Page 1

Шановні працівники сільського господарства!

Щиро вітаємо вас з професійним святом! Дніпропетровщина — житниця України. Кластер сільського господарства визначено одним з пріоритетних у рамках Комплексної стратегії розвитку регіону, яка є дорожньою картою впровадження в області Програми реформ нашого Президента Віктора Федоровича Януковича. Обласна влада надає системну підтримку щодо впровадження сучасних технологій та передових методів господарювання на селі. Для цього застосовуються кращі світові практики, залучаються провідні експерти й науковці. Дніпропетровська область впевнено посідає провідні позиції в країні з виробництва зерна, м’яса, екологічно чистих натуральних продуктів харчування, високоякісного насіння. У регіоні потужно розвивається молочарський кооперативний рух. У сільське господарство регіону приходять великі інвестиції. Все це — результат спільної праці обласної влади та вас, шановні аграрії. Дякуємо вам за сумлінну та наполегливу працю. Бажаємо, щоб ваші трудові досягнення примножувалися та щедро колосилися ниви!

¹117 (21419)

Ç ïîâàãîþ Îëåêñàíäð ²ËÊÓË, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ªâãåí ÓÄÎÄ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè.

Аграрна

Ïåðøèé íîìåð âèéøîâ 17 (4) êâ³òíÿ 1917 ðîêó ï³ä íàçâîþ

14 листопада 2012 ðîêó

спецвипуск

³òàºìî ç Äíåì ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà! Ви — сила і гордість народу, Звеличений працею люд, Ми маємо добру нагоду Вітати шляхетний ваш труд! Ви робите справу відмінно, Володарі щедрих рослин, Від фірми «Сади України» Низький вам братерський уклін! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà ТОВ АФ «Ñàäè Óêðà¿íè»

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó!

Щиро в³òàºìî âàñ ç Äíåì ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà!

ПП «СИГМА»: Кожен новий день — сходинка вгору до професіоналізму, досвіду Стор.

6

«Красный забойщик»: Слава про колектив підприємства летить далеко за межі району Стор.

7

Дорогі аграрії! Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та любові, щоб щасливими росли ваші діти та онуки, аби було кому підхопити та примножити трудову славу батьків. Бажаємо успіхів у невтомній і важливій праці. Щоб здобутки поспішали вам назустріч, щедрим колосом вітала вас нива, пишним цвітінням — сади, щоб стояла на фермах вгодована худоба, а в коморах було повно. Нехай весна радує вас теплом, літо — лагідними дощами, осінь — ясною дниною, а зима не дошкуляє морозами та буревіями. Щоб ваша щоденна копітка робота приносила вагомий результат. Ваша самовіддана праця примножує славу Дніпропетровщини. Тож щедрих вам засівів, рясних сходів та ваговитих ужинків! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÒΠ«Äí³ïðîòðàêòîð»


2

з професійним святом!

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

Заради здоров’я, добробуту та процвітання Микола ВАШЕШНІКОВ, голова Державної інспекції сільського господарства України Шановні працівники сільського господарства! Щиро вітаю вас з професійним святом Це свято воістину всенародне, адже від результатів вашої діяльності значною мірою залежить здоров’я, добробут і процвітання України, оскільки наша держава завжди була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Всі знають, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій наполегливій праці й умілому госпо-

дарюванню досягнення в сільському господарстві останніми роками стають вагомішими та загальновизнаними. Нарощування обсягів виробництва зерна, іншої продукції поєднується з поступовим підвищенням їх конкурентоспроможності, безперебійним задоволенням потреб харчової та переробної промисловості в сировині, утворенням сталого експортного потенціалу держави. Тож, колеги, бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, радості, успіхів та щастя.

Нехай нива щедро колоситься, а трудові успіхи примножуються Від обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу сердечно вітаю вас з професійним святом — Днем працівників сільського господарства, що увінчує напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. В усі часи, як повелося з діда-прадіда, напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, природна мудрість, невсипуща працездатність, багатий досвід живлять сьогодні українську ниву, стверджуючи істину: якщо є урожай, то у народі — мир і спокій. Значний вклад в ефективний розвиток сільського господарства вносять підприємства переробної галузі, які з року в рік вдосконалюють технології виробництва. Ми свідомі того, що для повного відродження села треба ще багато

зробити. Передусім втілити комплексну програму державної підтримки сільгоспвиробника, створити сучасну і дієздатну інфраструктуру агропромислового комплексу, забезпечити належні умови для достойного життя селян. Висловлюю щиру вдячність усім трудівникам сільської ниви, низький уклін ветеранам, сердечні вітання молоді, яка обрала хліборобську долю. Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно поцінованою. Велика вдячність вам за любов до землі, терпіння і витримку. Щастя, злагоди в кожну домівку! Нехай нива щедро колоситься, здоров’я міцніє, а трудові успіхи примножуються! Галина СМИРНА, голова обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу

Вшануймо людину праці! Дорогі мої земляки! Дорогі трударі-хлібороби! Щиро вітаю вас з Днем працівників сільського господарства! Працювати на землі — велична і сповнена глибинного змісту справа. Хлібороб — той, що вирощує хліб. А коли є пишний хліб на столі, то посмішкою сяє оселя, радіють гостинні господарі, бажанням сумлінно працювати сповнюються серця. Працювати на землі може тільки той, хто її любить, відчуває, розуміє. Саме такі мудрі, збагачені досвідом і глибокими знаннями творці врожаїв споконвіку були в нас на Дніпропетровщині та в Україні. Агропромисловий комплекс області — це сукупність різноманітних і важливих напрямів і професій, які мають на меті одне: забезпечити людей сировиною для продуктів харчування. Це дуже відповідальна, дуже важка робота. Цей рік був для селян Дніпропетровщини надзвичайно складним. Але, попри всі труднощі, вони зберегли й зібрали вирощене, посіяли озимину під урожай наступного року.

Найпочесніша робота — робота на землі. Й наші аграрії виконують її сумлінно і вчасно. Кожному аграрію небайдужа його робота, доля рідного краю, кожен прагне зробити якомога більше на користь людям, наповнити державні комори, швидше відродити славу українського села. І за це вам усім щира й сердечна вдячність. Шановні аграрії! Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя плани, задуми і сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї! Добрих вам засівів, рясних сходів і щедрих ужинків! З повагою Віктор КАРПЕНКО, голова Дніпропетровської обласної організації роботодавців агропромислового комплексу


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

3

Селяни з честю витримують неабиякі випробування Щиро вітаю всіх аграріїв з Днем працівників сільського господарства! Нехай змилується над нами усіма Господь й посилатиме сонця та дощу коли треба й скільки треба. Нехай достигає на ланах ваговитий колос, нехай доріднішає на фермах елітна худоба, нехай квітнуть сади, а серця сповнюються радістю від усвідомлення творчої й потрібної людям праці. Нехай багатшою стає наша прекрасна Україна. Зі святом вас, шановні трударі! Олександр ЛЮБОВИЧ, заступник голови облдержадміністрації, заслужений працівник сільського господарства України. Наша Дніпропетровщина — знаний і шанований в Україні регіон, жителі якого завоювали собі славу сумлінних трударів та відданих патріотів держави, які не звикли схилятися перед труднощами. Зокрема, й в аграрному секторі економіки області, який пережив цього року неабиякі випробування, пов’язані з жорстокою посухою, аграрії до останнього змагалися за врожай. Так, цьогорік валовий збір зерна становить1,5 млн. тонн, і здобутий він насамперед завдяки невсипущій та самовідданій праці. Цьогорічна посуха, мабуть, найжорстокіша за

всі роки незалежності України, показала, які важливі розробка та впровадження стійкіших до посушливих погодних умов зернових

культур. Тож цим активно займаються профільні науково-дослідні інститути та провідні аграрні підприємства області. Уже зараз

застосовуються лінії новітніх гібридів та інтенсивні технології вирощування соняшнику, вдається досягати непоганих результатів. Розквітає на Дніпропетровщині така галузь, як садівництво, розквітає в прямому смислі слова, бо чимдалі більші площі займають у нас інтенсивні сади європейського типу на зрошенні в Петриківському, Нікопольському та інших районах. Активно розвивається тваринництво й промислове птахівництво. В цілому по Дніпропетровщині цьогорік очікується виробництво 294,4 тисячі тонн м’яса у живій вазі, а також 344 тис. тонн молока. Це на 0,3 відсотка перевищує показники минулого року. На високому рівні в області виробництво яєць, ще кілька років тому Дніпропетровщина виходила на майже мільярд штук, й темпи відтоді не знизилися, на часі виробництво яєць становить 1100 млн. штук. Тож аграрії гідно витримують неабиякі випробування й зустрічають своє професійне свято з честю. І цей день — День працівників сільського господарства — не тільки привід для гордості всього селянського

дружного братства, а й для тих робітників, які випускають для аграріїв трактори, комбайни та іншу техніку, для науковців, котрі роз­ робляють новітні гібриди та

технології для підвищення врожаїв, одне слово — для сотень тисяч самовідданих трударів, які дбають, аби наша країна була сильною, квітучою, заможною.

Ви примножуєте добробут Дніпропетровщини Ще з діда-прадіда нелегка хліборобська праця вважалася запорукою процвітання країни. І це правильно, адже недарма кажуть, що земля — як тарілка: що покладеш — те й з’їси. Тож ваші працьо-

виті руки, шановні аграрії, ваші знання та багатий досвід, ваші сумлінність та відданість справі перемагають на часі всі труднощі, ви досягаєте неабияких результатів у тваринництві, зерновому

господарстві, птахівництві, садівництві, овочівництві. Без перебільшення можна сказати, що ви примножуєте добробут Дніпропетровщини. За десять місяців нинішнього року вироблено 236 тис. тонн м’яса, 305 тис. тонн молока, 920 млн. штук яєць. Станом на 1 листопада цього року утримується 176,5 тис. голів великої рогатої худоби, у тім числі дійного гурту 80,8 тис. голів. Валовий збір зерна становить на часі 1,5 млн. тонн, під врожай наступного року засіяно 694,2 тис. гектарів озимого клину. Середньомісячна заробітна плата працівників сільгосппідприємств області у січні-вересні цього

Вельмишановні працівники агропромислового комплексу! Від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Нехай ваша праця завжди буде належно поцінованою, нехай в кожному господарстві панують достаток й високі прибутки, а в кожній родині — здоров’я, любов та добробут. Вадим УДОВИЦЬКИЙ, виконуючий обов’язки начальника головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації. року становить 1967 грн., це на 9 відсотків більше, ніж за аналогічний період року минулого. Аграрні господарства, одержавши перші врожаї,

відразу ж розпочали розрахунки з селянами за оренду земельних та майнових паїв. Попри всі цьогорічні труднощі, зумовлені винятковою й небезпечною для сільгоспкультур спекою, розрахунки з селянами проводяться повсюдно, а в деяких госпо-

дарствах їх уже завершено. Станом на 1 листопада за земельні паї господарства області розрахувалися на 95 відсотків, договорів оренди укладено на 649,5 млн. грн. За майнові паї розрахунки становлять 96 відсотків, а договорів укладено на 0,9 млн. грн.


4

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

з професійним святом!

Наша хвала рукам селян, які знають ціну хліба! Олександр Шевченко,

начальник головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Шановні друзі! Щиро вітаю вас з професійним святом — Днем працівників сільського господарства! Відзначення Дня працівників сільського господарства — це визнання державою звитяжної хліборобської праці на благо України, це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хліба! Це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це — свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Ваша праця — найпочесніша i чи не найскладніша серед усіх професій. I недарма хлібина на вишитому рушнику є символом нашої незалежної держави. Розуміючи необхідність нашої праці, цінуючи довіру Президента, уряду, міністерства, ми під керівництвом голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, як говорить прислів’я, щодня творимо хліб і до хліба. Тож нехай завжди невтомними будуть ваші руки, нехай злагода, добробут оселяться в кожній домівці. Хай ваша праця заколоситься щедрою нивою успіху! Здоров’я та успіхів. Творчого натхнення!


З професійним святом!

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

5

Шановні працівники агропромислового комплексу! Нелегким для хліборобів видався нинішній рік. Однак наполеглива й копітка праця трудівників сільськогосподарської галузі дозволила мінімізувати втрати, завдані хліборобам несприятливими погодними умовами року. Дбаючи про продовольчу безпеку країни, селяни області виростили достатню кількість зерна та виробили чимало тваринницької продукції, які забезпечуватимуть стабільність та злагоду суспільства. З нагоди Дня працівників агропромислового комплексу сердечно вітаю всіх, хто доклав зусиль до вагомих хліборобських здобутків! Мозолисті руки механізаторів та тваринників не знали втоми, не зважали на час, забезпечуючи виконання поставлених перед ними завдань. Бажаю всім міцного здоров’я, сімейного щастя, добробуту, суспільної злагоди і рекордних врожаїв на благо України!

