Page 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ — Presentation Transcript 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Introduction of Art

2. Introduction ความหมายของศิลปะ ประเภทของศิลปะ องค์ประกอบทางศิลปะ องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน เนื้อหาในงานศิลปะ สุนทรียภาพในงานศิลปะ บทบาทและคุณค่าของศิลปะ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ?

4. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ อยู่ควบคู่กับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีต แต่เป็นเรื่องยากที่ จะสรุปให้แน่ชัดว่าศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ? ศิลปะคืออะไร ?

5. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้น ( ประมาณ 300-450 ปี ก่อนคริสตกาลหรือสมัยกรีกในยุค คลาสสิค ) ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ - เพลโต้ ( Plato) กล่าวว่า ธรรมชาติเป็นต้นแบบสาคัญต่องานศิลปะ เป็นแหล่งวิทยาการความรู้อัน สาคัญต่อมนุษยชาติ เพื่อการดารงชีพอย่างมีคุณค่าต่อไป ศิลปะ คือ การเป็น ตัวแทนของแก่นสารของสิ่งต่างๆ - อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ศิลปินสร้างงานศิลปะโดยเลียนแบบรูปทรงจากธรรมชาติ เพื่อแสดง สาระสาคัญที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ มากกว่าการเลียนแบบรูปร่าง หรือรูปทรง ภายนอกของสิ่งนั้นๆ ศิลปะ คือ ความงาม ความงามนับเป็นพื้นฐานขั้นต้น ของศิลปะ ความงามมักปรากฏในลักษณะของความรู้สึก เป็นปัจจัยสาคัญที่


ศิลปินใช้ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะนั้นๆ ตามทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ 

6. ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตและจิตใจ ซึ่ง สามารถหมายถึงศิลปิน ชุมชน สังคม เชื้อชาติ หรือขยายกว้างไกลไปถึง ความเป็นมนุษยชาติโดยรวม ศิลปะ คือ การแสดงออกถึงความศรัทธาและ ความเชื่อ ของมนุษย์แต่ละยุคสมัยและแต่ละสังคมวัฒนธรรม ศิลปะ คือ การสื่อความหมาย ที่แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลงานต่อสิ่งที่ศิลปินค้นพบ ผ่านเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ทาให้ผล งานศิลปะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้อย่างสัมฤทธิผ์ ล ศิลปะ คือ การ ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปทรงในรูปของผลงาน ศิลปะ คือ สื่อสากลที่ใช้ ติดต่อกันระหว่างมนุษย์ ศิลปะ คือ การรับรู้ทางการมองเห็น .................................. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะคืออะไร ? ตาม ทัศนะโดยนักปราชญ์ ศิลปิน และนักวิชาการ

7. ศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะ คือ ผลงานที่ มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ที่ให้ ความรู้สึกต่อจิตใจทั้งในด้านบวกและด้านลบ ตามประสบการณ์ของทั้ง ผู้สร้างและผู้รับ

8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประเภทของศิลปะ 2 .

9. ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประเภท วิจิตรศิลป์ ( Fine Arts) ประเภทประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)

10. วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ วิจิตรศิลป์ คืองานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามเป็นคุณค่าสาคัญ อาจเพื่อใช้ประโยชน์บ้าง แต่เน้นความประณีตในการสร้างสรรค์ให้วิจิตร พิสดารหรูหราเกินประโยชน์ใช้สอย บางครั้งอาจเรียกว่า ประณีตศิลป์

11. จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) สถาปัตยกรรม (Architecture) ภาพพิมพ์และสื่อผสม (Print and Mixed media) ศิลปะภาพถ่าย (Photography) วรรณกรรม (Literature) ดนตรีและนาฏกรรม - การละครและ ภาพยนตร์ (Music and Dance-Drama and


Theatrical Art) ประเภทของงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จินตศิลปะ / โสตทัศนศิลป์ และศิลปะผสม จักษุศิลปะ / ทัศนศิลป์ 

12. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรก และคานึงถึงความงามเป็นลาดับรอง พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) มัณฑนศิลป์ (Decorative art) และการตกแต่งภายใน (Interior Design) สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และผังเมือง ศิลปหัตถกรรม (Art & Crafts) อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) ประเภทของ งานประยุกต์ศิลป์

13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบศิลปะ 3 .

