Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

Ст

10

. ор

. ор

Ціна договірна www.zppravda.info

Ст

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ № 45 (23780)

27

z СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

"Запорожці" запрошують до кола

Спів теж зброя козака, Не слабкіш від гопака. Потішає всіх навкруг, Підіймає Січі дух.

стор. 3

ФРАЗА ТИЖНЯ: Не опинитись на задвірках культурного прогресу можна, лише плекаючи власну культурну спадщину


2

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

події, факти, коментарі

z ВАЖЛИВО!

ЗМІ інструмент розвитку рідної мови та культури Олена МОРОЗОВА, Світлана КОСТЮК (фото)

Напередодні Дня укра їнської мови та писемнос ті у пресцентрі "Журна ліст" Запорізької облас ної організації Національ ної спілки журналістів Ук раїни відбувся круглий стіл, присвячений відзна ченню 100річчя єдиної регіональної україномов ної газети "Запорізька правда" за темою "Укра їномовні регіональні ме діа: трансформації, вик лики, перспективи". Учас ники заходу обговорили проблеми розвитку міс цевих ЗМІ в умовах зако нодавчих новацій щодо зміцнення української мови та роздержавлення преси. Модераторами заходу вис тупили голова ЗОО НСЖУ На таля Кузьменко та в.о. голов ного редактора газети "Запо різька правда" Наталя Звори гіна. На зустріч завітали київська гостя секретар НСЖУ Зоя Шарікова, представники ре гіональних радіо, телебачен ня, газет Запорізького, Ново миколаївського, Більмацько го, Токмацького районів, во лонтери, експерти, пред ставники громадськості. Учасники заходу привітали колектив газетиювіляра зі 100річчям, що є видатною подією на теренах українсь кої преси, адже "мало яко му виданню в Україні вдало ся дожити до настільки сла ветного ювілею, а ще й збе регти свою громадянську позицію і направленість на інтереси пересічного гро

мадянина, забезпечуючи читачам зворотний зв'язок з владою", зазначила Ната ля Зворигіна. Учасником круглого столу став Олександр Моргунов, голова Новомиколаївської волонтерської організації "Хто, як не ми", громадсь кий активіст, юрист за фа хом. Відомий тим, що ініці ював та, за підтримки не байдужої місцевої громади, втілив у життя скасування рішення, прийнятого депу татами районної ради по переднього скликання, яке визнавало російську мову як регіональну, надаючи їй статус другої офіційної (сумнозвісний закон Ківа ловаКолесніченка). Скасування цього ганеб ного рішення подія допо ки безпрецедентна не тіль ки у Запорізькій області, але й в Україні в цілому. Але, на думку її ініціатора Олександра Моргунова, надзвичайно вагома і важ лива, бо мова це зброя, це питання національної безпеки. Представники запорізь

ких ЗМІ, присутні на зустрі чі, поділилися успішним досвідом мовної трансфор мації своїх медіа. У новому мовному форматі мовлен ня українською муніци пальний телеканал "Z" пра цює трохи більше року. Як розповіла головний редак тор новин Інна Нарбут, ра зом з переходом на новий формат телеканал пере йшов і на українське віщан ня. Починали з новин, за раз кількість україномовних програм розширюється, а у перспективі запровад ження нових, необхідних суспільству. Наприклад, "Говоримо українською" програма, яка призначена для викорінення суржику та русизмів. Щоби правильна літературна мова ввійшла у спілкування, її треба чути. Піарменеджер ЗНТРК "ТВ5" Олександра Розеган розпо віла, що починаючи з 5 укра їномовних програм у мину лому, з вересня канал пе рейшов на 95відсоткове мовлення українською це 17 програм власного вироб ництва. Задля чистоти по

z ФОТОФАКТ Грузин власне життя поклав за Україну Запоріжці встали на коліна, щоб віддати належну шану за гиблому герою Гіоргі Саралід зе із позивним "Гюрза", підпол ковнику грузинської армії, який добровольцем захищав Укра їну. На його рахунку не одна вій на. Коли біда прийшла в Укра їну, він із нашими бійцями до останнього воював на рубежах оборони у Донецькій об ласті. Але 31 жовтня під час виконання бойового завдання біля Донецького аеропор ту Гіоргі Саралідзе потрапив у ворожу засідку. Загинув під час обстрілу з БМП. Поп рощатися з бійцем на майдан Героїв у Запоріжжі прийшли родичі, товариші по служ бі, волонтери. Гіоргі Саралідзе посмертно представлений до нагород "За заслуги пе ред Україною". Їх вручили вдові бійця. Вшанували пам'ять герою хвилиною мовчан ня. Гіоргі Саралідзе поховали на кладовищі Святого Миколая.

дання матеріалу в штаті є літ редактор, журналісти мали змогу пройти навчальний курс української мови. Про цес іде. Але для потреб ро сійськомовного глядача на інтернетсайті каналу публі кації інформацій каналу про понуються двома мовами. Поділилися своїми досяг неннями у втіленні в життя української мови і пред ставники преси. Так, пред ставник пресслужби ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник Юлія Баришева показала при сутнім випуск газети "Ситу ація", яка ще 10 років тому стала україномовною. Газе та розвивається в креатив ному форматі і має своїх постійних читачів, а для вчителів є необхідним яс кравим посібником у нав чанні дітей та їхніх батьків безпеки. Третьою важливою те мою, яка обговорювалася на зустрічі, стало роздер жавлення та переформату вання комунальних ЗМІ. У цьому питанні наша об ласть виглядає дуже дос

тойно, на відміну, навіть, від Київщини, як зауважила Зоя Шарікова. Вона пере дала вітання всім присутнім від голови НСЖУ Сергія То міленка та підкреслила, що Спілка допомагає всім ви данням на шляху роздер жавлення, надаючи без коштовну юридичну кон сультацію. Є складнощі та перепони з боку районних рад у Орі хівському та Розівському районах, міськради м. Ток мака, де відбувається кон флікт інтересів або "бруд на" конкуренція, але керів ники та колективи регі ональних видавництв на лаштовані рішуче. Разом з тим присутні Те тяна Паламар, редактор кам'янськодніпровської газети "Новини дня", Люд мила Арман, редактор га зети "Таврія" Токмацького району, Костянтин Причи ненко, редактор газети "Рідний край" Більмацького району вже практично за вершили процес реформу вання ввірених їм ЗМІ. Роз почато реформування га зети "Червоний промінь" Запорізького району, як підтвердила її редактор Наталя Стіна. У стадії реформування й ювіляр газета "Запорізька правда". І справу цю, як за певнила очільник газети Наталя Зворигіна, ввірена їй редакція обов'язково ус пішно завершить. Бо така непроста та важлива місія ЗМІ вселяти в людей опти мізм, показувати зміни, мо же, й неквапливі, та все ж таки незворотні.

z КАР’ЄРА ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ Гройсман закликав українців взяти участь у конкурсі на посади у міністерствах В Україні на посади в міністерствах обирають за кон курсом. Це один з етапів реформи держуправління. Про це у мережі Фейсбук нагадав Прем'єрміністр Укра їни Володимир Гройсман. "18 серпня наш Уряд затвердив низку нормативних ак тів, що відкрили наступний етап реформи державного уп равління реформування міністерств. 11 вересня 2017 року стартував конкурсний набір на нові посади в мініс терства. Ми маємо унікальний шанс разом зробити Укра їну успішною. Для цього країна потребує професійних людей, які мають досвід, знання, навички і готові використати їх для розвитку нашої держави. Закликаю взяти участь у відборі на державну службу і стати лідерами позитивних змін в Україні. Вакансії: https://career.gov.ua/Поширюйте!"


події, факти, коментарі z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

Системне та централізоване вико ристання брудних технологій на вибо рах в об'єднані територіальні громади є репетицією влади до фальшування майбутніх президентських і парла ментських виборів. Про це заявила лі дер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на пресконференції у Києві. Вона наголосила, що згідно з паралель ним підрахунком голосів, "Батьківщина" здобула впевнену перемогу на виборах в об'єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 жовтня в усіх областях Укра їни, здобувши 31% голосів виборців. Про впевнену перемогу висуванців партії свід чать і результати екзитполу, проведеного місцевими громадськими організаціями. "Цей результат здобутий на тлі масштаб

них фальсифікацій, на чолі яких стояло ви ще керівництво держави, на тлі масштаб ного підкупу, який відбувався по всій кра їні, на фоні тиску за допомогою силових структур та на тлі використання адмінре сурсу", зазначила Юлія Тимошенко. Також, на думку народного депутата, всі брудні технології, що застосовувались під час виборів 29 жовтня, є репетицією нас тупних президентських і парламентських виборів. Юлія Тимошенко звернулась до громадян із закликом у майбутньому не піддаватись на брудні технології, не доз воляти принижувати свій вибір, голосува ти вільно, "боротися та не здаватися". "Ми безмежно вдячні всім, хто в неділю, незважаючи на погану погоду та власні справи, прийшов на дільниці і віддав го лос за наших кандидатів", підсумувала лідер "Батьківщини".

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Не те свято, що запамíятовується, а те, після якого нічого не памíятаєш...

z СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

z ЦИФРА

"Запорожці" запрошують до кола

Мінус 2 % ВВП

Олена МОРОЗОВА, Світлана КОСТЮК (фото)

Зустріч представни ків преси та телеба чення з артистами академічного козаць кого ансамблю пісні і танцю "Запорожці" За порізької обласної фі лармонії, яка відбу лась у пресцентрі "Журналіст" ЗОО НСЖУ, почалась нес подівано радісно та колоритно лунала ук раїнська пісня! Під звуки баяна дівчата у вишиванках та черво них намистах, а хлопці в розкішних жупанах подарували журналіс там гарний настрій та веселу посмішку. На зустріч завітали Лі лія Гринь, художній ке рівник ансамблю, заслу жений діяч мистецтв Ук раїни, Сергій Черногор, головний хормейстер, заслужений артист Ук раїни, Орислава Дов женко, директоррозпо рядник, Олег Кугаєвсь кий, керівник оркестру, Олег Кравець, балет мейстерпостановник та солісти хору. Нещодавно, в жовтні 2017 року, козацькому ансамблю "Запорожці" надано статус академіч ного за високий рівень виконавської май стерності, якої він досяг за роки творчої діяль ності. Почесне звання

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Брудні технології на виборах в ОТГ – це репетиція до фальшування майбутніх виборів? Володимир МАРЧУК

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

МВФ оцінив збитки, які завдає корупція українській економі ці. Економічне зрос тання України та доб робут населення нап ряму залежать від ви рішення питання з ко рупцією.

"академічний" це не тільки визнання для ке рівників та артистів сла ветного колективу, а й гордість для всього міс та Запоріжжя та його культурної еліти. Колектив було заснова но в 1993 році за під тримки Запорізької обл держадміністрації. Нара зі ансамбль налічує 50 артистів та складається з 21 артиста хору, 15 танцівників балету, 9 му зикантів оркестру. В своєму репертуарі має понад 500 пісень. Основу репертуару складають перлини ук раїнської класики твори Лисенка, Леонтовича, популярних сучасних ук раїнських композиторів, старовинної духовної спадщини, масштабні вокальнохореографічні композиції, обробки ук раїнських народних пі сень, народні танці в оригінальних постанов ках. Є в репертуарі пісні

запорізьких авторів на музику Євгена Пасічни ка, Наталі Боєвої, на вір ші Петра Ребра, Григорія Лютого. Автор музики для ландшафтного дійс тва "Покровський ярма рок" композитор В`ячеслав Додика. Гармонійно поєднуючи пісню, танок, інструмен тальне виконавство, те атралізовані дійства виступ "Запорожців" у кожному концерті перет ворюється на яскраве видовище. Козацький ансамбль, основною метою твор чості якого є популяри зація духовної, культур ної спадщини України, традицій, історії, фольклору Запорізького краю, не одноразово представ ляв свою майстерність на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і фестивалях, є лауре атом премії імені Івана Паторжинського Укра їнського фонду культури.

В листопаді цього року отримав запрошення на участь у фестивалікон курсі народної хореогра фії імені Павла Вірського у м.Києві. У своїй розпо віді керівник ансамблю Лілія Гринь підкреслила лінію різноплановості та експериментів у твор чості колективу. Синтез жанрів, стилів, оранжу вань, постановку лан дшафтних вистав і фолькмюзиклів. Вже у листопаді відбу деться ексклюзивна прем'єра нової програ ми "FOLK & ROCK", яка поєднує етнічну музику та сучасний рок і здивує самого прискіпливого глядача як нове бачення українського фольклору. Тож вітаємо "За порожців" зі святом Всеукраїнським днем працівників культури і майстрів народного мистецтва, і бажаємо нових перемог та аншла гових прем`єр!

"Це (корупція) не тільки питання право суддя, це ще важливе економічне питання. За нашими оцінками, корупція щорічно об ходиться країні в 2% економічного зростан ня", зазначив постій ний представник МВФ в Україні Йоста Люн гман на Українському інвестиційному фору мі, організованому Асоціацією інвестицій них професіоналів CFA Society Ukraine в Ки єві. Представник МВФ підкреслив, що подаль ше економічне віднов лення України та доб робут населення нап ряму залежать від вирі шення цього питання. Соціологи ж з'ясува ли, що переважна біль шість українців вважає корупцію найбільшою проблемою у країні, од нак при цьому вва жають за краще давати хабарі для вирішення особистих питань.


4

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

влада і територія

z АКТУАЛЬНО

Запорізька облрада розглянула доcвід взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та органів місцевого самоврядування Тетяна СВІТЛИЧНА

Позитивний досвід взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів міс цевого самоврядуван ня та громадських організацій обговоре но під час «круглого» столу. Запорізьку обласну ра ду, як орган місцевого самоврядування, пред ставляли голова постій ної комісії з питань за конності, боротьби з ко рупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації де путати обласної ради Ірина Вишнякова, депу тати обласної ради Ірина Максимова, Дмитро Майстро, керуючий справами виконавчого апарату облради Воло димир Подорожко. Директор Регіонально го центру з надання бе зоплатної вторинної пра вової допомоги у До нецькій та Запорізькій областях Павло Нали вайко відзначив, що Кон ституція України чітко

визначає права грома дян України на правову допомогу, а у певних ви падках – на безоплатну правову допомогу. Треба розуміти, що вторинна правова допо мога спрямована на дос туп до інформації, кон сультації, допомога у складанні документів. Це той сервіс, який мають отримувати люди на рівні територіальних громад, запевнив Пав ло Наливайко. Розвиток територій, до якого спонукає реформа децентралізації, включає передачу прав до місце вих органів влади. Центр розпочав діяльність з 2015 року, коли запра цювала система безоп

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ» У середу, 15 листопада 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад області та житловокомунального господарства Руслан Валерійович Бойчук. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0*800*503*508. Всі дзвінки безкоштовні.

латної вторинної право вої допомоги. Основне завдання системи: за безпечити рівний доступ до правової інформа ції та правового захисту населення. Разом із вдосконаленням систе ми та структури надання допомоги, розповсюд женням мережі до при сутності у кожному районному центрі області, збільшувалася й кількість громадян, які реалізовували свої пра ва. Депутат Дмитро Майс тро зауважив, що облас на рада не знаходиться осторонь змін у правовій сфері та намагається ак тивно сприяти Центрам безоплатної правової

допомоги як на регі ональному, так і на міс цевому рівнях. У деяких районах об ласті вже є приклади взаємодії Центрів та ор ганів місцевої влади. В планах є розробка та затвердження регі ональної програми, ад же ця допомога дуже потрібна мешканцям об ласті. Люди часто звер таються з типовими пи таннями до депутатів, до органів самоврядування, державної влади, та піс ля впровадження прог рами людина знатиме, куди звертатися за до помогою, сказав Дмит ро Майстро та виказав сподівання на розши рення співробітництва з

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової до помоги. Володимир Подорожко зазначив, що вторинна правова допомога – це базова допомога, яка надається громадянам, й проведення «круглого» столу саме зараз – це вимога часу. Наразі у Запорізькій об ласті відсутня відповідна програма, але депутатсь кий корпус, в якому є кваліфіковані правники, разом з представниками Центру, місцевих органів влади та громадськості готові запровадити та реалізовувати програму правової допомоги, за значив Володимир По дорожко. У підсумку зустрічі де путат Ірина Вишнякова підкреслила, що прий няття відповідної прог рами дозволить виріши ти ще більше проблем юридичного характеру мешканців з усіх куточків Запорізької області, а наявний позитивний досвід підкреслює ре альність запровадження дієвих механізмів допо моги населенню.

z ОПРАЦЮВАННЯ

Запорізькі експерти прийняли понад 5 тисяч проектів землеустрою за принципом екстериторіальності З початку цього року в по рядку екстериторіального погодження проектів зем леустрою щодо відведення земельної ділянки експер тами органів Держгеока дастру в Запорізькій об ласті прийнято до опрацю вання з інших областей 5382 проекти землеус трою. За інформацією Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, наразі з них опрацьовано 5029, у то му числі 4018 (80%) – пози тивно та 1011 ( 20%) – нега тивно. За цей же період на погод

ження до інших областей те риторіальними органами Держгеокадастру в Запо різькій області направлено 5131 проект, з яких оп рацьовано 5003. Позитивну оцінку експертів отримали 3633 проекти (73%), негатив ну – 1370 (27%). Довідково: постановою Ка бінету Міністрів України зат верджено тимчасовий поря док взаємодії між територі альними органами державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіаль ності погодження проектів

землеустрою щодо відведен ня земельної ділянки терито ріальними органами Держав ної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведен ня земельної ділянки. Розгляд та погодження або відмова в погодженні проек тів землеустрою здійснюєть ся працівниками територі альних органів Держгеока дастру, які вибрані за прин ципом випадковості систе мою електронного докумен тообігу Держгеокадастру. Департамент інформа* ційної діяльності та кому* нікацій з громадськістю


депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

5

z СОЦІАЛЬНА СФЕРА

"Комфорт маленьких запоріжців – відРАДА для облРАДИ", – Єгор Семен к о в Анна РУБЕЛЬ

Двадцятиріччя кому нального закладу "Оріхівський облас ний центр соціально психологічної реабілі тації дітей" Запорізь кої облради стало справжнім святом і для вихованців, і для вихователів, і для всієї Оріхівської громади. На яскраве і гучне свя то із нагородами і смачними подарунка ми завітали перший заступник голови За порізької обласної ра ди Єгор Семенков і де путат обласної ради Наталія Авраменко. Оріхівський обласний центр соціальнопсихо логічної реабілітації ді тей є одним з ключових закладів соціального захисту маленьких меш канців регіону. У 2016 році тут свій другий дім знайшли 142 дитини. За рік прибуло 108 дітей із Оріхівського, Новоми колаївского, Василівсь

кого та Вільнянського районів. Позитивні ре зультати роботи до дають працівникам закла ду розумного оптимізму. Адже 2016 року повер нено в біологічні сім'ї 69 дітей, 17 влаштовано під опіку, 5 у прийомні ро дини та дитбудинки сі мейного типу, 14 до ін тернатних закладів. Двох колишніх вихованців усиновлено. Перший заступник го лови облради подякував колективу за нелегку, але від того ще більш благородну справу ви

ховання і навчання дітей. Запорізька обласна рада завжди підтриму вала і підтримуватиме такі заклади, як Оріхівсь кий центр реабілітації ді тей, наголосив Єгор Семенков. Приміром, цього року вже відре монтовано покрівлю, за вершуються ремонтні роботи в санітарних при міщеннях. І хочеться за певнити і колектив зак ладу, і дітлахів, і всю гро маду: ми зробимо все для того, щоб малечі у цьому Центрі було яко мога краще. Адже ком

форт маленьких запо ріжців це відрада об ласної ради. З нагоди свята подяка ми Запорізької обласної ради відзначено трудо вий колектив цього зак ладу та ряд окремих пра цівників. Робота педаго гічного колективу закла ду направлена на реабі літацію дітей. Досвідчені фахівці формують у ма лечі навички культури спілкування, соціалізації, позитивної мотивації до ведення здорового спо собу життя. Як зазначає директор Центру Антоніна Пермя кова, адміністрація та колектив закладу докла дають максимум зусиль для вирішення повсяк денних справ дітей та

проблем, пов'язаних з адаптацією в новому со ціумі. До того ж, ведеться ро бота з розвитку творчих здібностей дітей. І яс кравим свідченням цьо му стала концертна програма за участю ви хованців Центру, які по дарували своїм гостям музичні, вокальні і тан цювальні номери. Загалом на балансі За порізької обласної ради перебувають 29 закладів та установ, в яких опіку ються знедоленими або хворими дітками. Цього року на їхнє забезпечен ня, комфортне прожи вання і розвиток депута ти обласної ради спря мували більше 530 млн грн.

z ЧАС ДІЙ

z НАМ ПИШУТЬ

Депутати оновили обладнання дитячого відділення

Із вдячністю за допомогу та чуйне ставлення до людей

Саодат УСМОНОВА

Дитяче відділення по ліклініки Запорізької міської багатопрофіль ної клінічної лікарні №9 отримало нове обладнан ня та меблі від депутатів обласної та міської ради "Об'єднання "Самопоміч" Олени Клімченко, Ірини Максимової та Олени Галкіної. Депутати від фракції "Об'єднання "Самопоміч" виділили гроші зі своїх де путатських фондів на заку півлю обладнання для ам булаторії центру первинної медикосанітарної допомо ги №9. За ці кошти за куплені апарати для елек трокардіограм, перев'язоч ний та хірургічний столи, інструменти для отоларин гологічного огляду, таблиці Рабкіна (тест на дальто нізм). За словами голови постій ної комісії з питань охорони

здоров'я, материнства та дитинства Олени Клімчен ко, підтримка лікарняних закладів сьогодні важлива як ніколи: За спільним рішенням моїм та депутатів Олени Галкіної та Ірини Максимо вої, ми спрямували частину свого депутатського фонду на закупівлю обладнання дитячого відділення та за безпечення комфорту ліка рів і маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Дуже хочу, щоб наші діти були здорові, а наші лікарі мали можли вість допомагати берегти їхнє здоров'я! Умови праці у відділенні залишали бажати кращого: заміни старих меблів та інс трументів чекали ще з часів набуття незалежності, а у кімнаті, де зберігаються вакцини, не було кондиці онера. Лікарі розповідають, що працювали на старому об ладнанні з першого дня на

робочому місці, розповіла Ірина Максимова. Меблі не тільки застаріли "мо рально", але й у прямому сенсі ставили загрозу: ша фи могли впасти, оглядові столи хиталися. Рада, що нам з колегами вдалося поліпшити ситуацію, але працювати ще є над чим. Як депутат обласної ради про довжуватиму цей напрямок у своїй роботі наступного року. Депутат міськради Олена Галкіна зазначила, що ре формування галузі охорони здоров'я повинне відбува тися разом зі створенням комфортних умов для ліка рів і пацієнтів: Оновлення лікарняного інвентарю відбувається не так швидко, як потрібно для якісного та комфортного лі кування. Тому у наступному році разом із колегами по фракції продовжуватиму допомагати медичним зак ладам.

Мешканка селища Кушугум Юлія Ніко лаєнко звернулася з проханням опублі кувати подяку депутату облради, голові Запорізької обласної ради Григорію Са мардаку за постійну підтримку і чуйне ставлення до людей. Неодноразово Григорій Вікторович під тримував нашу родину і допомагав у ліку ванні моєї донечки. Цього разу сталася бі да із моїм батьком Віктором Івановичем Книшем: йому поставили складний діагноз і рекомендували терміново провести опе рацію на хребті. Лікування коштує чималих грошей, тож більше не було куди зверта тись. Знали Григорій Вікторович допомо же, поділилася Юлія. За словами жінки, батько багато років пра цював водієм у КП "Зеленгосп", не поли шив роботу на підприємстві і після виходу на пенсію. Має статус учасника бойових дій, ветеран праці. Завжди був небайдужим до чужих проблем, а от власним не зміг дати раду. Звернувся по допомогу до Григорія Самардака й отримав підтримку. Батька вже прооперували, він іде на поп равку і хоче особисто висловити подяку Григорію Вікторовичу на сторінках газети, щоб усі знали світ не без добрих людей, додала дочка ветерана.


6

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

ділові новини

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

Закінчується сівба озимих і збирання пізніх культур Пилип ЮРИК

За повідомленням фа хівців Департаменту аг ропромислового розвит ку ЗОДА, трудівники села запланували посіяти цьо го року озимі культури на площі 659,2 тисячі гекта рів. На 8 листопада вже засіяли 630,8 тисячі гек тарів (96 відсотків). Ози ма пшениця зайняла пло щу 566,8 тисячі (97 від сотків), озимий ячмінь на 35,7 тисячі (79 відсот ків), озимий ріпак на 27,1 тисячі гектарів (93

відсотки). Жито посіяли повністю, воно зайняло площу 815 гектарів. За кінчили сівбу озимих ме ханізатори Мелітополь ського, Новомиколаївсь кого, Приазовського, Приморського й Черні гівського районів. Зернову кукурудзу хлібо( роби обмолотили на площі 40,5 тисячі гектарів (94 від( сотки). Отримали сільські трудівники 132,4 тисячі тонн її зерна при врожайності 32,7 центнера з гектара. Гречку наші аграрії зібрали

реклама та оголошення

1. Назва об'єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 кв. м, літ. Ф, інв. № 1(0021; запасні частини до автомобілів в кіль( кості 241 одиниця; інше майно в кількості 1927 одиниць, у складі: ка( сета для каністр ( 100 шт., костюм б/п ( 20 шт., ложки алюмінієві ( 100 шт., набір інструментів ( 1 шт., набір ключів ( 2 шт., пила ( 16 шт., при( бор ДК4 ( 10 шт., протигаз ( 20 шт., розпиратор ( 800 шт., СМУ ( 50 шт., сумка дерматинова ( 9 шт., сокира з ручкою ( 5 шт., електромегафон ( 1 шт., замок начіпний ( 2 шт., касета ( 40 шт., аптечка ( 35 шт., цебро брезентове ( 100 шт., цебро гумове ( 65 шт., каністра велика ( 28 шт., каністра мала ( 75 шт., касета для каністр ( 30 шт., клапан на розпилю( вач ( 280 шт., лопата ( 82 шт., вогнегасник ( 44 шт., ланцюг ковзання ( 12 шт. Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка ( Карого, 60. Балансоутримувач: ВАТ "Автотранспортне підприємство № 12355", адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 03116849. Відомості про об'єкт: Рік побудови об'єкта 1963. Будівля цегляна одноповерхова. Фунда( мент будівлі ( з/бетонні стакани, стіни ( 40% цегляні, 60% з/бетонні па( нелі, покриття рулонне, перегородки ( цегляні, перекриття ( метале( вий каркас без підшивки, підлога ( асфальт. В приміщення будівлі на( явні декілька входів у вигляді металевих воріт Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ ( 544 393,00 грн. Нара( хований ПДВ ( 108878,60 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ ( 653 271,60 грн. Умови продажу та експлуатації об'єкта: ( питання землекористування покупець вирішує самостійно після ук(

му районі ( 21,7 центнера на круг. Завершують збирати її в чотирьох районах. В інших обмолотили повністю. При завданні 15,095 тисячі гектарів сою зібрали на 13,1 тисячі гектарів. Намолотили 36,5 тисячі тонн зерна при врожайності 27,9 центнера на круг. Найвища врожай(

ність сої у Великобілозерсь( кому районі ( 40,2 центнера з гектара. Разом із землями населен( ня оранку зябу потрібно провести на площі 840,7 ти( сячі гектарів. Провели цей агрозахід на 562,5 тисячі гектарів, що складає 67 від( сотків до наміченого.

тел./факс: 7875421, email: zp.reklama@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРА 1. Замовник: ТОВ "Клініка Мотор!Січ" ЄДРПОУ 31507969 Адреса: 69069, Україна, місто Запоріжжя, вул. Брюллова, буд.6 2. Предмет тендера: медикаменти, хімічні реактиви, системи та одноразові шприци, рентгенплівка та фотографічна продукція, дезін( фікуючі засоби, шовний матеріал, cтоматологічнi матеріали, медичні вироби, продукти харчування, миючі засоби, канцелярські товари. Повний перелік найменувань товарів дивитися на сайті www. clinic!motor.zp.ua (розділ "Медіа!центр!Новини"). 3. Регламент проведения тендера: закриті торги 4. Відповідальний за організацію тендера: Волкова Ольга Воло( димирівна, т. (061) 720 ( 52 ( 21, e!mail: volkova.221208@gmail.com 5. Адреса веб!сайту Замовника з інформацією про закупівлі: www.clinic(motor.zp.ua 6. Місце отримання пропозицій: Україна, 69068, місто Запоріжжя, вул. Брюллова, буд.6 (каб.117, 1(й поверх) 7. Спосіб надання тендерних пропозицій: пропозиції мають нада( ватися у запечатаному конверті з назвою учасника та поміткою "Тен( дерна пропозиція". 8. Тендерні пропозиції приймаються: з 8,00 за київським часом 13 листопада 2017 року до 9,00 за київським часом 13 грудня 2017 ро( ку. 9. Місце та дата розкриття тендерних пропозицій: 69069, Укра( їна, місто Запоріжжя, вул. Брюллова, буд.6 (каб.108, 1(й поверх), о 10,00 за київським часом 13 грудня 2017 року. 10. Редакція договору: використовується проект договору, роз( роблений Замовником. 11. Місце поставки товару: м.Запоріжжя. вул.Брюллова, буд.6 12. Умови оплати: в національній валюті, з можливістю відстрочки платежа протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту постав( ки товару

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності

на 1,25 тисячі гектарів. От( римали 876 тонн її насіння при врожайності сім цен( тнерів з гектара. Обмолоти( ли просо на 6,6 тисячі гекта( рів. Одержали 8,6 тисячі тонн зерна (урожайність ( 13 центнерів на круг). Із 560,6 тисячі гектарів на( ші механізатори зібрали со( няшник на площі 560,4 тися( чі гектарів (99,9 відсотка). Отримали 832,7 тисячі тонн насіння при врожайності 14,9 центнера з гектара (в сільгосппідприємствах ( 17,1). Найвища врожайність цієї культури в Пологівсько(

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності Назва об'єкта: побутові приміщення (літ. Б(3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 кв. м. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62. Зберігач: ТОВ "Партнер 2000", код ЄДРПОУ 30616602, м. За( поріжжя, вул. Задніпровська, 3. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ді( лянці загальною площею 0,0646 га, кадастровий номер: 2310100000:02:032:0037. Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б(3) з підвалом. Приміщення підвалу не має природного освіт( лення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відклю( чено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік побудови ( 1985. Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ ( 1 003 033,00 грн. Нарахований ПДВ ( 200 606,60 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ ( 1 203 639,60 грн. Умови продажу об'єкта: ( сплатити ціну продажу об'єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі( продажу; ( питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі(продажу відповідно до вимог чинного законодавства Засоби платежу ( грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону у розмі( рі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта. Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн., що становить 10 % початкової ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач ( Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій об( ласті, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подан( ня заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Голов( не управління Державної казначейської служби України у Запо( різькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач ( Регіональне відділення ФДМУ по Запо( різькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 27.11.2017 до 17(00. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською

ладання договору купівлі(продажу відповідно до вимог чинного зако( нодавства; ( сплата ціни продажу за об'єкт здійснюється протягом 30 календар( них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі(прода( жу. Засоби платежу ( грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта. Грошові кошти у розмірі 65 327,16 грн., що становить 10% початко( вої ціни об'єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казна( чейська служба України в м. Київ, МФО 820172, одержувач ( Регіональ( не відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви на участь в аукціоні та грошові кошти при розрахунку за придбаний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Держав( ної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач ( Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 04.12.2017 до 17(00. Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універ( сальною біржею 08.12.2017 року, час початку внесення цінових пропо( зицій (початок аукціону) 10(00, час закінчення внесення цінових пропо( зицій (закінчення аукціону) 12(00. Адреса веб ( сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого на( казом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, заре( єстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії доку(

універсальною біржею 01.12.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 12(00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 14(00. Адреса веб ( сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до По( рядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ці( ни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універ( сальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протя( гом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Ук( раїнської універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9(00 до 17(00, обідня перерва з 13(00 до 14(00 , тел. (061) 220(02(26) оригінали заяв на участь в аук( ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надси( лання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні прово( диться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду за( яви про включення до переліку об'єктів, що підлягають прива( тизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, заре( єстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 10(00 до 15(00 за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання про( токолу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об'єкта повертаються усім учас( никам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому по( рядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт прива( тизації. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному від( діленні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. За( поріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8(00 до 16(00, п'ятниця з 8(00 до 15(00, обідня перерва з 12(00 до 12(45, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

ментів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аук( ціону зобов'язані направити на адресу Запорізької філії Української уні( версальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9(00 до 17(00, обідня перерва з 13(00 до 14(00 , тел. (061) 220(02(26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від( повідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 10(00 до 15(00 за міс( цем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціону, внесені покупцями грошові кошти у розмі( рі 10 % початкової ціни об'єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 8(00 до 16(00, п'ятниця з 8(00 до 15(00, обідня перерва з 12(00 до 12(45, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.


