Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

р.

ор

о Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ 2018 РОКУ № 12 (23800)

67

.2 0 2 1

z ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ

Окупантам заціпило, коли українські морпіхи ласували "Запорізькими варениками ZP"

Команда запорізьких волонтерів "Надійні" під проводом Надії Мороз порадували наших хлопців піснями, розвагами і смаколиками прямо на "нулях" просто під носом у загарбників. Стор. 6!7

ФРАЗА ТИЖНЯ: Що б не трапилося завтра, маємо ще сьогодні, запам'ятай це


2

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

події, факти, коментарі

z ЗАРАДИ ЖИТТЯ

Запоріжці вимагають на законодавчому рівні зберегти сім'ю як природний союз чоловіка і жінки Олександра ВОРОНЦОВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

Великодня хода голов ним проспектом нашого обласного центру об'єд нала тисячі запоріжців і гостей міста козацької слави представників різних християнських конфесій і тих, хто йде власною дорогою духов ного розвитку, у єдино му прагненні зберегти сім'ю як природний союз чоловіка жінки. Ми за впровадження єв ропейських цінностей у на ше життя. Однак це не має відбуватися зі шкодою для моральних засад українсь кого суспільства, не має викривляти у дітей і молоді розуміння повноцінної сім'ї, задуманої Богом як союз чоловіка і жінки, що відпові дає природі людини, по яснила свою позицію учас ниця заходу Ольга Лещен ко. Традиційно багатотисячна колона пройшла проспек том Соборним від бульвару Шевченка до площі Фести вальної. На таку прощу на Великдень прославляти воскресіння Христа запо ріжці виходять щорічно, ни ні вже водинадцяте. Щоро ку лави учасників заходу поповнюються новими при бічниками. Як завжди, так і тепер люди несли плакати із гаслами духовного зміс ту, а також на підтримку традиційних сімейних цін ностей. Організатором акції вис тупила Міжконфесійна ду ховна рада християнських церков Запорізької області. Тому серед прочан були і їх ні духовні лідери: екзарх Донецький Української гре кокатолицької церкви Степан (Меньок), єпископ ХарківськоЗапорізької ді єцезії Української римока толицької церкви Ян Собі ло, єпископ Запорізький і Мелітопольський Українсь кої православної церкви Київського патріархату Фо тій, настоятель громади Вірменської апостольської церкви отець Юсік Нуріджа нян, лідери протестантсь ких церков старший пас тор, єпископ по Запорізь кій області Християнської харизматичної церкви "Джерело життя" Сергій Га щенко, єпископ Запорізь

кого об'єднання Українсь кої церкви християн віри євангельської Андрій Ли сенко, пастор церкви "Сіон", координатор бага торічного молитовного майдану у Запоріжжі Андрій Ярмохін. Також у лавах про щі були помічені колишні священики Української пра

вославної церкви Москов ського патріархату отець Анатолій (Ревтов) і отець Ігор (Савва), які через влас ну патріотичну позицію вийшли зпід порядкування митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки. Священнослужителі, яким обітниці дозволяють

мати власні родини, прий шли на ходу із своїми дру жинами і дітьми, а дехто з них вже навіть і з онуками. Важливо, що на чолі колони разом із духовними лідера ми крокували народний де путат України Ігор Артю шенко і директор Департа менту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної дер жавної адміністрації Вла дислав Мороко. Пересічні запоріжці також прийшли на захід цілими родинами. Немовлят везли у візочках. Старшеньких батьки несли на плечах. Свою молодшу донечку всю дорогу проніс на плечах і керівник Міського центру допомоги, відомий у Запо ріжжі і далеко за його межа ми організатор Фестивалю сім'ї у нашому обласному центрі Дмитро Матюхін. Традиційна родина це основа нашого суспільства, традиційні сімейні цінності засадничі для української культури. Тому ми виступа ємо за їх збереження і здій снюємо різноманітні куль турні, мистецькі масові за ходи на їх підтримку. Тож і цього року Фестиваль сім'ї відбудеться у нашому сла ветному Запоріжжі. Всіх гостинно запрошую до участі. Як звичайно, буде багато приємних сюрпризів і подарунків, підтвердив Дмитро у розмові з автор кою цих рядків. У висловленні позиції що до збереження традиційних сімейних цінностей учасни ки ходи одностайні. Запропоновані нам тлу мачення роблять поняття "ґендер" залежним не від природних статевих ознак, а від самоідентифікації осо би. У підсумку, наявні в за конодавстві України понят тя "ґендеру", "ґендерної рівності", "ґендерної полі тики", "ґендерноправової експертизи" можуть бути витлумачені не в розумінні рівності жінок і чоловіків, а в інтересах осіб, які ідентифі кують себе як жінки або чо ловіки. Такий викривлений підхід призведе до популя ризації в українських шко лах і вишах нових "ґендер них ролей" та одностатевих стосунків, що було б згуб ним шляхом для України, зазначив єпископ Ян Собі ло. Це занепокоєння обу мовлюється тим, що, зок

рема, Стамбульська кон венція, яку у нашій країні мають ратифікувати, пря мо передбачає обов'язки державпідписантів щодо навчання учнів "нестере отипних ґендерних ролей". Ми категорично проти того, щоб гомосексуальний спосіб життя й поведінка трактувалися як природні, нормальні й корисні для суспільства й особистості, наголосив пастор Андрій Ярмохін. Ми проти того, щоб гомосексуалізм про пагувався, як варіант норми статевого життя і щоби держава заохочувала своїх громадян до одностатевих сексуальних стосунків. Ма єте знати, що ми не пооди нокі в Європі серед тих, хто протистоїть цій навалі. Се ред тих країн, які не ратифі кували Стамбульську Кон венцію Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Ірландія, Іслан дія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Сло ваччина, Туреччина. Після завершення ходи на площі Фестивальній відбу лася спільна молитва. На гадаємо, що молитовний майдан збирається тут за будьякої погоди і у стужу, і у спеку, під дощем, чи у хурделицю щонеділі, о 18.00, вже п'ятий рік пос піль. Його учасниками стають представники різних хрис тиянських конфесій, а та кож люди, які не є прихожа нами жодної з церков, але розділяють прагнення до миру в Україні. Вони єдна ють свої голоси за прогре сивний розвиток і процві тання нашої Батьківщини, за щастя у всіх родинах, на підтримку воїнівзахисників нашого мирного життя. Ни ні ж, у святковий Великод ній день, тисячі людей, що зібрались на площі, свої молитви піднесли за вос кресіння Христа, за мир і благополуччя в нашій дер жаві, за збереження тради ційних сімейних цінностей. Грандіозний духовний за хід у Запоріжжі завершився чудовою концертною прог рамою. Учасники заходу поставили тисячі підписів під зверненням до Верхов ної Ради України на захист традиційних сімейних цін ностей, яке колегам вру чить народний депутат Ук раїни Ігор Артюшенко.


події, факти, коментарі z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Володимир МАРЧУК

Суд США заарештував адвоката Алекса ван дер Зваана, який за завданням Януковича у 2012 році сфальсифікував висновки експер тизи з метою кинути за ґрати Юлію Тимошенко. Як пояснив заступник Голови фрак ції "Батьківщини" Сергій Соболєв, ді яльність адвоката, ув'язненого за да чу неправдивих свідчень, розсліду ється у низці справ, зокрема у справі Пола Манафорта, який надавав кон сультаційні послуги Президенту Ук раїни Віктору Януковичу. "З'ясувалося, що Алекс ван дер Зваан за наказом Манафорта сфальшу вав звіт адвокатської компанії, яка на запит українського Міністерства юс

тиції робила обґрунтування необхід ності ув'язнення Юлії Тимошенко. У США довели, що ці висновки не відпо відали дійсності, тобто звинувачення на адресу Тимошенко були безпід ставними", заявив Сергій Соболєв. Парламентарій нагадав, що саме на підставі доповіді Skadden сумнозвіс ний суддя Кірєєв і виносив рішення суду в сфальсифікованій справі про ти лідера "Батьківщини". "Цей випадок з арештом брехливо го адвоката Алекса ван дер Зваана є знаком для всіх політичних гравців, які намагатимуться в подальшому розповсюджувати неправдиву інфор мацію щодо Юлії Тимошенко, яка на разі є лідером електоральних нас троїв українців", зазначив Сергій Соболєв.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

У США арештували юриста, який сфальсифікував звинувачення проти Тимошенко

На боротьбу з корупцією гроші краще виділяти міченими купюрами

z ЗА МЕЖЕЮ

z ДЕПУТАТСЬКА ТРИБУНА

Ян Собіло: "Українці в окупації потребують духовної підтримки"

Сесію облради перенесено на 26 квітня

Папський нунцій Кла удіо Гуджеротті та єпископ Харківсько Запорізької дієцезії Української римока толицкої церкви Ян Собіло у великодні свята відвідали при хожан католицьких храмів на окупованій території Донбасу у Донецьку і Луганську. Священнослужителі, ок рім відправлення святих мес, поспілкувалися з міс цевими жителями, надали їм духовну підтримку. Приїзд представника Па пи для віруючих дуже бага то значить. Апостольський нунцій єдиний дипломат, який відвідує території по той бік лінії розмежування. І жителі Луганська та До нецька кажуть, що завдяки його візитам вони відчу вають Божу любов, зазна чив єпископ Ян. Це потуж на духовна підтримка. До того ж Папа надає і фінан сову допомогу знедоленим жителям занапащених те риторій. Нагадаємо, триває благо дійна акція "Папа для Укра їни", в рамках якої за ініці ативи Папи Римського Франциска в квітні 2016 ро ку в Європі пройшов збір коштів для громадян Укра їни, які постраждали в ре зультаті конфлікту на Сході країни, незалежно від їхньої релігійної приналежності або політичних переконань. Сам понтифік пожертвував

на ці цілі з особистого фон ду 5 мільйонів євро. Загаль на сума допомоги склала 16 мільйонів євро. За час акції, офіційний старт якої був да ний у червні того ж року під час візиту в Україну Дер жавного секретаря Ватика ну П'єтро Пароліна, "повніс тю реалізовані і розрахова ні" 7 мільйонів євро. У пе ріод з грудня 2017 року по березень 2018 року виму шеним переселенцям в Ук раїні надана гуманітарна допомога на загальну суму близько 5 мільйонів євро. Насамперед, йдеться про людей, які живуть поблизу лінії розмежування, а також у сусідніх областях у Хар ківській, Дніпропетровсь кій, Запорізькій, Луганській та Донецькій. Крім того, ве лика кількість переселенців проживає в Київській об ласті. В основному це зимо ві проекти опалювальні, медичні та продуктові. Нині вирішується питання про доставку гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території Донець кої та Луганської областей, де "дуже складна ситуація, особливо у людей похилого віку". В розробленні страте гії беруть участь не тільки секретаріат акції "Папа для України", а й посольство Святого Престолу (Ватика ну) в Україні та особисто Апостольський нунцій в Ук раїні (посол Ватикану) архі єпископ Клаудіо Гудже ротті.

Олександра ВОРОНЦОВА

Запорізька обласна рада не змогла 5 квітня провести пленарне засідання 21ої сесії облради через відсутність кворуму. З 84 депутатів на засідання, під час якого плану валося визначитися з керівниками семи комунальних структур Запорізької облради, прибули тільки 18 депутатів. Відповідно до регламенту роботи облради головуючий на засіданні перший замголови Запорізької обласної ра ди Єгор Семенков оголосив перерву в роботі 21ї сесії обласної ради до 26 квітня. Про те, що призначене друге пленарне засідання сесії облради ймовірно не відбудеться, було відомо ще напе редодні, оскільки представники депутатського корпусу, незважаючи на тривалі переговори, так і не змогли дійти єдиної думки з низки кадрових питань. Зокрема, не змог ли прийти до консенсусу з приводу кандидатур на посади керівників таких значимих для Запорізького регіону кому нальних закладів, як "Територіальне медоб'єднання "Об ласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", "Обласний центр медикосоціальної експер тизи", "Обласний клінічний наркологічний диспансер", "Запорізький обласний центр молоді" і низки інших.

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ У вівторок, 17 квітня 2018 року, відбудеться пряма "га& ряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запо& різької обласної ради, член постійної комісії з гуманітар& них питань, керівник міжфрак& ційної депутатської групи "Рів& ні можливості" Тетяна Миколаївна Ковиліна. Звертатись з 9.00 до 10.00 за телефоном: 0&800&503&508. .Всі дзвінки безкоштовні. У середу, 18 квітня 2018 ро& ку, відбудеться пряма "гаря& ча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник го& лови Запорізької обласної державної адміністрації Едуард Анатолійович Гугнін. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0&800&503&508. Всі дзвінки безкоштовні.


4

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

справи небайдужих

Депутата Запорізької обласної ради, голову постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно

територіального устрою, адвоката, заступника директора ЮФ "Майстро і Беженар", члена комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, члена Ради адвокатів Запорізької області Дмитра Майстро рішенням Правління Асоціації адвокатів України призначено Головою Запорізького відділення ААУ. Вітаємо пана Дмитра із призначенням і бажаємо творчої наснаги, натхнення та успіхів у досягненні намічених цілей!

Люди, які нас Мелітопольчанки сестри Римма Філіппова та Неллі Батирева, старшій 81 рік, молодшій 78, не соромляться віку і при цьому не підвладні йому. Вони завжди виглядають молодо, свіжо і помодному, їхні зачіски прикрашають квіти. Музичні гени у них у крові: обидві вміють грати на піаніно та акордеоні, співають на два голоси. У минулому сестри педагоги: Римма Вікторівна вчила дітлахів музики, Неллі Вікторівна викладала російську мову та літературу. Нещодавно в Мелітопольському територіальному центрі УСЗН, у клубі "Криничка (він збирає людей поважного віку) відбулося свято "П'ятирічний бенефіс", присвячене творчому життю двох сестер. Сестри прийшли в клуб п'ять років тому, поступово навколо них об'єдналася вокальна група, і тепер жоден захід "Кринички" не обходиться без пісень. На бенефісі сестер звучали пісні на вірші Федора Тютчева і Михайла Лермонтова, Сергія Єсеніна і Роберта Рождественського, військові хіти, пісні радянських років. Багато пісень зал із задоволенням підхоплював.

У військовій частині 3029 Національної гвардії України пройшов конкурс на визначення головно

го старшини полку. Серед старшинського складу 9го полку опе ративного призначення обрали кращих претен дентів. Конкурс склада ється з кількох етапів, які включають як перевірку фізичних та мо ральнопсихологічних якостей, так і навичок поводження зі зброєю та її використання. За два дні всі номінанти на цю почесну посаду здали нормативи з фі зичної підготовки, пройшли психологічні тести та перевірку знань щодо своїх службових обов'язків та знання Статуту Збройних сил України. Старшини змагались між собою на полігоні військової частини, де показували свої вміння вправно та швидко поводитись зі штатною зброєю та стріляли з неї.

Події, що нас

До Всесвіт

нього дня здоров'я у Бердянську на При

морський площі пройшов студентсь

кий флеш

моб рухан

ка за учас

тю представників Бердянського державного педагогічного університету та Бердянського економіко гуманітарного колед

жу БДПУ. Окрім студентів, до флешмобу долучилися всі бажаючі як дорослі, так і діти. Задали ритм святу викладачі кафедри теорії та мето дики фізичного виховання БДПУ та випускник факультету фізичного ви ховання Спартак Мащенков. Завершальною вправою флешмобу стало ко ло пробіжки Приморською площею. Руханка подарувала учасникам гарний настрій.

У суботу, 7 квітня, на літаковому майданчику АТ "МОТОР СІЧ" було особливо людно представники духовенства, запорізьких міської та обласної рад, керівництва "МОТОР СІЧІ", ЗМІ та громадсь

кості міста зустрічали Благодат

ний вогонь з Єрусалима, який доставив літак заводської авіа

компанії. Дорослі поступалися міс цем попереду себе дітям, щоб ті змогли побачити, як спускається по трапу митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука з па лаючими свічками в руках, а за ним єпископ Приморський і Бердянський Єфрем. До слова, до Єрусалима за Благодатним вогнем цього разу літали і представники Криво різької єпархії. Благодатний вогонь уже не перший рік прибуває на запорізьку землю за підтримки народного депутата України, президента АТ "МОТОР СІЧ" В'ячеслава Богусла єва. І, безсумнівно, його заслуги цінують і священнослужителі, і всі християни жителі нашого краю. Завдяки В'ячеславу Олександровичу і трудовому колективу запорізьких моторобудівни ків ми змогли отримати Благодатний вогонь з рук самого Патріарха Єрусалимського. Я сам став свідком великого дива сходження Благодатного вогню, милості Божої, роз повів представникам ЗМІ владика Лука. Бажаючі змогли запалити від святого вогню свої лампадки. Цей день особливий для нас до Запоріжжя літаком "МОТОР СІЧІ" доставили Благо датний вогонь, зазначив В'ячеслав Олександрович. Ми багато років поспіль робимо це для людей. Тисячі християн чекають на Благодатний вогонь, який зійшов сьогодні в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Він буде доставлений в церкви трьох єпархій. Все це об'єднує нас, і ми з надією дивимося в майбутнє може бути, хоча б цього року на решті перестане проливатися кров на українській землі, встановиться мир і спокій у сус пільстві. Я впевнений, що сьогодні у всіх храмах України про це говоритимуть, бо це пи тання важливе для всіх нас, не тільки для нашої країни, але і для Європи. Я щиро вітаю всіх зі святом! Мені дуже приємно, що серед присутніх багато молоді, прийшли батьки з дітьми ... Я бажаю, щоб ця подія надовго залишилося у вашій пам'яті. Будьте здорові і щасливі!

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

В українську політику має прийти молодь Володимир МАРЧУК В усіх політичних органах України має бути представ лено 30% молоді віком до 30 років. Про це лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимо шенко заявила на Форумі ук раїнської молоді, який від бувся в Києві. Політика чинного та попе реднього керівництва країни

призвела до масової втечі мо лодих людей за кордон. Страшно не те, що молодь їде відкрити світ, отримати освіту. Найгірше, коли молоді люди, здобувши освіту та досвід, не повертаються додому. "Помилка всіх попередніх урядів і президентів полягала у тому, що чиновники у висо ких кабінетах створювали мо лодіжну політику, яка не була

на користь молоді. Наше зав дання створити умови для повернення додому молодих людей, які здобули глобаль ний світовий досвід", зазна чила лідер "Батьківщини". Юлія Тимошенко навела приклад парламентської фракції "Батьківщина", до складу якої входить 30% моло дих політиків, і яка виступає за перезавантаження всієї влади

в Україні: місцевої, парла ментської та президентської. І цей досвід необхідно пошири ти на всю українську політику за формулою "30% політиків менше 30 років" Голова партії закликала учасників Форуму надавати свої пропозиції щодо складу політичних органів. Також "Батьківщина" пропонує ввес ти для молоді систему дов гострокових дешевих креди тів для купівлі житла та планує

в повному обсязі, з урахуван ням валютного курсу, повер нути допомогу при народжен ні дитини, яка надавалась ра ніше. "Якщо у нашої молоді буде право брати участь у великих політичних рішеннях, буде житло, гідна робота і нормаль на заробітна плата, то з'явить ся відчуття, що твоє життя від булося, що твоя родина щас лива", підсумувала Юлія Ти мошенко.


справи небайдужих

надихають Чотири роки тому, 6 квітня 2014 року, під час російської анексії Криму окупантами був застрелений майор Станіслав Карачевський, родом з Бердянська. Вбивство сталося в смт Новофедорівка Сакського району АРК, біля гуртожитку, в якому проживали військовослужбовці 10ї морської авіаційної бригади, де ніс службу майор Карачевський. Військовослужбовець морської піхоти Чорноморського флоту РФ Євген Зайцев вистрілив у спину українському офіцерові. У Станіслава залишилася родина. Станіславу Карачевському посмертно було присвоєне звання "Почесний громадянин Бердянська".

У сім`ї настоятеля Свято Покровського храму на Хортиці та капелана частини 3029 НГУ ієрея Української православної церкви Київського патріархату Віктора Ткача сталася радісна новина матінка Анастасія народила сина. Вітаємо отця Віктора та його сім`ю! Бажаємо синочку рости здоровим у світі на радість батькам!

захоплюють Напередодні Великодня в Мелітополі в міських біб ліотеках пройшли майстеркласи з навчання різних технік з обробки великодніх писанок. У бібліотеці "Мальвіна" відвідувачів навчали виготовлення пасхального яйця в техніці декупаж. Виготовленню великоднього яйця в техніці пап'ємаше був присвячений майстерклас у клубі сі мейного дозвілля "Happy Land". Міська бібліотека ім. Горько го запросила вихованців Центру сімейного дозвілля змайс трувати великодні сюрпризи. Діти разом з батьками у неділь ній творчій майстерні виготовляли паперових курчат, крашан ки з фетру і вітальні листівки в техніці квіллінг. На Хортиці, у комплексі "Запорізька Січ", городяни і гості міста святкували Велик день. На гостей і учасників заходу чекала маса розваг ярмарок від народних майстрів, безліч ін терактивів, в яких можна було спробувати себе в ролі писаря і пограти в козацькі ігри, а також висту пи запорізьких творчих колективів. Біля входу всіх гостей зустрічали живі фігури, з ними залюбки фотографувалися відвідувачі. Вихованці "Спасу" продемонстрували всім присутнім свої вміння і на вички, а у січовій церкві можна було освятити пас ки та іншу провізію. Вхід на "Запорізьку Січ" був безкоштовним, гості Хортиці із задоволенням брали участь в активностях і робили селфі. На заході бу ло багато сімей з дітьми. У Бердянську на площі перед міським пала цом культури пройшов традиційний міський великодній ярмарок. Жителі і гості Бердянська могли придбати тут найрізноманітніші товари, які потрібні до святкового великоднього столу конди терські, кулінарні, ковбасні вироби, напої, консерви, мед, свіжі овочі і фрукти та багато іншого. Свою продукцію пропонували також місцеві майстри хенд мейду сувеніри, ляльки, біжутерію, картини, різні вироби ручної роботи з текстилю, дерева, каменю. І, звичайно ж, тут можна біло купити головний атрибут свята паску. Вибір їх великий, можна було вибрати будьякого розміру і на будьякий смак. За словами продавців, саме паски користувалися найбільшим попитом. На території Бердянського прикордонно го загону відбулося урочисте прийняття військової присяги майбутніми прикор донниками. Привітали бійців керівники Бер дянського прикордонного загону, капелан Отець Степан, глава Бердянської райдержадміністрації Роман Молодецький. Посадовець у рамках всеукраїнської акції "Великодній кошик солда ту", яка проходить і на території Бердянського району, передав військовим великодні гостинці.

