Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ № 22 (23809)

о

р.

о Ст

Ст Ціна договірна www.zppravda.info

13

р.

15

z НА ЗДОРОВ'Я!

Гроші підуть за пацієнтом. А що з того лікарям?

У третю неділю червня ми відзначатимемо День медичного працівника. Це привід поміркувати про перспективи нинішньої спроби змінити систему надання медичних послуг в Україні і про те, що це врешті дасть пересічним медикам і їхнім підопічним. Стор. 4

ФРАЗА ТИЖНЯ: Можливості медицини безмежні. Обмежені можливості хворих


2

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

події, факти, коментарі

z ВІТАЄМО!

z ДОБРЕ СЛОВО

Співочий полковник міліції Григорій Вербицький святкує 80річний ювілей

Дякую, лікарю, за ваші золоті руки

Відомий на всю Україну і далеко за її межами беззмінний впродовж 259!) років художній керівник на родного ансамблю Запорізької по ліції "Пернач" полковник міліції у відставці Григорій Митрофанович Вербицький в ці дні святкує свій виз начний ювілей. У день свята його привітали керів ники ГУ НПУ у Запорізькій області, колегиветерани правоохоронних органів, учасники ансамблю "Пер нач", а також численні шанувальни ки творчості як популярного на родного колективу, так і безпосередньо самого ювіляра. Адже Григорій Митрофанович відомий як автор знакових для "Пер нача" і Запорізького краю творів. Редакція "Запорізької правди" приєднується до численних щирих привітань на адрес ювіляра і бажає йому ще багатьох ро плідної творчості спільно з його рідним колективом.

Від усієї душі щиро дякую лечащему лікарю Селищевої Анні Александрівні та завідуючо му гінекологічним відділенням Запорізької обласної клінічної лікарні Валерію Івановичу Шалімову за їх чуйне серце, прекрасне став лення до нас, пацієнтів, і розуміння наших проблем, за його золоті руки і досвід, завдя ки яким мене було врятовано від смерті, і я повернулася до своєї родини і продовжую виховувати своїх діточок. Напередодні свята Дня медичного праців ника вітаю весь медпер сонал відді лення ліка рів, медич них сестер, працівників молодшої медичної ланки і ба жаю їм усім і

їхнім родинам добра, благополуччя, здоров'я і миру. З повагою, Надія Ганова, с. Широке, Запорізького району

Ви подарували нашій мамі нову якість життя Не знайти таких слів, щоб висловити нашу щиру подяку завідуючій неврологічним відді ленням Запорізької міської лікарні №4 Ірині Володимирівні Корендович. Вашими труда ми, шановна Ірино Володимирівно, і трудами підпорядкованого вам чудового колективу медиків відділення нашій мамі після тяжкої недуги поталанило повернутися до повноцін ного життя. Бажаємо вам, дорогі наші рятів ники люди із великим серцем і доброю душею лікарі і працівники усіх медичних ланок усього найкращого. Щасти вам! З повагою, родина Зворигіних і Деменок.

z ТОЧКА ЗОРУ

Бізнес позапорізьки. Або як особи, які побажали залишитися невідомими, хотіли торгувати Мерседесами Віктор СИВИЙ Конфліктні ситуації в бізнесі трапляються частогусто, нічого нез вичайного в цьому не має. У цивілізованому світі їх вирішують шля хом переговорів і судо вих позовів nothing per sonal, just business. У на шому ж, менш цивілізо ваному бізнессередо вищі спірні питання пар тнери часто вихлюпу ють назовні, й усе це стає надбанням широ кої громадськості, яка нічого не розуміє по суті справи, але із самого початку налаштована проти великих і сильних (читай: "олігархічних") структур. Особливо, як що іншою стороною кон флікту є якась локальна компанія, яка підпадає під визначення "малень кий ображений бізнес мен". Принцип "нічого особистого", звичайно ж, теж не для нас пере хід на особистості відбу вається миттєво й ство рює щільну димову заві су, прекрасно маскує суть питання те, через що насправді партнери опинилися по різні боки "барикад". Гарним прикладом такого "зайшов не туди" корпоратив ного конфлікту став недавній випадок в Запоріжжі. Почина лося все в юридичній площині: офіційний імпортер Mercedes Benz в Україні "АвтоКапітал" скасував дилерську угоду з компанією "АвтоДом Запоріж жя". Скасував і скасував. Та ке трапляється. Мабуть, були на те свої причини, і їх партне рам озвучили. Мабуть, були офіційні повідомлення та по передження з дотриманням усіх правил "розлучення" компанія такого рівня інакше

діяти просто не могла. Клієнти при цьому практично не пос траждали: найближчий офіцій ний автоцентр розташований усього за 80 км у Дніпрі. А далі почався екшен. У стилі диких 90х. Фасад автосалону колишнього дилера прикраси ли постери з фотографіями керівників "АвтоКапіталу" й "УкрАвто" та звинуваченнями на їхню адресу в спробі рей дерського захоплення. Жод ного захоплення, правда, гля дачам побачити не довелося, але "декорації" нагадувати про себе незважаючи на про тести потенційних "рейдерів". А через кілька днів у низці міс цевих ЗМІ з'явилися статті зі звинуваченнями власника "УкрАвто" в незаконній торгів лі Мерседесами в окуповано му Криму (раптово!) та інших актах "зради". Зв'язок цих го лослівних звинувачень, що ви никли на порожньому місці, з корпоративним конфліктом було видна неозброєним оком. Але замовників кампанії це нітрохи не бентежило. Го ловне напустити диму, а далі подивимося. Ми вирішили розібратися, що стоїть за цією "димовою завісою" і що призвело до ро зірвання контракту та подаль ших дій "скривдженої" сторо ни. Історія виявилася досить цікавою і дуже показовою для нашого недоцівілізованного ринку. Отже, зробимо екскурс в історію. Компанія Таріела Ва садзе "АвтоКапітал" володіє правами генерального пред ставника Daimler AG в Україні давно із середини 90х. У ре гіонах компанія працює як че рез власні автосалони, так і через сторонніх дилерів. Так, уже понад 20 років (!), дилерс ький контракт у Харкові має компанія "Соллі Плюс", у Львові "Західноукраїнський Автодом", у Дніпрі "Віктор і сини". Дилерський контракт у

Запоріжжі уклали трохи пізні ше у 2003 році. Партнером "АвтоКапіталу" стала компанія "Альфа Плюс" (згодом "Авто Дом Запоріжжя"), що нале жить Олегу Кузьменку. Не можна сказати, що відносини між партнерами складалися ідеально. Періодично виника ли розбіжності й проблеми, але вирішувати їх вдавалося, так би мовити, мирним шля хом. Але оскільки в обох сторін було бажання працювати й бу дувати довгострокові відноси ни, запорізькому партнеру йшли назустріч і неодноразо во продовжували термін на усунення недоробок і приве дення до стандартів автосало ну. А Олег Кузьменко все скар жився на відсутність грошей і модернізацію не проводив протягом 12 років. Поки рап том, у 2015му, в розпал війс ькових дій і важкої економічної кризи, гроші звідкись з'яви лись і новий автоцентр рап тово матеріалізувався через дорогу від старого салону. Що найцікавіше того ж 2015го розпочалася серія перереєс трацій власності ТОВ "Авто Дом Запоріжжя". Перереєс трована вона була 6 (!) разів за півтора року. Усе це відбува лося без відома й згоди "Авто Капіталу" на запитання "що відбувається?" і "кому ж тепер належить компанія?" відповіді не було. Зрозуміло, що така "зашифрованість" є прямим

порушенням умов дилерської угоди ця умова є винятковою вимогою заводувиробника. Відповідь "То не ваша справа" Daimler AG не влаштовувала. Кінцеві бенефіціарії, поход ження інвестиційних коштів, корпоративна етика для між народного концерну це не просто слова. Прозорість цих контрагентів повинна бути за безпечена. Крапка. Інакше контрагент перестає бути та ким. Що в результаті і сталося: після неодноразових повідом лень "АвтоДом Запоріжжя" позбавили статусу дилера. Ін шого виходу із ситуації просто бути не могло. І тут почалося. Плакати й звинувачення в рейдерстві, кампанія в ЗМІ. Прийоми кла сичні: напустити диму, пере вести стрілки й звинуватити власника та керівництво "Ав тоКапіталу" й УкрАВТО у всіх мислимих і немислимих грі хах. І дилерську мережу в оку пованому Криму вони мають, і грузинську мафію кришують, і вітчизняний автопром зруй нували. Якщо почуєте, що шашлик із немовлят робили, не дивуйтеся. Погодьтеся, слухати такі страшні казки на багато цікавіше, ніж намагати ся розібратися в стандартних вимогах якогось там занудно го німецького виробника авто мобілів нехай легендарного і всесвітньо відомого. У якого, до речі, на відміну від колиш

нього запорізького дилера, немає жодних претензій до ге нерального представника. Що дивно мабуть, вони заодно! А тепер запитання, що зали шилися без відповідей На які такі кошти збудували новий розкішний автоцентр, що послужив декорацією для конфлікту? У розпал кризи в 2015 році. У місті, що розта шоване за 200 км від лінії фронту. І скільки ще таких ав тоцентрів і палаців у загадко вих власників "АвтоДому За поріжжя"? Хто вони, власники "Авто Дому Запоріжжя", котрі поба жали залишитися невідомими навіть під загрозою розірван ня дилерського контракту? Олег Кузьменко, який уже не є господарем? Сергій Селін який не визнає себе новим власником? Представники вті качів олігархів, ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР", кримі нальні авторитети? Список припущень можна продовжува ти до нескінченності. Хто хоче обілити незаконно отримані ка пітали анонімними вкладення ми в будівництво автосалонів? Кому вигідно роздмухувати скандал навколо банального корпоративного конфлікту й використовувати його як при від для поливання брудом ві домого бізнесмена? Чи не пов'язано це, випадково, з його політичними симпатіями й потенційно можливими намі рами фінансувати ту чи іншу політичну силу? Адже вибори на носі... Запитань, явно, біль ше, ніж відповідей. І кінця шоу поки не видно: конфлікт, явно, розвиватиметься й оброста тиме новими вигадками. А ди мова завіса ставатиме все густішою. Так що запасаємося попкорном і чекаємо нових "сенсаційних викриттів". А за Мерседесом із Запоріжжя можна й до Дніпра змотатися либонь, не буханець хліба, не щодня купувати доводиться.


справи небайдужих Люди, які нас надихають

У День журналіста голова Запо різької обласної ради Григорій Са мардак відзначив роботу колекти ву Запорізької обласної організа ції Національної спілки журналіс тів України, яку вже третій рік поспіль визнають кращою спіл кою журналістів України. Ця нагорода всім журналістам За порізької області, прокоментувала го лова Запорізької обласної організації НСЖУ Наталя Кузьменко.

Олександра Макси мова, члена фоток лубу "Запоріжжя" й Національної спілки фотохудожників Ук раїни, фотохудож ника й кореспон дента газети "Запо різька правда", на городили Почесною грамотою Запорізької обласної ради. Прихильник жанрової й документальної фотографії, що розкриває поетику повсякденності, психологізм і світ ду ші сучасної людини. Його перша персональна виставка відбу лась у 2000 році у виставковій залі спілки фотохудожників Запоріжжя. Після цього персональні виставки він проводить щороку. Крім цього, регулярно влаштовує виставки в облас ній центральній бібліотеці Запоріжжя, наприклад, "Перечиту ючи Чехова". Також організував виставку в приміщенні Голов ного управління СБУ в Запорізькій області. Як викладач мис тецтва фотографії на різних навчальних курсах на громадсь ких засадах виховав плеяду талановитих молодих фотогра фів. Лауреат і призер численних національних і зарубіжних фотоконкурсів і салонів. Веде свій блог "Записки фотогра фа", в якому щедро ділиться своїм знахідками й надає послі довникам різноманітні технічні поради.

Події, які нас захоплюють Апофеозом відзначення професій ного свята медійників став благо дійний журналістський аукціон "Рука підтримки", що провела ЗОО НСЖУ в Запорізькому музичному училищі імені Платона Майбороди. Тут предста вили більше 30 лотів стартова ціна скла дала від 500 до трьох тисяч гривень. Це картини, написані олією, аквареллю, олів цем, фотокартини (на фотопапері та по лотні) відомих запорізьких журналістів. Серед інших свою картину олією "Підніма ємо вітрила" предстивила й очільниця "За порізької правди" Наталя Зворигіна. Підтримали журналістів активною участю в аукціоні відомі запоріжці, серед них ме ценат, який постійно допомагає журналіс там, генеральний директор корпорації "Кераміст" Дмитро Зусманович. Його пред ставник генеральний директор видавничого будинку "Кераміст" придбав на аук ціоні кілька лотів і за рекордну суму картину "Піднімаємо вітрила". За результатами аукціону зібрали понад 30 тисяч гривень. Ці кошти організатори передбачають спрямувати на допомогу нужденним колегам пенсіонерам.

Голова Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє" Тамара Огородова відзначила внесок творчого колективу газети "Запорізька правда" в справу укріплення гендерного балансу. Пані Тамара щиро привітала нас із професійним святом і підтвердила наміри на по дальшу плідну співпрацю.

"Мистецтво об'єднує молодь" таким був головний меседж Міжнародного фестивалю "Керамди во2018", що відбувся на базі Малобілозерської спеціалізованої естетичної школиінтернату "Ди восвіт". Його метою, за словами директорки "Дивосвіту" Яніни Овсієнко, є пошук,розвиток та підтримка обдарова ної і креативної молоді, відродження й розвиток мистецьких та культурних традицій майстрів художньої кераміки, гончарства, живопису, популяризація народних традицій як безцінної історичної спадщини України. Учасники фести валю талановиті діти, вихованці загальноосвітніх та вищих закладів освіти. Цього разу фестиваль розширив свою географію. До Малої Білозерки приїхали талановиті діти з Вінницької, Запо різької, Полтавської областей, міст: Черкаси, Миколаїв, Дніпро. Долучилися також Ковельська художня школа імені Андроніка Лазарчука, коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв і, звичайно, най кращі учні "Дивосвіту". Фестиваль увійшов до спеціальної програми розвитку департаменту освіти Запорізької облдержадміністрації. Щовечора на учасників фестивалю чекали нові конкурси й розважальні програми, наприклад, яскравий стріт арт "Політ моїх творчих мрій", вечір екомоди. Знайомство із Запорізьким краєм, зокрема, подорож на Хортицю, прогулянка Дубовим гаєм, надихали конкурсантів на створення талановитих і самобутніх робіт. Журі визначило переможців нагороди отримали 16 учнів. Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

Охоронець бази відпо чинку "Соняч на" в При морську Олександр Безверхий, здійснюючи плановий обхід території, помітив у морі людину, яка тонула. Він узяв човен, необхідні речі та відправився на порятунок. На момент прибуття рятів ника потопаючий уже був непритомний. Олександр зняв із себе водолазку, од ним рукавом прив'язав чолов'ягу до своєї руки, а іншим обв'язав його пов ністю. У такий спосіб Олександру вда лося доправити постраждалого на бе рег. Очевидці викликали медиків, й уже через лічені хвилини лікарі, надавши кваліфіковану допомогу, госпіталізува ли його до місцевої лікарні. Наразі жит тю врятованого 66 річного жителя Ток мака Олександра Яценка, який відпочи вав на базі неподалік "Сонячної", нічого не загрожує, він перебуває вдома.

3

Дружина Президента України Марина По рошнко відвідала За порізьку область із робочим візитом. Во на відкрила тренінг Фон ду Порошенка "Впровад ження інклюзивної осві ти в Україні: регіональ ний вимір" для представ ників громадських об'єд нань та батьківських ко лективів зі всіх регіонів держави. Також Перша леді ознайомилась із ро ботою Інклюзивно ре сурсного центру в Мелі тополі.

Ідеї, які нас окриляють Попри те, що злітнопосадкова смуга запорізького аеропорту перебуває на плановій реконструкції, АК "Мотор Січ" не тільки не припиняє польоти, а й, навпаки, збільшує їхню частоту. Зокрема, відновлено рейси на Бургас (Бол гарія), що виконуватиметься щочетверга о 08.30 за місцевим часом. Також збільшено частоту регулярних польотів до Білорусі тепер АК "Мо тор Січ" виконує щоденні рейси не лише до Києва, а й до Мінська. Центром святкування Дня молоді стане берег Азовського моря. Масштабне святкування відбудеться в Бердянську. Тут протягом трьох днів на учасників заходу чекають спортивні змагання, конкурс скульптур із піску, водні битви, відвідування аквапарку, пляжні дискотеки, кінотеатр під від критим небом і святковий ярмарок. На Набережній Бердянська відбудеться урочистий захід із нагородженням талановитої молоді. Для них уже підготували концертну програму з коза ками, байкерами, музичними колективами, зірками Ліги сміху. А старт фестивалю дасть барвистий холи фест. У Запорізькому краєзнавчому му зеї працюватиме музей науки для дітей. Екскурсію проводитиме робот Флік із екрану монітора. Робитиме це він у формі квесту, де відвідувачі зіткнуться з науковими експериментами, інтерактив ними експонатами, пізнавальними муль тфільмами та різними завданнями. ШАНОВНІ АГРАРІЇ! ФІЛІЯ "ХОРТИЦЯ" ТОВ СП "НІБУЛОН" ЗАПРОШУЄ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА! Запрошуємо до співпраці за договорами пос/ тавки та зберігання виробників сільськогоспо/ дарської продукції: юридичних осіб та фізич/ них осіб / підприємців (в т.ч. неплатників ПДВ). Також повідомляємо про готовність до співпра/ ці з одноосібними господарствами (фізичними особами). Ознайомитися із закупівельними цінами філії "ХОРТИЦЯ" ТОВ СП "НІБУЛОН" ви можете на офіційній інтернет/сторінці компанії www.nibu/ lon.com, у розділі "Закупівля сільгосппродук/ ції" / "Закупівельні ціни" або за телефоном (0512)/58/04/02. МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ: Філія "ХОРТИЦЯ" ТОВ СП "НІБУЛОН" с.Біленьке, Запорізький р/н, Запорізька обл. ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 050/493/51/40 050/394/67/58


4

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

медична реформа

z НА ЗДОРОВ'Я!

