Page 1

54

Thursday 13th March 2014 (45th Year) issue No (16306)

©±∂≥∞∂® œbF« ©¥µ WM«® Â≤∞±¥ ©—«–¬® ”—U ±≥ o«u*« ≠ ‡¼±¥≥µ vË_« ÈœULł ±≤ fOL)«

w½U¦« —Ëb« WöD½« w …UMI« nOC²¹ wKOŽULÝô«

wK¼_« vKŽ ŸuM2 QD)« ÂuO« ÃU²½ù« ÂU√ ∫‘«œdb« bL× ≠ …d¼UI«

v« ÂuO« ¡U nBM«Ë W?U)« w wK¼_« ÍœUMUÐ …dJ« o¹d œuF¹ —«uA W¹«bÐ w …d¼U?I« œU²Ð wÐd(« ÃU²½ù« ¡UIKÐ Í—Ëb« W?IÐU ±∂ t²?³F?ł vË ¨…«—U³*« qšb¹ w?K¼_« ¨WuD³K w½U¦« —ËbUÐ o¹d?H« ‡Ð WŠuLÝ —b?B²*« nKš t²ŽuL− w lЫd« e?d*« ULNÐ q²×¹ WDI½ e?d*« VŠU? Í—bMJ« œU?%ô«Ë ¨WDI½ ≤≥ ‡Ð ÊuËU?I*«Ë ¨WDI½ ≤µ ÆWDI½ ≤± ‡Ð YU¦« ÂuO« ¡U?IKÐ “uHK nÝu¹ bL?× …œUO?IÐ wK¼ú wMH« “UN?'« vF¹Ë vKŽ Ë√ WŽuL:« …—«b? sŽ t¦×Ð o¹dÞ w WOK× …u?× sŽ U¦×ÐË qDÐ UNöš s œbײOÝ w²« WOŽUÐd« …—ËbK q¼Q²K w½U¦« ed*« q_« ÆrÝu*« «c¼ Í—Ëœ wŁö¦« eON?−² w³D«Ë wMH« “UN−K WËU× …dOš_« U?ŽU«  bNýË s WF?OЗ v½UŽ YOŠ —uýU?Ž ÂUŠË Ëb?ł włU½ bL×Ë W?FOÐ w«— qOJA²« œbײ¹Ë œUNłù« s ËbłË —uýUŽ w½UF¹ ULMOÐ n²J« w Wb bL× vF¹ YOŠ wŁö¦« nu? oË ¡UIK« o¹dH« tÐ ÷uOÝ Íc« e½UJ¹d√ m½U¹ ÂU√ …œuF« ¡UI tÐ ÷U?š Íc« qOJA²« XO³¦² nÝu¹ ¨WŠ«— WFOЗ `M w dOJHð „UM¼Ë ¨UOI¹d√ ‰UDÐ√ Í—Ëb ≥≤ ‡« —Ëœ w WO½UJ≈ l VFK*« jÝË w t?OG¹e¹dð Ë√ bLŠ√ s¹b« »U?NAÐ lb«Ë ÆdOLÝ s¹b« bFÝ »UŠ vKŽ ŸUb« j) tFLł qz«Ë …œuŽ

wK¼_« w W×Ыd« ‚«—Ë_« bŠ√ WFOЗ

wÐd(« ÃU²½ù« ÍœUM wMH« “UN'« tO vF¹ Íc« Xu« w p– wðQ¹ s ÃËdK wK¼_« s q_« vKŽ WDI½ nD) nÝu¹ qOŽU?LÝ≈ …œUOIÐ ÆjI ◊UI½ ∑ bOdÐ tK²×¹ Íc« dýUF« ed*« ¡UI W?OKOŽU?LÝô« œU²?Ý nOC²?¹ Wu'« fH½ U¹—U?³ —UÞ≈ wË

