Page 1

ЗАПОРІЖЦІ, ЄДНАЙТЕСЯ! ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! сьогодні в номері: Україна має хребет, її не зламати

Стор. 26 27

Тіньова економіка, або Тінь від економіки Стор. 28 29

у наступному номері: ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 16 березня 2017 року № 11 (23746)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

Споряджаєм чайок лави У далеку путь, Хай вони козацьку славу У віки несуть!

z ЛЮДИ СЕРЕД НАС

КОЛИ ДУХ СИЛЬНІШИЙ ЗА ТІЛО СЕРГІЙ ЖУРБА, СТУДЕНТ ЗНУ

К

ОЛИ чуєш скарги на життя від людей здорових, хочеться їм сказати, що вони да2 ремно скаржаться. Во2 ни шукають причини своїх проблем у навко2 лишньому середовищі, а причини криються в їхньому внутрішньому світі. Так легко перек2 ласти провину за свої лінощі, недбалість та безвідповідальність на когось стороннього, і так важко взяти на себе відповідальність за власне рішення і док2 ласти зусиль, щоб до2 сягти мети... Дивно, що люди "з обмеженими можливостями" своїх цілей досягають, а лю2 ди "з необмеженими можливостями" 2 ні.

СТОР.24 25

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ z ЗНАЙ НАШИХ! МОЛОДИХ РЕЦЕНЗЕНТІВ ОЦІНЮВАТИМЕ ЖУРНАЛІСТКА "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

К

ОНКУРС на кращу студентську теат ральну рецензію оголосило громадсь ке об'єднання "Запорізьке театральне то вариство". Його учасниками стануть сту денти спеціальності "Журналістика" запо різьких вишів. Оригінальне змагання про ходитиме у рамках ХХV фестивалюконкур су на вищу театральну нагороду Придніп ров'я "Січеславна". З 18 по 20 березня сту дентижурналісти переглянуть постановки запорізьких театрів: дитячу історію "Пеппі Довгапанчоха" і трагікомедію "Кайдашева сім'я" обласного театру імені В.Магара, му зичну казку "Апельсинова принцеса" і лі ричну драму "Двоє на гойдалках" обласно го театру молоді (ТЮГу), фантастичну міс терію "Гензель і Гретель" та філософську

ФРАЗА ТИЖНЯ:

драму "Маленький принц" обласного теат ру ляльок, дитячу виставу "Герда та Кай" і балет "Лабіринт Мінотавра" муніципально го театру танцю, гру "Малюк і Карлсон" та виставуреквієм "Межа" муніципального театрулабораторії "Vie", а також дві роботи студентів театрального відділення ЗНУ: "Вертеп" і "Великий Гетсбі". Ми прагнемо розвинути відкритий ді алог між театрами і молоддю нашого краю, залучити її до мистецького просто ру. Рецензія складний жанр. Конкурс стане майстеркласом для молодих жур налістів, повідомила голова журі, керів ник літературнодраматургічної частини академічного обласного театру молоді, театрознавець Надія Петренко.

Серед членів журі журналістка "Запо різької правди", член Національної спілки театральних діячів України і Національної спілки журналістів України, двічі лауреат фестивалюконкурсу "Січеславна" в номі нації "Пропаганда театрального мистец тва" Віталіна Московцева. ВЛ. ІНФ.

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" СТОР. 13

Як у нас борються з корупцією? У нас із нею домовляються!


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z ШАНА ВІДВАЗІ

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ

ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ (ТЕКСТ І ФОТО), «ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА»

СІЧНІ цього року за постанову "Про встановлення Дня українсь У кого добровольця" проголосував 231 народний депутат. Офі ційно було відзначено, що зроблено це з метою вшанування муж ності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територі альної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патрі отичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості. День вшанування призначений на 14 березня. Саме 14 березня 2014 року через Самооборону Майдану був сформований перший доброволь чий батальйон Нацгвардії. Перший марш добровольців у Запоріжжі пройшов проспектом Собор ним від Алеї Захисників до Площі Героїв. У ньому взяли участь близько двохсот воїнівдобровольців, волонтери, просто небайдужі люди. Перед маршем був молебень на о. Хортиця і покладання вінків до обе ліска Загиблим воїнам в парку Металургів. Після маршу мітинг біля бу дівлі ОДА, нагородження бійців і волонтерів, вшанування батьків загиб лих воїнів.

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

z ПИТАННЯ РУБА

СІВБА ЯРИХ ІДЕ ПОВНИМ ХОДОМ

Де купити "Запорізьку правду"?

СЕРГІЙ СТРІЛЕЦЬ

К ПОВІДОМИЛИ фахівці Я Департаменту агропро мислового розвитку обл держадміністрації, наші аграрії нині повним ходом ведуть сівбу ярих. Цими культурами займуть площу 876,5 тисячі гектарів. Нині хлібороби вже посіяли ярі культури на 43,7 тисячі гек тарів, що складає п'ять від сотків до завдання. Ранні зернові й зернобобові займуть 182,5 тисячі гектарів. На 15 березня їх посіяли вже на 42,4 тисячі гектарів, або 23 від сотки до наміченого. Найбільше площ засіяли цими культурами трудівники полів Великобіло зерського, Михайлівського й Приморського районів (83 і по 56 відсотків площ), Кам'янсько Дніпровського 55 відсотків. У Великобілозерському й Меліто польському районах уже закін чили сівбу гороху. Ним засіяно там відповідно 1,08 та 2,6 тисячі гектарів. Із 695,2 тисячі гектарів наші механізатори підживили озимі культури на площі 437,1 тисячі гектарів, що становить 63 від сотки. Зокрема, підживлено 63 відсотки посівів озимої пшени ці, 61 озимого ячменю, 60 жита й 64 відсотки площ озимо го ріпаку.

НІНА ФЕДОРІВНА СОЛОМАХА, ВЕТЕРАН ПРАЦІ

АНОВНА РЕДАКЦІЄ, Ш проблема явна й вели ка: де у Хортицькому районі Запоріжжя придбати місцеву пресу? Зокрема, газету "За порізька правда"? Раніше бі ля кіосків КП "Преса" вранці збиралися черги. Тепер ці кі оски стоять зачинені: об мальовані й журливі "архі тектурні форми". Хортичани дивуються безладдю: чи то відкрили б знову, чи то знес ли б взагалі… "Людей, які не читають газет, тре ба морально вбивати", писали Іл ля Ільф і Євген Петров у "Золотому теляті". Але у багатьох нині немає фінансової можливості передпла чувати газету. Навіть пільгова пе редплата на улюблену "Запорізьку правду" (між іншим, одну з най дешевших обласних газет) обій шлася мені більше як у 300 гривень (25 на місяць). Поштові скриньки у під'їздах час тогусто поламані або взагалі від сутні (пошта за їхній стан не відпо відає). Абонентська скринька на рік коштує 144 гривні. Разом із перед платою чимала частина зарплати, а тим більше, пенсії. Мої знайомі домовлялися й залишали газети у відділі доставки це незручно (бо треба спеціально іти за ними у пош тове відділення). До того ж, вони там зникали або їх переплутували.

Чимало жителів нашого Хортиць кого району раніше купували пресу в кіосках коли були гроші й бажан ня. Їх позбавили цієї можливості і нічого не запропонували натомість. А в наші дні інформація свіжа, об'єктивна, всебічна ой, як потріб на! Тим більше, що газети тепер вільні й незалежні. Можливо, хтось просто захотів перекрити до них доступ?! Цікавішою та змістовнішою з но мера в номер стає "Запорізька правда". За моїми спостереження ми, вона набуває все більшої попу лярності серед жителів Запоріжжя й області. У мене велику цікавість виклика ють рубрики "Люди, які надихають", "Ідеї, які окрилюють", "Події, що за хоплюють". Самі тільки їхні назви вже привертають увагу! Газету із задоволенням читають

запоріжці різного віку. У кожної сто рінки свої читачі. Об'єктивні фак ти, аналітичний підхід, талановиті журналісти отака сьогоднішня "Запорізька правда"! Завжди диву юся, де Микола Михайлов, Пилип Юрик, Віталіна Московцева знахо дять настільки захоплюючі історії з людського життя, як їм вдається так уміло розбиратися в проблемах сьогодення. Деякі проблемні публіка ції мають для мене практичне зна чення (наприклад, "Навіщо платити більше" про ліки). Із задоволен ням читаю про подорожі під рубри кою "Із блокнота журналіста"… Спасибі всім співробітникам ре дакції за цікаві теми, за Божу іскру таланту, компетентність і доступ ність викладення фактів. Але по вернуся до того, з чого почала: де тепер можна купити "Запорізьку правду"?

z ВІД РЕДАКЦІЇ ЛЯ нас припинення діяльності КП "Преса" велика біда. Через Д це в нашій області газети й журнали опинилися відірваними від потенційних читачів. Хіба переконаєш людину передплатити ви дання, яке вона ніколи не бачила? Зрештою, вільний доступ до преси одна з умов свободи слова. Хоч якою захоплюючою стане "Запорізька правда" ніхто про це не дізнається, якщо на очі не потрапить бодай один номер. Поки що ця проблема залишається невирішеною. А придбати "Запорізьку правду" всетаки можна: по кілька при мірників отримують поштові відділення області. Якщо раптом газе ти у продажу не виявиться просіть замовити, нагадуйте, вимагай те. Мешканці Запоріжжя також можуть купити "Запорізьку правду" безпосередньо в редакції за адресою: пр.Соборний, 152.


3

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z З КОЛОДОЮ В ОЦІ

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

МИКОЛА МИХАЙЛОВ, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Е НЕ МОЯ ІДЕЯ, не моя зна хідка, не моє порівняння. Ц Але воно точно виражає при родну сутність цих людей. Тому мені подобається. І саме тому я вирішив про це написати. Отже. Віргінський буває не тільки тютюн. Віргінський буває опосум. Віргінський опосум мешкає на до& сить великій території Американсь& кого континенту & від Канади до Коста&Ріки. На небезпеку він реагує як більшість тварин & шипить, гар& чить і показує зуби, може боляче вкусити. А ось на велику, так би мо& вити смертельну небезпеку, вір& гінський опосум реагує по&особли& вому & він демонстративно падає на землю, пускає слину і перестає ру& хатися, залишаючись лежати з від& критим ротом. При цьому з аналь& них залоз звірка виходить страш& ний сморід & як від мертвечини. Так що хижак, який тільки&но зібрався пообідати живим і ароматним опо& сумом, відмовляється їсти його спотворений смердючий труп. Так віргінський опосум обманює хижака. І найцікавіше полягає в то& му, що тварина робить це несвідо& мо. Така поведінка & реакція на сильну стресову ситуацію. Опосум впадає в коматозний стан, який мо& же тривати кілька годин. І свідо& мість до нього повертається тільки після того, як небезпека зникає. Яким чином його свідомість знає, коли слід повертатися, залишаєть& ся загадкою ... СТОРІЯ про опосума з'явилася в інформаційному просторі пара& лельно з історією про затримання голови Державної фіскальної служ& би Романа Насірова. Я побачив у них паралелі, схожі мотиви та пове& дінкові реакції. Роман Насіров зізнався, що чув про те, що Національне антикоруп& ційне бюро збирається вручити йому підозру. І ліг у лікарню "Фе& офанія" (При невеликій небезпеці опосум показує зуби). У ніч з 2 на 3 березня Роману Насі& рову представники НАБУ вручили підозру прямо в палаті київської лі& карні "Феофанія". Після цього Насі& рова вивезли на носилках в кардіо& реанімацію. Лікарі сказали, що у нього діагностували інфаркт. Тому йому навіть, начебто, зробили опе& рацію. Фотографії лежачого на ка& талці під ковдрою ледве живого На& сірова облетіли видання (При смертельній небезпеці опосум па&

І

дає на землю, пускає слину і перес& тає рухатися, залишаючись лежати з відкритим ротом. З анальних за& лоз звірка виходить страшний смо& рід & як від мертвечини). А 6 березня, перед засіданням су& ду про відвід судді у справі Насіро& ва, він сам встав із каталки і пішов! Заявивши, що у нього не було ін& фаркту, а був лише гіпертонічний криз, і операцію йому не робили (Свідомість до опосума поверта& ється тільки після того, як небезпе& ка зникає. Яким чином його свідо& мість знає, коли слід повертатися, залишається загадкою). Але знаєте, це не поодинокий ви& падок. Не унікальний. Це синдром, до якого схильні державні служ& бовці. Це професійне захворюван& ня. І чим вищий ранг держслужбов& ця, тим гостріше можуть проявля& тися симптоми. Колишній президент Віктор Яну& кович у Івано&Франківську миттєво втратив свідомість від сирого яйця, що потрапило йому в груди. Миттє& ва реакція на миттєву небезпеку. Колишній прем'єр&міністр Юлія Тимошенко хворіла в період суду над нею та весь термін у Качанівсь& кій колонії. Після звільнення збира& лася поїхати на інвалідному візку до Німеччини лікувати хребетну грижу. Але в травні того року були прези& дентські вибори, і вона встала і піш& ла... на вибори. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за час перебу& вання в Менській виправній колонії неодноразово забирали в лікарню. Дружина Луценка заявляла, що у її чоловіка серцеві захворювання, гі& пертонія, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкрита виразка шлунка, гепатит. Після перемоги Майдану він видужав і обійняв по& саду генерального прокурора. Депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука звинувачували у хабарництві. За словами адвокатів, в камері депутат кілька разів непри& томнів. Його відвезли в лікарню і ді& агностували виразку дванадцяти& палої кишки. Коли небезпека мину& ла, Ігор Мосійчук видужав настіль& ки, що одружився втретє. Колишньому керівнику апарату Дніпропетровської облдержадмініс& трації Геннадію Корбану стало пога& но прямо в Головному слідчому уп& равлінні Генпрокуратури в Києві, де його звинуватили в організації зло& чинного угруповання, а також у привласненні і розтраті майна. Но& возаводський суд Чернігова не зміг заарештувати Корбана, так як за&

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

СИНДРОМ ОПОСУМА

При всіх спробах когось посадити у нас виходить тільки когось покласти хист заявив відвід судді, а потім Кор& бану викликали швидку допомогу через погіршення самопочуття. Корбан був госпіталізований із залу суду. Печерський райсуд Києва ух& валив рішення про домашній арешт Корбана. Всі спроби Генпрокурату& ри оскаржити домашній арешт про& валилися & Корбану ставало погано саме під час судових засідань. 29 вересня 2015 року затримали пасинка олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського, який вісім років переховувався від правоохо& ронних органів. Його звинувачува& ли у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками. Сергій Калиновський втратив свідомість прямо в залі су& ду. Швидка доправила його в лікар& ню. За даними адвоката підозрю& ваного, у Калиновського забій го& ловного мозку і напади судоми, то& му він потребує лікування. У 2008 році прокуратура Києва по& рушила справу проти екс&міністра транспорту Миколи Рудьковського за розтрату майна під час приват& ної поїздки з Києва до Парижа і на& зад. Завжди бадьорий чиновник приїхав до суду на інвалідному віз& ку, а під час засідання йому різко стало погано. Медики швидкої ча& тували поруч і навіть зробили йому ін'єкцію. Справу Рудьковського зак& рили в 2010 році, після інавгурації Віктора Януковича. Чиновник одра& зу одужав. Екс&ректор Податкової академії Петро Мельник у липні 2013 року вимагав хабар від абітурієнтів. Мельника затримали після отри& мання конверта з міченими купю& рами. Наступного дня ректора гос& піталізували з гіпертонією. У 2014 році заарештований у спра&

ві про розкрадання держмайна го& лова правління НАК "Нафтогаз" Єв& ген Бакулін з інсультом був госпі& талізований у лікарню. В цьому ж році резонансну справу закрили, а звинувачення з екс&чиновника зня& ли. Бакулін видужав і став народним депутатом від "Опоблоку". Влітку 2016 року заступник голови Миколаївської ОДА Микола Роман& чук попався на хабарі в 92000 дола& рів. Його із залу суду забрала швидка з високим тиском. Пізніше чиновник вийшов під заставу в 5,5 мільйона гривень. Після перемоги Майдану і втечі Януковича голова Запорізької обл& ради Віктор Межейко, обвинува& чений у силовому розгоні запорізь& кого Майдану, пішов не тільки на лі& карняний, а й у відпустку. Небезпе& ка була настільки серйозною, що виглядав і хворим, і втомленим. Захворів ректор Запорізького об& ласного інституту післядипломної освіти Володимир Пашков, коли його звинувачували в сепаратизмі та в плагіаті з приводу докторської дисертації. У вересні 2016&го вже на той мо& мент колишній працівник Запоріж& обленерго вдруге за два тижні по& пався на вимаганні грошей. 6 ве& ресня його зловили, коли він отри& мував 250 тисяч гривень за те, щоб прокласти до будівлі електромере& жу більшої потужності. Після рішен& ня суду чиновник сплатив 400 тисяч гривень застави, вийшов на свобо& ду і ліг у лікарню. Там у нього прояс& нилася свідомість, і він зажадав від підприємця суму в 20 тисяч гривень за підключення кіоску до електро& мережі. Гроші комерсант приніс енергетику прямо в лікарню. У МЕНЕ навіть особистий приклад. Пам'ятаю, у 2009 ро& ці в кардіологічному центрі я зустрів на той момент начальника Запо& різького обласного управління у справах захисту прав споживачів Анатолія Смаглюка. Мені треба бу& ло пройти "велосипед" і зняти кар& діограму, Анатолій Смаглюк хворів гіпертонією. І навіть пояснив мені причину своєї хвороби & "до нього підіслали людину з хабарем"...

Є


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z КРУГЛИЙ СТІЛ

"УРОЖАЙ2017" ОБОВ'ЯЗКОВО ВІДБУДЕТЬСЯ, І МИ НЕ ВІДСТУПИМО ВІД НАВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН" КОСТЯНТИН БРИЛЬ:

ЛЕОНІД СЕМЕНОВ

П

ІД керівництвом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля відбулося засідання круглого столу з представниками сфери аг ропромислового комплексу регіону. Участь у заході взя ли безпосередньо запорізь кі аграрії, представники профільного Департаменту ОДА, фіскальної служби, силових структур, Держгео кадастру й Держспожив служби.

Як зазначив Костянтин Бриль, головна мета наради обгово рити напередодні старту весня нопольових робіт проблеми сфери АПК. Насамперед, ішлося про проведення комплексу заходів "Урожай2016", який викликав різну реакцію наших сільгосп виробників. Останнім часом знову поширюються чутки про те, що цей захід реалізували, щоб нібито відібрати землю. Даю слово, такої мети ніхто не

переслідував і не переслідує. Це наведення елементарного порядку. Позитивні результа ти, що отримали внаслідок за ходів "Урожай2016", уже ста ли надбанням усієї громади області. Наша земля не повин на бути товаром, вона повинна належати тим, хто піклується про неї і про свій район. Під креслюю, що жоден чиновник не отримає особисту вигоду від запорізької землі. Обласна влада буде за цим ретельно

стежити, зазначив голова облдержадміністрації Костян тин Бриль. За словами керівника регіону, вже перші офіційно підтвер джені результати "Урожаю 2016" довели необхідність та ефективність комплексу захо дів. Так, лише минулого року після легалізації працевлашту вання люди додатково отрима ли 28 мільйонів гривень, завдя ки чому до бюджету надійшло близько 12 мільйонів гривень

податків і зборів. Також завдя ки оформленню земельних ді лянок до бюджетів усіх рівнів надійшло 4,1 мільйона гривень коштів за оренду землі, єдиний податок із яких склав 2,1 міль йона гривень. Попереду під биття підсумків чергового етапу комплексу заходів "Уро жай2016". Зараз особливу увагу приді ляємо роботі Державної фіс кальної служби, яка перевіря тиме подані фермерами дек ларації. Ці документи допомо жуть підтвердити наявність зе мель, що оброблялися, однак із яких не сплачували податки. Ми повинні провести порівняльний аналіз того, що реально зароб ляють і про що звітують наші аг рарії. У будьякому випадку, хо чу ще раз підкреслити: "Уро жай2017" обов'язково відбу деться, і ми не відступимо від наведення порядку в сфері зе мельних відносин, заявив Кос тянтин Бриль.

z ГАРНА НОВИНА

МЕШКАНЦІ СЕЛИЩА БАЛАБИНОГО ПОДЯКУВАЛИ ГРИГОРІЮ САМАРДАКУ ЗА ОПЕРАТИВНІСТЬ АННА РУБЕЛЬ Запорізький район

Р

АНОК понеділка 13 березня для школярів селища Балабиного почав ся з гарної новини. З цього дня сільські діти ходять у школу по тротуарах, а не по магістралі з інтенсив ним потоком транспорту, як це було раніше. Питання про необхідність вжиття термінових заходів щодо забезпечення безпеки на дорозі обговорювалося напередодні. В ході виїз ної наради голови Запо різької обласної ради Гри горія Самардака в Запо різькому районі директор НВК "Престиж" Жанна Винниченко, сільський го лова Володимир Сосунов ський, депутат Запорізької

районної ради Сергій Пет ренко висловили стурбо ваність тим, що протягом багатьох років через від сутність тротуарів діти змушені ходити в школу по проїжджій частині, і по просили голову обласної ради посприяти вирішен ню питання. Вчора уздовж дороги, яка веде до навчального закладу, "Обл автодор" завершив установку дорожніх відбійників, і тепер батьки і педагоги можуть не турбуватися про безпеку дітей. За словами батьків вихованців Балабинської гімназії, вони не очікували швидких результатів від влади на своє звернення і дякують Григорію Самардаку за оперативну участь у вирішенні проблемної ситуації.


5

трибуна депутата ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z АКТУАЛЬНО

БОЛЮЧІ ПИТАННЯ ДВОХ ГОЛОВНИХ ЛІКАРЕНЬ РЕГІОНУ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ АННА РУБЕЛЬ

П

РОБЛЕМНІ питання За порізької обласної клі нічної лікарні і Запорізької обласної інфекційної лі карні, які чекають свого ви рішення вже близько 30 років, депутати облради мають намір розв'язати вже до кінця цього року. Зібрав шись на спільне засідання, члени постійної комісії з питань бюджету, з питань управління об'єктами спіль ної власності територіаль них громад області та жит ловокомунального госпо дарства та з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства розглянули різні варіанти вирішення питань і дійшли певної згоди щодо подальших дій.

Як зазначив заступник голови Запорізької обласної ради Вла дислав Марченко, під час робо чих поїздок до лікарень депута ти мали змогу скласти власну точку зору щодо необхідності оперативного втручання в про цес введення в експлуатацію харчоблоку обласної клінічної лікарні, зміни конструкції пере ходу між корпусами цієї лікарні та проведення ремонтних робіт у фізіотерапевтичному відді ленні лікарні. Крім того, заува жили заступник голови облради та його колегидепутати, негай

ного депутатського втручання вимагає й комунальна установа "Запорізька інфекційна клінічна лікарня" Запорізької облради, на території якої знаходиться одноповерховий корпус 1928 року зведення та є загрозою для пацієнтів та персоналу лікарні. Проблему забезпечення хар чуванням пацієнтів комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" (а це близько 860 людей на добу), на думку депутата облради Юрія Ружина, можна було б вирішити за раху нок виведення цієї послуги на аутсорсінг. Виведення непрофільної функції із сфери діяльності лі карні піде на користь, зокрема, й лікувальному процесу. Такий підхід довів свою ефективність,

наприклад, на металургійних підприємствах Запоріжжя, зазначив депутат обласної ради Юрій Ружин. Головний лікар обласної клі нічної лікарні Ігор Шишка пого дився із пропозицією Юрія Ру жина, якого підтримала біль шість учасників спільного за сідання комісій, за умови, що компанії із надання послуг хар чування дотримуватимуться встановлених норм. Нагада ємо, поки що в обласному бюд жеті на цю статтю видатків пе редбачено 1,8 млн грн. Розглядаючи питання реконс трукції харчоблока цієї лікарні, депутати висловились за те, щоб відповідальність за сво єчасне та повне виконання про екту вартістю 8,6 млн грн було покладено на профільного зас

тупника голови Запорізької облдержадміністрації. При цьо му зауважили, що оновлений харчоблок повинен бути введе ний в експлуатацію до кінця 2017 року. Окремим пунктом у протоколі засідання депутати наполягли на тому, щоб голова Запорізької обласної ради і го лова Запорізької облдержадмі ністрації терміново втрутились в ситуацію і доповіли про стан справи і перспективи її завер шення на сесії обласної ради. Окремо розглядалось питання введення в експлуатацію бага тостраждального переходу між корпусами в обласній клінічній лікарні. Депутати дали управ лінню капітального будівництва ОДА завдання надати три варі анти вирішення проблеми. Крім того, представники трьох комісій обговорили питання за купівлі портативних безпере бійних джерел живлення для обох комунальних лікарняних установ. За попередніми дани ми, на ці потреби в обласному бюджеті необхідно передбачи ти близько 800 тисяч гривень. За пропозицією депутатів, в обласному бюджеті 2017 році також планується передбачити видатки на проведення проек тнокошторисної документації реконструкції корпусу №5 За порізької інфекційної клінічної лікарні і придбання двох стери лізаторів.

z КОРОТКО

z ФАКТ

НЕЗАБАРОМ – ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ

НА АЗМОЛІ ПРОЙШОВ ПРИЙОМ МЕШКАНЦІВ МІКРОРАЙОНУ

ОЛЕНА КОМАР Запорізький район

П

ЕРШИЙ заступник голови обл держадміністрації Дмитро Давтян провів виїзну нараду на будівництві лікарні у смт Кушу гум Запорізького району. Разом із заступником голови ОДА Едуардом Гугніним, головою Запо різької райдержадміністрації Анато лієм Васюком, керівником Департа менту охорони здоров’я ОДА Вікторі єю Клименко та працівниками медич ного закладу представники обласної влади оглянули відділення та палати. Наразі комунальники виконують ро боти з благоустрою прилеглої тери торії, водночас, як медичний заклад уже третій тиждень приймає па цієнтів. Нагадаємо, будівництво об’єкта три

ває з 2011 року. За ці роки з державного, обласного та районного бюджетів було профінансовано понад 80 млн грн. Вве дення в експлуатацію сучасної лікарні дасть можливість отримувати якісну ме дичну допомогу жителям селищ Кушу гум, Балабине, Малокатеринівка та інших прилеглих населених пунктів. Це важливий соціальний об’єкт тут є поліклініка, стаціонар, педіатрія, діагностичне відділення з лаборато рією. Що ж стосується недоліків, то впевнений, що за допомогою відвіду вачів ми їх не лише виявимо, а й усу немо в найкоротші терміни. Адже об ласна влада зацікавлена в тому, аби люди отримували якісну медичну до помогу, зазначив Дмитро Давтян. Урочисте відкриття закладу відбу деться найближчим часом. Поліклініка в Кушугумі розрахована на 250 відвідувань.

ІННА ВАБНА м. Бердянськ

А ПРИЙОМІ побували по Н над два десятки бердянців. Депутат Запорізької облас ної ради Олек сандр Бабанін 10 березня провів прийом громадян у центрі громадсь ких ініціатив мікрорайону Азмол. На зустріч з депу татом облради прийшло понад 20 жителів селища Азмол та інших районів Нагірної частині міста. В основному, питання, з якими прийшли люди, стосу валися житловокомунальних проблем, правових колі зій, нарахування пенсій тощо. Оскільки разом з депутатом облради Олександром Ба баніним на прийомі були присутні депутати міської ради Іван Братеньков і Жанна Безродня, а також представни ки комунальних структур, деякі питання змогли вирішити одразу, на місці. Решта взяті на контроль народними обранцями і відповідними службами.


6

на своїй землі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z ДОСВІД

ОБ’ЄДНАЛИСЯ ЗАРАДИ ПРОЦВІТАННЯ НАТАЛЯ ІВАНОВА

З

АПОРІЗЬКЕ регіональне відділення Асоціації міст України за підтримки Запорізького Медіа#Цен# тру зібрало голів найуспіш# ніших громад Запорізької області на конференцію «Трансформація#2017. Що реформа децентралізації дасть людям». Цей формат зустрічі був реалізований вперше і викликав неаби# який інтерес у присутніх. Тому такі конференції ЗРВ АМУ проводитиме регу# лярно. Досвід ОТГ, які вже пройшли певний шлях до спроможності та мають «рецепти» успіхів й засте# реження від помилок, є ду# же цікавим для тільки#но створених громад, «пер# шокласників» у децентра# лізаційних процесах. МАРГАРИТА ТРИПОЛЬСЬКА, КОНСУЛЬТАНТ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ ЗРВ АМУ ЗАЗНАЧИЛА: УДЬЯКИЙ реформа торський процес не мо же йти гладко, без проблем. Але ми повинні йти далі, нап рацьовувати досвід. Дійсно, ми йдемо попереду законодавс тва, яке поспішає вже за нами. Але ж, реформа децентраліза ції, в першу чергу, змінює свідо мість людей, які господарюють на своїй території. І саме від ефективності управління зале жить успіх громади. Тому, що дай багато грошей – і не кожен зможе вправно розпорядитися цими коштами. Також ця ре форма дає зрозуміти: якщо не буде нових підходів у господа рюванні, новацій, то будьякі зміни законодавства не допо можуть розвивати наші грома ди. І досвід найуспішніших гро мад переоцінити неможливо. ІГОР ГНАТУША, ГОЛОВА КОМИШ ЗОРЯНСЬКОЇ ГРОМАДИ : ОВІРТЕ, не буде вже так легко. Ми в першу чергу зробили в громаді енергозбері гаючі заходи, щоб залатати бюджетні дірки. А от наступний крок – це налагодження діалогу з людьми. Будемо робити анке тування.: перші п’ять проблем, які бачать люди в громаді і які треба вирішити. Я розумію, що як людина можу помилятися. Можуть помилятися й старости. А от люди скажуть – і помилок буде менше. Справа не в тому, скільки чоловік буде працювати в апараті громади – 30, 40 чи 90. Справа в тім, як швидко і якісно будуть надаватися пос

луги кожному члену громади. Видатки на апарат саме життя змусить голову скорочувати. Але, розумієте, добре те, що люди почали цікавитися – куди йдуть гроші, як ефективно вони використовуються. Людям ціка во і вони вимагають роботу від керівництва громади. Цього ра ніш ніколи не було. ВОЛОДИМИР СІДУН, ГОЛОВА ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ: МІЛЬЙОНІВ гривень нам надійшло в мину лому році. Ми відремонтували школи – замінили вікна. Відре монтували покрівлю, фунда мент, бо в спадщину нам таке залишилось… Кошти ми вико ристали дуже раціонально, до бюджету повернули лише 2 гривні 46 копійок. Тож люди в громаді побачили зміни і пові рили в зміни. Купили два шкіль них автобуси, трактор, екскава тор, три медичних автомобілі, зараз ремонтуємо ФАПи, дитячі садочки. Повірте, зміни великі. Преображенська громада була першою в Оріхівському районі, а тепер це вже єдиний район, який повністю покритий ОТГ, їх у нас чотири. 30 квітня пройдуть вибори в останній четвертій громаді. І, повірте, якщо б у нас не було успіхів, то люди й не об’єднувалися б. А зараз всі впевнені, що це необхідні зміни, і ми робимо все це заради всієї України. До нас приїжджають переселенці з Донецької облас ті, так вони кажуть:» От нічого собі у вас тут пєрємєны»! Вони не могли повірити, що це в Ук раїні робиться, думали, що тут голод і холод, що бандити з гра натометами бігають. Так що зміни є. Вони явні. Я думає, що держава зробила те, що повин на була зробити 20 років назад. Надія зараз є і сподівання, що держава буде підтримувати на ші громади. ПЕТРО КИЯШКО, ГОЛОВА ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ: НАС змінилося життя на краще – це однозначно. За минулий рік зроблено багато такого, що навіть у ті комуніс тичні часи, а я працюю довго, не було зроблено. Газифікува

9

ли село, яке взагалі було без га зу (до села провели газопровід, а по селу не хватало коштів зро бити). Ми відремонтували во допроводи. Взагалі, закрили проблеми з комунікаціями. Те пер у нас задача – розвивати малий і середній бізнес. Заку повуємо зараз асфальтовий за вод. Будемо випускати асфальт – за 23 хвилини 800 кг асфаль ту, така потужність заводу. Це те, що нам необхідно, тому що об’єми в нас не такі вже й вели кі, треба ремонтувати маленькі ями, щоб вони не перетворюва лися на великі. Ми завод запус каємо за свої кошти, в нас віль ні залишки 8 мільйонів гри вень, і треба їх освоювати. Гро ші повинні працювати на лю дей. У нас зараз, наприклад, за возять очищену воду в бутлях по 20 літрів. Більшість людей платить по 30 гривень за бу тель. Так от ми закуповуємо об ладнання для очистки води, во но дорогувате, але нічого страшного! Ми будемо прода вати бутельовану воду своїм мешканцям, нічого возити у Ве селівку воду з Мелітополя. Ще одне діло. В нас є дороги, але немає розмітки. Зовсім поганий вид. Ми встановлюємо зараз обладнання для виробництва дорожньої фарби. Будемо ро бити розмітку, а залишки про даватимемо. А головне – ми змінимо наші дороги! Зараз у дитячому садку закінчуємо ро бити басейн. От всі рахують гроші, мовляв, невигідно буде обслуговувати. А я кажу – вигід но! Бо здоров’я наших дітей має ціну! І ми зробимо так, щоб у цьому басейні плавали всі діти громади – у нас шість садочків. Найголовніше я бачу в тому, щоб люди перестали виїжджати з нашої громади, щоб вони по бачили, що тут можна жити кра сиво і достойно. Я от хочу в се лищі побудувати великий кри тий басейн як в Європі. Розра хунки маємо, 15 мільйонів тре ба на це. Нічого, ми почнемо са мі, а потім, дай Боже, може й ін вестиції зайдуть. Найголовніше, щоб повірили люди – що можна жити краще. І я вам скажу, що в нас більшість людей у цьому переконалися. І ще скажу – не

буду хвалитися, але в цьому ро ці в нас запрацює страхова медицина. От такі зміни. ВАЛЕРІЙ СВЄШНІКОВ, ГОЛОВА КАМ’ЯНСЬКО ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НАШОМУ районі створе но три громади згідно з перспективним планом області. Але ж ми тількино йдемо в «перший клас». Однак, впевнені – майбутнє саме за громадами. Фінансування з бюджету – це добре. Але ж головне в тім, що самі громади стали вирішувати – куди й скільки направляти коштів. Наприклад, ми хочемо у Великій Знам’янці – це село з 9 тисячами жителів, побудувати сучасну школу, щоб люди не ви їжджали з села. Дивимось у майбутнє з оптимізмом, будемо розбудовувати нашу рідну Кам’янськоДніпровську землю. ДМИТРО МАЙСТРО, ГОЛОВА ДЕПУТАТСЬКОЇ КОМІСІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ САМОВРЯДУВАННЯ ОБЛАСНУ раду внесене рішення про виділення 24 мільйонів гривень на розви ток громад. Якщо в минулому році ця підтримка була в розмірі 5 мільйонів, то в 2017 році збільшилася майже вп’ятеро. Я дуже сподіваюсь, що колеги депутати підтримають це рі шення, і гроші підуть громадам. Реформа децентралізації вкрай необхідна нашій державі. Це на ше майбутнє. Є, на жаль, і те, що тормозить реформу. Нап риклад, обласна рада затвер дила зміни в перспективний план, а Кабінет Міністрів України ніяк не затвердить ці зміни. Навіщо це затягування – незрозуміло. Це негативний чинник, що зараз затримує про цес децентралізації в Запорізь кій області. Всі учасники конференції на голосили, що реформа децен тралізації це один із найуспіш ніших реформаторських кроків держави, і майбутнє країни – саме за об’єднаними громада ми. Всі контраргументи розби ваються вщент перед успіхами тих, хто вже створив на своїй території громади.