Головний агроном ТОВ «Злагода» Олексій Джерелейко

Микола Рожко, депутат обласної ради, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, заслужений працівник сільського господарства України

Добра, щастя, великих урожаїв!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Злагода», що знаходиться в Софіївці, є визнаним лідером сільськогосподарського виробництва в Софіївському районі. Очолюваний депутатом обласної ради, заслуженим працівником сільського господарства України, кавалером ордена «За заслуги» III ступеня Миколою Рожком колектив незмінно отримує вагомі врожаї ранніх зернових та технічних культур. Невід’ємною часткою загального успіху товариства є творча праця керівників та спеціалістів, котрі стоять на чолі виробничих підрозділів підприємства. Головний агроном Олексій Джерелейко слідкує за неухильним виконанням агротехнологічних вимог, що сприяють вирощенню вагомих врожаїв сільгоспкультур. Завдання головного інженера Анатолія Приходька — забезпечити безперебійне функціонування машинно-тракторного парку «Злагоди», який щороку поновлює­ться високопродуктивною сучасною технікою. Інженер-будівельник Микола Коленда опікується зведенням необхідних для роботи хліборобів споруд та будівель. Сучасний підхід до умов виробничої діяльності Миколи Миколайовича і очолюваного ним господарства здобув повагу й авторитету як серед колег у районі, так і за його межами.

Головний інженер Анатолій Приходько

Інженер-будівельник Микола Коленда

Куточок Європи на Приоріллі

Кайо Франсуа Олів’є, генеральний директор ТОВ «Маїсадур Семанс Україна»

Компанія «Маїсадур» постачає високоякісне насіння до 35 країн Європи та країн Середземномор’я. Врожайність соняшнику при використанні насіння їхнього виробництва в середньому на 25—30 відсотків вища, що дозволяє більш раціонально використовувати посівні площі. Тому, чому такий потужний завод зведено саме на Приоріллі, є просте, але обґрунтоване пояснення: — Царичанський і прилеглі до нього райони, — каже Кайо Франсуа Олів’є, генеральний директор ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», — найбільш сприятлива зона для вирощування кукурудзи й гібридного насіння, так би мовити, «кукурудзяний пояс». До того ж тут збережено магістральну систему зрошення, яка є необхідною умовою, плюс сприятливий клімат, родючі грунти. Крім введення в дію другої черги заводу, куди входить чотири нових об’єкти, на підприємстві збудовано свою газозаправну станцію, що дає змогу значно покращити безпеку й культуру праці.

Серед найбільших іноземних інвесторів у кластері сільського господарства Дніпропетровщини є французька компанія «Маїсадур», яка 2010 року відкрила в селі Могилів Царичанського району сучасний комплекс з виробництва і зберігання високоякісного насіння кукурудзи та соняшнику, — ТОВ «Маїсадур Семанс Україна». Цього літа тут введено в експлуатацію другу чергу заводу. Наступного, 2013 року, планується введення й третьої черги. — Введення другої черги, — каже заступник генерального директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» В’ячеслав Іванович Семенов, — дало можливість збільшити число робочих місць. Нині на підприємстві працює понад сто робітників на постійній основі, ще від 500 до 1500 залучаються на сезонні роботи. Потужність виробництва — 18,25 тисячі тонн насіння на рік. Введення другої, а згодом і третьої черг дозволить збільшити обсяги виробництва на 130 відсотків. В інвестиційних планах компанії на наступний рік — відновлення систем зрошування, які використовуються для вирощування насіння. Крім нових робочих місць, які створюються на підприємстві, це значні надходження до місцевого бюджету, що йдуть на розвиток села, зокрема, на його соціальну сферу та транспортну систему.

— Тільки до місцевого бюджету, — продовжує розповідь В’ячеслав Іванович, — торік наше підприємство перерахувало понад мільйон гривень. А до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування — близько двох мільйонів гривень. Сотні тисяч гривень витрачено на розвиток соціальної сфери Могилева. Пуск такого сучасного комплексу із застосуванням новітніх технологій та сучасного обладнання відомих світових фірм, де зведено очисні споруди з повною біологічною очисткою, де застосовуються французькі стандарти, вимогливі й суворі щодо охорони навколишнього середовища, безумовно сприяє ефективному розвитку економіки та сільського господарства не лише Царичанського району. Адже аграрії Дніпропетровщини та інших областей мають змогу тепер отримувати тут елітне насіння кукурудзи та соняшнику, що відповідає найвищим європейським стандартам, що дозволяє їм мати ще більші врожаї, отримувати продукцію ще більш конкурентоспроможну на світовому ринку. ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» тісно співпрацює з багатьма агропідприємствами по вирощуванню гібридної кукурудзи, зокрема, з агрофірмою «Альфа-Агро» (ди-

ректор Вадим Коновий) та ТОВ «Хутірське» (керівник Сергій Рудовол) із сусіднього Петриківського району. Основні площі гібридної кукурудзи знаходяться, крім Царичанського та Петриківського, у Магдалинівському, Солонянському та Новомосковському районах. Умови праці, як і сам завод, європейські: комфортні приміщення, гаряча вода, зручні роздягальні тощо. Середня заробітна плата — близько чотирьох тисяч, на самому підприємстві — близько двох з половиною тисяч гривень. Велика увага приділяється техніці безпеки праці. Середній вік спеціалістів і працівників товариства — 35 років. Загалом на підприємстві вражає висока культура виробництва, сучасні корпуси, імпортне обладнання та красивий дизайн усього комплексу. Цей красень-завод у звичайній сільській глибинці — один з кращих заводів з виробництва насіння в Європі. Людмила ТИТАРЕВА

Працівниці лабораторії, де визначають якість зерна, — (зліва направо) Тетяна Василівна КАЙСТРО, Вікторія Костянтинівна НЕСТЕРОВА, Інна Павлівна ПУНЯК, мешканки Могилева та Царичанки


www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

З професійним святом!

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ — СТУПЕНЬКА ВВЕРХ

мастера своего дела

6

ЗОРЯ аграрна

К профессионализму, опыту, к новым достижениям

В этом убеждаешься, когда поближе познакомишься с коллективом ЧП «Сигма» из Днепропетровского района и его руководителем Санасаром Куюмчяном. Уже не раз нам приходилось слышать, что это частное предприятие является градообразующим для села Степное (около четверти бюджета сельсовета — отчисления «Сигмы»), где оно находится, что тут не только плодотворно и эффективно работают, ни копейки не задолжали ни государству, ни людям, но еще и щедры на благотворительность. А когда мы побывали в «Сигме» и пообщались с ее специалистами, то убедились: они не только имеют европейский опыт работы в отрасли, но и очень преданы своему делу. А по результатам прошлогоднего рейтинга «Аграрная элита Украины» ЧП вошло в сотню самых больших сельскохозяйственных предприятий Украины и в двадцатку наиболее крупных хозяйств по выращиванию и откорму свиней. Санасар Куюмчян приехал в 1990 году в Украину не случайно. Именно тогда в Армении случилось страшное землетрясение, его отголоски дошли до Кировакана, и школа, где Санасар Ервандович преподавал математику, была разрушена. Ему пришли на помощь украинские строители из «Укрстроя», взяли на работу комендантом строительного городка. Вместе с новыми друзьями он и приехал в Украину, а через несколько лет перевез семью. Правду не скроешь, начинать хозяйствовать на новом месте было нелегко. Доводилось сталкиваться и с откровенным неприятием, и даже с враждебностью. Он, как настоящий мужчина, никогда не показывал, чего ему это стоило, все превозмогал рассудительным спокойствием, открытостью, а со временем, когда предприятие твердо стало на ноги, — конкретными делами на пользу людям. В 2001 году арендовали корпус в бывшем совхозе «Маївка», еще через год, поднакопив средства, выкупили то, что еще не успели растащить по собственным хозяйствам предприимчивые местные жители. В племрепродукторах Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей закупили сто тринадцать свиноматок пород «крупная белая» и «ландрас» и…как говорится, пошло-поехало. Хозяйство потихоньку набирало обороты, этому во многом способствовало и то, что тут никогда не ленились учиться, перенимать не только лучший оте­чественный, но и зарубежный опыт. Многие специалисты «Сигмы» учились в Европе, и знание современных технологий, селекция и сбалансированное кормление элитных хрячков и свиноматок способствовало тому, что «Сигма» в скором времени превратилась в современное предприятие по разведению высококачественного товарного поголовья свиней. Сегодня здесь содержат около двадцати двух тысяч поголовья, а в начале следующего года планируют достигнуть тридцати тысяч! Племенные элитные хрюшки едут сюда из Германии и Ирландии, сейчас в свинокомплексе предприятия роскошествуют полторы тысячи элитных свиноматок, а в ближайших планах — выйти на 2450 свиноматок. Одна свиноматка в год в среднем приносит 26—28 поросят со средним весом 1,5 килограмма. В Степном работает комплекс по воспроизводству и доращиванию, в

Песчанке находится откормочное хозяйство, в Ждановке и Баловке в состав «Сигмы» вошли еще два свиноводческих предприятия замкнутого цикла. Продукцию днепропетровских свиноводов ждут на мясокомбинатах по всей Украине. И недаром, ведь благодаря селекции и сбалансированному кормлению товарная свинка набирает сто десять-сто двадцять килограммов всего за полгода, причем мясо у нее — первой категории, так называемый бекон, когда тушка имеет сало толщиной не более двух сантиметров, а выход из туши составляет 73—75%. Безупречному уходу за животными во многом способствует внедрение на предприятии программы «Агрософт», которая аккумулирует все необходимые специалистам данные, вплоть до привесов, и того, сколько съела каждая свинка. Это позволяет видеть всю картину и своевременно вносить коррективы в уход за животными и их рацион. Запущен новый комбикормовый завод — компьютеризированное производство, которым управляет один человек и которое может выдавать шесть тонн продукции в час. Очень нужное дело, ведь сейчас предприятию требуется в день 40 тонн комбикорма, а с наращиванием поголовья и потребности возрастут. Сооружен и новый маточник — в него вложено шесть миллионов гривен, зато тут уникальная система вентиляции, опять же — уникальные полы, все это должно в конечном итоге сработать на повышение производительности и культуры производства. Для реализации продукции жителям областного центра открыты два фирменных магазина. Вот какой стала нынче «Сигма»! Поутихли и недоброжелатели. И в самом деле, как же тут возмущаться, если четыре миллиона гривен предприятие вложило в Песчанке в австрийское оборудование и устройство лагун по переработке навоза, который превращается в экологически чистое органическое удобрение! И это позволило улучшить экологическую ситуацию. Санасара Ервандовича волнуют не только производственные, но и чисто человеческие проблемы. Он ведь и сам — отец семейства, жена и сын работают вместе с ним в бизнесе, дочь учится. Поэтому когда для многодетной семьи Бондарей в Степном возводили дом, львиную

долю средств на это выделил Куюмчян. Как выделил и пятьдесят тысяч на строительство школы в Песчанке. Как выделяет средства на внеклас­сные занятия школьников Степного по информатике и английскому языку, на школьные нужды, на организацию летнего детского лагеря отдыха. Степной сельский голова Евгения Коринная рассказывает о сотрудничестве с «Сигмой»: — Благодаря помощи предприятия в селе газифицировано семь улиц. Закуплена мебель для церковной трапезной. Выделены средства на уличное освещение. Приобретена мебель для детского садика. Даже отопление помещения сельского совета нам не стоит ни копейки, его оплачивает Санасар Ервандович. Не было случая, чтобы я пришла к нему с просьбой и он не помог. Вы ведь знаете, бюджеты сельских советов богатством не блещут, и без таких помощников, как «Сигма» и ее руководитель, нам очень сложно было бы решать многие проблемы сельчан. На стене в кабинете Куюмчяна — Благословенная благодарственная грамота епископа Днепропетровского и Павлоградского Симона за заслуги перед украинской православной церковью — еще одно свидетельство добрых дел мудрого и щедрого душой человека. Сам Санасар Ервандович, рассказывая о своих коллегах, для каждого находит теплые слова: — Они знающие и умелые мастера своего дела. Прекрасно справляется с работой главный специалист Валентина Хасенко, я во всем могу ей доверять. Главный специалист по воспроизводству Виктор Гопка стажировался во Франции, он настоящий кладезь знаний. Главный врач Майя Котик — отличный специалист-ветеринар. Заведующий маточником Александр Бараш набирался знаний и практического опыта в Бельгии, сейчас успешно применяет их на практике у нас

Бригадир участка воспроизводства Людмила Васильевна делает УЗИ своим подопечным

на производстве. Знают свое дело и любят его бригадир участка воспроизводства Людмила Плотник, оператор маточника Любовь Масленкина, оператор доращивания Алла Васюк, ветеринарный врач Вадим Кузява, оператор участка

откорма Елена Пелина и многие другие. Если бы не мои прекрасные трудолюбивые и терпеливые, старательные и преданные делу коллеги, разве достигли бы мы того, чего достигли, разве могли бы планировать будущее? Я, например, не знаю легкого бизнеса. Везде нужен профессиональный подход, нужны знания и желание работать, нужны смелость и преду­смотрительность в решении проблем. Тогда будет результат. Рядом со мной именно

Оператор-свиновод Любовь Назаренко на маточнике

такие люди, потому есть и результаты. Всех своих коллег и их семьи поздравляю с нашим профессиональным празником — Днем работников сельского хозяйства! Всем спасибо за честный труд, всем — здоровья и благополучия. Будем работать. Евгения ГРОМАДСКАЯ Фото Андрея ПУЗДРИ


З професійним святом!