pUe« œbN¹ ÊôuÞ

U¹—U³ sL{ ¨WOKO?ŽULÝô« WM¹b wЗœ w …UMI«Ë g¹Ë«—b« wI¹d ¨«dBŽ W¦U¦« w ¡UIK« ÂUI?¹Ë ÍdB*« Í—Ëb« s dAŽ w½U¦« Ÿu³Ý_« ±∂ —Ëb œu?F?B« bFÐ W?F?Hðd?  U¹uMF0 ¡U?IK« g¹Ë«—b« qšb¹Ë

sŽ ÊöŽû iOÐ_« ÍœUM« d?I w ¢ fOL)« ¢ Âu?O« «dO³ UO?ÐU²½« ¨Í—U'« ”—U ≤∑ Ë ≤∂ wu¹ …—d ?I*« UÐU²½ö wÐU?²½ô« t−U½dÐ WLzU s?L{ pUe« W¹uCF? `ýd*« wu² bOÝ `?{Ë√ t³½Uł s n¹d?F²K qUJUÐ wÐU?²½ô« d9R*« d?C×?²Ý W?LzUI« Ê√ —u?BM ÆWLzUI« ZU½d³ÐË rNH½QÐ

-Ë r¼œuIŽ W?LO s «Î ¡eł Êu?³Žö« ·dË qFHU?Ð ÀbŠ U u¼Ë ‰UŠ w t½√ v≈ oÐU« pUe« »—b —Uý√¨‰u³I dOž qJAÐ tK¼U& dDCO?Ý t½S tðUI×?² ·d? w …—«œù« fK− q¼U& dL?²Ý« ÆÍœUM« b{ WOLÝ— ÈuJý .bI² «d9R p?Ue« ÍœU½ WÝUzd? `ýd*« —uBM vCðd? bIF¹ U?LMOÐ

b¹bA« tI?O{ sŽ pUeK oÐU« wMH« d¹b ?*« ÊôuÞ wLKŠ d³Ž ˇ WOU*« tðU?Iײ? ·dB ¡UC?O³« WFKI« …—«œ≈ fK−? q¼U& s ÆtOMł n√ π∏∞ ‡Ð —bIð w²«Ë …dšQ²*« ¡eł ·dBÐ …—«œù« fK− V½Uł s bŽË vKŽ qBŠ t½√ ÊôuÞ `{Ë√ o¹dH« w³Žô UI?ײ s ¡«eł√ ·d - ‰UŠ w  U ?Iײ*« s

hI½ V³?Ð U“Q o¹d?HK wMH« “U?N'« tł«u¹Ë W?OI¹d?ô« WuD³K w½UG« ¡UH?ý ‰UL²« ÂbŽË wKŽ ÂU?BŽË ¡öŽ bL× WÐU?ù 5LłUN*« ÆÍuD½« Êuł …d²? qG²?Ý« t½√ …UMIK wMH« d¹b*« bO?FÝ b?LŠ√ nA q?ÐUI*« w o¹dHU?Ð UO³K«Ë ¡UDš_« Ãö?Ž w «bO?ł Í—ËbK WO?{U*« nu²« vKŽ “UË w³½« l UNO ‰œUFðË W¹u? W¹œË  U¹—U³ ÀöŁ UNöš ÷UšË Æd¹u uÐ√ s dšË ¡«bNA«

