Page 1


Η ΜΑΥΡΗ ΤΑΞΗ


(.

¬.

|

. 4

ω‹

Ιτ· ­Η

/ \

Ἱμ

/

Δ

1.ἔ#±ἱΦ?ἔ±ἶι̃ἰ?`

ζω̨τῖι̃ῖε­°ὐ¿­ε‹:„


ΠΒΙΝΖ

ΙΠΪΠΝΒ

Η ΜΑΥΡΗ ΤΑΞΗ Ἱστορία τῶν “Ες ”Ες

Ή

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΠΣΗ ΕΓ|ΝΕ

Η

Τθ ΜΕΓΜΠ ΠΕΡΙΒΜΚΠ ΣΠΗΓΚΕΛ ΤΟΥ ΜΠΝἈΧΜ

Μετάφραση

ΠΟΛ. ΒΟΒΟΔΙΝΙ­Ι

Η

ἰῳ Ζ Ή­ ¬ἴι̃_ ξΜΝε3ΞΤ¿;ὸ}~­} ἴ

Ξ___ΤΜ›±Μ

/

εσωοεευ; "πΑΑτνΗτΗε„


Κ ΣΒ

ζξέἶ ­·›

ἕἑῖ; (25

­Ιῖδἐω·

°

7

Ξ

ἐς­

.

:

Ή"

Κὴἕῇ

η̨̃ὔ. *

ὶἶ

Ξ

45

­___//„

Ωὲ

ε=.Φὕ°ὶ

ἹΖ:

εἴ

εἴ Ξ? ±

Η/

ῦνῦ δ

4

ἔἔὲτ

¬

1

ϊ; ισ.

ει Διὰ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν υπο εκΔοΣε>1›: κ·ρΑΜΑι>ιΝοτιοΥΑοΥ

Ο ο ρ

γ τἱ8

±

Τ ηλ. 635.985 ­ 6ι̃'7.243 Ναυαρίνου 8, τ. Μ4, 'Αθη̃ναι

Οοργτἱε Ιατ: νεη̃ειἔ

ἔξ. ῇὴ σκ 'Χ

Ρ κ„“_,.*`ώω¬#ἴ

ἀετ θρἰ‹±8ε1. 1968


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φοοου̃σαν μιὰ μιαύοη στολή. ἘΗταν ὴ τοοιιοσιοατια ἑνὸς ἔθνους. Φοο­ου̃σαν (ένα σύμβολο μὲ ιμιὰ νεκσοικιεφαλὴ στὸ πιλικιο κι εἶχαν δώσει ὅοιιο πίστης στὸν Φύοεο. Τὸ διπλὸ Σ (88) ἦταν τὸ ἔμιθλημόι τους ιιαὶ στῦ ὅνομόι του δολοφόνησαν εκατσιιμυοια ὰνθοώπους. Οὔτε μιὰ γωνιὰ τὴς χώοας τους δὲν ξέφευγε ἀπ® τὴν ἐξουσια τους. Κιοατου̃σαν τὰ ηνία

της αστυνομίας καὶ τῶν μυστιπῶν υ̃πηιοεσιῶν. Ἑιπὲθλεπαν τὴν καγκελ­ λαοία του̃ Ραιχ καὶ τὰ στοατὀπεδα συγκέντρωσης. Κ=οατσῦσ=ανι τὶς θέ­ σεις οιλευδιὰ στὶς διοικήσεις: γεωογία, δημόσια υγεία, πολιτιιιὲς υποθέ­ σεις, επιστημονικές, μσιοφω­τικές, ὅλα ὅοιἰσιιονταν πόιτω ἀπ” τὸν ἔλεγ­ χὀ τους. Ιϋἶῖσέδυσοιν ­μέσα στὰ πατοοπαοαδστα τοσουοια της διπλωματί­ ας καὶ ιοατέλαοαν σὶγὰ ­ σιγὰ τὶς ιιυοιὡτεοες θεσεις τὴς υ̃πουογικῆς γοαφειοσω̨ατὶας. Ὁνομόισθηοιαν μόνοι τους οὐλαμὸς ποσστασίας (Σχουτζστόιφφελ) του Γεομιανιοοοῦ Ἑογατικου̃ ®Εὶθνι·›ιο¬σοσιαλιστιν.οιῦ Κὀμιματος, σὲ συντο­ μῦσ. "Ες ­ ”Έ)ς (ἑἴ Θ ). Εἶχαν, ὅπως τὸ εἶπε μιὰ ιμἐοατ ὁ Χὰουπτστουο­ μφοσεσ "Εἰς ­ “Ες Ντὶετειο Βισιλιτσένυ, τὸ αι̃ξσιθηιμα ότι α̃νὴσιαν σ” ἕνα

εἶδος θοησπευτικὴς αῖοεσης, που ὴ ἱὅπαοἔὴ της στηοιίζονταν πανω σὲ ἰυ̃ιαίτεοες Βασεις ιιαὶ συνήθειες. Ή ανσνιπὴ ἑταισεια τῶν “Ες ­ 'Έἱς παοἐμ.εν·ε ἑιοιιιητιαὰ ιιλειστὴ γιὰ τ” ἀδιόοιοιτια ὕλέιιματος σὲ σηιμεἱο που ὴ ἐσωτιεσικὴ της ὁογόινωση, που εἶχε ἀντιγοαφιεῖ λέξη ποὸς λέξη πανω στὴν ὀογόνωση τῶν Ἱησουι­ τῶν, ἀλλὰ τους Μταπολεμου̃σε στὴν ποαγιιατικότητα, ἦταν τελείως ὁἱ­ γνωστη στὸν κοινο πολίτη. Τὸ μυστὴιοιιο αὐτὸ δεν ιμποιοου̃σιε παιοὰ νὰ ποσπαλεἰ ἀνόιμεσα στὸν πληθυαμὸ ἔναν ἀόοιστο τοὀγμο, ποὺ οἱ οιυθἐντες

τῆς Μαύρης Τάξης ισυνεννοοίινταν νὰ τὸν υ̃ιατηοοῶν. «“Η πολιτικὴ ” στυνομία, ὴ ἐγπληιιατικὴ κι οἱ ῦπηιοεσιες ασφαλείας, πεοιὅαλλονται ­ πὸ ἔνα ἴδιο ιμυστὴσ­ισ μαύρου ιμυθιστοιοἠιματος», ἔλεγε ὁ Ὁ=μπεογ·›τοουπ­ πενφυοεο "Ες ­ "Ες λΡόι'ινχαοντ Χόι'τντσιχ,. ὰοχηγὸς τὴς ®Ασφ¬οιλείοις. “Οσο γιὰ τὸν Μεγαλο “Ασχηγὸ τὴς Τάξης, τὸν Ρα'ιχσ·φὑοεσ “Ες ­ “Ες Χόιὶνοιχ Χίιμιιιλεο, αὐτός, ὅχι χωρὶς ἰπανοποίηση ἔμελλε νὰ δηλώ­ σιει μιὰ ιμέοα: «Γνωριζω ὅτι πολλοὶ ἄνιθοωπο­ι στὴ Γεομανιἰα αἰσθόινον­

...7...


ται ἄσχηιια μόνο ὅταν ίδοῦν τη μαύρη στολή μας. Τὸ καταλαὅαίνοομε αὐτὸ καὶ δὲν περιμένουμε οπωσδηποτε νὰ μας ὰγαπου̃ν».

Ὁ λαὸς αὶσθανόταν ὅτι η Μαύρη Τάξη εἶχε ρίξει πάνω σί ὁλό­ κληρη τη· χώρα ἕνα τεράστιο ὰόρατο δίχτυ. Μιὰ υ̃περαοπυνομία ὅρι­ σκὀτταν συνεχώς σ' επαγρύπνηση: 4.500 υπάλληλοι τῆς Γκεστάπο κα­ ταχώριη̨̃αν σὲ 20 διευθυντἠριοι κεντρα, στὰ 80 κέντρα διοίκησης καὶ στὰ κέντρα τὰ λεγομενα «κεραίες», που περιυλάμὅαναν κι αὐτὰ 800 σταθμοὺς διοίκησης καὶ 850 τμηιματα μετώπου, τὶς παραμικρτὲς ἑχθρι­ κὲς προς τὸ καθιεστὼς κινησεις, 80 άνώτεροι άξιωμιατικο¬ὶ τη̃ς 'Αστυνο­ μίας ›ὰγρ­υπνοῦσαν ἐπὶ κεφαλῆς σὲ 05.000 ἄνθρες που άποτελουσαν την ,Αστυνομία Άσφαλείας καὶ σὲ 2,8 εκατομμυρια ἄνδρες που σχη­ μάτιζαν την συνηθισμένη Άστυνομία, πάνω στην Άσφάλεια του̃ Κρά­ τους, 40.000 πράκτορες φύλακες τρομοκρατοῦσαν πολλὲς ἑκατοντά­ δες χιλιάδες υποτιθεμενους ἢ πραγματικοὺς ἐχθροὺς τοῦ καθεστῶτοις σὲ 20 στρατόπεδα συγκέντρωσης καὶ 100 στρατόπεδα καταναγκαστι­ κῆς ἐργασίας, 050.000 στρατιῶτες "Ες ­ ”Ές, ἀπ® τους οποίους οἱ 200.000 ξένοι συμπλἠρωναν, χωρὶς νὰ υ̃πάρχουν ­διασταυρώσεις τὶς ἔ­ νοπλες δυνάμεις τη̃ς Βέρμαχτ. ὶΗ στρατιὰ φάντασμα που σχηματίζον¬ ταν α̃π“ τοὺς κατάσκοπους τῆς "Τπηρεσίας Άσφιαλειίας (Β Π) “Ες ­ Ντέ, ἀσκοῦσε ἔναν ἔλεγχο διαρκῆ πάνω στὶς πράξεις καὶ τὶς σκέψεις τῶν πολιτών. Στὰ Πανεπιστήμια καὶ στὶς ὅιαμηχανίες, στ' ᾶγροκτἠματα καὶ στὶς ὲτιχειρἠισεις, παντοῦ, τὶς παροιμικρὲς λεπτομέρειες ποὺ τὶς ἔ­ κρἰναν ὲνδιαφέρουσες τὶς κατέγιραφαν καὶ τὶς ἔστελναν στὴ Μεγάλη Κεντρικη 'Ϊπηρεσία τοῦ Βερολίνου, ὅπου αὐτὸν τὸν σιορὸ ἀπὸ πληρο­ φορίες τὸν ξεσκόιλιζαν καὶ τὸν χρησομοπὅιιοῦσ­αν. “Ομως τίποτε δὲν ἄφηνε μιὰ σχισμὴ ­άπ® τὴν ὁποία θὰ ιμπορου̃σε νὰ μαντέψει κανεὶς τὶς μεθόδους εργασίας τω̃ν "Ες ­ "Ες Τίπο­σε δὲν ἶἐτρεπε νὰ φανερωθει̃ απ” τὰ συνθήματα που ἐμιψύχωναν τη μυιστικὴ παντοκρατορία του̃ Χάίνριχ Χίμμλερ. Ὁ Χίμμλερ ἐξ άλλου, ἑπαγρυ­ πνου̃σε ὥστε κανένα μέλος τῆς τάξης νὰ μὴ διατηρεί υ̃περθολικὰ στιε­ νὲς σχέσεις μὲ τὸν πληθυσμό. 'Απαγόρευε στους άρχηγους "Ες ­ “Εἔς νὰ κάνουν δίκες μὲ ὶδιῶτες γιὰ νὰ πριοιφυλλόισσει την Μαύρη Τάξη ᾶτ' τὴν περιέργεια τῶν Δικαστηρίων. Στὸ “Τπουργείο τῆς Οὶκονομίας ἀρνιόταν νὰ δίνει κάθε πληροφορία σχετικὰ μὲ τὶς λαθραῖες ὅιομηχα­ νίες τῶν "Ες ­ ”Βς. Οὔτε κι οὶ πιὸ έξοχοι ὀιρχηγοὶ τοῦ Γ' Ράίχ δὲν ὲγνώριζαν αὐτὰ που συνέὅαιναν στὸ εσωτερικο της Μαύρης Τάἔηςμ «Δὲν εἶχα κανένα δικαίωμα νὰ θλέπω τὶ γίνεται στην ὀργάνωση του̃ Χίμμλερ», θὰ δἠλωνε ὁ Χέρμαν Τἶκαίριγκ τὸ 1945. Μόνο την ὥρα ποὺ ἔφτασε τὸ λυσιὀφος τῶν ικαστανῶν θεῶν, τότε ξεσχίσθηκε τὸ πέπλο ποὺ σκέπαζε τη Μαίρη Τάξη: στὸ ἐδώλιο

­

._8....


τῶν κατηγοροὺμένων του̃ Στρατιωτιπου̃ Δικαστηρίου τῆς Νυριεμὅέρ­ γης, εἶδιε τειλιπὰ ὁ πόσιμος μὲ πρόσωπο ακάλυπτο τοὺς ἄνδρες αὺτοὺς ποὺ εἶχαν διευθύνει ἐπὶ χρόνια ὁλόπληρα τὰ πεπρωιμένα τὴς Σχορ­ τξστόιφφελ° τοὺς πατηγοιρου̃σαν ὅτι ιέξαπέλὺσαν τὸν πόλεμο και διέπρα­ ξαν τὰ πιο τερατώδη πακουργηματα.

Τὰ Σνιιμαχιπὰ Στριατ·ιωτι·›‹;ὰ Δικαστήρια συνέταξαν ἕνα πατηγορη­ ιὰ ὅυ̃ια ὅσα ” ανο α ία τῶν “Ες ­ “Ες =εῖ ιε ει, έπυμ·έλιεια δι­ ποπρὺψει. Οἱ ιδηιλώισεις τῶν .μαρτύρων ικαὶ τ' ­ὰποιδειπτισιὰ στοιχεια ποὺ ­συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὴν κατηγοροὺσα ἀρχὴ ιἐπέτριεψαν νὰ χτενισθεῖ αὐτὸς ὁ ιἀποπαλυπτικὸς πίναπας ποὺ εἶναι ὴ ἱστορία τῶν "Ες ­ ”Ἑἶς. Ἱισολο¬γ·ισιμιὸς αὺτης της ἱστορίας: 4 ἕως 5 ἑιιατομμύρια Ἑὅραῖοι, 2,5 έπατοιμιμὐρια Πολωνοί, 520.000 Τσιγγάνοι ιἐξιοντω̃θηαιαν, 478.000

τἴ

ιο

ι

ι

.

αἶι όιλωτοι πολέμ·ου ιἐπτελέσθ παν, 100.000 ὀίνθι ιωποι ὰνίατοι θανατώ­ : : ε γι ΙΙ θη›ιαν στοὺς θαλαμοὺς αεριων σ® εφαρμογη ενος γιγαντιοὺ προγραμμα­ τος εὺθανασίας. ι

κ

τ

ο

κ

γ

2

Τὴν 30ὴ Σεπτεμὅρ­ίου 1940, οἱ Σύμμαχοι Δικοιστὲς πατα­δίπασαν τὴν ὁργόινωση ”}ἶτς ­ ”Ες του̃ Χίιημῦιερ παὶ τὴν διαπὴιρὺξαν ἐγπληματι­ Μη. Οἱ λόγοι: ὴ “Ες ­ "Ες ἐξὺπηρετου̃σε ¬ὲγπληματι·κοὺς σποποὺς για­ τὶ. ὴταν ὴ ἐργατιπὴ σφήνα τοῦ διωγμοῦ παὶ τῆς ἐξόντωσης τῶν 'Β­ ὅραίων, ὴ αἰτία γιὰ τις πτηνωιδίες παι τις ὰνθριωποικτονίες στὰ στρα­ τόπεδα συγκέντρωσης, γιὰ τὶς παραναμίες στὴ ιδιοίνιησην, τέλος γιὰ τὰ ­ὅασανιστὴρια οιαι γιὰ τοὺς φόνοὺς αἱχμαλώτωιν πολέμου. Συνέπεια: πα­ ­θιε ἄτομο ποὺ ιθ” ὀιναγνωιρίξεται ἐπίσημα ὅτι ὺπῆριξιε μέλος τῶν ”Ἑ)ς ­ ”Ἑ]ς ὴ ότι εἶχε λόιὅει γνώση γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς ὀργόινωσης, θἄπριεπε νὰ θεωρείται σὰν ἑγιιληματίοις. Ἀπὸ τότε, ὴ σδόιστιπα παθὼς πι όλοι εκεινοι ποὺ εἶχαν φορέσει τὴ στολὴ τὴς Μαύρης Τόιξης ὴταν ἔνοχοι σόμερωνια μὲ τὴν ἀπόφαση τὴς Νυριεμὅέργης. Ἡ Τάξη τῶν "Ες ­ ”Ί:ἶς, ποὺ σὺγκέντρωνε τοὺς ῖτσχυριξὀιμεν­ους σαν ἑπλεκτοὐς, ἔγινιε ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὰ ίδια τὰ λό­ για του̃ στρατηγοῦ “Ες ­ “Ἑἔς Φέλιξ Στέϋνερ, «η στρατιὰ τῶν προγε­ γραμιμένωιν» Βέὅαια, ὴ ἐτὺμηγο­ρία τῶν σηιιμόιχων ἔσφαλλε ἀπὸ παρα­ λειψη: δὲν έξηγου̃σε πῶς, μέσα σὲ ιμιὰ νύχτα, σχιεδὸν ένα ἑπατοιμμύριο ἄτομα εἶχαν γίνει δοιλοφόνοι, οὔτε ἀπὸ ποὺ εἶχαν λόιὅει τὴν ἐξουσία τους οἱ "Ες ­ “Εἰς νὰ μεταὅόιλοὺν αὺτὸ τὸ ιεἶδος τὴς φὺλετιιιη̃ς παραί­ σθησηςτοῦ Ἡθνιιαο·σοισιαλιστικοῦ κοιθεστῶτος σὲ μίαν απαίσια πραγμα­ τιιιὀτηπα. Οι παληοὶ τῶν “Ες ­ "Ες δὲν ὴθελαν οὔτε ιμπορου̃σαν νὰ λύσουν τὸ οιἴνιγιμα. Χαροιπὡνοντοιν πίσω ἀπὸ ὺπεπφὺγές, ψεὺτιπες προφόισ­εις, ῖσχυρίξοινταν ὅτι τ” ἀγνοοῦσ­αν ὅλα κι ἔρριχναν τὴν νεὺθὺνη ἀπέ τὰ γεγο­ νότα γιὰ τὰ ὁποῖα τοὺς πατηγοροῦσαν πάνω σὲ συναδέλφους νεκροὺς. ι

...Θ­


"Η "Εἰς ­ “Ες ἔγτνε τότε, γὶὰ τοὺς πάοατηοητἐς, ὶστοοτκοὺς ὴ δη­ μοσιογοάφοὺς, τὸ ποὀσχηιμά γιὰ χ¬οονὶν.ά, άναλύσσὶς παὶ άνσπτύἶη̨̃εὶς ποὺ ποοσπαθτοὺσαν νὰ λύσουν τὸ αἴνιγμα καὶ νὰ καθοούσοον τὸ εροπνόμτενο "Ες ­ ”Έἰς. Ἀνάμεσα τσ® αὺτούς, ὁ Ιἑῖὺγέντος Κόγτκον, παληὸς μετάτοπτσμένος του̃ Μζπούχενὅαλντ, σηὶμεοα καθηγητὴς στὴ Σχολὴ τῶν Ποι̃νττηαῦν Ἑ­ σὲλλεο: πιστημῶν τη̃ς Ντάο­μσταντ, καὶ τσύγγοαφἐας τοϋ μπέστ μιὰ σὰν “Έἔς ­ “Ες τὴν ὀογάνωση πατοοὺτσιάςει ­ ””Ες», “Ες Κοάτος «Τὸ

­

πλίπα ὁμοὶάμοοφη, ποὺ κὺοιαοχοὺσ‹ε στο Κάμμα, ποὺ θασίλεύε πάνω στὴ. Γεομανία καὶ στὴν Εὺοὡπη· ὁ “Αγγλος ὶστοοτπὸ=ς Τζέοαλντ Ρέὶτλὶγπεο θεωοεῖ τὴν παντοκοατοτοὶα του̃ Χίμμλεο σὰν ἕνα Κράτος σὲ Ἑἔοάτοςἢ μόνο ὴ Ρωσυκὴ ΝΙΚΑΒΒΝΤΒ μποοεῖ, σύμφωνα μὲ τὸν Ρέτττλτγκεο,

νὰ συγπονθτεῖ τμ, αὐτὴν. Ὁ Κὀμεο­ Κλάτοπ, θὶογοάφος του̃ ”Α'ὶχιμαν, ολέ­ πει. στὴν "Ες ­ “Ες τὸν ποάπτοοα ποάκλησης (ποσὶθοπάτοτοα) τὴς Ναζὶ­ σττκὴς τοομοκοατίας πάνω στὸ σύνολο της ὴπεέοου. Ὁ Ἰωσὴφ Κέσσελ, αὺτὸς δηλώνει: «Ἀπὸ τὸν Ἀοκττκὸν ®Ωκεανὸ μέχοι. τὴ Μεσόγειο, ἀτ* , 5 .Ι . ~ Π Ι . Ι 9 τον Ατλανττκο μεχοὶ τον Βοὶγα, ολοι ὺπηοξαν κατω απ τη μποττα τοῦ Χίμμλεο». Ἑνὀσο τμεγαλώνετ ὴ ἐξοὺσὶα τοὺς, ἑνὀσο τμεγάλωνε ποὸ παντος ἔουσία ποὺ τοὺς α̃ποοίνουν οἱ Γεοιμανοὶ οοαὶ οἱ μὴ Ϊὶεομάνοὶ Νονὶπογ ­ φοτ, τὸ ανάστημα τῶν μαύοων «κύοίων» πετονετ ,μοὶοὶφὲς θούλοὺ, τὸ ποσ­ σωπό τοὺς, μοὶάζετ μὲ τμάσπες ποὺ ·μο:ο¬φάζ±οὺν. ‹‹”Ολο·ὶ οἱ ”Βς ­ "Ες ἔχοὺν αὐτὸ τὸ κοὶνὀ­: μάτὶα ψὺχ­οὰ σὰν τῶν ψαοιῶν, ποὺ ἐκδηλώνούν μὶὰν­ ἀπόλστη ἔλλεὶψη ἐσωτοοτκὴς ζωης, μτὰν ολοωληγοωπυκὴ άπούσία αἱσθὴματα. Καὶ ὁ Ρούντολφ Πἑσσολ, ὁ ὶδούτὴς της Ντὡὺτσε Ρούντ­ σχάου, παληὸς ποατούμενος του̃ Σαχστενχάοὺζενὶ, στὸν ὁποῖον οφείλεται. αὐτὸς ὁ ὀοισμὀς, ποοσθέτεὶ ὅττ πατωοὶθὡνει. ν® ἀνανγνὶωτοὶζοτ ἕνα κατά­ ν

ν

γ

ν

μόνη τὴν ἔκφοοοση ποὺ ἔχετ τὸ θλέμμα ­ Ντὲ (ΒΏ) (Τὸ Κοάτος “Έἶς ­ ”Έ]ς) λἑεὶ ὅτὶ ὀ Κο­γκὸν ”Έἶς, ­ “Ες τού. Γιὰ τοὺς

σκοπο του̃

“Ες

ἦταν ἔνας ποὶκὶλος σύοφετὸς ἀπὸ άνθοὼπονς ἀποτύχημὲνούς, ὰνιπα­ νοποίητοὺς, ἀπὸ κάθε εἰδονς πατοατγκων.νστμέν·ούς. “Οσο γιὰ τὴ στο­ατ­τὰ. τῶν παταδ­οτῶν τὴς ”Ίἰς ­ Ντὲ (ΒΠ), ὺπηοχ­αν μέσα κεῖ, κατὰ τὴ γνώμη του αὐτοὶ ποὺ ὴ τάἔη τῶν ­εὺγενῶν, ὴ τάστττπὴ τάἔη, ὁ κύκλος τῶν ὺπαλλὴλων καὶ τῶν ἐογάτῶν δὲν εἶχαν θτελὴσετ νὰ οτοατὴσοὺν στοὺς κόλπους τοὺς. Αἰττοὶ πού

οἱ χετοόττεοη χαοαν.τηοτσμοὶ δὲν τοὺς ὶηανσποὶοὺν, ποοσ­ τὴ φύση της κίνησης τῶν "Εὶς ­ “Ες μὲ τὴν ψὺχα­ νάλὺση. Παληὸς κοατούμενος τού ”Αούστὅι.τς, ὁ 'Αθοαὰμ. Κοὲν σκέφτε­ ταὶ ὅττ οἱ “Έἔς ­ “Ες εἶναι ἄνθοωποτ ὅπως οὶ ὁὶλλοτ, ποὺ τὸ ὅνειοο γιὰ σταθοῦν νὰ ἐξηγησοὺν

τοὺς ὺπεοάνθοωποὺς τοὺς κατηύθὺνε ἄλλοι.

νὰ γίνουν ἑγπληματίες ὅπως οἱ.


"Ο ψυχολόγος Λεὸ 'Αλεξόιντεο τοὺς ιθειοοιεῖ σὰν μιὰ σὺμμοοία ὰπὀλυτα συνηθισμένη ἀπὸ γκόιγπστιεος, ποὺ ιδιοοὺσαν ἀκοιυθῶις ὅπως οἱι σομιμοοὶες τῶν γπὰγκστιεος. ‹‹”Οτσ.ν ὴ ὺιαγωγὴ ἑνὸς μέ­οοὺς τῶν “Ες ­ "Εἰς ὰφὴνε ν” ὰμφιθόιλοὺν γιὰ τὴν πιστότὴτιόι τον στὴν ὁογόινωσὴ, ὴ τὸν σαὀτωναν ὰπλὼς, ὴ τὸν ὺποχοἐωναν νὰ ιδιαποόιιξιει ιιιὰν ἐγαιλὴιματικὴ ποόιἔὴ ποὺ τὸν τοποθιετου̃σιε στὸ πεοιιθώοιο τὴς πο¬ινωνι§ας,. διεσιμέὺοντόις τον μὲ τὴ θέα με τὴν ὀογόινωσὴ. Αὺτὲς εἶναι, ποοσθέτειι ὁ Ἀλεξὰντεο,

τιοἐχοὺσες συνὴθοιες ἀνάεινεσα στοὺς γνιἀγιιστεος».

Ἀλλὰ οὶ θεσεις τ”ς

σ

ολ”ς του̃ Κο

ὸν ­δὲν

θὰ

εἰ

εναν

Ν

ωοὶς ἀντι­ Ή

λογοὺνιιιες. Τὸ 1954, ὴδὴ, ὁ "Αμιεοιπανὺς οιοινωνιολὀνος Κὰολ Ο. Πέι­ χωοὶς νὰ ὅλαψοὺιμιε τὴν ὰιλἠιθεια, νὰ ετιολ ὰνιαοωτιέται ὰν ­μποοου̃μιε, ἐξιοὺθιενώσοομε ἔτσι τὴν “Ες ­ "Εις στὸ σύνολό της. «Ἡ ὀοιγόινωση "Ες ­

"Ίΐις, λεει ὁ Πόιετελ, δὲν σχηματύσθὴνιιε ἀπὸ ἔνια μιονιαιδιικὸ ἀνθιοώπινο τυ̃πο: ὺπόιοχοὺν μέσα πει κακο­υ̃ογο­ι (ληστές), πι ῖιδεαλισιτές, ὴλίθι­οι κι ἄνθοωποι ἀπὀλοτα ἔξὺπνοι. Σ” ἕνα ἔογο ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1Θυ̃·Ο, ὁ “Ιἔὶοιμιενχιλντ Νέοοσσος ο­ Χὰνπελ ὰεθαιὼνει ὅτι ὴ ὺπιέοτ­ατη πολλα­ πλότὴτα, ὴ ὺπἑοτατη διαφοροποίηση του̃ Χιμιιιλεοιιοοὺ μὴ,χςανισιιοὺ, άπα­ γοοιεὺοὺν νὰ κόινοὺιμιε μιὰ ισολλογιιιὴ ιιοίσὴ, ιμονιαιδικὴ κι ὰοιιστικὴ πανω στὴν 'Γόιξὴ καὶ στοὺς ἀνθιοώποὺς ποὺ πὴοιαν μέσος σ' αὺτὴν». Τὸ πολὺ ­

“Ες ­ “Εἰς ἀνῆπαν στὸν

πολὺ ἔνα 15% ἀπὺ τοὺς

ιμὴιχανισ­μὸ πὺιοιάοχησὴς

πόινω στο καθεστώς.

Τὰ ιὁιοχεῖα τῶν ”Έῖς

­

ποὺ ξοθὁιορτὴιιαν ὰπὶ τοὺς Σομνιιὰχοὺς,

“Ες

~

ἔπειτα απ” τον πολομο έμελλαν νὰ σομὅόιλοὺν πολὺ γιὰ νὰ γνιοσθει ὴ κίνηση ­καὶ νὰ ἑπιφἐοουν σο­θοιοὲς διορθώσεις στὶς θέσεις ποὺ εὶχαν θεσπισθεῖ πο­ογενέστεοα. Οἱ θεσεις τοὺ Κοιγκὸν ποὸ παντὸς διοιοιθώθὴοιαν ισοιὅιοιιοὰ, Καὶ ποῶ­ τα ­ ποῶιτὰ οἱ ὴιιεοοιιὴνίες, οἱ ὰοιιθιμοὶ νοαὶ τὰ ὀνόματα ποὺ ἀνιαφέοει ὁ καθὴγηιτἠςι ιαὺτὰ ποὺ δὲν ἦταν ἄμεσα σὺνδιεὰομένα ιμιὲ τὴν ἀτομικὴ τοο πεἱοα στὸ ΚΖ του̃ Μπο­ύχενθαλντ, ἐπαλὴιθεὺιθὴαοιν ὀινιαιιοιθὴ. Πολλὲς φοοὲς ὴ­δὴ ὁ Κογπον εἶχε ἐπιιφέοει ­διορθώσεις στὸ θιθλίο τον. "Ο ὰοχὴ­ γὸς τὴς ιἐγκιλὴμαπιοιη̃ς ὀιστὺνοιμιίας (ΚΒΙΡΟ) ”Αιοτοὺο Νἑμπε, πεοιγοὰε φει στὴν ποὼτὴ ἔν‹ιδο¬σὴ ἕνα λειτοοογὸ τῶν "Ες ­ "Ες τὸ ἴδιο αὶιιοχαοῆ ὅσο πι ανώνυμο, ποὺ γίνεται στὴ δεύτεοὴ ἔνιδ­οσὴ ἔνιας ιεῖδος ἀνθοώποο λογικου̃, ποὺ γντοοὶζει, ἀιιἐσως ­ὰπ' τὴν ὰοχὴ του̃ Ρόι­ιχ, ὀνλὴθινὲς κοί­ σεις σὺνεὶδὴισὴς. Οἱ ιμοεταγενιἐιστεοες ­ἐσιιδοσεις του̃ θνθλῦοὺ τοῦ Κογκὸν ττοοσιαλου̃ν τὴν ἀιμπριθολία ὕσον ὀιφοιοα̃ στὴν ὶστοιο­ικότὴτα ἀπὸ πολλὲς ἔπιθεθοιιὡσεις του. Ὁ Κογπὸν κατον·οιμόιζ.ει νιαὶ πεοιγοὰφει μιὰν εἰδιιιὴ ὺπὴιοεσιία ὰσφαλειας, ποὺ κανένας ποόισιτοιοας τῆς ”Εἶς ­ Ντὲ δὲν τὴν οι Ι ο: ι Ι. Ι ο γνωρισε ποτε σιιμιφωνα μἶ αυτον, 155 αοχὴιγοι Εις ­ Πς ιδολοφονὴθὴ­ καν ἀπὸ τοὺς «ἐιῶικὴτὲς τοῦ Ρέιμ», γεγονὸς ποὺ δὲν θοιὶσιιοοὺιιε κανένα ±¬

ε

:

ο

π

τ:

._ῃ....

π

Ω


._)ἐ ότι τὸ τμημα 1 τὴς μὺστικῆς ἱχνος τον πουθενά· οεθαιὡνει ἐπισης Στ¬αατπολιτζά'ι, Γκεστάπο) δὲν εἶχε ἀστυνομίας τοῦ Κράτους (Γκεχάτμε ετα απόλυτα γνιοστὸς στὸ πρόσωπο τι̃ρχηγο, κι ὅμως ὁ αρχηγός ­εἶναι ἀλὴιθ ὀιριθμεἰ στὶς μονάδες τῶν ”Πς ­ “Ες, του̃ Δρα Βἑρνερ Μπόστ· ὁ Κο­γκὸν δηλαδη ἀπὸ ὅσοι εἶναι στὴν τὸ 1986, 100.000 άνδρες, περισσότερους Πὸιχλ ὴταν άρχη­ πραγματικότητα· ισχυρίζεται ότι ὁ Γκροοππενφόρερ ἕνα χαρακτη­ ὰποδίνιει ­ “Εἰς κι γὸς τῷ κεντρικὴς ιδιοιικησης τῶν "Ες “Ες ­ Ἑπιτολεὼ τὴς Βάφφενι ρισμὸ πολιτικου̃ ὁργάνοὺ στὸ Γενικό

­

'Ες

στὴν πατροπαράδοτη Πράγμα παράξενο, οἱ Ϊὶεριμιανοὶ παρέμειναν ἰστορικῶν ἀπειλου̃σαν νὰ κοι­ τῶν “Ες ­ “Ες Οἱ ιἐργασιες τῶν τὴς παντο­ του̃ ἔθνοος, ποὺ ἦταν τὸ δόγμα

ταστρέψοὺν αὺτὸ τὸ άλλοθι καλύτερο νὰ τοὺς ἀγνοο­υ̃ν. δὺναμίας τῶν “Ες ­ ”/Εις: ὴταν λοιπὸν άν1ακο×οφίσιθηκαν Οἱ Γερμανοὶ τρομοκρατὴθηκαν καὶ ταυτόχρονα τὸ. ἐγκλὴ­ όλο­ς ὁ κόσμος τὸν σωρο άτ® ὅταν πληροφορηθηκαν ὅπως κι χώροι ­ ”]ἶις: τρομοκρατηθηκαν γιατὶ ὴ μοιτοι ποὺ διέπραξαν οἱ Ἱἔς του̃ κόσμου γιὰ δεκάδες χρόνια, ανακου­ τους εἶχε λεριοθεῖ στὰ μάτια “Π ὺπηρχε ισ) αὺτὴ τὴν ὺπόθεση. φίσθηκαν γιατὶ ῖγ εὺθόνη τους δὲν τὺραννικὴ τὴν άπ“ ὁλόκληρη κάτω “Ες ­ “Ες εἶχε κρατησει τὴ χώρα καθαρὴ τρέλλα κι αὺτοκτονία ἦταν θὰ ἔκρ­ιναν­,

­

ἔτσι της λόγχη ν” ἀντιταχ­ κατακρίνοὺν τὴν πολιτικὴ τοῦ καθεστώτος, νὰ τὸ συλλογικὴ στὶς μεθόδους τοὺ. θου̃ν δηλαδὴ μὲ δραστικὺ τροπο ἔόλεταν μ' ἔνα Βλέμμα “Έτσι οἱ Ϊὶερμανοὶ τὴς Χιτλερικὴς ἐποχῆς στὶς ὀιγριότητες ποὺ διέπραξε ὴ εὺνοὶκὸ το φῶς ποὺ ρίχθηκε πάνω τὶς ἀγριότητες ὺπὴρχε τὸ ἄλ­ Μαύρη Τάξη: άκριοῶς μέσα σ” αυ̃τὲς νὰ θεοορηθου̃ν σὰν ὺπεὺθὺν­οι. λοθι ἑνὸς ολόκληρου λαου̃' δὲν μποροὺσαν δικαιολο­ δ Χὶμμλερ ἐξηγοὺσε, καὶ Τὸ σῶμα τῶν ἀλητῶν ποὺ διεὺθὺνε απ" τὸ κάτω πολλῶν Γερμανών γου̃σε ταυτόχρονα, τὴν παθητικότητα

Γ'

Ράιχ. το ὶθἑμα "Ες ­ ”Βς, Τιὰ τὸ σύνολο τῶν Γερμανών ὶστορικῶν ιμόιλιστα, ἔργο πάνω στὴν Ἀνατολικὴ πο­ παραμένει ταμποτῦ. Δὲν ὺπόιρχγει κανένα μελέτη πάνω στὸν Ἐθνι­ λιτικὴ του̃ Χίιμμλερ, καμιμιιὰ ὲμπεριστιατιομἐνη

όπου νὰ ιμπορἐσιει νὰ όρεῖ κανεὶς κοσοσιαλιστικὸ άστὺνομικὸ μητχανιομὰ. απογόνους τοῦ Ράνκε ῖὴ τοῦ μιὰ καθαρη κι α̃κριόὴ γνώμη γιὰ τοὺς φροντιδα αὺτὴ τὴν ἄφησαν στοὺς 'Γρἐϊτσκε πάνω στὴ Μαύρη Τάξη. 'Γὴ μὲ λίγη ῶς πολλὴ επιτυχια νὰ ξένοὺς ὶστορικοὺς ποὺ ἀπασχολὴθὴκαν “Ες ­ ”Έἔς, μὲ τὴν περι­ ­σκιαγραφὴσονν ἔνα πρόσωπο τῆς ὁργάνωσης Άνόομεσια σ® αὺτὲς γραφὴ καὶ τὴ μελετη τοῦ Ναζιστικου̃ καθεστώτος. τῶν ὶἶιὺρὶωπαιίωνι Ἑιόραίων, τὶς εργασίες, μερικες όπως ΩΗ Ἐξολόθιρεὺση Χὶλμπεργκ, καὶ ὴ Γερμοινικὴ Αὺτο­ οὐγγραμιμια τοῦ Ἄιμερικανοὺ Ραοὺλ


κρατορία στὴ Ρωσία, τοῦ σομπατρίώτη του Ἀλεξαντερ Νταλλίν, ἔγίναν μπεστ ­ σέλλερς° ἀλλὰ στὸ σύνολό της ὴ ξένὴ ῖστορίκὴ παραγωγή, με­ε ταφραστμένὴ κτ τὲκδαμένὴ στὴ Γερμανία, δὲν δίνει. ίμσίὰν ὰκρίθῆ εἰκόνα, τῆς Μαύρης Τάξης. αὐτό, γίατὶ οί συγγραφείς αὐτῶν τῶν ἔργων δὲν· διέθεταν παρὰ μόνο ατελείς πὴγὲς τοληροφορίῶν.

ἱίί

Δ

Γάλλος συγγραφέας Ζὰκ Ντελαρὺ σογγράφεί μίὰν Ἱστορία τῆς Ιἶκεστὰπο χωρίς καὶ νὰ ἔχ­ετ δίαόἀσεί τὰ αρχεία τοῦ Γενικοῦ Ἐ­ πίτελείοο τοῦ Ραίχσφόρερ “Ες ­ "Ες “Ενας ὁίλλος χρονικογράφος, ό ”Αγγλος ”Έ}ντοα›αρτ Κρὰνσκσοοο, δὲν κατωρθώνεί νὰ ξτεχωρ­ίσεί τὴ δία­ φορὰ ἀναμαεσα στὶς ίδίότὴτες τη̃ς Μοστίκῆς Ἄστονομσίας του̃ Κράτους (Ϊἶκεστὰπο) ἀπὸ κείνες τῶν 'Α'ίνζατζγκρούστοτεν. Ὁ Γάλλος Μπενοσα̃ Με­ σὲν, συγγραφέας μία̃ς Ἱστορίας τοῦ Γερμανυκοῦ Στίροττσυ̃, σε δέκα τό­ μους, ·ὰπ:ο¬ο­είχνεί στὼς μπορου̃μ.ε νὰ γράψουμε μοὰν ἱστορία τῆς ῖ›πό¬­ θεσης Ρὲμ στὴ·ροζόμ.ενο¬τ πανω σὲ μερίκοὼς λόγους τοῦ Χίτλερ καὶ σὲ μερίκοὺς τίτλοσς τῶν εφημερίδων. Φοστκὰ τὸ όστοτέλεστμα είναί αδύνατο. Ὁ ±συγγραφίἐας ἑπίθεόαίὡνοτ ὁστλὰ καὶ μόνο αὐτὸ ποὺ οἱ Ναζί δὲν ἔ­ παοσαν ποτὲ νὰ ίσχυρίζονται. “Οττοίος γραφ­ετ τὴν ἱστορία τμ” ἔνα τρόπο τόσο ἑστίπόίλαω θὰ πρέ­ πεί νὰ τταρ=αδεχθεί ὲπίσὴς νὰ του̃ ὰπαδείξουν τὰ λαθη του: ὁ “Αγγλος Ρέίτλίγεκερ (Οί “Ες ­ ”Έῖς, ὴ 'Γελτκὴ Λύση) θε×μτελίὡνεί μιὰ θεωρία ποὺ ¬σόμφων¬α μί αὐτὴν ό Χέϋντρτχ, απόγονος Ἡό¬ρα·ίων, θὰ εἶχε ἐνερ­ γὴσετ τἐναντιτα στοὺς Ἑθτραίοος ἀπὸ μίσος γίὰ τὴ φσλὴ τον' ἐπαλὴθεύ­¬ εταί ότι ό συγγραφέας αὐτὸς αγνοεί τὸ ρασιστίκὸ Ήθνίκοσοσιαλίστίκὸ δίὰγγελμα τῆς 22ας Ἱοονίου 1982, ποὺ ὰττοδίνεί στὸν Χέϋντρ­ίχ μίὰν Ἀρία καταγωγὴ. Ὁ Ρέίτλίγκερ τδίνεί πολλὲς λεσι:ταμίἑρ=είες πανω στὴν ὅιογραφία τοῦ Χέϋνττρτχ εα̃ξίω›αατι.κου̃ πλὴρ­οφοριῶν στὴ Βαλτίκὴ, συνεργάτη τοῦ «ναύαρχου» Καναρὴ, α̃ρχηγοῦ τῶν ῦπὴίρεσίῶν πτλὴτρο­ φορ­ίῶν τοῦ στόλου τὴς Βόρείας Θάλασσας, προστάτη του̃ γκαοσλάίτερ Κὸχ κι ἐραστὴ τῆς γυναίκας του: όλες αῖπὲς οί λεσττομερτείίες είναί ψεύτίκες.

­

"Ομως αὐτὸ ποὺ ὴ καθαρὴ φαντασία κατωρλθώνεί νὰ πρταγματοστοί­ ὴσεί πανω στὸ πλα̃νο τῆς ἱστορίας, τρείς συγγραφείς τὸ ὰποδείχνλοσν ὅταν ἀναφέροον τὸ αστραπταίο ταξείδί τοῦ ”Αντολφ ”Άίχτμον στὴ Χαίφα τὸ 1987. "Ο “Αμορίκανὸς Κοοέντίν Ρἑϋνολντς (Ύποσργὸς τοῦ θανατου) κἀνεί τον "Α°ίχ=μ±αν να ἐπτσαέττεταί ἔνα κομτυοὺτζ στὰ περίχωρα τὴς Χὰι̃φας τὸν όόίζεί νὰ συναντᾶ ἕνα κατόυσκοστο Ιἶερμανὸ στὴν Παλαί­ στίνη, τοῦ παραχωτρεί μίὰ σοζὴτὴσὴ .μὲ τὸν Μεγαλο Μοοφτὴ τῆς 'Ιερου­ σαλὴμ. δηλωμένο ἑχθρὸ τῶν Ἡόραίων. Ὁ όίι.ογραφο¬ς τοῦ "Άία̨οαακς Ἑἰόμερ Κλαρκ, είναι ἀκόμα ταὸ γενναιόδωρος: στροίκοίδτοτεί τὸν ὴρωα του μὲ πενὴντα χίλίἀδες δολλάρια ‹‹χ­ρασἀφτ ναζι±στίκὸ››, τὸν όἀζετ νὰ


­ι Ἐν.

μιὰ ιδιαζιενει στὸ ξενοδοχείο Μαζεστιιπ στὴ Χάιφα ὅπου θὰ πεοιμἑνει ὀνοιιόιζετιαι τηλεφἶονιαὴ κληση «ἀπὸ ἔν­α ιιιυστηοιὡδη ἄνθοωπο ποὺ αίπὸ τὸ παοα·δώσει νὰ ἐπιφοιοτισμιένος Γπαντόιοε. "Ο ”'Α'ιχιιιαν εἶναι τέσ­ συναλλαγη, τὴ ὰπ® ἔπειτα χουσἀφιι στοὺς ”'Αοαθες ἐθντκιστἑς' λίγο στὰ ὁιδηγοαι̃ ν σεοις Βοεττανοὶ στοατιῶτες τὸν σολλαμαόόινοον καὶ τὸν Μοὺερτὴς, ποόοιτο­ σὺνοο­α. Ό Αὺστοιανιος Σιμόν Βίζενταλ (Ὁ Μεγάλος Θεολογίας ”Αίχ­ τὴς φοιτητὴς ὁ παληὸς ότι οας του̃ ”'Αζ·ονα) όεόαιὼνει ὰντικα­ ὺπηοεσίες Ἑὶεοιμανικὲς τὶς μιαν εἶχε σταλεἱ στὴν Παλαιστίνη ὰπ® πε­ στὰ αιανοσκοπείας, τασκοπείας, ὅτι εἶχε δημιουογησει ἔνα υ̃ίπτὺο Με­ τὸν με οίχωοα τὴς πόλης τὴς Σαοόνα κι εἶχε ὀιοχίσει ­σὺνεννοὴσιεις τὴν Ἐγγὺς γάλο Μοοιρτὴ σὲ ισαμφωινία μὲ τὸν Γεοιμιανὸ ποόικτοοα γιὰ Μόνο σφάλματα. τὰ καὶ τόσα λόγια, 'Ανατολὴ, “Ιλσε Κόχ. "Οσα τὰ σὰν Χόξίφα τὴ ἔνοι ποὰγμα εἰναι ἀληθινό: ὁ ”Α'ιχμαν επισκέφθηκε λ

Ϊ

\

Ι

|

ρ

πεοιηγητης, για λιγες ιιονο ὼοες. ` Κάτι τέτοιες α̃οοιστίες θὰ ιεῖχαν εξακολουθήσει νὰ ὺπἀοχουν γιὰ ιπολὺν καιοὸ ακόμα, όὶν ὴ δίκη τῆς Ἱεοοὺσαλὴμ, ποὺ ὀίοχισιε τὸ 1981, ενάντια στὸν ”Α'ὶχ­μαν, δὲν ιεῖχε ποοααλἐσει ἔνα ὀίιιεσο ἐνδιαφέοοιν· στοὺς Γεομοινοὺς ἰστοο­ικοὐς γιὰ τοὺς "Ες ­ "Ες |

ΪΗ κοινωνιοιλόγος Χαννὰ ”Αοεντ,

ποὺ ιμῳετανοιστεὺσε στὴν

Άμε­

οικὴ, ὰοχίζει τὴν κίνηση. Τὸ ἔτος 1988 ιδημιοσιεόεται τὸ όιόλίο της: ­«Ὁ ”Αὶχμαν στὴν Ἱεοοοσαλὴιιι». Εἶναι ὴ ποὡτη ορο­οὰ ποὺ μᾶς ποσ­ τείνοὺν ἔνα ­οεαλιστυκὸ ποιοτοαι̃το, αληθινό, ιἀντιαιενμιενλιαὸ ἑνὸς ὰοχηγου̃ "Ες ­ “Ες 'Γὸν ίδιο χιοόνο, ὁ ὶστοιοιισιος ”Έννο Γαιἐοογπ ὁποθείχνει, στηοιιζόιιενος πάνω στὸ παοόιδειγμα τῶν οιίπονοιμιπῶν ποιαγμιατοποιὴισεων τῶν ”Ης ­ “Ί§ς, τὴν ποιλλαπλότηπα τῶν στοιχείων ποὺ ὰποτελου̃ν τὴ σύνθεση ιαυ̃του̃ του̃ οὶκοιδομὴγιιατος. Λίγο ἀογότεοια, οὶ ὶστοοιποὶ του̃ Ἱνστιτούτοὺ τῆς Σύγχρονης Ἱστορίας τοῦ Μονάχοὺ (Χὰνς Μποὺχἀϊμ: “Ής ­ "Εις ααὶ "Αστυνομία μέσα στὸ Ἱἔἶθν=ινιο=σιοσιαλιστιπὸ Κο­ατος, 'Ανα­ τομία τοῦ Κ­οόιτοὺς "Ες ­ “Έῖς) ποοισνολλῶνται σὲ μιὰ ὰκοιόὴ σχεση τῶν πεοιστατιπῶν καὶ ἀνιαλαιιόόνοον ιιιιὰ στιθαοὴ ποιτιπὴι τῶν ἐογα­ σιῶν ποὺ δημοσιεύθηκαν μεχοι τότε. Τ­α­υτόχοονια, ὁ Τίςὼοτζ, Χ. Στόιὶν, ςπαθηγητὴς τὴς ίστοοίας στὸ Πανεπιστὴμιιο Κολούμπια τη̃ς Νέας Ύ­ ­τόιοιιης καὶ Βιεννἐζος στὴν καταγωγὴ, ιδηιιοσιεύει τὸ ποῶτο ἑπυστημο­ “Ες ­ ”Βς. νιπὸ όιόλίο πάνω στὴν Βαφφεν

­

Ὁ παθηγητὴς Στόιιν καταλὴγει στὸ όιόλίο του στ” ἀκόλοὺθα συμπε­ ­οἀοιματια: «Οὔτε ὴ θεωοία γιὰ μιὰ συνωμοσία από ἐγαληιιατίες, οὔτε ὴ θεωοία γιὰ σνλλο~γικὸ λόιθ­ος, ποὺ διατυπώθηκαν κι οί δύο στὴ Νυ­ ισιειμιόἐογη, δὲν ἱπανοποιοῦν πιὰ τὰ σοθαοὰ πνεύμιατα. Χωοὶς νὰ θἑλοομιε νὰ ιμιειὡσοομιε στὸ ελαχιστο μὲ κανένα τοόπσ τὰ παποὺοιγὴιιιατα ποὺ καὶ στηοιῖςόμνασνε Ξδιἐποαξαν οί ἄνθιοιαποι του̃ Χίμιμιλεο, εἶναι ιθέόαιο

­

...μμ­


γιὰ τὶς ἐπιθεὅαιώσιεις μας

πάνω στὴ μελέτη τῶν γεγονότων

_ ὅτι ὴ

μιὰ ὀογάνωσὴ πολὺ πιὸ πολύπλοκη, πολὺ πιο διεσταλ­ μένὴ, ὅσο δὲν ὰφὴνοὺν νὰ τὸ σομπεοάνοὺιιιε οἱ ᾶπολογισιμοὶ ποὺ ἀπέ­ δωσε τὸ Διεθνὲς Στοὶατιωτνκὸ Διιιαστεἠοιο››. ”Έ}ς ­ “Εἰς ὺπὴοξε

“Ομως οἱ ὶστοοικοὶ ὅοίσπονται ακομα, κατὰ σύμπτωση, στοὺς ποώ­ τοὺς ψελλισιμοὺς τους. Δὲν ἔχοὺν ἐγπατιαλείψει ιὰκόμα τὴν ὶδ­έα ἑνὸς Ἑθνωιοσο·σ¬ιαλιστικοὺ, Κοάτοὺς "Ες ­ ”Έ}ς ααὶ πολλοὶ άπὅ αὐτοὺς ὲξακο­ λοὺθοὺν νὰ πιστενοον ὅτι τὸ Νεαζιστιικὸ καθεστώς, τοὺλάχιστο στὴν τε­ λικὴ του φάση, στηοιιζόταν απολυτα πάνω στοὺς ὥιιοὺς τοῦ Χὶιιμλεο καὶ τοῦι̃ Χίτλεο. Ἐπὶ χοόνια τώοα παοοοσ­ιάζοον τὴν “Ες ­ “Ες σὰν τὸν μοναδικὸ ν.αὶ κεντοιπὸ στυ̃λο ὺποστὴοιξὴς τοῦ Ναζιστιπου̃ παθεστῶε τος: τοὺς εἶναι ὀδονηοὸ νὰ κάνουν μιὰν ἔντιμη τοοπολογία. Παοιοοσιιάζοὺν τὸ Ράιχ σὰν ἕνα ὁλοκληοωτικὸ Ιὥοάτος «ὀογα­ νωμένο ῶς τὶς πιο ἔσχατες λεπτοιμέοειές του» (Κοιγτκὸν) ἐλέγχοὺν τὸν : ε : ι κάθε πολίτη μέχιοι καὶ στὴν ἰδιωτικὴ νου ζωὴ, ὺποταγμενο σε μια μο­ \ \ 3". ναιδικὴ πεντο­ικὴ εςοὺσὶα. Οἱ Ἡθνικοισοσιαλιστες φαίνονται ὅτι ποαγ­ μιατοποιοὺν ἕνα παληὸ Ϊὶεομανὶικὸ ὅνειοο: τὸ ὅνειοο γιὰ ἕνα ὶσχὺοὸ Κοά­ τος, ποὺ διέπεται ἀπὸ ἔνα μόνον ἄνθοωπο, τὸν Φὺοιεο γιὰ ἔνα Κοά­ τος ὅπου ὺπεοισχύει μιὰ μόνη πολιτικὴ ὶδὲα, ὴ ὶδέα τοὺ Ἡθνιισωσοσι­ αλισμοὺ γιὰ ἕνα Κ­οάτος ποὺ στὴοὶζεται πάνω σὲ μιὰ ιμοναδικὴ δύ­ \ Έγἔ ¦| Ἱ ­ Βε­ νομο τον

Ϊ”

κ

ι

ι

Τὸ ὅνειοο ­αὐτὸ γιὰ ἕνα ὶσχὺοὸ Ιἰοάτος πέ­ονει τὴν ὅψὴ μιᾶς Γιατὶ τὸ Ράὶχ δὲν ὺπῆοἔε ἔνια Κοάτος ὀλοοιληοοσ­ τιοιό, ἀλλὰ ὴ γολοιογοαφὶα ἑνὸς ὅλοαληοωτιποῦ Κοάτοὺς· ὴ γελοιογοα­ φίοι ὅλων τῶν ὀνείοων, ὅλων των ἑλπὶδων, ὅλων τῶν ὶδεῶν ποὺ οὶ ὰοχὴγοὶ Ναζὶ εῖχαν εὶσαγάγει .μέσα στὴν ἴδια τὴ σὐνθειση του̃ Κοά­ τοὺς ποὺ εἶχαν δηιιιοοογὴσειι. Τὸ ὁλοσιλὴοωτικὸ Κοάτος τοῦ Φύοεο δὲν ὺπῆοζε, ὅπως λέει ὁ ἱστοοιπὸς Μπαυχάιμ, «ἔνας ιμὴγχανιισμὸς ἐσπεμμέ­ νος καὶ μέσα στὶς πιὸ ἑλάχιστες διακλαδώσεις τοὺ», δὲν ὺπη̃οξε ἕνα σύστημα ὺπεοοοθολογισμένο, ἀλλὰ ἔνια κσυὅάοι ἀπὸ ποονὰμιια καὶ πολι­ τισιὲς σχέσεις, α̃γῶνιες γιὰ ἀομοδιοτὴτες κι ἀπὸ συναλλαγες ἐπιοιοο­ ὴς, μιὰ ιμιάχη ὅλων εὲνάντια σὲ ὅλοὺς, ποὺ ὴ ἔσιφοαση ‹‹τσιὶο›οο››, ποὺ χοὴ­ σιιιμοποιὴιθὴσιε στὴν ἐποχὴ ἑκεὶνὴ, ὰποδίνιει τὴιν ἔννοια σιτὴν ιἐντἐλεια. Ὁ 'Γοιέὅοιο _­ Ρόπεο, Βοιεττανὸς συνάδελφος τοῦ Μποὺχάὶμ, φωνάζει πολὺ σωστά: «Πόσους άνθοώποὺς ἔσωιαε ὴ Ναζιστικὴ ποοπαγάνδα νὰ πιστέψουν ὅτι ῆ Ναςιστιαὴ Γεομανίσ ὴτανὰἔνα Κοάτος ὅλοπλὴ=οωτικύ, ἔνας ὁμοιογενὴς, ἀπὀλυτα κινητοποιὴμένος, ὅλοσιλνγοωτισιὰ συγκεν­ νοωμἐνος. Σπὴν ποαγὶματικότὴτα ὁ Γεοιιανικὸς ὁλοοιληοωτισμὸς ὺπὴο­ ὅμιμιονὴς ῖιδέας.

Ϊ”

ξιε ἕνα ποα̃γμια ιἑντελῶς διαφοοετιπό».

Μόνο ὴ θέληση” τοῦ Χίτλεο ἦταν ἀπὀλὺτὴ μέσα στὴ Ναζιστικὴ

*


Γερμανία, ποὺ όασίλευε πρὸς μεγαλη ἐνίσχυση στὰ διατάγματα και στὶς διατόιξτεις πάνω σὲ 80 ἑκατομμόρια ἀνθρώπους. Ή "Ες ­ ”Έ)ς, όασισιὸ ἐργαλεἱο της Χιτλεριοιη̃ς διπτατορ­ιῖας, ματει̃χε μυὰν ἐἔουσιίοι α̃πόλυτη στὸ .μέτρο ποὺ οἱ προθέσεις του̃ Φὺρερ οιωτυπώνονταν μὲ αρκετη σαφήνεια. Γιατι αὐτὸς ὁ σ­εληνόόλητος μανυααὸς Φὐρερ εῖχε ἔνα ἐλόπτωμα: δὲν ἔφιερνε πάντα σὲ γνώση τῶν ὺπηοιόων του, μὲ τη μορφη σαφῶν ιδιαταγῶν, τη θέληση του γιὰ τὸ ἄλφα ἢ όητα πεδίο τῶν υ̃ποθἐσεων τοῦ ιἱίρόιτους. ”Μειδη τὸ 'Τπουργιπὸ Συιμόοόλυο του̃ Ρἀἰχ δὲν ουνεδρίαζε πιά, .κι επειδη ὁ Χίτλερ, όριισπόταν περιχαρασαομένος στὸ Γενικό του Ἐπιτελεὼ, ἀποιμακρυνότιαν όλο και περισσότερο απ” τοὺς

οἱ οποποὶ. απ” τὰ οιατόιγιματά του ἦταν πολὺ συχνὰ προι­ όντα μόνο τῆς τύχης. Ὁ Φόρερ τὰ κατάφερνε αὐτὴ ᾶκριὅῶς ἦταν η τέχνη του νὰ διοιπεῖ­ νὰ μετατοπίζει συνεχώς τὸ κέντρο τη̃ς πολιτικῆς δύναμης στις γραμμες των πιο κιοντινιον συνε­ργ­ατων του, γιὰ νὰ δημιουργει ἔνα ἑμπόδιο νὰ γεννηθου̃ν ἐνδεχόμενοι ὰντιπαλοί του. "Ενας ημιεπίσηιμος Ι ~ 7 ~ Ι σ ι νομος της Χιτλερυκης δικιτατορνας ηθελε ωστε νιαμμιατ κρατικητ ηε νομομη ε | σὺνθεση |υποκε\ιμ›ενη να περιορίσει την ελευθερία ενέτργειοις του~ Φὺριερ να ιμην εχει το ιδιιπαίωιμια να ὺπόιρχει. Τὸ Ναζιιστισιὸ οοοιθειστὼς δὲν τὸ ὺπουργοιύς τουι

_

οκ

κ

1

σ

:›

χαρακτηρίζει μιὰ μοινολιθικὴ ἑνότητα, αλλά, «η ἀνοιριχιῖα τῶν ἀπολότων ἐἔουσιῶν», όπως τὸ διετόπωοιε πολὺ παλὰ ὁ Χὰνς Φρανκ. 'Ο Χίτλερ δὲν ηθελε νὰ εἶναι δεσ­μευιμένος μὲ ηαμμιιὰν ἰερ­αρχτίια, γυ̃ αὺτὸ ἀνέθετε τὶς ἐξουσἐες του σὲ ιμεγόιλον ὀιρυθιμὸ ἀπὸ ὺφοσταμένους του. Ὁ τρόπος αὐτὸς του̃ πολλατλασιασμου̃ τῶν εξουσιών, πιὸ ὲνστικτώδης, παρὰ ἐ­ κοόσιος, α̃παγόρευε στοὺς ὺφισταμένους του νὰ συνασπισθου̃ν οραστικὰ ἐναντίον του. "Απ" αὐτὴ τη ­μέθοδο ενέργειας γ~εννἠ·θησοε τἔνα περῦεργο σύστημα «αὺτοπεδησ.εως›› (αὺτοφριενόιρισιμια), (Χαννὰ “Αριεντ): ὰναθέτοντας τὶς

ἐἔουσῦες του σὲ πολυόοριιθμους ὺπεόθυνους, ποὺ ἀναλιόιμόιανιαν ὅλοι νὰ λύσουν τὸ ἴδιο πρόόλημα, ὁ οιο‹.τόιτο·ρας ἑξασφόιτλιιζε γιὰ τὸν ἑαυτό του

μιὰ τελεια ὰνεξαρτησίια απέναντι σ' αὺτοός· όμως ταυτόχρονα, τὸ Κρα­ τος γινόταν τὸ θέατρο ἑνὸς πολέμου ὰρμοδιοτητων ποὺ παρόλὺε τὸν Χρατικὸ μηχανισμὸ περισσότερο ἀπ' την πάλη τῶν κομμάτων, ποὺ τόσο­ την σιατέκριναν οἱ Ναζὶ στὰ Δημοοορατιιιὰ Κράτη. 'Γὸ Κριόιτιος εἶχε περιιορ­ισθεῖ στὸ ἐπίπεδο ἑνὸς ἀπολιτιιιοῦ ·διοικητικο·ῦ μηχανισμοὺ, ιμὲ μιὰ πρόσοψη ποὺ πισω απ' αὺτην η διοιοιοὺντες του̃ ναθεστῶτο­ς ξεσπου̃­ σαν σὲ μυιστικὲς διαμάχες. Αὺτὸ ποὺ ἐξὼθησε μεριιιοὺς ὰρχηγοὺς "Ες ­ “Βς, όπως ”Όττο ”Ολεντο­ρφ, ενάντια στὸν Χίτλερ εἶναι «η τελεια ιθεωρητιιιη ὰπόλυτη ἐξουσία τοῦ Χίτλερ, γυατὶ μεταόληθηνιε στὸ διαστημα του̃ πολέμου

....`16._


μια πολὺοτρόσωπη ἀναρχία». Ὁ ”Ολεντσρφ δὴλωσε στὴ Νυρεμόέργὴ ἶἶχι μόνο άρνὴθηκε τὺ Ϊἶιράτος σὺιν τἶιἔίωιμα, αλλά το ἀρνηιθηαε ἐπίσης καὶ σὰν όργανο. Ἡ αὺθαιρεσία τῶν ἀιρχηγῶν ἐπι­ όάλλονταν πάνω ιστὴ θέληση τοῦ Κράτους». Μέσα σ" αὺτὴ τὴ σὺγχισὴ, τὸ πομφοὺζιο ἀπὸ ἰδιαίτερ­ες ἐξοοσίες, ἀπὸ στρατοὺς ἰδιαίτεροὺς, ἀπὸ ἰδιαίτερες ὺπηρεσίες αατασποπείας, δὲν ὺπὴρχε θέση για ἕνα μονοπώλιο τῶν “Ες ­ ”Έ}ς. Ἡαει̃ ὅπου τα ­διατάγματα τοῦ Χίτλερ ἦταν ελαττωμα­ τικά, ὴ ”Ής ­ ἶἑμπαιν­ε ¬σ” ενέργεια παράλληλα μὲ ἄλλες οργανώσεις τὸ ἴδιο ἄπληστες ” αὺτὴ να ἔχοὺν τὴν περνσσότερο μεγαλύτερη ἐπνρ­ ροὴ, ἐκεῖ ὅπου ὁ τοὺς ­εἶχιε ιἀφὴσει, ἀπὸ άπροισεζ­ία ὴ ἀπὸ ὺπολο­ γιισμό, τὴν ἐλευθερία ργειας. "Οταν ὴ "Ες ­ “Βς δεν ιἑπτελου̃σε ὀίμεσ­ες διαταγὲς του̃ Χίτλερ, όταν αὺτὸ τὸ ὺπέρτατο ὲγπεφιαλιαὸι προιον ὴταν ελαττωματικό, τότε ὁ Χίμιμλερ έπρεπε να παζαρ­εύει μὲ τοὺς ἄλλους «με­ γάλους» τὴς αὐτοκριατορίας. Τὸ πεδίο δράσης τὴς “Ες ­ "Ες όίρχίίξε ἐνιεῖ τόπον ὴ οαφὴς καὶ ααλὰ καθορισμένη ιδΐιαταγὴ του̃ Φνρερ δὲν ιεῖχε δοθει̃;·”Ο·μως αὐτὸ τὸ πεδίο δράσης δὲν ἦταν τὸ προνόμοιό της. ἱίατὰ

σὲ

τὸ 1948: «ΞΟ Φόρερ,

τὰ ἄλλα, δὲν ἦταν ὁ πιὸ «ἐκ πεποιιθὴσεως» Ἡθνικοσιοισιαλισιμος ποὺ ἐπι­ όάλλονταν μέσα σ” αὐτὴ τὴν αναρχία, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ εἶχε τὴ στιγμὴ ἐκείνη τὴν περισσότερη ἐπιρροὴ. Αὺτὸ επίσης ἐξαρτιόταν ὀιπ® τὴ θέ­ ληση του̃ Χίτλερ: οί διαμάχες, οί τσαπωμοὶ τῶν ἄλλων ἑγγοόνταν τὴν προνομιου̃χο θέση του στὸ Κόμμα καὶ στο Κράτος. ”Ομο¬ια. .μὲ τοὺς φεοοδαρχιποὺς πρ­ίγπηπες, οί σατράπες του̃ Χίτλερ ·σὺνταιτερ¬ίἰςονταν κι ἔπειτα ξεσυναιτερίζονταν, άλληλοιμάχονταν κι ἔπειτα σομφιλιώνονταν; τὸ 1θΒθ, ὴ “Αστυνομία Άσφάλειιας ὺιοπριαγματεόθηοιε μὲ τὴν Ἐθνικὴ

“Αμυνα μιὸι συμφωνία σε δέκα σημεία ὴ «δέκα ἐντολὲς» όπως έλεγαν τότε· Στοὺς ὅρςῃις αὐτῆς τῆς στιιμ.φωνί0.η̨̃, ὁ φὸν Ρίμ3ῖΞνΌ@Ο7Ε ἐἔιαυ̃φἀ­ λισιε καὶ ἑππεχειρία ἀνάμεσα στα “Ες ­ “Εἰς παὶ τὸ "Γποὺργεἰο τῶν Ἐξωτερικῶν, προσφέροντας μεριιαὲς θέσεις (πάστα) μέσα σ” αὺτὸ τὸ "Γποοργεῖο σὲ μιεριποὺς άρχηγοὺς τὴς Μαὐιρηἐ Τὰἔηἔ” ὁ ΡόἰΘμπεΘΥλ·› "Τποὺργὸς τὴς “Ανιατολικὴς ζώνης, ῦπέγιριαψε ἕνα σάμφωτνοι Γπριοοππενίφάρερ “Ες ­ “Ες Μπέργπερ γιὰ να προφὺλαχθεῖ ενάντια στις ριαδνοοργίες τοῦ Έπίτροποὺ του̃ Ράιχ στὴν Οὺαρανία Ἑίόχ, ποὺ ωστό­ σο ὴταν ὺφιστά­μιενός τον. Μπεριδομένη μέσα σ, αὺτὲς τὶς συναλλαγές έπτριροὴς, ὴ "Ες ­ "Ες δὲν ιεἶχε οὔτε τὴν ἐξουσία οὔτε τὴν εὺπαιρία νὰ εξασφιαλίσει μιὰ πυ­ θέση της ιδὺνάμωσε ρίαρχη ιθέση ιμιέσα στὴ Ναζιστυκὴ Ϊλερμανία. θέὅαια στὸ ιδιάστὴμα τῶν ἐτῶν, ἀλλὰ σπόνταφτε πάντα πάνω σὲ δύο παράλληλες ιδονάμετς, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ τὶς κατανιιπὴσετ: τὴν Βέρ­ μαχτ νιαὶ τὸ ιΚόμμα. Γι' αὺτὸ δὲν μπόρεσε ποτὲ να αρηπιιδωσει τὸ κν­ νὴγι ­ενάντια στοὺς κατάσκοποὺς "Εἰς ­ Ντε, ποὺ τὸ ἔκανε πατα μέτω­

Ἱἱ

...τ7._. 2


Το ἴδὶο δὲν μποοοστε. ν” τὰντττοὶχθεἰ στὸν "Α στὴοὶη̨̃ε ὴ Βἑομὰχτ τοὰὶ στὴν "Ες ­ Γεν­ὶκὸ Δ­ιοιιοσητὴ Φσόὶνκ, στοὺ τὸν 'Ες ­ “Ες ονὰττεχὀμενὴς Πολωνὶὰς, τὸν του̃ πτὸ ἰσχυοου̃ ἀνθοὡττου τὴς

στο,

"Α μὰὶ τὸ

ὴ “Ες ­

Ἑίομμοὶ.

Όμπτεογτὶοοὺττττενφὺοτοο Κοου̃γοο. Δὲν ὺπάοχετ ὀνμτρτθολίτὰ τὕτὶ ὁ

ποὺ

τὶς .μὰυ̃οες στολὲς

ὰπ”

τἀοτὶθςμνὸτς

ὅλο οτὰὶ σ.ὺζόιν¬οντὰν στο ὁὶόνστημὰ μαζεὺοντὰν νυοω, νἀστ” τὸν Χίτλερ, ὴ δυσπτστίὰ του̃ Φὺοεο τοὺς ἀττὰνὀ­ τῶν ἐτῶν. Δὲν τοὺς τἑμοτοδνζε τὸ ὅττ τὸ ὕτὶ δὲν τοὺς ὲονουὔε, ὅτὰν του̃ οευε νὰ φθότσουν στὴν ιἑξοὺσὶὰ καὶ του. 'Γσὺ ὶθεωὶοοὺστε ὁσσλῶς σὰν ὔονὰνὰ δίνονταν ὴ ὶεὺσὶὰὶοὶὰ, ὅττ τοὺς τους ὅτὶ ὴ ὰστυνομὶὰ τὴς νὲὰς Γεο­ ὁἰοεσε νὰ τοὺς ανο­οτοι̃νδτεὺεὶ λἐγοντὰς ττὰλὴα̃ς ὅπως τω. τὴ ὰστυνὶομὶὰ τὴς μανὶὰς ὴτὰν τὸ ῖδνο τἀτει̃τεσὶφοοὴτὴ του θέλησή ­ "Ες ὰν1οο‹.ὰτεὺθὴο‹±ε πὰοὰ τὴ Γεοτμτὰνὶἐὰς. Καὶ τὅτων ὴ "Ες ἀπεί­ ὁ Χἰτλεο θυμωσε πολὺ .κτ στὴ Γετομὰνωτὴ ττολτττκὴ στὴ Ρουμανία, | πὰνούσὶλὰ». “Οσο νὶὰ καὶ καλτ «τνἹ ­μὰὺ ­μιὰ Ι λτ Ϊ σε νὰ ὲα̨ολοθοευσετ Ἡ οὶὰτελότμὔὰνε τὸν ὰὀουστος ττὰντκὸς τὸν Ραϊχσφτύσεο ”Έ)ς ­ ”Εἶς, ἶένὰς τὸν μετὰ· τετ λὔςοντὰν σὰν ἔνὰ ἄλλον, ἐΩ που μόλις τὸν κοτλου̃σ­ε ὁ Φυ =ε νιοημοσύνὴ. ἐετὶμελὲς μονθὴτου̃οὶ, ἀλλὰ μὲ τμέτοὶοὶ Μὰοττο του 1945, Δὲν τεῖὁε ποτὲ σ' ὰὺτὸν ἔνὰ ττνθὰνὸ δὶὰδοχο. Τὶὸν ὴτὰν ἔνὰς ἄνθοωστος «ἐ­ ἶέδωσε καὶ τὴ σ­χέετὶκὴ τἐξὴτγησὴ: ὁ Χίμμλεο 5

9

Δ

Δ

σε. λὰφοὀς». Ἐπὶ πλέον, τὸ Κόμμα δὲν τὸν τὰγὰτυου̃ | ... ι ­ ­ν ε νὰ μὴν οοθω­ εννοεττοὶτ ὴθελε, Ο οὶοὶνοννσμὰς ὰυτου του τ·σίοτκο·υ ὕτὶ μόνο ὰὺτοὶ ποὺ ὴτὰν ὅἐὕολοτ νοντοω. ενὰντὶὰ στην “Ες ­ ”Έἶς ττὰοὰ \ τ.. τ Γενο­ τ· Μέσο στὴ Νοτζὶστὶνὴτ ­εὶχὰν στο στλὰὶ τους τὰ πωσ δυνατο. τλὰνμὰτὰ. τὸν πὰοστμωὶοὸ συμμα­ ποτὲ εἶχε δὲν μὰνίὰ, μόνο .μτὰ ομάδα ια̃νθτοώστωτνλ ννὡτοὶσοιν τοὺς φοὺο­ οτοὶὶ “Ες ­ "Ες χο: οἱ Ἑὅοὰῖοὶ. ”Έ}γτνὰν ὴ λείο. τῶν ὶσυγκἐντοωσὴς. Κανένας με­ νοὺς οσΰ τα στα̨εμὰτοοὶὰ καὶ τοι τστοὰτὀστοὰὰ Χἰτλεο δὲν ἐττενἑὔὴ γὐ ὰὺτους. γάλος τὴς ­ὰὺτοοὶοτὰτοο­ἰας του “Αδόλφσυ μτὰ ὰὺτὰοχίὰ “Ης ­ ”Ές, Ποτυ̃ κὰὶ που μόνο ὶθλἐποὺμε νὰ τσχὴμὰτνὶζτετὰτ , ¬ ~ ε : ~ ε Ι Ι ε ποτε: ο κλεὶστὸὶς κοσμος του ΕΖ. (Ωστοσο, τη μονὴ ὰυτοχτὰ που ὺπηοἔε ὰνέλὰὕὰν νο" ἀνὰστείτλουν τὴ Χτ­ υττηοξ­αν ἄνθτοωστοὶ μεμονωμένοτ τυοὺ Νὰζὴδες πολὺ στστλὴοί, ὰοχὴ­ τλεοτκὴ νμὴχονὴ θσνόὶτου: φὰὶοὶχὶτωνος, |„. | ~ \ ῦ|¬¬ \ ῦἴ Ρὰὶχμ. νοι. Ες ­ Ιτς τκὰὶ ­συμμὰχ­οι. του Γ Κοὴμττε, γ­ενωὶὸὶς τἐ­ Ἱ Ύττἀοχεὶ λογου χὰοὴ \ὁ ῦἴττοὼὴν ντκὰουλόιττεσ \ Ἱ Ϊ ΰ | | \ Ϊ οτὰτὰνγιολτσ. ονὰντὶὶὰ σε πολλους οτ­ ττὶτσοπος στὴ Ρουθὴντσ., που εκανε ὼμὀτητες τοοὸς τοὺς Ἡἕ›οὰὑους, ὁ ξνωμὰτυκοὺς τὴς ®Αστυνομίως γὶὰ του ἔνὰ τοαι̃νο μ' Ἡθοὰὶους Κσῶμττε ῖέθοσλε κάτω ὀωτ” τὴν ττοοστὰσὶα καὶ οοὰτὰπολἑμησε μόνος του τὴν “Ες ποὺ κανευθυνὶοτντὰν στοὺς τὸ Μίνσκ. ὥτου =σκοτὼθὴο‹.ε ὸστὸ μνὰ ὅομὅὰ ποὺ ­ "Ες καὶ τὴν "Βς ­ Ντέ, μὲχοτς | 3| \ 'Τπὰοχοὶ ἐττὶσης ὁ Ὁτμπεογνὶοουττ­ τὴν εοτοτἔὰν Σοοτυετὶνοὶ ττὰνοτυζὰνλοὶ. τὸ Ἑιθοὰὶκὸ ποὀνοὰμμὰ του̃ πενφύοεο Βέονοο Μποστ ποὺ σὰμποτόοοτζε ν

3

­,

3

3

ν

ν

4

τ

π

κ

?


Ρατχσῳύοεο του̃ οι­εὺκο­λὺνοντὰ; νὰ πεοὰσοὺν οτὴ Σοὺὴδἱὰ χτλτὰδιε; Δανοἱ Ἑὅο­ὰἱοτ. "Τπὰοχετ ὁ μὰσσὲο Φέλτζ Ιίέοιστιεν, ποιοσωπιτιοὸ; γτοι­ \ | \ ~ θ Ϊ Ϊ τοο; του Χιιμιμλεο, ποὺΪ του~ ὰοοσε νὰἹ τον οιποιοὰλει. «ο μονο; φολο­; μου, ὁ Βοὺδδοι; ιμοὺ». Μέσ" τὴν κὰοιδτὰ τῆ; πεντοτπὴ; Ἱἔ; ­ ”Ί1ἶ;, ὁ Κέοστεν, τὰ τμὰσσὰζ ποὺ ὰνοιπο·ύφτζὰν· τὸν Χιἱμνμλεο ἀπἱ τοὺ; πὀνιοὺι; τοὺ στο­ ωχοὺ του, ἔσωσε χολτὰδιο; ζωὲ; Ἑὅοὰίων· πὲτὺχιε ιμιὰλνοτοι ν” ὰφὴοο·υν ἦσυχοιι; τοὺ; Φτνλὰνδοὺ; Ἡοοιοιἱου; κτ ιὰοιγότεοὰ ιὰπέοποιοε τὰπ” τὸν Χίμ­ μλεο τὴν ὁὀδιετοι νὰ ιμνετοτνσιστειύσοὺν στὴ Σουηδία. Ύπὰοχιειι. τέιλο; μιὰ ,Ψ

ἌΓ

5

Ἱτὰλοὺ; στοὰτὴ·γοὺ;, ἀπὸ ποιλττιιικοὺ; τῶν Βολ­ κοινίων, ἀπὸ Γάλλου; σὺνεογὰτε; ποὺ ιμπιἐοδεὺοιν μὲ σιοοστὸ τὰ ἴχνὴ ποὺ ἔψὰχνὰν νὰ ιὅοου̃ν οἱ συνεογόιτε; τοιυ̃ ”Αἱχιμὰν, ιυ̃ιεἱνοντοιι; ἔτστ τὸν ·κὰἱ­ οὸ νὰ ξετρύγοὺν ἄνθοωποι. ποὺ ὰτετλούντὰν. ὁλοσολὴοὴ τσωιοιείὰ ἀπὸ

οτὰγωγὴ του̃ Βέονεο Μπἑστ α̃ξἱζοτ ιμτὰν ὺδιοιἱτεοὴ πιοοισοχὴ στὸ ιμιέτοο ποὺ ἀποδείχνετ τὴν ἀνιὰποἱὅεισ. γιὰ τὴ θέσὴ του̃ Κοόιτουι; ”/Β; ­ ”Έ];. Ἡ ἱΈ]; ­ ”Έ];, κὰθὼ; ιεἴπσιιμε, δὲν ιεῖνοιτ ιἔνοι μιονοιλτθιπο ιοιἰκοῦόιμὴ­ μα. Δὲν ὺπόιοχοι, ὰὺτὸ τμποιοοὺμε νὰ τὸ ιθεὔσιιιὼσιοιοιμιε,

χωοἱ; νὰ

λθυσιὁι­

σοομε τὸ πὰοὰδοξο, Νὰζιστιπὴ ὀογὰνωση πτὸ ἑτ­εοοιγενὴ;, πιο γιειμόιτὴ ὁπὸ ἐσωτεοτιτὲ; ἀντιιφάσετ; ὅσο σὺτὴ. Δὲν ὺπόιοιχιετ κανένα; ἀξτωμὰ­ τοϋχο; τὴ; Τάξη; ποὺ νὰ ιμὴ ὅοἱοικοιντὰν σὲ ιἀνοτχτὸ πόλιειμο μἱ ὲνὰν ἄλλον ωτμοιτοὺχ­ο τὴ; Τάξη­;. Δὲν ὺπὰοχιετ .κανένα πολττιικο ποοιθλὴ­ μοι ποὺ νὰ ιμιὴν ιεἶχιε ἔεσὴτκώσιει. σὺζὴτἠσοιις, ορτλονιιπίε; οοοιἱ δινοοὰὰχε; ὀι­

στοὺ; ὰνὼτὰτοὺ; ὰοχὴγιοὺ; τῶν' ”Έ]; ­ ”Ίἶὶ;. ”Α.ι‹.ὰιτοι ποιἱ στὴ ι Νὺιοιεμιοέογὴ, ὁ Ὁμπεοφύοιειο Ρέἱνεκιε πὰοοπονιιότσιν ὅττ ὴ ”Β; ­ ”ἱ]; τοιοπιιλλἱζοντὰν ἀπὸ ἄλλες ὀογὰνὼσετ; ποὺ ἀνὰιιιοιτεὺοιντὰν ιτὰθὼ; κτ ἀ­ πὸ ἄτοιμὰ ξένα ποὸ; τὴν Τὰζὴ. Τὰ .ἀοχιεἱὰ τῶν 3Ή; ­ ”Έ];, ποὺ ιμολι; ἔχουν ὲοεὺνὴθιεἱ ὰπ“ τοὺ; ἱστοιοτπού;, ιἀποοἱνοὺνι ὀιπόλυτιὰ σιὺτὲ; τἱ; ἔ­ οτδ±ε;: ὁ Χἱμιμλεο μέιμφοντὰν τὸν Γκοοὺ:ιι:πεντρὺο±οο Ριεέντεο ὅτι. σοιμπο­ τἀιοἱζε τὴν ποιλτττιτὴ τῶν ”Έ]; ­ ”Ρ]; στὸ Βέλγιο τὸν Στὰντὰ ντιεν | ο › λ

νὰμοσιοι

Βὰφτρ­εν

_ “Ε;

μὲ τὴν ὁπλὴ

“Β;

­

”Ἐ;

­ ΞΈ;

Έ; Έ;

τὴ;

Θ

φυθἰ

Νὺοομνὅέοιγὴ; ὅττ ­ὀοοντότὰν νὰ σὺνιεονοισθεἱ Ή

­ πὰἱ ιμὲ τὴν "Ες ­ Ντέ, ἔνιὰ Οὺντιοοιστοὺοιμιφὺοοο ὅτι. σὺγπἑντοωνε πλὴοιοτροιοἱε; ποὺ εμποιο­οὺσὰν νὰ ιὅλάψοὺν τὸν

Γκοτοὺπτενιφύοιεο Μπέογπεο πού, ια̃πΐ τὴ ­δ­υιτὴ τοὺ πλεὺιοὰ, πὰτὴιγιοιοοῦ­ σε ἄλλοὺ; Γἶκοοὺππενφὺοεο ὅτι. ἀνιαπὰτεύοντὰνι στὰ ζὴτὴμοττὰ τὴ; Κοι­ θοιλοκὴ; Ἡνο‹.λὴ=σία;. Ὁ' ἱλθλλεντοιοφ πο­οόἱδιεὺιε ᾶνοιιχτὰ

τὸν Χτμνμ.λεο·ιοιὸ

«Μλούτ οὕντ Μπόντεν››° οἱ "Τπὴιοιεσίες ΞΈ; ­ ”Έ); τοῦ Ρὰι̃χ ιἔιο­ἱσοτοντὰν σὲ ιὰνοτχτὴ σὐγσοοιοιιιοὴ ιμὲ μἱκὲ; ·ἱιπὴ:οοσἱε; τὴ; Τἀξὴ;: οἱ μὲν ιθιεὅὰιώνιὰν ιὅττ ἔποιεπε οωμοντιτσιμὸ του̃

®Ασφ~ότλετα.;

τὶ;

οἱιοονο­

νιὰ «ἐξο=λο­

θοεὺσοον» τοὺ; Ἱἔ}ὅοὰἱοὺ;, οἱ δὲ ἱσχὺούζοντὰν ὕττ ἔποιεπε νὰ τιοὺ; ἑιομε­ ταλλεὺθου̃ν στἱ; τἐπτχειοὴσειν; μὲ κοιτὰνσ.γκ.οι.σττο‹­ὰ ἔοιγοτ. "Όσο γιὰ τὴν Γκεστάπο, ὰὺτὴ ὲκτολοὺσε τἱ; Σοΰνετἱιτὲ; ιμτετὰτοπἱσειι; ποὺ ὴ ”Έἶ; ­ Ντὲ

.._19...

οΩη̨

Πι̃ΐ Ρ­


δύναμη ποοσπαθου̃αε νὰ συγσοοοτἠοοτ γιὰ νὰ σχημτατιἰσλετ μτὰ Σλοοτετταὴ ἰκανὴ νὰ ἐἔαπολνθεἱ ἐνανττα στὸν Ρωστκὸ στοατὀ. Αῖπὲς τὶς ἐσωτεοοκὲς ουαμαχες τὶς τυ̃ποθοηθου̃σ­ε η̃ παοοοοία μέσα ὁ ­δὀοοτωο Ρἰχ­αοντ ­Κὀοτεο, τσταουσττκὸςτ στὴν 'Γἀζη τῶν ὅἑθηλων: τοῦ Χἰμλμαλεο, ὁ γεῖνδτκὸς στὰ Βνθλία Χὰνς Χὀχλμοτοογκ, ερ­ατὰ ἐξοχότηςο

σὲ πολλὲς τὲπτχοτοἠολετς “Ες ­ ”Έ)ς, ὁ ιμηχταν­τκὸς Κόομλμλεο, του̃ Ύτοολυο­ γείου τη̃ς Άοοοποτοτσνς, στσὺ τλατω̃οθωαε μέσα σὲ λίγαςχοὀντα νὰ παοει τὸν ὅαθμὸ του̃ στλοατηγοῦ τῶν “Ες ­ ”Έ)ς να ἔγτνε θλνθοοὰ οοόισημος μὲ.

τὴν τελευοσνοίηση τῶν τὰ ὀογγόινωσε ταυ̃τὀς.

στο¬ατοπἑ±δων ·συγκὲντοωοης, ποὺ

τὰ ἐπτνὀηοτε καὶ τ

Ύ

­¬ Άλλόσοοτολς, παολάλογος, ἄλογος, τέτοιος εῖνατ ὁ κόσμος τῶν ,Αλλόκοτες λἐπιῦσης, ἔστω αλ ὅταν φαίνοντατ λογικές, οἱ ἐονμηνεἰεςο

ποὺ δόθηκαν ῳοἐχοτ τώοα

γιὰ τὸ φαινομενο "Ες ­

οία τῆς Μαύοης Τάξης ποὺ τὴν καθοδηγου̃σαν

"Η ἀληθτνὴ ἱστο­

ὅχλι δαυλωντκὰ

τσχὲὁτα·

ῖοτοοἰα

μτα̃ςτ ἀλλὰ ιια̃λλον τολωηοὲς συνδοομὲς τῶν σνεοτστόοσεων. Εἶναι ὀογόινωσηἐ. στὴν οποία θιο­ίτσλοοομε ἰδεολὀγοος να ἐλῃκληματίτες, οοενὀδο­ ξοος καὶ οωμαντωοούς. Εἶναι πῆ τοαλὺ λογο τσονηθταμτένη ἰστοολία μτα̃ς Τα­¬ ·ῆ

ξης πολὺ λίγο συνηθτστμἐνη γοὰ

τἀνλθτοώτποος.

_.2Ο_.


Α!

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΣ ­ ΕΣ ἱστορία τὴς οργάνωσης “Ες ­ “Εις (88) αρχίζει τὴν ἄνιοιξη του̃ 1919, μέσα στὴν ταραχώδη ἐποχὴ μετα ιαπὸ τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζύ μὲ τὴν Ἡθνιοιοσοισιαλιστοιὴ κίνηση. (Ο ὅιοοούσιος μαιεύτὴρας τού Ήθνισοοσοσιιιαλοσιμού, ἀφοῦ πια κατα­ νίινιὴθηικαν τα ελεύθερα σώματα τῶν Βαύαρῶν κόκκινων σύ­μιθούλων, εἶ­ ναι ὁ ίστοριιιὸα̨ του̃ Μοναχού Καρλ 'Αλεξάντερ φὸν Μύλλερ. .Ὁ Μύλλερ γ

ὁρισοιόταν σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τούς νέοο; ·ἑθν·ιαιστὲζηὀἶξιιιωμιατιαιούς πού κρατούσαν, τὴν ἐποχὴ εκείνη, τὸ προσκὴνιο του̃ Μονόιχούῇ Σὲ μια συγ­ κέντρωση στρατιωτικών στὴν οποία σύμμετεῖχε, ὁ ιισιθηιγητὴις ῳὸν Μύλ­ λερ ἐντύπωσιόισθηκε απ" τα ρητοριιια ταλέντα ἐνιὸα̨ ἄγνωιστού: «Εἱδομ

Μύλλερ, ἔνα πρὀισωποι χλώμὸ ιο. ἄσαρκο, μια μαύρη μπού­ οιλα πολύ λίγο στρατιώτικὴ του̃ χώριζε τὸ μέτωπο, ἕνα μιούοτόοιισιοιμμένο «ταγκό», ματια ἑξαιρετικα μεγαλα, μπλέ, η±ύ±χιρα››. Ὁ Μύλλερ ἔσστρωξε μὲ τὸν αγκώνα τὸν γείτονα καὶ φίλο τον Μεύρ: «Μα τὸ Θεό, μοῦ φαί­ νεται πὼς αύτὸα̨ εἶναι ἔνας ἄνθρωπος πού ξέρει να ιμιλόιειί» Ὁ Μἐϋρ, λοχαγὸς τοῦ Γενικού 'Επιτελείου εντόπισε αμέσως τον ὁίνιθριωπο: «Εἶναι ἔναα̨ πού ὀνομαζεται Χίτλερ, κι ιἀνὴπει στὸ σύνταγμα «Λίστ». ››”Έἔπειτα μὲ ύφος απότομο: «Ἑσεῖς ἑδῶ, Χίτλερ, ἐλᾶτε μια στιγμὴ κοντόιίύἱ Και ὁ Μύλλερ αφηγείται ὅτι ὁ Χίτλερ τιροχώρησιε τότε προς τὸ μιέροι; τού; μὲ σιινὴσεις αδέξιες, πού μαιρτύριοιι̃σαν μια δειλία ανόιμικτη, μὲ πρόκλη­ ση. (Η σκηνὴ αύτὴ φανερώνει τὸ αίσθημα κατωτερὀτηταα̨ του̃ Χίτλερ μτροστα στούς αἔιωματικούς τὴς Βαύαρικὴ; Ρα'ιχισ·οιειρ,. τὸ ιιὀιμπλεξ πού ὁ μἐλλων Φύρερ του̃ Ρόιιχ θα προοπαθὴσει ­ἐπὶ χρονια ολόκληρα να τὸ

αφηγείται

ύπερπηοὴισειι

'

ί

Ὁ Μέύρ ξεχώρισε πολύ γρὴγορα τὴν πρ­αγιμαπιμὴ αξία τού προ­ τιαγανδιστιμου̃ ταλἐντού του̃ σιληριοτου̃ Χίτλερ. Τὸν 'Ιούλιο τού 19:19 ὁ

_2γ...


Χίτλεο ἀντανοόιφονταν στὰν μυστικο κατόὶλογὶο­ τῶν τᾶνὶυ̃οῶν ἐμοπίστο·σύνηςο ποὺ .καταοτίοε τὸ Βαὺαοίκὸ "Ἱὶπονογεῖο Στοατιωτιαῶν. Σὲ λίγο ὁ λοχα­ γὸς Μἑὺο στέλνει τὸν Χίτλεο ἐκεῖ ὅπου ποόκετταὶ νὰ ἑπίτεὺχθεὶ ἡ ἀπό­ φαση γιὰ τὴν ὶδεολονὶκὴ μαχη ποὺ τααίνεται. Πολὺ γοἠγοοα μαλὺστα ῆ αλαζονεία τοῦ λοχαγοοῦ ὺποὶχωοει̃, στὶς ἐπὶστολὲς ποὺ ὶεἶναὶ ὺποὶχοτε­ωμέντος νὰ στέλνει στὸν Χίτλερ, τμποοστὰ σὲ μὶὰν ῖπτὲοτατη εὺγἐνειὶα ὕφοὺς. "Ο Χίτλεο εῖναί ὁ κατ® ἐξοχὴν χοἠτσιτμ‹›ς ἄνδοας. Καταλἠγεί νὰ ἔχοὶ ὲλεὺθεοες τὶς εὶσό­οοὶὺς τον στὸ 'ΐποὺογεἰο Στοατιωτὶκῶν. ,Αποοὶτα̃ τὸν τίτλο τοῦ ποτλτττκοὺ ·σνν·εογατη του̃ λοχαγοῦ ­

Μέσο, ἀοχηγου̃ τῶν ὺπηοεσ­τῶν ποοπαγανδας. "Οταν οἱ ­στο­ατνῶτες τοῦ στοατὀπεδον ᾶ.πο<στοὰτεὺσης του̃ Λαχφελντ άπείλου̃ν νὰ ξτεφὺγοὺν ἀπ” τὸν ἔλεγχὶο τῶν ἀξὶιωὶμτατυκῶν τοὺς, τότε ἐπὶφοοτίζοὺν τον Χίτλερ νὰ πό.­ οετ τὴν κατασταση οτὶὰ Λχτέτο­τα του. ΞΗ ῆσὺχία ὰποκαθίσταταί γοοῆνοοο.. Μιὰ ἀναφοοὰ ποὺ ὀπευθὺνὶεταί ­στὸ Ἱ”ποὺογεῖ=ο ὶδηλώνεὶ ὅτὶ ‹‹ὁ κύοιος Χίτλεο δίακοίθηκε ίδὶαίτεοα μὲ μιὰν ἔννοια τῇ; ὁμτλίας, μ” ἔνα φανα­ τισμό, μἕ ἕνα χἀο­νσμα νὰ συναοπάζεί τοὺς ἀκοοωτέ: του, ὅλες ἰδιότητες ι :‹. Ι Ι . , Η που ¬σ¿ηματι.ςουν ετα γεννημενο οητοοα». Υ

Ξ

τ

τί

α

Ὁ Μέυ̃ο αποφασίζει νὰ ἑμπίστεςυθει̃ στὸν καθήκοντα. Ζ

Χίτλεο πιο σημανττκὰ

Ἑετιφοοτιομένος ν” ἀσκεῖ τὸν ἔλενχο στὰ πολὶτὶκὰ κὰμματα τῆς Βαυαοίας, στέλνει. τὸν Χίτλερ, τὸν Σεττἐμὅοιο τοῦ 1919 γιὰ νὰ πα­ οαστεῖ στὶς συγκεντοώσ­εις τη̃ς Ντόϋτσε Ἀομπαϊτεο παοτὰτ (ΠΑΡ), ποὺ ἦταν ἔνας σωοὸς ἀπὸ ­αἰοετὶκοὺς ἐθνικὶστὲς, ἐμψυχωμένοὺς ὀπὸ ἔναν αἰσθηματὶκὸ σοσὶαλίσμὸ καὶ ζίεχώοίζαν ὶμί ἕνα ἀστησὶοὰτητο μίσος ἑνὰν­ τια στὴ Δημοαοατία καὶ στοὺς Ἡὅοταίους. Ὁ ἀγγελιαφὀφος τῶν στοα­ ττωτικῶν δὲν ἀογεῖ νὰ ἐπίθληθει̃ σὰν τοητοοὶκὴ ὕεντἐτο. στὶς σὺγκεντοὼ­ σετ; τῆς ΒΑΡ. Τὸ 19:20, τὸ Κόμμα, δυνατο μὲ ἑξῆντα τέσσεοις ἄνδοες, ἑκλέγετ τὸν Χίτλεο σὰν ἀοχηνὸ τη̃ς ποοπαγανοας, δέχετατ τὸ ποὀγτοαμ­ μα ποὺ ποστ­είνεὶ αὐτὸς καὶ λαὅαίνει λίγο α̃ογὀτεοα τὴν ονομασία Νατσὶο­ ναλσοτζίοιιλίστυσε Ντόϋτσε Ἀομπαττεο παοτάτ (ΝΒΏΑΡ), ῖὶε±οὶμτα.νίκὸ ΰ Εὶθνὶκοσοσιταλίστὶκὸ Ἱἕὶονατὶκὸ Κὀμτμο.. ”Οταν τὀὶπο+στὶοτατεὺθὶηκε, ὁ Μέσο, τἀντίκαταστόοθηκε τὴν ἐποχὴ ἐκεί­ νη ἀπὸ ἕνα κοντὸ ἄνδὶοτα μὲ τὴ μύτη ­σπασμένη καὶ τὸ τκοτανίο `ξὺοισ›μέν~ο­: ποὰκεὶταὶ γιὰ τὸν λοχαγὸ “Βονστ Ρέὶμὶ, ποὺ ὅσο κανένας ὁίλλος θὰ ἐπὶ­ τοέψεὶ στὸν Χίτλεο νὰ παοιετ τμτὰ σηααντίκὴ θέση στὴ Ιἶεομανὶὶκὴ Πολτ­ τικὴ ζωὴ ”Ο Ρὲα εἶχε ὶμιὰν ὺπέοτατη κλίση ποὸτ= τ`*Ι σὺνω Φμοσία° κατὰ παράδοξο τοόπο, οἱ ὁμοφιλὀφὶλες οοπἐς τον δὲν τὸν ἐὶμποδοζανὶ νὰ θεω­ οει̃ταὶ ὰπ® τοὺς σὺνταδέλφοὺς του σὰν ἔνας γντἠσοος γλεντζές, τοαχύς, ὲχθοίκὸς ποὸς κάθε ιμαλ›θ¬ακότητ·α καὶ ποὺ κατετι̃χτε, ἐπὶ πλέον, ποανματι­ κὲς πολίτικὲς ὶὰοετές.

.

­\;.ο„;±

Λ

Δ

'

_.22...


στοοισωπικότὴτα του̃ Ρὲμ ­εἶναι ἕνα ὺφόιδι ἀπὸ ὀιντιφόισιοις: ἀπὸ πεποῦθὴισσὴ Βαὺοιοὸς ιιιονὶαοχςισιόις, ττοώὴν ιδνοιτιὴτὴις λόχοὺ του̃ 10οὺ Σον­

τὀιγιματος Ποη̨̃ικου̃ ‹‹Καἱνιιγτ‹.›› (στοὺς τιιμὴν τοῦ Λοὺιδοιοὶκοὺι Γ|), ὁ Ρὲμ. ἱσχὺοἱη̨̃εται ὅτι σέθεται ιμἑχοι θανατου τον ὅοκοι ποὺ ἔ­δωσε στὸν ιμοναο­ χὴ ποὺ ἐ›οθιοιον~ίστὴσιε τὸ 1918' ῶστὀσο ὴ Βιαὺοιοία ιεἱναι μττοοστὰ στὰ

του ὰτλῶς τιαὶ μόνο «ἕνα σιὺτταοο ποὺ ποέοτει νὰ δὺνιαιμιοθεἱ ατι" τὸ Ἡθν·ικοισιο·σιαλι·στικὸ πνεῦμα καὶ ν·ὰ ἐτατοέψει τὴν ἔφοδοι στὸ Βεοο­ λῖνιο, τὴν Βαθὲλ αὺττὴ τὴς ἐπανόιστασὴς». Ὁ κοντοτιὲοος του̃ Μοναχοὺ Ρὲμι ἦταν τὸ τὺττιαὸ πο­οἱὸν μιᾶς γενεα̃ς ὁιξιω›μ.ατικῶν στοὺ δ­ιιαψεὺ­οιθὴκαν ὲλπίιδες τοὺς καὶ ποὺ ὴ ὴττα αι ὴ πτὼσὴ τὴς ιμοναοχίοις τοὺς ιεἱχε γσιοομἱσιει ξαιφνιικὰ μέσα στὴ χὺδαιότὴτα τὴς καιθὴιαειοινὴις ζωῆς γιὰ τὸν ιμόιτυα

ἐπιοὺσιο.

Ἑοτειδὴ ἔχσισαν τὴ γοὴτιεἰα, ἑττοιοὴ ατιιμόισιθὴαανι κοιθὼς τοὺς φαί­ | ~ Ϊ ~ Ο 0 3| Έ 5 Ἱ Ϊ νονταν απο την Ήττα, σαθχἰισϋἐν “ν ·(Ι.”ν­(`ἑζηΈΟ·Ό®ν ενα νεοι σχγημσ. Χοὺνθΐηῖαα̨ ὲπιτέθ παν σ' αίι­ ιἱ οιὺτὸ οἱ ὀὕιοαιιιιατιαιοὶ ποὺ ιδοιλώθ ικε στὸ νέτωστο· Ὁ ὶ~ γιατὶ τὸν Θεω›­ ὅλοι τὸν τοεῳφιοονου̃ σ ιαν ιθεσιμὀ, στοὺ τὸν τὸν οιὺονιζόιμιενο οου̃σαν ὺττεὐθὺνο γιὰ ὅλα τὰ οοινὰ οιαὶ γιὰ ολες τὶς οιτοτοχιες: τὴν δὴ μιοκοιατίια, τὴν «Δὴμο­κοατία του̃ Νοέιμιθιοὴ». Οἱ Γεοιμαν­οὶ ­ὀιξιωιμιατιοιοὶ τὶ­ Ω

.

θιελαν νὰ ιἑτοινιατστὴισοὺν σιγὰ ­ ισ­ιγὰ τὴν στοιὴὴιόι τοὺς θέισὴ, νὰ δώσουν στὴν στατοίδα ἕνα στοατὀ, ποὺ ὁ νιαὴτὴς του̃ 1918 τοῦ τὸν ιεῖχιε ἀναι

οἐσεμ

Τὰ ἱστοοικὰ ττεοιιστατικὰ

ποοισιαιοιμὀῖςοντιαν ιθιαὺιιἀσ­ια σ” ιαιίιτὴ

τὴ φι­

λοδοξία: στὴ Βιαὺιαοἱαι ιμὲ τὴν ιεὺοὶαιοἱα τὴς μαχὴς ιὀινοιιμιεοα στοὺς κοιιμουνιστὲς οιαὶ τοὺς ισπαιοταοιιιστές, οἱ ιἀξιωιμιατικοὶ τιατὡοθωσιαν νὰ

ἔπειτα ἀπὸ τὴν οττώσὴ τὴς ξαναγίνει ιὅασ­ιλὴα̃ς. εἶχε Ρετενοιεττοιὺμτολἱκ, ὴ στοατιωτια̨ιὴ στολὴ Παοὰ τὸ ὅτι τοὺς σιαταιτου̃ιειμου̃σαν ἀόοιστα οἱ Σοισιαλδὴαοαιοατες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὺτοοστὴοιζε ὀιόοτστα τὸ Φόιἱνκσπαιοτόιϊ, τὸ ἰίαιθολικὸ Κόμ­ μα τῆς ιδεξιια̃ς, οἱ ἀξιωιμιοιτιτοοὶ ἑτιιθόιὶιλοντιαν πανω στὴν Βαιυαοιιτιὴ στολι­ τικὴ μέχρις ὥτου σταθιειοοποιιὴθιεἱ ιμιὰ σὺνταγμοιτικὴ τόιξὴ. "Ο λοιχαγὸς Μέὺο ἐλἐγχιει τὰ αὀιμιιιοιται, ὁ ισυνόιιδιενλιιριος οόατωιο Ρὸτ ἐλέγιχει τὴν οι­ καστικὴ ζωὴ κι ὁ Όὶμιττειοιλέοὺττνιαντ ”Έ]ονστ Πέλιμεο τὴν Ἄστὺνιοιμιία. "Οσο γιὰ τὸν λοχαγὸ Ρὲμ, ποὺ ιεῖναι τὴν ἐττοχὴ ὲαεἱνὴ το­ιόιντα δύο χοο ἔιανιαπὁιοουν

γιὰ μιὰ στιγιμὴ τὴν

ιἑξο=υσὶα°

νῶν, αοιὶ στὴν ὀιοχὴ ιἀοχὴγὸς τοῦ Ἑὶπιτελεἱοὺ του̃ Στο­ατιωτισι­οτυ̃ Δυο­ιιιὴ τὴ τοῦ Μονάχου, αὐτὸς ὲπιφιοιοτίζεται νὰ σιοιγσιοοτὴισιει τὸν στοατὸ του̃ λαοιυ̃ στὴν Βοιὺαοἱοι.

”Η σὺνθὴαὴ τῶν Βεοσαλλιῶν εἶχε καθοιοἱσιει ιστενὰ ὅοια γιὰ τὴν ἐπα.νὶἱδοὺ­σὴ του̃ στοατου̃ του̃ Ρόι'ιιχ° οἱ ἑπτὰςΓεοιιιοινιαὲς αεοασχἱεις ττεζι­ κου̃ τκαὶ τοιεἱς Γεοιμανικὲς ιιειοαοχίες ἱπττιποὺ, στὴν ττοάἔὴ ιδὲν· εἱχια φέδοιοὺς ποὺ νὰ ιμποιοέσοὺν νὰ τοὺς στοατοιλο=γὴσοὺ·ν σὲ ττιεοίτιτωσὴ ἀνἀγ ὺ

#23..

Ο

Ρ..

|


ὴταν δυ­ κὴς. Σύμφωνα μὲ τὴ γνὡμὴ τῶν ἀξχιοαματιπῶν,. μιὰ μόνο λυσὴ ἕνα ὀργανώσουν· νὰ νατὴ νιὰ νὰ τακτοποιὴθ­εἰ τὸ προολὴμα: ἔπρεπε ἶέτσι. που̃με στρατὸ παράλληλο, ἔν­α ιμαυ̃ρο στρατό, ὰν ιμπορου̃ίμιε νὰ τὸν Πο­ Ἐἶθνικὴς μιᾶς σχῆμα τὸ απ” αἀττο στρατὸ τὸν Ὁ Ρὲμ θλέπει αὺτὸν στὸ μέσα νομὰτο­ ὅπλο τὸ μὲ πολίτες λιτο­φυλαπὴς, «ἕνα στράτευμα ἀπὸ Κόνιραντ Χρονισιογρόιφου ντουλάπι», σύμφωνα μὲ τὴν ἔ›οφιρ·αιση _τοὺ γεμάτο Χέιντεν. Σ” αὺτὴ τὴν πριοσπαθευα, ὁ λοχαγὸς θρίσσιει ἕνα ὅοὴθὸ Κα­ ἰδέες στὸ πρόσωπο του̃ ιὰγνρονομοτυ ±μὴχανισιοτυ̃ ”Ήσχ±εριχ, μέλους τοῦ τῖισχυρὴ πιο τὴν μαζὶ ”Οιργ×ανώνουν θολιποῦ Κόμματος τὴς Βαυαρίας. πο­ Πολιτοφὺλαπὴ τῆς Ϊὶερμανιαὴς ὶστορίας: τὸν στρατὸ τῶν Βαυαρῶν

λιτῶν.

χ

°

ς

Παραπλανῶντας τὴ δυσπιστία τῶν Συμμὰχων, ὀ Ρὲμ συγτκεντρώ­ συγ­ νει ὰοιόοοοπα ιὅπλα καὶ πυρομαχικά. Μόνο στὴν πὀλὴ τοῦ Μονάχου, 780 κεντρώνει 189 ἐλαφρὰ πολυὅόλα (μυδραλλιο­οὀλα) καὶ 11 θαρέα, χειρο­ ὁπλοπολυὅόλα, 21361 ὅπλα, παραμπίνες καὶ πιστόλια, 30θ.ΟΟΟ ἀπ” τρίτο ἔνα τὸ ἀκὀμα, 1935 Τὸ ὅο­μὅίδες, 8 εκατομμύρια φυσίγγια. ὰπολθη̃ ­ λαθραι̃ ε ς τὶς χτ προέρχεται ὰτ” τὰ ὅπλα ποὺ ­διαθέτει ὴ Βέ πες

κι ἐργαστὴρια του̃ Ρἑμ, Ἀλλὰ ὁ στρατὸς τῶν Βαυαρῶν

πολιτῶν γνωρίζει τὸ 1925 ἕνα ὅ­ ἔαφνιτὼ τέλος. "Η Κυὅἑρνὴσὴ του̃ Ρὰι̃χ, του̃ Βερολίνου ἰσχυρίζεται τι θὰ σεὅασθει̃ τὶς ὺποχρεὼαεις τῶν Βερσαλλιῶν, ποὺ ὰφο­ροὺν στὴν Ρὲμ τ ἀπαγόρ­ευσὴ τῆς ­διατὴρησης στρατου̃ κι ἀεραιρεῖ ἀπί τὸν ­ μερτ λοχαγὸ στὸν λὐτερους συνεργατες του. “Εχουν ὀιπομείνει σω­ ελευθέρων τῶν γανώσεις τῆς ἄκρας δεξιᾶς, ὺπολείμματα, ερείπια στρατιῶτες καὶ μάτων, πού, στὴ σκιά, ἐξαν.ολουθου̃ν νὰ παίζουν τοὺς

Οί ἐχθροὶ τὴς νὰ διαπρὰττουν εδώ κι ἐκεῖ μερικες πολιτικὲς δολοφονίες, δυνατό, χω­ εἶναι δεν τίποτε ὅτι δημοκρατίας καταλαίἶ›αίνο·υν ξαερνικὰ δὲν ὰρχὴνοὶ οὶ αὐτοὶ ρὶς τὴ συμμετοχὴ τῆς ­μόιζας, ποὺ χωρὶς ἐκεῖνο, εῖναι τίποτε. Τώρα ὁ Ρὲμ ὅρίσκεται σ” ὲπαερὴ μ' ἔναν ὀίνδρα ποὺ ξέρει νὰ γοὴ­ τεύει τὶς μάζες: τὸν 'Αιδὰλφο Χίτλερ, λοχία στρατολόγο του̃ ΝΒΒΑΡ στὸν (Ἑθνιποσοσταιλιισττοιοαι̃ Κόμματος, ποὺ ιἔμαθε νὰ τὸν γνωρίζει μέσα

τῶν Ἑθνικιστῶν του̃ Μονάχου ”Α'ιζερνιε Φάουστ (Σιδὴρα̃ Πυ­ γμὴ). Στον Χίτλερ, ὁ Ρὲμ νἐποφθαλμια̃ τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἔχει ἀ­ στρα­ νόιγαὴ γιὰ νὰ προσελκύει τὸν ὔχλο ποὺ ιθ” αποτελέσει τὸν λαθραῖο του̃ 'Ιούλιο τὸν τὸ ποὺ θέλει νὰ ὁργανώσει. Μόλις ὁ Χίτλερ ἔφθασε τότε ὁ Ρὲμ πὴρε 19121 στὸ λειτούργημα του̃ προέδρου του̃ ΝΒΒΑΡ, του̃ Χίτλερ. 6­οὴθεια τὴ μὲ ­ἐξουσία τὴν τὴν ἀπὀφασὴ του: νὰ παταλὰοιει κι εξερε­ χώρα τὴ τδιατιρέχει Κτι ιἐνῶ ὁ Αὺστριιααὸς τοιροιχοποιὸς σω̃πλο

θίζει τὰ πλὴθὴ τῶν μιπροαστῶν,

ποὺ

εἶναι θὺματα τὴς πατόιστασὴς,


ὁογανώνει τοὺς νὰ που ἐπιφοοτισμένοὺς ποώτοος «υ̃ττάμενοὺς ­ἐπιδοσμιει̃ς» (κομιμάντος) στατεύοὺν αὺτὸν τὸν πολύτιμο σ·άμνιιαχ5ο. Κάτω τῖιπ” τὶς ὅιαταγὲς τοῦ λοιχιανου̃ Σχοέκ, οἱ στοατιῶτιες του̃ 1θ·ον λόχου σνιοιπανέων ιἑπιφὺλάσσοὺν ξένα πονκὸ τελος σ” ὅποιον θὰ ἐπιχειοου̃σε νὰ δ·ιαταιοόιξ>ει τὶς σὺγιιεντοώ­

ἑνάντια «στοὺς ἐγκληματἶες τοῦ Νοομ.ὅοἱο­ὺ››, ὅ Ρὲμ

σεις του̃ ΝΒΠΑΡ. Ὁ λὀχος .αὐτὸς ὅαφτιη̨̃εται "Γπηο­εσία 'Γόιἶη̨̃εως κι ἔ­ (Στοὺοιμ.αμπτέ'ιλοὺγν.), ποὺ εἶναι πεοισσότεοο πειτα Ταγμα Ἡφύδοὺ νιωστὸ μὲ τ” ὰοχικὰ γιοόιμματα ΒΑΉ Ὁ Ρὲτιι εἶχε διαλέξει τοὺς ἄνδοες ποὺ άτοτελου̃σαν τὶς ποῶτες δυνάμεις τῶν ΒΑ. ”Ἡμ±εν¬αν νὰ ιδιαλεχθου̃ν οἱ άοχηγοι. Τοὺς ὅοίσκει μέ­ σα στὰ σὺντοίιιμια τὴς 2ὴς Τι̃αξιαοιχἰας Ναὺτιηοτυ̃, ποὺ τὴν διοικου̃σε ὅ πλοιιαοχος τὴς ὰκοας δεξιᾶς Χέοτμαν ἶζδοιχιαοντ. "Η ταἔιαοχία αὺτὴ εἶχε ιἐξαοιθιοωθεἶ ἔπειτα άπἶ τὸ μἐοος ποὺ ­εἶχε λάιὅ­ει στὴν άπὀπειοα στοα­ ξικοπὴματος του̃ Μαοτιοὺ του̃ 1920. Ἡ ὲπιχιειοηση εἶχε α̃ποτὺχιει, κι οἶ ἄνὅοες του̃ ”Ήοχαοντ εἶχαν σὺσπειοωιθιεἶ κι άν­αδ·ιοοιγ=ανωιθιεῖ στὸ Μο­

ναχο, μὲ τὴν ὀνοιιασια Ὁια̨γάνοοση Κόνσοὺλ (ΟΟ). "Ο ”Έἶοχονοντ δὲν θελει στὴν ὰοχὴ ν' ιἀνιοιύει νὰ ιμιλα̃νε γιὰ τὸν Χινλεο (‹‹Θεέ μου, μὰ τί ἔχω νὰ κάνω ιμἕ ­αὺτὸν τὸν' ὴλύθιο!»), ὀιλλὰ ὁ 'Ρὲμ τὸν πειθει τελικὰ νὰ ποοιιιηθεὺσει στελέχη στὴ νεογὲννητὴ του ὺπηοεσια τάξης. Οἶ κα­ λὐτεοοι ἀξιοοματικοὶ ΟΟ πεονα̃νε στὰ ἔνοπλα τμὴιμιατοι του̃ Ρἑιμ.. 'Η ‹‹Ἰὶαξιοιοχί.α “Ί3ἶοχ¬αοντ» πἑονει τὴν ὀνομασιο. «Ἱλάγιμνα Ἱἔἔφιόιδοὺ Χίτλεο» καὶ ὅςνκίιζεται ὺποιποὴ στὸν Φύοεο καὶ πίστη στὸ ΝΒΪΠΑΡ, του̃ ὀποίοὺ νίνι̃εται «τὸ σῦὅεοο τὴς λὀγχης». "Ωστόσο ὁ Χίτλειο ν.ατὰλαὅαίν±ει ὅτι εἶ­ ναι ἔνας ξένος στὴν ΒΑ, ποὺ λαὅαινει ιδιαταγὲς μόνο άπ" τὸν Ρὲιιν κι 5

απ

9

ι

τον

3:

Εοχαοντ.

ῖένα ἐοναλεῖο ποο­ τὴν τάξη στὶς ιἐπανοιφέοει νὰ ῖοιανὸ κοοὺσης παγάνὅας, σὰν' ἕνα τμὴμια μιὰ πόλη νύχτα μιὰ σὲ μέσα αἶθοὺσες ὅποὺ ὅιασαλεὺεται, νὰ καλύψει οὺιθιμὸ ἐπιὅλὴτισιὸ ὅλόνιληοὴ με ἀτρφισιες, νὰ ἑντὺπιοσιάστει τδν λαὸ μὲ τὸν στοα­ τῶν παοελάσεὡν τον. Οἱ άοχὴ­γσὶ ΒΑ ἀντιθετα θιεωιοολι̃ν ὅτι εἶναι μὲ τὴν πατοοπαοάδοτὴ ἔννοια τοῦ ὅοιοὺ. Και, ποιαγιιιατιτκά, ὴ

Τὴν ΒΑ,

Χίτλεο τὴν Βλέπει ποὶν απ” ὅλα σὰν

τιωτιινοὶ

ΒΑ παοιοὺσνιαζεταιι μὲ τὴν ι̃ἰδια ἶσοπιὶιιια, ὅπως καὶ τ” άλλα στοατιωτικὰ τμὴμιατα, στὰ πλάνα ιἑπιστοάτεὺσης (νιιτὴτοποίὴισηνς) της Ἡθνικἦἐ ΝΑ· μὺνας. Εἶναι ἐξ ἄλλον ὺποιχιοεωιιιένὴ νὰ ὰκολοὺθιεἶ τὰ ἴδια στοατιωτικὰ

γυμνάσια ὅπως οἱ δὺνά­μνεις τῆς Ἄιιιὺνας. λοχαγὸς «λόγῳ ἀἔιαςν ἐπὶ ττεφαλη̃ς στὸ "Ο Χέοιιιαν Γκαἶοιγν., Ἱλάγμοι Ἐφ·άδοὺ,. άναλτνιιὅάνει τὸ 1923 τὴν' γιενιιιὴ διοίκηση της ΒΑ σχηιιατιζοντας ἔτσι ἕνα ἀντίὅαιο­ο στὴν ἐπιοοὶοὴ τῶν α̃ζιωματιαῶν του̃ ”Ήοχα=οντ. Τὸ Ἑπιτ­ελεῖο αὺτὴς τῆς γενισιὴς ιδιο­ιἦκησης πεοιλοιμὅάνει μιὰ ῖππικου̃. Ὁ Χίτλερ ἀποισκοπεἶ νὰ νεννηθει̃ διοικηση πεζικοῦ καὶ ”

..25_.


μιὰ δύνίοιμη ποὺ νὰ ξεφεύγει ἀπ” τὸν· ἔλεγιχόςγτουἑῇθ ”Ομ.τερ=στλέουντ­αντ Α. Δ. Κρύεμτσελ, ὀιρχηγὸς τὴς «Ό­ ~ Βι γι ηδ Ιδι γο νδ ι ε εδ τν ­× μοι οις των συν εσμων οιγωνοι γ οι την στοιτρι οι», ομοι οις στην οποιοι το ΝΒΒΑΡ ενώθηκε .ιιοιθὼς οιι ἄλλες όργὰνὡσεις τῆς δεἔια̃ς, δηλώνει μὲ στοὺς κόλτους του̃ Κόμματος

ο

π

τρόπο ὀιπότομο: «Οί πολιτιιιοί, μόνο μιὰ οουλενὰ ἔχουν νὰ ιιόινουν: Ι ΤΟ όουλωσουν ί».

κ

νὰ

κ

τ

/ι οί

“Ηδη ἀρχίζει νὰ προίμὴνύετοιι ὴ σύγκρουση ποὺ θ" ἀιντιττοιοοθέ­ ε 5.. σει, μέχρι τὴν ες¬σ.φ¬ά.νιση του Ρόμ, τὴν τκοιθιοιρῶς λεγόμενη ΒΑ πρὸς τὴν πολιτικὴ διεύθυνση. Τὴν” σύγιιριουση οιὺτὴ, ό Χίτλερ τὴν προὰισθά­ νεται. Πολὺ ι ί ο ­σ. πε ιόόιλλεται ἀπὸ ιὰ ποὰιτωι ου ὰ ποὺ ιοινἱ Ή του̃ δίνει ττερισισότερη α̃νεξοιρτησίὰ ιἀπενοιντι στοὺς ἀξιωιμοιτικοὺς τὴς ι

ΒΑ. Τὸν Μάρ­τυο του̃ 1928 φοινερώνετὰι τὸ σπέρμα τῆς Σχουτιζστὰφ­ φελ ὴ (88) "Ἱἰς ­ "Ες (Ου̃λοιμὸς Προστοισίοις): μερικοί μοιχητὲς τὴς πρώτης ὥρας δίνουν όρκο στὸν Χίτλερ κι ὀνοιμόιζοντοιι Στοιμττσόόιχε ( Σ ωμὰτοῳυλὰκὴ) . "Η Σωμοιτοφυλὰκὴ ὁιοοιριίνετὰι ἀτὸ ἰδιότὴτιες ποὺ ιὀιγγέλλουν τὴν "Ες ­ “Ε]ς: πιλίκιο. μὰῦρο., περιόρ­οιχιόνιοι .μὲ μὰυ̃ο` ες ἄσορες τιοὺ ωφέ­ τὸν ἀγγυλωτὸ στοιυρό, ἔμόλὴμὰ στὸ μέσο του̃ ττιλιοιίου μιὰν ιἀιση­ ιοι νεκροκεφοιλη.

'Η σωμοιτοτρυλοοιὴ αὐτὴ θὰ ἔχει σύντομη ζωὴ. Δύο μῆνες ὀιογὀ­ Ἡ τερὰ, ὁ ”Βρνχοιρντ ισπόιει τὴ συιμμὰχία του μὲ τὸν Χίτλερ κι ἀνοικὰλεῖ ὀι­ τοὺς ιὰξιωιιιὰτιωύς του. Ὁ Φύρερ οργανώνει τότε ἔνσ. νέο τιιὴμὰ | Χίτ­ όὰφτίζετοιι ‹‹'Γόιγ.μοι Ἑφόδου “Αιδόλφος τιοὺ στὸ σωματοφύλακες Γιόζε ένοι κόιτω ἀτὸ τις διὰτοι ες του̃ οιοτοπὼλ λερ ››. Τοποθε Ν λοχοιγου̃ Γιούλιους και τοῦ τοιμίοι του̃ ΝΒΒΑΡ, Μπέρχτολδ, δεύτερου Η ουγιιεντρὡνοντοτι στὴ μπυρορίοι Στ ρἐκ, οί ἄνδρες αὺτ­ου̃ τοῦ τάγματος Ϊ \ | / του̃ Μονάχου Τοριμτρόιου. Προερχονται ατο ιστρωμοιτὰ τελειως όνὰφο­ ριετικὰ ἀπὸ κείνο ποὺ ἀντιπροσωπεύουν ό ”Έρνχοιρντ κι ό Ρέμ. Εἔῖνὰι κοιτὰ στλειονότ τοι, ικ ιοοιστοί, ιἑ όιτες ¦ τε νίτιε του Μονόι ου; "Ο Ούλριχ ῖἶιιρόιφ, πρῶτος σιω·μὰτοφύλιοο‹.ὰις του Χίτλερ, εῖνοιι παληὺς χοι­ σόωτης, δημόσιος στοιλοιιστης· ο Ἡμὶιλ Μωρίς, στιενὸς ίφίλιος του̃ Χίτλερ, εἶναι ρολογα̃ς στὸ ὲπόιιγγειλιιὰ ιιι εἶχε ἄλλοτιε ιιοιτὰδι.ιιοισθ:ει̃ γιὰ οιἱσχρο­ ιιερδειοι' ό ῖἔξρίστιοιν Βόμττερ, ὴτὰν πὰληὺς μπρόιόος ισ” ἔνὰ νυκτε­ \ ~ \ | Ἱ του̃ Μονάχου. Ολους τους ενωνει το εξης ιισιθὴιιον: . Θ ιιν ο κὰιιτὰρε Ι

3

Ϊ

λ

Χ

ό

Ζ

τ

Χ

ν

:

Ε?

Ω

Ε

να προστετεύσουν με κάθε τρόπο τὴ ζωὴ τοῦ Χίτλερ καὶ μερισιῶν ἄλ­ λων ιδιοικούντων ΝΒ, ­ἐθν­ικοισοσιὰλιστῶν. Ἐιιεῖ ὅπου τοὺς ­δίνει ἐντολὴ ό Χίτλερ νιὰ ιδριόισουν, ὲτιεμόσίνουν οιλὺγμτνς ιὰπὸ ‹νλόιστιχο›› καὶ «τσὰενμἀγχοςὅ μεγάλοι ὅπως τοὺς ἀ­ μὲ νὰ όνομόιζουν τὰ ιιαουτσούκέν·ιὰ τους ρόποιλοι εκοιὶ τὰ ττιστόλιοι ρἐσε­ι κ

­

­Ξε­

Ἐ το

ε


τους. 'Γὸ 1942 ακόμα, άρεσε στὸν Χίτλερ ν” άν­αποὶλεῖ τὺτοὺς τοὺς ἄν­ε δρες, ποὺ ὴταν ἔτοιμο­ι γιὰ ὅλα κι ὴιξεραν ὅτι θαρχόταν ὴ μέρα σιοὺ θὰ τοὺς ζητοῦσαν τὸ ανώτατο­ δυνατό».

"Η μέρα αὺτὴ φθάνει πολιτικὴ τῆς Βαυαρίας πέρνει μιὰ στροφὴ, ὀσιὸ τὴν”ίὅαὸ=ία`”θίέλει νὰ ἐττωφιεληιθ­ει̃ ὁ Χίτλερ: ὁ στρατὴιγὸς Γκούσταθ Ρίτυερ φὰν Κάρ, Ἱἔἶστίτροοτος τοὺ Μο­ ναρχικιοϋ καὶ Αὺτονοιιιστικοὺ Κράτους, άρχὴγὸς τὴς Βαυαρικὴς Κυ­ θἑρνὴσὴς, κι ὁ θοὴθός του ὁ στρατηγὸς “Οττο Χέρμαν Λοσσοθ, διοιε κὴτὴς τῶν Βαυαρικῶ­ν Ἑνὀτιλων Δυνάιιεων, θέλουν ν' ὰτιοχιορισιθοὺν ατι' τὸ Βερολίνο, τόσο σιοὺ ¬μ.πορ¬εἱ νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ στιγιμὴ σὲ στι­ γμὴ .μιὰ ιδιακὴρυζὴ τὴς ιὰνιεξιαρτὴσιίαις τὴς Βαυαρίας. (Η Βαοαιρικὴ στρατιωτικὴ κυθερνὴ¬ση,. «τὸ κύτταρο τάξὴς», τιοὺ συγκεντρώνει απο χρόνια τώρα κάθε τι οτοὺ εἶναι ιἑχιθ­ρικὸ πρὸς τὴ δημοκρατία καὶ τὴν προοδο, ετοιμάζεται νὰ δώσει γιὰ τὴν ­ανεξαρτησία τὴς Βαυαρίας, ἔν” ἀτιοφασιστυκὸ οτλὴιγμα στὸ Βερολῖνο. (Ο Ρίχτερ φὸν Κὰρ καλεί τοὺς ὺφισταμένους του σ ὰ γενικὴ συγκέντρωση ποὺ θὰ στριαγιιατοπο=ιὴ:θεἰ τὴν 8 Νοειιθιρ­ίου τὸ θράιδυ στὴν ταιθέρνα του̃ Μονάχου Μπυργκερμπραουκέλλερ. Ὁ Χίτλερ αποφα­ σίζει νὰ ὲσιἑιμθει. Προ­αισθάνεται ὅτι ὁ φὸν Κὰρ· ἔχει σκοπὸ νὰ ιδια­ κὴρύξει τὴν ιἀνεξάρτὴτὴ Βαυαρία καὶ θέλει νὰ πείσει τοὺς Βαυαροὺς διαχωριστικοὺς νὰ κάνουν ιιιιὰ πορεία προς τὰ εμπρος: μὲ ἄλλα λό­ για νὰ θαδίσουν πρὸς τὸ Βερολίνο καὶ ν' ανατρέψουν τὴν Δὴιιιοκρα­ τία τοῦ Νοεμιθρίου. Ὁ Χίτλερ ἐνὴιιερὡνει τοὺς ισὺμιμιάχους του γιὰ τὸ σχέδιό του καὶ τοὺς πείθει. "Τπη̃ιρχε ανάμεσά τους ὁ σταλὴὸς ναὺκλὴ­ ρος ”Ἐρ·ιχ Λαύντεντορφ. Συγκεντρώνει τοὺς πενὴντα ἄνὰρες του ποὺ σχηματίζουν τὴν φρουρά του κιρ­ούσὴς, φοράει ἔνα νμιαυ̃ρο­ καστοῦιιι, κρεμάει τὸν σιδὴροῦν ­σταυρό του σνρώτὴς τάξεως καὶ πὴιγαιίνει ἐπὶ τόπου.§Τὶς 20 ὴ ὥρα περίπου ὅρίσκεται τοπο¬θετὴιιιένος ιμττρεοστὰ στὴν Μπυργκερμπραουκέλλερ καὶ πειριτμἐνιει τὴν ὁίφιἔὴ τῶν ἀνδρῶν τοὺ. Τρία τέταρτα τὴς ὥρας αργότερα, φθάνει ὁ Μσιἑνρχτο­λντ ιἑπὶ κε­ φαλῆς τοῦ τ­ιιὴιματιός του καὶ τοσιοθιετει̃ ἕνα ὁτιλοσιοιλυιθολοι στὴν είσοδο τὴς ταθέρνας. “Έἶχοντας γυρω του τοὺς ισωιμιατο¬φυλακες του Χίτ λερ εισχωρεί στὴν Μπυρ=γκερμμπριαο·υικἑλλορ τιρυγυ¬ριισεμιένος ἀπὸ θοώ στους, ιθγόιζει ἕνα πιστόλι καὶ πυιροεθολεί στὸν αέρα. Πὴιδάει ἔπειτα πά­ νω σ' ἕνα τραπέζι καὶ φωνάζει: ‹‹”Η ἐθνικὴ επανάσταση ξέσπασε! Ή αίθουσα αὐτὴ ­εἶναι πολιορκὴ±ιιἑνὴ ὰτὸ ἑἔακάσι­ους ἄνιδρες ὀσελισιμένους! Νὰ μὴ θγεί κανένας ἔξωι! ΈΙ Βαυαρικὴ Κυιθέρνὴσὴ κι ἐκείνὴ­ τοῦ­ Ράίχ ἔχουν ὰνατροωτεῖ. Θὰ σχὴιιατίσουμιε μιὰ στρισσωιρινὴ κοθέρνηισὴ» Οἱ Βαυαροὶ ιστρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοί αφήνουν τὸν Χίτλερ νὰ μιλὴ­ σει κι ἔπειτα δηλώνουν ὅτι εἶναι ἔτοιιμοι νὰ συνθὴκο­λογὴσου­ν μαζὺ του. ί

_.27_.


