Page 1

ВСТУП 2017:

приймальні комісії визначили (о)бранців Стор. 24 25

МАНДРИ:

куди податися і як застрахуватися

Стор. 26 27

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" Стор. 13

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Четвер, 3 серпня 2017 року № 31 (23766)

Ціна договірна

Рік виходу 100 й

z ВЕСІЛЛЯ НА ЗАПОРІЖЖІ

Змінено ціни на передплату індекс 21707 30,34 грн (на місяць) індекс 21708 26,01 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети "Запорізька правда" можна за тел.: 7875421 або на сайті: http://www.zp pravda.info

БУДЕ ЖИТИ УКРАЇНА, ЯКЩО МИ ГУЛЯЄМ ТАК! Олександра ВОРОНЦОВА, Олександр МАКСИМОВ (фото)

В рамках культур% но%мистецької акції "Назустріч 100%річчю газети "Запорізька правда", присвяче% ної видатному юві% лею нашої улюбле% ної найстарішої і єдиної україномов% ної у Запорізькій об% ласті газети регі% онального рівня, ре% дакція реалізує низ% ку проектів, спрямо% ваних на відроджен% ня та поширення на% ціональних і куль% турних традицій рід% ного краю.

Стор. 16 17

z КОНКУРС ДЛЯ ВОЇНІВ АТО

ФЕСТИВАЛЬ "РИБАЛЬСЬКІ ІГРИ ПАТРІОТІВ" Марк БОНДАР

Наприкінці липня на ставку "Новоіва% нівський", що в селі Новоіванівка Орі% хівського району, відбувся другий ри% бальський фестиваль для воїнів і вете% ранів АТО. До його організації серед ін% ших долучились благодійні фонди % "Фонд сприяння обороні Запорізької області" (голова правління Катерина Акула), "Життя України", громадські організації "Товариство ветеранів АТО Запоріжжя" і "Рада сімей України", ко% мандир 55%ої артбригади Сергій Брусов, деякі підприємства області. Сімейне свято організували з метою поліп шення умов психологічної адаптації війсь кових, які пройшли бойові дії на Сході країни,

для внесення позитиву в процес відновлення й реабілітації природними факторами й ри боловлею. У заході взяли участь також юні учасники. Під час урочистого відкриття один із голов них натхненників фестивалю, депутат облас ної ради Віталій Лупинос привітав учасників. У склад суддівської бригади увійшли журна лісти газети "Рибальський вісник" (головний суддя Павло Попов). Поки ветерани та воїни виборювали голов ний приз надувний човен "Шторм" від ком панії "Аквашторм", група підтримки й гості відпочивали на пляжі. Волонтери БФ "Життя України" провели для юних учасників вікто рину на природну й іхтіологічну тематику.

Cтор. 9

ТИ ñ ВЖЕ ВОЛОНТЕР, ЯКЩО ПЕРЕДПЛАТИВ НАШУ ГАЗЕТУ ФРАЗА ТИЖНЯ:

Поразка не буде гіркою, якщо її не ковтати


2

події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z НА ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

НАМОЛОТИЛИ ДВА З ПОЛОВИНОЮ МІЛЬЙОНА ТОНН ЗЕРНА! Пилип ЮРИК, Валентина МАНЖУРА (фото)

Як повідомили нам у Де партаменті агропромисло вого розвитку обласної держ адміністрації, на 1 серпня ранні зернові й зернобобові в усіх категоріях госпо дарств обмолотили на 827,4 тисячі гектарів (92 відсотки площ). Зібрали трудівники полів два мільйони 547 ти сяч тонн зерна при врожай ності 30,8 центнера на круг. Отже, хлібороби намолоти ли вже два з половиною мільйона тонн запорізького зерна! Урожайність озимої пшениці складає 33,7 центнера, озимо го ячменю 31,8, ярого ячменю

 23,5, гороху 21,2, вівса 17,4, ярої пшениці 21,8 цен тнера з гектара. Найвищий по

казник урожайності ранніх зер нових у Більмацькому районі 40,5 центнера на круг, озимої

пшениці там же 42,2, озимо го ячменю в Розівському 57,9, ярого ячменю в Біль мацькому 37,7, гороху в Ми хайлівському 28,1 центнера на круг. Закінчили обмолот зернових і зернобобових у Бердянському, Василівському, Мелітопольсь кому, Михайлівському й При азовському районах. Озимий і ярий ріпак зібрали хлібороби на 25,6 тисячі гекта рів (93 відсотки площ). Отрима ли 57,8 тисячі тонн насіння при врожайності 22,5 центнера на круг. Найвища врожайність цієї культури в Більмацькому районі 30,9, у Великобілозерському 30,2. Закінчили збирання ріпаку механізатори дванадцяти ра йонів області.

z СТО РОКІВ ІЗ «ЗАПОРІЗЬКОЮ ПРАВДОЮ»

ЦІНИ 1921го: 750 РУБЛІВ ЗА НОМЕР Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Старі номери "Запорізької правди" (яку б назву колись не носила наша газета) за хоплюють не менше, ніж де тектив. Про таке не пишуть у жодних підручниках! Цікаво відшукувати живі деталі ми нулого, ще цікавіше читати "поміж рядків", з висоти сьо годнішнього дня, вирахову ючи, що хотіли приховати то дішні "командири" видання. У 1921 році газету вже "пі дім'яли" більшовики. "Крас ным воином" та "Красным кавалеристом" вона пробула недовго, але за цей час нав чилася брати під козирок. Восени 1921 року газета повер нулася до попередньої назви "Из вестия". А якщо повністю "Из вестия Запорожского губиспол кома, гулкома КП(б)У и Подива 30". Саме так вказано в №253 від 17 вересня 1921го. Загадковий "подив" то політичний відділ ди візії №30. Але військові питання вже відсунулися на задній план. Номінально газета представляє, в першу чергу, губернський ви конком а отже, губернську раду. Формат видання побільшав, хо ча друкуються "Известия" усього лише на одному аркуші. Папір жахливий за майже сто років, що минули після виходу номера, він не тільки пожовк, а став ко ричневим і розсипається від до

торку. Літери вицвіли і ледь по мітні на темному тлі. Газеті явно бракувало коштів на нормальний друк… Тому аніскільки не дивує оголо шення на другій сторінці: "Із 16 вересня газета "Известия" наді йшла у продаж по 750 рублів за екземпляр. З того ж числа припи няється безкоштовна розсилка газети радянським установам і кооперативам м.Запоріжжя. Від тепер вона виконуватиметься за наступною таксою: для приватних осіб і кооперативів 18 тисяч руб лів на місяць; для радянських ус танов 12 тисяч рублів на місяць. Передплата приймається в ре дакції газети з 10 до 3 годин дня (вул.Катеринославська, буд. №2). Партійним, професійним, червоноармійським і політпрос вітнім організаціям відпуск на

попередніх засадах". Нижче ве ликими літерами: "Терміново потрібні рознощики для продажу газети "Известия". Що ж, "війсь ковий комунізм" завершувався, і пускала перші паростки комер ція. Цей номер газети підписаний просто "Редакційна колегія" повна анонімність. Та й автори публікацій вказані далеко не всю ди. А коли не знаєш автора або, принаймні, редактора надруко ване сприймається як офіційний документ. От, приміром, мате ріал під заголовком "Усім секре тарям комосередків м.Запоріж жя". Ним відкривається номер (а значить, ота анонімна "редакцій на колегія" розцінила його як най важливіший). Інтонація публікації наказова і навіть буркотлива: "Незважаючи на оголошення в

"Известиях" порядку подання біо графій, досі такі надаються не за віреними і без поручителів. Гу бернська комісія з перевірки, пе регляду й очистки КПУ пропонує секретарям комосередків не піз ніше 20 вересня всі матеріали з перевірки (протоколи зборів, списки членів партії, партбілети і біографії) надати в комісію з пе ревірки". Ну, щодо "пропонує" явний ев фемізм. Точніше буде сказати: суворо наказує. У тоталітарній партії дисципліна армійська! Звіт про губернський з'їзд Рад у цьому ж номері "Известий" вміс тили нижче. Схоже, партійні спра ви більшовиків на той момент стали для видання пріоритетом. Публікація про з'їзд починається мажорно: мовляв, вдалося укрі пити радянську владу і перемогти у боротьбі з бандитизмом (хто розбере, де там були бандити, а де селяни, які протестували про ти нового ладу). Суцільний мажор типова риса радянської преси. Та в "Запорізькій правді" ("Извес тиях") від 17 вересня 1921 року його порушує публікація на другій сторінці під назвою "Боротьба із голодом". Але про неї поговори мо пізніше… Від редакції. Дякуємо за допомогу в підготовці серії матеріалів обласному крає знавчому музею й особисто старшому науковому спів робітнику Нелі Горбуновій.


події, факти, коментарі ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ПОЛІТИЧНА АРЕНА

3

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА МАЄ ЗБІЛЬШИТИ ПЕНСІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ Володимир МАРЧУК

Фракція партії "Батьківщи на" підтримала в першому чи танні пенсійну реформу, щоб уже в листопаді, після ухва лення її в другому читанні, люди змогли отримувати збільшені пенсії, соцвиплати, а також, щоб зросли пенсії військовослужбовцям. У "Батьківщині" зазначають: до другого читання потрібно доопра цювати цей законопроект, аби пенсійна реформа не перетвори лась на просту оптимізацію пен сійних виплат. Тому депутати під тримали відтермінування збіль шення до 35 років трудового стажу для людей. А індексація повинна проводитись при перевищенні ін дексу інфляції не 3%, а 1% (як це

було до серпня 2014 року). Також формула оцінки одного року стра хового стажу не повинна зменши тись до коефіцієнту 1%, а має за лишатись на рівні 1,35%". Тому до другого читання "Батьківщина" бу де пропонувати правки згідно з цими вимогами. Перший заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Со болєв заявив, що жоден пенсіонер не має постраждати від проведен ня пенсійної реформи. І вже коли цей закон буде винесено на роз гляд, партія ухвалить рішення, зва жаючи на те, чи дійсно запрацює пенсійна система, чи це просто оптимізація виплат декільком міль йонам пенсіонерів, а молодь вза галі втратить шанс колись отриму вати цю пенсію.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

Сьогодні вирушаючи до супермаркету без пакета, вже можете вважати себе середнім класом

z ГОЛОС МІСЦЕВИХ ЗМІ

ВЧИМОСЯ, ЩОБ УДОСКОНАЛЮВАТИСЬ Олександра ВОРОНЦОВА (текст і фото)

Творча група нашої редакції пройшла триденний вишкіл з питань вдосконалення стра тегії розвитку видання, дот римання законодавчих норм з працевлаштування і профе сійної діяльності, подальшого фахового навчання журна лістів, безпеки роботи у зоні конфліктів. Захід відбувся у столиці в рамках проекту "Го лос місцевих ЗМІ". "Голос місцевих ЗМІ: професійні стандарти та етичні норми у вис вітленні конфліктів" це півтора річний проект, фінансований Єв ропейським Союзом. Проект ви конується медіаконсорціумом на чолі з Фундацією Томсон, Вели кобританія. Співорганізатором консорціуму виступив Інститут регіональної преси та інформації (ІРМІ), Україна. У тренінгу взяли участь пред ставники восьми українських ме діа, які пройшли попередній кон курс і були обрані для участі у про екті. У числі учасників, окрім представників газет, були також фахівці телекомпаній та інтернет ресурсів із різних регіонів України. Тренери Зоя Чарльз, Фундація Томсон, Велика Британія, та Та рас Бойкович, IRMI, Україна, зап ропонували широку палітру нав чальних прийомів та практичних занять. Адже кожний з них має ве личезний досвід роботи і вража ючі результати. Так, Зоя Чарльз репортер та ре дактор з більш ніж 25річним дос відом роботи в ЗМІ. Розпочавши свою журналістську кар'єру у якості стрінгера та продюсера ві деовідділу Рейтер, Зоя понад

двадцять років працювала у різних департаментах БіБіСі як журна ліст, продюсер, головний редак тор та керівник декількох відділів. У якості теле та радіожурналіста Служби новин БіБіСі Зоя висвіт лювала події у всьому світі, пра цюючи у Великій Британії, Росії, Україні, США, Ізраїлі, Афганістані та Кувейті. Має великий досвід роботи в гарячих точках. Протя гом кількох років керувала од ним з вебсайтів БіБіСі та входи ла до команди менеджерів, які пе реводили радіосервіси на мульти медійний режим роботи. Протя гом останніх кількох років Зоя створювала експериментальний відділ БіБіСі, який розробляв но ві формати відеоконтенту для те лебачення та вебплатформ, та була його керівником. Всесвітня служба БіБіСі стала першою ре дакцією, яка почала використову вати дрони для зйомок та створю вати мультимедійні проекти, за використанням анімації, візуаліза ції даних та інших інноваційних технологій у новинах. В тому чис лі, цей відділ виготовляв комер

ційні фільми інформаційного ха рактеру для показу на БіБіСі та партнерських станціях. Ці проекти неодноразово отримували прес тижні міжнародні премії та нагоро ди. Зоя має великий досвід у сфе рі стратегічного планування вона була однією з авторок докладу, який став основою нещодавно прийнятої стратегії цифрового розвитку БіБіСі. Для Фундації Томсон Зоя наразі проводить тре нінги з мультимедійної журналіс тики для журналістів, редакторів та керівників ЗМІ. Тарас Бойкович один із співзас новників Міжнародної громадсь кої організації "Інститут регі ональної преси та інформації" (IRMI/ІРПІ). Адвокат, спеціалізується на цивільному та адміністративно му праві, в тому числі на медіаза конодавстві. З 2003 року працює у проектах з навчання професійних стандартів журналістики. Як ек сперт брав участь у багатьох тре нінгових програмах для журналіс тів та спеціалістів зі стратегічної комунікації. Забезпечує експерти зу з питань доступу до інформації,

правових норм інформаційної ді яльності. Ретельну увагу приділили укра їнські медійники питанням фор мування стратегічної внутрішньої комунікації та комунікації з ауди торією, які виклала Зоя Чарльз на прикладах роботи БіБіСі, тре нерка навчила менеджерів ЗМІ проводити співбесіди з потенцій ними працівниками з урахуванням їхніх професійних навичок і компе тенцій. Медіаюрист Тарас Бойкович розкрив можливості застосуван ня контрактної форми працев лаштування в медіа, мотивації та стимулювання персоналу. Важливі для подальшого роз витку ввірених їм ЗМІ питання ке рівники змогли з'ясувати у ході індивідуальних консультацій з тренерами. Цікавою і корисною для учасни ків заходу була і сесія із запроше ним доповідачем Сергієм Каза рієм, Рейтер, з питань специфіки роботи журналіста в зонах прове дення військових дій. Наразі отримали від фахівців додаткові інструменти для вдос коналення своєї роботи, комен тує захід виконуюча обов'язки го ловного редактора газети "Запо різька правда" Наталя Звориігна. Прагнемо вдосконалюватись за ради наших читачів, бути на пере довій найгарячіших тем і подій. А, отже, заходи безпеки у нашій про фесійній діяльності мають бути нами опановані та ефективно зас тосовуватись. І це стосується, в першу чергу, підготовки наших матеріалів із зони розмежування. Нинішній тренінг збагатив нас не тільки теоретичними знаннями, але й практичними навичками.


4

влада і територія ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ОФІЦІЙНО

ГРИГОРІЙ САМАРДАК ПІДБИВ ПІДСУМКИ 13ї ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛРАДИ Ольга КОМАР

Голова Запорізької облас ної ради Григорій Самардак наголосив, що 13та поза чергова сесія була скликана 27 липня за ініціативи Запо різької обласної державної адміністрації з проханням терміново розглянути пи тання фінансування соці ально значущих питань. Це передбачено регламен том. На жаль, це вже не вперше, коли питання розподілу бюдже ту виносяться на сесії в пожеж ному режимі, і за останні півто ра місяця я неодноразово звер тався до керівництва обласної державної адміністрації з вимо гою завчасно підготувати рі шення щодо перерозподілу

бюджетних коштів. Лист із про ханням підготувати та скликати сесію ми отримали 24 липня, в

той же день на сайті були опуб ліковані запропоновані питання порядку денного. Напередодні позачергової сесії депутати розглянули їх на бюджетній ко місії, підкреслив очільник де путатського корпусу. За словами голови Запорізької обласної ради Григорія Самар дака, сесія була складною, але її головний результат – присутня на сесії більшість депутатів май же одноголосно проголосувала за всі важливі для мешканців Запорізької області рішення. Хочу підкреслити, що це була позачергова сесія, яка прохо дила за винятковими правила ми, і організована вона була виключно в межах регламенту і законодавства, підкреслив го лова обласної ради. – Були прийняті рішення, які стосува

лися фінансування соціально важливих проектів, у тому числі – закупки автомобілів «швидкої допомоги», пристосованих для роботи в сільській місцевості, оснащення шкіл та лікарень на території області тощо. І я дя кую тим депутатам, які включи лися в роботу з підготовки сесії та взяли участь у засіданні по зачергової сесії. Всі отримали можливість висловитися, висту пити із заявами та внести необ хідні правки до запропонованих проектів рішень. Крім того, відповідаючи на за питання журналістів, голова За порізької обласної ради зазна чив, що відтепер починається робота над підготовкою черго вої сесії, яка запланована на кі нець серпня.

ГРИГОРІЙ САМАРДАК ЗАПЕВНИВ: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРАЦЮВАТИМЕ ВИКЛЮЧНО В РАМКАХ ЗАКОНУ Тетяна СВІТЛИЧНА

27 липня, в день герба і прапора Запорізької облас ті (рішення про затвер дження офіційної символі ки області було затвердже но 27 липня 2001 року), відбулася 13та позачергова сесія Запорізької обласної ради. 45 депутатів, зареєс трованих у залі, розглянули 17 питань, винесених на по рядок денний засідання. Початку роботи сесії переду вав виступ члена Запорізької обласної виборчої комісії Кос тянтина Прокопенка, який ого лосив про дострокове припи нення депутатських повнова жень Дениса Коротенка, якого обрано головою Широківської ОТГ Запорізького району, і офі ційно оголосив про набуття де путатських повноважень Вла диславом Шалєєвим, який є наступним по списку від Ради кальної партії Олега Ляшка. До затвердження порядку ден ного сесії з трибуни сесійної за ли свою позицію і позицію фрак цій висловили Едуард Гугнін, Євген Дем’яненко, Ярослав Гришин, Катерина Луценко,

Олександр Старух, Сергій Зна менський, Тетяна Ковиліна. Ре зюмував виступи колегдепута тів голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, який нагадав, що сьогодні всі ми є свідками та безпосередніми учасниками найважливішого етапу в створенні нашої держав ності, становленні економічного та соціальнокультурного роз витку незалежної України. Ми маємо одну мету – ство рення ефективної, економічно розвинутої та соціально спря мованої системи управління громадою. Втілювати ці завдан ня на місцевому рівні випало на долю нам з вами. Найважливі ший чинник при цьому – ста більність політичної системи. Ми всі розуміємо: без стабіль ної роботи керівництва терито ріальних громад, без зрозумі лого, передбаченого для закор донних інвесторів економічно та соціально спрямованого підхо ду осіб, яким громадою надано повноваження та покладено відповідальність вирішувати пи тання місцевого значення, не можливо ані залучення інозем них інвестицій, ані справедливе

та економічно обґрунтоване розподілення коштів бюджету країни, фінансування соціально значущих проектів, закладів охорони здоров’я, освіти тощо, ані досягнення тих показників економічного розвитку, які пос тавлені перед нами кожним жи телем Запорізького краю. Як свідчить приклад інших облас тей України, єдиним запобіж ним заходом від дестабілізації політичної ситуації в регіоні, зведення нанівець всіх розпо чатих економічних та соціаль них заходів є саме захист на родними обранцями створеної ними ж системи політичного уп равління від політичних амбіцій та політичних домовленостей. Саме тому єдиним шляхом створення економічного дива на території Запорізької області є включення до проекту Регла менту роботи Запорізької об ласної ради 7го скликання нор ми щодо унеможливлення звільнення керівництва облас ної ради шляхом проведення звичайного голосування 43ма голосами депутатів ради, ска зав Григорій Самардак. Зважа ючи на особливий статус Запо

різької області, як прифронто вої території, він нагадав, що саме стабільність обраного по літичного курсу, порозуміння між всіма політичними силами, згуртованість та націленість на економічне зростання області є єдиним шляхом до виживання в складних умовах. Запорізька обласна рада працюватиме виключно в рам ках Закону, твердо запевнив Григорій Самардак. Станом на 14:00 депутати ви рішили два питання порядку денного: звільнили виконуючо го обов’язки генерального ди ректора комунального підпри ємства «Облводоканал» Богда на Поп`юка (наступного робо чого дня після прийняття цього рішення Запорізькою обласною радою, за угодою сторін, відпо відно до п. 1ст. 36 КЗпП Укра їни) та виконуючого обов’язки начальника комунальної уста нови «Обласний інформаційно аналітичний центр медичної статистики» Запорізької облас ної ради Володимира Василен ка (18 серпня 2017 року за влас ним бажанням, відповідно до статті 38 КЗпП України).


5

депутатська трибуна ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z НА ЧАСІ

ПОТРІБНІ ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Олександр СТАРУХ, Голова фракції "Батьківщини" Запорізької обласної ради

З самого початку роботи Запорізької обласної ради цієї каденції фракція "Батьківщини" наполягала на утвердженні законності, порядку і сталих правил гри. Саме відсутність цих трьох компонентів у діяль$ ності обласного представ$ ницького органу, на нашу думку, призводить до сер$ йозних процедурних супе$ речок та знижує мотивацію депутатів до самовідданої роботи на користь громади. Керівництво обласної ради

дивується, чому частина депу& татів не з'являється на сесію. Зокрема, проблеми з квору& мом виникли і під час позачер& гового засідання 27 липня. Та ми переконані, що це прямий наслідок того, що народні об& ранці сумніваються у прозо& рості роботи ради і справедли& вості рішень, що приймаються. Іноді навіть лунають звинува& чення у свідомій маніпуляції ді& яльністю депутатів та обласної ради в цілому. Усі ми, без винятку, брали зобов'язання перед громадою представляти її інтереси у се& сійній залі. І виникає питання, чи можна це ефективно робити в умовах, коли низка норм рег&

ламенту обласної ради не від& повідає Закону України "Про місцеве самоврядування", та навіть елементарному здорово& му глузду. Так, на сьогодні не& має прозорої процедури вне& сення питань до порядку денно& го сесії, неврегульована робота Погоджувальної ради, нерозді& лені повноваження і відпові& дальність між головою ради та його заступниками. Найбільш кричуще порушення & наявність у регламенті норми про прий& няття рішень з кадрових питань (зокрема щодо призначення та звільнення голови та заступни& ків обласної ради) так званою кваліфікованою більшістю, тоб& то 2/3 голосів депутатського

корпусу. Тоді як закон передба& чає прийняття рішень з усіх без винятку питань простою біль& шістю голосів. Навіть у загаль& нонаціональному Парламенті 2/3 голосів потрібно лише для подолання вето Президента чи внесення змін до Конституції, тобто для прийняття рішень особливої державної ваги. Фракція "Батьківщини" Запо& різької обласної ради закликає колег по депутатському корпусу на наступній сесії усунути невід& повідність регламенту законо& давству України та збільшити прозорість у роботі керівного складу ради. Такі зміни знищать підстави сумніватися у спра& ведливості кадрових і бюджет& них рішень та стимулюватимуть депутатів відповідальніше ста& витись до виконання своїх обов'язків.

z КОМЕНТАР ЄВГЕН ДЕМ'ЯНЕНКО ПРО МИНУЛУ СЕСІЮ:

"ЗАЯВА ГОЛОВИ ОДА ЩОДО "САМОПОМОЧІ" – НЕПРАВДИВА" Вікторія КУШНИР

27 липня відбулася поза$ чергова, одна з най$ скандальніших сесій Запо$ різької обласної ради сь$ омого скликання. На пленарному засіданні голо& ва Запорізької облдержадмініс& трації Костянтин Бриль заявив, що фракція "Опозиційний блок" спільно із "Самопоміччю" го& тують заходи, спрямовані на підрив конституційного ладу й національної безпеки України. Також було сказано, що фракція "Самопомочі" в повному складі

була відсутня на сесії. Ця інформація активно поши& рилася серед регіональних та національних ЗМІ. Зауважимо, до депутатської фракції "Самопомочі" в облас& ній раді входять лише шість де& путатів. На пленарному засідан& ні були присутні два депутати, які брали участь у голосуванні. Депутат Запорізької обласної ради від "Самопомочі" Євген Дем'яненко прокоментував си& туацію: "Заяву голови ОДА щодо на& шої політичної сили вважаю аб& солютно необґрунтованою й

неправдивою. Ця інформація спрямована на підрив автори& тету "Самопомочі" в Запорізь& кій області. Простежується по& літичне замовлення, спрямова& не на дискредитацію нашої пар& тії, так як це відбувається у Вер& ховній Раді України, обласних і міських радах по всій Україні. На пленарному засіданні я офіційно заявив, що через те, що сесію скликали екстрено, багато депутатів на ній не могли бути присутніми. Депутати були відсутні з поважних причин & хтось був на лікарняному, а хтось у від'їзді.

Найголовніше, попри слабку явку й критичні зауваження до бюджету, ми в повному обсязі його підтримуємо". Нагадаємо, повідомлення про скликання сесії оприлюднили лише за два дні до пленарного засідання & в комісіях питання не розглянули й не відпрацюва& ли проекти. Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інфор& мації" проекти рішень органів місцевого самоврядування не можуть розглядатися на сесії раніше, ніж за 20 днів із дня опублікування.

z ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ

z УВАГА! «ПРЯМА ЛІНІЯ»

ВЛАДА НА ЗВ’ЯЗКУ З ГРОМАДЯНАМИ У рамках проекту «Влада на зв’язку з громадянами» напе$ редодні відпрацював депутат Запорізької обласної ради, член постійної комісії з питань управління об’єктами спільної власності територіальних гро$ мад області та житлово$кому$ нального господарства Ярослав Криль. Протягом години у студії пролуна& ло п'ятнадцять дзвінків від жителів Запоріжжя та районів області. Люди звертались до депутата з пи& таннями соціального забезпечення, виплати субсидій, плати за кому& нальні послуги, роботи пасажирсь& кого транспорту, ремонту доріг, во& допостачання, реконструкції очис& них споруд. Так, наприклад, жителі Хортицько& го району нарікали на необхідність ремонту будинків і під’їздів. Жителі Оріхівського району запитали у де& путата, чому кошти, виділені на ре&

конструкцію очисних споруд, вико& ристані тільки в розмірі 7 відсот& ків і хто затримує процес реконс& трукції. & За виконання робіт відповідає уп& равління капітального будівництва обласної держадміністрації. У нас нещодавно відбулося засідання ко& місії з питань будівництва. Очільнику УКБ поставлені ці запитання, чому за півроку освоєно тільки 7%. Відповіді не отримали. УКБ не працює не тіль& ки в Оріхівському районі, але й у ін& ших районах також. На сьогодні є альтернатива. У кожного депутата є свій депутатський фонд. Суми неве& ликі, але депутати наполегливо взя& лися за реалізацію цих коштів. Нап& рикінці року подивимося, хто пра& цює ефективніше – УКБ чи депутат, & зазначив Ярослав Криль. Окрім проблемних питань, прозву& чали і подяки депутату за допомогу. Так, завдячували жителі Чернігів& ки, де депутат систематично про& водить прийоми громадян і прак&

тично одразу ж позитивно вирішує питання. & Приємно мати справу з людиною, яка відкрита до своїх виборців, & зазначали чернігівці. На що Ярослав Криль зазначив, що саме таким – правильним і дієвим механізмом роботи депутата є ось такі прямі лі& нії і прийоми громадян. Адже саме так народні обранці можуть дізнати& ся безпосередньо про проблеми те& риторій і намітити алгоритм їх вирі& шення. & За кожним дзвінком, кожним зверненням – люди, наші виборці, які довірили нам захищати їхні інте& реси в обласному парламенті. І ми, як депутати, не маємо права зради& ти народну довіру, & наголосив Ярослав Криль і зазначив, що кожне питання, яке прозвучало у студії і взагалі надходить до нього щодня, він бере під особистий контроль і вже після прямої лінії знову працюватиме над розв’язанням проблем.

У вівторок, 8 серпня 2017 року, відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Дмитро Олександрович Давтян. Звертатись з 11:00 до 12:00 за телефоном: 0%800%503%508. Всі дзвінки безкоштовні.


6

ділові новини ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z КОНКУРС КОМБАЙНЕРІВ

СВЯТО В МАЛИНІВЦІ. ОБІЙШЛИСЯ БЕЗ ПОПАНДОПУЛА! Пилип ЮРИК (текст і фото) Гуляйпільський район

Мабуть, у жодному районі не цінять так високо приз імені Івана Мартиненка, як у Гуляйпільському. Третя (цього року остання) п'ятиденка конкурсу зби ральних екіпажів за скоро чення термінів та підви щення якості врожаю ранніх зернових і зернобобових культур закінчилася пере могою хліборобів ТОВ "Батьківщина" Гуляй пільського району, цен тральна садиба якого міс титься в селі Малинівка. Збиральна ланка у складі комбайнера Романа Шейка, помічника комбайнера Олександра Василенка, во діїв Миколи Панасейка та його сина Андрія за п'ять днів комбайном "John Deere" намолотила й ванта жівками відправила на тік 1823 тонни зерна з площі 292 гектари, виконавши се редньоденну норму виро бітку на 289 відсотків. Зви чайно, раділи успіхові й самі переможці, але не менше керівництво району й гос подарства. Адже Герой Со ціалістичної Праці, заслу жений механізатор України Іван Полікарпович Марти ненко, іменем якого назва ний приз, їхній земляк. І якщо в окремих районах на врученні призу були хіба що на чальники відділів агропромроз витку, то тут на поле до хліборо бів приїхали голова рай держадміністрації Олександр Іщенко, голова райради Анато лій Клешня, перший заступник голови РДА Людмила Гриша єва, начальник відділу агропро мислового розвитку РДА Сергій Степаненко, голова райкому профспілок АПК Анатолій Тимо шенко, директор ТОВ "Батьків щина" Віктор Савовський. А ра зом із ними, аби вручити екіпа жу перехідний приз імені Івана Мартиненка, прибули заступ ник голови обласної держадмі ністрації Олександр Бабанін і голова обкому профспілки пра цівників АПК Людмила Отра щенко. Олександр Бабанін щиро по дякував хліборобам за їхню са мовіддану працю, яка є запору кою продовольчої безпеки дер жави: Запорізька область зібрала

Заступник голови ОДА Олександр Бабанін вручає переможцям обласний приз імені Івана Мартиненка

вже понад два мільйони тонн зерна, зазначив посадовець. Це другий результат Півдня України після Одещини. І в цьо му здобутку частка вашого господарства і вас особисто, вашої праці й любові до землі годувальниці. Сільськогоспо дарське підприємство "Батьків щина" одне з найкращих не тільки в районі, а й у Запорізь кому краї ми пишаємося, що в нас є такі господарства, такі ке рівники, такі хлібороби! Доз вольте за дорученням голови облдержадміністрації Костянти на Бриля вручити перехідний приз імені Івана Мартиненка вашого земляка. Вітаю екіпаж із перемогою. Ви молодці! Ба жаю вам міцного здоров'я й по дальших успіхів на благо облас ті й України в цілому. Голова обласного комітету профспілки працівників агро промислового комплексу Люд мила Отращенко тепло привіта ла хліборобівпереможців, по бажала їм усім особистого щас тя, миру на рідній землі, високої зарплати й благополуччя в сім'ях. Вона вручила екіпажу Почесну грамоту колегії Депар таменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та президії обкому профспілки працівників АПК. За 45 років понад 180 екіпа жів вибороли перехідний приз імені Івана Мартиненка, заува жила Людмила Геннадіївна. І найбільше трудівники Гуляй пільського району. Бо саме у вас прекрасна хліборобська традиція. Привітали ланку звитяжців та кож керівники Гуляйпільського

району, які вручили збиральній ланці районний перехідний приз "Золотий колос", подяку вав екіпажу й директор госпо дарства Віктор Савовський. Во ни побажали, щоб цей приз що року завойовували саме сільсь кі трудівники Гуляйпілля й, зок рема, Малинівки. Роман Шейко працює комбай нером понад 20 років. У серед ній школі був предмет "Трактор на справа". Тому після навчання хлопець відразу ж пішов у кол госп "Батьківщина". Працював на всякій техніці. Комбайном "Джон Дір" збирає хліб уже тре тій сезон. За два десятиліття тричі ставав переможцем п'яти денок в обласному конкурсі комбайнерів. Три роки працює помічником комбайнера Олександр Васи ленко. Закінчив хлопець Гуляй пільський аграрний ліцей (ко лишнє ПТУ), здобув фах тракто ристамашиніста широкого профілю. Одразу ж прийшов працювати в "Батьківщину". Працюється йому тут, за його словами, добре, механізаторів у сільгосппідприємстві поважа ють, дбають про них. Головний агроном Микола Пи санко розповів, як саме хлібо роби виростили гарний врожай: Восени посіяли пшеницю на 2013 гектарах. Зараз закінчу ємо збирання її. На круг отриму ємо трохи більше, ніж 50 цен тнерів із гектара. Деякі поля да ли й по 7072 на них урожай зібрали в першу чергу. Уся пше ниця другого й третього класу, тобто, хлібопекарські якості зерна високі. Сорти застосову ємо переважно луганської се

лекції. Пробували й німецькі, але в наших степових умовах, на богарі, вони себе не виправ дали їх наше сонце постійно підпалює. Внесли під озимі селітру по 90 кілограмів на гектар. Піджи вили їх також карбамідноаміач ною сумішшю (КАС) по 110 кі лограмів на гектар. Сечовину додавали при кожному внесенні гербіцидів (проти бур'янів) й ін сектицидів (проти п'явиці, пиль щика, клопачерепашки, інших шкідників). Микола Олексійович катего рично проти спалювання соло ми й стерні на полях. Адже це органічне добриво, яке жоден попіл ніколи не замінить. А бо ротьбу зі злаковими шкідника ми, каже він, все одно дово диться проводити, навіть якщо посіяли пшеницю по соняшни ку. Адже комахи мігрують, відчу вають, де їм можна поживитися. Тому знищення їх вогнем це мізер, який завдає шкоди дов кіллю. Убивається й мікрофлора ґрунту. Раз на три роки вносять у "Батьківщині" органічні добрива їх забезпечує своя свинофер ма. Добре впливають на струк туру ґрунтів і багаторічні бобові трави, які тут висівають на корм тваринам і на насіння. А ще са ме в ТОВ "Батьківщина" горох зайняв найбільші в районі пло щі. Увесь цей агротехнічний комплекс і сприяє отриманню гарних урожаїв. На полі, де комбайновому екі пажу вручили призи й грамоти, Олександр Бабанін помітив трактора "Джон Дір" із диско вою бороною. Одразу ж після збирання пшениці тракторист Ярослав Василенко (брат поміч ника комбайнера) розпочав лу щення стерні. Олександр Олек сандрович відзначив це як прик лад дотримання агротехніки. Сподобався заступнику голови ОДА (він побував тут уперше) й центр Малинівки. Чистоту вулиць доповнюють гарні голубі ялини, височіє й світиться золотими ба нями нова церква, збудована коштом господарства, а навпро ти будинку культури гарна ста туя матеріБатьківщини. ...А щодо конкурсу комбай нових екіпажів, то не набагато відстали від переможців зби ральні ланки, очолювані Мико лою Хохловим із ФГ "Стем" Приазовського району, Юрієм Сірим із ПСП "Агрофірма "Ро сія" Чернігівського району, Юрі єм Товстоп'ятком із ТОВ "Бер лен" Оріхівського району, Ми колою Сенчилом із ТОВ "Пет рівське" Приморського району та десятками інших комбай нерів.