Гроші підуть за пацієнтом. А що з того лікарям? Олександра ВОРОНЦОВА

Система охорони здо ров'я України потребу вала нагальних карди нальних змін. За 26 ро ків незалежності "невда лих" кроків на шляху ре форм було зроблено до сить багато, але жодного разу держава не могла здійснити задумане та зламати стару "трухля ву" систему, повністю змінивши візію, орієнту ючись на кращі світові зразки. Які перспективи у ниніш ньої спроби змінити систе му надання медичних пос луг в Україні, на семінарі для регіональних журналістів "Нова якість системи охоро ни здоров'я: як забезпечити успішне впровадження ре форми", що відбувся у го ловному офісі "Реанімацій ного пакета реформ", роз повіли провідні експерти. Головна мета нинішньої медреформи економне й оптимальне використання коштів, з підвищенням якості наданої медичної до помоги. Олександр Ябчанка, реч ник Міністерства охорони

здоров'я України, роз'яснив концепцію медичної ре форми щодо фінансування системи медичного обслу говування населення, стра тегії змін на первинній ланці надання медичних послуг, гарантованого державою пакета медичних послуг. Так, з 2018 року держава в особі Національної служ би здоров'я України оплачу ватиме базовий пакет пос луг сімейних лікарів, педіат рів, терапевтів: консульта ції, направлення, довідки, профілактичні огляди, ос новні аналізи. Для того, щоб отримати від Національної служби здоров'я України гроші на ці послуги, поліклініки мають стати комунальними неко мерційними підприємства ми. Тобто, має відбутися "автономізація закладів первинної медичної допо моги". А також лікарі те рапевти, сімейні лікарі та педіатри, які працюють у цих поліклініках, мають під писати із своїми пацієнта ми декларації. Усі послуги, які надавати муть на первинному рівні медобслуговування у полік

лініках, оплачуватиме дер жава. Про основні завдан ня та перші кроки у 2018 ро ці Національної служби здо ров'я України (ТВС) розпо вів її очільник Олег Петрен ко. За його словами, керів нику поліклініки має бути вигідно, щоб підпорядкова ні йому лікарі обслуговува ли якомога більше пацієн тів. Адже кошти від Наці ональної служби здоров'я надходитимуть у розрахун ку на кожного пацієнта, з яким лікарі установи укла дуть декларацію. Перше півріччя нинішнього року це перехідний період для місцевої влади і колишніх поліклінік. У цей час працю ватимуть обидві системи фінансування: стара (ме дична субвенція) і нова прямі виплати за договора ми з Національною служ бою здоров'я. Передбача ється, що стара триватиме ще протягом усього 2018 року. До слова, приватні медич ні центри також можуть ук ласти договір і почати ро боту з Національною служ бою здоров'я.

Для чого пацієнту за повнювати електронну декларацію? Сам факт підписання електронної декларації на дасть безперечні переваги: 1. Починаючи з квітня 2018 року лікарі обслугову ватимуть тих пацієнтів, із якими підписали деклара ції. Якщо ви не підпишете декларацію своєчасно, ви зможете зробити це у будь який момент пізніше. Однак ви можете проґавити шанс обрати бажаного для вас лікаря.

z ДОСВІД

2. Хворі, які не підпишуть декларації, проходитимуть всі обстеження платно (за гальний аналіз крові, сечі, кров на цукор, ЕКГ, флю орографія, рентгенографія та загальні огляди вузьких спеціалістів). 3. Саме від того, підпише те ви декларацію чи ні, за лежатиме нарахування коштів, які держава напра вить за вас до закладу охо рони здоров'я через Наці ональну службу здоров'я України. Так має спрацюва ти новий механізм "гроші ходять за пацієнтом".

ме так сьогодні працює Одеський обласний центр екстреної медич ної допомоги і медицини катастроф. Цей досвід є

гарним прикладом, який має бути поширений в ін ших регіонах України. Про це під час відвідуван ня Одеського обласного

На кожного приписаного пацієнта Національна служ ба здоров'я України пере раховуватиме лікувальній установі певну суму з ура хуванням вікового коефіці єнта пацієнта. Так, на паці єнта віком від 18 до 40 років передбачено 370 грн, на ді тей до 5 років та людей, старших за 65 років цю су му збільшать. Зарплати лі карів залежатимуть від кіль кості приписаних людей. Але навіть якщо декларацію з лікарем уклало замало пацієнтів, зовсім без грошей він не залишиться йому нарахують мінімаль ний оклад.

z VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ За якими критеріями плануєте шукати свого сімейного лікаря? Євген Васильович, пенсіонер: Власне, я вже підписав договір з сімейним лікарем в нашій поліклініці. Особливо шукати не довелось. Багато років лікуюсь у одного і того ж дільничного те рапевта, жінки. Вона мене добре знає, і я її теж доб ре знаю. Кращого лікаря для себе навряд чи я собі знайду. Галина, прибиральниця, Вільнянський район: У нас в селі один лікар , один фельдшер і одна ме дична сестра. Тому вибирати сімейного лікаря нам немає з кого. Який є, такий вже нехай і буде. Мені взагалі здається, що всі лікарі однакові. Юрій, художник, м.Київ: Критерії дуже прості. Якщо доктор, у якого ви лі кувалися раніше, цілком вас влаштовує, то угоду можна укласти з ним. Якщо хочете знайти іншого, кращого, то розумніше попитати у знайомих, сусі дів, колег на роботі. Ашот, студент: Сімейного лікаря треба обирати не тільки за про фесійними якостями, а більше за людськими. Він має піклуватися про людей, дбати про них. Бути уважним і терплячим. Ганна, продавчиня: Я сама не знаю, як обрати сімейного лікаря. Жи ву тут недавно, до лікарів не зверталась. Навіть ме дичної картки в місті у мене немає. Мабуть, треба зайти у найближчу лікарню і попитати в реєстратурі й у людей в черзі. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

Телемедицина нова якість медичної послуги на селі Доступність, швидкість надання якісних медич них послуг, поєднання підрозділів екстреної і первинної допомоги са

Що з того лікарям?

центру екстреної медич ної допомоги і медицини катастроф заявив Віце прем'єрміністр Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Укра їни Геннадій Зубко. "Для нас дуже важливим є забезпечення медичного працівника або лікаря, який працює безпосередньо в сільській амбулаторії. Це не тільки питання впровад ження програмного забез печення або медичного об ладнання, це, насамперед, запроваджені на місцево му рівні протоколи і проце дури, які можна буде в май бутньому систематизувати і стандартизувати на рівні

держави", наголосив Ген надій Зубко. Серед нововведень, які запрацювали в Одеській області, Єдина оператив на диспетчерська служба та Центр телемедичних консультацій, які забезпе чують: щосекундний розра хунок відстані від нерозпо ділених викликів до всіх бригад з урахуванням мар шрутів, визначення місця виклику 103, найближчої бригади й оптимального маршруту, супровід дій лі каря/фельдшера бригади, отримання консультації на догоспітальному етапі об слуговування пацієнта, ви користання мобільної теле медицини й оперативного прийняття рішень щодо стану пацієнта.


телепрограма 18 червня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 1.10, 1.55, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00 Д/ц «Смаки Культур» 13.10 :РадиоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Перша шпальта 14.30 :Радіо. День 15.35 Т/с «Гранд готель» 12+ 17.05, 5.35 Д/ц «Гордість світу» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40, 2.30 До справи 20.15, 1.15 Війна і мир 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Земні катаклізми» 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 16+ 23.50, 4.05 #МузLove з Любою Морозовою 2.05 Складна розмова 3.40 Тема дня 4.30 Фолькmusic

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.55, 12.20, 12.50 «Одруження наосліп» 14.25, 15.35 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 19.20, 5.25 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10 Т/с «Відьма» (12+) 22.10 «Гроші 2018» 23.30, 1.30 Х/ф «Я початок» (16+)

ІНТЕР 6.10, 1.00 Д/п «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.00 Х/ф «День весілля прийдеться уточнити» 12.25 «Речдок» 13.25 «Чекай мене. Україна» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Щоденник ЧС 2018» 20.00, 1.55, 5.25 «Подробиці» 23.00 Т/с «Наліт» Прем’єра (18+ 2.35 «Орел і Решка. Шопінг» 3.55 Токшоу «Стосується кожного» ТРК Алекс 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Швидкість» 9.30 «Культпросвіт» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 13.15 «Хітпарад» 12.00 «Зі світу по факту» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.40 «Під покривом Богородиці» 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00, 20.45 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.15 «Саквояж» 19.30, 21.30 «АЛЕКСінформ» 20.05 «Смачного!» 21.00 «Спорт.Підсумки» 21.50 «АЛЕКСспорт» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.05 «Повідомляємо» 5.20, 9.00 «Казка Домовуши» 5.40 «Тиждень. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.20 «Кіноnews» 9.25 «Податковий вісник» 9.30 «Ринок праці» 9.40 «Дзвона Православ’я» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Домобуд» 10.40 «Хроніка подій» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.15 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.45, 18.05, 20.15, 21.10 «Ексклюзив» 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 15.50 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15 «Дикий Індокитай» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 Д/ф «На краю світу» 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля»

22.50 «Хочу у відпустку» 23.20 Х/ф «Звичайний злочинець» 16+ 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Ранок: Запоріжжя» 9.00 «Енеїда». Технічна перерва 13.30, 17.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40 «Рефрен» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.10, 17.10, 19.50 Документальні фільми 18.30 Д/с «Незвичайні культури» 19.00 АСБ2 «Телекур’єр» 19.20 АСБ2 «Тема дня»

ICTV 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.35 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.10, 13.20 Секретний фронт. Дайджест 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Х/ф «Багряні ріки» 16+ 16.20 Х/ф «Облівіон» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 БагачБідняк. Реалітішоу 21.25 Т/с «Майор і магія» 16+ 22.35 Свобода слова 0.45 Т/с «Сильніше вогню» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ 7.05 За живе! 16+ 8.25 Все буде смачно! 10.15 Х/ф «За два кілометри до Нового року» 12.10 Звана вечеря 12+ 13.05 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 16+ 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 16+ 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Пелена» 18.55 Х/ф «Провідниця» 12+ 19.55 Хата на тата 12+ 22.45 Х/ф «Біля річки два береги» 16+ 0.40 Один за всіх 16+

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 3.40 Абзац 5.30, 0.10 Т/с «Кобра» 16+ 7.19, 8.49 Kids Time 7.20 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 8.50 Х/ф «Напруж звивини» 10.50 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 16+ 13.00 Х/ф «Мій хлопець з зоопарку» 15.00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай 2: Риф» 16+ 16.50 Х/ф «Ласкаво просимо в рай» 16+ 19.00 Топмодель поукраїнськи 2.00 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогодні 9.30, 3.00 Зірковий шлях 10.30, 3.50 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар» 12+ 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+ 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 23.30 Х/ф «Подвійний форсаж» 16+ 1.40 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.05, 9.00, 11.55 Погода 7.30 Дзвона Православ’я 7.50, 11.40 Тижденьcпорт 8.10, 18.20 Садові питання 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Паралельний світ 10.30 Велике переселення 11.20 Подорожуємо Україною 12.00 Прихована реальність 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Скарби зі сховищ 16.50 Створені вбивати 17.50 Секретні території 18.20, 20.40, 22.30, 0.30 Погодаспорт 18.40 Моя правда 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30 Спортогляд 20.50 Мистецтво виживання 22.40 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.40 Речовий доказ 1.30 Містична Україна 3.00 Ліліпути 3.40 Професія альфонс 4.20 Жертви краси 5.10 Єврорабині

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.40 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.00, 18.15 «Спецкор» 9.40, 18.50 «ДжеДАІ» 10.15, 19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+) 14.00 Х/ф «Миротворець» (16+) 15.55 Х/ф «Бандити» 20.30 Т/с «Опер за викликом2» (16+) 21.35 Т/с «Касл2» (16+) 23.10 Х/ф «Чужий проти Хижака» (18+) 1.00 Х/ф «Акулячий торнадо: Четверте пробудження» (16+) 3.25 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Про військо 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 14.10 КЕНДЗЬОР 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 23.40 Агрокраїна 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 22.30 Загадки планети 9.20 Пригоди Остіна Стівенса 10.20 Довідник дикої природи 11.10 Там, де нас нема 12.00 Прихована реальність 13.00 Скептик 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Скарби зі сховищ 16.50 Створені вбивати 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 20.50 Мистецтво виживання 23.20 Бойова залізниця 1.30 Містична Україна 3.00 Ліліпути 3.40 Професія альфонс 4.20 Жертви краси 5.10 Єврорабині

10.15 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 20.00 21.00 21.25 21.30 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Євромакс Життя в цифрі Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм ТОП Територія освітніх перспектив Жива природа Погода Запитання депутату TVMALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Глобал 3000 КіноNews Маленькі дорослі Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода У фокусі Європа Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Про головне Новини Погода Наші домашні улюбленці «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Наша позиція TVMALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ

EUROSPORT 1 2.30 Теніс. WTA. Ноттінгем. Фінал 4.00, 8.30 Мотокрос. Етап чемпіонату світу. Італія. MXGP. Перша гонка 4.30, 9.00 Мотокрос. Етап чемпіонату світу. Італія. MXGP. Друга гонка 5.00, 9.35, 20.30 Ралі. ERC. Кіпр. Огляд 5.30, 16.05, 23.15 Велоспорт. «РутдОксітанія». 4й етап 6.30, 13.00, 17.00, 22.30 Велоспорт. «Тур Словенії». 5й етап 7.30 Кліффдайвінг: Світова серія. Техас 10.00, 21.05 Автоперегони. «24 години ЛеМана». Огляд 11.00, 19.00, 1.30 Теніс. Турнір WTA. Ноттінгем. Фінал 12.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 14.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 18.00 Велоспорт. «Джиро д’Італія». Огляд 22.00, 1.00 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 0.20 Тележурнал WATTS 0.30 Тележурнал «Історії чемпіонів»

6.00 Інженерні винаходи 12+ 6.45, 7.10 Зона будівництва 12+ 7.35 Наукові дурниці 12+ 8.00, 13.20 Неймовірний доктор Пол 16+ 8.40, 10.15, 11.00, 12.35, 14.50, 15.35, 16.20, 20.20, 2.50, 3.35 Авто SOS 12+ 9.30 Скарби Тутанхамона 12+ 11.45, 5.15 Дива інженерії 12+ 14.05 Дикий тунець 12+ 17.10, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 12+ 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Геній: Пікассо 16+ 18.50 Зоряна розмова 2 16+ 19.35, 0.25 Розслідування авіакатастроф 16+ 22.50, 2.00 Історія Гарри: Чотири весілля і один похорон 12+ 23.40 Поневіряння за кордоном 18+

VIASAT HISTORY 8.30 «Помпеї: 48 годин до катастрофи» 9.35 «Найбільші містифікації в історії» 12+ 10.25, 0.35, 6.15 «Заборонена історія» 12+ 11.15, 12.20 «Генії стародавнього світу» 12+ 13.25 «Справжній доктор Живаго» 12+ 14.25 «Че Гевара: під маскою міфу» 12+ 15.20 «Заборонена історія» 16+ 16.10 «Дати, які творили історію» 16.40 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 12+ 17.30, 3.40, 4.25, 7.25 «Музейні таємниці» 12+ 18.15, 5.10 «Заборонена історія» 19.05 «Карти вбивства» 12+ 19.55 «Війна царівродичів» 12+ 21.00 «Безмежна Римська імперія» 12+ 22.00 «Микола та Олександра: останні монархи Росії» 12+ 22.50 «Друга світова війна в цифрах» 23.40 «Війна асів» 12+ 1.25 «Неймовірні винаходи» 6+ 1.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 2.45, 3.15, 7.00 «Неймовірні винаходи» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. Вечора на хуторі біля Диканьки» 9.30 «Академія сміху» 9.50, 0.30 «Моя правда» 10.40 Х/с «Торгаші» 12.50 Х/ф «Скарби стародавнього храму» 15.15 Х/ф «Доживемо до понеділка» 17.15 Х/ф «Скринька Марії

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ' 30,86 грн (на місяць) індекс 21708 ' 26,53 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp'pravda.info

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий ангел» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.00 Х/ф «Машина часу в джакузі» (18+) 0.50 «Бійцівський клуб» 1.45 «Нічне життя»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

Z 05.55 06.00 06.30 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00

Медичи» 19.00 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса» 21.00 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 22.50 Х/ф «Постріл у спину» 1.20 «Позаочі» 2.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Завидний наречений» 3.50 Кіноляпи 4.35 Саундтреки 5.20 Кінотрейлери

0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Висока гірка» 12+ 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Гуси Лебеді» 12+

5

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Повернення блудного папуги 3» 12+ 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Чужий голос» 12+ 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Іванко з палацу піонерів» 12+ 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «День Святої Барбартт» 12+ 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Богатирська каша» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Лапландські казки» 12+ 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Троє з Простоквашино» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Шестеро мандрують по світу» 12+ 4.05, 10.05 М/ф «У лісовій хащі» 12+ 4.30, 10.30 М/ф «Як Марійка посварилася з подушкою» 12+ 4.40, 10.40 М/ф «Зачарований хлопчик» 12+ 5.25, 11.25 М/ф «Дюймовочка» 12+ 5.50, 11.50 М/ф «Перервочка» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Королівська обіцянка» 12+ 16.30, 22.30 М/ф «Куди летиш, Вітаре?» 12+ 16.50, 22.50 М/ф «Хлопчик як хлопчик» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Мишеня Пік» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Бездомні домовики» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Вогонь» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Весела карусель» 12+ 18.00 Х/ф «Солоний принц» 12+ 19.30 М/ф «Пастка для кішок» 12+

19 червня ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Незвідані шляхи» 12.00 Д/ц «Смаки Культур» 12.25 Д/ц «Смачні історії» 13.10 :РадиоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55, 2.05 Складна розмова 14.30 :Радіо. День 15.35 Т/с «Гранд готель» 12+ 17.00 Світло 18.00, 0.19 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30 Наші гроші 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Земні катаклізми» 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 16+ 23.50, 4.05 #KіноWALL з Сергієм Тримбачем 1.10 Розсекречена історія 2.30 До справи 3.40 Тема дня 4.30 Фолькmusic 5.35 Д/ц «Гордість світу»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.50, 12.20, 13.00 «Одруження наосліп» 14.55 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 19.20, 5.25 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10, 22.10 Т/с «Відьма» (12+) 23.10 Х/ф «Диявол носить прада» 1.20 Х/ф «Екстрасенс» (16+)

ІНТЕР 6.05 «Мультфільм» 6.15, 1.00 Д/п «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Х/ф «Двоє під однією парасолькою» 12.20, 13.10, 14.00 «Речдок» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Щоденник ЧС 2018» 20.00, 1.55, 5.20 «Подробиці» 23.00 Т/с «Наліт» 18+ 2.35 «Орел і Решка. Шопінг» 3.50 Токшоу «Стосується кожного»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Антиномія» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Спорт.Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хітпарад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS+» 18.05 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.15 «Герої землі Запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Експонат» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуши» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Лінія успіху. Запоріжсталь»