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

5

Ідеї, які нас окриляють Всеукраїнський фестиваль лендарту "Хортиця", який в Запоріжжі проводять вже 11 років поспіль, відбудеться 20 і 21 квітня на новому місці на Великому Лузі, на березі Дніпра. Як розповів організатор фестивалю, директор "Галереї Баранніка" Юрій Бараннік, тема нинішнього року "Створення фотозони". За умовами, артоб'єкт має стати одночасно і висловлюванням художника, і рамкою, в якій можна побачити людину і природу. В акції беруть участь митці із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Вінниці та Львова. До слова, з 4 квітня на місці майбутнього фесту вже відкрито фотовиставку лендартоб'єктів запорізького скульптора Олександра Шкалікова "Зимове Дніпро". У Запорізькій області за рахунок усіх джерел фінансування цього року планується оздоровити не менше 138 тисяч дітей шкільного віку, що становить 82,5% від їх загальної чисельності в регіоні. На це передбачені кошти в сумі 132 млн грн, зокрема, з обласного бюджету близько 30 млн грн; місцевого бюджету майже 24 млн грн; за рахунок позабюджетних коштів 78 млн грн. Тепер планують свою участь у дитячій оздоровчій кампанії близько 34 заміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Особлива увага приділяється безпечній діяльності згаданих закладів. Керівник ГУНП у Запорізькій області Олег Золотоноша обіцяє таксистам по 1000 гривень із своєї зарплати за зданого правоохоронцям "боржника" наркотиків. Про це глава поліції повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, в Запоріжжі проведена масова спецоперація проти наркоторговців: поліція спільно з прокуратурою провела одночасно 30 обшуків із застосуванням спецназу. Таким чином, правоохоронці передали своєрідний "привіт" наркобізнесу. Одночасно поліція очищає свої лави. За словами начальника обласного управління, всі "опікуни" наркобізнесу в погонах будуть звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Що стосується таксистів, то начальник поліції нагадав їм, що за умовні 100 грн водій, який перевозить "закладчика" наркотиків, стає співучасником злочину. І порекомендував привозити таких до найближчого поліцейського патруля, за що гарантував вищезгадану грошову нагороду. Жителі області, якщо бачите торговця наркотою або боржника повідомляйте в поліцію, якщо ви вольова людина затримуйте і доставляйте в поліцію, бажано з наркотиком. Женіть їх зі своїх будинків і дворів, вони мають відчувати себе ізгоями, де б вони не перебували... У суспільства вже немає часу. Потрібні радикальні зміни, вважає начальник поліції області, підкреслюючи, що обсяг наркоринку Запорізької області за рік нині становить, за приблизними підрахунками, понад 25 мільйонів доларів, що втричі перевищує річний бюджет розвитку регіону. На засіданні Регіональної ради з координування туристичної та курортної діяльності Запорізької області серед обговорюваних питань найважливішим було питання про ремонт доріг до курортів області. Заступник директора Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Марина Барановська повідомила, що вже виділені кошти, і з початку квітня стартували роботи з ремонту доріг до курортів на ділянках траси Харків Сімферополь, Якимівка Кирилівка, Приморськ Азовське і Василівка Бердянськ.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


6

захисники Вітчизни ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

z ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК НА ПЕРЕДОВУ

Окупантам заціпило, поки українські морпіхи ласували Сергій СТРІЛЕЦЬ, Олександра ВОРОНЦОВА

Учасники запорізького громадського об'єднання "Волонтерські вареники ZP", яким керує Надія Мо роз, перед виїздом на фронт працювали майже всю ніч ліпили смачнющі варенички для наших лю бих зхисників. І вже о чет вертій ранку ці люди були повністю готові до виїзду. Та не з порожніми руками зібралися вони в гості до бійців Української армії, котрі стримують окупантів на убережжі Азовського моря. Приготували благо дійники воїнам щедрі вели кодні подарунки: кошики з пасками, крашанками й пи санками, різними наїдками й солодощами. Взяли та кож із собою в каністрах питну воду, пшоно для ку лешу, сотні заздалегідь на ліплених вареників тощо. Одне слово, все необхідне, щоб наші витязі відчули по дих свята. А який же праз ник без української мело дійної пісні? Тому й приїха ли привітати захисників Ук раїни також співаки Юрій Макаренко, Ольга Музи кант й Ірина Соболєва. Коли вже їхали на передо ву, в Маріуполі волонтери нарахували понад десять Державних прапорів Укра їни (окрім тих, що на блок постах), вивішених на бу

динках. Отже, найбільше після обласного центру міс то Донеччини, що зазнало лиха московськосепара тистської окупації, можна вважати українським не ли ше на папері. Воно працює й живе, а його жителі не че кають путінського так зва ного "визволення". Як до Маріуполя, так і за ним кілометрів за 15 ще зе леніють килими озимих, йде сівба ярих зернових культур, обробіток чорних парів. Селяни роблять усе, щоб земляматінка дала врожай. Але ближче до Ши рокиного вже впадають в очі поля, що заросли тільки різнотрав'ям і бур'янами. Тут попереджувальні зна ки про небезпеку, можуть бути міни й снаряди, що прилетіли сюди й не вибух нули. Звичайно, тракторам на таких полях поки що ні

чого робити. Отже, почала ся небезпечна зона... Поки їхали до розташуван ня наших морських піхотин ців, споглядали сліди війни у великому селі Широкине. А вони тут жахливі. 99 від сотків будівель (колись добротні будинки, старі ха ти, адміністративні закла ди, крамниці й генделики тощо) зруйновані або на півзруйновані. Окремі спо руди вціліли, але й там вікна дивляться на світ пустками. Особливо вразили всіх ру їни школи. Тут у спортзалі під час артудару загинули 17 дітей. Нині класи розби ті, на долівці учнівські зо шити, цегла зі стін, полама ні двері, побиті осколками класні дошки. На окремих стінах будин ків і воріт є надписи: "Ні війні!" Звичайно, кожен із волонтерів міг би постави

ти свій підпис під таким гас лом. Бо війна не потрібна нашому миролюбному на родові хліборобу з діда прадіда. І не його вина, що окупанти полізли на нашу землю. Волонтери віддали бійцям ящики з харчами, подарун ки до Великодня. На трино гах установили казани, за кип'ятили воду зварили вареники й куліш. Армійці завели двигунгенератор для виробітку електроенер гії. Це дало можливість під ключити два великих каво варних апарати і пригощати запашною свіжозмеленою кавою наших любих хлопчи ків у режимі нонстоп, ко лонки для підсилення звуку, мікрофон то вже для роз ваг. І наші любі солдатики мали змогу добре пообіда ти й розрадитись, почувши чудових пісень.

Потім воїни вишикувались у дворі, навпроти стали їхні гості. Надія Мороз відреко мендувала кожного, хто приїхав поздоровити сол датів і командирів, надава ла слово для привітання всім охочим. Передала во на бійцям листи й малюнки

z СТОМАТОЛОГИ НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Володимир Стефанів: "Що ти робив, коли у нас війна була?" Інга ЕСТЕРКІНА Володимир Стефанів, стомато лог, хірургімплантолог (Запоріж жя), як лікар і харизматична осо бистість, був завжди відомий у колі друзів, колег і пацієнтів. Од нак, у 2015му, коли почалася в Україні війна, Володимир дізнав ся сам про себе дещо нове. Каже сам не очікував, що він і з Іго рем Ященком та Тетяною Кир'ян зможуть організувати масштаб ний проект кваліфікованої сто матологічної допомоги бійцям АТО. Так з'явився "ТриЗуб ДЕНТАЛ" / БФ "УКРОП ДЕНТАЛ Запоріжжя" "це політична спільнота, яка об'єднує патріотів України з ме тою надання якісної стоматоло гічної допомоги військовим Збройних сил та добровольчих підрозділів, задіяних у бойових подіях". Про те, що "ТриЗуб Дентал" от римав звання "Герой України" знають усі, і вражаючі цифри ви лікуваних бійців, кількість прове дених операцій відомі. А з Воло

димиром Стефанівим вирішили поговорити і про будні, і про свя та, про лікарів і пацієнтів "Тризуб Дентал", і ще про те, як потрібні кваліфіковані лікарістоматологи нашим захисникам. І, звичайно, землякам завжди приємно, коли Запоріжжя пред стає в гарному світі батьківщи ною унікального проекту "ТриЗуб Дентал". Пане Володимире, як можна в польових умовах робити такі

тонкі операції, як установлення імплантів? Діяльність "ТриЗуб Дентал" уже загальновідома, але давайте зараз поговоримо саме про цей, медичний аспект. Наші машини обладнані відповід но до передових технологій, облад нання все сучасне, санітарні норми, як і в звичайних стоматологічних ка бінетах, а обладнання навіть краще, ніж у деяких містах, краще, ніж у де яких кабінетах Запоріжжя, на бать ківщині, так би мовити, "ТриЗуб Дентал". Устаткування для встанов лення імплантів є, імпланти купуємо за свої гроші, а іноді нам фірмиви робники надають, і спасибі їм, шко да, що мізерну кількість. Адже ми не тільки імплантації робимо всі складні видалення, лікування. Ми зараз протезувати почали, а це на багато складніше, потрібно возити ся з лабораторією. Однак є у нас і техніки, в Запоріжжі, в Дніпрі зні маємо відбитки на місцях, а нам від дають уже готові роботи. Надаємо бійцям повний спектр стоматоло гічних послуг. Як взагалі все влаштоване ор ганізаційно? Це ж постійна рота ція лікарів. Хто складає графіки?

 Залежно від напрямку. Якщо Карлівка займається Ігор Ященко, напрямком Широкине я займаюся. Списки готуються так, щоб був і лі кар терапевт, і хірург. Універсальні лікарі це добре, але хлопці заслу говують на те, щоб послуги їм нада вали вузькі фахівці. Хочу сказати в ці відрядження на війну їздять най кращі лікарі. Ми в своєму професій ному середовищі знаємо, хто є хто, і якщо лікар не того рівня, можемо відмовити в поїздці, або поїде в якості асистента для іншого лікаря. Тут все суто на патріотизмі. Є у нас завжди запас матеріалів, і для хі рургії, зокрема, але час від часу ма теріал закінчується, і кожен лікар, який перебуває на ротації, в кінці озвучує список, що потрібно, і ті, які його змінюють, купують все необ хідне, везуть з собою. Скільки зараз одночасно діє пересувних стоматологічних ка бінетів? Діють п'ять, у розробленні ще два. І стаціонар на два крісла у Кар лівці. (Закінчення читайте на нашому сайті: http://www.zppravda.info)


захисники Вітчизни ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

7

z У ТЕМУ

"Запорізькими варениками ZP"

дітей, а також подарунок заслуженої народної майс трині Галини Павлів вели ку писанку з січеславськи ми візерунками: козацьким хрестом і безкінечником. Хай ця писанка стане вам гарним оберегом, додає сил у боротьбі з ворогом і хай буде безкінечним ваше життя! побажала пані На дія. Ми вас любимо, ми за вас молимося, завжди з ва ми й коли треба приїдемо до вас! Дарували волонтери ар мійцям, окрім своїх пода рунків, ще й щиру любов та піклування. Для їх якомога повнішої соціалізації зорга нізували майстеркласи хендмейду. Скажімо, На таля Кучерук навчала гар них мальованок на крашан ках, виготовлених із дере ва. Вона також малювала

бійцям, які цього хотіли, "дитяче тату" малюнки і ві зерунки робила звичайни ми фломастерами, але хлопцям подобалося, вони шикувалися у чергу. А кера міст Олег Павлик навчав солдатів і волонтерів, як ви готовити невеличкий гор щик на гончарному крузі. Від нього учні відходили із гарними власноруч виго товленими виробами. Воїнів поздоровив Олек сандр Зубченко начальник управління з питань внут рішньої політики та зв'язків із громадськістю Запорізь кої облдержадміністрації. До речі, саме ЗОДА допо могла волонтерам із тран спортом. Тепло вітала бій ців із Великоднем головний редактор газети "Запорізь ка правда" Наталя Зворигі на. Окрім чималої кількості

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Як ви допомагаєте нашим захисникам? Лідія Куценко, менеджер: Коли було в мене більше грошей, то купувала одяг різний, футболки, светри, шкарпетки. Працюю з волон терами, беру участь в акціях, фотографую, висвіт люю їхню діяльність у соцмережах, фотографую героїв АТО. Максим Доникян, студент: Беру участь у зборі пожертв на потребу армії. Ми збираємо кошти біля храмів, торговельних центрів і у штабі партії "Укроп". Євген, будівельник: Брав участь у волонтерстві. Збирали та возили бій цям продукти, одяг, цигарки, ну і таке інше.

Тетяна, фінансист: Не доводилось допомагати армії. Хіба що подумки, мріями про мир, а ще молитвами, щоб усі повернулися додому живими. Наталя МонсонРохос, працівниця ПАТ "Запоріжсталь" Вважаю, що всі ми, працівники "Запоріжсталі", до помагаємо нашій армії. Бо кожен працівник відраховує з кожної власної зарплатні 1,5 процента на користь ЗСУ. Юлія Артем'єва, народна майстриня: Коли війна тільки розпочиналася, то разом з рідни ми та знайомими готували їжу для бійців: вареники, пельмені, котлети, пиріжки. Відтак, передавали все це з волонтерами на передову. А зараз допомагаємо зби рати кошти в церквах на потребу армії. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

примірників нашої газети (щоб вистачило на всіх і на віть більше, дісталося і на допоки тимчасово ще не підконтрольну нашій дер жаві територію), обережних іконок "Божої матері Марії Цариці миру" із побажання ми якнайшвидшого миру і благополуччя нашим за хисникам від єпископа ХарківськоЗапорізької ді єцезії Української римока толицької церкви Яна Собі ла, вона передала морпі хам набір медичних препа ратів і засобів, які з лю бов'ю до воїнівзахисників зібрали викладачі і студен ти ветеринарного факуль тету Київського національ ного університету біоре сурсів і природокористу вання. У наборі знеболю вальні, жарознижуючі, про тизапальні ліки, антибіоти ки, засоби від розладів шлунка та проти ниркових хвороб, тощо. Знайте, що ви найкра щі, ви неперевершені, звернулася вона до воїнів. Ми вас дуже любимо, ми за вас молимося і дуже чека ємо на ваше повернення із перемогою! Бережіть себе, хлопчики, рідненькі наші. Бажаю вам міцного здо ров'я, мужності і витримки. Привітали морпіхів зі свя том артист театру юного глядача Юрій Макаренко, фотохудожник Сергій Лав

«Бойовики здійснили 36 прицільних обстрілів українських позицій», # полковник Гуцуляк Бойовики порушують режим припинення вогню, встанов лений на великодні свята. Минулої доби на Сході України зафіксували 36 прицільних обстрілів українських оборон них укріплень з боку незаконних збройних формувань. П'ятеро українських захисників отримали поранення. Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі повідомив речник Міністерства оборони України полков ник Дмитро Гуцуляк. На Донецькому напрямку зафіксували 27 прицільних ворожих обстрілів. "Противник неодноразово вів провокаційний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрі лецької зброї по наших оборонцях поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине, Авдіївка, Кам'янка, Талаківка, Павлопіль, Піщевик, Богданівка, Гнутове, а також шахти Бутівка. У районі Широкиного зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером", повідомив речник Міністерства оборони України. На Луганському напрямку зафіксували дев'ять прицільних обстрілів у бік українських позицій. Поблизу Луганського бойовики застосовували міномети. Після 20.00, протягом трьох годин, вони випустили по українських військових понад 40 мін калібрів 120 та 82 мм. "Незаконні збройні формування застосо вували гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Ва луйського, Кримського та Світлодарська. Поблизу Світлодарсь ка вогонь вів ворожий снайпер", зазначив полковник Гуцуляк. Пресцентр Українського кризового медіацентру

ров, священик УПЦ Київсь кого патріархату отець Ана толій та інші готі. Письменник і журналіст Пилип Юрик подарував во їнам власні збірки творів, а також передав книгу Степа на Олійника, видану до 110ї річниці з дня його народ ження й підписану дочкою поета Лесею Степанівною спеціально для бійців. Пи лип прочитав присутнім свої ліричні й сатиричні тво ри. Подякував волонтерам і митцям за подарунки й влаштоване свято коман

дир підрозділу морської пі хоти Микола "Фікс" (позив ний). Цього дня тут, на передо вій, просто на "нулях", було багато музики, пісень і тан ців. На завершення гості й армійці разом виконали Державний гімн України. А окупанти, до яких від наших позицій було рукою подати, вражені такою зухвалістю українських волонтерів і бійців, не "шуміли", та й на віть не "шепотіли". Видать, щоб їм там аж заціпи ло, хтось дуже таки поста рався.

z ОФІЦІЙНО Глава держави анонсував зміну формату АТО в травні Президент України Пет ро Порошенко анонсував зміну формату АТО у трав ні. Президент України Петро Порошенко заявив про май бутню зміну формату Антите рористичної операції на Дон басі на пресконференції у Вінниці. "Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухвале ного парламентом закону", цитує Главу держави його

z ФОТОФАКТ

пресслужба. При цьому він додав, що зміна формату операції відбуватиметься "під керівництвом генерала Наєва". Президент України також наголосив, що новий формат передбачає ефек тивніші заходи із застосу вання збройних сил і розши рення оборонних можливос тей України. Як повідомлялося, у березні Порошенко призначив зас тупника начальника Гене рального штабу Збройних сил Сергія Наєва командува чем Об'єднаних сил. Раніше

набув чинності Закон "Про особливості державної полі тики щодо забезпечення дер жавного суверенітету України на тимчасово окупованих те риторіях у Донецькій і Лу ганській областях". Документ передбачає, що керівництво щодо заходів із гарантування нацбезпеки та оборони здій снює Генштаб, а керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях коман дувач Об'єднаних сил, якого призначає Президент України за поданням начальника Ген штабу.

Дітлахи Кирилівської громади піклуються про наших захисників Учні Атманайської, Охрімівської, Азовської шкіл і школи садка "Золота рибка" в рамках участі в обласній акції "Великодній кошик солдату" зібрали для бійців 23го ба тальйону, що тримають оборону під Маріуполем, чима ло смаколиків. Солодка випічка, пасочки, м'ясні вироби, чай, кава, згущене молоко, шоколад, яблука, лимони, сухофрукти, домашні закрутки, а також предмети першої необхідності увесь цей скарб, що ледве вмістився у чи малий мікроавтобус військових, все доправлене на пере дову і порадує наших хлопців. Окрім десятків коробок з подарунками, АТОвців, що приїхали за ними до Кирилів ки, місцеві школярі порадували ще й чудовим концер том, який юні волонтери підготували на знак подяки своїм захисникам.


8

так живемо... ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

z ЛЮДИ І ДОЛІ

Олександр Щека: "Вогнеборець – це не професія, а спосіб життя" Олександра ДРУЯН Ветеран пожежної охоро ни Олександр Олексійович Щека, віддавши 24 роки боротьбі з вогнем, пішов на пенсію у званні майора внутрішньої служби, але продовжив працювати у сфері цивільного захисту. Секретом свого успіху вва жає людей, які зустрілися йому на життєвому шляху, навчали і надихали. Тепер він активно підтримує зв'язки з рятувальниками області, охоче ділиться з колегами власним досві дом, передає їм найкращі традиції вогнеборців сво го покоління, проводить патріотичне виховання се ред молоді. Олександр Щека народився у Запоріжжі. У 1974 році закін чив технічне училище й одра зу почав працювати слюса ремремонтником на заводі "Запоріжтрансформатор". Коли був призваний до армії, пройшов школу молодших авіаційних спеціалістів, після чого служив у Монголії у вини щувальнобомбардувально му полку. Після демобілізації повернувся на завод. 1980й рік став доленосним у житті молодого Щеки. За пропози цією начальника СВПЧ3 з охорони Ленінського району Запоріжжя Миколи Тарана пі шов працювати у пожежну частину. Тут він зустрів чудо вих людей, справжніх спеці алістів своєї справи, разом з ними став на боротьбу з вог няною стихією і відчув своє покликання. Тут він був як удома. "Спочатку це робота, а потім поринаєш з головою і це стає сенсом життя", зга дує Олександр Олексійович. Наполегливий, вимогливий до себе, Щека вчиться у своїх наставників, займається са мопідготовкою. Згодом вирі шує вступити на заочне відді лення до Харківського пожеж нотехнічного училища, аби вдосконалити свою профе сійну майстерність. Бо такий вже у нього характер: мужній, сильний, успішний чоловік, він ніколи не зупиняється на

Олександр Щека життя присвятив шляхетному фаху вогнеборця

Пожежний розрахунок завдання виконує на відмінно

Враховуючи вагомий внесок працівників пожежної охорони Ук раїни у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здо ров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадсь ких об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситу ацій, Указом Президента України від 11 жовтня 2013 го № 555/2013 встановлено професійне свято День пожежної охоро ни, яке тепер відзначається щорічно 17 квітня.

досягнутому. Згодом моло дий рятувальник стає коман диром відділення, а потім начальником караулу. У пам'яті ветерана пожежної охорони безліч надзвичайних подій. У складі караулу СВПЧ3 він загасив сотні пожеж у житловому секторі та на об'єктах сільського госпо дарства. А ситуації бували різні. Так, згадав рятувальник пожежу в приватному будин ку, коли йому довелося на ру ках виносити з дому газовий балон, який міг вибухнути у будьякий момент. У той мо мент Щека не думав про власну безпеку, він мав від нести балон якомога далі від людей та житлових будинків. Така у нього робота допома гати, рятувати, оберігати, на віть у випадках загрози для власного життя. Пам'ятає рятувальник й до сить масштабне займання на деревообробному комбінаті, складні пожежі на острові Хортиця. Одного разу дове лося влітку гасити лісову під стилку, над якою проходили лінії електропередач напру гою 10 тисяч вольт. Гасили під напругою. Чекати не було ча су. Якби вогонь підібрався до дерев'яної опори, лінії рухну ли б у Дніпро. Неймовірними зусиллями вогнеборці подо лали пожежу, яка загрожува

ла десяткам відпочивальни ків. Таких випадків, пов'язаних із ризиком для власного життя, було багато. Але це не відля кало справжнього рятуваль ника. "Сміливість невід'ємна риса кожного бійця. Проте ризикувати також треба ро зумно!" радить ветеран. Продовжив свій шлях Олек сандр Щека в Управлінні пож охорони Запорізької області. У 1993 році його перевели у штаб пожежогасіння. Тут ря тувальник продовжував наби ратися досвіду, опиняючись у вирі складних випробувань: пожежа на складі пально мастильних матеріалів на комбінаті "Звезда", вибух трансформатора на заводі феросплавів, аварія на тита номагнієвому комбінаті з ви кидом хлору… "Мені пощас тило. Я завжди працював з професіоналами своєї спра ви. Разом нам здавалося, що все під силу, подолаємо будь яку стихію. Головне, запобігти страшним наслідкам!", зга дує ветеран. У 1997 році Олександр Щека стає начальником ДПЧ23 з охорони ВАТ "Запоріжтран сформатор". Він прийняв час тину, готову до розформуван ня. Проте амбіційний, впевне ний у своїх силах та май стерності колективу, лідер за

натурою Щека не здався. Іні ціативністю та силою волі він завжди надихав команду лю дей, що були поряд по життю. Він зарядив своєю енергією підпорядкований підрозділ і частину підняли з колін. Влас ними силами був зроблений ремонт, кімната відпочинку для особового складу. Роби ли сумлінно, аби вистачило й наступникам. 7 років він керу вав частиною. За цей час йому вдалося знизити кіль кість займань на підпорядко ваному об'єкті з 27 до 0! Олек сандр Олексійович налагодив розумну взаємодію з керів ництвом заводу, проведення профілактичнороз'ясню вальної роботи зі співробіт никами. Він завжди умів гра мотно довести свою думку оточуючим, згуртувати людей навколо себе. Головними принципами роботи керівни ка вважає професіоналізм та створення атмосфери вза ємопорозуміння в колективі. "Головне дивитися в одному напрямку", зауважує ряту вальник. У вільний від роботи час Олександр займається рибо ловлею та класичною бороть бою. Справжнє захоплення рятувальника пожежно прикладний спорт. У молоді роки він брав участь у змаган нях у складі команди СВПЧ3, яка побила рекорд із бойово го розгортання. Будучи на чальником ДПЧ23 він ділить ся досвідом з новим поколін ням бійців, навчає та надихає колектив на перемогу. У 1999 році команда ДПЧ23 посіла І місце в обласних змаганнях,

після чого неодноразово ви борювала призові місця. Вже 13 років Олександр Олексійович на пенсії, але продовжує працювати на за воді. Нині він начальник штабу цивільного захисту ПАТ "Запоріжтрансформатор". На власному прикладі, спира ючись на багаторічний досвід, він доводить наступникам, як важливо бути обізнаними в питаннях безпеки. Він добре знає, що успіх рятувальної операції базується на відпо відних знаннях. Тому разом зі співробітниками ДПРЧ30 з охорони об'єктів він про водить спільні навчання осо бового складу. Також особис то проводить обов'язкове навчання всіх працівників за воду з пожежнотехнічного мінімуму. За роки служби Щека прики пів серцем до служби і вболі ває за спільну справу й досі. Підтримує спілкування з вете ранами. "На День пожежної охорони 17 квітня зустріча ємось сім'ями на природі з шашликами та юшкою", пос міхається рятувальник. Вже 40 років поряд з Олек сандром кохана дружина На дія. Все життя вона підтриму вала чоловіка і вважала його роботу благородною спра вою. "Вона завжди ставилася до моєї служби з терпінням та розумінням. І за це я їй дуже вдячний", говорить чоловік. У щасливого подружжя двоє дітей: син Олексій та дочка Наталія, яка подарувала батькам онука Андрійкові 2 рочки. Олександр Щека вважає, що своїм успіхом у житті завдячує людям. Йому пощастило і з наставниками, і з учнями. З особливою теплотою згадує він близькі серцю імена: Ва силь Гончаренко, Сергій Фомкін, Анатолій Ганоцький, Іван Шаповаленко, Олек сандр Капканець, Ігор Таран, Михайло Скиба, Владислав Крівніхін, Ігор Патлух,… "Лю ди, яким я вдячний, яких пова жаю, список можна продов жувати. Всі вони патріоти служби, які вміють рятувати і виживати. Суперхлопці!"

z ПРИГОДИ За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 25 пожеж в екосистемах За добу до Служби порятунку "101" надійшло 25 по відомлень про пожежі на відкритих територіях. Вог нем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 9,36 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 36 одиниць техніки та 146 ряту вальників. Так, 8 квітня о 18:59 надійшло повідомлення про те, що по вул. Істоміна в Запоріжжі виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в балці виникла масштабна пожежа, розрізнени ми осередками горить суха трава та очерет загаль ною площею 2 га. Вже о 19:30 пожежу локалізували, о 19:44 ліквідува ли. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалось 6 одиниць техніки та 21 чо ловік особового складу.