7

ділові новини ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ТВАРИННИЦТВО

ДІЮТЬ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ, ЗРОСТАЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ГАЛУЗІ Сергій СТРІЛЕЦЬ

Минуло перше півріччя 2017 року. Який же резуль тат праці наших трудівників тваринницької галузі? Як зазначили фахівці Департа ментіу агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації, по всіх категоріях господарств виробництво продукції тваринництва склало: м'яса 34,8 тисячі тонн (88,3 від сотка до рівня минулого ро ку); молока 132,6 тисячі тонн (101 відсоток); яєць 354 мільйони штук (97,3 від сотка); вовни 73,5 тонни (94,6 відсотка). В усіх кате горіях господарств чисель ність поголів'я великої ро гатої худоби складає 137,1 тисячі голів, або 106 відсот ків до минулого року, зок рема, чисельність поголів'я корів налічує 59 тисяч голів, (101 відсоток). Поголів'я сви ней становить 246,3 тисячі голів або 77,1 відсотка до минулого року, птиці 5,9 мільйона голів (92,3 відсот ка), овець 77,9 тисячі голів, або 102 відсотки до рівня минулого року. Надій молока на одну корову у сільгосппідприємствах зріс на 183 кілограми й склав 2634 кі лограми, або 108 відсотків до рівня минулого року. Валове ви робництво молока у сільгосп підприємствах зросло у десяти районах нашого краю й склало 18,7 тисячі тонн, що на 1,3 тися чі тонн більше до минулорічного показника (107,5 відсотка). Найбільше зросло виробництво молока у Кам'янськоДніпровс ькому, Оріхівському, Чернігівсь кому, Запорізькому, Великобі лозерському та Бердянському районах. Найвища продуктивність дій ної череди корів у ПАТ "Племза вод "Степний" Кам'янсько Дніпровського району 5161 кі лограм молока на кожну корову, ТОВ "Татекс СПФ" Оріхівського району 5140, ТОВ Агрофірма "Нива" Запорізького району 4273, ФГ "Саєнко" Чернігівсько го району 4118, ТОВ Агрофір ма "40 років Жовтня" Більмаць кого району 3603, ПСП "Росія" Бердянського району 3510 та СВК "Росія" Великобілозерсь кого району 3154 кілограми. Виробництво м'яса зросло у се ми районах, найбільше в Ток мацькому, Мелітопольському та Вільнянському.

З метою стимулювання наро щування поголів'я великої рога тої худоби, в першу чергу ма точного поголів'я корів, збіль шення виробництва молока та м'яса в регіоні прийнята та пра цює "Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільсь когосподарських підприємс твах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014 2018 роки". Програма передба чена на п'ять років зі щорічним виділенням коштів із загального фонду обласного бюджету в розмірі один мільйон гривень із розрахунку п'ять тисяч гривень за кожну прирощену голову дій ного стада корів. За вищезазначеною програ мою сільгосппідприємства об ласті в поточному році подали документи за приріст 150 корів на суму 750 тисяч гривень. Так, ПАТ "Племзавод "Степний" Кам'янськоДніпровського ра йону за 50 голів 250 тисяч гри вень; СВК "Росія" Великобіло зерського району за 100 голів 500 тисяч гривень. З метою перевірки ефективно го використання коштів, отри маних підприємством у рамках вищезазначеної програми, по дальшого розвитку галузі мо лочного скотарства фахівці Де партаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відвідали ТОВ "Агрофірма "Ни ва" Запорізького району, ТОВ "Татекс СПФ" Оріхівського ра йону та ПрАТ "Молочанське міжрайплемпідприємство" Ток мацького району. Про ефектив ність дії обласної програми свідчить те, що у вищезазначе них сільгосппідприємствах із кожним роком збільшується ви робництво молока, нарощуєть ся поголів'я великої рогатої ху доби та зростає продуктивність

дійної череди корів. Також працює "Програма роз витку галузі вівчарства в сільсь когосподарських підприємс твах Запорізької області на 20152019 роки", що затвер джена рішенням Запорізької обласної ради від 28 травня 2015 року. Завдання, спрямо вані на реалізацію програми, розраховані на п'ять років із орі єнтовним обсягом фінансуван ня коштів загального фонду об ласного бюджету у розмірі два мільйони гривень. Крім того, проведена робота з реалізації інвестиційних проектів у галузі тваринництва. У поточному році у ПАТ "Плем завод "Степний" Кам'янсько Дніпровського району заверши ли будівництво та ввели в дію ко рівник на 560 голів. Також ре конструйоване приміщення для утримання великої рогатої худо би на 70 голів та побудований літ ній доїльний майданчик у ПрАТ "Міжрайплемпідприємство" Ток мацького району. Нині в госпо дарстві планується розпочати бу дівництво тваринницького примі щення для утримання поголів'я молодняку великої рогатої худо би на 80 голів. У ТОВ "Агрофірма "Нива" Запорізького району ре конструювали вигульний май данчик для великої рогатої худо би на 50 голів. Перспективи подальшого роз витку галузі тваринництва тісно пов'язані з реалізацією інвести ційних проектів, зокрема, за ра хунок реконструкції та будів ництва тваринницьких примі щень, закупівлі нового облад нання й устаткування, продук тивного поголів'я сільськогос подарських тварин і птиці. Це дасть змогу наростити поголів'я худоби і птиці, підвищити їхню продуктивність, збільшити ви робництво тваринницької про

дукції та поліпшити її якість. Корпорація "Тваринпром" ра зом із Департаментом агропро мислового розвитку Запорізь кої облдержадміністрації 16 бе резня 2017 року на базі ПАТ "Племзавод "Степний" Кам'янсь коДніпровського району про вела семінар "Як ефективно збільшити надої та зменшити затрати при виробництві моло ка" для сільгосппідприємств ре гіону, що займаються молочним скотарством. Учасники семіна ру розглянули питання ефек тивної годівлі корів та їхнього утримання, проблеми неплід ності корів, захисту молочної продуктивності від втрат, пов'язаних із зовнішніми та внутрішніми паразитами, удос коналення технології заготівлі кормів. 19 травня 2017 року на базі ПАТ "Племзавод "Степний" Кам'янськоДніпровського райо ну відбувся Національний день ферми. У зазначеному заході взяли участь заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Баба нін, голова Всеукраїнської аг рарної ради Андрій Дикун, ке рівники та спеціалісти сільгосп підприємств усіх областей Ук раїни. Учасники розглянули пи тання заготівлі кормів, ефектив ного використання техніки, го дівлі, утримання, доїння та ліку вання корів. Крім того, вони від відали поле, де фахівці проде монстрували роботу польової техніки. А під час візиту на мо лочну ферму гостей ознайоми ли із методикою правильного закладання сінажу, роботою до їльного залу під час доїння ко рів. Стабілізація та подальший розвиток галузі тваринництва є перспективою економічного розвитку. Вона дає можливість створення нових робочих місць, поліпшення добробуту та під няття життєвого рівня сільсько го населення області. Велике значення у подальшому процесі розвитку галузі тваринництва мають і об'єднані територіальні громади, які сприятимуть під тримці всіх сільгосптоварови робників, розташованих на їхніх територіях. Зокрема, у виділен ні земельних ділянок для вироб ництва сільгосппродукції, спри янні у створенні сільськогоспо дарських обслуговуючих коопе ративів, фінансової підтримки з місцевих бюджетів подальшого розвитку суб'єктів господарю вання.


8

місцеве самоврядування ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ЗАВЗЯТІ ЛЮДИ ІЗ ДОЛИНСЬКОГО… Микола БОРДЮЖА Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (ФОТО)

Село Долинське, яке огорнула літня спека, пахло свіжою стер нею після скошеного хліба, роз пашілим різнотрав'ям на толо ках та луках і першими яблука ми, що наливалися в садках міс цевих жителів. Таким, принай мні, першим враженням були переповнені учасники престуру, що прибули у Запорізький район познайомитися з практикою функціонування органів місце вого самоврядування Долинсь кої об'єднаної територіальної громади. Поїздка, необхідно зазначити, відбувалася в рамках проекту "Розробка курсу на зміцнення місцевого самовряду вання в Україні", який реалізує Асоціація міст України за під тримки USAID. Якщо говорити сухою канцелярсь кою мовою, то суть місцевого са моврядування це є гарантоване державою право та реальна здат ність територіальної громади жи телів села чи добровільного об'єд нання у територіальну громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідаль ність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирі шувати питання місцевого значен ня в межах Конституції і законів Ук раїни. Ось тільки не всюди ще, на жаль, це усвідомили і вміло взялися за важкі важелі, аби зрушити з місця та вдихнути життя такому нелегко му "монстру", як децентралізація. У Долинському це вдалося. Якщо сім разів міряти і сім разів різати не вийде нічого. Ми, умов но кажучи, різали один раз, по чав свою розповідь голова грома ди Богдан Федчук. Ідея передачі владних повноважень на рівні сіл давно назріла, адже тільки на рівні села ми найкраще знаємо і свої проблеми, і свої потреби. За словами Богдана Михай ловича, одне діло назватися об'єднаною громадою, інше зу міти її організувати. За плечима керівника громади чималий дос від роботи, починаючи з 2000 ро ку, на посаді голови Долинської сільської ради. Але незважаючи на це, довелося чимало докласти непростих зусиль і для самої орга нізації громади, і, головне, для пе реконання людей у доцільності та перевагах такого вибору. До громади ввійшли 9 сіл, в тому числі такі великі, як Розумівка та Нижня Хортиця, які до цього були об'єднані однією сільською ра дою. Тепер тут є староста та кіль ка досвідчених спеціалістів, які уповноважені вирішувати місцеві проблеми своїх громадян без по їздок до центрального осередку у

Долинське чи в райцентр. Поки що в громаді 6 тисяч людей та, якщо з часом у житло будуть переведені садовогородні коопе ративи, де люди живуть постійно, чисельність об'єднання збіль шиться. Сьогодні у структурі територіаль ної громади два комунальних під приємства "Долинське кому нальногосподарське підприємс тво", "Центр культури та дозвілля" та відділ освіти, молоді та спорту. Не буде перебільшенням, якщо сказати, що благоустрій сіл це найперша турбота новоявленої громади. Почали з Розумівки, де взялися налаштувати вуличне ос вітлення та почали асфальтування вулиць. Тільки на освітлення вже витратили більше 7 мільйонів гри вень. На "озброєнні" комунгоспу 15 одиниць різноманітної техніки, се ред яких основа основ два сміт тєвози (один щойно придбаний). Директор Юрій Мироненко розпо відає: Чисті вулиці, чисті узбіччя доріг, чисті двори наших людей це го ловне, до чого ми прагнемо. Сміт тя вивозимо за помірну плату, що спонукає мешканців усіх сіл корис туватися послугами комунгоспу, а не вивертати нечистоти в яруги та лісосмуги, як було раніше. Цікаво, що в кожному населено му пункті різний підхід до оплати. В одному платять за вивезення

сміття в цілому від двору, в іншому беруть плату від кількості мешкан ців на обійсті. Так вирішили на сходах своїх сіл самі люди: рішен ня громади закон, коментує Богдан Михайлович. Щоправда, доставка сміття на полігон твердих побутових відхо дів через два мости аж на інший край обласного центру (селище Леваневського) обходиться неде шево одна ходка понад 100 кіло метрів, та від намічених планів ніх то не відмовляється. До речі, гро мада одна з тих активних прихиль ників, які хочуть обладнати новий полігон саме на території Запо різького району. Питною водою жителі сіл забез печені централізовано, але про всяк випадок, у повній бойовій го товності стоїть водовозка. Знайомство з Долинською гро мадою того дня було цікавим і на сиченим. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Галина Даниль чак познайомила журналістів з ос вітніми проблемами. На території дві середні школи, два дитячих са дочки "Казка" та "Мрія". У Розу мівській школі вже частково замі нили парти та інше обладнання, в обох школах повним ходом йде ре монт і найперше харчоблоків. Ну, а щодо дитячих садочків, то це справді казка. Коли хтось з міських жителів випадково чи спе ціально буває тут, то вражень на береться надовго: не кожний дош

кільний заклад міста похвалиться і новітнім обладнанням, і затишни ми умовами і висококалорійним дитячим харчуванням. Було чим похвалитися й Ользі Га лушці директору комунального закладу "Центр культури та доз вілля". Господарство чимале 2 будинки культури, 5 клубів, 7 біблі отек. І всі вони в роботі, навіть у цю літню пору. Територія кожного культурного закладу має обладна ні ігрові майданчики для дітей. Не давно закупили настільні ігри, спортивне знаряддя. Дітлахи постійні відвідувачі всіляких різно цікавих гуртків. Особливо це важ ливо, коли зараз далеко не кожна сім'я може відправити на відпочи нок свого синочка чи донечку до дитячого оздоровчого закладу. У Долинськомуі діє також амбу латорія загальної практики сімей ної медицини, де нас вразив висо кий рівень оснащеності сучасною апаратурою. У селі з'явився спеціаліст, який взявся відродити спортивну робо ту, зокрема, футбольної команди. А в селі Новослобідка вже під ростає унікальний парк, що став улюбленим місцем відпочинку не тільки селян, а й мешканців Хор тицького мікрорайону. Побували журналісти і в місцево му храмі Української православної церкви Київського патріархату, де настоятель отець Василь благос ловив їх на творчу працю та здо ров'я. Одне слово, територіальна гро мада взяла добрий розгін, живе і розвивається. І це всього за деся тимісячний термін свого існуван ня. А для того, щоб розвиток від бувався цілеспрямовано, вже роз роблено генеральний план онов лення всіх сіл, їх забудови, ство рення інфраструктури. Роботи ще непочатий край, вва жає голова ОТГ Богдан Федчук. Треба вирішити питання і про створення дільничного поліцейсь кого відділка, пожежної частини. Все це вже стоїть на порядку ден ному розвитку громади. Запорука успіху у всьому уміле викорис тання власних коштів та держав них субвенцій. А ще Богдан Михайлович висло вив не тільки свою сокровенну думку, а й багатьох своїх колег з усієї України, з якими він регулярно спілкується, щодо земель, які об ступають наші села. На його твер де переконання, всі землі поза ме жами сіл мають бути вищим зако нодавством передані у відання те риторіальних громад. Це не тільки додасть коштів до місцевої казни, а й буде посправжньому відпові дати проголошеним принципам децентралізації і самоврядування. Уміння, сил і енергії у громади вистачить, аби освоювати все нові горизонти. В ефективності рефор ми місцевого самоврядування журналісти мали змогу перекона тися навіч.


ВІЛЬНИЙ Інформаційнорекламний випуск

ЧАС

9 ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

телепрограма: 16 ефірних + 6 супутникових телеканалів z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

ОВЕН. Тиждень буде напружений, змушувати ме багато думати й говорити про гроші. Але головне занепокоєння стосуватиметься не ваших особистих доходів, а розподілу сімейного бюджету, оплати боргів або вирішення питань, пов'язаних зі спадщиною, страхуванням, податками тощо. Друга половина тижня несприятлива для прийняття важ ливих рішень, пов'язаних із роботою й фінансами. ТЕЛЕЦЬ. Уже на початку тижня зірки допомо жуть вам поглянути на звичні справи й ситу ації під іншим кутом. Ви зрозумієте, що вам заважа ло досягти гарних результатів, а, головне, ви змо жете виправити помилки. Поїздка, що ви відклали колись, може бути своєчасною. У цілому сприятли вий для здоров'я період ризик захворіти істотно знижений. Але уникайте надмірностей у їжі та непо мірних фізичних і розумових навантажень. БЛИЗНЮКИ. .Близнюки мають можливість досяг ти успіху в професії, завоювати авторитет, повагу й репутацію. Саме час заявити про себе. Ла дитимуться всі справи, пов'язані із соціальною ре алізацією. Ви можете розраховувати на заступниц тво, однак намагайтесь уникати зіткнень із керів ництвом. Можливі розбіжності з партнером по шлюбу. Деяким представникам цього знаку буде складно знайти баланс між роботою й родиною. РАК. Матеріальне становище хитке, але бага то що залежить від вашого досвіду в профе сійній сфері й обдуманості планів. Дуже важливо зберігати реалістичний підхід до всього, щоб уник нути помилок, здатних призвести до збитку або не виконання матеріальних бажань. Можливий успіх у справах, пов'язаних із далекими поїздками. У дру гій половині тижня прагнення поліпшити своє мате ріальне становище може призвести до конфліктів і невиправданого ризику. ЛЕВ. Ви можете змінити життя в кращий бік. Головне, не злякатися ризикнути цього тижня, коли Марс поєднається із Сонцем. Не чіпляйтесь за старе, сміливо відмовтесь від того, що вже не має цінності. Будьте відкриті усьому новому! У цілому безпечний період для здоров'я. Але може бути вразливою кроветворна й кісткова системи, зуби. Будьте акуратними при виконанні фізичної роботи й занять спортом. Не вступайте в конфлікти. ДІВА. Сприятливий час для того, щоб знайти нових друзів, у тому числі серед іноземців або творчих особистостей. Може пробудитися тяга до досліджень або винаходу нестандартних підхо дів, до того, що здавалося вам простим і звичним. У романтичних стосунках можливі складнощі. На магайтеся бути конструктивними не приймайте різкі рішення, що можуть призвести до розриву стосунків і втрати коханої людини.

F

G

H

I

J

z МІСЯЧНИЙ

K

ТЕРЕЗИ. Вдалий час для підвищення соціаль ного статусу, кар'єрного зростання. Ви може те реалізувати свою схильність до керівної роботи або політичної діяльності. Можлива підтримка впливових осіб у бізнесових справах або вирішенні старих фінансових проблем. Але майте на увазі, що помітними стануть не лише ваші таланти й успіхи, а й помилки. Будьте обережними й більш вимогли вими до себе, щоб уникнути матеріальних втрат і загроз для репутації. СКОРПІОН. Венера утворює цього тижня гар монійний аспект до вашого знака, прислу хайтесь до інтуїції, щоб зрозуміти істинні мотиви поведінки тих, хто вас оточує. Якщо хтось обманює, корисною буде відверта розмова 910 числа. Мож ливі несподіванки зі здоров'ям, раптові гострі зах ворювання або травми. Але можливе й несподіване поліпшення здоров'я, набуття бадьорості. На стан здоров'я впливатимуть зовнішні умови, стосунки з людьми, одержувані звістки. СТРІЛЕЦЬ. Вам рекомендується відправитись у далеку подорож, бажано до води. Якщо це неможливо, відпочиньте в санаторії або частіше проводьте час на самоті, в будинку або на природі. Ви можете відчути, що ваша свобода дещо обме жена або що ви перебуваєте в скрутному станови щі. Уразливий у цей час хребет. Найкраще вико ристовувати цей період для духовного розвитку, творчості та відпочинку. КОЗЕРІГ. Ваш матеріальний добробут може піддаватися різним випробуванням. Особли во якщо ви є найманим працівником. Не виключені несподіванки, що можуть викликати досаду або розгубленість. Пильнуйте, щоб вас не ввели в ома ну або ненавмисно надали недостовірну інформа цію, що призведе до помилки. Будьте обачними та не поспішайте з висновками. Уважно читайте папе ри, перш ніж підписувати. ВОДОЛІЙ. На ваші плечі звалиться велика відпо відальність, що може зіпсувати настрій і на віть апетит. В один із днів тижня ви можете випадко во дізнатись про секрет свого друга. Якщо не збе режете цю таємницю, то можете назавжди втратити друга. Це чи не найсприятливіший тиждень для здо ров'я зросте схильність до негативного впливу довкілля, сприйнятливість до інформаційного нега тиву. Зірки радять спокійний відпочинок. РИБИ. Багато Риб відчують приплив активнос ті. У вас є всі можливості опинитись у центрі уваги. Вирішення багатьох питань буде успішним завдяки удачі, а також друзям і покровителям. У другій половині тижня можливі проблеми в партнерських і романтичних союзах, холодність або розлука в стосунках з коханою людиною, але це буде недовго.

L

M

N

O

чого сіяти й пересаджувати. Присвятіть час ремонту садового інвентарю, приби ранню присадибної ділянки. 08.08. 16та (до 20.52), 17та місячна доба. Спадаючий Місяць у Водолії (третя чверть). Продовжуйте робити все, чим займалися 5 серпня. Крім того, можна зби рати зернові та коренеплоди, косити, про водити обприскування й обкурювання, прополювання. 09.08. 17та (до 21.21), 18та місяч на доба. Спадаючий Місяць у Водолії (третя чверть), із 0.57 у Рибах. Не слід сі яти, садити й пересаджувати будьякі са довогородні культури. Займіться заготів лею насіння, солінням, зробіть варення. Гарний час для культивації та внесення добрив. 10.08. 18та (до 21.47), 19та місячна доба. Спадаючий Місяць у Рибах (третя чверть). Скористайтеся порадами 79 серпня.

П’ятниця 4 серпня

Дорогі наші друзіпередплатники! Як з'ясувалося, хоча нашій газеті йде 100й рік, дехто про неї, на жаль, ще й не чув. Ми хочемо, аби "Запорізьку правду" пе редплачували якомога більше людей. Будь ласка, допоможіть нам у цьому: виріжте оголошення й наклейте його на най виднішому місці на дошці оголошень біля пошти, сільради, автобусної зупинки тощо. Заздалегідь вдячна вам РЕДКОЛЕГІЯ "ЗАПОРІЗЬКОЇ ПРАВДИ"

А ви, шановні друзі, передплатили це видання? Ні? Тоді поспішайте на пошту! Газета цікава, бойова, актуальна. Кожен зна йде для себе те, що його хвилює. А якщо, не дай, Боже, у вас негаразди саме "Запорізька правда" стане у пригоді як добрий порадник і за хисник!

Оформити передплату на "Запорізьку правду" можна в усіх поштових відділеннях за готівко вий та безготівковий розрахунок, а також у лис тонош за "Каталогом місцевих видань" Передплатіть нашу газету та ви будете вчасно отримувати неупереджену інформацію про ак туальні події з доставкою за вказаною адресою. Для учасників бойових дій, ветеранів ВВВ та праці, пенсіонерів, студентів та інших пільгових категорій громадян передплата на видання за пільговою ціною. Вартість видання з доставкою:

ПОГОДА Четвер 3 серпня

(Початок на 1ій стор.) Своїх побратимів приїхали підтримати волонтери Громадсь кого об'єднання "Віримо в Україну", які провели майстер клас із плетіння маскувальних сіток. Цей колектив патріотів активно підтримує наших бійців із першого дня антитерорис тичної операції. У таборі фестивалю військові 55ої артилерійської бригади готували смачну юшку зі щойно виловленої риби та м'ясний куліш. Після фінального сигналу судді взялися підбивати підсумки й визначати переможців дві третини учасників претендува ли на призові місця. Перший приз вручили гостям фестива лю волонтерам ГО "Віримо в Україну": казанок із триногою вручили натхненнику руху Людмилі Прит. Перший приз рибальських змагань виборола єдина пред ставниця прекрасної половини Вікторія Івко, яка мала пози тивний результат у графі "Вага". Потім від 14го до четверто го місця всі учасники з уловом отримали рибальські призи. Нагороджував їх один із організаторів депутат Запорізької міської ради Олег Коломоєць. Переможцями змагань стали Володимир Новицький (пер ше місце), Олег Новицький (друге), Володимир Комісаренко (третє). Відчуваємо величезну радість, що організували та провели другий рибальський фестиваль для воїнів АТО "Рибальські іг ри патріотів", що набув постійну основу й отримав статус що річного. Хочемо подякувати всім, хто не залишився осторонь і підтримав реабілітаційне свято природи та риболовлі.

P

КАЛЕНДАР ІЗ 4 ПО 10 ЛИПНЯ

04.08. 12та (до 18.17), 13та місяч на доба. Зростаючий Місяць у Стрільці (друга чверть), із 3.38 у Козерогу. Займіться розпушуванням ґрунту, вне сенням добрив, щепленням дерев, поко сом газону. 05.08. 13та (до 19.03), 14та місяч на доба. Зростаючий Місяць у Козерогу (друга чверть). Проведіть роботи по дог ляду за плодовими деревами й кущами щеплення, прополювання, поливання, внесення добрив, розпушування прис товбурного кола, боротьба зі шкідниками та хворобами. 06.08. 14та (до 19.44), 15та місячна доба. Зростаючий Місяць у Козерогу (друга чверть), із 15.16 у Водолії. Продов жуйте робити все, чим займалися 5 сер пня. 07.08. 15та (до 20.20), 16та місячна доба. Повний Місяць у Водолії (21.11), часткове місячне затемнення. Не варто ні

ФЕСТИВАЛЬ "РИБАЛЬСЬКІ ІГРИ ПАТРІОТІВ"

Субота 5 серпня

Неділя 6 серпня

Понеділок 7 серпня

Вівторок 8 серпня

Середа 9 серпня

Четвер 10 серпня

П’ятниця 11 серпня

Індекс Індекс

21707 30,34 грн 21708 26,01 грн

(на місяць) (на місяць пільговий)

Передплачуйте "Запорізьку правду" і будьте з нами!
10 7 серпня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Оре гонський путівник” 6.30 ПРОФІЛАКТИКА!!! 12.35, 2.25 Д/с “Столика Японія” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини 13.15, 23.00 Перша шпальта 14.00, 22.40 Погода 14.05 Т/с “Лінія захисту” 15.35 Д/с “Бог в Америці” 16.40 Д/ф “Порятунок ферми” 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.00, 2.05 Вікно в Америку 18.45, 1.35 Про головне 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Вересень 21.30 Всесвітні ігри 2017. Яскраві моменти 21.50 Т/с “Справедливі” 22.50 Д/с “Південна Корея сьогодні” 23.30 Чоловічий клуб. Кубок України з фріфайту 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Д/с “Історичні розслідування”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10 “Сніданок з 1+1” 9.10 “Чотири весілля” 10.40 “Міняю жінку 2” 12.05 Х/ф “Шукаю жінку з дитиною” 15.50 Т/с “Величне століття. Роксолана” 20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Центральна лікарня” 23.10, 0.45 Х/ф “Друзі друзів” 4.10 Х/ф “Хроніка”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 13.25 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 Х/ф “Арфа для коханої” 11.05 Х/ф “Щасливий маршрут” 15.50 “Чекай на мене” 18.00, 19.00, 4.30 Ток шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.15 “Подробиці” 20.40 Т/с “Райські яблуч ка. Життя триває” 23.15 Т/с “І всетаки я кохаю...” 2.50 Док.проект “Подорожі в часі” 3.15 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 “Для маленької компанії” 9.30 “Культпросвіт” 10.00 Д/с “Земні катаклізми” 11.30, 13.15, 15.00 “Хітпарад” 12.00 “Зі світу по факту” 12.30, 19.00 “Чарівниця”

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.40 “Під покривом Богородиці” 14.00 “АЛЕКСінформ. Дайджест” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС афіша” 18.30 “Караван” 18.49 “Телегазета” 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКСпогода” 19.15 “Не кожний знає” 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 20.05 “Смачного!” 20.45 “Муззум” 21.00 “Добрі справи” 22.10 Д/с “Садові скарби” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00, 9.40, 23.55 Ці кумедні звірі 0.05 Незвідане Закарпаття 0.30 Європейський вимір 0.45 “Я й це” 1.10, 9.45 У майстерні художника 1.35 Світ особистості 2.25, 14.35 Від мелодії до мелодії 2.50, 14.20, 16.30 Посміхнись! 2.55 Т/с “Таксі” 3.35 Час змін 4.00 Полігон 4.15 Літпросвіт 4.40 Мандруємо разом 4.45 Енергоманія 5.10 На світанку 5.40 Як це було 6.05 “Ми українські” 6.30 Гімн України 6.35, 9.00 Час, події, країна 7.00 Ранок. Кава. Позитив 9.25 “Шовкова косиця” 10.00 ФайнАрт 10.25, 23.50 Літературний монолог 10.30 Шлях до себе 11.00 Д/ф “Українська мрія” 12.05 Д/ф “Відкриття неба” 12.50 Прагну бути 13.10 “Мандрівки кота Фініка” 13.25 Віконечко 13.45 Юні експерти 13.50 Діловий ритм 14.30 Зупинися і здивуйся! 15.00 Д/ф “Вінниченко” 15.45, 23.45 Звичайні герої 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 16.15 Повір у себе 16.35 Абетка смаку 16.45 Рефрен 17.00 Книголюб 17.50 Д/ф “Августин Волошин” 19.30 Диван 20.25 Служба “101” 20.35 Запорізький вектор 21.00 Вечірня казка 21.15 Будьякий каприз 21.25 Зауваження до влади 22.35 Клуб700 23.00 ЧасТайм 23.15 Так було 23.30 Герої серед нас

tv5 5.15 “Щоденник шопоголіка” 5.30 “Повідомляємо” 5.50, 9.00 “Казка Домовуші” 6.10, 12.10, 16.00 “Моя Правда” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNewsKIDS” 9.25 “Домобуд” 9.55 Дитяча година 11.20 “Паралельний світ” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.55, 16.50, 18.40, 22.40, 0.25 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 “Іду на Ти” 17.15 “Велотревел” 17.45 “Хочу у відпустку”

18.20 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 19.45 “Донбас сьогодні” 20.15 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 20.20 Х/ф “Серце міста” 22.50 Х/ф “Без особли вих прикмет” 0.30 Нічний канал

ICTV 5.30 Служба розшуку дітей 5.35, 2.20, 4.40 Дивитись усім! 6.05 Громадянська оборона 7.05, 4.20 Факти 7.45, 19.20 Надзви чайні новини 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Антизомбі 11.10 Секретний фронт 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф “Каратель” 15.35, 16.10 Х/ф “Штурм Білого дому” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Більше ніж правда 21.25 Т/с “Останній бронепоїзд” 22.25 Х/ф “Залізне небо” 0.30 Х/ф “Привид будинку на пагорбі” 2.50 Провокатор

СТБ 5.40, 16.00 “Все буде добре!” 7.40 “Полювання” 8.40 Х/ф “Маша” 10.20 “Україна має талант!4” 13.50 “Битва екстрасенсів. Апокаліпсис” 18.00, 22.00 “Вікна Новини” 18.40, 0.15 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.30, 22.35 “Хата на тата” 3.05 “Найкраще на ТБ”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.53, 7.13 Kids Time 4.55 Х/ф “Таймлесс” 7.15 Х/ф “Таймлесс 2” 9.45 Х/ф “Таймлесс 3” 11.50 Х/ф “Я Четвертий” 14.00 Х/ф “Дивергент 3” 16.30 Т/с “Не родись вродливою” 19.00 Ревізор 22.20 Страсті за Ревізором 0.40 Х/ф “Дракула Брема Стокера”

УКРАЇНА 6.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 1.45 Сьогодні 9.15, 3.35 Зірковий шлях 11.00 Т/с “Буду вірною дружиною” 14.40, 15.30 Т/с “Другий подих” 19.45, 2.35 Токшоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Коли минуле попереду” 23.30 Х/ф “Особливо небезпечний” 5.20 Т/с “Черговий лікар”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 8.50, 9.50, 18.00 Погода 7.25, 18.40 Хроніка подій 7.40 Ні пуху, ні пера 8.00 Тижденьcпорт 8.15 КіноNewsKIDS 8.20, 18.10 Ваше здоров’я 9.00 Секрети старо давніх красунь 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисли вець і жертва 11.50 Дика Канада 12.50 Правила життя

13.40 Містична Україна 14.30 Бандитський Київ 15.20 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 19.00 Іду на Ти 20.00 Домовуша 20.30 Спортогляд 20.40, 22.40, 0.25 Погодаспорт 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.00 Торнадо 0.30 Україна: забута історія 2.50 Прихована реальність

9.00 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисли вець та жертва 11.50 Дика Канада 13.40 Містична Україна 14.30 Бандитський Київ 15.20, 23.40 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.00 Дивовинаходи 20.00 Потойбіччя. Сни 22.40 Мегазаводи 2.50 Прихована реальність

2+2

Z

6.00 Мультфільми 8.00, 18.15 “Спецкор” 8.30, 18.40 “ДжеДАІ” 9.00 “Він, Вона і телевізор” 16.30 Х/ф “40 днів та ночей” 19.10 Х/ф “Кікбоксер2: Дорога назад” 21.00 Х/ф “Кікбоксер3: Мистецтво війни” 22.55 Х/ф “Глибинна бомба” 0.40 Т/с “Інспектор Алекс” (5 сезон) 1.35 “Територія обману” 2.25 Х/ф “Страчені світанки” 3.55 “Облом.UA.”

