Page 1

28 жовтня 2013 ð.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСТОК-АГРО.Х» t t t t t t t t t

Доильные залы и молокопроводы Стойловое оборудование Индивидуальные и групповые поилки Резиновое покрытие для коровников Охладители молока, холодильные камеры Домики для телят. Товары для телят Моющие средства для доильного оборудования Комплектующие и сопутствующие товары Монтаж, гарантия, сервисное обслуживание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУЖИН

для комбайнов и сельхозтехники из проволоки диаметром от 0,2 мм до 50 мм

Т. (0532) 68-84-16, (099) 156-88-45, (067) 48-322-48 г. Полтава, ул. Заводская, 8д springspoltava@mail.ru

www.pruzhina.in.ua

г. Днепропетровск, ул.Березинская, 80, оф.4 тел. (056) 732-41-54, 371-44-71, моб.050 800 16 91, 066 173 26 91 www.rostok-agro.com.ua


2

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Аграрний сектор дніпропетровщини: Усвідомлюємо відповідальність Сільське господарство — найбільший сектор економіки України. Не буде перебільшенням стверджувати, що від стану АПК, який годує населення, багато в чому залежить економічна та соціальна стабільність у суспільстві. Аграрна галузь формує більше половини фонду споживання населення, забезпечує близько десяти відсотків валового внутрішнього продукту Дніпропетровщини. Отже, постійна й пильна увага, всіляка підтримка обласної державної адміністрації та обласної ради, що їх вони надають галузі, цілком закономірні й обов’язкові. Постійна увага губернатора Дмитра Колєснікова, профільного департаменту облдержадміністрації, облради даються взнаки: проблеми вирішуються по-діловому й ефективно. Недавній приклад посушливого літа тому свідчення: додаткове фінансування аграріям для виправлення становища пропонували й регіональні сільськогосподарські програми, й Аграрний фонд, й Державна продовольча зернова компанія. А подібних прикладів можна навести багато. Результати такого відповідального ставлення навіч: виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств Дніпропетровщини на початку нинішнього року порівняно з роком попереднім становило 101,3 відсотка, а за результатами дев’яти місяців цього року — 121,9 відсотка. Поліпшився й стан справ у тваринництві — одній з ключових галузей сільського господарства. Завдяки підтримці влади в області вдалося досягти зростання кількості великої рогатої худоби. Люди переконуються, що тримати худобу на часі вигідно. Так, станом на перше жовтня вироблено 206,4 тис. тонн м’яса в живій вазі, надоєно 267,2 тис. тонн молока. А завдяки тому, що пожвавішали справи в тваринництві, з’явилася можливість збільшити виробництво

ковбас, вершкового масла, кисломолочних продуктів. Величезну користь приносять зустрічі керівників обласної державної адміністрації й профільного департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації з аграріями: люди мають змогу розповісти про свої проблеми, які заважають нормально працювати, поділитися планами на майбутнє, сказати, якої саме допомоги та підтримки потребують. Проводяться кущові наради в районах області, аби знати проблеми на місцях і не пускати їх розв’язання на самоплив. Всіляко заохочується зв’язок аграріїв-практиків та науковців. Співпраця зі спеціалістами Дніпропетровського державного аграрного університету та Інституту сільського господарства степової зони НААН України йде на користь усім: вчені закладають дослідні ділянки, орієнтуючись на місцеві ґрунти та клімат, тож нові сорти й гібриди сільськогосподарських культур та технології їх вирощування й обробітку ґрунту вже апробовані безпосередньо до наших умов. Тож у технології вирощування культур вносяться коригування з огляду на зміни кліматичних умов, впроваджуються нові гібриди, стійкіші до посухи, тощо.

Успішно упорались аграрії Дніпропетровщини і з осінніми польовими роботами. Так, зібрано.2,4 млн. тонн ранніх зернових культур, всього очікується отримати зернових культур 3,4 млн. тонн. Під врожай наступного року засіяно 586,0 тис. гектарів озимого клину. Ми всі прекрасно усвідомлюємо відповідальність за стан справ в агропромисловому комплексі, за його успішний розвиток. Звісно, є такі чинники, змінити вплив яких об’єктивно неможливо, але ті проблеми, котрі можна вирішити на обласному рівні, розв’язуються максимально ефективно. А така тісна й плідна співпраця аграріїв та влади йде на користь справі. Вадим НЕСТЕРЕНКО, заступник губернатора, керівник профільного департаменту агропромислового комплексу розвитку сільських територій та ринкового середовища обласної державної адміністрації

Успішно упорались аграрії Дніпропетровщини і з осінніми польовими роботами


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 3

Де господар добре робить, там достаток і порядок Аграрії Дніпропетровщини завжди мали серед колег авторитет і шану, бо відзначались неабиякою працелюбністю та здобутками. Недарма ж область систематично входить до трійки кращих в Україні за результатами роботи АПК. І навіть коли на селян тис неймовірний тягар об’єктивних обставин (досить згадати хоча б кліматичні негаразди останніх років), вони достойно боролись за врожай, від збереження якого напряму залежала продовольча безпека області. Обласна рада у тісній співпраці з облдержадміністрацією, з депутатським корпусом робить усе можливе, аби сприяти аграріям у їх нелегкій праці. Так, розроблені й постійно працюють на користь селянам довготривалі програми: Програма розвитку молочного скотарства на період до 2015 року, Програма розвитку земельних відносин й охорони земель у Дніпропетровській області на 2011—2018 роки, Програма відновлення зрошувального землеробства на 2013—2021 роки та інші, спрямовані на зміцнення аграрного сектора. Візьмімо, наприклад, Програму для розвитку молочного скотарства. Її необхідність підказало саме життя. А її ефективність на часі довело те, що поголів’я великої рогатої худоби в області зросло. При підтримці Міжнародного фонду «Добробут громади» та обласної ради активно розвиваються два напрями тваринництва: з одного боку — великотоварні комплекси, з другого — сімейні ферми й кооперативи. Зараз на селі працюють майже тридцять кооперативів, понад десять

з них — саме молочарські, і якість молока, пропонованого фермерськими господарствами та кооперативими, незмінно висока. Разом з тим розв’язується й така важлива для села проблема, як створення нових робочих місць, адже тваринництво, на відміну від рослинництва, галузь не сезонна. Справжньою знахідкою стала ця програма для Апостолівського та Покровського районів, де є проблеми із зайнятістю населення. Так, на Покровщині відкрито ферму на сто двадцять голів великої рогатої худоби, на черзі — створення кооперативів у Криворізькому районі. Спонукають селян заводити в господарстві худобу й дотації, які влада виділяє спеціально на утримання молодняку. Чимало зроблено на Дніпропетровщині й для відтворення поголів’я свиней. Свинарство завжди було візитівкою нашої області, по досвід до

Сільське гсподарство — одна з ключових галузей економіки України

нас їхали з усієї країни. Тож маємо відтворити колишню славу Дніпропетровщини. Вивченню ситуації на селі та ефективному вирішенню проблем аграріїв сприяє й систематичне проведення зустрічей за «круглим столом», в яких беруть участь провідні фахівці галузі, науковці, керівники обласної державної адміністрації та обласної ради. Такі зустрічі зазвичай присвячуються нагальним проблемам галузі — підвищенню конкурентоспроможності молочних та м’ясних продуктів, а також науковому та технічному забезпеченню їх виробництва; забезпеченню жителів Дніпропетровщини достатньою кількістю якісної плодово-овочевої продукції. Не обходять увагою голова обласної ради Євген Удод та депутатський корпус, а також постійнодіючі комісії й проблеми, пов’язані з земельною реформою. Вони дуже хвилюють селян, серед яких багато тих, хто побоюється, що може втратити свої земельні ділянки й буде позбавлений змоги користуватись землями громадського фонду. Обласна рада, постійна комісія, територіальні громади на місцях вирішили, що потрібно, аби всі зацікавлені сторони взяли участь у моніторингу впровадження земельної реформи в області відповідальними органами влади. Це забезпечить захист інтересів усіх груп. Отож розвиток агропромислового комплексу постійно в полі зору влади. І аграрії завжди можуть розраховувати на її підтримку. Адже, зрештою, ми робимо спільну й важливу справу — дбаємо про розквіт Дніпропетровщини та добробут її жителів. Олександр ЛЮБОВИЧ, заступник голови обласної ради


