб то по одній на місяць. Якісь виграв, якісь програв… Найпершою справою, якою зайнявся адвокат В.І.Ульянов, була справа селянина Муленкова, кот рого звинуватили у бого хульстві. Цей Муленков, на пившись, нецензурно облаяв Бога і церкву, де у той час перебував. За це йому присудили рік тюрми. Не допомогли ані свіжі знання, ані зусилля молодого адво ката. А може, той і не дуже старався: адже в юності Во лодимир Ульянов був на божною людиною. До 1886 року він входив до сим бірського релігійного това риства імені Сергія Радо нежського.

У вересні 1893 року Воло димир Ульянов перебрався до СанктПетербурга, де влаштувався помічником до присяжного повіреного Михайла Пилиповича Вол кенштейна. З вересня 1893го по 9 грудня 1895го він не провів жодної спра ви. Був, якто кажуть, "на підхваті" у столичного прав ника: виконував різні дору чення, допомагав готувати ся до процесів. Величезна біографічна лі тература радянського пері оду сором'язливо зазнача ла, що справи, які вів у Пе тербурзі Ульянов, "загуби лися в архівах". Насправді, думається, їх просто не іс нувало. Молодий юрист із провінції мав спочатку на бити руку, навикнути, наб ратися досвіду. Але Воло димир Ульянов "пішов ін шим шляхом". Після арешту 9 грудня 1895 року він жод ного дня в своєму житті більше не працював. Тобто у трудовій книжці Ульянова Леніна була б тільки одна посада: поміч ник присяжного повірено го. І загальний стаж 3 роки 10 місяців. Якщо, звісно, не брати до уваги його роботу на "посаді" професійного революціонера, що дозво лила йому (здебільшого, на партійні кошти) не так уже й бідно існувати понад 20 ро ків, здійснювати закордонні поїздки і, зрештою, обійня ти пост глави однієї з най більших держав у світі. Ні, Ленін не розкошував. Але і його поневіряння за кордоном радянські біогра фи значно перебільшували. У Парижі, де Ульянов провів чотири роки, він відвідував модний богемний ресторан "Ротонда" і мав коханку красуню Інесу Арманд. У Мюнхені вони з Надією Крупською жили три роки і часто бували у старовинній

пивоварні "HofBru". Навіть виник сімейний "револю ційний" жарт: "Підемо до народовольців". Так под ружжя на російський манер розшифровувало латинські літери "Н" і "В" у назві пив ного ресторану. А в Цюри ху, в одному зі швейцарсь ких банків, досі існує раху нок на ім'я Володимира Ульянова. Щоправда, влас ник свого часу залишив на ньому тільки 5 франків… Звідки бралися кошти на таке, нехай досить скром не, життя? З партійної каси. А хто і як наповнював касу? Відповідь на це запитання в наступному розділі цих нотаток.

Практикант спостерігач Тепер поговоримо про ін шого класика марксизму ленінізму Йосипа Віссарі оновича Джугашвілі (Сталі на). У травні 1899 року за те, що юнак "з невідомої причини" не з'явився на іс пити (принаймні, такою бу ла офіційна версія), його виключили з п'ятого класу Тифліської духовної семіна рії на тому систематична освіта Джугашвілі скінчила ся. У виданому йому сві доцтві значилося, що він закінчив чотири класи і мо же бути учителем початко вих народних училищ. Тоді Йосипу було 20 років, і він змушений був сам зароб ляти собі на життя. 28 грудня 1899го Джу гашвілі влаштувався на ро боту в Тифліську фізичну обсерваторію на посаду практикантаспостерігача. Незважаючи на гучну назву, це була звичайна метеоро логічна станція. Й обов'язки у молодого співробітника були найпростіші: з журна лом у руках по черзі обхо дити прилади і записувати

показники. Джугашвілі от римував на місяць 20 руб лів. Через півроку платню збільшили ще на п'ять руб лів. На метеостанції Йосип пропрацював рік до 31 грудня 1900го. Звільнився за власним бажанням, але є підозри, що до цього його змусила пильна увага полі ції. Рік молодий чоловік ніде не працював, а потім у Ба тумі (куди його заніс рево люційноанархістський ві тер) якраз перед новим 1902 роком робітник Мкурі ані влаштував його на склад дощок заводу Ротшильда з окладом 1 рубль 20 копійок на день (тобто 35 рублів на місяць). Але за кілька днів там спалахнула пожежа. 3 січня 1902 року склад згорів і його власник звільнив усіх робітників. На цьому трудова діяльність майбут нього генералісимуса за кінчилася. Розпочалася діяльність зовсім іншого ґатунку. І не тільки політична. Деякі дос лідники доводять, що Йосип Джугашвілі був при четний до так званої "тиф ліської експропріації". 13 червня 1907 року касир державного банку Курдю мов і рахівник Головня, от римавши на пошті 250 ти сяч рублів (грандіозна, на той час, сума!) у двох фа етонах у супроводі охорони прямували до банку. Об 11.00, коли транспорт каз начейства проїжджав через Єреванську площу, його за кидали бомбами та розс тріляли. Загинуло п'ятеро осіб, ще 11 (у тому числі ви падкові перехожі) дістали поранення. У Фінляндію, в розпорядження групи Лені на, гроші доставив керівник нападу Симон ТерПетро сян (Камо). Це гучне погра бування відбулося за кілька тижнів після того, як Лон

Йосип Джугашвілі (Сталін)


тема номера: історичний ракурс

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

25

Хто вийшов на авансцену історії? донський з'їзд РСДРП прийняв резолюцію про за борону експропріацій. Ре волюціонерка Тетяна Вулих стверджувала, що ватаж ком бойової організації, яка вчинила напад, був Коба (кличка Йосипа Сталіна). І це далеко не єдиний його подібний "подвиг". Але кри мінальний стаж до трудово го, як відомо, не зарахову ється… Підіб'ємо підсумок: у гіпо тетичній трудовій книжці Йосипа Сталіна ми побачи ли б лише два записи: з 28 грудня 1899 року до 31 грудня 1900го у фізичній обсерваторії Тифліса, а з передноворічних днів до 3 січня 1902го на складі до щок у Батумі. Загалом приблизно один рік і один тиждень. Плюс п'ять класів духовної семінарії. І от Йосип Джугашвілі вже гото вий до найвищих постів у радянській державі. Уміли Маркс і Енгельс кувати пос лідовників і вождів світово го пролетаріату!

Єфрейтор донощик Кинемо тепер погляд на захід Європи, де починав трудовий шлях ще один вождь (чи то, кажучи його рідною мовою, фюрер). Чи все гаразд із трудовою книжкою Адольфа Алоїзо вича Гітлера? "Я багато чого навчився в марксизму", стверджував пан Адольф. Що ж, подиви мося, як він засвоїв ці уроки. Батько майбутнього дик татора, Алоїз Гітлер, був здібною та цілеспрямова ною людиною. Виходець із селян, завдяки старанню і довгим рокам служби він "вибився в люди": став чи новником. Для того часу й середовища це було вели ке досягнення. Свого сина Адольфа він віддав у реаль не училище міста Лінца, де осів на постійне проживан ня наприкінці свого трудо вого шляху. Хлопчик був несміливим і замкненим. Ніщо не віщу вало, що він стане видат ним оратором, володарем мас. На відміну від здібних Володі Ульянова та Йосипа Джугашвілі, оцінки в його табелях нижче середніх: Адольфу ледь "натягували" трійки. Лише з поведінки, малювання і гімнастики він упевнено отримував задо вільні або високі бали (до

Адольф Гітлер

речі, всі троє майбутніх вождів відзначалися під час навчання гарною поведін кою). У 1903 році батько Алоїз Гітлер несподівано помер. Хлопець позбувся прискіп ливого контролю. Через не успішність довелося пере йти до іншої школи. У табе лі за вересень 1905 року "незадовільно" з німецької мови, математики, стеног рафії. Навіть з географії та історії, про які Гітлер гово рив, що це були його улюб лені предмети, оцінки дуже низькі. Саме тоді, у 1905 році, Гіт лер кинув школу. У нього виявили захворювання ле гень. Адольф жив у рідних і нічим не займався. У верес ні 1907го 18річний юнак поїхав до Відня, де зробив спробу вступити до худож ньої школи. Та другий тур вступних іспитів не подо лав. Адольф повернувся додому і три місяці догля дав безнадійно хвору матір. Вона померла у грудні того ж року, залишивши сину ся кутаку спадщину, що доз волила йому два роки хар чуватися і винаймати житло у Відні. Та у вересні 1908го Адольф знову провалився цього разу на першому ж турі вступних іспитів до Ві денської художньої академії. Материнської спадщини вистачило приблизно на два роки. Далі довелося пе ребратися в нічліжку на Мелдеманштрасе на березі Дунаю, відому під назвою "Чоловічий будинок для бідних". Там Гітлер жив до 1913 року. Спочатку пере бивався випадковими за робітками: прибирав сніг, вибивав килими, носив ва лізи на залізничному вокза лі. Молодий чоловік завжди з усіма був "на ножах", не гативно ставився до оточу ючих (психологи вважають,

