Page 1

Безплатні консультації читачам «Зорі» Тура, хвиля чи футболісти: яким буде пам’ятний знак на бульварі Кучеревського?

Червона рута Назарія Яремчука...

Ñòоð. 4

¹60 (21491)

Ñòîð. 6

Ñòоð. 20

45

ТВ каналів!

Ïåðøèé íîìåð âèéøîâ 17 (4) êâ³òíÿ 1917 ðîêó ï³ä íàçâîþ

з 12 по 18 серпня

7 серпня 2013 ðîêó

Заклади освіти готові на 80% На Дніпропетровщині до навчального року школи готові в середньому на 80%. Наразі вже відремонтовано мережі теплопостачання у 76,4% освітніх закладів, водопостачання — 82,7% та каналізації — 83,37%. Виконані ремонтні роботи на 203 автономних котельнях, що становить понад 72%. Відремонтовано 42,59 тисячі квадратних метрів покрівлі, і роботи тривають. Також у закладах освіти встановлено майже 4 тисячі металопластикових вікон. Президент України Віктор Янукович у Соціальних ініціативах «Діти — майбутнє України» підкреслює, що школярі повинні забезпечуватися необхідними умовами для всебічного розвитку. Тому дуже важливо підготувати навчальні заклади до опалювального сезону, аби діти могли навчатись у комфортних умовах. На Дніпропетровщині наразі функціонують 946 загальноосвітніх шкіл, 117 позашкільних закладів, 26 спеціальних шкіл та інтернатів для дітей, котрі потребують особливих умов, 23 загальноосвітні інтернати, 20 вечірніх шкіл і 12 дитячих будинків.

ÎÁËÀÑÍÈÉ ÑÓÑϲËÜÍÎ-ÏÎ˲ÒÈ×ÍÈÉ ÙÎÒÈÆÍÅÂÈÊ

Перший шаг до диплома Скільки коштує зібрати до вузу абітурієнта

Ñòоð. 11

Область входить у трійку лідерів Дніпропетровщина входить у трійку лідерів серед регіонів за кількістю підприємств малого та середнього бізнесу. В області діє 35,5 тисячі малих і середніх підприємств, зареєстровано понад 180 тисяч фізичних осіб-підприємців. За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств області (37,1%) займається торгівлею і послугами, сільським, лісовим та рибним господарством — 11,9% підприємств, промисловістю — 11,6%, будівництвом — 8,8%, операціями з нерухомим майном — 7,5%, професійною, науковою і технічною діяльністю — 7,3%. Пілотні проекти «Відкрита влада» та «Віртуальний офіс електрон­ них послуг» стали поштовхом у справі дебюрократизації бізнесу й сприяли діалогу влади і суспільства. Дніпропетровщина — перша область в Україні, де впроваджено пілотний проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», який на теперішній час реалізується на території всієї України. Це дозволяє жителям області отримати доступ до адміністративних послуг. Особливо це зручно для людей, які проживають у сільській місцевості, людям похилого віку та людям з обмеженими фізичними можливостями.

«Попелюшка радянської естради» Так називали в 70-ті роки Людмилу Сенчину, дитинство і юність якої пройшли в Кривому Розі

Читайте «Даринку» з дітьми

Ñòоð. 21

Ñòоð. 23

Де ти , моя доле? Ñòоð. 22


ВЛАДА

www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

Óêðà¿íñüê³ ÷åìï³îíè òà ïðèçåðè ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор отримають державні винагороди від 380 до 800 тисяч гривень

До Києва повернулася національна дефлімпій' ська збірна команда Украї' ни з ХХІІ літніх Дефлім' пійських ігор. В аеропорту Віце'прем’єр'міністр Олек' сандр Вілкул привітав спортсменів від імені Пре' зидента України Віктора Януковича та Прем’єр' міністра Миколи Азарова. — Ви показали феноме' нальний результат, здо' бувши 88 медалей (21 золо' та, 30 срібних та 37 бронзо' вих) і посівши друге місце в загальному командному заліку. Для заохочення спортсменів та їхніх тре' нерів Уряд прийняв рішен' ня про виплату державних винагород — чемпіонам і призерам ХХІІ літніх Деф' лімпійських ігор у розмірі: за перше місце — 800 ти' сяч, за друге — 550 тисяч і за третє місце — 380 ти' сяч гривень кожному спортсмену. Також дер'

жавні винагороди отрима' ють їхні тренери, — наго' лосив Олександр Вілкул під час урочистої зустрічі спортсменів. Українських спорт' сменів із тріумфальним виступом на XXII літніх Дефлімпійських іграх та' кож привітав міністр мо' лоді та спорту України Равіль Сафіуллін. В уро' чистій зустрічі спортсменів також взяли участь прези' дент Національного коміте' ту спорту інвалідів Украї' ни, голова Комітету Вер' ховної Ради України Ва' лерій Сушкевич, президент Спортивної федерації глу' хих України Леонід Касіць' кий та представники гро' мадських організацій інва' лідів України і спортивна громадськість. Нагадаємо, що ХХІІ літні Дефлімпійські ігри проходили з 25 липня по 4 серпня в Софії (Болгарія).

Äåñàíò — öå åë³òà àð쳿 Дмитро Колєсніков привітав десантників Дніпропетровщини з Днем ПДВ

2 серпня в сел. Гвар' дійське врочисто відсвят' кували 21'у річницю ви' сокомобільних десантних військ України. Тут роз' ташована 25'а окрема Дні' пропетровська повітряно' десантна бригада, військо' вослужбовці якої про' демонстрували свої бойові навички й майстерність. Привітати десантників приїхав губернатор Дмит' ро Колєсніков, для якого це свято — особливе: в 1990'92 рр. він служив у ПДВ і побував у «гаря' чих точках» колишнього Союзу. Під звуки маршу

відбувся урочистий винос прапора військової части' ни, пройшли парадним кроком підрозділи 25'ї окремої Дніпропетров' ської повітряно'десантної бригади. Дмитро Колєсніков теп' ло привітав десантників зі святом, побажав їм здоро' в’я та успіхів у бойовій підготовці: — Сьогодні до бойової виучки українських «бла' китних беретів» пред’яв' ляються особливі вимоги. Ваше завдання — доскона' ло знати нову техніку, оз' броєння, володіти сучас' ною тактикою ведення бою. Саме наш земляк, «де' сантник №1», генерал' майор Василь Маргелов сформулював ключовий принцип тактики ПДВ: «Завдання десанту — на' ступати й перемагати!» Я знаю, як багато це значить для кожного з вас, тому що сам служив у ПДВ і був у «гарячих точках». Новенький «Уазик» від губернатора — військовос' лужбовцям 25'ї окремої бригади ПДВ. Захоплення всіх учас' ників свята викликали по' казові стрибки спорт' сменів'парашутистів, які з високою точністю призем' лялися на поле стадіону у Гвардійському.

МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ РЕГІОНУ

2

ÇÎÐß îáëàñòü

Åôåêòèâíå é âèã³äíå ñï³âðîá³òíèöòâî

çàïðîïîíóâàâ Äí³ïðîïåòðîâùèí³ Êèòàé Українські та китайські аграрії спільно реалізовуватимуть проекти щодо розвитку сільського господарства в нашій області Рік у рік Дніпропетровщина набуває все більшої інвестиційної привабливості для закордонних бізнесменів. Область відвідують делегації бізнес'кіл різних країн, при цьому і географія розши' рюється, і збільшується повно' вагість пропонованих міжнарод' них проектів. У минулі вихідні Дніпропетров' щину відвідала китайська делега' ція, до складу якої увійшли пред' ставники Міністерства сільського господарства КНР, Державного зернового управління, керівники Китайської зернової корпорації та зернової корпорації державного резерву, державної продовольчої корпорації та фахівці Синьцзян'

ªâãåí Óäîä, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè: Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, ìຠáàãàòèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ðåñóðñ. Öå çåìëÿ, ÿêó íåîáõ³äíî ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè, é ó òàêèé ñïîñ³á ðîçáóäîâóâàòè íàø àãðàðíèé êîìïëåêñ. Ìè ðîçãëÿäàºìî áåçë³÷ ïðîïîçèö³é â³ä ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â ïðî ³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê íàøîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. ² º ðÿä âàæëèâèõ óìîâ, ÿêèõ ñë³ä äîòðèìóâàòè — ñï³âðîá³òíèöòâî ïîâèííî áóòè åôåêòèâíèì ³ âèã³äíèì äëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðåã³îíó â óñ³õ çíà÷åííÿõ. Öå ³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ³ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, îäíàê ïðè öüîìó çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî áàëàíñó. Êèòàéñüêà ñòîðîíà çðîáèëà íàì ïðîïîçèö³þ, â ÿê³é äîòðèìóþòüñÿ âñ³ ö³ óìîâè.

 îáëàñí³é ðàä³ éäå îáãîâîðåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â â àãðàðíîìó ñåêòîð³ ðåã³îíó

ської виробничо'будівельної кор' порації. Ознайомитися з Дніпро' петровським регіоном приїхали також представники Китайсько' української асоціації з реалізації міжнародних проектів. Китайські аграрії зацікавлені в розробці ком' плексної програми спільного виро' щування зернових в Україні з по' ставкою продукції на ринок КНР. Як відзначили представники китайської делегації під час засі' дання круглого столу у Дніпропет' ровській обласній раді, реалізація проектів в аграрному секторі еко' номіки дозволить Китаю та Укра' їні зберегти й посилити власну продовольчу безпеку. Крім того, Україна отримає можливість кори' стуватися сучасними технікою і технологіями в рослинництві. Один із пропонованих до реа' лізації в найближчі роки спільних проектів — вирощування сільгосп' культур із застосуванням краплин' ного зрошення. У цей проект ки' тайська сторона готова вкласти кошти. У рамках візиту гості з Китаю відвідали село Новопокров' ку Солонянського району, де озна' йомилися із системою краплинно' го зрошення на базі агрохолдингу KSG Agro, основним напрямом діяльності якого є рослинництво. У господарствах агрохолдингу на даний момент під краплинним зро' шенням перебувають уже 1500 гек' тарів. До 2015 року планується збільшити зрошувані площі до 10 тисяч гектарів. На полях компанії вирощують пшеницю, соняшник, кукурудзу, сою, ячмінь, рапс та інші ярові й озимі культури. Насіння китай' ських виробників у комбінації з краплинним поливом і безпосеред' ньою підгодівлею кореневої систе' ми — складові успіху цього проек' ту. На дослідній ділянці поля ви' рощують 15 гібридів кукурудзи, чотири з них — китайської се' лекції. Прогнозована врожайність — до 14 центнерів з гектара, що викликало захоплену недовіру

в аграріїв з Піднебесної. Також важливим аргументом для гостей послужило те, що в Україні за' конодавчо заборонено викорис' тання генномодифікованих ор' ганізмів у рослинництві — ки' тайці прагнуть уживати як їжу тільки перевірені, безпечні про' дукти. Як зазначила заступник президента Синьцзянської вироб' ничо'будівельної корпорації Йоу Сяочунь, їхня корпорація висту' пить генпідрядником проекту на Дніпропетровщині.

Наступного дня представники китайської делегації відвідали село Нива Трудова Апостолівського ра' йону, де ознайомилися з реконст' руйованим тваринницьким комп' лексом. Сьогодні в Дніпропетров' ську область уже доставлена перша та друга партії племінних свиней з Данії. Таким чином, у господарстві налічується близько 4500 свинома' ток датської компанії «Breeders of Denmark». Гості мали можливість оглянути умови утримання тварин на українській фермі. За словами виконуючого дирек' тора Китайсько'української асо' ціації з реалізації міжнародних проектів Льоу Хуаньлінь, після ро' бочих візитів на Дніпропетровщи' ну буде укладено угоду про подаль' ше співробітництво, підписання якої заплановано на жовтень'лис' топад нинішнього року. Це взаємо' вигідне співробітництво, оскільки китайська сторона забезпечує ук' раїнські аграрні компанії інвести' ціями і технологіями, завдяки яким вони зможуть збільшувати обсяги врожаю на своїх територіях. Дніпропетровщина ж у рамках уго' ди матиме першочергову перевагу при купівлі зернових продуктів.

Âèðîùóâàííÿ êóêóðóäçè ³ç çàñòîñóâàííÿì êðàïëèííîãî çðîøåííÿ çàö³êàâèëî êèòàéñüêó äåëåãàö³þ

ДО ТЕМИ

Çàïëàíîâàíî ñï³âðîá³òíèöòâî â àãðîñåêòîð³ У Гонконзі створена асоціація спеціального фонду для фінансу' вання китайсько'українських проектів в Україні. Кошти в розмірі 6 мільярдів доларів США незабаром можуть бути спрямовані саме на фінансування узгоджених сторонами спільних сільськогосподарсь' ких та інфраструктурних проектів. Так, найближчим часом між Дніпропетровською областю та Китаєм заплановано підписання ряду контрактів і меморандумів щодо реалізації конкретних проектів в Україні. З китайськими партнерами укладено довгострокові ко' мерційні договори, згідно з якими нам постачатиметься обладнан' ня, техніка, різні матеріали, а Дніпропетровщина у свою чергу по' стачатиме вироблену продукцію. ϳäãîòóâàëè Ëþäìèëà ÌÀÑËÎÂÀ, Àíåë³ÿ ÑÅÐòªÍÊÎ Ôîòî Âàëåð³ÿ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÀ, Äìèòðà ÊÐÀÂ×ÅÍÊÀ


панорама області Будуть гарні дороги в місті

Закуплять новий транспорт

Вперше за кілька останніх років проводиться ремонт дороги в так званому старому місті — на перехресті вулиць Петровського та Хмельницького. Саме сюди криворізькі шляховики, які здійснюють всі необхідні роботи, пригнали чимало спеціалізованої техніки. Коштом місцевого бюджету планується повністю відремонтувати не тільки вулицю Хмельницького, а й площу Леніна. Жовті Води

Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення Дніпродзержинська візьме під гарантії держави кредит у сумі 100 мільйонів гривень на придбання нового міського транспорту. Зокрема, передбачається придбати 10 автобусів середньої місткості та 20 нових трамвайних вагонів. Рішення про це було прийнято депутатами міської ради. Дніпродзержинськ

Паспорти готовності будинків До початку нового опалювального сезону у Дніпропетровській області підготовлено 76% житлових будинків В області продовжується робота щодо підготовки житлового фонду до нового опалювального сезону. Станом на 1 серпня 2013 року житлові будинки до осінньозимового періоду готові на 76%. Паспорти готовності будинків до роботи в опалювальний період підписуються відповідно до Правил підготовки теплових господарств. Для цього в населених пунктах області створені комісії з перевірки готовності об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального періоду 2013/2014 року. Про це повідомили у департаменті житловокомунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Підписання паспортів готовності житлових будинків до опалювального сезону 2013/2014 року проходять згідно з графіком. Відповідно до нього до 1 вересня 2013 року підписання паспортів має бути завершене. Нині кількість технічно підготовлених житлових будинків становить 76%, кількість оформлених паспортів — 67%. Як зазначають у департаменті, ці паспорти є фактичним підтвердженням готовності об’єктів до опалювального сезону. Підписувати паспорти розпочали заздалегідь, щоб у разі виявлення недоліків мати час їх виправити. Активно ведуться роботи щодо

підготовки до нового опалювального періоду об’єктів комунального господарства та соціальної сфери. Зокрема, школи готові на

75%, дошкільні заклади — на 82%, заклади охорони здоров’я — на 75 %, котельні — на 75% , теплові мережі — на 76%.

На один довгобуд стане менше З’явились патрулі — порядку На контролі керівництва На об’єкті будівництва, на ре- стало більше Верхньодніпровщини — реалі- конструкцію якого було виділено

зація завдань Президента України щодо розвитку будівельної галузі. З метою завершення будівництва недобудованої частини 12-квартирного будинку по вулиці Котляревського, 14 замовлено та виготовлено проектнокошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу.

обласну субвенцію у сумі 1млн. грн., додатково з районного та міського бюджетів — ще по 150 тисяч гривень, відбулася нарада за участю представників влади, комунальників та будівельників. Найближчим часом тут розпочнуться будівельні роботи. Верхньодніпровський район

Ремонтують дахи Комунальному підприємству «Павлограджитлосервіс» необхідно до початку дощів та холодів полагодити чотири тисячі квадратних метрів покрівель багатоквартирних будинків. За словами начальника міського управління комунального господарства Юлії Дейнеженко, такі роботи на третину вже виконано.

Тепер не потерпатимуть від дощів мешканці останніх поверхів будинків, розташованих як у центрі міста, так й у мікрорайонах. Ремонтні роботи тривають й проводяться в межах тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, зазначає Юлія Сергіївна. Павлоград

Наводять лад на вулицях Близько 1,3 мільйона гривень передбачено нинішнього року на ремонт, реконструкцію та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району. Як відзначалося нещодавно на оперативній нараді, проведеній в. о. голови райдержадміністрації Олександром Піскуновим,

станом на 1 серпня виконано чималі обсяги запланованих робіт з капітального та поточного ремонтів доріг. Правда, запланованого показника не досягнуто, але ще є час, аби встигнути вчасно впоратися і навести лад на визначених об’єктах районного масштабу. Криничанський район

На вулицях Софіївки тепер можна побачити міліціонерів, котрі патрулюють вулиці селища. Маршрут пролягає людними місцями: біля магазинів, кафе, інших місць скупчення населення. У вихідні дні патруль підсилюється козаками Софіївського полку війська Запорозького. Патрулювання триває з 9-ї години ранку до 2-ї години ночі. За повідомленням начальника міліції громадської безпеки О. Ялового, з грудня минулого року, як розпочалось патрулювання, у

райцентрі поменшало крадіжок, інших проявів та випадків злочинного характеру. Патрульні ведуть роз’яснювальну роботу серед молоді, також було складено понад 50 протоколів про правопорушення: за появу у нетверезому стані в громадських місцях, розпиття алкогольних напоїв, куріння у недозволених місцях та ін. Головна ж мета заходу — профілактика і запобігання скоєнню злочинів, а відтак — спокійніше життя софіївців. Софіївський район

Хлібороби шандрівки б’ють усі рекорди По 70 центнерів озимої пшениці з гектара посівної площі зібрали аграрії ТОВ АФ «Орільське». Це найкращий результат на шандрівських землях за кілька останніх років. Такий вагомий ужинок отримано завдяки вмілому хазяйнуванню спеціалістів агрофірми. Як зазначає начальник відділу розвитку галузі рослинництва та тваринництва районного управління сільського господарства Юлія Левковська, високі врожаї пшениці отримали також

www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 ð.