Головне управління Державної служби з надзвичай них ситуацій України у Запорізькій області звертаєть ся до громадян із проханням дотримуватись елемен тарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збит ків, а іноді й людських жертв. Чернігівський район: вогнеборці ліквідували пожежу у господарчих спорудах 8 квітня, о 12:18, до Служби порятунку "101" наді йшло повідомлення про те що, на подвір'ї приватного домоволодіння по вул. Мирус (Широкий Яр), виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві господарчі споруди та дрова на загаль ній площі 35 м кв. О 13:15 вогнеборці локалізували загорання, а о 14:00 повністю ліквідували та провели розбір і про

ливку конструкцій для запобігання повторного зай мання. Причина пожежі необережне поводження з вог нем. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідними органами ведеться розслі дування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чо ловіки особового складу. Від місцевого підприємства для підвозення води залучалась 1 одиниця техніки.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Нарешті ваше особисте життя заг E рає фарбами. Настрій буде чудовий ви відчуєте позитивні емоції. Коханий лише радувати ме! У другій половині тижня слідкуйте за своїми вит ратами. Овнам, які вважають за краще до останньо го не віддавати борги, зірки радять переглянути свою позицію. Відсотки можуть нагадати про себе. Щодо робочих проблем, то як би не складалися об ставини, твердо відстоюйте свою позицію. ТЕЛЕЦЬ. Будьте готові до деяких несподі ванок, що відбудуться у вашому житті. У ко гось вони будуть приємними, але для більшості Тельців не дуже. Подолати проблеми допоможе сім'я. Постарайтеся знайти заняття, що допомогло б вам відмовитися від темних думок. Не плануйте справи, пов'язані із серйозними фізичними наван таженнями. Не зловживайте модними дієтами, від дайте перевагу здоровому харчуванню. БЛИЗНЮКИ. Зміни вашого настрою цього тижня можуть кого завгодно вивести із себе. Насамперед, страждатимуть близькі люди. Випаде можливість проявити чимало активності, щоб до сягти позитивних результатів: не пропустіть її! Якщо вам доведеться мати справу із противниками, будь те дипломатом дійте виважено. Витрачайте мен ше грошей на їжу й господарські дрібниці на цьому зараз можна заощадити. РАК. За що б ви зараз не взялися, вас че кають швидкі й приємні результати. Отже, визначте для себе пріоритети й дійте! Але бурхливі почуття здатні перешкодити прийняти правильне рі шення. Навіть якщо тиждень буде важкий і ви захо чете розслабитися після трудового дня, то не слід це робити за допомогою алкоголю. Період сприят ливий для накопичення: час відкласти трохи коштів у скарбничку. ЛЕВ. Успіх закрутить вам голову, і ви ризи куєте втратити набуті результати. Спустіться з небес на землю. Зараз рекомендується продума ти майбутні великі витрати, щоб зрозуміти, як ви зможете на них заробити. Маленька порада: нікого не критикуйте і не судіть строго. Період сприятли вий для зачаття, а також для народження дітей. ДІВА. Якщо ви ще не освоїли техніки меди тації, час це зробити. Адже тиждень обіцяє бути надзвичайно активним, і вам знадобиться від починок. У вас можуть виникнути цікаві ідеї. Не со ромтеся звертатися до тих, хто може допомогти в їхній реалізації. Серйозно проаналізуйте свої фінан сові можливості й подумайте, як уникнути втрат і зберегти стабільність. Зараз не варто брати гроші в борг. Будьте уважні до коханої людини, щоб уникну ти образ і сварок. ТЕРЕЗИ. З'ясування стосунків із одним із близьких вам не уникнути. Але ви в силах контролювати власні емоції, що вам і рекомендуєть ся зробити. Не витрачайте час на те, щоб когось у

F

G

H

I J

K

z МІСЯЧНИЙ

чомусь переконати. Розмови все одно ні до чого не приведуть правоту доводьте не словом, а ділом. А ось винахідливість і навіть хитрість можуть стати в пригоді. Зараз корисно зайнятися благодійністю. На себе зараз не витрачайте гроші, відкладіть їх на потім. Можливі зміни на краще на любовному фрон ті. СКОРПІОН. Цього тижня у вас буде багато зустрічей і нових знайомств, що трохи наб ридне й втомить. Але це не привід для занепокоєн ня. Намагайтеся більше відпочивати й не вимотува ти себе зайвими фізичними навантаженнями. Не відмовляйте собі в розвагах. Позитивні емоції зараз вам не завадять. Колеги можуть почати пліткувати за спиною. Краща реакція на подібне повне ігнору вання. СТРІЛЕЦЬ. Не плануйте на цей тиждень серйозних і відповідальних справ, по можли вості обмежте контакти. Рекомендується також зни зити планку вимог до ділових партнерів і колег. Пос тарайтеся ні з ким не конфліктувати ситуація скла деться не на вашу користь. Близькі люди виявлять ся не такими, якими ви їх звикли бачити. Будьте го тові до потрясінь. Спокій принесе лише кінець тиж ня. Зірки не рекомендують зараз брати відпустку і навіть планувати її. Краще приділити час роботі. КОЗЕРІГ. Не піддавайтеся жодним споку сам, яких зараз буде безліч. Покладайтеся більше на себе, але майте на увазі, якщо почнете хитрувати, то заплутаєтесь і наробите низку поми лок. Тиждень спонукатиме до активної діяльності, тож постарайтеся запланувати справи, до яких у вас не доходили руки. Чекайте зустрічі зі старим знайомим. Будьте у всеозброєнні: поновіть зачіску й гардероб. Особливого нагляду потребуватимуть діти! ВОДОЛІЙ. Цього тижня ви підсумуєте до сягнення за останні місяці, зокрема, й влас ні. Зараз вдасться обійти перешкоди, що можуть виникнути на вашому шляху завдяки заздрісникам і таємним недоброзичливцям, як не дивно, з най ближчого оточення. Але, встановивши їх особис тість, не намагайтеся з'ясовувати стосунки і щось доводити. Найбільш ефективною буде тактика мов чання. Навіть друзям не розповідайте зайвого й не діліться емоціями. Тиждень сприятливий для всього, що пов'язано з любов'ю. РИБИ. Успіх чекатиме на тих, чия професійна діяльність пов'язана з творчістю. За неї ви зможете отримати непоганий прибуток. Намагай теся в цей період уникати спілкування з неприємни ми людьми: вони можуть ґрунтовно зіпсувати нас трій. Краще приділіть увагу родині! Якщо у вас є ко хана людина, постарайтеся більше уваги приділяти їй. Одиноких Риб, цілком імовірно, очікує нове знайомство. Лише будьте уважні й постарайтеся не упустити свою жарптицю.

L

M

N

O

Тельці. День плода. Не слід нічого сіяти, садити й пе ресаджувати. 17.04. Друга (до 7.08), третя місячна доба. Зростаючий Місяць у Тельці. День кореня. Усі культу ри, посаджені цього дня, будуть добре рости, особ ливо ті, які не мають коренеплодів. У теплиці, що обіг рівається, посадіть розсаду цвітної капусти у фазі 56 справжніх листків (4045 днів), посійте ранні й пізньо стиглі сорти білоголової, а також цвітної, брюссель ської та пекінської капусти. Посійте кріп, шпинат, пет рушку, латук, щавель, сою, артишок, горох, квасолю, боби, огірки й помідори (м'ясисті сорти), гарбуз, спаржу, посадіть цибулюбатун і ріпчасту (на перо). Сприятливий час для садіння дерев і кущів. Удобріть ґрунт. 18.04. Третя (до 7.39), четверта місячна доба. Зростаючий Місяць у Тельці, із 15.03 у Близнюках. День кореня до 15.03 скористайтеся порадами 17 квітня. Із 15.03 день квітки. Сприятливий час для са діння й сівби цибуліпорею, латуку, фенхеля, полуниці, кропу й петрушки. Посійте квасолю, сочевицю й квіти. 19.04. Четверта (до 8.17), п'ята місячна доба. Зростаючий Місяць у Близнюках. День квітки. Спри ятливий час для садіння й сівби цибуліпорею, лату ку, фенхеля, полуниці, кропу й петрушки. Посійте квасолю, сочевицю й квіти.

ПОГОДА Четвер 12 березня

П’ятниця 13 березня

Субота 14 березня

Неділя 15 березня

Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 12 ПО 19 БЕРЕЗНЯ

12.04. 25 та (до 5.02), 26 та місячна доба. Спа даючий Місяць у Рибах. День листа сприятливий для сівби й садіння рослин, особливо овочевих куль тур картоплі (але не для тривалого зберігання), рі пи, брукви, моркви, редису, топінамбура. Займіться присипанням землею й пасинкуванням овочевих культур, посадіть полуницю. Рекомендуються під живлення, щеплення, заготівля живців, профілактич не підстригання дерев та кущів. Сприятливий час для поливу рослин. 13.04. 26 та (до 5.28), 27 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Рибах. День листа сприятли вий для садовогородніх робіт. Скористайтеся пора дами 12 квітня. 14.04. 27 ма (до 5.52), 28 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Рибах, із 06.26 в Овні. День плода. Не слід нічого сіяти й садити. Підготуйте ґрунт під посіви, займіться знищенням шкідників, пропо люванням й мульчуванням, пікіруванням розсади, ді ленням і пересадкою кімнатних рослин. Вдалий день для обрізання й формування дерев і кущів. 15.04. 28 та (до 6.16), 29 та місячна доба. Спа даючий Місяць в Овні. День плода. Скористайтеся порадами 14 квітня. 16.04. 29 та (до 6.41), перша, друга місячна доба. Молодий Місяць (о 4.57) в Овні, із 11.52 у

Дорогі наші друзі передплатники!

Понеділок 16 березня

Вівторок 17 березня

Середа 18 березня

Четвер 19 березня

П’ятниця 20 березня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у при годі як добрий порадник і захисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівко вий розрахунок, а також у листонош за "Каталогом міс цевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отриму вати неупереджену інформацію про актуальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. У зв'язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підвищити передплатні тарифи на нашу газету. Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме: Індекс 21707 35, 50 грн (на місяць) Індекс 21708 (пільговий) 30,50 грн (на місяць) Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

16 квітня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.45 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/с “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 14.20, 15.10, 23.45, 2.00, 3.40 Погода 11.00 Д/с “Незвичайні культури” 12.00, 2.05 Д/ц Смаки Культур 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 Перша шпальта 15.20, 3.45 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00, 1.10 Розсекречена історія 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15 Війна і мир 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Окуповані” 23.30 С/р “Обличчя війни” 23.50 Д/ц Незвичайні культури 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.00 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 12.40, 14.00, 15.15 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Прислуга” 22.00 “Гроші” 23.15, 0.25 “Голос країни 8” 4.20 “Українські сенсації”

ІНТЕР 6.05 “Мультфільм” 6.15, 22.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.15 “Ранок з Інтером” 10.10 Х/ф “Формула кохання” 12.00 “Новини” 12.25 Х/ф “Живіть у радості” 14.00 Х/ф “Так не буває” 16.00 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.10 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.25 “Подробиці” 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 0.20 Т/с “СБУ. Спецоперація” 2.55 “Орел і Решка. Шопінг” 4.55 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Швидкість” 9.30 “Культпросвіт”

10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.10, 9.00 “Казка Домовуші” 5.30, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews” 9.25 “Податковий вісник” 9.30 “Ринок праці” 9.40 “Дзвони православ’я” 10.10 “Домобуд” 10.40 “Хроніка подій” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 17.20 Д/ф “Народжені мусонами” 18.15 “Ексклюзив. Смартум” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.15 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 20.20 Т/c “Красуня Ляля” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.30 Х/ф “Код убивці” 1.10 “Живе багатство України” 1.30 Профілактика технічних засобів 4.55 “Хітпарад FMTV”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 17.35, 19.50 Документальний фільм 17.10 Д/ф “В Україні” 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.00 Служба розшуку дітей 5.05, 4.55 Т/с “Відділ 44” 5.50, 19.20 Надзвичайні новини 6.35 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки

10.10 Антизомбі 11.05 Секретний фронт. Дайджест 12.05, 13.20, 0.40 Х/ф “Вдруге не посадять” 12.45, 15.45 Факти. День 14.30, 16.20 Х/ф “Мумія: Гробниця імператора драконів” 17.05 Х/ф “Цар скорпіонів” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Пес3” 22.30 Свобода слова 2.20 Небачене Євробачення 2.35 Х/ф “Поїзд поза розкладом” 4.20 Скарб нації 4.25 Еврика! 4.35 Факти

СТБ 6.55 “Все буде добре!” 8.45 “Світами за скарбами” 11.15 Х/ф “Не підганяй кохання” 13.30 “Битва екстрасенсів 18” 15.55 “Все буде добре!” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.40 “Один за всіх” 2.55 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.55 Зона ночі 4.55 Абзац 6.49, 8.05 Kids Time 6.50 М/с “Луні Тюнз шоу” 8.10 Т/с “Бібліотекарі” 12.40 Х/ф “Затура” 14.40 Х/ф “Страшилки” 16.40 Х/ф “Принц Персії: Піски часу” 19.00 Ревізор. Крамниці 21.00 Таємний агент 22.10 Таємний агент. Пост шоу 0.00 Х/ф “Піраньї 3DD” 1.35 Небачене Євробачення 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Спадкоємиця мимоволі” 23.30 Х/ф “Залізний кулак” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.05, 9.00, 11.10, 12.15 Погода 7.30 Дзвони православ’я 7.50, 12.00 Тиждень cпорт 8.10 Наші тардиції 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Музичний нонстоп 11.15 МультТайм 12.20 Містична Україна 13.10, 5.00 Прихована реальність 14.10, 0.50 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивні тварини 18.10, 20.40, 22.40, 0.40 Погодаспорт 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30, 0.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про риболовлю всерйоз 1.30 Профілактика технічних засобів 5.30 Смартшоу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.40 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 10.25 Т/с “Команда” 14.10 Х/ф “Робокоп” 16.00 Х/ф “Робокоп 2” 18.15 “Спецкор” 18.50 “ДжеДАІ” 19.25, 20.20 Т/с “Опер за викликом 2” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки 10” 0.40 Х/ф “Біжи не озираючись” 3.30 “Облом.UA”

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ) 35,50 грн (на місяць) індекс 21708 ) 30,50 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp)pravda.info

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 11.55, 12.25, 15.25, 18.25 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 8.15 Про військо 8.50 Клуб LIFE 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 10.55, 16.55, 23.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.15 Акцент 23.35 Агрокраїна 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 22.40 Мегазаводи 9.50, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.40 Дикі острови 11.40 Ілюзії сучасності 12.20, 1.20 Містична Україна 13.10, 2.00 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.40 Повітряні воїни 5.30 Смартшоу

Z 06.00 Євромакс 06.30 Життя в цифрі

06.45 Мультфільм 06.50 Погода 06.55 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 10.00 ТОП Територія освітніх перспектив 10.15 Жива природа 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Мисливці за нацистами 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 У фокусі Європа 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 13.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

10.00, 16.30 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 11.45 “Орел і Решка. На краю світу” 12.30 “Орел і Решка” 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 22.50 Х/ф “Простачка” 0.45 Х/ф “ТайМер” 2.20 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 5.30, 10.00, 13.30, 1.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 4.00, 8.30, 12.00, 17.45 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Перша гонка 4.30, 12.30 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Арагон 5.00, 9.00, 13.00, 18.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Друга гонка 7.00, 16.15, 19.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 7й тур. “Спортінг КанзасСіті” “Сіетл Саундерс” 9.30, 21.45 Тележурнал “Історії чемпіонів” 11.00 Велоспорт (трек). Шість днів Мальорки 15.00, 0.30 Велоспорт. “Тур Альп”. 1й етап 19.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Гонка 21.00 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 21.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 22.15, 22.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Гонка технологій” 23.15, 23.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Захоплюючі моменти” 0.15 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Джентльмени удачі” 9.30 “Зіркове життя” 10.20, 1.15 “Моя правда” 11.15 Х/с “Торгаші” 13.20 Х/ф “Як три мушкетери” 15.45 Х/ф “Знайти й знешкодити” 17.25 Х/ф “Люди в океані” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Відпустка за власний рахунок” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь”

6.00, 14.50 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Суперспоруди 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 21.15 Авто SOS 9.15 Скануючи час 10.05 Найскладніший у світі ремонт 2 10.55 Золото Юкону 12.30 Прорив 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40, 19.35, 0.20, 2.45, 3.35 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Привиди Чорного моря 18.50, 1.55 Лінії Наска: розшифровано 22.45 Друга світова війна: Пекло під водою 23.35 Криваві казки Тауера 5.10 Дива інженерії

VIASAT HISTORY 8.00 “Таємниці китайських колісниць” 8.55 “Мао в кольорі” 9.40 “Змова”

10.30, 15.20, 18.15, 0.35, 5.15, 7.00 “Заборонена історія” 11.20 “Генії сучасного світу” 12.25 “Генії стародавнього світу” 13.30, 14.25 “Таємниці єгипетських пірамід” 16.10, 2.45 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.30, 3.45, 4.30, 7.45 “Музейні таємниці” 19.05 “Злочинність воєнного часу” 19.55 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 21.00, 6.00 “Розбійники, пірати і бандити” 22.00 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.25, 3.15 “Неймовірні винаходи” 1.55 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Чарівний голос Джельсоміно” 4.05, 10.05 М/ф “Метеор на ринзі” 4.30, 10.30 М/ф “Фільм, фільм, фільм” 4.50, 10.50 М/ф “Подружка” 5.00, 11.00 М/ф “МуМу” 5.20, 11.20 М/ф “Лютий Бамбр” 5.30, 11.30 М/ф “Це не про мене!” 5.50, 11.50 М/ф “Пастка для Бамбра” 7.05, 13.05 М/ф “Країна сліпих” 7.20, 13.20 М/ф “Тому, що в кузні не було цвяха” 7.30, 13.30 М/ф “Хоробрий кравець” 8.00, 14.00 М/ф “Казка казок” 8.30, 14.30 М/ф “Весела карусель” 8.45, 14.45 М/ф “Свято” 15.00, 18.00 Х/ф “Пригоди Петрова і Васечкіна. Звичайні та неймовірні” 16.05 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Матроскін і Шарик” 16.20 М/ф “Куди йде слоненя?” 16.30 М/ф “Продєлкін у школі” 16.40 М/ф “Пряник” 16.50 М/ф “Пудель” 17.00 М/ф “Солдатський каптан” 17.10 М/ф “Добриня Микитич” 17.30 М/ф “Ненаглядний посібник” 17.40 М/ф “Поні бігає колом” 17.50 М/ф “Останнє полювання” 19.10 М/ф “Боцман і папуга” 19.20 М/ф “Боцман і папуга” 19.30 М/ф “Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми” 20.35 М/ф “Автівка кота Леопольда” 20.45 М/ф “День народження кота Леопольда”


телепрограма ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.45 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 22.20, 3.05 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 23.40 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/с “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 19.35, 3.30 Погода 11.00 Д/с “Незвичайні культури” 11.25 “Гордість світу” 12.00 Д/ц Смаки Культур 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 Складна розмова 15.20, 3.45 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00 Світло 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.25 Д/с “Шукачі чудес” 19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею серед юніорів 2018. Угорщина Україна 22.45 Д/с “Таємниці людського мозку” 23.50 Д/ц Незвичайні культури 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 5.00 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Прислуга” 22.00 “Поверніть мені красу3” 23.20, 0.25 Х/ф “Службовий роман. Наші часи” 1.20 Х/ф “Марта, марсі мей, марлен”

ІНТЕР 6.05 “Мультфільм” 6.20, 22.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.00 “Новини” 12.50 Т/с “Східні солодощі” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.05 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.20 “Подробиці” 0.20 Т/с “СБУ. Спецоперація” 2.50 “Орел і Решка. Шопінг” 3.30 “Орел і Решка. Шопінг 2014” 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця”

13.15 “Хітпарад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Депутатська година” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.25 “Тижденьспорт” 10.40 “Донбас сьогодні” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Медпрайм” 18.15 “Живе багатство України” 18.35 “Ексклюзив. Смартум” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.30 Х/ф “Гарпії” 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 19.50 Д/с “Незвідані шляхи” 17.10 “До справи” 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с “Кулінарка 19.20 АСБ2 “Тема дня”

ICTV 5.40, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.00, 17.35, 21.25 Т/с “Пес3” 12.00, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.05, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.25 Т/с “Копи на роботі” 23.30 Х/ф “Повітря” 1.10 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.15 “Все буде добре!” 7.50 “Все буде смачно!” 10.00 “МастерШеф7”

13.20 “Хата на тата” 15.55 “Все буде добре!” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55 “Слідство ведуть екстрасенси” 22.45 “Давай поговоримо про секс” 0.40 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 3.45 Абзац 5.40 М/с “Лунтик і його друзі” 6.29, 7.49 Kids Time 6.30 М/с “Луні Тюнз шоу” 7.50 Т/с “Шлях чарівника” 9.40 Т/с “Друзі” 12.30 Т/с “Статус відносин все складно” 17.00, 19.00 Заробітчани 21.00 Аферисти в мережах 22.10 Від пацанки до панянки

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Спадкоємиця мимоволі” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 18.10, 20.40, 22.40, 1.10 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.10 Дива еволюції 10.10, 0.30 Дивовижні експерименти 10.40 Історія автоперегонів 11.30 Хітпарад 12.00, 20.30, 1.00 Спортогляд 12.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивні тварини 18.20 Паралельний світ 19.00 Донбас сьогодні 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 1.20 Скарб.UA. 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 3.20 “Облом.UA” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 12.55, 2.05 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 14.30 “102. Поліція” 15.20 Х/ф “Робокоп 3”17 квітня

19.25, 20.20 Т/с “Опер за викликом 2” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки 10” 0.40 Х/ф “9 місяців суворого режиму”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25 Топ дня 8.25 Агрокраїна 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Велика політика 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00, 22.40 Мегазаводи 9.50, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.40 Дикі острови 11.40 Ілюзії сучасності 12.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.40 Повітряні воїни 0.30 Сперма: секрет життя 1.20 Скарб.UA. 5.40 Бандитська Одеса

08.15 Про головне 09.15 Д/с «Інструкція з бізнесу» 09.40 Д/с «Секретні файли світу тварин» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Завтра Сьогодні 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Комунальна варта 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Глобал 3000 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП Територія освітніх перспектив 22.00 TVMALL 22.15 Життя в цифрі 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Екіпаж” 9.30, 0.25 “Моя правда” 10.25 Х/с “Торгаші” 12.30 Х/ф “Супер пограбування в Мілані” 14.30 Х/ф “Морський характер” 16.25 Х/ф “Слухати у відсіках” 19.00, 2.15 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Зимова вишня” 1.20 “Позаочі” 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

Z Погода Акценти Погода Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 05.55 06.00 06.50 06.55

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі Хілс, 90210”