4

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Öåëüþ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé è êîíêóðåíòíî-ñïîñîáíîé ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå îêàçàíèå êâà­ëèôèöèðîâàííîé êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè âî âðåìÿ åå ýêñïëóàòàöèè. Îñíîâíàÿ íîìåíêëàòóðà ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ: ðàçíîîáðàç í û å ì î ä è ­ô è ê à ö è è ê î í â å é å ð î â ñêðåáêîâûõ íàâîçîóáîðî÷íûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óáîðêè íàâîçà ëþáîé êîíñèñòåíöèè ñ ëþáûì âèäîì ïîäñòèëêè èç êàíàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü ñòîéë æè­âîòíûõ ïðè èõ ñîäåðæà­íèè на привязи, âû­ãðóçêà íàâîçà çà ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ è ïîäà÷è åãî â òðàíñ­ïîðòíûå ñðåäñòâà. Áàçîâûå ìîäèôèêàöèè: ÒÑÍ-2Á (ÊÑÃ-1-01) ÒÑÍ-3Á (ÊCÃ-8) ðåìîíòíûå êîìïëåêòû è çàï÷àñòè ê íèì.

Òðàíñïîðòåð ÒÑÍ-2Á è çàï÷àñòè ê íåìó

çâåçäî÷êà ïðèâîäíàÿ áîëüøàÿ

çâåçäî÷êà ïðèâîäíàÿ ìàëàÿ

íàòÿæíîå óñòðîéñòâî

Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì.

Öåíà ñ ÍÄÑ, ãðí.

Îïèñàíèå

Æåëîá òîëùèíîé 4 ìì метр погонный 192,00 Стандартный размер 150 х 320 х 150 Òðàíñïîðòåð ÒÑÍ-2Á ïîëíîêîìïëåêòíûé (сталь 45) øò. 45000,00 Êîìïëåêòóåòñÿ ãîðÿ÷åêëåïàííîé öåïüþ øò. 19000,00 Ãîðÿ÷åêëåïàííàÿ öåïü 160 ì ñî ñêðåáêàìè Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-2Á (сталь 45) Ремкомплект ÒÑÍ-2Á (сталь 3) 16000,00 Õîëîäíîêëåïàííàÿ öåïü 160 ì ñî ñêðåáêàìè Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-2Á ì. 1.3 À øò. 7925,00 Íàêëîííîå êîðûòî ñ öåïüþ ÒÑÍ-2Á (14 ì.), ðàìà ìàëîãî (êîðûòî ÒÑÍ-2Á â ñáîðå) ðåäóêòîðà, óñòðîéñòâî ïîâîðîòíîå, âèíò íàòÿæíîé Êîðûòî ÒÑÍ 00660 (δ=4 ìì) øò. 4700,00 Âûêèäíîå êîðûòî ïóñòîå ñ íàòÿæíûì óñòðîéñòâîì (äëèííîé 6 ì) Çâåçäî÷êà ÒÑÍ-2Á 2.20.00.00 øò. 550,00 Ïðèâîäíàÿ çâåçäî÷êà ðåäóêòîðà ãîðèçîíòàëüíîãî òðàíñïîðòåðà Çâåçäî÷êà ÒÑÍ-2Á 2.20.00.00-01 øò. 550,00 Ïðèâîäíàÿ çâåçäî÷êà ðåäóêòîðà íàêëîííîãî òðàíñïîðòåðà Óñòðîéñòâî ïîâîðîòíîå ÒÑÍ-2Á 2.30.00.00 øò. 1180,00 Ãîðèçîíòàëüíîãî òðàíñïîðòåðà Óñòðîéñòâî ïîâîðîòíîå ÒÑÍ-2Á 2.30.00.00-01 øò. 850,00 Íà íàêëîííóþ ÷àñòü (êîðûòî) Óñòðîéñòâî íàòÿæíîå ÒÑÍ-2Á 2.40.00.00 øò. 1520,00 Ãîðèçîíòàëüíîãî òðàíñïîðòåðà Ðîëèê ïîâîðîòíûé ÒÑÍ-2Á øò. 620,00 Ãîðèçîíòàëüíîãî òðàíñïîðòåðà 2.30.20.00 (áîëüøîé) Ðîëèê ïîâîðîòíûé ÒÑÍ-2Á øò. 430,00 Íà íàêëîííóþ ÷àñòü (êîðûòî) 2.30.20.00-01 (ìàëûé) Öåïü ÒÑÍ-3À (äëèííîé 14 ì) øò. 2800,00 Горячеêëåïàííàÿ öåïü ñ êîâàííûì ñîåäèíèòåëüíûì çâåíîì â êîðûòî ñî ñêðåáêàìè


ЗОРЯ Аграрна 5

28 жовтня 2013 ð.

Òðàíñïîðòåð ÒÑÍ-3Á è çàï÷àñòè ê íåìó

çâåçäî÷êà ïîâîðîòíàÿ (÷óãóí)

çâåçäî÷êà ïîâîðîòíàÿ (ñòàëü)

íàòÿæíîå óñòðîéñòâî

Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì.

Öåíà ñ ÍÄÑ, ãðí.

Òðàíñïîðòåð ÒÑÍ-3Á (сòàëü 45) øò. 42000,00 ïîëíîêîìïëåêòíûé Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-3Á (сòàëü 45) øò. 16200,00 Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-3Á (сòàëü 3) øò. 14500,00 Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-3Á ì. 1.3À øò. 6900,00 (êîðûòî ÒÑÍ-3Á â ñáîðå) Ðåìêîìïëåêò ÒÑÍ-3Á (14 ì) øò. 1540,00 Îñü ÒÑÍ-006.11-3Á (сòàëü 45) øò. 3,40 Êîðûòî ÒÑÍ 00660 (δ=4 ìì) øò. 4700,00 Óñòðîéñòâî ïîâîðîòíîå ÒÑÍ-00.040-3Á øò. 910,00 Óñòðîéñòâî íàòÿæíîå øò. 1350,00

Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì.

Установки скреперные УСГ: УСГ-3/УС-Ф-170А (полнокомплектная) øò. УСГ-4/УС-250А (полнокомплектная) шт.

Öåïü 160 ì îñü Ñò. 45; ïëàñòèíà Ñò. 45 ñî ñêðåáêàìè Öåïü 160 ì îñü Ñò. 45; ïëàñòèíà Ñò. 3 ñî ñêðåáêàìè Íàêëîííîå êîðûòî ñ öåïüþ ÒÑÍ-3Á (14 ì), ðàìà ìàëîãî ðåäóêòîðà, óñòðîéñòâî ïîâîðîòíîå, âèíò íàòÿæíîé Öåïü íà êîðûòî ñî ñêðåáêàìè Êîìïëåêò — 1285 øò. Âûêèäíîå êîðûòî ïóñòîå ñ íàòÿæíûì óñòðîéñòâîì (äëèííîé 6 ì) Ñ ïîäøèïíèêàìè íà ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü Ñ ïîäøèïíèêàìè íà ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü

Öåíà ñ ÍÄÑ, ãðí.