3

Авторська колонка

Ми молоді — і не тільки душею Вересень на початку серпня. Метаморфози відбуваються не тільки з погодою. Газети читають лише пенсіонери, — повторюють у всьому світі. В 96 років газета «Зоря» руйнує всі стереотипи. Ми молоді — і не тільки душею. Близько сорока юних авторів прийшли на перший в історії газети тренінг для журналістів-початківців. Та й тексти «Зорі» останнім часом помітно омолодилися. Немов свіжий вітер подув, зробивши видання молодшим і більш привабливим. Мені приємно представляти в «Зорі» те наймолодше покоління. Не те, яке звикли презирливо називати «поколінням пепсі», а те, яке шанує свою історію та традиції. Те, яке на собі відчуло, що значить наступність поколінь. — Бабуся всім показала газету з моєю статтею, — із захватом розповідала мені дівчина, яка вперше опублікувала матеріал у «Зорі». І цих дівчат і хлопців зі щасливими бабусями й дідусями стає більше з кожним днем. Заради них хочеться жити й працювати. А ви помітили, як змінилася «Зоря»? Чи зрівняти її з тією, яку ми бачили п’ять— сім років тому? Акція «Дніпро» — чемпіон!» повертає нас у переможний 1983 рік. Теми номера дають корисні поради й показують різні точки зору на одну проблему. Особливий випадок народжує надію. Рубрика «Захистимо кожного» відповість на будь-які запитання. В «Зорі» є все і навіть більше, аби вважати її газетою для всієї родини. Про це говорять ваші листи й дзвінки, дорогі читачі. Їх так багато, що ми часом не справляємося з потоком питань та одкровень. Однак саме вони — показник того, що ми все робимо правильно. Альона Дрига, керівник порталу zorya.org.ua, редактор спецвипуску для молоді й студентів «Зачет»

Наш календар 7 серпня

Цей день в історії Дніпропетровщини у фермерських господарствах «Червоноармієць» (54,6 ц/га) та «МЮД» (50,2 ц/га). Загалом по району врожайність озимої пшениці становить 33,0 ц/га, що удвічі більше від врожайності попереднього року. Юр’ївський район

Унікальне «полотно» довжиною 42 метри Роботи з відкриття Соборної площі, яка стане частиною духовно-просвітницького комплексу Української православної церкви, в самому розпалі. Одним з елементів її прикраси стане розпис торцевої стіни театру ім. Л. Українки, що виходить на СвятоМиколаївський собор. — В Україні ніде немає такого «полотна» довжиною 42 метри, — з гордістю коментує отець Ма-

ЗОРЯ область

1903 рік. Страйк робітників підприємств Катеринослава. Кількість страйкуючих досягла 9000. 1963 рік. Ботанічний сад ДДУ оголошено заповідною територією, а в серпні 1996 р. цей статус був підтверджений Указом Президента України. Сад завжди був популярним місцем туристичних екскурсій, відпочинку студентів і городян.

карій. — На ньому будуть зображені чотири етапи життя Ісуса Хреста й ікона «Трійця». Розписують стіну два відомих в Україні художники: Олександр Чегорка та Сергій Лаушкин. Розпис на стіні включає зображення етапів життя Спасителя: Благовіщення, Різдво, Стрітення Господнє і в’їзд Христа в Єрусалим. Дніпродзержинськ

Олександр КОЗЛЕНКО, Валентина КОРДЮКОВА, Олександр ПОПЕЛЬНЮК, Євген ХРИПУН, Олена ЧЕРНЯВСЬКА, Дмитро ЯКИМОВ та за матеріалами сайту oblrada.dp.ua


4

ювілей

ЗОРЯ область

www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

Слідами тріумфу «Дніпра» «Зоря» продовжує серію публікацій про перемогу ФК «Дніпро» в чемпіонаті СРСР 1983 року

25 липня 1968 року в Дніпропетровську вперше був створений клуб футбольних уболівальників команди «Дніпро». Якими були шанувальники футболу в 60-х, 80-х і які вони сьогодні? Ми продовжуємо серію публікацій у рамках акції «Дніпро» — чемпіон!», що стартувала у травні з ініціативи голови обласної ради Євгена Удода.

Продам дружину, продам усі книги, коли «Дніпро» доб’ється вищої ліги! 45 років тому в Дніпропетровську вперше був створений клуб футбольних уболівальників (Закінчення. Початок у «Зорі» від 31 серпня). Золоті вісімдесяті: за командою автостопом і нуль атрибутики У 1983 році Олегу Куїмову було 20 років, і він яро вболівав за «Дніпро». 6 листопада 1983 року, у день знаменитої гри «Дніпро» — «Спартак», він сидів у тринадцятому секторі. На матч зайшов по сезонному абонементу — його подарувала мама. Олег згадує, що по абонементу й місця були зручні, й дешевше виходило. Піврічний абонемент коштував усього 18 карбованців. — Після рахунку 2:2 виникло побоювання, що не зуміємо виграти. А по закінченні гри всіх охопила радість. До футболістів неможливо було прорватися — все оточили. Ми намагалися зустріти автобус із ними на Титова, однак вони помітили, що в тому районі великий натовп, і поїхали іншим маршрутом — на

вулицю Більшовицьку (сьогодні Макарова). Ми були дещо розчаровані. Однак потім довго гуляли, писали «Дніпро» — чемпіон!» на асфальті, — розповідав Олег. За напис «Дніпро» — чемпіон!» його одного разу навіть оштрафували на 10 карбованців. Проте не в рідному Дніпропетровську, а на трасі по дорозі в Київ — на черговий матч «Дніпра». Якщо в 60-і вболівальників на виїзні матчі возили спеціальні автобуси, то в середині 80-х всі їздили самі. Фішка була в тому, аби доїхати безкоштовно: — Моїм найбільшим досягненням була безплатна поїздка до Ленінграда — на матч із «Зенітом». А дехто й до Середньої Азії діставався. Як сьогодні, так і у 80-і, у вболівальників були свої кричалки: — Від Карпат і до Свердловська краще всіх стоїть Краковський. — Не пройде хвиля цунамі, поки в захисті Сашко Дамін. Перед матчами й у вихідні футбольні вболівальники збиралися

до теми

Тура, хвиля чи футболісти: яким буде пам’ятний знак на бульварі Кучеревського? Дніпропетровці продовжують активно вибирати дизайн пам’ятного знака, присвяченого 30-річчю перемоги нашої команди на чемпіонаті СРСР 1983 року Як уже писала «Зоря», 25 липня голова обласної ради Євген Удод презентував громадськості сім макетів-фіналістів пам’ятного знака, які були відібрані конкурсною комісією з півсотні варіантів. Подальшу долю макетів повинно вирішити голосування. Макет, що набрав максимальну кількість голосів, стане основою для створення пам’ятного знака, урочисте відкриття якого відбудеться 6 листопада цього року на бульварі Кучеревського. Станом на 6 серпня трійку лідерів, як і раніше, очолює макет №5, за нього віддали свої голоси 824 городянина, що становило 35 відсотків від загальної кількості тих, хто проголосував. Друге місце посідає варіант №4 — 754 голоси (32%). Трохи менше голосів у варіанта №6 — 580 голосів (24%). Далі

переваги дніпропетровців розподілилися так: варіант №1 — 138 голосів (6%), №7 — 37 голосів (2%), №2 — 36 голосів (2%) і варіант №3 — 3 голоси (0%). До завершення голосування лишилося три дні. Бажаючі проголосувати за уподобаний макет можуть зробити це на сайті dnepr83.com.ua, а також запов­ нивши анкету у волонтерів на нульовому поверсі «Мост-Сіті», на Європейській площі між Пасажем і ЦУМом. Крім того, запов­нити анкети ви зможете перед матчем «Дніпро» — «Говерла», що відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена». Телефонуйте також на гарячу лінію (0562) 34-91-65 або звертайтеся в редакцію нашої газети за адресою: вул. Журналістів, 7, 6-й поверх, приймальня.

1

3

2 4

5

7

6

біля кас «Метеора», а ті, хто старший, у парку Чкалова. Під час виїзних матчів уболівальники «Дніпра» обмінювалися «контактами» з побратимами із різних міст. Дружили з підтримкою «Шахтаря», «Динамо» (Київ) і «Зеніту» (Ленінград). Один одному пересилали значки, програмки. У Дніпропетровську точка обміну символікою була на місці сьогоднішньої синагоги — біля ПК Володарської фабрики. — Атрибутики вболівальника тоді взагалі не було, — розповідав Олег. — Самі собі щось шили, придумували. Зустрічі з футболістами і тренерами офіційно, як в 60-і, ніхто не влаштовував. Уболівальники просто приходили на базу заздалегідь у домовлений час і спілкувалися з командою. Офіційна організація — Клуб любителів футболу — з’явилася в Дніпропетровську знову тільки 1987 року. Це була ініціатива міськ­ кому комсомолу. Мета організації — пропаганда футболу і здорового способу життя. Діяльність клубу тоді висвітлювала газета «Прапор юності». — Клуб проводив турніри для вболівальників. У вихідні ми збиралися на вулиці Філософській — нічого не обговорювали, просто грали у футбол, — зауважив Олег Куїмов. Уболівальники сьогодні: перфоманс та Інтернет Про те, чим живуть футбольні фанати сьогодні, розповів Олег До-

Увага! Редакція газети «Зоря» шукає фото- та відеоматеріали на тему Чемпіонату СРСР 1983 року, пов’язані з виступом «Золотої команди» «Дніпро». З пропозиціями звертатися по телефону (0562) 27-16-52 або електронною поштою: zorya@ezorya.dp.ua ценко, голова правління Асоціації футбольних уболівальників Дніпропетровської області: — Наша асоціація створена 11 вересня 2007 року. Це незалежна від ФК «Дніпро» організація, мета якої підтримувати вболівальників «Дніпра» і збірної України. Сьогодні серед членів асоціації близько 2000 осіб від 14 до 80 років. Ми організовуємо для них поїздки на міжнародні матчі за участю «Дніпра» і збірної України. Щороку проходить міжнародний фестиваль-турнір «Єврофан» у Львові. На ньому змагаються 24 команди фанатів з усієї Європи. Ми привозимо збірну України на цей фестиваль. Збираємося й у Дніпропетровську перед домашніми матчами команди. Вступити до асоціації може кожний, подавши заяву. Членський внесок — 10 гривень на місяць. — Головна відмінність сучасних уболівальників від радянських — поінформованість, — стверджує Влад, уболівальник «Дніпра» з дванадцятирічним стажем. Два роки тому він разом із друзями організував неофіційний клуб уболівальників. Вони збираються в лівій башті «Дніпро-Арени», там є

свій магазин атрибутики (шарфи, футболки, фаєри тощо), організовують перфоманси — вистави з банерами, прапорами, хореографічними елементами. У вільний від матчів час малюють графіті на підтримку «Дніпра» на вулицях міста. Організація офіційно не оформлена, проте приблизно до неї входить від 700 до 2000 осіб. «ВКонтакте» у групи «Рупор північної трибуни» понад 10 тисяч шанувальників. Євген Переверзев, або Юджин, один із лідерів фанатського руху «Ультрас» розповідає: — Наше завдання — зібрати молодь, популяризувати здоровий спосіб життя і підтримувати команду «Дніпро». Джерела руху — ще у вісімдесятих роках. Однак зараз усе більш сучасно: раніше не можна було ані встати, ані прапором помахати… Хлопці приходять до футболістів на базу, організовують зустрічі з командою. Самі ж зустрічаються більше на виїздах — коли їдеш десять годин у дорозі, вистачить часу все обговорити. А для спілкування поза виїздами є Інтернет. Альона ДРИГА

Бліцопитування

Чим сьогоднішні вболівальники відрізняються від радянських? Про це ми запитали справжніх експертів дніпропетровського футболу Анатолій ШИНКАРЕНКО, автор і ведучий передачі «Дніпро-Футбол»: — Відрізняється епоха. 45 років тому збирався натовп біля Головпоштамту, зв’язувалися з друзями по міжміському телефону, потім виходив «глашатай» і розповідав, як зіграв «Дніпро» на виїзному матчі. Ще двадцять років тому на тусівках у парку Чкалова збиралися 200—500 осіб і переказували чутки про команду. А сьогодні – гол забили, інформація про це одразу з’являється в Інтернеті. Раніше, якщо на стадіоні було 16 тисяч глядачів (середня відвідуваність ігор «Дніпра» сьогодні), вважалося, що він незаповнений. Тепер же люди приходять подивитися не на «Дніпро», а на суперника — популярні ігри з «Шахтарем», «Динамо», «Металістом» та ігри Ліги Європи. Модна тенденція — ворогувати. За радянських часів загостреної ворожнечі не було, а сьогодні — вседозволеність. На матчі «Металіста» з «Дніпром» люди приходять не заради гри, а заради куражу. Адже рідко такий матч пройде без бійки.

Дмитро МОСКАЛЕНКО, автор книги «Від «Алькора» до «Дніпра». Історія футболу в Дніпропетровську»: — Сорок років тому так само, як і сьогодні продовжують вболівати деякі шанувальники футболу. Їх у народі називають «кузьмичи»: сідають у центральні сектори, в цілому, люблять команду, проте не ходять із прапорами, не ворогують, не їздять у виїзні поїздки. Вже у 80-х почалося розгалуження вболівальників на дві групи: ультрас і хулігани. Ультрас активно підтримують команду: їздять із нею на виїзні змагання, готовлять перфомансы (банери, прапори, розтяжки). А мета хуліганів — зустрітися з хуліганами іншої команди й з’ясувати, хто сильнішй. Сергій ТЕОДОРОВИЧ, спортивний журналіст, голова Асоціації міні-футболу Дніпропетровська: — Зараз форми «вболівання» більш організовані. Є потужні клуби, з’явився футбольний перфоманс. У фанатів є багато різної атрибутики, хоча в радянський час її взагалі не було. Та й агресія, на жаль, набула більш організованої форми. Раніше були просто сутички та бійки. А зараз натовп йде на натовп. Заздалегідь призначаються дати цих масових побоїщ. Усе знімається й викладається в Інтернеті. Такі бійки стали певною формою екстриму.


www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

5

Дніпропетровщина віджнивувала і звітує Бувають свята, коли кожному хочеться потиснути руку, привітати від щирого серця і побажати успіхів на майбутнє. Саме таким урочистим був день, коли в обласній державній адміністрації зібралися голови райдержадміністрацій, керівники обласних служб, начальники районних управлінь агропромислового розвитку, керівники підприємств і представники колективів аграріїв. Присутніх тепло поздоровив зі знаменною подією — завершенням збирання ранніх зернових культур – губернатор області Дмитро Колєсніков. — Шановні працівники села! Наша земля щедро віддячила за турботу і ретельну працю хліборобську: область зібрала два мільйони чотириста тисяч тонн зерна за середньої врожайності 29 центнерів з гектара. Це сталося завдяки сприятливим кліматичним умовам, належному догляду за посівами, злагодженим зусиллям аграріїв та місцевої влади. Дніпропетровській області випало двічі приймати поздоровлення від Президента України Віктора Федоровича Януковича: за перший обмолочений мільйон, а згодом і за другий. Дніпропетровщина має потужний потенціал у галузі сільського господарства. За обсягами виробництва продукції сільського господарства область перебуває на першому місці в Україні. Зараз в області вже готові до посіву врожаю 2014 року 55 відсотків (371 тисяча гектарів) ґрунтів від запланованої площі. Всього буде засіяно понад 681,5 тисячі гектарів озимими культурами. І як тут не побажати всім нам на наступний рік мати від глави держави потрійне привітання! По святковому врочистими були виступи Олександра Любовича, заступника голови обласної ради та Вадима Удовицького, директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації. А голова обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу Галина Смирна зокрема наголосила:

— Наш щорічний захід по відзначенню переможців обласного трудового суперництва «Жнива-2013» є традиційним, і ми щиро вдячні за те, що він проводиться під особистим головуванням губернатора. Згідно з поданими оперативними даними, на рівні районів в урочистій обстановці буде відзначено 67 господарств у різних номінаціях та 350 працівників, зайнятих на жнивах нинішнього року. Належним чином на жнивах діяли профспілкові організації: через реалізацію положень колективних договорів запроваджено додаткові стимули матеріального заохочення, скориговано режим праці і відпочинку, відповідно із законодавством забезпечені належні побутові умови, пільгове харчування тощо. Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві області зросла за шість місяців цього року проти відповідного періоду минулого на 115,7 відсотка і становила 2243 гривні. Плідна співпраця соціальних партнерів: районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств та профспілок дає успішний стабільний результат. Слово надали й переможцям трудового суперництва, а потім розпочалася найурочистіша мить: губернатор відзначив райони та підприємства, які досягли найкращих виробничих показників, і передових хліборобів. Найвищої урожайності ранніх зернових досягли сільгосппідприємства Новомосковського

Вручення дипломів обласного трудового суперництва «Жнива-2013» господарствам — переможцям Новомосковського району (40,6 ц/га), Магдалинівського (33,0 ц/га), Покровського (32,8 ц/га) та Пятихатського (31,4 ц/га) районів. У трійку обласних лідерів вийшли: товариство «Дружба» (герой Анатолій Станіславович ВУЙЧИЦЬКИЙ, герой України, України Анатолій Вуйчицький), де з площі директор ТОВ «Дружба»: 2750 гектарів зібрано 19266 тонн зерна при — Ми нашу техніку замінили майже на 80 відсотків! Через те й праврожайності 70,1 центнера з гектара — перше цювалося продуктивніше. В команді спеціалістів хочу назвати головного місце, АФ «Орільська» (заслужений працівінженера Олега Коваленка, ник сільського господарства Юрій Мазан) — з який впевнено взяв напрям на площі 1367 гектарів зібрано 8949 тонн зерна освоєння техніки фірми «Джон при врожайності 65,5 центнера з гектара — Дір», ретельно стежить за умовами праці механізаторів; друге місце, ТОВ «Агроальянс» (Олександр головного агронома Віктора Гаркавенко) — з площі 1878 гектарів зібрано Швайка: завдяки йому в нас 11700 тонн зерна при врожайності 62,3 центнові сорти по всіх культурах і нера з гектара. дослідні ділянки є, також про Святкова зала вибухнула оплесками, захист рослин дбає, переколи після вручення подяк і подарунків довий досвід запроваджує. комбайновим екіпажам, відзначення кеЛюди потрудилися на славу: заробіток за жнива (20 днів) у рівників райдержадміністрацій дівчата в передовиків сягнув тридцяти національних костюмах подарували голові тисяч гривень! І головне: всі облдержадміністрації Дмитру Колєснікову старалися берегти техніку! запашний коровай та сніп з пшениці нового врожаю. Юрій Васильович МАЗАН, Щоб усім нивам Дніпропетровщини врозаслужений працівник сільського господарства, директор ТОВ АФ «Орільська»: жаїлося, колосилося та квітнуло!