11.45, 23.50 “Орел і Реш ка. На краю світу” 12.45 “Орел і Решка” 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.45 Т/с “Секс у великому місті” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 6.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Перша гонка 3.00, 7.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Арагон 3.30, 7.30, 13.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Друга гонка 4.00, 9.30, 14.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 1й етап 5.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 7й тур. “Спортінг Канзас Сіті” “Сіетл Саундерс” 8.00 Велоспорт (трек). Шість днів Мальорки 10.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 11.30, 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Гонка технологій” 12.30, 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 15.00, 21.30, 0.30 Велоспорт. “Тур Альп”. 2й етап 16.30, 22.00, 1.30 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 1й етап 18.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 18.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 19.00 Кінний спорт. Кубок світу. Виїждження. Париж 20.00 Кінний спорт. Кубок світу. Париж 21.00 Тележурнал “Найкраще з кінного спорту” 23.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Огляд 0.00 Тележурнал “Історії чемпіонів”

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 14.50 Наймасштабніший у світі ремонт 6.50 Суперспоруди 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.25, 11.40, 16.25, 17.15, 18.00, 20.25, 21.10, 22.00, 1.05, 4.20 Авто SOS 9.15 Привиди Чорного моря 10.05 Найскладніший у світі ремонт 2 10.55 Золото Юкону 12.30 Прорив 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40, 19.35, 0.15, 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.45, 1.50 Таємні історії НЛО 22.45 Герої небесної війни 23.30 Дивна Друга світова 5.10 Дива інженерії

11

VIASAT HISTORY 8.30, 9.25 “Таємниці єгипетських пірамід” 10.20 “Змова” 11.10, 15.20, 18.20, 0.35, 5.15, 7.05 “Заборонена історія” 12.00, 12.50 “Рим: перша наддержава” 13.40, 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 14.30 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 16.10, 2.45 “Неймовірні винаходи” 17.30, 3.45, 4.30, 7.55 “Музейні таємниці” 19.10 “Злочинність воєнного часу” 20.00 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 21.00 “Могили вікінгів” 21.55, 6.05 “Войовниці” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.25, 3.15 “Неймовірні винаходи” 1.55 “Тіні середньовіччя”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Пригоди Петрова і Васечкіна. Звичайні та неймовірні” 4.05, 10.05 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Матроскін і Шарик” 4.20, 10.20 М/ф “Куди йде слоненя?” 4.30, 10.30 М/ф “Продєлкін у школі” 4.40, 10.40 М/ф “Пряник” 4.50, 10.50 М/ф “Пудель” 5.00, 11.00 М/ф “Солдатський каптан” 5.10, 11.10 М/ф “Добриня Микитич” 5.30, 11.30 М/ф “Ненаглядний посібник” 5.40, 11.40 М/ф “Поні бігає колом” 5.50, 11.50 М/ф “Останнє полювання” 7.10, 13.10 М/ф “Боцман і папуга” 7.20, 13.20 М/ф “Боцман і папуга” 7.30, 13.30 М/ф “Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми” 8.35, 14.35 М/ф “Автівка кота Леопольда” 8.45, 14.45 М/ф “День народження кота Леопольда” 15.00, 18.00 Х/ф “Дивні пригоди Дениса Корабльова” 16.05 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Мама і тато” 16.20 М/ф “Карусельний лев” 16.30 М/ф “Пустомеля” 16.40 М/ф “Дозвольте погуляти з вашим собакою” 16.50 М/ф “Руда кішка” 17.00 М/ф “Спасибі, лелека!” 17.10 М/ф “Стара іграшка” 17.20 М/ф “Старий Перекотиполе” 17.30 М/ф “Раз, два дружно!” 17.40 М/ф “З бору по сосонці” 19.05, 19.15, 19.20, 20.30, 20.35, 20.45 М/ф “Весела карусель” 19.30 М/ф “Джованні, Цибуліно і золота пір’їнка”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен ня від приватних осіб у розділи: про@ дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

18 квітня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.45 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 22.20, 3.05 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 23.40 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/с “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 19.35, 3.30 Погода 11.00 “Гордість світу” 12.00 Д/ц Смаки культур 13.10 :РадіоДень 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.20, 3.40 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00 Війна і мир 17.45 ТАКАШОТАМ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перша шпальта 19.25 Д/с “Шукачі чудес” 19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею серед юніорів 2018. Італія Україна 22.45 Д/с “Таємниці людського мозку” 23.50 Д/ц Незвичайні культури 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50, 12.20 “Одруження наосліп” 12.40, 14.00, 15.20 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Прислуга” 22.00 “Одруження наосліп 4” 23.30, 0.25 Х/ф “Винні зірки” 2.20 “Гроші”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 22.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.50 Т/с “Східні солодощі” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.05 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.20 “Подробиці” 0.20 Т/с “СБУ. Спецоперація”

2.50 “Орел і Решка. Шопінг 2014” 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Хітпарад” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “У гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “Моє улюблене Запоріжжя” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 22.50 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Гордість світу” 10.10 “Ваше здоров’я” 10.40 “Давайте розберемося” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Медпрайм” 18.15 “Живе багатство України” 18.35 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 21.10 “Моя правда” 23.00 Х/ф “Чоловік, якого занадто сильно любили” 0.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр”

13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 19.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 20.15 Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Наші гроші” 17.35 Документальні фільми 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.40, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 11.00, 17.35, 21.25 Т/с “Пес3” 12.05, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.10, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.25 Т/с “Копи на роботі” 23.30 Х/ф “Мій хлопець кілер” 1.05 Х/ф “Повітря” 2.35 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.15 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Студія Вашингтон 4.35 Факти 4.55 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.55, 15.55 “Все буде добре!” 8.15 “МастерШеф7” 11.50 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 0.10 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.00 Зона ночі 3.50 Абзац 5.40 М/с “Лунтик і його друзі” 6.29, 7.44 Kids Time 6.30 М/с “Луні Тюнз шоу” 7.45 Т/с “Шлях чарівника” 9.35 Т/с “Друзі” 12.00 Т/с “Статус відносин все складно” 16.50, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Суперінтуїція 1.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 Сьогодні 9.30, 2.50 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину 2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Спадкоємиця мимоволі”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікавішою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.00, 18.10, 20.40, 22.40, 0.15 Погода спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хітпарад 9.10 Щоденник 9.40 Хроніки Другої світової 10.40, 19.40 Мисливці на торнадо 11.10 Нескорена Бразилія 12.10, 20.30, 0.00 Спортогляд 12.20, 1.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20 Короп: полювання на монстра 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Найнебезпечніші тварини 18.20 Лінія успіху 18.40 Давайте розберемося 19.10 Про риболовлю всерйоз 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 21.40 Битва рибалок 23.30 Донбас сьогодні 2.10 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.10 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15 “ДжеДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 12.55 “Помста природи” 14.15 “102. Поліція” 15.05 Х/ф “Петля часу “ 18.55 Кубок України з футболу. Півфінал. “Дніпро1” “Динамо” 21.00, 22.50 Т/с “Кістки 10” 0.35 Х/ф “Бойовий гіпноз проти кіз” 3.25 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.45 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Особливий погляд 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.20, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00, 2.10 Правда життя 9.00, 22.40 Мегазаводи 9.50, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.40 Дикі острови 11.40 Там, де на нема 12.20, 1.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.40 Повітряні воїни

Z 05.55 06.00 06.50 06.55

08.00 08.15 10.00 10.25 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.05 12.10 13.00 13.05

13.35 13.40 13.45 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.30 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05

20.00 20.15 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 01.10

Погода Акценти Погода Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» TVMALL Кіноархів Новини Погода Запитання депутату «Здоров’Я» У фокусі Європа Д/c «Природа сьогодні» Студія Вашингтон КіноNews Х/с «Королева півдня» Новини Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» КіноNewsKids Мультфільм Наша позиція Новини Д/c «Купити, відновити, продати» Д/с «Квест» Новини Кіноархів Ваша свобода Новини Погода Завтра Сьогодні Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» Частайм Х/с «Королева півдня» Новини Погода «Середовище Z» Комунальна варта TVMALL КіноNews «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів Нічний ефір

9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 11.45, 23.50 “Орел і Решка. На краю світу” 12.35 “Орел і Решка” 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.45 Т/с “Секс у великому місті” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.30, 10.30, 19.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Огляд 3.30, 6.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 4.00, 9.30, 13.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 2й етап 5.00, 8.30 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 1й етап 6.30, 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 7.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Арагон 11.30, 23.00 Снукер. Чемпіонат світу 2017. Шефілд. Фінал 14.00, 18.00, 21.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 3й етап 15.30, 20.00, 0.30 Велоспорт. “Флеш Валлонь” 22.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 2й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEР ФІЛЬМ 5.30, 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.20 “Зіркове життя” 9.45 “Академія сміху” 11.10, 0.10 “Моя правда” 12.05 Х/ф “Петля Нестерова” 13.50 Х/ф “Охоронець для дочки” 15.55 Х/ф “Раз на раз не випадає” 17.15 Х/ф “Скринька Марії Медичі” 19.00, 1.55 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Добре сидимо” 1.05 “Позаочі” 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні”

6.00 Найскладніший у світі ремонт 2 6.50 Суперспоруди 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.30, 9.15, 11.45, 16.25, 17.15, 20.25, 21.10 Авто SOS 10.05, 5.10 Дива інженерії 10.55 Золото Юкону 12.30 Прорив 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 14.50 Наймасштабніший у світі ремонт 15.40, 19.35, 0.20, 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Дикий тунець 18.50, 1.55 Карстові лійки: поховані живцем 22.45 Герої небесної війни 23.35 Дивна Друга світова

VIASAT HISTORY 8.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 9.25, 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 10.15 “Змова” 11.05, 15.20, 18.20, 0.35, 5.15, 7.30 “Заборонена історія”

11.55, 12.45 “ Приватне життя коронованих осіб” 13.35 “Повернення Чорної смерті” 14.30 “Могили вікінгів” 16.10, 1.25, 2.45, 3.15 “Неймовірні винаходи” 17.30, 3.45, 4.30 “Музейні таємниці” 19.10 “Злочинність воєнного часу” 20.00 “Російська імперія: династія Романових” 21.05 “Карти вбивства” 21.55, 6.05 “Захоплююча історія криміналістики” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.55 “Тіні середньовіччя” 7.00 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Дивні пригоди Дениса Корабльова” 4.05, 10.05 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Мама і тато” 4.20, 10.20 М/ф “Карусельний лев” 4.30, 10.30 М/ф “Пустомеля” 4.40, 10.40 М/ф “Дозвольте погуляти з вашим собакою” 4.50, 10.50 М/ф “Руда кішка” 5.00, 11.00 М/ф “Спасибі, лелека!” 5.10, 11.10 М/ф “Стара іграшка” 5.20, 11.20 М/ф “Старий Перекотиполе” 5.30, 11.30 М/ф “Раз, два дружно!” 5.40, 11.40 М/ф “З бору по сосонці” 7.05, 7.15, 7.20, 8.30, 8.35, 8.45, 13.05, 13.15, 13.20, 14.30, 14.35, 14.45 М/ф “Весела карусель” 7.30, 13.30 М/ф “Джованні, Цибуліно і золота пір’їнка” 15.00, 18.00 Х/ф “Вище райдуги” 16.10 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Митя і Мурка” 16.30 М/ф “Сьогодні в нашому місті” 16.40 М/ф “Сьогодні день народження” 17.00 М/ф “Стара платівка” 17.15 М/ф “Четверо з одного двору” 17.30 М/ф “Слоненя турист” 17.40 М/ф “Троє на острові” 19.15 М/ф “Тарганище” 19.30 М/ф “Піди туди не знаю куди” 20.20 М/ф “Каштанка” 20.55 М/ф “Домашній цирк”


телепрограма 19 квітня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.45 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 23.40 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/с “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 2.00, 3.40 Погода 11.00 “Гордість світу” 12.00 Д/ц Смачні історії 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 До справи 15.20, 3.50 Лайфхак українською 15.30 М/с “Гон” 17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.25 Д/с “Пригоди Остіна Стівенса” 20.25 Схеми. Корупція в деталях 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Д/ф “93: Бій за Україну” 22.50 Д/с “Таємниці людського мозку” 23.50 Д/ц Незвичайні культури 1.10 Війна і мир 1.50 ТАКАШОТАМ 2.05 Д/ц Смаки Культур 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.40, 5.20 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50, 12.20 “Одруження наосліп” 12.45, 14.05, 15.25 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.30, 4.50 “Секретні матеріали” 21.00 Т/с “Прислуга” 22.00 “Міняю жінку13” 23.00 “Право на владу 2018” 0.45 Х/ф “На гребені”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 22.35 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.50 Т/с “Східні солодощі” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.10 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.20, 5.25 “Подробиці” 0.20 Т/с “СБУ. Спецоперація” 3.00 “Орел і Решка. Шопінг 2014” 4.55 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00, 20.05 “Доктор online” 9.40 “Лабораторія дизайну” 10.00, 22.50 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 15.00 “Хітпарад”

11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі запорізької” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.10 “Спецрепортаж” 10.40 “Павутиння” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Дике життя” 18.35 “Ексклюзив. Смартум” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 21.10 “Моя правда” 22.50 “Домобуд” 23.30 Х/ф “Летючий дракон, стрибаючий тигр” 1.10 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 20.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 21.15 Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Складна розмова” 17.35 Документальні фільми 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.40 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.05, 17.45, 21.25 Т/с “Пес3” 12.05, 13.20 Т/с “У полі зору”

12.45, 15.45 Факти. День 15.15, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.25 Т/с “Копи на роботі” 23.30 Х/ф “Місто гріхів” 1.40 Х/ф “Мій хлопець кілер” 3.05 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.35, 15.55 “Все буде добре!” 7.55 “Все буде смачно!” 9.00 “МастерШеф7” 11.50 “Хата на тата” 17.30, 22.00 “Вікна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.40 “Я соромлюсь свого тіла5” 23.00 “Я соромлюсь свого тіла5” 0.00 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 3.55 Абзац 5.50 М/с “Лунтик і його друзі” 6.34, 7.54 Kids Time 6.35 М/с “Луні Тюнз шоу” 7.55 Т/с “Шлях чарівника” 9.45 Т/с “Друзі” 12.35 Т/с “Діагноз: Майже не закохані” 17.00, 19.00 Хто зверху? 21.00 Аферисти в мережах 22.15 Вар’яти 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості5 16.00 Історія одного злочину2 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Спадкоємиця мимоволі” 23.20 Контролер 0.00 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.50 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 12.05, 18.10, 20.40, 22.40, 0.20 Погодаспорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25, 12.10, 20.30, 0.10 Спортогляд 8.40 Лінія успіху 9.10 Давайте розберемося 9.40 Спортивні кумири 10.20 Звірині таємниці 11.10 Вражаюча наука 11.15 Біографії 12.20, 1.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивні тварини 18.20 Павутиння 18.50 Хроніки Другої світової 19.30 Щоденник

20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Моя правда 2.00 Володимир Івасюк 2.50 Великі українці 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.20, 3.20 “Облом.UA” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.20, 17.15 “Загублений світ” 14.45 “102. Поліція” 15.35 Х/ф “Бойовий гіпноз проти кіз” 18.50 “ДжеДАІ” 19.25 “Опер за викликом 2” 20.20 Т/с “Опер за викликом 2” 21.20, 22.55 Т/с “Кістки 10” 0.40 Х/ф “День мумії” 2.05 “Нове Шалене відео поукраїнськи”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Стоп корупції! 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 8.00 Правда життя 9.00, 22.40 Мегазаводи 9.50, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.40 Дикі острови 11.40 Там, де на нема 12.20, 1.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.40 Повітряні воїни 2.00 Володимир Івасюк 2.50 Великі українці 5.40 Бандитська Одеса

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

13

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Глобал 3000 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Середовище Z 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Євромакс 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 TVMALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

EUROSPORT 2.30 Снукер. Чемпіонат світу2017. Шефілд. Фінал 4.00, 9.30, 14.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 3й етап 5.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 2й етап 6.00, 10.30, 18.30 Велоспорт. “Флеш Валлонь” 7.30, 19.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 8.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 8.30, 20.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Огляд 12.00, 23.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Фінал 15.00, 21.00, 0.35 Велоспорт. “Тур Альп”. 4й етап 16.30, 22.00, 1.30 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 3й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.30 “Зіркове життя” 9.45 “Академія сміху” 11.20, 0.20 “Моя правда” 12.15 Х/ф “Таємничий острів” 14.05 Х/ф “Кінгсайз” 16.10 Х/ф “Добре сидимо” 17.30 Х/ф “Раз на раз не випадає” 19.00, 2.10 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Ділові люди” 1.15 “Позаочі” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45, 23.50 “Орел і Решка. На краю світу” 12.40 “Орел і Решка” 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.45 Т/с “Секс у великому місті” 2.40 “Нічне життя”

6.00 Найскладніший у світі ремонт 6.50 Суперспоруди 7.40, 13.15 Неймовірний доктор Пол 8.25, 11.40, 16.50, 17.35, 20.40, 21.25 Авто SOS 9.15 Дикий тунець 10.05 Дива інженерії 10.55 Золото Юкону 12.25 Прорив 14.05 Захоплююча наука 14.25 Міжнародний аеропорт Дубай 15.15 Наймасштабніший у світі ремонт 16.05, 19.55, 0.35, 3.00, 3.50 Розслідування авіакатастроф 18.20 Справжній суперкар 19.05, 2.10 Прослушка армії Гітлера 22.10 Герої небесної війни 23.00, 1.20, 4.45 Служба безпеки аеропорту 3: Перу 23.45 Дивна Друга світова 5.35 Наукові дурниці

VIASAT HISTORY 8.20 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 9.10, 16.45 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 10.00 “Змова” 10.50, 15.25, 18.25, 0.35, 5.15 “Заборонена історія” 11.40, 12.40 “Кельти: кров’ю та залізом” 13.45, 14.35 “Вісім днів, які створили Рим” 16.15, 2.45, 7.10 “Неймовірні винаходи”

17.35, 3.45, 4.30, 7.40 “Музейні таємниці” 19.15 “Шпигунство за монархами” 20.05 “Російська імперія: династія Романових” 21.10 “Джон Кеннеді: сторіччя становлення” 22.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 22.50 “Полювання за скарбами нацистів” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.25, 3.15 “Неймовірні винаходи” 1.55 “Тіні середньовіччя” 6.05 “Китай часів Мао”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Вище райдуги” 4.10, 10.10 М/ф “Дядько Федір, пес і кіт. Митя і Мурка” 4.30, 10.30 М/ф “Сьогодні в нашому місті” 4.40, 10.40 М/ф “Сьогодні день народження” 5.00, 11.00 М/ф “Стара платівка” 5.15, 11.15 М/ф “Четверо з одного двору” 5.30, 11.30 М/ф “Слоненя турист” 5.40, 11.40 М/ф “Троє на острові” 7.15, 13.15 М/ф “Тарганище” 7.30, 13.30 М/ф “Піди туди не знаю куди” 8.20, 14.20 М/ф “Каштанка” 8.55, 14.55 М/ф “Домашній цирк” 15.00 Х/ф “Біляночка і Трояндочка” 16.05, 16.20 М/ф “При годи поросяти Фунтика” 16.30 М/ф “Срібне копитце” 16.40 М/ф “Казка про нерозумне мишеня” 16.50 М/ф “Казка про колобок” 17.00 М/ф “Стійкий олов’яний солдатик” 17.15 М/ф “Танці ляльок” 17.30 М/ф “Я згадую” 17.40 М/ф “А що ти вмієш?” 17.50 М/ф “Бабуся удава” 18.00 Х/ф “Імператор і барабанщик” 19.10, 19.20 М/ф “Весела карусель” 19.30 М/ф “Казка про царя Салтана” 20.25 М/ф “Казка про мертву царівну і про сімох богатирів”


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

20 квітня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.30 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 22.20, 3.05 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Кліпи учасників Євробачення2018 9.40 Д/с “Спільноти тварин” 10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж 10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 16.40, 19.35, 3.30 Погода 11.00 “Гордість світу” 12.00 Д/ц Смачні історії 13.10, 14.30 :РадіоДень 13.55 Схеми. Корупція в деталях 15.20, 3.40 Лайфхак українською 16.50 Фолькmusic 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/с “Шукачі чудес” 19.50, 1.10 Чемпіонат світу з хокею серед юніорів 2018. Україна Румунія 22.50 Концерт симфонічного оркестру K&K Philharmoniker 4.00 Д/с “Мистецький пульс Америки” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.55, 12.20 “Одруження наосліп” 13.05, 14.35, 15.45 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Мама” 20.15 “Ліга сміху 2018” 22.20 “Ігри приколів 2018” 23.20, 0.15, 5.05 “Розсміши коміка” 1.10 “Вечірній Київ”

ІНТЕР 6.05 Мультфільм 6.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.50 Т/с “Східні солодощі” 14.50, 15.45, 16.45, 2.15 “Речдок” 18.00 Токшоу “Стосується кожного” 20.00 “Подробиці тижня” 22.00 Т/с “Молодий Папа” 4.20 “Стосується кожного” 5.05 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 12.30 “Хітпарад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів”

13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.00 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Сторінки з історії авіації” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.40 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Поговори про мене” 10.10 “Хочу у відпустку” 10.40 “Соціальний патруль” 11.10 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.20 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 17.15 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Дике життя” 18.35 “Ексклюзив. Медпрайм” 19.45, 1.25 “Хроніка подій” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Х/ф “Файл “Вектор” 21.55 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 22.50 “Іду на Ти” 23.50 Х/ф “Каньйон” 1.55 Нічний канал 4.55 “Про риболовлю всерйоз”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 20.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 21.15 Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Схеми. Корупція в деталях” 17.35 “Розсекречена історія” 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.40 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Інсайдер 11.00, 17.45 Т/с “Пес3” 11.55, 13.20 Т/с “У полі зору” 12.45, 15.45 Факти. День 15.00, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизельшоу 23.50 Х/ф “Ніндзя вбивця” 1.30 Факти 1.50 Х/ф “Місто гріхів” 3.45 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан”

СТБ 6.40 “Моя правда. Орнелла Муті. Приборкання норовливої” 8.30 Х/ф “Знак долі” 10.40 Х/ф “Закоханi жiнки” 17.30, 22.00 “Вiкна Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 23.05 “Холостяк 8” 22.40 “Небачене Євробачення 2018” 0.05 “Як вийти заміж”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.20 Зона ночі 3.45 Абзац 5.35 М/с “Лунтик і його друзі” 6.24, 8.04 Kids Time 6.25 М/с “Луні Тюнз шоу” 8.05 Т/с “Шлях чарівника” 10.00 Т/с “Друзі” 12.35 Т/с “Діагноз: Майже не закохані” 17.00, 19.00 Суперінтуїція 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Хто зверху? 2.15 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.15 Сьогодні 9.30, 5.40 Зірковий шлях 11.20, 4.00 Реальна містика 13.20, 15.30 Т/с “Дружина з того світу” 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Обираючи долю” 23.20 Слідами 2.00 Телемагазин 2.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.05, 18.10, 20.40, 22.40, 0.25 Погодаспорт 7.30, 22.50 Новини ТВ5 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Хочу у відпустку 9.00 Павутиння 9.30, 23.30 З ремонтом сам на сам 10.15 Паралельний світ 11.10 Таємниці стихій 11.40 Культури на смак 12.10, 20.30, 0.15 Спортогляд 12.20 Містична Україна 13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Божевільна подорож 17.10 Дивні тварини

18.20 Подорожуємо Україною 18.30 Соцпатруль 19.00 Домобуд 19.30 Кіногерої 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 1.20 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.55 “Відеобімба” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55, 17.15 “Загублений світ” 15.00 “102. Поліція” 15.50 Х/ф “Сім хвилин” 19.25 Х/ф “Таємний план” 21.10 Х/ф “Миротворець” 23.00 “Змішані єдиноборства. UFC on Fox 14” 1.20 “Нове Шалене відео по українськи” 3.25 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Акцент 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

13.10 Прихована реальність 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20, 21.40 Битва рибалок 16.10, 20.50 Шалена подорож 18.10 Скептик 19.00 Фантастичні історії 23.40 Повітряні воїни 1.20 Таємниці кримінального світу

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 08.00 TVMALL 08.15 Кіноархів 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Євромакс 11.30 Д/c «Природа сьогодні» 12.00 Студія Вашингтон 12.05 КіноNews 12.10 Х/с «Королева півдня» 13.00 Новини 13.05 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 13.35 КіноNewsKids 13.40 Мультфільм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Д/c «Купити, відновити, продати» 14.30 Д/с «Квест» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.30 Ваша свобода 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Завтра Сьогодні 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Д/с «Вирішальні битви Другої світової війни» 20.00 Частайм 20.15 Х/с «Королева півдня» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Д/с «Хроніка надій та ілюзій. Обережно, діти!» 22.00 TVMALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 8.00 Правда життя 9.00, 22.40 Мегазаводи 9.50, 17.10 Найдивовижніші тварини 10.40 Дикі острови 11.40 Там, де на нема 12.20 Містична Україна

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.20 “Зіркове життя” 9.30 “Академія сміху” 11.10 “Моя правда” 12.05 Х/ф “Таємниця Чингізхана” 13.55 Х/ф “Чингачгук Великий Змій” 15.35 Х/ф “Скринька Марії Медичі” 17.20 Х/ф “Ділові люди” 19.00, 1.50 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Осінь” 0.25 Х/ф “Серьожа” 3.20 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...”

