Page 1

ความรู้เบื้องต้น

1.

การทางานของคอมพิวเตอร์...

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ o การท้างานเอกสารที่ซ้าๆ ได้อย่างรวดเร็ว o การค้านวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นย้า o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล แล้วสืบค้นได้ o การติดต่อสือ ่ สาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง

ขั้นตอนการท้างานที่ส้าคัญของคอมพิวเตอร์ 4 ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่

การท้างาน

ตัวอย่างอุปกรณ์


1. การรับข้อมูล และ คาสั่ง (Input)

คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและค้าสั่งผ่าน อุปกรณ์น้าเข้าข้อมูล

Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone

2. การ ประมวลผลหรือ คิดคานวณ (Processing)

ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูก ประมวลผลโดยการท้างานของหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ตามค้าสั่งของ โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์

CPU

3. การแสดง ผลลัพธ์ (Output)

คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ ป้อน หรือแสดงผลจากการ ประมวลผล ทางอุปกรณ์แสดงผล

Monitor, Printer, Speaker

4. การเก็บข้อมูล (Storage)

ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บ ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล

hard disk, floppy disk, CD-ROM

2. 3.

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์... ส่วนประกอบภายใน และอุปกรณ์เสริมต่อพ่วง ภายนอก

2.1 Monitor

2.2 Computer Case

Screen, Display ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จอภาพในปัจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบ หลอดภาพ (CRT หรือ Cathode Ray Tube) และจอแบบผลึกเหลว (LCD หรือ Liquid Crystal Display) เก็บอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ

ใช้พิมพ์ค้าสั่ง หรือป้อนข้อมูล มีลักษณะคล้าย แป้นพิมพ์ดีด แต่มีปุ่มพิมพ์มากกว่า 2.3 Keyboard ใช้ชี้ต้าแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ท้างาน เช่นเดียวกับการป้อนค้าสั่งทางคีย์บอร์ด 2.4 Mouse 2.5 Modem

อุปกรณ์ที่ท้าหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้


2.6

อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลออกมาทางกระดาษ

Printer 2.7 Scanner

อุปกรณ์น้าเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความ มาสแกน แล้วจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อ น้าไปใช้งานต่อไป o

4. 5.

ข้อความจากการ Scan แตกต่างกับข้อความจากการ พิมพ์ผ่าน Keyboard

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...

คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส้าคัญ 2 ส่วน ...

3.1 Hardware ... เป็นส่วนที่ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น

o

ไมโครโปรเซสเซอร์

o

หน่วยความจ้า


o

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

o

อุปกรณ์รับข้อมูล

o

อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

3.2 Software ... ชุดค้าสัง่ ทีเ่ ขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสัง่ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท้างาน ซอฟต์แวร์จะถูกอ่านจากหน่วยบันทึกข้อมูล ส่งต่อไปยังซีพียู เพื่อควบคุมการ ประมวลผล และค้านวณ ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ... เป็นซอฟต์แวร์ทค ี่ วบคุมการท้างานทัง้ หมดของฮาร์ดแวร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ระบบปฏิบต ั ก ิ ารยอดนิยม ในปัจจุบันนี้ คือ Window Me, Windows XP, OS/2, Unix และ Linux ระบบ ปฏิบัตจ ิ ะมีการพัฒนา และปรับปรุงให้มีรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) ...

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ... ชุดค้าสัง่ ทีเ่ ขียนขึ้นเพือ ่ สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท้างานเฉพาะด้านต่างๆ ตามที่


ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์จา้ แนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ซอฟต์แวร์สาหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) จะมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมส้าหรับการ ซื้อขาย มีประโยชน์กับร้านค้า หรือโปรแกรมส้าหรับฝากถอนเงิน ก็จะมี ประโยชน์กับองค์กรเกีย ่ วกับการเงิน เช่น ธนาคาร

ซอฟต์แวร์สาหรับงานทั่วไป (General purpose Software) เป็น ซอฟต์แวร์ที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย ท้า ให้ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบน ั เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop และ Oracleเป็นต้น

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ส้าหรับงานทั่วไป ...

6. 7.

ตัวเครือ ่ ง... ตัวเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ ขึน้ อยู่กับการออกแบบของผูผ้ ลิต ซึ่งสามารถ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตัวเครื่องแบบแนวนอน (Desktop Case) วางตัวเครื่องแนวนอนบนโต๊ะ แล้วน้า จอภาพมาวางซ้อนไว้บนโต๊ะ ตัวเครื่องแบบแนวตั้ง (Tower Case) วาง ตัวเครื่องไว้ในแนวตั้ง สามารถน้ามาวางบนโต๊ะ หรือบนพื้น แล้ววางจอภาพไว้ข้างๆ ตัวเครื่อง ปัจจุบันแบบนี้ได้รับความนิยม ตัวเครื่องแบบรวมในชิ้นเดียว (All-In-One Case) เป็นการวางเอาตัวเครื่องและอุปกรณ์ ทั้งหมด รวมเป็นชิ้นเดียว คล้ายกับโทรทัศน์ ตัว เครื่องแบบนี้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกะทัดรัด แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะเพิ่มเติม อุปกรณ์ได้ยากเนื่องจากเปิดตัวเครื่องไม่สะดวก


คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถพกพา หรือ น้าติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ขนาดเล็ก น้้าหนักเบา และสามารถใช้งานได้ โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง (2-3 ชม.) แต่มี ข้อจ้ากัดคือ ราคาแพง และการเพิ่มเติมอุปกรณ์ ท้าได้ยาก

คอมพิวเตอร์แต่ละแบบ ต่างมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมและลักษณะงานของผู้ใช้ ตัวอย่าง : เปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่อง Desktop PC กับ Notebook... Desktop PC HP Business PC DC7100 USDT

Notebook

Intel P4-530 (3.06GHz.)