З перших вуст

Репортаж

подія

ЗОРЯ область

Люди потрудилися на славу

— Хоч що кажіть, а працюю я з людьми у товаристві вже цілих п’ятнадцять років. За цей час багато хто зі спеціалістів досяг успіхів у кар’єрному зростанні. Приємно зараз бачити їх на відповідальних керівних посадах — голови адміністрацій, директори підприємств… Здібна молодь знаходить своє покликання в роботі: Микола Купріянов, головний інженер, на якого я можу повністю покластися, — не підведе! Та й головний агроном — молодець. Із механізаторів слабенькі відсіялися, залишився потужний загін, якому важко знайти подібних в області — в них завжди порядок.

Названо переможців конкурсів Перша газета Дніпропетровщини «ЗОРЯ» разом із газетою для молоді та студентів «Зачет» підбили підсумки літературних конкурсів і Конкурси, в яких взяли участь 307 осіб, ще раз підтвердили істину, що дніпропетровська молодь, щед­р о обдарована талантами: якість творчих доробків конкурсантів була на належному рівні. Про це свідчать результати конкурсів. Тож називаємо імена переможців. Конкурс есе «500 слів про рідний ЗОРЯний край» І місце — Т. С. Родина, есе «Зелені вітрила» ІІ місце — Оксана Орел, есе «Дніпропетровськ — любов моя» ІІІ місце — Катерина Шевцова, есе «Днепропетровськ «Маятник часу» Також, були відзначені юні письменниці Софія Шапоренко та Поліна Кружиліна за свої есе про місто Дніпропетровськ Конкурс віршів «ЗОРЯ Придніпров’я» І місце — Лора Барсук, вірш «Петриківка» ІІ місце — Станіслав Мірош-

фотоконкурсу «Новий погляд-2013», що пройшли за підтримки Дніпропетровської обласної ради та міського порталу gorod.dp.ua.

ниченко, вірш «П’ятихатки мої» ІІІ місце — Лариса Третяк, вірш «Ода місту Дніпропетровську» Фотоконкурс «Новий погляд-2013» Номінація «Міський пейзаж» І місце — Максим Кураженко, фото «Місто» ІІ місце — Артем Мирний, фото «Парк ім. Л. Глоби» ІІІ місце — Олег Блохін, фото «Кільце на Перемозі» Номінація «Забуте минуле» І місце — Юрій Голуб, фото «Осінь на Дніпрі» ІІ місце — Андрій Велит, фото «У старому парку» ІІІ місце — Петро Кузьмін, фото «Колодязь» Номінація «Особистість. Незвичайний ракурс» І місце — Настасія Крутій, фото «У парку» ІІ місце — Аркадій Радковський, фото «Особистість» ІІІ місце — Костянтин Середняк, фото «Діти» Номінація «Одна мить життя»

І місце — Олександр Портнягін, фото «Батяня» ІІ місце — Олександр Фомишин, фото «Ті, для кого варто жити» ІІІ місце — Вадим Пономаренко, фото «Блискавка» Номінація «Промисловий пейзаж» І місце — Роман Харламов, фото «Титаник» ІІ місце — Дмитро Котуранов, фото «У районі об’їзної дороги» і Валерій Кравченко, фото «Містотрудівник» ІІІ місце — Олександр Гавриленко, фото «Міст» Номінація «Сільський пейзаж» І місце — Маргарита Середняк, фото «Слава Україні!» ІІ місце — Андрій Велит, фото «Самарський світанок» ІІІ місце — Сергій Шенклян, фото «Смарагдове поле» Щиро вітаємо переможців. Зичимо не зупинятися на досягнутому. Всім учасникам бажаємо нових ідей, цікавих поглядів, творчих успіхів!

Актуально

Конкурс «Зорі»

Колектив керівників сільгосппідприємств Новомосковського району

Диплом переможця від голови Новомосковської РДА С. Г. Горошка отримує заслужений працівник сільського господарства України директор ТОВ АФ «Орільська» Ю. В. Мазан

Олександр Іванович ГАРКАВЕНКО, директор ТОВ «Агроальянс»: — Мені дуже приємно усвідомлювати, що наш колектив став, так би мовити, призером у трудовому суперництві аграріїв області. У нас — третє місце по врожайності ранніх зернових — 62,3 центнера з гектара. Пшениця порадувала: по 70 центнерів з гектара. На полях працювали десять екіпажів — комбайни «Дон» і «Кейс» (майже порівну), навантаження на кожен агрегат становило 250 гектарів. У заплановані строки ми вклалися. Правда, погода трохи завадила – днів чотири були дощі, однак суттєво це на збиранні хліба не позначилося. Навпаки, нам би хотілося, аби земля таким чином отримала належну вологу для підтримки пізніх зернових.

Легалізуються робочі місця З початку року на Дніпропетровщині в галузі сільського господарства було легалізовано 2,6 тисячі робочих місць — в чотири рази більше, ніж за той же період минулого. Цього року на Дніпропет­ ровщині в галузі сільського господарства було оформлено на роботу 2,6 тисячі працівників. Тільки в червні оформлено трудові відносини з 520 особами. У першому півріччі додаткові надходження податку на доходи становили близько 400 тисяч гривень. Легалізація робочих місць позитивно впливає на напов­ нення пенсійного бюджету, а самим працівникам це дає можливість отримувати заслужений страховий стаж і соціальні гарантії. У галузі сільського господарства Дніпропетровщина посідає лідируючі позиції в Україні. В області працюють понад 5 тисяч агроформувань з різними формами власності. В регіоні діють близько півтори тисячі підприємств харчової та переробної промисловості, з

яких більше 100 — провідні в Україні. Агроформування та підприємства харчової і переробної промисловості забезпечують населення області основними продуктами харчування. За шість місяців цього року виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств області порівняно з відповідним періодом минулого підвищилося на 23 відсотки. Це — перше місце по Україні за обсягом виробництва. Крім основної виробничої діяльності, керівники підприємств і голови фермерських господарств мають активну соціальну позицію — це насамперед ставлення до своїх працівників та довкілля. Таке соціальне партнерство — ще один приклад того, як влада та бізнес об’єднують свої зусилля для підвищення якості життя людей.


РОЗ’ЯСНЮЮТЬ ФАХІВЦІ ПФУ

6

ÇÎÐß îáëàñòü www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

ВЕТЕРАН ПРИДНІПРОВ’Я

Ç â³éñüêîâî¿ ïåíñ³¿ — íà ïåíñ³þ çà â³êîì Я військовий пенсіонер, хочу перейти на пенсію за віком, для цього мені треба здійснити доплату до пенсії, щоб періоди за 2004 і 2006 роки, за які не були сплачені внески, увійшли до стажу. Чи можу я це зробити? Ìèêîëà ÐÈÁÀÊ. Äí³ïðîïåòðîâñüê

Шановний Миколо Антоновичу, відповід% но до статті 12 Закону України «Про загаль% нообов’язкове державне пенсійне страхуван% ня» №1058 особи, які досягли 16%річного віку та не підлягають загальнообов’язковому дер% жавному пенсійному страхуванню (наприк% лад, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями або не є приватними підприє% мцями) та не є пенсіонерами, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’% язкового державного пенсійного страхування. Термін і умови добровільної участі у сис% темі загальнообов’язкового державного пен%

сійного страхування визначаються догово% ром, укладеним між особою та Пенсійним фондом. При цьому строк дії договору не може становити менше одного року. Саме договором про добровільну участь передбачена однора% зова сплата особою страхових внесків за по% передні періоди, починаючи з 1 січня 2004 року (моменту впровадження системи загаль% нообов’язкового державного пенсійного страхування). Оскільки ви пенсіонер, то пра ва на добровільну участь у системі загально обов’язкового державного пенсійного страху вання не маєте.

Äîáðîâ³ëüíèé âíåñîê äëÿ çàðàõóâàííÿ ó ñòàæ У 2005 році мій дохід був невисоким — близько 300 грн. на місяць, внески, сплачені до Пен сійного фонду становили близько 40 грн. Цього достатньо для зарахування до стажу? Чи мож на здійснити добровільний внесок до ПФ, щоб цей рік увійшов у страховий стаж?

Ìèêèòà ËÅÂ×ÅÍÊÎ. Ïåðøîòðàâåíñüê

ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО

Шановний Микито Сергійовичу, згідно з за% коном період, за який сплачено внески, але у розмірі меншому від мінімального, може бути за% рахований до страхового стажу як повний місяць. Для цього треба здійснити відповідну доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відпо% відний місяць була не менша, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо ви хочете здійснити доплату, то вам необхідно в органи Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії подати за% яву, в якій вказати паспортні дані, а також не% повні місяці та роки, за які ви маєте намір

здійснити доплату. Працівник Пенсійного фонду на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійсни% ти доплату до мінімального страхового внеску, складає повідомлення%розрахунок. Застрахова на особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленнірозрахунку, упродовж 10 кален дарних днів з дня його отримання. Розмір мінімального внеску в 2005 році ста% новив: січень%березень — по 83,84 грн./міс.; квітень%червень — по 93,67 грн./міс.; липень% серпень — по 100,13 грн./міс.; вересень%грудень — по 107,24 грн./міс.

×è ìîæó âèéòè íà ïåíñ³þ â 55? Мій стаж роботи у колгоспі становить 21 рік 6 місяців. З 2000 року я отримую пенсію по інвалідності. В наступному році мені виповниться 55. Чи можу я оформити пенсію за віком? Âàëåíòèíà ÒÀÍÀѲÉ×ÓÊ. Âåðõíüîäí³ïðîâñüêèé ðàéîí

Шановна Валентино Валеріївно! Законом України «Про заходи щодо законодавчого забез% печення реформування пенсійної системи» №3668 передбачена тимчасова можливість для жінок (до 1 січня 2015 року) за власним бажан%

ням виходити на пенсію відразу після досягнен% ня 55%річного віку за умови звільнення з робо% ти та за наявності 30%річного стажу. Оскільки ви не маєте достатнього стажу роботи, то права на вихід на пенсію в 55 років не маєте.

Çà äâ³éíþ — ó ñòàæ òðè ðîêè У мене двоє синів і донькидвійнята. Чи входить до стажу період догляду за ними до 3х років? ªëèçàâåòà ÏÅÒÐÅÍÊÎ. Ìàãäàëèí³âêà

Шановна Єлизавето Павлівно, у період до 2004 року до стажу роботи зараховується час догляду непрацюючою матір’ю за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кож% ною дитиною 3%річного віку. У вашому випад% ку діти%двійнята досягли 3%річного віку одно% часно, таким чином, зарахуванню до стажу

підлягають 3 роки. Звертаємо увагу, якщо в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ви перебували в трудових відносинах, тобто за місцем роботи вам була надана відповідна соціальна відпустка, зазна чений час додатково (понад наявний) до ста жу не зараховується.

×è ìîæó îòðèìàòè êîï³þ äîêóìåíò³â? Прошу пояснити, чи можу я на прийомі в Пенсійному фонді отримати документ, в яко му вказані складові моєї пенсії, та копію пенсійної г справи? Îëüãà ÁÀÊØŪÂÀ. Äí³ïðîïåòðîâñüê

Шановна Ольго Федорівно, законодавством закріплено, що для отримання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення, пен% сіонер має право ознайомитися у приміщенні Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, з інформацією про себе, яка занесена в електрон% ну базу, а також з нормативно%правовими ак% тами, на підставі яких призначено пенсію, зро% бити з них витяги та копії. Крім того, зазначе% ну інформацію можна дізнатися, звернувшись з письмовою заявою до Фонду. Відповідь на таке звернення має бути надана у строки, встанов% лені Законом України «Про звернення грома% дян», а це 30 днів. Відповідно до законодавства державні орга%

ни, інформаційні системи яких вміщують інформацію про громадян, зобов’язані безпе% решкодно і безплатно надавати її на вимогу осіб, щодо яких вона зібрана. Тому пенсіонер має право отримати засвідчені в установленому порядку копії документів, які знаходяться в пенсійній справі, та копії розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії. За загальним правилом у разі звернення пен% сіонера на його усний запит Пенсійним фондом надається витяг з розпорядження про призна% чення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які враховані при розрахунку розмі% ру пенсії.

Ò³ëüêè çàÿâè íåäîñòàòíüî Для оформлення пенсії я подав документи майже через 2 місяці після того, як мені випов нилося 60 років. Пенсію отримав від дня подачі заяви. Чи повинні мені виплатити пенсію за тримісячний період? Äåíèñ ÌÅÆÅÂÈ×. Ïåòðîïàâë³âñüêèé ðàéîí

Шановний Денисе Вікторовичу, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 визначено, що заява про призначення пенсії за віком може бути подана не раніше, ніж за місяць до досяг нення відповідного віку. Після звернення до Пенсійного фонду є час для збору відсутніх до% кументів. Якщо до закінчення тримісячного терміну від дня досягнення пенсійного віку надані всі необхідні документи, то пенсія при%

значається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. У разі, коли документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, то рішення про призначен% ня пенсії приймається за наявними докумен% тами. Таким чином, для того, щоб пенсія була призначена від дня досягнення пенсійного віку, недостатньо подання однієї заяви, необ хідна подача повного пакета документів.

УВАГА!

Äîïîìîæåìî ä³çíàòèñÿ ïðî íàãîðîäè Ось сайт, де кожен з вас може знайти відомості про нагороди своїх близьких і рідних, які про йшли Велику Вітчизняну війну: Подвиг народу http://www.podvignaroda.ru/ У рядку «Пошук нагороджен% ня» наберіть відомі ПІБ родича й рік народження (якщо знаєте) — і дивіться відскановані архівні до% кументи, нагородні листи й опис, за що людина представлена до нагороди. УВАГА: оброблені матеріали по орденах і тільки частина інформації по двох медалях — «За відвагу» і «За бойові заслу% ги». Списки постійно обновляються. Треба підписатися на відновлення, ввівши дані розшукува% ної людини, — і вони прийдуть вам на пошту, коли з’являться на сайті. Коли щось не ясно — прочитайте «Часті запитання». Якщо у вас немає можливості скористатися Інтернетом, мо% жете передати в редакцію газети «Зоря» зaпит, ми перевіримо для вас інформацію й повідомимо результат. Запит можна передати будь%яким зручним для вac способом: телефон (0562) 349165, лист поштою на адресу: газета «Зоря», вул. Журналістів, 7, Дніпропетровськ, 49051.

Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ 8 серпня в Головному управлінні юстиції у Дніпропет% ровській області відбудеться пряма телефонна гаряча лінія. З 10.00 до 12.00 на запитання громадян відповідати% ме начальник реєстраційної служби Головного управлі% ння юстиції у Дніпропетровській області СТАРОДУБ На талія Вікторівна. Тел. (056) 7890637.

ßê ïîòðàïèòè íà ïðèéîì äî ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà ì³ë³ö³¿? Марганецький міський відділ ГУМВС України в Дніпропетровській області Адреса: 53400, м. Марганець, вул. О. Кошового, 1. Тел.: (05665) 22478 Посада, Місце прийому прізвище, ім’я, (адреса, телефон) по батькові

Територія дільничних

вул. Київська, Адміністративна дільниця №5 Дільничний інспектор міліції 176 Вул.: Київська (157 — до кінця), Сонячний квл НАУМЕНКО (крім буд. №1), Перспективна (парна сторона) Микола Леонідович Дільничний інспектор міліції ДАВИДОВ Ігор Анатолійович

Адміністративна дільниця №6 Вул.: Київська(135145), Осипенко, Щерби ни, ХХ партз’їзду, Паркова (18), Київська (82 182), Короленка, Грибоєдова, Джамбула, Зоря, Кубанська, Космонавтів, Кільцева, Лазо, Молодіжна, Раскова, Рилєєва, Шиш кіна, Бульварна

вул. Централь Дільничний інспектор міліції на, 49 ПАДЧЕВ Сергій Вікторович

Адміністративна дільниця №7 Вул.: Лермонтова(2131), 10й квл, Цент ральна (1151), 40 років Жовтня (6484), Куй бишева (78118), Ростовська, Фестивальна, Бетховена, Титова, Степна, Єрмака, 9 січня, Гагаріна (85109, 6070), Некрасова, Гоголя, Пугачова, Мічурина, Ватутіна, Дружби, Турге нєва. Заїзд: Гагаріна.

Дільничний інспектор міліції ЧОРНИЙ Володимир Володимирович

Адміністративна дільниця №8 Вул.: Ювілейний квл, Рожева, Луганська (34 36), Довженка, 5, Лермонтова (618), Фокіна. Промислова зона мікрорайону

Старший дільничний інспектор міліції ЮРАКОВ Андрій Олексійович

Адміністративна дільниця №9 Вул.: Центральна (242), Лермонтова (1321), Миру (193), Радянська (94150), Енгельса (парна сторона), Піонерська, Толстого, З. Космодем’янської, Фрунзе, Вавилова, Клоч ка, Докучаєва, Фурманова, Шавріна, Щедр іна, 40 років Жовтня (3262, 3765), Франка, Невського, Севастопольська, Сєченова, Ла дигіна, Радищева (210, 19), Гайдара, Лені на, Комсомольська (до вул. Центральної), Кінноармійська (до вул. Центральної). Провулки: П. Морозова, Зелений

ДНІ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: щовівторка з 9.00 до 11.00; щочетверга з 18.00 до 21.00; щосуботи з 10.00 до 13.00 Інформація станом на 1.05. 2012 р. Продовження в наступному номері «Зорі»

Дорогі читачі! На сторінках «Ветеран Придніпров’я» та «Захистимо кожного» ви одержите відповіді на ваші запитання. Пишіть на адресу: редакція газети «Зоря», вул. Журналістів, 7, м. Дніпропетровськ, 49051. Контактний телефон: (0562) 271652. Ëþäìèëà ÌÀÑËÎÂÀ, âåäó÷à ñòîð³íîê


тема номера

ЗОРЯ область www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

11

Перший крок до диплома Скільки коштує зібрати до вузу абітурієнта Сучасному студентові потрібен лише один загальний зошит на всі предмети й кулькова ручка — так може здатися на перший погляд. Але перед тим, як він переступить поріг вузу, батькам доведеться поповнити гаманці репетиторів, зібрати потрібні документи, зробити їх копії, фотографії, оплатити гуртожиток, переїзди, проживання, додаткову літературу. А вже після всіх цих клопітних і нервових процедур купити зошит і ручку. Кореспондент «Зорі» з’ясувала, у скільки обійдеться зібрати першокурсника до вузу.

