Page 1

«ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА» ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕТВЕР, 2 СЕРПНЯ 2018 РОКУ № 29 (23816)

о

р.

о Ст

Ст Ціна договірна www.zppravda.info

13

р.

15

z ДОВКІЛЛЯ

К А Х О В С Ь К Е М О Р Е : П О М С ТА П Р И Р О Д И

Головна принада усього Нижнього Подніпров'я рукотворне море (розміри 230 км довжина, до 25 км ширина) Каховське водосховище нині відмічає свою ювілейну 60ту річницю від дня остаточного заповнення водою. Лише корінні старожили пам'ятають цю грандіозну й драматичну подію: під воду пішло близько 90(!) сіл. Чи во благо сталося це?

Стор .4

ФРАЗА ТИЖНЯ:

Все, що маємо в житті, ми або заслужили, або допустили


2

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

акценти

z ЮВІЛЕЙ

Головному організатору аграрної академічної науки України – 60 Віктор ВЕРГУНОВ, акаде мік Національної академії аграрних наук, директор На ціональної наукової сільсь когосподарської бібліотеки НААН Чи не найскладніші часи у своїй сторічній історії переживає основополож на складова частина віт чизняного сільського гос подарства галузева ака демічна наука. Сучасні проблеми НААН законо мірний процес наслідків соціальнополітичних змін у країні на шляху до європейської інтеграції. Найбільший тягар відпові дальності за майбутнє ук раїнської аграрної акаде мічної науки лежить на її теперішньому президен тіакадеміку Ярославу Гадзалу, який святкує на початку серпня 60річний ювілей. У багатотисячно го колективу Національ ної академії аграрних на ук України присутнє вели чезне сподівання, що на копичена життєва муд рість і творчі звитяги очільника дозволять дос тойно та без руйнівних наслідків оминути всі не гаразди та непродумані до кінця реформації. Народився Ярослав Ми хайлович 3 серпня 1958 року у с. Артищів Городоцького району Львівської області. Від батьків, Михайла Степа новича та Марії Федорівни, успадкував любов до праці і до людей, до рідної землі. Цих орієнтирів дотримував ся впродовж усього свого життя. Оптимізм і віра в ук раїнську державу стали складниками його вдачі та підґрунтям для формування активної громадської і полі тичної позиції. Ще в шкільні роки захоплю вався рослинництвом, здо бутками вітчизняних учених аграріїв щодо отримання ви соких урожаїв, унікальною культурою українського на роду. У 1977 році закінчив Вишняківський радгосптех нікум. Працював агроно моммеліоратором у колгос пі "Зоря" Городоцького ра йону Львівської області. У 1978му вступив на факуль тет захисту рослин Українсь кої сільськогосподарської академії (нині Національ ний університет біоресурсів та природокористування Ук раїни). Найбільш помітний вплив на формування Я.М.Гадзала як висококвалі фікованого фахівця справи ли викладачі: М.М.Кирик, О.І.Гончаренко, В.Ф.Пере сипкін, М.М.Сініцький, М.М.Пліска та ін. Ще в сту

дентські роки долучився до науководослідної роботи в гуртках вишу, надаючи пере вагу вивченню екологізації захисту рослин, природно збалансованого співіснуван ня видів біоценозів у системі інтегрованого фітозахисту. Проживав у студентському гуртожитку, вів активне сту дентське життя, брав участь в органах студентського са моврядування. Захоплював ся футболом. Українську сільськогоспо дарську академію закінчив у 1983 p. з відзнакою. Упро довж 19831986 рр. був аспі рантом альмаматер на ка федрі загальної ентомології і зоології. У 1986 р. успішно захистив дисертацію на здо буття наукового ступеня кан дидата сільськогосподарсь ких наук на тему "Ентомофа уна малини і боротьба зі шкідливими видами в цен тральному Лісостепу УРСР". Уперше здійснив комплек сний аналіз сучасного фіто санітарного стану цієї ягідної культури в центральному Лі состепу України. Закінчивши аспірантуру, рік працював асистентом кафедри загаль ної ентомології і зоології УСГА, а також заступником декана факультету захисту рослин. Надалі Я.М.Гадзало обій мав такі посади: заступник голови колгоспу с. Завидо вичі Городоцького району Львівської області (1987 1993), перший заступник ге нерального директора агро комбінату "Городоцький" (з 1990 р.), начальник управ ління сільського господарс тва і продовольства Горо доцького району Львівської області (з 1991 р.), голова Городоцької районної ради народних депутатів та Горо доцької рай держадміністрації Львівської області (з 1994 р.), заступ ник голови Львівської обл держадміністрації (1998 2000). Визначальними фахо вими рисами Ярослава Ми хайловича протягом роботи на зазначених посадах ста ли: професійна компетен тність і науковий підхід до виконання своїх обов'язків, спрямованість на позитив ний результат, висока само вимогливість, повага до ко лег. У 1999 р. захистив дисер тацію на здобуття наукового ступеня доктора сільсько господарських наук на тему "Агробіологічні обґрунтуван ня інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкід ників у північнозахідному Лі состепу і Поліссі України". Розробив концепцію еколо гічно й економічно обґрунто

ваної програми захисту ягід них культур. Дав оцінку впли ву діяльності людини на ди наміку чисельності найбільш небезпечних шкідників. На підставі проведених багато річних досліджень і практич ного досвіду встановив зв'язок між низькою ефек тивністю зоофагів у агроце нозах і нерегульованим зас тосуванням пестицидів. Виз начив шляхи зниження пес тицидного навантаження з урахуванням економічного порогу шкідливості та рівнів ефективності зоофагів. У програмі захисту ягідних культур від шкідників розро бив систему максимального використання регулюючих факторів самих агроценозів і раціонального застосування пестицидів. У 20002001 pp. працював першим заступником голови Львівської облдержадмініс трації, а в 20012002 pp. го ловою Львівської обласної ради. Варто зауважити, що в цей час Львівщина за потуж ністю та різнобічністю еконо мічного, наукового, культур ного потенціалу посідала провідне місце в Україні. Під приємства Львівської облас ті здійснювали зовнішньо торговельні операції з 98 країнами світу. Із 2001 р. член Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи. Здійснював пошук такого ал горитму створення держав ної моделі України, який би відповідав інтересам укра їнського народу, вимогам іс торичного розвитку та гло бальним перетворенням у світі. Із 2002 р. обіймав поса ду професора, завідувача кафедри ентомології Наці

онального університету біоресурсів і природокорис тування України. У 20022006 pp. був пер шим заступником голови Державного комітету Укра їни з водного господарства, а в 20072010 pp. заступни ком Міністра аграрної полі тики та продовольства Укра їни. Особливо вагомий вне сок ученого у реалізацію сучасних наукових досяг нень щодо докорінної пере будови організаційнопра вових форм господарюван ня, соціальноекономічних і земельних відносин на селі. У 2002 р. Я.М.Гадзало обра ний членомкореспонден том по Відділенню рослин ництва УААН за напрямом захист рослин, а в 2007му дійсним членом (академі ком) Відділення рослинниц тва УААН. У 20132014 рр. віцепрезидент, а з серпня 2014 р. президент Наці ональної академії аграрних наук України та член Президії НАН України. У цей період зробив вагомий внесок у становлення НААН як голов ного науковометодичного та координаційного центру з розвитку АПК України. За керівництва Ярослава Михайловича розроблено методичні основи інновацій ноінвестиційної моделі роз витку аграрної науки, прове дено низку структурних пе ребудов і поліпшено особо вий склад наукових підрозді лів академії. Скориговано напрями наукових дослід жень, удосконалено роботу головних установ з питань координації фундаменталь них і прикладних наукових досліджень, підвищено ефективність використання

наявного наукового та кад рового потенціалу. Розроб лено принципово новий ме ханізм взаємовідносин на уки, виробництва та органів державного управління з ме тою зростання рівня резуль тативності фундаментальних і прикладних досліджень. Я.М.Гадзало ініціював про ведення системної оптимі зації науководослідної ме режі академії за організацій ним, науковим та інновацій ним напрямами. Творчий доробок ученого багатоплановий і значущий, становить понад 150 науко вих та науковопопулярних праць. У колі пріоритетних наукових напрямів Ярослава Михайловича насамперед, екологізація захисту рослин, фундамент якої вибудував ще в студентські роки. На уковець обґрунтував доціль ність переходу від спроще ного поняття боротьби зі шкідниками ягідних культур до концепції природно зба лансованого співіснування видів як основи інтегровано го захисту рослин і одержан ня екологічно безпечної про дукції. Ініціював створення і забезпечення діяльності на укововиробничої лаборато рії з випуску сітотрожної три хограми. З його ініціативи та за участю підготовлено й ви дано фундаментальний під ручник "Сільськогоспо дарська ентомологія". Цей напрям знань і до сьогодні у пріоритетах академіка Я.М.Гадзала. Але першочерговим у часи президентства у НААН є по шук оптимальної моделі її функціонування на широкій інноваційній основі. В остан ні роки, незважаючи на різ номанітну критику, мережею Академії досягнуто успіхів не тільки в питаннях теорії, а й практики аграрного вироб ництва. Те, що аграрний сек тор країни формує більше 50% усіх бюджетних надход жень є значний внесок і НААН. Завдячуючи її очільни ку, вона адаптується до ви мог часу і без пафосу та ка таклізмів формує продо вольчу безпеку України, а значить, стверджує її дер жавність. А всі перспективи подаль шого розвитку відомства ук раїнська наукова аграрна спільнота почує у доповіді свого президента на урочис тих зборах НААН 16 листопа да 2018 року, присвячених 100річчю від дня створення через предтечу Сільсько господарський вчений комі тет України при Міністерстві Земельних Справ.


справи небайдужих Люди, які нас надихають

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

z НОВИНИ З ПЕНЗЛИКОМ

Події, які нас захоплюють У Пологівському селі Воскресенка, де була створена одна з пер ших територіальних громад Запорізької об ласті, урочисто від крили тренажерний зал у колишньому ка фе "Міраж". Тут встановили більше двох десятків тренаже рів. Спортивний заклад працюватиме щодня у вечірній час. Багато небай дужих людей, які хочуть зробити За поріжжя значно кращим і комфор тнішим, взяли участь у проекті "Ми це місто". Фіналістами конкурсу стали автори 73 проектів, на фінансування яких виділено 5,3 млн гривень. У їх числі: центральна лікарня №4 з проектом "Благоустрій лікарні рецепт одужання пацієнтів"; Запорізький муніципальний театр танцю з проектом "Дитячоюнацький джа зовий фестивальконкурс" Jazz ZP"; Запорізька дитяча лікарня №5 з двома проектами "Діти в світі рівних можливостей" та "Погляд на світ здоровими очима"; Громадська організація "За порізький Колорит" з проектом "Всеукраїнський Фестиваль до машньої консервації"; ГО сімей інвалідів "Людям потрібні люди" з проектом "Гарденотерапевтичний сад для особливих людей"; санаторна школаінтернат №7 з проектом "Живий театр" та ба гато інших. На втілення ідей переможців цього року організато ри конкурсу ("Запоріжсталь", "Запоріжкокс", "Запоріжвогнет рив" і "ЗЛМЗ") надали фонд у 4,3 мільйона гривень. Але через таку кількість класних проектів спонсори збільшили бюджет конкурсу на мільйон гривень. Фестиваль "Мамс Дей" свято для всієї родини відбулося у ЦПКіВ "Дубо вий гай" у Запоріжжі. Ма тусь на майстеркласах навча ли корисних речей та давали поради, а на татусів з дітьми чекали розваги. До заходу долучились лікарі, психологи, кос метологи. А інструктори з йоги провели вправи для жінок. Все відбувалося просто неба. На фестивалі були не тільки май стеркласи. Кожна охоча мама могла собі придбати одяг, зро бити мейкап, а діти поласувати солодощами.

У Запоріжжі фінішував мо топробіг за єд ність України. Після урочистої зустрічі в центрі міста учасники мотопробігу виру шили на Хортицю, де для них у "Кінному театрі" було організовано святкову програму. Мотопро біг за єдність України стартував 23 липня в Уж городі. Під час акції байкери проїхали через усю країну та відвідали оборонців України у Марі уполі та на Чонгарі. З собою мотоциклісти про везли через усю країну два великі прапори: Дер жавний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.

1030річчя Хрещення Русі в Запоріжжі відзначили, засвітивши хрест. На цен тральній площі перед адміністративним будин ком облради оригінальний флешмоб зібрав сотні запоріжців і гостей міста. Захід організували протестантські релігійні громади, до них приєд налися віряни з інших церков католики, греко католики, православні. Святковий флешмоб від бувся в рамках традиційної щонедільної молитви за Україну, яку координує пастор церкви "Сіон" Андрій Ярмохін. Нагадаємо, що Молитовний майдан збирається тут щонеділі, о 18.00 вже п'ятий рік поспіль за будьякої погоди. Після ко ротких молитов та привітань України з ювілеєм хрещення від керівників протестантських релігій них громад учасники заходу утворили сяючий хрест із використанням увімкнених смартфонів й ліхтариків. Під звуки пісні учасники флешмобу хитали ліхтариками. Відео з сяючим хрестом на площі транслювалося онлайн як частина телемос ту святкування річниці хрещення Русі разом із ін шими містами України.

МАЛ. ОЛЕГА ЛОКТЄВА

19річний Олексій Псьол з Новогорівки Токмацького району врятував від загибелі у 12кубовій вигрібній ямі з нечистотами маленьку Ангеліну Решетнікову та її тітку Галину Іванівну. Того дня дівчина, збираючи ягоди, випадково стала на плиту, якою була накрита яма, і провалилася. Рятувати малу кинулася тітка, але також провалилася. На їхнє щастя поруч опинився Олексій. Хлопець негайно ж кинувся на порятунок. Виявити у нечистотах дівчинку Олексію вдалось не одразу. Ситуацію ускладнило те, що важкою плитою зажало ніжку малої. Тож хлопцю довелось кілька разів пірнати. Втім пригода мала щасливе завершення. Врятовану дівчинку ушпиталили. Невдовзі виписали із лікарні. Олексія нагородили грамотою Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, вручили пам'ятні подарунки. Поки у планах Олексія служба в армії. А вже після хлопець подумає: можливо, навіть поповнить лави професійних рятувальників.

Пам'ятна дошка на честь загиблого учасника АТО Олександра Пивоварова невдовзі з'явиться на фасаді будинку №39 по вулиці Жаботинського в Запоріжжі, де тривалий час мешкав Олександр. Воїнзахисник України героїчно загинув восени 2014 року. Він згорів у підбитому окупантами Студентка Оріхівського коледжу ТДАТУ БТРі, що вивозив із Донецького Марія Рабош (тренер Олександ Крат) аеропорту поранених кіборгів. Його чемпіонка України з гирьового спорту посмертно нагородили орденом "За серед студентів вищих навчальних мужність" III ступеня. У листопаді закладів і кандидат у майстри спорту минулого року в Запоріжжі на честь України. Відмінні результати вона показала Олександра Пивоварова на чемпіонаті світу з гирьового спорту серед студентів і чемпіонаті Європи перейменували вулицю Суворова, яка серед юніорок та жінок у місті Цельє (Словенія). У трьох номінаціях та у розташована у Вознесенівському ваговій категорії до 60 кг дівчина здобула три золоті нагороди. районі міста.

3

Аргументуйте брехню, і буде вам правда!

Ідеї, які нас окриляють Уряд затвердив порядок надання одноразової допомоги при народ женні "Пакунок малюка". Передба чено надання такої допомоги з 1 ве ресня 2018 року всім сім'ям, в яких на родилася дитина, під час виписки ново народженої дитини з пологового будинку. До "пакунка" входять най необхідніші речі для немовляти. Зокрема, пелюшки, сорочечки, ша почки, пінетки, підгузки, ковдра, матрац, термометр, соска, пляшеч ка, олійка та присипка. Також там міститимуться друковані матері али для мами з інформацією про догляд за немовлям. Орієнтовна вартість одного бебібоксу 5 тисяч гривень. Це стане додатком до виплат при народженні дитини. Затверджено порядок фінансування місцевих бюджетів для надання такої допомоги за рахунок субвен ції з державного бюджету. Фонд захисту тварин Бріжіт Бар до готовий долучитися до фінан сування притулку для тваринбез хатьків у курортному Бердянську. Французька кіноартистка, фотомодель, співачка, секссимвол 195060х років є засновницею й головою фонду захисту тварин Fondation Brigitte Bardot. Умова отримання інвестицій довгострокова оренда і державноприватне партнерс тво на утримання притулку. Передбачається, що новий притулок бу де організовано у Нововасилівці за адресою: Маріупольське шосе, 66. Центр захисту тварин тут передбачають впорядкувати за 5 років. У серпні у Запоріжжі очікується одразу три масштабні фестивалі. Спортивний фестиваль "Яскравий заплив" відбудеться 12 серпня на Центральному міському пляжі. Ор ганізатори закликають приходити на свя то родинами. Крім змагань з плавання, обіцяють водне поло, во лейбол, естафети та інші розваги. Змагання з тріатлону "Кубок Хортиці", які пройдуть в Запоріжжі в 23й раз, відбудуться 1819 серпня. У них візьмуть участь не тільки українські, а й зарубіжні спортсмени. Місцем проведення стане Центральний міський пляж, традиційно перекриють Набережну магістраль 18 серпня з 7.00 до 14.00, 19 серпня з 7.00 до 13.00. Видовищний фестиваль "Музика і небо" відбудеться у ці ж дні у селі Широке під Запоріжжям. Очіку ються показові польоти малої авіації, змагання з вертолітного спор ту, фудзони, концерт під відкритим небом. Вхід вільний для всіх. Мелітопо саджанці замість амброзії У Мелітополі стартувала акція боротьби з карантинними росли нами "Дихай вільно." У ній можуть взяти участь будьякі громадські органі зації або організовані групи жителів міста Мелітополя. За участь кожній гру пі належить сертифікат на суму в 5 тис. грн. для покупки саджан ців рослин на вибір. Учасникам пропонують власноруч прибирати карантинні рослини, насамперед амброзію, на локаціях, запропо нованих фахівцями відділу благоустрою та екології міськвиконко му або обраних самими громадянами за погодженням з посадов цями. Акція триватиме до 10 вересня. Заявки на участь прий маються до 5 вересня у відділі благоустрою та екології виконкому за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2, тел.: 444554.

Добірку підготувала Олександра ВОРОНЦОВА (фото власні та з відкритих інтернетджерел)


4

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

довкілля

z ДОСЛІДЖЕННЯ

КАХОВСЬКЕ МОРЕ: ПОМСТА ПРИРОДИ Юрій СКИБА, м. Дніпрорудне

Рукотворний потоп заповнення водою Ка ховського водосхови ща яскраво змальова но в культовому філь мі Юлії Солнцевої "По ема про море" за сце нарієм її передчасно спочилого чоловіка, класика вітчизняного кінематографа Олек сандра Довженка. Чи ж заслуговує зараз, з огляду на пройдений час, такого романтич но поетичного визнан ня сей "акт творіння"?

Між підкоренням та знищенням На жаль, чим далі він зринає в минуле, тим більше тривог приносить жителям Півдня України, заради блага котрих ні! бито й був задуманий, ! як основне джерело во! до! та енергопостачання регіону. Останнім часом з'явилося чимало пері! одичних матеріалів, де б'ється на сполох щодо здоров'я "ювіляра". Чого варта хоча б ґрунтовна розвідка письменника Костянтина Сушка "Тіні

z

погублених рік" ("ЗП" від 2.03.2017) про по! лум'яного подвижника, борця за збереження природно!історичної спадщини дідизни Вікто! ра Чабаненка, який ще на початку "величної будо! ви" передбачив її трагічні наслідки. На жаль, тодіш! нє "совкове" керівниц! тво країни закривало очі на перестороги або й грубо затикало рота най! меншому вияву здорово! го глузду. Ось, за висло! вом уже нинішнього ви! сокопосадового "класи! ка", й маємо те, що маємо… Найперше, три! вожну якість "підкореної" води: вона поступово… солонішає, перетворю! ючись на по!справжньо! му морську за рахунок заміни іонів калію іонами натрію. Як наслідок, по! мічено появлення медуз та інших "повноцінно морських" екзотів. Схо! же, довколишні населені пункти та поливне зем! леробство перегодом ризикують опинитися без живильної вологи, а саме "море", суцільно захоплюване отруйними синьо!зеленими водо!

VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Штучні водоймища на користь чи на шкоду ? Роман, пенсіонер, яхтсмен: ! Для мене як яхтсмена водосховища це суціль! на користь. Вони наче море, величезний простір, інколи взагалі не бачиш берегів. Якщо сильний вітер і велика хвиля, то почуття як у відкритому морі. Світлана Олексіївна: ! Штучні водойми це, звичайно, на користь лю! дям і державі. Це і гідроенергетика, і зрошуваль! не сільське господарство. Візьміть до уваги ті ж ставки в наших селах. Це все штучні водосхови! ща. Як без ставка село виживе? Олена, домогосподарка: ! Якщо водосховища скрізь, то, певно, що вони на користь людству. А якщо взяти, наприклад, наш Дніпро, то без гребель і водосховищ річне судноплавство було б неможливе. Михайло Онищенко, м. Київ: ! Звісно, що на користь. Але і шкода існує. По! перше, порушується природний режим річок, погіршується склад води. А ми ж її п'ємо. Накопи! чується мул на дні водосховищ, в якому багато шкідливих речовин. Леонід Гоєв, пенсіонер: ! Я вважаю, що від штучних великих водосхо! вищ і користі і шкоди 50 на 50 відсотків. Користь, насамперед, це виробництво електроенергії. А шкода ! в порушенні екологічного середовища. Наприклад, вода в Дніпрі з появою водосховищ стала гіршої якості. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

рінну породу, різко змен! шивши берегові втрати. Звісно, простий і необ! тяжливий захід докорін! но не розв'яже "розмив! ну" гризоту, та бодай ос! лабить її руйнівні наслід! ки на довкілля. Що ж за! важає нарешті "прокину! тися" належним розпо! рядчим службам і вдати! ся до рішучих дій? Чому ми ніяк не навчимося УПЕРЕДЖУВАТИ катас! трофи замість "героїчно! го" їх подолання?! ростями, ! перетворить! ся на гниле болото. Ситу! ацію може виправити хі! ба що масове розведен! ня прісноводних риб, що харчуються згубною "синькою". (На кшталт того, як американці упо! ралися з катастрофічним нашестям водяного гі! ацинта у своїх водой! мищах, особливо на Міс! сісіпі). Проте чим цього домогтися, коли після затоплення величезних ділянок суходолу (за! гальна площа водосхо! вища ! більше двох тисяч квадратних кілометрів) місця нересту різко ско! ротилися ! до п'яти від! сотків водного дзеркала! Відповідно, стрімко впа! ла продуктивність річко! вої "ниви", що підтвер! дить будь!який рибал! ка… Додайте сюди скиди зі всієї України зазвичай мало, а то і взагалі не! очищених промислових та побутових стоків, що перетворюють тутешні пляжі на справжнісіньку калабаню, де не тільки купатися ! часом вимити ноги гидко. Тож не ви! падково зникають риба, раки, водоплавне птас! тво, традиційні річкові рослини. Черга ! за людьми, бездумне "при! родопідкорення" котрих і призвело до вкрай сум! ного результату.