ділові новини ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

7

z АГРОФОРУМ 2017

Агрівольтаїка – нові можливості для запорізьких сільгоспвиробників Наталя ОХРОМІЙ

У виставковому цен трі "КозакПалац" аг рарний форум об'єднав власників, керівників агропромислових під приємств, експертів та громадськість для дос лідження теми "Поси лення можливостей сільгоспвиробників ма лого та середнього сек тору через розвиток плодоовочівництва та вирощування нових ні шевих культур". Як надати новий імпульс для зміцнення та зростан ня малих та середніх фер мерських господарств За порізької області? Що до поможе досягти підви щення конкурентоспро можності та розширення географії експорту регі ональних компаній? Як покращити післязбираль ну доробку та збільшити продажі аграрної продук ції? Відповіді на ці та бага то інших запитань подали запрошені фахівці та ек сперти в ході форуму. Захід, організований Центром підтримки біз несу м. Запоріжжя на ба зі Запорізької торгово промислової палати в рамках ініціативи "EU4Business" Європейсь кого Союзу за підтримки ЄБРР, був покликаний осучаснити аграрний бізнес у Запорізькому

та прилеглих регіонах. У заході взяли участь більше 150 власників та керівників аграрних, хар чопереробних підпри ємств Запорізького та су сідніх регіонів, представ ники профільних асоці ацій. У їхньому числі про відні світові та українські експерти: керівник проек ту "Агроторгівля України" Андре Піллінг (Німеччи на), президент асоціації "Ягідництво України" Іри на Кухтіна, віцепрези дент Горіхової асоціації України Геннадій Юдін, представники ЄБРР, Ex port Promotion Office, оп тового ринку "Шувар" (м. Львів), Таврійського державного агротехноло гічного університету. Протягом двох днів учас ники не лише отримали

корисну інформацію, але й взяли участь в обгово ренні своїх нагальних проблем і підходів до їх вирішення, провели В2В зустрічі з експертами. До Запоріжжя завітали близько 30 спікерів фа хівців у сфері агропро мислового сектору, пред ставники програм міжна родної технічної допомо ги, закордонних та укра їнських бізнесасоціацій. Програма першого дня роботи форуму складала ся з трьох тематичних блоків: огляд актуальних тенденцій світових ринків плодовоягідних, овоче вих та нішевих культур, робота міжнародних про ектів та організацій щодо розвитку сектору АПК в Україні та технології виро щування, зберігання та

переробки агропродукції. Досвідом експортної ді яльності поділилися влас ники фермерських госпо дарств Запорізького регі ону. На допомогу агрогос подарствам були пред ставлені смарттехнології, зокрема сучасні системи моніторингу за допомо гою GPSнавігації, дронів. Аграрії також обговорили досвід вирощування та ек спорту плодовоягідних, овочевих та нових нішевих культур; проблеми серти фікації при вирощуванні ягід; пакування та збері гання плодовоягідних, овочевих та нових нішевих культур; страхування ри зиків при вирощуванні аг рокультур; шляхи підви щення маржинальності виробництва ягідних куль тур; шляхи підвищення ро

дючості грунтів, органічне землеробство; ІТтехно логії в сільському госпо дарстві. Особливо зацікавила учасників заходу агріволь таїка спільне викорис тання земельної площі як для виробництва електро енергії, так і для сільсько господарського вироб ництва. Тему подали фа хівці ЗТПП. Навісні сонячні модулі, парникитеплиці із сонячними модулями, сонячні модулі з проміж ками для сільгоспкультур, широкий спектр засто сування засобів вироб лення "зеленої" енергети ки, на думку фахівців, убезпечить виробників сільгосппродукції від примх погоди, а також дозволить суттєво попов нити свій бюджет. Українські аграрії мають потенціал для нарощуван ня експортної активності, переконані європейські експерти. Роблячи акцент на експорт, українські ви робники можуть збільши ти прибутки та затвердити бренд вітчизняної продук ції на світовому ринку. Саме можливості ек спорту стали топтемою обговорення у другий день роботи форуму. За вершився форум В2В пе ремовинами представни ків МСБ виробників пло довоягідних та овочевих культур з експертами.

z САДІВНИЦТВО

z ТЕХНОЛОГІЇ

У Мелітополі і районі продовжується збір пізніх сортів яблук

Запорізька розробка – для оборони повітряного простору Укр раїни

Капризна весна, яка то щедро поливала рясними дощами, то підкидала сюрпризи у вигляді заморозків, а також посушливе спекотне літо завдали не мало клопоту садівникам Мелітополь щини. Регіон, за яким міцно закріпився статус черешневої столиці, не раз ризикував втратити це почесне звання. Деякі садівничі підприємства ще й досі не можуть оговтатися та продовжують підраховувати збит ки. А ось яблучний сезон, який наразі підходить до завершення, був більш поблажливий. Минулорічні рекорди він звісно не побив, але й збитковим його, запевняють керівники садівничих підприємств, теж назвати не можна. Тим не менш, ціна за кілограм осінніх яблук упер то тримається на позначці 1416 грн, і це далеко не межа.

Запорізьке підпри ємство "Іскра" пре зентувало на вистав ці "Зброя і безпека 2017" свою нову розробку радіоло каційну станцію 80К6Т. Вперше показаний на публіці радар дозволяє виявляти повіт ряні об'єкти на відстані до 500 кілометрів і на висоті від 0 до 40 кілометрів. Розробка запорізького підприємства дозволяє від стежувати до 500 цілей одночасно, у тому числі і запущені ра кети. Розгортається РЛС за 1015 хвилин. В "Укроборонпромі" заявляють, що даний радар може працю вати з усіма зенітноракетними комплексами, що перебувають на озброєнні ЗСУ і істотно підвищити можливості з оборони по вітряного простору України.


8

справи небайдужих ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

ЛЮДИ, ЯКІ НАС У День ра кетних військ і ар тилерії Президент України на городив орденом Данила Га лицького командира дивізіону артилерійської розвідки 55ї бригади підполковника Сергія Галича. Він з серпня 2014 року бере участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України. В липні 2015 року аеророзвідка під керівництвом підполковника Галича зуміла виявити опорний пункт і мінометну батарею супротивника, які були знищені нашою артилерією. Також у грудні 2016 року його розра хунок зумів виявити 11 мінометних і одну артилерійську позицію бойовиків, які вели обстріл передових позицій Української армії.

За 15 років в банку фінан сист В'ячес лав Хапцев піднявся кар'єрними сходами до посади зас тупника голо ви правління одного з банків. П'ять років то му він звільнився, попрацював у великій ІТком панії, а потім відкрив власну справу антікафе "Дирижабль" у підвальному приміщенні біля тор гового центру "Україна". "Дирижабль це асоці ація з польотом, свободою. Слоган закладу "злі тає разом з нами!" Антікафе відкрилося для відві дувачів на "Хеллоуїн", 31 жовтня, два роки тому.

У Запорізькій шко лі №63 відбувся майстерклас з ви готовлення творчих робіт із сірників під керівництвом всесвітньо відомо го художника Йоси па Осташинського. Він має свій особливий стиль: створення ба рельєфних картин із сірників, підручних і ін ших природних матеріалів. Крім того, це єди ний в світі художник, який працює в такому жанрі. На майстеркласі техніки роботи з сір никами навчалися вчителі Шевченківського району Запоріжжя. Вчителі з ентузіазмом і за хопленням виконували роботи.

ПОДІЇ, ЩО НАС У Запорізькому обласному музичнодра матичному театрі ім. В.Магара пройшла урочиста церемонія нагородження пере можців V регіональної Премії в сфері благодійності та волонтерства най достойніші наші земляки отримали "Олек сандрівську премію" як свідчення справжнього народного визнання. Нагада ємо, що її ініціатором і засновником виступив ві домий запорізький меценат Олександр Богуслаєв, а організатором її проведення всі ці 5 років була громадська організація "Запорізький вектор". У Запоріжжі покладанням квітів до пам'ятного знаку поль ським військовополоненим, вшанували пам'ять поляків жертв сталінських репресій. Меморіал установлено в парку ім. Пушкіна біля Санктуарію Бога Отця Милосердного Римокатолицької церкви. У заході взяли участь Генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Януш Яблонський, єпископ ХарківськоЗапорізької дієцезії Римокатолицької церкви Ян Собіло, начальник управління міжнаці ональних відносин та релігій Департаменту культури облдержадмініс трації Павло Мяло. Представники польської діаспори, національно культурних товариств Запоріжжя "Спілки поляків Запоріжжя "Полонія" та товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ поклали квіти до пам'ятного знака та запалили свічки. Єпископ ХарківськоЗапорізь кої дієцезії Римокатолицької церкви Ян Собіло відслужив молебень у пам'ять про загиблих. Генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Януш Яблонський по завершенні заходу також відвідав Запо різьку спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземної мови №7, де відкрито клас з вивчення польської мови.

Унікальний центр хостел для воїнівза хисників Укра їни "Солдатсь кий привал" святкує другу річницю з дня створення та продовжує приймати гос тей. З привітан нями та най щирішими побажаннями сюди завітали представники обласної влади, регіональної філії "Придніпровська залізниця" та друзі. Від початку заснування у 2015 році до волонтерського центру звернулися більше семи тисяч військових та їхніх родин. Його відмінність від інших поля гає в тому, що кімнати відпочинку розташовуються не на вокзалі, а в ок ремій будівлі поряд. "Солдатський привал" розрахований на двадцять спальних місць, тут є душові кабіни, пральня, доступ до інтернету, а та кож смачна домашня їжа, яка збирає всіх за одним столом.

Академічний симфонічний оркестр Запорізької облас ної філармонії відзначає своє 60річчя. У цьому юві леї десятки концертних прог рам, виступи на найкращих сце нах країни, а також у 30 країнах світу. За цей час колектив зміг винайти свій особливий, непов торний професійний почерк, за яким його впізнають слухачі. Сталося це, насамперед, дякуючи маестро В'ячеславу Реді, який очолює оркестр 30 років поспіль. Напередодні музиканти і сам маестро подарували своїм шануваль никам чудову концертну програму. В залі не було жодного вільного місця. Оркестр під керівництвом Вíячеслава Реді виконав симфонічну фантазію П.І. Чайковського "Буря", "Дивертисмент" Жака Ібера, "Джазовую сюиту" А. Цфасмана та інші твори. Тривалі та щирі аплодисменти були справжньою наго родою музикантам. А згодом творча праця музикантів була відзначена на урочистому зібранні ко лективу. За сумлінну плідну працю, професійну майстерність та вагомий особистий внесок значна частина музикантів була відзначена подяками обласної та міської рад, Департаменту культури об лдержадміністрації та спілки профспілок. А сьогодні, 9 листопада, наш оркестр виступить у Наці ональній філармонії в Києві. Запорізька єпархія УПЦ отримала чудотворну ікону Різдва Пресвятої Богородиці "ПустинноГлинська". Іко ну урочисто зустріли православні парафіяни храмів єпархії та духовенство. Чудотворна ікона перебуватиме у СвятоПокровському архієрейському соборі до 1 грудня, і за поріжці зможуть до неї прикластися, повідомили в пресслужбі Запорізької єпархії.

До Каховського водосховища випущено 99 тис. 892 екземпляри товстолобика. Зариблення відбувалося за рахунок коштів Запорізького річкового порту, який веде гос подарську діяльність з видобутку піску. Незабаром розпоч неться зариблення за рахунок рибодобувних та громадських організацій Запорізького регіону.


справи небайдужих

НАДИХАЮТЬ Ользі Кучер, директорці комунального закладу "Запорізький обласний центр со ціально психологічної реабілітації дітей" Запорізької обласної ради за вагомий особис( тий внесок у реалізацію держав( ної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей, високий професіона( лізм присвоєне почесне звання "Заслужений працівник соціаль( ної сфери України".

Артур Кушнарьов вче нийаграрій, заслужений працівник народної осві ти України, нагородже ний орденом "Знак Поша ни", автор п'яти моногра фій, двох навчальних по сібників, 240 наукових робіт, 17 свідоцтв, По чесний громадянин Мелі тополя (2010 р.) відсвяткував свій 82ий день народ ження. Артур Кушнарьов народився 2 листопада 1935 року в Якутську. У 1957 році закінчив з відзнакою Мос( ковський інститут механізації та електрифікації сільського госпо( дарства, в 1963 р. ( аспірантуру Тимірязевської сільгоспакадемії. У 1993(1997 рр. ( генеральний директор інституту механізації тва( ринництва Української академії аграрних наук у Запоріжжі. З 1997 р ( завкафедрою ТДАТУ. Вітаємо!

ЗАХОПЛЮЮТЬ У Запоріжжі громадам передали 5 нових шкільних автобусів, які будуть розвозити ді тей по сільській місцевості. Транспорт купували за рахунок співфінансування з державного і месце( вих бюджетів. За інформацією першого заступника голови Запорізької облради Єгора Семенкова, в 2016 році було закуплено 18 шкільних автобусів, до кінця цього року влада повинна забезпечити покупку 17 ав( тобусів. Військова частина 3029 Нацгвардії України уро чисто відзначила 23ю річницю з дня заснування. На святі були присутні представники міської та обласної влади, керівники запорізьких підприємств, облвоєнко( мату, голови районних адміністрацій, члени громадсь( ких організацій, ветерани Збройних сил, архієпископ УПЦ владика Фотій, та вдова загиблого героя України Тетяна Завада. Після поздоровлення особистого складу виконуючий обов'язки командира А. Беляєв вручив на( городи бійцям, які найбільше відзначилися. Деякі ра( зом з нагородою отримали чергові військові звання. Потім підрозділи пройшли по плацу урочистим маршем, але свято на цьому не скінчилось. На бійців у клубі ще чекав концерт, який підготували робітники Запорізького титано(магнієвого комбінату. Відділення хореографії Мелітопольського училища культури відзначило свій піввіковий ювілей прекрасною концертною програмою в ДК ім. Т. Шевченка. Відкрите відділення хореог( рафії в 1967 році за ініціативи молодого, талановито( го педагога Віктора Чміля, воно сприяло розвитку танцювального мистецтва не тільки на Мелітопольщи( ні, але і у всьому Запорізькому краї. За 50 років від( ділення підготувало, як сказав директор Мелітополь( ського училища культури Михайло Єгоров, понад ти( сячу фахівців(хореографів високого класу. На території мисливського господарства "Хор тицьке" з'явилися нові мешканці 400 фазанів. Ініціаторами акції з поповнення популяції фаза нів стала громадська організація "ФЛОРА". Як повідомив її голова Олександр Ачкасов, у цьому році бу( ло закуплено 1500 яєць, з яких вийшло 980 курчат. Їхню першу партію випустили поблизу сіл Августинівка і Фе( дорівка. Фазани жили у єгеря в селі Августинівка ( у вольєрах, які обладнали представники ГО "ФЛОРА". Дру( гу партію випустять в угіддя невдовзі. У Запоріжжі гімназія №46 відсвяткувала свій 80річний ювілей. Навчальний заклад у Заводському районі обласного центру було відкрито в 1937 році, в період будівництва най( більших промгігантів міста. Це була єдина українська школа в районі, аж до 1961 року. Статус гімназії 46(а школа отримала вже за часів незалежності України, в 1993 році. Особливість навчаль( ного закладу ( поглиблене вивчення німецької мови. Гімназія тіс( но співпрацює з педагогами і школярами німецького міста(поб( ратима Оберхаузена.

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

9

ІДЕЇ, ЯКІ НАС ОКРИЛЯЮТЬ У селах Олександрівка та Новокостянтинівка Приазовського району вже цього року закінчать реконструкцію водогонів. Це дозволить мешканцям отримувати питну воду в оселі й економити на споживанні електроенергії. В Олександрівській сільській раді буде замінено майже 15 кілометрів труб. Початкова вартість проекту склала більше 5 мільйонів гривень. А у селі Новостянтинівка вже завершують капітальний ремонт. На умовах співфінансування з місцевим бюджетом, з обласного бюджету надано більше двох мільйонів гривень. Забезпечення якісною питною водою сіл регіону ( одне з найголовніших завдань, ( кажуть у обласній раді. Бердянськ стане хокейною сто лицею південного сходу нашої країни. До керівництва міста зверну( лася Федерація хокею України із про( ханням про виділення ділянки землі під будівництво льодового палацу спорту. У міськраді Бердянська знайшли таку ділянку ( непрацюючий уже багато років стадіон "Азо( вець", точніше територія, що залишилася від нього. Третій благодійний марафон до Дня Збройних сил України стартує у Запорізькій області. Гроші, які збе( руть під час марафону, будуть спрямо( вані на адресну допомогу колишнім бій( цям, у першу чергу, інвалідам і поране( ним, сім'ям загиблих героїв, ветеранів, які потребують поліпшення соціально( побутових умов або потрапили в складну життєву ситуацію. Минулого року до марафону приєдналися майже 800 підприємств, установ і організацій, зусиллями яких було зібрано понад мільйон гривень. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради з грудня 2016 року розпочав впровадження постій но діючого проекту "Корисні STREAMка нікули" для змістов ного дозвілля запорізьких школярів. Під час цьогорічних осінніх канікул для учнів м. Запоріжжя була запланована ціла низка заходів з метою ознайомлення з напрямками науково(технічної творчості, STREAM(освіти та вибору майбутньої професії. В проекті взяли участь 6 провідних промислових підприємств, Запорізька об( ласна універсальна наукова бібліотека, 5 вищих навчальних закладів міста та 2 позашкільних навчальних заклади. Довгобуд у центрі Мелітополя нав проти Таврійського агротехнологіч ного університету "ожив". Власники будівлі ( суд, податкова і ТОВ "Будівель( ник" розбирають аварійні частини корпусу й укріплюють несучі стіні. Раніше колиш( ній ректор МДПУ Іван Аносов розглядав варіант викупу будівлі для будівництва сучасного корпусу педунівер( ситету в центрі міста. Однак після експертної оцінки стало ясно, що значна частина будівлі ( в аварійному стані. На цьому об'єкті рані( ше вже сталося кілька нещасних випадків. Вихованці Запорізького міського палацу творчості дітей та юнац тва разом з викладачем Оленою Арсієнко власноруч розписали понівечені вандалами стіни зак ладу прекрасними українськими пейзажами. Про це на своїй сторінці в соцмережі розповіла директорка па( лацу Людмила Маринюк.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


10

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

так живемо...

z БІГОМ ЗА МРІЄЮ Валерія ЮСТИНЮК, Олек сандр МАКСИМОВ (фото) Для участі у заході на бульварі Шевченка в об ласному центрі зібралися півтори тисячі любителів бігу із 29 міст України та восьми країн ближнього зарубіжжя гості з Азер байджану, Молдови, Поль щі, Туреччини, США, ОАЕ та інших країн. Серед них були навіть маститі бігуни ультрамарафонці, а та кож переможці Київсько го марафону і Львівського напівмарафону. На старт вийшли як професійні лег коатлети, так і початківці. А ще тисячі людей, щоб до лучитися до заходу, підтри мавши стаєрів, прийшли на старт і розмістилися вздовж усього маршруту. Вболіваль ники виявилися активними фанатами спортивних масо вих заходів взяли плакати з відповідними текстами, при хопили іншу корисну атрибу тику. Після руханки і вітальних промов на старт вийшли ті,

Перший стає традиційним У Запоріжжі вперше пройшов унікальний масовий спортивний захід напівмарафон "Zaporizhstal Half Marathon 2017", який одразу ж набув статусу традиційного хто взявся бігти повну дис танцію напімарафону 21 км. Вони рушили з місця з пос трілом гармати. За ними стартували учасники десяти кілометрового, а згодом п'ятикілометрового забігу. Особливо популярними ста

z ПРЯМА МОВА Запорізький міський голова Володимир Буряк: Впевнений, що напівмарафон стане традицій ним. Такі заходи своєрідний бренд, який дозво ляє презентувати Запоріжжя не тільки в Україні, але і в інших країнах. Вони показують, що у Запоріжжі є не тільки промисловість, але і люди, які займаються спортом. Генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Ростислав Шурма: Радий, що у Запоріжжі проходить такий захід, який зібрав півтори тисячі учасників. Сьогодніш ній напівмарафон внесок у розвиток Запоріжжя. Події такого рівня дозволяють місту вийти на якіс но новий рівень. Генеральний менеджер компанії Run Ukraine Дмитро Черницький: Ми обрали для проведення напівмарафону са ме Запоріжжя, тому що місто має унікальні істо ричні об'єкти. Це гребля "Дніпрогесу", острів Хортиця. Вважаю, що запорізький напівмарафон сприятиме розвитку у Запоріжжі спортивного ту ризму, спортивної культури.

ли сімейний забіг на два кіло метри і дитячі старти на 1000 і 500 м. Дистанція двокілометрового забігу була визначена благо дійною кошти, зібрані від стартових внесків, передба чають спрямувати на допо могу маленькій переселенці з Донбасу Лізі, яка страждає на ДЦП. До речі, дівчинка також взяла участь у змаганнях, але на меншій дистанції. Свої 500 метрів вона мужньо подолала з допомогою батька. Варто зауважити, що на "дитячих" дистанціях у 500 та 1000 мет рів з учасниками від семи ро ків переможених не було всі діти отримали пам'ятні меда лі та незабутні враження від участі у цих масштабних зма ганнях. На стартовому коридорі можна було побачити абсо лютно різних учасників від шестирічних малят, які впер ше в житті вийшли на великий старт, до людей похилого ві ку. Зокрема, в забігу на 1 км взяв участь 83річний пенсі онер. Серед вболівальників також були представники різ них вікових груп, найстаршій фанатці пані Валентині вже

z ІНШИЙ ВИМІР "Димові резерви" у протигазах провели "альтернативний забіг" Запорізькі активісти, скорис тавшись нагодою, влаштували екологічну акцію провели власний забіг, втім, на значно коротшу дистанцію. Близько двох десятків людей в протига зах і з написами на футболках "Димові резерви", "Кашляти дружно", "Астма кожному" у та кий оригінальний спосіб про тестували проти жахливої еко логічної ситуації в місті. "Бігти і дихати повітрям, в якому, за сло вами екологів, перевищені гранично допус тимі концентрації шкідливих речовин, шкідливо для здоров'я, а щодня жити в цьому і поготів", вважають учасники цього забігу. Вони вже відомі нашим читачам як органі затори низки інших "альтернативних акцій"

виповнилося 85! Переможцем на найдовшій дистанції запорізького напів марафону став уродженець Сумщини, а нині атлет з Дніп ра Артем Казбан. Його ре зультат становить 1 год. 5 хв. 35 сек. Серед жінок пере можницею стала спортсмен ка з Дніпропетровської об ласті Тетяна Вилисова з ре зультатом о 1 год. 17 хв. 47 сек. Вони здобули золоті ме далі та грошовий приз у роз мірі п'ять тисяч гривень кож ний. Також у марафоні взяла участь і редакторка запорізь кого популярного телекана лу "Z" Лариса Жалинська, яка показала найкращий резуль

Довжина дистанції напів марафону "Zaporizhstal Half Marathon 2017" скла дає трохи більше 21 кіло метра. Старт і фініш забігу на бульварі Шевченка. Маршрут проходить ав тотранспортним переїз дом греблі "Дніпрогесу", острова Хортиця, центру міста і берега Дніпра. Без пеку змагань забезпечили 200 патрульних. Організатор компанія Run Ukraine. Титульний спонсор захо ду комбінат "Запоріж сталь", багато працівників якого беруть участь у зма ганні. Призовий фонд 30 тис. грн. Переможці та призери напівмарафону отримали грошову винагороду і пам'ятні призи. Напівмарафон "Zaporizh stal Half Marathon 2017" є також благодійним захо дом, в рамках якого прово диться збір коштів для на дання допомоги п'ятиріч ній дівчинці Лізі, хворій на ДЦП.

тат серед запорізьких жінок на дистанції 21 кілометр. Маршрут учасникам сподо бався, а це гарантія того, що напівмарафон знов повер неться до Запоріжжя. Як пові домили організатори, дру гий запорізький напівмара фон відбудеться 1 квітня 2018 року і стане першим етапом національної Бігової Ліги наступного сезону.

z VOX POPULI ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Чи сприяють спортивні масові заходи залученню громадян до здорового способу життя? Ксенія Локтіонова, робітниця: Ясна річ, що спортивні масові заходи залучати муть людей до здорового способу життя, тому що піднімуть рівень фізичної культури в місті. Молоді бу де чим займатися, не будуть вештатись без діла. Для мене це ще й засіб, щоб кинути палити та долучитися до спорту. Андрій Степаненко, приватний підприємець: Однозначно, так. Спорт заохочує бути здоровим. Молодь підтримує і бере участь. Сьогодні ми були гарним прикладом для інших теж долучитись до бігу та занять спортом.

Олександр Кальченко, крановий машиніст: Такі заходи сприяють фізичному розвитку грома дян. Наприклад, у школах скасували кроси на 2 та 5 кілометрів, оскільки були навіть смертельні випадки. Сьогодні багато було тих, хто взагалі перший раз у житті біг 2 кілометри. Володимир Рибальченко, пенсіонер:

у Запоріжжі. Зокрема, акції "Безсмертний вовк" тоді вони прийшли на проросійську акцію 9 травня з портретами героїв із "Гри престолів". Також прославилися тролінгом хресної ходи віруючих православної цер кви Московського патріархату понесли проспектом "ікону Макаронного монстра". А ще брали участь в "Монстрації" ходи За поріжжям з абсурдними плакатами.

 Такі заходи сприяють тому, щоб ми були спортив ними, сильними та здоровими. Фізичні навантаження важливі так само, як і правильне харчування. Здоро вий дух має мешкати в здоровому тілі.

Олена Бабич, приватний підприємець: Так, масові спортивні заходи заохочують людей брати в них участь, а тому дбати про власне здо ров'я. Суспільству потрібні гарні приклади. Спортив ні заходи один з них. Опитування і фото Олександра МАКСИМОВА


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

11 ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

z ФОТОФАКТ

ОВЕН. Овнам пощастить у вирішенні матері ТЕРЕЗИ. Вас постійно мучать якісь сумні E альних питань. Є можливість непогано заро K ви, й доводиться вирішувати важливі пи бити, якщо підійти до справи з розумом. Перш ніж тання на роботі й удома. Переживання немов пе проявляти ініціативу та хапатися за всі проекти, варто спланувати правильно свій розпорядок дня. Не забу вайте про здоров'я, збалансоване й правильне харчу вання. Трудоголізм Овнів часом надмірний, важливо навчитися чергувати роботу й відпочинок, не забува ти про основні правила гігієни. У всьому слід дотриму ватися порядку почніть із робочого столу, а потім уже й думки "розкладіть" по поличках. Ближче до ви хідних ви відчуєте енергетичний підйом. ТЕЛЕЦЬ. Цього тижня ви немов берете участь в якомусь змаганні, мета якого пе ревірити на міцність всі таланти. Телець прекрас но розуміє, що здатний на більше. Зірки радять поступово розкривати свій потенціал, експери ментувати з різними хобі. Не пропустіть можли вість самореалізуватися зараз саме час. Не за бувайте про особисте життя. БЛИЗНЮКИ. Для Близнюків тиждень склада тиметься максимально сприятливо. Приді ляйте більше часу й уваги рідним і друзям. Пора влаштувати косметичний ремонт у квартирі, відтак генеральне прибирання. Близнюки не завжди мо жуть довести розпочату справу до кінця, зазвичай вони опускають руки й починають щось нове. Не роз раховуйте на будьякі розважальні заходи у вихідні, краще почитайте книгу. Не будьте занадто різкими зі своїм партнером, інакше не уникнути скандалу. РАК. Вам удасться цього тижня налагоди ти контакти з людьми, останнім часом ви свідомо уникали спілкування з близькими. Пора переступити через свою гордість і попросити ви бачення. Навколо вас постійно відбуваються ціка ві події обов'язково візьміть у них активну участь. На роботі все складатиметься вдало. Тиждень сприятливий для подорожей можете дозволити собі коротку поїздку в інше місто. Емоційний нас трій може різко погіршитися, якщо ви не подбаєте заздалегідь про цікаве дозвілля. ЛЕВ. Леви будуть раді раптовій премії. Найголовніше тримати себе в руках і не витратити всі кошти відразу. Керівник вас пова жає і готовий допомогти з просуванням кар'єрни ми сходами. Якщо ви вирішили змінити роботу, пора негайно діяти, це може змінити ваше життя на краще. Друга половина тижня не обіцяє нічого хорошого на особистому фронті, стосунки з коха ною людиною можуть ускладнитися. ДІВА. Діви готові гризти граніт науки це найкращий час для навчання. Будьякі кон трольні тести даватимуться вам легко, в тому чис лі й кваліфікаційні. Сприятливий час для розмови з партнером про подальший розвиток стосунків, по ра переходити на новий рівень. Не обмежуйте се бе в спілкуванні, якщо запрошують друзі, обов'яз ково погоджуйтеся. Друга половина тижня налаш тує на хвилю роздумів про життя, оточення, хобі. Але не сумуйте всі проблеми можна вирішити.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

реслідують Терезів. Постарайтеся не давати тим, хто вас оточує, про себе занадто багато інформа ції. Сміливо приміряйте маску сірого кардинала. Інтуїція готова спрямовувати вас у правильне рус ло, варто їй повністю довіритися. На особистому фронті все активно налагоджується, приділяйте більше часу своїй половинці. СКОРПІОН. Сміливо зміцнюйте цього тиж ня стосунки з партнером по бізнесу або шлюбу. Не замикайтесь у собі, налаштуйтеся на відкритий стиль поведінки й упевнено долайте труднощі. На роботі постарайтесь тримати дис танцію з колегами, не розповідайте про своє осо бисте життя й плани. Співпраця буде взаємови гідною за умови, що люди менше знатимуть про вас. Друга половина тижня буде збитковою, якщо влаштуєте якесь свято, тому зробіть його краще без шику й лоску. Усе одно навколишні навряд чи оцінять ваш щедрий порив душі. СТРІЛЕЦЬ. Проявіть наполегливість і ціле спрямованість, лише завдяки такій поведінці є можливість досягти поставленої мети. Перша по ловина тижня порадує фінансовими перспектива ми, у вас все гарно виходитиме. Поступово підви щуйте планку й старанніше працюйте над собою, то ді очікування точно виправдають себе. Не забувайте про здоров'я, одягайтеся тепліше, вірусні захворю вання не дрімають. Емоційні й фізичні навантаження повинні бути в межах допустимої норми. КОЗЕРІГ. Коли ви востаннє читали кни гу? Вам пора відкривати для себе нові го ризонти умінь і знань. Справи підуть краще. Удача на вашому боці на особистому фронті є висока ймовірність познайомитись із майбутньою другою половинкою. Вихідні можуть засмутити, ви інакше подивитеся на своїх друзів, плани будуть зірвані. Але цю ситуацію можна розглядати в позитивному ключі ви побачите, хто ворог, а хто друг. ВОДОЛІЙ. Прекрасний час для фінансово го планування та капіталовкладення. Ли ше заздалегідь варто обміркувати всі "за" і "про ти" й лише потім приймати стратегічно важливе рішення. Приділіть увагу родичам. Проявіть ініці ативу й допоможіть їм вирішити проблеми. Ближ че до вихідних можуть виникнути побутові нега разди в родині, постарайтеся не реагувати на все емоційно. РИБИ. Пора вже переходити від слів до справи, Рибам варто по максимуму зосе редитися на своїй роботі, щоб заробити на ново річні подарунки близьким людям. Усі розповідати муть вам про свої проблеми, проявіть співчуття. Варто обговорити з партнером по шлюбу пробле ми, що доведеться вирішувати найближчим ча сом. Слід відволіктися від побуту вирушайте в кі но, театр, кафе. Найголовніше не сидіть удома, це вам зараз протипоказано.

L

M

N

O

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

P

КАЛЕНДАР ІЗ 9 ПО 16 ЛИСТОПАДА

09.11. 21ша (до 21.35), 22га місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку, із 14.30 у Леві. Неспри ятливий день для сівби, садіння й пересаджування. Займіться розпушуванням ґрунту, мульчуванням, обробкою рослин проти шкідників і хвороб, підго товкою ґрунту до майбутніх посівів. Рекомендується ремонт садового інвентарю й теплиці, прибирання садового сміття, утеплення дерев і кущів. 10.11. 22га (до 22.46), 23тя місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві (остання чверть о 22.36). Несприятливий день для сівби, садіння чи пересад жування. 11.11. 23тя (до 23.58), 24та місячна доба. Спадаючий Місяць у Леві, із 18.42 у Діві. Реко мендуються сівба й пересаджування кімнатних рос лин та квітів, розпушування ґрунту, внесення доб рив, боротьба з ґрунтовими шкідниками. 12.11. 24та місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві. Сприятливий день для посівних та посадкових робіт, пов'язаних із кімнатними квітами. Також мож

У Запоріжжі мешкан ці багатоповерхівок Бородінського мікро району зафіксували появу незвичайних сусідів. На гілках дерев оселилися білочки. Запо ріжці публікують фотог рафії пухнастих звірят в соціальних мережах.