7

на своїй землі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z НОВІ МОЖЛИВОСТІ

КОЖНА ГРОМАДА МАЄ ПОЧИНАТИ СВОЮ РОБОТУ ЗІ СТРАТЕГІЇ ТА РОЗРОБКИ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬОНА ПУГАЧОВА

14

БЕРЕЗНЯ Запорізький ВПУ "Центр розвитку місцевого самоврядування" спільно з управлінням міс: тобудування та архітектури Запорізької обласної дер: жавної адміністрації провів семінар на тему: "Просторо: ве планування, реформа містобудівної діяльності та в сфері архітектурно:буді: вельного контролю: нові можливості ОТГ". Розглядались питання місто будівної документації, практичні аспекти її розробки на місцево му рівні, реформа в сфері архі тектурнобудівельного контро лю та система моніторингу ін формації в розвитку територій. Сьогодні просторове плану вання є невід'ємним атрибутом управлінської діяльності об'єд наних територіальних громад. Завдяки сучасним планам та програмам у сфері містобудів ної діяльності громади мають змогу ефективно використову вати власні ресурси, забезпе чувати належну якість середо вища для проживання мешкан ців, працювати над збережен ням культурної спадщини і зага лом задовольняти потреби гро

мади та індивідуальні запити в тій чи іншій сфері, зазначив директор Запорізького ВПУ "Центр розвитку місцевого са моврядування" Олександр Свистун. За ініціативою ЗВПУ ЦРМС до семінару були залучені провідні фахівці, зокрема головний архі тектор області керівник управ ління містобудування та архі тектури ЗОДА Олександр Бі лим, один із провідних експер тів у сфері геоінформаційних технологій Сергій Федченко, який є певним новатором у да ній сфері. До речі, йому нале жить авторська робота, в якій громадам даються практичні рекомендації з ефективного планування використання зе мельних ресурсів.

Під час даного заходу спеціаліс ти вперше мали змогу детально обговорити питання планування територій громад, а представни ки органів місцевого самовряду вання отримати фахові рекомен дації з розробки містобудівної документації та ведення містобу дівного кадастру. У майбутньому все це допоможе громадам приймати правильні рішення що до планування територій. На даному семінарі я побачив тих, хто дійсно намагається нам допомогти. Питання, що роз глядались сьогодні, є дуже ак туальними для наших громад. Отриману інформацію ми мо жемо застосувати практично. Але важливо й те, що нас почу ли. Якщо створюватимуться не обхідні умови та надаватимуть

ся необхідні знання, нам буде легше працювати, наша робота буде ефективнішою, розповів представник Осипенківської ОТГ Микола Олійник. Своєю думкою також поділив ся Смирновський сільський го лова Олександр Романюк: Я маю досвід роботи в цій сфері, але сьогодні отримав ба гато нової, більш актуальної ін формації, яка є цілком зрозумі лою. Для того, щоб уникнути гальмування в подальшому розвитку громад необхідно проводити такі заходи. Можу ви окремити тему системи моніто рингу інформації в розвитку те риторій, адже цю систему необ хідно впроваджувати в нашій області, це є найважливішим. Директор Запорізького ВПУ "Центр розвитку місцевого са моврядування" Олександр Свистун підкреслив, що питан ня просторового планування стають надзвичайно актуальни ми для об'єднаних територіаль них громад, оскільки кожна гро мада має починати свою роботу зі стратегії та розробки схеми планування розвитку громади. Це ті два ключових документи, без яких говорити про ефектив ну та успішну громаду просто неможливо.

працевлаштування ПЕРЕМАГАЄ ТОЙ, ХТО ВІРИТЬ У СЕБЕ І В ЛЮДЕЙ

z ІСТОРІЯ УСПІХУ

МИКОЛА ПАПІРОВСЬКИЙ

О УВАГИ читачів : історія Д успіху дівчини:пересе: ленки, яка не здалася і шу: кає нові шляхи для реаліза: ції в житті. ОЛЕНА, ЗАПОРІЖЖЯ Народившись у Горлівці, що на Донеччині, вона здобула освіту в Харкові, де навчалася на фа культеті підготовки слідчих кад рів для МВС у Національному юридичному університеті. Після закінчення навчання у квітні 2015 року її направили на роботу до Запоріжжя. Але працювати слідчим у Наці ональній поліції України дівчина

довго не змогла. Зізнається, що робота дуже важка, виснажлива та нервова. Повертатися додо му вона не хотіла: там немає перспектив і немає майбут нього. Розуміючи необхідність зміни специфічної професії, Олена прагнула більшого. Дізнавшись про благодійний

фонд "КарітасЗапоріжжя", який реалізовував програму з перенавчання, наша героїня ви рішила опанувати професію майстра нігтьового сервісу та бровіста. Завдяки фонду дівчина про йшла курс "Класичний манікюр і педикюр" в одному з провідних навчальних закладів Запоріж жя, де також додатково навчи лася корекції та фарбування брів і вій, освоїла техніку нане сення гельлаку. Після навчання Олена розумі ла, що треба продовжувати свій професійний розвиток. Для по дальшої роботи було необхідне недешеве обладнання. Вона вирішила взяти участь у конкур

сі бізнесгрантів від фонду "Ка рітасЗапоріжжя". І наша героїня отримала цей грант! Наприкінці жовтня їй ви ділили гроші на придбання об ладнання, що дозволило розпо чати роботу. Зараз Олена приймає клієнтів вдома, але планує в майбут ньому орендувати робоче місце в салоні краси. Вона щаслива, бо нова робота їй подобається. Мені приємно, що люди від мене йдуть із красою на нігтях, задоволені, каже майстриня. Поки що шукаю клієнтів через знайомих, у соцмережах, у гру пах переселенців. І люди потро ху приходять!

z МОВОЮ ЦИФР ЩОДНЯ РОБОЧЕ МІСЦЕ ЗНАХОДЯТЬ ПОНАД 140 ЗАПОРІЖЦІВ ТАНОМ на 10 березня 2017 року С чисельність безробітних громадян

по області становила 25,5 тис. осіб, з них 19,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 10 березня 2017 року – 759 одиниць (у м. Запоріжжі – 498 одиниць).

Таким чином, на одне вільне робоче міс це претендувало 34 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 11 безробітних). Щодня до центрів зайнятості області звертаються 137 громадян. З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 144 особи. ПІДГОТУВАЛА ОЛЬГА ТАРАКАНОВА

Компаніялідер на ринку комбікормів ПрАТ "КиївАтлантик Україна"

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ представника з продажу комбікормів та пропонує достойну заробітну плату з комісійними та оплату витрат на автомобіль Резюме надсилати на email: ibulavka@hotmail.com


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ЛЮДИ, ЯКІ НАС

Помічник слідчого відділу з розслідуван ня злочинів, скоєних дітьми, Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший сержант поліції Ольга Антонова стала переможни цею конкурсу "Поліцейська красуня". Під сумки його підбили напередодні Міжнародного жіночого дня в театрі ім. В. Магара, де пройшов святковий концерт для жінокполіцейських.

З благословення митрополита Запорізького і Меліто польського Луки ієрей Микола Лукащук, нас тоятель храму св. вмч. цілителя Пантелеймона у Мелітополі, відвідує захисників України в зоні АТО. Нині священик побував у бійців, які ліку ються у військовому госпі талі в селищі Микільське Донецької області, і відвіз їм гостинці: мед, яблука, чай, цукерки, печиво і до машні пироги. Бійці були дуже раді турботі про них і подякували за гостинці.

У Запоріжжі з акустичним концертом виступив Pianoбой ñ Дмитро Шуров. Музикант зібрав справжній аншлаг на незвичайному сценічному майданчику у Краєзнавчому музеї. Pianoбой виступав близько двох годин, він заспівав усі свої найвідоміші пісні, а також кілька нових. Одну з них присвятив Запоріжжю склав прямо по дорозі на свій виступ.

ПОДІЇ, ЩО НАС

У Запорізькому центральному парку культури і відпочинку "Дубовий гай" захід "День коханих", що пройшов у містечку атракціонів, став символічним відкриттям сезону свят і подій. Для дорослих і дітей організа тори підготували насичену програму. Переодягнені в яскраві костюми аніматори роз важали дітей і фотографувалися з бажаючими, також проходив ярмарок місцевих майстрів, різноманітні майстеркласи, концерт і виставка рукоділля. Ще в парку мож на було зустріти жонглерів у яскравих костюмах. Відвідувачів також порадували ви конанням пісень, але особливо всіх вразило "майжефаєршоу" замість звичних трюків з вогнем артисти показали шоу з яскравими стрічками і віялами.

На ПАТ "Запоріжсталь" організували святкові заходи для робітниць і жінокветеранів підприємства до Міжнародного жіночого дня 8 Березня. У ПК металургів відбувся святковий концерт, на якому 16 найкращих працівниць були відзначені Почесними грамотами генерального директора з врученням пам'ятного подарунка. Три працівниці ПАТ "Запоріжсталь" удостоєні державних нагород орденів княгині Ольги II, III ступенів, 48 жінок удостоєні нагород Запорізької облдержадміністрації, Запорізької міської ради та міськвиконкому. У святковий день 8 Березня у Запоріжжі вівчарка Род знайшла на пустирі покинуту голу новонароджену дитину. Пес під час традиційної вранішньої прогулянки зі своєю господаркою Тетяною Вашко зупинився біля гара жів і потягнув жінку за собою. Там пані Тетяна і побачила голу новонароджену дівчинку. Немовля Род облизав, а жінка сховала під куртку і викликала поліцію. На місце одразу ж прибули правоохоронці, а за ними швидка допомога. Зараз дитина перебуває в реанімації. Дівчинка була піддана сильному переохо лодженню, температура її тіла була всього лише 31,5 градуса за Цельсієм.

Запорізьку область відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Республі ки Болгарія в Україні Красімір Мінчев. Цей візит відбувся за ініціативи голови Запорізької облас ної спілки болгарсь кої культури Василя Міткова на честь акції відкриття року болгарської культури в Запорізькій області, присвяченої 155річчю переселення болгар до Таврії. Під час святкового концерту, який відбувся у ПК ЗНУ, посол ознайомився із тим, як запорізькі болгари бережуть мову та культуру своєї Батьківщини. У концерті взяли участь болгарські фольклорні колективи з сіл Приморського, Бердянського, Приазовського районів, міст Мелітополя та Запоріжжя. Як зауважив Красімір Мінчев, Запорізька область стала домом для другої за кількістю громади етнічних болгар в Україні. Зважаючи на це, уряд Республіки Болгарія вбачає великі перспективи для розвитку відносин саме із Запорізьким регіоном. Найближчим часом очікується призначення Почесного консула Республіки Болгарія в Запоріжжі, що сприятиме відкриттю нових можливостей для співпраці нашої області з Болгарією. Запорізькій автоклуб "Autobann Zaporozh'e" спільно з фондом "За Правду!" влаштували святковий автопробіг містом на честь весняного жіночого свята. Колона із десятка автомобілів, прикраше них повітряними кульками і прапорами, стартувала від пл. Запорізької і проїхала ся по пр. Соборному до залізничного вокзалу "Запоріжжя1". Потім автомобі лісти повернулися на бул. Шевченка. Там активісти вітали запоріжанок, вручаючи кожній тюльпани і повітряні кульки. Підопічні притулку для безхатченків у монастирі братівальбертинців Римокатолицької церкви у Запоріжжі привітали всіх жінок із весною і Міжнародним жіночим днем. Дорогі наші жінки, наші мами, сестри, дочки, бездомні і са мотні жінки, сестримонахині, волонтери! Будьте красиві як ці квіти і добрі як хліб братів альбертинців! Здоров'я вам і вашим дітям, сім'ям! Так буде доброта Господа потіхою вашою! Многая літа! Бажаємо всіх благ! записали своє привітання на відео та виклали у мережу колись бездомні круглі сироти, які прожили у теплотрасі в центрі Запоріжжя кілька років, а нині воїн АТО Андрій Петров, пекар Михайло Петров і брат Вєслав. Брат Вєслав настоятель монастиря ордена Альберта Хмельовсь кого ХарківськоЗапорізької дієцезії РКЦ, куратор притулку для безхатченків і їдальні для бідних "Добрий хліб" у Запоріжжі.


справи небайдужих ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

НАДИХАЮТЬ За значний особистий внесок у соціально економічний, науковотехнічний, культур ноосвітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов'язку та багаторічну сумлінну працю звання "Заслужений працівник культури України" присвоєно художньому керівникові ансам блю народної пісні і танцю "Оксамит" Ла рисі Миколаївні Купчинській. Указ про від значення державними нагородами України з наго ди Міжнародного жіночого дня опублікований на офіційному порталі глави держави. Свій ювілей зустрів Володимир Польський керівник Новомиколаївської школиінтернату "Паросток" Запорізької обласної ради. Володимира Анатолійовича знаного педагога і керівника щиро, талановито і креативно привітали всі 99 членів керованого ним педагогічного колективу, керівники департаментів ОДА Тетяна Озерова і Ігор Мещан, депутат Запорізької міської ради та колега директорка "Козацького ліцею" ЗОР Оксана Губіна і депутат Запорізької обласної ради Тетяна Ковиліна. Лунали пісні, вірші, посвяти, авторські привітання керівнику, який присвятив понад 30 років свого педагогічного життя цьому улюбленому навчальному закладу для дітей із вадами мовлення.

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ Бердянська влада розробляє прог раму розвитку та впровадження української мови у місті, оскіль ки, на думку чиновників, якщо бердянці або гості міста потребу ють спілкування чи інформації ук раїнською, їм мають надати таку можливість. Проект розрахований на чотири роки та спрямований на поступо ве впровадження державної мови у всі сфери життя бердянців. Найближчим часом його винесуть на широке обговорення. Громаді пропонують низку заходів, спрямованих на популяризацію та впровадження української мо ви, починаючи з мови викладання у закладах освіти до мови реклами у міському транспорті, зовнішньої реклами тощо. Завдання сформувати в Бердянську цілісний національний інформаційнокультурний простір.

ЗАХОПЛЮЮТЬ У день народження великого Тараса Шевченка у Мелітополі, у дитячій школі мистецтв, уперше стартував відкритий міський дитячоюнацький мистецький проект "Віночок Кобзарю" за участю всіх бажаючих юних митців у віці від 4 до 18 років. Заявки на участь у проекті подали 450 дітлахів: вихованці Дитячої школи мистецтв, Дитячої музичної школи №1, клубу за місцем проживання "Молодіжний" Центру дитячої та юнацької творчості, учні Мелітопольського училища культури, вихованці дитсадків №40 "Калинонька", №9 "Лелеченя", артисти народного театру пісні "Блюз" ПК залізничників, дитячоюнацького хору імені священномученика Сергія, архієпископа Мелітопольського та солісти недільної школи "Аз, Буки, Веді" СвятоТроїцького храму. Їх виступи оцінює компетентне журі, яке очолює доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедрою теорії та методики музосвіти і хореографії Навчальнонаукового інституту соціальнопедагогічної та художньої освіти МДПУ ім. Б. Хмельницького Наталія Сегеда. За словами організаторів, за результатами конкурсу всі учасники отримали дипломи, а кращі солодкі призи. Але найголовніше, вони розкрили свої здібності і таланти. Другий рік поспіль мешканці геріатричного пансіонату Бердянська допомагають фронту. Вони плетуть для АТО маскувальні сітки та "кікімори". З матеріалами допомагають бердянські волонтери з організацій "На ші Атланти" і "Захист". Вони ж передають вироби в АТО. Саме волонтери і привезли стареньким назву для створеного у геріатричному пансіонаті патріотичного руху. Розповіли хлоп цям на передовій, що маскувальну сітку сплели для них бер дянські старі. Хлопці пожартували: "Так у вас там бравий сек тор!". Назва "Бравий сектор" прийшлася мешканцям пансіонату до душі, відтак вони називають себе "Бравим секто ром". Поки ж основна продукція мешканців пансіонату маскувальні сітки і шкарпетки. За понад рік тутешні мешкан ці сплели 20 великих сіток для бліндажів та майже 50 пар шкарпеток з подвійною п'яткою, бо так міцніше. У Запоріжжі на вшанування Великого Кобзаря провели урочисту церемонію покладання квітів до погруддя Тараса Шевченка на площі біля Шевченківської районної адміністрації. Тут зібралося щонайменше кілька сотень людей. У заході взяли участь також голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, нардеп Ігор Артюшенко, Запорізький міський голова Володи мир Буряк, депутати місцевого самоврядування, чиновники. Отримавши сигнал, що на березі Дніпра зафіксовано поранену косулю, патрульні прибули на місце. За нещасною полювала зграя бродячих собак. Правоохоронці знайшли тваринку. Дитинча косулі ховалося в очеретах, стікаючи кров'ю. Малюк терміново потребував ветеринарної допомоги. Патрульні не розгубилися і, перев'язавши йому рани, відвезли представникам служби захисту тварин. Зооволонтер Олеся Кулик взялася полікувати косулю. Ветеринар вже зашила їй рани. Тварина перебуває у шоковому стані, але зоозахисниця сподівається, що косулю вдасться врятувати.

У серпні нашу oбласть відвідають вoлонтери акції "Будуємо Україну разом". Мета акції рeмонт будинків, що були зруй новані внаслідок бoйових дій, або відновлення і рeконструкція житлових будинків, мешканці яких не можуть зробити це влас ними силами. Рівно рік тому, в серпні 2016 року, тридцять вoлонтерів проекту вже побували в Енeргодарі, де відремонтували для мoлоді FreeДом та Антикафе. При цьому підтримати проект і стати волонтером може будьякий соціально активний житель України. Як повідомляє адміністратор проекту Віра Пасішнюк, з 13 по 27 серпня волонтери відремонтують три будинки в Бердянську. Крім цього, в рамках проекту в місті планують створити великий мурал і малюнки на стінах місцевих будинків. Проект створено за підтримки USAID, NED, WNISEF і Міністерства молоді і спорту. На базі дитсадка №46 "Віночок", що на Новому Меліто полі, відкриють ін клюзивну групу, де разом зі звичай ними дітьми змо жуть виховуватися діти з особливими потребами. Інклю зивну освіту в Меліто полі почали впроваджувати ще торік. Так, 1 вересня 2016 р. інклюзив ний клас відкрили в ЗОШ №4, а в дитсадку № 40 інклюзивну групу. Проект був пілотним. Тоді в управлінні освіти говорили, що в разі успіху на базі навчальних закладів будуть відкриватися нові інклюзивні класи. Нове КП "Інститут розвитку міста Запоріжжя", яке планують створити в обласному центрі, опікуватиметься розробкою галузевих стратегій та вирішенням питань, що стосу ються підвищення якості плану вання і прогнозування розвитку міста. Для вирішення актуальних проблем міста нове КП стане учасни ком загальнонаціональних і міжнарод них грантових програм, тим самим налагодить зв'язки з місцевими громадськими, всеукраїнськими та міжнародними організаціями для вирішення актуальних проблем міста. Передбачається створення команди ІРГ з висококваліфікованих фахівців (спеціалістів з плануван ня та проведення соціологічних і психологічних досліджень, проектного менеджменту, тренінгів, комунікації), об'єднаних прагненням сприяти розвитку міста в інтересах суспільства, йдеться в пояснювальній за писці до проекту. Остаточне рішення буде прийнято на найближчій сесії.

ДОБІРКУ ПІДГОТУВАЛА ОЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА (ФОТО ВЛАСНІ ТА З ВІДКРИТИХ ІНТЕРНЕТДЖЕРЕЛ)


10

нам пишуть... ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

…А пацюки не забаряться! У

ГАЗЕТІ "Запорізька правда" від 2 березня цього року ми прочитали повідомлення, що "меш! канка Запоріжжя Олена Архіпова зареєструвала на сайті мерії петицію з ви! могою визнати котів час! тиною екосистеми міста і заборонити їх знищення". Ми повністю підтримуємо цю розумну жінку. Якщо не поми ляємося, після Києва та Хар кова, Запоріжжя третє місто в Україні, жителі якого висту пили з такою ініціативою. Років п'ятнадцять, не менше, ми підгодовуємо бездомних котиків. Точніше, донедавна дім у них був: вони жили у під

валах нашого будинку. За цей час на наших очах змінилося кілька поколінь котів. Але справа не лише в любові до тварин. Правильно підкрес лює пані Олена: коти борють ся з пацюками! Саме для цього щоб вони допомагали у боротьбі з мишами й пацю ками десять тисяч років тому людина їх і приручила. Ось як довго котики співіснують із людьми! Коли коти оселились у наших підвалах, пацюки зникли. І все було добре, поки не з'явився у 4й квартирі мешканець, кот рий цієї зими самовільно позакривав вікна у підвалах будинку і вигнав усіх котів, котрі там мешкали, на мороз.

Виявляється, кожен у нас мо же робити, що йому заманеть ся, ні з ким не рахуючись: ні з міською владою, ні з кому нальним підприємством "На ше місто", ні з думкою своїх сусідів. В інших будинках, що поруч із нашим, теж позакри вали вікна у підвалах там свої ревнителі порядку. Котики, яких ми весь цей час годува ли, невідомо куди щезли. Ми ледь добилися від сусіда, аби дав нам перевірити підвали: чи не залишилися там тварин ки, чи не гинуть вони в зачине ному приміщенні? Гадаємо, у місті слід заборо нити будьяку "самодіяль ність". Чому хтось один може закрити всі вікна у підвалах

будинку, де ми живемо? У нас є ціла армія чиновників, котрі за посадовими обов'язками мають слідкувати за порядком у місті, але не вони і навіть не домовий комітет все вирішує якийсь одинєдиний розум ник. Він мешкає на першому поверсі нехай тепер до нього прийдуть пацюки! Повністю підтримуємо пе тицію Олени Архіпової і проси мо додати до неї два наших голоси. ТАМАРА ТА ВІТАЛІЙ ШЕВЧЕНКИ, МЕШКАНЦІ БУДИНКУ №15 ПО ВУЛИЦІ ПРОФЕСОРА ТОЛОКА м.ЗАПОРІЖЖЯ

Велике спасибі Благодійному фонду "Сантіс" у місті Запоріж жя (керівник Олег Філатов) і всім його співробітникам Ната лі, Оксані, Олені, Ірині, Вікторії за надання допомоги пересе ленцям у Мелітополі. Щиро дякуємо Запорізькому міському центру допомоги (керівник Тетяна Сулима), кот рий надає допомогу пересе

ленцям продуктами, одягом, взуттям, побутовою хімією. Усі ці організації і люди нама гаються нам допомогти подо лати всі труднощі, зробити на ше життя кращим. Бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, добробуту й миру над головою. ІЗ ПОВАГОЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: КЛЕВАКИНА Т. А., ОКСЕНЕНКО А. Б., ЗОТОВА В. Б., ДАНИЛЬЧЕНКО С. С., ГОРДЕНКО Н.Р. ТА ІНШІ

z ВІД НАШОГО ГОЛОВНОГО КОРЕСПОНДЕНТА

Дякуємо благодійникам!

М

И, ПЕРЕСЕЛЕНЦІ з місць бойових дій, котрі волею долі опинились у Мелітополі з різних ку! точків Донецької й Луган! ської областей, і зараз пе! ребувають у цьому місті, висловлюємо подяку керів! никові Благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" Укра!

їнської греко!католицької церкви Дмитрові й усім його співробітникам: Оле! гові, Валентину, Оксані, Ірині, Івану, Юлії за розум! ну організацію й надання допомоги нам ! переселен! цям. "Карітас" постійно на! дає нам продовольчу та матеріальну допомогу.

z ЗВИЧАЇ Й ТРАДИЦІЇ

З УКРАЇНСЬКИМ НОВИМ РОКОМ, ДРУЗІ! СТЕПАН СІЧОВИЙ, ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВ (ФОТО)

НКОЛИ наші люди нама! Ісвято гаються вихопити якесь інших народів і від! значати його в Україні. За прикладом далеко ходити не треба ! китайський (схід! ний) Новий рік. Він, ствер! джують, наступив у люто! му, зветься по!їхньому ро! ком Червоного півня. І до цього празника додають традиції, звичаї, вірування та й навіть забобони: те можна вдягати, а те ! в жод! ному разі; те можна їсти, а оте ! не дай, Боже! Але ж казав нам усім Батько нації: І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь! А як тільки глянемо в історію, то й дізнаємося, що в ці дні насту пає наш, праукраїнський Новий рік! Хто "не в курсі" не дивуйте ся. Наші далекі предкихліборо би до прийняття християнства відзначали цей празник не в січ

ні, а в березні. Причому, весня не рівнодення вони вважали по чатком весни, тобто, наступало в цей час перше березня. Чому саме ця дата була Новим ро ком? Бо природа після зимового сну сприяла, щоб розпочинали ся весняні польові роботи, зок рема, сівба ранніх зернових. Свідченням цього є наші давні щедрівки та посівалки. Згадаймо хоча б знаменитий у всьому світі

"Щедрик", хорову обробку мело дії якого зробив український ком позитор Микола Леонтович: Щедрик, щедрик, щедрівочка! Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати. Звичайно, ластівка з вирію прилітає не обов'язково на са ме рівнодення, але щедрівка вказує на те, що це станеться осьось, незабаром (якщо вес

на рання, то прилетить ця птаха дуже скоро). Але ж не в січні... Що означає посівання (засі вання зерном)? А те, що в полі розпочинається сівба ярих культур. Знову ж таки, не в січні цей агрозахід проводиться! Са ме такі хліборобські традиції й лягли в основу нашого прадав нього Нового року свята весни й хліборобства. Загляньмо в календар, де поз начена тривалість дня. Сьогодні, 16 березня, сонце зійшло о шос тій годині 48 хвилин, а зай де о 18й 46 хвилин. Тривалість дня дорівнює 11 годин 57 хвилин. А вже завтра, в п'ятницю, 17 бе резня, день триватиме 12 годин 01 хвилину. Тобто, день і ніч мають приблизно рівне число го дин і хвилин. Далі дні ставатимуть ще більшими, а ночі меншими. І так аж до Купала літнього сон цестояння (2021 червня). Отже, друзі, настає наш, пра батьківський Новий рік. Хай він принесе мир в Україну й добро бут у кожну родину! З Новим роком вас!


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

телепрограма: 15 ефірних + 9 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Ваше терпіння буде на межі ви можете зриватися на близьких, мати суперечки з колегами. Щоб легше пе режити цей важкий період, беріть на себе менше обов'язків і більше відпочивайте. Подбайте про здоров'я можуть проявитися старі болячки. Головне не запускати цей процес! ТЕЛЕЦЬ. Працювати вам точно не за хочеться. А доведеться! Керівництво висуне до вас нові вимоги, вдома також не доведеться забувати про обов'язки. Нехай стимулом до дії для вас стане той факт, що до кінця тижня ви отримаєте винагороду за свої труди. БЛИЗНЮКИ. Вас чекає цікавий і наси чений яскравими подіями тиждень. Будьте готові до спілкування і нових зна йомств. Щоб не втомитися від розваг, один два вечори залиште лише для себе. Прове діть їх із книжкою в руках або перед телеві зором. Будьте акуратніші з побутовою техні кою вона може зламатися! РАК. Кілька разів доля випробовува тиме вас на міцність. Період очіку ється непростий! Більш того, допомоги ви навряд чи дочекаєтеся. Хай вас зігріває дум ка про те, що ви впораєтесь із усіма трудно щами. Тиждень сприятливий для приведен ня в порядок речей і позбавлення оселі від мотлоху. ЛЕВ. Уся ваша увага має бути спрямо вана на вашу половину. У багатьох Левів цього тижня любовні стосунки перебу ватимуть на межі розриву. Будьякою ціною спробуйте їх врятувати це того варте! Від повідні дні для рішучих дій 20 або 26 берез ня. ДІВА. Хороша новина напружені дні закінчаться, і ви, нарешті, зможете насолодитися відпочинком. Краще взяти відпустку або кілька відгулів. Єдине, що мо же вас потурбувати, здоров'я або поведін ка дітей. Будьте напоготові, щоб не пропус тити тривожні дзвіночки.

F G

H

I J

z МІСЯЧНИЙ

K

ТЕРЕЗИ. У турботах і клопотах проле тить для вас найближчий тиждень. Зате ви встигнете завершити справи, що тривалий час чекали своєї години. На роботі зможете розраховувати на прихильність ке рівництва й грошову винагороду. Удома будьте готові до дискусії з домочадцями з приводу побутових питань. СКОРПІОН. Хороший період для пла нування на далеке майбутнє. Голов не, постарайтеся зараз уникати якихось іс тотних витрат. Вони будуть легковажними й не принесуть користі. Краще почніть відкла дати гроші на велику покупку. Скоро вам ви паде шанс придбати те, про що ви давно мрієте. СТРІЛЕЦЬ. Розбіжності можуть виник нути з колегами по роботі. Особливо напруженим буде 20 березня. Будьте готові відстоювати свою точку зору. Головне бути ввічливими й спокійними. А ось домочадцям доведеться поступитися. Постарайтеся менше конфліктувати з ними: вам знадо биться їхня підтримка. КОЗЕРІГ. У цей період багато чого буде дратувати вас. Вам захочеться керувати підлеглими й тими, хто поруч із ва ми, але зірки категорично не рекомендують робити це зараз. Навпаки, станьте тихіше води, нижче трави. Займіться своєю фізич ною формою, щоб похвалитися підтягнутою фігурою. ВОДОЛІЙ. Зверніть увагу на знаки, що подаватиме вам найближчим ча сом доля. Зокрема, вона може вказати вам на можливого обранця, з яким ви побудуєте щасливу сім'ю. Для тих, хто в шлюбі, підійде інша порада: менше звертайте уваги на дрібниці, щоб не затіяти великих сварок. РИБИ. Успіх супроводжуватиме вас у будьяких справах, за які ви візьме тесь у першій половині тижня. Особливо вдалим буде 25 березня. Цього дня можете здійснювати угоди, підписувати їх, вести пе реговори. За що не візьметесь усе вийде!

L

M

N

O P

КАЛЕНДАР ІЗ 17 ПО 23 БЕРЕЗНЯ

17.03. 19та (весь день) місячна доба. Спа даючий місяць (третя чверть) у Скорпіоні. День листа. Не можна використовувати цього дня хі мічні добрива. Посійте цибулюпорей на розсаду, також будьяку зелень, редьку, редис, моркву, топінамбур. Посадіть і пересадіть цибулинні й бульбові квіти, займіться грибами. 18.03. 19та (до 01.01), 20та місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Скорпіоні. День плоду. Сприятливий час для садіння цибулі, редиски, часнику, цикорію, кардамону. Посадіть дерева абрикоса, вишні, сливи, яблуні. Зробіть культивацію й оранку ґрунту, підгорніть рослини. 19.03. 20та (до 02.03), 21ша місячна до ба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Стрільці. День плоду. Посадіть цибулю, редиску, часник, цикорій, кардамон, а також дерева абрикоса, вишні, сливи, яблуні. Зробіть культивацію й оран ку ґрунту, підгорніть рослини. 20.03. 21ша (до 03.01), 22га місячна до ба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Стрільці (до 18.32) день плоду. Сприятливий час для са діння цибулі, редиски, часнику, цикорію, карда мону. Займіться садінням дерев абрикоса, вишні, сливи, яблуні. Зробіть культивацію й оранку ґрун ту, підгорніть рослини.

Із 18.32 Місяць у Козерозі. День кореня спри ятливий час для садіння коренеплодів на тривале зберігання (картоплі, ріпи, брукви, буряку, цибу ліріпки, топінамбура). Посадіть цибулинні квіти й плодові дерева (абрикос, вишню, сливу, айву, грушу, яблуню). Займіться обрізанням молодих пагонів і непотрібних гілок. 21.03. 22га (до 03.54), 23тя місячна доба. Спадаючий місяць (третя чверть) у Козерозі. День кореня. Посадіть коренеплоди на тривале зберігання (картоплі, ріпи, брукви, буряку, цибу ліріпки, топінамбура), цибулинні квіти й плодові дерева (абрикос, вишню, сливу, айву, грушу, яб луню). Займіться обрізанням молодих пагонів і непотрібних гілок. 22.03. 23тя (до 04.41), 24та місячна доба. Спадаючий місяць (остання чверть) у Козерозі. День кореня. Сприятливий час для садіння коре неплодів на тривале зберігання: картоплі, ріпи, брукви, буряку, цибуліріпки, топінамбура. Поса діть цибулинні квіти й плодові дерева: абрикос, вишню, сливу, айву, грушу, яблуню. Займіться обрізанням молодих пагонів і непотрібних гілок. 23.03. 24та (до 05.21), 25та місячна доба. Спадаючий місяць (остання чверть) у Козерозі. Без плідний день! Краще нічого не сіяти й не садити.

ПОГОДА Четвер 17 березня

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

П’ятниця 18 березня

Субота 19 березня

Неділя 20 березня

Понеділок 21 березня

Вівторок 22 березня

Середа 23 березня

Четвер 24 березня

П’ятниця 25 березня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Індекс 21707 21708 (пільговий)

Вартість видання з доставкою: 1 міс. 3 міс. 6 міс. 29,76 89,28 178,56 25,43 76,29 152,58

на рік 357,12 305,16

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
12 20 березня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 11.50, 16.45, 23.30, 0.15 Погода 6.25, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. Масстарт 12,5км (жінки) 9.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. Масстарт 15км (чоловіки) 11.00 Д/ф “Приватний лист світові” 12.00 Орегонський путівник 12.30 Суспільний університет 13.15 Борхес 13.55 Д/ф “Секрети Вільнюса” 15.20 Фолькmusic 16.30 Твій дім2 16.50 Д/с “Національні парки Америки” 17.50, 4.20 Вікно в Америку 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Перша шпальта 19.55 Вересень 20.20, 4.40 Про головне

z КОНКУРС

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ 21.30, 5.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 22.50 З перших вуст 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Д/ф “Воскові крила Ікара” 2.40 Чоловічий клуб. Спорт 3.45 Чоловічий клуб

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.10 ТСН: “Телеві зійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Міняю жінку 6” 12.50, 13.50 “Мольфар” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Життя після життя” 22.00 “Гроші” 23.15, 1.25 Х/ф “Центуріон” 4.25 “Ескімоска 2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 13.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 Х/ф “Бідна Liz” 11.10, 12.25 Х/ф “Навмисно не придумаєш” 15.20 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.30 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 1.35, 5.10 “Подробиці” 21.00 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 0.00 Т/с “Територія краси” 2.20 Х/ф “Дитина на листопад” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!”