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

7

Стугонять по рейках колеса, вагони злегка погойдуються. Його електровоз мчить у сіру далечінь, вітрам назустріч. Росяний ранок, настояний на травах, обціловує молоде обличчя. В юнака переймає дух. Збулися його романтичні мрії. Став машиністом. Так любив свою роботу, жив нею і снив. Та виснажливі довгі зміни, суха їжа швидко далися взнаки. Почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. — Вертайся, синку, додому, бо зовсім себе загубиш, — весь час просила мама. Але хлопець цього і чути не хотів. Думалося: підлікується, і все минеться. Та все складалося не так...

Станіслав Васильович Шипош

Молодий спеціаліст з червоним дипломом Станіславу Шипошу таки довелося круто повернути стежку власної долі. У рідно­ му радгоспі «Красный забой­ щик», де працювали його бать­ ки, дали направлення до Кіро­ вограда, в середню партійну школу з підготовки керівних кадрів. Відразу відчував себе, наче не у своїй тарілці. Всі вже — дорослі чоловіки, з досвідом роботи, а він серед них зовсім «зелений». Увесь з головою по­ ринув у навчання, одержував підвищену стипендію… З часом отой віковий бар’єр непомітно зник. Став юнак на курсі справжнім авто­ ритетом. Незадовго повернув­ ся в село з червоним дипломом. Молодого спеціаліста по­ ставили бригадиром. Крім рільництва, довірили ще й сад — старий, запущений. Так хотілося лад йому дати, та не знав, за що братися, з чого почати. Вирішив їхати в сусідній радгосп «Веселі Терни», який гримів своїми врожаями на всю Дніпропе­ тровщину. Попрохав допомоги знаного садовода Володимира Ілліча Батрацького, і той від­ гукнувся, відкривши всю свою душу не лише як фахівець. Він бачив, як горять очі в молодого Станіслава, коли черпає він його науку. Часто навіть приїздив у «Забойщик», аби подивитися, як там хазяй­ нує його учень, дати пораду в обрізці насаджень. Хоча велика була між ними вікова дистанція, але незчулися, як стали добрими друзями. Старий сад несподівано пі­ шов під відвали Анівського рудника. Самому практично доводилося садити молоді деревця, пестити кожен са­ джанець, аби прийнявся. А потім дбати, щоб перезимував, пережив морози. Це був його перший серйозний екзамен на професійну зрілість. А потім… Скільки отих екзаменів зва­ лювалося на молоду голову! Бо ж і рільництво доставляло чимало клопотів. Не цурався доброї поради навіть рядово­ го хлібороба. Все сприймав з великою вдячністю. Старання молодого брига­ дира запримітила людина ве­ ликої душі, директор радгоспу Володимир Тимофійович Івко. Як тільки з’явилася вакансія, призначив керуючим третім відділком. Це був найвідпо­ відальніший об’єкт, з найбіль­ шою кількістю землі і тварин. Віддаленість від центральної садиби чималенька — аж 24 кілометри. Керуючий мав бути самостійним господа­ рем і приймати усі рішення. Не злякали Станіслава Васи­ льовича і труднощі побутової невлаштованості. Адже сюди мав забрати свою родину — до­ нечку і молоду дружину. Селяни шанують як розумного господаря З першого дня йому, мо­ лодому керівнику, взялися допомагати мудрі люди від землі, механізатори Олександр Харлампійович Усатенко та Яків Андрійович Скулинець.

Плечима землю тримає Багато чого в нього виходило, та через два роки відчув, що все-таки бракує теоретичних знань, потрібна вища освіта. Тож вступив до Дніпропетров­ ського сільськогосподарського інституту. На роботі все спо­ рилося, його рільники зби­ рали найвищі врожаї, росла продуктивність молочного і м’ясного стада. Тут, у Запо­ рожці, благословилося на світ ще одне його дитя. Працював і долі дякував. Ось уже й ди­ плом інститутський отримав. Хоч сам літами був молодий, але тутешні селяни шанували як батька, як розумного госпо­ даря. Це він відчував. Не ждав і не гадав, як від­ крилася перед ним ще одна щаблинка посадового росту. Станіславу Васильовичу Ши­ пошу запропонували посаду головного агронома господар­ ства. Розумів: це він зможе, встиг вникнути в усі тонкощі технології поля, уміє брати від нього все, на що воно здат­ не. На той час в «Красном за­ бойщике» було 5800 гектарів землі — найбільше сільгосп­ підприємство в районі. Не осо­ бливо роздумуючи, дав згоду, бо мав уже серйозну школу господарювання. При тодішньому директо­ рові Миколі Миколайовичу Со­ лянику виробнича дисципліна була на особливому рівні. Всі підрозділи працювали чітко і злагоджено, економічні по­ казники з кожним роком ра­ дували все більше. Станіслав Васильович знав, яка відпо­ відальність тут на нього чекає, ніякого послаблення не буде. Сім років пропрацював на цій посаді, як несподіва­ но звільнилося директорське крісло. Його довірили своєму доморощеному Шипошу. Най­ більші випробування чекали на цьому високому посту. З піднесеністю, але разом з тим і якоюсь прихованою в серці тривогою починав свої перші кроки на цій посаді. Розумів усю відповідальність, яка лягла на його дужі чоловічі плечі. Бринить пісня жайворо­ на, зливається з монотонним шепотінням колосся, а воно хвилюється, наче море, від кожного легкого подиху вітру і губиться аж ген у видолинку. Директор іде хлібним ланом, примруживши очі, і, здаєть­ ся, подих зупиняється від того блаженства. Він любить зем­ лю і живе нею, відчуває до неї особливе тяжіння. Розминає в долоні моложаві зерна, і серце радіє: буде гарний ужинок. І справді: перші роки нива платила щедрими ужинками. Господарство економічно зрос­ тало. Станіслав Васильович розумів: щоб отримувати гарні прибутки, треба переробляти власну вирощену продукцію. Тож ця думка не давала спо­ кою. Шукав спеціальну тех­ нічну літературу, спеціалістів. І швидко один за одним росли в господарстві переробні цехи: круп’яний, макаронний…За­ працювали млин, пекарня. Справжнім дітищем стала лі­ нія з виробництва згущеного молока.

Директорська рука — на пульсі часу Слава про «Красный за­ бойщик» полетіла далеко за межі району. Почала розви­ ватися на селі соціальна сфе­ ра, зростала в людей заробітна плата. Директор тримав руку на пульсі часу. Але через два роки пішла повальна руйнація всього над­ баного за десятиліття — по­ чалася ринкова економічна реформа. В недовгому часі іму­ щі мужі нібито за якісь борги забрали усі ці новобудови. Це була найстрашніша доба. На очах зникало те, що зводи­ лося неймовірним зусиллям і великими коштами. Треба було віднайти в собі сили все це пережити та просити у Бога мудрості, аби зберегти машин­ но-тракторний парк, не дати його розпорошити. В госпо­ дарстві було чотири відділки, шість тваринницьких бригад. — У мене досі на серці жива рана від того, що стало­ ся, й вона не зарубцюється ні­ коли, — зізнається керівник. Та рук опускати не мав права — за ним стояли люди. Скільки безсонних ночей, скільки здоров’я коштувало втриматися в цій економічній круговерті, одному Господу ві­ домо. Але вистояв, зберіг агро­ формування єдиним майновим комплексом. І сьогодні очолю­ ване ним господарство — най­ сильніше на Криворіжжі. Тут діють найновітніші технології, найсучасніша зернозбираль­ на, посівна, ґрунтообробна техніка. Високий рівень господарю­ вання і в найскладнішій сьо­ годні тваринницькій галузі. Завдяки постійній її підтримці самим керівником щорічно зростає продуктивність ді­ йного стада. За десять міся­ ців нинішнього року корови голштино-фризької породи дали по 5600 кілограмів мо­ лока. У 2012-у сподіваються перекрити шеститисячний рубіж по надоях. Таких ви­ сот сягають вперше. До того ж зросло поголів’я молодняку, створили ще одну групу голштинок. Від успіху серце Станіслава Васильови­ ча переповнюється радістю. Керівник долає всі труднощі, аби зберегти робочі місця і при цьому постійно домагатися росту продуктивності стада. Останнім часом повністю розкрило себе садівництво, воно чи не найрентабельніше в господарстві. Як і колись в юності, закоханий у нього. Сад — невід’ємна частка його самого. Вже майже два десятки літ, як Станіслав Васильович очолює це велике господар­ ство. Люди люблять і поважа­ ють свого керівника, знають: завжди в усьому він їх підтри­ має, допоможе у скрутну хви­ лину. Це зігріває його душу, додає снаги до праці і нових пошуків. І йому це вдається. — Нещодавно проводили газ в село Калініне, — говорить Станіслав Васильович, — гос­ подарство виділило майже 400 тисяч гривень, аби допомогти завести голубе паливо в домів­

ки селян. Інакше вчинити я не міг, адже стовідсотково це наші пайовики, мої земляки. — Не всі живуть в достат­ ку, особливо пенсіонери, тож приміщення, де робили конц­ корми для худоби, розширили, облаштували, завезли відпо­ відне обладнання. Тепер у нас діють макаронний, круп’яний цехи, олійниця, млин. Відро­ дили те, що колись втратили. Наші люди за помірну ціну можуть придбати ці продукти харчування, і я радий за них, — мовить керівник. Майже чверть віку на землях «Красного забойщика» трудиться комбайнер Віталій Феденко

Галина Бурова, Павло Пота­ пов, Анастасія Новокщоно­ ва. Напередодні професійного свята не можу не згадати своїх найперших помічників, спеці­ алістів — головного інженера Сергія Тарасюка, головного агронома Олександра Іваницю, головного зоотехніка Єлизаве­ ту Біх, головного бухгалтера Наталію Бірюкову. Вони мене ніколи не підводять. Завідуючий током С. В. МАКОВЕЦЬКИЙ

Господарство тримається на працелюбах Тільки треба почути, як тепло, з вдячністю відгукуєть­ ся директор про своїх людей. — На працелюбах наших тримається господарство, їх сумлінням твориться слава агрофірми, — говорить він. — Дякую і вклоняюся дозем­ Оператор машинного доїння Людмила ШЕРСТОБІТОВА

У цьому посушливому році пшеничні поля в «Забойщике» давали по 25 центнерів зерна з гектара. А кукурудза торік по­ радувала рекордним 72-цент­ нерним урожаєм. Все у нього прекрасно і в особистому житті. Вже понад три десятки літ іде стежиною власної долі разом з дружи­ ною Тетяною Семенівною. Ви­ ховали дочку та сина, мають Тракторист Володимир Васильович ПОЛТАВЕЦЬ трудиться в агрофірмі з 1980 року

но усім трударям. І все-таки скористаюся нагодою і назву декого з них. Це — механіза­ тори брати Олександр і Леонід Мельничуки, Віталій Безпа­ лий, Олександр Білогуб, во­ дії Юрій Кукса, Євген Копач; тваринники Раїса Іванченко,

Начальник мехзагону С. М. ТАРАСЮК перевіряє справність сівалки «Клен»

двох онуків — Маргаритку й Артемчика. У дітей все добре, і бать­ ки щасливі. 29-літній Максим працює в господарстві голо­ вним економістом. Хто зна, може, він майбутня батькова зміна. Радіє за сина і його ро­ дину 89-річна матуся Марія Антонівна... Головний зоотехнік Є. А. БІХ радіє збільшенню поголів’я великої рогатої худоби

Марія СЕНЬКОВСЬКА Фото Олександра ПЕРМІНОВА


8

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

З професійним святом!