05.50 Щоденники Другої світової війни 06.57 «Zаписник» 06.59 Погода 07.00 «Середовище Z» 07.15 «Здоров’Я» 07.30 Діло 07.45 TVMALL 08.00 Кіноархів 09.30 Квест 10.00 Глобал 3000 10.27 «Zаписник» 10.29 Погода 10.30 Життя в цифрі 10.45 Жива природа 11.00 Весілля 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час Тайм 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Довідник дикої природи 14.50 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час Тайм 17.30 Євромакс 18.00 Новини 18.17 «Zаписник» 18.19 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Жива природа 19.00 Новини 19.15 Щоденники Другої світової війни 20.20 Студія Вашингтон 20.30 Наші домашні улюбленці 21.00 Новини 21.27 «Zаписник» 21.29 Погода 21.30 Яхтові мандри 22.00 TVMALL 22.15 Наша позиція 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відновити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.32 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.20 Нічний ефір

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час Time 6.30, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.35 Фінансовий тиждень 7.50 Афіша 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформацій ний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитська Одеса 7.20, 0.30 Україна: забута історія 8.10, 12.50 Правила життя

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10, 9.00 “Top Shop. Телекрамниця 20142017” 7.50 “Жванецький. Одіссея одесита” 11.05 Х/с “Небезпечний поворот” 14.40 Х/с “Таємниця “Чорних дроздів” 16.30 Х/с “Застава в горах” 18.25 Х/с “У квадраті 45” 19.40 Х/с “Комісар Рекс 2” 21.30, 1.45 Х/с “Пуаро Агати Крісті 12” 23.20 “Моя правда. Аль Бано” 0.10 “Сміхопанорама” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

Павла Миколайовича Єльця вітаємо з ювілеєм! Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості, здійснення бажань та довголіття! Колектив ТОВ "Енергопромкомплекс" К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 10.30, 2.20 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Реш ка. На краю світу” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 Х/ф “Шалене весіллля” 23.50 Х/ф “2199: Космічна Одіссея” 3.00 “Нічне життя”

EUROSPORT 3.00, 5.00, 8.00, 11.00, 13.30, 19.00 Легка атлетика. Чемпі онат світу. Лон дон. Третій день 4.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Фінал 6.30, 15.00 Велоспорт (шосе). Чемпіонат Європи. Хернінг. Чоловіки 9.30 Велоспорт. “Тур Юти”. 7й етап 12.00, 18.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 23й тур. “Нью Йорк Сіті” “Нью Йорк Ред Буллз” 16.00, 1.30 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 1й етап 20.00, 2.30 Легка атле тика. Чемпіонат світу. Лондон. Четвертий день 0.20 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 0.45 Футбол. Тележур нал “ФІФА” 1.15 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.10 Непокірні океани 0.55, 8.40 Зона 51: Сек ретні файли ЦРУ 1.40 Лінії Наска: розшифровано 2.30 Паранормальне 3.15 Секунди до катастрофи 4.05, 4.25, 4.50, 5.10, 6.20 Код небезпеки 5.35, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Наукові дурниці 6.00 Популярна наука 6.45 Зроби або помри 7.10, 10.10, 14.50 Мегазаводи 7.55, 11.00, 15.40 Міжнародний аеропорт Дубай 11.45, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 12.35, 18.45, 21.45 Прорив 17.15, 23.20 Друга світова війна: Пекло під водою 18.00, 21.00 Суперспоруди Третього рейху 20.15 Авто SOS 22.35 Поневіряння за кордоном

VIASAT HISTORY 8.00, 16.40, 23.45 “Друга світова війна: чого варта імперія”

8.50, 14.35, 17.35, 2.25 “Музейні таємниці” 9.35, 4.35 “Змова” 10.25, 16.10, 3.15, 5.25 “Неймовірні винаходи” 10.50 “Вузда влади” 11.40 “Історії з королівського гардероба” 12.40 “Історії з королівської спальні” 13.40, 1.30 “Вигнанці” 15.20, 7.55 “Заборонена історія” 18.20 “Загадка катакомб” 19.20 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 20.20, 5.55 “Генріх VII: король зими” 21.20 “Шість королев Генріха VIII” 22.05 “У руках нацистської Європи” 22.50 “Катастрофа європейського єврейства” 0.35 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 7.00 “День, коли...”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Нові пригоди Кота у чоботях”, м/ф “Хвости”, “Малюнок на піску”, “Як стати великим” 5.00, 11.00 М/ф “Молодильні яблука”, м/ф “Дюймовочка”, “Солом’яний бичок” 6.00, 12.00 М/ф “Ключ”, “Блакитне щеня”, “Лисиця і дрізд” 7.30, 13.30 М/ф “Пригоди огірочка”, “Півень і боярин”, “Подорож мурахи” 8.00, 14.00 М/c “Карлсон повернувся”, м/ф “Лісові мандрівники”, “Пантелей і лякало”, “Продєлкін у школі” 15.00 Х/ф “Том Сойєр”, м/ф “Немухінські музиканти”, “Синиця”, “Викрадачі ялинок” 17.00 М/ф “Фарбований лис”, м/ф “Швидка допомога”, “Коля, Оля і Архімед”, “Як віслючок щастя шукав”, “Весела карусель” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 1с., м/ф “Украдений місяць”, “Крила дядечка Марабу” 19.30 М/ф “З кого брати приклад?”, “Глаша і мара”, “Вірний засіб” 20.00 М/c “Їжачок має бути колючим?”, м/ф “Три зяті”, “Дядько Миша”, “Осіння зустріч”, “Сніговик листоноша”


11

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Супервідчуття” 9.20, 11.05, 14.00, 22.40 Погода 9.30 Т/с “Гранд готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини 13.15, 23.00 Вересень 14.05, 2.05 Т/с “Лінія захисту” 15.20 Фольк(music 16.40 Д/ф “Порятунок ферми” 17.15 Хто в домі хазяїн? 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.45, 1.35 Про головне 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 19.55 Перший на селі 20.30 Наші гроші 21.30 Всесвітні ігри(2017. Яскраві моменти 21.50 Т/с “Справедливі” 22.50 Д/с “Південна Корея сьогодні” 23.30 Чоловічий клуб. Кубок України з фрі( файту 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Д/с “Історичні розслідування”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10 “Сніданок з 1+1” 9.10 “Чотири весілля” 10.40, 12.05 “Міняю жінку ( 2” 13.25, 14.25, 15.25, 20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Центральна лікарня” 16.25 Т/с “Величне століття. Роксолана” 23.10, 1.00 Х/ф “Кур’єр з “Раю” 4.40 “Ескімоска ( 2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 20.40 Т/с “Райські яблучка. Життя триває” 17.10 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток( шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.10, 5.15 “Подробиці” 23.15 Т/с “І все(таки я кохаю...” 2.50 Док.проект “Подорожі в часі” 3.15 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день ( сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 10.00, 22.10 Д/с “Садові скарби” 11.30 “Добрі справи” 12.00 “Культпросвіт” 12.30, 13.15 “Хіт(парад” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.30 “Лінія стилю” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС(інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС(спорт” 15.00 “Смачного!” 18.05 “Тонкі сфери” 18.15, 22.00 “АЛЕКС( афіша” 18.30 “Караван” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС(погода”

19.00 “Чарівниця” 19.15 “Герої землі Запорізької” 20.05 “Комуналка” 20.30 “Роби бізнес” 21.10 “Швидкість” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Звичайні герої 0.20 Зауваження до влади 0.45 Абетка здоров’я 1.10 “Люди і долі” 1.40 Полігон 1.50 Мандруємо разом 2.00, 21.40 У майстерні художника 2.15 Фестивалі, конкурси, концерти 3.10 Т/с “Таксі” 4.30 Д/ф 4.55, 13.45 Від мелодії до мелодії 5.20 Легенди Запоріжжя 5.45, 23.50 Літературний монолог 5.50, 21.30 Посміхнись! 5.55 Світ особистості 6.55, 13.00, 18.20, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Служба “101” 10.05 “Козацька звитяга” 10.15 Запоріжжя туристичне 10.35, 23.30 “Ми ( Запоріжжя! Ми ( Україна” 10.50 Урок… для батьків 11.15 Енергоманія 11.40 Д/ф “Доля. Григір Тютюнник” 12.20 Д/ф “У полоні пристрасті Наталії Долі” 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Мова жестів 14.10 Віконечко 14.35 “Стежками Мауглі і Багіри” 14.50 Іноземна для дітей 15.15 Д/ф “Гнат Юра” 16.10 Обличчя української історії 16.20 Повір у себе 16.35 “Я й це” 17.00 Мультзал 17.15 Степовики 17.55 Спадщина 18.25 Як це було 19.30 По суті 21.00 Вечірня казка 21.15 Діловий ритм 22.35 180 градусів 22.55 Муз. хвилинка 23.00 Час(Тайм 23.15 Так було 23.45 Піскові історії

tv5 5.25, 9.25 “Дзвони Православ’я” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews(KIDS” 9.40 “Лінія успіху. Запоріжсталь” 9.55 Дитяча година 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.55, 16.50, 18.45, 22.40, 0.30 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15 Т/c “Безсмертник” 19.45 “Ваше здоров’я” 20.15 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 20.20 Х/ф “Останній квартал” 22.50 Х/ф “Життя як катастрофа” 0.35 Нічний канал

ICTV 5.30, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 9.55 Більше ніж правда 10.55 Х/ф “Залізне небо” 12.45, 15.45 Факти. День 13.20, 16.10 Т/с “Небо у вогні” 17.40, 21.25 Т/с “Останній бронепоїзд”

18.45, 21.05 Факти. Вечір 22.30 Х/ф “Дорожня пригода” 0.35 Т/с “Лас(Вегас” 2.00, 4.45 Дивитись усім! 2.50 Провокатор 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти

СТБ 6.50, 16.00 “Все буде добре!” 8.50 “Україна має талант!(4” 12.00, 1.05 “Містичні історії(4 з Павлом Костіциним” 13.50 “Битва екстрасенсів. Апокаліпсис” 18.00, 22.00 “Вікна( Новини” 18.40, 0.10 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.30, 22.35 “Вагітна у 16” 23.05 “Доньки(матері”

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.15 “Спецкор” 8.30, 18.40 “ДжеДАІ” 9.00 Д/п “Помста природи” 11.00, 22.50 “Він, Вона і телевізор” 16.20 Х/ф “Триленіум” 19.10 Х//ф “Напролом” 21.00 Х/ф “Група 7” 23.50 Т/с “Інспектор Алекс” (5 сезон) 1.35 “Територія обману” 2.25 Х/ф “Двійник” 3.35 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ

6.10, 12.50 Т/с “Черговий лікар” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15 Зірковий шлях 10.50, 4.40 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с “Жіночий лікар 2” 19.45 Ток(шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Коли минуле попереду” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри” 2.00 Х/ф “Особливо небезпечний”

6.00, 21.40, 3.00 Час( Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Агрокраїна 22.30 Кордон держави 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

ТВ5 СПОРТ

112 УКРАЇНА

6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.15, 9.45, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода(спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ(5 8.20 КіноNews(KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.00 Велотревел 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець і жертва 11.50 Берег Африки 12.50 Правила життя 13.40, 5.00 Містична Україна 14.30 Бандитська Одеса 15.20 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.10 TV5 Тribute Show 19.15 Хочу у відпустку 19.40 Щоденник шопоголіка 20.10 Домовуша 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.50 Подорож гурмана 1.30 ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

НОВИЙ КАНАЛ 3.05 Служба розшуку дітей 3.10, 2.45 Зона ночі 5.00, 0.55 Т/с “Татусеві дочки” 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Сімейка Крудс” 6.00 М/с “Пригоди Кота в чоботях” 7.00 Т/с “Щасливі разом” 16.30 Т/с “Не родись вродливою” 19.00 Х/ф “Янголи Чарлі” 21.00 Х/ф “Янголи Чарлі: Повний вперед” 22.55 Х/ф “Обдурити всіх”

УКРАЇНА8 серпня

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20 Україна: забута історія 8.10, 12.50 Правила життя 9.00 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець та жертва 11.50 Берег Африки 13.40, 3.40 Містична Україна 14.30, 19.00 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво( винаходи 20.00 Прокляття відьом 0.30 Ризиковане життя

Z 06.00 06.17 06.19 06.20 06.50 08.00 08.15 09.45 10.00 10.27 10.29 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 13.45 14.00 15.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.17 18.19 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.30 20.45 21.00 21.27 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.10 23.15 23.32 23.34 23.35 01.10

Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Щоденники Другої світової війни TV(MALL Кіноархів «Здоров’Я» Новини «Zаписник» Погода Завтра(Сьогодні Весілля ТОП 10. Таємниці і загадки Ваша свобода Студія Вашингтон Яхтові мандри Сили природи Час ( Тайм СпортМаркет Довідник дикої природи Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час ( Тайм Глобал 3000 Новини «Zаписник» Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Щоденники комах Новини Щоденники Другої світової війни Студія Вашингтон Діло Жива природа Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри TV(MALL Символи Запоріжжя «Здоров’Я» Купити, відновити, продати Студія Вашингтон Новини «Zаписник» Погода Кіноархів Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10, 9.00 “Top Shop. Телекрамниця 2014( 2017” 7.50, 23.20 “Моя правда. Аль Бано” 10.20 “Зимовий жарт з...” 11.10 Х/ф “Веселі Жабокричі” 12.25 Х/ф “Весілля з приданим” 14.40, 19.40 Х/с “Комісар Рекс 2” 16.30 Х/ф “Ключі від неба” 18.00 Х/ф “Блакитна стріла” 21.30, 1.45 Х/с “Пуаро Агати Крісті 12” 0.10 “Сміхопанорама” 3.15 Кіноляпи

4.00 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти ( моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 23(й тур. “Нью(Йорк Сіті” ( “Нью(Йорк Ред Буллз” 5.00, 8.00, 11.00, 13.30, 19.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Четвертий день 6.30, 9.30, 15.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 1( й етап 12.00 Тележурнал WATTS 13.00 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 16.00, 1.15 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 2( й етап 18.00 Футбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Фінал 20.45, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. П’ятий день 0.15 Ралі. ERC. Огляд 0.45 Тележурнал “Дух вітрильного спорту”

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 2.25, 11.45, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 0.55, 4.00, 9.25, 15.40 Суперспоруди Третього рейху 1.40, 4.45 Прорив 3.15 Секунди до катастрофи 5.35 Наукові дурниці 4 6.00, 6.25 Популярна наука 6.45 Код небезпеки 7.10 Зроби або помри 7.30, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Наукові дурниці 7.55, 10.15, 14.50 Мегазаводи 8.40, 11.00 Міжнародний аеропорт Дубай 12.35, 18.40, 21.45 Початок 17.10, 23.20 Друга світова війна: Пекло під водою 18.00, 18.20, 21.00, 21.20 Ігри розуму 20.15 Авто ( SOS 22.30 Поневіряння за кордоном

VIASAT HISTORY 8.45, 14.35, 17.40, 2.30 “Музейні таємниці” 9.35, 4.35 “Змова”

10.25 “Приховані загрози вікторіанської доби 2” 11.30 “Приховані загрози едвардіанської доби” 12.35 “Таємні вбивці в післявоєнних будинках” 13.40, 1.35 “Вигнанці” 15.25 “Заборонена історія” 16.15, 3.15 “Неймовірні винаходи” 16.45, 23.45 “Друга світова війна: чого варта імперія” 18.30 “Генріх VII: король зими” 19.20, 20.10 “Життя Тюдорів” 21.00 “Шість королев Генріха VIII” 21.50 “Полювання на відьом: сторіччя вбивств” 22.40 “Останні дні Анни Болейн” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 5.25 “Погода, яка змінила хід історії” 5.50 “Історії з королівського гардероба” 7.00 “День, коли...”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Том Сойєр”, м/ф “Немухінські музиканти”, “Синиця”, “Викрадачі ялинок” 5.00, 11.00 М/ф “Фарбований лис”, м/ф “Швидка допомога”, “Коля, Оля і Архімед”, “Як віслючок щастя шукав”, “Весела карусель” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 1с., м/ф “Украдений місяць”, “Крила дядечка Марабу” 7.30, 13.30 М/ф “З кого брати приклад?”, “Глаша і мара”, “Вірний засіб” 8.00, 14.00 М/c “Їжачок має бути колючим?”, м/ф “Три зяті”, “Дядько Миша”, “Осіння зустріч”, “Сніговик( листоноша” 15.00 Х/ф “Таємничий старий”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Заєць, який любив давати поради”, “Велетень( егоїст”, “Новий Аладдін” 17.00 М/ф “Незабаром задощить”, м/ф “Тринадцятий рейс”, “Кінець чорної драговини”, “Догада” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 2с., м/ф “Новорічна казка”, “Хто я такий?” 19.30 М/ф “Сонячне зернятко”, “Пісенька мишеняти”, “Весела карусель” 20.00 М/c “На чорний день”, м/ф “У лісовій хащі”, “Зимівля звірів”, “Містер Твістер”, “Пряме влучення”

КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

Від громадянина: _________________________________________________ телефон: _________________________________________________________ Текст оголошення (українською мовою)* У розділ ________________________

_______________ * газета "Запорізька правда" залишає за собою право коригувати текст оголошення

Безкоштовно приймаємо оголошен( ня від приватних осіб у розділи: проE дам, куплю, обмін, здам житло, зніму житло, віддам безплатно. В одному безкоштовному оголо( шенні може бути зазначено не більше двох телефонних номерів. Обов'язково у безкоштовному ого( лошенні про продаж має бути вказана ціна у гривнях. Надіслати оголошення до редакції можна листом на адресу: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 152, газета "Запорізька правда", відділ реклами, або надати особисто.


12 9 серпня СЕРЕДА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегон

ський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Порятунок ферми” 9.20, 14.00, 16.30 Погода 9.30 Т/с “Гранд готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини 13.15, 23.00 Наші гроші 14.05, 2.05 Т/с “Лінія захисту” 15.20 Світло 16.40 Д/ф “Порятунок ферми” 17.15 Хочу бути 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.45, 1.35 Про головне 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Слідство. Інфо 21.30 Всесвітні ігри 2017. Яскраві моменти 21.50 Т/с “Справедливі” 22.40 Мегалот 22.50 Д/с “Південна Корея сьогодні” 23.30 Чоловічий клуб. Кубок України з фрі

файту 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Д/с “Історичні розслідування” 5.05 Т/с “Чорна Рада”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10 “Сніданок з 1+1” 9.10 “Чотири весілля” 10.35, 12.00 “Міняю жінку

2” 13.15, 14.15, 15.15, 20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Цен

тральна лікарня” 16.15 Т/с “Величне століття. Роксолана” 23.10, 0.50 Х/ф “Острів везіння” 4.25 Х/ф “Дом Гемінгвей”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 20.40 Т/с “Райські яблучка. Життя триває” 17.10 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.30 Ток

шоу “Стосується кожного” 20.00, 2.05, 5.15 “Подробиці” 23.15 Т/с “І все таки я кохаю...” 2.50 Док.проект “Подорожі в часі” 3.15 “уДачний проект” 3.50 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день сьогодні!” 9.00 Д/с “Природа сьогодні”

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ 9.40 “Швидкість” 10.00, 22.15 Д/с “Садові скарби” 11.30 “Хіт парад” 12.40, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “В гостях у Дмитра Гордона” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС спорт” 15.00 “Моє улюблене місто” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС

афіша” 18.30, 22.05 “Караван” 18.49 “Телегазета” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Лабораторія дизайну” 20.05 “DE JURE”. З погляду закону” 20.50 “Культпросвіт” 21.10 “Експонат” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Звичайні герої 0.20 Стоп корупції 0.50 Уряд на зв’язку з громадянами 1.15 Степовики 1.25 Повір у себе 1.40 Герої 1.55 Фестивалі, конкурси, концерти 2.55, 12.05 Від мелодії до мелодії 3.20 Як це було 3.45, 9.55 Легенди Запоріжжя 4.10 Т/с “Таксі” 5.30 Д/ф 5.45 “Ми Запоріжжя. Ми

Україна!” 6.15, 14.50 Нотатки на глобусі 6.30 “Ми українські” 6.55, 9.50, 16.15, 23.45 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 10.25 “Сільські мандри” 10.40 На життєвих перехрестях 11.00 Файн Арт 11.50 Кома 12.30 Д/ф “Штепсель і Тарапунька” 13.00, 23.50 Посміхнись! 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 4+1 13.45 А чому? 14.10 “Мандрівки кота Фініка” 14.25 Діловий ритм 15.05 “Смакота” 15.15 Д/ф “Смолоскип. Василь Макух” 16.25 “Козацька звитяга” 16.35 Час змін 17.00 6 соток 17.15 Мультзал 17.55 Д/ф “Ті, хто повернувся” 18.20 Д/ф “Відкриття неба” 19.30 Відкрита студія 21.00 Вечірня казка 21.15 Будь який каприз 21.25 Зроблено в Європі 21.35 Європейський вимір 22.35 Клуб 700 23.00 Час Тайм 23.15 Вухаті та хвостаті 23.30 Так було

tv5 5.15 “Про рибальство всерйоз” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews KIDS” 9.25 “Донбас сьогодні”

9.55 Дитяча година 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Моя Правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 16.45 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 17.15 Т/c “Безсмертник” 19.45 “Щоденник шопоголіка” 20.20 Х/ф “Білявка” 22.45 Х/ф “Найкращий серед чоловіків” 0.15 Нічний канал

ICTV 5.30, 9.55 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.50 Х/ф “Дорожня пригода” 12.45, 15.45 Факти. День 13.20, 16.10 Т/с “Небо у вогні” 17.40, 21.25 Т/с “Останній бронепоїзд” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.30 Х/ф “Дорожня пригода 2” 0.35 Т/с “Лас Вегас” 2.05, 4.45 Дивитись усім! 2.50 Провокатор 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти

СТБ 6.40, 16.00 “Все буде добре!” 8.40 “Україна має талант! 4” 11.45, 1.05 “Містичні історії 4 з Павлом Костіциним” 13.35 “Битва екстрасенсів. Апокаліпсис” 18.00, 22.00 “Вікна

Новини” 18.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.30, 22.35 “Кохана, ми вбиваємо дітей”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.45, 7.00 Т/с “Татусеві дочки” 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Сімейка Крудс” 6.00 М/с “Пригоди Кота в чоботях” 16.30 Т/с “Не родись вродливою” 19.00 Х/ф “Пастка” 21.15 Х/ф “Конвоїри” 23.10 Х/ф “Братство по крові” 1.05 Х/ф “Обдурити всіх”

УКРАЇНА 6.10, 12.50, 5.20 Т/с “Черговий лікар” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 10.50, 4.30 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с “Жіночий лікар 2” 19.45 Ток шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Коли минуле попереду” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 14.30 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода спорт

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! Допоможіть нам зробити газету ще цікаві> шою, відповівши на запитання: 1. Які рубрики викликають у вас підвищений інте

рес? 2. Які рубрики здаються вам нецікавими? 3. Публікацій на яку тематику бракує газеті? 4. Публікації на яку тематику ви б ніколи не хотіли бачити в газеті? Відповіді на запитання, будь ласка, надсилайте на адре

су: 69600, м. Запоріжжя, пр Соборний, 152, редакція газети "Запорізька правда", або електронну пошту: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net.

7.30, 22.50 Новини ТВ 5 8.20 КіноNews KIDS 8.25 TV5 Тribute Show 9.30, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець і жертва 11.50 Берег Африки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 15.20 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.10 Навколо світу 18.30, 0.00 Донбас сьогодні 19.00 Про рибальство всерйоз 19.30, 23.30 Щоденник шопоголіка 20.00 Домовуша 0.50 Гордість України 3.40 Правда життя

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.15 “Спецкор” 8.30, 18.40 “ДжеДАІ” 9.00, 1.40 “Територія обману” 11.00, 22.55 “Він, Вона і телевізор” 16.25 Х/ф “Триленіум” 19.10 Х/ф “Група 7” 21.00 Х/ф “Великі погані жуки” 23.55 Т/с “Інспектор Алекс” (6 сезон) 2.30 Х/ф “Чорна долина” 4.00 “Облом.UA.”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час

Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Особливий погляд 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

ЗОЛОТЕ ГРОНО УКРАЇНИ 2017 Інформаційна компанія "Ін

фоіндустрія" у партнерстві з Ук

раїнським проектом бізнес

розвитку плодоовочівництва UHBDP, який реалізується Ме

нонітською Асоціацією Еконо

мічного Розвитку MEDA при фі

нансовій підтримці Міністерс

тва міжнародних справ Канади (Global Affairs Сanada), а також за підтримки Міністерства аг

рарної політики та продоволь

ства України, запрошують Вас на виставку конференцію 22>23 серпня 2017 року "Золоте Гроно України 2017" за адресою: м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 70 б, виставковий центр "Козак Палац". Тут можна ознайомитися з технікою, експортними можливостями та стратегіями розвитку виноградарства, інноваційними технологіями живлення, захисту, сортування та переробки продукції. Ви зможете презентувати свою продукцію, позмагатися в конкурсах "Диво виноград" та "Винограй", продегустувати виноград та вина. Реєстрація обов'язкова на сайті euroagrochem.com або за телефоном контакт>центру UHBDP 0>800>500>184 (безкоштовно). З питань щодо участі телефонуйте: 067>536>91>39, 097>333>74>38, 044>580>31>19. www.infoindustria.com.ua e>mail: infoindustria2015@ukr.net; infoindustria2017@ukr.net

Z 06.00 06.17 06.19 06.20 06.50 08.00

14.00 14.50 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.17 18.19 18.20 18.40 18.45 19.00 19.15 20.20 20.30 20.45 21.00 21.27 21.29 21.30 22.00 22.15 22.30 22.45 23.10 23.15 23.32 23.34 23.35 01.05

Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Щоденники Другої світової війни Проведення планово

профілактичних робіт передавальних засобів Довідник дикої природи Кіноархів Інструкція з бізнесу Новини Час Тайм Євромакс Новини «Zаписник» Погода Ваша свобода Студія Вашингтон Жива природа Новини Щоденники Другої світової війни Студія Вашингтон «Середовище Z» Життя в цифрі Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри TV MALL СпортМаркет «Здоров’Я» Купити, відновити, продати Студія Вашингтон Новини «Zаписник» Погода Кіноархів Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 14.30, 19.00 Бандитська Одеса 7.20 Україна: забута історія 8.10, 12.50 Правила життя 9.00, 3.40 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець та жертва 11.50 Берег Африки 13.40 Містична Україна 15.20 Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.00 Мегазаводи 20.00 Секти. Контроль свідомості 22.40 Диво винаходи 23.40 Бойові сили 0.30 Гордість України

12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний 2” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт (шосе). Чемпіонат Європи. Хернінг. Чоловіки 5.00, 8.00, 11.05, 14.05, 19.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. П’ятий день 6.30, 9.30, 15.00, 16.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 2

й етап 10.30 Ралі. ERC. Огляд 12.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “Дивовижні моменти” 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал “Технічна гонка” 13.00 Олімпійські ігри. Тележурнал “On the line” 18.00 Футбол. Чемпіонат MLS. Огляд 18.30 Футбол. Тележурнал “ФІФА” 20.30, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Шостий день 0.20 Тележурнал WATTS 1.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 3

й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10 “Top Shop. Телекрамниця 2014

2017” 7.50, 23.20 “Моя правда. Аль Бано” 9.00 Телекрамниця 9.30 “Зимовий жарт з...” 10.15 Х/ф “Звільнення на берег” 11.55 Х/ф “Де 0 42?” 13.15, 19.40 Х/с “Комісар Рекс 2” 15.05 Х/ф “Тегеран 43” 18.10 Х/ф “Ти мені, я тобі” 21.30, 1.45 Х/с “Пуаро Агати Крісті 12” 0.10 “Сміхопанорама” 3.25 Кіноляпи 4.10 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка”

0.05, 2.20, 11.50, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 0.50, 1.10, 3.55, 4.20, 9.30, 9.50 Ігри розуму 1.35, 12.35, 18.45, 21.45 Початок 3.10 Секунди до катастрофи 4.45 Прорив 5.35 Наукові дурниці 4 6.00, 6.20 Популярна наука 6.45 Код небезпеки 7.10 Зроби або помри 7.35, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30 Наукові дурниці 7.55, 10.15, 14.50 Мегазаводи 8.45, 11.00 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40 Суперспоруди Третього рейху 17.10, 23.20 Друга світова війна: Пекло під водою 18.00, 21.00 Дикий тунець 20.15 Авто SOS 22.35 Поневіряння за кордоном

VIASAT HISTORY 8.00 “Заборонена історія” 8.50, 14.35, 17.40, 2.40 “Музейні таємниці”

9.40, 4.40 “Змова” 10.30, 16.15, 3.25 “Неймовірні винаходи” 11.05, 11.55, 12.45 “Таємниці британських замків” 13.35, 1.40 “Вигнанці” 15.25, 5.30 “Заборонена історія” 16.45, 23.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 18.30 “Таємниці царствених вбивств” 19.20, 20.10 “Життя Тюдорів” 21.00 “Шість королев Генріха VIII” 21.55 “Кельти: кров’ю і залізом” 23.00 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 0.45 “Мисливці за міфами” 3.55 “Тіні середньовіччя” 6.15 “Мисливець за зброєю” 7.00 “День, коли...”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Таємничий старий”, м/ф “Казка про попа і про наймита його Балду”, “Заєць, який любив давати поради”, “Велетень

егоїст”, “Новий Аладдін” 5.00, 11.00 М/ф “Незабаром задощить”, м/ф “Тринадцятий рейс”, “Кінець чорної драговини”, “Догада” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 2с., м/ф “Новорічна казка”, “Хто я такий?” 7.30, 13.30 М/ф “Сонячне зернятко”, “Пісенька мишеняти”, “Весела карусель” 8.00, 14.00 М/c “На чорний день”, м/ф “У лісовій хащі”, “Зимівля звірів”, “Містер Твістер”, “Пряме влучення” 15.00 Х/ф “Бабусин онук”, м/ф “Казка про старий кедр”, “Потрійна юшка”, “Півень і фарби” 17.00 М/ф “Хто найдужчий?”, м/ф “І мама мене вибачить”, “Ми шукаємо Ляпку”, “Жихарка”, “Вагончик” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього” 3с., м/ф “Дивлячись як подивитися”, “Попелюшка” 19.30 М/ф “Як віслючок смутком занедужав”, “Годинник із зозулею”, “Весела карусель” 20.00 М/c “Мурашиний їжачок”, м/ф “Бобри йдуть слідами”, “Ведмедик

задирака”, “Сьогодні день народження”, “Від двох до п’яти”


13

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

10 серпня ЧЕТВЕР ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Порятунок ферми” 9.20, 11.10, 14.00, 16.30, 22.40 Погода 9.30 Т/с “Гранд готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини 13.15, 23.00 Слідство. Інфо 14.05, 2.05 Т/с “Лінія захисту” 15.20 Надвечір’я. Долі 16.40 Д/ф “Порятунок ферми” 17.15 Школа Мері Поппінс 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.45, 1.35 Про головне 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 “Схеми” з Наталією Седлецькою 21.30 Всесвітні ігри4 2017. Яскраві моменти 21.50 Т/с “Справедливі” 22.50 Д/с “Південна Корея сьогодні” 23.30 Чоловічий клуб. Кубок України з фрі4файту 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Т/с “Чорна Рада”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10 “Сніданок з 1+1” 9.10 “Чотири весілля” 10.40 “Міняю жінку42” 12.05 “Міняю жінку44” 13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Центральна лікарня” 16.20 Т/с “Величне століття. Роксолана” 23.10, 1.05 Х/ф “Няньки” 4.50 “Ескімоска42: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 6.00 Мультфільм 6.20, 14.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25, 20.40 Т/с “Райські яблучка. Життя триває” 17.10 “Речдок” 18.00, 19.00, 4.20 Ток4 шоу “Стосується кожного” 20.00, 1.50, 5.05 “Подробиці” 23.15 Т/с “І все4таки я кохаю...” 2.30 “Подорожі в часі” 3.00 “уДачний проект” 3.40 “Готуємо разом”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день 4 сьогодні!” 8.15, 22.10 “Сфера інтересів” 9.00 Д/с “Природа сьогодні” 10.00, 22.50 Д/с “Садові скарби”

11.45, 19.00 “Чарівниця” 12.00 “DE JURE”. З погляду закону” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.15 “В гостях у Дмитра Гордона” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС4інформ” 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС4спорт” 15.00 “Хіт4парад” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС4 афіша” 18.30, 20.45 “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС4погода” 20.00 “Доктор online” 21.10 “Good Dog” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Воїни миру 0.30 Абетка здоров’я 0.55 Час змін 1.25 “Козацька звитяга” 1.35 Літпросвіт 2.00 Світ особистості 2.55 Повір у себе 3.05, 10.25 Від мелодії до мелодії 3.30 Т/с “Таксі” 4.10 Д/ф “Всеволод Нестайко” 4.30 Фестивалі, конкурси, концерти 5.35 Мандруємо разом 5.45 Мій рідний край 6.00, 11.30, 23.30 Легенди Запоріжжя 6.25, 16.55 Європейський вимір 6.40 Чотири лапи 6.55, 13.00 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 9.50 Файн4Арт 10.15, 23.55 Посміхнись! 10.50 Так було 11.05 “Ми 4 українські” 12.00 Незвідане Закарпаття 12.25 “Мандрики” 12.45 Нотатки на глобусі 13.05, 17.25 Чудесний канал 13.30 Я знаю 14.00 Іноземна для дітей 14.10 Д/ф 16.15 “Шовкова косиця” 16.30 Як це було 17.10 Мультзал 17.50 Д/ф “Раїса Кириченко” 18.30 Д/ф “Іван Терещенко” 19.30 Знак питання 21.00 Вечірня казка 21.15 Рефрен 21.25 “Самопоміч” 21.30 Зупинися і здивуйся! 21.40 Степовики 22.35 180 градусів 22.55 Муз. хвилинка 23.00 Час4Тайм 23.15 Фабрика ідей

tv5 5.15 “Хочу у відпустку” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews4KIDS” 9.25 “Щоденник шопоголіка” 9.55 Дитяча година 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 0.50 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка”

16.45 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 17.15 Т/c “Безсмертник” 19.45 “Домобуд” 20.20 Х/ф “Життя за кадром” 22.50 Х/ф “Майже дружина” 0.55 Нічний канал

