Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

р.

ор

о Ст

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ 2018 РОКУ № 17 (23804)

67

.2 0 2 1

z АVE РІДНЕНЬКА!

Усе найкраще в світі – від матерів

Від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури й благополуччя суспільства. Щасливі діти ростуть у дружній родині й під опікою щасливої матері. Стор. 2

ФРАЗА ТИЖНЯ: Легше керувати нацією, ніж виховувати чотирьох дітей. Уїнстон Черчілль


2

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

події, факти, коментарі

z АVE РІДНЕНЬКА!

Усе найкраще в світі від матерів День матері в Україні цього року припадає на 13 травня. У багатьох країнах світу його відзначають саме в цю дату. В Україні ж заз вичай у другу неділю травня відповідно до

Указу Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99. Це одне із самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх остан ніх днів несе в своїй душі єдиний і неповтор ний образ образ своєї мами, яка все зрозу міє, простить, завжди пожаліє і буде само віддано любити, незважаючи ні на що.

Ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх нім святом. Хай світлом і добром відгукують ся в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Пропонуємо своїм читачам розповідь про одну з таких Величних Жінок Раїсу Петрівну Корнієнко з Ясної Поляни Оріхівського району.

І МУДРІСТЬ СВІТИТЬСЯ В ОЧАХ Тамара КУРОЧКІНА

Випускниця Меліто польського педінститу ту Рая Руднєва почала викладати математику у сільській школі в 1957 році. Знайомство з Миколою Корнієнком сколихнуло в дівочій ду ші справжні почуття, які виявились взаємними. Одружились, через рік народився первісток син Сергій, відтак і дру гий син Микола. З Яснополянською СШ пов'язане все життя вете рана педагогічної праці. Тривалий час працювала завучем, а далі директо ром школи. І Раїсу Петрів ну цінували за високі діло ві якості, професіоналізм колеги. З повагою стави лися до неї учні та їхні батьки, бо людина вона авторитетна, відповідаль

на, вимоглива до себе та інших, принципова, врів новажена, відкрита для спілкування. Енергійна і завзята, завжди труди лась з високою віддачею, дбала про інтереси колек тиву, який очолювала, про поліпшення умов для ро боти вчителів та навчання учнів. А що головне у роботі вчителя? цікавлюся у своєї співрозмовниці. Вона відповідає без ва гань: Звичайно, насампе ред, глибоке знання предмета, який викла даєш, без цього неможли во викликати інтерес ді тей до знань. Та головне бути зразком для учнів, а значить, бути чесним, порядним, щирим у сто сунках з людьми. Хоча та кі риси мають бути прита манні не тільки представ

никам нашої професії. Раїса Петрівна і власним синам прищепила праце любність, наполегливість у досягненні мети, впев неність у своїх силах, ба жання приносити користь іншим. Хлопці прислуха лися до мудрих порад та настанов мами і тата, тож стали хорошими людьми і відмінними спеціалістами. Тепер вони продовжують справу батькафермера, який мав незаплямовану репутацію. На жаль, голо ва родини вже відійшов у кращий світ. Коли запитала у старшо го сина Сергія про маму, він щиро відповів: Вона у нас турботлива і любляча, найкраща у світі! Дбають сини про ста реньку матусю, яка разом з ними радіє їхнім досяг ненням, переживає нев дачі, від яких ніхто не зас

трахований. Виросли її любі онучки: Віта стома толог, Оля закінчила ме дичний університет, а най молодша Тетянка сту дентка. У травні Раїсі Петрівні ви повниться 84.Вже здо ров'я підводить і сили не ті, але вона не падає ду хом. Відкритий для друзів її гостинний дім. Допома гає жінці по господарству помічниця Оксана, навіду ються подругиколеги Зі наїда Дмитрівна Волоса

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ

z МОВОЮ ЦИФР

Чи легко бути матір'ю в Україні? z День матері заснували в 1910 році завдяки ініці ативності та старанням молодої американки Анни Джервіс. В Україні вперше святкували День матері у двадцятих роках минуло го століття за ініціативи представниць канадсько го товариства українок, які звернулися до своїх колежанок в Україні. Ця традиція святкування взя ла початок із Західної Ук раїни (Львівщина, Терно пільщина). У подальшому в радянські часи День матері не відзначався, бо його заміною стало 8 Бе резня. Відновили відзна чення цього дня в Україні в 1999 році 13 травня. z Україна на 172му міс ці за рівнем народжува ності серед 193 країн світу. z Середній вік породіль 2529 років, до 2011 ро ку 20 24 роки. У країнах Євросоюзу це від 25,7 року (Болгарія, Румунія) до 30,6 року (Іспанія, Іта лія).

та, Світлана Іванівна Ду бинка, нинішній директор Яснополянської СШ Ва лентина Олексіївна Васи ленко. Запрошують вете рана педагогічної праці на свята до рідної школи. З цією привітною і добро зичливою жінкою приємно спілкуватися, можна побе сідувати на будьяку тему. Має Раїса Петрівна силь ний, загартований життє вими труднощами харак тер, і мудрість світиться в її добрих очах.

z За статистикою Інсти туту демографії і соціаль них досліджень, кількість жінок, які народжують піс ля 35, збільшилась у 2,6 раза. z Україна лідер за рів нем смертності матерів та немовлят у Європі. За даними МОЗ, в Україні бу ло зареєстровано 120 ви падків, у Румунії 56, у Німеччині 42. z Україна лідер за рів нем неонатальної смер тності (смерть немовлят у перші 28 днів життя) по рівняно з країнами Євро

союзу. 2378 випадків у нашій країні порівняно з 1122 (Польща), 1047 (Ру мунія), 1449 (Німеччина) випадками. z Формально народ ження дитини в пологово му будинку безкоштовне. Фактично в середньому 10 12 тисяч гривень. Ус кладнені і важкі пологи коштують на 3050% до рожче. z Вперше значно підви щилася виплата за на родження дитини у 2008 році. За тодішнім курсом це було 2 448 $ (12 240 грн за першу дитину),

5 000 $ (25 000 грн за дру гу дитину) і 10 000 $ (за третю дитину та наступ них дітей). z Нині виплата за на родження дитини 41 280 грн. (близько 1 578 $). z Для того, щоб поколін ня батьків чисельно замі щувалося поколінням ді тей, треба, щоб на одну жінку припадало 2,13 2,15 дитини. В Україні на роджується 1,5 дитини на жінку. Політика в державі, як бачимо, не є гендерно чутливою. Результатом відсутності достатньої кількості жінок на всіх рів нях у владі, де прий маються рішення, є ско рочення соціальних прог рам у час економічної кризи, насамперед, на народження дитини. Більше інформації на сайті Запорізького благо дійного фонду "Єдність" за майбутнє" http://www.ed nistfond.com.ua/ 2018/05/07/motherhood_ in_ukraine/

У вівторок, 15 травня 2018 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Вікторович Скобліков. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном^ 0&800&503&508. Всі дзвінки безкоштовні. У середу, 16 травня 2018 року, відбудеться пряма гаряча телефонна лінія на тему "Пенсійне законодавство", під час якої на запитання грома дян відповідатимуть фахів ці системи безоплатної вторинної правової допо моги, фахівці управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя та адвокат. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0&800&503&508. Всі дзвінки безкоштовні.


події, факти, коментарі

Володимир МАРЧУК Застосування тиску і залякувань по адміністративній вертикалі на виборах 29 квітня було репетицією перед пре зидентською гонкою. На цьому наголо сив заступник голови партії "Батьків щина", народний депутат Іван Крулько. Як приклад він навів ситуацію у Запорізь кій області, де у Приазовському районі з 14 зареєстрованих на виборах в ОТГ кан дидатів від "Батьківщини" 9 знялися з ви борів після того, як їх викликала на розмо ву голова райдержадміністрації. "Що їм там говорила голова РДА, можна тільки здогадуватись…", зауважив парла ментарій і додав, що адмінресурс викорис товувався не лише під час виборів, а й під час реєстрації кандидатів, спостерігачів, членів виборчих комісій від "Батьківщини". Іван Крулько також зауважив: "Ми дуже

вдячні виборцям, які вже шосту хвилю ви борів віддають перевагу "Батьківщині", попри маніпуляції та адмінресурс". За офі ційними даними, партія Юлії Тимошенко перемогла на цих виборах. У загальноук раїнському розрізі від неї обрано 277 депу татів, що становить 35,6%, від БПП обрано 212 депутатів, або 27,1%, від Аграрної партії 106 депутатів, або 13,6%. Як зазначив політолог Василь Вакаров, "попри залякування і тиск правляча БПП показала лише другий, а в деяких грома дах навіть третій результат попри адмінре сурс і підкуп". Політолог переконаний: ви бори продемонстрували, що систему і ма фію можна ламати. Водночас він впевне ний, що перемога "Батьківщини" пов'яза на з вірою в її лідера Юлію Тимошенко. Люди саме з нею пов'язують свої надії на поліпшення життя та встановлення миру в країні.

z РЕЗОНАНС Хто і навіщо гальмує поступальний розвиток "Мотор Січі"? Валерія ЮСТИНЮК Ми вже розповідали про те, що на запорізь кому промисловому підприємстві флагмані вітчизняного машинобудування АТ "Мотор Січ" після застосування силового сценарію (екстремального проникнення на територію озброєних силовиків для проведення обшу ків) включили й економічні важелі гальму вання його поступального розвитку. А саме через відмову Національного депозитарію України видати реєстр акціонерів, на підпри ємстві у порушення діючого законодавства про акціонерні товариства не проведено заплановані звітні збори акціонерів. Як повідомив на відкритій пресконференції президент АТ "Мотор Січ", народний депутат Ук раїни Вячеслав Богуслаєв, Професійна асоціація учасників ринків капіталу і деривативів (ПАРД) направила Президенту Петру Порошенку лист, в якому, зокрема, зазначено, що останні події нав коло "МОТОР СІЧІ" можуть мати негативні нас лідки як для інвестиційного клімату в країні, так і українського фондового ринку в цілому. Також асоціація звернулася до Служби безпеки України з проханням попередження протиправних дій щодо підприємства. Свою підтримку підприємству надали і народ ні депутати України Олег Ляшко і Сергій Тарута. Безумовно, найближчим часом ми проведе мо збори в установленому законом порядку, тому що необхідно відзвітувати за минулий рік, затвердити план на нинішній, внести доповнен ня до статуту підприємства та затвердити склад наглядової ради. Ми не плануємо вводити до складу ради директорів представників інозем них інвесторів ("Мотор Січ" має значний рівень ринкової капіталізації (станом на 20 квітня ста новила 11,3 млрд гривень) і є однією з най більших ліквідних публічних компаній на фондо вому ринку України, частка якої в індексі "Укра їнської біржі" становить 26,5%, і є провідним гравцем у галузі виробництва авіаційних двигу нів та авіаційного машинобудування. У вільному обігу перебуває близько 20% акцій "МОТОР СІЧІ", що робить компанію "блакитною" фішкою фондового ринку України. А отже, іноземці на біржі купують акції підприємства і стають його акціонером. Авт). Так вони цього і не вима гають, навпаки, виявляють повну довіру до діючої ради директорів. Вони бачать, що ми ве демо правильну економічну і технічну політику, резюмував В'ячеслав Богуслаєв. Нагадаємо, саме "Мотор Січ" розробила і взяла у виробництво перший вітчизняний гелікоптер із сучасними конкурентоспроможними на світово му ринку технічними характеристиками.

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА На виборах до об'єднаних громад влада випробувала адмінресурс

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

У війні головне не перемога, а неучасть у ній

z ЗНАТИ І ПАМ’ЯТАТИ

Полонених польських офіцерів масово стратили за запискою Берії Навесні, 75 років тому, в Катинському лісі нацисти виявили масові поховання польських офіцерів Олександра ВОРОНЦОВА Торік у листопаді, у Запоріжжі, в рамках святкування Дня неза лежності Польщі, організованого місцевими польськими товарис твами, відбулася акція вшану вання пам'яті поляків, яких утри мували в таборах НКВС СРСР. Учасники заходу розгорнули ве ликий національний прапор Польщі, заспівали її гімн і покла ли квіти до пам'ятника на честь польських військовополонених, що звели небайдужі учасники то вариства польської культури ім. святого Іоанна Павла ІІ непода лік від католицького храму Бога Отця Милосердного. Полонені польські офіцери утримувалися в таборі № 100 НКВС СРСР, що діяв у Запоріжжі в 19391940 ро ках. А потім були вивезені у міс ця їх масової страти. Вперше світ почув про цей страш ний злочин сталінського режиму на весні 1943 року, коли під Смоленсь ком, у містечку Катинь, військовики нацистської армії, яка окупувала цю територію, раптово виявили у там тешньому лісі масові поховання.13 квітня Берлінське радіо інформува ло про це весь світ. Німецькі війсь ковомедичні експерти заявили: в лісі в семи траншеях знайдені тіла більше 4 тисяч польських офіцерів. Керував ексгумацією відомий судо вомедичний експерт Герхард Бутц. Пізніше він представив свої виснов ки міжнародній комісії Червоного Хреста. Навесні 1943 року в Варша ві стали з'являтися так звані "Ка тинські списки". За ними вишикову валися черги до газетних кіосків. Щодня списки поповнювалися прізвищами упізнаних під час ексгу мації польських військовополо нених. Довгі роки після закінчення Другої світової війни тема цинічного масо вого вбивства сталінським режи мом військовополонених поляків замовчувалася. Було сфальсифіко вано версію про те, що поляків ви нищили гітлерівці у 1941ому, після того, як нацистська Німеччина напа ла на Радянський Союз. За офіцій ною радянською версією, німецька сторона в 1943 році використовува

ла масове поховання в пропаган дистських цілях проти Радянського Союзу, щоб попередити здачу ні мецьких солдатів у полон і залучити до участі у війні народи Західної Єв ропи. Потрапили військовополонені по ляки в Радянський Союз в 1939 році. Відповідно до пакту Молотова Ріб бентропа Червона армія перейшла східний кордон Польщі і захопила в полон 240 тисяч польських війсь ковослужбовців. Рядових розпусти ли по домівках, а понад 14 тисяч офіцерів польської армії були інтер новані на територію СРСР. Тут їх ут римували у концтаборах, а потім ліквідували. В архівах, з яких мате ріали про розстріли в Катині лише в 1990 році за вказівкою Михайла Горбачова передали польській сто роні, зберіглася записка голови Ко місаріату внутрішніх справ Лаврен тія Берії на ім'я Сталіна, датована квітнем 1940 року. Згідно зі за пискою польські військовополонені "намагалися продовжити контрре волюційну діяльність", саме тому глава НКВС СРСР радив Сталіну за судити всіх польських офіцерів до розстрілу. Нині відомі три табори, один з них поблизу Катині, де поля ки провели останні свої дні. У будів лі місцевого НКВС і розстрілювали людей. Через півстоліття колишній начальник місцевого НКВС Дмитро Токарев розповів про це на допиті слідчим Головної військової проку ратури. За ніч у підвалах НКВС розс трілювали до 300 осіб. Заводили по одинці нібито для перевірки даних,

відбирали особисті речі і цінності. На до питі в 1991 році Дмит ро Токарев погодив ся намалювати схему проїзду до того місця, де були поховані тіла убитих польських офіцерів. Зовсім по руч був будинок від починку керівництва НКВС, а неподалік знаходилася дача і самого Токарєва. Влітку 1991 року на території колишніх дач НКВС почалися розкопки. Польські судовомедичні експерти брали участь в упізнанні разом з радянсь кими слідчими. А 10 квітня 2010 року світ сколих нула нова Катинська трагедія. Тут сталася авіакатастрофа літак польського президента Леха Ка чинського розбився неподалік від Смоленська під час заходу на по садку. Разом з президентом загину ли всі 96 осіб, що перебували на борту, урядовці та родичі розстрі ляних у 1943ому польських військовополонених. Голова підко місії Міністерства оборони Польщі з розслідування катастрофи Антоній Мацаревіч підтвердив, що причи ною катастрофи і загибелі пасажи рів став вибух на борту. Втім, у ць ому розслідуванні й досі не виявле но винних. Так само і в історії Катинської тра гедії 1940х років ще багато невідо мих. Генеральний консул Республі ки Польща в місті Харкові Януш Яб лонський, який регулярно з візита ми буває у Запоріжжі, розповів, що досі залишається нез'ясованою до ля близько 4000 польських війсь ковополонених, які перебували на території колишнього Радянського Союзу. Дипломат вдячний запоріжцям за шанування пам'яті польських війсь ковополонених, які перебували в концентраційному таборі на терито рії міста, а також місцевим істори кам та працівникам архівів за до помогу в пошуку свідоцтв трагічних подій, а полякам Запоріжжя за збереження традиції своєї історич ної Батьківщини.


4

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

Любов Бі лодід, завідуюча бібліотеч ноінфор маційним центром Оріхівсь кої гімна зії № 1 "Сузір'я" створила за підтримки однодум цівкниголюбів куточок для релак су. Тут юні читачі можуть ознайомитися з новинками літератури та періодичними виданнями. А приваблюють дітей оригі нально оформлені книжкові полиці у вигляді слова "ЧИТАЙ", зручні меблі, за тишна атмосфера.

справи небайдужих

Люди, які нас Підлітки, жи телі села Вільноандрі ївка Вільнянсь кого району, врятували на воді 12 людей, в їх числі троє дітей. Надзвичайна подія сталася на Дніпрі. Човен із пасажирами на борту перекинувся на відстані 100 метрів від берега. Самостійно люди не могли поря туватися. На щастя, у цей час по причалу прогулювалися місцеві підлітки, які почули крики про допомогу. Молоді люди приверну ли увагу до події відпочиваючих на пляжі, а після схопили у ри балок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду. Допомогли в порятунку і місцеві жителі зі своїми човнами і катерами. Перши ми на берег витягли жінок та дітей. Потерпілим надали необхідну допомогу. Обійшлося без жертв.

Відомий запорізький біз несмен і меценат, паци фіст, космополіт Дмитро Зусманович на День пам'яті і примирення від відав у Празі меморіал, де поховані воїни Радянсь кої армії, які звільняли Європу від фашизму. Вдяч ні пражани до Дня Перемоги у Другій світовій війні провели реконструкцію пам'ятників і центрального монумента цього меморіалу. В ознаменування визначної дати вони вшанували воїніввизволителів і принес ли до монумента квіти і вінки. Європейці подають гідний приклад відзначення Дня пам'яті і прими рення, констатує Дмитро Зусманович. Скорбота за загиблими може і має об'єднувати. Тут, біля монумента ми бачимо поруч вінки від чехів, росіян і українців. В області відбу лося кілька со тень меморі альних та уро чистих заходів, присвячених Дню пам'яті і примирення та Дню Перемоги у Другій світовій війні. Запоріжці згадали про неймовірні людські втрати та загалом про війну, як катастрофу планетарного масштабу. Головними дійовими особами Дня перемоги стали ветерани Другої світової, яких в області залишилося 1741 людина. Вшанували у ці дні й ветеранів національно визвольного руху, які мешкають на Запоріжжі. Їх лише троє. Головною локацією Дня пам'яті та примирення, 8 травня, стала Алея бойової сла ви у Запоріжжі, де представники трьох поколінь захисників України: ветеран Другої світової, воїн АТО та вихованець військового ліцею "За хисник" разом запалили "вічний вогонь". День Перемоги, 9 травня, за традицією відзначили у парку Перемоги. Тут привітали ветеранів. Для всіх запоріжців та гостей міста провели чимало заходів: виставку військової техніки, концерти, майстеркласи. Напередодні Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги над на цизмом у Європі біля меморіалу "Скорботна мати" відбувся мітинг реквієм. Представники місцевої влади, ветерани та учасники антитерористич ної операції, школярі та студенти, представники громадськості вшанували пам'ять загиблих у часи Другої світової війни хвилиною мовчання, війсь ковим салютом та покладанням квітів до меморіалу "Скорботна мати".

5 травня прославленому ста левару мартенівського цеху "Запоріжсталі", Герою Соц праці Григорію Костянтинови чу Пометуну виповнилося 88 років. Він у 18 років прийшов працювати на "Запоріжсталь". У 1953 році йому було присвоєно звання "Кращий сталевар країни", його бригада виплавила на 1226 тонн сталі більше, ніж було передбачено планом. У 1958 році за проведення швидкісних плавок і новаторство було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці у той час він був наймолодшим Героєм Соцпраці в усьому Радянському Союзі. У Григорія Костянтино вича 65 років трудового стажу! З них 35 років біля мартена і ще 30 в професійнотехнічному училищі, де навчав майбутніх металургів для свого ж заводу.

Події, що нас У Запорізькому академічному обласно му українському музичнодраматично му театрі імені В.Г. Магара підбили по передні підсумки телемарафону "Пам'ять". Ця акція не має аналогів в Україні і проходить у Запорізькій області вже 19 років поспіль. Активну участь у телемарафоні нині взяла учнівська молодь області. Благодійні внески перерахували 60 гімназій і шкіл, 30 садків, 8 молодіжних центрів з міста Бердянська, Васи лівського, Оріхівського, Новомиколаївського і Пологівського районів. Всього понад 500 благодій ників долучились до справи. За попередніми даними, очікуване кінцеве надходження на рахунок те лемарафону "Пам'ять" складе 924 тисячі 795 грн. Благодійні надходження на рахунок телемарафо ну використовуються для надання адресної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористич ної операції і членам сімей загиблих. Вшанувати тих, хто не повернувся з поля бою, запоріжці зібралися на урочистий мі тинг біля архітектурномеморіального ком плексу "Переправа". У заході взяли участь пред ставники обласної та міської влади, підприємств, ус танов, військових частин та громадських організацій регіону. Під час заходу творчі колективи виконали те матичні художні композиції, присвячені подвигу ук раїнців у часи Другої світової війни. Хвилиною мов чання і трикратним салютом присутні вшанували пам'ять усіх жертв Другої світової війни. Військовослужбовці внесли гірлянду Слави, а інші учасни ки урочистостей поклали квіти до меморіального комплексу. Мелітопольське телебачення "МТВплюс" відсвяткувало свій чвертьвіковий ювілей. Саме 25 років тому в ефір вийшла перша прог рама, зроблена місцевими ентузіастами. Творці місцевого телебачення на момент його створення навіть уявлення не мали про телевізійне мистецтво і як робляться новини, програми або записи у студії. Вчилися на власно му досвіді, брали найкраще від колег з центральних телеканалів. Сьогодні "МТВплюс" потужний інформаційний ресурс регіонального рівня. Віта ємо колег із ювілеєм і бажаємо творчої наснаги і нових здобутків. У Запоріжжі відбувся фести валь "Історія.UA", який тривав два дні. Центральною локацією фесту обрали Запорізьку обласну універсаль ну бібліотеку. За словами організато рів, основною метою акції є популяри зація знань з історії серед пересічних громадян. У рамках фестивалю органі зовано книжкові експозиції, продаж іс торичної літератури, ігри на історичну тематику, відкриті лекціїдискусії істориків, присвячені різноманітним сторінкам української історії. Біля будівлі бібліотеки, в стінах якої проходили різноманітні освітньоінформаційні заходи, було ор ганізовано виставку народних майстрів і виступи національних колективів регіону. У рамках фести валю в Запоріжжі також відбувся допрем'єрний показ фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" та концерт гурту "Гайдамаки". Фест було започатковано восени минулого року в Києві. Запоріжжя перше обласне місто України, де проходить ця акція.


справи небайдужих

надихають Запоріжець Вадим Ли сиця став музичним продюсером дев'ятого сезону шоу "Хфак тор". Він опікуватиметься добором репертуару учас ників і аранжуванням їх ніх композицій. Відзначи мо, що Лисиця відомий в шоубізнесі музичний про дюсер, який працює з такими знаменитостями, як "Вре мя и стекло", MOZGI Production та естрадною зіркою із Запоріжжя співачкою ALYOSHA.Новий сезон "Хфак тору" судитимуть Настя Каменських, Дмитро Шуров, який зі своїм колективом став хедлайнером нещодав нього запорізького джазфестивалю, Андрій Данилко та Олег Винник. Ведучим сезону став Андрій Бедняков.

Мешканка Бердянська Катерина Ма монова гідно представила Запорізьку об ласть на Все українському конкурсі фітнесмоде лей, який зібрав у Полтаві най сильніших представників цього виду спорту. Вона завоювала "срібло" й от римала титул віцечемпіонки України. Катерина молода мама, її успіх почався з походу в спортзал, щоб відновитися після народження дитини, а потім вона захотіла спробувати себе в ролі фітнесмоделі.

захоплюють Районний eтап об ласної вeлоeстафe ти "Єдність в ім'я Перемоги" у Якимів ці стартував від стe ли односeльцям, які віддали свої життя за визволення Укра їни від нацистських загарбників у часи Другої світової війни. Обласна молодіжна акція велоестафета "Єдність в ім'я Перемоги" пройшла на території нашої області 7 і 8 травня. Урочисте відкриття акції відбулося на Майдані Героїв, біля Запорізької обласної ради, де зібрались чис ленні учасники із червоними маками на грудях. Вони створили карту Запорізької області з маків під гаслом "Пам'ятаємо перемагаємо" і вирушили до Алеї слави, де поклали квіти. Відтак вони вирушили до пам'ятного знаку воїнам авіаторам, а звідти до парку Перемоги. Так вони відзначили День пам'яті та примирення, День Перемоги над нацизмом в Європі, вшанували пам'ять українців, які боролися в арміях держав учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 19391945 років. У акції взяли участь понад 4 тисячі людей з різних районів області представники вишів, підприємств та установ, військовослужбовці військових частин та демобілізовані учасники АТО. У Бердянську полк АЗОВ відсвяткував чет верту річницю свого створення. Курортне міс течко стало місцем, де сформувався полк. З ранку на центральній площі Бердянська пройшла виставка військової техніки полку, з якою він у 2014ому ви рушив звільняти Маріуполь. А ввечері на площі пе ред міським палацом культури пройшло урочисте вручення штандартів підрозділам полку. Потому особовий склад формування парадом пройшов на Приморську площу, де бійців вітали представники командування і відбулися головні урочистості. У Мелітополі, в парку ім.Горького, місцеві байкери відкрили мотосезон2018. У супроводі поліції любителі швидкості і вітру проїхали містом, показавши землякам і свою волелюбність, і силу своїх сталевих коней. Городяни традиційно змогли подивитися на мотоцикли різних марок і сфотографу ватися на вподобаному байку. Співорганізатором заходу висту пило управління молоді та спорту. Жителі мікрорайону "Військове містечко" від святкували 73ю річницю Перемоги над нациз мом у Другій світовій війні у Бердянську. За хід зібрав як наймолодших, так і найстарших жителів мікрорайону. Особливо почесними гостя ми стали ветерани Великої Вітчизняної війни. Для них депутати міської ради та комітет мікрорайону приготу вали подарунки та привітання. Жителів мікрорайону порадували святковим концертом, який підготували артисти клубу "Сокіл", виставкою робіт хендмейд, а також пригостили польовою кашею.