Іногороднім: на проїзд і черги — Проїзд у маршрутці від Нового центру до Павлограда коштує близько 20 гривень і 25 гривень назад. У сумі маємо 45 гривень, — розповідає Христина Мкртчян з Павлограда. — Ми вступали до Дніпропетровської державної медакадемії (ДДМА) і Запорізь­ кого державного медичного університету (ЗДМУ), — говорить Сергій Юдников, тато другокурсниці Маші з Іларіонового, — вре­ шті навчаємося у Запоріжжі. Для дніпро­ петровського вузу витратилися тільки на копії документів і проїзд з Іларіонового в місто на машині. У Запоріжжя на проїзд довелося виділити близько 300 гривень. Також гроші пішли на копії та харчування, тому що в черзі чекали вісім годин. Гардероб цілеспрямовано для університету не обнов­ ляли, але купували халати, шапочки. Це обійшлося приблизно у 400—450 гривень. Гуртожиток коштує 3000 гривень на рік. Дуже велику суму витратили на канцтова­ ри. Стільки, скільки пишуть у медичному університеті, мабуть, не пишуть у жодному вузі. Плюс даємо гроші дочці на проживання в Запоріжжі. Поліпшити знання: готуйте від тисячі на місяць Багато студентів перед складанням ЗНО користуються послугами репетиторів, щоб у прискореному режимі поліпшити свої знання. Христина Мкртчян з Павлограда не виняток. Дівчина закінчила перший курс ДНУ ім. Оле­ ся Гончара, але, щоб вступити на популярну спеціальність «Журналістика», довелося ви­ тратитися. Репетитор з математики за годину візьме з вас 50 гривень, з української мови й літератури — 75. Звичайно, можна знайти й за сорок, але тоді будете на занятті в парі з іншим абітурієнтом. Репетитор з англійської та географії за півтори години візьме 60 гри­ вень. Якщо кожним з названих предметів займатися по разу на тиждень, витратите близько 245 гривень. За місяць виходить майже тисяча. У Дніпропетровську таких цін, на жаль, не знайти. Абітурієнтка Тетяна Ключник розповідає: — Репетитор з історії мені обходився у 150 гривень за заняття, я ходила раз на тиждень. На урок англійської витрачала 100 гривень. На українську — 60. А школа журналістики коштувала 600 гривень на місяць. Це ще помірні розцінки. Тато другокурс­ ниці Маші Сергій Юдников говорить, що одне заняття дочки з репетитором з біології обхо­ дилося йому в 200 гривень. Ціна пояснюється тим, що репетитор Маші — викладач вузу і вважається компетентнішим за шкільного вчителя. Фотографії й копії: ...на п’ятнадцять спеціальностей Звичайні шість фото 3 на 4. Але якщо врахувати, що абітурієнти можуть подати документи на п’ятнадцять спеціальностей, вартість фото й копій документів стає за­ хмарною. — Надрукувати шість фотографій коштує 10—15 гривень, якщо все робите в останній день, терміновий друк — 20 гривень. Копія документа в Павлограді коштує від 25 ко­ пійок за сторінку, — розповідає Христина Мкртчян. — Коли я збирала документи для вступу, витратила чималу суму на копії, — говорить Олександра Андрощук з Кривого Рогу. — По­ давала документи в чотири вузи, тому фото обійшлися у 200 гривень. І, звичайно, треба купити канцтовари гривень на триста. А для Тетяни Ключник з Дніпропетров­ ська всі документи — ксерокопії, фотографії, папки — обійшлися майже у 450 гривень.

За знаннями на захід або у столицю Абітурієнтка Анастасія Баранник мріє здобути столичну освіту і працювати в медіа­ сфері. Її мама Наталія зізнається: — Зібрати першокурсника значно до­ рожче, аніж першокласника. Оскільки ми подавали документи у два міста й два вузи — Київський національний і Львівський національний університети, їздити довелося багато. Копії обійшлися недорого: 100—200 гривень. А ось коли прийшов час подавати документи, ми поїхали удвох з дочкою до Києва і Львова й за чотири дні витратили близько двох тисяч. Наступним кроком стало написання кон­ курсних іспитів. Настя виїхала на два дні до Києва і на два дні у Львів. Обидві поїздки коштували півтори тисячі гривень. Наталія говорить, що попереду ще подача оригіналів у КНУ, контракт (25 тисяч гривень), оплата гуртожитку, зміна гардероба й оплата про­ живання. До репетиторів Настя не ходила. В Олександра Харченка на дві поїздки до столиці — подача документів і творчий кон­ курс — пішло понад дві тисячі. Канцелярія й фотографії потягли десь гривень на 300. — Для кожного вузу в мене була при­ стойна папка з документами, — розповідає абітурієнт. У цілому на вступ він витратив 2500 гривень. Тетяна Ключник з Дніпропетровська вступала у ДНУ ім. О. Гончара й ЛНУ ім. І. Франка: — Подавати документи у Львів я їхала машиною. Це практично тисяча кілометрів від Дніпропетровська й 1000 кілометрів назад. А значить, чималі витрати на бензин. Готель обійшовся 385 гривень за добу. На творчий конкурс до Львова я добиралася літаком, тому що бракувало часу на дорогу. І знову довелося платити за проживання в готелі 385 гривень. На першому курсі в ЛНУ Таня планує жити в гуртожитку, потім наймати квартиру. Контрактна основа: 10—15 тисяч за рік Олександра Андрощук приїхала у Дніпро­ петровськ з Кривого Рогу. Дівчина закінчила перший курс ДДМА: — Контрактне навчання у кращих вузах України коливається від 15 тисяч гривень за рік. Це чималі гроші. Моїм батькам з серед­ нім статком важко оплачувати щороку 20 тисяч. І ця цифра росте. Плюс треба платити за гуртожиток три тисячі за рік. А щоб скром­ но прожити у Дніпропетровську, необхідно близько 300 гривень на тиждень. У середньому вартість навчання на контр­ акті у Дніпропетровську коливається від 7—8 до 25 тисяч гривень за рік. І ще... У будь-якому вузі вас неодмінно попросять придбати обов’язкову додаткову літературу. — Я заплатила близько 30—40 гривень за тестові зошити й 50—60 гривень за підручни­ ки з теорією, — говорить Христина Мкртчян. Олена ЛЕОНА Фото автора

300

Цифра

гривень у средньому витра­ тили абітурієнти в 2013 році на підготовку документів для вступу.

Корисний телефон У департаменті освіти і науки облдержадміні­ страції створена приймальня громадян (Дні­ пропетровськ, вул. Свердлова, 70, кім. 318, третій поверх) та регіональна гаряча лінія «Вступна кампанія 2013 року» — тел.: (056) 770-82-42.

Репетитор 70-250 грн./год

Контракт 8000-25000 грн.

Документи, фото 100— 400 грн.

Проїзд і житло 2500-3000 грн./рік

Книги та канцтовари 150-500 грн.

Бліцопитування

Скільки ви витратили на вступ до вузу? Карина ПАСІЧНИК, 16 років: — Цього року вступає моя сестра Юля. Вона живе в Синельниківському районі. Подавала докумен­ ти в кілька дніпропетров­ ських вузів. Знадобилося багато ксерокопій. Фото­ графії робила термінові, це коштує 25 гривень за шість штук. Витрачала на електричку в місто близь­ ко 15 гривень. Після вступу доведеться вно­ сити плату за гуртожиток. Сестра займалася з репетиторами з математики й англійської по 150 гривень за годину. Маша і Яна ПЕЛИХ, двоюрідні сестри, закінчили перший курс ДНУ ім. Олеся Гончара й ДДМА: — Я навчаюся на бюджеті, — розпові­ дає Маша, — а Яна змушена платити за контракт 20 тисяч гривень. Ціна контракту росте з кож­ ним роком, у наступно­ му році вона збільшиться до 22 тисяч, а до п’ятого кур­ су — до 26000. Багато наших одногрупників не з Дні­ пропетровська, тому живуть у гуртожитках. У ДНУ воно коштує дві тисячі гривень за рік, а в ДДМА — 3 тисячі (ціна коливаєть­ ся від кількості людей у кімнаті й номера гуртожитку). Ми подавали документи в різні вузи. Зробили багато копій і фотографій. Май­

же на 200 гривень. На канцтовари виділили близько 100 гривень. У ДДМА ще треба купити шапочку й халат за 400 гривень, а також за 500 гривень методички. Підготовка до ЗНО тривала рік. У середньому платили репетиторам по 100 гривень за годину, а займалися по три рази на тиждень. Сергій КОБИЛЕШНИЙ, закінчив ПДАБА шість років тому: — Я навчався на факуль­ теті промислового й цивіль­ ного будівництва. У той час контракт коштував 1800 гри­ вень за рік, а нині ціна вирос­ ла до десяти тисяч. Заочна форма навчання коштувала 2500 гривень, зараз — 4200. Перед вступом ходив на під­ готовчі курси в академії. Їх вартість уже не пам’ятаю. На фотографії я не витрачався, мені їх зробив 61-й ліцей, у якому я здобував середню освіту. На канцтовари теж багато коштів не тратив: зошит і ручка, а часом тільки ручка. Христина БАРЦИЦ, абітурієнтка: — Я ходила до ре­ петиторів і на підготовчі курси у Дніпропетров­ ський національний університет. Репети­ тор брав за дві години 200 гривень. Займалася тричі на тиждень. А курси коштують 4900 гривень за три місяці (заняття раз на тиждень). На фотографії для вступу витра­ тила 150 гривень, тому що подавала документи в ДНУ, ДДУ, НГУ, ДДФА й ЗНУ. Врешті мене зарахували в ДДУ на туризм. Контракт коштує 10 тисяч гривень.


12

ЗОРЯ область www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

з днем будівельника!

Фонд, с которым Сегодня государство поддерживает Александр Вилкул, Вице-премьер-министр Украины, председатель наблюдательного совета Фонда: — Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» является действенным инструментом реализации жилищной политики нашего Президента Виктора Януковича. Фондом наработаны и используются механизмы обеспечения жильем разных категорий граждан. Деятельность Фонда, который работает во всех регионах страны, имеет положительный социальный эффект. И счастливые лица новоселов — лучшее тому подтверждение. Перед Фондом стоят амбициозные задачи, в частности, в рамках действующих жилищных программ. Ведь обеспечение граждан качественным и доступным жильем — стратегическая задача, которую правительство держит на особом контроле. («Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству». 20 лет воплощения жилищных мечтаний. Очерк по истории. Киев 2013»). Фонду 21 год Издание, которое мы процитировали выше, обобщает опыт работы регионов Украины, который поистине бесценен. Мечты о своем доме, возможности смолоду свить гнездо по-своему для многих так и витали бы в воздухе, как замечательные идеи, если бы когда-то не родилось уникальное по своей действенности движение МЖК.

Анатолий Шендрик, директор

Директор Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Анатолий Шендрик представляет в этом издании нашу структуру кратко и просто: «В начале 1989 года я занимался коммерческой деятельностью, работал генеральным директором фирмы «Апрель»... В офис как то зашёл Евгений Исаев, мой товарищ по работе на ЮМЗ и коллега по МЖК. В беседе с ним он рассказал об идее создания отделений Фонда в областях... Предложил вместе подумать, как создать нормальные условия для работы отделения и пути реализации задач Фонда в области. Через пару недель наша встреча с Е. Исаевым повторилась... Решили отвести небольшую комнату у меня в офисе, чтобы ребята могли организовать отделение Фонда. Е. Исаев пригласил меня поехать по вопросам Фонда в Киев. Я согласился. Там в Министерстве семьи и молодёжи познакомился с заместителем министра Р. Драпушко, встретился с министром (землячкой из Кривого

Рога) В. И. Довженко. После чего я, как МЖКовец, увидел в этом деле продолжение идей МЖК, нужное дело...» Конечно же, главную проблему семьи Анатолий Николаевич знает изначально — и не теоретически. Строитель по образованию, он в свое время возглавлял строительство молодежного жилищного комплекса «Южный» при Производственном объединении «Южный машиностроительный завод», был в числе тех, кто начинал в Днепропетровской области движение молодежного жилищного строительства. В обществе с тех пор многое изменилось, однако любовь и стремление создать счастливую семью вечны, а МЖКовец милостью Божьей и сегодня верен мечте молодоженов. Он сумел доказать, что вполне реально как создать родной очаг своими руками, так и купить его на разумных условиях и по доступным ценам. Профессиональный праздник отмечает прежде всего добрым пожеланием: — Строителям — больше работы, молодежи — больше доступного и долгожданного жилья! Фонд готов содействовать именно тому счастью, которое… Ну, говорим ведь: дома и стены помогают, а потому и заботиться об этих самых стенах следует. Государству, которое заинтересовано в благополучных семьях, и самим семьям, если важны для них главные составные счастья: любовь, дети, стабильная работа, дающая гарантии достатка. На заре становления МЖК такие семьи стремились лично поучаствовать в строительстве, возвести свой дом своими руками. Боролись за право поработать на стройке. Лишь лучшим из лучших удавалось доказать, что есть у них такое право. Передовики соцсоревнования, активисты — одним словом, надежда и опора общества. Сегодня государство поддерживает молодую семью иначе, но поддерживает опять-таки благополучную, в которой надежда и опора. 4 июля 1992 года Кабинет Министров Украины принял постановление №369 о создании в составе Ассоциации молодежных жилищных комплексов Украины Фонда содействия молодежному жилищному строительству. Министерству финансов Украины было поручено обеспечить финансовую поддержку Фонда, выделить средства, необходимые для компенсации дополни-

В апреле 2013-го торжественно сдан в эксплуатацию 126-квартирный дом в Новомосковске

тельных затрат, вызванных либерализацией цен… В очень сложной экономической ситуации состоялось рождение новой структуры, которая стала действенным инструментом реализации жилищной политики государства! И это еще раз доказывает стремление власти сохранить основные ценности общества, прежде всего — семью.

Кто счастливее новосела? На этот вопрос МЖКовцы отвечали так: новосел, который сам построил свой дом и создал в нем взаимоотношения, характерные для большой дружной семьи. Сейчас нам следует сказать примерно то же самое, особенно — в условиях реформирования жилищнокоммунального хозяйства, острого спроса на организации самоуправления по месту жительства. Люди-то, взяв кредит и получив именно то, что нужно, хотят иметь гарантии высокого уровня коммунальных услуг, качественного ухода за прилегающей территорией, поддержания дома в надлежащем состоянии… Собственно, все того хотят, но вот новоселы от Фонда — особая категория населения, да-да! Ведь умение

Алексей Шульга, заместитель директора

поработать на свой очаг, «покрутиться» ради того, свидетельствует о многом. Прежде всего, пожалуй, о способности беречь и защищать родные стены от любых вредных факторов уже в процессе эксплуатации жилья.

Немаловажно? Еще бы! Хорошие хозяева — надежда и опора ЖКХ, самой близкой к человеку отрасли экономики. А много ли таковых? Достаточно, чтобы положительно повлиять на ситуацию в сфере самоуправления по месту жительства. Впрочем, прежде цифры и факты, а затем уже — обобщения. — Анатолий Николаевич, региональное управление государственного специализированного учреждения «Государственный фонд содействия молодежному строительству» свыше 15 лет успешно действует на Днепропетровщине, способствует более полному раскрытию экономического, инвестиционного потенциала области. Что удалось сделать за эти годы? — За годы деятельности нашего управления построено и введено в эксплуатацию более 60 жилых объектов или более 32000 квадратных метров жилья для граждан, которые нуждались в улучшении своих жилищных условий. Жилье строилось в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, Новомосковске, Магдалиновке, Никопольском, Юрьевском, Томаковском, Днепропетровском районах. — Благодаря каким программам, которые реализует Днепропетровское управление Фонда, у людей появился реальный шанс на покупку собственной квартиры? — Во-первых, по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков за 2004—2009 годы выдано 496 кредитов на общую сумму 51 млн. грн. Региональное управление компенсировало заемщикам за счет средств государственного бюджета 18 223,753 тыс. грн. В 2010—2012 годах по программе доступного жилья (70/30) государственную поддержку на строительство жилья получили 34 семьи из Государственного бюджета на общую сумму 3138,357 тыс. грн. По программе кредитования молодежи за счет собственных средств Фонда в 2010—2012 годах выдано 28 кредитов на общую сумму 9 964,480 тыс. грн. По программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан в прошлом году выдан 41 кредит на общую сумму 7 395,888 тыс. грн. Региональное управление выплатило заемщикам за счет

средств государственного бюджета 141,033 тыс. грн. Кроме того, по программе кредитования научно-педагогических работников за счет средств Государственного бюджета улучшила свои жилищные условия в 2010 году одна семья на сумму 329,7 тыс. грн. — Чем в этом году порадуете новоселов? — В апреле 2013-го торжественно сдан в эксплуатацию 126-квартирный дом в Новомосковске. 50 семей получили ключи от квартир благодаря программе Фонда. Ключи вручал Вице-премьер-министр Украины Александр Юрьевич Вилкул. Ко Дню строителя в областном центре будет сдан в эксплуатацию 18-этажный кирпичный 96-квартирный жилой дом на улице Мандрыковской, 51М. Его строительство было начато в 2011 году. Через Фонд уже оплачено 46 квартир. Здесь была использована нетрадиционная форма финансирования объекта. А именно: около 40 семей, которые пострадали 13 октября 2007 года от взрыва бытового газа в жилом доме по улице Мандрыковской, 127, получив денежную компенсацию, не захотели покупать себе квартиры на вторичном рынке. Они создали свой кооператив, который и стал заказчиком на

Николай РАЕВСКИЙ, заместитель директора

строительство нового дома. К ним добавились люди, которые взяли и вложили деньги по программам строительства доступного жилья, за счет собственных средств и удешевления стоимости ипотечных кредитов. Через Фонд в этот дом


з днем будівельника!

ЗОРЯ область www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

13

дружит аист молодую семью было вложено более 18 млн. грн. Помимо того, что Фонд инвестирует средства людей в объекты, он и сам выступает заказчиком строительства. Так, нам на землях Новоалександровского сельского совета в поселке Опытном был выделен земельный участок, где в 2011 году уже сдали первый 5-этажный дом (45 квартир). Торжество приурочили к 40-летию движения МЖК. Это была первая ласточка по строительству молодежного жилого комплекса «Мрія». К концу этого года планируется сдача в эксплуатацию второго 45-квартирного пятиэтажного дома. Всего же в комплексе будет 6 жилых домов. Успешная реализация многих наших проектов обусловлена плодотворным сотрудничеством с членами Всеукраинской общественной организации «Укрмолодьжитло». Так, мы длительное время тесно работаем и часто передаем функции заказчика «Центру молодежного строительства», который возглавляет бывший военный строитель

Елена Косовская, кредитный инспектор

Владимир Похилюк. Они строят жилье качественно и в срок. — А местная власть как-то помогает вам? — По-настоящему наши люди стали понимать, что такое доступное жилье, после того, как Вице-премьер-министр Александр Вилкул, будучи еще губернатором Днепропетровщины, лично инициировал строительство большого жилого комплекса на жилмассиве Левобережный-3 в Днепропетровске. Здесь планируется возвести 16 пятиэтажных домов. Стоимость жилья в этих домах составляет 4,8 тыс. грн.