14. องค์ประกอบศิลปะ หมายถึง องค์ประกอบที่มองเห็นได้ ประกอบด้วยจุด เส้น ทิศทาง รูปขนาด ลักษณะผิว น้าหนักอ่อนแก่ และสี นามาจัดรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นรูปทรงของศิลปะขึ้น ศิลปินใช้องค์ประกอบ ศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตน องค์ประกอบศิลปะคืออะไร ? ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

15. องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements) เนื้อหา (Content) สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements) องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน

16. สื่อ (Media) เป็นส่วนที่มนุษย์นามาใช้เพื่อการถ่ายทอดการ สร้างสรรค์ขึ้น เป็นโครงสร้างทางวัตถุที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ เกิดขึ้นด้วยการประสานกันของ องค์ประกอบ อย่างมี เอกภาพ 1. สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบ ศิลปะพื้นฐาน (Basic elements) ข้อพิจารณาในการจัดวาง องค์ประกอบในงานศิลปะ

17. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.1 องค์ประกอบศิลปะพื้นฐาน จุด ( Dot) เส้น (Line) ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape) รูปทรง


มวล (Form, Mass) ลักษณะผิว (Texture) สี (Colour) น้าหนักอ่อนแก่ของแสง - เงา (Tone – Light & Shadow) ที่ ว่าง / ช่องไฟ (Space) ส่วนประกอบสาคัญอันเป็นพื้นฐานการ สร้างสรรค์งานศิลปะ ของนักออกแบบ 

18. จุด (Dot) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จุดเป็นองค์ประกอบเบื้องต้น ที่เล็กที่สุดของการมองเห็น แต่มีความสาคัญของการไปสู่การเกิด องค์ประกอบอื่นๆ ลักษณะเฉพาะของจุดคือมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ยาวและลึก จุดเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างรูปทรงและสร้างพลังความ เคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างขึ้นในภาพ http :// dotart . blogspot . com / search / label / color%20code องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

19. เส้น (Line) เส้นเป็นผลจากการนาจุดหลายๆจุดมาเรียงติดต่อกัน ออกไปจนเกิดเป็นความยาวซึ่งเป็นมิติเดียว เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ของงานศิลปะเกือบทุกประเภท เนื่องจากสามารถแสดงความรู้สึกด้วยตัว มันเอง และสามารถนามาประกอบกันให้เป็นรูปทรงต่างๆ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

20. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เส้นกับการแสดงความรู้สึก องค์ประกอบ พื้นฐานในงานศิลปะ สงบ ราบเรียบ ผ่อนคลาย หยุดนิ่ง แข็งแรง มั่นคง สง่า งาม น่าเกรงขาม น่าศรัทธา ขาดหาย ลึกลับ ไม่สมบูรณ์

21. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ ไม่ ปลอดภัย ไม่หยุดนิ่ง ขัดแย้ง น่ากลัว ตื่นเต้น แปลกตา ประสานกัน แข็งแกร่ง นุ่มนวล แข็งแรง หนักแน่น

22. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กระจายออก เจริญงอกงาม พลิ้วไหว Work of 1 st year Architectural student in 2008 องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

23. ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ระนาบ / รูปร่างเป็นการนาเส้นมาประกอบกับให้เกิดความกว้างและความ ยาวมีลักษณะ 2 มิติ ไม่มีความหนาหรือความลึก ไม่แสดงความเป็นรูปทรง องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ


24. รูปทรง (Form) รูปทรง หมายถึงการนาเส้นมาประกอบกับให้เกิด ความกว้าง ความยาว และความหนา มีลักษณะ 3 มิติ รูปทรงมี 3 ชนิด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ รูปทรง เรขาคณิต (Geometrical form) รูปทรงอินทรียรูป (Organic form) รูปทรงอิสระ (Free Form)

25. มวล (Mass) มวล หมายถึงการรวมกลุ่มของรูปร่าง รูปทรงที่มี ความกลมกลืนกัน หรือวัตถุที่มีความหนาแน่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