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

5

Ідеї, які нас окриляють 1213 травняв обласному центрі, у Вознесенівському парку біля каска дів фонтанів "Райдуга", пройде черго вий Запорізький обласний туристич ний фестиваль "Запоріжжя місце щастя". Серед учасників фестивалю представники туристичного бізнесу (турис тичні фірми, заклади розміщення та харчу вання, заклади дозвілля), закладів культури (музеї, заповідники, театри тощо), наці ональних товариств області, представництва зелених садиб, галузі спортивного туризму та екстремального відпочинку, а також народні майстри. Пройде ви їзне святкування "Дня Бердянська", окремо свої цікавинки презенту ватимуть Запоріжжя та Кирилівка. На багатьох майданчиках та лока ціях фестивалю на запоріжців та гостей фестивалю чекають концер тні програми, майстеркласи, забави та цікаві заходи. Заплановані виставки старовинних автомобілів, креативні фотозони, робота гон чарної майстерні. Спортивна зона запросить до веселих змагань, на дітей чекає окрема цікава локація. Народні майстри готують май стеркласи та сюрпризи. Родзинкою фесту стане лотерея, де приза ми будуть квитки до зоопарку у Василівці, аквапарку, дельфінарію, а головним призом путівка на відпочинок до здравниці на Азовсько му узбережжі. Для любителів екстриму буде розіграна "путівка у під небесся" сюрприз фестивалю! Національнокультурні товариства готують гастрономічні сюрпризи, працюватиме кухня різних народів. Міжнародний день сім'ї, встановле ний Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році, відзначається щорічно 15 травня (резолюція A/RES/47/237 від 20.09.1993 р.). Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різ них країн на численні проблеми сім'ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім'ї єдність всієї людської сім'ї, чле нами якої вони є, перебуває під загрозою. Будучи одним із основних інститутів суспільства, першою сходин кою соціалізації людини, сім'я розвивається та видозмінюється ра зом із навколишнім світом, посвоєму реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на громадські потреби і сама формує їх. Сім'я як ос новний елемент суспільства була і залишається берегинею людсь ких цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чин ником стабільності і розвитку. Завдяки сім'ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу! З сім'ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Вона джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, то, на чому будується будьяке цивілізоване суспіль ство, без чого не може існувати людина. Благополуччя родини ось мірило розвитку і прогресу країни. Сьогодні інститут сім'ї із традиційними родинними цінностями пот ребує захисту. Тому в Україні поширюється сімейний рух і у теплі мі сяці проходять вуличні родинні заходи. З кожним роком кількість міст та учасників національного сімейного руху зростає. У 2018 за ут вердження інституту сім`ї вийде на вулиці півсотні міст та містечок. Так, про свій намір провести ходу на захист родинних цінностей, ор ганізувати фестивальне містечко або зробити тематичний концерт згодилися уже 50 міст! Зростає і кількість учасників сімейних фес тивалів. Так, у 2017 році на вулиці вийшло щонайменше 100 тисяч людей у 35 містах. У 2018 очікується понад 150 тисяч учасників. Організаторами цих вуличних свят виступають місцеві громадські активісти у співпраці з помісними церквами. Заходи проходять у рамках національного сімейного руху "Всі разом за сім`ю!" та святкування Тижня подружжя в Україні. У Запоріжжі проведення ходи на захист родинних цінностей, органі зація фестивального містечка та концерту заплановане на 2 червня. Запрошую всіх запоріжців і гостей міста приєднатися до нас у цей день, гостинно запрошує ініціатор і організатор заходу, керівник міського центру допомоги Дмитро Матюхін. Приходьте до центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай"! Приходьте цілими родинами з дітьми та батьками бабусями і дідусями.Тут ви знайдете розваги для кожного й отримаєте справжню насолоду від родинного спілкування.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


6

кліматконтроль ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

z ГОСТРА ТЕМА

Чи виживе людство? Валерія ЄВГЕНЬЄВА Однією з найважливіших міжнародних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного кліма ту. Особливе занепокоєння викликає загальне стрімке зростання динаміки катаклізмів, яке спостерігається в останні десятиліття. Нині існує великий ризик непорозуміння і недооцінки всіх факторів і масштабів впливу різноманітних кос мічних, геологічних процесів та результатів діяль ності людини на глобальну зміну клімату на Зем лі. Ще недавно, в кінці XX ст., деякі вчені висували різні гіпотези і теорії про поступову зміну клімату. Але на практиці все виявилося трохи інакшим. Ре тельний аналіз зростання числа природних катак лізмів, екстремальних погодних явищ по всьому світу, а також статистичних показників космічних і геофізичних параметрів за останні роки показав тривожну тенденцію до їх значного збільшення за короткий проміжок часу. Ці дані свідчать, що вису нуті низкою вчених припущення щодо того, що зміна клімату Землі протягом 100 років і більше носитиме поступовий характер, неправильні, ос

кільки за фактом цей процес відбувається набага то динамічніше. Помилка полягала в тому, що багато вчених мину лих років не враховували вплив наростаючого прис корення Всесвіту, космічних факторів, астрономічних процесів на стан глобальної кліматичної системи планети. Все це, природно, позначається не тільки на Сонці, але і на планетах Сонячної системи, зокрема, на такому гіганті, як Юпітер, не кажучи вже про нашу планету. Глобальна зміна клімату на Землі це в ос новному похідна від астрономічних процесів і їх цик лічності. Ця циклічність неминуча. Геологічна історія нашої планети свідчить, що Земля вже неодноразово переживала подібні фази глобальної зміни клімату. З урахуванням останніх наукових даних (зокрема, в галузі фізики, астрофізики, космології, геліосей смології, астросейсмології, кліматології планет) спектр впливу космічних факторів досить широкий. Це процеси, на які людство натепер не в змозі впли нути, тому не можна недооцінювати їх наслідки, мож ливі ризики і труднощі для людей в зв'язку з прий дешніми подіями на Землі, до цих подій потрібно го туватися. Разом з тим, не можна недооцінювати ту шкоду, яку

клімату наносить людство своєю промисловою діяль ністю. У грудні 2007 року світові лідери, замислившись над тим, як уповільнити ці перетворення, зібралися на ос трові Балі на конференцію, організатором якої висту пив уряд Індонезії. У заході взяли участь представники більше 190 країн, спостерігачі від міжурядових та не урядових організацій та представники засобів масової інформації. 15 грудня 2007 була прийнята "Балійська дорожня карта", що стало кульмінаційним моментом, завершальним історичним дванадцятимісячним пері одом переговорів з проблеми зміни клімату. Було під писано міжнародне комюніке, що закликає світових лі дерів розробити політику та вжити заходів, що дозво ляють торговопромисловому сектору знизити емісію вуглекислого газу і пом'якшити кліматичні зміни. Сучасна наука не дає точних відповідей щодо можли вості і термінів настання різких і катастрофічних змін клі мату в разі подальшого підвищення температури. Однак своєчасна і активна діяльність людства, спрямована на пом'якшення наслідків зміни клімату, істотно знизить витрати, пов'язані з процесом адаптації до цих змін. У вівторок, 15 травня, людство відзначатиме Всесвітній день захисту клімату.

z ПРОПОЗИЦІЯ

Відмовся від мяса! "Глобальне зрушення людства до веганської ді єти є життєво важливим, щоб врятувати світ від го лоду, злиднів і найгірших наслідків зміни клімату", йдеться у доповіді ООН, яку цитує The Guardian. Навіть оптимістичний сценарій "наслідків змін клімату" включає голод, епідемії та війни, що спричинені боротьбою за ресур си (і це вже відбувається).

Песимістичний: зникнення більшості існуючих видів, включно з людиною (процес вимирання видів, які не здатні пристосуватись до змін кліма ту також вже розпочався). Частку промислового тва ринництва у загальних вики дах парникових газів зазвичай озвучують на рівні 18%, послу говуючись даними FAO. Вод ночас незалежний аналітич ний центр World watch Institute

вказує на безліч прорахунків у загальноприйнятих оцінках. Згідно з його дослідженнями, під час ретельного врахування всіх факторів, вплив агропро мисловості сягає 51%, а зна чить є головною причиною змін клімату. Весь транспорт, енергетика та промисловість світу разом узяті шкодять менше, аніж тваринні ферми. Для порів няння: молекула метану (вики

ди скотарства) наносить у 27 разів більше шкоди атмосфе рі, аніж молекула СО2. Відмова від продуктів тва

ринної індустрії це найбільш ефективна особиста дія, що може зробити кожен для запо бігання змінам клімату.

вості буде пустеля! Це за умо ви, якщо така тенденція потеп ління триватиме і надалі. Види опадів. Можливим дока зом для з'ясування проблеми і величини глобального потеп ління є також види опадів. З проаналізованих матеріалів видно, що впродовж періоду спостережень мали місце такі тенденції: Дощі. Їх кількість випадіння збільшилася, незважаючи на загальне зменшення щорічної кількості опадів за період спос тережень. Опади стали випада ти частіше, але в меншій кіль кості. Найменша кількість опа дів спостерігається взимку. Сніги. Збільшення кількості випадіння снігів спостерігаєть ся лише в зимовий період. Навесні і восени їх кількість зменшилася. Цей факт чітко вкладається в рамки картини глобального потепління клімату. Тумани. Тут теж спостеріга ється збільшення кількості ту манів за період спостережень. Взимку і навесні збільшення не значне, влітку і восени кількість туманів збільшилася на значну величину. Роса. Найменше зростання кількості рос спостерігається в зимовий період. У всі інші сезо ни це зростання значне. Вітри. Підраховані окремо основні напрямки вітрів: Пн., Пд., Сх., Зх., а потім окремо проміжні напрямки: ПН. Сх., Пд., Сх., Пд., Зх., Пн., Зх. З побудованих графіків на ос нові аналізу напрямків вітрів впродовж періоду спостере жень видно, що найбільш пану

ючими вітрами нашої місцевос ті є східний і західний. Збіль шення кількості вітрів говорить про активізацію атмосферної циркуляції внаслідок глобаль ного потепління. Висновки: Висновки цієї роботи потрібні, насамперед, для використання у сільськогосподарському ви робництві, для оптимального вибору вирощування сільсько господарських культур з ураху ванням змін у температурному режимі і збільшенні тривалості вегетаційного періоду. Наведе ні висновки потрібні для підбо ру видів сільськогосподарських культур для вирощування у на шій області, їх сортового складу та вегетаційного періоду і на основі цього розроблення на уково обґрунтованих проектів сівозмін. Враховуючи глобальне потеп ління, дуже важливо людям проводити в цій ситуації макси мально можливі природоохо ронні заходи: де можливо пос тійно насаджувати і не ламати дерева і чагарники, не вирубу вати ліси і лісосмуги, не палити сухе листя і різноманітний хмиз, не робити смітники, не забруднювати річки та інші во дойми, промисловим підпри ємствам впроваджувати без відходні технології або макси мально очищати відходи тощо. Тобто, максимально щоденно дотримуватись правил приро доохоронної поведінки в побуті і виробничій діяльності. Тільки в цьому разі у нас буде здоров'я і майбутнє. А нащадки за це нам будуть глибоко вдячні.

z ДОСЛІДЖЕННЯ

ЧЕРЕЗ 150 РОКІВ У НАШІЙ ОБЛАСТІ МОЖЕ БУТИ ПУСТЕЛЯ Володимир Мормиль, вчи тель Чернігівської загально освітньої школи ІІІІ ступенів Запорізької області Іван Прокопенко, учень 11го кла су Чернігівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Запорізької об ласті Гострота наукової супереч ки про глобальну зміну клі мату, потепління або похо лодання, яке, можливо, не се загрозу життю людства, зростає. Ці заходи адаптації до мінливих умов існування активно обговорюються за собами масової інформації. "Процес глобального потеп ління в найближчі десятиліт тя триватиме. Не викликає сумнівів той факт, що з цим процесом безпосередньо пов'язана негативна динамі ка зростання небезпечних і несприятливих природних явищ, ландшафтних пожеж, повеней. У поєднанні з пер манентною економічною кризою і рецесією світової економіки це посилює ризи ки і масштаби потенційних соціальноекономічних втрат", йдеться в прогнозі центру "Антистихія". Щорічно змінами погоди сві товій економіці наноситься ве личезний збиток, який за від сутності її прогнозу був би ни щівним. Стихійні лиха щорічно завдають шкоди світовій еконо міці, зокрема і сільському гос подарству від 100 до 200 млрд

доларів і забирають десятки ти сяч людських життів. Глобальний клімат Землі в принципі може характеризува тися лише одним параметром глобальною температурою (тобто середньорічною темпе ратурою) приповерхневого ша ру (нижня тропосфера) повітря Земної кулі. З початку ХХ сто ліття клімат на Землі потеплі шав на 0,5 градуса С. Для вивчення фізичної геогра фії в Чернігівській загальноос вітній школі ІІІІ ступенів з кінця 1975 року розпочалися спосте реження за змінами кліматич них умов. Учні вели регулярні спостереження за температу рою, хмарністю, напрямком і силою вітру, видами та кількіс тю опадів, атмосферним тис ком. Усі ці дані 40річних мете орологічних спостережень за погодою вирішено було опра цювати, проаналізувати їх ди наміку в часі і з'ясувати величи ну впливу глобального потеп ління на нашу місцевість. Результати метеорологіч% них спостережень Температура. Найважливішим параметром для з'ясування проблеми і величини глобаль ного потепління є температура повітря. Тому було зроблено аналіз цього показника за вка заний період спостережень. Спочатку визначалися середні температури по декадах міся ця, а вже потім за місяць і рік. По закінченні обчислень серед ньомісячних, сезонних, річних

температур стало можливим будувати графіки ходу темпе ратур за кожен місяць, сезони, рік впродовж всього періоду спостережень за погодою і ро бити висновки. За період мете орологічних спостережень 19752017 роки старшоклас никами Чернігівської школи встановлено, що температура повітряна території району зросла на 6,20, що доводить факт наявності значного гло бального потепління. Поміт ний зв'язок середньорічних температур повітря з активніс тю Сонця. За нашими спосте реженнями в моменти активно го Сонця і в мінімуми його ак тивності середньорічні темпе ратури дещо підвищуються. А на підйомі активності або за його спаду середньорічні тем ператури знижуються. Опади. Важливим парамет ром для з'ясування проблеми і величини глобального потеп ління є кількість опадів. Дані опадів були проаналізовані. Згідно зі статистичними дани ми має місце тенденція змен шення опадів, з 520 мм (1975 рік) до 313,7 мм (2017 рік) за рік. Різниця складає 206,3 мм. Це також є доказом гло бального потепління і поси лення континентальності клі мату нашого краю. Комп'ютер не моделювання тенденції річ ного зменшення опадів на майбутнє показало, що через 150 років опадів буде випада ти 0 мм, тобто, в нашій місце


кліматконтроль ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

7

z ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Зміна клімату робить людей більш слабкими Дев'ять світових медич них співтовариств об'єдна ли свої зусилля, щоб підви щити інформованість гро мадськості для боротьби зі шкідливими наслідками зміни клімату для здоров'я. В опублікованій доповіді "Консорціум медичного това риства по клімату і здоров'ю" описано три конкретні види шкоди від зміни клімату. Прямі ушкодження це трав ми і смертельні випадки через погоду від астми та інших зах ворювань легенів, які посилю ються надзвичайно високою температурою, більш тривали ми періодами алергії. Поширення захворювання че рез комах, які несуть інфекції,

такі, як хвороба Лайма, вірус Зі ку або вірус Західного Нілу, а та кож через заражену їжу і воду. Вплив на психічне здоров'я, яке може завдати шкоди сус пільству з причини депресії і тривоги людей. За спостереженнями лікарів, зміна клімату робить людей більш слабкими. Найбільшої шкоди зазнають діти, літні лю ди, особи з низьким доходом або з хронічними хворобами. Найважливішою дією для за хисту здоров'я, вважають ліка рі, є зниження забруднення се редовища і перехід до чистої відновлювальної енергії. Зміна клімату загрожує нашим містам, культурі, здоров'ю та безпеці. Проте багато людей не

z ВАЖЛИВО Стратегія державної екологічної політики 2030: що змінилося? Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав проект Закону "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року", який буде ви несено на розгляд Верховної Ради. Що саме змінилось порівняно з попередньою редакцією "Стратегія державної екологічної політики до 2020 року". Документ визначає такі стратегічні цілі для України: поширення екологічної освіти; врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо соціальноекономічного розвитку України; зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян; розвиток державної системи природоохоронного управління. У результаті його ухвалення Україна до 2030 року також отри має сучасні системи моніторингу, ринкові механізми для озеле нення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів від стаціонарних джерел забруднення на 15% порівняно із 2015 роком. Прогресивним кроком є те, що нова редакція Стратегії містить чіткі показники виконання. Тобто, ефективність реалізації цієї стратегії можна буде оцінити за 35 індикаторами показниками оцінки реалізації державної екологічної політики, що містяться в запропонованому законопроекті, вважають експерти. greenfund.com.ua

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Чи відчуваєте ви небезпеку від зміни клімату? Чи вважаєте за потрібне протидіяти таким змінам? Що саме ви можете зробити у цій царині? Надія Погрібна, домогосподарка: Не впевнена, що змінам клімату можна протиді яти. Живемо на проспекті. Тут дуже спекотно влітку. Добре, що хоч вночі проспект поливають водою. Людмила Ліннікова, працівник краєзнавчого музею: Суспільство має контролювати викиди в атмосфе ру промислових підприємств. Поперше, нам і диха ти буде легше, а подруге, викиди провокують ство рення парникового ефекту, який і підвищує температуру довкілля. Олександр, інженер&конструктор: У містах треба збільшувати кількість зелених на саджень. Не можна знищувати парки і сквери. Треба влаштовувати природні зони відпочинку і дозвілля для містян. Це дозволить зберегти здоров'я у літню спеку. Катерина Данилюк, перукар: Добре, якщо б у місті було більше фонтанів. Нап риклад, такі фонтанні зони, в яких би зберігалася прохолода. Бачила на відео, як у країнах Європи лю ди в спеку купаються та охолоджуються у фонтанах. Василь, пенсіонер, м. Бердянськ: На клімат людина ніяк впливати не може. Це пла нетарні зміни. Ми можемо хіба що пом'якшувати його негативний вплив. Наприклад, використовува ти кондиціонер. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

z РЕКОМЕНДАЦІЇ Основні заходи медичної профілактики ризиків для здоров'я

1) 2) 3)

підвищення адаптивних можливостей організму, що досягаєть ся загартовуванням організму, правильною організацією праці, відповідним харчуванням; щадний режим організму: за потреби постільний режим, у ра зі перенесення складних лікувальних процедур, зміни кліматич них умов тощо; лікувальні заходи, що ґрунтуються на оперативній інформації про майбутню біотропну погоду; перед погодними ситуаціями підвищеного ризику призначають відповідні медикаментозні засоби, які підвищують адаптаційні можливості організму. Варто враховувати, що для людини поряд із фізіологічними меха нізмами акліматизації вирішальну роль відіграють санітарногігієнічні заходи та соціальнопобутові умови.

знає, що вона також ставить під загрозу наш розум. Американсь ка психологічна асоціація та еко логічна група ecoAmerica опублі кували звіт про те, як зміна кліма ту впливає на наше психічне здо ров'я. У доповіді під назвою "Психічне здоров'я і наша зміна клімату: вплив, наслідки та вка зівки" йдеться про те, що люди можуть стати більш сприй нятливими до посттравматично го стресового розладу, тривоги, депресії, самогубства та інших проблем психічного здоров'я у результаті зміни клімату. Так, у 2014 році зміна клімату,

спричинена людиною, призве ла до 14 екстремальних погод них явищ, повідомляє National Geographic. Серед них сезони ураганів на Гаваях, посуха у Східній Африці, а також рекор дні дощі у Новій Зеландії і Фран ції. Люди, які перенесли такі по дії, згодом відчули коротко або довгострокову психологіч ну травму через тілесні пош кодження, смерть близької лю дини або втрати особистого майна та засобів для існування. Гострий травматичний стрес є найбільш поширеною пробле мою психічного здоров'я, з

якою стикаються ті, хто пере жив стихійні лиха, згідно з допо віддю. Але далеко не єдиний. Наприклад, серед людей, які постраждали від урагану Катрі на у 2005 році, один з шести мав посттравматичний стре совий розлад. Суїцид і суїци дальні думки після шторму подвоїлися серед цієї категорії населення. І майже у половини людей спостерігалося занепо коєння або розлади настрою, такі як депресія. Спекотна погода пов'язана з підвищеною агресією, само губствами. Низка досліджень свідчить, що кількість злочинів зростає, коли температура під вищується. Більш високі темпе ратури також пов'язані зі збіль шенням випадків самогубств, оскільки "стрес" від почуття спеки загострює уже наявні проблеми психічного здоров'я. Окрім зв'язку між зміною клі мату і психічним здоров'ям, у доповіді також містяться реко мендації про те, як допомогти людям, які є найбільш вразли вими. Це включає у себе роз ширення інфраструктури для програм психічного здоров'я і краще вирішення проблем, пов'язаних із психічним здо ров'ям у результаті стихійного лиха. profmed.at.ua

z ПРОГНОЗ Як позначаться на Україні кліматичні зміни на планеті Танення льодовиків і клі матичні зміни на планеті призведуть до збільшення кількості різних стихійних лих на території України. Про це в ефірі ObozTV заяви ла кліматолог Світлана Кра ковська. "До того часу у нас будуть на багато серйозніші проблеми. Наприклад, ті самі пожежі, у нас були смерчі, які пройшли на Пвночі країни, яких там ніко

ли не бачили до цього. Тобто, ростуть контрасти температу ри і на них буде повно різних погодних екстремальних явищ", зазначила Краковська. За її словами, людство з кож ним днем наближає так звану точку неповернення. "Людство Паризькою кліма тичною угодою зобов'язалося утримати глобальну температу ру в межах 2 градусів. Вчені ска зали, що якщо не втримаємо, то

почнуться незворотні зміни. З кожним днем у нас це вікно пот роху закривається. Якщо ми по чинаємо діяти зараз, то у нас є ще шанс, але кожен день додає вартості цих заходів. Зменшен ня викидів це економічні показ ники, за це потрібно платити. Якщо ми будемо зволікати з пе реходом на енергоефектив ність, то кожен день буде кошту вати нам дорожче", підкресли ла кліматолог.


8

про війну і не тільки ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

z ГЕРОЯМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ? В Олексіївці зібралися прикордонники За традицією щороку в день народження нашо го земляка Героя Ра дянського Союзу, пол ковника Микити Карацу пи в його рідне село Олексіївку Більмацького району приїздять при кордонники з різних кут ків України. Але на сто ліття Прикордонних вій ськ, що відзначалося 30 квітня, завітало особли во багато гостей. Лише із Запоріжжя двома великими автобусами при було майже сто ветеранів прикордонників. А загалом бравих хлопців у зелених кашкетах та безкозирках бі ля Олексіївського будинку культури зібралося більше, як півтисячі. Захід не обійшли увагою представники обласної та місцевої влади, діючі при кордонники, представники різних ветеранських органі зацій, повідомляє прес служба "Союзу ветеранів

Квіти до пам'ятника Микиті Карацупі в Олексіївці

Прикордонних військ" на шої області. Гімн України вживу виконав заслужений артист естради Анатолій Сердюк. Піснями вітали гостей і місцеві аматори, а військові Бердянського прикордонного загону при гощали всіх солдатською кашею. Наша організація діє з

1991 року, розповів голо ва обласного об'єднання "Союз ветеранів Прикор донних військ" Сергій Віт віцький. Коли почалися військові дії на Донбасі, ми зосередили увагу на допо мозі діючим прикордонни кам, удовам і дітям загиб лих. Адже в Запорізькій об ласті розміщено 15 терито ріальних підрозділів при кордонної служби. Та вете ранів теж не забуваємо. За галом за два роки наша ор ганізація надала допомогу на суму 824 тисячі гривень. Запоріжців вважають одни ми з найактивніших серед ветеранівприкордонників України. Наша довідка Микита Федорович Кара цупа народився 12 (25) квіт ня 1910 року. У 1913 році разом із матір'ю переїхав до Туркестану. У сім років лишився сиротою, вихову вався у дитячому будинку. У прикордонні війська пі

Крокує молода зміна

шов у 1932 році. А в 1933му став провідником службо вих собак на заставі "Пол тавка" на Далекому Сході. Згодом не раз змінював місце служби. Прославився рейдами проти порушників кордону. Його першого со баку звали Індус (а не Інгус, як часто пишуть). Разом із чотирилапими друзями за 20 років він затримав 338 порушників кордону і зни щив 129 тих, хто під час зат

римання чинив озброєний опір. З 1952 року Микита Карацупа служив у штабі прикордонного округу, з 1957го в Головному уп равлінні прикордонних вій ськ (у цей час допомагав становленню прикордон них військ у Північному В'єтнамі). Звільнився у за пас 1961 року. Працював у Центральному музеї При кордонних військ у Москві. Помер у 1994 році.

z ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ Віталій ШЕВЧЕНКО, краєзна вець

У № 1 від 18 січня 2018 року "Запорізька правда" вмістила мій нарис про долю нашої землячки з села Гусарка Більмацько го району Пелагеї Порві ної. Вона була в'язнем фашистського концтабо ру Равенсбрюк, а 12 січ ня 1944 року народила там дочку Євгенію. В моїй публікації згадува лося і про інших дітей, котрі з'явилися на світ у тому страшному місці (лише з вересня 1944го по квітень 1945го 560 немовлят!). Далеко не всі вони вижили. Але ті, хто лишився в живих, вва жають одне одного бра тами і сестрами. Зокре ма, Євгенія Іванівна лис тується з Інгелоре Прох нов. "Guten Tag, meine Liebe Schwester! Добро го дня, моя люба сестрич ко!" так починався один з останніх листів із Німеч чини. Справді, не лише українці або росіяни піз нали жахи Другої світо вої війни. Інші європейсь кі народи (і навіть німці) теж сьорбнули їх повною мірою… Інгелоре народилася 5 квітня 1944 року. Важко на віть уявити, що відбувалося з крихітною дівчинкою в перші дні та місяці її життя у фашистському концтаборі.