за 1м2, что почти на треть дешевле рыночной стоимости жилья в этом микрорайоне. Этого удалось достичь благодаря помощи городской власти, которая бесплатно выделила под строительство земельный участок. За счет городского бюджета были проведены все коммуникации и сети для всего комплекса. Власть взяла эти затраты на себя. Кстати, в октябре 2012 года был сдан в эксплуатацию первый новый дом комплекса на 63 квартиры по доступным ценам, в том числе — 48 квартир благодаря двум нашим программам. Сегодня уже люди сдали все необходимые документы, которые регламентированы постановлением КМУ, и ждут свои квартиры еще в трех 63-квартирных домах, которые уже строятся. — Чем отличаются ваши проекты жилых домов от коммерческих, которые предлагают строительные компании? — Во-первых, стоимостью одного квадратного метра — она ниже. Мы стараемся дать людям полный комфорт: индивидуальное отопление (двухконтурные котлы), постоянная горячая вода, счетчики учета воды, тепла, света. Даем людям возможность экономить на коммунальных услугах. — Сколько сейчас желающих приобрести свое жилье обращается к вам за помощью? — Таковых очень много. На сегодняшний день по области более 2 тысяч человек оформили пакеты документов и ждут своей очереди. Конечно, проблема в том, что не хватает финансирования. Тогда бы мы осваивали больше средств. Например, наши кредитные ресурсы в сумме 14 млн. 595 тыс. грн. помогут в этом году 480 семьям получить жилье по программе частичной компенсации процентов ипотечных кредитов, выданных банками. — Возникают ли какие-то трудности при учете нуждающихся в улучшении своих жилищных условий? — Мы сегодня по заданию Кабмина создаем у себя в области Единый реестр граждан, которые состоят на квартирном учете. Для этого нам в здании облгосадминистрации выделен оборудованный всем необходимым отдельный кабинет, где сотрудник управления составляет электронный реестр очередников. Он сегодня нужен как воздух. Потому что многие люди еще с совет-

ских времен стоят в жилотделах по месту жительства на квартирном учете. Мы сегодня плотно работаем с каждым предприятием и исполкомом области. Уверены, что государственная компьютерная программа «Единый реестр» позволит разобраться как в квартирном учете граждан, так и с тем, какое жилье для них в ближайшие годы необходимо строить. — Вашими кредитами пользуются не только физические лица, но и юридические? — Да, конечно. Мы предоставляем льготные кредиты за счет государственного бюджета юридическим лицам, в том числе — объединениям совладельцев многоквартирных домов, коммунальным предприятиям.

Ирина ОНИКИЕНКО, начальник отдела

Наше Днепропетровское — одно из четырех региональных управлений страны, которые в прошлом году по пилотному проекту выделили 700 тыс. грн. кредита коммунальному предприятию для развития коммунальных сетей в коттеджном городке «Голубые озера» (Петриковский район, село Елизаветовка). За счет этих средств они поменяли трансформатор, сделали современное наружное освещение городка. Ранее мы участвовали в строительстве коттеджей, сегодня — помогаем с обустройством инфраструктуры.

Точка отсчета: МЖК Векторы развития: все хорошее от МЖК. Если до недавнего времени Фонд улучшал жилищные условия молодежи посредством двух программ — льготного кредитования и ча-

стичной компенсации процентных ставок коммерческих банков, — то на сегодня действуют 6 направлений работы. Кроме тех, кто молод и лишь создает очаг семейный, участвуют в программах Фонда и другие категории населения. Есть реальная возможность поучаствовать в одной программе, а затем, осознав преимущества сотрудничества с Фондом, задуматься о другой, позволяющей улучшить жилищные условия. Семья Носенко, Екатерина и Руслан, уже вникла в спектр услуг Фонда — и сделала правильный вывод: — Получили кредит. Есть квартира, своя… Как это здорово! Но детей-то двое, хорошо бы вовремя подумать о том, как им жизненное пространство дать на перспективу… Подумали — собрали документы для участия в программе, которая на расширение. Верим в то, что все задуманное состоится. Ведь одну квартиру приобрели уже с помощью Фонда — значит, и жилье попросторнее будет! Доверяют Фонду и супруги Середенко, Елена с Алексеем. Долго жили на съемной квартире, но детей на будущее не откладывали: — Двоих воспитываем. Кредит получили — вот-вот и квартира будет. Живем уже не просто мечтами, а в состоянии счастливого ожидания. Спасибо Фонду за то, что есть он, такой правильный во всех отношениях! Почему правильный, объяснять не будем. И так понятно: есть остро нуждающиеся в жилье и при том — работящие, способные эффекивно трудиться, получать за это соответственно… Еще более понятно: чем эффективнее экономика в целом, тем лучше людям, которые хорошо работают, постоянно повышают квалификацию, стремятся к реальному карьерному росту и на основе заработанного хотят улучшать жилищные условия. Фонд очень много делает для того, чтобы такая идеология преобладала в обществе. Счастливые лица тех, у кого в руках сертификат и ключи, агитируют лучше всяких слов. Это — эмоциональный фактор. А цифры с фактами плюс к тому — еще эмоциональнее. Вернемся к цифре: 6 программ. Есть очень интересные, в частности, касающиеся объектов незавершенного строительства. Средства привлекаются туда, где ОНС уже готов стать долгостроем-недостроем, однако — есть рецепт: привлечь Фонд. Это позволит ввести в эксплуатацию жилье, не нарушая сроков и восстанавливая тем самым доверие к первичному рынку недвижимости. Мы уже убедились, насколько важна программа удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, которая заработала весной прошлого года по инициативе Президента Украины В. Ф. Януковича. Суть программы: государство компенсирует часть процентов по банковским креди-

там, полученным на строительство или приобретение жилья в новостройках. Гражданин, являющийся участником этой программы, может получить ипотечный кредит в банке и платить всего 3 % годовых плюс «тело кредита» по займу. Остальное компенсирует государство. Что далее? Заемщик ощущает защищенность, обретает уверенность в себе. И еще далее? Да вот новые дома на Левобережном-3, которые пошли по данной программе в жизнь. С целью реализации замечательного проекта А. Ю. Вилкул инициировал строительство комплекса на территории, вполне приемлемой для создания комфортной среды обитания человека. Школа, детсад, конечные остановки маршруток, магазины… Все тут есть. И еще добавится в зависимости от спроса тех, кто будет жить в новостройках.

Оксана Демьяненко, главный бухгалтер

Екатерина и Олег Мунтян уже оценили, насколько хорошо тут, на Левобережном-3: — Получили кредит, получили ключи… Вьем гнездо! На свой вкус, исходя из особенностей проекта. Квартира двухуровневая, на первом — кухня и прочие удобства, плюс комната, которая… Как нам захочется: столовая либо еще что-либо… Второй уровень — две комнаты. Как их определим сами для себя, так и хорошо будет. Нам же. Пока дочка у нас одна, Доминика, но семейная жизнь лишь начинается, когда первенцу всего 1 год и 9 месяцев! Кто создает очаг своими силами, тот верит в силу семьи, а еще… Аисту поклоняется. Каждый посвоему, но — в предощущении счастья. Аист на крыше — мир на земле, как в песне поется. И еще в песне: «Спасибо, аист, спасибо, птица! Пусть наша встреча повторится!» Очень любим эти песни потому, что вне времени они, будто… дети. Фондовцы верят в силу своих программ именно потому, что содействуют витию гнезд. Творению очагов. И логотип такой замечательный придумали: под крышей дома своего мама, папа и я — счастливая семья!

Контакты: Днепропетровск, Рабочая, 22а. Тел./факс: 33-56-48, 35-73-83 График работы управления: понедельник — четверг, с 8.00 до 17.00 пятница — с 8.00 до 16.40. Перерыв: 13.00—13.40

Коллектив Днепропетровского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»

Консультации: понедельник —среда — в 10.00, 12.00, 15.00. Государственное ипотечное учреждение — 8 (044) 483-44-7 (http://www.ipoteka.gov.ua) Государственный фонд содействия молодежному строительству — 8 (044) 270-64-55 (http://www.molod—kredit.gov.ua)


Футбол. 23-й чемпіонат України з футболу. Прем’єр-ліга. 4 тур

14

спорт

ЗОРЯ область www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

Перемога далася нелегко Після домашньої поразки від «Зорі» (1:3) на виїзді в Луцьку «Дніпру» вдалося реабілітуватися перед уболівальниками, команда здобула вольову перемогу з рахунком 3:1. Однак треба визнати, що виграш не був легким. У першому таймі господарі створили більше моментів біля воріт Бойка, після перерви дніпряни схилили шальку терезів на свою користь, перебуваючи в чисельній більшості. індивідуально й передачею врозріз між двома захисниками вивів до воріт Матеуса. Неділько вчасно висунувся з воріт і відбив удар бразильця, після чого на допомогу голкіперу прийшов Мемешев, котрий зненацька опинився біля своїх воріт і виніс м’яч на кутовий. Після подачі з кута поля Гошкодеря махнув ногою повз м’яч, після чого Зозуля метрів з десяти влучив у поперечину. Ці моменти не стали переломними в матчі. Більше того, на 29-й хвилині «Дніпро» опинився в ролі сторони, що відіграється. Скоба швидко розіграв штрафний із Шумахером, і бразилець щільним ударом з розвороту вразив близький кут. На 36-й хвилині господарі могли подвоїти рахунок. По правому флангу оборони «Дніпра», що залишився на час без номінального правого захисника у зв’язку з травмуванням Федецького, до воріт прорвався Задерецький, проте не влучив у далекий кут. Цей промах дорого коштував господарям. Блискуча триходівка Коноплянка — Зозуля — Джуліано призвела до взяття воріт. Євген із флангу відпасував на Романа. Форвард зупинив м’яч і в падінні зробив передачу на восьмого номера. Джуліано вразив головою ворота з кількох метрів. Виявився на ударній позиції хавбек «Дніпра» за хвилину до свистка на перерву після проникаючої передачі Стринича, однак свою команду від неприємностей врятував Шершун, що заблокував у прекрасному підкаті удар. На цьому надемоційна перша половина зустрічі й завершилася. З перших хвилин другого тайму «Дніпро» замкнув суперника на його половині поля. На 56-й хвилині Хуанде Рамос забрав з опорної зони Кравченка й випустив ще одного форварда — Калініча. Нікола відразу ж устав у стінку при пробитті «Волинню» штрафного. Удар капітана команди Шикова вийшов дуже небезпечним — м’яч просвистів поряд із хрестовиною. А на 61-й хвилині Калініч опинився у штрафній «Волині» у вигідній позиції, однак чомусь вирішив віддати поперечну

передачу. Ну а через чотири хвилини «Волинь» виявилася в меншості після того, як Кінаш ударом позад ледь не завдав травми Коноплянці. Гравець справедливо побачив перед собою жовту картку, що виявилася в нього другою. Одержавши кількісну перевагу, дніпрянам не відразу вдалося матеріалізувати її в голи. «Фартовим» гравцем для «Дніпра», вкотре став Селезньов. Спочатку Євген випередив усіх й ударив головою з кількох метрів після подачі Ротаня зі штрафного — м’яч рикошетом від поперечини опинився за лінією воріт. А потім №11 відправив м’яч у пусті ворота після блискучого індивідуального проходу Калініча, котрий обійшов на швидкості двох суперників. І на цьому в матчі, власне, була поставлена крапка, хоча в ньому залишалося провести ще близько чверті години. Рахунок міг змінитися й стати великим за три хвилини до фінального свистка: Неділько у прекрасному кидку витяг м’яч із верхнього кута після удару зі штрафного Коноплянки. У підсумку «Дніпро» реабілітувався за поразку від «Зорі» перемогою з аналогічним рахунком. «Волинь» — «Дніпро» 1:3 3 серпня. Луцьк. «Авангард». 23 градуси. 5100 глядачів. Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) Асистенти арбітра: Олег Плужник (Харків), Максим Чертоляс (Херсон) Резервний арбітр: Олег Муравйов (Маріуполь) Додаткові асистенти: Олександр Дердо (Іллічівськ), Анатолій Жабченко (Сімферополь)

До теми Нападаючий «Дніпра» піднявся на сходинку вище в реєстрі снайперів вищої Прем’єр-ліги

Нападаючий «Дніпра» Євген Селезньов у матчі проти «Волині» оформив свої 82-й і 83-й голи в елітному дивізіоні чемпіонату України. Це дозволило нападаючому піднятися в реєстрі снайперів вищої Прем’єр-ліги на одну сходинку й зрівнятися з найзнаменитішим українським гравцем часів незалежності Андрієм Шевченком. Селезньов і колишній гравець «Динамо» ділять 8—9 сходинку в загальному списку бомбардирів. А лідирує тут Сергій Ребров, маючи у своєму активі 123 м’ячі. Відзначимо також, що, крім цього, перший гол Селезньова став 40-м для Євгена у футболці «Дніпра».

Делегат ФФУ: Михайло Митровський (Ужгород) Суддівський спостерігач: Володимир Петров (Харків) «Волинь»: 42. Неділько Віталій, 6. Шиков Ванче — к, 7. Гошкодеря Віталій (29. Кінаш Ярослав, 41), 8. Немчанінов Дмитро, 10. Бікфалві Ерік (9. Бабир Олексій, 58), 11. Мемешев Редван, 14. Масло Ян, 20. Задерецький Дмитро, 23. Шершун Богдан, 77. Шумахер Тяго (91. Парцванія Тимур, 78), 88. Скоба Ігор Запасні: 74. Кичак Артем, 2. Леандро, 5. Карасюк Роман, 13. Шевчук Сергій Головний тренер: Кварцяний Віталій «Дніпро»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 4. Кравченко Сергій (9. Калініч Нікола, 56), 8. Джуліано, 10. Коноплянка Євген, 14. Чеберячко Євген, 17. Стринич Іван (11. Селезньов Євген, 62), 18. Зозуля Роман, 29. Ротань Руслан — к, 44. Федецький Артем (5. Мандзюк Віталій, 37), 99. Матеус Запасні: 16. Лаштувка Ян, 6. Канкава Джаба, 19. Кобахідзе Олександр, 89. Політило Cергій

Сайт газети «Зоря» www.zorya.org.ua

У третьому турі учасники звітного двобою зазнали прикрого програшу. Дніпропетровці поступилися луганчанам, а футболісти Луцька потерпіли фіаско в Запоріжжі — 0:3. Зі стартового свистка суперники показали свою рішучість реабілітуватися за попередні невдачі. Вже на 15-й секунді після помилки Стринича на лівому фланзі плеймейкер «Волині» Бікфалві увійшов до штрафної та виявився на газоні. Арбітр порушення не зафіксував. А на 6-й хвилині господарі створили просто таки забійний момент. Пас п’яткою Шумахера загнав у глухий кут центр оборони «Дніпра», внаслідок чого Мемешев, що відбув дискваліфікацію після видалення в Києві, опинився віч-на-віч із Бойком, однак переграти воротаря форварду не вдалося. Через дві хвилини голкіпер гостей знову виявив надійність відбивши м’яч у близькому куті після удару Бікфалві, що замикав низовий простріл Гошкодері. Не залишився в боргу й «Дніпро». На 10-й хвилині дніпряни розкрили правий фланг оборони господарів, осиротілий після видалення в Запоріжжі капітана «Волині» Сімініна, і Коноплянка без будь-якої протидії віддав передачу в центр штрафний Зозулі, якому в блискучому кидку перешкодив уразити ворота Неділько. Не кращим чином діяв і правий фланг оборони «Дніпра». Саме звідти на 18-й хвилині виникла чергова загроза воротам дніпрян, коли в їхню штрафну ввірвався Гошкодеря, однак хавбек «Волині» затяг з ударом, і в підсумку після його пострілу м’яч відбила бічна сітка воріт. У цілому ж, співвідношення гольових моментів у першій половині тайму цілком і повністю відповідало тому, що відбувалося на полі: в «Дніпра» абсолютно не ладилася комбінаційна гра, а господарі вражали своєю рішучістю й цілеспрямованістю. Однак ще до кінця півгодини «Дніпро» зрівнявся із суперником по можливостях узяття воріт. Спочатку Коноплянка здорово зіграв

Головний тренер: Рамос Хуанде Голи: Шумахер (29), Джуліано (38), Селезньов (74), Селезньов (75) Попередження: Федецький (33), Скоба (45+3), Бабир (73), Зозуля (76) Видалення: Кінаш (65) Після перемоги в Луцьку «Дніпро» піднявся на третє місце в турнірній таблиці. Результати інших матчів 4-го туру: «Іллічівець» — «Карпати» 1:1 «Говерла» — «Металург» З. 1:1 «Арсенал» — «Ворскла» 1:1 «Зоря» — «Металіст» 2:2 «Севастополь» — «Таврія» 1:0 «Шахтар» — «Динамо» 3:1 «Чорноморець» — «Металург» Д. 1:0 У 5-му турі «Дніпро» приймає вдома «Говерлу». Матч відбудеться 11 серпня (неділя), початок о 17:00. Сергій Теодорович Використані матеріали сайту: www.fcdnipro.ua


19

Ùî ó ñåðïí³ ïðèïàñåì, ç òèì ³ çèìó ïðîâåäåì Настав серпень — пора масового збору врожаю, тож, звичайно, всі чекають відчутного зниження цін на овочі та фрукти. За прогнозами агроаналітиків, втратять у ціні ті фрукти і городина, що масово достигають саме в останній місяць літа. Зокрема, баклажани та болгарський перець у вихідні на дніпропетровських ринках коштували 3—4 гривні й користувалися попитом. Великий вибір був помідорів,чимало «сливок» по ціні 3—3.50 грн. купували по 10—15 кг — явно для консервування. А огірки, придатні для заготовок, були 7—8 гривень за кілограм, їх майже не купували. Зелень — петрушку, салат базилік тощо— брали по 2 і 5 гривень за пучок. Борщовий набір трохи подешевшав: картопля коштувала 3, 3.50, 4 і 5 гривень, капуста — 2.50—3, морква — від 3 до 5, буряк — 2.50—4 гривні за кілограм. За прогнозами, відчутно ціна зменшиться ближче до кінця місяця, після збору вітчизняного врожаю. Баштанних цього року висадили багато, тому ціни на них уже зараз доступні, а будуть, кажуть, навіть нижчі, ніж торік. Фруктів на прилавках більшає, ціни на них потроху падають. Так вітчизняні стиглі рум’янобокі яблука та груші у вихідні можна було купити по 3—5 грн., спостерігалося пожвавлення біля слив, які коштували 4—5 грн., їх купували по кілька кілограмів — явно на варення або компоти. На

Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ì³ñüêà áàãàòîïðîô³ëüíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹4» Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè» ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ÙÎÄÎ ÎÐÅÍÄÈ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÎÁ’ªÊÒ ÎÐÅÍÄÈ Àäðåñà: 49102, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áëèæíÿ, 31. Áóä³âëÿ: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ðîçòàøîâàíîãî íà 1-ìó ïîâåðñ³ áëîêó «Ã» ãîëîâíîãî êîðïóñó áóä³âë³. ʳëüê³ñòü îá’ºêò³â òà ïëîùà: S — 5,0 ì2 — äëÿ ðåàë³çàö³¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóãè êñåðîêîï³þâàííÿ. ÎÒÐÈÌÀÍÍß ²ÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÍÀ Ó×ÀÑÒÜ Ì³ñöå: ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ÌÁÊË ¹4» ÄÎл, 49102, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áëèæíÿ, 31, 2-é ïîâåðõ, ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë. Óìîâè êîíêóðñó: êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè, îðåíäàð â³äøêîäîâóº: -÷àñòèíó ïîäàòêó íà çåìëþ, -åêñïëóàòàö³éí³ ïîñëóãè. Ïåðåìîæåöü îïëà÷óº åêñïåðòíó îö³íêó. ʳíöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿: 22.08.2013 ð. äî 10.00. Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 23.08.2013 ð. îá 11.00 çà àäðåñîþ: 49102, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áëèæíÿ, 31, ó÷áîâà ê³ìíàòà, 1-é ïîâåðõ. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 8(056) 377-41-86.