на посіяти зелень, що вирощуватиметься на підві конні. 13.11. 24та (до 1.09), 25та місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві. Скористайтеся порадами 2324 листопада. 14.11. 25та (до 2.19), 26та місячна доба. Спадаючий Місяць у Діві, із 1.27 у Терезах. Сприят ливий день для сівби зелені для вирощування на під віконні, садіння цибулинних квітів для вирощування в зимовій теплиці. Догляньте кімнатні квіти, зай міться рихленням ґрунту, його підживленням. 15.11. 26та (до 3.27), 27ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Терезах. Скористайтеся пора дами 14 листопада. 16.11. 27ма (до 4.34), 28ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Терезах, із 10.19 у Скорпіоні. Сприятливий день для сівби й пересаджування кім натних рослин, поливання, розпушування ґрунту й підживлення квітів.

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер П’ятниця 9 10 листопада листопада

Субота 11 листопада

Неділя 12 листопада

Понеділок 13 листопада

Середа Вівторок 15 14 листопада листопада

Четвер 16 листопада

П’ятниця 17 листопада

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

ТИ – ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ
12

телепрограма

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

13 листопада ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Д/ф “Вони боролись до загину” 10.55, 16.35, 23.20 Погода 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Перша шпальта 15.15 Розсекречена історія 16.45 Хто в домі хазяїн? 17.20 Вікно в Америку 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 До справи 19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 20.15 Війна і мир 21.50, 2.20 Новини. Спорт 22.15 Роздягалка 22.50 Д/с “Дикі тварини” 6с. 23.30 Д/с “Кремнієва долина” 0.55 Д/с “Південна Корея сьогодні” 2.55 Д/с “Середземномор`я” 3.55 Д/с “НьюЙорк”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 10.50 “Міняю жінку” 12.20, 13.35 Т/с “Свати 5” 14.40 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.20 Т/с “Слуга народу. Від любові до імпічменту” 20.45 Т/с “Свати 6” 22.00 “Гроші” 23.15, 0.10 “Голос. Діти 4” 2.05 Т/с “Пончик Люся”

ІНТЕР 5.35 Мультфільм 6.20, 22.45 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

z ПРИХОДЬТЕ!

7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.30 Х/ф “Приборкування перекірливого” 13.00 Х/ф “Вокзал для двох” 16.00 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.25 Токшоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.10 “Подробиці” 20.40 Т/с “Лінія світла” 0.30 Т/с “Сільський романс” 2.55 “Скептик 3” 3.25 “уДачний проект” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Культпросвіт” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35, 13.15 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 15.00 “Доктор online” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Музхвиля” 21.00 “Спорт. Підсумки” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 4.00, 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 0.05 “Легенди Запоріжжя” 0.30 “Європейський вимір” 0.45, 7.05 “Я й це” 1.10, 10.30 “В майстерні митця” 1.35 “Києвотека” 2.00 “Кіно і час” 2.25, 10.45 “Від мелодії до мелодії” 2.55 Д/ф “Блукаюча зірка Ісаака Бабеля” 3.35, 10.05, 19.45 “Час змін” 4.10 “Полігон” 4.25 “Літпросвіт” 4.50 “Мандруємо разом” 4.55 “Запоріжжя туристичне” 5.20 “Удосвіта” 5.45 “Як це було” 6.15 “Ми українські” 6.40, 23.15 “Просто неба” 7.00 Гімн України 7.02, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.30 “Степовики” 9.50, 23.30 “Воїни миру” 11.05 “Подих слова” 11.35 “Шовкова косиця”

11.50 “Герої серед нас” 12.05 “Музична хвилинка” 12.10 Д/ф “Володимир Івасюк” 13.05, 17.15 “Чудесний канал” 13.30 “Школа незвичайних наук” 13.50 “Звичайні герої” 14.05 “Мандри Кота Фініка” 14.20, 18.05 “Усміхнись” 14.30 Д/ф “Штепсель і Тарапунька. Слава на виснаження” 15.00 Д/ф “Батьківщина в серці” 15.30 Д/ф “Український пересмішник” 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 16.15 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.30 “А чому?” 16.55 “Рефрен” 17.35 Д/ф “Формула життя Олександра Палладіна” 17.55 “Бесіди з лікарем +” 18.10 Д/ф “Юрій Рибчин ський. Музика слів” 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Сам собі господар” 20.10 “Струни душ людських” 20.25 Служба “101” 20.35 “Незвідане Закарпаття” 21.00 “Казки Запорозькі з Саньком Ситою” 21.15 “Любий каприз” 21.25 “Зауваження до влади” 22.35 “Клуб700” 23.00 “Частайм” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.00 “Повідомляємо” 5.20, 9.00 “Казка Домовуші” 5.40 “Тиждень. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноnewsKIDS” 9.25 “Податковий вісник” 9.35 “Дзвони Православ’я” 9.55 “Домобуд” 10.25 “Павутиння” 11.00 “Спільноти тварин” 11.25 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Планшет” 18.15 “Ексклюзив. Магазин “Рибальство” 18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Т/c “Райське місце” 21.10 “Моя Правда” 22.50, 4.15 “Хочу у відпустку” 23.20 Х/ф “Антитіло” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.25 Факти тижня. 100 хвилин 8.45 Факти. Ранок 9.10 Спорт 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.15 Антизомбі 11.15, 13.20 Секретний фронт 12.45, 15.45 Факти. День 13.55, 16.15 Х/ф “Немає виходу” 16.25 Х/ф “Елізіум” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Невиправні” 22.25 Свобода слова 0.50 Х/ф “Повітря” 2.30 Т/с “Слідчі” 4.00 Скарб нації 4.10 Еврика! 4.20 Факти 4.40 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.40, 15.30 “Все буде добре!” 8.40 “Все буде смачно!” 9.40 Х/ф “Дівчина без адреси” 11.30 Х/ф “Крок назустріч” 13.00 “Битва екстрасенсів 17” 17.30, 22.00 “ВікнаНовини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Хата на тата” 3.20 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.25 Зона ночі 4.10 Абзац 6.00, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.59 Kids Time 9.00 Х/ф “Хроніки Спайдервіка” 10.50 Х/ф “Спадкоємці” 13.00 Х/ф “13й воїн” 15.10 М/ф “Шрек назавжди” 17.00 Хто зверху 19.00 Ревізор 22.00 Страсті за Ревізором 0.30 Х/ф “Корабельпривид” 2.20 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.35 Х/ф “Посміхнися, коли плачуть зірки” 13.35, 15.30 Т/с “Щоб побачити веселку” 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Х/ф “Мумія 3: Гробниця Імператора Драконів” 1.45 Х/ф “Гроші на двох” 3.50 Реальна містика 4.45 Історія одного злочину

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 10.15, 11.10 Погода 7.25 Мисливські байки 7.45 Хроніка подій 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноnewsKIDS 8.20, 19.00 Ваше здоров’я

Ще два дубки Подія, яка в суботу, 11 листопада, о 12.00 збере запоріжців біля історикокультурного комплексу "Запорозька Січ" на Хортиці, водночас сумна і світла. Дубова алея, висад жена на згадку про тих учасників зйомок фільму "Тарас Бульба" (2009 рік, режисер Володимир Бортко), які пішли з життя, по повниться двома деревцями. Один дубок нагадуватиме про громадського діяча, організатора експериментального заго ну юних космонавтів імені В.Комарова, першо го президента кіноклубу "Сходження" Володи мира Кириченка (1947 2016): він брав участь у масовках фільму. А другий дубок посадять на честь членакореспондента Академії мистецтв України, блискучого графіка Сергія Якутовича (1952 2017), котрий був головним художни ком цієї картини. Прийти на дубову алею і вшанувати пам'ять двох непересічних особистостей, які несли в со бі частинку хортицького духу, всіх бажаючих запрошують організатори акції: Національний заповідник "Хортиця", Всеукраїнська федерація "Спас", кіноклуб "Сходження", Новий театр і Спілка ветеранів Афганістану міста Запоріжжя.

9.00 Класики поза законом 9.45 Соцпатруль 10.20 Галапагоси 11.20 Пригоди Остіна Стівенса 12.20 Дика Канада 13.20 Правила життя 14.10 Паранормальний світ 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 17.50 Земні катаклізми 18.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погодаспорт 19.30 Секрети світобудови 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 21.40 Річкові монстри 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.00 На власні очі 0.30 Мегазаводи 1.20 Україна: забута історія 3.40 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 11.55 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 13.05, 17.20 “Загублений світ” 19.30, 20.35 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.40 Т/с “Кістки 2” 23.15 Х/ф “Живий товар” 2.20 Х/ф “Захар Беркут” 3.55 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 ЧасTime 6.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.45, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час можливостей 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА

Малюнок Сергія Якутовича, який він подарував одному з учасників зйомок фільму "Тарас Бульба"

6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20, 3.40 Правда життя 10.20 Зброя: сімейна справа 11.20 Пригоди Остіна Стівенса 12.20 Дика Канада 14.10 Паранормальний світ 15.10, 23.40 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 16.50 Сироти дикої природи 17.50, 22.40 Земні катаклізми 19.50 Скептик 21.40 Річкові монстри 0.30 Мегазаводи 1.20 Україна: забута історія

Z 6.00 6.50 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 9.40 10.00 10.25 10.30 10.40 11.05 11.35 12.05 12.10 12.35 13.00 13.25 13.30 13.45 14.00 14.05 15.00 15.05 16.25 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 19.00 20.05 21.00 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.55 01.10

Бізнес на продаж КіноNewsKids Життя в цифрі Середовище Z Діло ТОП Територія освітніх перспектив TVMALL Кіноархів «Здоров’Я» Д/с «Кольори» Погода Запитання депутату Приватні новини Глобал 3000 ТОП 10. Таємниці і загадки Студія Вашингтон Ваша свобода Купити, відновити, продати Сили природи КіноNews Час Тайм Маленькі дорослі Новини Д/с «Довідник дикої природи» Новини Кіноархів КіноNewsKids Квест Новини СпортМаркет Час Тайм Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» Х/с «Кубала, Морено і Мончон» Новини Погода Наші домашні улюбленці TVMALL Наша позиція «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів Частайм Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45 Х/ф “Чотири нуль на користь Тетянки” 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.40, 8.40 Мультфільми 7.50, 9.30 “Зіркове життя” 10.20 “Моя правда” 11.05 Х/ф “Король Дроздовик” 13.00 Х/ф “Емігрант” 15.15 Х/ф “Розмах крил” 17.10 Х/ф “Злий дух Ямбуя” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Попереду океан” 2.55 Кіноляпи 3.55 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі Хілс, 90210” 13.10 Х/ф “128 ударів серця на хвилину” 15.10 “Орел і Решка. Рай та пекло” 18.00, 1.10 “Розсміши коміка” 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 22.00, 2.00 “Вірю не Вірю” 23.00 Х/ф “Пробач за кохання” 2.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 6.30 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Чоловіки. Слалом. 1 спроба 3.30, 7.00, 12.15, 20.15, 1.00 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Чоловіки. Слалом. 2 спроба

4.00, 7.30, 16.30, 23.00 Регбі. Тестовий матч. Франція Нова Зеландія 6.00, 11.30, 19.50, 0.15 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Жінки. Слалом. 2 спроба 8.30, 9.30, 13.30, 20.50 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. Перший день 13.00, 2.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 17.45 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Японія. Огляд 19.45 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонітві за історією”. Ліндсі Вонн 1.45, 2.30 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 23.50 Довгий шлях додому 0.35, 20.00 1917: Один рік дві революції 1.25, 2.10, 3.00, 3.45, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.25, 6.35, 16.10, 16.30 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.50 Справжній геній зі Стівеном Хокінгом 7.00, 9.15, 13.50 Мегазаводи 7.45, 10.00 Шосе крізь пекло 8.30 Панорама 360° 10.45 Авто SOS 11.30 Початок 12.20, 12.40, 13.05, 13.25, 19.15, 19.35 Ігри розуму 14.35, 17.40 Антарктика 16.55, 22.15 Друга світова війна: Пекло під водою 20.45, 21.30 Апокаліпсис: Перша світова війна

VIASAT HISTORY 7.00, 16.40 “Машини смерті” 7.55, 15.25, 20.10, 6.10 “Заборонена історія” 8.45 “Міць вулканів” 9.40, 14.40, 2.25 “Музейні таємниці” 10.30 “Змова” 11.20, 12.05, 12.55 “Життя Тюдорів” 13.45, 1.30 “Вигнанці” 16.15, 3.10 “Неймовірні винаходи” 17.35 “Музейні таємниці” 18.20 “Генії сучасного світу” 19.20 “Єлизавета I і її вороги” 21.00 “Від Світової війни до Холодної війни” 22.00, 22.50 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.35 “Мисливці за міфами” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Найбільші містифікації в історії” 5.20 “Мао в барвах”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Снігурка” 3.30, 9.30 М/ф “Весела карусель” 3.50, 7.50, 9.50, 13.50 М/ф “Вовк і теля” 4.00, 10.00 М/ф “Біжи, струмочку!” 4.20, 10.20 М/ф “Сопілочка і глечик” 4.30, 10.30 М/ф “Дід Мороз і літо” 4.50, 10.50 М/ф “Де я його бачив?” 5.00, 11.00 Х/ф “Степанова пам’ятка” 6.20, 12.20 М/ф “Два богатирі” 6.30, 12.30 М/ф “Весняна казка” 6.50, 12.50 М/ф “Догада” 7.00, 13.00 М/ф “Брати Лю” 7.25, 13.25 М/ф “Баранкін, будь людиною!” 14.00 Х/ф “В очікуванні дива” 15.10 М/ф “Знову двійка” 15.30 М/ф “Мільйон у мішку” 16.00 М/ф “Коли запалюються ялинки” 16.20 М/ф “Козелмузикант” 16.30 М/ф “Золоте колосся” 16.50 М/ф “Квартет” 17.00 Х/ф “Варваракраса, довга коса” 18.20 М/ф “Богатирська каша” 18.30 М/ф “Мурзилка на супутнику” 18.50 М/ф “Фарбований лис” 19.00 М/ф “Ключ” 19.55 М/ф “Веселі картинки”


телепрограма ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30, 10.55, 23.20 Погода 9.40 Д/ф “Василь Макух. Смолоскип” 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55, 22.15 Складна розмова 15.15 Фольк*music 16.45 Покоління Z 17.15 М/с “Книга джунглів” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 Перший на селі 19.25 Д/с “Вагасі * японські смаколики” 20.25 Наші гроші 21.50, 2.20 Новини. Спорт 22.50 Д/с “Дикі тварини” 23.30 Д/с “Орегонський путівник” 0.05 Д/ф “Секрети Вільнюса” 2.55 Д/с “Середземномор`я” 3.55 Д/с “Нью*Йорк”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Міняю жінку” 13.00, 20.45 Т/с “Свати * 6” 13.55 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.20 Т/с “Слуга народу. Від любові до імпічменту” 22.00 “Модель XL” 23.45, 0.10 Х/ф “Три телепні” 1.50 Т/с “Пончик Люся” 4.35 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20, 22.45 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Лінія світла” 13.00, 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток*шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.15 “Подробиці” 0.30 Т/с “Сільський романс” 2.55 “Скептик 3” 3.25 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день * сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Просто про складне” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35 “Спорт. Підсумки” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “Хіт*парад” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС*інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС*спорт” 15.00 “Смачного!” 15.40 “КіноKIDS” 18.05 “Тонкі сфери”

18.15, 22.00 “АЛЕКС* афіша” 18.30 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС*погода” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.10 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Обереги” 0.20, 11.20 “Зауваження до влади” 0.45 “Урок … для батьків” 1.10 “Люди і долі” 1.40 “Полігон” 1.50 “Мандруємо разом” 2.00, 21.40 “В майстерні митця” 2.15 “Фестивалі, конкурси, концерти” 3.10 Д/ф “Юрій Рибчинський. Музика слів” 3.50 Д/ф “Всеволод Нестайко. Родом з дитинства” 4.10 Д/ф “Відкриття неба” 4.55, 13.30 “Від мелодії до мелодії” 5.20 “Легенди Запоріжжя” 5.45 “Мистецька толока” 6.35 “Подих слова” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50, 13.50 “Знай наших” 10.05 “Служба 101” 10.20 “Запоріжжя туристичне” 10.30 “Козацька звитяга” 10.45 “Мандри Великим лугом” 11.05 “Живописна Сіверія” 11.45 “Історія в капелюсі” 11.50 “Лицарі небесної варти” 12.05 Д/ф “Чотириногі герої війни” 12.25 Д/ф “У полоні пристрасті Наталії Долі” 13.05, 17.25 “Чудесний канал” 14.05 “Школа незвичайних наук” 14.55 Д/ф “Гайдамацьким шляхом” 15.20 Д/ф “Ігор Білозір. На зламі епох” 16.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 “Степовики” 17.50 “Бесіди з лікарем +” 18.00 “Офлайн” 18.25 “Як це було” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “По суті” 21.00 “Казка Лірника Сашка” 21.15 “Запорізький вектор” 21.25 “6 соток” 21.35 “Усміхнись” 22.35 “180 градусів” 22.55 “Музична хвилинка” 23.00 “Час*тайм” 23.15 “Так було” 23.30 “Ми * Запоріжжя! Ми * Україна” 23.45 “Піщані історії”

tv5 5.00 Профілактика технічних засобів 5.20 “Податковий вісник” 5.25 “Дзвони Православ’я” 14.00 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 14.20 “Донбас сьогодні” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00 “Ексклюзив. Магазин “Рибальство” 18.15 “Щоденник шопоголіка” 18.50 “День. Тема” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Давайте розберемося” 20.15 “Ексклюзив. Смартум”

21.10 “Моя Правда” 22.50 “Ваше здоров’я” 23.20 Х/ф “Летючий дракон, стрибаючий тигр” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.25, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Більше ніж правда 11.00, 17.40, 21.25 Т/с “Невиправні” 12.00, 13.15 Х/ф “Немає виходу” 12.45, 15.45 Факти. День 14.35 Скетч*шоу “На трьох” 15.05, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.20, 1.00 Т/с “Життя і при* годи Мишка Япончика” 23.15 Х/ф “Звіт з “Європи” 1.55 Х/ф “Повітря” 3.50 Скарб нації 4.00 Еврика! 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти 4.40 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.05, 15.30 “Все буде добре!” 9.10 “Все буде смачно!” 10.05 “Битва екстрасенсів 14” 12.30 “МастерШеф * 6” 17.30, 22.00 “Вікна*Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “МастерШеф * 7” 0.40 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.10 Абзац 6.00, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Кохання на виживання 21.00 Київ вдень та вночі 23.00 Зірки під гіпнозом

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 Сьогодні 9.30, 4.15 Зірковий шлях 11.30, 4.45 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00, 5.30 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток*шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину” 1.20 Х/ф “Мумія 3: Гробниця Імператора Драконів”

ТВ5 СПОРТ 14.00, 20.30, 0.30 Спортогляд 14.10 Планшет 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 16.50 Сироти дикої природи 17.50, 20.40, 22.40, 0.40 Погода*спорт 18.00 Розмова без помилок 18.10 Паралельний світ 19.00 Хочу у відпустку 19.30 Спільноти тварин 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа14 листопада

22.50 Новини ТВ*5 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Дзеркало історії 3.40 Містична Україна 5.00 ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.20, 16.20, 17.20 “Загублений світ” 14.15 Х/ф “Ультиматум” 19.30, 20.35 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.40 Т/с “Кістки 2” 23.15 Х/ф “Зубастий торнадо” 2.15 Х/ф “Камінна душа” 3.50 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час*Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.45, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

15.10, 23.40 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 Земні катаклізми 18.50, 5.40 Бандитська Одеса 19.50 Скептик 3.40 Містична Україна

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV*MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Завтра*Сьогодні 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Купити, відновити, продати 13.00 Сили природи 13.25 КіноNews 13.30 Час * Тайм 13.45 Життя в цифрі 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час * Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Діло 21.45 ТОП * Територія освітніх перспектив 22.00 TV*MALL 22.15 Символи Запоріжжя 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час*тайм 01.10 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.40 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 2.10, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Дика Канада 14.10 Паранормальний світ

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.05 “Зіркове життя” 9.30 “Академія сміху” 10.55, 0.25 “Моя правда” 11.45 Х/ф “Прикольна казка” 13.20 Х/ф “Вождь Віннету: син Інчу*Чуна” 15.15 Х/ф “Старий знайомий” 17.00 Х/ф “Вірні друзі” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00, 2.05 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Міцний горішок” 1.15 “Позаочі” 3.45 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі* Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пекін*2008 3.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Пекін*2008. Баскетбол. Фінал 4.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Лондон*2012 5.15 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Лондон*2012. Волейбол. Фінал 6.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Сочі*2014 6.45 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Турін*2006. Хокей. Фінал 7.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Ванкувер* 2010 8.15, 2.30 Тележурнал WATTS 8.30, 9.30, 13.30, 22.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. Другий день 11.30 Дрон*рейсинг. DR1 Champions 12.30, 18.45, 19.45 Регбі. Тестовий матч. Франція * Нова Зеландія 16.30 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 17.10 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 17.15 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 17.45 Велоспорт (трек). Кубок світу. Манчестер 22.00 Тележурнал “Найкра* ще з кінного спорту” 23.45 Автоперегони. Суперкубок Porsche. Огляд сезону 0.15 Авто* і мотоспорт. Тест*драйв 0.35 Фігурне катання. Етап Гран*прі. Японія. Огляд

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.00 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.45, 2.55, 8.25 1917: Один рік * дві революції 0.30, 3.40, 14.35 Роки небезпечного життя 1.25, 2.10, 15.25, 18.30 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.20, 6.30 Наукові дурниці

13

5.00 Код небезпеки 5.45 Людина проти Youtube 6.55, 9.10, 13.45 Мегазаводи 7.40, 9.55 Шосе крізь пекло 10.40 Авто * SOS 11.30 Мільйон років потому 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 16.10, 16.30, 19.15, 19.35 Ігри розуму 16.55, 22.15 Друга світова війна: Пекло під водою 17.40 Антарктика 20.00 Суперспоруди Третього рейху 20.45, 21.30 Апокаліпсис: Перша світова війна

VIASAT HISTORY 7.00, 16.49 “Машини смерті” 7.55, 16.20, 3.30 “Неймовірні винаходи” 8.25 “Міць вулканів” 9.25, 14.45, 2.45 “Музейні таємниці” 10.15 “Змова” 11.05, 12.00, 12.55 “Історія давньої давнини” 13.50, 1.45 “Вигнанці” 15.35, 20.10 “Заборонена історія” 17.40 “Музейні таємниці” 18.25 “Дубровницька республіка” 19.20 “Єлизавета I і її вороги” 21.00 “Таємниці шести дружин” 22.05 “Безмежна Римська імперія” 23.10, 5.35 “Таємниці британських замків” 23.55 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.50 “Мисливці за міфами” 4.00 “Тіні середньовіччя” 4.50 “Найбільші містифікації в історії” 6.25 “Погода, яка змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00 Х/ф “В очікуванні дива” 3.10, 9.10 М/ф “Знову двійка” 3.30, 9.30 М/ф “Мільйон у мішку” 4.00, 10.00 М/ф “Коли запалюються ялинки” 4.20, 10.20 М/ф “Козел* музикант” 4.30, 10.30 М/ф “Золоте колосся” 4.50, 10.50 М/ф “Квартет” 5.00, 11.00 Х/ф “Варвара* краса, довга коса” 6.20, 12.20 М/ф “Богатирська каша” 6.30, 12.30 М/ф “Мурзилка на супутнику” 6.50, 12.50 М/ф “Фарбований лис” 7.00, 13.00 М/ф “Ключ” 7.55, 13.55 М/ф “Веселі картинки” 8.00 М/ф “В очікуванні дива” 14.00 Х/ф “Вітер надії” 15.10 М/ф “Коваль*чаклун” 15.30 М/ф “Містер Пронька” 16.00 М/ф “Мир дому твоєму” 16.20 М/ф “Лисичка* сестричка” 16.30 М/ф “Кіт, який гуляв сам по собі” 16.50 М/ф “Новорічна ніч” 17.00 Х/ф “Чарівна лампа Аладдіна” 18.20 М/ф “Хлопчик* мізинчик” 18.30 М/ф “Молодильні яблука” 18.50 М/ф “Жадібний Кузя” 19.00 М/ф “Ніч перед Різдвом” 19.45 М/ф “Королівська гра”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен* ня від приватних осіб у розділи: проB дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо* шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого* лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


14

телепрограма

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

15 листопада СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, Країно! 9.30 Т/с “Бодо” 10.55, 16.35, 23.15 Погода 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10 Радіо. День 13.55 Наші гроші 14.30 52 вікенди 15.15 До справи 15.50 Твій дім 16.45 М/с “Книга джунглів” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00, 23.30 Культурна афіша здорової людини 19.25 Д/с “Вагасі 0 японські смаколики” 20.25 Слідство. Інфо 21.50, 2.20 Новини. Спорт 22.15 Світло 23.25 Мегалот 0.00 Д/с “Орегонський путівник” 2.55 Д/с “Середземномор`я” 3.25 Д/с “Мистецький пульс Америки” 3.55 Д/с “Нью0Йорк”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.00, 5.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Міняю жінку” 12.50, 20.45 Т/с “Свати 0 6” 13.55 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.20 Т/с “Слуга народу. Від любові до імпічменту” 22.00, 23.35, 0.10 “Міняю жінку 0 12” 1.45 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.20, 22.45 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.15, 12.25 Т/с “Лінія світла” 13.00, 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток0шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.15 “Подробиці” 20.40 Т/с “Нехай говорять” 0.30 Х/ф “Два Івани” 1с. 2.55 “Скептик 3” 3.25 “уДачний проект” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 0 сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії”

9.30 “Просто про складне” 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.20 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35 “Хіт0парад” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “В гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС0інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС0спорт” 15.00 “Моє улюблене місто” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС0 афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.43 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС0погода” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 21.10 “Експонат” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Незнаний Шевченко” 0.50, 3.45 “Легенди Запоріжжя” 1.15 “Степовики” 1.25 “Повір у себе” 1.40 “Герої” 1.55 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.55, 12.30 “Від мелодії до мелодії” 3.20 “Як це було” 4.10 Д/ф “Українська мрія” 5.15 Д/ф “Той, хто повернувся” 5.45 “Ми 0 Запоріжжя. Ми 0 Україна!” 6.00 “Слава мого краю” 6.30 “Ми 0 українські” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Знай наших” 10.05 “Я й це” 10.30 “Полігон” 10.50 “Концерти Вірського” 11.50, 13.50 “Життя як воно є” 12.05 “Арт і Шок” 12.55 “Іноземна для дітей” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.25 “Обереги” 14.05 “Кошик творчих ідей” 14.20 “А чому?” 14.45 Д/ф “Винниченко” 15.35 Д/ф “Антон Макаренко. Дальня перспектива” 16.15 “Піщані історії” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 “Час змін” 17.00 “Шовкова косиця” 17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “Київська старовина. Світ мистецтва” 18.25 Д/ф “Мій Майдан” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Відкрита студія” 21.00 “Казки Запорозькі з Саньком Ситою” 21.15 “Любий каприз” 21.25, 21.25 “Історія одного експонату” 21.35 “Європейський вимір” 22.35 “Клуб0700” 23.00 “Час0тайм”

23.15 “Музичні історії” 23.30 “Струни душ людських” 23.45 “Один з нас” 23.55 “Усміхнись”

tv5 5.15 “Про рибальство всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews0KIDS” 9.30 “Гордість світу” 9.55 “Ваше здоров’я” 10.25 “Давайте розберемося” 10.55 “Спільноти тварин” 11.15 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 11.20 “Паралельний світ” 12.05, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Смартум” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.10 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя Правда” 19.45 “Велотревел” 20.15 “Ексклюзив. Магазин “Рибальство” 21.10 “Іду на Ти” 22.50 “Щоденник шопоголіка” 23.20 Х/ф “Піше: Між небом і землею” 1.20 Нічний канал

ICTV 5.25, 10.10 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.10, 17.40, 21.25 Т/с “Невиправні” 12.05, 13.25 Х/ф “Звіт з “Європи” 12.45, 15.45 Факти. День 14.30 Скетч0шоу “На трьох” 15.05, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.20, 1.30 Т/с “Життя і пригоди Мишка Япончика” 23.35 Х/ф “Такий же зрадник як і ми” 2.15 Т/с “Морська поліція. Лос0Анджелес” 3.55 Скарб нації 4.05 Еврика! 4.15 Студія Вашингтон 4.15 Факти 4.35 Т/с “Відділ 44”

СТБ 6.55, 15.30 “Все буде добре!” 8.55 “Все буде смачно!” 9.55 “Битва екстрасенсів 14” 12.10 “МастерШеф 0 6” 17.30, 22.00 “Вікна0 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “МастерШеф 0 7” 0.20 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.30 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки”

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві= шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте0 рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре0 су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Вар’яти 21.00 Київ вдень та вночі 23.00 Зоряні яйця 2.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.30, 3.50 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00, 4.45 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток0шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 11.15, 17.50, 20.40, 22.40, 0.15 Погода0спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ05 8.20 Кіноnews0KIDS 8.25 Моя правда 9.10 Ні пуху, ні пера 9.30, 20.30, 0.00 Спортогляд 9.50 З історії кіно 10.55 Дорожній щоденник 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Дика Канада 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 18.00 Подорожуємо Україною 18.10 Лінія успіху 18.30, 23.30 Донбас сьогодні 19.00 Про рибальство всерйоз 19.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 0.30 Дзеркало історії 2.10 Теорія змови 4.10 Там, де нас немає

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, Вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДжеДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.20, 16.20, 17.20 “Загублений світ” 14.20 Х/ф “Зубастий торнадо” 19.30, 20.35 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.40 Т/с “Кістки 2 “ 23.15 Х/ф “Зубастий торнадо 2” 2.15 Х/ф “Лісова пісня” 3.45 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час0Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.45, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин”

8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 18.50 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20 Річкові монстри 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Дика Канада 14.10 Містична Україна 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 Земні катаклізми 19.50 Скептик 21.40 Зброя: сімейна справа 23.40 Любов, ненависть і пропаганда 2.10 Теорія змови 4.10 Там, де нас нема

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV0MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 У фокусі Європи 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Купити, відновити, продати 13.00 Сили природи 13.25 КіноNews 13.30 Час 0 Тайм 13.45 Наша позиція 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час 0 Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.30 «Середовище Z» 21.45 Життя в цифрі 22.00 TV0MALL 22.15 КіноNews 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час0тайм 01.10 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.35 “Зіркове життя” 9.45 “Академія сміху” 11.25, 0.45 “Моя правда” 12.15 Х/ф “Загублене місто” 14.15 Х/ф “Серед шулік” 16.15 Х/ф “Троє в човні, не рахуючи собаки” 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 21.00, 2.15 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Старий знайомий” 1.35 “Позаочі” 3.55 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя. Нова історія” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі0 Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу”

14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний02” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00 Фігурне катання. Чемпіонат Європи0 2017. Острава. Огляд 4.30 Фігурне катання. Чемпіонат світу02017. Гельсінкі. Огляд 6.00 Гірські лижі. Чемпіонат світу02017. Санкт0 Моріц. Огляд 6.45 Легка атлетика. Чем0 піонат Європи02016. Амстердам. Огляд 8.00, 2.15, 2.30 Тележурнал WATTS 8.30, 9.30, 13.30, 21.05 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. Третій день 11.30 Авто0 і мотоспорт. Тест драйв 11.45 Автоперегони. Суперкубок Porsche. Огляд сезону 12.15 Регбі. Тестовий матч. Франція 0 Нова Зеландія 13.25, 18.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Курйозні моменти” 18.35, 23.00 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Жінки. Слалом. 2 спроба 19.00, 23.30 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 19.30 Автоспорт. Серія WTCС. All Access 20.00 Дрон0рейсинг. DR1 Champions 0.15 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Турне 40х трамплінів02017. Огляд 1.15 Стрибки з трампліна. Літній Гран0прі. Клигенталь. HS 140

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.00 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.45, 2.55, 20.00 Суперспоруди Третього рейху 0.30, 3.40, 14.30 Роки небезпечного життя 1.25, 2.10, 15.20 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.25, 6.30 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.45 Людина проти Youtube 6.55, 9.10, 13.45 Мегазаводи 7.40, 9.55 Шосе крізь пекло 8.25, 16.50, 22.15 Друга світова війна: Пекло під водою 10.40 Авто 0 SOS 11.25 Мільйон років потому

12.15, 12.35, 13.00, 13.20, 16.05, 16.30, 19.15, 19.35 Ігри розуму 17.35, 18.30 Сьомий континент: краще 20.45, 21.30 Апокаліпсис: Перша світова війна