στρατὴγημα: τὴν ἑπομένη, ό φὸν ἰίὰρ κι. τό Λὸσσοθ κτ­ ίνητοποὶου̃ν τὸν στρατό τους τὲνάντία στὸν αρχηγό Ναζί. Τὸ στρατη­ γεἰο του̃ κίνὴματος, ταμπουρταμἐνο μέσα στὴν Μπυργκενμπραουκέλλερ, περιμένει. μάταια .καλες εἰὀησευς ποὺ νὰ ἔλθουν απ' ἔξω. ”Ομως, δεν ὺπάρχουν καλὲς ­εὶδὴσείς. Τὸ μόνο θετίκὸ γεγονός: ὁ Ρέμ κατἑλαθε μί ἕνα ἔνοπλο τμὴμα, ποὺ τὸ δημιουργησε ὁ ίδιος τὸ Ύπουργεῖο Στρα­ τὶωτὶκῶν κτ ὺπερασπίζεταὶ αὺτὴ τὴ θέση ενάντια στὶς μονάδες τη̃ς ,Α­ στυνομίας καὶ του̃ στρατοῦ· ποὺ τὴν πολίορκουν. Τὸ γεγονὸς αὺτὸ ὺ­ ποχρεώνετ τὸν Χίτλερ νὰ όγεῖ απ” τὴν τρύπα του. απόγευμα τὴς 9 Νοεμό­ρίου, παρελαόνεὶ μὲ τὴ δύναμη τοὺ .ποὺ α ητκε ἀπὸ συίμπαθου̃ντες, σὲ φάλαγγα ἀνὰ ὀκτὼ ὀίννδρες, στοὺς ,δρόμους του̃ Μονάχου, καὶ κατευθύνιεταὶ πρὸς τὸ "Γπουργει̃ο μὲ τὸ σταθερὸ σκοπὸ νὰ λευθερώσεί τὸν Ρέμ. Στὴν πλατεία τοῦ ”Ω­δείου, οἱ Ναζὶ προσκροόουν πάνω σί ἕνα φράγμα τὴς αστυνομίας ποὺ άποτε­ λοῦνταν ἀπὸ ἑκατὸ άνδρες περίπου. Οί οίαδηλωτὲς πρτοὶσπαθοὺν νὰ δία­ | σπασουν το φράγμα καὶ νὰ περάσουν. Ἑἰτεμόταίνὶεί μία δευτερη δυνα­ μη τὴς αστυνομίας. "Ο Χίτλερ κὶ ὁ Λο­ύντεντορφ θλἑπουν ότι. ματαί­ ὼνεταὶ τὸ σχέδιό τους. "Ο σωματοερόλακάς του Γκράφ, ὁρμάεί ,μπρο­ στὰ στὰ προτεταμένα όπλα τῶν δυνάμεων τῆς τάξεως: «Μὴ πυροθο­ λεῖτεὶ Οἱ αὐτῶν τἐξ­οίχότητες ®Αδόλφος Χίτλερ καὶ Λούντεντορφ φθά­ νουνί» Τὴν ίδία στὶγμὶὴ, οἱ άστυνομίκοὶ πυροόολοῦν. Δεκαέξη 'Εθνικο­ σοσὶαλὶστές, απ" τοὺς όποίους πέντε ὴταν μέλη τῶν όμάὁοσν κρουσεως τοῦ Χίτλερ καὶ τρείς ἀστυνομτκοὶ σκοτώθηκαν. Σχεδὺν όλοί οἱ ἀρχὴ­ γοὶ Ναζὶ συνελήφθησαν. 'Ο Μπέρχτολντ κτ ὁ ίδὶονκητὴς ΒΑ Γκαίρὶγκ, ­σοθαρίὰ τραυματὶσμἑνος, κατω­ρ­θὡννουν μόνο νὰ ξεερόγουν άπό τὶς ἀ­ ναζητὴσείς τὴς αστυνομίας καὶ νὰ καταφύγουν στὴν Αυστρία. "Η τρελλὴ ενεργεία του̃ Ἀδόλφου Χίτλερ ἔχεί σὰν συνέπεια νὰ διαλυθεί τελείως το ΝθΙ)ΑΡ„ Τὸ τΚόμμα, ὴ ΒΑ καὶ οἱ ομάδες κρου­ σης Μαγορεόθηκαν. Μόνο ὁ ὰκο­υραὶστο­ς ”Έ]ρνίστ Ρέμ, ποὺ άποφυλακί­ σθηκε ἔπείτα ὰπὸ μία σύντομη προληπτὶκὴ κράτηση, πίστευει, ὅτὶ μπο­ ρου̃ν νὰ συνεχίσουν, αὺτὴν τὴν πορεία προς τὰ ὰμπρὸς ποὺ διακόπηκε Καθαρο

¬

Χ

τ

γὶὰ λίγο. 'Τότε ποὺ ὴταν ἀκόμη κλεὶσμένο­ς στὸ κελλί του, στὸν Πύργο τοῦ Λάντσμεργκ, ό Χίτλερ τὸν ὁνομάζεί αρχηγό δτοικητὴ της ΒΑ, παρά­ νομη άτὸ ­ἐκεῖ καὶ πέρα. "Ομως ό Ρὲμ άντὶτλαμθάνετατ γρηγορα, ὅτὶ ὴ Βαυαρὶκὴ .Κυόἐρνηση ὶδὲν θὰ ἄρεὶ τὴν απαγόρευση γιὰ τὴν ΘΑ. ἸΟ φὸν Χὰρ συγκέντρωσε στὸ μεταξὺ όλες τὶς όπλίσμενες όμάὶδες, λί­ γο ὡς πολὺ παράλληλες σὲ μ μόνη τὴν «ὁμάδα ὲπείγουσας ανά­ γκης» (Νόημπαν), τοπαθετημένη κάτω απ” τὸν ἔλεγχο της κυόέρνησης του̃ Λάντ. Ὁ Ρόμ, από τὴ δικὴ του πλευρά, μὲ τὰ στοιχεία τὴς παληα̃ς

_.28_.

Θ„ αα̨ ®“α· _5¬

Φ


ΘΑ, δημιοὺογει̃ ἔνα νέο σώμα ποὺ τὸ τοποθετεί ικόιτω α̃πὅ τὴνε ἐπίσηιιὴ κὴδεμονία του̃ στοατὴγοῦ Λοὺντιεντοοφ. (Η ονομασία τὴς εἶ­ ναι: «Τόιγμα ιμετὼποὺ» (Φοοντμπόιν). Μὲ τὸ Φ οντ αν › ὁ Ρεμ κατω θὡνει νὰ επεκτείνει πε α απ" τὸ: Μὀναχο κι ἀτί τὴ Βαοαοία τὸ πεδίο τη̃ς Νιαζισττιπὴς ἐπιοοοὴς. Μέ­ χοι τὸ σιίνὴμα τοϋ Διεκαμιθοίοὺ, ὴ Χιτλεοικὴ κίνηση δὲν ξεπέρασε διό­ λοὺ τὰ σύνοοα τὴς πολης του̃ Μονόιχοὺ. 'Γὡοα ὅσοι ἐπέζὴσ­αν απ” τὰ. παλὴ­ά, τακτιπὰ σώματα πι ἄλλοι Ἐθνικοσοσιοιλιστὲς τὴς Β­οοειας Γεο­ μανίας ἔοχονται νὰ ίδνναμὡσοὺν τίς γιοαιιμὲς τοὺ Φοοντιμπόιν. Οἱ χειοὀτεοοι ιὀιπελπισνμενοι (ντεσπεοόιντος) του̃ ἐἔτοεμιστιικοῦ ἐθνικισμοὺ, κατὰ παοόιξενο τοόοτο ἀξιωματοιοὶ τῶν τακτικών σωμάτων κατατόισσ­ονιται οιόιτω ἀπ' τὴ σὴμαία του̃ Ρεμ. *Η ΒΑ του̃ Χίτλεο, δὲν ἀοίιθτμὴσε ποτὲ πεοισσὀτεοοὺς απο δύο χιλιαδες ἄνδοες. Τὸ Φοοντμπὰν ἀοιθμει̃ πολὺ γοὴγοοα τοιόιντα χιλια­ δες. Αὺτὴ ὴ ἰλιγγιώδὴς αὺξὴισὴ τοῦ στοατοῦ τοῦ Ρὲιμ. ενοχλεί λινόικι τὸν Χίτλεο. Ὁ λοχαγὸς δὲν παύει ποαγμιατικὰ νὰ θεθαιώνει ὅτι οἱ ανώσεις θὰ ποεπει νὰ εἶναι οιαὶ νὰ παοαμένοὺν α̃νε­ ὅπλισμἐνιες ξόιοτητες απ τὶς πολιτικὲς ὀογανὡσεις. “Οταν τὸ 1924, ὅ Χίτλερ, ὀιφου̃ ἀποφὺλακίσιθὴοιε, ἐπιφοοτίζει τὸν ὅοίσσιοινται ἀντνμέτω­ ” ιἀναδιοονανὼσει τὴν ΒΑ. οἱ δύο ἄνιδοες μιὰ ΒΑ αὺτὀνομὴ° ὁ θελει δεν ποι με αντίθετες γνώμες. 'Ο Χίτλεο Ρὲμ αντίθετα, δὲν θέλει μιὰν ΒΑ ποὺ νὰ τὴν πὺθεον­οὺν οἱ πολιτωιοί: Χίτλεο θὰ ποέπει νὰ πεοιοιοισιθιει̃ στὸ σόλο τον του̃ α̃οιχιτοιιπανιστὴ. «Καθόλου πολιτικὴ στοὺς σιολποὺς τῆς ΒΑ.. δηλώνει οί ἕνα νοόιμιιια ποὺ ἀτεὺθύνιει στὸν Χίτλεο, ιὀιταγιοοεὺω στὴν ΒΑ νὅ ιᾶνακατεὺεται στις ὺποθέσιεις τοῦ Κοιιμιατος' ἐπίσὴς δὲν θέλω ν' ανακατεύονται οἱ διευθύ­ νοντες του̃ Κόμματος οιαὶ νὰ δίνουν σοιιὅοσλές, δὴλαδὴ διατανὲς στοὺς Δ

ἀοκννονε τῆς ΘΑ». Ὁ Ρεμ δὲν ξέοει ἀκόμα ὅτι ὁ Χίτλεο ἔχει πόιοιει τὴν α̃πὀφασὴ του ὰτὸ πολὺν ιιαιοὀ.. ιδὲν ¬θ” ιἀνεχιθεἰ πιὰ ν' ιἀνοιγιεννὴιθει̃ μιὰ ΒΑ ποὺ νὰ ἔχει ἐξουσία νιὅ αποφάσεις, 'μιὰ ΒΑ ποὺ νὰ ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ του̃ ὺπαγοοεὺει τὴ συμπεοιφοοὰ ποὺ ᾶοιιιὀζει νὰ ὺἱοθετὴσ­ει. "Ο Χί­ τλεο διοσιόπτει τὶς σχέσεις του ιμὲ τὸν Ρέμ. Ὁ ίδοὺτὴς τὴς ΒΑ, ­ἐπει­ δὴ δὲν θελει ν® ἀποξενωιθεῖ ἀπ” αὐτὸν τὸν πολύτιμο ιιοιμπόιοσιοι του̃ γοόι­ φει στὶς 80 Άποιλίοὺ του̃ 1925: «Μὴ ἔεχνα̃ς τις σιιλὴοὲς ὥοες ποὺ ἐπιισφοὅιγισαν ιμιὰ φιλία γιὰ τὴν ὁποία σ® ιεὺχαοιστῶ και σὲ παοαιια­ λῶ νὰ μιοὺ τὴν διατὴοὴσεις». “Ενα μη̃να ἀογότεοα, ὁ Χίτιλεο “απαντάει διὰ μέσον του̃ γοαιιματέως τον: «Ὁ κὺοιος Χίτλεο δὲν ἀντιμετωπίζει \ Ι ~ νὰ συιιθόιλει στὴ ­δὴςιιιουογία ἑνὸς ἔνοπλοὺ στοατοὺ. Το δοοιιιιιασε αυτο ἄλλοτε ὅταν τὸ ζήτησαν μεοικοὶ κύοιοι ποὺ δὲν είχαν τὴν ἱκανότὴτα, ε

Κ

...2ο...

.οῇ

'Ὁ Φ. τε

ζ. .ἐν . ·ἑ

3

ι


Σὴμερα, ὅπως καὶ πρὶν ἀπὶ τὸν 1928, ἔχει ἀνόιγκὴ ἀπὸ μιὰν αίθουσα γιὰ νὰ εππιλὴρὡσει τὴν =ἀπο·στολὴ το­υ››. °Η χρονολογία τῆς γέννησης τὴς Σχουτζ„οιστὰφ=φιελ ὴ “Ες ­ Η” ει. Αὺτὸ ποὺ ” Β” Α τοῦ Ρὰ παὶ τοῦ ”Ηρχαρντ δεν Η Β , πλνεσ­ια Ϊ ι Ι οι ε Η Ἐ εξασφαλίσει και »`..„α.­­.....„ ηταν ετοιμὴ να κανει, ·η "Ες ­ Ἡς θα το εκανε. να νὰ δυναμώσει τὴν ἐξ­ουσία του̃ Φύρερ στοὺς κόλπους του Κόμματος όὶν ἦταν., ζίἔἕλεγα ν.0ι„ὲ2Ωιελουν„ττυι:μλα„τις διαταγες του Φόρερ, ὅτι εἶχα ὰνόιγκὴ Η­ τὴν ἐποχὴ ἐπείνὴ, ἐςὴ;γου̃σλε μιὰ ,μέρα ὁ Χίτλερ, ἀπὸ ένα ἔνοπλο τμὴμα Σω­ματοφυλαπὴς θὰ ιμποροὺσε νὰ εἶναι ὀλι­ ·νὰ τὸν κρατὴσουν.

κ

ν

κ

ει

κ

Δ

7 7

οι

·,

ὀιφρσιωιμένοι., ἶἱἰαλἴῖτερᾶ απόλυτα, νὰ μοῦ, είναι γὰριθιμο, ἀλλὰ ἔπρεπε ¬ ­­­­­­ ­ εε .. 7 εε /¬`­Ω κο.. π„.„,..ε.: .­ ..ας Ι ι Ι Ι σε οι ι 5: πανω στους οποιους ῖ σου ιδινιους ανδρες είναι να εχεις σε μια πολὴ εικοσι

±..__...........„ι„......­›ς.ς......Δ.τα...­ ι 5'

γ

κ

ττττ ν

Ο

ς

π

<

_

εεεὰ νὰ ἔλνε α̃λν

εῖἐεταοε εεἔεε­ί

6

ἑλμνεττολσύνο

Αὺπὴ εἶναι: ὴ :τραγιμοιτι:›ιὴ γένεση τῆς ”Ί5ἶς ­ “Ες “Ομως ὴ ἔπί­ ­σὴμὴ ἐἔὴγὴσὴ τὴς “Ες ­ “Ες προς χρὴση των πιστών του̃ Κόμμα­ τος εἶναι ἑντελῶς διαιφιορετιοιὴ: ιἑπειδὴ ὴ 8 Αζ πανρεμτενλε ἀπαγολρτευιμενὴ, τὸ νεογέννητο Κόμμα του̃ 1926 ἔπρ­επε νὰ εἶχε ὶδ­ρύσει μιὰν ὀργόινωσὴ εαὺτοὰμυνλας, ίκανὴ νὰ τὸ προ­φυλὰσσει ενάντια στὸν πολλαπλαστασμὸ τῶν πρόιξεων τρο·μοικρατί.ας τῶν ποιλιτιοιων ιἀντιπάλωιν του. ΤΙ ἐπί­

,

σὴμὴ αὺτὴ ἐρτμὴνεία ποὺ φιγουράρει σὲ ὅλα τὰ Ἱ1ἶθνικολσοσιαλιστι;›ιὰ ἀναγνωσματόιρια παραγνωρίζει ἀπόλυπα τὶς ὺπερκφυγὲς τοϋ Φόρερ ποὺ ἀφορου̃ν στὴν ἀναγεννὴσὴ τῆς Β Α. Άποσιωπεἰ ἑπίσὴς τὸ γεγονὸς ,ὅτι ὴ ἀπαγόρευσὴ ποὺ ἐποόθὴωε γιὰ τὴν Β Α δεν ἦταν γενιοίὴ: στὰ όόρεια οιαὶ στὰ νότια τὴς Γερμανίας, δὲν οτοιματοῶλσε ἀντίθετα ν” αὺξἀνεται, χωρὶς ωστόσο νὰ ταχθεί επίσημα πάτω ἀπ' τὸ υ̃ιφο­ρο­όμενο ,λόιόαρο του̃ Φόρερ του̃ Μονάχου.

Ἑἰπειδὴ λοιπὸν ἑπτθυμοῦσε νὰ καταισοιευὰσεὶ μιὰ προσωπιπὴ φρου­ ρὰ πανω στὴν ὁποία νὰ μπορεί νὰ ὺπολογίζει, ὁγ Χίτλερ ἐπιφορτίζει τὸν Γιοόλιους Σχρέτκ, παλὴὸ μέλος των ταγμόπων του προόσὴς (εφό­ δου), ποὺ εἶχε γίνεὶ στὸ μεταἔὺ σω­φερ του, νὰ ὁργανωσει ἕνα νέο ἔνοπλο σῶμα ποὺ θὰ ὕαφτισιθεὶ Στχουτζστὰφφελ ὴ "Εἶς _ "Ες Ὁ στρατολογ­εῖ τοὺς πρὼοτους ὀίνδρες τὴς "Εἰς ­ "Εἰς ἐκεῖ ὅπου ι Σχρὲπ εἶχε στρατολογὴσει ἄλλοτε τοὺς ἄνιδρες τῆς εμρουρα̃ς τοῦ Χίτλερ:

¿

ἕἔ

έ

/στὶς ταόἑρνες του̃ Μονάχου, σιαὶ περίεργα καπως στὴν Τοριμπρὰου. Στὴν ἀρχὴ, εἶναι ὁπτὡ, όλοι ποιλὴοὶ τὴς Σωματοιφυλαπὴς του̃ Άδόλ­ φου Χίτλερ. Φορου̃ν ἐξ ἄλλου τὴν ἀρχιπὴ τους σταλὴ μὲ τὴ διαφορὰ περίπου ότι τὸ (γκρίζο) χιτώνιο γίνεται τώρα σικιοὺροι (φαιὸ) που­ τπάλμιισο, ποὺ εἶχε γίνει στὸ μεταξὺ τὸ επίσημο χρώμα του̃ Κόμματος τ(Φαιαχίτωνες), μὲ ἕνα μαυ̃ρο περιόραχὶὡνιο. Ὁ Σχρὲκ ἀναλοιμόόινει ἔπειτα νὰ δὴμιουργὴσιει οὺλαμοὺ~ς σὲ ἄλλες

­Βο­

τε©`

2

Ο


.πόλεις τὴς Γεομανίας.

Τὴν 21 Σετττέμθοίου τοϋ 1925, μ, ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ, δινεται διαταγὴ στο καθε τμὴμα τοῦ Ἡθνικοσοσιαλιστικοὺ Χ Κόμματος τὴς Γέοιμανίας (ΝΒΠΑΡ) νὰ θέσει α̃πὶ ποδὸς ἔναν οὺλαμὸ θ

Ρ ου̃λαμὰςωθςῇνὰψῃέῖναι

μιὰδμαιδια κοούσὴς ὅσο τὸ δονατὸ ττιὸθἶὰἐὰὰτέλεισματικἠ, καὶ νὰ μὴ ζέττεονόιει σὲ ἀοιθιμὸ τοὺς (δέκα ἄνδοες μ“ ἔνανθἀοχὴγό. Μόνοὴ πόλη του̃ Βέοολίνου ἔχει τὸ δι­ ` καιιωιμα νὰ ἔχει έῖίκο­σι ἄνδοες καὶ δύο ὰοχὴιγοὺς. 'Ο Σχοὲκ ὲσταγονττνὶει̃ Β ὥστε νὰ στὶοὰτοι?νο¬γὴιθο¬ῦν ση̨̃ αυτα τα τμὴματα μόνο ἄτομα ποὺ ν” άντα­ Ι ι̃ ~ | § στοκοινονται στα κοιτὴοια ανδοισμον ποὺ =διακὴγοούισισιε.ι ὁ Ναζισιμ­ός, Ἱ \ |*ω | \ και τα έγκωμιαςει. Ο­ὶ ἄνδτοες θὰ τιοέττειι νὰ εἶναι τοὺθιαχιοτο εὶξκοσι τοιῶν χοονῶν κι ὅχι τιαοαπὰνω ὰοτὸ τοιιανταπέντε νὰ κμοτοοου̃ν νὰ ἴ | ονομασονν (δηλωσουν) δυο εγγοητες . ναἹ ιεὶναι «καλὴς καὶ δννατὴς κοά­ | σὴς».έ «Οἱ μέθοσοι, οἱ τεμπέληδες κι ἄλλοι ἔκφνὶνοι δὲν ἔχονν καμμιαι ἐέ /Γ θέισὴ ἀνάμεσα μας» αὺτὸ εἶναι τὸ σύνθημα τῶν “Ες ­ “Ες "Όταν τὸν* ι̃ „/2”­Ρ θμτκ" Ν .Νοεμθοιο τον 1925 ὁ Σχοὲκ, κόστοιος Ντόιοομπ, μέλος του̃ ἰἱίομιμα­ τος, συνέστησε στο Μόναχο Ν­εουχόιοὺζιεν ἔναν οὺλαμὸ ὀιτὸ δεκα­ πέντε τταλὴοὺς ἄνδοες τὴς Η Α, ὁ ὶδοοτὴς τὴς “Ες ­ “Ες ξιεσπόιει σὲ διαμαοτὺοίκες. Στὶς 2? Νοεμιθοιοο, γιοαφει στὴ διέύιθὺνσὴ του̃ Κόμματος: «Ἑτοειδὴ αὺτ ὁ σχὴματισμὸς εἶναι μιὰ ἀνασοστασὴ τῆς Β Α, παοακαλῶ τὴν διεὐθννσὴ τοαι̃ Κόμματος νὰ του̃ ὀιπαγοοεὐσει νὰ φέοει τὴν ὀνομοιοια “Ες ­ ”Ἡς. "Οταν θέλοὺν νὰ ι̃δοιύσ­ουν μιὰ σοθαοὴ ὀογόινωσὴ, νὰ οιἱκοδο~μὴισοὺ¬ν πανω σὲ θὰσέις γεοὲς κι ὺγιεἱς, τότιε θὰ ττοέπει νὰ μὴ κόιν­ουν τέτοιον ¬ει̃ὔδ¬οὺς ττιθὴκισμο­ος». Χωοὶς διακοστὴ ὁ ἑἶχοὲικ ιὰοταισχιοιλέἰται νὰ στοατολογεῖ τὰ στιὸ νσίγοοοα μέλη του̃ Κόμματος «γιὰ τὸ καλὸ του̃ "Εἕθνικο=σοισιαλιστικοὺ κινἠματος». Σὲ .μιὰ σημείωση, ὺττογοοιμμίζει ποιὰ εἶναι τὰ θασικὰ κα­ θὴκοντα τὴς Ήὶἰς ­ ”Έ.ς: «ποοστασὶα τῶν Ἐθνικοισο·σιοιλιστικῶν (ΝΒ) σολὶιαλὴτηοίων, στ­οατοιλόγὴσὴ σὺνδοομὴτῶν γιὰ τὴν· έφὴμεοῦδα Φόλ­ κισεο Μπεοιμπόιχνεο. (Ὁ Παοατὴοὴτὴς του̃ Λαοὺ), στ±οατολόγὴιση νέ­ ων μελών τοῦ Κόμματος». Ὁ 'Αλοῖς Ροζένιὅινκ, ιὰοχὴγὸις τιμήματος κι ὁογ.ανωιτὴς τῆς Γένικὴς Διοιίικὴ­σὴς τῶν "Ης ­ ”Ἡς, ·διιααὴούσσει, τὴν ἐποχὴ ιἐκείνὴ στὸ πιὸ κοιθαοὸ Νσιζιστιαὸ ΰφος: ‹‹”Η νὶέκοοκειφαλὴ ποὺ φέοοομε δὶς χ,οὴσιμ.έὐει γιὰ πο·οιέιδοοτο=ί:ησὴ στοὺς ἐχιθοούς μας κι δὶς εἶναι ἡ ἔνδειξὴ του̃ δὡοοὺ ποὺ κανουμε τῆς ζωῆς μας στὸν Φύοεο μας καὶ στὸ ἰδανικό του». .ττοο~στασιιας.

Ξ

έ

Σ

¬

×

κ

π

Ξ

»'

ἐς

3

Φ

Ρ

5

®“

?

χ

±

·

Ψ

ι

5

.

.

_

το

"Η "Εἰς ­ “Ες τοέχει ττοὸς τὶς ττοὥτες ὲττιτοχγίες τὴς: στὴ Δοέσδὴ, πενη̃ντα κομμουνιστὲς ἐπιχειοοῦν νὰ σπεὶοονν ταοαχὲς σ” ένα Ναζι­ στικὸ σὺλλαλὴτὴοιο, ὴ ὰπόπειο­οι ιὰποτνχαίνει χόιοὴ στὴν “Έῖς ­ “Ε)ς· στὴ Σαξωνία αὐτὰ τὰ λέοι ὁ .Ρόζενθινκ «κανένας μαοξιστὴς δὲν οιψοκινδυνεύιέι πιὰ νὰ διατοιοόιἔει τὶς σνγκεντοώσιεις μας ἀπὸ τότε ποὺ

­­

­


στὸ Χέμνιτζ, οι οὺλαμοιἰ προστασίας τὴς Δρέισθὴς, του̃ Πλόιουέν, τοῦ 'Ιἴζόικόιου και τοϋ Χέμνιτζ ένωμένοι τοὺς έπέθαλαν μιὰ αὺστὴρὴ τι­

μωρία». Τὰ Χριστσύγενν±α, ὴ σιεντριιιὴ ιδιιοθιὴσὴ "Βς ­ “Ες ἀναγγέλλει ὅτι χίλιοι περίπου ἄνδρες εἶναι γρα­μμένοι στοὺς καταλόγους τὴς Σχοὺτζ­ στόιφφειλ.

'Γὸν ,Απρίλιο τοῦ 1926, ὁ παιλὴὸς ὀιρχὴγὸς τῶν ταγμότων έφό­ γυρίζει ιὀιπ” τὴν Αὺιστριακὴ έἶςορία του

δοὺ τοῦ Χίτλερ, Μπέριχτολντ,

ιιαὶ παίρνει, στὴ θέσὴ του̃ Σχιρέσι, τὴ εῦιιοίιιὴσὴ τῆς “Εἰς ­ "Όταν γύρισαν σχιεοὸν όλοι αὐτοὶ ποὺ εἶχαν πόιρει μέρος στὸ κίνημα του̃ Νοοιυθριίου, ὁ Χίτλερ­ προθιθόἔςει ἑπίσὴιμα τὴν ”Ής ­ "Ες

γιορτὰἶςονταν

στὴ σειρὰ τοῦ ἐσιλειιτοιῦ ἔνοπλου σοαμιατος. τὸ Κόμμα ὰκριὅέστατα τὴν 4 Ἱουλίοὺ του̃ 1928, ὁ 9

Χίτλεριγπαραοίνει

­ἔετοιτινι «τοσοιένιι±ειιιαε>εσεέἰι1ει:ιιεε.ἐυ§λοιμε των στα· σοι αιαστων ποὺ έκαναν παρέλασὴ=ςτ)οἰγ1θἔοΨστο?ὺςΜδρόμους του Μονάχου.. Ί­Ι “Ες ­ “Ες ὅρίσκεται σὲ πλὴρὴ ιἐξάπλὥσὴθοιιψθθίΧίτλέρΜω̃τθορεἶθνὰ ἔχει τὸν ιιαιρὸ νὰ έπανεξετόισει τὸ πρόθιλὴμα Β Α. Κανένας ἄλλος, περισσότερο απ” αὐτὸν δὲν αἰσ­θόινεται τὴν ἀνὰγιιιη νὰ διαθέτει μιὰ πολυόιριθμὴ στρατιὰ ἀπὸ πιστούς, συνθὴιιη γιὰ τότε εὺνοικὴ γιὰ τὴν ιιατόιιιτὴσὴ τῆς έξουσίας μέσα σ” αὺτὴ τὴ Ιἶερμανία τῶν πολιτικών και στρατιωττισιῶν ιριατριῶν ποὺ ὅρίισιιονται σὲ ιδιαρτιὴ ιὀιγῶνα. 'Αλλὰ ἔἔω ὰπ® τὴ Βαυαρία, οί ὀιρχὴγοὶ Θ Α ἐξαιιολουθοῦν νὰ δυσπιστοῦν γιὰ τὸν μικρόσωμο· Αὺστριακό. "Ο Χίτλερ έχει ὀινόιγκὴ, ἀπὸ έναν ἄνθρωπο ίιοανὸ νὰ χρὴσιμευισει σὰν «ἑνωτιοιὸ» ἀνάμεσα σ” αὺτὸν και

στὶς ομαδες ΒΑ. Τὸν ἄνθρωπο αὺτόν, τελισιὰ τον θρὴ­ κε: εἶναι ὁ Φραντς Πφέφφιερ φον Σαλομον, Γερμανός του̃ Βορρα̃, ιπαλὴὸς οιοικὴτὴις τιμὴματος του̃ τακτικοὺ στ­ρ·ατ±οῦ. Τὴν 2? 'Ιουλίοὺ του̃ 1θ2υ̃, ὁ Γιόζεφ Γιιαίμπειλς σὴιμειώνει στὸ ὴμεροιλόγιό του: «Μεσὴμέρμ Στὸ σπίτι τοῦ Άρχὴγοῦ. Συγοιέντρωσὴ ἀπόιλὺτα ένδιαφιέρουσα. "Ο Πφιέφιεμερ θ' ἀνοιλόιὅει τὴ ιδιοίκὴ­ση τὴς Β Α». Και πραγλματικἀ, ὁ διο­ ρισμὸς αὺτὸς θὰ εἶναι ένας απ” τοὺς πιὸ σημαντιποὺς του̃ Χίτλερ., Ὁ Πφέφιριερ τώρα θὰ πρέπει ν' αποδείξει αν θὰ ιμπορέσ­ει νὰ κορ­ ι ι ~ Φς 1 ι .­ δ# ο ισιει στο προσωπο του ιρερ τὴν εκτυμὴσὴ καιι τὴν εμπιστοσυνὴ των διοισιοὺντων Ναζί τοῦ Βορρα̃.

Ιί

#\

Ε

Ι

σρ

,

π

"Ο Χίτλερ ­ἀναθέτει εξουσίες πολὺ ἐκτεταιμένες στὸν Πφέφτρερ,. ποὺ : κκ: ι γινεται γιενιιιος αρχὴγος τῆς Β Α (”Οιμπερστερι Β Α Φόριερ, Ο Β Α Γ). ι Ο Πφεφφερ, εννοείται, δέχεται κατ ἀρχὴν τις ιδιαταγές του απ' τὸν Χίτλερ. Ἀλλὰ ὴ ιέσωτιεριιιὴ, ὀργόινωισὴ τῆς Β Α ιἐξαρτα̃ται ἀπ® τις ὀιποιιλειστικές διαταγές του. (Η ­συμμαχία μὲ τοὺς διευθύνοντες Ναζι­ στὲς τοῦ Βοιρρδι ἔχουν μιὰ τέτοια σημασία γιὰ τὸν Χίτλερ ποὺ αὺτὸς σὺναινει̃ μόιλιστα νὰ τοποθετὴσει τὴν πολὺαγαπὴμένὴ του "Ες ­ "Ες ο

ς

ι

­32.­


κάτω ἀπ” τὶς ιδιοιτοιγὲς του̃ Ο Β Α Ρ. (Ο Μπέοτχολντ λοιθοιἱνει σὰν α̃ντοτμισιὅὴ, οἱδυνοιτὴ στὴν ποοινμὰττκότὴτοι, τὸν τιτλο του Ροιϊχσφυ­οεο "Ες ­

Ἐπειδὴ του κοιοιοφοινὴκε ἐξοιιοετικὰ ότὰν εῖδε τὸν ςἐτιλεκτὸι στοοιτό Α, που­ θοισκότοιν ἐξ ἄλλου στὰ μὰχοιἱοιὰ με τὴν πεντοικὴ διοιἱκὴσὴ του̃ Κόμματος, που δὲν στοι­ μοιτόιει νἱ ὀινοιοτοιτευετοιι στὶς υποθέσεις τὴς “Εἰς ­ “Έἔς στυ̃τὴ ἄλ­ λωστε ἀπόιλλὰξε ὀιτ τὰ κοιθὴκοντὰ του τὸν Σχοὲκ γιὰ τοὺς λόγους «ὅτι οἱ ἱδιώτὴτές του σὰν ὀογοινωτὴ καὶ ὀιοχὴγου̃ ὴτοιν ἀνιεπὰιο­πεἱς››­¬, ἱ Μπέοτχολντ κοιτοιλὴγιει νὰ ποιοοιιτὴιθεἱ. Τὸν Μόιοτιο του̃ 1927, “Εἱοχσιοντ Χέἱντεν ποιιονει τὴ θέσὴ του. Δὲν θὰ εἶναι πεοιισσότεοο τυχεοὸς ιἀπ' τον Μπέοτχολντ ἀπένοιντι στὴν Ο Α γιοιτὶ ὁ Ο Η Α Ἡ' Πφέφφεο ἀποιγοοεόει τὴν ἐποχὴ ἐκεινὴ στὴν “Ες ­ "Ες νὰ δὴιμιουο­ γὴσει οὐλοιμοὺς στις πόλεις ὅπου ὴ ἐκποοσὼπὴσὴ τῆς Ο Α δὲν εἱνοιι ᾶοπετὰ ἱσχυοὴ κατὰ τὴ γνώ­μὴ του. Οἱ δυνόιμεις ”Ἡς ­ "Ες δὲν ποέπει νὰ ξεπεονουν τὸ 10% τῶν δυ­ νόιιιεων Ο Α, ἔτσι ὥστε τὸ 1928 τῖιοιθιμιουν μόνο Ζθθ ἄνδιοες. Οἱ υπε­ οόινθοωποι "Ες ­ “Εἰς ῦποχοεώνοντὰι νἱ ὀισκου̃ν υποιδεέστεοσι κοιθὴπον­ τοι ἀπό τους ὀιξιωμὰτικοὺς Ο Α. Τους ιἑπιτροιοτἱζουν συχνὰ νὰ διοι­ νέμουν ὑλικὸ ποοποιγόινδ­οις κοιὶ νὰ που­λα̃νε τὴν ἑφὴιμιεοἱδο. Φόλπισεο του» νὰ πέφτει κόιτω ὀιπ” τὴν ἐξουσία τῆς Β

­

Μπεομπάλτεθ· ”ἔΪΒΞΞι&ἔλΠ9Φ9 εεἶὲἱθομ­ει ιὅι1εετεοότ5εσο.τι.ἐοοινιλονθει̃ιι­τον­ λόιχιστο νὰ όοισιλευει ἀνὰμεσιοι στὰ .μέιλὴ τὴς "Ες ­ ”Ί:ἶς. Αῖιτὸ τὸ ιμοιοτυοεῖ τὸ ἔμιθλὴ­μοι "Ες ­ ”Βς τὴς ἐποχῆς ιὲκεινὴς: ὲὀἰἶ Ζ”τ­εἶπε­οι­τι­ονςνωσ­τ­.­.ε­τ±εε›ι...­ιο.ς­.ς­­. /­ε.....`ι.ν["ε.`­­­¬­¬¬¬¬­¬ .ε.­... ..„ Ο

Ι

ι

ι

ε|τ¬ .

ι

_

ωτ­π

­­ο­­··~·­­­¬­­­­"Ϊ/_

τ

“Ες δεν πρέπει νὰ λοιθοιίνει μέσος στὶς συ­Ϊ 6/ζὴτὴσεις ποιτὰ τὶς συγπεντιοώτσεις του Κόμιμοιτος. "Έἱνοις "Ες ­ “Ες δὲν ι ε πγ ω ~ θα εγκὰτοιλειῳει ποτει τὴν σ.ιθουσοι οπου εχει ποοσκλὴθει με τὴν ευ­ ἱ Ι κσιιοιοι μιᾶς πολιτικῆς συζὴτὴσὴς, ποἱν ὴ δμιλίοι τελειώσει. Κσττὰωτὴ ὰ ιοειοι τὴἑόοιὰιδυ­ζιςἴ δεν θὰ ποεττει νὰ κοιπνἱζει διόλου. Ἱτἰ στάσὴ ποιινι̃ει».ἱ‹‹ εινοιις

Εις ­

~

κ

στ

επ

ν

τ

ζ,

οιυτὴ θὰ χοὴσιμιευει σὰν πολιτιοιὴ ±δισιποιιδοιγ:ώγὴοὴ των πολιτων», ἀνὰ­ φεοετοιι στὴν διὰτοινὴ ὰοιθιμ. 1 του Ρὰῖιχσφιυοεο ”Έ)ιοχοιοντ Χέἱντεν. μὲ ὴιμεοομὴνἱὰ 13 Σεπτομιθοίιου 1927. ‹‹”Βνοις "Ες ­ ”Έ]ς όπλἱτὴς

\ὁ'ιἔιιω­μοιτικός, σωποιἱνει καὶ δὲν ὀινονκοιτεόετοιι ποτὲ σ” οιτὕτὰ που δὲν τὸν ᾶφσοοῦν, εἴτε ιεἶνοιι ζὴτὴμοιτὰ τὴς Ο Α εἴτε τῆς πολιτικῆς τοπικὴς διοίοιὴσὴς».

Οἱ διοιτοιγὲς εἶνὰι

ἄλλω­στε οἱ ἀκόλουθες: ὴ κάθε μονἀιδσι, τὴ στιγιιὴ τὴς ζὴτὴσουν νὰ ἑπειιθει, θὰ ποέπει νὰ φθόοσει στὴ γοοιμιμὴ ἀνὰ ­δύο σιοιὶ κοιτὰ ισ­ειοὰ ἀνοιστὴιμοιτος ό τκόιθε όπλἱτὴς “Ες ­ “Βς ὸφεί­ λει νὰ φέοει πόιντοι ­ἐπόινω του τὸ δελτίον τὴς ταυτότητας "Εἰς ­ Ἰἔς, τὸ θιθλίο τοῦ κοινονισμοῦ του̃ Έθνικοισοισιὰλιστιποῦ Κόιμμοιτος (Ν Ο Π Α Ρ) καὶ τὴ συλλογὴ τῶν τοοινουδιῶν "Ες ­ “Βς ἱδτοιίτεοοι σὴμοιν­

ποὺ θὰ

....33... 3

Ϊ? Οοο ±­


ντο

το

θὰ

δὼσὶοτ

ὕτζὶ ἔνα̨ἔ

ΪΒ;

_

Μ τοτοτα̨ ο οοςπετὶττοὶστ„­1το›:ς φατνοτμεντπὀτὴτὰ τὴς τὴ ὶὲξοοσὶὰ τὴν ποοεὶὰ του

ει̃ναὶςος§„εε×εοὶ:1ὶ.±ἐﱧὶο±.τοἑο.ο9ΐ4τ.ῖωΘ9ὶ9ἐἔἑὶτς ποὸ­ς

στὴν

ἀπὸ ολες τοὀπο νὰ ζτεχωοίζεὶ το τΚὀ·μιμο. νομὶὰὀτὴτὰς: ἔτοεπε μὲ πὰθε στ­οὰτὶωτὶπὸ χα­ τπτ ἄλλες ομάδες μὲ τὶς ἄλλες ὀπλτονμἑντες ὁογὰνὀοοεις πόιντὰ, ου̃ποχοεου̃νὶτὰτ νὰ ὲξὰσφὰλὶζονν οοκτὴοὰ. Οἱ ἀοχὴγοὶ “Βς ­ ”Βς ὰοὐὕεὶ ,μὴ νὰ τους ὥστε ·κὰνένὰς ποὶν οἱ ὁπλἰτες ὰνὰλὰοοον οπὴοεοὶὰ, κανένα ὁποὶοδὴποτε οπλο. τὶ τὸ ·ἐκπλὴο‹.τιτκὸ ὰν ἀκόμὰ κτ οἱ ἀπη̨̃ τὶς συνθὴκες ὰυ̃τἑς,

Κόττω τὴ συδὶεοἐνιὰ ­ “Ες ἑντοπω¬στὰζον·τὰὶ ἀπὸ πολτττκοὶ ἀντίποτλοὶ τὴς "Ες τὴς Διὶεοθονσὴ 'Η ὴ τὴν ὀονὰνωσὴ; σθ πεὶ.θ.ονο=χὶο‹. ποὺ ὅὰστλεοεὶ Ἄτστνν­οὶμ.ὶὰς του̃ Μονάχου

πεοὶγοὰφεὶ σὲ μὶὰν

ὶἀνοιτφοοόι

τὴς ποὺ τὴν

τὶς ἐντυπώσεις της πάνω στὴν ὰυ̃οτὴ­ συνέταξε τὸν Μάϊο του̃ 1924 πὰοὰ­ ­ “Ες: «ἶὶἱὲ τὴν παοοὶμντκοὴ οὀτὴτὰ τὴς πετθὰοχίὰς τῶν “Ες πτοτ­ το ὰφὰὶοοῖτν του̃ ποὀσττμο, λεὶψὴ, ὲπτθὰι̃τι̃τοον στὸν ἄνοοοτ ἔνο. Βοὰοτὴ­ κάθε τὴν ντὰ ἔνο δτὰστὴμὰ οοὰχὶὀντο τοίὶ του̃ ὰπὰνοοεύονν στο­ ­οτὰγωνὴ σνὰὶ τὴν π.εοτθολὴ τὴς οτὀτὴτα. “Οοο γτὰ τὴν ὰτομὶκὴ ποοὶσθχἦἐ σὲ ±κο;θτε οττνμὴ». λὴς, ΜΔ­ὰοτὲς εῖνὰτ ὰνττκείμεντο μτα̃ς τὴν ἀνω­ ἶοὶνὰ οτὴν ἑμφὰνὶσὴ ποἐπεὶ νὰ τεὶνοον ν” ἀπο­δνείξοον εἶνὰὶ ”Έ}ς, ­ ο οτοὰτος· ὴ ”Βς τεοοτὴτὰ τῶν "τὰς ­ ”Ἑς. «Ἱῖ Β Α, εἶνὰτ Πὲοσες εῖχὰν ὶδνοιίτεοὴ ὴ φοοοοότ. "Γπὴοξε πὰντο. ­μιὰ φο·ονοὰ;ζΟὶ Νὰπολὲων, πτ ὁ γέοο ὁ το φοοοοὰ, ςπὰὶ οἱ “Εῖλλὴνες κτ ὁ Κοιι̃σὶὰο "Ες ­ ”Έ}ς». φοοοοὰ τὴς νέὰς Γεοὶμανίὰς, εῖνὰὶ ὴ Φοίτς. οὡτὴ τὴ φοὰσὴ, ὁ ἄν­ Τὴ οττγμὴ ποὺ ἐποὀπεὶτο νὰ ποοφἐοεὶ ἀποφἀσὶσ­ε νὰ πότνετ ὅλες τὶς ἐνἐο­ θρωπος ποὺ τεῖνὰι. ὁ σοντότπτὴς τὴς ­ "Ες ἐπὶ ποφὰλὴς του̃ Ρόιὶχ. 'Η γετες γτὰ νὰ τοπο­θετὴσεὶ τὴν "Εἰς ~ ε ἀπὸ τότε κὰὶ πέτοοὶ ὴ ἰστο­οίὰ τον. τστοοὶὰ της “Ες ­ "Ες θὰ ςεῖνοὶ ~ : ε εν οκ ι ~ ε Εἰς, ὴ οστοοτὰ των ἐγνολὴμἀτων ὶστοοτὰ των εγὰλὴτμτὰτων των Έὶς ­ εἶνὰτ ποὺ ὁ Χἰτλεο τοποθετεῖ ἔνὰν του. 'Γὴω θὴ Ἱὰνοοὰοῦον του̃ 1924 πὰοὰμείνεὶ αὐτὸς ὁ Ρὰὶχσφύοενο ἄνδοὰ σὰν ὶἀοχὴγὸ τὴς "Ες ­ “Ίἔἔς. Θὰ τὴς. 'Γὸ ὅνοτμὰ του εῖνὰι.: Χἀὶνοτχ Χίῳυμλεο. ¬

ο

Ἱἱ

1

τ

ο

'

τ

¬

­34..

(Ὁ σ­


Β|

ΧΑΈΝ ΡΙΧ ΧΪΜΜΛΒΡ Τὸ τραίνο κύλοῦσε προς τὰ οόρεια. Ὁ “Αλμπερτ Κτρέμπς, πρῶτο; γκαούλαιτερ Ναζί του̃ Άμοούργοο, όλο καὶ δοσνανεσχκετου̃σε πιὸ πολύ. Βαι η στενοα ωρια του ζτογραορίζοντοιν πάνω στὸ πρόσωπο τοὺ. Ἡτὶ του̃ γείτονα τού ποὺ εἶχε ὰνεὅεί σ" ίρερε τὴ φλοαοία ωρες τώοα τ ` αἰττὸ τὸ ὕαγόνι μοιζί τού, στὸ ηϋἶλμπερτρελντ. 'Ο ἄνδρα; αὐτὸν; ἦταν .μετρ­ίού ἀναστἠματιος, μὲ ιἀρκετὰ θαιθούλωιμἑ­ νο, ἕνα χύδαῖο προσωπο. Το πνγγούνι μι ρὸ καὶ στενό¬μακρο ιμαιρτὺροὺσε τὰ γκρίζα καὶ ζωνγρὰ μάτια μιὰ καποια νωθρὀτητα σὲ ἀντίῳαση ποὺ ἔδειχν­αν, πίσω ᾶπ' τὰ γοαιλιὰ τη̃; μύτης, πὼς ἐνιοια.φ¬ἐρ¬οντανι γιὰ γιὰ ὅλα . Άντιφατικὴ ἦταν επίσης ·ἦ τρα­ ὅλα, πὼς εἶναι ρ ­ χύπητα τῶν τρόπων τῆς σομπεριφορα̃; αὐτοῦ του̃ ἀνθρώπου, ἡ τρα­ χύτητα του̃ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο κἐκφρόιζο·νταν καὶ τὰ λεπτὰ χέρια τού, 7®

Ο

Έ

7

γ

τὰ πολὺ περιποτιηιμένα, τὰ σχεδον γοναικει̃α. Ὁ γκαοολόιίτερ Κρέμπς δὲν τὰ παρατἠρησιε ὅιλα αὺτὰ τὴν η̃μέρα η τη̃ς ἄνοιξη; του̃ 1929. ῖΗταν ·υ̃περ¬θολιτκὰ ὲρεθισμένιος ὀιπ” τὸ κυ̃μα ἀπὸ λόγια ποὺ ξέχύνε πανω τον αὐτὸς ὁ σύντροφος, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλο; ἀπ” τὸν καινούργιο Ραιγσφύριερ "Ες ­­ ”Βς Χάινριχ Χί­ μλερ. Αὐτὸς τοῦ; ἔδινε μιὰν εἰκόνα λεπτσμερειακὴ γιὰ τὶς πολιτικὲς ᾶντιλἠψεις τού καὶ δὲν του̃ ἔκρύοε τις γνώμες του πάνω στὶς διάφορες μορφὲς τη̃ς κατάστασης στὴ Γερμανία; Στὴν πολιτική, ἔλνεγιε ο Χίμ­ μλερ, ιἀκόιμα .κτ οἱ πιὸ ἀσἠμαντες λεπτομέρειες εῖναι αὺτὲς ποὺ ἔχουν τον πιὸ μεγάλη σημασία. "Εχει πολὺ μεγόιλη σημασία νὰ γίνει γνωστο πῶς ὁ ἀξυοαματικὸς Β Α Κὸνν ἔφθασε νὰ φέρει ἔνιοι ἐπίθετο τόσο κον­ τ.νὸ ιμὲ τὸ Ἡὅραίκὸ επίθετο Κόχν' θὰ πρέπει νὰ ὅιειΰαιωθιεῖ ὅτι ὁ γκα­ στ=7.ά'ιτ¬ερ Λὀχ­σε, μὲ τὴν ίδιὀτητά του σὰν παληὸ­; ὺπόιλληλος τραπέζης, δὲν ἔγινε ἕνα ὅργανο τοῦ Ἡοραϊκσυ̃ κεφιαἶίαίοὺ.

_..35_

ΠΧ:

Ν (Π κτ

<:

Ρ"‹ Η

το #"›


'Ιἶρίαντα χρόνία αργότερα, ό Κρέμπς θυμόταν ακόμτα αότὲς τὶς ἐ­ ξομολογησεὶς του̃ Χίμμλερ. Τοῦ φαίνονταν πὼς ὴταν «ἕνα απίστευτο μίγμα πολεμίκῆς μεγαλαρὴτορείας, ­μίκροασττκὴς φλυαρίας καὶ αῖρετί­¬ στης

προφητείας».

ὀίλλες μαρτυρίες σχ­ετιαὲς μὲ τὸν «φρεσποκοτμμένο» πρίγαηπα τῶν "Ες ­ “Βς, που ὴταν τότε τείκοσί ἐννὲα χρονων συμφωνου̃ν μὲ τὴ μαρτυ­ ρία του Κρτέμπς: ὴταν, ἔνι̃α ὁίτομο φλόαρο, πολυ λίγο όέόαίο για τὸν ἑ­ αυτό του, μὲ όψη παὶ τρόπους ἑπαρχίωτη. Κατα συνεπεία, οτ μαρτυρίες. λ

Κί

προσθέτουν στὸ πορται̃το του Χίμμλερ χαρακτηρὶστυκα δίφοροόμενα

όὶν

Ραίχσφύρερ “Ες ­ όχι. σατανωοά. Καὶ χέρία του.. γυναίπεῖα “Ες περισσότερες ­ἐ`ξίου<σ·ίες αναμεσα στα ὅμορτρα ὅ Ἱ \ τόσο πίὸ πολύ οὶ Ιἶερμανοὶ φαίνοντατ να τὸν θεωρ­ουν σαν ενα .είδος α­ ὴ απο­ παντθρωπο τα απόαοοσμο φάντασμα. τἱίατέληζε νὰ γίνεί κατι. σὰν Κράτους Ναζτστίκοῦ Ἀστυνομίκου̃ του̃ γυμνωμένη ἀτὸ ζωὴ ένσαρκωση

είχε

πραγτματτκόὶ, όσο πτὸ πολυ

Ώ!

­<

Ώ

κτ ὴξ­ερε να τραόαεὶ πανω του τὸ ἀναλλοίωτο ­μίσος τῶν ατόμων που δὲν σαὲφτονταν όπως αὐτός. Πα πολλους τδὲν εἶχε παρα μόνο τὸ παρουσία­ στιαὸ ἀνθρώπου, ααὶ σὴμερα τὀίκόμ.α τδὲν ἔχουν αναααλόψεί μέσα στὴν ἰ­ όίωτὶπὴ του ζωὴ λεπτομόρετες ὶαοανὲς νὶ αποδείξουν τί είδους ἄνθρωπος.

κρόόονταν πίσω από τὸν Ραίχστρυρερ “Ες ­ "Οποίς τὸν τγνωρίσε όσο ζουσε [εἶχε τδυσκολία, ἔπείτα που τον εἶχε ~ \ : \ 3 ~ περίγραερες του περίγραψεί. "Τπαρχουν τόσες ετκονες να τον ίδετ, Η εμ/| ε Χν : ι Χῦ αλε ασ υπαρχουν τμμλερ, τόημτος Λτμμλερ, ενας. παί μαρτυρίες. μλμ ρ, ο ες | ε . Ι \ \ §| ανθρωπος όαστπα ιαανος νὰ τα παίρνεί ολα Χίμμλερ, Ο τὀεολσνσ; του φυλετισμου̃ (ρασίσ·μου̃)· Χίμμλερ, ό ­απόστολος τὴς υγτείνῆς, τὸ όργανο

ε­

5

λ

ο

Ε

Α

ε

κ

3

ςχ

Ν

του̃ Χίτλερ, α.λ.π. ἸΟ στρατηγός Φρὴντρίχ Χόσστμπαχ: «Ὁ ἄνθρωπος αυτός. σοααὸ. δαυμόνοο του̃ Χίτλερ, ψυχρός, υπολονοστης, ἄπληστος νία τὴν ἐξουσία, εῖνατ χωρὶς τὀτμτφτότολία τὸ όίτομο του Γί Ραίχ, τὸ πίὸ τἀπογυμνωμἐνο ἀ­ πὸ συνείδηση». Ὁ Γσ‹.εν¬ερ=αλόμπερστ Γκουντἐρίαν: «Δὲν τἐζοϋσε πανω στὸν διαό­ Β

ί

μας πλανητη».

Καρλ Ι. Μποόραχαρντ, Ἑτλόετός, παληὸς μέγας επίτροπος του Ρόλ­ ὀΐποτὶανὴ, εξαρτηση τσυμπυανωμένης μία ὲπτ. αλλα επίσης αατί τὸ μεθοδίπό όπως μπο­ε μαθητὴ, μἐλεία περίορίσεμένου ρεῖ να εἶναι ἕνα αότόματο». Ὁ ίδοολόγος “Αλφρεντ Ρόζεμπερνπ: «ὶἰῖοτὲ ὶδὲν μπόρεσα να δία­ σταυρωθῶ μὲ τὸ παντα τφευγαλέο όλἑμμα του που ὴταν ιμίσόαλειστο¬ πίσω» απ” τα γυατλίὸὶ τί” α·γστυστρ=ω¬μένα στὴ μύτη του». Ὁ στρατηγός Βάλτερ Ντό­ρνὶμπεργπερ: «”Έ]νας καλός =δασπαλα̃­­

κενίμπουντ στο Δαντστχ:

πος σχολείου, όμως ό­εόαττότατλα ὔχτ ἔνας τἀρίχηγός».

`


Μπεοναντὀττε, ­μὲ τὸν ὁποῖο ιεὶχε ὁ Χίιμμλαο μιὰ συνεοιγασίτα το 1945: ‹‹'Αλὴθινὰ αὺτὸς ὁ ἄνθρωπος δεν εἶχε τίποτε τὸ ιδιαδ­ολικό. Φιλο­ ς­φοονὴτικὀς, ὅχι χωοὶς χιου̃μοο, του̃ ἄο­εσε νὰ λέει ποὺ παὶ που̃ ιδὺὸ λὀ­ για πνεὺματὡδὴ γιὰ νὰ έλαφοὡσέι. τὴν ιἀτμόσφιαιοα».

σ

ὶΠ­ολὺιάοιθμοι ὺπὴοἔαν ἐξ ἄλλον οὶ διπλωμάτες ποὺ έπτιιιμοὺσαν τὴν οἱ μὴ Ιὶεομιανοὶ τα άν­ττστασιαποὶ Γεο­

ι

­ὀοιοὶὅιεια στὶς καύσεις τοὺ. Πολλοὶ

ιο:

ι ­μανοὶ ποὺ εθλεπαν σ' αὐτὸν τὸν μόνο ῖ:›ιανὸ ἄνθιοωπο ποὺ θὰ μποοιοιυ̃σε νι' αρπάξει τὴ θέση του απ" τὸν Φύοεο. «Τὸ τέιαας Χέμμλεο, λέεὶ ὁ “Αγ­ γλος ἱστοοιπὸς Τοέθοο ­ Ρὀπεο, εἶχε Μθε εῖδοὺς ποαγιμ.ατικὲις παὶ θε¬ τικες ιδιοτὴπες ποὺ τὸν παθιστοὺσαν μιὰ ποοσωπιαότὴτα απ, τὶς πιο

ποοὅλὴματιπές».

ι

Οἱ ιὅιογοάφοι του̃ Χίμμλεο, καθὼς ιέπιζὴτου̃σαν μὲ κάθε ιθὺισία νὰ οίζοὺν φῶς πάνω σέ αὐτὸ τὸ ~διφοιοοὺμενο ποάσωπο, αιατέλὴ­ξαν τελιπὰ στὴν ποοὺπόιθσὴ, ποὺ ισάμτρωνα μ' αὐτὴν τὸ αλειδὶ ιᾶπ® αὺτὸ τὸ ζωντανὸ αὶνιγμα θάποεπε νὶ ὀιναζὴτὴθ εἰ στὴν παιδιαὴ ααὶ στὴ νεανισιὴ ὴλικὶα του. Γιὸς ἀστῶν, τὸ παιδὶ εἶχε μεγαλώσει κάτω απ” τὴ σκιὰ ἑνὸς πατέοα καὶ μιᾶς μητέρας, ποὺ του̃ χάοιζαν πολὺ λί.γὴ στοογὴ. Εἔῖχε ἔπειτα πλανὴὲθεῖ αι τὀιλὴτέψει άογάσχολα μέσα στὴν μεταπολέμιπὴ κοινωνία, ­μέχ­οις δτοὺ αὐτὴ ὴ Ναέςιστιαὴ κἰνὴσὴ του̃ ποόσφεοε τιαλικὰ τὸ καταφύγιο ποὺ άνα­ ζὴτου̃σε γιὰ νὰ του̃ ὀιντικαταστὴσετ τὸ πατοιτιὀ, τὸ οιὶπογενιειααο σπιτι. "Η ὺπάθεσὴ, αὺτὸ τὸ διαπιστώνουμε, έχει ολες τὶς ιχάοες τὴς ·ψνχαναλὺ·­ τικὴς μοδας. Εἶναι γοὴτεὺτικὴ χωοὶς ταιμφνδο­λὶα. Δεν ὀιτέχει πολὺ απ" νὰ περάσει πλάι ᾶπ' τὴν ποαγματικότὴτ­α;. 'Γλὰ γεγονότα παοαμένοὺν τα ·

Ι ε ~ ε απο ιμιιὰν ιάστιπὴ οὶκοιγένιεια απ” τὶς πιο ποι¬ εἔοε: .Ο Χιμμλεο| κατάγεται ι ~ ι Ι νες. Δ ιατὴοὴσε παντα με τοὺς γονεις του και τοὺς δὺὸ άδτολφούς τον (τὸν %

κ

κ

π

ι

Γκέιμπχαοτ, τὸν μεγαλὺτεοο, ποὺ γεννὴθὴαέ τὸ 1898· τὸν ”Έ)ονστ, τὸν δεὺτεοὀτοαο, ποὺ γεννὴθὴπε τὸ 19015) σχέσετς έξιαὶοιετες. "Ακάμα πι. οὶ διαφωνίες ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς του παὶ στὴ γυναῖκα τον Μάιογστααετ δὲν : ι τ Χῦμμλεο μὲ τὴν οὶιοαγιένειά μποθὶε σαν' να διιαταοαζοὺν τις σχέσεις τοῦ ποὺ ὴταν κι .αὺτὸς ὁ ἴδιος ο Χίμμλεο, τον, ὴ μὴτέοα πέθανε τοὺ. "Οταν Στον ένταφιαοὶμο, ἄ­ νύχτα. ἄοοωιστος, τὴν ζαγὶοὐπνὴσε μιὰν ὁλὀκλὴιοὴ πλωσε πάνω απ τὸν τάφο τὸ χέοι στοὺς ιδὺο αδιελφτούις του, δηλώνοντας μὲ τὸν ιέπίσὴμο τόνο ποὺ τόσο τὸν σὺνὴθιῖςε: «Θὰ μείνονμε πάντα ένω­ κ

ι

ι

μένοι»

Θεωοοϋσε πὼς ἦταν σὰν ὁ ποοστάτὴς τῆς ­οιὶκοιγένειας. Τὸ 1921, γοαφιει στὴν «αγαπημένη μικοὴ μὴτεοοῦλα τοὺ»: «Ὁ μπααττα̃; νὰ μὴν ε : τ ι : και κανενα πεοιπατο στὴ ιδιαοτεια τὴς ε­ Ξ 9 Υαζ εται πια τοσο, να κανει τ κε σο : οτ ι οὼμα δας». Οι αδελφοι τοὺ εποιεπε να ὺπομεν­οὺν οιαμιμια φοοα τη δα­ ­τ·;αῦ.ἐστικὴ ·σ·χ·οιλαστιπότὴτά τον. Στὶς 14 Νοομιὔοίοὺ του̃ 1920,. γοάιφεὶ ττ·:·: «”Ε}ονστ», τὸν ιμιαοότοοό τοὺ αατὰ πέντε χοὀνια: ‹‹Χαὶοομαι πολὺ 1

1

κ

τ

κ

»

κ

κκ


5

ῶστοσσ νὰ ­μὴν ιἐποινοιττὰὺ­ θοιθιιιοὺς σον. Σ® ὲτιιῳιοστιζω γινεις νοιλὺτεοος Πο­οσπὰθὴσε ιῖεπίσὴις νὰ θεῖς τοὰνω στὶς θὰφνες σοὺ. κόινεις νὰ θὺιμὼνοὺν ὰ μττὰμ­ εῖσοιι εροιὀνιμος ιιοιὶ νὰ ιιιὴ

γιὰ τοὺς ιιοιλοὺς ὶ

στὴν ὶστοοιο.. Νὰ τια̃ς κι ὴ ιμὰμὰ».

τὴν ὀιδεὶφοιύις τοὺ ιὰοοὰθωνιὰζετὰιι "Οταν ὁ ιμιεγοιι̃ιὺτεσοις ὰτΰ τοὺς γινε­ Χόιιντοιχ ο τοὰπεζὶτὴ του̃ Βιοι'ιὶχὰ'ιμ, Πόιοὺλοι Στεὶτι̃η̨λε, κόοὴ ἑνὸς Αὺτὸς ὁ γόιμος δεν τὴν ὴθνκὴ τὴς το­ἰιιοτγένειοις. το.ι ιδιὰιτὴτὴς οιοιὶ κοιν­ει νὰ ιεῖνοιι τὸ ὶθι2ΐ›: «”/Αν θὰ τιοειτει του̃ ιὰοιεσιει. Ιἶο­όιφει στὴν Πόιοὺλοι ττοὺ εἶ­ ιδὺὸ σιοιὶ γιὰ τὸν λαό,

γιὰ σα̃ς τοὺς εὺτνχισιμιἐνος σὺτὸς ὸ γἀιμιο­ς ἀτὔ τὴν οποιοι ὰοετὴ τὴς ο­ὶκογενειοοιὴς ὴθινὴς νοιι δὺνοιτὸς γμιόνο ια̃τΰ τὴν Κι ἐπειδὴ ἐ­ ποεττει νὰ σε .κοὰτοὺν πεοιοοισιμιενὴ... τοο¬οιἑοχιετ±ὰ.ι, τότε θὰ σοὺ ποὺ τιὰμεις, οὺτε ιιι ὁ ἀοοσιθωνιοιστιικόις σὺ δεν ιεῖσοιι σε θεσὴ νὰ τὸ θὰ ἐπιιθλέψω¬ ἐ­ γιὰ σένα, τοτε θὰ φσοντιστο ιιοιὶ εῖνὰι

ὺττεσθ­οθιιοιὰ οιοιλὸς

γὼ ὁ ι̃ἱδιος...». ἶτἰὰξ ῖιἱτι̃ιὺμλ ἐτιιφοοτὶζετοιι Ὁ ἰδιτοτικὸς ἀστὺνομισιὸς (ντὲτεκτιθ) του̃ 2Οιοὺ τὴν τὰσὴ νὰ σὺγιχεει τὶς γὺνὰἰνιες ἀτι” τὸν Χόιινοιχ, ποὺ εῖχε τὴν νιόιθε ιμὺιθων, τιοιὶ ποὺ ττοιτιεδὶν­σιζε οιἰῶνσ. μὲ τὶς ·θ­εες τῶν Γεοιμὰνιν­ών πὰοελθὸν στὸ ττὰνιω νὰνει μιὰν ἔσεὺνοι ἐξωγὰμιὰὶὰ ιὲοωτιοιὴ σχέση, νὰ του̃ 1924 Μπλὺμλ του̃ ττόιει στὶς 14 Μὰοτιοὺ τὴς Πόιοὺὶνοι. Πσὶν ὸοιὁιμὰ ὁ ττὴγὴ ἄλλη θόιζει σ” ιὲινεογειοι μιὰν τὴν ιἀνιὰφιοοὰ ποὺ ζὴτοὺσιε, τὸ Χίιμιμιλεσ Ρέσσνεο δέ­ ὺτιὰλὶὴλος ποὺ ὀνο­μόιζ,οντσιν τολὴοιοφοσιῶν, “Ενας θὴμοσιος εὺγνὼ­ ἐοὼτὴσὴ: «θὰ σδις ὴμοὺνὰ χετοιι ἀπὸ τὸν Χίιμιμλεο τὴν ὀσιὀὶοὺθὴ θιεστιτοι­ τὴν ιμὲ οιὺτὰ ποὺ γνιωοιζετε σιχετινὰ ιμων ὰν με ττλὴοοφοιοοὺισιὰτε σοις γιὰ τὶς σχἐσσεις τὴς μὲ τὸν ισὺνιὰθελιφο νίδσ. Στέιλτζλε ιοοιὶ εὶδιτιὰ νοιὶ υ̃ιὰὶιὺει ποιο­οιθίνει τότε τὰ ὅπλοι Ντόιφιερνιεσ». Ὁ κὰλὸ­ς Γοιέμσιχοιοντ ὁ Χίιμ­ σὴμεῖο ττοιὸ οιὺτὸ ὰττοιδειχνει μεχρι τοὺς ιὀιοιοοιθῶνιες. 'Γὸ ιὰτιἑωθοτιο ττεοιο­ ιιὰὶ στενὴς ιμιιὰς ὰστιοιὴς ὴθικὴς, μλεο εῖνοιι ἄἦςιος ιἐντιτοὰσωτιος

οινιιἐντιε.

τ

ἀντιθετοι στοὺς τὸν Χιτὶεο, τὸν ιὀιλὴτὴ τὴς Βιέννης, 'Αντίθετα Ρο­ χειοὡνιὰπτσ, ὴ ποὸς τὸν ”ᾶΑὶφο­εντ τὸν Γοιὰι̃νμιττελς, τνοὺ ὴτὰν γιος θεὺ­ ὁ χῶσες, ιμετοινὰστὴ ὀωτ τὶς Βοιλτιὰὲς ζε.μττεοιγιι, τὸν ιδὺσοιοεστὴιμἐνο κι ὁ Χίμιμλεο εῖνὰι ὁ νιλὴοονὰμος τεοος γιὸς του̃ τκοιιθὴγὴτὴ Γοιἐιμπχὰοντ ἑνττοὀισιω­πιος τὴς μεσσιιὰς τὰζὴς. στὸ ­δεὺ­ Τ Ὁκτωθοίιοὺ του̃ 1900, “Όταν γεννὴθὴσιε ὁ Χὰινισιχ, στὶς Μό­ στὸ 2 τὴς Χιλντεγκσ.οντστ=σόισσε τεοο πὰτωιμὰ τοὺ σστιτιου̃ ιἀοιθιμὸς μὲ τὴν κὰμιμιὰν ὰμφιθοὶίὰ τότε σχετιιιὰ νοιχο, ὁ ττοιτέοοις τοὺ δὲν ιεἶχε ὁ Χὰινσιχ, ττοὶγκὴψ του̃ Βὶττεὶσιμποιχ, κοινωνισιὴν ἐπιτὺιχὶοι τοῦ γυοὺ τον: στὴν 'Γὸ γεγονὸς οιὺτὸ τιοοστιιθὲμενο εἶχε ιδεχθ­εἰ νὰ γίνει νοὺνός τοὺ. εἶθος τὸ ἄφὴισιε οιοιμμιὰν ιὰμτριθολίὰ γιὰ ιιοινωνινιὴ θεση του̃ τιὰτἐοο. δὲν Χὶμ­ Χὰινοιχ ὁ ιὰογὀτεοο. ἀισσιοὺσε τὴς ζωῆς κὰὶ γιὰ τὶς ἰιδέες ποὺ θ" μι̃ιεο.

τνο­ὸς

„..ι

38..


Καὶ ποαγμ.ατι›κόι, δὲν ὴλθε ποτὲ ιστὸ μοαλὸ του̃ τμ­αθητῆ οὔτε τοῦ φοιτητὴ Χαὶνοιχ ν" όὶμφισθητησὶει τὴν ἐζοοσία τῶν γονέων τοο, να σχο­ λιόισει ­δηλαδὴ τὴν κοινωνυκὴ τάξη στὴν οποία ζοιἴλσἐε. Ὁ πατἑοας του του̃ ἑντόπωνε χωιοὶς οι­ακοσιὴ τὸν ανένδο­όαιστλο σειόασμὸ στοὺς ποογόνοος καὶ στὴν ἀστιαὴ παοόιδοση καὶ τὶς ιθἀσεις τὴς θικὴς του ο­ωμιατισιῆς αντόλη­ ψης της ὶστοοίας.

ι

λοωτὸν μέσα στὴ λογικη τῶν στοαγιμόιτιων τὸ ὅτι ένας τέτοιος γιός, ίὔαφτιστικὸις ἑνὸς ποίιγ.κιη:ι:αι, ­θα σοοοοιόἱζοντὶαν για τὴ ισταδιοιδοομία του̃ ὀιξιωιμὶατιοιοϋ. Αότὸ εἶναι λοισιόν, χωιοὶς αμεουθολἰα, ένα ἀπὸ τα πια ­

ῖΗταν

σημαντοκα ιστοιχεῖα τὴς ζωῆς του̃ Χίμμλεο: ποτέ του δὲν μοτόοέεσέ να οδη­ πο­αγιματ·οσιοιησέι αληθινα τα ὕνειοα τὴς ποώτης νεότητας τον, να ἔνιδο­ μιαν ποιος του ¬στοατὶεόμιατα τα του ιου̃ ισπαὶθ γὴσέι μὲ τὴν αὶχμὴ τοῦ ξη νίοιη. Μόωψ, ὁ νέος Χαὶνοὶιχ, δὲ μστόοιοοιε, όπως τὸ τοοὶθου̃σε, να μττεῖ. στὸ ναντιμόι. Ποοοπόιιθησε να ιμσιεῖ στὸ πεζικό. Ἡπέμεινέ τό­σο δο­αστηοιας

πατέο­ας τον ᾶναγτκασ­θηοιε να ζητησει ­μιαν αὕζηση ὴλικὶας για να ἐπιτόχει τὴν γοηγοοότέοη κατάταξη του̃ νεαόοῦ Χόιὶνοιχ στὸ στοατεοιμ­αν οὼ ο

Τὸ πέτυχε καὶ στα τέλη του̃ 191? ὁ Χῦμμλεο θοισκότ­αν σιαταταγμένος κι τῦπηιοιετου̃­σε στὶς τάξεις του̃ Σθιου̃ Βαμαοισοου̃ Πεζικου̃ Σοντόὶγματος ”Ο1μω ὴ ιστοιατιιοτιοσἠ τον σταδιιοὶδόοιμία έμελλε να «ςοὸν ντὲο ”Γάνν››. σταματησει ἐκεῖ. Λίγο πρὶν από τὸν ὶθανατό τον, ὁ Χίὶμιμλεο ~θ” ὶαφιηιγηθει̃ στὸν Μοτεοναντόττε, ὅτι «οδηγησε τοὺς ἄνιδοές του στο μέτωπο», ανατρέ­ οει ­μαλιστα στον τκαὶ που̃ ὅτι ἔλαθε μέοος σὲ μια «μαχη στὸν ουτιμὸ μέ­ τωπο››' όλα αυ̃τα εἶναι ψέμματα. ”Ο νέαοὸς Χυ̃μμλέο ιοὲν πῆγε ποτὲ «στὸν πόλεμο», για τὸν μόνο λόγο ότι ιδὲν σιοόφτασέ τον πόλεμο. Άφοὥ γοὶμνα­ σθηωι ἐπὶ έξη μηνες στὸ Ρέγσιενσιμπουογὶκ, ὁ στρατιώτης του̃ πεζικου̃ Χὶμμλέο ἀκο­λοοθ±έι̃ από τὶς 15 Ἱοονὶἐοο μέχοὶ τὶς 15 Σεπτομιόοὶον του̃

μαθηματα εὶοισιότητας στὸ Φοόι°οῖςι±γ±›ι σοαὶ ἀπὸ τὶς 15 Σεσιτέμόοιίοιυ μέχοι τὴν 1η Ὁκτωιόοίοο στὸ Μπαιϋοωϋτ. Δύο μῆνες ἀογότὶεοα απολύε­ ται καὶ γίνεται πολίτης: ό πόλεμος έχει τελειώσει. Ἀποτοχημένιοις στοατιιοτιαός, ὁ Χῦμμλεο θα ποέπει να όοὶέι̃ μιαν ἄλλη ποοοιπτιοιὴὶ για τὸ μέλλον. Αότὸ ποὺ τὸν ιἐνδιαφέοέι, καιθὼς λέει, εἶ­ ναι ὴ ὀιγοονιομία. Για να τιοῶμε τὴν αληθεια, εἶχε παντα μιαν ὶδιοσογ­ ηοασὶα φττολόγον. "Οταν ἦταν σταοόί, εἶχε μόιλιστα κανει μια σολλογὴ ἀπὸ φυτά. Το παιδισιὸ αὐτὸ παιγνίδι θα κο=στίοει ακοιθια, ἔπειτα απο λί­ γο, στοὺς τιοατοομένοος τῶν ΚΖ, στοὺς οπο­ίιονς θα ἐτιθάλλέι να τοῦ ιμα­ ζεόοον τα πιο διαφοοετιαα φοτα καὶ χόοτα, γιατὶ αποοένει ισ” αότα πε­ 15­318

οισσότεοες ιθιεοαττευτιιιὲς ὶδιότητες μα ποοὶόντα. 1

η

τα στατοιοπαοαόοτα φαοιμὶααέντι­

ι

αγοονόμος δὲν ποόαέιτ­αι να σταιοιοθοοιμὴσεὶι καὶ τοολὺ σ® αὐτὸ τὶς σποοδές τον ­σὲ μιαν ευ̃δισιὴ σχολὴ στὸ.

τὸ ἐπόιγγέλμ.α. Μόλις αοχέζει

ῖ­ι̃ὶ

­ἀπό


στὸ κοεὅ­ “'Ιννκο¬λσταντ, μτὰ ἐπνδημία τοφοενδου̃ς ποοετου̃ τον καρφώνει τῶν ίδνακοοτὴ ὸατὶ. Δτὰγνωσὴ καὶ γνωμάτευση του̃ γιατοου̃: ἔνα χοὀνο στὸ σποοδῶν. Στὶς 18 Ὁκτωίθοίοὶυ του̃ 1919, ὁ Χίμμλεο ὶἑγγ­οὰερεταί

Ἱνστττου̃το Ἀγοονομίας του̃ Πανεπιστημίου του̃ Μονάχου. Οἱ οίνναποὶοίὲς ἔοημος τὴς τὐχὴς τον, τον ἔχοὺν ἄοαγε ίἑοεθίαεί; "Εἶγὶνε μὴπως ἔνας τὴς τὰχαοιστία τὴν λύκος, στὸ πεουθώοίο τὴς κοινωνίας, ποὺ ίὰναμαοσόιεὶ ­εῖναὶ μοίοας του, ὅπως τὸν λέεί ὁ ὶθοὐλος; "Όχς καθόλου. Τὸ Μόναχο, τον, ἀντίθ ετα τὸ σὴμεἰο τἑκκίνὴσὴς μίας πολὺ ἔωὶλίη̃ὶέ ποοίὀδοὺ τὴς ζωῆς πλεοοές. πολλὲς ποὺ ὴταν .μαλιστα ­δυφοοοὺμενὴ ἀπὸ Ποίος ὶθὰ ὶμποοοτυ̃σε νὰ μαντέψεί ἕνα τόσο αἱμοίσταγές ίμἐλλον γτ'

ὅέὅατα λίγο αὺτὸν τὸν φοττὴπὴ, τὸν φίλίκό, τὸν τὰεοοσίωμένο, ποὺ ὴταν μεταμφτε­ χοοοὺς ἐνοχλὴτνκὀς, ὶὰλλὰ ποὺ τἔτοεχε στοὺς ίὰποκοὴατίκοὺς ποὺ ὀ­ κνοία μιὰ σμενος σὰν ‹σ¬οολτόίνο¬ς, ποὺ ὶἀγταποτυ̃σίε μέχοὶ τοὲλλας

σὴὶμεῖο καὶ νομὰζονταν Μάγια Λὀοίτζ κι. ὴταν λαίμαογος σὲ ὺψνστο καλοφαγα̃ς; Βἐθαια, τοῦ σὺμΰαίνεὶ πόιλὶ νὰ παίξει τὸν στοατίωτίκὸ καὶ νὰ κα¬ ὁίμὺνας νετ πολὶτὶκὴ. Ἑγγοόιφεται σὰν ἐθολοντὴς στὶς πολὶτὶκὲς ομαδες κοοοαμανας σακκίδίο ἔνα κτ του̃ Μονάχου (του̃ δίνουν δύο ίμτπαλὰσκες εῖναὶ τμίὰ απ" τὶς θοα­ «παλατου̃ τύποὺ››). (Η 1ὴ Δεκε±μθοτίοο του̃ 1921: ὰπεὺθὺνεί τμίὰν ὺὺὲς τη̃ς ζωῆς τοο: τὸ Ύποοογίείο Στοατίωτίκῶν του̃ απο κεῖ καὶ εἰδοποίησὴ σύμφωνα μὲ τὴν οποία μπορεί νὰ ὁναμαἶςεταί χείοίζε­ φοττὴτὲς πέτο­α «δόκνμος». Μαζὶ [μὲ ἄλλους Ἡθνίκοὶσοτσίαλίστὲς τὸν φὺλακὴ τὴ τὰπ° ται. μὶὰν .ἑπίθεσὴ ποὺ ¬ὰπο±ἴ›λἐπεί στὸ νὰ λἐτλενθεοὡσεί Βαλλέϋ δολοφόνο του̃ Ποωτθοπουογου̃ τὴς Βαὺ­αοίας. κὀμὴτα ”Αοκο φὺλακίσμένο Ἐπευδὴ ὅμως ὴ λθτανατὶκὴ ποίνὴ ποὺ εἶχε ἐπὶθλὴθεἱ στὸν τὸ σχέδιο. εγκαταλείπουν μετονόίσθὴκε σὲ ὶὶσοὔία ­δεστμόί, οὶ φο­ὶτὴτὲς ὴμεοολόγίὀ στὸ ›δὲν ὰποτγοὴτεύεί τὸν Χίτμμλεο, ποὺ σὴμείὼνετ τ

­

Αὺτὸ ὅμως τοὺ: ‹41ἰαλὰ λοιπόν, αὺτὸ θὰ γίνεὶ μίὰν ὰλλὴ φο¬οτόίΙ». Γτὰ νὰ ποῦμε τὴν ὰλὴθεια αὺτὲς ιδὲν είναι οἱ ὅασὶκὲς φοοντίδες του̃ Χίμμλεο. Τὸν Νοεμὅοτο του̃ 19119, ποοσχωοεί στὴν Μποτύοσχενσ­ χαφτ Άπόλλο. Γυ̃ αὺτόν, ποὀκείταί ἀπὸ κει̃ καὶ πέοα νὰ μὰθτεί πῶς θὰ μποοέσεί νὰ τσυμθίθαίστεὶ τὴν καίνὶοὐογία ζωὴ του μὲ τὴν καθολίκὴ καὶ οωτμαίκὴ ὴθίκὴ τον τὰτ” τὴ τμνὰ πλεὺοὰ, καὶ μὲ τὴν εὺαίαθὴτσία τοῦ στο­ αι̃ τὰπ” τὴν ἄλλη: ὴ Ἡκκίλὴσία ίὰπαγο­οεὺετ τὶς ­μονὶομαχίες, ὁ­ γία­ σ τὰπανοοεὺεὶ τὴ ίμπύοα. 'Γακτοποιεῖ γοὴ=γ¬ο¬οα τὸ ζὴτὴμα τη̃ς ίμπὺοας' πετοχαίνει. καπ' τὴ Μποὺοτσχενλσχαφτ μτὰν τὲπίσὴμὴ ὁίδευα ποὺ τὸν ὰπαλλὰσσεί ὰπ° τὸ νὰ ε

τ

πίνετ μπὺοα. Ἐννοει̃ται., πὼς οί γλεντζἐίδες σύντ1ο¬ο~φοτί δὲν παίονοὺν καθὀλοὺ στὰ σοτὅαοὰ αὺτὸν τὸν τἐγκοατῆ τὰοχὰοτο καὶ τὸν κανουν νὰ τὸ καταλὰὅεί. Θὰ σνναντὴσεὶ πολλὲς δυσκολίες νὰ ὅοεἱ ἕνα συμπαίκτη

1140...

Ξ

ΈΩ

Ρ ἴἕΟ


στὴν ξτφασοτὶα. Μόνο ποὸς τὸ τέλος του τελευταίου τἑξαμὴνου, τὸν Ἱ­ ούντο τοῦ 1922, ὁ Χὶμμλεο κατο­οὶθὡνει. νὰ κάμψει. ἔνὰν ὀπ” τοὺς συν­ τοὀτρους του παὶ παταφ­έονετ νὰ τοῦ χ­αοόιἔουν, νὰ τοῦ ὶὲπτὅὰλουν τὴν πατοοτπαοαοοτη οὺλὴ σπαθτστμοτῦ, ποὺ χωο­ὶς αὺτὴν δὲν ὴταν δυνατὸ νὰ ὺπἀοχει, κατὰ τὴ γνώμὴ του̃ μέλλοννα Ρα'ὶχσφὐο¬εο ”Ἑς ­ ”Ες,. ὀοτα­ ­δὴμοιὶκὴ τἀξτοποεπεὶα.

Τὸ ποοὅλὴμα τὴς ὶμοναμαχίας φάνηκε πὶὸ δύσαολο νὰ λυθει̃ ὰτΰ τὸ ποὀὅλὴμα τὴς μπύοας. Ἡκιεῖ. ὁ Χἀὶνοτχ σκοντάφτει, πανω στὶς ἀτομιοτὲς θοὴσκευτὶκὲς πεπονθὴοετς του. ”ΉνΞθ¬εοὶμος οοαθολιοτὀς, δὲν λείπει. ποτὲ ὰπ® τὴ λεττουοτγία τὴν Κυοτακὴ. Σὴμετώνει. στὸ ὴμεοολὀγὶό του τὶς

.

γιοοτὲς καὶ τὶς ὶεοοτελεστίες στὶς ὁποι̃ες συὶμμετἐχεὶ.. Συχνες εἶναι αὺ­ τοῦ του τεἰδους οἱ μνὴμονεὐσετς: «Σ" αὺτὴν τὴν ἐσνκλὴσὶα αἰστθἀντοιμαὶ :καλἀ››. Ἀπὸ μιὰ νέα τκοπἑλλα, γνὰ τὴν οποία αῖνσθόιν­ετοα ἔνα κουφὸ πὰθος, μαθαίνετ ὅττ τμεταλαθαὶνετ οτότθ­ε τμτέο­α° σὴμετώνεὶ στὸ ὴμετοολό­ γτὀ του: «Εἶῖνὰτ ὴ πτὸ τμεγὰλὴ χαοὰ ποὺ ἔνοτωσα αὺτὲς τὶς τελευται̃ες μέοες». "Η νεἴσοδός του «στὴν ερ­οττὴτωτὴ Μπούοσχενσχαφτ σποτετντάζετ ὼστόσο τὶς σχεαετς του μὲ τὴν Ἐκκλησία. 'Η οὴξὴ δὲν εἶναι ἄμεσὴ. Ἑ­ νῶ εἶναι. στὴν ἀοχὴ τὰποφασοσμέννοὶς νὰ μὴν πότεὶ τἑνὰνττα στὶς ὶθοὴσπευ­ ττκὲς πεποτθὴσετς του, ὴ κλίση ποὸς τὴν κοτνωντκὴ επιτυχία παταλὴγετ νὰ τὸν παοασύοτετ. ‹‹Πτστεύω, γοότφει. ὁ Χἑμὶμτλεο στὶς 15 Δεπεμτὔολίου τοῦ 1919, ὅτι. ὴλθα σὲ σὐγκοουσὴ μὲ τὴ τθοὴστὶεία ταου». Καὶ τοοοσοθἐ­ τετ, ­αὐτὸς ποὺ ἔμελλε νὰ ἐξαναγπότσετ τᾶογὀτετοα χτλιὰτδτες ὀξντδοες τῶν >Ἡς ­ "Ες νὰ οτόψουν κάθε δεσ­μὸ τμτὲ τὴν Ἐκκλησία κτ ἔολεγε ὅττ θὰ παοέδτνε τὸν Πάπα στὸν δὴμτο: ‹‹Ὁπωσδὴποτε, .ὅ,ττ καὶ νὰ συμιοει̃, εθ“ τὰγαπῶ πάντα τὸν Θεὸ καὶ θὰ ιμτεὶνω πτστὸς στὴν Καθολτκὴ Ἡκκλὴ­ τσία, ἔστω κτ' ὁὶν αὺτὴ με οτὡἔεὶ ὰπἔ τοὺς οτόλτους τὴς». (Η ἀλλοίωσὴ τῶν σχέσεών του μὲ τὴν Ἐκκλὴτσία στενοχωὶοεῖ τὸν Χῦτνμλεο ἀλλὰ δὲν του θέτεὶ παμτμτὰ πεοίπτωσὴ γιὰ ἀλὴιθτνὸ ὴθτττὸτ ποὀ­ ὅλὴιμα. Οἱ ἀπασχοὶλὴσεὶς του τεἶνὶατ πολὺ πὶὸ σοοσὶμωτές: πεοὶὶσσῖὅτοεοοτ ἀπ” τὴ θοὴσοτεἰα τα ἀπ" τὴν πολὶτυκὴ, ὁ φοὶτὴτὴς ἐνὺταφτέοτετατ γιὰ τὶς οτα­ σοτεδασεὶς τῆς ἀστιαὴς τὰξὴς τοῦ Μονὰχου, γυὰ τὰ γευματα ποὺ ἔδτνε ὴ οτυοία Λότοττζ καὶ γιὰ τὰ σὶεξουαλταὰ ποοὔλὴματα τῶν συναδέλφων του.

'Η “Αννα Λόοττζ, χἠοα

ἑνὸς τοαγουδνστὴ τὴς ὅπεοας, ποὺ εἶχε ὶμτακουνὴ συγγένετα μὲ τοὺς Χὴὶμλεο, τδὶατὴοοίι̃σε στὸ Μόναχο μιὰ οἰτοογτενειακὴ πανοτὀν. ΞΟ Χίαμλεο εἶχε ­ἐοωτευτθεἱ τὴν κὀοὴ τὴς "Αννας

μιὰ

Λόοττζ, τὴ Μὰγτα, ὅμως αὺτὀς του ὁ ἔοωτας τδὲν βοὴκε ὰντοπὀκοισὴ. Ὁ Χἀὶνουχ εἶχε στὸ ποὀσωπο του̃ Χὰνς Κνίππ, ἑνὸς μέλλοντα υ̃εομα­ τεμπόοου τῆς Στουτγαο­δὴς, ἔναν τα̃ντύζὴλο, ποὺ ὴ Μότγτα τὸν ποοτνμοῦ­

...

41

...


σε.

κ::

κι

Αυτη η ἐοωτιαη περιπέτεια οιαὶ τὸ νιὰ συχνάζει στις χοοευτιιιὲς βοά­ ι Ι οι: ωο ε τη ιιυοια Λο­οιτζ η αλὔιου, ωταισχιολουσιαν πιο πολυ ΤΟΝ?

δυὲς που οογανωνε

­¬

1

τὸν φίλο του Λοιάντιόιχ, που τὸν νὰττοιιαλου̃σιαν «Λου», Χάινοιχ σιεονου̃σε μιὰ χ±αοο¬υμενη ζωη σιαὶ όλα ὅσα ζουσε ἢ ἔόλεπε, θεωοου̃ σε τόσο συνηθιισμιέν­α, που τὰ σημείωνε ιστὸ ῆμεοολόγιό του: «Το ς | ~ δωμάτιο, γοάφει, μιλώντας γιὰ μιὰ βιοιαιδυιὰ ποὺ πἐοιασε στο σπιτι της κυρίας Λόοιτζ, εἶχε διαοιιοισιμηθιεῖ σὲ χ=αο.ἐμι: λυχναοάτκι, μιὰ τέντα γιὰ τὸν Λου̃ καὶ γιὰ μένα, ισὲ μιὰ γωνιὰ κοιντὰ στη φωτιά. . . <Η ιιυο­ία Λό­ οιτζ σεοόἐοιζε συνεχώς πιάτα μὲ φαγητάι. .. Ἐγὼ ἔχυσα ἕνα γεμάτο φλυτζάνι ιιακάο τιάνιο στὸ στανταλόνι μου. . .»

καιοό του.

κ

ῖΗτιαν τόσο λαιμαοιγ¬ος και ὀζτληστος γι® αυτὲς τις όιοαόυὲς που ξεχασε την ιἐιτέτειο τοιι̃ Κόμματος. Με τὸ ιὸίαιιιο τους οι Ἀ.μεοιιιανο­ὶ. ἰστοιοικοὶ Βεονειο ”Ανιγι¬ιοες οιιοιι Μπιοιάντλεϋ Φ. Σμιθ ·θε¬ωοο­υ̃ν τὸν Χόμ­ μλεο ±σ9 ιἑκείνη την ἐποχὴ σὰν «ἕνα νέο χωιοις την σταοαιμιιιιοὴ ποιοτο­ τυπία, .σὰν ἕνα ὀιοχέτυπο της Βαυαοικης μιεισιοιιας οιοινωνιιιῆς τάξης, τῆς όποιας ειχε τα γο­υ̃στα, τὸ στυλ της ιςωης, τις ιδέες».

;

ιἐπο η ` τῶν Χοιστου­ Οι δ αστ ιότ τές τον ιεἶναι πολλοστλἑ : τὰν ς ι γἑννιον κάνει ιὰνιάγνιωιση σ” ἕνα τυιφνιιό, ιιατ­α=σι›ιευόιζ,ει ἕνα κέικ σε γοηὰ μόνη ιιυο­ία, ισυμμετέχει σὲ μιὰ ιόοαιδυνη ἑιοοτὴ ὰγαιθοιεογίας γιοι τὰ ὁοφιανιὰ της Βιέννης. Τὸν υπόλοιπο χιοόνο, τοεχει ὀιοιάιιοστα σὲ συγ­ κεντοώσιεις. ιἱἑοιὶ ισυγιιεντοὼσιεις τετοιες γινονται σχεδὸν μάθε μέσοι, για­ ι ι ¬ ι : τς­ τ 3 τι ειναι μιειλος σε ιδωιδειια συλλόγους, ιαοιχιςοντας απ τη Ι εοιμοινισιη Λε­ σχη 'Γουοιισμιο­υ̃ και ιιριθάνοντας μέχρι τὸν Συνιδεσιμο παλαιών ὀιἔ,ι‹ομ.α­ τικῶν του 1ιοι› Βαυιοιιοιοιοιυ̃ Συντάγματος :Πεἶςι.›ιου̃, καθώς και στὸν Σιιο­ πευτικὸ Σ­υλλοιγο Φ­οιέ”ιθεγ·›ι. “Οταν ἔχ­ει κανεις τόσες ιιάοτες μέλους, ε ι κι ι ι ι 5 ι | : νοιωθει πιο­ς ειναι στο ττεοιθοιλιλο~ν του σαν ενα ιμαοι ιιεσ το νειοο. Κι οι Ι 5 Ν Η Ν \ Ι Σ 3 "' ιι 8 εες του ακομη, ­ειναι η ιαντανιαιιλαιση των πιο το­εχουμενων ιδειον της Ι \ Ἱ ~ 3 Ι ἐποχῆς: ιιαλλιεογεῖ ἔναν εθνιιιισμο με χαοακτηοα αστιιιο, ιδηλαδη .με­ τοιο, χωοὶς κανένα φανιατισμό. 'Αιιιόμα κι οι γνώμες του σχετιιιὰ μὲ τους ι

Λ

ν

3

#

_

ν

:›

5

Γ

Ω

Χ

ι

3

Ἡόιοαιῖους εἶναι ιὰτΰ ι

“Έἔνιοι

χ

μ

1

5

κ

,

?

τις ιτιὸ μετοιοοταιθει̃ς.

μόνο σημειο

μιὰ τιιόιθετη ἑπιθιετιιιότητα σιι ἀνάγιιη ν" ὰποικαιλυψει τὸν ιιελλοντιιιὸ

ιὅιττου ἑκδηιλών­ετιαιι

ὅπου θὰ ιμσιοοουσε αανεις στην

Χίμμλεο, ιεῖνοιι τὸ ιστιοατιωτιοοὸ οιιεφάλαιιιοι. Ὁ Χιμιμιλεο δὲν μντοοεἱ οὔτε θέλει νὰ πιστέψει ὅτι η στιοιατιωτιιιη του ισταδιιιοιδοιοιιιια ἔχει τεοματισιθιεἰ. Ἀφου̃ τὸν ἔδιιοἔε η Μάγια Λόιοιτζ, μιὰ μόνη ιδιἐἔο­δος του φαινεται δυνατη: νὰ γινει στο­ατιωτικός. Σημειώνει στις 28 Νοεμη̨̃η̨η̨̃ομ του̃ \ | | Ϊ ! 1919: «”'Αχ! ὰν μ:ιτο­οου̃σα να κοιταξω τωιοια τον αινιδυνο¬ ιιαταματα, να οτολεμησω, νὰ διιοικινιδυνεόσω τη ζωη μου, αὐτὸ θὰ ἦταν μιὰ ὀιληθινὴ ἑ­ ~ ι το­~ | ει λευθεοωιση». Στις 22 Νοιεμιθοιοιυ του 1321, ιοιαιόόιζουιμιε τα εςηέιι οπου ι ιν ­; | ει ι τι τη ανιαιιαλυπτουμε ενα λιμμλειο που φανηικε οτι ειχε ·›ιαθοοισει ενα κα­ Ἱ

=

ν

._ 42 _.

1

ν


ποιο ιάοιιθγιιὸ ιἀπὸ ῖιδὲες: ‹‹”`Αν γίνει ἔνάς νέος πόλεμος στ” Ἄνοιτολιπά, τότε θὰ λάθω μέσος, οιὺτὸ εἶναι θειθάιο. (Η Ἀνατολὴ εῖνοιι τὸ πλειοὶ | του̃ μέλλοντός ιιισις. "Η Δύση ­ἔχει ὴδὴ πεθάνει. Στὴν 'Ανοιτολὴ θὰ ὰποιιπὴισιο­υμε››, νι” ποέπει θὰ πει νὰ πολιεμὴισιοὺιμε' πάλι τὴν Ἄνάτολὴ 22 πιθνμιίοι του νὰ κάνει τὸν πόλεμο ­δὲν εἶνοιι πάθὀλοὺ ποιο­οιδιιιὴ. Στις Φεθοιουοιοιοὺ του̃ 1922 γοάφιειιι: «§`Α.χ! άν ιἐποὀικειτο νὰ ιὲπσινιάλὴιρθεῖ ὁ

άγώνάςΙ ὴ ιμάχὴ! ὁ πόλεμος! ὴ ποοέιλοιισὴ ποὸς τὰ ιἐμπσάςι̃» ι̃ἰοιι στὶς γινω ιστοάτιωτικός, 11 Ἱοὺνιοὺ του̃ ΐὀιοὺ χιοιόνοὺ: ὀθπωισιδὴποτιε, γιατὶ στὸ θάιθος τοὺ ἐοιὺτου̃ μου, εῖμοιι ιστοάτιὡτὴς. Ἀλλὰ θὰ πρέπει ποιν ιὰπη̨̃ ιὅλσ. νὰ ιδοιιιμιάισω, νὰ τὸ ὰποιδειίξονε. γ

ι

ιεῖνάι ποὺ ὁ Ρὲιμ πάοιεισιφοὺει .μὲ τοὀπο γιὰ ὀιποιφάσιστισιὸ στὴ ζωὴ του̃ Χὑμιμιλεο. 'Ο Ρέιμ: μιὰ ιὲλπιδά ἐπὶ τέλοὺς νὰ σιοοέσει οιἱιτὴ τὴ φιλοπόιλειμὴ ιδίψοι. Βῖνοιι ιδὺσικοιλο νὰ ποίι̃ιμε πὀἴε ὰκοιιθῶς σῖ δὺὸ ἄνιδοες ἔμοιθοιν νὰ γνω­ οιζοντσιι. Οι ιδοόιμιοιι τοὺς ιεῖχοιν ιὀιάστὰὺοωιθεἱ πολλὲς φοοὲς ὴιδὴ: τὰ τέ­ Με­ λὴ τοῦ 1918, ὁ Ρὰμι ὺπὴοετου̃ισε στὸ Ἐπιτελειο τῆς 12ὴς Βοιοσιιοιὰὴς °Ξ2οις οοιοχιοις Πεζινιου̃. ἶΗτοιν ιμετέπειτοι ὰξιω­ιιοιτικὸς ιἐξοπλισμου̃ τὴς Τιοιξιὰ­οχιὰς ποοστσισιὰς του̃ Μονάχου, ποὺ θὰ ­ὰπἑλὺε ὰτυ̃ τὸν στοοιτὸ τὸ 19120 τὸν ¬στοάτιώτὴ Χίιιιμλεο. Ἡἔ ἄλλον, ὁ Ρὲιμ ὴτοιν ὴ «ιράιὰ ἐξοχὀτὴς» οὔτε πά­ σ” οιὺτὲς τὶς ὁπλιισιιιἑνιες ὸογσινὡσεις, ποὺ δεν ὴτάν οὔτε νόμιμες ιοάνομ.ες και ποὺ ὴ Ράιχσθεο τις διιάτὴιοιοπι̃σιε σὰν ἔνοι εἶδος πολιτοφὺλάε ειυ̃τῶν πὴς. Τὸν Μάιο λοιπὸν του̃ 1922, ὅταν ἔγινε ιμιὰ γενισιὴ ισὺνέλεὺισὴ ὁ Χιμιμλεο Μονάχου, του̃ τῶν ὀογάνὼσειον στὸ Ἀοτζμπέογιιεο ιἔίέλλεο Ρὲμ κι ὁ σὺνόιντὴσε τὸν λοχοιγό. 'Ο Χιμιμιλεο σὴιμειὡνει: «Ὁ λοχισιγὸς τάγιμὰτάοχὴς “Αγιιεοεο (ποὡὴν ιδιοινιὴτὴς του̃ Χιιιιιλεο) ὴτοιν επίσης πάοὀντες. Πολὺ φιλικοί. Ὁ Ρὲμ ιἐκὁὴλὡιθὴσιε σὰν πεσσιμιστὴς σχετιιιὰ

Αὺτὴ τὴν ἐποχὴ

ιἀτκοιιιθα̃νς

1

μὲ τὴν Μπολσεθισιισιὴ δράση».

ι

“Ο Χιιιμιλεο ἐντὺπωισιάσ·θὴκιε πολὺ ιὰπἔ τὸν Ρὲμ. Ὁ «δόσιιμιος» δὲν ξεχνάει τὴν ὶεοοιοχισιὴ ὰνωτεοὁτὴτοι τοῦ Ρέιι, ποὺ οὲν θὰ πισιοιοὺισι­σισθεἱ τὸν ποτὲ ιμποοστά τοὺ χωοὶς νὰ ποοιγιμάτοποιὴσει τὸ ιἐπιιὅὰλλάμενσι ὰπ” οιὺτὸ ποὺ το ἀπο­ σπάνονισιμιὸ ·χτὺπὴμὰ τῶν τοινιοὺνιὥν. Πεοίιειογο ζεὺγάοι φιλοπὀλεμος, ιὰποτὺχὴμιένος ὁ νι τελου̃σάν ὁ πσιλὴὸς ιάὺτὸις πολεμιστὴς

ὰὺτὸς ὁ ομοφυλόφιλος ιμὲ τὴν ιστενὴ ὴιθισιὴ. “Ομως ὁ ποιιλὴὸς πολειμιιστὴς ξέρει νὰ ποοοιάλει̃ τὸν ιἐνιθοὺσιοιισ­μιὸ του̃ φοιτὴτὴ. Ὁ Χιμιμλεο θὰ ιμποοου̃­ σε νὰ κάνει ὕ,τι ιδὴποτε, τὸ πα̃ν γιὰ τὸν Ρἑιμ. Ὁ Χίμιιλεο ­μολις εἶχε ικὰτωοιθὡισει ιμὲ ιδὺισκολίά νὰ επιτύχει στὶς εξετάσεις του τὴν 5 ”Αποιλἰοὺ του̃ 1922 ικοιὶ νὰ δεχθει̃ μιὰ θέση θοὴιθοὺ

ἀγοονάιιοὺ, ὁπὀτοιν ποοσεχὡοὴσε σὲ ιμιιὰν ἐθνιιιιστιιιὴ ὀιογάνωσὴ, ὅπως τὸν εἶχε ισὺμιθοὺλεὐσει και τοῦ τὴν εἶχε ποοτείινει ὁ Ρἑιιι: τὴν Ροιιχσφλάγ­ Ν ι ε Ν) ·| οι̃¬ ι πε. ιωτι τε ιοὺς, ο Χιιιιμλεο θα ιμποοοὺσε νὰ φοράει και πάλι μιὰ στοιλὴ..

.. 43

­..


Λίγο ἐνδὶέφεοε

ὀὶν ὴ στολὴ αὺτὴ ὴταν ἔν­α ᾶπλὸ ναοἐζο ὰνοὶχτὸ ποπἀμι­ Ἱἰταν «μνὰ στολὴ. Καὶ ὁτκαὶολοὶγου̃σὶε τὸ νὰ φἑ­ ἀσσοοτί! σο καὶ γκέττες οεὶ ὅπλα καὶ ν” ἀακει̃ταὶ φ·οσυ›‹.α,χ (ποὸ παντὸς νὰ ἐξασκει̃ταὶ στὶς οδο­ ὶμαχίες μὲ ποόθὶεψη τὸν ­ἐμφὺλιο πόλεμο) ποα̃γμα ποὺ σὺνὴθὶζε νὰ τὸ τκανεὶ ὁ Χίμμλεο μὲ τοὺς σὺναδἑλφοος τοὺ καθε Σαθθατο θὶοἀτδὺ καὶ τὶς νιοοτές. ὶ Θὰ ἔχει, ἄλλωστε, σὲ 'λίγο τὴν εὺωανοία ν' ὰποδείξ,ει. στὸν Ρὲμ τὸν θαυμασμὸ ποὺ τοέφει. ὶγὶ' αὺτόν. Τὰ τέλη του̃ Αὺγοὺστὶοὺ του̃ 1928, ποα­ γματὶκὰ λαὅαίνεὶ μέσος στὸ τσυλτλαλὴτὴοὶο ­ δὶαδὴλωσὴ ποὺ εἶχε ποο­ σχεδιἀσεὶ ὁ Άὶδόλφος Χίτλεο. ”Έὶπεὶτα [ἀπὸ ἐσωτεοὶπὲς διαμάχες, ὴ Ρὶαὶχ­ ν

σφλἀγπε μετονο~μασὶθὴπε σὲ Ρ·α'ὶχσποτεγ·›ι­σφλαγκε παὶ μπῆοτε πὰτω ὰπ” τὶς ἄμεσες ὺὶαταγὲς του̃ Χὶτλεο παὶ του̃ Ρε­μ. Ὁ Χίμμλεο ἐνγοαφετατ στὸ Κόμμα.. ὶΩστό­σο, ὶῦὲν ›μποοει̃ νὰ θεωτοὴθεῖ. τὴν ὶἑποχὴ ὶἐκεὶίνὴ σὰν ἔ­ νας Ναζί. Τὸ μελλον, ὶδὲν εῖναὶ τὸ τἀγπυλωτὸς σταὺοός, ἀλλὰ τὰ ὔασὶὶλιαὰ χὶοώματα.

Στὶς

Ν οεμθσύοὺ τοῦ 1928, ὶδὶαὶὰίνὶετὶατ ὴ φὴμὴ ὅττ ὁ Χίτλεο ἔχεὶ στὸ εὶσχωοὴσεὶ Μπὺογωεὶοὶμποτεοὺπέὶλλεο πι. ἔχεὶ ποοσπαλεσεὶ, κατω ὰπ” τὴν ὰπεὶλὴ του̃ πιστὶολὶοὺ τοὺ, τοὺς Βαὺαοοὺς πολιτωὶοὺς καὶ στοατιωτὶ­ ποὺς ὶθτύνοντες νὰ ­δὶώσοονὶ ἔνα τελετωτιαὸ πλὴγμα «στοὺς ὶἐγαλὴὶματὶες του̃ Ν­οεμὕοίοὺ». 'Ο Χύμὶμλεο πλὴοοὶφ­οσεῖτατ τὸ γεγονὸς τὴν ὥοα ποὺ συμμε­ τέχει, σὲ μτὰ συνέλευση τὴς Ρὶαὶχτσκοτεγοὶφλὰγπε. Βἶναὶ ἐκεῖ παοὼν τκὶ ὁ Ρτὲὶμ. Πεοὶγὶοαφ¬ετ τὴ σοὶηνὴ: ‹‹”Οταν μὁνθαμε τὴν εἴτὁηση, οἱ σὺνόὶδελφοὶ του̃ Χὶμμλεο πὴδησὶαν απ' τὴν σὶαοὲσολα τοὺς, ἀγπαλτὰαθὴααν, να ἄοχοσ­αν νὰ νελου̃ν καὶ νὰ πλαῖνε ἀπὸ χαοὰ παὶ σὺ¬γκἰνὴσὴ››. Ὁ Ρὲμ ὶἑμπτστεὺετατ τότε τὴ σὴεμαία. τῆς Ρ­α'ὶχσ.κοι.εγκφ¬λό.γπε στὸν ἀνταγωνὶστη̃ του Χὶμμλνεο, οταλει̃ τοὺς .ἄνδ­οες τον ν­ὰ πατεθοὺν στὸ δοὀ­ μο καὶ νὰ ὕονδίοοὺν ­μαζί του ποὸς τὸ Μπὺὶονγπενιμποεοὺαέὴλεο ὅπου ὁ “Α­ δολφος Χίτλερ στὴοὺοσεὶ τὴν αἐθνὶπὴτ ὶἑπανόὶστασὴ» στὸν Γενυκὸ Ἑπίτοο­ .πο Ρόττεο φὸν Κὰοο τκαὶ τὸν ὶστοατὴγὸ Λοσὶσοφ. "Ενας ἀπεσταὶνμένος του̃ Χὶτλεο παετ ποὸς σὺνὰντὴσὴ τῆς ὰμάδας του̃ Ρὲμ καὶ τὸν οὶαλεῖ νὰ καταλόὶθετ τὰ πτὶοτα του̃ °Τποὺο¬νείοὺ Στοαττωτττκῶν. Ιίαλὸς στοαττὡτὴς, ὁ Ρὲμ ὺπακοὺεὶ. Μτὰ ὥοα ὰοὶγότεοὶα, τὸ "Ϊ`ποὺογ.εἱο ἔχεὶ παταλὴφτθει̃. "Ομως τα ὰλας ὁ Ρὰμ ­δταισθανεταὶ ὅτι ὶκατὶ δὲν ἔχεὶ παει καλα. Πὶοο­ αὶσθάνετατ ὴδὴ μιὰ ζωὴοὴ ἀντιἰδοασὴ απ” τοὺς Βαὺαοοὺς πολὶτι:›<.οὺς καὶ στοατὴγοὺς ποὺ τοὺς ξόὶφντασε ὁ Χὶτλεο. ὶ

8

χ

Τὰ ξὴμεοὼματα τῆς Θὴς Νοεμθοὶοὺ, τὰ τὰνας πὺαλώνὶοὺνὶ τὸ Ύ­ ποὺογει̃ο ὅπου ὅοίσσνετατ χχαο­ααωὶμέν=ος ὁ Ρέμ. Μονάδες τη̃ς 'Ραϊχστθεο παὶ οὶ δὺνόιιμὶεις τη̃ς 'Αστυνομίας πετοισφὶγγοὺν τὴ σὺνοὶκία καὶ σοατεὺ­ θὺνοὺν τὰ ποὶλὺὶὅόλα πάνω στὸ πτίοὶος πεοτμένοντας νὰ τοὺς ὺοθει̃ ὴ δια­ ταγὴ ν” ¬ἀνὶο·ὶ`ξ¬οὺν'πυ̃ο. Μιὰ σιωπὴ θανάτου ὅαοαίνεὶ πανω στὴν πολη.

_44...


Πίσω ἀπ” τὰ συρμιατοπλέγματα ποὺ φρόιζοὺν τὴν Λοὺντόίιχστρόιισισιε, Χόιὶνριχ Χέμιμιλερ ὀιγκιιστρώνιεται πόινω στὸ κοντόιρι τῆς σημαίας ποὺ του ἔχουν ἑιμπιιστευθιει̃. Καὶ νὰ ποὺ όρίσιιονται ἐκεῖ ενωμένοι, απ' τὴν επίδρα­ ση της τὺχοιδιιωιτιπῆ­ς τρὲλλας τοῦ Χίτλερ, φίλοι κι εχθροί, αὺριανοὶ δο­ λοφόνοι αι αὺριανὸι ιθύματα: πλάι στὸν Χίιμιμλερ, καὶ πλάι στὸν μελλοντι­ κό ιἀρχηνὸ ιἐπιτελείοὺ ΒΑ Ρόμ, ποὺ, ἔνιδ­ειια χρόνια αργότερα, θα πεσει κατω απ τις σφιαῖρες τῶν μαύρων ιφονηιαδιων ποὺ θα εἶναι ιμισθοφόρ­οι τοῦ σηιμερ­ινου̃ του σηιααιοφόρου' πλόιι ­στὸν Ρέμ., τὸν μελλοντικό αρχηγό τῶν ”'Ϊ`πηρ¬εσιῶν Πληροφοριών ΒΑ ιιαὶ πλάι στὸν κόιμητα Ντὺ Μοὺ­ λὲν ”Έ]›ιααρτ, ποὺ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χόμιμιλερ θα τὸν ισερνοὺν ὀιργότεριαι ὀι­ πὸ ­δικαστήριο σὲ διιιαστηριο πι ἀπὸ εὶρπτὴ σὲ εὶριιτὴ. Άπέναντὶ τοὺς, απ” τὴν ἄλλη πλευρα ιθρὶσιιετ­αι ὁ ὺποιλοχαγὸς Χέρμαν Χέφλε, πρώην ὁρδινἀντσα τοῦ Ρέιμ. Μἑλλων στρατηγός Βαφφεν ”Ής ­ ”Ἑ;ς, θα δημι­ ουργησει πολλὲς ισαοτοὺρες στὸν Χίιιιιιλερ, καὶ θα φθάσει, ἀπὸ ὀιεροσίωση πρὸς τὸν Ρὲμ, τὸν παληὸ ιδιοιπητὴ του, ιμεχρι ιιαὶ να τὸν προφυλάσσει απ” τοὺς ­θανατηφόροὺς πορο­όολισιμρὺς ποὺ του̃ προοιρὶζοὺν καὶ να τὸν προευδοποιει εὶδιιιὸι για τὶς ἑνιιληματιιιὲς προθέσεις τῶν ἀνδρῶν του̃

­­

Χόμιιιλερ. ­Οἱ ισηαερινοὶ αντίπαλοι εἶναι οἱ αὺριανοὶ φίλοι. Οἱ ιαὺριισποι φι. λοι θα ια̃λληλοσπαραχθοῦν. Ὁ 'Ρίττερ φιὸν Ἑἰόιιρρ θα σφιαγιαισἔὶεἰ κυριο­ λεκτικὸι στὶς 30 Ἱ·οὺνίοι› τοῦ 1984 ἀπη̨̃ τοὺς ”Ἑ]ς ­ 3/Ες. "Οπως να ὁ ἄχ­ λοτε ιἑχθρὸς του Ραμ. Θα ιἐπιζησοὺν μόνο απ' τα πλὴγιμιατα τῶν "Ες ­ "Ες οἱ σηιμερινιοὶ διαπραγμιατεὺτές, ὁ Ρίττερ φὸν ”Βππ, πρώην ιδιοιοιη­ τὴς του̃ Ρειι, αι ὁ ιμελλοντιπὸς ›ὀιρ=χηιγὸς ΒΑ Χερόιοοφ. ±

Οἱ ιδιιαπρ¬αιγιιατεόσεις ῶστόσο ιἀποτὺχ;αὶνοὺν. Μπροστὸι στὶς συγκεν­ τρωμένες ιδὺνόιμεις της Άστὺτνιοιαίας οιαὶ τη̃ς Λόιντσόερ, ὁ Ρὲιι ὺποχρε­ ώνεται να ¬σὺνθηπο·λονὴσιει. Οἱ ἔνοπλοι ἄνδρες του παραδίνοον τα ὅπλα. Ἡ εταιρεία Χίτλερ Ρὲμ. ισὺντριἱό­εται, διαλόεται. Οἱ πόρτες της φο­

_

λαιιῆς τοῦ Σταντελχόιιμ ιιλεινοὺν πίσω απ' τὸν Ρεμι. Καὶ νὸι πόιλι ὁλομόναχος, ἐγιιαταλειιμιένος στὸν ἐαντό του, χωρὶς ιἀρχηγὸ ποὺ να μπορεῖ νὸι τὸν λατρεύει, χωρὶς στο­λὴ σιαὶ χωρὶς ὲπαὺριο,

Χάινριχ Χίιμιμιλερ­. Παρ” ὅλη τὴ ὅοιθειόι τοὺ ὸ”ιπο¬γοητεοσηι, ὁ γεωπόνος, αποφασίζει να παραμείνει «μεσα στὴν πολιτιιιὴ». Κι ιαὺτὸ γιὰ Μο Ου̃συαιστωχχοὺἔ χὁι­ νους: ἔχει τώρα ἀποδιωιχθεῖ ὀριστικὰ απ” τὴ Μάγια· σὺν­αντόιει δὺσιιιολί­ ες για νὸι Βρεῖ μια δουλεια. ὁ σηιμιαιοφόρος

ΩΗ °]·1ἶθνιιιο=σοισιαλιστιιιὴ ὀργόινωση (ΝΒΒΑΡ) ἔχει μπει σὲ απα­ γόρεὺση. Ὁ Χίιμμλερ προισχωρεῖ, στὴν Ἡθνιπο·σοισιαλι.στιοιὴ, Κίνηση γιὰ τὴν ἐλευθερία (Νατσιοναλσοτσιαλόστισε Φριαιχιαιτς ιμπόὅεγκοὺγιι) ποὺ όρὶσπεται κατω απ” τὴν προστασία του̃ Λ­οὺντεντορφι. Ἡπὶ κεφαλης σ”

­¿_ι5_

ι


αὐτὴ τὴν πίνὴσὴ θρίσπεται ἄλλωίστε ἔν­ας γνώριμος του̃ Χίμμλερ, Ὁ θὴχἀριο; Γπρἐγπορ Στρόισισιερ, τμί.ασιματιοτὸ¬ς ιἐιθνιοιοισοισιαλίστ Στρὰσσερ παραχωριεἱ τὴν ἐμπιιστοσυνιὴ του στὸν Χίιμίμλερι. ι̃ Μάϊο·Ὁ του̃ 1924: ίἐπλο ὲς του̃ Ρόιτ στα . Ὁ Στ όισσε είναι άτο­ ῳασισμένος νὰ τὰ ὔόιλει ιὅλα ισ" ιἐνέργεια γιὰ νὰ πετὺχεί νὰ πάρουν ἔ­ Βρες οί Ναζίστές. 'Οργοινώνει μὶὰν ιἐίιολοιγιπὴί πρ­οπανανδα ὰπ" τὶς πι θορυοώδικες. Ὁ Χίμίμλερ λαὅ­αίνει μέρος πολὺ δραστὴρια. Κοιὅαλλόιει μιὰ ἱσχυρὴ Σουὴδιτιιὴ ίμοτοισυπλὲττα ποιὶ μεταφέρει στὴν Κατω Βαυα­ ρία, ἀπὸ χωριο σὲ χωριό, τὸ μὴνυμα του̃ Στρὰσίσιειρε παὶ δὲν ποιροιλεί­ πει κανένα ἀπὸ τὰ πολλαπλα̃ συνθὴμοιτα τὴς Ἡθνικοισο=σ;ιαλιστιπὴς δὴ­ μαγωιγίας. Βτροντὰιει ἐνόιντια ­στοὺς Ἡίοραίους ααὶ τοὺς ἐλεὺθεροιυς σιτονες, ιἑξιερεθίζει τοὺς χωριοιοὺις .ενάντια στο ιιιεφόιλαι­ο,. ζεσπαθώνε νάντια στὸν ιμπολισεὅυκυσμό, ιδυσφὴίμιίζει τὴ δημοκρατία, τὰ ὕάζει .μὲ λα τὰ σχὴματα τὴς ὀριθο·λοιγιστιν.ὴς πολιτυκῆις κι ­ἐπτιοιξευει παντου ὅπου ±ὕιασιζὀιμεν=ου πανω στοὺς Γερμανοὺς δίαποπὴ οἱίτε ιὀινόιπαυσὴ, ιοιασχίζεὶ τὴν περιοχὴ ποὺ

περναει τὴν ­οὺτοπία ἑνὸς οιοσιμου ­χωριπούς.

του ἔχει ὰνατσοετ.ίί”Ἄι̃ε6λ8ντομ6ς;°οονίὰοοοπὰ.ροοεινμο,ὶ της οορὰετλριὀείίτος του ἐπὶ ιμὶὰ ἑιθ­δο±μ.ὰοα: 28 Φείι̃ρουαρίου 19:24, ομιλία στὸ “Βγπμο­υλ, στὸ Λανὅόιι̃ίντ, ­στὸ Μπίρνιμπαχ; 24 Φεθρουαρίου, ομιλία στὸ ἱίἐλχται̃ι̃μι καὶ στὸ Σόὶοιλ πάνω σὲ τριαπὲίςυ 25 Φείὰριουιαιρίου, ομιλία ἐπὶ ιμιαμιση ὥρα στὸ Ρόιρ, σιλπ. Οί προσπόιθίειές το­υ δὲν ιθὰ εἶναι ιμόιτ­αιετς, οὔτε οί προ¬σπόιθειες τῶν συντρόφων του' μὲ 2 εκατομμυρια ψὴερους, ὴ πίνὴσὴ του̃ Στρὰσσερ κα τιαλαμὔὰνίει 32 ἔδρες στὸ Ραίχιστοαίγ. ΕΟ Χίμμλειρ ῶστόισο ίΰρίσπεται στὴν προσδοκία ιοτόιλεξε ὀίραγε πραγματιπὰ ἔνα πὀιμλμια μὲ μέλλον; “Εχει προσ χωρὴσει ισὲ μιὰ λὰῖτπὴι πίνὴσὴ. Βρίσο­ιετλαι τώρα ὰνιαποιφόισιστος, κατα μεισὶς ­στὶς ιδιαμὰχιες ποὺ φέρνουν σὲ ἀντίθεσὴ αὺτὲς τὶς κινὴσεις τὴς Ἡθνιποισοισιαλιστιοιὴς ὺπαοιοῆς ιμὲ τὸν καθαρῶς λεγόμενο ”ἑὶθνικοσοοια­ λισμό. Δισταζει ουαὶ ιὔόιζει ιαὺτὶ ν' ια̃οιουσει τὶ ­συμβαίνει μὲ τὶς φ­υλον'ι¬ πίες ποὺ ιὀιντιτόισισ­ουν ὁποιδοὺς τκαὶ ὰντιπόιλους τοῦ Χίτλερ, του̃ Φυρ­ερ ποὺ ὅιρίσαεται τώρα μαντίαλωιμένιος στὴ φυλακὴ. 'Γοιυ̃ ἔλειπε ἕνα ίείοω λο νὰ τὸ σἐὅεται. Ἱἰταν πανέτο­ιμος νι" ιαὺτοδὴλωθεἰ ιδ­οὺλος, ἀλλὰ ὁ ἀ­ φέντὴς ἦταν ιὰπὼν. Ἱἰταν ἔτοιμος νὰ πιστέψει, ἀλλὰ τί; Φλέγονταν νὰ τὸ λόιθαρο, παίξει ἔνα ρολο στὴν ἱστορία, ποιόν ὰμιως; Που ιὅρισπόταν ε Ι Η :ι ω ε ~ / ιερο πα­ το ιθρ¬ιστκ.οταν που ιενταχιθει, να ηθελε αατω απο το οποιο ίθα λ

ο

·θὴ·›ιον

κ

κ

κ

π

κ

γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ὴθελε νὰ

πεθὰνιε­ι;

κ

Ὁ Χαίνριχ Χίμμλερ ὴξερε

ὁ ἐοιλεκτὸς τῆς μοίρας, ὁ ὰρχὴγὸς μὲ τὴ ισιδεριἐνια θέληση τὰ πεπρωιμἐνα μιᾶς χώρας. Βρισσιοταν πολὺ μακρυά.. σφυρὴλατεἰ ποὺ Σὲ πολλὰ σημεία του̃ ὴιμεριολογίίου του ὁμολολγει̃ τὴν οὺτιιδανὴ ννὼμὴ ποὺ ἔχει νὶὰ τὸν ἑαυτό του.

ὅτι δὲν ἦταν

_

46

._


Βοέσπει εἱὅισιὰ ὅτι τοῦ λείπει ὴ ιὅεὅα.ιότὴπα.,ι ὅτι μιλαει ὺπεοὅολικὰ, ὺπεοὅολικὰ στὸν πειοαστμὸ νὅ αφὴγεῖται «ῖστοοιου̃λες». «Τὶ ' τυχισιιέντο πλάιστμ­α, τί ἄνθοωπος... εἶμαι ῖένας ᾶλαζόνας, ὅνας ικαλο­ ¿ιιἔ·.ητὴς χωοὶς ἐνεογὴτιπότὴτα... τίποτε ιὅὲν ιμιοῦ πετὺιχ·αί=νει››. (29 Ία­ ·.ιουαοίο·υ 1922). 'Κι ὀιλλου̃: «Μὲ μιετα.χε¬ιοιζοντιαι σὰν ἕνα χαμίνι ποὺ ὅιασπὅάζει κι ἀνακατεὺεται σ' αὺτὰ ποὺ ὅὲν το ἐν±ὅιαφέοοον››.

ἶτ. ἱποχωοεἰ

Εἶναι τοσο λίγο τσιγοὺιοοις γιὰ τὶς ποιόιξεις τοὺ ποὺ σκέπτεται μαλιστα ισὲ μια στιγιμὴ νὰ ἐσιπατοισὲθιει̃. Μαθαίνει οωσσικὰ καὶ. σχεδια­ ζει νὰ ὲγνιατασταιθει̃ στὴν Ἀνατολὴ ΐσως στὴν ῖ'τοὺ·ο;κία ὴ στο Πιεοου̃. Ι: Δέ: ι ιγ τκ γε ,Π ι οινοιφεοει στο ελα τεσσεοις φοοες, αναμεσα στο και στο τ

τ

Δ

σε

ὴμεοολόγιό τοὺ πὼς θέλει νὰ ιμεταναστεὺισει. Τὰ ποοὅλὴμιατα αὺτὰ θὰ τὰ σαοόασει μόνο ὅταν τελινιὰ ­θὰ ἔχει ὅοεῖ. ἕνα ιἀντιπείμιενο ἄξιο του̃ θαὺιασισμου̃ του, ἕνα ὲοζὰτζ του̃ Θεοῦ. ἄίι αὐτὸ ὅὲν θὅ ἀογὴσει: τὸν Δεκεαὅοιο του̃ 1924, ὁ Άὅόλφος Χιξτλεο ὀιτοφὺλα­ Ι ,5 ειζεται κι ­εγκαταλείπει το\ Φοοὺοιο Λόιντσιμπεογπ. “Αμέσως οιοχιῖςει εν­ ι ι : . ~ ~ τατικα τὴν ιαναὅιοογανωσὴ της Ἡθνικο­σο¬σιαλιστικὴς “Ο­ογόινωσὴς (Νἔ ΠΑΡ), ποὺ εἶναι παντα πόιτω ἀπὸ ιόιπαγὀοεὺσὴ. 'ἶὰ ποοὅλὴμιατα ποὺ στεν·οχιωοοοσαν τόσο τὸν Χίαμλεο τότε ποὺ ιἐογιαζόταν γιὰ τὸν Στοόισ­ σεο, τα ταπτοποιεῖ ὅλα ὅ Χίτλεο, σὲ ὅιὁιστὴμια μισιοότεοο απο ἕνα χοὀ­ ­ νο. στις 27 Φεὅοοὺαοιίοὺ του 1925, ὁ Φὺοεο είχε ¬σογπεντοὡσ¬ει τοὺς οπαδούς του καὶ τοὺς ­αντιπάλους τον Βαὺαοοὺς Ἑιθνιποσοισιαλιιστὲς μὲ­ σα στοὺς κολποὺς τὴς νέας ΝΒΒΑἙ. Δὺο ιμὴνες ἀογὀτεοα, ῖἰὅοὺε τὴν “Ες ­ "Ες (88) καὶ ἐπιιὅαλλόταν ισ” ὅλοὺς τοὺς ἀνταγωνιστες τοὺ. 1

Δ

3

ι

Π

κ

,

ρρ

1

.

.­ο

1

1

1

­

Ὁ ὺπὴοἑτὴς

1

Χίμιμλεο, εἶχε ιὅοιεῖ τὸ ιἀφεντιπὸ ποὺ πεοῦμιενε. 'Γὸν Αὔγοοστο τοῦ 1925, ἀποοιτόιει μιὰ αόιοτα ιμιὲλους του̃ νέου Ναζιστωιου̃ Κομιμιοιτος. Λιγο ἀογότεοα, παίονει ­μισθὸ ἑκατὸν εἴποσι μιόιοπα τὸ μὴ­ Ἱ Ι Ι ! Η να, σαν γ¬οοιμ1ματεας τον Γποεγωσο Στοασσ­εο και ποιτοιιοιει σ" ενα φτω­ χιπὰ ιἐπιπλωιμιέν·ο ὅωιμὁιττιο πλάι στὴν Ἐκκλησία του̃ 'Αγίοὺ Μαοτινου ,στὸ Λόιντσχοὺτ. “Βχει ὺπογοσιμιμισ=θιεἱ πολλὲς φοοὲς ὅτι ὁ Χίμμλειο ιθεωοιούνταν πὼς ὴταν ἔνας ὺπὰλλὴλος λειτοὺογὸς τοῦ Κόμιμιατιος, πολὺ πεοισσότεοο παοὰ ἔνας ὺφισταμενο­ς τοῦ Στο­όισσεο. Και ποιαιγμιατισιόι, ὅταν ὁ ἄιιεσος αο­ ` ,χὴγός του παει στὸ Βεοολι̃νο γιὰ νο” ιὁισκὴ­σει ἄλλα παθὴποντα στοὺς κόλπους τῆς ΝΒΠΑΡ, ὁ Χίμιμλεο, ἀντὶ νὰ τὸν ὰνολοὺθὴισει, ιἐπωφελεἰ­ ται γιὰ νὰ πλὴσιόισει τὸν Χίτλεο. “Ενα σημεῖο ιὅὲν ἔχει ὅιενκοινισθεἱ ποτέ: πότε ὁ Χίιμμ·λεΟ συνόιντη σε Ύ ιὰ π Θ ώτ *Ι φο· Θ­ὰ τὸν Χἰτλε Θ,1· “Ελτα εῖ­ ναι ὅἐὅαιο, ὅτι ὁ Χίιμιμλεο εδὲ ιμπὀοεσε ποτὲ νὰ ὺπεοπὴὅὴσει ἕνα αἴσλθὴιια νοσὴοὴς σιατωτεοότὴτας στὶς σχέσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν Χίτλεο, ποὺ τὸν χαοαπτὴοιζε ιἐποὺσια σὰν «τὸ πιὸ ιμεγαλο ιμὺοιλὸ ὅλων των ιἐπο~χ,ῶν››.ι Στὸ γοαφεῖο του του̃ Λαντσχοὺτ, ιὅιατὴο­οὴσε ὴὅὴ ἕνα ὅαιθὺ σε­ ›­×

Χ

­×

ι

6? τα

ιι

εδ

„.


ὅασμὸ γιὰ τὸν Φόρερ: πάνω ιὰπ' τὸ τραπέζι του̃ γρ­αιριείουι του προόαλ­­ λε ἕνα πορτραίτο του̃ Χίτλερ μὲ τὸ ὁποῖο μαρτυρία ἑνὸς φίλου του ἔιιὰνε συζητήσεις ·χαμ.ηιλόφωνα. ”Αιιόιια πι ὅταν ό Χίτλερ τοῦ τηλε­ ςοωνοῦσε, ὁ Χίιιμλερ ιιτυπου̃ισε τὰ τακούνια. Μιὰ ιμὲροι, ὁ .μαλλάπτὴἐι του (μασσἑρ), Φέλιξ Κἑριστεν, ιὀιπαντα̃. στὸ τηλέφωνο. Βἶνοιι ὁ Χίτλερ. 'Ο Χίμμλερ πιάνει τ" ιἀιιουστιιιὸ οιοιλ στὸ τόλος τη̃ς συνομιλίας ιιιὲ τὸν Φύρερ, ὀιπευιθόνετοιι στὸν Ἑἰἑρστεν: «Κυριε Κὲρστεν, γνωρίζετε μὲ ποιον ιιιλὴσοιτε; 'Ακούσατε τὴ ιφωινὴ του Φυρερ! Τὶ ευτυχία, δὲν εἶνί ἔτσι;. Ν ὰ τὸ γράψετε αὐτὸ ὀιμέσως στὴ γυναίκα σας! Πόσο θὰ χαρεί γιὰ τὴν τόχὴ ποὺ ιείχ­ατεἱ» Οἱ πρώτοι καιροί τῶν «άγὡνων» του πλάι στὸν Χίτλερ, θὰ τοῦ ιφοιίνονται πάντα ιιυιθικοί: ‹‹°Η πιὸ ῶροιία ἐποχὴ τῆς ζωῆς μου», ἔλενε ὀικόιμα τὸ 1945. «Ἡμιεῖς, τὰ ιμέλὴ του̃ Κόιιιμοιτος, όριισιιόιμιαστιε πάντα σὲ κίνδυνο. 'Αλλὰ δὲν εροόόμοιστε τίποτε. Ὁ Άιδόλφος Χίτλερ ἦταν άρχη­ γός ιμαςἔ».

­­

_

.

Αὐτὸς ό

γιὰ τὸν Χίτλερ,

­αὐτὴ ὴ άφοσίωσὴ στὴν Έ­ θνισιοσοσιοιλιστιπὴ ίιπόιθεσὴ ιὀιἔίζουν ιμιὰν ὀιντοιιιιοιόὴ. Ὁ Χίιιμλερ ιθ­ὰ τὴν εἶχε πολυ γρὴγιορα. 'Ανἑιρχεται σὲ θαιθιιοὺς στὴν ιαρχία του̃ Κόμ­

χ

ιθιαυμιαισμὸς

ματος: τὸ 1925, ιεἶνιαι γκαουλάίτερ στὴν Κάτω Βαυαρία' τὸι 1928, γιιοι­ ουλάιντορ στὴν “Ανω Βαυοιρία ιοαὶ στὴ Σουια:όία° τὸ 1928, διευιθυντὴς των υπηρεσιών πριοπαγάνιδοις τὸ 1927, Ράιχσφυρερ ­ “Ες Μέσα σὲ λίγα χρόνια ό δειλός, ὁ ἄτολμος φοιτὴτὴς γίνεται ὀινταγωνιστὴς του Χίτλερ. Τὸ όργοινωτιπό'τουῃτριλ/όντο ,προκαλεί τὴν προσοχὴ του̃ Χίτλερ. Δὲν νὰ εἶναι, ἔνας ὀργοινωτὴς, θέλει ἐπίσης νὰῇεῖν­αι ἔνὰςί ιἑοιπαιιδευτὴς' θέλει νὰ όδὴγὴ­σει τὸ Κόμμα και τον λὰὸ στιςψ,σιλὴ;θινὲς πὴγὲς ,τη̃ς ζωῆς.