Наш порятунок у руках гідроенергетиків! Та, вочевидь, най! нагальніша проблема ! розмивання берегової лі! нії: щорічно від одного до трьох метрів. Неважко підрахувати, скільки "з'їдено" плодоносних придніпровських чорно! земів за минулі десяти!

ліття: сотні первинно від! далених од берега жи! тел, виробничих об'єктів, дачних ділянок впритул наблизилися до прибій! ної купелі. Вже не кажучи про невпинний підйом грунтових вод у низовин! них частинах узбережжя, зокрема в Кам'янсько! Дніпровському районі. А там на черзі ! й фунда! менти міських кварта! лів… Причому наступа! ючу стихію вже не в змозі стримувати навіть при! бережні лісонасадження, оскільки коріння дерев підмиває одно!тримет! рові сезонні коливання рівня води сукупно з під! вищеною вітровою еро! зією (див. фото). До того ж розмивання традицій! но "суходільних" шарів грунту несе в собі прихо! вану, але вкрай небез! печну загрозу потрап! ляння в русло залишків давніх людських похо! вань та скотомогильників періоду смертельних епі! демій чуми, холери, си! бірки тощо. "Прокинув! шись", їхні бацили мо! жуть заразити безліч прилеглого люду. Нам ще тільки цього бракува! ло! Де ж вихід? Закріпити узбережжя, подібно гол! ландцям та бельгійцям, захисним бетонним мо! лом нереально. Опти! мальне рішення напро! шується само по собі: ЗОБОВ'ЯЗАТИ гідро! енергетиків Каховської ГЕС суворо стежити за рівнем води на показни! ках літнього засушливого періоду, не допускаючи стрибків під час осінньо! весняних паводків опе! ративним скиданням "надлишків". Тоді най! потужніше хвилювання не зможе діставати ко!

"Бомба уповільненої дії" Ще один невідкладний крок ! дослідження при! донного мулу, де після стишення течії накопиче! но безліч шкідливих вики! дів як місцевого, так і все! українського походження. Особливих перешкод цьо! му нема ! глибини водос! ховища невеликі: від восьми до тридцяти мет! рів. Така акція вкрай важ! лива, аби оцінити реаль! ність небезпеки підводної біохімічної "бомби упо! вільненої дії" і, зокрема, допустимість вживання в їжу різних видів риб. Від харчовиків та дієтологів можна почути хіба що по! раду довше варити міс! цевий улов через розпов! сюдженість у ньому гель! мінтів. Та як бути з хворо! ботворною неорганікою, розмаїттям шламу, дещо призабутим, але досі ціл! ком реальним відголос! ком Чорнобильської тра! гедії ! радіоактивними осадами? Вочевидь, тут тенденція однозначна ! чим ближче до дна сере! довище риб'ячого існу! вання, тим з більшою пересторогою варто до нього ставитися. А що скажуть санепіде! міологи? Та й не лише во! ни ! вкрай назріла потре! ба "мозкової атаки" на ЖИТТЄВО важливий вик! лик сьогодення. Інакше ображена й зневажена матінка!природа відпо! вість своїм кривдникам тією ж монетою. То чому б запорізькій владі, гро! маді, загалом усім небай! дужим до майбутнього рідного краю не зініці! ювати комплексний еко! логічний аудит "Кахов! ки"? Поки не пізно…


телепрограма 6 серпня ПОНЕДІЛОК I загальнодоступна II перегляд неповнолiтнiм глядачам рекомендується разом з батьками або з вiдома батькiв III тiльки для дорослих

UA: ПЕРШИЙ 6.00 Д/ц «Спільноти тварин» 6.25 Профілактика 14.00 Перша шпальта 14.30 :Радіо. День 15.00, 21.00, 5.10 Новини 15.10 Погода 15.20 Лайфхак українською 15.30 Т/с «Гранд готель» 17.05 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 19.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 20.40, 23.35, 2.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 21.25, 5.30 Новини. Спорт 21.40 Д/с «Найекстремальніши й» 22.40 Т/с «Монро» 23.25 День змагань. Підсумки 1.10 Інформаційна година

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00 «Одруження наосліп» 12.55, 14.25, 15.55 «Міняю жінку» 17.00 Т/с «Моє чуже життя» 20.15 Т/с «Слуга народу» 22.20, 2.00 Х/ф «Шерлок» 0.15 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР 5.40 «Мультфільм» 6.10, 22.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00 «Готуємо разом» 8.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 9.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 10.00 «Навколо М» 11.00 Т/с «Що робить твоя дружина?» 13.00 Х/ф «Шукайте жінку» 16.10 «Чекай на мене. Україна» 17.40 Новини 18.00, 19.00, 4.00, 5.15 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 2.30 «Подробиці» 20.30 Т/с «Східні солодощі» 0.30 Х/ф «Гра в чотири руки» 3.05 «Код доступу» 3.20 «Орел і Решка. Курортний сезон» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 5.30 «Пенсіон» 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Швидкість» 9.30 «Культпросвіт» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 13.15 «Хітпарад» 12.00 «Зі світу по факту» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.40 «Під покривом Богородиці» 14.00 «АЛЕКСінформ. Дайджест» 15.00 «Доктор online» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00, 20.45 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКСпогода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 20.05 «Смачного!» 21.00 «Спорт. Підсумки» 0.00 «Нічний канал»

tv5 5.20 «Повідомляємо» 5.35 «Живе багатство України» 5.55, 13.10, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.00 «Казка Домовуші» 6.20, 12.10 «Моя правда» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.15 «КіноNews» 9.20 «Ринок праці» 9.25 «Домобуд» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.20 «Містичні історії» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.50, 18.40, 22.40, 0.20 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 «Іду на Ти» 15.55 «Таємне життя тварин» 16.45 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 17.25 Д/ф «Галапагоси. Острови, що змінили життя» 18.20 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 19.45 «Хочу у відпустку» 20.15 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 20.20, 4.00 Т/c «Серце океану» 22.50 Х/ф «Надзвуковий» 0.30 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 «Енеїда». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40 «Рефрен» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Еderа» 16.10, 19.50 Д/ф 17.10 «Плічопліч» 17.35 «Схеми. Корупція в деталях» 18.00 «Хто в домі хазяїн?» 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.20 «Тема дня»

ICTV 5.40, 19.20 Надзвичайні новини 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 10.10 Секретний фронт 11.10, 12.45, 15.45 Факти. День 13.20, 16.20, 16.40 Х/ф «Захоплення підземки 123» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 БагачБідняк. Реаліті шоу 21.30 Т/с «Шулер» 22.45 Т/с «Життя і пригоди Мишка Япончика» 0.45 Т/с «Таємниці та брехня» 2.30 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.50 За живе! 7.00 Х/ф «Операція «И» і інші пригоди Шурика» 8.55 Х/ф «Чоловіча інтуїція» 11.10 Х/ф «Молода дружина» 13.10 Битва екстрасенсів 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 ВікнаНовини 18.00 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія» 19.55 Хата на тата 22.45 Т/с «Дурна кров»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.00 Абзац 6.54, 8.14 Kids Time 6.55 М/с «Хай живе король Джуліан» 8.15 М/ф «Елвін і бурундуки 2» 10.00 Х/ф «Коти проти собак» 11.50 Х/ф «Коти проти собак: Помста Кітті

Галор» 13.20 Х/ф «Божевільні перегони» 15.15 Х/ф «Супернянь» 17.00 Х/ф «Супернянь 2» 19.00 Ревізор 21.30 Х/ф «Гола правда» 23.20 Х/ф «Крутий хлопець» 1.10 Т/с «Клініка» 2.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогодні 9.30, 3.00 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 2» 14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар2» 19.45 Токшоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 23.30 Х/ф «Смертельні перегони» 1.40 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 8.25, 9.05, 12.05 Погода 7.40 Дзвони православ’я 8.00 Подих інших культур 8.30 КіноnewsKIDS 8.35, 19.30 Ваше здоров’я 9.10, 0.00 Хроніка подій 9.40 Паралельний світ 10.30 Мисливці 11.20 Сперма таємниця життя 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 14.00 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра 16.50 Азія класу люкс 17.50 Цікаво.сом 18.40, 20.35, 22.45, 1.30 Погодаспорт 18.45 Моя правда 20.00 Домовуша 20.20 Кіноnews 20.25, 1.20 Спортогляд 20.40 Речовий доказ 22.50 Новини ТВ5 23.30 Про рибальство всерйоз 0.20 Містичні історії 1.05 Ландшафтний бум 1.35 Україна: забута історія

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.05 «Нове Шалене відео поукраїнськи» 9.05, 18.15 «Спецкор» 9.40, 18.50 «ДжеДАІ» 10.15, 19.25 Т/с «Команда» 14.05 Х/ф «План пограбування» 15.30 Х/ф «Чужі» 21.35 Т/с «Касл5» 23.10 Х/ф «Поза законом» 1.10 Т/с «Моссад « 2.55 «Облом. UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 ЧасTime 6.30, 8.35 Огляд преси 6.50, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Фінансовий тиждень 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15, 13.35 Про військо 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно політичних подій 13.10 Акцент 14.10 Кендзьор 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.25 Інформаційний вечір 19.50 Дзеркало історії 22.00 БлогПост 23.00 «За Чай.com» 23.40 Агрокраїна 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу

5

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 14.45 По суті з Денисом Жарких 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 3.40 Вечірній прайм 0.30 Очевидець 112

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 14.00 Правда життя 8.35 Незвичайні культури 9.30, 16.50 Азія класу люкс 10.30 Там, де нас нема 11.30, 1.35 Україна: забута історія 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 15.00, 23.40 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра 17.50, 22.45 Цікаво.com 18.40 Битва цивілізацій 20.40, 0.30 Речовий доказ

Z 05.55 Погода 06.00 Д/с «Злочини в лікарнях» 06.50 Погода 07.00 Д/с «Злочини в лікарнях» 07.50 Студія Вашингтон 08.00 «Здоров’Я» 08.20 Кіноархів 10.00 ТОП Територія освітніх перспектив 10.15 Д/с “Жива природа” 10.25 Погода 10.35 КіноNews 10.40 TVMALL 10.55 КіноNewsKids 11.00 Кіноархів 12.30 Д/с «Заклинач акул» 13.00 Новини 13.05 Глобал 3000 13.35 КіноNews 13.45 Маленькі дорослі 14.00 Новини 14.05 Д/c «Спогади» 14.40 КіноNewsKids 14.45 Веселі саморобки 14.50 Веселі саморобки 15.00 Новини 15.05 Д/с «Неймовірні винаходи» 15.35 Студія Вашингтон 15.45 Д/с “Портрети дикої планети” 16.10 Д/с «Бізнес на продаж» 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 У фокусі Європа 17.45 «Середовище Z» 18.00 Новини 18.15 Д/с «Злочини в лікарнях» 19.05 Д/с «Злочини в лікарнях» 20.00 Х/с «Рейк» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Наші домашні улюбленці 22.00 «Здоров’Я» 22.20 Д/с «Купити, відновити, продати» 22.45 Студія Вашингтон 22.55 Наша позиція 23.10 TVMALL 23.30 Новини 23.55 Погода 00.00 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. Іван Васильович міняє професію» 9.30 «Моя правда» 10.20 Х/ф «Маша і море» 12.10 Х/ф «Сангам» 15.35 Х/ф «У зоні особливої уваги»

17.25 Х/ф «Хід у відповідь» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Недільний тато» 0.30 «Позаочі» 1.20 «Академія сміху» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 0.45 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Вірю не Вірю» 23.00 Х/ф «Дітородні» 1.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 3.15, 7.30, 15.30, 21.00 Велоспорт (трек). Чемпіонат Європи. Глазго 4.00, 6.30, 10.30, 11.15, 19.00, 0.20 Плавання. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00 Академічне веслування. Чемпіонат Європи. Глазго 5.30, 9.30, 23.00, 1.30 Чемпіонати Європи. Огляд дня 8.30 Спортивна гімнастика. Чемпіонат Європи. Глазго 13.45, 18.30, 20.35 Стрибки у воду. Чемпіонат Європи. Глазго 0.00 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.25, 6.55 Зона будівництва 7.20, 7.45, 5.35 Наукові дурниці 8.05, 13.25 Приголомшливий доктор Пол 8.50, 10.25, 11.10, 14.55, 15.40, 17.15, 21.10, 2.35, 3.20 Авто SOS 9.35 Японія: між небом і землею 11.55, 1.50 Золото Юкону 12.40, 16.25, 20.25 Інстинкт виживання 14.10 Дикий тунець: Північ проти Півдня 18.00, 22.00, 1.05, 4.05 Таємниці історії 18.50, 22.45 Початок 19.35, 0.15 Розслідування авіакатастроф 23.30 Евакуація Землі 4.50 Невразливі конструкції

VIASAT HISTORY 8.10, 19.15 «Друга світова війна: чого варта імперія»

9.05, 1.40 «Заборонена історія» 9.55, 10.50, 16.35, 17.30 «Таємниці єгипетських пірамід» 11.45, 20.10 «Вісім днів, які створили Рим» 12.35, 0.40 «Приховані сліди: Перша світова війна» 19141918)» 13.30, 18.25 «Змова» 14.20 «Вулканічна одіссея» 15.15, 23.50 «Перша світова війна в цифрах» 16.05 «Неймовірні винаходи» 21.00 «Люди Гітлера» 21.55, 5.05 «Від Світової війни до Холодної війни» 22.55, 6.05 «Машини смерті» 2.30, 4.20, 7.10 «Музейні таємниці» 3.20, 3.50 «Неймовірні винаходи»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00 Х/ф «Подорожі пана Ляпки» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Про рибалку і рибку» 1.30, 1.40, 1.50, 2.00, 2.10, 2.15, 2.25, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.15, 8.25, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.15, 14.25 М/ф «Болек і Льолек на Дикому Заході» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Просто так» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Троє з Простоквашиного» 4.20, 10.20 М/ф «Перервочка» 4.30, 10.30 М/ф «Містер Пронька» 5.00, 11.00 М/ф «Маленька чаклунка» 5.30, 11.30 М/ф «Мільйон у мішку» 15.00, 21.00 Х/ф «Бал казок» 16.05, 22.05 М/ф «Чудесний дзвіночок» 16.20, 22.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 23.50 М/ф «Пригоди Капітана Врунгеля» 18.40 М/ф «Як віслючок смутком занедужав» 18.50 М/ф «Клітка» 19.00 М/ф «Мій друг Мартин» 19.10 М/ф «Ох і Ах йдуть у похід» 19.20 М/ф «Поліклініка Кота Леопольда» 19.30 М/ф «Казка про рибалку і рибку»

20.00 М/ф «Чудомлин» 20.20 М/ф «Три мішки хитрощів» 20.30 М/ф «Солом’яний бичок» 20.40 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 20.50 М/ф «Олень і вовк»

7 серпня ВІВТОРОК UA: ПЕРШИЙ 6.00 Д/ц «Спільноти тварин» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 21.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.35 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 14.35, 15.20, 23.00, 2.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 15.10 Погода 18.00, 1.10 Інформаційна година 19.00 Перший на селі 19.30, 21.20 Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Фінали 22.50 День змагань. Підсумки

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00 «Одруження наосліп» 12.45, 14.15, 15.45 «Міняю жінку» 16.50 Т/с «Моє чуже життя» 20.15 Т/с «Слуга народу» 22.20, 1.50 Х/ф «Шерлок» 0.15 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00 «Готуємо разом» 8.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 9.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 10.00 «Навколо М» 11.00 Т/с «Що робить твоя дружина?» 13.00 Х/ф «Це я» 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 17.40 Новини 18.00, 19.00, 4.00, 5.15 Токшоу «Стосується кожного» 20.00, 2.30 «Подробиці» 20.30 Т/с «Східні солодощі» 0.30 Х/ф «Матусин синок» 3.05 «Код доступу» 3.25 «Сценарії кохання» 4.45 «Top Shop»

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Змінено ціни на передплату індекс 21707 & 30,86 грн (на місяць) індекс 21708 & 26,53 грн (на місяць пільговий) ЗАМОВИТИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕРЕДПЛАТУ газети “Запорізька правда” можна за тел.: 787&54&21 або на сайті: http://www.zp&pravda.info


телепрограма

6

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Пенсіон» 10.00, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Спорт.Підсумки» 12.00 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «Хіт парад» 13.30 «Лінія стилю» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС спорт» 15.00 «Смачного!» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС афіша» 18.30 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС погода» 19.15 «Герої землі запорізької» 20.05 «Комуналка» 20.30 «Експонат» 21.00 «Швидкість» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 13.10, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноNews» 9.25 «Дзвони православ’я» 9.45 «Лінія успіху. Запоріжсталь» 10.00 «Неповторна природа» 10.30 «Паралельний світ» 11.20 «Містичні історії» 12.10 «Моя Правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.45 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка»

14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.20 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25 «Загадкові світи» 18.15 «Спільноті тварин» 19.45 «Ваше здоров’я» 20.15 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 20.20, 4.00 Т/c «Серце океану» 22.50 Х/ф «Секс заради виживання» 0.30 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «За службовим обов’язком». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow». 100 років історії 16.10, 19.50 Д/с «Незвідані шляхи» 17.10 «До справи» 17.35 «Енеїда» 18.30 Д/с «Кулінарка»

ОВЕН. Сприятливий тиждень для реалізації нових ідей Овнів, проте бажання прийти до мети має бути дуже сильним. Інтуїція буде загострена, завдяки чому багато питань вирішуватимуться легко й швидко. Середа й четвер гарні для робо ти з інформацією, навчання чогось нового, зайняття творчістю. У вихідні зірки радять зустрітись із друзями. ТЕЛЕЦЬ. Це гарний тиждень для ук ладання угод із нерухомістю та ку півлі продажу. Тим, хто має власний бізнес, зірки обіцяють прибуток. Потурбуйтеся про здоров'я бережіть спину й суглоби, макси мально звільніть себе від фізичних наванта жень. У вихідні гарно відпочиньте. БЛИЗНЮКИ. Тиждень чудово підхо дить для роботи з інформацією, будь якої інтелектуальної діяльності та обмі ну досвідом. Усе, що виконується щиро й спрямоване на творення, матиме успіх. Сприятливо починати короткострокові поїз дки й подорожі. Контакти, укладені цього тижня, будуть дуже корисними. РАК. Уміння з гумором ставитися до життєвих проблем Ракам особ ливо стане в пригоді цього тижня. Труднощі будуть, але ви зможете їх здолати. Головне не зациклюйтеся! Можливо, у вас попросять в борг ненадійні люди. Відмовити їм буде складно, але необхідно. Адже гроші потім вони вам навряд чи повернуть. ЛЕВ. Якщо ви будете налаштовані альтруїстично, удача буде на вашому боці. Початок тижня вимагатиме від вас прояву гнучкості й тактовності. Постарай теся тримати свою думку при собі й не нав'язувати її комусь іншому. Не допускайте сварок із близькими та рідними людьми: по миритись і відновити колишню довіру буде непросто. ДІВА. Ідеальний тиждень для почат ку нових проектів. Відпочивши й за рядившись енергією, зараз ви готові хоч го ри звернути. Не дивуйтеся й не відмовляй теся, якщо керівництво запропонує вам щось нове отримаєте за це потім хорошу

F G

H

I

J

СТБ 6.35 За живе! 7.45 Х/ф «Закохані жінки» 10.00 МайстерШеф 13.15 Битва екстрасенсів 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 Вікна Новини 18.00 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія» 19.55 Слідство ведуть екстрасенси 22.45 Т/с «Дурна кров»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.35 Зона ночі 3.55 Абзац 5.44, 6.59 Kids Time 5.45 М/с «Хай живе король Джуліан» 7.00 Ревізор. Крамниці 11.00 Таємний агент 12.10 Таємний агент. Пост шоу 14.00 Дешево та сердито 16.20 Х/ф «Хто я?» 19.00 Хто зверху? 21.00 Х/ф «Молодята» 22.50 Зоряні яйця 0.45 Т/с «Клініка»

ICTV 5.35, 20.20 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45, 4.30 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Багач Бідняк. Реаліті шоу 11.10, 13.25 Х/ф «Подорож до центру Землі» 12.45, 15.45 Факти. День 13.50 Х/ф «Джек і бобове дерево» 16.20 Скетч шоу «На трьох» 16.30, 21.30 Т/с «Шулер» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 22.50 Т/с «Життя і пригоди Мишка Япончика» 0.45 Т/с «Таємниці та брехня» 2.35 Т/с «Морська поліція.

z ГОРОСКОП НА ТИЖДЕНЬ

E

Спецвідділ» 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.50 Т/с «Відділ 44»

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар 2» 14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар 2» 19.45 Ток шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 23.30, 2.00 Т/с «CSI: Кіберпростір» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.35, 8.20, 9.00, 12.05, 17.50, 20.35, 22.45, 1.30 Погода спорт 7.40, 22.50 Новини ТВ 5 8.25 Кіноnews KIDS 8.30 Про рибальство всерйоз 9.10 Історія автоперегонів 10.05 Хіт парад 10.35 Під іншим кутом 11.00 Секретні архіви 11.55, 20.25, 1.20 Спортогляд 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 14.00, 1.30 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу монстра 16.50 Азія класу люкс 18.00 Спільноти тварин 18.30 Паралельний світ 19.30 Хочу у відпустку 20.00 Домовуша 20.20 Кіноnews 20.40 Речовий доказ 23.30 Домобуд 0.00 Ваше здоров’я 0.30 Острови, що змінили життя 5.40 Смарт шоу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.50 «Облом. UA» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 13.00, 1.10 «Нове Шалене відео по українськи» 15.10 Х/ф «Викуп» 19.15 Т/с «Команда» 20.25 Кваліфікація ЛЧ. «Славія» «Динамо» 22.25 Т/с «Касл 5» 0.15 Т/с «Моссад»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час Time 6.30 Огляд преси 6.50, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

премію. Для зміцнення здоров'я пийте біль ше води: Дівам зараз це необхідно. ТЕРЕЗИ. Планети цього тижня спри яють проведенню ділових перегово рів і підписанню важливих документів. У по неділок й особливо у вівторок буде несклад но досягти взаєморозуміння з будь якими людьми. Будьте відкриті новому досвіду. У суботу наведіть порядок в оселі. Викиньте ті речі, що викликають у вас негативні спогади й асоціації. СКОРПІОН. Знизьте набраний мину лого місяця темп роботи. Інакше у вас просто не вистачить сил, адже спокій вам давно вже тільки сниться. Частіше бувайте на свіжому повітрі. Це не тільки допоможе під няти настрій, а й буде корисно для здоров'я. До речі, не зайвим буде перевірити серце. СТРІЛЕЦЬ. Зірки радять спрямовува ти думки тільки в позитивному ключі, оскільки все, що ви цього тижня побажаєте, незабаром знайде реальне втілення. Не об манюйте й не пліткуйте. Субота прекрасна пора для початку відпустки або подорожі. КОЗЕРІГ. Вам так і хочеться, щоб хтось вирішив за вас усі питання, розібравсь із проблемами. На жаль, най ближчим часом доведеться розраховувати тільки на себе. Будьте готові до того, що друзям може знадобитися ваша допомога. Ви в силах її надати, тому не залишайтеся осторонь. ВОДОЛІЙ. Для Водоліїв цього тижня настає час активних дій. Усе, що ви отримаєте, обов'язково стане в пригоді вам найближчим часом, навіть якщо спершу здаватиметься, що це не так. Добре розпо чинати курс оздоровчих заходів. Проявляй те щедрість й альтруїзм. Якщо є можливість, проведіть час на природі, біля води. РИБИ. Уважно обмірковуйте кожне слово, перш ніж вимовити уголос. Пам'ятайте, потім буде пізно. Дачними ро ботами цього тижня вам краще не зай матися: можуть виникнути проблеми зі здо ров'ям. Перекладіть їх на родичів, а самі від починьте під теплим літнім сонечком.