Реальна робота вахтою (30/15 днів) в охороні. Стабільна ЗП, житло та форма надаються безкоштовно.

0964328765 0950013158 8.20 “Красуні” 9.00 “Карамболь” 10.00, 16.30 Т/с “БеверліХілс, 90210” 11.45 “Орел і Решка. На краю світу” 12.40 “Орел і Решка” 18.10 “Орел і Решка. Незвідана Європа” 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 23.50 “Їже, я люблю тебе!” 1.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30 Снукер. UK Championship. Йорк. Фінал 4.00, 9.35, 14.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 4й етап 5.00, 10.30 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 3й етап 6.00, 11.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 6.30 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 7.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Огляд 8.00 Велоспорт. “Флеш Валлонь” 12.00, 23.00 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фінал 15.00, 18.00, 21.00, 0.35 Велоспорт. “Тур Альп”. 5й етап 16.30, 22.00, 1.30 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 4й етап 19.00 Снукер. Чемпіонат світу2017. Шефілд. Фінал

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.50 Найскладніший у світі ремонт 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 21.10 Авто SOS 9.15 Справжній суперкар 10.05, 5.10 Дива інженерії 10.55 Золото Юкону 12.30 Антарктика 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 14.50 Наймасштабніший у світі ремонт 15.40, 19.35, 0.15, 2.40, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Скануючи час 18.45, 1.50 Російські секретні матеріали 22.45 Герої небесної війни 23.30 Дивна Друга світова

VIASAT HISTORY 8.30, 9.20 “Вісім днів, які створили Рим” 10.10 “Змова” 11.00, 15.20, 18.15, 0.30, 5.10, 7.10 “Заборонена історія” 11.50, 12.40 “ДНК мертвих знаменитостей”

13.35, 14.25 “Полювання за скарбами нацистів” 16.10, 2.40 “Неймовірні винаходи” 16.40 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 17.30, 3.40, 4.25 “Музейні таємниці” 19.05 “Шпигунство за монархами” 19.55 “Російська імперія: династія Романових” 21.00, 21.50, 22.40 “Таємниці царствених убивств” 23.30 “Проект “Наці”. Диявольський задум” 1.20, 3.10 “Неймовірні винаходи” 1.50 “Тіні середньовіччя” 6.00 “Вікінги”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Біляночка і Трояндочка” 4.05, 4.20, 10.05, 10.20 М/ф “Пригоди поросяти Фунтика” 4.30, 10.30 М/ф “Срібне копитце” 4.40, 10.40 М/ф “Казка про нерозумне мишеня” 4.50, 10.50 М/ф “Казка про колобок” 5.00, 11.00 М/ф “Стійкий олов’яний солдатик” 5.15, 11.15 М/ф “Танці ляльок” 5.30, 11.30 М/ф “Я згадую” 5.40, 11.40 М/ф “А що ти вмієш?” 5.50, 11.50 М/ф “Бабуся удава” 6.00, 12.00 Х/ф “Імператор і барабанщик” 7.10, 7.20, 13.10, 13.20, 20.25, 20.35, 20.40, 20.50 М/ф “Весела карусель” 7.30, 13.30 М/ф “Казка про царя Салтана” 8.25, 14.25 М/ф “Казка про мертву царівну і про сімох богатирів” 15.00 Х/ф “Князь Удача Андрійович” 16.15 М/ф “Прибулець у капусті” 16.30 М/ф “Казка про чужі фарби” 16.40 М/ф “Слоненя і лист” 16.50 М/ф “Слоненя пішло вчитися” 17.00 М/ф “Країна Оркестрія” 17.15 М/ф “Терем теремок” 17.30 М/ф “БабаЯга проти1” 17.40 М/ф “БабаЯга проти2” 17.45 М/ф “БабаЯга проти3” 18.00 Х/ф “Лебедине озеро” 19.30 М/ф “Ключ”


телепрограма 21 квітня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини 9.30, 19.50, 3.50, 5.20 Погода 9.35 М/с “Гон” 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Лайфхак 10.45, 13.40, 15.25 Телепродаж 11.00 Д/с “Незвідані шляхи” 12.00 Х/ф “Клара і Франциск” 14.00, 4.00 Концерт симфонічного оркестру K&K Philharmoniker 15.40 Д/с “Африка. Небезпечна реальність” 16.35 Д/с “Спільноти тварин” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 20.00 Розсекречена історія 21.35 Як дивитися кіно 22.00 Х/ф “Я, Деніел Блейк” 23.45 Д/ц Незвичайні культури 0.40 Культурна афіша здорової людини 1.10 XVI Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики “Ukraine International cup 2018” 5.30 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші 2018” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00, 23.10 “Світське життя 2018” 11.05 “Голос країни 8” 14.05 “Ліга сміху 2018” 16.30 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка. Діти 2018” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал “ 0.10, 3.55 “Вечірній Київ” 5.35 “Розсміши коміка”

ІНТЕР 5.35 “Брати Меладзе. “Вопреки” 6.15 “Україна вражає” 6.50 “Мультфільм” 7.30 “Чекай мене” 9.00 Х/ф “За сірниками” 11.00 Х/ф “Сім старих і одна дівчина” 12.30 Х/ф “Невиправний брехун” 14.00 Х/ф “Танго кохання” 16.00, 20.30 Т/с “Східні солодощі” 20.00, 1.45, 5.30 “Подробиці” 22.30 Т/с “Молодий Папа” 2.15 Д/п “Клара Лучко. Три зустрічі” 3.00 Подробиці 3.30 Х/ф “Лісова пісня” 5.00 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день C сьогодні!” 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 “АЛЕКСCпогода” 7.00 “АЛЕКСCінформ .Дайджест” 7.20 “АЛЕКСCспорт” 7.35 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Назад у майбутнє” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 9.10 “Герої землі Запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКСCафіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну”

10.10 “Сторінки з історії авіації” 10.15 “ХітCпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Муззум” 12.05, 20.35 “Лінія стилю” 12.45, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки” 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКСC інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Антиномія” 17.45 “ Без купюр” 19.15 “Караван” 19.30 “ Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музволна” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 “Донбас сьогодні” 6.00 “Дзвони православ’я” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “КіноnewsCKIDS” 7.25 Дитяча година 8.45 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 8.50, 9.30, 10.40, 12.10 “Погода” 8.55 “Ваше здоров’я” 9.25 “Ексклюзив. Смартум” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.05, 0.20 “Хроніка подій” 10.35 “Ексклюзив. Медпрайм” 10.45 М/с “Лист від Фелікса” 11.00 “Іду на Ти” 11.50 “Пишемо історію” 12.15 Х/ф “Моллі Мун та чарівний підручник гіпнозу” 13.55 Сімейний кінозал 15.50, 4.55 “Павутиння” 16.20 Мультфільм 16.35 “Моя правда” 17.30 Х/ф “Ходок на динозаврів” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Козирні карти” 21.50 Х/ф “Шерлок Холмс. Кімнати смерті” 23.20 Т/c “Ніч чорних краваток” 0.45 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30 “Edera” 13.40, 19.30 “Тема дня” 14.10 “Розсекречена історія” 15.10 РадіоДень “КнижC кова лавка. ТОП 7” 16.05 “Культурна афіша здорової людини” 16.35 Документальні фільми 19.00 “Телекур’єр” 20.00 Концерт

ICTV 5.40, 4.50 Скарб нації 5.50 Еврика! 5.55 Факти 6.15 Більше ніж правда 8.00 Я зняв! 9.45 ДизельCшоу 10.55, 11.50 ОсоблиC вості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Т/с “Копи на роботі” 16.45 Х/ф “Термінатор” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “ТермінаторC 2: Судний день” 22.50 Х/ф “НіндзяC вбивця” 0.35 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 2.40 Провокатор

СТБ 6.00 “Караоке на Майдані”

7.00, 19.00 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.10 “МастерШеф. Кулінарний випускний” 13.50 “ХолостякC8” 16.55 Х/ф “Діамантова рука” 21.30 “Вечір з Наталею Гаріповою. Оля Полякова” 22.55 “Світами за скарбами” 1.20 “Давай поговоримо про секс”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.35 Зона ночі 5.05, 7.59 Kids Time 5.10 М/с “Лунтик і його друзі” 6.20 М/с “Луні Тюнз шоу” 8.00 Ревізор. Крамниці 10.00 Таємний агент 11.15 Таємний агент. ПостCшоу 13.00 Т/с “Бібліотекарі” 17.30 М/ф “Мадагаскар” 19.00 Х/ф “Після заходу” 21.00 Х/ф “Маска” 23.00 Х/ф “Дуже страшне кіно 2” 0.25 Х/ф “Битва року”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні 7.15, 5.40 Зірковий шлях 9.50, 15.20 Т/с “СпадкоC ємиця мимоволі” 17.20, 19.40 Т/с “Настане світанок” 22.00 Т/с “Точка кипіння” 1.30 Телемагазин 2.40 Реальна містика 4.15 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40, 10.50, 12.20, 18.10, 23.45 ПогодаC спорт 7.30, 22.00 Хроніка подій 8.00 Новини ТВC5 8.50, 22.30 Соцпатруль 9.20, 23.00 ТижденьC cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 КіноnewsCKIDS Дайджест 10.20, 19.00 МультC Тайм 11.00 Музичний нонC стоп 12.30 Слідство 14.30 Чужинці всередині нас 15.30, 5.10 Дикі острови 17.30 Божевільна подорож 18.15 Поговори про мене 18.30 ХітCпарад 19.30 Іду на ти 20.20 Кримінальна історія 23.15 Природний відбір 23.50 Полювання на НЛО 0.40 Прокляття скіфських курганів 1.20 Таємниці пірамід 2.10 Запрограмовані долі 2.50 Шосте відчуття. Дарунок або прокляття? 3.30 Там, де на нема

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Цілком таємно” 11.00 “102. Поліція” 12.50 Т/с “Безсмертний” 14.30 Т/с “Опер за викликом 2” 17.15 Х/ф “Кікбоксер” 19.05 Х/ф “КікбоксерC2: Дорога назад” 20.50 Х/ф “КікбоксерC3: Мистецтво війни” 22.40 Т/с “Зустрічна смуга” 0.30 “Нове Шалене відео поCукраїнськи” 3.25 “Облом.UA” 5.00 “Змішані єдиноборства. UFC Atlantic City”. Едсон Барбоза vs Кевін Лі. Пряма трансляція з США

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин

6.30 Акцент 7.10, 8.10, 13.55, 17.55 Погода 7.15, 11.30 Феєрія мандрів 7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу 8.35 Сімейний лікар 9.15 АвтопілотCновини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 10.55, 11.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 11.10 Майстри ремонту 12.20 Невигадані історії 12.35 ПресCконференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Сучасний фермер 14.10, 1.10 Машина часу 15.15 Сімейні зустрічі 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 16.05 ЕнергоC Незалежність 16.25 Фактор безпеки 17.10 Стоп корупції! 18.00, 0.15 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.40 Кордон держави 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон 21.10, 1.20 Док.проект

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

13.45 Д/с «Мисливці за нацистами» 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 ТОП C Територія освітніх перспектив 17.15 TVCMALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 Культура C це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 У фокусі Європа 19.00 Д/с «ЛюдинаC здобич» 19.50 Д/с «Останній шанс побачити» 20.55 КіноNews 21.00 Суботнє інтерв’ю 21.30 Х/ф «Робін Гуд» 23.00 Д/с «ТОП 10.Таємниці і загадки» 23.30 Кіноархів 01.00 Нічний ефір

NATIONAL GEOGRAPHIC

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20 Містична Україна 9.10, 20.10 У пошуках істини 10.50 Повітряні воїни 12.30, 22.00 Наслідки 14.30 Чужинці всередині нас 15.30, 5.10 Дикі острови 17.30 Шалена подорож 18.20 Таємний код зламаний 21.00 Прокляття двійників Титаніка 23.40 Полювання на НЛО 0.40 Прокляття скіфських курганів 1.20 Таємниці пірамід 2.10 Запрограмовані долі 2.50 Шосте відчуття. Дар чи прокляття? 3.30 Там, де на нема

Z 06.00 Акценти 06.50 Життя в цифрі 07.05 Ризикований бізнес 07.30 Супервідчуття 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Жива природа 08.30 Глобал 3000 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TVCMALL 09.30 Комунальна варта 09.45 Маленькі дорослі 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Щоденники комах 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Кільцеві перегони» 13.00 Завтра C Сьогодні 13.30 Жива природа

6.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Перша гонка 6.30 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Арагон 7.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Арагон. Друга гонка 7.30, 10.30 Снукер. Чемпіонат світуC 2017. Шефілд. Фінал 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 0.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Перший день 19.30 Кінний спорт. Global Champions Tour. Шанхай 20.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Перша гонка 0.35 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 5Cй етап 1.30 Велоспорт. “Флеш Валлонь”

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 2.45 “Своя роль” 10.25 “Академія сміху” 11.15 “Невідома версія. Найчарівніша та найпривабливіша” 12.00 Х/ф “Сповідь Дон Жуана” 13.50 Х/ф “Казка про жінку та чоловіка” 15.25 Х/ф “Командос” 18.15 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.00 Х/с “Тіні зникають опівдні” 3.25 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 11.20 М/ф “Союз звірів” 13.10 “Орел і Решка. Шопінг” 14.10 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Бєдняков+1” 23.00 Х/ф “Прикинься моїм чоловіком” 0.50 “Їже, я люблю тебе!” 1.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фінал 4.00, 9.35 Велоспорт. “Тур Альп”. 5Cй етап 5.00, 15.45 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 4Cй етап

6.00, 11.40, 14.00, 21.10 Невідома планета земля 6.50, 7.15 Наукові дурниці 7.40, 12.30 Неймовірний доктор Пол 8.30 Таємниці Тутанхамона 9.15, 13.15 Авто C SOS 10.05, 14.50 Дива інженерії 10.50 Інженерні винаходи 15.40 Міжнародний аеропорт Дубай 16.25 Шосе крізь пекло 17.15 Bugatti Chiron: Поліпшуючи досконалість 18.00, 22.00 Північна Корея: тоді і тепер 18.45, 22.45 Північна Корея: Велика ілюзія 19.30, 20.20 Прорив 23.30 Останні таємниці Третього рейха 0.20 Поневіряння за кордоном 1.05 У пошуках правди: Атлантида 1.55 Паранормальне 2.45 Інстинкт виживання 3.35, 4.20 Розслідування авіакатастроф 5.10 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.00, 8.50, 6.10 “ЗабоC ронена історія” 9.40, 10.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 11.30, 12.25 “Проект “Наці”. ДиявольC ський задум” 13.20 “Вибухова Земля” 14.10 “ Як клімат змінив хід історії” 15.05 “Кельти: кров’ю та залізом” 16.05 “Розбійники, пірати і бандити”

15

17.05 “Могили вікінгів” 18.10 “Вісім днів, які створили Рим” 19.00 “Історія Єгипту” 20.05 “Вигнанці” 21.00 “Село” 22.00 “Ліндон Б. Джонсон” 22.55, 5.20 “Біля джерел двадцятого століття” 23.50 “Спецназ стародавнього світу” 0.45 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.35 “Бойові кораблі” 2.25 “Тіні середньовіччя” 3.15 “Неймовірні винаходи” 3.45, 4.35 “Музейні таємниці” 7.15 “Холодний будинок”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Князь Удача Андрійович” 4.15, 10.15 М/ф “Прибулець у капусті” 4.30, 10.30 М/ф “Казка про чужі фарби” 4.40, 10.40 М/ф “Слоненя і лист” 4.50, 10.50 М/ф “Слоненя пішло вчитися” 5.00, 11.00 М/ф “Країна Оркестрія” 5.15, 11.15 М/ф “ТеремCтеремок” 5.30, 11.30 М/ф “БабаC Яга протиC1” 5.40, 11.40 М/ф “БабаC Яга протиC2” 5.45, 11.45 М/ф “БабаC Яга протиC3” 6.00, 12.00 Х/ф “Лебедине озеро” 7.30, 13.30 М/ф “Ключ” 8.25, 8.35, 8.40, 8.50, 14.25, 14.35, 14.40, 14.50, 20.40 М/ф “Весела карусель” 15.00 Х/ф “Летючий млин” 16.10 М/ф “Про Сидорова Вову” 16.30 М/ф “Випадок з бегемотом” 16.40 М/ф “Трапилося це взимку” 16.50 М/ф “Снігурка” 17.00 М/ф “Чудеса в решеті” 17.10 М/ф “ОпудалоC Мяучело” 17.20 М/ф “Будинок, який побудував Джек” 17.30 М/ф “Бабусина парасолька” 17.40 М/ф “Банальна історія” 17.50 М/ф “Бешкетники” 18.00 Х/ф “Маленька принцеса” 19.30, 19.40, 19.50 М/ф “Аліса в Дивосвіті” 20.00, 20.10, 20.20, 20.30 М/ф “Аліса в Задзеркаллі” 20.50 М/ф “Бобик у гостях у Барбоса”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

22 квітня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини 9.30 Х/ф “Клара і Франциск” 11.10, 14.05, 16.00 Телепродаж 11.30, 3.30 Погода 11.40 Д/с “Двоколісні хроніки” 12.10 Перший на селі 12.40 Д/ц Незвичайні культури 14.20 Фольк(music 15.30, 3.35 Д/с “Спадок на кінчиках пальців” 16.15 Д/с “Щоденники комах” 16.35 Д/с “Спільноти тварин” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 19.50 Д/с BBC “Імперія” 21.35 Розважальна програма з Майклом Щуром 22.15, 4.05 Д/с “Весняний фестиваль” 23.10 Д/с “Шукачі чудес” 23.40 Кліпи учасників Євробачення(2018 23.55 Д/с “Жива природа” 0.40 “Гордість світу” 1.10 Війна і мир 1.50 Світло 2.45 Д/ф “Уламки спогадів” 5.00 Д/с “Орегонський путівник”

1+1 6.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.05 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото(забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.10 “Поверніть мені красу(3” 11.30, 12.55 “Світ навиворіт(8” 14.00 Т/с “Прислуга” 17.50 Х/ф “Кохання у великому місті(3” 19.30, 5.00 “ТСН( Тиждень” 21.00 “Голос країни(8” 0.10 “Ігри приколів 2018” 1.05 Х/ф “Екстрасенс”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.40 Х/ф “Невиправний брехун” 8.00 “Удачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Морський сезон” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження . Америка” 12.00 “Орел і Решка. Перезаван( таження” 12.50 Х/ф “Людина( оркестр” 14.30 Х/ф “Попелюшка “80” 18.00 “Крутіше всіх. Новий сезон” 20.00, 2.05 “Подробиці” 20.30 Т/с “Східні солодощі” 22.30 Т/с “Молодий Папа”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день ( сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 “АЛЕКС(погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС(інформ. Дайджест” 7.20, 9.30, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.50 “Телекрамниця”

8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС(афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську” 9.15 “Good Dog” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 18.35 Тележурнал “Караван” 12.55, 21.00 “КіноNEWS+”. Підсумки” 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 16.00 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Антиномія” 0.00 “Нічний канал” 5.30 “Життя на пенсії з Центром “Пенсіон”

tv 5 5.25 “Маю право” 5.40 “Соціальний патруль” 6.10, 10.05 “Хроніка подій” 6.35 “Кіноnews(KIDS” 6.45 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Оксфорд Медікал Запоріжжя: Корекція фігури” 8.55, 9.30, 10.30, 12.10 “Погода” 9.00 “Зміни свій світ” 9.35 “Про риболовлю всерйоз” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Ексклюзив. Медпрайм” 11.35 “Під іншим кутом” 12.05 “Ексклюзив. Смартум” 12.15 Т/c “Безсмертник” 15.50 “Домобуд” 16.20 Д/ф “Друга світова: Апокаліпсис” 17.20 Х/ф “Дженіс і Джон” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Гра на виживання” 21.50 Х/ф “Надзвуковий” 23.20 Х/ф “Плем’я” 1.25 Нічний канал 4.55 “Тиждень( спорт”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Хочу бути” 8.30 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30 “Edera” 13.40 “Тема дня” 14.10, 19.00 “Розсекречена історія” 15.10 “Букоголики” 15.35 Концерт 16.40 “Фольк(music. Діти” 17.20 “Хто в домі хазяїн?” 17.45 “Wise Cow” 18.05 Д/с “Неповторна природа” 18.30 Д/с “Таємниці підводного світу” 19.50 “Візитівки Карпат” 20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

ICTV 5.00 Еврика! 5.05 Факти 5.35 Інсайдер 7.15 Т/с “Код Костянтина” 9.05 Т/с “Відділ 44”

11.50, 13.00 Скетч(шоу “На трьох” 12.45 Факти. День 14.00 Х/ф “Термінатор” 15.55 Х/ф “Термінатор( 2: Судний день” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.30 Х/ф “Термінатор( 3: Повстання машин” 22.35 Х/ф “Лічені секунди” 0.20 Т/с “Морська поліція. Новий Орлеан” 2.25 Провокатор

СТБ 5.30 “Хата на тата” 7.35 “Як вийти заміж” 8.50 “Все буде смачно!” 9.55 “Караоке на Майдані” 10.55 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 13.45 “Вечір з Наталею Гаріповою. Оля Полякова” 15.00 Х/ф “Діамантова рука” 17.00, 23.30 “Я соромлюсь свого тіла 5” 19.00 “Битва екстрасенсів 18” 21.20 “Один за всіх” 22.35 “Слідство ведуть екстрасенси” 23.50 “Я соромлюсь свого тіла 5”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.05 Зона ночі 5.30 Стендап(Шоу 6.29, 7.44 Kids Time 6.30 М/с “Луні Тюнз шоу” 7.45 Х/ф “Бумеранг” 10.00 М/ф “Мадагаскар” 11.45 Х/ф “Після заходу” 13.45 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив з розшуку домашніх тварин” 15.15 Х/ф “Ейс Вентура: Поклик природи” 17.00 Х/ф “Маска” 19.00 Х/ф “Син Маски” 21.00 Х/ф “Пікселі” 23.00 Х/ф “Дуже страшне кіно 3” 0.25 Х/ф “Дуже страшне кіно 2”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45, 3.40 Зірковий шлях 9.00 Т/с “Настане світанок” 12.50 Т/с “Обираючи долю” 17.00, 21.00 Т/с “Інша я” 19.00, 2.40 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00, 2.00 Т/с “Точка кипіння” 1.30 Телемагазин 4.00 Історія одного злочину(2

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.25, 18.10, 19.25, 0.35 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про риболовлю всерйоз 8.40, 18.15 Тиждень( cпорт 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 19.00 Мульт( Тайм 10.00 Кіноnews(KIDS Дайджест 10.10 Щоденник 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55 Хроніка подій 12.30 Слідство 14.30 Прокляття двійників Титаніка 15.30, 5.10 Дикі острови

17.30 Божевільна подорож 18.30 Домобуд 19.30 Козирні дамочки 21.10 Іду на ти 22.00 Музичний нон( стоп 23.30 Хіт(парад 0.00 На вершині блаженства 0.40 Теорія змови 4.10 Наші