що ці почуття зрештою вип леснулися у люту ненависть до євреїв). Та всетаки він знайшов більш престижну й вигідну справу: видаючи себе за "академічного ху дожника", став малювати на продаж зображення ві денських архітектурних пам'яток (часто просто ко піював зображення з листі вок). Малюнки користува лися попитом і давали не поганий дохід. У 1913 році, щоб не служити в австрій ській армії "разом із чехами та євреями", Гітлер утік із Відня до Мюнхена. Там він теж малював рекламу й ого лошення, а також торгував картинками з видами міста. У 24 роки Адольф Гітлер людина без закінченої осві ти, без певної професії, без постійної роботи. В його гі потетичній "трудовій книж ці" жодного запису. Але це не заважає йому, заповню ючи різні документи, писа ти в графі "професія" або "вільний художник", або на віть "письменник". В антифашистській літе ратурі кепкують з цієї сто рінки його біографії: мов ляв, фюрер був бездарним художником. Але як відбу

ваються творчі конкурси, ми знаємо: все залежить від смаку екзаменаторів. Найбільше Гітлера підвело те, що він не мав закінченої освіти. У 1914 році, з початком Першої світової війни, Адольф пішов доброволь цем у баварську (суто ні мецьку!) армію. Служба в армії зараховується у тру довий стаж. Тож у трудовій книжці Гітлера робимо пер ший запис: із 1914 по 1918 рік зв'язківець при штабі полку. Кажуть, він проявив себе тямущим, ревним й умілим солдатом. Узяв участь у двох битвах першої світової: на Соммі у жовтні 1916 року та на Іпрі у жовтні 1918го. Обидва рази був поранений. На Іпрі англійці застосували нервовопара літичний газ (за назвою річ ки він здобув назву іприт). Гітлер сьорбнув газу, але на відміну від багатьох сол датів, лишився живим. Йому мали присвоїти офі церське звання, та знову підвела відсутність серед ньої освіти. Адольф Гітлер залишився єфрейтором. Про нагороди Гітлера в Радянському Союзі ніколи не згадували, але він їх мав. У грудні 1914го був відзна чений залізним хрестом 2го ступеня, у травні 1918го полковою грамотою, а 4 серпня 1918го рідкісним для рядового складу заліз ним хрестом 1го ступеня. У листопаді 1918 року Гіт лера виписали з лазарету. Війна скінчилася. Але йти йому було нікуди, і він най нявся конвойним у табір військовополонених у Тра унштейні. А коли на початку травня 1919го табір роз пустили, повернувся до

Мюнхена. Він не поспішає із демобілізацією. Живе у солдатських казармах, куди його пустили знайомі офі цери. А щоб мати кошти на життя, майбутній вождь працює… донощиком: пові домляє капітану Майру про те, що робиться у казармах. За це він отримує дві марки на день. Його навіть напра вили на курси інформаторів рейсвера, де навчали полі тичних агентів. Після курсів спектр його роботи розши рився: він мав доносити про події на різних зборах, сходках, у пивних… Саме так Гітлер увійшов у партій ну еліту Мюнхена. Він наб рався сміливості і став вис тупати на зборах. Це йому сподобалося, 1 квітня 1920 року він демобілізувався і пов'язав своє подальше життя з політикою. Отже, йому 31 рік, трудо вий стаж близько шести ро ків армійської служби (біль ше, ніж у Леніна і Сталіна разом узятих), освіта чо тири класи і курси інформа торів. Гарний старт для карколомної кар'єри! Мимоволі спадає на дум ку: що було б, якби на стра тили брата Володі Ульяно ва? Якби Віссаріон Джу гашвілі не загинув у п'яній бійці, коли його синові Сосо було лише 11 років, а мати не балувала сина, до зне моги вимотуючи себе ро ботою? Або якби Адольфа Гітлера прийняли у Віденсь ку художню академію? Мо же, тоді вся історія людства пішла б іншим, більш гу манним шляхом? Але як же тоді з марксистським пос тулатом, що особистість не грає в історичному процесі жодної ролі…

z ДО РЕЧІ Для Запоріжжя знакова постать Григорія Костянтиновича Орджонікідзе (партійна клич ка Серго). Адже він був наркомом важкої промисловості, під особистим контролем якого створювався промисловий комплекс нашого обласного центру. Очевидці розповідали, що він часто приїжджав до міста і весь час "тримав руку на пульсі всенародної будівлі". Серго був одним із небагатьох, хто дозволяв собі сперечатися зі Сталіним і був із ним на "ти". Хо ча… є досить обгрунтовані припущення, що життєвий шлях Орджонікідзе 18 лютого 1937 року закінчився не без допомоги його друга Сталіна. Бюст Серго Орджонікідзе довго стояв біля Орджонікідзевської (тепер Вознесенівської) райадміністрації Запоріжжя. Нарком загадково дивився на перехожих. Про що думав? Що згадував? Син збіднілих грузинських дворян мав за плечима двокласне Харагоульське училище. Навесні 1905 року закінчив Тифліську фельдшерську школу при Михайлівській лікарні. З вересня по грудень працював фельдшером у міській лікарні в Гудаутах і… більше в його трудовій книжці записів немає. Отже, два класи училища плюс фельдшерська школа і чо тири місяці трудового стажу… Не густо! Щоправда, в 1911 році, вже професійним револю ціонером, Орджонікідзе два місяці був слухачем знаменитої партійної школи в Лонжюмо поблизу Парижа, організованої Леніним, аби "підтягнути" освітній рівень керівного про шарку більшовицької партії. Так, новий час виводив на авансцену нових людей. Але, погодьтеся, стартовий майдан чик для вождів цілих народів на зламі епох усе ж мав би бути більш серйозним.


26

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

ваше здоров’я

z ГОТУЄМОСЯ ДО РЕФОРМИ

А ви вже вибрали собі лікаря? Віталіна МОСКОВЦЕВА

Не відкрутитись. Вер ховна Рада вже ухвали ла закон №6327. Не має сумніву: його зат вердить і Президент Ук раїни. Медичні заклади вже готуються до кар динальної реформи системи охорони здо ров'я. Відверто кажучи, почуття з цього приво ду змішані. З одного бо ку, пропоновані зміни виглядають розумни ми. З іншого, коли уяв ляю, як перевернеться усталений порядок (не хай навіть із голови на ноги) стає моторошно. Через десять років усе утрясеться і, напевне, запрацює на користь пацієнта. Але ми не мо жемо відкласти хворо би на світле майбутнє і, як у фантастичних ро манах, попросити, щоб на перехідний період нас "заморозили"…

Три кольори мої, три кольори… Для початку давайте розберемося, чого нам очікувати в січні 2018 ро ку, а чого пізніше. Адже реформування триватиме не один день і навіть не один рік. Усі медичні послуги те пер… розкладуть по паке тах. У "зеленому" те, що нам гарантують безкош товно. У "синьому" за що спільно платитимуть дер жава і пацієнт. А за "чер воний" хворим доведеть ся розраховуватися са мостійно. На початку 2018 року ре форма зачепить лише "зелений" і, частково, "си ній" пакети. Зокрема, без платною буде первинна допомога сімейного ліка ря. Ось як у документах визначають коло його обов'язків: він спостеріга тиме за станом здоров'я пацієнта за допомогою різних досліджень; діаг ностуватиме і лікуватиме найпоширеніші хвороби, отруєння, травми, патоло гічні й фізіологічні (під час вагітності) стани; надава тиме невідкладну допомо гу; скеровуватиме пацієн та на вторинний (спеціалі зований) або третинний (високоспеціалізований) рівні медичних послуг; проводитиме вакцинацію; оглядатиме пацієнтів із

груп ризику. Він же спос терігатиме неускладнену вагітність, стежитиме за здоровою дитиною відпо відно до вікових особли востей і потреб. Надава тиме й окремі послуги па ліативної допомоги: оці нюватиме ступінь болю, призначатиме і виписува тиме рецепти на знебо люючі наркотичні та пси хотропні засоби. До "зеленого" пакета входитимуть загальний аналіз крові за лей коцитарною формулою, аналіз крові на цукор і хо лестерин, загальний ана ліз сечі, електрокардіо грама у стані спокою, швидкі тести на ВІЛ, ві русний гепатит, RW, мік роскопія харкотиння… Решта медичних послуг потраплять у "синій" і "червоний" пакети. Пові домляється, що їхнє ак тивне впровадження поч неться тільки у 2019 році.