VIASAT HISTORY 7.00 “Машини смерті” 7.50, 16.05, 3.00 “Неймо0 вірні винаходи” 8.20, 8.45 “Погода, яка змінила хід історії” 9.15, 14.35, 2.15 “Музейні таємниці” 10.05 “Змова” 10.55, 12.45 “Скарби Ста0 родавнього Єгипту” 11.50 “Скарби Стародав0 нього Єгипту” 13.40, 1.20 “Вигнанці” 15.20, 20.10 “Заборонена історія” 16.35 “Мисливець за зброєю” 17.25 “Музейні таємниці” 18.10 “Таємниці шести дружин” 19.20 “Єлизавета I і її вороги” 21.00 “37 днів: шлях до Першої світової війни” 22.00, 6.05 “Войовниці” 22.50 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 23.35 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.25 “Мисливці за міфами” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Найбільші містифікації в історії” 5.10 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Вітер надії” 3.10, 9.10 М/ф “Коваль0 чаклун” 3.30, 9.30 М/ф “Містер Пронька” 4.00, 10.00 М/ф “Мир дому твоєму” 4.20, 10.20 М/ф “Лисичка0 сестричка” 4.30, 10.30 М/ф “Кіт, який гуляв сам по собі” 4.50, 10.50 М/ф “Новорічна ніч” 5.00, 11.00 Х/ф “Чарівна лампа Аладдіна” 6.20, 12.20 М/ф “Хлопчик0 мізинчик” 6.30, 12.30 М/ф “Молодильні яблука” 6.50, 12.50 М/ф “Жадібний Кузя” 7.00, 13.00 М/ф “Ніч перед Різдвом” 7.45, 13.45 М/ф “Королівська гра” 14.00 Х/ф “Візьми мене з собою” 15.15 М/ф “Мурашка0хвалько” 15.30 М/ф “Острів помилок” 16.00 М/ф “Незнайко вчиться” 16.20 М/ф “Лев і заєць” 16.30 М/ф “Горіховий прутик” 16.50 М/ф “Недобра Ладо” 17.00 Х/ф “Засекречене місто” 18.10 М/ф “Дитинство Ратібора” 18.30 М/ф “Карлсон повернувся” 18.50 М/ф “Жовтий лелека” 19.00 М/ф “Зачарований хлопчик” 19.45 М/ф “Ми шукаємо ляпку”


телепрограма 16 листопада ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Т/с “Бодо” 10.55, 16.35, 23.20 Погода 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 Слідство. Інфо 15.15 Надвечір’я. Долі 16.45 М/с “Книга джунглів” 17.50, 1.10 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.25, 2.35 Тема дня 18.35, 1.40 Новини. Культура 19.00 Д/ф “В#УКРАЇНІ” 19.25, 23.30 Д/с “Вагасі 1 японські смаколики” 20.25 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.50, 2.20 Новини. Спорт 22.15 Книга.ua 22.50 Д/с “Дикі тварини” 2.50 Вікно в Америку 3.10 Д/ф “Василь Макух. Смолоскип” 3.55 Д/с “Нью1Йорк” 5.00 Д/ф “Секрети Вільнюса”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 5.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Міняю жінку” 13.00, 20.45 Т/с “Свати16” 14.00 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.20 Т/с “Слуга народу. Від любові до імпічменту” 22.00 “Світ навиворіт19” 23.00 “Право на владу 2017” 0.40 Х/ф “Зелені гори” 2.25 Т/с “Таємниця твердині шифрів”

ІНТЕР 5.55 Мультфільм 6.20, 22.45 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.30, 12.25, 20.40 Т/с “Нехай говорять” 13.00, 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.25 Ток1шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.15, 5.10 “Подробиці” 0.30 Х/ф “Два Івани” 2.55 “Скептик13” 3.25 “уДачний проект” 3.45 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 1 сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Екоcity” 9.45 “Просто про складне” 10.00, 22.50 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35, 15.00 “Хіт1парад” 11.45, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “У гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС1інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС1спорт” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє”

18.15, 22.00 “АЛЕКС1 афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС1погода” 20.00 “Моє улюблене місто” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 2.35 “Файн арт” 0.25, 23.15 “Просто неба” 0.40 Д/ф “Клоун іде на манеж” 1.05 “Час змін” 1.30 “Козацька звитяга” 1.45 “Літпросвіт” 2.10 “Незвідане Закарпаття” 3.00 “Повір у себе. Ти зможеш!” 3.15, 10.15 “Від мелодії до мелодії” 3.40 Д/ф “Українська Гельсінська спілка. Вектор визначено” 4.40 “Фестивалі, конкурси, концерти” 5.45 “Мандруємо разом” 5.55 “Мій рідний край” 6.10 “Легенди Запоріжжя” 6.35, 16.55 “Європейський вимір” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 16.10, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50 “Звичайні герої” 10.05, 23.55 “Усміхнись” 10.40 “Я й це” 11.05 “Служба 101” 11.25 “Ми 1 українські” 11.50 “Знай наших” 12.05 “Правила гри” 12.30 “Хочу все знати” 12.55 “Юні експерти” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Дитячий світ” 13.50 “Лицарі небесної варти” 14.05 Д/ф “Промені темного простору” 14.40 Д/ф “Мій Майдан” 15.10 “Історія в капелюсі” 15.15 Д/ф “Епоха Платона Майбороди” 16.20 “У майстерні митця” 16.30 “Як це було” 17.10 Мультзал 17.55 Д/ф “Київ. Початок війни” 18.40 “Рефрен” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання” 21.00 “Казка Лірника Сашка” 21.15 “Сила громад” 21.25 “Мушастиков. Ле1 генда Запорізького телебачення” 21.40 “Степовики” 22.35 “180 градусів” 23.00 “Час1тайм” 23.30 “Обереги” 23.50 “Літературний монолог”

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews1KIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 “Велотревел” 10.25 “Спецрепортаж” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.55 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15, 20.20 Т/c “Райське місце” 18.00, 21.15 “Моя правда” 19.45 “Соціальний патруль” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 21.10 “Ексклюзив. Магазин “Риболовля” 22.50 “Домобуд” 23.20 Х/ф “Так” 1.00 Нічний канал

ICTV 5.25 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Секретний фронт 11.10, 17.40, 21.25 Т/с “Невиправні” 12.05, 13.25 Х/ф “Такий же зрадник, як і ми” 12.45, 15.45 Факти. День 14.55 Скетч1шоу “На трьох” 15.05, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.20, 1.25 Т/с “Життя і пригоди Мишка Япончика” 23.40 Х/ф “Чорні мітки” 2.20 Т/с “Морська поліція. Лос1Анджелес” 3.55 Скарб нації 4.00 Еврика! 4.10 Служба розшуку дітей 4.15 Студія Вашингтон 4.20 Факти 4.40 Т/с “Відділ 44”

СТБ 7.00, 15.30 “Все буде добре!” 9.00 “Все буде смачно!” 9.55 “Битва екстрасенсів1 14” 12.15 “МастерШеф16” 17.30, 22.00 “Вікна1 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Зважені та щасливі17” 23.25 “Один за всіх”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.50 Зона ночі 4.30 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20 Т/с “Друзі” 11.40 Т/с “Відчайдушні домогосподарки” 16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 17.00 Хто зверху 19.00 Зоряні яйця 21.00 Київ вдень та вночі 23.00 Суперінтуїція 2.45 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 11.30, 3.50 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00, 4.45 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток1шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Специ” 23.30 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.40, 11.10, 17.50, 20.40, 22.40, 0.20 Погода1спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ15 8.20 Кіноnews1KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45, 19.30 Давайте розберемося 9.15 Чоловічі захоплення 9.30, 20.30, 0.10 Спортогляд 9.50, 18.30 Секретний архів 10.40 Хіт1парад ФМ1ТБ 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Дика Канада 13.20 Правила життя 14.10 Містична Україна 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 18.00, 0.00 Цікаві винаходи 18.10 Велотревел 19.20 У дорозі 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 23.30 Щоденник шопоголіка 0.30 Мегазаводи 1.20 Гордість України 3.40 Телеформат

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55, 19.10 “Бандерлоги” 11.20, 16.20, 17.20 “Загублений світ”

14.30 Х/ф “Зубастий торнадо12” 19.30, 20.35 Т/с “Ментівські війни. Київ” 21.40 Т/с “Кістки12” 23.15 Х/ф “Зубастий торнадо13” 2.15 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 3.20 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час1Time 6.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.45, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 8.20, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.35 Капітал 8.45 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 18.15 ПроУкраїнське 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 * 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 * 26,01 грн (на місяць пільговий)

ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 787154121 або на сайті: http://www.zp*pravda.info 16.30 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 19.00 20.05 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.50 23.00 23.25 23.30 00.55 01.10

Квест Новини СпортМаркет Час 1 Тайм Запитання депутату Новини Акценти Д/с «Щоденники Другої світової війни» Х/с «Кубала, Морено і Мончон» Новини Погода Культура 1 це модно Маленькі дорослі TV1MALL Діло «Здоров’Я» Запитання депутату Новини Погода Кіноархів Час1тайм Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.40 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 2.10, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Дика Канада 14.10 Містична Україна 15.10 Мисливці на нацистів 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 Земні катаклізми 18.50 Бандитська Одеса 19.50 Скептик 23.40 Любов, ненависть і пропаганда 0.30 Мегазаводи 1.20 Гордість України 3.40 Телеформат

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV1MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Жива природа 10.40 Приватні новини 11.05 Глобал 3000 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Купити, відновити, продати 13.00 Сили природи 13.25 КіноNews 13.30 Час 1 Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Новини 14.05 Д/с «Довідник дикої природи» 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids

15

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.10 “Зіркове життя” 9.30 “Академія сміху” 11.00, 0.15 “Моя правда” 11.50 Х/ф “Лід у кавовій гущавині” 13.30, 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 15.20 Х/ф “Міцний горішок” 17.00 Х/ф “Морський характер” 21.00, 1.55 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Ішов собака по роялю” 1.05 “Позаочі” 3.35 Кіноляпи 4.15 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі1 Хілс, 90210” 12.00, 23.00 Т/с “Секс у великому місті” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний12” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00 “Вірю не Вірю” 0.10 Т/с “Доктор Хаус” 2.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.15 Теніс. Australian Open1 2017. Огляд 4.00 Плавання. Чемпіонат Європи12016. Лондон. Огляд 4.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Турне 41х трамплінів12015. Огляд 5.15, 6.00 Стрибки з трам1 пліна. Кубок світу. Турне 41х трамплінів1 2016. Огляд 6.45 Лижні види спорту. Чемпіонат світу12017. Лахти. Огляд 7.30 Біатлон. Чемпіонат світу12017. Хохфільцен. Огляд 8.15 Тележурнал WATTS 8.30 Регбі. Тестовий матч. Франція 1 Нова Зеландія

До уваги людей, які шукають роботу!!!!! Пропонуємо спробувати себе в охороні. Житло і форму надамо безкоштовно. Вахта 30/15 днів.

095*001*31*58 096*432*87*65 9.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. Огляд сезону 10.00, 20.45 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Чоловіки. Слалом. 2 спроба 10.45, 20.00 Гірські лижі. Кубок світу. Леві. Жінки. Слалом. 2 спроба 11.25 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн 11.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. Четвертий день 13.30, 22.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 1/4 фіналу 16.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Зал слави”. Сочі12014. Хокей. Фінал 17.30, 18.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Олімпійські рекорди” 18.30, 1.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Турне 41х трамплінів12017. Огляд 19.30, 21.35, 2.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 0.00 Дрон1рейсинг. DR1 Champions 1.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА”

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.50, 2.55 Суперспоруди Третього рейху 0.35, 3.40, 14.30, 17.35 Роки небезпечного життя 1.25, 2.10, 15.20, 18.30 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.25 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.50 Людина проти Youtube 6.35, 9.05, 13.45 Мегазаводи 7.30, 9.50 Шосе крізь пекло 8.15, 16.50, 22.20 Друга світова війна: Пекло під водою 10.40 Авто 1 SOS 11.25 Мільйон років потому 12.15, 12.35, 13.00, 13.20, 16.05, 16.30, 19.15, 19.35 Ігри розуму 20.00 Апокаліпсис: сходження Гітлера 20.45, 21.35 Апокаліпсис: Друга світова війна

VIASAT HISTORY 7.10 “Машини смерті” 8.05, 16.15, 3.05 “Неймовірні винаходи” 8.35 “Погода, що змінила хід історії”

9.00 “Погода, що змінила хід історії” 9.30, 14.35, 2.20 “Музейні таємниці” 10.15, 22.45, 5.10 “Змова” 11.05, 11.55, 12.50 “ДНК мертвих знаменитостей” 13.40, 1.25 “Вигнанці” 15.25, 20.10, 6.00 “Заборонена історія” 16.45 “Мисливець за зброєю” 17.35 “Музейні таємниці” 18.25 “Войовниці” 19.20 “Генріх і Ганна: коханці, які змінили історію” 21.00 “Карти вбивства” 21.50 “Американські принцеси на мільйон доларів” 23.30 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.25 “Мисливці за міфами” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Візьми мене з собою” 3.15, 9.15 М/ф “Мурашка1 хвалько” 3.30, 9.30 М/ф “Острів помилок” 4.00, 10.00 М/ф “Незнайко вчиться” 4.20, 10.20 М/ф “Лев і заєць” 4.30, 10.30 М/ф “Горіховий прутик” 4.50, 10.50 М/ф “Недобра Ладо” 5.00, 11.00 Х/ф “Засекречене місто” 6.10, 12.10 М/ф “Дитинство Ратібора” 6.30, 12.30 М/ф “Карлсон повернувся” 6.50, 12.50 М/ф “Жовтий лелека” 7.00, 13.00 М/ф “Зача1 рований хлопчик” 7.45, 13.45 М/ф “Ми шукаємо ляпку” 14.00 Х/ф “Завтра, третього квітня...” 15.20 М/ф “Про те, як гном покинув дім” 15.30 М/ф “Маленька чаклунка” 16.00 М/ф “Пограбування по...” 16.20 М/ф “Музична крамничка” 16.30 М/ф “Канікули Боніфація” 16.50 М/ф “Як кошеняті побудували будинок” 17.00 Х/ф “Хлопчик з ковзанами” 17.35 М/ф “Дванадцять місяців” 18.25 М/ф “Веселі картинки” 18.30 М/ф “Кентервиль1 ський привид” 18.50 М/ф “Знайомі картинки” 19.00 М/ф “Лівша” 19.40 М/ф “Куди летиш, Вітаре?”


16

телепрограма

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

17 листопада П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.25 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30 Т/с “Бодо” 10.55, 16.35 Погода 11.05 Т/с “Епоха честі” 13.10, 14.30 Радіо. День 13.55 “Схеми” з Наталією Седлецькою 15.15 Світло 16.45 М/с “Книга джунглів” 17.50, 1.40 Новини. Світ 18.20, 21.30, 1.55, 3.10 Тема дня 18.35, 2.10 Новини. Культура 19.00 Твій дім 19.25 Д/с “Дикі тварини” 20.25 Перша шпальта 21.50, 2.50 Новини. Спорт 22.15 Late night show 22.50 Як дивитися кіно 23.20 Х/ф “Лагідна” 3.25 Розсекречена історія 4.15 Д/ф “Таємничий Сковорода” 4.55 Д/ф “Марія Левитська. Театральний роман” 5.25 Д/с “Мистецький пульс Америки”

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з 1+1” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 9.30 “Чотири весілля” 11.00, 12.20 “Міняю жінку” 13.00 Т/с “Свати76” 14.00 Т/с “Величне століття. Роксолана” 17.10 Т/с “Нескінченне кохання” 20.15 “Ліга сміху. Шлях до фіналу 2017” 22.40 “Ігри приколів” 23.40 “Вечірній Київ” 1.10 Х/ф “Зелені гори” 4.35 “Неділя з Кварталом”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини 7.10, 8.10, 9.20 “Ранок з Інтером” 10.30, 12.25 Т/с “Нехай говорять” 13.00, 14.00 “Життя на межі” 14.50, 15.50, 16.45 “Речдок” 18.00 Ток7шоу “Стосується кожного” 20.00, 3.10 “Подробиці тижня” 22.00 Т/с “Німеччина 83” 0.00 Х/ф “Геймер” 1.55 Х/ф “Чужі тут не ходять” 4.50 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 7 сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 9.40 “Good Dog” 10.00, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 11.30, 18.45, 23.55 “КіноNEWS” 11.35, 12.30, 15.00 “Хіт7 парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.30, 19.00 “Я люблю англійську мову” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.43 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС7інформ”

14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС7спорт” 15.40 “КіноKIDS” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС7 афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС7погода” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Я так думаю” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Просто неба” 0.15 “Запоріжжя туристичне” 0.30, 23.55 “Усміхнись” 0.35, 10.30 “Степовики” 0.45 “Європейський вимір” 1.00 “Ми 7 українські” 1.25 “Легенди Запоріжжя” 1.50 “Ми 7 Запоріжжя! Ми 7 Україна” 2.05, 10.44 “Галерея образів” 2.25, 23.50 “Літературний монолог” 2.35, 11.40, 23.15 “Від мелодії до мелодії” 3.00 “Українська мрія” 4.05 Д/ф “Легенда Китайгори” 4.30 “Я й це” 4.55 “Кулінарія від Андрія” 5.10 “Літпросвіт” 5.35 “Кіно і час” 6.00 “Зелений БУМ” 6.25 “Стоп корупції” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02, 18.50, 21.50, 22.30 “Погода” 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 “Телекур’єр” 7.25, 18.55, 19.20, 21.55, 22.20 Реклама 7.30 “Ранок. Кава. Позитив” 9.50, 13.50 “Лицарі небесної варти” 10.05 “Як це було” 10.55 “Літературний монолог” 11.00 “Полігон” 11.10 “Файн арт” 11.50 “Українські Герої” 12.10 Д/ф “Василь Стус. Феномен Суток” 13.05, 17.30 “Чудесний канал” 13.30 “Справа №” 14.05 “Обереги” 14.25 “Віконечко” 14.50 “Дитячий світ” 15.10 “Іноземна для дітей” 15.15 Д/ф “Смолоскип. Василь Макух” 16.10 “Зупинись і здивуйся!” 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 “Зауваження до влади” 17.00 Мультзал 17.15 “Герої” 17.55 Д/ф “Гелон 7 таємниче місто” 18.25 Д/ф “Гайдамацьким шляхом” 19.25, 22.25 “Спортивні новини” 19.30 “Знак запитання. Післямова” 19.55 “Мистецька толока” 20.50 “Будь7який каприз” 21.00 “Казки запорозькі з Санько Сита” 21.15 “Бесіди з лікарем” 21.25 “Спортивний тиждень” 22.35 “Клуб7700” 23.00 “Час7тайм” 23.30 “Олександр Колодій”

tv5 5.15 “Ваше здоров’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “Кіноnews7KIDS” 9.25 “Хочу у відпустку” 9.55 “Гордість світу” 10.25 “Соціальний патруль” 10.55 “Спільноти тварин” 11.20 “Паралельний світ”

12.10, 16.05 “Відверто з Машею Єфросініною” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.45 “Ексклюзив. Магазин “Риболовля” 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 1.05 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “На межі” 17.15 Т/c “Райське місце” 18.00 “Моя правда” 19.45 “Павутиння” 20.15 “Ексклюзив. Смартум” 20.20 Х/ф “Робін Гуд” 21.55 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Не турбувати!” 1.15 “Хроніка подій” 1.30 Нічний канал

ICTV 5.25 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10, 17.40 Т/с “Невиправні” 12.05, 13.25 Х/ф “Чорні мітки” 12.45, 15.45 Факти. День 14.30 Скетч7шоу “На трьох” 15.05, 16.15 Т/с “Майор і магія” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 Дизель7шоу 0.05 Комік на мільйон 2.10 Факти 2.35 Т/с “Морська поліція. Лос7Анджелес” 3.50 Т/с “Слідчі”

СТБ 6.10 Х/ф “Подвійне життя” 17.30, 22.00 “Вікна7 Новини” 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 20.00, 22.45 “Сюрприз, сюрприз!” 23.25 Х/ф “Маша”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.15 Зона ночі 4.30 Абзац 6.40, 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 6.59, 8.19 Kids Time 8.20, 22.40 Половинки 10.20 Кохання на виживання 12.15, 21.40 Київ вдень та вночі 16.20, 19.00 Топ7модель по7українськи 0.40 Х/ф “Останнє вигнання диявола” 2.10 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 Сьогодні 9.30, 5.45 Зірковий шлях 11.30, 4.10 Реальна містика 13.30, 15.30 Агенти справедливості 16.00 Історія одного злочину 18.00 Т/с “Лікар Ковальчук” 19.45 Ток7шоу “Говорить Україна” 21.00, 0.00 Т/с “Лабіринти долі” 23.20 Слідами 1.50 Т/с “CSI. Місце злочину”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 0.30 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 17.50, 20.40, 22.40, 0.25 Погода7спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ75 8.20 Кіноnews7KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30, 20.30, 0.15 Спортогляд 9.50 Екваторіальні рифи 10.45 Культури світу 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Довідник дикої природи 13.20 Правила життя

14.10 Містична Україна 15.10 Кохання, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі смітника 18.00 Високі технології 18.10 Соцпатруль 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд 20.00 Домовуша 21.40 Зброя: сімейна справа 23.30 Моя правда 3.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 12.15 “Він, вона і телевізор” 10.00, 18.15 “Спецкор” 10.35, 18.40 “ДЖЕДАІ” 10.55 “Бандерлоги” 11.20, 16.20, 17.20 “Загублений світ” 14.30 Х/ф “Зубастий торнадо 3” 19.10 Х/ф “Універсальний агент” 21.00 Х/ф “Повернення Геркулеса” 22.50 “Змішані єдиноборства. UFC” 2.30 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу” 3.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час7Time 6.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд преси 6.45, 18.45, 2.15 Місцевий час 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 ЕнергоНезалежність 19.30 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 2.30 Феєрія мандрів 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.20 Не перший погляд

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм 21.10 Голос народу

МЕГА 6.00, 18.50, 0.30 Бандитська Одеса 7.20 Дзеркало історії 8.20, 13.20 Правила життя 9.20 Правда життя 10.20, 21.40 Зброя: сімейна справа 11.20, 16.50 Сироти дикої природи 12.20 Довідник дикої природи 14.10 Містична Україна 15.10, 23.40 Любов, ненависть і пропаганда 16.00, 20.50 Скарби зі звалища 17.50, 22.40 Земні катаклізми 19.50 Скептик 3.40 Україна: забута історія

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 TV7MALL 8.15 Кіноархів 9.40 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.25 Погода 10.30 Запитання депутату 10.40 Приватні новини 11.05 Євромакс 11.35 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.05 Студія Вашингтон 12.10 Ваша свобода 12.35 Купити, відновити, продати 13.00 Сили природи 13.25 КіноNews 13.30 Час 7 Тайм 13.45 Діло 14.00 Новини 14.05 Довідник дикої природи 15.00 Новини 15.05 Кіноархів 16.25 КіноNewsKids 16.30 Квест 17.00 Новини 17.15 СпортМаркет 17.30 Час 7 Тайм 17.45 Запитання депутату 18.00 Новини 18.15 Акценти 19.00 Д/с «Щоденники Другої світової війни» 20.05 Х/с «Кубала, Морено і Мончон» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Незвичайна наука 22.00 TV7MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.50 Запитання депутату 23.00 Новини 23.25 Погода 23.30 Кіноархів 00.55 Час7тайм 01.10 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 10.20 “Зіркове життя” 9.30 “Академія сміху” 11.10 “Моя правда” 12.00 Х/ф “Казка про жінку та чоловіка” 13.40, 19.00 Х/с “Комісар Рекс” 15.30 Х/ф “Морський характер” 17.30 Х/ф “Ішов собака по роялю” 21.00, 3.10 Х/с “Пуаро Агати Крісті” 23.00 Х/ф “Романс про закоханих” 1.30 Х/ф “Поклич мене в далечінь світлу” 4.50 Кіноляпи 5.00 Саундтреки 5.20 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Файна Юкрайна” 9.10 “Красуні” 10.10, 16.10 Т/с “Беверлі7 Хілс, 90210” 12.00 “Орел і Решка. Шопінг” 13.10, 19.00 “Орел і Решка. На краю світу” 14.10, 20.00 “Орел і Решка. Ювілейний72” 15.10, 21.00 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 18.00 “Розсміши коміка” 22.00, 0.50 “КВК на БІС” 23.00 “КВК” 1.50 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00 Тележурнал WATTS 4.00, 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Зимові види спорту. Тележурнал “У гонитві за історією”. Ліндсі Вонн

7.00 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 1/4 фіналу 8.00, 13.00, 13.30, 17.00, 0.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. 1/2 фіналу 11.30 Стрибки з трампліна. Літній Гран7прі. Клигенталь. HS 140 12.30, 18.15, 22.30 Стрибки з трампліна. Тележурнал “Нерозказана історія”. Каміль Стох 18.45, 23.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Кваліфікація 20.00, 0.00, 2.30 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. Кваліфікація 20.30 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. МАС3 21.00 Фігурне катання. Етап Гран7прі. Франція. Чоловіки. Коротка програма 1.30 Фігурне катання. Етап Гран7прі. Франція. Жінки. Коротка програма

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.55, 3.00 Апокаліпсис: сходження Гітлера 0.40, 3.45, 14.30, 17.35 Роки небезпечного життя 1.30, 2.15, 15.20, 18.25 Розслідування авіакатастроф 4.35, 5.20, 6.30 Наукові дурниці 5.00 Код небезпеки 5.45 Людина проти Youtube 6.50, 9.05, 13.40 Мегазаводи 7.40, 9.55 Шосе крізь пекло 8.20 Друга світова війна: Пекло під водою 10.40 Авто 7 SOS 11.25 Мільйон років потому 12.10, 12.35, 12.55, 13.20, 16.05, 16.30, 19.15, 19.35 Ігри розуму 16.50, 20.00 Версальський палац 20.45, 21.30, 22.20 Апокаліпсис: Друга світова війна

VIASAT HISTORY 7.00 “Машини смерті” 7.55, 8.20 “Погода, що змінила хід історії” 8.50, 14.35, 2.15 “Музейні таємниці” 9.35 “Змова” 10.25, 11.30, 12.35 “Генії сучасного світу” 13.40, 1.20 “Вигнанці” 15.25, 5.55 “Заборонена історія” 16.15, 3.00 “Неймовірні винаходи”

16.45 “Мисливець за зброєю” 17.35 “Музейні таємниці” 18.25 “Шпигунство за монархами” 19.20 “Генріх і Ганна: коханці, які змінили історію” 20.10 “Заборонена історія” 21.00, 21.50, 22.40 “Таємниці царствених убивств” 23.30 “Друга світова війна: чого варта імперія” 0.25 “Мисливці за міфами” 3.25 “Тіні середньовіччя” 4.15 “Найбільші містифікації в історії” 5.05 “Таємниці римських черепів”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Завтра, третього квітня...” 3.20, 9.20 М/ф “Про те, як гном покинув дім” 3.30, 9.30 М/ф “Маленька чаклунка” 4.00, 10.00 М/ф “Пограбування по...” 4.20, 10.20 М/ф “Музична крамничка” 4.30, 10.30 М/ф “Канікули Боніфація” 4.50, 10.50 М/ф “Як кошеняті побудували будинок” 5.00, 11.00 Х/ф “Хлопчик з ковзанами” 5.35, 11.35 М/ф “Дванадцять місяців” 6.25, 12.25 М/ф “Веселі картинки” 6.30, 12.30 М/ф “Кентервильський привид” 6.50, 12.50 М/ф “Знайомі картинки” 7.00, 13.00 М/ф “Лівша” 7.40, 13.40 М/ф “Куди летиш, Вітаре?” 14.00 Х/ф “Єгорка” 15.05 М/ф “Перша скрипка” 15.30 М/ф “Іванко і Баба7 Яга” 15.40 М/ф “Два жадібних ведмежати” 15.50 М/ф “Робін Бобін” 15.55 М/ф “Якось зранку” 16.00 М/ф “Оранжеве горлечко” 16.20 М/ф “Їжачок у тумані” 16.30 М/ф “Матч7реванш” 16.50 М/ф “Цапеня, яке вміло рахувати до десяти” 17.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 18.05 М/ф “Межа” 18.25 М/ф “Як втратити вагу” 18.30 М/ф “Історія одного злочину” 18.50 М/ф “На лісовій естраді” 19.00 М/ф “Кіт і клоун” 19.10, 19.20, 19.30 М/ф “Гуморески” 19.35 М/ф “Мішок яблук” 19.55 М/ф “Консервна банка”


телепрограма 18 листопада СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 9.40 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30 Погода 10.30 Покоління Z 11.00 Фолькmusic. Діти 11.50 Лайфхак українською 12.05 Хто в домі хазяїн? 12.50 Х/ф “Дитячий секрет” 15.00 Д/с “Смак Дзяннаня” 15.30 Т/с “Оповідання ХІХ століття” 20.25 Роздягальня 21.35 Розсекречена історія 22.35 Війна і мир 23.25 Мегалот 23.30 Д/с “Орегонський путівник” 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.35 Світло 2.30 Д/ф “Після прем’єри розстріл” 3.25 Д/ф “Раїса Кириченко. Діагноз народна” 4.05 Д/с “Марк Твен”

1+1 6.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.50 “Гроші” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.45, 10.55, 23.10 “Світське життя” 11.45 “Голос. Діти 4” 14.15 Т/с “Слуга народу. Від любові до імпічменту” 16.35 “Вечірній квартал 2017” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Українські сенсації” 21.15 “Вечірній квартал” 0.10 “Модель XL” 2.00 “Вечірній Київ” 5.00 “Ігри приколів”

ІНТЕР 6.20 Мультфільм 7.00 Х/ф “Два капітани” 16.00 Х/ф “Невловимі месники” 17.40, 20.30 Т/с “Жереб долі” 20.00, 2.25 “Подробиці” 22.00 Т/с “Німеччина 83” 0.00 Х/ф “Дорога на Арлінгтон” 2.55 Х/ф “Небезпечно для життя” 4.20 Х/ф “Висота”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день сьогодні!” 7.00 “АЛЕКСінформ” 7.20 “АЛЕКСспорт” 7.30 “Доктор online” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКСпогода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС афіша” 9.45, 16.45 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15 “Хітпарад” 10.45 Тележурнал “Караван” 11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 12.45, 21.00 “КіноNEWS”. Підсумки 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 17.40, 0.00 “Без купюр” 18.25 “Моє улюблене місто” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи”

20.05 “Комуналка” 20.25 “Музхвиля” 20.35 “Лінія стилю” 1.20 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 2.45 “Загублені в часі” 0.30, 12.15 “Зауваження до влади” 0.55, 22.40 “Фестивалі, конкурси, концерти” 1.55 “Козацька звитяга” 2.05 “Лицарі небесної варти” 2.20, 17.00 “Ми українські” 2.55, 8.30, 17.40 “Від мелодії до мелодії” 3.20 Д/ф “Павло Загребельний. До запитання” 4.10 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник. Повна душа болю” 4.50 Д/ф “Трипілля забута цивілізація старої Європи” 5.45 Д/ф “Приватний лист світові” 6.25 Д/ф “Роми. Коріння, кров і душа” 6.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.02 “Погода” 7.05, 9.30 “Телекур’єр” 7.35 “Класна екскурсія” 8.20 “Історія в капелюсі” 8.35 “Ранок на Запоріжжі” 9.50 “Мистецька толока” 10.40 “Сила громад” 11.00 “6 соток” 11.10, 20.00 “Літпросвіт” 11.35 “Спортивний тиждень” 12.00, 14.25 Мультзал 12.40 “Я знаю” Поліція 13.05, 16.10 “Чудесний канал” 13.30, 20.55 “Будьякий каприз” 13.40 “Арт і Шок” 14.05 “180 градусів” 14.40 “Знак запитання” 16.35 “Суботні зустрічі” 17.30, 21.05 “Казки запорозькі з Санько Сита” 18.00 “Азбука смаку” 18.15 “Шовкова косиця” 18.30 “Час змін” 19.00 “Стоп корупції” 19.30 “Я й це” 20.25, 20.40 Реклама 20.30 “Полігон” 20.45 “Це Смачно” 21.20 “Повір у себе” 21.35 “Легенди Запоріжжя” 22.00 “Вухаті та хвостаті” 22.15 “Струни душ людських” 22.25 “Служба 101” 23.35 “Історичні етюди” 23.55 “Усміхнись”

tv5 5.10 “Хочу у відпустку” 5.40 “Маю право” 5.55 “Донбас сьогодні” 6.25 “День. Підсумки на TV5” 7.05 “Дзвони православ’я” 7.25 “КіноnewsKIDS” 7.35 Дитяча година 9.05, 9.40, 10.15, 12.20 “Погода” 9.10 “Ваше здоров’я” 9.45 “Про риболовлю всерйоз” 10.20 “Ексклюзив. Магазин “Риболовля” 10.25 М/с “Листи від Фелікса” 10.55 “Ексклюзив. Смартум” 11.00 “Іду на Ти” 11.50 “Щоденник шопоголіка” 12.15 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 12.25 Х/ф “Один прекрасний день” 14.00 Сімейний кінозал 15.50 “Павутиння” 16.20 “Моя правда” 17.10 Х/ф “Нічиє життя” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.25 Х/ф “Тримай дистанцію” 22.15 Х/ф “Абсолютна зброя” 23.50 “Хроніка подій” 0.05 Т/c “Ніч чорних краваток” 1.05 Нічний канал

ICTV 5.00, 4.20 Скарб нації 5.10, 4.30 Еврика! 5.15, 4.40 Факти 5.40 Більше, ніж правда 7.15 Я зняв!