"Хто і де моя мама?" Уява не спроможна відтво рили те пекло, де вона пе ребувала до травня 1945го тобто весь перший рік її життя. Не пам'ятає цього й Інгелоре. Але якщо малень ка Женя повернулася в Ук раїну зі своєю мамою, ні мецькій дівчинці судилося інакше. У новорічну ніч 19471948 років мати залишила її в та борі для біженців у Зігені (Вестфалія) і поїхала невідо мо куди. Не будемо кидати каміння у молоду жінку, їй тоді було лише 22 роки. Можливо, не відчувала в со бі сил влаштуватися в житті з дитиною або існувала якась інша причина. Покинутих ді тей в Україні теж було бага то. Моя мама все життя жал кувала, що, маючи чотирьох синів, не наважилася прий няти сирітку: боялася, що не вистачить їжі. Сусіди віддали дівчинку в дитбудинок. Й Ін гелоре теж опинилась у ди тячому будинку. Повоєнна Німеччина мало чим відрізнялася від пово єнної України: скрізь руїни, удови, сироти, немає хлі ба… Найперші дитячі спога ди Інгелоре: постійно хо четься їсти. Зрештою, дівчинку усино вили і привезли до Берліна. Але в тих усиновителів вона

пробула недовго. Весь час плакала, і сусіди поскаржили ся: мовляв, за дитиною ці лю ди не стежать, вона весь час плаче мабуть, знущаються з неї. Інгелоре повернули до дитбудинку. Тоді їй було п'ять років, а важила вона тільки дев'ять кілограмів. Дівчинку удочерила інша бездітна пара. У новій сім'ї було набагато краще. З ни ми вона жила, допоки не вийшла заміж за гарного хлопця Клауса, який став її відданим супутником на все життя. Спочатку вони меш кали у Берліні, а в 1974 році переїхали до Білефельда, Там живуть і зараз. Коли названі батьки Інге лоре померли, вони з Кла усом почали пошук. "Хто і де моя мама?" це запитання завжди мучило Інгелоре. "Wer und wo ist meine Mut ter?" билося в її серці. Зрештою, вона знайшла свою матір Ренату Лутц (дівоче прізвище Роде). Але та не захотіла йти на контакт із дочкою. Єдине, що розпо віла, хто був її батьком. В'язень із Польщі. Більше ні чого сказати не змогла чи не схотіла. Коли Німеччина об'єдна лася, Інгелоре уперше по їхала з чоловіком у Равенс брюк. Побувала там, де на

Обкладинка книги про дітей, на роджених у концтаборі Равенс брюк, де вміщено спогади Інгело ре Прохнов і її фото з цієї книги

родилася. Ходила концта бором, уважно вдивлялася і… наче впізнавала. Ні, зга дати, звісно, нічого не мог ла. Але вона на той час стільки прочитала про Ра венсбрюк! І зрозуміла, що жінки, народжуючи дітей у таких страшних умовах, створювали справжній гімн життю. А без допомоги тих, хто був біля них в цей час, жодне немовля не залиши лося б живим. В Інгелоре сльози стояли на очах вона була вдячна невідомим лю дям, які перемогли смерть. Знайшла вона і свого бать ка. В його пошуках допоміг журналіст Томас Муггента лер, який досліджував суво ро заборонені фашистами контакти польських приму сових робітників з німецьки ми жінками. Виявилося, що тата Інгело ре зщвуть Ян Гавронський. Він народився 15 червня 1909 року у Свардзе (Поль

ща). За фахом був муляр. Ці дані надала Інгелоре Міжна родна служба пошуку, роз ташована у місті БадАроль зені. Коли вона поїхала туди з чоловіком, то знайшла там навіть фото батька! Він пи сав у цю службу до 1993 ро ку. Якби вона знала, то мог ла б з ним зустрітися! Але пошук, який Інгелоре почала 1986 року, завершився тіль ки у 2011му. Чверть століт тя вона шукала своїх батьків! І знайшла. "Минулого не змі нити, пише немолода вже жінка, але в наших силах пильнувати, щоби подібне не трапилося з людьми зно ву". Німці це зрозуміли… Під час однієї із зустрічей "дітей Равенсбрюку" Інгело ре познайомилася з польсь ким священиком, який теж народився у концтаборі у березні 1945 року. Коли Ін гелоре представилася йому, як "дитина Равенс брюку", він притиснув її до грудей: "Dann bist du meine Schwester!" "Отже, ти моя сестра!" І до Євгенії, дочки Пелагеї Порвіної, пані Інге лоре пише як до сестри. А якщо поглянути ширше, всі ми, хто народився у страшні часи війни, брати й сестри. Тому звідси, із За поріжжя, я кажу Інгелорі Прохнов: "Ich Liebe Dich, In gelore! Meine Schwester… Я люблю тебе, Інгелоре! Моя сестро…"


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ ОВЕН. Ваше чуття на висоті, але зірки ра E дять не розслаблятися цього тижня спосте рігатиметься пожвавлення серед конкурентів. Будь те також готові до непростого спілкування з керів ництвом. Вашими ідеями зацікавляться впливові лю ди, можливо, з'явиться солідний покровитель. Гро шові проблеми вирішаться в четвер, головне, часті ше радитись із фахівцями. У суботу Овни зможуть навести порядок у любовних стосунках будьте раці ональними. Неділя стане ідеальною для сімейного відпочинку й спільних походів по магазинах. ТЕЛЕЦЬ. Забудьте про самокритику й будь те більш впевненими й активними. Середа підходить для рекламних акцій, головне, набрати міцну й надійну команду, щоб випадково не перетну тись із конкуруючими фірмами. У четвер будьте го тові до візиту ділових партнерів ви можете розрахо вувати на успіх, але тримайтеся подалі від інтриганів. Друга половина тижня багата на сюрпризи в сфері особистих стосунків. Сімейні Тельці насолодяться дачними посиденьками, а ось вільні представники знаку зможуть заручитися підтримкою Купідона. БЛИЗНЮКИ. У ці травневі дні на Близнюків че кає багато цікавого, але не квапте події на все, як кажуть, свій час. Понеділок стане плідним на угоди й контракти Близнюки зможуть обзавестися корисними зв'язками й познайомитись із потрібни ми людьми. Середа вдала для фінансових операцій, а ось у четвер ви можете сміливо звертатись у дер жавні інстанції бюрократичних затримок не перед бачається. П'ятницю присвятіть родині займіться благоустроєм оселі, налагодьте стосунки з родича ми, організуйте спільні подорожі. РАК. Вчіться абстрагуватися тиждень ба гатий на заплутані ситуації, тож філософсь кий настрій не завадить. Серйозних проблем не очі кується, до того ж, Раки можуть розраховувати на підтримку колег і друзів. У вівторок авторитет Раків може похитнутись, але причин для занепокоєння зір ки не бачать підступи конкурентів будуть невдалі. До фінансових операцій, призначених на четвер, поставитеся відповідально грошова ситуація ста більна, але джерела доходу бажано не розкривати. Вихідні ідеальні для сімейних походів і подорожей. ЛЕВ. Цей тиждень сприятливий для творчих на тур. Але будьте обережні в понеділок можна не навмисно стати жертвами реклами, а у вівторок зіткну тись із заздрістю деяких колег і конкурентів. Середа ба гата на фінансові бонуси зірки радять не скупитись і придбати кілька лотерейних квитків. Угоди й контракти, укладені в середині тижня, будуть перспективними. Ви хідні бажано провести в родинному колі, але для вільних Левів небесні світила припасли дещо цікавеньке очіку ються приємні зміни в сфері любовних взаємин. ДІВА. Відступіть від правил, і не намагайтеся все проконтролювати краще відпочиньте. Діви навряд чи прислухаються до порад зірок чим більше роботи, тим краще для вас. Але афішувати плани все ж не потрібно у понеділок у вашому ото ченні з'являться сумнівні особистості. У вівторок проявіть обережність у поводженні з чужими гроши ма не довіряйте незнайомцям і не поспішайте ста вити підпис на важливих документах. У четвер іде ями Дів зацікавляться ділові партнери. У вихідні мож на сподіватися на поліпшення в любовній сфері. ТЕРЕЗИ. Зірки застерігають вас від прий няття імпульсивних рішень цього тижня фортуна потурбується про спокійних і розважливих знаків зодіаку. У понеділок приділіть увагу оточенню

F

G

H

I

J

K

z МІСЯЧНИЙ

 несподівано можуть активізуватися конкуренти з минулого. Кар'єрні питання бажано вирішувати у вів торок Терези зуміють справити враження на діло вих партнерів. Фінансові операції, заплановані на се реду, будуть вдалими, але від серйозних витрат кра ще утриматися. Вихідні багаті на зустрічі й знайомс тва сімейні Терези порадіють теплому спілкуванню з друзями, а ось неодружені можуть розраховувати на романтичні стосунки з партнером. СКОРПІОН. Ви старанно працювали, й нагорода не за горами цей травневий період запам'ята ється позитивними моментами. Скорпіони, котрі пра цюють у великих організаціях, мають бути обережнимиі й уважними можливо, деякі колеги спробують вивес ти вас із гри й скористатися вашими ідеями. У середу Скорпіони можуть розраховувати на фінансову вигоду, але стежте за діями конкурентів і не забувайте ради тись із впливовими знайомими. У п'ятницю в зону ризи ку можуть потрапити подружні стосунки вчіться ком промісу й не скупіться на компліменти на адресу об ранця. СТРІЛЕЦЬ. Зірки прогнозують період затишшя. Понеділок сприятливий для подорожей і спіль них поїздок, а у вівторок Стрільці можуть блиснути та лантами у творчій сфері. Четвер вдалий для грошових операцій, але будьте обережними в спілкуванні з нови ми діловими партнерами дехто з них може грати не за правилами. П'ятниця буде ідеальною в усіх відношен нях, але Стрільцям не завадить підтримка друзів і роди чів на себе сподівайтеся, але не забувайте радитись із близькими людьми. У суботу ви отримаєте пропозицію щодо підробітку, але доведеться обирати між вигідни ми угодами й дачними посиденьками. КОЗЕРІГ. Довіртесь інтуїції, і тиждень пройде зі знаком плюс. Але тримайтеся подалі від наполегливих колег і не видавайте секретів. У поне ділок очікується зустріч із непересічною особистіс тю, але Козероги не мають соромитися забудьте про комплекси й поділіться своїми ідеями. У середу варто вам не загрожує, але укладати сумнівні угоди зірки не радять. У четвер можливі вигідні пропозиції від ділових партнерів зірки обіцяють тривалу спів працю. Вихідні створені для активного відпочинку. ВОДОЛІЙ. Будьте гранично уважні тиждень таїть у собі багато спокус. У понеділок Водо лії отримають кілька привабливих пропозицій зро бити правильний вибір буде складно. Ви, звичайно, можете довіритись інтуїції, але зірки радять зверну тися за підтримкою до фахівців. Середа підходить для колективної діяльності, але багато чого буде за лежати від ваших організаторських здібностей. Від корпоративних заходів наприкінці тижня бажано не відмовлятися Водоліїв чекають цікаві й, головне, перспективні знайомства з впливовими людьми. РИБИ. Розподіляйте правильно час і не витра чайте сили на вирішення чужих проблем усім не догодиш. У ці весняні дні Риби відчують тягу до пригод, але зірки радять пригальмувати спочатку справи, а вже потім усе інше. У понеділок доля зведе вас із людьми, які займають високі позиції в суспіль стві не будьте скромними, ви також багато чого мо жете. Вівторок буде днем творчості деякі ідеї Риб, нарешті, втіляться в життя. Від фінансових операцій бажано утриматись, особливо складним буде поне ділок банкрутами Риби не стануть, але частина гро шей може просто "випаруватися". Вихідні підходять для налагодження стосунків із дітьми.

L

M

N

O

добре розвиватимуться, особливо ті, що не мають коренеплодів (латук, щавель, соя, артишок, горох, квасоля, боби, огірки й помідори м'ясистих сортів, гарбуз, спаржа). Рекомендується підстригання дерев і кущів. 15.05. 29 та, 30 та (до 5.37), перша місячна доба. Не слід нічого сіяти й садити. Спадаючий Місяць у Тельці, із 23.44 у Близнюках. Молодик о 14.48. День кореня. Не варто нічого сіяти й сади ти. 16.05. Перша (до 6.12), друга місячна доба. Зростаючий Місяць у Близнюках. День квітки. Без плідний день. Не варто нічого сіяти й садити, окрім бобових і рослин, що в'ються. Можна зайнятися прополюванням, підгортанням, внесенням доб рив, а також обробленням рослин проти шкідників і хвороб. 17.05. Друга (до 6.54), третя місячна доба. Зростаючий Місяць у Близнюках. День квітки. Скористайтеся порадами 16 травня. Можна посі яти гарбуз, горох, квасолю та літні садові квіти.

ПОГОДА Четвер 10 травня

П’ятниця 11 травня

Субота 12 травня

Неділя 13 травня

Як з'ясувалося, хоча нашій газеті вже 100 років, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 10 ПО 17 ТРАВНЯ

10.05. 24 та (до 3.30), 25 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Рибах. День листа ідеаль ний для культивації, поливання рослин, внесення органічних та мінеральних добрив. Можна садити картоплю (не для тривалого зберігання), також рі пу, полуницю, брукву, моркву, редис, топінамбур, селеру, цибулинні. 11.05. 25 та (до 3.54), 26 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Рибах (день листа), із 15.41 в Овні (день плода). До 15.41 скористайтеся пора дами 10 травня. Із 15.41 краще нічого не сіяти й не садити. Вдалий час для формування кущів. 12.05. 26 та (до 4.17), 27 ма місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні. День плода. Не варто нічого сіяти й садити. 13.05. 27 ма (до 4.41), 28 ма місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні, із 21.16 у Тельці. День плода. Не варто нічого сіяти й садити. 14.05. 28 ма (до 5.07), 29 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці. День кореня висо копродуктивний. Усі культури, посаджені в ці дні,

Дорогі наші друзі передплатники!

Понеділок 14 травня

Вівторок 15 травня

Середа 16 травня

Четвер 17 травня

П’ятниця 18 травня

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна

йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у при

годі як добрий порадник і захисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівковий та безготівко вий розрахунок, а також у листонош за "Каталогом міс цевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отриму вати неупереджену інформацію про актуальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. У зв'язку з подорожчанням вартості послуг друку, ми змушені підвищити передплатні тарифи на нашу газету. Тож вартість видання з доставкою з 1 квітня 2018 року становитиме: Індекс 21707 35, 50 грн (на місяць) Індекс 21708 (пільговий) 30,50 грн (на місяць) Сподіваємось, що це не завадить нашому подальшому плідному спілкуванню.

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

14 травня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб рого ранку, країно! 9.30 Щоденник Євробачення2018 9.40 Д/с “Велике фотополювання Дага Гарднера” 10.10 Д/с “Шамварі: територія диких тварин” 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц “Столика Японія” 11.40 Д/ц “Двоколісні хроніки” 12.00, 2.05 Д/ц “Смачні історії” 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 Перша шпальта 14.20, 15.10, 1.10 Погода 14.30 :Радіо. День 15.15 М/с “Гон” 16.30 Д/ц 17.00 Розсекречена історія 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Розважальна програ ма з Майклом Щуром 19.40 До справи 20.15, 1.15 Війна і мир 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.15 Д/с “Дивовижні міста світу” 1.55 ТАКАШОТАМ СУСПІЛЬНЕ 3.40 Складна розмова 4.05 “Августин Волошин. Метеорит незалежності над Срібною землею” 5.00 Д/ц “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 7.45, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50 “Одруження наосліп” 12.20, 13.55, 15.15 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15 “Секретні матеріали” 20.30, 21.30 Т/с “Хороший хлопець” 22.30 “Гроші 2018” 23.45, 0.25 Х/ф “Інструкції не додаються” 4.15 “Зелені гори”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.10, 23.55 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.00 Х/ф “Солодка жінка” 12.00 “Новини” 12.25 Т/с “Жереб долі” 16.00 “Чекай на мене” 18.00, 19.00 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 5.15 “Подробиці” 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 1.40 Х/ф “День перший, день останній” 2.50 “Орел і Решка. Шопінг” 4.00 “Стосується кожного” 4.45 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Швидкість” 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.10, 9.00 “Казка Домовуші” 5.30, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews” 9.25 “Податковий вісник” 9.30 “Матеріали для життя” 9.40 “Дзвони православ’я” 10.10 “Домобуд” 10.40 “Хроніка подій” 11.10 “Паралельний світ” 12.05 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода”

15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 17.15 “Ексклюзив. Медпрайм” 17.20 Д/ф “Дика Бразилія” 18.15 “Ексклюзив. Смартум” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 Д/ф “На краю світу” 20.15 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 21.10 “Містичні історії” 22.50 “Хочу у відпустку” 23.30 Х/ф “Алькатрас” 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 17.35, 19.50 Документальний фільм 17.10 Д/ф “В Україні” 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.45, 19.20 Надзвичайні новини 6.35 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.15 Спорт 9.20 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 12.10, 13.20 Секретний фронт. Дайджест 12.45, 15.45 Факти. День 14.35, 16.20 Х/ф “Таксі3” 16.55 Х/ф “Таксі4” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Пес3” 22.40 Свобода слова 0.50 Х/ф “Політ золотої мушки” 2.35 Небачене Євробачення 2.50 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ” 4.15 Скарб нації 4.25 Еврика! 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.25, 15.55 “Все буде добре!” 8.50 Х/ф “Поділись щастям своїм” 13.30 Битва екстрасенсів 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 Слідство ведуть екстрасенси 23.40 Один за всіх

z НЕ ПРОГАВ! У Запоріжжі автор американського бестселеру презентує свої книжки Дмитро Бонда

ренко дніпров

ський автор, кни

га якого стала бестселером на американському Амазоні. У п'ятницю 11 травня 2018 року об 1100 письменник презентує свої ви дання у Запорізькій центральній міській бібліотеці, за адресою вул. Гоголя, 66 (Не плутати з обласною на уковою бібліотекою на проспекті!) У відвідувачів заходу буде унікальна можливість почути твори у ав торському читанні, поставити запитання та придбати книги з автог рафом автора. Вхід вільний. сайт автора http://dmytrobondarenko.com/tvory.html Адреса події: Запорізька центральна міська бібліотека м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 66 (Не плутати з обласною науковою бібліотекою на проспекті!) Тел.: 7642148

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.30 Зона ночі 4.55 Абзац 6.49, 9.14 Kids Time 6.50 М/с “Дракони. Пере гони безстрашних” 7.45 М/ф “Вартовий Місяця” 9.15 Т/с “Бібліотекарі” 13.00 Х/ф “Розплата” 15.00 Х/ф “Круті заходи” 16.55 Х/ф “Коломбіана” 19.00 Ревізор. Крамниці 21.00 Таємний агент 22.10 Таємний агент. Пост шоу 0.00 Х/ф “Поїздка в Америку” 2.10 Небачене Євробачення 2.25 Служба розшуку дітей

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 ( 35,50 грн (на місяць) індекс 21708 ( 30,50 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp(pravda.info

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.10 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “Черговий лікар 4” 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Подорож до центру душі” 23.30 Х/ф “Код доступу “Кейптаун” 1.50 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.40, 8.15, 9.00, 12.15 Погода 7.45 Дзвони православ’я 8.05, 12.00 Тижденьcпорт 8.20 КіноnewsKIDS 8.30, 19.30 Ваше здоров’я 9.10 Павутиння 9.40 Паралельний світ 10.30 Запорізька Ліга сміху 12.20 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10, 0.40 Речовий доказ 15.20, 21.40 Завзяті рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 17.10 Вуличні мавпи 18.10, 20.40, 22.40, 0.30 Погодаспорт 18.20 Наші традиції 18.40 Моя правда 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30 Спортогляд 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.00 Хроніка подій 1.50 Чорна піхота 2.40 Майор “Вихор” 3.30 1377 спалених живцем 4.20 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.40 “Нове Шалене відео поукраїнськи” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.40, 18.50 “ДжеДАІ” 11.15 Т/с “Стоматолог” 15.00 Х/ф “Геокатастрофа” 16.40 Х/ф “День, коли Земля зупинилась” 19.25 Т/с “Ментівські війни. Одеса” 20.30, 22.05 Т/с “Кістки 11” 23.50 Х/ф “Джек Гантер. У пошуках скарбів Угаріта” 2.30 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 11.55, 12.25, 15.25, 18.25 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 8.15 Про військо 8.50 Клуб LIFE 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 10.55, 16.55, 23.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 17.10, 18.30, 19.20 Інформаційний вечір

22.00 “За Чай.com” 23.15 Акцент 23.35 Агрокраїна 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Дивовинаходи 9.30, 17.10 Вуличні мавпи 10.20 Африканські річки: дари дощів 11.20 Місця сили 12.20 Брама часу 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 18.10 Код доступу 19.00 Фантастичні історії 19.50 Секретні території 23.20 Любов, ненависть і пропаганда 1.50 Чорна піхота 2.40 Майор “Вихор” 3.30 1377 спалених заживо 4.20 Містична Україна

Z 05.55 06.00 06.50 06.55 07.00 08.00 08.15 08.30 09.20 09.35 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 11.00 11.50 12.00 12.05 12.20 12.35 12.40 13.00 13.05 13.30 13.40 13.55 14.00 14.05 14.20 14.35 15.00 15.05 16.05 17.00 17.10 17.15 17.30 17.40 17.45 18.00 18.15 19.05 19.20 19.35 19.50 20.00 21.00 21.25

Погода Акценти Погода Говоримо українською Про головне TVMALL Наша позиція Акценти КіноNews Позивний доброволець Символи Запоріжжя Новини Погода Запитання депутату «Здоров’Я» Акценти Погода КіноNews Наша позиція Діло КіноNewsKids ТОП Територія освітніх перспектив Новини Наші домашні улюбленці КіноNewsKids Наша позиція КіноNews Новини Комунальна варта Культура це модно «Здоров’Я» Новини Про головне Акценти Новини Погода Маленькі дорослі КіноNewsKids КіноNews Запитання депутату Новини Акценти Наша позиція Діло КіноNews Позивний доброволець Про головне Новини Погода

21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Невідома версія. Екіпаж” 9.30 “Академія сміху” 9.55 “Зіркове життя” 10.45, 0.05 “Моя правда” 11.35 Х/ф “Сьомий маршрут” 13.00 Х/ф “Океан” 15.50 Х/ф “Золоте теля” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Ішов собака по роялю” 0.55 “Позаочі” 1.50 Х/ф “З житія Остапа Вишні” 3.05 Кіноляпи 4.00 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Карамболь” 10.10 Т/с “Дикий ангел” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 13.00 “Орел і Решка. Рай та пекло” 14.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 22.00 “Вірю не Вірю” 23.00 Х/ф “Дівчина мого найкращого друга” 0.50 Х/ф “100 мільйонів євро” 2.25 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 23.15 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 1й етап 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 9й етап 11.30 Тележурнал “Сверхчемпіони” 13.00, 20.35 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Імола. Перша гонка 13.30, 21.15 Супербайк. Етап чемпіонату світу. Імола. Друга гонка 14.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургринг. Друга гонка 14.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургринг. Третя гонка 15.00, 18.30, 22.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд першого тижня 16.00, 16.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 17.00, 17.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Земля легенд” 18.00, 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 19.30 Кінний спорт. Royal Wіndsor horse show 23.00 Тележурнал WATTS 0.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 2й етап

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00, 14.55 Найскладніший у світі ремонт 2 6.45, 10.15, 10.40, 5.35 Зона будівництва 7.10 Наукові дурниці: Коти та інші домашні тварини 7.35 Наукові дурниці 8.00, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.45, 11.50, 12.35, 16.25, 20.25 Авто SOS 9.30 Невідома планета Земля 11.05 Дикий тунець 14.05 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40, 19.35, 0.30, 3.05, 3.50 Розслідування авіакатастроф 17.10, 18.00, 21.10, 22.00, 1.20, 4.40 Геній: Пікассо 18.50 Вторгнення на Землю 22.50, 2.15 Mарс 23.40 Поневіряння за кордоном

VІASAT HІSTORY 8.40, 9.35, 16.55, 23.45 “Полювання за скарбами нацистів” 10.25 “Найвеличніші містифікації в історії” 11.15, 15.35, 18.30, 0.35, 5.15, 7.00 “Заборонена історія” 12.05, 12.55 “Справжня гра престолів” 13.45, 14.40 “Таємниці єгипетських пірамід” 16.25 “Неймовірні винаходи” 17.45, 3.45, 4.30, 7.45 “Музейні таємниці” 19.20 “Змова” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 21.00 “Шість королев Генріха VІІІ” 21.50 “Війна царівродичів” 22.55 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 1.25, 2.45 “Неймовірні винаходи” 1.55 “Міфи та чудовиська” 6.00 “Таємниці шести дружин”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Чарівник Смарагдового міста” 4.05, 10.05 М/ф “Про джмелів і королів” 4.15, 10.15 М/ф “Про щеня” 4.30, 10.30 М/ф “Скарби затонулих кораблів” 4.45, 10.45 М/ф “Солдат і рис” 5.00, 11.00 М/ф “Справа №” 5.15, 11.15 М/ф “Муха Цокотуха” 5.30, 11.30 М/ф “Без цього не можна” 5.40, 11.40 М/ф “Велика естафета” 5.50, 11.50 М/ф “Боцман і папуга” 6.00, 12.00 Х/ф “Златовласка” 7.30, 13.30 М/ф “Тільки не зараз” 8.05, 14.05 М/ф “Три товстуни” 8.40, 14.40 М/ф “Як козлик Землю тримав” 8.50, 14.50 М/ф “Як ми весну робили” 15.00, 21.00 Х/ф “Коро лівська обіцянка” 16.30, 22.30 М/ф “Куди летиш, Вітаре?” 16.50, 22.50 М/ф “Хлопчик як хлопчик” 17.00, 23.00 М/ф “Мишеня Пік” 17.15, 23.15 М/ф “Бездомні домовики” 17.30, 23.30 М/ф “Вогонь” 17.45, 23.45 М/ф “Весела карусель “ 18.00 Х/ф “Солоний принц” 19.30 М/ф “Пастка для кішок”


телепрограма ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, кКраїно! 9.30, 10.50, 14.20, 15.10, 4.55 Погода 9.40, 19.25 Д/с “Шамварі: територія диких тварин” 10.35 Телепродаж 11.00 Д/ц “Столика Японія” 11.40 Д/ц “Двоколісні хроніки” 12.00 Д/ц “Смак Дзяннаня” 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55, 3.40 Складна розмова 14.30 :Радіо. День 15.15 М/с “Гон” 16.30 Д/ц 17.00 Світло 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 20.25 Наші гроші 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.10 Д/с “Дивовижні міста світу” 1.10, 4.05 Розсекречена історія 2.05 Д/ц “Смачні історії” 5.00 Д/ц “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.45 “Одруження наосліп” 12.20, 13.45, 15.05 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15 “Секретні матеріали” 20.30, 21.30 Т/с “Хороший хлопець” 22.30 “Поверніть мені красу 8 3” 23.50, 0.25, 2.00 Х/ф “Любов з ризиком для життя”

ІНТЕР 5.55 “Мультфільм” 6.15, 23.50 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 13.00 Х/ф “Гайворони” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.00 Ток8 шоу “Стосується кожного” 20.00, 5.15 “Подробиці” 1.40 Х/ф “Про нього” 2.45 “Орел і Решка. Шопінг” 4.45 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 8 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт8парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС8інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС8спорт” 15.00 “Смачного!”