Зарплата лікаря 20 тисяч На сайті www.zo da.gov.ua вміщено інс трукцію Міністерства охо рони здоров'я України для пацієнтів. Тепер вони зможуть самі вибирати лі каря, який їм до вподоби. Причому, незалежно від місця свого проживання або прописки. І навіть не залежно від того, чи пра цює цей лікар у державній поліклініці, у комерційній або взагалі має приватну практику (ФОП). Невдовзі заклади пер винної медичної допомоги підпишуть декларації з На ціональною службою здо ров'я, а пацієнти з лікаря ми, котрих вони обрали. Її не треба буде поновлюва ти щороку, але якщо ви передумаєте, угоду з ін шим лікарем можна підпи сати у будьякий час. Для оформлення декларації знадобляться паспорт й ідентифікаційний номер. Якщо йдеться про дитину її свідоцтво про народжен ня та паспорти обох бать ків або опікунів. Лікар роз друкує декларацію у двох примірниках, один від дасть вам. Дані про угоду після подвійної перевірки (на ваш мобільний теле фон надійде SMSпові домлення з кодом, який ви назвете лікареві) внесуть у загальнонаціональну електронну систему. На час відпустки чи хво

роби вашого сімейного лі каря, йому буде забезпе чена заміна. А якщо ви захворієте в іншому місті, то зможете звернутися до першоголіпшого закладу первинної медичної допо моги. І все безкоштовно?! О ні! Насправді ми платимо податки державі, а держа ва, в свою чергу, платити ме нашим лікарям. У 2018 році за кожного пацієнта сімейний лікар отримає з державного бюджету 370 гривень, а за дітей та літніх людей уд вічі більше. Скільки паці єнтів такий і дохід. Мініс терство охорони здоров'я визначило максимальний обсяг практики: дві тисячі осіб. У 2018 році сімейний лікар із такою кількістю пацієнтів одержуватиме до мільйона гривень на рік. Приблизно половина коштів піде на видатки (оренда кабінету, витратні матеріали, часткова опла та аналізів), решта на за робітну плату лікаря й медсестри. Передбача ється, що їхній заробіток складатиме відповідно 20 і 12 тисяч гривень на мі сяць. До того ж, плануєть ся, що у 2019 році за кож ного дорослого пацієнта сімейні лікарі отримувати муть уже по 450 гривень… Нарешті нас полюбили? Я не приходила на при йом до лікаря цілих півто ра роки. І була приємно вражена, коли завітала у свою дільничну Запорізь ку поліклініку №10 (чи то, як тепер вона називається у центр первинної меди косанітарної допомоги). Кабінети відремонтовані, на них уже з'явилися таб лички "Сімейний лікар". Персонал явно намага ється сподобатися (рап том пацієнт підпише дек ларацію з кимось іншим!). Мені без мого прохання виписали рецепт із реім бурсацією (відшкодуван ням вартості препарату) і запропонували тут же зробити електрокардіо граму. Щоправда, китай ський прилад у кабінеті сі мейного лікаря трохи "за їкався", але… сам факт, що він там був уже диви на. За два візити до лікаря і чотири аналізи я нічого не заплатила (якщо не брати до уваги покупку скарифікатора і пари ру кавичок менше, ніж 4 гривні).

Це тільки добрий доктор Айболить "під деревом сидить" та безкош товно лікує "і корову, і вовчицю", а сімейному лікареві потрібен кабінет, обладнання та гідна зарплата

На перший погляд, ситу ація майже райдужна. Та це на первинній ланці медичної допомоги. Що буде на вторинній? Мі ністр охорони здоров'я Уляна Супрун наголошує: настав час сказати правду безкоштовної державної медицини в Україні не іс нує. І вона абсолютно права.

Оце так "безкоштовно"! Недавно я відвідала жі ночу консультацію Запо різького пологового бу динку №4 за новою кла сифікацією це вже "синій" пакет медичних послуг. Лікарі, медсестри, пацієн тки, з якими встигла там поспілкуватися, з остра хом говорили про май бутнє. Мовляв, поспішай те, бо невідомо, що буде після Нового року. А що зараз? Щодо коль поскопії гінеколог повідо мив мене одразу: "У нас це коштує 50 гривень. Мо жете заплатити в реєстра туру або мені". Потім просто поклав гроші у стіл жодних квитанцій і жод них касових чеків. Додай те до цього вартість гіне кологічного набору, без якого до гінеколога ані ногою. У сумі 68 гривень. Решту аналізів треба ро бити в іншому місці. Пен сіонерка у черзі поскар жилася, що на неї очікує серйозна операція (у гіне кологічному відділенні її попередили: готуйте 10 тисяч гривень). Три аналі зи: на RW та гепатити В і С вона зробила в комер ційній лабораторії. Вони обійшлися у 480 гривень. Тепер жінка радить: "Ідіть

в обласний центр профі лактики та боротьби зі СНІДом, я лише потім діз налася, що там набагато дешевше". Та спочатку я здала "без коштовні" аналізи крові. Для цього довелося купи ти скарифікатор, шприц, дві пари рукавичок, спирт і вату усього на 42 гривні з копійками. У реєстратурі СНІДцентру мені дали папірець із банківськими реквізитами, з якого я діз налася, що "благодійний внесок" за три аналізи становить 155 гривень. Цікаво, що було б, якби я відмовилася від примусо вої "благодійності"? Та я не відмовилася. Добре хоча б, що мої гроші не просто поклали у стіл, а прийняли через банк. У підсумку, готуючись до операції, я вже витратила на "безкоштовну" меди цину близько 260 гривень. Якто кажуть, далі буде… Не будемо себе обманю вати і кивати на Конститу цію України, яку, нібито, порушує нова реформа системи охорони здо ров'я. Якщо 260 гривень за елементарні аналізи або десять тисяч за конче необхідну операцію це "безкоштовно", то я Білл Гейтс! Томуто майбутня ре форма не здається мені такою вже страшною. Во на просто узаконить фак тичний стан речей. Чи подорожчають медичні послуги? Хтозна. Можли во, коли все буде цілком прозоро, вони навіть ста нуть дешевшими. Пожи вемо побачимо. Якщо, звісно, вистачить коштів дожити…


ваше здоров’я z ПРОСТІ ПОРАДИ Журавлину можна знайти на всіх ринках За поріжжя. Ці дрібні черво ні кислуваті ягідки про дають не лише на вагу, а ще й баночками та склянками. Ціна дохо дить до ста гривень за кі лограм, але фахівці зі здорового харчування радять не обходити про дукт увагою. На їхню думку, журавлину взим ку слід їсти обов'язково. Причому, виключно сві жою. Жодних проблем із цим немає: ягоди збира ють пізньої осені (тобто в листопаді), і вони доб ре зберігаються.

Зимова ягода не лише смачна… Журавлина містить орга нічні кислоти. Зокрема, ба гато вітаміну С, що зміцнює стінки капілярів і сприяє ут воренню гемоглобіну. Але "накопичити" вітамін в ор ганізмі неможливо, навіть поглинувши влітку цілу тон ну фруктів. Треба день у день поповнювати "запа си". А в журавлині вітаміну

z VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Що ви очікуєте від медреформи? Олександр Власенко, пенсіонер, Вільнянський район: Нічого доброго не очікую. Мета всіх цих реформ знищити цікаву і квітучу державу Україну і потім створити тут таку собі покірну країну. Бо у нас "Клондайк" роби, що хочеш. Михайло Потапенко, пенсіонер: Під час акції, що відбувалась нещодавно бі ля міськради, я брав участь на підтримку медреформи. А зараз вже не знаю, чого чекати. Якщо, наприклад, скорочується Кому нарська лікарня, то де мені ліку ватись? Не на вулиці ж? Тамуна Авшилова, домогосподарка: Хочеться сподіватися, що зміни відбудуть ся на краще. Було б добре, щоб медицина залишалася безкош товною не тільки в обіцянках на словах. І не тільки безкоштовною, але й якісною. Влад Кузнєцов, студент, м. Суми: Нічого не знаю про майбутню медреформу, не читав її поло жень, якось мене це обходить. Мабуть, тому нічого від неї не очі кую. Як буде, так і буде. Анастасія Зінченко, тимчасово не працює: Важко знати наперед, але ме ні здається, що з цією реформою нас чекають проблеми. Хто мав гроші, ті зможуть лікуватися і да лі, а як будеми ми не знаю. То му треба берегти своє здоров'я. Опитування і фото Олександра МАКСИМОВА

С не менше, ніж у цитрусо вих. Та порівняно з ними вона має суттєву перевагу: не викликає алергії. Крім того, журавлина міс тить вітаміни В1 (неоцінимий для нервової системи); В2 (покращує зір та виводить токсини); В3 (бере участь у розщепленні жирів і білків). Вітамін К (філохінон) до

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

ситьтаки рідкісна органіч на сполука, але без нього не згортуватиметься кров. Журавлину рекомендують дітям, бо вітамін К також потрібний для синтезу ос теокальцина, що складає основу кісткової тканини. У журавлині чимало калію отже, вона зміцнює сер цевий м'яз і нормалізує пе ристальтику кишечника. Ягода додасть потроху й ін ших необхідних організму людини елементів: кальцію, заліза, натрію. Фахівці рекомендують жу равлину для профілактики і при лікуванні застуди та ві русних захворювань. Зок рема, її сік знижує темпера туру при жарі. Хворим ра дять давати морс із ягід