Ïðèâîäíàÿ ñòàíöèÿ áîëüøàÿ øò. 6880,00 Ïðèâîäíàÿ ñòàíöèÿ ìàëàÿ øò. 4300,00 Ðåäóêòîð ÒÑÍ 000.70 øò. 2250,00 Ðåäóêòîð ÒÑÍ 02.020 øò. 4400,00 Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ÒÑÍ øò. 1500,00

Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì.

Îïèñàíèå

Îïèñàíèå Ðåäóêòîð ÒÑÍ 02020; Ýë. äâèã. 4,0 êÂò õ 1000 îá. ìèí. Ðåäóêòîð ÒÑÍ 00070; Ýë. äâèã. 2,2 êÂò õ 1500 îá. ìèí. èëè 1,5 êÂò õ 1500 îá. ìèí. Ìàëûé ðåäóêòîð íà íàêëîííóþ ÷àñòü (êîðûòî) Áîëüøîé ðåäóêòîð ãîðèçîíòàëüíîãî òðàíñïîðòåðà Ñ ðåâåðñèâíûì âêëþ÷åíèåì äëÿ âñåõ âèäîâ ÒÑÍ

Öåíà ñ ÍÄÑ, ãðí.

Îïèñàíèå

61320,00 Установка скреперная навозоуборочная, длина контура 170 м 41070,00 Установка скреперная навозоуборочная, длина контура 250 м

Íàøè òðàíñïîðòåðû èçãîòîâëåíû ñ ïðèìåíåíèåì âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ìàðîê ñòàëè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîäëèòü èõ ñðîê ñëóæáû. Áëàãîäàðÿ íàøåé ïðîäóêöèè, âû ñìîæåòå ñýêîíîìèòü íå òîëüêî íà çàòðàòàõ òðóäà, íî è ïîâûñèòü óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, à òàêæå ñíèçèòü ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà. Ïðèìåíÿÿ íà ïðåäïðèÿòèè ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå ñîâðåìåííûõ ïðèíöèïîâ è ìåòî­äîâ îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ìû ïðåäëàãàåì íà ðûíêå Óêðàèíû âûñî­êîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ ïî îïòèìàëüíûì öåíàì. Íàøèìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû è çà åå ïðåäåëàìè: Ïðàò «Ðàéç-Ìàêñèìêî», òîâ ñï «Íèáóëîí», àãðîïðîìõîëäèíã «Àñòàðòà-Êè¿â», ÂÀÒ «Êè¿âîáëàãðîîáëàäíàííÿ», ñòîâ «Äðóæáà íàðîä³â», ñòîâ «Íà÷àëî», òîâ «Õìåëüíиöьêå», òîâ Àãðîô³ðìà «Àãðîò³ñ», ïîñï «Ìàæàðêà», ñòîâ ³ì. Âàòóò³íà, ñôã «Êîëîñ», ñòîâ iì. Øåâ÷åíêà, òîâ ²ÏÊ «Ïîëòàâàçåðíîïðîäóêò», òîâ «Àãðîñåðâ³ñ», òîâ «Àãðîô³ðìà iì. Äîâæåíêа», ïï «Àãðîôàêò», ñâê «Áàòüê³âùèíà», ñòîâ «Ïðîãðåñ».

îîî “Àãðîñèñòåìà ïëþñ” ÀäìèíèñòðàöèЯ:

Ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë

Ãîí÷àðåíêî Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ òåë. ìîá. +38(067)564-08-68

Ñóìñêàÿ îáë., Ðîìåíñêèé ðàéîí, ñ. Àíäðèÿøåâêà, óë. Ñîáîðíàÿ, 3

Òîðîõòèé Åâãåíèé Áîðèñîâè÷ òåë. ìîá. +38(067)566-24-46

www.agro-sys.com e-mail: prosperity2011@yandex.ru


6

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

тов Агрозоосвіт

спільне підприємство Україна-Німеччина ВИРОБНИЦТВО: високоякісні та екологічно чисті повнораціонні гранульовані корми та концентрати для тваринництва, замінники незбираного молока; ПРОДАЖ: природні кормові добавки, премікси, зернові, олійні та продукти їх переробки, годівниці, напувалки; ЗАКУПІВЛЯ: зернові, жмихи, шроти, інша сировина для кормовиробництва.

Якість вища за вартість! Херсонська обл, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 42а тел.факс (05549) 7-12-86 моб.тел. (050) 536 66 34, (098) 341 69 23 e-mail:agrozoosvit@i.ua, www.agrozoosvit.com.ua, www.agrozoosvit.all.biz


ЗОРЯ Аграрна 7

28 жовтня 2013 ð.

Міністерство аграрної політики і продовольства України

Міністерство аграрної політики та продовольства України Адрес: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24 Тел.: (044) 226-25-39 Факс: (044) 278-76-02 Консультаційний центр Мінагрополітики 0 800 5 24 10

www.minagro.gov.ua

Структурні підрозділи та ЦОВВ, діяльність яких координує та спрямовує міністр Департамент правової та законопроектної роботи

Посада Директор Департаменту правової та законопроектної роботи Заступник директора Департаменту Заступник директора Департаменту - начальник відділу правової роботи Провідний спеціаліст

ПІБ

Телефон код (044)

E-mail

Присяжнюк Валерій Павлович

278-57-23

jurdep@minapk.gov.ua

Миколюк Микола Дмитрович

278-72-56

jurdep@minapk.gov.ua

Мокрицька Кароліна Вікторівна

279-58-00

mokricka@minapk.gov.ua

Аверкіна Анастасія Олександрівна 279-58-00

boyko86@minapk.gov.ua

Начальник відділу з питань законопроектної та нормативно- Передерій 278-85-70 perederiy@minapk.gov.ua Наталія Олександрівна правової роботи Начальник відділу Медвецький medvedskiy@minapk.gov. представництва інтересів 278-46-03 Андрій Теодорович ua міністерства в судах Начальник відділу експертизи нормативно-правових актів Рудень Олена Вікторівна 278-66-14 tsov@minapk.gov.ua ЦОВВ Завідувач сектору взаємодії з Любарець Олександра 278-54-24 lybarec@minapk.gov.ua ВРУ Сергіївна Департамент економічного розвитку аграрного ринку

Директор Департаменту Заступник директора Департаменту Заступник директора Департаменту - начальник відділу економічного аналізу, стратегії та прогнозування розвитку аграрної економіки

Саблук Віталій Петрович Петренко Сергій Степанович Кінщак Андрій Андрійович

278-79-42 278-49-46

sabluk@minapk.gov.ua petrenko@minapk.gov.ua

278-41-94

kinschak@minapk.gov.ua

278-78-19

ivm@minapk.gov.ua

278-78-19

bilochenko@minapk.gov. ua

Кузьменков Олексій Олександрович

278-43-89

expert@minapk.gov.ua

Заступник начальника відділу

Западловський Костянтин Васильович

278-43-89

zkv@minapk.gov.ua

Начальник відділу державного регулювання аграрного ринку

Нога 279-86-35 Володимир Олександрович

Заступник начальника відділу Начальник відділу аграрної статистики Заступник директора Департаменту - начальник відділу інвестицій та розвитку інфраструктури

Леонов Віктор Михайлович Білоченко Андрій миколайович

noga@minapk.gov.ua


8

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Заступник начальника відділу державного регулювання Тарасова Марина Іванівна 279-86-35 404@minapk.gov.ua аграрного ринку Начальник відділу моніторингу Черевичний 279-68-11 cherevychnyy@ аграрного ринку Ярослав Анатолійович Завідувач сектору моніторингу Бєлічкова впровадження економічних 278-55-38 belichkova7@minapk.gov.ua Наталія Ігорівна реформ Завідувач сектору Лозовицький 278-80-49 standart@minapk.gov.ua стандартизації та метрології Олександр Сергійович Завідувач сектору тендерних Левченко Алла 278-72-25 процедур Володимирівна Департамент фінансово-кредитної політики та бухгалтерcького обліку