ПРОГРАМА XXV фестивалю"конкурсу на вищу театральну нагороду Придніпров'я "Січеславна"2017" м. Запоріжжя 18.03.2017 " 20.03.2017 18.03.2017 (субота) 11.00 Обласний театр ляльок "Гензель і Гретель" (за братами Грімм) фан тастична містерія, режисер М.Власова 12.00 Муніципальний театр танцю "Герда та Кай" вистава для дітей, режисер А.Романов 13.30 Академічний обласний театр юного глядача "Апельсинова принцеса" музична казка за мотивами п'єси К.Гоцці, режисерпос тановник О.Фортус 17.00 Муніципальний театр " лабораторія "Vіe" "Межа" виставареквієм на дві дії за мотива ми п'єс Д.Смирнова "DEADтвора", Н.Ворожбит "Саша, винеси сміття", режисер Т.Лещова 19.03.2017 (неділя) 11.00 Обласний театр ляльок "Маленький принц" філософська драма, ре жисер О.Лубенець 12.15 Запорізький академічний обласний український музично"драматичний театр ім. В.Г. Магара "Пеппі Довгапанчоха" за мотива А. Ліндгрен, інсценізація Т.Лещової, режисерпостановник Т.Лещова. 15.00 Академічний обласний театр юного глядача У. Гібсон "Двоє на гойдалках" крихка рівно вага на одну дію. Режисер Г.Фортус. 18.00 Запорізький академічний обласний український музично"драматичний театр ім. В.Г. Магара І.НечуйЛевицький "Кайдашева сімя" трагі комедія на дві дії. Реж.Т.Лещова. 20.03.2017 (понеділок) 11.00 Муніципальний театр танцю "Лабіринт Мінотавра", режисер А. Романов 14.00 Муніципальний театр " лабораторія "Vіe" А.Ліндгрен "Малюк і Карлсон" гра уяви на од ну дію. Режисер А.Романов, 16.00 Запорізький національний універси" тет "Вертеп" студентська робота 17.10 Запорізький національний універси" тет "Великий Гєтсбі" студентська робота.

9.00, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 9.15 “ПРОФІЛАКТИКА” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Хітпарад” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКСафіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “AVTO INCOGNITO” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музична хвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 22.10 Т/с “Травма” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 4.50 “Мандруємо разом” 0.05, 9.30 “Легенди Запоріжжя” 0.25, 13.50 “Від мелодії до мелодії” 0.30 “Європейський вимір” 0.45 “Я й це” 1.10, 9.55 “В майстерні митця” 1.35, 10.25 “Києвотека” 2.00 “100 шедеврів” 2.55, 15.15 Т/с “Таксі” 3.35 “Час змін” 4.00, 23.45 “Звичайні герої” 4.10 “Полігон” 4.25 “Літпросвіт” 4.55 “Енергоманія” 5.20 “Удосвіта” 5.45 “Як це було” 6.15 “Ми українські” 6.40 “Шовкова косиця” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.05 “Час, події, країна” 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.10 “Кіносеанс +” 10.40 “Мандри Кота Фініка” 11.00, 13.10, 14.35 “Просто неба” 11.15 Д/ф “Історія одного переселення. Чехи і Україна” 11.45 Д/ф “Батьківщина в серці” 12.10 Д/ф “Бути сама собі ціллю. Ольга Кобилянська” 12.35 Д/ф “Гелон таємниче місто” 13.25 “Діловий ритм” 14.15 “Хочу бути” 14.50 “Віконечко” 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.30 Служба “101” 16.45 “Рефрен” 17.00 “Книгочей” 17.50 Д/ф “Сімдесятники. Юрій Іллєнко” 18.20 Д/ф “Сімдесятники. Володимир Денисенко” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Диван” 20.20 “Дім. Сад. Город” 20.30 “Посміхнись” 20.35 “Запорізький вектор” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Зауваження до влади” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Стоп корупції” 23.30 “Герої серед нас” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.00 “Повідомляємо” 5.15 “Щоденник шопоголіка” 5.20, 9.00 “Казка Домовуші” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Податковий вісник” 9.40 “Дзвони Православ’я” 10.00 “Домобуд” 10.30 “Іду на Ти” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Таємний код зламано” 16.45 “Ексклюзив” 17.15 “Планшет” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.20 Т/c “Сашка” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Убивчий обман” 1.20 Нічний канал

ICTV 5.00, 4.50 Дивитись усім! 5.50, 19.20 Надзвичайні новини

6.40 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.05 Секретний фронт. Дайджест 12.45, 15.45 Факти. День 13.10 Х/ф “Останній кіногерой” 16.10 Х/ф “Форсаж6” 18.45, 21.00 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.20 Т/с “Майор і магія” 22.20 Свобода слова 0.25 Х/ф “Мерзенна вісімка” 3.15 Стоп10 4.30 Факти

СТБ 6.50, 16.00 “Все буде добре!” 8.50 “Все буде смачно!” 10.45, 18.30 “За живе!” 12.05 Х/ф “Аварія дочка мента” 14.00 “Битва екстрасенсів 16” 18.00, 22.00 “ВiкнаНовини” 19.55, 22.35, 1.30 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.35 “Давай поговоримо про секс 3”

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 20.00, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

НОВИЙ КАНАЛ

112 УКРАЇНА

3.00 Зона ночі 5.05, 18.00 Абзац 6.03, 7.19 Kids Time 6.05 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.40 М/с “Історії Тома і Джеррі” 7.20 Т/с “Бібліотекарі 3” 11.50 Х/ф “Дуже погані матусі” 13.50 Х/ф “Ми Міллери” 16.00, 19.00 Ревізор Спешл 21.00 Таємний агент 22.00 Таємний агент. Постшоу 0.00 Х/ф “Принцеса і злидар” 2.00 Х/ф “Яма”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

УКРАЇНА 6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.40 Сьогодні 9.15, 3.30 Зірковий шлях 10.50, 5.20 Реальна містика 11.50 Х/ф “Сріблястий дзвін струмка” 13.45, 15.30 Т/с “Берег надії” 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45, 2.30 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Анжеліка” 23.30 Х/ф “Контрабанда”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 11.30 Хроніка подій 7.45 Тижденьcпорт 8.00, 18.30 Ваше здоров’я 8.30, 9.50, 11.45, 16.50 Погода 8.40 Самобутні культури 9.15 Соціальний патруль 10.00, 17.00 Баскетбол. Суперліга ПаріМатч. БК “ЗапоріжжяZOG” – БК “Політехнік” (Харків) 11.50 Морські парки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Нечисть 15.20 I світова: апокаліпсис 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 19.00 Перші 19.30, 23.20 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.20 Навколо світу 20.30, 0.10 Спортогляд 20.40, 22.40, 0.20 Погода Спорт 21.40 Вижити всупереч 22.40 Новини ТВ5 23.50 Дорожній щоденник 0.30 В пошуках істини 4.40 Юрій Нікулін 5.20 Два Миронови

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Відеобімба” 9.40 Т/с “Загублений світ” 13.10 Х/ф “Ураган 500 миль на годину” 14.55 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.45 Х/ф “Суперциклон” 18.30 “Спецкор” 19.00 “ДжеДАІ” 19.20, 20.15 Т/с “Команда” 21.15 Х/ф “Зубастий торнадо 2” 23.05 Х/ф “Відкрите море: Нові жертви” 0.45 Х/ф “Планета жаху” 2.25 Х/ф “Лісова пісня”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 07.00 07.15 07.30 07.45 07.59 08.00 09.30 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 15.00 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Феєрія мандрів Середовище Z Здоров’Я Діло TVMALL Погода Кіноархів Актуальне інтерв’ю Погода Глобал 3000 Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи ЧасТайм Паралелі, події, люди Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини ЧасТайм Євромакс Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Актуальне інтерв’ю Новини Запитання депутату Погода Квест TVMALL Наша позиція Здоров’Я Сили природи Акценти Нічній ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.30, 23.20 “Сміхопанорама” 10.35 Х/ф “Хід конем” 12.00 Х/ф “Сім няньок” 13.25, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 15.15 Х/ф “В останню чергу” 16.55 Х/ф “Шукайте жінку” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 0.20 Х/ф “Посмішка Бога, або Суто одеська історія” 2.35 Х/ф “Повторення пройденого” 4.05 Кіноляпи 4.40 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP”

7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 10.00 “Три сестри” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 Х/ф “Весільний переполох” 0.00 Т/с “Сонна Лощина” 1.35 “Вечірній квартал” 3.00 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.45 Т/с “Диявол з Орлі” 6.30 “Таймкод” 7.30, 17.05, 2.00 Т/с “Ялта 45” 8.30, 22.05 Т/с “Розлучниця” 9.30 Мультфільми 10.45 Х/ф “Крапля в море” 12.00, 12.50, 23.00, 23.45 Т/с “Янгол з Орлі” 13.45, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “На шляху до серця” 15.30, 20.35, 0.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 21.00, 1.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 21.25, 1.25 Особлива думка 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 7.00, 11.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Масстарт 2.30, 6.30, 10.30, 1.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Мас старт 3.00 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Жінки. Слалом гігант 3.30, 6.00, 11.30 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Чоловіки. Слалом 4.00, 9.30, 18.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд 5.00, 8.30, 12.00, 16.00 Велоспорт. Мілан СанРемо 7.30 Зимові види спорту. Огляд подій 13.00 Керлінг. Чемпіонат світу. Жінки. Китай. Груповий етап. Канада Швейцарія 16.45, 0.20 Велоспорт. “Вуельта Каталонії” 19.30 Поло. Gold Cup 20.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 21.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Піттсбург” “Флорида” 22.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Вінніпег” “Міннесота” 23.00 Тележурнал WATTS 23.15 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 23.45 Футбол. Тележурнал “ФІФА”

РЕНТВ 4.00 “Секретні території” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 8.00 “Військова таємниця” 10.00 Д/п “Діти стародавніх богів” 11.00, 15.00, 18.00 “Інфор маційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Наказано знищити” 16.00, 2.20 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.20 “Найприголом шливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Бібліотекар 2: Повернення до копалень царя Соломона” 20.50 “Водити поросійськи” 22.25 Х/ф “Дев’ять ярдів” 1.20 “Дивна справа” 3.20 “Територія обману”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.20, 23.45, 0.05, 0.30, 0.50, 1.15, 1.35, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.45, 4.10, 4.35, 5.00, 5.25, 12.05, 12.25, 12.50, 13.15 Ігри розуму 5.50, 6.15, 18.55, 19.20 Наукові дурниці 6.40, 9.45, 13.35 Мегазаводи

7.25, 14.25 Міжнародний аеропорт Дубай 8.10, 16.40, 19.45 Друга світова війна: Пекло під водою 8.55, 21.15 Вторгнення на Землю 10.30, 15.10, 15.55, 18.10, 22.45 Розслідування авіакатастроф 11.15 Антарктика 17.25, 20.30 Космос: Простір і час 22.00 Непокірні океани

VIASAT HISTORY 7.00 “Луна війни” 7.45, 0.50 “День, коли...” 8.40, 14.30, 19.25, 2.45, 5.45 “Найбільші містифікації в історії” 9.25, 13.40 “Американські принцеси на мільйон доларів” 10.15, 6.35 “Неймовірні винаходи” 10.40, 18.05, 4.25 “Неймовірні винаходи” 11.10 “Змова” 12.00, 16.15, 21.10 “Заборонена історія” 12.50, 3.35 “Тіні середньовіччя” 15.20, 20.15, 1.50 “Мисливці за міфами” 17.05 “Таємна війна” 18.35, 4.55 “Музейні таємниці” 22.00 “Спецназ стародавнього світу” 22.55 “Нерозкриті таємниці Другої світової війни” 23.50 “Катастрофа європейського єврейства”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Принцеса на горошині”, м/ф “Сивий ведмідь”, “Украдений місяць” 4.00, 10.00 М/ф “Чудесний сад”, м/ф “Сестриця Оленка і братик Іванко”, “Яблучний пиріг”, “Гірський майстер” 5.00, 11.00 М/ф “Джованні, Чипполіно та Золота пір’їнка”, м/ф “Каштанка” 6.30, 12.30 М/ф “Слідопит”, “Подарунок для найслабкішого”, “Пудель” 7.00, 13.00 М/c “Три жабеняти”, м/ф “Блазень Балакірєв”, “Контакт”, “Чесне крокодильське”, “Казка про дуже високу людину”, “Блакитний метеорит” 14.00 Х/ф “Дикий собака Дінго”, м/ф “Новорічний вітер”, “Спогад” 16.00 М/ф “Прометей”, м/ф “Легенда про старий маяк”, “Перервочка №4”, “Мозаїка”, “Весела карусель” №2 17.00 Х/ф “Вся справа в братові”, м/ф “Хто поїде на виставку?” 18.30 М/ф “Як Маша посварилася з подушкою”, “Слово про хліб”, “Перший автограф” 19.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Пісенька радості”, “Я чекаю на тебе, кит”, “Слоненя турист”, “Каша з сокири”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00, 23.00 “До та після...” 6.05 Х/ф “Мама вийшла заміж” 7.30 Концерт “Співає ВІА “Синій птах” 8.00 “Були Часи” 9.00 Фільмвистава “Таблетку під язик” 10.35, 12.30, 13.50, 16.30, 20.40, 22.00, 1.45, 2.40 Музична Ностальгія 11.00 Телевистава “Малюк і Карлсон, який живе на даху” 13.00 Фільмконцерт Марилі Родович “Фотографія в липні” 14.00 Фільмвистава “Дванадцята ніч” 17.00 “The Best of “СевАлогія” 18.05 Х/ф “Журналіст” 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 21.00 “Народжені в СРСР” 22.15 “Це було недавно, це було давно...” 0.05 “Франція, пісня...” 1.05 “Кінопанорама” 3.00 “Колба часу” 4.05 “Пісня 80”


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25 Лайфхак 9.35 Т/с “Аристократи” 10.30, 16.30 Т/с “Лінія захисту” 11.15 Д/ф “Бути сама собі ціллю. Ольга Кобилянська” 11.45 Орегонський путівник 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15, 4.15 Уряд на зв’язку з громадянами 14.00 Книга.ua 14.30 Вересень 15.20 Театральні сезони 15.45 Спогади 16.10 Мистецькі історії 17.20 Хто в домі хазяїн? 17.40 М/с “Гон” 8,9с. 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/ф “Борис Мозолевський. Знак Скіфії” 19.55 Наші гроші 20.20, 4.40 Про головне 21.50 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 22.50 З перших вуст 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Д/ф “Після прем`єри : розстріл” 3.00 Д/ф “Секрети Вільнюса” 3.55 Д/ф “Формула життя Олександра Палладіна”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 1.40 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.50, 12.20 “Міняю жінку : 6” 12.50, 13.50 “Мольфар” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Життя після життя” 22.00 “На ножах” 23.35, 1.55 Х/ф “Тринадцятий воїн” 5.05 “Ескімоска : 2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 14.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25, 21.00 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.25 Ток:шоу “Стосується кожного” 20.00, 1.35, 5.10 “Подробиці” 0.00 Т/с “Територія краси” 2.25 Х/ф “Будьте моїм чоловіком” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день : сьогодні!” 9.00 Д/с “Океан Вет” 10.00, 22.10 Т/с “Травма” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт:парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС: інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС: спорт” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС:афіша” 18.30 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС: погода” 19.00 “Чарівниця”

19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.00 “Швидкість” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Українські герої” 0.15 “Звичайні герої” 0.20 “Зауваження до влади” 0.45, 11.25, 13.30 “Просто неба” 1.10 “Люди і долі” 1.40 “Полігон” 1.50 “Мандруємо разом” 2.00, 21.40 “В майстерні митця” 2.15 “Фестивалі, конкурси, концерти” 3.10, 15.15 Т/с “Таксі” 3.50 Д/ф “Українська мрія” 4.55, 13.45 “Від мелодії до мелодії” 5.20 “Легенди Запоріжжя” 5.45 “Мистецька толока” 6.35 “Кіносеанс +” 6.50 “Тест:99” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Козацька звитяга” 10.05 “Повір у себе” 10.20 “Мандри Великим лугом” 10.35 “Урок … для батьків” 11.00 “Енергоманія” 11.40 Д/ф “Блукаюча зірка Ісаака Бабеля” 12.20 Д/ф “Юрій Рибчинський. Музика слів” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 14.10 “Дитячий світ” 14.30 “До речі про речі” 14.45 “Стежками Мауглі і Багіри” 16.10 “Зупинись і здивуйся!” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.55 “Спадщина” 18.25 “Як це було” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Самопоміч. Країна” 21.35 “Посміхнись” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Уряд на зв’язку з громадянами” 23.30 “Ми : Запоріжжя! Ми : Україна” 23.45 “Піщані історії”

tv5 5.25 “Дзвони Православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.00 “Хроніка подій” 10.15 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.30 “Донбас сьогодні” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Х/ф “Зірковий час невдахи” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 16.45 “Ексклюзив” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Давайте розберемося” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Самосуд” 1.15 Нічний канал

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Більше ніж правда 11.40, 17.45 Т/с “Спецзагін “Шторм” 12.35, 13.10 Х/ф “Останній кіногерой” 12.45, 15.45 Факти. День 15.30, 16.10, 21.25 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.20 Х/ф “Людина, що біжить” 1.15 Т/с “Лас:Вегас:3” 2.40 Стоп:10 4.25 Служба розшуку дітей 4.30 Студія Вашингтон 4.35 Факти 4.55 Дивитись усім!

СТБ 7.10, 16.00 “Все буде добре!” 9.10 “Все буде смачно!”

10.10, 18.30 “За живе!” 11.25 “МастерШеф : 3” 18.00, 22.00 “Вiкна:Новини” 20.00, 22.45 “МастерШеф Діти : 2” 23.25 Т/с “Коли ми вдома” 1.00 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.55 Служба розшуку дітей 4.00 Зона ночі 5.15, 8.00 Т/с “Друзі” 5.45, 18.00 Абзац 6.40, 7.55 Kids Time 6.45 М/с “Історії Тома і Джеррі” 10.50 Т/с “Щасливі разом” 16.00, 19.00 Серця трьох 20.50 Х/ф “Сутінки” 23.10 Х/ф “Ідеальний незнайомець” 1.20 Х/ф “Принцеса і злидар”

УКРАЇНА 6.10, 4.30 Реальна містика 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.30 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 4.15 Зірковий шлях 11.30 Реальна містика. Новий сезон 13.30 Т/с “Черговий лікар 2” 15.30 Т/с “Черговий лікар” 16.10, 5.20 Т/с “Адвокат” 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток:шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/с “Анжеліка” 0.20 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 1.50 Х/ф “Контрабанда”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода:Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ:5 8.20 Про рибальство всерйоз 8.50 Лінія успіху 9.05 Таємниці світобудови 9.40, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Вижити всупереч 10.50, 17.00 Дивовижні тварини 11.50 Морські парки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Нечисть 15.20 I світова: апокаліпсис 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.15 Іду на Ти 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.45 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДжеДАІ” 9.00 Д/п “Помста природи” 11.00 “ШОУМУХОСЛОН” 11.30 “Облом.UA.” 15.00 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.50 Х/ф “Природжений гонщик” 19.20, 20.15 Т/с “Команда” 21.15 Х/ф “Заручник” 23.25 Х/ф “Тормоз” 1.00 Т/с “Секта” 1.50 Х/ф “Ярослав Мудрий”

8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 20.00, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Акценти Погода TV:MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час:Тайм Паралелі, події, люди Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час:Тайм Глобал 3000 Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Діло Жива природа Новини Запитання депутату Погода Квест TV:MALL Символи Запоріжжя Здоров’Я Сили природи Акценти Нічній ефір

4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 10.00 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти : моє життя” 2.20 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.00, 5.45, 12.00, 12.50, 23.00, 23.45 Т/с “Янгол з Орлі” 6.40, 9.30 Мультфільми 7.30 Т/с “Ялта:45” 8.30 Т/с “Розлучниця” 10.45 Х/ф “Приголомшливий Берендєєв” 13.45, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “На шляху до серця” 15.30, 20.35, 0.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 21.00, 1.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 21.25, 1.25 Особлива думка 17.00, 2.00 Т/с “Зниклі” 22.05 Т/с “Ляльки чаклуна” 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 4.30, 11.30, 18.15, 22.30 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Мас:старт 2.30, 7.00, 10.35 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Жінки. Слалом: гігант 3.00, 6.00, 23.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд 4.00, 22.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Мас:старт 5.00, 8.30, 12.00, 16.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії” 7.45, 11.00 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Чоловіки. Слалом 9.30 Фехтування. Серія Гран: прі. Лонг:Біч 13.00 Керлінг. Чемпіонат світу. Жінки. Китай. Груповий етап. Канада : Шотландія 16.45, 20.35, 0.10 Велоспорт. “Вуельта Каталонії” 18.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Торонто” : “Бостон” 20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 1.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд

РЕНТВ

5 КАНАЛ

EНTEРФІЛЬМ

6.00, 21.40, 3.00 Час:Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні

5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.20, 23.20 “Сміхопанорама” 11.30 Х/ф “Повість про перше кохання” 13.05 Х/ф “Молоді” 14.40, 21.30 Х/с “Розслі: дування Мердока” 16.30 Х/ф “Будні карного розшуку” 18.05 Х/ф “Інспектор карного розшуку” 19.40 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 0.20 Х/ф “Імпотент” 1.45 Х/ф “Повторення пройденого” 3.15 Кіноляпи21 березня

4.00, 3.20 “Територія обману” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 8.00 “Військова таємниця” 10.00 Д/п “Слідами богів” 11.00, 14.55, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Бібліотекар 2: Повернення до копалень царя Соломона” 16.00, 2.20 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.20 “Найприголом: шливіші гіпотези”

19.00 Х/ф “Бібліотекар 3: Прокляття Юдиного потиру” 20.50 “Водити по:російськи” 22.25 Х/ф “Мобілка” 1.20 “Дивна справа”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.35 Непокірні океани 0.20, 3.25, 17.45, 20.45 Космос: Простір і час 1.05, 1.50, 10.45, 15.25, 16.10, 18.25, 22.15 Розслідування авіакатастроф 2.35 Друга світова війна: Пекло під водою 4.10, 4.35, 5.50, 6.15, 19.15, 19.35 Наукові дурниці 5.00, 5.25, 12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 20.00, 20.20 Ігри розуму 6.40, 9.55, 13.50 Мегазаводи 7.30, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 8.20, 11.30, 16.55 Антарктика 9.10, 21.25 Вторгнення на Землю

VIASAT HISTORY 7.00 “День, коли...” 7.55 “Музейні таємниці” 8.40, 14.15, 19.15, 5.50 “Нерозкриті таємниці Другої світової війни” 9.35, 13.25 “Американські принцеси на мільйон доларів” 10.25, 17.55, 4.35 “Неймовірні винаходи” 10.55 “Змова” 11.45, 16.10, 21.10 “Заборонена історія” 12.35, 3.45 “Тіні середньовіччя” 15.15, 20.15, 2.00 “Мисливці за міфами” 17.00 “Таємна війна” 18.25, 5.05 “Музейні таємниці” 22.00 “Розбійники, пірати і бандити” 23.05 “Як хвороби монархів змінили історію” 0.10 “Шість королев Генріха VIII” 1.00 “День, коли...” 2.55 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Дикий собака Дінго”, м/ф “Новорічний вітер”, “Спогад”

4.00, 10.00 М/ф “Прометей”, м/ф “Легенда про старий маяк”, “Перервочка №4”, “Мозаїка”, “Весела карусель” №2. 5.00, 11.00 Х/ф “Вся справа в братові”, м/ф “Хто поїде на виставку?” 6.30, 12.30 М/ф “Як Маша посварилася з подушкою”, “Слово про хліб”, “Перший автограф” 7.00, 13.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Пісенька радості”, “Я чекаю на тебе, кит”, “Слоненя:турист”, “Каша з сокири” 14.00 Х/ф “Весняні пере: вертні”, м/ф “Пригоди Мурзилки”, “Весела карусель” №19 16.00 М/ф “Фаетон : син Сонця”, м/ф “Лев і заєць”, “Лебеді Непрядви”, “Ціль” 17.00 Х/ф “ В очікуванні дива”, м/ф “Висока гірка” 18.30 М/ф “Про Йоржа Йоржовича”, “На лісовій естраді”, “Старий будинок” 19.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Рівно о третій п’ятнадцять...”, “У страху очі великі”, “Слоненя занедужа: ло”, “Пташка Тарі”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 Телевистава “Малюк і Карлсон, який живе на даху” 6.30, 7.50, 10.30, 14.40, 16.00, 18.05, 20.40, 22.00, 4.35 Музична Ностальгія 7.00 Фільм:концерт Марилі Родович “Фотографія в липні” 8.00 Фільм:вистава “Дванадцята ніч” 11.00 “The Best of “СевАлогія” 12.05, 18.15 Х/ф “Журналіст” 14.00, 20.00 “Минулі Часи” 15.00, 21.00 “Народжені в СРСР” 16.15 “Це було недавно, це було давно...” 17.00 “Були Часи” 22.20 Д/ф “Зірки Радянського спорту” 23.00 “До та після...” 0.05 Х/ф “Мама вийшла заміж” 1.30 Концерт “Співає ВІА “Синій птах” 2.00 “Були Часи” 3.00 Фільм:вистава “Таблетку під язик”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен: ня від приватних осіб у розділи: проD дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо: шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого: лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14 22 березня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 23.30, 0.15 Погода 6.25, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25 Лайфхак 9.35 Т/с “Аристократи” 10.30 Д/ф “Борис Мозолевський. Знак Скіфії” 11.00 Засідання Кабінету Міністрів України 13.15 Наші гроші 14.00 Війна і мир 15.20 Світло 16.05 На пам’ять 16.30 Т/с “Лінія захисту” 17.20 Хочу бути 17.40 М/с “Гон” 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/ф “Дворянин Микола Лисенко” 19.55 Слідство. Інфо 20.20, 4.40 Про головне 21.30, 5.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 22.40 Мегалот 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Д/ф “Іван Драч. Крізь час і слово” 3.05 Д/с “Національні парки Америки” 3.55 Д/ф “Приватний лист світові”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 2.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Міняю жінку ; 6” 12.50, 13.50 “Мольфар” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Життя після життя” 22.00 “Одруження наосліп 3” 23.30, 2.15 Х/ф у драмі “Великі надії”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 14.15 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25, 21.00 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 15.50, 16.45 “Речдок”

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ 18.00, 19.00, 4.25 Ток; шоу “Стосується кожного” 20.00, 1.40, 5.10 “Подробиці” 0.00 Т/с “Територія краси” 2.30 Х/ф “Дідька лисого” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ; сьогодні!” 9.00 Д/с “Океан Вет” 10.00, 22.10 Т/с “Травма” 11.30 “Кіноkids” 11.35 “Хіт;парад” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “В гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС;інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС;спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС; афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС;погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Один з нас” 0.20 “Стоп корупції” 0.50 “Уряд на зв’язку з громадянами” 1.15 “Степовики” 1.25 “Повір у себе” 1.40 “Герої” 1.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.55 “Від мелодії до мелодії” 3.20 “Як це було” 3.45, 9.55 “Легенди Запоріжжя” 4.10, 15.15 Т/с “Таксі” 4.50 “Герої України. Крути. Перша незалежність” 5.45 “Ми ; Запоріжжя. Ми ; Україна!” 6.15 “Нотатки на глобусі” 6.30 “Ми ; українські” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.25 “Карта Прикарпаття” 10.40 “Кохання в житті великих українців” 11.15, 13.30, 14.50 “Просто неба” 11.25 “Арт і Шок” 11.50 “100 шедеврів” 12.10 “Дискусійна платформа” 12.40 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.45 “4+1” 14.00 “Мандрики” 14.20 “Хочу бути” 14.40 “Незвідане Закарпаття” 15.05 “Історія одного експонату” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 “Час змін” 17.00 “6 соток”

17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “У колі любові Миколи Рушковського” 18.20 Д/ф “Український пересмішник Андрій Сова” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Зроблено в Європі” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб;700” 23.00 “Діловий ритм” 23.30 “Як це” 23.55 “Посміхнись”

tv5 5.15 “Про рибальство всерйоз” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Водне життя” 9.45 “Іду на Ти” 10.30 “Давайте розберемося” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив” 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Павутиння” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Відчинене вікно” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.30, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05 Більше ніж правда 12.00, 17.45 Т/с “Спецзагін “Шторм” 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф “Людина, що біжить” 15.25, 16.10, 21.25 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.15 Х/ф “Без компромісів” 1.20 Т/с “Лас;Вегас;4” 2.40 Стоп;10 4.30 Студія Вашингтон 4.35 Факти 4.55 Дивитись усім!

СТБ 6.55, 16.00 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 9.55, 18.30 “За живе!” 11.10 “МастерШеф ; 3” 18.00, 22.00 “Вiкна; Новини” 20.00, 22.45 “МастерШеф Діти ; 2” 23.15 Т/с “Коли ми вдома” 0.50 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.15 Зона ночі 5.05, 7.55 Т/с “Друзі” 5.40, 18.00 Абзац 6.35, 7.53 Kids Time 6.40 М/с “Історії Тома і Джеррі” 10.40 Т/с “СашаТаня”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві? шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте; рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре; су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

15.45, 19.00 Від пацанки до панянки 21.10 Х/ф “Сутінки. Сага. Новолуння” 23.45 Х/ф “Спокуса” 2.00 Х/ф “Ідеальний незнайомець”

УКРАЇНА 6.10, 16.10, 5.20 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 11.30 Реальна містика. Новий сезон 13.30 Т/с “Черговий лікар 2” 15.30 Т/с “Черговий лікар” 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток;шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/с “Анжеліка” 0.20 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 4.30 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00, 0.30 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 17.50, 20.40, 22.40, 0.25 Погода;Спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ;5 8.20 Чудо люди 8.50 Давайте розберемося 9.20 Лінія успіху 9.40, 20.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Вижити всупереч 10.50, 17.00 Дивовижні тварини 11.50 Морські парки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Нечисть 15.20 I світова: апокаліпсис 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.00, 23.30 Донбас сьогодні 18.30 Історія криміналістики 19.15 Битва цивілізацій 20.00 Домовуша 0.00 Щоденник шопоголіка

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДжеДАІ” 9.00 “Секретні матеріали” 11.00 “ШОУМУХОСЛОН” 11.30 “Нове Шалене відео по;українськи” 14.55 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.45 Х/ф “Тормоз” 19.20, 20.15 Т/с “Команда” 21.15 Х/ф “На одного менше” 23.25 Х/ф “Ліфт” 1.05 Т/с “Секта” 1.55 Х/ф “Ярослав Мудрий”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час; Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 20.00, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Акценти Погода TV;MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Силы природы Час;Тайм Наша позиція Актуальне інтерв`ю Наші домашні улюбленці Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час;Тайм Євромакс Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Культура ; це модно Жива природа Новини Запитання депутату Погода Квест TV;MALL Паралелі, події, люди Здоров’Я Сили природи Акценти Нічній ефір

z “ГАРЯЧА ЛІНІЯ” 21 березня 2017 року, з 11:00 до 12:00 від; будеться пряма "гаряча" лінія директора Регі; онального центру з надання безоплатної вторин; ної правової допомоги у Запорізькій області Пав? ла Івановича Наливайка. 7.30, 17.00, 2.00 Т/с “Зниклі” 8.30, 22.05 Т/с “Ляльки чаклуна” 10.30 Х/ф “Музична зміна” 13.45, 14.40, 18.50, 19.45 Т/с “На шляху до серця” 15.30, 20.35, 0.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 21.00, 1.00 Новини RTVi 16.10, 18.10, 21.25, 1.25 Особлива думка 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 4.00 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Жінки. Слалом; гігант 2.30, 4.30 Гірські лижі. Кубок світу. Аспен. Чоловіки. Слалом 3.00, 6.00, 9.30, 11.30, 23.05 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Мас;старт 3.30, 6.30, 10.00, 23.35 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Мас;старт 5.00, 8.30, 12.00, 16.05 Велоспорт. “Вуельта Каталонії” 7.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд 10.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 11.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 13.00 Керлінг. Чемпіонат світу. Жінки. Китай. Груповий етап. Німеччина ; Данія 16.45, 20.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії” 18.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Колорадо” ; “Сент; Луїс” 19.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 22.00 Велоспорт. Світовий тур шляхами Фландрії 0.00, 1.00 Тележурнал WATTS

РЕНТВ EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.30, 23.20 “Сміхопанорама” 11.40 Х/ф “Сім няньок” 13.00 Х/ф “Біля тихої пристані” 14.20, 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 16.10 Х/ф “Повернення немає” 18.00 Х/ф “За вітриною універмагу” 19.40, 2.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 0.20 Х/ф “Звільнення на берег” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 10.00 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти ; моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 5.45, 12.00, 12.50, 23.00, 23.45 Т/с “Янгол з Орлі” 6.40, 9.25 Мультфільми

4.00, 8.00, 3.10 “Територія обману” 5.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 10.00 Д/п “Новий ковчег” 11.00, 14.55, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Бібліотекар 3: Прокляття Юдиного потиру” 16.00, 2.10 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.10 “Найприголом; шливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Дивергент” 21.30 “Всім по котику” 22.25 Х/ф “Заручниця 2” 1.10 “Дивна справа”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.00, 1.15, 2.00, 10.45, 15.25, 16.10, 18.25, 22.15 Розслідування авіакатастроф 23.45, 0.05, 2.45, 3.10, 5.00, 5.25, 8.30, 8.50, 12.20, 12.45, 13.05, 13.30, 17.00, 17.20 Ігри розуму 0.30, 3.30, 17.45, 20.40 Космос: Простір і час 4.15, 5.45, 6.10, 6.30, 19.15, 19.35 Наукові дурниці 4.35 Наукові дурниці Спорт 6.55, 10.00, 13.50 Мегазаводи 7.40, 14.40 Міжнародний аеропорт Дубай 9.15, 21.30 Вторгнення на Землю 11.30 Антарктика 20.00 Золото Юкону