K

L M

N

O

P

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.15, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.30 Код успіху 7.50 Будівельний стандарт 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.25 Агрокраїна 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно політичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.25 Інформаційний вечір 19.50 Дзеркало історії 22.00 Поліграф 23.00 «За Чай.com» 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 14.45 По суті з Денисом Жарких 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 1.20, 4.30 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.35, 14.00, 1.30 Правда життя 8.35 Незвичайні культури 9.30, 16.50 Азія класу люкс 10.30 Там, де нас нема 11.30 Україна: забута історія 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 15.00, 23.40 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу монстра 17.50, 22.45 Цікаво.com 18.40 Битва цивілізацій 20.40, 0.30 Речовий доказ 5.40 Смарт шоу

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.50 08.00 08.20 10.00 10.25 10.35 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.40 14.45 14.50 15.00 15.05 15.35 15.45 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 20.00 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20

Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Студія Вашингтон «Здоров’Я» Кіноархів Новини Погода КіноNews TV MALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Заклинач акул» Новини Завтра Сьогодні КіноNews Комунальна варта Новини Д/c «Спогади» КіноNewsKids Веселі саморобки Веселі саморобки Новини Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” Д/с «Бізнес на продаж» Новини Погода Глобал 3000 Наша позиція Новини Д/с «Злочини в лікарнях» Д/с «Злочини в лікарнях» Х/с «Рейк» Новини Погода Діло ТОП Територія освітніх перспектив «Здоров’Я» Д/с «Купити,

22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

відновити, продати» Студія Вашингтон Життя в цифрі TV MALL Новини Погода Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.30, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Невідома версія. Вірні друзі» 9.55, 0.40 «Позаочі» 10.45 «Моя правда» 11.35 Х/ф «Здивуй мене» 13.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак чотирьох» 15.15 Х/ф «З життя начальника карного розшуку» 17.20 Х/ф «П’ять хвилин страху» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Ти мені, я тобі» 1.30 «Академія сміху» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 0.50 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00, 23.50 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Вірю не Вірю» 1.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 7.30, 13.45 Велоспорт (трек). Чемпіонат Європи. Глазго 4.00, 6.30, 17.45, 18.30, 0.45 Плавання. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 16.30 Стрибки у воду. Чемпіонат Європи. Глазго 5.30, 8.30, 23.05, 1.30 Чемпіонати Європи. Огляд дня 9.30, 20.00 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Берлин 0.00 Тележурнал «Найкраще з кінного спорту» 0.30 Автоперегони. ESET V4 Cup

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.25, 6.55 Зона будівництва 7.20, 7.45, 5.35 Наукові дурниці 8.05, 13.30 Приголомшливий доктор Пол 8.50, 17.15, 21.10, 2.30, 3.15 Авто SOS 9.40 Таємниці історії 10.25, 11.10, 12.40, 14.55, 15.40, 16.25, 20.20 Інстинкт виживання 11.55, 1.45 Золото Юкону 14.10 Дикий тунець: Північ проти Півдня 18.00, 18.25, 22.00, 22.20, 1.00, 1.25, 4.05, 4.25 Наукові дурниці 18.45, 22.45 Початок 1 19.35, 0.15 Розслідування авіакатастроф 23.30 Евакуація Землі 4.50 Невразливі конструкції

VIASAT HISTORY 8.00, 19.15, 7.40 «Друга світова війна: чого варта імперія» 8.55, 1.45 «Заборонена історія» 9.45, 16.30 «Революція в Росії» 10.40, 17.25 «Від Світової війни до Холодної війни» 11.40, 20.10 «Вісім днів, які створили Рим»

12.30, 0.50 «Приховані сліди: Гора Гітлера» 13.25, 18.25 «Змова» 14.15 «Вулканічна одіссея» 15.10, 0.00 «Перша світова війна в цифрах» 16.00 «Неймовірні винаходи» 21.00 «Микола та Олександра: останні монархи Росії» 22.00 «Діти королеви Вікторії» 23.00 «Таємниці шести дружин» 2.35, 4.20, 7.00 «Музейні таємниці» 3.20, 3.50 «Неймовірні винаходи» 5.05 «Таємний Версаль Марії Антуанетти» 6.00 «Небезпечні будинки післявоєнних років»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 4.30, 4.40, 4.50, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30 М/ф «Пригоди Капітана Врунгеля» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Як віслючок смутком занедужав» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Клітка» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «Мій друг Мартин» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Ох і Ах йдуть у похід» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Поліклініка Кота Леопольда» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Казка про рибалку і рибку» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Чудо млин» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Три мішки хитрощів» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Солом’яний бичок» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Сестриця Оленка і братик Іванко» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Олень і вовк» 3.00, 9.00 Х/ф «Бал казок» 4.05, 10.05 М/ф «Чудесний дзвіночок» 4.20, 10.20 М/ф «Про діда, бабу і курочку Рябу» 15.00, 21.00 Х/ф «Перлова дівчина» 16.10, 22.10 М/ф «Чарівний скарб» 16.30, 16.40, 22.30, 22.40 М/ф «Весела карусель» 16.50, 22.50 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 18.00 М/ф «Стріла летить до казки» 18.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Слідство перше» 18.50 М/ф «Три новели» 19.00 М/ф «Велетень егоїст» 19.10 М/ф «Весела карусель №10» 19.15 М/ф «Весела карусель №3» 19.30 М/ф «На лісовій естраді» 19.40 М/ф «Болек і Льолек. Ловці скарбів» 19.50 М/ф «Жовтий лелека» 20.00 М/ф «Фарбований лис» 20.10 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 20.20 М/ф «Лисиця будівниця» 20.30 М/ф «Болек і Льолек. Зелена гора» 20.40 М/ф «Болек і Льолек. Арбалет» 20.50 М/ф «Болек і Льолек. Хоробрі ковбої»

8 серпня СЕРЕДА UA: ПЕРШИЙ 6.00 Д/ц «Спільноти тварин» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 21.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.30, 15.10 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.50 Додолики 10.00 Хто в домі хазяїн? 10.35 Телепродаж 11.10 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 13.05 Чемпіонат Європи з легкої атлетики


телепрограма ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

15.25 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 16.15, 19.00, 23.55, 2.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 18.00, 1.10 Інформаційна година 19.25 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 21.30 Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Фінали 23.45 День змагань. Підсумки

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН 9.30 «Чотири весілля» 11.00 «Одруження наосліп» 12.50, 14.20, 15.50 «Міняю жінку» 16.55 Т/с «Моє чуже життя» 20.15 Т/с «Слуга народу» 22.20, 2.00 Х/ф «Шерлок» 0.15 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 22.40 «Слідство вели... з Л. Каневським» 7.00 «Готуємо разом» 8.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 9.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 10.00 «Навколо М» 11.00 Т/с «Що робить твоя дружина?» 13.00 Х/ф «Висота» 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 17.40 Новини 18.00, 19.00, 4.00, 5.15 «Стосується кожного» 20.00, 2.25 «Подробиці» 20.30 Т/с «Східні солодощі» 0.25 Х/ф «Такі гарні люди» 3.00 «Код доступу» 3.20 «Сценарії кохання» 4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 5.30 «Пенсіон» 6.00, 16.00 «Найкращий день < сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Швидкість» 10.00, 22.20 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35 «Хіт<парад» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «У гостях у Д. Гордона» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС<інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС<спорт» 15.00 «Муззум» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС<афіша» 18.30, 22.05 «Караван» 18.43 «Телегазета» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС<погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «DE JURE». З погляду закону» 20.50 «Культпросвіт» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 13.10, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00«Відверто з М. Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноNews» 9.25 «Ваше здоров’я» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.20 «Містичні історії» 12.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.20 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25 «Загадкові світи» 18.10«Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 18.15 «Спільноті тварин» 19.45 «Велотревел» 20.15 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 20.20, 4.00 Т/c «Серце океану» 22.50 Х/ф «Загарбники: Генеза» 0.30 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини

9.00 Т/с «За службовим обов’язком». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 100 років мистецтва 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна природа» 16.35 Д/ф «Таємниці підводного світу» 17.10 «Наші гроші» 17.35 Д/ф 18.30 Д/с «Кулінарка» 20.15 Д/с «Таємниці підводного світу»

ICTV 5.35, 10.05 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.05 Стоп<5 12.10, 13.25 Х/ф «Джек і бобове дерево» 12.45, 15.45 Факти. День 14.45, 16.25 Х/ф «Джек і бобове дерево» 17.15 Скетч<шоу «На трьох» 17.30, 21.30 Т/с «Шулер» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Секретний фронт 22.45 Т/с «Життя і пригоди Мишка Япончика» 0.45 Т/с «Таємниці та брехня» 2.35 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 4.10 Скарб нації 4.20 Еврика! 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 6.20 За живе! 7.30 Х/ф «Закохані жінки» 9.40 МайстерШеф 13.05 Битва екстрасенсів 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 Вікна<Новини 18.00 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія 20.00 Слідство ведуть екстрасенси 22.45 Т/с «Дурна кров»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 3.20 Абзац 5.04, 5.59 Kids Time 5.05 М/с «Хай живе король Джуліан» 6.00 Ревізор. Крамниці 10.00 Дешево та сердито 17.00 Х/ф «Молодята» 19.00 Хто зверху? 21.00 Х/ф «Чому він?» 23.15 Зоряні яйця 1.00 Т/с «Клініка» 2.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 Сьогодні 9.30, 4.10 Зірковий шлях 10.30, 4.40 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар<2» 14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар<2» 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 23.30, 2.00 Т/с «CSI: Кіберпростір» 1.30 Телемагазин

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 8.20, 9.00, 12.10, 17.50, 20.35, 22.45, 1.25 Погода<спорт 7.40, 22.50 Новини ТВ<5 8.25 Кіноnews<KIDS 8.30 Хіт<парад 9.10 Друга світова: Апокаліпсис 10.05 Дике життя 10.35 Моя правда 11.10 Дика Бразилія 12.00, 20.25, 1.15 Спортогляд 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 14.00 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу<монстра 16.50 Азія класу люкс 17.55 Острови, що змінили життя 18.40 Лінія успіху 19.00 Історія авіації 19.30 Про рибальство всерйоз 20.00 Домовуша 20.20 Кіноnews 20.40 Речовий доказ 23.30 Спільноти тварин

0.00 Історії успіху 0.50 Великий улов 1.30 Брама часу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 1.55 «Нове Шалене відео по<українськи» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55 «Помста природи» 13.15 Х/ф «Нестерпний біль» 15.20 Х/ф «Чистилище» 19.25 Т/с «Команда» 21.35, 23.10 Т/с «Касл<5» 1.00 Т/с «Моссад « 3.10 «Облом. UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.45, 21.40 Час<Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25 Драйв 7.30 Медекспертиза 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно< політичних подій 13.05 Поліграф 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.25 Інформаційний вечір 19.50 Дзеркало історії 22.00 БлогПост 23.00 «За Чай.com» 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.10 112 Україна Live 14.45 По суті з Д. Жарких 19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 0.30, 3.40 Вечірній прайм

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 14.00 Правда життя 8.35 Дикі острови 9.30, 16.50 Азія класу люкс 10.30 Там, де нас нема 11.30 Україна: забута історія 12.15 Містична Україна 13.10 Таємниці дефіциту 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу<монстра 17.50, 22.45 Цікаво.com 18.40 Битва цивілізацій 20.40, 0.30 Речовий доказ 23.40 Великі тирани 1.30 Брама часу

Z Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Студія Вашингтон «Здоров’Я» Кіноархів Новини Погода КіноNews TV<MALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Заклинач акул» Новини У фокусі Європа КіноNews Наша позиція Новини Д/c «Собор на крові» КіноNewsKids Веселі саморобки Веселі саморобки Новини Д/с «Неймовірні винаходи» 15.35 Студія Вашингтон 05.55 06.00 06.50 07.00 07.50 08.00 08.20 10.00 10.25 10.35 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.40 14.45 14.50 15.00 15.05

7

15.45 Д/с “Портрети дикої планети” 16.10 Д/с «Бізнес на продаж» 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Життя в цифрі 17.30 КіноNews 17.45 Діло 18.00 Новини 18.15 Д/с «Злочини в лікарнях» 19.05 Д/с «Злочини в лікарнях» 20.00 Х/с «Рейк» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 «Середовище Z» 21.45 Комунальна варта 22.00 «Здоров’Я» 22.20 Д/с «Купити, відновити, продати» 22.45 Студія Вашингтон 22.55 КіноNews 23.10 TV<MALL 23.30 Новини 23.55 Погода 00.00 Нічний ефір

ЕНТЕР ФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 Мелодрама 10.05, 1.10 «Академія сміху» 10.55, 0.20 «Позаочі» 11.50 «Моя правда» 12.45 Х/ф «Руда фея» 14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Останній вампір» 16.00 Х/ф «Люди в океані» 17.25 Х/ф «Раз на раз не випадає» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Добре сидимо» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 0.50 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00, 0.00 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Вірю не Вірю» 1.45 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 9.30, 10.30, 20.00 Легка атлетика. Ч Є. Берлин 4.00, 6.30, 17.30, 18.30, 0.30 Плавання. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 7.30, 0.00 Стрибки у воду. Ч Є. Глазго 5.30, 8.30, 23.00, 1.30 Ч Є. Огляд дня 8.15 Тележурнал WATTS 16.15 Велоспорт (шосе). Ч Є. Глазго

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.25, 6.55 Зона будівництва 7.20, 7.45, 5.35 Наукові дурниці 8.05, 13.25 Приголомшливий доктор Пол 8.50, 17.15, 21.10, 2.35, 3.20 Авто < SOS 9.35, 10.00 Наукові дурниці 10.25, 14.55 Осушити океан: глибоководні таємниці 11.10, 15.40 Осушити океан: «Титанік» 11.55, 14.10, 1.50 Золото Юкону 12.40, 16.25, 18.00, 20.20, 22.00, 1.00, 4.05 Інстинкт виживання 18.45, 22.45 Початок 19.35, 0.15 Розслідування авіакатастроф 23.30 Евакуація Землі 4.50 Невразливі конструкції

VIASAT HISTORY 8.35, 1.40 «Заборонена історія» 9.25 «Таємний Версаль Марії<Антуанетти» 10.25 «Небезпечні будинки післявоєнних років» 11.30, 20.10 «Вісім днів, які створили Рим» 12.20, 0.45 «Приховані сліди: Війна у В’єтнамі»

13.20, 18.25 «Змова» 14.10 «Вулканічна одіссея» 15.00, 23.55 «Перша світова війна в цифрах» 15.50 «Неймовірні винаходи» 16.20 «Діти королеви Вікторії» 17.25 «Історії з королівського гардероба» 19.15 «Друга світова війна: чого варта імперія» 21.00 «Нові секрети Помпеї» 22.05, 5.05 «Таємниці єгипетських пірамід» 23.00 «Таємні суспільства» 2.30, 4.20, 7.00, 7.45 «Музейні таємниці» 3.20, 3.50 «Неймовірні винаходи» 6.00 «Таємниці шести дружин»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Стріла летить до казки» 0.30, 6.30, 12.30М/ф «Слідство ведуть Колобки. Слідство перше» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Три новели» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «Велетень егоїст» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Весела карусель №10» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Весела карусель №3» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «На лісовій естраді» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Болек і Льолек. Ловці скарбів» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Жовтий лелека» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Фарбований лис» 2.10, 8.10, 14.10 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Лисиця<будівниця» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Болек і Льолек. Зелена гора» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Болек і Льолек. Арбалет» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Болек і Льолек. Хоробрі ковбої» 3.00, 9.00 Х/ф «Перлова дівчина» 4.10, 10.10 М/ф «Чарівний скарб» 4.30, 4.40, 10.30, 10.40 М/ф «Весела карусель» 4.50, 10.50 М/ф «Марія, Мірабела в Транзисторії» 15.00, 21.00 Х/ф «Життя та дивні пригоди Робінзона Крузо» 16.30, 22.30 М/ф «Весела карусель №5» 16.40, 22.40 М/ф «Марія, Мірабела» 17.45, 23.45 М/ф «Про рибалку і рибку» 18.00 М/ф «Брати Лю» 18.25 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Перша серія» 18.40 М/ф «Весела карусель №9»

18.45 М/ф «Їжачок плюс черепаха» 18.55 М/ф «Журавлине пір’я» 19.05 М/ф «Заповітна мрія» 19.15 М/ф «Здоров’я починається вдома» 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.20, 20.30 М/ф «Лікар Айболить» 20.40 М/ф «Болек і Льолек. Робінзон» 20.45 М/ф «Болек і Льолек. Корида»

9 серпня ЧЕТВЕР UA: ПЕРШИЙ 6.00 Д/ц «Спільноти тварин» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 21.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.05, 12.50 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.45 Додолики 10.10 Телепродаж 10.30 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 12.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 13.30 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 14.25, 16.00, 23.00, 2.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 15.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 18.00, 1.10 Інформаційна година 19.00 #ВУКРАЇНІ 19.30 Схеми. Корупція в деталях 20.15, 21.20 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 22.50 День змагань. Підсумки

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН 9.30 «Чотири весілля» 11.00 «Одруження наосліп» 12.55, 14.20, 15.50 «Міняю жінку» 16.55 Т/с «Моє чуже життя» 20.15 Т/с «Слуга народу» 22.20, 1.50 Х/ф «Шерлок» 0.15 Т/с «Життя і доля»

ІНТЕР 6.00, 3.20 «Мультфільм» 6.15, 22.40 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00 «Готуємо разом» 8.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 9.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 10.00 «Навколо М» 11.00 Т/с «Що робить твоя дружина?» 13.00 Х/ф «Альошкина любов» 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 17.40 Новини 18.00, 19.00, 4.05, 5.15 «Стосується кожного» 20.00, 2.25 «Подробиці» 20.30 Т/с «Східні солодощі» 0.30 Х/ф «Хроніки зради» 3.00 «Код доступу»

4.45 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день < сьогодні!» 8.15, 22.10 «Сфера інтересів» 9.00, 20.05 «Доктор online» 9.40 «Лабораторія дизайну» 10.00 Т/с «Пані покоївка» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 15.15 «Хіт<парад» 11.45, 19.00 «Я люблю англійську» 12.00 «DE JURE». З погляду закону» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.15 «У гостях у Дмитра Гордона» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС<інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС<спорт» 15.00 «Пенсіон» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС< афіша» 18.30, 20.45 «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС<погода» 19.15 «Герої землі запорізької» 21.10 «Good Dog» 22.50 Т/с «Таємниці замків Великобританії» 0.00 «Нічний канал»

tv 5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 13.10, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноNews» 9.25 «Велотревел» 9.55 «Спецрепортаж» 10.25 «Паралельний світ» 11.20 «Містичні історії» 12.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Х/ф «Таємниця озера Ерроу» 14.45 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 14.50, 16.55, 18.40, 22.40, 0.25 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25 «Загадкові світи» 18.15 «Спільноті тварин» 19.45 «Домобуд» 20.15 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 20.20, 4.00 Т/c «Серце океану» 22.50 Х/ф «Останній шанс» 0.35 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30, 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «За службовим обов’язком». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр»


телепрограма

8

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 23.20 Контролер 0.00, 2.15 Т/с «CSI: Кіберпростір» 1.45 Телемагазин

13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 100 років кіно 16.10 Д/с «Неповторна природа» 16.35 Д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Складна розмова» 17.35 Д/с «Незвідані шляхи» 18.30 Д/с «Кулінарка» 19.50 Д/с «Неповторна природа» 20.15 Д/ф «Таємниці підводного світу»

ТВ5 СПОРТ

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.05 Секретний фронт 11.05 Стоп(5 12.05, 13.20 Х/ф «Джек і бобове дерево» 12.45, 15.45 Факти. День 14.30, 16.25 Х/ф «Вдруге не посадять» 17.20 Скетч(шоу «На трьох» 17.30, 21.30 Т/с «Шулер» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Інсайдер 22.50 Т/с «Життя і пригоди Мишка Япончика» 0.50 Т/с «Таємниці та брехня» 2.40 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 4.05 Скарб нації 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дітей 4.25 Студія Вашингтон 4.30 Факти 4.50 Т/с «Відділ 44»