Директор Департаменту Заступник директора Департаменту Начальник відділу податкової політики Заступник начальника відділу Заступник директора Департаменту - начальник відділу бюджетного планування Заступник начальника відділу Начальник відділу страхування та кредитування Заступник начальника відділу

Ахіджанов Баграт Рафікович Міняйлик Юрій Іванович Лавринович Наталія Вікторівна Шашков Андрій Володимирович Гнатюк Світлана Анатоліївна Смей Людмила Миколаївна Прудка Оксана Вікторівна Нігаєва Анжела Едуардівна

279-63-90

abr@minapk.gov.ua

279-60-67

minyailik@minapk.gov.ua

278-44-53

lav@minapk.gov.ua

278-51-54

vitali@minapk.gov.ua

278-55-49

gsa@minapk.gov.ua

279-72-45

pereli@minapk.gov.ua

279-79-90

prudkaya@minapk.gov.ua

278-34-84

4013@minapk.gov.ua

Начальник відділу бухгалтерського обліку, Омельян звітності та господарського 235-53-34 Галина Адамівна забезпечення апарату Міністерства Заступник начальника відділу - Степаненко 278-56-47 голова профкому Володимир Леонтійович Начальник відділу бухгалтерського обліку та Карпенко 278-86-58 звітності державних підприємств Ольга Володимирівна та бюджетних установ Департамент зовнішньоекономічних зв’язків Директор Департаменту Начальник відділу міжнародних організацій та координації міжнародних проектів Начальник відділу торговельної політики та співробітництва в рамках СОТ

stepanenko@minapk.gov.ua

Karpenko-o@minapk.gov.ua

Клименко Кирило Олегович

278-62-24

Klymenko@minapk.gov.ua

Рюміна Оксана Миколаївна

279-81-23

osadchuk@minapk.gov.ua

Гавриленко Наталія Михайлівна

278-49-54

wto@minapk.gov.ua


28 жовтня 2013 ð. Заступник директора Департаменту - начальник відділу двостороннього торговельно-економічного співробітництва Заступник начальника відділу

ЗОРЯ Аграрна 9 Зірнзак Олена Степанівна 226-29-51

zirnzak@minapk.gov.ua

Гукалова 278-85-61 Олена Станіславівна Романовський Олександр Володимирович 279-60-78

vitsenko@minapk.gov.ua

Начальник відділу європейської та міжнародної інтеграції Завідувач сектору протокольного Літвінцева Яна Олегівна 279-59-71 забезпечення Департамент землеробства

romanovskyy@minapk.gov.ua

Директор Департаменту землеробства Заступник директора департаменту землеробства Заступник директора Департаменту - начальник відділу зернових та технічних культур

Демидов Олександр Анатолійович

226-26-51

demidov@minapk.gov.ua

Жарун Юрій Леонідович

226-20-73

jarun@minapk.gov.ua

Сухомлин Леонід Вікторович

278-52-75

suhomlyn@minapk.gov.ua

Начальник відділу насінництва

Храпійчук Наталія Миколаївна

279-27-04

k806@minapk.gov.ua

Начальник відділу загального землеробства, хімізації та меліорації земель Начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства

Рудюк Анатолій Миколайович

279-82-89

rudyuk@minapk.gov.ua

Костенко Віктор Миколайович

279-84-56

kvn@minapk.gov.ua

Заступник начальника відділу

Пустовіт Володимир Михайлович

279-40-30

pustovit@minapk.gov.ua

Завідувач сектору земельних відносин Завідувач сектору лісового господарства

Земліна Олена Іванівна

226-30-62

zemlina@minapk.gov.ua

Дзюбенко Олександр 226-22-12 Миколайович Департамент тваринництва

1lis@minapk.gov.ua

Директор Департаменту

Гетя Андрій Анатолійович Альшанова Олена Олегівна

278-43-64

getya@minapk.gov.ua

278-19-50

816@minapk.gov.ua

Пищолка Володимир Андрійович

226-29-97

k719@minapk.gov.ua

Заступник директора Департаменту Заступник директора Департаменту - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Начальник відділу розвитку галузі тваринництва Начальник відділу селекційноплемінної роботи Начальник відділу виробництва продукції тваринництва Директор департаменту продовольства Заступник директора департаменту продовольства Начальник відділу технічного регулювання харчових технологій та інноваційного розвитку Начальник відділу підакцизної продукції

Боднар В’ячеслав 279-67-38 Іванович Кудрявська Неллі 279-24-14 Валеріївна Сагановська Ірина 288-01-01 Володимирівна Департамент продовольства

protokol@@minapk.gov.ua

vol@minapk.gov.ua goldplem@minapk.gov. ua saganovska@minapk. gov.ua

Куць Олександр Іванович 278-54-68

kuts@minapk.gov.ua

Грузінов Руслан Михайлович

279-58-55

205food@minapk.gov.ua

Лисенко Валентина Іванівна

279-84-90

lysenko@minapk.gov.ua

Хомічак Людмила Володимирівна

226-27-53

homichak@minapk.gov.ua


10

ЗОРЯ Аграрна

Начальник відділу переробки продукції твариництва та дитячого харчування Заступник директора Департаменту - начальник відділу стратегії розвитку ринків харчових продуктів Заступник начальника відділу

28 жовтня 2013 ð.

Пахолюк Віталій Степанович

278-56-67

pacholuk@minapk.gov. ua

Печенога Олександр Петрович

279-06-94

pechenoga@minapk.gov. ua

Заєць Валентина Миколаївна 226-27-72 Управління державного майна

zayets@minapk.gov.ua

Начальник управління Вітренко vitrenko_s@minapk.gov. 279-26-01 державного майна Сергій Миколайович ua Заступник начальника Поліщук управління - начальник відділу 278-70-63 pog@minapk.gov.ua Олена Григорівна управління держаним майном Начальник відділу приватизації, Боярко Наталія оренди та реформування 278-60-85 boyarko@minapk.gov.ua Анатоліївна державної власності Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Директор Департаменту

Кадигроб Сергій Володимирович Ставнича Людмила Анатоліївна

Заступник директора Департаменту Заступник директора Департаменту - начальник відділу Чернявська освіти та кадрового забезпечення Тетяна Олександрівна Самойленко Заступник начальника відділу Костянтин Анатолійович Начальник відділу розвитку сільськогосподарської кооперації Павленко Світлана Леонідівна та підприємництва

279-81-04 278-83-67

kadygrob@minapk.gov.ua

279-67-47

stavnicha@minapk.gov.ua

278-66-78

cherniavska@minapk.gov.ua

279-80-17

k.samoylenko@minapk.gov.ua

278-56-10

fermer@minapk.gov.ua

Начальник відділу організації наукового супроводу та трансферу інновацій

Шаламай Лариса Петрівна

278-77-08

shalamay@minapk.gov.ua

Заступник начальника відділу

Присяжнюк Наталія Анатоліївна

278-56-10

koop@minapk.gov.ua

Начальник відділу координації дорадництва та соціального розвитку села

Кіріна Ірина Григорівна

278-70-64

kirina@minapk.gov.ua

Котенко 279-67-97 kotenko@minapk.gov.ua Василь Вікторович Управління комунікацій із засобами масової інформації, зв’язків з громадськістю та інформатизації

Заступник начальника відділу

Аверкіна 278-26-14 press2@minapk.gov.ua Надія Анатоліївна Заступник начальника Мамаєва управління - начальник відділу Олександра 278-83-89 press@minapk.gov.ua комунікацій із ЗМІ Олександрівна Головний спеціаліст - прес-секретар Барабаш Алла Вікторівна 278-83-89 press@minapk.gov.ua Головний спеціаліст секретар громадської ради Кот Леся Костянтинівна 278-21-14 kotlk@minapk.gov.ua Мінагрополітики Начальник відділу інформатизації Мазепа Денис Миколайович 279-49-34 mazepa@minapk.gov.ua Завідувач сектором зв’язків з Корченов Іван 278-21-14 gromada@minapk.gov.ua громадськістю Олександрович Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