15.40 “КіноKIDS+” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС8 афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС8погода” 19.15 “Герої землі запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Депутатська година” 21.00 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.10 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 10.25 “Тиждень8спорт” 10.40 Д/ф “На краю світу” 11.10 “Паралельний світ” 12.05 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 12.10 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Смартум” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. „Медпрайм” 21.10 “Містичні історії” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.30 Х/ф “До Парижа, як до неба” 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 19.50 Д/с “Незвідані шляхи” 17.10 “До справи” 17.35 Документальні фільми 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Більше ніж правда 11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес83” 12.10, 13.20 Х/ф “Епоха героїв” 12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.20 Скетч8шоу “На трьох” 16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботі” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 23.45 Х/ф “Максимальний ризик” 1.40 Х/ф “Політ золотої мушки” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.30, 15.55 “Все буде добре!” 7.50 Х/ф “Суєта суєт” 9.30 МастерШеф 13.00 Хата на тата 17.30, 22.00 Вікна8 Новини 18.00 Т/с “Коли ми вдо8 ма. Нова історія” 19.55 ЕксперименТИ 22.45 Давай поговоримо про секс 0.35 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.45 Зона ночі 4.50 Абзац 6.49, 8.04 Kids Time 6.50 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 8.05 Т/с “Меліса та Джой” 12.45 Х/ф “Тисяча слів” 14.40 Х/ф “Поїздка в Америку” 17.00, 19.00 Заробітчани 21.00 Аферисти в мережах 21.45 Від пацанки до панянки

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “Черговий лікар 8 4” 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Ток8шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Подорож до центру душі” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.30 Телемагазин 2.00 Т/с “CSI: Нью8Йорк”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 18.10, 20.40, 22.40, 1.10 Погода8спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ85 8.20 Кіноnews8KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05, 0.30 Дивовижні експерименти 10.30 Хіт8парад 11.00 З історії кіно 12.00, 20.30, 1.00 Спортогляд 12.20, 3.30 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10, 1.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Завзяті рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 17.10 Вуличні мавпи 18.20 Паралельний світ 19.00 Донбас сьогодні 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 1.50 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.45 “Облом.UA” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55, 17.25 Загублений світ15 травня

12.55, 1.30 “Нове Шалене відео по8 українськи” 15.20 Х/ф “Джек Гантер. Прокляття гробниці Ехнатона” 19.25 Т/с “Ментівські війни. Одеса” 20.30 Т/с “Кістки 12” 22.05 Т/с “Кістки 11” 23.50 Х/ф “Кур’єр”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час8 Time 6.30 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.20 Будівельний стандарт 7.30 Код успіху 7.55, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 8.25 Агрокраїна 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Велика політика 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30, 19.20 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

18.10 Код доступу 19.00 Секретні території 23.20 Любов, ненависть і пропаганда 1.50 Містична Україна

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Говоримо українською 07.00 Про головне 08.00 TV8MALL 08.15 Наша позиція 08.30 Акценти 09.20 КіноNews 09.35 Позивний доброволець 09.40 Символи Запоріжжя 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Акценти 11.50 Погода 12.00 КіноNews 12.05 Наша позиція 12.20 Діло 12.35 КіноNewsKids 12.40 ТОП 8 Територія освітніх перспектив 13.00 Новини 13.05 Наші домашні улюбленці 13.30 КіноNewsKids 13.40 Наша позиція 13.55 КіноNews 14.00 Новини 14.05 Комунальна варта 14.20 Культура 8 це модно 14.35 «Здоров’Я» 15.00 Новини 15.05 Про головне 16.05 Акценти 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Маленькі дорослі 17.30 КіноNewsKids 17.40 КіноNews 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Наша позиція 19.20 Діло 19.35 КіноNews 19.50 Позивний доброволець 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП 8 Територія освітніх перспектив 22.00 TV8MALL 22.15 Культура 8 це модно 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Диво8 винаходи 9.30, 17.10 Вуличні мавпи 10.20 Африканські річки: дари дощів 11.20 Місця сили 12.20, 3.30 Брама часу 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання

17.25 Х/ф “Невловимі месники” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Сім няньок” 1.05 “Позаочі” 2.00 Х/ф “Іван Франко” 3.30 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Карамболь” 10.10 Т/с “Дикий янгол” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Перезавантаження ” 13.00, 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 14.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 19.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.00 “Орел і Решка” 1.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 98й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 18.30 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 28 й етап 5.00, 7.15, 9.30, 13.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд першого тижня 10.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Земля легенд” 11.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 11.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Перегони технологій” 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”8екстра 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 108й етап 19.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 20.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 20.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургринг. Третя гонка 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 22.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургринг. Огляд 22.30 Автоперегони. Су8 перкубок Porsche. Барселона. Огляд 23.05, 2.00 Автоперегони. Формула E. Берлін. Прев’ю 23.30 Мотоперегони. EWC. Тележурнал “All Access” 0.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 38й етап

EНTEР ФІЛЬМ

NATІONAL GEOGRAPHІC

5.45 Х/ф “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 “Мультфільм” 7.50 “Невідома версія. Невловимі месники” 9.30 “Академія сміху” 10.15 “Зіркове життя” 11.05, 0.15 “Моя правда” 11.55 Х/ф “Загублене місто” 13.50 Х/ф “Скарб Срібного озера” 15.50 Х/ф “Баламут”

6.00 Дива інженерії 6.45, 10.10, 10.35 Зона будівництва 7.10 Наукові дурниці 7.35, 13.15 Неймовірний доктор Пол 8.30, 11.45, 12.30, 16.20, 18.00, 20.25, 21.10, 22.00, 1.10, 4.20 Авто 8 SOS 9.15, 17.05, 22.45 Геній: Пікассо 11.00 Дикий тунець

11

14.00 Міжнародний аеропорт Дубай 14.45, 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2 15.35, 19.35, 0.25, 2.45, 3.30 Розслідування авіакатастроф 18.45, 1.55 Вторгнення на Землю 23.35 Поневіряння за кордоном

VІASAT HІSTORY 8.30, 9.25 “Таємниці єгипетських пірамід” 10.20 “Найвеличніші містифікації в історії” 11.10, 15.35, 0.25, 7.00 “Заборонена історія” 11.55 “Небезпечні будинки післявоєнних років” 12.55 “Історії з королівської спальні” 13.50 “Історії з королівського гардероба” 14.45 “Шпигунство за монархами” 16.25, 2.35 “Неймовірні винаходи” 16.55, 23.35 “Полювання за скарбами нацистів” 17.50, 3.35, 4.20, 7.45 “Музейні таємниці” 18.40 “Заборонена історія” 19.30 “Змова” 20.20 “Вісім днів, які створили Рим” 21.10 “Могили вікінгів” 21.55 “Реформація: священна війна в Європі” 22.50 “Світ Гітлера: післявоєнні плани” 1.15 “Неймовірні винаходи” 1.45 “Міфи та чудовиська” 5.10 “Заборонена історія” 6.00 “Справжня гра престолів”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф “Солоний принц” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Пастка для кішок” 3.00, 9.00 Х/ф “Королівська обіцянка” 4.30, 10.30 М/ф “Куди летиш, Вітаре?” 4.50, 10.50 М/ф “Хлопчик як хлопчик” 5.00, 11.00 М/ф “Мишеня Пік” 5.15, 11.15 М/ф “Бездомні домовики” 5.30, 11.30 М/ф “Вогонь” 5.45, 11.45 М/ф “Весела карусель” 15.00, 21.00 Х/ф “Принцеса з млина” 16.45, 22.45 М/ф “Кіт Леопольд уві сні й наяву” 17.00, 23.00 М/ф “Мийдодір” 17.15, 23.15 М/ф “Два богатирі” 17.30, 23.30 М/ф “Поверніть Рекса” 17.45, 23.45 М/ф “Весела карусель” 18.00 Х/ф “Спляча красуня” 19.30 М/ф “Вук” 20.35 М/ф “Падав торішній сніг”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен8 ня від приватних осіб у розділи: про@ дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо8 шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого8 лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

16 травня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.50, 14.20, 15.10, 3.25, 4.55 Погода 9.40, 19.25 Д/с “Шамварі: територія диких тварин” 10.35 Телепродаж 11.00 Д/ц “Столика Японія” 11.40 Д/ц “Двоколісні хроніки” 12.00 Д/ц “Смак Дзяннаня” 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15 М/с “Гон” 16.30 Д/ц 17.00 Війна і мир 17.40 ТАКАШОТАМ СУСПІЛЬНЕ 18.00, 0.15 Інформаційна година 19.00 Д/с “Дешевий відпочинок” 20.25, 3.40 Складна розмова 21.30 Щоденник Євробачення=2018 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.15 Д/с “Дивовижні міста світу” 1.10 Світло 2.05 Д/ц “Смачні історії” 3.30 ТАКАШОТАМ 4.10 Розсекречена історія 5.00 Д/ц “Орегонський путівник”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.45 “Одруження наосліп” 12.20, 13.45, 15.05 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15 “Секретні матеріали” 20.30, 21.30 Т/с “Хороший хлопець” 22.30 “Одруження наосліп 4” 0.25, 4.15 Х/ф “Ідеальні незнайомці”

ІНТЕР 5.55 “Мультфільм” 6.15, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 13.00 Х/ф “Інспектор карного розшуку” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.00 Ток= шоу “Стосується кожного” 20.00, 5.15 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Убити Гінця” 2.45 “Орел і Решка. Шопінг” 4.45 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день = сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Пані покоївка”

11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35 “Хіт=парад” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “У гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС=інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС=спорт” 15.00 “Моє улюблене Запоріжжя” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС= афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС=погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.00 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуши” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Ландшафтний бум” 9.45 “Добрий сад” 9.55 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 10.10 “Ваше здоров’я” 10.40 “Давайте розберемося” 11.10 “Паралельний світ” 12.05 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50 “Ексклюзив. „Медпрайм” 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 1.20 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Дике життя” 18.35 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 21.10 “Містичні історії” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.30 Х/ф “Безпредільники” 1.25 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 19.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 20.15 Д/ф: Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Наші гроші” 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.35, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес=3”

12.05, 13.20 Х/ф “Максимальний ризик” 12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.20 Скетч=шоу “На трьох” 16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботі” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 23.45 Х/ф “Сліпа лють” 1.25 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ” 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.00, 15.55 “Все буде добре!” 8.30 Все буде смачно! 9.30 МастерШеф 12.20 Хата на тата 17.30, 22.00 Вікна= Новини 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 МастерШеф. Кулінарний випускний 23.55 Один за всіх 0.55 Слідство ведуть екстрасенси

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 1.55 Зона ночі 5.05 Абзац 6.59, 8.19 Kids Time 7.00 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 8.20 Т/с “Меліса та Джой” 13.00 Х/ф “Бізнес заради кохання” 14.50 Х/ф “Перша донька” 17.00, 19.00 Від пацанки до панянки 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Суперінтуїція 1.50 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.30 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “Черговий лікар = 4” 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Ток=шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Подорож до центру душі” 23.30, 2.00 Т/с “CSI: Нью=Йорк” 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.00, 12.10, 18.10, 20.40, 22.40, 0.15 Погода=спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ=5 8.20 Кіноnews=KIDS 8.25 Хіт=парад 9.10 Щоденник шопоголіка 9.40 Хроніки Другої Світової 10.40, 19.40 Мисливці на торнадо 11.10 Винищувачі нацистів 12.00, 20.30, 0.00 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.10, 3.30 Правда життя 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Завзяті рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 17.10 Вуличні мавпи 18.20 Лінія успіху 18.40 Давайте розберемося

19.10 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 23.30 Донбас сьогодні 1.50 Містична Україна

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.35 “Нове Шалене відео по= українськи” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55 Загублений світ 12.55 Відеобімба 15.15 Х/ф “Джек Гантер. Небесна зірка” 17.20 “Загублений світ” 19.25 Т/с “Ментівські війни. Одеса” 20.30 Т/с “Кістки 12” 22.05 Т/с “Кістки 11” 23.50 Х/ф “Старі дні” 2.50 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час= Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.45 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Особливий погляд 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30, 19.20 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.20, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Говоримо українською 07.00 Про головне 08.00 TV=MALL 08.15 Наша позиція 08.30 Акценти 09.20 КіноNews 09.35 Позивний доброволець 09.40 Символи Запоріжжя 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Акценти 11.50 Погода 12.00 КіноNews 12.05 Наша позиція 12.20 Діло 12.35 КіноNewsKids 12.40 ТОП = Територія освітніх перспектив 13.00 Новини 13.05 Наші домашні улюбленці 13.30 КіноNewsKids 13.40 Наша позиція 13.55 КіноNews 14.00 Новини 14.05 Комунальна варта 14.20 Культура = це модно 14.35 «Здоров’Я» 15.00 Новини 15.05 Про головне 16.05 Акценти 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Маленькі дорослі 17.30 КіноNewsKids 17.40 КіноNews 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Наша позиція 19.20 Діло 19.35 КіноNews 19.50 Позивний доброволець 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 TV=MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10, 3.30 Правда життя 8.40, 22.30 Диво= винаходи 9.30, 17.10 Вуличні мавпи 10.20 Африканські річки: дари дощів 11.20 Місця сили 12.20 Брама часу 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Відчайдушні рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 18.10 Код доступу 19.00 Секретні території 23.20 Любов, ненависть і пропаганда 1.50 Містична Україна

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 9.55 “Зіркове життя” 9.30 “Академія сміху” 10.45, 0.45 “Моя правда” 11.35 Х/ф “Штольня” 13.20 Х/ф “Каблучка княгині Анни” 15.50 Х/ф “Дівчина без адреси” 17.15 Х/ф “До мене, Мухтаре!” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздів” 1.35 “Позаочі” 2.30 Х/ф “Юденкрайс, або Вічне колесо” 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.10 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Карамболь” 10.10 Т/с “Дикий янгол” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Перезаван= таження” 13.00, 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2”

14.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.00 “Орел і Решка” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 10=й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 18.30, 23.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 3=й етап 10.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. Барселона. Огляд 11.00 Автоперегони. Формула E. Берлін. Прев’ю 11.30 Мотоперегони. EWC. Тележурнал “All Access” 13.00, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”=екстра 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 11=й етап 19.30, 20.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Анатомія спорту” 20.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Перегони технологій” 0.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 4=й етап 2.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00 Дива інженерії 6.50, 5.10 Зона будівництва 7.15, 5.35 Наукові дурниці 7.40, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.25, 9.15, 11.45, 12.30, 16.30, 17.15, 20.25, 21.10 Авто = SOS 10.00, 15.35 Геній: Пікассо 10.55 Дикий тунець 14.00 Міжнародний аеропорт Дубай 14.50 Найскладніший у світі ремонт 2 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Дикий тунець 7 18.50 Вторгнення на Землю 19.35, 0.25, 2.45, 3.35 Розслідування авіакатастроф 22.50, 2.00 Осушити океан: Бермудський трикутник 23.35 Поневіряння за кордоном

VІASAT HІSTORY 8.30 “Історії з королівського гардероба” 9.25, 21.00 “Шпигунство за монархами” 10.10 “Найвеличніші містифікації в історії” 11.00, 15.35, 18.30, 0.25, 5.10 “Заборонена історія” 11.50, 12.40 “Карти вбивства” 13.25, 14.30 “Могили вікінгів” 16.25, 2.35 “Неймовірні винаходи” 16.55, 23.35 “Полювання за скарбами нацистів” 17.45, 3.35, 4.20, 7.10 “Музейні таємниці” 19.20 “Змова” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 21.50, 6.05 “Таємниці царствених убивств” 22.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.15 “Неймовірні винаходи” 1.45 “Міфи та чудовиська”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф “Спляча красуня” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Вук” 2.35, 8.35, 14.35 М/ф “Падав торішній сніг” 3.00, 9.00 Х/ф “Принцеса з млина” 4.45, 10.45 М/ф “Кіт Леопольд уві сні й наяву” 5.00, 11.00 М/ф “Мийдодір” 5.15, 11.15 М/ф “Два богатирі” 5.30, 11.30 М/ф “Поверніть Рекса” 5.45, 11.45 М/ф “Весела карусель” 15.00, 21.00 Х/ф “Розбійник і принцеса” 16.40, 22.40 М/ф “Колись давно” 17.00, 23.00 М/ф “Зайченя= задавака” 17.15, 23.15 М/ф “Сільський водевіль” 17.30, 23.30 М/ф “Хто поїде на виставку?” 17.45, 23.45 М/ф “Глаша і Мара” 18.00 Х/ф “Три золоті волосинки” 19.30 М/ф “Пригоди блакитного лицаря” 20.50 М/ф “Літо кота Леопольда”


телепрограма 17 травня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00, 16.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Щоденник Євробачення2018 9.40, 19.25 Д/с “Шамварі: територія диких тварин” 10.40 Телепродаж 11.00 Д/ц “Столика Японія” 11.40 Д/ц “Двоколісні хроніки” 12.00 Д/ц “Смак Дзяннаня” 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 До справи 14.20, 15.10, 4.55 Погода 14.30 :Радіо. День 15.15 М/с “Гон” 16.30 Д/ц 17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ 18.00, 0.15 Інформаційна година 20.25 Схеми. Корупція в деталях 21.30, 3.25 Новини. Спорт 21.50 Т/с “Іспанська легенда” 23.15 Д/с “Дивовижні міста світу” 1.10, 4.10 Розсекречена історія 1.55, 5.00 “Кримські татари: “Крим наш!” 2.50 “Devam Продовження” 3.40 “Есе про Крим”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50 “Одруження наосліп” 12.20, 13.45, 15.05 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15 “Секретні матеріали” 20.30, 21.30 Т/с “Хороший хлопець” 22.30 “Право на владу 2018” 0.25, 4.15 Х/ф “Реквієм за вбивцею”

ІНТЕР 5.55 “Мультфільм” 6.15, 22.40 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради кохання я все зможу!”

13.00 Х/ф “Нічна подія” 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.05 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 5.20 “Подробиці” 0.25 Х/ф “Французький транзит” 2.55 “Орел і Решка. Шопінг” 4.50 “Top Shop”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00, 20.05 “Доктор online” 9.40 “Лабораторія дизайну” 10.00, 22.50 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 15.00 “Хітпарад” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКСінформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКСспорт” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Герої землі запорізької” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.20 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Про рибальство всерйоз” 10.10 “Спецрепортаж” 10.40 “Павутиння” 11.10 “Паралельний світ” 12.05 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 17.15, 20.20, 4.50 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Медпрайм” 18.15 “Живе багатство України” 18.35 “Ексклюзив. Смартум” 19.45 “Соціальний патруль”

20.15 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 21.10 “Містичні історії” 22.50 “Домобуд” 23.30 Д/ф “Українські шерифи” 1.00 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с “Кров і троянда”. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Х: “Надвечір’я. Долі” 15.45 News: РадіоДень “Життя+” 16.10, 20.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 21.15 Д/ф: Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Складна розмова” 17.35 Документальний фільм 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.20, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес3” 12.10, 13.20 Х/ф “Сліпа лють” 12.45, 15.45 Факти. День 14.25, 16.20 Скетчшоу “На трьох” 16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботі” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 23.45 Х/ф “Чорна книга” 2.15 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ” 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.55, 15.55 “Все буде добре!” 8.15 Все буде смачно! 9.15 МастерШеф 12.30 Хата на тата 17.30, 22.00 Вікна Новини 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 19.55, 22.40 Я со ромлюсь свого тіла 22.55 Я соромлюсь свого тіла 0.00 Один за всіх

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 5.05 Абзац 6.59, 8.15 Kids Time 7.00 М/с “Дракони. Перегони безстрашних”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві/ шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

8.20 Т/с “Меліса та Джой” 11.00 Х/ф “Вибух із минулого” 13.10 Х/ф “Джордж з джунглів” 15.00 Суперінтуїція 17.00, 19.00 Хто зверху 21.00 Аферисти в мережах 22.00 Вар’яти 0.00 Х/ф “Номер 44” 2.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30 Місія: краса 11.30, 3.45 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “Черговий лікар 4” 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Обручка з рубіном” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Подорож до центру душі” 23.20 Контролер 0.00 Д/ф “Дім “Слово” 1.45 Телемагазин 2.15 Т/с “CSI: НьюЙорк”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.00, 12.10, 18.10, 20.40, 22.40, 0.20 Погодаспорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30 Винищувачі нацистів 8.20 КіноnewsKIDS 8.25 Наші традиції 8.40 Лінія успіху 9.10 Давайте розберемося 9.40 Щоденник шопоголіка 10.10 Звірині секрети 11.00 З ремонтом сам на сам 12.20 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10, 0.30 Речовий доказ 15.20 Завзяті рибалки 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 17.10 Вуличні мавпи 18.20 Павутиння 18.50 Хроніки Другої світової 19.30 Екотренди 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 20.30, 0.10 Спортогляд 21.40 Річкові монстри 22.50 Новини ТВ5 23.30 Моя правда 1.50 Містична Україна 2.40 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Відеобімба 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55, 17.25 Загублений світ 12.55 “Він, Вона і телевізор” 15.20 Х/ф “Горець: Джерело” 19.25 Т/с “Ментівські війни. Одеса” 20.30 Т/с “Кістки 12” 22.05 Т/с “Кістки 11” 23.50 “Помста природи”

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.35 Компанія героїв 8.15 Топ дня

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Стоп корупції! 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30, 19.20 Інформаційний вечір 22.00, 23.00 “За Чай.com” 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Диво винаходи 9.30, 17.10 Вуличні мавпи 10.20 Африканські річки: дари дощів 11.20 Місця сили 12.20 Брама часу 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Річкові монстри 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 18.10 Код доступу 19.00 Секретні території 23.20 Любов, ненависть і пропаганда 1.50 Містична Україна 2.40 Таємниці кримінального світу

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Говоримо українською 07.00 Про головне 08.00 TVMALL 08.15 Наша позиція 08.30 Акценти 09.20 КіноNews 09.35 Позивний доброволець 09.40 Символи Запоріжжя 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Акценти 11.50 Погода 12.00 КіноNews 12.05 Наша позиція 12.20 Діло 12.35 КіноNewsKids 12.40 ТОП Територія освітніх перспектив 13.00 Новини 13.05 Наші домашні улюбленці 13.30 КіноNewsKids 13.40 Наша позиція 13.55 КіноNews 14.00 Новини 14.05 Комунальна варта 14.20 Культура це модно 14.35 «Здоров’Я» 15.00 Новини 15.05 Про головне 16.05 Акценти 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Маленькі дорослі 17.30 КіноNewsKids

17.40 КіноNews 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.05 Наша позиція 19.20 Діло 19.35 КіноNews 19.50 Позивний доброволець 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 TVMALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

13

8.15 Неймовірний доктор Пол 9.00, 12.10, 12.55, 16.50, 17.40, 20.40, 21.25 Авто SOS 9.50 Дикий тунець 7 11.25 Дикий тунець 13.40, 23.45 Геній: Пікассо 14.35 Міжнародний аеропорт Дубай 15.20, 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2 16.05, 19.55, 0.35, 2.55, 3.40 Розслідування авіакатастроф 18.25, 22.15 Справжній суперкар 19.10 Вторгнення на Землю 23.00, 1.25, 4.25 Служба безпеки аеропорту 3: Перу 2.10 Погляд зсередини: Північна Корея династія Кімів

VІASAT HІSTORY

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.45 “Зіркове життя” 9.45 “Академія сміху” 11.40, 0.35 “Моя правда” 12.35 Х/ф “Іван і кобила” 14.00 Х/ф “Кіссі бунтівна імператриця” 15.55 Х/ф “До Чорного моря” 17.15 Х/ф “Дівчина без адреси” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Час бажань” 1.25 “Позаочі” 2.05 Х/ф “Страчені світанки” 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 “Карамболь” 10.10 Т/с “Дикий янгол” 12.00, 20.00 “Орел і Решка. Перезаван таження” 13.00, 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 14.00, 0.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00 “Вірю не Вірю” 2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 11й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 18.30, 23.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 4й етап 11.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбур гринг. Огляд 11.35 Автоперегони. Формула E. Берлін. Прев’ю 13.00, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”екстра 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 12й етап 19.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 12й тур. “Ванкувер Вайткепс” “Сан Хосе Ефквейкс” 0.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 5й етап 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА”

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00 Дива інженерії 6.45, 7.10, 7.55 Наукові дурниці 7.30, 10.35, 11.00 Зона будівництва

8.00, 9.05 “Могили вікінгів” 10.10 “Найвеличніші містифікації в історії” 11.00 “Заборонена історія” 11.45, 12.50 “Генії стародавнього світу” 13.50, 14.40 “Вісім днів, які створили Рим” 15.30, 18.25, 0.25, 5.10, 7.10 “Заборонена історія” 16.20, 2.35 “Неймовірні винаходи” 16.50, 23.35 “Полювання за скарбами нацистів” 17.40, 3.35, 4.20 “Музейні таємниці” 19.15 “Змова” 20.05 “Войовниці” 21.00 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 21.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 22.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 1.15 “Неймовірні винаходи” 1.45 “Міфи та чудовиська” 6.00 “Будівельники замків”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф “Три золоті волосинки” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Пригоди блакит ного лицаря” 2.50, 8.50, 14.50 М/ф “Літо кота Леопольда” 3.00, 9.00 Х/ф “Розбійник і принцеса” 4.40, 10.40 М/ф “Колись давно” 5.00, 11.00 М/ф “Зай ченязадавака” 5.15, 11.15 М/ф “Сільський водевіль” 5.30, 11.30 М/ф “Хто поїде на виставку?” 5.45, 11.45 М/ф “Глаша і Мара” 15.00, 21.00 Х/ф “Розбійники мимоволі” 16.05, 22.05 М/ф “Розповіді старого моряка” 16.25, 22.25 М/ф “Скарб Кота Леопольда” 16.30, 22.30 М/ф “Попелюшка” 16.45, 22.45 М/ф “Королівський бутерброд” 17.00, 23.00 М/ф “Золотий хлопчик” 17.15, 23.15 М/ф “Дереза” 17.30, 23.30 М/ф “Леопольд і Золота рибка” 17.45, 23.45 М/ф “Горщик каші” 18.00 Х/ф “Хоробрий кравець” 19.30 М/ф “Викрадення в Тютюрлістані” 20.45 М/ф “Рукавиця”