10.25 «Тижденьспорт» 10.40 Д/ф «На краю світу» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.15 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.45, 18.40, 20.15, 21.10 «Ексклюзив» 14.50, 16.55, 18.45, 22.40, 0.50 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16+ 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.20 «Живе багатство України» 19.45 «Давайте розберемося» 22.50 «Ваше здоров’я» 23.20 Х/ф «Загарбники: Генезис» 16+ 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Ранок: Запоріжжя» 9.00 Д/с «Незвідані шляхи». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 Х: «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.10 Д/с «Незвідані шляхи» 17.10 «Наші гроші» 17.35 Документальні фільми 18.30 «Незвичайні культури» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 БагачБідняк. Реалітішоу 11.05 Антизомбі 12.05, 13.20 Х/ф «Ігри патріотів» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 14.55, 16.20 Скетчшоу «На трьох» 16+ 17.40, 21.25 Т/с «Майор і магія» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.35 Х/ф «Другий у команді» 16+ 1.20 Т/с «Морська поліція. Лос Анджелес» 16+ 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с «Відділ 44» 16+

ПОГОДА Четвер 14 червня

П’ятниця 15 червня

Субота 16 червня

Неділя 17 червня

Понеділок 18 червня

Вівторок 19 червня

Середа 20 червня

Четвер 21 червня

П’ятниця 22 червня


10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

19.30 М/ф «Викрадення в Тютюрлістані» 12+ 20.45 М/ф «Рукавиця» 12+

22 червня П’ЯТНИЦЯ

tv5

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 14.20, 15.10, 16.50, 22.40, 23.45, 1.10, 2.00, 4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Часи змін 0 Китайські традиції і сучасне життя» 12.00 Энеида 12.25 Д/ц «Смачні історії» 13.10 :РадиоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Схеми. Корупція в деталях 14.30 :Радіо. День 15.30 Країна на смак 16.25 Д/ц «Смаки Культур» 17.00 «Золотий вересень. Хроніка Галичини 193901941» 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/с «Наглядачі заповідника» 20.30 Перша шпальта 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Сильна доля 22.50 Д/с «Найбільш завантажений у світі» 23.50, 4.05 Як дивитися кіно 1.15 Д/ц «Пліч0о0пліч» 2.05 Складна розмова 2.35 До справи 3.40 Тема дня 4.30 Фольк0music 5.35 Д/ц «Гордість світу»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН» 9.30, 11.20, 12.20, 13.20 «Одруження наосліп» 15.00 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10, 22.10, 23.05 Т/с «Відьма» (12+) 0.05, 1.00 «Розсміши коміка» 2.00 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.15, 23.00 Д/п «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Х/ф «Алегро з вогнем» 12.20, 13.10, 14.00, 1.40 «Речдок» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Щоденник ЧС 2018» 20.00, 0.45 «Подробиці тижня» 3.35 Х/ф «Жіночі радощі та печалі» 4.55 «Україна вражає» 5.20 Д/п «Євген Моргунов. Нестерпний балагур»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день 0 сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40, 12.15 «Герої землі Запорізької» 10.00 Х/ф «Хлопець з нашого міста» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Експонат» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС0 інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС0 спорт» 15.00 «В гостях у Дмитра Гордона» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Актуальне інтерв’ю» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС0 погода» 19.15 «Добро поскаржитися» 20.05 «Я так думаю»

z МІСЯЧНИЙ

20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 20.55 «Сторінки з історії авіації» 21.00 «Просто про складне» 22.00 «АЛЕКС0афіша» 22.10 Х/ф «Повість про справжну людину» 0.00 «Нічний канал»

5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуши» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Поговори про мене» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Хочу у відпустку» 10.40 «Пряма мова» 11.10 «Паралельний світ» 12.00 Д/ф «Друга світова: Апокаліпсис» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Х/ф «Кільцеві перегони» 12+ 14.45, 16.45, 20.15, 21.50 «Ексклюзив» 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 1.05 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16+ 16.05 «Моя Правда» 17.15 Т/c «Красуня Ляля» 18.20 «Пишемо історію» 19.45, 1.15 «Хроніка подій» 20.20 Х/ф «Крутися, стріляй, біжи» 16+ 22.50 «Іду на Ти» 23.20 Х/ф «На кордоні» 18+ 1.45 Нічний канал 4.55 «Про рибальство всерйоз»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Ранок: Запоріжжя» 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/с «Таємниці підводного світу». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Схеми. Корупція в деталях» 17.35 «Розсекречена історія» 18.30 «Незвичайні культури» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 11.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 12.05, 13.20 Секретний фронт 12.45, 15.45 Факти. День 13.55, 16.20 Х/ф «Ворог біля воріт» 16+ 16.50 Т/с «Майор і магія» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.30 Т/с «Правило бою» 16+ 1.00 Т/с «Морська поліція. Лос0 Анджелес» 16+ 2.30 Факти 2.50 Х/ф «Я 0 Хортиця» 3.55 Провокатор

СТБ 5.55 Х/ф «Рідна кров» 7.45 Х/ф «Білоруський вокзал» 9.45 Х/ф «Час бажань» 11.50 Х/ф «Розлучниця» 17.30, 22.00 Вiкна0Новини 18.05 Х/ф «Провідниця» 12+ 20.05 Не можу сказати «прощавай» 22.45 Давай поговоримо про секс 16+ 2.30 Слідство ведуть екстрасенси 16+

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 4.10 Абзац 6.10, 0.00 Т/с «Кобра» 16+ 7.59, 9.59 Kids Time 8.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 10.00, 17.10 Кохання на виживання 16+ 11.50 Половинки 19.00 Топ0модель по0українськи 2.00 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні

9.30, 5.10 Зірковий шлях 10.50 Т/с «Я поруч» 16+ 14.30, 15.30 Т/с «Листи з минулого» 12+ 19.45 Ток0шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью0Йорк» 16+ 1.30 Телемагазин 3.30 Реальна містика

Стівенса 10.20 Довідник дикої природи 11.10 Наші 12.00 Прихована реальність 13.00 Скептик 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Мистецтво виживання 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 20.50 Скарби зі сховищ 23.20 Завоювати небо 1.30 Містична Україна 2.10 Брама часу

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.10, 17.50, 20.40, 22.30, 1.20 Погода0спорт 7.30, 22.40 Новини ТВ05 8.20 Кіноnews0KIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.00 Павутиння 9.30, 23.30 З ремонтом сам на сам 10.15 Паралельний світ 11.10 Донбас сьогодні 11.40, 18.30 Гордість світу 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 12.20 Прихована реальність 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Мистецтво виживання 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 18.00 Дикі бійці 19.00 Домобуд 19.30 Кіногерої 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.50 Скарби зі сховищ 0.30 Кімоно 1.30 Містична Україна 2.10 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.10 «Облом.UA.» 9.50, 18.15 «Спецкор» 10.20, 18.45 «ДжеДАІ» 11.00, 17.10 «Загублений світ» 13.00 Т/с «Сліди апостолів» (16+) 19.25 Т/с «Полювання на Вервольфа» (16+) 23.35 «Змішані єдиноборства. UFC Найкращі бої Лоулера та Дос Анхоса « 1.55 «Нове Шалене відео по0 українськи»

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Час0тайм Новини Погода Запитання депутату TV0MALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Євромакс КіноNews Діло Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Завтра0Сьогодні Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час0тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода КіноNews Наша позиція «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон «Середовище Z» TV0MALL Новини Погода Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час0Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 7.45 Драйв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно0політичних подій 13.05 Історична година 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 112 Україна Live 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 22.30 Загадки планети 9.20, 16.50 Пригоди Остіна

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 6.00 Інженерні винаходи 12+ 6.50 Зона будівництва 12+ 7.15 Наукові дурниці 12+ 7.35 Неймовірний доктор Пол 16+ 8.20, 2.50, 3.35 Авто 0 SOS 12+ 9.10 Вінні Джонс: найкрутіші сюжети про Росію 12+ 9.55, 20.25 Баку: Приховані таємниці міст 12+ 10.40, 18.50 Екстремальний футбол у Росії 12+ 11.30, 18.00, 22.00, 1.15, 4.25 Астана: місто майбутнього 12+ 12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20 Дика природа Росії 12+ 17.10, 19.35, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 12+ 22.45 Геній: Пікассо 16+ 23.35 Поневіряння за кордоном 18+ 0.25 Розслідування авіакатастроф 16+ 2.00 900ті: десятиліття, яке нас об’єднало 16+ 5.10 Дива інженерії 12+

VIASAT HISTORY

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Позаочі» 9.30 «Великі українці» 11.05 «Моя правда» 11.55 Х/ф «Дід лівого крайнього» 13.10, 19.00, 1.20 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса» 15.10 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє» 17.05 Х/ф «Морський характер» 21.00 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 22.50 Х/ф «Особливо важливе завдання» 3.10 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 Мультфільми 8.50 Х/ф «Вибір» (12+) 10.50, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу» 14.50 «Орел і Решка» 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 22.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 1.00 «Вечірній квартал» 2.35 «Нічне життя»

EUROSPORT 1 2.30, 8.00, 23.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Друга гонка 3.15, 8.45, 23.45 Автоперегони. WTCR.

КАЛЕНДАР ІЗ 14 ПО 21 ЧЕРВНЯ

14.06. Перша (до 5.32), друга місячна доба. Зрос0 таючий місяць у Близнюках (день квітки), із 10.21 0 у Раку (день листа). Рекомендується садіння більшості овоче0 вих культур: огірків, баштанних, квасолі, кабачків, розса0 ди томатів, перцю (у фазі 709 справжніх листків), бакла0 жанів (у віці 40050 днів). Посійте білоголову капусту, ци0 булю, кріп, шпинат, петрушку, горох, боби, зернові, ща0 вель. Підживіть рослини мінеральними чи органічними добривами. Посійте однорічні квіти, розподіліть корене0 вища півоній, ірисів, флоксів та інших кореневищних. 15.06. Друга (до 6.31), третя місячна доба. Зрос0 таючий місяць у Раку. День листа. Скористайтеся пора0 дами 14 червня. 16.06. Третя (до 7.39), четверта місячна доба. Зростаючий місяць у Раку (день листа), із 10.21 0 у Леві (день плода). Не варто нічого сіяти й садити! Займіться збиранням і сушінням фруктів і коренеплодів. Сприятли0 вий день для мульчування, боротьби зі шкідниками, за0 готівлі лікарських трав.

Зандворт. Третя гонка 4.00, 4.30, 5.00, 16.30, 17.00 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 5.30, 14.35 Автоперегони. «24 години Ле0Мана». Огляд 6.30, 21.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Перша гонка 7.15, 22.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 9.30, 17.30 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 11.30, 15.30 Велоспорт. Кубок Бельгії 12.15, 1.00 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 14.15 Футбол. Тележурнал «Королівська стежка» 19.00 Велоспорт. «Джиро д’Італія». Огляд 20.00 Фехтування. Чемпіонат Європи. Сербія. Огляд 21.00 Ралі. ERC. Тележурнал «All Access» 0.30 Тележурнал «Історії чемпіонів»

17.06. Четверта (до 8.55), п'ята місячна доба. Зростаючий місяць у Леві. День плода. Скористайтеся порадами 16 червня. 18.06. П'ята (до 10.12), шоста місячна доба. Зрос0 таючий місяць Леві (день плода), із 11.41 0 у Діві (день кореня). Малородючий день. Можна посіяти квіткові культури, провести роботи на городі та в саду. 19.06. Шоста (до 11.29), сьома місячна доба. Зростаючий місяць у Діві. День кореня. Скористайтеся порадами 17018 червня. 20.06. Сьома (до 12.44), восьма місячна доба. Зростаючий місяць у Діві (день кореня), із 15.30 0 у Тере0 зах (день квітки). Займіться заготівлею лікарських трав, викопуванням цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, якщо листя у них почали жовтіти. Ефективні поливання й сінокіс. 21.06. Восьма (до 13.56), дев'ята місячна доба. Зростаючий місяць у Терезах. День квітки. Скористай0 теся порадами 20 червня.

8.35, 9.25 «Таємниці царствених убивств» 12+ 10.15 «Найбільші містифікації в історії» 12+ 11.05, 15.20, 18.15, 0.40, 6.15, 7.10 «Заборонена історія» 12+ 11.55, 12.40 «Вісім днів, які створили Рим» 12+ 13.30, 14.25 «Таємниці єгипетських пірамід» 16.10 «Дати, які творили історію» 16.40 «Друга світова війна в цифрах» 17.30, 3.40, 4.25 «Музейні таємниці» 12+ 19.05 «Карти вбивства» 16+ 19.55 «Російська імперія 21.00 «Таємні суспільства» 16+ 22.00, 22.50 «Таємні суспільства» 12+ 23.45 «37 днів: шлях до Першої світової війни» 12+ 1.30, 2.45 «Неймовірні винаходи» 6+ 1.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 3.15 «Неймовірні винаходи» 12+ 5.10 «Безмежна Римська імперія» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Хоробрий кравець» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Викрадення в Тютюрлістані» 12+ 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Рукавиця» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Розбійники мимоволі» 12+ 4.05, 10.05 М/ф «Розповіді старого моряка» 12+ 4.25, 10.25 М/ф «Скарб Кота Леопльда» 12+ 4.30, 10.30 М/ф «Попелюшка» 12+ 4.45, 10.45 М/ф «Королівський бутерброд» 12+ 5.00, 11.00 М/ф «Золотий хлопчик» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Дереза» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «Леопольд і Золота рибка» 12+ 5.45, 11.45 М/ф «Горщик каші» 15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Рок0 н0рол для принцес» 12+ 16.05, 22.05 М/ф «Коваль0 чаклун» 12+ 16.30, 22.30 М/ф «Незнайко в Зеленому місті» 12+ 16.45, 22.45 М/ф «Карпуша» 17.00, 23.00 М/ф «Замок брехунів» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Зайченя і муха» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «У порту» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Місіс Оцет і містер Оцет» 12+ 19.15 М/ф «Горе не біда» 12+ 19.30 М/ф «Приголомшливі пригоди мишкетерів» 20.45 М/ф «Весела карусель»

23 червня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 3.00 Новини

9.30, 13.30, 19.55, 2.00, 3.20, 4.25 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.50 Додолики 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.35 Д/ц «Фестивалі планети» 11.00 Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 12.00 Х/ф «Мрія любові» 13.35, 0.15 Д/ц «Гордість світу» 14.00 Телепродаж 14.20 Сильна доля 15.20 Д/ц «Вагасі 0 японські смаколики» 16.15 Д/ц «Незвичайні культури» 17.15 Т/с «Гранд готель» 12+ 20.05 Д/с «Таємниці людського мозку» 12+ 21.25 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком 21.55 Промінь живий 22.50 Х/ф «Таксі» 12+ 1.10 Концертна програма Марії Бурмаки & Gypsy lyre «Нове та улюблене» 2.10 Д/ц «Смачні історії» 3.30 Розсекречена історія 4.30 Фольк0music 5.30 #ВУКРАИНЕ

1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.45 «Гроші 2018» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 10.00 «Життя без обману « 11.15, 23.10 «Світське життя 2018» 12.15 «Концерт гурту ТІК «Люби ти Україну» 13.40 «Ліга сміху 2018» 15.40 «Вечірній квартал. Спецвипуск» 16.30, 21.15 «Вечірній квартал « 18.30 «Розсміши коміка» 20.15 «Українські сенсації» 0.10, 2.05 «Вечірній Київ» 5.45 Мультфільм

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.25 «Чекай мене. Україна» 8.00, 3.25 Х/ф «Беремо все на себе» 9.30 Х/ф «Мерседес» тікає від погоні» 11.00 Х/ф «А зорі тут тихі...» 16+ 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Велика Гра» 20.00, 2.00, 4.35 «Подробиці» 23.00 «Великий бокс. Поєдинок з участю Дениса Беринчика і Карена Чухаджяна» 2.40 Д/п «Олег Даль. Останні 24 години» 5.15 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день 0 сьогодні!» 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50 «АЛЕКС0 погода» 7.00 «АЛЕКС0інформ» 7.20 «АЛЕКС0спорт» 7.35 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20 «Добро поскаржитися» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 9.10 «Герої землі Запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35 «АЛЕКС0афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.10, 21.00 «Сторінки з історії авіації» 10.20 «Просто про складне» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30 «КіноKIDS+» 11.40 «Мотор»0комбінація успіху» 11.50 «Муззум» 12.45, 21.55 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.05 «Смачного!» 14.00, 21.30 «АЛЕКС0інформ. Дайджест» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «В гостях у Дмитра Гордона» 17.40 «Концертний зал» 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 19.15 «Караван»

19.30 «Особиста справа» 20.05 «Комуналка» 20.35 «Лінія стилю» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.10 «Тиждень0спорт» 5.30 Д/ф «На краю світу» 6.00 «Дзвона Православ’я» 6.20 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Кіноnews0KIDS» 7.25 Дитяча година 8.50, 10.30, 12.10, 16.10 «Ексклюзив» 8.55, 9.30, 10.35, 12.15 «Погода» 9.00 «Ваше здоров’я» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05, 1.05 «Хроніка подій» 10.40 М/с «Лист від Фелікса» 11.00 «Іду на Ти» 11.35 «Дивитися всім!» 12.20 Х/ф «Касабланка» 14.10 Сімейний кінозал 16.15 «Павутиння» 16.40 «Моя Правда» 17.30 Х/ф «Собача любов» 16+ 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «Рай чудовиськ» 16+ 22.00 Х/ф «Шахрайки» 16+ 0.05 Т/c «Ніч чорних краваток» 18+ 1.35 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Тема дня» 14.10 «Розсекречена історія» 15.10 РадіоДень «Книжкова лавка. ТОП 7» 16.05 «Культурна афіша здорової людини» 16.35 Х/ф «Українська класика» 18.05 Документальні фільми 19.00 «Телекур’єр» 19.30 «Рефрен» 20.00 Концерт

ICTV 5.05, 4.45 Скарб нації 5.15, 4.55 Еврика! 5.25 Факти 5.45 Більше ніж правда 7.30 Я зняв! 9.25 Дизель0шоу 12+ 10.45, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетч0шоу «На трьох» 16+ 15.15 Т/с «Правило бою» 16+ 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 16+ 22.00 Х/ф «Холостяцька вечірка02: З Вегасу у Бангкок» 16+ 0.00 Х/ф «Законослухняний громадянин» 16+ 2.00 Х/ф «Фантазії Веснухіна»

СТБ 6.00 ВусоЛапоХвіст 8.10 Караоке на Майдані 9.10 Все буде смачно! 10.05 Х/ф «Учитель музики» 12.00 Х/ф «Провідниця» 12+ 17.10 Х/ф «Не можу сказати «прощавай» 19.00 Х/ф «Кафе на Садовій» 12+ 23.05 Я соромлюсь свого тіла 16+ 2.00 Слідство ведуть екстрасенси 16+

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.40 Т/с «Кобра» 16+ 7.39, 8.59 Kids Time 7.40 М/с «Лунтик і його друзі» 8.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.00 Х/ф «Йоко» 10.50 Хто зверху 12+ 19.10 Х/ф «Будинок з приколами» 21.00 Х/ф «Мисливці на привидів» 23.10 Х/ф «Мисливці на привидів» 16+ 1.10 Х/ф «БайБайМен» 16+


11

телепрограма УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 7.15, 5.20 Зірковий шлях 8.15, 15.20 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 17.50, 19.40 Т/с «Перехрестя» 22.10 Х/ф «Райський куточок» 0.00, 2.15 Т/с «CSI: Нью$Йорк» 1.45 Телемагазин 3.40 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.10, 8.40, 10.50, 12.20, 17.10, 0.35 Погода$спорт 7.20 Подорожуємо Україною 7.30 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ$5 8.50, 22.30 Кіногерої 9.20, 0.20 Тиждень$cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews$KIDS Дайджест 10.20, 18.30 Мульт$Тайм 11.00, 19.30 Іду на ти 11.30 Дикі бійці 12.00 Садові питання 12.30 Бойова залізниця 13.10 Міста мрій 15.00 Грами і карати 16.00 Довідник дикої природи 17.15 В пошуках смаків 17.50 Здорово живемо 18.15 Поговори про мене 19.00 Хочу у відпустку 20.00 Літопис злодіянь 20.20 Кримінальна історія 22.00 Домобуд 23.00 Кордони 23.30 Велике переселення 0.40 Містична Україна 1.40 Там, де нас нема

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «102. Поліція» 8.50 «Зброя» 10.15 «Загублений світ» 16.10 Х/ф «Ерагон» 18.10 Х/ф «В ім’я короля$2» 20.00 Х/ф «В ім’я короля$3» 21.45 Х/ф «100 000 000 до н.е.» 23.30 Д. Тейлор ( США) $ В. Постол (Україна). Визначення претендента на бій за титул чемпіона світу WBC 1.30 «Нове Шалене відео по$ українськи» 2.20 «Облом.UA.»