Χίιιιιλερ

,”Ο Χίμιμλερ ιεῖναι ἔνας ιμόστὴς τὴς ιριλοσοιερίοις του̃ «Μπλουτ οὶἱντ Μπόντεν». Οἱ Περιμοινοὶ χωρικοί, πὴγὴ τοῦ ”Έἔθνου=ς, εἶναι ό στόλος υ­ ποστήριξης ιμιια̃ς άντίλὴιμὴς τῆς ἱστορίας α̃πόλυτα ρωμαντιπὴς. ‹‹“Ενας· ἐλεόθερ­ος ιχωιριιιὸς πάνω ισὲ μιὰ γῆ ἑλεόθερὴι, θὰ πεί, είναι ὴ σπονδυλι­ πὴ στὴλὴ τη̃ς Γερμάνιικὴς ισχύος». Θέλει μὲ κάθε τρόπο νὰ ιεἶναι κι ὰυτὸς ὁ ίδιος ἀπὸ χωριάτιιιὴ ιιαταιγωγἠ. Γι' αὐτόν, ἔνας μεγάλος ἄν­ δρας είναι ἀναγπαστικὰ γιὸς ὴ ὰπόγονιος χωρικών οιάὶ τχιαριοοιτὴιρίζει μὲ τις λέξεις «ευ̃νενὴς χωιρ­ιπὸς τη̃ς ποιτρίδας του» τὸν όιασιλια̃ τὴς Σοιἔω­ νίοις Ἡρρἱιιο τὸν Αί., νιιιὴτὴ τῶν Σλαυωνι. Τὸν κάνει ιείδωλό του. Άπ' τὸν οιοιιρὸ κιόλας ποὼ σποόδιαζε, ὁ Χιίμιμλερ πατέχεται άτὸ τὴν ῖιδέα ιιια̃ς κοινωνίας ποὼ νὰ όασίζετὰι πάνω στους χωριάτες. Κύτταρο ­ ιμὴτέιροι αυ­ τὴς τῆς ικοινωινίας, που τὸ σύνιθὴιμά τὴς .εἶναι «ιἐπιστροφὴ στὴ γῆ», ὴ ιἀγριοιιτία ­ σχολὴ ιεῖναι ὁ ιμικρόιοοισιμοις του̃ ἑπεριχόμενιου Ιίιράτους και περ·ιλοιμ±όάνιει «δοισιιάλους», «συντρόφους», «ιιαθὴτευ¬όμενους»

..

48 ..„

και τῶν

δυο­


φύλων. Οἱ «δόὶσκαλοὶ» του̃ ἀοσενὶκοὺ γένοὺς ὀφεέλοὺν νὰ κατέχουν «χα­ οέσ­ματα ἀοχηγου̃» καὶ νὰ εἶναὶ ‹‹άτδὶάόοοχοὶ στὸ ψέμμα καὶ στὴν απα­ τη ποὺ τεῖναὶ σὺνηθεὶες του̃ κόσμου». Οἱ «τδασκάτλες» τοῦ θὺλὶκοὺ γένους .ἀντέθετα εἶναὶ «γὺναἰκες τἐνόὶοετεςὶ ­εὺτὺχυστμένες νὰ ζου̃ν, μὶητέοες ποὸ παντός, απόλυτα ξένες στὴν καταττωση καὶ στὴν φοενοόλαόεὶα τῶν πο­ λίτὶδων, τδὺνατὲς κτ ῶστόσο γτλὺκεὶές, ἔτοὶμες νο" αφηνουν τὴν τελευταία λέξη στοὺς ἄνδοες». Αὺτὸ τὸ στοὶχλεὶῶτδες κύτταοο τὴς Χὶμμλεοὶκὴς κοινωνίας εῖναὶ τἀνοὶκτὸ στοὺς ποὶητὲς καὶ στοὺς καλλὶτέχνες τὴς πατοὶ­ ὀας ποὺ τμποτοου̃ν νὰ πανε νὰ καταφύγουν ἐκεῖ καὶ νὰ δώσουν μοοφὴ στὸ ἔογο τους χωοὶς νὰ ἔχουν πὶὰ νὰ ὺποφέοοὺν απ' τὴ σαπίλα του̃ πε­ τοὶθαλλοντος. Ποτὸς δεν ~θ® τα̃νλαγνώονζε σ® όλα αὺτὰ τὴν Έὶθνικοσοσὶα­

λιστὶκὴ πλοκὴ κτ εἰδὶκὡτεοα τῶν “Ες ­ ”Ε}ς; «Αὺτὸ ποὺ ὰξέἔεγὶςη̃λέςτχχά­ που ὁ Χίτμμλεο, δὲν εῖνατ ὴ γνώση, ὰλλὰγὴγνοοτοοπὶαὶἶόαἶὶ ὰνὶθοὡπων.

ῖὶἶῆςνχοεεοὶάζονταὶ ἄνσοεςι̃ᾶπόλὺτα ὺγὶει̃ς, ἄνετοὶ,

λμὲ

σταθτεοὴ θέληση, ποὺ

νὰνλποοοὺνὶνὰ γίνοὺν, σὲ ὶοναοκῆὰὶδγεσμὸ μ' αὺτὴ τὴ σχολη, ἀληὶθτνοὶ ὴγεεεεὶι̃οὶο' κασο»ξ Μῷφθἴόμὺστικὶστὶκὲς αὺτὲς ὶδέες ὰγνοου̃ν, ἐν·νοει̃ταὶ,. απόλυτα τ" ὰλη­ θὶνὰ ποοόληματα τῶν χωοὶκῶν (κομματὶασμα τῶν γαὶῶν, ὁοθοτλογὶστὶκὴ ὀογὰνωση τη̃ς γεωργίας, κλπ). Γτὰ τὸν Χέμτμλεο όλα τὰ όὶ

νὰ

ό

ό

ποοὅληματα ἕνα μόνο: «ό τδὶεθνὴς Ἱἕὶό~οτα'ι3σμότς». Γοἀφεὶ τὸ 1924 ὅτὶ ὁ χενοὀτεοος ἐχθοτὸς τῶν χωοτκῶν εῖναὶ τὸ ὲόοτατκὸ κεφαλαιο ποὺ ὁοθώτ­ νὶεὶ τεχνητὰ τοὺς κατοίκους τῶν πόλεων ἐνάντια στοὺς ὰγοότες. σὺνοψέζονταὶ

σὺ

Πῶς ὶδὶος: «Με τὶς κεοδοσκοπίες καὶ τὶς δὶακομόὶνσετς (ταὺξομεωόσεὶς) ποὺ ἐπὶ­ νοει̃ τὸ ·χοηματιστὴοὶο, ὁ Ἡόοαὶστμὸς τδτατητοτει̃ σ” ένα χαμηλο ἐπίπεδο τὶς τὶμὲς τὴς παοαγωγῆς καὶ κανει ν” αὺξανοντατ αδιάκοπα οὶ τὶμὲς τὴς

γὶνετατ αὺτό; “Ας ἀφὴσοομτε τὸν Χιι̃μμλεο νὰ μᾶς τὸ εἐξηγησετ

ό

κατανάλωσης. Ὁ γεωτογὸς ποέπετ νὰ κεοδὶζεὶ λέγαν, ὁ κατοὶκος τῆἐ πό­ λης νὰ ξοδεὺεὶ πολλὰ. Τὴν διαφοοὰ τὴν καταὅοοχὶθίζοὺν οἱ Ἡὅοαῖοὶ κὶ οἱ σόμιμαχοί τοὺς». “Άν μέχοὶ τὸ ποαξ­ὶκόπημα του̃ Νοεαόοίοὺ ὁ Χία­ τμλεο παοαχωοου̃σε στοὺς Ἑἴόοταὶοὺς αχ­αοακτηοιτστιτκὰ ἀτοὶμὶκα, τὼοα ό Ἑόοαῖος ἄνθοωπος πεοὶοὶοὶζόταν κατω απ' τὴ μασκα της κταταοαμένητς φὺλὴς. Ὁ μελλοντὶκὸς Ραὶχωρόοεο εἶχε όοει̃ τὸν ἑχτθοὸ ποὺ χτοτεὶάζον­ ταν γιὰ νὰ τἐκνδηλωτθει̃.

ΕΤ! παοχετ

Ι:

δεὺτεοος .¦ εχθοος, 9

τ η̨κ ς ± κ Ν κτ ενας αυτος εὶναὶ ο Σλαὺος. «Μόνο ὴ μαχη τἐναντὶα στοὺς Σλαὐοὺς εἶναὶ σὲ ὶθέση νὰ δώστεὶ ένα καὶνοὺογὶο σφοι̃γος στὸν Ρεομανὸ χωτοὶκό. Γὶατὶ τὸ μέλλον του̃ Γεοτμανὶκοι̃ ἔθνοος όοίσκεταὶ στ” Ἄνατολὶκἀ. Θὶὰ πρέπει. ν® α̃πο=νκὴσ·οὺμε τὴν Ἀνατολὴ, ν® ἀνοὶχὶθου̃ν νέες γηὶνες ἐκτόισεὶς στὴν οοαστηγοὶὀτητα τῶν αγσοτῶν μας. Χὰ μὴ μοεταναστεύοὺν πιὰ στὶς πόλεις, ἀλλὰ νὰ σὺνοὶκησοὺν αὺτὲς τὶς ἐκτάσετς γη̃ς. "Οπως ἔγὶνε ποὶν ἀπὸ ἑξη̃ντα χούντα, ἔτσὶ καὶ τώοα κα­ .

εκ

3

Ἡλο... 4


λει̃τατ ὁ ἀγοὀτὴς να τδταφὺλότἔετ τὴν ἱεοὴ γῆ απ” τὴν ἀπειλὴ τῶν Σλού­ ων : να κατακτ'σετ ἀποθώντας τοὺς αατνούὶο τες πετ πιο ές». “Ετστ ὁ Χίτυοαλεὶ εῖ ­ε απο τότε καὶ πἐ ­α Βτατὺπὼσετ τὸ 1924 δύο Η | ~ ~ ·θεὶμελειὡδετς νο­μοος τὴς Ναζτσττκὴς πολτττπὴς καὶ τὴς τδεολοντας των "Εἰς ­ ”Ίἶς. ”Ί·1ἶλετπε ὔἑὅατα τἀπ" αὺτὴ τὴ ὸὶατὺπωσὴ ὁ σχεδον θοὴσπεὺ­ ττκὸς τόνος ποὺ θα χζαοαπτὴοίσετ σὲ λίγο τὶς θοὴσπεὺττπὲς του πεποτ­ λα

ω

δ

ὶλ

Β

σε

μυ

θὴσεις, ὅμως τὸ ποῶτο ὅὴμα εἶχε γίνει. Ι ε Ξ' Τὴν ἐποχὴ τεπείνὴ, ὴ ΝΒΒΑΡ ηταν ωστοσο ὺπεοὅολικα τἀσὴμναντὴ, ὥστε να τμποοἐσετ να φαντα­σὶθει̃ ὁ Χίμμλεο να ποαγματοποτὴσετ απ, αὺ­ τὸ τὸ καναλτ τὴν ὀτγοοττπὴ ψεὺτοπολττιαὴ του. Ὁ Χ­ίμτμλεο ποο­σχωοει̃ λοιπὸν σὲ μτα ὁμἀὶδτα ποὺ ἐμψὺχὡνετ αὺτου̃ του̃ τεὶδοὺς τα ποοὔλὴματα, μὲ τοὺς ‹‹®Αοταμανοὺς››, τἐθντπτστὲς ὶδτεολὀγ­οὺς ποὺ δὲν τἀνὴπαν ­στὴν ΝΒΠΑΡ, παο” ὅλο ποὺ ὁ ὶᾶοχὴγό ους Γκέοογπ Κένστλεο ἦταν εμέ­ λος τὴς. Ἑπειτὁὴ ὴταν σοοοιτεὺὶμένεοτ απο τὴ ὶθετοοί­α «Μπλοὺντ οὺντ Μπόν­ τεν», ὴθελαν να τδτὼἔοὺν τοὺς Σλαύοὺς, ὶἐογἀτες γετοογοὺς απ? τὶς Ά­ 2:

Ω

Ω

Χ

Ρ

.

νατολτκὲς γαἱες τὴς Γεομανίας.

σκ” ~ κρύ ας, τὴς οποίας θα γίνετ σὲ ..τοὺς πολπους λοιπον αὺτὴς της ο ἔπαμε τὴ τγντωὶουαίτα του̃ ὁ Χνμμλεο λίγο Γπαοὺσφὺοεο για τὴ Βαὺαοία, Ρούντολφ ”Έ}ςς, 'Αοταμἀνοὺ του̃ Βοατνδετμτὅοὐογτον, μἑλλοντα δτοιπὴτῆ του̃ ”'Αο·οσὔττς. Στοὺς τκὀλποὺς αὺτὴς τὴς ὁιμόιοας τὲπίτσὴς σὺναντῦ. τὸν ἄνδοα ποὺ θα δώσετ σ, αὺτὸ τὸ οευ̃αα τῶν πο­οπαταλὴψεων μια ὶθεωοὴ­ ττπὴ ὅασὴ, ποὺ θα οὺγτκεντοὡσετ αὺτὴ τὴν ποσότητα απο ὀνετοοπολὴ­ σεως σὲ [μπα φολετὶκὴ (οασνσττπὴ) ἰδετολογία ποὺ θα εἑγτκωμιἀζετ τὴν ὺπεοοχὴ τῶν ὶἀν·θοὼπων του̃ Βοοοα̃. Ποὶόσεεττατ για τὸν Ρτχαοδο· Βάλ­ τεο Νταοτοέ, Γεοιμανὸ ποὺ γεννὴθὴσοε στὴν Άογεντὶνὴ τὸ 18%, κτ ἔῆταν παλὴὸς τμαθητὴς τὴς Κίγκς ὶἱίὀλλετζ Σχοὺλ του̃ Γονῖμπεντον, ποώὴν δὴαόστος λετττοὺογὸτς του̃ Πνοωὶστσιαου̃ “Γποὺογείοο Γεωργίας καὶ μτέλλων ἐτμπετοοτέχνὴς τὴς Ν ΒΒΑΡ ντα τ' ἀγοοττνὰ ζὴτὴματα. ῖπ

γτ

κ

Μὲ τὸν Νταοοέ,. πέντε χοόνων μεγαλύτοοό του, ὅο¬ἰο:τετατ σὲ πλὴ­ οὴ σὺνενὶὀὴσὴ. Πετὺχαίνετ τὴν «ἐπτστὴμονιαὴ» ἑπυκύτοωσὴ γτ' αὺτα ποὺ δταπὴοὺττε μἐχοτ τότε μὲ τἀθωὀ¬τὴτα, ὁὶν μποοου̃μτε να ὶἐκφοαστθω̃μτε τστ: ὴ τγεωογὶἰα ὶδὲν ὶεῖναὶ ἕνα ποόὅλὴμα =οὶ·πονοὶμιαὸ αλλα ἔνα «ζὴτὴμα αῖμ.ατος››· οἱ χωοτατες ὶεἶνατ τὸ οθομέλτο του̃ λαου̃ μας, μόνοτ ὶἐγγὺὴτὲς ντα ἕνα ἀγνὸ αῖμα». Βῖνατ ἔογο τοῦ Κοόττονς νὰ πλατὺνετ αὺτὸ τὸ θε­ μέλτο

τμὶὲ

σχὴἑδτα αποίκοσὴς, πολλαπλαστασὶμοοῦ τῶν γεννὴσεων, οοοὴπίδω­

τῆς μετανότστεὺσὴς ποὸς τὶς πὀλεὶς. Το παλὺτεοο ­αἶ¬ μα εῖν­ατ τὸ αῖμα τῆς Βύοετας φὺλῆς. «Σχετδὸν ὅλες οἱ μεγαλες ­αὺτο­ ποατοοὶες οτι. οἱ ποὶλττυσμοὶ οἱ πτὸ λαμποοὶ ὶδὴμιτοὺογὴθὴπαν τἀπὸ ἀνθοώ­ πονς μὲ ὔὀοενο ὶαῖμα. Οἱ αὺτον.ο=ατο¬οτίες αὺτὲς γποεμτἰσὶθὴπαν γτατὶ οἱ ἱδοὺτἐς τοὺς δὲν ὴζεοαν νὰ ποοφὺλἀξοὺν τὴν ἀγνὀτὴτα του̃ αἰματὀς

ση€›

πΘΘὶ<0ὶΩὶ<01μτ0ὕ

τοὺς».

_.50....


Ὁ ποοφὴτὴς τῆς «Μπλοὺντ οὔντ Μπόντεν» ανοίγει τελικὰ στον Χὶμιμλεο ποοοπτιοιὲς γιὰ τὸ μέλλον. Τὰ λέπια του̃ πέφτουν απ” τὰ μα­ τια: όλέπει κιόλας τοὺς «ὲκλεσιτοὺς» νὰ ἔοχονται, τοὺς ἀφέντες τὴς νέας Γεοιμανίας, τὴν Τόιζὴ “Ες ­ ”Έὶς.ι “Οταν θὰ ἔχουν, ἐξαφανισιθεῖ. οὶ 'Αοταμὁινοι μέσα στὸν ὀἰνεμο τῆς ὶστοοίας, ό Χίμμλεο θὰ θομα̃ται τὸν οόισπαιλό του ποὺ τὸν δὶδαξιε νὰ σκέφτεται ἔτσι, τὸν Βόιλτεο Νταοοέ. Θὰ τὸν ὁνομόισει στοὺς πόιλποὺς τῶν “Ες ­ ”Έ]ς, αοχὴγὸ τῆς ὀιεύθὺνισὴς γιὰ τὰ ιφυλετικὰ ζὴτὴματα καὶ γιὰ τὴν ἐποὶπιισὴ (Ρασσε ­ οὔντ Ζίντ±λουιγκσχόιοὺπταμτ). Ἀλλὰ δὲν ἔ­ χοομε φθάσει ακόμα ἐκεῖ. Γιὰ τὴν ὥρα, ιὁ Χίμμλεο διαδίνει τὶς ιθέσεις του̃ Νταοοὲ στοὺς πόλποὺς τὴς ὀογόινω.σ·ηις "Εἰς ­ ”'Βς τῆς Κατω Βαυα­ οιας, ποὺ τὴν ἴδοοσε αὐτός. Οἱ ὴγέτες του̃ Ιἰόιμματοις ἔχουν ὴοὴ­ πασα­ τηοὴσει τὴ δοοιστὴτοιότητα αὐτοῦ του̃ θεωιοὴτικου̃ τῶν ιχωοιπῶν, ιμὲ τὴ μαὺοη στολὴ. Ὁ Χίμμλεο θλέπει τότε μιὰ τύχη ότι ιθὰ του̃ ποοσφέοουν τὴ γενικὴ διοιπὴσὴ τῆς Τάξης. 'Ωστόσο δὲν εἶναι ἀκόμα σίγ­οὺοος κι ὁ ἴόιος γιὰ τὴν πλίσὴ τοὺ. Θιὰ εἶναι ὴ γῆ ὴ ὴ "Ες ­ “Ες; Το 1928, ὴ ζογαοιὰ φαινεται νὰ πλίνει ποὸς ῖένα μελλον αφέντη ιὶιόιοτιτὴττιη ἀγοοι­ τώας (τζέντλεμαν φόιομεο). Τότε σὺναντα̃ τὴ Ϊὶεοιμιανικὴ θεὰ τῶν όνει­ οων τοὺ, τὴν Μόιογτιαοετ ὶὶὥτόντεν, ἔανιθὴ μὲ γαλάζια μόιτιοι, οιόοὴ ἑ­ νὸς γαιοκτὴμονα τοϋ Γκοντσέοτζεόο στὴ Δυτικὴι Ποω­σισιία. "Επειτα ἀπὸ ιμεοικοὺς δισταγμοὺς ὴ Βαλποοια ιεῖν­αι διαμιαοτὺοόιμενὴ κι ἐπὶ πλέον ιδιαῖςευγμενὴ ὁ Χίμμλεο παντοεὺεταμ Οιἱ νιόνομφοι ια̃ποπτου̃ν στὸ Βαλνττοοόντεοιγκ, κοντὰ στὸ Μόναχο, ἕνα κτῆμα, χτὶζοον .ἐκεῖ ῖένια σπί­ τι κι ἀναλαμθόινοον ὁονιθοτοοφία. “Ομως εἶναι πολλὲς οἱ όὺσπολιες: ἔλλειψη χοὴματικῶν απ' τὴ μιὰ πλεοοόι, παοὰλληλὴ ισταδιοιδοομία του̃ ισοζςόγοὺ στοὺς πόλπους τοῦ Κόμματος ἀπ® τὴν ἄλλη. Ἐπὶ πλέον «οἱ όο­ νιθες γεννου̃ν μόνο ιδοὸ δύστὺχα αὺγὰ τιιόιιθε ιμιέοα», ὅπως τὸ γοόιφει ὴ «ἶνἰόιογοια» στὸν Χόιινοιχ.

­

_

“Ομως ὁ Χάινριχ εἶναι όλο ααὶ πιο πολὺ ἀποοοοφὴιμένοις απ" τὴν πολιτιιιὴν. Ἑγὶιαταλειἰπει όλο παὶ πιο πολὺ τὴ γυναῖκα καὶ τὶς πόττες. Χοοοὶς παλὰ ­ σιαλὰ νὰ τὸ καταλόιθει, ὁ Χίτλεο τὸν ἔχει θέσει ὀλοι‹.λὴ¬ οωτιπὰ κατω ὀιτ' τὴν ἑπιοοοὴ του. Στὶς 8 Ἱιανιοὺαοίοὺ του̃ 1929, ὁ Χύμ­ μλεο ὀνομόιζεται α̃οχὴγὸς τῆς "Βς ­ ”Έἶις. Τὸ μέλος “ὶἕὶς ­ “Ες νούμεοο 188 μποοου̃σε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέοα ν" ὰναλόιθει νὰ θέσει σ” ὲεραομογὴ καὶ στὴν ποόιξὴ τὶς θεωοἰες του̃ Βόιλτεο Νταοιοέ. “Η “Ες ­ “Ες ἦταν ιἐκεῖ. Ὁ ὀιοιχηγὸς της ἦταν ἐκεῖ.. Τὡοα θὰ .μποοου̃σε νὰ γίνει ὴ όιπὀιμὴ σὶ ἐμ­ θουὡδὴ οοατόιστασὴ Μαὺοὴ 'Γόιξὴ ὴ ὀιληθινὰ ἐκλεκτὴ Τόιζη του̃ Ἑὶθνικο­ σοσιαλισμου̃.

Ὁ νέος Ραὶχσφόοεο ἔμελλε οὲ λίγο νὰ μαθει ὅτι ιό Φύοεο δὲν ἀ­ παιτου̃σε τόσο όιγνιστικὸ ὶδ­εαλισμό. Ὁ Χἱτλεο δὲν εἶχε ἀνόιγνιὴ ἀπὸ


μιὰ τάἔη μνθολογτκἠ, ἀλλὰ ἀπὸ μιὰ φοουοά, ἀπὸ μιὰ σωμάτοφυλάκὴ ποὺ νὰ υ̃πάκούετ τυφλά στὶς ιδτατάγές τον, ἀπὸ ἕνα ἐογάλεἱο ποὺ νὰ τοῦ ἐπττο­έψετ ν' ἀνεὅεῖ τὰ σκάλοπάττα τῆς ποοσωοττκῆς ἐξουσίοις. Ἡ ΝΒ ΒΑΡ εἶχε φθάσει. στὸ στάνοοδοὀμι. τη̃ς ὕπαοξης της. Ἱ­Ι οἰκονομωιὴ σε­οίση ἔοοιχνε ὕλο καὶ πτὸ πολὺ τοὺς Γεοτμανοὺ; στο 'Εἕθντκοσ¬οοτάλι­ στιάὸ πεδίο, δυνάμωντε κι ὰδοντάτιίῷε Β·ιάδοχι.κὰ τὴ ­θέση του̃ Φύοετο στοὺς κόλπου; του̃ Κὀμμτάτος. Ἐὶπευδὴ τδυάκυθεύοντάν ­συνεχώς, τάυ̃τὴ ἢ ­θέση ἑοτοτεπε νὰ στάθοοοστοτηθεῖ τολευωτικά. Τὸ άθάνατηοὸ τκεφάλάτο τῆς πά­ λη; τῶν Γεομάνικῶν Κομμάτων θά' ἀνοἰγονταν.

_52...

±


Γ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΤΝΟΜΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Ο Χίμμλεο θεωρούνταν σὰν ἔνας ποωτότυπος ἄνθοωπος. “Ηθελα ἔλεγαν, νὰ ἑφαοιμόσει ἰοέες ἐπιλογὴς, ποὺ τὶς ἔπαιονε απ' εὺθιείας ἀπη̨̃ Ϊ τὴν ιἐπαγγελματ­ινιὴ ζωὴ του, ­στὶς ἐπίσὴμες φυλετικὲς (οατσιστικὲς) θε­ | 5 Ϊ Η Ϊ Ϊ πωσ­ίες του Κομματος. Ἑξ αλλου, το αίσθημα ποὺ ποοπαλουσε για τὴ σὴμαντισιὀτὴτόι του πολὺ λίγες σχέσεις ειχε μὲ τοὺς λιγοστοὺς ἔνοπλους ποὺ διέθετε τότε. 'Η “Έῖς ­ “Εἰς ὀιοιθιμου̃σε τὴν ιἐποχὴ ἐκοίνὴ 280 ἄν­ οοες. ῖΗταν ὺποταγμἑνὴ κατω απ' τὶς ιδιαταγὲς τοῦ Γενικοὺ ὺιοιιιὴτῆ τῆς ΒΑ, Φοαντς Ηφέφφεο φὸν Σόιλαμον, και οἱ ὴγέτες τῆς ΝΒΠΑΕ τὴν θεωοου̃σαν σὰν ἔνα εῖδος ὺπὴοεσίας στοατολόγὴσὴς αναγνωστών Ϊ ~ ~ | γιαΪ τον τυπο του Καμεματος. ”Ολα αὺτὰ δὲν φαίνονται νὰ ιἐνοχλοῦν καθόλου τὸν Χίμιμλεο, ποὺ /Η σχεδίαζε ἕνα σχέδιο ἐξὀιπλωσὴς τῆς "Ες ­ ”Έἶς πολὺ φιλόδοξο μὲ ποο­ οοισμὸ ν® αὺξὴσει τὸν ᾶοιθμὸ τῶν τοπιπῶν οὺλαμῶν οιαὶ νὰ ὺπογοοιμ­ ιι Ν Σ | ... μισιει το χαοακτὴοιστικοι του~ «επλοκτου στοατιωτικου σωιματος» τὴς Σχουτζσταφφελ. Τον Άποίιλιο τοῦ 1929, ὺποθόιλλει στον Χιτλεοι και στὸν Φοἀντς Πφέφφεο φὸν Σαλοιμον ἔνα σχέδιο ποὺ τείνει νὰ ιδὴμιουο­ Ϊ | Η 3 γὴσει ποαγματιπαΪ μιαΪ τόιξὴ 5Έἔς ­ 5Έἶς. Συμφωνα μὲ τοὺς οσους αυττου του̃ σχεδίου, ·η̃ “Ες ­ “Ες θὰ ιδεχθεῖ. στοὺς κόλπους της μόνο ἄτοιμα ποὺ θὰ ἔχουν ὺποστεῖ ιμ® ὲπιτυχ­ία τέστ ὲπιλογη̃ς ἱδιαίτεοα αὺστὴοά. Κὺοιο | ΞΪ Ϊ 'ἕ ! ς ποιτὴοιο: η φυλη. Αν ο Χιμμλεο ειχε εφαομοσει ποαγιματικα οπως 3ι­ σχυοίζοντταν ὅτι θὰ τὸ ἔπανε, τὶς ὅιοχὲς του̃ Ντιαοοέ, αν εἶχε κατατάξει μόνο ἄταμα ποὺ ν' ἀντοποποίνονται ­στὸ Γεομανικὸ ἀνθοωπόιοιο τὸ θγαλ­ μένο ἀπὸ τὸ ἐογαστὴοιο τοῦ τελευταίου, ὴ “Ες ­ "Ες θὰ ἦταν μειωμένη φυσικα μόνο στοὺς μισαὺς ἄνδοες. Ὁ Ραιχσφὺοοο “Εἰς ­ "Ες ὴξεοιε ν® αποφύγει αὺτοὺ τοῦ εἴδους τὴν αδυναμια. Οἱ διαταγὲς του ἔλεγαν τ Τ”

Ώ

πω

Τ

.

Τ

#

5

κ

Ε|

Ἡ"

Ω

Ω

5

_„53_.

1


ὅτι οἱ ὀιοχὲς τὴς ἕπτλογῆς

τδὲν ἕττοιετεέ να ἐφαιοιμοισθου̃ν στο; τταλὴους του Ποώτου Παγκοσιμὶου :Πολέμου„ Μόνο λόγο ­ λίγο τὸ φιλττοαοισμα ἔγὶνέ πιὸ αὐστὴοό. «Σκέφιθὴτκας λέέὶ ὁ Χῦμτμλεο, νι, απαιτώ απο τότε καὶ πέοα ἕνα ανάστημα τὸ τἐλόιχυστο 1 τμ. ΤΟ ἕκ.››. Καὶ ττοοσθέτετ μὲ τὴ συ­ νὴθιστμένὴ ­δὶαυγεια: ‹‹. . . γιατὶ οἱ ἄνδοες που φθάνουν στὸ ἀναστὴμα ἕνα σχετυκὸ ἀοιθμὸ απο ἑικατοστα δέν μπορουν να μὴν ἔχουν αποκτήσει αἶμα ααθαοό».

Οἱ

­λοχίες ιστοατολόγοτ του στέλνουν φωτογοαφίές τῶν υποψήφιων

τὶς ἐἔέταζέι. ιμὲ τὸν φακὸ για ν® ἀντιλὴφιθεἰ αν τὸ υποψήφιο ἄτομνο νοατέχετ αὐτὸ που τὸ ὀνοιμαζει «ἕνα καλὸ αἶμα». ”\Αν τυχὸν ἕχ­ει τὰ μὴλα λίγο ποοεξέχοντα, τδὲν θα τὸ καιταταξει. Αυτο το «Σλαυικὸ υψος», αὐτὸ τὸ ­αἀόουστα Μογγολτκο ἱ§φος››,ι δὲν συγχωοεἶται. Τέτοια στοιτὴοια συναντου̃σαν φυσικα τὴν ιἐττιδοκυμασία στὸ κοι­ τ | ε τ τ νωνικο τοεοιιόαλλον οπου ο Χυμμλέο αι. οτ σμττιοοι του αττασχολουνταν να στονατοιλογὴστουν τὸ τστοατό τους. "Η υ̃δέα τῶν ‹:ἑν.λέκτῶν του αἕαατος» μι̃αγευε όλους τους τταλαιους ττοιλε­μιστὲς του Ποτοτου Πολέμου, αυτους τους οιτ τὲς τῶν Πανιεπτστ υίων που οι̃ σπουδές τους εῖα αν οιακοπεὶ ὀοτ' τὴ ­στοατέυση, αυτους τους νμικοους οὴμιόσιους τα ἰοιωτιαους υπαλ­ λὴλους που ὴταν ἄνεογοι τα έὕοισκαν ἕνα υατνουοιγιο σχὴτμα νοτνότὴτας στου κόλπους τῶν ιἐθντκιστιννῶν ὀ ¬ανὡσεων, στὶςἘ ὁποῖέτὉ εἴ αν τι οσ­ χωοὴτσιειν (Η ἰδέα τῶν «ερυλετιατὰ έτκλέκτῶν» που τδιακὴουξέ ὁ Χίμιμιλ ἕφεονέ τέλτκὸ. μια λυση στα ττοοολὴμνατα τους. ­ ”Έ}ς. "Ο Χύιυαλεο

γ

οτ

#

‹:

5

π

υ

Μέχοι τότε ἀνὴκαν στους «ἐκλεκτο­υς» μόνο αὐτοὶ που κατεῖχαν εἴτε ἕνα σχετιαὸ όαιθμὸ ­μόοφιωισὴς, 'εἴτε ­αγαθα (πέοιουσὶα), ­εἴτε τί.­ τλους έυγένειας. Δὲν γινόταν λόγος νὰ παταταγου̃ν ποτὲ οἱ γενεὲς που εἶχαν γνωιοίσετ τὸν ττόλομο. “Όταν γόοισαν απ' τὸ μέτωπο, οἱ ἄνοοές αυ­ τοὶ δὲν μπόοέσαν νὰ μττου̃ν' στὴν κοινωνία του καιοου τους, ζου̃σαν στὸ στέουθὡοιο, μέσα σ” ἕνα ανοινωνικὸ παοαιιέοιστμό. “Ο Χὶιναλεο

ῦαουόῶς στὴν ὥοα γυὸι να τους ποοτείνεὶ τίτλους

ε»

/

έν έιας.

ἕτρθασε

ὶἔωὶοέα

τῶν ιἐννλεατῶνγγτὴςγγοοοὶντυνὶαςγςἱτταοαχωοου­σέ τὴ α̨θέσὴ τὴς στὴν ὶοέα τῶν ἔσὶλέκτὥν του αι̃η̨̃μιατος, μιᾶς αυοταοχίας τη̃ς φυλὴς. “Ολοι αὐτοὶ οἱ ἄν­ δοες όιοόσνοντὶαν ζταφνιιαὰ σταλισμένοτ ιμη̨ ἕνα γόὴτοο που δὲν τολμου̃σαν πια να τὸ ιὲλττὶσουν. Τὰ ποῶτα μέλη τὴς "Ες ­ “Εἰς εἶχαν ττοοέλθιει απ' ... <. ­ 3 τὴ μινοοαστιαὴ τόιξὴ οἱ ξέοτςοαμένο¬ι τὴς μεσαίας καὶ τὴς ανώτεοὴςρ τάξης ττοοσέτοέξταν μαη̨̃τκα στὴν αλὴσὴ του̃ Χόμγμλεο. Οἱ σταλαιοὶ πολομτστὲς του τακτωοου στοατου̃, ὴταν ἄνδοιες ὲιυτειοο­ πόλεμοι. Τὸ γεγονὸς ότι ὴταν στὸ μέτωπο ἦταν ὲἔ ἄλλον, ὴ μόνη σα­ ντδα τη̃ς σωτὴοίας τους. Κυ ἀγκιστοώνονταν πανω τσ' αὐτὴν (Η πέοιφοό­ Ω \ = 3· .. νὴσὴ τους για\ τον ποοποιλαμιικὸ αστιαὸ κόσμο ηταν ισὴ .μὲ τὸ μισος τους τ τ για τὴν μέτσοτολομιικὴ νοτνωνία καὶ τους εκποοσώπους της. Γι” αυτους _

7

Δ

#

ετ

ι

5

._5¿γ...

..×·°“””

3


ὁ πόλεμος

υ̃ποκονσία.

ἦταν μόνο ῖκανὸς νὰ ξεκαθαοίσει τὸν

πόσιμο ἀπὸ

τὴν ὀιστιιιὴ

ε

"Ακόμα καὶ μέσα στους αόλπους τη̃ς είοὴνης, ὴ θία τους φαινόταν τὸ ἐνδειιτνυόμενο­ μέσο γιὰ νὰ επιταχύνουν τὸ τέλος μιας κοινωνίας που τὴν θεωιοοθσ­αν σάπια. Κι αυτό τὸ πίστευαν πιο πολυ, γιατὶ θοεθηκαν ποιητὲς που ὴξεοαν νὰ παοαγεμίζουν τὰ ιμυιαλὰ ­μὲ υψηλὰ χοωιμοιτιστὰ συνθήματα σὲ ίἶιόιοος της διαυγειας τῆς λογικης. «Ὁ πόλεμος, λέει ὁ Ἱῖονιστ Γιοῦγικεο, τὸ πιο διόισημο φεοέεμωνοι αυτης τὴς χαμένης γενιε­ α̃ς, εἶναι γιὰ μᾶς σὰν ἕνα θουνό. “Έιἶχουμε ὀιναλαθ­ει νὰ κατεθου̃με προς τὴν πεδιάδα, ιὰνταζὴτῶντας καινιουογιες ιἐιττλόιισειις. Ἄλλὰ ὅσο πολυ δ¬ιόι¬ στημα θὰ γυρίζει ὁ τοοχὸς τὴς ζωης, ὁ πόλεμος θὰ ποιοαμιἑνει ὁ ιἄξιο­ νόις της. "Ο πόλεμος ἔχει τελειώσει, θειθαιιια, νται τὰ πεδία της μαχης του ἔχουν μείνει ἔοημα και ιθιλυθεοόι. 'Ωστόσο τὸ πνευμα του πολέμου Ε .., ... ἐςαιιολουιθει νι" ἀσαιει ιμίαν ὰπόλυτη γοητεία στους παληους υπηοέτες του καὶ δὲν θὰ τους εγκαταλείψει ποτέ». τα Οἱ ιμεταποιλεμικὲς τοιοαχὲς στὴ Γεοιμανία ἔδωσαν σὲ πολλους ὀιπ" αυτους τους ὀίνδοιες τὴν ευκαιοία νι" ὀισιττὴσουν τὴν ποοτνμουμενη τέχνη τους. Τὸ Κοόιτος εἶχε μεγαλη ιὀινόιγιτη ἀπὸ πο­λεμιστὲς γιὰ νὰ τους οί­ ςει στὴ μαχη ὲνόιντια στους αομμουνιστὲς ­ὁιτ® τὴ .μία πλευθόι, τα ενάντια στους Πολωνους ιἐπαναστόιτες ὀπ' τὴν ἄλλη. Οί ἄνδοες που χοησιμοποι­ ουνταν γι® αυτό, αυτοονομάζονταν «ταιττιοτὰ σώματα στοατοῦ» νι υπο­ γιο­αμιμιζαν τὴν ἰδιότητὁι τους σὰν ιὲθελοντὲς. Ιἶιῖχαν μπεί στὴν υπηοεσία τοῦ Κοόιτους χωοὶς αυτό νὰ τους ζητησει ὅ,τι δὴποτε. Ἱῖταν ιἑλευθεοοι νὰ τὸ εγκαταλείψουν ὅποτε θὰ τους ὀίοεσε. Ἑἱ πίστη τους δεν α̃νη̃αε στὴν οτυθέονηση ἀλλ” ὀιποκλειιστικὰ στὸ ἔμιθληιμα που τους κατηυθυνε, στὸν Φυοεο (ὀιοχηγό) κάτω ὰτὰ τὸ λαθαοο του οποίου ἦταν τατατα γμένοι. ·

ἔίἀτι τέτοια ἔνοπλα σωματα, των οποίων οἱ πεποιθήσεις συνοτμίζον ταν στὴν πίστη στους τὴν ι̃ἰδια τὴ δυναμη τους, που ὴταν ·όιπο·γυμν~ωιμέ­ να .ἀπὸ Μαθε ὴθιιιτὴ ἐκτὸς ὀιπ” αυτὴν που υπαγο¬οευουν οἱ στιγμιαῖες μα­ ταστόισιεις, ἦταν θλα ποο=οιοισιμἐνα νὰ σπείοουν στὰ τέσσεοα σημεία τὴς Γεομανίας τὸν σπόοο τὴς θίας. "Ολοι οἱ όροι τὴς πατοοπαοόιδοτης στοα­ τιωτιιιἦἐ πειθαρχίας εἶχαν καταογηθιεῖ. Τὰ ἔνοπλα οιυτὰ σωματα χαν ~συγι‹.οοτὴ±σει ἔκτατιτα δισιασιτὴιοια που διίκαζαν και τουφέπιζαν ποιον τους ἄοεσιε. «Νὰ πεθαίνουμε καὶ νὰ θανοιτώνουιμε», αυτὸ ἦταν τὸ σύνθημά τους. 'Ο Ἱἔονστ, φὸν Σόιλομον ὰναγνωιοίιζει τὸ 1ίλἔ'›Οι ­στὰ τεσιτι στὰ σώματα τις ἰδιότητες που, ιδιέτια χοόνια ιὀιογότεοα, θὰ διακρίνουν τους μαυοους πολεμιστὲς του Χίμιμλεο: «Μιὰ κλίση γιὰ ἐπιθετιαιὲς ­μόι­ χες ιὲναντια στὶς μάζες κι αντίπαλους, ὁπλισιμένους ὴ ὔχι, μιὰ απόλυτη πεοιφοόνησὴ γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων νται γιὰ τὴ δικη τους, ὴ συνὴιθεια νὰ μὴ πιόινουν αἰχμότλωτους». __ 55

_.


Θθταν διαλύθηκαν τὰ «τακτιπὸι σώματα», ὁ παοπἱνος τὴς όίας έξα­ τὴν ἑμτρανισὴ ἑνόινττα στοὺς τώοα γίνεταὶ Τὸ τκυνὴγι πολιττκὴς. τους στὸν κόσμο τὴς δὴμοκοατυκους, ὴ όαστλεία τὴς τοοιμοκοατίας ἔχετ ὀιναχθιεῖ σὲ θεσμό. Οἱ ἄνδοες τῶν τατιτισιῶνι σωμόιτων ἔχασαν τὴν πατοιι̃δα τους. "Ενα μέ­ οος α̃π' αὐτοὺς σιατατασσεται ιστὴν ΒΑ καὶ παταλσμόανουν τὶς θέσεις διοίκησης. Πολὺ γοὴγοοα όιντὶλαμθόινονται ὅτι ὴ ΒΑ δὲν μποοει̃ νέ σιντι­ καταστὴσετ αὺτὸ ποὺ έχασαν. Καὶ ποαγματικόι, τὴ μεγάλη πλειονότη­ τα τῶν ἀνδρῶν τὴς ΒΑ τὴν ιμαοεεὺουν μέσ® τὶς γοαμμὲς τῶν όινέογων ποὺ σταθμευουν μποοστα στὸ. γοαφεῖα εὺοέσεως ἐργασίας. 'Γί πεοιμέ­ νουν αὐτοὶ οἱ ἄνιδοιες τὴς ΒΑ; 'Γί περιμένουν ὀσι:® τὸν Άὁόλφο Χίτλεο; Ψωιμὶ γτ" αὺτιοὺς καὶ για τὶς οῖσιογένεὶές τους. Κι ὅταν ἱπανοποιὴθου̃ν, τὶ θα κόινουν; Τότε θα ἔχουν μόνο μία όιασυνὴ, να γυοίισουν στὴ γυ­ ναῖκα τους, στα παιιδια τους. Οιὶ παλαὶμαχοι του̃ τατκτιποὺ στοατοὺ τοὺς πεοιφοονου̃ν αὺτοὺς. Δέν ανέχονται αὺτὴ τὴ ιμιστοοαισττνιὴ νοοτοοπία. πολοὺθὴσιε νὰ ποοοδεύει. 'Γὰ ἔπτσατα δικαιστὴοια νιόινουν

έ

Καὶ να πο ὁ Χόιτνοὶχ Χιίμμλεο ἔοχεται, να τοὺς ποιο¬σφέοεὶ μταν ἀλὴθὶνὴ πατοίδα: Τὴν Τόιξὴ τῶν έαλεπτῶν “Ες ­ ”Βς. Ἀπὸ τὸ 1924 κι όλας, οἱ ἄνιοοες τῶν ταπτιιπῶν σωμάτων συοοέουν σὲ δυο τδιαδοχικὸι πυματα. Ποῶτο ικυ̃μα: οἱ ιόετεοόινοὶ. Άνόμεσόι τους, ἔνιδοξοι. πολεμιστὲς Ζεγέφσκὶ, παλὴὸς αξιωματικός τὴς όπως ὁ ”Ήστιχ φὸν ντὲμ Μπὸιχ Ρόιι̃χσιόεο ποὺ ὺποχοεὼθὴικε να έγπαται̃ιείψει τὸ Συνταγμα του Πιεζὶ­ Κότολ που μὲ αἰτὶα τὶς Ἑθνιαοισο¬σταλι.στιπὲς ὶδέες του ὁ Φοὴντοιχ Πό­ Παγκόσμιο Φοἀὶχεο φον ”Εὶμπεοστα'ὶν, ὺπολοχαγὸς στὸν Ποῶτο λεμο, ιμέλλων ιδὶοὶκὴτὴς “Ες ­ "Εἰς στὴ Σαζωνία· ὁ Οὺντο φὸν Ρόυοοχ, Ὁιμπεολέουτναντ του̃ Πρώτου Πολέμου ποὺ θα ιδιοικὴσει τὴν "Ες ­ ”Έ)ς

_

­­

στὴ Σιλεσὶα. Δεύτερο σῶμα: τὸι θύματα τὴς οἰτιονομικὴς ποίσὴς. Άντέθετα από τοὺς ποώτους, αὺτοὶ εἶχαν πατωιοιθὡσετ να ὁοθοποδὴισουνὶ μέσ” τὴν μετα­ ποι̃ιεμιαὴ σιοινιωνίια. Άλλα οὶ οἰο‹ιον¬ο=μιικὲς δυσκολίες τοὺς παοακινοὺν απλώς τοὺς ποοτοέπουν να ιἐγσιαταλείψουν το ἐπαγγελιμὀτ τους καὶ να φοοέσουν τὴ ιμαόοὴ στο­λὴ: ὁ Φοὴντοὶχ Βυλλεὴμ. Κοοὺγεο, ποώὴν 'Ομ­ πεολέουτναντ του̃ τοικτὶσιου̃ στοατου του̃ Λύτσοό, ἐγπαταλείπεὶ τὸ επαγ­ γελιμόι του τοῦ ἑιιπόοου· ὁ Κόιολ Βόλφι, γιὸς δτπαστου̃ παὶ ποώὴν ὺπο­ λοχαγὸς τὴς φοουοα̃ς του̃ Μεγαλου Δούκα τὴς ”Ίἰσσὴις, ισταμιαταει τὴ δοαιστὴοιότὴτόι του ­σαν οιαφὴμτστὴς° ό δόκτωρ Κόιολ "Αλμποεχτ "Ομ­ πε­ογα, γιος γιατοου̃, ποώὴν ὺπολοχαγὸς στὸ Δυττπὸ Μέτωπο, έγκατα­ λείπει τὴν ἐπὶχείοὴσὴ του σὰν εῖισαγωγέας μπανανῶν. Στὶς 259 Ἱανουαοίου του 1930, ὁ Χίμμλεο αναγγέλλει: «Ή Σχουτ­ ζσταίφφελ αὺἔόινει' στὸ τέλος αὺτου̃ του̃ τοιμὴνου, θα ιεἴμαστε 2.ΟθιΟ››. Π ασια τὶς συγσιεποὶμένες διαταγὲς τοῦ Πφέφφεο φον Σόιλομον

­

εμ


απαγόοεὺσὴ στοὺς Οὺντεοφύοεο ΒΑ νὰ πεοασοὺν, μεταταγοὺν στὴν ὁ Χίμμλεο κατωσθώνετ νὰ ὸταφ×θε±ίσετ αόομποσοὺς απ* αὺ­ "Εἰς ­ “Ες τούς. Τὰ τἐλὴ του̃ 1Θ?›Ο, ὁ Χίτλεο θοτγθὰετ νὰ ·δὺνα›μὡσ¬ετ ὴ ὶθέσὴ τοῦ Χίμμλεο χωοίζοντας επίσημα τὴν ΒΑ ὶὰτΰ τὴν “Ες ­ ”Έ)ς. "Η ΒΑ πασα­ νμένει. κατ, ἀοχὴν κατω ὰττ' τὶς τδταταγὲς τοῦ ΟΒΑἙΪ φὸν Σὰλομον. Στὴν ποαγματτκὀτὴτα, αὺτὸς ὁ ὸταχωοτσμὸς ποὺ τὸν ὶαποτφὰστσε ὁ Χίτλεο, πα­ τοαχωοεῖ. τὴν αὺτονομία στὴν "Ες ­ ”Έὶς. Χίτλεο: «Κανένας ὰξτωτμὶαττκὸς ΒΑ ­δεν ἔχετ ὶδίτταίωτμα νὰ δίνεί ὸταταγὴ στὴν "Ες ­ ”Εὶς». “Ακόμη καὶ ·ὴ στολὴ "Ες ­ "Βς, ποὺ γίνεται. τότε μαύοὴ, ζεχωεοίζετ ἀπὸ ἐκεῖ. καί, στέ­ ὶοα τὴν Χνμμλεοιοτὴ 'Γόιἔὴ απ” τὴν ΒΑ.

_

τ

σκ­

:|

Ι

|

ε

τ

Ι

~

κ

Αλλὴ τεττττὺχτα τού Χ­νμμλεο: ο Φὺοεο ααταογεί τον κανοντσμο στοὺ ἀτταττει̃ ὥστε ὁ τοπιαὸς οὺλαμὸς νὰ ττεοττο­οὶίζγεταί σε 10 ἄνδοες τα .ἀφὴνετ στὸν Χίμμλεο τὴ φοοντίὸα νὰ ·αν'αὸτοὶογ­ανὼσετ τὸ σύνολο τὴς Ταξὴς. 'Η σύνθεση τὴς “Ες ­ “Ες τθὰ τμοίαζετ σὲ λίγο ­ὅτί ὸταφέοετ ατΰ τὴ σύνθεσὴ τὴς ΒΑ. “Η στιὸ μιαοὴ μοναδα τεῖναί ὴ Σχαο, ὸὴ­λαὸὴ 8 ἄν­ ὸοες ποὺ τοὺς δτοτκεῖ ἔνας Σχ¬αοερύοεο. 'Γονείς (Β) στοιχειώδεις μο­ ναδες αὺτου̃ του̃ εἴὸοὺς σχὴματίζοὺν ­μτὰν αγέλη «τοούοτε» τοποθετημέ­ νὴ κάτω ατε” τὶς τδταταγὲς ἑνὸς Τοούπττφύὶοεο. Τοεῖς (3) «τοοὺττε» σχηματίζουν τἔνα Στούαμ, μοναδα (88) ”Έἶς ­ ἹΟ ὥς 120 ἄνὸοες “Ες ἐφὀδού ύσύγποοὺσὴς) τοτωθετὴμενὴ κατω απ' τὶς ὶὸτατ­αγὲς ἑνὸς Στοὺομφύολεο. Οί Στοῦοιμὶε σχηματίζουν σα αὺτοὶ ἀνὰ τοεῖς ἕνα Στοὺομ­ ἔνας ττοὺ τοὺς ­δτοὶαεῖ ὸὴλα­δὴ ΖΒΟ μεχστ ΒΟΟ τἄνὸοες μττὰννε Στοὺομμπαννερύοεο. "Η τελεύτα­ία αὺτὴ μοναδα αναλογεί ττεοίποὺ μὲ τὸ πατοοπαοότὸ­οτο τάγμα. “Εοχετατ ἔπεττα ὴ Στανταοτε κατω απ' τὶς ὶὸια­ ταγὲς ἑνὸς Στανταοτεν ­ φύοεο, ποὺ μοταζετ με τὸ σύνταγμα. Πολλὰ 3

Μ

τ

›­

­

­

­­

Στανταοτεν σχηματίζουν μιὰ ­Ούντεογσω̨ούπε ὴ Ταξταοχία ποὺ τὴν ­δτοίκεῖ ἔνας Ὁμττεοφύοεο. Άογὀτεοα, νοαθὼς ττλὴθ­αίνούν οἱ ὁυναμετς, αὺτὲς οἱ Οὺντεογκοου̃πεν θὰ σύγκεντοωθου̃ν σὲ Ϊἶκοου̃οτε, τοττολθετὴιμὶέ­ νὴ κατω ὀσΰ τὶς ­ὸταταγὲς ἑνὸς Γκοοὺππενφύοεο ὴ τελευταία αὺτὴ μο­ νότὸα .αντίστοτχει̃ με τὴ Μεοαοχία. “Επο<επε τώοα νὰ ­δοθεί ἔνα σῶμα τσ" αὺτὴ τὴν καὶνούογτα σύνθε­

ἶΑτ“ αὺτὸ τὸ χότοττνο τστοόττεὺμα, νὰ κανουν ἕνα στοατεὺμα ἀπὸ ἄν­ θοες. Ὁ Χίτλεο ἔὸωσε τὴ λύση στὰ ποὶοθλὴματία του̃ Ραϊ.χσ±σφύοὶεο “Ες Δ­ ”Ί:ἶς. Ἀπαγο­οεύετ στὴν “Έἱς ­ “Ες νὰ στοατολογει̃ τἀνόιμεσα στὶς γραμ­ μες τὴς Β./Στ ἀλλὰ ὸίνετ ὶδταταγὴ στὴν ΒΑ νὰ παοταχωοὴσὶεί ἕνα μέσος ­απ” τὶς ὸὺνὰμετς τὴς στὴν ”Έὶς ­ "Εἰς Σύμφωνα μ' αὺτὲς τὶς ·διαταγἑς,_ ὴ ΒΑ ὲντέλλετατ νὰ ποομὴθεύσετ τοὺς μισοὺς ὀίνδοτες ποὺ θί αποτελέ­ σοὺν τὶς τοπυκὲς ὁιμἶὰδες τῶν "Εἰς ­ "Ες Οἱ νέες αὺτὲς τδτεύθετὴσεις ὴ­ ­ταν ἐξαίοετιαὰ ὸὺσἀοεστες στοὺς ὴγέτες ΘΑ. “Αν ποοσθεσούμε ὅττ ὁ Φύοεο εἶχε ὸὴλὡσετ σαφώς ὅτὶ ὴ ΒΑ ἔποεττε νὰ οταοαχωοει̃ στὴν “Ες ­ ­σὴ.

#57­


ιδίαλιεγιμιἑνοὺς καλὰ» κί ὅτί οἱ Στοὺοιμπαννφύοεο εἶ¬­ νὰ μποοου̃ ν νι' ἀονὴθου̃ν τοὺς ἄν­δοες ποὺ ὴ ΒΑ τοὺς ἔστελ­ε χαν ἐντολὴ νε, ἄν δὲν ­ἀνταποκο­ίνιονταν στ, ­αὺστηιοὰ κοττηοια, τότε θὰ καταλάθου­ με ἄνετα τὴν ­ἀντίθεσὴ τοὺς.

“Ες μόνο «ἄνδοες

Ν

Παοὴγοοιοῦντατ με τὴ σκέψη ὅτι, τοὺιλὰχτστος ὴ ἀνιεξαοτητη "Ες ­ τελίκὰ πὶὰ στὶς ὺποθόσεὶς τὴς ΒΑ. Ποοτὶμοῦν ν® ᾶγνοου̃ν τοὺς ποαγματτκοὺς σκοπούς τοϋ Χ­ίτλ.εο° ποοτιμοὺν νὰ μὴ οωτα̃νιε ισχεττκὰ ιμὲ τὴν ποαγματτκὴ ιδοαιστηοὶὀτητότ τῶν “Ες ­ “Ες ποσ­ ττμοίι̃ν νὰ μὴν δίνιοὺν ποοσοχὴ στὴν ἐἔὴγηοη ποὺ οίνεί ὁ Χίτλεο πανω σ' αὐτὸ τὸ θόμα: «Τὸ καθῆκον της ­ “Ες θὰ εῖνατ ἀπί ἐοῶ καὶ πέοα νὰ ιἐξασφαλίσει. τὴν αστυνόμευση στὸ ἐσωτεοτκὸ του̃ Κόμματος». ”Έ}ς δεν ιθ” =ἀν·ακατε·ύιεταί

Εἶναι. οιλἠιθεὶα ὅτι. ὁ Χίτλεο τὴν ἔχετ πολὺ ­ἀνόιγκηι αὐτὴ τὴν αστο­¬ νοιμία, γίατὶ οιὶ ιἀντυθἐσείς γὐοω απ” τὸ ποόσωπό του ιμιαίνονταί στοὺς | Ν Ϊ \ ΰἴ κολποὺς του Κόμματος. Οι αιαταιδοτες, το εγκλημα, οτ οιαοιιονιοντες θα­ Ε

7

Ε

?

σιλεόοὺν μέσα στὴν Ἡθν'τκοισιο=σίαλιιστιΔκὴ κίνηση. *Η "Ες ­ ”Έ)ς, ποοοοί­ ι ~ τ ι : ι | ιμεσ το μυαλο τον Χττλιεο, να κανει να θασολεὺσει. με καθε θυσία ὴ πευθαοχία καὶ νὰ καταιστελλετ ιμὲ τὸ ιοόπαλο καὶ μὲ τὸ σίδεοο τὴν κό.­· θε ἐξέγεοιση ιἐνιότντυα στὸν Φύοιεο.

ί

ζεται,

­Κ

ι

×

3

κ

κ

π

κ

ι

Η

πευθεαοχτα, ιείναί ἀναμῳνσθὴτητα αὺτοι ποὺ λείπετ απὸ οιενα κόμ­ μα ποὺ σογκεντοώνεί τότ­ε ὁπαδοὺς κτ ὺπεόθονὶοὺς ποοεοχομενοὺς απ” Ε

^

9

~

\

¬

±

7

Ξ

τα πιο ιδταφοοεττκα κοινωνικὰ στοὼματα, καὶ ποὺ δτακηιοὺσισοὺν τὶς πίὸ ἀντὶφατιικὲς ὶδἑες. Πεδίο μάχης ιμὲ ­αντίπαλους, ιἐθνὶκτστὲς πολὶτὶκοιὺς,ο λτμὰνί γτὰ ποολετὰοίοὺς ΒΑ, ἀλλὰ επίσης καὶ τόπος ­σογκεντοώσεως γιὰ δίόοφοοοὺς ἀνττιδοιαστιικοὺς μεγαλοαστοὺς κι. ἄλλους ὰφιέντες τῆς θτομη­ χανίας, δὲν θὰ μποοεοὺσιαμε νὰ φαντασθου̃με πτὸ ἑτεοόκλητη κίνηση. Το μόνο κοτνὸ σημείο ὅλων τῶν ὀπαδῶν ἦταν ἔνα ἐκδηλωιμένο μίσος ἐνὰν­ ττα στὴ ιοημοκοατία καὶ τὴν ποόοδοι, μτὰ δίψα οίτληιστη νὰ ·καταλα.θοον° τὴν ἐξουσία. Ἀλλὰ πῶς νὰ κανιοὺν; Ὁ κάθε λόγος, τὸ καθε οτύνιθηιμα ποὺ ἔοίχναν εἱίοιισκε ιἀιμιέισως ἀντὶπἀιλοὺς, ὁ κάθε οηιμαντὶκὸς ­δημόσιος λεττοὺογὸς θοίσκονταν σὲ ἀνοίχτὸ πόλεμο μὲ οποιονδηποτε ἀπ® τοὺς σο­ Ὁ «παιλατι̃νος ὶπτότης» τοῦ Χίτλεο, Χέιομαν Ίἕἔσισεο, τὰ θαζει. μὲ τὴν Βοοείογεοιμανιιαὴ Ναῖςὶστίκιὴ μεοίδα, ποὺ τὴν χαοακτηοί­ ζεί σὰν «κοινωνία ἀπὸ φωτισιμιένοὺς εἰδω=λο¬λαιτ.οες››. Ὁ 'Ρηνανὸς Γίόζεερ Γκαῖιμπελς ὀπαὶτει̃ νὰ ιδιώζοὺν τὸν «μὶκοοαστὸ Άδόλφιο¬ Χίτλεο». «ἶτἰ ιδτκτιατοοία της σοισταλὶσττκὴς ἰδέας, αὺτὸ εῖνατ τὸ μέλλον», διιακηοὺττει ἑπίσης ὁ Ϊἶκαἶιμπελς, ὅμως τὸν «ὁ.το.κοοὺοὺν αμεσως λέγοντας ὅττ «μιὰ τέτονα ιδίατὺπωση ἔχει ιἀναμιφ~ιισθὴτητ¬α τὴ θεση της στοὺς κόκκινοὺς, ἀλλ® ὔχί ιθόθαὶα ιἐ­δώ». Ὁ Γκοέγκοο Στοότσοιε ιὀτπαίτεῖ μιὰ ­συμμαχία μὲ τὴ Σοθυετικὴ ”Έ)νωσὴ, «φίλη τὴς Γεομανίας στὸν ἀγῶνα της εναντία ι τ ιο ~ Ι \ στη Σονθηκη ἔτἶἰοηνης των Βεοισαλλι.ων››· ἔοχεται. σὲ σὐγκοοὺση ­με τὸν

ναοέλεροὺς τοὺ.

ι

_.

58

_.


“Αλφρεντ Ροζεμπεογκ, γιοι τον ὁποῖο οἱ ποιμιμοονιστὲς εἶναι οἱ θανασι­ μοι ἐχιθοοὶ του̃ Καμιιιατος. Άαοιια παὶ το ζὴτὴιια τῶν Ἡὅοαίων οὲν σο­ νοιντόιει τὴν ομοφωνία, τόσο πολλὲς εἶναι οι ιμοοφὲς του̃ ἀντισὴμιτισιιο­υ̃ ποο συναντάει πανεὶς στοος αολποος του̃ Κόμματος. Λόγου χαοὴ, οι Γκοιι̃μπελς λέει: «Τὸ Ἱἔἶθοαι̃οιο ζήτημα εἶναι πολύ πιο πολύπλοκο ­απο σο το φιανταζομαστε. Τί το πιο οιιαφοιοιετιαο ποαγιμιατιπὸι ἱιπόιοχει απο ναν Ἡὅιοιαῖο παπιταλιστὴ κι απο ἔνιαν ”Βοοο.ι̃ο¬ μπολσιεὅῖιιο Ι»

Ὁ Χιτλεο ζέοει θαυμάσια ὅφ­ελος ολες αοτὲς

Κ

!

νὸι ἑκιμ.ετο.λλεύεται γιοι ποοσωπικὀ του

τὶς ἀπέχθειες. Πολιτικος

τοολοπλοπος, σονοαολὑζει

τὴ

φωτια τῶν ἀντιζηλιῶν ὅπου μποιοει̃ νεοι το κανει, άλλοι οιατὴοεῖ ῶστὀσο τὴν ἐνοτὴτα ιστοος πόλποος τῶν “Εις ­ ”Ιἶςὅ‹.ι ιὲπιοόιλλεται σὲ ολους, σὰν το μόνο ιδυνιατο ἑνωτ­ικο ιὀινόιμιεσα στὶς οιό.φ¬ο~οιες τάσεις. “Οοο πιο πο­ λοσοιθαοὲς γίνονται οἱ ιἐσωτεοιπὲς ιδιοιμόιχες καὶ ποιλλαπλαισιαζονταὶι, τό­ ἰω σο πιο πολο παίονει τὴ μοοφὴ του̃ Πάπα τοῦ Κόιιιτιατος. Ὁ Ροζεμπεογκ. λέει στὴ Ννοιεμοὲογὴ: «Όι Χίτλερ ἄφὴνε να πόινονν ὅ,τι ὴθελαν οἱ ἀν­ τοιγωνιστισιὲς ομαδες ιμιὲ πλὴοὴ γνώση γι” αοτοι παο συνέοαινλαν. Αίπο τοῦ ἔοινε τὴν εοπαιοια νοι οιόινει τον οιοιιτὴτὴ παὶ να παιζει τον Φὐοεο

ιἀοτιιγὀλε­ Το 1925„ οἱ ποαγματισιὲς ἐἔοοισιες του̃ Χιτλεο, οὲν ξεπεονα̃νε κα­ θόλου τοι σύνοοα τὴς Βανοιοἰας. Ὁ Φύοεο σνναντὁιει οοσκολίεις ἰοιαίτε­ οτα σοὅαοὲς ­στὶς Βόοειες καὶ στὶς Ν ὀτιες πεοιοχὲς τὴς Γεοιμανιας οπου ὁ Γκοέγκοο Στοόισσεο, φαοιμιαιοοποιος στο Δόιντσχοοτ, ο αδελφός του ­δόκτωρ ”­Οττο Στοόισιο­εο, πι ὁ ιδόπτωιο Γιόζεφ­ Γπαιμπελς, κοατοἰν το. ὴννία του̃ Κομιμιατος. Οι ἰδεες τον εἶναι σὲ παοα πολλοι σὴαει̃α σοσιαλι­ στικές. Άπατου̃ν τὴν ἐθνιιιοποιὴσὴ τῆς θιοιμὴχιανιας αιαὶ ιἐγπνιμνόιῖςονν καὶ σννιστου̃ν τὴ ισυμμαχία τη̃ς ποολετιαοιαπῆς Γεομανίας ιμὲ τὴ Σοὅιετιιιὴ ”Έ}νωσὴ. Ὁ Χίτλεο κατωοθώνει ν' ιἀνοιτινόιζει το σύοτὴ αὐτῆς τὴς τοιαν­ οοιας. Τον Φεὅοοοόιοιο του̃ 1928, ὀογανώνει μια σύνοδο του̃ Κόιμματοις, στὴ Βααθέογὴ. Βῖχε λόιοει απο ποὶν τοι μέτοα του ὥστε να λόιοονν μέσος σλ αοτὴ τὴ σὺνοοο μόνο ἑλαχιστοιι αντίπαλοί του. Ὁιογιανὡνει ἐκεῖ μιοι ψηφοφορία καὶ παιονει τὴν ἐσολογὴ. “Η ομάδα Στοασσιεο ἀνιατινλαζεται, Ὁ Γπαιμπελς κι ο Γκοέγποιο Στοόνσισεο πεονου̃ν στὶς γοαιμιμὲς του̃

Χίτλεο. Ώστόσο, πέοοι ατο τὶς ιὀιντιιζὴλιες στοὺς κόλπους τοῦ Κομιμοιτος, ὀιιτ τὶς συγποοοσιεις ποο πλέσιονται παὶ ποο ὁ Φύοεο ξέοει νοι τὶς λύνει ποος ὅφελός του, το ποόιολὴιμια πλειοὶ ἔχει τεθει̃ ἀτ” τὴν ΒΑ. Ἡι παλιο­ οοια τὴς .ἀνιεογίιας ποο ολο ἀνεο­αίνει φουσκώνει οπέομετοα τὶς γιοοιμιμὲς τῶν σωμόιτων του̃ Πφέφφεο φον Σαλομον. "Εχοντας σννειοὴσὴ τῆς ού­ νοιμἠς τὴς, ὴ ΒΑ γινεται ολο καὶ πιο ούστοοπὴ ­στὶς οιαταγὲς τὴς πολι­ τικῆς ­οιεὐιθννσὴς του̃ Κόμματος. Σ® αὐτὸ ποο­στῦθεται ὴ ποιοολὴματιιτιιγ

.›­Μ .ιι

·=··σ·ο·


νοοτροστία τῶν σωμάτων. Μερικὲς ιμονόιδες τὴς ΒΑ στὸ Βερολίνο ἀρι­ θεμοῦν 87% ανέργους. “Ανόιιμιεσα σ” αὐτοὺς τοὺς ἀπὀκληροος της σιοινωνί ας, ὺπόιρχσον στοιχιεῖα ιἐγαλὴμιατικὰ ίδιαίτερα επικίνδυνα. Ή ΡΟ (Πο­ λιτικὴ ὁργόινωση θλἑπει ιμὲ δυσπιστία αὺτὴ τὴ θαλασσα νὰ εκτείνεται.

Μιὰ ὺπόοιωφη δυσαρέσκεια μοὺγγρίζει ιμεσα στὶς γραμμνὲς της ΒΑ. Μιὰ στροκὴρὺξη σιὺιιλοιφοριει̃: «Ὁ 'Αδόλφος μᾶς ττροιδίνει, ἐιια̃ς τοὺς προλε­ τόιριοὺς!›› Κὺκλοτροιρου̃ν ιἐπίσης λίθελλοι: «Ἡιιεῖις οἱ προλετόιριοα είμα­ στε πάντα ιεὺχαριστημἐνοιί Με χαρὰ μας ψοφα̃ιιυε τῆς πείνας γιατὶ ξέ­ ρουμε πὼς αὺτὸ ιἐπιτρἐστει στὸν πολὺαγ±α:ιτηιιιέν·ο μας Φορ­ερ νίιἀγὶοιριόισιει μιὰ Μερσεντὲς προς σαράντα χιλιαδες ιμόιρσια...». ®Ε)τειδὴ ὴ σιατασταση ,ἔχει γίνει ἑκρηατικὴ στὸ Βερολίνο, ὁ Φύρερ 'αποφασίζει νὰ παει στροσω στικὰ ιὰτὶ τόπον.

Σὺνομιλεὶ μὲ τὸν Βόιλτερ Στέννες, Ὁιμπερφὺρερ· ΒΑ

9

κτὺπόιει τὸ ταμπου̃ρλο, ττρεοτρέπει ὅλο τὸν κοσμο νὰ τοῦ παραιμείνει πι­ στός. Τὴν 1η Σὶεπτειιθιρίοὺ του̃ 1930 τὸ θρόιδὺ, γιορταζουν τὴ συμφιλίω­ ση. "Ο Χίτλερ ὺποχιρ·εώνεται νὰ σνιμμο=ρ¬φου̃ται στὶς ισὺιμθοὺιλὲς τοῦ Στεν νες γιὰ ὅ,τι ἀφορα̃ στὰ τοροιθλὴιματα τὴς ΒΑ τοῦ Βερολίνου σιαὶ χωρίζον­ ται «ιιαλοὶ φίλοι».

Ἑπειδὴ ἔχει σὺνειδητοοτοιὴσει τὸν οιίνδὺνο­ ΒΑ, ὁ Χίτλερ είναι ἀπὸ ἐκεῖ ααὶ πέρα ιὀ.ποιερ.ασισ±ιιέν=οις νὰ τὴν κανει νὰ παίξει ἔνα ρόλο ἀπακλει­ ·

:

ο

Ι

~

›·τ

ι

τ

:

­στικο εσωτερικηις αστὺνομιας του Β.οιμιμιατο·ς. Ο Περεφιφιερ φον Σαλοιμον εκφραζει τὴν ιεὺχὴ νὰ ιἐγσοαταλείψει τὴ θέση τοὺ· ὁ Χίτλερ παίρνει τὴ θέση του ἑπισοεφοιλὴς της ΒΑ καὶ θοιιδιται τὰ λόγια του̃ Ρέμ, ποὺ θιρίσκε­ ,

κ

­×

ρ

ται

στὸ μεταξὺ ιμιετεανόιστης στὴ Βο­λιθία: «Άριιεί νὰ μοῦ γνωστοποιη­ σεις τὴν ταδε μέρα, τὴν τόνδε ὥρα, τὸ τόιδε μέρος, καὶ θὰ θρίσκοιμαι. ἐ­ | κεῖ.!››. Ζ όιει ιἀπί τὸν Ρε νὰ ιἑπανέλθει καὶ νὰ τὸν θο θ ίσει σταθερα `

Πρὶν ακόμα φιθόισει ὁ Ρεμ, ὁ Χίτλερ αρχίζει μιὰ ενεργεια ποὺ θὰ λόιθει στὸ μέλλον τὸν χαρ¬ασ‹ιτὴιρα μιᾶς εἰδωιλολατρικὴς λατρείσις ποὺ ν' ὰπο·δ¬ίδεται στὸν Φὺριερ: στὶς 8 Σεπτεμιθρίοὺ τοῦ 19130, ο επιτ~ριοτιο¬ς χὴγὸς του̃ επιτελείου τὴς ΒΑ Βόιγὴενερ στληιροιφορεῖ δλοὺς τοὺς ἐκπρο­ σιίτποὺς τῆς ΟΒΑἙ” δτι οσαλοὺνται «νὰ ιδὡσοὺν ἔναν ιἑπίσὴμον ὅρκο πίστης στὸν Ἀδόλφο Χίτλερ, ὺπἐρτατο ια̃ρχηγὸ τῆς ΒΑ τοὺ Κο­μματος». Ο Α δόλφος Χίτλερ ἔκανιε τότε ἕνα πρῶτο θὴιια πρὸς τὴν δλοιιληρωτισιὴ εξον­ σίαση τοῦ ΝΒΒΑΡ (Ἱτἶθνικοισοσιαλιστισιου̃ Κόιμιμιατοις). Ν

τ

ς

η̨

ι

“Ομως αὺτὴ ὴ ἀποιδ=ιδόιμενη στὸν Χίτλερ λατρεία δεν ὴτ­αν ακόμα γενιιιὴ ααὶ ·ῆ 88 (”Ἑς ­ ”Ής) θὰ ιἔμπαινιε σὲ λίγο σὲ δραση γιὰ νὰ σα­ ριὡσει τὶς τελευταίες δὺστρ­οπίες. <Η συγκέντρωση τῆς ΘΑ ποὺ ἐν­εργεῖ ὁ Χίτλερ κι ο νέος ἀρχηγὸς ω του επιτελείοὺ ΒΑ Ρεμ, ποὺ γύρισε ατι' τὴ Βολιθία, σκοντόιφτει πόινω στὴν αὺστηρὴ ιὲνιαντιλοση τοῦ Στέννες οιαὶ τῶν ισὺιμιιιαχων τοὺ. Ὁ Ρε ττληροφοριει̃ται ὰπί τὸν Κοὺρτ Νταλὺεγκε, "Εἰς ­ "Εἶς Φὺρερ του̃ Βιεσ

3

5

_

60

_


γιὰ τὴ φὴμὴ ποὺ κυκλοφορεί ὀινόιμεσα στοὺς φίλους τοῦ Στεννες; «Τὴν 1η Άπριλίοο 1931 στὶς 4 καὶ 80' ὴ ὥρα τὸ πρωί, ἔνας απ” τοὺς. κατασκόποὺς μου μοῦ γνωστοποίησε ὅτι ὁ Ἑἶκροοππενφόρερ ΒΑ ”Οστ νοὺ,

Γκὰν ἀνὴγγειλε, σὲ μια μοστικὴ σογκέντρωσὴ ὀπαδῶν του̃ Στέννες, ὅτι ὁ Φόρερ μας θα απολύσει ὁριστικὸι αὺτὸν τὸν τελευταίο ἀτ° τα καθὴκον= τα του σὰν Γκρ­οοππενφόρερ. Στὸ διόιστὴ­μα τὴς συγκέντρωσης, ὅλοι οἱ παρόντες ᾶἔιωματικοὶ ὲκδὴλὡθὴκαν ὺπὲρ του̃ Στέννες καὶ κατὰ τον Χίτλερ Ι» Στὶς 2 Ἀπριλίοὺ, οἱ σύμμαχοι του̃ Στέννες καταλαμόὁινοὺν τα γρα­ φεία τὴς Γκαοολαίτοὺγκ του̃ Βερολίνου καὶ τὸ κτίριο τὴς Ναζιστικὴς ἐ­ Φημεθίδιαἐ Ντὲί) ”Ανγ#κΩιφιφ. “Η “Ες ­ “Εἰς ¬ἑπιχ.ειρεῖ νί ἀντισταθει̃ ὀιλλὸι ὺποχρεώνεται να ὺποχωρὴσει μπροστα στον αριθμό. Αὺτὴ ὴ κτιριακὴ ἐ­­ πανόιστασὴ επεκτείνεται γρήγορα σέ ὕλὴ τὴ Βόρεια καὶ τὴ Νότια Γερ­ μανία. Οί ἀρχὴγοὶ ΒΑ του̃ Βρανδίεμόοόργον, τὴς Έὶσσὴς, τὴς ”Σιλεσίας,. τῆς Πομερανίας, του̃ Μεκλεμὅοόργοὺ ιἐκδὴλὼνονται ὀιλλὴλἐγγὺοι μὲ τὸν Στεννες. 'Αλλα ὴ φωτια σόὴνετ όσο γρὴγορα ὁίναφε. Τὰ ταμεία τὴς ΕΞΑ ὀιδειόιζοὺν γρὴγορα. (Η κίνηση πλὴττεται ἀπὸ παρόιλὺσὴ ἀπὸ ἔλλειψὴ χρὴμόιτων. Ὁ Χέρμαν Γκαι̃ριγκ ιεπιφορτίζεται ὀπ τὸν Χίτλερ νὰ ξεκα­ θαρίσει τὴν ΒΑ απ" τοὺς ὁπαδοὺς του̃ Στέννες καὶ ὁ πρώην “Ομπερλἐ­= οὺτναντ Πάουλ Σχοόλεζ, σὺνόιδελφος του̃ Γκρέγκορ Στρόισσερ, ν" ἀνα­ διοργανώσ­ει τὴν ΒΑ, 'Ανατολικὴ δμόιδα. ;

Ὁ Χίτλερ πλεκει

ἕνα δημόσιο ἐγκὼμιο στὴν "Ες ­ “Ες ποὺ τὸ ἄ­ ίἐπέτρεφε να κερδίσει τὴ νίκὴ πόινω στον Στέννες γρὺπνο ματι τὴς του̃ καὶ στέλνει στὸν Ιίοὺρτ Ντελόεγκε ­δόο λόγια ποὺ θα εἰκονίζονται αργό­ τερα πόινω στὴν πόρπὴ του̃ ζωστὴρα τῶν "Εἰς ­ ”Έ]ς: «”Ής ­ ”Πς, ὴ τιμὴ

(Η ιὀργανωσὴ ἔὶθ όρισκόταν απο ἐκεῖ καὶ πέρα καλα στὴ θεσὴ τὴς. Ἑκεῖ ὅπου ἀπειλου̃νταν, ὴ ἐξουσία του̃ Χίτλερ, ἐπε­ σου, εἶναι ὴ πίστὴ σον».

νέόαινε αμέσως. Ὁ Χίμμλερ δηλώνει στὴ διαρκεια [μιᾶς γενικὴς συγκέν­ τρωσης τῶν αρχηγών τὴς Τόιξὴς: ‹‹"Ολος ὁ κόσμος δὲν μᾶς αγαπαει. "Οταν τελειώσουμε τὴ ­δομλειόι μας, μπορεί καμμια φορα να μας όάλλοὺν στὴν ὀίκρὴ. Δὲν πρέπει να περιμένοιυμε να λόιόοὺμε σὴιμόιδια εὺγνωμοσὺ­ νὴς. Ἀλλὰ ὁ Φόρερ μας γνωρίζει ποὶοὶ ­είμαστε καὶ τί ίόιη̨̃ίζοομε. Ἐμᾶς προτιμα̃ ανάμεσα σὲ ὅλοος, γιατὶ δὲν τὸν ιδιαψεόσαμε ποτέ».

Νέες ίδιαταγὲς του̃ Χίμμλερ τείνοὺν ν” αὺιξὴσοὺν ακόμα πιὸ πολὺ, τὴν αποτελεσματικότητα τὴς ­δραση; τὴς Σχοὺτζστόιφφιελ. Οἱ μοναδες ”Έ]ς ­ "Ες είναι .διαιρείμἑνες σὲ τμὴματα ἀπὸ 8 ὡς 5 ἄνδρες ὺπεύιθονι̃οος γιὰ ἔνία δρόμο ὴ γιὰ μιὰ συνοικία. *Η πειθαρχία γίνεται ακόμα πιο σκλη­ ρὴ. Τρείς ἀπονσίες μὴ δικαιολογημένες, αν τνχὸν κόινίει, δ “Ής ­ "Ες ποὺ θα κάνει αὐτὸ τὸ παράπτωμα, διαγίρὁιφεται ἀπ' τὴν Ταζὴ. Οί ἀρχὴγοὶ μονάδων οφείλουν ν” τἀγρὺπνοῦν σὺνεχῶς για τὴν καλὴ ιὲμιφανισὴ τῶν ἀν­

_6τ...


μιὰ σννεχὴ ιἐκγὺμνασὴ. : ι ι ε | : Παοαλλὴλα με τον νεο κανονισιμο, ενια αδιαπεοαστο " πεπλο οιγνετ­αι πάνω στὴν τἐσωτεοικὴ ὀογανωσὴ καὶ στὶς οιὁιφτσιοες το­σ×αστὴγοιότ·ηπιες τὴς Τάξης. Κανένας δὲν ἔχει πιὰ τὸ δικαίωιμια νὰ ΰλέπει τί γίνεται στὴν "Ες ­ "Ἡς, οὔτε καὶ τὰ μέλη τοῦ Κόιμιμτατοις ὴ ΒΑ. "Η ιὀσιόλοὺθὴ ιδιατα­ γὴ δίνεται ιἀπὸ τὸν Νταλύεγκε: ‹‹”Αποιγοιοεὺω καθε σνζὴτὴσὴ αναμεσα στοὺς "Ες ­ ”Ἑὶς νιαὶ τοὺς ΒΑ ὴ πολίτες, μέλὴ τοῦ Κόμματος ὴ ὅχι, σχε­ τικὰ μὲ τὸν σόλο, τοὺς σοιοπούς, κλπ., τῆς “Ες ­ ”Έἶς. Καὶ ὁὶν πατὰ τὸ ίδια­ στημα τῶν τσὺγνιεντοώσ­εων ὲξαπολὺθοῦν επιθέσεις ὲναντίον μας, διατάσ­ σω ὅπως τὰ μέλη τῶν “Ες ­ "Ες ποὺ τὶς ὺφίστανται νὰ μὴ σὴκώσονν τὸ γόιντι, ἀλλὰ νι' ιἀπο·σὺοιθοῦν αμεσως πεοιοοιζὀμενα νὰ εἰπου̃ν ὅτι ὴ “Εἰς ­ “Ες εκτελεί τὶς οιαταγὲς τοῦ Ἀδὀλφοὺ Χίτλεο». Εἶναι 4, ἐποχὴ ποὺ ὴ “Ες ­ “Ες ὰοχίζει νὰ ἑπιὀίοεταιι σ“ ενα απ” τὰ μεγαλα ααθὴαονιτόι τὴς, ιδὴλαὀἠ, νὰ ξετοὺπώνει τοὺς ­αντιπάλους του̃ Κόιμε ματος καί, μέσα στοὺς κόλπους τοῦ Κόμματος τὰ ιἐχθιο ικὰ ποὸς τὸν Χίτ­ λεο στοιχεία. ­δοῶν τοὺς, οί ὀποῖοι ὺπόπεινται ιἐξ ὁίλλοὺ σὲ τ

Χ

α

π

»

ι

ι

'

,

Τὸ 1925 ὴδὴ ὴ “Ες ­ "Ες σὺνέλεγε τἐιμπιστεντικὲς πλὴοοφτο­οίες πα­ νω στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ μεοικῶν μελών τοῦ Κὰμματος. Ἑτιείνὴ ὅμως ὴταν μιὰ ἐνέογεια ἀπόλὺτα παο­εοιγὴ κι τἑπειστοιδιασιὴ. Με τὴν παοοδο του̃ χού­ νου, αὺτὸ ἔγινε μιὰ σπ τὶς παοαιδο­σιανιὲς ἀπασχολὴσεις τὴς Ταξὴς. "Ἡ καθε μοναδα “Ες ­ ὺπο­χοεωιμἐνὴ νὰ παοὲχει ιὅλες τὶς πλὴοοφο­ οιες τις σχετικὲς με τις ὁμαὀες τὶς ἐχιθοιαὲς πσὸς τὸ ΝΒΒΑΡ, ὅπως λόγον χόιοὴ γιὰ τὸ ιἱίομμοὺνιστιαιὸ Κόμμα, γιὰ τοὺς Ἑλεὺθεοοὺς 'Τέκτο­ νες, τοὺς Ἡΰοταίοὺς, καὶ γιὰ τὰ γεγονότα τὴς τοπιπὴς πολιτιαὴς. ”Ολες ­αὺτὲς τὶς πλὴοοφοιοίες τὶς σὺγοιέντοωνε ὴ γενικὴ ιδι=εὺ×θνν¬ση “Εἰς ­ "Εἰς Εἶναι φανιεοὸ ὅτι οἱ πιο πολλὲς ὀιπ' αὺτὲς ὴταν γιὰ νὰ τιοοιφοσοτου̃ν τὰ καλάθια τῶν τὀιχοὴστων. “θλλί αὺτὰ ­δὲν ἦταν ακόμα ὰοκετὰ σοίἔαοό.. Ὁ Χίμμλεο όμως θὰ τὅόιλει σ” αὺτὸ τὸν θέμα μιὰ καλὴ τάξη. Τὸν ,Ιούνιο του̃ 1931, ἑξαγγέλλει ­ὅτι «οἱ ιἐζοομὴσεις του̃ ὶμπολσεὅισιισ·μοὺ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ιἐπιαίνλδὺνες παὶ ὅτι ὁ αγώνας ενάντια στοὺς αντιπάλους μας Ἑὅοαίοὺς ααὶ Μασσὀνοὺς θὰ εῖνιαι ιὀιπὸ δώ οιαὶ πέοα ἕνα απ) τὰ πιὸ¬ σὴ­ μαντιαα μας καθήκοντα» παὶ τοποτθετιει.. μέσα στὴν αόιθε Οὺντεογποούππε ῦἰ Βς ­ "Εἰς μιὰ εὺδικὴ ὺπὴοεσία τἑπιφοιοτιστμένὴ νὰ οιατασαοπεύει τοὺς ἀν­ τιπόιλους τοῦ Ναζισιμοῦ μέσα κι ἔξω απ' τὸ Κόμμα. Ἀπὸ τὸ 1931 κι ὅ­ λας, μὲ τὴ ­ὅιοὴθεια του̃ ποώὴν α̃ξιωματιτιοϋ τοῦ Ναὺτιποῦ Ραινχταοντ Χόι'ιντοιχ, ποὺ εἶχε ιμπεῖ. ποὀστριαττα στὸ Κόμμα καὶ στὴν “Έἔς ­ "Έ}ς,ι ὁ Χίμμλεο ὀογανὼνει μιὰν ὺπὴοιεσιία πλὴοοφοοιῶν ποὺ, νιαθὼς ·θ” ὰναπτὺσ­ σεται ιθὰ ιδώσει ὀιογότεοα τὴ γέννηση στὴν πιὸ ιμιεγόιλὴ ὁογόινωσὴ πατα­ σκοπείας καὶ καταδύσεων τῆς Νιαζιστικὴς ἱστοοίας: τὴν "Τπὴοεσία "Α­ σφαλείας ΒΠ (Ζιχεοχόιίτσντιεστ). ­

\ὴταν

Ι

×

τ

γ

...62

·5­›

­..


ι

Ὁ Στουρμφύρερ Χόιιντριχ

ὀιποδιείχνιει ὅτι

εἶναι ἔνας σονιειργόιτης

αξίας σ” αὐτὸ τὸ ιεῖι̃δος. Πολὺ γρήγορα, ιῆ “Ες ­ "Ες γίνεται τι πιο σημαν­ τικὴ ιμοστικὴ ῖιπηιρεσία του̃ Κόμματος, Ὁ Χίτλερ ἰιποχρεὡνεται νὰ κατα­ νοήσει καλὰ ιὅτι ιἦ “Ες ­ "Ες εἶναι ὁ μόνος ὀργανισιμὸς ποὺ του̃ εξασφα­ λίζει τὴν προισωπικἠ του ὀισφόιλεια, Τὴν 26η Ἱιανοιιαρτίου του̃ 1932, ὀνο­ ­μόιζει τὸν Χίμμλερ ἀρχηγὸ τῆς Ἄσφαλείας του̃ «Φοιιου̃ Οίκου» κεντρικου̃

γραφείου τοϋ Κόμματος στὸ Μόναχο, καὶ του̃ ἀναιθέτει νὰ λόιόει ὀιμέσ τὰ ιἀναγκαι̃α μέτρα γιὰ ιμιὰ ιἐνειργητικὴ ὁι̃μωνα του̃ Κόμματος ἐνόιν­ οςα τινα στὶς κοιμμοιινιστικὲς επιθέσεις. 'Αμέσως ιμόλις ἔχει εγκατασταθεί ὁ Χίμιμλερ, μιὰ θπόθεση εγκλη­ ματικη̃ς ­συνωμοσίας τραντόιζει τὰ ¬θεμέλι­α του̃ Φαιου̃ Οίκον. Οἱ οἶιπεόθν­ νοι όμως ἦταν ἀἔιωματου̃χοι του̃ Φαιου̃ Οίκου κι ὅχι αντίπαλοι του̃ Χόμ­ ςματος. Ἡ ΐιπόθεση α̃πέιδειχνε μέχρι ποιὸ σημείο ~ὀιμφισόητει̃το= ακόμα ·ῆ ιἀποκλει¬στιοιὴ κυριαρχία του̃ Ἀδόλφου Χίτλερ. 'Η λόιμιμη του̃ Στέννες .επέτρεπε στὸν καθένα νὰ ιδιερωτα̃ται ιμέχρι ποιὸ σημείο ὁ Χίτλερ, εμπο­ ρου̃σε νὰ πόιει αντίθετα πρὸς τὶς ἰιοέιες τῶν ἀρχηγῶν τη̃ς ΒΑ. 'Γὸ νέο σκανδαλο δημιονργοεῦσε τὸ ακόλουθο ερώτημα: ὁ Άδόλφος Χίτλερ εἶχε τὸ ιδικαίωμα νὰ περιφρονεί, ὅπως τὸ ἔκανε, τὰ ἠιθικὰ κριτήρια του̃ Κόμ­ ματος; Τὰ αίτια τῆς υ̃πόθεσης ἦταν τὰ ακόλουθα: ὁ Χίτλερ όασίλειιε πα­ νω στὴν ΒΑ στηριζόμενος σ' ἔναν όμοιφολόφιλο, τοῦ οποίου ιῆ ῦιαφιθο­ρὰ κι οὶ ὲκφτιλισιμοὶ υ̃ποιθείὅαζαν τὸν Ἐὶθνι·κο¬σοσιαλιστικὸ ­επαναστατικό στρα­ τὸ στὸ επίπεδο ἑνὸς οίκου ὀινοχῆς. ἶθ ὁίνιθρωπο­ς αὐτὸς ιδὲν ἦταν ἄλλοις ιἀπη̨ τὸν ”Ήρνστ Ρέμ, τὸν νέο ἀρχῇηγὸ τοῦ Ἑστιτελείου τῆς ΒΑ. Ὁ Ρὲμ ιδὲν εἶχε κρύψει ποτὲ τὶς ¬διεστ­ραμιμένες ὀρέζεις του: «Δὲν συγκαταλέγομαι μεταξὺ τῶν τιμίων ἀνθρώπων καὶ δεν ἰσχιιρίζομαι ἐξ ἄλλον ὅτι εἶμαι ένας ὶὰπ“ τοὺς δικούς τους». Στὶς κνόερνητικὲς προσπα­ θειες «νὰ ριιθμίσοιιν ι̃ἢ νὰ μεταθόιλλονν τί ανθρώπινα ῖένστικτα με διοι­ τόιγματα», αὐτὸς ιἀντέτασσιε ἐκεἱνια τὰ περίφημα λόγια του̃ Ρίχαιρντ Βαγ­ κνερ: ‹‹Αῖιταπόιτες, οιῖιταπόιτες, όλα εἶναι α·υ̃τοιπόιτ.ες». Μόνο περιφρ¬όνη­ ση ἔνοιοαθε γιὰ τὶς ιἐπιθιέσιεις ποὼ του̃ ἔκαναν ιμερικοὶ ιδιαπρεπεῖς Ἡθνι­ κοισιοσιαλιστές. Εἶναι γνωστὴ ιῆ ιἐκμυιστἠρεμση ποὼ ἔκανιε ὁ Ρὲμ στὸν γιοι­ τρὸ τοῦ Βερολίνου Χόιιμσοτ: «Ἡγὼ ιόρίσικομαι σὲ ιἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τὸν ὀιξιότιμο κύριο "Αλφρεντ Ρόζομπερ­γκ, τὸν τέλειο ὀιθλητὴ τη̃ς ­δημόσιας ἠθικῆς. 'Εμένα ἔχουν γιὰ στόχο πρὶν ­ἔιτ" όλα, τὰ ὀίριθρα ποὺ συνθέτει, ἀκριθῶς γιατὶ ιδὲν ἀποκρόπτω τὰ γούστα ιμου». Λόλα,

Ἑννοείται, ὅτι ὁ Χίτλερ ἐγνώριζε τὶς ὁμοφιιλόςοιιλες διαθέσεις τοῦ Ρέμ. Σ" όποιον ῆθιελε νὰ τὸν ἀκοόσει ιἐδὴλωνε πὼς αὐτὴ ἦταν μιὰ ίδιω­ τικὴ ἱιπόθεση ποὺ δὲν ιἐνδιέφερε κανένα. "Όταν ό Ρεμ ὰνέλαόε τὰ κα­ θἠικοντα ιὀιρχηγοιι̃ τοϋ επιτελείου τη̃ς ΒΑ, ὁ Χίτλερ, γιὰ νὰ προιλόιόει κόι­ θε θόροθο, γνωστοποίησε σ” όλο τὸ Κόμμα ὅτι ‹‹ῆ ΒΑ δὲν είναι μιὰ ἠ­


θικὴ ὀργόινωσὴ γιὰ δεσποινίδες καλης οὶκογενείας, ἀλλὰ

οι

ραχιειὰ ὀρ­

γόινωση γιὰ πολεμιστές σκληρούς».

Οἱ

Ρὲμ δὲν περιοιρίζοντανι ῶστὀσο μόνο μέσα στὸ «ίδιωτικο πεδίο». Ἡ ΒΑ δὲν ὶκανοποιουσε ιμόνο τὶς πολιτικές του φιλο­ δοξίες, ἀλλὰ έτίσης καὶ τὰ ιὲρωτικὰ του παιγνίδια. "Ανδρες τῆς έμπιστο­ Ρ

ιἐκιδηλώισεις του

σὐνὴς του σταχυολογου̃σαν ­μέσα στὴν ΒΑ έρωτικοιὺς συντρόφους γιὰ τὴ χρὴση του̃ ὀιρχηγοῦ του ἑπιτελείου κι ὅταν ἔνας ιἀπ' αυτους τους «χα­ ριτωμένους νέους», παρουσίαζε σημιεὶα κούρασης ὴ ὰτιστίας, τότε ἔτρω­ γε ἔυλο ὀιπ” τὴν προσωπικὴ φρουρὰ ΒΑ του Ρέμ. Μέγας ὁργανωτὴς τῶν ὰπολαυσιεων του ὰρχηγου̃, αὐτὸς ἦταν ὁ ρόλος του̃ Πέτερ Ιὶκρόιννιγ­ κερ, που ἦταν παληὸς γνώριμος του Ρέμ. Είχε ὰνιαλόιίὶει, ιμὲ μιισθὸ ιὰτὸ διακόσια γμοιρκοι τὸ μηνα, νὰ του ὅρίσκει καὶ νὰ του προιμὴιθευει ὰὅροὺς καὶ ιἑλκυστικους φίλους. Σιγὰ ­ σιγὰ τὶς σημιαντικές θέσεις του̃ επιτελεί­ ου τὴς ΒΑ, που εἶχαν ιμιείνιει ἄδειες ἔπειτα απο .μετιαβολὲς ὴ ἔπειτα ἀπὸ­ γεγονότα ὅπως αὐτὸ της υπόθεσης Στέννες, τὶς κατέλαὅαν παληοὶ συν­ τροφοι τῶν ιἑρωτικῶν παιγνιδιῶν του Ρέιμ.. : Ν Απ αυτους που\ διωχιθὴκαν ιμπορουμε ν” ­αναφέρουμε τὸν °Έ)ντιμ.ουντ Χόιινες, διοικητὴ ΒΑ στὸ Βερολινο, που ὁ Χίτλερ τὸν διέγραψε τὸ 1926 9

9

3

λ

Υ'­ὰ Τθὐε παθὶαπἄνω λόγου; καὶ τὸν Καρλ Έιρνστ, ὰρχὴγὸ ἑπιτελείου του Ρκαουστουρμ. του Βερολίνου. ”Όσο πιὸ πολὺ του γνιοστοποιοῦν' τὶς πρά­ ξεις του̃ φίλου του Ρέμ, ὁ Χίτλερ ταμπουρώνιεται πίσω ιἀπ” αὐτὸ τὸ ποι­ : ι ν ο ραὅόιν: ιδμιοφυλοφιλία τοῦ ιὀιρχηγου~ τουΝ επιτελειου δεν εχει αποδει.. χθιεῖ. Τὴν ὴμέρα που θὰ του δώσουν χιειροπιαστὲς ὀιποιδ¬είζεις,. τότε θὰ σ

λόιὅει τὰ ιμιέτρα του, κλπ. κλπ.

Ὁ Ρέιμ. περιὅόιλλεται ἀπὸ προφυλάξεις γιὰ νὰ μὴ δώσει λαδὴ σὲ κατηγοριες [αληθινα χειροπιαστές. Παρ? ὅλα αυτά, ιιιερικὲς επιστολές. υπογροιμ.μ.εν.ες απο τον ιδιο δημοσιιευονται τὸν Μόιρτιο του̃ 1982 ὰπὸ τὴν εφημ.ερίδ.α Μυνχνιερι Πόστ, ὅργοινο του Σοισ­ιαλδὴμοκρατικου̃ Κόαιιατος.. Πανικος καταλαμιὕόινει τους φίλους του Ρέμ. Κι ὁ ίδιος ὁ Ρὲμ ὀινησυχεῖ. Φοὅα̃ται πρὸ παντων μὴ τυχὸν οὶ επιστολές αυτες καταλὴἔουν νὰ δημο­¬ σιευιθοτυ̃ν στὸν ιμὴ Ν οιἶςιστικὸ τυπο. Άνοιθέτει τότε σ' ένα παληὸ φίλο, τὸν δημοσιογραφο καὶ τυχοιδιώκτη Γκέοργκ Μπέλλ, μιὰ παράξενη ὰποστο­ ς Ι : λη. Ο Μπειλλ, πρακτοριας Ναζιι για πληροιφιορίες, που επαιρνὶε εξ αλ­ λου τριακοσια ιμαρκα το μηνα ὰπ' τους Σοσιαλδὴιμὶοκρατες, στους ὁποί­ ους ηταν υποιχρ.εωμένο~ς νὰ δίνει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ ΝΞΠΑΡ (”Ρἶθν·ικοσοσιαλιστικὸ Κιόιιμα), ιθὰ πρέπει νὰ παει νὰ συνοιντὴσει τὸν πρώην ταγιμιαταρχη που ὶμαη̨̃ὶ τμ' αὐτὸν ὁ Ρὲμ εἶχε ὀινιοιιιαλυ­ ψει τὸν Χίτλερ τὸ 1919 κι ­είχε γίνει στὸ μεταξυ ἔνας απ” τους ἰ­ θυνοντες δημοκρατε; με την μεγαλύτερη ἐπιρρσἠ. "Ο Μπέλλ ·θὰ ιδιη­ γηθεί ἀργοτερα: «Ὁ Μέϋρ τὰ γνώριζε ὅλα, ­ὅλοι «απολυτως», κι ὀ Ρέα. `

τ

κ

­

ι­

­Βη­

Δ:

οκ


θ” ἀσιοιντὴσιει: «Αὺτὰ τὰ κσιθόιοιμιὰτὰ θέλουν ποοιγμὰτικὰ τὸ τογμὰοι μοι;».­

Ὁ Ρὲμ τὰ

πίστευε οιὺτὰ ποὺ ἔλεγε γιὰτὶ οἱ ἐχθοοί του φοιιοχίτωνες εἶ­ χοιν ἀποφὰσὶσει μιὰ καὶ σιοιλὴ τὸν χοιμό τον. Ὁ Χίτλεο εἶχε ἀονὴθεῖ. ὀωιόμοι μιὰ φοοὰ νὰ κοιτοιδιὼξει τὸν φίλο του. Μσιῆπὰν λοιπὸν σὲ υ̃οόισὴ. "Ο ὀινώτοιτο; οικὰστὴς του̃ ιἱίόμιμιοιτο­;, ό Μποόχ, ὀιπόστολος τῆς Ἑὲθνιχο­ τσο­σιὰλιιστιιιῆ; όι›ιιοιι.σσόνὴ;, ἐπινόὴσε ὰοιὶ ἔθοιλε ισ® ἑνέογειοι ἔνὰ σχεδιο ποὺ α̃ττέόλεπε νὰ ιοολοφονὴθου̃ν ὁ ἀοχὴγὸ; τοῦ επιτελείου ΘΑ καὶ τέσ­ σιεοι; ὀιτιἔ τοὺς σὺνεογόιτε; του. "Ο τοιγιιοιτόιοχὴ; Μττοὺχ ὀιοχιζει μὲ σόνιεσὴ τὴ δοὺλειόι. Ἡμπιιστεόιε­ τοιι τὴν ὺπόθεσἠ τον σ' ῖένοιν ὁωτλ τοὺς φίλοιυι; τοὺ, τὸν τιοὡὴν Στὰντὰον­ τενφύο­εο ”Βμιλ Τσἀιονιγιιοττ Ντὰντῖςόινζεν, ­μὲ τὸν ὀτιοἰο εἶχε όογοινώσει ἄλλοτε τὸ τμη̃τμοι τὴ; ΝΒΒΑΡ στὴν Βόιθὴι Ποῶτο; στόχο; θὰ εἶναι ­οἱ ἐἔὴις: ὁ Στὰντὰιοντενιρὺοειο Οὺλ, ὀ ικό­ μὴ; Σττοέτι, ὁ κόμης Ντὺ Μοὺλὲν ”Βιιτιοι¬ότ οιι ὁ Μττέιλλ, ἔμτιιστοι κι ἄ­ ιιεσοι σὺνιεογόιτες του̃ Ρέμ. Ὁ Ντοιντζάϊζεν ὀογοινώνει ἔνοι «ιι­οιμμόιντος» ἀπὸ ιφονηόιδες ποὺ ἐπὶ τιεφσιλὴ; τους τοποθετεῖ τὸν' ὀνιοιιιοιζόιιιενοι ῖίὰολ. Χόον. Στὶ; 18 Μοιοτίοὺ του̃ 1932, ὁ Χὸον λοιθοιινει ὀεπ” τὸν Ντ¬ὰντζά'ιζιεν, ποὺ ἔχει ιὀιποσὺιοθιεὶ ποοσοοοινὰ γιὰ τὶς ὀινόιγιιε; τῆς δουλειᾶς στὴν Αὺ> στοιοι, μὲ τὴν ττολειμισιὴ ὁνομοισίιοι «Βὺελὰντ 2», ἀκοιθεῖ; όδὴγιξες ποὺ όι­ φοοου̃ν στὸν τοόπο ποὺ θὰ «ξεκοιθὰοισθο¬ῦν›› οι Οὔ­λ, Ντὺ Μοολὲν "Έἶκω σιοιοτ, Σσιοτέττι καὶ Μπἑλλ. Γιὰ τὸν Μπὲλλ ¬εἰἔ›ιιιὰ,„ ὀιιτὼ ἄνιδοε; εἶχὰν ὀι­ νοιλὰθει νὰ τὸν πιὰσουν ξὰφνιοιά, νὰ τὸν οικοτώσουν μὲ ιμιὰ σφὺοιὰ σιοιὶ νὰ τὸν οιοεμὰσοὺν μιοιζὶ ιιιῦ ἔνὰν ιὰγκὺλωτὸ στὰνοὸ στὸ ιλνοιιμό. Ἱἰπιειτὰι ὀι­ πὸ τὸν Μπέλλ, θὰ ἦταν οὰ του̃ Ρἑμ. °

·

“Οσο γιὰ τὸν ­ἀοχὴγγὸ του̃ γοσι.φ¬εί.οὺ ττλὴγοοφοιοιῶνι τὴ; ΒΑ, Μοὺιλὲν ωἔιισιὰιοτ, ὁ Χὸον εἶχε ὀινοιλόιθει νὰ τὸν «σ›ιὰιθὰοίσει›› ποοισποιοόιιενος ἔνοι οιὺτοκινὴτιστιτιὸ δὺιστόχὴιμὰ. Ἀλλὰ ὁ Χόον, ἐσιειδὴ ἔνοιωσε ξ­οιφνιιτιὰ τό­ ψεις, τιόιει στὸν Ντὺ Μουλὲν "Εκκαοτ καὶ του̃ λέει ὅλὴ τὴν ὺπόιθιεσὴι "Ο Ντὺ Μονλὲν ηἔὴοιοιοτ τοῦ ὀινοιθἐτει νὰ τὸν θοὴθὴσει δοοιστιιιὰ γιὰ νὰ ξε­ σκεπὰσοὺν μοιζὺ τὴ σὺνωιμοσόοι. Ὁ Χὸιον ιδέχετὰι. Στὴνοὺν ιμιὰ στοιγόδοι στὸν Μέγα ἶελετόιοχὴ Μαιο­ὺχ. Ὁ Χὸον ἔσχε­ τοιι σὲ τὴλεφιωνισιὴ ιἐπι·κσιν¬ωνὶὰ ιμοιἶςό του στὸ Μόναχο: Χόον: Ἐδῶ Χόον, στὴν Κσιολστοοιύὴ. Πτοιἑττει νὰ σα̃ς μιλὴσω όσο τὸ δυνοιτὸ στιὸ γοὴγοοοι! Μποόχ: Ἡλα̃τε σὴμεοοι στὶς 4 ιιιοιὶ τέτσιοτο στὸν Στοιθμὸ του̃ Χόλ­ λ

τζιιεοχ.

Χόον: Πῶς θὰ σα̃; ἀνοιγνωοίσω; Μπούχ: Θιὰ φοοόιω ἔνοι τιοστου̃μι γκοί, γκοὶ ποκόιμισο­, σιοιλτὸ γιιοὶ ἀνοιχτὸ κὰὶ κὰπέλλο γκοι. ”Ομιιο; ¬σ® ὶοιὺτὴ τὴ σὺζὴτησὴ ὁ Μποὺχ ἀποοειχνιετεὰι.. πιο πονὴοὸς ι

_.65_ ἔ›


ἀπΐ τὸν Χὀον.

Ἱἰτειὅὴ μάντεψε τὸ ποιιγνῦὅι, του λέει ὅτι ιμὲ κάθε τοὀπο αὐτὸ τὸ ζὴτηιια. Οἱ πληοοιφοοίες ποὺ συγκέντρωσαν πόινω

θὰ μιοιταιιοθιει̃ στὸν Ντὺ Μουλὲν ”Έἔκκοιοτ ὴτοιν λοιθεμένες. Ποἑπει νὰ ὅποχωιοὴσονν. Νὰ στείλει ὁ Χὸον ιὀιιιέσως ὅνσ. τηλεγοόιφημοι στὸν' Νταντζάιζεν σνντα­ γιιένο μὲ τὸν άκολονθο τσόπο: «Ἀοοοιθῶνες μὲ Ἑλένην ὅιελνιθησαν». 'Γὴν ἑπομἐνη, ὅ Χὸιον ποιο­ὰ λίγο νὰ σκοτωιθιει μὲ τοει̃; πιστολιες. Κοιτά­ λαὅὰίνει ὅτι ιὁ Μποὺχ τον δούλεψε. Ἱτλ ΒΑ παιονει τὸν Χὸον κάτω ­άπ' τὴν ποοστοισια τῶν ιφτεοῶν της. Τότε ιάκοιὅῶς ιμποιινει ὁ Χίμιμλεο στὴ σκηνὴ. “Ισχνοίἰῷεται ὅτι θὰ ποοστοιτεάσει τὸν Ρὲμ. άπ“ τις ιἐγκλημιοιτικὲς άπὀπειοεα̨ τοῦ Μποὺχ και τῶν ισοντοοφιων του. Στις 24 Μοιοτίον του̃ 1932, ὅ Χὸσν μαθαίνει ὅτι ὁ Χιιιμλεο «ὅὅοιλε τὸν τοιγιμοιτάοχη Β στὴ θέση του κι ὅτι η ὅπὀθεοη μποσει̃ νὰ θιεωοηθει̃ σὰν κλεισιμένη». “Ομως ὅ Ρὲμ. δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στον Χίτλεο. Κατοιφιεύγει μὲ τὸν Μπὲλλ στὸ Βιεοολι̃νο καὶ πάει νὰ σοιιι­ ὅονλευθει̃ τοὺς πολιτικούς τον άντιπάλοσς. Ζητάει ἀπ® τὸν Μέϋο νὰ του̃ ­δώσει πληοοφοιοιεςλἱκανὲς γιὰ νὰ άπαγιγελθεἰ ιμιὰ κατηγορία ἑνιοιντιον τοῦ Πάουλ Σχούλτζ, του̃ ἐπιφοοτισιμένον ιμὲ τὴν ιἀνοιὅιο~ο·γάνωσ·η τῆς ΒΑ, ποὺ τὸν υ̃ποψιάζετοιι ἄὅικοι ὅτι ¬στιμ.μ.ετέχει στὴ συνωιμοσ­ία. “Ομως νὰ ποὺ ὁ Χὴιμλεο ιμποιίνει γιὰ ὅεύτεοη φοοὰ στὴ σκηνὴ. Αυ̃τὴ τὴ εροοὰ στὸ Βερο­ λῖνο, στὸ σπιτι «ὅπου ἔχει ιὅ­οεῖ καταφύγιο ὁ Ρέμ. Ποιο σόλο ποιίη̨̃ει ὅ Χνμιμιλεο σ' ὰυ̃τὴ τὴν πεοίπτωση ιεῖνοιι δύσκολο νὰ τὸ που̃ιμε άκοιθῶς.

Πάντως κατωοθώνει νὰ πεισει τὸν 'Ρὲιι νὰ γνοιισει στὸ Μόναχο. Εἶναι ὅμως πάσα πολὺ ἀογά: ιἀκὀιμοι κι ὁ Χὴιμιλεο δεν θὰ μπορέσει νὰ εμπο­ δίσει τὴν ὅπὀθεση νὰ φανιεοωθεῖ ἀπὀλυτοι. 'Ο Σποέττι κι ὅ Ντὺ Μονλὲν ”Βκκοιοτ πσινικοιὅλὴιθηκαν και κατέφυγαν στὴν άστννομια κάνοντας μὴ­ ννση εναντίον του̃ Μπονχ και τῶν σννενὀιχων τον. Τὸν 'Οκτώὅοιο του̃ 1982, ὁ "Ει̃ιιιλ Νταντζάιζεν κοιτοιιὅικάσιθηκε σὲ ἑξάμηνη φυλάκιση. "Ο Χὰον ιἀποιφνιλοικίσθηκε. γ

(Η δίκη τοῦ Ντὰντζάιζεν ξεσηκώνει Οἱ ποιυδεοοιστικὲς ιὅοοιστηοιότητες τὴς

ἔνοι ὰληθινὸ ιὅημὀσιο σκάνδα­

ΒΑ Ρὲμ ἔχουν ὅγεῖ στὴ δημοσιότητα. ὅλἰχοσν ιὅγεῖ. στὴ ὅηιιοσιὀτητα επισης κι αὐτὸ ­εἶναι τὸ χειοότεοο, οἱ ιμνστικὲς σννιεννοησεις ποὺ ἔκοινοιν ὅ Ρὲμ κι οἱ φίλοι τον μὲ τὸν τοιγιμοιτάοχη Μἐϋο, ια̃ντιποὀσωπο τῶν ιὅημοκοατῶν άντιπάλων του̃ Κόμματος, γιὰ νὰ ιμπεοιὅέψονν τὸν Ναζὶ ιδικαστὴ Μπούχ. «Νὰ κάτι ποὺ ξιεπεονόιει τὰ ὅοιοι της κο.τοινόηση<;››, ιὅιακηούσσει ιὅοοντὀφωνια ὅ Μάοτιν Μπὀιομὰν, γαμποὸς κι ὅμπιστος του̃ Μπὰύχ. «Πῶς! "Εν­οι; ὰτΰ τοὺς πιο διακεκοιμἑνιοιυς ὰοχηγοὺς του̃ Κόμματος σνμιμαχει̃ ιμ® ῖένοιν ἀτὸ τοὺς πιὸ ὅιακεκοιμένως ὰοιχηγοὼς τῶν ὲχθοῶν τοϋ Κάιιματ­ος! Κι ὅλ' αὐτὰ γιὰ νὰ συνω­μοτὴσοιυν γιὰ νὰ σκοτώσουν ιμιεοικοὺς Ἑθνικοσοσιαλιστὲς ποὺ παοενοχλοτῦσαν τις ιἐπιχιειοὴστεις τον Ι». Μέσα α̃π' τὰ φοιιοχιτωνικὰ λασπό­ λο.

..66_.

ὅμάὅοις


Υ

τεστ: ἀναδίδετατ ααὶ σκση̨πίζετατ ατα ιμυσωυ̃τὰ ὲνσολὴματσς. Κτ ὅσο πτὸ σιοσπίζετατ αὐτὴ ὴ ὅσῶμα, τόσο πτὸ πολὺ τὰ μάτια στρέφονται. μας τὴν Τάξη τοῦ Χόω̃ντστχ Χύμυμλεσ. Ὁ Μπόη̨τμαν ντη̨άλφει. στὸν νη̨αμ­ τοῦ Χίτλεσ, τὸν Ρου̃ντολφ "Εςςτ στὶς 5 “Οατωὅσίου τοῦ 1982: ιἰτττα̃χτε τὴν “Ες ­ “Ες ννωσἴῷετε­καλα τὸν Χῦμμλνεη̨, τδὲν εῖν' ἔτστ; Ετ). ξἐσετε καλὰ ποια εῖνατ τὰ ταλέντα του;» “Εξω ¬ᾶπ® τὸ Κόμμα ἐπί­ ἀσχζουν νὰ θεωσσυ̃ν τὴν "Ες ­ "Ες σὰν ἕνα στη̨όιττεαμτα ἀπὸ στσυστ­ τ:·α~:×ἱ·; πανἐτοτμονς νὰ παθοσίσοων τὴν τύχη αὐτῶν τῶν τἀνόιξνων ἀσχὴ­ ·ε·Ετν τῆς ΒΑ. Ὁ Χίμνμλεσ ἄλλωστε εἶχε σσεῖ στὶς 18 Ἱουνίτοτ τοῦ 1θ±Β1 ττ€=ὶ·ς ἀσχὴγοὺς τὴς “Ες ­ “Έἑς: «Αυ̃τὸ τθὰ δταη̨αέσετ ῖσως ἀκὀμα νμεστκσὺς Ηττες, ῖσως μεστκὲς μέσες νμ.σναχά. "Όμως ὴ τὰπότφαση θα νθγτει̃, αυ̃τὸ τεῖνατ ὐἑὀαιο. Καὶ τότε θὰ ἰδου̃με ­αὐτὸ ποὺ πεσιτμέννετ ἀπὸ ­μᾶς ὁ Φύσεσ μας». Ή "Ες ­ "Ες δὲν θὰ ἔχετ πτὰ νὰ κάνει υ̃πσμτονὴ ντα στολὺν πτατη̨ό. Ἡ Βθὴ Ἱ=αν±ουασίοτ› του̃ 1938 δὲν τεἶνατ :μ.ανω̨νἀ. Πεσιμένσυν κτ ὅλας τὴ «Νύχτα τῶν μεγάλων ‹μαχατστῶν››. Ἀλλὰ δὲν ξέσουν ακόμα σὲ ποτὸν θ' ὀαὴαετ ὴ δόξα: στὴν "Ες ­ “Ες ·ὴ στὴν ΒΑ; λ

..­.67._


Δ

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ 'ΓΗΣ Ι:ἶΞΟ"ΓΣΪίΑΣ ιθὶ ἀπαοχὲς τοῦ Γὶ Ρόιὶχ

1

ἑπιφνλλασοονν μιοι οοοαοὴ απο­γοὴτεοσὴ

στον Χαὶνο­ιχ Χίιμιμλιεο. Κανένα; οὲν οτοοισερἑοει στον Ραῖιχισφύοοο “Ες ­ “Ες τὴ <θέσὴ σολενοὶ ποο φιυ̃νοιοοιξει̃. Ἡξ ΒΑ εἶναι ¬ἑπιφοοτιιισιμιἐνὴ νὰ ἐξαοφα­ λὶζει τὴν τάξη οτοο; δοόιμοο; :›ιαὶ νὸι ικατιαιοιὼκει ·χιαοὶ‹; ιἀνόιστατολα τοὺς μὴ Νταῖῃιστιές οἱ ἄμιεοοιι σννεονόιτες τοῦ Ἀδόιλφον Χὶτὶνεο ὁιοοταζον·ν τοι ὴ­ νῦα του̃ Κοιόιτουη̨· ὁ Χὴιιμλεο κι οὶ “Ἑῖ; ­ “Ες τον δὲν οπολογίιζοντιαι φαν­ νομενιχιὰ. ἀν=όιιυι.εσια στοὺς ττονσισόιλον; οποοτὴοιξὴ; του̃ νέον καθεστώτος. Μεοιοοοὶ ιμιόιλιιστια πιστεύουν ὅτι ὁ Χἑμιμλεο εἶναι ανοιχτα παοοιμε­ι | \ Ι μεοιισιμὲνος ἀπὸ τον Χίτλειο. Αοτος ιτον, παοη̨̃ ολες τις αντιιθεοεις, ειχε ἐγγνὴιθει̃ τὴν υ̃πέοοτχὴ θ ἐσὴ του̃ Χίτλερ ιστοο; ικὀλπον; του̃ ῖἱομιιατος, ἔ­ μοιιιαζε σὰν νὰ ἦταν κατὰ ούιμοττωισὴ ὁ ιμνεγόω̃νοα̨ τχοιμἐνο­ς. 'Ο Γκαἑοιγσι, ο Γκαῖιμστελς, ὁ Φιοὶκ κι ιολοι οἱ ἄλλο­ι ὀιστοσιτοον οὴιμ.αντικὲς ιἑντολὲς κν­ ἕ›εονὴτι.κέ;. Ὁ Χύμιμ.λε·οι, ὁ χλωιμος να ἑιτιιιελὴ; οπὴοέτὴ; γιοι ολες τὶς λ

Υ

'ἔἶ

3

Έ/

οονλειὲς του̃ Φὐοιεο, ιἀγνιοοῖτιαι ἀπολντα. Ἀκόιμα καὶ το ποαξιιιόπὴιμια στο Μόναχο, στὶς Θ Μαοτίου του̃ 1833, δὲν ιἀνατὐθεται ­στον Ρα'ι1χσφὐο·εο “Εις ­ 'Έ);, άλλοι στον παλὴο οιοιαιὴμ Κιτ αοτοα̨ τὴ του̃ ἐπιτειλείιον του̃ Ρομι, τον Φιοαντ; Ρὐττεο φον ἑπὶσὴς, ωι όχι ὁ Χίιμιμλεο θα ὀνο­μιασθὴ Ραὶχ­σταττὶχαλτιεο ­στὴ Βαοαοία. Κι ὀικόιμιια ἔνο. πιο ισὴιμαντικο γ·εγ·ονόι;: ἐνῶ ὁ Χίιμιμλεο φθείρεται, | \ ο πιο ἐστιοιὶνοννος ἀντῦζὴλὀς τον ιμέν­ει οτον; κολοτοος τῶν "Εἰς ­ ”Έἶ;, οὴλαοὴ ὁ Ποῶισοο; Ϊἶκιοτο¬ν:τεοτενιφν›οεο ιἱίοοοτ =Νταλὐεγσι.ε, ττοιοστατενοιιε­ ι

νο; του̃ Χέοιιαν Γπαὶοιγοι ποὺ· μιοεῖ, ιθανόισνμοι τον Χτί.μιμλεο,ι ἀναλαιΰαο­ νει τα πιο οὴμαντικὸ. λειτονιογὴιμιαται. Ὁ Γκαὶο­ιγσι κανει να ὁνοοιαισιθοῖ \ , ~ ~ ~ | ε ο Νταλνεγκε επίτοτοοτο; τον αοόιτονι; τὴ; ιΠοωοο¬ιαιὴ; >Κοιι5τειονὴσης με Έὸ | \ : ~ | ι ~ οονθμο τον νποοτοατὴγον της 9Αστο¬νο­μιας. Ὁ Νταιλνεγὶκε, επειδη νοιω­ ι .. ι Ι : τι 3 οι θιει οτι εινιαι, ἔπειτα ατο το Ναπολέοντα, ο πιο νεο; στοατὴνο; τὴς ι | ~ ι | : ἱστοοιαις, οεν ολεπει απο τότε κανένα λογο νὰ θεωο­ει τον οαντο τον σαν οποιοεέιστεοο τοῦ Χίιμιμᾶνοο. Ὁ πόλεμο; ὀινόιιμεσα στοὺς ονο ὀἱνοοιες ἔχει χ

τι

­

ο

±

κ

ει

κ

κὴονχιθεῖ.

..68_

5

χ

'

Ε


Η

Ν

Γιὰ νὰ ἐπαναφεοεὶ τον Νταλὐεγαε στὸ δοομο της ς υπ Ν συνεο· ς μλε Ο τοπσι̃ΰετει̃ κοντα του ὼν πὶδ δοαστἱττο

λογὶκτὴς, του­,

Ρ

Ο

τα

Ἱῖἶ ' τς ­ Έ ς. χαοτ Χαυντοτχ, που εἶχε γίνεὶ στὸ μεταξὺ Στανταοτὶενφυο­εο \ | \ ι̃ ι̃ Ἡ ζ 7 / .. Ο λαυντοὶχ εχει σαν αποστολη να πληοοφτοοηὶσεὶ τον Χὶμμλεο τα αὶ¬ τὶα που τδημτουογησαν· τὴν ἀνταοσία καὶ τὴν απεὶθεια του υποδεεστὶέ­ τ

λ

λ

7

3

5!

χ

Ό

Χάυντοτχ ἑτοὶμαζεὶ τὶς ὅαλἶτσες του, πηναίνεὶ στὸ Βεοο­ ~ ω λἶνο, νοὶσααζεὶ ἐκεῖ ενα σπίτὶ καὶ ποοσπαὶθετ νὰ ­ἐπὶτὐχετ μιὰ συζητηση μὲ τον ψευδο ­ Ναπολέοντα που =δημὶσ·ύ<ογησ=ε δ Γπαἶοινμ. σου του.

Στὴν ποὼτη ἀπόπεὶοα, του̃ γνωὶσττοποτουν τὅττ ὁ ×ἐξ¬οχὼτατ¬ος Στοα­ τηγὸς δὲν εἶναὶ ­σὲ θεση νὰ δεχθεἶ τὸν Στ=ανταοτεν'φυοεσ ἑπεὶδὴ εἶναὶ πολὺ απησχολημένος με φότοτο ἑογασἶας.

Κὶ'

ἄλλες ποοσπατθεὶες συναν­

του̃ν τὴν ἴδια αποτυχία. Κυ̃ ἐπειδὴ ὅ Χόὶυντοὶχ δὲν υ̃ποχωὶοεἶ, ὴ μυ= στὶκὴ αστυνομία του Γπαῖοιγπ ἀσκεἶ πίεση πανω του ὀπεὶλῶντας τον ἶ­ δὶαἶτεοα μὲ καπὴ μεταχείριση. Ὁ ἀπεσταλμὲνος του Ραἶχσερυσ­εο κα­ ταλαὶὅαίνεὶ τότε οτι χόινεὶ τὸν καὶοό του κτ ἑπυστοἑφεὶ στὸ Μόναχο.

κτ ὁ Χαυντοτχ όμως καταλαβαίνουν ὅττ ὴ ἑη̨̃ουσία τους |¬\ δὲν ἀμφισὅητεἶτατ. 1ο Γ| Ρὰὶχ δὲν ἔχεὶ .καμμιὰ σχέση μἶ αὐτὸ ποὺ οἶ θτεωοηττκοὶ ἐἔ­ακολούθησαν νὰ τὸ ὀνομαζουν ἕνα ὀλοκληοτοττπὸ Κοασ τσς. Ἀπὸ τὶς 30 Ἱανουαοἶσυ του 1838 καὶ πὲοα, ὁ ποατωὼς μηχαντ­

Ὁ Χίμμλεο

σμὸς εἶναὶ τοπος ἑκλονη̃ς ὅλων τῶν αντιπάλων, σὰν πολο­σὡπων ·καὶ σὰν

ἀομοδιοτὴτων σε ἀφανταστο σημεἶο. Μέσα ­σ' αὐτὴ τὴ σύγχυση, θὰ ποέ­ πεὶ ποὶν ­ἀπἶ ὅλα νὰ κατανσὴσεὶ κανεὶς τὶς ἀοὶχὲς παὶ τὶς πατατλὴξετς, ἄν ἶσχυοίζεταὶ ὅτὶ ἔχει. πόοτοτὶα τἐπιτοτοοὴ μέσα στὴ Γεομανία του̃ Χἶτλεο. «Ὁ σκοπὸς (στόχος) της Ἐὶθντιοὶης Ἑπαναστασης, εἶχε ­δὶαπηου­ ξεὶ ὁ Γκαἶμπελς, ποἑπετ νὰ εἶναὶ τὸ ·ἀπὀ=λυτο Κοάτος που καλύπτει καὶ εἶσχωοεἶ μέσα σ" ὅλα τὰ πεδία της δημοσιας ζωῆς». ὕί) Χίτλεο, απ” τὴ δὶκη του πλευοα, εἶχε δυακηο­ὐἔεὶ «τὴν οἰπσδὀμηση της απολυταρ­

ποοφὴτης μιᾶς «κυὶὕέονητσηὶς ἶ­ σχϋ@ἦ;, ποὺ τὴν δοασὶη της δὲν ὶθὰ τὴν ἑμποδίλζουν οἶ παοατηοησετς τῶν ἶὴ ὶθετοσἰες τῶν ατόμων, τῶν ὰμἀδων, τῶν τάξεων, τῶν ποονομίῶν,

χἶας του

κομμάτων εΗ

Κτοά.τ=ους›› τα ὁ Φτοὶκ ­ἔγὶν­ε ὁ

τῶν υοτνοθουλίτων».

Ι... ­Ἐ4 ρ Μ., 6 ~¦„ 30~Ρ το 'Ἡ ης κτω οὶου του 1933, εὶναὶ εντελως ποανματὶνοτὴτα της δὶαφοοτετὶπὴ. Τὰ κόμματα της Δημοποατίας παοαχ­ῶὶοοτι̃ν τὴ θέση τους ±\

Ὁ­×

σὲ ἕνα ὰλλόατοτο πληθος ἀπὸ αντίπαλους Ναζυστὶπους συοφὶετους, ὅπου ὅασὶλεὐεὶ ὴ καποδαὶμονία. Τὸ Ραἶχσταγ ααὶ τὰ ὀυὅέὶθαὶα ποσὅλὴματόι του γτὰ πλετονὀτητα ὶἑἔαῳανἶζονταὶ ποὸς ὅφελος μιας ὀἑλλης μοοφῆς κο¬ὶνο=ὅουλευτι·σμου̃: τὴν πάλη τῶν ᾶομοδτοτὴτων ­ἀνάμεσα στὶς διαφοοες

ὁμαδες καὶ τὰ Ἡθν­ωοοτστο­σὶαλτστὶκὰ συεμφεοτοντα. καὶ ἀπὸ μακουὰ τὸ ΝΒ “Οταν τὸ ποτταξ­εὶ καντεὶς ­απ' ἔἔω ΠΑΡ (Ίὔθνὶποτσοτσὶαὶλτστιτκὸ Κόμμα) παοτουσὶόὶζεταπ σὰν ἔνας ὶγὶγαντὶ­

_

­όσ­

_


Μ

7

αῖος μονόλιθος. Στην πραγματικότητα, εῖναι μιά ἑτερογενης συσσώ­ ρευση, ἕνα σὺγπριμμα ἀπὸ διαφοιρετικὲς φατρίες καὶ γνῶιμες, ὁ ικαιθα­ ρὸς καθρέφτης μιᾶς Ρεριμανικῆς κοινωνίας ποὺ τραντάζεται άτί την ἦτ­ τα καὶ ποὺ την ·διαρρηιγν'όει η πληθωρικη ἔκδτοση χαρτονομίσματσς, η ανεργία, η πτώση της Δημοανρατίαἑ­ Ὁ Ἀμεριιπανιὸις ὶστοριπὸς Ρόμπερτ Λ. Κόελ διαιρεὶ τὸ κόμμα του̃ Χίτλερ σὲ τέσσερις ιθσισισιὲς ὀμάδες: ιγὺρω απ' τὸν Χίτλερ, μιά κλίκὶα ἀπὸ παληοὺς, ὁ πυρηνας τοὺ Ναζισμου̃, οἱ άληθινοὶ μαιευτῆρες του̃ Κόμματος· οοοντὰ σ“ αὺτὸν τὸν πυρηνα, μιὰ ὁμάδα ἀπὸ άτομιστὲς ριζο­ σπάστες της ιὁεζια̃ς, θτεωιρητισιοὺς του̃ φυλετισμου̃ (ρατσισμοὺ) γενικά, ποὺ ἔχουν προσχωρησει στὸ Κόμμα ἀνάμεσα στὸ 1926 καὶ στὸ 1929, τότε ποὺ η ιάστιπη τάξη ἔόλεπε τοὺς Ναζιστὲς μὲ ιδὐσπιστο μάτι. Τρίτη ὁμάδα, ἔνιας «συνδυασμός ιάπὸ ἐθνικιστὲς χωριποὺς αι ἀπὸ σοσιαλιστὲς μικροαστοός», ποὺ τοὺς οδηγησε στὸ Κόμμα η οἰκονοιμιαη ἐἔαθλίωση ἀνάμεσα στὸ 1980 καὶ στὸ 1938· πρόκειται για μιπροεμπόρους, γιὰ εἰ­ διπευμένους εργάτες, γιὰ χωριάτες ποὺ τοὺς γοἠτευσε ὁ δυναμισμὸς της «Ἡθνλικης Ἑπανάστασης». Τέλος, τέταρτη ὁμάδα η μεγαλοαστισιη τάξη, ποὺ μεταστράφησιε την τελευταία ὥρα στὸ «Κόμμα της Γερμανιπῆς Ά­ νανέωσης››· εδώ πρόκειται γιὰ στρατιωτικούς, ¬δηιΜιους λειτσυργσὺς, επιχειρηματίες ποὺ σκέπτονται σοόαρὸι ότι λθὰ ξαναγυρίσσυν, μὲ τὸν Χίτλερ, στην πρσπσλεμισσὴ Γερμανία καὶ στὸν πρὶν ἀπὸ τὸ 1913 κόσμο.

Πρὶν ἀπὸ ιτὶς ΒΟ “Ι­ανουαρίου τοὺ 1988, οὶ διαμάχες εἶναι ἐσω­ τεριπὸ ζητημα παὶ εἶναι συνέπεια ἀπ) τὶς ιδυσιιολίες ποὺ συναντάει ὁ Χίτλερ γιὰ νὰ γίνει ὁ μονάδιπὸς κόριιος του̃ Κόμματος. “Επειτα άπ“ αὺ­ τὴ την ημερομηνία, αὺτὸς ὁ ιἐσωτερικὸς πολυαρχισμὸς όρίσπει μιὸ. διέἔο­ ίδο στὶς ὺποιθἐσεις τοὺ ίἱίράτους. 'Γὸ ὁλοκληρωτικὸ Κράτος, ποὺ ὲκθειά­ σθηπε, ποὺ ὺπερεπαινεθηκε τόσο, φιθάνει στη γελοιότητα, κι αὺτὸ γιατὶ ὁ Χίτλερ, ἔπειτα ἀπὸ ιεὶδιικὲς περιπτώσεις ποὺ τὸν ὁδηγησαν στην ἐ­ ἔιουσία, ὺποιχρεὼνιεται νὺι σχηματίσει μία κυόέρνηση ὔποὺ φιγουράρουν πολιτικοὶ τῶν άστιιιῶιν κομμάτων της σεξ­ια̃ς ααὶ ὺπάλληλοι συντηρητικοί. Τὰ πατροπαράδοτα όργανα τοῦ Κράτους ὲπιόλἐπονται άπὸ τὸι τόρ­ γανα ποὺ όρίσπονται κάτω ιάπ” την Ναζιστικὴ ὺπακοη. Οἱ Ἑζωτερικὲς Ύποιθέσεις καιθοιδηπγοὺνται ἀπὸ τὸ Ναζιστικὸ Γραφείο ἑξωτερικῆς πο­ λιτικῆς, στὸ ὁποῖο ιθιἄριθει να πρτοσάολληθεῖ ιᾶργότερα τὸ γραφείο του̃ Ρίιμπεντρρπ. Τὸ ἴδιο συμόαίνιει ωαὶ στὶς άρμοδιότητες της Δικαιοσύνης καὶ της Οἰκονομίας. Αὺτὲς σὶ πρῶτες «παρτάλληλες» Ναζιστικὲς ὺημι­ ουρτγίες ιδιπλασιάζονται σιγά ­ σιγά ααὶ πολλαπλασιάζονται ἀπὸ μόνες τους προοδιευτικὸι ιάνάλοτγσ. μὲ τὺς ιἐξιουστίες ποὺ ἰδιοποιοὺνται, σύμφωνα μὲ τὶς περιπτώσεις τκαὶ της στιγμιαίας ῖὴ ὅχι ἐπιρροης τους: ὅπως π.χ. '­ τῶν ἀρχηγῶν φατριῶν, τῶν ὀμάδων, τῶν Ναζιστικῶν σιινησεων.