9.10, 13.00 Дизельшоу 10.45, 11.45 Особливості національної роботи 12.45 Факти. День 14.10 Комік на мільйон 16.15 Х/ф “Згадати все” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.10 Х/ф “Битва титанів” 22.05 Х/ф “Гнів титанів” 0.00 Х/ф “Вбивці на заміну” 1.45 Провокатор

СТБ 6.10 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 8.00 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!” 10.35 “Сюрприз, сюрприз!” 13.15 “Зважені та щасливі7” 16.10 “Хата на тата” 19.00 “ХФактор8” 21.25, 23.35 Т/с “Коли ми вдома. Нова історія” 22.35 “ХФактор8 Підсумки голосування”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.10 Зона ночі 5.20 Т/с “Татусеві дочки” 6.09, 8.09 Kids Time 6.10 М/с “Лунтик і його друзі” 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 8.10 Дешево і сердито 9.20 Ревізор 12.20 Пристрасті за Ревізором 15.10 Вар’яти 17.10 Зоряні яйця 19.00 Х/ф “Люди в чорному” 21.00 Х/ф “Люди в чорному 2” 22.45 Х/ф “Зловісні мерці: Чорна книга” 0.40 Х/ф “Останнє вигнання диявола”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 4.00 Сьогодні 7.15, 5.35 Зірковий шлях 8.20, 15.20 Т/с “Специ” 16.00, 19.40 Т/с “Гра в любов” 21.00 Шоу Братів Шумахерів 23.00 Т/с “Герократія” 0.20 Реальна містика 2.20, 4.40 Т/с “Лист очікування”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.30, 8.10, 10.50, 11.55, 18.30, 19.45, 23.35 Погода 7.40, 23.20 Хроніка подій 8.00 Спортогляд 8.20 Новини ТВ5 9.00 Ваше здоров’я 9.30 Герої фобій 10.00 КіноnewsKIDS. Дайджест 10.10, 19.20 МультТайм 10.35, 18.35 Тиждень cпорт 10.55, 19.50 Павутиння 11.20 Щасливчики і лузери 12.00 Легендарні битви 13.40 Метеоритна загроза 14.30 Сироти дикої природи 15.30 Довідник дикої природи 18.50 Соцпатруль 20.20 Кримінальна історія 22.00 Біографія 23.40 Путівник неприємностей 0.30 Містична Україна 3.20 Брама часу 5.40 Бандитська Одеса

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 9.10, 0.45 “Цілком таємно” 9.40 “Загублений світ” 13.50 16ий тур ЧУ з футболу. “Зоря” “Верес” 16.00 Х/ф “Дракони Камелота” 17.25 Х/ф “Повернення Геркулеса” 19.20 Х/ф “Центуріон” 21.15 Х/ф “Поганий лейтенант” 23.45 “Територія обману” 2.20 Х/ф “Відьма” 4.15 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00 Частайм 6.15, 20.10, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин

7.10, 8.50, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 0.45 Погода на курортах 7.30 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.10 Путівник прочанина 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілотновини 9.30 Укравтоконтинент 9.45 Натхнення 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Пресконференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10, 2.15 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10, 1.15 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25 Фактор безпеки 19.15 Рекрут 19.25 Машина часу 21.00, 0.15 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект 23.25 Національний актив 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.35 Будемо жити 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 22.50, 4.20 Студія 112 18.15, 2.50 Гозман 19.20, 23.20, 0.15, 5.45 Гордон 21.10, 1.20, 5.15 В облозі 22.20, 2.20 Народна прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.30, 0.30 Містична Україна 8.50, 19.30 У пошуках істини 10.10 Любов, ненависть і пропаганда 12.00, 21.20 Легендарні битви 13.40 Метеоритна загроза 14.30 Сироти дикої природи 15.30 Довідник дикої природи 18.30 Там, де нас нема 23.00 Мегазаводи 23.40 Путівник неприємностей 3.20 Брама часу 5.40 Бандитська Одеса

Z 6.00 Акценти 6.50 КіноNewsKids 6.55 Д /с «Щоденники Другої світової війни» 8.00 «Здоров’Я» 8.20 Студія Вашингтон 8.25 Погода 8.30 Д/с «Левовий рик» 9.15 TVMALL 9.30 Щоденники комах 9.45 Маленькі дорослі 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 КіноNews 10.45 Весілля 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «У пастці» 13.00 Д/с «Супервідчуття» 13.30 Завтра Сьогодні 14.00 Весілля 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TVMALL 17.30 Діло 17.45 КіноNews 18.00 Культура це модно

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

«Середовище Z» У фокусі Європа Д/с «Земні катаклізми» Жива природа Сироти природи Погода Суботнє інтерв’ю Євромакс Х/ф «Дитина моди. Вбивство Керолайн Берн» 23.00 Бізнес на продаж 00.05 Кіноархів 1.25 Нічний ефір 18.15 18.30 19.00 19.50 20.00 20.25 20.30 21.00 21.30

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 3.05 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 10.15 “Невідома версія. Найчарівніша та привабливіша” 11.00 Х/ф “Морозко” 12.30 Х/ф “Віслюча шкіра” 14.20 Х/ф “Прекрасна мірошничка” 16.10 Х/ф “Лід у кавовій гущавині” 18.05 Х/ф “Дивне Різдво” 20.05 Х/ф “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 21.00 Х/ф “Шукайте жінку” 23.45 Х/ф “Одруження Бальзамінова” 1.30 Х/ф “Ідеальний чоловік” 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.15 Х/ф “Реальні дівчата” 11.10 Х/ф “Вчитель року” 13.15 “Ух ти show” 14.20 “Орел і Решка. Рай та пекло” 22.00 “Їже, я люблю тебе!” 0.00 Х/ф “Все можливо, бебі!” 2.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 6.00, 11.45 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Кваліфікація 4.00 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Франція. Чоловіки. Коротка програма 5.00 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Франція. Жінки. Коротка програма 7.00 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. Кваліфікація 7.45, 11.00 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. Перша гонка

9.00, 12.45, 13.30 Снукер. “Мастерс”. Шанхай. Фінал 16.30, 21.15, 2.30 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Командні змагання 18.45 Автоперегони. World Endurance. Бахрейн 21.45 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Франція. Чоловіки. Довільна програма 23.45 Фігурне катання. Етап Гранпрі. Франція. Пари. Довільна програма 1.00 Регбі. Тестовий матч. Франція ПАР

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.10 Піймати контрабандиста: Аеропорт Кеннеді 23.55, 3.00 Апокаліпсис: сходження Гітлера 0.40, 3.45 Роки небезпечного життя 1.30, 2.15, 20.45 Розслідування авіакатастроф 4.35 Наукові дурниці 5.00 Неймовірні машини 5.45 Людина проти Youtube 6.35 Наукові дурниці 4 7.00 Скануючи час 7.45 Справжній суперкар 8.30 Bugatti Chiron: Поліпшуючи досконалість 9.15 Невразливі конструкції 10.00 Антарктика 10.45, 11.10 Злом системи 11.30, 11.55 Захоплююча наука 12.15, 12.35, 13.00, 13.25, 16.00 Ігри розуму 13.45 Авто SOS 14.30 Крижаний шлях 15.15 Міжнародний аеропорт Дубай 16.45, 19.55 Геній 17.35 Друга світова війна: Пекло під водою 18.25, 19.10 Довгий шлях додому 21.30 Погляд зсередини: Секретна місія в Північній Кореї 22.20 Дослідник

VIASAT HISTORY 7.10 “Неймовірні винаходи” 7.40, 8.30 “Східна Пруссія Гітлера” 9.20, 10.15 “Люди Гітлера” 11.10 “Гинденбург і Гітлер” 12.10, 13.00 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 13.50 “Вибухова Земля” 14.45 “Міць вулканів” 15.45, 16.35 “Музейні таємниці” 17.25, 18.15, 19.10 “ДНК мертвих знаменитостей” 20.05, 21.00 “Шпигунство за монархами” 21.50 “Революція в Росії” 22.45 “Машини смерті”

17

23.40 “Спецназ стародавнього світу” 0.35 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.25 “Мисливці за міфами” 2.20 “Музейні таємниці” 3.05 “Неймовірні винаходи” 3.35 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Найбільші містифікації в історії” 5.10 “Друга світова війна: чого варта імперія” 6.05 “Заборонена історія”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Єгорка” 3.05, 9.05 М/ф “Перша скрипка” 3.30, 9.30 М/ф “Іванко і БабаЯга” 3.40, 9.40 М/ф “Два жадібних ведмежати” 3.50, 9.50 М/ф “Робін Бобін” 3.55, 9.55 М/ф “Якось зранку” 4.00, 10.00 М/ф “Оранжеве горлечко” 4.20, 10.20 М/ф “Їжачок у тумані” 4.30, 10.30 М/ф “Матч реванш” 4.50, 10.50 М/ф “Цапеня, яке вміло рахувати до десяти” 5.00, 11.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 6.05, 12.05 М/ф “Межа” 6.25, 12.25 М/ф “Як втратити вагу” 6.30, 12.30 М/ф “Історія одного злочину” 6.50, 12.50 М/ф “На лісовій естраді” 7.00, 13.00 М/ф “Кіт і клоун” 7.10, 7.20, 7.30, 13.10, 13.20, 13.30 М/ф “Гуморески” 7.35, 13.35 М/ф “Мішок яблук” 7.55, 13.55, 18.25 М/ф “Консервна банка” 14.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 15.05 М/ф “Паличка стукалочка” 15.25 М/ф “Гноми і гірський король” 15.30 М/ф “Як один мужик двох генералів нагодував” 15.50 М/ф “Недороб і Перероб” 16.00 М/ф “Королівські зайці” 16.20 М/ф “Жив собі пес” 16.30 М/ф “Золота пір’їнка” 16.50 М/ф “Історія Уласа Ледаря і лобуря” 17.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 18.05 М/ф “Примхлива принцеса” 18.30 М/ф “Крокодил Гена” 18.50 М/ф “Ми такі майстри” 19.00 М/ф “Каштанка” 19.30 М/ф “Здійснення бажань”


18

телепрограма

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

19 листопада НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 М/с “Легенда про Білосніжку” 6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30 Д/с “Супервідчуття” 10.50 Х/ф “Дитячий секрет” 13.00 Д/с “Смак Дзяннаня” 13.30 Фольк&music. Діти 14.25 Фольк&music 15.30 Перший на селі 16.05 Д/с “Вагасі & японські смаколики” 17.15 Т/с “Нові світи” 21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 22.15 Late night show 22.40 Лайфхак українською 22.50 Книга.ua 23.20 Погода 23.30 Богатирські ігри 0.15 Роздягальня 0.40, 3.40 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.35 Розсекречена історія 2.25 Надвечір’я. Долі 3.20 Д/ф “Бути сама собі ціллю. Ольга Кобилянська” 4.10 Д/с “Марк Твен”

1+1 6.05 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Сніданок. Вихідний” 9.00 “Лото&забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 10.10 “Розсміши коміка” 11.10 “Світ навиворіт&9” 12.15 “Світ навиворіт&6” 13.30, 14.30, 15.50 Т/с “Свати&6” 16.50 “Ліга сміху. Шлях до фіналу 2017” 19.30, 5.00 “ТСН&Тиждень” 21.00 “Голос. Діти&4” 23.20 Х/ф “Усі в захваті від Мері” 1.35 “Аргумент кiно” 2.15 “Світське життя”

ІНТЕР 5.50 Мультфільм 6.20 Х/ф “Невловимі месники” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаження” 12.00, 2.00 Х/ф “Бум” 14.15, 3.45 Х/ф “Бум&2” 16.20 “Місце зустрічі” 18.10, 20.30 Х/ф “Службовий роман” 20.00, 1.30, 5.25 “Подробиці” 22.00 Т/с “Доярка з Хацапетівки”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день & сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС&погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС& інформ. Дайджест” 7.20, 17.35 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС& афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00 “Я люблю англійську мову” 9.15 “Good Dog” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 19.00 “КіноKIDS” 11.40 “Сфера інтересів” 12.45, 21.00 “КіноNEWS”. Підсумки 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Т/с “Справа Дойлів” 16.35 “Хіт&парад” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 19.10 “Я так думаю” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.20 “Моє улюблене місто” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 “Час змін” 0.30 “Звитяга” 0.55 “Загублені в часі” 1.25 “Фестивалі, конкурси, концерти” 2.25 “Усміхнись” 2.30 “Абетка здоров’я” 2.55 Д/ф “Раїса Кириченко” 3.40 Д/ф “Приватний лист світові” 4.20 Д/ф “Епоха Платона Майбороди” 5.05 Д/ф “Клоун іде на манеж” 5.30 “Неповторність” 5.40 “Літературний монолог” 5.50, 21.45 “Від мелодії до мелодії” 6.15, 22.25 “Легенди Запоріжжя” 6.40 “Ми & Запоріжжя. Ми & Україна” 6.55, 23.55 “Ці кумедні звірі” 7.00 Гімн України 7.05 “Відкрита студія” 8.25 “У майстерні митця” 8.50 “Бесіди з лікарем” 9.00 “Суботні зустрічі” 9.25 “Лава на лаву” 11.55, 18.25, 22.50 “Музична хвилинка” 12.00 “4+1” 12.25 “Піщані історії” 12.35 “Ми & українські”

z МИСТЕЦЬКІ ОБРІЇ

13.05, 16.45 “Чудесний канал” 13.40 “Клуб&700” 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Мандри Кота Фініка” 14.35 “Знак запитання. Післямова” 15.00, 22.15 “Полігон” 15.15 “По суті” 17.10, 23.15 “Літпросвіт” 17.35 “Мандри Великим лугом” 17.50 Мультзал 18.15, 21.05 “Казки запорозькі з Санько Сита” 18.30 “Арт і Шок” 19.00 “Незвідане Закарпаття” 19.30 Д/ф “Свята Софія у фокусі драми та Воскресіння” 19.55 Д/ф “Моя Шахта. Сміхотворець Павло Глазовий” 20.30 “Герої” 20.45 “Зупинись і здивуйся!” 20.55 “Любой каприз” 21.20 “Повір у себе. Ти зможеш!” 21.30 “Козацька звитяга” 22.00 “Служба 101” 23.00 “Час&тайм” 23.40 “Українські Герої”

tv5 6.00 “Соціальний патруль” 6.30 “Хроніка подій” 7.00 “Кіноnews&KIDS” 7.20 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Смартум 8.55, 9.25, 10.25, 12.20 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Велотревел” 10.30 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 Д/ф “Сперма & таємниця життя” 12.25 Т/c “На межі” 15.10 “Ексклюзив. Медпрайм. Осінь” 15.15 Мультфільм 15.55 “Ексклюзив. Магазин “Риболовля” 16.00 “Домобуд” 16.30 “Моя правда” 17.20 Х/ф “Пудл Спрінгс” 19.00 “Тиждень. Підсумки на TV5” 20.20 Х/ф “Подвійна осічка” 21.50 Х/ф “Суперник” 23.55 Х/ф “Ігри за ґратами” 1.25 Нічний канал 4.30 “Павутиння”

ICTV 5.10 Більше ніж правда 6.55 Т/с “Слідчі” 8.20 Т/с “Відділ 44” 12.10, 13.00 Х/ф “Згадати все” 12.45 Факти. День 14.50 Х/ф “Битва титанів” 16.50 Х/ф “Гнів титанів” 18.45 Факти тижня. 100 хвилин 20.35 Х/ф “Людина зі сталі” 23.35 Комік на мільйон

1.40 Х/ф “Вбивці на заміну” 3.00 Провокатор

СТБ 6.55 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 10.20 “Караоке на Майдані” 11.15 “МастерШеф&7” 19.00 “Битва екстрасенсів& 17” 21.15 “Один за всіх” 22.30 “Х&Фактор&8”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.39, 8.19 Kids Time 5.40 М/с “Лунтик і його друзі” 7.00 М/с “Том і Джеррі шоу” 8.20 Топ&модель по& українськи 11.10 М/ф “Мегамозок” 13.00 Х/ф “Еволюція” 15.10 Х/ф “Люди в чорному” 17.10 Х/ф “Люди в чорному& 2” 18.50 Х/ф “Люди в чорному& 3” 21.00 Х/ф “Вартові Галактики” 23.20 Х/ф “Спуск” 1.20 Х/ф “Зловісні мерці: Чорна книга”

УКРАЇНА 6.50 Сьогодні 7.45 Зірковий шлях 9.40 Т/с “Гра в любов” 13.45 Т/с “Лабіринти долі” 17.15, 21.00 Т/с “Веселка в небі” 19.00, 2.45 Події тижня з Олегом Панютою 20.00 Головна тема 23.15 Т/с “Сільська історія” 3.45 Т/с “Лист очікування” 5.30 Історія одного злочину

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.40, 7.55, 10.05 Погода& спорт 6.45, 18.30 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Погляд на історію 8.00 Дзвони православ’я 8.15 Кіноnews&KIDS Дайджест 8.25 Про риболовлю всерйоз 8.55 Хочу у відпустку 9.25 Іду на Ти 10.10 Кохання, ненависть і пропаганда 12.00 Легендарні битви 13.40 Таємниці Стоунхенджу 14.30 Сироти дикої природи 15.30 Довідник дикої природи 18.25, 19.25, 0.25 Погода 19.00 Мульт&Тайм 19.30 Відчайдушні предки 20.10 Битва за життя 21.00 Музичні легенди 22.30 Велотревел 22.55 Хіт&парад ФМ&ТБ 23.25 Стихія 23.55 На вершині блаженства 0.30 Таємниці дефіциту 3.20 Скарб.UA

2+2

Сила кольору для гарного настрою Віра СЕРЕДА (текст і фото) Цими днями, коли щодня осіньхудож ник зачаровує нас різноманіттям та багатством своїх барв, у Запорізько му художньому салоні урочисто від крили виставку живопису "Чарівна си ла кольору". Одразу п'ятеро молодих енергійних митців Владислав Баран ник, Наталя Дерев'янко, Наталя Но сик, Віра Устянська й Людмила Ширя єва представили свої твори. & Організовуючи цю виставку, ми стави& ли собі за мету створити гарний настрій, аби при перегляді робіт виникало відчут& тя приємного й радісного, & зазначила одна з учасниць Віра Устянська. & Адже коли сприймаємо навколишній світ, 80 його відсотків & це зорова інформація. Са& (зліва направо): Наталя Носик, ме колір домінує при сприйнятті. У кожної Віра Устянська, Владислав Баранник, людини є свої улюблені кольори. Тож ми зробили колаж різних кольорових гам, Наталя Дерев'янко й Людмила Ширяєва настроїв і почуттів, щоб людина прийшла, подивилась, абстрагувалася від суєти, своїх турбот, розслабилась і зарядилася позитивом. Митці досягли мети & яскраві натюрморти казково гарних квітів й апетитних фруктів, мальовничі пейзажі української природи, що зафіксували пензлики художників, радували око, зігрівали душу й створювали гарний настрій. Із усіма винуватцями чарівної сили кольору можна було познайомитись і поспілкуватися. Позитивних емоцій додавала жива музика у виконанні піаніста.

6.00 Мультфільми 8.00 Бушидо 9.00 “Бандерлоги” 12.30 “Він, вона і телевізор” 13.30 Х/ф “Ва&банк” 15.45 Х/ф “Ва&банк&2” 17.45 Х/ф “Універсальний агент” 19.30 Х/ф “Факультет “ 21.30 ПРОФУТБОЛ 23.15 “Змішані єдиноборства. UFC” 2.30 Х/ф “Страчені світанки” 4.00 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.30 Відкрита церква 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Автопілот&тест 8.20 Технопарк 8.25, 3.15 Феєрія мандрів 8.45 Натхнення 9.10 Гра інтересів 10.05 Кордон держави 10.20 Будемо жити 10.30 Драйв 10.35 Капітал 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес&конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.05 Модне здоров’я 13.25 ЕнергоНезалежність 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.05 У кабінетах 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.15 Рекрут 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час&Time 22.30 Документальний проект 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.10, 23.15, 5.20 Гордон 8.10 В облозі 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 Студія 112 18.00, 22.00, 2.00 Завтра 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник”

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.30 Містична Україна 8.50, 19.30 У пошуках істини 10.10 Любов, ненависть і пропаганда 12.00, 21.20 Легендарні битви 13.40 Таємниці Стоунхенджу 14.30 Сироти дикої природи 15.30 Довідник дикої природи 18.30 Там, де нас нема 23.00 Мегазаводи 23.40 Путівник неприємностей 0.30 Таємниці дефіциту 3.20 Скарб.UA

Z 6.00 7.45 8.00 8.20 8.30 8.55 9.00

Кіноархів КіноNewsKids «Здоров’Я» Жива природа Океан Вет Погода Символи Запоріжжя

9.15 TV&MALL 9.30 Наші домашні улюбленці 10.00 1000 днів для планети 10.45 Д/с «Незвичайна наука» 11.15 КіноNews 11.30 Х/ф «Як вкрасти “Поцілунок” 13.00 Д/с «Супервідчуття» 13.30 ТОП & Територія освітніх перспектив 13.45 Культура & це модно 14.00 Весілля 15.00 Кіноархів 16.50 КіноNewsKids 17.00 Коли природа завдає удар у відповідь 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Глобал 3000 19.00 Д/с «Земні катаклізми» 19.50 Жива природа 20.00 Сироти природи 20.30 Д/с «Океан Вет» 20.55 Погода 21.00 Завтра — Сьогодні 21.30 Х/ф «Роздобути дівчину!» 23.00 КіноNews 23.10 TV&MALL 23.25 Кіноархів 1.05 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 “Top Shop” 7.50, 3.05 “Своя роль” 9.30 “Академія сміху” 9.55 “Невідома версія. Іван Васильович змінює професію” 10.40 Х/ф “Снігова королева” 12.10 Х/с “Ледарі” 20.15 “Невідома версія. Найчарівніша та привабливіша” 21.00 Х/ф “Суєта суєт” 22.45 Х/ф “Відпустка за власний рахунок” 1.15 Х/ф “Різні долі” 3.45 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 5.50 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.40 “Чи знаєте ви, що...” 8.15 “Мультфільми” 9.00 “Ух ти show” 10.10 Х/ф “Реальні дівчата” 12.00 Х/ф “Вчитель року” 14.10 Х/ф “Їх поміняли тілами” 16.15 “Орел і Решка. Рай та пекло” 23.50 “КВК” 1.45 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00, 13.15, 17.45, 1.05 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. Перша гонка 4.30, 7.15, 9.30, 14.00, 18.30, 1.30 Автоперегони. Серія WTCC. Макао. Основна гонка 5.45, 10.15, 14.45 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134. Командні змагання 8.00, 11.45 Фігурне катання. Етап Гран& прі. Франція. Чоловіки. Довільна програма 15.45, 21.00 Стрибки з трампліна. Кубок світу. Висла. HS 134 19.00 Зимові види спорту. Тележурнал “Sports destination” 19.15 Фігурне катання. Етап Гран&прі. Франція. Показові виступи 20.50 Тележурнал WATTS 22.00 Велоспорт (трек). “Шість днів Гента”. 6& й день

NATIONAL GEOGRAPHIC 23.05, 23.50 Служба безпеки аеропорту: Колумбія 0.35, 17.45 Друга світова війна: Пекло під водою

1.25, 2.10, 20.45, 21.30 Розслідування авіакатастроф 2.55 Початок 3.45 Наука майбутнього Стівена Хокінга 4.35 Наукові дурниці 5.00 Неймовірні машини 5.45 Людина проти Youtube 6.25, 6.50 Наукові дурниці 4 7.10 Скануючи час 7.55 Справжній суперкар 8.40 Мегазаводи 9.30 Невразливі конструкції 10.10 Антарктика 11.00, 11.20 Злом системи 11.45, 12.05 Захоплююча наука 12.25, 12.50, 13.15, 13.35 Ігри розуму 13.55 Авто & SOS 14.40 Крижаний шлях 15.25, 16.15, 17.00, 18.30, 19.15, 20.00 Довгий шлях додому 22.15 Своїх не кидаємо

VIASAT HISTORY 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 “Вигнанці” 10.55 “Вовчий зал” 11.55, 21.00 “37 днів: шлях до Першої світової війни” 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 6.05 “Заборонена історія” 16.15, 17.05 “Єва Браун: життя та смерть з фюрером” 17.55 “Геній Марії Кюрі: жінка, що освітила світ” 18.50 “Історії з королівської спальні” 19.50 “Таємниці шести дружин” 21.55 “Змова” 22.45 “Дубровницька республіка” 23.35 “Спецназ стародавнього світу” 0.25, 5.10 “Машини смерті” 1.20 “Мисливці за міфами” 2.15 “Музейні таємниці” 3.00 “Неймовірні винаходи” 3.30 “Тіні середньовіччя” 4.20 “Найбільші містифікації в історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 2.00, 8.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 3.05, 9.05 М/ф “Паличка& стукалочка” 3.25, 9.25 М/ф “Гноми і гірський король” 3.30, 9.30 М/ф “Як один мужик двох генералів нагодував” 3.50, 9.50 М/ф “Недороб і Перероб” 4.00, 10.00 М/ф “Королівські зайці” 4.20, 10.20 М/ф “Жив собі пес” 4.30, 10.30 М/ф “Золота пір’їнка” 4.50, 10.50 М/ф “Історія Уласа & Ледаря і лобуря” 5.00, 11.00 Х/ф “Джек Восьмйоркін, американець” 6.05, 12.05 М/ф “Примхлива принцеса” 6.25, 12.25 М/ф “Консервна банка” 6.30, 12.30 М/ф “Крокодил Гена” 6.50, 12.50 М/ф “Ми такі майстри” 7.00, 13.00 М/ф “Каштанка” 7.30, 13.30 М/ф “Здійснення бажань” 14.00 Х/ф “Двоє друзів” 15.10 М/ф “Падаюча тінь” 15.30 М/ф “Лісові мандрівники” 15.50 М/ф “Дістатися до неба” 16.00 М/ф “Незвичайний матч” 16.20 М/ф “Самотній рояль” 16.30 М/ф “Головний зоряний” 16.50 М/ф “Кораблик” 17.00 Х/ф “Дружок” 18.05 М/ф “Лабіринт. Подвиги Тесея” 18.25 М/ф “Хоробрий інспектор Мамочкін” 18.30 М/ф “Здоровань” 18.50 М/ф “Маленький Шего” 19.00 М/ф “Золота антилопа” 19.30 М/ф “Кицькін дім”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Жовтневий районний суд м. Запоріж

жя викликає в якості відповідача Толмачова Олексія Сергійовича у цивільній справі № 2/331/1402/2017 за позовом Толмачової Ірини Юріївни про визнання особи такою, що втратила право на користування житло

вим приміщенням. Слухання справи відбу

деться 30.11.2017 року о 9:50 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек

сандрівська, буд. 6, кабінет № 2. У разі не

явки відповідача у судове засідання справи розглядатиметься за його відсутності. Суд

дя Скользнєва Н.Г. z Повідомляється відповідач Маренич Ігор Леонідович про те, що 15.11.2017 року об 11:30 у приміщенні Заводського ра йонного суду м. Запоріжжя за адресою: вул. Л. Чайкіної, 65, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Мурай В.П. до Маренич І.Л. та Романько Ф.С. про визнан

ня права власності. У разі неявки відповіда

ча Маренича І.Л. справа розглядатиметься за його відсутності на підставі доказів, які знаходяться у матеріалах справи. Суддя Марченко Н.В. z Заводський районний суд м. Запо

ріжжя (вул. Л. Чайкіної, 65, каб. № 3 ) викли

кає Гриндюк Максима Олександровича, Гриндюк Анну Олександрівну в якості відпо

відачів у цивільній справі № 332/2417/17, провадження № 2/332/1085/17 за позовом Гриндюк Олександра Борисовича до Грин

дюк Максима Олександровича, Гриндюк Анни Олександрівни про визнання особи такою, що втратила право на користування квартирою, на 28.11.2017 року о 09:30. У разі неявки відповідачів в судове засідання справа розглядатиметься за їхньої відсут

ності за наявними у ній доказами. Суддя Сі

нєльнік Р.В. z Запорізький районний суд Запорізь

кої області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, викликає Каріяна Олега Миколайовича, останнє ві

доме місце проживання в Україні: селище Сонячне, вул. Олександрівська, 30, як від

повідача за позовом Тарасенко Лариси Ві

таліївни про усунення перешкод у користу

ванні правом власності шляхом визнання особи такою, що втратила право користу

вання житловим приміщенням. Судове за

сідання призначене на 12 грудня 2017 року о 10:00. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності. Суд

дя Громова І.Б. z Комунарський районний суд м. За

поріжжя (вул. Європейська, буд. 7, каб. № 15) викликає у судове засідання, яке відбу

деться 14.11.2017 року о 15:40, каб. № 15, відповідача Морозова Валерія Володими

ровича у цивільній справі № 333/4082/17 за позовом Матузової Галини Дмитрівни до Морозова Валерія Володимировича про розірвання шлюбу. У разі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за від

сутності відповідача за наявними у ній до

казами. Суддя Круглікова А.В. z Комунарський районний суд м. За

поріжжя (вул. Європейська, буд. 7, каб. № 15) викликає у судове засідання, яке відбу

деться 22.11.2017 року о 15:50, каб. № 15, відповідачів Яценка Романа Георгійовича та Донченка Олександра Миколайовича у цивільній справі № 333/5719/17 за позо

вом Супрун Валерія Петровича до відпові

дача 1: Яценка Романа Георгійовича, відпо

відача 2: Донченка Олександра Микола

йовича про стягнення суми боргу та відшко

дування шкоди, завданої вчиненням кримі

нального правопорушення, з урахуванням індексу інфляції та 3% річних. У разі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за відсутності відповідача за наявними у ній доказами. Суддя Круглікова А.В. z Ленінський районний суд м. Запо

ріжжя викликає в якості відповідача Литви

ненко Анжеліку Анатоліївну у цивільній справі № 334/3549/17 за позовом Головка Дмитра Михайловича про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Слухання справи відбудеться 17.11.2017 року о 9:00 у примі

щенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового за

сідання № 3. У разі неявки відповідача

справа розглядатиметься за її відсутності. Суддя Добрєв М.В. z Ленінський районний суд м. Запо

ріжжя викликає в якості відповідача Неров

ного Андрія Борисовича у цивільній справі № 334/5195/17 за позовом Чешенко Ната

лії Вікторівни про здійснення права влас

ності шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Слухання справи відбудеть

ся 30.11.2017 року о 9:00 у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2, зала судового засідання № 3. У разі неявки відповідача справа розгляда

тиметься за його відсутності. Суддя Доб

рєв М.В. z Ленінський районний суд м. Запо

ріжжя викликає в судове засідання в якості відповідачів Романова Станіслава Вікторо

вича та Романову Віру Пилипівну у цивіль

ній справі за позовом Міхніна Дмитра Ми

колайовича до Романова Станіслава Вікто

ровича, Романової Віри Пилипівни, третя особа Міхніна Марія Миколаївна, про усу

нення перешкод у користуванні приміщен

ням шляхом виселення відповідачів без на

дання їм другого житлового приміщення. Судове засідання відбудеться 30 листопа

да 2017 року о 12:00 у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, вул. Незалеж

ної України, 1/2, каб. № 8. У разі неявки від

повідачів справа розглядатиметься за їхньої відсутності за наявними у ній доказа

ми. Суддя Козлова Н.Ю. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання в якості відповідача Спіріну Олену Борисівну у цивільній справі № 335/8219/17 за позо

вом Спіріна Леоніда Феофановича про виз

нання права власності. Слухання справи відбудеться 15.11.2017 року о 10:00 у при

міщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 11. У разі неявки в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов розгля

датиметься на підставі документів, наявних у матеріалах справи. Суддя Калюжна В.В. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69035, Запо

різька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 51) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборго

ваності у судове засідання, яке відбудеться: 20.11.2017 о 11:00 до Антропова Макси

ма Костянтиновича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. За

поріжжя, вул. 40 років Рад. України, буд. 80а), справа № 335/10528/17, суддя Шала

гінова А.В. 20.11.2017 о 10:30 до Меркулової Тетяни Миколаївни (останнє відоме місце реєс

трації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріж

жя, вул. Панфіловців, буд. 13, кв. 53), спра

ва № 335/10525/17, суддя Шалагінова А.В. 20.11.2017 о 11:30 до Штенгелової Ксенії Олегівни (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфіловців, буд. 21, кв. 1), справа № 335/9775/17, суддя Шалагінова А.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо

шення відповідач по справі вважається на

лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Хортицький районний суд м. Запо

ріжжя викликає Сітєнкову (Чупріну) Ольгу Валеріївну в якості відповідача у цивільній справі за позовом Таран Олега Леонідови

ча до Сітєнкової (Чупріна) Ольги Валеріївни про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом виселення, у судове за

сідання, яке відбудеться 6 грудня 2017 року о 13:00 у приміщенні Хортицького районно

го суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запо

ріжжя, пр. Ювілейний, 33. Суддя Бондарен

ко І.В. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за на

явними матеріалами. z Шевченківський районний суд м. За

поріжжя викликає в якості відповідача Уль

янова Сергія Олександровича у цивільній справі 336/5274/17 пр. 2/336/2610/2017

за позовом Дергачова Дмитра Олексан

дровича до Ульянова Сергія Олександро

вича про стягнення боргу. Слухання справи відбудеться 21.11.2017 року о 10:00 у при

міщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 А, каб. 49, зала № 5. У ра