персики та нектарини ціна ще досить висока — від 8 до 12 грн. Виноград можна було купити по 20—25 гривень за кілограм. Яловичина та свинина не дорожчають. На м’ясо виробники не піднімуть ціни з тієї причини, що літо — пора овочів (люди можуть перейти з дорогого м’яса на дешеву городину). Курятина (бройлери) — 20.50—23.50, курчата — 17 і 19 гривень за кілограм. На молоко та молочні продукти ціни не змінилися: молоко коштувало 6 гривень за літр, сир домашній знежирений — 20 і 24, а жирний — 28 і 32, сметана домашня — 26 і 28 гривень, вершки — 40 гривень літрова баночка, вершкове масло — 40 гривень півкілограма. Соняшникова олія стабільна в ціні останні чотири місяці. Агроаналітики пояснюють це тим, що залишків соняшнику на елеваторах і в приватних сховищах достатньо, і врожай цього року очікується гарний як в Україні, так і в Росії та Молдові, основних країнах — виробниках соняшнику. Тому передумов для росту ціни на олію немає.

Òåë. (0562) 38-83-28 Òåë./ôàêñ (0562) 38-83-53

â «Çîð³» — öå ñàìå âàøà ðåêëàìà!

Ëàðèñà ÑÀËÜÊÎÂÀ

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÇ «Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ¹2» ÄÎл ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòî𳿠ë³êàðí³, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êðèâèé гã, âóë. Ðåâîëþö³éíà, 71, äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ðîçì³ùåííÿ ðåìîíòó åëåêòðîïîáóòîâèõ ïðèëàä³â. - çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,61 êâ. ì. Óìîâè êîíêóðñó: 1. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ — ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè). 2. Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì. 3. Ñâîº÷àñíà îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà îáîâ’ÿçêîâèõ ïîäàòê³â. 4. Äîòðèìàííÿ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà. Äàòà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 28 ñåðïíÿ 2013 ðîêó (+15 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäó îá’ÿâè). Ðîçêðèòòÿ ïðîïîçèö³é 28 ñåðïíÿ 2013 ðîêó î 12 ãîä. â áóõãàëòåðñüêîìó â³ää³ë³ (àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ ë³êàðí³). ʳíöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿: äî 10 ãîä. 27 ñåðïíÿ 2013 ðîêó (íà 1 äåíü ðàí³øå êîíêóðñó). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0564)-71-50-25.

Íàçâà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îðãàíó, ùî ïðîâîäèòü êîíêóðñ: ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà øîñòà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ» ÄÎÐ, 49074, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áàòóìñüêà, 13. Íàçâà îá’ºêòà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 1) íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ õ³ðóðã³÷íîãî êîðïóñó çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áàòóìñüêà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,17 ì2, ï³ä ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; 2) íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïîâåðñ³ õ³ðóðã³÷íîãî êîðïóñó çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áàòóìñüêà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,5 ì2, ï³ä ïðîäàæ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³ êàíöòîâàð³â òà êñåðîêîï³þâàííÿ. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó: Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó º ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïðè îáîâ’ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ó÷àñíèê ïîäຠíà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», çàïå÷àòàíîìó ïå÷àòêîþ ó÷àñíèêà êîíêóðñó, òàê³ äîêóìåíòè: 1. ïðîåêò äîãîâîðó îðåíäè; 2. ïðîïîçèö³¿; 3. ðîçðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè; 4. óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè îðãàí³çàö³¿. Çàÿâè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ç ïàêåòàìè äîêóìåíò³â äî íèõ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 49074, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áàòóìñüêà, 13, 3-é ïîâåðõ, áóõãàëòåð³ÿ. Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ çà òåë. 794-56-96. ʳíöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — 20.08.2013 ðîêó äî 16.30. Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 21.08.2013 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Áàòóìñüêà, 13, 3-é ïîâåðõ (àêòîâà çàëà).

Ðåêëàìà

www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

ͳêîïîëüñüêå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå Äåðæàâíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Êðèâîð³çüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò» ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ ñòóäåíò³â ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÎÐÅÍÄÓ ïðèì³ùåííÿ ¿äàëüí³ 324,9 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. ͳêîïîëü, âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 7. Çàÿâè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ äî 20.08.2013 ð. Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (05662) 2-12-57.

Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ñîëîíÿíñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ» âèñòàâëÿº íà êîíêóðñ ÷àñòèíó äàõó ïëîùåþ 6,00 ì2, ðîçì³ùåíó çà àäðåñîþ: ñìò Ñîëîíå, âóë. Óñåíêî,13à. Ìàéíî ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ àíòåí òà òåëåêîìóí³êàö³éíîãî îáëàäíàííÿ îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Óìîâè êîíêóðñó: Îïëàòà âàðòîñò³ åêñïåðòíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè; 1. Äîòðèìàííÿ âèìîã éîãî åêñïëóàòàö³¿. 2. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì ó âèçíà÷åíí³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó º ïðîïîçèö³ÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíèé 22.08.2013 ð. ÊÇ «Ñîëîíÿíñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ» î 10.00.ʳíöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â êîíêóðñó — 21.08.2013 ð. Òåë.(05669) 2-13-18.

ËIÊÓÂÀÍÍß

РИНОК: ЩО ПОЧОМУ?

РАКУРС

ÇÎÐß îáëàñòü

від алкогольної залежності нейрокомп’ютерним кодуванням. Новий метод, лікарська гарантія, повністю знімає психічну залежність від алкоголю і тютюнокуріння.

17 серпня; 1, 15, 29 вересня о 10.00 в Дніпропетровській басейновій лікарні (поряд із залізничним вокзалом, пл. Островського, навпроти старого мосту через Дніпро).

Лікування проводить член Міжнародної асоціації психоте$ рапевтів, член Республіканської асоціації наркологів лікар

АПРЕЛЄВ Вячеслав Аркадійович

(Авторське свідоцтво на винахід, метод широко застосовується в питущих і курящих країнах: Канаді, США, Англії). За цими телефонами ви завжди можете дізнатися дату чергового прийому лікаря: (056)721-53-03, (056)721-55-15 (з 8.00 до 18.00), вул. Пастера, 26. Є протипоказання. Консультація спеціаліста. ˳ö. ñåð³ÿ ÀÅ ¹197681, ä³éñíà ç 16.05.2013 ð.


20

ДАЛЕКЕ — БЛИЗЬКЕ

ÇÎÐß îáëàñòü www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

×åðâîíà ðóòà Íàçàðèÿ ßðåì÷óêà... С Назарием Яремчуком облетели мир наши украинские песни — «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари»... Его голос и манеру исполнения невозможно не узнать  êîíöå 80-õ ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü íà êîíöåðòå Íàçàðèÿ ßðåì÷óêà â Äíåïðîïåòðîâñêå. Êîíöåðò ïðîõîäèë â Ëåäîâîì äâîðöå. Âìåñòå ñ ßðåì÷óêîì âûñòóïàëè ñåñòðû Àóðèêà, Ëèäèÿ Ðîòàðó è èõ áðàò, â ïðîøëîì âîêàëèñò ÂÈÀ «Îðèçîíò», Åâãåíèé

Нам пишет Людмила Павловна из Днепропетровска: «Здравствуйте, уважаемая редакция! С большим удовольствием уже два года читаю «Зорю». Все материалы очень нравятся, а осо& бенно страница, где вы публикуете любимые многими песни, рассказываете об авторах и ис& полнителях. Вспоминается юность — эти песни я пою и сейчас. Расскажите, пожалуйста, о жизни и творчестве знаменитого украинского певца Назария Яремчука». Назарий Яремчук родился 30 ноября 1951 года в селе Ривня Вижницкого района Черновиц& кой области, в крестьянской се& мье Назария и Марии Яремчук. Своего четвёртого ребёнка роди& тели назвали Назарием (это имя означает «посвященный Богу»). Он родился, когда отцу было уже 64 года. Семья была музыкаль& ной: у отца был тенор, он пел в церковном хоре, мать пела, игра& ла на мандолине и выступала в местном народном театре. Ещё маленьким мальчиком Назарий тоже начал петь. Будучи студентом универси& тета, после занятий, Назарий приходил послушать репетиции ВИА «Смеричка» Вижницкого дома культуры, которым руково& дил Левко Дутковский. Руково& дитель ансамбля заметил посто& янного посетителя и предложил ему спеть песню на выбор. Это была песня Игоря Поклада «Ко& хана». Голос молодого певца очень понравился руководите& лю, и с осени 1969 года Назарий начал петь в «Смеричке». В сознании людей того поко& ления навсегда осталось в памя& ти выступление на сцене концер&

тной студии «Останкино» знаме& нитого буковинского трио: Вла& димира Ивасюка, Василия Зин& кевича и Назария Яремчука, ко& торые исполняли «Червону руту». Именно тогда, 1 января 1971 года, телезрители всего Со& юза услышали, что в Карпатах есть городок Вижница, в кото& ром живут эти талантливые юно& ши. В 1973 году ансамбль пригла& шают на профессиональную сце& ну в Черновцы. 1981 год стал для Назария тропой к международному при& знанию. Ансамбль «Смеричка» представляет государство на международном конкурсе «Бра& тиславская лира». Солист Наза& рий Яремчук становится его дипломантом. После того, как в 1982 году Левко Дутковский покинул «Смеричку», Назарий Яремчук стал художественным руководи& телем ансамбля. В 1987 году ему было присвоено звание народно& го артиста Украины. В 1995 году у Назария обна& руживают рак. Друзья помогли ему выехать в Канаду, надеясь, что западная медицина сможет

помочь. Но операцию сделали слишком поздно, и она не помог& ла. Но даже тяжело больным Яремчук продолжал выступать. После возвращения из заграни& цы Назарий появился на вечере Юрия Рыбчинского, и все отме& тили, как он похудел. 30 июня 1995 года, после длительной бо& лезни, Назарий Яремчук умер в Черновцах. В марте 1996 года Указом Президента Украины Назарию Яремчуку посмертно присужде& на Государственная премия Ук& раины им. Т. Г. Шевченко. В одном из последних своих интервью Яремчук сказал: «Каждый из нас должен постоян& но быть в полете — сквозь судь& бу, над суетой. И при этом не от& рываться от земли. Помнить свя& щенные вещи — зачем живешь, откуда ты родом, к чему стре& мишься, что скажешь людям, из какого колодца пьешь живую воду. Я вышел из того возраста, когда обращаешь внимание на мелочи — автографы, популяр& ность. Меня беспокоит другое: что будет с нашим песенным са& дом завтра?»

Âîäîãðàé

Ñòîæàðè

Слова і музика Володимира ІВАСЮКА

Музика Павла ДВОРСЬКОГО Слова Володимира КУДРЯВЦЕВА

Тече вода, тече бистра, а куди — не знає, Поміж гори в світ широкий тече, не вертає. Ми зайдемо в чисту воду біля водограю І попросим його щиро — хай він нам зіграє… Приспів: Ой водо$водограй, грай для нас грай. Танок свій жвавий ти не зупиняй. За красну пісню на всі голоси Що хочеш, водограю, попроси. Струни дає тобі кожна весна, Дзвінкість дарує їм осінь ясна. А ми зіграєм на струнах твоїх, Хай розіллють вони радісний сміх. Подивись, як сіру скелю б’є вода іскриста, Ти зроби мені з тих крапель зоряне намисто. Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали, Щоб тобі, дівчино мила, вони красно грали. Приспів

1970

Був зорепад, і зелен сад, І ми були у парі. По тім саду без тебе йду, Коли горять стожари. Приспів: Гей ви, стожари, мені насняться ваші чари, Так хочу стріти кохання наяву. Так чом, стожари, ви знов заходите за хмари, Коли я з вами і мрію, і живу? Як маків цвіт в полях горить, — Так зорі квітнуть ясно. Впаде зоря і вмить згора, Моя ж любов не згасне. Приспів Зірки горять, а де ж зоря, Що долею озветься? Я кличу знов свою любов, Вона навіки в серці.

×åðâîíà ðóòà Слова i музика Володимира IВАСЮКА Ти признайся мені, Звідки в тебе ті чари, Я без тебе всі дні У полоні печалі. Може, десь у лісах Ти чар$зілля шукала, Сонце$руту знайшла І мене зчарувала?

Приспів: Червону руту Не шукай вечорами, — Ти у мене єдина, Тільки ти, повір. Бо твоя врода — То є чистая вода,

1979

То є бистрая вода З синіх гір. Бачу я тебе в снах, У дібровах зелених, По забутих стежках Ти приходиш до мене. І не треба нести Мені квітку надії, Бо давно уже ти Увійшла в мої мрії. Приспів

1970

Ðîòàðó. Ïóáëèêà òåïëî âñòðå÷àëà âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíöåðòà, íî öâåòîâ áëàãîäàðíûå çðèòåëè íàèáîëüøå äàðèëè Íàçàðèþ. Òîëïà ïîêëîííèö æäàëà åãî è íà âûõîäå èç äâîðöà. Ýòîò îáàÿòåëüíûé ïåâåö áûë äåéñòâèòåëüíî íàðîäíûì ëþáèìöåì.

ϳñíÿ áóäå ïîì³æ íàñ Слова i музика Володимира IВАСЮКА Пролягла дорога вiд твоїх воріт До моїх ворiт, як струна. То ж чому згубився твiй самотнiй слiд — Знаєш ти одна, ти одна... Приспів: Зимна осiнь ще стежки листям не накрила, Бо до тебе навеснi я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, Й не розквiтне помiж нас жовтий квiт розлуки. Не ховай очей блакитний промiнь, Заспiвай менi в останнiй раз. Пiсню ту вiзьму собi на спомин, Пiсня буде помiж нас. Бо твiй голос, бо твiй голос — щедра повiнь. Я, мов колос, зелен$колос, нею повен. Жовтий лист спаде i виросте зелений, А ти в пicнi будеш завжди бiля мене. Як зiйдут снiги iз гiр потоками, Ой глибокими, навеснi, Забринить дорога та неспокоєм, Вдалинi менi, вдалинi. Приспів 1971

Íà îäíîì èç êîíöåðòíûõ ìàðøðóòîâ ñàìîëåò îáñòðåëÿëè äóøìàíû Вспоминают сыновья артиста Дмитрий и Назарий Яремчуки — тоже певцы: — У нашего отца были бесконечные туры. Постоянные! Он ими жил! Все было расписано по часам — Киев, Днепропет& ровск, Донецк, Харьков, Крым, по три концерта в день. Пе& реполненные залы… Трижды ездил с концертами в Чернобыль, в самый разгар аварии. Выступал перед ликвидаторами ката& строфы, возможно, его болезнь родом оттуда. Папа ездил с концертами в Афганистан. Об этом мы со& вершенно случайно узнали от воинов&афганцев. Он не лю& бил вспоминать об этом… После увиденного на той войне он, кстати, начал курить. Это был один из самых сложных его концертных маршрутов. Был очень тяжелый перелет — их самолет обстреляли душманы, но, слава Богу, все обо& шлось. Эти концерты бывшие солдаты до сих пор не могут забыть. Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ


персона

ЗОРЯ область

www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

21

«Попелюшка радянської естради» Так називали в 70-ті роки Людмилу Сенчину, дитинство і юність якої пройшли в Кривому Розі У серпні 2013-го виповнюється рівно сорок років, як колишня мешканка Кривого Рогу, а нині — народна артистка Російської Федерації та заслужена артистка України Людмила Сенчина стала лауреатом престижного в ті роки Всеросійського конкурсу артистів естради. Це відбулося в 1973 році.

Валентина БОНДАРЕНКО

У Кривий Ріг сім’я переїхала 55 років тому Людмилу Сенчину по праву називають «Попелюшкою радянської естради», бо з цією піснею Іллі Рєзніка співачка з’явилася на екранах телевізорів у 70-ті роки і відразу ж завоювала серця публіки. У житті Л. Сенчиної величезну роль зіграв випадок. Будучи актрисою Ленінградського театру музичної комедії, вона часто виступала на творчих вечорах радянських композиторів. На одному з них до неї підійшов нікому не відомий актор Ленінградського драматичного театру імені Б. Акімова Ілля Рєзнік і попросив виконати його пісню «Попелюшка» на прослуховуванні в Ленконцерті. Вся справа в тому, що перша виконавиця цієї пісні Таїсія Калінченко пішла на той час в декрет. Погодьтеся: святе діло. А члени художньої ради Ленконцерту так перейнялися симпатією до цієї композиції, стилізованої під старовинну музичну п’єсу, що рекомендували її для звучання на одному з найближчих міжнародних конкурсів естрадної пісні. Спочатку «Попелюшка» не справила на вчорашню криворожанку особливого враження. Адже в цей час Л. Сенчина вже співала у виставах Ленінградського театру музичної комедії головні партії: Ганну Главарі у «Веселій вдові», Віолетту в «Фіалці Монмартра». Та що там говорити: сам В. Соловйов-Сєдой довіряв молодій виконавиці свої твори. До того ж диплом лауреата Всеросійського конкурсу артистів естради 1973 року відкривав перед ленінградською співачкою нові сцени. Артистці хотілося співати про нещасну любов, про розлуку і надії. А

тут — «Попелюшка». Але чи то голос Іллі Рєзніка, чи істинно криворізьке чуття зорієнтували юну Люду Сенчину на те, що треба заспівати «Попелюшку». У підсумку в 1974 році Людмила Сенчина представляла СРСР на міжнародному конкурсі «Золота ліра» в Братиславі (у той період — у Чехословаччині), де завоювала Гран-прі. ТАРС передало: ленінградська співачка — найкраща «Попелюшка» світу! ...Майбутня зірка естради і кіно народилася 13 січня 1948 у Миколаївській області, в селі Кудрявці. Батько — фронтовик, працював завідувачем клубу. Мати — вчителька молодших класів. Дівчинку хотіли назвати Раєю або Зоєю, але батько чинив опір: Людмила — людям мила. У Кривий Ріг сім’я переїхала в 1958 році, мешкала на вулиці Миру. Людмила закінчила середню школу № 95. Батько працював на одній з шахт Рудоуправління імені Ф. Дзержинського, мати і раніше вчителювала. З дитинства Люда співала всі пісні, які транслювалися по радіо, брала участь у художній самодіяльності. На сімейній раді батьки вирішили: треба їхати в Ленінград. Батько закінчив у цьому місті Вищу профспілкову школу і назавжди зберіг у пам’яті добрі спогади про ленінградців. Але коли мати і дочка Сенчині приїхали до міста, то виявилося, що вступні іспити в музичне училище при Ленінградській консерваторії ім. Римського-Корсакова ось-ось закінчаться. І все-ж Л. Сенчиній пощастило: її погодилася прослухати педагог з вокалу, яка рекомендувала їй звернутися до дирекції училища і здавати іспити. Крім українських та естрадних пісень, криворожанка виконала «Серенаду» Ф. Шуберта, чим підкорила і екзаменаторів, і завоювала симпатії студентів.