­γο­


τη γεννιῶντατ μέσα στὸ Ἑίοατος. 'Ο ”Ρα'ι;χσγιιοὺγα.εντφτύοεο (ὰοχηγὸς ς τῶν κτνὴεσιεων της νεολαίας) Μπόνλντοὺο φὸν Σίοαχ ὶσχοοίζεται ὅτὶ δη­

;

ιμτουονεῖ, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ι̃ἔδὶος, «ἔνα Κράτος νέων στὸ ἑσωτεοιαὸ του̃ Ιίοὰτοὺς». Στὸ ιμεταξὺ, ὁ ΒΑ Γττοιοὺπτενφὺοιεο τὴς Θοιὺιστγκίας, Λας, απαιτεί νὰ ὶδοὺθεί ἕνα Κράτος ΒΑ, ­ἑνσαοαωσὴ­, κατὰ τὴ γνώμη τον, τῶν ®]ἔῖθνω‹.οσοισιιαλτστι.πῶν ίδεῶν. .

ς

Σ” αὺτὸ τὸ ιδτόνστημα, ὁ Χίμμλεο, δὲν παὺετ νὰ ὀνετοεὺετατ μεγαλε­ πίὅολα ἔνα ἄἰοόιτος “Ες ­ “Ες

Ἀλλὰ δὲν ὺπαοχοὺν μόνον αὺτοὶ Ϊ

ποὺ ονιειιοιεὺοντατ, ποὺ σχεδιόυ̃ςοὺν

ὴ ἀντὶμετωπίςοὺν, ὺπαοχοὺν αὐτοὶ ποὺ ποαγματοποιιοὺν. Μεοντκοὶ ὴγέ­ τες Ναζί, ἰὀιαίτεοα ὰπληστοτς γὶὰ τὴν ἐξουσία., ᾶοπόιζοον τὸ κάθε τὶ ποὺ τοὺς πέφτει. στο χεοτ. Κτ ὕλας, ὁ Ποωιθὺποοογὸς τὴς Πτοωσσίας καὶ Ραὶχσμίνίστεο (Ύποὺια̨γὸς) τὴς ίΑεοοποοίας, Γπαὶοίγπ ὰφαιιοιεί ἀπὸ τὸ "Γποὺογεἰο Γεωιογίας τὴν ὺπεὺθὺνὀτητα τῶν 'Ίλυ̃ατων καὶ Δασῶν, το­

ποθετεί αὐτὸ τὸ τμημα κατω ιἀπ' τὴ δικη τον ἐξαοτηοη παὶ τὶνακηούσ­ σεται. ιὰοχηγὸς τὴς ὺπηοεσίας αὺτης με τὸν τίτλο Ρα”ίχσφο¬οστιμα'ίστεο. Ἀπὸ τὴ δικη τοὺ πλεὺοα, ὁ Γκαὶμπελς, ποὺ κατέχετ ἔν­α χαοτοφὺλασία (Ύποὺογιει̃ο) ποὺ ἱδοὐθὴπε εὶδιιαὰ γτ” αὐτόν, ὀογιανὼνει. ντα δικη τοὺ χοὴσὴ ­μία ὺπὴοεσίας ιμὀοφωσης, μιὰ Ραὶχσκοὺλτοὺοικαμμεο, ποὺ δεν θ” αογὴσει νὰ ἔλθει σε οὴξὴ μὲ τὴν ὺπηοεσία ποὺ ὺφίστατατ ὴδη καὶ τὴν δὶεὺθύνετ ὁ Μπἑιοναοντ Ροὺστ. Κανενας ιὰπ® τοὺς σατοιαπες του̃ Χίτλεο δεν ιμὲνεὶ ποὺ νὰ μὴν ἀπαττει̃ νὰ χαοεῖ ἔνα ποονόιμιο ποὺ ἔχει. ηδη πα­

οαχωοηθει̃ ααὶ τὸ ἀααεῖ ἔνας αλλος: ὁ ίΡὀ=μτεοττ Λέϋ, διεὺτθὺντὴς τῆς πολιτὶκη̃ς ὺπηοεσίας του̃ ΝΒΒΑΡ να ἀοχηγὸς τοῦ Γεομανικοίι̃ με­ τώπου εογασίας (Ντώϋτσε Ἀοιμπαντεοτροόντ ὴ ΒΑΡ), ζητόιετ νὰ σαγ­ κεντοωθου̃ν οὶ ἀνώτεοοι ὺπἀλληλοτ τῶν ὺπηοεστῶν του κατω απ” τὸ λα­ ὅαοο ιμία̃ς Ἡθνίκοσοσταλιιστὶκεῆς Τάξης. ΕΟ Χίμμλεο α̃ντττίθεται: αὺτὸ εἶναὶ ἕνα ποοναμιο της "Εἰς ­ “Ες ποὺ σὺγπεντοὡνει. τοὺς μόνιοὺς αλη­ θίνοὺς ἐκλεκτοὺς ποὺ εἶναι. ὶπανοὶ νὰ ποοσχεοοὴσιοὺν στὶς νοαμμὲς τῆς

Ὁ “Αλφρεντ Ροζειμπεογπ ιδὲν εἶναι. σύμ­ ὅτὶ ὴ δτπὴ τοὺ ὁογανωση ἔχετ ὺποοεὶ­ φανεοὸ φωνος: μηπως δὲν εῖνατ χθεὶ γιὰ νὰ καταλόιθει. μιὰ τοσο ¬δι.απεπ.οι.μένη θέση; Βέβαια ὅχ.­τ, γιατὶ ὁὶν πιστέψουμε τον ἀοχηνὸ ιὲπττελείοὺ Ρε­μ, τὸ ΝΒΏΑΡ ιδιαθέτεὶ ἐπίσημτης

Τάξης του̃ Ιἰόιμματος.

κατ” αναγκη μιὰ Τάξη σὲ καλὴ καὶ ὁογανωμένη φόοιμα: τὴν ΒΑ. Πέοα απ” αὐτὸν τὸν λαὅύοὶνθο ἀπὸ ποοσωπιποὺς ίισιχὺιοτσιμοὺς αι. ἐ­ ί πτδιὡξεις, ἀπὸ οαδτοὺογίες, ἀπὸ σντεὺωοίες, ὺπόιοχει εκείνη ὴ ἄλλη πη­ γὴ τῶν διενὲἔεων, πού, αὐτὴ, πηνὰζεὶ απ” τὴν ίδὶα τὴν καοιδὶὰ του̃ Ἡθνὶ­ ποισοσταλτστικοῦ ιῖἰοόιτοὺς: ὴ διαοκὴς ἀιμφιισιὅὴτη­ση, αντίθεση ἀνάμεσα στὸ Κράτος καὶ στὸ Κόμμα, ποὀὅληιμα ποὺ εἶναι. ἐξ ἄλλον, ὴ τὺπτιτὴ. Να­ ζτσττκὴ πατοαλλαγὴ τῆς πατοοπαοαιδιοτης σὐγστοοὺσης ὀ.νόι.μεσα στὸ Ρότὶχ

..νι­


ἀνόιμιεσα στὴν τιεντοικὴ ἐξουσία καὶ στα ὁμὀσπονὅα τῶν Ἑσωτ­ειοὶκῶιν, ποὺ εἶχε ἀνιατεθει̃ στὸν ὅόκτο­ Ύπουογιεῖο Ιίιοάτὴ. Τὸ οα Βὶλχελμ Φοίκ, νὀιοιιθιὶοὺσ<ε ἕνα σχετικο α̃ονθιμιὸ ἀπὸ ὺτταλλὴλοὺ; Ἑθνι κοσοσιαλιστὲ; ποὺ ὺπεοασιπὶζονταν ,μὲ ὺπεοτατὴ ιιιανία τὴν ἔννοια του̃ ὅ­ λοκλὴ­οωτικου̃ Κοατοὺς, ποὺ εἶχε ὲξαγνεύλιει ὅ Χίτλεο. 'Ισχὺιοὶζοινταν ὅτι θα ῖὅουαν ἔν­α ιδιπὅλὺτο ἐτοτοο­σωστεὺτικὸ Ιἰσόιτος μὲ Ποωισσνκὴ πλαοόιὅοσὴ ι κτ ὅτι θα πεοιιόιοιιἶη̨̃αν τὸν ιοόλο του̃ Κόμματος στὴν ποοπαιγόινδα. 'Η γοτα ι ι ι ι ι ε ορειοκοατὶα τοῦ ιἰίὀμαματοα̨ ὅμως εὶναι πολὺ ιὲχιθοωιὴ στοο; αὺτα τα σχε­ δια. Καὶ ὴ οιἰτία εὶναι τὸ ὅ,τι ιμιὸι τέτοια ιὅιοιοὶὴτι.›ιὴ συγκέντρωση θὰ εοο τῶι; πανω σ® αὺτὸν τὸν σκοτεινό τὸν Ζο­ ~ὶ ει ἔνα ὼι ὸ ο ο· ιου̃σε να οἱ νκαοὺ­λα” .ι ὅπου καὶ τῶν ὁιοιμτοὅιοτὴτων τῶν π­οτονιοιμίω¬ν ` λσιὅὺοινθο

καὶ στὸ Λόιντεο,

ν

7

ι

:

οτ

ὅ­ασιλεὺοὺν ισ­αν φεοὺδαοχες αοιχτοντες. τ

κ

_

ι

του̃ αὺτοικαλοὺμ.ενοὺ ὁλακλὴοωτι­ νοῦ Κοόὶτοὺι; του̃ ”Αιὅὅλφιο·ὺ Χίτλερ. Τέτοιο εἶναι τὸ ἀλὴθινὸ ποόισιωστο αὐτοῦ του̃ ἱσχὺοοὺ Κράτους, ποὺ οὔτε ὅμόιὅες, οὔτε ταξει;, οὅτιε κὀιμιιαε τα ιὅὲν ἔστοιεπε νὰ παοενοχλοιυ̃ν τὴ ,ὅοόισὴ του. ”Ο,μω; μέσα τσ” αὐτὴ τὴ σὺνχὺσὴ «τὴν τοσο ποιοιὅλὴὶιατικὴ ὅσο ἕνα Ἀνατο­λίτιοὶο Σοὺλτανα̃το» (Τοέὅ­σο ­ Ρόσοειο), ττοιὰ εἶναι ὴ θέση τὴ; "Ες ­ ”Ίἶις; Ὁ ἴιὅιο; ὁ Ραῖὶχ­ σφὺοεο ιἀναγτιόισιθὴντε να θέσει στὸν ἑαὺτό τοὺ αὺτὸ τὸ ιὲοώττὴιμα τὴν ἄ­ νοιξὴ του̃ 1933, ἔττειτα απ” τὴν α̃ττοτὺιχία τὴ; ἀστοστοιλὴς τοῦ Χαὺντοιχ στὸ Βεοολῖινο.

Τέτοιο εἶναι τὸ ὀιλὴθινὸ

ττοόνσωιπο

Ὁ Χόι°ὶνιοι.χ Χίιμιμλεο δὲν έχει ὅμω; τιαθόλοὺ τὴν ιἑπλογὴ. να ἔἐιοει να οτεοιμένει τὴν ὥοα του, αὺτὸ εἶναι ὅλο. Ποὸ; τ πετ ἐξιακολοὺθει̃ να ἐκπλὴοιοὶ ὅσο πιο καλα ιμπνοο­εἰ τα τιαθὴκοντα ποὺ τοὺ ἔχοὺν άνατεθιεὶ ἀπὸ ποιλὺν κιαιιιοὀ: να ποοιστατεὺει τὴ ζωὴ, του̃ εὶδώλου του ”Αὅόλφοὺ Χίτλεο, νὸι ιἐζονσ·φιαλίιζει τὴν οιὺοιιαοχίνα του̃ Φὺοεο πανω στὸ ιῖίὀμνμια. Τὴν ±ἀτι:οιστ·ο=λὴ αὺτὴ τὴν ἐκπλὴοοι̃ ­μὲ τὴ ισὺ=νὴιθισμἑνὴ του ἐ­ πιμελεια. Σαν ιᾶοχὴγὸ; τὴς 'Αστὺνοιμίας τοὺ Μονάχου, ἔχει τὴν εὺκαιοία πολλὲς αφτο­οὲ; να ποιοπαλέισεὶ τὴν ττοοσοχὴι του̃ :το¬λὺιαναττὴμ,ένοὺ αοχὴγου̃ τοὺ, νὰ τοὺ ιἀπιοδεὶἔ­ει πόσο λαθος ἔκανε σχετικα μ" αὺτόν, ὅταν ,μοίραζε τὶς θέσεις κλειδια του̃ Κοόιτοὺς. ξ Στα μεσα Μαιοτύοὺ κι όλας, Ἱ

77

ι

~

ιὁιειιθιιντὴς της

Ἀιθ­τυ,νΟ\μ¿α§

Χῳ

μλεο φυλοοώζει τυο­ο~λὴπτ·ι›ιὸι τὸν ἄνιθιοιωιτοο ποὺ ὁ παιλὴὸς φοιτὴτὴτ; Χύμ­ μλεο εὶχε ­θελήσει νὰ λεττεοὼσει ἀτΰ τὴ φὺλακὴ: τον ·›±ὀ<μὴτα “Άονο ­ Βολλεϋ, τὸν ερονὴα̃ του̃ ”Αι̃σνεο. Αὶτια τῆς ­σὺιλλὴτμὴς: «Ὁ “Αοκο ­ Βαλ λέὺ εσιχτεὅὶόιζε·ι ιμιιιὰ ἐττὶθεσὴ κατα τὴ; ζωῆς του̃ καγσὶελλαοίοὺ Ἀὅόλφοὺ Ι

:

Χὶτλεο».

ε

;ι

ι

|

5

Ν

3

Δυο ειὅὅομαιδιει; αο­γιοτιειοα., άλλο κατοοθωιμια τοὺ Χίιμμλεο: α­ νιακαλὐπτει «ἕνα σχέὅνο ιδολοφιονίας ιμὲ χειοοιὅοιμιὅύὅιες ἐνόιντια στὸ ποὀ­ |

π

|

τ

,„

του Φὺοιεο». Γινεται γνωιστὸ ὅτι «τοεις Σοὅιετιαοὶ ττοό.κτοιοιε;›› ε­ κοὺψαν χειιοοιὅομὅἰὅες κοντα στὸ μνηιμὶει̃ο του̃ Ρίιχοιοντ Βόὶγκνεο, στὸ σωστο

Ν

_

72

..


πειονόιει σιόιιθιε ιμὲοα. οος ἀκοιοῶς ἀπὸ ὅπου τὸ αὺτοκίνὴτο του̃ Χίτλεοι 'Ο πόινσο­φο­ς ὀιστὺνοιμικὸς ιδιεὺιθὺντὴς τκαιθιστα̃ ποιοισεκτοιὸ τον λαο και τὸν αόιν­σὺν Φὐοιεο του: «Πλὴοοφοοἰες στοοιειοχόιμαενεις ἀπὸ τὴν Ἑ­λὕετία μᾶς νὸι φοιθηθου̃νε

για νέες

ιἀποπειοενς ιδολοφιονιίοις ἐνόιντια στὸν

καγκελλαοιο

τοῦ Ραι̃χ καὶ σ' ἄλλα ἐπίσὴμα σιοὀσωττα». Πονὴοὸς, ὁ Χῦμιμλεο κανει σιόιθιε στοοισπόιθεια ὥστε αὺτὲς οἱ ιμιικοοὺ­ τιοθέσεις δολοφονίας να πόιοοον ὅσο τὸ ιδονατὸ πιο μεγόιλὴ ιδὴμοσιὀτὴτα. Ξἑοει πὼς αὺτὸ ιεἶναι τὸ πιο εὺαῦσθὴτο σὴμαεῖο του̃ Φὐοοο, ποὺ ζει κατω ιὀινέχεται γλύ­ απ” τὸν ὀιαοικὴ φόιθο μὴ τὺχὸν πέσει θυ̃μα. οολοιφονιιας. Δὲν 4

σιαὶ. για ὕλα, δὲν οιο του κανένα ἄγνωστο ττοοσωπτο. Δὺσπτστει̃ για ὅλοὺς πεοιιοόιλλοὺν. τὸν θοίσκει ποτὲ ὀιοκετια τα ιμέτοα ὀισφαλεύας ποὺ οια­ «Μιὰ μἑοα, λέει ιεῖιδικόι ,ἔνας ἄνδοας θὰ πόιει νὰ νοισαόισει ἔνα ἀπὸ τὴ μὲιοιισμα στὴν Βιλχιελιιστοόισσε. 'Γὸ τελεὺταῖο διαμιέοισιμα σιόιτω συν­ σαν ἑαιλαοιοὺν τὸν Θα ἄνιθ¬οωπο=ς. σνιειτὴ. Θιὸι εἶναι ἔνας ἀσὴμαντος και γ·οαλιὸι μὲ στολίτὴς δὴτιοιοιδασκαλοι Θα εἶναι ἔνας καλος

τοξιοῦχο

του ἕνα ὅπλο φ¬οεστκοξοοισ.μένοις πάντα. Θα ἐγσιαταστὴστι ­στὴν στατοτκία

να ἀκοιθεἰας. Κανένας τδὲν θα τον ιἑστισιτἐττεται γτατὶ δὲν θα καλεἰ ποτὲ θὰ σιατασκο­ νένα. °ΈΣπειτα, καθε ιμέο­α, καθιε ὥοα, ιμὲ ἑπὑιιονὴ ὺποιμιονὴ, ὕτιλοὺι του του̃ τὴ ιδιιὀπτοα πεὺει τὸ ιμτιαλκόνι τὴς Καγκολλαοιας ιμνἐσα ὰστ” χαιμιογελόισευ | α ὴ τὺχὴ θα του̃ μὲ τὸ οόισιτὺλο στὴ σκανδόιλὴ. Κα τότε, θὰ στὺοο­ὕολὴσει». 'Ο Χίτλεο, δὲν αἰσθανεται ποοθεν­α σὲ ασφαλεια κι οιὺτὸς ὁ διαοιιὴς ι τὴ λύση τσ® αὐτὸν το φοὅος ὔλο καὶ χειοοτεοεὺει. Ποιος ιμτιοιοου̃σε να θοιεὶ δίνει διατα­ .ὀοιανιθῶδες ποὀΰλημα, ίὶν ὅχι ὁ ττιστὸς Χατνιοιχ; "Ο Χίτλερ ιφοιοὺοα εἰιδικὴι μιαν γὴ ­στὴ διοικηση τοῦ “Ες ­ “Ες νὰ σὺγιιοοοτὴσ­οὺν στιοοσω­ τὴν (τὴν τοἰτὴ στὴν ἱστοοία τῶν "Ες ­ "Ές) μὲ ττοοοοισμὸ θα ὀινατοθει̃ στον στιοιὴ του ασφαλεια. Ἑῖ διοίκηση αὺτοῦ του̃ σώματος ·

Γκοοὺππενφὐοιεο "Ες ­ “Ες Γιόζεφ (Σἐππ) Ντὴτοιχ. Ὁ Σὲττι: Ντὴτιοιχ ·σὺγ·›ιεντοὡνει γὐοω τιοὺ 120 ἄνδοιες ποὺ θὰ ἀκο­ ζῶνιος ἀσιραλείιας λοοθου̃ν τὴν ἐξὴς διαταξη σὲ καθε πεοίπτωσὴ: τοεἰς ἐποχὴ του̃ Ραιχ­ γύρω α̃πθ τὸν Χίτλεο. Τὸν Σ=ετιτἑμιἔ›ιο­ι¬οτ του̃ 1933,. τὴν τὴ φοοοοόι σπαοτόιιταγκ τὴς Νὺοομθέιογης, ὁ Καγιιελλόιοιος θαφττζει Χίτλεο. ”Αντολφ “Ες ­ "Ες του (σωματοφο=λακὴ) τοὺ, Λατμπσταντόιοε δεύτε­ μιᾶς Χωοὶς να τὸ ξἑοει ὁ Χίτλεο ὺπἑγοαψε τὴν ποόιξὴ γεννὴισεως

­

”Έ}ς ­ ”Έ]ς. οὴς Βἐιοιμαχτ: τὴς μελλοντιοιὴς Βἀφφιεν "Αντοιλφ Χίτλεο ττοιοτοέστει τὸν Τὸ παοόιυ̃ειγ­μα τὴς Λατμπστανταοτε Χἑμιμλεο να δὴμιοὺογὴσει ἄλλα .εἶνδικὸι ἔνοπλα ισὼιμιατα, τα εἰδιοιὸ. σιομιτιαν­ τος (“Έ]ς ­ “Ες Σ­οντνεοκοιτιμαντος) ποὺ τα ὀνομασαν ὀιοιγὀτεοα .πολιτικά ψεὺιυ̃ο­ κοτιμόιντος (Πολίτισε Μστεο­αι̃η̨̃τσιχιαφτενι). Πολλοι ­σχὴματισμοὶ πεοιο­ ΐεομανιτιὲς δτόιφοοιες σὲ ὴδὴ, ἀστὺν~ομιοιοὶ ὺπὴοχιαν παοὰ

τ­

....'73._.


χές· τώρα ἔρ­χονται να στροστειθου̃ν κι αὺτοὶ του̃ Χίμμλερ. Στὴ διαριιεια τοῦ τκαλοκαιριοῦ τοῦ 1983 ιμτιαίνοὺνλ για πρώτη φορα σὲ δράση αὺτα τα σώματα τοῦ Χίμμιλερ. Στὸ ”Βλλθαγ.κεν καὶ στὸ Ρὡὺτλιγιιεν, ·ῆ “Εἰς ­ σχηματἕςεται σὲ πολιτικὸ ιιομμαντο ἰσχὺρὸ ἀπὸ 800 ανδρες οιι αναλαμ­ θόινει, μὲ τὴν ἐντολὴ τῆς ττοιλιτικὴς αστὺνιοιμίας, ἕνα αιὺνῆγι στοὺς δημο­ κρατες. ζΠ·αρόμοιοι ισχηματιοιμοὶ δημιουργούνται λίγο αργότερα στὴ Δρέσδη, στὸ Μόναχο, στὸ Ἄιμιὅοιυ̃ργο καὶ στὸ “Αρολσενς ὅπου ὀργανὡνε­ ται τὸ ίδιο ιιὺνὴγι ιανθρώπων. Μ' αὺτὸ τὸ τέχνασμα, ὁ Χίμμλερ πετυχαίνει μὲ μιᾶς να επεκτείνει τὴν αστὺνομικὴ ιἐἔούσία του πέρα απ' τα σύνορα τῆς Βαὺαρίας. Ἐξ. ἄλ­ λον, ἐπειδὴ διαθέτει τα καλύτερα γυμνασμένα καὶ τα ετιὸ πειθαρχημένα ἔνοοτλα σώματα, οἱ ὺπιεύθὺνοι τῶν τοπικών αστύνομιῶν τοῦ ζητανε συχνα θοὴθεια καὶ σαμαθοὺλές. ι

Ώστὀσο, στὸ ἐσωτεριιιὸ τῆς Βαὺαρίοις, ὁ μλερ ξέρει να σταθερο­ ποιὴσιει τὴ ιθὲιση του. Πετύχαίνει ὥστε ὴ Βαὺαριιιὴ πολιτικὴ ᾶστὺναμία ιγ

να τοποθετηθεί κατω ὀιτΰ τὶς θιαταγές του καὶ παίρνει τὸν τίτλο του̃ Πο­ λίτισορ Ποιλιτισαι Κομμόιντερ καὶ τὴ ιδιοίκηση μιας εἰδικη̃ς ὺτιηρεσίας του̃ Βαύαρισιοὺ Ύποοργείοὺ τῶν Ἡσωτερικῶν. Καὶ να ποὺ τοὺ δίνεται ὴ εὺ­ καιρία να δώσει αποδείξεις τῶν ταλέντων του καὶ να δείἔει στὸν καθένα πῶς αντιλαμθάνεται τα νιονθὴκοντια μιᾶς Ν­αζιστικὴς Άστὺνομίας ἄξιας τοῦ ὀνόματος της. Κατιαδιόαιιει τοὺς ποιλιτικοὺς αντιπάλους τοῦ Κόμματος, μὲ μια ψοχιρὴ κι ἀκριὅῆ ιἐπιιμονὴ ἑνὸς γραφιειοιιρατη, μετριαζει ταις ·υ̃­ περθολὲς μερινιῶν αρχηγών ΒΑ απέναντι στοὺς ἐνοχλητιιιοὺς κι ανὺστε­ ρόισπιστοὺς αντιπόιλούς, ἰδιοτιοιει̃ται τὸ ὀιτοτιλειστισιὸ ττροναιιιο να παίρ­ νει αποφάσεις σχετικα μὲ τὴ σύλληψη τῶν καθο­λιαῶν ἱερέων. Παραλ­ ληλα, ὀργανώνει σὲ σύστημα τὴ θασιλεία τῆς πολιτικῆς τροιμοκρατίιας.,

Βαζει να κτίσουν κοντα στὸ Νταχαοὺ ἕνα αιλειστὸ περιτείχισμα γύρω α­ καὶ συγκεντρώνει ἐκεῖ μέσα τοὺς ιιομμοὺννστὲς ιιαὶ τοὺς σοσιιαλδημονιρατιες ποὺ σὺλλαμθανοὺν οἱ ὁίνδριες του. “Ενας νέος ὅρος γεννιέται: Τὸ (ιΚ Ζ) ὴ Κοντσεντ¬ρατσ­ιονσλόιγκερ. Ὁ ὅρος αὐτὸς θα γίνει γρὴγορα τὸ σύμὅολο τῆς αστὺνιομιιιῆς αὺτοιιρα­ πὸ μεριπὲς λεὺα.οσ¬ιδερέν±ιες παρόιγιιες

τορίας του̃ Χόιινιριχ Χίμμλερ. 'Η δημιουργία τοῦ ὺποοειγματικοῦ Κ Ζ του̃ Νταχόιοὺ τραθαει τὴν τιροσοχὴ όλων τῶν Ιἶερμανιιιιῶν αστὺνομιῶν πανω στὸν Χίιιμλερ ιιαὶ στὴν τέλεια ὀργόινωση τῶν ύπηρεσιῶν τον, "Τττερέχει απὸ τότε τὸ ιιοινὸ αἰσθη­ μοι ὅτι ὁ Χίμμλερ θα ιιοιταλὴξει να ιἐστιθληθει̃ σαν ὀιρχηγὸς τῆς “Αστυ­ νομίας του̃ Ρόιιχ. 'Ο Ραιχσιρύρερ ιὲπεξεργάζεται κι ὅλας τὸ σχεδιο μιᾶς μοναδικὴς αστυνομίας ποὺ να ἔχει ἐξουσία πανω στὸ σύνολο του̃ Γερμα­ νιιιου̃ ιἑοαφοὺς: «Θέλω να τελειώνω πια μὲ τὺς 1λ8 τοπικὲς ἀστονομίες, τὶς σννενώσω καὶ να δημιουργήσω μια Ραιχσπολιτσἀι. Μια τέτοια αστο­ ι

..'74­


ναιιία εἶναι ὴ καλὺτσοὴ ἐγγὺὴσὴ ἑνὸς Κοόιτοὺς». Στὴ Βόιοκεια του̃ σια­μ λοκαιοιου̃ τοῦ 1933, ὁ Χίιμιιιλοο σὺιζὴτόιει πάνω σ' αὺτὸ τὸ σχέδιο ιμὲ τὸν ἀοχὴγὸ τοῦ τμιὴ­ματος τῶν “Ες ­ “Ες τὴς Άστὺνοιμίας τὴς ”Έ}σσὴς, τὸν Σχαοτερὺοεο “Ες ­ "Ες Βέονεο Μπέστ. Ὁ Μπὲστ εἶναι σὐιιφωνος νὰ.. σὺνεο­γ­ασεθεῖ γιὰ τὴν ποαγιιατοποίὴσἠ τὴς. Ὁ Χόιὺντοιχ, ὰπΐ τὴ ιδιιιὴ. του πλεὺοὰ ποοσποιθιεῖ. νὰ πόιοει ιμὲ τὸ μέρος του ἄτοιιια .μὲ ἐπιοοοὴ γιὰ τὴν ἰδἐα ιμιια̃ς Ἐθνικῆς Ἰἄστὺνομίας. Πολλοί ὰστὺνο­μιαιοὶ λειτοὺογοί, ἀ­ ιιὀμα κι οἱ ·σιχὴιιατισιμένιοι ­στὶς μεθόδους τὴς παλαια̃ς σχολῆς. δὴλώνοὺν ὅτι εἶναι ἔτοιμοι νὰ ὺποστὴοίξιοὺν τὴν ἑνέογειοι του̃ Ραιχστρὺοιεο “Εἰς ­ι “Έ)ς. Ἡ ἐπίδοασὴ του̃ Χίιιμλεο ὅλο ιιαί αὺξόινει. Οἱ φιλοδοξίες του̃ Χίμιμ­λεο ·σκοντόιφτο¬ὺν ῶστόσο πόινω σ' ἔνα τοῖχο ποὺ του̃ φοόιζει τὴ ιιιισὴ Ιἶοοιιιαν­ία. "Ο τοίχος αὺτὀς, εἶναι ὁ Χέομαν Γκαιοιγκ, Ποωθὺποὺογὸς τη̃ς Ποωσσίας, ποὺ τιοἐφει ἀιιοιὁῶς τὴν ίδια φιλοδοξία μὲ τὸν Ραίχσφὐοεο "Ες ­ ”Έ}ς. Και οί δύο ἐπυθομιου̃ν νὰ διοι­ κου̃ν σὰν κυοίαοχοι ὴγέτες τὸν Ναζιστικὸ ἀστὺνομικὺ ιμτηγχανισιμὀ. “Ο­ μως ὁ χωοὶς στἑιιμα ὔασιλὴα̃ς τὴς Πιοωσσίας κατέχει πανω στὸν ὀιντίἰςὴ­ι λὀ τοὺ ἕνα σοὅαοὸ πλεονέκτημα: ­θασιλεὺει απ” ὲδῶ παί πἑιοα πόινω στὴν Πιοωσσικὴ Άστονομία. Καὶ ὴ Ποωσσικὴ 'Αστυνομία εἶναι τὸ θα¬σιιιὸ­ στοιχεῖο ὅλης τὴς Ἐθνικῆς 'Αστὺνομίαςω̨ Μόλις σιατέλαὅε τὴν ἐξουσία στὴν Ποωσσία, ὁ Γκαῖιοιγκ ἶέὕαλε χἐοι πάνω στὴν ιἀστὺνομία. “Ίὺοὺσε ὀιμιὲσως ἕνα σῶμα «Ηῖιδικῆς ®Αστὺνομίας»­ ποὺ ἀσχολὴθὴκε μὲ τὸ νὰ ἑκιιαθ­αοίσιει τὸν Ποωσσικὸ ὀιστὺνομιιιὺ μηχα­ νισμὸ ὰπὸ ιὅλα τὰ ιἐχιθοικὰ ποὸς τὸ κσιθιεστὼς στοιχεια. 1457 ὺπόιλλὴλοι ἀπολὺθὴκαν. Παοαλλὴλα, ὁ Γσιαῖοιγιι ἀνέλαθε ὁ ίδιος τὶς ὺπηοεσίσς τοῦ­ ὺμὴματος [Α τὴς 'Αστὺνομικῆς Διεὺθύνσεως του̃ Βεοολίνοὺ, ἀπὸ ὅπου ἔμιελλε νὰ γεννηθεί ἀογὀτεοα ὴ πολὺ φοθεοὴ Πολιτικὴ 'Αστυνομία τὴς '

4

Ποωσσίας.

ί

Στὸν Ροὺντολφ Ντίελς, σὺιιὅοὺλο του̃ Ιἐοατοος σὲ ὺπηοιεσία στὸ Ποωσσωιὸ “ΐποὺογιεῖιο τῶν Ἡσωτεοι›ιιῖ›νι, ὁ Γσιαίοιγαι θοὴιιε, γιὰ τὴν ποα­ γματοποιίὴσὴ τῶν ἀστὺνοιιιιοιῶν φιλοιδοξιῶν του, ἕνα ιὅοὴθὸ μὲ ὺπἐοτατη ὀξύνοια. Ὁ Ντίελς, ποὺ 1υ̃ὲν ἦταν ιΝαζιστὴς, σὲ σὺνεογασία μὲ τὸν Γκαίοιγκ ἀνέλαὅε τὴ ιδιοίιιὴσὴ τὴς ιδιαὅὀὴτὴς ὺπὴοιεσίας ΙΑ. 'Αμέσως ὁ Ντίελς ιδέχετ­αι τὶς ὺπὴοεσίες ἀπὸ πολλοὺς ἐγιιληματολὀ­ γοὺς. "Η ὺπὴοεσία αὺτὴ ιμιεγαλὼνιει γοὴγοοα: 80 ὁίνδοες στὴν ὀιοχὴ, ἀ­ ουθμεῖ πολὺ γοἠγοοα Ζὀθ. Ὁ Γκαἰοιγκ μὲ ἀνόιλογα ιδιατόιγματα, τῆς ὲἔασφαλίζει μιὰ πλὴοὴ αὺτονομία στοὺς κὀλποὺς τὴς Πσωισσιιιῆς υ̃ιοίσιτγ σης. Ἱδοὺει ἕνα πολιτικὸ γοαφιεῖο πληοοφοιοιῶνγ ποὺ ιθὰ γίνει ὴ μὺστικὴς ἀστὺνοιμία του̃ Κοὰτοὺς. 'Αποφασίζεται αμέσως ὅτι τὸ γιοαφιεῖο αὺτὸ δὲν θὰ ὺπὰκειται στὴν ποιοόιγοαφο 14 του̃ Ποωσσισιου̃ Συντάγματος, τὸ ὁποῖος ιιαθοοίζει ὅτι «ὴ δοα̃σις τὴς ®Αστὺνοιμ.ίας ιθὰ ποέπει νὰ σὺιμιμοοφου̃ται ποὸς τοὺς ίσχύοντας νόμους».

_

75

_


Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ὀιστννομια ιἑγπαταλείπει τὰ γοιαφιεια ποὺ τκατεῖχε στοὺς σιόλτους τῆς Ἄοστονιοιμικῆιἐ Δι<εοθιύν¬σιεω¬ς, στὴν· Ἀλεξαντ­εοπλάτζ στὸ Βεοολὶνο, καὶ ἐγπαθίσταται ὴ ιμιισὴ στὸ ποὼὴν Κὰολ Λίιιιπιινεχτ Χάουζ κι ὴ ἄλλη μισὴ στὸν ἀοιιθἶμὸ 8 τῆς Ποὶντζ 'Αιλμπεοτιστοόι­σσε, ὅχι ιιιακοοὰ ὀ‹π“ τὴν ὅὅοα τοῦ Γκιαὶοιγικ. Στὰ τέλη του̃ μηνὸς Αὅγιοοστοο, οὶ ὅπὴοεσὶ­ ες τοῦ Ντιελς ιὅαφτὶζονται σὲ Μυστικὴ Ά¬στυν·ο­μια του̃ Κ.σόιτ·ονς, Ιἶνιεχὰὶ­ με Στοιατσπολιτσάι ὴ Γιιεστόιπο, καὶ τοποθετιου̃ντιαι σιόιτω ἀπὸ τὴν ἀπο­ \ | ~ | | ~ πλειστικὴ κι απολυτη εἔοοσια τον Χεομαν Γπαιοιγκ. §

Α

5

<

(Η ιὀιστυν­οιμικὴ ιθὲσὴ τοῦ Γτιαὶοιγσι,

εἶνα πὸ τότε, ιὅὲν ποιοαιμένιει ῶστόσο ὀιναντὶοοὴτὴ: ὁ σατοὰπὴς τὴς Πιοωσσι­ ας θὰ δοσιιμόισει σὲ λιγο τὴν ὀιτειλὴ ἑνὸς ὶσχοοου̃ ὀιντοιγωνιστὴ, τὴς

ΒΑ.

ὅσο ιὅισφαλι­σεμιὲνὴ

σκι ὀὶν

.

Ὁ Γιιαῖτοιγιι ισαοωιθιου̃ν,

οἱ

=διατασσ~ει

νὰ τεθου̃ν σὲ ὅοὰσὴ ὅλα τὰ ­μέσα «γιὰ νὰ

­ἐχθοισιὲς ποὸς τὸ Ιἰοόιτος ὀογανώσεις». «Πιοὰ παντός, λέει,

νὰ μὴ διστόισει κανεὶς νὰ οιόινιει χρὴ­ση τῶν ὅπλων, ὅὶν παιοαστεἱ ὀ.νόιγκὴ››. Πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ιἐνόπλων ­σωιμόιτων τῆς ΒΑ, φωνόιζει: «Δὲν ἔχω ιἐδῶ νὰ' ιὀισικὴσω ὶὅι.και±οισύνὴ,ι ἀλλὰ νὰ γκο­εμίισω· καὶ νὰ ξοοίσωτ, τὶελεῖτα καὶ παὐλαὶ» Τέτοιες δηλώσεις .εἶναι ιιαθὴιμιεοινἐς. "Οσο περνάει ὁ παι­ οὸς γίνονται πιὸ κτὴνὼὅεις καὶ πιὸ ὅὴλὴτὴγοιαισιμἑνιες. «Ἡἶ παλὴγ ἔνόιντια στὸν κομμιοιυνι­σμὸ δὲν ιμποοεῖ νὰ γίνει μὲ σονὴθι­σιμένα. ιμιέσα. Εἶνὰι μιὰ ςμόιχη μἑχγοις ἐσχόιτων αὐτὴ ποὺ πάνω ἐπὶ νειφιαλὴς τῶν Φαιο­χιτὡνων ¿Θ<ὰ [δειξω στὸν λαὸ ὅτι ποέπει νὰ ὀιμονὶθιει̃ μόνος του». Ἀλλὰ ὅταν ὁ λαὸ; μὲ τὰ φαιὰ ποκόιμ­ισα θὰ ιιπεἰ πο­αγιματικὰ ­σὲ ὅοασὴ ιἑνόιντια στοὺς φαντα­ στιτιοὰς τἐχιθοονς του̃ Κιοόιτονς, ὁ Γπαἱοιγκ ὁ ἴὅιος ιθὰ τμιείνιει κατα πλὴατοοις οοαὶ =θ® ὰὅιαιθετὴ­σει ιμιποαστὰ στὴν ὑπἐοιμιετοὴ Βια τῶν ἐνόπλων του. “Ολα τὰ χιαιμὴλὰ ιἔνιστικτα καὶ τὰ νιοιινωνιικὰ ¬σον­αισιθὴ­μιατα ποὺ σοσ­ σωοεὐθὴκαν μέσα στὶς τάξεις τὴς ΒΑ, ποὺ τὰ αιοιλόσιεοαν' ἐπὶ χοόνια οἱ ἑπὶσὴιμοι ποοπαγιανιὅιστές, παῦον­ουν τότε ἑλεὐθειοὴ ιὅιέξοιὅο σιαὶ τὴ Ποσοσ­ ­σια ὅλόιιληοὴ γινεται λσὶα τῆς ιμαν­ίνας τὴς ΒΑ.

Οὶ

τ›οο·μιμ.ό.ντος

ΒΑ σαοὡνονν πόλεις καὶ χωρια. Διασιοὶνονται ὶὅιαὶ­

τεοα στὸ Βισοολι̃νο ὅπου ιὅιατηοοαῖν πενη̃ντα πειο­ίποο ¬μινιοοιστ=οατόπειὅα ­συγπέντοωσὴς ἐγπατειστὴιμἑνια μέσα σὲ υ̃πόιγειες ὀιποθὴοιες (κὰὅες), σὲ γνιαοόιζ, σὲ παλὴὲς ἀποιθῆκες, σὲ παληὲς ιφοοτὴγὶδσς. Τὰ θομιατόι των; τὰ

κτνπα̃νε μέχτο­ι θανάτου, τὰ ιὅασανὶὶςονν, τὰ ιστοαγγιαλιζονν. 'Γὸ Βεοολῖννο ῶστὀσο ὅὲν ἔχιει τὴν ὀιποτκλειστυκὀτὴτα σὲ τέτοιες ἐνιέιολγιειες. Οἱ ιἑπαοχὶες εἶναι λεία στὴν ὶὅια τοομοοοοιατιὶὰ: στὸ Σὰννιειμπονσγικ, στὸ Μποονιμ, στὸ Καινιγ%σ¬ὅ~οοστιεοχὰτονιζεν, ­στὴν Κὲμνα, οἱ ὶὅιοι τοόποι χοὴισιιιοποιο­υ̃νται. "Ο Γκαἰοιγκ ιἀντιλαιιὅόινεται τότε ὅτι ὴ ΒΑ ἔχει ξεφύγει ἀπὅ τὸν ἔλεγχό του. Οἱ πεοιισ­σότειοο=ι Ποῶισσοι ιὀιστονιομιποὶ τδιεοὅυντὲις ιφοοου̃ν τὴν στο­ ιλὴ τῶν ΒΑ οοαὶ οὶ σύιμὅονιλο=ι ΒΑ εἶναι παρόντες σὲ ὅλες τὶς ποατιπὲς ὑ­

.ιγη̨π


ξ/Οταν

πλὶἔ

τὰ ὺπολογίιζει

αὺτα,

Ϊκαῖιοινκ διαπιστώνει

ποσο

εὕθοαοστὴ εἶναι ὴ κοοιιαιοιχία ποὺ ἀστκέἰ πανω­ στο πιο ιιέγαλο Γεομονι­ κὸ Κράτος. Ποιο” όλες τὶς έπανέιλημένές ισυιιθονλὲς του̃ Ντὶελς, ὁ Γκαϊ­ οιγκ διστάζει νὰ ιδὼσει τὴ ιμιόιχὴ ἐνόιντια στὴν ΒΑ. Ἀλλὰ ὁ Ντίέλς δὲν λαἔταιίνιει ί›π“ ὔψὴ του τοὺς τδισταγιμοὺς του̃ ὀιοχὴνου̃ τοὺ. ”Ανταλαμιὅανει νὰ ξεκαθαοίισιει ένα ­ ἕνα μὲ τὴν Γκεστάπο­ του τὰ σιοὴσφὺγέτα τῶν ΒΑ στὸ Βεοολἰνο αιαὶ ἐλευθέοώνει τοὺς ­φολααι­σμένοὺς ποὺ ὅοὶσκονται κλει­ σμένοι σ" αὺτα, καὶ ποὺ οὶ πιὸ πολλοὶ θοίσαονται σὲ μιὰ ὀιξιοθοὴνὴτὴ κα­ τόιστασὴ. Ἐννοιεῖται, πὼς αὐτὸ δὲν γίνεται τόσο εὺνολα καὶ οὴμιοὺογεῖ πολλὲς ποοστοιὅὲς ὸ.νόι¬μιέσ­α στὴν Γτιεστόιπο καὶ στὴν ΒΑ. Στο τέλος του̃

Μαῖον, δὲν ὺπόιοχιοὺν πιὰ στοατόπειδα ΒΑ. “Ομως το ἀοχὴνὸς τὴς Ιἶιιειστἀπο δὲν ὔλέπει νὰ τελειώνουν τὰ θα­ σανα του. Ἐνῶ ὴ ισὺγκοοὺσὴ ιιιὲ τὴν ΘΑ 'συνεχίζεται καὶ ἐπιοέινώνέτται, οἱ ὀπαδοὶ του̃ Χὑμιιιλεο, λἐπωφέλοὺιμένοι ἀπ® τὰ ποοιστατικα, εὶσὁύοὺν οια­ ποιτιπὰ μέσα στὶς σιαθαοῶς Ποωσσικὲς ὺποθέσεις. Ὁ Ντιελς ἀντιλαιιὅόι­ νεται γοὴγοοα ­ὅτι ὴ “Ἑὶς ­ ”Β”ς ὰπέιλει̃ πιὸ σοθαοὰ ὀοιὀιιια κι ἀπὸ τὴν ΒΑ τὴν οιὺοιαοχία τοῦ Γκαὶοιγκ στὴν Ποωσσια. ε/Ενας ιιιαοὸς διοικὴτικὸς πολέμιος ὀινόιιιτοσα στὴν Γκεστάπο καὶ στὴν “Ες ­ "Ες γινεται, ὕπνον ποτέ ὴ μια πότε ὴ ἄλλη ἑπιτὅότλλονται. Ἀλλὰ οὶ ὀἰνοοες του̃ Χιμιιιλιεο ὕοἱσ:το·ν­ ται παοόντές. Ὁ Ραὶχσ­φύοτεο “Ες ­ “Ες πλὴιοοεροοεῖται καὶ τὶς παοαμιι­ κοὲς τιτνὴσιεις του̃ Γκαῖοιγτι. Στὶς ­ὰοχὲς του̃ Ότκτωιὔοίοὺ, ὁ Χίμμλέο ασί­ νει ὅτι έφθασε ὴ ὥοα νὰ ἑπιχέιοὴσ­ει νὰ τὰ παίξει ὅλα γιὰ ὅλα. ἐνόιντια στὸν Γκαἰοιγκ. Ζητάει ἀπὸ τὸν' Χίτλέο τὴν ὁὶδεια νὰ ­μετατρὺ·τεὺστέι τὶς σιεντοιτιὲς ὺπὴοέσίές ΒΕ καὶ ξἑὅἔὅ) "Ες ­ “Ες απο τὸ Μόναχο στὸ Βεοο­ λἰν­ο. Παοόιλλὴλα, ἐττχειοιέῖτατ μιὰ ποόιξὴ στο Βέοολῖνο ἐναντια στον ἀσ­ χὴγὸ τὴς ἶὶτιεστόιπο Ντίτελς, τὸν πιο σσιλὴοὺ αντίπαλο τὴς “Ες ­ "Έὶς. ΕΗ ποαξὴ ποὺ ιἐπτχιειοει̃ ὁ Χέ­ομπεοτ Πακομποος, τὸ διέξὶ χέοι του̃ Νταλὺ­ ­εγπέ, ἀποτὺχαίνέι. Ὁ Ντίελς τὸν ·›ιαταλαμὅα·ν[έι τὴ στιγ=μ.ὴ ποὺ ψάχνει ' τὰ χαοτια τον· ­δύο ὀὶνιδ­οες τὴς Γκεστάπο σὺλλαιμιὕανοὺνι τὸν Πα­ κέμποὺ; παὶ τὸν οολεινονν στὴ φὺιλαεκὴ. Ὁ Ντίιέλς χαιοέτιαι τὸν =θ·οίια‹μιἴ›ό τον χωρὶς νὰ ξέοει ὅτι δὲν θα έχει ὲπαὐοιον, Καὶ ποιαγιμιατιαιὰ, τὴν ἑπομένὴ, ὁ Κοὺοτ Νταλὺιεγτιε ἐπισκέπτε­ ται τὸν Γκαῖοιγτι σιαὶ του̃ νντοστιοπο­ιεῖ τὴν αὶτίια ποὺ ὥθὴσιε τὸν ­σὺνόι­ δελφο Ποοιέ­μπους νὰ ἐνιοογὴσ­επι έτσι· ὺποψιόιζονται τὸν Ντιελς ὅτι ὴιθε­ λε νὰ τὰ θόιλέι μὲ τὴν "Εἰς ­ “Ες τοῦ Βεοολίνοὺ· ὁ Γκαἱοιγιι τὸν αποκη­ οὺσσέι σιαὶ ὀιτολὺέι τὸν Πόοιέμπονις. Ὁ Ντιελς καταλα.θ·αῦν=ει τὸ μόιθὴμα: νὰ τὰ τὅαλέι σιατὰ μέτωπο .μὲ τὴν ” Ε)ς ­ ”' Εἰς. Δὺὸ δὲν θέλει ς Γοιαισιγκ ” ­ ὴ ὀιστὺν¬ο=μτί¬α στι ὴ ” τατς ­ τοτς έκαναν ἔ­ ὕιι ­μαθαίνει μαδες ἀογὁτεοα, οεὺνα ­στὶς ὺπὴοέσἐές τοὺ ιιιὲ ιδιαταγὴ τοῦ Γαιαῖοιγπ. Τὸν πατέλαοέ τότε πανττιό­ς, ιμαζέψέ τὶς ατο­σκεὺές του καὶ κατέφὺγιε στὸ Κόιολσιμπαντ πέοι­ ιμιένοντας νὰ

ι̃ἶ οτι στα

ΦΒ σας

Ο Οη̃

Φ

αν

Ω

σ ¬

(Ὁ

ΙΓ

ὶδέῖ τι

ιθ

5

απονίνῖει.

..τη­


Ώστὀσο ὁ Γκαἰοιγκ (δικαιώνεται ἐνόιντια στὴν “Ες ­ “Ες στὴν Ποωσ­ .ισία: ὁ Χίτλεο απαγορεύει νὰ ἑγκατασταθοὐν οἱ ὐπὴοεσίες τῶν “Εἰς “Ες του̃ Μονάχου στὸ Βεοολῖνο. Άδὐνατὴ παοὴινοο­ιὰ γιὰ τὸν Ρα'ίχ<σερὐοεο: πετυχαίνει τὴν ἄδεια νὰ ἑγκαταστἠισει ἕνα τμὴιμα 81) πάνω στὸν ποτα­ μὸ Σττοέα, του̃ ὁποίοὐ ὴ ιεὐθὐνὴ, ἀνατιίιθιεται σ” ἕνα φίλο τοῦ Ράι̃νχαοντ Χαὐντοιχ, τὸν δόοστοοα Χέομαν Μπἑχοεντζ, γυιὸ ὸς πανιδοχ έα του̃ τ | *" 99 εναν ἄλλον ἄνιθοωπο της \ Κιελοὐ. τ ειμπιστοισὐνὴ»/_ τον Χ άνντθλχο ..ι τον , "_ ιι ν η̨̃ιαοη̨πτστοοομφὐοεοι "Ες ­ “Ες Χαιντζ, Γιοστ, ανατίθεται η φοοντιδα τὴ»· ­νι' ἀντιποοσωστεὐει τὸν Ραίχσφὐοιειοι ”Έ)‹; ­ 3 Μο στὶς %ενΤΩΜὲΞ υ̃πηθεσίεἐ τη̃ς Γκεστάπο. Οἱ ιἐἔοὐσ­ίες τοῦ Χίμαμλεο μέσα στὴν ιαὐτοικοατοοία του̃ Γκαι̃οιιγτκ Ε|

Ω

ην

π

±›

Ι

ε:

Ό Γκαἰοιγκ διαθεθαιώνει τὸν ἀοχὴγὸ τὴς Γκεσταπο, γτιοίζει τὴν ὲξοοία του ἀπἔ τὸ Καολσμσταντ: «Ὁ Χίμαμλεο κι ὁ Χαϋντοιιχ δὲν θὰ ἑτῃκατοιστοιιθοῦν ποτὲ στὸ Βοοολῖνο». Ὁ Ρ¬α'ιχσφτύοιεο ”Έ'.; ­ ”Έ]ι;, ἐζ ἄλλον, πείθιεται νὰ συνάψει εἰοὴνὴ μὲ τὸν Γκαίοιγκ και ,μὲ .τὸν Ντίελς, στον ὀστοὐο ιὀινατίθεται τὸ δικαίωμα, μὲ ιὸιόιτανμα τὴ; Θ Νο­ .ιεμὅοίου 1ΘἔνΒ¬, νὰὐφἑοει τὴ στολὴ ἐντὸς Στανταοτενφὐοιεο “Ες ­ .σταμαατα̃νε ιἐκεἱ. .ὅταν

οεὐτεοὴ απόπειρα του̃ Χίμμλοο γιὰ νὰ σπασει τὴν .α̃στὐνομωιὴ .αὐτοσιοατοοία του̃ συνάδελφου Γσιαὐοιγα. τελειώνει ιμὲ αδύνατα αποτε­ λέσματα. ”Αλλὰ νὰ ποὐ ὁ Ραίχσφὐοεο­ ”Ής ­ “Ες ἀνακαλὐτττετ ἔνοιν οι­ .ποοσδοαητο σύμμαχο γιὰ τὴ συνέχιση τη̃ς παλὴ; .ἐναντια στὸν Ποῶσσο σατοόιπὴ: ὁ σύμμαχος αὐτὸς «εἶναι τὸ Ύποοογιεἰοι τῶν Ἡσωτεοισιῶν του̃ Ρόιίχ, ποὐ τὸ ιδιεὐθὐνει ὁ οὀοιτωο Βίλχελμ Φοίστ. Ἀπὸ τις ιἑκλογὲ; τοῦ .Ρατχισταγσι τὴς θὴς Νοιεμθιοίου τοὐ 1988, ὁ Φοὶπ εἶχε ὰστοφασίσει νὰ ἐ­ σπιτύχιει τὴ ­διάλυση τῆς οιὐοιαοχίας τῶν Λόιντεο στὶ; πεοιοχὲς ὅπου ὴταν .αὐτεξοὐσιαι Τὰ Λόιντεο, ιστὴν ὲἔὲλιζὴ τη̃ς ιμεταοιοὐθιμισὴς ποὐ σχεδια­ ζονταν, δὲν θὰ ποέπει νὰ εἶναι ἄλλο ποα̃γιμα ἀπὸ μια κεντοιαὴχ διοίκηση .ιἐγαατοστὴμένὴ στο Βεοολῖνο. Ποοὅλὴιια ἰοιαίτεοα οοιανιθὡδες: ὴ άστυ­ νομία. Τὰ ­δέκα ἔζὴ Γειοιινανιπὰ Λόιντεο διαθέτουν, ποαγματιπα, τὸ καθέ­ να ιμιὰν ὐδιαίτοοὴ ιἀστὐνοιμιία, ποὐ πανω σὐ αὐτὴν ὴ κεντοικὴ ἐξουσία δὲν .ἔχει δτκαίτομα ιἐστἐμθασὴς. Τώοα οἱ συγαεντοωτικοὶ τοὐ Φοὶα. οιοίνονν ὅ­ τι ὁ ἔλεγχος τῶν Γεομανικῶν ιὀιστὐνομιῶν ττοέπει νὰ ετε­οιέλθει σὐ αὐτούς. "Όταν :τι:ληοο¬φοο.εῖται αὐτὰ τὰ σχέδια, ὁ Γκαἰοιγτκ ἐνεογεῖ αντίθε­ τα. Τὴν Βιθ Νιοεινὅιοίον τοὐ 1988„ ὴ Γσοεστόατο καθίσταται ιμὲ ­διάταγμα .μιὰ ὐπὴοοσία αὐτόνομὴ, ὰποοιοιαμένη απ” τὴν ὐπόλοινιτὴ Ποωοσικὴ διοί­ αηση. Μὲ τὸν τοόστο αὐτὸ ὁ Γσιαἱοιγτκ κανι­τι ν" ἀετοτύχει ὴ πο­οσπόιθτεια νὰ ἐξοσσιόισει τὴν αστυνομία τον τὸ "Τπονονεἰο τῶν Ἐσωτεοικδαν. 'Ο Φοὶκ ιδὲν ἔχιει τὰ μέσα νὰ ιἐπυθαλει τὸν νομο του στὸν Γσιαἰοιγσι: ..στὴν ποαγιμοιτικότὴτα, ἔχει ιμιὰ πολὺ μικοὴ ἐπιοοοὴ στοὺς αόλοτοὐ; τοῦ .Ιίόιινιιατοα̨ ἐξ ἄλλον, ­δὲν ἀπνοπνιέει ἔνα ὐίοωμα αγίου σιμὰ στὸν Χίτλεο.

..78..


Τί τὸ καταπληκτικό τότε ποὺ τὰ ὅλεμματια των συγκεντρωτικῶν στρέφον­ ταν πρὸς τὸν Χίιίμλερ; Μήπως ὁ Ροιἱχσφὺρερ ιδὲν ὅρκίαθηκε ν” ὀποσὺ­ ρει τὰ αστυνομικά τους καθήκοντα ιἀπ" αὺτοὺς ποὺ τοὺς ὀνομόιζει Γκαουε φούρστεν; Καὶ μήπως δεν διαθέτει την ἀναγκαιου̃σοι δυναμη γιὰ την πραγματοποίηση αὐτοῦ του̃ σχεδίου; Οἱ συνεργατες τοῦ Φρίκ, ποὺ ιεἱναι χωρὶς ιὰμφιόολία ιἐερ¬οδιασ;μένοι με τὴν εὺλογία του̃ Χίτλερ κι ὺποστηριζόμενοι ιὰπ” τὸν Ρα'ιχσ=φ·ύρερ “Ες ­ ”Βς, ἀναλαμιθόινουν τότε νὰ ὲπιτεθου̃ν στὸν Πρωσσικὸ ιδιιαχγωρισμό. Με την κρυφη όοήιθεια του̃ "Τπουργείου τῶν Ἐσωτειρικδον, δ Χίμμλερ αρχί­ ζει μὲ τὸ νὰ παίρνει τή διοίκηση τῶν διαφόρων τοπικών αστυνομιῶν. Τὸ ἔνα Δὰντ ἔπειτα απ” το ἄλλο πεφτει κατω ἀτα̃ την εξουσία του. Τὸν Νο­ εμὅριο του̃ 1988, ἔχει ὁνομασθει̃ ­αρχηγος τῆς Άστυνο­μίας του̃ Ἡμιὅοὺιρ­ γ­ου, τοῦ Λόμπεκ, τοῦ Μέκλεμπουργκ Σχὅέριν. 'Γὸν Δεκέμθριο τοῦ 1988, παίρνει τη διοίκηση της ιὶἶολιτικής Ἀστυνομίας στὸ “Ανχαλτ, στη Βάδη, στη Βρέμη, στην ἱΈ}σση, στη Θουριγγία καὶ στη Βυιρτειμιόέρ­ γη. Τὸν Ἰανουαριο του̃ 1984, στὸ Μπρου̃νισθικ, στὸ ,Θλδεμὅου̃ργο καὶ στη Σαζωνία. ”Όταν, αὺτὸν τὸν ἴδιο μήνα Ἱανουόιριο του̃ 19134­, ὁ Φρὶκ καταθέτει τὸ σχέδιο τοῦ νόμου πανω «στήν ἀναδιοργόινωση του̃ Ραἱχ», ὁ Χίιιμλερι ελέγχει ὅὶνες τὶς “Αστυνοιμίες τῆς Γερμανίας ἐκτὸς απ* τὶς Ἀστυτιοιμίες τη̃ς Πρωσσίας καὶ τοῦ Σχόιουμπουργκ Λίππε. Ἑννοει̃­ ται, ὅτι Γκαἱριγκ εἶναι ·ὰποφασισ±μένος νὰ .μήν ὺποχωιρήσιει. "Ομως οἱ ὰψιμαχίες στὶς ὁποἱες επιδίδεται ιεἱναι α̃πελπισμενες„ Ὁ Γκαἱριγκ κατὰ­ λαόαίνει σιγὰ ­ .σιγὰ ὅτι ἔχει χάσει τὸ παιγνίδι. Ἡ τρομοοιρατία τῶν ΘΑ, ποὺ τὰ πρῶτα της ιἀποτελέσματα χρονολογοῦνται ὀιπ" τήν “Ανοιξη τοῦ 1988,. ἔχει τώρα ὰτλωὶθεἱ πάνω σ" ὅλο τὸ Γερμανικό ἔδ­αερος. ΕΟ ρυθμικὸς ὅηματισιμὸ­ς τῶν φοιιοχιτώνων ὀιντηχεἱ ὅλο καὶ πιο δυνατὰ πανω ­στὰ λιθόστρωτα τῶν δρόμων της Γερμανίας, κι ὅλο πιὸ δυνατὰ ἐπίσης ὀιντηχου̃ν οἱ ὅαρειὲς τυμπανοκρουσίες ἀπ' τὰ τύμπανα ποὺ προηγοὺνται στὶς φόιλαγγες καὶ οἱ ποὶνεμικὲς μπάντες μουσικης ποὺ τὶς συνοδεύουν. Εὶῖναι τέσσερα εκατομμύρια. Ηῖναι διψασμένοι γιὰ ἐπανόισταση καὶ γιὰ

ι­

­­

ἐἔουισ­ία.

Ὁ Γκαἱριγκ ¬ἀντι?ιαμὅαν,ετ¬α.ι ὅὶνο καὶ περισσότερο ὅτι δ κίνδυνος Β. Α. θέτει σὲ κίνδυνος τὴ. θέση του στην Πρωσσία πιὸ πολὺ ἀπ® τὰ σχέδια γιὰ διοικητική μεταρρύθμιση τοῦ Φρίκ. Αἱσθόινεται ὅτι ήλθε ὁ τκαιρὸς νὰ συνάψει εἰρήνη μὲ τοὺς ἀντιζήλους του. 'Εγκαταλείπει τότε |

την Πρωσσική διοικηση ποὺ πέφτει κατω απ, την ἐἔουσία του̃ ἱΐπουιρ­ γείου τῶν Ἑὶσωτιερικῶν. Μόνο τὸ Πρωσσικὸ 'Τπουργεῖο τῶν Οἱκονομι­ κῶν παραμένει αὺτόνομο. 'Ο Διευθυντής της Ἀστυνομίας εγκαθίστα­ ται στὸ κεντρικὸ "Τπουργεῖο τῶν 'Βσωτερικῶν ὅπου ἀναλαμὅἀνει τη διεύθυνση τοῦ συνόλου τῆς Άστυναμίας τοϋ Ράἱχ. Στὸν τομέα τη̃ς

..79....

οκ


Γκοιἱοινκ δέχεται ἔνοι σὺμιὅιὕὰσμό: γιὰ νὰ στὴν ἑπιιμονὴ­ του̃ Φοίκ, δέχεται νὰ του̃ ὰφὰι­ μὴν ὺποχωιοὴσιει ὰπόλοτοι ε σοκ Χ¦ λ τλ : ιμμ εο γι­ οοσει το πιο μεγοι οι μερος απ τις εξοὺσιες τοὺ. νετοιι ὲπυθεωιοὴττὴν; τῆς Πκοστόιστο, τὴς ὁστοίοις τὴν διοικηση ἀνὰλοιμἴ›όιν=ει ὁ Χὁιϋντοιχ. "Ο Νέμοτε (ὲγι›ολὴιμὰτο¬λοιγιοιὸς ισὺμὅοὺλος τὴ; Γκεστόιπο), αὐ­ τός, ὀινοιλωμὅἀνει τὴ .διοίκηση τῶν ὺπηοεσιῶν τὴς Πνοωισ¬σι°κῆ·; Ἐνιιλὴ­ μὰτολογικὴς Άστὺνιοιμιας. Ὁ Χόιινοιχ Χὑιιμλεο φθάνει σὲ μιὰν ὰστοφὰσιστικὴ κοιμστὴ τὴ; σταδιο­δοοιμιὰ; του. Γιὰ ποώτὴι εροοἀ, ὴ “Εἰς ­ "Ες ἐλιένχιει τὸ σύνολο τῶν Γεοιμιοινικῶνι Άιστυνομιῶντ. “Ομως δὲν εἶναι κὰιοὸς ὀοιὀμὴ γιὰ νὰ χὰοει̃, οὔτε νὰ τοιψει τὰ χέοιοι του, Μόλις ὁ Γκὰιοιγοι ἔκὰμιε σ" σιὺτοὺ; τοὺς οιὺοἑοὺς τις τιμὲ; του̃ σιτιούοὺ ὰοιθμοὺ; 8 τῆς Ποιντζ Άλμστεοτ­ στοόισσε κι ἔιθιεσιε τὸν ἔμπιστὀ τον τὴν 10 "Απριλίου του̃ 1934 Ντίελς σὲ ἀσφόω̃νειιὰ ἐπὶ κεφαλῆς τὴ; ἶίὺιὅέιονησὴς τὴς Κολωνίας, ποὺ ἀνὴσυχητικὲς ειῖιδὴσιεις σὺσισιωιοιεὺοντὰι ἀσι' ὅλὰ τὰ ιμέιοὴ οιὰὶ φθάνουν μέχρι τὰ γο­οιφεἰὰ τὴς Γκεστάπο. Άτιὸ τις ειἱδὴ=σεις αὺτὲ; μποιοει̃ νὰ ὅγόλει ωοινιεὶς μόνο ἶένὰ ισὺμστέιοασμσι: ὅτι τὸ Κιοόιτιος τοῦ Ψὰδόλφοιυ Χίτλοο γιλὺστσόιει ποὸς τὴν στιὸ σοθοισὴ .νιοισὴι ποὺ γνὡοισιε ποτὲ στὸ διάστημα τὴ; σύντ­ομὴι; ῖιστοοιὰς τοὺ. | Ϊ | ¦ Ἱ Ν ξ Η εξειγεοση ιθοονζει ιμιεσ τις νοὰ τὴς 8, Α. Η ­δὺσ¬α­­ οέσσιειοι τῶν ὀιοχὴγῶν οιὺξόινετὰι απο μιοοι σε μιέιοιοι. Δὲν ὺπόιοχει σισιμ­ \ ἶ \ Ι ~ 5 \ μια ια̃μφιιὅολιὰν, οτι ὁ δοομο; τον οποιο πὴοε «ο ”Αιδόλεριος›› απο τον Ἱὰνο·ὺἀοιο τοῦ 1933 ιιοιὶ πἑοσι δὲν τοὺς εἶναι ἀνειιτιὸς καὶ ὴ ἔχθ­ο­οι ποὺ; τὸν Φὺοε­ο τλὰὅιὰινιει ιὀιστὁισιεις ιἐικοὴυιτιικές.

Πολιτικὴς Ἀστὺνοιιίοις, κ

»

ο

κ

5

κ

­­

Ε

κ

ιγ

­­

3

7

Η

Ω

ι

_8Ο_.

Χ


ΚΕΣΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΡΒΜ

ἑ9.2ἑ§.έλει›εε

νὲς[”Οἴ λἔντυπωση

οταν τὸ..σνν·θο=ιιν τον διέτοοιε πω" τὶἔ `ιΘ®®μτμὲἔ τη̃ἔ 8·.ἕἔ·ε±..ὅπω̨ἕ Τὸ 1.38.Β17ότε..νὲ την ἶιπόὶθλεσηι Στέν· ὅτι ὁ ὁιαὅόητος ξστοατὸς γΞ]ἔ]α̨(η̨̃›ἐ‹„9¶9γἶ.ἔαλιοτινοἦςὰ Ἐοτανὰστὰοιοηςννλολὲν:ιυαολογιἔζοντοιν γιὰ τίποτε στὸ 'Βθνοξοῖσοσιαλιιστικὸ Κοὰτος. 01”Εἦἶ"ι̃οὅνἶα0ολὅἑξληοα­ ιὲἶχαν ἐμνφυοσυσιετ μέσ" τὶς γοαιυμὲς τῆς Β. Α., τὸ ἰιδιαννκὸ της ὲστανόιστασης, εἶχαν ὰκονιῖσοι αὐτὸ τὸ ὅστλο μὲ τιτοὀολεψη την καταληψη της Ἡθκιιαοσοσιαλνστικῆς ἐἔουσίοις. 'Η μέοὰ αὐτὴ εῖχγε φθάσει. "Η καταληψη τῆς ἐξουσίας εἶχε γίνει μέσα στην ηοεμῦα και μὰλισταμιιιὲ ένα φαινομεντκὸ οεθασμὸι ποὸς τὸ σύνταγμα. Και τὸ Κόιμμ~α“ὅοί.σκοντιαν στην ἀοχη μ” ἕνα στοατὸ “ποὺ δὲν ηξεοε τὶ νὰ τὸν κανει. Ἰἔττονεστε η Θ. Α. νὰ συγχωνιευθτεῖ μὲ την Ρόιτχσὅεο καὶ νὰ σχη­ματίσετ μ” αὐτὴν τὸν μεγαλο Ἑθνιικοισοσιαλυσττκὸ στοατὸ του̃ λαου̃. Αυτὲς ηταν μέχοι τότε οἱ .κατευιθυντηοιες ὲντολὲς (ντιοεντϋ θες) τοῦ Κόμματος.

0

”Οιμω; ὁ θνειοοεῖ την Β. Α. σὰν τὸ κύτταοο­ ­ μητέρα ἑνὸς στοατου̃ νέου τύπου. Πεοιφοονὼντας τὸν πατοοτυαοόιδοτο στοατὸ καὶ. τους ἀοχηγούς του, ὁ Ρὲττ ὐποστηιοἑζ­ει την ἰδἑα μιᾶς Ἐθνικῆς Πολι­ τοφυλακῆς (Μιλίτσιας). Κι αὐτὴ η Ἑὲθντκη Πολιτοφυλακη θὰ εἶναι η Β. Α. Κι ὅταν θὰ τοῦ δώσουν, ὅπως ὀωτοιολέτιει, ἑλευ¬θιεοί.α δοόισης, ὁ Ρέμ., θὰ εἶναι ὁ μελλοντινιὸς ὰοχτστοόιτηγος της νέας Γεομιανισιῆς Βεοιμαχτ. ι

Β

?

Τὰ πλαίσια ΐ›πόι.οχιουν: κατὰ τυχη ὁ Ρὲμ. τδιοιοιεῖ ἔνα στοατὸ ἀπὸ 500.000 ἄνιδοες (τῆς το­οώσης Β. Α.). δηλαδη πέντε φοοὲς η υφιστα­ μενη Βέομαχτ. Ὁ στοατὸς αὐτὸς του̃ Κόμματος οοοτθμει̃ 5 Ὁμττεοιγ­ ηοούππεν (στοατιὲς) καὶ 18 Ποοουοτσυεν (σώ¬μ.ατα στοατου̃). Διαθέτει. ἕνα Πενινὸ Ἑπιτελεῖο του̃ ὁποίοο τὶς5 υ̃πευθυνε§ θ­έσιε λἔ τὶ ἕ κατέ λ ουν τωιληοὶ ἀξιωτιατιοεοέ. Γιὰ τους ἀνώτειοους ἀξιωιματικους τῆς Ράιχσΰεο, ·ῆ Β. Α., φοὅεοη δεξαμενη ιἀν­δοῶν, θὰ χοησιιμιεὐσει γιὰ την οἰκοδὀ­ τὰ δεσιιὸ τ”ς ι Συνθητκης τῶν Βοοσαλλιῶν που καθορίζει τὰ στενὰ. ὕοτα τοῦ Γεοιμα­ ντκοῦ ιἐπανα̃ςοπλιστμοῦ. Κι ἐπειδὴ οἱ ιδιαταγὲς τοϋ Χίολειο τείνουν ποὸς

ι

σ

το­0 νέου στ ατοῦ, μ ὀλις Ἱ Ι ώοα ἐλευθεοωιθιεἰ απ” ς ς ι

··?

.._8γ_. ἶἄ

Ή

το ×


Ρὲμ ἀοχέζει δια­ τοὺς στοα­ ὺπέοτατα πεοιφοονεἱ ποαγματεύσεις μ® αὺτὴν. Αὺτὸς ποὺ ἄνδοα ποὺ ἔναν πόινωι σ® τηγοὺς τὴς «παλαια̃ς σχολῆς», θὰ σκονταψει εἶναι ὀισιοιθῶς ὺπολογίσιμος ἔχει τὸ δόντι ὶδιαίτεοα σσιληοὸ καὶ ποὺ Ρόιιχσθεο. ἀνόιμεσα .στοὺς ἄνλδοες κοοὺφη̃ς τῆς του̃ ποοοθολικοὺ, ὀιθλη­ στοατηγὸς Ὁ Βόιλτεο φον Ριαιχενα­οὺ, Ἐθνικῆς Άιμὺνης, μποιοεῖ. τικός, ἀοχηγὸς Γοαφεὶοὺ στὸ Ύποὺογεῖο επίσης πι ἔνας λεπτὸς πολιτικὸς θέθαια νὰ φοοαει μονόοιλ, ὅμως εἶναι ῖεοὲς καὶ ὕσιες ὀιοχὲς τῆς Ϊἰοωσσικὴς ποὺ ἔέοει νὰ λησμονεῖ. τις τὸ ὀιπαιτὴσει. Γιὰ τὸν Ροιιχε­ στοατ­ιωττισιὴς παοόιδοσης, θιν ὴ αναγκη δὺναμιαιὸ τὴς ΒΑ. θὰ ἀ­ νόιον, τὸ ζὴτημα εἶναι ὰπλὀ: τὸ ισνοατιωτικὸ ιμὲ τὴν ἴδια ἑνέογεια, τιαὶ ποιοιοιοφηθιεῖ ἀπὸ τὴν 'Ρα'ιχ;σθεο. Ποιοόιλληλα του̃ Ρέμ. Γιὰ νὰ τὸν θὰ ιἑἔοὺδετεοὼσοὺν τὶς ἐπικινδὺνες φιλοδοξέες τον, θὰ ποέπει νὰ κολοσιεὺσοὺν ποῶτα τὶς φιλοδοἔὶες

μιὰ σὺγχὡνιεὺση τὴς Β. Α. μὲ τὴν Ρόιιχσθεο,

ὀπονιοιμίτσοὺν,

ἔπειτα. ιναὶ θὰ τὸν ξεφοιοτιοθοτι̃ν αιαλὺτεοα κλείνοὺν μιὰ Στὸ. μέσα Μαοὺ του̃ 19.33, ὴ ΒΑ. κι ὴ ὶΡ'όι'ιχσθεο καὶ ὴ "Ενωση σύμφωνα μὲ τὴν' ὁπο­ια ὴ 8. Α., ὴ ”Έ]ς ­ ”Έἔς

συμφωνία, κόιτωι ἀπὸ τὴν τῶν Παλαιών Πολεμιστῶν Στόιχλχιελμ, τοποθετου̃νται Καθο­ Ἑθνιπὴις Ήμώνης. σοεντοισιὴ ἐξουσία του̃ Ύπονιογειοὺ τὴς στοὺς κόλπους τὴς ΒΑ. ιοίιη̨̃ετοιι έξ ἄλλον ὅτι ὁ Ρέμ θ” άπο­οοοφὴσει τῆς ἄκοας δεξιᾶς καὶ τοὺς συλλόγους τῶν πολεμιστῶν τῶν σιομμόιτων πιὸ σημαντισιὴ κι ὴ ὴ εἶναι ὺδιαιτεοα τὴν "Έἶνωση Στόιχλχελμ, ποὺ πιὸ πειθαοχημένη ἀπὸ ὕλες. καὶ πονηοὀ: ὁὶν Τὸ σχέδιο του̃ Ραιχενόι­οὺ εἶναι τὸ ἴδιο ᾶπλὸ ὅσο ἄνδοες, ἐνσω­ματωθεῖ ὴ Στόιχλχελμ ποὺ ὰντιποοσωπεὺει 1 ἑσιατομμὺοιο οι ὺπεὺιθὺνες θέσεις πλεὺοὰ ιαὺτομόιτως ­στὴν Θ. Α., ὁὶν ἀπὸ τὴν ἄλλη

κι ἑπιιφοιοτίσιθησιε νὰ τὴς ὺπηοεσίας έκπαὶδεὺσης, ποὺ ὶδοὺθηοιε νέα σὲ 260.000 ἄνδοες δίνει οιόιθε χοὀνο μιὰ θασισιὴ στιοατιωτισιὴ πατόιοτιση θέση του̃ Ρὲμ θὰ 8. Α., ὀινατεθοὺν σὲ ἄνδιοεε της Ρἀιχσθεο, τότε ὴ νὰ τὸν .ἑξαλείψοὺν ἀπ' τὴ ἀθὺνατίτσει σημαντινιὰ τιιαὶ θὰ ιμπο­οέσοὺν σιλειδιὰ τῆς στοατιωτιπῆς μέση. Τὸ τέχνασμα πέτυχε μεοωιόι. Οἱ θέσεις μὀννμονς. Ἡ ἑπιχειοηση ἐνπαίδεὺσης α̃νατέθηιιαν ὅλές σ" ιἀξιωιματικοὺτς Ὁ Ρὲμ διαιοεῖ τὴν Β. Α. σὲ Στόιχλχελμ., αὺτὴ, ὀιντιθετα, ἀποτυχαινιει. Στὴν Β. Α., τὴ λεγόμενη τοιει̃ς ὁμόιδες μὲ διιαφιοιο­ετιπὴ σπουδαιότητα. ιἐνστοματὡνει μιὀνο ἐνεογὀ, ιδηλαιδὴ ἀποτελοὺμένη ἀπὸ 500.000 ἄνδοιες, γιὰ τὸ στοότεὺιμόι ἄν­δοες τὴς Στόιχλχελμι, διατηρώντας ἔτσι ?ν14.0λ0Ο

τον τὴν πλενονὀτητοι. ὁ Ρὲμ πεο­ Ἐπὶ κεφαλῆς ἀπὸ τότε σὲ 4,5 ἑπατομμύοια ἄνὺοες, 'Ϊποὺογὺς Δειιέμθοέοὺ 1η τὴν νόιέι στὴν ὰντεπέθεοη. ,Αφου̃ ὀνοιμὰζεται στρατιω­ τὸν μὲ ἱὶνεὺ Χαοτοφὺλωώοὺ, ἔοχεται σὲ διαποαγματεὺσεις

.­82...

/ έ


τικό ακόλουθο της Γαλλίας

στὸ Βεοο.λῖ,νο,ιἑπειδὴ η Γαλλία εἶχε διακη­ οὺἔιει πὼς ἦταν ἔτοιμη, στην διάσκεψη της Γενεύης γιὰ τὸν ἀφοπλι­ : ι | ~ ι \ ­σμο, να παοαχωοησιει στη Γεοιιανια το δικαιωμα να διατηοει μια δυ­ ναμη Πολιτοφὺλακης. "Απεὺθὺνει ἔπειτα στὸ "Γποὺογει̃ο της Ήθνι­ ακῆς Άμὺνης ἕνα μνημόνιο ὅπου ἀν·αφέο¬ει τὰ σχετικὰ μὲ τὶς συζητή­ σεὺ ς του: μὲ τοὺς ὅοοὺς αὐτοῦ τοῦ μνημονίοὺ, την ἐθνικη ἔίμὺνα ἔποε­ πε νὰ την ὀιναλόιόει η Β. Α. “Οσο γιὰ την Ρόιίχσιόεο, ὁ οόλος της θὰ πεοιοοίζονταν μόνο στη στοατιωτικη ἐκπαίδεὺση. 7

7

κ

κ

×

φὸν Μπλόμπεογκ, Ύποὺογὸς της Ἐθνικῆς Άμὺνης, ὰναφὲ­ οεται τότε στὸν Χίτλεο. Ἐπειδη ἐπιιθὺιμεί νὰ μη δὺσαοεστησει τὸν φίλο του Ρὲμ, μὲ τὸν όποιο μοιοαζεται ἐζ ὀίλλοὺ τὶς ίδιες πεποιθήσεις | 'γι αὐτὸ τὸ ζητημα, ἀλλὰ κι ἐπειδὴ θέλει νὰ διατηιοησιει τοὺς στοα­ τιωτικούς, ποὺ τοὺς ἔχει αναγκη γιὰ νὰ ποαγιματοποιιη­σει τὸ ποόνοαμ­ Ω \ | ,μα τοὺ για ἑςόιπλωση, ὁ Φύοεο ἑπιζητόιει μιὰ λύση. Παοακαλοῦνται ὁ .Μπλόμπεογκ κι ὁ Ρὲμ νὰ ὺπογοαψοὺν μιὰ συμφωνία μὲ τοὺς ὅοοὺς της ὁποίας η (Ρόιίχσόεο θὰ εἶναι η μόνη ἑπίσηιμη ἔνέοπλη ὀογόινωση του̃ Γ ' Ρα°ιχ° η Β. Α. αποκτάει τὸ μονοπώλιο της ποο·στοατιωτικῆς και με­ ταστοατιωτικης κατόιοτισης τῶν ὰνδοῶν. ”Βπειτα ἀπὸ ἕνα νεύμα μὲ σαμπόινια ποὺ δόθηκε στὸ Γενικὸ Στρατηγείο του̃ Ρὲμ γιὰ νὰ ἐπισφοα­ ··γισ θεῖ. η συμφωνία, ὁ ἀοχηγὸς της Β. Α. κι ὁ φὸν Μπλόιμπεογκ ἔσφι­ ®

ξαν τὰ χέοια μὲ διάχυση.

Ἀλλὰ ιιιόλις οί ἀξιωματικοὶ της Ρόιίχσιόιεο ἔφὺγαν ὁ Ρὲμ ἄφησε ι να εσπάσει ὁ θὺιιός τοὺ. «Αὺτὰ ποὺ λέει ὁ ίσχὺιοιζόμενο­ς Φόοεο δὲν ὺποιλονίζονται μιὰ μα̃ς››' και «Ὁ Χίτλεο εἶναι ἔνας ποοιδότης, ποιέπει \ Ἱ να τον στείλουμε πεοίπατο»ι και ακόμα ‹‹”`Αν τὰδποόιγιιιατα δὲν πο­ Ιοοῦνῖὰω̨̃νὰίνίνοὺν μὲ τὸν Χίτλερ, δὲν πειοόιζει, θὰιτὰ κανουμε χωρίς κ

ι

|

Π

­αυτον».

Καθηλτσμένος στην καοεκλα τοὺ, ὁ ®Ομπι­κιγκοοὺππενφὺοιεο Β. Α. Βίκτωο Λοῦτζε ακούει ιμιὲ ὰνησὺχο αὺτὶ τις μανιασιμιἑνες ἐκοηξει τοῦ ὀιοχηγου̃ τοὺ. “Ολα αὺτὰ αποπνέουν μιὰ μὺοωδιὰ ἐσχόιτης ποοδοσίας Ή

ποὺ δὲν του̃ ἀοέσοὺν καθόλου.

ὰνιαφιέιοιει Πόιειςκαὶ­τἰ Ι ×

ὅπου ποέπει.

Στὶ

/επισκέπτεται τὸν Ρου̃ντολ του̃λζ1θ8 ὀι Ω ὲσ Χ ΰ του̃ Μαοτίοὺ κ | ­Ι ί και τδοὺίπεισιγιοαφει την σημπε­ Φόσεσ», του̃ «αντιπρόσωπο ςς, τὸν οιφοοὰ τοίι̃ Ρόμ. Ὁ ”Βςς ιδὲν ἔέο­ει τὶ νὰ πεί και τὶ νὰ κὰμει. Ὁ Λου̃τζε πόιει τότε στὸ Μποοχτεσγκάντεν καὶ τ' ἀναφέο­ει ὀιπ' ­εὺιθείας στὸν Χίτλεο. Γνωστοποιεῖ στὸν Φὺοεο τη δυσαρέσκεια ποὺ ὅασιλεύει στοὺς Η­Η

.

Ἀῳ

π

­

­

π

ἐνόιντια στη διοίκηση τοῦ Ϊ” Ρόιίχ. οὔτε κι ὁ ίδιος ζἐοει τὶ νὰ κάν­ει: «Ποἑπει ν" ἀφη±σ¬οὺμε τὸ ζητημα νὰ Χίτλιεο δὲν ­ιμὰσει». Ὁ Λου̃τζε γὺοίζει λοιπὸν ιὰποτυχηιμἑνος ἀπὸ τὸ Μπεσιχτεσγ­

κόλπους τῆς

ΒΑ.

...

ει

Φ~

#0

83

_.

`


κόιντεν. Πόιει νὰ πάψει τὰ τελευταια του φυσίγγια σιγιιὰ στὸν στοατὴ­τ \

|

ιι

\

γο φον Ροιιχεναου. Ὁ φὸν Ραιχενόιου τὸν ὀικουει ποοσεχτιπὰ. Ὁ Λούτζε δὲν φαν­ τόιζεται ιθέθοιια ιὅτι ὁ ιὲζιοιιιολογὴτὴς του θοισιοεται ἀπὸ πολλὲς ιιιέ­ι οες σὲ συιι̃ςὴτὴσιεις μὲ τὸν στιοατηγὸ τῶν “Ες ­ Ἰἶς, ποὺ ἔχει ἰδιαιτεοοι ποοσωπιπὲς ἰδέες γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ποέπει νὰ τακτοποιὴθιεἱ το ςὴ­ τὴιια Ραμ. Ὁ Ρόι°ιν·χα=οντ Χόιυντοιιχ, ιὀιοχηγος τῆς Γιιεσταπο παὶ τῆς Β. Ώ., ἔχ­ει ὰποφοισισει ἀπὸ πο­λὺν ιιοιιοὸ νὰ ξομποοδεύει ,μιὰ παὶ κοιλὴγ μὲ τὸν Ρὲμ καὶ τὴν ιιλιξιια του. Καὶ χοειόισιθὴιιε πολὺς παισὸς γιὰ Ψ Οι οιεοιδύσ­ει τὸν Χύιιμλοο ισ” οιὺτὴ τὴν ῖιδἑ­οι. Γιατὶ ὁ Ριαιχισφὺοεο ”Έ}ς ­ ” θυιιιδιται μὲ συγπίνὴσὴ τὸν και­οὰ ποὺ ἀγωνιζοντοιν) πλάι στὸν λοχοιγο Ρὲμ. γιὰ τὴν ὺπὀθεσὴ τῶν Ν=αζ,ί.ἶι Κι ἔπειτα παοοιιεινοιν καλοι φιλους ι ει ι ι ι Θυιμιόταν τὶς ὅιιοοφιες συζὴτὴσιεις που ικαναν μαζι και τα γλεντια :μ/ὀο τὶς ποοπόισεις ποὺ εϋχονταν γιὰ τὴν α̃αοιθαια τους ­δόιξια. »

οΩ

:

ε

στοσο ο

θ

κ

κ

ι ι ι ι :¬¬ Χ|..› δῃγ αυντοιχ ιιεο ιζει με το μεοος του τον ­οιοχὴγο του. #

Ἡ φιλία τοῦ Χιμιιιλεο γιὰ τὸν Ρὲμ. παοαιιεοιζετ­αι σὲ διεὺιοειοὴ θέση . ι ι ι . αἰτίας τη̃ςς συμμαχιας με τον Γιιαιοιγκ. Οι τὴν ἄνοιξὴ τοῦ 1984 | Ν Ϊ ^ | \ \ ~ (Ϊ ὅ οοοι του ποοιίὔλὴιματος ειναι απιιοι: χωοις τον Γιιαιοιγπ ὴ Γιιεσταπο Χωοὶς τὴν ὲξιουδετέοωσὴ του̃ ζεφειῦγει ἀπὸ τὸν ἔλιεγχο τῶν ”Βς ­ Ρέα, ιδὲν ιθὰ ·εἶναι δυνοιτὴ ­μιὰ σὺνιεογαοὶα μὲ τὸν' Γπαι̃οιγιι, γιατὶ Θ. Α. ὰπειλεῖ. ὅιλο καὶ πιο πολὺ τὴν ιιυοὶαιοχὴ θέση τὴς Ποιοσσίας. ‹¬| οτ/ Β­¬Ψ×.._” ±¬~ Χ ιμιμιλεο ιαφὴνει να τον οιυοιουσιουν οι ιδεες του Λαυνιοιλ αο/ου ὲξουδε­ πι ὕλοι, ὴ σχοδὸν ὅλοι, ἔχουν ἀπὸ κει καὶ πἐοα συιιφέοον τεοωθεἰ ζ πλιιια τοὺ Ρὲιι καὶ νὰ ἐ οι θι ωθεὶ ζ Β. τ Ρὀιινσθεο : Ν Ν ­ἀπαλλόιισσεται ἀπὸ ἔνιαν ὰνταγωνιστὴ, ὁ Γσιαὶοιγιι ἀπὸ ἔναν αντίπαλο, τὸ Ἑίόιιιιια καὶ οἱ φὺιλοιοιες τὴς Ναζιστιοιὴς ὴθικὴς ἀπὸ ἕνα σὴιμοιντιιιὸ ἔιιφυλο. "Οσο γιὰ τὴν "Εις ­ "Έ]ς, αὺτὴ θὰ ἔχει σπασει τιελικὰ τοὺς τελευταιους δ­εσιιοὺς ποὺ τὴ συνδέουν ὀικόιμια ιμὲ τὴν Β. Α. Ε

Ε

Όχι

ιι

οι,

Δ

Ϊ

Ποὸς τὰ τέλὴ τοῦ ' Αποιλίου του 19ιθ 4­ ὴ τύχη του” ςὲμ ἔχει ποιθ ει̃.ι Ἑνιῶ ὁ Χιμιμλεο ποοετοιμιόιζει τὴν “Ες ­ °Ε]ς νὰ δώσει τὸ ὀιποφασιστιιιὸ πλῆγιμοι ιστὴν Β. Α., ὁ Χιόιὺντοιχ στὴνει τὴν παγιδα ποὺ θὰ ιἐπιφἐιοει τὸ χοιμὸ του̃ ὀιοχὴγου̃ του̃ Ἑἶτιτελειου τὴς Β. Α. παὶ τῶν φιλων τΎὶι̃ἔ · Ὁ Χόιὺντοιχ ὰφιιεοώνειι τὰν ιμη̃να Μαιο στὸ νὰ συιγοιεντοὡνιει τὰ απο­ δεικτιιιὰ στο·ιχ~εια ποὺ θὰ πείσουν τοὺς ὺπεύθυνιους τὴς Ρόιιχισθεο καὶ τὸν ἴδιο τὸν Φὺιοεο γιὰ τὰ στασιαστιπὰ σχέδια ποὺ ὔυισσοιδομεῖ ὁ Ρέμ. Τὶ πλὴοοφιοοίιες αὺτὲς του τὶς παοὲχιει ιιυοίως ὁ Οῦντεοστουιοιμι φὺοεο “Ες ­ "Εις Βῦλχελιμ. Κιοου̃γιειο­, ποὺ ὺπὴοετεῖ στὴν Θ. Α. πα ὶχοὴ­ σιμεύει σὰν ποιτἀσωοπος τοῦ Χίμιμλεο. Ποιο” ὅλες τὶς ποοσπαθειες του̃ Κοοὺγεο τὰ λόιφυοα εἶναι φτω­ χόι. Μεοιπὲς πληοοφοοιες μόνο ποὺ ἀφοοου̃ν στὶς ὰποιθὴπες ὅπλων τὴς;

Π84...


Α. στὸ Βερολίνο, στὸ Μόναχο και στὴ Σιλεσίοι καὶ ιιερικὰ άγριε­ μένα λόγια ποὺ ἀντόιλλαξαν οί ἀρχηγοὶ Β. Α. ἔπειτα ἀπ” τὸ πιστό. Λίγα πραγματα δὴλαδὴ καὶ τίποτε τὸ συγκεκριμένο ὥστε νὰ κατὴγο­ ρηθεί ὀ ,έσχατη προδοσία. Πολλὲς ὲνιδείἔεις μαλιστα τείνουν ν' αποδείξουν καθαροί ότι ὴ 8. Α. ᾶποόλέπει μόνο στὴν τακποποίὴσὴ της. Αίπὸ ποὺ θέλει ὴ ὀργόινωσὴ κι ὁ Ρέμ, εἶναι νὰ ὺποχριεωθει̃ ὀ Χίτλερ νὰ τὴς παραχωρήσει τελικὰ τὴ θέση ποὺ διεκιδικει̃ στοὺς κόλ­ πους του̃ Κράτους και στὸν ίδιαίτερο τομέα τὴς Ἐθνικῆς "Αμυν­ας. Γιὰ τὸ ζὴτὴμα αὺτό, ὁ 'Ρὺμ υίοθέτὴσε μιὰν ιέπικίνιδυνὴ ταικτικὴ: έξα­ πέλὺσε ἐνόιντια στὸν Χίτλερ ένα πόλεμο νεύρων. Τ­αξ·ειδ¬ευοντας ἀπ' τὴ μιὰ ὀμόιδα Β, Α. στὴν ἄλλη, ἐκφωνει̃ φιλοπόιλεμους λόγους, όὁιζει τὶς ιδυνόιμεις του νὰ κανουν γυιμνόισια, μὲ τὴ σκέψη πὼς θὰ κλονίσει ἔτοι τὴν ιἀντίστασὴ τοῦ Φὺριερ και θὰ τὴν ἐζασθενὴσει. Αὺτὸ ποὺ λὴσμόνὴσε ὁ Ρὲιμ ὅταν τὰ έκανε αὺτόι, αν ·ὴ λαίκὴ ἀντίδραοὴ. Ὁ λαὸς φοόα̃ται μὴπως καταλαόει ὴ 8. Α. τὴνδῃἔἔοὺσίὰ στὴ Ιἶερμανία. Τὸ ίδιο συμόαίνει και μὲ τοὺς στρατιιοτικονὺς, στοὺς οποίους οἱ φιλο=δοξ,ίες τὴς Β. Α. νὰ ὀιναλόιόιουν τὴν ἐθνικὴ αμυνα τὴς χώρας φαίνονταν όέόαια γελοίες ἀλλὰ καὶ επικίνδυνες. Και όὶν οἱ περισσότεροι ιᾶξιωμιατικοὶ ­σκέπτονται ὅτι τὸ Γενικό Ἐπιτελεῖο δὲν αντιμετωπίζει πραγματικὰ νὰ ἐπιχειρὴισει ένα πραξικό­ πημα, ὅμως όιόιζονται ὀπωσδὴποτε, σὺμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα ἑνὸς δι­ κοὺ τους, νὰ «ξετκαθαρίσιουν τοὺς σταόλοὺς τῶν Φαιοχιτώνωιν ποὺ μοι­ άζουν ὺπεριόολικὰ ιμὲ τοὺς σταὺλους τοῦ Αὺγείου».

Αὺτὴ ἐπίσὴς εἶναι καὶ ὴ γνώμη τοῦ φὸν Ριαιχγενόιου, ποὺ τὴν όλέ­ πουν όλο και πιὸ πολὺ στὶς ὺπὴρεσίες τὴς Γκεστάπο καὶ ποὺ θέτει στὴ διαθεση του ἀρχὴγοὺ τῆς Β. Ώ. στρατῶνες, ὕπλα και μέσα μετα­ φορᾶς γιὰ νὰ διευκολύνει τὴν επιχείρηση ποὺ θὰ γίνει ένόιντια στὴν Β. Α. Τὸ 1932 κι ὅλας, ὁ φον Ραίχ­ενάοὺ εἶχε πεί στὸν λοχαγὸ Φέλιξ Στέινερ, μέλλοντα στρατὴγὸ Βόιφφεν ­ “Εἰς ­ ”Ες, ὅτι ὴ Β. Α. θὰ κατέληγε στὸ «νὰ τρώει μέσα στὸ χέρι τῶν στρατιωτικών». Οί κομ­ μόιντος ­ φονὴόιδ­ες, μισθοφόροι του̃ Χόιυντριχ ὴταν τώρα σὲ θέση νὰ δώσουν, μὲ τὸ δικό τους τρόπο, σαρκα και ὀστα̃ σ' αὐτὴ τὴν προφη­ τεία. Ὁμπεριφὺριερ “Βς ­ ”Έ}ς 'Γέοντορ Στις ἀρχὲς του̃ Ἱουνίου, "Ατκε, διοικὴτὴς του̃ Νταχόιου, αρχίζει νὰ ἐπαναλαμόόινει τὴ δρόισὴ ­ ἀστρατὴ ποὺ ἔχει ἐντολὴ νὰ ἐξατολύσει ­μὲ τοὺς ἄνδρες του ἑναντια στὸ Μόναχο, στὸ Λέχφελντ καὶ στὸ Μπαντ ­ Βιεσισέε. Τλαὺτόχρονα τὰ τμὴματα ”Ἑς ­ “Έῖς τοῦ Μονάχου τίθενται σὲ κατόισποισὴ συναγεριμσυ̃. ®Απ' τὰ ὅόρεια ὥς τὸ νότια, απ” τ” ιἀνιατολικὰ μέχρι τὰ δυτικά, δ Χόιϋντριχ κινητοποιεί τὶς δυνάμεις του. Περιμένει ὅτι πρόκειται νὰ


συντοίψει τὴν ᾶντίσταση τη̃ς Ξ. Α., που παντὸς στὴ Βαιατςκἐι, στο Βε­ α̃ῖοα εἶναι ὀογατνααιὲτα οολῖνο, στὴ Σιλεσία καὶ στὴ Σαξωνία. δὲν φοὅα̃ ται τίποτε. Ὁ κίκζως ὅ Χάϋντοιχ κι άντίστασὴ γιὰ μιὰ τέτοια Ὁ ᾶκοὐοαετος τίποτε. φαντάζεται κλείνει πάνω σὲ μιὰν Β. Α. ποὺ δὲν άοχὴγὸς τῆς Θ. Π. πεονάει τότε στὴν τελευταία φάση ἀ:τ” τὶς πσοε­ τοιμιασίες του. Ποιον θα τιλὴξει τὸ θανάσιμο κτίντὴμα ποὺ εἶναι ἕτοτ­ : ς ι Ο Χαυντοιχ θαζει τους ἄνὅοες τὴς μος να καταφεοει στὴν Β. Α. \ \ ἐμπιστοισυνὴς του πάνω στὰ ίχνὴ τῶν ἔοπιστων του Ρειι και του̃_; άνονθέτει νὰ συντάζουν τὸν κατάλογο τῶν υποψηφίων γιὰ τὸν θάνατο. Στὰ τέλη του̃ Άποιλίου, ὅ ”Α°ικε του σταοουσιάζει ἕνα τιοῶτο κα­ τάλογο ὀστὸ άτομα που ποέστει νὰ ἑξοντωθου̃ν. Π­εοιλαμθάν­ει κυοίως | ί ί Ἱ Ϊ Ἱ Ν 3 . ιιως να που ια νεα ιδεα ὅλαοτοιινει . ονοματα α ι ων τιν μέσί τὸ μυαλὸ του̃ Χάυντοιχ: ἀφοῦ ἔχουν ὴὅὴ άτιοφα.σί.σει νὰ ὅὼσουν `.._| ἔνοι τελικο σάοωμα, γιατὶ νὰ μὴν ἑπωφελὴθει γιὰ νὰ ξεφοοτωιθεί ταυ­ τό ονοι τους πιο επικίνδυνους ἀντίτιαλους τυο καθεστώτος· Καὶ οἱ ἀπὸ κοιτάλο οι του Χάυνν τι ὅλο καὶ ­ε άλωναν ἀπὸ μ έ α σὲ τνέοα μ ` ἑὅ­ὅο­μάιδα σ® ἑὅὅοιμιάὅα. "Ολες οὶ άνώτεοες οπὴοεσίε; τὴς Β. Π τοσο­ μὴθεύουν τὸν δικό τους κατάλογο. ”Η “Ες ­ “Ες κι ὴ Γκεστάπο, γιὰ νὰ ους δικους τους. Ὁ Γκαι̃οιγκ μὴ μείνουν ἔζω, σιοοιιὴθευουτν κι αυτ Γκαουλάιτεο τὴς Βαυαοίας ποσ­ συντάσσει κι αὐτὸς ἕνα κατάλογο, κι τείνει τὸν δικό του. Συζὴτου̃ν ἔπειτα γιὰ νὰ μάθουν ὀὶν ποέτιει νὰ ἐξαιοέσουν κάποιον, κι άν κάποιος άλλος θὰ ποέπει νὰ ἑξοντωιθει̃. Ὁ Βαυαοὸς διοικὴτὴς Β. Β. Βέονιεο Μπεστ θέλει ν” ὀιττοφὐγει τὴ θανά­­ τωσὴ του «γενναίου καὶ πιοτου» "Οιμπεογκοουττπενφύοεο ΒΑ. Σχανοιντ­ χου̃μπεο ὅ Χάυντοιχ επιμένει ὅτι τὸν θεωοεῖ τὸ ίδιο ἐπικίνὅυνο ὅπως καὶ τους άλλους. 'Ο Γκαὶοιγκ, σὅὴνει τὸ ὅνοιμα του̃ τιοώὴν άοχὴγοῦ· τὴς ιδικῆς του Γκεστάπο, Ντίελς. που άναγοάορεται σί ἔναν ἀπὸ τους μαυοους καταλόγους τοῦ Χάϋντοιχ, που υποὅάλλεται στὴν ἔγκοισὴ του.. τ

τ

κ

κ

Ι

Β

7

3

”θΑΟ

5

Ω/

±

9

Δ

γ

Θ

"Επειτα επέρχεται μιὰ ἀτιοοιαὅόκὴτὴ πεοιπὲτεια. 'Η Γκεστάπο εὶ­ ὅοπονεῖ ὅτι ὁ Χίτλεο κι ὅ Ρόμ συνεννοὴθὴκαν νί ἀναὅάλουν γιὰ άογό­ Ράὶχσθεο. “Επειτα ἀπὸ πολυω­ τεοα τὴ λυση του̃ ποοὅλὴιματος ΒΑ οες συζὴτὴσεις, άστοφάσισαν τὴν 4η Ἱουνίου, ὅτι θὰ ἔδιναν όίδεια γιὰ. ἔνοι μῆνα στὴν ΒΑ, ᾶοχίῖςοντας ἀπὸ τὴν 1ὴ Ἱουλίου. Δὲν ἔοχονταν λοι­ πὸν ευ̃νοὶκὰ τὰ ποάγμανα στὸν Χάυντοιχ. Καὶ ποοιγματικὰ ὴταν δύσκο­ λο νὰ κατὴγοοὴστουν μιὰν ΘΑ που ὅοισκόταν σὲ ὁίβειια ὅτι ῖιποιθάλσιει ἔνα σιοαξικόσιὴμα. ἙΟ ὅιοικὴτὴς τῆς ΒΑ του̃ Β­εοολίνου, “Βονστ, ἐτοιμάζεται κι ὅλας νὰ πάει νὰ σιεοάσει ­ευχάριστες ὅιακοτιὲς στὶς Καιναοίους Νὴ­ σους° το Γκοουπτιενφύοεο Γκεόογκ φὸν Ντέττεν, ὀιοχὴγὸς τῆς πολιτικῆς υτιηοεσίας τοῦ Γενικου 'Επιτελείου τῆς ΒΑ, γνωστοποιεί κι ὅλας στοὺς Βίλντουκ­ συνεογάτες του τὸ ποοσεχὲς ταξείδι που θὰ κάνει στὸ Μπάντ

­

­

`


τὴν εὺκαιοία αὺτὴς τὴς ὁίδειας. Σ” αὺτοὺ του̃ ιει̃ξδοὺς τὰ σχέδια, τὸ ιμεὺτο­ποαξιιιόπὴιια ποὺ ἐφεὺοε ὁ Χαὺντοιχ δὲν ἔχει τὴν τὺχὴ νὰ πείσει κανένα. Ποέπει νὰ ἐνιεογὴσοὺν γοὴγοοα ὀὶν θἑλοὺν νὰ ποαγτμια­ τοποιὴσοὺν τὸ σχέδιο ποὺ σιιαοιοσαν' μὲ μακοόχοονες ποοσπόιθειες. Γιατι φονὴόιδιες, επίσης, πεοιιμἐνοὺν τὸ σχέδιο εἶναι ἔτοιμο· οί ιιομμαντιοις τὴ στιγιμὴ ποὺ θὰ ιδοόισοον. Παοαμένει ῶστὀσο ἔνας παοόιγων ἀθεθαι­

γιιεν

.μὲ

­

ότὴτας: ποιὰ θὰ εἶναι ὴ ὀιντίδοασὴ τοῦ Χίτλεο; Εἶναι δύσκ­ολο νὰ τὸ ξἑοοὺν. Ὁ Χίτλεο φὺλόιχθὴιιε παντα ναοθεῖ σὲ ­ἀνοιχτὴ σύγκοουσὴ μὲ τὴν ΒΑ. Παει ιιόιμποσος παιιοὸις ποὺ παίζει ἔναλδιπλὸ παιγνίδι, δὺνοντοις πότε τὴν ὲγγύὴσὴ τοὺ στὴ στοατιὰ τῶν Φαιοχιτώνων καὶ. πότε παίζοντας μὲ τὴν ιἰδέα νὰ τὴν διοιλύσει ιμιὰ καὶ ιιαλὴ. Άνίιιανος νθ αποφασίσει ποὸς τὴ μιὰ κατεύθυνση ὴ ποὸς τὴν ἄλ­ λη, ὁ Φὺοεο δὲν ἔχει ὀιοιιετὴ δὺνοιιιὴ γιὰ νὰ πει .μιὰ γιὰ πάντα στὸν φίλο τοὺ Ρέα, ὅτι δὲν μποοει̃ νὰ ὺποισύπτει στις ὅλο και πιὸ πιεστιιιὲς ὀιπαιτὴσεις του. ”Η ἐλπίδα του̃ Χίτλερ εἶναι νὰ ἔλθ­ει καποιος τελιιιὰ νὰ του̃ ποσ­ τείνει μιὰ λὺσὴ, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θἐσὴ νὰ τὴν δόασει ὁ ίδιος. Και νὰ ποὺ του̃ ὺποθαλ­ Γιιαῖοιγιι ὁ Χὀιϋντοιχ, ὁ Χίιιμλεο ιιι τοεῖς δίνδοες λὺσὴ τελειωτιιιὴ και ἀκοιθὴ μιὰν δίνει ποὺ καθοοισμένο, λοὺν ἕνα σχέδιο ἀκόμη ἔχει Δὲν διστάζει. Χίτλεο Ὁ σ” αὺτὸ τὸ ὰτιανθῶδες ποόθλὴμα. γνωστοποιὴσ­ει τὴν ὰπὀφασὴ τον, ὅταν σὺιιιθαίνει ἔνα σ·οθαοὸ πεοιστα­ .

­

_

τ

τικο.

Στις

17

ἶοὺνίοὺ,

δ ὀιντιιιοιγιιελλόιοιος τοῦ Ρόιιχ, Φοόινττς φον

Πα­

πεν, ιιαταφἑοεται, ση̨ ἕνα θοοντεοὸ λόγο τοὺ ποὺ ιἑιιφὡνὴσε στὸ Πανε­ πιστὴμιο του̃ Μαιοθοὺσγοὺ ‹‹ὲνόιντια στὸ καθετί ποὺ ὺποιιούπτει ἐγωισμό, φιλοδοξία πόιτω απ” τὸν μανδύα τὴς Γεομιανιπῆς Ἐτπανότστασὴς». ‹‹Σὺγχι­ σὴ ἀνόιμιεσοι σὲ ιιτὴνωιδία καὶ ὀινδοισιμὀ... Μέθοδοι τοομοιιοοιτιιιὲς στὸν

τομέα τῆς δικαιοισύνὴς.... Αἰοετιπὸς ὺλισμὸς ποὺ φανεοὡνεται μὲ τὰ ποοσχὴιιατα τῆς ιθοὴσκεὺτιιιὀτὴτας...», αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀοισιιιοὶ τοῦ οὴτοοα ποὺ τοὺς ὺποδέχονται μὲ ζωὴοὰ χειοοκοοτὴμιατα. °Η ἐπιτὺχία του̃ λόγον κανει ποοφανὴ τὴν ἐπίμονὴ ιἐπιθίωσὴ μιᾶς σ

ετικ”τ5

ὀιντίθε­στ 5τ στὸ Ρόιῖι

ι

ι

έσα στὸ ὁιστιιιὸ

πε­

ιΰόιλλον. Ι

Ὁ Χίτλε

~

σαμ­ της ειναι πολυ οινὴσὺχος. τι θοι σιιμθει δὲν ίτ ιιια τς; Τὸ τα ­οι ίσοὺν ιιὲ τοὺς δὺσοι εστ ιιἑν­οὺς τ”ς ὀιστιοι”ς Ἱ Ϊ Ϊ | | | = γΓιιεσταπο„αποτκαλὺψε ιστοὺς ποαγιια­ ειναι ιιαὶ. τοσο ὰμελὴτεο. πεδίο ὥς τὸ ἄλλο. “Ολοι τοὺς ιιαταλὴε ἕνα απ” τὸ τικοὺς ποὺ πλἐχθὴκαν ἐξ ίσου τὴν ΒΑ ὅσο ιιοιὶ τὸ ἐκποοσωπεῖ ποὺ εγοὺνθσὲἶιιιὰίποοσιοπιπὀτὴτα ιὰ τὸν π ί πιπα ι πεδίο τῶν σὺντ.νὰ .τικῶν. Π όιιειται ιιατὰ σὐιιπτωσ Αἱίγοὺστο Γοὺλιἐλιμο τὴς Ποωσσίας, Γκοοὺππενφὺοιεο ΘΑ και γὺιὸ τοῦ ι ο θεωοοὺν τελεὺταιοὺ θαοτοιιοατοιοα Χοεντζολλεον, ποὺ οῖ μοναοχιιιοὶ τὸν Ξ

3

κ

κ

π

οι

οιν

ιι

οι

ιδὺισαοε›στὴ·μ.ενοι

5

Ι

Ι

ι

~

,

Ώ

Ώ

τ

ί

π

τ

...87...


γιὰ τὸν ὀοιστιπὸ ιδιαδοχο του Φελντμαοσαλλ Παουλ φὸν Χίντεμπουογνι, Ποόειδοου του̃ Ραῖχ, που είναι τότε ὁγθὁντα ἔἔη χοονῶνι Τώρα ὁ Χίτλεο εἶναι απο ἐκεῖ καὶ πεοα αποφαισισιμένος νὰ μὴν πε­ ισ ισθεῖ στὰ ιιαθ ίιιοντα του̃ Κα πελλα ίου του Ραι πε ιιιιένοντας τὸν θανατο του̃ Χίντεμπουογνι. Βῖναι ατοιφαισισμένος νὰ ιιαταλαθει τὴν απόλυ­ ἄ

Ι

τη ἐξουσία. “Οσο διαστημα θὰ θοίισιιεται ὁ Χίντεμπουογτκ. στὴ ζωὴ, δὲν εἶναι δυνατο νὰ ἐπιὕ­ληθιει̃ ­αὐτὴ ὴ διπτατοοία στὴ Γεομανία, ἐἔ αἰτίας απ” τὸ ιό τ ο που απολαιιθανει ο Φέλντιια σαλ σιιιὰ στὸ λαὸ παὶ σιμὰ τ­α,ί Ραι σὅε Στα νπ α ιιατιπατ στους στ ατ ους§ τ”ς αυτοπ ατοοίας. ι μ ἐξουσία διπτιατοοιπὴ οδηγεί στὴ εἶναι αὐτὴ που τοῦ φοαζει τὸ δοόμο που που φιλοδσξει̃. "Οταν θὰ ἔχει ιἐξαφανισιθεῖ. ὁ Χίντεμπουογπ, τότε τὸ πού­ θλημα θὰ εἶναι ιδιαφοιοιετιαὀ, ὁ οπο­πὸς θὰ εἶναι κοντα. “Ομως ὴ Ραιχσθεο θὰ ιμείν­ει ὁ διαιτητὴς της ιιαταστασης. Χωιοις αῖπὴν, ὁ Χίτλεο τὸ ζέοει, τὸ σχέδιό του θὲν στέκεται ὅοθιο, οἱ φιλοδοξίες του μένουν αποαγματο­ Ι

Ν

Β

λ

ποίητες. Τέσσερις ὴμέοες ἔπειτα ἀπὸ τὴν αναστατωση που ποοκαλεσε ὁ λό­ Ἱ / Η ~ ω γιος του φὸν Πατεν, ὁ υπο­υογὸς της Ἐθνιπης ,Α­μυνης, Βεονεο φον Μπλαμπεογπ, μὲ ιἑντολὴ τοῦ Χίντειμπουογκ, γνωστοποιεί στὸν Χίτλεο τὴν αναγκη νὰ ­ατοιιαταστὴσει ἐπειγὀντιος τὴν ταξη στὸ ὲσωτιειοιπὸ της χώ­ οας. Τὸν αφηνει νὰ ῦπονοὴσει πὼς αν θέλει νὰ ὲπιιθαλει ἔπειτα απ" τὸν Χίντεμπουογκ τὸ ιδικό του ααθ­εστώς, θὰ ποέπει ν' αποφασίσει νὰ ἑἔα­ λείψει τὴν ΒΑ, ιανταγωνίστοια τὴς Ραϊχσθεο. Ἀπὸ τότε ὴ απόφαση του̃ Φὐοιεο ἔχει ληιιρθεῖ. Στις 25 ἶουνίου, ὁ φὸν Μπλαμπεογκ πληοοεροοεῖ­ ται τὴν επιθυμία του Χίτλεο­ νὰ αταλλαξει τὴν Ραιχσθεο ἀπί τὸν ἐφιαλτη τῶν Φαιοχιτώνων. Οι αξιωμιατιποὶ του Γενικοῦ Ἑἔπιτελείου τῶν ΒΑ: κα­ θοοίζει ὁ Χίτλερ, θὰ ιοληθοῦν σὲ ιμιὰ γενιαὴ συνέλευση στὸ Μπαντ Βιεσσέε, στὸν τόπο ὅπου εκανε λουτοοιθεο­απεία το Ρἐμ. Ἡιοει̃ θὰ γίνει ὴ σύλληψη τους' ὁ Χίτλιεο ιἐπιφυλασισετ­αι νὰ ταπτοποιησει τους λογαοια­ σμους του μὲ τὸν καθένα ἀπ“ αυτους. Δυο ιμιέοες αογὀτ­εοα, ὁ αοχηγὸς της Λα'ίμπστ¬ανταοτε «Ἀδόλφος Χίτλεο», Σέππ Ντητ”ισιχ, πηγαίνει στὸ ι ωπ ~„,Βθ4ωμοΑ× (Τ ιιυνης και ηταει να του αοαχωοησ υν οπ α νισιης πουογειο της γιὰ «μιὰ πολυ σοιὕαοὴ αποστο­λὴ που του̃ ανέθεσε ιὀ Φύοεο». Ω

­

ιζ

αν

:0 ε|›λ

%

.τ Ντὴτοιχ ἔχει λαθει διαταγὴ νὰ παει, τὴν ὴμέοα Χ που ποοθλέπεται γιὰ τὸ ποαξιπόπημα του Ρέμ, μὲ ιδύο λόχους τὴς Λοιιμπσταν­ ιν .. Ι ι ι : τ ταοιε, να συναντησει τις μοναδες του Αιιιε στο Νταχαου, να θαδισει Βιεσσέε και νὰ ποοθει̃ ξαφνικα στὴ σύλληψη τῶν ασχη­ στὸ Μπαντ

­

κ

α

κ

׬

π

γῶν τὴς ΒΑ. “Απί τὴ δικη του πλευοα, ὁ φον Ραιχεναου, ὁ Χαυννοιχ αι ὁ Χίμ­ μλεο ταιιτοποιοῦν τις τελευταῖες λεπτοιμέοειες τοῦ αἰφνιδιασιμοῦ. Στὶς 22 "Βς Φοαιχεο φὸν Ἐμπεο­ Ἱουνίου, ὁ Ὁμπεοαμτσχνιττφυοεο "Ες

_

Ξἶ Μ

ἔι


\

| \ Ϊ 'Ἱ ` \ | ἴε. τις ουναμεις του σε κατασταση συ­ εσταιν ῖναὅαιν­ει τὴ οιαταγὴ να θεσει Φοοιιμ, ὰοχὴγος τῶν ναγεοιμου. Στις 28 Ἱουνίου, ο Γ·›‹­ενεοαλοιιττεοστ τους ὰξιωματισιους του γενικών υτιὴ­οεσιῶν του στοατου̃, τιλὴοοιφτοοει̃ ο Ρὲμι. Στὶς 24 Ἱουνίου, ὁ γιὰ ἕνα σχέδιο κινὴιιατος που το ετοιμάζει τους ἀνώτεοους άξιω­ Φοάιχεο φον Φοίτς διατάσσει ὅλους

­στοατὴγος ὀιπόττειοα ·αὶφν'ιαοιασιιου τῆς ματιοιους νὰ ἑτοιμασθου̃ν γιὰ ιμιὰ στοοισεχὴ τὶς ουνάιμιεις τους. Στὶς 27 ΒΑ και νὰ συγκεντρώσουν μὲ τιιυστισιὀτὴτα μὲ το συνολο τῶν Ὁμπε­ Ἱουνἱου, ο Χἰμμλεο συγκοοτει̃ συμβουλιο νὰ ἑτταγουττνουν πάνω στὶς οαμστσχνιττφύοεο ΒΒ, που ἔχουν ιὰττοστολὴ Ϊ τιαοαμικοὲς ὅποσττ­ες αινὴσεις τὴς ΒΑ.

οἱ σιιοοετοιιμασἰες,

Ποα̃γιμα τιαοό.ξεν°ο, ὅσο :τιεοισ¬σότ¬εοο στοοχωοουν του ιθανάτου που θὰ πεο­ισφυξει τόσο πιο πολυ πεοικλεινεται ο κυκλος παιονιει ἕνα μὴ στοα­ τὴν παοάταξὴ του Ρέμ, τοσο πιο πολυ ὴ υπόθεση οἱ ἀξιωιιατιινιοὶ τὴς Ράιχ­ γματιυο χιαοακτῆο­α: μετοιουνται στὰ ­δάκτυλα τῶν ΒΑ γιὰ ποαξιιιὀσιὴιμα σὅεο που πιστευουν σοὅαοὰ σὲ μιὰ ὀιπόοτειιοα, άνατοιεπτιιιὀ.

Άὅολ­ « ιλιετους αυτον ατο­ ίας» του̃ “Εἱστειτα απο τιν Ἱ τιτὡσ τ” τους αυτους νὰ ὅοεθουν οἱ υπεύθυνοι γι' φτου Χίιτλεο, ὅταν θὰ τιοοιιειται α οοοιίζονται πάνω στους αὶματοοαμφιἑνους γάμους, οι στοατιωτιοιοὶ τὴς ΒΑ τους φαινόταν ἐπιαείιμενοἐβ μεγάλους θεους τους ὅτι το σιίνὴιια τίποτε το θιετικο ια̃σΰ τις μαοτυ­ Στὴν ττοαγιιατιιιὀτὴτο. δεν ἀιτοδ­εἰχθὴιιε ὅτι ττοὶν ατι” τὴν αἰφνιὅιαοτιιιὴ εξόντω­ οιες° αντιθετα ἔχει ὰποοειχθεῖ τὴν κανένας δεν ἔτιαιονε στὰ σο­ὅαοὰ ισὴ του Ρέιμ, κανένας ὴ σχεδον στ ”Οιιπε ίτσι, Χαιν ντ ο Γσιοττ α διατεινοιιεν ὀιστειλἰ τῶν ΒΑ. ”Ἑτσι, ὅταν φωνάζει γενικες υττηοεσίες του στοατου, ισ, ἑνεογο υτιὴοεσια στις ὀι­ γοαφεῖο του γιὰ νὰ του ­επιτρέψουν νο τοποιθετου̃ν ἕνα ὅπλο πλάι στο πια­ στους κινηματιε­ς ΒΑ: «Σας μυνθεῖ, αν παοαστιεἰ ὀινάγσεὴ, ἐνάντια “Ε­ γελοῖοι!» “Ακομη κι ὁ στοατὴγος οακαιλῶ, μὴ γίνεσθε λοιπὸν τόσο υ

Λ

τ”ς Σιλεσίας, πιστευει ι Κλάϊστ διοισι .τοἹ τῶν στ ατευιιόιτων ἀναλοιμ.ὅά.ν¬ει γμὲ οιιιὴ του ποωτοιὅουλία τόσο λίγο στο Ϊςὴι̃ὴιια αυτο, ὥστε ν' αποτυχει το σχἐ­διο που εἶχαν μιὰ ἔρευνα, που λίγο ἔλειφε νὰ ·›ιάνιει απο στλὴοοφο­ κι ο Χάυντοιχ. Πνιγιιἐνος ε λ ιιαταστοὡσει ὁ φον γςΡαιγενάου ΝΙΓ ΙΝ θκ ;ιΜ||·ε οι κινημα, ο ενοτι |# ­γ ια εττιχειοουσε ενα οιες που συμφωνα .ιι αυτες ὴ τὴν κατάσταση' ιιαλεῖ τον διοι­ φον Κλάι̃στ, άποφοισιζει νὰ ξειδιαλυνει τον οωτάει ὀοιθὰ νο­φτὰ τί ουιι­ ιιιὴτὴ τὴς ΒΑ τὴς Σιλεσίας, Χάινες και ει άστολυτως τιποτε ιιι ὅτι ποτὲ νωοῦ Η ὅαίνει. Ὁ Χάινες ἀπαντάει ὅτι δὲν ἐνάντια ­στὴν Ράτχισὅεο. Ὁ φον στὴ ζωὴ του δὲν σκἐφἄυιε νὰ ὅοάσει φον ὅπου συνομιι̃ιει̃ μὲ τον στιοατὴγο οΊΞτ0­ ~ Ἑίλάιστ πάει τότε στο Βεοολῖνο ι τη ας αλ ι τ ι Φ ι ειναι ίμια εφευοεσὴ της οιιτς. κατα τὴ γνωιιὴ του, ο α αυτα α̃νιάιμιεσα στὴν ΘΑ και στὴν ”Ές μὲ σκοπο νὰ οὴμιουογὴιθο­ῦν ποοοτοιὅὲς ὅαλντ

ι

ον

7

στ

ο

6

π

ι

α

κ

«

σ

­


φὸν Φοίτς καιλεῖ τὸν φὸν Ραιχενόιου καὶ του̃ ζηταει τη γνώμη του' ὁ Ραιχενόιου κοιτάζει τοὺς δύο ἄνδτοες μὲ ὅλεμμα ψυχοὸ ἀνὰ­ μεσα απ, τὸ μονότκλ του καὶ λεει τἐπίσης ψυχοόι: «Μπορει νὰ εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ ὅ,τι κι ὀὶν στιμὅαίνιει, εῖναι τώρα πολὺ ἀογόι». Ρόὀιχσὅεο.

Α

Οἱ ἄνιθοωποι του̃

του̃ Χαϊνοίτσι καὶ του̃ φὸν ἔἰλὰιστ αποκα­ λύπτονται πόιοια πολὺ ιἑνοχλητ­ικοι. Ὁ Χόιὺντοιχ ἀνιαλαὅαίνει, νὰ ἐἔαπο­ λύσει, ἕνα θόουιὅο ἀπὸ ψιθύοους, ἀπὸ ψεὺτικες εὺδησεις ὀινὰμικτες μὲ αληθινές, καὶ ὅλα αὺτὰ μὲ τὸν σκοπὸ νὰ κόινιει νὰ παύσουν οἱ εὺσυνείδη­ τοι καὶ νὰ σπειοει την ὀιμφιὅολία στὰ πνεύματα ποὺ εἶχαν πεισθεἰ ὅτι δὲν ὺπῆιοιχε ιφόιὅος γιὰ ποαξικόπηιμια της ΒΑ. Με τὸν ­σκοπο αὐτόν, ὁ Σὲππ Ντῆτοιχ μεταὅιὅόιζει στὸ Ύπουογεῖο της Ἐθνικῆς “Αμύνης ἕνα ὀιποιδεικτικὸ ἔγγοαφο ποὺ ποοέοχεται δηθεν ὰπ) την ΒΑ, καὶ ποοὅλέπει την εἑξολόιθοευση (ιθανόιτωση) ὅλων τῶν ἀνωτέοων ὰζιωιματικῶν της Βέομαχτ, ὀιοχιζοντας Μ, τοὺς ιστοατηγους, καὶ "ιμδν Φοίτς. ει̃ἐδους

Κι ἄλλα πλαστὰ τὀιποδεικτικὰ ἔγγοαφα κυκλο¬φ­οοου̃νδ­λιγο ὡς πολὺ παντοῦ στοὺς Γεομανικοὺς στιοατιωτικοὺς κύκλους. "Όλες αὺτὲς οι ποσ­ παοασκευές, ποὺ τὶς έκαναν μὲ πολὺ μεγαλη φροντιδα καὶ μὲ την σχεδον ὅεὅαιότητα της επιτυχίας, δὲν ιἐμπο>δίζουν τοὺς α̃ντιπαλους του̃ Ρεμ νὰ εἶναι πολὺ ὀινἠσυχοι: θέση τοῦ Φύοεο εἶναι παντα πολὺ λίγο ξεκαθα­ οη. Δὲν ὺπόιοχει αιμφιὅοτλὶα ὅτι ὁ Χιτλεο ἔχει δώσει την ἔγκοιση του γιὰ τὶς ἐνἑογτειες ποὺ γίνονται ιἐνὰντια στην ΒΑ· αὺτὸ ὅμως ιδὲν τὸν εμποδίζει νὰ ιἐκδηλώνει μέσα μὲ την ημὲτο­α ἕνα μεγαλο δισταγμό. Εἶναι ἄοαγε εὺσυνειδησια απέναντι ­στὸν παληὀ του φιλο Ραμ; ”/Η μηπως εἶναι αἴσιθημα ὅτι θὰ χασει μαζι μὲ την ΒΑ ἕνα ὅασικὸ στηοιγμα στὰ σχεδια του γιὰ δικτατορία, ἕνα ἀντιθαοο στην ἐπιοοοη τῆς Ρόιιχσὅεο; Ποιὸς μποοεἰ νὰ τὸ ξὲοει; Ι ι : Την 28η Ιουνιου, κανενας ακομα και σηιμεοα δεν γνωριζει ποια θεση πη̃οε ὁ Χίτλεο. “Αν οι ιὀιντίπαλοι τοῦ Ρὲμ γνώο­ιζαν τη συῖςητηιση, του̃ Φύοεο μὲ τὸν Κοόιουσσεο, Ὁμπεογκοουππενιρὺοεο ΒΑ καὶ ποοσω­ πικὸν ἀντιποόσωπο του̃ Ρἑιμι θὰ ἦταν πιὸ ὰνησυχοι ακομα. κ

5

τ

ν

ει

α

τ

κ

Μεονκὲς ὥοες ποὶν εκτελεσιθεῖ, ὁ ιφὸν Κιοόιουστσιεο θὰ ὲμπιστευθει̃ ΒΑ Σιχοέγιεο, ποὺ ιὅοίσοιοντατι στὸ λδιο κε­λλι, τὸ πεοιεχὰμενο αὐτῆς της συζήτησης: ὁ Χίτλερ τὸν εἶχιε δεχθει̃ στὶς 29 Ἱουνὶου. Φάνηκε πολὺ συγκαταιθιατικὀς. Τοῦ εἶχε πει ὅτι εἶχε σκοπο νὰ ἑπωιιοεληθεῖ. απ' τη συνέλευση, του̃ Μπαντ ­ Βιεσσέε γιὰ νὰ συζητησει κατὰ ιθόιθος τὰ ποοτθληματα της ΒΑ καὶ νὰ τοὺς δώισει τελικα μιὰ λύση; ὅτι ιεῖχε κόινει λόιιθη ιἀπένανττι στοὺς ιἀοχηγοὺς ΒΑ κι ὅτι θὰ τὰ ἐτανόο­ θωνε' ὅτι μὲ ικόιθε τοὀπο ὁ Ρὲιμ θὰ ιδιατηοου̃ισε τὸ λειτοὺογημα του̃ άο­ χηγου̃ ιὲπιτελεὶου της ΒΑ. "Ενας Φύοιεο τόσο ιδιστακτικὸς δεν κάνει διόλου γιὰ την ὺποθεση στὸν Γκοιουππενφὐοειο

;

._9Ο._.


­

_

Πιαίοιγκ Χόιὺντοιχ. ἦταν καλύτεοο· νὰ τὸν ­ὰποιιαικοὺνοὺν, σε τόσο ὰτοφασνστικὲς ιμἐοες, απο τοὺς διοιιπὴτιικοὺς ιμοχλοὺς τῆς ιἐζοὺσίας. Πῶς νὰ ιιὰνοὺν ὅμως; ἔίατὰ οιοιλὶ τὺ , στὶς 28 “Ιουνίου ὁ Χίτλε πετόιει μα ὶ μὲ τὸν Ιἶιιαῖοιγα ποὸς τὴν Βεστφαλία, γιὰ νὰ ποιοαστει̃ στοὺς γόιιμιοὺς του̃ γκα­ οὺλόιίτεο Γιόζεφ Τ­εοιμπὀιὅεν. Τὴν ὀιναχώοὴισὴ αὺτὴ, τὴν ἑξὴγὴσαν ἀπὸ ποινοὺ οἱ ὶστοοωιοί, ὅτι ἔγινιε επίτηδες ὰπὸ τὸν Φὐοεο. Ὁ Χίτλειο, ἔφυγε ι ~ ι ι ι | Ϊ „. .. σε ταξειδι ια νο. επιστ ε ει στοὺς λόιὺντι ι ,. Χιλιι λε τκοιὶ Γιιοιι ιο τι νοι ἐνεογὴσοὺν μὲ ὅσο τὸ δὺνατὸ πεοισσὀτεοη τμοστιπὀτὴτα. τῆς τοιόιδας Χίμμλεο

.›<

4

ο

ι

ι

ι

ι

ι

~

Ι

Μιὰ τέτοια ἐξὴγὴσὴ φαίνεται ιὲσφαλμενὴ. Ώίὶἰοχεται, στὴν ποαγιιοιε τιπότητα, σὲ ὰντίφιασὴ ιμὲ τὴ γενιπὴ τιαιιτιπὴ, ποὺ ειχαν ὺὶοιθετὴσει οὶ ὰν­ τίπαλοιγτοὺηἕοφι. “Η τασιτιπὴ ιαὺτὴ σὺνίσταται οιὺιοίως σὲ μιὰ προπαγαν­ διστιιὀ ἐκστ ατείᾶνἐνόιντιοι στὸν Ρο , ὲ π οο ισ­αὸ νὰ π οετοι ασιθεῖ. ὁ λαὸς γιὰ τὸ ιἐπεοχὀμενο λοὺτοὸ αἴιιατοις. “Ετσι λοιπὸν στὶς 25 Ἱοὺνίοὺ. ὁ Ρου̃ντολφ ”Ήςς ιδιαοιὴοὺσισιει ¬σ“ ἔνα λόγο τοὺ ποὺ ἐπφώνὴσε ἀπ" τὸ οα­ ­διόφωνο: «Άλλοίμονὀ του, σ® ὅποιον πιστεύει ὅτι ἐξὺπὴοετεἰ τὴν ἐπα­ νὰστασὴ, ὀογοινὡνοντας ιιιιὰν ιἐζἐγεοσὴ! "Ο Ἄδὀλφος Χίτλεο εἶναι ὁ με­ γάλος εστοατηγὸς τη̃ς επανάστασης! Κανένας ιδὲν ἔχει τὸ ιδιοιαίωγμια νὰ σπάσει τοὺς ἰστοὺς ποὺ ὺφόινιθὴικοιν τόσο ὺποιμονὴτιιιὰ ὰπί αὺτὴ τὴ στοα­ τὴγία. "Οποιος τὸ σιόινει ποέτει νὰ θεωιοὴθεῖ σὰν ἔνας ιἐχγθοὸς τὴς ἐπα­ νὰστασὴςὶ» Στὶς 25 Ἱοὺνίοὺ πόιλι, ὁ φὸν Ραιχενόιοὺ, ιὅόιζει νὰ ιδιαγοὰε­ ψοὺν τὸν Ρὲμ ιὀιτ τὸν σύνδ­εσ:μιο τῶν Γεοιμανῶν ιὀιἔ„ιω=ματικῶν· στὸν ὀποι̃ονε ς ὰνὴιιει. Τὴν ίδια μἑοα τέλος, ὁ Γπαἰοιγοι, ισ” ἕνα σφαιοοιὸ λόγο του, δια­ νιὴοὺσσει: «”'Ο­πο„ῳςι.ιδὲν παοεχιει τὴν ιὲμπιστοισὺνὴ του στὸν Χίτλεο ιδια­ ποόιττει τὸ ὀιδίκὴμα τῆς ἐσχόιτὴς ποιοδοσίας, “Οποιος νιὰταιστοέφει αὺτὴ τὴν ­ἐμπιστοσύνὴ καταστρέφει τὴν Γεοιμοινὶία καὶ πρέπει νὰ φο­ίὅδιται γιὰ τὸ ιιεφόιλι του». Ύπόιοχιει πιὸ ιμεγόιλὴ ποόιιλὴισὴ ιἀτιἔ αὐτὴ; Καὶ πῶς νὰ ισὺιιοιἴ›ὰ¬ σουμε .μιὰ τέτοια δημοσια ποὰκλὴσὴ μὲ τὴν ιἐξὴγὴσὴ ποὺ σύμφωνα ιι” αὺτὴν τὸ ταξείδι του̃ Χίτλεο εἶναι ιιιιὰ ἐνἐοιγεια ιἀντιπεοισπασμου̃; Στὴν πραγματικότητα ­οἱ οογιανωτὲς του̃ αἱφινιιδιασμου̃ ενάντια στὴν ΒΑ εἶναι εὺτὺχει̃ς ποὺ ιὅλέποὺν τὸν Χίτλεο ιμοιιιοὺὰ ὰπί τὸ Βεοολι̃νο. Ὁ Λου̃τζγες ὁ ὰντίζὴλος του̃ Ρέα, ποοωιαλνεσιμιὲνιος οτι αὺτὸς στὸ τοοπὰζι του̃ Τεομ­ πόιὅεν, θὰ πεῖ: «Εἶχνα τὸ ισὺνιαίσθὴμα ὅτι ιμιεοικοὶ εἶχοιν σομφεοον νὰ ιἐπωφελὴθοῦν ­ὀιπ® τὴν ὰτοὺσία του̃ Χίτλερ, γιὰ νὰ επιταχύνουν τὴν ίι­ ποθεση σιαὶ νὰ φιθόισοὺν σὲ μιὰ γοὴγοοη ἀπὀφοισὴ». ι

Β

|

Κ

Μόλις φθόινει ὁ Χίτλερ στοὺς καλεσμένους του̃ 'Γεοιμπόὀενι στὴν δεχεται ἔνα ἑπείγον τηλεφώνημα ὰπί τὸ Βεοολἱνο. "Ο Χίιιιμλεο γνωστοποιεί .στὸν Χίτλεο τὰ τελεὺται̃α ιᾶπειλὴτικὰ νέα πόινω στὶς μὴχὰε νοοοαφίες τὴς ΒΑ. Ὁ πιστὸς Γιιαῖιοιγκ ὅιοίσιπετ­αι στὸ πλεὺιοὀ του̃ Χίη̨­ ”Έ]σισὴ,

.„Ξῃ....