: Intel Pentium 4 processor 1.8GHz

o RAM

512MB PC3200 (sngl chnl)

256MB DDR333 (2 GB Max.)

o Hard Disk

- 80GB 7200rpm

40GB (4,200RPM)

o Floppy Drive

No Floppy

1.44MB FDD

o CD-Drive

- CD-RW/DVD

24x24x24x CD-RW/ 8x DVD Combo Drive

o Monitor

LCD L1730 (P9625A)

15.4" TFT WXGA LCD

o

CPU

graphics controller up to 128MB shared

o Display o Keyboard/Mouse

ขนาดปกติ 3.8 kg

o Weight

8.

HP Pavilion zv5217AP

o Power

Lease line 220 V

12-Cell LiION Battery

o ราคา

ราคา 49,000.00 บาท

ราคา 49,900.00 บาท update 05/05/2548

ส่วนประกอบภายในเครื่อง...

ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีชิ้นส่วนภายในหลายชิ้น แต่ละชิ้นท้าหน้าที่เฉพาะอย่าง


เมนบอร์ด (Motherboard)... 

เมนบอร์ด (Motherboard)

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์ จะต้อง ต่อเชื่อมเข้ากับเมนบอร์ดนี้

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit)... 

หน่วยประมวลผลกลาง (CPUCentral Processing Unit)

เป็นอุปกรณ์หลักของ คอมพิวเตอร์ ท้าหน้าที่ค้านวณ ประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์ อื่นๆ ประกอบด้วยหน่วย ย่อย 3 หน่วย คือ หน่วยความจ้าหลัก หน่วยคณิตศาสตร์และตรรกะ หรือ หน่วยค้านวณ และหน่วยควบคุม

หน่วยความจาแรม (RAM - Random Access Memory)...

หน่วยความจา แรม (RAM - Random Access Memory)

เป็นหน่วยความจ้าหลัก ที่ใช้พัก ข้อมูลชั่วคราว ระหว่างอุปกรณ์บันทึก ข้อมูลต่างๆ กับหน่วยประมวลผล กลาง เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ใน แรมจะหายไป

หน่วยความจารอม (ROM-Read Only Memory)... 

หน่วยความจารอม (ROM-Read Only Memory)

เป็นหน่วยความจ้าถาวร ที่ใช้บันทึก ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบน เมนบอร์ด เช่น ขนาดและประเภท ของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ ขนาดของแรม หน่วยประมวลผลที่ใช้ การติดตั้ง


ฟลอปปี้ไดรฟ์ เป็นต้น และใช้เก็บ ค้าสั่งที่มักใช้บ่อยๆ เช่น ค้าสั่งเริ่มต้น การท้างานของคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ที่บน ั ทึกในรอม จะยังคงอยู่แม้จะปิด เครื่อง มักจะเป็นข้อมูลที่มีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะ ข้อมูลที่ใช้ในการเริ่มระบบ(Start Up) ข้อมูลควบคุมการรับส่งค้าสั่ง และข้อมูล ตลอดจนการแสดงผล

ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม (Expansion Slot) ... 

ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม (Expansion Slot)

เรียกกันทั่วไปว่า "สล๊อต" ท้าหน้าที่ ให้การ์ดขยาย เสียบเชื่อมต่อ สัญญาณระหว่างการ์ดขยายกับ เมนบอร์ด

การ์ดขยาย (Expansion Card) ... 

การ์ดขยาย (Expansion Card)

เป็นอุปกรณ์คล้ายบัตร หรือการ์ด ขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า การ์ดขยาย ท้าหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น การ์ด แสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้น

...

จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard Disk) 

จานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard Disk)

อุปกรณ์อื่นๆ...

อุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักของเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีความจุข้อมูลมากกว่า ฟลอปปี้ดิสก์ ติดตั้งภายในตัวเครื่อง ปัจจุบันมีความจุในระดับกิกะไบต์ (คาดว่าจะมีความจุระดับ Tarabyte ในอนาคตอันใกล้) เวลาเปิดเครื่องใช้ งาน โปรแกรมจะถูกอ่านจาก ฮาร์ดดิสก์ไปยังแรม


CD-ROM Drive... อุปกรณ์เล่นแผ่นซีดีรอม โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่านข้อมูลที่บันทึกในแผ่นซีดี และแสดงผล ออกมาทางจอภาพ Floppy Drive... ช่องส้าหรับอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล (ปัจจุบันขนาด 3.5 นิ้ว) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยัง จ้าเป็นต้องมีไดรฟ์ชนิดนี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะหมดยุคของฟลอปปี้ไดรฟ์ในอีกไม่กี่ปี Power Supply

...

ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านหลังท้าหน้าที่แปลงระดับแรง ดันไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน หรือไฟฟ้าทั่วไปให้เหมาะกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

9.

Computer  

ความรูู้้เบื่องต้นของคอมพิวเตอร์