`DOK uŽb¹ ÊUŠd t«e²Ž« ÊUłdN*

VŽô Í√ vKŽ nI¹ ô w*UF« ∫wdð sÐ

dBM« w Wðuu WK³M ÆÆÆ ÍbUG«

WOÝËd w «Î œ«uł 44 ÂuO« ÍbLŠ_«

Ê√ ¨dBM« fOz— ¨wdð sÐ qBO dO_« b√ ˇ WO?UHð« lË b? ¨tI¹d? VŽô ÍbU?G« bUš

∫ëdH« bLŠ ≠V²

¨5F XË v?≈ bM²ð ôË o¹dH« l? WeK ¨◊ËdA« lOLł vKŽ U?IHð« ÍœUM«Ë VŽö« Êu Áœ«bF²Ý« ÈbÐ√ wL?UF« ÍœUM« fOz— Ê√ bOÐ VŽö« W³ž— WUŠ w WOUHðô« pKð sŽ ‰“UM²K Æo¹dH« sŽ qOŠdUÐ Ê√ ¢vd*« w¢ ZU½d?³ qB?O? dO?_« 5ÐË …œb× sJð r ÊUdD« UNOKŽ lË w²« WOUHðô« qOË ¨ÍdLF« Âdž Ád?– U* UÎ öš ¨WOM“ …b0 tÐ vœ√ Íc« t??×¹d?B?²Ð VŽö?« ‰U?L?Ž√ Æf√ s ‰Ë« oÐUÝ XË w ¢X½ÆWOÐdF«¢‡ vKŽ nu²¹ ô d?BM« Ê√ bO?Q²K dO?_« œUŽË tOKF? qOŠd« VŽö« œ«—√ U? «–≈Ë ¨bŠ«Ë VŽô dH_« hO?LI« lK¹ td²O?ÝË ÂuO« tžöÐ≈ ÆrÝ«u ≥ q³ …d ‰Ë_ Á«bð—« Íc« QDš ‰uŠ ÍdLF« tU? U dBM« fOz— i—Ë ∫‰UË ¨tKu? W{ËU?H0 U¼dšQ²?Ð dBM« …—«œ≈ Ê√ q³? ÷dFÐ Íb?UG« b?U) UMb?Ið s×½¢