ICTV 5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.00 Секретний фронт 11.00, 13.20 Х/ф “Дорожня пригода42” 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Т/с “Небо у вогні” 15.30, 16.10 Т/с “Танці маріонеток” 17.40, 21.30 Т/с “Останній бронепоїзд” 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.30 Х/ф “Не погрожуй Південному центру, попиваючи сік у себе в кварталі” 0.35 Т/с “Лас4Вегас” 2.00, 4.45 Дивитись усім! 2.45 Провокатор 4.15 Служба розшуку дітей 4.20 Студія Вашингтон 4.25 Факти

СТБ 6.45, 16.00 “Все буде добре!” 8.40 “Україна має талант!44” 12.00, 0.40 “Містичні історії44 з Павлом Костіциним” 13.50 “Битва екстрасенсів. Апокаліпсис” 18.00, 22.00 “Вікна4 Новини” 18.40 “Слідство ведуть екстрасенси” 20.30, 22.35 “Я соромлюсь свого тіла43”

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Служба розшуку дітей 3.05 Зона ночі 4.45 Т/с “Татусеві дочки” 5.39, 6.55 Kids Time 5.40 М/с “Сімейка Крудс” 6.00 М/с “Пригоди Кота в чоботях” 7.00 Т/с “Щасливі разом” 16.30 Т/с “Не народися вродливою” 19.00 Х/ф “Як позбутися хлопця за 10 днів” 21.15 Х/ф “Чого хочуть жінки” 23.45 Х/ф “Твердолобий” 1.40 Х/ф “Братство по крові”

УКРАЇНА 6.10, 12.50, 5.20 Т/с “Черговий лікар” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 3.30 Зірковий шлях 10.50, 4.30 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с “Жіночий лікар42” 19.45 Ток4шоу “Говорить Україна” 21.00 Т/с “Коли минуле попереду” 23.30 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 6.50, 8.10, 9.40, 18.00, 20.40, 22.40, 0.20 Погода4 спорт 7.00 Ваше здоров’я 7.30, 22.50 Новини ТВ4 5 8.20 КіноNews4KIDS 8.25 Лінія успіху 8.45 Велотревел 9.15 Навколо світу 9.30, 20.30, 0.05 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець і жертва 11.50 Берег Африки 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 14.30 Бандитська Одеса 15.20 Вирішальні битви Другої світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.10 Біографії 19.00 У дорозі 19.30 Сили природи 20.00 Домовуша 23.30 Кордон 0.30 Брама часу 3.40 Підроблена історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 18.15 “Спецкор” 8.30, 18.40 “ДЖЕДАІ” 9.00, 1.25 “Територія обману” 11.00, 22.40 “Він, вона і телевізор” 16.25 Х/ф “Триленіум” 19.10 Х/ф “Обман” 21.00 Х/ф “За лінією вогню” 23.40 Т/с “Інспектор Алекс” (6 сезон) 2.15 Х/ф “Захар Беркут” 3.50 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час4 Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Мотор 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Акцент 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15, 5.15 Машина часу 3.15 Феєрія мандрів 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00, 19.00 Бандитський Київ 7.20 Україна: забута історія 8.10, 12.50 Правила життя 9.00 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець та жертва 11.50 Берег Африки 13.40 Містична Україна 14.30 Бандитська Одеса 15.20 Вирішальні битви Другої світової 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво4 винаходи 20.00 Шосте відчуття 23.40 Бойові сили 0.30 Брама часу 3.40 Підроблена історія

Z 06.00 06.17 06.19 06.20 06.50

Новини «Zаписник» Погода Яхтові мандри Щоденники Другої світової війни 08.00 TV4MALL 08.15 Кіноархів 09.45 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.27 «Zаписник» 10.29 Погода 10.30 Глобал 3000 11.00 Весілля 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час 4 Тайм 13.45 Символи Запоріжжя 14.00 Довідник дикої природи 15.00 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час 4 Тайм 17.30 Завтра 4 Сьогодні 18.00 Новини 18.17 «Zаписник» 18.19 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Щоденники комах 19.00 Новини 19.15 Час 4 Тайм 19.30 Божевільний світ (холодна війна) 20.25 Студія Вашингтон 20.30 Культура 4 це модно 20.45 Маленькі дорослі 21.00 Новини 21.27 «Zаписник» 21.29 Погода 21.30 Яхтові мандри 22.00 TV4MALL 22.15 Діло 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відно4 вити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.32 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.30 Нічний ефір

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10, 9.00 Телекрамниця

7.50, 23.20 “Моя правда. Аль Бано” 9.40 “Зимовий жарт з...” 10.30 Х/ф “Весілля з посагом” 12.45 Х/ф “Ключі від неба” 14.15, 19.40 Х/с “Комісар Рекс42” 16.05 Х/ф “Сім днів до весілля” 18.00 Х/ф “Діти понеділка” 21.30, 1.45 Х/с “Пуаро Агати Крісті 12” 0.10 “Сміхопанорама” 3.15 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.50 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00 “Файна Юкрайна” 10.30 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Решка. На краю світу” 15.25, 21.00 “Орел і Решка. Ювілейний42” 16.20, 23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 0.45 Т/с “Ти 4 моє життя” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Тележурнал WATTS 5.00, 8.00, 11.05, 14.05, 19.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Шостий день 6.30, 9.30, 15.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 34й етап 10.30 Вітрильний спорт: Дух вітрильного спорту 12.00, 13.00 Тележурнал “Олімпійські рекорди” 16.00, 2.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 44й етап 18.00 Велоспорт (шосе). Чемпіонат Європи. Хернінг. Чоловіки 20.00, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Сьомий день 0.15 Велоспорт. “Класика Колорадо”. 14й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 2.25, 11.45, 16.25, 17.55, 19.30, 21.00 Розслідування авіакатастроф 0.50, 3.55, 9.25 Дикий тунець 1.40, 4.45, 12.30, 18.45, 21.50 Початок 3.10, 17.10 Друга світова війна: Пекло під водою 5.35 Наукові дурниці 4 6.00, 6.20 Популярна наука 6.45 Код небезпеки 7.05 Зроби або помри 7.30, 13.20, 13.40, 14.05, 14.30 Наукові дурниці 7.50, 10.10, 14.50 Мегазаводи 8.40, 11.00 Міжнародний аеропорт Дубай

15.40 Суперспоруди Третього рейха 20.15 Авто 4 SOS 22.40 Поневіряння за кордоном 23.25 Критична ситуація

VIASAT HISTORY 8.00, 5.25 “Заборонена історія” 8.50, 14.35, 17.40, 2.30 “Музейні таємниці” 9.40, 4.35 “Змова” 10.30, 16.15, 3.15 “Неймовірні винаходи” 11.05, 11.55, 12.45 “Життя Тюдорів” 13.35, 1.35 “Вигнанці” 15.25 “Заборонена історія” 16.45, 23.45 “Друга світова війна: чого варта імперія” 18.30 “Майстри шпигунства” 19.20 “Історії з королівської спальні” 20.15 “Історії з королівського гардероба” 21.15, 6.15 “Шість королев Генріха VIII” 22.00 “Таємниці царствених убивств” 22.50 “ДНК мертвих знаменитостей” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.45 “Тіні середньовіччя” 7.00 “День, коли...”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Бабусин онук”, м/ф “Казка про старий кедр”, “Потрійна юшка”, “Півень і фарби” 5.00, 11.00 М/ф “Хто найдужчий?”, м/ф “І мама мене пробачить”, “Ми шукаємо Ляпку”, “Жихарка”, “Вагончик” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Зважаючи як подивитися”, “Попелюшка” 7.30, 13.30 М/ф “Як віслючок смутком занедужав”, “Годинник із зозулею”, “Весела карусель” 8.00, 14.00 М/c “Мурашиний їжачок”, м/ф “Бобри йдуть по слідах”, “Ведмедик4 задирака”, “Сьогодні день народження”, “Від двох до п’яти” 15.00 Х/ф “Дивак з п’ятого “Б”, м/ф “Друзі4товариші”, “Плутанина”, “Казка про Снігурку” 17.00 М/ф “У яранзі горить вогонь”, м/ф “Подружка”, “Добриня Микитович”, “Орел і кріт”, “Старі сходи” 18.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Легенди перуанських індіанців”, “Кіт, який умів співати” 19.30 М/ф “Дорожня казка”, “Ким бути?”, “Приїжджайте на гостини” 20.00 М/c “Гірлянда з малюків”, “Обережно, мавпочки!”, “Марійка і ведмідь”, “Робін Бобін”, “Червона Шапочка”, “Весела карусель”


14 11 серпня П’ЯТНИЦЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00, 19.55 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Порятунок ферми” 9.20, 11.10, 14.00, 16.30 Погода 9.30 Т/с “Гранд готель” 11.15 Т/с “Епоха честі” 13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини 13.15, 23.00 “Схеми” з Наталією Седлецькою 14.05, 2.05 Т/с “Лінія захисту” 15.20 Д/с “Вагасі + япон+ ські смаколики” 16.40 Д/ф “Порятунок ферми” 17.15 Хто в домі хазяїн? 17.35 М/с “Легенда про Білосніжку” 18.45, 1.35 Про головне 19.00, 1.50 Новини. Культура 19.20, 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 20.30 Борхес 21.30 Всесвітні ігри+ 2017. Яскраві моменти 21.50 Богатирські ігри 22.50 Д/с “Південна Корея сьогодні” 23.30 Д/с “Дикі тварини” 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Т/с “Чорна Рада”

1+1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 6.45, 7.10, 8.10 “Сніданок з 1+1” 9.10 “Чотири весілля” 10.35, 11.50 “Міняю жінку+4” 13.05, 14.05, 15.05 Т/с “Центральна лікарня” 16.05 Т/с “Величне століття. Роксолана” 20.15 “Ліга сміху+2” 22.10 “Розсміши коміка. Діти” 0.00, 5.10 “Вечірній Київ” 2.05 “Міс Україна 2016”

ІНТЕР 5.45 Мультфільм 6.20, 14.30 “Слідство вели... з Леонідом Каневським” 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 7.10, 8.10 “Ранок з ІНТЕРом” 9.20 “Давай одружимося” 11.20, 12.25 Т/с “Райські яблучка. Життя триває” 17.10 “Речдок” 18.00 Ток+шоу “Сто+ сується кожного” 20.00, 2.20 “Подробиці” 20.40 Т/с “Полуничний рай” 0.40 Х/ф “Велика розмова” 3.00 Док.проект “Україна: забута історія” 3.45 “Чекай на мене”

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 “Найкращий день + сьогодні!” 9.00 “Доктор online” 10.00, 22.10 Д/с “Садові скарби” 11.35, 12.30 “Хіт+парад” 12.15 “Культпросвіт” 12.45, 14.30, 15.45 “Телекрамниця” 13.10 “Сфера інтересів” 13.55, 18.49 “Телегазета” 14.00, 19.30, 21.30 “АЛЕКС+інформ”

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ 14.20, 18.50, 21.50 “АЛЕКС+спорт” 15.00 “Концертний зал” 18.00 “Назад у майбутнє” 18.15, 22.00 “АЛЕКС+ афіша” 18.30 Тележурнал “Караван” 18.55, 19.55, 21.55 “АЛЕКС+погода” 19.00 “Чарівниця” 19.15 “Добро поскаржитися” 20.05 “Не кожний знає” 20.15 “Улюблене Запоріжжя” 20.45 “Караван” 21.00 “Просто про складне” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Герої серед нас 0.15 Звичайні герої 0.20, 23.55 Посміхнись! 0.25 Степовики 0.40 Європейський вимір 0.50 Незвідане Закарпаття 1.15, 9.50 Легенди Запоріжжя 1.45 Краяны 2.00 Гала+концерт ансамблю танцю імені Вирського 2.45, 12.35 Від мелодії до мелодії 3.10 Т/с “Таксі” 4.30 “Я й це” 4.55 “Шовкова косиця” 5.10 Літпросвіт 5.35, 10.55 Файн+Арт 6.00 Уряд на зв’язку з громадянами 6.25 Стоп корупції 6.55, 13.00, 21.15 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30, 16.00, 19.00, 22.00 Телекур’єр 7.30 Ранок. Кава. Позитив 10.15 Запоріжжя туристичне 10.30 Вершки 10.45 Полігон 11.20 Справа № 11.45 Д/ф “Київ. Початок війни” 13.05, 17.30 Чудесний канал 13.30 Як це було 13.55 Спадщина 14.20 А чому? 15.15 Д/ф “Відкриття неба” 16.10 Зупинися і здивуйся! 16.20 “Мандри Великим Лугом” 16.35 Зауваження до влади 17.00 Мультзал 17.15 Герої 17.55 Д/ф “Сімдесятники” 19.30 Знак питання 19.55 Д/ф “Чехи й Україна” 20.50 Будь+який каприз 21.00 Вечірня казка 21.25 Зелений бум 22.35 Клуб+700 23.00 Час+Тайм 23.15 Фабрика ідей 23.30 6 соток 23.45 Муз. хвилинка 23.50 Літературний монолог

tv5 5.20 “Домобуд” 5.45 “Повідомляємо” 6.00, 9.00 “Казка Домовуші” 6.20, 19.00, 22.00 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Ранок з TV5” 9.20 “КіноNews+KIDS” 9.25 “Ваше здоров’я” 9.55 Дитяча година 11.20 “Паралельний світ” 12.10, 16.00 “Моя правда” 13.00, 18.50 “День. Тема” 13.10 Сімейний кінозал 14.50, 16.50, 18.45, 22.40, 1.00 “Погода” 15.00, 17.00 “День. Новини на TV5” 15.15 Т/c “Співачка” 17.15 Т/c “Безсмертник” 19.45 “Хочу у відпустку” 20.15 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя”

20.20 Х/ф “Останнє бажання” 22.50 “Іду на Ти” 23.35 Х/ф “Добавка” 1.05 “Хроніка подій” 1.20 Нічний канал

20.00 Домовуша 23.30 TV5 Тribute Show 0.50 Війна всередині нас 3.40 Таємниці кримі+ нального світу

ICTV

2+2

5.30 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзви+ чайні новини 10.10 Інсайдер 11.10, 13.20 Х/ф “Під укіс” 12.45, 15.45 Факти. День 13.35, 16.10 Т/с “Танці маріонеток” 17.40 Т/с “Останній бронепоїзд” 18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 21.25 “На трьох” 0.50 Х/ф “Невдахи” 2.20 Х/ф “Не погрожуй Південному цен+ тру, попиваючи сік у себе в кварталі” 3.45 Дивитись усім! 4.45 Факти

6.00 Мультфільми 8.00, 18.15 “Спецкор” 8.30 “ДЖЕДАІ” 9.00, 1.05 “Територія обману” 11.00 “Він, вона і телевізор” 14.55 Х/ф “За лінією вогню” 16.25 Х/ф “Обман” 18.50 5+ий тур ЧУ з футболу. “Динамо” + “Зірка” 21.00 Х/ф “В’язень” 22.45 “Змішані єдиноборства. UFC” 2.05 “Нишпорки” 2.30 Х/ф “Вишневі ночі” 3.55 “Облом.UA”

СТБ 8.40 Х/ф “Осінній вальс” 10.45 Х/ф “Особисте життя лікаря Селіванової” 18.00, 22.00 “Вікна+ Новини” 18.35 Х/ф “Довгоочі+ куване кохання” 20.40, 22.45 Х/ф “Терміново, шукаю чоловіка” 23.10 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.25 Служба розшуку дітей 3.30 Зона ночі 5.15 Т/с “Татусеві дочки” 5.49, 7.05 Kids Time 5.50 М/с “Сімейка Крудс” 6.45 М/с “Пригоди Кота в чоботях” 7.10 Київ вдень та вночі 12.30 Серця трьох 16.00 Серця трьох. Пост+шоу 19.00 Х/ф “Шість днів, сім ночей” 21.00 Х/ф “Шахраї” 23.00 Х/ф “Конвоїри” 1.00 Х/ф “Пастка”

УКРАЇНА 6.10, 12.50 Т/с “Черговий лікар” 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Сьогодні 7.15, 8.15 Ранок з Україною 9.15, 5.20 Зірковий шлях 10.50, 3.40 Реальна містика 14.45, 15.30 Т/с “Жіночий лікар+2” 19.45 Ток+шоу “Гово+ рить Україна” 21.00, 23.30 Т/с “Коли минуле попереду” 1.10 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00, 14.30 Бандитська Одеса 7.20, 8.10, 9.50, 18.00, 20.40, 22.40, 0.40 Погода+спорт 7.30, 22.50 Новини ТВ+ 5 8.20 КіноNews+KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.00 Щоденник шопоголіка 9.30 Навколо світу 9.40, 20.30, 0.30 Спортогляд 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисли+ вець і жертва 11.50 Флорида: пори року 12.50 Правила життя 13.40 Містична Україна 15.20 Бойові сили 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.10 Велотревел 18.40 Іду на Ти 19.30 Домобуд

5 КАНАЛ 6.00, 21.40, 3.00 Час+ Time 6.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд преси 6.45, 18.45 Місцевий час 6.55 Ранок із Біблією 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час бізнесу 7.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 0.20 Погода на курортах 7.50 Драйв 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.50 Клуб LIFE 9.20, 17.50 Час громади 9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформаційний день 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода в світі 18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком 19.30, 1.00 Час. Підсумки дня 22.15 Стоп корупції! 23.10 “За Чай.com” 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 0.25 Хроніка дня 2.15 Машина часу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 3.35 У кабінетах 4.25, 5.25 Будемо жити 4.45 Невигадані історії 5.55 Рандеву

11.50 Флорида: пори року 13.40 Містична Україна 15.20, 23.40 Бойові сили 16.10, 20.50 Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво+ винаходи 19.00 Бандитський Київ 20.00 Вакцини. Бізнес на страху 0.30 Війна всередині нас 3.40 Таємниці кримі+ нального світу

Z 06.00 06.27 06.29 06.30

Новини «Zаписник» Погода Купити, відно+ вити, продати 07.00 Божевільний світ (холодна війна) 08.00 TV+MALL 08.15 Кіноархів 09.45 «Здоров’Я» 10.00 Новини 10.27 «Zаписник» 10.29 Погода 10.30 Євромакс 11.00 Наші домашні улюбленці 11.30 ТОП 10. Таємниці і загадки 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Яхтові мандри 13.00 Сили природи 13.30 Час + Тайм 13.45 Діло 14.00 Довідник дикої природи 14.50 Кіноархів 16.30 Інструкція з бізнесу 17.00 Новини 17.15 Час + Тайм 17.30 У фокусі Європи 18.00 Новини 18.17 «Zаписник» 18.19 Погода 18.20 Ваша свобода 18.40 Студія Вашингтон 18.45 Життя в цифрі 19.00 Новини 19.15 Час + Тайм 19.30 Божевільний світ (холодна війна) 20.25 Студія Вашингтон 20.30 Квест 21.00 Новини 21.27 «Zаписник» 21.29 Погода 21.30 Яхтові мандри 22.00 TV+MALL 22.15 «Середовище Z» 22.30 «Здоров’Я» 22.45 Купити, відновити, продати 23.10 Студія Вашингтон 23.15 Новини 23.32 «Zаписник» 23.34 Погода 23.35 Кіноархів 01.10 Нічний ефір

МЕГА 6.00, 14.30 Бандитська Одеса 7.20 Україна: забута історія 8.10, 12.50 Правила життя 9.00 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Мисливець та жертва

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. “Класика Колорадо”. 1+й етап 5.00, 8.00, 11.00, 18.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Сьомий день 6.30, 9.30 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 4+й етап 12.00, 18.45, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Восьмий день 16.00, 2.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 5+й етап 0.20 Велоспорт. “Кла+ сика Колорадо”. 2+й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 Ранкове шоу “112 хвилин” 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30 Вечірній прайм

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.00, 16.20 “Файна Юкрайна” 10.30, 0.50 “Розсміши коміка” 11.25, 19.00 “Орел і Решка” 12.25 “Орел і Решка. Шопінг” 14.25, 20.00 “Орел і Реш+ ка. На краю світу” 15.25, 21.00 “Орел і Ре+ шка. Ювілейний 2” 18.00 “Орел і Решка. Шопінг 2016” 22.00 “КВК на БІС” 23.00 “Вечірній квартал” 2.25 “Нічне життя”

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10, 9.00 Телекрамниця 7.50 “Моя правда. Аль Бано” 9.30 “Зимовий жарт з...” 10.10 Х/ф “Зовсім пропащий” 12.00 Х/ф “Тегеран+43” 14.55 Х/ф “Діти понеділка” 16.25 Х/ф “Ти + мені, я + тобі” 18.05 Х/ф “Небезпечно для життя” 19.40 Х/с “Комісар Рекс+2” 21.30, 2.30 Х/с “Пуаро Агати Кристі 12” 23.20 Х/ф “Прекрасна млинарка” 1.00 Х/ф “Серенада Сонячної долини” 4.00 Кіноляпи 4.35 Саундтреки 5.10 Кінотрейлери

0.15, 1.00, 2.40, 4.20, 9.25, 11.50, 16.25, 19.30 Розслідування авіакатастроф 1.50, 5.10, 12.35, 18.45, 22.35 Початок 3.30 Друга світова вій+ на: Пекло під водою 6.00, 6.20 Популярна наука 6.45 Код небезпеки 7.05 Зроби або помри 7.30, 13.20, 13.45, 14.10, 14.30 Наукові дурниці 7.50, 10.15, 14.55 Мегазаводи 8.40, 11.00 Міжнародний аеропорт Дубай 15.40 Суперспоруди Третього рейху 17.15, 21.05 Зона 51: Секретні файли ЦРУ 20.15 Авто + SOS 23.20 Поневіряння за кордоном

VIASAT HISTORY 8.00 “Заборонена історія” 8.55, 14.30, 17.35, 2.30 “Музейні таємниці”

9.45, 4.40 “Змова” 10.35, 11.30, 12.30 “Історія італійської їжі” 13.30, 1.35 “Вигнанці” 15.20 “Заборонена історія” 16.10, 3.20, 5.30, 7.00 “Неймовірні винаходи” 16.40, 23.45, 7.30 “Друга світова війна: чого варта імперія” 18.25 “ДНК мертвих знаменитостей” 19.20, 20.10 “Генріх і Ганна: коханці, які змінили історію” 21.00 “Останні дні Ганни Болейн” 22.05, 22.55 “Майстри шпигунства” 0.40 “Мисливці за міфами” 3.50 “Тіні середньовіччя” 5.55 “Кельти: кров’ю і залізом”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Дивак з п’ятого “Б”, м/ф “Друзі+товариші”, “Плутанина”, “Казка про Снігурку” 5.00, 11.00 М/ф “У яранзі горить во+ гонь”, м/ф “Под+ ружка”, “Добриня Микитович” , “Орел і кріт”, “Старі сходи” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Легенди перуанських індіанців”, “Кіт, який умів співати” 7.30, 13.30 М/ф “Дорожня казка”, “Ким бути?”, “Приїжджайте на гостини” 8.00, 14.00 М/c “Гір+ лянда з малят”, “Обережно, мавпочки!”, м/ф “Марійка і ведмідь”, “Робін Бобін”, “Червона Шапочка”, “Весела карусель” 15.00 Х/ф “Казка про закоханого маля+ ра”, м/ф “Врода ненаглядна” 17.00 М/ф “Золота пір’їнка”, м/ф “Вовка у Три+ дев’ятому цар+ стві”, “Про Буку”, “Небезпечна витівка” 18.00 Т/с “Гостя з май+ бутнього”, м/ф “Про бегемота, який боявся щеплень”, “Ве+ села карусель”. 19.30 М/ф “Зелений коник”, “Чи то птах, чи то звір”, “Хто одержить приз?” 20.00 М/c “Мавпочки і грабіжники”, “Як мавпочки обідали”, м/ф “Їжачок у тумані”, “Ювілей”


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ВИКЛИКИ ДО СУДУ z Заводський районний суд м. За поріжжя повідомляє Пранкевича Олек сандра Миколайовича, Пранкевича Ар тура Олександровича про те, що 14.09.2017 року о 14:00 (каб. № 16) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Л. Чай кіної, 65, розглядатиметься цивільна справа за позовом Шпирного О.В., Шпирної В.В. до Пранкевича О.М., Пранкевича А.О. про усунення переш код у користуванні власністю. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа розглядатиметься за їхньої від сутності за наявними документами, які знаходяться у матеріалах справи. Суд дя Марченко Н.В. z Комунарський районний суд м.Запоріжжя (вул. Європейська, 7, каб. № 19) викликає у судове засідання, яке вібудеться 23.08.2017 року о 10:30, каб. № 19, відповідача Малафія Сергія Валерійовича у цивільній справі № 333/2247/17 за позовом Малафій Ган ни Сергіївни до Малафія Сергія Вале рійовича про розірвання шлюбу. У разі неявки відповідача справа розглядати меться за його відсутності. Суддя Круглікова А.В. z Комунарський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69104, За порізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ма линовського, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове за сідання, яке відбудеться: 05.09.2017 о 10:00 до Холод Ганни Валентинівни (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Садова, буд.103), справа № 333/3228/17, суддя Круглі кова А.В. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз глянута за його відсутності за наявни ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого лошення відповідач у справі вважаєть ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово го засідання. z Ленінський районний суд м. За поріжжя (м. Запоріжжя, вул. Незалеж ної України, 1/2, суддя Ісаков Д.О.) вик ликає в якості відповідача Садівницьке товариство працівників, ІТП та служ бовців Запорізької бригади інституту "Укргіпромез" у судове засідання, що відбудеться 8 вересня о12:30, каб. № 16, у справі № 334/6514/15ц за по зовом Царіцина М.Б. до СТ працівни ків, ІТП та службовців Запорізької бри гади інституту "Укргіпромез" про виз нання права користування земельною ділянкою. У разі неявки відповідача справа може бути розглянута за його відсутності. Відповідач зобов'язаний повідомити суд про причини неявки. z Ленінський районний суд м. За поріжжя (м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2) викликає у судове засідан ня на 14 серпня 2017 року о 15:30, у ка бінеті № 18, відповідача Кузнєцова Ро мана Васильовича у справі за позовом Кузнєцової Ольги Олександрівни про позбавлення батьківських прав та стяг нення аліментів. У разі неявки у судове засідання справа розглядатиметься за його відсутності. Суддя Турбіна Т.Ф. z Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Літвінову Зінаїду Іванівну, 23.02.1961 року на

родження (адреса: 70405, Запорізька область, Запорізький район, с. Черво ний Яр, вул. Радужна, буд. 58) у судове засідання в якості відповідача у справі № 335/6214/17 за позовною заявою Плецької Юлії Вікторівни до Чепіга Вік торії Вікторівни, Літвінової Зінаїди Іва нівни про стягнення боргу за догово ром позики на 17.08.2017 року о 10:15, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабі нет № 8. У разі неявки у судове засі дання та неповідомлення суду про по важну причину неявки позов розгляда тиметься на підставі документів, наяв них у матеріалах справи. Суддя Шала гінова А.В. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відпові дача Писаренка Віталія Вікторовича у цивільній справі за позовом Вініченка Максима Вікторовича до Писаренка Ві талія Вікторовича про усунення переш код у користуванні власністю, визнан ня особи такою, що втратила право ко ристування житловим приміщенням, у судове засідання призначене на 21 серпня 2017 року о 14:00, яке відбу деться у приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за адре сою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117А, каб. 36. Суддя Голубкова М.А. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає в якості відпові дача Ковалевського Олександра Кос тянтиновича у цивільній справі за позо вом Малик Оксани Петрівни до Кова левського Олександра Костянтинови ча про надання дозволу на виїзд мало літньої дитини за кордон без згоди та супроводу батька у судове засідання, призначене на 14 серпня 2017 року о 15:30, яке відбудеться у приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріж жя, вул. Чарівна, 117А, каб. 36. Суддя Голубкова М.А. z Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (адреса суду: 69071, За порізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ча рівна, 117А) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 12.09.2017 о 12:30 до Нігаматулліна Сергія Рафіковича (останнє відоме місце реєстрації: 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 68, кв. 4), справа № 336/3213/17, суддя Жупанова І. Б. У разі неявки від повідача у призначений час або непо відомлення про причини неявки спра ва буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач у справі вважається належним чином повідом леним про час, день та місце прове дення судового засідання. z Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 6 ве ресня 2017 року о 14:30 розглядати меться цивільна справа за позовом Пенякіної Лідії Нестерівни до Пенякіна Олега Михайловича, Пенякіна Макси ма Олеговича про визнання осіб таки ми, що втратили право користування житловим приміщенням. У судове засі дання викликаються відповідачі Пеня

кін О.М., Пенякін М.О. У разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за наявними у ній матеріалами. z Василівський районний суд За порізької обл. (адреса суду: 71600, За порізька обл., м. Василівка, вул. Ра дянська, 2) викликає відповідачів за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 22.08.2017 о 08:30 до Мінкової Любо ві Іванівни (останнє відоме місце реєс трації: 71632, Запорізька обл., Васи лівський рн, м. Дніпрорудне, вул. Ми ру, буд. 43), справа № 311/1370/17, суддя Степаненко Ю.А. 22.08.2017 о 08:15 до Кириченко Ма рини Володимирівни (останнє відоме місце реєстрації: 71601, Запорізька обл., Василівський рн, м. Василівка, вул. Леніна, буд. 49), справа № 311/1368/17, суддя Степаненко Ю.А. У разі неявки відповідачів у призначе ний час або неповідомлення про при чини неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності за наявними доказа ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від повідачі у справі вважаються належ ним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за сідання. z Василівський районний суд За порізької області викликає відповідача Скок Євгена Олександровича у судове засідання у цивільній справі № 2/311/179/17 за позовом Волошка Ми хайла Івановича про стягнення боргу, яке призначене на 18.08.2017 року о 8:30 і відбудеться за адресою: Запо різька область, м. Василівка, вул. Дер жавна, буд. 2, під головуванням судді Степаненко Ю.А. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва жається повідомленим про день, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних даних та доказів. z Василівський районний суд За порізької області у зв'язку з розглядом цивільної справи за позовною заявою Холодія Валерія Петровича до Холодія Станіслава Петровича, третя особи Василівська державна нотаріальна контора Запорізької області, про виз нання права власності на спадкове майно викликає Холодія Станіслава Петровича. Судове засідання відбу деться 14.08.2017 року об 11:30, адре са суду: Запорізька область, Василів ський район, м. Василівка, вул. Дер жавна, 2, каб. № 4. z Веселівський районний суд За порізької області викликає Аверіна Сергія Валерійовича в судове засідан ня у цивільній справі № 313/836/17 за позовом Будіної Тамари Петрівни до Аверіна Сергія Валерійовича про виз нання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, який зареєстрований за адресою: 72202, Запорізька область, Веселівсь кий район, смт Веселе, вул. Лісова (Че кістів), буд. 24, кв. 2. Судове засідання відбудеться 14 вересня 2017 року о 14:00 у приміщенні Веселівського ра йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, Весе лівський район, смт Веселе, вул. Цен тральна, буд. 135. У разі неявки відпо відача справа розглядатиметься за його відсутності. z Енергодарський міський суд За порізької обл. (адреса суду: 71503, За

15

порізька обл., м. Енергодар, вул. Буді вельників, 17) викликає відповідачів за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг нення заборгованості у судове засі дання, яке відбудеться: 10.08.2017 о 08:40 до Адамчука Сер гія Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: 71501, Запорізька обл., м.Енергодар, прт Будівельників, буд. 17А, кв. 92), справа № 316/830/17, суддя Вільямовська Н.О. 10.08.2017 о 10:00 до Кльова Руслана Олександровича (останнє відоме міс це реєстрації: 71500, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Лісова, буд. 1/1, кім. 96, гурт.), справа № 316/38/17, суддя Вільямовська Н.О. У разі неявки відпо відачів у призначений час або непові домлення про причини неявки справа буде розглянута за їхньої відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідачі у справі вважаються належним чином повідом леними про час, день та місце прове дення судового засідання. z Енергодарський міський суд За порізької області викликає в якості від повідача Коваль Віталія Анатолійовича у цивільній справі за № 316/823/17ц за позовом Коваль Олександри Віталі ївни про стягнення аліментів на утри мання повнолітньої дитини. Слухання справи відбудеться 17.08.2017р. о 8:15 в приміщенні суду за адресою: м. Енергодар, пр. Будівельників,17, каб. № 5. Суддя Вільямовська Н.О. У разі неявки відповідача справа розгля датиметься за його відсутності за на явними доказами. z 21.08.2017 року о 13:00 в приміщен ні Кам'янсько(Дніпровського район( ного суду Запорізької області відбу деться слухання цивільної справи за по зовом Салової Ангеліни Анатоліївни до Салова Ігоря Володимировича про ро зірвання шлюбу та стягнення аліментів. Явка відповідача Салова Ігоря Воло димировича є обов'язковою, кабінет 11. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за наявними у ній матеріалами. Суддя Ва сильченко В.В. z Мельник Борис Васильович викли кається у судове засідання до Поло( гівського районного суду Запорізь кої області в якості відповідача у ци вільній справі № 324/893/17 за позо вом Мельник Оксани Сергіївни до Мельника Бориса Васильовича про стягнення аліментів на утримання ді тей, яке відбудеться 16.08.2017 року о 8:30 у приміщенні суду за адресою: За порізька область, м. Пологи, вул. Єд ності, 28. Суддя Іванченко М.В. z Чернігівський районний суд За порізької області викликає в судове за сідання, яке відбудеться 10 серпня 2017 року о 9:30 у приміщенні Черні гівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Козиряцького Станіслава Сергійовича, який проживає за адре сою: Запорізька область, м. Запоріж жя, вул. Лахтінська, 7/13, в якості відпо відача у цивільній справі № 329/463/17 за позовом Козиряцької Галини Славі чевни до Козиряцького Станіслава Сергійовича про розірвання шлюбу. У разі неявки на вказане судове засідан ня справа розглядатиметься за відсут ності відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України за наявними у справі до казами. Суддя Пода Н.М.