27

(але майте на увазі: кип'ятити його не можна!). Цей же журавлинний морс рекомендують як м'яке се чогінне, особливо при ва гітності. Він очищує нирки, зменшує набряки. А бензойна кислота, яку містить сік журавлини, при родний антибіотик. Вона впливає на кількість бактерій і вірусів на слизових оболон ках. Мало того, ця ж кислота допомагає при стоматиті, ангіні, грибковій інфекції. Та й це ще не все. У журав лині виявили ресвератрол, що (увага, діабетики!) нор малізує рівень глюкози в крові. А також він захищає від пухлин. Причому, на думку деяких вчених, навіть від злоякісних.

z ЗАПИТУЄТЕ ВІДПОВІДАЄМО Чи правда, що курей годують антибіотиками? Із таким запитанням в редакцію звер нувся запорізький пенсіонер Іван Мики тович Братик. Правда. За приблизною оцінкою, в усьому світі майже 80 відсотків антибіотиків вико ристовують у… тваринництві. Здебільшого їх дають здоровим тваринам (зокрема, курям) аби запобігти захворюванням і прискорити їхній ріст. Для людини "опосередковане" вживання антибіотиків абсолютно нешкідливе. І все ж медики б'ють на сполох. Чим ширшим стає застосування антибіотиків, тим більшою проблемою резистентність (тобто стій кість) до них мікроорганізмів. Бактерії ніби "звикають" і виробляють "імунітет", а потім уже ніяк не реагують на антибіотики під час лікування. Представник ВООЗ Марк Шпренгер навів приклад: внаслідок неконтрольованого і непродуманого застосування існуючі антибі отики малоефективні до таких серйозних захворювань, як інфекції сечовивідних шля хів, пневмонія, туберкульоз, гонорея, зара ження крові. Знижена і їх ефективність до супутніх інфекцій під час лікування раку й пе ресадки органів. До речі, люди нерідко вживають антибіоти ки без рецепту й особливої потреби тим самим теж роблячи "внесок" у цю проблему й ускладнюючи роботу медиків, які потім не можуть підібрати їм ефективні ліки в небез печній ситуації. А недавні дослідження ір ландських науковців показали: часте вжи вання антибіотиків негативно впливає на психічне здоров'я, викликаючи депресію та тривогу.

Який вірус грипу очікується цієї зими? Цим цікавиться Марина Кононенко із Бердянська. За прогнозами, цього сезону в Україні очі куються A/Michigan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2) та вірус B/Brisbane. Саме проти них спрямована вакцина, щеплення якої настій ливо рекомендують фахівці ДУ "Запорізький

обласний лабораторний центр МОЗ Укра їни". Але на 10 листопада в області щеплено лише 2915 осіб (в тому числі 627 медичних працівників). Водночас із 6 по 11 листопада захворіло 8364 особи (68 відсотків діти до 17 років).

Де в нашій області епіцентр кору? Про це запитує жителька Енергодара Людмила Анісімова. Усього в Запорізькій області зафіксовано 62 випадки, повідомив директор ДУ "Запо різький обласний лабораторний центр МОЗ України" Роман Терехов. У Запоріжжі на кір захворіли 42 особи, у селищі міського типу Кушугум 20. У Запоріжжя вірус потрапив із Харківської області. Його "привезли" цигани, які приїха ли в гості до родичів у селище Зелений Яр (Шевченківський район). Перший випадок кору зареєстрували 29 вересня. Далі вірус розповсюдився через жительку Кушугума медсестру університетської клініки, де лежав той хворий. На 14 листопада із 20 постраж далих 14 учнів й учителька першого класу навчальновиховного комплексу "Інтелект". Причому, востаннє педагог контактувала з дітьми 2 листопада. Потім поїхала в столицю. Там їй стало настільки зле, що вона змушена була звернутись у міську лікарню. Звідти на дійшло екстрене повідомлення у Запоріжжя. Після цього учнів узяли під контроль. 13 лис топада у першокласників з'явилися симп томи хвороби. Дітей у стані середньої тяжкості госпіталізували в обласну інфек ційну лікарню. Щеплення єдиний спосіб захисту проти небезпечної хвороби, наполягає Роман Те рехов. За його словами, всі постраждалі або взагалі не були вакциновані, або отримали щеплення в неповному обсязі. Останнього разу спалах кору в області був у 2014 році (вірус, як і тепер, завезли цигани із Харківщини та Західної України, хворіли й учителі Мелітопольського району). Ще рані ше кір лютував у 2006му: хвороба охопила кілька сотень людей. "Запорізька правда" детально розповідала про кір, його симптоми і лікування в №37 від 14 вересня цього року.

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


28

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

із блокнота журналіста

Безневинними бувають лише жертви, або Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

За одинадцять днів на ша група туристів з Укра їни проїхала на автобу сі… вісім балканських країн. Чи реально за та кий короткий термін бо дай щось побачити та зрозуміти? І всетаки мій блокнот буквально роз пух від записів. Усі балканські країни виявилися напрочуд різ ними. В горах Боснії у перших числах жовтня! ми мало не з жахом спостерігали засипані снігом села. А через день, на узбережжі Хор ватії та Чорногорії, купа лися в Адріатичному мо рі (сонячно, температу ра води 200, повітря 250). У Тирані, столиці Ал банії, оглядали бункери і занедбаний мавзолей колишнього диктатора. Натомість румунський Бухарест несподівано вразив майже паризь ким шармом. У сербсь кому Белграді ми відві дали один із найбільших у світі православних со борів. А в македонсько му містечку Охрид я запи сала "спів" муедзина… У кожної з балканських країн своє обличчя. Своя історія. Своя валю та… Та почну з того, що в них спільного.

Скільки леків в одній куні? Ще за шість кілометрів до кордону України з Румунією ми побачили величезну чергу трейлерів. Не схоже, щоб безвізовий режим Ук% раїни з Євросоюзом відчут% но вплинув на швидкість бюрократичних процедур. На щастя, автобусів й ав% тівок на кордоні було неба% гато. Поки митники ретель% но обстукували (саме так!) наш автобус, ми спостері% гали, як у сусідньому ряду проходять митницю при% ватні автомобілі з румунсь% кими номерами, заванта% жені… паками питної води, безалкогольних напоїв і ту% алетного паперу. А в одній із автівок побачили похо% ронні вінки % щонайменше десять штук. Подорожуючи Європою, я звикла, що досить в'їхати у Польщу чи Угорщину % далі жодних митниць, жодного паспортного контролю. Але не так було цього разу. Кожна балканська країна, з

У старовинній фортеці Белграда ми натрапили на музей військової техніки

якої ми виїжджали і до якої в'їжджали, вважала за пот% рібне перевірити наші доку% менти. Щоразу на цю под% війну процедуру витрача% лося мінімум півгодини. А іноді й півтори. Одного разу ми за день тричі перетина% ли кордони: з Боснії та Гер% цеговини % у Хорватію, по% тім із Хорватії % назад у Бос% нію, і зрештою % знову в Хорватію. У горах не так ба% гато зручних доріг % тож у наш звивистий маршрут "вклинився" двадцятикіло% метровий шматочок бос% нійського узбережжя Адрі% атичного моря, який ця гірська країна після недав% ніх пертурбацій залишила за собою. Паспортний контроль до% велося проходити по два рази на кожному кордоні. Представник туристичної фірми, який супроводжував групу, бідкався: балканські прикордонники "неперед% бачувані". Хоча справедли% вості заради зауважу: вели% ких проблем вони нам не спричинили. Зате проблеми з валютою могли бути, та ще й які! Єв% ро ж бо в ходу тільки в Чор% ногорії. У сербів % динари, у боснійців % конвертовані марки, у хорватів % куни, в албанців % леки, у болгар % леви… Жах! Мене виручила звичайнісінька гривнева банківська картка "Visa". Тільки в Хорватії довелося поміняти кілька євро, щоб заплатити за квиток у міс% цевому транспорті. У решті країн я навіть не бачила їх% ньої валюти, розрахову% ючись карткою (у сувенір% них кіосках, як правило, приймали євро). Щоправ% да, в македонському місті Охриді не без труднощів знайшла ресторанчик, де приймали картки. Та це ви% няток. "Скільки леків в одній

тиліття потому. Після Другої світової саме югославська війна стала найбільш кровопролитною на планеті. Зокрема, у не% великій за територією й на% селенням Боснії та Герце% говині (ця країна лише вдві% чі більша за Запорізьку об% ласть) жорстокий етнічний і міжрелігійний конфлікт забрав 110 тисяч життів. 110 тисяч жертв! У сербській столиці Бел% граді туристам показують зруйноване міністерство оборони. Його не відбудо% вують, зберігаючи руїни як

Цей будинок у Мостарі (Боснія і Герцеговина) не показують як пам'ят# ку, та він теж # нагадування про війну, а занавіска із кольорової "со# ломки" на другому поверсі висить у руїнах багато роківÖ

куні?" % таке запитання не виникало жодного разу.