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

18 травня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00, 15.20 “Христина. Кримське соло” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00, 3.00 Новини 6.30, 7.05, 8.05 День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу 9.30, 10.50, 14.20, 15.10 Погода 9.40 “Межа очікування” 10.35 Телепродаж 11.00 Д/ц “Гордість світу” 12.00, 12.00 “Devam# Продовження” 12.05 Д/ц “Незвичайні культури” 13.10 :РадіоДень 13.40 Лайфхак українською 13.55 Схеми. Корупція в деталях 14.30 :Радіо. День 17.00 “Генічеськ” 17.30 “Крим. Спротив” 18.00, 0.15 Інформаційна година 18.50 VoxCheck 19.00 День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу 19.25, 21.50, 4.15 Розсекречена історія 20.25 Перша шпальта 21.30, 3.25 Новини. Спорт 23.20 Д/с “Дивовижні міста світу” 1.10 Складна розмова 1.35 До справи 2.00 “Українська Гельсінська спілка # вектор визначено” 3.40 “Українська рапсодія”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30, 10.45, 12.20 “Одруження наосліп” 12.55, 14.20, 15.40 “Міняю жінку” 17.10 Т/с “Кохання Мер’єм” 20.15 Х/ф “Чужа молитва” 22.10 Х/ф “Експедиція “Ноїв ковчег” 0.50, 1.45, 4.30 “Розсміши коміка” 5.15 “Маша і Ведмідь”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.15, 22.00 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.10, 12.25 Т/с “Заради кохання я все зможу!” 12.50 Х/ф “Холодне літо 53# го” 14.50, 15.45, 16.45, 2.05 “Речдок”

18.00 Ток#шоу “Стосується кожного” 20.00 “Подробиці тижня” 23.45 Х/ф “Сліпий обрій” 1.40 “Скептик 3” 4.10 Д/п “Хроніка пограбувань” 4.50 “Top Shop” 5.20 Д/п “Олег Янковський. Я, собі на лихо, безсмертний”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день # сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS+” 11.35, 12.30 “Хіт#парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС#інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС#спорт” 15.00 “Муззум” 15.40 “КіноKIDS+” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС# афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС#погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Сторінки з історії авіації” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.35 “Повідомляємо” 5.50, 10.00, 13.10, 23.40 “Телемагазин” 6.00, 9.05 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.25 “Кіноnews” 9.30 “Поговори про мене” 9.45 М/с “Щеня в моїй кишені” 10.10 “Хочу у відпустку” 10.40 “Соціальний патруль” 11.10 Пишемо історію 12.00 “Таємне життя тварин” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.20 Сімейний кінозал 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.45 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Безсмертник” 16.05 “Містичні історії” 17.15 Т/c “Красуня Ляля” 18.10 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 18.15 “Живе багатство України” 18.35 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 19.45, 1.50 “Хроніка подій” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Х/ф “Штольня” 21.55 “Ексклюзив. Медпрайм” 22.50 “Іду на Ти” 23.50 Х/ф “Білий бог” 2.20 Нічний канал

4.55 “Про рибальство всерйоз”

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок: Запоріжжя” 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Документальний фільм. Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Телекур’єр” 13.40, 19.20 “Тема дня” 14.10 РадіоДень “Модуль знань” 14.50 Д/ф “Кримські татари. Крим наш” 15.45 “Шлях додому” 16.10, 20.50 Х: Д/с “Неповторна природа” 16.35, 21.15 Д/ф: Д/с “Таємниці підводного світу” 17.10 “Схеми. Корупція в деталях” 17.35 “Розсекречена історія” 18.30 Д/с “Кулінарка”

ICTV 5.40 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.30, 16.30 Т/с “Пес#3” 12.45, 15.45 Факти. День 13.25, 16.20 Х/ф “Чорна книга” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Х/ф “Той, хто біжить по лезу # 2049” 0.35 Х/ф “Нічне чергування” 2.25 Факти 2.45 Т/с “Морська поліція. Спецвідділ”

СТБ 5.35 Моя правда. Альона Курилова. Місія здійсненна 6.35 Моя правда. Хаял Алекперов. Кавказький полонений 7.25 Х/ф “Таємниця „Чорних дроздів” 9.25 Х/ф “Спокута” 11.15 Х/ф “Червонi браслети” 17.30, 22.00 Вiкна#Новини 18.00 Слідство ведуть екстрасенси 20.00, 22.40 Холостяк 23.35 Як вийти заміж

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.05 Абзац 6.59, 8.44 Kids Time 7.00 М/ф “Вартовий Місяця” 8.45 Х/ф “Лабіринт” 12.40 Х/ф “День Триффидів” 16.40, 1.00 Х/ф “Космос між нами” 19.00 Х/ф “Час” 21.10 Х/ф “Джампер” 23.00 Х/ф “Вторгнення: Битва за рай”

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25 Сьогодні 9.30, 5.20 Зірковий шлях 11.30, 4.35 Реальна містика 13.30, 15.30 Т/с “Відчинене вікно” 18.00 Т/с “Обручка з рубіном”

19.45 Ток#шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Музика для двох” 23.20 Слідами 1.55 Телемагазин 3.10 Т/с “CSI: Нью#Йорк”

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 8.55, 12.05, 18.10, 20.40, 22.40, 0.25 Погода#спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ#5 8.20 Кіноnews#KIDS 8.25, 18.30 Соцпатруль 9.00 Павутиння 9.30, 23.30 Легендарні мореплавці 10.15 Паралельний світ 11.10 Донбас сьогодні 11.40 Фатальні дні 12.10, 20.30, 0.15 Спортогляд 12.20 Брама часу 13.10 Правда життя 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Річкові монстри 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 17.10 Вуличні мавпи 18.20 Подорожуємо Україною 19.00 Біографії 20.00 Домовуша 20.25 Кіноnews 1.50 Містична Україна 3.30 Там, де нас нема 5.20 Код доступу

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець 6.00 Бандитська Одеса 7.40, 13.10 Правда життя 8.40, 22.30 Диво#винаходи 9.30, 17.10 Вуличні мавпи 10.20 Африканські річки: дари дощів 11.20 Місця сили 12.20 Брама часу 14.10, 0.20 Речовий доказ 15.20, 21.40 Річкові монстри 16.20, 20.50 Мистецтво виживання 18.10, 1.50 Містична Україна 19.00 Секретні території 23.20 Любов, ненависть і пропаганда 3.30 Там, де нас нема 5.20 Код доступу

Z

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час#Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 8.45 Клуб LIFE 8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10 Акцент 10.55 Погода 11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.30, 19.20 Інформаційний вечір 22.00 “За Чай.com” 23.20 Винна карта 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

05.55 06.00 06.50 06.55 07.00 08.00 08.15 08.30 09.20 09.35 09.40 10.00 10.25 10.30 10.40 11.00 11.50 11.55 12.05 12.20 12.40 13.00 13.05 13.20 13.40 14.00 14.05 14.20 14.35 15.00 15.05 16.05 17.00 17.10 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 19.05 19.20 19.35 19.50 20.00 21.00 21.25 21.30 21.45

TV#MALL «Середовище Z» «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Акценти Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ

МЕГА

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.55 “Помста природи” 9.35, 18.15 “Спецкор” 10.15, 18.50 “ДжеДАІ” 10.55, 17.20 Загублений світ 14.50 Х/ф “Солдат Джейн” 19.25 Х/ф “Бета#тест” 21.05 Х/ф “І гримнув грім” 22.55 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.30 “102. Поліція” 3.00 “Облом.UA”

22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.20

Погода Акценти Погода Говоримо українською Про головне TV#MALL Наша позиція Акценти «Середовище Z» Позивний доброволець Діло Новини Погода Запитання депутату «Здоров’Я» Акценти Погода Запитання депутату Наша позиція Діло ТОП # Територія освітніх перспектив Новини Комунальна варта «Середовище Z» Наша позиція Новини Комунальна варта Діло «Здоров’Я» Новини Про головне Акценти Новини Погода Наша позиція ТОП # Територія освітніх перспектив Запитання депутату Новини Акценти Наша позиція Діло Комунальна варта Позивний доброволець Про головне Новини Погода Наша позиція Діло

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50 “Своя роль” 10.35 “Моя правда” 11.30 Х/ф “Абітурієнтка” 13.05 Х/ф “Шерлок Холмс: Знак чотирьох” 15.05 Х/ф “Шерлок Холмс: Собака Баскервилів” 17.05 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздів” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 22.50 Х/ф “Російське поле” 0.20 Х/ф “Повернення немає” 2.10 Х/ф “Богдан#Зіновій Хмельницький” 4.10 Кіноляпи 4.40 Саундтреки 5.15 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.10 “Орел і Решка” 12.00, 23.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 21.00 “Орел і Решка. Рай та пекло 2” 0.00 Х/ф “Ціна пристрасті” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 12#й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 19.30, 23.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 5#й етап 11.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 11.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургринг. Огляд 13.00, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”#екстра 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 13#й етап 18.30, 2.00 Велоспорт. “Тур де л’Ен”. 1#й етап 20.30 Автоперегони. Формула E. Берлін. Прев’ю 0.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 6#й етап

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00 Дива інженерії 6.45 Зона будівництва 7.10, 7.35 Наукові дурниці 7.55, 13.20 Неймовірний доктор Пол 8.40, 11.50, 12.35, 16.30, 17.15, 20.25, 21.10 Авто # SOS 9.30 Справжній суперкар 10.10, 22.45 Геній: Пікассо

11.05 Дикий тунець 14.10 Міжнародний аеропорт Дубай 14.55, 5.10 Найскладніший у світі ремонт 2 15.45, 19.35, 0.25, 2.45, 3.35 Розслідування авіакатастроф 18.00, 22.00, 1.10, 4.25 Захована гробниця Чінгисхана 18.50 Вторгнення на Землю 23.40 Поневіряння за кордоном 2.00 Лінії Наска: розшифровано

VІASAT HІSTORY 8.00, 17.40, 3.20, 4.05 “Музейні таємниці” 8.50, 9.40 “Вісім днів, які створили Рим” 10.30 “Найвеличніші містифікації в історії” 11.20, 15.30, 18.25, 0.15, 4.50, 7.00, 7.50 “Заборонена історія” 12.10, 13.00 “ Приватне життя коронованих осіб” 13.50, 14.40, 16.50 “Полювання за скарбами нацистів” 16.20, 1.05, 2.20 “Неймовірні винаходи” 19.15 “Змова” 20.05 “Войовниці” 21.00, 22.05, 23.10 “Розбійники, пірати і бандити” 1.35 “Міфи та чудовиська” 5.35 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 6.25 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф “Хоробрий кравець” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Викрадення в Тютюрлістані” 2.45, 8.45, 14.45 М/ф “Рукавиця” 3.00, 9.00 Х/ф “Розбійники мимоволі” 4.05, 10.05 М/ф “Розповіді старого моряка” 4.25, 10.25 М/ф “Скарб Кота Леопольда” 4.30, 10.30 М/ф “Попелюшка” 4.45, 10.45 М/ф “Королівський бутерброд” 5.00, 11.00 М/ф “Золотий хлопчик” 5.15, 11.15 М/ф “Дереза” 5.30, 11.30 М/ф “Леопольд і Золота рибка” 5.45, 11.45 М/ф “Горщик каші” 15.00, 18.00, 21.00 Х/ф “Рок#н#рол для принцес” 16.05, 22.05 М/ф “Коваль# Чаклун” 16.30, 22.30 М/ф “Незнайко в Зеленому місті” 16.45, 22.45 М/ф “Карпуша” 17.00, 23.00 М/ф “Замок брехунів” 17.15, 23.15 М/ф “Зайченя і муха” 17.30, 23.30 М/ф “У порту” 17.45, 23.45 М/ф “Місіс Оцет і містер Оцет” 19.15 М/ф “Горе не біда” 19.30 М/ф “Приголомшливі пригоди мишкетерів” 20.45 М/ф “Весела карусель”

z ДАРУЄМО СВІТО

Мала, у тебе буде випускна сукня! Наталя ЗВОРИГІНА "Запорізька правда" спільно з відомою волон теркою Оленою Ярошенко, власницею весільно го салону "Любовьморковь" та ініціаторкою благодійної акції "Кохання перемагає!" вже другий рік поспіль реалізують натхнений мистецький проект "Мала, у тебе буде випускна сукня!". Проект спрямований на випускниць із числа вихо# ванців інтернатів та підопічних центрів соціальної ре# абілітації дітей, що опинилися у скрутних життєвих умовах, на дітей# сиріт та без батьківської опіки, а та# кож на дівчаток із числа ВПО, дочок воїнів#захисників України # героїв АТО. Запрошуємо до участі у проекті всіх небайдужих жі#

нок і молодих дівчат, чиї випускні чи просто святкові сукні допоки припадають пилом у дальніх кутках ша#

фи. Зазвичай ми вдягаємо таке вбрання лише один раз і потім ховаємо його назавжди. А тим часом воно може подарувати справжнє щастя котрійсь з випус# книць. До речі, саме так і було торік, коли на випускне свя# то у Запорізький інтренат№1 ми привезли оберемок святкових суконь. Ви б тільки бачили, на яких красунь, вдягнувши їх, перетворилися школярки! Їхні очі сяяли щирим щастям! Тож, пані та панянки добродійки, перегляньте своє вбрання і, будь ласка, зайве принесіть до офісу Оле# ни Ярошенко у м. Запоріжжя, на пр. Соборний, 109 у офіс 21, телефон для зв'язку: 067#875#85#85, або в редакцію газети "Запорізька правда", пр. Соборний, 152, 3#ій поверх. І ще одне: якщо ви знаєте Попелюшку, яка збираєть# ся на випускний бал, приводьте її до казкової Феї # Олени Ярошенко. Мрію дівчинки стати Принцесою спільно ми перетворимо на реальність.


телепрограма 19 травня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 М/с “Чорний Джек” 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 Новини 9.30, 23.55, 1.55 Погода 9.35 М/с “Гон” 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Лайфхак українською 11.05 Д/ц “Незвідані шляхи” 12.00 Х/ф “Обітниця любові” 13.35 Концертна програма 14.30 Д/ц “Незвичайні культури” 15.25 Д/ц “Вагасі . японські смаколики” 16.15 Телепродаж 16.35 Д/ц “Неповторна природа” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 20.00, 1.10, 4.15 Розсекречена історія 21.30 Як дивитися кіно 21.55 Х/ф “Франц” 0.40 “Левко Лук’яненко. Йти за совістю” 2.05 “Чесно жити і чесно померти. Ігуменя Йосифа Вітер” 2.50 “Кенгір. Сорок днів свободи” 5.05 “Олесь Шевченко. Як на сповіді” 5.30 “Микола Руденко. Формулу життя знайдено”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45 “Гроші 2018” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 10.00 “Життя без обману” 11.10, 23.20 “Світське життя 2018” 12.10 Т/с “Хороший хлопець” 16.20, 21.15 “Вечірній квартал 2018” 18.30 “Розсміши коміка. Діти 2018” 20.15 “Українські сенсації” 0.00 Х/ф “Чужа молитва” 1.55 Х/ф “Експедиція “Ноєв ковчег”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.30 “Чекай на мене” 8.00 Х/ф “Убити дракона” 10.30 Х/ф “Мій лагідний і ніжний звір” 12.40 Х/ф “Закоханий за власним бажанням” 14.30 Т/с “Нехай говорять” 18.10, 20.30 Т/с “Друге життя” 20.00, 2.45 “Подробиці” 23.00 Х/ф “Арифметика підлості” 0.55 Х/ф “Наречена на замовлення” 3.15 Ток.шоу “Стосується кожного” 4.45 “Top Shop” 5.15 Д/п “Наталя Гунда. рєва. Запам’ятайте мене такою”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день . сьогодні!” 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 “АЛЕКС.погода” 7.00, 14.00, 21.30 “АЛЕКС.інформ. Дайджест” 7.20 “АЛЕКС.спорт” 7.35 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Назад у майбутнє” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 9.10 “Герої землі зЗапорізької”

9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35 “АЛЕКС. афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10, 21.00 “Сторінки з історії авіації” 10.15 “Хіт.парад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Муззум” 12.05, 20.35 “Лінія стилю” 12.45, 21.55 “КіноNEWS+”. Підсумки” 13.05 “Смачного!” 14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Антиномія” 17.45 “Без купюр” 19.15 “Караван” 19.30 “Особиста справа” 20.05 “Комуналка” 20.25 “Музхвиля” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 Д/ф “На краю світу” 6.00 “Дзвони православ’я” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Кіноnews.KIDS” 7.20 Дитяча година 8.50 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 8.55, 9.30, 10.30, 12.20 “Погода” 9.00 “Ваше здоров’я” 9.35 “Домобуд” 10.05 “Хроніка подій” 10.35 “Хочу у відпустку” 10.55 “Ексклюзив. Смартум” 11.00 “Іду на Ти” 11.45 “Ексклюзив. Медпрайм” 11.50 “Щоденник шопоголіка” 13.45 Сімейний кінозал 15.55, 4.50 “Павутиння” 16.20 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 16.25 “Моя правда” 17.15 Х/ф “Поза грою” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Балістика” 21.45 Х/ф “Код кампуса” 23.10 Х/ф “Оборотні помилки” 1.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30 “Edera” 13.40, 19.30 “Тема дня” 14.10 “Розсекречена історія” 15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7” 16.05 “Культурна афіша здорової людини” 16.35 Документальні фільми 19.00 “Телекур’єр” 20.00 Концерт

ICTV 5.05 Скарб нації 5.15 Еврика! 5.25 Факти 5.45 Більше ніж правда 7.35 Я зняв! 9.25 Дизель.шоу 10.50, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 13.00 Скетч.шоу “На трьох” 13.30 Х/ф “Той, хто біжить по лезу . 2049” 16.30 Х/ф “Місія нездійсненна” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Місія нездійсненна.4: Протокол Фантом”

22.45 Х/ф “Місія нездійсненна.3” 1.00 Х/ф “Червоний” 2.55 Х/ф “Секретний ешелон”

СТБ 6.05 Караоке на Майдані 7.05, 19.00 Хата на тата 9.00 Все буде смачно! 10.30 МастерШеф. Кулінарний випускний 13.35 Холостяк 16.20 Х/ф “Екіпаж” 21.55 Вечір з Наталею Гаріповою. Настя Каменських 23.05 Світами за скарбами

НОВИЙ КАНАЛ 3.15 Служба розшуку дітей 3.20, 2.25 Зона ночі 5.55 М/с “Лунтик і його друзі” 6.39, 7.59 Kids Time 6.40 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 8.00 Ревізор. Крамниці 10.00 Таємний агент 11.15 Таємний агент. Пост.шоу 13.00 Т/с “Бібліотекарі” 16.40 М/ф “Відважна” 18.30 Х/ф “Реальна сталь” 21.00 Х/ф “Інтерстеллар” 0.25 Х/ф “Епідемія”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 4.00 Сьогодні 7.15, 4.40 Зірковий шлях 9.20, 15.20 Т/с “Подорож до центру душі” 17.40, 19.40 Т/с “Лист помилково” 22.00 Х/ф “З чистого аркуша” 0.10 Т/с “CSI: Нью.Йорк” 1.50 Телемагазин 2.20 Реальна містика

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.40, 10.50, 12.20, 18.10, 23.45 Погода.спорт 7.30 Хроніка подій 8.00 Новини ТВ.5 8.50, 18.30 Хочу у відпустку 9.20, 23.30 Тиждень. cпорт 9.40 Ваше здоров’я 10.10 Кіноnews.KIDS Дайджест 10.20, 19.00 Мульт.Тайм 11.00, 19.30 Іду на ти 11.40 Щоденник шопоголіка 12.30 Наука проти містики 15.30 Африканські річки: дарунки дощів 17.30, 23.50 Річкові монстри 18.15 Поговори про мене 20.20 Кримінальна історія 22.00 Домобуд 22.30 Соцпатруль 23.00 Подих вічності 0.40 Містична Україна 2.20 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.10 Загублений світ 10.05 Х/ф “Бета.тест” 11.35 Т/с “Стоматолог” 15.20 Х/ф “Мабуть, боги з’їхали з глузду” 17.25 Х/ф “Кришталеві черепи” 19.15 32.й тур ЧУ з футболу. “Динамо” . “Шахтар” 21.25 “ПРОФУТБОЛ” 23.20 “Помста природи”

5 КАНАЛ 6.00 Час.Time 6.15, 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин

7.10, 10.55, 13.55, 16.55, 0.50 Погода на курортах 7.15, 12.15 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 14.05, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.35 Сімейний лікар 9.15 Автопілот.новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія успіху 10.25 П’ятий поверх 11.10 Майстри ремонту 11.30 Феєрія мандрів 12.35 Прес.конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Сучасний фермер 14.10, 1.10 Машина часу 14.30 Олімпійські історії 15.10 Код успіху 15.30 Сімейні зустрічі 16.05 Енерго. Незалежність 16.25 Фактор безпеки 17.10 Стоп корупції! 17.55 Погода 18.00 Велика політика 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Справжній детектив 23.15 Фінансовий тиждень 23.40 Кордон держави 0.20 Винна карта 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 21.10, 1.20, 2.20, 4.30 Студія 112 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 23.15, 0.15 Гордон

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.40 Прихована реальність 9.10, 18.30 У пошуках істини 11.00 Любов, ненависть і пропаганда 12.30 Наука проти містики 15.30 Африканські річки: дари дощів 17.30, 23.50 Річкові монстри 21.00 Зброя, мікроби та сталь 0.40 Містична Україна 2.20 Бандитська Одеса

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Говоримо українською 07.00 Про головне 08.00 TV.MALL 08.15 Наша позиція 08.30 Акценти 09.20 КіноNews 09.35 Позивний доброволець 09.40 Символи Запоріжжя 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Акценти 11.50 Погода 11.55 КіноNews 12.10 Наша позиція 12.25 Діло 12.40 Маленькі дорослі 13.00 КіноNews

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

13.05 Наші домашні улюбленці 13.30 КіноNewsKids 13.45 Наша позиція 14.00 КіноNews 14.05 Комунальна варта 14.20 Культура . це модно 14.35 «Здоров’Я» 15.00 КіноNews 15.05 Про головне 16.05 Акценти 17.00 КіноNewsKids 17.10 Погода 17.15 Маленькі дорослі 17.30 КіноNewsKids 17.40 КіноNews 17.45 Запитання депутату 18.00 «Маталург» . «Олімпік». Пряма трансляція 19.05 «Маталург» . «Олімпік». Пряма трансляція 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 TV.MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

22.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 23.00 Х/ф “Будинок проклятих” 1.10 Х/ф “Ціна пристрасті” 2.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 2.30, 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 13.й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 6.й етап 11.00 Велоспорт. “Тур де л’Ен”. 1.й етап 13.00, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”.екстра 14.15, 0.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 14.й етап 18.30 Автоперегони. Формула E. Берлін. Кваліфікація 18.45 Автоперегони. Формула E. Берлін. Інтро 19.00, 1.45 Автопере. гони. Формула E. Берлін. Гонка 20.15 Велоспорт. “Тур де л’Ен”. 2.й етап 22.00, 1.00 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 7. й етап

NATІONAL GEOGRAPHІC

EНTEР ФІЛЬМ 5.45 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40, 9.30 “Мультфільм” 7.50, 2.55 “Своя роль” 10.10 “Академія сміху” 11.05 “Невідома версія. Гусарська балада” 11.50 Х/ф “Казка про жінку та чоловіка” 13.25 Х/ф “Фабрика щастя” 15.15 Х/ф “Клятва кохання” 18.15 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.00 Х/ф “З життя начальника карного розшуку” 22.55 Х/ф “Інспектор Лосєв” 3.35 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 9.00 “Ух ти show” 11.10 Х/ф “Книга джунглів” 13.15 “Орел і Решка. На краю світу”

6.00, 13.00, 14.30 Невідома планета Земля 6.45, 7.05, 5.10, 5.35 Наукові дурниці 7.30, 12.15 Неймовірний доктор Пол 8.15 Антарктика 9.05 Авто . SOS 9.50 Дива інженерії 10.40 Інженерні винаходи 11.30 Космос: Простір і час 13.45 Bugattі Chіron: Поліпшуючи досконалість 15.15 Історія Гаррі: Чотири весілля та один похорон 16.05 Діана: Втрачені кадри 18.00, 18.45, 22.00, 22.50, 1.10, 2.00 Гітлерюгенд 19.30 Прослуховування армії Гітлера 20.20 Геній: Пікассо 21.10 Геній 23.40 Апокаліпсис: сходження Гітлера 0.25 Поневіряння за кордоном 2.45 Інстинкт виживання 3.35, 4.25 Розслідування авіакатастроф

VІASAT HІSTORY 8.35, 9.25, 10.15, 6.10 “Заборонена історія”

15

11.10 “Друга світова війна: чого варта імперія” 12.05, 13.00 “Полювання за скарбами нацистів” 13.55, 14.25 “Погода, що змінила хід історії” 14.50 “Вибухова Земля” 15.45 “Реформація: священна війна в Європі” 16.45, 18.25 “Вісім днів, які створили Рим” 17.35 “Могили вікінгів” 19.15 “Справжня гра престолів” 20.05 “Вигнанці” 21.00 “Село” 22.00 “Че Гевара: під маскою міфу” 22.55, 5.15 “Творці ХХ сторіччя” 23.50 “Спецназ стародавнього світу” 0.45 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.35 “Машини смерті” 2.25 “Міфи та чудовиська” 3.45, 4.30, 7.00, 7.45 “Музейні таємниці”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф “Рок.н. рол для принцес” 1.15, 7.15, 13.15 М/ф “Горе не біда” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Приголомшливі пригоди мишкетерів” 2.45, 8.45, 14.45 М/ф “Весела карусель” 4.05, 10.05 М/ф “Коваль.чаклун” 4.30, 10.30 М/ф “Незнайко в Зеленому місті” 4.45, 10.45 М/ф “Карпуша” 5.00, 11.00 М/ф “Замок брехунів” 5.15, 11.15 М/ф “Зайченя і муха” 5.30, 11.30 М/ф “У порту” 5.45, 11.45 М/ф “Місіс Оцет і містер Оцет” 15.00, 21.00 Х/ф “Русалонька” 16.30, 22.30 М/ф “Мурашка.хвалько” 16.45, 22.45 М/ф “Боцман і папуга” 17.00, 23.00 М/ф “Бобри йдуть слідами” 17.15, 23.15 М/ф “Їжачок у тумані” 17.30, 23.30 М/ф “Чарівна паличка” 17.45, 23.45 М/ф “Вінні Пух іде в гості” 18.00 Х/ф “Чарівниці з передмістя” 19.20 М/ф “Про те, як гном покинув дім” 19.30 М/ф “Саффі” 20.35 М/ф “Недороб і Перероб” 20.45 М/ф “У гостях у гномів”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

20 травня НЕДІЛЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 “Левко Лук’яненко. Йти за совістю” 6.30 День пам’яті жертв політичних репресій 9.30 Х/ф “Обітниця любові” 12.00 Хвилина мовчання: пам’яті жертв політичних репресій 12.10 Перший на селі 12.40 Х/ф “Йосип прекрасний. Намісник фараона” 15.50 Телепродаж 16.10, 23.30 Д/ц “Неповторна природа” 17.05 Т/с “Іспанська легенда” 19.50 Д/с “Як працюють міста” 21.00, 0.15 Новини 21.35 “Таємний ізолятор СБУ” 22.15, 1.30 Букоголіки 22.40 Д/ц “Вагасі 2 японські смаколики” 0.10 Погода 0.45, 1.10 Д/ц “Спільноти тварин” 2.00 ПРОФІЛАКТИКА