СТБ 5.50 За живе! 7.00 Х/ф «Закохані жінки» 9.15 МайстерШеф 13.10 Битва екстрасенсів 15.25 Містичні історії з Павлом Костіциним 17.30, 22.00 Вікна(Новини 18.00 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія» 19.55 Я соромлюсь свого тіла 22.45 Х/ф «Я щаслива» 0.45 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 Відеобімба 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 12.55, 2.50 «Облом. UA» 15.15 Х/ф «Общак» 19.15 Т/с «Команда» 21.25 Кваліфікація ЛЄ. «Зоря» ( «Брага» 23.25 Т/с «Касл(5» 0.20 «Нове Шалене відео по(українськи»

5 КАНАЛ

3.00, 2.45 Зона ночі 3.20 Абзац 5.04, 5.59 Kids Time 5.05 М/с «Хай живе король Джуліан» 6.00 Ревізор. Крамниці 10.00 Дешево та сердито 16.45 Х/ф «Чому він?» 19.00 Хто зверху? 21.00 Х/ф «Училка» 22.50 Зоряні яйця 0.50 Т/с «Клініка» 2.40 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.45 Сьогодні 9.30 Зірковий шлях 10.30, 4.30 Реальна містика 12.30 Т/с «Черговий лікар(2» 14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар(2»

z МІСЯЧНИЙ

6.00 Бандитський Київ 7.35, 8.20, 9.20, 12.05, 17.50, 20.35, 22.45, 1.25 Погода(спорт 7.40, 22.50 Новини ТВ(5 8.25 Кіноnews(KIDS 8.30 Ваше здоров’я 9.00 Лінія успіху 9.25 Історія авіації 9.55, 18.10 Жага пригод 10.25, 0.25 Найвидатніші шахраї 11.10 Таємне життя тварин 11.55, 20.25, 1.15 Спортогляд 12.15 Містична Україна 13.10 Аджимушкай. Підземелля смерті 14.00 Правда життя 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу(монстра 16.50 Азія класу люкс 18.00 Знай своє право на землю 18.40 Мисливці 19.30 Велотревел 20.00 Домовуша 20.20 Кіноnews 20.40 Речовий доказ 23.30 Моя правда 1.30 Війна всередині нас 4.30 Ліліпути 5.20 Професія ( альфонс

6.00, 9.45, 21.40 Час(Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.35 Компанія героїв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 8.15 Топ дня 9.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно( політичних подій 13.05 БлогПост 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10 Кендзьор 18.20, 19.25 Інформаційний вечір 19.50 Дзеркало історії 22.00 Історична година 23.00 «За Чай.com» 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

112 УКРАЇНА 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 3.00 112 Україна Live 14.45 По суті з Д. Жарких 19.20, 22.10, 23.10, 1.20, 4.30 Вечірній прайм 21.10, 0.30 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.35, 14.00 Правда життя 8.35 Дикі острови 9.30, 16.50 Азія класу люкс 10.30 Там, де нас нема 11.30 Україна: забута історія 12.15 Містична Україна 13.10 Аджимушкай. Підземелля смерті 15.00 Смертельний двобій 15.55, 21.50 Полювання на рибу(монстра 17.50, 22.45 Цікаво.com 18.40 Битва цивілізацій 20.40, 0.30 Речовий доказ 23.40 Наземні битви 0.30 Війна всередині нас 4.30 Ліліпути 5.20 Професія ( альфонс

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.50 08.00 08.20 10.00 10.25 10.35 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35 13.45 14.00 14.05 14.40 14.45 14.50

Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Студія Вашингтон «Здоров’Я» Кіноархів Новини Погода КіноNews TV(MALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Заклинач акул» Новини Глобал 3000 КіноNews Середовище Z Новини Д/c «Собор на крові» КіноNewsKids Веселі саморобки Веселі саморобки

КАЛЕНДАР ІЗ 2 ПО 9 СЕРПНЯ

02.08. 20 та (до 23.14), 21 та місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні. День плода ( несприятли( вий: відкладіть сівбу й садіння. Проведіть профілактичні заходи в саду або на городі, виріжте непот( рібну поросль. 03.08. 21 ша (до 23.37), 22 га місячна доба. Спадаючий Місяць в Овні (день плода), із 22.52 ( у Тельці (день кореня). Скористай( теся порадами 2 серпня. 04.08. 22 га місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці. День кореня. Сприятливий день для са( дово(городніх робіт, консервації фруктів й овочів. Рослини, посіяні й посаджені цього дня, подарують гарні врожаї для тривалого збері( гання. Садіння для отримання на( сіння вкрай небажана. Можна по( садити озимий часник, цибулю, зібрати врожай цих культур. 05.08. 22 га (до 0.03), 23 тя місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці. День кореня. Скористай( теся порадами 4 серпня. 06.08. 23 тя (до 0.33), 24 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Тельці (день кореня), із 4.32 ( у

Близнюках (день квітки). Ефектив( ними будуть видалення зайвих па( гонів, покіс, прополювання, куль( тивація, мульчування, збирання лі( карських трав, коренеплодів, фруктів і ягід. Гарний час для са( діння й пересаджування полуниці, суниці та інших витких рослин. 07.08. 24 та (до 1.10), 25 та місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (день квітки). Скорис( тайтеся порадами минулого дня. Можлива сівба ріпи, дайкону. 08.08. 25 та (до 1.55), 26 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Близнюках (день квітки), із 7.02 ( у Раку (день листа). Рекомендуєть( ся заготівля зелені й лікарських трав, що вимагають особливо ефективного сушіння. Цього дня сіють, саджають та збирають усе, що не підлягає тривалому збері( ганню, займаються консервуван( ням та солінням. Ідеальний час для рясного поливання й підживлення рослин органічними добривами. 09.08. 26 та (до 2.53), 27 ма місячна доба. Спадаючий Місяць у Раку. День листа. Скористайтеся порадами 8 серпня.

15.00 Новини 15.05 Д/с «Неймовірні винаходи» 15.35 Студія Вашингтон 15.45 Д/с “Портрети дикої планети” 16.10 Д/с «Бізнес на продаж» 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Євромакс 17.45 Комунальна варта 18.00 Новини 18.15 Д/с «Злочини в лікарнях» 19.05 Д/с «Злочини в лікарнях» 20.00 Х/с «Рейк» 21.00 Новини 21.25 Погода 21.30 Культура — це модно 21.45 Маленькі дорослі 22.00 «Здоров’Я 22.20 Д/с «Шокуючі істини» 22.45 Студія Вашингтон 22.55 Діло 23.10 TV(MALL 23.30 Новини 23.55 Погода 00.00 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 Мелодрама 9.45, 1.35 «Академія сміху» 10.05, 0.45 «Позаочі» 10.55 «Моя правда» 11.45 Х/ф «Украдене щастя» 13.45 Х/ф «Шерлок Холмс: Самий завидний наречений» 15.45 Х/ф «Доброго ранку!» 17.20 Х/ф «Ти ( мені, я ( тобі» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Як стати щасливим» 3.40 Кіноляпи 4.25 Саундтреки 5.05 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий янгол» 9.10, 1.00 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00, 0.00 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Вірю не Вірю» 1.50 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 9.30, 10.30, 20.15 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Берлин 4.00, 6.30, 16.00, 18.35, 0.30 Плавання. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 17.00, 18.15, 0.00 Стрибки у воду. Чемпіо( нат Європи. Глазго 5.30, 8.30, 23.00, 1.30 Чемпіо( нати Європи. Огляд дня 7.30 Велоспорт (шосе). Чемпіо( нат Європи. Глазго

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.25, 6.50 Зона будівництва 7.15, 7.40, 5.35 Наукові дурниці 8.00, 13.20 Приголомшливий доктор Пол 8.45, 17.15, 21.10, 2.35, 3.20 Авто ( SOS 9.30, 12.35, 20.20 Інстинкт виживання 10.15, 14.50 Астана: місто майбутнього 11.05, 15.40 Суперспоруди 11.50, 14.05, 1.50 Золото Юкону 16.25 Сила племені 18.00, 18.45, 22.00, 22.45, 1.05, 4.05 Розслідування авіакатастроф ( спеціальний випуск 19.35, 0.15 Розслідування авіакатастроф 23.30 Паранормальне 4.50 Мегазаводи

VIASAT HISTORY 8.35, 19.15 «Друга світова війна: чого варта імперія» 9.30, 1.20 «Заборонена історія» 10.20, 11.10, 16.45, 17.35 «Найбільші містифікації в історії»

12.00, 20.10 «Вісім днів, які створили Рим» 12.50, 0.25 «Приховані сліди: Ватерлоо» 13.45, 18.25 «Змова» 14.35 «Вулканічна одіссея» 15.25, 23.35 «Перша світова війна в цифрах» 16.15 «Неймовірні винаходи» 21.00 «Карти вбивства» 21.50, 4.50 «Захоплююча історія криміналістики» 22.45, 5.45 «Історія таємних суспільств» 2.10, 4.00, 7.00, 7.45 «Музейні таємниці» 3.00, 3.30, 6.35 «Неймовірні винаходи»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Брати Лю» 0.25, 6.25, 12.25 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Перша серія» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Весела карусель №9» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Їжачок плюс черепаха» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Журавлине пір’я» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Заповітна мрія» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Здоров’я починається вдома» 1.30, 1.40, 1.50, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30 М/ф «Лікар Айболить» 2.40, 8.40, 14.40 М/ф «Болек і Льолек. Робінзон» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Болек і Льолек. Корида» 3.00, 9.00 Х/ф «Життя та дивні пригоди Робінзона Крузо» 4.30, 10.30 М/ф «Весела карусель №5» 4.40, 10.40 М/ф «Марія, Мірабела» 5.45, 11.45 М/ф «Про рибалку і рибку» 15.00, 21.00 Х/ф «Як вийти заміж за короля» 16.15, 22.15 М/ф «Тайгова казка» 16.30, 22.30 М/ф «Веселі мисливці Олівець і Ляпка» 16.40, 22.40 М/ф «Пригоди Буратіно» 17.45, 23.45 М/ф «Лицарський роман» 18.00 М/ф «Оранжеве горлечко» 18.20 М/ф «Веселий город» 18.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Третя серія» 18.40 М/ф «Дзеркальце» 18.50 М/ф «Зимівля звірів» 19.00 М/ф «І мама мене вибачить» 19.10 М/ф «Як віслючок щастя шукав» 19.20 М/ф «Як стати великим» 19.30 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 19.40 М/ф «Пригоди Мюнхгаузена» 19.50 М/ф «Марійчин концерт» 20.00 М/ф «Болек і Льолек. Приборкувач звірів» 20.05 М/ф «Болек і Льолек. Снігова людина» 20.15 М/ф «Болек і Льолек. Схрещені шпаги» 20.25 М/ф «Болек і Льолек. Індійський трофей» 20.35 М/ф «Болек і Льолек. Король лісу» 20.45 М/ф «Чому віслючок затявся?» 20.50 М/ф «Жирафа й окуляри»

10 серпня П’ЯТНИЦЯ UA: ПЕРШИЙ 6.00 Д/ц «Спільноти тварин» 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 21.00 Новини 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 9.30, 10.25 Погода 9.35 М/с «Гон» 9.45 Додолики 10.00 Хто в домі хазяїн? 10.35 Телепродаж 11.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 15.50, 21.20, 23.05, 2.00 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 18.00, 1.10 Інформаційна година 18.50 VoxCheck

19.00 Букоголіки 19.30 Перша шпальта 20.10 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 22.55 День змагань. Підсумки 0.40 Схеми. Корупція в деталях

1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 1+1» 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 9.30 «Чотири весілля» 11.00 «Одруження наосліп» 12.55, 14.20, 15.55 «Міняю жінку» 17.00 Т/с «Моє чуже життя» 20.15, 23.05 «Ліга сміху» 1.45, 4.35 «Ігри приколів»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.10, 23.00 «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 7.00 «Готуємо разом» 8.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 9.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 10.00 «Навколо М» 11.00 Т/с «Що робить твоя дружина?» 13.00 Х/ф «Дівчина з гітарою» 14.50, 15.50, 16.45, 2.10 «Речдок» 17.40 Новини 18.00 Ток(шоу «Стосується кожного» 20.00, 5.25 «Подробиці» 20.30 «Творчий вечір Костянтина Меладзе. Останній романтик» 0.50 Х/ф «Веселі Жабокричі» 4.15 Д/п «Софія Ротару: секрети її успіху» 4.55 «Top Shop»

ТРК АЛЕКС 6.00, 16.00 «Найкращий день ( сьогодні!» 9.00 «Доктор online» 9.40 «Good Dog» 10.00, 22.10 Т/с «Таємниці замків Великобританії» 11.30, 18.45, 23.55 «КіноNEWS+» 11.35, 12.30 «Хіт(парад» 12.15 «Культпросвіт» 12.30, 19.00 «Я люблю англійську» 12.45, 14.30, 15.45 «Телекрамниця» 13.10 «Сфера інтересів» 13.55, 18.43 «Телегазета» 14.00, 19.30, 21.30 «АЛЕКС(інформ» 14.20, 18.50, 21.50 «АЛЕКС(спорт» 15.00, 0.00 «Пенсіон» 15.40 «КіноKIDS+» 18.00 «Назад у майбутнє» 18.15, 22.00 «АЛЕКС( афіша» 18.30 Тележурнал «Караван» 18.55, 19.55, 21.55 «АЛЕКС(погода» 19.15 «Лабораторія дизайну» 20.05 «Експонат» 20.15 «Улюблене Запоріжжя» 20.45 «Караван» 21.00 «Сторінки з історії авіації» 21.10 «Просто про складне» 0.15 «Нічний канал»

tv5 5.40 «Повідомляємо» 5.55, 13.10, 17.15 «Телемагазин» 6.05, 9.05 «Казка Домовуші» 6.20, 19.00, 22.00 «День. Підсумки на TV5» 7.00 «Відверто з Машею Єфросініною» 8.00 «Ранок з TV5» 9.20 «КіноNews» 9.25 «Хочу у відпустку» 9.55 «Неповторна природа» 10.25 «Паралельний світ» 11.20 «Містичні історії» 12.10 «Моя правда» 13.00, 18.50 «День. Тема» 13.20 Сімейний кінозал 14.50 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 14.55, 16.55, 18.40, 22.40, 0.15 «Погода» 15.00, 17.00 «День. Новини на TV5» 15.15 Т/c «Безсмертник» 16.05 Д/ф «Великі міграції» 17.25 «Загадкові світи» 18.15 «Спільноті тварин» 19.45 «Іду на Ти» 20.15 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 20.20 Х/ф «Гарна робота» 22.50 Х/ф «Крутися, стріляй, біжи»

0.20 «Хроніка подій» 0.35 Нічний канал 4.45 «Ваше здоров’я»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 «Ранок: Запоріжжя» 7.30 News: Новини 8.00, 8.30 Новини 9.00 Т/с «За службовим обов’язком». Технічна перерва 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 «Телекур’єр» 13.40, 19.20 «Тема дня» 14.10 РадіоДень «Модуль знань» 14.50 «Світло» 15.45 «Wise Cow» 100 років літератури 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна природа» 16.35, 20.15 Д/с «Таємниці підводного світу» 17.10 «Схеми. Корупція в деталях» 17.35 «Розсекречена історія» 18.30 Д/с «Кулінарка»

ICTV 5.35 Громадянська оборона 6.30 Ранок у великому місті 8.45 Факти. Ранок 9.15, 19.20 Надзвичайні новини 10.10 Інсайдер 11.10 Стоп(5 12.10, 13.20, 16.20 Х/ф «Обличчя зі шрамом» 12.45, 15.45 Факти. День 16.45, 21.30 Скетч(шоу «На трьох» 17.30 Т/с «Шулер» 18.45, 21.10 Факти. Вечір 20.20 Антизомбі 1.25 Т/с «Таємниці та брехня» 2.15 Т/с «Північний вітер» 2.55 Факти 3.15 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 4.55 Скарб нації

СТБ 6.35 Х/ф «Чоловіча інтуїція» 8.45 Х/ф «Моя старша сестра» 10.40 Х/ф «Закохані жінки» 17.30, 22.00 Вiкна(Новини 18.00 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія» 20.00 Х/ф «Джентльмени удачі» 22.45 Х/ф «Zolushka. ru»

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 4.00 Абзац 5.54, 7.09 Kids Time 5.55 М/с «Хай живе король Джуліан» 7.10, 19.00 Хто зверху? 17.00 Х/ф «Гола правда» 21.00 Х/ф «Непрохані гості» 23.10 Вар’яти 1.00 Т/с «Клініка» 2.55 Служба розшуку дітей

УКРАЇНА 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.30 Сьогодні 9.30, 4.55 Зірковий шлях 10.30, 3.15 Реальна містика 12.30 Х/ф «Погана сусідка» 14.30, 15.25 Т/с «Ласкаво просимо на Канари» 19.45 Ток(шоу «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Громадянин Ніхто» 23.20 Слідами 0.00 Т/с «1+1» 2.00 Телемагазин

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 8.20, 9.00, 12.05, 17.50, 20.35, 22.45, 1.25 Погода( спорт 7.40, 22.50 Новини ТВ(5 8.25 Кіноnews(KIDS 8.30 Хочу у відпустку 9.05 Міста світу 9.35, 23.30 З ремонтом сам на сам 10.20 Паралельний світ 11.15 Спільноти тварин 11.50 Податковий вісник 11.55, 20.25, 1.15 Спортогляд 12.15 Містична Україна 13.10 Зраджене місто 14.00 Правда життя 15.00 Великі тирани 15.55, 21.50 Полювання на рибу(монстра 16.50 Азія класу люкс 18.00 Друга світова: Апокаліпсис 19.00 Домобуд


10

телепрограма

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

20.40 Д/с «Живе багатство України» 21.05 Х/ф «Кохання живе три роки» 22.45 Х/ф «Реальність» 00.40 Нічний ефір

ЕНТЕРФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40, 9.30 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Моя правда» 9.55 «Академія сміху» 10.15 «Невідома версія. Карнавальна ніч» 11.05 Х/ф «Ялинка, кролик і папуга» 12.50 Х/ф «Чорне плаття» 14.40 Х/ф «Альошчине кохання» 16.10 Х/ф «Весна на Зарічній вулиці» 18.00 Х/с «Місс Фрайні Фішер» 22.00 Х/ф «Королівство кривих дзеркал» 23.25 Х/ф «Казка про загублений час» 1.00 Х/ф «Мар’я1майстриня» 2.25 «Позаочі» 3.05 Кіноляпи 3.55 Саундтреки 4.45 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 11.10 «Ух ти show» 11.40 «Ух ти show 2» 12.10 Х/ф «16 бажань» 14.00 «Орел і Решка. Перезавантаження» 0.15 Х/ф «Побачення наосліп» 2.00 «Бєдняков+1» 2.40 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 10.00, 21.00 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Берлин 4.00, 6.30 Триатлон. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 7.30, 9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Стрибки у воду. Чемпіонат Європи. Глазго 5.30, 8.00, 23.00, 1.30 Чемпіонати Європи. Огляд дня 13.30 BMX. Чемпіонат Європи. Глазго 14.45, 20.00 Спортивна гімнастика. Чемпіонат Європи. Глазго 0.05 Кінний спорт. Global Champions Tour. Валкенсвард 1.20 Тележурнал WATTS

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Авто 1 SOS 6.45 Зона будівництва 7.15, 7.35, 5.10, 5.35 Наукові дурниці 8.00, 10.20 Приголомшливий доктор Пол 8.45 Тайвань1світові 9.30, 1.50, 2.40 Дикий тунець 7 11.05 Неймовірний доктор Пол 11.50, 20.25, 21.10, 0.20 Інстинкт виживання 12.35 Золото Юкону 13.20, 14.05 Початок 14.55 Смертельний бій динозаврів 15.40, 16.25, 17.15, 19.35 Справжній геній зі Стівеном Хокінгом 18.00, 22.00, 1.05 Суперспоруди Третього рейху: Війна з СРСР 18.50, 22.45 Друга світова війна: Пекло під водою 23.30 Дивна Друга світова 3.30 Дива інженерії 4.20 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.30, 9.25 «Друга світова війна: чого варта імперія»

10.20 «Світ Гітлера: післявоєнні плани» 11.10, 12.05, 13.00, 13.50 «Полювання за скарбами нацистів» 14.40, 23.45 «Бойові кораблі» 15.30, 16.20 «Луна війни» 17.10, 17.40, 3.05, 4.55, 5.25, 5.55, 6.25 «Неймовірні винаходи» 18.10 «Перша світова війна в цифрах» 19.00, 7.50 «Вибухова Земля» 19.55 «Російська імперія» 21.00 «Микола та Олександра» 21.55 «Революція в Росії» 22.50 «Машини смерті» 0.35 «Зброярі: мистецтво війни» 1.25 «Заборонена історія» 2.15, 4.05 «Музейні таємниці» 3.35 «Неймовірні винаходи» 7.00 «Вулканічна одіссея»

ДИТЯЧИЙ СВІТ 0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Валидуб» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Серце сміливця» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Як каченя1музикант стало футболістом» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Комаров» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Лісова хроніка» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Лисиця, ведмідь і мотоцикл з коляскою» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Лошарик» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Крихітка Єнот» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Цапеня, яке вміло рахувати до десяти» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Полкан і Шавка» 1.55, 7.55, 13.55 М/ф «Болек і Льолек. У старій шахті» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Болек і Льолек. Космонавти» 2.15, 8.15, 14.15 М/ф «Від двох до п’яти» 2.20, 8.20, 14.20 М/ф «Якось зранку» 2.30, 8.30, 14.30 М/ф «Як втратити вагу» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Пригоди Васі Куролесова» 3.00, 9.00 Х/ф «Калоші щастя» 4.30, 10.30 М/ф «Болек і Льолек. Дядько Карл» 4.40, 10.40 М/ф «Алі1Баба і сорок розбійників» 5.10, 11.10 М/ф «Пастушка і сажотрус» 5.40, 11.40 М/ф «Казка про попа і про наймита його Балду» 15.00, 21.00 Х/ф «Легенда про білого дракона» 16.30, 22.30 М/ф «Начебто» 16.40, 22.40 М/ф «Золота антилопа» 17.10, 23.10 М/ф «Шапокляк» 17.40, 23.40 М/ф «Як один мужик двох генералів нагодував» 18.00 М/ф «Сарміко» 18.20 М/ф «Дідусь і внучок» 18.35 М/ф «Мій друг парасолька» 18.45 М/ф «Мороз Іванович» 18.55 М/ф «Ми з Джеком» 19.05 М/ф «Нічна квітка» 19.15 М/ф «Лев і заєць» 19.30 М/ф «Хто я такий?» 19.35 М/ф «Горбоконик. 1975» 20.50 М/ф «Подорож»