Начальник Управління

Начальник відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян Завідувач сектору розгляду звернень громадян та забезпечення роботи «гарячої» лінії

Захарченко Олександр Анатолійович

279-76-12

dem@minapk.gov.ua

Бєлінська Людмила Петрівна

279-84-74

ankudinova@minapk.gov.ua


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 11

Структура департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської облдержадміністрації e-mail: dniproagro@adm.dp.ua Назва структурного підрозділу та посад 1

П.І.Б

Телефони

2 3 Керівництво Директор департаменту Удовицький 732-15-50 Вадим Олексійович 732-15-44 (факс) Заступник директора департаменту Гордієнко 732-15-45 Іван Олексійович Управління економічного аналізу, прогнозу, фінансів та соціально-трудових відносин Відділ аграрної економіки, зведеного планування та соціально-трудових відносин Начальник відділу Засікан 732-15-46 Олена Анатоліївна Відділ фінансового та кредитного забезпечення Головний спеціаліст Майор 732-15-65 Вікторія Іванівна Управління розвитку агропромислового виробництва та харчової і переробної промисловості Відділ організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Заступник начальника управління – Максимова 732-15-38, начальник відділу Майя Станіславівна 732-15-39 Відділ організації виробництва та маркетингу продукції рослинництва, насінництва Головний спеціаліст Пугач 732-15-36 Оксана Григорівна Відділ маркетингу, стратегії розвитку харчової і переробної промисловості Начальник відділу Гогулінський 732-15-61 Анатолій Іванович Управління з розвитку інфраструктури сільської місцевості, організаційного, кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу Відділ з розвитку інфраструктури сільської місцевості та організаційного забезпечення Заступник начальника управління – Гладир 732-15-50 начальник відділу Олег Станіславович Заступник начальника відділу Невгомонний 732-15-69 Андрій Григорович Старший інспектор Кійдан 732-15-64 Тамара Олександрівна Відділ кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу Начальник відділу Карамушка 732-15-54 Юлія Миколаївна Головний спеціаліст Коломієць 732-15-56 Іван Миколайович Сектор бухгалтерського забезпечення Завідувач сектору - головний бухгалтер Мартинець 732-15-40 Ольга Михайлівна Сектор правового забезпечення та контрольно-ревізійної роботи Завідувач сектору Сироватко 732-15-62 Алла Михайлівна


12

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

1 2 3 4 Управління з розвитку харчової і переробної промисловості, функціонування аграрного ринку, врегулювання відносин власності Відділ маркетингу, стратегії розвитку харчової і переробної промисловості 20. Начальник відділу Гогулінський 732-15-61 Анатолій Іванович 21. Головний спеціаліст (Тумашева) декрет Відділ функціонування аграрного ринку, врегулювання відносин власності 22. Заступник начальника управління — Гладка 732-15-58 начальник відділу Маргарита Вікторівна 23. Головний спеціаліст Трофименко 732-15-57 Олена Анатоліївна 24. Головний спеціаліст Кобихно 732-15-57 Олександр Вікторович 25. Головний спеціаліст Макаренко 732-15-49 Леонід Іванович 26. Оператор комп’ютерного набору Курочкіна 732-15-66 Світлана Петрівна 1

2 3 4 Управління з розвитку інфраструктури сільської місцевості, організаційного, кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу 27. Начальник управління Амброзяк Олександр Станіславович Відділ з розвитку інфраструктури сільської місцевості та організаційного забезпечення 28. Заступник начальника управління — Гладир 732-15-50 начальник відділу Олег Станіславович 29. Заступник начальника відділу Невгомонний 732-15-69 Андрій Григорович 30. Головний спеціаліст Пирог Юрій Васильович 31. Головний спеціаліст Вакула 732-15-64 Ганна Олексіївна 32. Оператор комп’ютерного набору Покотило 732-15-66 Валентина Іванівна 33. Старший інспектор Кійдан 732-15-64 Тамара Олександрівна Відділ кадрового забезпечення та науково-технічного розвитку агропромислового комплексу 34. Начальник відділу Карамушка 732-15-54 Юлія Миколаївна 35. Заступник начальника відділу Корбанюк Любов Володимирівна 36. Головний спеціаліст Гоз 732-15-54 Інна Борисівна 37. Головний спеціаліст Коломієць 732-15-56 Іван Миколайович 38. Головний спеціаліст Дудник 732-15-56 Тарас Борисович 39. Головний спеціаліст Лобко 732-15-56 Микола Миколайович 40. Старший інспектор Харченко 732-15-46 Клавдія Андріївна


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 13

СПИСОК начальників районних управлінь агропромислового розвитку Дніпропетровської області Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації

Райони Апостолівський Васильківський Верхньодніпровський Дніпропетровський Криворізький Криничанський Магдалинівський Межівський Нікопольський Новомосковський Павлоградський Петриківський Петропавлівський Покровський П’ятихатський Синельниківський Солонянський Софіївський Томаківський Царичанський Широківський Юр’ївський

ПІБ начальників упр. с/г ГОРБУНОВ Олександр Володимирович НЕЦИК Валерій Михайлович

Телефони

ГАПІЧ Василь Іванович

0-256 9-12-46 заст. 9-16-50 т/ф. пр.; 9-13-85 дис. 0-239 9-53-65 нач. 9-53-50 пр./заст. 9-53-76 т/ф 0-258 6-00-04 т/ф 3-22-48 факс/пр.

ТКАЧ Тетяна Іванівна Бузько Наталія Федірівна СТРЕЛЬЦОВ Віктор Васильович МАЗУР Анатолій Дем’янович ГРИЖЕНКО Андрій Іванович МАРЧЕНКОВ Володимир Олександрович (в. о.)

27-90-06; 271048 факс 753-70-94; 753-90-95 бух. 0-24 77-01-37 дис. 77-02-21 т/ф 0-254 9-21-60 пр. 9-13-04 ф.; 9-27-39 бух. 0-291 2-14-56 т/ф 2-19-05 пр./ф.; 2-11-60 дис. 0-230 6-25-36 нач. 6-24-86 отд.; 6-26-71 ф/бух. 0-262 5-11-40 нач. /пр./ф. 5-11-42 пр.;5-14-61 ф/заст.

Панченко Сергій Петрович

0-293 7-97-43 7-87-41 бух. 7-54-96 дис./ф. 7-95-24 ек. 0-232 6-03-91 т/ф

КРАСНІКОВ Дмитро Васильович МИРОШНИК Олександр Михайлович ТАРАНЧЕНКО Анатолій Михайлович СІВУЛИЧ Андрій Васильович БАЛЬВАС Сергій Володимирович ЗАВАЛІЙ Тетяна Олегівна АЛЕКСЄЄНКО Анатолій Миколайович БОРИЧЕНКО Валерій Костянтинович КРАСНОКУТСЬКИЙ Олександр Якович ТУРСЬКИЙ Сергій Миколайович ШЕПІЛОВ Микола Васильович АНТОНОВ Микола Іванович

0-234 2-27-49 нач. 2-27-75 факс/бух. 2-27-77 пр. 0-231 3-04-52 т/ф 3-09-73 ОК; 3-04-40 нач/ф. 3-02-12 бух. 0-238 2-10-84 пр/ф 2-16-85 бух/ок 2-17-74 т/ф; 2-10-74 ф/нач. 0-251 3-06-09 факс.пр. 3-02-69 Держтехнагляд 0-263 4-23-12 нач/ф 4-21-03 заст.; 4-44-21 бух. 0-269 2-13-05 пр./ф 2-10-65 дис.; 2-17-72 ф. 0-250 2-87-78 пр. 2-90-46 к; 2-80-16 ф./бух. 0-268 2-22-79 нач. 2-21-42 пр (ф.) 2-21-35 0-290 3-14-50 нач /пр. 3-15-82 ф.; 3-13-45 заст. 0-257 2-14-31 нач. 2-18-32 пр.; 2-17-08 заст. 0-235 5-17-08 пр/ф.