26. ลักษณะผิว (Texture) ลักษณะผิว หมายถึงลักษณะภายนอกของ วัตถุต่างๆที่สามารถจับต้อง สัมผัส หรือมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกได้ การ สัมผัสที่รับรู้ได้จากลักษณะผิวมีทั้งที่เกิดจาก เทคนิคภาพลวงตา (artificial texture) และเกิดจาก ความเป็นจริงทางกายภาพ (Real texture) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// writer . dek - d . com / Peachgal / story / viewlongc . php?id = 378902&chapter = 7 องค์ประกอบพื้นฐานใน งานศิลปะ

27. สี (Colour) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สี หมายถึงปรากฏการณ์ ที่แสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงบางส่วนเข้าตา ระบบประสาท ตาประมวลผลจึงสามารถรับรู้ถึงขนาด รูปร่าง ลักษณะผิวและสี วัตถุมีสี ต่างกันเกิดจากคุณสมบัติในการดูดกลืนและสะท้อนคลื่นแสงที่แตกต่างกัน สีมี 3 ประเภท – สีของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Naturalistic color) สีของเนื้อวัสดุ (Material/Real color) และสีที่เกิด จากเนื้อสี (Hue/Specific color) http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

28. วงสี สี ถูกนามาใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ส่วนมากเป็นสีจาก เนื้อสีเรียกว่าสีวัตถุธาตุ สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้เป็นวงจรสี (Color wheel) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานใน งานศิลปะ http :// realcolorwheel . com / colorwheel / Real_Color_Wheel_475 . jpg


29. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบวงจรสี วรรณะสีเย็น วรรณะสีร้อน องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

30. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ค่าสี (Value) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การออกแบบการ ไล่ลาดับค่าสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

31. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ความเข้มสี (Intensity) Work of 1 st year Architectural student in 2008 การ ออกแบบการไล่ลาดับค่าความเข้มสี องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

32. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ น้าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา องค์ประกอบ พื้นฐานในงานศิลปะ น้าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา ( Tone/Light & Shadow) หมายถึงค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและ บริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ การไล่ค่าน้าหนักจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้

33. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ที่ว่าง (Space) ที่ว่างหรือช่องไฟ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จะรับรู้ได้เมื่อมีองค์ประกอบอื่นๆปรากฏขึ้น ที่ว่างมี 3 ประเภท ที่ว่าง 2 มิติ (Two dimensional space) - กาหนด ด้วยความกว้างและความยาว มีพื้นที่แบนราบไม่แสดงความลึก ไม่ เคลื่อนไหว ที่ว่าง 3 มิติ ( Three dimensional space )กาหนดด้วยความกว้าง ความยาว ความลึก ( แสดงใกล้ - ไกล ) มีทั้ง ... ที่ว่าง ที่เป็นจริง ( Physical space) พบในงานประติมากรรมและ สถาปัตยกรรม ที่ว่างที่ลวงตา (Pictorial space) มีลักษณะ 3 มิติ ที่มองเห็นแล้วลวงตาไม่ใช่ความลึกจริง พบในงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์หรือ ภาพถ่าย องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

34. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 การผสานระหว่าง DotLine-Plane และการจัดที่ว่าง 2 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงาน ศิลปะ


35. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Modern Art (Cubism)Work of 1 st year Architectural student in 2008 ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

36. http :// www . puzzlehouse . com / images / webpage / drawinghands2 . jpg ARTIST : M.C. Escher ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ HOLOGRAM graphic projection ที่ว่างลวงตาลักษณะ 3 มิติ http :// seedang . com / stories / 48424

37. ที่ว่างสองนัย (Ambiguous space) เป็นที่ว่างที่ถูกกาหนด แบ่งด้วยเส้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมา แต่ส่วนที่เป็นรูปร่างและส่วนที่ว่างนั้นมี ความสาคัญเท่ากัน ที่ว่างลักษณะนี้มักทาให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวและ ความไม่แน่นอนสลับกันไปมาตลอดเวลา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ

38. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 1.2 ข้อพิจารณาในการจัดวาง องค์ประกอบศิลปะ (Composition) สัดส่วน (Proportion) เอกภาพ (Unity) จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation) หลักการดุลยภาพ (Balance) จังหวะ (Rhythm)

39. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สัดส่วน (Proportion) สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์กันในเรื่องขนาด รูปทรง เนื้อที่ ความเข้ม ความหนัก เบาของส่วนต่างๆในตัวองค์ประกอบเองและความสัมพันธ์เมื่อเทียบเคียง กับองค์ประกอบที่อยู่แวดล้อมให้มีความเหมาะสม http :// www . mew6 . com / composer / art / sculpture . php http :// www . elizabethjorn . com / popup / pandora . html#

40. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เอกภาพ (Unity) เอกภาพ หมายถึง การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความประสานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของ ส่วนต่างๆให้เกิดเป็นผลงานอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ให้เกิด งานศิลปะที่สามารถสื่อ / นาเสนอเนื้อหา (Contents) ตามความตั้งใจ


ของผู้ออกแบบ เอกภาพ ในงานศิลปะมีอยู่ 2 ลักษณะ – ลักษณะเอกภาพ ที่นิ่ง (Static unity) และ ลักษณะเอกภาพที่มีความเคลื่อนไหว (Dynamic unity) กฎเกณฑ์หลักที่สาคัญของเอกภาพมี 2 ลักษณะ - กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition) - กฎเกณฑ์ของความ ประสาน องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ 

41. การสร้างความขัดแย้งในงานศิลปะ - ขัดแย้งของลักษณะ รูปทรง ขนาด ทิศทาง และ การเว้นพื้นที่หรือจังหวะช่องไฟ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะ กฎเกณฑ์ของความขัดแย้ง (Opposition) Modern art (Cubism) - Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ

42. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ กฎเกณฑ์ของความประสาน การเป็น ตัวกลาง (Transition) การซ้า (Repetition) เอกภาพ Work of 1 st year Architectural student in 2008

43. จุดเด่น ( Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ Work of 1 st year Architectural student in 2008 เอกภาพ

44. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ หลักการดุลยภาพ (Balance) การ จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยวิธีการถ่วงน้าหนักให้เท่ากัน Work of 1 st year Architectural student in 2008

45. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ จังหวะ (Rhythm) จังหวะ หมายถึง ลักษณะความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้าให้เกิดความถี่ห่างที่เท่ากันหรือ แตกต่างกัน หากผลงานทางศิลปะใดขาดซึ่งจังหวะย่อมทาให้ขาด สุนทรียภาพความงามไปด้วย http :// www . fotosearch . com / photos - images / rainbow . html Work of 1 st year Architectural student in 2008

46. องค์ประกอบศิลปะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ สื่อ / รูปทรง / องค์ประกอบพื้นฐาน (Media/For/Elements) เนื้อหา (Content) สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements) องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 3 ส่วน


47. 2. เนื้อหา (Content) เนื้อหา (Content) เป็นส่วนที่เป็น นามธรรมของงานศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง ( Subject) และ แนว เรื่อง / แนวคิด (Theme/Concept) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เรื่อง - สิ่งที่ศิลปินนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน แนวเรื่อง / แนวคิด – เป็นความหมายของรูปทรงสัญลักษณ์ในงานศิลปะที่ศิลปินได้ สื่อความหมายและแสดงออกมา มีความเป็นนามธรรม / ความรู้สึก

48. http :// www . movie - page . com / 1998 / Antz . htm DreamWorks Animations Walt Disney http :// wallpaper . narak . com / thumbnails . php?album = 77 ANTZ

49. 3. สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ http :// www . cattelecom . com / site / th / main . php

50. สุนทรียธาตุ / สุนทรียภาพ ...? สุนทรีย - หรือ สุนทรียะ (Aesthetic, esthetic) ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม สุนทรียภาพ (Aesthetics) - ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่ แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ มีทั้ง ความงาม (Beauty) ความ แปลกหูแปลกตา (Picturesqueness) และ ความน่าทึ่ง (Sublimity) - รสนิยมความรู้สึก ( Taste) สุนทรี = ดี หรือ งาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