12 серпня

9.30 Перший на селі 9.55 Погода 10.05 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 14.00 Телепродаж 14.15, 22.45, 1.25 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 20.10 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 21.15 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 22.35 День змагань. Підсумки

1+1 6.55, 4.30 «Українські сенсації» 8.00 «Сніданок. Вихідний» 9.00 «Лото1Забава» 9.45 М/ф «Маша і Ведмідь» 10.05, 11.15 «Світ навиворіт 1 5: Індонезія» 12.20 Х/ф «Як викрасти мільйон» 15.05 Х/ф «Роман з каменем» 17.25 Х/ф «Перлина Нілу» 19.30, 5.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 20.15 Х/ф «Вихід: Боги та царі» 23.15 Х/ф «Царство небесне» 2.00 «Аргумент кiно»

ІНТЕР 6.00 «Мультфільм» 6.30 Х/ф «Веселі Жабокричі» 8.00 «Удалий проект» 9.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і Решка. Морський сезон» 11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження. Америка» 12.10 Х/ф «Пік1пік» 14.00 Т/с «Один в полі воїн» 18.10 «Творчий вечір Костянтина Меладзе. Останній романтик» 20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф «Бебі1бум» 22.30 Х/ф «З речами на виліт!» 0.20 «Речдок»

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день 1 сьогодні!» 6.55, 8.10, 9.55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.50, 21.50 «АЛЕКС1погода» 7.00, 14.00, 19.30 «АЛЕКС1 інформ. Дайджест» 7.20, 9.30, 17.35 «Муззум» 7.45, 12.30, 16.50 «Телекрамниця» 8.00, 17.30, 21.55 «АЛЕКС1 афіша» 8.15 «DE JURE». З погляду закону» 9.00 «Сторінки з історії авіації» 9.15 «Good Dog» 10.00 «Лінія стилю» 10.25 «Швидкість» 11.00 «Улюблене Запоріжжя» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Сфера інтересів» 12.45, 18.35 Тележурнал «Караван» 12.55, 21.00 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.15 «Назад у майбутнє» 13.25 «Під покривом Богородиці» 13.45, 19.10 «Країна Всезнайка» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Концертний зал» 18.05 «Комуналка» 20.00 «Зі світу по факту» 20.25 «Герої землі запорізької» 20.35 «Лабораторія дизайну» 21.20 «Антиномія» 0.00 «Нічний канал»

НЕДІЛЯ

tv5

UA: ПЕРШИЙ 6.00 Хто в домі хазяїн? 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини

5.55 Д/ф «Друга світова: Апокаліпсис» 6.50, 0.15, 4.55 «Хроніка подій» 7.10 «КіноNews1KIDS» 7.20 Ретрокінозал 8.55, 9.30, 11.30, 12.10 «Погода» 9.00 «Зміни свій світ»

9.35 «Про рибальство всерйоз» 10.05 «Дивитися всім!» 10.35 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 10.40 Мультфільм 11.00 «Життя, сповнене радості» 11.35 «Неповторна природа» 12.05 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 12.15 Т/c «Яструб і голубка» 16.05 «Домобуд» 16.35 «Моя правда» 17.25 Х/ф «Води слонам» 19.20 Х/ф «Як злодій у злодія кийок поцупив» 21.00 Х/ф «Біля води» 22.40 Х/ф «Пантера» 0.30 Нічний канал

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Школа Мері Поппінс» 8.30 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Рефрен» 14.10, 19.00 «Розсекречена історія» 15.10 «Букоголики» 15.35 Фольк1music. 16.40 «Фольк1music. Діти» 17.20 «Хто в домі хазяїн?» 17.45 «Киновол» 18.05 Д/с «Неповторна природа» 18.30 Д/с «Таємниці підводного світу» 19.50 «Візитівки Карпат» 20.00 Д/с «Незвідані шляхи»

ICTV 5.00 Факти 5.25 Інсайдер 7.05 Т/с «Невиправні» 9.00 Т/с «Відділ 44» 11.55 Скетч1шоу «На трьох» 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Клуб шпигунів» 14.50 Х/ф «Перевізник. Спадщина» 16.40 Х/ф «Перевізник13» 18.45 Факти. Вечір 19.10 Х/ф «Захисник» 21.00 Х/ф «Шторму назустріч» 22.45 Х/ф «Швидше кулі» 0.40 Х/ф «Кримінальний талант» 3.15 Провокатор

СТБ 7.55 Полювання 9.00 Все буде смачно! 10.00 Караоке на Майдану 11.00 Вагітна в 16 11.55 Дочки1матері 12.50 Хата на тата 14.50 Х/ф «Два полюси кохання» 19.00 Слідство ведуть екстрасенси 23.00 Я соромлюсь свого тіла

НОВИЙ КАНАЛ 3.00 Зона ночі 5.05 Стендап1Шоу 5.59, 7.19 Kids Time 6.00 М/с «Хай живе король Джуліан» 7.20, 1.10 Х/ф «Кохання без зобов’язань» 9.25 М/ф «Елвін і бурундуки 3» 11.10 Х/ф «Мармадьюк» 13.00 Х/ф «Пригоди Паддінгтона» 15.00 Х/ф «Ціпочка» 17.00 Х/ф «Норбіт» 19.00 Х/ф «Дім великої матусі» 21.00 Х/ф «Дім великої матусі 2» 23.00 Х/ф «Дім великої матусі: Який тато, такий син»

УКРАЇНА 6.30, 19.00 Сьогодні 7.10 Зірковий шлях 9.45 Т/с «Ворожка» 13.35 Т/с «Я тебе нікому не віддам» 17.20, 19.40 Т/с «Королева Марго» 22.10 Т/с «Найкращий друг сім’ї» 2.00 Телемагазин 2.30 Т/с «CSI: Кіберпростір» 5.30 Реальна містика

ПОГОДА Четвер 2 серпня

П’ятниця 3 серпня

Субота 4 серпня

Неділя 5 серпня

Понеділок 6 серпня

Вівторок 7 серпня

Середа 8 серпня

Четвер 9 серпня

П’ятниця 10 серпня

ТВ5 СПОРТ 6.00 Бандитська Одеса 6.30, 8.40, 10.15, 11.35, 18.20, 19.25, 23.45 Погода 6.40 Велотревел 7.10 Життя, сповнене радості 7.40 Хочу у відпустку 8.10 Про рибальство всерйоз 8.45 Водний світ 9.15 Дзвони православ’я 9.35 Кіноnews1KIDS Дайджест 9.45 Мульт1Тайм 10.20 Моя правда 11.15, 23.00 Хроніка подій 11.40 Наземні битви 13.40 Дика планета 15.20 Дикі острови 17.20, 23.50 Незвичайні культури 18.25 Пастка для динозаврів 19.00 Під іншим кутом 19.30 Серце стихії 21.00 Іду на ти 21.30 Концерт світових зірок 23.15 Нічне життя 0.40 Великі тирани 1.30 Телеформат

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «Він, вона та телевізор» 12.35 Т/с «Ментівські війни. Київ» 17.00 Т/с «Перевізник» 20.55 Х/ф «Малавіта» 23.00 «ПРОФУТБОЛ» 0.00 «Змішані єдиноборства. UFC № 209 « 2.30 «Облом. UA»

5 КАНАЛ 6.00, 9.30 Вікно в Америку 6.30, 0.25 Акцент 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода в Україні 7.15, 4.20 Феєрія мандрів 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.15, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 8.40 Натхнення 9.10 Мотор ТВ 9.15 Автопілот1Тест 9.20 Драйв 10.05 Сімейні зустрічі 10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою 11.05 Кордон держави 11.20 Будемо жити 11.30 Гра інтересів 12.15, 23.15 Про військо 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.05 Медекспертиза 13.25 Діалоги з патріархом 14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 Машина часу 15.20 П’ятий поверх 16.10 Агрокраїна 16.20 Фінансовий тиждень 17.05 Особливий погляд 17.25 Компанія героїв 18.20 Дзеркало історії 19.10 Стоп корупції! 21.40, 3.00 Час1Time 22.10 Медсестри1вбивці. Злочини у лікарні 2.10 Кендзьор 2.55 Огляд преси

112 УКРАЇНА 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Новини 6.15, 19.15, 23.15, 5.20 Гордон 8.15, 9.10, 10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 2.00 112 Україна Live 20.00, 0.10, 3.10 Хто кому Рабінович

21.10, 1.10, 4.10 Донбас. Реалії 21.35, 1.35, 4.35 Воєнний щоденник 22.15 Бацман

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.20 Скарб.UA 8.50, 18.20 У пошуках істини 10.40 Битва цивілізацій 11.40 Наземні битви 13.40, 21.00 Дика планета 15.20 Дикі острови 17.20, 23.50 Незвичайні культури 0.40 Великі тирани 1.30 Телеформат

Z 05.55 Погода 06.00 Д/с «Як працюють міста» 06.55 Кіноархів 08.15 Наша позиція 08.30 «Здоров’Я» 08.50 Погода 08.55 КіноNews 09.15 TV1MALL 09.30 Наші домашні улюбленці 10.00 Д/с «Інструкція по бізнесу» 10.25 Д/с «Няньки дикої природи» 11.00 Х/ф «Сара Бернар» 12.35 Д/с “Жива природа” 12.45 КіноNews 13.00 Д/с «Заручники свободи» 13.30 Життя в цифрі 13.45 Культура 1 це модно 14.00 Д/с «Королева левів» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.20 Х/ф «Цирк» 18.00 «Здоров’Я» 18.20 КіноNewsKids 18.30 Євромакс 19.00 КіноNews 19.15 Д/с «Земні катаклізми» 20.10 У фокусі Європа 20.40 Д/с «Живе багатство України» 21.05 Х/ф «Мрійники» 22.30 Д/с “Жива природа” 22.40 Життя в цифрі 22.55 КіноNews 23.10 TV1MALL 23.30 Х/ф «Справа в тобі» 01.00 Нічний ефір

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00 Авто 1 SOS 6.45 Зона будівництва 7.15, 7.35, 5.10, 5.35 Наукові дурниці 8.00, 10.20 Приголомшливий доктор Пол 8.45, 12.35 Золото Юкону 9.30 Дикий тунець 7 11.05 Неймовірний доктор Пол 11.50, 20.25, 21.10, 0.20 Інстинкт виживання 13.20, 14.05, 19.35, 1.55, 2.40 Справжній геній зі Стівеном Хокінгом 14.50 Пастка для динозаврів 15.40, 16.25 Початок 17.15 Мегаспоруди 18.00, 22.00, 1.05 Осушити океан: кораблі1привиди Атлантики 18.45, 22.45 Друга світова війна: Пекло під водою 23.30 Дивна Друга світова 3.30 Дива інженерії 4.20 Відомий Всесвіт

VIASAT HISTORY 8.40 «Підступна Земля» 9.30 «Село» 10.35, 11.25, 12.15 «Змова» 13.05, 13.30 «Родові прокляття» 14.00 «Історія двох сестер» 14.50, 15.40 «Таємниці царствених убивств» 16.30, 17.20, 1.40 «Заборонена історія» 18.10 «Перша світова війна в цифрах» 19.05 «Як клімат змінив хід історії» 20.05 «Революція в Росії» 21.00 «Близько до ворога» 22.05 «Діти королеви Вікторії» 23.05 «Карти вбивства» 0.00 «Злочинність воєнного часу» 0.50 «Зброярі: мистецтво війни» 2.30, 4.20, 7.30 «Музейні таємниці» 3.20 «Неймовірні винаходи» 3.50 «Неймовірні винаходи» 5.10 «Вулканічна одіссея» 6.05 «Вибухова Земля» 7.05 «Погода, яка змінила хід історії»

ДИТЯЧИЙ СВІТ

ENTERФІЛЬМ 5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50 «Моя правда» 9.30 «Невідома версія. Вечори на хуторі біля Діканькі» 10.20 Х/ф «Кревні брат» 12.15 Х/ф «Смертельна помилка» 14.10 Х/ф «Буркун» 16.05 Х/ф «Безумно закоханий» 18.00 Х/с «Місс Фрайні Фішер» 22.00 Х/ф «Шукайте жінку» 0.55 Х/ф «Загадка Ендхауза» 2.45 «Позаочі» 3.25 Кіноляпи 4.05 Саундтреки 4.55 Кінотрейлери

К1 6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 «Орел і Решка. Шопінг» 10.00 «Ух ти show 2» 10.40 Х/ф «16 бажань» 12.25 «Орел і Решка. Перезавантаження» 0.30 «Вечірній квартал» 2.00 «Нічне життя»

EUROSPORT 2.30, 6.30, 10.00, 20.00 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Берлин 4.00, 9.00, 9.30, 18.30, 19.10 Стрибки у воду. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 7.30 BMX. Чемпіонат Європи. Глазго 5.30, 8.00, 22.45, 1.30 Чемпіонати Європи. Огляд дня 13.15 Велоспорт (шосе). Чемпіонат Європи. Глазго 23.45 Снукер. World Open. Фінал

0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Сарміко» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Дідусь і внучок» 0.35, 6.35, 12.35 М/ф «Мій друг парасолька» 0.45, 6.45, 12.45 М/ф «Мороз Іванович» 0.55, 6.55, 12.55 М/ф «Ми з Джеком» 1.05, 7.05, 13.05 М/ф «Нічна квітка» 1.15, 7.15, 13.15 М/ф «Лев і заєць» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Хто я такий?» 1.35, 7.35, 13.35 М/ф «Горбоконик. 1975» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Подорож» 3.00, 9.00 Х/ф «Легенда про білого дракона» 4.30, 10.30 М/ф «Начебто» 4.40, 10.40 М/ф «Золота антилопа» 5.10, 11.10 М/ф «Шапокляк» 5.40, 11.40 М/ф «Як один мужик двох генералів нагодував» 15.00, 21.00 Х/ф «Шестеро мандрують по світу» 16.05, 22.05 М/ф «У лісовій хащі» 16.30, 22.30 М/ф «Як Марійка посварилася з подушкою» 16.40, 22.40 М/ф «Зачарований хлопчик» 17.25, 23.25 М/ф «Дюймовочка» 17.50, 23.50 М/ф «Перервочка» 18.00 М/ф «Висока гірка» 18.20 М/ф «Гуси1лебеді» 18.40 М/ф «Повернення блудного папуги 1 3» 18.50 М/ф «Чужий голос» 18.55 М/ф «Івашко з палацу піонерів» 19.05 М/ф «Болек і Льолек. День Святої Барбари» 19.15 М/ф «Богатирська каша» 19.30 М/ф «Лапландські казки» 20.40 М/ф «Троє з Простоквашиного»


реклама та оголошення тел./факс: 787 54 21, e mail: zp.reklama@ukr.net

11

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

z УВАГА! «ПРЯМА» ЛІНІЯ У п'ятницю, 10 серпня 2018 року, відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме директор Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Світлана Петрівна Абдурахманова. Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном: 0080005030508. Всі дзвінки безкоштовні. *** У п'ятницю, 10 серпня 2018 року, відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме депутат Запорізької обласної ради, член постійної комісії з питань еконо0 мічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підпри0 ємництва Віталій Іванович Хрол. Звертатись з 14.00 до 15.00 за телефоном: 0080005030508. Всі дзвінки безкоштовні.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ 9 Дачу у Василівському р!ні (5 хвилин від зупинки електрички 38!й км), дім 7*5, пічне опалення, госп. буд., 4 сот. діл., сад. Т.: 050!923!73!74 9 Лапка сапожна, двостороннє литво, дріт мідн. нікелір. 0,5 1,2 кг. Журнали: Бджолярський круг 2007!2015, український пасічник 2000!2014, пасіка 1999!2007, пчеловодство 1988!1993 Т.: 066!928!10!53 9 З/ч москвич 412: скло лоб, переми! кач світла, напіввісь, диск зчеплення на задній міст: буфер!груша, стремянка 4 шт., термостат, тормозний циліндр пе! редній лівий 2 шт., фара противотуман! на 2 шт. Т.: 066!928!10!53 9 Журнали: Бджолярський круг 2007! 2015, український пасічник 2000!2014,

пасіка 1999!2007, пчеловодство 1988! 1993. Т.: 066!928!10!53 9 Будинок з усіма зручностями у селі Шевченківське, 15 км від Запоріжжя. Гарні господарчі будівлі, 48 га землі. Т.: 097!848!38!32 КУПЛЮ 9 Lanos, Sens, ВАЗ, Таврію, Славуту у будь!якому стані або на запчастини, швидко, дорого. Т.: 099!772!00!50, 063!309!41!56, 098!177!60!50

9 Непрацюючий холод., пральн. маш. Т.: 220!17!43, 050!237!05!35 ЗДАМ 9 Надам житло безкоштовно непра! цюючій пенсіонерці за допомогу по до! му. Т.: 063!503!83!80

Департамент житлово0комунального госпо0 дарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації повідомляє: ! згідно із протоколом № 1 від 27.06.2018 засідан! ня конкурсної комісії з проведення конкурсу з отри! мання мікрогрантів на проведення заходів з енер! гозбереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 ! 2020 роках, видано розпорядження голови обл! держадміністрації від 10.07.2018 № 352 "Про визна! чення переможців конкурсу з отримання мікрогран! тів на проведення заходів з енергозбереження бу! динків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018!2020 роках". Перемож! цями конкурсу визначено 4 ОСББ, а саме: ОСББ "Щасливий дім ! 34" (м. Токмак, вул. Шевченка, 34), ОСББ "Зарічний!2016" (м. Токмак, вул. Володи! мирська, 35А), ОСББ "Моноліт 7.50" (м. Токмак, вул. Перемоги, 7), ОСББ "Калина 25" (м. Токмак, вул. Володимирська, 25); ! згідно із протоколом № 2 від 27.06.2018 засідан! ня конкурсної комісії з проведення конкурсу з отри! мання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків ОСББ, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018 ! 2020 роках, видані розпорядження голови облдерж! адміністрації від 10.07.2018 № 354 "Про визначен! ня переможців конкурсу з отримання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель бу! динків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018!2020 роках" та від 23.07.2018 № 381 "Про внесення змін до розпоряд!

ЗНІМУ 9 Зніму квартиру. 067!853!16!43

Телефон:

ПОСЛУГИ 9 Зварювальні роботи, балкони під ключ, забори, навіси, ворота, решітки, водопровід, опалення. Т.: 050!677!07!73 9 Пам'ятники, граніт, бетон, мозаїка. Т.: (050) (067) 749!74!56 9 Рем. ШВЕЙН. МАШ. Чесні ціни Спиця С.Є. Т.: 701!67!30 9 Антени супутникові, ремонт. Т.: 220!76!16 9 Електрик. Усі види послуг. Аварійно!цілодобово. Т.: 099!626!49!86, 096!635!30!55

ження голови облдержадміністрації від 10.07.2018 № 354 "Про визначення переможців конкурсу з от! римання мікрогрантів на реконструкцію, капіталь! ний ремонт покрівель будинків об'єднань співвлас! ників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018!2020 роках". Переможцями конкурсу визначе! но 4 ОСББ, а саме: ОСББ "Лідер ! Революційна 49" (м. Токмак, вул. Центральна, 49), ОСББ "Буревісник ! 31" (м. Токмак, вул. Ковальська, 31), ОСББ "Мрія ! 87" (м. Токмак, вул. Володимирська 35 В), ОСББ "Фортуна 50" (м. Токмак, вул. Ковальська, 50); ! згідно із протоколом № 3 від 27.06.2018 засідан! ня конкурсної комісії з проведення конкурсу з отри! мання мікрогрантів на реконструкцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання будинків ОСББ, розташованих на депресивних те! риторіях Запорізької області, у 2018 ! 2020 роках, видано розпорядження голови облдержадміністра! ції від 10.07.2018 № 353 "Про визначення перемож! ців конкурсу з отримання мікрогрантів на реконс! трукцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання будинків об'єднань співвласни! ків багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018!2020 роках". Переможцями конкурсу визначе! но 6 ОСББ, а саме: ОСББ "Сонячний 29" (м. Токмак, вул. Володимирська, 29), ОСББ "Меркурій!50" (м. Токмак, вул. Шевченка, 50), ОСББ "Ювілейний!41" (м. Токмак, вул. Ковальська, 41), ОСББ "Ковальсь! кий 52" (м. Токмак, вул. Ковальська, 52), ОСББ "Бе! різка 14" (м. Токмак, вул. Шевченка, 14), ОСББ "Гос! подар 5А" (м. Токмак, вул. Перемоги, 5А).

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя (вул. Чарівна, 117!А, м. Запоріжжя) викликає у судове засідання, яке відбудеться 27 серпня 2018 року о 16:00 зала судових засідань № 6, відповідача Пи! санець Олександра Петровича у цивільній справі № 336/960/18 за позовом Вакуленко Єгора Вади! мовича до Писанець Олександра Петровича про стягнення заборгованості. У разі неявки в судове засідання справа розглядатиметься за відсутності відповідача за наявними у ній доказами.

9 Супутникове 220!33!17

ТВ,

ремонт.

Т.:

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 9 Втрачені дипломи про вищу освіту на ім'я Конаревої Анастасії Володими! рівни, видані Харківською державною академією культури ХА №27883080 (2005р.) та ХА №30403596 (2006р.) 9 Втрачений атестат про повну за! гальну середню освіту, виданий ЗОШ № 92 на ім'я Лук'яненка Дениса Воло! димировича 9 Втрачений військовий квиток, вида! ний Запорізьким РВК на ім'я Степанова Дмитра Петровича 9 Втрачене посвідчення УБД на ім'я Пустовара Віктора Володимировича, видане Заводським РВК від 25.12.1997 р., серія АБ № 195762

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу на право укладання договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, закріпленого на праві оперативного управління за комунальною устано0 вою "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької об0 ласної ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10, та орендодавцем якого виступає Запорізька обласна рада Відповідно до Порядку проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, затвердженого рішенням За! порізької обласної ради від 06.04.2017 № 24, Запорізька обласна рада інформує, що за результатами додаткового засідання конкур! сної комісії, яке відбулося 01.08.2018, з проведення конкурсу на право укладання договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької об! ласті, закріпленого на праві оперативного управління за комуналь! ною установою "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Орі! хівське шосе, 10, та орендодавцем якого виступає Запорізька об! ласна рада: ! загальною площею 181,0 кв. м (нежитлові приміщення № 166 ! 17,3 кв. м, № 168 ! 21,6 кв. м, № 169 ! 14,2 кв. м, № 170 ! 5,8 кв. м, № 172 ! 16,7 кв. м, № 173 ! 67,1 кв. м, № 177 ! 1,5 кв. м, № 178 ! 2,3 кв. м, № 179 ! 2,2 кв. м, № 180 ! 6,5 кв. м, № 181 ! 12,2 кв. м, № 182 ! 13,6 кв. м будівлі харчоблоку літера "Д", інв. № 10310011), терміном на 5 років, для розміщення складу, переможцем конкур! су визначено учасника № 1 ! товариство з обмеженою відпові0 дальністю "Восток0Фарм", з яким буде укладено договір орен! ди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на запропонованих ним умо! вах; ! загальною площею 19,25 кв. м (частина нежитлового примі! щення № 303 ! 19,25 кв. м другого поверху будівлі літера "К!9", інв. № 10310001), терміном на 5 років, для розміщення аптеки, що реалі! зує готові ліки, переможцем конкурсу визначено учасника № 3 ! то0 вариство з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА № 338", з яким буде укладено договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької об! ласті, на запропонованих ним умовах; ! загальною площею 18,7 кв. м (нежитлове приміщення № 515 другого поверху будівлі літера "К!9", інв. № 10310001), терміном на 5 років, для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, перемож! цем конкурсу визначено учасника № 4 ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ", з яким буде укладено до! говір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на запропонованих ним умовах.