VIASAT HISTORY 7.00 “День, коли...” 7.55, 14.00, 19.10, 5.50 “Рим: перша супердержава” 8.55, 13.10 “Американські принцеси на мільйон доларів” 9.45, 10.10, 17.50, 4.35 “Неймовірні винаходи” 10.40 “Змова” 11.30, 16.00, 21.10 “Заборонена історія” 12.20, 23.05, 3.45 “Тіні середньовіччя” 15.05, 20.15, 2.00 “Мисливці за міфами” 16.50 “Таємна війна” 18.20, 5.05 “Музейні таємниці” 22.00 “Останні королі; воїни Європи” 0.00 “Спецназ стародавнього світу” 0.55 “Друга світова: забута війна Китаю” 2.55 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Весняні перевертні”, м/ф “Пригоди Мурзилки”, “Весела карусель” №19 4.00, 10.00 М/ф “Фаетон ; син Сонця”, м/ф “Лев і заєць”, “Лебеді Непрядви”, “Ціль” 5.00, 11.00 Х/ф “ В очікуванні дива”, м/ф “Висока гірка” 6.30, 12.30 М/ф “Про Йоржа Йоржовича”, “На лісовій естраді”, “Старий будинок” 7.00, 13.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Рівно о третій п’ятнадцять...”, “У страха очі великі”, “Слоненя занедужало”, “Пташка Тарі” 14.00 Х/ф “Нові пригоди капітана Врунгеля”, м/ф “Дівчинка і слон”, “Івашко з палацу піонерів”, “Пряник”, “Вертуха” 16.00 М/ф “Повернення з Олімпу”, м/ф “Три мушкетери”, “Бібігон”, “Оце так тигр!” 17.00 Х/ф “Що б ти виб; рав?”, м/ф “Двобій” 18.30 М/ф “Заячий хвос; тик”, “Біла шкурка”, “Дива техніки” 19.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Футбольні зірки”, “Муха;Цокотуха”, “Про рибалку та рибку”, “Від двох до п’яти”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “The Best of “СевАлогія” 6.05, 12.15 Х/ф “Журналіст” 8.00, 14.00, 20.00 “Минулі Часи” 8.40, 10.00, 12.05, 14.40, 16.00, 18.00, 19.30, 20.40, 22.00, 0.30, 1.50, 4.30 Музична Ностальгія 9.00, 15.00, 21.00 “Народжені в СРСР” 10.15 “Це було недавно, це було давно...” 11.00 “Були Часи” 16.20 Д/ф “Зірки Радян; ського спорту” 17.00 “Заспіваймо, друзі!” 18.20 Х/ф “Комічний коха; нець, або Любовні витівки сера Джона Фальстафа” 22.20 Д/ф “Театр, далекий народу” 23.00 Телевистава “Малюк і Карлсон, який живе на даху” 1.00 Фільм;концерт Марилі Родович “Фотографія в липні” 2.00 Фільм;вистава “Дванадцята ніч”


15

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

23 березня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу 6.15, 7.15, 8.15 Спорт 6.20, 8.20 АгроЕра 6.25, 7.20, 8.25, 13.40, 18.00, 23.30, 0.15 Погода 6.30, 23.00 Золотий гусак 6.45, 7.45, 8.30 Смакота 7.25, 23.35 На слуху 8.35 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Україна на смак 9.25 Лайфхак 9.35 Т/с “Площа Берклі” 10.30, 16.30 Т/с “Лінія захисту” 11.15, 4.05 Д/ф “Дворянин Микола Лисенко” 11.45 Мистецький пульс Америки 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 13.15 Слідство. Інфо 14.05 Д/ф “Світ Максима” 15.20 Надвечір’я. Долі 16.15 Д/с “Південна Корея сьогодні” 17.20 Казки Лірника Сашка 17.40 Школа Мері Поппінс 18.05 Voxcheck 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.20 Д/ф “Клоун іде на манеж. М.Яковченко” 19.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 20.20, 4.40 Про головне 21.50 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 22.50 З перших вуст 22.55, 5.50 Вічне 23.15 Підсумки 2.10 Д/ф “Сергій Данченко і сто лицарів навколо круглого столу” 3.00 Телевистава “Назар Стодоля”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Міняю жінку>6” 12.50, 13.50 “Мольфар” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Життя після життя” 22.00 “Чотири весілля>6” 23.00 “Право на владу 2017” 0.45, 2.40 Х/ф “Одержимість”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 14.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.05, 12.25, 21.00 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.25 Ток> шоу “Стосується кожного” 20.00, 1.35, 5.10 “Подробиці” 0.00 Т/с “Територія краси” 2.25 Х/ф “Самотня жінка бажає познайомитись...” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день > сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 Д/с “Океан Вет” 10.00 “Т/с “Травма” 11.30 “Кіноkids”

11.35, 13.15, 15.00 “Хіт> парад” 11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.25 “Експонат” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС>інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС>спорт” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС> афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС>погода” 20.00 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 22.50 Т/с “Травма” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Воїни миру” 0.30, 11.30, 12.25, 13.55 “Просто неба” 0.55 “Час змін” 1.20 “Козацька звитяга” 1.35 “Літпросвіт” 2.00 “100 шедеврів” 2.30 “Кохання в житті великих українців” 2.50 “Літературний монолог” 2.55 “Повір у себе. Ти зможеш!” 3.05, 10.25 “Від мелодії до мелодії” 3.30, 15.15 Т/с “Таксі” 4.10 Д/ф “Іван Терещенко. Колекціонер справ благодійних” 4.30 “Фестивалі, конкурси, концерти” 5.35 “Мандруємо разом” 5.45 “Мій рідний край” 6.00, 12.40 “Легенди Запоріжжя” 6.25, 16.55 “Європейський вимір” 6.40 “Чотири лапи” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Наодинці з усіма” 10.15, 23.55 “Посміхнись” 10.50 “Мандри Кота Фініка” 11.05 “Ми > українські” 11.50 “Юні експерти” 12.00 “Миколаївський зоопарк” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Дитячий світ” 14.10 Д/ф “Марко Вовчок > таємнича зірка” 14.35 Д/ф “Смолоскип. Василь Макух” 16.20 “Фабрика ідей” 16.30 “Як це було” 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Слідчій історії” 18.20 Д/ф “Сміхотворець Павло Глазовий” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання” 21.00 “Вечірня казка” 21.15 “Рефрен” 21.25 “Дім. Сад. Город” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Стоп корупції” 23.30 “Так було”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Щоденник шопоголіка” 10.00 “Про риболовлю всерйоз” 10.30 “Павутиння” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 17.15, 20.20 Т/c “Сашка” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Штольня”

0.50 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.05 Більше, ніж правда 12.00, 17.50 Т/с “Спецзагін “Шторм” 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф “Без компромісів” 15.30, 16.10, 21.25 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.15 Х/ф “Відшкодування збитків” 1.20 Т/с “Лас>Вегас>4” 2.40 Стоп>10 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Дивитись усім!

СТБ 6.55, 16.00 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 9.50, 18.30 “За живе!” 11.10 “МастерШеф > 3” 18.00, 22.00 “Вiкна> Новини” 20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тіла>4” 0.00 “Один за всіх” 1.10 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.55 Служба розшуку дітей 4.00 Зона ночі 5.10, 8.00 Т/с “Друзі” 5.40, 18.00 Абзац 6.39, 7.55 Kids Time 6.40 М/с “Історії Тома і Джеррі” 10.50 Т/с “Щасливі разом” 16.00, 19.00 Хто зверху? 21.00 Х/ф “Сутінки. Сага. Затемнення” 23.10 Х/ф “Вовки” 1.00 Х/ф “Спокуса”

УКРАЇНА 6.10, 16.10, 5.20 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 11.30 Реальна містика. Новий сезон 13.30 Т/с “Черговий лікар> 2” 15.30 Т/с “Черговий лікар” 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток>шоу “Говорить Україна” 21.00, 23.30 Т/с “Анжеліка” 0.20 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 4.30 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.55, 17.50, 20.40, 22.40, 0.15 Погода>Спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ>5 8.20, 19.00 Щоденник шопоголіка 8.45 Голлівудські історії 9.15 Хочу у відпустку 9.45, 20.30, 0.00 Спортогляд 10.00, 21.40 Вижити всупереч 10.50, 17.00 Дивовижні тварини 11.50 Морські парки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Нечисть 15.20 I світова: апокаліпсис 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.00 Павутиння 18.30 У пошуках торнадо 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 23.30 Про риболовлю всерйоз 0.30 Війна всередині нас

1.55 Х/ф “Страчені світанки”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час> Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 20.00, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15 09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 20.45 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Акценти Погода TV>MALL Кіноархів Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Феєрія мандрів Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час > Тайм Символи Запоріжжя Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час > Тайм Завтра > сьогодні Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Середовище Z Жива природа Новини Запитання депутату Погода Квест TV>MALL Діло Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00 “Люстратор” 11.00 “ШОУМУХОСЛОН” 11.30 “Відеобімба” 14.20 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.10 Х/ф “На одного менше” 19.20, 20.15 Т/с “Команда” 21.15 Х/ф “Нокаут” 23.05 Х/ф “Самоволка” 1.05 Т/с “Секта”

18.20 Х/ф “Біля тихої пристані” 19.40, 2.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.20 “Весняний жарт з...” 0.20 Х/ф “Повість про перше кохання” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 10.00 “Три сестри” 11.00 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний> 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти > моє життя” 2.15 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.45, 12.00, 12.50, 23.00, 23.45 Т/с “Янгол з Орлі” 6.40, 9.25 Мультфільми 7.30, 17.05, 2.00 Т/с “Зниклі” 8.30, 22.05 Т/с “Ляльки чаклуна” 10.30 Х/ф “Соловей” 13.45, 14.40 Т/с “На шляху до серця” 15.30, 20.35, 0.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 21.00, 1.00 Новини RTVІ 16.10, 18.10, 21.25, 1.25 Особлива думка 18.50, 19.40 Т/с “Кур’єрський особливої важливості” 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 2.00, 2.30, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 9.00, 9.30 Тележурнал WATTS 10.00 Керлінг. Чемпіонат світу. Жінки. Китай. Груповий етап. Німеччина > Данія 10.50 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Вікерсунд. HS 225 11.45, 14.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225. Кваліфікація 13.00 Біатлон. Кубок світу. Осло. Жінки. Мас> старт 13.45 Біатлон. Кубок світу. Осло. Чоловіки. Мас>старт 14.15, 0.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 15.00, 23.15 Велоспорт. Світовий тур шляхами Фландрії 16.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 3>й етап 17.00, 0.05 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 4>й етап 18.30 Футбол. Товариський матч. Молодіжні збірні (до 20 років). Німеччина > Швейцарія 21.00 Футбол. Ліга чемпіонів. Жінки. 1/4 фіналу. “Вольфсбург” > “Ліон”. Перший матч 1.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Вашингтон” > “Коламбус”

РЕНТВ EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.35 “Сміхопанорама” 11.45 Х/ф “Звільнення на берег” 13.15 Х/ф “Пам’ятай ім’я своє” 15.05, 21.30 Х/с “Розслі> дування Мердока” 16.55 Х/ф “Перевесниці”

Єдина україномовна газета у Запорізькій області "Запорізька правда" запрошує до співпраці ак? тивних, відповідальних і патрі? отично налаштованих людей для розповсюдження газети. Детальніше за телефоном: (061) 787?54?21

4.00, 3.10 “Територія обману” 5.00, 8.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “Новини” 11.00, 15.00, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря”

13.00 Х/ф “Дивергент” 16.00, 2.10 “Таємниці Чапман” 17.00, 0.10 “Найприголом> шливіші гіпотези” 19.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 21.00 “Дивитися всім!” 22.25 Х/ф “Війна драконів” 1.10 “Дивна справа”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.00, 1.20, 2.05, 10.45, 15.25, 16.10, 18.25, 22.20 Розслідування авіакатастроф 23.45, 2.55, 8.30, 16.55 Золото Юкону 0.30, 3.45, 17.40 Космос: Простір і час 4.35 Наукові дурниці 5.00, 5.20, 12.20, 12.40, 13.05, 13.25 Ігри розуму 5.45, 6.10, 6.30 Наукові дурниці 6.55, 10.00, 13.50 Мегазаводи 7.40, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 9.15, 21.35 Вторгнення на Землю 11.30, 20.45 Антарктика 19.15 19.35 Наукові дурниці 20.00 Авто > SOS

VIASAT HISTORY 7.00, 1.05 “Друга світова: забута війна Китаю” 8.00, 14.05, 19.10, 0.00, 6.00 “Російська імперія: династія Романових” 9.00, 13.15 “Американські принцеси на мільйон доларів” 9.50, 10.15, 17.50, 4.35 “Неймовірні винаходи” 10.45 “Змова” 11.35, 16.05, 21.05 “Заборонена історія” 12.25, 3.45 “Тіні середньовіччя” 15.10, 20.15, 2.00 “Мисливці за міфами” 16.55 “Таємна війна” 18.20, 5.10 “Музейні таємниці” 21.50 “Останні дні Ганни Болейн” 22.50 “Листи королеви Вікторії” 2.55 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Нові пригоди капітана Врунгеля”, м/ф “Дівчинка і слон”,

“Івашко з палацу піонерів”, “Пряник”, “Вертуха” 4.00, 10.00 М/ф “Повернення з Олімпу”, м/ф “Три мушкетери”, “Бібігон”, “Оце так тигр!” 5.00, 11.00 Х/ф “Що б ти вибрав?”, м/ф “Двобій” 6.30, 12.30 М/ф “Заячий хвостик”, “Біла шкурка”, “Дива техніки” 7.00, 13.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Футбольні зірки”, “Муха>Цокотуха”, “Про рибалку та рибку”, “Від двох до п’яти” 14.00 Х/ф “Учитель співу”, м/ф “Пригоди червоних краваток”, “Пігулка”, “Зникач” 16.00 М/ф “Аргонавти”, м/ф “Великий підземний бал”, “Талант і шанувальники”, “Різдвяна фантазія” 17.00 Х/ф “Пливи, кораблику...”, м/ф “Бридке каченя” 18.30 М/ф “Танці ляльок”, “Дощ”, “Бешкетники” 19.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Пісня про дружбу”, “Лиса, Заєць і Півень”, “Дві казки”, “Синиця”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “Були Часи” 6.05, 8.40, 10.00, 12.00, 13.30, 14.40, 16.00, 20.40, 2.40, 4.00 Музична Ностальгія 6.15, 0.05 Х/ф “Журналіст” 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 “Народжені в СРСР” 10.20 Д/ф “Зірки радянського спорту” 11.00 “Заспіваймо, друзі!” 12.20 Х/ф “Комічний коханець, або Любовні витівки сера Джона Фальстафа” 16.20 Д/ф “Театр, далекий народу” 17.00 “Ялинова субмарина” 17.45 Х/ф “Король Лір” 22.00 “Пісня > 82” 23.00 “The Best of “СевАлогія” 4.15 “Це було недавно, це було давно...”


16 24 березня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00, 5.10 Новини 6.10, 7.10, 8.10 Спорт 6.15, 8.15 АгроЕра 6.20, 7.15, 8.20, 13.40, 22.45, 23.30, 0.15 Погода 6.25 Життєлюб 6.45, 7.45, 8.25 Смакота 7.20, 23.35 На слуху 8.35 Територія закону 8.40 Паспорт.Ua 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Світ на смак. Д/ф “Суші на експорт” 9.35 Т/с “Площа Берклі” 10.30, 16.30 Т/с “Лінія захисту” 11.15 Д/ф “Клоун іде на манеж. М.Яковченко” 11.45 Мистецький пульс Америки 12.15 Суспільний університет 12.40, 21.30, 5.35 Новини. Спорт 12.55 Voxcheck 13.15 Схеми 14.05 Д/ф “Винниченко без брому” 15.20 Віра. Надія. Любов 16.15 Д/с “Південна Корея сьогодні” 17.20 Казки Лірника Сашка 17.40 М/с “Гон” 18.15, 1.20 Новинний блок 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00, 1.55 Новини. Культура 19.25 Війна і мир 20.20, 4.35 Про головне 21.50 Богатирські ігри 22.40 З перших вуст 22.55, 5.50 Вічне 23.00 Золотий гусак 23.15 Підсумки 2.10 Музичне турне 3.10 Надвечір’я. Долі 4.00 Д/ф “Щедрик, щедрик...”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Міняю жінку;6” 12.50, 13.50 “Мольфар” 14.45, 15.45 “Сімейні мелодрами” 17.15 Т/с “Кохання проти долі” 20.15, 1.50 “Розсміши коміка. Діти;2” 21.45 “Вечірній квартал” 23.45 Х/ф “Закони привабливості” 3.10 “Секретні матеріали”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.20, 14.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.00, 12.25 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток;шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15 “Подробиці” 21.00 “Чорне дзеркало” 23.00 Х/ф “Рецепт її молодості” 0.50 Х/ф “Жінка для всіх” 3.05 Х/ф “Без року тиждень” 4.15 “Чекай на мене”

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ; сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Т/с “Травма” 11.30 “Кіноkids” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 1.35 “Хіт;парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС; інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС; спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС;афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.45, 23.55 “Кіноnews” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС; погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Герої серед нас” 0.15 “Звичайні герої” 0.20, 2.30, 23.55 “Посміхнись” 0.25 “Степовики” 0.40 “Європейський вимір” 0.50 “Незвідане Закарпаття” 1.15, 9.50 “Легенди Запоріжжя” 1.45 “Плекайте мову” 1.55, 16.10 “Зупинись і здивуйся!” 2.05 “Кохання в житті великих українців” 2.35, 11.25 “Від мелодії до мелодії” 3.00, 15.15 Т/с “Таксі” 3.40 Д/ф “Євген Патон. Щедрість таланту” 4.05 Д/ф “Рейх ; крах чорних селекціонерів” 4.30 “Я й це” 4.55 “Шовкова косиця” 5.10 “Літпросвіт” 5.35 “Києвотека” 6.00 “Уряд на зв’язку з громадянами” 6.25 “Стоп корупції” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 10.15 “Повір у себе” 10.30 “Рідна мова” 10.45 “Полігон” 10.55 “Файн арт” 11.45 Д/ф “Платон Костюк. Над океаном часу” 12.15 Д/ф “Августин Волошин. Метеорит незалежності” 12.40, 13.55, 13.55, 23.00 “Просто неба” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Як це було” 14.25 “Віконечко” 14.50 “Хатинка Василинка” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 Д/ф “Персона грата Іван Фундуклей” 18.20 Д/ф “Промені темного простору” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Мистецька толока” 20.50 “Будь;який каприз” 21.00 Вечірня казка” 21.15 “ВетПорада” 21.25 “Спортивний тиждень” 22.35 “Клуб;700”

23.30 “Фреш” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.15, 10.00 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.30 “Хочу у відпустку” 10.30 “Соціальний патруль” 11.00 “Майстер подорожей” 11.30 “Всесвіт” 12.15, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.35 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Поцілунок” 16.45 “Ексклюзив” 17.15 Т/c “Сашка” 19.45, 22.50 “Іду на ти” 20.30 Х/ф “Брехати, щоб бути ідеальною” 23.35 Х/ф “Затемнення” 1.45 “Хроніка подій” 2.00 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.05 Більше, ніж правда 11.55, 17.45 Т/с “Спецзагін “Шторм” 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф “Відшкодування збитків” 15.30, 16.10 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель;шоу 23.35 Х/ф “Саботаж” 1.40 Т/с “Лас;Вегас;4” 3.00 Стоп;10 4.30 Факти 4.50 Х/ф “Тільки для твоїх очей”

СТБ 8.45 Х/ф “Екіпаж” 11.15 Х/ф “Мати й мачуха” 18.00, 22.00 “Вiкна;Новини” 18.30 Т/с “Коли ми вдома” 20.00, 22.45 “Холостяк;7” 1.00 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Служба розшуку дітей 3.15 Зона ночі 4.55, 8.05 Т/с “Друзі” 5.45, 18.00 Абзац 6.43, 8.03 Kids Time 6.45 М/с “Історії Тома і Джеррі” 14.15 Серця трьох 16.10 Х/ф “Вовки” 19.00 21.00 Х/ф “Сутінки” 23.10 Х/ф “Яма” 1.10 Х/ф “Трикутник”

УКРАЇНА 6.10, 16.10 Т/с “Адвокат” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 3.00 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.30 Зірковий шлях 11.30 Реальна містика. Новий сезон 13.30 Т/с “Черговий лікар;2” 15.30 Т/с “Черговий лікар” 18.00 Т/с “Райське місце” 19.45 Ток;шоу “Говорить Україна” 21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС;2018. Хорватія ; Україна 0.10 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 3.50 Реальна містика

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода;Спорт

7.30, 22.50 Новини ТВ;5 8.20, 18.40 Біографії 9.10 Щоденник шопоголіка 9.40, 20.30, 0.10 Спортогляд 10.00, 21.40 Вижити всупереч 10.50, 17.00 Дивовижні тварини 11.50 Морські парки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Нечисть 15.20 I світова: апокаліпсис 16.10, 20.50 Скарби зі смітника 18.10 Соціальний патруль 19.15, 23.30 Тачки зі смітника 20.00 Домовуша 0.30 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.30 “Спецкор” 8.30, 19.00 “ДЖЕДАІ” 9.00 Бушидо 11.00 “ШОУМУХОСЛОН” 11.30 “Нове Шалене відео по;українськи” 14.55 Т/с “Мисливці за реліквіями” 16.45 Х/ф “Нокаут” 19.20 Х/ф “Самоволка” 21.25 Х/ф “Списаний” 23.00 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.20 Т/с “Секта” 2.10 “Роби бізнес” 2.40 “Секретні матеріали” 3.30 Х/ф “Чорна долина”

09.45 09.59 10.00 10.25 10.29 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.25 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 14.50 16.30 17.00 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.29 20.30 21.00 21.25 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.15 01.30

Здоров’Я Погода Новини Запитання депутату Погода Євромакс Наші домашні улюбленці Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Запитання депутату Ризикований бізнес Сили природи Час ; Тайм Діло Тисяча днів планети Кіноархів Ризикований бізнес Акценти Новини Час ; Тайм У фокусі Європи Ваша свобода Студія Вашингтон Погода Актуальне інтерв’ю Новини Запитання депутату Погода Квест TV;MALL Середовище Z Здоров’Я Сили природи Акценти Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час;Time 6.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 20.00, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 05.40 07.59 08.00 08.15

Акценти Погода TV;MALL Кіноархів

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 10.15 “Весняний жарт з...” 11.15 Х/ф “Перевесниці” 12.45 Х/ф “Повернення немає” 14.30 Х/ф “Салон краси” 16.10 Х/ф “За вітриною універмагу” 17.55 Х/ф “Пам’ятай ім’я своє” 19.40, 3.10 Х/с “Пуаро Агати Кристі” 21.30 Х/с “Розслідування Мердока” 23.20 Х/ф “Готель “Біля загиблого альпініста” 0.55 Х/ф “Останній раз, коли я бачив Париж” 4.50 Кіноляпи 5.10 Саундтреки 5.25 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 10.00 “Три сестри” 11.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.20, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.20, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний;2” 18.00 “Звана вечеря” 19.00 “Орел і Решка” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 1.10 “Розсміши коміка” 2.40 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.45, 12.00, 12.50, 23.00, 23.45 Т/с “Янгол з Орлі” 6.40, 9.25 Мультфільми 7.30, 17.05, 2.40 Т/с “Зниклі” 8.30, 22.05 Т/с “Ляльки чаклуна” 10.45 Х/ф “Недопесок Наполеон III”

13.45, 14.35, 18.50, 19.40 Т/с “Кур’єрський особливої важливості” 15.30, 20.35, 0.35 Російський акцент 16.00, 18.00, 21.00 Новини RTVІ 16.10, 18.10, 21.25, 2.00 Особлива думка 1.00 “Тайм;код” 3.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

EUROSPORT 3.45, 23.55 Тележурнал WATTS 4.00, 6.00, 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225. Кваліфікація 5.00, 8.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 4; й етап 7.00, 10.30 Футбол. Товариський матч. Молодіжні збірні (до 20 років). Німеччина ; Швейцарія 12.00 Футбол. Ліга чемпіонів. Жінки. 1/4 фіналу. “Вольфсбург” ; “Ліон”. Перший матч 13.30, 21.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Вашингтон” ; “Коламбус” 15.00, 20.40, 0.10 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 15.45, 23.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225 17.45, 20.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 5; й етап 18.30 Велоспорт. Світовий тур шляхами Фландрії 19.00 Велоспорт. E3 Харелбеке 1.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Піттсбург” ; “Айлендерс”

РЕНТВ 4.00 “Територія обману” 5.00, 8.00 “Документальний проект” 6.00 “Бадьорого ранку!” 7.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Новини” 11.00, 15.00, 18.00 “Інформаційна програма 112” 12.00 “Звана вечеря” 13.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 16.00 “Таємниці Чапман” 17.00 “Найприголомшливіші гіпотези” 19.00 Д/п “Росіяни на морі” 20.50 “Дивитися всім!” 22.00 Х/ф “Кінець світу” 0.10 Х/ф “Шоугелз” 2.40 Х/ф “Чотири кімнати”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 1.25, 2.10, 10.45, 15.20, 16.10, 18.30, 22.20 Розслідування авіакатастроф 23.50, 2.55, 8.25, 16.55 Авто ; SOS 0.35 Космос: Простір і час 3.45, 11.30, 17.40, 20.45 Антарктика 4.35, 19.15, 19.35 Наукові дурниці 5.00, 5.20, 12.15, 12.40, 13.05, 13.25 Ігри розуму 5.45, 6.05, 6.30 Наукові дурниці 6.50, 9.55, 13.50 Мегазаводи 7.40, 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 9.10, 21.35 Вторгнення на Землю 20.00 Mарс

VIASAT HISTORY 7.00 “Друга світова: забута війна Китаю” 7.50, 14.10, 19.10, 5.55 “Останні дні Ганни Болейн” 8.55, 13.20 “Американські принцеси на мільйон доларів” 9.50, 10.20, 17.50, 4.40 “Неймовірні винаходи” 10.50 “Змова” 11.40, 16.10, 21.10 “Заборонена історія” 12.30, 3.15 “Тіні середньовіччя” 15.15, 20.15, 1.30 “Мисливці за міфами” 17.00 “Східна Пруссія Гітлера” 18.20, 5.10 “Музейні таємниці” 22.00, 22.50, 23.40 “Шість королев Генріха VIII” 0.30 “Гінденбург і Гітлер” 2.25 “Найбільші містифікації в історії” 4.05 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Учитель співу”, м/ф “Пригоди червоних краваток”, “Пігулка”, “Зникач” 4.00, 10.00 М/ф “Аргонавти”, м/ф “Великий підземний бал”, “Талант і шанувальники”, “Різдвяна фантазія” 5.00, 11.00 Х/ф “Пливи, кораблику...”, м/ф “Бридке каченя” 6.30, 12.30 М/ф “Танці ляльок”, “Дощ”, “Бешкетники” 7.00, 13.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Пісня про дружбу”, “Лиса, Заєць і Півень”, “Дві казки”, “Синиця” 14.00 Х/ф “Острів скарбів”, м/ф “Пригоди барона Мюнхаузена”, “Де я його бачив?”, “Зай і Чик” 16.00 М/ф “Персей”, м/ф “Клубок”, “Фільм, фільм, фільм”, “Весела карусель” 17.00 Х/ф “Крапля в морі”, м/ф “Кіт у чоботях”, “Як втратити вагу?” 18.30 М/ф “Мій друг Мартин”, “На лісовій стежці”, “Билиця; небилиця” 19.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Дядько Стьопа ; міліціонер”, “Вогневушка; пострибушка”, “Телефон”, “Веселка”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “Заспіваймо, друзі!” 6.00, 7.30, 8.40, 10.00, 14.40, 20.40, 22.00, 0.05, 2.40, 4.00 Музична Ностальгія 6.20 Х/ф “Комічний коханець, або Любовні витівки сера Джона Фальстафа” 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 “Минулі Часи” 9.00, 15.00, 3.00 “Народжені в СРСР” 10.20 Д/ф “Театр, далекий народу” 11.00 “Ялинова субмарина” 11.45 Х/ф “Король Лір” 16.00 “Пісня ; 82” 17.00 “До та після...” 18.15 “Кінопанорама” 19.00 Телевистава “По сторінках “Сатирикона” 21.00 “Колба часу” 23.00 “Були Часи” 0.15 Х/ф “Журналіст” 4.20 Д/ф “Зірки радянського спорту”

z ЗАКОХАНІ У СВОЮ СПРАВУ

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ З ФОТОХУДОЖНИКОМ ОЛЕКСАНДРОМ МАКСИМОВИМ У БІБЛІОТЕЦІ ОЛЬГА ТЕТЕРІНА, ЗАВІДУВАЧКА БІБЛІОТЕКИ;ФІЛІЇ №2 ДЛЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКІЙ бібліотеціфілії №2 для дорослих У відбулася творча зустріч з відомим фотохудожни ком Олександром Максимовим, членом Запорізької обласної організації Національної спілки фотоху дожників України. Олександр Валентинович ; давній друг і читач нашої біблі; отеки . В 2017 році ми започаткували проект " Професії на; ших читачів". У рамках цього проекту проводяться цікаві зустрічі ; консультації зі спеціалістами різних професій, майстрами своєї справи. Олександр Валентинович створює унікальні портрети наших сучасників, неповторні пейзажі, жанрові фотографії. Знайомі вулиці і площі, острів Хортиця, але на фотографіях майстра во; ни виглядають трішки інакше, бо творила ці фото людина, за; кохана в рідне місто, Запорізький край .Фотографія не лише

Під час творчої зустрічі

допомагає пережити заново емоції, відчуття, щось пригадати і посміхнутися, ; вона давно стала засобом самовираження. Особливо вдалі фотографії зі святкових масових заходів, які від; буваються в місті. Фотограф подорожує по просторах краю, щоб зробити дивовижні фотографії полів, лісів, річок. Зимові пейзажі ; це диво, ви ніби потрапляєте в справжню зимову казку. Кожна світлина ; це неповторна мить життя, це нове від; криття.Фотографія ; це теж мистецтво, формула унікаль; ності і досконалості, за допомогою якої ми пізнаємо світ, вчимося бачити його найменші порухи. У бібліотеці ми підготували презентацію про творчість фо; тохудожника і цікаву фотовиставку робіт майстра. Зустріч пройшла дуже цікаво, тому що в Олександра Валентинови; ча чудове поєднання освіченості, таланту і почуття гумору. Ми всі насолоджувалися його захоплюючою розповіддю про свою улюблену справу. Фотографи;початківці отрима; ли консультації не тільки, як вдало зробити фото, а і розло; гі психологічні аспекти роботи з людьми.