Якісна аграрна освіта — запорука успіху Дніпропетровський державний аграрний університет щиро вітає всіх працівників агропромислового комплексу області з професійним святом! В Україні завжди шанували селянську працю. Адже аграрії — це та рідкісна когорта людей, важливість якої для нації в цілому і для кожного з нас зокрема не викликає сумнівів. Багатство України не тільки в земельних ресурсах, а й насамперед у золотих руках хліборобів, які своєю щоденною звитяжною працею поліпшують добробут наших співвітчизників, забезпечують продовольчу безпеку держави. Навіть у надзвичайно складних умовах цього року вашими зусиллями зібрано 1,5 млн. тонн зернових, і нам дуже приємно, що в цьому є й заслуга наших випускників. У ці дні Дніпропетровський агроуніверситет святкує 90-річчя. Підсумовуючи цей історичний шлях, можна зробити висновок: сьогодні ДДАУ — один з провідних вищих навчальних закладів України, який протягом 90 років відіграє важливу роль у розвитку аграрної освіти та науки, підготувавши більш ніж 50 тисяч фахівціваграріїв. Це багатопрофільний заклад освіти з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з 12 найважливіших для АПК спеціальностей та 25 спеціалізацій. На 7 факультетах та структурних підрозділах навчається понад 12 тисяч студентів, кожного року майже 1000 слухачів проходять перепідготовку, здобувають другу вищу освіту і підвищують кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти. На базі аграрного університету з метою координації діяльності навчальних

закладів аграрного профілю, науково-виробничих установ Дніпропетровської області й Придніпровського регіону успішно діє навчально-науково-виробничий центр, який об’єднує 6 вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації. Це дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців за скороченим терміном навчання, випускників профільних коледжів і технікумів. Сьогодні цей центр перетворює­ ться в інтегрований освітньо-науковий, соціо-виробничий комплекс, який разом з Науково-дослідним інститутом сільського господарства Степової зони України НААН, Придніпровським науковим центром НАН, передовими високотехнологічними господарствами та установами забезпечать інноваційний прорив в агропромисловій галузі Придніпровського регіону з одночасним вирішенням екологічних, соціальних та інших питань у відповідності з Програмою міністра аграрної політики та продовольства України М. В. Присяжнюка «Рідне село». У навчальному закладі використовуються всі можливості для створення сприятливих умов в науковому просторі. Протягом двох останніх років в університеті успішно діє Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу, Центр природного землеробства, проблемні науково-дослідні лабораторії. Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності спрямовується на

формування і розвиток аграрного кластеру, який є пріоритетним для Придніпровського регіону і постійно знаходиться в центрі уваги з боку голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула. За його ініціативи і підтримки відкрито філіали кафедр у кращих господарствах області, що дає можливість значно покращити практичну підготовку майбутніх аграріїв. Десятки наших студентів є переможцями всеукраїнських і міжнародних наукових, освітніх і фахових конкурсів, спортивних змагань, конкурсів художньої самодіяльності. ДДАУ нині співпрацює з аграрними навчальними закладами Європи, США та Росії, серед яких університети Москви, Кордови

Анатолій Степанович КОБЕЦЬ, ректор Дніпропетровського державного аграрного університету, професор, академік АН вищої освіти України

(Іспанія), Пловдіва (Болгарія), Амстердама (Нідерланди), Праги (Чехія), ВайштефанТрієсдорф (Німеччина), Парми (Італія), Порту (Португалія), Західної Вірджінії (США) та інші. Щороку наші студенти і викладачі мають можливість стажуватися за кордоном. Користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих здобути освіту в ДДАУ на денному та заочному відділеннях. Колектив університету та ректорат вітає всіх з Днем працівників сільського господарства! Нехай і надалі щедро колосяться наші ниви! Міцного здоров’я вам і вашим близьким, оптимізму, незмінних успіхів у всіх добрих справах та починаннях заради щасливого майбутнього України!

Презентація книги «Золоті зірки Дніпропетровського державного аграрного університету»

Щедра осінь Юлії Білявської Цим бездонним — у півобличчя! — очам, суперстрункій (пара­ метри 90-60-90 просто відпочивають!) модельній фігурі позаздрить будь-яка молода дівчина, а Юлія Білявська гордо несе по життю свою красу. Вона ніколи не сиділа ні на яких дієтах, на височенних підборах проходила майже всю вагітність і до пологів сама їздила за кермом. З такою зовнішністю цій молодій жінці тільки по салонах краси маніжитися б, а вона їздить по полях, засіяних озиминою. Їй би працювати на подіумі, а вона керує фермерським господарством. Її довгими пальцями більше личило б глянцеві журнали гортати, а вона ось уже більше десяти років упевнено тримає ними кермо авто. Їй би, як і всім жінкам, любити б домашні клопоти, а вона любить швидкість, коли вітер шелестить, а дорога — мов доля. Ще малою дівчинкою Юлія Білявська дуже любила співати і танцювати, а також мріяла, що колись буде повітряною гімнасткою. Одного разу побачивши виступ гімнастів у цирку, для себе вирішила обрати такий шлях. Для цього просто неба, на траві ставала на «місток», крутила сальто, сама відточувала всі елементи. Але люблячі батьки не одважилися ризикнути здоров’ям своєї меншенької Юлечки і порадили їй стати... вчителем. Два курси педагогічного вузу так і не принесли прихильності до цієї спеціальності. І щоб не мучити себе більше, дівчина вирішила піти вчитися у Київський економічний університет. І треба було так статися, щоб у жовтні 2000-го вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, у них зав’язалися серйозні стосунки, які увінчалися шлюбом. А зайняття землею стало своєрідним першим підсумком їх спільної роботи. — Власне працювати із земельними

наділами селян мені хотілося ще десь із 1997 року, — пригадує жінка. — Я бачила, як господарюють мої знайомі, зважила свої можливості і зрозуміла, що теж так зможу, що це справа перспективна. Маючи власну ідею та аналітичний підхід до справи, Юлія взялась до роботи. Тоді, у 2000 році, договори оренди укладалися із сільрадами, де і з’ясувалося, що частина цих земель — це невитребувані паї. Влада села пояснила новій господарці, що деякі селяни в силу різних причин просто не мають можливості оформити все документально, тож Юлія Олексіївна взялася їм у цьому допомогти. Так справа дійшла і до угод оренди. А в деяких же не було паспортів, ідентифікаційних кодів. З цим усім Юлія Білявська добряче поморочилася, так зате ж дала людям засоби для існування у вигляді оплати за пай. Вона бачила, як надією світяться очі тих, хто ще вчора мав роботу на селі, а тепер у деяких з них немає чим і хату протопити.

Жаль до цих людей і змушував Юлію ходити по інстанціях, оформляючи для них необхідні папери. Той же жаль спонукає її і сьогодні розвозити їм по хатах орендну плату за їхні наділи. — Я не можу засуджувати цих людей, які потрапили під прес реформ і не змогли вистояти, — говорить Юлія Білявська. — А ще їх у мене не так і багато, тому маю можливість приділити кожному максимум уваги. Для мене це не так і важко, а за великим рахунком у житті легкого не буває нічого... Вона починала із 150 гектарів землі, обсяги якої за ці роки суттєво не змінилися. Її фермерське господарство ось уже шостий рік носить поетичну назву її першої власної машини «Шкоди» — «Октавія». Це тюнінговане авто відслужило вірою і правдою нашій героїні впродовж семи років. У неї прямо таки засвічуються ліхтарики в очах і з’являється тепла посмішка, коли мова заходить про машини.

Вони — слабкість сильної жінки, яка в цьому житті за великим рахунком надіє­ ться тільки на себе. Юлія Білявська вміє налагоджувати ділові контакти. Її й досі добрим словом згадують у Жовтоводському відділенні банку «Аваль», з яким вона не тільки співпрацювала, а й як один з кращих клієнтів мала теплі людські стосунки. Вона цінить ці зв’язки, бо сама їх створювала. Нині Юлія Олексіївна — клієнт одного з Криворізьких відділень банку «Аваль», бо її запросили до співпраці у місто, де вона тепер живе. Тато Юлії, дізнавшись, що донька чекає дитину, придбав їй квартиру саме у Кривому Розі. Його доросла донька ніколи нічого не боялась. Вона сама себе виховала за принципом «бачу мету — не бачу перепон». Це абсолютно не означає, що наша героїня не вміє реально оцінювати ситуацію — навпаки тоді, коли хтось інший здався і відступив би, ця тендітна жінка проявляє свої кращі якості. Тож її чоловік і десятирічний синок Ярослав можуть нею гордитися. У неї швидкий темп життя, як практично в кожної сучасної ділової людини. Інколи виникає бажання приїхати додому, скинути взуття на підборах і побути на самоті у своїй затишній нірці. За кілька годин Юлія відпочине, відновить сили і буде знову готова до нових звершень. — Колись мені дуже хотілось їздити на своїй машині і мати власну справу, — зізнається директор ФГ «Октавія» Юлія Білявська. — В принципі, все так і здійснилося. За що я дуже вдячна долі і хорошим людям, які мене оточують. Олена ЧЕРНЯВСЬКА, власкор «Зорі» П’ятихатський район Фото автора


з професійним святом!

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

9

Перспективы для ВСЕХ! Захаренко Иван Иванович — автор и селекционер озимого чеснока сорта «Любаша», учредитель Компании «Полибудинвест», мастер своего дела, на протяжении более 20 лет занимается селекцией сортов чеснока и выращиванием винограда. Украинский сорт озимого чеснока «Любаша» славится высокой питательностью, превосходными вкусовыми качествами, стойким ароматом, высокой урожайностью и отличным качеством, благодаря чему он активно завоёвывает признание потребителей. Мы уверены, что выращивание озимого сорта чеснока «Любаша» станет прекрасным выбором на пути к процветанию и обогащению! Компания «Поли­ будинвест» совместно с проектом «Украинский чеснок» подготовили и внедряют в жизнь план развития чесноководства уже как полноценно сфор­ мированную, самостоя­ тельно развивающуюся отрасль сельского хозяй­ ства. Данный проект по­ лучил развитие практи­ чески в каждой области Украины. В отдельных областях страны запуще­ ны пилотные проекты по популяризации данной идеи. На базе Компании «Полибудинвест» ведёт­

ся строительство центра по обучению и подготовке кадров по нескольким на­ правлениям: овощеводство и виноградарство. Созда­ ние данного центра проис­ ходит при участии членов проекта, а также Украин­ ского проекта развития плодоовощеводства MEDA, спецификой деятельности которой является под­ держка перспективных проектов на территории Украины. Проект «Украинский чеснок» и Компания «По­ либудинвест», как субъек­ ты права интеллектуаль­

ной собственности, явля­ ются законными и един­ ственными обладателями всех эксклюзивных прав, предусмотренных действу­ ющим законодательством Украины, на сорт озимого чеснока «Любаша», кото­ рый является объектом права интеллектуальной собственности. Эксклюзивные права включают в себя: - право на использование озимого чеснока сорта «Любаша»; - исключительное право разрешать использование озимого чеснока сорта «Любаша»; - исключительное право препятствовать неправомерному использованию озимого чеснока сорта «Любаша», в том числе запрещать такое использование; - другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом. Такой серьёзный право­ вой подход связан с массо­ выми фальсификациями, спекуляциями и мошен­ ничеством по отношению к нашему сорту чеснока. Озимый чеснок сорта «Любаша» признан в Ев­ ропе №1. Данный чеснок активно продвигается на рынок Евросоюза, так как главными преимущества­ ми его являются: высокие потребительские качества, а также то, что чеснок «Любаша» — это эколо­ гически чистый продукт. Также мы делаем первые шаги в направлении по­ требительского рынка Се­ верной Америки. Нами установлены се­ рьезные связи с научны­ ми учреждениями разных уровней как в Украине, так

и за рубежом. В частности, сотрудничаем с Львовским национальным аграрным университетом, при лич­ ном содействии ректора университета Владимира Васильевича Снитынско­ го, а также Лидии Петров­ ны Лищак, кандидата с/х наук, доцента, которая является признанным во всем мире специалистом в области чесноководства. Львовский национальный аграрный университет яв­ ляется главным центром в Украине по изучению сортовыведений, сорто­ испытаний, это информа­ ционная площадка для крупных сельхозпроиз­ водителей, желающих заниматься чесноком.