зі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсут

ності за наявними у ній доказами. Суддя Жупанова І.Б. z Шевченківський районний суд м. За

поріжжя викликає в якості відповідача Ва

лавіну Ларису Іванівну у цивільній справі № 336/3321/17 пр. 2/336/1918/2017 за позо

вом Теліпка Олексія Григоровича до Вала

віної Лариси Іванівни про стягнення боргу за договором позики. Слухання справи від

будеться 21.11.2017 року об 11:00 у примі

щенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 А, каб. № 49, зала № 5. У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься за його відсут

ності за наявними у ній доказами. Суддя Жупанова І.Б. z Шевченківський районний суд м. За

поріжжя викликає в якості відповідача Швайковського Олексія Володимировича у цивільній справі за позовом Швайковської Алли Юріївни до Швайковського Олексія Володимировича, третя особа Шутенко Олена Миколаївна, про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен

ням в судове засідання, призначене на 17 листопада 2017 року о 14:30, яке відбу

деться у приміщенні Шевченківського ра

йонного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 11 А, каб. 17. Суддя Галущенко Ю.А. z Шевченківський районний суд м. За

поріжжя викликає в якості відповідача Коз

ловського Олександра Михайловича у ци

вільній справі за позовом Козловського Михайла Михайловича до Козловського Олександра Михайловича про визнання особи такою, що втратила право користу

вання житловим приміщенням, в судове за

сідання, призначене на 7 грудня 2017 року о 16:00, яке відбудеться у приміщенні Шев

ченківського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 117 А, каб. 17. Суддя Галущенко Ю.А z Бердянський міськрайонний суд За

порізької області (адреса суду: 71118, За

порізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться: 21.11.2017 о 15:30 до Філоненка Максима Михайловича (останнє відоме місце реєс

трації: 71154, Запорізька обл., Бердянсь

кий р н, с. Азовське (Луначарське), пров. Лазурний, буд. 2), справа № 310/5042/17, суддя Прінь і. П. 28.11.2017 о 10:30 до Крот Вікторії Олек

сандрівни (останнє відоме місце реєстра

ції: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 102, кв. 45), спра

ва № 310/5850/17, суддя Прінь і. П. 29.11.2017 о 10:00 до Белєва Дмитра Ми

колайовича (останнє відоме місце реєс

трації: 711101, Запорізька обл., м. Бер

дянськ, вул. Морозова, буд. 9, кв. 36), справа № 310/5879/17, суддя Прінь і. П. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутнос

ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого

лошення відповідач у справі вважається на

лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за ад

ресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302 ) 28 листопада 2017 року о 13:30 буде розглядатися цивільна справа за позовом Сафошина Андрія Михайловича до Межуєва Олександра Володимировича, Зіненка Едуарда Володимировича, Бер

дянського об'єднаного управління Пенсій

ного фонду України в Запорізькій області, Бердянської об'єднаної державної подат

кової інспекції Головного Управління ДФС у Запорізькій області, третя особа Бер

дянський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіаль

ного управління юстиції у Запорізькій об

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

19

ласті, про зняття арешту з рухомого майна. У судове засідання викликаються відпові

дачі Межуєв О.В., Зіненко Е.В. У разі неяв

ки відповідачів справа буде розглянута за наявними у справі матеріалами. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за ад

ресою: м. Бердянськ, вул. Консульська. 64, каб.№ 302) 30 листопада 2017 року о 10:30 буде розглядатися цивільна справа за по

зовом Бабічева Сергія Віталійовича до Ге

органової Ольги Вікторівни, Георганова Дениса Петровича, Картамишевої Вален

тини Михайлівни про стягнення заборгова

ності, звернення стягнення на предмет іпо

теки. У судове засідання викликаються від

повідачі Георганова О.В., Георганов Д.П., Картамишева В.М. У разі неявки відповіда

чів справа буде розглянута за наявними у справі матеріалами. z У провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. зна

ходиться цивільна справа № 310/6539/17 за позовом Карасьової Валентини Пилипів

ни до Алексєєнко Ганни Станіславівни, тре

тя особа виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області, про виз

нання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 5.12.2017 року о 13:00 у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо

різька область, м. Бердянськ, вул. Консуль

ська, 64, каб. 502. Суд викликає як відпові

дача Алексєєнко Ганну Станіславівну. У ра

зі неявки відповідача справа розглядати

меться за її відсутності. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за ад

ресою: м. Бердянськ, вул. Консульська. 64, каб.№ 302) 22 листопада 2017 року о 08:30 розглядатиметься цивільна справа за по

зовом Толкачова Романа Вікторовича до Ченцова Микити Олександровича про стяг

нення 3% річних від простроченої суми боргу та інфляційних витрат за весь час прострочення виконання грошового зо

бов'язання. У судове засідання викликаєть

ся відповідач Ченцов М.О. У разі неявки від

повідача справа розглядатиметься за на

явними у ній матеріалами. z Енергодарський міський суд Запо

різької області викликає в якості відповіда

ча Тимощук Наталію Михайлівну у справі № 316/1405/17ц за позовом Годіна Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості за договором позики. Явка відповідача є обов'язковою. Розгляд справи призначе

ний на 04.12.2017 року о 8:30 у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 17. Суддя Вільямовська Н.О. z Енергодарський міський суд Запо

різької обл. (адреса суду: 71503, Запорізь

ка обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова

ності у судове засідання, яке відбудеться: 21.11.2017 о 09:30 до Семененка Андрія Вікторовича (останнє відоме місце реєс

трації: 71501, Запорізька обл., м. Енерго

дар, вул. Курчатова, буд. 34, кв. 135), спра

ва № 316/1611/17, суддя Бульба О. М. 21.11.2017 о 09:00 до Сабадаша Олек

сандра Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 29, кв. 71), справа № 316/1609/17, суддя Бульба О. М. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо

шення відповідач у справі вважається на

лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмід

та, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення забор

гованості у судове засідання, яке відбу

деться: 05.12.2017 о 14:00 до Алієв Бахрам Гу

сейн (останнє відоме місце реєстрації: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд. 3), справа № 320/6321/17, суддя Колодіна Л. В. (Продовження на 21ій стор.)


20

реклама та оголошення ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності Найменування об'єкта очисні споруди бі ологічного очищення фекальних стоків, у скла ді: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО25, № 4 (в тому числі трубопроводи 366 п. м). Місцезнаходження: 70424, Запорізька об ласть, Запорізький район, с. Розумівка, тери торія бази відпочинку "Лісова поляна". Балансоутримувач: ПрАТ "Запоріжсантех монтаж", код ЄДРПОУ 01415559. Відомості про об'єкт: очисні споруди біоло гічного очищення фекальних стоків призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпочинку "Лісова поляна". Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 39157,00 грн, ПДВ 7831,40 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ 46988,40 грн. Умови продажу об'єкта: питання землекористування покупець вирі шує самостійно після укладання договору ку півліпродажу відповідно до вимог чинного за конодавства. сплата ціни продажу за об'єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з

моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу. Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від по чаткової ціни об'єкта приватизації. Грошові кошти, в розмірі 4698,84 грн, що становить 10% від початкової ціни об'єкта при ватизації вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в аукціоні та грошові кошти при розрахунку за придба ний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запо ріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одер жувач Регіональне відділення ФДМУ по Запо різькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 27.11.2017 до 1700. Аукціон в електронній формі буде проведено

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об'єкта державної власності Назва об'єкта: побутові приміщення (літ. Б3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 кв. м. Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62. Зберігач: ТОВ "Партнер 2000", код ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 3. Відомості про об'єкт: Об'єкт розташовано на земельній ділянці загальною площею 0,0646 га, кадастровий номер: 2310100000:02:032:0037. Побутові приміщення вбудовані в триповер хову будівлю (літ. Б3) з підвалом. Приміщення підвалу не має природного освітлення. Тепло постачання, електропостачання, водопоста чання та каналізація будівлі, в якій розташова ні приміщення, відключено від мереж поста чання та тривалий час не експлуатується. Рік побудови 1985. Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ 1 003 033,00 грн. Нарахований ПДВ 200 606,60 грн. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ 1 203 639,60 грн. Умови продажу об'єкта: сплатити ціну продажу об'єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу;

 питання землекористування покупець вирі шує самостійно після укладання договору ку півліпродажу відповідно до вимог чинного за конодавства Засоби платежу грошові кошти. Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від по чаткової ціни об'єкта. Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни об'єкта, вносять ся на р/р 37311049000444, Державна казна чейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придба ний об'єкт вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запо ріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одер жувач Регіональне відділення ФДМУ по Запо різькій області, код ЄДРПОУ 20495280. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 26.10.2017 до 1700.

Українською універсальною біржею 01.12.2017, час початку внесення цінових про позицій (початок аукціону) 1000, час закін чення внесення цінових пропозицій (закінчен ня аукціону) 1200. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електрон ній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду держав ного майна України від 09.09.2015 № 1325, за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. За яви на участь в аукціоні та фотокопії докумен тів, що є додатками до заяв, подаються в елек тронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєс трації заяви учасники аукціону зобов'язані нап равити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел.: (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвід чені копії документів, що є додатками до заяви,

а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукці оні проводиться відповідно до вимог Порядку по дання та розгляду заяви про включення до перелі ку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук раїни 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціону, внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни об'єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному роз рахунку за придбаний об'єкт приватизації. Додаткову інформацію можна отримати в Ре гіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40, з 800 до 1600, п'ятниця, з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

Аукціон в електронній формі буде проведено Ук раїнською універсальною біржею 30.10.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (поча ток аукціону) 1200, час закінчення внесення ці нових пропозицій (закінчення аукціону) 1400. Адреса вебсайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua. Аукціон в електронній формі проводиться від повідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного май на України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрова ного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аук ціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Укра їнської універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Запорізької фі лії Української універсальної біржі (69002, м. За поріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700 обідня перерва з 1300 до 1400, тел.: (061) 2200226) оригінали заяв на участь в аукці оні у трьох примірниках та належним чином зас відчені копії документів, що є додатками до за яви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог По рядку подання та розгляду заяви про включен ня до переліку об'єктів, що підлягають прива тизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєс трованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Ознайомитись з об'єктом можна в робочі дні, з 1000 до 1500, за місцем його розташування. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об'єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному роз рахунку за придбаний об'єкт приватизації. Додаткову інформацію можна отримати в Ре гіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 800 до 1600, п'ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел.: (061) 226 07 75, 226 07 76.

ОГОЛОШЕННЯ Про об`єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до комунального закладу "Запорізьке музичне училище ім.П.І.Майбороди" Запорізької обласної ради Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, комунальний зак лад "Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди" Запорізької обласної ради, оголошує про намір передати в орен ду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об`єкта оренди за адресою : 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 22, КЗ "Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди" ЗОР. Телефон для до відок: (061) 2333461. У разі надходження двох і більше заяв на один об` єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опуб лікована в газеті "Запорізька правда".

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до комунального закладу "Запорізький академічний обласний український музично(драматичний театр імені В.Г. Магара" Запорізької обласної ради Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець комунальний заклад "Запорізький академічний обласний український музичнодраматичний театр імені В.Г. Магара" Запорізької об ласної ради оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 41. КЗ "ЗАОУМДТ ім. В.Г. Магара" ЗОР. Телефон для довідок: 7641744. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інфор мація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "За порізька правда".

Запорізька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу "Бердянський медичний коледж" Запорізької обласної ради Основні вимоги до претендентів: громадянство України, віль не володіння державною мовою, вища освіта, стаж роботи на по садах педагогічних (науковопедагогічних) працівників не менш як 10 років. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника, в якій зазнача ється про застосування або незастосування до претендента об межень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України "Про вищу освіту"; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіат ричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 ве ресня 2000 р. № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупцій ні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії пас порта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально. Заяви на участь у конкурсі з необхідними документами прий маються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 670 (з понеділка по четверг, з 8.00 до 17.00, п'ятниця, з 800 до 1545). При собі мати оригінали документів про освіту, паспорта та трудової книжки. Документи приймаються протягом двох місяців з дня пуб( лікації цього оголошення в газеті "Запорізька правда". Додаткову інформацію можна отримати у відділі трудових відносин управління по роботі з персоналом та з питань на( город виконавчого апарату обласної ради: кабінет 670, те( лефон для довідок: (061) 224 70 26.

ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ" (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 11, код ЄДРПОУ 39134217) повідомляє, що загальними зборами учасників прий нято рішення про припинення ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ" шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Відповідно до протоколу №26/10/17 від 26.10.2017 року головою ліквідаційної комісії призначено Григорьєва Артема Анатолійовича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня публікації цього оголошення за адресою: 69037, м. Запоріж( жя, а/с №83.


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ВИКЛИКИ ДО СУДУ (Початок на 19>ій стор.) z 30.11.2017 о 08:30 до Курганова Ігоря Анатолійовича (останнє відоме місце реєс трації: 72300, Запорізька обл., м. Меліто поль, вул. Комунарів, буд. 50), справа № 320/6665/17, суддя Колодіна Л. В. У разі

неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки спра ва буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошен ня відповідач у справі вважається належ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Кроленят декоративної породи для душі від заводчика. Т.: 0505642630 9 Будинок у м. Запоріжжя. Т.: 0505141148 9 Велосипеди дитячі б/к. Т.: 099 7285786 9 Одяг та взуття б/к для хлопчиків 1015 років. Т.: 0997285786 9 Холод, мороз, печі, пральн. маш., б/к у Німеччині. Т.: 0995560921 КУПЛЮ 9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому ста ні або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254

9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050 ЗНІМУ 9 Квартиру. Т.: 0678531643 ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непрацю ючій пенсіонерці за допомогу по дому. Т.: 0635038380 РОБОТА 9 Перспективна робота педагогам в офісі. Т.: 0636538229

9 Газета "Запорізька правда" зап> рошує до співпраці активних та ціле> спрямованих рекламних агентів, які завжди досягають поставлених зав> дань і цілей. Детальніше за телефо> ном: (061) 787>54>21 9 Потрібен співробітник для адміністра тивнокадрової роботи в офісі. Т.: 0686727982 ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники. Т.: 0975047463 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: 0677497456 9 Кошу траву, пиляю дерева. Т.: 0689061298 9 Антени 2207616

супутникові,

ремонт.

Т.:

9 Пиляю дерева. Т.: 0972689560 9 Пиляю, обрізаю, крон. дерев. Т.: 0689061298 9 Сантехнік. Т.: 0671999504 9 Електрик. Т.: 7013090 9 Рем. ТВ, терміново. Т.: 2201884, 0950405102, 0973180846 9 Балкони під ключ. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони, гарантія 12 міс. Т.: 2705040, 2716750, 2704234 9 Рем. холод., пральн. маш. Т.: 2201743, 0971674779 9 Вікна, відкоси. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

21

ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання. z Мороз Олександр Володимирович, Станько Дмитро Васильович та Станько Ар тем Васильович, останнє відоме місце ре єстрації яких: м. Пологи Пологівського ра йону Запорізької області, вул. Східна, буд.10, кв.34, викликаються в судове засі дання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідачі у цивіль ній справі №324/1323/17 за позовом От

ченко Тетяни Сергіївни до Мороза Олексан дра Володимировича, Станька Дмитра Ва сильовича та Станька Артема Васильовича про усунення перешкод у користуванні пра вом власності та визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 24 листопа да 2017 року о 15:00 у приміщенні Поло гівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28. Суддя Каретник Ю.М.

9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Ант. супутникові, уст., рем. Т.: 2708130 9 Антени супутн., прошивка, Т2. Т.: 0504210622

на праві сумісної власності Головко Олек сандр Петрович, Головко Анна Олексан дрівна. 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Голохін Валерій Вікторович, виданий Ор джонікідзевським РВК, вважати недій сним. 9 Втрачений паспорт, виданий Орджо нікідзевським РВ УМВС України в Запо різькій області на ім'я Патліченка Сергія Віталійовича 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Долі Віталія Миколайовича, виданий Шев ченківським РВК 9 Втрачене свідоцтво про право влас ності на житло від 5.01.2000 № 6 за адре сою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 8, кв. 32, на ім'я Волков Григорій Петрович, Волкова Тетяна Дмитрівна, Волкова Оль га Григорівна, Волкова Галина Григорівна по 1/4 частині 9 Втрачене свідоцтво про право на спадщину за законом, видане шостою За порізькою нотконторою від 27.03.2001 р. р.н. 2579 на ім'я Єршова Юрія Юрійовича 1/2 ч., Єршова Ігоря Юрійовича 1/2 ч. 9 Втрачений студентський квиток, вида ний ЗЕТК ЗНТУ Устенку Олександру Сер гійовичу, № 11472858 від 1.09.2016 р. 9 Втрачений паспорт СЮ 108726, вида ний Чмир Віталію Миколайовичу 9 Втрачений єдиний квиток з/н 24495, вид. 29.09.2016 р. Саулян Тимур Костян тинович 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Кузьменко Єгор Павлович 9 Втрачений диплом № 885738 СПТУ № 43 м. Запоріжжя Кисельова Юлія Володи мирівна 9 Втрачений військовий квиток на ім'я Федюнін Геннадій Петрович, виданий Ле нінським РВК

9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 9 Ремонт холодильників, пральн. маш. Т.: 2202855, 0667102450 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачене свідоцтво про реєстрацію № 3180 ЗС від 04.08.2009 р. на екскаватор LIEBHERR R922LC, 2001 року виготов лення. 9 Втрачене свідоцтво про реєстрацію № 005442 АР від 23.07.2012 р. на бульдозер Т170, 1990 року виготовлення. 9 Військовий квиток на ім'я Бідюк Мико ла Павлович, вид. Ленінським РВК, вва жати недійсним. 9 Втрачений паспорт на ім'я Губського Павла Руслановича, виданий Ленінським РВ УМВС. 9 Втрачену печатку приватного підпри ємця Сєдой Л.В. вважати недійсною 9 Втрачене свідоцтво про реєстрацію навантажувача АБ 627167, видане 25.11.2008 р. Старобешевською інспек цією Держнагляду на ім’я Фетисова Ген надія Миколайовича, державний номер навантажувача 01320 АН, вважати недій сним. 9 Втрачене свідоцтво № 2690 про право власності на житло за адресою: м. Запо ріжжя, вул. Радіаторна, буд. 50, кв. 19А,

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкт майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди якого надійшла заява до КУ "Бердянський психоневрологічний диспансер" ЗОР Відповідно до ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, КУ "Бердянський пси хоневрологічний диспансер" ЗОР, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 71122, Запорізька область, м. Бердянськ, Військове містечко 2, буд. 23, КУ "Бердянський психоневрологічний диспан сер" ЗОР. Телефон для довідок: (06153) 33447. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде ого лошено конкурс на право його оренди. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди не рухомого майна буде опублікована в газеті "Запорізька правда".

ОГОЛОШЕННЯ про об'єкти майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, щодо оренди яких надійшли заяви до Запорізької обласної ради Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавець, Запорізька об ласна рада, оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, щодо якого надійшла заява:

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті "Запорізька правда". Заяви подаються із зазначенням найменування, місцезнаходження та площі об'єкта оренди за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Запорізька обласна рада. Телефон для довідок: (061) 2390620. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право його оренди. Інфор мація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна буде опублікована в газеті "За порізька правда".

Наказом Департаменту соціального захисту населення Запо різької обласної державної адміністрації від 26.10.2017 № 264 "Про обласний дитячий конкурс малюнків та фоторобіт з проти дії насильству" затверджено Положення "Про проведення об ласного дитячого конкурсу малюнків та фоторобіт з протидії на сильству", яке зареєстроване в Головному територіальному уп равлінні юстиції у Запорізькій області 01 листопада 2017 року за № 70/1866. З повним текстом Положення про проведення обласного ди тячого конкурсу малюнків та фоторобіт з протидії насильству можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту соці ального захисту населення Запорізької обласної державної ад міністрації http://dsznzoda.gov.ua/" у рубриці "Сімейна, ген дерна політика та протидія торгівлі людьми". Текст наказу додається. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НАКАЗ 26 жовтня 2017 м. Запоріжжя № 264 Зареєстровано в головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 01 листопада 2017 за № 70/1866 Про обласний дитячий конкурс малюнків та фоторобіт з протидії насильству В рамках проведення Всеукраїнської акції "16 днів проти на сильства", на виконання рішення Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року № 57 "Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 20172021 роки" та з метою залу чення уваги громадськості до проблем насильства в сім'ї, торгів лі людьми, проявів гендерної дискримінації, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про проведення обласного дитячого конкурсу малюнків та фоторобіт з протидії насильству. 2. Наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєс трації, але не раніше його офіційного оприлюднення. Виконуючий обов'язки директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації К.Ю. КРИВОШЕЙ

Посвідчення ЗП № 0050, видане Державною екологічною інспек цією у Запорізькій області 18.01.2016 року Макаренку Валентину Миколайовичу, завідувачу юридичного сектору юрисконсульту, вважати недійсним.


22

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

відлуння свята

Дожити і пережити 100 річчя: газеті наврочили многая літа

Валерія ЮСТИНЮК У день святкування 100річного ювілею "Запо різької правди" обласна фі лармонія гула, наче бджо линий вулик. Театралізова ні події розгорталися одно часно на кількох май данчиках. У фойє другого поверху із натхненням спі вали українських пісень вихованці молодшої групи вокальнохореографічної студії "Чайка" Запорізького міського палацу творчості дітей та юнацтва, хормей стер Олена Корнєєва. Їхня локація включала також експозицію дитячих твор чих робіт, зібраних у рам ках благодійного фестива лю творчості дітейсиріт та малюків, позбавлених батьківської опіки, який нещодавно наша газета провела у партнерстві з благодійним фондом "Ма ма+Я" під проводом Ната лії Сивак. Поруч учасниці народного театру моди "Стиль" Запорізь кого училища моди і стилю (керівник – Ольга Крамаренко) демонстрували моделі із но вих авторських колекцій одягу, розроблених фахівцями озна ченого навчального закладу та їхніми вихованцями. А їхні ко лежанки роздавали всім но вий, щойно із друкарні, випуск "Запорізької правди". До сло ва, його незвичний зовнішній вигляд реально здивував тра диційних читачів газети. Адже видання суттєво змінилося. Тож дехто й не вірив, що три має в руках ту ж саму газету,

тільки суттєво осучаснену. Працівниці "Укрпошти" під проводом начальника відділу передплати періодичних ви дань Запорізької дирекції На дії Жилінської, які відкрили просто в залі мобільний пе редплатний пункт, охоче роз'яснювали людям інновації в газеті. Особливу святкову атмос феру події додали учасники ансамблю скрипалів "Консо нанс" під проводом Ігоря Горського із Запорізького му зичного училища. Офіційна частина заходу, присвячена презентації ново го ребрендованого луку ви дання, видалась напрочуд креативною. Сюжетна лінія те атралізованого дійства, що розгорнулось на сцені велико го концертного залу обласної філармонії, занурила гостей у добу вольниці батька Махна. Саме у ті часи розквіту наці оналбуржуазного руху, ще до жовтневої соціалістичної ре волюції, й зародилося наше друковане видання. Головний

анархіст власною персоною прибув на наше свято і циту вав шпальти "Александров ской мысли" (таку назву спер шу отримала наша газета при народженні). А народний ан самбль запорізької поліції "Пернач", художній керівник підполковник Олександр Мац кевич, своїм виконанням пісні про батька Махна додав дійс тву історичного колориту. Втім, історичними лабірин тами гостей свята його органі затори водили не довго. Щой но батько Махно з'ясував, що потрапив у ХХІ століття, події набули сучасних рис. Спершу публіці показали коротенький слайдфільм про творчий ко лектив сучасної редакції і його роботу з ребрендингу видан ня. Відтак представники об ласної влади, центрального апарату й обласної організації Національної спілки журналіс тів України, керівники провід них промислових і сільсько господарських підприємств відзначили кращих працівни ків редакції. Вшанували також і

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ РЕДАКЦІЇ, ШАНУВАЛЬНИКИ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"! Від імені всіх аграріїв області щиро вітаємо вас зі 100.річчям від дня заснування газети . популярного ви. дання Запорізької області. Народившись у листопаді 1917 року, газета завжди була зі своїми читачами, зокрема, трудівниками сільського господарства. Над нею неслися буревії політики й деспо. тизму, сталінізму й гітлеризму, але вона виживала в най. тяжчі часи, несла правдиву інформацію українському на. родові, жителю Запорізької області. "Запорізька правда" . найкраща для трудівника.аграрія . фермера, великого сільгосппідприємця, одноосібника, звичайного селянина. Бо саме тут найповніше й найпрофесійніше висвітлюється життя сільського населення. Останнім часом газета набула нових чеснот, стала на від. верту боротьбу з негативними тенденціями в нашому сус. пільстві. На її сторінках усе частіше з'являються публіка. ції про боротьбу з корупцією, хабарництвом, зловживан. ням владою тощо. Саме таке видання хочуть бачити наші аграрії . бойову й відважну "Запорізьку правду". Адже не. дарма вона має в назві прекрасне слово: "правда". Щиро зичимо всьому трудовому колективу газети міцно. го здоров'я, щедрих врожаїв на журналістській ниві, непо. хитності у досягненні задумів та планів в ім'я розбудови рідної запорізької землі й України в цілому. З ПОВАГОЮ, АНДРІЙ ПОЛЯКОВ, ВИКОНУВАЧ ОБОВ'ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ветеранів "Запорізької прав ди". А колишнього головного редактора видання видатно го політичного і державного діяча України В'ячеслава Пох вальського призначили довіч но почесним головним ре дактором із зачитуванням від повідного наказу по редакції і врученням дійсного посвід чення. У рамках концертної програ ми, участь в якій взяли воло дарка Гранпрі багатьох між народних і національних кон курсів вокального мистецтва, студентка Київського наці онального інституту музики ім. Глієра Олександра Зворигіна, переможець фахового конкур су виконавців на баяні в Італії студент Запорізького музич ного училища ім. П.Май бороди Денис Снігірьов, го лова Всеукраїнської асоціації

виконавців авторської пісні Вадим Гефтер, а також прос лавлені колективи камерний квінтет "Містерія" під керів ництвом Сергія Пелюка та академічний козацький ан самбль пісні і танцю "Запо рожці" під проводом Лілії Гринь, провели презентацію нових рубрик газети. Чимало друзів прийшли при вітати газету із видатним юві леєм. Серед них були й ті, хто сьогодні для нас найдорожчі, наші захисники. Представни ки 55ої Запорізької артиле рійської бригади ЗСУ і 9го полку оперативного призна чення НГУ щиро побажали га зеті многая літа. До них при єдналися всі, хто вбачає у "Запорізькій правді" надійного партнера, порадника і захис ника.


відлуння свята ЩИРІ ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ 100РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ВИДАННЯ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Журналістам, працівни кам, читачам газети "Запо різька правда" Щиро вітаю вас із 100річ ним ювілеєм від дня засну вання видання "Запорізька правда" популярного ви дання про чарівне і величне місто Запоріжжя, про його самобутню історію та сього дення, духовність і високу моральність жителів: простих трударів і славетних земляків, знаних далеко за межами області. Із першим світлим променем "Запорізька правда" стала улюбленою газетою жителів області. Адже бу ла щирою, відвертою, об'єктивною, мудрою, тема тично багатогранною. Свобода слова, думки, воле виявлення людей упродовж усіх цих років – визна чальні пріоритети в редакційній роботі. Упевнений, що й надалі обрані газетою демокра тичні чесноти, самовіддане служіння своїм земля кам, неспинне прагнення змінювати життя на краще залишатимуться домінуючими орієнтира ми для журналістів видання, численного активу гро мадських дописувачів і передплатників, а також усіх жителів області, хто звик щоденно звіряти своє життя із "Запорізькою правдою". Бажаю всім міцного здоров'я, творчого неспокою, непохитності у досягненні задумів та планів в ім'я розбудови рідної запорізької землі. Закликаю на Вас Боже Благословення! УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЄПИСКОП ЗАПОРІЗЬКИЙ І МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФОТІЙ

z ВІД НАШОГО ГОЛОВНОГО КОРЕСПОНДЕНТА Усім працівникам улюбленої газети гарного святкового настрою! Тетяна ШУЛЬГА с.Орлянське, Василівський район Найперше, хочу привітати улюблену газету зі сторічним ювілеєм. "Запорізька правда" завжди була в нашій родині головною 5 ми завжди її пе5 редплачували на цілий рік. Тоді вона виходила п'ять разів на тиждень, а потім три, тепер лише раз. Вар тість видання нині не завжди доступна (мені також), особливо інвалідам і тим, хто хронічно хворий. Я інва лід першої групи, не ходжу. Щоб передплатити газету, доводиться збирати протягом року гроші, в чомусь со бі відмовляючи. Із газетою я вже 50 років. 2011 року навіть брала участь у конкурсі газети "Історія кохання". Я надіслала кілька історій кохання про своїх односельців. Приємно, що мої розповіді надрукували. До них люди були не байдужі, я також їх читала й раділа більше, ніж мої ге рої. На жаль, зараз здоров'я мені не дозволяє написа ти про когось із односельчан. У цьому листі хочу побажати газеті "Запорізька прав да" довголіття, не старіти й дожити до другого століт тя. Усім працівникам бажаю здоров'я й творчих пере мог в усіх добрих справах, звичайно ж, родинного теп ла, добра й радості! Усім нам миру й Божого терпін ня! Газеті більше передплатників, а нам читачам цікавих розповідей та гарних новин! Зичу всім праців никам осінньої щедрості, добробуту й уваги! Дякую улюбленій газеті за подарунок календар, ви дання якого присвячене сторіччю "Запорізької правди". Моїй родині було приємно його отримати на початку ро ку. Сподіваюсь, що й у 2018 році буде щось привабливе. Як не скрутно, я передплатила газету й на наступний рік, щоб із "Запорізькою правдою" зустріти свій ювілей.

Бажаю лікарям здоров'я! Лідія БАБИЧ, с. Таврійське, Оріхівський район Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, що на Великому Лузі, славиться місцем свого розташування. Поруч ріка Дніпро, територія утопає в зелені. Працюють у госпіта лі лікаріпрофесіонали. Лікар неврологічного відділення Наталя Павлівна Пол ковникова заслуговує подяки. Вона шанобливо ста виться до пацієнтів: із кожним хворим поговорить, дасть слушну пораду щодо його лікування. Це лікар від Бога, справжній професіонал. За це я їй безмежно вдячна. Також хочу подякувати медичним сестрам Олені Ле онідівні Кошолкиній і Світлані Миколаївні Лучко, які з лю бов'ю ставляться до хворих і своєчасно виконують призначення лікарів. Бажаю їм щастя, здоров'я і любові. А ще я вдячна працівникам газети "Запорізька прав да" за цікаві публікації, також за те, що підтримуєте зв'язок із читачами й публікуєте їхні листи. Здоров'я вам, щастя й любові!

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

23

z УВІЧНЕНО

"Запорізька правда" у фалеристиці Тамара ПІШВАНОВА

Це значки, присвячені славному запорозькому козацтву, визволенню Запоріжжя від німецько фашистських загарбни ків, вишам області, про мисловим підприємс твам та комбінатам, Дніпрогесу, залізниці, ту ристичним клубам міста й області, ресторанам, крамни цям, музеям, пресі тощо. 2017 рік особливий в історії міста: гучно було відзначено 100річчя з дня заснування єдиної україномовної газети на теренах області "Запорізької правди". Я поцікавилась у Сергія, чи є в його колекції значки, присвяче ні саме газеті "Запорізька правда". Історія газети в фале ристиці виявилась дуже ціка вою. Так, перший значок із ло готипом "Запорізької правди" "ЗП", на думку колекціонера, з'явився в п'ятдесятих роках ХХ століття. Він виготовлений з алюмінію, має розміри три на два сантиметри. Автор значка та місце виготовлення поки не встановлені. Значок у вигляді відривного календаря, зверху якого розташовано слово "пре са", в центрі логотип "ЗП", у лівому верхньому кутку ківш, який ллє метал на фоні розгор нутої книги, у нижньому право му кутку зображення типової для того часу чорнильної авто ручки. Сергій Олегович при пускає, що значок випускався як відзнака працівника шано ваної газети, не зважаючи на те, що у 1957 році газета мала відзначати свій сорокарічний ювілей. Разом із Сергієм ми з'ясову ємо, що ще у 1955 році газета писала про тридцять сьомий рік видання, у 1960 році газета ще вела відлік свого існування з 1919 року. І тільки у червні 1967 року, на засіданні бюро Запорізького обкому КПУ, розглядалося питання про уточнення дати заснування обласної газети. На підставі архівних документів і комплек тів, що збереглися, встанов лено, що "Запорізька правда" є продовжувачем газети "Александровская мысль", перший номер якої вийшов 21 жовтня 1917 року як орган Олександрівської ради робіт ничих, солдатських і селянсь ких депутатів. Її наступниками стали "Известия Алексан дровского ревкома", "Извес

Є дуже цікава допоміжна історична дисцип ліна, яка вивчає будьякі нагрудні знаки. Во на називається фалеристика. Серед моїх знайомих колекціонерів є один фалерист Сергій Поздняков. Його колекція складаєть ся з п'яти тисяч значків, серед яких півтори тисячі присвячені історії рідного краю. Сер гій корінний мешканець Запоріжжя, він на родився, вчився і весь час працював в улюб леному місті. У нього було звичайне радянсь ке дитинство (народився Сергій у 1957 році), в якому обов'язково було присутнє якесь хлопчаче захоплення: спочатку школяр зби рав сірникові етикетки, потім марки, моне ти. У 1970 році За поріжжя відзнача ло своє 200ліття, і до цього ювілею був випущений значок, який зак лав підвалини но вої колекції хлоп чика Сергія ко лекції значків.