17

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

25 березня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 У просторі буття 6.30, 7.00, 8.00, 14.25, 22.45, 23.20, 0.15 Погода 6.35 Підсумки 7.05 АгроЕра. Підсумки 7.20 Шефкухар країни 8.05 Смакота 8.30, 0.00 Золотий гусак 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 М/с “Книга джунглів” 9.55 Хто в домі хазяїн? 10.15 Хочу бути 11.00 Фолькmusic 12.30 Т/с “Площа Берклі” 14.35 Книга.ua 15.05 Український корт 15.35 Чоловічий клуб 16.15 Чоловічий клуб. Спорт 17.50 Богатирські ігри 18.45 Х/ф “Шопен. Бажання любові” 21.00, 5.35 Новини 21.30 Концертна програма 22.40 Мегалот 23.00 Світ on line 23.25 Життєлюб 1.20 Музичне турне 2.00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС 2.20 Світло 4.00 Х/ф “Наталка Полтавка”

1+1 6.00, 19.30, 2.15 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00 “Таємний код Віри” 10.50, 23.10 “Світське життя” 11.50 “Одруження наосліп3” 13.25 “Голос країни7” 16.30 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал 2017” 0.10 “Вечірній Київ” 5.15 Х/ф “Закони привабливості”

ІНТЕР 6.00, 20.00, 5.20 “Подробиці” 6.55 Мультфільм 7.15, 4.00 Х/ф “На Вас чекає громадянка Никанорова” 9.00 “Україна вражає” 10.00, 2.15 “Бомби, які підірвали світ” 10.45 Х/ф “Вокзал для двох” 13.50, 20.30 Т/с “Одну тебе кохаю” 22.30 Х/ф “Кохати не можна забути” 0.20 Х/ф “Полювання Ханта”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.25 “АЛЕКСспорт” 7.30 Д/с “Океан Вет” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Травма” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Концертний зал” 19.15 “Караван”

19.30 “ Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 23.55 “Кіноnews” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Невигадані історії” 0.30 “Зауваження до влади” 0.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 1.55 “Козацька звитяга” 2.05 “Звичайні герої” 2.15, 21.40 “Ми українські” 2.40 “Смакота” 2.55, 7.25, 17.40 “Від мелодії до мелодії” 3.20 Т/с “Таксі” 4.00 Д/ф “Неочікуване побачення” 4.25 Д/ф “Сімдесятники. Дахно” 4.55 Д/ф “Сімдесятники. Воскові крила Ікара” 5.20 Д/ф “Справа Менделя Бейліса” 5.55 Д/ф “Кенгір 40 днів Свободи” 6.20 Д/ф “Марія Левитська. Театральний роман” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Погода” 7.05, 9.30 “Телекур’єр” 7.35 “Книгочей” 8.25 “Загублені в часі” 8.35 “Ранок на Запоріжжі” 9.50 “Мистецька толока” 10.40 “Спортивний тиждень” 11.10, 20.00 “Літпросвіт” 11.35 “Лицарі небесної варти” 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 “Стоп корупції” 12.40 “До речі про речі” 12.55 “Юні експерти” 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будьякий каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05, 18.00 “180 градусів” 14.40 “Знак запитання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.00 “Легенди Запоріжжя” 17.30 “Казки запорозькі з Санько Сита” 18.15 “Обереги” 18.30 “Час змін” 19.00 “Телекур’єр. Тиждень” 19.30 “Я й це” 20.25, 20.40 Реклама 20.30 “Полігон” 20.45 Служба “101” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе” 22.10 “Світ особистості” 23.05 “Уряд на зв’язку з громадянами” 23.35 “Як це” 23.55 “Посміхнись”

tv5 5.30 “Домобуд” 5.45 “Донбас сьогодні” 6.15 “День. Підсумки на TV5” 6.55 “Дзвони православ’я” 7.10 “TV діти” 7.25 Дитяча година 8.55, 9.30, 10.35, 12.20 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05 “Щоденник шопоголіка” 10.40 “Ексклюзив” 10.45 “Іду на ти” 11.30 “Секрети стародавніх красунь” 12.25 Сімейний кінозал 15.30 Мультфільм 16.00 “Моя Правда” 17.35 Х/ф “Пощастить у коханні” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Містерія” 22.00 Х/ф “Вся правда про кохання” 23.35 Т/c “Латинський коханець” 0.30 “Хроніка подій” 0.45 Нічний канал

ICTV 7.00 Дивитись усім! 7.55 М і Ж 8.55 Я зняв! 9.50 Дизельшоу. Дайджест 10.55, 11.50 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Т/с “На трьох” 13.25 Х/ф “Ясон та аргонавти” 17.00 Х/ф “Еон Флакс”

18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри” 22.20 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри2” 0.20 Х/ф “Саботаж” 2.00 Т/с “Прокурори” 4.40 Факти

СТБ 5.50 “ВусоЛапоХвіст” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!” 9.55 “Холостяк7” 13.25 “МастерШеф Діти 2” 19.00 “Україна має талант! Діти2” 22.05 Т/с “Коли ми вдома” 23.40 “Давай поговоримо про секс3” 1.35 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.05 Служба розшуку дітей 3.10, 1.15, 2.00 Зона ночі 5.49, 7.09 Kids Time 5.50 М/с “Хай живе король Джуліан” 7.10 Ревізор Спешл 9.05 Таємний агент 10.10 Таємний агент. Постшоу 12.10 Від пацанки до панянки 14.20 Хто зверху? 16.20 М/ф “Шрек назавжди” 18.00 Х/ф “Дивергент” 21.00 Х/ф “Інсургент” 23.10 Х/ф “Філософи: Урок виживання”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 1.15 Сьогодні 7.15, 4.50 Зірковий шлях 9.30 Х/ф “Руда” 11.20, 15.20 Т/с “Анжеліка” 17.00, 19.40 Т/с “Щоб побачити веселку” 21.15 Х/ф “Героїня свого роману” 23.10 Реальна містика 2.00 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.10 Спортогляд 7.20, 10.30, 18.20, 19.30, 23.55 Погода 7.25 Зміни свій світ 7.50 Новини ТВ5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30, 18.45 Тиждень cпорт 9.45, 18.30 Хроніка подій 10.00 Подорож гурмана 10.40 Охоронці Гітлера 12.30 Дивовижні винаходи 14.20 Загадки планети 16.20 Морські парки 19.00 TV діти 19.35 Водне життя 20.00 Мисливці за головами 21.40 Павутиння 22.20 Незвичайна наука 23.00 Хітпарад FMTV 23.50 Аджимушкай. Підземелля смерті 0.40 Доктор Хайм 1.30 Майор “Вихор” 2.10 Професія альфонс 2.20 Єврорабині 4.00 Ліліпути 4.50 Секти. Контроль свідомості 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 12.00 “Top Gear” 13.05 Х/ф “Пекельний смерч” 14.50 Х/ф “Списаний” 16.15 Х/ф “У пошуках скарбів нібелунгів” 18.50 Х/ф “У пошуках бурштинової кімнати” 21.00 Х/ф “Зубастий торнадо 3” 22.50 Х/ф “Литовське весілля” 0.45 Х/ф “Останній день на Землі” 2.00 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 2.10 “Секретні матеріали”

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 10.55, 17.55 Погода в світі

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.50 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 8.50 Солодко з Іскрою 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 2.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30 Історія успіху 13.40 Сучасний фермер 14.10 Відкрита церква 15.15, 4.15 Феєрія мандрів 16.30 Особливий погляд 17.10 “За Чай.com” 18.15, 2.35 Фактор безпеки 19.25 Машина часу (В. Чорновіл) 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 1.15, 2.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 23.25 Машина часу 2.15 У кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 06.15 08.29 08.30 09.30 09.44 09.45 10.00 10.50 11.00 11.15 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.59 18.30 19.00 20.00 20.29 20.30 21.00 21.30 22.20 23.15 00.05 01.45

Час Тайм Акценти Погода Феєрія мандрів TVMALL Погода Життя в цифрі Тисяча днів планети Жива природа Здоров’Я Паралелі, події, люди Квест Ваша свобода Студія Вашингтон Океан Дика планета Завтра сьогодні Феєрія мандрів Кіноархів Наші домашні улюбленці Символи Запоріжжя TVMALL Діло Здоров’Я Культура – це модно Середовище Z Погода Актуальне інтерв’ю Феєрія мандрів Сили природи Погода Суботнє інтерв’ю Огляд світових новин Тисяча днів планети Нові технології війни Бізнес на продажу Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 9.50 “Весняний жарт з...” 10.45 Х/ф “Майор “Вихор” 15.00 Х/ф “Батальйони просять вогню” 20.10 Х/ф “Вірні друзі” 22.00 “Невідома версія. Невловимі месники” 22.45 “Бенефіс Юхима Ши фріна. “ОПУС № 10” 1.50 Х/ф “Заграва” 2.20 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 11.45 Т/с “H2O: Просто додай води” 13.10 Х/ф “Фанфан Тюльпан” 15.00, 19.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 18.00 “Навколо М” 0.00 Т/с “Сонна Лощина” 1.50 “Нічне життя”

RTVІ 5.00, 5.30 Російський акцент 6.00, 6.30, 4.00, 4.30 “Американський лікнеп” 7.00 Х/ф “Приголом шливий Берендєєв” 8.10 Х/ф “Музична зміна” 9.35 Мультфільми 10.20 Х/ф “Карантин” 11.45 Х/ф “Доглядальниця” 13.30 Х/ф “Прилетить раптом чарівник” 15.05 Х/ф “Не квап кохання” 17.00 “У НьюЙорку з В.Топаллером” 18.00 “Таймкод” 19.00 Новини RTVІ 19.15 Особлива думка 20.00 “Ізраїль за тиждень” 21.00, 0.30 Х/ф “Метеоідіот” 22.40, 2.10 Х/ф “Ніяких інших бажань”

EUROSPORT 3.45, 22.45 Тележурнал WATTS 4.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Анахайм” “Вінніпег” 6.45, 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225 8.00 Велоспорт. E3 Харелбеке 8.45, 12.45 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 5й етап 10.45, 15.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225. Команди 13.30, 18.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Піттсбург” “Айлендерс”

14.30, 19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 16.30, 23.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 6й етап 20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Коламбус” “Філадельфія 0.00 Сноуборд. Кубок світу. Шпіндлерув Млин 1.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Флорида” “Чикаго”

РЕНТВ 4.00 Х/ф “Чотири кімнати” 4.20 “Найприголом шливіші гіпотези” 5.20, 16.00 “Територія обману” 7.10 Х/ф “Флаббер” 8.55 “Мінтранс” 9.40 “Ремонт почесному” 10.20 “Найкорисніша програма” 11.25, 11.35, 15.35 “Військова таємниця” 11.30, 15.30 “Новини” 18.00 Д/п “Засекречені списки. Ударна сила Третьої світової війни: яка зброя переможе?” 20.00 Х/ф “ПерлХарбор” 23.20 Х/ф “Місто злодіїв” 1.45 Х/ф “Вогонь на ураження”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 1.35, 2.25 Розслідування авіакатастроф 23.55, 3.15 Mарс 0.45, 4.10 Антарктика 5.00, 5.25 Ігри розуму 5.45, 6.10, 6.30 Наукові дурниці 6.55, 7.45, 8.30, 9.20, 10.10 Дива інженерії 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 Космос: Простір і час 17.00, 17.50, 19.35, 20.25 Історія Бога з Морганом Фріменом 18.40 Історія Бога з Морганом Фріменом 21.20, 22.00, 22.45 Прорив

VIASAT HISTORY 7.00 “День, коли...” 7.55 “Неймовірні винаходи” 8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 12.05 “Таємна війна” 13.00, 21.50 “Останні королівоїни Європи” 14.05, 14.55, 4.10 “Тіні середньовіччя” 15.45, 16.50 “Історія християнства” 17.55, 18.50 “Мушкетери” 19.50 “Рим: перша супердержава” 20.50 “Російська імперія: династія Романових” 22.50 “Панорамний погляд на громадянську війну в США”

23.45 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.35 “Спецназ стародавнього світу” 1.30 “Секретні операції” 2.20 “Мисливці за міфами” 4.55 “Неймовірні винаходи” 5.20 “Музейні таємниці” 6.05 “Нерозкриті таємниці Другої світової війни”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Острів скарбів”, м/ф “Пригоди барона Мюнхгаузена”, “Де я його бачив?”, “Зай і Чик” 4.00, 10.00 М/ф “Персей”, м/ф “Клубок”, “Фільм, фільм, фільм”, “Весела карусель” 5.00, 11.00 Х/ф “Крапля в морі”, м/ф “Кіт у чоботях”, “Як втратити вагу?” 6.30, 12.30 М/ф “Мій друг Мартин”, “На лісовій стежці”, “Билицянебилиця” 7.00, 13.00 М/c “Боцман і папуга”, м/ф “Дядько Стьопа міліціонер”, “Вогневушка пострибушка”, “Телефон”, “Веселка” 14.00 Х/ф “Корольолень”, м/ф “Царівна жабка”, “Гноми і гірський король” 16.00 М/ф “Геракл в Адмета”, м/ф “Він попався!”, “Крадене сонце”, “Чарівне кільце” 17.00 Х/ф “Кільця Альманзора”, м/ф “Королівські зайці”, “Мисливець до казок” 18.30 М/ф “Скринька із секретом”, “Лист”, “Чому пішло кошеня?” 19.00 М/c “Малюк і Карлсон”, м/ф “Хоробре оленя”, “Як козлик землю тримав”, “Як ми весну робили”

НОСТАЛЬГІЯ 5.00 “Ялинова субмарина” 5.45 Х/ф “Король Лір” 8.00, 14.00, 2.00 “Минулі Часи” 8.40, 14.40, 16.00, 18.00, 0.00, 1.30, 2.40 Музична Ностальгія 9.00, 4.00 “Народжені в СРСР” 10.00 “Пісня 82” 11.00, 17.00 “До та після...” 12.15 “Кінопанорама” 13.00 Телевистава “По сторінках “Сатирикона” 15.00 “Колба часу” 18.15 Х/ф “Доживемо до понеділка” 20.00 “Були Часи” 20.55 Х/ф “Інспектор ДАІ” 22.15 “... До 16 і старші” 23.00 “Заспіваймо, друзі!” 0.20 Х/ф “Комічний коханець, або Любовні витівки сера Джона Фальстафа”


18 26 березня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 7.00, 8.05, 20.15, 23.15, 0.15 Погода 7.05, 23.30 Золотий гусак 7.25 Життєлюб 8.10 Смакота 8.35 Паспортний сервіс 8.45, 0.20 Телемагазин 9.00 Воїни миру. Рустам Хамраєв 9.35 Х/ф “Хоча зі мною ніхто не йде” 11.35 Спогади 12.00 Театральні сезони 12.35 Х/ф “Кохання. Це слово із семи букв” 14.15 Мистецькі історії 14.35 Фольк-music 15.40 Перший на селі 16.05 Твій дім-2 16.30 Т/с “На межі. Група “Антитерор” 20.30 Перша шпальта 21.00, 5.35 Новини 21.25 Д/с “Розповіді про Хансік” 21.50 Що там з Євробаченням? 22.20 Д/ф “Марія Левитська. Театральний роман” 23.00 Світ on line 23.20 Територія закону 1.20 Музичне турне 2.20 Д/ф “Сімдесятники. Микола Вінграновський. Український Орфей” 2.40 Віра. Надія. Любов 3.30 Х/ф “Суперник”

1+1 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний”, 9.00 Лотерея “Лото-забава” 9.40 Маріччин кінозал. М/ф “Маша і ведмідь” 9.50 ТСН: “Телевізійна служба новин” 10.50, 12.00 “Світ навиворіт3: Танзанія” 13.25, 14.30 “Світ навиворіт4: В’єтнам” 15.35 Т/с “Життя після життя” 19.30, 5.00 “ТСН-Тиждень” 21.00 “Голос країни-7” 23.30 “Viva! найкрасивіші 2017” 1.25 “Аргумент кiно” 2.05 “Світське життя” 2.55 “Таємний код Віри”

ІНТЕР 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00 Х/ф “Кохати не можна забути” 13.50, 21.30 Т/с “Одну тебе кохаю” 20.00 “Подробиці тижня” 23.40 Х/ф “Вокзал для двох”

ТРК АЛЕКС 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 7.20 “Хіт-парад” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКСафіша” 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКСпогода” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Чарівниця” 9.15, 16.35 “Муззум”

телепрограма ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “Кіноkids” 11.40 “Сфера інтересів” 12.50, 21.00 “Кіноnews”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Травма” 17.35 “Концертний зал” 18.10 “Вікно можливостей” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “AVTO INCOGNITO” 19.20 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 20.45 “Екоcity” 21.20 “У гостях у Дмитра Гордона” 0.15 Телекрамниця “ТЮСО” 1.15 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Діловий ритм” 0.25, 9.00 “Суботні зустрічі” 0.55 “Кавовий клуб” 1.25 Д/ф “Українська Гельсінська спілка. Вектор визначено” 2.00 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.25, 23.30 “Посміхнись” 2.30, 18.30 “Арт і Шок” 4.00 Д/ф “Світова марка патонівців” 4.30 Д/ф “Той хто повернувся” 5.00 “Зелений БУМ” 5.25 “Назбиране” 5.50, 21.50 “Від мелодії до мелодії” 6.15, 22.25 “Легенди Запоріжжя” 6.40 “Ми - Запоріжжя. Ми Україна” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Телекур’єр. Тиждень” 7.30 “Диван” 8.25, 23.40 “У майстерні митця” 8.35 “Казки запорозькі з Санько Сита” 8.50 “ВетСовет” 9.25, 22.55 “Музична хвилинка” 9.30, 17.10 “Літпросвіт” 9.55 “Відкрита студія” 11.25 Д/ф “Сімдесятники. Леонід Осика” 12.00 “Дитячий майданчик” 12.20, 14.30 “Юні експерти” 12.25 “Загублені в часі” 12.35 “Ми - українські” 13.05, 16.45 “Чудесний канал” 13.30 “Зупинись і здивуйся!” 13.40 “Клуб-700” 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.35 Мультзал 15.00 “Полігон” 15.15 “По суті” 17.35 “Мандри Великим Лугом” 17.50 “6 соток” 18.00 “Струни душ людських” 18.15 “історія однієї картини” 19.00 “Час, події, країна” 19.30 Д/ф “Антон Макаренко. Дальня перспектива” 19.55 Д/ф “Відкриття неба” 20.30 “Герої” 20.45 “Інтерв’ю з Прем’єрміністром України” 20.55 “Будь-який каприз” 21.05 “Вечірня казка” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька звитяга” 21.45 Реклама 22.00 “Знак запитання. Післямова” 23.00 “Києвотека” 23.35 “Літературний монолог”

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30, 1.00 “Хроніка подій” 6.45 “Маю право” 7.00 “TV діти” 7.15 Ретрокінозал 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 9.55 “Ексклюзив” 10.00 “Пригоди в зоопарку” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Секрети стародавніх красунь” 12.20 Т/c “Поцілунок” 16.00 “Домобуд” 16.45 “Моя правда” 17.30 Х/ф “Легенда темної гори” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Місце катастрофи” 21.50 Х/ф “Коледж” 23.20 Х/ф “Стервозні штучки” 1.15 Нічний канал 4.35 “Павутиння”

ICTV 7.10 Т/с “Відділ 44” 9.55 Ньюзмейкер: Анатолій Матіос 10.50, 13.00 Х/ф “Ясон та аргонавти” 12.45 Факти. День 14.25 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри” 16.45 Х/ф “Джі Ай Джо. Атака кобри-2” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Джек Ричер” 23.05 Х/ф “Джек Райан. Теорія хаосу” 1.00 Х/ф “Операція “Відплата” 2.25 Т/с “Прокурори”

СТБ 7.45 “Холостяк-7” 9.00 “Все буде смачно!” 9.55 “Караоке на Майдані” 11.10 “Україна має талант! Діти-2” 14.20 Х/ф “За двома зайцями” 16.00, 23.15 “Я соромлюсь свого тіла-4” 18.00, 22.15, 0.25 “Слідство ведуть екстрасенси” 21.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 5.00, 6.15 Kids Time 5.02 М/с “Хай живе король Джуліан” 6.20 Х/ф “Сутінки” 8.50 11.15 Х/ф “Сутінки” 13.40 Х/ф “Дивергент” 16.35 Х/ф “Інсургент” 18.45 Х/ф “Дивергент, частина 3: Віддана” 21.00 Х/ф “Макс Стіл” 22.50 Х/ф “Трикутник” 0.50 Х/ф “Філософи: Урок виживання”

УКРАЇНА 7.40 Зірковий шлях 9.30 Х/ф “Героїня свого роману” 11.20 Т/с “Анжеліка” 16.45, 20.00 Т/с “Сонячне затемнення” 19.00, 5.50 Події тижня з Олегом Панютою 21.20 Т/с “Щоб побачити веселку” 1.00 Реальна містика 1.50 Т/с “Райське місце”

ТВ5 СПОРТ 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 22.15 Тиждень-cпорт 7.55, 10.30, 18.00, 19.25, 23.45 Погода

8.00 Дзвони православ’я 8.20 Про риболовлю всерйоз 8.50 Хочу у відпустку 9.20 Іду на Ти 10.00, 22.30 Голлівудські історії 10.40 Охоронці Гітлера 12.30 Дивовижні винаходи 14.20 Загадки планети 16.20 Морські парки 18.10 Біографії 19.00 TV діти 19.30 Розслідування 20.25 Детективи 22.00 Хроніка подій 23.00 Мисливці за нацистами 23.50 Прихована реальність

2+2 8.00 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 8.30 “Роби бізнес” 9.00 Бушидо 12.00 Х/ф “У пошуках скарбів нібелунгів” 14.20 Х/ф “У пошуках бурштинової кімнати” 16.45 Х/ф “Волл-стріт” 19.05 Х/ф “Ведмежатник” 21.30 ПРОФУТБОЛ 23.15 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.30 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”

5 КАНАЛ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Суперкнига 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.10 Гра інтересів 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 8.50 Солодко з Іскрою 9.20 Автопілот-тест 9.25 Технопарк 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 10.55 Погода в світі 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес-конференція щодо ситуації у зоні АТО 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 Модне здоров’я 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 18.10 Велика політика 19.25, 0.20 Невигадані історії 20.05 Машина часу (В. Чорновіл) 21.00, 1.15 Час: підсумки тижня з В. Гайдукевичем 21.40, 3.00 Час-Time 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 23.35, 2.15, 5.15 Машина часу 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон

8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас.Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 “ТижДЕНЬ. MADE IN UA”

Газета "Запорізька правда" за% прошує до співпраці активних та ці% леспрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених завдань і цілей. Детальніше за телефоном: (061) 787%54%21

ТЕЛЕПРОГРАМА “Z” 06.00 07.44 07.45 08.00 09.00 09.15 09.30 09.59 10.00 10.50 11.15 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 15.00 17.30 18.00 18.15 18.30 18.59 19.00 20.00 20.30 21.00 21.29 21.30 22.15 23.10 23.25 23.40 01.30

Кіноархів Погода Паралелі, події, люди Феєрія мандрів Жива природа Здоров’Я Наші домашні улюбленці Погода Тисяча днів планети Суботнє інтерв’ю TV-MALL Квест Огляд світових новин Дикая планета Євромакс Життя в цифрі Культура – це модно Феєрія мандрів Кіноархів У фокусі Європи Здоров’Я Жива природа Глобал 3000 Погода Земні катаклізми Огляд світових новин Феєрія мандрів Завтра – сьогодні Погода Тисяча днів планети Нові технології війни TV-MALL Символи Запоріжжя Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 9.30 Мультфільми 9.55 “Весняний жарт з...” 10.50 Х/ф “Салон краси” 12.20 Х/с “Зупинка на вимогу” 20.00 Х/ф “Заза” 21.45 “Бенефіс Олени Горобець” 23.45 “Юхим Шифрин. “Сходи” 2.00 Х/ф “Загублений рай” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 М/с “Сейлор Мун” 8.00 “Чи знаєте ви, що...” 8.40 “Мультфільми” 9.45 Т/с “H2O: Просто додай води” 11.10 Х/ф “Фанфан-Тюльпан” 13.00 “Навколо М” 14.00 “Орел і Решка. Ювілейний сезон” 22.00 Х/ф “Наречена з того світу” 23.50 “КВК” 2.00 “Нічне життя”

RTVІ 6.00 “Ізраїль за тиждень” 7.00 Особлива думка 7.40 Х/ф “Недопесок Наполеон III” 8.45 Х/ф “Соловей” 10.10 Мультфільми

10.40 Х/ф “Крапля в море” 11.50 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна” 13.00 Х/ф “Метеоідіот” 14.40 Х/ф “На спині у чорного кота” 16.15 Х/ф “Чотири віки кохання” 18.00 “У Нью-Йорку з В.Топаллером” 19.00 Новини RTVІ 19.25 Непрямий ефір 20.00, 0.00 Х/ф “Перекладачка” 21.40, 1.40 Х/ф “Неземний” 4.00, 4.30 “Американський лікнеп”

15.55 “Нові секрети Помпеї” 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 “Безмежна Римська імперія” 21.05, 22.00 “Мушкетери” 22.55 “Історія таємних суспільств” 23.45, 5.20 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.35 “Спецназ стародавнього світу” 1.30 “Зброя, що змінила світ” 2.20 “Мисливці за міфами” 3.15 “Тіні середньовіччя” 4.35 “Музейні таємниці” 6.10 “Команда часу”

EUROSPORT

2.00, 9.00 Х/ф “Корольолень”, м/ф “Царівнажабка”, “Гноми і гірський король” 5.00, 11.00 М/ф “Геракл в Адмета”, м/ф “Він попався!”, “Крадене сонце”, “Чарівне кільце” 6.00, 12.00 Х/ф “Кільця Альманзора”, м/ф “Королівські зайці”, “Мисливець до казок” 7.30, 13.30 М/ф “Скринька із секретом”, “Лист”, “Чому пішло кошеня?” 8.00, 14.00 М/c “Малюк і Карлсон”, м/ф “Хоробре оленя”, “Як козлик землю тримав”, “Як ми весну робили” 15.00 Х/ф “Міо, мій Міо”, м/ф “Мойдодир”, “Дочка велетня” 17.00 М/ф “Лабіринт. Подвиги Тесея”, м/ф “Лицарський роман”, “Коваль-чаклун”, “Недоділ і Переділ” 18.00 М/ф “Кішка, яка гуляла сама по собі”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду” 19.30 М/ф “Жива іграшка”, “Хвалькувате мишеня”, “Жу-жу-жу” 20.00 М/c “Карлсон повернувся”, м/ф “Кицькін дім”, “Посмішка Леонардо да Вінчі”

5.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Лос-Анджелес” - “Рейнджерс” 8.15, 18.30 Тележурнал WATTS 8.30, 12.45 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 6й етап 9.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225. Команди 10.45, 22.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Планиця. HS 225 13.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонії”. 7-й етап 15.30 Велоспорт. Гент Вевельгем 18.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. Огляд 19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Піттсбург” - “Філадельфія” 23.00 Керлінг. Чемпіонат світу. Жінки. Китай. Фінал 0.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Нью-Джерсі” “Даллас”

РЕНТВ 5.00 “Територія обману” 8.20 Х/ф “Перл-Харбор” 11.40 Т/с “Глухар” 23.00 “Добров в ефірі” 0.00 “Сіль” 1.30 “Військова таємниця”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.35 Розслідування авіакатастроф 23.30, 0.15, 1.00 Прорив 1.45, 2.30, 4.20, 5.10, 7.40, 8.30, 9.20, 10.10, 11.05 Дива інженерії 6.00 Людина проти Youtube 6.50, 7.15 Наукові дурниці 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15 Суперспоруди Третього рейху

VIASAT HISTORY 8.00, 9.05 “Завзяті дегустатори відправляються...” 10.10, 10.35, 11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20 “Неймовірні винаходи” 13.50, 4.05 “Неймовірні винаходи” 14.20, 15.05 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ

НОСТАЛЬГІЯ 6.00, 12.00 “До та після...” 7.15 “Кінопанорама” 8.00 Телевистава “По сторінках “Сатирикона” 9.00, 3.00 “Минулі Часи” 9.40, 11.00, 13.00, 18.45, 19.50, 23.50, 3.40 Музична Ностальгія 10.00 “Колба часу” 13.15 Х/ф “Доживемо до понеділка” 15.00 “Були Часи” 15.55 Х/ф “Інспектор ДАІ” 17.15 “... До 16 і старші” 18.00 “Акули пера” 19.00 Програма “ТЕМА” 19.45 “Людина і закон. Спецвипуск” 20.05 “Галина Вишневська. Повернення” 21.00 Вистава “Хто боїться Вірджинії Вульф?” 23.30 “Година Пік” 0.00 “Ялинова субмарина” 0.45 Х/ф “Король Лір” 4.00 “Народжені в СРСР”

z АНОНС

ФРАНКОФОНІЯ: В ЗАПОРІЖЖІ ГОВОРЯТЬ ФРАНЦУЗЬКОЮ РО НАЙЦІКАВІШІ події, присвячені Дню Франкофо П нії популяризації французької мови та культури, який відзначають 20 березня, на пресконференції в Запорізькій обласній організації Національної спілки журналістів України розповіли Галина Морошкіна, де кан факультету іноземної філології ЗНУ, Ірина Шаргай, завідувач кафедри французької мови ЗНУ, Любов Асі ама, заступник директора з навчальновиховної робо ти Запорізької гімназії №50, Валерій Еделєв, заступник Запорізького міського голови і президент Запорізької асоціації "Альянс Франсез" та Людмила Богдановська, директор Запорізької асоціації "Альянс Франсез". Як зазначила Людмила Богдановська, метою даної акції є широке ознайомлення запоріжців з французькою культурою, а також популяризація французької мови як інструменту підвищення культурного й освітнього рівнів. Так, уже з лютого представники асоціації "Альянс Франсез" проводять у загальноосвітніх школах обласного центру класні години для школярів, що відкривають невідомі досі сторони Франції, а також професії майбутнього, які можна отримати у французьких університетах. Такі зустрічі, як правило, викликають у старшокласників величезний інтерес.

У рамках Франкофонії за підтримки Посольств Франції та Швейцарії в Україні в Запоріжжі також проведуть конкурс відеофільмів. Юним запоріжцям, які володіють французькою мовою, пропонується висловити по-французьки свою особисту думку в форматі 1-2-хвилинного відео на тему: "Бути екологічно свідомим і активним громадянином свого міста. Якби ти мав повноваження щось змінити в своєму місті, що б ти зро-

бив?". Учасники конкурсу поділяться своїми ідеями, спрямованими на допомогу позитивних змін у світі. Особливе місце в низці всіх заходів акції відведено кулінарному конкурсу, який відбудеться 17 березня в кафе "Бібліотека" (біля ЗНУ), початок о 18.00, під патронатом французького шеф-кухаря Гійома Поре. До участі запрошуються всі бажаючі, хто зможе приготувати страву за французьким рецептом, а також записати цей процес приготування на відео і по-французьки його прокоментувати. Також у день свята в Запорізькому національному університеті відбудеться марафон Франкофонії. А вже 22 березня для знавців французької на рівні А2 і вище в офісі асоціації "Альянс Франсез" на вул. Сталеварів, 18/38 відбудеться конкурс "Plume d'or"("Золоте перо"), який проводиться під патронатом французького сенатора Jacky Deromedi. Конкурс є письмовою роботою на тему, яку повідомлять рано-вранці в день проведення конкурсу на електронну пошту директора "Альянс Франсез". Конкурс розпочнеться о 16.00. Завершальним акордом тижня Франкофонії в Запоріжжі 30 березня стане музична вистава "Port Danube"("Порт Дунай") в Запорізькій обласній філармонії. До зустрічі на святі французької мови та культури!


реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Європейська, 7, каб. № 19) викликає у судове засі дання, яке відбудеться 28.03.2017 року о 10:00, каб. № 19, відповідача Цвік Сергія Володимировича у ци вільній справі № 333/343/17 за позо вом Харцій К.І. до Цвік С.В. про стяг нення аліментів. У разі неявки у судо ве засідання справа розглядати меться за відсутності відповідача за наявними у ній доказами. Суддя Круглікова А.В. z Ленінський районний суд м. Запоріжжя викликає Незолу Ста нiслава Олександровича, Незолу Олександра Олександровича, Незо лу Євгенія Олександровича, Незолу Людмилу Василівну в судове засі дання у якості відповідачів за позо вом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Незоли Станiслава Олександровича, Незоли Олександра Олександровича, Незо ли Євгенія Олександровича, Незоли Людмили Василівни про виселення на 5.04.2017 року о 9:00, яке відбу деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, б. 1/2. Суд дя Дубина Л.А. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає відпові дача Шкарупу Дмитра Володимиро вича за позовом ПАТ КБ "Приват Банк" про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 16.03.2017 о 12:30 (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізь ка обл., м. Запоріжжя, вул. Шевчен ка, буд. 24, кв. 30), справа № 335/13616/16ц, суддя Рибалко Н.І. У разі неявки відповідача у призначе ний час або неповідомлення про причини неявки справа розглядати меться за його відсутності за наяв ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у спра ві вважається належним чином пові домленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Десансе Валентину Петрівну, 31.08.1962 р.н., у судове засідання в якості відпові дача у цивільній справі № 335/9249/16ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Десансе Валентини Петрівни про стягнення заборгова ності, призначене на 23.03.2017 року о 15:30 і відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 55, кабінет № 21. Суддя Рибалко Н.І. У разі неявки відповідача у судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов розглядатиметься на підставі доку ментів, наявних у матеріалах справи. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає Фуртата Ген надія Васильовича, 17.06.1968 року народження, в якості відповідача у цивільній справі за позовом Бєляєвої Світлани Валеріївни, Фуртата Ми хайла Геннадійовича, Фуртата Мак сима Геннадійовича, третя особа без самостійних вимог на предмет спору Бєляєва Людмила Володи мирівна, про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою. Слухання справи відбу деться 20 березня 2017 року об 11:30 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. № 2627. Суддя Дацюк О.І. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідача Олещук Руслана Олексан дровича у цивільній справі № 336/4506/16ц за позовом ТОВ "Служба термінового кредитування" до Олещука Руслана Олександрови ча та Новікової Олени Валеріївни про стягнення заборгованості за кредит

ним договором. Судове засідання призначене на 30 березня 2017 року о 16:00 і відбудеться у приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Чарівна, буд. 117А. Суд дя Артемова Л.Г. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості від повідачів Абасову Ларису Георгіївну, Абасова Еміля Вічеславовича у ци вільній справі за позовом Асабова Вічеслава Імамалійовича до Абасо вої Лариси Георгіївни, Абасова Еміля Вічеславовича про усунення переш код у користуванні власністю. Судо ве засідання призначене на 13 квітня 2017 року о 10:00 і відбудеться у приміщенні Шевченківського район ного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. № 36. Суддя Голубкова М.А. z Суддею Бердянського міськ$ районного суду Вірченко О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон сульська, б. 64, каб.№ 406) 20 бе резня 2017 року о 13:30 розглядати меться справа за позовом Бровка Олександра Степановича до Бровка Іллі Васильовича, третя особа ви конком Бердянської міської ради, про визнання особи такою, що втра тила право користування житловим приміщенням. Суд викликає Бровка Іллю Васильовича як відповідача. Яв ка відповідача у справі обов'язкова. У разі його неявки справа розгляда тиметься за його відсутності. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 64, каб. № 302) 12 травня 2017 року об 11:00 розглядатиметься цивільна справа за позовом приватного підпри ємства "Укрсервісконтракт" до Бер дянського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Голов ного територіального управління юс тиції у Запорізькій області, Брусняк Ірини Едуардівни, ПАТ "Таскомбанк", ТОВ "Фармабудінвест" про зняття арешту з майна. У судове засідання викликається відповідач Брусняк І.Е. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 64, каб. № 302) 20 березня 2017 року о 8:00 розглядатиметься цивільна справа за позовом Черноусової Людмили Вікторівни до Овечка Андрія Вікторо вича про стягнення заборгованості по аліментах. У судове засідання викликається відповідач Овечко А.В. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z У провадженні судді Бердянсь$ кого міськрайонного суду Чертко вої Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/136/17 за позовом приватно го підприємця Чеблукова Миколи Федоровича до Кирильчук Наталії Володимирівни, третя особа Бер дянський міський центр зайнятості населення Запорізької області, про розірвання трудового договору та зняття його з реєстрації. Розгляд справи призначений на 28.03.2017 року о 14:00 у приміщенні Бердянсь кого міськрайонного суду за адре сою: Запорізька область, м. Бер дянськ, вул. Консульська, буд. 64, каб. 502. Суд викликає як відповіда ча Кирильчук Наталію Володимирів ну. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним

судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, буд. 64, каб. № 302) 21 березня 2017 року о 13:00 розглядатиметься цивільна справа за позовом Головчак Лариси Михай лівни до Харченка Миколи Івановича про стягнення аліментів. У судове за сідання викликається відповідач Харченко М.І. У разі неявки відпові дача справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бер дянськ, вул. Консульська, буд. 64, каб. № 302) 22 травня 2017 року о 10:00 розглядатиметься цивільна справа за позовом Жигули Віри Ана толіївни до Варжель Дмитра Воло димировича, Варжель Ірини Львівни про визнання осіб такими, що втра тили право на користування житлом. У судове засідання викликаються відповідачі Варжель Д.В., Варжель І.Л. У разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає Флорі Павла Миколайовича, який зареєс трований за адресою: Запорізька область, Гуляйпільський район, с. Верхня Терса, вул. Гагаріна, 14, у судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ "Дельта Банк" до Флорі Павла Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит ним договором. Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 9:00 за адресою: Запорізька об ласть, м. Гуляйполе, вул. Велика, 31. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові домленим про час та місце розгляду справи. У разі неявки до суду справа розглядатиметься за його відсутнос ті на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішен ня), на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя Телегуз С.М. z Енергодарський міський суд Запорізької області викликає в судо ве засідання, яке відбудеться 24 бе резня 2017 року о 08:00 у приміщен ні Енергодарського міського суду Запорізької області за адресою: За порізька обл., м. Енергодар, прт Будівельників, 17, Котенко Ірину Во лодимирівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Енер годар, вул. Комсомольська, буд. 41, кв. 21) в якості відповідача у цивіль ній справі № 316/1657/16ц за позо вом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Котен ко Ірини Володимирівни про стяг нення заборгованості. Суддя Віль ямовська Н.О. z 18.04.2017 року о 9:00 у залі засі дання Енергодарського міського суду (м. Енергодар, прт Будівель ників, буд. 25, 2ий поверх) слухати меться цивільна справа № 316/1902/16ц про втрату права ко ристування житловим приміщенням за адресою: прт Будівельників, 17А, кімната, 50, за позовом Кривоніс Владислава Валентиновича. До суду викликається відповідач Кривоніс Людмила Вікторівна, 1977 року на родження. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за її від сутності за наявними у ній доказами. z Енергодарський міський суд за адресою: 71503, м. Енергодар, За порізька обл., проспект Будівельни ків, 17 викликає Петренка Максима Олександровича, останнє відоме місце проживання в Україні: м. Енер годар, проспект Будівельників, буд. 19, квартира 15, як відповідача за позовом Соколової Катерини Олек сандрівни про визнання особи та кою, що втратила право користуван ня житловим приміщенням на 5 квіт ня 2017 року о 08:30. У разі неявки відповідача справа розглядатиметь

19 ся за його відсутності. Суддя Віль ямовська Н.О. z Мелітопольський міськрайон$ ний суд Запорізької області викли кає у судове засідання, яке відбу деться 16 березня 2017 року о 10:30 у приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької об ласті за адресою: 72309, м. Меліто поль, вул. Шмідта, 11, Мехтієва Ва лерія Андрійовича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., Мелітопольський рн, с. Семенівка, вул. Жовтнева, буд. 39) в якості від повідача у цивільній справі № 320/558/17ц за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк" до Мехтієва Валерія Андрійовича про стягнення заборго ваності. Суддя Сметаніна А.В. z Мелітопольський міськрайон$ ний суд Запорізької області пові домляє Асламову Олену Володими рівну (останнє відоме місце прожи вання: Запорізька область, м. Мелі тополь, вул. Інтеркультурна, буд. 418, кв. 64) про те, що 4 квітня 2017 року о 9:00 у приміщенні Меліто польського міськрайонного суду За порізької області за адресою: м. Ме літополь, вул. Шмідта, 11, слухати меться цивільна справа за позовом Асламова Олександра Геннадійови ча до Асламової Олени Володими рівни про зменшення розміру алі ментів. З опублікуванням оголошен ня про виклик Асламова Олена Воло димирівна у даній справі вважається повідомленою про час та місце роз гляду справи. У разі неявки справа розглядатиметься за її відсутності. Суддя Кучеренко Н.В. z Мелітопольський міськрайон$ ний суд Запорізької області пові домляє Зінова Олексія Васильови ча, 09.05.1983 р.н., про те, що 27 бе резня 2017 року о 9:00 у приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за адре сою: Запорізька область, м. Меліто поль, вул. Шмідта, 11, слухатиметь ся цивільна справа за позовом Зіно вої Вікторії Сергіївни до Зінова Олек сія Васильовича про розірвання шлюбу. Суддя Фомін В.А. З опублі куванням оголошення про виклик відповідач у даній справі Зінов О.В. вважається повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не явки справа розглядатиметься за його відсутності. z Приазовський районний суд Запорізької області викликає у судо ве засідання, яке відбудеться 21 бе резня 2017 року о 13:00 у приміщен ні Приазовського районного суду За порізької області за адресою: 72401, Запорізька область, смт Приазовсь ке, вул. Пушкіна, 5, Чулакова Руслана Георгійовича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., При азовський рн, с. Приморський сад, вул. Шевченка, буд. 22) в якості від повідача у цивільній справі № 325/133/17 за позовом ПАТ КБ "При ватБанк" до Чулакова Руслана Геор гійовича про стягнення заборгова ності. Суддя Апалькова О.М. z Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області вик ликає підозрюваного Клименка Ві талія Миколайовича, 13.08.1985 ро ку народження, зареєстрованого за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Тополіна, будинок №35, квартира №21, для вручення йому повідом лення про підозру в кримінальному провадженні №22016080000000020 за ч.1 ст.2583 КК України, а також проведення з ним слідчих та проце суальних дій, які відбудуться о 10 год. 00 хв. 20.03.2017 року в кабі неті №116 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд.62.