τλεο, ῶσὰν κατὰ τύχη, γιὰ νὶ ἀνοιλόιὔεὶ μίαν ἄμεσὴ λύσὴ. Θνμωμένος, ὁ Χίτλεο φεύγεὶ ἀπί τὸ γαμο, ἀποισὐοεταί στὸ ξενο­ δοχεῖο Καυ̃ζεοχοτρ ὅπου μένει καὶ ουγκοοτεἱ ισνιμὅιοὶὐλιο εμε τοὺς πιο στενοὺς συνεογάτες τον, μαζὶ ιμὲ τὸν Γνιαἱοιγν. καὶ τὸν Λο­υ̃τζιε. Τὸ τὴ­ : Σιε οελ:ον ὴοὴ τη Τὶ : αδ λε λ| εφωνο ειτοοογει οι ιαποπα. α νεα πεφτονν οοχὴ. ςχώοοι, κοιιθὼς φαίνεται, ὴ ΒΑ ποιοιετοιιιμὰίςεται ιδοιαστιὴοια γιὰ ιμιὰν εξέ­ _­

τ

κ

»

ι

ι

νε ί

σ Τὶ

ἐνὰντια στ`ν Ρόιὶ σιθε

τ.

Ὁ Χίτλεο,

ιἐσὶοὴγννται: «Άιοοεετιὰ πὶόι! Θὰ ιδώσω ἔν­α παοόνδετγμαὶ» από ΕΡασ ιὲαὶδοθ οτε. "Ο Χίτλε διατάσσει τὸν Γκαἱοι ς κ να

“Η ὔστατ γνιοίσεὶ ιὀιμεσως στὸ Βεο­ολῖνο καὶ νὰ πεοιμἐνὶει ἐκεῖ τηλεφώνημα του γ τὰ νὰ πε ­ασει στὶΊ δι ασ· . (Η νδ όωση αυ̃τ" › πουθο ί ει› οιφ ο α̃. τοσο στὶν ΘΑ ὅσο παὶ στοὺς ἄλὶνονς αντίπαλους του̃ αονθεστῶτος. Ὁ Γκαῖοιγκ ­δὲν ­χανει αιαιοό. Στὶς 29 Ἱιοονίοο, μόλις ὅοιίσνιετιαι στο Βεοολὶνο, ιθέ­ τει σε πατόοσταοὴ ισ·οντα:γιεοιμοιῦ τὴν Λαι̃ὶμπστὶανιτόιοε ‹‹”Αντολφ Χίτλεο» καὶ τὴν Λαντιεσποὶνὶτισ·α'ὶγονοο·υ̃ντπε «ἱἶσοενιεοαλ Γααῖοὶγνω. Τὴν ι̃ὶδια μέσα στέλνετατ ἕνα γοόιιμιμὶα στὸν Χὰϋντοιχ. Αὐτὸς το οιαὅιὅὰζει στὸν ·Οεὐντ·εοστονομφοοιετο "Εἰς ­ "Ες ”Ήον:στ Μύλλεο μὲ δια­ ταγὴ νὰ τὸ στείλει α̃ιμἐσωις στον 'Οιμπεοαμπσχνὶττφύοεο ”Βς ­ Ἱἶς ῖὶ­ . ι . ~ ~ | Το πειοιεχοιιενο τον: ο αα­ πεοθυνο της Νοτίο­ανατολιαης Γειοιὶνανὶας. ς γαελλόιοίος του̃ Ρὰίχ παοαχωιοιει̃ τὶς ἐἔοοσίες του ­στὸν Γααἱοιγα.. 'Ισχυ­ οὸς μὲ τὶς εξουσίες αὐτὲς στὴν Ποωσσία, ὁ Γααῖοιγκ ­δίνει ιοιαταγὴι στὸν υ̃πεὐθυνο ”Ής ­ “Ες του̃ Νοτιοανατολτκου̃ τομεα, Οἰἑντο φὸν Βὀουσχ, νὰ συλλόιθει. ὅλοος τοὼς ὶἀοιχὴγοὺς ΒΑ τὴς πεοιοχῆς, νὰ παταλόιθετ στοα­ ταοτιπῶς τὴν Διεύθυνση τῆς 'Αιστυνοιμίας του̃ Μποεσλαου σοαὶ νὰ ἐνώ­ ­σει τὶς ιδονόμειις τον μὲ τὶς ­δνναμεὶς του̃ ιδιοιαὴτοῦ τῆς Άστννοιὶνίας του̃ τ

.

Λόιντ.

Σ'

τὴν “Βσσὴ, σκέφτεται γιὰ τὸν τοὀ­ αὐτὸ τὸ ­διαστὴμια ὁ αὶφνῖιδιαιστίπὰ ἐνόιντια ιστὸ νὰ ιἐνεογἠσιεὶ μποιοἐισει θὰ πὶο μὲ τον ὁποῖο Ἐπττεὶνει̃ο τὴς ΒΑ, Συνδέει τὶς ἐνἐογειες μὲ τὸ σχειδιο ποὺ εἶχε γνω­ ­στοποιὴσιει πο­οὴγούμενα στὸν ῖιπονοιγὸ φὸν Μπλομπεοιγὶο: νὰ ἐλαὐσει Βιεσσιέε καὶ νὰ τοὺς ἀνὡτεοους ιἀἔιωιματιαοὼς τὴς ΒΑ στὸ Μπὰντ Ρέα: ιμεοι­ στὸν τὴιλιειφωνεὶ ,ὁ Χίτλεο Ἱουνίοο Στὶς 28 τοὺς σνλλόιθεί. αοὶ ἄνδοες τὴς ΒΑ νοαινοποιίὴσαν ἔνα ξένο διπλωμάτη στὴν πεοιοχὴ τοῦ ἐξὴγὴιση. "Ο­ Ρὴνου. Αυ̃τὸ ιδὲν ιἔποεπε νὰ ιγίνεὶ να ἔποεπε νὰ ιδοθει̃ ιιιιὰ . ἶλοὶ οἱ Ὁιμποογκοοοσε:τενφύοιε.ο, οἱ Ιἶποονππενιφὐοεο καὶ οί ἑπιθεοοοὴτὲς ί _ Ϊ ~ Ϊ Ἱ Βτ­ ΒΑ ἔποεπε νὰ σπεὐσονν νὰ πανε στὴν ε­δρα τον Ρεμι στο Μπαντ γενιπὴ συνέ­ γίνει μιὰ εσσ­έε, τὴν Βθὴ Ἱοννίον, στὶς 11 ὴ ὥο­ας ὥστε νὰ λενσὴ ἐπὶ παοονσία του̃ Φύοεο. Ὁ Χίτλειο ποονμένει ιμιὰν ιἀντίδιοαση. “Ομως δὲν γίνεται. Στὶς 29 Βνεσσἑε τὸν σονὴιθισμένο του πε­ Ἱοονίον, ὁ Ρὲιμ τιόινει στὸ Μπαντ

­

Ε!

_

_


ρίπατο. 'Βμπὶστεύεταί στὸν ἱπποκόμο του τὴ χαρά, του ποὺ θὰ μπο­ ρέσεί ἐπὶ τέλους νὰ .ἐἔηγηθει̃ τμὲ τὸν Χίτλερ καὶ ὶδἑχεταὶ ἐγκάρδία τοὺς πρώτους ὶἀρχηγοὺς της ΒΑ ποὺ φθάνουν τὴν ὴμτὲρα ἐκείνη στὴν παν­ σὶὸν Χανσὶελμπάουερ, ὶἐκτελῶντας τὴ ὶοιαταγὴ ποὺ ἔὀωσε ο Φύρὶερ. Στὴν ὁίλλη πλευρὰ ­ᾶπ' τὸ φράγμα, ὴ άναταραχὴ θρίσκεταί σὲ ῖίψτ­ στο τσημεἰο. ®Η Ράίχσΰερ θρίσκεταί ὶὲπὶ ποιδὸς πολέμου. “Ολες οὶ μο­ νάδες τῶν "Ες ­ “Ες ἔχουν πάεὶ στοὺς στρατῶνες τους μὲ οι­αταγὴ του̃ Ρα'τχ·σ>φυρερ

­

Χάίνρίχ Χίμμλερ. Ὁ Χίτλερ συστκέπτὶεταί στὸ ξενοδοχείο

Γκὀντοσνμπεργκ, μὲ τοὺς ὴγέτες τοῦ Κομμα­ Ντρέοζεν στὸ Μπαντ τος, καὶ ὶοίαίτερα .μὲ τὸν Δου̃τζε καὶ τον ῖἶκαἰμπελς. Συγκαλεῖ. τον Σεππ Ντὴτρὶχ ποὺ φθάνεί λίγο ὰργὀτορα. “Η ὶδὶαταγὴ του̃ Χίτλερ εῖναὶ σύν­ τομη: «Θὰ πάρετε τὸ ἀεροπίλα̃νο γιὰ τὸ Μόναχο. Μόλις φθάσετε ἐ­ κεῖ, καλέστε με στὸ τηλέφωνο». Ὁ Ρκρὶουστπενφυρετρ “Ής ­ "Ες Ντη̃τρίχ ἐκτολεῖ τὴ ὶδίαταγὴ. Ἑίατὰ τὰ μεσάνυχτα καλεί τὸν Φυρερ ἀπὸ τὸ Μό­ ναχο καὶ λαθαίνει. μιὰ νδ­εύτορη οίατὰγὴ: νὰ πάεί ·ἀμεσ­ως στὸ Κάου­ φερίγκ, νὰ ιμπει̃ ἐπὶ κεφαλῆς σὲ ιδύο λοχους τὴς Λατμπσταντάρτε καὶ Βιεσσἑε. νὰ κατευθυνθεί πρὸς τὸ Μπαντ Ὁ Σὲππ Ντὴτρὶχ ὅρίσκεταὶ στο κίνηση. (Η ὶμηχανὴ θρίσκεταί σὲ τὸν ὶδρομνο του Κάουφερ­ίγκ «ὅταν ὁ Χίτλερ λονὅαίνετ ὶδὐο εἰτδὴσεὶς ποὺ ἀναγκάζουν νὰ τροποποίὴσει. τὸ σχοδὶὀ του. Ἡ πρώτη ἔρχεταί ‹άπ® τὸ Βερολίνο: ὁ μὶμλερ του̃ γνωστοποίεῖ ὅτὶ ὴ ΒΑ του̃ Βερολίνου ­εἶναὶ ἔτοὶὶμη νὰ λἐξὶαπὶολάσὶεί τὸ κίνημα. ὅτί ὴ .δίαταγὴ νὰ περάσουν στὴ δράση τεἶνὰι. γὶὰ τὴν 30 Ἱουνίου, στὶς 1? ὴ ὥρα ὰκρυθδος, ποὺ ὴ ΘΑ ὶθ” ·ἀρ=χίσ­ετ νὰ κατ¬αλαὶμ„ὔάνεὶ τὰ κῖη­μὀσία κτί­ ρία. “Ολα αὺτὰ εἶναι ψέμματα, ἀλλὰ ὁ Χίτλερ νοὲν γνωρίζεί ὅττ οἱ περίσ­ σότεροὶ ἀπ" τοὺς ἄνδρες τῶν ›σ·χημ.ατὶσ›μῶν τὴς ΘΑ του̃ Βερολίνου ἔ­ χουν ­φύγετ ὴδη ὶσὲ ὁίοεία. Στὶς 13 “Ιουλίου θὰ ὶοηλώοεί δημοσία ὔτὶ ὀ δίοίκητὴς τῆς ΒΑ του̃ Βερολίνου, ”Ήρν=στ,τ ­ἀντὶ νὰ πάει στὸ Μπάντ Βίεσσέε, ἔμνείνε στὸ Βερολίνο γίὰ νὰ ὶμπει̃ ἐτὶ κεφαλῆς στὸ πραἔὶκό­ πηιμία. Στὴν πραγὶματίκότητα, ὁ "Ερνστ φευγεί ἀπη̨̃ τὸ Βερολίνο στὶς 29 Ἱουνίου γίὰ τὴν Τενερίφὶφη ὅπου θολεί νὰ περάσει. τὶς ὶδὶακοπὲς του μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκα του. “Οσο γίὰ τὴ δεύτερη είδηση, εῖναί κτ αὐτὴ τὸ ίδεο ὰληὶθίνὴ οσο καὶ ὴ πρώτη. Τοῦ .αεταδίδεταί ἀστ” τὸν γκαουλάὶτερ καὶ ὺποὺργὸ τῶν Έσω­ τερὶκών τὴς Βαυαρίας ”Αντολφ Βάγὶκνερ: στὸ Μόναχο, ὴ ΒΑ. ἔχει ζε­ χυθεῖ στοὺς ορο­μους κτ ἔχουν κυκλοῳορὴσεὶ προκηρύξεις ­ἐχὶθρίκὲς προς τὸν Φυρερ καὶ τὴν Ράίχσὔερ. "Η πληροφορία εῖναὶ ὰληθίνὴ καὶ ψευττκη ταυτόχρονα. ”Ἡγίνε πραγὶματίκὰ μιὰ παρέλαση τῶν ΒΑ στὶς 29 Ίου­ νίου τὸ θρ­ά:δυ. Οἱ οι­αοηλωτὲς ὺταμαρτυὶρὴθηκαν ἐνάντία στὴ στάση τὴς Ρόττχσ±6ορ_ "Ολα ὅμως μπὴκαν γρὴγορὰ στὴν τάξης γιατὶ οί ὰξιωματί­

_

­­

_.93_


ποὶ ΒΑ ὺποχριέωσαν τοὺς ἄνιδριες νὰ εἶναι ὴσυχοι.

ἔνας ἀπὶ αὐτούς,

στὴν Καίνιγκσπλαιτζ,. τοὺς εἶπε τὰ ἑξὴς: «Νὰ νυρίσετε ὴσυχα στὰ σπί­ τια σας καὶ νὰ περιιμένιετε τὴν ὰπόιραση του̃ Φὺρερ. ”Ο,τι σιαὶ νὰ συμ­ θει̃, εἴτε ὁ Άδιόλιρος Χίτλερ ιμα̃ς ὀιπο·λυσει, εἴτε μᾶς επιτρέψει νὰ φορά­ με αὐτὴ τὴ στοιλὴ ὶὶ ιμιᾶς τὴν ιἀπαγο­ρεὺσιει, εμείς θὰ μείνουμε μαζί του, πίσω απ” αὐτόν».

ι

”Οταν ιμετοιθιθόισθηκαν στὸν Φὺρερ ἀνάμεσα στὰ μεσάνυχτα καὶ στὴ 1 ὴ ὥρα τὴ νυχτα, οἱ ιδὺο αὺτὲς εὶδὴσεις, τὸν ρίχνουν σε μιὰ μαυ­ ρη ὀρνὴ. Τώρα γνώριζε ποιοὺς θὰ ιχτυποιυ̃σε. Οἱ προδότες εἶχαν ξεστιε­ πασθει̃. Ὁ Ρὲμ ἔδειξε τὸ πραγματικό του πρόσωπο. θὰ συνέτρυθε αὺ­ τὰ τὰ «σοιουληιιια».

Πάντα κάτω α̃π” τὸ πλῆγιμα της συγκίνησης, ὁ Χίτλερ παίρνει μιὰν σρ ”·1 εκ αποφαση πουι ιελιιιιὴσσει τ ι ολους γυρω του. « ετΟλοι στο Μοναχο, αμεσως, πι ἔπειτα εμπρος πάνω στὸ Μπὰντ Βιεσισέε» :›

κ

χ

κ

­

κ

σ

Στὶς 2 τὸ πρωΐ, ὁ Φυρειρ, συνοδιευάμ.ενος ἀπ” τοὺς πιὸ ἐιιπίστους του, άνεθαίνει στὸ τ Ο υκιν τί ιο ΖΤ 52. Ἡ ὅ του εἶναι ἀλλοιω έν ς τρέιμιει σ” ὅλο του τὸ ποριμί. Τὸ ὰεροπλα̃νο πετάει, ὁ Χίτλερ δὲν ξεσφίγ­ Ι νει τα ιδοντια του. Μολις φθάνουν στο Μοναχο, πηδάει οι κυριολεατικαι ε­ ξω ιἀπ® τὸ ιάερ­οπλα̃νο. Ἡερνόιει πλάι ιἀπ" τὰ ὺψηλὰ μέλη τοϋ Ιίόμιματος καὶ της ΒΑ, ποὺ εὶχαν εῖτδοποιηθει̃ ιγιὰ τὴν ἄεριἔὴ το­υ, χωρὶς νὰ τοὺς ­ρίζει τὴν παραμιπρὴ ιιιατιά, σταματάει λίγο πιὸ ιμαπρυὰ κοντὰ σὲ δυὸ ἀἔιωμ.ατιποὺ=ς τη̃ς Ράὶχισθερ, στοὺς ὁποίους ­εἶχε θιαθιθάσιει τὴ διαταγὴ νὰ θρίσπονται ἐκεῖ. Λέει ιμὲ ιμιὰ φωνὴ ίιπὀιιωφη: «Βῖνοιι ὴ πιὸ ὁίσχημὴ έ α τ”ς ”ι ου. "Οιιωτ ι Ὁ θὰ πάω στὸ Μπάντ Βιεσσἑε παὶ θὰ ἑ­ .ρω ν” ἀποιδὼσω ιδιααιοσυνη, πιστέψτε με. Βυ̃δοποιῆστε ιὀιμιέσως γιὰ τὶς προθέσεις μου τὸν στρατηγὸ “Αντ­αμ.» “Επειτα ὁ Χίτλερ πηγαίνει στὸ Ύπου λείο τῶν Ἡσωτε ιστών ιὰ νὰ κατανεί ει τὶς ὀδ ίε του. Δί ο μ ἔπειτα απ” τὶς τέσσερις ὴ ὥρα τὰ πρωί, τὸ τηλέφωνο χτυπάει στὸ σπίτι του̃ Ιἶπρουππενερὺριερ ΒΑ Σχιμιίντ. Διαταγὴ τοῦ “Ϊπουρηλείου 'Εσωτερι­ οιῶν: ὁ Χίτλερ περιμένει τὸν Ιἶιοριουππενφύρερ. Νὰ ἔλθει άμέσως. 'Ο Σχιμίντ ὺπαπουει. Δὲν θὰ προιφθόισει οὔτε νὶ άνοίξει τὸ στόιμα του. Μά λις ὁ οιαγαελλάριος τὸν ιὀιντικρυζει ὁριμάει επάνω του, τὸν χαρακτηρίζει προθότὴ καὶ φωνάζει: «Βῖσαι ὑπὸ κράτηση, θὰ τυφ±ειιι›σθείς». Ἀιιὲσως ὁδηνου̃ν παὶ φυλαιιίζουν τὸν Σχιιιίντ στὴ φυλασιὴ Μύνιχ Σταντελχάιμ. Βῖχε εἴδη προηγηθεί ἐκεῖ ὁ ®(]μπερ=γοιριουστ:πενιφιύ=ρ<ερ ΒΑ Σιχναιντχοὺμ­ ι

κ

τ

τ

τ

κ

­

ι

¬

κ

ι

¬

­

ΞἙΘ

ρ.

Στὸ ῦιάστ

Βά ιινεοἩ ἐ ­απολύει πα μα'ντος Ποιλιτικης ®Αιστυνομ.ί°ὰς (ΒΑΤ ΡΟ ιμὲ διατοτγὴ νὰ συλλάθουν ¬ιιεριοιο·ὺς ἀρχηγοὺς ΒΑ καὶ ιμερικοὺς ἀν­ ωα ποὺ ὁ ὶ

τῆς "Έἶς ­ “Ες καὶ τῆς

Ρο)

ι

οιουλάιτε

Β¬αυαρι·κ.η̃ς


τιπόιλους του̃ ικαιθεστῶτος, ὁ Χίτλερ ιιατευθόνεται πρὸς τὸ Μπαντ Β ιεσσέε.

­¬

(Η ὥρα εἶναι Θ καὶ ΒΟ' τὸ πρωί, ὅταν Φόριερ παὶ ὴ ακολουθία | \ | του φθανουν στην Πανσιον Χανσελμπαιουερ. ια̃ξ,­ιωμ­ατιποὶ ΒΑ, ποὺ μέ­ νουν ἐκεῖ ποιμοὺνται ἀκόμη. Οἱ ἄνδρες του Χίτλερ όρμοῦν πρὸς τὶς πόρ­ τες τῶν ιδωματίων μὲ τὸ περίστροφσ στὸ χέρι. Ὁ Λου̃τζε μένει στὸ θυ­ ρωρει̃ο παὶ ιδιαόόιζει τὸν πατόιλογο μὲ τὰ ὁνόματα τῶν ­διοιπενόντων στὸ πανδοχει̃ο. Θὰ φιθόισ­ει ια̃πριθῶς στὴν ὥρα γιὰ νὰ παρευρεθεί στὴ σύλλη­ ψη του̃ Ρέμ. Ὁ Χίτλερ στέοιεται όρθιος δυο ιόὴματα πιὸ πέρα απ” τὸ θω­ μόιτιο του ιἀρχηγοὺ του 'Επιτελείου τῆς ΒΑ. "Ένας αστυφύλακας πτυ­ πόιει τὴν πόρτα. Λέει, νὰ ιὀινοίἔει ὀιμέσω¬ς ό Ρόμι, γιατὶ συμόαίνει ικόιτι τὸ ισοὔαρό. Περνόιει ἕνα λεπτὸ πι ἔπειτα η πόρτα ιἀνοίγει. 'Ο Φόρερ όρ­ μότει, μὲ τὸ πνστόλι στὸ χέρι. Κιατηγορεἰ τὸν Ρὲμ γιὰ προδοσία, ὁ Ρὲμ ᾶντικροὺει, ὁ Χίτλερ δὲν τὸν ακούει. Τὸν διατάσσει νὰ ντυθει̃, τοῦ γνω­ στοποιεί τὴ συλληιψἠ του Πολλοὶ ιἀστυφόλαπες μενουν εκεί γιὰ νὰ φυ­ λᾶνε τὸν Ρέμ. Έ

,

Ὁ Χίτλερ συνεχίζει τὸν δρόμο του, χτυπόιει ιμιὰν ἄλλη πόρτα. Αυ­ τὴ ανοίγει. Παρουσιάζεται τὸ πρόσωπο του̃ Ἱἔντμουντ Χό.“ινες τκαὶ τὸ πρόσωπο ἑνὸς συντρόφου του, ποὺ παθὼς φαίνεται εἶχε περάσει τὴ νό­ χτα μαζί του. Ὁ Γπαἱμπελς θὰ θυμίσει αργότερα αὐτὴ τὴ σοιηνὴ ισ” ἔ­ να λόγο του ποὺ ἔσιανε αίσθηση: ‹‹. .. μιὰ απ' αὺτὲς τὶς ἀηιδιαιστικὲς σκηνες ποὺ σοῦ προκαλοῦν τὸν ἐμετό» Ὁ Λουτζε μπαίνει στὸ ιδωμόιτιο. Ὁ Χίτλερ ιόιρίσπεται τώρα πιὸ μαπρυὰ χτυπώντας μανιασιμἑνα ἄλλες πόρτες. Τότε ὁ Χόιινες λέει στὸν Λοὺτζε: «Μὰ φίλε μου Λοὺτζε, δεν ἔχω ιιόινει τίποτε, τὸ ξέρεις πολὺ καλά, όοὴθησέ με λοιπόν, νὰ παρει ὴ ὀργὴ ί» Καὶ ό Λου̃τζε γυρίζει αλλου μὲ ὺφος ιὲνοχληιμιένο: «Δὲν μπο­ .ρῶ νὰ πῶ τίποτε, δὲν μπορῶ νὰ πάνω τίποτε, τ·ίποτε.›› Σὲ λίγο όλη αὐτὴ ὴ «φωληὰ τῶν προιδοτῶν» ἔχει παθαρισθει̃. Οἱ συλληφθέντες υλείνονται ὁ ἔνας ἔπειτα απ' τὸν ἄλλον στὴν υπόγεια πόι­ .όα του πανδοχιείοὺ πόιτω απ, τὴν ιἐπίόιλεψη ἀστυνόμων της ΒΑΤ ΡΟ ΡΟ. "ιίἔὶτοιιμαζονται νὰ φυγουν όταν φθάνει ἕνα καμιόνι στὴν αὐλὴ τοῦ παν­ νδ­οχείου. Βἶναι ὴ φρουρὰ του Ἡπιτελόιρχη Ριόμ, ὁπλισιμένη μεχρι τὰ δόντια. "Επικίνδυνη ιιατάσταιση: ό αρχηγός της φριοὺιρα̃ς, Γιουλιους Οϋλ, ­φυλαοιισιμένος στὴν παθα της πανσιόν, οἱ ὁίνδρες του ιἶόἔω, οιαλὰ ὁπλι­ σμἐνοι, ιμιὴ ξέροντας παλὰ ­ ιιοιλὰ τὶ συμόαίνει παὶ τὶ νὰ κάνουν. Τότε ό Χίτλερ προχωρεί. Ξεροιόὴχ­ει, τκι ἔπειτα μὲ ιφωνὴ δυνατὴ τοὺς όιοιτόισσει νὰ γυρίσουν στὸ Μόναχο αμεσως. “Τπακοόουν ἀλλὰ χω­ ρὶς ιμεγόιλη πεποίθηση. Ξαφνικά, ἔπειτα, ἀπὸ σκέψη, σταιμιατοῦν λίγο .πιὸ πέρα. Ὁ Χίτλερ ιιρίνει τὴν κατάσταση α̃πειλητιπὴ. 'Αποφασίζει νὰ εγκαταλείψει τὸ Μπαντ ­ Β­ιεσσὲε ιἀπ' τὰ νότια. "Ολα νἐξελίσισονται όσο

...95...


στα καὶ οἱ αοατοομενο­ἰ του θοἰσκοντατ τὸ αδυνατο σταλύτεοα. Ὁ Χἰτλεο Στανττελ­ του̃ “Ηθη ὁ οιευθυντὴς τὴς φυλατοης λδοτὀμο ποὸς τὸ Μόναχο. ἑπτκεἑμενὴ φυ­ τεῖχτε εἰδοστοτηθτεἰ για τὴν χαομ, ὁ δόκτωρ Ρὀμστεοτ Χὼχ, στα.­ τὴς ΒΑ. Στὸν τσ·υδηοο¬δοσμτκὸ λακτση τῶν ἀνὡτεοων ιἀξττω·ματιυαῖ›ν τὴς απ” τους “Εἰς ­ ”Ί§ς, οῖ. αοτχὴνοὶ θμὸ του Μονόοχ­ου, πετοτκυοτλωμένο συλλαμθανονταττ ὁ ἔνας ἔπειτα ΒΑ στου ἔφευγλαν για τὸ Μπαντ ­ Βιαεσσὲε τα οτα· στὴν Σταντιολχαϊ­μ. Σχοδὸν ὕλα απ' τὸν ἄλλον καὶ μεταφἐοοντατ σὲ

λίγο συ·γκεντο‹ομἑν¬α ἐκεῖ: Μαν­

σημα ὁνόματα της ΒΑ θοὐσντοντατ Χανς Χἐϋν, Πέτ­ενο φον Χαυντετμτοεσγα, φοεντ φον ῖἰιἔλλτγοτεο, Χανς Γτὀατκενμ φον Φσ.λτ‹±ενχαουζεν. Γκέο­ονα. φὸν Ντῆττεν, Χανς κατευ­ τἐγτταταλεἑττετ τον σταθλμὸ εμὲ Λἐγο ποὶν τατὔ τὶς 10 ὁ Χίτλεο Φθανετ στὴν Μποτεννλεοστοασσε. θυνση τὴ Γεντκὴ Ν­αζτστταὴ Δτο~ί.ν.ὴσὴ εῖνατ κυκλωμἐν­ος απ' τὶς δυνα­ ἐκεῖ στὶς 10 ακοτθῶς. Ὁ Φατὸς Οἶκος οττααοτττκα μπαἰνετ στὸ κτἰοτο. Γνέφετ μετς τῆς Ραηη̨σλθεοτ. Ὁ Χἰτλτοο στὸν Γκαι̃μπελς. τὸν λὁοιματετ στὸ τηλέφωνο , καλεῖ. Χ

.

τη̃ἔ Πθοτϋθνγάνι̃δας τὸ ττεοτμεναν λέξη «οοΙἰ”οια». Τὸ σύνθημα που Γἶὐαλθλγθ αλαλ πθλοφθθλελ ΈΎ1 τμσταἐνουν αμέσως στὸ στι̃θλο. τοσο τδοθηκε. Ὁ Χαυντοτχ τα ὁ Χυ̃μμλεο τδτοωτητὲς τὴς θῖί) ολόκληρο τὸ Γοοτμαντκὸ αδαφος, οἱ πεοτφτεοετιταντοὶ

<Τπ0υΘΥὸοἔ

ἶὲ

πεοτέχουν τὶς ¬ἐ=μπιοτευτι·›τὲς :δτατα­ ατυ̃οσφοαγυζουν τους ­φακἑλλους ποὺ ἐἔαστολυοντατ σταντου̃. γες. Οἱ αομμαντος του θανατου τ ἶαντὁ­σος τὼν δζοασηταοχίἱςοτἔαμέτσωτς. μθανἑαττκη ὴ ἶἱΞἔΒ=αυαοἐα,¬ τἰἰαοη στου ηταν κι αυτος στο ἀπο­ ς αοπαἶςουν το Ρτττετο φον ς\ του Χίτλερ τὸ 1923. Θα θοου̃ν αονὁτ­οσα λ

τυχον αοχτκο ττοατξτκὀττὴτμτα έσα στὸ ὁ υ τεῖο του τσνεκου τινὲς το οοοομτ του ακοωτηοτσυσμενο μὲ μεἕτἔὰ τιωστἰ­ Στέτμττφλε,Ωττοθ› Ἐθντωοτζετ ' Νταχαου. Ὁ Πατεο Μττέῳταστ Ν τκραι̃τοες στὴν τοεῖς \ μὲ ι̃ τελετὼλσλετ θα Χίτλεο, του κα απ την ιτοιωττττὴ ζωὴ μὲ σπασμένη τὴν ±σττονΙδυ=λιτ›τὴ στὴλὴ. Μλαθλδλὰ ϋναὶ ἔνα ντατοὸ ατά τὸ Μό­ ”Αλλοτ ἄντδοες τῶν “Ες ­ “Ες ἀναΐςηττὴῖν συνλοογατη του̃ ”ί)ττο Στοαστσεο, ναχο, τὸν δ­ὀκτοοα Λου̃ντθτχ Σχτμίτ, ταληθτνὸς Σχμλτ παολατμἑνετ ανεύιοετος δηλωμένο ὲχθοὸ του Χίτλεο. “Ο αντισταταστατὴ! Κτ ὁ ἐατφσοττσμἐνο¬ς δὲν ττετοαζετ ὅμως, θα θοουν ἔνταν στοττοτὸ Βῦλχολμ · ΝΒΞ θὰ σνλλότθετ τὸν μουσωτὸ Χα, λαἶπὸ Ἡθλμλμἀντολἔ ΉΕΞ σὲ ἄλλο ολο­ὀτμοτ· φυσωτα το Βντουαοντ Σχμίντ. Φυσικα αὐτὸς νοατοταει̃ «τ» μόνο· ορυσωια εἶναι φυλο­ ἐτἱθετὀ του νοαφετατ μὲ «ντ» να ἰαχτ μὲ τὶ σημασία ἔχουν· αὐτὲς οἱ λετττομέοειτες! Τὸν λθγοἐ Μ ὔχ­ιν ντατοος' του, του θα ἰοεἰ αολνὀτεοα μόνο τὸ φἑοετοό τ

Ω

η̨̃

σταιξονουν.

κ

5

καοφωμὲνο

Μτα τα

σα.

οῖστονὲντετα

όλας, στὸ ΚΖ του̃ Νταχαου.

ἄοχιτσνε

ἐξατοετητα μαντὡ­ υτταοξετ αφε­ θέλει. να τον ακούσλετ θττ δὲν ­θα

λδοασὴτ, ὁ

δης. Δηλὡνετ σὲ ὅττο­τον

Χίτλεο

τἐσσδηλὼνοετατ

..­96...


ση. Συγκεντρώνει τους άμεσους .συνεργάτες του στὸ Φαιὸ Οἶκο

καί πρω­

τοσταττει̃ στη συζητηση: ποιὰ θὰ εἶναι η τυχη τῶν τάζιοαματικῶν της ΘΑ που συνεληφθησαν; Γιὰ τὸν Μπούχ, τὸν ὁικαοτη τοῦ Κόμματος, ·ῆ ὥρα τῶν ὀιντιποίνων ιεσημανε. Φθάνει στὸ τέρμα του σαοπου που δὲν μπότ­ ρεσε νὰ φθάσει τὸ 1982, ιδηλαδη στην εξόντωση της κλίκας του̃ Ρέμ. Ὁ Ροῦντοιλφ “Βςς κι ὁ ιδυευθυντης τῶν Ναζιστικῶν εκδόσεων Μὰζ ”Αρμαν φιλονικου̃ν γιὰ την ἀπόιλαυση νὰ Βολοφονἠσουν τὸν Ρέμ. Ὁ ”Ί5ἶςς φω­ νάζει: «Μάιν Φύρερ, ιμου̃ ιἀνηικει τὸ καθῆκον νὰ τὸν εατελέσωί» Ὁ Δου̃τζε παρίστατται στη συζητηση χωρίς νὰ λέει μιλιά. Ποτε δεν [θὰ φανταζόταν ὅτι τὰ πράγματα θὰ εζγελίσσ¬ον·ταν έτσι. "Ο Χίτλερ του ζητάει τη γνώμη του σχετικὰ μὲ τους ανθρώπους που ιθὰ πρέπει νὰ ζεφορτωθουν. Ὁ Λουτζε ιδὲν ἔχει γνώμη νὰ ἐκτρέρει πάνω στὸ ζητημα εαυτό. Φεύγει απ” την αίθουσα. Στις 17 η ὥρα φθάνει ὁ Μάρτιν Μπορ­ μαν, γαμιθρὸς του̃ Μπούχ, μαζι μὲ τον Σέππ Ντητριχ. Ὁ Χίτλερ λέει στὸν Ντῆτριχ: «Θὰ πα̃τε αμέσως στὸν στρατῶνα. Ζητει̃στε νὰ σα̃ς δώ­ σουν ἔζη υ̃παζιωματικους κι ἔναν ὰζιωματικὸ καὶ. νὰ τους θάλεις νὰ ἐκτε­ λέσουν αὐτοὺς τους άρχηγους ΒΑ γιὰ έσχάτη προὁοισίοαε 'Ο Μπάρμαν ιδίνει στὸν Γκρουππενιφύρερ Ντητριχ ένα κατάλογο τῶν φυλακιομένων που του ἔστειλε τὸ ίδιο πρωί ὁ ­διευιθυντης της φυ­ λακῆς, Κὼχ. “Αναφέρονται τὰ ὀνόεμιατα τῶν .κρατουμένων ιάζιωματικῶν Τῆἐ ΒΑ. ”Βξη απ” αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἔχουν σημειωθεί μὲ .σταυρὸ ὰπη̨̃ τὸν Χίτλερ: “Αουγκουστ Σχνα'ιντχου̃ι̃μπειρ, Ὁμπεργκρ¬ουπτενφυρερ ΒΑ καὶ» διευθυντης της 'Αστυνομίας του̃ Μονάχου (κελλὶ ἔ›Ο4)° Βίλχελμ Σχμίντ, Γκρουππενιφυρερ ΒΑ στὸ Μόναχο (κελλὶ 49ι̃')· Χὰνς Πέτερ φὸν Χά­ ϋντεμπρεκ, γῖἶκρουπτενφὐριερ ΒΑ στὸ Στέττινο (κελλὶ ὁΟι2)° Χάνς Χέυν, Γκρουππενφυρερ ΒΑ στη Δρεσ­δη (κελλὶ ἔ›ιΟΒ)° ὁ κθμηἔ Χὰνς Γιὀακενμ φὸν Σπρέτι ε_ Βάυ̃λμπαχ, Σταντάρτενφέρερ στὸ Μόναχο (κελλὶ 501) και “Εντμουντ Χάίνες, 'Ομπεργκρουππενφάρερ ΘΑ καί Βι­ ευθυντὴς της Ἀστυνομίας τοῦ Μπρεσλάου (κελλὶ 483). Τὸ ὅναμια τοῦ Ρὲμ δὲν ἔχει σημειωιθεῖ μὲ σταυρό: «ηἶιδωισα χάρη στὸν Ρὲμ γιὰ τὶς υπηρεσίες που προισέφεριε», θὰ πει ἔπειτα ἀπὸ λίγο ὁ Φυρερ. 'Ο Σέππ Ντῆτριχ, φθάνει στὸ μεταζὺ στην Σταντελχάιμ και ζητάει νὰ του̃ παραδώσουν τους ιφυλακισμένους που ­άναγράφονται πά­ νω στὸν κατάλογο που ὑποὅόιλλει στὸν ὀιευθυντὴ της φυλακἦς, Κώχ. Αὐτὸς συζητάει ατέλειωτα μὲ τὸν Ντῆτριχ γιὰ νὰ κερδίσει χρόνο. Δὲν μπορεί νὰ του παραδώσει τους φυλακισμένους, γιατί ὁ κατάλογος δεν εῖναι υττογεγραμμένος. "Ο Ντητριχ υ̃ποχιρεώνεται νὰ γυρίσει στὸν Φαιὸ Οίκο. Ὁ υπουργὸς Προεδρίας, Βάγκνερ, υπογράφει κάτω άπ” τὸν κα­ τάλογο. "Ο Κὼχ ὁφείλει νὰ εκτελέσει τη ιδιαταγη. Πάει νὰ πάρει τους φυλακισμένους. ”Οταν οἱ αξιωματικοί της Β Α. ὅλέπουν τὸν Ντῆτριχ,

,

'ῖ


ὁ ἕνας απ" αὐτούς, φωνάζει: ‹‹Σονα.δ=ελφε Σέππ, τι σὴιιαἰνοον αυ̃τόι, εἕιιαστε εὀιθῶοι!». "Ο Σέτττι Ντὴτοιχ τιασ­αμἑνει ὀωτὸ στόιγο. Οὔτε ἕνας

μυ̃ς τοῦ ποοσώπου του ιδὲν παλλεται. Χτυπάει τὰ τακούνια και δηλώνει: «“Εχετε ααταδιικασιθ­εἰ σὲ ιθόινατο απ? τὸν Φὐοεο, Χαιλ Χίτλεο». Οἱ ἀ­ ξιωματιαοὶ ὁδὴιγου̃νται ἕνας ­ ἕνας στὴν αολὴ τὴς φνλασιὴς. 'Γὸ ἐατε­

λεστικὸ ἀπόισττασιμα ­θοισαεται ἐκεῖ. "Ένας ­ὰξιιιὴιατιτιὸς "Ες ­ “Ες στοο­ φὲιοει αὐτὰ τὰ λόγια: «Ὁ Φὐοεο και οιαιγκελλόιῳοις του̃ Ραιχ σας αα­ τεδίαασιε σὲ ιθὁινατο, ἕκτέλεσις ἄμεσος». “Επειτα οἱ πνοοιθοιλισιιιοὶ κοοτου̃ν στὴν αολὴ. Ὁ φυλακισιμένος πέφτει. Φθάνει ἕνας ἄλλος. Κι ὁ ι̃ἑδιος ὁ Σέππ Ντὴτοιχ δὲν αντέχει ἄλλο και φεύγει ἀπε τὸν τόπο αὐτὸν πριν ὀιτἕ τὸ τέλος. «Ἀκοιθῶις τιοὶν ιὀιπὸ τὴ σειοιὰ του̃ Σχνα­ ϊντχοϋμσιιεο, ἕφυγα. Με εἶχε πιασει ναυτια». Τὴν ἑποιιιένὴ τὸ μεισὴγμἐοι, ὁ Ντῆτοιχ ιθὰ φιθόνσει στὸ Βεοολῖνο ὅπου ΰασιλεύει ὴ τοοιμοαιοατία κι ἐκεῖ ιὀωτ® τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Γαιαυ̃μστελς εἶχε ττοοφέιοει στὸ τηλέφωνο τὴ χε­ ἔη ‹ε%ΘὴιλμΤΠΩί»· (Η δοαση μέσα στὴν αὐτοαοατοοια του̃ Γκαι̃οιεγσι εἶχε ἐἔαπολοθει̃ σὲ ττεἰσιμα απ' τὶς σφοδοὲς ιδιαμιαοτοοίες του̃ ιἀντιιιαγκεχχά­ οιοο Φοόιντς φὸν Πόιπεν.

Ι

”Έἶνοις ικατἀλογος ἀπὸ ἄτομα ποὺ ποέπει νὰ ιθοινατωιθοευ̃ν παοσιδί­

νεται σὲ μιεοισιοὺς αξιιωιματοοχιοος τη̃ς ὶἶαιεστόιπο. Ὁ ἕνας ὰπ® ιαὐτοὺς ἔχει ιὲπιφοοτισιθει̃ τὴ σύλληψη τῶν «θεωοοομἑνων» ιἐχθοῶν του̃ Ιίιοἀ­ τη ιυ̃τὴῷιξὴ τῶν ιἀνιδιοῶν του̃ Γκιλντις, Χαιοτσττιστοαοιμφὐοεο ι̃θϋἔι ΕΞ ­

Εις.

Ὁ Γιιιλντις,

ἐστιφιο­οτιίζεται, ιἐἔ ἄλλον, τιοοσιωπισιὰ

¬ὰ.π®

τὸν

Γλἕαῖλθλγδ νὰζςι̃αλτθτιοιιὴισει τὴν πεοιοττωσὴ Κλόιοοζενεο››:«Θὰ πατε αιιεσως στὸ Ύπονοιγελο τῶν Μεταιφοοῶν. Θἶὲοοντιστε νὰ θοεῖτε τὸν Κλὰοθζενεο

αι ἐκτελἐστε τονΙ» 'Ο Γκίλντις ἱιπασιούει. Πὴγαινει στὸ εΐποοογειοι, χω­ οὶς νὰ ιγνοιασιθεῖ, ἔστω και ιμιὰ ¬στιγμὴ, νὰ ιμιόιιθειι γιατι ὁ Κλὁιοοζενεο, διεοθοντὴς Γιοαιφείιου του̃ °Τπο­ιιογεῦοο τῶν Μεταφοοῶν, πσὀεδοος τὴς Κωθιολλὴη̃ἔ Δθάισεωῶ πθὡλθ' λδιλελλθθνι̃ὴἐ τῶν 'Αστονοιμιαιῶν Ύπὴοεσιῶν τοῦ Ποωισσικοιυ̃ Ύστοοοιγιεύον τῶν Ἡσωτεοιικῶν, θὰ ποέπει νὰ πεθόινει τμ." αὐτὸν τὸν τοόστο. 3

σι̃ι̃ὶἐ 13 ὴ ὥοα. Ὁ Κλόιοοζενεο ττλένει ιἐαιείνὴ τὴ στιγιμὴ τὰ χέοιια του στὴν τοοαλέττα. Βλέπει τὸν "Ες ­ "Ες ποὺ του̃ ·ἐΜιΦιεἶὰἔει Ϊὴν ιἐπϋθθμἴα νὰ σνἔὴτὴσ·ει μαζί του. Ὁ Κλόιοοζενεο γοοίίη̨̃ει λοιπον στα γιοαφει̃ο του, ἀαολοοθει̃ ὁ Γαιλντις. Τοῦ δηλώνει τότε χωοις ποοιοτοοιφιες ὅτι σολλαιιθάνεται. Ὁ Κιλόιοοζενειο ιἕιιστλὴισισεται, κι ἕπειτια .λεοιθλνε γα διαμιαοτοοὴθεῖ, τιανεοθὐνιεται ποὸς ἕνα ντουλάπι γιὰ νὰ πάσει το σασιασιι του. Ο Γσιιλντις το¬οιἴ›όιει τὅτε τὸ πιστόλι του και πυοοθ¬ο¬λεῖ. Ο Κλαοοζενιεο γκοεμιζεται σαιοτοαμένος ιἐπὶ τιὀτιοιυ, ιμὲ μιὰ σφαιοα στὸ ±›‹.εφόιλι. 'Ο Ιἶοιιλντις ααλεῖ. αμέσως τὸν Χόιϋντοιχ. Αὐτὸς του̃ δινει τὴ δια­ τστγὴ νὰ σκὴνοθετὴισει ιμιὰν ιαυ̃τοσιτονιία. Ὁ φονὴᾶς "Ες ­ "Ες ­εοιτοιθιετει̃ Φθάνἕλ· ἐπὶ τόπον

...98_.


τὀτε τὸ πεοἐστοοφό του κοντα στὸ δεξιὸ χέοι του̃ νεκοοῦ και φεύγει ἀφοῦ ὔαζει δύο ἄνιδοε; σκοπυὺς ιμποοστα στὴν ποοτα. Για τὸ Ρόιιχ, ιἦ πε­ οίπτωστη Κλόιουζενεο ἔχει τακτοποιηιθεῖ.

Γ

Στὶ; 13 και 15', ὁ Γκιλντι; γυριζει. Δέχεται αμεσως ἄλλες οδη­ γιες. Ὁ αξιωματικὸα̨ ΒΑ του̃ Βεοολίνου ἱίόιολ Ἱἶοντστ κι ὁ δόατωο “Ηο­ Βιν Βιλλαίν, Στανταοντενφυοεο ΒΑ τῆς "Τγειονοιμικῆς "ὶ”πηοεσί.ας,ιθ"ἀ­ οιθμηθου̃ν κι αὐτοὶ άνόιμεσα στ” ἄλλα ιθύιματόι του. Ὁ Γκίλντις και οἱ οεκαοκτὼ φονηαδες του δὲν εἶναι μια ἐξαἰοε­ ση. Ἑκείνη τὴν Βθὴ Ἱουνίου τοῦ 1934, συννεφα οιτιὸ­ κοιιιμαντοιι; ὀο­ γώνουν τὴν Ποωσσια του̃ Γκαῖοιγκ ψάχνοντας γιὰ τα ιθυιιατα σιοὺ τοὺς .ἔχουν ὺποδειξει. Οἱ ἄνδοες αὺτοὶ ιδὲν σκέπτονται, ὺποιικουουν. Δὲν κα­ νουν ἑοωτἠσεις, ὲνεογοῦν. Τὸ μόνο ποὺ ­θέλουν, εῖναι νὰ γνιοοίιζουν τὸ .ὅνοιια ἀπὸ τα θυματα τους. "Επειτα σκοτώνουν. Σπόινιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ξεφεύγουν ὀιιτῦ τὸ ιμαικελειὸ ποὺ κατα τα ἄλλα, ξετιεονόι­ει γοἠγοοα τὸ πλαισιο τῶν ιμαυοων καταλόγων, για νὰ πόιοει τὸ ὺούιμιο του̃ κανονι­ „ „ ­ ι ι ι .σιιιου ποοσωτιιτκων λογαοιασμων. ”Έ}τσι, ὁ ”Έ)οιχ φον ντεμ Μπαχ Ζελέφσκυ, Ὁιμονεοαμτισχνιττφυοεο “Εξ ­ “Εἰς ἔεφοοτὼνεται τὸν ὀιντίζηιλὀ του, τὸν Ραιτεοφύοιεο “Εἰς ­ "Ες "Αντον Φοόιιχεο φὸν Χόεχιμπεογκ οὔντ Μπουχοαλντ, ποὺ δυο “Ες ­ “Ες θα τὸν σκοτώσουν κόιτωι απ' τὰ ματια του̃ δεκαεστταχοονου γυιου̃ του. Στὴ Σιλεσιία ειδικά, οἱ κανονισιμοι τιοοισωστικῶν λογαουασμῶν εἶ­ ναι σὲ τρέχουσα διαταἔη. Ὁ ,Οιμ:ιεοαμτισχνιττ~φυοειο “Ες ­ “Ες Οὔντο φὸν Βὀ­ους χανει τὸν ἔλεγχο τῶν ανιδοῶν· του ποὺ ιἐπω­φελοὺνται ὀιπ“ τὴν εὺκαιοία να ὰπαλλαγου̃ν ὀιπ“ τα πιο ἐτεοὀκλητα ἄτομα. "Η ποοσωσυικὴ μνησικοικία εμπνέει ιἑξ ἄλλο­υ τις ἀτοφόισεις του̃ Χίιμιμλεο και τοῦ Γκαῖοιγκ. Ὁ Γκοιέγκοο Στοόισσεο, παλαιὸς ὀιοιθμὸς 2 του Κομιιιατος, ἔπειτα απ” τὸν Χίτλεο, εἶναι ενα παοόιδιειφμια. Θὸι τὸν συλλαὅουν κι ἔπειτα θα τον σκοτώσουν μέσα στὸ κελλί του μὲ ιμιὸι τιι­ στολιὸι στὴν πλατη. Ἡσιίσημη ἑομηνεια: ιαὺτοικτονία. Αἰτιξα: ὁ Στοασσεο εἶχε γνωστοποιιἠισει πολλὲς φοοὲς «στὸν Χίτλερ τὴν εὺτελῆ γνὼμη ποὺ εἶχε γιὰ τὸν Γκαἱοιγκ και τὸν Χίιμιμλεο. “Οσο γιὰ τὸ στασιαστικὸ κίνημα τῶν ΒΑ τι ­συ±μιὅα.ίν°ει; Καὶ ο ὺ­ πεὐθυνοι στασιαστές, συμφωνα με τὸι λόγια του Χίτλεο, για «τὴ χει­ οότεοη στο­οδοσία τη̃ς ἱστοοία; τη̃ς ιἀνιθιοιοπότηταςε, αὺτοὶ τι κανουν;

¬

Χοιύοονται ἕνα γουιἠκ ­ ιἔντ ῆλιιόλουστο κι ἐτουμαζονται νὰ φύγουν γιὰ διααοσιές. Στὸ σπίτι τῆς Γκουεμπνιτζστοάσισιε, στὸ Νέου ­­­ Μπόιμοτελσ­ μιπεογκ, ὁ ιστοατηγὸς Κοὺοτ φὸν Σχλαιχεο κόιθεται ιμσοοο­στα στὸ γοα­ φει̃ο του. "Η ιιιαγειἰοισσα, Μαοία [ἶκύντελ εἰσόιγει δύο κυοίους στὸ γοα­ φεῖο τοϋ οιἰκοιδεσπότη. 'Ο ἕνα; ιὰσΰ τοὺς ­δυο κυρίους οωτόιει: «Σεἰς εῖσιθε ὁ στοαττγγὸς φὸν Σχλαιχεο;» Ὁ φὸν Σχλὁιϊχεο γυοὔη̨̃ει για νὰ

­οσ­


ἰδει̃ ποιὸς τὸν

απαντάει παταφατιτά. Οἱ ποοοθολιομοὶ ποιο­¬ τοαπὲζι. Ἡ γὺναὶκα του φθάνει στα μεταξύ. ἀιιοὺγοντας τοὺ­ς ποότοὺς. Τὴν σκοτώνουν κι αὺτἠν.

τοῦν.

το­ωτάει πι

Ὁ στο­ατὴγὸς πέφτει πάνω στὸ

'Η Γκεστάπο μάταια ψάχνει μέσα στὰ χαοτιά του̃ φὸν Σχλάιχεο, δὲν θὰ θοεῖ πανένια τεκμὴοιο γιὰ τὴ σὺνενοχὴ του ὴ γιὰ συνεννόηση μὲ τὸν Ρε­ἱμ.. ιΠοιὸς ­ὰνέλοιθε τὴν ποωτοθοὺλία γι® αὺτὸν τὸν φόνο, αὺτὸ δὲν θὰ τὸ μάθει κανείς. “Ομως ὴ ὺπόθεσὴ ιμα̃ς ἀφὴνει νὰ σοιμστεοάνοομε ὅτι ὺπὴοχαν ιδιαφωνιίες ὀ.νά·μ.εσα σ' ὲκείνοὺς ποὺ ὀογάνωσαν αὺτὸ τὸ αΐιμιατηοὸ ὅογιο. ”Έ)πειτα απ, τὸ φόνο, ὁ Χίιμιμλεο πι ὁ Γκαῖοιγα .ἐτιδηλώνοον ιιά­ε ποια ιάνὴισὺχία. Ὁ τρὸν Σχλάι̃χεο ὴταν ἔνας α̃π' τοὺς πιὸ ἰσχυοοὺς καὶ. ιμ" ιἐπιιοιοοὴ οτοατὴτγοὺς τῆς Ράιχσθεο. Δὲν θὰ ἔπανονε λοιπὸν τὰ μέτοα. τὴς; Φοσικὰ ὁ στοατηγὸς φον Ριαιχενάοὺ ιδὲν ὴταν απ? τοὺς ιάν·θοώποος ὲιιείνοὺς ποὺ θὰ ιδημιοοογοὺσιε ζητήματα γιὰ ἕνα ιμονοιδιπὸ πεοιιστατικὸ σὲ μιὰ ὰιπαιθάοιση ποὺ .εἶχε πάοει τόσο μεγάλη ἔκτασὴ. Κι ἔπειτα, ἔνας. νειοοὸς πεοισσότεοο ὴ λιγότεοο... ἑρὸν

Τὸ ἴδιο ιἑοοει̃νο άπόγεὺιμα τοῦ ιφόνου, ἕνα ιἑπισὴιμο ουνακοινωθὲν του̃ Ραιχενάου .μ.ετσιδόδεται καὶ ιάγγἑλλει τὸν θάνατο του̃ φὸν Σχλάιχεο:

‹‹Ἐπεοδὴ ὺπῆιοχαν ὺποψίες ὅτι ἦταν ἀνσιμιγιμσἐνος στὴ συνωμοσία ποὺ ἐ­ ἔὺτράνθὴπε απ” τὸν Ρέιμ. ιδὺο ἄνδοες τῶν "Εἰς ­ "Εἰς διατάχ;θῃααν

νὰε

σὺλλάθουν τὸν στοατὴγὸ φὸν Σχλάιη̨̃χεο. Ὁ στοατὴγὸς ποοέθαλε μιὰ σθεναοὴ αντίσταση καὶ οἱ άστὺ=νομ.ιποὶ ιᾶναγπάσιθὴγαν νὰ πιάνουν χοἠ­

σὴ τῶν ὅπλων τοὺς. .Κατὰ τὴν άνταλλαγὴ τῶν ποοοθολισμῶν. ό στοα­ Η τὴγὸς πι ὴ ισὺζὺγός τοὺ, ὴ ὁποία κατέςοθασε ιάποόθλεπτα, τοασματέσθὴ­¬ οταν ιθανάσ­ιμα».

Χῦμιιιλεο πι ό Γπιαι̃οιιγ.κ ιἀναοιοὺφισιθὴιιαν άπ” τὶς ανησυχίες τοὺς. ποὺ ιμιὰ ιδοσάοιειστὴ ἔκπλὴξὴ, τοὺς περιμένει. Ὁ Χίτλεο, ποὺ γόοισε στὸ Βεοοιλἱνο τοὺς ιἀνιαιοοιινὼνειι ὅτι ὁ Ρὲμ οὲν θὰ ἐπτελεσιθεῖ. Αὺτὸ ιθέθαια δεν τοὺς ἰπανιοπσιεῖ. Ἱἔἔπειίνὴ ὴ Βθὴ Ἱοονιὶου 1984, ποὺ τὴν ὀογάνοοσαν μὲ τόσὴ ὺποιμιονὴ­, δὲν ὺπῆ­οχε λόγος νὰ γίνει, ἄν θὰ παοἐ­0

Ἀλλὰ νὰ

ιό Ρέιμι ιστὴι Στὶς 20 Ἱοὺνίοὺ κι ὅλας ὁ Χίιμπτλεο εἶχε δὴλὡσιει στὴν ιιοοὶα 'Ρομπεντοοπ .ὅτι ‹‹ὁ Ρὲμ ὴταν ἔνας ἄνθοωπος νετοός». "ΕΣ­=¬ ποεπε νὰ γίνει ἕτισι.

ιμενε

“Ομως γιατὶ αὺτὴ ὴ απόφαση του̃ Χίτλεο; "Ισως ιἐπευδὴ ὁ δὲν εἶναι ακόμα ὁ Φὺοεο μὲ τὴν πλὴιοὴ πὺοιολεξια, ἔτσι ὅπως θα εἶ­ ναι ἔπεττα ιἀπὸ τὸν' θάνατο του̃ Χίντειμποὺιογοι. Πρὸς τὸ παοὺν ἐπιιθάλ­τ

λεται ὴ πολιτικὴ τὴς πλαισττγγας. "Αν διατὴοοὺσε τὸν Ρόμ, θὰ μαλά­

τὶς ιφτλοιδοιξόεις τῶν Ναζὴιδων ὀιφεντάδων, [κι εἰδιπὰ ιἐκεῖνες. του̃ Χῦμιμλεο ωαὶ τοῦ Γπαἰοιιγπ, οταὶ θὰ ἐἔαισφάλιζε μιὰ στὺοιαοχἰα ποὺ, γιὰ ν® ὰνιαγντοοτσιθεῖ, ὴταν άπόμια ιεὺθοαοστὴ. "Ένα παιγνίδι γεμάτο λιεπτότὴτα παιἔζεται τότε απ” τὸν καγγελλά=­ πωνε λίγο

­­ι̃ΟΟ­


εοιο: αὐτὸς ποὺ, χθὲς στὴν φυλακὴ Σταντελχὰιμ, ἔόαλε

κι ἐκτελέσανε

ψὐχοαιμα τοὺς κὺοιὡτεοοὺς ἀοχηγοὺς τὴς ΒΑ καὶ ὰπαιτοτι̃σε νὰ οἑἔο­ .λοθοεὺθου̃ν τὰ σκοολὴκιοι», συμπεο­ιφἑοιετοιι ισὴιμεοια σὰν ῖένας Φύοεο με­ τοημενος καὶ πεοίφοοντις νὰ μιετοιόισιει τὶς ὺπεοθολὲς τῶν ὺποδεεστέ­ ρων του. Διακὴοὺσσει σ” όποιον θέλει νὰ τὸν ὰκοὺσει, ότι ὰν.αλοιιιθόινει

τὴν ευ̃θόνὴ τῶν ιἐκτελέσεων ποὺ ἔκανε, ποιο' όλο ποὺ ὶδὲν ιὰποφασιστη­ καν όλες ἀπ“ εὺθιειας ὰπ” οιὺτόν. Στον ιὰἔιοαμιατικὸ τῆς ΒΑ Γιούττνεο, όεόιαιὼνει ότι θὰ ποοτιιιιου̃σε μιὰ ὀινόικουσὴ, ὰλλὰ ότι τὸν ξεπέοὰσαν τὰ γεγονότα. ὁ νέος ἐπιτιελἀοχὴι̃ς Βίκτωο Χὶτλεο πετυχαίνει τὸ ἀπο­ 'Ο του̃ Φὺοεο. τὰ λόγια πιστεὺοὺν Λοῦτζε, ὴ ἔχθοοι ἐκείνων ποὺ θὰ φανεοωνόταν ἐνόσο τέλεσιμα ποὺ ὺπολόγιζε: του̃ Ιἶκαῖιοιγκ, ὰὺτὸς θὰ επέζησαν ὀωτ® τοὺς φονιάδες τοῦ Χιιιιιλεο καὶ ­θεωοεῖτοιι σὰν ό ἄνθοωπος ποὺ ὴ ὰμοοολὴψία τον ­δὲ θὰ μποοοὺσε νὰ τεθεἰ σὲ ὀιμφιόολίὰ. Ὁ Λου̃τζε εἰόικὰ ἔχει πειοιθεῖ ότι ό Φόοεο διέ­ ταξε νὰ ἑκνελεσθου̃ν οἱ ἑπτὰ ἀοχηγοὶ τη̃ς ΒΑ: «Εἶναι ιἀνὡφελο νὰ μιλάμε γιὰ τὶς εκτελέσεις ποὺ ὰποφὰσισε ό Φύοεο. Δὲν ὺπόιγοντὰι σὲ

Οἱ ιἐπιζὴσοιντες τη̃ς ΒΑ, ααθὼς κι

κὰμμιὰ σὺζὴτὴση».

'

”Ο,τι κι ὁὶν ὺπὰθἑσοὺμε γιὰ τὶς ­μυστικὲς ισκέψεις τοῦ Χίτλεο, ἔνοι ιποα̃γμοι εἶναι θέόὰιο: ιἑκεῖνοι ποὺ πέτυχαν ὰπ" τὴ μιὰ οτιγμὴ στὴν ἄλλη τὴν ιἑξοισφὰλιση τῆς ζωῆς τοὺς, δὲν διατοέχοὺν όμως λιγότεοο κίν­ δυνο. Ὁ Φόο­εο εἶπε ἕνα λόγο, ὰλλὰ εἶναι λόγος τὴς ιστιγιμἦς. Καὶ νὰ ποὺ τὴ νύχτα τῆς 8Οη̃ς Ἰοὺνίοὺ ποὸς τὴν 1η Ἱοὺλίοὺ, ιὁ Χιἱμιιιλεο κι ὁ Γκαἱοιγκ ποοσπαθου̃ν νὰ πείισοον τὰν Χιτλοο: εἶναι ὰτοφ·οισισεμ.ἑνοι νὰ πετύχουν τὸ κεφάλι του̃ Ρὲμ. “Ολο το ποιωΐινὸ τη̃ς 1ὴς Ἱοὺλὶοὺ, ό Χίτλεο κοὰτόιει γεοόι. Ποὸς τὸ ιμεσημέοι, ό Χίιμιιλεο κι ό Γκοιὺοιγκ ἔ­ χουν κεοόίσιει τὸ ποιιγνόδι: ό ιδιοικηττ·ὴς ταξιαοχίας "Εὶς ­ "Εἰς 'Γεοντὸο ”Α'ικε λαθαινει τὴ διαταγὴ νὰ ιἐκτελέσιει τὸν Ρἑμ. 'Ο Χίτλεο ζητάει ἀπ” τὸν ”Α'ικε νὰ ὺποχοεώσει τὸν Ρὲμ. ν) αὺτοκτονὴοει. "Ο ”Α'ικε παίονει μαζί τον ἔνοι πιστόλι όπλιοιμένο ιμὲ ιμιὰ σφιαιίοα κι ὀικολοὺθοόμενος ἀπό τὰν Στοὺοιμπανφὺοεο “Ες ­ “Ες Μικκελ Λίππεοτ καὶ τὸν Γκοοὺππεν­ Σχιμἀοὺῖςεο­, φεοιέφωνο τη̃ς "Εἰς ­ "Ες στὴν Ρόιιχσθεο, φόοιεο “Ες ­ πηγαίνει στὴ φὺλὰκὴ Στὰντολχὰὺμ. "Ο διενθὺντὴς Κὼχ τοὺς ορἐονει δυσκολίες. Ἀονεῖται νὰ παο­ωδώισει τὸν Ρὲμ χωοὶς νὰ ἔχει γοοπτὴ δια­ ταγὴ καὶ καλεῖ τὸν ὺποοογὸ τὴς Δικαιοσύνὴις Φοιόινκ. Ἑἔκει̃νος δινει δίκὴο στὸν Κώχ. Ὁ ”Α'ικε ὰοπόιζει τότε τὸ τηλέφωνο ἀπ® τὰ χέοια του̃ ­διεοθνντὴ κοιὶ γαὺγὶζει ποὸς τὴν πλενοὰ του̃ ὺποὺογου̃ ότι τὸ ζήτημα ιαὺτὸ δὲν τὸν ἀφοοα̃, ὅτι ποέπει ν" ιὀινὰκοιτεὺετοιτι μόνο στὰ δικά του ζὴτὴματοι, ότι ὴ όιαταγὴ ποοἐοχεται Μ® τὰν Φόοεο, καὶ ἀκοὺμπόιει τὸ ιὰκουστικό. Ὁ Ἑἰὼχ ὺποχωο­εῖ. κι ἀνὰθἑτει ­σ' ἔνιοι φύλακα νὰ συνοδεὺσει

­ι̃θι̃­·


αὐτοὺς τους πυοίους ιμιέχοι το πελλὶ 474. “Ο Ρὲμ. πόιθεται τιιὲ γαμνὸ τὸν ποομὸ πανω στὸ ἄιθλιο ποεΰατι του°” .. #­ : ε | ι στοεφει λίγο το πεφόιλι ὅταν ανοίγει η ποοτα τοίζοντας. Ο ”Αικε μπαι Ι ε τ νει μέσα στὸ πελλί, ­ακουμπάει στο τοαπεζτ τὸ οπλισμενο πεοιστοοφο ι ­< παὶ το τελευταιο φύλλο της =ὲφ¬η.μεοίδας «Φελκισεο Μπεομιπαχτεο», που ἀναγτοὁιφει τὴν παύση του Ρἑμ., παὶ λέει: «ι̃ίαταστοέφατε τὴ ζωὴ σας. |

λ

ο

ν

κ

π

τ

τ

­¬·

Φύοεο σας ιδίνει ιὀοιομια τὴν εοκαιοία να ὅγαλετε τὸ συμπεοαομα ογει̃ ἔζω, πτοοτστθὲτει: «”Ι±χετε στη οια­ ἄνδοες “Ες ­ ΝΕ; πεοιμένουν ιμποοστὸι Οἱ τοει̃ ς λεπτα» δεκα σας θεσὴ Η \ .. στην πὀοτα ὶἀπί τὸ ατελλί. Μέσα, τίποτε δεν οιινειται. Ὁ “Απε ποιταζει τὸ οσλόὶ του. Πεονόιει ενα τεταοτο της ὥρας. Βγάζει τοτε τὸ πεοίστοο­ φό του, τὸ ίδιο οιόινει οιι ὁ Λίππεοτ. Σποὼχνει. τὴν ποστ­α του̃ πελλιου̃ καὶ φωνόιζει: «Ρὶέτμς να εῖσαι ἔτοιμοςὶ» Στὸ χέιοι του Λίππεοτ, το πι­

που ἐπιὅόιλλεται» ”Έὶπειτ=α, ποὶν

ν

­×

στόλι τοέιαει. 'Ο "Α'ιπει, λέει με τόνο σφυοιχτό: «Σπὀπευσε σιγα καὶ ἦσυχα». Δυο πυοοιὅολισμοὶ ποοτου̃ν. 'Ο Ρὲὶμ πέφτει ανόισπελα καὶ ψυθι­ οτίζει μὲ γμιὸ. πνοὴ: «Μὸιὶν Φύοεο, Μαλίν Φυοευ». Ὁ ”Α°οιε, λέει με φος ισταοοοαστικὀ: «“Α ναί, ἔποεπε νὸι το στιεφθει̃ς αυτο λίγο ποοτὴ­ τεοα, τὡοα είναι λίγο αογόι». Ὁ Ρὲμ αναπνέει τδυακο­λα. Ὁ ἔνας απο τον ὀιποτελειὼνει τδὲν θα ιμόιθουμε ποτὲ ποιος τους ιὸυο "Βἶς ­ “Ες μὲ μια σφαίρα στὸ στη̃τθος. Ὁ “Έἔονστ Ρὲμ, ὁ ὶδουτὴς τὴς ΒΑ, αντίπα­ λος τη̃ς Ραὶχγσθοο, το μ.ὀνος φίλος ποὺ εἶχε ποτὲ ὁ Χίτλεο, δεν υπη̃οχε ὥο­α εἶναι 18. πια. Βοισοεότμασυε στὴν 1η Ἱουλίου τοῦ 1934.

­

_

Ἱἰ

νέα σει α ­ἀπὸ ἐπτελέσεις. Τὶν του̃ Ρὲ μ ιἀ.κο·λου›θεῖ ιιιτὸι ι σπίτι τὴς ιἰίὶοὶλοιιὅίας, στὸ Βεοολῖνο, οευτεοη φυλαπὴ "Ες \ Ι Ι ­ ”Ής, ὁ Γποουλππενλφἄφιειο ΒΑ ἱίὸιολ Σχοεγπεο οοιουει μὲ ανησυχία. να πλησιόιζεί τὸ τοίξίμο απ' τὶς πὀοτες τῶν πελλιῶν, ἔπειτα νὸι γαυγίζουν διαταγές, πυοο­ὅολισμιους να ποοτουν. 'Ο Σχιοὲγιεο μετραει: (Ο Ὁιμπεο γ›οοουππεν=φυο¬εο ΒΑ Φαλκενχόιουζεν πέφτει στὶς 2 ὴ ὥοα· στὶς 2.30, εἶναι ὴ σειοὰ του Πιοουστστεντφυοεο φον Ντέττεν· ττιισὴ ὥοα ἔπειτα ἀτ' \ | Ι Ν Ι ιν αυτον ὁοοοτλουθιει ὁ Ρίττεο φον Κτοαουισσεο, που του ειχε δωσει ποιν | | χαοη το Χιτλεο. ~ Ν : ~ ι Στις 3, ηε ποοτα του πελλιου του Σχτοεγιεο ανοιγει ὅιαια. Με τα πόδια ανοιχτά, ἔνας Τοσυππφυοεο “Ες ­ “Εὶς στέκεται στὸ ὀίνοιγτμα. Πί­ σω του, ιδυο "Ες ­ "Β­ς, τστἑσοοντατι μὲ τὴν ζιφολότγχη στὸ ὅπλο. 'Ο Τοουπ­ πφυοεο φωνάζει: «Σχοέγιεο, ἔζιο! Θα ἐπτελεστεῖς μὲ υ̃ιαταγὴ τοῦ Φύοεο» Ὁ Σχὶοέγιεο λέει: «Ζητώ μιὰ ιδίκὴ προηγουμένως». Ὁ 'Ϊ ουτ­ π | Αστκ γθὶ Ν ετ λ Ι δα ι. Δκ 5: φυοεο. « υ ο α σου αοεσε, ε, πα ηοποο οτη, εν γινεται ογος. Θὸι τυφεσασλθεῖς. Κάνε ὅπως οὶ ἄλλοι, ­ὅόιλε τὸ κεφαλὶ σου κατω α̃τ” τὴ θούση τμὲ τὸ που̃ο νεοό, θα αὶαθανεσαι ἔτσι δοοσιὸι οιαὶ θα κανεις αα­ \ | Ϊ λ| Ἱ | Ἱ Ϊ ειτα απο ιγο, εοχονται να πατοουν τον Σχοεγιεο, λη εντυπωση»

Τὸ

τελοςίδ

ἑποιμιένηο στὸ

'

5

5

Ε

5

τ

Ξ

5

5?

­··ι̃Ο2­·

γ

γ

ν

ν


ἀλλὰ τὸν ξαναγὺιοίζοὺν στὸ νιελλί του. "Αποφάσισαν νὰ τὸν τὺφεκίσοὺν στὸ Λίχτεοφελντ, στὴ Σχολὴ τῶν Ύπαἔιωιματικὥν, ἀλλὰ τὸ αὺτοκίνὴτσ ποὺ θὰ τὸν μετοιφέοει δὲν ἔφθασε ἀκόμα.

Σὲ λίγο, ἔχει

φτθόισει.

Βγα­

ζοον πάλι τὸν Σχοεγιεο τἀπ" τὸ σιελλί του, τὸν όδὴγοὺν νμποοστὰ στὴν πόοτα τη̃ς φυλακὴς, ὅποὺ σταιθμεόει τὸ αὺτοπίνὴτο κι ετοιμάζεται ν” ἀ­ νεόει̃' τότε φθάνει, μὲ ἀνοιχτὸ καπό, ιμιιὰ ­μιεγόιλὴ Μεοσεντές. 'Γὸ οιὺτο­

πίνὴτο σταιιιατόιει. "Ενας Σταντταιοντενφόοεο τὴς Λαιμπσταντὰοτ κατε­ όαίνει, κοὺνόιει τὰ χέοια του και φωνάζει: ‹‹”Αλτ! ”Αιλτ!» Ϊἱλὴσιιόιζει πι ἑζὴγεῖ: ‹‹Σταματεῖ.στε! Ὁ Φόοεο ἔιδωσε τὸν λόγο του στὸν Χίντεμ­ πουογκ ὅτι θὰ σταιματὴσοτον ὰμέσως σταὶ τελειωτιαὰ οἱ τὺφεκισιμοί»

Τὸ ­οολόΐι δείχνει 4 ὴ ὥοοι, τὴς 2ας Ἱοὺλίοὺ του̃ 1984. Τὸ Γί Ραίχ ἔγοαψε ὴδὴ στὴν ἱστορία του τὴν ποὼτὴ σφαγὴ του. Ὁγλδόντα τοει̃ς ὀίνδοες όοὴκαν ἕνα πτὴνὡδὴ θόινατο, χωοὶς νὰ τοὺς δὼσοὺν τὴν εὺκαι­ οία νὰ ὺπεο¬ασπισ=θου̃ν τοὺς ἑαοτοός τοὺς, ἔξω ἀπό κόιθε νοιμιιμότὴτα.

Μιὰ γενινίὴ ζὴτωποαὺγὴ ἀντὴχεῖ μἑσί τοὺς στοατῶνες τῆς Βέσ­ Στὰ το­απέζια τῶν ὀιξιωιματιπῶν, πίνουν σαμπόινια. Ὁ ἀοχιστοόι­

­μαχτ.

τὴγσς φὸν Βίτη̨̃λεμπεν «λοπα̃ται ποὺ δὲν ἕλαόε μέοος››. Ὁ ”Τποοογὸς Άιμόνὴς φὺν Μπιλόμπεογκ ἐκθειόιζει «τὴ σταθεοότὴτα τῶν στοατιωτι­ κῶν και τὸ ιεξαι.ο±ετιν.ὸ θόιοοος ποὺ επέδειξε ό Φύοεσ ισ' αὺτὴ τὴν ὺπό­ θεσὴ» Μόνο ό “Βοιόιν Πλόιντι, ποὼὴν ὺποοογὸς τὴς ὶἰαγτοελλαοίας του̃ Ρόιιχ αἰσθόινεται τόψεις. Λέει στὸν στόατὴγὸ φὸν Φοίτς: «”Οπο¬ιος ετι­ δοπιιμόζει μιὰ τέτοια ποτόιξὴ, όπως τὸ οιόιματε σείς το ίδιος, χωοὶς νὰ ὲπόμθὴτει χωρίς νὰ ποοσπαθὴσετε νὰ σταματὴσετε τὴ σφαγὴ, κινδυ­ νεὐει νὰ ὺποστεῖ ὰογὰ γοὴγοτοα μιὰ παοόμοια τύχη» Υ

Ὁ Πλόιντι

Ϊ τὸ πίστευε οιὺτὸ ποὺ ἔλεγε: ό φὸν Φοίτς θ εσει θὺμο. . ι μιᾶς πλενιτόινὴς ιὀινὰλογὴς ποὸς τἐοτείνὴ στὴν οποία ὺπέπὺψε μω̨̃ ο φον Βίτζλεμπεν θὰ τελειώσει τὴ ζωὴ του σ‹.ο¬ε±μ.ασ=μένο¬ς σ® ενα χςαισαπινιο­ τσιγ­ γέλι. "Οσο γιὰ τοὺς ἄλλοὺς, πολὺ ­γοὴγοοα θὰ θὺιιηθου̃νι ιμὲ ὀινὴσυχία τὴν «ὺπόθεσὴ Ρόμ». Κι αὺτὸ γιατὶ θὰ ὀιποδειχ­θεῖ σὲ λίγο ὅτι δὲν θγῆριε ὴ Ρόιιχσόεο πεοεδιισιμένὴ ὀιπ” τὸ αίματὴοὸ ὅογισ, ἀλλὰ ὴ "Ες ­ ”Έῖς του̃ Χόιτντοιιχ Χίμιμλεο. Λεὺτεοωιμενὴ ὰπ” τὴν πὴδεμονία τὴς ΒΑ, δέχεται ι . ι ν ιν ι ι υπ τον Χιτλεο τὴν αδεια να σὺγν.οοτὴ·σει μοναδες όπλισιμαενες, γόιλὴ όλόιόὴ τὴς Ρόιιχσόεο. ν

ν

7

ν

.

ν

”Η Βθὴ Ἱοὺνίοὺ του̃ 1984 εἶναι μιὰ πεφαλαιω̃δὴς ὴιιεοογμὴνία ἀ­ ἱστορία τοῦ Ι” Ρόιιχ: ὁ Χίτλεο θὰ ιμπο­οέσει

πὸ πολλὲς απόψεις στὴν 3

νί ἀνεόει̃ στὴν ἀπόλὺτὴ ἐἔοὺσία ποὺ τὴν ὁνειοεόεται· οἱ ἐσωτεοισιὲς δια­ μάχες θὰ ἔχουν ἀπὸ ἐκεῖ παὶ πέόα καθοιοισ~θεῖ ιὰπ* τὴν ὺπιαοιξὴ ἑνὸς δί­

­ι̃θὅ­·­·


­

θεμέλιο ἀπ' τὸ

Γν.σ.ι̃ῳγτκ° ἕνα σοω̨ἀκτ θὰ διατη̨­έχει τὸ ἔχθρ­οι ἀνόομεσα στὴν ΘΑ Νωζτστακὸ οΜδὀμημ.οτ: η̃ ¬ὰσνμὅί6­αστη ὁμόὸες θὰ κάνουν μεταξύ τους ἀπὸ

ξενα Χίμμλεη̨

9

Ρ

στὴν ”Β; ­ “Ες (θθ). Δύο | ετ ω τ κατ περα εναν νπογτετο πολεμνο «χτλιόχρονον Ράτχ». κ

καὶ

τότε Ν : Ι Ι τον τελος το με μαζι. ποὺ θα τελειωσει.

ι|κ«

·

­Ιθά­


ΰ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕἙΚΤΟ Ι

ι

Η ΜΑΤΡΗ ΤΑΞΗ ι

"Αἔιωμάτικοὰ ται σὲ μιὰ διάλεξη

ιὅιομὴ=χο.νοι, τκὰιθὴγὴτές, γοιιοσιτὴιμιονε;

ποὺ

δίνει

ποοσκὰλου̃νἐ

Πάνε γεμάτοι δο­

ὁ Χἐμιμλεο στὸ Μόναχο.

σπιστιά, ιἐπειδὴ ἔχουν συνηθίσει ἀπὸ λίγον πὰυοὸ νὰ τοὺς μετσιχειοιζον­ τὰι σὲ κάθε πεοιίπτωσὴ σὰν πὰοὴὴμοσεμένοὺς, σὰν φιλους τῶν Ἑθοαιί­ ων, πλπ. Ἀλλὰ ὁ Χάτνοιχ Χίμτμλεο εἶναι σὴμεοοι ὅλος μελιστιάλὰκτος. 3Αντὶ ν9 ιὰποὺσοὺν σφοδοὲα̨ ­ἐτυθἐσιεις, ὅπως πεοίιμενὰν, οἱ κύοιοι άὺτοὶ τὴν ποοσκοιλοὺντσιι ὰπ° τὸν Ροιὺχοιφιύοεο νὰ πὰοάσχοὺν στὴν “Βς ­ ὺποστὴοιξὴ τοὺς γιὰ νὰ γίνει οιὺτὸ ποὺ ποέπει νὰ εἶνοιι: ὁ τόπος ποὺ θὰ σὺνὰντιῶντσιι τὰ πιὸ ιδιοιφοοετισιὰ ποινλωνιικὰ πεοιθάλλοντοι, τὰ οεὐ­ ιμοιτὰ τῶν πιὸ διιιὰφ­οοετιιιῶν πὰοάδάσεων.

ιννιι «Ἐὲ±εό±θσε}ὲοάτεειε·§ολΦνει. ὁε Β9#Ξ2ε9Ε9ἐιῖεεει„ἔιιει.ι μάδοι ὲκλεκτῶν. Οἱ ιἑκλεπτοὶ τοῦ Ἡθνινιοσοσιὰλιστιποςη̨̃πϋΙζοάτοὺς, ε

ειστε

____

ὀ±

εῖνὰι

δεπενσεειιισειεετειιιιεεεεσι

­ο

τὴς σύγχοονὴς ἐ­

ἘΪι̃;ἶ„ΞΈ.ὺ&ἔ:ἑῖΞη̨̃­εεἔ1ΐὲΑἐ51ὲὶεέἶΨἰἔἩΪμέΎξὴ.@ἦι̃ἔἦ.ιτἡ­σει; ποχὴ; ὴ Γιεοιιιάνικὴ στοὰτιωτισιὴ ποιοάδοση, ὴ άἔἴιοποέπεια τὴ; Γεσιμὰ­ νικὴς εὺνενικὴς τποιτὰγωγὴςῇ καὶ ἔδοση̨̃στὴοιὀτὴτὰ τοῦ Γεο­ιιάνου̃ ὅιοιιἠ­ χο.νοὺ.›› "Ολο τὸ ια̃ποοοιτὴοιο ιμἐνει τιὰτάπλὴκτο άπ® τὰ λόγια τοϋ Χιζμ­

Καί, ποάγμάτικά, ὴ γλῶσσ­οι τὡοὰ ἦταν διὰφοοιετισιὴ ἀπ' αὐτὰ οἱ Νσιζί. 'Αποτελεσμοω στὸ τελος τῆς διάλε­ ξὴς, οἱ ὰκοοατὲς γράφονται σχεδον ὕλοι στὴν "Εἰς ­ “Βα̨ μνλεο;

ποὺ σὺνὴθ­ιζοιν νὰ λένε

Τὸ ὰνέπδοττο αὺτό, ποὺ τὸ ποιίονονμε άτ" τὸ ἔτος 1 τοῦ Ἡθνισιο­ σοσιοιλιστικου̃ ὴιμιεοολογίοὺ, δείχνει ιιιὲ ποιὰν ἐπιδεἔιότητὰ ὁ Χ ίιιμλεο ξέ­ οει νὰ πὰοοὺσιάζει στὸ κοινο τὴν "Ες ­ ”Έ};. "Έλχει ιὰτο.κτὴ.σει ιμιὰ ση­ μὰντιοιὴ φὴμὴ. Στὸ ιμοοιλό τῶν ιἀνθ­οώοτων, ὴ “Εἰς ­ "Εἰς δὲν ἔχει κοιμμιὰ τὸν σοοφετὸ τῶν Φοιιοχιτώνων. τῶν ‹‹®Εἶ›ιλε%τῶν››, ποὺ εἶναι άγοιπὴτὸ στὴν κὰοδιὰ τῶν Γεο­ μσινῶν, ὅπως τὸ ιἐκιιετσιλλεὺθηοιε ­ἐπτμελὴιμένὰ ὁ Χῦμπιλεο, κάνει θοαύ­ ση. °Η “Εις ­ “Ες ἐπωφελει̃τοιι πλατειά. Οἱ φόνοι τῆς 8Οῆ; Ἱουνίου σχέσὴ

.μὲ

Τὸ

θὲμνὰ

_·“|Ο5_­


ι­ ι 1θ34 δὲν ἐιιεόωσαν οιοιθόλοὺ τὸν σεόασιιιὸ τῶν ιἀστῶν ιὰ τὰν Χιιιιιιλε στοὺς τὴς αυοιαιοχια τὴν ­ἀσιιου̃ σ ε ποὺ ΒΑ ιιὴ Ταξη. 'Ο φόόος γιὰ τὴν δοὀμοὺς τκαὶ ὴ ανοισιο­ὐφισὴ ποὺ ἔόλεπαν ιὲπττοέλοὺς ν·" αποιματοοὺνεται αὺ­ τὸς ὁ κίνιδὺνο­ς, ἔδωσε θέση στὸ πατοοπαοαδοτο αἴσθὴιμα τὴς οικαιοσιό­ |

λ

1

νης. Οε

ι_

ε

­·

Ν ~ ~ ι φόνοι των αστων αντιπαλων του καθεστωτος, οι ιιοαὺγες των ΒΑ ποὺ ιἐκοελόσιθὴααν, λὴσ=μονὴιθὴοωιν. Τὸ ἔθνος ὁλὸπλιηοο τὸ κὺόεοναιει μιὰ μόνο ἔννοια: νὰ μὴν ιἑνοχλὴθεῖ ποτὲ πιὰ ἀπὸ τοὺς ισποιθοτρόοοὺς μὲ τὰ γοιοιζα ποσιαμιισὰ. Οἱ Γεοιμανοι̃. ιδὲν ­ἔχουν ακόμα σιατανοὴσιει τὴν σμα­ σααοατα τσι̃ οιακου̃» (Ντὴτοιχ Μπενχόεφφεο), δὲν ξέο­ουν ιἀκόμα ὅτι στὸν ποοθαλαμο τὴς διιιτιατοοίας τὸ ποόισιχὴιια τῆς ταζὴς καὶ του̃ σεόα­ σμου̃ τῶν ιδικοιιωματω¬ν, ­δὲν εἶναι παοὰ ἔν­α παοαόὰν ποὺ σκεπάζει ὴ δι­ _

ο

×

σ

­×

τ

καιολογεῖ τοὺς πεοιοοισμοὺς ποὺ ἔγιναν στὴν ὀιτο¬μι.κὴ ἐλευθερία. Τὸ ξέοοὺν πολὺ λιγατεοο απ" τὸ όσο ποιλαιιεόοὺν τὴ στολὴ. Καὶ ποια στολὴ! Δὲν ἐν­διαφὲοει ποια! 'Γὴ μαόοὴ στολὴ. Φοοου̃ν στὸν κεφαλι ἕνα πιλόπιο ἀπὸ μαὺοο ὺέιομα ποὺ ἔχει στὴ ιμέσὴ .μιὰν ασὴμἑνιιια νειιοοοιεφαλἠ. κσοιμιτιὰ καὲ ιμοαοη­ Χιτιόντσ μαυ̃οσ, π:οκοί·μοασ τρση̨τζαμαοιοο, ών . Πανω στὸ ιτώνιο ± ιαστὶ στὸ στὺιθο › ἔνα ιλοὺ Ο ὶ πὲτοινο › μαὺ ο ἐπίσὴς. Τέλος ιμαῦοο πανταλόνι καὶ μαυ̃οες ιμπόττες. απ” αὺτὸ τὸ ὅι ιστού Θγημ α δὲν οιΨτσε 'Ο ±ἐ τεν έτ η ι̃ τίποτα στὴν ~ ι ι ι ε : ετ τὺχὴ. Ολα ὺπολογισ­θὴαιαν για να σιολακεὺισοὺν τὴ όαθοια εννοια του σεὕασμου̃ στὴν ἰε­οαοιχία, ποὺ εἶναι τόσο­ οωμαλέα στοὺς Γεομανοὺς. Τὰ | \ Ἱ \ ~ ιθονου̃ν: ἕνα ασ μι πεντιτο στο δε ιο τοατσο, ­διαιι ιτικὰ σ εια Ἡ \ | σημαινει «παλαιὸς πολεμιστής» ἔνας οαμόος ποὺ πεοιλιαμόανιει τα ἀοχι­ }

.

Λ

ι

»

»

τ

στ

Ω

ι

±

λ

ΒΒ, ισὴμαίνιει ὅτι ὁ ἄνδοας ἀνὴκει στὴν=τοο¬μεοὴ καὶ ·μὺστὴοιὼδη Ζιχεοχ¬α'ιτσντιίενστ ὴ Ύπηιοιεσἱα 'Ασφαλειας του̃ Ραιχ. “Οσο γιὰ τοὺς όαθμοός, αὺτοὺς τοὺς κοιι̃νλα̃νε ὴ τοὺς ὴοομα̃νε σὲ ιδιαφοοα ιμόοὴ, τοό­ ποὺς ὴ ιαποχοὼισιειςι: πανω στοὺς ὥμοὺς, ιμὲ τὸ σχὴιμα απο ασημένια γα­ λόνια, παὶ πανω στοὺς ιγιωοαιδες, μὲ τὸ σχὴμα απὸ ἔνα ὴ πολλὰ φύλλα «δουὸς» ταιοιαστὸ ιμ' ἔνα ὁιστοο στὴν πεοίπτωσὴ του̃ Ὁμπεογσιοουππιεν­

.κὰ

φὐοεο­

Στολὴ ἄψογὴ. Ἡμφανισὴ γειματὴ αξιοπρέπεια ἀπὸ πανω ως κατω στὴν ἰεοαοχόα “Βς ­ ”Έ)ς. “Ολη αὺτὴ ὴ σιιὴνοιθεισια εἶναι ὴ ἔοιφισσισὴ, σόμ­ φωνα ιμὲ τὰ λόγια του̃ Χιῖμμλεο, μιᾶς «ὺπιοοοοὴς σιαὶ μιας πειθαοχίας χω­ οὶς ψεγαιδι». "Όλος ὁ κόσμος ἔχει γοὴτεὺιθιεἰ. Ποαγματιιιὰ τίποτε τὸ Ὁ ωοινὸ ιμὲ τὸν σὺοφετὸ τῶν ΒΑ. Και ποοστοέχοὺν ἀπὸ αλα τὰ Χιμμλεο ανοίγει ιδιαπλατα τὶς πόοτες, δέχεται τοὺς νιεοεισεοχ νους, τοὺς ἐνιθοονίζει. Ποιοὶ εἶναι όμως .αὺτοι οἱ νιεοπιοοισεοιχόιμενοι; Μἐχοι τωρα ὴ ·κ.ο­ινωνικὴ εἱιιόνα τὴς "Εὶς ­ “Έἔς καθοιοιζονταν απο τοιει̃ς ομα­ δες· τος παλὴοὺς του̃ στοατοὺ, τοὺς ιδιανοοόμενοὺς ποὺ τὶς σπουδές τοὺς

­ι̃Ο6­·­


ς ἔσπασε η .οὶἰκονοὶμὶκη κρῦση, καὶ τέλος τοὺς ὶμικροαστούς, ὁετεράνοὺς του̃ εΚόμμ.ατος. Αὺτοὶ οἱ “Ες ­ “Εἶς της πρώτης ὥρας δὲν εῖναὶ καθό­ | Ι ε : λού ποὶλύαρτθμοὶ. Μενετ μονο μια νμπκὶρη ομαδα αποι ὶανωτερούς αξὶωμα­ τὶκούς, ποὺ θὰ κατέχουν, εξ ἄλλο­ος. ὶμέχρτ τὸ γκρέμινσνμὶα τού Γύ Ράὲτχ, τὶς θέσὶεὶς κλειὶδὶὰ της Τάξης. ὶ ΩΗ σύρροτὴ εἶχε ὶἀρ~χὶσεὶ τὸν Μάρτιο του̃ 1933 μὲ την τάξη τῶν εύ­ γενῶν. Κκ ὅλας, πρὶν απ? την κατάληψη της ἐξούσίας, μερτκοὶ σημαί­ ­υ ­ο νοντες ὀ.ρὶστο±κράτες μπῆκαν στην “Ες ­ =!¬ Ες. Ἀνάμεσα τσ" αύτοὺς ηταν, ε ~ = | Ο μεγας τδούξ τού ὶὶ/ῖεκλεμ.ὅούργον, ο πρὶγκηψ τού· Βάλντεκ καὶ Πύρ­ μοντ, οἱ πρύγκηπες Γούλὶέὶλμος καὶ Χριστόφορος της ”Ήσσης, οἱ κόμη­ τες Μπάσὶσεὕὶτξ Μπέχρ καὶ φὸν Πφἑὶλ Μποορὶγκχάο­ος, οἱ θα­ ρῶνοὶ φὸν Τύγκεν, φ­ὸν Γκέὺρ, φον Ρεὶτξενστάὶν, φὸν Μάλσεν Πο­ νδ. κόὶοὺἶ κ

κ

1

ο

κ

­

ο

ο

__

τ

ν

κ

Β

­

­

_

­

κίνηση ξαναρχύξετ την ἄνοτξη του̃ 1ΘΒὶΒ. Ὁ πρἱγκηαμ του̃ Χο­ εντξόλλερν Ἱἰρμντεν καὶ ὁ κόμης φὸν ντὲ­ρ Σχούλετμπούργκ ὶμπαίνοον στην "Ες ­ "Ιἶ.ς. Τὸ λεπτὸ ἄνθος της Πρωοοτκης άρὶστοκρατύας ἀκολού­ θεἱ τὰ ἴχνη τους καὶ σὲ λίγο ὶδὲν θὰ ύπάρχεὶ ἔνδοξο ὅνομα ποὺ νὰ μην ὰποτελει̃ μέρος της Μαύρης Τάξης. Τὸ 1988, οἱ άρὶστοκράτες ὶμὲ μαύ­ ρη στολη κατεχούν ενα ὶκανὸ ὀοροθμὶὸ ὶθέσετς ὶἀνὡτὺεοηἐ δὶοὶκησης, απ' τὸν Βαθμὸ του̃ ®Ομπερὶγκρ¬οὺππενφύρερ (18,7%) ιμὶἐχρὶ του̃ Σταν­ ταρτενφύρερ (8,4%). ­

ΩΗ

.

Αὺτὸ τὸ τά τστονκοατὶκὸ κυ̃μνα τὸ ὶάκνολοὺθει̃ ἔνα κύ να ποὺ προεπ­ Ν Η χετατ ·άπ® τη μέση άσττκη τάξη. Άντύθ­ετα πρὸς τοὺς προκατὀχούς τούς τοῦ 1920 καὶ ιανετά, ποόκεὶταὶ τών να νὰ τα πλεοονότ τα ἀπὸ δτανοού νε­ Ν νούς ποὺ τἐλειωσαν τὶς πανεπτστημὶακὲς σπουδες τοὺς (πολλὲς φορὲς νομτκὲς) καὶ ποὺ τοὺς ἔχουν σὺναρπάσεὶ οὶ ἰδέες τού Γερμανικού κτνη­ ματος της νεολαίας. Γενὶκά, ἀσοοου̃ν τὰ ταλέντα τούς στην 81), στην ὁ­ ποία θὰ οὡσούν, ὅπως ἄλλωστε καὶ στὸ σύνολο­ της "Ες ­ 'Έἶς, ­αὺτην την τεχνοκρατὶκη σφραγίνδα, ποὺ ὶεἶνατ η ὶἀδύσώπητη κίνηση [μιᾶς καλα γρασ­ σαὶρὶσμένης μηχανης. Σ" αὺτη τὴν ὁμάδα τῶν ὶδὶὶαν­οοὺ_μέν°ων ΕΞΙ) ἔρχεταὶ νὰ προστεθεῖ. τὸ σύνολο τῶν νέων ὶἐποστημὀνὶων ποὺ ὶθ" ὶἀποτελέσ­ούν τὰ ἐπττελει̃α τῶν ὅιομηχαντῶν “Ες ­ ”Έ}ς. Δεν εἶναὶ καθόλου δ¬ι.αὶφο¬ρὶετνκὰ απ" τοὺς τεχντ­ κοὺς ποὺ διέπουν σημερα την Δὺττκο ­ Γερὶμαανὶκη ­οὶὶκονομύα. ὺπό­ ὶθεση “Ες ­ “Εἰς τοὺς ἐνδταφὶερ­ετ ὶμ.όνο στὸ μέτρο ποὺ τοὺς προσφ­έρεὶ μτὰ ὅεὅαὶη στουδιοὶδ­ρ­οὶμία. 'Υπάρχει ὲπύσης ἔνας σημαντὶκὸς αριθμος μεταφ<ερ<θέντων' .ἀπὸ την !

τ

Ἱἱ

­

Ράὶχνσὶθερ. Εὶἴνσέρχονταὶ στην Βὶερφύγκούγκστρ­ούπε

Β άφφεν

λὲς φορὲς άξὶωμ­αττκοὶ ὶμνοναρχὶκου̃ τύπού, πολὺ

­¬ι̃Ο?­·

Ξ.

ὶὶ

ὶἴὶ,

πρὀγονη της

"Ες ­ ”Ί;]ς, τη στὶγ­μη της ἰδρύσης της, τὸ 1984. Εἶνατ πολ­ το­ναφο~ρὶεττκο¬ί,.

μὲ τὸ σύν­


τὴς ποὡτης ὥοοις του̃ εἴοοος τὴοὴτωτὀ τοὺς πνιευ̃μὰ, ιὰπὸ τοὺς “Ες ­ “Ες ἀπ' τὸν πειιιοοιμὰτὶκὸ χοιοοι­ Σὲππ Ντὴτοιχ. Πολλοὶ ὰπ® ὰὺτοὺς ἔλκοντὰι “Ες ”Έ)ς. κτῆοὰ ιἐποίνιοὺ ποὺ ιθὰ γίνει. τι Βὰφφεν μέλλον. Στοὺς πτὸ ἱκα­ χωοὶς °@ὰοιχοὺνςΜτιἐλοςψοὶ~ντξο¿ὶῇχω̨ιοτιἀτες τοὺς ποοσφιέοιεὶ ὴ Ρἀὶχσιὅεοτ νοὺς ὁ Χύμιμλεο πο­οστφἑοει ιὰὺτὸ ποὺ ιδὲν σὰν ὰξιωμοι­ μιὰν εὶδιικὴ σιχολὴ­ὶποὺ τοὺς ιἔπὶτοέπει. νὰ στ­οιδιοιδ­οομὴισιοὺν ιστοτχοω̃α̨οες. ὅχτ τοιοἰ, σ” ὶἔνοι ὰοιῃιπὸ ιμἐτοιο ἐπίπευ̃ο ιἐκπὰιίιδεὺσὴς, ἄν ιμιόέςὰ ἀπ' τὰ ιστοιὰτεὺιτοιτο. νιὰ τοὺςὶἄλλοὺς, ὰὺτοὶ ὰποτολοὺν

­

ἶυ̃σοὰ

ποὺ μἶἶὴν”νεκοιοκεφ¬ὰλὴ (Ἱὶοτενκοπφὅεοιμπἀντε),

ποιο­οοιιἔζοντὰὶ

γιὰ τὴν

ἐπὶθλεψὴ τῶν στοὰτόποδων συγκέντοωσὴις.

τὴν “Ες ­ "Ες Τὸ ποινωννκὸ ὰνοσκὁιτεμια ποὺ χὰο­οικτὴιοὶζετ ὀμὰδὰ “Εἰς ­ “Εἶς ἑν­ μιὰν ὰκὀμσ. ὰὺζηθιει̃ γιιοιτὶ ὁ Χίμμτλεο δὴιμὶοὺογὴσε ποὺ ὀνο­ ᾶἔιτὰμὰτικῶν τελῶς ὶδὶὰίτ­εοη, τὴν ὸμόιδὰ ιδηλοιδὴ τῶν ιὲπίτὴμων δημό­ γιὰ ποοοοἔςετὰτ πυοιὶωις ιμότζοντοιτ Ἑχοενφὺοεο. Ὁ τίτλος ιοιὺτὸς γιὰ οιπλωιμιὰτος, ὥστε σιοὺς λεττοὺονοὺς μ® ιἐπτοιοιοἠ, γτὰ ιἐπτστὴμονες, νὰ φέοοὺν τὴ ­μὰὺοη ἑπιτοέπει. νὰ ἐξοισφὰλτσθεἱ ὴ ιεὺνοιὰ τους. 'Γοὺς ὰπονείτμςετ ὁ Χἰμιιτλεο. ῖέχετ στολὴ ποὺ ιἀντυστοτχει̃ στὸν Βοιιθιμὸ ποὺ τοὺς τῆς ποὴτμιὰ ποσ.νμὰτιο‹.ὴ ἐζουσίο. στοὺς κόλπους (Ωστόσο ιδὲν τοὺς δἰνοι

"Ες ­

”Έ)ς.

"Η κοινωντκὴ ειἰκὀνὰ τὴς σιιγκεχὺμένὴ, ἀλλὰ ὴ "Εἰς ­ “Εἰς γὶνιετὰτ ἀκὀμοι πτὸ ὲτοοόπλὴτη ὀὶν ὅχι στὶς πόλεις. τόιξὴ του̃ Χὶμμλεο, ιμι' αὐτὸν τὸν τοόπο, πατόιεὶ ποδι. Πο­λὺ λίγο τὸν ιἐνδιὰφέοουν τὸν Χίιμιμλεο τὰ ποοτγιμὰττκὰ σιἰσ·θὴιμοιτοι ἔχει. ὰτοντίμετ τὸν .ποὺ νοιώθουν γι” ιαὺτὸν οἱ ποοσωπικὀτητιες στὶς ὁποἰες λου̃στοο. “Βτστ τὰ εἶναι ὺποιλοτγίζετὰτ, ποὺ Αὺτὸ τίτλο τοῦ Ἑχοενφὺο­εο.

“Η μέθοδος

ιεῖνιοιι. =ἐι̃ςιὰὶο¬ετιὰὰ ἐπττὴιδεὶοι.

­ ”Ές ὁ διπλωμὰ­ λοιπὸν ποιίονεὶ τὰν θοιθιμὺ τοιυ̃ Μποιγποιντεερύο­εο τὴς, ὺφοποὺογὸς τῶν Ἡξωτεοτκῶν οωτὶ ὅτότσὴ τὴς ἀντιπολίτεοσὴς “Έἱονοτ Φοέτχεο φὸν Βιεὶζσέπεο. Σὲ ὰντὶστόιθιμιοιμὰ, οὶ θὰθμοὶ τοῦ Ἑχιοενφύοεο τοὺς ποὺ ιδὶένειιμιε τοσο γεννιὰτὀοωιοιὰ ὁ Χὶμμλοο δὲν ἐιμιποῦίῖςοὺν κὰθὀλοο ἐπί­ ὁ ­ ”Εῖς: “Εἰς τὴν πὰοοιολόιπτοον ὰνιθιοώποὺς ποὺ τοὺς οιὰτέχοὺν νὰ στὸ δτοιχιειοιστὴς Ρἐεντεο, ­ "Εἔς ”Έὶγτκεοτ τϋμ­Οἔ Γωονσυ̃ϋενψνοειο ”Βς ποο­ σὲ 'Αοχὴγεὶο Στο­οὶτοῦ, ὀιποιγοοιεύει στὸν Χίιμπὶλεο ν® ἀντοικοιτεὐετὰτ

ὁλὴμὰτὰ τῇ; ιὰωὶη̃ς του ὰοιμοιδτότὴτιὰς· ὁ Ρου̃ντολφ Ντιίολς, Ποοοδοος σὰν τη̃ς Ἑἰοθέιονησης τὴς Κολωνίας, ἐπίτὴιμνος °Ομπεοιφὺοσο,„ χτιτιτιέται, ζὴτὴιμὰτὰ. του δτκό. στὰ δὶὰὅολος ιὲνόιντὶοτ στὴν ιὰνὰμιιἶἐη τὴς Γπεστὰποι 'Ο Χίμιμλεο στοὰτολονεῖ. ιἀκὰτόιπὰὺοτιοι. Κὰτωτοιθώνιει μόιλιστὰ νὰ ἐν­ σωιμιοιτὡνετ ιμἐσοι ιστὴν “Εὶς ­

“Ες ὀλότοληοες ὀογοινὡσεὶς

τὶς ῖππιιιὲς

μὲ

·›‹.όὶπο¬ι

­

ἐτοοιιο­εῖες, ποα̃νιμσι

πιοοοὴ. “Βτσιὰ ποοσὰοτα̃ ¿ιΞΞἰιΧ_„ἶΪἑἶΞο · ἶΈ×ς τῶν ἀγοο­ ποὺ του̃ ὰνοἰγει ὀο¬θὰνοὶχτοςΔςτὶς πόοτες τὴς ποτλη̃ς τιοινωνίὰς 'ΤΟΝ .

­ι̃Ο8­


Αὺτὴ τὴν προσάρτηση, ὁ Χίμμλερ τὴν στληὶρώνέτ μὲ θαρὺ τίτμημα. Γτατὶ ὺστοχὶρέωνὶέτατ νὰ. ἀναλόυὅεὶ σὲ Βάρος τον στοὺς κόλπους τῆς “Ες ­ "Ες ὅλσυς τοὺς ὀτταδοὺς απ” αὺτὲς τὶς ἑτατρεῖες, χωρὶς οὶότκρτσοη τἢἐ το 1Θ3ἶ, οἱ γνώμης τοὺς. Βέοαὶα αέρὶδνῦζέτ τὸ ὅφολος ποὺ περίμενε ὕ­ ὶπ.ποορ¬οὶμἰες έθνικὲς τὶς ὅλές καθαλλόιρηδές ”Βς ­ “Ες αεροἰζοσν

_

_

μως αὺτὸ θὰ του̃ οημὶοὺργἠσετ γμέρὶαὲς σκοτου̃ρες. Εὶῖνατ ῶραι̃ο νὰ εἶνατ κανεὶς καὅαλλαρης καὶ σύγχρονα ”Βς ­ ”Έ}ς,γ ὅπως ἀρ­έσέτ στὸν Χίμμλερ. "Αλλα τὸ 1938, ένδεκα απ” αὐτοὺς τἀρνοοὺνταττ να ὶδὡσοὺν ὅραο στὴν

καὶ καταλἠγοον στὸ ΚΖ. Τὸν Ἱοτύλτον του̃ 1934, ένας καμ­ ~Ω ΝΔΙΕ " Α­ ν ς μότντος "Ες ­ "Ες σκοτώνέτ τὸν ὶἀξτωματὶκὸ τοο ὶπτοὶαοὺ τον Φρότὶχερ φον Χόὶχ­μπεργα οὺντ Μποὺχοταὶλντ, ποὺ έδωσε στὴν Ραὶῃ­ σθέρ ττληρτο·φορτίτες τσχ¬ετι:κ.ὸ. μὲ τὶς ἑσ­ωτέριτκὲς ὺποὶθέσιέτς τῆς Μαύρης Ταζης. Δέκα χρόντα νἀργὀτορτα, ὁ Στοὺρμττανφὺρέρ καὶ ἱππέας “Ες “Ες Χανς Βίκτωρ φὸν Σέαλὅιόὶττ ὶἐσττολει̃τὶαὶ μὲ οὶαταγὴ του̃ Χίμμλορ σὰν ὶἐχὶθρὸς του̃ Χὶτλέρ. ὶἰίτ αὺτὰ εῖναὶ μόνο μέριαὰ παραοέίγλματατ ἀνά­ “Έῖς ­ “Έἔς

­_

μεσα στ” ἄλλα. :

:

ε

|

:

οι

αν

:

Ο Χνμμλερ ωστοσο ὶδεν ζηταετ μονο ανδρες. Ζηταέὶ επτσης λἐῃλ | Θ \ ('| ¦ Ἱ Ἱ / ματα για ν ὶαντὶαοτεζελ ετ σττς ολο και πιο σημαντὶκες αναγωες των­ οργανώσεων "Ί­Ξἔς ­ “Ες Οἱ ὶἀφέντες τῆς Ιἶέρὶμανὶαη̃ς θοομηχανίας, δὲν εῖνατ σφτχτοὶ έὺτὺχῶς. Κατω ἀπ® τὴν αἱγύδα μὶα̃ς λέσχης ποὺ φέρει τὸ­ ὔνσμα «Κύκλος τῶν φίλων του̃ Ραὶχὶσφὺρέρν `ΈΣς ­ ”Εὶς», ένι.σχὑ¬οὺν γε­_ \ \ | ι̃ \ Ἱ Ἱ \ \ ρα τον Χτμμλέρ στο οὶκονομὶκο τον σχεδιο. Ποια ετναὶ τα αττὶα ποὺ τοὺς ὶἐἔωθου̃ν νὰ ὺττοὶχωροτυ̃ν στὶς αταὶτὶἠνσὶετς τοϋ Χίνμμλερ: Βἰναὶ διαφορα. Ὁ ὁπττορτονντσμος ἐμπνέέτ τὸν ὶδόατορα Χαὶνρτχ Μπύτεφὶς, ἀντὶττρόσωπο­ τῆς φίρμας [Θ Ρ`ατὶ›ο±ι° οἱ Ννωζτστικὲς ὶδέες, τον δὀκτορα Βἐρρνερ Να­_ οὺμαν ῖγ κρυφὴ τἐχὶθρότητα, τὸν τὀὶνττπρόέσωπο τη̃ς φὶρμας Βοεοὶτ, Χανς 5 ε Ι Η Ι 5 Βαλτζ. Τα ατττα έιναι οταφορα, δεν υπαρχει. αμφνιὶθοὶλτα, ομως το Ππθττ λι̃αο το Ί ανν τω Ι τφ τέ τεσμα έὶνατ αζη ες η οχὶ, το οδὶοὶ. αεφα αὶτοσχοτὶ και έπτχεὶρημὶατιές, ὅλοὶ τοὺς πληρώνουν φόρο ὺετοτὶελείας στὸν Χύμμλενρ. ”Ολοὶ τοὺς, οέὅαὶα, σκέπτονταὶ νὰ ττρ¬ο‹φὺλαχ+θ=οὺν απο τὴν ­απληστία του̃ Ιἰὀμματος. Σὲ λὶγο ὁ ωαταλονγτος τῶν γραμμένι̃ων στὴ «Λέσχη των φίλων τοῦ Ραι̃τχὶστρὺρέρὶ "Ες ­ Ές» ταὺτίζεταὶ μὲ τὸ ωατότστὶχοὶ του̃ Ἑτωοὶρὶκου̃ Ἐἔπομελητηριἰοὺ. Ἀνττπροσωστεὺοντατ ἐκεῖ, ὶἀναμνεσὶα στοὺς ἄλλους, ἢ Ντόοϋτσε Μττότνκ, ῆὶ 'Γρόωτέζα τη̃ς Δρέσὶδης, ἢ Ρα'οχη̨σιμστότνοτ,. ἦ 'Γλρὶόωτέζα ]. Η. Βτοὶιτ οἱ ἀττμο­ ~ ~ ς ~ πλοὶκὲς έτατρὶεὶές του̃ Βορέτο ­ Γέρμαν­στον Λοϋντ κατ της γραμμης Αμ_ Ἀμερτκῆς· οἱ έτατρέἰες πετρελαὶων, οἱ ίι̃οοτμηχὶανέεὶς τροφέ­ ὕοὺργοὺ μων (δόκτωρ ”Αοσγκοὺστ “Οέτκορ), ὶχαλυοεδοὺὺργτεὶα ($ἰστοσιτε Βοὶιιιὶοέττνοοτὶτος Ιὶὶιοὶτιττιοτειὶὶ Βοτεἰἔς Κοἰοὶὶεννννοτἰτο Ηοττηειτιο Οὸτἰοἔ), Ω

κ

κ

Ξ”

Γ

κ

στ

τ

Π!

:›

τ

_

τ

3

λ

3

λ

τ

3

λ

κ

π

τ

_

φναρὶμακεοτὶιαὲὶς ὅιομοητχὶανίες, οτλπ.

τ

"Ο γὶενὶιαὸὶς γραμματέας τη̃ς λέσχης, Κρὶόὶνεφοὺς, στροσκαλεῖ τα

_ι̃Ο9­


σὲ νενικὲς ­σὺνελεὺσεις ιἐογασὶαις, στὶς ὁποὶες παοευοὶσ.κοινται σὴμαντικοὶ

ὺπεθθὺνοι τὴς "Ες ­ “Εῖς. Στὴν ιὰοιχὴ, οἱ σὺνειδοιασιεις γίνονται οσο φο­ 'οὲς τὸ χοόνο ιγιὰ νὰ γίνουν στὴ συνέχεια πιὸ πεοιλὺὰιοιθιμες. Άπ® τὸ 1938 καὶ πἑιοια, ὁ Χίμμλεο ποονόιει τκανονὶκὰ στὸ τσιμιει̃ο. "Απεὺιθὺνεται ποῶτα στὸν τοαπεζίτὴ φὸν Σχοιέντεο, ὁιακεκοιιμἑντο μελος τὴς λέσχης, στὸν ὀ­ Ν (Ί '” ~ ποιο ιἀφὴνει νὰ ὺπονοὴθεἰ ιοτι θὰ ὴταν σωστὸ νὰ θέσει στὴ ὁιόιθ εσὴ της “Ες ­ "Εἶς μεοιικὰ χοὴματα γιὰ νὰ τῆς ἐπιτοέψει νὰ πο­αγματοποιιὴσει τὰ ικοινωνικὰ καὶ ιμοο­φωτικόι τὴς κοιθὴκοντα. Ὁ τοαπεἶςὶτὴς ὺπακοὺει καὶ λίγο ιἀογότεοια οὶ φίομες ποὺ ὰντιποοσωπεὺονται στοὺς κὀλποὺς τὴς λέ­ σχης ιδὴλὡνοὺν πὼς εἶναι ἔτοιμες νὰθεἰσακοὺσ­ουν τὴν εὺχὴ του̃ Ραϊχσφύ­ οεο. Οἱ ισονεισιφοοὲς εὶσοἑοὺν στὸν λογαοιασμὸ ἔὶ ποὺ ἀνοιχθὴκε στὴν Τοὰπε α . Η. Βτοὶιπ ὕποσ π Ο οΐστατατ ὁ Σ έντεο. Ἑτἴσια έσοδα: Ν κ ἕνα ἑκατ¬ομμὺοιιο μόιοκα. ΘΗ Τοόιπεζα τὴς Δοιεσιδὴς ϋ­έχεται τὰ κεφαλαια τῶν “Ες ­ “Βς καὶ τὰ ἐγγιοόιεριει ¬σ' ἔναν εὶδικὸ λοιγαομὰσιμὸ Η ποὺ πανω σ9 αὺτὸν ὁ ὶπποκόμος (ὁιο<διινιἀντσια)_ του̃ Χίμμλεο, Κὰολ Βόλφ, ἔχει τὸ ιδικαίωιμια νὰ ­εἰσποόιττειιἐπιταγέςἔί) Ριαιχσιφὺοεο "Ες ­ “Ες εἶναι γεμάτος εὺ νωιιοσὺν καὶ οἱ τίτλοι θ έ σὺν πόινω σ“ αὺτοὺς τοὺ κο ὶοὺς: δεκα­ πέντε ­α̃π” αὐτοὺς ὀνομὰζονται ἐπίτιμοι ἀςιωματικοὶ τὴς ­ °Έὶς, ποδι­ εῃ ι αι τ γμα ομως ποὺ ­δεν τοὺς ­δινει αλλα ιοικαιωματα καιι καθηκοντα ιαπ το να φεσοον, ὅταν τοὺς ἔοχετὶαι ὴ ὅοεζὴ, τὴ μαὐοὴ στολὴ ποὺ ιἀντιστοιχ­εἰ στὸν ­θαθμό τοὺς. ­«Ω : 2. εκεινοὺς ποὺ δὲν ενὶδιιαιφεοονται νὰ φεοουν αὺτὴ τὴ\ στολὴ ὴ ποὺ ι ι δεν εχοὺν τα μεσα να εἔασ­φαλίσοὺν αὺτὸ το ποονόμι=ο¬, ὁ Χὑμμλεο τοὺς οποοτείνει μιιὰν ἄλλὴ μοοφὴ σ·υνετ¬αιοισμου̃. Ὁ Χιτλεο εἶχε παοαχωοὴισοει στὴν “Ες ­ "Εἰς τὸ δικαιωμα νὰ ποοσποοισὶθεἱ μόνη της τὰ οιἰκονομικὰ της καὶ νὰ στοατο·λο~γεἱ ὴ ἴδια τὰ μέλη τὰ λεγομενα σὺνεταύοοὺς (φέιοντεοντες Μίτγκλίεντ) ἢ ΡΜ. Τὰ σὺνεταιοισμένα αὺτὰ μέλὴ δὲν ὺποχοεὡνοντσι νὰ οὼσοὺν ὅοικο στὸν Χιτλεο καὶ παοαμὲνοὺν απόλυτα ἀνεξιάοτὴτα ὸπὶ τὴν σ: ~ Ν Ες ­ Ες. Επειτα απ® τὴν καταληψη της εξοοσιαςς ὴ Ες ­ Ή; ανα­ : ι Ρ | λαθαινει μιαν αληθινη εκστοατεια ποοπαγόινιδας με ποοοοισμο\ νὰ εξα­ σφαλίσει τὴ σὺνδοομὴ τῶν σὺνεταιιονσμἐνων μελών. “Η επιτυχία αὺτὴς τὴς ποοπαγόινιδας ιἐἔὴγεῖται ἄνετα: ποοισιχ¬ωο¬ῶντας στὴν ὀσγόινωισὴ τῶν ισὺνεταιοισμὲνων ιμιελῶν στὴν "Ες ­ ”Βς, ο·ὶ Γεομσινσι, χλιοιη̨οὶ Ναζισ­Εὲ; θ μὴ Νοὶἔὶστὲει ἀπθιφῦὐνλονν τὶς ‹<ὲνοχλὴ¬σεις» μὲ τὸ Κόμμα, κι αὺτὸ ιι” ιἔνα ποσὸν μηδαμινό, τὴν στὸ ιἐλόιχχνστο ἐτἠσια εὶσφοοὰ (νσὺνιὁσσιμὴχ, ποὺ ἔχει κοιθ~ο­ο­ισιθνεῖ ¬σ' ἕνα ­μάσκα. Ρ

θ

κ

κ

κο

κ

σκ

τι

κ

π

5

στ

σκ

σ

ο

σς

κ

κ

3

ν

κ

3

ν

ο

×

9

Ω

`

3

5

3

τ

Τὰ πλεονεκτήματα .αὺτὰ ιστὴο­ίζονται μὲ μέσα νιοιὴτεοσὴς ποὺ τὰ ποαγματοποιεἰ ὁ ἴδιος ὁ Χῦμιμιλεο: θόιζει καὶ κατ¬ασκεὺἀιζο·υν· ἕνα μετάλ­ λιο ποὺ ιὰπεικονῦζει ἔναν ὀιγκολτοτὸ σταοοὸ μουζὶ μὲ τ" ἀοχικὰ ΡΜ· ἐκδί­ .ιὀει ιὰπ“ τὴν ἄλλη πλευοὰ ἕνα πεοναδικὸ ΡΜ (μὲ κοκλοφοοία: 385.000

­­

πιο

­


ἀντίτὺπα στὴν ἀρχὴ τον πολέμοὺ) καὶ στέλνει στὸ κάθε μέλος ἕνα ἔμὅλη­ μια ποὺ πρέπει νὰ τὸ ιδιαφωτίσιει πάνω στὰ διιιαιώματα καὶ καθὴιιοντά του:

Εἶναι μιὰ τιιιὴ ν' ἀνηοιεις στὴν 88. Εἶναι μιὰ τιμὴ νὰ είσαι συνε­ ταιρισιμένο ιμιέλος στὴν 88. Ὁ καθενας νὰ κάνει τὸ ιιαθὴσιον τοὺ, Ήμει̃ς οἱ 88 καὶ σεῖς τὰ σονετοιιρισμἑνα μέλη, Ὁ καθένας στὴ θέση τοὺ, καὶ ὴ Γερμανία ιθὰ φιθάσιει σ” ἕνα. νἑο μεγαλείο.

Χάρηίσ” αὺτὴ τὴν ἑπινοημένη προπαγάνδα, ὴ στρατιὰ φάντασμα τῶν ΡΜ πιστεύει, καὶ ξεπερνάει γρὴγορα σὲ ιὰριθμὸ τὶς ἐνεργοὺς δυνά­ μεις του̃ Ρα'ιχσφὺρ¬ερ. Τὰ ταμει̃α τὴς Σχοὺτῷσττόιφφελ γεμίζοονι .στὸ ἄψε ­ σὅυ̃σε: τὸ 1982,. 13.21? ιμἐλη σονεταιρισιμένια προμηθεὺοὺν δέιια ἑπτὰ χιλιαδες ιιιαρκα το 1988, 167.272 μέλη ὶσονεταιρισιμένια ρίχνουν ιμτάσ' τὰ ταμεία τριακόσιες πενήντα ἑπτὰ χιλιάδες ­μάρκα· τὸ 1034, ὶὅρίσποντται ­ στὸν ἀρυθμὸ” τῶν 342.492 καὶ πρτπιηθείιοον στὸν θησαοροφὺλάσιειο της "Ες ­ "Ες τὸ σημαντικο ποσὸν ἀπὸ πενταιιάσιες ὀγδοντα μία χιλιάδες ?

ιμ0.@Ή.Π..

“Ολα αὐτὰ τὰ σὺνεταιρισμένα μέλη, στὰ οποία προστίθενται οί ἐπί­ τημοι ἀξιωμστιιιοὶ καὶ ἔνας μεγάλος άριθμὸς ἀπὸ ἄνιδρες αι ὶἀἔιωματωιοὺς σὲ ενεργεια, ιιατιαλὴγοὺν νὰ καταστὴσοον τὴ Μαύρη Τάξη ἕνα ούν­ολο ἑτερόιιλητο καὶ ιιαιθόλοο ὅμοιογενές. Καὶ πραγιμιατιιιά, ὺπάρχοὺν μέσα ἑ­ ιιει̃ ανώτεροι ὀιξιιαματιιιοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν οὔτε τὸ πρῶτο γράμμα τοῦ Ναζιστικ­ου̃ ὶὀιλφαὅὴτοὺ. Οἱ περ·ισσὀτε±ροι ἔχουν ἐνσωμιατωιθεῖ. ­σὲ μιὰ στι­ γμὴ ὴ στὴν ὁίλλη κάτω απ) τὴν πίεση τῶν γεγονότων. Άκάμα κι ὁ ίδιος ὁ Χίμμλερ αρχίζει σιγὰ ­ σιγὰ νὰ τὸ σιαταλαὅαί­ νει. Θὰ εἰπεῖ τὸ 103? ὅτι ‹‹ῆ ἀπειλὴ τὴς μάζας» ἔχει ὅαρὺνει πάνω στὴν "Εἰς ­ ”Ής, ὅτι ὴ “Εις ­ "Ες «ἔχει δεχθεί στοὺς κόλπους της ἔνα πλῆθος ἀπὸ ἄνδιρες, ποὺ οί ιδιαθέσεις του ιδὲν ἦταν πάντα ὰγνὲς ιιαὶ ὅρίσικονταν ,μιακρὺὰ ἀπ® τὸ νὰ εἶναι ίδεολόιγοι». Ὁ Ραίχσφὺρερ προσθέτει ὅτι τὸ πρό­ ὅλημα τοϋ φαίνεται τώρα λαμιένιο. Στὴν πραγματιαότητα, τὸ πράὅλημια θὰ ὺπόιρχει ὅσο πολὺ ιδιόιστημια θὰ ὺπάρχει ὴ “Ες ­ ”/Εἶς. 3

·

“Λ” /γγ, .Φ

τε· Χ

7

“Οπωε κι ειἐιειεὸ..εὶειιιει. ἀπὸ τὸ 1938 ιειἑἐίετιιιεοτ ποιοι ×,να στρατ­ολογει νέοος ὅπαδοὺς.Ήἶὸπὅὅω̃τὅἱι̃ἔίδδλμέχιρὶι τὸ 19διὀ, ·

ὀιπορτρ­ίψ›ει

να στο

τείνει ν”

«τὸ ιιοιθετί ποὺ δὲνρὶάἔίζει τίποτε». 80.000 "ὶἶἔςς ­ “Εἰς άπολὺον­

ται ἔῖυ̃ιειμἑσια σὲ

χρόνια. Κυριότερα ιθύματα αὐτῆς τη̃ς ἐιωιοιθόιρι­σης εἶναι: οἱ ὺπερ·ὅολι·›ιὰ ἑπ­ ἐδηλ‹αμ.ένο¬ι ὁπποιρτοονιστές, οἱ ­ὀιλκο¬ολικοί, οἱ ὁμοφὺλάφιλοι, ιαὺτοὶ ποὺ ὴ ‹‹ἄρ­ια» ιιαταγωγὴ τους ἐπαληθεὐετ­αι προὅιληιιατικὴ, καὶ τέλος άρκετοὶ ,μιαχαιροὅγάλτες τὴς πρώτης ιιακια̃ς ὥρας. Τὴν ἐποχὴ εκείνη, τοὺς χρηε ιδὐο

·­ΤΠ·­·

¬>„Δ

ι

ὅἔὲ

Ξ


σνμοποὶοὺσαν γὶὰ νὰ «ἔνλοφορτώνοὺν» τοὺς αντίπαλους τοῦ Κόιμτματος, ἀλλὰ τώρα δὲν ανταποκρίνονταὶ πὶὰ πρὸς τὴν ἰδ­ένα ποὺ σχτγμταττ­σε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ Χίαμλερ γὶὰ τοὺς οἐκλεκτοὺς» τον. Ἄκομα καὶ οί ἐξ ἐ­ παγγέλματος ὁίεργοτ ἀπομακρὺνονταί εὺσὺνείδὴτα ἀπὸ τὴν “Ες ­ ”Έ]ς. Χίμμλερ: ‹‹”Ί5ἶναν ἄνδρα ποὺ ἀλλόίζεί χωρὶς αἰτία πραγματικὰ αναγκαία γίὰ τρίτη φορὰ ἐργοδὀτὴ, τὸν διὼχνουμνε. Δὲν τοὺς ῖἑχοοαε αναγκη αὐ­ τοὺς τοὺς τομπέλὴδες». ·

Τὸ κὺνὴγί στοὺς ὀμοφολοφτλοὺς εἶναι. ῖνδίαίτερα αὺστὴρό. Γτὰ τὸν Χίμνμτλερ, αὺτὸ εῖναί ἕνα ἔγκλημα ποὺ ἀξίζεί τὸν θανατο κτ ακομα καὶ σύντροφοί τὴς πρώτης ὥρας, ὅπως ὁ Γκροὺππενφὐιρερ εἱίοὺρτ Βίττγτε, απομακρύνονται απ' τὴν “Ες “Ες “Οσο αὺστὴρὸς καὶ ακρίθὴς κτ ἄν ἦ­ ταν ὁ Χίμμλερ πανω στὸ ζὴτὴμα τὴς ὰμτοφνλοφτλίας, τίποτε δὲν θὰ ορθό.­ σετ ὼστοσο στὸ πείσμα του̃ Ρταίχσφύρετρ πανω στὴν «αγνότητα του̃ αίμα.­ τος›› τῶν ὶἀνδ­ρῶν τον. ἶΑπὸ τὴν 1η Ἱοὺνίοὺ 1θ3ὁ καὶ πέρα, ὁ κάθε τἀἔτω­ ματοκὸς "Ες ­ “Εςς αρχίζοντας ἀπ' τὸν Στοορμφύρερ μἐχρτ τὸν ἀνώτερο ἄξτωμταττκό, καὶ λίγο ἀργότερα ὅλοὶ οἱ ἄλλοι. ἀξιωματτκοὶ καὶ τελτκὰ ἱίλοτ οί ἄνδρες τῶν μονάδων ,εῖναί ὺποχγρεωμένοτ νὰ δώσουν τὴν ὀτποδείζὴ πως οὔτε αὐτοὶ οὔτε οἱ γνναῖτκες τοὺς δὲν ἔχουν Ἑθρ­αίκὴ καταγωγὴ. Βλέποὺιμε τότε τμίὰ πραγτματὶκὴ τἐζότρὶμὴσὴ πανω στὰ κατόισττχα τῶν ἐκκλὴσίῶν καὶ σἕ ἄλλες πὴγὲς πληροφορτῶν, γίατὶ πρόκεττατ νὰ παρου­ κ

σίόοσουν στὸν Ραίχκσ­φὺρτερ ἕνα δένδρο γενεαλογτκὸ ἀπὸ

ὥς τὴν ἄλλη «ἄρτο».

τὴν μιὰν ἄκρη

'Γὶὸ δένδρο αὺτὸ πρέπετ νὰ τχρονολολγτείταί απο το

1800 γίὰ τοὺς ἄνδρες τῶν μοναδων, απο τὸ 1750 γτὰ τοὺς ἀξὶωματτκοὺς. ”Η ἑκκαθόίρνσὴ ὼστόσο δὲν αρκεί γιὰ νὰ κανει τὴν “Ες ­ ”Έ]ς πρα¬ γματίκὰ ὁμοὶογενῆ. Αὺτὸ ποὺ χτρτεταζεταὶ, είναι. νὰ ­δὴμτοὺργὴθεῖ. μτὰ νοο­ τροπία, ἔνα πνεῦμα τἐνίαίο, ἔνας κώτδὶκας τταῆς. Με .λίγα λόγία, πρέπει νὰ περάσουν ἀπ® τὴν ὀργανωοὴ “Ες ­ "Εἰς στὴν Τάξη "Ες ­ ”Εἔς.