16

весілля на Запоріжжі ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

БУДЕ ЖИТИ УКРАЇНА,

(Початок на 1ій стор.) Черговий проект "Весілля на Запоріжжі" відбувся у п'ятни цю, 28 липня 2017 року, на те риторії комплексу "Запорозька Січ" за сприяння генерального директора Національного за повідника "Хортиця" Максима Остапенка. Щоб захід про йшов на високому рівні, а всі його учасники почувалися ком фортно, добре попрацювала науковий співробітник заповід ника з відділу науковопросвіт ницької роботи Олена Палійчук. Символічно, що у козацькій церкві Покрова Пресвятої Бого родиці отець Сергій, священик Української православної церкви Київського патріархату, поєднавши серця запорізької козачки Валерії та волинського парубка Валерія Юстинюків, фактично укріпив родинними узами нерозривний союз Схо ду і Заходу України. І про це сповістив на увесь світ із січової дзвіниці Віктор Дзвонар Кри воносов, науковий співробіт

ник відділу охорони пам'яток археології Національного запо відника "Хортиця". До речі, він справжній майстер так класно грає на дзвонах на Січі, за це за часів своєї нещодавньої служ би в АТО отримав від побрати мів однойменне псевдо. Моло дятам за честь було після він чання піднятися на січову дзві ницю і під проводом Віктора Кривоносова вдарити у дзвони. Втім, не лише вінчання у цер кві, а увесь весільний народ ний обряд, який провела керів ник відомого далеко за межами України творчого фольклорного колективу "Оксамит", заслуже ний діяч культури України Лари са Купчинська, зібрав у істори коархітектурному комплексі на Хортиці справжній аншлаг. У числі дорогих гостей були не тільки родичі і знайомі моло дят з усіх куточків України, не тільки небайдужі до української культури і традицій запоріжці і туристи, але й найважливіші сьогодні для всіх громадян на шої країни люди захисники України. Бійці 9го полку опера тивного призначення Наці ональної гвардії України та 55ої Запорізької артбригади стали безпосередніми учасниками видатної у житті молодят події. Нам радісно і дуже приємно, що ці мужні хлопці сьогодні ма ють час трохи розважитись. Ми щиро вдячні всім нашим захис никам за те, що маємо можли вість святкувати своє весілля і певна, виховуватимемо своїх майбутніх діточок у вільній і не залежній Україні, щиро подя кувала хлопцям наречена. Для молодих та для всіх гостей свята цього дня співав улюбле ний запоріжцями народний ан самбль Запорізької поліції "Пер нач" під проводом художнього керівника Олександра Мацке вича. Його виступ став справж ньою окрасою дійства, адже творчість аматорів високо під носить і поширює славу нашого краю далеко за межами Укра їни. Цікаво, що мати нареченої пані Наталя є учасницею цього ансамблю. Тож вона, ставши до лав колективу, подарувала мо


весілля на Запоріжжі ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

17

ЯКЩО МИ ГУЛЯЄМ ТАК!

лодятам гумористичну пісню про подружнє життя. А ще гостей весілля привіта ли учасники театру "Січові ко заки" під проводом Юрія Капі шинського. Вони надихнули глядачів захопливою виста вою і можливістю проїхатися на козацьких конях, стрельну ти з пістолів та й навіть з пор тативної козацької гармати. А на завершення посвятили у козаки найсміливіших гостей весілля і самого молодого. За результатами заходу бу ло знято телевізійний фільм "Весілля на Запоріжжі", який транслюватиметься у програ мі "Мистецька толока" ТК "Запоріжжя", ведуча Любов Москальова. Про час трансля ції ми обов'язково повідоми мо своїх читачів. Тож слідкуй те за нашою інформацією.

Редакція газети "Запо різька правда" за допо могу в організації свята щиро дякує нашим дру зям єпископу Запорізь кому і Мелітопольському Фотію (УПЦ КП), гене ральному директору НЗ "Хортиця" Максиму Оста пенку, начальнику ГУ НП України в Запорізькій об ласті, полковнику поліції Олегу Золотоноші, ко мандиру 9го полку опе ративного призначення Національної гвардії Ук раїни, полковнику Олек сандру Хоменку, заступ нику командира 55ої Запорізької артбригади, підполковнику Ігорю Не минському. А також ке рівникам ансамблів "Ок самит" Ларисі Купчинсь кій і "Пернач" Олександру Мацкевичу, театру "Січові козаки" Юрію Капішинсь кому, а також дзвонарю Віктору Кривоносову. Прекрасну закарбовану пам'ять про "Весілля на Запоріжжі" молодятам подарували майстри Олександр Максимов (фото) та Дмитро Прише лець (відео) Cтудія про дакшн "Z".


реклама та оголошення

18

тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ 18.07.2017 року

м. Запоріжжя

№ 146/07

Про внесення змін до Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента Ук раїни від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної вла ди та органів місцевого самоврядування", Положення про Головні територіальні управлін ня юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, з метою організації особистого прийому громадян НАКАЗУЮ: 1. Внести до Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Голов ному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, затвердженого наказом Го ловного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 16 листопада 2015 року № 406/07, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Запо різькій області 01 грудня 2015 року за № 56/1720 (далі Положення), такі зміни: 1) у пункті 1.1 розділу І Положення слова "Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції Укра їни від 18 березня 2004 року № 26/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 бе резня 2004 року за № 342/8941" замінити словами "Порядку розгляду звернень та органі зації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних ор ганах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 лютого 2017 року № 388/5, за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за № 229/30097"; 2) у тексті пункту 2.5 розділу ІІ Положення слова "особисті виїзні прийоми" у всіх відмінках замінити словами "особисті прийоми" у відповідних відмінках; 3) пункт 2.15 розділу ІІ Положення викласти в такій редакції: "2.15. Особисті прийоми громадян проводяться: начальником Головного територіального управління юстиції, першим заступником на чальника Головного територіального управління юстиції, заступником начальника головно го територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби начальни ком Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юсти ції, заступником начальника Управління начальником відділу примусового виконання рі шень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юс тиції, заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань дер жавної реєстрації начальником Управління державної реєстрації Головного територіаль ного управління юстиції, заступником начальника управління начальником відділу дер жавної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного тери торіального управління юстиції, начальниками відділів Управління державної реєстрації Го ловного територіального управління юстиції, начальниками структурних підрозділів Голов ного територіального управління юстиції за поштовою адресою, зазначеною у графіках, які затверджуються наказом Головного територіального управління юстиції; начальниками відділів державної виконавчої служби Головного територіального управлін ня юстиції та їх заступниками на їх робочих місцях; начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територі ального управління юстиції та їх заступниками на їх робочих місцях. Проведення керівництвом Головного територіального управління юстиції особистого прийому громадян в онлайн режимі (через Skype зв'язок) здійснюється на робочих міс цях цих керівників." 4) доповнити пункт 2.17 розділу ІІ Положення підпунктом 2.17.2 такого змісту: "2.17.2. заводять картку особистого прийому заявника за встановленою формою;". У зв'язку з цим підпункти 2.17.2, 2.17.3 пункту 2.17 розділу ІІ Положення вважати відповідно підпунктами 2.17.3, 2.17.4. 2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування. В.о. начальника управління

О.С.ДОЛГОПОЛОВ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Холод., мороз, печі, пральні б/у з Німеччини. Т.: 0995560921 9 Зкімн. кв. смт Веселе, 5/5, 62/40. Т.: 0684199672 9 Дачу, с. Староандріївка, 6 сот., дім, мансарда, сад, полив, поряд Дніпро. Т.: 0502864272 9 Продам торфобрикетне вугілля. Опт. Роздріб. Т.: 0979910102 9 Дитячі велосипеди б/к. Т.: 099 7289786 9 Дитячі речі та взуття для хлопчика 1015 років. Т. 0997285786 КУПЛЮ 9 Духи радянські та коробки зпід них. Т.: 0951654118, 2142458 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будьякому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 0997720050, 0633094156, 0981776050 9 Книгу В. Успенського "Таємний радник вождя". Т.: 06677777851

9 ЗАЗ, Таврію, Славуту, Москвич, ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос у будьякому стані або на запчастини. Т.: 0997171087, 7012254 9 Куплювивезу микрохвиль., прал. маш., кондиц., ТВ, і т.п. Т.:2701330, 0500804740 РІЗНЕ 9 08.08.2017р. о 10:00 за адре сою: вул. Панельна, 9, місто Запо ріжжя, будуть проведені роботи по закріпленню межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Для погодження акта прийому передачі межових знаків на збері гання запрошуються власники (ко ристувачі) суміжних земельних ді лянок. РОБОТА 9 Хочеш заробити на Лексус? Дзвони. Т.: 06365338229, 068 6727982

ПАТ "Запоріжсталь", що розташо ване за адресою: Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, має намір виконати технічне пере оснащення подачі коксового газу на збагачення доменного газу на обігрів повітронагрівачів домен них печей №№25 ПАТ "Запоріж сталь". Технічне переоснащення дозво лить здійснити економію природно го газу та його заміну альтернатив ним паливом коксовим газом. Потреба в ресурсах при експлуата ції: земельна площа забудови: 3000 м2 (територія комбінату); сировина: не потрібно; енергетичних: коксового газу 10, 366 млн. м3/рік ; водних: не потрібно. Виробництво проводиться з ураху ванням всіх необхідних нормативів з граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин та граничнодо пустимих викидів. Можливі впливи планованої діяль ності (при будівництві і експлуатації ) на навколишнє середовище : клімат і мікроклімат не передба чаються; Замовник ПАТ "Запоріжсталь"

 водну скидання виробничих сто ків за межі підприємства не перед бачається; повітряну на існуючому рівні; ґрунту не передбачаються; рослинний і тваринний світ, запо відні об'єкти залишиться на існу ючому рівні; навколишнє соціальне середови ще (населення) залишиться на іс нуючому рівні; навколишнє техногенне середо вище не передбачаються. Проектнокошторисна документа ція розроблена з урахуванням всіх діючих нормативноправових актів, діючих на території України. З документацією можна ознайоми тись за адресою: 69008, м. Запоріж жя, Південне шосе, 78а, ПАТ "Запо ріжсталь", тел. (061) 2183304, або 61072, м. Харьків, пр. Науки, буд.58, ПАТ "ВТП "Укренергочормет", тел.: (057)7630334; (050)3013693, (050)4014478. Зауваження та пропозиції направ ляти до Запорізької обласної дер жавної адміністрації у відділ роботи із зверненнями громадян за адре сою: 69107, м Запоріжжя, пр. Собор ний, 164, тел. (061) 239#03#53, протягом 30 днів з моменту опуб# лікування оголошення. Розробник розділу ОВНС ПАТ "ВТП "Укренергочормет"

ТОВ "Торговий дім "Запоріжоілгруп" орендує майданчик АЗС у ПП "Агомеда Плюс" та готує документи на отримання дозволу на викиди заб руднюючих речовин у атмосферне повітря. ТОВ "Торговий дім "Запоріжоілгруп" знаходиться: Юридична (поштова) адреса: 69097, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, б.1, к.4. Фактична адреса (майданчик АЗС): Запорізька обл., Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Центральна (Лені на), 2 б Телефон/факс: (061)2771574 Керівник Євсєєв Олексій Олексійович ТОВ "Торговий дім "Запоріжоілгруп" спеціалізується на реалізації ПММ та зрідженого газу вроздріб через мережу АЗС. Забруднюючими речовинами, які викидаються у атмосферне повітря, є пари бензину нафтового, сірководень, вуглеводні ароматичні, вуглеводні насичені С12С19, пропан, бутан. За додатковою інформацією звертатися до ТОВ "Торговий дім "Запоріж оілгруп" за адресою: 69097, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, б.1, к.4. Пропозиції та зауваження направляти у Вільнянську райдержад міністрацію у відділ по зверненню громадян за адресою: 70002, м. Віль нянськ, вул. Бочарова, 12, тел.: (06143)41373, email: gosvln@zp.ukrtel.net протягом одного місяця з дня опублікування.

9 Газета "Запорізька правда" запрошує до співпраці активних та цілеспрямованих рекламних аген# тів, які завжди досягають постав# лених завдань і цілей. Детальніше за телефоном: (061) 787#54#21 ПОСЛУГИ 9 Пам'ятники, граніт, мозаїка, бе тон. Т.: 2868723, 0677497456 9 Мет.двері, решітки. Швидко, деше во. Т.: 0996354655, 0731636144 9 Мет.двері, решітки. Т.: 7076407, 0937809933 9 Балкони, вікна. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Дом. мастер Т.: 0662724842 9 Ремонт холодильників на дому. Всі райони. Гарант 1 рік. Т.: 2705040, 2716750, 654051 9 Ремонт холодильників без вихід них. Гарантія. Т.: 2700908 9 Сантехнік швидко+якісно. Т.: 0673690728 9 Решіт. віконні, двері металеві. Т.: 0689595594, 2207603 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ., чесні ціни, Спиця С.Є. Т.: 7016730 9 Мет. двері, решітки. Т: 0637373557, 2700411

9 Вікна, відкоси. Т.: 7075026, 0679670940, 0639496567 9 Клею шпалери. Т.: 7014756 9 Електрик. Усі види послуг. Ава рійноцілодобово. Т.: 0996264986, 0966353055 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачене свідоцтво про право власності 123, 14.11.2011, районна адміністрація Запорізької міської ра ди по Комунарському району 9 Втрачений оригінал договору ку півліпродажу, посвідчений Федчен ко Т.О., приватним нотаріусом Запо різького міського нотаріального ок ругу, 08.07.2009 року за р. № 199 на ім'я Журавльова Д.В. 9 Втрачене посвідчення на ім'я Не чипоренка Єгора Романовича, АР 000920 від 21.10.2010 р. 9 Втрачений договір купівліпродажу, посвідчений Беруненко Л.М. 22.04.1999 р. р.н. 682, на житловий будинок 34 по вул. Славгородській у м. Запоріжжя. Договір між Федоро вою Л.Ф. та Шиян Т.А. 9 Втрачене посвідчення електрога зозварника, видане ЗПЛЗТ на ім'я Лихова Анатолія Володимировича 9 Втрачене посвідчення газорізаль ника, видане ЗПЛЗТ на ім'я Лихова Анатолія Володимировича


19

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

12 серпня СУБОТА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Порятунок ферми” 9.20 Погода 9.30 М/с “Легенда про Білосніжку” 10.20 Хто в домі хазяїн? 10.40 Хочу бути 11.00 Фольк'music 12.30 Т/с “Справедливі” 16.20 Богатирські ігри 17.15 Концерт симфонічного оркестру K&K Philharmoniker (Австрія). Kendlinger dirigent Straub (cимфонічний оркестр та балет) 19.10 Х/ф “Маленька Фадетта” 21.00, 1.10 Новини 21.30 Розсекречена історія 22.20 Книга.ua 22.45 Мегалот 23.00 Борхес 23.30 Д/с “Бог в Америці” 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.30 Театральні сезони 1.55 Світло 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Т/с “Чорна Рада”

1+1 7.05, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 8.00 “Гроші” 9.15, 10.20, 2.05, 5.00 “Вгадай ящик” 11.10, 23.15 “Світське життя” 12.10 Х/ф “Чудо за розкладом” 16.25, 21.15 “Вечірній квартал” 18.30 “Розсміши коміка 2017” 20.15 “Знай наших” 0.15 “Розсміши коміка. Діти” 5.40 “Ескімоска'2: пригоди в Арктиці”

ІНТЕР 5.30, 20.00, 1.40 “Подробиці” 6.10 Мультфільм 6.40 Х/ф “Поживемо ' побачимо” 8.15, 4.40 Х/ф “Здрастуй і прощавай” 10.10 Х/ф “Баламут” 12.00 Х/ф “Одружений холостяк” 13.50 Т/с “Серафима Прекрасна” 20.30 “Ювілейний концерт Софії Ротару” 22.50 “Софія Ротару: секрети її успіху” 23.50 Х/ф “Мисливці за розумом” 2.10 Х/ф “Літа молодії” 3.25 Х/ф “Дівчина з маяка”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день ' сьогодні!” 7.00 “АЛЕКС'інформ” 7.20 “АЛЕКС'спорт” 7.30 Д/с “Природа сьогодні” 8.10, 10.40 “Телегазета” 8.20 “Добро поскаржитися” 8.30, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.55, 18.55, 20.00, 21.50 “АЛЕКС' погода” 9.10 “Герої землі запорізької” 9.20 “Good Dog” 9.35, 16.35, 21.55 “АЛЕКС'афіша” 9.45, 16.45, 21.00 “Країна Всезнайка” 9.55 “Лабораторія дизайну” 10.10 “Просто про складне” 10.15, 12.45 “Хіт'парад” 10.45 Тележурнал “Караван”

11.05 “Культпросвіт” 11.30, 19.00 “Муззум” 12.05 “Fashion club” 13.05 “Смачного!” 14.00, 21.30 “АЛЕКС' інформ. Дайджест” 14.20, 22.10 Д/с “Садові скарби” 16.00 “Улюблене Запоріжжя” 17.00 “Концертний зал” 19.15 “Караван” 19.30 “Добрі справи” 20.05 “Комуналка” 20.35 “Лінія стилю” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Невигадані історії 0.30 Зауваження до влади 0.55 Фестивалі, конкур' си, концерти 1.55 “Козацька звитяга” 2.05 “Лицарі небесної варти” 2.15, 17.00 “Ми ' українські” 2.40 “Смакота” 2.55, 7.25, 17.40 Від мелодії до мелодії 3.20 Т/с “Таксі” 5.20 Д/ф “Українська мрія” 6.30 Д/ф 6.55, 23.30 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.05, 9.30 Телекур’єр 7.35 Книголюб 8.25 Зупинися і здивуйся! 8.35 Ранок на Запоріжжі 9.50 Д/ф “Сімдесят' ники. Гресь” 10.40, 10.40 Діловий ритм 10.55 Фабрика ідей 11.10, 20.00 Літпросвіт 11.25 “Шовкова косиця” 12.00, 14.25 Мультзал 12.15 Стоп корупції 12.40 Класна екскурсія 13.05, 16.10 Чудесний канал 13.30, 20.55 Будь'який каприз 13.40 Арт і Шок 14.05 180 градусів 14.40 Знак питання 16.35 Файн'Арт 17.30 “Казки запорозькі” 18.00 Незвідане Закарпаття 18.30 Час змін 19.00, 22.00 Теле' кур’єр. Тиждень 19.30 “Я й це” 20.30 Полігон 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.35 Легенди Запоріжжя 22.25 Муз. хвилинка 22.35 Світ особистості 23.35 “Як це” 23.55 Посміхнись!

tv5 5.45 “Маю право” 5.50 “Донбас сьогодні” 6.20 “День. Підсумки на TV5” 7.00 “Дзвони православ’я” 7.15 “КіноNews'KIDS” 7.25 Дитяча година 8.50, 9.25, 10.35, 12.15 “Погода” 8.55 “Ваше здоров’я” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 10.05 “Щоденник шопоголіка” 11.00 “Велотревел” 11.30 “Іду на Ти” 12.20 Сімейний кінозал 15.50 Мультфільм 16.55 “Моя правда” 17.45 Х/ф “Роби все не так” 19.15 Х/ф “Щасливе число” 21.00 Х/ф “У долині квітів” 22.55 “Хроніка подій” 23.10 Т/c “Латинський коханець” 0.10 Нічний канал

ICTV 5.05 Т/с “Відділ 44” 6.45 Дивитись усім! 7.45 Без гальм 8.45 М і Ж 9.45 Скетч'шоу “На трьох” 12.45 Факти. День 13.05 Х/ф “Під укіс” 14.55 Х/ф “Невдахи” 16.50 Х/ф “З усіх сил” 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф “Нестримні”

22.05 Х/ф “Нестримні'2” 0.00 Х/ф “Ганнібал” 2.25 Т/с “Лас'Вегас” 3.05 Провокатор 4.35 Факти

СТБ 6.05 “Все буде добре!” 8.05 “Караоке на Майдані” 9.00 “Все буде смачно!” 10.25 “Хата на тата” 12.15 “Вагітна у 16” 14.10 “Доньки'матері” 15.10 Х/ф “Довгоочікуване кохання” 17.05 Х/ф “Терміново, шукаю чоловіка” 19.00 Х/ф “Наречений” 23.05 Х/ф “Діамантова рука” 1.00 “Слідство ведуть екстрасенси”

НОВИЙ КАНАЛ 3.05 Служба розшуку дітей 3.10 Зона ночі 5.53, 7.09 Kids Time 5.55 М/с “Сімейка Крудс” 6.15 М/с “Пригоди Кота в чоботях” 7.10 Ревізор 10.45 Пристрасті за Ревізором 13.00 Т/с “СашаТаня” 14.15 Х/ф “Шість днів, сім ночей” 16.15 Х/ф “Чого хочуть жінки” 19.00 Х/ф “Міс Конгеніальність” 21.00 Х/ф “Міс Конгеніальність'2” 23.00 Х/ф “Улюбленці Америки” 1.00 Х/ф “Дракула Брема Стокера”

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 2.00, 5.20 Сьогодні 7.15, 5.50 Зірковий шлях 8.20 Т/с “Коли минуле попереду” 13.50, 15.20 Т/с “Моє кохане чудовисько” 18.00, 19.30 Т/с “Печалі'радості Надії” 22.20 Т/с “Ляльки” 2.30 Реальна містика 4.00 Т/с “Закон і порядок: Злочинні наміри”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20 Спортогляд 7.40, 9.55, 18.20, 19.30, 23.40 Погода 7.50 Новини ТВ'5 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Домобуд 9.30 КіноNews'KIDS Дайджест 9.40, 18.40 Тиждень' cпорт 9.55, 18.25 Хроніка подій 10.00 Бойові сили 12.00 Кохання, ненависть і пропаганда 14.40 Рідні домівки 15.40 Повернення додому 19.00 Мульт'тайм 19.35 Вертикальний світ 20.00 Кримінальна історія 21.40 Слідчі' екстрасенси 22.10 Хіт'парад FM'TV 22.45 Дивовижні легенди 23.50 Містична Україна 3.00 Мерилін Монро 3.40 Володимир Івасюк 4.20 Таємниці пірамід 5.10 Прокляття скіфських курганів

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Зловмисники” 11.00 Д/п “Помста природи” 12.30 Прем’єра! “Цілком таємно” 13.00 “Він, вона і телевізор” 14.15 Х/ф “Джек Гантер. У пошуках скарбів Угаріта” 16.10 Х/ф “Джек Гантер. Прокляття гробниці Ехнатона” 18.05 Х/ф “Джек Ганте' р. Небесна зірка” 20.00 Х/ф “Війна Богів” 22.00 Х/ф “Динокрок проти динозавра”

23.45 “Цілком таємно” 0.45 Т/с “Інспектор Алекс” (6 сезон) 1.35 “Територія обману” 2.35 Х/ф “Чотири листи фанери” 3.55 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00 Час'тайм 6.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву 6.55, 17.55 Погода в світі 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 Погода на курортах 7.20 Невигадані історії 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 Погода в Україні 8.20 Не перший погляд 9.15 Мотор 9.20 Автопілот'новини 9.30 Укравтоконтинент 10.10 Модне здоров’я 10.30 Історія успіху 10.40 Сучасний фермер 11.05 П’ятий поверх 11.30 Майстри ремонту 12.15 Сімейні зустрічі 12.35 Прес'конферен' ція щодо ситуації у зоні АТО 13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 13.30, 4.15 Феєрія мандрів 14.10 Відкрита церква 14.35 Навчайся з нами 15.15 Фінансовий тиждень 15.30 Особливий погляд 16.05 Полілог 17.10 “За Чай.com” 18.10 Про військо 18.25, 2.35 Фактор безпеки 19.25 Машина часу 21.00, 1.30 Велика політика 21.30, 3.00 Вікно в Америку 22.30 Документальний проект “Відділ кадрів” 23.25 Національний актив 1.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 2.15 У кабінетах 4.35 Час інтерв’ю

112 УКРАЇНА 6.00 Вечірній прайм 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Новини 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.50, 2.50, 4.20 Студія 112 19.20, 23.20 Гордон 20.15, 0.15 Чиста політика 21.15, 1.15, 5.15 Сту' дія 112 “Воєнний щоденник” 22.20, 2.20 Народна прокуратура

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20, 18.20 Паралельний світ 9.10, 23.50 Містична Україна 10.00 Бойові сили 12.00, 21.00 Любов, ненависть і пропаганда 14.40 Рідні домівки 15.40 Повернення додому 3.00 Мерилін Монро 3.40 Володимир Івасюк 4.20 Таємниці пірамід 5.10 Прокляття скіфських курганів

Z 06.00 06.27 06.29 06.30

Новини «Zаписник» Погода Купити, відно' вити, продати

07.00 Божевільний світ (холодна війна) 07.59 Погода 08.00 Глобал 3000 08.27 «Zаписник» 08.29 Погода 08.30 Левиний рик 09.15 Щоденники комах 09.30 TV'MALL 09.45 Маленькі дорослі 10.00 1000 днів для планети 10.50 Жива природа 11.00 «Здоров’Я» 11.15 СпортМаркет 11.30 Супер почуття 12.00 Ваша свобода 12.20 Студія Вашингтон 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.28 «Zаписник» 13.30 Завтра ' Сьогодні 14.00 Весілля 15.00 Кіноархів 16.30 Наші домашні улюбленці 17.00 Символи Запоріжжя 17.15 TV'MALL 17.30 Діло 17.45 «Здоров’Я» 18.00 Культура ' це модно 18.15 «Середовище Z» 18.30 Квест 19.00 Повітряні воїни 20.00 Сили природи 20.27 «Zаписник» 20.29 Погода 20.30 Суботній інтерв’ю 21.00 Євромакс 21.30 1000 днів для планети 22.17 «Zаписник» 22.19 Погода 22.20 Нові технології війни 23.15 Бізнес на продаж 00.00 Кіноархів 01.45 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30, 22.50 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10 “Top Shop. Телекрамниця 2014'2017” 7.50 “Своя роль” 9.00 Телекрамниця 10.05 “Невідома версія. Джентльмени удачі” 11.00 Х/с “Небезпечно для життя” 12.35 Х/с “Зовсім пропащий” 14.30 Х/с “Два капітани” 23.40 Х/ф “Новорічне Криве дзеркало” 3.00 Кіноляпи 3.55 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція”

6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 10.10 М/ф “Астробой” 12.00 Т/с “H2O: Просто додай води” 13.35 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 23.50 “Вечірній квартал” 1.40 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. “Кла' сика Колорадо”. 2'й етап 5.00, 8.00, 11.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Восьмий день 6.30, 9.30 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 5'й етап 12.00, 19.25, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Дев’ятий день 0.15 Велоспорт. “Кла' сика Колорадо”. 3'й етап 2.00 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 6'й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05 Розслідування авіакатастроф 0.55, 4.00 Зона 51: Секретні файли ЦРУ 2.25, 20.15 Початок 3.15 Друга світова війна: Пекло під водою 5.35 Наукові дурниці 4 6.00, 6.25 Популярна наука 6.50, 7.15, 7.40 Наукові дурниці 8.05, 8.50, 9.35, 16.25 Інженерні винаходи 10.25, 11.10, 14.50 Справжній суперкар 11.55, 12.15, 12.35, 13.00, 13.20, 13.45 Ігри розуму 14.05 Людина проти Youtube 15.35 Мегазаводи 17.15 Осушити Великі озера 18.00, 21.05 Прорив 18.45, 21.45 Неймо' вірні машини 19.30 Наука майбутнього Стівена Хокінга 22.30 Паранормальне 23.20 Дослідник

VIASAT HISTORY 8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 23.40 “Друга світова війна: чого варта імперія” 13.55, 14.20 “Погода, що змінила хід історії” 14.45 “Міць вулканів” 15.45, 16.40 “Біля дже' рел двадцятого століття”

17.35, 6.10 “ДНК мертвих знаменитостей” 18.25, 19.15 “Таємниці царствених вбивств” 20.05, 21.00, 21.55 “Похмура чарівність Адольфа Гітлера” 22.50 “Мисливець за зброєю” 0.35 “Найкращі вбивці стародавніх часів” 1.25 “Мисливці за міфами” 2.20 “Музейні таємниці” 3.10 “Неймовірні винаходи” 3.40 “Тіні середньовіччя” 4.30 “Змова” 5.20 “Заборонена історія” 7.20 “Майстри шпигунства”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Казка про закоханого маляра”, м/ф “Врода ненаглядна” 5.00, 11.00 М/ф “Золота пір’їнка”, м/ф “Вовка у Тридев’ятому царстві”, “Про Буку”, “Небезпечна витівка” 6.00, 12.00 Т/с “Гостя з майбутнього”, м/ф “Про бегемота, який боявся щеплень”, “Весела карусель” 7.30, 13.30 М/ф “Зелений коник”, “Чи то птах, чи то звір”, “Хто одержить приз?” 8.00, 14.00 М/c “Мавпочки і грабіжники”, “Як мавпочки обідали”, м/ф “Їжачок у тумані”, “Ювілей” 15.00 Х/ф “Горбоконик”, м/ф “Оранжеве горлечко”, “Картинки з виставки”, “Пригоди комі і крапки” 17.00 М/ф “Брати Лю”, м/ф “Пінгвіни”, “Легенда про Сальєрі” 18.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна”, м/ф “Пастушка і сажотрус” 19.30 М/ф “Ми за сонечком ідемо”, “Про мамонтеня”, “Випадок з бегемотом” 20.00 М/c “Мавпочки, вперед!”, “Мавпочки в опері”, м/ф “Мореплавання Солнишкіна”, “Жили собі дід і баба”, “Уперте тісто”, “Одна конячка біла”


20 13 серпня НЕДІЛЯ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/ ТРК “ЕРА” 6.00 Д/с “Орегонський путівник” 6.30 М/с “Мандрівники в часі” 7.30 Ранковий блок програм 8.45 Д/с “Порятунок ферми” 9.20, 22.50 Погода 9.30 Х/ф “Маленька Фадетта” 11.40, 1.30 Театральні сезони 12.05 Мистецькі історії 12.20 Фольк%music 13.45 Д/с “Садові скарби” 14.40 Т/с “Гранд готель” 20.30 Перша шпальта 21.00, 1.10 Новини 21.30 Д/с “Супервідчуття” 22.00 Д/с “Вагасі % японські смаколики” 23.00 Книга.ua 23.30 Богатирські ігри 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки” 1.55 Надвечір’я. Долі 2.50 Т/с “Таксі” 4.10 Т/с “Чорна Рада”

1+1 6.05, 19.30 ТСН: “Телевізійна служба новин” 7.00 “Українські сенсації” 8.00 “Знай наших” 9.00 “Лото%забава” 9.40 М/ф “Маша і Ведмідь” 9.50 “Розсміши коміка 2017” 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.30, 15.20 “Світ навиворіт%4: В’єтнам” 16.15 “Світ навиворіт%3: Танзанія, Ефіопія” 17.35 “Ліга сміху%2” 20.15 Х/ф “Інша жінка” 0.00, 2.00 Х/ф “Шик”

ІНТЕР 6.05 Мультфільм 6.35 Х/ф “Стежки% доріжки” 8.00 “уДачний проект” 9.00 “Готуємо разом” 10.00 “Орел і Решка. Рай і пекло” 11.00 “Орел і Решка. Перезавантаженн я” 12.00 Х/ф “Мої зірки прекрасні” 13.50 Т/с “Серафима Прекрасна” 20.00, 1.15 “Подробиці” 20.30 “Острів Фіделя” 21.30 Т/с “Секта”

ТРК АЛЕКС 6.00 “Найкращий день % сьогодні!” 6.55, 8.10, 9.55, 18.25, 19.50, 21.50 “АЛЕКС%погода” 7.00, 14.00, 19.30 “АЛЕКС%інформ. Дайджест” 7.20, 12.50 “Муззум” 7.45, 12.30, 16.20 “Телекрамниця” 8.00, 17.30, 21.55 “АЛЕКС%афіша” 8.15 “DE JURE”. З погляду закону” 9.00, 17.35, 19.00 “Добрі справи” 9.30 “Fashion club” 10.00 “Лінія стилю” 10.25 “Швидкість” 11.00 “Улюблене Запоріжжя” 11.30, 16.35 “Хіт% парад” 11.40 “Сфера інтересів”

телепрограма ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ 13.15 “Тонкі сфери” 13.25 “Під покривом Богородиці” 13.45 “Країна Всезнайка” 14.20, 22.10 Д/с “Садові скарби” 18.05 “Комуналка” 18.35 Тележурнал “Караван” 20.00 “Зі світу по факту” 20.25 “Герої землі запорізької” 20.35 “Лабораторія дизайну” 21.00 “У гостях у Дмитра Гордона” 0.00 “Нічний канал”

ЗАПОРІЖЖЯ 0.00 Діловий ритм 0.25, 18.30 Файн%Арт 1.20 Літературний монолог 1.25 Фестивалі, конкурси, концерти 2.25, 13.00 Посміхнись! 2.30, 8.25 У майстерні художника 2.55 Т/с “Таксі” 4.55 Зелений бум 5.25 Зібране 5.50, 21.50 Від мелодії до мелодії 6.15, 23.15 Легенди Запоріжжя 6.40 “Ми % Запоріжжя. Ми % Україна” 6.55, 8.50, 17.50, 23.55 Ці кумедні звірі 7.00 Гімн України 7.02, 9.30 Телекур’єр. Тиждень 7.30 Диван 8.35 “Казки запорозькі” 9.00 Стоп корупції 9.25, 11.50, 22.55 Муз. хвилинка 9.55 Відкрита студія 11.25, 17.10 Літпросвіт 12.00 “Стежками Мауглі і Багіри” 12.25, 20.25 Обличчя української історії 12.35 “Ми % українські” 13.05, 16.45 Чудесний канал 13.35 Клуб%700 14.00 “Громадське ТБ. Запоріжжя” 14.20 “Мандрівки кота Фініка” 14.35 Мультзал 15.00 Полігон 15.15 По суті 17.35 “Мандри Великим Лугом” 18.00 Струни душ людських 18.15 Ретро%альбом 19.00, 22.00 Час, події, країна 19.30 Д/ф “Кенгир. 40 днів Волі” 20.30 Герої 20.45 Зупинися і здивуйся! 20.55 Будь%який каприз 21.05 Вечірня казка 21.20 Повір у себе 21.30 “Козацька звитяга” 22.25 Знак питання 23.00 Час%Тайм 23.40 Фабрика ідей

tv5 5.15, 6.45 “Тиждень% спорт” 6.00 “Щоденник шопоголіка” 6.30 “Хроніка подій” 7.00 “КіноNews%KIDS” 7.20 Ретрокінозал 8.50 “Ексклюзив. Оксфорд Медикал Запоріжжя” 8.55, 9.25, 10.30, 12.15 “Погода” 9.00 “Блага звістка” 9.30 “Про риболовлю всерйоз” 10.00 “Велотревел” 10.35 “Хочу у відпустку” 11.00 “Життя, сповнене радості” 11.30 “Кулінарне шоу “Вінегрет” 12.20 Т/c “Співачка” 15.40 “Домобуд” 16.10 М/с “Лис Микита”