Недовірливі сусіди Але звідки у балканських країн пристрасть до кордо% нів? Адже майже всі вони % члени Євросоюзу (як%от Ру% мунія, Болгарія, Хорватія) або кандидати в члени (Сербія та Чорногорія), або, принаймні, вже подали заявку на вступ туди (Бос% нія та Герцеговина)… То навіщо ж їм відгороджува% тись один від одного? Подібну обережність мож% на зрозуміти. Всі ці країни % уламки колишнього соці% алістичного табору. Їхні "дружба і братерство" ли% шилися в минулому. Тепер вони, м'яко кажучи, не дуже довіряють сусідам. Адже у 1991%2001 роках на Балка% нах вирувала так звана "югославська війна". Ми досі не усвідомлюємо її масштаб: здавалося, що все це далеко і "нас не сто% сується". Але тепер, коли подібні події розривають на частини Україну, наші ту% ристи з болем і страхом вдивлялися в сліди югос% лавської війни. Вони помітні навіть зараз, півтора деся%

пам'ятку. Відверто кажучи, сумнівну: адже бомби влу% чили саме туди, куди й ма% ли упасти. Біля сербського парла% менту % фотогалерея: де% сятки портретів людей, кот% рі зникли безвісти під час 78%денного бомбардування Белграда військово%повіт% ряними силами НАТО у 1998 році. За словам гіда Драгоша, розбомбили на% віть пологовий будинок, де загинули кілька жінок і не% мовлят: % Треба було знайти вин% них. "Винними" виявилися серби. Переслідували Мі% лошевича, а знищили нашу країну, % гірко дорікає Дра% гош. Не дивно, що, за його сло% вами, 95 відсотків сербів проти вступу до НАТО. На% томість вони все тісніше дружать із Росією…

Тунель порятунку Та невдовзі ми перекона% лися, що "правих" в югос% лавській війні не знайти. З Белграда поїхали до бос% нійської столиці Сараєво і побачили цю ж війну з іншо% го боку. В Югославії домі%

нувала Сербія (як у Радянсь% кому Союзі % Росія). Серби селилися в Словенії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Македонії. Згодом наяв% ність у цих республіках ве% ликої кількості сербського населення стала козирем Белграда в югославській війні (як тепер Москва ко% зиряє наявністю значної російської діаспори на Дон% басі та в Криму). 1 березня 1992 року група озброєних мусульман розстріляла в Сараєво сербське весілля. Загинув батько нареченої, порани% ли священика… Кажуть, на% пад спровокував сербський прапор над весільним кор% тежем. І пішло%покотилося. 2 травня 1992 року розпо% чалася облога Сараєво сербською армією. Майже чотири роки місто було в оточенні! Порівняйте: обло% га Ленінграда під час Другої світової війни тривала два з половиною роки. Майже 300 тисяч жителів перебували на межі життя і смерті. Не лише через обс% тріли: люди потерпали від голоду, хвороб, нестачі во% ди, відсутності електрики. У місті грабували й захоплю% вали квартири (зокрема пограбували оселю всес% вітньо відомого кінорежи% сера Еміра Кустуріци). За наказом боснійського уря% ду в конвоях, організованих ООН, Сараєво могли зали% шати лише діти та старі лю% ди. Решта, незалежно від національності, мала пра% цювати або служити в 70%тисячній боснійській ар% мії. Однак погано озброєна, вона не могла прорвати об% логу. Тепер у Сараєво існує незвичайний музей: "ту% нель порятунку" довжиною 760 метрів, проритий 1993 року. В ньому проклали рейки для вагончиків. Туне% лем у місто переправляли продукти, паливо, а також газети і зброю: щодня до 30 тонн.

Раритети у вогні У Сараєво нам показали гарну будівлю колишньої ратуші, збудованої 1891 року. На ній табличка ан% глійською мовою: "На цьо% му місці сербські злочинці в ніч з 25 на 26 серпня 1992 року спалили Національну та університетську біблі% отеки Боснії та Герцегови% ни. Більше двох мільйонів книг, періодичних видань і


із блокнота журналіста!

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

Хмарне небо над Белградом документів загинуло в по лум'ї. Не забувайте, пам'ятайте і будьте попе реджені!" Після обстрілу й пожежі від бібліотеки лиши лися руїни. Тепер їх відбу дували. Але 155 тисяч рід кісних книг й унікальних ру кописів, котрі тут зберіга лися, вже не повернеш. Як не повернеш старовин ний пішохідний міст у Мос тарі (Герцеговина) об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він простояв 427 років, але у 1993му його висадили в повітря хор ватські бойовики. Хоча в цьому не було жодної пот реби. А чи була необхідність обстрілювати стару форте цю теж об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час блокади югославським військом хорватського міс та Дубровника наприкінці 1991 року? Артилерія вщент розбила дев'ять уні кальних старовинних бу динків… Блокаду розпоча ли начебто, аби попереди ти напад Хорватії на Чорно горію. Але міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії дійшов іншого висновку: це була "спроба сербських сил відокремити місто від Хорватії і приєдна ти до Чорногорії".

Зрозуміти і… порозумітися Кого слухати, кому вірити? На скелі над дорогою (не пам'ятаю вже, чи то на те риторії Боснії та Герцегови ни, чи то в Хорватії, чи то в Чорногорії) я помітила на пис: "Не забудемо, не простимо". Не забудемо це правильно. А от щодо прощення… Знов і знов переконуюся: у конфліктах, де застосо вують силу, немає стовід сотково правих і стовідсот ково винних. Безневинни ми бувають лише жертви. В югославській війні усе так переплуталося, що немож ливо відділити "біленьких" від "чорненьких". Воювали серби і боснійці, хорвати і чорногорці, албанці й маке донці… Всі вони часом на носили противникам удари "нижче пояса". Всіма ними іноді керувало почуття пом сти, а не розум. У Косово та Метохії полум'я жевріє досі, нас попередили, що ця не визнана Сербією, але виз нана міжнародною спільно тою країна лишається "не

Фонтан у трамвайному колі

Крипта під храмом Святого Сави у Белграді виблискує позолотою

безпечною"… Знайома картина, чи не так? Найприкріше, що попри різницю у віросповіданнях, всі ці народи слов'яни. Чо го б їм, братам, сваритися? Подекуди офіційно вжива ється кирилиця (хоча й там багато написів латиницею). Знаючи українську, легко втямити, про що йдеться на вивісках і в написах. Примі ром, на "драматичному по зориштє" в Белграді афі ша "Хамлета". Що тут нез розумілого? У Хорватії я розмовляла з дівчиноюфілологом, яка (по секрету) зізналася: хор ватська мова майже не від різняється від сербської. В усякому разі, значно мен ше, ніж українська від ро сійської. Тож зрозуміти один одного їм легко. Шко да, що набагато важче по розумітися…

Ліфт під купол Першим містом, яке ми відвідали в нашій подорожі, став Белград. Колись він починався із фортеці, стіни якої склали з вапняку. Звід си й назва "біле місто". Але, на жаль, не брехали ті, хто стверджує, що насправ ді воно "сіре". Саме таке враження справив на нас Белград. Та ще й погода трапилася хмарна, дощо вита. Такого дня навіть мальовниче злиття Дунаю із Савою виглядало похму рим… Тим більше по контрасту вразив грандіозний пра вославний храм Святого Сави. Зразком для нього стала Свята Софія у Стам булі. Белградці не без під став гордо стверджують, що це найбільший правос лавний храм у світі. Він ви щий за Софію (65 метрів) і діаметр його купола біль ший (35 метрів). Він може вмістити десять тисяч бого

Спадає на думку, що, ма буть, добре живуть серби, якщо можуть дозволити со бі виключно на пожертву вання будувати такий храм? Але насправді все виглядає не так блискуче. За слова ми нашого гіда Драгоша, мінімальна зарплата в кра їні в перерахунку на гривні від 5 тисяч на місяць. Учите лі, приміром, заробляють десь по 40 тисяч динарів на місяць (тобто 10 тисяч гри вень). Драгош розповів, що

29

Міст через річку Саву обійшовся у 160 мільйонів євро, під'їзні шляхи до ньо го у 200 мільйонів. Водно час китайці збудували міст через Дунай за… 80 мільй онів. У чиюсь голову спала ідея створити в центрі Белграда грандіозний кольоровому зичний фонтан. На нього пішло 1,85 мільйона євро. Ось тільки до цього дива неможливо підійти: навколо трамвайні колії. Тепер бу дують не менш дорогий майданчик, щоб з нього ми луватися фонтаном (і трам ваями, що проходитимуть поруч). Не без гумору Драгош від гукнувся про футбольних фанів: У нас дуже хороші вболі вальники команд "Червена звезда" і "Партизан". Вони спочатку б'ються між со бою, а потім спільно б'ють ся із поліцією. Та й скандал навколо російської збірної на останньому Чемпіонаті Європи з футболу ро сійським уболівальникам допомогли учинити наші сербські.