в сельскохозяйственном производстве, заслужен­ ный работник хозяйства Республики Беларусь. С 1987 года возглавляет Го­ мельскую областную ассо­ циацию производителей плодоовощной продукции. Автор книг «Овощеводство Беларуси», ряда других изданий, статей и публи­ каций. По инициативе и под руководством автора внедрены в производство отечественные промыш­ ленные технологии выра­ щивания чеснока, а также других культур. Должны подчеркнуть, что данное издание просто обязано стать настольной кни­ гой каждого агронома и руководителя в области

Участие в проекте «Ук­ раинский чеснок» способ­ ствует установлению и поддержанию взаимного доверия, контактов руко­ водителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, надёжно­ сти и добропорядочности, делового партнёрства, создаёт основы и формы взаимодействия членов проекта, позволяющих им использовать возмож­ ности друг друга для более успешного ведения биз­ неса. Кроме того, проект «Украинский чеснок» пла­ нирует проводить работу по привлечению интеллек­ туальных, финансовых, организационных и иных ресурсов для наилучшей

Сорока Михаил Петрович — руководитель проекта «Украинский чеснок», учредитель и директор Компании «Полибудинвест». Самый талантливый руководитель, который смог наладить работу в сфере сельского хозяйства в отрасли чесноководства и за 8 лет превратить любительское занятие чесноком в самостоятельную отрасль сельского хозяйства в промышленных объёмах. В этом году с 18 по 21 сентября в университете состоялся IV Международ­ ный научно-практический форум, в котором мы при­ няли активное участие. В результате работы форума по направлениям исследо­ ваний приняты соответ­ ствующие постановления, которые нашли свое отра­ жение в планировании и организации научно-ис­ следовательской работы в университете, совместном выполнении научных ис­ следований ученых ЛНАУ, а также украинских и за­ рубежных партнеров, ре­ ализации инновационных проектов в аграрной сфере. Нами ведётся и научная работа совместно с не­ сколькими зарубежными научными центрами в Гер­ мании, Польше, странах Балтии, Белоруссии и России. На IV Международном научно-практическом фо­ руме также было презен­ товано печатное издание 2012 г. под названием «Чеснок: биология, тех­ нология, экономика», автором которого являет­ ся Валерий Афанасьевич Попков — учёный-агроном с 42-летним стажем работы

сельского хозяйства. Ком­ пания «Полибудинвест» получила официальное эксклюзивное право на распространение указан­ ного издания от его автора. Отдельное внимание компания уделяет научной и селекционной деятель­ ности. Предлагается ши­ рокий спектр услуг, свя­ занных с выращиванием и выводом сорта чеснока украинской селекции на уровень промышленного овощеводства. Вот основ­ ные из них: подбор и под­ готовка земельного участ­ ка, высадка посадочного материала, дальнейший контроль и сопровожде­ ние, подготовка кадров и т. д. Помимо уже су­ ществующей практики в Украине, компания успешно ведёт несколь­ ко проектов за рубежом. Такая активная рабо­ та налажена благодаря руководителю данного проекта — Михаилу Пе­ тровичу Сороке, а также человеку, который много лет посвятил выращива­ нию и выведению чеснока, селекционировал новый украинский сорт чеснока «Любаша», Ивану Ивано­ вичу Захаренко.

реализации интересов его членов, по организации информационной, кон­ сультативной и методи­ ческой помощи членам проекта, который будет заниматься насущными вопросами «чесноково­ дов». За период 2011—2017 годы все усилия направ­ лены на увеличение объёмов производства чесно­ ка с 500 тонн (2011 г.) до 75000 тонн (2017 г.). Это позволит полностью обес­ печить потребности вну­ треннего рынка в данном продукте и организовать экспорт. С учётом серьёзных темпов развития отрасли, полного отсутствия кон­ куренции на рынке ка­ чественной!!! продукции, мы, как основатели данно­ го проекта, считаем, что Украина имеет хороший шанс через несколько лет стать мировым лидером по производству чеснока.

Приглашаем ВСЕХ желающих участвовать в реализации данного проекта!!! Ассоциация «Украинский чеснок» (проект «Украинский чеснок») ООО «Полибудинвест» Руководитель проекта «Украинский чеснок» — Михаил Петрович Сорока. Украина, 71701, Запорожская область, г. Токмак, ул. Ленина, 356, т. +38 098 051 30 20 — отдел продаж (Виктория Викторовна), т. +38 097 071 92 52 — отдел рекламы (Юлия Владимировна). E-mail: market@ukrchesnok.com polibudinvest@gmail.com Режим работы компании — с 08.00 до 17.00 (выходные: суббота, воскресенье).

Обращайтесь, всегда рады помочь Вам!


10

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

з професійним святом!

Прорыв в зерноочистке Уважаемый читатель, производительность современной зерноочищающей техники можно существенно повысить. Работая на машинах типа БСХ, СМ, «Петкус» и др., я все время раздражался тем, что в паспорте производителя стоят цифры, которые на практике никому не удается получить. От чего зависит производительность очистки в решетных машинах? Рассмотрим четыре основных условия. 1. Площадь рассева,

точнее, площадь сита, за исключением мертвых зон, то есть зон, в которых очистка не происходит в силу способа очистки и конструктивных особенностей крепления сита. 2. Величина суммарной площади отверстий, отнесенной к общей площади сита (в %). Живое сечение. К сожалению, этот показатель не учитывает площадь мертвых зон, которая может сильно отличаться у разных машин.

Рис. 1. Геометрия сит. 1 —Традиционного варианта; 2 — Сито Фадеева; 3 — Размеры подсевных сит

Рис. 2. Схема очистки зерна при параллельном движении

Рис. 3. Схема очистки зерна при последовательном движении

Таблица 1. Сравнение живого сечения сит традиционного исполнения и сит Фадеева и % повышения эффективности работы машин (рис. 1) Сита традиционного исполнения a 3 3 3 3,5 4 4

t 4,5 4,8 5 5,5 6 7

3. Эффективность очистки сит в процессе рассева на них зерна. Для клинообразных семян (подсолнечник и т.п.) этот показатель очень важный. Поскольку отверстие сита быстро закрывается застрявшей в нем зерновкой, и до удаления отверстие не «работает». 4. Возможность регулировать режимы колебания сита с целью изменения частоты, амплитуды и вектора направления. Такая регулировка позволяет подобрать оптимальный режим очистки для каждой культуры. Универсальным решением повысить производительность зерноочищающих машин различного варианта исполнения — это повысить прозрачность сит, т.е. увеличить F (%) за счет увеличения суммарной площади отверстий (fотв). Основное узкое место, сдерживающее производительность очищающих машин, — это удаление мелкого сора на подсевных ситах, по той причине, что сита с отверстиями малого размера имеют малую суммарную площадь fотв, а значит, и малое живое сечение. Сама форма круглого отверстия на ситах традиционного исполнения, даже при малой величине перемычки между отверстиями, не позволяет

Сита Фадеева F (%) 40,3 35,4 32,6 36,7 40,3 29,6

a 3

t 3,8

3,5 4

4,3 4,8

обеспечить максимально возможное живое сечения из-за «звездочек», остающихся между отверстиями. Другое дело отверстие шестигранной формы. Именно такие сита мною были запатентованы (Укр. патент №38580, Рос. патент №81910). Идею я подсмотрел у пчелы, которая задолго до появления человека на Земле гениально решила задачу, создав склад для меда с минимальным расходом строительного материала (воска), максимальной прочностью и максимальным объемом. Именно сота отвечает такой триединой задаче. Приведенные сравнения в таблице 1 показывают, что повышение эффективности работы машин, если только рассматривать эффективность рассева при увеличении живого сечения подсевных сит, составляет 100% и более. Одним словом, старые машины с новыми ситами начнут работать по-новому. Относительно работы старых машин. Так сложилось, что на всех машинах типа «Петкус», «Кимбрия», «SchmidtSeeger», «БСХ», «БИС», «СМ» и других просевные (сортировочные) и подсевные сита устанавливаются в общем кузове, и зерно на них движется в одном направлении (рис. 2). Это приводит к пере-

F (%) 62,4 62,4 62,4 66,2 69,4 69,4

грузке подсевного сита, что не позволяет полностью очистить зерно от мелкого сора, ибо вероятность его продвижения через слой зерна во второй половине сита по ходу зерна не более 70%, что и приводит к недоочистке или снижению производительности. Мы делаем очищающие машины, в которых зерно последовательно движется на просевных и подсевных ситах (рис. 3). Это существенно повышает качество очистки и при требуемом качестве позволяет увеличить производительность. А если при этом удвоить живое сечение подсевного сита, то можно ожидать хорошего результата и по качеству очистки, и по производительности. Замена традиционных сит на сита Фадеева возможна на все машины заводов «Воронежсель-

Повышение эффективности (%) эф. 55 76 91 80 72 135

маш», «Вибросепаратор», «Петкус», «Хорольский механический завод», «Мель-инвест», «Карловский механический завод», «Луч» и другие. Одним словом, старые машины с новыми ситами начнут работать по-новому. Два слова об экономической эффективности замены старых сит на сита Фадеева. Допустим, что после установки сит Фадеева производительность зерноочистительной машины поднялась на 70%, это добавляет за месяц 70% месячной нормы. Итого экономия средств за месяц при увеличении производительности зерноочистительной машины на 70% после установки сит Фадеева составляет 8642,0*70%=6050,0 грн. И это только в результате замены одного сита.

Таблица 2. Условия для расчета Режим работы

в две смены (15 часов в сутки) 10 кВт/ч.

Потребляемая мощность вместе с аспирацией Стоимость 1 кВт/ч электроэнер- 1 грн. гии Количество обслуживающего 2 человека персонала Количество рабочих дней за 21 день месяц Общее время работы за месяц 21 день*15 ч = 315 ч Заработная плата на одного чел. 95 грн. в день Отчисления в Пенсионный фонд 37,65% Расчет месячных затрат при использовании сит традиционного исполнения Стоимость эл.энергии 315*1,0*1,0=3150 грн. Заработная плата 21*2*95=3990 грн. Отчисления в Пенсионный фонд 3990*0,3765=1502 грн. Итого затрат на месяц 3150+3990+1502=8642 грн.

ООО СП «Агро-Дарина» Тел: 057-704-00-13, 067-573-17-83 www.agro-darina.com E-mail: mail@agro-darina.com

Рис. 4. Сито Фадеева

ООО «Спецэлеватормельмаш» Тел: 057-373-80-60, 050-157-57-40 www.agro.imperija.com E-mail: specmash@imperija.com


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

11

ДП «Одесский экспериментальный завод технологического оборудования»

изготавливает и реализует

ТЕРМОСА пищевые

емкостью 10,20,30 л Тел. (048) 721 – 64 – 39, 721 – 64- 45, (067) 775-29-55

Підприємство Виготовляє: — водонапірні башти; — транспортери ТСН-2Б, ТСН-3Б.

Ремонтує: — ГСТ до комбайнів; — шнеки жаток «Нива», «Дон»; — промопори Т-150, К-700.

Тел. (0522) 567643; моб. (050) 0470246


12

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

з професійним святом!

Ó ãàðìîí³¿ ì³æ ñëîâîì ³ ä³ëîì Перша осінь без брата Вони так любили осінь! Старший Геннадій і менший Валерій завжди задоволено підбивали підсумки аграрного року, будували плани на на­ ступний. Так починалось 14 ро­ ків тому, коли брати Брусліки вирішили об’єднатися і зразу відкрили пекарню, потім — млин і макаронний цех, згодом створили фермерське господар­ ство. Назву «Гармонія» йому дав старший братмузикант: гармонія в душі і між братами, гармонія в роботі. Так і працювали, рости­ ли дітей, раділи спільним успіхам. Рідне село Жовте П’ятихатського району потро­ ху розквітало ще й від їхніх зусиль, і це радувало їхні душі, надихало на нові добрі справи. ...Біда завжди приходить раптово і невідворотно. Чис­ ленні консультації у найкра­ щих лікарів, обстеження, поїздки, дороге лікування за кордоном, складна операція, опромінення — на кожному з цих етапів Геннадій Васильо­ вич витискав із ситуації до­ пустимий максимум і навіть більше. «Брате, тільки живи!» Та не судилось. Незважа­ ючи на всі зусилля старшого брата, допомогу односельців і друзівфермерів, які несли у ФГ «Гармонія плюс» гроші, везли збіжжя для лікування хворого. І сьогодні в моменти, коли щось вдається в роботі чи з’являється бажання поділи­ тися особистою радістю, рука Геннадія Васильовича наче сама собою тягнеться до теле­ фону. І так хочеться вимовити рідне до болю ім’я, почути мо­ лодий братовий голос!..