тия укома КП(б)У и уис полкома", "Из вестия Алексан дровского губ кома КПУ и уезд военревкома", "Известия Алек сандровского губкома КПУ и губвоенревкома", "Новь", "Красное Запорожье", "Чер воне Запоріжжя" і, нарешті, з 1 січня 1957 року газета стала виходити під назвою "Запо різька правда". Отже, датою виходу першого номера газе ти "Запорізька правда" вирі шено вважати 21 жовтня 1917 року, а рік видання газети п'ятдесятий. 1967 року газета була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапо ра, і на честь ювілею був випу щений пам'ятний значок. Він виготовлений з алюмінію, мав розміри три на два санти метри, на фоні умовного зоб раження Дніпрогесу розташо ване сталеве шкільне перо, у верхньому лівому кутку циф ра 50, а над усім зображенням назва "Запорізька правда". Значок мав клеймо "Днск" та дату 1963, його випустив Дніпропетровський механічний завод. На думку колекціонера Сергія Позднякова, у 1967 році був випущений ще один значок, пов'язаний з патріотичним ру хом того часу "Шляхами бать ківгероїв" (по місцях револю ційної, бойової та трудової сла ви ). Цей рух широко висвітлю вала "Запорізька правда". Зна чок мав розміри три з полови ною на півтора сантиметра, ви готовлений з алюмінію. На ньо му зображений турист, на фоні меморіальної стіни вічний во гонь, цифра 50 та відомий вже логотип "ЗП". Оскільки значок відрізнявся не дуже тонкою ро ботою, Сергій Олегович при пускає, що його виготовив цех широкого вживання продукції населенням комбінату "Запо ріжсталь". І, нарешті, останній пам'ятний

знак, виготовлений Дніпро петровським дослідноекспе риментальним заводом (рік 1981). Значок виготовлений з алюмінію, мав розміри два з половиною на один санти метр. На значку зображений орден Трудового Червоного Прапора і надпис "Запорізь ка правда". На думку фале риста, значок випущений як відмітний знак працівника са ме обласної україномовної газети. Так, дослідникфалерист Сергій Поздняков, знаючи пам'ятні відзнаки рідного краю, особливо дбайливо зберіга ючи їх, зчитуючи знакову сис тему, отримав і поділився ін формацією про історію "Запо різької правди" у фалеристиці, чудовій історичній дисципліни, яка межує з хобі на все життя. На моє останнє запитання, а який значок є у колекціонера найулюбленішим, Сергій Оле гович без коливання вказав на значок 1932 року рік запуску Дніпрогесу: цим значком була вшанована його бабуся, яка працювала на Дніпробуді. Від краєзнавців України хочу побажати газеті "Запорізька правда" в майбутньому від святкувати ще й свій двохсот річний ювілей, а Запорізькому краю визначну кількість таких людей, як Сергій Олегович Поздняков, сенсом життя яких стало чудове заняття збереження регіональної істо рії через збирання колекцій значків.


24

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

z РЕФОРМАЦІЯ 500

Налаштовані на прогрес, сповідують

Олександра ВОРОНЦОВА (текфт і фото)

Урочистий форум "Реформація: уроки історії та завдання на майбутнє", що відбувся у Києві в ознаменування 500річного ювілею ду ховного подвигу като лицького монаха і про тестантського свяще ника Мартіна Лютера з Німеччини, який змі нив хід розвитку всь ого світу, оприлюднив ши свої 95 тез про оновлення й очищен ня християнської цер кви, зібрав на цен тральному сценічному майдані нашої держа ви у головному Пала ці культури "Україна" тисячі людей. У роботі форуму нарівні з чле нами делегацій всіх протестантських кон фесій України, які представили всі регі они та всі протес тантські церкви дер жави, взяли участь також представники Уряду, парламентарі, громадські діячі й ак тивісти, науковці, ос вітяни, а також міжна родні гості.

тема номера: духовна скарбниця

z ДО РЕЧІ За осо бистий вне сок у відзна чення 500річ чя Реформації в Україні відзнакою Всеукраїнського оргкомітету відмі чена очільник га зети "Запорізька права" Наталя Зворигіна

На цю величну зустріч, що відбулася в рамках Року Реформації в Україні, запро сили пасторів, молодіжних лідерів, проповідників, учасників обласних оргкомі тетів R500, християнжур налістів та зацікавлених і небайдужих до долі Вітчиз ни людей. Запорізький край на цьому форумі представили зас тупник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко, єпископ Укра їнської церкви Християн ві ри Євангельської у Запо різькій області Василь Геда ревич, пастор церкви "Христос є відповідь" Ан дрій Лисенко, пастори цер кви "Сіон" Тетяна та Андрій

Запорізька делегація на форумі ´Реформація500ª

Ярмохіни, керівник соці ального відділу центрально го оргкомітету Р500 Дмит ро Матюхін, пастор ЦЄХБ "Відродження" Яків Бринза, редакторка газети "Запо різька правда" Наталя Зворигіна. Увесь рік святкування 500річчя Реформації і ни нішній підсумковий урочис тий форум укріпили мене у думці, що Україна має на дію, поділився своїми дум ками вголос пастор Андрій Ярмохін. Наше майбутнє у Слові Божому. Нам потріб но звернутися до Бога не ритуально, а всім серцем. Під час форуму перед його учасниками виступив секре тар РНБО Олександр Турчи нов. Він нагадав, що зміни часів Реформації відбували ся дуже швидко. Як приклад сучасних змін, що відбува ються на протестантському християнському фундамен ті, він навів Південну Корею, що перетворилася в най коротші терміни з однієї з найбідніших країн світу на одну з найбагатших і таких, що динамічно розвивають ся, держав сучасності. По садовець підкреслив: "Го ловний урок не можна до сягти позитивних змін нав коло, поки ти не змінишся позитивно сам. Тільки змі нившись самому, можна змінити країну". За словами Турчинова, ми вивчаємо копіюємо досвід зарубіжних

z NOVOMEDIA AWARDS 2017

z МІЖКОНФЕСІЙНИЙ СНІДАНОК

Компетентно висвітлювати теми віри, християнських цінностей і сімейних традицій

Протестанти, чиновники і громадські діячі поміркували про Реформацію

Журналісти Громадського Богдан Кінащук та Євген Савватєєв пере могли у номінації "Вічні цінності у он лайн ЗМІ". Вони отримали нагороду за матеріал "Віра під час війни. Як конфлікт на Донбасі змінив протес тантську церкву" на церемонії наго родження Novomedia Awards2017. Дипломи та статуетки отримують кращі журналісти і редакції, які ком петентно висвітлюють теми віри, християнських цінностей і сімейних традицій. Церемонія Novomedia Awards про водиться з 2012 року і відбувається в рамках закриття щорічного Новоме діа Форуму. Упродовж року експерти Асоціації "Новомедіа" здійснюють моніторинг телеканалів, радіо, газет та журна лів, мережі інтернет та шукають ме діаматеріали, які сприяють популя ризації християнських цінностей у масмедіа.

Нагороджують журналістів у двох загальних номінаціях: "Система тичне висвітлення вічних ціннос тей" та "Відповідальна журналіс тика". У 2016 році було нагороджено веду чого "Радио Вести" Дмитра Чекалкі на, кореспондента журналу "Новое время страны" Катерину Шаповал, журналіста "Української правди" Олександра Хоменка, журналіста "Радіо Свобода" Євгена Кучерова та головного редактора газети "Запо різька правда" Наталю Зворигіну.

З нагоди 500річчя Реформа ції у Мелітополі, в ресторані "Крим", провели міжконфе сійний сніданок. У теплій ат мосфері представники про тестантських церков, гро мадськості та керівництво міста спілкувалися про важ ливість духовного й обгово рювали просвітницькі ініціативи. Міжконфесійний сніданок розпочався з молитви. Привітати представників релігійної спільноти прийшов міський голо ва Сергій Мінько. Дякую за можливість бути присутнім на цьому заході і привітати вас із 500річчям Реформації. Міжконфесійна рада Мелітополя грає дуже важливу роль у духовному та суспільному житті нашого міста. Істо рично на цій території склалося інтеркультурне і доброзичливе між конфесійне середовище. Кожен народ має свою культуру, традицію і релігію. Але це не заважає нам жити в мирі і дружбі, зазначив мер Сергій Мінько. Організаторами виступила Міжконфесійна рада церков нашого міс та. Участь у молитовному сніданку взяли гості з Бердянська і Канади. Реформація ознаменувалася великим перетворенням в Європі. Ми думаємо і розмірковуємо про те, як це може впливати на сьогоднішній день в Україні, пояснив пастор церкви "Благодать" Михайло Бріцин. За його словами, такі заходи це майданчик для спілкування духо венства з владою міста і представниками культури йі освіти.


тема номера: духовна скарбниця

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

конструктив, втілюють досконалість реформ, але у нас не вихо дить. Ми не враховуємо той фундамент, на якому і під нялися ці країни. Він під креслив: "Біблія вчить, що безглуздо і безвідповідаль но будувати на піску. Всі ці будівлі будуть тимчасови ми, будьякі випробування їх обов'язково зруйнують! Розвивати державу, прово дити зміни і перетворення необхідно виключно на цій скелі, на непорушному ду ховному фундаменті віч них Божих цінностях!". У роботі форуму також взяв участь і перший віце прем'єр України Геннадій Зубко. Він зазначив, що досвід Реформації в країнах Європи свідчить про ре зультативність децентралі заційних процесів, засно ваних також і на децентра лізації лідерства. Адже по ряд із повноваженнями і ре сурсами має з'явитися і втілюватися належна від повідальність. Про позитивний вплив Реформації на всі галузі життя, зокрема і таку важ ливу, як медицина, говори ла з учасниками форуму виконуюча обов'язки Мініс тра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона наголосила, що реформування галузі призведе до того, що лю дина таки стане у центрі по ваги держави. А Ганна Гопко, народний депутат України, голова

Дмитро Матюхін (у центрі) отримав відзнаку за популяризацію Реформації і волонтерську діяльність

Комітету у закордонних справах ВРУ, закликала всіх людей доброї волі ста вати ближчими один до од ного і до Христа. "Тільки сильна віра і молитва допо можуть подолати всі загро зи нашій державі", зазна чила депутатка. Реформація для мене це, коли Господь через Слово заходить у серце, і це Слово Божий закон стає сутністю, поділився особистим на родний депутат України, го лова фракції "Самопоміч" у ВРУ Олег Березюк. Віктор Єленський, народ ний депутат України, заступ ник голови Комітету з пи тань культури і духовності ВРУ, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та ре лігійних організацій підтвер див: "Реформація зробила

відкриття віра і свобода. Віра перетворює світ". Про захист сімейних цінностей і необхідність відродити у Єв ропейському союзі саме християнські цінності наго лошував заступник керівни ка фракції Батьківщина" у ВРУ, народний депутат Ук раїни Іван Крутько. А зас тупник голови фракції Ради кальної партії Віктор Гала сюк навів слова Олександра Пасхавера: "Ми станемо Європою, коли цінності роз витку переможуть у нас цін ності виживання". Голова фракції БПП, народний де путат України Артур Гера симов закликав: "На саму Реформацію не варто диви тись тільки з релігійної точки зору. Слід пам'ятати, що са ме з Реформації почалась новітня історія Європи та світу".

Особливе захоплення аудиторії викликав виступ Міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Вона зазначила, що Реформація мала гло бальне значення для роз витку освіти. Адже для з'ясу вання своїх стосунків з Бо гом люди мусили навчитись, принаймні, читати. А деякі народи саме через Біблію отримали своє письмо. Перед учасниками фору му виступили чимало й за рубіжних гостей. Кожен з них поділився власним досвідом усвідомлення ро лі Реформації у своєму житті і висновками щодо необхідності дотримувати ся Біблійних заповідей. У рамках заходу всі терито рії звітували про свою діяль ність на вшанування ювілею Реформації. Було проведено чимало культурних, благо дійних заходів по всій Укра їні. Також два дні поспіль три вали й панельні дискусії за участю духовних лідерів і не порушних духовних автори тетів. Вони прагли дійти зго ди у питаннях, вирішення яких нині стають наріжними для забезпечення подаль шого поступального розвит ку суспільства. Зокрема, йш лося про впровадження власної відповідальності державних і політичних діячів перед Богом і людьми і дот римання ними засад високої моральності, як того вимагає від нас Господь.

z В ОБІГУ

Нацбанк презентував пам'ятну монету "500річчя Реформації" Як повідомляє Мінфін, пам'ятна монета номіналом 5 гривень виготовлена з ней зильберу, категорія якості карбування "спеціальний анциркулейтед", маса 16,5 г, діаметр 35 мм, тираж 40 000 штук. Гурт монети рифлений. На аверсі пам'ятної монети "500річчя Рефор мації" на дзеркальному тлі розміщено хрест, лі воруч стилізований аркуш розгорнутої Біблії, переклад якої німецькою мовою зробив Мартін Лютер, у композиції аверсу присутня закладка з українським орнаментом, що знаменує со бою приналежність України до загальноєвро пейського процесу творення нової церкви. Праворуч від хреста розміщено п'ять тез Мар тіна Лютера: тільки писання; тільки віра; тільки благодать; тільки Христос; тільки Богові слава. На реверсі монети на червоночорному тлі (використано тамподрук вид кольорового друку, що додає особливої унікальності цим монетам), що символізує драматизм того часу, розміщено розп'яття, а праворуч портрет Мартіна Лютера, який тримає в руці аркуш зі своїми тезами.

25

Особливим моментом під час Форуму стало нагород ження та відзнака запоріж ців, які активно працювали протягом року в проекті святкування 500ліття Ре формації у нашому регіоні. Отже, відзнаку отримали єпископ Української церкви Християн віри Євангельсь кої у Запорізькій області Ва силь Гедаревич, керівник соціального відділу цен трального оргкомітету Р500 Дмитро Матюхін і очільниця газети "Запорізька правда" Наталя Зворигіна. Я вбачаю надзвичайну важливість нинішнього захо ду саме в тому, що нарешті всі протестантські церкви в Україні змогли об'єднатися. І ми працювали єдиною командою. І створили чима ло прекрасних подій для оз наменування ювілею Ре формації. І широкі верстви населення нарешті про нас дізналися не тільки із офіцій них публічних інформацій них джерел. Ми йдемо до людей, особливо туди, де найтяжче. Сьогодні, зокре ма, в зоні АТО з мирним на селенням працюють, допо магають нужденним вижи вати саме християни. Ми там, де найважче, підбив риску Дмитро Матюхін. Ми навчилися плідно співпра цювати з владою. А також ак тивно поширюємо христи янські цінності. І головне, ни нішній форум не ставить крапку у нашій діяльності. Реформація триває для кожного персонально, і для країни в цілому.


26

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

постаті

z ЛЮДИНАЕПОХА

Він плавив і закаляв сталь він здобув заслужений ав торитет і повагу серед металургів і жителів Запо ріжжя. Трудівники комбінату пи шалися тим, що в той складний час на чолі колек тиву виявився саме він той, хто впевнено тримає кермо управління підпри ємством. Вони цілком віри ли в нього, підтримували його, сподівалися на нього, пов'язували з його ім'ям своє процвітання і благопо луччя ...

Олександра ВОРОНЦОВА

На 88му році життя ві дійшов у вічність Герой України, "червоний ди ректор", патріарх вітчиз няної металургії, людина епоха Віталій Антонович Сацький. 29 жовтня запо ріжці попрощалися з ним у ПК металургів. Він був безсумнівно од ним із найвпливовіших людей у нашому регіоні. Його ім'я знали всі. Осо бистою зустріччю пиша лися як незабутньою по дією. Допомогу пам'ята ли роками. Тож нині зга даймо, яким він був той, хто плавив і закаляв сталь.

Він любив людей і ніколи не залишав у біді

Його день розпочинався і закінчувався на комбінаті "…Щодня о 9.00 генераль ний директор металургій ного комбінату "Запоріж сталь" починає оперативну нараду. За довгим столом, встановленим посеред його кабінету, збираються головні фахівці, керівники служб і відділів. Чіткі, лако нічні повідомлення про під сумки роботи трудових ко лективів за добу, звіти про наявність необхідних для виробництва матеріалів і сировини, про фінансово економічний стан комбіна ту, витрачання кожної грив ні коштів ... І з усіх цих пи тань Віталію Антоновичу Сацькому слід ухвалити конкретне, єдине правиль не рішення, поставити зав дання за обсягом вироб ництва основних видів про дукції, які, будучи доведені багатьма каналами до кож ного трудівника, до багато тисячного колективу мета лургів, повинні втілитися у життя, щоб утриматися комбінату на плаву серед стихії ринкової економіки. Нелегка це справа керу вати підприємством, особ ливо таким величезним, як "Запоріжсталь": це майже півсотні структурних під розділів, або, як їх умовно називають, цехів, які пред ставляють складний конве єр, кожна ланка якого має працювати чітко, надійно. І тут все головне. Але серед головного Віталій Антоно вич особливо виділяє робо ту з людьми. Багато у ди ректора турбот, навіть без сонних ночей, тривог за кожного окремо і за весь колектив в цілому…" Таким побачив Віталія Антонови ча Сацького автор книги "Гетьман запорізьких мета

лургів", що побачила світ у 1999 році, Іван Веретель ник.

З його ім'ям запоріж сталівці пов'язували своє благополуччя У 1986 році Віталій Саць кий був призначений гене ральним директором ком бінату "Запоріжсталь", що на той момент переживав не найкращі часи. Так ста лося, що в цей важкий пері од, названий потім застій ним, почався спад вироб ництва, управління підпри ємством виявилося ослаб леним і принципові питання здійснення плану реконс трукції вчасно не вирішува лися. З першого дня роботи на комбінаті Віталій Антонович поставив завдання: не до пустити зниження вироб

ництва, а, навпаки, прагну ти нарощувати його, зай матися технічним переоз броєнням. Як згадують його однодумці, він був гли боко переконаний: підпри ємство, яке не дбає про своє оновлення, приречене на застій і надалі його не минуче чекає крах. Тому, як не важко, на "Запоріжсталі" не відмовилися від впро вадження новинок техніч ного прогресу, значні кош ти вкладали в оновлення прокатного виробництва. Це дозволило запровадити виробництво високоякісної листової сталі для машино будування. Можна і потрібно ще ска зати про величезну роботу В.А. Сацького на державно му і громадському теренах, в першу чергу, як депутата різних рівнів обласної і Верховної рад. І на цій ниві

Генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Ростислав Шурма: Найцінніше, що є на будь якому ве ликому підприємс тві, особливо мета лургійному, це тру довий колектив, його люди, а не об ладнання. Дуже складно підготува ти багатотисячний колектив класних професіоналів і справжніх патріотів своєї справи. І це ро бота не одного року і навіть не одного де сятиліття. Коли я приступив до керівництва комбіна том "Запоріжсталь", був вражений професі

Як згадують його колеги і друзі, він був хороший спів розмовник. Начитаний, чу дово знав російську і укра їнську історію та літературу. Вмів у ті рідкісні вільні годи ни, які випадають на долю великого керівника, радіти життю, любив бувати на природі, з великим задово ленням збирав гриби. Але головне він любив людей і ніколи не залишав нікого у біді. У тих, кому доводилося спілкуватися з Віталієм Ан тоновичем з того чи іншого приводу, однозначні вра ження. Зовнішня строгість, навіть суворість, різкувата мова це лише фасад. На ділі ж він завжди доб розичливо приймає, чуйно поставиться до кожного, хто прийшов до нього, не просто вислухає, а й пора дить, проявить участь.

Підсобне господарство допомогло запоріжсталівцям вижити у скрутні часи Як масштабно мислячий господарник і політик Віта лій Сацький поставив на чільне місце соціальний за хист металургів і їхніх сімей.

оналізмом і патріотизмом запоріжсталівців. Я вважаю, що це безпосередня заслуга Віта лія Антоновича Сацького. Все, що є сьогодні на комбінаті, то, як комбінат розвивається, які успіхи у нього у виробництві, в економіці, це завдяки тому фундаменту, який був ство рений саме Віталієм Антоновичем Сацьким. Тому за все це я хочу сказати йому вели чезне спасибі від себе особисто, від всьо го колективу запоріжсталівців, тому що всі ті будівництва, модернізації, які у нас є, всі мільярди податків, які сплачені до бюд жету, і всі підвищення заробітних плат, які ми робили за останні роки, побудовані на фундаменті праці Віталія Антоновича Саць кого. Наше основне завдання і моя особиста задача не зруйнувати те, що він створив, а продовжити його справу.

У ті часи суттєво скороти лося і виробництво продук тів харчування. Тож гене ральний директор металур гійного підприємства за мислив створити власний агропромисловий ком плекс. У цьому проявилася мудрість людини, яка взяла на себе відповідальність за долю колективу, за долі сі мей металургів, за долю ве теранів комбінату. Спільно з відомою дансь кою фірмою "Клаухан" був споруджений виробничо тваринницький комплекс для вирощування 10 тисяч свиней на рік. Подібні ком плекси створювалися ще в застійні часи, але зазнали фіаско в багатьох госпо дарствах області. І тому, що у них не було надійного ти лу. Але директор пішов далі. Для нарощування обсягів продуктів тваринництва потрібні корми, і він знахо дить вихід: бере під свою опіку ряд збиткових госпо дарств зі слабкою матері альною і фінансовою ба зою, виділяє необхідні кош ти на їх соціально еконо мічний розвиток. В обмін на продукцію полів і ферм пос тачає їм техніку, виділяє не обхідні кошти на соціально економічний розвиток села.

Заклади соціальної сфери кращі в регіоні Слід звернути увагу на комплексний підхід до роз витку соціальної сфери. Ад же це не тільки підсобні господарства, городи і дачі, які виділяються трудівни кам, товари народного спо живання за порівняно низь кими цінами, а й спортив ний клуб з легкоатлетичним манежем, яхт клуб, водна станція, змісту і забезпече ності яких можна позаздри ти, санаторій профілакто рій з сучасним лікувальним комплексом, бази відпо чинку, дитячі дошкільні ус танови і оздоровчі табори, гуртожитки і будинки для малосімейних все це лан ки однієї соціальної політи ки, що проводиться прав лінням і профспілковим комітетом комбінату. Незважаючи на фінансові труднощі, "Запоріжсталь" продовжує будуватися. Особливою гордістю запо ріжсталівців є зведений на березі Азовського моря прекрасний пансіонат "Ме талург" ... Все це і багато інших здо бутків стали можливими завдяки саме Віталію Анто новичу Сацькому.


постаті z ПОКЛИКАННЯ Володимир СИЗОВ племінник В.М. Чернова

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

Небо на все жит т я

Володимир МОРМИЛЬ керівник астроклубу "Вега" Чернігівської загальноосвіт ньої школи ІІІІ ступенів, Запорізька область.

Почалося все з комети Галлея Віктор Чернов народився 2 листопада 1902 року у м. Новогеоргієвську нинішньої Кіровоградської області. Коли Віктор підріс, родина переїхала до Олександрії, щоб він міг вчитися у гімна" зії. У ній Віктор провчився тільки 6 класів, бо у 1920 ро" ці гімназії були ліквідовані. 3 1920 по 1922 р. вчився у Ясинуватській педагогічній школі, у 1923 р. на Олексан" дрійських педагогічних кур" В листопаді 2017 року виповнилося 115 років з дня народження відомого сах, що дали середню осві" ту. Пізніше в 1926 р. закін" астронома, який прославив наш Запорізький край на увесь світ, чив курси бухгалтерів, на Віктора Михайловича Чернова (19021983) яких вивчав українську мову і стенографію. був технічним редактором У 1923 " 1926 роках Віктор видань обсерваторії, у яких Михайлович працював біб" публікував свої спостере" ліотекарем в Олександрійсь" ження, зокрема підсумки кому педагогічному тех" спостережень змінних зір з нікумі. У 1927 році не пра" 1917 по 1937 рік. 01.10.1938 цював. У 1928 р. " замісник року В.М.Чернова було тим" завідувача Центральної біб" часово переведено на астро" ліотеки у м. Олександрія. номічну станцію в Ура"Тюбе. Потім працював викладачем Окрім основної роботи, він математики і німецької мо" читав публічні лекції з астро" ви. З 1928 року по 1931 рік номії через перекладача на викладав в Устимівській таджицьку мову. Метою від" сільськогосподарській шко" рядження було вивчення ат" лі, яку пізніше реорганізува" мосферного режиму для ли в Устимівський технікум визначення місця будівниц" свинарства. тва нової обсерваторії. У 1931"1932 роках працю" Зустріч загону юних космонавтів м. Запоріжжя (керівник В.М. Кірічен У квітні 1941 року Віктор вав у Кременчуцькій фаб" ко) з В.М.Черновим незадовго до його смерті Михайлович повернувся у рично"заводській школі. У нову яскраву зорю у сузір'ї вич зробив доповідь про ре" Запоріжжя. Він сподівався знайти астрономічну роботу 1932 році викладав астроно" Орла і ще декілька змінних зультати своїх спостере" на Україні… Але почалася мію у Кременчуцькому інсти" зір, які не були позначені на жень неправильних і невив" Велика Вітчизняна війна, і туті соціалістичного вихо" карті. Згодом вони увійшли чених зір. Участь у цих з'їз" В.Чернов, який ще раніше вання. З 1933 по 1937 рік і з у каталог "Змінні зорі". Ця дах уможливила подальше був звільнений від військової 1942 по 1962 роки працював подія була поштовхом до співробітництво з вітчизня" служби за станом здоров'я, бібліотекарем, і тільки з 2 ними і зарубіжними астро" разом з батьками, сестрою і липня 1937 до 10 квітня 1941 систематичних спостере" номами"аматорами та спе" її сином та тіткою опинилися жень, які Чернов не припи" року " науковим співробітни" ціалістами. няв усе життя. на окупованій території. По" ком Астрофізичної обсерва" У 1933 " 1937 роках В. Чер" ки не було роботи він ходив Про своє відкриття гімна" торії у м. Душанбе (м. Сталі" зист Віктор сповістив Ро" нов мешкав у Запоріжжі і з сестрою по селах і виміню" нобад, Таджикистан). Ще у 1910 році гімназист сійське Товариство любите" працював бібліотекарем. вав на продукти харчування Віктор побачив комету Гал" лів світознавства (РТЛС, Він вважав, що бібліотекар ковдри, килими, одяг тощо. лея, а у 12"річному віці че" рос. " РОЛМ), за що у 1921 повинен знати зміст усіх Інколи ночами добував дро" рез закопчене скло спосте" році його було обрано чле" книг у бібліотеці, щоб можна ва для опалення та приготу" рігав Сонячне затемнення ном"співробітником цього було читачеві запропонува" вання їжі, відламуючи дошки 21 серпня 1914 р. 3 цього товариства, у виданнях яко" ти цікаву книжку. Тому увесь від дерев'яних парканів. часу він захопився астроно" го він публікував свої спос" вільний час Віктор Михайло" Знання німецької мови до" помогло уникнути неприєм" мією. У 1916 році його бать" тереження змінних зір, со" вич читав. ностей при зіткненні з пат" нячних плям, оптичних явищ ко придбав путівник по небу Покликання рулем. Незважаючи на таке у земній атмосфері. Одно" професора Покровського та астрономія тяжке життя, Віктор Михай" часно до 1930 року В.Чер" карту зоряного неба, і Вік" лович продовжував спосте" нов працював з колективом Наявність опублікованих тор почав нічні спостере" спостерігачів Московського робіт уможливила перехід на реження за зоряним небом і ження у театральний бі" нокль. У цей час до Землі Товариства аматорів астро" професійну роботу у Тад" навіть послав свої повідом" наближалася комета Енке, номії, друкувався у бюлетені жицьку обсерваторію. Там лення у бельгійський і чесь" про що широко повідомля" "Змінні зорі" гуртка любите" він займався вивченням кий журнали. Академік П. Бабаджанов лося. Віктор комети не по" лів фізики і астрономії у змінних зір, атмосферного (Душанбінське відділення бачив, але добре вивчив зо" Нижньому Новгороді. Брав режиму, фотографував зоря" ВАГТ) відмітив: "Система" ряне небо. 8 червня 1918 участь у двох наукових з'їз" не небо, спостерігав непра" тична творча астрономічна року наполегливі спостере" дах у Нижньому Новгороді у вильні і невивчені зорі, інтег" ження принесли успіх " десь 1928 і у 1930 роках. На ос" ральну яскравість комет і зо" діяльність В. М. Чернова о 22"ій годині він побачив танньому Віктор Михайло" діакальне світло. Крім цього, протягом 60 років має вели"

27

ку цінність для науки". Хоча В. Чернов не мав вченого ступеня, враховуючи його заслуги перед наукою, у грудні 1980 року йому було присвоєне звання Почесно" го члена ВАГТ, у серпні 1983 року " звання Персонально" го пенсіонера місцевого значення. 3 1962 до 1982 р. нагороджувався багатьма грамотами.

Пишаємося знаменитим земляком У 2002 році астероїду № 19082 було присвоєно ім'я "Вікчернов". Його відкрив М. С. Черних (КрАО). Спо" чатку ця мала планета отри" мала попередній номер 1976 QS, потім " постійний номер 19082, а тепер вже має своє постійне ім'я. Цей астероїд літає між Марсом і Юпітером. Почалося все з ініціативи астроклубу Черні" гівської спеціалізованої школи "Надія" і на пропози" цію доктора фізико"матема" тичних наук, співробітника Кримської Астрофізичної обсерваторії (КрАО) Миколи Степановича Черниха, який відкрив цей астероїд 26 серпня 1976 року за допо" могою подвійного 40"санти" метрового астрографа Кримської Астрофізичної обсерваторії. За 61 рік наукової діяль" ності Віктор Михайлович опублікував у вітчизняних та закордонних астрономічних виданнях понад 333 науко" вих робіт, статей, повідом" лень, спостережень. Про творчість В.М.Чернова зга" дується у 50 статтях 30 різ" них видань, в тому числі і за" кордонних. За своє життя він листу" вався з 145 аматорами і фа" хівцями з більш ніж 60 міст і селищ нашої та закордон" них країн. Віктору Михайло" вичу свої видання надсила" ли такі наукові заклади: Ки" ївська АО, Київський універ" ситет ім. Т.Г.Шевченка, Львівський університет ім. І.Я.Франка, Інститут астро" фізики в м. Душанбе, Лат" війське відділення ВАГТ, Центральна Рада ВАГТ, НДІ земного магнетизму та роз" повсюдження радіохвиль та інші. Багато робіт В.М. Чернов написав у співавторстві з видатними науковцями, зокрема: А. Бахарєвим, Б.Кукаркіним, В.Нейманом, В.Науменком, С.Тесля, П.Флоренським, В.Чистяко" вим, В.Шапіро. 13 лютого 1984 року В.М. Чернова не стало, але ніко" ли не помре пам'ять про цю скромну, дивовижну і тала" новиту людину.


28

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

смачного!

z МАЙСТЕР КЛАС Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Чим не чаклунство! За дві години викла дач Запорізького тор гового коледжу при ЗНУ Ольга Муранець вимісила дріжджове тісто трьох сортів, злі пила (чи, як кажуть фахівці, "сформува ла") і випекла майже сто пиріжків із різною начинкою та фрукто вий пиріг. І все це на очах у захопленої пуб ліки.

Я навіть засікла час: "швидке" тісто із сухими дріжджами, кефіром й олією Ольга Григорівна замісила лише за п'ять хвилин. Ліпити пиріжки їй допомагали студенти групи 9%ВХП%1%15 спеці% альності "Харчові техно% логії" Дар'я Грек, Дмитро Лобода й Олексій Поль% ськой, за випіканням стежили Юлія Гордійчук, Вікторія Мастинець і Владлена Зіненко. Та все ж у молодих людей спра%

ва ще не "горить у ру% ках", як в їхньої настав% ниці. Ольга Григорівна блискавично формувала пиріжки, водночас роз% повідаючи про методи защипування (усілякі "човники", "косички", "гребінці"); показуючи, яким чином фахівці пор% цію тіста витискують з кулака; виправляючи по% милки учнів: % Дашо, не дощипала, яблука будуть згори! А ще давала поради:

Студенти стараються, але їм поки що не зрівнятися з їхнім викладачем Ольгою Муранець

Три нетрадиційних рецепти з майстеркласу Ольги Муранець ТІСТО ШВИДКЕ ПУХКЕ Потрібно: 200 г (одна склянка) кефіру; 100 г (півсклянки) олії; 400 г (три склянки) борошна; 6 г (1 ч.л.) солі; 20 г (1 ст.л.) цукру; 11 г (одна пачечка) дріжджів сухих; за смаком % одна пачечка ванільного цукру. Кефір й олію нагріти до 300. Додати дріжджі, сіль, цукор, борошно і залишити для бродіння на 40 хвилин, щоб клейковина набухла й набула еластичності. Із цього тіста формують (без борошна) пиріжки, пончики, ватрушки й інші вироби і випікають у духовці при температурі 220%2300. ТІСТО ЗАМОРОЖЕНЕ Потрібно: 200 г маргарину; 100 г дріжджів пресованих; 200 г (одна склянка) молока; 400 г борошна; 60 г (3 ст.л. цукру); 2 яєчних жовтка. Розігріти молоко до 300. Додати дріжджі і розмішати до однорідної консистенції. Поступово додати цукор, жовтки, борошно та розтоплений маргарин. Замісити некруте тісто, перекласти його в целофановий пакет і на 15%20 хвилин покласти в холодильник. Це тісто можна використовувати і наступного дня. Випікати вироби слід у духовці при температурі 220%2300. ТІСТО "ПО&ЗАПОРІЗЬКИ" Потрібно: 500 г води або молока (дві з половиною склянки); 50 г пресованих дріжджів; 200 г цукру (одна склянка); 8 г солі (1 ч.л.), два яйця; одна пачечка ванільного цукру; 200 г маргарину; 50 г олії; один кілограм борошна. Воду або молоко розігріти до 300. Додати дріжджі та 1 ст.л. цукру, розмішати і залишити на 20 хвилин для бродіння. В готову опару додати сіль, решту цукру, яйця, добре перемішати, всипати борошно і замісити тісто. Закінчуючи замішувати, влити розтоплений маргарин. Залишити тісто на 40 хвилин для бродіння. Випікати при температурі 220%2300. Час випікання залежить від розміру виробів.