13.35 13.45 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.50 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

КіноNews Діло Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Завтра$Сьогодні Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час$тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода КіноNews Наша позиція «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон «Середовище Z» TV$MALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 «Академія сміху» 10.20 «Невідома версія. Королева Бензоколонки» 11.10 Х/ф «Сповідь Дон Жуана» 13.00 Х/ф «Сьома пелюстка» 14.55 Х/ф «Танцюй, танцюй» 17.25 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 21.00 Х/с «Тіні зникають опівдні» 2.35 «Позаочі» 3.15 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5 КАНАЛ 6.00 Час$Time 6.15 КЕНДЗЬОР 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 Погода в Україні 7.15, 15.30 Сімейні зустрічі 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.50, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 9.15 Автопілот$новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 11.10 Майстри ремонту 11.30 Феєрія мандрів 12.10 Олімпійські історії 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Навчайся з нами 14.10, 1.15 Машина часу 15.10 Код успіху 16.10 Будемо жити 16.30 Акцент 17.10 Стоп корупції! 18.00 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.30 Кордон держави 0.20 Хроніка тижня 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з Патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 112 Україна Live 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40 Прокляття скіфських курганів 8.40, 0.40 Містична Україна 9.30, 20.00 У пошуках істини 11.30 Бойова залізниця 13.10 Міста мрій 15.00 Грами та карати 16.00 Довідник дикої природи 18.00 Річкові монстри 22.00 Літаки, що змінили світ 1.40 Там, де нас нема

Z 05.55 06.00 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 12.30 13.00 13.05

06.50 Погода Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» 11.00 Кіноархів Час$тайм Новини Погода Запитання депутату TV$MALL КіноNews Д/с «Квест» 14.00 Новини Євромакс

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 Мультфільми 9.00 «Орел і Решка. Шопінг» 11.00 «Ух ти show» 11.30 «Ух ти show 2» 12.00 Х/ф «Слава» (16+) 14.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 23.50 Х/ф «Їх поміняли тілами» 1.45 «Бійцівський клуб» 2.30 «Нічне життя»

EUROSPORT 1 2.30, 8.00, 17.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 4.00, 1.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 6.30, 18.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 9.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Перша гонка 10.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 11.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Друга гонка 11.45 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Третя гонка 12.30, 13.00, 13.30 Футбол. Тележурнал «Його Величність футбол» 14.00 Тележурнал «Історії чемпіонів» 14.30 Велоспорт. «Тур Фландрії». Огляд 15.30 Велоспорт. Льєж $ Бастонь $ Льєж 16.30 Велоспорт. «Джиро$ д’Італія». Огляд 20.00 Спідвей. Чемпіонат Європи. Гнезно 23.00 Тележурнал WATTS. Топ$10 23.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. США. Суперпоул 23.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. США. Перша гонка

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 6.00, 6.50 Авто $ SOS 12+ 7.35, 10.05, 10.50 Неймовірний доктор Пол 16+ 8.25, 3.55 Дива інженерії 12+ 9.15 Інженерні винаходи 12+ 11.30, 0.35 Інстинкт виживання 12.20 Золото Юкону 12+ 13.05 Друга світова війна 13.50 Осушення Алькатраса 12+ 14.40 Рекорд 12+ 15.35, 23.50 Марадона 16+ 16.20, 2.15, 3.05 Дикий тунець 7 17.10, 21.15 Феномени: Висхідні зірки футболу 18.00, 22.05, 1.20, 4.45 Настільна книга диктатора 16+ 18.50, 5.35 Наукові дурниці 12+ 19.15 Наукові дурниці Спорт 19.40 80$ті 12+ 20.25 Геній: Пікассо 16+ 22.55 Екстремальний футбол у Росії 12+

останні монархи Росії» 20.05 «Вовчий зал» 12+ 21.00 «Село» 22.00 «Американська мрія Роберта Кеннеді» 12+ 23.00 «Творці ХХ сторіччя» 12+ 23.50 «Спецназ стародавнього світу» 16+ 0.45 «Найкращі вбивці стародавніх часів» 16+ 1.35 «Зброярі: мистецтво війни» 3.15 «Неймовірні винаходи» 12+ 3.45, 4.35, 7.10 «Музейні таємниці» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Рок$н$рол для принцес» 12+ 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Горе не біда» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Приголомшливі пригоди мишкетерів» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Весела карусель» 12+ 4.05, 10.05 М/ф «Коваль$ чаклун» 12+ 4.30, 10.30 М/ф «Незнайко в Зеленому місті» 12+ 4.45, 10.45 М/ф «Карпуша» 12+ 5.00, 11.00 М/ф «Замок брехунів» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Зайченя і муха» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «У порту» 12+ 5.45, 11.45 М/ф «Місіс Оцет і містер Оцет» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Русалонька» 16.30, 22.30 М/ф «Мурашка$ хвалько» 12+ 16.45, 22.45 М/ф «Боцман і папуга 5» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Бобри йдуть слідами» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Їжачок у тумані» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Чарівна паличка» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Вінні$Пух йде в гості» 12+ 18.00 Х/ф «Чарівниці з передмістя» 12+ 19.20 М/ф «Про те, як гном покинув дім» 12+ 19.30 М/ф «Саффі» 12+ 20.35 М/ф «Недороб і Перероб» 20.45 М/ф «В гостях у гномів»

24 червня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 3.00 Новини 9.30, 11.05, 23.10, 0.10, 2.00, 4.25 Погода 9.35 Х/ф «Мрія любові» 11.10 Д/с «Дешевий відпочинок» 12.10 Перший на селі 12.40 Энеида 13.35, 0.15 Д/ц «Гордість світу» 14.00 Телепродаж 14.20, 4.30 Фольк$music 15.25 Промінь живий 16.20 Д/ц «Незвичайні культури» 17.15 Т/с «Гранд готель» 12+ 20.05 Д/с «Таємниці людського мозку» 12+ 21.25 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15, 1.35 Букоголики 22.40 Вечірнє шоу з Юрієм Марченком 23.20 Д/ц «Вагасі $ японські смаколики» 1.10 Культурна афіша здорової людини 2.10 Д/ц «Смачні історії» 3.25 Интермариум 5.30 #ВУКРАИНЕ

1+1 6.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 7.05, 4.20 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 «Лото$забава» 9.40 М/ф «Маша і ведмідь» 9.50, 10.50, 11.50 «Світ навиворіт $ 9» 12.55 «Світ навиворіт $ 5» 13.45 Х/ф «Хрещена» 17.30, 21.00 Х/ф «Інша жінка» (16+) 19.30, 5.00 «ТСН$Тиждень» 22.55 «Ліга сміху 2018» 0.55 «Аргумент кiно» 1.35 «Світське життя 2018»

ІНТЕР 5.45 «Мультфільм» 6.25 Х/ф «Мерседес» тікає від погоні» 8.00 «Удачний проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і решка. Морський сезон» 11.00 «Орел і решка» 13.00 Х/ф «Іграшка» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Велика Гра» 20.00, 1.20 «Подробиці» 23.00 Х/ф «Гра їхнього життя» 2.00 «Речдок»

VIASAT HISTORY

ТРК АЛЕКС

8.00, 8.50, 9.35, 6.10 «Заборонена історія» 10.25 «Війна асів» 12+ 11.20, 12.10, 13.00 «Друга світова війна в цифрах» 13.50, 14.15 «Погода, яка змінила хід історії» 16+ 14.40 «Вулканічна одіссея» 12+ 15.35 «Таємниці єгипетських пірамід» 12+ 16.30, 5.25 «Таємниці царствених убивств» 12+ 17.20 «Безмежна Римська імперія» 12+ 18.20, 2.25 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 19.10 «Микола та Олександра:

6.00 «Найкращий день $ сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 «АЛЕКС$погода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС$ інформ. Дайджест» 7.20 «Хіт$парад» 7.45, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС$ афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Сторінки з історії авіації» 9.20 «Муззум» 10.00 «Лінія стилю»

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

10.25 «Швидкість» 11.00, 21.20 «Улюблене Запоріжжя» 11.25 «Good Dog» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Сфера інтересів» 12.45 «Караван» 12.55, 21.00 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.15 «Тонкі сфери» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Культпросвіт» 16.35 «Особиста справа» 17.35 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 18.35 Тележурнал «Караван» 19.20 «Я так думаю» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі Запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.30 «Маю право» 5.45 «Соціальний патруль» 6.15 «Тиждень$спорт» 6.30, 10.05 «Хроніка подій» 7.00 «Кіноnews$KIDS» 7.10 Ретрокінозал 8.50, 9.25, 10.30, 12.10 «Погода» 8.55, 9.30, 11.30, 12.05 «Ексклюзив» 9.00 «Зміни свій світ» 9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.35 «Хочу у відпустку» 11.00 «Життя, сповнене радості» 11.35 «Під іншим кутом» 12.15 Т/c «Безсмертник» 16+ 15.45 «Домобуд» 16.15 Д/ф «Друга світова: Апокаліпсис» 19.00 «Тиждень. Підсумки на TV5» 20.20 Х/ф «Четвертий ангел» 22.00 Х/ф «Там, де тече ріка» 0.05 Х/ф «Згода» 18+ 1.40 Нічний канал 4.45 «Дзвона Православ’я»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Школа МП» 8.30 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Рефрен» 14.10, 19.00 «Розсекречена історія» 15.10 «Букоголики» 15.35 Концерт 16.40 «Фольк$music. Діти» 17.20 «Хто в домі хазяїн?» 17.45 «Wise Cow» 18.05 Д/с «Неповторна природа» 18.30 Д/с «Таємниці підводного світу» 19.50 «Візитівки Карпат» 20.00 Д/с «Незвідані шляхи»

ICTV 5.00 Факти 5.25 Інсайдер 7.20 Т/с «Ніконов і Ко» 16+ 9.20 Т/с «Відділ 44» 16+ 11.05, 13.00 Скетч$шоу «На трьох» 16+ 12.45 Факти. День 14.55 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 16.50 Х/ф «Холостяцька вечірка$2: З Вегасу у Бангкок» 16+ 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф «Холостяцька вечірка$3» 16+ 22.40 Х/ф «Йолопи$розбійники» 0.20 Х/ф «Сволота» 16+ 2.10 Т/с «Морська поліція. Лос$ Анджелес» 16+ 3.40 Провокатор

СТБ 6.05 ВусоЛапоХвіст 7.50 Планета земля 8.55 Все буде смачно! 9.50 Караоке на Майдані 10.50 ЕксперименТИ 16+ 12.50 Хата на тата 12+ 14.50 Х/ф «Кафе на Садовій» 19.00, 1.10 Слідство ведуть екстрасенси 16+ 23.00 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.10 Зона ночі 5.20 Стендап$шоу 6.19, 7.49 Kids Time 6.20 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 7.50 Х/ф «Пастка для привида» 9.50 Х/ф «Мисливці на привидів» 16+ 11.50, 1.00 Х/ф «Мисливці на привидів» 2 16+ 14.00 Х/ф «Мисливці на привидів» 16.10 Х/ф «Оз: Великий та Могутній» 18.50 Х/ф «Аліса в країні чудес» 21.00 Х/ф «Червона Шапочка» 16+ 23.00 Х/ф «БайБайМен» 16+

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 8.45 Х/ф «Мільйонер» 10.50 Т/с «Перехрестя» 14.50 Х/ф «Зведені сестри» 12+ 17.00, 21.00 Т/с «Гра в кохання» 12+ 19.00 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.20 Т/с «Буду вірною дружиною» 16+ 1.50 Телемагазин 3.00 Х/ф «Райський куточок» 4.30 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.25, 17.55, 19.25, 0.30 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про рибальство всерйоз 8.40, 19.00 Тиждень$cпорт 9.00 Дзвона Православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 18.30 Мульт$Тайм

10.00 Кіноnews$KIDS Дайджест 10.10 Кордони 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55, 23.30 Хроніка подій 12.30 Завоювати небо 13.10 Літаки, які змінили світ 16.00 Довідник дикої природи 18.00 Хіт$парад 19.30 Світло і темрява 21.00 Іду на ти 21.30 Музичний нон$стоп 0.00 На вершині блаженства 0.40 Ілюзії сучасності 4.30 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «Бушидо» 8.45, 9.45 «ДжеДАІ. Дайджест» 11.45 Т/с «Полювання на Вервольфа» (16+) 15.50 Х/ф «Мисливець на крокодилів» 17.30 Х/ф «Транс» (16+) 19.25 Х/ф «Цінний вантаж» (16+) 21.10 Х/ф «Балістика: Екс проти Сівер» (16+) 23.00 «Змішані єдиноборства. UFC Найкращі бої Лоулера та Дос Анхоса« 1.25 «Нове Шалене відео по$ українськи» 2.40 «Облом.UA.»

08.55 09.15 09.30 10.00 10.25 11.00 12.55 13.00 13.45 14.00 14.50 15.00 16.00 17.50 18.00 18.20 18.50 19.05 19.40 20.30 20.40 21.00 21.30 23.10 23.30 00.25

КіноNews TV$MALL Наші домашні улюбленці Новини Д/с «Таємниці мумій» Х/ф «Шукачі пригод» Говоримо українською «Фіалка терору» Культура $ це модно Д/с «Бізнес на продаж» КіноNewsKids Про головне Кіноархів Жива природа «Здоров’Я» Євромакс КіноNewsKids У фокусі Європа Д/с «Найбільш завантажений в світі» КіноNews Д/с «Щоденники комах» Глобал 3000 Х/ф «Застиглі в часі» TV$MALL Д/с «Державна зрада. коди, шпигунство та змови» Нічний ефір

5 КАНАЛ

ENTER ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Зіркове життя» 9.30 «Карнавальна ніч» 10.25 Х/ф «Король Дроздовик» 12.15 Х/ф «Привид замка Моррисвіль» 14.00 Х/ф «Золоте теля» 17.10 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 21.00 Х/ф «Живе такий хлопець» 22.55 Х/с «Тіні зникають опівдні» 2.40 «Позаочі» 3.20 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

112 УКРАЇНА

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40 Органи на експорт 8.40, 4.30 Містична Україна 9.30, 20.00 У пошуках істини 11.30 Завоювати небо 13.10 Літаки, що змінили світ 16.00 Довідник дикої природи 18.00 Річкові монстри 22.00 Міста мрій 23.50 Грами та карати 0.40 Ілюзії сучасності

Z 05.55, 06.50, 08.50 Погода 06.00 Акценти 06.55 Кіноархів 08.15 Наша позиція 08.30 «Здоров’Я»

6.00, 6.45 Авто $ SOS 12+ 7.35, 9.55, 10.40 Неймовірний доктор Пол 16+ 8.20, 3.55 Дива інженерії 12+ 9.10 Інженерні винаходи 12+ 11.25, 0.30 Інстинкт виживання 12.10 Золото Юкону 12+ 12.55, 2.05 Екстремальний футбол у Росії 12+ 13.45, 2.55 Рекорд 12+ 14.40, 22.45 Геній: Пікассо 16+ 15.30, 16.20, 23.40 Невідома планета Земля 12+ 17.10, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 18.00, 22.00, 1.20, 4.45 Скануючи час 12+ 18.45 Осушити Великі Озера 1 19.30 Осушити океан: глибоководні таємниці 12+ 20.15 Геній 16+ 5.35 Наукові дурниці 12+

VIASAT HISTORY

6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.30, 0.25 Акцент 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода в Україні 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально 7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.15, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 8.40 Натхнення 9.10 Мотор_ТВ 9.15 Автопілот$Тест 9.20 Драйв 10.05 Сімейні зустрічі 10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.05 Кордон держави 11.20 Будемо жити 11.30 Гра інтересів 12.15, 23.15 Про військо 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з Патріархом 14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 15.20 П’ятий поверх 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.05 Особливий погляд 17.25 Компанія героїв 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.10 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час$Time 22.10 Справжній детектив 2.55 Огляд преси

6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 112 Україна Live 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Воєнний щоденник

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.20 Мультфільми 9.00 «Ух ти show» 10.00 «Ух ти show 2» 10.35 Х/ф «Слава» (16+) 12.30 «Орел і Решка. Ювілейний 2» 0.00 «Вечірній квартал» 1.50 «Бійцівський клуб» 2.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 1 2.30, 8.00, 22.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 17$й тур. «Орландо Сіті» $ «Монреаль Імпакт» 4.30, 12.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 17$й тур. «Філадельфія Юніон» $ «Ванкувер Вайткепс» 6.00 Футбол. «ФІФА» 6.30 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 9.30 Автоперегони.Друга гонка 10.15 Автоперегони. Третя гонка 11.00, 16.15 Автоперегони Кваліфікація 13.45 «Королівська стежка» 14.00, 23.15 Супербайк.Перша гонка 14.45 Автоперегони 17.00, 1.00 Автоперегони. 18.30, 1.45 Автоперегони. 20.00 Велоспорт 21.00 Теніс. Огляд 23.45 Супербайк. Друга гонка

8.00, 3.35, 4.20 «Музейні таємниці» 8.45, 9.50 «Село» 10.55, 11.45, 1.25 «Змова» 12+ 12.35, 13.25 «Найбільші містифікації в історії» 14.15 «Таємниці Парижа» 14.45, 23.45, 6.05, 7.00 «Заборонена історія» 15.35, 22.50 «Заборонена історія» 16.25 «Шви часу» 16.55, 3.05 «Неймовірні винаходи» 12+ 17.20, 18.15, 21.00 «Війна асів» 19.10 «Загадка катакомб» 12+ 20.05 «Таємні суспільства» 12+ 21.55, 5.10 «Дубровницька республіка» 12+ 0.35 «Таємниці царствених убивств» 12+ 2.15 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 7.45 «Таємниці єгипетських пірамід» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Чарівниці з передмістя» 12+ 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Про те, як гном покинув дім» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Саффі» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Недороб і Перероб» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «В гостях у гномів» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Русалонька» 4.30, 10.30 М/ф «Мурашка$ хвалько» 12+ 4.45, 10.45 М/ф «Боцман і папуга 5» 5.00, 11.00 М/ф «Бобри йдуть слідами» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Їжачок у тумані» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «Чарівна паличка» 12+ 5.45, 11.45 М/ф «Вінні$Пух йде в гості» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Сім воронів» 12+ 16.20, 22.20 М/ф «Прогулянка Кота Леопольда» 12+ 16.30, 22.30 М/ф «Ми шукаємо ляпку» 12+ 16.45, 22.45 М/ф «Боцман і папуга 3» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Золочені чоли» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Як Ниночка царицею стала» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Айболіт і Бармалей» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Де я його бачив?» 12+ 18.00 Х/ф «Принц$ Самозванець» 12+ 19.30 М/ф «Бегемот Гюго» 12+ 20.40 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Слідство перше» 12+

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ У середу, 20 червня 2018 року, відбудеться пряма гаряча телефонна лінія на тему "Спадкове право", під час якої на запи$ тання громадян відповідатимуть директор центру безоплатної вторинної правової допомоги, та адвокат. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0800503508. Всі дзвінки безкоштовні. *** У четвер, 21 червня 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат обласної ради, член постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв'язку, топливно$ енергетичного комплексу Олексій Юрійович Бєліков. Звертатись з 16.00 до 17.00 за телефоном: 0800503508. Всі дзвінки безкоштовні.