20

реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності групи А (ЄМК) 1. Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАВОД АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ" (ДП "ЗАФ"). Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15. КОД ЄДРПОУ 33210902. Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких кольорових металів, 38.32 відновлення відF сортованих відходів, 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудаF ми, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 наF дання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у. Відомості про об'єкт приватизації: На балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не обF ліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними діF лянками у підприємства відсутнє. На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85517 одиниць, з них 85514 одиниць F незавершені каF пітальні інвестиції (технологічне обладнання не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 одиниці F основні засоби. Основні показники діяльності підприємства: Підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утF ворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні. Показники фінансовоFмайнового стану підприємства:

Кількість та склад робочих місць станом на 01.01.2017 F 3, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, комірник. Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ F 966426000,00 грн. (дев'ятсот шістдесят шість мільйонів чотиF риста двадцять шість тисяч гривень 00 копійок).

ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

Нарахований ПДВ F 193285200,00 грн. (сто дев'яносто три мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок). Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ < 1 159 711 200,00 грн. (один мільярд сто п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч двісті гривень 00 копійок). Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об'єкта становить 115971120,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятF сот сімдесят одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок). Умови продажу та експлуатації об'єкта приватизації: 1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу заF конів про працю України) працівників приватизованого підприF ємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним оргаF ну протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності. 2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об'єкта приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підF приємства, що склалась станом на 31.05.2016, а саме: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги F 296,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розF рахунками з бюджетом F 13,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування F 23,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці F 63,00 тис. грн. 3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об'єкта приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підF приємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати підпиF сання акта передачі об'єкта приватизації. 4. Умови подальшої експлуатації об'єкта приватизації покуF пець визначає самостійно. 5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотF римання санітарних та екологічних норм. 6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення юридичної особи F ДП "ЗАФ" шляхом внеF сення до ЄДРПОУ запису про її припинення на підставі правоF наступництва прав і обов'язків приватизованого підприємства. 7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліF продажу об'єкта приватизації здійснюватиметься органом приF ватизації протягом 5 років. Засоби платежу F грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта приватизації. Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціF ону (потенційними покупцями) у розмірі 10 % початкової ціни об'єкта приватизації, перераховується на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об'єктів оренди, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області 1. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення № 95 F 14,7 кв. м та частина коF ридору № 96 F 5,3 кв. м другого поверху будівлі Літ. АF5, інв. № 1 Загальна площа: 20,0 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 2. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення № 107 F 12,5 кв. м та частина коF ридору № 96 F 4,4 кв. м другого поверху будівлі Літ. АF5, інв. № 1 Загальна площа: 16,9 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 3. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення № 136 F 14,8 кв. м та частина коF ридору № 96 F 5,1 кв. м другого поверху будівлі Літ. АF5, інв. № 1 Загальна площа: 19,9 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 4. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 141F142 F 26,5 кв. м та частиF на коридору № 96 F 7,9 кв. м другого поверху будівлі Літ. АF5, інв. № 1 Загальна площа: 34,4 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 5. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 7 F 11,7 кв.м, № 8 F 13,8 кв. м, № 9 F 11,3 кв. м, № 10 F 12,6 кв. м, № 11 F 17,4 кв. м та частина коридору № 4 F 26,5 кв. м третього поверху будівлі Літ. АF5, інв. №1 Загальна площа: 93,3 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне підприємство "Запоріжжя" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152 6. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: частина нежитлового приміщення № 3 F 18,7 кв. м перF шого поверху будівлі Літ. КF9, інв. № 10310028 Загальна площа: 18,7 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, ОріF хівське шосе, 10 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 7. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлове приміщення № 47 третього поверху будівлі Літ. АF5 Загальна площа: 19,6 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальний заклад "Запорізький обласF ний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 145 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57Fа 8. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 6, 7, 9 першого поверху буF дівлі Літ. Зз, інв. № 10310007 Загальна площа: 45,6 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальна установа "Преславський псиF хоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 72145, Приморський район, с. Преслав, вул. Центральна, 137Fа, (вул. Комінтерна, 137Fа) Місцезнаходження Балансоутримувача: 72145, Приморський район, с. Преслав, вул. Центральна, 137Fа, (вул. Комінтерна, 137Fа) 9. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: нежитлові приміщення № 104 F 12,0 кв. м, № 105 F 7,7 кв. м, № 106 F 2,8 кв. м, № 107 F 4,4 кв. м, № 108 F 21,7 кв. м, № 109 F 1,4 кв. м, № 110 F 2,6 кв. м першого поверху будівлі Літ. А Загальна площа: 52,6 кв. м Орендодавець: комунальний заклад "Бердянський медичний коледж" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 71112, м. Бердянськ, вул. Консульська, 23Fє (вул. Комунарів, 23Fє) Місцезнаходження Орендодавця: 71112, м. Бердянськ, вул. Італійська/ вул. Центральна, 66/28 10. Відомості про об'єкт оцінки: Назва: 47/100 нежитлових приміщень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 17 першого поверху будівлі літ. Б, інв. № 10 та нежитF лові приміщення будівлі літ. В, інв. № 5: № 1 підвального поверF ху, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 першого поверху Загальна площа: 664,3 кв. м Орендодавець: Запорізька обласна рада. Балансоутримувач: комунальне сільськогосподарське підприF ємство "Запоріжзеленгосп" Запорізької обласної ради Місцезнаходження об'єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 20 Місцезнаходження Балансоутримувача: 69050, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 9 Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової варF тості об'єктів оренди для розрахунків орендної плати з метою уклаF дення договорів оренди нерухомого майна, що є спільною власнісF тю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію (наF рочним). Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу. Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конF верті з написом "Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів. До дати проведення конкурсу конверти з конкурсними докуF ментами зберігаються у секретаря комісії.

одержувач F Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій обF ласті, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт приватизації вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. СоборF ний, 168, МФО 813015, одержувач F Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні F 03.04.2017 до 17:00. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською уніF версальною біржею 07.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10:00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 12:00. Адреса вебF сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до ПорядF ку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приF ватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затF вердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції УкF раїни 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаF ються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох каленF дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язаF ні направити на адресу Запорізької філії Української універсальF ної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, тел.: (061) 220F02F26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниF ках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатF ками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводитьF ся відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державF ного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в МіF ністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 10:00 до 15:00 за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоF колу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відF діленні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. ЗаF поріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 15:00, обідня перерва з 12:00 до 12:45, тел.: (061) 226F07F75, 226F07F76.

Перелік підтвердних документів: заява на участь у конкурсі за встановленою формою (Додаток); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписанF ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписаF ми, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого преF тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомосF ті про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаноF му конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання роF біт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (в календарних днях), якщо він не визнаF чений в інформації про проведення конкурсу. Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за один робочий день до оголошеної дати проведенF ня конкурсу (включно). Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається. Претендент має право відкликати свою заяву до дати провеF дення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії. Конкурсна документація надається за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. № 332F5. Строк виконання робіт F 3 календарні дні. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: відповідна кваліфікація оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в ДерF жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України; досвід суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майF на, зокрема подібного майна; перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осоF бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмова згода оцінювачів, які додатково будуть залучені суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна. Контактні телефони: відділ юридичного забезпечення з пиF тань власності територіальних громад управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради: (061) 239F06F20, 239F06F21. Конкурс буде проведено 24.03.2017 за адресою: м. ЗапоріжF жя, пр. Соборний, 164, каб. 328. Кінцевий термін подання документів F 23.03.2017 до 17 год. 00 хв. Додаток ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності


реклама та оголошення

21

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Терміново. ZAZ Forza 1,5 бензин, конд., пакет. Т.: 0661061417 9 Модельний ряд ZAZ, Kia, Chery, Chevrolet в розстрочку, ГБО, гума на вибір у подарунок. Т.: 0661149101 9 Малина, ягода сірникова коробка. Лікарський амарант лікує 100 хвороб, Т.: 0975442579 9 Дачу, Великий Луг (7й інтернат), 7 соток, у домі питна вода, світло, ін тернет. Ціна 10 000 у.о., торг. Т.: 0995425503 9 Холод., мороз., печі, пральн. маш. б/у в Німеччині. Т.: 0995560921 9 Велосипеди дитячі б/к. Т.: 0997285786 9 Батареї опалення б/к на 7 та 6 сек цій по 50 грн за ребро. Т.: 0667777851 9 Швейну машинку ручну, подільсько го заводу. Т.: 0680842348 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Мос квич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будь якому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099 7720050, 0633094156, 0981776050 9 ТВ, іноз. у будьякому стані. Т.: 7087007

9 Нероб. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Організація купує брухт, метало конструкції, ємкості під порізку. Ріже мо, вивозимо. Т.: 0676314889, 0504824889 9 Роги сайгака, парфуми СССР, Франції, японський магнітофон 80х ро ків. Т.: 0669976946, 0933980244, 0974149693

9 Квартиру 0678531643

ЗНІМУ будьякий

район,

Т.:

РІЗНЕ 9 Прошу відгукнутися свідків бійки, яка сталася 24 серпня 2016 року біля 20.00 в селі Лагідне (Кірове) Токмаць кого району, Запорізької області. Тел. 0679905621 (Олег) ПОСЛУГИ 9 Вікна, балкони. Т.: 7075026, 0639496567, 0679670940 9 Вікна, решітки, двері металеві. Т.: 2700411, 0637373557 9 Металеві двері, решітки віконні. Т.: 2207603, 0689595594 9 Мет. двері, решітки, недорого. Т.: 2730300, 0937809933 9 Решітки віконні, двері металеві. Т.: 0996354655, 0731636144 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка. Т.: 2868723, 0677497456

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Електрик. Усі види послуг. Аварій ноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Рем. ТВ, гарантія. Т.: 2708560 9 Пам'ятники, недорого. Т.: 2709720, 0975047463 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарантія 12 місяців. Т.: 2705040, 2716750, 654051 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 2201884, 0950405102, 0973180846 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Електрик. Т.: 0671999504 9 ПИЛЯЮ, ОБРІЗКА ДЕРЕВ. Т. 0689061298 9 Слюсар. Все. Т.: 7013090 9 Перевезення вантажів. Т.: 0987870031, 0660810787 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку, яка роз ташована на території Приморської міської ради (за межами населеного пункту) серії ЯЛ № 459665, який вида ний Єльнікову Олександру Вікторовичу головою Приморської районної дер жавної адміністрації та зареєстрований

у книзі записів реєстрації державних актів 04.11.2011 року за № 2324800010000755 9 Втрачено державний акт на право власності на земельну ділянку, вида ний Ташинському Олександру Мико лайовичу від 27.01.2004 р за № 3523 серії ЗП №016477, земельна ділянка розташована у СТ "Сонячний", № 69/5, для ведення садівництва. Втра чений державний акт вважати недій сним 9 Втрачений оригінал свідоцтва про право на спадщину за заповітом, вида не 12 травня 1999 р. за реєстровим № 285, восьмою Запорізькою ДНК на ім'я Салія А.В., вважати недійсною 9 Втрачене свідоцтво про народжен ня ІІ ЖС № 353903 на ім'я Руніков Ро ман Олександрович, видане 14 листо пада 1978 р. Заводським ЗАГС 9 Втрачену перепустку Кашуби Вя чеслава Анатолійовича на право про ходження у заборонену зону 9 Втрачене посвідчення № 2438 Ка шуби Вячеслава Анатолійовича 9 Втрачений диплом на ім'я Григо ренка Сергія Володимировича, вида ний ВПУ 27, 30.06.2000 р. № 00240 9 Втрачений студентський квиток АР 11003641, виданий студенту Смірнову Микиті Андрійовичу коледжем ЗКР ЗНТУ 9 Втрачене посвідчення № АР 16940 на ім'я Лук'яненка Єгора Станіславови ча, видан. Департаментом освіти і на уки, молоді та спорту Запорізької місь кої ради

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запорізька обласна рада, оголошує про намір пе редати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява: Заяви про оренду приймаються про тягом десяти робочих днів після опуб лікування оголошення в газеті "Запо різька правда". Заяви подаються із зазначенням най менування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, За порізька обласна рада. Телефони для довідок: (061) 2390621, 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інфор мація про оголошення конкурсу на пра во укладання договору оренди нерухо мого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда.

Вважати недійсною втрачену печатку фізичної особи підприємця Перерва Тетяна Валеріївна, 3167910485

У зв'язку з рішен ням ПП "ЛАЙНЕР ЕКСПРЕС" (код: 33960932) повідомляє про ліквідацію. Пре тензії кредиторів приймаються строком у 2 місяці з моменту публікації повідомлен ня за адресою: м. За поріжжя, вул. Чотир надцятого Жовтня, буд. 3, кв. 306, т.: 0678751727.

z ”ГВІЗДОК” ТИЖНЯ

БАЛЕТ… ПО УКРАЇНСЬКОМУ! ВІТАЛІНА МОСКОВЦЕВА, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

ІДКІСНУ подію запоріжці спостерігали мину суботи у Концертному залі імені М.Глін Рки. лої Нашу не дуже то "балетну" публіку запро сили на "Свято українського балету"! Дві оригі нальні постановки: "Український диптих" і "Се зони життя" показала в обласному центрі Ки ївська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря. Аж 65 юних артистів приїхали до Запоріжжя! Але їхня юність зовсім не недолік. Навпаки, перева га: мистецтво балету мистецтво молодих. Їм не вистачає хіба що… слави, яка не забарилася до ба гатьох випускників навчального закладу. Недарма 8 квітня в Києві, на сцені Національної опери України, він даватиме концерт на честь свого "уже 15річчя". А виступ студентів у Запоріжжі увійшов до циклу за ходів обласної філармонії, присвячених Шевченків ським дням і Дню національної культури України. Ми розпочали цей великий цикл 26 лютого кон цертом Національної капели бандуристів, а завер шили 12 березня виставою для малечі "Козацька си ла" двох запорізьких авторів: письменника Олексан дра Виженка і композитора Наталі Боєвої, розпові дає генеральний директор філармонії Ірина Конарє

ва. До нього увійшло і "Свято українського балету", пройняте істинно шевченківським духом. Цікаво, що приїзд балетної трупи зі столиці ініці ювала… Всеукраїнська федерація "Спас". Чимало па народних українських танців відтво рюють рухи козацьких бойових мистецтв. Ми вивча ємо танки, щоб повернути втрачене, пояснює пре зидент федерації Олександр Притула. Студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря в Запоріжжі, насамперед, по

везли на Хортицю. Екскурсія викликала непідробний інтерес не лише тому, що юні артисти побачили "За порозьку Січ": вони ще й поспілкувалися з групою козаків, які демонструють туристам козацькі бойові мистецтва. Навіть розгорілася така собі "професійна дискусія": як тримати шаблю… Наша академія танцю інноваційний хореографіч ний вищий навчальний заклад. Зазвичай народний танець і класичний балет розглядають окремо. У нас вони нероздільні! Ми хочемо зробити український танець танцем театру, наголосив директор Київсь кої муніципальної академії танцю імені Сержа Лифа ря Андрій Лягущенко. Академія міститься у найбільшому районі Києва Деснянському, де, однак, немає жодного театраль ного закладу. За статусом це коледж (а при ньому спеціалізований дитячий садок і школа). У коледж можна вступити після 9ти й 11ти класів. До речі, се ред його студентів уже є хлопці й дівчата з нашої об ласті. У репертуарі юних артистів серйозні балетні пос тановки "Копелія", "Пер Гюнт", "Лускунчик", "Лісова пісня", "Зимова казка", "Балетний всесвіт Сергія Прокоф'єва"… А їхні "Сезони життя" й "Український диптих" мали у запорізьких глядачів такий великий успіх, що гості з Києва пообіцяли невдовзі приїхати в наше місто ще раз із новою програмою. Це був чудовий вечір, чиста насолода! поділила ся враженнями запоріжанка Наталія Деменок.


22 z ІЗ КЛАСИКИ ПОЯСНИВ СТЕПАН ОЛІЙНИК Діда, сторожа нічного, Внук малий пита: А не страшно вам нічого? Ніч же! Темнота!

І почув на ці турботи Відповідь ясну: Сильно страшно, каже, доти, Поки не засну!

Весела Січ ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ПРО МАРІОНЕТОК МИКОЛА БІЛОКОПИТОВ Люблю маріонеточку Це лялечка така, Смикну за певну ниточку Покаже язика. А як за іншу смикаю То ніжкою дригне… Не біситься, не хникає, А слухає мене.

 Чи ти чула, моя мила, Мовить жіночці Порфир. Що верблюд могутня сила, Справжній чудобогатир: Може вісім день робити Й нічогісінько не пити!

Дивлюсь на Раду тупо я І відчуваю страх, Бо під прозорим куполом Вся зала в ниточках. І чужинецькі пальчики Їх смикають весь час, А "дєвочки" і "мальчіки" Відгукуються враз.

 І чудніш бувають чуда! Мужу кидає жона. Я ось іншого верблюда Знаювідаю сповна: Вісім день він може пити І нічого не робити!

Усе це, певно, порча є Аж теліпає люд: Життябуття дорожчає Бо ціни вгору пруть. І хоч народ наш молиться

ВЕРБЛЮД

Та в підсумку хаос: Уже й карась не ловиться, Не родить абрикос. У нас чужими пальцями Керують звідтіля: Ось ниточки із Франції, А ці ось із Кремля, З Китайської Народної, З віддалених широт…

*** Володимир Гройсман: 3 Я зберігаю гроші в готівці, бо не довіряю злочинній владі! 3 Так ви ж тепер при владі! 3 Так отож… *** Дорогою йдуть Білосніжка, Дюй мовочка й Баба Яга. Білосніжка каже: Я найкрасивіша. Дюймовочка: Я найменша. Баба Яга: А я найзліша, найпідступніша й найбрехливіша. Бачать, біля дороги стоїть буди нок правди. Зайшла до нього Бі лосніжка, виходить плаче: Виявляється, я не най

Отож, словами витканий Достатній аргумент: Чому такі засмикані І Рада, й Президент. А щоб чужинські міточки Із нас навіки знять Потрібно всі ті ниточки У власні руки взять!

z ЦЕ, БЛІН, ВОПЩЕ!

z АНЕКДОТИ Ти й досі тримаєш вклади в "Приватбанку"? Ну, ти й Шлапак! *** Прем'єрміністра запросили прочитати студентам лекцію з макроекономіки. Отже, панове студенти, задача така. Інфляція за рік 30 відсотків, зарплати й пенсії не змінилися. Наскільки зменшився рівень жит тя населення? На 30 відсотків. Неправильно. На 40 відсотків із урахуванням збільшення ставок кредитів. Неправильно. На 45 із урахуванням кредитів і курсу валюти. Ні. Правильна відповідь три відсотки. І не питайте мене чому… *** Якщо народу нічого не обіця3 ти, він почувається обманутим. *** Фізика це практично єдина сфера життя в Україні, де ще су воро виконуються закони.

Але немає жодної, Щоб смикав свій народ.

МОСКОВСЬКІ ДОМОВИНИ (З народного гумору) ПИЛИП ЮРИК

 Заплющу очі й уявляю, Розповідав Богдан Петру, Що москалі в гробах з Валдая Пливуть по Волзі і Дніпру.

красивіша, красивіша за мене Спляча красуня. Зайшла Дюймовочка, виходить плаче: Виявляється, я не найменша, менший за мене Хлопчикзпальчик. Зайшла Баба Яга. Виходить, но гами тупає, волосся на собі дере й верещить: Хто така Юля? *** Дізнавшись, що Порошенко раз на рік проводить пряму лі3 нію, Кличко купив собі олівця й лінійку й тепер проводить кіль3 ка прямих ліній на день. *** Що таке гібридна війна? Це коли з країноюагресором водночас ведуть і війну, і бізнес. *** Українці незадоволені, що їм удвічі збільшили тарифи на газ. Погляньте на депутатів: їм зарплати взагалі аж у тричі підняли, а вони ж, бідні, тер3 плять. *** Дніпро на Дніпрі це абсурд, вважає Москва. *** А якщо Крим буде погано по3 водитися, то Путін переведе

його в Сибірський федераль3 ний округ. *** Що найскладніше в українсь ких реформах? Відірвати свиней од корита! *** 3 Петре Олексійовичу, за два роки ви не виконали жодної своєї передвиборчої обіцянки. Чому? 3 Бо якщо я їх виконаю, що я потім буду обіцяти? *** Усі, хто має мозок і зв'язки, йдуть у бізнес. Хто має мозок, але не має зв'яз ків у науку. А хто має зв'язки, але не має мозку в політику.

Ті домовини, ніби чайки, У синю даль, у синю даль... На гробі кожнім балалайка І "За отєчєство" медаль. Петро зухвало випнув груди, Промимрив: Тільки ж... взагалі... І серед них є гарні люди В Москві, і навіть у кремлі... Так, є! Богдан угору руку Возніс, неначе Мономах. Хай, друже, гарні москалюки Пливуть в гарнесеньких гробах!


23

світлиця ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z ОПОВІДАННЯ

БІЛЯ ОСОКОРА КОСТЯНТИН СУШКО

ЮДИНА прийшла сама Л однаоднісінька вона з'явилася. З нею не було не те що рушниці, а навіть но жа. Людина глибоко усві домлювала, скільки тривоги для мешканців галявини не се в собі вже сама її присут ність, а тому робила все, щоб залишатися непоміченою. Людина прийшла разом зі сходом сонця й перш ніж ступити на галявину, довго стояла, прислухаючись, у за ростях аморфи. Вона відчу вала й бачила, що ніхто й ні що не в змозі їй завадити, хіба що яскравий і дзвінкий ранок. Але ранок був зай нятий підготовкою нового дня, й людина безпереш кодно пересікла галявину, а потім залізла на осокір. Людина мовчки подякувала об ставинам за сприяння. Проте радіти не квапилася. Людина приготувалася до кількагодин ного чекання, яке (дев'яносто шансів зі ста) може увінчатися нічим. Чекати довго не довелося. Ті, через кого людина сюди при йшла без рушниці й ножа, один

за одним стали з'являтися, коли не спливло ще й півгодини. Два чудових лисенятка сиділи коло нори, і це було так реально й за хоплююче, як і сама засідка лю дини на осокорі. Людина вгамувала дріж азарту, притамувала хвилювання й по чала фотографувати. Вона зні мала натхненно, чудово розумі ючи, що такі подарунки, як за раз, доля часто не посилає. Лисенятка поводилися так, ні би свідками їхньої появи із нори були лише ранок, мовчазний осокір та небо. Вони були зовсім природними в природних умо вах. Людина на дереві перебу вала поза межами усього цього, отож, вона не заважала. Людина дивилася на лисенят і фотографувала їх, аж поки щось не підказало їй: "Зупинись". До кінця плівки залишилося менше десятка кадрів... Людина зупинилася. Вона ба гато чого хотіла, проте завжди примушувала себе вдовольня тися тим, що мала. Зараз їй ціл ком вистачало свіжого ранку, дерев, трави, неба та двох лисе нят, котрі їй не належали. Але випадок розпорядився дещо інакше... Людина побачила лисицю са

ме в той момент, коли до неї під бігли обидва лисенятка. Спершу вона сторопіла, а коли отями лася, мало не закричала від ра дості. Адже вона була тут, поруч, усе бачила й не заважала. Лю дині це здавалося неймовірним, і вона знову здійняла фото апарат. Затвор клацав тепер уже не так часто, але здавалося, нібито різкіше. Проте ні лисиця, ані ли сенята не звертали на металеві звуки жодної уваги. Мати году вала своїх дітей, а її рухливі вуха та чорний кінчик носа ловили ті звуки й запахи, котрі тривожили її більше. Наприклад, хурчання моторного човна на протоці, від далений тріск сушняку й запах диму від невидимого кострища. Людина знімала й просто спос терігала. Спостерігала й просто знімала. Коли натискала на спуск фотоапарата, вона затри мувала дихання, а коли просто спостерігала, думала. Людина дивилася на лисицю з лисенята ми й думала багато про що. Не обов'язково й не лише про те, що бачила перед собою. Її дум ки були легкими, та не легко важними, бо вони були позбав лені дріб'язковості й метушні. Лисиця годувала лисенят, по тім гралася з ними, лежала на траві, мружачи проти сонця очі. Людина знімала лисицю та її ді

тей, аніскільки не думаючи про те, як сприймуть її знімки люди, поміж яких вона живе. Людиною рухала одержимість. І все ж людина згадала, що треба йти. Фотографуючи, спостерігаючи й розмірковуючи, вона не забула дати собі слово піти з галявини так, щоб її ніхто не помітив. Інакше жоден із її найунікальніших кадрів не мати ме жодного сенсу. Лисиці пот рібне не фотографування, вона прагне спокою. Не реклами во на жадає, а усамітненості. Лю дині ж треба набагато більше, а тому вона не має права турбува ти лисицю та її сімейство. Уже не маючи жодного вільно го кадру у фотокамері, людина непорушно просиділа на дереві ще цілу годину. Вона чекала під ходящого моменту, аби непо мітно щезнути. І дочекалася. Граючись, лисиця заманила своїх дітлахів у найвіддаленіший куточок галявини, де у високій траві інколи видно було лише бі лий кінчик її хвоста. Людина без шумно злізла з осокора і, згор бившись, побігла геть. Утікаючи, вона не думала ні про що. А коли зупинилася та полегшено зіт хнула, раптом побачила, що на озері рідшає туман, отож, ранок догоряє... А в неї було таке від чуття, ніби до кінця прожитий увесь довгий червневий день.

СЛIПА КУЛЯ

РІДНА МАТІНКА ЗЕМЛЯ

МИХАЙЛО БУРЯК

ЛЕЛЬАНАТОЛІЙ ЗАГРУДНИЙ

Мелодія, яку вона насвистувала, Давно уже стала хітом на задвірках життя. Але, незважаючи на це, вона летіла Легко і невимушено. Її гаряче, граціозне тіло Пристрасно облизував вітер, Хотілось чогось незвичайного, та за Долю секунди відчуття невагомості Змінив страх. Відкривши очі, вона побачила мертве склепіння грудей. ...Їй було нецікаво, хто і чому за стіною шкіри Довго повторював, немов заклинання, Одне*єдине слово: "Сліпа!"

Рідна матінка земля Вишита мережкою, Долю дітям простеля Золотою стежкою. Соловейкові гаї У веснянку вбралися. У земну красу її Всі ми закохалися.

КОЛИСКОВА ІВАН ОЛЕКСЕНКО

Спи, мій сину, Спи, росино, Час очицям спати. Нахилилася до тебе Україна*мати.

Та й у кожнім слові! Опускаються на личко Пелюстки любові. Тож рости, синочку, швидко, Набирайся сили! Ти на матір Україну Дуже схожий, сину.

Зогріва льонок голівки У годину пізню. I співає * виливає Шовкоткану пісню. Скільки ніжності і ласки

Це вона тобі вділяє I снагу, і вроду, * Тільки серцем прихиляйся До свого народу. А коли чужа країна

Спокусити схоче, Пригадай на роздоріжжі Материнські очі. Спом'яни недремні руки, Що тебе гойдали, I від ранку і до ранку Щастя*долю ткали. Спи, мій сину, Спи, росино, Час очицям спати. Нахилилася над ліжком Україна*мати.

Сіла радість на вуста, Тішиться розмовою. Україна розцвіта Чарівною мовою.

ЗІЛЛЯ КОХАННЯ Діалектизми перлами В мовну ріку вливаються, Духу земного зернами В наші серця вриваються, З давньої праісторії У пшеницях колисані. Мовою предків оріїв Книга Життя написана. Задля мети величної Свячена щедро працею. Зіллям кохання вічного Мова єднає Націю!


24

тема номера ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z ЛІНІЯ ЖИТТЯ

ЛЮБОВ, ЩО ПРИЗНАЧАЛАСЯ СИНУ, НІНА СОЛОМАХА, ВЕТЕРАН ПРАЦІ

Т

РАПЛЯЄТЬСЯ, що іскра кохання палає все зем не життя. Оспівуючи це по чуття, ми, утім, рідко згаду ємо, що воно здатне спону кати людину творити доб ро. Але саме так сталося із жителькою Запоріжжя Ольгою Іванівною Летяй кіною.

СТРІЛИСЯ, ЩОБ НЕ РОЗЛУЧАТИСЬ

П

ІСЛЯ закінчення педаго гічного училища у 1952 році Ольгу направили в міс то Чаплигін Ліпецької облас ті. Одного разу дівчина пішла на танці в місцевий будинок культури. Вона досі пам'ятає мить, коли раптом у зал уві( йшли троє молодих офіцерів. Особливу увагу привернув один: з шикарною шевелюрою та величезними очима. А го( ловне ( з такою осяйною пос( мішкою! Як виявилося, молодий мічман приїхав із Ніколаєвська(на(Аму( рі. Відправляючи його з товари( шами в дорогу, командир жар(

тівливо наказав: "Знайдіть собі там наречених!" Ольга і Михайло стояли в різ( них кінцях танцювального залу. Їхні погляди стрілися і… Хлопець запросив дівчину на танець, потім на другий, вони танцювали ще і ще… А наступ( ного дня Михайло запропону( вав… одружитися. "Серйозно чи ні?" ( розгублено розмірко( вувала Ольга. Але щось змуси( ло її відповісти: "Так". Молоді люди зареєстрували шлюб, од( нак разом були зовсім недовго. Михайло мав повертатися до місця служби. Одна їхати услід за чоловіком Ольга побоювалася: це ж бо че( рез весь Радянський Союз! Тоді для такої мандрівки потрібна була спеціальний перепустка, а в неї її не було. Зате було сві( доцтво про шлюб. Молода дружина зібралася в дорогу. Бог знає куди! У поїзді мучила думка: "Чи впізнаю Ми( шу? Який він?". Доїхала до Ха( баровська. Звідти ( три доби плисти рікою. На теплоході не виявилося місць. Ольга зверну( лася до капітана. Той зрозумів ситуацію, допоміг. Та най( більше лякала невизначеність:

чи знайде Михайла? Як він її зустріне? Чи не розлюбив? Ад( же вони так мало знали одне одного… Втішала сама себе: "Зрештою, якщо не знайду Ми( шу або якщо у нас не складеть( ся, влаштуюся на роботу за ос( вітою, не пропаду! Життя пока( же, що робити далі". Допливли. На причалі стояли троє чоловіків ( усі військові. Ольга розгубилася… Гукнула: "Мишко!" Той відізвався. Так вони зустрілися, щоб 52 роки не розлучатися.

СІМЕЙНА ТРАГЕДІЯ

М

ИХАЙЛА Андрійовича вже немає на цьому сві ті, але він і зараз живий у серці дружини. Більше як за півстоліття подружнього життя він жодного разу не підвищив на неї голос, завжди оточував любов'ю. Був гарним сім'яни( ном і хазяїном у домі. Спочатку в них народилася донечка Наталка (Ользі тоді бу( ло 22). А ще через одинадцять років ( син Олег. Якраз перед його народженням Михайла Ан( дрійовича перевели служити на Україну.

Сина чекали з нетерпінням. Але… Важкі пологи, травма, можливо, й помилка лікарів… Хлопчик народився із паралічем нижніх кінцівок. Надії на виду( жання не було. Щоб доглядати сина, Михайло Андрійович звільнився зі служби і 32 роки буквально не відходив від Оле( га. Хлопець навчався вдома, ріс розумним, здібним. Але його переслідували недуги: гіперто( нія, інсульт, проблеми з нирка( ми… Якось родина дивилася по телевізору "Поле чудес". Всі ра( зом відгадували слова. Одне з них довго не могли назвати. Раптом Олег сказав потрібне слово, вхопився за голову і… параліч, смерть. Як пережити таке горе? Под( ружжя втішалося дочкою Натал( кою. А ще Михайло Андрійович й Ольга Іванівна вирішили під( тримувати таких же, як їхній Олег, інвалідів із дитинства.