Коли тісто % Дріжджі краще розво% дити у воді, а не в моло% ці… Щоб начинка зі свіжих яблук не темнішала та бу% ла більш смачною, збриз% ніть її лимонним соком (можна за смаком і моло% тої цедри додати), посип% те цукром та трохи підіг% рійте у мікрохвильовій пічці… І ділилася підрахун% ками: % Найдешевший варіант тіста перший: виходить по 60 копійок за пиріжок. Найдорожчий другий: по 80 копійок. А третій % по 70 копійок. Якщо додати вар% тість начинки, жоден пирі% жечок не обійдеться біль% ше як у гривню. Майстерність приходить із досвідом: 18 серпня наступного року Ольга Муранець відзначить не% абиякий ювілей % півсто% ліття роботи в торговому коледжі! Вона віртуозно уміє готувати будь%які страви і вчить цьому сту% дентів. Але вироби з тіста % одна з її пристрастей: % Сучасні жінки зайняті, часу в них обмаль, тому мені до вподоби отакі швидкі методи, про які я розповіла на майстер% класі, % зізнається Ольга Григорівна. % А у себе вдо% ма взагалі готую пиріжки між ділом. % За лічені хвилини ви ви% мішуєте чудове тісто. Ма% єте секрет? % Дуже простий, % посмі% хається Муранець. % Тісто треба готувати з теплом % тоді воно вийде м'яке та пухке. % Вам допомагали сту% денти… % Я дуже задоволена, що їх залучила. Вони самі зго% лосилися. Хлопці, примі% ром, запропонували допо% могти формувати пиріжки. Нехай не все в них вихо% дить % та вони молодці! Серед тих, хто завітав на майстер%клас Ольги Му% ранець, були запорізькі дев'ятикласники, для яких настав час обирати професію: на спеціаль% ність "Харчові технології" в торговий коледж можна вступити після дев'яти класів. Ярослав Протасов зі школи "Основа" вже твердо визначився: він

мріє стати шеф%кухарем. Для нього це певною мі% рою спадкоємна профе% сія: серед його родичів є кухарі. Та й сам юнак уже готує сирники, пироги, піцци, "ліниві бутербро% ди", а братові на 18%ліття випік бісквітний торт. % Моя мама полюбляла дивитися реаліті%шоу "МайстерШеф", і мені ця справа сподобалася, % по% яснює Ярослав. У торговий коледж до Ольги Муранець хлопця привела його бабуся % викладач Запорізького лі% цею сервісу Ніна Петрівна Чепакова. Але остаточне рішення: де саме опано% вувати професію кухаря % юнак іще не прийняв. …І от % пік майстер%кла% су. Дегустація! Пиріжки з малиною і смородиною, з яблуками, з тушкованою капустою… М%м, від одних пахощів слинки течуть! Смакота! Але яке тісто найкраще? Думки розді% лилися. Одні віддали пе% ревагу "замороженому" тісту, яке виходить ніби злегка крихким. Іншим більше сподобався третій варіант: м'якеньке, пух% кеньке… % Коли я його замішувала і формувала пиріжки, во% но ніби "пищало". Чи, як% то кажуть, "співало", % прокоментувала Ольга Григорівна. % Точна озна% ка: тісто вдалося!

Поради господаркам від Ольги Муранець z Щоб пиріжки краще виглядали, за 5%10 хвилин перед випіканням їх зма% щують збитим яйцем або, найкраще, жовтком. z Щоб спечені вироби з тіста були м'якими, їх слід ще гарячими накрити тка% ниною. z Якщо під час випікання вироби з тіста надто рум'яняться, накрийте їх вологим папером і про% довжуйте випікати при нижчій температурі. z Надлишок жиру ро% бить тісто важким, а виро% би з нього погано пропіка% ються, розпливаються, м'якуш стає надто щіль% ним. z Якщо в дріжджовому тісті замало цукру, на ви%


смачного!

"співає"

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

29

z ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ...

Що таке дріжджі? Уявіть собі це… гриби! Але довгий час лю ди того навіть не підозрювали. Спочатку для зброджування тіста вони використову вали залишки старого. Так виникла велика кількість штамів (видів) дріжджів. Їхню наз ву філологи вважають однокореневою зі словом "дрижати" (тобто "тремтіти") адже саме так поводиться рідке спінене тісто при бродінні.

Викладач Запорізького торгового коледжу Ольга Муранець зі спече ним під час майстеркласу фрукто вим пирогом

робах із нього не утворю ється рум'яна кірочка. А че рез надлишок цукру вони погано пропікаються і ста ють темнобурого кольору. z Дріжджове тісто не при липає до рук, якщо їх змас тити олією. z Родзинки й лимонну цедру додавайте у дріж

Майбутні "зірки" громадського харчування: студенти торгово го коледжу Дмитро Лобода, Олексій Польськой і Дар'я Грек

джове тісто наприкінці замі шування. z Дрібні вироби з тіста ви пікайте при високій темпе ратурі (2602800) 810 хви лин, бо вони швидко прогрі ваються і не встигають ви сохнути, доки утвориться кі рочка. Натомість великі ви роби випікайте довше і при

пониженій температурі (200 2300), щоб вони рівномірно пропеклися, бо при високій температурі швидко запе четься кірочка, а всередині вони залишаться сирими. z Щоб вироби з тіста при випіканні не підгоріли, під лист із ними покладіть лист із сіллю.

z ТРОХИ ІСТОРІЇ Пироги їжа богів? При розкопках археологи знаходять залишки прісних коржів. Це й були найперші вироби з тіс та. Вчені стверджують, що примітивне тісто лю ди уперше замісили не менше восьми тисяч ро ків тому. А от розпушувати тісто бродінням поча ли в Давньому Єгипті. Цей спосіб робити його пухкішим винайшли приблизно тришість тисяч років тому. Саме ним ми користуємося досі, до даючи до тіста дріжджі. У єгиптян секрет виготовлення дріжджового тіста запозичили стародавні греки. Зокрема, ві домий такий історичний факт: під час перших Олімпійських ігор у 776 році до нашої ери спорт сменів і гостей як особливим делікатесом при гощали пухким білим хлібом. Зброджувати тісто у греків навчилися римляни. У них ця справа поступово перестала бути виключно домаш ньою: виникли пекарні, школи для пекарів і навіть призначалися посадові особи, які мали наглядати за якістю продукції. Деякі етнографи стверджують, що жоден з індоєвропейських народів, крім праукра їнців, не мав звичаю пекти пироги. А от в Україні завжди любили не тільки хліб, а й пи роги та пиріжки: печені (з того ж дріжджового тіста, що й хліб переважно житнього, але з начинкою) і смажені (з прісного тіста). Пшеничні печені пироги вважалися святковою стравою. Недарма ж науковці визна чають, що слово "пиріг" походить від праслов'янського "пир" (тобто бенкет). Тради ційні українські начинки для пирогів: сир, розтертий із сирими яйцями; смажені свіжа або квашена капуста; варені квасоля, горох, картопля; гречана каша зі шкварками; печений гарбуз (іноді з калиною); товчений мак; мак із калиною; калина (а влітку й во сени інші свіжі ягоди та фрукти); варені й розтерті сушені груші та сливи; варене, сі чене й підсмажене з цибулею м'ясо; зелена цибуля з вареними яйцями; смажені з ци булею свіжі гриби; урда (варений козячий сир). "Щедрую, щедрую, я пироги чую", співали щедрувальники на різдвяні свята. "Уже вестимо всім богам: Еней в Олімпі буде з нами живитись тими ж пирогами, які кажу пекти я вам", читаємо в "Енеїді" Івана Котляревського. Мабуть, не випадково укра їнський класик саме пироги називав їжею богів!

Лише у 1680 році голландський натураліст Антоні ван Левенгук уперше побачив у мікро скоп ці малесенькі одноклітинні грибочки. Але не розпізнав у них живі організми: адже дріж джі не рухалися. Тільки 1857 року французь кий мікробіолог Луї Пастер описав бродіння не як хімічну реакцію, а як біологічний процес, що проводять мікроскопічні рослини дріж джі. У 1881 році голландський натураліст Еміль Христіан Хансен виділив чисту культуру дріж джів. А в другій половині ХХ століття розвину лася ціла наука про дріжджі під назвою зимо логія. У 1950х роках ХХ століття письменники фантасти, налякані прогнозом Томаса Маль туса (17661834), що неконтрольований ріст населення призведе до голоду на Землі, описуючи майбутнє, стверджували, що вже на початку ХХІ століття людство змушене бу де харчуватися… здебільшого, дріжджами. Їх нібито вирощуватимуть на дріжджових фер мах, і ця їжа буде дуже несмачною. Похмурий прогноз, на щастя, не виправдав ся. Та все ж нині ми завдячуємо дріжджам не лише тістом, спиртом, вином, пивом, квасом. Корисний для здоров'я "чайний гриб" асоці ація дріжджів й оцтовокислих бактерій. Він має антимікробні та протиатеросклеротичні властивості. Дріжджі використовуються у біо технологіях. Їх застосовують у виробництві ксиліту, ферментів, харчових добавок, для очищення від забруднення нафтою, а також як моделі в генетичних й інших наукових дослід женнях. 24 квітня 1996 року було урочисто оголо шено, що біологи повністю розшифрували геном Saccharomyces cerevisiae 12 міль йонів пар основ. Ця робота тривала сім років, її спільно здійснювали більше ста лаборато рій. Додамо, що Saccharomyces cerevisiae саме той вид пекарських дріжджів, які ми ви користовуємо для виготовлення тіста. І все ж із дріжджовим тістом слід бути обе режними. Лікарі вказують на протипоказання до вживання виробів із дріжджового тіста: во ни небезпечні для тих, хто схильний до алер гій, дисбактеріозу, має ендокринні порушен ня. Дріжджі гинуть при температурі 600, тоді як усередині хлібобулочних виробів при випі канні вона перевищує 900. Але якщо вироби з дріжджового тіста погано пропечені, в орга нізм людини можуть потрапити живі дріжджі та розмножуватися там, поглинаючи корисні речовини й мікроелементи, порушуючи ба ланс мікрофлори. До того ж, останнім часом йдеться про продукт людської діяльності: так звані "термофільні дріжджі", що нібито не бо яться високої температури. Але науковці досі не дійшли щодо них однозначної думки.


30

спорт ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

z БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛІГА ПАРІМАТЧ БК "ЗАПОРІЖЖЯ ZOG" МБК "МИКО ЛАЇВ". 79:84 (22:24, 19:16, 17:23, 21:21). Запоріжжя. 3 листо пада. Палац спорту ПАТ "ЗАБ". 800 гля дачів. Минуло два тижні, як запорізька команда здобула впевнену пе ремогу над "Дніпром", перервавши серію по разок. Тож очікувало ся, що в матчі з МБК "Миколаїв" господарі не втратять нагоду до вести, що той успіх був невипадковим. Напе редодні матчу склад запорізького клубу зазнав кадровoї втра ти, яку компенсувати поки що не вдалося. Мається на увазі по вернення до "Дніпра" Андрія Мироненка, котрий потужно провів кілька останніх ігор. Повернення ж у лави Павла Буренка, котро го наставник БК "ЗА ПОРІЖЖЯZOG" Вале рій Плеханов вважає "людиною, яка вміє взяти гру на себе", по казало, що він ще не

Розчарували глядачів

відновив стовідсотково свої кондиції. У першій чверті матчу команди діяли резуль тативно, набравши на двох 46 очок. Обміняв шись мініривками, символічну двоочкову перевагу перед пер шою перервою отри мали гості. У складі "корабелів" відмінно у гру увійшов Олексій Онуфрієв, який реалі зував 3 з 3 триочкових. У господарів з лавки вдало вписався Буц, який допоміг в атаці Анісімову та Овдєєнку. Друга десятихвилин ка залишилася за за

поріжцями, які ком фортніше почувалися у швидкому та контак тному баскетболі. Най більш неприємним епі зодом першої полови ни для господарів ста ла травма основного розігруючого Павла Буренка, який відно вившись після пошкод ження, проводив свій перший матч після довгої перерви. Однак навіть втрата захисни ка, який повернувся до гри у другій половині, не збентежила коман ду Плеханова, яка на велику перерву пішла в ролі лідера.

У третій чверті табло чотири рази фіксувало перевагу господарів, востаннє на 7й хви лині, а потім миколаївці створили відрив у 8 пунктів, який запоріж цям зусиллями Коже мякіна, Овдєєнка та Буренка вдалося ско ротити до 5 очок. Заключна чверть роз віяла останні надії за порізьких вболівальни ків, коли перевага гос тей зросла до 12 очок. Щоправда, протягом двох хвилин, що зали шалися до фінальної сирени, про користь дальніх кидків за цієї ситуації згадали Євген Ворнік і Андрій Коже мякін, але останній невдовзі отримав п’я тий фол, а Станіславу Овдєєнку і Антонові Бу цу вдалося лише скоро тити відставання до 5 очок. Господарі так і не зуміли впоратися з дальньою артилерією гостей і зазнали до машньої поразки в нап руженому матчі.

z ГАНДБОЛ

Українські гандбольні гранди досягли бажаного результату Балтійська ліга. Група В. Матч 3го туру. "ZTR" (Україна, За поріжжя) "СКА Мінськ" (Білорусь, Мінськ) 31:29 (15:16). З метою підвищення інтересу глядачів орга нізатори Балтійської гандбольної ліги вирі шили, що матчі між ук раїнською і білорусь кою командами прово дитимуться в тих міс тах, де вони дислоку ються. У звітній грі за порізький "ZTR" прий мав другого призера чемпіонату Білорусі "СКАМінськ". Почав "ZTR" дуже добре, вже на 3ій хви лині не без допомоги Дерев`янкіна запоріжці повели 3:0. І тільки після цього "СКА" рука ми Куліша розмочив рахунок. Перевага в 2 3 м'ячі збереглася до 11ї хвилини. Олексій

Ганчев і Андрій Аки менко забили по голу, змінивши рахунок на 10:6. І навіть таймаут, узятий Ігорем Папру гою, головним трене ром команди гостей, не змінив ситуацію. 14:10 на 19ій хвилині. А по тім не пішли атаки у "ZTR". Можливо, не сприятливо на гру "ZTR" вплинув епізод, коли Тильте не реалізу вав семиметровий. Ві сім хвилин не могли ук раїнці пробити Черніко ва. Кидали по воротах Карамишев, Констан тинов, Тільте, Артемен ко, а гола не було. За цей час пропустили чо тири м'ячі, причому три забив Куліш. Показало ся, що похитнувся Де рев`янкін. Останній від різок першої половини програли 1:2, а з ним і тайм 15:16. Ледве почався другий тайм, як Ганчев раху нок зрівняв. І пішла гра

м'яч в м'яч. Ігор Папру га став частіше прово дити заміни гравців, в той час, як Віталій Нат обмежився тим скла дом, який починав гру. Лише епізодично на майданчику з'являлися Максим Стрельников, Роман Северин і Денис Ісанчук. А потім госпо дарі "закрили на за мок" свої ворота на ві сім хвилин. Саме, як і мінчани у першому тай мі, забили чотири м'ячі. До 56ої хвилини роз рив складав вже чоти ри пункти на користь запоріжців 28:24. "СКА" пішов вперед. Його атаки розвивали ся дуже швидко. Не бу ло тривалих розіграшів м'яча. Дерев`янкін пра цював у поті чола. Ос танній таймаут Віталій Нат узяв за хвилину, і за дві секунди до сире ни рахунок став 29:27. Жага перемоги була великою в обох ко

манд, про що свідчить той факт, що за остан ню хвилину суперники забили по два м'ячі. Ліга чемпіонів. Група D. 6й тур. "Мотор" (Україна, Запоріжжя) "Бе шикташ" (Туреччина, Стамбул) 2822 (12:11). У першій половині зустрічі ваги хиталися то в бік запоріжців (+4), то в бік суперника (+2). Другий тайм звітного поєдинку команда Пат ріка Ромбеля зіграла більш сконцентровано як в нападі, так й в обо роні, що не дало шансу турецькому клубу спо діватися навіть на ні чию. Закономірна пе ремога українського чемпіона 28:22. В наступному турі "Мотор" 11 листопада зіграє на виїзді проти "Чеховських ведмедів".

z КОРОТКО Підсумки жовтня Запорізькі обласні відділення Національного олімпійського ко мітету та Асоціації спортивних журналістів України підбили під сумки конкурсу на звання кра щого спортсмена та тренера мі сяця. У жовтні переможцем голосу вання став важкоатлет Кирило Пирогов. Студент Запорізького національного університету, який представляє ЗОШВСМ ОСДЮШОР і "Динамо", пере конливо виграв чемпіонат Євро пи серед юніорів в Албанії, здо бувши два малих і велике золо то. Більше того, Кирило став третім на континентальних зма ганнях в абсолютному заліку за таблицею Сінклера. Кращими тренерами жовтня, відповідно, стали наставники Пирогова ЗТУ Олександр Сло бодянюк та Анатолій Орлов.

Футбол Чемпіонат України. Ама торська ліга В останньому матчі цього року міський футбольний клуб "Мета лург" обіграв на "СлавутичАре ні" маріупольський "Яруд". До 25ої хвилини гра була рівною, поки нищівний удар з лінії штрафної не виконав Едуард Са рапій. Для опорного півзахисни ка цей гол став вже четвертим в Аматорському чемпіонаті Укра їни. Крапку на 81ій хвилині пос тавив Ілля Корнєв. Зачепившись за м'яч в центрі поля, він підклю чив на фланзі Євгена Подлепен ця, той розправився з усіма опо нентами, максимально зблизив ся з голкіпером і віддав Корнєву на порожні ворота, 2:0 питання переможця було зняте. "Зимувати" команда Володи мира Шаповалова вирушає у відмінному настрої. Міський футбольний клуб "Металург" ра зом з херсонським "Кристалом" ділить третє місце в турнірній таблиці, і за словами тренерсь кого штабу, команда серйозно займатиметься посиленням, а це означає, що до весни "Мета лург" має бути ще потужніший.

z АФІША Дзюдо У суботу, 11 листопада, у приміщенні обласної СДЮШОР з дзюдо та вільної боротьби, розташованої за адресою: вулиця Олександрівська (ко лишня Дзержинського), 8, відбудеться Х ювілейний юнацький Меморіал майстра спорту з дзюдо Олексія Шияна. У змаганнях візьмуть участь юнаки 2005 2007 років народження. Початок об 11:00.

Підготував Віктор СИВИЙ


за лаштунками

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

31

Новий театр готується до "Заручин" Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Подумати тільки: най молодший у Запоріжжі театр уже відкрив сьо мий сезон! Сімка щас ливе число. Та Новий те атр прагне, щоб щасли вими були, насамперед, його глядачі. Аби навіть трагічні вистави давали світлий катарсис, а най смішніші комедії спону кали до роздумів… Новий театр приватний, змушений спиратися на ко мерційну основу. Але його з повним правом можна назвати добрим: на всіх виставах частина квитків розповсюджується благо дійно. А 21 жовтня він пере вершив себе: на виставі "Дикун" аж 200 місць відда ли пільговим категоріям за поріжців. Запросили багатодітні родини, інвалідів, волонте рів АТО, дітей війни, підо пічних громадської органі зації "Людям потрібні люди", перелічує радник генерального директора корпорації "Кераміст" Олександр Карчевський. Саме "Кераміст" на чолі з Дмитром Зусмановичем вірний партнер Нового те атру в благодійних справах. Та й у творчому житті не об ходиться без підтримки транснаціональної корпо рації. Хоч за шість сезонів театр уже твердо встав на ноги, але дружня рука йому все рівно потрібна… Владислав Лебедєв, ди ректор, режисер і актор: Ми з художнім керівни ком Нового театру Світла ною Лебедєвою з одного "театрального гнізда": Пав лоградського театру імені Бориса Захави, коріння якого у вахтангівській те атральній традиції. Євген Вахтангов був учнем Кос тянтина Станіславського, його послідовником і вод ночас новатором. Саме Вахтангова та Станіславсь кого ми вважаємо своїми творчими "прабатьками". Коли Станіславський зас новував МХТ, одна з пер

ших назв, що спала йому на думку Новий театр. За його задумом, він завжди мав лишатися "живим, на чебто новим". Костянтин Сергійович боровся із фальшю, формалізмом, ви магав живих емоцій… Ще один "праотець" запо різького Нового театру Лесь Курбас, геніальний український режисер, реп ресований у 1933 році і розстріляний у 1937му. Свого часу він створював "новий театр України". Наш художній керівник Світлана Лебедєва закінчила у Києві магістратуру за Курбасом. Її науковим керівником бу ла академік мистецтво знавства Неля Корнієнко, котра очолює у столиці Центр Леся Курбаса. Ме тод Курбаса називають "методом перетворення". П'єса і життя, що за нею стоїть, перетворюються на художні образи, поетичні символи та метафори. В свою чергу, Курбас стажу вався у знаменитого ні мецького режисера Макса Рейнхардта от іще один наш "прабатько". Новий театр… Така назва не дає заспокоюватися, спочивати на лаврах. Хоча, можливо, колись у нього з'явиться інше ім'я. Це за лежатиме від того, як він розвиватиметься. У цьому сезоні ми відкри ли "Театральну школу при Новому театрі". Заняття проходять по четвергах і неділях у ПК ЗТЗ на Право му березі. Завдяки фінан совій підтримці соціально го проекту "Ми це місто" комбінату "Запоріжсталь" перші три місяці безкош товно навчаємо театраль ному мистецтву всіх бажа ючих, незалежно від віку (загалом понад сто осіб). За цей час вони розберуть ся, що таке театр і чи хочуть ним займатися. З грудня школа перейде на платну основу (300 гривень на мі сяць). Крім акторської май стерності, студійці опано вують хореографію і вокал. Вони готуються взяти участь у прем'єрній виставі

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Фінал комедії "Собака на сіні": у центрі Владислав і Світлана Лебедєви, крайній ліворуч Дмитро Московцев

театру "Заручини" й у від новленні "Закоханого П'єро". Наш товариш і брат на ни ві "розумного, доброго, віч ного" Дмитро Зусманович називає нас "театромми ротворцем". А деякі глядачі вважають, що ми "театр любові та радості". Це нам теж подобається. Ми віри мо, що "краса порятує світ" і що "все, що нам потрібно, це тільки Любов". Світлана Лебедєва, ху дожній керівник і актриса: В планах театру на цей сезон три нові постанов ки: "Заручини" Моріса Ме терлінка, "Підступність і кохання" Фрідріха Шиллера і рання комедія ЖанаБа тиста Мольєра "Все не до ладу". "Заручини" продовжен ня легендарної метерлін ківської п'єси "Синій птах". Ми хочемо поговорити з глядачем про рід. Про зв'язок поколінь. Про те, що отримуємо від предків і передаємо дітям, "програ муючи" їхнє майбутнє. Про те, яка на нас відповідаль ність і наскільки важливо правильно побудувати своє життя. Шістнадцятирічного Тільтіля у виставі зіграє сту дент театрального відді лення ЗНУ Дмитро Федю кін. "Заручини" ми адресу ємо не лише дорослим гля дачам, а й підліткам. Так само, як "Закоханого П'єро", над відновленням якого зараз працюємо. Го ловні ролі там репетирують

Email: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net

наші студійці: Данило Лю беранський, Олег Кузнє цов, Дар'я Лебедєва й Алі на Церпицька. Цей варіант настільки відрізняється від попередньої постановки, що, можливо, навіть зміни мо назву вистави. Дмитро Московцев, зас тупник директора й актор: 21 грудня о 18.00 в Бу динку офіцерів у Києві ми покажемо комедію "Ялинки на восьмому поверсі, або Співай, а то уб'ю!" запо різького автора Миколи Михайлова. Столиця стане дванадцятим містом у на шому гастрольному списку. А на початку цього сезону театр уперше і напрочуд тепло! прийняли в Ново московську та Тернівці (Дніпропетровська об ласть). Але особливо тісні зв'язки маємо з Павлогра дом і Нікополем. Довго шу кали "підхід" до меліто польців тепер із задово ленням їздимо в це місто… Так усюди: варто знайти близьких по духу людей й організаційні питання вирі шуються легко. 4 листопа да перед виставою "Нап лювати мені на ваш міль йон" Владислав Лебедєв провів експресвікторину: чи знає публіка наш репер туар. Публіка назвала 19 вистав. Отже, у нас уже сформувався свій глядач. Знову і знову переконуюся: людям цікавий театр. Віктор Гончаров, заслуже ний артист України, стар ший викладач кафедри ак

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061)7875409 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061)7875410; соціальноекономічних проблем – (061)7875423; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061)7875415. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 0617875421 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

торської майстерності ЗНУ: Мене радує, що Новий театр дає моїм студентам можливість випробувати себе на професійній сцені. Вони беруть участь у репе тиціях, грають маленькі ролі у виставах. Щира вдяч ність за це керівництву театру! А мені як актору Новий те атр помагає не переривати зв'язок із професією, три матись у формі. Ми з моєю колегою, заслуженою ар тисткою України Надією Стадниченко із задоволен ням беремо участь у проек тах Нового театру. Євген Славінський, актор: Я знаю італійську мову та культуру це допомогло мені ще на другому курсі театрального відділення ЗНУ отримати роль слуги в комедії Нового театру "Приборкання норовливої". Вважаю: пощастило! Бо з цього почалося моє актив не акторське життя. Най важче мені далася роль Пабло у виставі "Дикун" (для мене вона виявилася навіть складнішою, ніж шекспірівський Ромео) томуто я її особливо люб лю. Дмитро Маркович Зусма нович стверджує, що "те атр це храм". А для мене він спасіння. Порятунок особистості. Він дає мені змогу не загубитись у цьо му світі. В ньому я почува юся чи не краще, ніж удома. У театрі я зростаю і мудрі шаю.

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702045


32

на дозвіллі

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

z КОЛИСЬ БУЛО... 9

листопада

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

Пригоди Наталки у місті Лад Семилітня дівчинка зі зворушливими бантиками. І вона ж п'ять років по тому. Впізнаєте? Заслужений діяч мистецтв України, композитор Наталія Боєва. Змалечку, де тільки зачує музику, Наталка починала "грати": вдома на столі, у кінотеатрах на спинках і підлокітниках си дінь… У сім років дівчинці купили її перше піаніно. Щоправда, спочатку сталася халепа: невідома аферистка забрала в бать ків Наталі солідну суму грошей, а інструмент не привезла. Як би вони не проявили наполегливості й не зібрали кошти вдру ге, хтозна може, не було б у Запоріжжі талановитого компо зитора… Наталія Боєва навчалась у Запорізькій дитячій музичній шко лі №2. Примушувати її сідати за фортепіано не доводилося. Навпаки: спробуйно відірвати цю дитину від інструмента! На талка купувала купи нот і не зупинялася, доки не програвала усі п'єси підряд. Іноді мама писала записки в загальноосвітню школу: мовляв, дочка захворіла. А насправді дівчинка цілі дні проводила за інструментом. Жодні дитячі розваги не давали їй такої радості. Цю пристрасть до музики вона зберегла досі. Іноді здається: Наталія Іванівна й зараз, у свої… не будемо уточнювати, скільки років лишається емоційною дитиною із світлим поглядом. Недарма саме вона створила гімн міської дитячої філармонії. А ще чимало п'єс і пісень, які виконують дітлахи. У репертуарі обласної філармонії аж два мюзикли для дітей, написані Боєвою: "Витівки Шапокляйки у місті Лад" (во на сама вигадала сюжет і склала текст) та "Козацька сила" (за казками Олександра Виженка). Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство зі старим знімком… Або надіш літь нинішні фото ваших дітей чи онуків щоб закарбувати ско роминучі дні їхнього дитинства. Підлітки, які захоплюються фо тографією, теж можуть пропонувати до нашого альбому "сел фі" або знімки ровесників. До світлин додайте короткий комен тар. Найкращим юним авторам і маленьким героям найоригі нальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку.

1956 року після введення радянських військ в Угорщину й жорстокого придушення національ ного повстання французький філософ і пись менник ЖанПоль Сартр, давній симпатик Ра дянського Союзу, в журналі "L'Express" відмо вився від своєї публічної підтримки СРСР, його комуністичної системи й свого членства у Французькій компартії: "Кожне сказане [кому ністами] речення це результат тридцяти років брехні й безпам'ятства". 1962 року місто Станіслав (колишній Станіс лавів) перейменували в ІваноФранківськ. 1965 року внаслідок виходу з ладу 230кіло вольтної лінії електропередач поблизу канадсь кого міста Онтаріо 30 мільйонів людей у восьми східних штатах США й провінціях Квебек та Он таріо на цілу ніч опинились у повній темряві це була найбільша в історії аварія у системі елек тропостачання. Лише під ранок подачу елек трики вдалось відновити й звільнити з вагонів метро та кабін ліфтів 800 тисяч осіб. 1967 року в СанФранциско (США) вийшов з друку перший номер "Rolling Stone" журналу не лише про саму музику, а й усе, що з нею так чи інакше пов'язане. Журнал мав газетний фор мат і коштував 35 центів. 1976 року в Києві створили Українську гро мадську групу сприяння виконанню Гельсінсь ких угод, що об'єднала діячів українського пра возахисного руху. Її керівником став письмен ник Микола Руденко. Про це оголосили на пресконференції, яка відбулась у Москві на квартирі академіка Сахарова. 1981 року в Нагашимі (Японія) в повітря під нялась американська повітряна куля "Double Eagle V" (капітан Бен Абруцці, члени екіпажу Ларрі Ньюмен, Рон Кларк і японець Роккі Аокі), що встановила рекорд із дальності польотів. Переліт через Тихий океан завершився 12 лис топада після подолання 9244 кілометрів шляху до Каліфорнії.

1985 року, перемігши в матчі за шахову ко рону Анатолія Карпова з рахунком 13:11, три надцятим і наймолодшим чемпіоном світу став 22річний радянський гросмейстер Гаррі Кас паров. 1989 року східнонімецька влада дозволила вільний перетин Берлінського муру зі Східного до Західного Берліна. Наступного дня громадя ни міста стихійно почали розбирати 45кіло метровий символ холодної війни, що протягом 28 років поділяв Німеччину на два політичних табори. 2000 року невідомий прихильник творчості Пабло Пікассо купив через Інтернет на аукціоні "Christie's" картину "Жінка зі складеними рука ми", заплативши за неї 55,6 мільйона доларів. Запорізькі ювілеї тижня 12 листопада 90 років від дня народження (12.11.1927 % 14.10.2006) Володимира Аврамовича Чубен ка запорізького письменника, члена НСПУ (1976), члена Всеукраїнської асоціації гуморис тів і сатириків "Весела Січ". Майже піввіку він трудився на моторобудівному заводі (нині "Мотор Січ"): спочатку слюсаремскладаль ником, відтак кореспондентом багатотираж ної газети. 14 листопада 135 років від дня народження (14.11.1882 % 11.90.1949) Павла Прокоповича Хаустова українського радянського архітектора, педаго га, одного з перших професорів із містобуду вання. Група фахівців під його керівництвом створила 1930 року проект міста "Велике Запо ріжжя". Уперше у вітчизняній містобудівельній практиці архітектори втілили в життя концепцію паралельного розвитку міста, яке проектували окремо від старого Олександрівська, що ставав при цьому не головною, а лише автономною одиницею суцільного містобудівельного утво рення.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізької правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Собор ний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

z НА ЧОРНОБІЛИХ ПОЛЯХ Діаграма 2.

Мат за 2 ходи. Білі починають і виграють. Діаграма 1.1.Са5. Діаграма 2. 1.bc5 e:g3 2.cb4 a:c3 3.ef4 d:b4 4.cb2 g:e5 5.b:h8x. ПІДГОТУВАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

Діаграма 1.

09 11 17  
09 11 17  
Advertisement