16.40 “Моя правда” 17.30 Х/ф “Одного разу” 19.05 Х/ф “У пастці” 20.35 Х/ф “У коледжі” 22.10 Х/ф “Каньйон” 23.50 “TV5 Тribute Show” 0.50 Нічний канал

ICTV 5.05, 3.20 Т/с “Код Костянтина” 6.40 Т/с “Відділ 44” 10.20 Х/ф “Вбивча швидкість” 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф “З усіх сил” 14.50 Х/ф “Нестримні” 16.50 Х/ф “Нестримні% 2” 18.45 Факти. Вечір 19.10 Х/ф “Нестримні% 3” 21.45 Х/ф “Куля в лоб” 23.35 Х/ф “Ганнібал” 1.55 Т/с “Лас%Вегас”

СТБ 6.30 “Все буде добре!” 7.40 “Хата на тата” 9.00 “Все буде смачно!” 11.00 “Караоке на Майдані” 11.55 “Полювання” 13.00 Х/ф “Діамантова рука” 14.55 Х/ф “Наречений” 19.00, 2.10 “Слідство ведуть екстрасенси” 22.45 “Я соромлюсь свого тіла%3”

НОВИЙ КАНАЛ 3.30 Зона ночі 6.35, 8.35 Kids Time 6.40 Х/ф “Готель для собак” 8.40 Х/ф “Твердолобий” 10.30 Х/ф “Янголи Чарлі” 12.30 Х/ф “Янголи Чарлі: Повний вперед” 14.30 Х/ф “Міс Конгеніальність” 16.40 Х/ф “Міс Конгеніальність%2” 18.45 Х/ф “Освідчення” 21.00 Х/ф “Свекруха% монстр” 23.00 Х/ф “Як позбутися хлопця за 10 днів” 1.10 Х/ф “Улюбленці Америки”

УКРАЇНА 6.10, 6.50, 19.00 Сьогодні 7.20 Зірковий шлях 8.50 Т/с “Коли минуле попереду” 14.10 Т/с “Печалі% радості Надії” 18.00, 19.30 Т/с “Буде світлим день” 22.15 Т/с “Моє кохане чудовисько” 2.00 Реальна містика 3.50 Т/с “Черговий лікар”

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.40 Домобуд 7.10 Життя, сповнене радості 7.40, 22.55 Тиждень% cпорт 7.55, 10.20, 18.20, 19.25, 23.40 Погода 8.00 Дзвони православ’я 8.20 КіноNews%KIDS Дайджест 8.30 Про риболовлю всерйоз 9.00 Хочу у відпустку 9.30 Іду на Ти 10.25 Бойові сили 12.00 Кохання, ненависть і пропаганда 14.40 Королева Півночі 15.40 Флорида: пори року 17.30 Повернення додому 18.25 Традиції народів світу

18.50 Цікаві винаходи 19.00 Мульт%тайм 19.30 Господарі морів 21.10 Захоплюючі пригоди 22.40 Хроніка пригод 23.10 Велотревел 23.50 Бандитський Київ 3.40 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 “Він, вона і телевізор” 15.10 Х/ф “У пошуках бурштинової кімнати” 17.30 Х/ф “У пошуках скарбів нібелунгів” 19.50 Х/ф “В’язень” 21.30 ПРОФУТБОЛ 23.15 “Змішані єдиноборства. UFC” 1.45 Х/ф “Відьма” 3.40 “Облом.UA”

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.20, 10.55 Погода в світі 6.25, 18.15 Велика політика 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 Час новин 7.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 0.55 Погода на курортах 7.20, 16.05, 1.35 В кабінетах 7.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу 7.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода в Україні 8.15 Мотор 8.20 Автопілот%тест 8.25 Технопарк 8.30, 3.15 Феєрія мандрів 9.10 Гра інтересів 10.10 Кордон держави 10.25 Будемо жити 10.40 Драйв 11.10 Рандеву 12.15 Сімейні зустрічі 12.40 Прес% конференція щодо ситуації у зоні АТО 13.10 Модне здоров’я 13.30 Час інтерв’ю 14.10 Агрокраїна 14.30 Діалоги з патріархом 15.15 П’ятий поверх 15.30 Національний актив 16.30 Акцент 17.10 “За Чай.com” 19.25, 0.20, 1.15 Невигадані історії 20.05, 2.15, 5.15 Машина часу 21.40, 3.00 Час% Time 22.30 “Відділ кадрів” 23.30 Фінансовий тиждень 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: Важливо 1.55 Огляд преси 3.35 Не перший погляд 4.15 Кіно з Я. Соколовою

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15 Чиста політика

7.15, 19.20, 23.20, 5.20 Гордон 8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Студія 112 20.00, 0.10, 3.10 “Хто кому Рабінович” 21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Студія 112 “Воєнний щоденник” 22.00, 2.00 Вечірнє шоу “ТижДЕНЬ. MADE IN UA”

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20, 18.20 Паралельний світ 9.10 Містична Україна 10.00 Бойові сили 12.00, 21.00 Любов, ненависть і пропаганда 14.40 Королева Півночі 15.40 Флорида: пори року 17.30 Повернення додому 23.50 Бандитський Київ 3.40 Україна: забута історія

Z 06.00 07.42 07.44 07.45

Кіноархів «Zаписник» Погода Щоденники комах 08.00 Суперпочуття 08.30 Океан Вет 08.59 Погода 09.00 Символи Запоріжжя 09.15 «Здоров’Я» 09.30 Наші домашні улюбленці 09.59 Погода 10.00 1000 днів для планети 10.45 Весілля 11.15 TV%MALL 11.30 Супер почуття 12.00 Євромакс 12.30 Океан Вет 13.00 Дика планета 13.28 «Zаписник» 13.30 Життя в цифрі 13.45 Культура % це модно 14.00 Весілля 14.58 «Zаписник» 15.00 Кіноархів 18.00 «Здоров’Я» 18.15 Жива природа 18.28 «Zаписник» 18.30 Глобал 3000 18.59 Погода 19.00 Земні катаклізми 20.00 У фокусі Європи 20.30 Квест 21.00 Завтра % Сьогодні 21.27 «Zаписник» 21.29 Погода 21.30 1000 днів для планети 22.15 Нові технології війни 23.10 TV%MALL 23.25 Життя в цифрі 23.40 Кіноархів 01.30 Нічний ефір

EНTEРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30, 9.30 “Невідома версія. Бережись автомобіля” 7.10, 9.00 Телекрамниця 7.50 “Своя роль” 10.20 Х/с “Два капітани” 19.00 Х/ф “Ділові люди” 20.30 Х/ф “Золоте теля”

Вважати недійсними: втрачене свідоцтво про реєстрацію машини АА 134696 від 23.05.2002 р. та державні реєстраційні номе% ри 04808 АР, 03052 ВО 23.45 “Невідома версія. Джентльмени удачі” 0.35 Х/ф “Новорічне Криве дзеркало”

К1 5.10 “Рецепти щастя” 6.00 “Спеція” 6.30 “TOP SHOP” 7.50 “Чи знаєте ви, що...” 8.25 “Мультфільми” 9.30 Т/с “H2O: Просто додай води” 11.00 М/ф “Астробой” 12.50 “Орел і Решка. Навколосвітня подорож” 23.00 Х/ф “Принцеса спецій” 0.50 Х/ф “Закохані невротики” 2.10 “Нічне життя”

EUROSPORT 4.00 Велоспорт. “Класика Колорадо”. 3%й етап 5.00, 8.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Дев’ятий день 6.30 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 6%й етап 9.30, 0.00 Тележурнал WATTS 9.45, 20.30, 2.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Десятий день 16.15, 0.15 Велоспорт. “Binckbank Tour”. 7%й етап 18.00 Кінний спорт. Global Champions Tour. Валкенсвард 19.30 Легка атлетика. Усейн Болт. Історія 1.30 Велоспорт. “Класика Колорадо”. 4%й етап

NATIONAL GEOGRAPHIC 0.05, 23.15 Дивна Друга світова 0.50, 11.05 Прорив 1.35, 11.50 Початок 2.20, 22.30 Паранормальне 3.10 Секунди до катастрофи 3.55, 4.15, 4.45, 5.10 Код небезпеки 5.35, 6.45, 7.10, 7.30 Наукові дурниці 6.00, 6.25 Популярна наука 7.55, 8.40, 9.30 Дива інженерії 10.20, 15.35 Мегазаводи 12.35, 13.00, 13.20, 13.45 Ігри розуму 14.05 Людина проти Youtube 14.50 Справжній суперкар 16.25 Інженерні винаходи 17.15 Друга світова війна: осушити океан 18.00, 21.00 Фідель Кастро: Загублені плівки 18.45 80%ті: десятиліття, яке створило нас 19.30, 20.15, 21.45 Віч%на%віч

VIASAT HISTORY 8.10 “Останні дні Ганни Болейн”

9.15, 22.45 “Приховані загрози за доби Тюдорів” 10.20, 11.10, 12.00, 12.50 “Шість королев Генріха VIII” 13.40 “Генріх VII: король зими” 14.45, 15.40, 0.45, 1.50 “Генріх і Ганна: коханці, які змінили історію” 16.35 “Історії з королівської спальні” 17.35 “Історії з королівського гардероба” 18.30, 19.20, 20.10, 2.55, 3.45, 4.30 “Життя Тюдорів” 21.00 “Вовчий зал” 21.55 “Майстри шпигунства” 23.50 “Друга світова війна: чого варта імперія” 5.15 “Змова” 6.05 “Джекі без Джека” 7.00 “Гінденбург і Гітлер” 7.55 “Погода, що змінила хід історії”

ДИТЯЧИЙ СВІТ 3.00, 9.00 Х/ф “Горбоконик”, м/ф “Оранжеве горлечко”, “Картинки з виставки”, “Пригоди комі і крапки” 5.00, 11.00 М/ф “Брати Лю”, м/ф “Пінгвіни”, “Легенда про Сальєрі” 6.00, 12.00 Х/ф “Подарунок чорного чаклуна”, м/ф “Пастушка і сажотрус” 7.30, 13.30 М/ф “Ми за сонечком ідемо”, “Про мамонтеня”, “Випадок з бегемотом” 8.00, 14.00 М/c “Мавпочки, вперед!”, “Мавпочки в опері”, м/ф “Мореплавання Солнишкіна”, “Жили собі дід і баба”, “Уперте тісто”, “Одна конячка біла” 15.00 Х/ф “Іван та Мар’я”, м/ф “Дід Мороз і літо”, “Тому, що в кузні не було цвяха”, “Кошеня з вулиці Лизюкова” 17.00 М/ф “Алі%Баба і сорок розбійників”, м/ф “Грибок”, “Генерал Топтигін” 18.00 М/ф “Казка про царя Салтана”, м/ф “Дива серед білого дня”, “Гарячий камінь” 19.30 М/ф “Шматочок”, “Олень і вовк”, “Жабеня шукає тата” 20.00 М/c “Кошеня на ім’я Гав”, м/ф “Я чекаю пташеня”, “Крилатий, волохатий та маслений”, “Як щеня вчилося плавати”, “Гірський майстер”


грані ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

21

z КОРИСНІ ПОРАДИ

ДБАЙМО ПРО КРАСУ КІМНАТНИХ РОСЛИН Віра СЕРЕДА

Квіти дивні створіння природи. Любителі краси висаджують їх не лише на дачах, а й у себе вдома. Щоб виростити гарні квіти, треба дбати про них, зок рема, використовуючи доб рива. Удобрювати кімнатні рослини слід часто. Навіть якщо ви посадили квітку у великий горщик, їй не достатньо мінералів. Мо же допомогти пересаджу вання квітки в новий ґрунт. Однак харчування рослині в цьому випадку вистачає приблизно на два місяці.

КОЛИ Ж РОСЛИНА ПОТРЕБУЄ ДОБРИВ? Якщо вона: z зростає повільно; z її стебла ослабли, витягу" ються; z листя блідне, стає дріб" ним; z не цвіте; z квітка хворіє, жовтіє, втрачає листя, на листі з'являються пля" ми.

ЧИМ У ДОМАШНІХ УМОВАХ ПІДГОДУВАТИ КВІТИ? Цукор Цукор складається з глюкози й фруктози. Глюкоза має два чин" ники впливу: заряджає енергією, а також слугує компонен" том для відновлення, сприяє по" яві органічних речовин. Щоб глюкоза засвоїлася, потрібен вуглекислий газ. Якщо вуглекис" лого газу не вистачає, то цукор сприятиме утворенню цвілі. Під час прикорму цукром засто" совують прилад "Байкал ЕМ"1". Прикорм: на півлітра води " 1 столова ложка цукру. Цукор можна замінити аптечною глю" козою, яка ефективніша: на літр води " 1 таблетка глюкози. Під" живлення робимо раз на 30 днів. Кавова гуща Гуща від випитої кави змішуєть" ся з ґрунтом. Це його зробить пухким, збільшить кислотність, наситить киснем. Це добриво під" ходить для гладіолусів, азалій, лі" лій, рододендрону, троянди. Крім кави, використовуйте заварку від чаю, але в помірній кількості, щоб не завелися чорні мошки.

Цитрусові й банани Шкірка від цитрусо" вих є гарним підгодо" вуванням для квітів. Цедру треба подріб" нити, покласти в літро" ву банку, залити на 1/3 окропом. Відвар нас" тоюємо добу. Потім цедру проціджуємо, в банку доливаємо води і зрошуємо рослини. Також рекомендуєть" ся використовувати шкірку від банана. Її треба порізати, скласти в літрову банку, залити водою, настояти добу, проціди" ти, потім долити води. Суху й подрібнену бананову шкірку можна додавати в землю при пересаджуванні. Шкірка, перег" ниваючи, даватиме прикорм рослині. Попіл для кімнатних квітів Попіл містить фосфор із ка" лієм, магній із залізом, кальцій і сірку, а також цинк. Його слід додавати в ґрунт під час пере" саджування. Готуємо рідке добриво: 1 сто" лова ложка попелу на літр води. Лушпиння від цибулі 50 г лушпиння цибулі зали"

ваємо 2 л гарячої води, кип'яти" мо 10 хвилин, настоюємо 3 го" дини, проціджуємо, використо" вуємо для обприскування. Від" вар не зберігається, його пот" рібно готувати щоразу новий. Перегній Для таких рослин, як пальми, фікуси, цитрусові, монстера ви" користовують послід птахів. 10 г посліду розчиняють у 3 л води. Перед внесенням добрив рослину треба полити водою. Листовий перегній додають під час пересаджування. Це збагатить ґрунт мікроелемента" ми, поліпшить його структуру. У 10 л води розбавляють 100 г гною. Неприємний запах про" йде через дві"три години.

z АКТУАЛЬНО

НОВИЙ ГРАВЕЦЬ НА РИНКУ СІЛЬГОСПДОБРИВ ІДЕ НАЗУСТРІЧ АГРАРІЯМ Проаналізувавши дані ви робництва та імпорту кар баміду в Україні за останні два роки, можна з упевне ністю сказати, що наявні по тужності і потенціал можуть повністю задовольнити по пит аграріїв. За даними інформаційних агентств, реальне споживання карбаміду за 2016 рік склало 940,1 тис. тонн, а за перший квартал 2017 року споживання оцінюється в 310 тис. тонн. Су" марний обсяг ринку ключових продуктів азотної групи в Укра" їні становить 1 млн тонн у пере" рахунку на діючу речовину. При цьому виробничі потужності віт" чизняних підприємств азотної групи перевищують попит більш ніж у 2,5 раза. Одеський припортовий завод " один з числа виробників азотних доб" рив, потужності якого дозво" ляють виробляти близько 1 млн тонн аміаку і більше 800 тис. тонн карбаміду на рік. На даний момент підприємство пережи" ває не найкращі часи. Боргові зобов'язання за газ змусили прийняти екстрені заходи. У 2017 році Фонд державного

майна обрав компанію для пос" тачання природного газу на ОПЗ на давальницьких умовах. Давальницький контракт пе" редбачає переробку сировини (природного газу), яка нале" жить давальцю, в готову про" дукцію (аміак і карбамід), що дозволяє зберегти роботу ОПЗ і тим самим забезпечити внут" рішній попит на азотні добрива. Велику кількість продукції завод відправляє на експорт більш ніж у 30 країн світу, тому висока якість продукції гарантована. Також завод отримав великого трейдера своїх добрив, флаг" мана енергетичної галузі укра" їнської економіки " компанію "Агро Газ Трейдинг". Компанія АГТ створена на основі євро" пейських принципів роботи і на" цілена на постійний розвиток і

оптимізацію процесів поставки природного газу. Компанія АГТ розуміє, що український вироб" ник, як ніхто інший, зацікавле" ний максимально задовольнити потреби фермерів, із розрахун" ком на довгострокову перспек"

тиву. Тому компанія "Агро Газ Трейдинг" прийняла рішення вийти на ринок з новою пропо" зицією про введення післяплати за карбамід. "Ми чудово розумі" ємо, що працівники аграрного сектору несуть величезні ризики до моменту збору врожаю. Ро" бота аграріїв залежить від цін на паливо і добрива, погоди, хво" роб рослин і ще багатьох чинни" ків. Розуміючи складність ситу" ації, ми готові співпрацювати з фермерами на основі післяпла" ти. Контракт можна буде закри" ти після збору врожаю", " заявив директор компанії "Агро Газ Трейдинг" Володимир Колот.


22

книжкова навала ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ТОМИК У РУЦІ ДОДАЄ Книголюби керуватимуть телеманами. Ця істина не потре бує підтвердження. Адже той, хто читає книжки, матиме значно ґрунтовніші знання, аніж ті, хто лише дивиться те левізор. Єдине, про що варто подбати, так це, щоб читати

реально класні книжки. "Запорізька правда" започаткувала рубрику "Книжкова навала", в якій рекомендуватиме новин ки сучасної літератури, що вартують того, аби бути прочита ними.

z П’ЯТЬ НОВИХ КНИЖОК ЛІТА Ігор БОНДАРТЕРЕЩЕНКО, публіцист, арткритик

Буквально всі сюжети книжок цього огляду покликані розіг нати літню млявість і додати адреналіну до життя. Адже пригоди трьох жінок на двох континентах, шпигунський де тектив, містичний трилер і гу мористична фантасмагорія, як бачимо, відрізняються за жан рами, але єднає їх одне це справді захоплююче чтиво. Марта Холл Келлі. Бузкові дів чата. К.: НораДрук, 2017 Напру ж е н е дійство у цьому романі, що не відпускає читача до самого трагічно го фіна лу, вип равдане самою історичною ситуацією. Адже дія відбувається наприкінці 1930х років, коли над світом нависла заг

ПОГОРТАЙ СТОРІНКИ ДО КІНЦЯ роза війни, триває протягом Другої світової одразу на двох континен тах, а завершується вже в кінці 1940х гіркими наслідками воєнної історії, що увірвалась у життя трьох героїнь, тих самих "дівчат у розкві ті", кардинально його змінивши. Чи могла подумати співробітниця французького консульства в Аме риці, що її подорож до Парижа обернеться не лише святом роман тики, а й буднями окупації? І чи спо дівалась її майбутня подруга з Польщі, що її юність мине у бороть бі з окупантами у підпільному русі опору? І тим більше не мріяла ні про що, крім лікарської кар'єри тре тя героїня роману, ставлячи дослі ди на людях у німецьких концтабо рах. У фіналі всі троє дожили, від повідно, до відродженого кохання, знайденої дитини і Нюрнберзького процесу, але об'єднала всіх трьох не лише фантазія автора, а й саме життя, яке триває іноді навіть після смерті. Джессі Келлерман. Чтиво. Х.: Фабула, 2017 У цьому романі життя викладача літератури потрапляє у вир зовсім інших, не міщанських пристрастей.

Стається це після смерті його дав н ь о г о друга, ві домого письмен ника, ав т о р а шпигун с ь к и х трилерів після морської катастрофи. Успіхові друга герой завжди заздрив, одру женню з його колишньою дівчиною так само. "Погортав сторінки до кінця поминальної книги і знайшов чисту. На хвильку задумався. "Лю бий Білле, написав він. Ти сучий син". При цьому, як фахівець, він бачив усі вади й сучасної літерату ри, й творчості свого друга. Схема була відома "агент у відставці ви являється причетним до складної справи, що включає одну або кілька з наступних деталей: убивство з по літичних мотивів, атака терористів, загублена дитина, викрадення дуже важливих документів, що, коли пуб ліка дізнається, можуть спровоку

вати ядерну війну". Іронія роману в тому, що, отримавши після смерті друга все, що хотів, ставши кохан цем його дружини, привласнивши чужий роман і славу, герой потрап ляє у такий самий "міщанський" світ інтриг й обману. Утім, читаєш цей роман на одному подиху, а короткі, на кілька сторінок, розділи поволі набувають професійних ознак справжнього шпигунського триле ру. "Він витяг дезодорантелектро шокер і стиснув його в лівій руці. Не дуже сильно, не дуже слабо. Від крив ніжзубну щітку, стиснув його в правій руці. Не дуже сильно, не ду же слабо. Пригадав поради Сокдо лейгера. Нехай зброя стане про довженням тіла. Не стискай кулаки. Дій. Він підняв зубну щітку і тричі постукав у двері. Спочатку не почув нічого, потім пролунали кроки, і двері відчинилися". Сергей Головачёв. Лысая гора. К.: Каяла, 2017 …Відомі київські топоніми неспо дівано розквітають у цьому містич ному романі у всій своїй демонічній красі. Вибудовуючи при цьому ма пу не знайомого з дитинства міста, а суцільного капища прадавніх сил,

z ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ОСТАННІЙ БІЙ ЗА УКРАЇНУ ЩЕ ПОПЕРЕДУ Історію члена Подільського ок ружного проводу ОУН, досвідче ного командира Петра Пасічного та його дружини Марії Пальчак, яка стала учасницею останнього бою УПА в квітні 1960 року в Тер нополі, презентували в Запоріжжі в обласній універсальній науковій бібліотеці співавтори книги "Віра і воля". Незаперечні факти, опублі ковані в книзі, спростовують нак леп, нав'язаний Кремлем, і дово дять, що єдиною метою і мрією українців завжди було здобуття незалежності країни. Громадські активісти, волонтери та жителі Запоріжжя різного віку, соці ального статусу й політичних погля дів зібрались на презентацію книги коміксу "Віра і воля", яку представи ли її автори тернополяни. Ідея ство рення виникла кілька років тому, орі єнтована в основному на Схід Укра їни, як документальне підтверджен ня боротьби за незалежність через багато років після Другої світової вій ни та боротьби зі стереотипами, нав'язаними радянським режимом. "Ця дата заслуговує популяризації й може стати ключовим моментом

перелому стереотипів, що досі екс плуатує російська пропаганда. Ми говоримо про те, що в 1960 році нацистів уже давнимдавно не бу ло. Це всього лише факт, що може певнею мірою зацікавити читача, чому ці люди через 15 років після закінчення Другої світової війни про довжували боротьбу, і показує, за що вони боролися", розповів автор ідеї, юрист, заступник міського го лови Тернополя Леонід Бицюра. Історик Олександр Башта вважає книгу спробою протягнути нитку пам'яті між двома історичними по

діями боротьбою за незалежність українського народу під час Другої світової війни і подіями сьогодніш нього дня. Ділити Україну та її лю дей безглуздо, бо всі ми є побрати мами, вважає історик. "Повірте, Україна є цілою. Немає та кого, що в Західній Україні всі такі осві чені й буквально всі патріоти й герої. Такого немає. Я, наприклад, зустрічав більше людей зі Сходу, які воювали й були разом зі мною. Я вважаю, що ми побратими, а не "західняки" й "схід няки", впевнений Олександр Башта. Волонтер Марія Подибайло 

внучка воїнів УПА. Зараз вона про довжує справу своїх дідів, організо вує з 2014 року загони самооборо ни в Маріуполі. "Обидва мої діди були "бандерів цями ". Але в кожного з них своя історія. Один був офіцером регу лярної армії і брав участь у знаме нитому поході на Чехословаччину. А другий займався тим, чим зай маюся нині я створенням в Україні загонів територіальної самооборо ни", сказала волонтер. Реакція запоріжців на вивчення документальних фактів і вивчення історії боротьби за незалежність України неоднозначна. Молоді впевнені, що знати історію необхід но в усіх подробицях. А представ ники старшого покоління вва жають, що в нинішніх умовах важли ва форма подачі історичних фактів. Книга "Віра і воля" видана в нез вичайному форматі. Це книгако мікс. У ній документальний аналіз і художній виклад поєднуються з ма люнками. Це зроблено спеціально, щоб привернути молодого читача, який звик до "кліпового" мислення. На думку авторів видання, молодь саме та аудиторія, якій, необхідно знати правду, засновану на фактах.


книжкова навала ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

КЛЕПКУ В ГОЛОВІ перепле тення енерге тичних зон, різ номаніт них місць сили, де нині роз ташовані цивільні устано ви. Саме тут судилося розгорнутися карко ломному сюжету про боротьбу Добра і Зла. "Геопатогенна зона проходить по краю Центрального ботанічного саду й тягнеться далі по горбах, при цьому язичницька статуя Батьківщиниматері сусі дить із золотими куполами Києво Печерської лаври, а найпроклятіша в Києві будівля Верховної Ради роз ташована на одній осі з перманен тнореволюційним Майданом Не залежності, лежить у западині ко лишнього Козячого болота". Таким чином, відьми, лісовики, зомбі та вампіри одне слово, все військо Люцифера стикається з християн ським сьогоденням. І невинна ек скурсія на Лису гору, де відьми збираються на шабаш, перетворю ється на легіон летючих думок про наше минуле невже з ним треба боротися лише скиданням бовва нів, як свого часу вчинив князь Во лодимир з Перуном, що загуркотів у Дніпро? Хай там як, але розплата

не забариться. "Не звертаючи ува ги на сарказм, блідий вершник пе реможно відрапортував: Зате світ завойований нами! І готовий до звільнення? запи тала перша голова. І готовий до звільнення, під твердив блідий вершник. А де ж ваш месія? запитала друга голова. Скоро буде, відповів блідий вершник. Він уже в дорозі ". Олег Шинкаренко. Череп. К.: Люта справа, 2017 Фан тастика у даному випадку не лише в тому, що ав торжур наліст "прор вавсь" у літерату ру своїм романом в "однойменному" жанрі, адже во на, ця ж фантастика, як слушно за уважує Юрій Макаров у передмові, завжди вважалася другорядним чтивом. Натомість цього разу це навіть не вигаданий фантастичний сюжет у цілком буденних українсь ких реаліях, а поєднання "того, що маємо" в одному флаконі сучасно го роману. "Череп" це весела й страшна суміш про село й місто,

російських зайд і вітчизняних хвойд, одночасно памфлет і фан тасмагорія, а також безперечна па родія на Леся Подерв'янського. Звичний буддизм куркульської фі лософії тут поєднаний із не менш трафаретними пригодами "русько го міра", що верхи на танку, роз мальованому, як матрьошка, в'їз дить у наше сьогодення. Звісно, один геополітичний міф грузне в болоті іншого, а разом виходить га рячий, просто таки палаючий рин ковий виріб на злобу дня. " Ти не чув, що там горить? за питує в романі Іван Череп свого ді дагуру, такого собі Тисячолітнього Миколая з прози не лише По дерв'янського, а й Загребельного. Та що там горить. Ясно, що там горить. Це всім давно відомо. У цьому нічого нового немає. Уже ж і не перший день горить, можна до того й звикнути, відповів Панкрат, не відриваючи погляд від газети". Від цієї "фантастики" так само важко відірватися, але ще важче не надірватися, зрозумівши, що й із журналістського сміху буває проза. Олександр Завара. Песиголо вець. К.: Видавництво Жупан ського, 2017 Герой цього "етнографічнорелі гійного", а насправді містичноде тективного трилеру, за сюжетом, втрачає популярність, але його думки щодо її відновлення цілком слушні. "Дехто вважає, що пись менники це справжні маніяки. І як

23 би вони не писа ли твори, то убива ли б лю дей і зап лутували справу таким чи ном, щоб вона ста ла схо жою на гру", підказують нам рецепт успі ху. Утім, сам герой нікого не вби ває, за нього це роблять персонажі давньої історії нашого краю, які втручаються в його життя від само го дитинства. Прагнучи знайти кар коломний сюжет для свого роману, наш герой із "казковим" ім'ям Іван Побиван їде з родиною до Прикар паття, щоб навідатися до таємничої Галявини вічної роси. Адже саме в цих місцях ще в дитинстві він бачив іконку Святого Христофора із зоб раженням песиголовця, і саме це, на його думку, може стати основою нового тексту. Хай там як, але чер гової "психоделічної" історії в дусі "Трохи пітьми" Любка Дереша з енергетичними вампірами й турис тичними страшилками ми не доче каємося, бо все тепер реально й насправжки. А як інакше може бути в казковому лісі? В якому, додамо, від часу масового навернення язичниківполян у християнство живуть лісорубилюдожери, а та кож цей самий вовкулака Сірома нець, що врятує героїню, але не чи тача від захоплення черговою майстерною містифікацією.

z НОВЕ ВИДАВНИЦТВО

"ЛЕГЕНДА ТВОРИТЬСЯ НИНІ" Заснувала "Легенду" команда видавництва сучасної україн ської дитячої літератури "Фонтан казок". "Ми помітили, як батьки з дітьми захоплено читають наші дитячі книжки, котрі ми створюємо з лю бов'ю. Але це все ж таки лише дитя чі книжки. Тож у нас виникла ідея створити ті книжки, які будуть цікаві дорослим, і вони мають бути такі самі якісні й змістовні, як дитячі", розповідає директор видавництва "Фонтан казок" Олег Рибалка, зас новник "Легенди". "Легенда" це нове видавництво сучасної української прози, яке має на меті творити художньо цікаві, суспільно резонансні, літературно значимі книжки про нас із вами ук раїнців про те, хто ми, які ми, чому ми саме такі, куди рухаємося і чого прагнемо. "Легенда" це книжки українських авторів, які творять Легенду про нас і наш світ. Саме тому видавниц тво має таку назву. До того ж, сло во "легенда" з латинської перекла дається як "те, що слід прочитати". "Основа будьякої національної лі

тератури проза, до того ж велика проза, романи й повісті, розмірко вує шефредактор нового видавниц тва Іван Андрусяк. Сучасна українсь ка проза наразі цю функцію виконує далеко не повною мірою: наш як інте лектуальний, так і "масовіший" читач усе більше задовольняється перек ладами, а це не є добре. Ясна річ, пе реклади важливі вони відкривають нам світ, але чужими очима, які ціка ві, проте аж ніяк не здатні замінити нашого погляду на цей світ, вислови ти нашу, українську унікальність. Нам насамперед слід розвивати власне красне письменство і досвід "Фон тану казок" переконливо довів це в царині дитячої літератури. Властиво, те саме наша команда зараз прагне через "Легенду" робити в літературі дорослій: відкривати нові горизонти

української національної прози, ви повнювати ніші, які в нас залишають ся порожніми, головно серйозну прозу, покликану прописувати час. Звісно, ми не зарікаємося від того, щоб колись видавати і сучасну укра їнську поезію (особисто мені цього дуже хочеться), і переклади але на разі наш читач насамперед потребує прози, бо лише вона здатна створити повноцінну легенду про нас, сучас них українців, у час великих змін". "Легенда твориться нині" це гас ло нового видавництва, розпові дає його головний редактор Юрій Бедрик. Ми випускатимемо книж ки для сучасних мислячих і кре ативних читачів. Нині маємо три се рії: Мислива серія для любителів глибокої, психологічної, вдумливої прози, Ефектна для тих, хто віддає перевагу напруженим і динамічним сюжетам, Барвиста для підлітків, яких захоплює строкатість світу і які шукають своє місце в ньому". Першими ластівками нового ви давництва стануть такі книжки: z мисливу серію відкриє інтелек туальний психоаналітичний роман одного з найконтроверсійніших су

часних українських письменників Степана Процюка "Травам не мож на помирати" про Україну 1970х років часу глибокого політичного, соціального і психологічного зас тою, часу тотального фальшу й не самовитої облуди і часу поодино ких нескорених дисидентів, які, "без надії сподіваючись", творили майбутнє й ризикували при тому свободою, психічним та фізичним здоров'ям, а нерідко й життям; z першим в ефектній серії вийде іронічний детектив Лесі Демської "Літо психіатра" з цікавим сучас ним сюжетом, "легкий" для читан ня, але водночас такий, що прово кує читача на роздуми; z барвиста серія стартує із твору в популярному жанрі фентезі, який так подобається сучасним підліт кам. Це повість Наталки Ліщинської "Брамниця", головна героїня якої мандрує паралельними світами й наповнює новим змістом життя їх ніх мешканців. "Це лише перші книжки, вони вка зують на те, якими будуть ключові серії "Легенди". А далі буде ще ці кавіше", запевняє Юрій Бедрик.


24

тема номера: результати вступу ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ВАРТО ПОДУМАТИ

ВИСОКА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ Наталія КОВАЛЬ (ГЛОБА)

Давно відомо, що гарна освіта стає запорукою багатьох мож ливостей, які відкриваються перед людиною в її житті. Ще здавна казали, що знання і вміння за плечима не носити, тож учитися треба всього, що тільки можна. Тепер принципи одержання знань трохи змінилися, бо справді гарний фахівець має вчитися все життя. І особливо важливі перші роки, які минають у вищому навчальному закладі. Саме alma mater часто виз% начає і рівень одержаної освіти, і подальші перспективи знайти кра% ще місце під сонцем. Що ж до українських вишів, то се% ред них є й добре знані у всьому світі, визнані як такі, що дійсно дають ґрунтовну освіту світового рів% ня. Тож шукати якісної освіти по сві% тах, здається, уже й не треба. Тим більше, що Міністерство освіти й науки цього року запровадило кіль% ка нововведень, які мають полег% шити вступ до багатьох вищих нав% чальних закладів. Найперше йдеть% ся про спеціальні коефіцієнти, які діють при вступі в окремі виші, а та% кож про деякі інші пільгові умови.