12 ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

постаті

z ЛЮДИ І ДОЛІ

Василь Коноваленко запорізький майстер, більший за Фаберже Тамара ПІШВАНОВА Василь Васильович Коноваленко людина з великим даром своїми творами викликати по зитивні емоції у глядача світлі та добрі. А ще це ім'я, яке було заборонено згадувати в ча си радянської імперії, хоча роботи цього видатно го митця (розмаїття метеликів та геми з портретом Л. Брежнєва) вивозились за кордон як офіційні по дарунки держави, виставлялись в Салоні "Кольо рове каміння" при Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР (зараз Московський музей "Самоцвіти") як зразки того, що можна робити з дорогоцінного ка міння та мінералів. Скульптури Василя Коновален ка знаходяться також у запасниках Алмазного фонду (Державне сховище Росії) і розцінені як уні кальні віднесені до національного надбання і за ховані до національної скарбниці. Василь Конова ленко двічі нагороджений золотими медалями ВДНГ. Його вироби розкидані по всьому світові в музеях і приватних колекціях Вашингтона, Нью Йорка, ЛосАнджелеса, Денвера, Відня. У 60х на початку 70х років ХХ сторіччя митець мав гучну славу "Данилимайстра" та "другого Фа берже". Сучасні російські спеціалісти, наслідуючи Сергія Михалкова, порівнюють Василя Коновален ка з Карлом Фаберже, вважаючи, що їхні твори споріднює завжди оригінальний задум, особливе чуття, легкість та віртуозність виконання. Але на Фаберже працювала ціла когорта майстрів: ху дожники малювали ескізи, скульптори робили мо дель з гіпсу, каменерізи розмічали камінь та вирі зали фігурки, ювеліри робили деталі з дорогоцін ного каміння. Коноваленко все робив сам, причо му не в майстерні, а вдома, і працював тими інс трументами, які придумував сам. Ювелір Фаберже додав до каменерізної справи витонченості. Василь Коноваленко створював просторові мізансцени. У Фаберже дорогоцінні, але поодинокі статуетки. В українського майстра групові, з двох, трьох, навіть з чотирьох персона жів ("Лікбез" єдиний з них твір, який на ті часи не протирічив магістральній лінії радянського мис тецтва). Саме тому світові мистецькі кола визнають, що творчість українця подолала рівень масової куль тури, який був притаманний саме для виробів Фа берже: фігурки як творів мистецтва, як творів скульптури малих форм наповнюють роботи майс тра Василя Коноваленка зовсім іншою глибиною. За ескізами цього неймовірно талановитого ук раїнського художникасамоука зараз працює фір ма "Vasily Konovalenko Art Inc." Доля Василя як маятник: від гучної слави до май же повного забуття. Держава примусила його ки нути країну та викреслила його з історії вітчизняно го мистецтва різьби по каменю. Вже 1985 року в книзі "Самоцвіти СРСР" Я.П. Самсонова скульпту ри Коноваленка представлені без його прізвища, із загальним підписом "вироби сучасних майстрів". Біографія художника, уродженця Запорізького краю, це частина його художньої спадщини. І біографія його як майстра особлива, оскільки пройшла геологічними зламами епох. Василь Коноваленко народився 5 липня 1929 ро ку в невеликому селі Петрівка Якимівського району Запорізької області. Він був п'ятою дити ною в родині і єдиним хлопчиком. Які життєві події та побутові проблеми закинули батька українця Василя Васильовича Коноваленка (19001946) та матір росіянку Галігузову Феодосію Тихонівну (1899 ?) до запорізького степу, коли обидва бу ли уродженцями індустріального міста, невідо мо. Малий Василь всмоктав у себе на все життя рідну мову, завзято співав українських пісень, до росле життя його було пов'язано з великими про мисловими центрами, і завжди в анкетах він з гордістю вказував: "національність українець". Є у Василя Коноваленка чудова скульптура "Запоро жець" як пам'ять про козацький край. Виконана вона з 10 видів дорогоцінного каменю із викорис танням 9 видів ювелірних робіт маленький ше девр українського майстра, який першим у СРСР відновив техніку мозаїки з каміння, втрачену з ча сів революції 1917 року.

Війна, що застала родину майбутнього митця у Сталіно (Донецьк), стала значною подією в житті підлітка. Батько був мобілізований на фронт (він потім помре одразу після війни зовсім молодою людиною 46 років від ран), хлопець з матір'ю пережив тяжкі й голодні роки евакуації та повоєн ного часу. У нього є скульптура "Матір", присвяче на ювілею Перемоги: матір у темній хустині ле жить розпластана на плиті з гагату. Гагат це ка мінь, який добувають разом з вугіллям, і сама скульптура навіює асоціації з воєнним часом на Донеччині. Повернувшись до звільненого міста, Василь влаштувався працювати учнем бутафора до міс цевого театру опери та балету, а за два роки став керівником всього бутафорського цеху. Він пра цював над такими постановками, як "Лебедине озеро", "Аїда", "Спартак", "Травіата", "Ромео та Джульєтта" та іншими. Після армійської служби матросом на Балтійсь кому флоті він залишився в Ленінграді, витримав конкурс і став художникомдекоратором театру опери та балету ім. Кірова (зараз Маріїнський). 50ті роки ХХ сторіччя для молодої людини час активної самоосвіти і своєрідних художніх протес тів проти нав'язаних норм партійного мистецтва. Василь Васильович спирається на класичні зразки Ермітажа, вивчає книги про старих майстрів, шу кає свій творчий шлях, далекий від штампів ра дянської художньої освіти того часу. Зламом у долі Василя Коноваленка була робота над постановкою балету "Кам'яна квітка" (1957 р.). Йому потрібно було створити костюми каміння та печеру Хазяйки Мідної гори, володарки багатств земних надр. Саме тоді він вперше відчув приховане життя в ка мінні. Як театральний дизайнер і роблячи зарисов ки до вистави, молодий майстер опинився у світі дорогоцінного каміння та мінералів. З невеликою кількістю інструментів і без учителя Василь почав досліджувати секрети каміння, самостійно освою ючи поліхромну скульптуру повністю забутий жанр колись відомих на весь світ уральських майс трів. Але уральські майстри працювали над пред метами, де переважала статика, а твори Василя Васильовича усі в русі. Тож оглядачі його робіт одразу розуміють, перед ними твори неймовірної особистості, унікального таланту, майстра, ім'я якого стало легендарним у світі. Він чи не єдиний зміг збалансувати художню творчість з красою та обмеженістю різьблення дорогоцінного каменю. Кожний камінь має свої характеристики твердість і межу, коли камінь ламається під час оброблення, а це вимагає великої майстерності та інтуїції, щоб зуміти виявити унікальну красу каменю і вчасно зу пинитися. Використовуючи багатий вітчизняний фольклор як теми для його дивних фігурок, Коно валенко зумів об'єднати в єдину композицію роз маїття різних мінералів від сортів кварцагату до більш екзотичних малахіту, нефриту, бірюзи. Протягом 5060х років з'являються перші ше деври Василя, але майстру не дають можливості виставляти свої скульптурні роботи, він змушений

одночасно працювати і в новому напрямі, і ставити театральні постановки. Та талановиту людину слава знайде сама. До те атрального кола входили відомі люди, які поз найомили Василя Коноваленка з поетом Сергієм Михалковим. Той був вражений роботами митця і показав їх своїй дружині Наталі Кончаловській. Використовуючи свої широкі зв'язки, подружжя зуміло організувати зустріч майстра з головою Ра ди Міністрів РСФСР Михайлом Соломенцевим, і в Державному Російському музеї Ленінграда була організована виставка з 10 скульптур. Виставка мала грандіозний успіх: п'ять тисяч каталогів, які склав особисто директор музею Василь Пушкарьов, а передмову написав Сергій Михалков, були роз продані миттєво. Великий успіх виставки поясню вався не тільки високим художнім рівнем творів майстра, але й прецедентом: персональна вистав ка, унікальний жанр, а головне молодого та живо го митця, що нечувано для рівня таких музеїв. Тріумф виставки 1973 року, відголосок від якої довго бринів серед публіки, преси, музикантів та художників, мав повторитися в Кремлі, але, оскіль ки його народні образи "не відображають ідейне обличчя радянської людини", кремлівську вистав ку відмінили. Партійний функціонер, перший сек ретар Ленінградського обкому КПРС Григорій Ро манов заборонив журналістам знімати та писати про виставку, а коли американський мільярдер Арманд Хаммер запропонував купити всі 13 скуль птур за 2 мільйони доларів готівкою, Романов наз вав Василя Коноваленка "особливо небезпечним злочинцем" і звелів на майстра завести кримі нальну справу: в його фігурках знайшли соту долю карата золота у волоссі та зав'язках персонажів. Два роки тягнулася кримінальна справа, адже працювати з дорогоцінним камінням та металами могли лише художники національних автономій Дагестану, Якутії. А тут незвичайно обдарований українець! Було опитано 1500 знайомих майстра на предмет джерела матеріалів, з яких виготовля лись шедеври. Ціною пожертви митцем своїх тво рів як подарунків Кремлю, владою було прийнято соломонове рішення: справу закрити, майстра пе ревести до Москви головним художником Мініс терства геології, на єдину посаду, створену в Мі ністерстві саме під Василя Коноваленка. Він орга нізовує школумайстерню "Лабораторія малих скульптурних форм", але його творче натхнення ледь не гине: тепер він мав виконувати лише дер жавне замовлення. Художникодинак, не оцінений радянською імпе рією, прийняв запрошення американця Джека Ор тмана переїхати до США, де майстру пропонува лись усі матеріальні блага і, найголовніше, вільно працювати з будьякими мінералами. Коноваленко поїхав з родиною 1981 року, а вже 1984 року була організована його персональна виставка. Подруж жя Коен стало його замовниками і зібрало колек цію з 20 фігурок, яку передали до Музею природи та науки в Денвері, штат Колорадо. Виставка мала нечуваний успіх, але світове визнання майстра бу ло затьмарене тільки одним розривом з батьків щиною: адже за 9 років еміграції Василь Конова ленко створив сорок композицій, і тільки одна присвячена Америці "Золотошукачі". Інші викона ні у вітчизняній образній системі, у більшості зі срібла, у чудовій традиційній техніці емалі по скані. У роки перебудови офіційна влада починає пе ремовини про повернення до СРСР видатного майстра із світовим ім'ям, про влаштування його персональної виставки, про створення школи ка менерізного мистецтва. Сповнений планів та на дій, Василь Коноваленко, про світову славу якого замовчували тривалий час, а зараз намагаються його ім'я ввести виключно в історію російського мистецтва, помер 27 січня 1989 року в НьюВін дзорі, штат НьюЙорк, від крововиливу у мозок. Безвісти і безкарно канули в ріку історії всі ті чи новники, які знущались з талановитого українця. І зараз історична правда полягає в тому, що вірту озний майстер, обличчя світового каменерізного мистецтва ХХ сторіччя, більший за Фаберже, на лежить українській історії мистецтва, а Запорізь кий край може пишатися своїм гідним сином!


ваше здоров’я

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

13

z ГАРЯЧА ТЕМА

У місті черги зникли, а в селі ще й не виникали Олена СТАХОВА

Днями я завітала у най ближчий до мого дому центр первинної меди косанітарної допомоги і без жодних проблем ук лала декларацію з сімей ним лікарем для себе і свого дорослого сина. Під дверима кабінету че кала 15 хвилин. Обслугу вали мене теж не довше. Про довжелезні весняні черги, де люди куняли годинами, вже й гадки не лишилося. Але це в Запоріжжі, в обласному центрі. А як посуваються справи "у глибинці"? Насправді Мелітополь аж ніяк не "глибинка". Навпаки найбільше після Запоріж жя місто області. На 13 лип ня, за даними інформацій ноаналітичного центру ме дичної статистики відділу

охорони здоров'я міськра ди, свого лікаря обрали 26 відсотків мелітопольців. Це більше, ніж на той час було в середньому по області (23 відсотки). Зокрема, близько 700 декларацій на одного лікаря зареєстрували у Ме літопольському центрі пер винної медикосанітарної допомоги №1. Близько 600 у ЦПМСД №2. А лідером "приписної кампанії" стала амбулаторія №16 ЦПМСД №2: там зареєстрували більше тисячі декларацій на одного лікаря! Не такі райдужні справи у Якимівці. Тільки 21 відсоток тих, кого обслуговує район ний центр первинної меди косанітарної допомоги, виб рали одного з дев'яти лікарів сімейної практики, котрі тут працюють. Очікують ще од ного фахівця. Тоді на кожно

го лікаря в середньому прий деться 1800 пацієнтів. До того ж, виявилося, що не у всіх жителів Якимівсь кого району є мобільні те лефони та саме на мобілку приходить необхідний для реєстрації код. Зрештою, якимівцям дозволили ко ристуватися телефонами родичів і вносити в декла рації їхні номери. Амбулаторія в селі Новос паському Приазовського району традиційно обслу говує ще й жителів Оріхівки, Маківки, Мар'янівки, Мико лаївки і Громівки (де лиши лася тільки одна житлова хата). Загалом приблизно 1400 пацієнтів. Мучитись із вибором лікаря селянам не доводиться: він тут один єдиний. Але за перші два місяці "приписної кампанії" в Новоспаській амбулаторії

не зареєстрували… жодної декларації. Через поганий Інтернет не вдавалося внести дані пацієнтів до єдиного реєстру. Співро бітники ФАПу тільки й спо дівалися, що поки вирішу ватиметься проблема, міс цеві жителі не перекинуться деінде: адже їздити до ін шого лікаря селянам дале ко, невигідно, а іноді прос то неможливо. І це притому, що… "Виб рати лікаря й підписати декларацію має кожен, на полягає в.о. Міністра охо рони здоров'я Уляна Суп рун. Так держава зможе гарантувати надання пов ного пакета послуг первин ної медичної допомоги". Своїх лікарів уже обрали понад 13 мільйонів українців. "Перехідний період закінчу ється в 2018 році, наголо сив заступник Міністра охо

рони здоров'я Павло Ковта нюк. З наступного року всі заклади первинки фінансу ватимуться через Наці ональну службу здоров'я Ук раїни. Медичні заклади, які уклали угоди з НСЗУ, вже от римали перші оплати. Скоро запустимо пілотний проект трансформації спеціалізова ної медичної допомоги. Роз шириться програма "Дос тупні ліки". Відбудуться змі ни в екстреній медицині".

Нагадуємо Міністерство охорони здоров'я України встановило ліміти: на кожного терапевта має приходи тися не більше двох тисяч пацієн тів, на кожного сімейного лікаря до 1800, на кожного педіатра до 900. Причому від кількості підпи саних декларацій напряму зале жатиме зарплата медиків первин ної ланки. Поки що на всю країну тільки кілька десятків лікарів сяг нули свого ліміту з підписання декларацій.

z МАЙТЕ НА УВАЗІ

Велике лихо від… малень к и х н о ж и ц ь В Україні хворіють на гепатит С близько 64 від сотків чоловіків і 36 від сотків жінок. Причому найбільше це вірусне захворювання печінки, що може спровокувати її цироз або рак, поширено серед громадян віком від 25 до 44 років. Здавалося б, проблема усетаки більше чоловіча, ніж жіноча. Але не поспішай те заспокоюватись, шановні пані! Як відомо, вірус гепати ту С потрапляє у кров, а звід ти у печінку навіть через мікроскопічні ранки або под ряпини при їхньому контакті з інфікованими предметами. Захворюваність на гепатит С

у жінок зараз стрімко зрос тає. Одна з причин вико ристання нестерильних кос метичних інструментів під час процедур манікюру, пе дикюру, татуажу, пірсінгу, зазначили за результатами останніх досліджень на засі данні комітету з гендерних питань у Києві. До речі, за офіційними да ними в Україні інфіковано близько трьох відсотків на селення, але далеко не всі громадяни знають про свою хворобу, яка може жодним чином довго не проявляти ся. Тому вважається, що насправді (разом із незаре єстрованими хворими) інфі кованих від 5 до 9 відсотків.

Всесвітня організація охоро ни здоров'я інформує, що Україна входить до 17 країн світу, де зафіксовано най вищий рівень розповсюд ження хронічного гепатиту. А жартувати з ним не дово диться: близько 150 міль йонів людей на планеті мають хронічну стадію гепа титу С. До 350 тисяч поми рають щороку від хвороб,

пов'язаних з гепатитом С. Медики називають гепатит "ласкавим вбивцею", ос кільки проявити себе він може через десять, ба на віть через двадцять років після зараження (як прави ло, саме так і відбувається у 7080 відсотках випадків). Але якщо вірус пролікувати із великим запізненням, він переходить у хронічну ста

дію (7085 відсотків випад ків). Врахуйте: мінімальний термін лікування 48 тиж нів, і коштує воно від 3 до 8 тисяч доларів. Не в кожного є такі кошти. Тим більше, що навіть після успішного лікування через трип'ять років знову необхідно вжи вати ліки. За матеріалами сайту Запорізького благодій$ ного фонду "Єдність" за майбутнє" Цей інформаційний матеріал під готовлений у рамках проекту "Про сування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам", який Запорізький благодійний фонд "Єдність" за майбутнє" реалі зує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.

z ЗАПИТУЄТЕ ВІДПОВІДАЄМО

Холерний вібріон "укорінивсь" у Молочній "Доброго дня! Чув, що в Запорізькій області ви явили холерний вібріон. Чи означає це, що нам загрожує епідемія холе ри?" із таким запитан ням до "Запорізької прав ди" зателефонував Петро Олексійович С. із Черні гівського району. Як повідомляє прес служба ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охоро ни здоров'я України", з більше як 200 проб води, відібраних за два останні тижні з різних об'єктів довкілля, приблизно чверть дала позитивні ре зультати. Зокрема, проби

Отакого капосного холерного вібріона неозброєним оком не побачиш, і вода може зда ватися чистоюÖ

з Дніпра у місті Запоріж жі, з озера Старичне в Ме літополі, з Гайчура у Гу ляйпільському районі, з Конки в Оріхівському районі, з Азовського моря в селі Новопетрівка. Та

рекордсменами за кіль кістю позитивних проб виявилися річка Молочна й Азовське море у Бер дянську. За два тижні аж 26 (!) проб із Молочної містили холерний вібріон. Зокрема 18 на території Мелітополя і ще 8 у Мелі топольському районі. У морській воді на пляжах Бердянська вібріон ви явили у 9 пробах. Крім того, у Мелітополі позитивні результати да ли чотири проби зі стіч них вод міських очисних споруд та інфекційного відділення міської лікарні №2. Зокрема, у мікробіо

логічній лабораторії Мелі топольського міського відділу ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України" з води річки Молочна, відібраної на місці скидання очище них стічних вод з міських центральних очисних спо руд Мелітополя, виділе ний холерний вібріон О1 групи серовар Огава. Нас тупного дня ця культура ідентифікована в лабора торії особливо небезпеч них інфекцій ДУ "Запо різький ОЛЦ МОЗ Укра їни". Та приводу для пані ки немає: "Ці холерні віб ріони виділяються з води річки Молочної щороку:

це зумовлено їхнім укорі ненням у цій річці, ствер джують фахівці. Хворі на холеру в Мелітополі і в об ласті не зареєстровані". Справді, панікувати не варто. А от берегтися не обхідно. Поради прості, проте надійні: ретельно ми ти руки з милом. Не пити не кип'ячену воду. Для миття фруктів й овочів використо вувати тільки доброякісну воду. Не купатися на необ лаштованих пляжах (зокре ма, у тій же "начиненій" хо лерними вібріонами Мо лочній). Купаючись, не сьорбати воду. Після купан ня в річці, озері чи морі приймати душ.

Сторінку підготувала Віталіна МОСКОВЦЕВА (текст і фото)


14

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

спорт

z ФУТБОЛ

"Ми віримо, "Металлург", прийде до тебе минула слава" Стадіон "Славутич Арена". МФК "Мета! лург" ! МФК "Мико! лаїв!2" ! 4 :0 Голи: Сарапій 22 (з пен.,) Олейник 33, Кор нєв 48, Яровенко 65. У першому домаш ньому матчі сезону запо різькі фанати зустріли команду натхненним ба нером "Ми віримо, "Металург", прийде до тебе минула слава". Де бют у рідних стінах вий шов яскравим і феєрич ним для всіх. Новачки відчули атмосферу "Сла вутич Арени", команда дістала впевнену пере могу, а уболівальники раділи забитим голам. У дебютній грі перед сво їми вболівальниками команду господарів ви водив з капітановою пов'язкою 19річний "металургівець" Едуард Сарапій. Також уперше місце в основі отримали

нападаючий Ілля Корнєв і Тарас Ковальчук, який зіграв на позиції лівого захисника. Господарі повністю до мінували на футбольно му полі, наслідком чого стала впевнена перемо га "Металурга". Розгром започаткував Едуард Са рапій, відзначившись точним ударом з 11мет рової позначки. Свій гол

новоспечений капітан присвятив батьку, який цього дня відмічав день народження. Далі запо ріжці подвоїли перевагу. Дмитро Олейник вдало замкнув прострільну пе редачу, де асистентом виступив Ілля Корнєв. Сам же нападаючий від значився відразу після перерви Ілля ефектно відправив м'яча до сітки

ударом головою. Ще гір ше стали справи у мико лаївців з появою Олек сандра Яровенка. Фор вард міг відзначитися з першим же торканням м'яча, та забив вже че рез п'ять хвилин, упевне но розібравшись з воро тарем, виходячи один на один. Дебютна гра сезо ну на "Славутич Арені" принесла "Металургові"

впевнену перемогу 4:0 і перші набрані очки у чемпіонаті. Далі нас че кає виїзний поєдинок з криворізьким "Гірни ком". Олег Таран, головний тренер "Металурга": Передусім хочу приві тати команду з першою перемогою на професій ному рівні вже у себе вдома. Дуже сподобала ся підтримка глядачів, приємно, коли багато вболівальників, ми пора дували їх результатив ною грою. Я привітав хлопців, сьогодні ми компенсували ті момен ти, які, на жаль, не реалі зували в грі з "Реал Фар мою". Абсолютно всі старалися, відчували на собі відповідальність. Ми знали, що буде вперта боротьба з перших хви лин, але успішно реалі зували усі ті моменти, які відпрацьовуємо на тре нуваннях. Насамперед, я задоволений результа том.