`DOKH UÎ Ž—œ ÂbI¹ ÊUŠd

bUš¢ ∫ÎözU? r²šË ¢tULŽ√ qOË Íd?LF« ÊuJ¹ vM9√Ë tð«œuN− —b√Ë ¨Êü« v²Š dBM« VŽô

W¾?ON« ÂU?Ž d¹b VzU½ `DOK œuL?Š Æœ q³I?²Ý« ˇ

l Í—Ëb« W?uDÐ vKŽ ‰u??B??(UÐ ou¹ Ê√

ÊUŠd ÊUDKÝ »U³A« ÊËRA W{U¹d«Ë »U³AK WUF«

Æ¢dBM«

V²M*«Ë ÊUDOš ÍœUM?Ð ÂbI« …dJ ‰Ëô« o¹dH« VŽô

VŽö« lOD²?¹ ¨·«d?²?Šô« W?×zô V?×ÐË

`DOKH …u?Žb« V?Žö« Âb? YO?Š oÐU?« wMÞu«

s «uŽ√ W?FЗ√ q³ dBMK Âb? Íc« »UA«

gU¼ vKŽ ÂU?IOÝ Íc«Ë t«e?²Ž« ÊUłd?N —u?C(

œU½ Í_ lOu?²« ¨W¹œuF?« wdý WO?ÝœUI«

œb;«Ë Í—ËbK w½U¦« rI« w wÐdF«Ë ÊUDOš …«—U³

v≈ d?H_« t¹œU½ l Áb?IŽ w qË Ê√ b?FÐ

Æ wLOBF« dU½ œU²ÝUÐ wU(« dNA« s ≤∞ UN

Æ…d(« W²« dNý_« …d²

‰Ëô« o¹d?H« l tðd?O??Ë VŽöUÐ `DOK œU?ý√Ë

•±∞ Âö²Ý« dO?NE« vKŽ dBM« …—«œ≈ X{dŽË

V?²M*«Ë ÍœUM« l tb? Íc« e?OL?²*« Èu²?*«Ë

WOI³²*« WFb« rK²¹ Ê√ vKŽ ¨ÁbIŽ ÂbI s

w{U¹d« ‰U?:« w VŽö« d?L²?¹ Ê« wM9Ë wMÞu«

dšü« wËb« tKO“ l ÀbŠ UL ¨oŠô XË w

t³½Uł sË WO{U¹d« …—«œô« Ë√ V¹—b²« ‰öš s ¡«uÝ

dBM« l? ÁbUFð œb?ł Íc« ¨ÍËUÝu¼ d?LŽ

W¹UN½ wË Æ‰U?³I²?Ýô« sŠ vKŽ `DOK ÊU?Šd dJý

VKÞË i— ÍbUG« Ê√ ô≈ ¨Í—U'« ÂUF« lKD

Æ`DOKH W¹—Ucð UŽ—œ ÊUŠd Âb ¡UIK«

Êu?OK*« nB½Ë 5¹ö ∂ mK³? vKŽ ‰uB?(«

r¼UÝ YOŠ t¹œU½ w dO³? —Ëœ t ÊU ÊUŠd Ê√ dc¹

wULł≈ s W¾*« w ≥∞ w¼Ë ¨lOu²« q³ ‰U¹—

dšË b?NF« wË uL WOzU?NM« …«—U³*« ÊUDOš ⁄uK³Ð

s dšQ² ÊuOK UNO≈ ·UC¹ ¨fL)« «uM«

ÍbUG« bUš

w tðdO ¡UN½« qC UL ¨·bN 5bNÐ bOLF« ÂU«

WO?UI¦« W?OFL?'« WuDÐË ≤∞∞± bO«u »U?³A« e?«dË W¹b½ô« WuDÐ

w 5¾ýU?M« ŸUDI UOM «d¹b? bO« w?½U¼ l wÐdF« ÍœUM« b?UFð ˇ

Æ≤∞∞≥ bO«u œU%ô« WuDÐË ≤∞∞± bO«u WOŽUL²łô«Ë

…—«œô« ’dŠ s p– wðQ¹Ë ¨5AzUM« ‚d w —«d?I²Ýô« s b¹e* ÍœUM«

¨ ôuD³« s b¹e*UÐ b?ŽËË wÐd?F« w¾?ýU½ ŸUD  «“U?$UÐ U¹d“ œU?ý«Ë

…—«œô« wuð YO?Š ¨5¾?ýUM« wЗb qC?« l b?UF?²« vKŽ W¹ËUÐd?F«

¨‚dH« wUÐ ”UÝ√ t½_ 5¾ýUM« ŸUDIÐ r²Nð wÐdF« …—«œ« Ê« özU ·U{«Ë

rC¹Ë ¨ÍœUM« ‚d wU³ ”U?Ý_« q¦1 YOŠ ¨ŸUDI« «cNÐ «Î dO³? UUL²¼«

¨5³Žö« ·dž œbłË WOł—U)«Ë WOKš«b«  «dJF*« s b¹bF« t  dËË

o¹d »—b U¹d“ vO×¹ r¼“dЫ s¹eL*« 5Зb*« s b¹bF« 5¾ýUM« ŸUD

Ædš¬ œbŽ l bUF²«Ë ‚dH« 5³Žô bIŽ b¹b& w X×$ UL

¡UMÐ w tŠU$ bFÐ X¹uJ« w 5¾ýUM« wЗb qC« s bF¹ YOŠ ≤∞∞≥

bLŠ«Ë ÍeMF« Í—U?{ 5³Žö wÐdF« œbł 5¾?ýUM« ‚d rOŽbð —UÞ« wË

pK²1Ë ¨≤∞∞¥ ≤∞∞≥Ë ≤∞∞≤Ë ≤∞∞± b?O«u ¡«d?C?)« WFKIK ‚d? lЗ«

ÊUË ¨V²M?*« ·uH w U³FK¹ Y?OŠ «—UN s tÐ Ê«eO?L²¹ U* ÍeMF«

bF²¹ UL ¨rN?F qUF²« WOHOË 5¾ýUM« ‚d V?¹—bð w …dO³ …d³š

¨wÐdFUÐ ¡UI?³« öC UL?NMJË WOK;« ÷ËdF« s «Î œbŽ vIKð b? ÊU³Žö« ÆU¹d“ vO×¹ b¹ wKŽ wÐdFK ULNULC½« cM UЗbðË