Але, припустімо, хвилювання з приводу вступу вже залишилися позаду. Тепер залишається тільки вчитися, одержувати знання, на% вички і вміння, ставати справжнім фахівцем. І ось тут з'являється пи% тання про вартість навчання. Звісно, всі пам'ятають про Кон% ституцію України, де чорним по бі% лому написано: "Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загаль% на середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно%

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закла% дах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно%технічної, вищої і піс% лядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних сти% пендій та пільг учням і студентам. {Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. у Рі% шенні Конституційного Суду № 5%рп/2004 від 04.03.2004} Гро% мадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах

на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних мен% шин, відповідно до закону гаранту% ється право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчаль% них закладах або через національні культурні товариства". Хоча, здається, часи безоплатної вищої освіти вже залишилися в давно минулих часах. Хоч круть% верть, як кажуть, хоч верть%круть, але гаманець має бути, причому ту% генький. У розпал літа вищі навчальні зак% лади України оприлюднили ціни на навчання на своїх офіційних сторін% ках. Звісно, якщо комусь пощасти% ло потрапити на місце, передбаче% не держзамовленням, то все обій% деться трохи легше. А якщо йдеть% ся про вартість навчання на кон% трактних умовах? Ціни зросли. Причому неабияк: у середньому ціни стали на 2%4 тис. грн вищими, аніж минулого року. Ну, звісно: мінімальна зарплатня тепер сягає мало не до неба, се% редня теж ніби зросла (мало хто бачив, правда), Прем'єр впевнений у перемогах на економічному фронті… Чого б ото й не підвищити ціни на науку для спудеїв?

z ВІТЕР – У ПАРУСИ! Юрій СКИБА, журналіст%пенсіонер м. Дніпрорудне

Завершується вступна кампа нія найвідповідальніший крок молоді у визначенні майбутньої професії, загалом особистої та суспільної долі. Зараз, на порозі зрілості, перед випускниками шкіл, як перед билинним бога тирем, роздоріжжя життєвого вибору: підеш праворуч все долаючими зусиллями чадолю бивих батьків отримаєш прес тижну освіту, "тепле" дохідне містечко, комфортне сімейне гніздечко. А в ньому все, "як у людей". Одне слово, забезпече не існуванням'яч, що безжурно котиться рівненьким асфаль том, розважливо минаючи ви їмки та крутосхили бездоріжжя. Рвонеш ліворуч знову ж таки на родинній шиї брьохнешся в бездонну ковбаню розвеселої гопкомпанії "золотої молоді" та марнотратного існування.

ЖИТИ ДОВГО ЧИ ПЛІДНО? Раджу, юний друже: закатай%но краще рукави і крокуй прямо, на% зустріч сніжній заметілі і спекотно% му сонцю, услід за думками та мрі% ями, за ширяючим у небесній дали% ні Синім птахом СВОЄЇ, а не м'яко підстеленої збоку ЧУЖОЇ, скресіні% долі. І вона обов'язково підкорить% ся тобі, як колись людині вражаючої

ВІДКРИЙ ВЛАСНУ цілеспрямованості й чесноти % Ми% колі Миколайовичу Миклухо%Мак% лаю, котрому цього місяця випов% нюється 171 рік від дня народжен% ня. З них прожитих % неповних со% рок два… Зате як насичено й гідно! За плечима невтомного мандрівни% ка, біолога, антрополога, зоолога, етнографа зі світовим ім'ям % безліч експедицій у найзагадковіші на той час райони Південно%Східної Азії, Австралії та Океанії з ґрунтовним вивченням тамтешніх "дітей приро% ди". Зокрема, папуасів південно% східної частини Нової Гвінеї, по праву названої Берегом Маклая. Своїми працями (близько 160) він незаперечно довів єдність роду людського, за піввіку до виникнен% ня фашизму спростувавши вигадки про "неповноцінність" темношкірих народів, за кращу долю яких боров% ся до останнього подиху, ставши взірцем науковця й громадянина. Вдумайся, юначе, у кредо Маклая % може, щось і зрушиться в твоїх егоцентрично%прагматичних вимі% рах: "Краще за все, що вчений зда% тен зробити, % йти вперед своєю дорогою, не звертаючи уваги на глузування юрби справа та зліва!" І це не гучна декларація % у пошуках істини Микола Миколайович знех% тував академічною кар'єрою, що відкривала шлях до матеріальної

забезпеченості, чинів, наукових звань, насамкінець % професорсь% кого довголіття. Він рішуче відки% дав егоїстичне прислуговування властьімущим % глибокодумне те% оретизування довкола обслинено% го пальця з низькоуклінним притан% цьовуванням перед авторитетними покровителями, багатовимірним "пробиванням" дисертації, видан% ням пухких монографій з наступ% ним їхнім похованням за непотре% бом у архівних нетрях, оскільки був справжнім лицарем прогресу. Нас% кільки непросто було обстоювати таку безкомпромісну позицію, свід% чить хоча б промовистий факт. Ці% кавлячись ставленням сучасників Маклая до об'єкта його досліджень % папуасів, ваш покірний слуга на% дибав справжнісінький "перл" у, здавалося б, респектабельному, авторитетному "Настільному ен% циклопедичному словнику" (видан% ня А. Гарбеля за 1894 р.): "У папу% асів кучеряве волосся, з'єднане в пучки. До недавнього часу серед них було дуже поширене людо% жерство". І теє "відкриття" пропо% нується широкому загалу через двадцять літ потому, як Миклухо% Маклай повністю розвіяв псевдо% наукові домисли про "пучковоло% сих" людожерів, котрі нібито скла% дають проміжну ланку між мавпою

та людиною. За весь час своїх ман% дрів Новою Гвінеєю вчений так і не знайшов переконливих доказів іс% нування канібалізму у папуасів. За% те переконався в іншому: "Жахливі розповіді про дикунів%людожерів, % занотував він у своєму щоденнику, % потрібні лише для того, аби вип% равдати мерзенну політику загар% бань, ошукань та масового зни% щення туземців"...

РІВНЯЙМОСЯ НА… ВЛАСНУ СОВІСТЬ! А чи не став зараз, у гендлярсько% довколоринковому сьогоденні, та% кий тип співвітчизника архаїчним? Пригадується морська експедиція на науково%дослідному судні "Кал% лісто" (не плутати з "Каліпсо" Жака Іва Кусто!): роботяща, іронічна ва% тага біологів, біохіміків, серед яких, на перший погляд, незрозуміло ви% соким авторитетом користувався негомінкий, скромний хлопчина з геть вицвілим на скронях волоссям % Валерій Кисельов. Лише під кі% нець піврічного плавання я випад% ково довідався про вартість цієї незвичної в такому віці сивини. Під час вивчення коралів на підводно% му рифі поблизу Куби за два роки до нашої, теж "коралової", експе% диції у групі аквалангістів трапила% ся біда: вранці, на початку робіт, несподіваний шквал перекинув во%


тема номера: результати вступу ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

25

ВИШАХ ЯК СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ ВЧИТИСЯ В ЄВРОПІ "Щороку на кожний новий набір абітурієнтів складають кошторис. Є формула розрахунку витрат, де враховують оплату праці, послуги ЖКГ, утримання матеріально&тех& нічної бази. Іншого варіанту немає. Ми повинні компенсувати витрати на підготовку студента. Ціни підня& лися у середньому на 5 відсотків. Найбільше & на престижні спеціаль& ності: право і міжнародні відноси& ни. Найменше & на математику, ме& ханіку та фізику", & сказав у ін& терв'ю проректор із науково&педа& гогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров. Але як би там не складалися кош& ториси, КНУ ім. Шевченка залиша& ється одним із найдорожчих у кра& їні вишів. Треба приклади? То дале& ко ходити не треба. Одержання ос& віти в Інституті міжнародних відно& син обійдеться в 46,2 тис. грн на рік, а якщо захочеш вчитися неабияк, а англійською, то знадобиться вже 54,6 тис. грн. Непогано так, при мінімальній зарплаті 3 200 грн. І пенсія, яку ніяк не те, що не підні& муть, але й не перерахують, на рів& ні "а де ж хоч якась копійка & я ж тридцять років (чи сорок) важко га& рувала/гарував"… Хоче абітурієнт,

який уже став студентом, бути жур& налістом & готуйте 39,9 тис. грн. Не забувайте, це на рік! Перекладач обійдеться в ті ж гроші. А ось, якщо комусь хочеться стати юристом, то на рік знадобляться 46,2 тис. грн, тобто майже 14,5 мінімальних мі& сячних зарплат. І це тільки наука. А ще ж і жити треба. І містом (великим) пересу& ватися & тут навіть найміцніші ноги не допоможуть. І їсти хоч трохи. І якісь лахманинки купувати, бо ж без одягу і взуття не обійдешся. Ну, іще книжки, музеї, театри, вистав& ки… Яка ж освічена людина без усього цього? Тож і рахуйте… Кажуть, менші ціни оголошені в Києво&Могилянській академії: між& народні відносини обійдуться в 39 тис. грн, право & 40 тис. грн, перек& лад з англійської & 31 тис. грн. А тепер про КПІ. Вартість навчан& ня у КПІ ім. Сікорського різна: на ін& женерних факультетах від 12 тис. грн; на інформаційних технологіях & близько 24 тис. грн. Іще є факуль& тет авіаційних та космічних систем, де можна навчатися за 15,3 тис. грн на рік. Модний менеджмент обійдеться в 24,7 тис. грн, дуже на сьогодні важлива кібербезпека

вартуватиме 18,9 тис. грн. Най& дешевше навчання обійдеться на фізико&математичному факультеті & "усього" 12,3 тис. грн за один (!) навчальний рік. Якимось дивом Національний аві& аційний університет пропонує тро& хи нижчі ціни. Тут ціна за місяць навчання стартує від 980 грн (прик& ладна фізика та математика). Ма& шинобудування, телекомунікації, авіоніка, електроніка обійдуться в 1 320 грн на місяць. Цивільна без& пека, програмування та комп'ютер& ні технології, а також кібербезпека & близько 1,5 тис. грн на місяць… Хо& ча & множте на десять, і отримаєте річну ціну. Просто хід такий, марке& тинговий. Щоб не лякалися люди… А якщо захочеться стати вчите& лем? Таку освіту можна отримати в НПУ ім. Драгоманова, де середня ціна дорівнює приблизно 16 тис. грн. Фізико&математичний, при& родничо&географічний факультет чи факультет інформатики обій& дуться дешевше, а ось іноземна мова сягає близько 20 тис. грн… Щодо Національного медичного університету ім. О. Богомольця, то тут найменше "коштує" диплом пе& діатра чи фармацевта & 24,6 тис.

грн. Найбільше & стоматолога (аж 33,4 тис. грн). Подейкують, що навчання в пери& ферійних університетах коштувати& ме дешевше, ніж у столичних. Це пов'язане не тільки з рівнем інфляції, але й із кваліфікацією викладачів, а також із рівнем навчальної бази. У середньому юридична освіта в пери& ферійному університеті обійдеться від 14 до 24 тис. грн. Найдешевший диплом журналіста можна отримати у "Львівській політехніці" & за 6,8 тис. грн. Навчання в регіональних педаго& гічних вузах коштуватиме 10 тис. грн, англійська філологія від 9 до 22 тис. грн, економіка 8&12 тис. грн. Тож чи дивують ситуації, коли мо& лодь прагне знайти можливість навчатися за кордоном? Нехай не в Гарварді, бо там справді дорого. Але в найближчих країнах на кшталт Польщі диплом європейсь& кого зразка обійдеться трохи мен& ше двох тисяч доларів на рік. Звіс& но, ціни тут теж різні, як і виші. Але ж якість! І жодних хабарів! Тож вартість навчання в українсь& ких ВНЗ знову зросла. І знову вини& кає цілком закономірне питання, чи не поїдуть молоді українці вчитися деінде?

кування, облагородження, зреш& тою, відчуття господаря&творця на землі. А ці якості так потрібні на& шим занедбаним нивам, заводам і лабораторіям! Тож запорошую те& бе у подорож по прекрасній TERRA INCOGNITA & землі незвіданій мар& шрутами честі, совісті, пошукової одержимості, високого подвиж& ництва & МАРШРУТАМИ МАКЛАЯ. 27 жовтня 1870 року із Кронштад& та на корветі "Витязь" до берегів Нової Гвінеї відправився двадцяти& чотирирічний вчений М.М. Миклу& хо&Маклай. Приблизно тоді ж його не набагато старший колега М.М.Пржевальський, перетнувши

весь Сибір, прибув у Кяхту & від& правний пункт своєї першої Цен& тральноазіатської експедиції. Що вабило в океанські далі та захмар& ний Тибет синів України та Росії? Так&так, України, адже перший з них & "знаменитий російський вче& ний" (ВРЕ) & правнук запорізького січовика! У складі одного з козаць& ких полків він відзначився при взят& ті Очакова під час російсько&ту& рецької війни, отримавши чин хо& рунжого та спадкове дворянство. Невже смисл життя може полягати в постійних блуканнях, невлашто& ваності кочового побуту, кінець кін& цем, смертельній небезпеці, що ча& тує дослідника на кожному кроці? Вічне питання. І таке ж невичерпне, як і його носій… Хворий, зацькова& ний газетними борзописцями за "породичання з неповноцінними чорномазими", не зрозумілий на& віть колегами&вченими, Микола Миколайович визнав перед кончи& ною: "Все життя я чесно служив на& уці і ні за чим не жалкую, хіба ли& шень, що починав не з батьківщи& ни…" Це & як попередження всім отчим "європейцям", котрі під "да& хом" нарешті виканюченого безві& зу, туризму, навчання, відвідання родичів тощо намилилися назав& жди чкурнути світ за очі від "гаряче любої", та геть занедбаної, обкра& деної, знекровленої неньки. Факт: усе слід розпочинати з головного & отчого дому…

TERRA INCOGNITA долазний бот. Шестеро чоловік опинилися у вкрай скрутному ста& новищі: бот днищем угору ледь виступав з поверхні води і міг прис& лужитися лише тимчасовим буєм, тримаючись за який, залишишся на плаву від сили кілька годин. Та й то за умови хорошої погоди і "ней& тралітету" з боку численних хижа& ків рифового царства & акул, мурен, баракуд, морських змій, чия отрута за лічені хвилини вбиває людину. До найближчого острова & добрих півсотні миль (близько ста кіломет& рів). Їхнє ж судно мало повернутися лише пізно ввечері… І Кисельов, наймолодший серед потерпілих, переймає на себе найважчу, най& відповідальнішу ношу & пливти са& мотужки до сусіднього рифу, де поблизу дрейфував корабель. А це щонайменш два десятки кілометрів відкритим морем, щомиті ризику& ючи потрапити "на зуб" акулі або просто загубитись у безорієнтовній водній пустелі. Тоді він урятував усіх шістьох, а ось через рік після нашого повернення у рідний порт & лише одного. Не себе: на біостанції в затоці Посьєт, південніше Влади& востока, рятуючи недосвідченого пірнальника, Валерій загинув… Я далекий від того, аби бадьоро закликати тебе, друже, рівнятися на Маклая чи Кисельова: чого вар& те "гаслове" виховання & добре ві&

"Біліє парус одинокийÖ"

домо. Просто пропоную: бодай на хвильку пригальмуй у цілоденній коловерті перед скромною велич& чю душі людської, вдивися у неї не суєтно і, хтозна, чи не зажадається тобі серед ницої метушні та дріб'язкових бажаннячок по вінця захлинутися гірко&солоним вітром мандрів, відчути під ногами три& вожну пружність водної безодні і з щемкою радістю відкрити на гори& зонті незвідані береги… Не біда, якщо ти все ж не станеш професій& ним "морським вовком" чи іхтіоло& гом. Головне & пробудити в собі нестримну жагу пізнання довко& лишнього світу задля його впоряд&


26

із блокнота журналіста ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

АЛЬПІЙСЬКА КЛУМБА, або ЯБЛУЧКО СПОКУСИ

Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)

Цікаво, хто вигадав дурни цю, що повторюють усі гі ди? Мовляв, Ансі "най красивіше село Франції". Щодо "найкрасивішого" сперечатися не буду, хоча можливі варіанти. Але "се ло"! Хіба що автор вислов лювання з якоїсь причини хотів познущатися з чарів ного альпійського містеч ка… Що сказали б жителі Орі хова, Токмака або Енерго дара, якби хтось обізвав їх ні міста "селом"?! А в ансій сців підстав ображатися ще більше. Судіть самі: у ХV столітті Ансі вже був столи цею Женевського графства. Нині це адміністративний центр французького депар таменту Верхня Савойя. У місті 51 тисяча жителів. Во ни працюють не лише в ку рортному бізнесі, а й у ме тало та лісообробній, тек стильній і харчовій промис ловості. Окраса Ансі замок ХІІ століття і не менш старо давній Острівний палац. А крім того єпископська ре зиденція, собор Святого Петра, кілька розкішних церков, консерваторія, парк під гучною назвою "Сад Єв ропи"… В Ансі щороку про ходить відомий на весь світ Міжнародний фестиваль кі ноанімації… Село?!

"СЛЬОЗА ЯНГОЛА" Звісно, якщо місто розташова не на березі озера, яке не без підстав вважається най чистішим у світі, а навколо, не мов казкова декорація, зелені ють схили альпійських гір, вже саме оточення робить його кра сивим. Додайте до картини по фарбовані в різні кольори стіни домів і безліч квітів (Ансі нага дав мені неймовірно яскраву клумбу). І канал Тью та річку Фьєр, завдяки яким місто зажи ло слави "французької Венеції", де будинки "стоять ногами у во ді". І середньовічну архітекту ру, затишні вузенькі вулички… Квінтесенція романтики! Символ Ансі форель знов таки натякає на неймовірну чис тоту озера, що живиться водою альпійських річок. Ми прискіп ливо вдивлялися в його криш талеву воду: жодної смітинки! Але хіба озеро було б таким чистим, якби місцеві жителі не дбали про цю 14кілометрову "сльозу янгола"? Я сфотогра фувала робітників в однакових

Ця затишна вуличка веде до замку ХІІ століття колишньої резиденції графів Женевських, а потім герцогів Савойських

Безкоштовний круасан мені не дали (та я і не просила). Нато мість придбала за п'ять євро (приблизно 150 гривень) "чем піонське" тістечко. Хіба можна встояти, коли бачиш на конди терській вивіску: "Філіпп Рігол лот. Чемпіон світу, кращий у Франції кондитер і шоколатьє"? Я попросила тістечко у формі половинки зеленого яблука із хвостиком нам сказали, що саме за нього Філіпп Ріголлот здобув звання "чемпіона світу". Спокійно посидіти над чашеч кою кави у мене не було часу. Тож, покупку в кондитерській спакували в акуратну коробоч ку, і вона подорожувала зі мною до вечора, коли в готелі я вирі шила випити чаю. Виявилося, що тістечко за цей час "сіло", втративши свою унікальну фор му. Звичайний коржик, звичай ний крем і глазур. Солодко… Але жодних тонкощів смаку. За порізькі кондитери пригощають краще! Шкодую, що не спробувала ін шу французьку дивину: зацук ровані пелюстки фіалок. Може, хоча б їх я визнала б гідними легендарних французьких гур манів і "зацукрованого" містеч ка Ансі?

МАГІЯ БРОНЗОВОЇ ЖАБКИ Квіти, квіти, квітиÖ І робітники, які старанно очищують неглибоке русло: вода тече в озеро Ансі, а воно має лишатися кришталево чистим!

сірих футболках і високих, аж до стегна, бахілах, котрі чистили русло каналу, що впадає в озе ро Ансі. Не лопатами, звісно, спеціальною машиною, навко ло якої, немов щупальця спру та, зміїлися шланги. То була важка робота чоловіки аж спіт ніли. Але краса і чистота заслу говують зусиль. Та не думайте, що жителі Ансі споконвіку були завзятими чис тюлями. Як гадаєте, чому фран цузам 350 років тому знадоби лися їхні знамениті парфуми? Щоб перебивати сморід давно не митого тіла! Моду на парфу ми завів корольсонце Людовик ХІV, а мода на купання виникла пізніше. Подейкують, за часів Середньовіччя французи мили ся тричі: коли народжувалися, перед весіллям і коли їх обми вали після смерті. Ну, це все таки жарт. А історичний факт такий: герцог Савойський ку пався двічі на рік.

ЧОТИРИЛАПА ЗАГАДКА Ще одне незвичне для нас сві доцтво турботи жителів Альп про чистоту "тото бар" (toutou

bar) такі собі кам'яні ванночки, що прибудовуються до фонтанів із питною водою. В них пес може напитися і навіть скупатися. А собак в Ансі я бачила чима ло. Тут із ними ходять… бомжі (чи правильніше сказати бро дяги?). Причому, не з малень кими обшарпаними дворняжка ми: собаки у них великі, вгодо вані, доглянуті, з нашийниками і на повідках. Схоже, навіть поро дисті. Біля хлопця й жінки, які сиділи просто на бруківці, я на рахувала аж чотирьох псів, припнутих до огорожі каналу. Може, ця парочка вигулює їх за плату? Чи тримає задля безпе ки? А чим годує? Усе це зали шилося для мене загадкою. Подібних собак я побачила і перед дверима "соціального кафе". Там сиділи двоє молоди ків із рюкзаками, чекаючи, коли з 9ї до 11ї ранку в цьому зак ладі можна буде безкоштовно отримати каву та круасани. А поруч розмістилися дві собаки, біля яких стояла напоготові ми сочка. Цікаво, що в "соціально му кафе" пропонують чотирила пим клієнтам?

Не буду описувати визнані ан сійські пам'ятки на кшталт Ос трівного палацу, збудованого у 1132 році (одним він нагадує корабель, іншим носорога), або пізньоготичного собору Святого Петра, теж уже неново го: йому не менше 600 років. Рідше у путівниках згадують колодязь, що в 1453 році вири ли у центрі Ансі лицарі ордена святого Жана. У 1689му до ньо го прибудували новий бортик і крихітний фонтанчик у вигляді жабки, з рота якої ллється цівка питної води. На бортику досі (через 300 з гаком років!) мож на прочитати імена членів муні ципалітету, котрі сприяли ре монтним роботам. Подейкують, що жабка здатна зробити лю дину багатою. Для цього слід тричі погладити її по голівці до себе, а потім сунути руку в су мочку або гаманець. Я старан но виконала магічні дії, але гро шовий дощ на мене досі не про лився. Видно, бідолашна жабка зовсім знесилилася… А може вона допомагає тільки землякам? Великими багатіями французів не назвеш: ціни в Ан сі високі. І все ж… Престижною вважається професія викладача вишу. Ще б пак! Наприкінці


27

із блокнота журналіста ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

ФІАЛКИ У ЦУКРІ

"Чемпіонські" тістечка французького кондитера Філіппа Ріголлота у вигляді зелених і червоних яблук

кар'єри він отримує зарплату 4 4,5 тисячі євро на місяць. Зви чайних учителів теж цінують: їх ній заробіток доходить до 3 ти сяч євро. За законом у Франції 35го динний робочий тиждень (що правда, обмеження стосується, здебільшого, людей робочих професій, а на офісних співро бітників не поширюється). На заслужений відпочинок фран цузи йдуть у 62 роки. Середня пенсія невелика тисяча євро (на додаток до неї люди стара ються щось накопичити). Вона відчутно залежить від того, скільки років ти пропрацював. Але всім, незалежно від стажу, гарантована "пенсія із солідар ності" (еквівалент нашої "міні малки") 800 євро. Саме таку пенсію зазвичай от римують французькі фермери при всій їхній важкій праці. Але вони люди не бідні. У них є зем ля, власний дім, сади, виног радники… У багатьох корови (недарма ж так славляться французькі молочні продукти, особливо сири!). Чимало фер мерів заводять цілі стада із 50 і більше голів. Кожна корівка коштує п'ять тисяч євро. Непо гано? Багато шуму наробив заповіт скромного сільського поштаря, про який нам розповіли в Ансі. Чоловік прожив довге життя. Їз див на старенькій розбитій ав тівці. Ніколи не розкошував. І залишив по собі… два мільйони євро (звісно, скопивши їх не з однієї тільки зарплати). Оскіль ки спадкоємців у нього не було, всі гроші він заповідав сільській громаді на будівництво спор тивного комплексу для дітлахів.

МАДАМ КОХАНКА У тихому куточку Ансі ми поба чили… ЖанЖака Руссо. Точні ше, його бюст. Адже філософ і письменник народився й виріс у Женеві, до якої від Ансі 40 кі лометрів. Мати ЖанЖака рано померла, батько був байдужий

Ансі називають "альпійською Венецією", хоча каналів тут небагато, та й архітектура типово французька: у цьому середньовічному містечку згадуєш д'Артаньяна, а не Казанову

до долі сина. Дядечко, узявши на виховання племінника, дав йому повну волю. Хлопець ріс "важким підлітком", а потім вза галі утік із дому та став бродя жити. Отодіто п'ятнадцятиріч ний Руссо опинився в Ансі, і священик, який хотів навернути юнака в католицтво, направив його до молодої удови мадам де Варанс.

ЖанЖаку було 15, Франсуазі Луїзі 29… Він називав її "матін кою", вона його "маленьким". Палка хлопчача закоханість дій шла до того, що він цілував ліж ко обожнюваної мадам… Так, спочатку тільки ліжко. Спроби направити паршиву вівцю на шлях істинний не дали результату. Юнак не довго провчився у співочій школі при

ансійському соборі Святого Петра, утік із семінарії та мо настиря, знову бродяжив, слу жив лакеєм… У 1732 році він по вернувся до мадам де Варанс і став її коханцем. Точніше од ним із двох коханців. Отаке "ко хання утрьох" тривало до 1739 року. Свою "матінку" ЖанЖак ділив з іншими молодими людь ми, яких називав "братами". Але мадам не лише віддала ЖанЖаку своє розкішне тіло і містке серце. Вона навчила його правопису, мовленню культурної людини і світським манерам. "Сповідь" Руссо, де він розпо вів про стосунки з мадам де Ва ранс, украй обурила сучасни ків. Але тепер Ансі шокує іншим: в тутешній мерії укладають од ностатеві шлюби, в тому числі між дівчатами. Для наших туристів цей факт нагода зробити круглі очі й по цокати язиком. Але старовинне альпійське містечко не втрачає своєї привабливості від ди вацтв та вільних звичаїв його жителів. А цнота озера Ансі не страждає від їхньої недостат ньої (з точки зору моралістів) цнотливості. Тим більше, що у французів є чудовий звичай: не лізти у чужу душу та не заважа ти людині жити так, як їй подо бається. Звісно, за умови, що й вона не заважає іншим…

z ПОРАДИ БУВАЛЬЦЯ

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ? Олена СТАХОВА

Якщо в українця є біометричний паспорт, він може поїхати за кордон не тільки без візи, а й без медичної страховки. З одного боку " економія, а з іншого… чи варто так ризикувати? Що правда, то правда: у подорожах люди хворіють рідко. Наш організм ніби відчуває, що опинився не вдома, в екстремальних умовах і знаходить резерви. Але все ж повну гарантію, що ви не захворієте у чужій країні, ніхто не дасть. Я була свідком, як люди страждали від раптового зубного болю. Шістнадцятирічний юнак у дорозі примудрився застудитися, у нього різко підскочила температура. Жінка наступила у воді на морського їжака і сильно проколола ногу… У країнах Європи перший прийом у лікаря обходиться від 35 до 100 євро. Щоб вилікувати застуду в Німеччині знадобиться майже 500 євро, а знеболюючий укол зроблять за 120. За консультацію хірурга у Польщі доведеться сплатити 170 євро. У Туреччині лікування харчового отруєння коштує 800 доларів… Томуто на кордоні можуть спитати медичну страховку у студентів, які їдуть на навчання; у тих, хто збирається офіційно працювати в чужій країні; у туристів, котрі подорожують за путівками туроператорів. Зрештою, в усіх, хто не має біометричних паспортів. Українські страхові компанії укладають угоди з так званими "медичними асистансами", що мають представництва по всій Європі. Чим солідніше і

більше асистанс тим дорожчі його послуги, але водночас тим вони надійніші (шарлатанів у цій галузі теж вистачає). Існують два види страховок: компенсаційна (коли вам компенсують витрати на лікування після повернення додому) і сервісна (коли вам надають медичні послуги, а розраховується за них асистанс). Звісно, якщо ви берете з собою у поїздку обмаль грошей, краще обрати другий варіант. Фахівці радять не купувати поліси в агентів і посередників. З власного досвіду додам: добре продумайте, на який термін вам потрібний поліс. Краще придбати "із запасом", ніж опинитися в ситуації, в яку через неточні розрахунки одного разу потрапила я. Із не біометричним паспортом поліс має перекривати весь термін поїздки. Мені не вистачало одного дня. Я звернулася в найближчу компанію, щоб купити на цей зайвий день страховку. Дівчина запропонувала заплатити за один день! майже 400 гривень. У мене не було із собою такої суми. На щастя. Бо коли я поспілкувалася з агентом іншої компанії, він підказав: страховка на цілий місяць обійдеться… тільки у 100 гривень. Що робити, якщо за кордоном ви раптом відчули, що вам кепсько? Зателефонуйте у контактний центр медичного асистанса за номером, вказаним у вашому страховому полісі. Якщо страховка сервісна, фахівці організують необхідну допомогу. Якщо компенсаційна, медичні послуги доведеться оплатити власними грошима і зібрати чеки: коли ви повернетеся додому, страхувальник покриє витрати.


28

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ПОРАДИ ЛІКАРЯ

У ЗАПОРІЖЖІ – "ХВОРОБА БРУДНИХ РУК" Про випадок масового зара ження пацієнтів Токмацького центру гемодіалізу гепатитом С ми розповіли у №29 "Запо різької правди" від 20 липня цього року. А недавно от ха лепа! фахівці Запорізького обласного лабораторного цен тру МОЗ України попередили про іншу біду: спалах гепатиту А. Як повідомила лікарепідемі олог відділення організації епідеміологічних досліджень Любов Акчуріна, менш як за місяць (з кінця червня до 22 липня) захворіли 19 жителів Запоріжжя. Двоє у Комунарсь кому районі, дев'ятеро у Шевченківському (зокрема, ді ти семи і дев'яти років), вось меро в Олександрівському (там теж постраждали діти: шести і чотирнадцяти років). Любове Сергіївно, що це вза галі означає А, В, С? Різні хво роби чи одна? Науковці дослідили кілька віру сів, здатних викликати гостре чи хронічне запальне захворювання печінки гепатит. Їхні різновиди позначають латинськими літерами А, В, С, D і так далі, пояснює Лю бов Акчуріна. Які з них циркулюють у Запо різькій області? З 1998 по 2004 рік ми були в чис лі дев'яти регіонів України з макси мальною захворюваністю на вірус ний гепатит В. Але з 2010го ці по казники на рівні середніх по країні. Зокрема, торік захворіло 96 осіб (тобто 5,5 на кожні сто тисяч насе лення). Лише четверо з них діти. Це приблизно відповідає рівню 2015 року. До речі, за останні два роки вірусними гепатитами В і С не заразився жоден медичний праців ник, хоча всі вони входять до групи епідемічного ризику. Що стосуєть ся захворюваності на гепатит С, у 2004 і 2005 роках показники нашої області були найгіршими в Україні. З 2003 по 2008й вона ще залиша лась у числі восьми "лідерів". Але цю сумну тенденцію ми подолали. З 2010 року захворюваність на ге патит С в нашій області нижче від середньоукраїнської: торік зареєс тровано 17 випадків (по одному на кожні сто тисяч населення), а діти не захворіли взагалі. Які причини зараження гепа титом В і С жителів області? На жаль, великий відсоток невста новлених шляхів: від 55 до 64. А що до встановлених… Торік 37 відсотків заражень гепатитом В і 27 гепати том С відбулися статевим шляхом (незахищений секс). Із вживанням ін'єкційних наркотиків пов'язано ще 12 відсотків випадків вірусного гепа титу В і 27 гепатиту С. У липні медики забили три вогу з приводу гепатиту А… В нашій області захворюваність на цей різновид вірусного гепатиту

протягом десяти років була ста більно невисокою, навіть спора дичною, у трип'ять разів нижчою від середньої по Україні. "Піком" можна вважати хіба що 2014 рік, ко ли зареєстрували 52 випадки (2,9 на кожну тисячу населення). Тому викликає занепокоєння, що у трьох районах міста Запоріжжя менше, ніж за місяць захворіло аж 19 осіб.

Ми попросили лікаряепіде міолога Любов АКЧУРІНУ ко ротко охарактеризувати всі три види гепатиту, що циркулюють в нашій області, та підказати, як вберегтися від біди. Ось її поради.

ГЕПАТИТ А Гостра вірусна інфекція з групи фекальнооральних гепатитів, що супроводжується некрозом клітин печінки. Джерело інфекції гепатиту А тільки людина з будьякою фор мою захворювання (жовтушною, безжовтушною, безсимптомною). Механізм передачі гепатиту А фекальнооральний. Тобто такий же, як при гострих кишкових інфек ціях. Вірус потрапляє у зовнішнє середовище із виділеннями люди ни. Зараження може відбутися че рез побутовий контакт або через воду та їжу, забруднені вірусами. Недарма гепатит А називають "хво робою брудних рук"! Захворювання може спалахнути серед осіб, які користувалися во дою з водоймищ із фекальним заб рудненням. Масові спалахи можли ві у районах, де каналізаційна і во допровідна системи не відповіда ють сучасним вимогам або відсутні взагалі. Контактнопобутовий шлях передачі має місце у дитячих сад ках й інших аналогічних закладах, особливо якщо їхній санітарний стан не відповідає вимогам. Доброякісна вода і хороші умови для виконання санітарних правил під час заготівки, зберігання, при готування і реалізації продуктів хар чування одна з найважливіших ви мог профілактики гепатиту А. Вико ристовується і спеціальна вакцина проти вірусного гепатиту А. Вона

формує активний імунітет. В Україні зареєстровані кілька зарубіжних вакцин, призначених для імунізації дорослих і дітей. Вакцинація проти гепатиту А проходить двократно, з інтервалом у 612 місяців. Сформо ваний імунітет забезпечує захист приблизно на 15 років. Подбати про вакцинацію, насамперед, вар то мандрівникам і туристам, які від почивають на природі або виїжджа ють у південні країни. Гепатитом А можна заразитись у будьяку пору року, та небезпека зростає під час відпочинку в при родних умовах і на дачах, де якість питної води буває незадовільною. Як діяти, щоб не захворіти? На самперед, дотримуйтеся правил особистої гігієни, мийте руки з ми лом перед їжею і після відвідин ту алету, тримайте в чистоті посуд і харчові продукти. Не вживайте воду з випадкових джерел і "зпід крана". Воду пийте тільки кип'яченою. Не забувайте: при температурі кипіння вірус гине тільки через п'ять хвилин. Не допускайте, щоб на їжу і посуд сідали мухи. Овочі і фрукти ретель но мийте під проточною водою. Купаючись у відкритих водой мищах, не заковтуйте воду і вчіть цьому правилу дітей.