У неї є все: і город, і коханий чоловік, і дорослий син, і квартира в Петербурзі, й іномарка, і навіть домашній улюбленець — пес Тимко, який чекає її на дачі

Ленінград став знаковим містом у долі артистки. Музеї, виставкові зали, архітектура корінним чином змінили криворожанку. Навіть її пластика, манера розмовляти придбали нові відтінки. Тут вона вийшла заміж за соліста Ленінградського театру музичної комедії, заслуженого артиста РРФСР В’ячеслава Тимошина, народила сина Славу. Ставши відомою після перемоги на міжнародному конкурсі естрадної пісні «Золота ліра», вона отримала запрошення перейти на роботу в Ленконцерт. Буквально наступного дня після працевлаштування виявилося, що естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв РРФСР Анатолія Бадхена вирушав на гастролі містами СРСР. Розгублена співачка не знала, як вчинити: чоловік теж гастролює, знімається в кіно, маленький син залишається самодин в квартирі. Але А. Бадхен їй сказав: вибирайте — або ви служите мистецтву, або стаєте звичайною домогосподаркою. Довелося наймати для сина няню. Вела програму, де співала Пугачова 70-ті роки — старт кар’єри Людмили Сенчиної. Разом з артистом Федором Чеханковим вони стали ведучими популярної телевізійної програми «Артлото», в якій перші сценічні кроки робила Алла Пугачова. А в ювілейній телевізійній програмі 1998 року, присвяченій 50-річчю актриси, Алла Борисівна висловила своє захоплення голосом і талантом Л. Сенчиної. Особливо А. Пугачову підкорила пісня «Черемшина», яку Л. Сенчина співає акапелла. У ті ж роки співачка знімається в кінофільмах: «Чарівна сила мистецтва», «Шельменко-денщик», «Після ярмарку», «Розклад на завтра». З фільмом «Озброєний і дуже небезпечний», в якому Л. Сенчина зіграла роль зірки кабаре Жюлі Прюдом, пов’язана така історія. У цій ролі повинна була зніматися Людмила Гурченко. Але, на жаль, Людмила Марківна була травмована Олегом Поповим на зйомках фільму-казки «Мама», і перебувала з загіпсованою ногою в лікарні. Співробітники Центральної студії дитячих та юнацьких фільмів ім. М. Горького швидко знайшли Л. Сенчину: фільм був радянськорумунського виробництва, і зрив зйомок не допускався. За лічені дні Л. Сенчина отримала закордонний паспорт з румунською візою, взяла в Ленконцерті відпустку за свій рахунок, і поїхала на зйомки. Її партнером був знаменитий актор Донатас Баніоніс. Але фільм «Озброєний і дуже небезпечний» зіграв більше, ніж

На концертах Людмила СЕНЧИНА завжди співає свою «Попелюшку». Хоча, як сказала сама співачка, їй вже треба грати роль Феї

злий жарт у кар’єрі актриси. У ньому є епізод, коли негативний персонаж — цинічний золотопромисловець (у цій ролі знявся Леонід Бронєвой) дізнається новину про те, що в його свердловинах завирувала нафта. Жюлі Прюдом — заручниця його грошей і влади, жертва обставин. Новину про нафту ця пара дізнається в ліжку, під час любовного побачення. Золотопромисловець на радощах обливає Жюлі нафтою з пляшки, і оголює їй груди. Цей епізод в радянські часи був сприйнятий глядачами, як аморальний. І до Міністерства культури СРСР полетіли гнівні листи від робітників, колгоспників, вчителів, мовляв, «Сенчина розбещує наших дітей і чоловіків». Мало того, що сама артистка гидливо поставилася до бутафорської нафти, бо її в кадрі обливали якоюсь рідиною і їй здавалося, що жахливий запах від цієї жижі смердить на весь салон літака, в якому вона летіла до Ленінграда. Так ще їй була влаштована негласна обструкція: співачка на цілий рік зникла з телевізійних передач. Артистка багато аналізувала те, що сталося, і зрозуміла: глядачі хочуть бачити в ній тільки «Попелюшку». Співачку постійно оточували чутки Наступні роки по-різному позначилися на долі і кар’єрі артистки. Вона була дружиною Стаса Наміна, керівника вокально-інструментального ансамблю «Квіти», виконувала його ліричні рок-композиції. Після розриву зі С. Наміним покохала композитора і співака Ігоря Талькова. Знялася у фільміконцерті «Блакитні міста», де дала життя пісням композитора Андрія Петрова. Була учасницею фестивалів «Пісня року», гастролювала за кордоном. Під час гастролей у США з музич-

ним спектаклем «Дитя світу» познайомилася з Йоко Оно, і навіть ночувала в квартирі вдови легендарного творця групи «Бітлз». Творчість Л. Сенчиної захопила французького композитора Мішеля Леграна, і вона виконувала його шлягер з фільму «Шербурзькі парасольки» під час приїзду маестро до Ленінграда. Персону співачки постійно оточували чутки. Їй приписували любовні романи з різними високопоставленими чоловіками. Зокрема, з першим секретарем Ленінградського обкому КПРС М. Романовим. Чутки досягали таких масштабів, що вся країна обговорювала факт прогулянки на катері і затримання катера прикордонниками в нейтральних водах з Л. Сенчиною і М. Романовим. Однак згодом співачка активно заперечувала цю інформацію. Як заперечувала той факт, що нібито всемогутній М. Романов приревнував Л. Сенчину до популярного в ті роки естрадного співака С. Захарова і після його бійки в Ленінградському мюзик-холі «допоміг» власникові божественного голосу опинитися у в’язниці. Народна артистка Л. Сенчина завжди говорить про те, що пам’ятає і любить Кривий Ріг. Але, за волею долі, у рідному місті вона гастролювала вперше кілька років тому. Виступала восени на Дні міста. А у себе на дачі актриса колись посадила три берізки, робітники вирили їй колодязь. У неї є все: і город, і коханий чоловік, і дорослий син, який живе і працює в США, і квартира в Петербурзі, й іномарка. І глядачі, до яких вона поспішає за першим покликом. І обов’язково співає свою «Попелюшку». Хоча, як сказала Л. Сенчина на ювілеї І. Рєзніка, їй вже треба грати роль Феї.


ОСОБИСТЕ

www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

Äå òè, ìîÿ äîëå? Рубрику веде Олена ДЕСЯТЕРИК Тарас Г. з Дніпродзержинська. Мені 74, одинак, ні дітей, ні рідних нема. І дуже хочу зустріти жінку, з якою знайшов би спільну мову і зміг би їй довіря1 ти. І тільки ту, що згодна на переїзд. У приватному секторі моя хата, город. * * * Леонід Ш. з Дніпропетровська. Від щирого серця прошу Вас, шановна Олено, помогти мені познайоми1 тися з самотньою жінкою, бажано мого віку, без дітей. Можливо, разом ми зуміємо бути щасливі. Я люди1 на нелукава, порядна, віруюча. Не п’ю і не курю, вдівець, 58 років. * * * Володимир С. Опишу і я тобі свої пригоди з жінка1 ми, яких ти друкувала, а я пробував знайомитися. В Нікополі треба викопати колодязь. У Верхньодніп1 ровському районі гектар землі, потрібен орач. Дніпро1 петровський район: батько усе побудував, то навіщо приймак? І отак увесь час. Оленко, не відмов, помагай мені, щоб я міг знай1 ти мою долю. Хоча в мене життя трішки гірше, ніж навіть у тих, з ким я пробував знайомитися. Була в мене хата. Як дочці минуло 18, я оформив їй на день народження дарчу на хату. З того дня пішло життя наперекіс. Дочка з матір’ю почали пить, гу1 лять. Я дививсь на все це, терпів, тоді плюнув та й пішов геть. Знайомі люди не дали впасти, взяли на роботу охоронцем, тут, на ставу, і мешкаю у вагон1 чику. Все моє тут, бо нема де жити. Не п’ю, не курю, спокійний, сам роблю все. Я 1951 р. н., ріст 168, вага 90. Отож я згоден на переїзд до доброї жінки, безко1 рисливої. * * * Василь С. 52 роки, нормальний, здоровий мужик, без шкідливих звичок, тверезий спосіб життя, ріст 180, вага 90, русявий, є сивина. Своя хата, матеріаль1 но забезпечений, діти окремо. На пенсії, пенсія військова. Це основне, а решта — при знайомстві та зустрічі з тією самотньою, що відгукнеться. * * * Дмитро О. з Синельниківського району. 28 років, освіта середня. Через свою, мабуть, надмірну сором’язливість не можу сам створити власну роди1 ну. Коли хвилююся, то трохи заїкаюся. Як така вада не злякає ту, що читатиме оці мої скупі рядки, буду дуже, дуже вдячний цій гарній людині. * * * Павло Ш. 27 років, ріст 167, неповний, світле во1 лосся, голубі очі, народився і виріс у Дніпродзер1 жинську. Нині разом з батьками у райцентрі, в нас приватний сектор. На жаль, постійної роботи ще нема, тому займаюся городництвом. Не курю, іноді можу випити пива. Є своя автівка. Не ходжу на дис1 котеки. Бракує спілкування з дівчиною, буду радий познайомитися. Спілкуюся обома мовами. * * * Марія Х. з Дніпропетровська. Оленко, я вдруге насмілилась написать. Після першого разу надійшло багато відгуків, але всі з села. Та вже не ті роки, та й здоров’я не те. Мені 72, одна у квартирі, нема ні дітей, ні внуків. Хочеться ще трошки пожить у мирі та зла1 годі з чоловіком доброї натури, несварливим, бо й сама не люблю сваритись. Як відгукнеться одинак, без дітей і внуків, бажано з масиву Придніпровськ, буду дуже вдячна. * * * Юлія Ф. з Дніпропетровська. Мені 60, ріст 161, середньої комплекції, блакитні очі, білява. Я медик, ще працюю. Три з половиною роки тому вмер чоловік. Інтереси, як і проблеми, є, звісно, але про це при зустрічі. Багато не писатиму, не хвалитиму себе. Мешкаю з сином, але діти вже дорослі, а все інше називається самотність. * * * Наталя П. з Дніпропетровська. У Дніпрі я волею долі тимчасово, це тимчасове триває восьмий рік, доки допрацюю до пенсії, ще два роки, бо подовже1 но нам молодість. Мені 55, знак Овна, ріст 168, вага 64. Порядна і чесна у стосунках, не сприймаю неправ1

!

Ëèñòè âåäó÷³é Îëåí³ Äåñÿòåðèê, çâåðíåííÿ ñàìîòí³õ ëþäåé íàäñèëàéòå íà åëåêòðîííó àäðåñó zorya@zorya-gazeta.dp.ua ³ ÷èòàéòå íà ñàéò³ www.zorya.org.ua

ди, на чуже добро не зазіхаю, не люблю хамства, сва1 рок. Хочу, щоби поряд був лагідний, вірний, щоб ми шанували одне одного. Хоча життя стрімко летить, але я та, що хоче кохати і бути коханою, бо знаю і вірю, що заслуговую на щастя. Віра в те, що є Бог і Він мене не оставить без ко1 ханого, дуже мене підтримує. * * * Світлана П. з Покровщини. Мені 50, ріст 164, се1 редньої повноти, і все при мені. Все вмію робити, в селі я з мамою, 85 років, є пільги на все, і дорослий син працює на тракторі. Шкодувати чоловікові ні про що не доведеться, як справдиться моє сподівання на щасливу зустріч. * * * Ольга Д. Попри те що я давня читачка «Зорі», дописувачкою стаю тільки тепер. Я 1970 р. н., неви1 сока, середньої повноти. Понад 20 років мешкала з сім’єю у Кривому Розі, затим переїхали до селища. Дочки одружені, лишилися в місті, де й виросли, їх до села не тягне, в них своє життя, приїздять рідко. Працюю, маю гарний дім з усіма зручностями, охоче колупаюся в землі, квіти моя слабість, чи хобі, як тепер кажуть. Для життя все є, нема людського тепла, чоловічого плеча, ні з ким ділитися добрим і не дуже. Я спокійної, врівноваженої вдачі, завжди по1 можу чим можу. Самостійна, а все одно потрібен друг, помічник, просто чоловік, з яким хотілося б жити. Може, я сентиментальна, але як змогла, так і напи1 сала. До мене від автовокзалу пішки 20 хвилин. * * * Людмила Р. з Дніпропетровського району. 40 років, 175, вага 87. Працюю в лікарні. П’ятий рік як розлучилася з чоловіком. Два сини: старшому 22, живе окремо, дев’ятирічний зі мною. У передмісті маю власну хату, всім необхідним забезпечена, до матеріальних цінностей невибаглива. Сподіваюсь познайомитися з непитущим, турботливим, спокій1 ним, який стане надійним другом, міцною опорою та супутником життя. Бажано до 55 років та згодний на переїзд.

З ЛИСТІВ ВЕДУЧІЙ

22

ÇÎÐß îáëàñòü

«Æèëè, ÿê ó êàçö³, é ñîá³ íå â³ðèëè» Того року був дуже ранній Великдень Вишні, як лебеді, стояли білі, а зорі — весняні. Ні з ким було милуватися ними навіть у ті великодні свята. Дехто без гумору твердить: кохання — то хворо ба. Але скільки бажаючих захворіти! Серед таких не виняток була і я, 57річна степович ка, та 70річний бурлака з Кривбасу (так він себе на зивав). Обоє звернулися до вашої надзвичайно популяр ної і всім доступної сторінки. (Лист криворіжця Ва1 силя О. «Усі три адреси розчарували» був надрукова1 ний 22 квітня 2010. — О. Д.). ...13 травня зустрілись. Очі засвітилися. Та нам не вірилося, що ми знайшли те, що шукали так багато літ, майже все життя. Він, хай то будуть високі сло ва, кришталево чиста, совісна, щира, вірна, добра, щедра людина. Врівноважений, спокійний, надзвичай но відповідальний, терплячий, дуже розумний і стри маний чоловік. Таких більше немає. Тішилися, що розуміємо одне одного з погляду, з півслова. І робота всяка нам по силі, і кожний новий день свято. Ми не страждали на марнослів’я. Обов’язково був скрізь присутній жарт, анекдот, а найчастіше гумореска. Скільки він їх знав! Казала на нього: «Ар тист розмовного жарту». Як щось ремонтував, то завжди до ладу. Золоті руки. На різні теми дискуту вали — ходяча енциклопедія, не було такого, щоб чогось не знав. Василь жив у нас, щомісяця їздив до міста плати ти за компослуги своєї, як казав, двокімнатної хрущоби. Я не могла кинути немічну маму. Він боявся на ста рості літ поповнити ряди безхатьків, хоч і бачив, що в мене відсутній дух авантюризму. Переконався, що мені потрібна людина, а не гроші чи квартира. Так ми загадали, як у казці, жити довго і щасливо. Та не так сталося, як гадалося.

Áóâ ñêð³çü ïðèñóòí³é æàðò, àíåêäîò, ãóìîðåñêà. Êàçàëà íà íüîãî: «Àðòèñò ðîçìîâíîãî æàðòó». Íà ð³çí³ òåìè äèñêóòóâàëè — õîäÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ, íå áóëî òàêîãî, ùîá ÷îãîñü íå çíàâ. Розповів свою історію хвороби. Як був на Півночі, у 40 літ стався перший інфаркт. Мусив вернутися в Ук раїну. Дружина з дітьми лишилася там, бо не «ката тися приїхала, а гроші заробляти». Поборов недугу сам, без родинної допомоги, — і знов на Північ подався, а дружина там заміж вийшла. Через десять років — та сама хвороба. Більше не ми кався по довгі рублі. Екстерном склав іспити у Криво різькому гірничорудному інституті і до пенсії працю вав в УПК (готував кадри для гірничих підприємств Кривбасу). Як кажуть, не буває радості без журби, а журби без радості. Щастя створене для того, щоб ним ділитись. Відійшов у вічність той, з ким його ділила. Після третього інфаркту, на 74 році життя. Пригадую притчу: «Іде чоловік по цвинтарю. Напи си (епітафії): прожив 1 рік 6 місяців, 3 роки і т. д. Він питає: «Це у вас епідемія? Чому всі так мало жили на цім світі?» «Ні, в нас жили довго, десятки літ, а на таб личці те, що прожили у щасті, а не ціле життя». ͳíà Ñ., 60 ðîê³â ͳêîïîëüñüêèé ðàéîí

Наступний випуск нашої сторінки читайте 4 вересня. Ùîá íàäðóêóâàòèñÿ íà íàøié ñòîð³íöi (âèõîäèòü ó êîæíîìó ÷èñë³ ãàçåòè), ïèø³òü òàê, ÿê ó쳺òå. Àëå íå ñêóï³òüñÿ: ÷èì äîêëàäí³øå áóäå ðîçêàçàíà âàøà ³ñòîð³ÿ, âàøà ïðàâäà, òèì á³ëüøå ìàòèìåòå øàíñ³â íà óñï³õ. Íàïèñàíå íàä³øë³òü íà àäðåñó: Îëåíi ÄÅÑßÒÅÐÈÊ, «Çîðÿ», âóë. Æóðíàëiñòiâ, 7, Äíiïðîïåòðîâñüê, 49051. ² ñâ³é ëèñò-âiäãóê íà òó ÷è ³íøó ïóáë³êàö³þ (ïèøåòå éîãî íà îêðåìîìó àðêóø³) òàê ñàìî øëåòå ìåíi, à ÿ ïåðåøëþ ò³é ëþäèí³, äî ÿêî¿ çâåðòàºòåñü ³ ç ÿêîþ õî÷åòå ïîçíàéîìèòèñÿ. Äëÿ öüîãî íå çàáóäüòå ïîêëàñòè êîíâåðò ç ìàðêîþ. ²íäèâ³äóàëüíîãî ëèñòóâàííÿ ç äîïèñóâà÷àìè íå âåäó. Àäðåñè ³ ïðiçâèùà íå ðîçãîëîøóþ, íå âèñèëàþ i ïðîøó äî ðåäàêö³¿ íå ïðè¿çäèòè. Ùèðî âàøà Î. Ä.