телепрограма

6

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ СТБ

7.30 За живе! 16+ 8.50 Національне талантшоу «Танцюють всі!6» 12.30 Звана вечеря 12+ 13.25 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 16+ 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 16+ 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Провідниця» 12+ 20.00 ЕксперименТИ 16+ 22.45 Х/ф «Біля річки два береги» 16+ 0.45 Один за всіх 16+

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.10 Абзац 6.00, 0.10 Т/с «Кобра» 16+ 7.59, 9.09 Kids Time 8.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.10, 17.00 Кохання на виживання 16+ 11.20 Половинки 19.00 Топмодель поукраїнськи

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар» 12+ 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+ 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 16+ 1.30 Телемагазин

tv5 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.40, 22.30, 1.20 Погодаспорт 7.30, 22.40 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05, 0.30 Дивовижні експерименти 10.30 Хітпарад 11.00 Народжені вітрами 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 12.20 Прихована реальність 13.00, 3.50 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Скарби зі сховищ 16.50 Створені вбивати 18.00 Донбас сьогодні 18.30 Паралельний світ 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.50 Мистецтво виживання 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 1.30 Історія Києва 2.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.25 «Облом.UA.» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55, 0.55 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 13.55 Х/ф «Акулячий торнадо 5: Глобальне роїння» (16+) 15.15 Х/ф «Дракони і підземелля» 19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+) 20.25 Т/с «Опер за викликом2» (16+) 21.30, 23.05 Т/с «Касл2» (16+)

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30 Огляд преси 6.50, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.15, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка.

Політика. Соціум 7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Код успіху 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.25 Агрокраїна 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Поліграф 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 22.30 Загадки планети 9.20 Пригоди Остіна Стівенса 10.20 Довідник дикої природи 11.10 Наші 12.00 Прихована реальність 13.00, 3.50 Скептик 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Скарби зі сховищ 16.50 Створені вбивати 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 20.50 Мистецтво виживання 23.20 Бойова залізниця 1.30 Історія Києва 2.20 Містична Україна

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм Новини Погода Запитання депутату TVMALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини ЗавтраСьогодні КіноNews Комунальна варта Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Глобал 3000 Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Частайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода Діло ТОП Територія освітніх перспектив «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Життя в цифрі TVMALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. Вірні друзі» 9.30 «Академія сміху» 10.10 «Зіркове життя» 11.05, 0.45 «Моя правда» 12.00 Х/с «Торгаші» 14.10 Х/ф «Безумно закоханий» 16.05 Х/ф «Шукайте жінку» 19.00, 2.15 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса» 21.00 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 22.50 Х/ф «Вірні друзі» 1.35 «Позаочі» 3.55 Кіноляпи 4.35 Саундтреки 5.25 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 0.40 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий ангел» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.25 «Нічне життя»

EUROSPORT 1 2.30 Мотокрос. Етап чемпіонату світу. Італія. MXGP. Перша гонка 3.00 Мотокрос. Етап чемпіонату світу. Італія. MXGP. Друга гонка 3.30, 11.35, 18.30 Ралі. ERC. Кіпр. Огляд 4.00, 12.00, 23.05 Автоперегони. «24 години ЛеМана». Огляд 5.00, 10.00, 14.30 Теніс. Турнір WTA. Ноттінгем. Фінал 6.30, 13.00, 16.00 Велоспорт. «РутдОксітанія». 4й етап 7.30, 13.45, 2.00 Велоспорт. «Тур Словенії». 5й етап 8.30 Велоспорт. «Джиро д’Італія». Огляд 9.30 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 11.00 Тележурнал WATTS. Топ 10 16.45, 21.30, 1.00 Велоспорт. Кубок Бельгії 19.00, 19.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Живі легенди» 20.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Земля легенд» 20.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Анатомія спорту» 21.05 Футбол. Тележурнал «ФІФА» 0.00 Ралі. ERC. Тележурнал «All Access» 0.30 Тележурнал «Історії чемпіонів»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 6.00 Інженерні винаходи 12+ 6.45 Зона будівництва 12+ 7.10 Наукові дурниці 12+ 7.35, 13.15 Неймовірний доктор Пол 16+

8.15, 12.25, 16.25, 20.20, 2.50, 3.35 Авто SOS 12+ 9.05, 9.55, 10.50, 14.45, 15.35, 22.45 Геній: Пікассо 16+ 11.40, 5.10 Дива інженерії 12+ 14.00 Дикий тунець 12+ 17.10, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 12+ 18.00, 22.00, 1.10, 4.25 Вінні Джонс: найкрутіші сюжети про Росію 12+ 18.50 Зоряна розмова 2 16+ 19.30, 0.25 Розслідування авіакатастроф 16+ 23.35 Поневіряння за кордоном 18+ 2.00 90ті: десятиліття, яке нас об’єднало 16+

VIASAT HISTORY 8.10 «Справжній доктор Живаго» 12+ 9.10 «Че Гевара: під маскою міфу» 12+ 10.05 «Найбільші містифікації в історії» 12+ 10.55 «Заборонена історія» 16+ 11.45 «Скарби Ермітажу» 6+ 12.40 «Микола та Олександра: останні монархи Росії» 12+ 13.35, 14.05 «Шви часу» 14.40 «Американські принцеси на мільйон доларів» 12+ 15.30, 18.30 «Заборонена історія» 16.20 «Дати, які творили історію» 16.50 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 12+ 17.40, 3.40, 4.25, 7.25 «Музейні таємниці» 12+ 19.20 «Карти вбивства» 12+ 20.10 «Війна царівродичів» 12+ 21.15 «Справжня гра престолів» 12+ 22.05 «Плантагенети: кривава династія Британії» 16+ 22.50 «Друга світова війна в цифрах» 23.40 «Війна асів» 12+ 0.35, 6.00 «Заборонена історія» 12+ 1.25 «Неймовірні винаходи» 6+ 1.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 2.45, 3.15, 7.00 «Неймовірні винаходи» 12+ 5.10 «ДНК мертвих знаменитостей» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Солоний принц» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Пастка для кішок» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Королівська обіцянка» 12+ 4.30, 10.30 М/ф «Куди летиш, Вітаре?» 12+ 4.50, 10.50 М/ф «Хлопчик як хлопчик» 12+ 5.00, 11.00 М/ф «Мишеня Пік» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Бездомні домовики» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «Вогонь» 12+ 5.45, 11.45, 17.45, 23.45 М/ф «Весела карусель» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Принцеса з млина» 12+ 16.45, 22.45 М/ф «Кіт Леопольд уві сні та наяву» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Мийдодір» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Два богатирі» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Поверніть Рекса» 12+ 18.00 Х/ф «Спляча красуня» 12+ 19.30 М/ф «Вук» 12+ 20.35 М/ф «Падав торішній сніг» 12+

20 червня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 2.00,

z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Планети дають можливості для саморе алізації. Можуть бути вдалими ризиковані фі нансові рішення. Тиждень сприятливий для підприємців, зокрема, шоубізнесу, діяльності консультантів і посе редників. ТЕЛЕЦЬ. Тиждень сприятливий для фізичного здоров'я. Ви можете вести активний спосіб жит тя, багато працювати й розважатися. Головне не пе ревтомлюватись і якісно харчуватись, але не переїдати. БЛИЗНЮКИ. Можете зустріти кохання або пора діти успіхам своїх дітей. Але майте на увазі, що не завжди планети діють гармонійно й однозначно. Іноді видимий успіх може обернутися проблемами, а пробле ми дозволять краще проявити себе. РАК. Раки наділені даром переконання, що є важливим для просування кар'єрними сходами. Особливо стежте за своїми словами бо це може обер нутися проти вас. ЛЕВ. Шлюбні стосунки можуть бути гармоній ними, якщо в них підтримується рівність. Якщо хтось прагне займати домінуючу позицію, не слухаючи заперечень, це завжди проблема, що веде до конфліктів і розставання. Уникнути цього просто: прислухайтеся до думки другої половини. Д І В А . Матеріальний успіх можливий лише зав дяки власній праці й дисципліні. У кращих умовах будуть ті, чия діяльність пов'язана з медициною, ветери нарією, сферою обслуговування. Творча праця краще піде в співавторстві. Наприкінці тижня можливі матері альні труднощі або проблеми в роботі.

F G

H I J

K

ТЕРЕЗИ. Гарний час для турботи про здоров'я, початку лікування, дієти, оздоровчого курсу. Хо рошим методом оздоровлення є сонячні ванни, прогу лянки на природі. Хоча доведеться також багато працю вати. СКОРПІОН. Можливо, будуть важливі справи, які треба зробити, не відволікаючись на різні неспо діванки. Але доведеться все ж нервувати, вступати в су перечки й конфлікти. Повезе тим, хто вміє працювати, не відволікаючись на зовнішні подразники, й зберігати гармонійні стосунки з оточенням. СТРІЛЕЦЬ. Стрільцям сприятиме успіх при про веденні переговорів і презентацій. Прояв ініці ативи в робочих справах також добре позначиться на кар'єрі. Можливо, вам запропонують зайняти керівну посаду. КОЗЕРІГ. Любов і шлюб цього тижня може вий ти на перше місце за значимістю у вашому жит ті. Цей тиждень може бути складним, несучи різного ро ду випробування, подолання яких може лише зміцнити стосунки. ВОДОЛІЙ. У підприємницькій діяльності важли вою буде не ваша особиста активність і працез датність, а вміння налагоджувати корисні зв'язки, знахо дити людей, зацікавлених у співпраці з вами. РИБИ. Цього тижня у Риб ослаблена енергетика, існує стійкість до захворювань побоюйтесь ін фекції і переохолодження. У першій половині тижня по силиться метеозалежність. Любов і дружня підтримка можуть вплинути на вас найкращим чином.

L M

N O P

4.00 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00, 5.35 Д/ц «Часи змін Китайські традиції і сучасне життя» 12.00 Д/ц «Смаки Культур» 12.25 Д/ц «Смачні історії» 13.10 :РадиоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55 Наші гроші 14.30 52 уикэнда 15.25 Т/с «Гранд готель» 12+ 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 16+ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/с «Дешевий відпочинок» 19.25 Д/ц «Неповторна природа» 20.30, 2.05 Складна розмова 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Земні катаклізми» 23.50, 4.05 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим 1.10 Світло 2.30 До справи 3.40 Тема дня 4.30 Фолькmusic

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.55, 12.20, 13.10 «Одруження наосліп» 15.00 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 19.20, 5.25 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10, 22.10 Т/с «Відьма» (12+) 23.10, 1.25 Х/ф «Дика» (16+)

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.15, 0.55 Д/п «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Х/ф «Мільйон у шлюбному кошику» 12.20, 13.10, 14.00 «Речдок» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Щоденник ЧС 2018» 20.00, 1.50, 5.25 «Подробиці» 23.00 Т/с «Наліт» 18+ 2.30 «Орел і Решка. Шопінг» 3.55 Токшоу «Стосується кожного»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 15.00 «Муззум» 12.00 «Комуналка» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.30 «В гостях у Дмитра Гордона» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКСафіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.00 «DE JURE». З погляду закону» 20.50 «Культпросвіт» 0.00 «Нічний канал»

tv5 відомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуши» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Ландшафтний бум» 9.50 «Добрий сад» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Ваше здоров’я» 10.40 «Давайте розберемося» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Х/ф «Мисливець на динозаврів» 14.45, 18.20, 18.40, 20.15 «Ексклюзив» 14.50, 16.55, 18.45, 22.40, 0.10 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16+ 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.25 «Живе багатство України» 19.45 «Павутиння» 22.50 Х/ф «Воїн ушу» 16+ 0.20 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Ранок: Запоріжжя» 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/ф «Таємниці підводного світу». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Наші гроші» 17.35 Документальні фільми

18.30 Д/с «Незвичайні культури» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 11.05 Антизомбі 12.05, 13.20 Х/ф «Багряні ріки» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.20 Скетчшоу «На трьох» 16+ 16.50, 21.30 Т/с «Майор і магія» 16+ 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.40 Х/ф «Ворог біля воріт» 16+ 1.55 Т/с «Морська поліція. Лос Анджелес» 16+ 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ 6.45 За живе! 16+ 7.55 Національне талантшоу «Танцюють всі!6» 12.00 Звана вечеря 12+ 12.55 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 16+ 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 16+ 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Х/ф «Провідниця» 12+ 20.00 Слідство ведуть екстрасенси 16+ 22.45 Х/ф «Біля річки два береги2» 16+ 0.40 Один за всіх 16+

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.20 Абзац 6.10, 0.10 Т/с «Кобра» 16+ 8.09, 9.25 Kids Time 8.10 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.30, 17.00 Кохання на виживання 16+ 11.30 Половинки 19.00 Топмодель поукраїнськи 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар» 12+ 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+ 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 16+ 1.30 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 17.50, 20.40, 22.30, 1.20 Погодаспорт 7.30, 22.40 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хітпарад 9.10 МультТайм 9.40 Дива науки 10.10 Вдалий кльов 10.40, 19.30 Хмарочоси 11.10, 0.00 Видатні долі 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 12.20 Прихована реальність 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 18.00 Юридична консультація 18.10 Лінія успіху 18.30 Давайте розберемося 19.00 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Донбас сьогодні 0.50 Подорожуємо Україною 1.30 Містична Україна

3.10 Телеформат

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.50 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55 «Помста природи» 13.40 Х/ф «Король Артур і лицарі круглого столу» (16+) 15.25 Х/ф «Орден дракона» (16+) 19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+) 20.25 Т/с «Опер за викликом2» (16+) 21.30, 23.05 Т/с «Касл2» (16+) 0.55 Х/ф «Ерагон» 3.40 «Облом.UA.»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільнополітичних подій 13.05 Поліграф 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 БлогПост 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 22.30 Загадки планети 9.20 Створені вбивати 10.20 Довідник дикої природи 11.10 Наші 12.00 Прихована реальність 13.00 Скептик 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00, 20.50 Скарби зі сховищ 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 23.20 Бойова залізниця 1.30 Містична Україна 3.10 Телеформат

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Частайм Новини Погода


телепрограма ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Запитання депутату TV MALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини У фокусі Європа КіноNews Наша позиція Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Життя в цифрі КіноNews Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода «Середовище Z» Комунальна варта «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон КіноNews TV MALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.30 «Зіркове життя» 10.20, 0.15 «Моя правда» 11.10 Х/ф «Небувальщина про Івана» 12.45 Х/ф «Шерлок Холмс: Король шантажу» 14.45 Х/ф «Одруження Бальзамінова» 16.20 Х/ф «Троє в човні, не рахуючи собаки» 19.00, 1.55 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса» 21.00 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі» 22.50 Х/ф «Сім няньок» 1.05 «Позаочі» 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 0.40 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий ангел» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.50 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.15 «Нічне життя»

СEUROSPORT 1 2.30 Теніс. Турнір WTA. Ноттінгем. Фінал 4.00, 17.00 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 5.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 7.00 Велоспорт. «Джиро д’Італія». Огляд 8.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 9.35, 21.05 Велоспорт. «Тур Фландрії». Огляд 10.30, 23.00 Велоспорт. Флеш Валонь 11.30 Велоспорт. Льєж

Бастонь Льєж 12.30 Велоспорт. Кубок Бельгії 14.00 Кліфф дайвінг: Світова серія. Техас 15.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Зал слави». Топ 10. Гімнасти 16.00, 16.30 Олімпійські ігри. Тележурнал «Живі легенди» 18.30 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Друга гонка 19.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Третя гонка 19.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 20.25 Зимові види спорту. Тележурнал «У гонитві за історією» 22.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 0.05 Тележурнал WATTS. Топ 10 0.30 Тележурнал «Історії чемпіонів» 1.00 Автоперегони. «24 години Ле Мана». Огляд 2.00 Ралі. ERC. Тележурнал «All Access»

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 6.00, 12.15, 4.55 Невразливі конструкції 12+ 6.45, 7.10 Зона будівництва 12+ 7.30, 7.55, 15.10, 15.35, 16.00, 5.35 Наукові дурниці 12+ 8.20, 13.40 Неймовірний доктор Пол 16+ 9.05, 12.55, 16.20, 20.20, 2.35, 3.20 Авто SOS 12+