Футбольний майстерклас у дитячому таборі "Супутник" Після переможного матчу в чемпіонаті Другої ліги футболісти "Металурга" побували в дитячому таборі "Су путник", де провели майстерклас і зіграли разом з дітьми. Це не перша подібна акція за участю запо різьких футболістів. З черговим візитом Дмит ро Олейник, Ілля Корнєв і Олексій Разуваєв виру шили в дитячий оздо ровчий центр "Супут ник", де своїм прикла дом показали, що треба вибирати здоровий спо сіб життя, відвідувати спортивні секції і бути

переможцем по життю. На заході також побу вали співробітники клу бу Ігор Лучкевич і Дмитро Щербаков, які допомогли провести загальне тренування і розділили учасників майстеркласу на команди. Під час впер тої боротьби визначи лися фіналісти, де ко манда Іллі Корнєва і Дмитра Щербакова пе ремогла в серії після матчевих пенальті 5: 4. Після гри всі хлопці сфотографувалися з футболістами, взяли ав тографи і побажали по дальших перемог "Мета лургові", обіцяли під тримку на стадіоні.

Підготував Віктор СИВИЙ

z ПОДІЇ Благодійна виставка аукціон "Для бійців від художників", на якій представлено понад 60 картин художників з різних міст України, пройшла в Мелітополі в холі Палацу культури ім. Т. Шевченка. На виставці представлені кар тини, ікони, вітражі, роз писані гільзи та інші ек спонати, виконані, зокре ма, і захисниками України в зоні проведення операції об'єднаних сил. Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку бійців Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Ідея проведення заходу належить військовослужбовцю Василю Бойку, який зараз служить на передових позиціях Маріупольського напрямку.

Напередодні свят кування пам'яті святої рівноапос тольної княгині Ольги, рідної бабу сі святого князя Володимира, 22 липня, у каплиці на честь святого Луки Кримського міста Енергодара відзначили День православної ба бусі. Усіх православних парафіянок привітав настоятель каплиці протоієрей Григорій Гнатюк, подякувавши їм за моральне і духовне виховання онуків, повідомляє сайт За порізької єпархії УПЦ. На запрошення священика, з музичним привітанням виступив вокальний колектив міської громадської організації "Україночка".


аспекти проблеми

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

15

z ЧАРІВНА ЛОЗА

Райський напій, або Навіщо приморці вибирають царя? Чи любите ви вино? На туральне виноградне у помірних дозах? Чи п'єте його заради смаку і здо ров'я, а не заради сп’я ніння? У Біблії вино зга дується як один із най кращих природних дарів від Бога. А за Кораном, у раю всі питимуть райське вино, яке не п'янитиме. Як не дивно, медики згодні з релігій ними настановами. Вони рекомендують жінкам особливо середнього і похилого віку випивати по бокалу (125150 гра мів) червоного сухого вина, а чоловіки можуть собі дозволити навіть два бокали. Щодня! Вче ні довели: натуральне червоне сухе вино змен шує ризик інфаркту мі окарда, уповільнює ста ріння, подовжує трива лість життя, попереджає цукровий діабет, знижує рівень холестерину, зміцнює стінки судин, має протизапальну дію, захищає очі, підвищує імунітет, навіть уповіль нює розвиток раку. Та… де його узяти те червоне сухе? Аби було справді натуральне, ще й по ки шені?

Виноградне вино у немилості Середньостатистичний француз щороку випиває 70 літрів вина, українець лише 4. Зате на душу насе лення ми, немов бездонна бочка, поглинаємо 17 літрів міцних напоїв і аж 104 літри пива… Як ви гадаєте, який народ буде здоровішим? Де тільки не зустрінеш в Україні рекламу горілки або пива. Тобто напоїв, м'яко кажучи, не корисних для здоров'я. А рекламу сухого вина не відшукаєш днем із вогнем. "Виноградний кадастр Ук раїни" довгенько не онов

Тетяна ПІНЧУК (фото)

Віталіна МОСКОВЦЕВА

лювався. Та навряд чи ситу ація суттєво змінилася з 2008 року, коли найбільше виноградних насаджень мала Одеська область 46%. У Криму було 37%. У Миколаївській області 7,1%, у Закарпатській 2,7%, а в Запорізькій усього лише 0,4%. Старожили Приморська пам'ятають: колись в їхньому районі був радгосп, що спеціалізувався на ви рощуванні винограду. Його продукцію переробляли в місцевому цеху філіалі Бердянського винзаводу. А фахівціввиноробів готува ли у Ногайському технікумі (нині коледж Таврійського державного агротехнічного університету). Приморське виноробство під корінь підрубала анти алкогольна кампанія, іні ційована у 1980х роках Михайлом Горбачовим. То ді в Україні пішли під сокиру 800 тисяч гектарів виног радників. У Приморську теж виноград вирубали, цех закрився… Відновити виноградні на садження справа не прос та і тривала. Херсонський винороб Микола Халупенко в інтерв'ю УНІАН оприлюд нив підрахунки: на посадку одного гектара винограду треба десять тисяч доларів. Причому закладати виног радник має сенс мінімум на 50 років. Щоб це було ви гідно, слід зменшити став ки земельного податку для багаторічних насаджень.

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА Перший номер газети вийшов 3 листопада 1917 року Засновник: Запорізька обласна рада Видавець – КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР. Виконуюча обов’язки головного редактора Наталія ЗВОРИГІНА Редакційна колегія: Олег БОГУСЛАВСЬКИЙ (директор Інституту журна лістики і масової комунікації Класичного приватного університету), Андрій ДАНИЛОВ (головний дизайнер), Віталіна МОСКОВЦЕВА (журналіст), Ірина СКЛЯРОВА (дизайнер)

Переможцям конкурсу виноробів "Чарівна лоза Примор'я" вру чали отакі вази, трохи схожі на амфору

Але проблема не тільки в цьому. Новим виробникам не під силу конкурувати з кількома популярними брендами, що захопили ри нок. Хоча так зване "гараж не виноробство" в Україні все ж розвивається. Йдеть ся про професіоналів, котрі виготовляють невеликі пар тії вина. У "Вікіпедії" я знайшла список 16 най відоміших українських ви норобів"гаражників". Зпід Одеси, Дніпропетровська, Києва, найбільше із За карпаття. Із Запорізької об ласті жодного.

Сюрпризи "Чарівної лози" Та попри все, традиції ви норобства в нашій області ще не втрачені. Це засвід чив Всеукраїнський фести вальконкурс "Чарівна лоза Примор'я", на який на по чатку червня зібралися 27 виноробів. Провів його від діл культури Приморської міської ради. Я народився і виріс у Приморську, розповідає депутат Приморської місь кої ради п'яти скликань, болгарин Андрій Райков. Мій дідусь і батько робили вино нічого особливого, звичайне домашнє для се бе і своєї рідні. Я теж виго товляв його за їхніми ре цептами, не особливо вни каючи в тонкощі справи. Ідея приділити виноробс

E mail: zp.reklama@ukr.net

тву більше уваги виникла під час подій 2004 року, ко ли в суспільстві виник роз кол, і навіть у сім'ях всі по лаялися. Хотілося влашту вати для приморців свято, яке б їх об'єднало. Перший конкурс виноробів ми про вели у травні 2005го. Під час підготовки я почав пот роху вчитись, читати. Після конкурсу приморці стали серйозніше ставитися до цього мистецтва. Наступ ного року напої покращили ся. Рік у рік якість домашньо го виноробства у нашому районі зростає. Зрештою, локальний аматорський формат фестивалю себе вичерпав. Деякий час ми не проводили його через події в Україні. Фестиваль "Ча рівна лоза2018" для мене самого став певною мірою несподіванкою. Цієї зими я зайшов у міський відділ культури. Там обговорюва ли заходи зі збереження нематеріальної культурної спадщини, які водночас дала би змогу збільшити туристичну привабливість Приморська. Я запропону вав: ось проект конкурсу виноробів маємо досвід і знаємо, як його проводити. Фестиваль можна організу вати під знаком болгарсь кого народного свята вино робів Трифона Зарєзана Це свято об'єкт нашої нема теріальної культурної спад щини, бо саме болгари за

везли у Приморський край виноградну лозу. У відділі культури підхопили ідею та серйозно над нею попра цювали. Окрім конкурсу на краще вино домашнього вироб ництва, підготували велику концертну програму, зап росили фольклорні колек тиви із Запоріжжя і навіть Харкова. Провели конфе ренцію виноградарів та ви норобів за участю виклада чів Бердянського коледжу ТДАТУ Валентини і Людми ли Павленко: спілкування з фахівцями тривало три го дини, що пролетіли, мов одна мить. Для колориту влаштували дегустацію болгарської кухні зокре ма, майстерклас із виго товлення баніци. Були ек скурсії, лотерея і багато ін шого. Конкурс проходив у двох номінаціях: "Сухі і напівсухі вина" та "Солодкі і напівсо лодкі". Але особливий ажі отаж викликало змагання на приз глядацьких симпа тій. Ще б пак! Адже експер тами виступали приморці та гості міста. Для дегуста ції виставили до 50 пляшок різного вина! Звісно, під но мерками. Досвід поперед ніх фестивалів дав змогу організувати процес цивілі зовано: майданчик зі сто лами огородили і пускали туди лише по десять "на родних дегустаторів" за раз. Люди мали можливість спокійно скуштувати напої і визначитися з вибором. Всім виноробамучасни кам фестивалюконкурсу "Чарівна лоза Примор'я" подарували фіалкові фар тухи з логотипом свята. А переможці отримали вази, трохи схожі на амфори. Хто став переможцем конкурсу? Навіщо при

морці вибирають царя? Які проблеми в запорізь

ких виноробів? Читайте закінчення в наступному номері "Запорізької правди".

Газета зареєстрована управлінням у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації 15 червня 2000 року.

Телефони редакції: Приймальна головного редактора – (061) 787 54 09 (факс).

Реєстраційне свідоцтво 33 № 384. Газета виходить українською мовою

Відділи: регіональної політики та новин – (061) 787 54 10; соціальноекономічних проблем – (061) 787 54 23; гуманітарних проблем, листів та масової роботи – (061) 787 54 15. Відділ реклами та оголошень здійснює комерційну, посередницьку та видавничу діяльність – 061 787 54 21. Матеріали, означені знаками R та ! публікуються на правах реклами. Матеріали під рубриками "Точка зору", "Актуально", можуть публікуватись на правах реклами.

по четвергах (на 24 сторінках). Адреса редакції: Газета зверстана в комп’ютерному центрі редакції газети “Запорізька правда”. Телефон: 7875426.

69600, м. Запоріжжя, МСП, пр. Соборний (колишній пр. Леніна), 152, Будинок преси, 3 й поверх.

Поділ кольору, фотонабір і друк виконані ТОВ “Видавничий дім “КЕРАМІСТ” 69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 2281030 www. keramist.com.ua

Передрук публікацій допускається за погодженням з редакцією. Посилання на “Запорізьку правду” обов’язкове. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших даних несуть автори публікацій. Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець. Рукописи не рецензуються і не повертаються авторам. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети. Редакція оплачує позаштатним авторам тільки замовлені матеріали. Ціна договірна. Друк офсетний. Передплатні індекси: 21708, 21707, розповсюджується УДППЗ “Укрпошта”. Тираж тижня 20000. Зам. № 1802029


16

дозвілля

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ

z ДИВИНА ТИЖНЯ...

z

VOX POPULIОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Свідком або головною дійовою особою якого незвичайного весілля вам довелося бути?

Весілля комбайнера це вам не на лімузинах випендрюватися Літо пора щаслива, наповнена гучними і часом дивовижними весіллями. Чимало див дарують закоханим у день, коли вони поєднують свої жит тя, їхні друзі, написав нам наш читач і перед платник із Гуляйпільського району Павло Неділь ний і подарував світлину однієї з таких подій. На фото весілля комбайнера, свідком якого пан Павло став випадково багато років тому. Явище його приємно здивувало і настільки вразило, що він не зміг не зафіксувати його. Олександр МАКСИМОВ (текст та фото)

Віктор, дизайнер: Для мене саме незвичне й особливе весілля це моє власне. Сам вигадав сценарій, місце прове дення, програму, готувався до нього, мабуть, два місяці. Хоча для оточуючих та друзів у нашому ве сіллі, можливо, все було звичайним. Власне весілля само по собі вже унікальне. Марина, студентка: Моя старша подружка виходила заміж, замовила катання на конях для себе, для свідків і ще кількох друзів. Враховуючи, що ніхто з нас до цього не мав досвіду їзди верхи, то почуття були особливі, як у казці про середньовічне життя. Ігор, студент: Був свідком та гостем кількох весіль у друзів. І для мене вони всі майже однакові. Весело, прикольно, але незвичного нічого такого не було. Олеся: Коли мої батьки одружувалися, то до того деякий час уже жили разом. І мені тоді було вже п'ять ро ків. Я трохи пам'ятаю день їхнього весілля. Тоді він мені здавався якимось дивом. Було багато бать ківських друзів та наших родичів. І моя мама була такою надзвичайно красивою, мріяла, що виросту і теж буду такою. Сергій, програміст, м. Київ: У нас по селах інколи гуляють весілля по два або і по три дні. Ось у перший день все відбувається звично і традиційно. А ось на другий день відбува ється майже театральне дійство. З'являються "ря жені", тобто переодягнені хто як може. Тут і роми, тут і чорти з ру салками, юрбою рушають по селу, пригощають горілкою, дуже смішно і весело. Опитування та фото Олександра МАКСИМОВА

z КОЛИСЬ БУЛО... 1917 року офіцер британських ВМС 2 Едуард Даннінг став першим пілотом, серпня котрий посадив лі так на рухомий, об ладнаний для цієї мети корабель "Furious". 1933 року відкрили Біломорсько Балтійський канал імені Сталіна. Збудували його за рік і 9 місяців в'язні ГУЛАГу, котрих офіційно нази вали "заключенными каналоармей цами". За різними даними, 200 ти сяч із них померли під час будівниц тва. 1939 року німецький фізик Аль берт Ейнштейн, котрий проживав у НьюЙорку, надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа про роботу нацистських фізиків зі ство рення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програ му. 1940 року Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення до складу УРСР Північної Буковини, а також Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, що від Румунії перейшли до СРСР. Запорізькі ювілеї тижня 5 серпня 60 років (1958) санаторіюпрофі лакторію ВАТ "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя). 8 серпня 100 років тому (1918) в Олексан дрівську (нині Запоріжжя) заснува ли українську державну чоловічу гім назію.

низько склонила голову, і та стара голова її на тонких в'язах чогось дуже хитала ся. По вертикалі: 1. Там, по тих долинах зелених, де ко лись Ясне Сонечко грало, тепер дідусь Морозенко гу ляє, сивою *** слід мете, льодом дише, снігом поди хає, снігові баби з місця на місце перевертає, а поверх них вітер, мов серед кладо вища дикий звір, завиває. 2. Зажив перший Чоловік, на всю губу зажив. Перега няє череди з долини на до лину, з одного випасу на другий, скотину множить і *** множиться. 3. Вибрала ото *** тиху та затишну й розпочала на ній будівлю. З гір каміння ламає отакими бабами вороча! одну на одну складає та виводить стіни!.. 4. Отак! Іди, коли са ма набилася... Спасибі тобі за ласку! регоче. Тісно мені в тво їй оселі й душно. Я ось краще на морі ***. 5. Бабусю, обізвав ся *** меткий, ви хвалилися колись нову казку розказати. Ка жіть нову. Якось ви її називали... 6. Бабусю! А *** коли такий час, що Правда одоліє Кривду й почне на землі панувати? спи тався бабусі білолиций Івась. 7. Ого! Чи не *** лишень буде? Де ж мені з вітрами діватись? На прив'язі, скажеш, держати? 8. Як не *** Кривда Правді, що не робила, а бачить нічого не вдіє. 9. А Кривда як угледіла, як зарегоче! В долошки плеще та одно вергає хвилігори на долину. *** одну стіну так та стіна й гепну лася, на самі невеличкі шматочки побилася, аж пил угору зняв ся... 10. Зосталося небагато нащадків, що розтаскали *** доб ро батьківське й порозтікались мерщій одно від одного в різні краї, несучи в своєму серці ненависть люту та ворожнечу тяжку на тих, від кого одрізнялися... 11. Та як схопиться, як наробить репету, та до панотця... Так і так: за тими сліпородами мені жит тя немає! ******, наклепало завбільшки з гору. 12. *** тобі за раду! закопиливши губу, мовила Кривда. Все на воді та на во ді. Воно ж, може, і обридне на воді, може, де забажається і од почити. До того ж, замочишся і заросишся треба десь і вису шитись. 13. Де ти волочився, Що так забарився? Випливай ско ріше, Поспівай *** До нашої ради, А ми тебе, брате, Любо при вітаєм, Пісні заспіваєм, заспівали зорі. 14. Ага, дізналися! зареготався знову черв'ячок і почав розказувати: Я Сум, мій батько Гнів, а мати Темнота. Ми Світові ***. По діагоналі: 21. А ти, стара, лиса собако! гукнуло знову Сонце. Ти ж божився, ти ж присягався, що, *** мене, в тебе другої немає! Місяць тоді й голову опустив. Так оце той ти хий, оце той незамутний!.. Ось же тобі! І, вихопивши зза себе здоровенного меча, з усього маху вдарило його по голові... Аж небо охнуло! Кров так і бризнула, розлилася по ньому... 23. А тут таке лихо скоїлося: в матері очей як не було, тілько *** по пілець посипався! Тоді панотець дужедуже розгнівалися. 25. Місяченько та прямо до Вечірньої. Зіронько моя!.. Та стрепе нулася. Місяцю мій! Ясний мій! І обнялися. Від радощів *** одному слова не скаже.

ті! А *** всього та Кривда. Оце Правда почне чимнебудь забав лятись, щонебудь задумає зробити, то Кривда прикрадеться та й поруйнує. 15. Годі, не баріться Та мерщій зберіться, Под руги, на раду! Нехай Сонце спитьдрімає. А *** погуляєм! скрикнули в один голос зорі, аж небо загуло. 16. Життя моє лихо моє! зітхнув важко Місяць. Нема мені добра на світі, й *** діждуся його ніколи... Дізналася стара гаргара, що ми з то бою кохаємося... Отсе все біля себе держала. Було мені та й всім дісталося! 17. *** раз і каже Правда до Кривди: Сестро, каже, чого ти така ненависна та немилосердна до мене? Я ж тобі ніколи нічого, а ти до мене так і сучишся, так і в'язнеш! А Кривда їй одказує: А згадай лишень, Збираю дороге намисто. Слова = перлини мови, сестро, через кого я в цю неволю попала? 18. Те, що зібрав = дарую вам, Людської спільності основи. Правда *** важко зітхнула. Знаєш що, сестро? каже далі. А що? Щоб нам не сперечатись та не Моїм шановним читачам Тож маючи дещицю хисту, шкодити одна одній, давай ми поділимося всім, що Пам'ятаєте, як ми без медичного втручання, за допомогою анаграми, є на землі. Тоді, як ми нарізно будемо жити, то між перетворили чоловіка на жінку: Ва=силь = Силь=ва? Але є ще чимало імен, нами й лад буде. 19. Минуло чимало часу; багато літ уплило, віків чимало минуло, а їм було і не в з яких можна зробити інші імена, у такий самий спосіб. Спробуйте з наданих імен зробити інші: Август, Аврам, Арон, Адан, примітку. Веселі та безжурні, носились вони по всьому світу, не знаючи лиха та ворогування ні між Даня, Ілля, Інна, Лео, Ліна, Марат, Соня, Флор, Кіра. собою, ні між ким ***. 20. Одна нещасна Вечірня Зоря не спить: перейшла аж на другий край неба. Стоїть сумнаневесела, заглядає за гору. Немає, Ми з вами вже мандрували по містах України. Тепер за допомогою анаграм не видко! промовляє так гірко, *** не плаче... 22. розширимо нашу географію подорожей. Завдання просте. Називаються Ну, *** що? спокійно допитується сестра. Як міста або країни, з яких, переставивши букви, можна опинитися в іншому що! Зродувіку такого не було. Зродувіку не чутно, не бачено такої всесвітньої неправди. 24. Не дра місті або країні. Отже, вирушаємо: Аккад, Астара, Баку, Богота, Міас, Плоске, Кіото, туйте мене, одказую їм, *** я Чорториєві як на кажу, зразу він до вас докрутиться. 26. Дубіє по Лутон. вітря, застигає; з ранньої роси іній кує, дощові во Чи відшукаєте в наданих словах імена або прізвища легендарних ди в сніг обертає, снігом білим, наче пухом, *** людей?. Отже: оман, сома, нота. лава, легінь, ріка, ікло, кросно. землю устилає, морозом лютим огортає... 27. "***, каже, видно, трохи води в ніс набрав, що так мудрак, інка. нано, пагода, ампір, садок, міс. закрутило. А давно вже я з водою знався, давно і світа бачив. Іч, який став! 28. А Кривда радіє, гу ляє... Оце розпустить вітри по морю, горами хвилю Кожне надане шестибуквене слово має ще дві анаграми. Відшукайте здіймає; сама поверх хвилі гойдається... *** зле їх: аконіт, артист, атлант, коваль, гарант, диктор, зарука, карате, тить на хмару чорну, мчиться по повітрю прозоро катрен, кодола, контур, лопата, манера, ментор, піскар, портер, скирта. му, а другу навпроти себе пускає. 29. Усі діти уп'яли *** в бабине обличчя, дожидаючи, що та СКЛАВ ДАНИЛО КАРМІНСЬКИЙ скаже. Бабуся нічого не одказала, тільки низько ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «СКОВОРОДА», НАДРУКОВАНИЙ 26 ЛИПНЯ По горизонталі: 1. Ото воно й розпалилось сьогодні, немов його дрік укусив. Достанеться тепер бідному Місяцеві! ***, який час, а його й досі не видно... В трьох окропах визолить його, змочить! 2. От самий старший і каже їм: Брати мої милі! Вмер наш батько, не зоставивши *** розпорядку ніякого... Як тепер будемо жити? Як жити? питають другі. Ну, кажи! Помо єму, каже старший, як жили, так і жити вкупі. 6. От як скину ло Сонце Правду та Кривду на землю, то й стали вони володіти нею. Та нема між ними ніякої згоди: щоденна сварка та лайка, щоденні шкоди та перешкоди. Не рідні сестри то, а вороги лю

Відповіді : Густав, Мавра, Нора, Дана, Надя, Ліля, Ніна, Еол, Ніла, Марта. Ясон, Фрол, Ікар. Відповіді :Дакка, Сарата, Куба, Тобаго, Сіам, Скопле, Токіо,Тулон.