"Ніколо Тесло, я тебе кохаю" Вид на Саву та Дунай зі старовинної белградської фортеці

мольців, а галерея для хору розрахована на 800 співаків. Храм збудували на місці, де османський воєвода Сі нанпаша у 1594 році нака зав спалити мощі наці онального героя Сербії та першого сербського архі єпископа Сави (1175 1236). І хоча заклали собор ще в 1894 році, а фактично будівництво розпочалося в 1935му, але не закінчило ся досі. Тривалий час (зок рема, через югославську війну) не було коштів. Зараз триває внутрішнє оздоб лення храму. Завершити його обіцяють у 2019 році. Оцінити велич недобудо ваного храму поки що важ ко. Але не випадково все редині ми побачили… тим часовий ліфт. Він доставляє будівельників під самісінь кий купол на висоту 20по верхового будинку! Яким буде храм через два роки, ми отримали уявлен ня в крипті (підземне примі щення під вівтарем та хо ральною частиною). Тут кришталево сяє срібна по золочена люстра ручної ро боти, стіни розписані обра зами святих, а де є шмато чок не замальованої пло щини вкриті сусальним золотом. Блиск сліпить очі!

певний час тому на чверть зменшили заробітну плату держслужбовцям і тим, у кого пенсії були вище за 25 тисяч динарів (6250 тисяч гривень). У країні поступово підви щується пенсійний вік: і для чоловіків, і для жінок він невдовзі становитиме 65 років. У центрі Белграда квартири коштують по 2,53 тисячі євро за квадратний метр. Але на самісіньких околицях можна придбати за 700. За опалення на мі сяць беруть по одному євро за кожен квадратний метр житла (50 кв.м 50 євро, тобто приблизно 1565 гри вень), але зауважте! не лише в опалювальний се зон, а цілий рік. Що ж до ав тівок на вулицях три чвер ті з них не нові, куплені за дешево в більш розвинутих країнах. Наш гід виявився критич но налаштованою людиною і поділився деякими "секре тами" сербської столиці. Наприклад, на будівництво двох хмарочосів, які мали скласти конкуренцію Ду баю, витратили 40 мільйо нів євро. Потім кошти скін чилися так і стирчать над Белградом потворні "недо будови".

Не дуже приваблива кар тинка? Але насправді Сер бія країна з цікавою істо рією, якій і в сьогоденні є чим пишатись. От, наприк лад, у Белграді можна пити воду зпід крана: вона доб ре очищується і нічим не загрожує здоров'ю. Ціни як для Європи в Сер бії невисокі. Їжа смачна. Люди темпераментні. Не випадково Белград вва жають "клубною столицею Європи"… Серби особливо пиша ються геніальним земляком Ніколою Теслою (1856 1943). Без його відкриттів у галузі електротехніки су часне життя було б зовсім іншим. Подейкують, що він винайшов телепортацію (мовляв, вибух Тунгуського метеорита наслідок його експерименту), а також антигравітацію і літаючі та рілки. Щоправда, у музей леген дарного Тесли ми не пішли: найцінніші експонати якраз були відправлені на вистав ку до Росії. Та коли на стіні будинку в центрі міста я по мітила зроблений фломас тером напис сербською мо вою: "Ніколо Тесло, я тебе кохаю. Твоя Тетяна", май нула думка: може, варто по вернутися сюди, щоб ближ че познайомитись із Бел градом та Теслою?


30

спорт ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

z БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ

z КОРОТКО

Без поразок не буває перемог? БК "ЧЕРКАСЬКІ МАВ ПИ" БК "ЗАПОРІЖ ЖЯZOG" 83:58 (15:7, 27:25, 22:15, 19:11). Звітний матч став де бютним для двох його учасників у складі ко манди Максима Міхель сона першу гру проводив американський новачок Оскар Беллфілд, а у складі гостей ексрозіг руючий "Дніпра" Ернесто Ткачук. Забігаючи напе ред, відзначимо, що аме риканець запам'ятався 9 результативними пере дачами, а Ткачук взагалі став найкращим серед запорізьких баскетболіс тів з 20 балами ефектив ності, компенсувавши, таким чином, відсутність травмованого Павла Бу ренка. Втім, уже в дебютній чверті "Мавпи" стверди ли, що їм недарма від водили роль фаворита у цій зустрічі. Тож 8 очок переваги черкащан на кінець чверті цілком від повідали співвідношен ню сил. У другій десятихвилин ці перевага господарів тричі сягала 11 пунктів, стільки ж разів підопічні Валерія Плеханова ско рочували відставання до 4 очок, однак рахунок на табло перед великою

перервою (42:32) не ві щував їм легкого життя в другій половині матчу. Так воно і сталося. Стартовий відрізок третього періоду чер каська команда зусилля ми Марвіна Джеффер сона та Ігоря Бояркіна виграла з рахунком 6:0, і наставник БК "ЗАПО РІЖЖЯZOG" змушений був узяти таймаут. Не допомогло на останню перерву суперники піш ли за 17очкової перева ги господарів 64:47. Відіграти таке відста вання у протистоянні з суперником, який має значно потужніший рос тер, було нереально. Не судилося. А між іншим, вже у суботу на запо різьку команду чекало не менш серйозне вип робування виїзний матч з "Будівельником". БК "Будівельник" БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG"

 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22). Початок поклав Руслан Отверченко, влучивши у кошик зза дуги. Його почин підтримали Генрі Дугат і Михайло Анісі мов 6:0, і, коли вже ми нала друга хвилина зус трічі, рахунок "розмо чив" Олексій Щепкін. Надалі запоріжці двічі встановлювали рівнова гу, але домогтися біль шого не змогли. Не до поміг і таймаут від Ва лерія Плеханова на пе рерву команди пішли за 8очкової переваги сто личного клубу. Не змінилася ситуація й у другій чверті. Що правда, на 15й хвилині, після "трюльника" у ви конанні Станіслава Ов дєєнка, гостям вдалося скоротити відставання до 5 пунктів, але до великої перерви кия ни створили відрив

Самбо у 18 очок 41:23. Початок третьої чверті теж був за господаря ми: зусиллями Брісто ла, Сандула і Крутоуса вони віддалилися на 22 пункти. Тренерський штаб "ЗАПОРІЖЖЯ ZOG" змушений був узя ти черговий таймаут. Подіяло: активний пре синг і швидкі відриви дозволили гостям кіль ка разів скорочувати відставання до 12 очок, і рахунок 56:44, за якого суперники розпочали четверту десятихвилин ку, ще залишав примар ну надію на те, що гру вдасться перевести в овертайм. На 35й хвилині само віддані дії Станіслава Овдєєнка на перехоп ленні дозволили його одноклубникові Олексію Щепкіну зменшити від ставання на три пункти (54:61). Володимиру Ковалю довелося узяти таймаут, і його підопіч ні призупинили камбек гостей, серед яких най активнішими в цей час були Антон Буц і Євген Ворнік. Найбільше, чого вдалося досягнути за порізькій команді ут римувати негативну різ ницю на рівні 9 10 очок. На жаль, чергова поразка запоріжців.

z ГАНДБОЛ. ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Патрік Ромбель: "Поставив завдання забити" Группа D. 7ий тур. "Чеховські ведмеді" (Росія, Чехов) "Мотор" (Україна, Запоріжжя) 30:30 (15:17). Запорізькі гандболісти відкрили рахунок на тре тій хвилині зустрічі (Айденас Малашинскас) і пос таралися зробити комфортний заділ. Той же Ма лашинскас разом з Павлом Пачковським дозво лили своїй команді трохи втекти в рахунку 12:15 на 24ій хвилині. "Моторівці" продовжували "гну ти свою лінію", утримуючи амбітних господарів на відстані трьох пунктів, але на перерву пішли, ма ючи в активі 15:17. Ікла "ведмедів" явилися перед гостями в усій красі в другому таймі. На 4ій хвилині після точних кидків Павла Андрєєва і Максима Куреткова рахунок став рівним 17:17. На десятій хвилині стався дебют Ан тона Терехова наш голкіпер вийшов на відбивання семиметрового штрафного і відбив пенальті! Ко манди йшли м`яч у м`яч, та тепер флагман українсь кого гандболу був вимушений наздоганяти "ведме дів", що зловісно гарчать. 23:21, 24:23, 26:25, 27:26. За 4 хвилини до кінця зустрічі команда Патріка Ромбела відставала від суперника з Чехова на два м'ячі 30:28. До одного пункту вдається скоротити рахунок Пуховському 30:29. Кубатко у відриві най

У Сочі завершився чемпіонат світу із самбо. Збірна України везе додому дев'ять медалей золото, два срібла і шість бронзових нагород. Дві з них на рахунку запорізьких спортсменів. Галина Тарасова завоювала бронзу у ваговій категорії +80 кг, а Станіслав Бондаренко посів третє місце в категорії +100 кг.