ДАРИНЧИНА ВІТАЛЬНЯ Âåñåëèé â³ðøèê

Âèïóñê 60 (431) Âèïóñê Âèïóñê 60 60 (431) (431) Âèïóñê 60 (431)

Âåñåëêà Чорна злива стояла стіною: Страшно й сумно було в тій порі! Та усмішкою ніжно+ясною Засміялась Веселка вгорі. Затремтіла у розпачі злива — І розсипалась чорна імла… А Веселка, весела, вродлива, Вже півнеба за мить обняла! Промінці дарувала барвисті — Їх ловила й ловила земля.

www.zorya.org.ua 7 ñåðïíÿ 2013 ð.

Öâ³ðêóí Ріс собі на світі хлопчик. І дуже люди того хлопця лю+ били, бо умів він співати, як ніхто на світі. Вечорами, після денної роботи, коли можна було трохи спочити, сходилися старі й малі послу+ хати пісню. Кожен, хто чув хоч раз той спів, ніби набирав у груди сили й снаги, ніби пив живу воду з цілющого джерела. Співав хлопець про сонце, про квіти+трави, про землю. І кожна його пісня славила рідний край. Ті пісні хлопчина складав сам. А коли в нього питали, як це йому вдається, відповідав, що все те — від квітів, дерев, води, птахів та звірів. Якось прийшло в цей

край лихо. Про співучо+ го хлопчика прочули злі воро+ ги й вирішили викрасти його. Темної ночі, коли він наслухав пісню місячного сяйва, щоби потім переспіва+ ти його людям, схопили вони його й понесли в свої землі. Володар тої країни хотів мати співучого раба. Та хло+ пець йому не співав. Проси+ ли його — мовчав, били — мовчав. Тільки одного разу, змучений вкрай, завів туж+ ну+тужну пісню. Від тої пісні німіли люди, а каміння пла+ кало. Була вона про розлуку з рідною стороною. Злий володар наказав

Ìàíäðè ïî äíó ìîðñüêîìó — То де, якими світами не+ знаними гасав ти сьогодні, мандрівнику наш? — запитав якось батько, коли Володя сто+ млено опустив на підло+ гу свого нелегкого рюкзака. — Ти й не по+ віриш, хоч і правду скажу, де був. — Он як! А все ж? — за+ цікавився батько. А ще дужче Галинка — молодша Во+ лодина сестричка. Вона аж зіщулила+ ся, аж дух затамувала. — Ходив я, тату... по дну морському. Так+так! Не вірите? Тоді самі подивіться. Що оце таке, га? Інтересно?! Отож бо. У Галинки очі аж горять. Дійсно, що то? Вона хоч і не бачила справжнього моря, про+ те знала: воно велике+превели+ ке і таке глибоке, що й дна не дістати... А він, Володя, навіть ходив по ньому... Ото дивина!

Тим часом батько уважно розглядав якісь черепашки... — Справді, — сказав він зго+ дом, — це не річкові, а таки морські черепашки. Себто мушлі з них. А були ж вони колись живі... Давно+давно! Багато мільйонів років тому. От і виходить, любий мій слідопи+ те, що ми живемо зараз там, де колись дуже давно було море. О, це велика і прекрасна наука — про нашу землю. Зветься вона геологією. Вивчає ж геоло+ гія походження і будову землі, її природні багатства, що звуть+ ся корисними копалинами. Отже, Володя сам дійшов правильного висновку, що по+ верхня нашої землі не була зав+ жди такою, якою ми бачимо її тепер... Земля повільно змі+ нюється. Там, де колись було море, — тепер степи, ліси, навіть гори утворилися. А там, де були колись пустелі, — нині моря розлилися! Тільки вже не самі по собі, а люди їх створи+ ли. Отож — земля змінює своє лице не лише сама собі, а ще й люди їй допомагають. ßê³â ÌÈÕËÈÊ

×îìó òàê ãîâîðèìî

̳íîòàâð ³ íèòêà Àð³àäíè Понад три тисячі років тому умілий майстер Дедал побудував для критського правителя Міноса заплута+ ний лабіринт. Дружина царя Міноса народила потвору — хлопця з головою бика, люто+ го і кровожерного Мінотавра. Його й поселив цар Мінос в лабіринті. Мінос, ворог Афін, нака+ зав афінянам, які вбили його сина, платити йому данину — сім хлопців і сім дівчат, яких потім кидали в лабіринт, а Мінотавр їх з’їдав. Коли афіняни готували втретє таку данину, грецький герой Тесей, який глибоко співчував батькам цих дівчат і хлопців, вирішив поїхати разом з ними. Аріадна, дочка царя Міно+

са, закохалася з першого по+ гляду у красеня Тесея і по+ обіцяла йому допомогти вби+ ти свого виродка+брата Міно+ тавра, але з умовою, що Тесей забере її з собою до Афін як дружину. Дедал, закінчивши лабі+ ринт, дав Аріадні магічний клубок ниток і навчив її, як ним користува+ тися, щоб увійти до лабіринту і вийти з нього: для цього треба відчинити вхідні двері і при+ в’язати нитку до порога. Тоді клу+ бок покотиться аж до найдальшого за+ кутка, в якому жи+ ве Мінотавр. Цей

відвезти хлопчика в його землю і, якщо він там співатиме, убити. Тільки+ но ступив хлопчик на рідну землю, од+ разу в нього вирвала+ ся пісня. Котрийсь із ворогів замахнувся шаблю+ кою, щоб виконати наказ во+ лодаря, але шабля свиснула в повітрі, а хлопця не стало. Лише в зеленій траві застри+ бало маленьке чорненьке створіння. І задерикувато заспівало. Відтоді й повелися на нашій землі веселі цвіркуни. їхні пісні славлять рідну зем+ лю, звеселяють смутних. А хто понад усе любить батьків+ щину, той чує в пісні малень+ кого цвіркуна слова про кра+ су нашої землі. Àíòîí³íà ËÈÒÂÈÍ

Ãðàéëèê

Ïðî÷èòàé áðàòèêó é ñåñòðè÷ö³

Над усе Володя любить мандрувати. Хлібом його не го+ дуй, тільки пусти в ліс, у поле... А почнуться літні ка+ нікули — він і туди гайне, куди на+ віть не кожен дорослий дістанеться. І повертаєть+ ся з повним рюкзаком. І камінці у ньому усякі, і черепаш+ ки, й коробоч+ ки з найрізно+ манітнішими взірцями ґрунтів. — Навіщо тобі оте все? — не раз, бувало, до+ питувалася в нього мати, ви+ трушуючи з рюкзака немудру всячину після чергового повер+ нення Володі з походів. Все, що можна дізнатися про землю, на якій він живе, по якій повсякдень ходить, — усе хоче знати Володя. Щоб, як виросте, з певністю брати+ ся за діло, котре припаде йому до душі ще змалку...

23

Ëåãåíäà

У краплинах води — як в намисті — Засміялися луки й поля.

Ìàð³ÿ ÏÎÇÍÀÍÑÜÊÀ

ÇÎÐß îáëàñòü

клубок Аріадна дала Тесеєві. Тесей убив Мінотавра мечем, подарованим йому Аріадною, і з допомогою нитки вийшов з лабіринту. Його зустріла Аріадна, і ра+ зом з визволеними афін+ ськими хлопцями і дівчата+ ми вони відплив+ ли в суцільній темряві. До речі, висло+ ви «нитка Аріад+ ни», «провідна нитка» стали кри+ латими; їх пере+ носне значення — надійний дорого+ вказ, спосіб, з до+ помогою якого можна вийти зі складної, заплу+ таної ситуації.

Яке слово зайве? У кожній групі слів, об’єднаних за якоюсь пев% ною ознакою, є одне «зай% ве» слово. Закресли його. Поясни, чому ти зробив саме такий вибір. * Літак, ракета, вертоліт, дельтаплан, комета. * Кавун, апельсин, гло% бус, цвях, м’яч. * Окуляри, шибка, ласти, склянка, дзеркало. * Ліхтарик, тарілка, свічка, лампочка, вогнище.

Знайди усіх кошенят

Скоромовка Руки з милом Міла мила, Бруд із пилом Міла змила. Тепер Міла Може їсти, Бо у Міли Руки чисті. Îëåíà ÏÎËßÍÑÜÊÀ

Êóäè ï³òè ç ä³òüìè â Äí³ïðîïåòðîâñüêó Öèðê 10 серпня, субота, 17.00; 11 сер% пня, неділя, 12.00, 17.00. «Зірки ма+ нежу й моря». Програма «Золотого цирку Юрія Нікуліна». Тел.: (056) 7448659, (056) 7448679, (056) 7447725

Öåíòð «ÈãÐà» 7—14 серпня, 9.00—13.00. Дитячі розваги й пізна+ вальні заняття в літньому клубі. Тел.: (068) 6376371, (095) 9108071

Äèòÿ÷èé öåíòð «ß ÑÀÌ» 7—14 серпня. «Майстерня гарного настрою». Тема+ тичні свята для дітей. Тел.: (098) 5556787, (056) 368473

Çîîïàðê ³ òåðàð³óì Бізон, койот, індійська антилопа (нілгау), козуля, дикобраз і інші тварини. Катання по парку на коні або поні. Прогулянки в царській кареті. Монастирський острів. Тел.: (0562) 471868

Åêçîòàð³óì Щодня з 10.00. Виставка екзотичних тварин у парку ім. Л. Глоби. Представлено понад сорок видів рідкісних тварин різних континентів. Тел.: (0562) 426612, (0562) 428074 ϳäãîòóâàëà Äàðèíà ÂÅÑÅËÅÍÊÎ

Використані методична література і матеріали ЗМІ


24

на дозвіллі

ЗОРЯ область www.zorya.org.ua 7 серпня 2013 р.

ãîðîñêîï

рецепт від зірки Заслужений артист Росії Евклід Кюрдзідіс зараз один з найзатребуваніших акторів. До речі він — випускник 86-го року Дніпропетровського театрального училища. Евклід обожнює грецьку кухню і пропонує приготувати грецький соус.

Інгредієнти: йогурт — 1 склянка; 1 огірок, 3 зубчики часнику, пучок кропу, 1 ч. л оливкової олії, лимон. Приготування. Огірки потер­ ти на середній тертушці (можна

Стоять дві блондинки на зу­ пинці, чекають трамвай. Одна каже другій: — Ти на який чекаєш? — На 3, а ти? — На 6. Тут під’їжджає 63. Блон­ динки зраділи: — Класно, поїдемо разом! * * * Маленький Вовочка дивить­ ся, як тато фарбує скло. Мама його повчає: — Дивись, Вовочко, і вчися, підростеш – татові допомага­ тимеш… — А що, він до того часу сам не дофарбує? * * * Прийшов пілот на медко­ місію. Його оглядають, і лікар запитує: — Зріст? — 180. — Вага? — 85. — Спірометрія? — А це що таке…? — Ну, видуваєш ти скільки? — А, ну літрів два. — Дивно, малувато щось, та й в медкартці записано що чотири… — А, ну чотири, то лише на свята! * * * — Тато ходімо в цирк — Немає часу донечко, від­ чепись… — Тато, а друзі казали, що там гола жінка на тигрі їздить! — Їздить? На тигрі? Ну що ж підемо, а то давно я тигрів не бачив…

Грецький соус від Евкліда Кюрдзідіса почистити від шкірки), віджати сік і змішати з йогуртом. Туди ж вичавити часник. Додати дріб­ но порізаний кріп. Посолити за

смаком, влити оливкову олію. Трішки лимонного соку надасть кислинки. Соус підходить до будь-яких страв.

21.04 21.05

кроСворд від василя вербецького ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Справа рук кіно­ режисера. 7. Підвищення для лектора. 8. Наука про те, чого вже нема і не буде. 10. «Неправильна бджола», на думку Вінні-Пуха у відомому мультфільмі. 11. Кінне військо. 12. Бобове «м’ясо». 15. «Солодкий» кухар. 16. Спеціаліст, який створює портрет в одну мить. 18. Парта по суті. 19. Обмінний екві­ валент мила у відомій приказці. 22. «Фор­ теця» городянина. 24. Легка жартівлива комедія з куплетами. 27. Різке і хворобливе «здивування» організму. 28. Обман за допо­ могою градусника та акторських здібностей. 29. Звір, символ хоробрості. 32. «Музична» частина револьвера. 33. Кімната, де окопався начальник. 34. Яке слово може означати і частину книги, і звання? ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Володіння монар­ ха. 2. Холодна зброя, взята на озброєння правосуддям. 3. «Накатана» гідро дорога. 4. Предмет, необхідний для естрадного спі­ вака. 5. Слід від голки. 6. Головний убір, який «кличе» в політ. 9. «Ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай» (за­ гадка). 13. Приміщення для лекцій. 14. «Шапка» в тексті. 15. Спортивний трофей. 17. Шахова фігура «універсальний сол­ дат». 20. Геометрично правильний узор латинського походження, який «прикрашає» твори мистецтва. 21. Транспорт рокерів. 23. Спеціаліст, чиє робоче місце нижче рівня моря. 25. Гонитва за удачею по білетику. 26. Риба, яка розпрощалася з кістками. 30. Один із тих, хто тягнув воза у відомій байці Крилова. 31. Вершина слави. ВІДПОВІДІ: ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Фільм. 7. Кафедра. 8. Історія. 10. Оса. 11. Кавалерія. 12. Соя. 15. Кондитер. 16. Фотограф. 18. Стіл. 19. Шило. 22. Квартира. 24. Водевіль. 27. Шок. 28. Симуляція. 29. Лев. 32. Барабан. 33. Кабінет. 34. Титул. ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Царство. 2. Меч. 3. Фарватер. 4. Мікрофон. 5. Шов. 6. Пілотка. 9. Плуг. 13. Аудиторія. 14. Заголовок. 15. Кубок. 17. Ферзь. 20. Орнамент. 21. Мотоцикл. 23. Водолаз. 25. Лотерея. 26. Філе. 30. Рак. 31. Пік.

анекдоти

21.03 20.04

22.05 21.06

22.06 23.07

24.07 22.08

23.08 23.09

24.09 23.10

ñóäîêó 3 1 5 8

8 7

5 7 4

2

4 6 1 2 4 8 9 4 5 6 9 5 2 2 3 6 6 3 9

24.10 22.11

9 3 7 2 1 9 4

22.12 20.01

3 4 8 6

5 2 8 8 1 6 4 9 3 8 3 4 1 2 5 5 6 2 4 1 4 6 1 2 3 5 9

Засновник — Дніпропетровська обласна рада Видавець — Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Редакція газети «Зоря» Видається з 17 (4) квiтня 1917 року. Свцтво про реєстрацiю ДП №1811—549 ПР вiд 8.11.2011 р., ДП № 1179 от 08.10.2004 р.

Голова наглядової ради Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ. Головний редактор Ксенія ЗАЙЦЕВА.

Власкори: Кривий Ріг (24) 90 38  16; Павлоград (232) 6  05  08; Синельникове (263) 4  09  17; Софіївка (250) 2  80  84; П’ятихатки (251) 3  06  78.

РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ: С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ, голова наглядової ради, К. ЗАЙЦЕВА, головний редактор, Т. Кузьменко, перший заступник, Н. Нестерук, заступник.

Приймальня: (0562) 27  16  52; 27  80  27 (ф.) Відділ (0562) 35  14  26; 38  83  53 (ф.); реклами: 38  83  28; 33  78  04. Вiддiл передплати та маркетингу: (0562) 38  83  73.

23.11 21.12

21.01 20.02

21.02 20.03

12 — 18 серпня

Овен Час піднесення в ро­ мантичних взаєминах. Проблеми на роботі й у родині потребують не­ відкладного вирішення. Сприятливий час для участі в конкурентних видах діяльності. Телець Вам потрібне уса­ мітнення й відпочинок. Взаємини з оточуючими можуть супроводжувати­ ся конфліктами. Сприят­ ливий час для віддаленої роботи (через Інтернет). Близнюки Більше часу варто проводити з друзями. Можуть виникнути труд­ нощі з фінансами. Вда­ лий період для навчання, консультативної і торго­ вельної діяльності. Рак Можете розраховува­ ти на підтримку з боку близьких родичів або ви­ щого начальства. Зростає напруження у партнер­ ських відносинах. Лев Варто зайнятися са­ моосвітою. Заведіть нові знайомства в соціаль­ них мережах і на фору­ мах. Будьте обережні зі здоров’ям — велика ймо­ вірність простудних та ін­ фекційних захворювань. Діва Уникайте ризико­ ваних вчинків. Можуть загостритися взаємини з друзями та коханою людиною. Ймовірне ви­ гідне вкладення вільних коштів у якийсь проект. Терези Прислухайтеся до по­ рад близьких під час ви­ рішення питань у родині та на роботі. Активніше взаємодійте з колегами, не пропускайте зборів, нарад тощо. Скорпіон Ваша діяльність може виявитися вельми результативною. Нала­ штуйтеся на здоровий спосіб життя. Ймовірні зустрічі та поїздки. Стрілець Можливі романтичні знайомства. Сприятли­ вий час для навчання, хобі й будь-яких видів творчості. Можливі фі­ нансові труднощі. Козеріг Сприятливий час для благоустрою житла, по­ ліпшення психологічного клімату в родині. Варто проявити тактовність у взаєминах з партнерами по шлюбу та бізнесу. Водолій Вас чекають нові зна­ йомства — романтичні й ділові. Ймовірна вигідна пропозиція про співробіт­ ництво. Зверніть увагу на свій режим дня. При­ діліть час домашнім ви­ хованцям. Риби Почніть відвідувати фітнес-клуб або басейн. Можливе загострення в амурних взаєминах — ревнощі і власницькі ін­ стинкти. Плануйте свою професійну діяльність.

Вiд­повiдальнiсть за змiст реклами несе рекла­ модавець. Редакцiя не завжди подiляє позицiю авторiв публiкацiй. При передруку посилання на «Зорю» обов’яз­ кове.

НАША АДРЕСА: газета «Зоря», вул. Журналiс­­тiв, 7, Днi­про­­­петровськ, 49051. еmail: zorya@ezorya.dp.ua; ria@ezorya.dp.ua

Друк ПП «СТПРЕС», 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Обсяг 1,86 д. ар. Офсетний друк. Зам. №852.

Тираж номера 43748.

www.zorya.org.ua

Цiна договiрна.

07 08 2013 obl