51. สุนทรีย์ หรือ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง วิชาที่ว่า ด้วยความนิยมความงามหรือความนิยมในความงาม ( การวิเคราะห์ความ งาม ) เป็นอารมณ์ ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติหรืองานศิลปะ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ การศึกษา อบรมและพัฒนาเป็นรสนิยม เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทาง ประวัติศาสตร์ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสุนทรียภาพให้เพิ่มมากขึ้น รู้และเข้าใจคุณค่าของความงาม พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับไทย - อังกฤษ 2530 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

52. การรับรู้สุนทรียภาพ / สุนทรียศาสตร์ ( Aesthetics perception) เป็นความรู้โดยตรง (Intuitive knowledge)


เกิดอย่างฉบับพลัน เป็นความรู้ที่ใช้ในการตัดสินความงาม โดยไม่ จาเป็นต้องอาศัยเหตุผลอื่นมาเกี่ยวข้อง เป็นความรู้จากประสบการณ์ (Conceptual knowledge) เชิงปรัชญา เป็นการเรียนรู้โดย การสนทนาและอภิปรายบนเรื่องราวความจริงที่สัมผัสได้ ข้อเท็จจริงที่ อธิบายได้ และความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เชิงจิตวิทยา เป็นการปฏิบัติให้ เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เรียนรู้ด้วยการฝึกฝน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะ 

53. การรับรู้สุนทรียภาพโดยใช้ประสาทสัมผัส แบบตั้งใจ ( Intension or Interesting) สนใจและตั้งใจที่จะมองเห็น แบบ ไม่ตั้งใจ (Un-intention or Disinteresting) รับรู้ความงาม ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว แบบรสนิยม (Taste) สามารถ เลือกสรรคุณค่าให้กับตนเอง มิใช่ความชอบตามกระแสนิยม ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะ

54. “ .... ความตอนหนึ่ง อ . ศิลป์ พีระศรี บอกไว้ว่า ความงามเป็นสิ่งที่ ไม่ตายตัว มีการพัฒนาตามวุฒิภาวะของคน ยิ่งเห็นมาก ยิ่งรู้มาก ... เพราะฉะนั้น ในเรื่องของความงาม จะเป็นเรื่องของความประจักษ์ แล้ว คนเรามากลั่นกรองเอาเอง ” คากล่าวโดย รศ . วิวัฒน์ เตมียพันธ์ วันที่ 19 มกราคม 2550 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

55. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะในชีวิตประจาวัน การรับรู้ทาง สุนทรียภาพ เนื้อหา ( เรื่อง + แนวคิด ) องค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะ จุด ( Dot) เส้น (Line) ระนาบ / รูปร่าง (Plane/Shape) น้าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone – Light & Shadow) ที่ว่าง / ช่องไฟ (Space) รูปทรง มวล (Form, Mass) ลักษณะ ผิว (Texture) สี (Colour) ข้อพิจารณาในการจัดวางองค์ประกอบ ศิลปะ (Composition) สัดส่วน (Proportion) เอกภาพ (Unity) จุดเด่น (Dominance) และการแปรเปลี่ยน (Variation) หลักการดุลยภาพ (Balance) จังหวะ (Rhythm)

56. ทาไมจึงควรศึกษา ... ศิลปะวิจักษณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดการ วิพากษ์วิจารณ์งานประดิษฐ์หรืองานศิลปะที่สร้างความรื่นรมย์ ทาให้เกิด


ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ งาม ในศิลปะต่างๆในชีวิตประจาวัน ทาให้เห็น คุณค่าของความสัมพันธ์ของสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์และความเป็นไปของ สังคมวัฒนธรรม ทาให้มีอารมณ์และจิตใจที่งดงาม เป็นมงคลต่อผู้พบเห็น เป็นการยกฐานะการพัฒนาประเทศที่มีอารยะอีกด้วย เป็น เสน่ห์ของเมือง ที่ สะท้อนให้เห็นคุณภาพมาตรฐานทางศิลปะของคนในประเทศนั้นๆ ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

Art ( ศิลปะ )  

ความรู้เ้กี่ยวกับ เส้น สี เเสงเงา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you