Спортивна гімнастика Кропивницький приймав чемпіонат Ук раїни зі спортивної гімнастики серед юніорів. Блискучий результат показали на завершальних змаганнях національ ного сезону команди запорізьких юна ків і дівчат. Команда дівчат СДЮШОР "Металург" у складі Валерії Осіпової, Дарини Муржак, Марії Борисової і Васи лини Гиби посіла друге місце в коман дній першості! В індивідуальних висту пах чемпіонкою України у багатоборстві, за програмою майстрів спорту, стала Валерія Осіпова. Окрім того, Валерія завоювала перше місце, виступаючи на брусах, другою була в опорному стрибку і третьою на колоді і у вільних вправах. Дарина Мур жак завоювала золото у багатоборстві у програмі КМС. У змаганнях юнаків команда СДЮШОР №1 виборола третє командне місце. У багатоборстві перше місце завоював Едуард Єрмаков, який так само був кра щим у вправах на брусах.

Бокс У Миколаєві добіг кінця чемпіонат Ук раїни з боксу серед молоді 20002001 р.н. Запорізьку область на змаганнях представляли чотирнадцять спортсме нів. П'ять з них повертаються додому з нагородами! Чемпіоном України у ваговій категорії 56 кг став представник СК "МоторСіч", вихованець Павла Хмари, майстер спорту України з боксу Єгор Аде. Прог равши лише у фіналі, срібло завоювали представник ШВСМ"Динамо", вихова нець Андрія Комарова Артур Давиден ко (60 кг), і представник Мелітопольсь кої школи боксу, вихованець Юрія і Ми хайла Литвинових Кирило Стоянчев (+91кг). У командному заліку збірна Запорізь кої області посіла друге місце.

Дзюдо

драматичнішим чином потрапив в штангу, але Тере хов вчинив дуже потрібний сейв, зруйнувавши пла ни Санталова. На останніх секундах гри після мото рівського таймауту забив Сергій Шельменко. 30:30, українські соколи "видряпали" нічию у ро сійських ведмедів. Патрік Ромбель, головний тренер ГК"МОТОР": "Це була хороша гра. Вітаю команду Чехова, її грав ці використали наші помилки, яких було немало. Ко ли я узяв таймаут за вісім секунд до кінця матчу, то поставив завдання забити, не називаючи конкрет ного виконавця, капітан команди Сергій Шельменко узяв відповідальність на себе і приніс команді ні чию".

Житомир приймав чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 17 років. До чотирьох медалей, зароблених в перший день змагань, ще дві додали ви хованці облспортінтернату. Чемпіоном України став Сергій Колбасюк (+90 кг). Бронзу завоював спортсмен ДЮСШ №11 Данило Гололобов (90 кг). В ре зультаті чоловіча збірна Запорізької об ласті завоювала перше командне місце! А в заліку по регіонах наші дзюдоїсти стали третіми! Нагадаємо, цей чемпіонат України дав старт відбору на Юнацькі Олімпійські іг ри 2018, які наступного літа пройдуть в Аргентині. За підсумками чемпіонату Ук раїни буде сформована збірна, яка бра тиме участь в серії ліцензійних турнірів і кадетському чемпіонаті Європи. Підготував Віктор СИВИЙ


мистецтво

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

31

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

Ляльки… для дорос л и х Віталіна МОСКОВЦЕВА

Парочку розлучили. Довгошия жирафа у кокетливому капе люшку залишилась у Києві, а рудий лев в оздобленому мережи вом каптані приїхав у Запоріжжя. Пані Ма рина збиралася знай ти йому місце на своїй персональній вистав ці, що в ці дні прохо дить у відділі мис тецтв обласної універ сальної наукової біб ліотеки, коли раптом зателефонувала нова господарка жирафи: "Без лева довгошия панянка нудьгує. Я зрозуміла: їх не мож на розлучати". Тому на виставці "Забавки для душі" лева ви не поба чите: невдовзі він від правиться у столицю до своєї подруги. Ця історія може здати ся неймовірною, якщо не

знати, що жителька Бер дянська Марина Корсак майстриня, яка виго товляє ляльок. Най першу з них вона поши ла напередодні новоріч ного свята у подарунок подрузі. Вирішила "зоригі нальничати", посміха ється пані Марина. Щоправда, та лялька ще була досить примітивна, але я зробила її власно руч і вклала в неї час тинку душі. У Бердянську Марина Корсак має маленький бізнес: займається тор гівлею риболовними снастями. Але за осві тою вона випускниця Іванівського текстильно го інституту, технолог із пошиття швейних виро бів. Ці навички допома гають у роботі над ляль ками. Хоча, крім того, їй доводиться бути і скульп тором, і художником, і

Марина Корсак із левом, який тепер уже живе в Києві

шевцем, і капелюшни ком… Надзвичайно за хоплююча справа! Щойно Марина Корсак повернулася з ХV міжна родного конкурсу "Мод на лялька", де її кокетка жирафа посіла перше місце і здобула приз гля дацьких симпатій. Жира фу придбала столична колекціонерка. Пані Марина не грає з

ляльками. Хоч іноді, під час роботи, розмовляє з ними. Та давати їм імена перестала: адже ляльок залюбки купують колек ціонери з Німеччини, Іс панії, Англії, США, Росії, Канади і нові господарі воліють назвати їх по своєму. Мабуть, усе ж не випад ковість, що молодший син пані Марини закін

із продюсерів стрічки Ан дрій Єрмак і актриса Римма Зюбіна. Дія фільму відбувається на українськословаць кому кордоні в 2007 році за кілька місяців до то го, як Словаччина уві йшла у Шенгенську зону. Цю кримінальну історію з елементами чорного гу мору, яка, до того ж, від бувається у містичному просторі, зняв режисер Петер Бебяк. На прес тижному 52му Міжна родному кінофестивалі у Карлових Варах (Чехія) фільм уже здобув "Кришталевий глобус" за кращу режисерську роботу. А тепер Словач чина, до того ж, висуває його на премію "Оскар" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою". За

умовами цього конкурсу, фільм не повинен бути у прокаті до того, як журі проголосить свій вер дикт. Тому його до прем'єрний показ у За поріжжі, що відбувається за підтримки облдерж адміністрації, справ жній ексклюзив.

чує Харківський наці ональний університет мистецтв як… режисер лялькар. Він творча осо бистість і неабиякий оригінал. Навіть поміняв ім'я: тепер за паспортом він не Микита, як раніше, а… Кита Корсак! Зву чить? Мама допомагає синові створювати ляльок для його вистав. А всім ба жаючим дає поради в роботі над їхньою пер шою лялькою. Вона за любки проводить у Бер дянську майстеркласи (особливо для вагітних жінок). Марина Корсак знає: ляльки умиротво ряють, дарують світлий настрій. Вона сподіва ється, що й виставка "Забавки для душі", яка триватиме на шостому поверсі обласної біблі отеки до 22 листопада, обернеться радістю для відвідувачів.

z КОРОТКО ПРО РІЗНЕ Як приборкати Книжкозавра Таку кумедну назву має ігровий практикум для дітей від "Фундації Дари ни Жолдак". За його ре комендаціями в Запо різькій обласній біблі отеці для дітей відбувся сеанс "сміхочитання", який дуже сподобався його юним учасникам. Ще б пак! Діти з групи продовже ного дня ліцею №62 ра зом читали уголос книгу відомого українського письменника Івана Ан друсяка "Звіряча абет ка". Веселий віршик про слоненя по черзі декла мували казкові герої (Ба ба Яга та Чарівна фея) і діти в образах лисички, мишеняти, ворони,

бджілки та навіть… іно планетянина. Вийшло дуже весело. А потім діт лахи малювали портрет письменника, який напи сав для них такі веселі вірші, та слухали уривки з його книги "Сонячні дні Домовика Мелетія", що їм прочитала бабуся Ягу ся, повідомляє сайт ra da.zp.ua.

Понадіємося на "Оскар"? З 16 листопада в кіно театрі імені Маяковсько го розпочався допре м'єрний показ фільму "Межа", який спільно зняли словацькі, українсь кі та чеські кінематогра фісти. Перші глядачі вже побачили його учора ввечері: на зустріч із за поріжцями приїхав один

Орден піаністу, звання бандуристці З нагоди Всеукраїнсь кого дня працівників культури і майстрів на родного мистецтва Ука зом Президента орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав артист Запо різького симфонічного оркестру піаніст Андрій Нетреба. Його ім'я не рідко з'являється на афі

шах обласної філармонії: він бере участь не лише у концертах оркестру, а й у найрізноманітніших програмах, граючи на фортепіано та клавесині. Водночас почесне зван ня "Заслужений праців ник культури України" присвоїли почесній гро мадянці Мелітополя Зі наїді Кривошей. Більше 40 років тому вона ство рила й відтоді беззмін но очолює народний ан самбль бандуристів "Джерела" Мелітополь ського палацу культури імені Т.Шевченка. До ре чі, з ініціативи Зінаїди Іва нівни на концертах цьо го колективу традиційно ведеться збір пожертву вань для воїнів АТО, які перебувають на лікуванні у госпіталях.

Підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Email: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061)7875409 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061)7875410; соціальноекономічних проблем – (061)7875423; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061)7875415. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 0617875421 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702046


32

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

на дозвіллі

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

z КОЛИСЬ БУЛО... 16

листопада

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

Коли дівчатка ще ходили у сукнях… Ці світлини "Запорізь' ка правда" отримала від випускників 1973 року Дніпрорудненсь' кої середньої школи №1 (нині ' гімназія "Со' фія"). Знімки красномов ні і без коментарів. Ось воно перед вами підпе резане мотузкою дитинс тво 1960х років, коли дів чатка ще ходили у сукнях, а в школу вдягали ко ричневу форму та білі фартухи…

1824 року австралійський дослідник Гамільтон Х'юм відкрив ріку Муррей найдовшу в Австралії. 1848 року в Лондоні відбувся останній концерт видатного польського композитора Фредеріка Шопена. У 1849му він помер. 1913 року в Парижі вийшла друком перша час тина епопеї Марселя Пруста "У пошуках втрачено го часу". 1933 року після визнання Радянського Союзу урядом США офіційно оголосили про встановлен ня між країнами дипломатичних відносин. 1938 року англійський футболіст Джордж Холл під час матчу Англія Ірландія зробив най швидший хеттрік за 3,5 хвилини він забив у во рота суперника три голи. 1940 року у відповідь на жорстоку авіаційну ата ку німців на Ковентрі британська авіація здійснила перший наліт на Гамбург через велику хмарність прицільне бомбардування стратегічних об'єктів було неможливе, тож скинуті бомби призвели до загибелі 233 мирних жителів (до кінця війни від та ких атак загинули близько 50 тисяч осіб). 1943 року 160 американських бомбардувальни ків, що вилетіли з авіабази у Великій Британії, бомбардували гідроелектростанцію і німецький завод із видобутку "важкої" води в норвезькому місті Верморк. Гідроелектростанцію зруйнували, а запаси "важкої" води для атомних реакторів ева куювали до Німеччини. 1945 року до США прибули 88 німецьких вче них, більшість із яких працювала на нацистів. Поп ри жорстку критику уряду США за використання колишніх ворогів для роботи в секретних амери канських проектах із розробки ракетної техніки та воєнних програмах американці керувались не ли ше можливістю використання ноухау кращих спе ціалістів, які працювали над створенням ракет ФАУ1 і ФАУ2, а й страхом, що німецьких інжене рів і вчених вивезуть до СРСР і використають для розробки зброї масового знищення, спрямованої проти США. 1967 року на Конгресі Свободи в НьюЙорку по

над тисячу делегатів із 17 країн світу прийняли рі шення про створення Світового конгресу вільних українців (після проголошення незалежності Укра їни Світовий конгрес українців). Конгрес Свобо ди став першою масовою маніфестацією українсь кої єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя. 1988 року на перших за попереднє десятиліття парламентських виборах у Пакистані найбільшу кількість голосів отримала Пакистанська народна партія, а пост прем'єрміністра посіла 2 грудня лі дер партії Беназір Бхутто (дочка страченого в 1977 році Зульфікара Алі Бхутто), ставши першою жін кою, яка очолила мусульманську країну. 1994 року в Україні узаконили професійне свято працівників радіо, телебачення та зв'язку (Указ Президента України №667/94 від 11.11.1994). Запорізькі ювілеї тижня 21 листопада 110 років від дня народження Симона Захаро вича Юдовича (21.11.1907 14.07.1999) лауре ата Державної премії України (1971). Розпочав трудовий шлях слюсарем Дніпропетровського ме талургійного заводу (19241929). У 1934 закінчив Дніпропетровський металургійний інститут й от римав направлення на комбінат "Запоріжсталь", де за чотири роки пройшов шлях від начальника зміни до начальника прокатного цеху. Працював головним інженером комбінату "Запоріжсталь" (1939), заводу "Дніпроспецсталь" (1940), створе ного під час війни на Уралі заводу "Спецсталь", за воду "Дніпроспецсталь" (19491956). Із 1956 року викладач Запорізького машинобудівного інсти туту (нині ЗНТУ), де став одним із організаторів кафедри машин та обробки металів тиском, на якій працював понад 40 років. Автор 120 наукових публікацій, трьох монографій, 10 винаходів. Кава лер трьох орденів Трудового Червоного Прапора, орденів Вітчизняної війни І ступеня та "Знак Поша ни", медалей. 22 листопада ' 70 років (1947) від дня засну вання Запорізького хлібокомбінату №1. Нині нале жить торговельній мережі "Хлібодар".

КОЛИ ВСІ ВДОМА

"Запорізька правда" чекає на нові світлини дітей. Знімки й листи направляйте до редакції на адресу: 69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Со борний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

ОДИНИЦЯ. 1. Гол. 2. Кава. 3. Страва. 4. Потала. 5. Кат. 6. Оля. 7. Обама. 8. Око. 9. Орало. 10. Коловорот. 11. Сал. 12. Бакара. 13. Сутяга. 14. Овал. 15. Два. 16. Врода. 17. Аерофотографія. 18. Ала. 19. Лех. 20. Рама. 21. Потап. 22. Модерато. 23. Лер. 24. Туз. 25. Сад. 26. Хомут. 27. Фаза. 28. Ква. 29. Верхолаз. 30. Го. 31. Адресант. 32. Бланк. 33. Таб. 34. Ода. 35. Юра. 36. Кодло. 37. Град. 38. Лот. 39. Арена. 40. Аск. 41. Тая. 42. Шах. 43. Уфа. 44. ТТ. 45. Інта. 46. Заняття. БУКВА "З". 1. Трок. 2. Розтруб. 3. Омара. 4. Колимага. 5. Спосіб. 6. Араго. 7. Широ ко. 8. Салютувати. 9. Омоно. 10. Нав. 11. Патисон. 12. Омофор. 13. Рама. 14. Зал. 15. Самолов. 16. Триніг. 17. Кюн. 18. Линька. 19. Боготол. 20. Храм. 21. Ішіас. 22. Сван. 23. Алушта. 24. Збіг. 25. Ша. 26. Аль. 27. Крап. 28. Рогач. 29. Панас. 30. Тук. 31. Оса. 32. Ти ша. 33. Знак. 34. Кау. 35. Така. 36. Караван. 37. Зот. 38. Бабаті. 39. Час. 40. Абакан. 41. Іван. 42. Реріх. 43. Гра. 44. Ряса. 45. Збір. 46. Табу. 47. Адан. 48. Агон. 49. Акт. 50. Аве. 51. Аба. 52. Ява. 53. Карадаг. 54. Сак. 55. Ані. 56. АТО. 57. Антон. 58. Хінін. БУКВА "П". 1. Лоро. 2. Отощати. 3. Рокер. 4. Окоренок. 5. Планер. 6. Оката. 7. Хаси ди. 8. Телекамера. 9. Осока. 10. Рак. 11. Локатор. 12. Токмак. 13. Сеса. 14. Око. 15. На пилок. 16. Щербет. 17. Дек. 18. Люлька. 19. Радикал. 20. Маре. 21. Лямка. 22. Ямал. 23. Алопат. 24. Шило. 25. Як. 26. Ель. 27. Жако. 28. Абака. 29. Олива. 30. Рок. 31. Бал. 32. Капа. 33. Тату. 34. Ура. 35. Яків. 36. Ізюмина. 37. Тир. 38. Крамар. 39. Аза. 40. Канада. 41. Соло. 42. Акант. 43. Сом. 44. Одяг. 45. Каса. 46. Ріка. 47. Раба. 48. Жара. 49. Мат. 50. Нок. 51. Раж. 52. Дим. 53. Алабама. 54. Яна. 55. Дон. 56. Бар. 57. Гатка. 58. Тіара.

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 2 ЛИСТОПАДА

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 9 ЛИСТОПАДА По горизонталі: Аристократ. Шико. Нсавам. Катар. Руба. Ла тук. Капа. Ритуал. Борис. Дара. Бурав. Назарет. Нітрат. Лорен. Калган. Ала. "Бетіс". Буран. Арабіка. Давос. Аліма. "ВІАГра". Тигр. Бант. Штани. Лоза. Владар. Аспіратор. Рута. Ванга. Калейдоскоп.

По вертикалі: Андроник. Арбалет. Авантитул. Урі. Гурам. Наг. Алабама. Абатиса. Самалут. Нані. Глік. Куба. Аврора. Краков. Зал. Карате. Акин. Ой. Тераса. ВРД. Лобода. Шарада. Барс. Арарат. Ві адук. Кабаре. Еліко. НАТО. Атанас. Сатрап.

16 11 17  
16 11 17  
Advertisement