…—UOÝË ¨qOu« W³?½ ÊU½uOKË ¨w{U*« ÁbIŽ ÆÊUdD« oHð« UL ‰U¹— n√ ∑∞∞‡Ð

ÆWOK;« ÷ËdF« s dO¦J« tOIKð rž— t¹œU½

ÆÈuOÝü« œU%ô« ·dý« X% X¹uJ« œU%ô« s

A …—Ëb« vKŽ ‰uB×K

UNM ôuD³« s dO?³ œbFÐ 5¾ýUMK wÐdF« ‚d l “U? b U¹d“ ÊUË

ŸUL²łô« ‚U³Ý ÂuO« dBŽ W¦U¦« WŽU« w ÂUI¹ tK«b³Ž aO?A« ÂuŠd*« —ULC vKŽ d?AŽ lÝU²« qL²?A¹ Íc«Ë ÍbLŠô« W?OÝËdHÐ ÕU³?B« dÐU'« ÊuFЗ√Ë WFЗ« UNO bO WOOz— ◊«uý√ WFЗ√ vKŽ ”ËR? vKŽ fUM²ð U?ł—b« nK²? s «œ«u?ł d³?²F¹Ë ¨5?K¦(« «e?Š sÐ bUš ÊU?łdN e?z«ułË vËô« W?ł—b« œU?O?' h?B?<« YU?¦« ◊u?A« ”Q? vKŽ fUM²?ð YO?Š ‚öÞù« vKŽ U?L?N?L¼√ ◊uA« bN?AOÝ ULO ¨5K¦?(« bUš n¹U½ ÂuŠd*« vKŽ W¦U¦« Wł—b« ‰UDЫ 5Ð «b¹bý UŽ«d lЫd« tK«b³?Ž ÂuŠd*« ”QJÐ “u?HK d²? ≤¥∞∞ WU? Æ5K¦(« bUš œUO' ‰Ëô« ◊uA« w ∫qUJUÐ ŸUL?²łô« wK¹ ULO tO bO?Ë d² ±∞∞∞ WU vKŽ Wzb?²³*« Wł—b« Í“«d?³« q³DÝô ©dU½ U¹ Âö?Ý® ¨”˃— …dA?Ž 5K¦(« q³DÝö ©bUš eŽ® ëdH« q³DÝô ©„Uł® ©b¹bÝË  «—b¹u½® Í—u?A« q³DÝô ©‚UI×?²Ý«® q³DÝô ©‰U?L?A« ‚dЮ rU?«Ë bU?)« q³DÝô q³DÝô ©t³¹–® ÊUOu« q³DÝô ©qL−® wULA« Æ»«cF« q³DÝô ©s× r$® „Ub« wKŽ t?O½U?¦« W?ł—b« œUO?' w½U?¦« ◊u?A« wË ÊuOF® ”˃— WFð tO b?OË d² ≤∞∞∞ WU f¹Ëd« q³DÝô ©œ«b?ł√® œU?NH« q?³DÝô ©bL?Š q³DÝô ©b$ «eš® Ê«d¹u?¦« q³DÝô ©·uu® q³DÝô © «u√® ‰ö?'« ©ÊöO?−Š eŽ® ÊU?Šd« ©d¹uł® »«c?F« q³DÝô ©b?LŠ« wUG«® ÊU?¹uB« W?ł—b« œU?O' YU?¦« ◊u?A«Ë ¨Ã«d?H« q³DÝô WO½U?LŁ tO b?OË d?² ≤∞∞∞ WU? vKŽ vËô« Æ©WýUJŽ® bFÝ Õö q³DÝô ©ÊUžœ—Ë«® ”˃— UU?L²¼«Ë «—u?CŠ œ«b?łô«Ë ¡UÐü« W{U¹— b?NAðË —uCŠ vKŽ dO¼UL'« ’d% YO?Š «dO³ U¹dO¼ULł ’d×¹ U?L ¨ŸU²L²?Ýô« qł« s  UU³« l?OLł w Íu Èu?² .b?Ið vKŽ  ö³DÝô« »U?׫ Æ”ËRJUÐ “uH« qł« s  UU³«

bOA¹ U¹d“ w¾ýU½ ‚dHÐ wÐdF« U¹d“ vO×¹

54 16306  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you