14

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Державна інспекція сільського господарства в Дніпропетровській області № п/п

1  

Назва управління, відділу, сектора, посада

ПІБ

Номер телефону

Електронна адреса

778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net ; пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Перший заступник Фененко Володимир disg_dnepr@ukr.net ; м. Дніпропетровськ, начальника інспекції Іванович пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Шеремет Геннадій Заступник начальника м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net ; інспекції Михайлович пр. Кірова, 28а, 49101 Управління контролю якості сільськогосподарської продукції м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, ghi_dnepr@ukrtel.net Начальник управління 52, к. 312, 49000, 742-83-89 Начальник інспекції

Мефьодова Лариса Сергіївна

Начальник відділу контролю якості та безпеки зерна і продуктів його переробки

м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 10/14, ghi_dnepr@ukrtel.net 49000, 778-36-30

м. Дніпропетровськ, Заступник начальника відділу контролю якості вул. Горького, 10/14, ghi_dnepr@ukrtel.net та безпеки зерна і продуктів його переробки 49000, 778-36-30

Заступник начальника управління — начальник відділу контролю якості сільськогосподарської продукції та декларування

2

3  

778-05-86; м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 49101

injakdn@ukr.net

Управління контролю якості насіння та садивного матеріалу м. Дніпропетровськ, semanspektion@mail.ru Начальник управління пр. Кірова, 28а, 742-81-49 м. Дніпропетровськ, Заступник начальника управління насіннєвого пр. Кірова, 28а, semanspektion@mail.ru контролю — начальник відділу 742-88-13 м. Дніпропетровськ, Відділ сортової ідентифікації та багаторічних пр. Кірова, 28а, насаджень 742-88-13 Відділ аналітичної роботи та метрологічного забезпечення

м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 742-88-13

semanspektion@mail.ru

Управління контролю за використанням та охороною земель 778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net Начальник управління пр. Кірова 28а, 49101 Заступник начальника управління — начальник 778-05-86; відділу оперативного контролю за дотриманням вимог м. Дніпропетровськ, земельного законодавства пр. Кірова, 28а, 49101

disg_dnepr@ukr.net


28 жовтня 2013 ð.

  4

ЗОРЯ Аграрна 15

Заступник начальника відділу оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства

778-05-86; м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 28а, 49101

disg_dnepr@ukr.net

778-05-86; м. Дніпропетровськ, disg_dnepr@ukr.net пр. Кірова, 28а, 49101 778-05-86; Заступник начальника відділу координації disg_dnepr@ukr.net м. Дніпропетровськ, інспекційної діяльності пр. Кірова, 28а, 49101 Управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com Начальник управління 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com Заступник начальника управління 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 м. Дніпропетровськ, Начальник відділу охорони праці та пожежної вул. Комсомольська, IDTNdnipro@mail.com безпеки 52, к. 203,206, 49000, 742-80-11 Начальник відділу координації інспекційної діяльності

Сотрудничество на крупных всеукраинских выставках АПК, Реклама по Днепропетровской области:

(0562) 38-83-68, 38-83-28


16

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Головне управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області Адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 48 Телефон: (0562) 39-66-45 E-mail: mvm@wetmed.dp.ua Керівництво Посада

Ім'я

Начальник головного управління ветеринарної медицини — голов­ний державний інспектор ветеринарної медицини Дніпропетровської області

Короленко Леонід Семенович

Телефон 39-66-81

E-mail korolenko@wetmed. dp.ua

Управління протиепізоотичної роботи, держветінспекції та ветсанекспертизи Посада

Ім'я

Телефон

Заступник начальника головного управління ветеринарної медицини — заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини в Дніпропетровській області

Ільченко Володимир Григорович

39-67-50

Заступник начальника головного управління ветеринарної медицини — начальник управління державного контролю

Потоцький Олег Васильович

39-66-16

E-mail dsi@wetmed.dp.ua

Відділ державної ветеринарної інспекції та ветсанекспертизи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Начальник відділу

Молчанов Андрій Валерійович

39-67-50

inspektion@wetmed. dp.ua

Головний спеціаліст — держветінспектор

Нечепоренко Костянтин Анатолійович

39-67-50

inspektion1@ wetmed.dp.ua

Провідний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини, держ­ветінспектор

Гаркуша Юрій Андрійович

39-67-50

inspektion1@ wetmed.dp.ua


ЗОРЯ Аграрна 17

28 жовтня 2013 ð.

Відділ протиепізоотичної роботи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Заступник начальника управління протиепізоотичної роботи, держветінспекції та ветсанекспертизи — начальник відділу

Потоцький Олег Васильович

39-66-16

dpw@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветмедицини

Война Вікторія Василівна

39-66-16

epizootologia@ wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветмедицини

Насонов Сергій Енверович

39-66-16

epizootologia@ wetmed.dp.ua

Управління організації ветеринарної справи, фінансів та економіки Посада Заступник начальника головного управління — начальник управління організації ветеринарної справи, фінансів та економіки

Ім'я Сухініна Ольга Борисівна

Телефон 33-33-89

E-mail odl@wetmed.dp.ua

Відділ організації ветеринарної справи Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Заступник начальника управління організації ветеринарної справи, фінансів та економіки — начальник відділу

Бовсуновська Світлана Олександрівна

39-66-81

dovb@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини

Шкурко Юрій Вадимович

39-66-81

shkurko@wetmed. dp.ua

Головний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини

Жиленко Олексій Олександрович

39-66-81

zhilenko@wetmed. dp.ua

Провідний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини

Горбенко Андрій Іванович

39-66-81

dovb@wetmed.dp.ua

Відділ фінансів та економіки Посада

Ім'я

Телефон

E-mail

Начальник відділу

Мишова Лариса Олексіївна

31-30-72

lora@wetmed.dp.ua

Головний спеціаліст по контролю за використанням державного майна

Плахотя Світлана Анатоліївна

31-30-72

sveta@wetmed.dp.ua

Провідний спеціаліст — бухгалтер

Кравченко Ганна Валеріївна

31-30-72

Сектор правової та кадрової роботи Посада

Ім'я

Телефон

Завідувач сектора — юрисконсульт

Безбородова Оксана Володимирівна

31-30-72

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Якуба Оксана Іванівна

39-66-16

E-mail oksana@wetmed. dp.ua


18

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Управління

ветеринарної медицини в Дніпропетровській області № з/п

Керівник

Телефон

Електронна адреса

Район

Адреса

1

Управління ветеринарної медицини в Апостолівському районі

53802, Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Комсомольська, 63

Начальник управління Сторожук Олександр Анатолійович

(05656) 9-62-77 ardlvm@mail. ru

2

Управління ветеринарної медицини в Васильківському районі

52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, сел. Васильківка, вул. Леніна, 30

Начальник управління Сівенок Володимир Миколайович

(05639) 9-12-87 alla-grjunva@ rambler.ru; wetmed_vas@ meta.ua

3

Управління ветеринарної медицини в Верхньодніпровському районі

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Семенова, 5

В.о. начальника (05658)3-27-55 управління Покацький Анатолій Тимофійович

4

Управління ветери- 52001, Дніпропетровнарної медицини в ський р-н, м. ПідгороДніпропетровському дне, вул. Перемоги, 1 районі