2+2 6.00 “Змішані єдиноборства. UFC Atlantic City”. Едсон Барбоза vs Кевін Лі. Пряма трансляція з США 8.00 “Бушидо” 10.00 “Він, вона та телевізор” 12.05 Т/с “Безсмертний” 13.50 28(й тур ЧУ з футболу. “Зоря” ( “Маріуполь” 16.00 Х/ф “Таємний план” 17.50 Х/ф “Миротворець” 19.40 Х/ф “Той, що біжить лабіринтом” 21.45 “ПРОФУТБОЛ” 23.20 “Змішані єдиноборства. UFC Atlantic City”. Едсон Барбоза vs Кевін Лі. Трансляція з США 1.45 “Нове Шалене відео по( українськи” 3.25 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 6.30 Невигадані історії 7.10, 8.10, 10.55, 11.55, 17.55 Погода 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.55, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 8.15 Нові Герої Донбасу 8.40 Натхнення 9.15 Автопілот(Тест 9.20 Технопарк 9.25 Драйв 9.30 Вікно в Америку 10.10 Сімейні зустрічі 10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.10 Кордон держави 11.25 Будемо жити 11.35 Гра інтересів 12.20, 23.15 Енерго( Незалежність 12.40 Прес(конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 13.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.10 Особливий погляд 17.30 Акцент 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час( Time 22.10 Справжній детектив 23.40 Про військо 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.10 Док.проект 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20 Містична Україна 9.10 Таємний код зламаний 10.50 Повітряні воїни 12.30, 22.00 Наслідки 14.30 Прокляття двійників Титаніка 15.30, 5.10 Дикі острови 17.30 Шалена подорож 18.20 У пошуках істини 21.00 Чужинці всередині нас 23.40 Теорія змови 4.10 Наші

Z 06.00 Д/с «Останній шанс побачити» 07.05 Ризикований бізнес 07.30 Супервідчуття 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Жива природа 08.30 У фокусі Європа 09.00 КіноNewsKids 09.10 Мультфільм 09.15 TV(MALL 09.30 Наші домашні улюбленці 10.00 Євромакс 10.30 Д/с «Порятунок ферми» 11.00 Щоденники комах 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Останній танець Кармен» 13.00 Д/с «Океан Вет» 13.30 ТОП ( Територія освітніх перспектив 13.45 Культура ( це модно 14.00 Д/с «Людина( здобич» 14.45 Життя в цифрі 15.00 Кіноархів 16.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 17.10 Земні катаклізми 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Пригоди Остіна Стівенса 19.55 Д/с «Кольори» 20.25 КіноNews 20.30 Х/ф «Хоча зі мною ніхто не йде» 22.05 Д/с «НЛО. Секретний архів 22.55 Життя в цифрі 23.10 TV(MALL 23.30 Кіноархів 01.00 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 2.25 “Своя роль” 9.50 “Академія сміху” 10.30 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 11.20 Х/ф “Чингачгук ( Великий Змій”

13.05 Х/ф “Вождь Віннету: Золото апачів” 15.00 Х/ф “Вершник без голови” 16.55 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго” 18.40 Х/ф “Жіноча робота з ризиком для життя” 21.00 Х/с “Тіні зникають опівдні” 3.05 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 10.25 М/ф “Союз звірів” 12.10 “Орел і Решка. Шопінг” 13.10 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Бєдняков+1” 23.50 Х/ф “Побачення наосліп” 1.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 7.30 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Перший день 4.00, 9.35 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 5(й етап 5.00, 10.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold 6.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 7.00 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Перша гонка 12.00, 18.15, 19.30, 21.00 Снукер. Чемпіонат світу. Шефілд. Другий день 15.00 Велоспорт. Льєж ( Бастонь ( Льєж 20.00 Велоспорт. “Тур Хорватії”. 6(й етап 0.00 Суперспорт. Етап чемпіонату світу. Ассен 0.30 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Ассен. Друга гонка 1.15 Футбол. Чемпіонат MLS. 8(й тур. “Портленд Тімберс” ( “Нью( Йорк Сіті”

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 11.45, 17.10, 18.00, 22.00, 1.05 Невідома планета земля 6.50, 7.15 Наукові дурниці 7.40, 12.30 Неймовірний доктор Пол 8.30 Людиноподібні мавпи 9.15, 13.20 Авто ( SOS 10.05, 14.50 Дива інженерії 10.55 Інженерні винаходи 14.05 Баку: Приховані таємниці міст 15.35 Міжнародний аеропорт Дубай 16.25 Осушити океан: глибоководні таємниці 18.50 Евакуація Землі 19.35 Вторгнення на Землю 20.20, 21.10, 22.45 Таємниці світобудови 23.35 Наука майбутнього Стівена Хокінга 0.20 Прорив 2 1.55 Паранормальне 2.45 Інстинкт виживання

3.30, 4.20 Розслідування авіакатастроф 5.10 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.10 “Холодний будинок” 9.10 “Вигнанці” 10.05, 21.00 “Село” 11.05, 11.55, 12.45, 1.30 “Змова” 13.35 “Полювання за трансільванським золотом” 14.30, 15.20, 23.05, 23.55, 6.10 “Заборонена історія” 16.10 “Повернення Чорної смерті” 17.00, 18.00, 19.05, 5.10 “Кельти: кров’ю та залізом” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 22.00 “Історія Єгипту” 0.45 “Таємниці царствених убивств” 2.20 “Тіні середньовіччя” 3.10, 7.10 “Неймовірні винаходи” 3.40, 4.25 “Музейні таємниці” 7.40 “Полювання за скарбами нацистів”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Летючий млин” 4.10, 10.10 М/ф “Про Сидорова Вову” 4.30, 10.30 М/ф “Випадок з бегемотом” 4.40, 10.40 М/ф “Трапилося це взимку” 4.50, 10.50 М/ф “Снігурка” 5.00, 11.00 М/ф “Чудеса в решеті” 5.10, 11.10 М/ф “Опудало( Мяучело” 5.20, 11.20 М/ф “Будинок, який побудував Джек” 5.30, 11.30 М/ф “Бабусина парасолька” 5.40, 11.40 М/ф “Банальна історія” 5.50, 11.50 М/ф “Бешкетники” 6.00, 12.00 Х/ф “Маленька принцеса” 7.30, 7.40, 7.50, 13.30, 13.40, 13.50 М/ф “Аліса в Дивосвіті” 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30 М/ф “Аліса в Задзеркаллі” 8.40, 14.40 М/ф “Весела карусель” 8.50, 14.50 М/ф “Бобик у гостях у Барбоса” 15.00 Х/ф “Чарівник Смарагдового міста” 16.05 М/ф “Про джмелів і королів” 16.15 М/ф “Про щеня” 16.30 М/ф “Скарби затонулих кораблів” 16.45 М/ф “Солдат і рис” 17.00 М/ф “Справа №” 17.15 М/ф “Муха( Цокотуха” 17.30 М/ф “Без цього не можна” 17.40 М/ф “Велика естафета” 17.50 М/ф “Боцман і папуга” 18.00 Х/ф “Златовласка” 19.30 М/ф “Тільки не зараз” 20.05 М/ф “Три товстуни” 20.40 М/ф “Як козлик землю тримав” 20.50 М/ф “Як ми весну робили”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

Кредитна спілка "АКТИВ" (26338914) повідомляє про проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки "АКТИВ", які від будуться 18 травня 2018 р. за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Центральна, 4. Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 11.00. Початок зборів об 11тій годині. Порядок денний: 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів КС "АКТИВ"; 2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління КС "АКТИВ"; 3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії КС "АКТИВ"; 4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС "АКТИВ"; 5. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності КС "АКТИВ" за звітний рік; 6. Про розподіл доходу та покриття збитків КС "АКТИВ"; 7. Розгляд бюджету КС "АКТИВ" на 2018 фінансовий рік; 8. Про виключення з членів КС "АКТИВ" осіб, які порушували статут спілки; 9. Про відкликання та обрання членів спостережної ради КС "АКТИВ"; 10. Про делегування спостережній раді КС "АКТИВ" права визначення аудиторської фірми КС "АК ТИВ".

Строк для подачі пропозицій щодо питаннь порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки до 03 травня 2018 року. Більш детальну інформацію та повні звіти або ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, можна отримати в офісі кредитної спілки "Актив" за адресою: Запорізька об ласть, м. Енергодар, вул. Центральна, 4, або у відділеннях спілки, вказаних на сайті: www.ksa.com.ua

17

Рада адвокатів Запо різької області повідом ляє, що 20 квітня 2018 ро ку, о 16ій годині, відбу деться Конференція адво катів Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68А, в приміщенні Ра ди адвокатів Запорізької області. 16 квітня 2018 року, о 15ій годині, відбудуться загальні збори адвокатів Запорізької області для об рання делегатів на Конфе ренцію адвокатів в примі щеннях юридичних кон сультацій м. Запоріжжя та районів області.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної по роди для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Малина ягода сірникова коробка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579 9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 0688611570, 0504212233

9 Лапка сапожна, двохсор литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0669281053 9 Інкубатор. 0689061298

Т.:

9 Холод., мороз., печі, пральн. маш. б/в у Німеччині. Т.: 0979107889 9 З/ч москвич 412: перемикач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення термостат. Т.: 0669281053 9 Велосипеди б/к для дітей та підлітків. Т.: 0997285786 9 Одяг та взуття для хлопчиків 1015 років. Т.: 0997285786

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Авто, будьяке у будьякому стані, дорого. Т.: 0972256060, 0732256060, 0952256060

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050 9 Нероб. холод., пральн. маш. Телефони: 2201743, 0502370535 9 Посуд, годинники. 0506847224

Т.:

9 Нагороди СРСР, статуетки, клик моржа, ялинкові іграшки, парфуми СРСР. Т.: 0676010725, 0991250881

міс. Т.: 2705040, 2716750, 2778207 9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450

9 Французькі натяжні стелі, 120 грн кв. м, виїзд, вимір, консультація безкоштовно. Т.: 0661768248, 0934768147 9 Пиляю, обр. дерева. Т.: 0689061298 9 Пиляю дерева. Сантех ніка та електрика. Т.: 0972689560, 0992486631 9 Антени супут. 0504210622

Т.:

9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) (073) 7497456

ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непрацюючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 063503 8380

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ЗНІМУ

сандрівні та Глазкову Віктору Олександровичу за № 42006 п'ятою Запорізькою держав ною нотаріальною конторою 9 Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 425 від 13.03.1995 року, вида не Виконавчим комітетом Ор джонікідзевської районної Ради народних депутатів на ім'я Бой ка Олександра Миколайовича та Бойко Лідії Миколаївни на квартиру № 11, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 4 9 Втрачене посвідчення стрілка ж/д транспорту № 2451, видане 05.05.2017 р. на ім'я Сантгалеєва Сергія Мара товича 9 Втрачений квиток форма № 4 Оріхів168 км на ім'я Сантга леєва Сергія Маратовича 9 Втрачений оригінал догово ру дарування квартири, посвід чений 20.01.1995 р. пор. № 247, приватним нотар. Кожев никовою Л.А. на ім'я Сахацької Г.Б. 9 Втрачений паспорт СА 076426 на ім'я Богдан Іван Іва нович, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області

КУПЛЮ

9 На запчастини мультиварку Rotex RMC505в. Т.: 0667777851 9 Книгу В. Успенського "Та ємний радник вождя". Т.: 0667777851

ПОСЛУГИ

9 Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, серія № ЯИ 580453 на ім'я Шевельдіна Леоніда Олек сійовича

9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12

9 Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом, видане Глазковій Галині Олек

9 Квартиру. 0678531643

Телефон.:

9 Втрачений оригінал догово ру купівліпродажу квартири, посвідчений 26.12.2000 р. за реєстровим № 21815 Четвер тою Запорізькою державною нотаріальною конторою, на ім'я Щербакова Володимира Воло димировича


18

мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

z УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 19171921 РР.

АКТУАЛЬНА ВИСТАВКА В ОРІХІВСЬКОМУ МУЗЕЇ Тамара КУРОЧКІНА м. Оріхів

В Оріхівському район ному краєзнавчому му зеї відкрита виставка інформаційнопросвіт ницьких стендів "100 років боротьби. Укра їнська революція 1917 1921х років". Вони під готовлені Українським інститутом національ ної пам'яті із викорис танням матеріалів трьох музеїв: Українсь кої революції 1917 1921 рр., видатних ді ячів української культу ри, української діаспо ри, а також галузевого державного архіву Служби безпеки Укра їни й особистих архівів істориків. Лекторекскурсовод краєзнавчого музею Світ

лана Коваленко розповіла учасникам заходу про три етапи становлення Укра їнської держави, причини поразки Української рево люції, про пов'язані з бо ротьбою за незалежність нашої країни драматичні історичні події і факти, за мовчувані за радянських часів. Вона продемонструвала ксерокопію газети "Нова рада" від 25 листопада 1917 року, де написано: "В Оріхові на Таврії 15 листопада місцевим то вариством "Просвіта" в купі з військовим това риством ім. гетьмана Петра Дорошенка, при 48му пішому запасному полку влаштовано свято з приводу проголошення України Вільною Народ ною Республікою. На пло

щі біля церкви було від правлено молебень і про читано ІІІ Універсал, кот рий народ зустрів вели ким збуренням і криками "Слава". Цим подіям присвячена і меморіальна дошка, яка минулої осені відкрита на будівлі кра єзнавчого музею. Знання історії Української держави, вшанування тра дицій боротьби за неза лежність і соборність Ук раїни, військової доблесті захисників рідної землі основні критерії вихован ня сучасної молоді. Про це говорили у своїх виступах почесні громадяни Орі хівського району, краєзнавці Анатолій Зав городній та Іван Панченко, які доповнили розповідь лектораекскурсовода. Історія будьякого наро

ду містить періоди, дати, які є вирішальними і доле носними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не за бувати героїчні сторінки нашої історії. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. На актуальності вистав ки наголосили представ ники міської ради, при сутні на заході, бо ці

змістовні матеріали не обхідні для всебічного вивчення історії станов лення Української держа ви і сприятимуть патрі отичному вихованню мо лоді, заохочуватимуть до поповнення знань з істо рії революційного руху в Україні,щоб нові поколін ня зростали справжніми патріотами.

z ФЕСТИВАЛЬ

"Червона рута2019" у Запоріжжі 7 квітня у Запоріжжі відбув ся регіональний обласний відбірковий конкурс ХVІ Все українського фестивалю су часної пісні та популярної музики "Червона рута 2019". Запорізький обласний відбір ковий конкурс є шостим серед 25 відборів, що проходять з бе резня по листопад 2018 року в

усіх 24 областях України та у місті Києві, згідно з графіком проведення відбіркових конкур сів відповідно до Плану роботи Міністерства культури України. Зараз фінал фестивалю прохо дить раз на два роки. Конкурсні змагання відбулись у запорізькому Палаці культури "Орбіта". В них взяли участь 55 солістів та гуртів з районів та міст Запорізької області. До жу рі увійшли представники оргко мітету фестивалю та відомі за порізькі діячі культури: виконав чий директор Всеукраїнського

фестивалю сучасної пісні та по пулярної музики "Червона рута" Мирослав Мельник, Інна Гапон, Володимир Артемьєв, Світлана Сметаніна, Олена Нестеренко, Максим Наконечний. У Запоріжжі переможцями обласного відбіркового кон курсу стали гурти "Запорозькі тулумбаси", "Барабанза", со лістки Жанна Смирнова (In shaya), Маргарита Давидюк, Дарина Пермякова, Олексан дра Бардаченко. До резерву відібрано ще 12 колективів та виконавців.

Переможці конкурсу отримали право брати участь у фінальних змаганнях фестивалю "Червона рута", що відбудуться у вересні 2019 р. в м. Чернівці.

z ЕКСПОЗИЦІЯ

Віра Бахаї про єдність богів, людей та релігій Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

У Запорізькій облас ній універсальній біблі отеці, у відділі докумен тів з гуманітарних наук, цілий місяць відбува тиметься фотовистав ка "Сади і храми Бахаї". Це візуальний ряд, прис вячений відносно новій світовій релігії вірі Бахаї, що має мільйони послі довників. Божественне

вчення має допомагати єднанню людства, досяг ненню всесвітньої любові та згоди між людьми. Ре лігії мають стати основою для загального миру, під німати людей над засто рогами, нести радість та світло, усувати грунт для суперечок та розбіжнос тей. Саме так вважав зас новник новітнього вчення Бахаулла пророк та ре лігійний діяч, земне життя якого проходило в Ірані, у

середині XIX сторіччя. Ві росповідання Бахаї дос тупне кожній людині, яку б віру вона не сповідувала. Це місце, в якому можна вклонитись будьякому богові. Служіння універ сальні, бо в них зачиту ються молитви з різних святих текстів. Україна має свою спільноту послі довників Бахаї. А в Запо ріжжі є свій осередок. Са ме стараннями його чле нів і була підготовлена ця

фотовиставка. Осередок запрошує запоріжців до її перегляду, а також до спілкування. Отримати більшу інформацію про

спільноту Бахаї ви може те, завітавши до відділу документів з гуманітарних наук універсальної облас ної бібліотеки.


мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

19

z ПРЕМ’ЄРА

"Спідня" частина життя Тамара ПІШВАНОВА

Віднедавна головним режисером Запорізько го муніципального теат рулабораторії "Vie" став Геннадій Широченко. В активі молодого митця нагороди V відкритого фестивалю моно і ка мерних вистав "Віват, актор!" (2013) та ХХІІІ фестивалюконкурсу на вищу театральну нагоро ду Придніпров'я "Січес лавна2015". Хоча в ре пертуарі "Vie" уже є пос тановки Широченка, але нова вистава "Оркестр" за п'єсою Жана Ануя його дебют у ролі голов ного режисера. З моло дечим азартом він узяв ся за складну ануївську драматургію. Недарма її називають "інтелекту альною"… Перед нами жіночий ор кестр, всі оркестрантки якого колись мріяли про славу, але заробляють на шматок хліба кабацькою музикою перед хворими в курортному пансіонаті. Ін тереси їхньої публіки обме жуються запором та проно сом. Як говорить одна з ге роїнь: "Навіщо потрібна му зика? Щоб шлунок добре працював". Від музиканток вимагають не талант, а сек

Леон (Ростислав Анасійчук) у своєму "жіночому царстві"

Танці у виставі виникають у момент найвищої психологічної напруги

сапіл. Та й у них самих від сутня "свята до музики лю бов". Це зборище конку рентокневдах. Музику грають ті, хто не знається на високому мистецтві. І грають для тих, кому це мистецтво ні до чого. У п'єсі немає позитивних персо нажів, хоча деякі з них іноді викликають співчуття. Заглиблення глядача в "те атр у театрі" відбувається за допомогою кавових столи ків з лампами, келихами, солодощами. Геннадій Ши роченко вводить елементи гротеску: білі, як крейда, об личчямаски акторів, пере більшену жестикуляцію. Ануй змалював неприкра шену картину людських стосунків, а режисер зро бив з цього трагіфарс нік чемних людей. Геннадій

Широченко абстрагувався від часу, синтезуючи різні епохи та змішуючи художні стилі. Таке бурхливе море історійпристрастей можна уявити в будьякій країні, у будьякому столітті. Кожна репліка багатошарова: на всякий розум. Музичний "коктейль" вис тави змішав Олександр Смирнов: класична музика, джаз, твіст, сучасні ритми… Офіціант (Юлій Гаврилов) непогано співає пісню Оззі Осборна "Dreamer", а мсьє Лебонз (Олександр Кока рєв) "Funicul?, Funicul?" Луїджі Денца. У мить най вищої психологічної напру ги виникають танці їх до поміг поставити молодий артист Костянтин Кузьмин. Декорації відсутні є лише реквізит. Відсутні й музичні

інструменти актори "грають" рухами тіла і рук. Чудові костюми кольору кави з молоком у популяр ному в 1940х роках стилі мілітарі створила Ірина Со лоп. Наряди й зачіски різні як різні характери оркес транток. Стрижень п'єси піаніст Леон (Ростислав Анасій чук). Навколо нього точать ся всі жіночі сварки. Тради ційний любовний трикутник тут… квадрат, бо Леон "трошечки одружений". Його дружина важко хвора. Розлучатися він не збира ється: дружинакаліка привід нічого не обіцяти ані екзальтованій романтичній коханці Сюзанні (Олеся Во лодькова), ані владній, без принципній мадам Ортанс (Олена Павлухіна). Кульмі наційний для образу Леона момент коли, стоячи на табуреті, цей нікчема кидає в зал: "Я сам як сонце!"

Сюзанна здатна на кохан ня, але… кохати нема кого. Крім Леона. А мадам Ортанс відкрито залицяється до пі аніста і зваблює його. Леон не може засліпити очі дос відченій немолодій жінці. Але він чоловік, а Ортанс так скучила за чоловіком! Повні протилежності: шльо ндра Памела (Ганна Вайло) і косоока стара діва Патри ція (Ганна Миронова). Інша яскрава пара: ревнива й безвільна Ермеліна (Ольга Лещова) та байдужа Леона (Тетяна Хасянова). Геннадій Широченко ра зом з акторами театру "Vie" зробив екскурс у людську психіку, показавши виворіт життя, "спідню" його части ну. Оркестрантки прожи вають свою нещасливу до лю в очікуванні дива, в жіно чій тузі за справжнім чоло віком. А глядачі в цьому трагіфарсі часом впізнають себе…

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

Звабливий аромат "Французької весни" Олена СТАХОВА

Вона приходить до нас щороку. Не просто вес на, а "Французька вес на". Свято культури однієї з тих небагатьох країн, які диктують світову мо ду в мистецтві, одязі, парфумах, їжі… Причо му, її уряд завбачливо піклується, щоб Франція і надалі лишалася "най моднішою" а тому під тримує французькі куль турні товариства та програми в інших кра їнах. Зокрема, в Україні. Ще конкретніше у Запо ріжжі. "Французьку весну" для нас ввлаштовує культурний центр "Альянс Франсез". У Запоріжжі цю громадську організацію очолює Люд мила Богдановська. Фести валь почався 4 квітня кіно концертом для родин із

дітьми "Різношерсті песи ки" співака і композитора Жозефа д'Анвера у Концер тному залі імені М.Глінки. Вже відбулася і зустріч з ав торкою книги "Пройти Чор нобиль" Галиною Аккер ман. Але головні події "Французької весни" по переду. 14 квітня, о 23.00, в кіно концертному залі імені О.Довженка чотири пос піль програми "Довгої ночі короткого метру" загаль ною тривалістю майже сім годин. Менш як через тиждень там же почнеться рет роспективний показ екрані зацій французьких бестсе лерів. Щоразу о 19.00: 19 квітня історія кохання "Ро залі Блюм", 21го фантас тичний фільм "Самі", 23го драма "38 свідків", 24го драма "Вілла "Амалія" і

25го трагікомедія "Лулу оголена жінка". 17 квітня, о 18.00, в ПК "Титан" можна побувати на "концерті для двох клоунів" під назвою "Мандрівні ко ролі". Не варто хвилювати ся, якщо не знаєте фран цузької: актори Ігор Селла і Жюлі Моа Капрезе "роз мовлятимуть" мімікою, жестами, акробатикою. Інакше кажучи, це музична пантоміма, в якій прозву чать лише кілька цілком зрозумілих публіці слів. 20 квітня, о 18.00, в ПК "Титан" рокконцерт су часної французької групи "Матильда". 22 квітня о 18.00 люби телів джазу запрошують у Концертний зал імені М.Глінки на вечір джазу. Молодий піаніствіртуоз Ремі Паносян з міста Мон пельє разом із друзями

З 19 по 15 квітня запоріжці побачать п'ять екранізацій фран* цузьких бестселерів: кадр з історії кохання "Розалі Блюм"

контрабасистом Максимом Дельпортом й ударником Фредеріком Петіпре ство рив тріо RP3 у 2009 році. Позитивний легкий джаз із енергією року і мелодій ністю попмузики припав до душі публіці. У 2011му радіо TSF Jazz визнало тріо RP3 музичним відкриттям року. Відтоді вони зіграли близько 350 концертів у 30 країнах світу. Ремі Паносян записав три альбоми. Третій з них отри

мав нагороду від радіо FIP та увійшов до десятки кра щих французьких дисків за версією журналу Les In rocks. Композиції з нього постійно крутять на попу лярних французьких музич них каналах. 2022 квітня в Запорізь кому музичному училищі імені П.Майбороди ІІІ Все український конкурс "Баян не коло на Запоріжжі", що теж проходитиме за участі "Альянс Франсез".