Παραδετγὶμα του̃ Χίμνμτλερ. Ραὶχτστφὺρτερ

”Βς ­ ”Έὶς,

πο

Ἑταὶρεία του Ἰησοῦ (οἱ Ἱὴσοὺΐτες). Χίτλερ τὸν· ονόμαζε ­σὺχνὰ «Ἱγνάτιο

Λογὶὁλα» του, ποὺ ἄλλον τὸν τἀποκαλοὺσαν ¬μ.' εὺχαρίστὴσὴ ὁ «μαϋρος Ἱὴσονίτὴς», θρίσκεί πρ­αγιματτκὰ μέσα στὴν ἐταίρεία του̃ Ἰησοῦ τὰ στοι­ χεία ποὺ του̃ φαίνονταν αναγκαία γιὰ τὴ :δὴ'μ.νοὺ¬ρ­γία μτα̃ς τέτοτας νοο­ τροπίας, δηλαὶδὴ: θεωρία τῆς τνφλὴς ὺπακοὴς, λατρεία τὴς ὁργανωσὴς. Στὴν ἀρχὴ, οἱ ίστορνκὲς αναλογίες τἀνότμεσα στὶς δύο οργανώσεις εἶναὶ πολλές. “Οπως ὴ Ἡταίρεία του̃ Ἱὴτσαι̃, ὴ "Ες ­ “Ες ἔχεὶ ενα ῖδιαί­ τερο καταστατίκὸ ποὺ τὴν καθὶστα̃ ανεξαρτὴτὴ απο καθε τδτκασττκὴ ἐ­ ξοὺσία, προστατεὺετατ ἀπὸ αὺστὴρὰ κρττὴρία στρατολὀγὴσὴς καὶ ὴ εσω­ τερτκὴ τὴς ἑνὀτὴτα θασίζετατ πανω στὸν ὅρκο ποὺ δίνετατ στὸν Φύρερ. "Οπως οἱ Ἱὴσοὺίίτες τῆς Παραγλοὺόιὴς, οἱ “Εἰς ­ “Ες ὀνετρεὐονται. νὰ ἱ­ δρὺσοον ἕνα Κράτος ἔξω απ” τὸ Ράτχ, τὸ Ρατχσλαντ Μποὺργκουντ, ποὺ

­·­ΠΖ­


νὰ κατέχὶεὶ ­μὶὰ' κοοέονησὴς ἔνα στοατό, ›μ.ὶὸὶ δὶοὶκὴσὴ, αὺτὀνομες καὶ μιὰ ὀὶντωτοοσωοτεία στὸ Βεοολῖνο. “Όπως στοὺς Ἱησουὶτες στὸ τἐσωτεοὶκο τη̃ς Ἐκκλησίας, γεννιῶντατ °κ­αὶ ἔτανοὶνεννὶῶνταὶ στὴν ”Ί­τἰὶς ­ "Βς τἐχὶθοοὶ στὸ ἐσωτεοτκὸ τοῦ Κόμματος. "Οπως στοὺς Ἱὴσοὺΐζτες, ὅττοὺ· τὸ ζήτημα θὰ τὑθεταὶ παντα, νὰ ξέοοὺν, ὁὶν ὴ ἀνττ ­ ὶμὶεταοοὺθὶμισὴ θὰ ποεπεὶν να

Μελ νὲ νὶνονφνίν ὶὶ με τον ετω̨̃ὀὶὶὶτοὶῦ καεὶον ὶὀνοαα̃ὶτῖος­ α̃οςνῖ.

ναοωτὶέτν τάντ<εα̃α.ἐ„οοο9ο±εεὶὶ±ὸε οτε εῖναεενὰ.ε.ῖνοὶ,τὲ„ονενμννοὸ εοοο: Ἑι̃ι̃μὶ τοϋ Ἑθνὶκονσοὶσὶαλτσμου̃, ὴ ὴ αστυνομία τοϋ ααθοστῷη̨ος,

Ἡ ἐσωτεοτκὴ σύνθεση τῆς ”Έῖς ­ ”Ί:ἶς, ἔχετ ἀντιτγὶοταερὶεἰ σὴμεὶο στὸ σημει̃ο πανω στὴν δὶαοτοὺὶθὶμτὶὶσὴ τῆς Τάξης ποὺ ἰδοοσ­ε ὁ Ἱγνόὶττος Λογὶό¬ λα. Ἐπὶ κεφαλῆς, ἔνας ὶστοατὴνγὶός. ×Π.λόὶὶ σ” αὐτὸν τὸν ὺπέοτατο ἀρχὴ­ γό, ὅχὶ ἕνα σὺὶμὕοὺλὶο ἀπὸ Ἱὴσοὺὶτες, ἀλλὰ. ὺπὴοεσὶες εὶοικτεςαμτένες ποὺ

τὶς δτεοθύνοὺν σύὶαοουλοὶὶ του̃ Ραὶχτσὶφὺοεο στον ἄλερα ῖὶ ὔὴτα τομέα: κεντοὶκὴ δτὶεύθτυνὶσὴ “Εἰς ­ ”Έ]ς, τὸ Γενιαὸ Ἡπὶτελεῖο τον ὶΡα'ὶχ×σὶφὺοεο “Ες ­ "Βς, κατω απ” τὶς δὶαταγὲς του Κὸὶολ Βόὶλφὶ' κενὶτοὶττὶὴωὺστὴοὶεσὶα ἀσφὶ®°ὶ®εί®®ἶ>

Ζ®λ®Θ?ἐ®ξ'ἰΐσνΨ;Ψ§ΐΞΞΞὶἑἱἔε.919ἑὶ1ὶσ.σἔοοθννεὶ τὸ Γὶ­Θὶονππεντ

φνοεο Ράὶντοοντ

ὺΧὅ=νντο=ὶτ°

ὶκαὶ ττληθὺσὶὶὶοὺ (οι̃ἰκὴσὴὶς),

νεντὶονοτἐὶσοοεεσίο

.τ3ι̃ὶε„€εν5ὶ+η=9

(9άΤω9ὶ

ποὺ τὴν τδὶεὺὶθὺνεὶ Μοἶθμπεογα̨ὶοοὺτταενφὐοεο

Βςάλῖὶῦο 1ΪἘςο¬ΩΩέα,«`ΥενὶΜὸὶ€ ἐ7ϋὶΤὶὶΩ1ὶΕΕ.ΤὶὶΞἑσ.„Ἐι̃ὶΞτ, ἶἔὶ€ολο:γοὶὴὶς καὶ φολετὶκης ἀγνὀτὴτας τῶν ὁτταδῶν τὴς ”Ής ­ ”Βς° ὺστηοεὶσὑα τὴς Δὶκαὶοσύνὶηὶς "Ες ­ ”Ής, κάτω α̃σΰ τὶς δὶαταγὲςτου̃ Μττοὶγκαντεφὐοεο Πάουλ Σχόὶοφε° κέν­ τοο τεχνυκὸ .διοὶπὴτιαὸ για τὸ σύνολο τῶν ,μοναδων "Ες ­ ”Έἶς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΒΒ, αόὶτω ἀστ' τὶς ὶὸὶαταγὲς του̃ “Αονγαοὺστ Χαὶσμέγεο, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐζοστοόοα­ση του̃ Βίττγὶε.

­

Κὶ στους

ἄλλες νεντοιαὲς οπὴοεσὶες σταοότλλὴλες θὰ γεννὴὶθου̃ν στοὺς στολ­ αὺτου̃ του̃ Τ,εχν<ὶκο¬ ­ δὶοὶαὴτοοοτυ̃ κέντοου ἐνοσο τθὰ ττολλαπλασὶόὶ­Δ

ζονταὶ τὰ ττοοὅλἠὶματα ¬διοὶκὴσὴς καὶ οἰοοονὶοὶμτκη̃ς δὶαχγείὶοὶσὴὶς. Ἡ ᾶο­χοτ­· ὺπὴοοσὶα θα παο­ετ τότε, οὶόὶτω τἀπ' τὴ δτοὶκὴσὴ του̃ ὶδ­του Χαὶσμέ­ νεο, τὴ ὶμοοφὴ ἑνὸς ἀνὡτατοὺ ὀογανὶσμοῦ ἐλέγχου τῶν στοατοπἑδων εσὺγὶπὲντοωσὴς.

Ἡντεταλμένοτ αὐτῶν τῶν δὶαφοοων οὶεντοωαῖαν ·ῦπὴοε·σιῶν ἑπὶθεω­ τὶς μονόὶοες ”Ἡς ­ ναὶ τοὺς ἀθιωὶματωοοὺς τοὺς, ἐστὶ­ ὅόὶλλουν αοοώσὶεὶς στὴν τταοωμὶοὶοὴ ἀτεὶθαοχὶα, στὴν παοαὶμὶκοὴ¬ πασα­ λεὶψὴ στὶς ὶὀωταὶτὴσετς τὴς ὺστὴοεσίας, εἴτε στὸν τομέα τῶν μονάδων συαὔαὶνετ, εἴτε ἀνόιμεσ¬α στοὺς ὶᾶοχὴγούς, Μαξτωαατὶνοὶνςοαομα τα ,οὶ ἀνὡτεοοὶ, ὶδὲν ξεφεύγουν ἀπ' αὺτὲς τὶς σὺνεχει̃ς λὲττυθεωτοὴσεὶς. οοῦν αδτακοττα

”Οταντακτοττοὶεῖταὶ αὺτὴ ὴ ὀογανω×ση=,

ὁ Χὶμμλεο μποοει̃ να ποοσα­ νατολόσεὶ τὶς οτοοστταθεὶες του στοὸς ἔνα ἄλλο σὴαεῖο του̃ στοογοόὶμματὀς του, νὰ ὶδοὺσει. ὶδηλαδὴ ἔναν ἀνθοώσανο τῦστοὶ καθαοὰ ­ ”Ες,. μὲ

­ὶι̃3­­ τ

8


θάση τὰ οτοὶτηοὶά ποὺ έδωσε η ὺπηοεσίὰ της φνλῆς σὶὰὶ του̃ πληθὺσμου̃ =­ Ράσσε οῖἔντ Ζνὶεντλοὺγοὶσχάουπτωμτ, ΒΠΒΗΑ. Ὁ κουθηγητης κὰὶ Χάοὺπτστουομφύοέον “Εἰς ­ “Εἰς Μποου̃νο ›Κ. Σχοὺλτζ τὲπιφοοτέζέτὶὰὶ νὰ ἑπεξνοογάσθει̃ ἔνὶο. σὺστημτὰ οτὰτάμεττοητέων ὶἀζὶῶτν, ποὺ νὰ μττοοει̃ νὰ τὶς χτοησὶμάοτυοτἠσ­εὶ η φτυλετὶὶπη ὲττὶτοοπη ποὺ θέ τὰνουλόνθέὶ την έζέτοιση τῶν ὺποψηφίων “Ες ­ ”/Βς. Γοητεημένος νμέσὰ στη Νάζὶστὶκη ποιοάδοτοη ἀπθ την οὶκὀνὰ τοῦ ”Αοτο·ο τάνθοώστοὺ ­μὲ τὰ ξὰνθὰ μὰλλὶὰ κοιὶ τὰ γὰ­ λάζὶὰ .μάτι­ά, ὁ κὰθηγητὴς δὶὰκοίνεὶ πέντε μεγάλες ομάδες ἀνθοώπων: τοὺς «ὰγνοὺς Βόοεὶοὺς», τοὺς ἀν±θ¬οὡ‹πους μὲ θοοεινὴ ἶ±πΘΩλ0·Χ°ἢ, ῖοὺέ ἀντὶ Θοώστοος ὀττοὺ «η ­μίξη άνόνμέσά στὰ θοοτετνὰ ποάὶ τὰ ·μέσημ.θο·ὶνὰ χάοοὶ­

Μ

ν.τηοὶ.στὶκὰ στοάγμάτὶοποὶηθηκε ὰοτμ.ονι»ιὰ», τὶς ομάδες τοοὺ κατάγονται ί ἀσΰ τὶς ­μτὶἔένς άντάτιὶεσὰ στοὺς άν=θ·οώσοοὺς τῆς Ἄνὰτολῆς καὶ τοὺς Με­ τ τον' Εἶὺοωπὰὶοὺς. σημθοτνοὺς η τῶν “Αλτι:εων, τέλος τοὺς Μη κ

κ

_

ο

Μόνο τὰ ὶἄτομὰ ποὺ ἀνηὰονν στὶς το­εἰς στοῶτές ομάδες εἶναι ἐπὶοε­ ­ ”/Εἰς. Κι. ­ὰὺτὸ ὅμως τεῖνάὶ μὶὰ ὶστοατολοτγηθοα̃ι̃ν ·γὶὰ την στο­οοωοὶνη ἄλλωστε° σὲ με­ Ρ­άὶχσφὺοεο, στωοαχὼοηση τοϋ ποτοὰχὡοηση οωτὰ χο­όνὶὰ, στκέοττετάὶ ὁ Χλὶμμλεο, θὰ στοοσλοτμθάνεὶ στην “Ες ­ μόνο ἄτομά ποὺ θ® ὰντὰποποίνοντάὶ στὶς ὶδάνὶκὲς άνὰλογίες, κοιὶ μέσα 'σὲ ἑκὰτὸν τεὶσοοτστ πέντε χτοὀνὶσ. τὸ τἀογὶότεοο, ὁ Ιὶεοιμοντοτὸς λὰὸς θὰ χεὶ στοολσλόὶθεὶ πάλὶ στην ολοκληρωση του την ἰδάνὶκη Βοοεὶο Γεο­ μσνυκὴ του χέ (Όμως η φυλη δὲν εἶναι το πα̃ν. Θὰ ποέστέὶ ὰκόμὰ, ὁ ἄνδοὰς ποὺ έπὶθομεῖ ν" ἀποτέλέσέὶ μέοος στην Μάύοη Τάξη νὰ εῖν­άι. «ὰομον­ικὰ δνὰπλοὶσμένο·ς» στη σωμοιτὶπὴ του ὁλότητὰ. Σὰν έὶδυκεοὶνένος πτηνοτοό­ φος νὰ ­ὀοοοτλάσστεὶ κὰὶ νὰ τμέγ.σ.λὼν.ει. ηοτόποὺλὰ, ὁ Χὑμιμλέο δτὰκηοὺσσετ: «Θὰ πυοέπεὶ νὰ εἶναι. σεθτὰστὲς οἱ ἀνοιλογίες, τὸ μῆτκος τῶν μηοῶν θὰ εἶνὰὶ σὲ ἀνὶὰλογία μὲ τὸ μη̃νοοτς τοῦ το­ομνοῦ, γὶὰτὶ αὐτὸ τεἶνὰὶ ένος ὅοος ποὺ κὰθνστα̃ .εὺχάοὶστο ὶκὰὶ τάττοτελεσ.μάτὶκὸ τὸ τθάδνσιμὰ.›› "Ο πά­ θηγητὴς Σχοὺλτζ κοὶτοτστὶοώνεὶ ένα σύστημά θοὶθμολογίάς μὲ ἐννέὰ ση­ μέι̃ά: μόνο οὶ ὺποτψἠφ­τον ποὺ ­λὰθὰίνοὺν τὸν ένα ἀπὸ τοὺς στοὡτοος τέσ­ σὶέοὶς τθσ±θ,μ.οὺς ἀνάστηὶμὰ ἰδεῶδος, ·ὲξ×οοὶο<ετο, πολὺ κάλο, ·κσ.λὸ γίνονταὶ δεκτοὶ στην "Ες ­ “Ες ‹‹Ε_ςσὶτὶΖ%λέέτ τά­›‹.άμ.ά ὁ Χῳμλεθ, ­ ποὺ ἔχέὶ άξίο ποὶν ἀπ® ςὅ­λα, έῖνὰὶ νὰ .μην τὶὰοοὺσὶά­

κτὶκὰ νὰ

­

_

έχέὶἶὅὶ

­

ΨΨ9ἑ.ο.ἐνὲ9„ῖυ̃οὶοέῇὶ* "Τὸ ὅάδιονἀ του» Τὰ .λέο­α τον» έλα ὶἐν νἐνεν θὰ ποέττεὶΔἔττἀντταοτοκοίνὶοντὰὶ στὸ ἰδέῶδές ποὺ θέλοὺμες νὰ στοὰγμάτοοτοὶη­ σοὺ‹μ.ε.» ε

αν

ε

|

„,

ς

Οταν ο ὺποψηφὶος θὰ ἔχ­ετ ὺποστέὶ τμ. ἐπὶτὺχίοὶ τὶς ἐξέτάσεὶς (τὰ \ Η ~ 5 ~ Ι ~ τεστ) της φὺλέτὶκηὶς έπὶτοοτττης, οέποὶ τότε, ττοτν οἰσαχθ­ετ πθαγμα. οι :» _, κ Ή­Ή­α ΟΈΉΝ Εἔ · Ε§› να δὡσεὶ ποοηνοὺμένως ἀστοοειίςέτς της άξίάς του. Στην Ἑτὰὶοεία τοῦ Ἰησοῦ, ὁ δὀσὶυμος (ὺποτσκττκος) ὺφιῖστὰτο ἐπὶ δύο τ

κ

κ

ς

¬Π4¬­

.;_


χρόνια αυστηρὲς δοκιμασίες, ὶἔκανε σισκὴσεν; ευ̃λόιθειας .αναρίθμητες προ­ το·υ̃ προφέρει τὴν επίσημη ευ̃χὴ (αφὶιἐροασὴ) ‹‹πτωχείας, ὁιγνότὴτος καὶ ~ Ἱ Ἱ | ἴ Η \ | ~ υπακοης». Με τον Χιιιμλερ συνεὅαινε τσ ιδιο. Οι σταθμοι ιιιαθὴτειας των ι ×­σκ; ισ : "Ες ­ “Ες ακολουθουν το Βθνικοσ¬ο×σιαλοστικο ὴμερολογιο. Τὴν· Θὴ Νο­ ε : εμσρίου, επέτειο του προιξικοπὴιματο; στὴ ιμπυριαρία του Μοναχου, ο 5/ ¬ υποψήφιος Βς ­ ”Ε)ς, ὴλικία; δεκα ὁκτὼ χρονών, ὀνσμνόὶζεται Σταφφελ­ : ι | ι : ει ι ι ὅειίπερ ὴ δοκιμος καὶ φοραει μια στολη μαυρη χωρις θυρεο. Τὴν ἔἄθη Ἱανουαρίου (μέρα που κατεκτὴσε τὴν ἐξουσία ὁ )]ἔὶθνιικοσο·σιαλισμό×;,) παιραδίνεται στὸν δὀκιμιο μια προσωρὶινὴ καρτα (ταυτότητα) “Ες ­ ”Έις. Τὴν Ζθὴ Ἄπριλίου, επέτειο τῶν γενεθλίων τοῦ Φυρερ, φορόιει. τὴ στο­ λὴ μὲ θυρεὀ, παίρνει μία ταυτὀτὴτα ”Έἶα̨ ­ “Ες τελενωτικὴ καὶ δίνει τὸν ὅρκο στὸν Φυρερ: «Σὲ σένα, Ἄδὀυ̃ιφιε Χίτλερ, Φύρερ καὶ ριε του Ρόιιχρ, δίνω ὅρκο πίστη; καὶ­ Ε

×

ν

κ

π

στοὺς ὶἄοὶκννὅὶιε*τὸνζἔ§ιειε..εεὶ.Ρη̨̃σέἔὲίἐεε.Ξεσεαεὶτ.νὲιὶ.屄9.ανόσε.:εαΜα9·

Τὸ τελετουργικό, παίρνει μια αοιρφὴ πιὸ ἐπίσὴιιιὴ ακόμα στὴν Βερφυγκουγκστροῦπε ὴ ΜΤ, τὴν υιελλοντικὴ Βόιφφεν "Ες ­ "Εἔ‹;, παρὰ στὴν κοινὴ “Ες ­ ”Εῖς, (Άλλγκεμόιὶνε “Εῖς ­ ”Εἱ;). Ὁ ὅρκος υ̃ίε νεται ἀπὸ ὅλους τὴν Θὴ Νοιεμὅρίου ἐπὶ παρουσία τοῦ Χίτλερ. Με μεγα­ λὴ συγκίνὴσὴ ὁ ”Ήμιλ Χέλφερ·ιχ, παλαιὸ ιμιἑλος του̃ Κόμματος, επικαλεί­ ται. παλι «τὸν ὅρκο ποὺ ιδὀθὴοιε τα μεσανυχτα μπροστα. στὴν Φελντερν­ χόιλλε στὸ Μόναχο. Δύο ῶραι̃οι νέοι, γεμάτοι σοιΰαρότὴσα, ιἀξὶοπρέπεὶα, σφὶγμένοι μέσα στὴν ἄψογὴ στολή τους. Πραγιιατικοὶ ‹‹ἐκλεκτοί.›› Τὰ (δακρυα σου ἀνέὕαιναν στὰ μάτια ὅταν αὐτοὶ οἱ χιλιαδες ἄνδρεα̨ ἔδιναν κατω απ, τὴν ἀνταυγεια τῶν πυρσῶν τὸν ἐπίσημον ὔρκο τους. Ἱἰταν μια αλὴθινὴ προσευχή».

­­

“Ομως ὁ ὅρκος του̃ δόκιμου τὴς ᾶπλὴς (τκοινῆς) "Ες ­ "Ες (20 Άπριλίου) δὲν κλείνει τὸν κυκλο τὴς .δοκιμιαὶσττκῆς περιόδου. Πρὶν νὰ μπεί πραγματιικὰ στὴν υπηρεσία (1ὴ Ὁκτωθρίου), θα πρέπει να περα­ σει τὶς ὁοαιιμιασιίες για τὸ αθλὴτικὸ πτυχίο καὶ νὰ μόιθει τὴν κατὴχὴσὴ “Εις ­ ”Έὶς, που τὸ παιγνίδι του «ἐρὶωτὴσεις ἀπαντὴσεις» ιεὶσόιγει τὸν

ι­

δόκιμσ στὸν χορὸ τῆς Χιτλερωιῆς λειτουργίας:

Ήρώτηση: Γιατὶ πιστεύουμε στὴ Γερμανία καὶ στὸν Φύρερ; Άπἀντὴση: Πιιστεύιουμε στὴ Ιἶερμανία γιατὶ πυστεύουμε στὸν Θεὸ που δημιουργησε τὴ Γερμανία στὸν κόσμο καὶ μᾶς ἔστειλε τὸν Φυρερ γιὰ νὰ τὴν διευθύνει. Ἑρὡτηση: Ποιὸν πρέπει να υπηρετοῦμε πρῶτα ­ πρῶτα; Άπόιντηση: Βρισκόμαστε στὴν υπηρεσία του̃ λαου μας καὶ του Φυ­ ρερ ­μας Ἀδόιλφου Χίτλερ. Ἐρὡτὴσὴι: Γιατὶ υπακουεις; Ϊ

”¿

Μ

­ ιτε ­

Ύ

Ε

Χ

Ϊ ἔν

Ι

ι


Ἀπὸ

Ἄωτόιντὴσὴ:

τιεσιιοιίιθὴισὴ,

γιὰτὶ ὴ πίστη

ιμοο

ωὶ

ιιιοινίοι, στὸν Φόοειο, στὸ Κόιμιμοι, στὴν ”Ἑἶ; · ΝΕ­Ξι

κι

ὰνὴιιει στὴν Γεο­ ἀπὸ ε`ἶλθ”κΘὶσὶα

ιεῖισυν ειδὴσίοι.

Στὸ τέλος

ιἀπθ

τὶς ἀθλὴτιοιὲς

­οιίιτὲς

ἰδεολογιιιὲς ἐςετόισεις,

οιοιὶ

δόκιμος, ἔπειτα ὀωτὸ­ μιὰ γιιοιθὴτείοι στὴν Άοιμσιοιιτσντί­εν:στ ιιὰὶ στὴν Βέο­ μοιχτ, γιὰ ἑιιγόιινοισὴ οιλπ., εὶσόιγετὰι ὀοιστιιοιὰ στὴν Σχοοτζιστόιφφελ. Ποὶν ὅμως, ἔχει ὁοιιιοθεῖ ιἐστίσὴς ὅτι θὰ τὴοὴσιει εὐσονεἰδὴτοι τὸ διόιτσ­

το σχιετιιιὸ ιμὲ τὸν γόιιιο, ποὺ σόμφωνὰ μ' αὐτὸ ὁ Ροι'ὶχ.σφ­ὐοεο ΝΗΞ ­ “Ες ιἐπιόόιλλει στοὺς ἄνδοες τον νὰ σεόὰσθου̃ν τὰ φολετιιιὰ ιιοιτὴοιοι "Ες ­ “Ες ωοιὶ νὰ ποιντοεοτοῦν' μόνο μὲ τὴν ἔπίισημλι̃ ἔγλθὶιση τη̃ἔ ΕΠ ΒΗΑ ὴ τοαι̃ Χιΐιμιμλοο. Τὸ νέο ιμ.έ·λος τῆς 'Γόιξὴς λοιόοιινει τότε τὸ ἐγχειοὶοιο (στιλέτο) "Ες ­ ”Έ]ς. "Αιτοτελεῖ ἀπὸ τότε ιιέοος ὰῖιτὴς τῆς ποιοόιζενηιἐ Θιἴυ̃εσλὶἔ τὶς σχεδον φεοιιδοιοχι­ ὅπου ὁ Νοιζιστιιιὸς φοινὰτι­σιμὸς ισομόοιὀιζει τὴν ὲφαθμω μυθολογια. γιὰ τὴ Γεοιμοινικη ὅτιοο ὴ κλίση σονὴιθειες, ιιὲς | ._ ~ ~ ~_ ιεφοιομ­ογὴς πολιτιιιὴς και Τηε ζει ιιοιτὰ τὴν ἶεννοιοι τὴς οιιιονιομιιιο ψοχοὴς Κοοιτιιιὴς λοιγικὴς. )Τὸ πνεῦμιοι του̃ σιόιθιε "Εἰς ­ ”ἘΣς, τὴν ἔννοια ποὺ ποέτιει νὰ ἔχει γιὰ τὴν ιεὶδιιιὴ οιοιὶ ιὀινώτεοὴ θόσὴ του στοὺς ιιόλποος του̃ Κοὰτοιις ιιοιὶ του̃ ἔθνοιυςι τὴν ιδυνσιμώνει ὁ ιθεὰμιὸς μιᾶς διοιοιστιὰὴς ἐξοοσίοις ιιοιθὰοῶς “Ες ­ ”Ε”ς. Ὁ διοιοιστὴς “Ες ­ “Ες Σχόιοφε ιδιοιιιὴιοόσσει, ότι ιιοιμμιὰ ἄλ­ λὴ δικὰστιιιὴ ­ἐξουσία, ἐιιτὸς ὀοτλ ­οιἰιτὴν ποὺ ιδιοιιθέτει “Ες ­ “Ες δὲν ἔ­ χει διοιοιιοιδοισιίιοι διιιοιὶωιμὰ νὰ οιοίνοι ὴ διιιόισει ἔνοι μέλος τὴς Τόιξὴς. “Ενα ἐξὰιο­ετιιοιὸ οικὰστὴιοιο γεννιἐτοιι ποὺ σκεπάζει ὕλο τὸ σύνολο τὴς Τάξης. Ἱτὶ ΒΠ, οὶ ἔν­οπλες δυνόιμεις ΨΤ, οὶ σονετοιιοισμοι, μὲ τὴ νὶεοιοο­ ι γι ιι οτ ­­Ά Η τ κεφοιλὴ, τοι ιιεντοὰ ιειιγοιινὰσὴς Ες ­ ω Βς ὴ Ϊ”ιοο·γοιεοσχοαιλεν, ολοι οι ὀιξιωιιοιτιιιοὶ ὀιοχὶζοντοις ἀπὸ τον Στοοοιμττοινφόοεο ξιεφειόγοον σοι” τὴ γ­μιοι

λ

­­

3

­

κ

ει

­

κ

π

οτ

|

.

Ι ` | :| ¬ σσνὴθισιμενὴ ιδιοιοιστιοιὴ ιδικοιιοδοισιὰ, οιποι̃ τὴ\ ¬δι°κοιιο¬σ·ονὴ δηλοιοὴ. κοιθοοισθεἰ ιὰπ“ τόὴ ΕὰὶχισεοιόοοοωἶἩς ­ “Ες ότι κόιθε μέλος τὴς Τόιξὴς \

7

5

τι ς οι το τ Μ οι ι ι τχοι το .διοιοιιῳιμοι κὰιγτο οιοιθὴοιον ςνοιιοστειοιασ:ιτισ·θιει το ιδιο τὴντιμὴ του ἄν ιιοιίνει ότι ιδιοι·›ιοιόεόετο.ι. Αίιτὰσὴιμιὰίνιοι ὅτι ἔχει τὸ διοοὰίιομὰ νοὰςὥ­ πεοοιὅὲιισλθόεῖ ιοιυ̃τὴὶ μὲ τὰ ιὅπιλοι.ἙΙδνιοι ξεερτισμένο ιιοιτόιλοιστο τὴς φε~οοδοιο¬χὶοις ἔιοινοισιοιὶονει ζωὴ: ὴ ιιιονοιμ χχὶα

ιο­ιι.­­¬ωσ~=­­­­ι­

ε

τὴν

Ι ι Ι τι: ι ι Ν ιτιτ επετοιι στον ιιοιθε Ες ­ Ες ε σ ετσι ε ιιοισ του Ροτ­ Η χγσιφόοεο “Ης ­ “Ες νὰ .μιον­οιιὰχὴσει τὰ .ὕπλοι ιἀφὴνοντοιι στὴν ἐιιλο­ γὴ τῶν ἀντισιόιλων ὲ ἕνα έλος τὴς 'Γὁιξὴς ὀιπ” το ὁποῖο σιοίνοι ὅτι μ· μ· ς

οΒ

Β:

γ

­ νοοιοθινιοι ι

ι

.

.

_

.

εν

ι

'

ι

ι

σως

~

Μο...

„±ι§›ι

ι

·

σ

Μ ..ῖ,ι~¬­τςςςη̨̃ςςς \.___.._,ὲ%„ς

­ειιὲοιτεςςοεοοιτοισοεινοινι­και ισοστσ

το

Η

εναιὲ ­ ®Έ)ς ­ὕνΞΜσἐὔ;τζο¦οΒιτοινΔὴσιἕἑ Αὐτὰ τὰ ιιοιτὴοιοι ἀξίοις, ιτοὺ όινὴοιοτν στοὺς ἄνόοες τὴς Τόιἔὴις, οιῖιτὲς οὶ σοινὴ>θ±ειος .μιὲ τὶς ὁποῖος ξεχωιοιιζοονι ἀτ” τὴν ῖ›πόλο·ι:ιτὴ ιιοινωνίιοι, σοντοιιοιόιζοντοιι μὲ ιμοστὴιοιώιδὴ ὲμόλὴιμὰτιὰ. γτὶὰ

­··­Π§­­

ι


ἱεσὶαοχί­ ἐμθλὴματα αὺτὰ θοὴθ­οὺν νὰ ἀναπτὺχ­θει̃ ὴ ἔννοια μιᾶς εἰδιπὴς καὶ 'Γὰξὴς τὴς ὲσωτεοιοιὸ στὸ ὁλμὶλλα ας ποὺ ποὲπει νὰ ὺπεγείοει τὴν δἐθὴλο. ν” ὶἀσαὴσ­οι μιὰ γοὴτεἰα ἀνιόνμιιιτὴ ιμὲ φὰθο στὸν σὴ­ 'Ο μαυ̃οος τεκτονισμὸς τοῦ Χίμγμλεο γνιοοίζει δὺο διαποιτιπὰ ααὶ μεῖα: ὺπόιοχει τὸ ασημένιο δαχτυλῦδι ποὺ φἐοει μια νεοιοοπεφιαλὴι ἀ­ τοὺς γιὰ Ποοιοοισἶαἐνοτα̃ ο ιχικἔι τὸ ἐγχειούδισ (στιλέτο) ἐτίιδειξὴς.

γωνιστὲς τὴς ποώτὴς ὥο­ας, γτὸ ασημένιο ιδιαχτολΰδιιιςα̃ιοιΐἐυ̃ὶὶιὲίὶχειςτςαἶλι. νέον” ὕλοι ω̃οὀιἔιὺμνατιαοὶ τ‹ῖ5νΪ°Ἐς.­ “Βε ποὺ ἔκονν τα­ν οσιοὀνν νοο­ ὀιοχὴγοὺς οεδἶὰῖνἶὶὸδὺἐἐγχειοίδιὶο επίδιειζὴς, αὺτό, ἀπονἑμεται μόνο στοὺς ιμ' εναν σὺμ.φων°α ὅχι οιὺτὸ κι “Ήα̃οὶχίζοντας ὀιπ” τὸν Οὺντλε­οστοὺοιμφὺονεο, μονα­ ἀλλὰ δαχτυλίδι τὸ μὲ ἑπίσὴμσ κανονισμὸ Θ ὅπως συμβαινει

­­

ῶστὀσο αὺ­ διπὰ σύμφωνα ­μὲ τὴν ὔο­εξὴ του̃ Ριαιχισιφὺοιεο. 9Απονἑμεται ὺποψὴφ­ιοὺς τοματως στ” ιἀγαπὴμἐνα παιδιὰ του̃ Χῦμμλεο, δὴλαδὴ στοὺς τῶν ποὺ ἔχουν ὺποστεῖ. τμ” ὲπιτὺχἶία τὴν τελιπὴ διοὶκυιιασία (ἐξέτασὴ) ἐγ­ τὸ πολἐμοὺ, του̃ τέλος Στὸ Γιοὺγσιεοσχιοὺλεν. Σχολών “Ες ­ ”Βς "Ομ­ 230 821, στοὺς αὺτὸ τὸ πατἑχουν 382 Στανταοτενφὺοεο χειοίνδ­ιο

4 Όμ­ πεοφὺοεο .στοὺς 282, 91 ”Ο·μπεοιγ;ποοὺποτεν‹ρὺοε±ο στοὺς 92 καὶ πεοστγποοὺππενφὺοιεο στοὺς 4 ἐν ὺπὴοεσ­ία. 'Αλλὰ ὁ Χῦμγμιλεο δὲν ιμνἐνει ᾶσιομα ἱκανιοποιὴμένος. Στὴ γοαμνιιὴ του̃ ῖστοοικου̃ το¬ομαντισ:μ±οὺ, δ Ριαιχσφὺοειο "Εὶς ­ ””Εὶς παίονει σὰν παιοὰ­ π.Χ.), τοὺ ὁποίοὺ δειγμα τὸν ὔασνιλια̃ τῶν Κελτῶν, τὸν “Αστον

ἔχει διαθασει τὴν ἰστοοία σὲ ιμιὰν απ' αὺτὲς τὶς σὺλλογὲς θιοὺλων ποὺ τὸν ἐνθοὺσιὰςοὺν, παὶ ανέχεται στὸ το­απέζι τοὺ ἀποπλειστικὰ καὶ μόνο

τοὺς δώδεκα ,Ο~μπ ν¬φὺοιεοτ ποὺ τοὺς κοίνει σὰν τοὺς πιὸ ἄξι­ οὺς, παύονοντας γι” αὺτὸ παοόιδειγεμια ἑκεἰνον τὸν θασιλια̃ ποὺ δεχόταν μόνο στὸ ἄμεσο πεουὅόιλλον τον μόνο το­ὺς δὼδεοια πιο θ.ααοαλἑο¿μςΞπ­ πὀτες του. Οἱ ιἐπλιενιτοὶ σὺγσιεντοὡνλονται γιὰ ἐτίὶσὴγμες ¬σ·ονε×δ=οιόισεις στο­ χασμοὺ στὸ Βέθελσεμποὺογπ, ποντὰ στὸ Πόιντεοιμποον, στὴν Βεστφα­ λία. Πὺογος ποὺ χιοον=ο·λοιγεῖ.ται απο τὴν ­ἐποχὴ τῶν Οὺννων, καὶ μετα­ τοόιπὴπε τὸν ἰΖ' αἰῶνια, τὸ Βεθελσμποὺογπ, ποὺ πὴοε τὴν ονομασία του

­­

ῖπποτὴ Βἐὅελ φὸν Μπὺοεν, σὺγαεντοὼνει απ' τὸ ὅνομα τοῦ ἄοπαγα ὅσα δλα τὰ χαοναπτὴοιστικὰ τὴς Μεσναιωνὺιὴς οἱποδνο.μικῆς μὲ δλα μποοὶει̃ νὰ ποοιἑχει, γιὰ μιὰ ἰδυοσὺγποασἰα λίγο ὀνειοοστὀλα, ἀπὸ νοσταλ­ γικὴ γοητεία ιὀινόὶμιπτὴ μὲ τιοομνακτιπὰ μὺστὴοια. Μέσα σ® αὺτὴν λοι­ πὸν τὴν Βαλχαλλα, τοῦ Ϊἶκοὰαλ, δἐχιεται ὁ Ρ­αιχ­σφὺοιοο τοὺς ὶππὀτες

τοὺ. Οἱ ισὺγοιεννοὼστεις γίνονται μέσοι ­σὲ μιὰν αι̃ἔθ­οὺαα ποὺ ἔχει τσιαν­ τοιπέντε γμέτοα ιμὴπος καὶ δεκαπέντε μέτοα πλάτος. Οἱ Μύτες πόιθονται ὶμαζὶ μὲ τὸν Ραὶχσφὺοὶεο ”Ί·?νς'ξ­ "Ες σὲ πἐτσινες πολὺιθ ούν­ες με ψὴλὴ πλα­ τὴ, γύοω ἀπὸ ἕνα δοὺὶν­ο τοιαπἶικιὶἶ ανω στὸ τοαπέζι, ὺπὰοχοὺν μιποοὶ δίσκοι ποὺ φἐοοὺν τὸ ὅνομα του̃ καθε ῆοωα. “Ολοι ῖέχοὺν, μέσα στὸν

­117­4


πύργο, τὰ προσωπιιιόι τους διαμειρισματια. Τὸ καθένα εἶναι ἐπιπλωμιἑνο σὲ ιδιαίτερο στὺλ οιαὶ. φέρει τὸ ὅνομα ἑνὸς διάσημου ι̃στορισιου προσώ­ ΞἙΟὉ.

Ϊ

Κατω ἀπ® τὴν αἴθουσα, ὺπόιρ­χει ἔνα υπόγειο (παθα) μὲ ­θὀλους (αιαμόιρες) γοτθιπους, μὲ τοίχους χονυ̃ροὺς ἕνα μέτρο οιι ὁγδὀντα ἐπα­ τοστόι. Ἡ οιόιιθα αὺτὴ ~ἀντιπρο¬σωπεύει τὸ “Αγιο τῶν 'Αγἱων τὴς Τόιζης, τὸν τόπο τῆς μαύρης λατρείας, τὸ θασίιλειο τῶν νιεκρῶν.

“Ενα ἄνοιγμια παρόμοιο μὲ πηγάδι θρίσνιεται στὴ μέση αὺτὴς τὴς κόιθας. Δύο στκόιλες ἑπιτρέπουν νὰ χωθεῖ. ιιανεὶς μέσα ἐκεῖ. Τὸ θόιθος

τὴς τρύπας ἔχει τὸ σχὴμα ἑνὸς μεγόιλου πο­χυλιοῦ. Ἑσιει̃ μέσα θὰ πρέπει νὰ ὀιποτεφιρωθου̃ν τὰ λείψανα τῶν ἱπποτῶν τὴς Τόιἔης ποὺ πέθαναν.

Ὁ ιρομαντισμὸς του̃ Χίμμλερ θιρἑσσιει ιὲδῶ τὴν τροιρὴ του. Ὁ Ρα­ ιχσιρυρερ θεωρει τὴν “Ες ­ “Ες σὰν μιὰ νιειιριανόισταση της Τάξης τῶν 'Γευτόνων Ἱπποτῶν. "Οπως ἑαιεῖνοι, ἔχει κι αὺτὸς τὸ οιαὀ του Μαρίιενμ­ πουργνι. "Όπως γινόταν παὶ ¬σ® ἐκεινους οἱ πιο .διόισημο­ι νειοριοιὶ θὰ ἐντα­ φιασθοὺν κατω ὀπ® τὸν χορὸ (νόιρθηονα) τοῦ παρειωιλὴσιου τοῦ πύργου. Τιἔτιοτα ἄλλο δὲν εἶναι τόσο ὰγαπητὸ στὴν σιαρδιὰ του ὅσο αὐτὸ τὸ ἰορὸ ἄδυτο σιαὶ δὲν θὰ οφ­ειδωλευθτεῖ τὰ ἔξοιδα. Ἡργασίες μετατροπών, έγκα­ ταστόισεις ιδ¬ιοιμ.εριισ:ματων, μιὰ θιθλιοιθἠπη μὲ 12.θλΟΟ τόμους, μιὰ αἴθου­ σα συγοιέντραισης και μιὰ ἄλλη αι̃ι̃θουσοι πριοορισμἑνη γιὰ ανώτατο ιυ̃ιιιαστὴριο "Ής ­ “Ο­λο αὐτὸ τὸ καρ­αγκιοζιλίκι θὰ του̃ ἔχει στοιχί­ σει στὸ τέλος τοῦ πολἑιιου μερικὰ δεκατρία ἑιιατομ.μ.υ­ρια Ρόι'ιχισμαρα. Δεκατρ­ία εκατομμυρια ποὺ ιὰφ­ο­ρου̃ν μόνο σ” αὺτὴ τὴν ιἕπιχειρηση. Γιατι ὁ Χίμμιλερ, πυιριευμένος ὰπ” τὸ παθος τὴς Γερμαν­ιπὴς μυθολογί­ ας, θὰ θημιουργεἠσει τὸ 1988 μιὰν εταιρεια γιὰ τὴν αποκατάσταση τῶν Γερμανικών ιστορικών μνημείων. Οι επιχειρησεις τὴς εταιρείας θὰ ὀι­ φορου̃ν φυσιπὰ στὶς περιόιδους τοϋ Γερμανικο­ῦ παρελθόντος, ποὺ ἀντι­ στοιχου̃ν μὲ τὴν ὰντιχριστιανικὴ ιιαὶ. α̃ντισλαυιπὴ ἰιὁεολογια τοῦ Ραιχ­ σφύρερ “ Ες­ ”Έ§ς (πύργοι τῶν τευτόνων ἱπποτῶν, κλπ). Χῦμμλορ: «Τ ὰ ζητήματα οιὺτὰ μας ενδιαφέρουν γιατὶ ἔχουν τὴν πιο μεγαλη σημασια στὴν ἰοεοιλογιοιὴ οιαὶ πολιτικὴ μαχη ποὺ διεξόιγουμε». Ἀπ“ αὐτὴν ιἐπίσης τὴν ιδεολογία προέρχεται ὴ λατρεία ποὺ τρέ­ φει ὁ Χιμμλερ γιὰ τὸν ιθασιλια̃ Ἑριριαοο τὸν Α' (8?θ ­­­ ΘΒΘ), ποὺ ιυ̃­ πῆρξε ὁ νιιιητὴς τῶν Σλαύων. Στὺς 2 Ἱουλιου του̃ 1938,. ἐπέτειο τοῦ θανατου του, ο Ραιχσφὺρερ ὁρσιιζεται ἑπισημως πάνω στὸν τάφο ἐκεί­ νου του θασιλια̃, στὴν 'Εἱσοολησια του̃ Κουέντλιμπουργκ, ὅτι θὰ συνεχί­ σει και ­δώσει τέλος στὴν ἀνατολισιὴ ἀποστολὴ, του̃ θασιλια̃ τῶν Σιαξώ­ νων. "Απο τὸ 1936 κι ἔπειτα, ὁ Χἐμμλερ θὰ πηγαίνει νὰ συγσιεντρώνιε­ ται κάθε χρόνο στις 2 Ἱουλίου πανω στὸν τάφο ἐκείνου του̃ ῖστορινιου̃ ἐχθιρου̃ τῶν Σλαυων. “Ολες οἱ ευ̃ααιρ­ίες εἶναι αιαλὲς γῦ αὐτὸν γιὰ νὰ

­Ήθ­


ύπαινιχθει̃ τὸ εῖοιαλὀ τού. Ἐῖπὴιοεασιμιένιοι; ἀπὸ πν·εύματισ.μιό,. ὁ Ραιχσ­ φύοεο “Ες ­ "Ες ἰσχύούζετιαι ὅτι ἔχει τὸ χόιοισιμα νὰ ἐπικαλεἱται τὰ πνεύ­ απο ματα τῶν νεκοῶν, ιμὲ τὸν ὅσο νὰ ἔχουν πειθανει τούλαχιστσ ποὶν ὅτι ιἱίέοιστεν, τού, ἐκατὸ χοὀνια. Ἱἶιμπιιστεύεται στὸν ιμαλὰκτὴ (μασἐο) ιἐλαφοο­ τὸ πνεῦμα του̃ Ἑοοιίκού του̃ Α' τοῦ φανιεοὡνεται σύχνὰ ὅταν σι­ ὀιποκτόιει Χύιιμλεο Ὁ σύμὅούλἑς. πολύτιμες κοιμαται και τού δίνει στοοεὀτύντα ιμὲ τὰ του τριοόισιει; τὶς γὰ ­ σιγὰ τὴ σύνὴθεια νὅ ἀοιχύἶη̨̃ει λόγια: «Σὅ αὐτὴ τὴν πεούπτωισὴ, ὁ ιὅιαισιλια̃ι; Ἡο­οῖκοα̨ θὰ ἔκανε αύτὸ ὴ ἐκει̃νο», καὶ ὅλα τείνουν νὰ γίνει πιστεύτὸ ὅτι ιθεωιοιεῖ θετικὰ τὸν ἑ­ αυτό του σὰν τὴν ὲνσόιοικωσὴ αύτού του̃ ποοσώποσ, \

\

/ 5'

Βινῖαι φοινεοο, οτι αυτο το ιστοοιτκο ποιοαλὴοὴμαὅ' εχει χαοακτῆοα Νοιζιστιικὴ ἰὅεολοιγιία. ἀποκούεριστικὸ και εἶναι στενὰ σονιδεμἑνο ιμιὲ τὴν “Εἰς ­ “Βςι απ" γιὰ ιμαγνὴτὴς Και ποαγματικόι, ύπόιοχιει καλύτεοοι; Γειοιμανύας; "`Γπόιο­ τὴς αύτὴ τὴ λατιοεια τὴν ὀιφιεοωμένὴ στούς ὴοωει; χει ἐκεῖ. μέσα ἔνοις ιμτύιστικισγμὸα̨ πανέτοιιμο; γιὰ τὴ Μαύοὴ Τόιξὴ. Μύ­ στικισμὸι; πού, κατὰ τ" ἄλλα, δὲν εἶναι ποονὀμιο τῆς “Β; ­ ”Έ);,ι ἀλλὰ πού ὰντιστοιχεῖ μὲ τὸ ἱδεοιλογιικὸ οιεύιμια τού Ναζισμού γενικα. Έ

#

Η

5

Χ

Ω

Γ

"Εἰς ­ Ἰἰἔς δὲν ἔχει ιὅικὴι τὴς ἰὅεολογια. 'Η ΒΠΒΗΑ μαλι­ στα θὰ παοαπονεῖται πόιντα γιὰ ιἔλλειιμη ιὲν=ὅιαφιέο~οντιος τὴ; Βεοφύγκού­ γιὰ ὅλα γκστοούπε “Ες ­ “Εις καθὼς και τὴς Ἄτλγκεμὰῖινε "Ες ­ "Ες θὰ τὰ ἰδ­εολοιγικὰ ζὴτὴματα. Οἱ ὅοαιὅύνιὲς μελέτες ὴ Σχούλούγκζαιμπἐντε λιγό­ παοαμείνούν παντα οἱ ισσγκεντοώισεια̨ "Ες ­ “Ες πού σύχναζονταιι '

Γιατι ὴ

Γκοοσππενφύοεο Ζὲχ θὰ χαοακτὴοίσει ὅτι οἱ ὰξιωιματικοι "Ες τού; στὴ ­ "Εις ακομα δείχνούν ὅτι ὀιφιεοὼν¬ούν ·θιελὴματικὰ τι; θιοιαὅύἑς Καισαα ιὅὀκτωο μπύοα παοὰ στὶς ὅοαὅύνὲι; τδιιδακτιικὲς παοαὅόισιεις. Ὁ ­ “Εῖ×;, Σταονταντενφύοεο ύπεύθύνος γιὰ τὶς ύπηιοιεσίε; ἐκπαύὅ­εύσὴ; "Ες δὲν σύνιαντούν θὰ παοαπονεθει̃ ὅτι «οᾶ παραδόσεις φύλετικὴς πολιτικὴς κανένα ἐνιὅιιαφέοον ἀνόιμεσα στούς ἄνδοες». Αύτὴ ὴ ἔλλειψὴ ·ἐνὅιαφέοοντος δὲν ἱκανοπο­ιεῖ τὸν Χύμιμλεο πού ἀ­

τεοο.

παιτεἰ ιἀπὀλύτα νὰ διακοίνεται ὴ "Ες ­ “Ες μὲ ιδικὴ τὴ; διάπλαση καὶ. ­δικές της σύνὴθιειες, απ' τὴν ύπὀλοιπὴ Ναζιστιαὴ ιμόιζα. Γι' αύτὸν τὸν σκοπὸ λοιπόν, ­ἀντλῶνταα̨ μέσα ἀπὸ ἔνα Γεομανικὸ παοιελθον, πού τὸ ἐρ­ μηνεύει ­ἐξ ἄλλον κατὰ τοὀπσ τρ­αντασ¬ιὡὅὴ„ ὁ Ρα'ιχγσφύο¬ε.ο ποοσπαθεῖ. νὰ προκαλέσει τὴν ὀιναγἐννὴισὴ μεοικῶν ἀοιχἐγονων σύινὴθειῶν, νὰ θεσπίσει παγανισμου̃ (νέα εἰ­ κατὰ καποιο τοόπο ἕνα εἶδος Γεομανιαοτυ̃ Νεο ωλολατοιείοι). 'Η ποοσπόιθιεια αὐτὴ ιἐξωθεῖ. τὸν Χίιμιιιλειο νὰ θέσει κατω ἀπὸ κανονισμὸ ὰκὀιμα και τὴν ἰδιωτιικὴ ζωὴ τῶν ἀνδοῶν τού: ὁ γόιμος. νὰ ύπόκειται στὴν ποοὴγούμἐνὴ του ἔγκοισὴ (ὴ ‹ιμἑλλούσ·α σύζυγος» ὀφιείιλσι νὰ ύποστιει̃ τμιὰν ἰατοικὴ ἑἔιἐτασὴ ποοοοιισμένὴ νὰ ὰποὅείξει τὴν «ἀούα›› καταγιοιγὴ της καὶ νὰ παοούισιασει ἕνα γιενεαλογικὸ ὅένιδοο κι

­

­·ι̃ι̃9­


| σ τεωλοἕυΐν ,

1

Οἱ υ̃πΎὶΩε

φωτθι̃ ω̨α ~

μια ση̨ ες

ΒΠΒΗΑ Τ Μὲ Ξηἔ =

~

Φ

Μ'Ωίν\ο­1: ΝΕ1

|"ἢ[σ|6α7

«ἀθ

'

Ι

ε

Ή

γυατίὁ

τὴν Τἕοθη̨ Ήηη̨λ γ

μος Τῆἶ

Ἰ}Ὁ­

\ΡὉ:Ε)(,οσ

η

Θΰη̃κ μ ωστε |­­ ΉΟΌ· μ του γιὰ τὴν Οη̨οΝΒ τότε 0

ωπἀ

`μαΎιω

να

μ'π®Θ·ὲσ0νν |

5

·

¬ .

κ

.

ἀπὸ κα Ύίνεμ \ ινα γίνει .αντισοατωστουθεη̨ ̃ωαπΟ τοὺἔ ".ε” ἔχει. ×

μὲ

νὰ καθένας

ἢωλω̨Ἡ: ία συ

±

ἔε["#0υ<;. ε

' Όρια

`

γαμος

θ·@ηὉκ›εΌΤ

δ |

\

».»_ στο Ζεγονουἔ γ\α'μ0¶)# | 5! _

Π

ἀθ εΐῆς .Οπσυ ποὶοφῖστα 'ϋω ὁ τὰ

μτοο­ '

γα­

±

ιαϋτ­

Ρ

ημα

οἱ ”ναδ0κ_ ΒΞ ­ νμο.. Β9. ® μελλό” Ἡ \ | · ματ Εκ κα' ἰ ΜἩ 'δσ/κτ υλδ νΕ)μ‹ρ[›Ε4α̃ντο¦λ|α=σ.σ0υΝ τὴν 04υ§ = δε%0×·τω„ απο \ ᾶλ­| \ δώ °Η οω̃ α ηοη̨ απ.αγ0Ωγεὐε 'και Μ σαν Ο­Τι ποὺ ι¬ Ὁ παοἱουσ·ια του̃ Η τα” 5 Ν . σὲ οιλλεα̨ Ή Οπω Ξ (ἐπί ση” στοΌς ,γῃ ω̨ ι πτώϋειβ αμω̃υς ι̃απαγοοεὐ ετσ* .. 5 |. =στ`ἴζ κ σ \ ὅαπτοσ εβς Μες ΤΜ; Ρα" τοῦ Ο ἙΟ |·χσ‹φ¦ὑΩ\ε0 Μ\8 ΐη γωΌση πσὼδωῦ Φ στέλνει ! πετσο πη̨ωτου .μἢιὰ μαζὶ ἕνα ἕνα υτοὐ­ °κ;0.υταλ| [μεωα με ΜΒ ασΐἔη̨̃ ει

Π

¬×

π

3

.

Β

=

Μ ±

κ

3

`

_

6

×

9

εἴ

ι̃

ΝΕ ω ἐθ υπθλλάπι € Ἄα .στὰ Υοστἀσω Ες ~ΤΝασκωασΜἐνα ®μ·πλεἰ μεῖαἔωτὀ Όλα ἀπὸ λα Ἡ Ή ..Πέ­Ειω©Τ0ι παιδκνΌ, στἐλνει· ἕνα ηη̨οπἠ­ σ ΤΟ Στὴ ΟΜ υ γεννηση αχ. τὸ = ­ ἔ 6 π π γβο συ ἔχει Ραμμἐνγο εἔη̃ς μ ἕέδὲν ?‹ἶῇΩα (φγνωμκκὀ ­Δ„ | Μ­ωἶισαι ἔν Ή? αἰώ τῆς ὉΎΟ;

1

.

Ν

9

¬|

«

Ύ

ν|.α

φυλῆςὥ πθαγ'μαὔιχόἩἸΤΘ:_' ΤΟυ̃,`Χτ'­·±#ἶ εν Νγωοντα |ς η̨μμλεὀκΰ δὲν _, 5, ± Πλ πρὸ ὕη επιὔὰλλ λυπ ονἶαι ηΩ'ΟφΟΩ εωἶαι, ω| σιῃνηθεὶε ςΆαὶ ἸἹΓΤΟΉ 'ς> Εσ τω | \ τι̃ ἰυὥὰ μεΝοα ωἕ τ«ην αλλ η' (ζ ε£).μα_νἹ­|χθς» καὶ οἱ «αθχέΜονες» απο η ' | Χ Ο<ι ὁπὀπειθέ του .γυα ν ίἀ ε0,©Έ\ ·ιτ` ἔ " Θι̃ω̃τοΉΎε®^°0›ν ντυκατ αάσι̃ησ.δ'ει\ ην ¬ Ύ] Υτκυν _ ~ \ θἰνα \ ι̃ἀ Βδῃὶσ/κ μὲ Ή" «Γ ιονλ­ π0Ὁ την κα Θ Φο. τῶν 189 "'εΩ=α γαπητη­σ η̨̃η .­ =`μανων›| θ×(Χ ω δὲν ° \α°ντ(Πτ|(Μθισ Χϋσ. ν ΈΟΌ αποω φεστ» ·ε'^"0υ Αὐτὴ εωω Νη ­ η. α; Μακ γἀ ' το υ δι­ατά­ ἐ Ι' 'η μονη, ει πἀλ “τη̨̃ ν`αγ%σ.σεθ εβ νὰ φαθμὀζ _ υστηω Ή · Ἡ ­ Ρ· ε%„ γιμωτ 0' σχἐε­Ε τὸ · Σ­ΕΔΜ; ^ωΩχὲρ ×» 1987 807 Ν \ Μα μὲ ν γάμο 5 του̃ | ἹΟὉ Σ 28 π Τὰ Ο°Ωε6 ηυ̃αν ΉοΌ ΤΟΌ ~ἀπ\0 την Ή: . \ διὡχνοωΤΟ" ° σ, | γιατὶ | , \= πα Οϋκοὴ ΐυ̃ [Ου\ χοσνοω ὶἑπὑση μη αναΜωω ση Υνωστοπο νει ι. η | ­. του̃ \ ἄὲπ 9 μια δ× π ἀπ| να δν πα ι ατ εν Ολι̃ ω σ ̃ ­η Θώεπε ιφεη̨εω την τὸ αγμα ' δ 'Υιλών.εΙ| ἐπ| 1940 ο χ× Ν 1 η Νο ν ὅιτἱὶ ἔυτο οἱ ανυ̃ @ε_ ισ › Ωιοω Θ ην 0! ημα δια =/Β 9: ,» , πωθέὅ ησαν τὴ 1' πω ωεολύθ Μαν απ ΤὴΎ ΕΞ ζ Υαἶἱ. τα­ =ἶ5χ8τι:κὴ \ | _\ σ 'νὰ ἐπ ανελθἢοω την Τό­ἔἰη αν ω Ο υλάχω το, γὴ για τὸν γαμβ, Δοοου̃ ν “ * | „ ε φυλὴ | Όπό©χΟὉν Ἱἶὰ 3Βσχυθντ α σ Χ­ετμκὰ με Τὴ π Θϋι̃ ηἱηα. τσ . Χ' εΗ υδ ια Ναποω̨̃ Ὁχία ει|ῖΧξσ_ Β στὸν τ()±μ,ε­α Ν Υεννἠυ̃Εων. (Ο υμ. νὰ . \ ΝΕΡ _ τε Με ±θελεΒ ο'ὶω0Δ ισ ει Το σ× σ­ 'Ὁ Τηέ ­γενε|­Ο.:Ξ σ| Ο „ ·Θσπ| .Η Π Δι̃ εὴ Ὁύσηῖ τῶν η̨·η̨ . εμπενἱ %[χυκ_ν. τὸ ων» αϋδιων­ Οω̨ων π0\ Βημα Θ παγἀνὲδ 033' | συ'·πΟ;Ω.ν δὲν 1απ0δ|νδ" τ,τποω̨εη (Η 0=~ Ό Εἰναι σχεδὸν αἶθεαν, οἑώογεἶνἱεισω αέσ ἩΒ Η θλΡμδωωκθυθιε. τι

Ἀ‹ΖΩ©ίΉ0¦ ωΠ„_‹_汋ΞΞῃν 0± ¬Τ„_Ν

κ

'_'

ισ

Ϊ

;

.

9

_

Ω

3

κ

×

×

#

9

Ω

,

Δ

Β

ι

5

×

.

9

·

×

Ύ

Ν

3

.

Μ

Ν

×

=

.

|

×

,

7

ι̃

1

ώ

×

Ἱι̃ἔ

.

~

`

4

Β; ς δὲ­ν .\ ,1 παιδὶ ατα ×

2%

Νῦοτε‹ἀπ\Ο

τὴ

·

Η

_ ΜΡ Μογἢἐνε τα ἢένι̃ανπ Ο 194: .στὴνΎἘ| Ω'μι[}„ν±υκὴ · ἕ\ στχ κ 5

Φκογένε ια

Η

Ι

σο

κ

Ύ

ια

ἶ “ εν καντια Τα Β υ· επυςυχί α. ῇ4 |9 | , ι̃ΰ νἕε Ε§×.Ήλ'ηισί|ε/ς Ἱ | _ 5: Εκ 0 τῆς (ιν Βχα̨ ω̃ηι̃­σια Ποοτεσ αιμελη τ01.ντικ±η Β ,ηικοευν την

Υοωλα ἀπ, τη \

[σε

ιο:

<ἐ¶,

¬

ςἐπυθ 'ΩΩΙ6 εῖλε

.

Μ

”“ι̃2ο_

9


καὶ 2ι3,'ἴ% στὴ Ρωμαιοκαθοι̃νικὴ Ἑἱκπλὴσιία. Οί «Νεο ­ Γεοιμανιτκὲς» ια̃πόπειοος του̃ Χίμμλεο ­θὰ ἔχονν ἔνα ὕμοὶο ἄτοχο ἀποτἑὶνοσμα. Οἱ ἐντολὲς ἐναντία στὴν Ἑκκλὴσιία ἀποστοιέφιοον πολλοὺς ὀίνιδοιες ἀπ' τὸ νὰ ιμπου̃ν στὴν Τόιξὴ. "Ενα μἐοος τὴς ὰοιστοικοα­ τίας, τῆς τάξης τῶν εὺγενῶν, ἐγκαταλείπει τὸν Χίμιμλεο καὶ ΰοίσπεί θέσὴ στοὺς κόλπους τῆς Ρα­ὶχοιΰεο. Οἱ οῖισφιοοὲς τῶν ισονεταιιοισμἑνων μελών ΡΒ πέφτουν ἀπὸ πεντακόσια ὀγιδοντα ἕνα ιμιόιοκα (1934) σὲ τετοακοσία

γμόίοπα

(1936).

ιστοοιτολόγιοί ιλοιχίες του̃ Ραίχσφὑοιεο Ἱἔἑς ­ "Εις θὰ εἶχαν σο­ ὅαοὲς δυσκολίες ὁὶν ὴ “Ες ­ “Εις ιδὲν ιεῖχε ὁίλλιοος τοὀποὺς γοὴτιειίας απ” αὺτο τὸ μαχαἰοί μὲ ιδιπλὴ κοψὴ ποὺ εἶναί ὴ ιλατοεία τῶν Γεοιμανῶν.

Οὶ

"Ϊῖπότο­χει εῖιδιιπὰ ἔνα ποιίτὴοίο, τὸ μιοίτὴιοιίο "Ες ­ “Εις κατ" ἑξοχὴν μαὶ χωοὶς ἀμεμιιθολία τὸ μονιαδίκὀ, ποὺ ιχιοὴσίμεύεί σὰν πλόιστίγγα παὶ ποὺ θὰ ἑλπὑει. παντα ποὸς τὴν “Ες ­ “Βς τοὺς ἄνιδο­ες ἀπὸ ὕλονς τοὺς ὁοί­

ζαντες: ὁ τοιόπος ζωῆς ποὺ ιεῖνοιί ποονομίὀ τὴς, μὲ τὸν οποίο ξεχτοο­ίζ„ε.ι ποαγματίκὰ ιἀπ® τὸ Κόμμα καὶ τοὺς ἄνδοιες του̃ Κομιματος. Αὐτὸς «ὁ το­ὀπος ζωῆς», ιαῖιτὸ­ «τὸ στὺλ» ιμὲ ιμιὰ ι̃νέξὴ, συνδέει μὲ τὴν ζωὴοὴ παοόιδοσὴ τῶν ποιιλαίω̃ν ιστοιατίωτιπῶν. «Δὲν ἔχει. σὴμασία νὰ γνωιοίη̨̃οομε γιιιατὶ πολομα̃μω̨ ἀλλὰ ςπῶςγπολεμα̃μεῇμἑἶχε πεί τὴν ἐπο­ χὴ ἐκείνὴ ὁ “Βονστ Γνοαι̃γκεο, ὁ πίὸ ιδιἀισὴμος τοαγοοδιιστὴς (ποιὶὴτὴς τους). Μοιθὴτὴς του̃ Γίου̃γονεο, ὁ νοιμοιμαθὴς τὴς “Ες ­ ”Έ)ς Βέονοο Μπέστ ζωγοαφίζγοὶ τέλεία τὸ ποιοτρὶλ του̃ ὰοχὴγοῦ “Εἰς ­ “Ες μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «ὴοωὶκοτυ̃ οεαλισγμου̃»./ίΓο 1930, ὁ Μποστ ιδὴλὡνειι: «Αὺτὸ ποὺ ιεῖναί ιἀνιαγπαι̃ο, αὺτὸ ποὺ ιεῖνιαι. αἰὡνιιιο, εἶναί ὴ παλὴ. Οἱ σκοποὶ τὴς πάλης, αὺτοί, ιἐζολίσσονταί ἀνιό»λο¬για μὲ τὶς πειοιὶστόισειις, μὲ τὸ πἑιοασμα του̃ χοιὀνοὺ. Λίγο ιἐνδὶαφιέοεί λοιπὸν τὸ ­ἀποτὲλιεσ·μα, ὴ ἐπίτοχία ·ὴ ὴ ἀ­ ποτοχία. Ἡ] ὴιθίκὴ δὲν ιμιετοίἐιταί ἀνὰλιογα ιμὲ τὸ θόνθος, ἀλλὰ ­μὲ τὸ σιχη̃­ μα. Δὲν α̃παντα̃ στὴν ἐοὡτὴισὴ ‹‹Γίατί;», ἀλλὰ στὴν ὲοὡτὴσὴ ‹<;Πῶς»;.

Μὶὰ

ποὺ Ρνείπεί λοιπὸν ὁ ισποπὀς, ὴ ὴθιιπὴ συνοψίζεται στὸ «ἀπο­

τἐλεσιμα», ἔννοια πού, σὲ πατἀιληξη, εἶναί ὴ οὺσιὶαστίκὴ ἔνδιείξὴ τὴς νο­ οτοοπίας τῶν “Ες ­ ”Έ}ς. *Ο Χίμιμλεο τὸ ἑοιμὴνεὐει. .αὐτὸ μὲ τὴ εμοόιισὴ

τον ἔιιεὶνιε ὲμα̃ςα̃ ὴ

0” ιο­ισ·σι×ι6= ‹ΐΙἱ„2ι„ἐΕοκο§οὐνοτ9ν›ἶ =ῦὲν­οοοέ=ιοι νὰ ῦπόινιοι Η 4. ν

ι

ι

ττ°:°'””]λὺτὴ ὴ ‹‹θ εοποίησὴ του̃ ιἀποτολἐσιματος», ὅπως τὴν αποκαλεί ὁ ῖιστο­ οίπος Χάνς Μποιοχλαίμ, ἑλκὺοι. ακόμα παὶ τοὺς μὴ Ναζίστὲς στὶς γοιαμ­ μὲς τῆς “Εὶς ­ ”Έ]ς. Αὺτὸ .εἶναι ἔνα ποιιτὴοιιο ποὺ ὰντιστοιχει̃ ιμὲ μιιὰ καθο­λιαὴ παοαδοσὴ ιἀνιδοισμοι̃, μὲ ιθιαθιείὰ κλίση γιὰ μιὰ ζωὴ ὀίνταγω­ νίσμοὕ.

Τὸ 1930, ὁ Μποστ πίστεοει. ακομα σὲ μνὰ «παλὴ μόιχὴ», σὲ μίὰν «ὴθίπὴ του̃ ὴοω'ίσιμου̃››. ”ιΟ πολομίστὴς ποὺ πεοιγοόιφιεί κατέχει μιὰ ποσ­

·­ἹΖΙ

­~

_


σωπικότὴτοι ὰὺτὀνομὴ· εῖνοιι ἔνοις ιἀτιομιιιιιοτὴις τὴιιος, ὺτυεὺθὺνος γιὰ τὶς ποόιξοις τοὺ. “Αιλλοιιίιιιονοι ὁ πολεμιιστὴς γιὰ τὸν ὁποῖο μιλάει λοιθοιὶνει τὶς δὶὰτοιγὲς του ἀπὸ ψὴλόι. Καὶ ιεῖνοιι ὰἰχμόὶλωτος οιὺτῆς τὴς ὅχι μὲ σσιοπὸ ὴιθικὴις ποὺ τὸν κατευθύνει τολικὰ νὰ ἐκτελεὶ ἐγιολὴμὰτιιιὲς στοόιἔιεις. Ὁ Μἶποὺχλἀτμ λέει: «Αὐτὸς ποὺ δὲν α̃ττοισχολεἰτὰι μὲ τὸ γιοι­ τὶ τῆς ιμόιχὴς τοὺ ἀλλὰ μοναδικὰ μὲ τὸ πῶς, ὰὺτὸς εῖνι̃οιι οιιοιτεθειμένιος

οἱ τοεονστὰσιεις τὸ ἀττοιιτ­οὺν, νὰ οὁὴγὴοει σὲ οιὶσιο πέοὰς, τὰν ­εὺικτοιὶο ὴοωὶὶὰμὀ, ­μιὰ ιμἀχὴ ὀιττόλὺτὶοι ἄδιὶὶὴ κι ἑγ.ιιλὴ¬ιιο.τικὴ... Τότε ποὺ ὰὺτὸς ὁ ὴοωικὸς πολεμιιστὴς νομίζει ὅτι διαθέτει τὸν ἐὰοτό τοὺ (ὰὺτιοιδιὰτίιθετοιι), ἔχει μστεῖ στὴν ποαγμὰτικότὴτὰ, χωρὶς νὰ τὸ ιιοι­ τοιλοιὅοιίνει ὴ τὸ οιαταλὰὅαὶνιει πὰοοι πολὺ ἀογὰ στὴν ὺπὴοεσίοι του̃ ὁλο­

καθ® ιὕλοι, ὀὶν

μὲ

­ὕλο

ιιλὴοωτὶιοου̃ Κοόιτοὺς»

'Ο Βέονιεο Μπέστ, ωι οιὺτὸς ιὲπίσὴς θὰ τὸ ποιοιοιτηοὴο­ει πάρα πο­ λὺ ὰογιό.. 'Η οομιὰντὶικὴ ἔννοια του̃ ὴιοωὶικου̃ οεοιλισμου̃ ξεπέφτει κι ὕλοις τὴν ιἑποχὴ ὰκοιὅῶς ποὺ ὁ Μστἐστ ιἀοχςίζει νὰ Βάζει σὲ ὲνἐονιειὰ, πλόῷι στὸν Ρόι'ὶνχ¿σιοντ Χάὺντοιχ, τὸν τοιο~μ.οι‹.οοιτικὸ κὰὶ ὀιστυνομικὸ ιμὴχὰνισιμὸ Ρόλζχ. Γιοιτὶ κι ὅλως, αὐτὸς ὁ ιὅσισικὸς μὴχιὰνισμὸς τὴς δικτατο­ τσὕ

Ϊ”

οιὶσις τοιυ̃

τὴ:

'Αδὀλφοὺ Χίτλερ ὅοιὑσσιεται κάτω ἀπὸ τὸν ὰποοιλειιστικὸ ἔλεγχο

Έ: ­ Ές.

­­ι̃ΖΖ­


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΒΔΟΜΟ Ι

Ο

ΧΑ°Ἱ`=ΝΤΡ]Χ ΚΑΙ Η ΓΚΒΣΤΑΠΟ

π

αι ἰσχυριζόμενὴ σαν Ἱἔὶθρ.α'ικὴ παταγωγὴ του Χαυντριχ, αφου δια­ φεύσθὴαε απο τὴν ἔρευνα τὴν ὁποία ὀινὲθιεσιε ὴ ιὁιευθυν­σὴ του ἱἰὀμιιια­ τος στὸν Γκριέγποιρ Στρόισσερ, θα γίνει ευπαιιρἰα, στὸ οιαστὴιια τὴς αἰ­ δ­εξιοϋ .ματὀὅριεχτὴς σταδιοιδριο:μίας του φοὅερου̃ αρχὴιγου̃ τὴς απο ἔπειτα καί, θόρυθοι πολλοὶ χεριου̃ του̃ Χῦμιμτλερ, να κυαιλοφιορὴσουν πιὸ παιρνει τὴν πτόοσὴ του Ρόιιχ, να γίνουν πολλα σχολια. Γιατὶ ὅσο θα μεγαλη σπουδαιότητα Χόιυντριχ, ὅσο πιὸ πολυ θα εκτείνεται ὴ ὲἔουσια του, τοσο περισσότερο θρύλος τὴς 'Εῖθρ·α'ι;κῆ±ς πατιαγωγὴς του θα συναν­

Ή

ἑικαὶ

τα­ει περίεργα αυτια. Οἱ ῖστορικοί, ιεἰδιπα του ἀποδίν­ουν μιαν

ἰδιαίτερὴ εἰἑνοια. "Η πα­ σλαυτὸ ταγωγὴ του Χόιυντριχ τους ἐπιτρέποι να ρίξουν λίγο φῶς τὸ τερατῶδες υποπειμενο: ἔνιας ιἐσωτεριαιὸς σπαραγμὀς, ἕνα τρομερὸ καὶ θαρυ ιμυστιοιὀ, τὸ ιαι̃ξσθὴιια πὼς εἶναι ἔνας ἐξοὴιὀτὴις θα ἐξὴγοιυ̃σε τὴν ιδιαρκὴ ἔπιμιονὴ του προσώπου αυτου στὸ ἔγπλημια καὶ τὸν ανελέὴτο χαραπτῆρα του φυλετιπου̃ του φανατισιμου.

Ό Ρέὶτλιγκερ

διιαιὕλέπει στὸν Χαυντριχ «μπα παθοιλογιπὴ αποστρο­

φὴ πρὸς τὸ Ἡὅ­ριαὶκὀ του αἶτιια: ὁ Γ. “Αντλερ ­ἐπφρένζει τὴ γνὼμὴ ὅτι «τὸ Γ' Ρόιὶ ἔδωσε στὸν Χόιυντ ι τ`ι η δυνατότ ητα να καταιστ έα ει τὶλὶ νι Ι Ι Ι “ Ἡὅιριαικὴ σπορα ποὺ εφερε ο ιδιος, προμὴθιευοντὁις του τα μεσα να πα­ ταστρἐψει φυσικα τους Ἑθ­ραιἱους που τὸν περιέὕαλλαν». Στὴν πραγματικότητα, ιὅλες οἱ .αν=επδοτικὲς ιλεπτοιμέριειες πανω «στὸ ἔαγθὸ θὴγρὶο», ὅπως ὁνομόιζουν καμμια φορα τὸν Χόιυντριχ ακόμα καὶ στους κόλπους τῆς “Ες ­ ”Βς, ὅλες οἱ ἑρμὴνεῖτες για τὶς σημιαντικὲς ὕχι πρόιἔεις τη̃ς ζωῆς του, ιδὲν κανουν ἄλλο =απ® τὸ να δίνουν περισσὀτιε­ ρὴ ιΰαρυτητα στὴν πρόταση που σύμφωνοι ιμἕ αυτὴν ιμποιρει̃ να περασει ι γρ | ι στ 2.. υ Ι σιανεις τὴ ζωὴ του πλαι σ εναν ανιδιρα, να τα γνωρισει ολα γι αυτον | οι \ | | | \ Ἱ | κι ωστοσο να μὴ γνωριζει τιποτε γι αυτον. Γιατι ο Ραινχαρντ Χαυν­ Ζυστ τη̃ς Ναζιστι­ τριχ δὲν εἶναι, ὅπως τὸ ὶσχυρὑσιθὴριαν, ὁ Σαὶν .

Ω

Χ

6

ι

Ω

κ

9

­ι̃Ζ3­

Ω

5

οτ

κ

9

­

Ε

Π

Ψ

Δ'


νῆς Ἱἶἑτανἀσταοὴς δὲν εἶναι ούτε ὁ φαναττκὸς του̃ ­φύλετισιμου̃, ὅπως θέλησαν νὸι τὸν πόινούν, οὔτε, σύμφωνα μὲ τὸν ὁοισιμὸ τοῦ ι̃στοιο­ικοιῦ Φοἐντ, ἔτὴ Σατανιοιὴ Ἑνσ­όιοκωση τοῦ =ἐγν.λὴ=ματος ἐνόιντια στὸ πνεῦμα» ιναι χωοις ιὀιμφνὔοιλία ἑλκύστιιιὸ νὰ ισυννιοίνιούμε τὴ ­δύὁιδα (ντο­ύ έττο) Χύμμλεο Χάϋντοιχ μὲ τὸ ζεύγος Σαιν Ζύστ Η­ Ροδεσπτιέοο ὅμως ὴ σύγνοισὴ δὲν ταιοιόιζει. Στὸ ἔνικλὴμα, οἱ ἑπιδοσιεις του̃ Χούν­ τοιχ εἶναι ἀπὸ ιμακούὸι ὀινὡτεοιε­ς ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν δύο Γαλλων ἐπανα­ στατῶν. Ἑξ ἄλλον, κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό, ὁ ἰδεαλισιμὸς τοῦ Σαὶν Ζύστ, θεωοὴτισιού τῆς ἀστιοεῆς ­ἐπανάστασὴς, εἶναι απόλυτα ξένος

­

9

στον Χόιύντ­οτχ.

_

*Η δοόιδα Χίμμλεο Χόιϋντοιχ εἶναι ἐντελῶς ιδιταφο­οιετικὴ. Ἡδῶ ποόιιειται για τὴ σύνόιντὴση ἀπὸ δύο ιἀοχιέτυπα του̃ ­Κ' αἰῶνα, δὴλαδὴ τού ἰδεο­λογο­ύ και τοῦ τηνοκοὁιτὴ. ”\Ας ποοστοέχούν στὴν ἱστορία, δὲν θα κόινοἶἔν .ποτὲ τίποτε ἄλλο ιἀπ' τὸ νὰ διαστοέφ­ούν τὴν ἰστοοιαὴ ἀιλὴ θεια ιγιὰ τὸ ιἀπονλαιστικό τούς ὅφελος. Εἶναι στὴν πο,αγματιιιὀτ·ητα, ὁ ἔνας ὅπως αι ὁ αλλος, ἀντιἔσταλοι τῆς ῖστοοιίας, ξιεοιζοαμένοιι πού ᾶπαο ντοῦνται ὕλες τις παοαδοσιακὲς ὴθικὲς .κι ἀνθοώοτινες α̃ναλογίες. Ὁ Χόιύντοιχ ἔχει μόνο ἔνια ιθιεό, τὴ δύναμη. Τὴ δύναμη ἑιπαλλαγμὲ­ \ ῦἴ | \ \ Ϊ \ ~ ἕἰ \ ξ | νὴ αστο εννοια: τη\ δύναμη γτα τὴ δύναμη. Δεν ιμιισιει ολους τους Βὸιοοιι­ ους. Αύτοὶ εἶναι ἀπλὰ σχὴματοι χωιοὶς ψυχές, πού ἔχει αν­αιλόιθει τὴν ἰιττοχιοέωσὴ, ιμὲ ισνιοπὸ «ιιιιὰ φοοντίδα ύγιεινῆς» ποὺ ιἑμψύχὼνει τὴν ὀινὡ­ τεοὴ ἐπιιιμονὴ του̃ Κόμματος, νὸι τοὺς ιθανατὡσ­ει ὀοιολούθῶντοις ἕνα ὁιο μονικὸ σχέδιο και ποαγιματοοτοιῶντας μια τεχνικὴ ὕσο τὸν δύνατὸ πιο ἀ­ ζ

Ξ

|

,

|

ποτελεσιμοιτικὴ.

Ὁ Χάύντοιχ ἔχει μόνο ποοσωστινιὸι ισύναισθὴματα. Θὸι σιαταιδιιὼ­ζει τὸ .μίσος τού, παο” ὅλες τις ττοιοιστταθιειιεις σύμφιλίωισὴις, τὸν ναύαοχ ιο “Εὶοιιχ Ρἀεντεο πού τὸν ιεἶχἶε νόινει ν·' ὀιποιιλασιθιει̃ ιἀπ" τὸ ν'αύτικό. "Η ἰ­ δεολογιιξα δὲν ­εἶναι ττοοσὸν τού. Οι φιλοισ­οφίος, ακόμα κι ὴ οφαιὰ» φιλο­ σοτΡ ία ι δὲν τὸ ν εν ” αδ ιαφειοον | κατ ' ού°δ'ιενα τιοοπο. ' Ε)ιν­αι °/ενας οιθιλὴτὴς ° ^ στοοἹ ι ι :› › παντος. Καλος και λεπτος ξ­υερο±μοιχο>ς, .εξιαίοετο¬ς ιπττὲας, Οιεθοποα̨οςη̨ κα­ .μὲ

ι

­

κ

×

δ

κ

ν

λὸἔ Χλοδλολδλθόλϋολἔ (·σ9ω­ἑο), ελἶιδιοιεύμένιος στὸ στένταθιλον, θὰ του̃ σύμνὕιεῖ να σώαει ὀνοιμαστοὺς Ἑῖὅοαῦούς ιἀθλὴτές: χὁιοὴ σ® αὐτὸν ὁ Γεαμανὸς

ποὼταθλὴτὴ¬ς τῆς ξιφομαχίας Πόιούλ Σομμεο ιμστοοεῖ. καὶ μεναναστεύει στὴν ¦Αμεο~ικὴ° αὐτὸς ιἑστιἱσὴς θὰ ποτοιμηθεύσει χαοτιὰ (πιοτοποτὴτιικὰ ) καὶ χτοὴματα στὸν Πολωνὸ Ὁιλυμττιιοινιίσιὴ Καντοο.

"Οσο

Φύοοο, αὐτὸ τὸ ιἐλτξὴιοιο ζωῆς τού Χίμμλεο, ὁ Χόιύν­ γιὔ αὐτὸν ιμτὰ χιωιοὶς ­ὅοούς πῦστὴ. Δὲν φανται̃ςεται μιὰ

Ύυὰ Τὸν

τοιχ δὲν τοἑφιει

Γεθλμανϋα Χωθὶι: Χάϋντονχ, όμως μιὰ Ιἶεομανίια χωολς Χίτλοο δὲν· του̃ φαίνεται ιἀδύνιατὴ. Εἶἶναι τιεχνιίτὴς τῆς δύναμης να ὀιπὀστολος τὴς ἀιτοτε­ λεσματικὀτητος. "Η ἰδεολοντκὴ φλύαοία του Χίμμλεο θὰ τὸν οιούοαςει

·­<­`Ι24­


ιἐιῶὴλὼνεται πολλὲς ιρο­ρὲς στὴ γυναίκα συχαίνεταιι «τοὺς του Λίνα, που τὸν ἀκούει εύχόιριστα γιατὶ κι αύτὴ Χίιιμιλερ» καὶ ἰδι­αίτερα τὴ γυναίκα του Ριαϊχσφύρερ.

πόιντα.

ἑρεεθισμὀς του

ιθιὀι

Μττροστὸι στὸν Χίιιμλερ ωστόσο, θα ξέρει πόιντα να παραμένει τε­

λικο; ηοεμοε.ιντυαμταταιἑααι;ύτοεῳ§ΩΕλΗἐιΔ1ααἑὲιατοοτἐῷεανιτοτοι ι =ίἑἶη̨ςἔ¿_;!ς;„ο«ιιἰαλιιστα, Κύριε 'Ρια'ιχσιφύιρερ... ”Αν ὁ Κύριος Ραὴςσφύριερ σε

ὁ Κύριος Ραἰιχσφύρερ έχει ιὀστολύτως δίτιιοι.. κλπ» φαντόιζεται ὅτι ”Οιιως τὸν Κύριο Ραιχσιφιύρερ, τὸν ιδυσαριεστεὶ αὐτὸ τὸ δεἔί του χέρι. Τὸν πιάνει .μιὰ ὀιληθινὴ στενοχώιρια ιιόιθε φορα που έρχεται ὁ Χα­ ϋντριιχ να του̃ κανει τὴν ὀιν­αφιοιρό. του. «Οί αναφιοιρές του. ἑμσιιστιεύετιαι. στὸν ιἰίέρ­σεν,εῖναι ὀιριστουιργὴιμγατα συντοιμία.ς:σύντιοιμ.ὴ οτεριγριαιρὴ του̃ προ¬σὡ:ττου ίὶ τὴς τιερίσττωσὴγς, ἐπιχειρὴιιιατια που τα παιρουισιόξςει μὲ τα­ 39­ ΐτ ιὴς ιστγιιασίισς, συιμστέ.ρ¬ασιμοι που τὸ ὅγόιζει σαν μια γραμιιὴ εὴ οντα ι ι ι ι : ι ι ι .ιατω απο μια προσθιεσὴ. Μετα ατι ­αυτα δινει τὴ γνωμη του πανω στο 'ύλιγιια καὶ ύποιθαλλει τὴ λύσὴ στου ­θα πρέπει να υὶοθετὴιθ­εῖ.» Ὁ ερ ιμένει ιιαρτρωιιένος μσιροιστὸι σὲ τύσὴ ισαφὴνεια. Δὲν ξέρει πως ύγει ὀσι' αύτὲς τὶς ιἐφύο­ου·ς. Ἀργὀτερα, τηλεφωνεί στὸν Χαυν­ τριχ, οιαὶ δηλώνει ὅτι θα πρέπει, πρὶν ¬ὀ.νισ.λόιιἴ›ει ὅ,τιδὴσι.οτε ν“ αναφερ­ θεῖ. στὸν Φύρερ. Λίγο ὀιργότερα, υὶοιθετιεῖται γενιιιὸι μια ιδιαφορετιιιὴ λύ¬ σὴ ια̃σιὸ τὸν Χίιιμιλερ, πού, ιμσιριοιστὰ στὸν Χόιυντιριχ. πέιρηη̨αρακὡνιεται, ἐν­ νοεὶται, πίσω ἀπ” τὶς δῆθεν διαταγές του̃ Χίτλερ. Μιὰ μόνο φορα ὁ Ρα­ ιχσφύρερ ριψοσιινδυ·νεύει να ἀντι:›ιρ¬ούσει τὸν Χόιυντριχ κατα μέτωπο. Με λόγια ικο­μμένα., ιμὲ τὴ φωνὴ ιιι̃θέιθαιὴ ιρ.εύγεται: αἔὶείς, σεις... ὴ λο­ γιιιὴ σας. Παντα ὴ λογιοιὴ σας. Τὸ σιιαιθετὶ που προτείνω, σεις τὸ έναντι­ ωνετε σύμφωνα .μὲ τὴ λσγιιιὴ σας. Ἀρικετὸι μὲ σα̃ς καὶ ιμιὲ τὸ λογιτιο σας πνιεἴιμα». Ὁ Χόιϋντριχ οσιραει υστοιχω̃ρὴσὴ, ένδίὀει ὀιιιέσως, κανει να ξε­ τ

ο

α̨

ο

τ

π

α

χασθτρ

Χίιιμιλερ δυστνιστιεῖ παντα προς τους τυχὸν ανταγωνιστές τού. Ποτέ του ωστόσο ιδιὲν θα ιθιοωρὴσει τὸν Χόιϋντριχ ἐσιιτιίνδυνιο ἀπ' αῖιτὴ τὴν ἄτιοψὴ. Άιιριιθῶις γιατὶ δεν τὸν ἀγιαπάει ιιανένιας σιαὶ οὲν ἀγαπαει κανένα. Γύρω ὀιπ® ιαύτὸν ύπὁιιρχει ὴ ῖέρὴμος. Ὁ Χαυντριχ είναι ὁ τύπος τοῦ ατόμου στου θέλει ν­ὸι ξέρει τιαντα στερισισότερα ἀπὸ τους ἄλλους, που ὲπιΐςὴταει παντου τὴν σνρώτὴ ιθέσὴ, έστω κι ᾶν τνρόαειται να γίνεται

αὐτὸ ὀινόιμιεσια στὶς ιιυρίες ιιιὲ μειωιμιένὴ ὀιριετὴ, που τὶς ισυ¬νιανιαστρέιρ=εται. ιιιόιτια ύπεριθολικἀ, ἀλλὰ που αυτές ιδὲν αγαπουν «τὸν ἄνιθρωστο μὲ τὸ. εκτι­ να του, γιὸι ισύμσιαῖοιτιες οι ὅπου λύκου» ὴ στὴν αίθουσα ὶη̨̃­ιφιαισιιίας ὅταν ἀλλὸι τιαιρασιολο­υιθιο·υ̃ ν ·, μὴισουν τὴ .σιγουριὸι του ιστιιαθισιμιοῦ του, τὸν πιὰ τελειώσει ὴ επίδειξη τὸν ιἀποφεύγὶουν.

"Αν δὲν ἔχει δεδηλωιιιένιους ἐχιθρούς, δὲν ἔχει οὔτε τσραγιματιιιιοὺς

·­”Ιἕ5­

ιι ± ει

πἑ

Ωτ

"ἑἶ ίἔ.

·Θ

ζ

ΔΩ τ

Έ: (Ὁ

|

ς


φίλουτ. Ἀπὸ α καὶ ὲ τὶν υναίπα του Λίνα, τὸν ἑνώνουν μαζί της μόνο οἱ σοξουαλὶποὶ δεσμοί. Τουλάχιστο ~ὁ Χίαμνλοο ἄφὴσιε πίσω του συνεογόττες ποὺ τοὺς ὰ­ οέσεὶ καὶ σὴ.μ.ε×οα ὰπομτα νὰ δυαλαλουν τὴ στοογτπὴ ποοσοχὴ ποὺ ἐπδὴ­ λωνε στοὺς τγύοω του. Ό Χάὺντοιχ, «ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ ­σίδεοτέννα παο­ δτά», ὅπως τὸν ὁνόὶμαζε ὁ ίδτος ὁ Χίτλοο, [δὲν ὶθ" ἀφὴισεὶ ὰνόαμνὴσὴ ἄλλη ἀπὸ τὸ ὅττ τἀναπουτρίσθὴααν ἀπὸ ῖένα ἄτομο ποὺ τὸν ξταροοτώθὴκαν. Νὰ τί εἶπε ὁ Σέππ Ντὴτοτχ στὸν τθἀνατο του̃ Χαυντοτχ: «Δόἔα στὸ Θεὸ, ψοφὴσε αὐτὸ τὸ γὶουοου̃νί» ±›

Ν

τ

„ τ.

'Η ἐπὶθετὶπότὴτα του̃ Χότυντοίχ, ὴ ἀνὰγπὴ του νὰ ἐπίθόιλλεταω νὰ τς Α τον ταναγνωοτζουν σαν τὸν πὶο τδυνατό, τον πτὸ εἴζυπνο, Ξομὴνευετ φα ι τ νεοα μπα πάποτα αδυναμία του ἀνθοώπου παὶ πὁίτως παοότἔενλα τὸ πομ­ πλὲξ πατωτοο­ότὴτας τοῦ ἀποτυχὴμτένου ὰξνωματίκου του ναυττκου, απο­ τυχία ποὺ .δὲν θὰ τὴν ξτεχὰσοί ποτὲ ααὶ δὲν ὶθὶὰ συνέλθει. ποτὲ.

τ

υ

»·

_/

κ

/

σ

κ

ν

±

ν

τ

Ε

"Οταν παοατὴοὴστουμε ἔτσι τὴν ποοσωπυκότητὰ του, θεωοοτυ̃με τὸν Χότυντοὶχ σὰν τὸν ἰδεὡδὴ ¬συνελογὰτη του̃ Χίμμτλεο. ἱἰτ οὶ δυό τους ἔχουν ἄλλωστε συν›εὶδὴτ¬οποὶὴσετ ὅτί ἔχουν ο ἔνας .ὰνὰγπὴ ὰπί τὸν ἄλλον. Χοαοὶς τὸν Χίμτμλεο, ποὺ κατέχει. τὴ λθέσὴ του στοὺς κόλπους τὴς Ναζτσττπὴς ὶεοαοχίας, ὁ Χαϋντοίχὶ δὲν ἔχοτ παμμτὰ τύχὴ νὰ φθτότσετ τσ' ἕνα τσὴμαντὶπὸ λείτουλοίγὴμνα να ἀπὀτμαα λίγὀτεοο νὰ δτατὴοὴθει̃ ¬σ" αὺτό° χωοὶς τὴν ὺπέομετοὴ λδίαυγοία καὶ τὸν δυναμὶσμὸ του̃ λοοηθοῦ του, ὁ λμίποοαστὸς Χίμλὶλοο ξέοετ ὕττ ἔχετ ὕλες τὶς πιθανό­ τητες νὰ χαθεί μέσα στὸν λαοὺοτν­θο του ἶὶἱἔθνποτσο­σναλίστιπου̃ Κοὰτους ααὶ τῶν ὺυναστὥν του. "Ο νέος στὸν οποίο ὁ Χίμαλεο ἐμπιστευεταὶ τὸν' Ἱούντο του̃ 1981 τὴν ὺπευθυνὀτὴυα τῆς ΒΒ εἶναι. ὰτοοοοώνλυπτα ἔνατς «ὀογτστμτένος» στὸν οποίον τἀπαγὀοτευσαν τὸ μόνο ποαγμα ποὺ εῖναί ὺπολοτγίσὴμοτ γτ” αὐτόν: τὴ σταδτολδο¬ο¬μία του τὰξτοαματίπου̃. 'Ο Ρἀὶνχαοντ 'Ιὶοίσναν “Εοωζεν Χὰυντοτχ γτεννὴθὴπε στὶς '7 Μαο­ τίου τοῦ 1904, στὴ Χὰλλ λἑπὶ του̃ Σααλ. “Η τσταδτοτδοοαία του ἦταν αἰτ­ τὴ ποὺ ακολούθησαν τὰ πεοίστσὀτεὶοτα παίδίὰ τῆς ­μεταποτλεμὶπῆς δὴμοσοοα­ τιαὴς ἀστίπὴς τάξης. Γυτὸς ἑνὸς τοαγουδίστη̃ τῆς ὅπενο­ας παὶ μιᾶς ὶθεα­ τοίνας τῆς νωμωυ̃ίας, μαθὴτὴς στὸ Λὺαειο τῆς Χότλλ, ὁ νέος Χόιὺντοὶχ ἐγπαταλείπεὶ τὸ πατοὶπὸ σπίτι, ποὺ τὸ ἔχεὶ παοαλὺστετ ·η̃ οὶπονομωὶὴ ποίσὴ, σὲ ὴλτκία δοπαέξη ὶἐτῶν καὶ πατατάσστετατ στὰ τἐλεύθεοα στοταττω­ τίκὰ σώματα του στοατὴγοῦ Μότεοπετο. Τὸν ἔχτεί τα ὅλας “καταντήσει ὴ κλίση νὰ γίν­ετ ὰἔτοαματίκὀς. "Οταν ἀπολὐεταὶ τὰπ® τὰ ἐλεύθεοα σώματα, Η 5! δίαλέγεὶ τὸ Νταυτίπό, ποὺ ὅπως τθομώμαστε, ὺπῆοξτε οε ΈὉΞ εοωῖαἔ ΤΟὉ Χίμμλοο. 'Γὶὸ 1922, φοιοόιοὶ τὴ στολλὴ τῶν Δονοίμωτν τοὺ Ναυτίποὺ στὸ Κίελο, το

_

­ωἔ

­τα ΩΧ

ΙΖΘ ­­


~

]δ'#ασ"Ι>μα τον πρώτου χρόνον των σποοὁὥν τον, γνωοίζετατ μὲ Ἐὸν : ^ :τ:·ιοτοιο2ςο|ΒτλχΝελο. Κοτνάοὴ ποὺ στὴν ἀοχὴ ­του̃ φαΝίν.ετωΒ ἑνσχλητιπὸς αὑ­ κ

π

Στίἶ

Δ

ὴαδωατοἔ

0 τ®Ξ οι

ὲφηω

Άσνα̃το» '

«μὲ Νμάτνα

#9 Ϊἶτνκταὴο­.' γ Ύπενεταὴ>­°'Ομωἐ ­απ τα Ω

'

ο

χνοοονἰστμοτα

~

ἰνχατοω̨ΐτ

σοι̃;ονο; του̃ Κονόιοὴ ' θνολνστὴ, ποὺ ἔχει ὁ Ράο |

Ν

η̨̃

'Γ`

.τ×

~ | ° 0 ~1Θ2ἔι>Β® Κανωθηἐ °ϋ0π0θΝενεττοιτ στὸν Ιἶενωιὸ Ἐπττελεῖο~ του̃ Π. < τα στον\οτολ| εοολτνο. ΩΟ σημοττοτφτοοος Χόωντοιχ ἀνέοχζετὶωμ μὲ σταθε­ Οόἡηῖτ τ

Ν

ωττ

τὶατνκιτοο ” ΝτΜ..× ,.Ξ Ήιθὲτει̃ Ξόνω Εξαδοξ τηἔ Φεθωθχναἐ­ το 1926 ετνοω. Να̃ν·θοποττλοἰο›οχος_ .νσεω

×

·

¬

Ύ: .

Ν

το 1928 στο θονθμο \ του̃ υ̃ποπλοτἀ οὉ. ιΖ(Ρ0Ωα.π0]λἶμ|¦ω πα̨ἶωα και φθανθι καὶ πεΤΌ'ΧαωεΝ γλωσσα ἶπη Ρωσωκη ινεὥδἶἔεωἕσὴευς καὶ. σ' ὅλο τὸεἔ τ ῖημἶ­ "εν αποδνενξενς, γνα ολοι τὰ ταλέντο. ποὺ ποέττετ ~ α=·| τε ετο|ἔ αἔνωμαω̨̃νωἐ τον· Νοινττκοο. Ἱδνοωἰτοοὴ σὴμείωση: καθολου εχει φνλονς εν καὶ τὸν μτσοϋν οιοονολενττκὰ ὅλον οἱ ἄνδοε; τοο ω=όταν ζοφννκὰ ποτοτασοοτεωι­ 'νὴεῖαν ν<ἶἔΝωἶτφαλτσ.μοενοΝ Τὸτἑλλοντου φα̨ ὴ ἐξ' 'ί.0ΤΒ%Ί3'ῦΘΙ.7Ἐ€Θ ι̃ Ο Έ να πθν¬ιθα τεομοιττσετ μια κοτὶ οτοιλὴ τὴ Νστοτδω. τδι̃ ] .Α

.

το".

τσ­Ν\τΝ. |ἶ

Χ

τ

Ν

·

Ν

¬

ι̃σ­

Ν°

τ

.

\.

'.τΝ\

Ν

Ν

=

Ι

_

­ ~ ~ Στὸ Νδτἀστ Ν,1θ32° ὁ ,Χἀϋννοοι ννωοῦἰεν νὰ ΝημἙ0Ό1\α̨ ΙΨ τον αν­Πἶ ινα /ἱαΜο%οω)©­ωω̨ νέα τοπον 1θ30= Οἶτῶν] Τον Δε%έμὶθ\ωο\ το" ποινΩὰ τὴ τθέ?ζησ]31 του̃ ποτὲ Μλ§η”ἩΝ ση̨εντ 0 Χαυντονχὴ καὶ “ Λίνα. ἀο οτ­ θα φον Ν

ι̃αΐζν

|

ὔωντοιζοντοτι

Ν

Ν

^

Στην Ναθχητ τ

.

τ

τ

τ

5

×@

τ

δεσμοἔ αι̃πθἔ δεν διατφέοετ οὲ τίποτε ὰπ" αὐ _ τ Ν = ' Με ἀλο .σ ΤΟΌΞ που ὁ Χάϋντοτ· εχει εππὉχίε®ἶ> γΉΜαΜε"ες γτ απο ς υμῦπτηὶς ι̃πολυαοτθτμτες και Νὀνοτδοχτκε; φΝτλενοατη̨̃τες του. τὴ ·συν”ῆθετοτ νὰ ἔ`εΐ¦χμε τ

τ

'

=

'

Ο

×

Αν

.

τοωταοτοστοΝΝ ν μ \±

Ν

γυνοιωια, παληοτ α̨ῳττακτΉτσ Ή

ςὴ οι συν|εθατνΝε Δ

τοἀογὰ ἢ νγοἠγοθωωανέα

φυσιοοα

χω ανννοιχ,

~ ΤΘΌ ×

'

τ

Ξ!

να ταοόξἔΝετ τὴν ἐντῃ­ Ώ ~ |·­­ ° Ο Χοιοντοτχ ' νωἑνεα­ευτντατῶντνστ της κάνετ γοωτσὼ ὅτι Σμ Ή5 ἶνμεντον. Χ ωοχετοττ

ο νονοοτα το Μνη ανηκει να στὸ| παοελθὀν °'Ο±μω· Ω ' _ 5 ¬ ἑνὸε ἀπ“ τοὺς Νο­ιτεοθοντὲ\§ Τ500ο Κονοοοτσοουμ [Θ Ἐειτι̃ οοιχ δὲν τὸ ὅὁτζοτ | ~­ ὔἀτω . Χθησω­Οποιῶντ.α

Μα "Μ

η

ΘΉ

τ

τ

:›

!

της, αυ̃ι̃η ἶννθνὅάλ­ 9 Ἑην επἱῖἔθοη τ τὴν υ̃πόθἐ'ση στσν οὴωκοὴγγενιεη̨ σἐ \ Δτοτκὴτ Ράεντε Ωνχ Με τοι̃ Π ­ Ω, Γ εντκο ναυαθχο η Έ 0 λεμτκοῦ Ναυττποαι̃ (Ροιι̃ χο | ' οττνε '·° . ° Βπετδ` ιη 0\” Χτἰονἶθνχτ αονὴτἐἶηκε νὰ διο.­ ν\ὰμἶΠῖ0Εχ(3\ ~

λετ

ν

5

Ν

Ν

'κόψει

τν

Ν

Ν

Ν

τ Ωη ν οταν τω)| το ζητησε Ο νΞαΌσ^ΘΧ0Ξ› ἔπειτα ἀπὸ Τὴν ἐστι.Η οῳ ~ πθωην νφνληἔ Τον, τοτε ἐπνλαμθἀννεται. τὴν ῖι­ Τηἔ μ Ή πο' εση η Στω̨̃ατοωτωτη Διο‹.αιτοσύνη. 5

,

τ

Ω

ο

Ύ

” Στὸ δτόυστ τηἐ πυχετθἠοοτα ντὲ? να τ εδιχἶὶα̨

×­­

Νὴ

.

Χοωω̨ἶθυχ |χΩηω'μ“0π0ὶ”ε®

Άἀὴθὴε

Βἴδονἔω ὲ· ..

Τηἔ νἑαἐ τετοιο σὴτμ ε”το 8 υσαρεστῃὴ πω Ύυνοιίκονἐ ° ΙΗ , . στὸ νὰ Δδω̃„θωτηνθνθϋν ὁὶν ὁ πὡδωιας ττμῇη̨ τοϋ Ἡ0ἶτοατοἔυκες Ματωλἠγοων ­· ~ εμΒ%0”ϋ~Νοιοτιοοου ἕνιποοετ ν' ἀνεχθνετ τὴν παρουσία στὸ σῶμα ἑνὸς ἀ­ Ν

'

Ν

τ

α‹μηἱυ6\0Μ0ξ τσνμπεθἶῳοἑΟι×την των Θἰναι οσε Ν

ο

×

Σ

Ν

1

Ύ

πἶνω

στβηω τυμωὀφηπα

'

ο

Ν

×

Ν

ι̃

Ν

,

·

ΜΕὉΗ ἔοἶμαἶἴω ,του̃ › ­ϋα .'78

τον ΒΙ­δθνἐ' ,„ ι

ι

ἀι̃ωγνολῦο ωἶἶἐ η απόφαση „ ἐκδ\ίδΒτ"" Ἡ °#τ :‹‹ ἀναἔν0πΩ!επονΞ λογῳ μευ̃οἔ αποωἔὴἔ μη

το”

Ναι­συντο Ήι̃ε οοτὀι̃ἔοοσοε /ἕΕ©υλω¶Ϊ° ·

ὅ ναύοοοχος Ράεντοο­ Νστκέπτετοττ πὼς ὅχτ τ. 4

_ι̃Ζ?­­

Ύ


διαγωγὴς». Ὁ Χὰϋντιοιχ, θὰ εἰπεῖν ὀιογὀτεοα, εἶχε δηλώσει στὴν ποώην φιλενάδα τον, ποὺ πεοίμενε απ' αὐτὸν ἕνα παιδί, ὅτι δὲν ιμποοου̃σε νὰ παν­ τοεὺτεῖ ιμιιὰ γονιαίιια ποὺ κανει παιδιόι. Νὰ λοιπὸν ποὺ ὁ Χὰυ̃ντιοιχ θ­οίσπετὰι ἄνεογος. Και δὲν ι̃νειίποὺν οἱ ἄνίεογοι ἀπὸ τὴ Ιἶειοιμανία. Τί νὰ κάνει; ”Η ιμιὀνὴ ιδον~ατὀπητα εἶναι νὰ μπεί στὸ Ν­αὺτιαὸ ΒΑ. Ὁ Χόιοντοιχ ιιατατόισσεται χωρίς ιιαιιιμιὰ πολιτικὴ ὺστεοοιὅοὺλία. Ἡ Λίνα Χὰϋντοιχ ­λέει: «Ἱίταν ὰξιωματικὀς, αὐτὸ εἶναι ὅλο, Δὲν τὸν ἐνιδ=ιέφ=εο·ε τίποτε ἄλλο ὰπ” τὴν σταδιοιδοοιμία του στὸ ναυτικὸ και ὁ ιὰθλὴτισ,ιιό¬ς. Δὲν ὴιθελε οὔτε νί ὰιιοὺσ­ει νὰ μιλανε γιὰ πολιτιιιἠ». ”Ο:μως ὴ Λίντα, αντίθετα, ιἐνδιαφ­ἐοιεται γιὰ τὴν πολιτιοιὴ. Ἡνθου­ σιααμένὴ ἀπὸ τὴ δ­οόισὴ του̃ Χίτιι̃τεο, ιιοίνει ὅτι ὁ μἑλλων σ·ύζογός τὴς ἔ­

ποεπε νὰ θοιεῖ ἐκεῖ τοόπο γιὰ νὰ εξασφαλίσει ἔν­α ιιἐλλον. Χόιοὴ στὶς σο­ στὰσεις του̃ Κὰοιλ Φοέτχιεο φὸν Ἱἶὶμπεοστἀιν, παιιδιιιου̃ φίλου τῆς ἀδελ­ φῆς του̃ Χόιϋντοιιχ, ποὺ ὴτιαν τὸ ίδιο πεπεισιιιένὴ ὅσο αι ὴ Λίναγιὰ τὸ συμφεοον ποὺ θὰ ὺπὴο­χ›ε γιὰ τὸν «Ρέ”ί·νι›› νὰ πλὴισιόισει τοὺς Ναζί, δ ἄ­ νεογος νέος ὀιξιωμιατιιιιὸς του̃ Ναοτιιιου̃ πετοχιαίνει μιὰ σονόιντὴσὴ μὲ τὸν Χὰτνοιχ Χίμμλεοι. Στίς 14 Ἱοὺνίοὺ του̃ 1931, ὁ Χόιϋντοιχ συναντάει τὸν

ἀιιοιὅῶς ἔναν ἄνθοωπο ίκανὸ νὰ δὴ­ ιιιιουοιγὴισιει ιιἑισα στοὺς κόλπους τὴς “Εἰς ­ "Ες ιμιὰ ὺπὴοεσία πλὴοοιεριοοι­ ῶν. Γιατί ὅχι αὺτὀν; Στίς 5 Ὁιιτωθοίοὺ, ὁ 'Ρόιινχαονιτ Χαοντοιχ, διοοί­ ζεται ­στὸ Γενιιιὸ Ἐττιτεῖιεἰο “Εις ­ “Ες μὲ τὸν θαθμὸ του̃ Στοὺοιιφύοεο κι ὲπιφοιοτίζεταιι νὰ ιδὴμιοοογὴσιει αὺπὴ τὴν ὺπὴοεσία. "Επειτα ἀπὸ ,μιὰ σὺτνοιμὴ διοιμονὴ στὸν Φαιὸν Οῖιιο, ὅπου ὀιποισύ­ οεται μαζί με ¬μ.εοι·κιοὺς φακελλοὺις ποὺ ἀνὴκοὺν στὸν Χίμιιω̃ιεο, ὁ Χόιϋν­ τοιχ, ἐπειδὴ ιἑπιθὺιαει̃ νὰ ιἐξαφανισ­θ:ει̃ ὰπ' τὴν πεοιέιογειια. τῶν λειτοοο­ γῶν του̃ Κόμ;ιιατος,. .μ;ετα°›ιο±μιί`ζ,ει κι εγκαθίσταται μὲ τοιεῖς σὺνεογὰτε; σ® ἕνα διαιιἐοισιμια δύο δωιματίων στὸν τἀοιθμιὸ 28 τῆς Τοοιιενιστο­ὰσισε, στὸ Μόναχο. Ποιοτριοινῶς βιοῆιιε τὸν δοιὰμο τοὺ. (Η ὰστὺνοιμιιιιὴ σταδια­ δοομία του̃ ταιοιιάζει ὀοιόμια ιοοιλύτεοια ἀπὸ ιἐικείνη του̃ ­ὰξιω‹μ.ατιοιοῦ τοῦ Νιαοτισιοῦ. Οἱ διαταγές τον ιδὲν ιιαιθὺστεοου̃ν: οἱ μονάδες “Ες ­ “Εις ὺπο­ χοειοτῦνται νὰ παοέχοὺν ιμιὰ γενιπὴ ιἀναφοοὰ ποὺ νὰ πειοιἑχει τὰ κάθε γεγονὸς ποὺ ιμποοει̃ νὰ ἐν¬διιαφ~ἑο¬ει τὴν ὺπὴιοεσί.α πλὴοοφοοιῶν. Οί ἄτι­ μες ἐπαφὲς μὲ ·μιεοιικοὺ·ς πατασιιόποὺς κι ἄλλους πλὴοοεριο­οιιοδότες ποὺ εἶ­ ναι σνιοοπισμἑνιοι στὸ Γεοιιιανιιιὸ ἔδοιφος ­θὰ ποέπει νὰ πεοιοιοιισιθιου̃νι 'Ο Χάϋντοιχ ἀοχίζει. μιὰ πεοιοδεία στὴ Ιἶεοιμανία μ.ὲ σιιοπὸ νὰ δημιοοο­ γἠσει ἔνα δίπτοο πληοοφοοιοῖιν ὀοιγ¬ανωιιιένο¬ ααλύτεοια. Οἱ ἄνδοες ποὺ ὺπὴοετου̃ν ἀποσύοονται ἀπ® τὶς ιμοναδιες "Ες­”Ής ιιαι τοποθετου̃νται πά­ τω ἀπ” τὸν ὰίμεσο ἔλεγιχ­ο τη̃ς ὺπηὰεσίας πλὴιοο¬φο¬ο¬ιῶν του̃ Χὰϋντοιχ, ποὺ παίονει τὴν ιὀνοιμίασία Ζ­ιχεοχαττσντίενστ ὴ 8.1). (Η 81) ιὲἔίαοτα̃ται, ἐννοιεῖτιαι ἀπ" τὴν ”Έ}ς­”Ες. Ώστὀσο, ἔχει ιμιὰν Ρ­α'ιχσ¬φὐοιεο “Εἰς ­ ”Έ)ς ποὺ ζὴπόιει

­·ι̃28­


"Ες­"Ες αὺτονομίὰ τέτοια ποὺ πὰἐονετ ᾶπ® τὴν ὰοχὴ τὰ ποὸτνπο. νμτα̃ς ποιοότλ­ ”Έἶς­“Ες ὀ¬ογό.νωσὴ μιὰ στοὺς κόλπους τὴς ”Έ)ς­"Ες Γτὰτὶ τεῖνὰτ εοὶες ὺπ οἱ κοὰτος, τὸ λτ λτ ὰὺτ” ποὺ τδὴνι.ὶο·σ οἱ ὁ Χὰὺνν ν . Σὲ ὕλο ἔχουν σχοδιὰσθτεῖ πάνω στὴν Ἱλμποὶχντίττε, 'θμπεοὰμποὶχνίττε ΘΠ ὰὺτὴν ποωτοτοχικὴ σὺνθοσὴ τὴς "Ες­®Ής. Οἱ ἄνδοες ποὺ ἐονόιῖςοντὰτ σ” ἐχθοοὺς τοὺς ξεττονπὼνονν νὰ εῖνὰτ ἐπνφτοτοτισμένοττ ὀτπ” τὸν Χότϋντοιχ κτ του̃ Κὰτνμὰτο­ μ έσὰ στοὺ κολπονς τον ἴδὶοο του̃ Κοὶτ οντος κωθὼς τὴν ποὸς ἔξω καὶ νὰ τἐλἐνχονν ὲχἑμοθὰ τὴ ·δο¬ὰνστὴχο­ὶότὴτὰ τῶν ἐχὶθοτκῶν ΝΒΒΑΡ κομμάτων. °Η κὰθνε πληοοφοτοίὰ, καὶ ὴ πιο .ἀσὴτμὰντὴ λεπτο­ τὴς Τζ.οτννὰ.χ­ .μ.έοενοι, ὅλὰ τὰἔτνο·μοοι̃ντοτ, ὶμὰοκὰοτοντὰτ στὴν ὺπὴοεσίο. ΕΠ) κοτὶ εσἰὰ ὺπ νκὶ κιεντ στ ὰσσε τἀονθν ` μοτ 4 στὸ Μόνο. οτ νὲὰ Χότϋντ ν . κ σ ύ ετο ­ τλνμ·έ τ του̃ Ρόιὶν ονοτ ς τὴ δο­ὰστὴςοτὀτὴτ­ο. ποὺ ἀνὰπτὺσ­ ὰπ” γοὴνεομ.ἑνος νεῖνοττ Ὁ Χὶννμλεο 'ὶὶὀοὴ εὐσονενδὴσίο. στο ὺπὴτοεσίὰς. τον σετ ὁ ὰοχὴτγὸς τὴς μνστὶκὴς κοτθὴκον ὰξὶζε·τ ἀντὰμοτθὴ. 'Γὺὰ γὶοελόνὶὰ βοέχοον πάνω στον Χὁτϋντοιχ: 10 Αννο­νστον 1931, Στον×οτμ.φύ×οοο° 1ὴ Δεκομτθοὶον 1981, Χαοοπτ­ στοοομτφὐοοο· 29 Ἱονλίοο 19132, Στὰνταοτὶενὶφύοεο' 21 Μοτοτὶον 1Θ33,

­

1

1

τῖ

ν

7

Ὁνπε .

ο ύ ο Ψ

.

Ρὰτχσφὺοὶεο ”Έἱς­“Ες οτῖσθό.ν×ενσ.τ κσλὰ ὅττ ὴ τὺχὴ, ὅπως τὸ δὴ­ λὼνεὶ στὸν Κέοστεν, του̃ ἔἑθὰλε στὸ χχἑτοττ «ἕνα ποόικτοοὰ πλὴνοοφοτοπῶν κ ετ | τ | γεννὴμ.εν±ο, ένα μνὰλὸ ποὺ ξεοτεὶ να ξομπετοδεύεὶ ολος τὶς κλωστες κοντ να τὶς τὀένετ ἐκεῖ ὅπου ποέπεὶ». Καὶ ποὰγμὰτὶκὰ, ὁ Χὰὺντοὶχ ἔχετ ὅλον τὰ χὰοιἰσνμὰτὰ ἑνὸς ἰδὰνὶκου̃ τἀοχὴννου̃ μνστὶκὴς ὺπὴτοεσῦοτς: εῖνοὶ ὰνολἐη­

κ

×

ν

τος, ποοςοὰνως γομνος ἀπὸ ­ονὶσὶθὴμνὰτὰ, κὰτἐχοτ, σύ­μνφωνὰ χμὲ τὴν ι̃ἰδτοτ τὴν ἔκφοονσὴ του̃ Χίμμλεο, «ἱμτὰ ὅσφοησὴ ἀσννἠθὶστη», γνωοίζοτ θαν­ μότσὶὰ νὰ ­μὰντεύεὶ τὶς ὺστεὶοοθονλος σκέψεις τῶν α̃τόιμων κὰὶ νὰ ποο­ θλέπετ τὶς ἀνττδοὰσοις τοὺς. Ποὶν ὀπ” ὰὺττὀν, ὴ. εὶδὶκὴ ἀστνν­ομίοτ ποοί­ τμενε νὰ πτὰσετ τὸν ἀντίπσνλο ἑπ° ±ὰὺτοφὼοοο, ἐπενἐθὰτνὶε κὰτω ὰπ” τὴν ἀπετλὴ τον κινδύνου. “Η ἀνστννὶομνίὰ του̃ Χἀὺντοτχ, ὰὺτὴ, εῖνοιτ ὲπτφοοττ­ Ν 5 | 1 Ι σμενὴ νοι εξνχντσἔςετ τον οτνττπονλο πονν ακομη σνλλὰθοτ εστω κατ την κ

τ

ο

,

ἰδέσ. νὰ ὁ Θ θωθεἱ ἐνὰντὶο.

ετ

στ`ν η

τἐ

τ

κ

κ

χ

οοσίσ του̃

1

κ

Κε Ο άτοὉς .

ἀστννομτκὴ =ὰντίλὴν›ὴ του̃ Χὰϋντοτχ δὲν ἔχετ ὅὶονὰ. Ἑκτείνετὰτ στὸ σύνολο τῶν ἐκὶδὴλώοεων τῆς ζωῆς τῶν πο­λττῶν κοιὶ τον ”Εθνοος. Στὸ πνεῦμα τοτυ̃ Χὰὺντοτχ, ὴ ὰστννοὶμὶὰ ὶδὲν εῖνσντ πτὰ ἔνονς ὰπλὸς ὰμνντνκὸς ὀο·γὰννσμὸς ποὺ ὲγγνᾶτ¬ὰτ τὴν ἀσὶφτόνλοτὰ του̃ Κοὰτοὺς. Εῖνὰτ ὀτντίθτετοτ ἔνὶὰ σὐστὴμὰ νἐπτθοττκὸ ποὺ, ἐπὶ πλέον, τεῖνοντ ἐπτφοοτνσμένο νὰ ἑκπὰι­

κὰὶ νὰ ὀπὰλλὰσστετ τὸ ἔθνοτ νοσὴοὲς ὴ εἐπτκίνδννοςν

δεὐετ τὸν λὰὸ οοῦντοω.

*:›

ἀπ®

ΰλ

1

τὶ

ἰδἐτες 'Β ποὺ θεω­

"Αομοζνετ λοιπὸν νὰ ποῖιμτε ὅττ ὴ ἀστννομίὰ θὰ ποέπετ νὰ εῖνοπ πὰν­ τὰχου̃ πὰοοὺσὰ. Πτοὀκεττονν, ¬σὐμφωνὰ μὲ τὰ ἴδιο τὰ λὀγὶὰ του̃ Βέονεο

­­

129

­­ ο


Μπέοτ, νὰ ‹‹ἐζ.ασεφαλτοθεῖ. τὸ Κράτος ἐνανττα σὲ ὅλες τὶς τμορφὲς προσ­ θολῆς κατὰ τὴς .δημόσιας τὰζης, ὅχτ μόνο ττμ.ωρῶντας τες, τἀλλὰ προλαμ­ ὅὰνοντας τες».

αὐτὴντὴω

ὴ αστυνομία νδὲν ττρεζτετ νὰ τεἶνατ ὐποκεί­ στοὼς νὰμους ποὺ .δτέττουν τὴν πόλη. ΕΗ δραση της τδὲν .μστορει̃ νὰ τρυθμίνζεταὶ ὰτὸ ἕνα νὶαταστατιτκὸ χαρτη. Τὰ σχῖέδια τοῦ Χάϋντριχ εἶναὶ Σ®

οτρτοτοσττωτὴ,

τμτενη

τὰ ὲξῆς:

σ9 ἕνα πρῶτο το­τόιστημα, ὴ ΒΠ θὰ πρέπει νὰ κατταλὰθεὶ τὶς θέ­ σεις ­ ηλοοδτὶὰ τὴς νέας ττολττιοτὴς ­αστυνομίας' αὐτὴ ὴ ­ευ̃δτκὴ ἀστυνομί.α θὰ τορτέπετ ἔπειτα νὰ ἐλευθερωθ­εἰ ἀπ” τὴν ὅλη οτοίκηση καὶ νὰ σχημα­ τίσει. αα ὶ αὲ τὕν "Ες­”Ής ἕνα ὅ ανο ἀσ φαλοίας του̃ Κ ὰτους οναδτκὸ § καὶ .αυτὀνομ.ο. Τέλος, τρίτη ὲνέργεια, θὰ πρέπει. νὰ ῖυ̃ρυθει̃ μτὰ δτοίαη­ Ν 3: : ι : Ι οι ν ο: ση Ες­ Βς ­οιὁτκη, που να ενωνετ την αστυνομνα καὶ την Ες­ Ες σε τ

τ

Ν

Δ

τ

2

Ηκ

±

τ

τ

κ

«Δ

ἔναν ὅγηο ὁαοτογενῆ. ὶ\ ¦ 3 τ~ ~.· ΒΠ ιο Γ ,ὶἶορσχενδὶα του~ὶ αρχηγου της ττλημμυρὶζουν τὸν Χό.υν±ρὶχ ἶιίμνμ­ λετε) ενὶθ­ουστατσμο. Μεριοοοὶ ἀρχηγοὶ ”Εὶς­“Ες τὸν καθτστλου̃ν ττροσεατὶ­ 5 κο ενανττα σὲ μτὰ τὸιτὰοοτση ποὺ πτνδυνεὐεὶ νὰ παταστὴστεὶ τὴν "Ες­"Ες .

ο

με Χ

­× ι Ν .. λαομὶσητη ααὶ να φὶθεὶρεὶ σ­ὶγό.¬σὶγὰ τη φυση της Ταξης των ὶεκλεοττων ποὺ τὴν χαρ¬ακτηρὶζει.. Τίποτε δὲν τὸν ἑπηρεὰζει: ὁ Χτίτμμλερ θέλετ νὰ \ Α | ­× .. φθαστετ στην απολυτη κυρταρχὶα πανω στην ,Αστυνομία του~ Γ' Ρόιτχ. Οἱ ἰδέος τοῦ Χτάϋντρτχ θὰ τεθου̃ν στὴν πράξη, στὴν Βαυαρία ἀρχτ­ | ¬ „ | κα. Την ῦην Μαρττου του~ 1933, το Ἐθντκοσοσιαλὶσττκὸ ντρατη̨ ̃ιοωπητττα οδηγεῖ σὲ μτὰ προσἑγγνση α̃νἀτμεσα στὸν Ρτα'ὶχτσ=φὐρὶερ “Ες­”Έ]ς καὶ στὴν ι Η \ ~ Αστυνομτα της Λαντ. Ὁ Χύμμλερ γίνετατ Δτευθυντης της Ἄστυνο­ μίας στὸ Μόναχο. Ὁ Χαϋντρτχ τοττοθετεἰτατ ἐστὶ κεφαλῆς στὸ Πολτττκὸ Τμὴμνα τὴς Ἀστυνοτμαοἦτς Δτευθύνσεως. Μτὰ βδομαδα ὰργότερα, οἱ δυο «συμστέθ·ερτο¬ι›› ῖἐχουν πραγτμνατοποτὴοτετ ἕνα γὶγὰνττο βημα: ὁ Ρατχσφύ­ ρερ καλει̃τατ νὰ ηαταλόλθεὶ τὸ λετττουρνημα του̃ οτολὶτι:›‹.ο¬υ̃ υ̃πευθυνου .στὸ Βαυατρτκὸ "Ϊ”πουργ·εὶο τῶν Ἡστωτὶορτκῶν καὶ τοῦ Ἄρχηγοῦ τὴς Π οτλττυκὴς Ἀστυνομίας καὶ ὁ Χάϋντρὶχ ἐοττφορτύζεταὶ αμέσως νὰ τὸν αντιπροσω­ τιτεοετ στὰ νέα του ναθὴκοντα. λ

®

τ

λ

τ

.

5

4

.

.

9

×

τ

κ

ν

τ

Αὐτὸ ποὺ αργότερα θὰ ὶσχυετ γτὰ τὸ σύνολο του̃ τΡὰὶχ τμτταὶντετ άπο | τοτε στὴν τυραἔη ­στὴν Βαυοτρὶα. Ὁ Χίτομλερ δημτουργεἰ στοὺς κόλπου;

του̃ Ύστουρτγτείου τῶν ”Εὶστωτερ>ὶ%ῶν μιὰ Διοίκηση τὴς Βαυαρτκὴς Πολτο τταὴς Ἀστυνομὶας (ΒΑΤ ΡΟ ΡΟ). 'Γὴ διοίκηση αὐτὴ τὴν ἀναλατμτθὁι­ νουν ἄνδρες τῆς ΒΒ· τἀτραιρτει̃τατ ἀπὸ τὴ ­δωοατοὁοσὶα τὴς Άστυναμτία; Δτευθυνσης του̃ Μονάχου οταὶ τοστοθετεἰτατ κατω ἀπὸ εὶδτκὸ τταταστατὶ­ ι: Υ: ο ~ „ ~ στο νομο. Ο νομος αυτὸς (σοανονιοτμός) της τταραχωθες τὶς υ̃πητοεσίξς τη; κ

ςκ

­

­

Βαυαρὶκης ποτνης

,

®Αστ·υνομ.τας

γιὰ νὰ φέρει

Ι

σὲ αῖστο πέρας

τὶς

ἐνἑ¬ρνετ­

εἔ Τηἔ ΐκὰὶθαυτὸ ΒΑΪ” Ρί) ΡΟ. Ἄπ” τὴν ἄλλη πλευρὰ ὴ δνοὶο‹.η.ση ΒΑἹΓ ΡΟ ΡΟ θασιλευετ σὰν κυρίαρχος απολυτος στὰ Βαυαρτκὰ στρτατότυεοα

­ι̃3Ο­


συγκέντρωσης. Δὲν ῖιπόυρχιει ια̃ιμιφιιιὕιολίοι ὅισι ὁ Άστννοιμιικὸς Διεοθοντὴς και ὰρχηγὸς τῶν στρὰτοπἐδων συγκέντρωσης Χίιιιμιλορ, βρισκεται, κοιτ" ὀιρχὴν, κάτω ὀιπ' τὶς ιδιοιτοιγὲς του̃ Βιοιοοιροῦ 'Τπονριγου̃ τῶν Ἑσωτερι­ κῶν Βὀιγκνερ. Στὴν πρ­ὰγμιοιτικότὴτιοι, ὁὶν ὁ Βόιγκνερ ιμπιορεῖ νὰ διοιθέτει τὸν Χὐμμιλερ σὰν διενθνντὴ τῆς ὀιστννοιμ­ίοις, ὁ Χίιιιιλε.ρ εἶναι ὼστόσο ὀι­ νώτειρος ιὀιπ' τὸν Βάγκνερ σὰν Ρὰιχισιφύρορ “Ες ­ “Ες 'Αντιἰστραρὰ πάλι, ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἰδιότὴτοι του̃ ὰιρχὴγου̃ του̃ Γενικοῦ Ἡπιτελείιον ΒΑ, ὁ Ρὲγιι ἔχει τὸ ιδικὰίωμοι νὰ δινει δοοιτὰγὲς στὸν' Ροιΐιχσιφύρερ “Ες ­ >/Ες, ὅιλλὰ ὅχι στὸν ιἀστννοιμικὸ διοιικὴπὴ τὴς Βιοιιοοιριικὴς Πολιτικὴς "Αστυ­ νιοιιιίοις.

Ὁ Χὁιϋντριχ κι ὁ Χῦιιιιλερ ἐκιμιετὰλλεύιοννοιι οσο ιμποιριου̃ν τὴν ἀ­ νεξοιιρτὴσιοι τους. Ὁ ὀιρυθιμιὸς τῶν κρὰτονιιένων πλὴθὰίνει στὸ Ντοιχἀοο ἐνῶ στὴν υ̃πὀλοιιπὴ Γεριμνοινίοι τὸ πρῶτο κυ̃ιιοι τῆς τροιιοκροιτιίοις ἀνὴκει ὴδὴ στὸ ποιρελθόν. "Ο Χιζμιμιλερ δηλώνει: «Γιὰ νὰ εἰσιὰκοσσθει̃ ὴ ἑπιιιιο­ νὴ τῶν δΐπονργείων, ἔνοις ιμεγὰιλοις ιὰριιθγμὸς κροιτιο~υμιέν¬ων ἔχει ιἐλεοθειρω­ ιθεῖ στὴν Πρωσσιβσι και στὴν ὐπόιλοιιπὴ Γερ­μιοινισ., Ἡγὼ μόνο, ἐδῶ, στὴν Βοιιιὰρίοι, κρ­ἀτὴσοι ὰκὀιμιοι γορὰ Ικὰὶ ιμὰλιστοι ἑπέσπευσοι τὸ σχέδιό μου

γιὰ τὴν προλὴπτικὴ κρό.τὴσὴ.›› Μιὰ τέτοιοι λὐσσο. δὲν μπιορσυ̃σε νὰ ἱκοινοποιει̃ γιὰ πολὺ διόιστὴμιοι μόνο στὸ ιστενὸ πεδίο ·διρόισὴ¬ς τὴς Βιοινοιριίὰς. Ἱῖιπριεπε, νὰ τὴν ἐπεκτει­ ”

νουν στὸ σύνολο τοῦ Γερνμιὰνιικοῦ χώρον. Οἱ ιδιεκοιέἔὴ Λοιντερπολιτσόιιεν τὴς Γεργιιοινέοις περιμένουν ἀκόιιοι τὸν κύριό τους. “Όμως ὁ χρόνος ἐπειγει. Στὴν Πρωσισιοι, ὁ Χέριμοιν Γκοιἰριγκ ἔχει ·μό·λις ιδρύσει μιὰ Πολιτικὴ Ἀστννιοιμιὰ, ὰποιλλοιγιμιἑνὴ ὀι­ πὸ τὴν συνηθισμένη διοίκηση, ὰν·εἔόιρτὴτη ὰπ° τιὸςιἱίρὰτος κι .α̃.π“ τὸ Κὀμιμιοι: τὴν Γκεστάπο. "Ο Χη̨̃μιμιλερ κι ιὁ Χόιϋντριχ πα̃νε και σννοιντου̃ν τὸν Βιλχελιι Φρικ, *Τπουργὸ τῶιν Ἐἶισωνερικῶν του̃ Ράιχ, ποὺ εῖνοιι ὲνοις σὐμιιὰχος στὴν ἐπιχειρὴσὴ τους γιὰ τὴν ιἐπὲκτσισὴ. 'Ο ιμενὰρρνθιμιστὴς τὴς δ¬ιοιικὴ¬σὴς του̃ Ρόιιχ, ιἀνίκὰνος ν” ὀιγιωιννσθεἱ ιμόνο­ς ἐνόιντιοι στὸν Πιρωσσικὸ διιοιε

Γκοιιριγκ, κοιλεῖ τὸν Χίμιμλερ καὶ τὸν Χόιϋντριχ ν­ὰ τὸν θο­ ὴθὴσοον. Με τὴν ·εἱιλοιγιἰὰ του, οι δύο κομπὰρσοι θὰζονν χερι πάνω στις Ιλεριμοινικὲς Λοιντερποιλιτσόιιεν. Ἱ­Ι ­μιιὰ ἔπειτα ὰπ” τὴν ἄλλη, πἐφτονν κά­ τοο ιἀπ” τὸ πλὴγιμιοι τονς. "Οοο γιὰ τὸν Γκοιῖριγκ, ἐπειδὴ τὸν ἀνὴσνχονσε ὴ κίνὴσὴ τὴς ΘΑ κι ἐπειδὴ θελει νὰ ξεφορτωιθεῖ τὸν Ρέμ, σννιθὴκο­λο~γεῖ μὲ τὸν Χύμιμιλερ κοιὶ τοῦ ποιροιδίνει τὴν Γκεστάπο. Σὲ ιἀιιτιἀλλὰγιιὰ, θὰ χωιρισμιὸ του̃

ἔχει τὴν ῦποστὴριξὴ τὴς "Εἰς ­ “Βς γιὰ νὰ κοινοννσθεῖ ὁ οιἱμοιτὴριὸς λο­ γοιριοισιμὸς ποὺ ­σχειδιόιζε­ι νὰ ἔχει μὲ τὸν Ρἐμ.