Начальник управління Ткаченко Володимир Миколайович

(056) 374-58-94 v e t - m e d @ a-teleport.com

5

Управління ветеринарної медицини в Криворізькому районі

53032, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе

Начальник управління Зубков Вадим Миколайович

(0564) 28-38-22 l u d a w e t @ rambler.ru

6

Управління ветеринарної медицини в Криничанському районі

52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Кринички, вул. Будівельників,12

Начальник управління Чуприна Олексій Іванович

(05654) 9-21-01 m a g e r a @ a teleport.com

7

Управління ветеринарної медицини в Магдалинівському районі

51100, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, смт Магдалинівка, вул. Радянська, 114

Начальник управління Стрижак Леонід Федорович

(05691) 2-15-52 v e t m e d 0 7 @ ukrpost.ua

vrglvm@ukr. net; UVMVR@ ukr.net


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 19

8

Управління ветери­ 5 2 9 0 0 , Д н і п р о п е ­ нарної медицини в тровська обл., Межі­ Межівському районі вський р-н, смт Ме­ жова, вул. Піонер­ ська, 2

Начальник управління Гужва Олександр Никифорович

(05630) 6-08-28 v a m e g e v a @ ukr.net

9

Управління ветери­ нарної медицини в Нікопольському ра­ йоні

53254, Дніпропетров­ ська обл., Нікополь­ ський р-н, с. Шолохо­ ве, вул. Кінна, 12

Начальник управління Сапега Андрій Анатолійович

(05662) 5-06-83 u v m @ n i k . dp.ukrtel.net; rvm@nik. dp.ukrtel.net

10

Управління ветери­ нарної медицини в Новомосковському районі

51263, Дніпропе­ тровська обл., Ново­ московський р-н, с. Спаське, вул. Комсо­ мольська, 91

Начальник (05693) 7-32-15 p o l i s h k o @ ukrpost.ua управління Радільчук Дмитро Володимирович

11

Управління ветери­ нарної медицини в Павлоградському районі

45000, Дніпропетров­ ська обл., м. Павло­ град, вул. Караван­ ченко, 9

Начальник (05632) 4-70-84 raivet@ukr. управління Мі­ net рошніченко Лі­ дія Миколаївна

12

Управління ветери­ нарної медицини в Петриківському ра­ йоні

51800, Дніпропетров­ ська обл., Петриків­ ський р-н, смт Петри­ ківка вул. Стаханів­ ська, 10

Начальник управління Кравець Людмила Олександрівна

(05634) 2-38-22 p e t r i k _ vetmed@ ukrpost.net

13

Управління ветери­ нарної медицини в Петропавлівському районі

52700, Дніпропет­ ровська обл., Петро­ павлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Польова, 100

Начальник управління Кожуров Олександр Семенович

(05631) 3-12-68 v e t k l i n y @ ukrpost.ua

14

Управління ветери­ нарної медицини в Покровському ра­ йоні

53600, Дніпропетров­ ська обл., Покров­ ський р-н, смт По­ кровське, вул. Карла Маркса, 246

Начальник управління Тарасенко Зоя Іванівна

(05638) 2-13-41 p o k r v e t @ meta.ua

15

Управління ветери­ нарної медицини в П'ятихатському ра­ йоні

52100, Дніпро­ петровська обл., П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки, вул. Комсомольська, 59

Начальник управління Пруненко Андрій Павлович

(05651) 3-11-38 v e t c h a t @ ua.fm

16

Управління ветери­ нарної медицини в Синельниківському районі

52500 Дніпропет­ ровська обл., Синель­ никівський р-н, м. Синельникове, вул. Л.Чайкіної, 83

Начальник управління Безштанько Вадим Олександрович

(05663) 4-43-08 g o l v e t l i k @ gmail.com; gosvetm@ ukrpost.ua


20 № з/п

ЗОРЯ Аграрна Район

Адреса

17

Управління ветеринарної медицини в Солонянському районі

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Терентьєва,7

18

Керівник

28 жовтня 2013 ð.

Телефон

Електронна адреса

Начальник управління Субочева Ніна Андріївна

(05669) 2-13-12, s o l - v e t @ 3-02-91 yandex.ru

Управління ветери- 5 3 1 0 0 , Д н і п р о п е нарної медицини в тровська обл., СофіСофіївському районі ївський р-н, смт Софіївка, пров. Больничний,10

Начальник управління Назаренко Дмитро Олексійович

(05650) 2-85-59 v e t l i k a r @ pisem.net; soflikar@ mail.ru

19

Управління ветеринарної медицини в Томаківському районі

53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка, вул. Комунальна, 14

Начальник управління Жовнірчук Тамара Станіславівна

(05668) 3-12-94, tvetinspect@ 2-25-61 m a i l . r u ; tvetbuh@ mail.ru

20

Управління ветеринарної медицини в Царичанському районі

51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, пров. Першотравневий, 11

Начальник управління Семененко Олександр Прокопович

(05690) 3-14-86 opsemenen­ ko@i.ua

21

Управління ветеринарної медицини в Широківському районі

53700, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт Широке, вул. Шеменкова, 39 а

Начальник управління Балагура Олег Миколайович

(05657) 2-16-75 shirvetlech@ mail.ru; oleg. vet@mail. ru; oleg-vet@ yandex.ru

22

Управління ветери- 51300, Дніпропетров- Назарець нарної медицини в ська обл., Юр'ївський Олександр Юр’ївському районі р-н, смт Юр’ївка, вул. Степанович Леніна 248

23

Управління ветери- 52071, Дніпропетровнарної медицини в м. ська обл., Дніпропетровський р-н, с. ДоДніпропетровськ слідне, вул. Наукова, 67

В.о. начальни- (056) 765-54-01 ка управління Мальцева Світлана Анатоліївна

24

Управління ветери- 51905, Дніпропетровнарної медицини в м. ська обл., м. ДніпроДніпродзержинськ дзержинськ, вул. Дорожня, 52

Начальник (0569) 52-13-52, v e t m e d _ управління 56-86-20 dneprod@ Чорний Володиmail.ru мир Григорович

25

Управління ветери- 52205, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Жовті м. Жовті Води Води, пров. Дальній, 1а

Начальник (05652) 3-27-09 v e t s a m @ управління ua.fm Слабко Андрій Михайлович

(05635) 5-15-29 j u r _ v e t @ ukrpost.ua

epizootologia @ukr.net; uvm-dp@ukr. net


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 21

26

Управління ветери- 50098, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Кривий м. Кривий Ріг Ріг, вул. Широківська, 112

Начальник (0564) 26-16-73 v e t e r i n a r @ управління optima.com.ua Гудим Анатолій Георгійович

27

Управління ветери- 51200, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Новом. Новомосковськ московськ, вул. Зіни Білої, 89

Начальник (05693) 7-52-79 nglgvm@ukr. управління net Бровенко Сергій Сергійович

28

Управління ветери- 53400, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Маргам. Марганець нець, вул. Інтерна­ ціональна, 1а

Начальник управління Березіцька Ольга Миколаївна

(05665) 2-24-23 vet. marganets@ rambler.ru

29

Управління ветери- 53211, Дніпропетров- Начальник нарної медицини в ська обл., м. Нікополь управління м. Нікополь вул. Херсонська, 60 Лазаренко Андрій Григорович

(05662) 5-12-01 gorvet@ukr. net; gorvet@ en.net.ua

30

Управління ветери- 51400, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Павлом. Павлоград град, вул. Караванченка, 9

Начальник управління Гордієнко Юрій Михайлович

(05632) 4-22-93 buhgalter pgbvm gmail.com; pavlograd_ VETMED ua.fm

31

Управління ветери- 53300, Дніпропетровнарної медицини в ська обл., м. Орджом. Орджонікідзе нікідзе, вул. Тітова, 1а

Начальник (05667) 6-65-19 управління Федюков Сергій Іванович

32

Управління ветери- 52800, Дніпропетровнарної медицини в м. ська обл., м. ПершоПершотравенськ травенськ, вул. Октябирська, 8 / 2