ПІД ІКОНОЮ СВЯТОЇ ОЛЬГИ

М

ОЖНА без перебіль шення сказати, що Оль га Летяйкіна віддала життя дітям. Власним ( і чужим. Вісім( надцять років працювала вихо(

z ЛЮДИ СЕРЕД НАС (Початок на 1ій стор.)

У

ЛИСТОПАДІ минулого року на сцені ТЮГу з ус піхом пройшла п'єса теат ральної трупи "Рівні мож ливості" "У декількох кро ках від щастя". Автором ідеї та п'єси, режисеромпоста новником вистави виступи ла запорізька художниця Маріанна Смбатян, людина "з обмеженими можливос тями", яка пересувається в інвалідному візку. І актори постановки теж люди "з обмеженими можливостя ми", які доводять, що мож ливості у всіх рівні: навіть прикуті до інвалідних візків люди можуть домогтися поставленої мети. Трупа Маріанни Смбатян готує новий спектакль. Про творчість взагалі і про виставу, зокрема, наша бесіда. Маріанна, розкажіть, будь ласка, про свою творчу ді яльність. ( Мабуть, основне моє заняття ( це живопис. Це моя робота, моє хобі і, як би це пафосно не звучало, моє життя. Я брала

КОЛИ ДУХ СИЛЬНІШИЙ

Живопис Маріанни Смбатян

Маріанна Смбатян

участь у багатьох художніх вис( тавках: окрім нашого міста, в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. П'ять із них були персонально моїми, і восени цього року пла( нується шоста. Також захоплююсь літерату( рою і намагаюсь писати роман. Написані глави я публікую на своїй сторінці в соцмережі і ме( ні приємно, коли люди не прос( то прочитують, а й залишають коментарі і звертають увагу на

сюжетні помилки. І цей зворот( ний зв'язок неймовірно допома( гає. Бо коли бачиш, що є для ко( го творити, натхнення не згасає. Іще вже рік я беру уроки вока( лу. Співати люблять усі, мабуть, особливо у кого немає слуху і голосу, а я не виключення. Це розпочалось з ефірів на інтер( нет(радіо "Кінозал(ТВ", де я ве( ла рубрику "Караоке". Будь( який слухач міг додзвонитись і заспівати в прямому ефірі. Там мені самі слухачі й рекоменду( вали зайнятись вокалом. Та я вважала це зайвим, поки рік то( му хвороба не дала ускладнен(

ня на легені. І щоб укріпити своє здоров'я, я і почала співати. Усі ці захоплення це від луння дитячих мрій? ( У дитинстві я була впевнена, що стану чарівницею, яка вря( тує світ. Та я виросла, так і не дочекавшись дідуся(чарівника, який би наділив мене силою пе( ремагати зло. Але мої друзі го( ворять, що все ж таки моя мрія збулась, хоч і без чарівної па( лички. Мріяла стати актрисою, і залишаючись сама вдома, уяв( ляла себе Джульєттою. Любила уявляти смерть на вигаданій сцені. До речі, про сцену. Ви були постановником і режисером п'єси "У декількох кроках від щастя". Як народилася ідея створити власну театральну трупу? ( Всі грандіозні ідеї народжу( ються вночі. Якось я міркувала про стереотип, що людина з ін( валідністю не може повністю втілити свої мрії в життя, про те, що не тільки я хочу виступати на сцені. І виникла ідея зробити


25

тема номера ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ВОНА ВІДДАЄ ЧУЖИМ ДІТЯМ вателем у дитячому садку №205. Набагато довше безко рисливо, не отримуючи за це жодної копійки, займалася і займається громадською робо тою. Є така притча: людина попро сила в Бога помочі, а він поклав їй у руки шматочок глини щоб сама виліпила своє щастя. Ма буть, в руки Ольги Іванівни пот рапило чимало шматочків, бо вона невтомно "ліпить" щастя не лише для себе, а й для інших. Гостро відчуває чужу радість і горе, уміє вислухати, підказати. Знається на законодавстві. За її спостереженнями, три чверті сімей, де виховуються ді тиінваліди, неповні. Тата ки дають родини, злякавшись труднощів. Матері виявляються сильнішими. Чи треба говори ти, як їм потрібна підтримка?! Не так просто влаштувати для дітейінвалідів вечір із "солод ким столом". Але яка це для них радість! І яке щастя для матерів зібратися разом, просто пого ворити на спільні теми… У Хортицькому районі Запо ріжжя Летяйкіна визнаний лі дер громадської організації, що опікується дітьми з особливими

дянський аквапарк і в жіночий монастир. Архієпископ Лука запросив їх на святкові ранки в ПК "Дніпроспецсталь" і ПК ме талургів…

ОЧІ, СПОВНЕНІ СВІТЛА

С

потребами та допомагає їхнім батькам. Ольга Іванівна спів працює з районною адміністра цією (зокрема, з управлінням праці та соціального захисту населення), з депутатами і бла годійниками… Удома в Ольги Іванівни висять ікони святої княгині Ольги да рунки запорізького духовенс тва, з яким їй теж не раз дово дилося діяти разом. Матушка Ірина, приміром, допомогла з квитками для дітейінвалідів Хортицького району на різдвяну ялинку, з екскурсіями у Бер

КІЛЬКИ, зрештою, вда ється зробити, щоб жит тя дітейінвалідів було пов ноцінним! Вони залюбки ма люють, вишивають бісером, ви готовляють гарні речі з природ них матеріалів. "З турботою до них ставляться у Палаці культу ри "Хортицький", розповідає Ольга Іванівна. Виставки творів дітей з особливими потребами проходять у школах району. Ро бота з цими дітлахами один із напрямків діяльності координа ційного центру "Школа май бутнього" під керівництвом Людмили Овдієнко. "Руками ді тейінвалідів" називається постійно діюча виставка у Малій гуманітарній академії Хортиць кого району. Дітлахи, можли вості яких обмежені, відтак бе руть участь у фестивалях і ра йонних заходах для обдарованої юні. До цих добрих справ де словом, а де ділом причетна

ЗА ТІЛО постановку, в якій би брали участь саме люди, які мають ін валідність. А хто б це міг зроби ти краще ніж я? І я настільки за палилась цим бажанням, що в моїй голові почали з`являтись образи, аж до деяких реплік з п'єси. Свою ідею я розповіла друзям з клубу "Рівні можливос ті", і вони погодились на цей ве ликий крок, хоч і з деяким ос трахом. Як створювалась ця п'єса? Вона була написана за мі сяць. Але так як вистава склада лась з непоєднаних між собою історій, репетиції проходили па ралельно з написанням матері алу. Та прем'єра готувалась майже рік. Таке затягнення ста лось через відсутність відповід них умов для акторів. Та завдя ки взаємній підтримці ми змог ли впоратись. Як цю виставу сприйняв глядач? Взагалі результат перевер шив усі сподівання. Ніхто не че кав на таку кількість глядачів у

Для акторів спектаклю "У декількох кроках від щастя" вийти на справжню сцену ñ щастя

залі не було вільного місця. І після вистави, як не дивно, на шими прихильниками стали не тільки люди з інвалідністю, а й фізично здорові. Було приємно, коли люди, які мають інвалід ність, після перегляду вистави нарешті повірили у себе, пові рили у те, що навіть маючи якісь вади, можна багато чого домог тись. Але найбільше враження ми справили на здорових лю дей, які зрозуміли, що не треба скиглити щодо своїх проблем, коли поряд живуть такі люди, у яких проблема на проблемі, а вони створили постановку спектаклю. Сьогодні готується нова п'єса?

 Під час наших гастролей у Львові, де ми на собі відчули ча ри цього міста, в однієї з наших ак торок, Наталії, з`явилась ідея нового спектаклю у жанрі фен тезі. І ця ідея стала настільки ці кавою, що ми разом почали пи сати сценарій і написали його за дев'ять робочих днів. П'єса називається "Чи бувають чуде са?". Тема цього спектаклю по лягає в тому, що скільки б років не було людині, вона завжди че кає на диво. Я, звісно, не буду розкривати сюжет, та впевнена, що після перегляду глядач сам захоче створювати свої чудеса. А подивитись цю виставу усі бажа ючі зможуть у листопаді цього року.

Ольга Летяйкіна. "Ми різні. Ми рівні", ось кредо, якому вона вчить дітей з особливими пот ребами. Саме Летяйкіна стала ініціато ром акції "Не відмовляй собі в благодійності", під час якої шко лярі Хортицького району збира ють для дітейінвалідів іграшки і книги. Ольга Іванівна дуже хви люється, щоб нікого не обмину ти увагою. Передзвонює бать кам: "Ваш синок не був у цирку. Що сталося?!" Поважний вік дається взнаки. Але батьки дітейінвалідів не хочуть "відпускати" Ольгу Іва нівну, не уявляють, як зможуть обійтися без її досвіду та знань. Ольга Летяйкіна перенесла ін фаркт. У неї хворе серце. Але дітиінваліди, як колись її влас ний син Олег, завжди можуть розраховувати на увагу літньої жінки. Коли вона дивиться на них, її очі сповнюються смутку і… світла. Промовляє з лю бов'ю: "Мої діти". Ось мудрість, якої Ольгу Іва нівну Летяйкіну навчили всі її 80 із гаком земних років: "Якщо оточити увагою хоча б одну лю дину, світ стане добрішим і світ лішим".

 Що чекає на глядача, який прийде на ваш виступ? Коли буду працювати над цією п'єсою, порушу два основ них канони театру: не брати у виставу дітей і тварин. Бо я про ти якихось рамок у творчості. Що ж до глядачів, то вони разом з нами потраплять у величне місто Лондон, познайомляться з людьми різних національнос тей. Також у виставі будуть спец ефекти і елементи шоу. А так як наша трупа поповнилась но вими людьми, слід чекати на більшу кількість дійових осіб. Ви дуже талановита люди на. Звідки берете натхнення? Час від часу до мене прихо дить муза, але частіше за все, коли я хочу щось зробити, став лю цю задачу і силою інтелекту намагаюсь знайти рішення. Ба нально, але всі люди творчі, бу ло б тільки бажання. Чесно ка жучи, навіть у мене іноді його немає, іноді просто хочеться лягти на ліжко і дивитись сері али, ні про що не думаючи. Та я беру себе в руки і працюю, інак ше, якби дала собі слабинку, ні чого б цього не вийшло.


26

на часі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

УКРАЇНА МАЄ ХРЕБЕТ, Один із найголовніших авторитетів сучасності Ярослав Грицак відверто про те, що відбувається з Україною.Україна мала три вікна можливостей третє тепер, і всі три впустила. Зараз вона переходить у свій звичний режим: виживати, а не жити. Історик і професор УКУ Ярослав Грицак пояснює, що робити далі ОЛЬГА ЛЬВОВА, ЗАСНОВНИК ІНІЦІАТИВИ З РОЗВИТКУ ТА ДОСЛІД ЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ІДОМИЙ український історик, В науковець, інтелектуал, про фесор Українського католицького університету Ярослав Грицак має обґрунтовані відповіді на біль шість критичних для 2017 року пи тань: чому реформи мають відбу тися в одному місці і в один час, де в Україні найвищий потенціал, що можна протиставити популіз му, що набирає обертів у світі. Грицак вселяє надію на світле май бутнє твердженням про те, що в країні з'явилась група людей близько 10% населення, які мають цінності іншого порядку і є головними агентами змін. Але його тривожить те, що досі зали шається відкритим ключове для роз витку України питання: котра з двох умовних частин суспільства перева жить менша активна, яка може повес ти країну вперед і трансформувати, чи навпаки більша, традиційна і консер вативна, яка може розвернути її назад. Остаточної відповіді на це питання Грицак не має, але вірить, що перемо же меншість. Чому це вселяє в нього одночасно надію і страх, він розповідає у великому відвертому інтерв'ю. Як ви оцінюєте інтелектуальний капітал України? З одного боку є проблемні моменти, з іншого пер спективні горизонти. Немає однієї відповіді, бо залежно про який інтелектуальний капітал гово римо. Якщо про загальну освіченість, то українці одна з найосвіченіших на цій у світі. Тобто, якщо ми говоримо про охоплення українців середньою і вищою освітою то це очевидно. Інша справа, якщо переходимо до якісних критеріїв, то ці кількісні нівелюються. Я б сказав, що ця загальна нівеляція для кількісних показників є найбільш за гальною тенденцією для України. Фор мальний потенціал великий, а його фактична віддача ні. Я б сказав, що найвищий потенціал України є і збері гається в тих ділянках, які пов'язані з природничими науками, технічними, натомість, коли йдеться про гумані тарні науки потенціал є не най кращий, часом достатньо низький. У контексті цього, що ви думаєте про українські аналітичні центри? У галузі академічного життя є струк турні проблеми якщо можна так ска зати, Майданом там ще й не пахло. Скажімо, те, що Академія існує окремо від університету, і це дві окремі струк тури це дуже багато говорить про нас. Бо у кінцевому рахунку виявляєть ся, що в Україні університет це не на уковий, а викладацький центр, а зва жаючи на якість викладання, то навіть не викладацький центр, а просто учи лище. Виклики, перед якими стоїть Укра їна, вимагають інтелектуального розв'язання: ми повинні чітко визна чити проблему і знайти шляхи її розв'язання. Пошуками таких розв'язок займаються think tanks та кі як РПР чи наша Несторівська група. А попробуйте в think tanks найти укра їнських науковців їх там майже не має. Більшість добрих фахівців, які є в Україні, стали такими не з допомогою вищої освіти чи академії наук, а всу

переч їй. Це є та проблема, яку ми ус падкували від Радянського Союзу, але досі не подолали. ЦІННОСТІ МАЮТЬ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ В МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇНИ

 Обравши західний вектор, Ук раїна інтегрується, але дуже повільно європеїзується. Вам не здається, що проблеми поряд із іншим у цінностях: українські цін ності дуже тяжко співставляються з європейськими. Я був одним з тих, хто запровадив слово "цінності" в український дискурс, а тепер через це сильно потерпаю, то му що термін "цінності" став настільки розмитим, баналізованим, що я б на віть на якийсь час заборонив його вжи вати. Зараз "цінностями" обзивають все, що добре проти того, що погане. А цінності це не моральна категорія. Це те, що нас мотивує і значно визна чає вектор нашого розвитку. Зокрема, накладають структурні обмеження, які зумовлюють невдачу чи, навпаки, створюють нагоди. Кажу це як історик, який займається сучасною історією, де центральною темою є постання модер ного світу. Історики люблять емпірич ний масовий матеріал, а одну з най більших баз такого матеріалу зібрало Світове дослідження цінностей Ровена Інгельгардта. Він переконливо показує, що цінності мають значення. Але вони не обов'язково є тим, що ми називаємо "європейськими цінностями". Але, якщо взяти за приклад вер ховенство права rule of law хіба це не є однією з європейських цін ностей? Це не цінності, це декларації. Одна з найбільших проблем європейського проекту те, що політики говорять про цінності, які не готові захищати. А раз не готові, то це не є цінностями. Бо цінності це те, що заставляє виходити із зони комфорту, жертвувати інтере сом, здоров'ям, а часом навіть життям. Скільки європейців готові пожертвува ти заради верховенства права не те що життям, а місячною зарплатою? Інгельгардт обговорює два типи цін ностей. Перший це ті, які розміщені вздовж секулярнорелігійної вісі. Вимі ряти їх досить легко, коли запитати вас, як часто і чи взагалі ви ходите до церкви, костелу, синагоги чи мечеті, або чи Бог важливий для вас. Як прави ло, більшість європейських країн на цій осі стоять досить високо, бо Європа все більше і більше стає секулярною.

Ми читаємо, що середній вік священи ків у Франції сягає майже 70 років, що в Австрії скоро не залишиться монашок, і їх треба буде імпортувати з Африки. Високий рівень секуляризації є наслід ком індустріалізації й урбанізації, коли маси селян перейшли працювати і жи ти у містах і втратили віру. Це є історія ХІХ і ХХ століть. Україна, як і Росія, у цьо му відношенні схожа на європейські країни досить поглянути на високі по казники абортів чи розлучень. Хоча Пу тін надуває щоки і говорить про "духов ні скрепи", це все є пускання диму в очі. У нас ще й тому високий рівень се куляризації, що наші суспільства відчу ли на собі вплив комунізму. Цінності на осі релігійність секуляр ність мають якесь значення для успіху чи невдачі реформ, але значення не вирішальне. Набагато важливіша є вісь виживання самовираження. Умовно кажучи, що для вас є важливіше хліб чи ваші права? Як тільки в країні з'явля ється велика група людей, які мають постматеріальні цінності чекайте змін. Ці цінності набирають сили з пе реходом від індустріальної до постін дустріальної доби. На Заході вона по чалася у 197080х роках, у нас у "нульові" роки цього сторіччя. Власне, поява в Україні великої кількості людей з постматеріальними цінностями стало однією з причин двох Майданів. У травні 2015 року ми робили дослід ження, і воно показало, що ця група складає 1015% населення. Це пере важно молоді люди, з вищою освітою, мешканці великих міст. Але більшість громадян таких цінностей не має. Пи тання в тому, котра з цих частин пере важить чи це менша частина, яка ак тивна і може повести Україну і тран сформувати, чи навпаки це та більша, яка не є трансформаційна, яка є більш традиційна і консервативна і може по вести Україну назад. Це питання, яке не було розв'язане протягом 25 років і яке розв'язуємо тепер, особливо після другого Майдану. Я не маю остаточної відповіді на нього. Тому що все зале жить від дуже багатьох факторів: закін чення війни, економічних тенденцій і так далі. Але що важливо це та актив на група, і вона є досить численною. Проблема з нею є та, що вона не має ані візії, ані стратегії. А хто б ці візії мав формувати? Лідери країни? Лідери є для того, щоб лідирувати. Окрім політиків, мають бути ті, хто ви робляє візії. Формувати напрям, куди рухатися. Цього плану не було в 1991 році, не було на першому Майдані, про цю стратегію почали говорити перед останнім Майданом. І я бачу, що зараз все більше виникають аналітичні цен три це стало ніби ознакою часу. ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ НЕ В ЯНУКОВИЧУ, А В ТОМУ, ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ЯНУКОВИЧА

 Візьмемо для прикладу Несто рівську групу, до якої ви теж залу чені і яка не є аналітичним центром у класичному розумінні, але водно час акцентує увагу саме на розроб ці візії країни. Ми об'єдналися спочатку для ство рення візії Львова, й замовлення було від підприємців львівських. Унівська група? Так, Унівська група була першою, і вона

постала, здається, в 2009 році. Замов лення від підприємців було таке: поможіть нам щось зробити, щоб наші діти не виїха ли з міста, щоб наші діти мали майбутнє в цьому місті бо інакше ми будемо бачити наших дітей раз на рік, коли вони приїж джатимуть до нас у гості, а внуки говори тимуть поанглійськи або понімецьки. Ми були не одні, хто почав думати про стратегію розвитку цього міста було декілька паралельних груп. [Мер Андрій] Садовий теж про це почав думати, він теж замовив моніторинг. Ми працювали паралельно, але той факт, що дві чи три групи працювали паралельно, означав, що справді в тому була потреба. Я маю таку думку: дуже часто, коли щось має статися в Україні воно має спочатку статися у Львові. Львів був пер шим чи одним з перших, хто почав фор мувати візію і стратегію. Причому логіка у нас така, що ми не маємо конче йти у владу чи продавати свій продукт якійсь політичній партії. Ми вважали, що про дукт має бути настільки добрим, що кожна партія захотіла б його собі прис воїти. Але потім ми зрозуміли, що те, що ми мали зробити це замало. Не можна збудувати досконале місто в дуже не досконалій державі. Тоді ми почали ро бити візію для України. І висунули тезу про те, що проблема України не в Януко вичу, а в тому, що буде після Януковича. КРАЇНА ПОВИННА МАТИ СВОЮ ТРАЄКТОРІЮ РОЗВИТКУ, І ВОНА ПОЛЯГАЄ В РАДИКАЛЬНОМУ СТРИБКУ

 Говорячи про "що буде після", давайте візьмемо популізм він набирає обертів і його часто заки дають політикам, але не висувають як претензію усьому суспільству. Попри те, що пропозицію породжує попит. Як вилікувати населення від популістичних очікувань? Ключ до зростання популізму ле жить не в Україні, бо цей ріст бачимо у всьому світі. Інше питання як вони на Україні відображаються. Популізм як корупція: його не можна уникнути, його можна втримати в рам ках, як дикого звіра зоопарку, щоб на нього можна було пальцем показувати. Але одна справа популізм у багатій країні, а інша у такій бідній, як Україна: тут він небезпечніший, бо ми маємо всі мінуси без плюсів. Для мене відповідь на популізм в Україні одна це тран сформація, радикальні політичні й еко номічні реформи. Не кажу, що після них популізм зникне напевне, зали шиться але маю надію, що буде зав давати менше шкоди, ніж зараз. Ви кажете, радикальні успішні реформи. Але Україна перебуває в дуже непростих умовах: ведеться гібридна війна, погіршуються зов нішні умови, якогось кардинально го ривка ми не зробили. Якщо оці нювати ці три роки як період дещо втраченого часу чи можлива по разка попереду? Такі країни, як Україна, мають мати свою траєкторію розвитку, і ця траєк торія полягає в радикальному стрибку. Це не моя теза це теорія американсь кого економіста Гершенкрона, під тверджена реформами Бальцеровича у Польщі. Відсталі країни а Польща й Україна після комунізму були відстали ми не можуть подолати відсталість еволюційно. Не можна "врости" у сус


на часі ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ЇЇ НЕ ЗЛАМАТИ пільне багатство, у нього можна лише "вскочити". Можливість такого стрибка виникає, коли відкривається так зване вікно можливостей внаслідок криз, великих геополітичних змін або рево люцій коли до влади приходить нова еліта з політичною волею міняти пра вила гри. Моя теза є що Україна мала три вікна можливостей. Третє ось те пер є. І всі три вона впустила. МИ ПЕРЕХОДИМО В ЗВИЧНИЙ НАШ РЕЖИМ ВІД КРИЗИ ДО КРИЗИ

 І що це означає? Ми переходимо в звичний наш ре жим а це не радикальні, а повільні змі ни, не революційні, а еволюційні. Ми повертаємося до еволюційних змін, від кризи до кризи, ми знову будемо ви живати, а не жити. Але сказавши це все, я не виключаю появу нових вікон. Вони появляються несподівано. У нас закрилося вікно можливостей, але з'явився коридор надії. Цей коридор пов'язаний для ме не з новим поколінням, яке має новий набір цінностей цієї групи. Вона буде неминуче старіти, а старіючи, вона бу де вступати в той вік, коли за означен ням перебиратиме владу у цій країні. Це коридор у 2025 наступних років. Важливо, щоб протягом цих 20 років найактивніша частина цього покоління не покинула країни або не дала себе корумпувати. Ці молоді люди мають вийти з новими політичними проекта ми. Це якраз те, що не сталося після другого Майдану з нього не вийшло жодної посправжньому нової партії. Можливо, для цього треба більше часу. Але важливо, щоб до цього часу було сформовано розуміння логіки змін котра ввійде у партійні програми. Людська природа лінива. Якщо б ми могли, ми б нічого не робили. Рушієм змін є кризи. Сильне відчуття кризи бу ло уже в роки Помаранчевої влади, ко ли стало зрозуміло, що та революція програла. Прихід Януковича був вод ночас і символом, і наслідком цієї по разки. Євромайдан якраз відзначився тим, що вже на ньому або ще навіть пе ред ним була спроба шукати стратегію змін. Тому й появилися РПР, Третя республіка, наша Несторівська група. Але щоб стратегія працювала, треба, щоб вона була не стратегією окремих людей чи груп, а стала загальним над банням. Має змінитися дискурс. Ми це інакше називаємо "запусканням віру су". Ми не маємо йти в політичні партії, але маємо запускати вірус, певні термі ни, спосіб думання, який за якийсь час стає таким поширеним, що ніхто не пам'ятає, хто це перший сказав. Не знаю, чи ви помітили, але в українських дискурсах появилися терміни "сталий розвиток", "відкритий доступ", "суспіль ний договір". Зараз вони стають оче видними речами, але запускали їх ми. Ми трошки спізнились з цим вірусом, хоча зараз він іде. І, надіюсь, це незво ротній процес. Але рівень складності зростає. Ми просто думали, що буде після Януковича а зараз рівень склад ності набагато вищий, бо йде війна, Єв ропа у кризі, в Америці Трамп і так далі. РОСІЙСЬКА ІСТОРІЯ ПИШЕТЬСЯ ЗВЕРХУ – ЯК ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ, УКРАЇНСЬКА – ЗНИЗУ, ЯК ІСТОРІЯ СУСПІЛЬСТВА

 Найслабкішим для нас сьогодні є вимір безпеки. Україна перебуває в точці біфуркації, або перед своє рідним "моментом істини" у кон флікті з Росією. Чи можуть колись

еволюціонувати стосунки з Росією ? І чи чекають Україну нові точки бі фуркації, такі потужні та важливі, як був, скажімо, Євромайдан? Я належу до тих істориків, які вва жають, що різниця між Україною та Ро сією полягає не в мові та не в культурі тут вони досить близькі. Головна різни ця полягає в різних політичних тради ціях: в Україні майже неможливий варі ант Путіна, Сталіна, Івана Грозного. В Україні неможливий варіант сильної централізованої влади, тому що в Ук раїні історично було досить сильне зорганізоване суспільство. Тому ро сійська історія пишеться зверху як іс торія держави, а українська знизу, як історія суспільства. Це колись добре підмітив письменник Анатолій Стріля ний. Він звернув увагу на те, що козаки були і в Росії, і в Україні але можна спокійно написати російську історію без козаків і неможливо написати ук раїнську історію без козаків. Два Май дани і війна дуже багато зробили, щоб розірвати цю пуповину від Росії. Пов ністю про розрив можна буде сказати тільки тоді, якщо ми повністю змінимо політичну траєкторію розвитку, полі тичну систему, повністю відділимося від так званого "русского мира". І навпаки, якщо ми повністю її відділи мо від "русского мира", тоді українсь кий успіх підважує легітимацію влади Путіна і створює шанси для іншої Росії. Тому Путін багато вкладає, щоб в Укра їні нічого не вийшло. І варто зізнатись, що йому це вдається з допомогою на шої еліти, несвідомої, звичайно, допо моги, але всетаки допомоги. Йому до сить легко тепер казати, що шлях, який обирає Україна, не є життєздат ним. Україна мусить відділитися від Росії політично остаточно, не тільки кордонами, але й успішними реформа ми. Тоді вона створює шанс на іншу Росію. Звичайно, не зараз, бо ця війна надовго. Але рано чи пізно, я надіюся, дійде справа до примирення, коли Ро сія стане іншою. Так само, як Франція і Німеччина, які десятиліттями ворогу вали, а зараз співпрацюють. Ви говорите Україна не Росія і наводите різні історичні пояснення. А які б ви могли назвати ключові асоціації з українським суспіль ством? Я пошлюся тут на слова, які сказав дуже добрий російський історик Дмит рій Фурман, на жаль, уже покійний. До першого Майдану він вважав, що Укра їна і Росія дуже між собою схожі, бо це країни одного типу, із слаборозвину тим аморфним суспільством така со бі величезна пухнаста амеба без хреб та. Кожен "господар" може м'яти, пну ти, навіть бити а вона виживає, вона незнищувальна, бо вона амеба. Але кожного разу, коли господар свисне вона одразу прибігає до ноги. Після Майдану він змінив думку. Україна має хребет, її не зламати. Це для мене ключова фраза. І що головне: цей хребет зараз не тільки на Заході чи у Києві, але й на Сході, у Дніпрі та в ін ших великих містах. НАЙБІЛЬШИЙ ЗДОБУТОК ДЕРЖАВИ – ПОЯВА НОВОГО ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ НЕ МАЄ ЦЬОГО ВКРАЙ НЕГАТИВНОГО ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

 От ви кажете, має хребет. Але якщо брати XX століття з неодноз начним і непростим радянським періодом, двома світовими вій нами, Голодомором, Чорнобилем такий спадок відображається в "ка

ліцтві" нації, фізичному і духовно му. Як цей спадок переступити і ру хатись далі? Якщо ми зараз пере живаємо нову війну, яка знову нак ладе важкий відбиток. Ці події віддалені від нас одним чи декількома поколіннями. Найбільший здобуток України поява нового поко ління, яке не має цього вкрай негатив ного історичного досвіду. Воно форму валося в умовах відносної демократії і відносного добробуту. Воно може пок ласти край усій цій сумі національних поразок і катастроф, про які, як писав Володимир Винниченко, не можна чи тати без брому. Це те, що, скажімо, вдалося Німеччині. "Подолання істо рії" є власне німецькою концепцією. Тількино подолання історії має два різних виміри. Можна подолати істо ричну пам'ять, полікувати її, сказавши правду про Голодомор і Голокост і так далі. Але це поверхневе подолання. Другий вимір глибший це проведен ня реформ, які міняють траєкторію істо рії. Це як літак, який піднімає шасі і злі тає в повітря але йому треба перебра ти гравітаційну силу історії. Тому Україні особливо треба позбавитись історії, а це дуже тяжко. Тому що, з одного боку, вона допомогла українцям вистояти, тому що сформувала стратегії вижи вання. Але ви самі розумієте, що вижи вати це не те саме, що нормально жи ти. Українцям ніяк не вдається вийти з того стану виживання з цінностями ви живання в стан життя з цінностями са мовираження. Окремим групам це вда ється, ми це бачимо, але усьому сус пільству ні. Тому що спочатку треба позбутися суспільної бідності, треба забезпечити безпеку, ну і, очевидно, тут має бути існування незалежної інте лектуальної експертної думки. А що в цьому контексті можна сказати про довіру? Ресурс, який дуже цінний і якого дуже бракує. Роберт Патнем, американський по літолог, на прикладі Італії показав, що вирішальну роль тут відіграє історія. Українська історія має у собі ті елемен ти й фрагменти, які дозволяють буду вати інституційну довіру досвід і прик лад ремісничих цехів, Магдебурзького права, автономної церкви. Тому у нас не йдеться про будівництво з нуля. Цю позитивну історію не треба долати, а, навпаки, використовувати, активізува ти, примножувати. Навіть, якщо вона така болісна? Так. Розумієте, от в Україні дуже багато задатків є, але вони не арти кульовані, не проговорені. Хто їх має артикулювати? Саме суспільство? Суспільство саме ні. Воно має чини ти тиск на політиків. А артикулювати мають інтелектуальні лідери. Те, що називається "еліта", яка має відпові дальність за це, ще й гроші дістає. Але "еліта" в доброму сенсі цього слова, "еліта", яка має і можливості, і відпові дальність. Ви для багатьох є інтелектуаль ним кумиром. Хто для вас самого є інтелектуальним авторитетом? Тим, хто вважає мене кумиром, мо жу порадити одне: не творіть собі ку мирів. Найтяжче завдання і най більший виклик навчитися жити влас ним розумом. Інша справа, що розум треба шліфувати, а без великих прик ладів і великих текстів цього не зро биш. Для мене в Україні таким прикла дом є Любомир Гузар. А в світі бри танський історик Тоні Джадт, фран цузький філософ Альбер Камю, поль ський Лешек Колаковський.

27 Чимало дослідників фіксують, що лінії розлому сучасного світу існують не між капіталізмом і комуніз мом, як декілька десятків років то му, і навіть не між демократією і ав тократією, а між відкритим і закри тим суспільством. Як у такому світі досягти навіть не успіху, а комфор тного для існування балансу дер жаві загалом і особистості зокрема? Це питання на 10 млн доларів. Від повідь на нього ніхто не знає. Зараз тільки до нього приміряємося. Це дов га дискусія, але важливо, щоб Україна в цій дискусії брала участь, щоб укра їнський голос було чути. НЕ ТВОРІТЬ СОБІ КУМИРІВ. НАЙТЯЖЧЕ ЗАВДАННЯ І НАЙБІЛЬШИЙ ВИКЛИК НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ВЛАСНИМ РОЗУМОМ

 Наостанку питання про Укра їнський католицький університет. Його називають оазисом мовляв, якісний, натхненний, мотивуючий. Ви колись називали його своєю ду же перспективною дитиною. Де зараз ця дитина? Чи вона вже підліток? Думаю, що дитина вже виросла… У середньому, кажуть, щоб новий уні верситет міг стати на ноги, треба 50 років. Головне, щоб при самому засну ванні були закладені добрі основи. Скажемо так, я зараз маю один страх і тривогу ми надто швидко ростемо. Ваші конкуренти університети це відчувають. А ні, не про те йдеться, ми не тракту ємо інші університети як конкурентів. Йдеться про те, чи ми втримаємо та кий ріст і якість, бо, знаєте, швидкий ріст це як у підлітка: може хребет зла матись. Іншими словами: чи наш швидкий розвиток перейде у сталий розвиток? Маю надію, що не злама ємося, бо в основі закладені добрі принципи. Нам колись звернув на те увагу Ярос лав Рущишин один з організаторів Революції на граніті, а зараз успішний бізнесмен й активний громадський лі дер. Він же ж наш активний меценат і член сенату. Знаєте, коли він вирі шив нас підтримувати? Він колись по пав на нараду, коли члени ректорату критикували ректора не зі злоби, а, як кажуть, конструктивно. І Рущишин піс ля цього сказав: "Я у вас повірив, бо ви вмієте говорити гостро про свої проб леми, а ректор спокійно слухає і навіть провокує критику, щоб виявити слабкі місця". У нас є та перевага, що ми можемо говорити про себе і про свої проблеми відверто, бо інакше загинемо. Думаєте, основна проблема виз начитись чи УКУ університет чи релігійна установа? Ні, це не проблема. Тобто пробле ма, але неминуча і навіть позитивна: як писав філософ Ісайя Берлін, жодні дві добрі ідеї не можна між собою погоди ти. Але спроба поєднати дві добрі речі приводить до позитивної кризи, а така криза може послужити пружиною для розвитку. Але йдеться не про те, а про те, що, коли ми так швидко ростемо, то, боюсь, можемо втратити контроль над якістю. Дуже добре сказав Євген Глі бовицький про інституції, які вини кають в Україні (у тому числі про нас са мих): "We are comparative, but we are not competitive". Іншими словами: лег ко сіяти, коли місяця немає. В Україні проблема з якісною вищою освітою, і на цьому фоні нам легко сіяти. Ми жартуємо між собою, що УКУ доб ре, поки Україні зле. Але ми готові, щоб нам стало тяжко лиш би Україні стало добре.