1+1 6.10 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.05 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото2забава” 9.45 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.15 “Поверніть мені красу 2 3” 11.45 “Світ навиворіт 2 9” 13.05, 14.05 “Світ навиворіт: Камбоджа” 15.05 Т/с “Хороший хлопець” 19.30, 5.00 “ТСН2 Тиждень” 21.00 Х/ф “Дівчина з персиками” 0.40 Х/ф “Пришестя диявола” 2.20 “Світське життя 2018”

ІНТЕР 6.00 “Мультфільм” 6.30 Х/ф “Бережи мене, мій талісмане” 8.00 “Удачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і решка. Морський сезон” 11.00 “Орел і решка. Перезавантаження. Америка” 12.10 Х/ф “Шок” 14.10 Х/ф “Неприборканий” 16.40, 20.30 Т/с “Друге життя” 20.00, 1.30 “Подробиці” 23.20 Х/ф “Мінливості долі”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день 2 сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 “АЛЕКС2погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС2інформ. Дайджест” 7.20, 9.30, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.50 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС2афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Сторінки з історії авіації” 9.15 “Good Dog” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30 “КіноKIDS+”. Підсумки” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 18.35 Тележурнал “Караван” 12.55, 21.00 “Кіно2 NEWS+”. Підсумки” 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка”

14.20, 22.10 Т/с “Пані покоївка” 16.00 “Концертний зал” 18.05 “Комуналка” 19.00 “КіноKIDS+”. Підсумки” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Антиномія” 0.00 “Нічний канал”

tv 5 5.30 “Маю право” 5.45 “Соціальний патруль” 6.15, 4.45 “Тиждень2 спорт” 6.30, 10.05, 23.45 “Хроніка подій” 6.55 “Кіноnews2KIDS” 7.05 Х/ф “Білий птах з чорною ознакою” 8.50 “Ексклюзив. Медпрайм” 8.55, 9.30, 10.35, 12.00 “Погода” 9.00 “Зміни свій світ” 9.35 “Про рибальство всерйоз” 10.40, 11.40 “Пишемо історію” 10.55 “Ексклюзив. Санаторій “Кирилівка” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Ексклюзив. Смартум” 12.05 Т/c “Безсмертник” 15.25 “Ексклюзив. Профілакторій “Славутич” 15.30 Д/ф “Легенди” 16.20 Д/ф “Карпатська Україна” 17.20 Х/ф “Легенда темної гори” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Несподіваний подарунок” 22.15 Х/ф “Загарбники: Генеза” 0.15 Х/ф “Гіркота” 1.55 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с “Принцеса Сіссі” 8.00 “Як це” 8.30 “Ранок. Запоріжжя” 9.30 “Енеїда”. Технічна перерва 13.30 “Edera” 13.40 “Тема дня” 14.10, 19.00 “Розсекречена історія” 15.10 “Букоголики” 15.35 “392Карпатська Україна” 16.40 Докуметальний фільм 17.20 “Хто в домі хазяїн?” 17.45 “Wise Cow” 18.05 Д/с “Неповторна природа” 18.30 Д/с “Таємниці підводного світу” 19.50 “Візитівки Карпат” 20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

ICTV 5.05 Скарб нації 5.10 Еврика! 5.25 Факти 5.50 Інсайдер 6.40 Т/с “Ніконов і Ко” 8.45 Т/с “Відділ 44” 11.20, 13.00 Х/ф “Місія нездійсненна” 12.45 Факти. День 13.45 Х/ф “Місія нездійсненна23” 16.05 Х/ф “Місія нездійсненна24. Протокол Фантом” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Місія нездійсненна25. Нація ізгоїв” 23.10 Х/ф “Місія нездійсненна22” 1.40 Х/ф “Нічне чергування” 3.15 Провокатор

СТБ 6.45 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздів” 8.10 Як вийти заміж 9.15 Все буде смачно! 11.15 Караоке на Майдані 12.15 ЕксперименТИ 14.15 Х/ф “Екіпаж” 17.00, 23.35 Я соромлюсь свого тіла

19.00 Битва екстрасенсів 21.20 Один за всіх 22.35 Слідство ведуть екстрасенси 23.50 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.15 Стендап2шоу 6.04, 7.24 Kids Time 6.05 М/с “Дракони. Перегони безстрашних” 7.25 М/ф “Відважна” 9.15 Х/ф “Джампер” 11.00 Х/ф “Час” 13.15 Х/ф “Реальна сталь” 16.00 Х/ф “Інтерстеллар” 19.20 Х/ф “Примарний вершник” 22.00 Х/ф “Скажені перегони” 0.00 Х/ф “Плетена людина”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 9.20 Т/с “Лист помилково” 13.00 Т/с “Музика для двох” 17.00, 21.00 Т/с “Серце слідчого” 19.00, 2.40 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.00 Т/с “Час кохати” 3.30 Ток2шоу “Говорить Україна” 5.00 Профілактика!!!

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.55, 10.40, 12.25, 18.10, 19.25, 0.30 Погода 6.40 Павутиння 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 23.30 Фатальні дні 8.10 Про рибальство всерйоз 8.40, 18.45 Тиждень2 cпорт 9.00 Дзвони православ’я 9.20 Сторінки історії 9.35, 19.00 Мульт2Тайм 10.00 Кіноnews2KIDS Дайджест 10.10 Великі міста 10.45 Моя правда 11.35 Дорожній щоденник 11.55 Хроніка подій 12.30 Зброя, мікроби і сталь 15.30 Дивовижний Гібралтар 16.30 Природа сьогодні 17.30 Річкові монстри 18.15 Хроніка пригод 19.30 Домашній кінотеатр 21.10 Історія людства 22.40 Біографії 0.00 Іду на ти 0.40 Гордість України

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Бушидо” 9.00 “Помста природи” 12.10 Загублений світ 16.10 Х/ф “Вуличний боєць” 19.00 Х/ф “Інферно” 20.45 Х/ф “Солдат Джейн” 23.00 Змішані єдиноборства. UFC 1.30 “Нове Шалене відео по2українськи” 2.45 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 6.30 Невигадані історії 7.10, 8.10, 9.55, 13.55, 17.55, 0.45 Погода на курортах 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.55 Погода в Україні 8.40 Натхнення 9.10 Мотор_ТВ 9.15 Автопілот2Тест 9.20 Драйв 9.30 Вікно в Америку

10.05 Сімейні зустрічі 10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.05 Кордон держави 11.20 Будемо жити 11.30 Гра інтересів 11.55 Погода 12.15, 23.10 Енерго2 Незалежність 12.35 Прес2конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 Машина часу 15.15 П’ятий поверх 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.05 Особливий погляд 17.25 Компанія героїв 18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня з Віталієм Гайдукевичем 19.25 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час2Time 22.10 Справжній детектив 23.30 Про військо 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15 Гордон 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00 Завтра 20.00, 0.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 2.00 Профилактика

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.40 Прихована реальність 9.10, 18.30 У пошуках істини 11.00 Любов, ненависть і пропаганда 12.30 Зброя, мікроби та сталь 15.30 Дивовижний Гібралтар 16.30 Природа сьогодення 17.30, 23.50 Річкові монстри 21.00 Наука проти містики 0.40 Гордість України

Z 05.55 Погода 06.00 Акценти 06.50 Погода 06.55 Говоримо українською 07.00 Про головне 08.00 TV2MALL 08.15 Наша позиція 08.30 Акценти 09.20 Діло 09.35 Позивний доброволець 09.40 Наша позиція 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 «Здоров’Я» 11.00 Акценти 11.50 Погода 11.55 Комунальна варта 12.10 Наша позиція 12.25 Діло 12.40 ТОП 2 Територія освітніх перспектив 13.00 Комунальна варта 13.15 «Середовище Z» 13.30 Запитання депутату 13.45 Наша позиція 14.05 Комунальна варта 14.20 Діло 14.35 «Здоров’Я» 14.55 Запитання депутату 15.05 Про головне 16.05 Акценти 16.55 Комунальна варта 17.10 Погода 17.15 Діло 17.30 Наша позиція 17.45 Запитання депутату

18.00 Комунальна варта 18.15 Акценти 19.05 Наша позиція 19.20 Діло 19.35 Комунальна варта 19.50 Позивний доброволець 20.00 Про головне 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП 2 Територія освітніх перспектив 22.00 TV2MALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Акценти 00.20 Нічний ефір

EНTEР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 “Мультфільм” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 1.50 “Своя роль” 9.30 “Володимир Івасюк. Ідеальне вбивство” 10.30 “Моя правда” 11.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Знак чотирьох” 13.20 Х/ф “Шерлок Холмс: Собака Баскервилів” 15.20 Х/ф “Дорога в пекло” 18.30 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 21.15 Х/с “Людина у прохідному дворі” 2.30 Кіноляпи 3.30 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К 1 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.20 Мультфільми 10.00 Х/ф “Книга джунглів” 12.10 “Орел і Решка” 14.55 “Орел і Решка. На краю світу” 23.30 Х/ф “Місяць 2112” 1.15 “Бійцівський клуб” 2.10 “Нічне життя”

реклама Шевченківським районним військовим комісаріатом м. Запоріжжя проводиться набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України Переваги проходження військової служби за контрактом: 2 гарантоване грошове забезпечення, яке скла2 дає від 8000/10000 грн (рядового та сержантсько2 го складу), 10000/15000 грн та більше (офіцерсь2 кого складу) залежно від посади, військового звання та вислуги років; щорічно виплачується матеріальна допомога на соціально2побутові потреби, матері2 альна допомога на оздоровлення в розмірі місячно2 го грошового утримання; речове забезпечення; 2 щомісячні виплати за безпосередню участь в АТО від 4500 до 10000 грн. 2 соціальні гарантії 2 безкоштовна медична допомога військовослужбовцю та членам його сім'ї, право на санаторно курортне лікування; щорічна відпустка від 30 до 45 календарних днів зі збереженням грошового, матеріального забез2 печення; 2 вищий ніж у цивільному секторі розмір пен сійного забезпечення та можливість його отри2 мання за вислугою років, зокрема за страховим стажем (25 років страхового стажу із них не мен ше 12 років і 6 місяців військової служби); 2 збереження робочого місця і середнього за2 робітку на підприємствах будь2якої форми влас2 ності під час проходження військової служби за контрактом; 2 можливість отримання вищої освіти за раху2 нок держави без відриву від служби. За додатковою інформацією звертатись до Шевченківського РВК м. Запоріжжя за адре2 сою: вул. 8 Березня, 33 та за телефонами: (061) 65/17/16, 067/183/46/75, 093/825/89/42, 066/994/00/97

Інформаційне повідомлення про результати конкурсу з відбору суб'єк/ тів оціночної діяльності Обласна рада інформує, що, за результатами засідання постійно діючої конкурсної комісії з від2 бору суб'єкта оціночної діяльності, якого буде за2 лучено до здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова (Горь2 кого), буд. 38:

EUROSPORT 2.30, 5.00, 7.15, 9.30 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 142й етап 4.00, 6.00, 8.15, 12.00, 19.30 Велоспорт. “Тур Каліфорнії”. 72 й етап 11.00 Велоспорт. “Тур де л’Ен”. 22й етап 13.00, 21.00 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. Огляд дня 14.00, 18.15 Велоспорт. “Джиро”2екстра 14.15 Велоспорт. “Джиро д’Італія”. 152й етап 18.30, 1.20 Велоспорт. “Тур де л’Ен”. 32й етап 23.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 122й тур. “Чи2 каго Файр” 2 “Ди2 намо” (Х’юстон) 2.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 122й тур. “Атланта Юнайтед” 2 “Нью2Йорк Ред Буллз”

NATІONAL GEOGRAPHІC 6.00, 13.10, 17.10, 18.00, 22.00 Невідома планета Земля 6.50, 7.10, 5.35 Наукові дурниці 7.35, 12.25 Неймовірний доктор Пол 8.25 Антарктика 9.15 Авто 2 SOS 10.00, 10.50 Дива інженерії 11.40 Космос: Простір і час 14.00 Друга світова війна: осушення океану 14.45, 21.05, 22.45 Геній: Пікассо 15.40 Міжнародний аеропорт Дубай 16.25 Осушити океан: Бермудський трикутник

переможцем конкурсу визначено ТОВ "Всеук2 раїнська експертна група". 18.50, 23.40 Історія Гаррі: Чотири весілля та один похорон 19.40 Таємні історії 20.05 Геній 0.25 Діана: Втрачені кадри 2.20 Паранормальне 3.10 Інстинкт виживання 3.55, 4.45 Розслідування авіакатастроф

VІASAT HІSTORY 8.30, 3.40, 4.30, 7.25 “Музейні таємниці” 9.20 “Вигнанці” 10.15, 21.00 “Село” 11.20, 12.10, 1.30 “Змова” 13.00, 13.50 “Найвеличніші містифікації в історії” 14.40, 15.25, 22.55, 23.45, 6.15 “За2 боронена історія” 16.10 “Останні королі2 воїни Європи” 17.10, 18.10, 19.10 “Таємниці шести дружин” 20.10 “Вісім днів, які створили Рим” 22.00 “Справжня гра престолів” 0.40 “Таємниці цар2 ствених убивств” 2.20 “Міфи та чудовиська” 5.20 “Реформація: священна війна в Європі” 7.00 “Неймовірні винаходи”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 Х/ф “Чарівниці з передмістя”

1.20, 7.20, 13.20 М/ф “Про те, як гном покинув дім” 1.30, 7.30, 13.30 М/ф “Саффі” 2.35, 8.35, 14.35 М/ф “Недороб і Перероб” 2.45, 8.45, 14.45 М/ф “У гостях у гномів” 3.00, 9.00 Х/ф “Русалонька” 4.30, 10.30 М/ф “Мурашка2хвалько” 4.45, 10.45 М/ф “Боцман і папуга” 5.00, 11.00 М/ф “Бобри йдуть слідами” 5.15, 11.15 М/ф “Їжачок у тумані” 5.30, 11.30 М/ф “Чарівна паличка” 5.45, 11.45 М/ф “Вінні Пух іде в гості” 15.00, 21.00 Х/ф “Сім воронів” 16.20, 22.20 М/ф “Прогулянка Кота Леопольда” 16.30, 22.30 М/ф “Ми шукаємо ляпку” 16.45, 22.45 М/ф “Боцман і папуга” 17.00, 23.00 М/ф “Золочені чола” 17.15, 23.15 М/ф “Як Ніночка царицею стала” 17.30, 23.30 М/ф “Айболить і Бармалей” 17.45, 23.45 М/ф “Де я його бачив?” 18.00 Х/ф “Принц2 Самозванець” 19.30 М/ф “Бегемот Гуго” 20.40 М/ф “Слідство ведуть Колобки. Слідство перше”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

17

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 24.04.2018

24.04.2018

повний текст " на офіційному сайті облдержадміністрації:www.zoda.gov.ua

повний текст " на офіційному сайті облдержадміністрації:www.zoda.gov.ua

№ 210 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 25 квітня 2018 р. за № 43/1922 Про затвердження Положення про обласні премії за досягнення в розвитку культури Запорізького краю Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. Бриль

ДП "СЕТАМ" оголошує про проведення електронних торгів з продажу предмета іпотеки: 1. Матеріальнотехнічний склад інв.№092613, з/п 269,3 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 32. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277649 (уцінено лот №246006); 2. Житл. будинок, з/п 265,8 кв м, за адресою: Запорізька обл., Василівський рн, м. Василів ка, вул. Василькова, 16. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278232 (уцінено лот №270743); 3. Кафебар "Транзит" з житл. приміщ., з/п 210,8 кв м, за адресою: Запорізька обл., Поло гівський рн, м. Пологи, вул. Магістральна (Карла Маркса), 414а, приміщення 1. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278235 (уцінено лот №270845); 4. Житл. будинок, з/п 52,0 кв м, за адресою: Запорізька обл., Пологівський рн, м. Пологи, вул. Коцюбинського, 19. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278239 (уцінено лот №267268); 5. Зем. діл. К/№ 2310100000:04:008:0118, з/п 0,1000 га., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ме нонітська (Фадєєва), 5. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278244 (уцінено лот №269996); 6. Нежиле приміщ., з/п 42.2 кв м, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманс ька (Леніна), 97. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278185; 7. Нежитлове приміщення 1го пов. (літ. А3), з/п 168,3 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16, приміщ. 18. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278359 (уцінено лот №270086); 8. Житл. будинок, з/п 76,4 кв м, за адресою: Запорізька обл., Василівський рн, м. Василів ка, вул. Ватутіна, 3. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278371 (уцінено лот №272798); 9. Житл. будинок, з/п 51,2 кв м, та зем. діл. пл. 0,1800 га, К/№ 2320981101:08:019:0009, за адресою: Запорізька обл., Василівський рн, с. Балки, вул. Східна, 38. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278398 (уцінено лот №272931); 10. Ремонтнобудівельна дільниця, з/п 397,6 кв м, за адресою: Запорізька обл., Василівсь кий рн, м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 42. Дата торгів: 04.06.2018, 09.00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278399 (уцінено лот №270318).

№ 212 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 25 квітня 2018 р. за № 44/1923 Про затвердження Положення про обласну премію в галузі освіти для обдарованої та талановитої учнівської молоді Запорізької області Голова Запорізької обласної державної адміністрації К.І. Бриль

З метою визначення у 2018 році переліку підприємств"позичальників агропромис" лового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 "Про зат вердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансо вої підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (зі змі нами), на засіданні обласної конкурсної комісії, створеної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.06.2015 № 210 "Про створення конкурсної комісії з визначен ня суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтрим ки через механізм здешевлення кредитів та затвердження її складу" (зі змінами) затвердже но Умови проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання компенсації шляхом здешевлення кредитів згідно з постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 29.04.2015 № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропро мисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" (із змінами) у 2018 році (далі Умови проведення конкурсу). Для отримання права на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, позичальники по дають до конкурсної комісії заявки, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.07.2015 № 253, та документи відповідно до п.5 Умов проведен ня конкурсу. Конкурсна комісія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі та документів, що дода ються до них, у день оприлюднення цього оголошення про Умови проведення конкурсу. Засі дання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останній день подачі документів 28 листопада 2018 року. Документи надаються до Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Собор ний, буд. 164. кабінет 535. Умови проведення конкурсу оприлюднено на офіційному веб"сайті Запорізької об" ласної державної адміністрації в розділі "ОДА" " "Структура облдержадміністрації" " "Департамент агропромислового розвитку" " "Новини". Довідки за тел.: 239"05"55.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Холод, прал маш, мороз, печі б/в з Німеччини. Т.: 0979107889 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Будинок у с. Долинське, 46 кв.м, земельна площа 0.35 га. Т.: 068"861"15"70, 050"421"22"33

9 Малина ягода сірникова короб ка, амарант лікує 100 захворювань. Т.: 0975442579 9 Лапка сапожна, двохсор литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Т.: 0669281053 9 Інкубатор. Т.: 0689061298 9 З/ч Москвич 412: перемикач світла, скло лоб., напіввісь, диск зчеплення термостат. Т.: 066928 1053 9 Велосипеди б/к для дітей та під літків. Т.: 0997285786 9 Одяг та взуття для хлопчиків 10 15 років. Т.: 0997285786 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050 9 Авто, будьяке у будьякому стані, дорого. Т.: 0972256060, 0732256060, 0952256060

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Книгу Олеся Гончара "Людина і зброя". Т.: 0667777851 9 Нероб. холод., пральн. маш. Т: 2201743, 0502370535

9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450 9 Дитяче сидіння (до 16 кг) в авто б/в. Т.: 099"079"28"46

9 Рем. ШВЕЙН. МАШ. Чесні ціни Спиця С.Є. Т.: 7016730

ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно неп рацюючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380 ЗНІМУ 9 Квартиру. 0678531643

9 Електрик. Усі види послуг. Аварійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055

Телефон.:

9 Антени 2207616

супутн.,

ремонт.

Т.:

9 Антени супунт., уст., ремонт. Т.: 2708190 9 Сантехнік. Т.: 0983829556 РІЗНЕ

РАБОТА 9 Потрібна доярка та пастух. Житлом забезпечу. Т.: 0677067770, 0997129077 ПОСЛУГИ 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 міс. Т.: 2705040, 2716750, 2778207 9 Антени супут, ремонт ТВ. Т.: 2203317 9 Рем холод, прал маш 0667102450, 0979775279

Т.:

9 Рем холод, прал маш. 2201743, 0971674779

Т.:

9 Зацікавленим особам повідом ляємо, що згідно з інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на міс цевості) та її закріплення меженни ми знаками від 18.05.2010 року № 376 ви запрощуєтеся на встанов лення й узгодження в натурі меж земельної ділянки, що розташова на у м. Запоріжжя по провулку Лис тяному, 8, яке відбудеться 13.05.2018 року о 18:00, Богрянце ва Г.В., Янова О.П.

КУПЛЮ 9 ТВ імпорт у будьякому стані. Т.:0994407770 9 На запчастини мультиварку Rotex RMC505в. Т.: 0667777851

9 Покос трави, пиляю дерева. Т.: 0689061298

9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя". Т.: 0667777851

9 Пам'ятники, граніт, бетон, моза їка. Т.: (050) (067) (073) 7497456

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачений оригінал договору да рування, посвідчений 5ю Запорізь кою держнотконторою 03.01.1996, реєстровий № 413 на ім'я Барибіної Ірини Вікторівни, вважати недійсним 9 Втрачений договір дарування

квартири за адресою: пр. Соборний, 234/77, виданий 5ю міською нотарі альною конторою на ім'я Маковець кої Інни Миколаївни 9 Втрачені документи на право власності ордер на квартиру, сві доцтво про народження на ім'я Куто вича Олексія Вікторовича 9 Втрачений диплом ЗВПУ "Моди та стилю" рік випуску 2014 на ім'я Мельниченко Євгенія Романовна 9 Оригінал договору купівліпрода жу нежитлового приміщення, посвід чений 30.07.2004 року за реєстром № 2712 приватним нотаріусом Запо різького міського нотаріального ок ругу Бургазли І.І. на ім'я Щербакова В.В., вважати недійсним у зв'язку з втратою 9 Втрачену залікову книжку на ім'я Суслової Олександри Сергіївни, ви дану Запорізькою державною інже нерною академією, вважати недій сною 9 Втрачений атестат ТВ № 001576 видан Кілякової Наталії Віталіївні ОВШ № 31 1999 року, вважати недійсним 9 Втрачено паспорт СВ 933464, ви даний Ленінським РВ УМВС на ім'я М'ягкова Дмитра Ігоровича, вважати недійсним

ВИКЛИК ДО СУДУ z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове за сідання у справі № 335/834/18 (провад ження №2/335/918/2018) відповідача Харі Вера Венката Сай Іммідісетті, у справі за позовною заявою Швеця Дмит ра Юлійовича до Харі Вера Венката Сай Іммідісетті про стягнення заборгованос ті за договором позики, яке відбудеться 21 травня 2018 року об 11 годині 30 хви лин за адресою: м. Запоріжжя, вул. Пе ремоги, 107Б.".


18

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

людина і тварина

z РЕКОМЕНДАЦІЇ

"Прагніть навчити свого собаку не просто виконувати команди, а д у м а т и " Оксана ГАЛАН, фахівець з корекції поведінки домаш ніх улюбленців Головне у процесі вихо вання собаки включе ність господарів. Базове навчання це навчити собаку жити за правилами в будинку і правильно поводитись на вулиці. Це значно важливіше, ніж знати команди "Сидіти", "Ле жати", "Стояти". Цього теж варто навчити соба ку, але всетаки важливі ше співжиття з твари ною. Я особисто також дуже активно вдаюся до трюкового дресируван ня, тому що це вчить со бак думати. Виношую ідею про те, щоб створювати певний пласт людей, які заво дять тварин, не просто тому що люблять щось пухнасте, а поважають інший біологічний вид, готові розвиватися самі, щоб посправжньому цей вид зрозуміти, і від дати частину свого часу, тепла і любові.

Про найпоширеніші звернення Здебільшого до мене звертаються люди, які вже зіткнулися з проблемою, яку потрібно вирішувати. З собаками це найчастіше неохайна поведінка, гіпе рактивність, агресія до ін ших тварин. З питань фі зичного розвитку постре абілітаційний період, поліп шення фізичної форми і зовнішніх даних, робота з тілом собаки. З кішками теж неохай ність, агресія і постреабілі таційний період.

Як перевиховати дорослу тварину У віці чотирьох місяців

сформувати потрібну пове дінку собаки значно легше, ніж після чотирьох років. Щеня або кошеня це практично чистий аркуш. І від нас залежить, що ми на ньому будемо малювати. Якщо нічого не робити, тва рина сама придумає собі поведінкові ланцюжки. Собака, як і більшість жи вих істот, може вчитися все життя. Нейронні зв'язки продовжують формувати ся. Так, вони не такі гнучкі, як в юному віці, але зага лом ми цілком можемо формувати нові поведінкові ланцюжки і навчати твари ну в будьякому віці.

Про харчування Що стосується дієтології, до нас звертаються влас ники, які хочуть годувати вихованця або змішаним, або натуральним раціоном і не можуть підібрати пот рібних пропорцій. Ми допо магаємо все розрахувати. Оптимальним варіантом у підході до харчування є те, що буде комфортно і тва рині, і власнику. Що б ми не розповідали, м'ясо лося у нас ніхто шукати не буде. Якщо людина готова трош ки інвестувати часу і гро шей для того, щоб допов нити харчування тварини натуральним раціоном, то ді це виправдано. Якщо ж категорично не дотриму ється чітких рекомендацій дієтолога, не контролює вагу, не готова купувати розрахований вітамінний комплекс, тоді я схиляюся до комерційного раціону. У цьому разі ми будемо хоча б знати, що тварина отри мує оптимальну кількість вітамінів, мінералів і по живних речовин.

Про сучасну кінологію Гіпотеза про те, що ниніш ня українська кінологія ви користовує практики ра дянського службового собаківниц тва, правди ва. Досі трап ляються дово лі агресивні кінологи. У ставленні як до собак, так і до інших лю дей. Це може прозвучати банально, але якщо ви шука єте кінолога для свого со баки, зверта тися потрібно тільки до тих, на кого у вас відгукується душа. Пропагую

методи м'які. Насамперед, ми хочемо навчити собаку думати, а не просто вико нувати команди. Все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб підтримати і розви нути собаку як особистість. Вже маю клієнтів, у яких ви хованці доволі серйозних порід не "для спорту", а для життя. Цілком можна зро бити собі компаньйона м'якими методами.