ГЕПАТИТ В Характеризується симптомами гострого ураження печінки й інток сикацією, відзначається різнома ніттям проявів і високою смертніс тю. А у віддаленій перспективі заг рожує розвитком пухлини печінки та її цирозом (особливо у хворих, заражених у дитинстві). Вірусом ге патиту В у світі інфіковано близько двох мільярдів осіб. Щороку від нього помирає близько двох мільйо нів людей. Джерела інфекції: хворі на гострий і хронічний гепатит В і носії вірусу складають близько 300 350 мільйонів осіб (багато хто з них про це не здогадується). Навіть один контакт з кров'ю чи ін шими зараженими матеріалами може привести до захворювання, оскільки вірус гепатиту В переда ється у сто разів легше, ніж вірус

СНІДу. Та шляхів передачі вірусу В лише два: статеві контакти і прямі контакти з інфікованою кров'ю. Він не передається через чхання й ка шель, поцілунки й обійми, грудне вигодовування, харчі, воду, посуд. Захистити себе від вірусу просто: слід зробити щеплення. Вакцина проти гепатиту В безпечна й ефек тивна. Із 1982 року мільйонам дітей і дорослих вже зробили такі щеп лення. Про вакцинацію слід подбати обов'язково, якщо ваш статевий партнер хворий на вірусний гепа тит В або ви проживаєте в одній оселі з хронічним хворим; якщо працюєте з кров'ю; якщо проходи те процедури гемодіалізу та печін кового діалізу. Ще кілька простих порад: практи куйте "безпечний секс". Не корис туйтеся чужими і не дозволяйте ін шим використовувати свої речі, де можуть бути залишки крові (якот зубна щітка, лезо, манікюрний на бір). Подбайте про безпеку, працю ючи з голками й іншими гострими предметами. Перед татуюванням або пірсингом подумайте про ри зик для здоров'я: на інструментарії можуть бути залишки крові хворо го, а спеціаліст може не дотриму ватися правил гігієни, не викорис товувати одноразові рукавички, не дезінфікувати і не стерилізувати як слід інструменти. Як дізнатися, чи не захворіли ви на вірусний гепатит В? Точну відповідь дасть лише аналіз крові. Зверніться до лікаря, якщо у вас спостеріга ється стомлюваність, втрата апети ту, біль у суглобах, жовтизна шкіри або склер, а також якщо ви мали прямий контакт із хворим гепати том В. Вагітним жінкам слід здати аналіз крові на гепатит В на ран ньому терміні вагітності.

ГЕПАТИТ С Про цей різновид хвороби печінки "Запорізька правда" розповіла в №29 від 20 липня цього року. Шля хи його передачі і методи захисту подібні до гепатиту В. Нагадаємо, що гепатит С може бути важким захворюванням для одних і мати легку течію в інших. Значна частина інфікованих залишається носіями вірусу до кінця життя. Якщо печінка уражена вірусом гепатиту С, через багато років може розвинутися ци роз або печінкова недостатність. Здебільшого, хворі на хронічний ге патит С не мають жодних ознак зах ворювання, крім підвищеної втом люваності. Приблизно п'ятеро зі ста новона роджених інфікуються, якщо інфіко вані їхні матері. Зараження відбува ється під час пологів, і його немож ливо попередити. У перші роки життя хвороба зазвичай не прояв ляється, тому цих дітей треба регу лярно обстежувати. Підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА


29

ваше здоров’я ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z РЕФОРМА МЕДИЦИНИ

ДУ Ю СПІК ІНГЛІШ, ДОКТОРЕ? Ліна ДОРОШЕНКО

Чи знаєте ви, що нас лікують… за протоколами? Простіше ка жучи, лікар прописує препара ти не як йому заманеться. На кожну хворобу існує документ, де чітко вказано, які ліки в яко му дозуванні та як саме слід застосовувати. З'являються но ві медикаменти й методи ліку вання змінюються приписи. Тридцять років тому їх вида вала Академія медичних наук Радянського Союзу, потім На ціональна академія медичних наук України… А не так давно уряд прийняв революційне рі шення: віднині українські ме дики можуть використовувати міжнародні протоколи! "Наказ не забороняє і не відміняє нинішні протоколи. Він тільки доз воляє, заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лін чевський на пресконференції в Ка

бінеті міністрів. Цей наказ сво єрідний захист для грамотного лі каря, який матиме змогу викорис товувати міжнародні протоколи. Дотепер такого права не було". Мимоволі спадає на думку: а як бути хворим, які лікуються в "не ду же грамотних" лікарів? У Міністерс тві охорони здоров'я обіцяли, що до 1 липня цього року кожен укра їнець зможе обрати сімейного док тора, в якого він хоче лікуватись, й укласти із ним контракт. Де той ви бір і ті контракти, хотілося б знати?! МОЗ визнає, що вітчизняні прото коли лікування не завжди ефектив ні. Поперше, вони відстають від найновіших досліджень. Подруге, через корупцію в них іноді просува ються малоефективні й дорогі пре парати (автори протоколів "теж лю ди")… Тоді як доказова медицина, про яку говорять міністерські чиновники і до якої українські медики тільки набли

жаються, передбачає клінічні випро бування тривалістю від п'яти до п'ят надцяти років за участі сотень тисяч людей. Коли доведено, що препа рат максимально ефективний (за мінімальної небезпеки), його пропо нують включити у протоколи ліку вання. На світових конгресах під егі дою Всесвітньої організації охорони здоров'я це питання обговорюють і за підписами найвідоміших фахівців затверджують рекомендації щодо лікування тобто міжнародний про токол. Він враховує навіть певні ін дивідуальні особливості людини: вік, стать, масу тіла і… расу (доведе но, приміром, що європеоїдна і нег роїдна раси мають відмінності у ферментативних процесах та мета болізмі). Міжнародні протоколи ви дають товстезною брошурою і пе реглядають кожні 57 років. Можна тільки радіти, що тепер за ними лікуватимуть українських па цієнтів. Однак… Чи багато наших

місцевих медиків використають шанс вийти на передовий край ме дицини? Лікувати постарому і по звичному легше… Насторожує ще один нюанс: вико ристовувати європейські протоко ли дозволено, в Інтернеті вони дос тупні, посилання на них надаватиме безпосередньо МОЗ України, але у столиці ніхто не збирається перек ладати їх українською. Тобто отой "грамотний лікар" повинен ще й досконало, на професійному рівні, знати англійську! Цікаво, чи багато знавців знайдеться у центральних районних лікарнях Запорізької об ласті? Схоже, ми знову йдемо до медицини "для еліти" (за міжнарод ними протоколами) і "для народу" (як прийдеться). Звісно, система протоколів стан дартизує лікування та дещо обме жує творчий підхід до нього. Але водночас убезпечує пацієнтів від невігласів. Тож… При першій же на годі спитаю свого дільничного ліка ря, які протоколи він використовує!

z ГАРНА ІДЕЯ ДЛЯ МОЛОДІЖНОЇ ТУСОВКИ

z ПРОСТІШЕ ПРОСТОГО

З ГІТАРОЮ, АЛЕ… БЕЗ ПЛЯШКИ

ХУСТИНКА ВІД ЯПОНЦІВ І ВІЯЛО ВІД ІСПАНОК

Прибудуть три столичні рокгрупи. Серед Другого вересня у Запоріжжі відбу учасників переможець триб'ютшоу каналу деться фестиваль "Rock проти алкого "TV5" гурт "ArtStyle Band" і фіналіст цього ж лізму". Подія унікальна: хоч в Україні шоу "Z Nice band", які представлять кавер проводиться чимало рокфестивалів, версії всесвітньо відомих рокгруп. Між їхніми виступами глядачі побачать ролики, які проде але подібного більше нема ніде. монструють наслідки алкоголізму, а ведучі на Наша мета донести до молоді, до воїнів, водитимуть вражаючі цифри й факти. Крім то які повернулися із зони бойових дій, непоп го, проводитимуться конкурси на знання рок равність шкоди від вживання алкоголю на музики і розважальні змагання з призами від прикладі їхніх музичних кумирів, зазначає го партнера фестивалю бренда "Coca Cola". лова правління благодійного фонду "Алкоголь Плануються показові виступи вихованців ди стоп" Геннадій Коняєв. Приміром, Бона тячоюнацької школи козацьких бойових мис Скотта, Джона Бонема, Сіда Вішеза спиртне тецтв "Спас" та майстерклас із бодіарту від довело до могили, а Оззі Осборн зумів виліку студентів Запорізького педагогічного колед ватися від небезпечної хвороби і піднявся на жу. Організатори сподіваються, що на фести вершину слави. валь у парк "Дубовий гай" прийде від п'яти до Саме благодійний фонд "Алкоголь стоп" восьми тисяч запоріжців і гостей міста. став ініціатором й організатором унікального Ідея музичного свята шляхетна тому вона фестивалю. Причому, молодіжне свято рок об'єднала чимало партнерів і друзів. Серед музики та здорового способу життя вони про них транснаціональна торговопромислова водять у Запоріжжі вже вдруге. Торік у ньому корпорація "Кераміст". взяли участь шість запорізьких гуртів й один Ми вдруге надаємо допомогу в організації дніпропетровський. Приєднався до фестива фестивалю "Rock проти алкоголізму", розпо лю і байкерклуб "Silver Star". відає радник генерального директора корпо Цього разу програма буде ще насиченіша. рації Олександр Карчевський. Це принципо ва позиція. Наш генеральний директор Дмитро Зусмано вич сам веде здоровий спо сіб життя і прагне, щоб його молоді земляки теж були здоровими. Алкоголізм страшна хвороба. Я згодний із рокером, з яким випадко во розговорився під час ми нулорічного фестивалю. "Ро кери не проти алкоголю, зауважив він. Рокери проти алкоголізму: треба знати мі ру"… Справді, здоров'я не купиш за жодні гроші. Тому У першому фестивалі "Rock проти алкоголізму" 21 серпня минулого року взя наша корпорація підтримує подібні проекти. ли участь запорізькі та дніпропетровські рокмузиканти і байкери Віталіна МОСКОВЦЕВА

Метеорологи прогнозують спекотний серпень із температурою до 3536 градусів. Значить, треба поміркувати, як найкраще перенести це серйозне випробування для організму. Навряд чи когось здивуєш порадою вдягатись у світлий одяг з натуральних тканин (найкраще з бавовни), який не прилягає до тіла. Але не всі зна ють, що волога біла хус тинка ззаду на шиї доз воляє набагато легше переносити спеку. Це пов'язано із тим, що на задній частині шиї бага то температурних ре цепторів, стверджують науковці. Саме так ряту ються від спеки японці. А жінкам варто поклас ти у сумочку віяло: ним можна скористатися в задушливому примі щенні і громадському транспорті. Воно не лише порятує, а й прикрасить: недарма ж іспанки завжди використовували його як елегантний аксесуар. А от від косметики і пар фумів краще взагалі майже відмовитися: дайте шкірі дихати! Пийте прохолодну воду і теплий зелений чай вони найкраще вгамують спрагу. Алкоголь дасть додатко ве навантаження на серце. А від пива і напоїв, які міс тять кофеїн, тільки ще більше захочеться пити. Скоротіть у раціоні кількість солі, консервів, жи рів, прянощів, смаженого. Їжте страви теплими, але не гарячими. Пам'ятайте: влітку немає нічого кращого від овочів і фруктів! Якомога частіше ставайте під ледь теплий душ. Але при цьому обходьтеся без мила чи гелю. Приміщення, де немає кондиціонера, можна зро бити прохолоднішим, зволоживши повітря: постав те в кімнатах ємності з водою, повісте вологі рушни ки, обприскайте на ніч килими і штори. А щоб порятуватися від спеки на роботі, купіть ма ленький пульверизатор і час від часу бризкайте з нього на обличчя і руки. За матеріалами відкритих Інтернетджерел


30

спорт ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z ВІЛЬНА БОРОТЬБА

ПЕРЕМОГУ ВІДДАЛА СУПЕРНИЦІ У Сараєво завершила виступ на кадетському чемпіонаті Європи вихованка клубу "Хорта" Карина Колесник. Нагадаємо, учора у ваговій категорії 60 кг підопічна ЗТУ Романа Бєлки провела три поєдинки, два з яких переконли) во виграла з рахунком 12 :1 і 10:0, і поступившись у півфіналі су) перниці з Естонії, відправилася боротися за бронзу континен) тальної першості. Суперницею Карини в поєдинку за третє місце стала румунка Аміна Ка пезан. Наша спортсменка упевнено почала зустріч, заробив ши шість балів. Опонентка зуміла відіграти чотири. Перевага все одно була на стороні Карини 6:4. Але на останніх секундах Колесник припускається прикрої помилки, яка коштує їй медалі чемпі онату Європи, пропус кає дію, і рахунок стає рів ним 6:6. По останній дії перемогу здобуває ру мунка. У мене немає слів! ко ментує цю зустріч настав

ник Карини Роман Бєлка. Вона вела 6:0, потім 6:4. Але пропустила остан ню дію, залишалося протриматися всього одну секунду, час був вже 3.59, і програла. Зі своїм потенці алом вона має бути в першій трійці. Карина уміє дуже добре атакувати, але вона цього не зробила. Таким чином Карина Колесник зай має п'яте місце чемпіонату Європи. І це явний прогрес минулого року вихованка "Хорти" була сьомою на континентальній першості. Тому спо діваємося, що наступного разу наша спортсменка вже точно дістанеться призової трійки.

z ЗНАЙ НАШИХ! МИХАЙЛО КОХАН ЗРОБИВ ЗОЛОТИЙ ДУБЛЬ Виграти і юнацький чемпіонат світу, і Європейський юнацький олімпійський фестиваль по) щастило нашому земляку Ми) хайлу Кохану. Радує, що росте нова плеяда вітчизняних моло) тобойців. Адже окрім 16)річно) го Михайла, на великих міжна) родних форумах вже встигли проявити себе на декілька років старші за нього Гліб Піскунов та Михайло Гаврилюк. Михайле, коли ви втрьох розпочнете виступати зі снарядами од накової ваги, певно у вашому секторі буде спекотно. Зараз ми бачимося постійно, але я ще й наступного року буду ме тати 5кілограмовий молот, а Піскунов і Гаврилюк вже перейшли на 6 кг. Конкуренції з хлопцями не боїтеся? Виграє найсильніший. Я на всіх змаганнях просто намагаюся по казати свій найкращий результат. А зараз де була гостріша конкуренція на чемпіонаті світу в Най робі чи на Європейському олімпійському фестивалі в Дьорі? В Кенії. Але вона мене загартувала. І приїхавши в Угорщину, я, хоч і метнув менше, ніж розраховував (ЮЧС Михайло виграв з результа том 82.31, ЄЮОФ 78.28), але для золота цього вистачило. Рік ви сміливо можете заносити собі в актив. Секретом успішного сезону поділитеся? Тренуюся на совість і дотримуюся режиму. Поставив перед со бою мету і все роблю для її здійснення, без ніяких але. А мета яка? Якщо пощастить, то навіть Токіо2020. Завдання максимальні!

z КОРОТКО БОКС

ГАНДБОЛ

На чемпіонаті Європи з боксу серед школя% рів, який проходив у Румунії, успішно висту% пила національна збірна України. Додому хлопці привезли вісім медалей два золота, два срібла і чотири бронзи. Це дозволило нашій ко манді посісти високе друге місце в медальному заліку, до речі другим старшим тренером збір ної України на континентальній першості був за порізький фахівець Андрій Яковенко. Дві медалі поклали в скарбничку збірної країни представники Запорізької області. Срібло у ваговій категорії 40 кг завоював мелі тополець Айдер Абдураімов (тренери Сергій і Роман Онищенки). Бронзовим призером чемпі онату Європи серед школярів у категорії 54 кг став вільнянський боксер Кирило Симонов (тре нер Руслан Шпиталєв). Ще двом спортсменам із Запоріжжя не вдало ся поборотися за медалі Данило Меняйло (62 кг) і Ігор Шаров (68 кг) зупинилися на стадії чвертьфіналу.

Першою пробою сил для оновленого ігро% вого складу і тренерського штабу "МОТОРа" став виступ у Німеччині на турнірі "Sparkas% sen CUP 2017" . Відзначимо, що на майданчику в Німеччині не грали Дмитро Дорощук і Олексій Шинкель (лі нійний відправився на реабілітацію в Польщу, а лівий напівсередній у Білорусі чекає отримання Шенгенської візи). У перший ігровий день "МОТОР" отримав пере могу над німецьким клубом: SG BBM Bietigheim (Німеччина) "МОТОР" (Запоріжжя) 24:33. Правда, в наступному матчі підопічні Патріка Ромбела не змогли повторити успіх і поступили ся: TVB 1898 STUTTGART (Німеччина) "МОТОР" (Запоріжжя) 34:28. Матч за 3є місце турніру звів запорізьку ко манду зі знайомим німецьким клубом: HBW Ba lingen (Німеччина) "МОТОР" (Запоріжжя) 24:32. "МОТОР": Грудка, Киреєв, Терехов (67%); Ку батко (1\2), Бабичев (1\2), Малашинскас, Шеве лев (2\3), Денисов (5\9), Гарбуз (3\5), Козаке вич (0\1), Пачковскі (5\6), Жук (3\3), Сорока (6; 6 із 6ти, 7м), Целищев, Шельменко (2\2), Пухов ський (4\8; не закинув 7м). До речі, кращим у своєму амплуа став молодий перспективний воротар "МОТОРа" Антон Терехов.

* * * Запорізька міська федерація боксу другий рік поспіль ініціює цікавий проект % безкош% товні уроки боксу на свіжому повітрі. Заняття проводять на центральному пляжі Запоріжжя, а приєднатися запрошують усіх, без вікових об межень. Брати участь у таких уроках боксу мо жуть як діти молодшого віку, так і дорослі, звуть на тренування і дівчат. У міській федерації боксу зазначають, що таке заняття буде корисне усім хлопці молодшого віку можуть спробувати себе у боксі, дорослі поліпшити загальну фізпідготовку, дівчата нав читися елементарним прийомам самооборони.

Навіть по здоров'ю обмежень немає, до кожно го, хто прийшов на тренування, буде індивіду альний підхід, відмічають тренери. Тут індивідуальний підхід до кожної дитини. Якщо у дитини є проблеми зі здоров'ям, ми да ємо йому загальнофізичну підготовку, без спа рингів. Найголовніше завдання популяризація, залучення дітей. Якщо з них хоч один після тако го тренування прийде в зал це вже досягнення нашої федерації і тренерів. Вже другий рік про водимо таке заняття літом, і відмічаємо, що бокс стає набагато популярнішим у Запоріжжі. Ми бачимо це по тенденції відвідуваності трену вань, і звіти тренерські говорять про те, що лю дей стає більше, відзначає президент Запо різької міської федерації боксу Володимир Со суновський. Бажаючих безкоштовно зай матися боксом чекають на центральному місь кому пляжі кожен понеділок, середу та п'ятницю, починаючи з 18.00, тренування проходять біля майданчика для стритворкаута. З вересня міська федерація боксу планує від крити ще одну таку школу боксу на свіжому по вітрі проводити тренування хочуть у парку Пе ремоги.

ФУТБОЛ Запорізький "Металург" отримав третю поспіль ганебну поразку. На цей раз нашими кривдниками були футболісти з Харкова "Мета ліст 1925". Здається, команда прагне встанови ти всі мислимі та немислимі рекорди у другій лі зі. Судіть самі, у трьох турах запоріжці програли із загальним рахунком 1:18. Підготував Віктор СИВИЙ


31

мистецькі обрії ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

"ЧУТТЯ ОБРАЗУ" В ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ Віра СЕРЕДА (текст і фото)

Подією липня стала персо нальна виставка скульптора Катерини Немири й живо писця Володимира Немири "Чуття образу" в Запорізько му обласному художньому музеї. Мандрувати Україною вона почала три роки тому з Києва, відтак твори побували в Миколаєві, Енергодарі, Но вій Каховці й Маріуполі. Відкриттю виставки переду вала літературна зустріч із Катериною Немирею як письменницею, яка презен тувала збірку новел "Кольо рові оповіді" й роман "Іног да" в Центрі мистецтв "Арт Простір" (що в Запорізькій обласній науковій бібліотеці). Обкладинку роману прикра шає робота Катерини Неми ри з триптиху "Жінка" (де жінка з глеком дає силу, ва гітна життя, із хлібом по живу). Збірка новел ілюстро вана графікою Володимира Немири, що залишилися в цій книзі як згадка про його вис тавку в Польщі. Так сталося, що роботи дуже довго не по вертали, а коли вантаж при був і відкрили ящики, то по бачили лише рами жодного твору не було.

"ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБИ ЛЮДИ ЗУПИНЯЛИСЯ БІЛЯ МОЇХ РОБІТ І СПІЛКУВАЛИСЬ ІЗ НИМИ" У залах художнього музею гар монійно поєднали живописні й скульптурні твори. Із малої плас тики Катерини Немири образи чоловіків і жінок ("Вулиця", "Голо ва жінки", "Молодиця", "Жінка в дзеркалі", "Вчителька музики", "Очікування. Майбутня мати"). За словами скульпторки, митець творить, бо без цього не може жити й має передати час май бутнім поколінням. Скульптура ж прекрасна тим, що дає можли вість оглянути твори з усіх боків. Наші роботи, можливо, не всім зрозумілі, зауважила пані Кате рина. Але вони несуть у собі пе чать образу та його чуття чи в кераміці, чи в живописі. Мені вда лося поєднати керамічні технічні прийоми зі скульптурною пласти

Церемонія відкриття виставки "Чуття образу" в Запорізькому художньому музеї. На задньому плані твір Володимира Немири "Брилі"

кою. Тому вони трішечки інакші наближені до землі, передають настрій і емоції. У мене дуже ба гато образів жінок люблю пока зувати жінку зрілу, красиву, впев нену в собі. Такою побачили глядачі скуль птуру "Молодиця" приваблива молода жінка усвідомлює, нас кільки вона красива, їй цікавий цей світ, і вона як квітка у ньому. Подружжю митців повезло, що мають у своїй хаті критиків і мис тецтвознавців нещадних, але люблячих. Це додає впевненості, сили й емоційності їхнім творам. Досить часто гаслом робіт Кате рини Немири ставали поетичні образи. Зазвичай під час своїх творчих подорожей вона прово дить майстеркласи із дітьми, навчаючи їх малювати та ліпити. На жаль, під час перебування в Запоріжжі в школярів були каніку ли, але в Енергодарі в лютому та кі майстеркласи відбулись. Оглядаючи роботу "Молоді ми, молоді", вчуваєш вірш Павла Ти чини "Молодий я, молодий…" Ху дожниця передає віру молоді в те, що вона буде щаслива, що пе ред нею багате й цікаве життя, сповнене творчості незалежно від того, ким людина працює. Ка терині Немирі приємно, що одна з її композицій на поезію Тичини "Кукіль", присвячена Голодомо ру, експонувалась у НьюЙорку. Зараз вона в музеї Торонто. Мені хочеться, щоби люди зу пинялися біля моїх робіт, спілку ватись із ними й придумувати со

бі свої образи, говорить скуль пторка.

У ПОЛОНІ АСОЦІАТИВНОГО ЖИВОПИСУ Відкриття виставки відбулося на тлі наповненої настроєвими кольорами футуристичної компо зиції Володимира Немири "Бри лі", в якій злилися воєдино реаль не й абстрактне. На ній те, що бачить глядач, пояснив на прохання одного з глядачів живописець. Я нама лював космос: бриль символ світу й такої української сили, що переможе все. Надія, віра… Лю ди їдуть хто за сіллю, хто за прав дою… А глядач подивився (ви по бачили одне, інші щось інше) і робота закінчена. А як я її сприй маю, то вже інша справа. Митець здобув освіту на відді ленні кераміки Львівського дер жавного інституту прикладного мистецтва. Від своїх педагогів Романа Сельського й Зіновія Флінти, які втілювали авангардну методику паризької школи, він почерпнув чуттєву семантику ко лориту та прагматичну конструк цію живописної форми. А вже під час тривалого перебування в Америці пізнав класику абстрак тного експресіонізму, що допо могло йому знайти свій непов торний стиль асоціативного жи вопису, через який він і вислов лює свої почуття й сприйняття навколишнього світу на полотнах. В експозиції твори різної тема тики, написані за останні три з

E mail: zp.pravda@ukr.net, zp.reklama@ukr.net Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Катерина Немира. "Вулиця"

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс). Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21 (тел./факс). Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

половиною роки ("Корабель", "Гавань", "Мамай", "Калиновий міст", "Тайна вечеря", "Яйцерай це", "Дощовий день", "Віддзерка лення" та інші). У кожного свій кольоровий настрій, бачення й відчуття в момент його творення, що під час спілкування з журна лістами підтвердив і сам Володи мир Немира: Кожна моя робота відображає мій стан тоді, коли я її пишу. При міром, зараз у мене такий стан пишу одну картину, завтра інший іншу, побачив онуків тішусь і малюю щось радісне, в сина то вариш загинув на Східному фронті інші плями лягли на по лотно… Схвально відгукнулася про жи вопис Володимира Немири вико нувач обов'язків директора ху дожнього музею, мистецтвозна вець Інга Янкович: Це незвичайна виставка для нашого міста. Роботи художника яскраві, філософські. Яку силу вони несуть! А ще не лише глиби ну технік, а й почуття. Цікаві його роботи в техніці монотипії ("Очі кування", "Вітрила", "Вітражі", "Сонце") одного з видів друко ваної графіки. Монотипія в перек ладі на українську один відби ток. Митець має необхідний дос від і вправність зробити такою технікою правильне враження, влучний відбиток. Загалом, вис тавка цінна ще й тим, що науковці музею можуть поспілкуватись із художниками й порівняти їхні думки з нашими, адже вони іноді різняться, хоча кожен має право на своє враження.

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року. Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою по четвергах (на 32 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1702031


32

на дозвіллі

НАШ ФОТОАЛЬБОМ: “ДИТИНСТВО, КУДИ ТИ БІЖИШ?”

ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

z КОЛИСЬ БУЛО... 3

cерпня

“ПОДАЛЬШИЙ ДЕНЬ – УЧЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ДНЯ” ПУБЛІЛІЙ СІР

Ця світлина з колекції запоріжанки Лариси Орло вої. Вона не знає хлопчика, який випадково потра пив в об'єктив її фотоапарата під час морської про гулянки Адріатикою. Але його дитяча радість спону кала авторку до спогадів… + На сто відсотків поділяю його почуття. Бо й сама обож+ нюю море. Мені не виповнилося року, коли батьки упер+ ше узяли мене в Кирилівку. Згодом такі поїздки стали постійними. Наша родина жила в Дніпрорудному і майже щоліта відправлялась на базу відпочинку "Гірник" залізо+ рудного комбінату. Спочатку це були будиночки з дерев+ но+стружкових плит у парку санаторію "Кирилівка". Потім на Федотовій косі звели кам'яні корпуси, посадили дере+ ва і квіти + база стала "цивілізованою". "Кирилівка" + пароль мого дитинства. На її пляжах я вчи+ лася плавати. Точніше: надійно і подовгу триматися на во+ ді. Зрозуміла, що нестрашно (і навіть цікаво) занурюва+ тись із головою. Стрибала (майже злітаючи в небо) через хвилі під час шторму. Полюбила солонуватий смак на гу+ бах, перекати і блідо+бузкові дрібні квіти, які ми хибно на+ зивали "безсмертниками" (бо не в'януть). Їхньої справж+ ньої назви не знаю досі… Одного разу на тій же Федотовій косі мені довелося жи+ ти в наметі, готувати їжу на керогазі, у туалет бігати до будки із вигрібною ямою за сто метрів, а про прісний душ тільки мріяти. Тоді я була така щаслива, якими бувають лише в дитинстві. Подібні "дикуни" є й зараз, але тепер їх набагато менше + бо виникло більше можливостей для комфортного відпочинку. Один літній місяць ми провели у рибальській землянці поб+ лизу села Ботієве (Приазовський район). Там я спала на розкладушці під навісом із брезенту. Розплющувала на сві+ танку очі + і бачила, як сонце сходить за морем. Мені здава+ лося, що я з ним вітаюся, розмовляю + і воно… відповідає. Відтоді я багато разів відпочивала на Чорному морі, ми+ лувалася Північним, купалася в Балтійському і Середзем+ ному… Всі вони чудові, але Азовське все рівно найрідні+ ше. Коли я їду в мікроавтобусі у Бердянськ, Приморськ чи Кирилівку і бачу на обрії блакитну смужку, + серце завми+ рає від захвату та щастя. Немов у хлопчика на моєму знім+ ку. Море? О, море!

Редакція "Запорізької правди" чекає на нові світлини дітлахів. Пригадайте власне дитинство зі старим знім ком… Або надішліть нинішні фото ваших дітей чи ону ків щоб закарбувати скороминучі дні їхнього дитинс тва. Підлітки, які захоплюються фотографією, теж мо жуть пропонувати до нашого альбому "селфі" або знім ки ровесників. До світлин додайте короткий коментар. Найкращим юним авторам і маленьким героям най оригінальніших знімків ми подаруємо квитки до цирку. Увага! У дарунок читачі "Запорізької правди" мо жуть отримати електронний варіант опублікованої в газеті фотографії, яку вони уподобали. Робіть заявки і ми надішлемо ці світлини вам на еmail. Знімки й листи направляйте до редакції "Запорізь кої правди" на адресу: 69600, м.Запоріжжя, МСП, пр.Соборний, 152 або на електронну пошту: vitalina.zp@ukr.net

хисту СРСР, посадив свій літак поблизу Крас+ ної площі в Москві. Його засудили до чотирьох років виправних робіт. 2012 року на Олімпійських іграх у Лондоні американський плавець Майкл Фелпс заво+ ював 19+ту золоту медаль у запливі на 100 мет+ рів батерфляєм, встановивши абсолютний ре+ корд світу. За три дні до цього він став найус+ пішнішим спортсменом в історії Олімпіад за за+ гальною кількістю олімпійських медалей (22). Запорізькі ювілеї тижня 4 серпня 130 років тому народився Євген Самійлович Бурксер (4.08.1887 + 25.06.1965), доктор хіміч+ них наук (1943), професор (1937), член+корес+ пондент АН УРСР (1925). Його наукові дослід+ ження соляних озер Бердянська та інших во+ дойм області мають важливе значення для ку+ рортології та курортотерапії, зокрема, "Фізичні властивості лікувальної грязі", "Соляні во+ дойми Приазов'я", "Солоні озера та лимани України". 80 років від дня народження заслуженого металурга України Володимира Яковича Богми (4.08.1937). За великий внесок у розвиток ти+ таномагнієвої та напівпровідникової промис+ ловості він отримав звання Героя Соціалістич+ ної Праці (1986). 6 серпня 360 років від дня смерті Богдана (Зиновія) Михайловича Хмельницького (6.01.1596 + 6.08.1657), українського військового, політич+ ного та державного діяча, гетьмана України. 9 серпня 110 років тому (1907) українська письмен+ ниця Леся Українка перебувала в місті Олек+ сандрівську. Про це свідчить меморіальна дошка на будівлі залізничного вокзалу Запо+ ріжжя+2.

КОЛИ ВСІ ВДОМА

СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ

МОРСЬКИЙ ЕТЮД

1778 року на місці старої церкви Санта+Ма+ рія в Мілані (Італія) оперою Антоніо Сальєрі "Визнана Європа" відкрили оперний театр "Ла Скала", збудований за проектом архітектора Джузеппе П'єрмаріні. 1921 року петроградські чекісти заарешту+ вали російського поета Срібного століття Ми+ колу Гумільова за звинуваченням в участі в ан+ тиурядовій "таганцевій змові". Через три тижні (26 серпня) його розстріляли. 1927 року між Берліном (Німеччина) і Бу+ енос+Айресом (Аргентина) вперше провели сеанс телефонного зв'язку. 1935 року в школах України ввели новий навчальний предмет + фізкультуру. 1952 року в Гельсінкі (Фінляндія) пройшла церемонія закриття XV Олімпійських ігор, в котрих вперше взяли участь спортсмени з СРСР. 1957 року в СРСР провели запуск першої міжконтинентальної ракети "Р+7" конструкції Сергія Корольова. 1958 року американський атомний підвод+ ний човен "Наутілус" вперше в історії під водою досягнув географічного Північного полюсу Землі + він стартував із Аляски, проплив за два дні близько тисячі миль і, проминувши полюс, прибув до Ісландії, проклавши найкоротший шлях із Тихого до Атлантичного океану. 1980 року в Москві урочисто закрили XXII Олімпійські ігри, відомі тим, що близько 50 країн бойкотували їх проведення в знак про+ тесту проти введення радянських військ в Аф+ ганістан. 1988 року із радянської тюрми достроково випустили західнонімецького пілота Матіаса Руста, котрого ув'язнили за те, що 28 травня 1987 року він вилетів із Гельсінкі (Фінляндія) й, подолавши всі системи протиповітряного за+

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 27 ЛИПНЯ По горизонталі: Портос. Лінь. Комбі. Івасі. Бігун. Бетономішалка. Тайм. Танго. Гута. Тарбаган. Оклад. Окуляр. Боа. Омана. Гора. Глиба. Екран. Ряд. Онан. Елізана. Круча. Артем. Біг. Ксан. Роксана. Янаі. Анона. Нар.

По вертикалі: Братство. Холодне. Калорія. Турнір. Ат. Бібо. Білобочка. Олівін. Тога. Яманасі. Ксі. Агора. Сум. Йота. Ненана. Альпінізм. Анорак. Ретро. Галеон. Анонімка. Барабан. Яніна. Ряска. Кандагар.

03 08 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you