Τὰ τέλη τοῦ

®Απριλιίοιυ, ὁ Χνιιμιλορ κοιὶ ὁ Χόιϋντριχ ποιιρνοον τὰ ·ῆ­ νίοι τὴς Πρωσσικὴς “Α/Χστιτνιομιιἰοις: ὁ Χιἰινμιλορ ὀνιογμόιζιενὰι ιὅιριχὴιγὰς κὰὶ

..1ῃ..


­¬

ποὺ

Άιστονομιίὰς (Γκεστάπο) ἐπυθεωοὴτὴς τὴς Κοοιτωιὴς Μοστικὴς ΡΟ ΡΟΕ­, ὁ Χότϋντιοιχ πὰἐονει, ὴτιὰν Πιοωσ­σιν.ὴ­ ποιοὰλλὰνὴ τὴς ΒΑΤ τὴ οιεοθονσὴ τῇ­Ξ Γκε· μὲ τὴν ἰοιὀτὴτοι του̃ ἀντιποοσώπον του̃ Χῦμιμᾶτεο,

Τὴν

τὴς Γκεστάπο ὴ Γκεστάπο. χόιιιμε Στο.στσποιοιτσὰ°τὰμ.τ, διοικηση ιοιιεύιθονισὴς του̃ Κοιμιμὰτοτς ῖοιοι ιστιγιμὴ ὴ 81) γιἶνιετοιι, μὲ .ᾶποφοισὴ τὴς ΝΒΒΑΡ. ὴ ιμιονοιοιπὴ ιἐπίισὴιιὴ οπηοιεσίοι πλὴοοιφοιοιῶν του̃ ποττοιλοιοὰινει ἐπἐσὴς ἀλλὰ Θιοιὰμθεοει ·θιο·ι›οιμθεύει.

Ὁ Χόιϋντοιχ τὴν ὀινιπὰνὀτὴτοι τὴς 81)

ν9 ¬ὁ.ν=ουλόιθει

ἔνὰ τέτοιο οολο.

Γιοτὶ ὴ ΒΠ

εῖνοιι

Ἀοιθιμεῖ ιμόιλις μιὰ ιὰπο τοὺς ιὰστιιν'ομ.ιο‹ιοος τὴς εἰοιιιιενιμἑνοι λνγὀτεοο εἶναι πού, ἐπὶ πλέον, τοος ῖιπὰλλὴ­ ποιλὴᾶς σχολῆς. Τί ποέπετ νὰ κάνει; Νὰ ποοοισει οιοτοος ἐποιτοστὴ ὰνοιοιες,

ὰκὁιμοι μτὰ ισοοελετὼιοὴς ὀογόινωισὴ.

ὰπλὴ. Ἐὲπειτοὴ λοος μὲ το ιμὲοοις τοο, φοσισιό.. *Η ιῦποθεσὴ ομως οὲν εἔνοττ ποιλὴοι τὴς οι στοοιτο?ιοιγὴ=θὴοιὰν ὰπο τον Χῦμμιλεο κι οσε” τον Χὰϋντιοτχ ΒΑΤ ΡΟ ΡΟ τοοιι τὴς Γκεστάπο ιμισοοι̃ν ιθὰνιότσιμο. τοος νιεοιφτὰσιιένοος ἄλλο πού­ Άκότμτοι σοοιι ὴ ἔννονοι τὴς Θ!) τοος στιενιοχωοει. Έινιὰ

τῆς ΒΒ.

οχι λτγότεοο ἀπὰνιθῶοες: εἶναι ποὶν ὰπ” ολο. άστυ­ οιὰφιοοες. Ἄ­ νοιιιοιοὶ οπὰλλὴλοι ποιὶ οἱ ἰοέες ποο τοος =ομιμ·οχὼνονν εῖνοιι θλὴτμοι πὰοοοσιόιζ.ετὰι

κσιθεστῶτος, νόιμεσὰ στοος πιο ισοοτν¬οος, ῖ›ποιοχ¬ονν ποιληο­ὶ. ὰντίποιλοι του̃ ιἔπισὴς σὴμοι­ οπως ο Φ.ῖ. Χιοίιμπεο πι ο Ρὰινχισιοντ Φλες. "ἶΓπόιοχονν νοντες ὰνιττποιμιιτοονιστές, ὅπως ο Χόω̨̃τνιοιχς Μὐλλεο ποο θὰ γίνει ᾶιογὀτε­ οὲν οιο­ οὰ ὰνὼτοιτος ¬ὰοχὴγιο¬ς τὴς Γκεστάπο, ιὰλλὰ ὁ ­ἀντιποιμιμοννισιιοις

πει̃ γιὰ νὰ σχὴιμὰτίσει ἔνοι Νοιζιιστὴ.

Στο Βιεοοιλῖνιο ὅπως ποιὶ στο Μόναχο, στὴν ΒΑΪ” ΡΟ Ρί) ὅπως ιιοι Χόιοντοτχ στὴν Γκεστάπο, τὰ ποιλοτιεοσ. ιστοιχςεἱοι εἰσόιγοντοι ἔτσι ὰπ' τον

Διευθυν­ στὴν ΘὉ. (θὰ ισομιθεῖ. οιῖπο ιμὲ τον ”Αιοτιον¬ο Νὲμπε ποὺ θὰ γιἐνει τη̃ς στι τὴς Ἑἶγσιλὴιμιὰττοθιοιγιισιῆς ”Αστυνομοίτοις του̃ Ρόιϊχ ιοὰὶ θὰ ισομιμτετὁισχει ἐγτιλὴ­ ὁμόιοες δύο τὶς οιοτὲς Σ® 1944. νιομοσίὰς τὴς 2Οὴς Ἱιοολῦοτυ τοῦ

ο ιμοιτολογων πο­οστίιθεντοιι οἱ εἰοισοοί, οπόιλλὴλοι σοὰὶ νοιμομσιθεῖις, ποὺ Ἄ­ Χόιϋντοιχ τοος ιμετὰπσλεἰ ιὰπ” τὰ τὲσσεοοι σὴιιιεἰὰ τὴς Τεομονίισις. του̃ νόιμεσὰ τοος θιοίσσιετὰι, ὰοτος ποὺ θὰ γίνει ὁ πιο στενος συν­εογὰτὴς άπο ο ­οιιτκοιιστὴις του: ἀνιτιπὰλος ἑπιπίνοννιος Χόιϋντοιχ κι ἔπειτα ὁ πιο

τὴν “Ήσσὴ Βέιονιειο Μπεστ, .μοθὴτὴις του̃

”Έ]ον±στ Γνοοῦιγκεοι, ἐιθ·νιινωστὴς

του̃ ὀλοτκιλὴοω­ ιἀπο πεπούθησὴ, πετσιμοιτώοὴς ῖιπεοοισπιστὴς τὴς ῖέννοιοις ποὺ τιπου̃ ἔἰοάτοος. Το 1930, ο Μπέστ δὴμοσοεοει ιμιὰ ιμιελέτὴ ςιοοπίιμιοι)

εῖ σὰν το ἴδιο το ποογοιοιμιμιοι του̃ Νὰζτστιιπου̃ Κράτους στο =ἑσ στο δοόιιιο τὴς ιοοιθιοοοσὴς: «Ὁ σκοπος τὴς κάθε ἐξιοοσίὰς ὲξοιυισίες ὰἔλλιες .οιπιο του̃ Ιἐοὰτοος εῖνιοιι νὰ κοιοιισιοχὴισιει πὰνιω στις μὲ το Κράτος οιῦτὴ τὴν πόιλὴ, ὴ οιόιθιε ἐξουσία ποοσποιθει̃ νὰ τοιοτισθεἰ

τμποοεῖ νὰ

τθ εωιοὴθ

ιἐξονισιίο.: οσο πιο πολο ἐ­ του̃ οπούοο ὴ οοιθειὰ τὰσὴ ιεῖνοιι ὴ ιἀπὀλοτὴ \ \ \ | | ~ | | το Ἑἐοστος θοιιισπσται πολυ πιο τοσο πτεινετοιι ὴ ιεξ­οοστοι τοω Κοοιτους, κοντο Ι στὴν τει̃νειοποιίὴσὴ». ?

Ω

Β

_

ἹΒΞ ~·­

Γ


ὁ “Έἕπεὶτα τα̃ττὸ τὴν ἄνοὐο στὴν ἐξουσἱα τῶν Ἱἶἔθ·νὶκοσοσὶαλὶστῶν·, ®Αμ.ὲσως Μττέστ παὐσνοτ τὴ Δὶεὐθσνσὴ τὴς ®Αστσνοτνί.ας τὴς "Έδσσὴς δὲν ἔστχεταὶ σὲ σὐγκοουσὴ μὲ τὸν γκαουλάἱτεο Σσνοἑγκεο, στὸν ὁποἱο στὶς ἀπἑναντὶ νομοὶμαθου̃ ς του̃ στάσὴ κοὶτὶκὴ άἱοέσεὶ ὴ άντὶκεὶμενὶκὴ καὶ

Μστὲστ ὐξαναυγκάζεταὶ νὰ ἐγκαταλεἱψεὶ τὸν πάνω λειὶτοὐοὶγηὶμά τοὐ. Τὸ ὅναμά του θὰ σὶκονὶίὶζετατὶ ἀπὸ κεἱ καὶ πέσο. στὸ στοὺς :τοοσωπὶκοὐς καταλόγους του̃ Χάὐντονχ, ποὺ θὰ τὸν και̃νὐστεὶ μόλις θὰ ποόκετταὶ νὰ ὶἀναδτοκοὶγανωτθεῖ ὴ Γκεστάττο. Τότε, ὁ ὐποθτἐσετς του̃ Κόμματος.

πλάἱ του

Χάὐντοὶχ ­δὲν ἀνττλαμθάνεταὶ ὅτὶ ἔθαι̃νε τμαςὶ μὲ τὸν Μπὲστ ἕνα μστελα̃ στὸ κεφάλὶ του. 'Ο Μπὲστ εἱναὶ τοοῶσα ἀττ” ὅλα ἔνας θ~εωοὴτὶτ›ᾶ›ς κτ ἔ­ νσς νομνὶκὀς. Ὁ Χάὐντοὶχ τδὲν θὰ τμστοτοτέτσὶει νὰ σσνεννοὴθεῖ μαζί τον. Αὐτὸς εῖναὶ ἄνὶθσωπος τῆς δοάσὴς καὶ ὅχὶ τῶν α̃οὶχῶν. ”Ομως τὴν ἐποχὴ ὶἐκεἱνη, τὸ τοοάθῦτὴμα ­δὲν τεῖναὶ ακομα ἐστἱκατσο. 'Ο Χάὐντοτχ τοοχἱζεὶ μὲ ὴσσμὶἱα στὸ μυαλό τον τὸ κὐοὶο ἐοτγαἱτεἱο του̃ ά­ θὰ κά.­ στσνομτικοῦ του̃ μὴχανισμτου̃, τὸ ὶἐοκγ¬άυ̃νεῖ.ο ποὐ μόνο τὸ ὅνσμά του Γκεστάπο. τὴν νεὶ νὰ τοὲμοὐν ἐκατο±μ±μ.ὐοὶα Γεοὶμανούς: Οἱ ὶθάσεὶς τῆς Γκεστάπο, ὴ Γκεχτάἱμε Σταατσπολὶτσάἱαμτ ἱὴ Γκε­ Β' στάστα μὲ τὰ τἑσσὶοοα τμὴματά της (Α| Ὁργὶάνὶωσὴ καὶ τδὶοίκὴσὴῖ εἶ­ ”Ασὶφ·αλεί.ας), Δὶκαὶοσὐνὴ Ι” Ποὶτὶττκὴ "Αστὐνομύα° Δ' ”Αστσνομ.ἱα ·

τὸν Ιἶκαἱσ­ὶνκ. 'Ο Χάὐντοτχ ,μτεὶώνετ τὸν άοὶθτμὸ αὐτῶν χαν τεθεἱ καὶ τῶν τμημάτων σὲ τοία. Ὁ Μζπὲστ ­δὶευθύνεὶ τὸ τμὴὶμα Α' (ὐὶοἱκὴση Πολττὶκὴ Γ', "Γὸ τμὴμα ασφαλείας). δικαιοσύνη) καὶ Β' (άστὐνοιμἱα ὴ Βασ­ αστυνομία, τὴν ἴδιο. τὴν καοὐὶὰ τῆς Γκσστάπαὶ, το καταλταμξθάνοὶ ΡΟ. αοὶκὴ ὁμάδα του̃ Χάὐντοὶχ, δηλαὐὴ οἱ τταλατοὶ τῆς ΒΑΤ ΡΟ Τὸ πολιτ­τκὸ αὐτὸ τμῆμα τεἱναὶ κτ αὐτὸ ὶδὶὴοεμτένὶο σὲ πολλὰ ὐποτμὴ­ καὶ καμ­ ‹ομ±αο=ξοσιμὸφ› (ὶἐστἱὐὶνεψὴ καὶ ὶἐξάλεὶψὴ τῶν τσ>ο~σὶα±λιστὶκῶ·νἱ

ματα:

Έκκλη­ μοσνοστὶκῶν στοτχὶεἱων)' ‹τἀντἱδο¬αση, τὰντωτολίτεσσὴ τὴς δεξιᾶς, παὶοα·θοὴσκεὐτι¬ σἱσ» (ἐπἱθὴεψὴ τῶν μὴ Νσα̃η̨̃τστὶκῶν κὶνὴσ­εων καὶ τῶν κῶν ὀσγαν±ὡσ±εων)· «φολὴ» (καταδἱωξὴ τῶν ὁμοτφὐλτοφἱλωνὶ, τῶν ποσισττὡὶ­ Ἡθοαἱο­υς σεων ἐκτοὼσοων καὶ τῶν σὶεξοσαλὶκῶν σχέσεων ἀνάμεσα σὲ καὶ ὅὶο­ οὶἱκονὶομὶκῶν τῶν καὶ μὴ Ἡθὶο<α.ἱοος)· σοἱκονὶοτμτἱοω (ἐπίὶὅλεψὴ «Ἱἔὶὶνευθοοοτεκτοντστμὸς μὴχαντκῶν ὰμάδων, ἑταὶσὶεὶῶν καὶ ¬συνδὶκάτων)°

καὶ ·θ×σὴσκεοτὶκὲς αἱοἐσεὶς» (τἔοεὐνσς πάνω στὰ τσεὐματα τὰ ἀντίθετα πάλη ἐνάν­ προς τὸν Ναζὶσμὸ μέσα στὶς μὴ ὶθοὴσκεὐττκὲς κο­ὶνὀτὴτες καὶ ττα στὶς Στοὲς του̃ Ἡλεσθτεοοτεκτονὶσμοίι̃). Οἱ νεῦοὶ κὐοὶοὶ (ἀφέντες) τὴς Γκεστάπο ὶἀπασχὶολοὐνται., παιοτάλλὴ τοὐ δὶ­ λα .μἔ αὐτὴ τὴν ἀνάδὶὶοογάνωσὴτ, νὰ πεοτοσφίῖη̨̃οὐνὶ τοὐς κοἱκοσς γι? αὐ­ κτύοὐ στοὐ ἔοσὶξτε ὁ Γκαἱοτγκ πάνω στὴ χώρα. Τὡσα, συοὀκσὶται. του̃ ἀγῶνα τοὺς νὰ κσ±θοοί.σοὐν ὶμτὲ στο συγκεκοττμένο τοόατο τὴ φὐσὴ τους, νὰ ­ξὶοσκεκάσοὐν τὸ οτσοσωτοο τοὐ τἀντι:τάλοι›.Γτατὶ

­ι̃33­­

ὁτ

άντί„παλος,ὐ ῦὴμὀ


στος τἑχνθοος,

πο­τὸ­ς

εἶναι; Γιὰ τὸν Γπαι̃οογπ, ὴταν ὁ πονμαμτοὺντστὴῖς ὴ ὁ αὺτὸ φαίνεται τελείως ὰότοτστο στὴ νέα ¬δτεὺθονσὴ

μαοξτστὴς. ”Ό5μω<ς τῆς Γκεστάπο καὶ θὰ ποέποτ νὰ

Κι

μὲ πεοινσσότεοὴ ἀποτθετα. Βέντζτο παθοοῦζετ ὅτι.: ‹Μὲ τὸν ὅοο

οοαθλοουστθτεῖ.

ὁ τἐγπλὴαατολοτγιαὸς ἑπιξτοοπος

τοὺς ποτμμτοὺντστἑς,

τδημόσυοι. ἐχ¿θοοὶ λἐνν×οοῦμ.ε:

,ααλος¬ι.στἑς, Ἑτὅοαύοὺς,

Ἑν­

αλὴσὑος λίγο ὴ πολὺ ποτλιττποποι.ημιένες,ν Ἡλεὺθοο=οτ¬οπτονες, πολιττποὺς δὺσταοεστημέννοὺλς

καὶ

φτες ἔ|

τῆς ο¬ἰπον›ομτία=ς, ὀνμτεταννόὴτοὺς πλἐ¬ καὶ ἐνόχοὺς ἐανοώσεων, ποοὺοτνες. Ϊ 2! ~ | Βεντζτο, εχουν το εἔὴς αοτνο: ὴ επτοοοὴ τοὺς ασπετ­ δο›λιτοφτθτο<οτεἰς

να τἐγπλημνατίες, ὁμνοφὺλόςρολοὺς |

Ε

Ολοι., δηλωνει. ο

τατ

ἀντίτθετοὺς ποος τὸ καθεστώς, ἀντι­

τἀποτλντωοοὺς,

δοασττκοὺς τῆς οσἔτα̃ς,

Ε

?

Ε

Ώ

5

αν

στὸ φὺλεττκὸ παὶ πνεοματτκὸ σφτοι̃γος τοῦ Γοοιμνανικοτυ̃ λα­

¬ἐνὰντ:ι.α

ο·υ̃.»

“Ολοι αὺτοὶ οἱ .δημόλσοοπ τἐχθτοτοὶ ποὺ αοοθοιοίσθηνοοιν ἔτσι δταιο­οὺντατ σὲ τοεἰς ὁμότδες μέσα στὴ γτγανττα χατοτοθἠκὴ τῆς Γκεστάπο. Ὁμαδα Α 1 (ἔνας α.οππτν=ο·ς παὔαλλαοὴς στὸ τἀοινστεοὸ ποο­τθὡουολ τὴς πὰθε πάο­

τας): ὲχθλοοὶ τοῦ παθ=εστῶτος ποὺ ποέπετ νὰ φὺλααωθτου̃νν σὲ πεοίπτω­ σὴ πτθανῆς λἐποστοόπεὺσης· ὁλμὰδτα Α 2 ξαταὅαλλατοὴλς μπλέ): ἑχθοοἰ του̃ καθεστώτος ποὺ θὰ πονἐποι. νὰ φὺλατ›ατσλθ·οὺν σὲ πεοίπτοοσὴ ἴ›έἴ›·ατὴ­ς ἐπι­ ¬στοόιτεὺσὴς ομαδα Α 8 (παιὅταλλαοὴτς ποὰστνος): πολίτες ποὺ δὲν θέτεοὺν κατὰ πὺονο­λεζία σὲ αἰνὺὺνο τὴν τἀσλφτότλειτα τοῦ Κοὰτοὺς ἀλλὰ πού, σύμ­ φωνα μὲ τὰ ἴτδτα τὰ λόλγτα τοὺ Χαϋντοτχὺ, θὰ ποέπετ, ἐξ ὰἰοίτας τὴς πολι.­ τυκη̃ς τοὺς χλταοοτὴτας νὰ ἐπι.ὅλἐποντ¬ατ στενὰ ὴ νὰ τσὺλλαμοθανοντατ ἀκότμα σὲ πεοίπτωσὴ πολέμου. δεύτερος ααὕαλλαοὴς πάνω στὸ δεξτὸ πεοοθὼτοιτο καθορίζει ­× | ε | Ξ 5 Η ×ανοι:παλοὺ: όταν ὁ κονὅαλλαοὴς ετνοα %όαοανο¬ς, ετνται. ενας Η * ' σ σωμμοὺνιτστὴτς· οοίς, ιετνατ ἐνας μαολξοστὴς . γπσί, τε­τνατ ενα; σωμποςω̨ ὅτολετνί, ἔνα πνεὺμα ποττιαόλ. Καθε 1ὴ 'Αποιλίου καὶ κάθε 1η 'Ον.τωθοί­ 018 ἀνασύλοετατ ὴ χαοτοθὴαη τα ἐλέγχοντατ ἕνα ­ ἕνα τὰ χαοοτκτὴοτσττπὰ σημ.εῖ›α τῶν ¬ἀτομωαῖ›ν παοτελλῶν. =Έἶνϋ±€

τη φὺσὴ του ×

×

5

Ξ”

·›οαὶ

Η

­

λ

_

_

5 Ν , επίιθλεψὴ ἑνὺς τοσο πολὺμοοφοὺ νεχνθτοτοὺ ποὺ γίνεται ὅλον πιο πολὺμο­οφος ἀπαττει̃ ἔνα πο­οσωπτκὸ ὅπλο παὶ πτὸ πολὺόοοτθμο.

>

×

'Η Γκεστάπα

Ρ

νἀοοθμοὺσε 36 ἄνυ̃οες στὴν ὀοοχὴ τὴς.

Τὸ 1935, οἱ ποοι̃­ της εἶναι θθτἶ. Τὸ 1933, τὰ ἔξοτδα τὴς ἦταν ἔνα ἑπατοταμὺτουο μὰοπα, τὸ 198? ­σταοάντ­α ἑκαταμ.μὺοοα. ~ Οι ποοτφεοτετακὲς ὺπηοοσίες της Γκεστάπο πολλαπλαστὰη̨̃οντσα. °Η ἀτστὺντοιμία ἀσφαλεύας οἰσχωοει̃ ὅλο καὶ πετο­υστσότνοοο στοὺς παθαοῶς .στοα­ τιωπνκοὺς ταμεῖς, οἰδωοὰ στὰ ζητήματα ¬ἀνττ·›τατασοοοπείτοτς. Οἱ ζῶνος τῶν σὺνοοων πεονα̃νε συγὰ ­ στγὰ κάτω ἀπ" τὸν =ὰποαλοι‹στιαὸ ἔλεγχο τῆς τ υ ~ Γκεσταπο.'Γα ταστὺνομωοακ τμὴτμταπα των σὺνοοωνβτσὶ υ̃τφττστόμενιες ὺπηθσστη̨̃ςς _ ?„ τὴς Λ­αντοσ·›οοομ±τναλπο¬λττσαταμτ ὴ ΕΚΡΑ, πέφτουν ­στὰ χέοια τὴς. Μιὰ στόιμνενοι. σα ὺπὰλληλοί κε.

κ

'

­ ­ 134


Ϊ”

ἀστννοιιία Γκεστάπο, προερχόμενη ἀπὸ τὸ 'Γμη̃ιιιιοι τὴ; Ἀστυνομιίας ”Ασφαλειιίας, ἔχει δὴμιον=ρ¬γὴθεῖ. 'Απὸ τότε πέφτει ἕνα ὀιλὴθινὸ ισιδερένιιο πονραπέτασμια πανω στὰ σύνορα τῆς Πειραανία; του̃ Ήδόιλφοο Χίτλερ. Τὸ τε‹ρατῶι`ὁες ιμιόιτι τῆς Γὴεστόιπα τὰ ιἐπιὅιλέπει ὅλα, τὰ ισαταχωτριζιει ὕι̃ια. Τίποτε δεν ξεφι ὀσιἶ τὴν ἐπαγρὐπνὴσὴ τὴς. "Η δουλειά τὴ; ἔχει νδιεοσνονλννθεῖ. ἀπ“ τὴν πε ιό ισττ ιὲπεκταστ τῶν νἐ ουσιών ὀνο νὰ ου­ ] . Πιετο αινει στὴν . ` Ι λοικῦσει τοὺς ὀιπόιτριδες στὰ στιρατόπειδια ισ·σγκέντιρ¬ωισὴ;, ιμιε;›¿ιρ·ια̨ ὥτιοο τα­ τιτοποιὴθου̃ν οἱ διατυπώσεις ποὺ ιἀπαιτου̃νταιι πρὶν ­απ” τὴν ἀπἐλοισὴ τουις. Τῆς δίνεται ἔπειτα τὸ δικαίωιμια νὰ εκδιὁει ἐν·τόιλμιατα .σολλὴψεως και νὰ φολακίἶη̨̃ει προλὴπτισιὰ στὰ στρατόπεδα τὸν σιόιθιε πολίτη ποὺ ·›ιρί.­ νει ὲπικί·νιδον¬ο , γιὰ ὅσο ιδιόιστημια τῆς αρεσει Ἄιπὸι τὸ 1933 ιιέχ Ον τὸ 1338, Ἡθιθθ «ιμαιρξνστὲς» ρίχνονται στὰ νστρρατόπεδα συγκέντρωσης. “ἰδ­ τσι λοιπὸν γιιτδσιοιν σ” ἐ οι ιινο Θ η ι "ι οἱ θεω ἐες του̃ δὀοιτοοα ` Μπεστ: «Ἑἱ καθε ἐχθριπὴ προς τὸ οιαθεστὼς πολιτικὴ ιδέα θὰ πρέπει νὰ θεωρειται σὰν ινιὰ μορφὴ ἀρρὡστεισνς ποὺ θέτει σὲ σνίνδυνο τὴν νγεία αὐτοῦ τοῦ μεγαλου ὀρ·γανισ.μ.οτυ̃ ποὺ εἶναι ὁ λαός· γι' οιὐτὀ, λοιπὸν τὸ αἴτ¬ιο,. αὐτὸν; ποὺ θελει νὰ ὅόα̃νει σ' ἐφαρτμιογὴε σοῖετὴ τὴν ἰδέοι ἀλλὰ κι αὐτὰ; ποὺ ἀρκεῖ­ ται νὰ τ`η ν ­διατυπώνει το έπει νὰ τιθεται ἔ ω ᾶπ“ τ`η δννατότ η τα νὰ θλά­ συνοιριοινιὴ

ἔἶκεστόιπα

τι

_

Λ

­

λ

'

·

.

ψει.››

Ἑννοει̃ται, ὅτι ὴ Γπεστἀπο θὰ ἔχοι πολλὴ οοολειὰ ενόσο τθὰ ἐπε­ | ! κτεινει τὸ πεδίο δρόισὴ; τὴς, γιὰ νὰ ἑξοοδιετερωνιει μεριννοος ιαντιπαλοο; οιτοφασισμἐνιοος νὰ ιἐμποδισουν τὴν πορεία τὴς προς τὰ εμπρός. Θὰ προ­ 5

σπαθὴσοον νὰ τῆι; ὀιἑραιρένσ­ουν τὸ πιὸ ‹ἐπιοιιιν±δονο ὅπλο σνοὺ δι·αιθἑ·ιιει,. δὴ­ λαοὴ τὸ ΚΖ. Μ)ε;ρ­υκνοιὶ θαριροιλέοι νοιμιοιοὶ .α̃ιρτγιύζσον νὰ Β.ι„ατάγ?;γ0Όο ἔρευ­ |

νε; πανω σε\

\

|

Ι

ιμιερισια στροιτοπεδα σογνιεντριοσὴς.

Ἀπὸ τὸ 1933 κι ὅλας, ὁ γενιπὸς εἱισαγγ­ελεος τοῦ Μονόιχονι ζηγτόιει \ ~ ~ ~ να χαθει πλὴρες φως πόινω σὲ ιμιερισιοὺς σκοτεινοἱις ιθιανόιτιοος ποὺ συνέ­ ὅὴσαν στὸ Νταχὰου. Μοριοιὲς αλλεπάλληλες ἀναπιρίσειις ποὺ ἔγιναν μα­ ζι μὲ ἰατροδικοιστιαὲς ἐξετόισιεις πτωνμἀτων, ἔδωσαν νἀποιδειξεις γιὰ θανά­ του; θιῖαιοος, γἀποτ~ελέσιμνατα ὅιασανιιστὴρίων, ἔσλοιδαρμούς, στραγγαλι­ σμοτύς.

Β;

Χιμιμλειρ ἐζιαναγαάἴῷεται νὰ ἐνοχοποιὴσ­ει τὸν ®Ομπερ›φ¬ύρ¬ερ

“Ες Χίλμαρι Βέικννεριλε, ουοτκὴτὴ του~ στριατοπἐδοο, προ θα καταδι­ κασθεῖ, ν.σι­θὼσε κι οι ”δ!οοιτωρ Ν ουερνμπεργκ, 'τ `~ τοο ·“ΚΖ , πι σ° γενι­ γνατριοι, Ν

­

κ

Ν

ι

κ

Λ

|

κος ιγροιμ.ματεας ιΚαγκε·λλαιρ¬ίσις Νοοτζμπάοοειρι σὲ πολλὰ χρόνια φυλά­ ταση.

Στὴν Πρωσσύα, ὁ συρώὴν ὀιρχὴγὸ; τὴ; Γνιεσταπο, ΝτιεΜ, με τὴ θο­ ὴθεια δύο Νονζιστῶν υ̃παλλὴλων τοῦ 'Τποοργείοο τῆς Δινεαιοισὐνὴς, ὁ Γενιοιὸς Βἰσαγγει̃νεὺς Βέρντερ φὸν Χόιασιε κι ὁ Εὲἰσιαιγγιελεὺς Γκύντερ Γιόειλ, ὀισχγολσυ̃νται νὰ θόιλοον ἕνα τέλος στὶς ιδραστὴριότὴτε‹; ποὺ παρα­

··­·ι̃35­­


μοοιαιὰ στοατόστεδα κι ιείδικὰ σί αὺτὰ τῆς ΘΑ. ®Η ἐνεοινειά καὶ στὴν Γκεστά­ τοὺς θὰ τοὺς ὀδὴγὴσει νὰ ἑστεκταθου̃ν στὴν "Ες ­ "Ες ιιαταδινιασθιεἰ σὲ νὰ κάνοντας ττο. Ὁ Φὸν Χάοσκιε ιδοιέττει μι­ὰν επιτυχία στ” ι σ τ τ : Χόφμαν, Γιὀιακειμ χρονια φιιλασιισὴ ο Στοαοιιιφω̨εο Βς ­ “Ες

τὴοοὺνται

­σὲ

δεκατοια Ι ετ Ι _' τοοατοιαιιενο=ι­εις διοικὴτης του στοιοιτοττεδον Στεττιν Μστοεντοτρ, οπου οι Πενιίιὸς Ειἰ­ χαν ιθασανισ±θεῖ, .ιιὲ ἀπάνθ οωτιο τοότιο. Ὁ Βάλτεο Σχι̃ὲφφιεο, τὴς Σα­ Εῖσαγνελεὺς Βάλτεο, σαγνελεὺς του̃ Μττοεσλάοὺ, κι ὁ ­δὀαιτωο επιτυχία “Η ιἐνέονειες. ξωνίας καὶ μέλος τῆς ΘΑ, ιάνίαλαμθάνιοὺν ἱίιιοιες ἀλλὰ τιαοοιδιοιὴ. Ὁ Χίιι­ ὀιττ” οιὺτὲς τὶς ττοοσπάθειες εἶναι ­ἀνιαιιιφισθὴτὴτὴ τὴν οιατάστασὴ μλεο κι ὁ Χάὺντοιχ θοίσσιονται ἐκεῖ γιὰ νὰ ὲπαναφἑοοον στὴ διαιτη­ στηοιζὀιιιενιοι τοὺς καὶ νὰ τὴν 1ἐιιιιε·ι:αλλεὺθου̃ν ποὸς ὅφελος σία του̃ Φὺο­εο. πάνω­, “Η ὺπὀθεσὴ Βάλτεο, του̃ ὁποίοὺ τὸ ὅνομα ἀν:αφἐοαμ.ε πιὸ στοὺς εἶναι τὸ τυττισιὸ παοάδειγιιια. Ὁ Βάλτεο κάνει καταγγελία ιἐνάντια Σ­αξωνία, στὴ Χοχνστά­ιν σὺγσιέντοω­σὴς ὺπεὺθὺνοω του̃ οτοιατοοτἐιδοὺ ιιιεταχ­είοιση. Μιὰ ὅττοὺ οί κο­ατοὺμτενοι ὺποθάλλονται σὲ ἰδιαίτεοα ἄνοια οικαστιαὴ ἔοεὺνα ὰοχίζει τεαοάλλὴλα ενάντια σ” ἔναν ὺψηλὸ λειτοὺιογὸ τοσο­ τὴς Γκεστάπο, τὸν Ὁμιτιεοτο›εγννιεο¬οονστοατ ”Εοιχ Βόγκελ ποὺ ἔχει Έστει­ τιλητινὰ ὀιναιιιχιθ­εῖ στὶς δοιαστὴιο­ιοτὴτες αὺτου̃ του̃ στοατοπἑδοὺ. φυλάκιση, χοὀνια πολλὰ σὲ ιδὴ οἱ «ἐμψυχωτὲς» του̃ ΚΖ οιατατδικάσθὴκαν αὺστὴοὴ οτί­εσὴ πά­ ὁ ιγκαοὺλάιτεο τὴς Σαξωνίας Μοὺτσιιαν ασκεί μιὰν οι­αὶ τὴν αθώ­ νω στὸ δικαστὴιοιο και ὰπαιτεἰ τὴν ­ὰναθιεὼοὴισὴ τῆς ­δίκης του̃ Ράιχ, ωσὴ τῶν κατὴγιαοοὺμένων. Ὁ *Τποαοιγὸς τὴς Δι·›‹.αιο·σὺνὴς «,Λ­ ιδιαμαοτοοία: ­σοθαοὴ ιμιὰ τοτε ὁ το­ὀσιτωιο Φοάντς Γσιθοτνεο ­ἐνείοιει δι­ νὰ θὰ ιμοτοοου̃ σ ε δὲν οιὀιμια κι ὴ σσιληοότὴτα του̃ αγώνα ποὺ κάνουμε ὰτάμων». τῶν αὐτῶν σιαιολογὴστει τὴ σαδιστικὴ ισα̃κληοότὴτα και κτηνωδία "Η Ναξι­ δικαστὴοιο. τὸ ιάπ' τὀτε ιἐτιιθεθαιὡνεται Ἱ­Ι ὀιοχιικὴ οιαταδίκὴ ιάσϋ τὰ στιτιὴ άντίδοασὴ ιδὲν σιάθεται ὀιδοανὴς. Ὁ Βάλτεο ὰπολὺεται στεφθου̃ ν νὰ Γιὰ ΒΑ. τὴν καθὴσιοντά του οιαὶ οφείλει νὰ εγκαταλείψει σε χάιοις δίνεται ὅλα αὺτά, ο ὺτεἐοτατος διν.σ±στὴ¬ς Χίτλεο ἐττεμ.θαίνει: τοὺς σιαταδιιιασιθἐντες καὶ ­ἀκυοὡνεται ὴ ιιατηνοοία ποὺ ἀτιανγέλ­ κ

α

α

σ

ετ

ὅλους

θηκε ιἐνάντια στὸν Βὀγτιελ. Φιλελεὺθεοος ἐθνικιστὴς, ὁ ”ί`στουο­γὸς τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ιιτὰ τέτοια αὺθαιοεσία τὸν κάνει νὰ ἐξεγεοιθεῖ, ιἐπιχειοει̃ τὀτε ὕλα γιὰ ἔίλα: ­θὰ παίξει τὸ παιγνίδι τῶν Νοιζιστῶν, θὰ ποοτείνει νὰ συσταθεί μιὰ νέα νομοθεσία μέσα στὸ πνεῦμα τῆς διτιτατοοίας του̃ Φὺοιεο. 'Η νοιιοθεσία αὺτὴ δεν θὰ εἶναι θἑθοιια ἰδεώδὴς ἀπὸ τὴν άποψη καθαοῶς του̃ δικαίου, θὰ ἔχει .ὀμιως τουλάχιστο τὸ τιιλεονέκτὴιιια νὰ ἐτυιθάλει ιμεοικὰ νοιμικὰ ὅ­ οια στὶς ἐνέονιειες τοῦ Χίτλεο καὶ τῆς αστυνομίας του. Γιὰ νὰ τὸ επιτύχει αὺτὸ ὁ Γιιὺοτνιετο σὺμιμιαχει̃ ιμὲ τὸν Ραιχσγιοὺστι­

­ι̃3θ­


τ

κ

στοὺς Ναζὶστες οσσιομμὶσοὰο Χὰνς Φοἀνα., τὸν πὶὸ σσολὴοο αναμεσα εῖνατ λὶγὀτεοο δὲν εἶναι, ὀὶν τα νομωτούς. Αὺτὀς, ὶὅσο ἀντυφιλοὶτεὺθῳος δικαί­ ζὴτὴματα στὰ ποὸς τὴν παντο¬δὺὺαοία τὴς ἀστὺναμὶας κ

ε

:

κ

Β,

ἀντίπαλος ου.

γιὰ νὰ σὺνταξοὺν “Ο Φοἀνστ καὶ ὁ Γκὺοτνεο τἐογόοἴςοντατ ἀπὸ ποὶνου̃ στὴν ποὼτὴ ποότετναν ἕνα νέο Ποὶνὶπὸ Κὡδτπα. 'Απο σοοὶνοὺῃἐπίσὴς, 1984, νὰ σ‹.ο.τα:ο­ ἐποχὴ στὸν Χίτι̃νοο, στὸ διαστημα του̃ καλοωατοιου̃ του̃ Χὶτὴεο, α̃φὴγεἱ­ γὴσοὶ τὰ στοατὀπεδα σὺγπέντοωσὴς. «Σὺνἑστὴσα στὸν κατατονὴσὶετ τὰ νὰ ἀνόὶγσοὴ τὴν τοὺ, ταὶ ὁ Φοὰνκ στὰ 'Αποιμνὶὴμτονεὺματοι

.ὀτμἐαως ολος τὶς στοατοπεδα σ, ἕνα ποοσὶεχὲς τμἐλλον, νε .ἀπαγοοεὺσετ Δτκὰτοσὺνης τὴς ταὺθαίτοετες φὺλασσὶστετς, νὰ ἀναθὶἐσεὶ στὸ 'Ϊποὺογεῖο ἀποτοασἰ­ τὴ φοοντίτδα νὰ οὶοὶντεὶ τὴ ν·ομτμ.ὴ πὶτεὺοὰ τῶν φολακίσεων ποὺ ποὺ ὺπἐστὴσαν σθὴταν ὴδὴ κὰὶ τὰ παοόιπονα ντὰ τὶς πασιοτμεταχετοὶστετς ὶμας, ἀλλὰ ὁ ἐπυχαοὴματὰ τὰ οὶ ποατοὺμεντοὶ. 'Ο Γκὺοτνεο ὺπο¬στὴοτζε ἕυ̃ τεγε, ντὰ ν” νταούς, Χίτλεο ­δὲν ὴθὶελε ν·” ¬α̃σ‹±οὺσ.ετ τίποτε. ῖΗταν πολὺ ὰνττμτετωπὶστεὶ τὴν κατότονὴσὴ τῶν τστοατοπἐδων»

ὁ Χὶτὶετο ὀτποτὺχία αὺτὴ δὲν θὰ εῖναὶ ὴ ποὡτὴ. Λίγο ¬ὰονὀτεοὰ, Κὼδτκα ποὺ του̃ θὰζετ στὸ καὶόυθὶ τῶν ὰχτοὴστων τὸ σχ­ἐτδω του̃ Πο­τντκοτυ̃ ἀπὸ τὰν·α›οοί­ ὺποὅὰλὶεὶ τὁ Φοότντκ. Ὁ Γκὺοτνεο ὰοχχίὶςοὶ τότε τμτὰ σετοὰ στοατὀπεοα στὰ σὺνἐὁὴσαν ποὺ σενς ­¬ ῖέοεὺνες πὰνω στοὺς τθανὰτοος νὰ ­κοὰτὴσὴ ποολὴτπττκὴ καὶ ζὴτόὶετ ὥστε τὰ ἄτομα ποὺ τθοί.σ·›οοντατ ὺπὸ Θ στὶς Γπὺοτντεο Βοὴθὴθοῦν ἀπὸ ἕνα δτκὴνὀοο. Ὁ Χὺμὶμλοο λέει, στον Φύ­ Φὺοετο. Ὁ Νοομὶὅοὶοὺ του̃ 1985: ‹‹“Ϊπὲθα?να τὴν αὶτὴσὴ σας στὸν

τῶν ποολὴ οεο ἀπαγόοεοσε τὴν ~ἐστὰμ›ἴ›­ασὴ τδὶκὴγότοων στὶς πεο­τπτὡσὶετς ὰπόεοωσὴ τὴν ἀνὶαὶκοτινὡστω πτιΜ1ν ποατὴσὶεων παὶ ;μ® τἐποφὀοτττσὶε νὰ σα̃ς

του»

­

­

καὶ τῶν συμμάχων του σπτοντἀτρτοὺν σα Χὰὺντοιχ. Σσοοντόττρτοὺν ἑπὶσὴς πάνω στὴν ἔπαλξὴ Χὶμτμλτοο στὴν πὰνω καὶ ὰὺτὸ εἶναι χωοὶς τὰμφυὅολία τὸ πὶὸ σὴμανττκὸ σὴμει̃ο τ­ Οὶὶ ὰπὀπετοες τοῦ Γσὶὺοτνοο

πολλῶν Γεομὰνῶν ντομιπῶν, ποὺ ·θ" ἀσπὴσοὺν εὺφοοὶα, ὰμἑσως μὲ μὶὰ τδοολοποἐπετὰ, ὀ.π® τὴν ὁπο­ῦὰ ­δὲν ὰποὺστάζετ ὴ ποο­ τοὺς ὁποὶὰ στὴν λατοεὶα, ὰφὶοοωμτένὴ στον Φὶύοεο Ναζτστὶπὴ

παλὶνδοοτμωτὴ

τἀδτοτὰντοτα

τὴν

δταθέτετ :μ.ὶὰ τδτάπλασὴ ποτισμένὴ μὲ τὶς ὶὁἐες του̃ τθεττκτσμοὺ. του̃ Ύπάτοχτοὺν ἐπίσὴς πολλοὶ ποὺ τδίνοὺν ποὶεμὶπὸ τόνο στὸν τομέα Δτκαίοὺ, ὕπως μοοτκοὶ οοαθὴγὴττὲς του̃ τεἰδοὺς τοῦ Κὰολ Σχμὶτ, ποὺ ἰσχυ­ τοϋ οὥεταὶ ὅτι θὰ πάν­ετ τὸν νομομταθὴ «ἔνὰν τὰποτετὶτεοτμτατωτὸ σὺνεογὰτη Γὶοὺοίστισε ὴ 1984, τὸ Φὺοοο». ‹‹Θό.ν±ατος ­στὴν φοασεο?το¬γὶα.››, γτοότφτεττ Βοχενσὶχοίφτ, καὶ ποαν­ματωτὰ ὴ Ϊὶεοτμταντκὴ Δὶπαὶοσὺντὴ θὰ ξτεφοοτὡνε­ ται. τοὺς σοαντοντσμοὺς ποὺ ποὶντετ παοαὴοαμὶμἐνὶοὺς. "Ετος τμ” αὺτὸν τὸν τοὀπο τθεσπίτζετὰὶ, ἀπὸ τὶς 2 Μαῖοὺ του̃ 1935

­­Ι3?­·


Διοικὴτιτιοτυ̃ Διααστὴοτίοο, ὅτι τὰ ικτατηγο­ ιμττο=οοτἶ›ν να τεθούν, αῦττὸτ τμέτοα ποὺ ὶιαιμθανιετι ὴ Γκοσταστο, ­δὲν τὸ 1ΘὶΒιἔ›, του̃ τὴα Ίὴ Ὁκτωιθοὶον

ααὶ πέοα,

­μὲ

αποφαση τοῦ

Π×οωτσ=σαοοῶ

οὶα ἀπὸ μια οιοιατστιικὴ ἐνιέοὶγιοια. Καὶ ὅτι «μέσα στὸ Ἡθνιαοτσιοτσια­ ἴδιο Διααστὴοιο του̃ Ἡμιθοὐογτοο τα̃στοτρτασίἰςει καὶ ὴ δικαιοσύνη ιεῖναι ΐσα... Το λιστικὸ ιἱὔοατος, οἱ ×θ¬ε.σ.μ±ο+ί, ὴ διοὶκὴσὴ τἀἔιεως, ὴ .δικαιοσύνη τδὲν μστο­ Κοατσς ἑνοονεῖ μόνο για αἴτια στολιτιαὴς οεὶ ν"

­αν±τ±ιταχ×θ=εῖ τσ"

αὐτὰ τὸι ἔογα μὲ τὸ ποὀσχὴτιτα οτι αοτὴ

τσττ ὶαιτὸι τδτι.αω̨­αοετικὴ ὀωτοψὴ».

ῖ›:τε.οατσπιζ;ε­

ν

Γκεστάπο "Ο Βέονεο Μττἑστ, ὁ νομιαὸτς τὴς ὁοτιστμὀ τὴς τον ἑγγυτῖιται Γοοτμτανιο‹.ὴ Δικαιοσύνη

ιει ῖκανοοτοιὴιμένος. ^χ/

ὸι

τὴν

τᾶτστννὶοιμτω:

.. ` σύτμφωνὴ μὲ το νδ­ικαιο για «Ἡ δοόισὴ τὴς ­αστυνομίας ειναι ­αναγκαστικα τὶ .εἶναι ὴ ἔὴφοασὴ τὴς ιθέλτιοτὶέ Τοῦ Φύὶθθἐΰ­ ὀωτολοτὴ ντυοιταο­ Ὁ Χῦιιμλοο οτοἐσαετται στὸ σημειο να φθάσει στὴν ἐν­ ιδονιόαιεις του̃ Ρόιιχ. Οἱ ±ἀτο›γτοοττο×οὴτιιένὶο¬ι χὶα πανω στὶς ἑν=οττοτιὴτμτἐνες ἴ. .\ \ ~ ~ ~ ... Φοὶστ δεν θα οιναι πιο ονα δοιασιμοὶ του “Τστοοονοο των Ἱἶτσωτοοτιὴων τ „ . „ του Ρατχ ολόιωιὴοσυ ὅοτσκεται κα­ ἐτμττό­στο. “Ηδὴ ·η πολιτικὴ ἀστονοτιιία μόνο να σταθοτοισθεὶ ποια ιιτοοερὴ τω ὀιττ" τὶς διαταγὲς του̃ Χὑμιιλετο. Μένει στὶς δονόιιιεις τὴς μὴ πολιτικη; θὰ λαὀει ὴ ¬ἑπἐκτιασὴ τῶν ιἐξιοοσιῶνι του κατι ποὺ θα τιτοεττει να κτεοδτ­ ἐὴει οοτοιιια Η αστυνομίας. Ισως νὰ οττόιοιχει \ Ί ~ ~ οι λοιττοοοιγοι του και Φοὶκ Ὁ Ἐσωτεοικων. των Ύττοοοιγει̃ ο τ ιθεῖ για τὸ ἀ­ υ̃στόννοιωτο τὴς ὀιστπ›ν·οτμὶας κόιτω Ύττοοογ­ειἰοο σκέτττονται νὰ ­θέσοον τὸ φιιλοδοξιες ὕσο τὸ δυνατον τὶς πὸ τὴν αὴοομτονία τους καὶ να εονοὴσοον ­ ”Β€› ὕποστ­Ωαι̃ἠὶὶ/Ο” ΐἶὶἐ "Έἔς του̃ Νταλαεγκε, ®Ομ.τεογὴοοοστενιφὐ­οοο Ἡστονομίας, στοος ζημία του̃ Ρταὶχστρύιοεο. ολες οἱ Τὸ σχέδιο του̃ Φιοιστ καὶ τοῦ Νταλὐεγκε τεἶνται τὸ ἀκὀλοοθοτ: ἀπὸ τὴν ἐξουσία του̃ Ύ­ ἀστνν<οιμίες του̃ Ρτόιὶχ θα σογ·›ιν±ετοωθτοιυ̃ν κατω ι|μτμτὶνοο, Γοτεστιόιττο ποαογιεὶου τῶν ®Εἶ4σωτεο¬ικῶντ° στὸν ἐπιτθοταοὴτὴ­ τὴς ἐσωτε­ στο θὰ τὲμπιστεοθοὥν τὴ τδυεὐθονισὴ τοῦ τμ.ὴμτατος «ὀιστ·υνο¬μί.α» ἔτσι κατω ἀπ” τὶ το­ιατα ὲ τοῦ ί ισιὸ του̃ “Τασο ιείτοο. 'Γοσιοθτετ ιιἐνο· στὸ ἐξωτε­ ”ΐττοοογ·ου̃ τῶν Ἱἔὶσωτοοιιατῶν, ὁ Χίιιιτὶτοο θα ἑοωτοοτσωστεῖται ιιὴ ἐκφοα­ Σκοπὸς Νταλὐεγστε. οικὸ ἀπὸ τὸν στοατὴγὸ τὴς Ἄτστονομιας ι 7 | ι 5 ~ θιρ πο­ στ­αθὴιεοντα σὲ ττεοτιτοοιστοοατ τον Συ̃μμαλεο στ τις του ¬σχ­εδιοο ειναι: να τῶν λιτικο. τσι ιεδὸν ἐταξτ ιια τἐ ιστεοὀιιιενοι τ`ν στ αΎὶμιατισὀη διεύθννσ· ···

'ὅ

τι

\

η̨

.

|=¬

.

`

3”

τ

τ

.

α

Ε

Ω!

·

α

τ

.

'Αστυνοιμ­ιῶν στὸν Κοὺ­οτ Νταλὐεγκε. “Η ­α̃ντίδοιασὴ τον Χίιμιμλοο δὲν ­ἀογει̃ να

×ἐκδὴ7τω×θ:εἰ.

Στὶς

Θ·

Ίου­

τἀττον=εμὴτθ~εἰ στὸν νίοο του̃ 1986, ὁ ὀιοχὴω̨ος τῆὲ 81) Χἀϋατοιχ ζητάει να Ἱἶὶς ­ Ἰῖτς μὲ ὅαθμὸ Ρατχτσιφύοτεο “Ες ­ "Ες ὁ τιτλος του̃ «Ρα'ιχσφτύ¬οτεο ®Αστονομ.ιας››, νογοτνὶὸς ποὺ ”Γ:το<υογο=υ̃ σταὶ “Ατοχὴτγ­οτῦ τὴς Γεοιιιανιικὴς Διοιοτὴτῶν τὴς Βέομαχτ. Ἀοχὴγῶν τὸν τοστοθετεὶ στὸ ἑοτίττειδτο τῶν τονῶν Ὁ Φοὶκ οξανισταται. Πὴγαὶνει στὸν Χὶτὶνεο. Στὸ τέλος τὴς ουτο­ Δ

­­ ι̃38

­


μιλὶὰς ξἑοει πιὰ τί θὰ γινει: χγὰιθὴριε τῆ ποιοτίδιὰ. "Ο Χἴ.ιιμιλε±ο­, εἶναι ἐιλὴθτειὰ, τδὲν θὰ ὀνιοιιιοιτσὶθτει̃ υ̃στοοογός, ἀλλὰ θὰ ­δικιὰιιω¬θιεῖ γιὰ τ9 ἄλλοι. Τὴν 1Τὴ Ἱουνὶίον, ὁ Χίιμιιιλοο οιὰλεἱτὰι ἀνιοιλόιθει τὰ καιθὴκοντόι τον σὰν ἀοχὴγὸς τὴ; Γεο­ιιὰνιωιὴς Ἀστννιοτμιὰς στο Ύπονογ×εἰο¬ τῶν Ἑισωτεοι­ κῶν. "Ο "Ϊπονοιγὸς ±μ.τυο·οιεῖ. νὰ τοῦ ιζὴτσόιει λογοιοι.οισιμιὸ γιὰ τὴ δοὰστὴοιό­ τὴτόι τον ιὰλλὰ ὰτυοοιλειστιιιὰ «ιπποιοτσιωστικῶς νιὰὶ χωρὶς γμιετσιολοιθὴτὴ», ποδι­ γιιοι ποὺ ἐξὴγεῖ ὅτι ὴ διοιικὴτικὴ κὴδιομτονίὰ του̃ 'Ϊ”τιιοοοιγιοίιον~ πάνω στὸ ν¬®

εῖνοιι κοιθὰοὰ τε­τἰκονιιιὴ. (Ολ Ντιὰλὐεγὴε ὀνοιμὰζετὰι διὰοοιὴ; ὶἐσωτοοσωοτοτς τοῦ Χἑμιμλεο «σὲ περίπτωση ἀπονισιὰι; τοῦ Ροιιχσ­ φύοεο “Ες ­ "Εὶς››. Μολις ·ἑγ#›ιοιθιστιὰτοιι ὁ Χίμμιλιειο στὸ λειτιοτύογὴιμιόι τον θὰ ­δείξει πώ; ἑννο­εἰ τὶα̨ νέιες του ¬εῖ›θ·υ̃ὶν'ος.. Ἑὶπιειδὴι δὲν μένει ετἔχὰ·οιιστὴιμ.έν×οτ; νὰ ὕιενμ θὐνιει τὸ τὶιιῆμοι τὴς ¬ὰστννοιμιίτοι‹;,ι στοοισὰεοτα̃ ἀιμιέισω; ιμιοοισιὲ; σονὰφιεἰ; ῦπηοεσῦες: ὁ τοπος, οιὶ ιἄδιειες ὁτολοιφιοοίιοις, ὴ ἔὴδοὶσὴ τῶν ιδι.ὰεθτὰτὴὶο=ί‹ο±ν εἱδιὰὰ θὰ θοιἔσσοοντοιι ­ἀπὸ ιὲκεῖ. πιὰὶ οτὲοοι πόιτω ὰπ" τὴν ἔγκοισὴι τον. "Γπὲοτὰτος ὀιοχὴγὰς τὴς Γοοτμὰνιισιὴς Ἀστννιοιμιὰς, ὁ Χίμμλεοι ιδὴ­ μιοοογιεῖ δύο κὐιουο; ῖιπὴιοεσιύες ισνγοιεντοωὶμέν­ες κάτω τἀπη̨ τὶς διιὰτὰγἑς τον. Ἱ­Ι υ̃πηοιεισύὰ Ζιιχειοχιοι'ιτ¬σπολιτσὰ'ι Στὰὰτσποιλτσὰὶ ξἰὶκεστιἀποὶ) καὶ ὴ Ιίῳμινωλτυολιτσιἀῖι (Κιοιίτιιο­), ὴ θτνενιθννὶὀτηπὰ της ὀινιὰτιθοτὰι στὸν Ϊἶκοο<υστεν·φν›οοο “Εὶς ­ "Ες Ρόιινχοιοντ Χόιϋντοιχ. 'Η υ̃πηγοεσὶοι Ὁοντ­ νοογκσοτοιλιτσόιὶ (”Ο·οπο) τοεοιλογμιθ­ὰνει τὴν Σχοντζστολιτισόιι̃ι Σχου̃τοο, τὴν Χιωὶοοιφνλὰοιὴ καὶ τὴ Δὴμοτιὶκὴ 'Ατστυνιο±μιί.οι· ὴ φοιοντίιδ­οι ὰυ̃τὴ ὰνιὰτὶ­ θετοιι ιστὰν *Οιμσσεογωοονπενφὐοοο "Εὶς ­ "Βς κὰὶ στοὰτὴγὸ τῆα̨ 'Αστυνο­ τμ.ῆμ±ὰ «ὰστν=νιοιμιιἔ‹:ο›

Κοὺοτ Ντὰλὐεγσοε. Ὁ Χόιννοιιχ Χίμμλεο ἔχιει φιθὰσει στιὰ στὸ τἐιοιμοι τὴς ἀνόδοο τον. "Ολες οἱ Ἀστυνομιίει; τη̃ς Χιτλεοικὴς Γτεομὰνί›ὰς θοισσιοντὰι μέσα στὰ χέοιὰ τον. Τώρα θὰ .μοτοιοἐσει νὰ τοοὰγμιατοττοιιὴὶσειι, ιιοιζὶ μὲ τὸ δεξί του χἑοι, τὸν Ρἀινχοιοντ Χόιϋντοιχ, τὴ διεύτοοὴ φόισὴ του̃ σχειδίοο τον: νὰ χὐϋθι σὲ Ψ­ϋτλΘιὐπι 'ϋὴν “ΕΞ ­ ΝΒ; Ήιοιὶ τὴν ®Αστ·υνο>μιί,σ., σ” ἔνοι σῶμα ὁ­ τιοιογιενές, πο=οοιοι‹σιμ.ἑνο γιὰ τὴν ὀισφὰλειοι του̃ Ϊ” Ρόιὶχ.

­μίοις

­Ι39­


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η

8

13

στὴν τὸ σὴμα τοῦ συνοιγοομο­υ̃ δίνεται 27 Ἱανοὺαοῦοὺ τοῦ 1987: Γεο­ τὴς Ποωσισιας, κεντοικὴ ὺστηοοσία Λαντεσνιοιιμιαλποιλιτσἀ'ι1ιαμιτ τὴς λειτουο­ Τὰ τελὲξ τὴς ΕΚΡΑ .μανικὴς Ἑγκι̃ιηααταολοω̨ιπὴς η̨̃Αστὺνομί.ας. τις οτε­ τὴν ὴμεοησια διατὰνὴ σὲ ολες γοῦν ὀοιατόωταοστα, κατανέιιοντας ῖπιὴοοσιες τὴς Γοομανυκὴς Κοίστο.

οιφεοοιαιιὲς

ἕνα νὰ ὺποοόιι̃ιοὺν, τὸ σὺντοιμώτεοο, Ηἰδοποιοὺντιαι ὅτι θὰ ποέτοει οι­ τῆς πεοιοχὴ σιοινιονται ιἑσιιοοινιδὺνα στὴν σιατόω̃ιοιγο μὲ τὰ ἄτοιια ποὺ .ὁ.οιθ.μὴμιἑνος. κατάλογος θὰ τοοἐσιοι νὰ εἶναι σιαιοδοοίας τοὺς. 'Ο κάθε ἐνὰντια σ' δοὰσὴ οὺισιὰστικὴ Σὲ στοοιπτωσὴ ποὺ ιθὰ ποιαγιματοσιοιιὴθιεῖ ὀιντιστοιχου̃ ν ποὺ τοτε οἱ ἀοιθιιιοὶ αὺτοὺς τοὺς «ἐχθροὺς του̃ ἔθνοὺς», οα­ τὸ μὲ θὰ ὸοθοὺν ποὺ θὰ ποέστει νὰ σὺι̃ω̃ιὴφθοὺν, Ξμὲ τοὺς ἐγοιλὴαατἱος διὀφωνο.

δι­ γὸς τῆς Γεομανιικὴς Ἄοτονομίας λει­ νὰ στὴ οοασὴ. Τὰ τολὲἔ ὁιοχιζοὺν ­ατασαοι τὴν ΒΚΡΑ νὰ πεοασοι ῖξασοοῦιὺετιαι ὴ ἐστιχείοὴσὴ πανω τοὺονοὺν. Στὺς 9 Μαοτίοὺ του̃ 1θ3Ἱ, 2000 ἄνὰοιες οολλααθανονται. οιαὶ στο σύνολο του̃ Γοοιμανικοὺ ἐδαφιοὺς: οὺγκέντ­οωσης τοῦ Σαχ­ φυλακίζονται «ποολὴπτικῶς» οτὰ στοατὁπεδια του̃ Λίχτομποὺογκ, καὶ. του̃ Νταχἀοὺ. οενιχόιοοι̃ςεν, του̃ `Σιαχσιενιμ„ττοὺογ:›ι, χαοακτῆοα. Ὁ οκοσιὸς τῆς ἐπιιχείοὴσὴς οὲν ἔχει νιανἐνα οτολιτινιὸ γιὰ δὴλαδὴ ἐγκλὴιματο­ς››, γιὰ «πρόληψη τοῦ

Στὶς 28

Φοὅοοοαο~ί.οὺ

Ποὀκειται αποσῶιειστικὰ

ὺποσιεί­ ­σὲ σιαι̃ιηοὺς α·ἔγοιλὴματιες›› φὺλἀτκιοὴ «ποολὴσττισιὴ» ποὺ ἀφοοα̃ σὲ ιδοόισὴ. ιιιενοὺς σὲ ὺτιοτοοπὴ ὴ ἐγοιι̃ιημιατιες τὰ αὐτὴ, ὴ 'Αστυνομια ,Ασφαλειας ὺποπαθιστᾶ

Μὲ τὴν ἐνἑογοια

Κὡδικος στὰ ὁποῖα τὸ ἄοθοον 42 του̃ Ποινικοὺ Ἱ | Ἱ τοῦ εἴ­ αὺτου̃ | ιἐνοογοιυ̃ν ισολλὴψοις τον Ραιχ παοαχωοει το ιδινιαιωμα να δικαστὴοιο καλύτερα ἀπὸ ἕνα δοὺς. Αὶτια αὐτῆς τῆς ὺσιοοιατάστασης: ομὀδια πω

~δι›ιαιστὴ±ο·ια,

_'

­­Ἡἱθ ­·

Ωω


Ν

ὴ αστυνομία ιμποοιει̃ νὰ κοίνει ὰν εἶναι ἀνόιγκὴ νὰ σολλὴφ­θεἰ τὸ τόιοε πονὀσωπο μᾶλλον ὴ τὸ δει̃να ἄλλο.

"Η ὺποκατόοστασὴ αὐτὴ φνσικόι, δὲν εἶναι νὀμιμὴ. Εἶναι μιὰ χαοοι­ κτὴοιστικὴ κατόιχοὴσὴ ἐξοὺσὶας. Ἀλλὰ ὅπως τὸ λέει τοσο καλὰ ὁ Βέτο­ νεο Μπεστ: «Μιὰ τέτοια ­ἀστὺινοιμικὴ ὲνέονεια ὅοσῦζεται παντως στὸ δίκαιο γιατὶ οἱ ἐζοὺισίιες ὅπως καὶ οὶ πολίτες εἶναι ὅιοιγιανα του̃ λαοαι̃. Τ ὰ ὅοτγοινα αὐτὰ ποέπει νὰ σὺνιεογόιζονται ᾶονμονικὰ γιὰ τὴν ποαγιμιατοποί­ ὴσὴ ἑνὸς ;μ·οιναὰικοί”› σκιοποῦ ποὺ εἶναι τὸ ἔθνος. =Η παοου̃σα πεοίπτω­ ση εἶναι ἔνα τέλειο παο¬αδιειγ.μ›α αὺτὴς τὴς ὁιοιιονικὴς σὺνεογασίιας τῶν ὁογὰνων του̃ λαου̃: ὴ ιὀιστυνιοιμνὶα ἐνεοιγιεῖ καὶ ὁ ἐγκλὴιματίαις συνεογα­ ζεται μὲ παθὴτικὺ νοὀπο ὰποιδε±χὀμενιοις νὰ φὺλαοιισιθιεῖ ποολὴπτικὰ,››

Αὺτὴ ὴ ὲνὲογεια τὴς ποολὴπτικὴς παλὴς ἑνόιντια στὸ «ἔιγκλὴιαα»,

μαλλον ἑναντια ισὶ αὺτὸ ποὺ ιθε­ωιοεῖται σὰν ἔγκλὴιμὶα στὴν Νονζιιστικὴ ποοοπτικὴς ιάτοαιοιει̃ ἀπὸ τὴ σὺνὴθὴ δικαιοσύνη κάθε ἑζοοσίια. Καποτε λὴγιοτνν, ὅπως τὸ λέει ὁ ὶστοοικὸις απ, τὸ Μόναχο Μόυοτιν Μποεό­σζατ,

«νὰ ἐνεογου̃ν ιμὲ τὸν λαὸ ὅπως μὲ ἕνα λαχανὀκὴπο¬ ἀπὸ ὅπου ἀποσὺοοὺν κατὰ ὀιαστὴματα λιγο ὡς πολὺ κανονικα τὰ θλαὔεοὰ χοοτα καὶ τὰ φὺτὰ ποὺ τὰ κοὶνοὺν νοισὴοἀ». Δὲν ὺπόιοχιει τοτε στὴ Γεοιμανία ἕνα πο­ ­σοστὸ ἐγκλὴιμιατικοτὴτας ἱδιιαίτιεοτα ὺψὴλὸ, ῶοτόοο ιἦ Ζινιιειν;ὶ¬Φιἴι̃ΟπνλΠνἔεΐ

(ΒΙΡΟ) ἐνεογεῖ

οιατανὴ του̃ Άοχὴτντοϋ τὴς ὺφισταμιέν¬οὺ του, ιονὰ τέτοια «ἐκκαθαουσὴ».

ἀπὸ κιαιοὸ σὲ καοοὸς μὲ

Ἄστυνο­μίας ὴ τοϋ αμε­σου

τὴν καθοδὴγὴσὴ του̃ Χόιὺντοιχ, ὴ Σὶπο ξεχολιἴςει πλατειὰ τὸ παοαδοσιακὸ πλαίσιο ἀπ” αὺτὸ ποὺ ισυνὴιθὶζοὺν νὰ τὸ ὀνοιιιόιζονν ὴ °Ασ±ερόιλεια. ὶἶοὶν ἀπὸ τὸν Χίτλερ, ὁ ὅοος Ζὶχεοχα'ιτσπολιτισὰ'ι ἐννοαυ̃σε τὸ ­σύνολο τὴς 9Αστ·ονο·μ.ὶας. Αὺτὴ ὴ Ζιχεεοχα'ιτσπολιτ¬σὰ'ὶ ὴταν ὺιαιοιεμέ­ νὴ σὲ ὺνὸ κλόιδοὺς, δὴλαδὴ τὴν Βεοφιαλτοευγκσπο±λιτσόι'ιΖ (Ἀιστὺνοιμία 'Γοοιχαίας πχ.) καὶ τὴν Βοιλλτΐῷοὺνκσπολιτσόιι, ποὺ αὺτὴ πεοιλ.αιιθισ.νε τὴν Έγκλὴμιατολονικὴ καὶ τὴν Πολιτικὴ Άστὺνοιμία, τὴ Χωοιοςονλακὴααὶ τὶς Δὺνόιιινεις τὴς Τάξεως. Ὁ Χίιμναλεο σογκεντοώνει τὶς ομαδες τὴς Ἱἔὶγκλὴματολογτικῆς καὶ τῆς Πολιτικὴς 'Ρωστὺνοιμ­ίας σὲ ιμιὰ Ζιχειοχςαὶτσπο­ λιτσόιι (Σίπο) νεου τύπου. “Ολο τὸ ὺτώλοιπο τὴς Βολλτζοινγκσπολιπσαὶ καὶ τὸ σύνολο τὴς Βεοφιαλτοὺτγκσπολιτσαι αναμιγνύονται σὲ μιὰ νεα διεύθυνση ποὺ λέγεται Ἄνστὺνοιμ.ὶα Τάξεως ὴ Όοντοὺγκπολιτσόιὶ (ΟΗ­ ΡΟ) καὶ ἀνατιίιθεται στὸν Κοὺιοτ Νταλὺεγκε. Κατω

απ”

ΒἙΡΟ (Χάὺντο­ιχ) καὶ ΟΒΡΟ (Νταλύεγκε), σιχὴμνατιζοὺν ὺὑο παοόιλλὴλες διιενθύνσὶεις τοποιθετὴιμένες κατω ὀ;π® τα ἄμεσες καὶ ὀιτοκλοιστικὲς ­διατανὲς του Χὶιιμλοο.

Οἱ

ιδὐο νέες ομαδες,

ἹτΙ Σίπο Βασίζεται πανω σὲ δὺὸ ιδνο­ικὴτικὲς ­διενθύνσιεις, ­ὺὴλαδὴ:

­·­Ιἐὶι̃­=


1) τὴν Γ·κε·χ\ἀ?ι1μιε Στ<ὰοιτισπο¬λιτσὁιτωιιτ (Διιεὺθυνιση τὴς Μὺστικῆς ἱἰοα­ τισιη̃ς Ύπὴοιεσίοις ὴ Ϊῖκειστόιποι), ποὺ διιο·ι›ιεἰ τὸ ­σὺνολο τῶν πολιτικών· ἀ­ ιστὺνοιιιῶν του̃ Ρὁιἰχ· 2) τὴν Λοιντιεοιστοοιιτμ­ιν¬οιλπολ­ιτσόιιοιτμτ (Διεύθυνση

τη̃ς

®Εἶιγσ‹›λὴμὰτι%:ἦι;

188? τὴν

ὀνιοιμταισίτὰ

"Εἕγκλὴιμιὰτολονιτνὴ

Ήστὺνοιμιίὰς ὴ

ΕΚ ΡΑ),

ποὺ ποιύονει τὸν ®Ϊ·ο­ὺλιο του̃

ΒΚΡΑ καὶ διοιπεἱ τὴν Άστννομίοι στὸ σύνολο του̃ Γεοιμὰνωιου̃ =ὲδιάφο·υ;. Ριαὺχιστνοιιμινοιλποιλιτσἀιοτμτ ὴ

Μὲ οιὺτὸ τὸν τοομεοὸ ὀογοινισιμὸ (ἐογὰλεἱο)

Χόιϋντοιχ θὰ ἐἔα­ το­ ιιιεἰς τὴς ιἐοθνιιτκῆς ζωιῆς. εΐφιιστοιμεν­οις κατ” ὀιοχὴν του̃ "ῇΐπουογου̃ τῶν Ἐτσωτεισισιζιν, ὁ Χόιὺντοιχ ιδὲν θὰ ποιοιὰχωοεῖ στὴν· πο›ὰγιμοτι»ιότὴτ¬ὰ στὸν Φιοὶκ τὸ πὰοιουιιιποὸ .διοοὰίιωιμτοι νὰ οιίχνιει ἔνο. θλέμιμο. πόινω στις θοοιστη¬ ότὴττες τῆς Σίπο. Μειοιτκοὶ νιοιμικοὶ ποὺ ποοσιχὼοησὰν στὴν ἰιδοοιλοιγιύοι ικιοιὶ. ποὺ τοὺς ποοισέιλωθ­ε ὁ Χὰϋντιοιχ ιθῦ ιἀποὀεἐχνιοὺν ἀπὸ τότε, σι) ὅποιον θέλει νὰ τοὺς ἀκοούει, ὅτι ὴ ἀστννοιμιοιὴ ¬οιὺθ¬οιιο±οσιῖο. ­εῖνιοιι μιὰ ἀνὡτεια̨ηι ιμοοφὴ του̃ οι­ κὰῦον. «ἔἶἶνοιι ὀινιὼιφιολο, θὰ πεῖ ὁ Μπέστ, νὰ ὺπὰοχοὺν νόιμοι ποονιὰθοοι­ στμένιοι, γιὰτὶ ὴ κάθε διὰτοιγὴ του̃ Φὐοεο εἶνοιι ἔν­ας νόμος ωουθ" ἐὰν­ τὸν›› σιὰὶ ιὀοιὺο­ών­ει, ἀν=οιιοιεῖ τὸν ὰλλοτε ἰσχὺο=ντ›οιι νόιμονμ» Ἄπὸ τὴ “ΠΟ υ πλεον νὰ, ὁ κοιιθ ττ ς τ~ς ΒΠ, Χἑν, ιοιιακ ύσσιειι ὅτι «τὸ ικοὁττος και τὸ ὁίτοιιο ­δὲν ιμποοοὺν νὰ θιε­ωἔοὴθτοτυ̃ν σὰν νοιμιπὰ ποοσωποι· τὸ Κοσι­ τος ιδὲν ­εῖνὰι ἔνὰς σσοοπὸς «κσιθβ ἑο.ὺτόν››, ἀλλὰ ἔνοι ιμτέσον γιὰ νὰ ποὺ.­ νιιοττοπο=ὴθο“ιν Ἡιοιιττοο οἱ ιλσψ θλἐο εις του̃ ?ναιοῦ ,. ποὺ ὁ Φύ ο` εο τ`ιςγνω·οιΈε ι». Έ] νομ.ι:πὴ ποὰγμοιτιοιότης τοῦ Κιοὰττοὺς οοὰὶ του̃ ἀτὀμοὺ, ἀφοῦ ἀμ­ ισιὅ ιτθθο οτε ἔτσι, ὁ πολιτ ςι δὲν οι πιὰ ποιοι ιὰ π οσι ὺ `ι ·ἐνόιντιοι στὴν ιὰστὺνοιμιτκὴ ιοιὺθοιιοεισύὰ. Ὁ Χόιὺντοιχ μόνος ει̃νὰι σιοιτὴς γιὰ τὴ μοοφὴ και τὴ ισὴτμτοισίοι ποὺ θὰ πρέπει νὰ δώσει στὴν ἐη̨̃οὺισιὰ ποὺ ἀσωεῖ πάνω στὸν ιλοιό. “Αφὲντὴτς ιτὰὶ τκὐο­τος τῆς ζωῆς ποιὶ τῆς ἑλενιθιεούοις τῶν πολιτῶν, ιἐιοθῶει ὅπιοιν τὸ ιθὲλει ιἑντόῳλμοιτὰ συλλὴψεως τοοιὶ θιοιτὰσσει νὰ φὺλὰκἐσισὺν ιὕποιιον τοιυ̃πἐοθσοι ιγιὰ λόγους ποολὴπτικοὺς, στὰ στοὰτόπε­ ὁ

σιφιοιλύζει ἔνοιν ἔλεγχ­ο ὅλο ποιὶ πιὸ ιὰὺιστὴοὸ στοὺς πιὸ ὀιὰφοτοετιποὺς

·

>

τ

Ή

ςι

θὰ σογκιέντοωσης. ι

“Οταν ια̃ποιφὺλὰσώζετὰι ἔνὰς οοὰτοιδικασιμένιος, ἀφοῦ ἐξἐτισε τὴν· οἱ ισιμπίοοι του̃ Χἀϋντοιχ τὸν θοὺτα̃νε στὴν

ποιινὴ τῆς φὺλόικισὴς τοὺ,

ἔξιοθο.

ἄνθρωπος σοὰτὰλὴγει σ" ἔνιὰ ιστοοπόπεὰο <σ~υγικἑνιτο¬ωοης.

τσι ισὺιιθοιίνει μὲ τοὺς ποιληοὺς

σοοιμιμνοτονιστιὲς λειτοὺιοιγιο·ὺς, μὲ τὰ μέλη ἀπὸ ιδιόι¬φοιοες λθοησκεντιπὲς ιοιἱοἑσιεις (Μόεοτὺιοες τοῦ Ἱιειχωθα̃), ποὺ οἱ

τεἰοὴνιστνκὲς τὰσιεις τους νοὺς τιοιθιστοαι̃ν ιἐνοχοὺς, στὰ μόιτιοι του̃ Χὰϋν­

τοιχ, ἐσιχόιτης

ποιοιδιοισὴίιοις.

­

'Γὰ ‹οτολιτιν.ὰ›› λθύιιυὰτὰ δὲν ἐπωοοτοῦνι σὲ λύγο πιὰ στὸ δοόικο τῆς 81). Γιη̨̃ οιὺτό, θὰ εἰσοιγὰγουνλ ιμοοιοοὰ σοοιτὴτοιιιὰ πιὸ· πουθοιοῶς ἑγτιλημὰ­ τικόι. Ιίοιὶ ὁ ιὅιοιος ‹‹δὴμόσι±ος ἐχθιοὸ­ς›› θὰ ιἐπετλτὰιθεἰ σὲ ὁμὁιδες ὅιτὀιμων·

­ι̃έἰἔμ

ΤΟ

Θ


ποὺ ξεφεύγουν αατὰ τὸν ἄλφα ὴ ὅὴτία τοόπο ἀπ° τὴν ὁ.λο.κλὴὶοο›το‹.ὴ± θέ­ ληση του̃ παὶθεστῶτος. Ὁ πύοολος τῶν πο­οίλὴπτίίκῶν φὺίλατὶί­σ·εων ἐπεπτεί­

νεταὶ ὕλο καὶ πὶὸ πολὺ, ὴ ἔννοια τοῦ ίδημόστοὺ ὲχη̨̃θοίοῦ γίνίεταί ὅὴο καὶ ποοίσσοτείοο ίἀόοοστὴ (φλοΰ).

Στίς ααὶνίοὺογὶες καὶ πολὺ ἀόοὶστες ἔννουες τῆς «­ἑγα.λὴὶίατο‹.ὀσὴ­ τας», ­ἀντυστο­ίχοῦν σὲ ίχίον­δοὲς ·γ:οα‹μμὲ¬ς τοεἰς ὕμάδεἑ ἀΐόίμων­ Ύὺπάὶθτ χοὺν οἱ (εγκληματίες ἐξ ἐπαγγἑλιμὶατος καὶ ίσὺνὴθοσμέντοί στὸ ἔγπλὴμα: αὺτοὶ εῖνίαὶ τὰ ὀίτ·ομ.α ποὺ ἔχοὺν σοαταοιοοαὶσίθει̃ τοεἰς φοοὲς σὲ ποὶνὲς φο­ λόίκὶσὴς ἔζὴ ;μ.ὴίν=ῶν τὸ λογότοοο° ὺπότοχοὺν ἔπειτα οί ‹‹ἀντι.›ὶο­ὶνίωνίο‹±οίί››; ἐπαῖτες, ἀλῆὶτ­ες, τσυγίγόίνοι., πότονίες, ὁμοίφολόφολο­ὶὶ, κοίττκὰ πνὶεύματσ, μ.έθοσ·οι, δὶείστοοαμμένίοί

(ίσὶεξοὺαὶνιαὲίς σχέσεως μὲ Ἑθοοοίοος)' ψοχοστὰ­ θεἰς, δὶανοὴτίοὶὰ ὶἄο±οωστ¬ο·ί οὶαὶ ἄλλοι ἀνίὴοὶοον ὶσί αὺτὴ τὴν κατὴίγοοίοι.. Ύπὰοχοον τέλος οί οἑχίθοοὶ τὴς ἐογα‹σίας»: σ” αὐτὴ τὴν τελευταία ὁ­

μόοοα ἀνίὴπο­ον .ὅλα τὰ ὁίτομα ποὺ ὰονίὴίθὴπανο δύο ­φ­οοές, ίχωοὶς ίἀἔὶόλοαῃη αἰτία, τὶς ἐογασίες ποὺ τοὺς ποότετνὶαν. Πανω σε τόσο ἀόοίστες θόίσ­είς, ·ῆ Σίπο ἔχεί τὴν καθ­ε ἄνεσὴ ν” ίἀποίεριοὶσίίζεὶ πο­ίὸς άξίζεὶ γιὰ τὸ στρατό­ πειδ­ο ·σογ:κένπ.οωίσὴς οταὶ

πότε θὰ ποἑπεί νὰ κλείνονταί μέσα οί ἔνοχοι..

ΚΕ ετίχωαα

πεδο σογίκέντοωσὴς, ὶι̃ἰΖ ὴ ἀπὸ κτοοίφοοα ἀγσοαθωτὰ σύοματα, πο.ταλαιμτθαν·εὶ τὸ οοέντοο τῆς αστυνομί­ σὶῆς ἐφεὐοεσὴς “Εὶς ­ ”Έ]ς: τεἶναὶ τὸ ὶστκ.ὶόίχτίοο¬ ποὺ ποοο=οίζεται. νὰ πα­ οαλὺσεὶ τὴν κάθε ποοσπόοθεοα .ἀντίίοοασης ποὸς τὸ καθεστώς, αναμεσα στοὺς πολίτες. 'Αμέσως ἀπὸ τὴν ὰοχὴ, οἱ ἀίφίεντὰο ς ­ “Ες τοῦ αό­ σμοὺ τῶν ΚΖ ­ὰονίοὺντατ νὰ πανοὺν αὺτὰ τὰ ίστοίἄπειδία σὶέντοα ἀναίμοο­ φωτίκἀ, στὰ οποία πίστεύουν .μίεοιοοοὶ Ἑὶθντκοσοίσὶαλίστὲς [μὲ παλὴ πί­ στη, ἀλλὰ σὶαὶ αφελείς. Ἐφευοίσαεταὶ τκαὶ ίσχὴματίίζονταὶ ἀμέσως ἀπί τὴν ὀεοχὴ σὰν μηχανὶὶσιμίοὶ το­οίαοοοοατὴίσὴίς ίπαὶ δοατὴοὴσὴς του̃ ·›οα.θεστῶ­ τος. Στὸ ίδτὰστηαα του̃ πολέγμσυ θὰ πὰοοὺν τὴ τμοοφὴ ¬σττοοιτοπὲτδοο .κα­ ταναγτκαστὶκη̃ς ἐογασίας. Ποὶν .ὰπί τὸν ποὶυεμο, ὁ ὀωτοτπλε­ίστοὶὸς οολος τοῦ ΚΖ εἶναὶ νὰ ὶἐμπνεὺσίεὶ τὴν τοομοσοοατία καὶ νὰ τὴν ·ἀσ.κὴοε±ὶ. Οί. μολοπετοες ποὺ σπα̃νὶε τὰ πόοὶοοαλα, του̃ Νταχαοὺ, τοῦ Μπούχενίθαλντ καὶ του̃ Σαχσενχόοοὺζεν ίθοίσπονταί ἐκεῖ: ­δείχνουν στὸν .καθε Γεομ~α·ν·ὸ που̃ θὰ κατίαλὴὶξὶεὶ ἄν δὲν ¬θελεί νὰ ίθαδίζεί ίσια. «Λὴσγμοονευ̃στίε τὶς γὺνὶαἱπες σας, τὰ παί­δία σας, τὴν οίἰοὶοίγὲνεὶά σας' ὲδῶ μέσα θὰ πεθανετε σὰν ¬σο‹.ὺίλοὰ», αὐτὰ εῖναί τὰ λόγία τῆς ὺποίυ̃οχῆς, ποὺ συνηθῶοί ν" απευθύνει. στοὺς νεο›οοχόμ.›ενο·ος ὁ

οτοιαὴτὴίς του̃ ΚΖ στὶς τοσα­ τὡδὶεὶς ίμετωχίεοοίσεὶς ποὺ ·ἐπυθἀ±λλονταί στοὺς σοοατοεομένίοὺίς, πανω στὶς συνοπτιαὲς θὰνίατίπὲς ίἐκτείλἐσετς .μ.έσ±α στοὺς στὰὐι̃νοὺς του̃ Μποὺχ­ενίθίαλντ πάνω στὰ ‹‹στκολόσπττα›› τοῦ Νταχὰ;οὺ,. πανω στὰ σἐογτατυκὰ τδοστυχὴίμὶα­ Κόοολ Φοἑίτς.

Καὶ οί ψίθυοοί

κ·ο›κλοίφο·ο­οὺν ἀδτόοοοπα πάνω

­­ ι̃43­­

Η Ο.

θ

το

εε

Ξἐ­


'

οωοιλιοφοοουν να» μεσα στα ιλατομεια τον Μαοὺτχιαοὺΐῷεν. Οι ψιθὺοοι πι ὁ φὀθος θασιλεὺει νὺοἰαοχχο; ῖέλεγχο “Ο Χῦμμι̃νεο ·θ” ὰονὴθεῖ νὰ παοὰχωοὴσ­ετ στὸν Χόιὺντοιχ τὸν τῶν στοιατοπεδων. Βἶναι «μιὰ πεοιοχὴ ποὺ ὶἐπνμένεν νὰ Λἐἔαισφὶαλὺσὶεὶτ Ψὔ τὸ; τὸ ποονότμιό τὴς. Τὸ δεξί του χέρι μάταια ποοσπατθεἰ νὰ του̃ ὰποοει­ ι

ι

···

~

ι

®

~

¬|ι

ΚΖ στὴν ξετ τὸ συμφέρον ποὺ θὰ εἶχε νὰ εμπιστεὺὶθεῖ τὴ ιδιοίκὴσὴ τῶν θὰ Χάὺντοιχ ὁ "Οταν ποωτεῖο. Σἰπο, ὴ “Ες ­ “Εις θὰ διατὴοὴσει τὸ φιοὰξει του̃ θὰ τότε γίνει πολὺ πιεστικὸς γιὰ τὰ γούστα του̃ Χῦμμλεο στοατοπέ­ οο­οστιπὰ τὴ ιδιότὔασὴ εμπιιστιεὺὀμενιος τὴ δυοίοιὴσὴ ὅλων τῶν ὰποι̃ιυ­ δων συγικέντοωισὴις τῆς ῖὶεομανιας ­ση̨̃ ἔναν ἄνδρα ποὺ του̃ εἶναι φονὴᾶε “Αῖὴ‹._ε_`ὁ 'Γεοντσο ὁ ­εἶναι αὺτὸς τα ὰῳιοτστωιμτἐνος. Ὁ ἄνθρωπος ἶῖἶοιι­ του̃ Ρεμ. Ἀπὸ τὸν Ἱοὺνιο τοῦ 1933, ὁ “Ατκε εἶχε διαωοτθει̃, σὰν σιτιλὴοότὴοτϋε νὴτὴ; τοῦ ιστιοατοπέδοὺ του̃ Ντὰχαου, μὲ μιὰ θὰοιθοιοὴ μὲ μιὰν ὰπολὺτη ἀτοοὺσἑα ὰτὸ αἰσθὴματα καὶ μὲ μιὰ =ἀσὺνὴ¬θ·ιστὴ ἑπιτη­ υ̃ειότὴτα νὰ γυμνάζει τοὺς ἄνδοεα̨ του̃ ισὺντόιγματὀ­ς τον στὰ αἱμοχὰοὴ τους ἔογα. "Ο Χὑμμλεο ἔχει ἐνθο·οσ¬ιαισ=θει̃ ὰπὸ τὴν επιτυχία του̃ ”'Α'ιν±ε. Στὶ; 20 Ἱοὺνιίοὺ τοῦ 1934, τὸν ὀνοιμόιζει Γενιοιὸ Διοιικὴτὴ τῶν ενόπλων δν­ νόιμεων ἑπίὅυ̃ιεψὴτ; τῶν ΚΖ, ποὺ θὰ ὀνὰμασὶθιοὺν ιἀπη̨̃ τὸ 11988 καὶ πἑοα ἑταιοτεἰες μὲ τὴ ν'ετ›ιοιοπεφὶα±λὴ, 'Γοτενσοοπφιὅεοὶμπόιντ ὴ Έν. Ἑξ ἄλλον, ὁ "Ατὰε παύονει τὸν τίτλο του̃ ×ἑπι±θ·εωιοὴτὴ τῶν ιστοιατοπεδων σὺγνκέντοω­ σης

Με μέσα παεθοιοῶις Σὶπο, ὁ Χόιὺντιοιχ θὰ ποοσπαιθὴσει τότε νὰ ιἐνσθἐ­ σει τον ”Α'ιπε. Θ­ὰ φοινεοὼσει ιμεοτκὰ ει̃ιαττώματα διο·ίκὴ›σὴ!; καὶ θὰ καε­ τοοιοίνει τὶς θόιοτθαοες ιμὶεθοδοὺ; τιοὺ ὰνταγωνιστὴ τοὺ. Μάταια ὅμως, δὲν θὰ θοισιὶιεὺσει ποτὲ πάνω στὰ ΚΖ. Στὸν παθιὰοῶς ἀστὺνομικὸ τομέα, ὁ Χὰὺντοιχ δοτιιμιόιζει επίσης μεουτιὲς δὺσχτέοιενες. ΞΗ πόιλὴ τῶν ᾶομοδνοτὴτων ποὺ χαοαπτὴο>ἔ@ε.ι τὸ 'Ρὰ­ιχ Θο­έσωετσι στὸ ζενίνθ τὴς. Ὁ στοατὴνὸς τῆς ὰστὺνομίας ἀντι­ ~ Ἱ \ | να ὺποιχωὶοει στὶς ἀξιὡσεις του̃ Χὰὺντο­ιχ ποὺ ἐπιζὴτῦ. τι θνεται χωοια̨ συνεχώς νὰ πὰταλόιθει ὕὶιο καὶ πιὸ ιἐπτετὰμένιες ἐἔοὺισίες.

Ϊ”

2

/

Ό ­ὰοχὴγὸι; τῆς ιδιεὰθννισὴτα̨ "Ώτοπο­δὲν ἔχει θέιθαισι τὸ ὰνόιστὴμα ὺἔει ἀνιοιιχτὸ πόλεμο στὸν ὰντὰγωνιστὴ του τῆς Σίπο. "Ωστόσο εἶναι αοπετὰ ἰσχοοὸς γιὰ νὰ φιοόιξει τὴ δἰοὀο στὴν ιόιστὺνοιμιπὴ ὴγιεμο­ νἐα ποὺ φιλοοοἔει̃ ὁ Χὁιὺντοιχ. "Οχι μόνο νδ­υοτσιεἰ τὸ ἕνα ὰπ” τὰ α̃στσνο­ ιμικὰ σώματα, τὸ πιὸ φημισμένο, δὴλοιὀὴ τὴν· Σχοὺτζπολιτσόιιε. (Σχοὺ­ πο) τὴς Ποωσισῦαις, ποὺ ὺπῆὶοξιε ὴ πεοὴ‹φ¬όινειὰ, τὸ οιαιμὰοτ τῆς Δὴμοποα­ τίας τὴς Βὶοιὶμόιοης καὶ ποὺ ἀποιλσιμΰάνιει ἀνιόμτα ἔνι̃οι νοόιτοοιο γόὴτοο στὴ διόιονεια ±ἀπ® τὰ ποῶτα χρόνια τοϋ Γ' Ρόιτχ, καὶ ποὺ πεοιθόω̃ιλεται μεοιποὺς λειτοσογοὺ; ἀποφὰσιστιοτὰ ἑχτθοικοὺς ποὸς τὸν Χόιὺντοιχ.

­­ τετ

Θ.

Ω! Ξἑ

­Ά


Τὸ ἔνὶα απ, τὰ πιο ζεστα σὴγιιεὶα αὺτὴς τῆς τιαλὴς τῶν ἀριμοδιοτὴτων ένδιαφέρει τὴν ἑγκλὴιιοιτολογικὴ ὀιστυνοιμία. Έἶδῶ ὅπως καὶ ὀιλλου̃, τὸ Ἐθνικο±σοσιοιλιστικὸ καθεστὼς ἀφὴνει νὰ ­διαφανεἱ ὴ ιμιιὰ ἀπ“ τὶς φορες του, ποὺ εἶναι νὰ ιδὴμιουργεῖ νέες συνθέσεις χωρὶς ιῖιστοσοι νὰ καταργ τελείως τὶς παλὴές. Στὸ ανώτερο ἑοτὶπεδεο, ὴ ἑγκλὴιιατολοιγ­ικὴ πολιτικὴ α̃στυνοιιὶα (Κιριίοτο καὶ Γκέὀἶάι̃ι̃υ̃€7)ε“εἶναιιιΛκοιλουπιαμένες σε μια μόνὴ καὶ τὴν ὶδια ὀιστυνοιμιὶα ὀισφαλιείιας, ποὺ τὴν διευθύνει ὁ Χόιυντριχ. Στὸ μέσο καὶ τὸ κατώτερο ιέσιτίποδιο οἱ παλὴὲς διοικὴτικὲς συνθέσεις χουν, ὀιντίιθετα, διατὴρὴθει̃. Τα πε·ριφιειρ›ειιακὸ: κέντρα Κρίπο δέχονται τὶς διαταγὲς τῆς Ραῖιχσκριιιιναλστολιτσαιαμτ ὴ ΒΚΡΑ, ποὺ τὴν διευθυ­ νει ὁ Νέ ει› κι ἔτσι εἶναι ­ὅ ΟΥανα τ”¬ η ιἀστυνοιμιὶαςε ὀισιφαλεὶαις· ὀωτὸ διοικΎὶ­ τικὴ ὸὶποψὴ ὼστὀσο, ἐξαρτῶνταν απ" τὶς περιφερειακές ὀιστυνοιιικὲς διευ­ θυνσει . Συνέπεια: οὶ ιδιευθυντὲ ἀστυνοιιιίας τοοὺιὀιν”κουν στῖ διευ­ θυνσὴ “Ορπο εἶναι οἱ πραγματικσὶ ἀρχὴγοὶ τῶν τιεριφιεριειακῶν κέντρων Κριπο, ποὺ εἶναι οἱ ῖἰδιοι, ιμὲ τρόπο ἔμιιιεσο, ὅργανα τη̃ς διευθυνσης "Ορ­ στο του ΝταλύεΎ κε. .. Για\ να δερ­οσοευισοι οιὺτὴ τὴ ιδυσχγέριεια, ὁ Χόιυντριχ, μὲ τὴ συγκα­ ~ | ~ ταθοσὴ του Χιμιμιλερ, ονιοιμαζει ετιιθιεωρὴτες της ασφαλείας (Ξ εὶ Β) επι­ ε να ἐπιδλέπουν τοὺ 9 ατε Ο τιΦ ε Ο ειακοὺ Ξ ιευι υντὲ· Ψ οι Θ ­τισιιιένους οι ς οι“σ τυνομιας. ι ι ~ "Απο τοτε, τα τιεριφιερειακὸι κέντρα Κρίοτο θα έχουν ἐπὶ κεφαλης τους | \ Ϊ δυο αρχὴγους, τον αστυνομικο δνευθυιντὴ ¬αιτ® τὴ μια σιλευιρός. τον επιθεω­ ρὴτὴ Ι α 8 ατ" τὴν ἄλλη, τορδιγιμια ποὺ ιθὸι εἶναι ιαἰτὶα γιὰ ὰκαταπαυστους ι

τἴ

τὴ

έ

ι

γ

γ

Ώ

ι

λ

.

γι̃

Ώ

3

.

_

#

τ

α

ο

Ώ

Δ

Ή

γ

χ

καυγόιδες.

χ

5

ι

"Η ιδνοικὴτικὴ αὐτὴ ᾶδυνοιιμὶα τὴς Ϊίιρὶιτο, μαζὺ μὲ τὴν έκδὴλωιιένὴ εχθροτὴτα ιαναμιεσα στὴν Γκεστάπο ποὺ τὴν ­διευθύνει ὴ Βαυαριικὴ τα­ ξιαρχτία τοῦ Χαυντριχ καὶ ὴ ΒΚΡΑ, ποὺ τὴν ­διοικει̃ ὁ “Αρτουρ Νέμτοε, ὺποιχριεώνει τὸν ­ὀιρχὴγὸ τὴς Σὶτο νὰ ἐπιταχυνει τὴν πραγιιιατοποὶὴσὴ ~ ~ ·; 3 ι Ι ι ι ε αυτης της αλλης ὀργανωσὴς ποὺ ειναι ιακαμια σκελετωιδιὴς και στὴν οποία πρ­οῖσταται ἐπύσὴς: ὁ Ζιχερχαΐιτσιντίενστ ὴ ΒΙ). =

Μέχρι τώρα, ὴ 81) δὲν έχει τὴν εὺικαιρια δραστὴριότὴτόις τὴς. ”Η κατόιιλὴψη τῆς έξουσιῦας τ κι ε τὴς συιιιιετοχὴ. Μολις καιι μετα θείας, οἱ εκατὸ καὶ οἱ ὲκατὸ ἄλλοι που σι:ροσχώρὴισ·αν ιμ.ὲ ὲπίτιμο

να δὡσιει διεὶγ±μοιτ:α τὴς ἔγινε χωρὶς τὴ ιιεγόιλὴ ει̃ Ν ὴγέτιες της ὀργιόινιοσὴς τίτλο, ιεῖχαν τὴν ευκαι­ ρία νὰ προσφέρουν .μιειριτκὲς μιικροϋπὴριεισὶες στὴν ἐξουσία (φθινόπωρο του 1988). Άκόιμια κι ὴ έστέκτασὴ τῆς ὲξουισιας του̃ Ραιχσφυρερ "Ες ­ "Ες ἔγινε χωρὶς τὴ συνδρομή του. Σὲ τί χρησιμεύει. ὴ Ζιχειριχόιιτσντὶ­ ενστ του Ραιχσφυρερ "Ες ­ ”Έις, ακόμα καὶ οἱ ἀνώνεροι ἀξιιομιατικοὶ “Ες ­ “Ες δὲν τὸ ἔέρουν κι αὐτοὶ. ”Η ὺποτὶμηιση ἱσοδυναιεἰ πε Θφς ι ιοόν Τὶση . Τὸ εΡ­θινόστιοοο ὶ ιιιὲ ι ς του Ιθὶδιδι ὁ γκαουλόιὶτέρ Σσιρέγκερ ιἀσιαλλόισσει ἀπ” τὰ καθήκοντα του του̃ ἀρχὴ­ κ

›¬

­­

ι̃4§ ·­­ 10


,„ Ι ­ ε γου̃ τὴς Ἀστννοιμῦας της ”Ἡσισης τὸν Βερνερ Μπεστ, ποὺ ειναι ωστοσο ε­ πίσῃ; 6 α̃σχηγὸς τὴς ΒΠ. Καὶ χειρότερο ἀκὀμα, τὸ καλοκαιρι τον 1983, ι ~ ~ ~ ὁ Πρωθυπουργός τοὺ Μπριοὺνσθικ, Ντηψιχ Κλάγγεἐι Άαΐαγγεὺλετὶι στο | ± | | ®Ανωτατο Δικαστὴιριο του̃ Κόμματος την 819 ποὺ ειχε σονωμοτὴσει ε­ | ι 9: 9: ρ ι̃ο Ι ναιττίον του καὶ στοὺς θοὴιθοὺς του, οὺο ᾶξιω­ματικοὺς Ες ­ Ες αντιζὴ Νους του̃ Χιι̃μιμλερ. "Ο Ραιχσφὺριερ ΜΒΞ · 3/Β; ὺψώνει ΥΘ”θΎ0'θ'0'· τὴν ἄτ σπρὴ σημαία. Ὁ ­αρχηγος τῆς 81) του̃ Μπροῦνσθικ τιθεται στὸ περιθώ­ ριο τῆς "Ής ­ "Ες καὶ τὸν ριχνουν σ, ἕνα στρατόπεδο συγκέντρωσης' ὁ θοὴθός τον ιὀιπαλλόισσεται ᾶπ® τὰ καθὴκοντόι του κι ὁ ὺπεύθὺνος τὴς ἱι­ πόθεσὴς στὸ ιἐπίποὁο τὴς κεντρικῆς ΒΠ διαόιζεται ἀπὸ ἕνα οικαστὴριιιο του̃ Κόμιμιατος. Γιὰ νὰ ἑπνστενασιθοὺν όλα αὐτὰ, ιό Κλόιγγες, ποὺ δὲν εἶ­ ναι κὀὶν μέλος τῆς Τάξης, ὀνοιμόιζεται ἀπὸ τὸν Χύμμλερ Γκρονπενιρνιρορ τ

.

,

υ

“Ες ­

κ

×

\..

ό

σ

θ

”Έ}ς.

'Γὰ τέλη του̃ 1933, τὸ γόητρο τὴς 81) ἔχει τόσο ἑκτεθιει̃ πού, μὲ η̨̃ιατανὴ του̃ Φὺριερ, ὁ Μαρτιν Μπόρμαν συντάσσει μιὰν ὲγκύκλιο προς χρὴσὴ τῶιν νκαοολὰ'ιτερ γιὰ νὰ δώσει ἔνια τέλος στὶς φὴμες, ποὺ σύμ­ φωνα .μ' ιαὺτὲς ὴ ὀργόινωσὴ φιόντασιμα θὰ οιαλὐονταν.

Αὺτὴ ὴ παριαννὡριισὴ τῆς ΒἙ), ὴ λιγὴ ἐκτίιμὴσὴ ποὺ ἀπολαμθόνιει, ἀντιτῦθιεται προς τὴ ­θόσὴ ποὺ θέλει ὅτι ὺπῆρξε, αμέσως απ” τὴν ὀιρχὴ του̃ Ρόιιχ, μιὰ ὺπηρεσιία πανταχου̃ παρου̃σα, ἕνα «φάντασμα ποὺ ἐμ­ πνέει τὸν τρόμο ακόμα καὶ μέσα στὸ ἴδιο τὸ ποριιθόιλι̃ιον του̃ Κόμματος» (Ήοὺτη̨̃εν Κόιγκον). Στὴν πριαγματικὀτὴτα μοιαζει, στὴν ιαρχὴ του̃ κα­ θεστώτος, περισσότερο σὲ μιὰν ὁρνὰνιοσὴ του̃ προσαοστισμου̃, παρὰ σὲ μιὰ ιμιοστικὴ ὺπὴριοσια. “Ωιστιόσιος ὴ 81) ὺπόιρχιει καί, τὴν ἐποχὴ οιὺτὴ κι ὅλας, παροοσιιαζει τὴν ¬θασ­ικὴ λεπτομέρεια ὅτι εἶναι ὴ ιμόνὴ κεντροποιη­ μένὴ όργόινωση πληριοιφιοιρ·ιῶν ποὺ διαθέτει ὴ τδιεόθννσὴ του̃ Κόμματος. ςόθσιο αδύνατη κι ὁὶν ιεἶναι τότε αὺτὴ ὴ ομὺστικὴ» ὺπηρεσῦα, ὴ οι­ εόθννση τοῦ Κόμματος δὲν παραμελεῖ τὶς πληρ¬οφο¬ρ­ιος τὴς καὶ οὲν τῦ­ ποτιμα̃ τὴ σπουδαιότητα τὴς. Γιατὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν 3Οὴ Ἱανοοαρίου του̃

1988, τὸ Κόμμα, ἑνωμένο φαινοιμιενικόι, στὴν πραγματικότητα ἐἔαρ­ θρὡνεται. Οἱ ιἐκλεκτοὶ του̃ ΝΒΠΑΡ καταλαιμθόινοὺν τὰ πόστια διοιξκὴσὴς του̃ Κράτους στὸ Βιερου̃ιἰνο οἱ μικροὶ πριίνκὴπος του̃ ΝΒὉΑΡ οτἰκιοδο­ μου̃ν στὶς ἑπαρχίες τὶς ἰόιαιτιοριἐς τους μικριο·αὺτακρ­ατοιριες. Μέσα σ¶ αὐ­ τὴ τὴ ζούγκλα ἀπὸ διαφορετικὲς φόρες, ἀπὸ ὺπὀκωφες ὴ ἀνοιχτὲς ἀντι­ ζὴλίος, ὴ ιδιεύιθονισὴ του̃ Κόμματος δὲν ­διαθιέτει καθόλου πηγὲς πλὴιρα φοριῶν σιίνοοριες ἔξω απ" τὴν 81) ποὺ ιαὺτὴ, ιὰκριθῶς, δὲν ἔχει σὺμμιετόι­ σχει ισ® αὐτὴ τὴν κοὺιρσια προς τὴν ιἐξιοοσια. 'Η ιδιεύθὺνση τοἶι Κόμμα­ τος τη̃ς ἀνιαθἐτιοι τότε ν' ιάκολοοθὴισιει, ιδὴιλαδὴ, νὰ ιματαιώσει, τὶς ρα­ διουρνίες τῶν μικρών Ναζιστικῶν δυναστῶιν. Τὸν Ἱοὺνιο του̃ 1984, ὁ

­­ι̃4θ­

ι :

τι

1


Ροῦντολφ 'Έἶςς διγάπὴούσὶοτεὶ τὴν 81) τὴν τπληοσφο­οτῶν του̃

εμονσγδὶὶπὴ ἐπὑσὴμὴ ὺπὴοὶεσίο.

ΝΒΠΑΡ.

Ἡ κλίση ποὸς τὸ μοθιὶστἴοὶοὴμτάτὶπὸ ποὺ τὴν ἐπι±ἴ›ά·λλοὶ ὴ ἴδια ὴ ἔν­ νοὶοὶ τη̃ς τμὺστιοιῆς ὺπηο­οσίὰς μονζὶ μὲ τὴν ἀνοτχτὴ ἐχθὶοότὴττὰ τη̃ς ΒΙ) οπο­ὸς τοὺς «μιτποοὺς Χίτλεο», ἑλκὐεὶ τότε ποὸς άὺτὴὶν τὴν ὀὶο¬γάνωσὴ μτὰ σὴμὰντὶπὴ ομάδα ἀπὸ νοέοὺς ®Ήθντκο×σο=σὶσ±λυστὲς ὶδὶάν‹ο·οὺμενονς ποὺ ·η̃ δὴλωμένη τοὺς ἐπνθὺεμίά ὴτοιν νὰ «κάνουν τὸν Ἑθντποσὶσὶστάλισιμὸ κολύ­ τοοο», σύμφωνα μὲ τὴν ἔπφοάσὴ του̃ Γνοὺντεο Ντάλκεν ποὺ ὺπὴο­ξε ἔ­

νάς ἀπ' τοὺς ὶδτνοὺς τοὺς. Σὲ πολὺ λίγο διάστημα ὴ ΗΠ γὶνετοω. ὁ τοπος συνάντησης τῶν νέῶνΔὲσολἔὲὶτῶνὶὶδὶάνοὶοὺμὲνων Ἱἔὶθνὶποσο·σιὰλτστῶν. οὶ“”Ποὶοὶ¬­εῖνὰὶ; *Ητστνὰπόγἶονοὶ μύα̃ςὶπάτὰνστο­αμένὴτς ὰσττκὴς τάξης, στὶς ὰξὐετς τὴς ὁποιἰὰς 'δὲν πιστεὺοὺν πὶά. Μὲ μάοφωσὴ νενὶκὰ νογμτπὴ, μεγάλωσαν πι. ἔμὰθὰν νὰ συχὰίνοντάὶ τὴ Δημοοὶοὶάτίά τῆς Βὶανμάοης καὶ συμποὶθου̃ν ἔν­οτ κάθεστὼς εὶὀτπὰ Ρεογμτάντκὀ. (Η πάντοὁὺνὰμὶά του̃ Κοά­ τοὺς εῖναὶ ὁ ποῶτος ὅοος. Εἶνὰὶ τὸ Κὶοάτος Θεὸς στὸ ὁποῖο ὀφεὶλον­

οἱ

τοπ ὕλες

ὶθὺσίνες.

Ἀλλὰ τί

­7

_

­ει̃ίδοὺς

Κράτος; Δὶτκτὰτοὶοτπὸ, ὶὕἑὕοὶὶα, «οὔ­

τως ὥστε ὴ νάνὡνὺὶμὴ εὺθύνη τὴς ποονωνίονς νὰ ἐνσὰοπώνετοὶὶ σ, ἔνὰν ἄν­ ¦„ντς­ν.ςἱ„¬τν„­.Ή τί .τ ­ τς ­ν­ ` ὶτ­­κ Ἡοα απο σσὶοπάγνπάὶἕ "άὴὶὰν.γγγΑλλὰ τι. τεὶδος δὶπτὰτοοιίὰς; Ήθνὶνοοσοωοι­

Β­`..­..¬ ._.Ί....„.).›.Γ.:.Ἀ;„..ς.ς.,τ­γω

τ­

Δ,

ς

¬:

τ

·

τ

¬­

λυστυκὴ, ὶθἑὅὰτοὶ. "Η ποτνωντκὴ κὰτάσπὶοὶοῶὴὴ τὴςγὴι̃ἀστνκὴς τάξης, ὴ οἰπονο­ μτπὴ οω̨ύσὴ τῶν ῃοονων γύρω ὶὀστη̨̃ τὸ 198­Οὶ, τοόχυστε στὰ μοαλὰ τοὺς

αὐτὴ τὴν κλίση ποὸς τὴ νδὶκπὰτοούὰ πού, ἐξ ὰλλοὺ, ὶσὺὶμνὅτοὶδὶζτεὶ μὰζὶ μὲ τὶς ὰνττπωττὰλιστιοὶὲς ὶδἐες ποὺ τοὺς οὶλὴοοοεδὀτησὰν οἱ πανὲοες τους.

Τὸ σονάύσθὴμά τοὺς ὲνάντνά στὰ τοάστ οοὰὶ στὶς τοάπεΐςες ὺπάο­ ἀοχὴ ὰπ” οιὺτὸ τὸ δηὶληπὴο­τον: ὁ ¬ἀντισὴμὶτισμὀς. Ὁ ἀντὶσὴμτ­ ττσὶμὀς, γτ” ὰὺτσύς, εῖνὰτ ὁ ὀοοὸς τη̃ς οὶὶνονομυκὴς ‹ὲπάνάστὰσης. Δὲν γνωοίζοὺν πιὰ ποαοὰ μόνο ιμὶὶὰ ὴθὶπὴ άνοτλο·γτἰὰ: τὴν ­ἐξοὺσὶὰ, τὴ διὰτὴ­ οὴὶσὴ τὴς, τὸ ὺὺνάμωμά τὴς, τὸ ὺὶὴνὶεπὲς τὴς. τ

γχεὶ στὴν

χὺδὰῖος

τῶν Θετεοὶάνων τοὺ Κάμπτὰτος ἔχει. ἀ­ νέους του̃ ΒΒ, ὴ τάξη του̃ Γ' Ράὶχ ποἑπεὶ

Ἑὶθνὶτποὶσὶὶὰλοσνμὸς

πὀλστά ζτετεοὰσὶθὶεἰ.

Πὰ τοὺς

νὰ εῖνὰτ «λογὶκὴ», ὴ Ἰἶνθνιοὶοσοὶσιὶοὶλυστὶπὴ Λἑποὶνόοστάση πονέπεὶ νὰ οτέ­ ποτοὶτ άπὸ τὴν σωνθονοὴ παὶ ὺγὶα̃ δὶάνὶοοὰ. Ἀλλὰ ὺπάοχεὶ ῖένὰ πεοτθτίνοὶιο ἀνάμὶεσὰ στὶς ἰδέη̨ες ποὺ ὶδτάτὴοοὺν πάνω στὸν Ἡθννοοὶσνοὶσνὰὶλὶσμὸ καὶ στὴν πο­άγμὰτὶπότὴτα ποὺ ἀντνμετωπύζτοὺνὶ! Ύπάοχεὶ ἕνα πενονθώο­το πάὶ άοπετὰ μεγάλο: φνλὰὺτἑά τῶν ὴγετῶν του̃ Κάμτμὰποὶς, σὺνεχεῖς δτάμά­

τῶν μεγάλων πάὶ ὶμὶκοῶν Νοτζὶστῶν. ”Οχὶ, δὲν φάν­ τάζοντάν ἔτ­στ τὸ Γ' Ράὶχ. Άνὰοωτὶῶντὰὶ ὶμάλτστὰ ποὺ παὶ πῶς θὰ μπο­ οὶεϊσοὺν νὰ τἐνὶσωὶμὰτωθοὺν. 'Γὡοὰ νὰ ποὺ τοὺς οωτα̃νε γιὰ ιμτὰν ὁογάντοσὴ ποὺ ἔχγεὶ σὰν σόλο νὰ α̃νάνάλάπτετ τὶς φὶύιοος τοῦ Κοάτοὺς πάὶ νὰ τὶς ­δτοὶσθώνὶοὶ. Ἡ ὀογά­ νωσὴ ὰἰπὴ δὲν οἶνοπ ὰμελὴτέὰ γνὰτὶ ὁ Χάὺνοὶχ Χίμμλεο ποὶοι̃στὰτὰτ στὰ χτες, ὀπποτοτοὺνὶσεμὸς


Ὁ Χόιονοιχ Χῦααλεο εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ .μέλλοντοςα Σ” αὺτοὺς τοὺς νέους ποὺ θοὶσιιονται στὴν ἀμηχοινιία, ·ῆ ΒΒ ποοσφἑοιει μιὰ σανίιδα σωτηοὶας. ®Η πεοιίπτωση του̃ νέου ἶἐὰττο ”Ολεντοοφ εἶναι ἀπ' αὐτὴ τὴν ἄτοψη ἀποσοαλὺπτικἠ. Γεννἠθηιιε τὸ 19Ο?”ῖι“ι“ι̃`τφοτῦ ἔγινε ὀιγωνίσ¬θηπε, .ιιέλος ε τοῦ Κα ατος ὰ έσιως ἀπὸ τὸ 1925, ὁ ”Όλεντο Ἱ Η Ϊ Ι τότε ποὺ ἦταν ·ὁ'ισ‹.όιμια παιθηγητης στο Ἱνιστιτοὺτο της Πανιιοσμιας Οι­ σιονοαίας§ στὸ Κίειλο ιὲν­όιντια στὰ πολλεπτιθιστιπὰ ιεὺ ατα ιαὲ σιοσιαλι­ στικ`η ἔ νιεοσ στὸ Κα ιαα. 9Α ωνίισιθ ε ιιιὲ τύσ ιλό οι ποὺ κατόιλ ­ ξιε νὰ ἔχει μπλεη̨̃έματα μὲ τὴν Γκεστάπο καὶ τοῦ ὰπαγόοεὺσιαν νὰ κόινει δημόσυες διαλέξεις. (Η πίστη του̃ ”Ολεντοιο¬φ κλονίσθηικε. Τί νὰ σκεφθεί πεποωιμένα της.

ι

συ

Ο

7

Δ

ιμ' αὺτὸν τὸν Ἡθνιιποσοισιιιαλισιμὸ στὸν οποιο πίστεψε τόσο; \

\

και παλαιο

\ | τ ς Γεν Πετε Γεσσεν τον Ἱ

σοαθ η ι

Ρ

Χ

Ι

Ὁ φίλος του |

\

σὺμ~ θιοὺλεοει τοτε να Χ

πάει νὰ ιἐπιισπεφιθει̃ τὸν παθηγητὴ Ρὰινιχαοντ Χὲν ποὺ δτεὺθύνιει ἕνα ἀπὸ τὰ τ·μ.·ἠιμιατ¬οι τη̃ς διιεύθὺνσηις 814 στὸν ὀιοιθιμὸ 102 τη̃ς Βιλχελμσ­ τ όισισε στὸ Βε ολῖινο. Ὁ “Οιλεντοι π ὰίνειι τότιε ἐκεῖ ιιαὶ μλὲνει εἴ αι­ οετικὰ πατόιπληιιτοις ἀπὸ τὴι ·σὺζὴτηση: ὁ Χὲν του̃ δηλώνει χωοὶς ενδοι­ .Ω ­­­­­Ξ­­­Ή ωα­ωενΜς.„:ῖ ασιμοὺς πὼς ῆ ΘΠ ἔχει ιἀνόιγιοη απὸ φποττιπὰ πνεύματα, αποιθως οπως ιεῖνῖου̃ιΐὰὺτόῖέῖ`””Ο”“Ὁττο ”Ολεντοοτφ ποιοσχφοαοιει̃ ὀιμέσοας. επ ­ι ο·­ ̃`””Γ Επειτα απο τον ”Όλεντοιοφ, ὶη̨ενα ὀιληθινὸ πὺμα ἀπὸ νέους ­διανοου­ ιμιένοὺς Γεοιμανοὺς εἰισέοχιεται στὴν 81). Ἀνόιιτεσια σ° ιαὺτσὺς η̨̃πἀοιχονν­9 Ϊ | Ἱ τ ο Γκὺιντεο Νταλκιεν, παληος δημοσιοιγιθιότφσις Έ]Θνι„ν,0τσ0σια_λιςστἠΞ, ποὺ Ἱ ” Ι Ἱ Ι 7 Ι Ι τον ειχε αποιμὰποὺνιετι το Κομτμοι· ο δοοιτωο Χειοιιιαν ἰὶι/ἔπε;¿¿ιιςι›ἶ;7 ­ςιομυ̃μα­ | ιι θης, φίλος τοὺ~ Χἀὺντοιχ· ὁ Βόιλτεο Σχφἐλλειμπεοιγπ, νοιιιοααθὴς ­ Ι ~ | διπεὺμενος στις πολιτιπες επιστημιες, στὸν οποιο ο Χαοντοιχ ιιαταλαἱἱαί­ ε : νει οιμιε­σως ενα σὺνειογόιτη με ταλέντο. ι

ι

τ .

ι­

ι

π

±­

.

Ε

θ

Γ

Γ

7

Η

.

5

Ω

7

~

?

ι

Χ

εκ

5

Ε

υν

Κ

Υ

σε

φ

ι

Αὺτὴ τἦ ιεὶσοοιὴ ἀπὸ διανιοιοὺμιένοὺς νέους ιιαὶ δονοιιιιποὺς ιᾶνοσιου­ φΰῷει τὸν Χαϋντοιχ ἀπὸ ἕνα μεγὅιιλο θόιοος. 'Γὸ σύστηιιιόι τιοτυ, ποανμια­ | ~ ε τικα, ­απειλειται ιἀπ® τὸν ὺπαλλ·ηιλισ¬μιό¬. Παοὰ τὴν ὀινταπαίνισἠ της, η Γκε­ ΰ

Ιι̃

~ σταπο ποιοοὺισιαζει ποιανματιπακ τακ ἀπὰιια ζωντανὰ ὺπολείιμμιατα μιας δι­ ~ | οιιιητικης παοαδοισης πνιεαμιατιος Ποιωισισ=ττωΉ_ τ

σω

: ... | Ναι ποὺ απο λιγο παιιοο οτι ὅλοις ο αοχηγὸς της Σιπσ ἀνῃλαμβανιε. ς ι ται πως ο Βεονεο Μπεστ ειναι, παοα τὰ φιαινόιμενα, ο πε­ιισμιατὡδης ὺ­ κ

ο

κ

σ

κ

κ

Ω

τ

τφ

5

Ε

πεοασπιστὴς ἑνὸς Π­οωστστκοτῦτδημοτσιοὺπαλληλισμου̃ ποιοιαδοισιαποῦ. Πολ­ ι Ι .. .ΰ „ ¦ 5 λες φοοες οιι ολας, το Χόιὺνοοιιιχ πι ὁ Μπεστ ηλθαν σε ιδιεν­εξεις καὶ ­ει­ δικὰ ὅταν ἦταν ἀνόιγπη νὰ ἐπλιεγοτυ̃ν οἱ ὺπεὺθὺνοι ἄνιδιοες γιὰ τὶς θέ­ σεις οολειδὶὰ τῆς Γπεστότπο. Γιὰ τὸν Μπέστ αὺτοὶ ιἔποιεπε νὰ εἶναι. ὁ­ πωσδἠποτε ιἀναγνωοοσμένοι νοιμισοοιί, εὶδιποτητες μὲ λίιγα λόγια. Γιὰ τὸν κ

­­

Χἀὺντοιχτιη̃ταν ὰναγἱιιη πρὶν ιὰπ® ιΰλια νὰ θοεθιοῦν ἄνδοες σὶγοοοοαι ἰ­ 3 πανοι, αλλα ποο παντος οχι τεχνισιοιί. τ Ι ι .., Με λιγα λογια, νοι ποὺ εκιδηλώνετιατι ἕνα πνευμα ποὺ θέτει σὲ πίν­ ι

κ

τι

·¬ι̃=!8­


τὴ γνώμη τοῦ Χόιϋντοιχ, θὰ στοέοτει νὰ ἐμτοοτισθει̃ μ® αὐτὸν ὁ ὀιστννοιμ.ιιιὸ¬ς μηχανισμός. Πῶς νι" ἀποιμιαιιοὺν­ θεῖ αὐτὸς ὁ κίνδυνος; Στὶς ὀιοχὲς του̃ 1935, ὁ Χάϋντοιχχ ἔχει ιθοιεῖ τὴ ιλὐσὴ. Διαιοεῖ. τὴν 81) σὲ δυο ξεχωιο­ιστοὺς σχὴιματισμούς, δὴυ̃ιαδὴ τὴν 81) σὰν σχὴμιατισιμὸ του̃ ἰἰὀμιμιατος ἀοτ" τὴ μιὰ τυι̃ιεοοἀι: ὅλοι οἱ λειτονο­ γοὶ τῆς Σίσοο 1θ® ἀτοτελἑσωνι ιμιέοος τὴς ιαὺτὴ ὴ 81) θὰ εἶναι τὸ ὅιογανο τῆς ἐνσωμόιτωσὴς μέσα στὴν "Ες ­ ”Έ1ς του̃ συνόλου τὴς Σίτιο. '1­1 81) σὰν κέντοο πλὴοοφοοιιῶν ἀττ” τὴν ὀἰλλὴ: ­αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ σιινὴτὸ ὅιογια­ νο, ὴ ἔιιτὴ αἴσ±θὴοΞιχ_Ξ±Ω111ίόιμ.,μιατ;ος, τοαοου̃σαιιιαὶ ·ὲνεογου̃σα σὲ ςὕλονς τοὺς εκοινἦΐἶῇἶιὺἶιθὺυς, σὲ ὅλιες τις τοεοιοχές, ­στὸν οστοιδὸ του̃ Κὰμιμιατ­ος *ὅπως καὶ ἴστὸνθα̃ντίπαᾶιοἶ θὰ εἶναι τὸ ιθαούιμιετοο του̃ ἔθνους. “θὺνο τὸν δνναιιισχιιό, ποὺ σὐμφωνια ιμὲ

νσιι

ιιοιιειτια τοι). σε εσω­ σὰν Νιαζιιστιιαὸ σιχὴμτατισμὀ. Ἱ­1 ἐἔόιοτὴσὴ ἀπὸ τὴν '1ντέλιλιτ<ῷεν­ς Σ­ὲοιθις του̃ χιλιετοαι̃ς Ρὰιχ εἶναι ἐντελῶς ὀνομα­ στιιιὴ. Αὺτὸ ἑξὴγεῖ τὴν ἐχθιοότὴτα ποὺ θὰ σταοιοοσιὰζει ὁ Μπεστ ὅιοιγὀ­ τεοοι ενάντια στὴν οιόιθε παοιεισφιοὴισὴ τὴς 81) στὴν 11ι‹ιεστὰπο. τοτεοοὰεοεω̃οα̃ιὲὲοὰιοο­ετ” ε`ὰ`1Μπιι±ειι6ιτεοε5ιτ

τελοῦν μέοος τὴς

81)

ιμιὀνο

Τὸ ῖιπόιοχχον πλαισιο τὴς

ὁι

1

1'

ιωσὴς ἐξοφὰινιετιοιι

πι̃ιοιτειόι.

Νέα

ὴιτιοὺιογιου̃νται στοὺς :›ιόΜοὺς του̃ Ραῖιχσι­ ­ενικὴ Διεύθυνση τὴς 'Ασιφταλειοις του̃ Ρόιιχ) ιτοὺ

τμὴμτσττοι, νέες ιδιιεοθύινσε­

χεο¬χοι'ιτσχόιοὺ:ττ

τὴν ­διεο

ι

|

Σταντοιοτενφύοιεο "Ες ­

”Έ1ς

Ζὴιγφοιντ

'1`ἀοο>μτοε›οτ.

Οι πιο σὴμαντιιιὲς διεοθὺνισιεις καὶ τμὴιιατα ιὀινατιθεντὰι σὲ τελειό­ φοιτους Πανεπιστημίου. Ὁ θὀοιτωιο Βιλχελμ. ”'Αιλμσι:εοτ, μὴχανιιιός,ι δι­ ευθύνει τὸ τμῆιιια «ὀογόινωσὴ». Τὸ τιιιὴιια «υ̃πὴοεσια» .ἀνιατὑθετοιι στὸν οἱ­ σιονοιιοιλὀγο Χἑο­μπεστ Μὲλχοον· ὁ καθὴγὴτὴς Φ­οὰντς Σιἔ υ̃ιεοθὐνιει τὴν ὺπηοιεσίὰ «πόιλὴ ιὲνόιντιοι στὶς ιἐχιθοιτιὲς ἱοὲες τιοὸς τὸ καθ οστὡς»· ὁ ούκτωο Ρόιινχαοντ Χέν, τὸ τμὴμοι ‹‹σιχεσ<εις››· ὁ Ὁμοτεοφὐοεο ”Έ1ς ­ “Ες Χόιιντε Γιὀστ, τὴν ὺοτὴοεστία «ἀντικατασκοτιείὰ». Αὺτὸ τὸ 1)ενιτ›ιὸ Ἐπιτελεῖο συγαιεντοώνει τὶς πλη­οοιφοοιες ποὺ στοο­ εοχοντοιι άπο τις 7 Ομστεοὰσχνιττε 81) (ΟΑ) τιοὺ κι αὺτὲς συγκεν­ τοώνοον τις πλὴοοιφοοἰες ποὺ σταοιἑχοὺνι οἱ Ου̃ντεοαμτισχνιιττε 81) (ΠΑ) Οἱ τελιεὺττοιἰες αὺτὲς συγκεντρώνουν τοὺς ιιαοτιοὺς τῆς δοαστὴιοιιὀτὴτας των λεγομενων εξωτιεοιιιων νστὴοιεσιῶν, θασικὰ κύτταοια ὰπ” αὐτὸ τὸ δι­ κτυο τσλὴοοφοο­ιῶν .καὶ ποὺ τὸ καθένα ἔχει τὴν εὺθύνὴ μιᾶς πεοιοχὴς, ενος ιοαντονιιοὺ, ιιια̃ς πολης. / «Ὁ ιιόιθε ὰοχὴγὸς τμὴιιατος στεοιιφιεοειὰιιοτῦ, υ̃τιογοαιιιιιζει στὸ διά­ στὴμοι της ἄνοιἔὴς του̃ 19187, ὁ Ὁιμπεοιόιμτισιχνιττ τὴς Βοιοιειοτι̃ὺτιισῆς 5 Ι ε 81), θα στοεστει να τοοιοσπαθὴσει νὰ ·εξασφαλισιετ τὴ συνοοομη ενος ηεκ πολ­ λῶν ἀνδοῶν ἑμπιστοσύνὴς (Βοοτμιόιοοενισ·μανι ὴ 11 Μόινν), σὲ κόυθιε κα­ ι

ο

ι

11

#

κ

Ψ

κ

κ

τοισιὴμένο χωοο της περιοχης ποὺ ιιαλύσυτει. Ὁ σιαθένοις ἀπιἔ αὐτοὺς τοὺς ττοάατοοιες θὰ ἔχει ὁ ῖίδιος ττλὴιοοφιοοιιοιδότες. Παιοόυδειγμα: Τὸ τμῆιμοι 1)

­­ι̃49­


ικόιθιε ·›οοινὀτὴτ.α ὁ ὰοχὴνὸς τμὴ­­ καλύπτει τοιόιντα ­δύο ποτινὁτὴττος. Στὴν Μὰνν ποὺ νὰ οπποοσωπει̃ ἑνὸς | μοπος θὰ ἐξασιφαλίισιοι τὴ ισυνὶδιοοιμὴ ~ ποωτιοιθοὺλῦα νὰ δὴιμιουονὴ­ τὰ σμμφ¬έο·οντα της 81). Σ” αὺτὸν ιἀνὴοοει ὴ πλὴοοφοοια̃αν. Ἀλλὰ ποοσο­ σει σπι̃ν ποινὀτὴτό. του τὸ διπὀ του δικτυο τὴς 81) δὲν θὰ ποἐπει χὴ: οἱ πλὴοοφοιοιοιδοτος τοῦ τ­οπιπου̃ ὲπποοσὡποὺ

ι̃ἴ

Ποιος

ὲονόδῷονται γιὰ ιμα̃ς. νὰ ννωοὶζοὺν σιατ” οὺδένσι λόφο ὅτι πα.­ ωσ ιστ ιιιόι διαθέτει ι ποὺ τοις Μόινν; Ὁ οιόιθε ἄνδ νὰ Ύίνιει Καὶ ὁ Βοοειοδοτικὸς Ὁμπεο¬όιμ.­ λαισθὴσίνα, ιἀντιποιμενιισιὀτὴτα, λογιαὴι»

ν

±μπαοτεὶ 8,

ι

τἀνὴποὺν ἰδιαιτεοα στοὺς δα­· ποχνιττ ποοσθέτιει ὅτι «τὰ τμὴματα οιὺτὰ ναιοκτὴμονες, ὰοχὴγνοὺς τοπικὥν σπαλοὺς, ὰοιχὴγοὺς "Ες ­ "Ες ὴ 81), δημοσίους ὺ­Ι σιτὴνιοτοόφοὺς παὶ (ιἐνδεχομἐνως) συνταξιούχους

ομόιῦων,

ι̃ΠΟΗ1ν1ι”ἠλ7νΟἩ°ζ .

'Απ® τοὺς ἄν­ ἔσιεῖνοι ποὺ τεῖναι σπόινιοι δοες τῶν τἐνὀπλων ιδὺνἀιμεων τῆς ὁα̨γὰνωσὴς, Ἀνόιμεσόι τοως ὺπόιοχοὺν ιμόιλω ἀνὴκοὺν στὴιν ”Έ)ς ­ ”1·1'ς ὴ στο Κὰμιμα. ποὺ δινουν χωρὶς νὰ τὸ ζέτοοὺν πο­

τστιοοιτιὰ φάντασμα

Τέτοια εἶναι ὴ μενόιλὴ

τῆς 81).

στα καὶ ὀιντίπαλοι ποιος τὸ παθιοστὼς, τῶν ὰντιναιζιστισιῶν λύτιμες πλὴοιοφοοίιες σχιετισιὰ μὲ τὴν οὺδετοοὀτὴτα

ὅχι ὀμόιδων.

νωνιὲς τῆς χιαιφιἐὀες τὴς 81) ­εἰ­σχωοου̃ν σιαὶ στὶς παοαμιποὲς Ι ` μόνο οι ~ τὶςὴδίνοὺν ιδεν 1)εο<μανιτιης ποινωνιας. Γιατι τὶς πλὴοοφοοὶες 'Η Βτιλχελμστ;οοισσε__ιχνοὴσιμο­ μιποοὶ σιατασνιοποτι ὴ οὶ ὁιλλοι, οὶ τὺχὰι̃οι. πωλλιτέχνες, σιοφοὺς. οἔἕἰπί­ ἑτιχιειοὴιματἑες, 8 πσιει̃ ἑπῦοη; καλὰ δικαστές, σ τ ~ κη̨ κ φοιτητες δοσιιμσισιμενοος, σης το Γενιπο Βπιτελειο 81) απασχολει νοαοοὺς σὲ πληοοιφοιοιιες ἀ­ ἐπίσὴς τὰ ἐξωτεοικὰ τμὴματα 81) τοοφοδτοτοὺνται “Βτσι τὸ τμὴμα 81) του̃ πὸ τοὺς τοπιποὺς ἑκλεσιτοὺς διανοοὺμενοὺς. καλοποοαίοετοὺς πλὴοοφοοιο­ Κομπλεντζ ἔιχει τὸ 1938 εῖκοισιτἐσσαοες Ιἶανεπιστὴιμίιοο σε πτὺχιοὺχοι εὶναι δότες, απ” τοὺς ὁποὶοος οὶ τέσσοοις (οἱ τέσ­ ὺπαλλὴλοι ­δημόσιοι ἔνοεκα «ἄνδοιες ιὲμπιστοσὺνὴς», ὁκτὼ εὶναι κι ἔ­ δὰσαὰλος ἔνας γιατοὀς, σοοις ια̃π“ αὺτοὺς τὴς Ἀιστονομὶας), ἔνας

Οἱ

Ω

?

κ

¬„

×<

νος σιτὴνῦατοοτς. ' ι̃κ \ 9 Απο το 1934, το δικτυο αὺξόινει, ἀπὸ χοονο σε χοονο με μιὰ ιλιγ­ | αι ἐπε­ ντιωδὴ ταχυτητα. Οι πλὴ¬ο¬οφ¬οσοιο>δότες του πολλαπλασιόιζονται τὴς Ιἶοομανὶας. Τὸ 1987, ν.ττοίν¬οντο.ι στὰ τέσσαρα σὴιμεἰα του̃ ὁοιζοντα \ | ι ~ ε κεντοιοιὴ ιιαὶ μιὰ στοατιὰ στην Ή 81) αθνθὶνεὶ 8­000 ­ὶλῦλη Θγνενοιοιμιμενα ς

σ

γ:

1

_,

`

3'

Ε

Ά

±

Δ

ἀπὸ ὀΟ.ΟΟΟ πλὴοοτροιοιοδὀτες.