Про собак в офісах У Києві, зокрема, вже чи мало місць, які можна від відувати із собаками. Пос тупово дружніми до тварин стають офіси. Якщо якомо га більше компаній поводи тимуться таким чином, для собак це буде чудово. Єди не що, хочу застерегти тих власників, які приділяють достатньо мало уваги адаптації тварини в соціумі. Знадобиться поступальна і неспішна адаптація до змі ни умов. Щоб не сталося так, що йорка або чихуахуа, який 6 років просидів удо ма, раптом взяли з собою на роботу. Якщо собака добре пере носить переїзди, нормаль но ставиться до нових лю дей і не настільки старень кий, що йому це буде дис комфортно, то я тільки за. Як би ми не намагалися зберігати робочі якості со бак, їхнє істинне призна чення вже відходить у ми нуле. Потрібно пропонува ти їм щось інше. Вже скоро не буде східноєвро пейських вівчарок, які тіль ки охороняють. Або їздових собак, які тільки возять вантаж. Потрібно пропону вати тваринам заняття, які будуть і приємні, і дадуть потрібне навантаження і на тіло, і на голову. Постійна зміна обстанов ки разом на роботу, в по дорож або відпустку, це цілком комфортно і корис но. Є багато досліджень, які говорять про те, що це позитивно впливає на біль шість людей. Але знову ж таки потрібно розуміти: не всі люблять собак або ко тів. Це не означає, що люди погані. Просто у них поін шому влаштований мозок і норма реакції інакша.

Про чотирилапих з притулків Показником того, що со

z ЖЕРТОВНІСТЬ Пес був вірним другом до кінця У зоні АТО пес на прізвисько Хан загинув, захищаючи людські життя. Пес кинувся на міну і врятував життя п'ятьом бійцям ЗСУ.

бака соціалізований, є його лояльне ставлення до но вих людей і незнайомих тварин хоча б собак. Це має означати, що він може дозволити незнайомій лю дині одягнути собі амуніцію і вести на прогулянку. Якщо йдеться про подальше про живання в сім'ї, то, щонай менше, волонтери, які зай малися собакою, мали пе ревіряти його реакцію на дітей і людей похилого віку. У них інший гормональний фон, інші запахи. Дуже час то собаки, які прожили три валий час у притулку, не ідентифікують дітей і літніх людей як той самий біоло гічний вид, що і ми. Треба бути готовими, що у собаки є "рекламний пе ріод". Коли він приходить у новий дім, то перші кілька тижнів може поводитися ідеально. А потім цей пе ріод закінчується, і собака видається не таким, яким намагався бути. Часто лю ди беруть тварину з при тулку, а потім кажуть, що собака змінився. Мовляв, перший місяць поводився відмінно, і раптом на друго му починає пісяти, громити квартиру і вити, коли всі йдуть з дому. Люди можуть бути не готові до цього. То му я була б рада, щоб ми окремо працювали і з во лонтерами. Вони давали б майбутнім власникам до даткову інформацію, щоб людина була готова до будьякої ситуації. Якщо ні чого такого не трапиться прекрасно. Але поперед жений значить озброєний.

Про породи Дуже багато стереотипів про породи прийшло з поп сових фільмів. Режисери не дуже то й радяться з фа хівцями з поведінки. Ми щоразу з острахом чека ємо нового кіно за участі тварин, тому що розумі ємо: після фільму буде бум на цю породу. Десь частково стереоти пи відповідають дійсності.

Наприклад, "хаскі весе лий активний собачка". Так, активний. Але це також собака, який вимагає ней мовірного навантаження на тіло. Якщо цього не давати, він придумає, як це ком пенсувати і винести мозок і собі, і власнику. Заводячи хаскі в місті, ми маємо ро зуміти, що потрібен рівень управління, близький до досконалості. Відпускати хаскі в мегаполісі просто утопічно для середньоста тистичного власника. Це собакивтікачі. У деяких групах є собаки, які виводилися століттями, щоб приймати рішення са мостійно. А тут ми заводи мо їх собі в квартиру і почи наємо цілодобово розпові дати, як вони мають пово дитися. Їх втомлює гіперо піка. І вони вважають за краще сказати: "Вибач, ме ні потрібно відпочити від тебе. Я побігаю десь". Ви бираючи собі породу, ми маємо розуміти не просто її образ, який створив кіне матограф чи грамотно про рекламував заводчик, а її справжнє призначення, щоб усвідомлювати, що ти можеш дати цьому собаці. Що стосується метисів, то тут просто менше прогно зованої поведінки. Коли ми заводимо породистого со баку, то можемо помилити ся, обрати поганий роз плідник, отримати тварину з нетиповими поведінкови ми якостями, але загалом все доволі прогнозовано. А заводячи безпородного собаку, особливо якщо це щеня з будівництва, склад но щонебудь передбачити. Найчастіша особливість безпородних собак вони бояться гучних звуків і пос трілів. Це пояснюється ге нетичним кодом, тому що вони тільки так і могли ви жити на вулицях. Особливо ще десять років тому, коли собак тупо відстрілювали. Тому треба бути готовим, що на першому році життя собака може проявити хворобливу реакцію на салюти. У мене чотири дворняги. І всі просто діаметрально протилежні. Це як Північ, Південь, Захід і Схід. Але у кожної є спільні риси з яко юсь із порід. Коли бачите, що собака схожий, наприк лад, на хорта, пропонуйте йому те, що має робити хорт. Улюбленцеві це спо добається.


освіта

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

19

z ПИТАННЯ РУБА

Чи треба закривати 83 тю школу? Відвідувачі, які при йшли днями в редакцію "Запорізької правди", пе реконані, що це рішення Департаменту освіти і науки Запорізької місь кої ради хибне. У голови батьківського ко мітету Юлії Сергіївни Славської семеро дітей. Шестеро з них навчаються в Запорізькій ЗОШ №83. Сьомого хлопчика вона збирається віддати туди через рік. Дочка Наталії Анатоліївни Петрик випускниця ЗОШ №83, а її син учень четвер того класу. "Це наша ро динна школа, тепло усмі хається жінка. Мій чоловік теж її закінчував". А от Денис Макеєв при йшов до редакції, бо на бу дівлі ЗОШ №83 висить ме моріальна дошка його бать кові. Випускник школи Олег Миколайович Макеєв заги нув в АТО 5 квітня 2015 ро ку. Але Денис представляє не одну родину загиблого героя, а цілих… п'ять. У 2013 році на школі відкрили

меморіальну дошку одразу трьом Героям Радянського Союзу: Олександру Гнідо му, Костянтину Громову і Володимиру Козлову. А ще одна меморіальна дошка нагадує про те, що в АТО загинув її випускник Віктор Катанов. "Унікальна школа" так журналісти називали ЗОШ №83, коли відзначалося її 125ліття. Зараз ЗОШ №83 вже 130. Вона існує з 1888 року тобто є однією з най старіших в області. У школі створили цікавий історич ний музей… Двоповерхова будівля 83ї школи зведена наприкінці ХІХ століття це теж робить її унікальною для нашого міста, де обмаль старовин них споруд. Закрити школу значить, вирвати з пам'яті запоріжців кілька дуже важ ливих сторінок. Але і сьогодення ЗОШ №83 не менш цікаве. У школі діють два інклюзивних класи. Один із них особисто відкри вала дружина Президента України Марина Порошенко.

Ми вже звикли до "оптимі зацій", коли закривають малокомплектні сільські школи, де навчається 10 або 20 учнів. У ЗОШ №83 згідно із сайтом Інформа ційної системи управління освітою 180 вихованців. Школа розташована в Ко мунарському районі, на ву лиці Барикадній, 2. Батьки і педагоги стверджують, що її будівля в хорошому стані. Якщо тепер підуть розмови про "аварійність" навряд чи вони будуть неуперед женими, вважають вони. Більше того, тут діє авто номне опалення, більш еко номне, ефективне та зруч не для навчального закла ду, ніж центральне. Спочатку нам обіцяли, що нас приєднають до ЗОШ №14. Мовляв, ми бу демо філіалом, але зали шимося в своїй будівлі і збережемо номер своєї школи. Такий варіант нас влаштовував. Ми обіцяли активно рекламувати наш навчальний заклад, щоб в ньому було більше учнів.

Але раптом отримали офі ційне повідомлеaння: нас приєднують до 70ї школи, всіх дітей переводять туди. "Припинити шляхом з'єд нання" так написано в до кументах… Оце справді дивина! Адже якщо вірити сайту ІСУО, нормативна наповнюва ність навчальновиховного комбінату №70 650 учнів, а фактичний контингент… 806! Де ж розмістять іще 180 новачків? Наб'ють кла си ущерть? Ото буде "Нова українська школа"! Ще один бік питання: всі чули, що в останні роки в Запоріжжі напружена ситу ація з місцями в дитячих садках. Надто багато їх по

закривали за часів демог рафічної кризи. Чи не пов ториться історія зі школа ми? Зараз позакриваємо, потім кусатимемо лікті. Ми хочемо залишитися в цій же будівлі, з цим же пе дагогічним колективом і під цим же номером, наполя гають представники бать ківського комітету, які звер нулися до редакції "Запо різької правди". Плануємо боротися на всіх рівнях! На жаль, нам не вдалося оперативно отримати відпо відь Департаменту освіти та науки Запорізької міськради. Тому просимо вважати цю публікацію інформаційним запитом і прокоментувати її на сторінках газети.

ляньте, таке відбувається у нас на уроках!" Учні можуть, нічого й нікого не соромля чись, покрити педагога ма том… Найскладніше з 11 15річними. В нашу школу прийшла молода вчитель ка. Десятикласники обра жали її всіма можливими способами: обзивали, не слухали на уроках, не підко рялися… Тоді їм поміняли педагога. Замість недос відченої молодої учительки уроки в їхньому класі став вести чоловік. Та коли він жорстко, почоловічому поставив на місце дебелого шістнадцятирічного заводі

яку, той… згадав про свої "права"! Повторюю: ми, вчителі, нині безсильні та безправні… Чи треба говорити, що від цього страждають, насам перед, самі діти? Вони зас воюють хибні норми пове дінки у суспільстві. Не пова жаючи вчителів не пова жають нікого. А через це усе їхнє життя може піти навскоси. Норвезький психолог Д. Ольвеус виділяє такі риси булера (заводіяки): він зух валий і агресивний у став ленні до дорослих (зокре ма, учителів та батьків); до жертв не проявляє жодного співчуття; як правило, він фізично сильніший за інших дітей (тим більше, що бу лінгом частіше займаються хлопці). Психологи радять учите лям поспілкуватися з буле ром вічнавіч. Йому пот рібні глядачі, його поведін ка демонстративна тому за його діями не можна спостерігати. На уроках краще зосередити на ньому увагу, активно залучивши його до навчального про цесу.

z ТЕМА ДЛЯ РОЗДУМІВ

"Ми, вчителі, безсильні і безправні" Ця трагедія сталася не в Запорізькій області. Слава Богу. І все ж варто замислитися: чи все га разд у наших школах? Наприкінці березня у селі Степань Рівненської облас ті учителька початкових класів кинулася в ріку з 15 метрового моста. Сорока річна жінка, котра не мала власних дітей і ставилася до своїх вихованців, мов до рідних, була у відчаї: її сто сунки з другокласниками не складалися. Вона відчу вала себе винною, але не могла знайти підхід до уч нів. Випадкові перехожі поря тували життя учительки. Проте навіть медики в цен тральній районній лікарні наголошували, що най більше постраждала душа жінки, а не її тіло… Тепер до цього явища зас тосовують красиве інозем не слово: "булінг". Та як не назви, його суть не змінить ся йдеться про цькування, агресивне переслідування і знущання. Найчастіше подібне трапляється між учнями. Але потерпають і вчителі. Булінг існував завжди, бо завжди є люди (і юні, і до

рослі), котрі намагаються довести свою вищість за ін ших. Більше чи менше те пер таких випадків? Жодної достовірної статистики з цього приводу не знайшлося, а визначати по дібні речі "на око" річ мар на. Приміром, газета "Фак ти" без посилання на дже рело стверджує, що жер твами булінгу в українських школах стають восьмеро дітей із десяти. Згадаємо принагідно випадок, який стався в одній із запорізь ких шкіл у жовтні 2016 року, коли дівчата з паралельно го класу побили свою 13 річну ровесницю, а потім підлітки виклали відео цієї бійки в Інтернет… А скільки вчителів потер пають від булінгу? Припус каю, що педагогам тепер доводиться стикатися з ним частіше, бо змінилося ставлення до них у суспіль стві. Здебільшого, вже не спостерігаєш колишньої шанобливості й ореолу "майже святості", що їх ото чував. Тепер неписаний за кон "недоторканності" учи теля не діє. Педагогів час тогусто підозрюють у ко рупції, некомпетентності, жорстокому поводженні з дітьми. Нерозумно захища

ючи дитину, дають їй уроки вседозволеності. А резуль тат… Ми, вчителі, безсильні і безправні перед нахабніс тю та зухвалістю учнів. А та кож їхніх батьків, визнає запорізька учителька з 29 річним стажем роботи, яка попросила не називати її прізвище. Діти можуть зняти учителя на телефон, а потім викласти відео в Ін тернеті на загальне посмі ховисько. Ти нахилився, щось піднімаючи з підлоги, а коментар: "Дивіться, на ша училка рачки повзає!" Або діти бешкетують, ти на магаєшся їх вгамувати, але з'являється відео: "Пог

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


20

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

мистецькі обрії

z СВІТЛИЦЯ

"Поетичний травень2018" стартував! Сергій СТРІЛЕЦЬ (текст і фото)

Не випадково прес кон ференцію, присвячену початку традиційного на Запоріжжі літературного свята провела відпові дальний секретар облас ної організації Наці ональної спілки журна лістів України Валентина Манжура. Цього року, зазначила вона, запо різькі письменники вирі шили співпрацювати са ме із журналістами. Адже чимало членів Національ ної спілки письменників України працюють у за собах масової інформа ції. Це означає, що той же "Поетичний травень" можна проводити разом, широко висвітлюючи його події в ЗМІ.

Літератори проїдуть містами й селами області Голова Запорізької облас ної організації НСПУ Олек сандр Медко розповів про графік заходів "Поетичного травня2018". 5 травня вже відбувся книжковий фести вальярмарок біля обласної універсальної наукової біб ліотеки. 10 травня письменники побувають у Мелітополі. Там вони виступатимуть у педагогічному університеті й у центральній бібліотеці. 16 травня "десант" пись менників і поетів відвідає село Білоцерківку (малу батьківщину Петра Ребра засновника "Поетичного травня") та зустрінуться з читачами у Більмацькій цен тральній районній бібліоте ці. 17 травня літератори по бувають у Малобілозерсь кій школіінтернаті "Дивос віт" Василівського району. 18 травня комісія з при судження обласної літера турномистецької премії

імені Петра Ребра визна чить цьогорічних лауреатів. 21 травня митці виступ лять у Запорізькому педа гогічному коледжі. В Андрі ївці Вільнянського району місцеві депутати мають на мір ухвалити рішення про перейменування вулиць се лища: їх збираються назва ти іменами запорізьких по етів і журналістів Олексан дра Стешенка, Миколи Ли ходіда й Анатолія Рекуб рацького. А 24 травня в Запоріжжі, в Театрі юного глядача, що біля цирку, відбудеться га лаконцерт "Поетичного травня2018". Тут урочисто вручать новим лауреатам премію імені Петра Ребра. Це буде завершальний день "Поетичного травня". Олександр Медко наголо сив, що в запланованих ви їзних акціях візьмуть участь письменники, журналісти, артисти по 1214 осіб у кожній. Він подякував за співпрацю Запорізькій об ласній організації НСЖУ й обласному методичному центру культури і мистец тва (керівник Оксана Гер ман). Нагадаємо читачам, що "Поетичний травень" на За поріжжі започаткований Петром Павловичем Реб ром на початку 1960х ро ків. Тобто нинішнє свято лі тератури вже 54те. Воно відзначається широко й урочисто, у творчій атмос фері. Запорізькі письмен ники у березні й квітні вже побували в Кушугумі, Бала биному, Оріхові, Вільнянсь ку і Новомиколаївці, де вис тупали перед учнями й учи телями.

Нові книги надійдуть до бібліотек Уперше за останні десять років літератори презен тують нові книги, видані коштом обласного бюдже

Письменники і журналісти зустрілись у пресцентрі ЗОО НСЖУ: про програму "Поетичного травня2018" розповідає Олександр Медко

ту. Це перший для нашої області такий масштабний проект у галузі книговидан ня. У рамках "Програми сприяння розвитку інфор маційної галузі області на 20162020 роки" Департа менту інформаційної діяль ності та комунікацій з гро мадськістю у 2017 році на ці цілі виділили 320 тисяч гри вень. Побачили світ 11 книг загальним накладом 2000 примірників. Усі книги укра їнською мовою. Презентації нових видань уже відбулися в обласній державній адміністрації, на засіданні правління НСПУ в Будинку письменника у Ки єві, в Запорізькій обласній універсальній науковій біблі отеці, в бібліотеці Запорізь кого національного універ ситету, на Маріупольській книжковій толоці, в Запорізь кій центральній міській біблі отеці для дорослих, а також у школах обласного центру. Тепер до шкіл та бібліотек надійдуть такі видання: "Письменники Запорізько го краю (кінець ХХ початок ХХІ століття). Антологія прози і поезії"; "Вибрані по езії. Спогади сучасності" Василя Діденка; збірка по езій "Хора" Олександра Медка; збірка віршів "Від дам в хороші руки" Вікторії Сироватко; гумористична збірка "Смішно живемо" Миколи Білокопитова; про

заїчний твір Костянтина Сушка "Terra Grata (Земля бажана)"; збірка прози і по езії Любові Геньби "На гос тинах у долі"; вірші Юрія ЄршоваХолодного "Наро де необачний" й Олега Гон чаренка "Нова братина"; лі тературні дослідження Оль ги Стадниченко "У свічаді слова: література, пись менник, час"; фольклор епохи соціалізму та побу дови комунізму ПолянаПи липа Юрика "Тільки Сталін на стіні". До книги "Письменники Запорізького краю (кінець ХХ початок ХХІ століття) увійшли вибрані твори 37 літераторів членів Наці ональної спілки письменни ків України, життєвий і творчий шлях яких тісно пов'язаний із Запорізьким краєм.

На черзі аж три конкурси Голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко зазначила, що останнім часом журналісти плідно співпрацюють із На ціональними спілками ху дожників і фотохудожників. Були свята й виставки у пресцентрі. Дуже приємно, що до співпраці тепер долучаєть ся й Національна спілка письменників України. Жит тя покаже, куди нам іти і чим разом займатися. За її словами, най

ближчим часом буде про ведений поетичний конкурс серед журналістів. Він про ходив і раніше, але тепер, коли до нього долучаться письменники, певне, якість робіт, що стануть призера ми, значно зросте. Разом із ЗОО НСПУ про водитиметься аукціон, де збиратимуться кошти для журналістів, яким потрібне лікування. Ця акція відбу деться в музичному учили щі імені Платона Май бороди. Заступник голови ЗОО НСПУ Ольга Стадниченко розповіла про конкурс імені Петра Ребра: бажаючі мають змогу до 14 травня подати твори й отримати шанс здобути цю престиж ну премію. Але це стосуєть ся тільки жителів нашої об ласті. У рамках "Поетичного травня" бере старт п'ятий молодіжний мистецький конкурс "Хортицькі дзвони" імені Марини Брацило. Він проводиться у двох номіна ціях: "Українська поезія" та "Авторська пісня". Його під сумки підіб'ють на початку зими (Марина народилася 2 грудня). Участь у ньому беруть молоді люди віком від 15 до 25 років. На користь співпраці із ЗОО НСЖУ висловилися письменники Микола Біло копитов, Вікторія Сироват ко, Костянтин Сушко, Пи лип Юрик. Отже, "Поетичний тра вень2018" стартував. Тако го розмаху він не набував, мабуть, ще з часів, коли ЗОО НСПУ очолював Петро Ребро. Тоді на свято приїж джали письменники не тіль ки з усієї України, а й із со юзних республік. Навряд чи таке може повторитися найближчим часом. Але у будьякому разі літератори нашої області мають нагоду долучитися до свята, заці кавити своєю прозою і по езією чимало людей зок рема, молоді.

z ТВОРИ ДОБРО!

Мелодія кохання для військових м е д и к і в Олена СТАХОВА

Коли робиш щось хоро ше, не зупиняйся на пер шому кроці. Саме за та ким принципом діють корпорація "Кераміст" і Новий театр. Не так дав но вони влаштували кон церт для воїнів Запорізь кого військового госпіта лю та привезли їм солод кі дарунки. А ще запроси ли медичний персонал і бійців, які вже одужують, на театральні вистави. І от зустріч у БК ЗАЗу:

одинадцять співробітників шпиталю отримали безкош товні квитки на історію ко хання "Варшавська мело дія". На жаль, їхні пацієнти за станом здоров'я не змогли прийти на виставу. Але війсь ковим медикам не менше необхідна "театротерапія", що допомагає позбутися психологічної напруги і впус тити в душу промінь світла. Ми вдячні корпорації "Кераміст" на чолі з її гене ральним директором, вели ким любителем мистецтва

Актори Світлана і Владислав Лебедєви у виставі "Варшавсь ка мелодія"

Дмитром Зусмановичем й акторам Нового театру. Від "Варшавської мелодії" ду

Військові медики з радником генерального директора кор порації "Кераміст" Олександром Карчевським (другий злі ва) біля БК ЗАЗу

же приємні враження! по ділилися гості. Таким був ще один крок у

черговій благодійній акції корпорації "Кераміст". І, певне, не останній.


мистецькі обрії

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

21

z НЕ ПРОПУСТІТЬ!

Полювання на кенгуру, або "Рентген" на корі Віталіна МОСКОВЦЕВА, Борис ДВОРНИЙ (фото)

Ви колись зустрічали пустотливого духа Мімі? Або Дюлклоркенлорке на, котрий живе у порож ній колоді і лише вранці виходить помилуватися сходом сонця? Ні? І не зустрінете. Обидва вони мешканці півострова Арнемленд на самісінь кій півночі Австралії. Люди заселили цей регіон близько 40 тисяч років то му. Там знайдені 150 тисяч творів стародавніх митців! Це печерний живопис вох рою і наскальні малюнки, вік яких 18 тисяч років… Здавалося б, що нам до далекого Арнемленду і до внесеного ЮНЕСКО до списки всесвітньої спадщи ни Національного парку Ка каду, який ми ніколи не по бачимо? Але недавно в об ласному художньому музеї відкрилася виставка "Старі майстри видатні австра лійські художники, котрі ма лювали на корі". І таємни чий Арнемленд раптом наблизився до Запоріжжя. Мало хто знає, що культура корінних австралійців най давніша у світі, сказала на відкритті виставки Надзви чайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Мелісса О'Рурк. Можливо, вона має рацію. Хоча вік наскальних малюнків Кам'яної могили на Мелітопольщині вчені оці нюють у 2426 тисяч років… Та нова виставка в худож ньому музеї не місце для

наукових дискусій. Вона ці кава, насамперед, оригі нальним світосприйняттям, що втілюють малюнки на ко рі художниківаборигенів із Арнемленду. Всі автори тво рили у ХХ столітті це народ не мистецтво, що вийшло на професійний рівень. На жаль, на великих планшетах виставки представлені тіль ки репродукції. Вони не пе редають шерехату повер хню оригіналів. Не сколи хують душу аутентичною енергетикою. Зате дають змогу познайомитися з "рентгенівським стилем" австралійських художників (малюючи тварин зовні, во ни водночас зображують їхні внутрішні органи), оцінити бездоганний ритм творів у чорних, сірих, вохристих, зе ленкуватопіщаних кольорах. Ось акула Манья. Ось то темний крокодил. Ось "Та нок летючої лисиці". А ось і кенгуру! Це на нього полює бешкетник Мімі… Тисячі років корінні австралійці малюють на корі, але лише в останні сто років Наці ональний музей Австралії почав збирати їхні твори. Колекція нашого облас ного художнього музею розпочалася з робіт укра їнських народних майстрів. Тому нас особливо заціка вила запропонована По сольством Австралії в Укра їні виставка, де представ лене народне мистецтво цієї країни, розповідає ди ректор художнього музею Інга Янкович. А ще, готу

Надзвичайний і повноважний Посол Австралії в Україні Мелісса О'Рурк (ліворуч) з директором обласного художнього музею Інгою Янкович

Дік Нгулейнгулей Муррумурру (1920,1988). Полювання Мімі

них рослин та птахів. "Старі майстри" з Австра лії подорожують Україною вже майже півтора року. У Запоріжжі виставка трива тиме до 24 травня. Вхід вільний. Мімі чекає на вас! До речі

Під кожним твором вміщено роз'яснення українською мовою

ючись до виставки, ми зро зуміли, що не так уже й ма ло знаємо про Австралію завдяки Віктору Грозному. До 17 років він жив на хуто рі Зеленому у Вільнянсько му районі. Восени 1943 ро ку, під час відступу, фашис ти погнали чоловіків у Ні меччину. Звідти доля заки нула Віктора Тимофійовича в Австралію. Він учився ма лювати, працював у Сід

нейському ботанічному са ду, здійснив навколосвітню подорож… Улітку 1988 року відвідав рідні місця. Побувавши у Запорізькому художньому музеї, вирішив подарувати нам всі свої картини. 320 живописних полотен! Австралійську ек спозицію ми доповнили творами Віктора Грозного зокрема, пейзажами і зображеннями екзотич

Надзвичайний і Повно важний Посол Австралії в Україні Мелісса О'Рурк зустрілась у Запоріжжі із заступником голови обл держадміністрації Еллою Слепян, обговорила пер спективи культурної, ту ристичної та економічної співпраці. Крім того, у програмі був візит до мо дульного містечка для пе реселенців із Донбасу. "Австралія підтримує ці лісність і незалежність Ук раїни. Ми засуджуємо ро сійську агресію. Наша країна застосувала еко номічні санкції до Росії, недавно вони були понов лені", повідомила пані О'Рурк.

z ЦИРК

Песики на скакалках і клоунська мова Галина СОЛОВЙОВА

"Vivat, цирк!" програма українських артис тів під такою життєрадісною назвою завер шує сезон у Запорізькому державному цирку. Це шанс ще раз найближчим часом "ковтну ти" звеселяючого й підбадьорливого цирко вого повітря. Після 3 червня почнуться "кані кули", і нові вистави ми зможемо побачити хі ба що наприкінці літа. "Vivat, цирк!" цікава й різноманітна програ ма, справді створена на честь його величності Циркового мистецтва, яке я вважаю королем усіх мистецтв, говорить директор Запорізького цирку Тамара Зубко. Цирк неможливий без ризику, екстриму, свят кової напруги усього цього вдосталь у новій виставі. Серед її учасників багато артистів, які вже приїжджали до Запоріжжя, і стали справжні ми фаворитами нашої публіки: розвеселий дует Кримських, група жонглерів під керівництвом Ві талія Ковтуна, дресирувальники коней і поні Ан дрій та Ольга Спектори, вихователі розумних песиків Богатирьови, повітряні акробати під орудою нашого земляка Михайла Севрюкова… Колись запоріжці бачили Андрія Спектора у ро лі загадкового відважного Зорро. Тепер він при

віз до нас темпераментний "Гірський танець". Новий номер, як жартома поділився артист, ви ник завдяки… животу. Андрій став старшим і трохи погладшав: Живіт і Зорро несумісні. А живіт і горець чо му б ні? сміється він. Ольга, асистуючи Андрію, грає в номері красу нюгорянку. Урім того, в театралізованій сценці бере участь кінь Алан. Але йому вже вісімнад Епізод із нової програми: можливо, цирк , дійсно цять років, тому артист готує заміну. Гарненькі поні дуже здібні вихованці Андрія. король мистецтв абоÖ мистецтво королів? Вони просто приречені на успіх. Але глядачі не ками залюбки стрибають через скакалки. уявляють, наскільки складно працювати з цими Песики спритні, бадьорі й охайні. Ще б пак! Ад милими на вигляд тваринками. Вони постійно же їх люблять, добре годують, доглядають і на з'ясовують, хто з них швидший і сильніший, час віть миють спеціальним німецьким шампунем. тогусто влаштовують бійки: "Дай їм волю А звеселяє публіку клоун Олексій Красних. Він з'їдять один одного!" хитає головою дресиру створює образ дивакуватого хлопця, який, мож вальник. А на перший погляд такі лагідні ма ливо, трохи не в собі, але на все навкруги має ленькі конячки! власну точку зору. Натомість песики, з якими працює вже четвер Клоун добре "заводить" публіку: діти підспі те покоління циркової родини Богатирьових, вують йому про "двох веселих гусей", а дорослі дружні й доброзичливі. Цей номер завжди прохо охоче погоджуються брати у клоунських репри дить "на ура". Його передала у сім'ю Ліля Михай зах і кумедних витівках. лівна Ходжаєва, мати відомого дресирувальника У мене немає партнера, тому моїми партне Юрія Дурова. Серед кудлатих та хвостатих артис рами стають глядачі, пояснює артист. Щоб тів білі швейцарські вівчарки, самоїди, такси, ні його краще розуміли, Олексій навіть вигадав для мецький шпіц. Усі вони разом із дресирувальни свого персонажа… власну мову. Отакої!