Щоб односельці пам’ятали У тяжку хвилину жовтянці під­нялись на допомогу Бруслі­ кам майже всім селом. Тому за кілька міся­ців Геннадій Васи­ льович вирішив повернути їм зібрані гроші... світ­лом — зро­ бити по вулиці Горького (а це — 2,5 кілометра) освітлення. Так і сталося. Разом з місцевим підприємцем В’ячеславом Тру­ шем за лічені дні були проведе­ ні всі необхідні роботи. До зі­ браних 40 тисяч односельцями Геннадій Бруслік доклав ще 40 тисяч власних і пообіцяв, що вулиця буде освітлюватися завжди. Також голова ФГ «Гармо­ нія плюс» привів до ладу сіль­ ське кладовище, де знайшов вічний спочинок його брат. Влітку для односельців його господарство зробило чудо­ вий пляж з дрібненьким пі­ сочком, зручними сходами у воду і дерев’яними столами на березі. Геннадій Васильович пере­ йняв братову естафету, коли люди обрали його на поза­ чергових виборах депутатом районної ради, таким чином виказавши йому свою довіру. Заміна шкільної водонапірної башти перед початком нового навчального року — ще одна

справа з депутат­ського списку, в яку господар вклав 70 тисяч гривень. А жовтянці вкотре пересвідчилися, що у Брусліка слова з ділом не розходяться.

Сьогодення «Гармонії плюс» У ФГ «Гармонія плюс» на тисячі гектарів землі сіють всього потроху, навіть сою для відгодівлі свиней. Основні пло­ щі залишають під пшеницею, щоб потім було що до свого млина возити. Ще не так дав­ но тут пекли м’який, як пух, і смачний, мов булка, хліб, і кожен пра­ц івник господар­ ства після роботи ніс із собою додому по свіжому буханцю. Щодня і безплатно!

обробітку грунту. І починав запроваджувати нову техноло­ гію тут старший син Геннадія Бру­с­ліка — Антон, котрий уже шість років працює головним агрономом. За цей час Антон Геннадійович від­відав не один спеціальний семінар та й на практиці вже набрався доброго досвіду. Через це знає: аби зем­ ля за 3—4 роки не стала, мов камінь, її треба обробляти спе­ ціальним плугом. Така техніка її розпушує, але не перевертає, тому волога туди хова­ється, а стерня залишається стояти. У нульовому обробітку гос­ подарство має свої напрацю­ вання, якими вже його спеці­ алісти діляться з ін­шими на районних семінарах. Є тут також і гарний досвід щодо утримання свиней. Розумію­ чи, що, вигодовуючи їх старим дідівським способом, далеко не заїдеш, тут перебрали ба­ гатьох постачальників біодо­ мішки і зупинились на одних. Тепер у «Гармонії плюс» дають біодомішки свиноматці, яка носить малят. Потім гранули — поросяткам ще два місяці після того, як їх відняли від мами. І на цьому прийом до­ мішок завершують. Таким чином тут дають старт п’ятачкам і зберігають поголів’я, бо немає хвороб і

Ãîëîâíèé àãðîíîì Ôà «Ãàðìîí³ÿ ïëþñ» Àíòîí Ãåííàä³éîâè÷ ÁðóñëІê

Місцева їдальня годує своїх робітників круглий рік. І це — ще одна особливість, якої не мають інші. А сталось це, бо ще на самому початку своєї роботи Геннадій Васильович приїхав у поле і застав там тракторис­ та, в якого через велику спеку скис домашній борщ. Колегу знайшли чим погодувати, а з того дня було вирішено, що їдальня функціонуватиме не тільки у посівну та жнива. У цьому фермерському господарстві і нині безплатно обмінюють борошно на мака­ ронні вироби всім без винят­ ку. Сільчани задоволені, що не треба морочитися і їхати бознакуди, витрачати на це гроші і час. А так приїхали, тут же обміняли на вермі­ шель, лапшу чи ріжки — і всім добре. Незважаючи на цьогорічні несприятливі умови, а разом з ними й менший, ніж очікува­ лось, ужинок, у ФГ «Гармонія плюс» повністю розрахува­ лись з усіма пайовиками за оренду земельної частки. З кожного паю тут тільки подат­ ку заплатили по 804 гривні, а сама орендна плата становила 5 тисяч 353 гривні 61 копійку. Як не важко було, але віддали людям усе.

Використовуючи нові технології ФГ «Гармонія плюс» — єди­ не в П’ятихатському районі, де дотримуються нульового

ãîëîâíèé ³íæåíåð Îëåêñàíäð Õîìè÷ Òàðàñþê

падежу на відлученні. Зате різниця в якості м’яса дуже суттєва в порівнянні з тими, хто годує свинок гранулами аж до самого забою. Через те ось уже не перший рік Гло­ бінський м’ясокомбінат із задоволенням співпрацює із

ñâèíàðêà Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà Ãîðáåíêî, Ñåðã³é Ãåííàä³éîâè÷ ÁðóñëІê, âåòë³êàð Àííà Âàñèë³âíà Ìàêàðîâà (çë³âà íàïðàâî)

жовтянськими господарями, високо оцінюючи їхню сви­ нину. Її вихід із 100 кг живої ваги становить 75 кг, та й за смаком вона ніскільки не по­ ступається домашній. До того ж у цьому господар­ стві велику увагу приділяють ветеринарним препаратам. Їх без посередників закупляють на відомій київській фабри­ ці, яка випускає ліки для всіх тварин. Співпраця з нею роз­ вивається ще й у вигляді кон­ сультацій: будьяку проблему жовтянські господарі викла­ дають київським спеціалістам через Інтернет і за дві години вже отримують всі необхідні рекомендації. І це — ще один з шляхів боротьби за якість. У ФГ «Гармонія плюс» ніхто нікуди не бігає, не ме­ тушиться, бо всі знають, чим їм займатися, кадри збиті давно. Геннадію Васильовичу гріє душу та обставина, що він завжди може покластися на своїх синів, які працюють по­ ряд з ним, бо переконався: не підведуть. Сьогодні вони спіл­ куються не просто, як батьки і діти, а вже як дорослі люди, яким є за що поважати одне одного. Молодший Сергій, мене­ джер і економіст за фахом, недавно виявив бажання за­ йматися розведенням ВРХ. Батько, бачачи таке його за­ взяття і хороші господарські завдатки, взявся йому всі­ ляко допомагати у відкритті окремого господарства. Для

цього надивився гарне місце, де односельці уже давно не ви­ пасають свою худобу, а там — трава по пояс, внизу — ставочок. Гріх пасовищу пропа­ дати! У планах — побудова влас­ ного м’ясопереробного заво­ ду. Шкода, що з оформленням кредиту для нього у Геннадія Васильовича чимало головно­ го болю. Ну, не хочуть банки працювати з аграріями або такі відсотки пропонують, що їх віддати — з торбами по світу піти!

Курсом на розвиток Геннадій Бруслік виступив ініціатором створення фонду жовтянських фермерів, куди вони раз на рік здають по 10 грн. з гектара. За ці кошти зроблено вже чимало добрих справ: пошито костюми в клуб для юних артистів, придбано мікрофони, замінено підлогу на танцмайданчику. Геннадію Васильовичу, як справжньому господарю, що переймається долею сучасного села, дуже хотілось би, щоб у місцевого самоврядування було б яко­ мога більше важелів впливу на тих, хто обробляє землю, але не живе в селі. Таким діла немає до сільської школи, дит­ садка чи ФАПу. А так треба, щоб усі аграрії брали участь у житті села, тоді воно і буде відроджуватися.

Нині Геннадій Бруслік активно відстоює інтереси Жовтого, працюючи депутатом П’ятихатської районної ради. Він переконаний, що разом можна досягти гарного результату. — Я гордий тим, що працюю в команді однодумців, яких очолює людина слова і діла, депутат обласної ради, голова районної державної адміністрації Володимир Володимирович Чепурко, — говорить голова ФГ «Гармонія плюс». — Знаю, що наші спільні зусилля щоразу стають ще одним кроком на шляху до розвитку нашої П’ятихатщини. Приємно, що в цьому є і моя скромна частка. Îëåíà ×åðíяâñüêà, âëàñêîð «Çîð³» Ï’ÿòèõàòñüêèé ðàéîí Ôîòî àâòîðà


з професійним святом!

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

13

Áóäåò ôåðìåð —áóäåò ñåëî. Áóäåò ñåëî — áóäåò Óêðàèíà Фермерское движение Днепропетровщины отметило 20летие Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé Àññîöèàöèè ôåðìåðîâ è çåìëåâëàäåëüöåâ, äåïóòàòà îáëàñòíîãî ñîâåòà Èâàíà ßðìîëþêà, ýòî íå ìíîãî è íå ìàëî, ýòî óæå èñòîðèÿ. Èñòîðèÿ òðóäíîãî ñòàíîâëåíèÿ, ãäå áûëî âñ¸ — íåäîâåðèå, íåïîíèìàíèå îáùåñòâà è ñîïðîòèâëåíèå âëàñòåé, óñïåõè è ïîðàæåíèÿ, îñîçíàíèå òîãî, ÷òî èìåííî ñðåäíåå è ìàëîå ôåðìåðñòâî ÿâëÿåòñÿ îïëîòîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñòðàíû, ãàðàíòèåé ïðîäóêòîâîé áåçîïàñíîñòè è íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. И хлебом, и светом, и прадедомдедом греет душу село… Двадцать лет фермеры Днепро­ петровской области выращивают хлеб и сады, поднимают живот­ новодство и развивают не толь­ ко свои хозяйства, но и сель­скую местность, аграрный сектор эко­ номики в целом. Они выстояли под ударами природных катаклиз­ мов — суровых зим и засух и под ударами судьбы. Объединились, чтобы помогать друг другу и вместе решать общие проблемы. На юбилейные торжества в пан­ сионат «Лесной» в селе Орловщина Новомосковского района съеха­ лись делегации районных Ассоци­ аций фермеров и земле­владельцев, гости из Полтавской области, пред­ ставители власти. — В районных советах, райгос­ администрациях, в облсовете всё больше фермеров, — сказал Иван Саввович, — наши представители и земляки есть и в Верховной Раде.

чем не помогая ни сель­ской власти, ни селянам? Именно фермерство остается реальной альтернативой грядущим латифундиям, аграр­ ным корпорациям, нацеленным на получение сверхдоходов, и, по большому счету, безразличным к судьбе жителей сел, попавших в зону их бизнесовых интересов. Когда в 1992м году мы начинали свое дело, то имели зачастую один старый трактор да 50 га сельхоз­ угодий. Многие смотрели на нас косо: мол, новые кулаки появи­ лись. Но мы выстояли сами и по­ могли выстоять своим сельским громадам, потому что это наша земля от дедовпрадедов и оста­ нется нашим правнукам. Мы на ней не просто трудимся, мы здесь живем, и нам не безразлично, как живет наше село, нам болят его проблемы. — Вы спросите на Петриковщи­ не, кто такой Ярмолюк, кто — Пид­ парубочий, Аржавичев, — подклю­ чается к беседе Юрий Мартыненко, руководитель Петриковской районной ассоциации ферме­ ров, — вам сразу расскажут, что это настоящие хозяева, которые огромные средства и силы вкладывают в раз­ витие инфраструктуры сел, в газификацию, поддержа­ ние культурной, духовной сферы, спорта. Ни одно ме­ роприятие в районе не обхо­ дится без их ма­териальной поддержки, они помогают развиваться ­футбольным, во­ лейбольным, баскетбольным Åâãåíèÿ ÇàâîðîòèíñêàЯ è Íèíà Ðîìàíîâà сельским командам. Поддер­ живают ветеранов и пенсио­ Это свидетельствует о перспектив­ неров, всех земляков, попавших в ности фермерского движения, о сложную житейскую ситуацию. повышении роли фермеров, зем­ Они оплот сель­ской власти и сель­ ледельцев в общественной жизни. ской громады. Сегодня мы перешли своего рода Рубикон и стоим перед новыми Развитие фермерства зависит вызовами, связанными с формиро­ от поддержки государства и ванием рынка земли, с продажей разумной ценовой политики Нынешний год выдался очень земель сельхозназначения. Нам необходимо поддерживать наше сложным для земледельцев обла­ единство, устанавливая правила сти: сначала суровая зима, затем игры на нашей земле. А они про­ знойное лето, часть урожая ока­ сты: будет фермер — будет село. залась безвозвратно потерянной. За 30 лет работы на земле Виктора Будет село — будет Украина. Без преувеличения, таково Пидпарубочого, таких сложных мнение всех фермеров Днепро­ климатических условий аграрии петровщины и план действий на области еще не знали. Но, несмотря на это, фермеры продолжают вкла­ ближайшие десятилетия. — Не может понастоящему дывать средства в развитие села. знать и любить землю тот, кто Виктор Алексеевич рассказал, что и колоса в руках не держал, не в его родной Ивановке 16 фермеров впитывал запах весенней пашни объединились, чтобы поддержать и аромат сжатых нив, — рассуж­ инициативы сельского головы Та­ дает руководитель фермерского раса Клешни и осуществить дав­ хозяйства «АРС» Александр Ар­ нюю общую мечту — сделать свое жавичев. — Инвестиции в село село лучшим в области в социаль­ — дело хорошее, но разве мало мы ном, бытовом и духовном плане. Развитие фермерства и сель­ знаем примеров, когда пришлые инвесторы высасывали все соки из ских территориальных громад, земли и всю прибыль отправляли сельской ин­фраструктуры возмож­ в оффшоры, в другие регионы, ни­ но при разумной ценовой поли­