20

світогляд

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

Радониця: вшануймо наших померлих Пам'ять про тих, хто покинув наш світ, молитви за померлих, звернені до Бо га, є важливою складовою християнсь кої віри. Для Господа всі живі, і помина ти померлих друзів, родичів і знайомих справа богоугодна. Саме тому в хрис тиянському календарі налічується більше десятка поминальних днів. Кілька разів на рік ми чуємо таку фра зу: "Сьогодні батьківська". Що це озна чає і чому батьківська? Днів, коли по кійних поминають особливим чином, в році кілька. Свою назву вони отримали завдяки тому, що в зверненнях до Гос пода люди, насамперед, згадували своїх померлих родичів. Субот, які на зиваються батьківськими, 7, з року в рік їх дати змінюються, оскільки це за лежать від дат інших церковних свят. Невдовзі ми відзначатимемо один із таких днів Радоницю.

Цей день поминання покійних у пра вославному календарі нинішнього ро ку припадає на вівторок, 17 квітня. Як не дивно б це звучало, але цей день частіше називають святом, хоча, по су ті, він є днем поминання. Назва похо дить від слова "радість". Справа в тому, що на Радоницю йдуть на кладовище, щоб відзначити Воскресіння Христове з померлими родичами, поділитися з ними радістю від того, що Христос Вос крес, а смерть і зло були переможені. З собою на цвинтар беруть паски, кра шанки, солодощі (найчастіше цукерки) й інші освячені в церкві харчі. Частину їжі роздають жебракам і дітям, частину кладуть на могилки, частину з'їдають самі. Однак священики не рекомен дують влаштовувати грандіозні бенке ти біля могил, адже така поведінка го ворить про неповагу до світу мертвих і зокрема до своїх покійних родичів. В іншому ж на Радоницю радіють і органі зовують традиційну поминальну вече рю. Сьогодні ми пропонуємо нашим чита чам дізнатися про традиції українства у вшануванні своїх померлих. До вашої уваги публікації із перших вуст від знавця козацької спадщини Олексан дра Притули, Президента Всеукраїнсь кої федерації "Спас" та Світовита Паш ника, Верховного волхва духовного центру "Російське православне коло", етнографа.

Померти Світовит ПАШНИК, Верховний волхв духовного центру "Російське православне коло", етнограф

Російське, тому що спо чатку Україна називалася Руссю. Згідно зі світогля дом наших предків духов ний світ ділиться на Прав, Нав і Яв. Звідси ми, слов'яни, називалися пра вославними. Коло органі зація людей. Займається наша організація з 1992 р. вивченням і популяриза цією православної духов ності в Україні через про ведення забутих обрядів. Підштовхнули мене на вивчення історії наших предків і одночасно релі гії вчителі у школі. Справа в тому, що в радянські ча си було мало не злочином хлопчикам носити довге волосся. А саме таке було у мене, і вчителі нарекли мене попом. І вже у стар ших класах я захопився релігійною літературою, паралельно відвідуючи

краєзнавчий гурток. По вернувшись з армії в 90х, відпрацювавши рік на за воді, я в першу ж відпус тку потрапив у Карпати, де став свідком свята "Злуки" (День Соборності України) об'єднання УНР і ЗУНР, який святкується 22 січня. Саме атмосфера цього свята пробудила в мені відчуття українця. З тих пір я щільно зайнявся вивченням історії України та духовності наших пред ків. А духовність це і є фольклор, звичаї, тради ції, Ріталь, тому що духов ний світ і матеріальний тісно пов'язані.

z СПАДЩИНА

Козаки смертю смерть попирали Олександр ПРИТУЛА, Президент Всеукраїнської федерації "Спас"

Перш ніж говорити про став лення козаків до смерті і про ри туальні обряди, варто відзначи ти, що ті з них, які не гинули в боях, жили досить довго. На од ному з курганів в м. Оріхів, Запо різької області є могила з дата ми на табличці 17511871рр. (прожив 120 років), був прик лад, коли козак загинув у поході від сонячного удару у віці 92 років. Але, якщо все ж козаки вмирали, підхоронювали їх у курганах, поруч з великими воїнами, похованими зокрема і в скіфський період нашої історії. І всі старі українські кладо( вища формувалися навколо курга( нів. Кургани формувалися з давніх часів наших предків скіфів і полов( ців. Коли помирав чоловік, все його багатство продавалося і на вируче( ні гроші купували їжу і вино для тризни. Це поминки по загиблих, які проходили тут же в степу, де і була могила покійного. І кожен, хто приходив на цей захід, кидав у мо( гилу три шапки землі. Таким спосо( бом виростали маленькі курганчи( ки вже в перший день тризни. По( тім приходили через 9, 40 днів, і завдяки тій же процедурі з шапкою кургани розросталися. І чим більше одноплемінники приходили до міс(

ця поховання, тим вищим ставав курган. А треба заува( жити, що почи( тали особливо видатних предків протя( гом десятиліть, а то й століть. Так з'явилися Корсак(Могила (При( морський р(н Запорізької обл.), Са( вур(Могила (поблизу Донецька) і ін. Цю традицію проукраїнців пе( рейняли і запорозькі козаки. Та( кож на могилах ставили постамен( ти (надгробки) у вигляді кам'яних баб. Дивилися вони завжди на Схід, праве плече у них був скоше( не, відповідно вказувало воно на Південь. Це було і пам'ять про по( мерлого, і орієнтир в степу одно( часно. Якщо вночі можна було орі( єнтуватися по зірках, то вдень ли( ше за цими надгробками. З'явили( ся пізніше козацькі хрести на моги( лах, це прообраз скіфських баб. Хрести були теж кам'яними і виго( товляли (стісували) їх самі козаки, як і труни робили для себе теж власноруч. Але в деяких регіонах зустрічалися і ковані хрести. Варто сказати, що козаки відчували мо( мент своєї смерті і готувалися до нього. Відомий історичний факт, Г.Сковорода ( філософ козацького роду, сам собі зробив труну, вико( пав могилу і помер.

Були в історії козацтва і показо( ві похорони. Коли хтось із козаків вбивав свого побратима, його хо( вали заживо, причому з його ж мер( твою жертвою в одній труні. Ховали козаків у трунах з червоної матерії, кольору небесної заграви ( "Черво( ною китайкою Тіло вкривали"). Шовк і атлас для цих цілей привози( ли з Китаю. Під час похорону коза( кові клали в труну предмети, які потрібні були йому в загробному житті і пов'язували його із земним. За козацьким переказом, оголошу( вати перелік таких предметів було заборонено. На похороні обов'яз( ково присутній кінь, який, вважало( ся, відчуває душу козака. У процесії похорону на рушниках несли зброю, якою володів козак за життя, як нині носять нагороди на поду( шечках. Поминали козаків добрим словом, навіть співали ритуальні пісні, але ніколи не оплакували.

ЖИТТЯ КОЗАКА ПІСЛЯ СМЕРТІ У 2010 році козаки всеукраїнської федерації "Спас" відновили старо( винний козацький цвинтар, який до сих пір було занедбаний, хрести з могил зруйновані ще більшовика( ми. Воно знамените тим, що там знаходиться могила Микити Кор( жа, останнього Січового судді Війсь( ка Запорозького (село Сурсько( Михайлівка, Солонянський р(н, Дніпропетровська обл.) Жив Корж на дузі річки Суха Сура, зробивши

надалі з місця своєї зимівлі острів, вирив канал, замкнувши дугу во( дою. Що цікаво, що в 70(х роках XX століття на цьому острові роздали землю під дачі для дніпропетровсь( ких метробудівців. Дачі успішно по( будували, але нині мальовнича те( риторія практично занедбана. Ба( гато з новоспечених господарів не( забаром раптово почали вмирати, причому практично всі не своєю смертю. Місцеві жителі переконані, що дух Коржа не пускає на свою те( риторію. Живе зараз там баба На( дя, розповіла, що поховала трьох своїх дітей. Стверджує, що у неї є все ( і достаток, і земля, а щастя немає. Може, це і збіг обставин і люди все містифікують, але факт залишається фактом. Зараз там, крім баби Наді, живуть тільки на( щадки Коржа. Навіть, коли розігнали Січі, а всіх робили кріпаками, це село залиша( лося вільним за Коржа. Потім у цьо( му ж селі жив архімандрит Сера( фим (Тяпочкін), за якого більшови( ки намагалися, проте не могли зруйнувати місцеву церкву. І тільки обманом викликали його в губер( нію Катеринослав, де і розстріляли. Вже після цього церква була знесе( на. Це одне з найцікавіших історич( них місць України, просочене і збе( режене духом наших славних пред( ків козаків. До яких треба ставити( ся з повагою.


світогляд

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

21

і відродитися КОД НАЦІЇ Код нації це те, що закладе

не в людині на рівні підсвідо

мості. Що визначає самобут

ність народу. Всі народи мають свої особливості, які дозволяють їм об'єднуватися (духовно, територіально, мов

но). Людина тварина сус

пільна і має діяти спільно, об'єднуючись в семи, роди, нації. А духовність це якась захисна оболонка від погли

нання іншими націями. Ми створювали століттями свої звичаї, обряди, основними в житті кожної людини є народ

ження, вінчання і похорон. Ми живемо на Богом даній землі. Але і на ній є особливі красою і значимістю місця, та

кі як, наприклад, острів Хорти

ця. За формою він нагадує чо

вен. І хоронивши тут, наші предки вважали, що це "чо

вен" і перевозить померлих у рай. Де душа, потрапляючи після смерті на небеса і об'єд

навшись там з Богами, через деякий час з'єднується з похо

ваним у землю тілом, пере

роджується, створюючи нове життя. Несучи собою поколін

нями той самий код нації. Тому ми за життя маємо берегти свою землю, свій рід, щоб бу

ло, куди повернутися новим поколінням. На Хортиці сьогодні налічується 6 курган

них груп і загалом близько 129 курганів. А поховань, які стерті з лиця землі, набагато більше. До речі, модна зараз юри

дична процедура заповіт пе

ред смертю пішла з народно

го фольклору. Багато було і казок, де батько перед смер

тю збирав синів і давав їм за

повіти. Але якщо раніше це були настанови, передача свого життєвого досвіду, то сьогодні суто матеріальні блага. Люди похилого віку, як прави

ло, готувалися до своєї смерті. Вони відкладали гроші на похо

рон, збирали речі, необхідні для обряду, що символізувало практичність і турботу один про одного поколінь. Щоб для дітей і родичів похорон був не дуже витратним. Хоча деякі вважали і вважають це накликанням на себе смерті.

ЧИ СТРАШНА СМЕРТЬ Для нормальних сімей, смерть близьких людей це, звичайно, велике горе. Але ві

ра наших предків вважала, що люди перероджуються, пот

рапляючи в іншому образі знову на землю. У деяких Кар

патських поселеннях люди, йдучи на похорон, плакали, а повертаючись з самого похо

вання, раділи швидкій зустрічі з померлим знову. Але в біль

шості областей був траур, але не страх, вважаючи процес абсолютно природним. Сьо

годнішня традиція поминання покійних через випивання спиртного теж якось сприяє розслабленню і зменшенню переживань. Але тут головне не зірватися. Варто розуміти,

що життя не закінчується і завжди є про кого дбати рід

ні, діти, внуки.

ОБРЯДИ Обряд похорону зазвичай починався в будинку покій

ного, куди приходили най

ближчі родичі і священик на всеношну. Де запалювали свічки, клали їжу зі свого по

минального столу і до гробу. На ранок труну виносили, при цьому тричі потрібно було стукнути нею об поріг будин

ку, якийсь обряд прощання. Причому труну нерідко виго

товляли заздалегідь, чекаючи, що хтось із сім'ї на порозі смерті. Але, залишивши труну в сінях, щоб вона не була по

рожньою її засипали зерном, яке, як вважалося, відтягувало цей самий момент смерті. І вже у дворі організовувалася траурна процесія з усіх, хто прийшов попрощатися з по

мерлим. І вже труну з ним від

правляли в дорогу (останню путь). Причому труна асоці

ювалася з човном, що від

правляється у вічність. І цю дорогу у вічність засівали зер

ном, символом родючості. Щоб людина швидше відро

дилася знову. Потрібно зазна

чити, що зерно невід'ємний атрибут також під час народ

ження та вінчання. Процесію очолювала людина, яка несе символ святості хрест, потім кришку труни з короваєм з сіллю у центрі, за якими сам священик, який вважався про

відником між світами. Саму труну часто везли на волах, які символізують Бога Велеса, покровителя підземного світу. Замикали процесію всі інші з вінками і квітами. Могилу, що символізує лоно матері Землі викопували заз

далегідь. У неї і опускали тру

ну човен, форму якої вважали фалічним символом. Тим са

мим інсценують процес зап

ліднення землі для зароджен

ня нового життя. А оскільки в труні уже з покійним залиша

лося насіння, процес засипан

ня могили нагадував посадку грядки. До появи трун людей взагалі ховали в сиру землю в позі ембріона (зародка). Ті, хто був багатший, могли доз

волити обернути його ткани

ною. Труни з'явилися лише з появою човнів. У нас у більшості випадків ховали і ховають головою на Захід, ногами на Схід, щоб по

мерлий міг спостерігати на

родження сонця. На Хортиці могили обкладали камінням у вигляді носа човна, що також прямує на Схід. Сама височина могили сим

волізувала вагітність матері

Землі, на яку встановлювали стелу фалічної форми. Пізні

ше стели стали чоловікопо

дібної форми, також символі

зують запліднення землі, від

роджуючи життя. Тобто бать

ко небо (душа) з'єднується з матір'ю Землею (тілом), що і віщує відродження. Перед за

копуванням кожен з учасників

мав кинути три жмені землі (Бог любить трійцю) при цьому вимовляючи побажан

ня покійному. Вінцем обряду було "запеча

тування", навколо якого було багато суперечок у всі часи і навіть зараз. Ми завжди спіл

куємося з нашими предками, вважається, що їхні душі при

ходять до нас на великі релі

гійні свята. Навіть була тради

ція, перед тим, як сідати за святковий стіл, протирати лавку. З духовної точки зору, це означало не зачепити душу предків. Так ось запечатуван

ня давня традиція, яка прий

шла до нас з часів Ісуса Хрис

та. Коли римляни, замурували печеру з ним каменем, який опечатали сургучем. Потім на входах в склепи ставили ро

дові печаті. Священнослужи

телі повинні закінчувати об

ряд печаткою на могилі тим хрестом, з яким вони його проводили або тризубом, притаманним Україні. А супе

речка в тому, що нібито ця пе

чатка не дозволить душі виб

ратися на небеса. Але я вва

жаю, що душа завжди вільна і жодних перешкод для неї не

має. Потім священик окропляв могилу свяченою водою, за

палював над нею свічку, сим

вол сонця, що зароджується. Після цього всі присутні мали вимити руки, по перше, в мір

куваннях гігієни, а по друге, щоб очистити душу покійного, і випробувати ритуальний хліб, який розламували і час

тину залишали на могилі. Це символізувало єдність роду. Закінчувалася церемонія по

минальним обідом вже не тільки серед близьких роди

чів, а й усіх учасників. Як пра

вило, ховали покійного на тре

тій день, для того, щоб уся рідня, навіть далека (з геогра

фічної точки зору) змогла встигнути на прощання з по

кійним. Оскільки транспортне сполучення між населеними пунктами було не най

швидшим. Спеціальної їжі на поминальних обідах не було, єдине варилася кутя. Гості, випиваючи не цокалися, щоб заспокоїти душу покійного, оскільки споконвіку дзвін ке

лихів був ознакою веселощів.

СИМВОЛИ Хрест під час поховання символізував щоглу, за допо

могою якої труна човен могла дістатися до раю. Навіть розп'яття нагадує розтягнуті на щоглі вітрила, що дозво

ляють судну плисти. Треба сказати, що деякі речі, які ви

користовуються в побуті, пе

рейшли в духовний світ. Так, наприклад, форма хреста у різних народів, залежала від форми віконної рами, в будин

ках і храмах жителів цієї місце

вості. Звідси і хрести, округлі, витягнуті, рівносторонні. Ритуальний хліб, який несли на кришці труни під час похо

ронної процесії, був символом всього людського роду. Сам

хліб, з виїмкою посередині, символізував жіноче лоно, але вже запліднене для продов

ження роду. На це вказувала жменька солі в центрі хліба, нагадує чоловіче сім'я. Ритуальними рушниками теж користувалися на обря

дах, підстилаючи їх під хліб, перев'язуючи на руках, навіть опускаючи на них труну в мо

гилу. Символізували вони до

рогу, останню путь, в яку від

правлявся покійний. Перехо

див в інший світ. Вінки і квіти. Як і на всіх вели

ких святах використовувалися квіти. Різдвяні вінки як оберіг. Кругла форма вінка пов'язана теж з жіночим лоном. На святі Івана Купала вінки пускали по воді, що символізувало очи

щення, відродження. Ці вінки мали всередині хрестовину, на якій встановлювали свічку. Це ніяке не ворожіння на суд

женого, а поминання предків. При настанні темряви, вогник свічки як би переморгувався з мерехтливими зірками ду

шами наших предків. Вважа

лося, що після смерті душа теж, проходячи через округлу форму вінка, відроджується. Музичні оркестри сьогодні замінили ритуальні обрядові пісні, з якими проводжали по

кійного. Їх зміст вихваляв по

кійного і бажав землі пухом і якнайшвидшого відродження. Музиканти на похороні теж були, але не всі їх могли собі дозволити. Як правило, свя

щеннослужителі цим і зай

малися, до тих пір як у церкві заборонили використання му

зичних інструментів.

ЗАКОПУВАТИ АБО СПАЛЮВАТИ Крім поховання в землю, іс

нує процедура кремації. Під звичайне поховання виділя

ється багато, в тому числі ро

дючої землі. Кремація, спалю

вання трупа, було притаманне народам, у яких мало орних земель. На відміну від степо

вих місцевостей, де навпаки багато степів і зовсім немає лісів, відповідно і дров для спалювання. Хоча археологи не знаходять поховань Три

пільської пори, мабуть, тоді було спалювання трупів. У де

яких бідних районах Індії, де всі трупи спалюють, іноді че

рез нестачу дров, напівобго

ріле тіла просто кидають у Ганг, що не прийнятне. Археологи фіксували також факти, коли в Північних районах, коли земля промер

зала і ніякою лопатою її не взя

ти покійних спалювали. Але рештки (кістки) все одно за

лишалися. І щоб звірі їх не розтягували, упаковували в який небудь матеріал і чекали до весни. З настанням тепла, поміщали в глечики і вже за

копували в землю. Так утво

рювалися кургани. Відповідно і сам обряд був дещо іншим. Обидва ці варіанти не супе

речать нашій стародавній ві

ри. І до поховань у різних клі

матичних регіонах, ставилися, зокрема і з раціональної точки зору. Сьогодні кремація більш гуманний метод поховання стосовно природи. Тому об

ряди з часом можуть коригу

ватися, але їх духовність, зак

ладена нашими предками, обов'язково має залишатися. У будь якому випадку, прах повертається в землю, а душа на небеса, щоб потім з'єдна

тися.

ПОМИНКИ Перші поминки організову

вали на третій день від смерті, тому що цього дня, як прави

ло, і ховали. Потім на дев'ятий день, це пов'язане з кален

дарною системою, вважало

ся, що саме в цей період ста

ре сонце вмирало, нове на

роджувалося. І тоді ж Моло

дий місяць знаходив форму човника, який і перевозив ду

шу сонце. Звідси і вважаєть

ся, що саме на 9 ий день душа потрапляє в рай. На дев'ятий день від народження дитину клали в колиску. А молодята на 9 ий день після весілля сі

дали на воза й об'їжджали своїх родичів, так званий ме

довий місяць. На 40 ий день цей місяць

човник доставляє душу на сьо

ме небо, де і відбувається з'єднання з Богами і предка

ми. На 40 ий дня після народ

ження дитину приносили в храм, де хрестили, приєдну

вали до роду. З цього часу лю

дина вважалася земною. А молодята на 40 ий день після весілля поверталися з весіль

ної подорожі, вважаючись повноцінною сім'єю.


22

спорт

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

z ФУТЗАЛ. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (ПЕРША ЛІГА). ДРУГИЙ ЕТАП. 1й ТУР

Ре з ул ьт а т зробили на характері

"АРПІ Запоріжжя" "Ві заВторма" (ІваноФран ківськ) 3:2 (0:2, 3:0) Розвиток рахунку: 0:1, 0:2 1:2, 2:2, 3:2. "АРПІ Запоріжжя" після програного начисто першо го тайму не тільки поверну лися в боротьбу, але і зумі ли в підсумку відсвяткувати перемогу над непоступли вими гостями з ІваноФран ківська. Відкривати рахунок у матчі запоріжці могли вже у своїй першій же атаці. Ха лід Сауді прострілив на дальню стійку воріт, але Максиму Почебуту не вда лося "замкнути" передачу у ворота. Не пощастило гос подарям відзначитися і в наступній атаці, коли на віс трі опинився Яссин Ессаргі ні. Хороший шанс для взят тя воріт втратив через хви

лину і досвідчений Олек сандр Оліщук, який опинив ся у вигідній ситуації перед голкіпером франківців, але переграти Євгена Борсука не судилося. Гості відповіли потужним ударом здалеку у виконанні Ігоря Білика, з яким впорався Іван Гурко. Запоріжці не зменшували обертів і продовжили облогу воріт гостей. Удар Андрія Будіна з рикошетом від за хисника прийшовся поруч з хрестовиною, а потім пішов найнебезпечніший епізод під час виконання кутового після подачі Михайлом Тру баровим зльоту неточно сильно пробив Андрій Чуд нов. Пристрілювався по во ротах Халід Сауді, непога ний удар вийшов у Будіна з середньої дистанції. Фран ківці виглядали явно збенте

женими таким потужним по чатком поєдинку, але про довжили старанно відбива тися. При цьому наставник гостей зважився на нестан дартний хід і випустив до даткового польового гравця вже в дебюті матчу. Подіб ний крок виявився виправ даним, оскільки на шостій хвилині Роман Москалик, перебуваючи під опікою Ми хайла Трубарова, вдало ви конав удар і влучив у ближ ній кут 1: 0. Натхненні су перники "пробачили" госпо дарів через хвилину, коли у виході один на один з Іваном Гурком у стійку вдарив Ста ніслав Паньків. На восьмій хвилині зрівня ти рахунок міг Олександр Оліщук, але і цього разу Єв ген Борсук у "ближньому бою" зіграв холоднокровно. Франківці явно змінилися, а від їхньої стартової скутості не залишилося і сліду. Пре синг у відборі і продовжила ся гра з п'ятим польовим, що змусило запоріжців бук вально "застрягти" в центрі поля. Остаточно збити ігро вий темп господарів Іван Скицько спробував завдяки таймауту, і, варто визнати, це теж спрацювало. Біля во ріт Гурка стало гаряче. А по

тім пішла помилка нашого воротаря на виході. Борсук довгою верховою переда чею адресував м'яч на авто ра першого забитого гола в матчі, і Роман Москалик, пе ребуваючи спиною до воріт, виграв дуель з Іваном, пе реправивши головою ігро вий снаряд у ворота "АРПІ Запоріжжя" 0:2 на 16ій хвилині. Таймаут від Олега Зозулі ясності в роботу команди не привніс, а час, що залишився команди провели в силовій боротьбі на межі фолу без особливих загострень біля воріт. Після перерви вболіваль ники, яких, незважаючи на розпал робочого тижня, бу ло багато, побачили абсо лютно іншу запорізьку команду. Показовим мо ментом у грі нашої команди стало очевидне бажання пе реломити хід матчу. При тиснувши гостей до власних воріт, на 26й хвилині Мак сим Почебут відквитав один м'яч у показовокомбінацій ній атаці 1: 2, а потім гос тро пробив поруч з ближньою дев'яткою Халід Сауді. Ат мосфера в залі загострила ся до краю. Проте гості про довжували активно чинити опір, але зупинити запоріж

ців було дуже складно. На 29й хвилині в потужній кон тратаці рахунок зрівнює Яс син Ессаргіні 2:2, а ще за чотири хвилини захисні "ре дути" "ВізиВторма" зламав Халід Сауді. Марокканець влучив у ногу Максиму По чебуту і м'яч зрикошетив у ворота гостей 3:2! У час, що залишився, франківці знову працювали з додатковим гравцем і як що і виникали небезпечні ситуації у володіннях Ігоря Байдака, який, до речі, вельми вдало увійшов у гру ще в кінцівці першого тай му, то наш страж воріт діяв бездоганно. Вольова перемога "АРПІ Запоріжжя" однозначно вселяє віру в наш ігровий колектив на фінішній прямій чемпіонату. 15 квітня запо ріжці на виїзді проведуть повторний поєдинок з "Ві зоюВторма", в якому, бе зумовно, так само буде ба гато яскравої боротьби. По тім запорізького глядача че кає останній календарний домашній матч сезону про ти "Урагану2КФВ", а піді б’ють риску під турнірною дистанцією підопічні Олега Зозулі виїзним матчем в Одесі проти "МКВ".

z КОРОТКО Бокс

Дзюдо

Чугуїв приймав відкритий Всеук раїнський турнір з боксу серед юна ків пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України Анатолія Климанова. Вель ми успішно виступила у змаганнях запорізька молодь. Золоті медалі завоювали: 38,5 кг Микита Вагін (м. Запоріж жя, тренер А.Є. Лютов) 46 кг Данило Філіпов (м. Запо ріжжя, тренери Р.В.Щербина, ЗТУ Г.А.Щедрин) Срібло вибороли бердянці: 44,5 кг Дмитро Мищенко, 59 кг Савелій Супрунець, 65 кг Руслан Мищенко, всіх спортсменів тренує Ігор Сидоренко. Бронзу до скарбнички принесли: 48 кг Кирило Філіпов (м. Запо ріжжя, тренери Р.В. Щербина, ЗТУ Г.А. Щедрин) 50 кг Денис Бєлов (м. Запоріж жя, тренери Р.В. Щербина, А.В. Семенко, В.Р. Мансуров) 54 кг Валерій Малахов (м. Бер дянськ, тренер І. Г. Сидоренко) 65 кг Станіслав Чипижко (м. Запо ріжжя, тренер А.І. Чередниченко) 80 кг Олександр Лисий (м. Запо ріжжя, тренер А. І.Чередниченко).