Відповіді: Амон, Амос, Атон, Ваал, Геніль, Ікар, Кліо, Кронос, Мардук, Ніка, Онан, Подага, Пріам, Садко, Сім.

Відповіді: катіонтоніка, тристатарист, таланттантал, вальковальок, гранаттарган, дротиккордит, казуаруразка, каретаракета, нектартанкер, колодаоладок, котурн трунок, оплатапотала, маренарамена, монтерремонт, скріпаспірка, преторрепорт, стиркастарик.

Підготував Данило Кармінський

По горизонталі: 1. Мир. 3. Ясного. 6. Судійство. 10. Смертного. 14. Всім. 16. Пані. 18. Над. 19. Чиж. 20. Воду. 21. Наша. 24. Решту. 25. Веселіший. 26. Образи. 27. Годинникові.

По вертикалі: 1. Майстер. 2. Раднику. 3. Яка. 4. Написав. 5. Оріхове. 6. Свічаді. 7. Іти. 8. Спитало. 9. Опудала. 10. Співати. 11. Року. 12. Навкруг. 13. Оболони. 14. Венерин. 15. Мудрого. 16. Пишноті. 17. Іграшка. 22. Віл. 23. Гей. 28. На. 29. Ви.


телепрограма

9

ЧЕТВЕР, 2 CЕРПНЯ 19.30 Дивитися всім! 20.00 Домовуша 20.20 Кіноnews 20.45 Речовий доказ 0.30 Містичні історії 1.30 Бандитський Київ

2+2 6.00 Мультфільми 8.00, 2.55 «Облом. UA» 9.35, 18.15 «Спецкор» 10.15, 18.50 «ДжеДАІ» 10.55, 17.15 «Загублений світ» 13.00 Т/с «Сліди апостолів» 19.25 Т/с «Перевізник» 23.20 «Змішані єдиноборства. UFC № 209 « 1.40 «Нове Шалене відео по5українськи»

5 КАНАЛ

13.45 14.00 14.05 14.40 14.45 14.50 15.00 15.05 15.35 15.45 16.10 17.00 17.10 17.15 17.45 18.00 18.15 19.05 20.00 21.00 21.25 21.30 21.45 22.00 22.20 22.45 22.55 23.10 23.30 23.55 00.00

Діло Новини Д/c «Собор на крові» КіноNewsKids Веселі саморобки Веселі саморобки Новини Д/с «Неймовірні винаходи» Студія Вашингтон Д/с “Портрети дикої планети” Д/с «Бізнес на продаж» Новини Погода Завтра 5 Сьогодні Маленькі дорослі Новини Д/с «Злочини в лікарнях» Д/с «Злочини в лікарнях» Х/с «Рейк» Новини Погода КіноNews Наша позиція «Здоров’Я» Д/с «Шокуючі істини» Студія Вашингтон «Середовище Z» TV5MALL Новини Погода Нічний ефір

6.00, 9.45, 21.40 Час5Time 6.30, 8.35 Огляд преси 6.45, 8.00, 17.00 Час новин. Київ 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода в Україні 7.25, 8.15 Топ дня 7.45 Драйв 7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 0.30, 1.10 Погода на курортах 9.25, 17.45 Час громади 10.10, 11.10, 12.30 Трансляції суспільно5 політичних подій 13.05 Історична година 14.10, 15.30, 16.10 Інформаційний день 17.10, 18.20, 19.25 Інформаційний вечір 19.50 Дзеркало історії 22.00 БлогПост 23.00 «За Чай.com» 0.40, 5.40 Хроніка дня 1.15, 4.35, 5.15 Машина часу 2.10 Нові Герої Донбасу 3.15 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Феєрія мандрів

5.45, 7.40, 8.40 Мультфільми 7.10, 9.00 «Top Shop» 7.50, 9.30 «Моя правда» 10.25 Х/ф «Сватання на Гончарівці» 12.05 Х/ф «Святе сімейство» 16.05 Х/ф «Раз на раз не випадає» 17.30 Х/ф «Добре сидимо» 19.00, 2.10 Х/с «Комісар Рекс» 21.00 Х/с «Розслідування Мердока» 23.00 Х/ф «Доброго ранку!» 0.45 Х/ф «Здається квартира з дитиною» 3.40 Кіноляпи 4.20 Саундтреки 5.00 Кінотрейлери

112 УКРАЇНА

К1

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Новини 6.10, 7.10 112 хвилин 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 112 Україна Live 14.45 По суті з Денисом Жарких 19.20, 22.10, 0.30, 3.45 Вечірній прайм 21.10, 2.10 Голос народу 23.15, 3.00 Очевидець 112

6.30 «TOP SHOP» 7.40 «TiBi Абетка» 7.50 «Чи знаєте ви, що...» 8.15 Т/с «Дикий ангел» 9.10 «Орел і Решка. Шопінг» 12.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон» 13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 14.00, 23.50 «Орел і Решка. На краю світу» 22.00 «Бєдняков+1» 22.50 «Вірю не Вірю» 0.50 «Вечірній квартал» 2.20 «Нічне життя»

МЕГА 6.00 Бандитська Одеса 7.35, 14.00 Правда життя 8.35 Дикі острови 9.30, 16.50 Азія класу люкс 10.30 Там, де нас нема 11.30 Україна: забута історія 12.15 Містична Україна 13.10 Місто, яке зрадили 15.00 Великі тирани 15.55, 21.50 Полювання на рибу5монстра 17.50, 22.45 Цікаво.com 18.40 Битва цивілізацій 20.40, 0.30 Речовий доказ 23.40 Наземні битви 1.30 Бандитський Київ

Z 05.55 06.00 06.50 07.00 07.50 08.00 08.20 10.00 10.25 10.35 10.40 10.55 11.00 12.30 13.00 13.05 13.35

Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Погода Д/с «Злочини в лікарнях» Студія Вашингтон «Здоров’Я» Кіноархів Новини Погода КіноNews TV5MALL КіноNewsKids Кіноархів Д/с «Заклинач акул» Новини Євромакс КіноNews

18.45, 22.45 Тайвань5 світові 19.35 Розслідування авіакатастроф 23.30 Паранормальне 4.55 Невразливі конструкції

VIASAT HISTORY 8.35, 19.15, 7.35 «Друга світова війна: чого варта імперія» 9.30, 1.25 «Заборонена історія» 10.20, 11.10, 16.45, 17.35 «Рим: перша наддержава» 12.00, 20.10 «Вісім днів, які створили Рим» 12.50, 0.30 «Приховані сліди: Перша світова війна» 191451918)» 13.45, 18.25 «Змова» 14.35 «Вулканічна одіссея» 15.25, 23.40 «Перша світова війна в цифрах» 16.15, 7.05 «Неймовірні винаходи» 21.00 «Машини смерті» 21.55, 4.50 «Погода, що змінила хід історії» 22.20, 5.15 «Погода, що змінила хід історії» 22.45, 5.40 «Люди Гітлера» 2.15, 4.00 «Музейні таємниці» 3.00, 3.30, 6.35 «Неймовірні винаходи»

ДИТЯЧИЙ СВІТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

EUROSPORT 2.30, 9.30, 11.00, 20.20 Легка атлетика. Чемпіонат Європи. Берлин 4.00, 6.30, 16.00 Плавання. Чемпіонат Європи. Глазго 5.00, 7.30, 17.00, 0.00 Стрибки у воду. Чемпіо5 нат Європи. Глазго 5.30, 8.30, 23.00, 1.30 Чемпіонати Європи. Огляд дня 18.00, 0.30Триатлон. Чемпіонат Європи. Глазго

NATIONAL GEOGRAPHIC 6.00, 6.25, 6.50 Зона будівництва 7.15, 7.40, 5.35 Наукові дурниці 8.05, 13.25 Приголомшливий доктор Пол 8.50, 17.15, 21.10, 2.35, 3.20 Авто 5 SOS 9.35, 0.20 Розслідування авіакатастроф 5 спеціальний випуск 10.25, 14.55 Справжній геній зі Стівеном Хокінгом 11.10, 15.40 Початок 11.55, 14.10, 1.50 Золото Юкону 12.40, 20.20 Інстинкт виживання 16.25 Сила племені 18.00, 22.00, 1.05, 4.05 Національні парки Америки

0.00, 6.00, 12.00 М/ф «Оранжеве горлечко» 0.20, 6.20, 12.20 М/ф «Веселий город» 0.30, 6.30, 12.30 М/ф «Слідство ведуть Колобки. Третя серія» 0.40, 6.40, 12.40 М/ф «Дзеркальце» 0.50, 6.50, 12.50 М/ф «Зимівля звірів» 1.00, 7.00, 13.00 М/ф «І мама мене вибачить» 1.10, 7.10, 13.10 М/ф «Як віслючок щастя шукав» 1.20, 7.20, 13.20 М/ф «Як стати великим» 1.30, 7.30, 13.30 М/ф «Пригоди поросяти Фунтика» 1.40, 7.40, 13.40 М/ф «Пригоди Мюнхгаузена» 1.50, 7.50, 13.50 М/ф «Марійчин концерт» 2.00, 8.00, 14.00 М/ф «Болек і Льолек. Приборкувач звірів» 2.05, 8.05, 14.05 М/ф «Болек і Льолек. Снігова людина» 2.15, 8.15, 14.15 М/ф «Болек і Льолек. Схрещені шпаги» 2.25, 8.25, 14.25 М/ф «Болек і Льолек. Індійський трофей» 2.35, 8.35, 14.35 М/ф «Болек і Льолек. Король лісу» 2.45, 8.45, 14.45 М/ф «Чому віслючок затявся?» 2.50, 8.50, 14.50 М/ф «Жирафа і окуляри» 3.00, 9.00 Х/ф «Як вийти заміж за короля» 4.15, 10.15 М/ф «Тайгова казка» 4.30, 10.30 М/ф «Веселі мисливці Олівець і Ляпка» 4.40, 10.40 М/ф «Пригоди Буратіно» 5.45, 11.45 М/ф «Лицарський роман» 15.00, 21.00 Х/ф «Калоші щастя» 16.30, 22.30 М/ф «Болек і Льолек. Дядько Карл» 16.40, 22.40 М/ф «Алі5Баба і сорок розбійників» 17.10, 23.10 М/ф «Пастушка і сажотрус» 17.40, 23.40 М/ф «Казка про попа і про наймита його Балду» 18.00 М/ф «Валидуб» 18.20 М/ф «Серце сміливця» 18.40 М/ф «Як каченя5 музикант стало футболістом» 18.45 М/ф «Комаров» 18.55 М/ф «Лісова хроніка» 19.05 М/ф «Лисиця, ведмідь і мотоцикл з коляскою» 19.15 М/ф «Лошарик» 19.30 М/ф «Крихітка Єнот» 19.40 М/ф «Цапеня, яке вміло рахувати до десяти»

19.50 М/ф «Полкан і Шавка» 19.55 М/ф «Болек і Льолек. У старій шахті» 20.05 М/ф «Болек і Льолек. Космонавти» 20.15 М/ф «Від двох до п’яти» 20.20 М/ф «Якось зранку» 20.30 М/ф «Як втратити вагу» 20.35 М/ф «Пригоди Васі Куролесова»

11 серпня СУБОТА UA: ПЕРШИЙ 6.00 Хто в домі хазяїн? 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, країно! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини 9.30 Погода 9.35 М/с «Гон» 10.05 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 13.30 Телепродаж 13.45, 23.10, 1.25 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 21.20 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 22.55 День змагань. Підсумки

1+1 6.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 6.40 «Гроші « 8.00 «Сніданок. Вихідний» 10.05 «Життя без обману» 11.20, 23.25 «Світське життя. Дайджест» 12.25 Х/ф «Гроза над Тихоріччям» 16.35, 21.20 «Вечірній квартал» 18.30, 4.55 «Розсміши коміка» 20.15 «Українські сенсації» 0.20 «Ліга сміху» 5.40 Мультфільм

tv 5 5.15 «Пригоди в зоопарку» 5.45 «Дивитися всім!» 6.15 «День. Підсумки на TV5» 6.55 «Дзвони православ’я» 7.15 «КіноNews5KIDS» 7.25 Дитяча година 8.55 «Ексклюзив. Санаторій «Кирилівка» 9.00, 9.35, 10.45, 12.15 «Погода» 9.05 «Ваше здоров’я» 9.40 «Ексклюзив. Профілакторій «Славутич» 9.45 «Про рибальство всерйоз» 10.15 «Ландшафтний бум» 10.35 «Добрий сад» 10.50 М/с «Лист від Фелікса» 11.10 «Велотревел» 11.40 «Іду на Ти» 12.20 Х/ф «Місця в партері» 14.05 Сімейний кінозал 15.45 «Хочу у відпустку» 16.15 «Моя правда» 17.05 Х/ф «Таємне життя слів» 19.00 Х/ф «Прекрасна Донна» 20.45 Х/ф «Париж» 22.15 Х/ф «Остання з роду» 0.05 «Хроніка подій» 0.20 Т/c «Життя на вершині» 1.20 Нічний канал 4.55 «TV5 Тribute Show»

ЗАПОРІЖЖЯ 7.00 М/с «Принцеса Сіссі» 8.00 «Ранок. Запоріжжя» 9.30 «Енеїда». Технічна перерва 13.30 «Edera» 13.40 «Тема дня» 14.10 «Розсекречена історія» 15.10 РадіоДень «Книжкова лавка. ТОП 7» 16.05 «Культурна афіша здорової людини» 16.35 Х/ф (Українська класика) 18.05 Д/ф «Сонар» 19.00 «Телекур’єр» 19.30 «Рефрен» 20.00 Фольк мьюзик

ІНТЕР

ICTV

6.00, 4.15 «Мультфільм» 6.30 «Чекай на мене. Україна» 8.00 Х/ф «Травневі зірки» 10.00 Х/ф «Справа була у Пенькові» 12.00 Х/ф «Доживемо до понеділка» 14.10 Х/ф «А зорі тут тихі...» 18.00, 20.30 Т/с «Один в полі воїн» 20.00, 2.25, 5.30 «Подробиці» 23.00 Т/с «Я 5 охоронець. Кілер до ювілею» 2.55 Д/п «Зіновій Гердт. Я не комік» 3.30 Ток5шоу «Стосується кожного» 5.00 «Top Shop»

5.05, 4.50 Еврика! 5.10 Факти 5.35 Більше ніж правда 7.25 Я зняв! 9.20 Дизель5шоу 10.45, 11.45 Вижити разом з Голтісом 12.45 Факти. День 13.00 Скетч5шоу «На трьох» 16.55 Х/ф «Клуб шпигунів» 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини. Підсумки 20.05 Х/ф «Перевізник53» 22.05 Х/ф «Перевізник. Спадщина» 0.00 Х/ф «Швидше кулі» 1.55 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 3.20 Провокатор 4.45 Скарб нації

ТРК АЛЕКС 6.00 «Найкращий день 5 сьогодні!» 6.55, 7.30, 8.55, 16.55, 18.55, 20.00, 21.50, 23.10 «АЛЕКС5погода» 7.00, 14.00, 21.30 «АЛЕКС5 інформ. Дайджест» 7.20 «АЛЕКС5спорт» 7.35 «Доктор online» 8.10, 10.40 «Телегазета» 8.20, 20.25 «Назад у майбутнє» 8.30, 12.30, 16.20 «Телекрамниця» 9.10 «Герої землі Запорізької» 9.20 «Good Dog» 9.35, 16.35 «АЛЕКС5афіша» 9.45, 16.45 «Країна Всезнайка» 9.55 «Лабораторія дизайну» 10.10, 21.00 «Сторінки з історії авіації» 10.15 «Хіт5парад» 10.45 Тележурнал «Караван» 11.05 «Культпросвіт» 11.30, 19.00 «КіноKIDS+». Підсумки» 11.40 «Муззум» 12.05, 20.35 «Лінія стилю» 12.45, 21.55 «КіноNEWS+». Підсумки» 13.05 «Смачного!» 14.20, 22.10 Т/с «Пані покоївка» 16.00 «Улюблене Запоріжжя» 17.00 «Антиномія» 17.45 «Без купюр» 19.15 «Караван» 19.30 «Зі світу по факту» 20.05 «Комуналка» 0.00 «Нічний канал»

17.20, 0.35 Погода5 спорт 7.30, 20.20 Хроніка подій 7.50 Новини ТВ55 8.35, 17.25 Неповторна природа 9.05 Ландшафтний бум 9.20 Ваше здоров’я 9.50 Кіноnews5KIDS Дайджест 10.00 Мульт5Тайм 10.25, 19.50 Іду на ти 10.55 Фотополювання 11.25, 18.50 Дивитися всім! 11.55, 22.50 Хіт5парад 12.30 Наземні битви 13.40 Дика планета 15.20 Дикі острови 17.55 Перевір свій мозок 19.20 Хочу у відпустку 20.40 Кримінальна історія 22.20 Домобуд 23.20 Велотревел 23.50 Мисливці 0.40 Великі тирани 1.30 Таємниці кримінального світу

2+2 6.00 Мультфільми 8.00 «102. Поліція» 8.55 «Угон по5нашому» 11.05 «Загублений світ» 17.10 Х/ф «Чужі» 20.00 Х/ф «Чужий53» 22.10 Х/ф «Кур’єр» 0.00 Х/ф «Фабрика футбольних хуліганів» 1.50 «Нове Шалене відео по5українськи» 2.40 «Облом. UA»

СТБ

5 КАНАЛ

5.45 Х/ф «Молода дружина» 7.35 Караоке на Майдану 8.35 Все буде смачно! 10.30 Х/ф «Моя старша сестра» 12.20 Т/с «Коли мі вдома. Нова історія» 17.10 Х/ф «Джентльмени удачі» 19.00 Х/ф «Два полюси кохання» 2.05 Слідство ведуть екстрасенси

6.00 Час5Time 6.15 Кендзьор 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час новин 7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 23.10 Погода в Україні 7.15, 15.30 Сімейні зустрічі 7.50, 8.50, 22.00, 0.10 Актуально: Економіка. Політика. Соціум 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 0.50, 1.10 Погода на курортах 8.15 Клуб LIFE 9.15 Автопілот5новини 9.20 Укравтоконтинент 9.40 Натхнення 10.10 Історія Успіху 10.25 П’ятий поверх 11.10 Майстри ремонту 11.30 Феєрія мандрів 12.10 Олімпійські історії 12.35 Брифінг речника МО України щодо ситуації на лінії зіткнення 13.10, 4.30 Відкрита церква 13.35 Навчайся з нами 14.10, 18.10, 1.15 Машина часу 15.10 Код успіху 16.10 Будемо жити

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.20 Зона ночі 5.59, 7.59 Kids Time 6.00 М/с «Лунтик і його друзі» 8.00 Дешево та сердито 9.15 Хто зверху? 19.00 Х/ф «Пригоди Паддінгтона» 21.00 Х/ф «Ціпочка» 23.00 Х/ф «Брати з Грімсбі» 0.30 Х/ф «Училка»

УКРАЇНА 7.00, 15.00, 19.00, 3.15 Сьогодні 7.15, 15.20 Т/с «Громадянин Ніхто» 18.15, 19.40 Т/с «Я тебе нікому не віддам» 23.00, 2.30 Т/с «Ворожка» 2.00 Телемагазин 3.55 Реальна містика 5.30 Зірковий шлях

ТВ 5 СПОРТ 6.00 Бандитський Київ 7.20, 8.30, 10.20, 12.25,

16.30 Акцент 17.10 Стоп корупції! 18.40 Про військо 19.25 Особливий погляд 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву 21.40, 3.00 Вікно в Америку 22.10 Медсестри5вбивці. Злочини у лікарні 23.15 Фінансовий тиждень 23.30 Кордон держави 0.20 Хроніка тижня 3.20 Кіно з Я. Соколовою 4.10 Діалоги з патріархом

112 УКРАЇНА 6.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 2.20, 4.30 112 Україна Live 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.10 Новини 11.10 Как это понимать? 18.15, 22.15, 3.20, 5.10 Гозман 19.15, 20.15, 21.15, 23.15, 0.15, 1.20 Гордон

МЕГА 6.00 Бандитський Київ 7.20 Скарб.UA 8.50, 18.20 У пошуках істини 10.40 Битва цивілізацій 11.40 Наземні битви 13.40, 21.00 Дика планета 15.20 Дикі острови 17.20, 23.50 Незвичайні культури 0.40 Великі тирани 1.30 Таємниці кримінального світу

Z 05.55 Погода 06.00 Д/с «Світ дивовижних тварин» 06.55 Кіноархів 08.15 «Середовище Z» 08.30 «Здоров’Я» 08.50 Погода 08.55 КіноNews 09.15 TV5MALL 09.30 Комунальна варта 09.45 Маленькі дорослі 10.00 Новини 10.25 Д/с «Няньки дикої природи» 11.00 Х/ф «Аврора» 12.35 Життя в цифрі 12.50 КіноNewsKids 13.00 «Заручники свободи» 13.30 КіноNews 13.45 Наші домашні улюбленці 14.15 Д/с “Жива природа” 14.30 «Здоров’Я» 14.50 КіноNewsKids 15.00 Кіноархів 16.25 Д/с «Королева левів» 17.15 TV5MALL 17.30 Діло 17.45 Наша позиція 18.00 „Металург” (Запоріжжя) — Кремінь. Тайм 1 19.05 „Металург” (Запоріжжя) — Кремінь. Тайм 2 20.10 Глобал 3000

02.08.18  
02.08.18  
Advertisement