9.50 Вінні Джонс: найкрутіші сюжети про Росію 12+ 10.35 Марадона 16+ 11.25 Екстремальний футбол у Росії 12+ 14.25 Дикий тунець 12+ 17.10, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 12+ 18.00, 22.00, 1.00, 4.05 Дикий тунець 7 12+ 18.50 Зоряна розмова 2 16+ 19.35, 0.10 Розслідування авіакатастроф 16+ 22.45 80 ті: десятиліття, яке створило нас 16+ 23.25 Поневіряння за кордоном 18+ 1.45 90 ті: десятиліття, яке нас об’єднало 16+

VIASAT HISTORY 8.10, 8.40 «Шви часу» 9.15 «Американські принцеси на мільйон доларів» 12+ 10.05 «Найбільші містифікації в історії» 12+ 10.55, 15.30, 18.30, 0.35, 6.00 «Заборонена історія» 12+ 11.45, 12.35 «Справжня гра престолів» 12+ 13.25 «Венера без прикрас» 12+ 14.30 «Безмежна Римська імперія» 12+ 16.20 «Дати, які творили історію» 16.50, 22.50 «Друга світова війна в цифрах» 17.40, 3.40, 4.25, 7.30 «Музейні таємниці» 12+ 19.20 «Карти вбивства» 12+ 20.10 «Російська імперія: династія Романових» 12+ 21.15, 1.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 22.05 «Таємниці царствених убивств» 12+ 23.40 «37 днів: шлях до Першої світової війни» 12+ 1.25, 2.45, 3.15, 7.00 «Неймовірні винаходи» 12+ 5.10 «Могили вікінгів» 12+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Спляча красуня» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Вук» 12+ 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Падав торішній сніг» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Принцеса з млина» 12+ 4.45, 10.45 М/ф «Кіт Леопольд уві сні та наяву» 12+ 5.00, 11.00 М/ф «Мийдодір» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Два богатирі» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «Поверніть Рекса» 12+ 5.45, 11.45 М/ф «Весела карусель» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Розбійник і принцеса» 12+ 16.40, 22.40 М/ф «Колись давно» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Зайченя

задавака» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Сільський водевіль» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Хто поїде на виставку?» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Глаша і Мара» 12+ 18.00 Х/ф «Три золотих волосинки» 12+ 19.30 М/ф «Пригоди блакитного лицаря» 12+ 20.50 М/ф «Літо Кота Леопольда» 12+

21 червня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 9.45 М/с «Чорний Джек» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 14.20, 15.10, 23.45, 2.00, 4.00, 5.25 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц «Часи змін Китайські традиції і сучасне життя» 12.00 Энеида 12.25 Д/ц «Смачні історії» 13.10 :РадиоДень 13.40, 15.20 Лайфхак українською 13.55, 2.30 До справи 14.30 :Радіо. День 15.35 Т/с «Гранд готель» 12+ 16.50, 22.40 Т/с «За службовим обов’язком» 16+ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 «Етапом через пів Землі: історія ув»язнення Сенцова і Кольченка» 20.05 Д/ц «Неповторна природа» 20.30 Схеми. Корупція в деталях 21.25, 3.20 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Земні катаклізми» 23.50, 4.05 #NeoСцена з Олегом Вергелісом 1.10 Світло 2.05 Складна розмова 3.40 Тема дня 4.35 Розсекречена історія 5.35 Д/ц «Гордість світу»

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 10.55, 12.20, 12.50 «Одруження наосліп» 14.25, 15.35 «Міняю жінку» 17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» 19.20 «Секретні матеріали» 20.15, 21.10 Т/с «Відьма» (12+) 22.10 «Право на владу 2018»

0.05 Х/ф «Белль» (12+) 2.05 Х/ф «Реквієм за вбивцею» (16+)

ІНТЕР 6.05 «Мультфільм» 6.15, 1.00 Д/п «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Х/ф «Сімейне коло» 12.20, 13.10, 14.00 «Речдок» 15.00, 18.00, 21.00 «Чемпіонат світу з футболу FIFA 2018» 17.00 «Щоденник ЧС 2018» 20.00, 1.50, 5.20 «Подробиці» 23.00 Т/с «Наліт» 18+ 2.30 «Орел і Решка. Шопінг» 3.50 Ток шоу «Стосується кожного»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день

сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00, 20.05 «Доктор online» 9.40 «Лабораторія дизайну» 10.00, 22.50 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Культпросвіт» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС

інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС

спорт» 15.00 «Хіт парад» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у будуще» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС

погода» 19.15 «Герої землі Запорізької» 21.10 «Good Dog» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.45 «Повідомляємо» 6.00, 9.05 «Казка Домовуши» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Ранок з TV5» 9.25 «Кіноnews» 9.30 «Про рибальство всерйоз» 10.00, 13.10, 18.10 «Телемагазин» 10.10 «Дике життя» 10.40 «Павутиння» 11.10 «Паралельний світ» 12.05, 21.10 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16+ 16.05 «Відверто з Машею Єфросініною» 17.15, 20.20, 4.55 Т/c «Красуня Ляля» 18.20, 18.35, 20.15, 21.55 «Ексклюзив» 18.25 «Пишемо історію» 19.45 «Пряма мова» 22.50 «Домобуд» 23.20 Х/ф «У гнізді» 16+ 1.10 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 «Ранок: Запоріжжя» 9.00, 16.10 Д/с «Неповторна природа» 9.25 Д/ф «Таємниці підводного світу». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Надвечір’я. Долі» 15.45 News: РадіоДень «Життя+» 16.35 Д/ф «Таємниці підводного світу» 17.10 «Складна розмова» 17.35 Документальні фільми 18.30 Д/с «Незвичайні культури» 19.45 Т/с «За службовим обов’язком»

ICTV 5.35, 11.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 12.10, 13.20 Х/ф «Другий у команді» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 14.25, 16.20 Скетч шоу «На трьох» 16+ 16.50, 21.30 Т/с «Майор і магія» 16+ 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.30 Х/ф «Сволота» 16+ 1.25 Т/с «Морська поліція. Лос

Анджелес» 16+ 4.10 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ 6.00 За живе! 16+ 7.20 Національне талант шоу «Танцюють всі! 7» 10.50 Звана вечеря 12+ 12.45 Битва екстрасенсів. Апокаліпсис 16+ 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 16+ 17.30, 22.00 Вікна Новини 18.00 Х/ф «Провідниця» 12+ 20.00 Я соромлюсь свого тіла 16+ 22.45 Х/ф «Біля річки два береги 2» 16+ 0.40 Я соромлюсь свого тіла 18+

7

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 4.00 Абзац 6.00, 0.10 Т/с «Кобра» 16+ 7.59, 9.29 Kids Time 8.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях» 9.30, 17.10 Кохання на виживання 16+ 11.40 Половинки 19.00 Топ модель по українськи 2.05 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні 9.30, 3.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар» 12+ 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+ 19.45 Ток шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+ 23.20 Контролер 0.00 Т/с «CSI: Нью Йорк» 16+ 1.45 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.10, 12.10, 17.50, 20.40, 22.30, 1.20 Погода спорт 7.30, 22.40 Новини ТВ 5 8.20 Кіноnews KIDS 8.25 Ваше здоров’я 8.55 Лінія успіху 9.20 Давайте розберемося 9.50 Еко Тренди 10.15, 0.20 Невідомі світи 11.00 Подорожуємо Україною 11.10 Мисливці 12.00, 20.30, 1.10 Спортогляд 13.00 Скептик 14.00 Правда життя 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Мистецтво виживання 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 18.00 Садові питання 18.10 Павутиння 18.40 Велике переселення 19.30 Магічні секрети 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.50 Скарби зі сховищ 23.30 Моя правда 1.30 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Відеобімба 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55 «Облом.UA.» 15.20 Х/ф «Ніч у музеї 2» 19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+) 20.30 Т/с «Опер за викликом 2» (16+) 21.35 Т/с «Касл 3» (16+) 23.10 Т/с «Касл 2» (16+) 0.05 Х/ф «Чужий проти Хижака» (18+) 1.55 «Помста природи»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.35 Компанія героїв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 16.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно політичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10 КЕНДЗЬОР 18.20, 19.45 Інформаційний вечір 22.00 «За Чай.com» 23.00 Історична година 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 14.00 Правда життя 8.20, 22.30 Загадки планети 9.20 Створені вбивати 10.20 Довідник дикої природи 11.10 Наші 12.00 Прихована реальність 13.00 Скептик 15.00, 21.40 Річкові монстри 16.00 Мистецтво виживання 16.50 Пригоди Остіна Стівенса 17.50 Секретні території 19.40, 0.20 Речовий доказ 20.50 Скарби зі сховищ 23.20 Завоювати небо 1.30 Містична Україна 3.00 Бандитська Одеса

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.55 08.00 08.20 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.35 14.40 14.50 15.00 15.05 16.05 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 19.55 20.10 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Погода Акценти Погода Д/с «Сенсації ХХ століття» Говоримо українською «Здоров’Я» Кіноархів Час тайм Новини Погода Запитання депутату TV MALL КіноNews Кіноархів Д/с «Квест» Новини Глобал 3000 КіноNews Середовище Z Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Мультфільм Веселі саморобки Новини Про головне Студія Вашингтон Акценти Новини Погода Євромакс Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Сенсації ХХ століття» Час тайм Х/с «Дівчата війни» Новини Погода Культура — це моднр Маленькі дорослі «Здоров’Я» Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Діло TV MALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 10.20 «Зіркове життя» 9.45 «Академія сміху» 11.15, 0.20 «Моя правда» 12.10 Х/ф «Небилиці про Івана» 13.40 Х/ф «Пророк Ієремія: Викривач царів» 15.30 Х/ф «Приходьте завтра» 17.20 Х/ф «Недільний тато» 19.00, 1.55 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Пуаро Агати Крісті» 22.50 Х/ф «Опікун» 1.15 «Позаочи» 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «Чи знаєте ви, що...» 8.15, 1.45 «Орел і Решка. Шопінг» 10.10 Т/с «Дикий янгол» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Перезаван

таження» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» 14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня подорож» 22.00 «Вірю не Вірю» 0.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа» 2.30 «Нічне життя»

EUROSPORT 1

VIASAT HISTORY

2.30 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Фінал 4.00 Кліфф дайвінг. Світова серія. Техас 5.00, 17.00 Велоспорт. «Тур Фландрії». Огляд 6.00, 18.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 7.00, 19.00 Велоспорт. Флеш Валонь 8.00, 20.00 Велоспорт. Льєж

Бастонь Льєж 9.30, 13.00 Велоспорт. Кубок Бельгії 10.30, 16.45 Футбол. Тележурнал «Королівська стежка» 10.45, 22.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Чоловіки. Фінал 12.00, 23.30 Теніс. «Ролан Гаррос». Жінки. Фінал 14.00, 1.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Перша гонка 14.45, 1.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Чехія. Друга гонка 15.30 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Друга гонка 16.15 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Третя гонка 21.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Зал слави». Топ 10. Гімнасти 22.00 Олімпійські ігри. Тележурнал «Земля легенд» 0.30 Тележурнал «Історії чемпіонів»

8.15 «Венера без прикрас» 12+ 9.20 «Безмежна Римська імперія» 12+ 10.25 «Найбільші містифікації в історії» 12+ 11.15, 15.25, 18.20, 0.35, 6.00, 7.00 «Заборонена історія» 12+ 12.05, 12.55 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 12+ 13.45, 14.35 «Таємниці царствених убивств» 12+ 16.15 «Дати, які творили історію» 16.45, 22.50 «Друга світова війна в цифрах» 17.35, 3.40, 4.25, 7.50 «Музейні таємниці» 12+ 19.10 «Карти вбивства» 12+ 20.00 «Російська імперія: династія Романових» 12+ 21.05 «Че Гевара: під маскою міфу» 12+ 22.00 «Спецназ стародавнього світу» 16+ 23.40 «37 днів: шлях до Першої світової війни» 12+ 1.25 «Неймовірні винаходи» 6+ 1.55 «Загадкові злочини середньовіччя» 12+ 2.45, 3.15 «Неймовірні винаходи» 12+ 5.10 «Американські принцеси на мільйон доларів» 12+

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 6.00 Інженерні винаходи 12+ 6.50 Зона будівництва 12+ 7.15, 5.35 Наукові дурниці 12+ 7.40 Приголомшливий доктор Пол 16+ 8.25, 12.25, 16.20, 20.20, 2.30, 3.15 Авто SOS 12+ 9.15, 10.00, 10.50, 14.45, 15.35 Дикий тунець 7 12+ 11.35, 4.50 Дива інженерії 12+ 13.10, 23.30 Геній: Пікассо 16+ 14.05 Дикий тунець 12+ 17.10, 21.10 Феномени: Висхідні зірки футболу 12+ 18.00, 22.00, 1.05, 4.05 Крижаний шлях 3 12+ 18.45, 22.45 80 ті: десятиліття, яке створило нас 16+ 19.35, 0.20 Розслідування авіакатастроф 16+ 1.50 90 ті: десятиліття, яке нас об’єднало 16+

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф «Три золотих волосинки» 12+ 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Пригоди блакитного лицаря» 12+ 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Літо Кота Леопольда» 12+ 3.00, 9.00 Х/ф «Розбійник і принцеса» 12+ 4.40, 10.40 М/ф «Колись давно» 12+ 5.00, 11.00 М/ф «Зайченя

задавака» 12+ 5.15, 11.15 М/ф «Сільський водевіль» 12+ 5.30, 11.30 М/ф «Хто поїде на виставку?» 12+ 5.45, 11.45 М/ф «Глаша і Мара» 12+ 15.00, 21.00 Х/ф «Розбійники мимоволі» 12+ 16.05, 22.05 М/ф «Розповіді старого моряка» 12+ 16.25, 22.25 М/ф «Скарб Кота Леопльда» 12+ 16.30, 22.30 М/ф «Попелюшка» 12+ 16.45, 22.45 М/ф «Королівський бутерброд» 12+ 17.00, 23.00 М/ф «Золотий хлопчик» 12+ 17.15, 23.15 М/ф «Дереза» 12+ 17.30, 23.30 М/ф «Леопольд і Золота рибка» 12+ 17.45, 23.45 М/ф «Горщик каші» 12+ 18.00 Х/ф «Хоробрий кравець» 12+


8

літо2018 ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ


літо2018 ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ

9


12

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

Колектив енергетиків ДП "НЕК Укренерго" Дніпровської ЕС Запорізького ремонтноексплуатаційного центру звертає увагу населення міста, сіл, селищ Запорізької області про небезпеку проведення будьяких робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 330 750 кВ. Основними причинами порушення роботи об'єднаної енергосистеми Ук раїни в цілому, травмування людей та загрозою їх життя є: наближення на недопустиму відстань до струмопровідних частин сто ронніх предметів; наближення до струмопровідних частин при спробі крадіжки металевих кутників з опор повітряних ліній електропередачі; травмування людей опорами та проводами при спробі їх розкрадання та пошкодження; виконання вантажнорозвантажувальних робіт під проводами ПЛ 330 750 кВ; розпалювання вогнищ під проводами та спалювання рослинності в охо ронних зонах повітряних ліній. Найбільшу загрозу металевим опорам несе розкрадання їх елементів, в результаті чого порушується несуча здатність опори, знижується її проек тна стійкість, що приводить до падіння опори.

ло загибель людей чи інші тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Шановні мешканці області! Застерігаємо, що в зв'язку з проведенням весняних польових робіт ви никає небезпека низових пожарів при спалюванні сухої трави та очерету в охоронних зонах ліній електропередачі. Масові аварійні вимкнення внаслідок пожежі під ПЛ 330750 кВ можуть призвести до повної втрати електропостачання як адміністративних районів, так і цілої області. У разі виявлення пошкодження електромереж, випадки розкра" дання металевих кутників з металоконструкцій опор ПЛ 330 " 750 кВ, про порушників, просимо повідомляти до Запорізького РЕЦ за телефонами: ( 061) 258" 44"52, 258"36"57 (диспетчер); (061) 258"32"46 (гру" па ліній); (061) 258"36"19, 258"36"30 (відділ охорони) Своєчасно надана інформація значно прискорить відновлення електро постачання та допоможе запобігти електротравматизму.

Згідно ст.194 Кримінального кодексу України, умисне знищення, пош кодження майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах або спричини

Бережіть та цінуйте своє життя!

ПрАТ "Укрграфіт" 05.07.2018 р. проводить тендер на закупівлю (пос" тачання) коксу нафтового з наступними показниками: вміст сірки, не більше 1,5%; зольність, не більше 0,6%; леткі, не більше 11,0%; вміст вологи, не більше 3.0%; масова частка коксу з розміром шматка більше 8 мм, не менше 45,0%. Кількість до 10 000 тн. Термін постачання липеньгрудень 2018 р. Оплата за фактом постачання, інші умови постачання згідно з угодою. Пропозиції направляти до 02.07.2018 р.: на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua; факс +38 061 289 29 29; поштою "Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул.. Північне шосе, 20, ПрАТ "Укр графіт", Комісія із закупівель.

Розпорядженням голови За порізької обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 254, зареєстрованим в Голов ному територіальному управ лінні юстиції у Запорізькій об ласті 23.05 2018за № 63/1942, затверджено порядок викорис тання коштів, передбачених в обласному бюджеті для під тримки розвитку культур наці ональних меншин у Запорізькій області в 20182022 роках. З повним текстом розпоряд ження можна ознайомитися на офіційному сайті Запорізької облдержадміністра ції:http://www.zoda.gov.ua.

16.06.2018 р. об 11:00 за ад ресою: вул. Светловодська, 29, Заводський район, місто Запоріжжя, будуть проведені роботи по закріпленню межо вими знаками поворотних то чок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Для по годження акта прийомкипе редачі межових знаків на збе рігання запрошуються влас ники (користувачі) суміжних земельних ділянок.