У місті Береговому відбувся чемпі онат України з важкої атлетики се ред юніорів до 20 років. Збірна команда Запорізької області була представлена сімома атлетами. За рішенням керівництва національних збірних команд, провідні запорізькі важкоатлети цей старт про пускали, адже наразі продов жують підготов ку до Всеукра їнського турні ру, що відбу деться в травні. Тому на цьому чемпіонаті виступала запорізька молодь. Медаль вдалося здобути у змаган нях юнаків. Вихованець ОСДЮС ШОР, студент ЗНУ Олександр Сер геєв став срібним призером у ваго вій категорії 105 кг, програвши чем піону лише 1 кг. Спортсмен трену ється під керівництвом Олександра Слободянюка та Анатолія Орлова, перший тренер Віталій Марсавін. Микита Луценко посів 14е місце у ваговій категорії 69 кг, а Стас Боча ров у цій ваговій категорії став 12м, але з новим особистим результа том. Обидва спортсмени вихован

ці ОСДЮСШОР. У змаганнях дівчат за крок до п'єдесталу закінчила свій виступ вихованка ОСДЮСШОР, студентка ЗНУ Анастасія Манєвська, яка посі ла 4е місце у ваговій категорії 75 кг, але змогла показати новий осо бистий результат. А ось молоді спортсменки 14річ на вихованка ОСДЮСШОР Ганна Кірстюк хоча і посіла 13е місце у ваговій категорії 58 кг, але змогла показати особистий новий резуль тат. Також 15річна вихованка ОС ДЮСШОР Анастасія Робота посіла 12е місце у ваговій категорії 53 кг, втім також з особистим новим ре зультатом.

Гімнастика Місто Дніпро приймало всеукра їнський турнір з естетичної гімнас тики "Крила перемоги". Честь За порізького краю захищали на зма ганнях вихованки школи естетичної та художньої гімнастики "Irida", що представляють василівський КЗ ФОК "Таврія" та СК "ХортА". Юні грації вкотре підтвердили високий рівень на всеукраїнських змаганнях і порадували численними медаля ми. У змаганнях дівчат 46 років золоті нагороди вибороли команди "Irida child" та "Iridakinder".

У надпотужній конкуренції третє місце з 14 команд вибороли дівчата колективу "Iridababy" серед гімнас ток 68 років у категорії "А". Також третіми серед 15 команд, стали гім настки "Irida" у змаганнях дівчат 10 12 років. Не лишилися осторонь ме дальної битви і наставниці "Irida". Марина Костенко та Ольга Запоро жець, виступаючи у складі команди майстрів "Delice", здобули бронзу на чемпіонаті України серед дорослих, а також вибороли дві медалі турніру "Крила перемоги" третє місце дів чата посіли в основній програмі, а також були другими в короткій. Вже 1215 квітня наші наставниці у складі "Delice" виступатимуть на другому етапі Кубка світу, що відбу деться в австрійському місті Граці! Пишаємось нашими талановити ми, працьовитими та красивими дівчатами! Підготував Віктор СИВИЙ


думки вголос Володимир МИЛЕНКО Останні кілька місяців моє життя складалося оригіналь ним чином. Глибоко вночі, закінчуючи роботу, я вими кав комп'ютер, вмикав смар тфон і читав книжку. Книж ку, від якої, якщо розібрати ся, ішов мороз по шкірі. Ця книжка, автор якої Михайло Зигар, називається "Імперія повинна вмерти". (Питання із заголовком тексту, споді ваюся, зняте.) І розповіда ється в ній про історію Ро сійської імперії в ХХ столітті. Від 1901 року до її знищення в жовтні 1917го. Це справжній детектив. Різ ниця тільки в тому, що все опи сане в ній не вигадка автора, а реальна історія. Відома нам історія. І тому, читаючи цей ре альний детектив, я ставив не класичне запитання "{то (убивця)?", а "Як?". "Чому?" Чому сталося те, що сталося? Як це відбулося? У передмові до книжки є одна цитата, яку я хочу вам навести. «Постфактум історія завжди виглядає дуже логічною. Зад нім числом простежується за дум, викривається змова, видно злу або добру волю. Але якщо намагатися прожи вати історію крок за кроком, день за днем, разом з її учас никами, стрункі концепції роз сипаються. Ніщо не виглядає вирішеним. Усі герої весь час помиляються. Ніхто не може передбачити майбутнє навіть на пару днів уперед. Ніхто не може спланувати навіть влас не життя тому що обставини весь час змінюються, а від те бе наче нічого не залежить.» І саме від цього, читаючи но чами цю книжку, я майже де рев'янів. Бо цей детектив, як я вже сказав не вигадана істо рія десь на острові із десятьма статуеткаминегренятами. Це історія країни, у якій жили наші предки, Російської імперії. Знаючи, чим завершиться ця книжка а завершиться вона жовтневим переворотом і при ходом до влади най кровожерливішої із можливих влад, більшовицької і читаючи крок за кроком, рік за роком істо рію, події в імперії, ставиш запи тання Як? Чому? Як так стало ся, що більшовики, які до 1917 року взагалі нічого собою не яв ляли, які після липневого заколо ту опинилися на маргінесі, про яких мало не забули всі на світі, за лічені тижні не просто повер нулися на арену, а й стали голов ною діючою силою у російській столиці. І у всій країні. Відповідь знайти досить лег ко. Вона розкидана по всій книжці. Ось ще царська влада в особі

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

Я к в р я т у в а т и Ук р а ї н у ?

хворобливодогматичного ім ператора і особливо імперат риці (які щиро вважали, що їхня влада від Бога, і ні на які пос тупки щодо конституції та гро мадянських прав іти не бажали при цьому, просто фантас тичне глупство, не маючи і по ловини тієї самодержавниць кої сили, яка була хоча б у батька Миколи ІІ; уявіть собі, що це таке, коли країну хитає із боку в бік, а людина, від якої залежить усе, досі вірить, що вона є самодержцем і може все вирішити, хоча, по суті, вже нічого і не вирішує). Ось Іраклі Церетелі, очільник Петроради одного із головних центрів сили в Петрограді у пе ріод між лютневою революцією і жовтневим заколотом подає у відставку, сподіваючись, що його прихильники відреагують відповідно, проголосують за подовження його повноважен ня і тим самим укріплять його позиції. Але несподівано вибо ри виграють більшовики на чо лі із божевільнофанатичним Леніним. І з цього моменту Петрорада перестає бути цен тром сили, а стає центром майбутнього заколоту. (До речі, не нагадує ситуація англійську, з ідеєю Брексіта? Мовляв, а давайте влаштуємо референдум виграємо його і всіх заспокоїмо. Виграли? Зас покоїли?) Ось Олександр Керенський, за допомогою кількох недолу гих переговірників, довів ситу ацію із верховним головноко

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

мандувачем Лавром Корніло вим до серпневого путчу ос таннього і змушений був за хищати молоду демократію (яку він дійсно намагався за хистити) за допомогою біль шовиків, які ще місяць тому бу ли фактично знищені після розкриття заколоту. (А тут вам Керенський не на гадує Ющенка, Корнілов Ти мошенко, а фактично знищені більшовики Партію регіонів початку 2015го?) І так далі, і так далі… Всі ці по милки, які, як було сказано у наведеній цитаті, зараз скла даються у чудовий логічний пазл. Але коли проходиш істо рію заново завжди у певні мо менти хочеться закричати "Гей, куди ж ви, ну зверніть в інший бік!" Миколо ІІ, ну перес тань божеволіти своїм неміч ним самодержавством, поди вись на Британію, дозволь кон ституційну монархію. Керенсь кий, домовся з Корніловим, не допусти повернення Леніна із небуття. Кричиш і розумієш, що все уже зроблене. Все уже вирішено і нічого повернути назад не можна. …Все це я вам розповідаю не для того, аби просто похвалити книжку хоча вона справді дуже цікава. Не без критичних заува жень, є відповідні статті в Інтер неті, які висвітлюють ті чи інші проблеми в цьому творі. Важ ливо для нас із вами не це. А те, що Україна, по суті, зна ходиться у точно такій же ситу ації, як Росія тоді. Коли ми йде мо вперед, але не усвідомлю ємо свого майбутнього і того, що кожен крок може стати по воротом туди чи сюди звідки уже почнеться зовсім інший шлях. Що той же "Рух Нових Сил", з яких багато хто смієть ся, як з опереточних клоунів завтра може виявитися такою силою, що протистояти їй не буде кому. До речі, саме так було і з більшовиками проти яких виступили фактично всі ліві, навіть ті, хто проводив по

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

літику терору в царські часи. Меншовики і есери, споріднені начебто партії вони, отримав ши навесні 1917го демокра тію, відмовилися від продов ження революції на користь еволюційного, демократично го розвитку. І були готові ми ритися і між собою, і з кадета ми, і навіть з правішими полі тичними силами. Готові були йти до консенсусу заради країни. А більшовики не збира лися цього робити. Взагалі ко ли читаєш цитати з Леніна того часу, то реакція така, як у де яких його соратників подив і шок. Він божевільний, цей ще вчора мало кому важливий по літемігрант? Але його твердо лобе божевілля, яке знищило ті молоді паростки демократії, і довело не просто цілу країну а за великим рахунком світ до справжньої катастрофи. Якщо ви думаєте, увесь цей текст був написаний для того, аби розкритикувати наших опозиціонерівреволюціонерів і закликати тісніше згуртувати ся навколо влади ви глибоко помилилися. Тому що влада та, царська, а потім демокра тична зробила не менше, а, зважаючи на те, що вона таки керувала країною, ще й більше помилок. Наприклад, ви зна єте, як Ленін врятувався після липневого заколоту, коли Ке ренському пропонували пе рестріляти усю більшовицьку верхівку? (А він не пішов на це бо він же будував демократію, а за царських часів був юрис том, адвокатом, який навпаки, захищав від репресій.) А він утік до Фінляндії. А Фінляндія мала певну самостійність у законах, поліції і такому іншо му. А знаєте, чому фіни не ви дали Леніна Тимчасовому уря ду? Бо ці борці за демократію перед цим розігнали фінські збори, які оголосили про авто номію. І ті, аби помститися петроградській владі, покри вали і навіть допомагали біль шовикам.

(Фінляндія в кінці кінців не те що автономію, а незалежність отримала. А Російська респуб ліка? А її немає ні з Фінлян дією, ні без неї.) Про помилки самого царя і його численних урядів і говори ти годі. Тут їх просто "вагон". І репресії, і фальсифікації вибо рів (а ви думали, то в СРСР по чалося? Та куди там вибори в третю Думу, після двох геть опозиційних, фальсифікували, аж фалди заверталися. І замість опозиційної Думи та разом з нею шляху до демократії, до конституційної монархії отри мали покірний парламент і як додаток вибухову ситуацію в країні. Ситуацію, яка врешті решт цю країну і розірвала), тощо. Тому головна думка, яка до кінця книжки у мене впевнено сформувалася це те, що КОЖНА ПОМИЛКА, хоч влади, хоч опозиції, хоч начебто бо жевільних і нікому всерйоз не цікавих фанатиків, може стати тим поворотом, із якого країна уже не вибереться. І за КОЖНУ ПОМИЛКУ доведеться відпо вісти. Цілій країні. І неважливо, хто саме її зробить Порошен ко чи Тимошенко, Саакашвілі чи Садовий, Ляшко чи Бойко, Ярош чи Вакарчук. Відповіда тимуть усі. Ми з вами. І ще одна цитата, тепер із епі логу книжки. Вона, мабуть, найстрашніша із усього там написаного. Поки я писав цю книгу, мене незмінно вражали спогади учасників подій. Сотні героїв написали докладні мемуари про те, що сталося, і велика частина спогадів була написа на після обох революцій 1917 року. Автори мемуарів вже знають, чим закінчилася їхня історія, і майже всі вони не по міняли своїх точок зору. Кожен впевнений у своїй правоті. Ма ло хто звинувачує себе в тому, що його історія закінчилася трагедією. Вони всі разом по топили свою Атлантиду, але кожен вважає, що винен не він, а всі інші. Жандарм вважає, що мав рацію, коли тиснув, і шко дує тільки про те, що недотис нув. Революціонер впевнений, що мав рацію, коли підривав, і переживає, що мало підірвав. Кожен вважає, що рятував, але, на жаль, не врятував. Ось що найстрашніше. Що на віть після такої катастрофи пла нетарного масштабу до якої всі вони спричинилися вони не визнали своєї вини. P.S. Лінк на повний текст цієї книжки мовою оригі налу, звісно тут: http://lo veread.ec/view_glo bal.php?id=67680 Михаил Зыгарь Империя должна умереть

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

23

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802013


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z КОЛИСЬ БУЛО...

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Хто має зберігати довкілля суспільство чи держава? Дарина Буша, бібліотекар Довкілля, насамперед, залежить від мешканців міста. Не залишати після себе сміття. Потім важлива робота ЖКХ, тих, хто має прибирати. Треба відмовитись від застосуван ня пластикових пакетів та пляшок. Треба підвищувати куль турний рівень людей, влаштовувати роздільний збір сміття. Бездомним тваринам треба влаштовувати притулки. Ольга, громадська активістка: Довкілля цілком залежить від морального стану суспіль ства. Саме про нього має дбати держава. Те саме стосуєть ся тваринного світу, що навколо нас. Тварини і безпритуль ні, що мешкають у місті, і ті, що живуть у дикій природі, ціл ком залежать від людини. Люди мають брати відповідальність за їхнє життя. Діна, артмайстер:

У той час, коли в місті вирує людське життя і всі ми поспішаємо робити повсякденні важливі справи, зовсім поруч, за містом, на Хортиці або біля сіл, у полях, балках та ярах існує зовсім інше життя, тихе немовби у паралельному світі. Це світ дикої природи, в якому теж вирує своє життя, своє кохання, турботи і народження власних діточок. Одного разу мені пощастило зустріти поруч із селом, у полі, дитинча рудої лисиці. Зовсім маленьке, воно не розуміло, що найбільша небезпека в його майбутньому житті ' це людина. Напередодні Дня довкілля побажаємо йому довгого та щасливого лисячого життя. Воно, на жаль, багато в чому залежить від нас, людей, які зустрінуться, а, може, не зустрінуться на його життєвому шляху. Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

 Варто розділяти сфери. Довкілля залежить і від держави, і від громадянина. Те, що знаходиться безпосередньо в мо єму оточенню, це моя власна відповідальність. Наприклад, не смітити, не ображати тварин, прибирати після себе. Але я ж не в змозі відповідати за стан великого парку, за благоустрій рекреаційних осеред ків. Про це має потурбуватися держава. Олександр Мокрієнко, будівельник: Звичайно, це спільна турбота і держави і суспільства. Держава має розробляти ефективні закони і виділяти кошти на цільові програми. Але суспільство має контролювати державу і генерувати новітні ідеї.

По горизонталі: 3. Здихнув *** та й каже: Бодай його писала морока! Се менi таке написав наш воскресенський дяк... 6. Чує кiшка, де сало лежить: одно те, що *** здоро ва, молода, оглядна, чорнобрива, повновида, а худобиху доби так батечки! Свiй хутiр, лiсок, винничка, млинок, вiт рячок, а скотини та овечок так нiчого й казатиI І усе то їй

Микола, волочильник: Про це має турбуватись держава. Я працюю на заводі, відраховую податки. Це і є моя частка у збереження довкіл ля. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

достанеться. 10. Микита вирішив посвататися, та й почав плутано вичитувати панову Йосиповичу. Той нічого не зро зумів. Тоді сотник прямо ***, чи віддасть він за нього свою сестру. 12. От вiн, поховавши батька, сюдитуди огле дiвсь, аж вже йому *** двадцять п'ять; нiгде дiтись, треба женитися, треба дiвки ськати... Батькобо його, старий Улас, був собi скупенький, i коли, було, Микита, як озьме його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, Збираю дороге намисто. Слова B перлини мови, зирне на нього сторч та скаже: "Нехай лишень Те, що зібрав B дарую вам, Людської спільності основи. виясниться, бач, нахмарило". 13. Який тепер Моїм шановним читача Тож маючи дещицю хисту, сякийтакий син жениться? Бач, хлiб дорогий, У минулих випусках, захопившись анаграмами, ми забули по п'яти *** мiшок, та й тiсно нам буде, як тобi про їхній різновид складограми, в яких переставляються не жiнку озьмемо: тiльки i є, що хата з кiмнатою, та букви, а склади. Наведу кілька речень із складограмами. У через сiни противна хата, та й годi; де менi вас місті Варна, щоб не зварив, завжди є навар. Варто купувати мiстити з дiтворою, що вже знаю, що так i об цей товар. Цигарки "Ватра" слабкі, як трава. Віка віддавала сипле. 14. Невеселий стоїть сотник біля шинку. Писар *** перед сотнею рапорт, у якому Забрьо перевагу каві. ху лають за невиконання наказу. 15. Письмен Спробуйте скласти речення на такі складограми: Ганна ник висміює некультурних козацьких старшин, наган, дійна надій, Зубко козуб, кагат гатка. які бралися керувати ***, хоча самі нічого не Є ще, так звані, анаграмиBметаморфози. Метаморфоза вміли. 19. Яке ж то там йому лихо зiклалося й перетворення однієї форми чогонебудь на іншу. Уважно вiд чого така журба його узяла? Але! *** ли придивіться до виділених слів, в них ви знайдете відповіді на шень, я вам усе розкажу: i вiдкiля вiн так пiзно запитання. приїхав, i зачим не дали йому добре й виспа 1. Що сталося в АРАВІЇ? тись. 20. Явдоха *** все так, що з Оленою од 2. Яка собака знає. що таке КВАША? ружився судденко Дем'ян. Забрьоха ж взяв 3. Хто в театрі ТОКАР? найстрашнішу в селі стару дівку, брудну та пар 4. У що можна перетворити ВЕКТОР? шиву. 21. *** послухайте, паничу Йосипови 5. Які музичні звуки поєднує КОРДА? чу, що я вам скажу: несорозмiрно суть чоловi 6. Як називається місто, де ловиться НАВАГА? честву єдинопребиванiє i в дому, i в господарс 7. Яка ДЕТАЛЬ є в грецькій абетці? твi. Всякоє диханiє шанується у двойствi: єдино 8. На кого може перетворитися болотний птах ДУПЕЛЬ?. чоловiковi на потребу пояти жону i iмiти чада. 9. Яку країну не можна оцінити в один КАРАТ? По вертикалі: 1. Цю оповідку авторові розпо

10. Що можна пошити, використавши КЛУБОК ниток? 11. Який птах охороняє КОРДОН? 12. На яку геометричну фігуру схожий КОРСЕТ? 13. Чого не знають ЛОПАРІ? 14. Що потрібно, щоб була достойна ОПЛАТА? Підготував Данило Кармінський

1911 року пілот П'єр Прієр на моноплані 12 "Блеріо" за 3 години 56 квітня хвилин здійснив пер ший безпосадковий переліт із Лондона до Парижа. 1934 року на верхівці гори Вашин гтон (США) вчені підтвердили най сильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину). 1961 року космічний корабель "Вос ток1", пілотований 27річним Юрієм Гагаріним, стартував о 9.07 за мос ковським часом із космодрому Бай конур (Казахстан) і, здійснивши за 108 хвилин один виток навколо Землі, о 10.55 приземлився поблизу міста Ен гельс (Росія). 2014 року розвідувальнодиверсійні підрозділи збройних сил Російської Федерації вторглися на Схід України застосовуючи зброю та прикрива ючись мирним населенням, вони захо пили у Слов'янську та Красному Лима ні Донецької області низку державних установ і будинки силових структур. Запорізькі ювілеї тижня 17 квітня 90 років від дня народження Григо рія Олександровича Соколенка (17.04.1928 18.10.2016), відомого запорізького художника, засновника й першого директора Запорізького об ласного художнього музею.

вів покійний Опанас Месюра. Халявського теж з часом виг нали з посади. Олена почала його зраджувати, він її вибив та ***. 2. ***! кому спати, а кому й нi! сказав Уласович та, здихнувши важко, поклонивсь хорунженку низесенько та й каже: Вiддайте за мене Олену, сестрицю вашу! 3. … та й те пер, ***, не дуже на тую дулiвку квапився, бо ще нове лихо зовсiм його скрутило, i вiн i сам себе з журби не тямив. 4. Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився *** радощiв; дума: "От дiло i зовсiм, завтра тiльки рушники брати". 5. Був він *** й поважного роду, всі предки були старшинами. 7. Наймичка винесла Забрьосі печений гарбуз, що означало ***. 8. Вiн, дивлячись тогдi, дуже дивувався, що *** й моло денька, а купує борошна багацько; а як став розпитувати людей, так йому й розказали, що у неї нема нi батька, нi ма терi, а тiльки самий брат;… 9. Так нащо ж ви менi проти но чi таке говорите? Мене *** зза плечей бере. 10. Наш Забрьо ха як побачив таку панночку, що не тiльки що зроду не ба чив такої, та вона йому i не *** така, та аж задрижав i не тя мить вже, що йому й казати, та вже хорунженко нагадав та й каже: Отже, пане сотнику, вам i хазяйка: радьтесь iз нею, вона всьому голова. 11. Приходить писар, він обідає в сот ника, добре *** горілки, а потім радить відписати в Чернігів, що виступити вони не можуть, оскільки мають покарати відьом, які вкрали дощ. 16. Хоч парень собi i чепурний був, а *** i у недiленьку святу не брав бiлої сорочки, та й прощай те у сiм словi китаєвих синiх штанiв на нiч не знімав. 17. А як ховали, так труну його несли через *** село на руках, мов дiтського батька, та бiля церкви й поховали i добре на усiх обiдах пом'янули. 18. Пан сотник Уласович був чесного i важного роду. Таки *** скiльки не зазна, то сотенною стар шиною усе були Забрьохи; а дiди i прадiди Микитовi усе бу ли у славному сотенному мiстечковi Конотопi сотниками; так вiд отця до сина так сотенство i переходило. СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ФРАНКО», НАДРУКОВАНИЙ 5 БЕРЕЗНЯ По горизонталі: 2. Перепон. 4. Богопротив них. 9. Рід. 12. Смирно. 14. Широку. 15. Одно го. 16. Славні. 17. Навіть. 19. Рознімати. 20. Йор. 21. Елеиментом.

По вертикалі: 1. Непрязні. 2. Псалтир. 3. Настала. 4. Брошури. 5. Роду. 6. Табором. 7. Хороший. 8. Дністер. 9. Радість. 10. Давніше. 11. Дать. 12. Спля чим. 13. Оружжям. 18. Тебе.

12 04 18  
12 04 18  
Advertisement