тике и реальной госу­дарст­вен­ной поддержке, считают фермеры из Песчанки Новомосковского рай­ она Юрий Жигалко и Александр Юрченко. И, конечно же, при объ­ единении усилий. — Мы объединились, чтобы со­ обща решать проб­лемы, — рас­ сказывает Евгения Заворотинская, пред­седатель Пятихатской рай­ онной фермерской ассоциации. — Поодиночке нам не выжить, начинающим фермерам ассоциа­ ции помогают встать на ноги. У нас же целые фермерские династии складываются. Мой муж, Нико­ лай Галаган, тянет на себе весь производственный воз, сын создал

собственное фермерское хозяйство, специализируется на выращива­ нии роз. Фермерство помогло мне и подругу найти — Нину Романову, которая руководит объединением фермеров Криворожья. Вместе мы — сила! Думаю, ассоциация еще не один юбилей встретит и будет процветать, а с нею и наша земля. Собравшиеся на юбилей почти­ ли память своих коллегземляков, тех, кто стоял у истоков фермер­ ского движения в области, и кого уже нет, — Михаила Саенко и дру­ гих. Большая группа фермеров Днепропетровщины была отмечена памятными знаками и почетными грамотами.

Íèêîëàé ìèðêåâèЧ

Èâàí Îòþñêèé

Ôåðìåðû Äíåïðîïåòðîâùèíû âûñòîÿëè ïîä óäàðàìè ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ — ñóðîâûõ çèì è çàñóõ è ïîä óäàðàìè ñóäüáû. Îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû ïîìîãàòü äðóã äðóãó è âìåñòå ðåøàòü îáùèå ïðîáëåìû

Николай Миркевич, президент Всеукраинской ассоциации фермеров и приватных землевладельцев:

Âèêòîð ÏèäïàðóáîЧèé

Социальная структура села держится на фермерстве Иных перспектив, чем дальнейшее развитие малого и среднего фер мерства, не существует для становления Украины. Фермерское движение Днепропетровщины, областная ассоциация фермеров — одни из наиболее мощных в стране. Значительная часть сельхозугодий в области обраба тывается именно фермерскими хозяйствами, их вклад в валовый про дукт экономики очень высок. Развитию фермерства в Днепропетровской области способствует всесторонняя поддержка облгосадминистрации и областного совета. Фермеры Днепропетровщины — личности особого формирования, наследники казаковпервопроходцев, настоящих хозяев земли. Фермеры области демонстрируют особую закалку и живучесть. Они не только обеспечивают благосостояние собственных семей, но и поддерживают всю социальную инфраструктуру села, помогают ему вы жить и сохраниться. Фермерские ассоциации — одна из форм действенного общественно го контроля над властью. Мы имеем европейские примеры, достаточно вспомнить, как слаженно и организованно действовали французские фермеры, добиваясь государственной поддержки молочной отрасли. Надо и нам в дальнейшем продолжать объединяться, чтобы защищать свои интересы, интересы своих земляков и пайщиков, добиваться от государства преференций, которые обеспечат рентабельность сельско хозяйственного производства.

Àëåêñàíäð ÀðæàâèЧåâ

Þðèé Ìàðòûíåíêî


14

ЗОРЯ аграрна

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

з професійним святом!

До землі — з розумом. До людей — з добром Директор ФГ «Олімп» Олександр Калиман

Землі у ФГ «Олімп» не так вже й багато — трохи за півтори тисячі гектарів. Рік на рік у сільськогосподарському виробництві не схожий, однак Калиман за будь-якої ситуації з врожаєм допомагає сільській владі у вирішенні багатьох проблем троїцької громади. Саме про це й говорить сільський голова Олена Анатоліївна Макогон: — Яку роль у житті нашого села відіграє господарство «Олімп» та Олександр Миколайович Калиман зокрема? Дуже помітну. На території сільської ради працюють й інші люди приватного бізнесу. З усіма намагаємося знаходити спільну мову. Однак співпраця з Калиманом — особливий випадок! Що виділяє його з-поміж інших? Небайдужість буквально до всього навколишнього. Відремонтовані дороги по селу, ремонт Будинку культури, бібліотеки, амбулаторії — то його справи. Звичайно, для господарства — це навантаження, особливо зараз, коли спланувати завтрашній день важко. Однак ніхто у селі не лишається поза увагою — подарунки школі, продуктові набори ветеранам, матеріальна допомога на оздоровлення. Теж саме можуть сказати і директор школи, і працівники господарства, і ті, що вже на пенсії. Лише цього року у школу фермерське гос-

Троїцьке, що на Петропавлівщині, лише на початку реформування аграрного сектора економіки трохи розгубилося. А потім все устаткувалося, почало набирати оберти фермерство. Коли голова КСП «Червоний партизан» Олександр Миколайович Калиман створював фермерське господарство, до нього потяглися колишні колгоспники, адже були переконані у його порядності, чесності та людяності. Якості, на жаль, не такі вже й поширені у відносинах між фермером та власниками паїв.

подарство вклало понад 120 тисяч гривень, з них 32 тис. грн. — внесок «Олімпу» у створення навчальновиховного комплексу, першого у Петропавлівському районі. На ремонт сільських доріг фермерське господарство витратило 15 тис. грн., понад 12 тис. грн. пішло на заміну вікон в амбулаторії. Надано матеріальну допомогу інвалідам, тяжко хворим на суму понад 45 тис. грн. На сьогодні господарство повністю розрахувалося з людьми за оренду паїв. Олександр Калиман, зоотехнік та економіст за освітою, заснував своє фермерське господарство «Олімп», маючи за приклад головування на цих землях відомого на Дніпропетровщині аграрія Володимира Євтихійовича Грицуна. Ніколи не цурався того, щоб попросити в нього поради перш ніж прийняти відповідне рішення. Бо ж воно недаремно мовиться: одна голова добре, а дві — краще. — Троїцьке давно стало мені рідним, а я тут з 1986 року, головою став у 1996-му, — говорить Олександр Миколайович, — знаю людей і стараюся працювати так, щоб не було соромно дивитися їм в очі. Хочеться багато чого зробити для того, аби не руйнувалося наше село, а розвивалося, щоб взагалі менше навколо нас було біди. А втім, нехай би вона зовсім нас лишила, та біда…

Хто знає Калимана, той зрозуміє — це не просто слова. Вже понад два десятки років існує у Троїцькому будинок престарілих, єдиний діючий у Петропавлівському районі. Заснував його ще попередник Олександра Миколайовича В. Грицун, забезпечивши притулком одиноких безпомічних односельчан. І відтоді жодного разу Калиман не спитав себе, навіщо йому та морока — продовжувати опікуватись сумною долею зовсім чужих йому людей? …Встелена опалим листям крива вуличка привела до невеличкого охайного будиночку. Це і є оселя милосердя, у якій проживають нині п’ятеро пацієнтів. Є немічні люди і такі, що ще можуть себе обійти. Хтось зовсім одинокий, а хтось має дорослих дітей та онуків, але з різних причин позбавлений їхньої родинної уваги. За догляд та проживання тут вони віддають 75 відсотків пенсії, а 25 лишають собі на власні потреби. Це їх цілком влаштовує. Мешканці цього будинку не лише місцеві люди з Троїцького, а й з сусідніх сіл району. Вони забезпечені всім необхідним, їм тут тепло і затишно, триразове харчування, проживають по двоє-троє в кімнатах. Завідуюча Валентина Макогон вже тричі спробувала було піти на пенсію, та, каже, Миколайович не пускає.

Механізатор Микола Костромський

— Він часто до нас навідується, — говорить Валентина Володимирівна. — Коли міняли вугільне опалення на газ, тиждень від газівників не відходив. А одного разу побачив, як ми прали білизну. Дивився-дивився та й сказав: «Оце зберу я, дівчата, врожай та й куплю вам машинку-автомат. Не можу дивитися, як вам дається таке прання». Так, думаєте, діждався Калиман того врожаю? Привіз нам автомат наступного ж дня. Сучасні вікна й двері, ванна кімната з душовою кабінкою, постійно гаряча вода, кондиціонер — такі умови у тутешніх пацієнтів.

— Усе тут добре, — говорить Іван Федорович Кунда, йому 75 років. — Спасибі Олександру Миколайовичу, побільше б таких людей. Старенький дякує, а в очах туга й невимовний біль. Сам він з сусіднього села Хороше. Потрапив сюди, маючи забезпечених дітей, син працює хірургом у Криму, дочка зовсім поряд. Але він ось тут, непотрібний. Та Бог, каже, їм суддя. …З самим Калиманом розмовляти довелося буквально на ходу. Йому ніколи, треба везти обід у поле орачам, а це далеченько — більш ніж 30 кілометрів. Такий він — усе сам. Турботливий та неспокійний.

Там досвід. Тут молодечий запал При розподілі колгоспного майна, земельних паїв на території Троїцького утворилося, крім ФГ «Олімп», і ТОВ «Гарант-Агро 4». Сьогодні там порядкує представник молодої хліборобської гвардії Віталій Тимець. Син колгоспників Миколи Івановича та Марії Павлівни Тимців не чужий троїцьким полям — учнем доводилося зі школою і полоти, і кукурудзу збирати. І якби сьогодні його вже покійний батько побачив синове старання, з яким той вирощує хліб та намагається «піддати» цивілізації троїцькі околиці, він, напевне, сказав: «Молодець, синку!». — У мене мама з цього кутка, — говорить Віталій, — то воно і мені рідне, хоча я виріс у центрі. Стояв теплий осінній день. На подвір’ї контори «Гаранта»

й водночас мехдвору людно. Подумалося, чи сквер закладають, чи просто осіння посадка дерев та кущів. Поряд, біля центрального входу у приміщення, буді-

Водій Ярослав Бойко везе гарячий обід у поле

вельники викладали тротуарну плитку. Попередили: «Тут ходу немає, пройдіть через їдальню». Усередині приміщення усе виглядало так, ніби тут щойно закінчився ремонт. А саме приміщення виявилося «багатофункціональним». Тут під одним дахом бухгалтерія, їдальня, кухня, клуб і навіть медпункт. Мені пояснюють: «Їдальня для працівників товариства, а медпункт для усіх, хто сюди звернеться». Віталій Тимець зустрів у своєму директорському кабінеті, де відразу кидаються у вічі численні спортивні нагороди. Виявилося, усі ці кубки та призи — неабияка гордість господаря. Бо він і сам спортсмен, грає у футбольній команді, яку створив та тренує. Зважуючи на те, що навіч усі ознаки успішності та прагнення створити гарні умови для працюючих, багато говорити про хліборобські справи було навряд чи

Директор ТОВ «Гарант-Агро 4» Віталій Тимець

потрібно. Рік безперечно важкий через неймовірну засуху. — Раніше кожного року купували щось з сучасної техніки, — говорить Віталій Миколайович, — а цього разу не заробили на новий комбайн чи трактор. Будемо надіятись, що наступного року хліборобам пощастить. Ми гарно відсіялись восени — маємо 800 гектарів озимої пшениці, 280 рапсу. Зараз наші механізатори зайняті у полі на глибокому рихленні. Небайдужість до проблем села характеризує обох фермерів Троїцького. Говорить директор школи Н. Дулінова: — Нам дуже допомагають і Калиман, і Тимець. Вони відіграли величезну роль у тому, що в нас відкрився НВК. Тепер наші діти мають можливість піти у школу підготовленими.