Ще шість об'єднаних територіальних громад Запорізької області отримали землю у кому нальну власність 6 червня для шістьох територіальних громад Запорізької об ласті відбулась посправжньому довгоочікувана урочиста подія по завершенню необхідного комплексу робіт та прийняття Го ловним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області від повідних наказів підписано акти прийманняпередачі у кому нальну власність земельних ділянок наступним ОТГ: Приморс ька міська ОТГ Приморського району (1480,1661 га); Підгір ненська сільська ОТГ Василівського району (1154,6377 га); Но вобогданівська сільська ОТГ Мелітопольського району (1198,6265 га); Новоолексіївська сільська ОТГ Приморського району (1320,0586 га); ПетроМихайлівська сільська ОТГ Віль нянського району (427,6774 га); Плодородненська сільська ОТГ Михайлівського району (782,8834 га). "Ще шість об'єднаних територіальних громад отримали у ко мунальну власність понад 6 тис.га земель. Це означає, що вже дев'ять територіальних громад в Запорізькій області отримали змогу власноруч розпоряджатися землями за межами населе них пунктів, розвивати сільгоспвиробництво та залучати інвес тиції, формувати дохідну частину місцевих бюд жетів. На цьому ми не зупиняємо темпи нашої роботи та до кінця року плануємо повністю за вершити процес передачі земель державної власності у комунальну власність територіаль них громад", підкреслила в.о. начальника Го ловного управління Держгеокадастру у Запо різькій області Тетяна Тітова. Нагадаємо, в рамках децентралізації, з 1 люто го цього року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60р "Питан ня передачі земельних ділянок сільськогоспо дарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіаль них громад" розпочато процес передачі дер жавних земель сільгоспризначення поза межа ми населених пунктів у власність об'єднаних те риторіальних громад (ОТГ). У лютому місяці цього року, Запорізька зем

левпорядна служба під керівництвом Тетяни Тітової одна з пер ших в Україні забезпечила передачу більше 3 тис. га державних сільгосземель у комунальну власність першим трьом об'єдна ним територіальним громадам області, серед яких: Приазовсь ка селищна ОТГ та Гірсівська сільська ОТГ Приазовського рай ону (705,15 га та 798,48 га), Смирновська сільська ОТГ Біль мацького району (1568,74 га). Довідково: Кабінет Міністрів України розпорядженням від 31.01.2018 № 60"р визначив механізм передачі земель" них дідянок сільськогосподарського призначення дер" жавної власності у комунальну власність об'єднаних те" риторіальних громад. Цей процес включає 4 основні ета" пи: клопотання ОТГ до відповідного Головного управлін" ня Держгеокадастру про передачу земель; інвентариза" ція земель в межах ОТГ; реєстрація земельних ділянок у кадастрі; передача земель в комунальну власність. На момент введення в дію Урядової ініціативи, на тери" торії Запорізької області утворено 36 ОТГ, яким плану" ється передати у власність близько 95 тис. га державних сільгоспземель. Головне управління Держкадастру у Запорізькій області


творчість

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

13

z ЗВУКИ МУЗИКИ

Смичок, що схожий на шпагу Двері Концертного залу імені М.Глінки ніколи не закриваються надто щіль но. Завжди, навіть улітку, тут лунає музика. Завтра, 15 червня, о 18.00 концерт "Шедеври класики та Голі вуду": під орудою харківсь кого диригента Дмитра Мо розова їх гратиме Запорізь кий академічний симфоніч ний оркестр. А 7 липня, щоб подарувати нам "Музику кі но", за пульт оркестру стане його головний диригент, на родний артист України В'ячеслав Редя. І це притому, що на початку червня симфонічний сезон закрився. Два вечори поспіль запоріжці з оркестром і голов ним диригентом В'ячеславом Редею "прокладали маршрут" від "Іспанії" Емануеля Шабріє до його ж "Польського свята", та ще й через сповнену імпре сіоністського шарму… Грецію (сюїта №2 з балету Моріса Ра веля "Дафніс і Хлоя"). Але найгучніші овації публіки

викликала "Іспанська симфо нія для скрипки з оркестром" Едуара Лало. Не в останню чергу завдяки солістувірту озу. Недарма його називають "українськобританською сен сацією" й "одним із кращих скрипалів світу". На афішах ім'я музиканта заради зруч ності пишуть латиницею ско рочено: "Діма". Насправді він Дмитро Ткаченко. Закінчив Національну музичну акаде мію імені П.Чайковського та Guildhall School of Music and Drama в Лондоні. І перетво рився на "громадянина плане ти": безперервні концерти не дають десь затримуватися на довго. Та все ж у щільному графіку музиканта знайшлося місце для Запоріжжя. Чому ви дали згоду на це запрошення? Моє життя розподілене між кількома містами, зізнається Дмитро Ткаченко. Найбільше між моїм рідним Києвом і Лондоном. Однак я досить

давно знаю В'ячеслава Ва сильовича Редю. Трохи сенти ментальна для мене історія: свій найперший концерт з ор кестром я зіграв саме в Запо ріжжі. Саме з вашим симфо нічним оркестром. Саме з Ре дею. Я виконував твір Фелікса Мендельсона на фестивалі "Акорди Хортиці". Мені було 12 чи 13 років… Відтоді ми співпрацюємо з маестро В'ячеславом. Ви багато поїздили сві том. Де вам подобається виступати? З найбільшим трепетом я граю в Україні. Мені здається, українська публіка надзвичай но чутлива. У Запоріжжі, Дніп рі, Харкові, Одесі, Києві усю ди вона дуже щира й відкрита. Мені навіть здається, чим мен ше місто тим щиріша. Я бага то гастролюю в Польщі, Фран ції, Японії… Американська пуб ліка теж дуже безпосередня. Вважається, що не можна ап лодувати між частинами вели

На сцені Концертного залу імені М.Глінки Діма Ткаченко грає із Запорізьким академічним симфонічним оркестром кого твору, але американці ап лодують іноді навіть усереди ні. Комусь це заважає а мене, навпаки, надихає. Ваші враження від нашого симфонічного оркестру? Прекрасні! Мені здається, оркестр росте. Я завжди з ве ликим пієтетом граю у вашій концертній залі це унікальна споруда з чудовою акустикою. Під час попередніх візитів у Запоріжжя не випадало часу щось побачити, та цього разу вдалося. Я побачив проспект Соборний, ваші прекрасні

парки, фонтани… Трошечки часу приберіг на Хортицю й "Запорозьку Січ". Коли ви грали, здалося, що у вас в руках не смичок, а шпага… Може, тому, що в цьому творі Лало іспанський коло рит та темперамент. У мене там і корида всередині твору з'являється… Ми з вами розмовляємо чистісінькою українською. Не призабули її у Лондоні? Я українець! Я киянин!

z ДО ДЖЕРЕЛ

Д.Р.Толкін: "У казці людина найповніше реалізує себе як творець" А які українські казки ви знаєте? Ото ж то… Коли в Бердянську провели таке опитування, виявилося, що більшість може навести одиндватри "хрестоматій них" приклади. Казковий світ нашого народу зали шається своєрідною "терра інкогніта". У дитинстві я зачитувалася товстою книжкою "Сказки Верховины" так, російською мовою. Дуже її любила! Мене жахали песиголовці (в інших народів я не зустрічала цих персонажів) і смішили оригі нальні побутові історії, зга дує 60літня Лариса Орлова. А не так давно мені до рук пот рапила чудова книга "Січова скарбниця", де вміщено ле генди й перекази Нижньої Наддніпрянщини (у тому числі нашого краю). Її упорядкував запорізький філолог Віктор Чабаненко. Подумала: деякі з цих оповідок справжні казки! Треба тільки "перекласти" їх сучасною мовою, літературно обробити та яскраво проілюс трувати… Але організатори Першого Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких теат

ральних колективів "Казки Ук раїни" пішли іншим шляхом. Вони вивели українські казкові сюжети… на сцену бердянсь кого ПК "Маяк" у мікрорайоні Слобідка. Дев'ять дитячих ко лективів із п'яти областей при їхали на фестиваль. Зокрема, театр "Абракадаб ра" із села Слобожанське, що на Харківщині, привіз "Лісову пісню" Лесі Українки. Під час вистави раптом вимкнулося світло, та юні актори продов жили грати у світлі ліхтариків і мобілок, якими їм підсвічували глядачі. Журі оцінило їхню пра цю дипломом "За кращу дра матичну виставу". "Кращою ляльковою виста вою" визнали постановку те атру "Руда ворона" з Ірпіня, що під Києвом. Погодьтеся, оригінально: всі персонажі лялькимотанки! "За найкращу режисуру та сценографію" відзначили За порізький дитячий театр "Свія" під керівництвом Світ лани Ємець. Не обійшли ува гою і господарів: "За кращий акторський ансамбль" нагоро дили студію "Теремок"; "За безпосередність і щирість у втіленні української казки" студію "Лицедії". Загалом, як

Отакі крихітки а вже акториÖ личить дитячому фестивалю, дипломи отримали всі колек тиви, а солодкі призи всі юні артисти. Завдання дорослих не нав'язати щось дітям, а дати їм проявити своє, вважає голова журі, заслужений діяч мистецтв України Віктор По пов. Разом із ним фаховий розбір вистав для керівників театральних колективів про вели ще двоє запоріжців: ху дожній керівник Театру по етичної пісні Олена Алексє єва і театрознавець Наталія Ігнатьєва. Всі троє представ ляли Запорізьке театральне

Україна стає більш зубожі лою, і люди по власних га манцях відчувають погір шення матеріального стано вища через нинішню політи ку влади. Саме тому україн ці дійсно хочуть зміни полі тичного курсу й приходу но вої влади.

На цьому наголосив заступ ник голови партії "Батьківщи на" Іван Крулько під час "Ін формаційного вечора" на "5 каналі", коментуючи соцдос лідження, за яким Юлію Тимо шенко підтримують переваж но найбідніші українці. "На жаль, через політику ни нішньої влади дедалі більше

товариство, яке радо підтри мало "казковий марафон". Відтепер членами товарис тва стали й організатори фестивалю: керівник теат ральної студії "Теремок" Світ лана Орищенко, журналістка ТБ "Юг" Тетяна Ткаченко і тренер плейбектеатру Надія Волкова. Я надзвичайно рада, що все вдалося: чудове місце, чу дова організація! ділиться член журі Олена Алексєєва. Мені близька ідея фестивалю. З його організаторами я поз найомилася в Інтернеті: вив чаючи досвід всеукраїнських

дитячих фестивалів, вони вий шли на наш запорізький фес тивальмайстерню авторської пісні "Сонячний зайчик". Я од разу відчула: це споріднені ду ші! Підкупила ініціативність бердянських колег. Їхнє ба жання зробити щось самим, без вказівок "згори". Хоча слід віддати належне відділу куль тури виконкому Бердянської міськради: вони підтримали починання. А дитячі колекти ви, які приїхали на фестиваль, показали себе просто здоро во. Без перебільшення со нячна подія!

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА Українці чекають від політиків нового курсу Володимир МАРЧУК

Хай живе бердянський "Теремок"!

простих українців стають бід ними, а країна зубожілою. Люди дійсно хочуть приходу нової влади, бо вбачають у цьому можливість змінити своє життя й життя країни", уточнив він. За спостереженнями парла ментаря, серед прихильників Юлії Тимошенко та її партії

"Батьківщина", окрім бідних людей, є велика кількість представників середнього класу. "Це фермери, малі та серед ні підприємці, з якими ми пос тійно комунікуємо й співпра цюємо", додав народний де путат. Іван Крулько також нагадав, що 15 червня в Києві відбу деться Всеукраїнський форум, де Юлія Тимошенко як політик

національного масштабу, яка має найвищий президентсь кий рейтинг, разом із експер тами, зокрема й міжнародни ми, планує обговорити свої ідеї щодо розвитку України. "Ми запропонуємо ідеї для українського суспільства, які дадуть можливість Україні вийти на новий рівень життя. Це стане основою Нового кур су України", резюмував депу тат від "Батьківщини".


14

спорт

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

z БАСКЕТБОЛ

Збірна ЗНТУ найкраща студентська команда України! В Запоріжжі відбувся фінальний ра унд сезона Студентської баскетболь ної ліги України, в якому збірна ЗНТУ захистила свій титул чинного чемпі она СБЛУ. Понад 200 студентських чоловічих ко лективів взяли участь у чемпіонаті СБЛУ сезону 2017/2018 рр.. Метою змагань були підвищення уваги керівників зак ладів вищої освіти до спортивного життя студентів, популяризація баскетболу в регіонах та залучення вболівальників.То му в цьому сезоні зазнала змін система проведення змагань. Перший етап регі ональний. Переможцями в Запорізькій області стали команди ЗНТУ та ЗНУ, Піс ля завершення відбіркових етапів в об ластях, кращі українські студентські ко манди були розподілені на 8 дивізіонів та грали за системою роз'їзного календаря в одне коло. Збірна ЗНТУ на цьому етапі впевнено перемогла конкурентів з двох дніпровських вишів. Натомість, команда ЗНУ поступилася двом київським коман дам та вибула зі змагань. На третьому етапі командипереможці дивізіонів (І та ІІ місце) грали стикові ігри між дивізіонами. Суперником запоріжців були студенти з рівненського Національ ного університету водного господарства та природокористування. Гідного опору минулорічному чемпіону СБЛУ рівняни неспроможні були надати та поступили

ся в обидвох матчах 60:140 та 57:105. А от в чвертьфінальному раунді плейоф студенти ще одного вишу зі сталими бас кетбольними традиціями НУ "Львівська політехніка" дали справжній бій запоріж цям. Обидва матчі відзначилися напру женою та відчайдушною боротьбою, але завершилися все ж перемогами збірної ЗНТУ 109:81 та 74:73. Перемога в півфі налі далася запоріжцям набагато легше дніпровська команда з Національної ме талургійної академії України двічі їм пос тупилася 57:94 та 63:103. В фіналі СБЛУ неможливо було зазда легідь визначити фаворита. Команда з Сумського державного університету теж потужно та впевнено подолала шлях до фіналу. В складі обох команд багато гравців, які мають досвід виступів в еліт них дивізіонах українського баскетболу. Інтриги цьому двобою додавав той факт, що Андрій Кожем'якін і Юрій Кондраков, які в складі БК "ЗапоріжжяZOG" за під сумками минулорічного сезону Суперлі ги ПаріМатч були визнані одними з най кращих молодих гравців сезону, цього разу захищали кольори командопонен тів. До того ж в півфіналі СБЛУ капітан сумчан Андрій Кожем'якін встановив неймовірний рекорд в матчі з Черкась ким національним університетом він спромігся набрати 75 очок! Фінальний раунд СБЛУ відбувався за кубковою сис

темою два матчі, як один. І на початку першого матчу запоріжцям вдалося при голомшити суперника і здобути за під сумками першої чверті 21очкову пере вагу. Але сумчани не склали зброю і до закінчення матчу спроміглися скоротити відставання до 9 очок 108:119. На стар ті другого матчу Суми зуміли нав'язати боротьбу супернику та навіть захопили лідерство, яке втримали до завершення десятихвилинки. Проте, лише 4 хвилини у другій чверті знадобилося запоріжцям аби перевести шальки терезів на свою користь влучним дальнім кидком Юрій Кондраков вивів свою команду вперед. Після цього практично до завершення першої половини гри на паркеті точилася рівна боротьба, але за хвилину до кінця часу у сумчан щось пішло не так: коман да Андрія Білозерецького за останню хвилину пропустила понад 10 балів і в підсумку на велику перерву студентські колективи пішли за "+13" на користь ЗНТУ 38:51. У другій половині дива не сталося. СумДУ намагалися дістати су перника, проте всі спроби виявилися марними. Впевнена перемога баскет больної збірної Запорізького національ ного технічного університета з рахунком 105:81 та другий чемпіонський титул поспіль! На церемонії нагородження, яку прове ли директор СБЛУ Ксенія Монзуль, пре

ладзе. Змагання, що входять до ка лендаря наці ональної феде рації боксу Укра їни, зібрали зіб рали спортсменів 2000 2001 років на родження з усієї України. Відзначимо, що всі, хто прийшов цього суботнього дня на фінал турніру Беладзе, не пош кодував хлопці подарували глядачам видовищні та безкомпромісні поєдин ки. Від себе відзначимо блискучий виступ бердянця Костянтина Мульчен ка, який продемонстрував неймовірну жагу до перемоги. Переможцями першого Меморіалу Ю.Ю. Беладзе стали: 52 кг Данило Гора (Чернігів), 56 кг Микита Крапівін (Маріуполь), 64 кг Шабан Габібуллаєв (Дніпро), 69 кг Влад Пахомов (Запоріж жя), 75 кг Єгор Веліковський (Київ), 81 кг Євген Зайцев (Запоріжжя), 91 кг О. Лихацький (Дніпро), +91 кг Є.Дов

гий (Запоріжжя). Спеціальним призом "За кращу техні ку" було відзначено запоріжця Влада Пахомова. "За волю до перемоги" на городили Артема Гуру з Дніпра. "Кра щим рефері" стала Сайда Гасанова.

зидент федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон, ректор ЗНТУ Сергій Беліков та заступник міського го лови Запоріжжя Анатолій Пустоваров, баскетболісти обох командфіналістів та уболівальники почули багато теплих слів подяки за відмінно проведений турнір, за самовіддачу та любов до баскетболу. Ко манди отримали медалі та кубки, також були нагородженні найвправніші гравці турніру. Сумчани Ігор Стародуб та Андрій Кожем'якін визнані кращими захисником та форвардом турніру. Запоріжець Ілля Міхєєв став кращим центровим. Відзнаку MVP СБЛУ Таксомбанк сезону 2017/2018 отримав лідер атак збірної ЗНТУ Віталій Биков. Також, з огляду на те, що за ос танні чотири роки збірна ЗНТУ тричі ста новилася чемпіоном Студентської бас кетбольної ліги України, федерація бас кетболу України вирішила залишити пе рехідний красенькубок переможця СБЛУ назавжди у Запоріжжі.

z КОРОТКО Баскетбол 3*3 У Києві зіграно матчі фінального ета пу сезону Lavina Суперліги 3х3. Змага лися найсильніші чоловічі та жіночі ко манди. Зокрема виступали переможці та призери попередніх етапів, які рані ше відбулися у Черкасах, Одесі та Ки єві. Бронзу в запеклій боротьбі проти БІПАОдеси виборола команда Запо ріжжяZOG, у складі якої виступали Ан дрій Кожем'якін, Юрій Кондраков та Ернесто Ткачук. Чемпіоном стала ко манда UkrDealing, яка у фіналі впевне но переграла Миколаїв 21:8.

Бокс У суботу в центральному парку Запо ріжжя "Дубовий Гай" відбулися фіналь ні поєдинки турніру найсильніших бок серів України, пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, заслуженого тренера України, почесного громадянина міста , який торк пішов з життяЮрія Юхановича Бе

9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068!861!15!70, 050!421!22!33 9 Лапка сапожна, двохсор литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0669281053 9 З/ч Москвич 412: перемикач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення на задній міст, стремянка 4 шт., термостат. Т.: 0669281053 9 Велосипеди б/к для дітей та підліт ків. Т.: 0997285786 9 Патрон токарн. 3кулач. Д 100 мм. Т.: 0669281053 9 Одяг та взуття для хлопчиків 1015 років. Т.: 0997285786 9 Підігрівачі бджолосімей комп. 16

У Белграді відбувся чемпіонат Євро пи з веслування на байдарках та каное, який був відбірковим на Європейські ігри2019. Українсь ким веслувальникам вдалося вибороти на континентальній першості п'ять меда лей. Одну з них пок лала до скарбнички енергодарська кано їстка Людмила Бабак. На дистанції 5000 м, яка вперше увійшла до програ ми чемпіонату, спортсменка фінішува ла третьою з результатом 27.02,130. Це ії перша нагорода на змаганнях та кого рівня, не рахуючи марафону.