22

спорт

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

z ЗМАГАННЯ

"ХортА" втретє провела у Василівці турнір "Новач о к " Напевне, ці змагання у Василівці більшість учас ників запам'ятає на все життя, адже для них це перші медалі, перші емо ції від поєдинків та пер ші старти у спортивній кар'єрі. Родзинка турніру "Нова чок", який вже втретє прохо дить за ініціативи спортив ного клубу "ХортА", до участі в ньому запрошують ся юнаки та дівчата, які зай маються боротьбою перший рік, або ніколи не посідали призові місця на будьяких змаганнях обласного рівня. Ідея таких змагань наро дилася у мене, коли я сам був початкуючим трене ром. Адже новачкам і тре нерам і спортсменам, важ ко проявити себе на сер йозних змаганнях. Діти прог рають у перших поєдинках,

засмучуються, іноді навіть розчаровуються у спорті, розповідає ідейний нат хненник турніру "Новачок", ЗТУ з вільної боротьби та член правління СК "ХортА" Роман Білка. А на нашому турнірі новачки мають рів них за силами конкурентів. Можуть відчути килим, спробувати смак перемоги, відчути всі ці емоції та пові рити у власні сили! За три роки проведення у цього турніру вже є перші плоди "Новачок" став стартовим майданчиком для багатьох перспектив них спортсменів, які зараз захищають честь Василівки на національних і міжна родних змаганнях. Серед них Єлизавета та Вероніка Павліченки, Олександра Коваленко, Марат Принь і багато інших. Цього року "Новачок" зіб

рав у ФОК "Таврія" 130 учасників з Василівки, Степного, Енергодара, Ме літополя та Якимівки. Меда лі розіграли у двох вікових категоріях серед юнаків та дівчат 20082009 та 2010 2011 років народження. У результаті цікавих та емоційних поєдинків жоден з учасників не залишився без медалей, це також тра диційна особливість васи лівського турніру. Було виз начено переможців у кіль кох індивідуальних номіна ціях. Так, приз най молодшого борця турніру лишився у Василівці, його одержав 4річний Руслан Принь. "За волю до пере моги" відзначили учасника з Якимівки. А "Кращим бор цем турніру" став спорт смен з Енергодара. Ми хочемо, аби ці зма гання стали для юних учас

ників справжнім святом, а отримані емоції дали сти мул продовжувати заняття боротьбою і спортом взага лі. Тому у нас нема перемо жених всі малюки отри мають медалі і грамоти, а головне, цінний досвід вис тупів на справжніх змаган нях. Сподіваємось, з цих юних борців вийдуть тала новиті спортсмени, які прославлятимуть Запорізь кий край та Україну, заз

z КОРОТКО Вітрильний спорт Вітрильний сезон традиційно відкрили під час "Південної ре гати", приуроченої до Дня пам'яті і прими рення і Дня Перемо ги. Цей захід щорічно організовує вітриль нотуристський клуб СК "Металург" ПАТ "Запоріжсталь". На старт вийшли 14 екіпажів із Запоріжжя і Дніпра. Усі учасники отримали грамоти, а пере можці медалі і кубки. Переможці "Південної регати2018" Спортивні катамарани: 1е місце "Хоббіт", 2е місце "Хобі Кет 18", 3е місце "Торнадо" Туристські катамарани: 1е место "UA0437", 2е місце "Золотко", 3е місце "Оріон" Спортивні яхти: 1е місце "Мако", 2е місце "Спірит" Туристські яхти: 1е місце "Чиж", 2е місце "Мрія", 3е місце "Слай Фокс"

Футбол У 13му турі аматорсь кого чемпіонату запо різька команда зіграла з футболістами з Кривого Рогу. На стадіоні "Шах та Жовтнева" в Кривому Розі пройшов матч 13 туру 2го кола чемпі онату України з футболу серед аматорських команд. Суперником ГФК "Металург" стала команда ФК "Гірник". Активна боротьба розпочалася з перших хви лин матчу. Команди грали з азартом і вже до кін ця першого тайму рахунок гри склав 2:1 на ко ристь "Гірника". У другому таймі запоріжці дода ли у швидкості та зрівняли рахунок. Підсумок гри бойова нічия 2 :2. У наступному 14му турі за порізький ГФК "Металург" зіграв з командою "ТавріяСкіф з Роздолу. Перемога в цій зустрічі давала серйозні дивіденди перед завершальни ми матчами групової стадії, про що прекрасно розуміли суперники. Четвірка команд рівною мі

начив голова правління СК "ХортА" Антон Карнаух. Користь такого турніру відзначили і батьки юних спортсменів, і тренери з ін ших міст. Деякі навіть ви явили бажання проводити такі ж змагання для новач ків у своїх населених пун ктах. У "ХортА" ж мріють, аби ідея "Новачка" пошири лася по всій країні, змагань для дебютантів ставало все більше.

z «ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ» рою претендують на "прохідні" три місця в групі і вже зрозуміло, що ситуація з виходом до плей офф вирішуватиметься, мабуть, в останньому турі. Швидкий гол Романа Стефурака, якому асисту вав Тарас Ковальчук, поклав старт справжньому дербі. Безкомпромісна боротьба з великою кіль кістю гольових моментів і грубих порушень під креслювала статус двох непримиренних супер ників. У середині першого тайму Максим Скоро ходов скрушив перекладину воріт потужним ударом, а незабаром господарі зрівняли раху нок. На 32ій хвилині після пдання того ж Скоро ходова навіс замкнув Сергій Хомутов, 1:1. "Ме талург" замикає чинний квартет чемпіонату з футболу серед аматорів у третій групі. Поліпши ти турнірне становище запоріжці зможуть 19 травня у Запоріжжі в матчі проти команди з Кра пивницького "ОлімпікСДЮШОР2".

Гимназіада З 2 по 9 травня 2018 року в Марокко проходили ХVІІ Всесвітні літні спортивні ігри серед гімна зистів. Уперше у Гімназіаді було представлене олімпійське тхеквондо. Юні українські тхеквон дисти під керівництвом старших тренерів Андрія Долгополова і Валерія Брунса, серед яких і учень Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Дмитрр Дзандзава, який виступав у ваговій категорії до 55 кг, взяли участь у змаганнях. Под робиці у наступному номері "Запорізької прав ди".

Дзюдо Успішно виступила на ціональна паралім пийська збірна України з дзюдо на Кубку світу, який проходив в Анта лії. Наша збірна спорт сменів з порушеннями зору у складі восьми осіб зуміла завоювати друге місце в командному за ліку, серед команд з 35 країн світу. Українці за воювали три золоті і дві срібні медалі, поступив шись за кількістю нагород лише корейцям. Одну із золотих медалей Кубка світу принесла в укра їнську скарбничку запоріжанка Інна Черняк, яка завоювала перше місце у вазі до 57 кг.

Журналісти випробували себе на байдарках За ініціативи газети "Запорізька правда" в рамках реалізації редакційного проекту "Знай і люби свій край" за підтримки Запо різької обласної організації Національної спілки журналістів України на Дніпрі в районі центрального міського пляжу пройшли оз найомчі катання на байдарках для місцевих медійників. У заході взяли участь представники телекана лів "Алекс" та місцевого представництва "UA:перший" (колишній ТК "Запоріжжя"), газет "МИГ", "Запорізька правда", "Позиція" "Запо ріжжя вечірнє", а також медійникифрілансери. Із лідером громадської ініціативи, що об'єднує любителів водного туризму, Василем Піхулею, який люб'язно надав човни для плавання, жур налісти обговорили проблеми цієї специфічної туристич ної галузі і шляхи її розвитку у нашому обласному центрі. В рамках проекту "Знай і лю би свій край" га зета "Запорізька правда" передбачає провести для своїх читачів і передплатників низку турис тичних походів на байдарках. Під час практичної частини заходу Василь Піхуля провів для журналістів майстерклас з техніки походів на байдарках. Подавши ази ке рування човнами, він екіпірував журналістів, оз броїв їх веслами і дозволив самостійно зробити кілька ходок на байдарках уздовж берега. Найсміливіші із журналістів дісталися центру ріки і попри потужну течію, успішно повернулися на базу. Учасники заходу отримали справжній релакс і заряд бадьорості. Підготував Віктор СИВИЙ


вітер мандрів (Закінчення. Початок в №№ 15 і 16 від 26 квітня і 3 травня 2018 р.) Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Македонські пейзажі: каньйон Матка

Рукотворне озеро Мені завжди хотілося поба чити справжній каньйон. Я уявляла щось дике й епічне: вузьку ущелину між височен них прямовисних скель, все дно якої займає стрімка гірська річка. Вода бурлить, немов окріп на вогні. Скелі затуляють сонце і погрозли во нависають над головою. Певне, десь насправді існують такі каньйони. Може, саме такий найбільший каньйон Європи на території Чорногорії. Ним протікає річ ка Тара. Його довжина 82 кі лометри, а глибина аж 1300 метрів. Македонський каньйон Матка не такий довгий і не такий глибокий. Скоріше прихований і затишний, ніж грізний. А головне (до мого розчарування) рукотвор ний. Колись невелика річка Треска протікала звичайною ущелиною. У 1938 році її пе регородили 37метровою греблею гідроелектростан ції. Утворилося озеро Матка, ущелина стала каньйоном. Творінню людських рук вісім десятиліть і тепер природа ніби присвоїла його собі, "замела" сліди господарю вання гомо сапієнс. До речі, на Тресці є ще од на ГЕС із 60метровою греб лею (такої ж висоти, як греб ля Дніпрогесу, але значно коротше), а збираються бу дувати ще й третю 237 метрову! Але ми бачили тільки першу гідроелектростанцію, яка не справляє грандіозного вра ження. Якщо хочете чогось колосального, в каньйон Матка їздити не варто. Але якщо є бажання побути в спокої, затишку, помилува тися гарними краєвидами і незайманою природою по бувайте там обов'язково. Недарма ж Матка входить до топ10 найбільш вражаючих каньйонів світу.

Царство метеликів Площа цієї природної пам'ятки п'ять тисяч гектарів приблизно зо дві наші Хор тиці. І як ми на Хортицю, ма кедонці їздять у каньйон Матка на відпочинок. Адже від столиці Скоп'є до нього лише 17 кілометрів. Сюди ходять автобуси, й у літні ви хідні тут, мабуть, не протов пишся. А колись це було справді

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

Каньйон Матка % не тільки чудове місце відпочинку, але й джерело чистої води для столичного міста Скоп'є

А що вам нагадує цей сталактит із печери Врело?

Гребля заввишки 37 метрів перегороджує вузьку ущелину і річку Треска приховане, навіть потаємне місце. У каньйоні три старо винні православні храми і два середньовічні правос лавні монастирі: Святого Миколая й Успіння Святої Богородиці. Найстаріший із храмів Святого Андрія від 1389 року. Невелика спору да із сірого каміння з про жилками вицвілої червоної цегли виглядає сумовито. Чарують хіба що класичні пропорції та ореол часу, що,

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

мов ріка, століттями обтікає ці стіни. А всередині храму збереглися старовинні фрески митрополита Йована теж у класичному візан тійському стилі. Уявіть: всі навколишні землі цілих п'ятсот років перебува ли під владою Османської імперії, а тут, у затишній до лині річки Трески, правос лавні плекали свою віру. Ко ли збудували першу ГЕС, во да піднялася, і тепер плеска

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

ється мало не біля ганку ста ровинних споруд. До храму Святого Андрія, човнової станції, ресторан чиків і готелю веде вирубана у скелі доріжка з перилами. Далі вона пролягає схилами каньйону. Кажуть, її загальна довжина 4,5 кілометра. Не погане місце для прогуля нок, чи не так? Але ми не пішли пішки, а попливли на моторному чов ні. Ніяких бурхливих хвиль тільки дзеркальна блакить озера Матка і порослі лісом схили гір висотою до тисячі метрів, що круто спускають ся у воду. Іноді здавалося, що каньйон вже закінчився але човен повертав і від кривалася нова панорама. Жодні світлини не спромож ні передати усю цю красу! У каньйоні Матка 20 відсот ків ендемічних (тобто влас тивих тільки цій місцевості) видів рослин і 77 (!) видів ме теликів. Недарма його іноді називають "каньйоном ме теликів".

Жіночі груди Ще одна принада Матки десять печер. Найкоротша довжиною 20 метрів. Най довша має 176 метрів дос ліджених коридорів (але до кінця її ще не вивчили). Пропливаючи повз схили, ми раз чи два помітили у скелях темні отвори, а до печери Врело піднялися сходами. Гід запустив бензиновий двигунчик і включив освіт лення. Це не сподобалося корінним мешканцям: під стелею печери заворушили ся і завищали сотні кажанів. Ми проминули два зали, один з яких називають Кон

цертним (в ньому насправді іноді влаштовують концерти, але головним чином тут "спі вають" рукокрилі), і підійшли до двох невеликих підземних озер. Припускають, що одне з них (лише 30 м на 4 м) мо же бути глибиною… півкіло метра! Якщо вдасться це до вести, Врело вважатиметься найглибшою підводною пе черою у світі. Але поки що знаменитому дайверу Лїджі Касатті вдалося пірнути "ли ше" на 212 метрів. У печері температура зав жди 1618 градусів тепла. Ще одне моє уявлення лоп нуло, немов мильна буль башка: я завжди думала, що сталактити схожі на буруль ки. Але ті сталактити і ста лагміти, які ми побачили у печері Врело, скоріше нага дують соснові шишки або бруньки. А деякі точнісінь ко… жіночі груди. Ніби їх на ліпив якийсь божевільний скульптор, а розмалював у кремові, зеленкуваті й ох ристі кольори художникабс тракціонист. …І чашечка кави Після поїздки до печери Врело, що тривала добрих півтори години, ми з насоло дою випили каву на самісінь кому березі озера Матка та поговорили про життя в Ма кедонії. Про ракію (міцний спир тний напій на зразок самого ну), яку тут "женуть" виключ но з винограду. Про те, що за законом македонці мають право приступати до роботи з 7.30 до 8.30 (тобто не в якийсь точно визначений час, а в цей проміжок: як ко му зручніше). Про "донації" кошти від телефонних дзвін ків, що надходять на благо дійний рахунок і витрачають ся на операції тим, хто не може заплатити самотужки. Про те, що в університеті Ки рила і Мефодія в Скоп'є пла та за навчання становить від 500 до 1000 євро на рік (від 16 до 32 тисяч гривень), але тому, хто добре навчається, її можуть знизити до 200 єв ро (6,4 тисячі гривень). Про проблеми екології, які теж іс нують у Македонії, і навіть у каньйоні Матка ми бачили біля паркінгу чимало сміття (хоча все ж не стільки, скіль ки на Хортиці)… Чарівний краєвид заспоко ював. Одна з туристок сфо тографувала нас на високих табуретах біля дерев'яної стійки, одразу за якою виб лискувало на сонці й ліниво хлюпало озеро Матка: "Тре ба закарбовувати щасливі миті життя!"

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

23

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802017


24

дозвілля

ЧЕТВЕР, 10 ТРАВНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Як ви вважаєте, чи має в Запоріжжі бути власний зоопарк? Олексій Риженко, менеджер: Непогана ідея. Чому б і ні? Але же це дуже великі кошти на облаштування. Може, колись згодом і буде в нас зоопарк.

Олег Бурбовський, голова осередку фотомитців: У Запоріжжжі вже є невеличкий живий куточок на дитячий залізниці. Але великий зоопарк, справжній, це, мабуть, тільки столичному місту під силу утри мувати. Віталій Ткачов, пенсіонер: Дуже хотів би, щоб у нашому місті був власний зо опарк. Приходив би у вільний час на прогулянки з онукою. Нехай буде спочатку хоч невеличкий, аби тільки звірам у ньому було добре.

У бердянському зоопарку "Сафарі" поповнення. Нещодавно там з'явилася пара кенгуру, самець та самиця, яких власник та керівник Ігор Кальченко привіз кілька днів тому з Чехії. Зараз ці чудернацькі тваринки звикають до нового місця та вже охоче позують для фото. Кенгуру мають 10місячний вік, а наступного року можуть принести поповнення. За словами директора, улюблена їжа тваринок це звичайний хліб та вівсяна каша. Зовсім, як у людей. Олександр МАКСИМОВ (текст, фото)

Людмила Дудник, фотограф: Мабуть, суспільству і державі зараз не до таких питань. Особисто мені хотілося, аби в місті був зо опарк. Наприклад, використавши частину території парку "Дубовий гай". Олександр Мокрієнко, будівельник: Міський зоопарк це одна з моїх нездійснених дитячих мрій. Ходили з батьками подивитись на зві рів, коли приїздили до міста пересувні звіринці. Але ж це погані умови для тварин. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

По горизонталі: 1. Найвідоміша трійця радянського кіно "перекочує" *** і в інші популярні кінокомедії "Са могонники", "Операція "И"...", "Кавказька полонянка". 3. "Ну, хоч "Пса Барбоса..." їм показуй!" вдарив об поли

руками відповідальний товариш. "А ти покажи!" підхо пив "ще відповідальніший". Японці так реготали, що *** усі папери попідписували! 14. У титрах стрічки читаємо: "За фейлетоном Степана Олійника". Це дивно, адже фільм "німий", там лише красномовні звуки *** чудова музика Микити Богословського. 15. До речі, написаний фейлетон за реальни Збираю дороге намисто. Слова H перлини мови, ми фактами, які повідав Олійнику у листі один Те, що зібрав H дарую вам, Людської спільності основи. *** земляків. 16. Як у фільмі героям, так і са Моїм шановним читачам Тож маючи дещицю хисту, мій знімальній групі найбільше дошкуляв пес. Вважаючи наших читачів досвідченими словознавцями, Звали його Брех, а господарем був дресиру вальник Ігор Брейштер. Він дуже любив сво ми вправі поставити вам наступне запитання: го "двіртер'єра", страшенно за *** пережи ЩО РОСТЕ У ВАС НА ГОРОДІ? вав. 17. На початку вересня 1964 року, на ек Складіть з букв наведених слів назви городніх рослин. рани вийшла короткометражка "Пес Барбос і 1. Вар+ком =… 7. Куш+патер =… 13. Коч+абак =… незвичайний ***", де дебютували герої Юрія 2. Яр+бук =… 8. Ант+парсек =… 14. Чек+гра =… Нікуліна, Георгія Віцина та Євгена Моргуно 3. Пат+сука =… 9. Пі+ар =… 15. Ріг+око =… ва. 18. Місцеві селяни звернули увагу на див 4. Газ+бур =… 10. Рис+дека =… 16. Копа+вир =… ного чоловіка: "А це хто?" Це Іван Семено 5. Клан+жаба =… 11. Токар+ляп =… 17. Опір+мод =… вич Козловський! заявив Моргунов. У 6. Чин+сак =… 12. Румба+пітон =… 18. Янс+шинок =... нього сьогодні дача згоріла, *** він того... 20. Що ж до "святої трійці", *** у Полтаві, здаєть ся, не бував лише Нікулін. А от Віцин і Моргу нов навіть знімалися тут 1993 року у кіноко медії "Браві хлопці" про льотчиківветера нів, які мусять виконати спецзавдання. 22. Якщо ви вдало виконали попереднє завдання, то легко Деякі епізоди Гайдаєві довелося "різати" вже під час ***. 23. Бахнув тол гучніш гармати! перейдете до спортивних занять, хоча б теоретично. Бахнув так, що їх труси Над вербою закруж ЯКИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ВОНИ ЗАЙМАЮТЬСЯ? З надуманих імен і прізвищ, переставивши букви, спробуйте ляли, Що суконні картузи З неба й досі ще не ***. 24. Хто ж *** міг так зрозуміти його гу скласти види спорту. 1. Феня Вантух. 2. Боб Ласкет. 3. Петро Вало. 4. Тіль Барс. 5. мор, як не Гайдай, що й сам мав українську Дан Глоб. 6. Тимур Клузь. 7. Левко Нога. 8. Ваня План. 9. Нат Бі душу! 25. Через бунтарський характер Гай ло. 10. Том Боло. 11. Філ Страй. 12. Мілза Пінь. 13. Рима Пензл. дайстарший і опинився далеко від рідної Ук раїни. Але козацький *** і гумор передалися й 14. Кир Дого. 15. Лейло Бов. Гайдаєвімолодшому. 26. Леонід Гайдай людина з полтавським корінням, адже його Відповіді: 1. Морква. 2. Буряк. 3. Капуста. 4. Гарбуз. 5. Баклажан. 6. Час ник. 7. Петрушка. 8. Пастернак. 9. Ріпа. 10. Редиска. 11. Картопля. 12. Топі намбур. 13. Кабачок. 14. Гречка. 15. Огірок. 16. Кропива. 17. Помідор. 18. Со няшник

Відповіді: 1. Фехтування. 2. Баскетбол. 3. Ватерполо. 4. Стрільба. 5. Гандбол. 6. Культуризм. 7. Велогонка. 8. Плавання. 9. Біатлон. 10. Мотобол. 11. Фрістайл. 12. Альпінізм. 13. Планеризм. 14. Городки. 15. Волейбол.

Підготував Данило Кармінський

z КОЛИСЬ БУЛО... 1503 року Хрис тофор Колумб від 10 крив Кайманові ос травня трови. 1811 року в Ан глії ввели паперові гроші. 1844 року столицю Канади пе ренесли із Кінгстона в Монре аль. 1937 року компанія БіБіСі провела першу в світі телетран сляцію, показавши церемонію коронації англійського короля Георга VI. 1940 року авіанальотом на аеродроми Бельгії й ударом су хопутних військ по Голландії та Люксембургу розпочалась ре алізація німецького плану "Гельб", що призвела до капіту ляції Голландії, Бельгії і Франції. 1941 року на реактивному ви нищувачі Мессершмітт (Me 163) вперше подолано рубіж 1000 км/год. Точна швидкість літака склала 1003,9 км/год. Рекорд протримався до 1947 року. 1994 року 76річний Нельсон Мандела склав присягу прези дента ПівденноАфриканської Республіки, ставши першим чорношкірим на цьому посту (до 14.05.1999).

батько *** Гайдай був уродженцем села Оріхівки Лу бенського району. По вертикалі: 1. Під час зйомок у Гайдая народжувалися все нові й нові трюки. 10хвилинний формат стрічки був для них ***. 2. Бувалим сам Гайдай бачив *** Жарова, але Пир'єв порадив йому Моргунова. 3. Зняли картину дуже швидко. Все йшло "з коліс". Зйомки проходили у підмос ковних Снігирях, *** дачі нашого земляка знаменитого спі вака Івана Козловського. 4. Якось уже загримований для чергової сцени з вимазаним сажею обличчям і в обгоріло му одязі Віцин, який любив наспівувати щось класичне, стояв під берізкою і *** арію Ленського: "Куда, куда вы уда лились..." Місцеві селяни звернули увагу на дивного чолові ка: "А це хто?" 5. Олійникових браконьєрів двох Микол і *** Гайдай теж змінив на відповідних типажів, придумав їм прізвиська Трус, Балбес, Бувалий. 6. До озер, через луги, Там, де верб зелені шати, Йшли *** вороги Браконьєри торбохвати. 7. Їхали поїздом, і от на одній невеличкій *** Льоня купив газету "Правда", почав її перегортати і раптом аж підскочив: "О, дивись, це ж чудовий сценарій для корот кометражки!..". 8. Одігнавши пса рудого, Дістає Гаврило тол І дружкам говорить строго: Киньте к бісу цигарки І зам ріть у цій хвилині, Бо як бахне на шматки *** вас по долині. 9. "Пес Барбос..." отримав чимало *** на міжнародних фес тивалях, його закупили 120(!) країн світу. 10. З'ясувалося, що якось до Москви прибула японська делегація, однак пе реговори йшли туго. Дипломати не могли "розтормошити" *** японців. 11. І тут небо потемніло і повалив лапатий сніг. Усі зачаровано милувалися, а режисер у *** схопився за го лову: "Боже мій! Придумав чудовий фінал! 12. Як уздрів слу жакапес, Що хазяїн кинув палку, *** хрипло і туди: Діста вати, як привчили! 13. Прикріпив Гаврило *** Тол на палку закидалку, Підпалив бікфордів шнур І жбурнув на воду пал ку. 21. *** на землю на живіт І простяг тремтячі руки. П'ять хвилин і гримне світ! І спливуть соми і щуки! СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД "ГОНЧАР", НАДРУКОВАНИЙ 3 ТРАВНЯ По горизонталі: 1. Університет. 5. Нас. 8. Дротів. 10. Вийшов. 12. Роботі. 13. Відомо. 14. Гончар. 15. Ніколи. 16. Авторами. 17. Всі. 18. Іде.

По вертикалі: 1. Удатним. 2. Рибалка. 3. Турбо та. 4. Забрали. 5. Нищівна. 6. Став. 7. Заводів. 8. Другові. 9. Вепрячі. 10. Вогнище. 11. Вони.

10 05 18  
10 05 18  
Advertisement