Голова ветеранської організації В. Гусєва: — Віталій Миколайович Ти­ мець — молодий «хресний батько» наших ветеранів. Вони йому дуже вдячні і за подарунки, і свята, які влаштовуються у нашому селі. … З відчуттям надії на те, що з такими господарниками, як тут, наше село не лише житиме, а й має майбутнє, залишала Троїцьке. Місцеві фермери своєю працею здобули авторитет та повагу. Не секрет, що одними з основних роботодавців на селі стали саме вони, люди, які прагнуть виявляти турботу про трудівників, створюють їм умови для роботи та життя. Вони своєю нелегкою працею на очах односельців досягають ус­ піху. І ставитись до цього можна лише з повагою.

Сторінку підготувала Валентина КОРДЮКОВА Петропавлівський район


з професійним святом!

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

15

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА — УЖЕ ТРЕТЬ УСПЕХА Компания «АГРОЛЮКСЖитомир» поможет вам сделать подбор техники простым, а ее покупку экономичной. В ассортименте компании имеется широкий выбор самых разнообразных машин для предприятий АПК, а опытные аграрии оценят предла-

гаемые зернопогрузчики, зернометатели и НОРИИ производства «АГРОЛЮКСЖитомир», а также детали, в которых нуждаются зерноочистительные машины таких марок как: ОВС-25, ЗВС-20 А, МПО-50, МС-4.5, СМ-4, БЦС-50, ПЕТКУСа,

ЗМ-60М, КШП-6, ПС-10А, ПНШ-3(5) и др. Круглый год работники сельского хозяйства производят погрузочно-разгрузочные работы на открытых токах и в зерноскладах. Для этих работ они используют различные средства механи-

зации. Самым распространенным является зерно­ погрузчик ЗМ-60АМ. Команда высококвалифицированных специалистов нашего предприятия разработала новый усовершенствованный ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ НОВОГО

NEW

 Ïîäúåì òðèììåðà ââåðõ îòíîñèòåëüíî ñòàíäàðòíîãî âàðèàíòà è óñòàíîâêà øåâðîííîé ëåíòû îáåñïå÷èâàåò çàãðóçêó  ãðóçîâûõ ìàøèí ñ íàðàùåííûìè áîðòàìè (âûñîòà çàãðóçêè íå ìåíåå 4,6 ì), óâåëè÷åíèå  äàëüíîñòè ïîëåòà çåðíà îò òî÷êè âûáðîñà êàê çåðíîâûõ, òàê è ìàñëÿíè÷íûõ êóëüòóð (äàëüíîñòü ïîëåòà îò 18 ì), à òàêæå óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè ïîãðóçêå (70—90 ò/÷).  Ïîâîðîò òðèììåðà ìåòàòåëÿ íà 135 ãðàäóñîâ  â îáå ñòîðîíû îò ïðîäîëüíîé îñè ðàìû óâåëè÷èâàåò ìàíåâðåííîñòü ïðè ïîãðóçêå çåðíà, óäîáñòâî è óïðîùàåò ïðèìåíåíèå çåðíîìåòàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ïåðåìåùåíèå çåðíà íà îäíó è äðóãóþ ñòîðîíó îò ïðîäîëüíîé îñè è ññûïàíèå çåðíà ïîçàäè ñåáÿ.  Îòñóòñòâèå ïîëóìóôò êîëåñ óïðîùàåò åêñïëóàòàöèþ çåðíîìåòàòåëÿ.  Ïðèìåíåíèå óñèëåííûõ öåïåé íà òðàíñïîðòåðàõ óâåëè÷èâàåò èõ ñðîê ñëóæáû.

10007, ã. Æèòîìèð, óë. Áóãàé÷åíêо, 58   Å-mail: zhitomiragrolux@rambler.ru http://agroluxzhitomir.ucoz.ru/ — Ïðàéñ-ëèñòû, ñòàòüè, íîâèíêè. http://agroluxzhitomir.ucoz.ua/ — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàøèí, îïèñàíèå ðàáîòû, íîâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Òåë.: (0412) 44-64-03, 55-12-02, 55-07-04 Ôàêñ:  (0412) 42-73-28 (êðóãëîñóòî÷íî â àâòîìàòå). Ìîá.ò. 067-3887823 Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Ïóñòîâîéòîâ Ìîá.ò. 097-3819198  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ëûñåíêî Ìîá.ò. 097-3819199 Íèêîëàé Ìå÷èñëàâîâè÷ Ñâèæåâñêèé

ПОКОЛЕНИЯ ЗМ-60АМ, выпуск 2012 года. С учетом пожеланий ЗАКАЗЧИКОВ (с/х производителей) идет постоянный процесс модернизации над усовершенствованием НОВИНКИ. Отличительной особенностью  данного погрузчика является установка после редуктора хода  дифференциала,  который служит для передачи крутящего момента от редуктора на ведущие колеса, благодаря чему повышается маневренность погрузчика и уменьшается износ редуктора хода. Мы придерживаемся следующих основных принципов сотрудничества: - постоянный контроль качества поставляемой продукции; - соблюдение гарантийных обязательств — мы работаем только с поставщика-

ми, способными обеспечить выполнение гарантийных обязательств; - повышение уровня обслуживания — отсутствие потери времени клиентов при выписке документов, загрузке на складе. Наличие широкого ассортимента на складе, профессионализм сотрудников. Мы надеемся, что работа с нами принесет положительный заряд энергии и поможет вам добиться успеха! Всегда в наличии широкая номенклатура запасных частей на с/х машины послеуборочной обработки зерна. Принимаем заявки на поставку запасных частей для с/х машин по заказу. По вашему желанию в кратчайшие сроки мы отправим ваш товар в любой регион Украины.

Труд на земле и труден, и почетен

От чистого сердца поздравляю всех представителей сельского хозяйства с нашим профессиональным праздником! Это действительно праздник для тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на нашей родной земле, обеспечивая население самым необходимым — хлебом, мясом, молоком, овощами и другими продуктами. Производимая нами продукция нужна абсолютно каждому жителю Украины. Ведь сельское хозяйство — основа экономики любой страны. Хочу пожелать вам успехов в работе, вдохновения, семейного благополучия, хороших, верных и порядочных людей рядом! Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы и развиваются ваши предприятия! Здоровья, счастья и мира вашим семьям! Алексей КОНОПЛЕВ, директор компании «Агролидер Плюс», кандидат сельскохозяйственных наук


16

ЗОРЯ

www.zorya.org.ua 14 листопада 2012 ð.

з професійним святом!

Шановні друзі, колеги та партнери! Сердечно вітаю вас з Днем працівників сільського господарства! Хотілося б в першу чергу висловити повагу й вдячність всім своїм партнерам за плідну співпрацю, взаєморозуміння та довіру. Без сільського господарства нашу область неможливо уявити: безкрайні лани, колосся пшениці, які хиляться до землі, родючі чорноземи, аналогів яким немає у світі… Але основа сільського господарства — це перш за все працелюбні й талановиті люди, які своєю нелегкою працею створюють та підтримують економічну незалежність держави. Низький уклін всім тим, хто присвятив своє життя цій благородній справі. Від імені всіх працівників товариства «Агрофармахім» бажаємо міцного здоров’я, благополуччя й щастя, а також стабільного процвітання в галузі. Нехай ниви колосяться щедрими врожаями, а в домівках будуть лад, достаток й радість! Зі святом! З повагою директор ТОВ «Агрофармахім» Б. Цибульник

Борис Цибульник

Свято, присвячене всім аграріям, прийнято відзначати ще з часів СРСР, а на території України, як самостійної держави, воно було засноване в 1993р. Компанія «Агрофармахім» почала свою діяльність у 1997р., що дало їй можливість щорічно святкувати День працівників сільського господарства та одночасно відзначати успіхи в роботі. З кожним роком у підприємства зростав обсяг продажу ЗЗР, відкривалися нові філіали по

Україні, знаходилося більше партнерів для співпраці, поширювалася сфера діяльності. В цьому році на момент святкування Дня працівників сільського господарства обсяг продажу ЗЗР та насіння досягає більш ніж 30 млн. $, площа земель в обробітку по регіонах України зросла до 70 тис. га, власні ділянки гібридизації становлять вже майже 300 га (соняшник, кукурудза). Природно-кліматичні умови та родючі землі Дніпропетровської області сприяли тому, що понад 80% площі зайнято під сільськогосподарське виробництво.

Загальна кількість суб’єктів в області становить 3700. Компанія «Агрофармахім» входить до їх складу та співпрацює з найбільш успішними та розвиненими господарствами. Серед них хотілося б виділити старих надійних партнерів, таких, як ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Котівка», ТОВ «Виробниче підприємство «Агро-Союз», СТОВ «Хутірське», ТОВ «Авіас 2000», ТОВ «Вільне 2002», ТОВ «Прогрес», ТОВ «Злагода», ТОВ «Агрофірма Світанок» та багато інших. У цілому серед клієнтів ТОВ «Агрофармахім» близько 30 підприємств Дніпропетровської області та понад 1000 — по всій території України. Обласна влада створює необхідні умови для розкриття великого потенціалу сільського господарства

току іноземних інвестицій. Серед найбільших іноземних інвесторів у кластері сільського господарства Дніпропетровщини є французька компанія «Маїсадур».ТОВ «Агрофармахім» з гордістю може зазначити, що входить

У 2003 році у с. Сотницьке Петриківського району Дніпропетровської області було створене приватне підприємство «Петриківський племконезавод», основною метою якого було відтворення, вирощування, підготовка та реалізація коней для олімпійських видів кінного спорту: подолання перешкод, вища школа верхової їзди та триборство.

Власник кінного заводу — Андрій Анатолійович Мілованов. В сфері сільського господарства працює з 1994 року. Крім основної роботи, є президентом Федерації кінного спорту Дніпропетровської області та вже на другий термін обраний членом Правління Федерації кінного спорту України.

Андрій МІЛОВАНОВ

Майстер спорту міжнародного класу Сергій ЧЕРНИХ

Відтоді минуло багато часу, багато зроблено. Коней, до клички яких додається назва торгової марки заводу – PKZ, знають далеко за межами України. В цьому році його вихованці, що стрибали під вершниками, котрі є не тільки майстрами спорту, а й майстрами спорту міжнародного класу, вже вкотре стали переможцями і призерами чемпіонату та Кубку України, всеукраїнських змагань.

Дніпропетровщини, тому аграрний сектор нашого регіону стає все більш привабливим і відкритим до при-

Заявили вони про себе і на міжнародному рівні. Сергій Черних з конем Фо Сізонс—PKZ перемогли в одному з видів триборства

до складу її ділового партнера, а також є дистриб’ютором всесвітньо відомих виробників ЗЗР та мікродобрив «Байер», «БАСФ», «Дюпон», «Сингента», «Уніфер» та інші. У розвитку насіннєвого бізнесу, окрім співпраці зі світовими брендами (Монсанто, Піонер, Лімагрейн, Евраліс та ін.), велика увага приділяється власному виробництву гібридів соняшнику та кукурудзи вітчизняної селекції. Загалом всі ці складові та дружний колектив фахівців ТОВ «Агрофармахім», який складається більш ніж з 140 осіб, надають можливість впевнено дивитися в майбутнє підприємства та сільського господарства в цілому.

на міжнародних змаганнях у Москві, в особистому заліку серед 40 учасників були восьмими, а у Білорусі вони посіли п’яте місце.

Майстер спорту Артур ГАФІЛІН

Майстер спорту Костянтин ЗОЛІН

«Хітом» спортивного сезону-2012 стала перемога вихованця заводу жеребця Креспо—PKZ у національному чемпіонаті Німеччини, коли вперше за всю історію цих змагань переміг кінь, вирощений та підготовлений за межами цієї країни й володарем якого не є її мешканець. Цій перемозі належну увагу приділила спортивна преса Німеччини. Для Андрія Мілованова та й для всіх працівників конезаводу це відмінна оцінка їх праці. Такі блискучі успіхи Петриківського кінного заводу стали можливими завдяки наполегливій праці не тільки тренера Володимира Копилова, не тільки спортсменів, а й, безумовно всіх, хто годує, доглядає, з любов’ю ставиться до своїх четвероногих підлеглих. А на заводі таких людей понад п’ятдесят. Без

них, так як і без спортсменів, неможливо виростити хороше поголів’я коней. Згідно з Міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих» у масштабах України у 2012 році по напряму «Розведення овець, кіз, коней» завод посів почесне 4 місце і був запрошений на вручення нагороди на VІІІ

Міжнародний бізнес-саміт лідерів економіки, який проходитиме в Індії. Нинішнє свято весь колектив заводу зустрічає з піднесенням, з упевненістю дивлячись у майбутнє, чого бажає всім, хто частинку свого серця віддає на благо розвитку сільського господарства.

Аграрии  
Аграрии  
Advertisement