Белград приймав Кубок Європи з дзюдо, де відмінно проявили себе мо лоді запорізькі спортсмени. Найкразий результат продемонстрував Данило Гуцол, який виступає у вазі до 100 кг. Здобувши перемоги над опонентами з Німеччини та Румунії, Данило Гуцол ли ше у фіналі поступився срібному призе ру чемпіонату світу2014 Кріштіану Тоту з Угорщини, і виборов срібну медаль. Це вже третя нагорода європейського рівня для вихованця Андрія та Дмитра Бондар чуків у вересні 2017го він був третім на Кубку Європи в Братиславі, а в лютому 2018го здобув бронзу на European Open у Софії. Ще двом запоріжцям вдалося потрапити до топ10 континентального Кубка. Олександр Мойсей став п'ятим у вазі до 66 кг, а Семен Ракіта сьомим в ка тегорії до 90 кг. Загалом у турнірі взяли участь понад 250 спортсменів із 34 країн, українці в загальному заліку стали 14ми. Підготував Віктор СИВИЙ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Малина ягода сірникова коробка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579

Байдарки та каноє

Дзюдо

реклама та оголошення тел./факс: 787!54!21, e!mail: zp.reklama@ukr.net

шт., паровий бак 5 л. Т.: 0669281053 9 Холод., мороз, печі, пральн. маш. б/в у Німеччині. Т.: 0995560921 КУПЛЮ 9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя" Т.: 0667777851 9 ТВ імпорт у будьякому стані. Т.: 0994407770 9 Пух!перо, старі пір'їни і подушки, самовивіз. Т.: 095!411!05!98 9 На запчастини мультиварку Rotex RMC505в. Т.: 0667777851 9 Книгу Олеся Гончара "Людина і зброю" Т.: 0667777851 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050

9 Непрацюючий холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0502370535

ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непра цюючій пенсіонерці за допомогу по до му. Т.: 0635038380 ЗНІМУ 9 Зніму квартиру. Т.: 0678531643 ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники недорого. Т.: 0975047463, 0502229752 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) 7497456 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ. Чесні ціни Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Сантехнік. Т.: 0660712011

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Рем. холодильників, пральн. маш. Т.: 0667102450, 2202855

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачене приписне посвідчення, видане Ністратову Роману Дмитровичу Вознесенівським РВК 9 Втрачене пенсійне посвідчення, ви дане Державним департаментом вико нання покарань на ім'я Морозова Ва лерія Олексійовича 9 Втрачений паспорт СВ 257138, тру дову книжку, військовий квиток МО 724052, посвідчення учасника бойових дій УБД 069919, ідентифікаційний но мер 3077618671 на ім'я Дяченка Івана Віталійовича 9 Втрачене свідоцтво про право власності на житло від 26.01.2000 р. за № 135 на кв. 89 у буд. 55/15 по вул. Горького/Тургенєва у м. Запоріжжя на ім'я Шкатової Ольги Савовни, Шкатова Станіслава Олександровича, Шкатова Андрія Станіславовича Втрачений військовий квиток № 4/3179 від 22 грудня 1997 р., виданий Запорізьким районним відділенням на ім'я Чебукіна Ігоря Станіславовича


мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

15

Позитивні штрихи й новації ХІV пленеру "Хортиця крізь віки" Віра СЕРЕДА (текст і фото)

Традиційним звітом у виставковій залі Запо різької обласної органі зації Національної спіл ки художників України завершив роботу ХІV Всеукраїнський мис тецький пленер "Хорти ця крізь віки". Визна чальною прикметою ста ло розширення його меж до території Козак палацу, де під час прове дення ІІ спеціалізовано го міжнародного еколо гічного форуму "Екофо рум2018" діяла вистав ка робіт різних років із колекції пленеру та від бувся майстерклас із живопису. Позитивним штрихом стало й те, що в Запоріж жі перетнулися два представницькі плене ри. Протягом трьох днів їхні учасники могли пос пілкуватися між собою й побувати на виставках. У день відкриття пленеру "Хортиця крізь віки" в ек спозиції серед інших ко лекційних творів можна було побачити роботу народного художника України Валерія Франчу ка й дві картини заслу женого художника Укра їни Василя Красьохи обидва прибули на пле нер "Запорізький пей заж", тож завітали у вис тавкову залу НСХУ. Три дні потому вже хортиць кі пленеристи мали мож ливість оглянути звітну виставку пленеру "Запо різький пейзаж" в худож ньому музеї.

"Від ваших робіт залежить формування нації" Під час закриття пленеру Ірина Гресик подякувала всім, хто долучився до ор ганізації й участі в ХІV пле нері "Хортиця крізь віки", зауваживши, що розши рення його меж до Козак палацу й майстерклас під час роботи екофоруму це цікавий і новий досвід не лише для художників, а й для партнера пленеру За

Художнику Станіславу Юшкову з Дніпра (ліворуч) є про що поговорити зі Степаном Марчуком обидва працюють із емаллю Любов Пономарьова із Чугуєва біля експозиції своїх творів

порізької міської ради. В урочистостях закриття взяли участь заступник За порізького міського голови Валерій Еделєв та заступ ник генерального директо ра з наукової роботи Націо нального заповідника "Хор тиця" Тетяна Лисенко. Валерій Еделєв, зокрема, підкреслив важливу місію митців: Ви, перш за все, носії генетичної пам'яті. Від ва ших робіт багато в чому за лежить формування нації в майбутньому. Ми намага ємося зберегти незатуха ючий вогник мистецтва на території Запоріжжя. Не можу обіцяти за всю владу, але те, що залежить від ме не, робитиму й у май бутньому. Тетяна Лисенко вручила Ірині Гресик подяку від НЗ "Хортиця" за вагомий осо бистий внесок у популяри зацію острова Хортиця та з нагоди відзначення 25ої річниці проголошення пер шого Національного запо відника.

Звітна виставка Вона традиційно вражала різноманіттям творів у різ них техніках і показала, що й цього року на пленер при їхали достойні представни ки своєї справи. У його ро боті брали участь чотири заслужених художники Ук раїни Іван Гапоченко (Су ми), Олександр Кара (Ізма їл), Михайло Довгань (Туль чин) й засновниця пленеру, голова Запорізької органі зації НСХУ Ірина Гресик. Усього ж 29 митців, серед них і запорізькі фотохудож

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

ники: Сергій Лавров, Борис Дворний і Наталя Каріда. Гарні роботи представили запоріжці Наталя Коробо ва, Владислав Баранник, Наталя Дерев'янко, Микола Боровик, Світлана Бойко, молодий художник із Оріхо ва Олександр Звєрєв. Чи не вперше в експозиції плене ру глядачі побачили оригі нальні художні роботи за поріжанки Юлії Стульнико вої у стилі витинанки. Цікаві роботи на склі пока зали львів'янки Мар'яна Мотика з дочкою Ольгою. Привернула також увагу картина "Спортсменка" Мар'яни, виконана під час пленеру. Ірина Гресик організува ла нам екскурсію на бай дарках, розповіла Мар'яна про задум цієї картини, щоб ми добре роздивилися скелі Хортиці з води. Але мій погляд зосередився на мо лодій спортсменці, яка тре нувалася така могутня, прикована до човна, сама підкоряла ріку. Приємно, що молодь займається спор том, і я хотіла його популя ризувати цією роботою. Уперше в Запоріжжі Лю бов Пономарьова із Чугу єва, що на Харківщині. Спо чатку вона здобула освіту з батику в Білорусії, відтак продовжила навчання в Московському заочному народному університеті за фахом "станковий живо пис". Під час пленеру вико нала багато робіт, але на виставку відібрала п'ять. У Запоріжжі залишаться "Віт ряк" і "Кам'яна Могила". Катерина Білетіна з Оде си, яка вже вдруге на хор

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

Оригінальні художні твори в стилі витинанки представила Юлія Стульникова (Запоріжжя)

тицькому пленері, поділи лася секретом творення картини "Мамай медитує": Я люблю щось знайти для себе й малювати бага то разів не прагну нових емоцій, цього немає. Подо бається споглядання за тим, що я вже добре знаю. Наприклад, у картині "Ма май медитує" я весь час спостерігала на Хортиці різні стани дня. Почерпнула дещо від інших учасників пленеру. Мені дуже сподо балися роботи В'ячеслава Апета з Дніпра й "Спорт сменка" Мар'яни Мотики. А ще цікава серія робіт Любо ві ЛебідьКоровай. Вражен ня дуже позитивне!

"У музеї так не вистачає картини Мар'яни Мотики на склі" Мистецтвознавець Запо різького обласного худож нього музею Людмила Тра вень висловила задоволен ня від побачених робіт і по ділилася гарною новиною: Домовились із учасника ми пленеру про передачу кількох робіт до колекції на шого музею. Любов Лебідь Коровай зі Львова подару

вала свій твір "Козацька миска" (це вже друга її ро бота в музеї). Дуже пораду вав дніпровський художник емальєр Станіслав Юшков презентував нам три чудові графічні роботи. Він наш земляк. Отже, залишиться пам'ять про нього в рідному місті. Цікаві роботи у Мар'яни Мотики. У музеї так не вистачає її картини на склі, адже в ній утілена ук раїнська традиція. У нас є такі роботи, але небагато. Сподобався Людмилі Тра вень твір Олександра Кари (Ізмаїл) гарною подачею й відчуттям атмосфери: стан повітря, температури, кольо рова гама, коли сонце з'їдає колір. Зважаючи на те, що мав художник на її тво рення лише 40 хвилин, не одразу впізнали в ній терито рію "Козацького театру", що на Хортиці, адже не встиг на малювати навіть дерева. Але мистецтвознавець сказала, що, можливо, й не треба, бо все й так свіжо й гарно. Наступного року має бу ти вже XV пленер Запо різька організація Націо нальної спілки художни ків України сподівається, що він відбудеться.

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802022


16

дозвілля

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

ШАНОВНІ АГРАРІЇ! ФІЛІЯ "КАМ'ЯНКАДНІПРОВСЬКА" ТОВ СП "НІБУЛОН" ЗАПРОШУЄ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА! Запрошуємо до співпраці за договорами поставки та зберігання виробників сільськогосподарської продукції: юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (в т.ч. неплатників ПДВ). Також повідомляємо про готовність до співпраці з одноосібними господарствами (фізичними особами). Ознайомитися із закупівельними цінами філії "Кам'янкаДніпровська" ТОВ СП "НІБУЛОН" ви можете на офіційній інтернетсторінці компанії www.nibulon.com, у розділі "Закупівля сільгосппродукції" "Закупівельні ціни" або за телефоном: (0512)580402.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ: Філія "Кам'янкаДніпровська" ТОВ СП "НІБУЛОН" м. Кам'янкаДніпровська, Кам'янськоДніпровський рн, Запорізька обл. ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 0952782317; 0503948420

z Нещодавно довелося бути свідком, як моя улюблена, маленька та лагідна киця в одну мить перетворилася на хижого звіра, ледь не тигра. На закритому балконі, якимся дивом, мабуть, розшукавши шпарину, опинився горобець. Миттєво у киці спрацював мисливський інстинкт. Що тут почалося, треба було знімати на відео. Перегони двох створінь у лоджії нагадали мені перегони мотоциклістів у цирку шапіто. Киця шалено носилась за горобцем по стінах, майже по стелі, скидаючи всі горщики з квітами. Лише моє термінове втручання врятувало життя горобцю, а балкон від повного трощення. Прибираючи потім розбиті горщики, я міркував про те, як добре що наші киці такі маленькі, а то б і нам із вами вуха пооб'їдали. Олександр МАКСИМОВ (текст і фото)

VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Чи ставали ви свідками того, як тварини різних видів взаємодіють у природі? Олена, продавчиня: Бачу інколи, як сусідський собака, якого вигулює дівчина, ганяється за дворовими котами. Вони від нього хто куди. Один на дерево, інший десь у підвал. Отака в них взаємодія. Олег Васильович, пенсіонер: У мене на дачі живе собака і кілька ко тів. Мирно співіснують. Я там не кож ного дня. А вони чекають, коли приїду і привезу поїсти. Ніхто нікого не чіпає, бо знають один одного з дитинства. Валерій, менеджер, м.Київ Коли вигулюю свого собаку в місько му парку, то він себе починає вважати мисливським собакою, встигає і голу

бів налякати, і за котами побігати. Але ж це він так, із спортивного інтересу. Євгенія,студентка: У мене дома живе кішка. А одного ра зу ми купили ще хвилястих папуг. Зви чайно, вони в клітці мешкають. То спо чатку киця від клітини з папугами не відходила, намагалась якось дістати їх звідти. А потім зрозуміла, що це не здобич для неї, і зараз робить вигляд що її папуги аж ніяк не цікавлять. Світлана Петрівна, прибиральниця: У дворі за магазином ми інколи, як ніхто не бачить, підгодовуємо собак і кішок, ставимо бляшанку з недоїдками і миску з водою. Так туди приходять не лише собаки, а й голуби також, а інко ли і ворони. Ось ворони нахабні, собаки їх навіть побоюються. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

Футбол, звичайно, серйозна гра, але інколи так хочеться посміхнутися… 1

ПІШЛА МОДА У ФУТБОЛІ: РОСТУТЬ БОРОДИ ПОВОЛІ. У правила гри внесли додаток: З бородатих братимуть податок. *** Носіння бороди бридня. Треба голитися щодня. *** Бородою форвард Грач, Ловко зупиняє м'яч. *** Відпускають бороди гравці. Не пасують їм прикраси ці. Найдовша у гравця Дмитра. Нема на них царя Петра.

Пішов з життя завзятий футболіст. Мав у футболі певний хист. Є стадіони у раю? апостола спитав. Петро лиш головою похитав. Засмучений пішов у пекло неборака. Ач ба, назустріч йде, якийсь чортяка. У пеклі стадіони є? спитав гравець. У нас, у пеклі, стадіонвзірець! Пішли скоріш, мені кортить пограти! Так хочеться побігати і м'ячик покатати… Він бачить стадіон завидної краси. А ти мені, будь ласка, м'ячик принеси. На жаль, у нас м'ячів немає. Їх мати, Вельзевул не дозволяє. Та як же так! гравець здіймає в гору руки. Оце ж і є пекельні муки…

Коли гол забивала "Зірка" Глядачі кричали: "Гірко"! Футболісти до купи збирались, І … цілувались, цілувались, цілувались,…

СКАРГА М'ЯЧА Б'ють ногами, огого! Двадцять два на одного.

"ПРОЛЕТІЛИ" Купили футболістазірку. Виявилося від бублика дірку.

НЕСПОДІВАНИЙ УДАР Одним місцем м'яч забив у "дев'ятку". Тепер Степан. завжди, не миє п'ятку.

У грі буває (просто жах!). М'яч б'є по ребрах, по ногах. То б'є в печінку, б'є в лице… Хлопці, ні! Тільки не це!!

4

3

9

6

5

7

8

10

11 13

12 15

14 16

17

18 19

20

24

21

26

27

28 30 31

29 35

33

32

34

36

38

37

23

22

25

39 40

ЩО НЕ ГОЛ, ТО ВЕСІЛЛЯ! ПЕКЕЛЬНІ МУКИ

2

41

КРОСВОРД "ФУТБОЛЬНІ ВОРОТА" По горизонталі: 1. Спосіб відбору м'яча. 6. Костаріканський футболіст, півзахисник клубу "Алахуеленсе" 10. Півзахисник збірної Нігерії. 12. Італійський футбольний клуб. 13. Французький футбольний клуб. 14. Англійсь кий футбольний клуб із західного Лондона. 15. Нігерійський футболіст, нападник клубу "Токіо". 18. Технічний футбольний прийом. 20. *** Білал Рібері півзахисник німецького клубу "Баварія". 22. Нігерійський футболіст, воротар клубу "Хапоель". 24. *** Баррера мексиканський футболіст. 25. Японський футболіст, півзахисник клубу "Кавасакі Фронталє". 26. Погано оброблений м'яч. 29. Італійський футбольний клуб. 30. Команда, яка очолює турнірну таблицю. 33. Чеський футбольний клуб з міста Прага. 35. Напад ник збірної Аргентини. 36. Італійський фут боліст, колишній капітан італійської "Роми". 37. *** Аєгбені нігерійський футболіст, на падник турецького клубу "Кайсеріспор". 39. Іспанський футболіст, нападник лондонсь кого "Арсенала". 40. *** Ено опорний пів захисник національної збірної Камеруну. 41. *** Еванс центральний захисник збірної Північної Ірландії. 42. Шотландський футбо ліст, захисник клубу "Данді Юнайтед".

42

По вертикалі: 2. "***" Гарт воротар збір ної Англії. 2. Футбольний клуб Англії. 4. Фут больний суддя. 5. *** Грізман нападник мадридського "Атлетіко". 7. Півзахисник клубу "Тоттенгем Готспур". 8. Вихід м'яча за бокову лінію. 9. Пас з повітря. 11. Тренер лондонського "Челсі". 16. *** Рукавина сербський футболіст, захисник клубу "Віль ярреал". 17. Велике збудження, хвилювання вболівальників до і під час матчу. 19. Сиг нальний щит на стадіоні. 20. Заключна зус тріч команд у кубкових змаганнях. 21. Кра їнаорганізатор чемпіонату світу у 2022 ро ці. 23. Поєдинок між командами з одного міста чи одного регіону, зазвичай вирізня ється особливою запеклістю й принциповіс тю. 27. Бельгійський футбольний клуб з од нойменного міста. 28. Якої національності ці футболісти: Алан Дзагоєв, Сослан Джанаєв, Алан Касаєв, Ілля Абаєв, Руслан Камболов? 29. Відмітка в штрафній для пробиття 11 метрового штрафного удару. 31. "Напівсе редній" нападник у англійській термінології. 32. *** Аннан півзахисник збірної Гани та іспанської "Осасуни. 34. Марсель *** ко лишній німецький футболіст, захисник. 38. *** Аяла футболіст збірної Мексики. 39. Передача м'яча партнеру. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД "БАЖАН", НАДРУКОВАНИЙ 7 ЧЕРВНЯ По горизонталі: 1. Пряде. 2. Тонів. 7. Ко жен. 11. Корок. 13. Пруги. 14. Жерці. 15. Тепло. 16. Чорну. 19. Іржавий. 20. Хоч. 21. Сни. 22. Ось.

По вертикалі: 1. Півкулі. 2. Терпкий. 3. Великих. 4. Хай. 5. Напрузі. 6. Них. 7. Ковтали. 8. Недовго. 9. Помчить. 10. Триумфи. 12. Кров. 17. Ніч. 18. Час.

14 06 18  
14 06 18  
Advertisement