Начальник (05633) 7-28-54 upvetmed управління meta.ua Савченко Сергій Олексійович

33

Управління ветери- 51500, Дніпропетровнарної медицини в м. ській обл., м. Тернівка, вул. Дніпровська, Тернівка 5 а/3

Начальник (05636) 7-53-25 tervet1 управління Муrambler.ru рашко Сергій Володимирович

34

Управління ветери- 51700, Дніпропет­ нарної медицини в ровька обл., м. Вільм. Вільногірськ ногірськ, вул. Ентузіастів, 8

(05653) 3-50-60 sova51700@ Начальник управління rambler.ru Фетісов Валерій Алікович

ordvet@mail. ru; lvm@ukrpost. net


22

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 23


24

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

Відвали для снігу та грунту

ідвал для снігу під МТЗ-80/82 має ширину захвату 2,4 м. З робочого в транспортне положення переводиться гідроциліндром, В який піднімає та опускає його. Кут атаки змінний, як праворуч так і

Відвал для Т-150, ХТЗ ширина захвату 3,0 м

Відвал для МТЗ-80/82 ширина захвату 2,4 м

ліворуч і має 5 положень. Він змінюється вручну та фіксується звичайним металевим пальцем. Для очищення асфальтованої поверхні від снігу та багнюки всі відвали оснащенні змінною армованою гумою товщиною 20 мм, яка при необхідності замінюється на металевий ніж для грунту. Відвали під Т-150, ХТЗ, МТЗ-1221, FOTON АЕ1254 та імпортні трактори вже оснащенні гідрофікованою системою регулювання кута атаки, завдяки двом додатковим гідроциліндрам. Кут атаки змінюється як ліворуч так і праворуч, а на нижню кромку встановлюється вже товща армована гума 40 мм. Відрізняються ці відвали тільки шириною захвату, яка для, МТЗ1221, FOTON АЕ 1254 — 2,7 метри, Т-150, ХТЗ — 3 метри, а для імпортних тракторів більше 200 к.с. — 4 метри.

(050) 312 08 28 Купко Микола керівник відділу збуту (050) 411-80-96 Стриж Сергій менеджер відділу збуту Наша адреса: 42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанівська, 17 Тел./факс: (05452) 5-27-91, 5-24-04 s.stryzh@kobzarenko.com.ua, www.kobzarenko.com.ua


ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

ВЕРМИФЕРМА ДЛЯ ВАС! Калифорнийский червь по ящичной системе это: v доход на маточниках червей ЕЖЕМЕСЯЧНО v доход на червях для рыболовов ЕЖЕНЕДЕЛЬНО v услуги по переработке навоза и птичьего помета на ваших фермах v запуск фермы червей для клиентов v реализация БИОГУМУСА после первых 8 месяцев каждые две недели

www.perepelovodstvo-ukra.uaprom.net www.vermiferma.agrovektor.com +380678990214, +380997419965

Кролеферма з а 1 день (050) 434-70-00, (050) 484-53-32 www.pankrol.com.ua pankrol@ukr.net

Омега Агро

èçãîòàâëèâàåò è ðåàëèçóåò Ø зерносушилки шахтные ЗСШ-3-95000,00 грн. Ø ЗЕРНОСУШИЛКИ ЗСШ-5-160000,00 грн. Ø ЗЕРНОСУШИЛКИ ЗСШ-10-380000,00 грн. Ø линии по брикетированию соломы, опилок, пивной дробины

Ø транспортеры Ø нории Ø пресса экструдера (брикетёры)

(099)7927927, (095)7979097

25


26

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

ФОТОСЕПАРАТОРЫ Народна газета Дніпропетровщини

инновации в сфере очистки продукции Фотосепараторы – это качество!

Засновник — Дніпропетровська обласна рада Видавець

— Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради “Редакція газети “Зоря”

Видається з 17 (4) квiтня 1917 року. Свiдоцтво про реєстрацiю ДП № 1811—549 ПР вiд 8.11.2011 р. Головний редактор Ксенія ЗАЙЦЕВА. Начальник відділу реклами Катерина ДРОФА.

Вiддiл реклами: (0562) 38  83  28; 38  83  53 НАША АДРЕСА: газета “Зоря”, вул. Журналiс­­тiв, 7, Днi­про­­­петровськ, 49051. еmail: zorya@ezorya.dp.ua; ria@ezorya.dp.ua Тираж 35000. © «Зоря» Друк ПП «СТПРЕС», 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Офсетний друк. Зам. №1170.

Официальный дистрибьютор корейской корпорации «A-MECS» компания «A-MECS Ukraine» предлагает фотосепараторы GOLD Новая модель GOLD зарекомендовала себя лидером среди очистительного оборудования для зерновых и бобовых культур. Предоставляем услуги по очистке любых зерновых и бобовых культур, особое внимание уделяем посевным материалам.

093-160-70-80 a-mecs@i.ua www.a-mecs.com.ua


28 жовтня 2013 ð.

ЗОРЯ Аграрна 27

ООО «АГРОЮГКОМПЛЕКТ» n C 1997 года успешно работает на рынке Украины. n С 2001 года является официальным дилером ОАО «З-д им. Фрунзе».

n С 2009 официальный дилер завода «Воронежсельмаш». n C 2010 года официальный дилер завода ООО «НПФ Аэромех».

специализируется: на производстве оборудования, запасных частей и узлов: n к зерноочистительным машинам: ОВС-25, УЗК-25/50, СМ-4, МС-4.5, ЗВС-20А, Петкус-531, Петкус-527/547. n к зернопогрузочной технике: ЗМ-60/60А, ЗМ-60С, КШП-6, ЗПС-100, нории. n к кормодробилкам: КДУ-2, ДЗМ-0,8. n к протравителям семян: ПС-10А, ПК-20, ПНШ-3,ПНШ-5.

на строительстве и реконструкции ЗАВ, установке и ремонте зерноочистительного оборудования к ЗАВ-20/40

Предприятие ООО «АГРОЮГКОМПЛЕКТ» занимает прочные позиции на украинском рынке строительства и реконструкции ЗАВ, КЗС, предлагает современные комплексные решения в послеуборочной обработке зерна. Благодаря богатому опыту и накопленным знаниям, широкой географии работ, собственному производству полного цикла, внедрению новых тенденций в области сельскохозяйственного машиностроения, заказчик всегда может рассчитывать на наш профессионализм и надежность в партнерстве.

на реализации пробивных решет и сит ООО «АГРОЮГКОМПЕКТ» реализует пробивные решета для зерноочистительных машин, кормодробилок, крупорушек, пищевой, перерабатывающей, комбикормовой промышленности. Для всех стадий переработки зерна: очистка, сепарация, калибровка, сортировка, шелушение, дробление, сушка, хранение.

на изготовлении норий различной производительности Нория зерновая однопоточная (двухпоточная) предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного зернового материала в составе технологических линий и зерноочистительносушильных комплексов, а также для подачи зерна в склады в закрытых помещениях.

на реализации влагомеров зерна Wille 55, Wille 65 Влагомер представляет собой микропроцессорный электронный прибор, обеспечивающий непосредственный вывод процентного содержания влаги на электронный цифровой дисплей.

ООО «Агроюгкомплект» приглашает к сотрудничеству торгующие организации и сельскохозяйственные предприятия с целью налаживания долгосрочных деловых контактов и плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Тел/факс: (0552) 32-37-55; Тел.: (0552) 39-71-38; (050) 106-36-86; (096) 374-52-41; (094) 979-01-38

e-mail: zmovs@i.ua

www.zernotok.com


28

ЗОРЯ Аграрна

28 жовтня 2013 ð.

office.hpm.com.ua@gmail.com www.hpm.com.ua

Зоря аграрная 17  
Advertisement