28

будівництво і ремонт ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z ЛЮДИ ПРАЦІ

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, або МИКОЛА МИХАЙЛОВ, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

САМ колись заробляв, Я як їх називають, "євро ремонтами", дачі будував, басейни, альтанки, навіть комини клав. Це із серії "жи ти захочеш не так розкаря чишся", тобто захочеш їс ти, знайдеш, як заробити. Оплата за працю, природно, готівкою. Ні замовник, ні я, виконавець, жодних подат ків, жодних пенсійних від рахувань не робили Дуже зручно і замовнику, і вико навцю. Але зазначу одну де таль: замовниками таких робіт, де проходить тільки "чорний нал", у більшості своїй, є якраз лайливці і критики тіньової економіки, люди, які перебувають при владі, при бюджеті, при фір мах, що освоюють бюджетні гроші. З понеділка по четвер вони нарікають на те, що 50 відсотків вітчизняної еконо міки перебуває в тіні, а в п'ятницю розплачуються "чорним налом" з бригада ми шабашників, які роблять в їхніх квартирах ремонти. А куди ще витрачати міль йони задекларованої готів ки? На покупку тещам квар тир та євроремонти в них. І

на іміджеві статті в газетах, що проклинають тіньову економіку, яка гальмує дер жавний прогрес. Основна тіньова зайнятість в Україні знаходиться в селі: тре! тина від усіх "тіньових працівни! ків" (1,2 млн осіб), і це більше половини всіх сільськогоспо! дарських працівників. За офіцій! ними даними, 4 млн українців працюють у тіні. Всього "зай! нятих" (працівників і бюджетни! ків, всіх, хто отримує "білу зар! плату") від 12 до 17 млн (точних даних немає). Приблизно така ж картина і по Запорізькій області: офіційно працюють 56 відсотків працездатного населення. І така конфігурація не змінюється протягом останніх 15 років. Схо! же, це ! оптимальний стан для української державності, коли половина її економіки перебуває в тіні. Гаразд, я волею обставин з тіні вийшов. Працюю офіційно. А мій приятель Сергій, як увійшов у тінь у 1990!х, так там і знахо! диться. Я не зміг навіть приблиз! но обчислити, скільки народу займається зараз нелегальними будівництвом та ремонтами. Але бачу ! багато. Сотні оголошень про послуги, якщо не тисячі. І за кожним оголошенням не одна людина ! бригада. Як їм там? У

тіні? Наприклад, якщо замовник працює тільки "по!білому"? ! Є фірми, які за певний відсо! ток переведуть гроші на готівку. Це не проблема, якщо з нами працюють за безготівковим роз! рахунком, ми працюємо і з дер! жавними структурами. А відкрити ФОП? ! Свій ФОП я не відкривав ніко! ли, хтось відкриває. Може бути і платили б щомісяця податки, як! би робота була щомісяця, а то буває по два, по три місяці без роботи сидиш. Морочитися з цими деклараціями, як раніше бувало ! пустушки писати, зда! вати нікому не хочеться. Відкрий фірму, а потім спробуй закрий... Занадто багато страхів, щоб працювати стовідсотково ле! гально. Періодично, і де є мож!

ливість, я влаштовуюся офіцій! но, із записом у трудовій книжці. Або ! за договором. Буває, що нашим замовником виступає держпідприємство або кому! нальне підприємство (в ліку! вальних установах доводилося робити ремонти), тоді оформля! ємо трудовий договір, і відраху! вання йдуть ! і податків, і в Пен! сійний фонд. І саме той час, протягом якого ти сплачуєш по! датки, зараховується тобі в тру! довий стаж. Тому краще, щоб стаж для отримання пенсії був. У мене стаж рухається, за! лишилося три місяці до "страхо! вого стажу" (15 років), щоб мож! на було оформити пенсію за ві! ком, а не "соціальну пенсію". Але ставлення до нас у офіцій! них роботодавців не надто хоро! ше. Ми ! категорія незахищених працівників, за нами немає профспілки або колективного договору. Ми потрібні ! нами ко! ристуються, не потрібні ! одразу забули. Ось недавно я був оформлений в одній фірмі звар! ником, ставили лічильники. У листопаді минулого року я пішов забрати у них трудову книжку, виявляється, що звільнили вони мене ще в серпні, про що мені не повідомили. А я міг би влаш! туватися в інше місце, була про! позиція, але думав, раз не гово!

z СПОЖИВАЧЕВІ НА ЗАМІТКУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ДВЕРЕЙ АК уже сталося, що про Т ранні варіанти імітації деревини цінних порід у людей склалося не дуже гарне враження особливо після його використання у таких приміщеннях, як ван на кімната, де панує особ ливо вологий клімат. Нату ральний шпон відклеюєть ся, а дешеве покриття дря пається й обдирається. Із цим твердженням, звичай но, можна посперечатися і сказати, що все залежить від якості виготовлення дверей, але, погодьтеся, якість коштує дорого, й оп лачувати її в змозі далеко не кожна людина. Більшість людей обирають золоту се редину, до якої нині і відно сяться двері із натурального шпону і двері із ламінова ним покриттям. Сьогодні їм на зміну прийшов екошпон, який за своїми якостями і характеристиками пере вершує попередників.

тючих речовин, як у процесі екс! плуатації, так і під час горіння. Так що ж таке екошпон? Якщо говорити коротко, то це багато! шаровий матеріал, який вклю! чає, як мінімум, три шари: осно! ву, декоративний полімерний шар і захисний лаковий шар. Листкова структура гарантує міцність і стійкість матеріалу до різних агресивних чинників, а сучасні полімери забезпечують високі експлуатаційні і технічні характеристики.

ДВА ВИДИ СУЧАСНОГО ЕКОШПОНУ ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАННИ З ЕКОШПОНУ: ЩО ЦЕ ТАКЕ

З

А ВЕЛИКИМ рахунком, із натуральним шпоном його екобрат нічого спільного не має + це два абсолютно

різних матеріали. Перший з них є тонким зрізом натурально! го дерева, а другий чистим про! дуктом сучасних технологій. Проте екошпон цілком серйозно заявляє про свою абсолютну нешкідливість для людини ! він не виділяє в повітря жодних ле!

Н

ИНІ виготовляють два ти+ пи матеріалів, які сміли+ во можна називати екологіч+ ним шпоном. 1. Поліпропіленова плівка. У сучасному світі поліпропілен от! римав широке поширення ! з нього виготовляють і харчові місткості (зокрема посуд), його


29

будівництво і ремонт ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ТІНЬ ВІД ЕКОНОМІКИ рять, що звільнили, значить, ще буде робота. Працювали ж таки не постійно, не робочий тиж день, а за викликом, у міру не обхідності. А тримати постійного звар ника їм не вигідно? Я дивлюся, раніше на заводах були хоч якісь чергові слюсарі або електрики, а зараз, у зв'язку з оптимізацією, або як там у них це називається, всіх скоротили, залишилися одні начальники. Ось і наймають таких, як ми, на дватри дні роботи, сантехніку в порядок привести, кахель пок ласти. А якщо захворів, лікарня ний оплачують? Ніхто нічого не оплачує, одра зу звільняють. Як з ремонтами квартир і офісів? З ремонтами зараз важко у людей мало грошей, роботи ма ло, багато хлопців їдуть працю вати у Польщу. Ось недавно дві мої знайомі бригади майже в повному складі поїхали до Поль щі на заробітки. Там теж "не до жиру" 8 злотих за годину. Але все одно в місяць доларів 500 600 можна заробити. Але всі на магаються просунутися далі в Європу, у Західну у Німеччину, наприклад. Я в цьому "бізнесі" з 1990х, ми собі ім'я заробили, і

нас ще таксяк запрошують. Цю зиму пропрацювали. А молоді важко знайти роботу, конкурен ція велика. А де велика конку ренція, там демпінг за цінами. У заробітках цей сегмент сильно втратив. Робота зараз дешева. Дуже дешева. Наприклад, у 1990х покласти квадратний метр плитки коштувало в серед ньому 10 доларів. Хто зараз зап латить 300 гривень за квадрат ний метр? 100120 гривень за раз квадратний метр, якщо до мовляєшся без посередників. Фірми пропонують оплату 50 гривень за "квадрат". Та й пи тання сумлінності стоїть досить гостро. Причому, воно стоїть з обох боків і з боку виконавця (обман на закупівлі матеріалів, неякісна робота), і з боку замов ника (просто не платять гроші, "годують сніданками"). Як ви вчиняєте, коли замов ник не платить грошей? Часто бувало таке? Чую про це часто. Але з нами не часто трапляється, ми вже вовки досвідчені, у нас не заба луєш. Припиняємо роботу. Ми обговорюємо потижневу опла ту. У п'ятницю підраховуємо об сяг виконаних робіт і озвучуємо зароблену суму. Якщо замовник у п'ятницю грошей на заплатив, ми виходимо на об'єкт у понеді

лок, але не працюємо. Якщо не заплатив у понеділок, у вівторок ми вилучаємо закуплені матері али на зароблену нами суму і за лишаємо об'єкт. Але це рідкіс ний випадок. У нас, повторюся, вже добре ім'я, постійні замов ники, які рекомендують нас своїм друзям та знайомим. Зворотне запитання: як чи ните із сумлінним замовни ком? Всякого роду "бонуси": дрібні справи, які не включаються до кошторису... Або, як на недавньо му об'єкті дочку господарів зі школи зустріти, погодувати та за уроки посадити, поки мама з роботи прийде. Шиншилу вигу ляти. Будинок, поки робимо в ньому ремонт, переходить до нас на піклування з усім госпо дарством. Не додавати ж дитину або шиншилу до кошторису? До речі, про дітей: вийдеш на пенсію ремесло синові передаси? Не дай, Боже! Палицею відга няти буду. Старший син працю вав зі мною у бригаді. Заробляв собі на навчання. Закінчив юри дичний, зараз працює, скажімо так, за фахом. Молодший закін чує школу, теж іноді ходить зі мною підробити на свої хлоп'ячі витрати. Але я йому кажу, щоб не думав тут для себе кар'єру шука

ти. Ненадійна це справа. А здо ров'я та нервів багато відбирає... Що додати? Сергій доробився до інвалідності, їде лікуватися у Дніпро, жодних соціальних пільг чи програм, путівок по лінії профспілки, сподівається тільки на себе. Я сам знаю, що тіньова економіка жінка не усміхнена до тих, хто в ній знаходиться. Свого часу людей туди загнали. А вигнати тепер ума не виста чає. Люди все більше довіряють собі і все менше державі, тому й сидять у тіні. Або довіряють дер жаві, але іншій. Ось Сергій зга дав, що їдуть працювати в Поль щу, у Чехію. Знову немає точних даних від 5 до 8 млн українців працюють зараз за кордоном. Разом (4 млн "тіньових" та 8 млн "остарбайтерів") 12 млн здоро вих, грамотних, працьовитих ук раїнських чоловіків не беруть участі в економічному зростанні своєї держави. Майже половина всіх працездатних! І не тому, що не хочуть працювати, а тому, що хочуть заробляти… До речі, чеські підприємці звернулися до чеського уряду з проханням спростити процеду ру працевлаштування українців у Чехії. Потрібно бути великим експертом, щоб відповісти на запитання: де чекати зростання економіки в Чехії або в Україні?

ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ застосовують у медицині і у ба гатьох інших галузях народного господарства. Не обійшов він стороною і меблеве виробниц тво, де з нього виготовляють високоякісний облицювальний матеріал, який називається "екошпон". Поліпропілен отри мав навіть визнання в такій ор ганізації, як "Грінпіс", яка назва ла його матеріалом май бутнього. Але суть не в цьому, а в його якостях, які дозволяють наноси ти на матеріал структуру, іден тичну натуральній деревині. Такі плівки мають не лише видиму схожість із природним матері алом, але ще й відрізняються дуже респектабельним вигля дом. Вони міцні, надійні, а при появі дрібних дефектів у вигляді подряпин легко усуваються на віть у домашніх умовах. 2. Nanoflex. Японська розроб ка, аналогів якій не існує у всьо му світі. Це багатошаровий ма теріал, що відрізняється висо кою міцністю та виготовляється

з пергаменту, полімерів і спеці ального лаку. Nano flex здатний похвалитися такими якостями, як висока міцність, реальна схо жість структури з оригінальною деревиною, респектабельний зовнішній вигляд і порівняно не дорога вартість. І той і інший матеріали широко використовується для виготов лення сучасних дверей для ван ної кімнати. Двері, виготовлені з екологічного шпону, незважа ючи на свою цілком прийнятну вартість, відносяться до виробів преміямкласу.

ДВЕРІ З ЕКОШПОНУ: ЧОМУ ДЛЯ ВАННИ ЦЕ – ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ

П

РИЧИН, з яких ці двері можна вважати опти мальним варіантом для ван ної кімнати, досить багато, але найголовніша з них поля гає у здатності дверей витри

мувати високу вологість і говорити взагалі не доводить практично не реагувати на ся, оскільки до екошпону їм ду перепади температури, що же далеко. Приміром, недорогі цілком відповідає умовам двері ламіновані двері, виго експлуатації у ванній кімнаті. товлені з МДФ, попри те, що во В принципі, цим же умовам від ни проходять як вологостійкі ви повідають і інші типи дверей, роби, під впливом високої воло що може викликати деякі сумні гості деформуються. Дерев'яні ви в оптимальності екошпону. двері з дешевої сосни розбу Протиставити іншим дверям хають. можна інші переваги екошпону, З ВІДКРИТИХ які полягають в наступних мо ІНТЕРНЕТДЖЕРЕЛ ментах. 1. Вартість. За якісні Комини Котли двері з екошпону ви (монтаж) твердопаливні заплатите менше гро шей, ніж за скляні двері. Булер’яни Димоходи 2. Добре показують се та кам’янки (монтаж) для саун бе при експлуатації у ванній кімнаті і двері, www.cheka.com.ua виготовлені з цінних по т.(061) 2704506, м.т. (066) 6944232 рід деревини, але, зно м.т. (063) 4048507, (097) 2059877 вутаки, вони обій дуться вам у декілька Ремонт Вікна квартир та двері разів дорожче. Крім то го, за дерев'яними две Мангали рима потрібний постій Балкони Барбекю ний догляд. А про інші типи дверей


30

спорт ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z БАСКЕТБОЛ

КАПІТАН ПІДТВЕРДИВ КЛАС АТЧ Зірок Суперліги, що відбувся М у дніпровському Палаці спорту "Шинник", подарував прихильникам популярної гри незабутні миттєвості. У рамках Матчу Зірок (Північний Схід Пів денний Захід 141:133 (35:36, 42:33, 40:38, 24:26) відбулися традиційні конкурси, в од ному з яких триочкових кидків узяв участь капітан запорізького клубу Олександр Рибал ко. У кваліфікаційному раунді конкурсу "дале кобійників" учасники продемонстрували нас тупні результати: Руслан Отверченко ("Буді вельник") 16 очок, Павло Ревзін ("Дніпро") 22, Олександр Рибалко ("ЗАПОРІЖЖЯZOG") 24, Андрій Кальніченко ("Черкаські Мавпи") 19, Олексій Онуфрієв (МБК "Миколаїв") 22, Аміль Хамзаєв ("Кремінь") 13. У вирішально му раунді Олександр Рибалко набрав 24 очки, обійшовши на шість пунктів Олексія Онуфрі єва з Миколаєва, на сім вихованця запорізь кого баскетболу Павла Ревзіна, який нині за хищає кольори БК "Дніпро". Нагадаємо, що це не перший такий успіх ветерана запорізького баскетболу. Сім ро ків тому Олександр Рибалко вже перемагав

у подібному конкурсі, який, між іншим, теж проводився у Дніпрі.

ВИПРОБУВАННЯ АУТСАЙДЕРАМИ

С

АМЕ такими можна вважати два чергових домашніх матчі за участю БК "ЗАПОРІЖЖЯ4ZOG". 17 березня команда Валерія Плеханова прийматиме кременчуцький "Кремінь", двома днями пізніше 4 харківський "Політехнік".

"Ми опинилися в непростій ситуації, вважає головний тренер БК "ЗАПОРІЖЖЯZOG" Вале рій Плеханов. Майже щодня отримуємо не

приємні сюрпризи. Маю на увазі низку кадро вих проблем. Окрім втрати найефективнішого гравця команди Макса Конате, котрий продов жить свою ігрову кар'єру в Естонії, до кінця се зону вибув Юрій Кондраков. Після операції на меніску на нього чекає, щонайменше, тримі сячний термін відновлення. Важко очікувати повноцінної допомоги й від Павла Буренка, хо ча він уже залучився до тренувального процесу. А нещодавно ушкодження отримав Максим Те ряник. Отже, ми втратили всіх перших номерів, і підготовку до матчів з кременчужанами та хар ків'янами довелося вести усіченим складом. Втім, працювали в робочому режимі: роз бирали помилки, яких припустилися в ос танніх матчах на Півдні, приділяли увагу фі зичним кондиціям гравців. А їх можна поліп шити лише через виснажливі тренування, якщо ми хочемо досягти гідних результатів. Зважаючи на зазначені кадрові проблеми, покладаємось на досвід аборигенів нашої команди Олександра Рибалка та Станіс лава Овдєєнка, котрим доведеться грати на незвичній позиції першого номера. Втім, сподіваюсь, що і вони, і решта гравців, кот рі залишаються в обоймі, зроблять усе важ ливе, щоб прийдешні матчі не тільки при несли бажані результати, а й сприяли підго товці до майбутніх серій плейофф".

z ГАНДБОЛ "МОТОР" ЗАВЕРШИВ ЄВРОЛІГОВИЙ СЕЗОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. Плей*офф. Другий матч. "Монпелье" (Монпелье, Франція) * "Мoтop" (Запоріжжя) * 29:29 (14:13) Чемпіон України "Мотор" припинив свої вис тупи в гандбольній Лізі чемпіонів, не зумівши пройти французький "Монпелье". Після до машньої поразки 34: 36 підопічні Миколи Сте панця в другому матчі стикового раунду плей офф повинні були перемагати з різницею +3. Перший тайм команди відіграли на рівних, хоча в середині 30хвилинки запоріжці зу міли досягти необхідної переваги. Проте на перерву лідерами пішли французи, маючи мінімальну перевагу 14:13. У другій половині "Мотор" знову був близький до необхідної різниці. Українсь кий клуб зумів вийти вперед 21:19, проте на більше запоріжців не вистачило. У ре

зультаті матч завершився внічию 29:29. Цей результат дозволив "Монпелье" про битися в наступне коло. Найрезультативнішим у складі "Мотора" став правий крайній Артем Козакевич, який реалізував 8 з 9 кидків. Шість м'ячів у воро та суперників закинув правий напівсеред ній Сергій Шельменко. Микола Степанець, головний тренер "Мотора": Другий матч ми починали з "мінус 2" і май же до 20ої хвилини другого тайму лідирували в один м'яч. До гри ми планували грати 7 про ти 6, щоб прискорити гру, повернути різницю. Всетаки після першого матчу було "не мінус 5", а "мінус 2" і все було близько. "Монпелье" зіграв четверту гру за 10 днів і ми сподівали ся, що вони втомляться, але, як виявилося, команда добре готова фізично. У нас пішли видалення, які порушили наш план. Гра була хорошою, корисною для обох команд. Вітаю "Монпелье" з виходом до наступного раунду.

z КОРОТКО БОКС

Т

ИМУР Кузахмедов продовжує підкорювати професійний ринг. Запоріжець підписав контракт із польською промоутерською компа* нією і провів уже третій поєдинок. Суперником двадцятиоднорічного спортсмена став досвідчений і титуло ваний суперник, учасник двох Олімпійсь ких ігор, чемпіон Європи з боксу Біслан Хацигов, на рахунку якого було 11 пере мог та 15 поразок. Молодий запорізь кий боксер додав до статистики титуло ваного суперника ще одну поразку.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

В

ІСПАНІЇ, на одному з Канарсь* ких островів, завершився зи* мовий Кубок Європи з легкоатле* тичного метання.

СТУДЕНТИ ВИЯВИЛИСЯ СИЛЬНІШИМИ Чемпіонат України. 12*й тур. "ZTR*Буревісник" (Луганська область) * "ЗНТУ*ЗАБ" (Запоріжжя) * 21:24 (9:12). Ростислав Ланевич, головний тренер "ЗНТУ*ЗАБ": Гра вийшла цікавою, напру женою до останньої хвилини. Хлопці стара лися, боролися. Правда, в атаці, особливо в другій половині другого тайму, почалися проблеми. Можливо, втомилися. Можливо, незвично тепло для нас було тут у залі. Але, в цілому, установку виконали. Багато що почало виходити. Результатом задоволе ний. Отримали досвід, як при невеликому "плюсі" потрібно догравати до позитивного для нас результату.

z ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛІГА. 13Й ТУР Україна від правила на змагання 17 спортсменів, серед яких і вихованка спортивного клубу "Мета лург" Ганна ГацкоФеду сова. Діюча рекордсмен ка України в метанні списа, учасниця двох Олімпійських ігор змагалася за медалі в останній день континентально го Кубка. Наша спортсменка зупинила ся в кроці від п'єдесталу пошани. У кра щій спробі Ганна відправила снаряд на 58 метрів 35 сантиметрів. У загальному заліку цей результат став четвертим.

ЧЕТВЕРТА КОМАНДА ВИЗНАЧИТЬСЯ У ЗАПОРІЖЖІ "Волинь*Університет*ОДЮСШ" * "Орбіта* ЗТМК*ЗНУ" * 3:0 (25:18, 25:16, 26:24) "Волинь*Університет*ОДЮСШ" * "Орбіта* ЗТМК*ЗНУ" * 0:3 (14:25, 23:25, 19:25). ОЛЕЙБОЛІСТКИ запорізької "Орбіти" провели зустрічі 13го туру чемпіонату Суперліги проти луцької "Волині". У першому матчі перевага була за лучанками, які таким чином оформили вихід до квартету кращих команд. У повторній грі свою зада чумінімум треба було виконати "Орбіті". Перемогти та чекати ще однієї поразки "Білозгара" від "Хіміка". Таким чином, за підсумками 13го туру жіночої Супер ліги стало відомо, що володар останньої путівки в квар тет кращих визначиться в останньому турі в очному су перництві основних претендентів "Орбіти" та "Білоз гара". Матчі відбудуться у Запоріжжі 1819 березня.

В

ПІДГОТУВАВ ВІКТОР СИВИЙ


31

на завершення номера ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

ДИЗАЙНМАРКЕТ RUMBAMBAR. МОДНИЙ ШОПІНГ ПОУКРАЇНСЬКИ

Н

Такі свята в останні кілька років стали прикметою багатьох міст мільйонників, ось і до Запоріжжя дісталася нова тенденція. Для того, щоб свято відбулося, потрібно бу ло, щоб дві гарні й активні пані, мо лоді мами і підприємці, Інна Андрє єва і Наталя Смаглюк, вирішили, що час уже Запоріжжю ставати модним містом. Погодьтеся, кількість секондхен дів з вітринами на проспект лякає. Коли немає вибору між китайською і турецькою конфекцією на ринках і "гуманітарною допомогою" у відо мих "бутиках", замислюєшся про альтернативу. А вона є і це про дукція українських дизайнерів: малі серії, капсульні колекції, винахідли вість, зручність, і водночас демок ратичні ціни. Так, це мрія витрачати гроші на одяг, взуття, аксесуари для всієї родини і водночас підтримувати вітчизняного виробника. Красиво і патріотично так і повинно бути. Про те, що таке дизайнмаркет, з чим готувати "rumbambar" і як бу дують бізнес українські дизайнери тобто про те, що чекає на запо ріжців 18 19 березня в ДК мета лургів, ми поговорили з Інною Андрєєвою і Наталею Смаглюк. Що таке RUMBAMBAR? Що означає слово? Інна Андрєєва. Гарне слово, правда? У перекладі з української ревінь. Слово із Західної України. Ми шукали дуже українське слово, з яким немає асоціацій і ось зна йшовся "румбамбар". У цього слова є декілька варіантів вимови, напев не, тому що слово діалектне. Нам сподобався цей "румбамбар". Дизайн маркет не дуже то відомий у Запоріжжі формат. Що таке дизайн маркет? Наталя Смаглюк. Продаж брен дів, красивий базар. Адже ми ж ро бимо покупки щодня? Ось ми і про

ВІКТОРІЯ ВЕРЕС (ФОТО)

ЕЗАБАРОМ, 18 19 березня, в Запоріжжі відбудеться фестиваль "Перший маркет ук раїнських брендів RUMBAM BAR". А це значить, що городя нам доведеться взяти участь у дводенному міському фести валі у форматі "розваги для всієї родини" і так, з 11.00 до 20.00, протягом двох днів.

понуємо робити це красиво. За умовами маркету, кожен учасник будь то дизайн або гастропроект повинен бути представлений стильно і концептуально. Тому всі учасники маркету, крім колекцій, везуть ще й антураж! Виходить та кий собі гарний ринок красивих ре чей. Напевне, ви бачили багато заходів такого формату? Поді літься де, які. Інна Андрєєва. Цей новий фор мат поки є тільки в п'яти великих міс тах України. Ось так склалося, що в місті, де я живу зараз, в Одесі, кож них вихідних проходять такі заходи. І я була впевнена, що і в Запоріжжі ди зайнмаркет повинен бути. І якщо не має то осьось з'явиться. Чекаємо, чекаємо все ніяк не з'являється. Значить, потрібно зробити самим. Нині займатися власним ви робництвом нелегко. Хто вони ці дизайнери? Інна Андрєєва. Гості нашого фестивалю особливі люди. Я б сказала герої нашого часу. Про них можна багато говорити, бар висто описуючи те, що вони роб лять, розповідати в деталях про ко

жен виріб. Я приїжджала до Запо ріжжя і нескінченно розповідала друзям, а потім вирішила показати краще один раз побачити. Ви вважаєте, що українські дизайнери можуть скласти кон куренцію речовому ринку. Чо му? Відносно цінової політики або якості? Інна Андрєєва. Звичайно, мо жуть! Успішно конкурують уже за раз! Я вважаю, що зараз це пряма відповідальність кожного українця підтримати нашого дизайнера, майстра аксесуарів, творця взуття, і так далі. Вся проблема в тому, що ми про ці маленькі майстерні, ательє просто поки не знаємо. Ми шукаємо їх в Інтернеті. У магазинах і на ринках їх шукати не варто. Їх там немає. Можна з ними познайо митися на ось таких майданчиках, як дизайнмаркет RUMBAMBAR. Ці люди, незважаючи ні на що, роб лять свою роботу на відмінно. Люб лять свою справу. Українські ви робники, з якими ви познайомите ся, сьогодні найкращий приклад того, як знайти свою улюблену справу, заробляти і створювати но ве в будьякій ситуації. Це най

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (менеджер із зв’язків з гро мадськістю), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Політична арена", "Кроки влади", "Українські реалії" можуть публікуватись на правах реклами.

краще, що можна продемонструва ти сьогодні молоді. Наталя Смаглюк. Хоча вони і є молодь: вік власників брендів рідко перевищує 30 років. Це молоді під приємці. Напевне, це та сама нова Україна. Ви сподіваєтеся знайти в За поріжжі не тільки поціновувачів української моди, а й дизай нерів? Інна Андрєєва. Я думаю, що во ни є скрізь, тим більше в Запоріжжі. Дизайнмаркет RUMBAMBAR ве ликий соціальний проект. Ми хоче мо підтримати молодих виробни ків. У Запоріжжі є дизайнери, прос то немає майданчика для їх показу. Ось і буде перший. Можливо, гості учасники нашого фесту покажуть запоріжцям, що можна заснувати свій бренд у молодому віці. Може, хтось боїться почати, а ми покаже мо приклад, і запорізьких виробни ків побільшає. Можливо, до нас прийде молодий локальний май стер, і його побачить все місто, з'явиться більше клієнтів. І наступ ного разу, приймаючи рішення ку пити щось, покупець краще вкладе свої гроші в розвиток українського бренду. Адже уявіть кожна купле на пара взуття, кожна сукня, аксе суар частина всіх, хто вклав сили, знання та вміння для того, щоб ви були взуті, одягнені, прикрасили своє життя. Чим дизайн маркет у Запо ріжжі буде цікавий городянам? Інна Андрєєва. Вся програма маркету є в соціальних мережах, їх можна знайти на сайті http://rum bambar.zp.ua/. Якщо коротко, ди зайнмаркет це близько 100 брендів одягу, взуття, аксесуарів, декору та багато іншого. Це фор мат відпочинку для всієї родини: мама на шопінг діти на дитячому майданчику і майстеркласах, а та то в лаунжзоні або на пікніку: ву личний фудкорт дає можливість спробувати щось смачне, щось но ве. Буде стільки локацій, що там можна сміливо провести весь день. Наталя Смаглюк. Дуже цікава частина маркету це бесіди з ціка вими людьми, адже до нас їдуть ек сперти з L'Officiel і не тільки, яким всі бажаючі можуть поставити за питання про моду і не тільки. На ди тячій зоні для батьків виступлять тренери з семінаром про сучасне виховання. А ще на маркеті буде багато живої музики, а головне ук раїнської! І так протягом двох днів. ПІДГОТУВАЛА ІНГА ЕСТЕРКІНА

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702011


32

на дозвіллі

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНЯ

z КОЛИСЬ БУЛО... 16 березня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ ПО ТОМУ… ОКИ що наш фотоальбом починається "у П стилі ретро". Мабуть, цьому причиною са* ма його назва, що натякає на скороминучість дитячих років. Невдовзі наших читачів очікує приємний сюрприз: вони побачать старі фото відомих жителів нашої області. А поки що * світлина, яку нам надіслали з Дніпрорудного (Василівський район). Їй близь* ко п'ятдесяти років. На жаль, вона дуже пош* коджена. Що поробиш * час безжалісний! Не називайте, будь ласка, мого прізвища й імені. Нехай мої однокласники самі їх "вирахують". Певне, це не стане для них великою загадкою. Коли у 1962 році відкрили Дніпрорудненську се редню школу №1 (нині гімназія "Софія"), ми пішли у 1А клас. Тобто стали її найпершими першачками. П'ять років тому, коли гімназія "Софія" відзначала півстолітній ювілей, на зустріч випускників зібралася майже половина нашої паралелі. Дехто із Запоріж жя, дехто з Києва, Люся Кописова з Рівного, Ла риса Кучеренко з Туапсе, а Люся Філіна навіть з уральського Єкатеринбурга… Але попри час і відстані, здалося, що наші дружні почут тя стали ще теплішими. Немовби справді зустрілися з дитинством! Виявилося, що ми лишилися тими ж "хлоп чиками" і "дівчатками", якими були багато років тому… Тими ж, як на цій старій світлині. У нашій школі був фотогурток. Мої однокласники радо опановували ці кавий вид мистецтва. Якщо не помиляюся, це фото зробила Галя Боголюбова. На ній Маринка Сперан ська (згори) та Люся Філіна. Знімок тоді надіслали на дитячий фотоконкурс, і він увійшов до числа при зерів. А тепер дивишся на нього та думаєш: яке це щастя дитинство!

1521 року під час першої кругосвітньої по дорожі експедиція португальського море плавця Фердинанда Магеллана досягла бе регів острова Гомонгон в архіпелазі Філіп пінських островів. 1827 року в НьюЙорку вийшла перша в США негритянська газета "Freedom's Jour nal" ("Газета свободи"), що проіснувала два роки. Її редактором був Джон Б. Рассверм священик пресвітеріанської церкви Семюеля Корніша, перший негр, який отримав вищу освіту в США. 1870 року в Москві відбулася прем'єра увертюри "Ромео і Джульєтта" Петра Чай ковського. 1915 року нібито через бійку, влаштовану Во лодимиром Маяковським, поліція Петрограда закрила клуб артистів і поетів "Бродячий пес" ("Художнє товариство Інтимного театру") най відоміше літературноартистичне кабаре Пе тербурга Срібного століття. Насправді все було набагато прозаїчніше його закрили за неза конну торгівлю спиртними напоями під час "су хого закону", введеного з початком війни. 1919 року в США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів із лі таком. 1923 року римська поліція заборонила

свист та інші прояви невдоволення грою ак торів у театрах. 1936 року з конвеєру Горьківського авто мобільного заводу зійшов перший радянсь кий автомобіль лімузин марки "М1". Це друге покоління автомобілів ГАЗ. Як для ГАЗА так і для ГАЗМ1 прототипами послу жили машини фірми Форд Мотор. 1960 року в НьюЙорку представили пер ший автомобіль на сонячних батареях за мість двигуна внутрішнього згорання він мав генератор для підзарядки сонячними батаре ями. Єдиною його проблемою була мала швидкість 2730 км/год. 1962 року Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету. Цього ж дня із космодрому Капустин Яр ракетано сій "Космос 11К63" вивела на навколоземну орбіту радянський супутник "Космос1 для вивчення структури іоносфери. 2005 року Ізраїль офіційно передав місто Єрихон під контроль Палестинської автономії. 2014 року за результатами нелегітимного ре ферендуму про статус Автономної Республіки Крим сфальшована більшість проголосувала за приєднання Криму до Росії; результати рефе рендуму не визнала українська влада й світова спільнота (крім Росії, Сирії, КНДР і Венесуели).

КОЛИ ВСІ ВДОМА

тей чи онуків * щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплю* ються фотографією, теж можуть запропонувати до нашого альбому "селфі" або фото ровесни* ків. До світлин додавайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригінальніших знімків ми подаруємо квит* ки до цирку. Увага! Новина! У подарунок читачі "Запорізь* кої правди" зможуть отримати електронний варіант опублікованої в газеті фотографії, яку вони уподобали. Робіть заявки! Знімки й листи направляйте в редакцію "Запо* різької правди" на адресу: 69000, м.Запоріжжя, МСП, пр.Соборний, 152 або на електронну пош* ту vitalina.zp@ukr.net.

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ЕДАКЦІЯ "Запорізької правди" чекає на нові Р світлини. Пригадайте власне дитинство * зі старим фото… Або надішліть нинішні знімки ді*

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД “БЕРЕЗНЕВИЙ”, НАДРУКОВАНИЙ 9 БЕРЕЗНЯ По горизонталі: 1. Квіти. 6. Курнікова. 9. Свиня. 10. Сос на. 13. Азот. 14. Скат. 15. Іній. 16. Каїн. 19. Вокал. 20. За мок. 23. "Сатирикон". 24. Барон. 27. Політолог. 30. Шамот. 31. Калач. 34. Брат. 35. Кома. 36. Іран. 37. Коса. 40. Отвір. 41. Тачка. 44. Сенбернар. 45. Одеон.

По вертикалі: 2. Вино. 3. Така. 4. Сукня. 5. Автор. 7. Ав топілот. 8. Анаксагор. 11. Мафія. 12. Стіна. 17. Радар. 18. Затон. 21. Динаміт. 22. Пилосос. 25. Горох. 26. Бокал. 28. Катаракта. 29. Заморочка. 32. Обріз. 33. Ладан. 38. Мізер. 39. Гараж. 42. Обід. 43. Арго.

16 03 17  
16 03 17  
Advertisement