”·

' 5 · τοι οονανωσοε; | Στις Ἄολλὰ ποιὸς ὴτοιν λοιπὸν ὁ ὀικτονὅ`· οι οολοι ἀνιχ­ ν® ἦταν ὰπλὴ: ὴτ­αν τὴς ποῶτες ἐποιχὲς του̃ σισιθτοστδστοιςς ῃ° δουλεια 1

1

1

|

__. 8)­__71ὴ„_­Α­­_1Α 47/4._”`#Μ_ 17­”“ι̃

Με

1

τὶς νοοιιμεε ὀιντιτσλο μέσα στὶς να τεἔτονῦοπεοονειτονι ε ~ των ἀπι­ α̃ ν τιοοοσιεισ να το;υι±1Ξ9Ηὺ9Ξ5)5ιι̃#0#Ε Σ9ι.νΉλον$ε±ιτ.ιε„.σοὲιἔειει ,„ Ν ιι Ι Ι σιὺτὸι πομματα τὰ ὅπου ἐκει χρόνο βοτω̨ν η̃κοιμμοτοα̨νιμὰὺτο απαιτοὺσε Ϊ

7

1

χ

Ά

5

κ

7:

κ

π

κ

­·­151)­

__


θοῦσκονταν οτοανματτκὰ στὴν ἐξουσία οοαὶ ἔλεγχαν τα ἴδτα τὸν Άστο­ ν·ομ;υκὸ ­μὴχὶανὶσὶμὸ τοῦ Ιίὶοατονς. Τώοὶα, ἀπὸ τὶς 80 Ἱανοααολίου του̃ 1933 καὶ πέοατ, οἱ Νστι̃ςτστὲς οῖνατ αὐτοὶ ποὼ ἑλἑνχιοον αὐτὸν τὸν μηχανισμό.

τί χοὴωμεὐει τοτε ὴ

"Η σχέση τῶν δοναμεων δὲν ιεῖναι. πτὰ ὴ ἴδια. Σὲ

ΒΠ; Ἡ

Στὴν ἀοχὴ, ὴ ὀογανωσὴ του̃ Χάϋντοὶχ τταοοοσὶαζεταὶ σαν ἔνα. εῖδος αστυνομίας ὶἐπυδὶεὔςεωὶς. Στὶς 4 Ἱοολίου του̃ 1984, δ Χὐαμλοο τὴν

υ̃ψὡνετ στὴ σεὶοα «πολιτικῆς ὁογόὶνωσὴς ἄτμννας τἦὶἔ Γνοεστἀποο. ηὲἶξὴ μὴνες ἔπεὶτα, ὁ ἀοχὴνὸς “Εἶς ­ “Ες ὶκαθολολὔῳτ πτὸ ἐοτασοονθῶὶς τὸν οὀλο

τῆς Ἑθνιοοοσοσὶαλσστὶιτκὴς ἰ­ δέας καὶ πῳσλανατλολὶζετ ἔτσὶ τὴ ­'δοασὴ τῆς δ®Αλστυναμλίας. Γι­ατὶ, δασο­ δσ·θἐτνὲὶὶ δ Ρ%α'ὶχοτφὔοιὲη̨̃”Ίἶτς”­ ”Έ]ς, ὴἐκτὲλσστὴὶὴς στλεοοὸ. ανὴνοεὶ αοστὴοα στὴν ι̃δστννἶοαία. ­'ἙτἑὲὶδΪὶΔ ­δἕνὶδηἶἔττὶὶθὴ..μ.τοτῦαε νὰ παὶ ον ιε τὸν όλο δο ­­ θεον τὴςῇὶτσοσταντον, οἱ ὴνἐνος τῆς ὀονότνωσὴς ὰναλατμτὅἀνονν ἕνα σκοστὸ πὶὸ δψηλὀ: ὴ ΘΠ θὰ εἶναι. μια ἀὶστονοιμὶα πνεύματος, το ὔογανο μέ­

«Ἡ 81)

Τηἔι̃

ἔεὶσὶοετςαζἱεςὶχὴτοδς ὁὶνττπόὶλοος

Υ

,

#

Ι

τ

Δ

ο

.

.

:

­×

τοὴσὴ­ς κατ ελεγχου τὴς στ›οεψὴς››. "Ο Χὶμαμλεοο λέεὶ παντα: ‹‹"Η 81) εῖναὶ ὴ κ

τ

ἰδεολογὶαὴς πλη­ ~ | οοφοοιοὶδοτησὴς του Καμματος και τον Κοατοος...» Ιωνατ ὁ φολακας της Νὶαζὶσττκὴς ἰδέας καὶ μὲ τὸν τίτλο αὐτὸν ἀνωνίζεταὶ πάνω στὸ σχέδιο !

|

Ν

τῆς σκέψης,

τυ̃πὴῖοὶεσ=ί›οὶ

¬';

8

ἑνλαντινα στλοὼς αοοαμοοντστές, 'Εὶθοανίτοος,ὶ Ἡλεοθνενοοτἐκτο­

νες, ὶἀντιὶδοὶαστιαοὐς, τὶς δλεὶδὴνλωνμἐνλες ὴ πολὶτὶτκοποὶὴμένλες ομάδες». Σὶ­ νοψὶζοντας, αὐτὸς εὶναὶ ἔνας νέος τοὀστος ντα να λκουθὶοοὶσθλεἰ ὁ αοχὶαὸς οολος τὴς θι̃), ποὺ δοὔῷεταὶ στοὼς κὀλστοος τὴς ὀονανωσὴς: «παλὴ ἐνἀν­

τὶα στὸν αντίπαλο». τὴς ΒΠ ὶκανοστοὶοῦν μὲ τὴ δοολεια τοος, ανακαλύπτουν τὴν τταοαμιοσοὴ ὶδσολογιαὴ τοαχύτητα, ωατατχωὶοίζοὶονὶ τὸ παοαμὶποὸ ἰδσολοτγὶκὸ ὶἐλἀττωὶμνα στο διαστημα τὴς αλτνὶκὴς ἐξέοασὴς Ἀσοολὑοαστοὶὶ, οὶ ποόὶκτοοες

του̃ ἔθνοος, στὴν ὁποία ἔχουν δοισθαει̃. Οἱ πλὴοοφολοίος εὶσοέονν ἀδτότκο­ πα στὸ Γενιοτὸ *Στο­ατὴνεῖο τὴς Βιλχελμστοόοσσ­ε. Ἑἰο.τα.χ¬ωιοί±ῖ;ονταὶ, ζσσκα­ :ι ισ­ ~ Ζἔςοα̃ἑοιχὶὲιἰἶῖχἶτζἐοἕἔζὲὐἔῖξἔη̨̃λουν δὶαταγες ποὺ ὶδιατὴοοον τὴν αστἔονομὶα ,

χ

.

τ

χ

λ

.

λ

γτ

׬τ

.

Ὁ Όνμσνοοόνμττσχντττ 81) τοι̃ Ρὴνοσ ἀνὶακοὶνώνεὶ στον Οαῖ›ντ·ε­οα,μ­ τοσχνὶττ ΒΠ τοῦ Κὀὶμστλεντζ, στὶς 28 Νοοαὅοίοο του̃ 1937: ‹‹πο=λλὲς ἀ­ ναφοοὲς γνωστοσοοωυ̃τν τὴν ὶἀνττδὴμτοοοοαττκότητα τῶν εὶδὶοοῶν δὶκαστὴ­ ~ Ι ι Ν ο ~ ω Ι οὶων. Παοουκαλω οπως μας ὶαποστετλὴτε ετνετνοντως χμὶα πεονλὴὶψη της π

ευ

ν

ααταστασὴς. Νὰ μας πεἰτε ἐὰν ααὶ κατὰ στο­τὸ μἐτοο οὶ δωταστὶαὲς ἀπο­ φασὶετς αδτης τὴς δνλαστὶιαὴς ‹δτ›‹›ανοδοσὶας ἐἔκενοὶοσον τὴν οτοὶτωὶὴ». Ὁ ”Ολμπεοἀ=μπσχνιττ ΒΪ) τῆς Νοττοδοττκῆς στλενοα̃ς ἀτταντα̃ στὸ Γεντκὸ Στοατὴνεἰο, στὶς 2? Μαΐου του̃ 1θ?›ί5=: «Δω‹:οοστ=ωτὲς σοοίὶσεὶς καὶ ἀποφασὶεὶς ὶἀκατάλὴπτες στὶς φολετυκὲς α̃στοφόὶσεὶς. Οἱ ἀπαγνελὀὶμενλες ±

­ι̃§ι̃­


ποτνὲς εἶναί λίαν ἐλαφοές. Μόχοί τὼοα ααμμίὰ ποίνὴ φυλόοασης δὲν

ἀττατγνέλθηκε παοὰ

τὶς οδηγίες του̃

αὡδτκο¬ς.»

”Αναφοοὰ της 81) ἀοοθ. 087: «Ἱ­Ι αατασταση. του̃ Ἡθτνίκοσἱοσταλί­ σμου̃ σ” αὺτὴ τὴν πτεοίοχὴ (Κολωνία) ἔχει αταταστεἱ ττοοοληματἱαὴ ἐξ αἰτίας τὴς αυοττατοχοόσης ἑστίοοοὴς τὴς Καθ~ο¬λίαὴς Ἱἔκκλησίας. ἱΗ τεστ­ οχὴ αὺτὴ θ” ἀστο¬οείξ¬ετ αν ὴ 'Ει̃θνίκοσοισταλίσττκὴ ἐττανασταση ἔχει δυνα­ τότητες να τἐσττόληλθτεἱ ὴ ὅχιτ.››

ἱΗ σαίὰ τῆς 81) ὅοίστκεταί τυαντοῦ, τὰ ἐπιτόλέπεί όλα, ααττασκοπτεόεί τὸν ααθτε πολίτη τμόλτς σταοοὺσίασἱθτεῖ ῦημοσἱία. 'Αν·αφοοτα του̃ Ὁμαεοσ­ τουαμτφόοεο "Ες ­ "Βς Γκοτγτεμπέτοτγκεο, τῆς Βθης "Ιαν­ουαοίου 1938: «Ἑοττστοοτφὴ ἀπὸ τὴν Ἱταλία του̃ ­ατμοαλοίοὺ Ντὲο Ντὼὺτσε. Ὁ ἐπι­ ὔατης Φοίτς Σχτοανομστεκ, νεννηθεὶς τὴν 30 Μαοτίοὺ 1901, διαμένωτν στὸ Μυκενιμπεογα, ἑξ=ε±δὴλσσστε μὲ τὴ σταση του ααἱ τὴν συμπεοιφοοὁτ του τὴν σαὸ απόλυτη τἀδ±ίαερτο·οία ὅταν ἀντεαοτοίόσ±θη ὁ 'Εἶθνυκὸς ”Ύἴμ.νος.» "Οταν ἔγίναν οἱ ψευδοεαλογἱὲς τὸ

19138, ὴ

δίαφτἑοον να ἀναγνἱωτοίζοιτ τα ἄσποα ψηφοδέλτιο

81) ἔδτείξτε ἱδναίτεοο­ Δὲν­ καὶ τὰ ὅχί. Τὰ ψηφοδέλ­

ττα ποὺ στότλθηααν στοὺς πολίτες εἶχαν' ομαοααουσθεἱ ᾶόοατοὺς αοι­ θμοὐς, ποὺ χτυστηθηωαν μὲ γοαφομη­χτανὲς χωοὶς τανία. Οἱ ἱδιοτ ἀοίθμοὶ ἀναγοόαρονταν πανω στοὺς ἑαλογιαοὺς καταλόγοὺς. "Οταν γίνονταν ὴ δία­ λογὴ, τὰ πόττζαν τὰ η›ητφο¬δἑ­λτια μὲ ἀ:τοτθτουτητοοαμέν±α γόιλλα. Οἱ ἀοίθμοὶ ἐὶμτφτανίζονταν. "Αναζητου̃σαν τότε τὸν ­ἀντίστοίχο αοίθτμὸ στοὺς ὲκλογτ­ κοὺς καταλόγους, τα ὁ πολίτης ᾶνταννωοίζοντταν... Ν έοί φόοοελλοτ σὺοοόουν στὸ Γενοτὸ Στοατηγτεῖο της ΒΠ τα όλοί οἱ ὔποσττοί πολίτες αποατοῦν ααοτἐλλα ­α̃ναγνώοίσης... Πολλαστλα̃ τεἶνιαί τὰ καθήκοντα τη̃ς 81) ποὺ δίαποέστετ ἐπίσης στὴν τέχνη νὰ ίότοτίσκοτ μίαν °Ε1όοαἱσ‹.ὴ αατανωγὴ στοὺς Νοίῷίστὲς της ποώ­ της ὥοας, στοὺ θόλοὺν να τοὺς ἔτεφοοτωίθοῦν για [μιὰ αἱτία ὴ γίὰ μτὰν ἄλλη. "Ομως όλα αὺτὰ δὲν τεῖνταί ὀυοατετὰ ακόμα γιὰ τὸν Χἀϋντοίχ. Στὴ σιωπηλὴ του στοατυὰ φότνταστμαα, ἀτοἱφτασίζετ να στοοτσἱθέσστ αὐτὸν τὸν ὁλτκὸ ἔλεηγχχο τῶν σκέψεων στοὺ φυλοτδοξτεῖ, τὸν θόοὺόο τμια̃ς ποοσεα­

_

γότνδας ια' ἐπαμέλετα ἐνοοχηστοωτμ.έν¬ο. 'Ο ἄνθρωπος ταὺτῆς τὴς ποοστα­ γανδας θὰ εἶναι ὁ Γαόντεο Ντάλκεν, πρώην ἀοχίσὺντάατης τῆς ­ἐφημε­ οίδας του̃ Βσοολίνοὺ Ντὲο ”ίΑνγ›οοιφ, ποὺ τὸν ἀπόλὺσλε ἀστ” τὰ καἱθὴσων­ τα του τὸ Κόμμα τἐπειἶὸὴ οἱ ἱδόες του ἦταν ττοωτότυστες (ὁ Ντάλνοενἱ ἱ›­ ποστητοίζεί ότι «μιὰ οτἱκοτδτοτμτκὴχ αντίθεση (αντιπολίτευση) εἶναι ἀνα­ γκαία στὸ αότθε Ἑἰοατος ἄν δὲν τθόλετ ν' αῳτανίσθει̃ ἀπὸ τμ.αταιοπονία››). Τὸ ὅονανἱο αὐτῆς τῆς οτοοπαγαντδας θα εἶνατ τὸ Σχτόαοτζε Κόίοστς, «ἐφημοοίδα τῶν Σχ¬ουτἱῷστἀο‹;σλεν του̃ ΝΒΠΑΡ, ὅογανο τῆς Ραἱχσφύ­ γοσὺγκ ­ "Βς››. "Η ἐπτύτυωση ποὺ σ‹±αθοοίσ¬θηα±ε στὴν ἀοχὴ ποώ­ τη ἔκδοση τὴν θη Μαρτίου 19186 σὲ 40.000 φύλλα τἀνοθαίνετ γοη­

­

­152­·

­


νοοα. Τὰ τέλη τοῦ 1935, φθόινεὶ τὰ 180.317 φύλλα, τὸ 1937 φθάνει τὶς 500.000 καὶ στὸ δτὰστηιμὶα του̃ πολέμου, '?ΒΟ.Ο0Ο φὺλλα. Μῷὶὴλὰνοὶςη̃αὴτὴτς της­ςτὰττὶτὺχὶας εἶναι: ὴ ὺοτέοτατη κοὶτὶκὴ τμὶα̃; ἑ­ ·φη,μ.οο=ὶδὶας ποὺ οἱ ἰἶοονμ­ανοὶ τὴν ὴαοαπτηοὶζοὺν ὰμἑσως σὰν «μονὶατδιαὴ ἐφημοοὶδα ὰντὶπολίτὶεὺσης». Ύπἀρχεὶὶ, φνστηὰ, μέσα ἐκεῖ, τὸ συνηθισμέ­ ε › ὴὶ ι κι νο δηλητηοτο εναντια στην ασττκη ταξη (μποοοζοὺαζτα) τοὺς Βθοαὶ­ ω

τ

7

σ

α

κ

π

ους, τὴν Ἑκκλη¬σ·ὶα, ὰλλὰ ὺπόνοχτοὺν ἐπὶσης, ­¬ ·μοναδταὸ φ¬αὶνὀτμ‹ενο,¬­ αὺστηοὲς ἐτοιαοὶσ­ττςςὲνὶάνττα στὴ τμὰταὶοτδοξία τμεουκῶν ςτὰξτωματούχων τοῦ Κὰμνμτατοτς,­ὲνὰντ=ὶα στὴ τδὶαφτθτοσὰ ποὺ θασὶλεὺετ ­σ' αὺτοὺς, ἐνὰντὶα

ὅτὴν Φαὶὰ ααὶσοσ%οτιτὶα.ὶ

ο

'Γὸ σω̨ττττκὸ πνεῦμα τοῦ ὀογόινοὺ “Ες ­ “Ες γοητεύει. το πλῆθος. ἔπειτα οἱ πηγὲς του πληὶοοτρ­οτοὶῶν δὲν εἶνατ ,μονο οὶ καλὺτεοὶες, ὰλλὰ εῖναὶ ἐπίσης ααὶ ὰπολὺτα ¬ὰστεί,ο¬εντες, καὶ ὴ αὶτία ­εῖνατ: ὅττ ὴ Ξ!) θρί­ σκεταὶ ἐκεῖ' οἱ φότκολλοτ της, οἱ ττοὰξεὶς της, οἱ ὰναεροοές της, οὶ ναο­ τἑλλες της, εἶναὶ δὶόιπλατα ἀνοὶχτὲς στὸν Γκὐντεὶο Ντἀλνοεν.

Κὶ

Ἀλλὰ αὺτὴ ὴ στενὴ σὺνὶοογασία α̃νὰμετστα στὴν Σχθὰοτζε Κὀοπἐ καὶ στὴν 81) δὲν θὰ φέοετ τοὺς ποθτοὺμενὶοὺς ωαοτσοτύς. Ὁ Χάϋντοὶχ, θα ντατανοἠ­σετ πολὺ σναλὰ τὴ σστοὺδατὀτητα ἀπἔ τὸ ὅστλο ποὺ δὶαθἐνεὶ. Θὰ ὀωτοτρὐγεὶ νὰ θολησεὶ νὰ σιαταστὴσσὶ τὴ Σχθαοτζτε Κόοπς ἕνα ὅογανο ,καθαοῶς ΒΙ). Τὸ ὅττ τὸ ποοὶεχὀμενο τὴς ,ἐφημεοὶδας τον, ἀναφέοετατ ,ὰποστλειτστιαὰ καὶ μόνο στὴ στοτατηγὶὶκὴ, τοῦ ῖὶενὶκοτῦ Ἑπττελείοὺ του̃ Χὰ­ τδὲν τἀοέσεὶ σ® αὺτὸν τὸν καλλὶτἐχνη τῆς ὁημὰγωτγίὰς, τὸν Γαοὺντερ Ντότλκεν. Οἱ σφοδτοοὶ λὶθολλοὶ τὴς Σχθαοτζε Κοοπἐν ωϋτθοοε παοενοχλου̃ν τὴ τδοὰση τὴς 81), ὴ τονλὰχνστο ἐκθέτοὺνὶ τὴ φὴὶμη ποὺ ιὲπὶμτἑνοὶ νὰ ~ἐξὶασφαλί›σ­οτ αὺτὴ ὴ ὀονὰνωση σὲ τμίτα ἐποχὴ ποὺ εἰναι. ἀκό­ μη γεμάτη ·ὰμτφὶσ=θητὴὶσ<ετς. Οἱ μὴνες, τὰ χούντα κολου̃ν. Οἱ ποοστοὶὅὲς ποτλλαπλασὶάζονταὶ. Ἱ­Ι ττσὺνεογὰσὶα καταλὴγετ νὰ εἶναι. πολὺ ἐκτεθὶετμἑνη. "Ο Χόιϋντοτχτ θὰ ὺστο­ χοεωθτει̃ μὰλυστα νὰ ὁνομνάσὶεὶ ἕνα ὁὶαοαὴ τσὺμὰφὶλὶωτὴ ὰνἶὰμεσα στὴν ΒΠ καὶ στὸ ὅογὰνο τύτυοὺ ΒΠ. 'Ὁ ”Όλεντοοφ θὰ ἐκφὶοασσὶ τελὶκὰ μὲ τὸν πτὸ καθαοὸ τοὀττο τὴ φύση ὶαὺτὴς τὴς ῦταμἀχης: «Τὰ ἄοθταα τὴς Σχθἀτο­ τζε Κὀοπς θοῦθοὺν ἀπὸ λαθομἐνὶες ὺτιταθἐστεὶς τα ἀπὸ καταχτοηστὶσιὲς νε­ νὶσνεὐστεὶς. Ἡ ὺτυεοὔοτλὶσοὰ υ̃οσφημνστὶκὴ τολενοὰ τῆς ἐφηιμεο·ὶδος δὲν σὺ­ ναντα̃ κατανόηση στὰ λὶγο α̃παττητιαὰ ττνιεύματα καὶ ἐσσθἐτετ, στὸ κάτω ­ κατω, τὴν ἑπνοοοὴ ποὺ ὶθὲλτοὺμε ν" ὰσαὴσοὰὶνε... 'Ο νεντὶκὸς τόνος καὶ οἱ δτατὺττὼσσὶς ποὺ χρησυμοοτοττοαι̃νταὶ σοατηύθὺναν τμεοτντοὺς Ἡθνὶκοσο­ σὶαλὶὶστἐς, ποὺ τμποοου̃μὶε νὰ τοὺς θεωοὴσοὺμτε σὰν ὁπαδούς μας, νὰ ἑν­ ταχθοῦν πλὰὶ ὰπ' αὐτοὺς ποὺ σοατακοίνοὺμνε δὶκατολογημέντα» Ὁ “Ολεντοοφ ·συμστεο.αίνεὶ ὅττ ,μτὰ «στοανααττκὴ συνεργασία δὲν θὰ εἶναι. δονατὴ παοὰ μόνο ὅταν ὴ τὲφηαω̨ὑδα θὰ σὺνατνὲσεὶ νὰ ὅασὶ­

ὺντοὶχ, αὐτὰ

­­ι̃§3··­·


γεγονότα καί, ποὺ ννὰ νὰ· ινε» ὰὰσο, νθ' άπο ναισνιἰσιει νε7νι:κά,ν συ ὶν ἐν. μν ετὰλλενθει̃ κοντο. Ησνικκὰ τὶς πλ*Ι ±οΨ ο¬ «δες συοὼ νδὰνείνσιθ οσε «ἀπὸ τ`ν η ΒΠ, ν® ἀνὰ Ψνε Οθει̃ καὶ νὰ λὰὅετν τ”ΤΙ (λεω:ουη̨ γ‹ῖ›ν·) αὐτῆς τῆς ὁη̨νάνωσὴς». ὀη̨ γ ὰνων γνωμη τῶν ᾶα̨μνοδίων ποτέ. Ὁ Χἀϋντη̨νχ πη̨ ‹ ωνμοινοπο¬νὴ>θἱει̃ θὰ Μιὰ τέτονὰ σννὰα̨γνσνσίὰ δὲν ὴ ἐπἑκτὰσὴ δὴίλὰδὴ θὰ σοὰνωλὰθ­εν γη̨ὴω̨ὰη̨ὰ τὴν συη̨νὰχῃμὰτυκὀτὴτὰ, ὅππ τῆς νῖνσχύος τὴς 81) νδὲν οτεη̨νὰει ἀπὸ τὴν Σῖχνὔνὰρτη̨̃ε Κόη̨πς, ἀλλὰ ὅτι. θὰ οτα̨έπεν πρὶν ὀω·ι:® ὕλσ. νὰ #›νὰθΔο›ῳἱσ.ει α̃νω̨νὕῆ πὰθὴκοντὰ στὴν ὁη̨γὰνωσὴ του, νὰ θὰεῖ. νεὕνωοὰ νμνὰ πρνὰγμὰτυκὴ δικὰιολόγὴνσὴ γιὰ τὴν ἱὅπὰη̨ξὴ τὴς..

σει τὶς |

νη̨ειπτιὰὲς

τὴς

στὰνω σὲ ἀνη̨̃σμφννσὔἠτὴτὰ

Ι

1

ν

­··ι̃§4­­


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙἱῖΝΑ'ΓΟ

Η ΙΙΕΙΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(ΡΑΙΧΣ ΙΧΕὶΡΧΑ'Ι·'Ι` ΣΧΑΟΤΠΤΑΜΤ) Μιὰ οοόάοὴ ἀπειλὴ όιουοὰωει πάνω ­στὸν ὀυστὺνοιμτιτιὸ ιμὴχάν­ιστμὸ του̃ Χάὺντοιχ: 'Η ΟΠ πάὶ ὴ Γκεστάπο, οὶ ὶδόο στάλοι ὺποιστὴοιξὴς του̃ οἱ­ οτοιδτοιμὴμὰτός

τοὺ, άπειιλου̃ν νὰ ποιιοωλόστοὺν άμιοιιόάῖτατ. Οιὶ

νδὺο

ὀονὰνὼὰεις

ἔνάν ἔιλεγχο τοὺ όθνοὺς όσο τὸ ιοὺνοιτὸ πιὸ στενό. Στὴν κο.­ θιεμιά, ὴ Γεοιμιὰνὐά τοὺ Ἀδάλφιοὺ Χίτλεοτ φάιἰν±ετάι ὺπεοόολιοιὰ μιποὴ. Οἱ ᾶοτμοδιότὴτες τη̃ς ΟΙ) ποιλόπτοὺν σε πολλοὺς τομεῖς τὶς ᾶομοοιό­ τητες τῆς Ιι̃σοεστάπο. Ιίὰτ° άὺτὸν τὸν ττοόπο τὸ τμὴμυὰ Β' τὴς Γκεστάπο 121 (Ιίινὴ­ (Μάοξισιμὸς) ἔχει τὰ ι̃ἱδιοι οιοιθὴοιοντά μὲ τὸ τμὴμά Β

τιείνοὺν

σ®

σεις τῆς ὀιοιστεοα̃ς) τὴς διεόθὺνοὴς ΒΙ).

Κι

›­

οιὺτὸ ει̃νιοιι ἔνοι μόνο πὰοόι­ ὀειγιμοι άνάμλεσοι σε ἄλλοι. Οἱ ·ἐπάν›ειλημενιες Ιδιάτάγὲς του̃ Χάὺντοιχ, ποὺ ἐπιμένοὺν ότι ­εῖνάι άνοτγποιἰος ἔνάς ικοιτάιμιεοισνμιὸς ὀωτοὺότσεων, δὲν άο­

γιὰ νὰ οοθλμὶσιοὺν τὸ ποτόόιλὴμια. Ιἑι ὰὺτὸ γιοιτὶ οιὺτὴ ὴ ἐσοθειοιζόι­ μενὴ σιάτάνομὴ τεινιει νὰ πεοιισφὶζει τὸν ρόλο τὴς ΟΙ) σὲ τομεῖς ·›ιοιθ=ά­ οτῶς ἱδεοιλοιγιποὺς. Αόσὴ: ν" άνοιχιθοὺν στὴν ΟΠ νεες ποοοπτιτπἑς, νὰ τὴς ότοτεθεὶ ἔνιὰ νόο πεδίο ὺόάσὴς. Ποιό θὰ ιεἶνοιι οιὺτὸ τὸ πεδιο ὁιοάσὴς; οιάτάοοιοπεόοι οτὸ ἐσωτεοιοιὸ κι ἔἔω ὰπ' τὰ ΑΗ σιὰτοισσιοπεὶά ὲννοεῖτοιι. σόνοοοι τῆς Ιὶεομὰνὶὰς. Κιοιτάτσιοοπείάι όὲτόάιά, ὴ ΟΙ) κάνει ἀπ” τὴ στιγμὴ τῆς ιδημιιοὺοτγίάς τὴς, τόσο εῖνιάι άλὴθιειά πὼς ὴ λέξη οιὺτὴ άσπεῖ μία μάγιπὴ ὀάννοιμὴ πάνω στοὺς νεοὺς ἐπὶλεκτοὺς τῆς όονάνωισὴς. “Έῖκάνε πάντα πατοισιιοπείὰ, όμως οὺμπτωμοιτιιιά, ιμὲ τοόπο χὶάιοιοικτὴιοτιοιτικὰ ἐ­ οοισιτεχνικό. Κι ιἐπεῖ. τὀοιόμά ὴ ΟΙ) δὲν εῖνοιι μόνη. Οἱ ὺπὴοιεσόες πλὴοο­ ουόὰοχος Βίλχελιμ. φοτο­ιῶν τῆς Ἱἔἔθντισιὴτς ”Ατμὺνοις, ποὺ τὶς διευθύνει Ιίάνάοὴς, όοόσοιοντάι ­ἐκεῖ, πι ὰὺτὲς ­ὲπίισὴς' κι νόσο πιὸ πολὺ ὴ ΒΒ πάει νὰ τονίσει ὰὺτὴ τὴν ὅψὴ τὴς διο­άστὴοιότὴτάς τὴς, τόσο πιὸ πολὺ θὰ άκοντάφτει πάνω στοὺς πράκτορες του̃ στοὰτο=ῦ. Μεχρι τότε ὁ εὺέλιπτος κοῦν

ΙΙ

­­Ι55­¬


Κανάρη; μπόρεσε νὰ ὺπέρισχόσιέι και νὰ διατηρησει μὲ τὸν ποιληό τοὺ δόκιμο τοῦ Πολειμικοιῦ Ναοτιιιου̃ Χάϋντριχ όσο τὸ δονατὸ πιὸ καλύτερες σχέσεις· ὁ ἐπέιιτατιισμὸς τη̃ς ΒΒ θὰ τοὺς ιιαταστρέψει γρηγορα. στὸν ­ανθρώπινο τοιμέα (θυμόμιαστιέ τὸ θα·ομιοισ·μ.ὸ Κανάρη γιὰ τὸ ταλέντο του̃ Χόιοντριχ στὸ ὀιοιιί), οι σχέσεις άνόιμιεσια στοὺς δύο ἄνδρές οῖναι ἐπίισης ὀιριμονιιιὲι; και στὸν ἐπαγιγιεινματιιιὸ τομέα. Στις 21 Διεκομόριοο του̃ 1988, ὁ Κανάρη; πι ὁ Μπόστ ὺποιγιρ­άφιοον ἕνα σάμφωνο ποὺ ιιαθ­οριζει, Μειτα ἀπὸ προ­ στριιόὲς ποὺ προηγήθηκαν, τις ᾶρμοιδιότητιες τῆς Γκεστάπο και τῶν Στρα­ τιωτιιιῶν "Τπηριεσ­ιῶν Πληροφοιριῶν. καθορίζεται ότι ὴ Γκεστάπο ιθ' ὰ­ φησει στις ὺπηριεσίες τοῦ Κανάρη τὴν ἀποιιλέιστιιιὴχ φροντιδα τὴ; κα­ τασποπείας και της ιἀντιπατασποπέίας στὸ ἐξωτορικό. Τὸ σόμιφωνο δίνει τὸ πλεονέιιτηιμα στις ἱιπηριοσιόες του̃ Κανάρη, ποὺ τὰ σηιιτρέριοντά τους, €Αριμ±ονι·›ιὲς πάνω

ποὺ έξέφιροισε ὴ σύζυγος τοῦ

ὅπως ἀναφέρτετιαι, ἔχοὺν πρωττιεραιότητα απο ιέηει̃να

της Ιἶκεστάτο.

Αὺτὸ ἀηριιόῶς τὸ πλεονιέιιτηαα ποὺ παριαιχγωιρηθηιοε στις μοστιιιὲ; της ®ΕΙθν'ιιιὴς ”Αιιι·ονας γίνεται ᾶοοριόῶις θέμα γιὰ συζητηση ἀπ” τὸν ιὲπέκτατισιμὸ τη̃ς 81). ”Η ΒΒ, πραγιμιατισιά, ιεἰσχωρει σιγὰ ­ σιγὰ μέσα στὸ ­δικτυο τῶν ὺπηριοσιῶν σιατασποπειας στὸ ἐξωτερικό, παριομπο­ δόζοντας όλο και πιο ισοχνὰ τὴ δράση του̃ Κανάρη. Ἱ­Ι ρὴξη ἀνάμεσα ­στὸν Χάὺντριχ ιιαι ιστὸν Κανάρη ιθὰ ἐπισπεοσ­θ­ει̃ ἀπὸ μιὰ ὺπόθεση, ποὺ δὲν Θ, αφησει πιὰ στὸν ναὺαριχο ψεοδαισιθησιει; πάνω στις ὀιληθινὲς φι­ λοδ¬οξιε‹; της ΒΠ, οὔτε πάνω στὴν εὺσὺνιέιδησιια του̃ αρχηγοῦ της όρ­ ὺπηριεισιἰές

γάνιωσης.

­Κατὰ τὰ τέλη του̃ 1θ·?›θ, ό Χάϋντριχ πληροφορεῖται ἀπὸ τοὺς δι­ κούἐ Τον #ϋΩά%Τ0ιΩ·εΞ ὅτι η Σοόιετικὴ ιἀντίθιέση ἑτοομαζότοιν νὰ ανατρέ­ ψει τὸν Στάλινι Ιἰέφαλὴ .αὺτοιυ̃ του̃ σχοδιοο ἔπρεπε νὰ ὴταν ὁ στρατάρ­ γχηι; Μιχαὴλ "Γ¬οὺχατσ~έ~φισιιι. Μιὰ ‹‹ιμιεγια7ιοφ·οὴ¬ς›› ιδέα όθιοισταίνιει τότε μέ­ τσα στὸ μοαλὸ τοιυ̃ άρχηγοιυ̃ της 81): ὁιν κατώρθωνε νὰ πληροφοιρἠσιειι κανεις τὸν Στάλιν γι” οιὺτὸ τὸ σχέδιο ιστηιριζόιιιενος πάνω σὲ πληροφο­ ρια ἀπὸ μοριιιιὰ ψεύτικα (πλαστὰ) ἀποιδτειιιτιτὰ στοιχιει̃α ιπανὰ νὰ τοῦ δώσουν όλη τὴν απαιτούμενη σοόαρότητα, ισως αὐτὸ νὰ ἐπέτρεπε νὰ ἀ­ ποωεφιάλισιθῆ ιιονομιᾶς τὸ Γενιπὸ Ἑπιτολει̃ο τῶν Σοόυετιιιῶν Ἑνόπλων Δονόιμέων. Νὰ άποαεφαλισθῆ ὁ Ρωσιπὸς στρατὸς μὲ τὴ όοηθιοια τῆς Ροασιιοκης 9Αστὺινοιμ.ιας και τοῦ ιδιου τοϋ Στάλιν, τι ῶραόα ζαριά! 'Ο "Αλφρεντ Νάοογιοπς, Οὺντορστοορτιιφὺρορ “Ες ­ “Ετ και «οιν­ θρωπος γιὰ όλα» του̃ Χάϋντριχ παίρνει τὴν ὲντολὴ νὰ παραπσιησει ιιε­ ριπὰ Ρωσιιιὰ ἔγγραφα ποὺ χρονολογ­ου̃ντοιι ᾶπ” τὴν ἀμέσως μετὰ απ' τὸν πόλιομιο ἐποχή, ἐποχὴ κατὰ την όποια ὴ Ρόιτχσόορ διατηροῦσιε στε­ νὲ; σχέσεις ιμὲ τὸν Ἑ”ρ·οιθ¬ρὸ Στρατό. (Πριόιιοιτοιι γιὰ τὸν· Α' Παγπόσμιο πόλεμο Σ.Μ.). Ὁ ἀρχηγὸς τῆς 81), τη̃ς Ἀνιατολιιιη̃; ποριοχῆἐ, ό Σταν­

···­ι̃5ῦ­


ταοτενφόοειο “Ες ­ ”Έ)ς Χἐοιμαν Μπέχοεντς, ιἐνὴμοοώινιεταιι γιὰ τὴν στόθεσὴ

·ῦ°ι

ααὶ ὀιοχύζονν τὴ ιδοόισὴ.

Ἀοχιζοὺν τὴ οιοασὴ τταοὰ τὶς ιἐπανειλὴιμ»ὲν:ες ιεἰιδοποιὴσεις τοῦ Χα­ οοοττστονοιμερὺοιεο “Εῖοιχ Γιόιναιε. 'Ο Γιόινιιιε. δὲν πιστεύει στις οτλὴοο­¬ φοιοίος ποὺ ιαφοοοὺν στὸν Τοὺχατσιέφισσιι. “Ίσως ιαὺτὸ νὰ ὴταν μια πο­ νὴοιὰ τῶν Σοόιιετικῶν Μὺστιαον Ύστιγοιοσιῶν. Ἡἔ ἄλλον, ἀπὸ τνου̃ τὶς κατέχουν αὺτὲς τις στλὴοοφοοιίιες; Ἀπὸ τὸν στοατὴγὸ Νιτιολόιι Σιιόμστλιν ποὺ όοιίισσιεται ἐξόοιστος στὸ Παοιῦσι. Και γιὰ οτοιὸν ὲογόιζεται ό στοα­ τὴγὸς Στκόιμττλιν; Γιὰ τὴν ΒΠ, ναί, ὰλλὰ ἐττίσὴς τκαι γιὰ τὶς Σοόιετιτιὲς.

Μοστικὲς Ύπηοιεσἰες. "Ο Χόιϋντοιχ δὲν θέλοι ν® ἀκούσιει κανένα. Ὁ Γι­ όινγιε φολοαιζεταιι αὺστὴοὰ αιαὶ τὰ τιτλαστὰ ἔγγοοιφα ποὺ ποοοοίζονται νὰ ξοσὴκὡσοὺν τὴν ἐξολόθοιεὺσὴ τοὺ Τοὺιχ:ατσἐφισ.ιιι, τὰ ἀνοιὀιοινώνει ὁ Μοτὲχοιεντς ιστὴν Ποόιγια, Ἑκει̃, Τσέχοι διιόιμιεισοι ἔοιχονται σ" ἐτταφὴ μὲ τὸν Ποόιεδοο Μπένιες παὶ του̃ ὀιναερέοονν τὴν αἰτία τὴς σταοοὺσίας του̃ Μπἐχιοεντς. "Η Μόσχα ιἐνὴμιειοώνεται απ, τὸν Μπένος. "Η ἀντίδο­ασὴ εἶναι ιἄμοσὴ: ἔνας ­ἀστοσταλιμένιος του̃ Στάλιν πὴγαίνει στὸ Βεοολῖνο τιαὶ.

συναντιέται μὲ τὸν Χόιὺννοιχγ. Τὰ τιλιαστὰ ἔγγιοαεροι τιοιοαχωοιοὺνταιι ἀ­ πὸ τὸν Χόιὺντοιχ γιὰ ἕνα τνοισὸν ἀπὸ 8 ἐιιατιοιμμόοια οούόλια ποὺ ἐιταλὴ­

κι ιαὺτὰ στλοισνὰ ιἔπίσὴις. Στὶς 11 Ἱοὺνίον του̃ 1937, τὸ Σιοόιετιὴὸ Ποαιιτοοιεἰο 'Γὰς αγγέλ­

ιθιεὐονται

λει τὴν καταδίκη σὲ ­θόινατο τοῦ στοατἀιοχον 'Γοὺχατσἐφσκι νιαὶ ἑπτὰ ἄλλων στοατὴγῶν του̃ Ἐοὺιθιοου̃ Στιοοιτοιῦ. Αἰτία: Ἑσχὰτη στοου̃οσίια., «Οἱ σιατὴγιοοοόμιενοιι ἐοιγόιζοντοιν, διιααὴοόσισιει τὸ Ποιαικτοιοιεἰο Τάς, γιὰ λογαοιασγμὸ τῶν Μνστικῶν Ύπὴοιοσιιῶν μιας ιἐχιθοικὴς διύνιαμὴις». Ἑἰ ­ κτέλοσὴ τοῦ Τιοοχγατσιέφισαι ιἐξοστολὺιει τὴν ὲπιχιειίιοὴισὴ ιἐγοιαθιαοισὴς τὴν στιὸ αἱματοιόαφὴ του̃ Σταλινικου̃ σιαθεστῶτος. Σὲ διαστημα λιγότεροι ἑνὸς χοόνοὺ ὁ Ἐοοθοὸς Τσόιοος ἀποιιιασοοὺνοι ιὀιττὸ τὸν ιστιοατὸ 85.000 άξιω­ ιμιατικούς. Οἱ 90% ἀπ” τοὺς Σοόιετινιοὺς στιοταττγγιοὺ­ς καὶ οἱ 89% ἀττ” τοὺς ἄλλους ὁινιώτιειο­ους ιὰξιιω­μιὰτ=ικοὺις ὀωτολόονταιι ὀιπ” τὰ σιαθὴινοντάι̃

Πολλοὶ. θανατὡνονναι χωοὶς σνειοιττὲς

τοὺς.

­διίικες.

Ρὁιτνχαοντ Χόιὺντοιχ ό­οίσοοεται στοὺς ιἀγγἑλοος. "Οπως θὰ τὸ γοόιψοὺν ὀιογότοοοι οἱ ιἀπομνὴγμιονιοὺιματογοόιφ­οι τῶν “Εις ­ ”ΉΞιι ἀστὸι τὰν Βὰλτεο ιμέχ­οι τὸν Βίιλχιολιμ. Χέτλ, ὅπως θὰ τὸ ἀναγγιοιλοον ἐξ, ι̃ἰσοὺ ιια­ λὰ ὁ Οὺἴνιστον Τσώιοτσιλ ὅισο κι ὁ Νικὴτα Κοου̃στσιοφι, ὁ ἀοχὴιγὸις τὴς 81) ιδιαικὴοόσισει τότε σ“ όποιον θέλει νὰ τὸν ἀνιοὺσει ὅτι Ζιχεοιχο.ϊτσν> τιιενστ του̃ Ρατχισφόοιεο "Βς ­ “Ες ἔκιοψε τὸ κεφόιλι τοῦ στοατιωτιαοῦ Ι | κοκτιινοὺ ιδιοατκοντα. ,

Στὴν στοαγματιιιότὴτα τὸ τέλος του̃ 'Γιοὺχατ:σέφσ·›ιι ιεῖχιε ἀττοφασι­ σιθιει̃ ἀπὸ τὸν Σταλιν πολὺ στοὶν τταίἔ­ει ὁ Χόιὺντοιχ τὸ ιταιγνίδι τον μὲ ἔγγοαφοι πλαστά. ®Α·›ιοιόῶς στὸ τέλος του̃ 1938, ἕνα ιοἰὺιικὸ γοιαφεῖιο εἰ­

­ιετω

_


ιώτ ­ νὰ ιτόινετ μὺστιαὲ ἔ εὺνες πανω στὶ δι ασ ττσιτἐνο | τες του̃ στοατόιοχὴ, ἔχει ίδοοθιει̃ μὲ οτοιωτοθ­οὺλία του̃ δινττόιτοοα ὰπί τὸν Άοχὴγὸ τὴς "Αστυνομίας τοῦ Σῖοιθιετωιου̃ Κοατονς Γιἐσχωκο. Τὸν “Ια­ Πούτ­ νοιυἀοτο τοῦ 1938, ὁ Γίεσιχωφ σὺλλοιμθιόινει τὸν στοατὴτγὸ Βιτόιλιι ιἐκφωνεῖ Σταλιν να, ιδεξτὸ χἑοί τοῦ Τοὺχιατσένφισκι. Στίς Β Μαιοτίοὺ, ὁ

ἑι̃ωιὸ

ὲτ

­

αστ ιὀτ τα «ποὺ ιιιίὰ Β όι­ μέσα στοὺς στόιλοτοὺις του̃ Κόιστίνοὺ Στοατιο­υ̃.» Στίς 11 Μαίου, ὁ 'Γοὺχιατσέφσκι ἀπαλλόίσσιεται ἀτΰ τὰ ποι­ άο­ ιθὴσοοντα του σὰν πλὴοεξοὺσιοὺ ἑπιτοόστο σ ττολέ­μιοὺ. Τοεῖς ἐθδαμόίδες γότεοιοι, ισολλαμθανεται. Τὸ μὴδαμὴνὸ τῆς ισομιθιολὴις τὴς 81) στὴν ἐξολθθο­εὺοὴχ τοῦ Τοὺχοι­ τσιἐφσκι φανεοώνεται ὅταν σὺ·γιτοιθοί›ν τὰ γεγονότα μὲ τὰ λεγόιμενα τῶν “Έἔς Ὁ Χέτλ γοόιεριει ὅτι ‹‹ὴ ἐογα­ ἀπομνὴμονιεὺιιια.τογ·οόιφων τῶν "Ες σία σιαοατοιίὴσὴς τῶν ἑγγοιόιφων» εἶχε γίνει τὰν Άττοίλτο του̃ 1937 μ σὲ τμυὰ ἐποχὴ κατὰ σὺνέσυειια ποὺ ὁ Ποὺτνα, διαταγὴ τοῦ Χάὺντοιχ θοὴθὰς του̃ Τιοὺχατσέφσκι, θοίσκεταί στὴ ερὺλαιτὴι̃ ααὶ ποὺ ὁ Στόιλίν ἔχεί ὴιδὴ ὲνοφωνὴισει τὸν λόγο του ἐνὰντια στὸν ποοδότὴ τοῦ Ἑἰὀκκινοὺ ιἔνα λὀ

ιο στο

ίνο πανω στ`ν ἸΊ

ια̃στο›σονθετι:›ι` δ

.

στα ἀπὸ σιαταακὀττοὺς ιἀνα.τττὺσσ=ε.ι

­­

_

Στοιατοῖί 'Απ' τὴ δική τοὺ πλεὺοόι, ὁ

Σχέλιλεμστεογαι. θιε.θαιών=ει

ὅτι τὰ

τοῦ ττλοιστὰ ἔγγοιοιφα παοαδὀιθὴκαν στοὺς Σοθίετιαοὺς στὰ μέσα Μαίοὺ νια­ τὰ ἀπ” ἔξω Μαίου 1987, ὅταν ὁ ιστοατόιιοχὴς θοισκὀταν ἀπὸ τὶς 11 θὴσίοντόι τον.

Τὸ γεγονὸς εἶναι. ὅτι οἱ Σοθίετίκὲς μὺστικὲς ὺπὴοεσίες εκμεταλ­ ίλεὺονταί τὶς πηγες πλὴοιοφοιοιῶν ποὺ τοὺς στοοσφέιοονται. Μποιοου̃με νὰ γτὰ τὰ ἔγ­ ονοιοαὰεχη̨̃θο­ὺἶμε ὅτι ιἐνιδιαφέιοονται σὰν ττλὴοοεριοιοίακὴ­ ὺπὰθεσὴ ὅπου ὁ στ ατόι χὴς ἐπὴγ Ε Γε ανία, ὡοα ς ια φ α στοὺ τοὺς ττ ιοτείνει ὰσΰ τὸ τέλος τνολιλὲς φοοὲς σὰν τνοοισνιαλεσιμιὲνοις τὴς Ρόιίχισιθεο, ἔπειτα. 2

.

του̃ Ποώτοὺ Παγαόιστμιιον Πολέμιοὺ. “Ομως αὺτὸ τὸ ἐνιδιαφἑοιον, θὰ ποέετει νὰ ιμετοιμφι­έισιει ὁ Γιἐσχωφ, στὸ ιμέτοο ποὺ τοϋ δόιθὴααν τὰ ἔγγοαφα ὰπ” αῖπὸ τὸ Ἑθνικοισοισιιαλι.στικὸ Κοόιτος ποὺ ἀονει̃ται κάθε στο­ατιωτιπὴ σὺνεογασία μὲ τὸν «μστολσιεθίκο ἐχιθοό». Τί νὰ κόιιμει; Τίποτε πιο ὰπλὀ: θὰ ιχοὴισνμιοττοιιὴισιοὺν σὰν μεσά­ ζοντα τὸν διπλο ττοανιτοοα Σσιομπλιιν. Ὁ Σστὰμττλτν~ θὰ διτεοθὺνει τὸ παιγνί­

ιδι. "Ο Χόιὺντιοιχ θὰ θοὴθὴσιεί

ἀοτ"

τὴν ὰφιόινεια.

ττοὺ παίζει ὴ θι̃), ὁ Κιανὰοὴς δὲν θὰ πλὴιοοφο­ κανένας ἔκὅασὴ τον. ”Οταν τὸ ιμναθαίνει τὴν οὴθεῖ. τίποτε τιτοίν ὀωτ' ματια τὰ τοίθει ὰτΰ τὸν ίδιο τὸν Χόιὺντοίχ, δὲν ἔἑοοι πότε ὰιοοιιιθῶς τοὺ. Ἡ ὺπὀθεισὴ Τιοὺιχ­ατσἐφισκι σὴμιειὡνεί τὴν καμπὴ τῶν σχέσεων τοϋ ­ναὺόνο­χου ιμὲ τὸν Χάὺντιοιυχ οοαιί τὸ Ν­αζιστιτκὸι καθεστώς. Τότε καταλα­

Γΰ αὐτὸ τὸ παιγνίδι

_

­

θαίνει ὅτι ὴ Γεοιιτανία ιδυεοθὺνιετιαί ἀπὸ τὺχοιδιῶκτες ττοὺ οτψοοτίνιδὺνιεύοὺν ·νὰ ὁοὴγἠισοὺν τὴ χὡοα στὸ χιει̃λος τῆς ὰθὺσσοὺ. “Ένας χρόνος χωρίζει

­­ι̃§8­­


μόλις ἀκόιμια τὸν Ιίιανιόιοὴ, ιᾶττὸ τὴν ἀπο‹ρασ.ιστι·›ιὴγ ὥο­α τῆς ἐκλογῆς, νὰ σιανονίσει τοὺς λογαοιασιμιούς του μὲ τὸ σύνολο τῆς διεύθυνσης Σίτιο καὶ 81).

ὺποθοσὴ 'Γοὺχγατ­σιεφισιιι ιδιιαδιοιαιιατιζεται στὴν ὀιοχὴ τη̃ς οὴξὴς

­­ ΒΒ ναι στὴν Βεαμαχτ. "Γπόιοχει ὅμως καὶ γιατὶ ὴ ιδοαστὴιοιότὴτια τὴς ΒΒ ποοκόιλεσε τὴ δυσπιστία του̃ ἱίαμνματος. Τὸ μονοστὡιλιο τὴς ὀογόιντοσὴς ἄιμ.ύνας του̃ ΝΒΏΑΡ ποὺ ὀιναμεσα στὴν "Ες ­ “Ες

κάτι πιο

ισιοιὰαοὺ,

.παο­αχωοὴθὴιιε ἀπ” τὸ Κόιμιιιοι στὴν ΒΠ ἐτιιιθαλλει τὸν σεύασιμὸ του̃ ὅοου

σύμφωνα μὲ τὸν οποιον ὴ Ζιχιεοιχιαιτισνιενιστ εῖνλαι ἀσιακλειστικὰ ἐστιφοο­ τιαμένὴ ν" ὰνακαιλύσττει καὶ νὰ ἐξοὺδετεοώνιει τὰ ιἑχγθοιισιὰ ποὸς τὸ Κόμ­ μα στοιχεια, ἀλλὰ δὲν θ' ἀνακατεύεται στὰ ιἐσωτιεοινιὰ ζὴτὴιμιατα τοῦ

ΝΒΒΑΡ. ®Απὸ

τὴν ἀναδιοογόινωσὴ τὴς 81) ἀπὸ τὸν Χόιϋντοιιχ, ὴ Βιλχγελμ­

στοάισσε τιεοιλαμαὅόινιει τονλόιχιστο δύο στοιχιεῖτα πού, ἀτιοιὅῶς, ὅαζοὺν ὅ­

λὴ τοὺς τὴ φοοντίδα γιὰ τὴν ἐπιτὴιοησὴ, τοῦ Κοιιματος. Γιὰ τὸν καθη­ γὴτὴ Ραῖινιχαοντ Χεν, ὀιοχὴγὸ του̃ τιμὴιιατος Β ­ 2 τὴς διεύθυνσης 81) ιιαὶ γιὰ τὸν ὅοὴθό του ”Οττο "Οιλ·εντοιοφ, ὴ Ζιιχγεοχιατσύενστ εἶναι διαο­ θωτικὸ τῆς Ἱ§θνιικοσο‹σ=ιαλιστιν.ὴς (ΝΒ) δνκτατοούας, ἕνα ὅογανο ιιοιτι­

ιιῆἔ. ποὺ διορθώνει τὰ σφόιλιιατα.

Ὁ Χὲν ατὸν ”Ο:λεντοο¬φ: «Δὲν ύπόιοχει ταὰ ὲπισὴγμὴ ιιοιτιοιὴι, γι' αὺτὸ νὰ στλὴοιοιφιοιοεἱς τοὺς ὴγέτες τού Κόμιμιατος αοιὶ τού Κοόιτοὺς γιὰ τὰ σφόιλιιατα ποὺ ιθἐτονν σὲ κίνδυνο τὴν ὰοιμιονισιὴι ἑξύλιἔὴ¬ τού 'Εῖθνικοσοισιαε λιισιμοῦ».

Ὁ Χὲν

ὅιοισκει στὸν ”Ολεντο›οφ ἔνιαν ὀσιαδὸ ἱδιαιτεοα πούιθαμο νὰ α̃νιανιαλύτττει τὶς σιολλαστλὲς ἀτιειλὲς ποὺ ­θιοιοαίνουν πανω στὴ Ιἶεοιιιανια. Στὸ ιἐσωτεοικὀ, δύο φύοες ιθαοτιινιὲς ιἐτοθέτοὺν σὲ ιιί.νδὺνο, σύμφωνα μὲ τὴ γνώμὴ του̃ ”Ολεντοιοφ, τὴν ὺγιειἔα τοϋ Ἐθνιικοισιοισιαλιαμοῦ ,δὴλαδὴ: τὰ αιολλενιτιὅιστιιτὰ οεύμιατα στὴν νιομιιιιὴ νιαὶ αιοιινωνινιὴ. πολιτιαὴ, οῖ. ἀ­ πολὺταιοχιπὲς τάσεις, στὴν σὺντοιγμιατιπὴ πολιτικὴ. Ὁ ”Ολεντο¬οφ τὶς χα­ οιασοτὴοιίιζει σὰν «μ,τοολσιεθιι›ιισ:μ=ό» καὶ ‹‹φασνσμό». "Η 81) λοιπὸν θοίσκε­ ται ἐκεῖ γιὰ νὰ οιοιοθώνει οιὺτὰ τὰ οιαιιόι. Άφοῦ ὺψὡθὴυιε στὸ ὅαθιμὸ του̃ ἀοχὴγου̃ ἐπιτελείοὺ τού ὴμὴιιατος Β ­ 2, ὁ “/Ολεντιοιοιφ, ποὺ περιορίζον­ ταν ιμιεχγοι τοτε να ασαιει τὴν κοιτικὴ τον δοαστὴοιότὴτα στὸν τομέα τὴς οἰσοοναμίας, τώοα επεκτείνει, τλς ασχολίες τον στὴν ὅαθειὰ ανἀλύσὴ ὅλων τῶν τομέων τὴς Ϊὺεομανιοιῆς δημόσιας ζωῆς: μόιοερωισὴγ, ιἑπιστὴγμες, ἐκτιαί­ ὁεύσὴ, ἔθιμα, δίκαιον, διοίοιὴσὴ, γενισιὴ ὀογόινοασὴγ του̃ Κόιμαιιατος, καὶ τοῦ Κράτους, τίποτε δεν ξεφεύγει απ” τὴν ιἐξιἐτιασὴ του̃ τιμήματος Β ­ 2. 'Εἱνὀσο ὴ δοαστὴοιότὴτα τιλαταίνιει, ὴ νιοιιτισιὴγ ποοχωιοιει̃ σὲ ύόιθος. Τὡοα πιὰ δὲν τὴν_ μεταμφιέζοὺν, τὰ γεγονότα εἶναι γεγονότα. Τὸ ἀνα­

­­ι̃59­


φέοοὺν .μὲ τὴν ὁνομασία τοὺς: αὺτοκιοατοοιὶα τῶν τοάστ, διασπόνθισὴ τῶν ἐθνικῶν ὰγαθῶν, δυσφήμιση τη̃ς μεσαίας τάξης, τρέλλα του̃ μεγαλείοὺ ἀνάμεσα στοὺς ἰιθὑνοντες τοῦ Κόμματος. Ἡ τάντύδιοασὴ δὲν ἀογεῖ. Στό διάστημα του̃ ααλοοοαιοιοιυ̃ του̃ 1938 ό Χὲν ὰπαλλάσσιεται απ” τὰ ααθὴ­ κοντά του. "Έπειτα ἔοχιεται ὴ ισ­ειοὰ του̃ ”'Ολεντοιοιφ. Ὁ Χύμμλεο τὸν κα­

λεῖ καὶ του̃ γνοοστοοτοινεῖ ότι τὸ Κόμμα δὲν σὺιμπαθιει̃ τὴ δοάισὴ τοὺ ποὺ δὲν εἶναι τὴς ἀοιμοδιότὴττας τῆς 81). Ὁ ”Ολεντοο=φ ὰτταλλάοσιεται απ' τὰ καθήκοντα του̃ ἀοχὴγοαι̃ ἐστιτολείιοο τοῦ τμήματος Β ­ 2 καὶ του̃ σὺνιστα̃­

ται νὰ ττεοιιοιοὶσει τὶς μελέτες τοὺ στὸν ααθὶαοῶς ο­ἰκονοιμικὸ τομέα, ποὺ ιἦ­ ταν τὸ ὰοχοκό τοὺ εῖδος. Θέλει νὰ δώσει τὴν οταοαὶτὴοὴ τοο, ὁ Χάϋντοιχ ὰονει̃ται. Τὸ ἴδιο κι ὁ Χὶιιμλοο. Μιὰ κινηση πανικαυ̃ καταλαμθάνει τοὺς ι ὰοχὴγοὺς τὴς 81). Πολλοὶ εῖνιαι αὺτοὶ ιτοὺ φοόοιι̃νται γιὰ τὸ μέλλον τοὺς. Ποιέστει νὰ τοὺς δώσουν ιθάο­οος, γι? αὺτὸ τιοιἑτοει ν” ἀποιφεοχθεῖ ὴ στα­Ή οιαίτὴσὴ τοῦ νθλεντοοιρ. Ἡξ ἄλλον, θὰ ποέττει νὰ στεοεοοτοιὴθεἰ ὴ θέση τὴς 81), νὰ τῆς δοθεῖ ἔνια καταιστεατικὸ ααὶ ααθαοισιμένια καθήκοντα. Για­ τὶ οἱ θέισεις τοῦ Ραὶσχφὺοιεο "Ες ­ “Βς καὶ του̃ Χάϋντο­ιχ δὲν εἶναι καὶ τόσο γιεοὲς όπως τὸ ὀστοιδιειχν­ει τὸ σκάνδαλο ποὺ ξεσπάει στὶς ὰοχὲς τοῦ 1838, σκάνδαλο τέοας ποὺ τὸ ποιοααλει̃ ὴ Ιἶκεστάτο¬ καὶ τταοὰ λίγο νὰ ποιοσιαλέσιει τὸν χαμό τοῦ Χάϋντοιχ καὶ τὸ ττοόω­οο τέλος τῆς σὺμιμιαχίαςν Χάϋντοιχ Χὶμμλεο.

­

ὺπόθεισὴ σομὅαένει τὸν μὴνα Μάιο του̃ 1938. Τὸν Πλὴμμελειοδι­ κεῖο του̃ Βεοολὶνοὺ ἑαδιαάζει τὴν ὺπόθεσὴ ”Οττο Σχιμίντ, ἑνὸς τοαιγοὺδι­

στὴ εῖαοσιεννέα χοονῶιν, ποὺ καταιδιαάισθὴαε πολλὲς φοιοὲς γιὰ οιλοττἠ, ὲνοὅνασιμοὺς καὶ άσέλγεια. Ὁ ”Οττο Σχμὶντ άποσιαιλὐσττει μειοικοὺς ὲκὅια­ σμοὺς ποὺ ἔγιναν σε πτοόσωττα σὴμαὶνοντια, στοὺ τὰ κατέλαόε αὺτὸς ἐπ”ὶ αὺττοφόοῳ σὲ ὁμοφὺλότφιιλες σχέσεις. Άνάμιειαα σ, αὺτά, ἦταν, ὁ δικη­ γόρος Ρὺντιγνοεο φὸν ντὲο Γκόλτς, γὺιὸς τοῦ διοιικὴτοῦ τοῦ Σώματος Ἐθ­ελοντῶν τὴς Βιαλτισιῆς, ό ἀστὺνοιμικὸις διεὺλθὺντὴς τοῦ Πότσδ­αμ Γκοὰφ φὸν Βἐντολ, ὁ "Τποιοογὸις τῆς Οὶκονοιμὶαις Φοὺντκ. κι ἔνας στοοιτηγός, ὁ φὸν Φιοιίτς. Ἐξ αἰτίας ἀττ" τὴ σποὺδαιότὴτα ποὺ εἶχαν οἱ ἀποααλὺ·ψ·ει.ς τοῦ ”Οττο Σχμὶντ, ὴ ὺπόθεση ανατίθεται στὴν ᾶοιμόιδιιατὺπὴιοιεσὶα τῆς Γνιεστάπο, ποὺ τὴν' διευθύνει ὁ Γιόζεφ­ Μέὶζιγκεοτ. Τὸν Ἱοὺλιο τοῦ 1986,

ὁ Σχιμὶντ κάνει σνιμστλὴοτομἑνιες ομολογίες ποὺ τὶς στὴοιιζει σὲ όλες τὶς αὶτοὺμενες λεπτοιμ.έιοειες. “Ο Μέὶζιγιιεο ὰγάλλετοιι: ὴ τύχη ἦλθε καὶ τοῦ ἔδωσε ἕνα θανάσιμο όπλο ενάντια στὸν Φοέϋχοο φὸν Φοίτς, τὸν· ἑχθοὸ ᾶιοοθ. 1ετὴς “Ες ­ ”Ε)ς, στοατηγὸ Γενινιὸ Δ=ιοι·›ιὴτὴ τῶν 'Ενόπλων Δυνάμε­

ων τοῦ

Ράιχ.

"Όταν τὰ ττληοοφοιοιει̃ται αὐτὰ ὁ Χῳμλοο ᾶτιὶ τὸν Μέὶζιγσιεο, τ" ἀ­ ναφἐοιει στὸν Φὺοιεο. Μιὰ ἀπογοὴτεὺση τὸν πεοιμένει. 'Ο Χὶτλεο οΰχνει

­­ ιεο

¬­


μιὰ ὰοοιστὴ ματιὰ πόινω στὰ ἔγγοναφα ποὺ σὺγικἑντοιοοε ὁ Μέιζιγκεο, καὶ τὸν ιδιακόπτει χωοὶς πειοιιστοοφὲς «νὰ πετόιξιει ὅλὴι αὺιτὴ τὴ ὅοω­ μιόι». Ὁ Χίτλερ ἔχει ὺπειοιὅολικὰ αναγκη τὸν τεχνικὸ του̃ πολέμου φὸν Φοἴιτς, ἔναν ἀπ” τοὺς στὺλοὺις ὺποιστὴοιξὴς τῶν σχιειδιων τον γιὰ στοοιτι­ ωτικὴ ιἐπὲκτασὴ, καὶ γι® αὐτὸ δὲν μπορει νὰ Βιεχη̨̃θιεῖ νὰ τὸν ἀφὴσιει νὰ ἐκτοθει̃ σὲ ιμιὰ ὺπόλθιεση ὴθῶν τόσο χὺδαια. Ὁ Χαὺντοιχ θὰ καταστοέ­ ψει τὰ ἔγγιοαφα, ὅχι χω­οὶς νὰ ἔχει κοοιτὴισει ἀπὸ ποὶν ἀντὶγοαφα, μὲ

τὴν ιἐλπιδα πὼ; μιὰ ιμέοια αὺτὰ θὰ μποοοῦν νὰ τοῦ χοὴσιιμεὺσοοτνι. Σοφὴ ποοιῦσκεψὴ θέὅ­αια, γιατὶ ῆ ιμέιοα αὐτὴ θο­ιὔσκεται πιο κοντὰ ἀπὸ ὅσοι τὸ φαντόιζιεται.

Στὶς

Άδὀλφος Χίτλοο ἀν­ τιλοιιμὅόινεται ὅτι ὁ φον Φοὶτς καὶ ὁ °ι̃”ποὺο=γὸις τῆς Άμὺνὴς, ὁ Γκενε­ οαλφελνιμόιοισοιλ Βέονοο­ φὸν Μπλόιμπεογκ, ποὺ τοὺς πιστιεὺιε ὰπὀλὺτα ὅτι ὺποιστὴοιζαν τὶς ἐπεκτατικὲς ιδέες του, εἶναι ­διοττακτικὸς ποὸς μιὰ πο­ λιτικὴ ποὺ τὴν κοίνοὺν πολὺ τοχοιδιωκτικἠ. Σύμφωνα .μὲ τὸ σχέδιο του̃ Χίτλειο, ποὺ τὸ ὁνοιμοιζιει ὁ ὶδιοις ‹‹ὴ πο­ λιτικὴ μοὺ διαθήκη», ὴ Γοομανία θὰ ποέποι νὰ ποοισαοτὴισιει ποὶν ἀπὸ τὸ 1943, μὲ τὴ. στοατιωτικὴι ούνιαιμὴι, τὴν Τσιεχοισιλοὶθιακια καὶ τὴν Αὺι­ στοἰα. ”Έιξὴ ἄνδιοιες μόνο ἔχοὺν λόιθει γνὼσὴ γιὰ τὸ σχέδιο τοῦ Φὺοεο: ὁ φον Φοιτς, ὁ φον Μπλὰμποογκ, ὁ Γκαῖοιιγκ, ὁ ναὺαοχος Ρόιεντεο κι Ύ7ϋΘΌ9ΥὸΞ Τῶν Ἡἔωτοοικῶν Φιοέὶχοο φὸν Νὡυ̃οατ. Ὁ φον Φοὶτς κι ὁ φὸν Μπλόωοογκ δὲν εἶναι καθόλου θεοιμοιί. Σὺζὴτου̃ν μὲ δοιιμύτὴτοι: Τὰ Τσεχικὰ φο­ούοια εἶναι ἐξαιιοετικὰ δύσκολα νὰ κατο.λὴιφιθοὺ·ν° σὲ πε­ οὶ σημσιντικὲς Γαλλικὲς δο­ Θ ιίπτωσὴ πολἑμοὺ θὰ πο­έπει νιὰ ὺπολογισ·θ·ο<υ̃ν νόιμεις στὰ δὺτικὰ σύνοοὰ τῆς Ιλεοιμανιας ιδὲν εἶναι δὺναιτὸι ν* διο­χισιοὺν ἐχθοοποαξίες χωοὶς νὰ ἐξασφιαλισθει̃ κατὰ τὸ δυνατο ὴ οὺιδιετεοότὴτα τὴς 'Αγγλίας καὶ τη̃ς Γαλλίας. Τὰ ιμόιτια τοῦ Χίτλεο ιδιιαστέλλονται: δὲν εἶναι ὅἐὅαια δυνατό, μὲ σνοοιτιωτικοὺς αὺτου̃ του̃ ιεῖδοος, ὅτι μποοεῖ νὰ οδηγήσει κανεὶς χωοὶς αἶσιο πἑοιας τὴν στιοατιωτιικὴ πολιτικὴ ποὺ θ) ᾶποτελέσει τὸ μιεγαλεἱο τὴς Ἡθνικοσοσιαλιστικὴς Ρεοιμανίας. 'Η θεοιμοκοοισία τῶν σχέσιεων ἀ­ νὀιμοσα στὸν Φὺοεο καὶ στοὺς στοιατιωτικοὺς ιὀιοχὴγοὺς πέφτει στὸ μὴ­ δ ὲν. Μονοιμια̃ς τὰ ἔγγοαφια του̃ Μέιζιγκεο ­σχοτικὰ μὲ τὸν Φοίτς ξανα­ νοθιαίνοὺν στὴν ἐπιφόινεια. Δὲν φταιει ἄλλωστε ὁ Χίτλεο γι" οιὺτὴ τὴν ἐκταφὴ ἀλλὰ ὁ Γκαῖιοιγκ. ποὺ ὁ Φο­ὶτς τὸν ιεῖχιε ἄλλοτε χαοακτὴοίσει ἑοασιτέχνὴ, ὁ Γκαιοιγκ ποὺ εἱχ­ε ὶδιοποι·ηιθ¬ει̃ τὸν τίτλο του̃ Γκενεοαλό­ μπειοστ καὶ ποὺ ὁ Φοὶτς δὲν ἔποιοε ποτὲ νὰ τὸν κοιοοοδεὺει γιὰ τὶς στοα­ τιωτικὲς φιλοδοξίες του. Ὁ Ρκαῖοιγκ θέλει νὰ πόιοιει τώιοια τὴν ὰντεκδί­ κὴοὴ του. 'Ο Μέιζιγκεο ἐπιφοοτίζεται νὰ ιἀνασὺοτὴσιει γὁλόκληοὴ τὴν 5 Νοομὅοὶοὺ του̃ 1987, τὸ ὰπόγεὺμα, ὁ

­­· ΙΘΙ

ΟΩ

­

11


ὺπὀθεσὴ φὸν Φοὶτς καὶ νὰ κατεὺθύνιει μια νέα ἀνάκοισὴ. "Ο τσαγοὺδι­ στὴς Σχμὶντ ἀνιστκούνιεταιι πάλι. Τὰ λεγόμενά τον ἑπαληθιεὺονται ἕνα ­ ἕνα. Στὶς 18 Ἱιανοὺιαοιοὺ τοῦ 1988, ὁ γενικος ἐπυθιειοοὴτὴς καὶ άμεσος συνεργάτης του̃ Μέϊζιγκεο, Φὲλιγκ, πλὴο­οιφ=οιοεῖτιαι ὅτι στὸν ἀοιθμὸ 2 τὴ; Φεοντιναντσιιοόισσε, ὅσιοὺ ὁ Σχμὶντ ἰσχὺοἐζεται ὅτι πη̃οιε γιὰ ποὡτὴ

φοοὰ ἐκθιαστικὰ χιοὴματα ἀπὸ ἕνα

ὀιτΰ

ὁνοιμαζάμενος φὸν Φοίς, τοοώὴν ῖλαοχος.

διαφεοάμενιο

τὰ ~θάματά τοὺ, κατοικει̃ ἔνας

Πὴγαίνει ἐκεῖ, ἀνακοίνει τὸν ἐν­

κι εγκαταλείπει τὰ ἴχνὴ...

μιὰ ιδεὺτεοὴ ὰποκάλὺψὴ θὰ ιστιοὡξιει τὸν Γκαῖιοιγκ νὰ ἐπιτιαχὺνει τὸν οὺθ­μὸ τη̃ς ὀινάκοισὴς ποὺ ἐνεογεῖ. ὴ Γκεστάπο. <Η ὺστό­ θεσὴ εἶναι σὴμαντικὴ και θὰ ἐπιτοἑψει ἴσως στὸν Γοιαῖοιγτκ νὰ ἱκοινο­ τιοιὴσει τὴ φιλοιδοἔια τῆς ζὼῆς του: νὰ γινει "Τποὺοιγὸις τῶν Στοατιω­ τικῶν. Νὰ μιὰ εὰκαιοια ποὺ δὲν ποἑτιιει νὰ τοῦ ἔεφὺγει! ”Ο­μου; γιὰ τὶ

Ν ὰ ὅμως

ποὺ

ποιόκε±ιτ.αι ;

Στις

12 “ῖανοὺαοιοὺ

του̃ 1988, ὁ Γκεν¬εοαλ›φ¬ελντμάο×σαλ φὸν Μπλάμσιεογκ, ”Ϊ`τιοὺογὸ¬ς τῶν Στοιατιωτικῶνό χῇιοος ἀπὸ τὸ 1982, ξανα­ σιαντοιεύεται μιὰ νέα γὺναικα, ποὺ ὀνοιμάζεται Ἱἶονια ἰἶκοὺν. Μάιοτὺοες του̃ γόιμοὺ: ὁ 'Αδάλφος Χίτλεο κι ὁ Χέομαν Γκαἰοιγκ. Λιγιες μὲοες με­ τὰ άπ” τὸν γάμο, ὁ ἐγκληματολοιγικὸις σὺμθιοὺλος Κοὺοτ Χέλιμοστ Μύλ­ λεο, ὀιοχὴγὸι; τῶν ὺπὴοεσιῶν ταὺτοτὴτων τὴ; Ραϊοη̨σσιοιιμινιαλοτολιτσάϊαμτ, δέχεται μιὰ ισ­ειοὰ ἀπὸ σοοονοιγιοαφικὲς ιφ~ωτιοιγ:οσιφιί›ες, ἀπὸ τὸ συνάδελφό τοὺ Γκέοχιοιοντ Νάοὺικ του̃ 'Ιῖμἠιματιος «ῆθῶν». 'Ο Μὺλλεο παοααοιλιεἰται ἀπὸ τὸν Νάοὺκ νὰ δώσει ἰδιαίτεοὴ ποο·σοχὴ σὲ ιμεοιικὲς φωτογραφίες ποὺ σταοοὺσιάζοὺν ιμιὰ γυναίκα νέα ποὺ θὰ ποέοτει νὰ ἀναγνωοισθει̃. ·` Σὺνταμὴ ἔοεὺνα·­ στοόκειτ­αι γιὰ τὴ ισὺζὺγο του̃ Ρκενεοιαφελντμάο­σαλ φον έ ον |τι αι! έοον, πολὺ ὲνὁια Θὰ το έστει ὅιιω Έν­δια Ι Μπλά . 8 Ό ημ Θ φ Ω Ψ ι θ νὰ εἶναι σὺνετοιί. Οἱ φωτογραφίες ὺποιὕάλλονται στὸν στοατὴγὸ Βίλχεὴμ Κέιτελ, ὀιοχὴγγὸ τῆς διεύθσνισὴς τη̃ς Βέοιμαχτ στὸ Ύποὺτογεῖο τῶν Στοα­ τιωτικῶν και στενὸ φιλο του̃ φὸν Μπλόιμπεογκ. Ὁ Ἑζέιτελ θὰ ἀναγνω­ οισει θἑθοιια τὴ γυναῖκα του̃ Μπλόμτεογκ στὶς ερωτογο­αφιες. 'Απογοή­ τεοση, ὁ στοατὴγὸς δὲν .ἔχει δεῖ ποτὲ τὴ γυναῖκα αὺτἠ, ὰς ἀπεὺθὺν­ θοῦν στὸν Γκαι̃οιγκ πού, κοιλὺτεοα άτι” αὐτόν, θὰ εἶναι σὲ θέσὴ νὰ πει̃ ἄν ποὀκειται γιὰ τὴ νέα γὺνιαῖκα τοῦ Ύσιοὺογοῦ, ἀφοῦ ὴταν μάοτὺ; στὸ | γαμο. 8

1

.

.

1

¬

.

1

ι

Ὁ Ϊἶκαῖοιγκ λαθαίνει γνώση γι' αὺτὸ στὶς 28 Ἱανοὺοιοιοὺ του̃ 1988. Αὐτὸς φὺσικὰ ἀναγνωοίζει πάνω στὶς φ¬ωτογοαφ¬ίες τὴν σύζυγο του̃ Ύ­ | ~ ~ §\ ποὺογοὺ. Αν εκοαγει τὸ σκάνδαλο, ο Μπλόμπεογκ θὰ ττοεπει νὰ πα­ οαιτηθει. Και τιοιὸς θὰ τὸν ἀντικαταστἡσιει τότε; Φοσικὰ ὁ φὸν Φοίτς. Ποἐστει αὐτὸ ν" άποφιεὺχθιεῖ γμὲ κάθε τοιόπο! Ἀλλὰ πῶς; Θὰ ποἐπει νὰ Ω

Ω

­­1ῦ2­­


ἑπιταχννθιει̃ ὴ ἀνὁοιοισὴ πάνω στὸν φὸν Φοίτς, νὰ ῖιττοιὅληθιου̃ν τὰ ἔγ­ νοαφα ποὺ τὸν ὰφοιοοίιν παθὼς καὶ τὴν υ̃πόιθασὴ φὸν Μπλὰμπεογπ στὸν ­Φύοιοοτ. Στὶς 25 'Ιανουαρίου τὸ ποιωΐ, ὅλα ἔχουν πιὰ τιελειώισιει. Ὁ Φύ­ ­οιεο, ¬αί›τὴ τὴ φορά, ­μειλετόιιει ποοσεχτιπὰ τὰ ἔγνααφὰ. ®Βι›‹πλὴ±σ:σεται στὴν τᾶοχὴ, ἀλλὰ σονέιοχεται. νοὴγοοα. Τώοα εἶνὰἶῖὴ ιείικαιοία ὴ ποτὲ νὰ ἔεφο±οτω¬θει̃ τοὺς ἀοχὴγιοὺς τὴ; Βέοιμιαχτ ποὺ παοομποοιζοον τὴν ποια­ νμιατοποιίὴσὴ τῶν σχεδίων τοο. Εῖῖνιαι. ὴ μοναδιικὴ ιείιεκιαιοία νὰ ὰναλὰθει ὁ “ίδιος τὴ νενιικὴ διοίικησὴ τοῦ στοατοιῦ. Καὶ τκανἑνας στοατιωτικὸα̨ πὶὰ νὰ ­μὴν τὸν ἐνοχλει̃ στὴν πεοιπέτειιια ποὺ στσχόιζιετατ! Ὁ Φύοεο νιαλεῖ τὸν φὸν Φο­ίτς. Αὐτὸς ἀονεἱται ὅλὴ τὴν υ̃πόθεση: «Ἑἔῖνσιι ἕνα ­ἐπονεἑδιιστο ψευ̃δος· ὀοτώζοιμαι στὴ στοατιωτικὴ. μον τιιμὴ, πὼ; ὅλα αὐτὰ εἶναι ψἐμιιιιαταὶ» "Ομως ὁ λόγος τιιμὴς του̃ Φοὶτς δὲν ὰοτκιεῖ. πιὰ στὸν Φὐη̨~ε·ο,ι ποὺ εῖναιι ·ἀ:τοοφαστσιμἑνο·; νὰ τὰ παίξει ΰλα ιγιὰ ὕλια. Ὁ Γικαῖοιτγιι., ὰπ? τὴ δική τον πλεοοὰ τὸν πὶέη̨̃ει. Ἑπιιμένιει νὰ ἑ­ ἔσισὶφιαλίσιει τὴ διαδοχὴ του̃ φον Μπλὀμπεονὰ. Ὁ Χίτλεο ὅμως δὲν σκέ­ πτεται ἔτισιι. Γιατί; 'Ο Γπαἰοιγκ δὲν Θ” ὰοιγὴισιει νὰ τὸ μόοθιεὶ. Στὶς 2?

Ἱανὶοναοιιοο, ὁ φὸν Μπλὰμπεογιι., ἐπειδὴ ιθέλοι νὰ τἐτιιδιὰὴιθιει̃, ὅταν ἔμοιθε ἀπὸ ψιτθὐο­ους γιὰ τὴν ποοσεχῆ του δοσιμἑνενα, ῦποιΰιὰλλειι τὸν Φύοεο καὶ Καγιοελλὁιοιο τοῦ Ρόιὶχτ νθ ἀναλόιὔει ὁ ῖὁιοι; τὴ ιδιαιδοχὴ τον στὸ 'Ί`:ιτοοο­ γιεῖο τῶν Στιοτατιτωτικῶν.

Τὴν ἐποιιιἐνὴ, ὁ Χὶτλεο ἔχιει πὰοιετ τὴν ἀπὀτρασὴ του. Θ' ὰναλἀ­ τὸ “Τπονογιεὶοι τῶν Στοιατιωιτινιῶνι ποὺ θὰ ιμετοιὔλὴθεῖ σὲ η̨οιμπτεοαοιμὰντο τὴς Βὲοιμαχτ ὴ Οὶἰὶλἴ. Ὁ ιστοατὴγὸς Κέὶτιελ ποιοακαλει̃­ ται νὰ μείνει σὰν ὰοχὴγὸς του̃ Γεν·ιι›ιο·ῦ Ἐπιιτελειἱοο Οιὶίὶν. Στὶ; 24 Φο­ ἔνοοναοιίοο του̃ 1988, τὸ ”Έὶθν¬οις ὁλόνιλὴοο ιμαιθαίνει ὅτι οἱ χλιαοοὶ ἀντι­ γνωμου̃ντε; τὴς πολιτικὴ; ποὺ ιἐἔὴγγτετλε ὁ Φὐοεο γιὰ τὸ ιμειγαλει̃ο τὴς

θει ὁ

ῖἐδ­τος

Γεοιμανιίαι; ὀιποιιαποὐνθὴτιαν ιὰπ" τὴν ἐξουσία: ὁ φὸν Μπλὀιμπεονκ καὶ ὁ φὸν Φοὶτς ὰιταλλάσισιονται ἀπὸ τὰ παθὴστοντὰ τοιιις, ὀ Φοὲτχεο φὸν Νώ­ ϋοατ, ςφποοιογὸις τῶν Ἡξωτεονιιῶν, ἀντεινατεστόιθὴι ὰτὸ τὸν Ἱωαπεὶμ. φὸν Ριὶμπεντοοπ, διεπαἑξὴ στοιατὴνοὶ ὰπε­στη̨¬ατ­εὐθὴσαν, σαοόιντα τέσσε­ καὶ οις ἄλλοι μιετετἐθὴσαν, τὸ "ἶΐπονογεἱο τῶν Στοιατιιωτικῶν διιαλύιθὴσιε μιεταθαπτὶσ­θηκε σὲ Οιὶἐἰλλἴ. Τὸ "Τπονογιεἱο τῆι; Ποιοσταγόινδας γιορταζει. αὐτὴ τὴ «σνγνέντοωισὴ τῶν ιἐξοοσιῶν». 'Ο διοιόιμιοι; τῆς ιιαταστοοιφὴς εἶναι

ὰνοιχτὀς: ὁ 'Αυ̃όλῳοις Χὶτλεο ἔχει πιὰ ἐπιιθόιλλει ιμιὰν ὰπὀλντὴδιιατατο­ οτα στὴ Γεοιμιανια. Μένει νὰ κανοινισθιεῖ., ­ἀπὸ ν~οιμ.ι»ιὴς πλευρᾶς, ὴ πεοίτπτωσὴ φον Φοίτἐι μόλις θὰ ποὺ ὴθε­λε νὰ ὅόιλει στὸ ιὰοχει̃οτ τὴν ὅλὴ ῖιπόθεσὴ

Ὁ Χίτλεο,

ὰποὀοπτο. Ὁ πρώην ῦττέθαλε τὴν παοαίτὴσὴ τον θοέθὴοτε ιμιτη̨ιοστὰ σὲ Ὁ Φύοεο ἀποῳασίζσι ­τστη̨ατὴγὸς ιἐπιμἑνει νὰ του̃ ὰποιδοθει̃ ιδιτκαιοισύνὴ.

­·ι̃63·­·


νὰ ὲ:κι¬ τότε ὅτι μιὰ εἴιδικὴ κατ ἑἔα­ίρεσὴ, δικαστικὴ ἑζοτσία θὰ πρέπει Στρατιωτι­ ἀπόιρασὴ, ιμιὰν όγόιλει λὴφιθεῖ. τμ" αὐτὴ τὴν τιερίσττωσὴ καὶ νὰ "Ο κοὶ καὶ νοιμικοὶ ια̃νιαλαιμιόάνόυν αμέσως ιμιιὰν ιἐιτίθιεσὴ ῖττὲρ του̃ Φρίτς. Χάινριχ Ρση̨̃εμστἑργκερ, ὅιρχὴγὸς του̃ τμήματος Βἐριιαχτ στὸ "Γττο<σργιεῖ.ο ἑνὸς τῶν Στ.ρατιωπικῶν, ττροτείνει, σύμφωνα μὲ τὸν νόμιο, τὴ σύνθεση Δικαιο­ τὴς "Τπότργιὸς Ὁ Στρσιτιωτικου̃ Δικαστηρίου (Στρατοκδικείου). Χίτλερ: για τὸν σύνης, Φραντς Γκόρτνερ, τὸν ΐιποιστὴρίζει ;μ.πρόστὰ στὸν γιὰ νὰ θέ­ ἕνα ὴ τὸν ὀίλλο λόγο, αὐτὴ εἶναι ὴ ­εἰικαιρία ποὺ ὀνειριεύονταν καὶ ατ­ ἐνοχἶλὴτικὴ στὴν' τελειωτικό σει ἐπὶ τέλους ἕνα ὅριρ ὰκριόὲς καὶ του̃ καὶ Χίμιμνλ­ερ ξανόιμενη ἐξουσία τοτυ̃ ὀιστυνόμικοῦ ιμὴχαννσμιου̃ τοῦ δικα­ στόιὰ Χόιϋντριχ. 'Η ιυ̃πόιθιεισὴ Φιρὶτς ­θὰ επιτρέψει νὰ ἀποιδτειχιθει̃ σὲ χαλαιριώνονν νὰ ἑξακσλστθὴσότνι ὁὶν Ρἀίχ τὸ στικὴ αῖιιθαιρεσία εκτίθεται τὰ ὴνία στὴν ὀιστυναμία. Ὁ "ίδιος ὁ Χίτλερ ιἑιιπιστεόεται στὸν Γκόρτνερ Γκόρτ­ τὴ φροντίδα νὰ ἐκερρ·σισιθ±εἰ σχετιικὰ ιμὲ τὸν φακελλο φὸν Φρίτς. Ὁ δτνατὸ ν' νερ τἐστιλαμόόινεται κι ἔπειτα γραφει στὸν Χίτλερ: «Δὲν εἶναι Φριίτς· αὐτὴ, ἀστοφα­σίσει κανεὶς πανω ιστὴν ὲνόχὴ ὴ τὴν ὰθωότὴςτα τοῦ τῶν δικα­ε ιδοτλειὸι είναι ὁ Βαθμός, χωρὶς να λὴφθιεῖ ῖτυ̃ ὅψη ὴ θέση στῶν».

'Ο Χίτλερ δὲν μπορεί ν® ὁστοφύγει πιά. "Ενα Στριατοτδτκείσ θὰ ἀπο­ φασίσει γιὰ τὴν περ­ίτττωισὴ. 'Γὸ ιδικαστὴρισ απαρτίζεται ἀπὸ στρατὴγοὺς Γενικσὺς =δυο­ικὴτόις, τόυ̃ Πεζικοῦ, του̃ Ναωτικόυ̃ καὶ τὴς Άερ~οστο±ρ·ίας καὶ ὁ Γκαὶριιγκ στριοιεδρεόει μέ διαταγὴ τοῦ Χίτλερ. 'Η Γκεστάπο, ἀπὸ τὴ ιδικὴ της ττλενρό., παίρνει τὴν ἐντσ­λὴ νὰ κάνει ,μιὰ τταριόιλλὴλὴ ἀνὁικρι­ σὴ καὶ ἔρτετνὶα. Άνόιμιεσια στὴν “Ες ­ “Έἔς καὶ τὴν Βέριμιαχτ, αρχίζει ἀπὸ τότε ἔνας ἀγωνιστικὸ­ς δρ¬όμρς. Στὸ ἔεκίνὴιια, ὴ Γκεστόιπο κινει̃ τὴν ῖιπόθιεσὴτ. Ὁ φὸν Φρὶτς όρίσκε­ ται κόιτω ιἀπ' τὸν φακό του̃ δόκτωιρια Βέρνερ Μτιὲιστ πρὸς όιοιθειὸι κατά­ ιτλὴξὴ τῶν φίλων τον. ,Από χρόνια τώρα ιδνδασκοτν τὴν Βόρ­μιαχτ ότι Γκεστάπο δὲν εἶναι καθόλστ ἑντεταλμιένὴ νὰ ­σνλλοιμβόινιει οὔτε νὰ υ̃ποόἀ­ λει σὲ ἀνόικρισὴ ἕνα στρατιωτικό, ὅττσιος κι ἄν εἶναι. Ὁ φὸν Φρὶτς όμως δὲν ὀιαιιαρτόρεται. Δὲν ἀντενκαλει̃. ­Κανει ὅ,τι του̃ λένε. Ύστοτασσιεται

στὶς ἀτοφόισιεις

ται̃

Φύρερ.

τί νὰ σκεερθει̃. Δὲν κατωρθώντι νὰ τννστέψιει στὴν λεγόμενα του̃ τραγοτδιστὴ "Οττο­, Σχιμὶντ ποὺ τὰ ἑνόχὴ του̃ Φρίτς. "Ήδη ἀφσρου̃ν στὸν φὸν ντὲρ Γκόλτς ἑσταλὴιθεόθὴκαν α̃στολότως ψευδὴ. 'Ο Μπεστ ἔχει τἐνυ̃σιασιιούς. "Εχει ·ὀιμιφ¬ιόοιλίες. 'Γὶς ιἐιμτιιστεόεται στὸν Χίμ­ μιλερ. Ὁ Ραίχσφὐρειρ “Ες ­ "Εἰς τὸν ῖιπόχρεώνει νὰ πιστέψει τὸν Σχιμιίντ. 'Η Ρκιεσταιτοι ἑξιακολουθιει̃ όμως νὸι περνὁιει ιἀσιί τὸ κόσκινιό τὶς δὴλὡσετς Ὁ Μπὲτστ

δὲν ξέρει

τοῦ ἀττατεῶνα. Κι ἄν τνχὸν ἐπρὀκειτ­σ γιὰ μιὰ σόγιχνισὴ ττρσσώστων; Στὶς 30 Ἱανρναρ­ίστ, ὁ ἔμσιιστος του̃ Νἐιμσιε, Χανς Μπὲρντ Γκιζέ­­

­·ι̃64­­


ὁιους, πλὴιοιοιφοιοει̃ται ἀπ' τὸ ίδιο τὸ στόμα του̃ ὀιοιχὴγοτυ̃ τῆς Κοίπο· ὅτι ὴ υ̃πόθεσὴ Φοὶτς στηο­ίζονταν σὲ ἕνα λότθος ταυτότητας. Ὁ Χόιυντσιχγ κι ὁ Χίμμλεο τὺ γνώοιζαν πολὺ καλά, ὅμως .εἶχαν παοθεί ὅλα

τὰ μέτοα γιὰ

νὰ οδηγηθεί ὴ ὺπόθ εσὴ σὲ κοιλὸ τέλος, ὅπως τὸ ἑστιθυιμοῦσαν.

Ή Γπεσττόιστο παύει τὴν ἔοιευνα. Θὰ πεοιοιοισιθ­οὺν μόνο στὶς δηλώσεις τοϋ Σχιμιίντ. "Ενα τέχνασμα ὀ.ντιπεοιισπασ¬μοὺ σοιὴνοιθτετιεῖται γιὰ νὰ ὀι­ ποστοέψουν τοὺς ὀιντιπόιλους τὴς ὀιστυνονμίας ἀπὸ τὴν ὀιλὴθεια, ποὺ Μπὲστ θέλησε νὰ τὴν φανεοώσει καὶ ποὺ ὁ Χίιιμλεο τὴν γνωρίζει. Ὁμόι­ δες ἀπὸ ποόικτο­οες τῆς Γτιεστόιποι οίχνονται πόινω στοὺς στο­ατῶνες καὶ οιοτα̃νε ὅλους τοὺς στοατιῶτιες ποὺ ὺπηοετὴισαν γιὰ τον ἄλφα ὴ όη̃τα λόγο στὴν ποοσωπικὴ ὺπηοιεσία του̃ Φοίτς.

\

'Γὸ ίδιο διόιστὴμα, μιὰ καποια νευοικότὴτα καταλιαιμθόιντει τοὺς τιυοί­ Οἱ πλὴιοοφιοτοίες, ποὺ σύμφωνα μ” αὺτὲς μιὰ σὴγμαν­ τιτιὴ ὀμόιὅα ­ἀπὸ αξιωματικούς, ποὺ είναι ­ὅυσιαο=εστὴμέν¬ο­ι νὰ θλέπουν τὴν Ϊὶπεσταπο νὰ σιαταπατόιει τὰ ιστσ­ατιωτικὰ «ο­ίκόττεδια», ἑτοομόιζονταν νὰ ους τὴς αστυνομίας.

τὴ θία τὴν ἐξουσία τῆς Σίπο, συτοιοιἑιουν ὀιδιόιιοοστα στὸ­ Γενι­ Στοατὴγιεῖισ τὴς Ποὶντς Ἄιλμπετοτστοόισοτε. Ὁ Χόιὺντοιχ εῖνοιι πολὺ ᾶνὴσυχος. Πιστεύει σταθεοόι, δίνοντας πίστη σὲ μιὰν ἀπ® αὺτὲς τὶς πλὴ­ οοφοοίες, σὲ μιὰν ἐπιπείμενὴ τδοασὴ τὴς φοιουοα̃ς του̃ Πότσδαμ ἐνόιντια στὴν Ποὶντς ®Αλμπεοτστοὰσσ¬ε.

σπόισουν μὲ σιὸ

Οί ψίθυοοι αὐτοὶ δὲν είναι χωρὶς ὅὁισὴ. ”Οιμως ὴ στοατιωτιοιὴ ἀν­ ταοσία δὲν θὰ ξ­εσπόιαει. Οἱ στοιατὴγοὶ θὰ πεοιοοισιθ­οὺν νὰ ἑσιτελοὺνι πα­ θὴτικὲς χειοονομίες, ἀλλὰ ἀτελεσφόοὴτες. 'Ο νέος Γκενεοοιλόιμστεοστ, ὅιαμαοτὺοιεται ενάντια στὴν ἀνόιμιξὴ, τὴς Γοοοοτάπο ­στοὺς στ­οατῶνες. Ό φὸν Φοὶτς προκαλεί τὸν Χίμμλεο σὲ μο­ νομαχία. ὶΗ ποόοιλὴσὴ θὰ γίνει μὲ τὴ ιμοοφὴ ἑνὸς σὴμειὼματος ποὺ ὁ στοοιτηγὸς φὸν Ρουντστεντ, ιἐπιφοιοτισιμἐνος νὰ τὸ μεταιθ­ιθόισιει στὸν Ρα'ιχ=σφὺοεο "Ες ­ ”Έ]ς, θὰ τὸ ·διατὴγο¬ὴσει στὸ σπίτι του σὰν ὀιναμνὴιστιοιὸ ‹‹σουθενίο››. Μόνο ὁ Χόσσμπαχ παὶ ὁ Κανόιοὴς ὅιεἔόιγουν ἔναν ἀνοισιτὸ πόλεμο ἐνόιντια στοὺς ‹‹Μαὺοους››. Σιγὰ ­ σιγὰ ὴ ἀλὴ­θεια φανιεοώνεται χόιοὴ στὴν ἐπιμονὴ του̃ τκόμὴτα Ρόντιγκεο φον ντὲο Γσιόλτς, του̃ Ραὶχ­ στιοιιεγοισιγσιεοίχτσ.ο±ατ Σόικ, τῶν υ̃πεοασπιστῶν του̃ Φοίτς, ποὺ θὰ ἀνα­

Βὰλτεο φὸν Μποόιοὺχιτς,

κοιλύψουν τὸ μυστικὸ ποὺ ποατοὺσιε ζηλὀτυπα ὴ Γκεστάπο. όοὴιθεια του̃ συμὅοόλου τῆς Στσατιωτι­ Ὁ ιφὸν ντὲο ῖὶκόλτς, μὲ Ξ

κὴς Διιοαιοισόνὴς Σαντ, ὺποὅόιλλει τὸν Σχμὶντ σὲ νέα ὰνόιποισὴ. "Ολες ᾶνιεἔαιοέτως, οί λεπτομέρειες ἀποιδείχνουιν ὅτι ὁ φὸν Φοὶτς δὲν εἶναι τὸ ποόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο μιλαει ὁ Σχμίντ. Τὸ ἕνα ἀπ” αὺτὰ θὰ εῖνοιι ὀοι­ στισιό, ὁ φὸν Φοὶτς δὲν κατοτίσιησε ποτὲ στὴν Φεοντιναντστοόισστε, οὔτε κὰν στὰ πεοιίχωοα αὺτὴς τῆς ὁοου̃.

­­ι̃ὅὅ­·


ὕλα τὰ ἔαφντκὸτ μια ὶδἐα: ἐοτεὺνα̃ Στον φον ντὲο Γκολτς ἔοχετατ κατἀὶνονο. τηλεφωντκὸ τυοὺ .μτοτότζοὺτν καπως στον ἐοτίτθεττα Φοὶτ; καὶ αὺτὰ ποὺ κατοτκετ: Φεον­ ι̃ ἰ ὶταο­χοτ φὸν Φαντς, ττοὡὴν Στστματαοτ σ' ἕνα τὲτνῦθοτο: τοὺς ἄνδθτεἑ 20! 'Ο Σὸτκ πὴγατντετ ἀμἑστο; τι.ναντ.στοό.στσ1ε, ἀοτθμὸς

ι̃ξλαοχος φον Φοὶς οτἰνίγτματος ὅοέθὴκιε. Ὁ τον ἐπὶ τόπου. Τὸ κλτευδὶ του̃ “Έἱχτετ μαλτστα υ̃οσολὴψτος τμὲ τον Σχμτντ. ἀναγνωοΰῷοτ ὅττ τεῖχτε καποτε μ“ ἑπτ­ ποὺ πλὴοωστε στὸν τοανονδτστὴὴ καὶ τὴν ὀτποδετξὴ ντὸτ τὸ ποτσὸν τον ἀοτθ. 10.220 στὴν Τοότ­ ὲκδὀθὴοτε στὸν λογαοταστμὸ

ταγὴ (τσὲκ) ποὺ πέῷα

τὴ;

Δοτέστδὴς.

στὸ Μαοττου στὸ Ποωυ̃σ=σενχό.οὺ; “Η δίκη Φοὶτ; ἄοχτσε στὶς 10 Μεμ­ δὲν γίνὴκε τμὲ ἐνδταφἐοον. (Η Γκεστάπο

Βεοολῖνζο. <Η δταδτκασία ὁ ἴλαοχος δὴ­ τὴς εἶνατ ακομα τττὸ τδετνὴ ὅταν ὔατνετ καθολου. (Η θέση του̃ ἑπτ­ ἐπτσκεψὴ τὴν 15 Ἱανοὺαοτοὺ του̃ 1938 λὼνετ ὕττ τδέχθὴκε στὶς χοὴ­ στὰ ?.επ5τ¬αμεοὴ ἔ?τε·γχο~ ποὺ ῖέκανε θοωοὴτη̃ τὴ; Γκεστότττο Φέλτγκ Στὶς 18 Μαρτί­ τοαττοζττττκὀ τον λοντἑο­ταστμτὀ. ματτα ποὺ ὀωτἐσὺτοε ἀπ” τὸν Φοὶτ; κὴοὺσ­ φὸν ο Γκεν·εοαλαμτπεο·στ Φοὲ'τχε.ο ου ἑκδὶὁετατ ὴ απόφαση: ψεὺδεἰς. ἐναντίον του ἀν±αννωοίζοντατ σετατ ἀθῶοη̨̃ ὅὴες οἱ κατὴγοοίε; μτὸτ ἀντοκδτκὴσὴ απ” τὴν Ὁ Χτμμλεο κτ ὁ Χότὺντοτχ ττεοτμένσὺν μτὸτ φο­ ὁ Χὀτσστμσταχ κτ ὁ Κανἀθηἕτ ὁτκαμτα Βἐοτμαχτ. Δὲν θα γὶνοτ. Μόνο να ὺ­ ντα ἕνα «σχὲυ̃το τδτεκδτκὴτστεων›› οότ, «ἀντοτγτοὺν ττυ̃ο» καταθέτοντας σχἑῦτο Στὸ τῶν Στοταττωττκῶν στὸν Χίτὶτεο. ποθλὴτθοῖ ἀπὸ τὸ Ύπομοὶγεῖο φον Φτοὶτς καὶ ἀττοκατότστοτσὴ τοῦ Φοέτχεο αὺτὀ, ὁ Ιίανὶότοὴτ; ζὴταετ τὴν ὁ Χίμ­ τὴς οτεὺθονσὴς τὴς Ιἶκοστότπο: σὴμστνττκὲς ἀλλαγὲς στὴ σύνθεση ἱὔότλ­ Φἐλτγκ ὁ Μἐτζτγτκεο καὶ ὁ τἐτττθεωοὴτὴς μλετο, ὁ Χότὺντοτχ, ὁ Μττἐστ, ἀνατροοὸ. δὲν θα τδὼσοὺν συνἐχετα στὴν Άοντατ ἰδταττεοα. Οἱ στοατὴγοὶ ἐστετοὴ θέὶετ στὸ ὰοχει̃οτ. "Ο Χττλοο ὁοστὀσο, του̃ Καναοὴ καὶ τὴν θαζοὺν τὸν φον Φοἰτς, χω­ ττότθὴ ποὺ γεννττῖ›ντατ,. ἀοτοκαθτστα̃

να καττεὺνασὶετ τὰ Ὁ ”Ὁττο στα τται̃τὴα τον καθὴκοντα. οὶς ὅμως νὰ τὸν τ¬ο:τοτθετὴ~σ.ετ ἀποτμακοὺνε­ τμετατἐθετατ. Ὁ Μέτζτνκεο Σχτμὶντ τοφοκίζοτατ. Ὁ Φέλτνκ δτευθύνετ. ποὺ κατὰ τὴς ὁμοτρὺλο·φτλίσκ; τατ ἀττ" τὴν κεντοτκὴ ὺπὴοεσία στὴν Πολωνία. Τὸ 1939, ὁ Χτμμλεο τὸν ὀτποστέλνιεντ στενοχὼοτα. °Η Ὁ Χτττμλοο κτ ὁ Χότϋντοτχ ὅοτσκοντατ σὲ τμεγότλὴ γτὸ. τὴν ὺστατντνμὸς ταμττοὺ., Ὁ κάθε Βἐοτμαχτ γίντεττατ ἕνα ἀνττκετμενο τὸν στοαττωττκοὺς α̃οταγοοεὐεταττ ἀπὸ Βἐομαχτ, ὴ κότθτε κοτττκὴ γτὸτ τοὺς στὴν ὅττ δὲν ἔχτετ κοτμμταν ἀναμτξὴ Ραϊχστφύοοο "Ες ­ "Ες ποὺ τδὴλὡνετ «Ύττη̃οξα λἐετ σ® ἕνα λόγο του δὴμὀστο: υ̃πὀτθοσὴ Φοττς. Ὁ Χίτμτμι̃τοο, ὶτεττοὺονῶν». θῦμα τὴς ᾶνταομοδτὀτὴνας ±μεοτκῶν ποοὴφτανος. Ιἰατόω̃ταὅε πιά, 'Ο Χότϋντο­τχ, οὲν ει̃ντατ κτ αὐτὸς πολὺ ὅπως ῖἔλστιζα Μοτλὀτμπεονκ δὲν σταθ±οοοττοτὴσ=ε, ὅττ ὴ ὺτταθεσὴ Φοὶτς

­

­­166­­


ἔ­ τη ­δύνιαμη τοῦ μηχανισιμοιῦ του, οὔτε την ποοισιωιπὶκη του θέση, ἀλλὰ γὶνε τὸ ὰντίθιετο. Δὲν ὺπόιοιχιει ἀμφὶθολία ὅτὶ η ὺπὰθειση ἑπέτοιεψε στὸν Χίτλεο νὰ .καθὶδοὐσει την ἀπόλατηι ιδὶκτ·ατοιο·ία, ἀλλὰ οιὶ σχἐσιεὶς ἀνόνμεσα νέοι, σποα­ στην ἀστυνοιμία καὶ στην Βεοιμιαχτ παοαμένοιυιν ὅπως ηταν: οὶ οἱ παληοί, ὰν ὅχτ πε­ τκωπιικο¬ὶ ὰοχηνοὶ εἶναι. τὸ ι̃ἰδὶο ἐχιθοιικοὶ ὅπως καὶ οινσισότεοο, ποὸς τη μαύοη δύναμη.

Κανόὶοης καὶ ποὺ παντὸς ὁ Χὰνς ”()στεο, ίίὶμπεοστλεουτνοιντ, ἀοχηγὸς τοῦ τμηματος Οἱίι̃λἴ της ἐἔ~ωτιεοι.κη¬ς κατασκοπείας, επεκτείνουν ὺπηοεσίῶν στὸν ὕλο καὶ πὶὸ πολὺ τη δραση τῶν στοιατιωτὶκῶν ιμυστιικῶν κατ® ὀιοιχην. ὰπανοιοιεύεταὶ, τοὺς τοιμἐα τῶν πολίτικῶν πληοο­φιοοιιῶν, ποὺ ὰπ® καθεστώτος τοῦ "Ολο καὶ πιὸ πολύ, θί ἀφαυοέσοὺν νοὺς ἀντίπαλοὺς ὰοχηγὸς την ­ἑπαγούπνηση της Ϊὶκεστόιπο καὶ τῆς 81). Ὁ ὶδὶος ὁ Κἐϋττελ, καθῆ­ του οὺσὶαστὶκύ ­σὰν θ·εοαο·εί θὰ τη̃ς Ο1ί111ἴ καὶ ὁπαδὸς τοῦ Χίτλεο, στοατίωπὶκὸ στὸν "Ες ­ κον ν" ἀπανοοεύει την κάθε ᾶναμὶξη της "Ες τομέα. παντοιδυναμί­ Ἡπειιδη ἐποθαμιεῖ. νὰ ¬σταθειοιοποι,ησιεὶ τὶς θἀισεὶς μιᾶς την απώλεια ιἐπανοοθὡσιεὶ νὰ καὶ ας, της οποίας γνωρίζει τώοα τὰ ὅοὶα σοθαοὰ ἔνα τὀτιε ποὺ υ̃πἐστη η Γκεστόιπο τὸ 1938, ὁ Χαϋντοὶχ, σκέπνεταὶ ιμοναδὶκὸ καὶ σχἐδυο ηδη παλαιό, ποὺ τείνει. νὰ σονενώσιεὶ σ” ἔναν ὅγκο νὰ συν­ δμοιογενη τὰ δύο κύοὶα στοιχεία του̃ σὺστἠιμαπὀς νου ἐπίθλεψης: ὰ­ ἑθνὶκης ὺπηοεσία ιμὶὰν ενὡσεὶ δηλαδη την 81) καὶ την Γκεστάπο σὲ σφαλείας ίἡ Ραὶχσὶχεοχαὶτσντίενστ. νὰ ἑτουμα­ Σπὰ τέλη του̃ 15937, ὁ Σχελλομπειονκ λαθαίνεὶ διαταγη Σίπο, τοῦ ὁποίου τὰ αύοία σημεία εἴ.­ σει, ἕνα σχέδιο συνένωσης 81) της, αντίθετα ναι τὰ ἑζη̃ς: 1) 1ἰο­ατιποποίη­ση, της 81), ποὺ οἱ ὺπόιλληλο­ί ὰνιεἔαοτησία της μ” εκείνους της Σίπο, ιδὲν εἶναι δημόισνοί ὺπαλληλοι: 2) ἐξαοτα̃ται 81) σὲ σχεση ,μὲ τὸν Κόμμα, ὰπ' την καλη θέληση τοῦ ὀποίοὺ

­­

κατὰ τη γνώμη τοιυ̃ Χαὺντοτχ. κατὰ την ἐπεἔιεογασία αὺτου̃ τοῦ σχεδίου, θὰ Σχέλλεμπεογκ, Ὁ του τὶς νενίκὲς ἱδέες τοῦ Χίμμλεο, ποὺ τείνουν ὅψη πο­έπει. νὰ λόιθει ὺπί τοϋ σὲ μιὰ νενὶκη ἐνοποίηση της “Ες ­ "Ες μὲ τὸ σύνολο τῶν ἀστὺνιοιμὶῶνι της ἔνωση Ρόιὶχ καὶ τῶν εὶδικῶν, του̃ Χόιϋνποιχ, ποὺ θὰ ὀδηγησεὶ στην 81) καὶ τῆς Σίπο σὲ ιμιὰ Ραίχσὶχειοχιαὶτισντίενιστ ιμοναδὶκη. Μὲ ἄλλα λό­ για, η κεντοιιικη ὺπηοεσία της 81) (81) Χαοὺπταμτ), ὀογανὶσιμὸς τοῦ ὺπηοεσία Κὀμιμοπος, θὰ πο­έπεὶ νὰ συνχων·εὺ·θεῖ ιμαζὶ ιμὲ την κεντοὶκη Αὐ­ Κοόιὺοὺς. Σιχεοχαιπσπολίτ­σόι'ί (Σίπο Χὰοὺπταμτ), ὀογανιισμὸ τοῦ άσφα­ τὰ τὰ δύο στοιχεία θὰ ἐνιαθοῦν σὲ ,μιὰ κεντοιικη ὺπηοιεσία ἐθνὶκη̃ς ναί πρέπει θὰ ποὺ σαὀπελο­ς Κύοιος λείας ῖἢ Ραὶχισὶχ±ειοιχια°ὶτσχάοὺπταμτ. θὰ 81) 'Η Σίπο. ἄποφευχθεῖ: η ιδὶόιλσση τῆς 81) στοὺς κόλπους της

·υ̃πεο=θολικόι,

­­

16?

­1


χαραχτηρα». πρέπει να κρὶατησοι μὲ κάθε τρόπο «τὸν καθαρῶς δικό της τοὐ κηδεμονὶα τὴν ἀπὸ ερὡνεται ὲλευθ Κρατικός, "Όταν γίνοι ἔνας θοσιμὸς δημοσιοὐπαλληλι­ τὸν ἀπὸ Κόμματος ὀιλλὁι ἑκτιθεται στὸ νὰ μολυνθεῖ ιεῖναι κι αὐ­ αμὸ της Γκεστάπο. "Ο Σχἐλλομποργκ, ὅπως κι δ Χόιὐντριχ, μεθόδων τὸς ἔνας δηλτομἑνος αντίπαλος τῶν παραδοσιακών διονκητικῶν τους ἐκ­ ποὐ νομικών ὐπαλλὴλων καὶ τῶν γραφειοκρατῶν δημοσίων προηγ­ τὸν όπως τυπου», προσταποὐν. Πρωτότυπο του̃ ὐπαλληλου «νέου

_

μορφης διοὶκη γειλε ὴ 81), δ Σχἐλλομπεργκ ,εἶναι ὀπαδός αὐτῆς τῆς ὴ θέληση τοὐ δι­ σης, που συνὶσταυαι στὸ να μετατρἐτεται σὲ γεγονότα ἀπὸ συλλο­ κώδικες, ἀπὸ κτάτορα, χωρὶς νὰ μπερδεύεται ἀπὸ νόμους, δραση. “Ο τὴ γιομοὐς που δὲν κάνουν ἄλλο απ” τὸ νὰ παρομποιδ­ίὐςουν θα πρέπει νὰ ἀ­ Σχἐλλομποργκ λέει: «Ὁ νέος διοικητικός, μηχανισιμὸς καὶ πέρα ξεπε­ παλλαγεὶ ὰπ® όλες τὶς τρ¬οχοπέδες μιᾶς σκέψης ἀπὸ ιὲιδῶ της εὐστρο­ ὶδιότηυες τὶς ρασμένης· θα πρέπει νὸι ἀποκτὴσει ἐπὶ τέλους Ρόιιχ μὲ ἕνα τρὶας, τὴς αποτελεσματικότητας, της εὐικινησόας που ἀπαιτιει̃ δημιουργεῖ». ±:νὶς διαστόισιεις ιἐκιοὶνιου ποὐ ὁ Φόρερ μας Τέτοιες ὶδἐε­ς δὲν εῖναι του̃ γουστου του̃ δόκτορα Βὲρνερ Μπέστ,

ὴταν όόθαια Ναζιστὴς, αλλα πρὸ παντων νομομαθ°ἢ€› καὶ που σκέ­ ν® ἀνατεθοὐν σὲ σπτεται ὅτι τὸι ζητηματα του̃ Κράτους δὲν θα μπορουσαν ἄτομα που ἀγνοοὐν ὴ ποριφρονοὐν τὸ Δὐκαιον. Κὶεντρισμἐνος ἀπὸ τὸν Χαὐνυριχ ὁ Σέλομπειργκ αρχιζει τὸν πόλομο φιλόδοξο ἐνἀνυια στὸ Μπέστ. Πόλομο ιματαιο καὶ χωρὶς δικαιολογια: Τὸ ἐπιτρέψει θὰ Κόμμα Τὸ σχέδιο τοῦ Σέλομπειργκ δὲ ­θὰ πραγματοποιηθεῖ. μόνο σ" ἔνα ὅργανὀ του, τὴν 81). νὸι συγχωνευθεὶ Ἰμ® ἔναν Κρατικὸ πόρτα θιεαμὀ, στὴν ποριωτωση αὐτὴ τὴ Γκεστάπο. Αὐτὸ θὰ ὴταν μια Ι). Α. Β. Ν. τοῦ ὐποθέσεις στὶς Κράτους του̃ ἀνοιχτὴ γιὰ τὴν ιἀνόιμιξη Ρ. (Γερμανικου̃ Έθνικοσοσιαλιστικοὐ Κόμματος). ὶΗ Β. Β. Η. Α. Κεντρ­ικὴ Διοίκησις Ἀσφαλεὶας (Ρα'ιχσ­ιχερχα`ι­ 1989. τσχαουπταμτ) τὸ όλέποι μόνο καποια μόρια τοῦ Σεπτεμβριου ὐπόιρχει Α. Η. Θ. Ἑὶ. ἐξουσία 'Αλλα στηρὶζεται σὲ ἕνα συμιόιόασιμό. Μιὰ θεσμός που πραγματικα, ἀλλὰ αὐτὴ ιθ® ἀναγνωρισθεὶ ἐπίσημα. Νὰ ἔνας του̃ Χόιὐντρ­ιχ. ανταποκρίνεται σὲ μια ἀναδιοργόινωση τὴς κυριαρχίας δικαι­ πολιτικὸ. ἔχει δὲν Α. Η. Β. Β. ”ΈΪςω ἀπ” αὐτὴ τὴν κυριαρχία ὴ απου

ὼιματα.

Αὐτὴ ὴ αναδιοργάνωση παρουσιαζεται σὰν μια συγχώνευση

σὲ

ὐπηροσιῶν της Β. 1). καὶ ἐπίπε­δο παραλληλων τομέων τῶν κεντριτκῶν Β. Η. Α. τῆς Γκεστάπο. Μὲ σκοπὸ ­αὐτὴ τὴ συγχώνευση, ὴ Β. Η. Θ. Η. Α τους το μ ιὐασικοὐς το εἰς ἀπὸ τους ὁποὶους ὁ σὲ ι

=εται,

ὶὶ

μ

το­ (Διοὶκησις καὶ Δίκαιον) ιαντικαθιστα̃ τους παλαιοὐς παραλλὴλους διευθυνση α̃νατὶθεται στὸν Βἐρνερ Μπἐστ. Οὶ τομεῖς μεὶς της Β. Π.

Ἱἰ

·­·ι̃ΰΘ­=­


Α/

Θ' (άγωνιας κατὰ των αντιπάλων του̃ Κόμματος) καὶ Β' (άγὡνοις

ιμπῆκαν κάτω ἀπὸ τὴν ποοστασίο. τοῦ ποιοθληιματα ἱδιεολοιγικά, Γ' ιἑσωτιοοικὲς ῖ›ποθέ¬

κατὰ τὴς ἐγικληιτατικότητας) Κιοάτοὺς.

Οἱ

ἄιλλοιι

(Βέ

σεις, ΣΤ' κατασκοπεόα στὸ ιἐξωτεοικὸ) ιιιένονν κάτω ­ἀπὸ τὴν κοοιαο­ χἰα του̃ Κόμματος. "Η άόέθαιότητα αὺτσυ̃ του̃ καθέστῶτος ιδὲν ιεῖναι κατάλληλη γιὰ νὰ ποὺ τακτοποιηθου̃ν οἱ ὺποθέσεις του̃ Χάὺντοιχ, οὔτε ­ὲκει̃νες της 8. Ώ., ὴ θέση της δὲν όιελτιὡνιεται τκαιθόλοὺ. Γνατὶ τὰ ποοιόληιμιατα δὲν ἔχουν άλλάξει: Οι διενέἔεις μὲ τὸ Κόιμιιια εῖνιαι πάντοτε τόσο συχνές, ό άκοιόὴς οόλος της Β. Ὁ. τόσο άκαιθόοιστος. Κάτω άπο τὴν πίεση αὺτῶν τῶν άνττθἐσεων, ὴ όογάνωση στὸ έξης ποαγιιιατικὰ θὰ ἔχει μόνο δνὸ άποτε­

λέσματικὲς ὺπηοοσίες ποὺ θὰ κινητοποιησιοων, όλες τις ῦιιιαιθέσιιιμες Βαα­ στηιοιότητες: τὴν κατασκοπέία ἀπὸ τὸ ένα ιιιέοος, τὴν ὀιογάνωση της πολι­ τικῆς τοοιμοκοιατίας και τὴς γενοοτκτονίας ἀπὸ τὸ άλλο. Ἀοχηγὸς αυ̃ τομέα Α' τὴς Β. Β. Η. Α., ὁ δόκτωο Βέονεο Μπέστ, θὰ υ̃πολογίιση άμέσως ότι ιδὲν ὺπάοιχιει θέ­ση, γι” αὺτὸν, αὺτὸ ταίριαζε τσ' ἕνα θικαστικὸ του̃ χιαοιακτὴιοιοι τον, μέσα ισό αὺτὴ τὴ νέα Γεομα­ νία. Τὸ Μάνο τοῦ 1940 ιδιίνει τὴν παοιὰίτησὴ του, στὸ Χάυ̃ντοιχ καὶ μπαίνει στὴ Βέοιμαχτ. Ὁ Χάϋντοιχ .ᾶναικοὺιφίζεται γιατὶ. ξέφοιοτώθ·ηκε ὰπ® αὐτὸ τὸ ιμπαλλόνι. Ὁ Χάϋντοιχ στὸ Μπέοτ: Κάθε νερο­οὰ ποὺ εῖχα μιὰ καλὴ ἰδ­έα, θὰ νιὡθατε εὺχαοιίστηση στὴν ποοισπάθεια νὰ μοῦ άπο­ δείζετε ὅτι αὺτὴ ὴ ῖιδέα δὲν ὴταν ποὺ πάντων τόσο καλὴ και ὅτι δὲν θὰ ιμποιοου̃σε κανεὶς νὰ ποοχωοὴση έτσι». Ἀλλὰ ιμιὰ σὺνοπτικὴ ὰομο­ ιδιότητα ποὺ πάντων, όπως ιἐκείνη του̃ Μπὲστ άἔόζει πιὸ πολὺ ὅσο καιυμιά. Μὲ τὴν ­άπο­χὼοηση τοῦ Μπόστ, ὁ χδοόμος στ® ἀληθεια ἐλεοθιεοώνεται. 'Ο Χάϋντοιχ ιμποοει̃ νὰ τὸν ιχοησυμιοποιὴισιει όπως θέλει. Κανένας πιὰ δὲ θἄιοθιει νὰ έμαφιισιθητησιει τὸ έξ­αιοιετικὸ «τῶν ιἰδεῶν τον», οὔτε νὰ διαφιλονικὴσει τὰ ιμέσα μὲ τὰ όποια θὰ ιέφαομοισιθιου̃ν. “Έχει ἑπομένως κάθε ιἐλωθΘΩί×α 'καὶ ιδὐναιμη η Β. 1). νὰ ιἑπιιδοθεῖ. σ“ αὐτὴ τὴν ἐπιχειἱοηση της Εἕυ̃ιοωπαικὴς τιοοιμοκο­ατίας, σ® ὅ,τι σχετίζεται ιμὲ τὸ μελλοντικό της ρόλο.

­­ι̃ῦ9­­


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΒΚΑΤΟ 'ΓΑ ΠΣ

ι±­¬

ΕΣ ΚΑΙ Η ΒΞΩΤΒΡΙΚΗ ΠΟΛΓΓΙΚΗ

τὶς προσωπικό­ Μ" ἀπλωμἐνο τὸ δεξί τον χέρι ὁ Χίτλερ χοιιρετόιει όλἑμμοι τον 'Γὸ τητες ποὺ ¬σογπεντρώ‹θη›ισ.ν γύρω του στὸ Μπερχόφ. του̃ στριφογὺρίζει στὴν παροὺσίσ. όλης της στρατιωτιπης ὰφρόκρεμὰς 1989, Αὺγοόστοὺ 22 Τρίτη, 'Τὴν Ρόιιχ ποὺ ὴτσιν συγκεντρωμένη ἐκεῖ. Γορμοινίοι 'Η ὰπόφὰση: ὁ Άδόλφος Χίτλερ ὰν5οοιο~ινὡν~ει τὴν τρομειρὴ του

Ϊ”

­είσέτρχετομ στὸν πόλεμο. «Ποτέ, δηλώνει, ὁ

Ε

¦

ό

τ

Χίτλερ, ὴ θέση μας δὲν ὴτοιν τόσο ἰσχῃορὴ, ὴ "Ένωση Άγγλίοι τοοιὶ. ὴ Ραλλία σὲ ἄσχημη ·›οο.τόιστοτση, ὴ Σοθιετικὴ ἐπιθἐσεως.... ιμὴ ἔτοιμη νὰ ὺποτγρτάψει μὲ τὴν Γερ=μο.νίο. ἕνα σόμφωνο Ἱἰἱπομἐνως, κοιλό­ Κσινένὰς δὲν ξέρει πόσος ποιιρὸς μοῦ μένει νὰ ζησιο. τερσ. νὰ περάσω στὴ δράση ὰμἑσω­ς». Τὸ ίδιο ὰπόγιεομοι, οί πρτοσοιεπλημένο~ι του ὰποισόριοντὰι

γιὰ νὰ προ­

γεσμὰτίσουν. "Επειτα συγκεντρώνονται πάλι. 'Ο τόνος τὴς φωνης του̃ Χίτλερ ἀνιεόὰίνἑει, τὸ όλἑμνμοι του γτίνιενὰι στσιθνειρό, φωνάζει φὰνσπισμὲνοι: ‹‹”Όχι οῖνιτος. Κτηνὼδιιιη δράση. 'Ογδόντοι ἑπὰτομμὺμιὰ ὰνθρωποι προσ­ μἐνουν νὰ τοὺς ὰποιδοθτεῖ ιδιπὰιοσόνη». ”Έἔπειτοι ὁ Φόρερ διορθώνει. Μὲ μιᾶς ὴ φωνη του ξοινοιγίν:ετο.ι ὴριεμη. Ἀνοιγγἐλλει ὅτι τὴν ἄλλη ­μέρα

θὰ οσόιν·ει γντοστὴ τὴν ὴμορομηνίοι ἐνάρξλεως τῶν τἐχθ·ρ×οπρὰξιιῶνι ἐνοιν­ τίον τὴς Πολωνίας. 'Ανὡφελο νὰ τὸ πλωιθωγὺρίζει. Μὲ κάθε τρόπο ὁ

Ὁ Χίτλερ: «Θὰ ὀργὰνὡσω τμιὰ προπα­ τὴν κὴροξη του̃ πολέμου. Δὲν ἐνδιὰφἑτρ­οτ ὰν γάνδα γιὰ νὰ ιδνκοιιολοιγὴσω θὰ πιστέψουν ῖὴ ὅχι στις νδικὰιολογίες ποὺ θὰ δώσουμε. ”Ύ`στερ® ἀπὸ τὴ μὰχη δὲ ρωτα̃νε τὸ νινιητὴ ὰν ιεῖπε τὴν νὰλὴθειὰ ὴ ὅχι. Δὲν πρόκειται νὰ ιμόιθωμε ἄν ἔχομμε θίσιυο< νὰ ›μποϋμε ­στὸν πόλεμο, νὰ πόινωμε τὸν πό­ λεμο τμ” οιὺτὸν ιἐκεῖνον τὸν τρόπο, πρόνιειτ­αι νὰ κερδίσιοιμε τὴ νίκη». Μόλις ιθγὴπὰν ἀπὸ τὴ σόστκεψη, παν­ένας δὲν ὴζερ­ε ὅτι ὅλες οἱ ἐκ. προετοιμοισίες τεῖχὰν γίνει σχετικὰ μὲ ὅ,τι ὰφιορου̃σο, στὴν πορ¬ίφημη

πόλεμος ιεἶνοιι ὰν¬ὰπόιφεὺσιτος.

·­·ι̃?Ο­


στρατεία προπαγἀνδατς, ποὺ τεῖχγε ανακοινώσει ὁ Χίτλερ. Τὸ σχἐδίος. πολὺ απλό, είναι του̃ Ρότίνχαρντ Χἀὺντρτχ: Πρέπει να προσποίηθὶοῦμε. ἔνοπλες ­συγκρούσείς ­στὰ Πολωνυκὸι σύνορα. Πρέπεί ὅλος ὁ κόσμος να μάθει. ὅτι ὴ Γερμανία προκλὴὶθηκε ἀπὸ τὴν Πολωνία καὶ αναγκασθηκε ἀπὸ αὺτὴν ν“ αρχίσει.

τὶς

τἐχθτροπρὶαξείές.

ί

Για νὰ

γίπὶεί αὺτό, πρέπει. τμὴματα θεωρούμενα σὰν έλεύθεροί σκο­ πεὺτὲς Πολωνοί, κατεύθσνόμεντοὶ ἀπὸ τὴν Θ. Β. νὰ. σὺμπλακου̃ν μὲ ῖὶερμανοὺς στρατίῶτες. Οἱ ψευτοπολωνοὶ θὰ ἑμφανισθου̃ν ἀπὸ τὸν Γερ­ μαντκὸ .ραδιοσταθμὸ του̃ 1ίλότίι;ότς καὶ θα τδίακηρύζοὺν σὲ Πολωνικὴ γλῶσσα μερίκὲς έχθὶρὶκὲς τέκπαμπὲς κατὰ τὴς Γερμανίας. Θα πρόσχη­

ματίσθει̃ μια ὶόίαίη σύγκροὺση κοντα στὴ σοντοροακὴγ θέση του̃ Χόχ­ λὶντεν, ὰναμεστα στὶς Πἰολωντκὲς καὶ Ήερμαντκὲς δυνάμεις, θὰ ἀνατρα­ πεῖ. ὴ σονορίακὴ Γερμανίκὴ θέση τοῦ Πίτσεν, στὸ Βόρειο μέρος τοῦ Κρόίζμπουργκ. 'Αλλα χρειαζονται καὶ νεκροὶ για να πεισθεί ὁ κόσμος καὶ να έπι­ τραπου̃ν στοὺς =φωτο›ρὶεπόρτερ μερίκὲς χτὺπητὲς φωτογτραφίες. Που̃ θὰ όρεθοῦν οί νεκροί; Να ένα πρόόλημα ποὺ ὁ Χόίϋντρίχ δεν θί ίἀῳὴσει. γίὰ πολὺ ἀνὶαπαντητοτ. Τα στρατόπεδα σύγκέντρωσης θὰ τδὼσοὺν πολ­ λοὺς πολεμτστὲς σκοτωμένοὺς. Μία θανασυμη λαόωματὶα, θα ξαναντυ­ θοῦν τὰ πτώματα μὲ ­μία στολὴ καὶ θὰ ετοιμα­στοῦν νὰ παίξουν τὸ ρόλο τῶν θυμάτων ἀπὸ τὴν Πολωνὶκὴ τέπίθεσὴ στὴ Σίλεσία. Στὴ ὶδὶανθίσμένη δίόιλεκτο τὴς Γκεστάπο αὺτὸ λέγεται «κατασκεὺὴ κοντσερόῶν». Στὶς πρῶτες μέρες του̃ Αύγούστοὺ, ό Χίμμλερ καὶ ὁ Χάύντ­ρὶχ ὺπο­ ὅόίλλοὺν τὸ σχέὁὶό του στὸ Φύρὶερ. "Ο Χίτλερ τὸ έπτδὶοκιὶμόίζετ. Καὶ περνάετ στὴν ὺλτκὴ του πραγματοποίηση. Οί ρόλοι. κατανέμονταί. 'Ο ἀρχὶστρὁίτηγος τῶν Β. Θ. Χέρμπερτ Μέλχορν θὰ ὶδίεὺθύνεί τὶς ἐπίχείρὴ­ στείς γύρω ἀπὸ τὸ Χόχ­λίντεν. Ὁ Στοὺρμπανφύρερ “Αλφρεντ Νοιοὺγίὸὶξν θ” απασχοληθεί μὲ τὸ σταθμὸ ἐκπομπῆς τοῦ ὶΚλό.'ὶθίτς.

Ὁδὴγίες: Οί ἄνδρες δὲν πρέπεί να φέρουν πανω τους κανένα απολύτως χαρτόὶκί ένδε­ίκτίκὸ ότι. ἀνὴκούν στὴ Γερμανίκὴ "Αστύνομία, στα 8. Β. ὴ στὴν Β. Ό. 'Ο Χαίγκ Γτοστ ἀρχηγὸς του̃ ἐἔωτερίκου̃ τμὴ­ Ματσε Τῆς 8­ Β. ὲπὶφορτίζεταὶ νὰ χορηγὴσεί τὶς Πολωνικὲς στολές. Ὁ ἀρχτστρατηγος τῶν Β. Β. “Οττο Ρασχ θα” ἀνὶαλαότει. τὴν εὑθύνὴ τῆς ἐπίχὶείρησης κατὰ τῆς ἀγροτκίας τοῦ Πίτσεν. “Ο “Ομπερστούρμπανφύρερ τῶν Β. Β. "Οττφρεντ Χέλόίγκ θα διεύ­ θύνετ

τὶς

ὶἐπίχγεὶρὴσείς.

“Οσο γία τὸν Χάὶνὶρτχ Μύλλερ, ἀρχηγὸ τῶν Θ. Β. καὶ δίοτκὴτὴ τῆς Γκεστάπο θὰ μεταφέρεί τὶς «σοονσέρόες» ποὺ θα ἑτοιμαστθοῦν στὰ στρατόπεδα σὺγαέντρωσης, στὰ δίόίφορα ἐπίκαίρα σημεία, ποὺ θα όρμ­ σθου̃ν ἀπὸ τὸν Χἀϋντρτχ.

­ι̃?ι̃­­


ἀπὸ τὴ Βέριιαχτ Διακὀσιες τιενἠντα Πολωνισιὲς στολὲς θὰ ὅιατεθου̃ν ­στὶς φρον­ ἐαπιστεὺμένὴς νστὰ Β. Β. «ἐν ὅψει μιᾶς στροσεχοὺς ιῦρόισὴς, θὰ Κανόιρὴ τιδες του̃ Χάινριχ Λίμιιιλερ». Οἱ ὺπὴριεσιες του̃ ναύαρχοὺ θι­θλιἀρια. Ὁ χορὴγὴσονν τὸν ὁπλισμὸ καὶ τὰ Ποιλωνικὰ μισθοιὅοτιτιὰ του̃· Βερνώ­, ὅποὺ Γιὸστ θὰ μεταφέρει τὰ ὅλικὰ στὴ σχολὴ τῆς Β. Ώ. θὰ εἶναι ἱἔτοι­ σχέδιο τὸ οἱ ιδιαλεγιμένοι ἄνδρες γιὰ νὰ προιγιματοσιοιὴσονν μοι νὰ ἐπαναλόιὅοὺν τὸν ᾶντιστοιχό τους ρόλο. Στὶς 20 Αὺγοὺστοο ὅλα εῖναι ἔτοιιια. "Ο Μἐλχορν σὺγκεντρὡνει σὺγιιεντρώσεων τῆς ὅλιοος τοὺς τιριωταγωνιστὲις τὴς ὅρὰσὴς στὴν αἴθο­οσα τελευταιες ὅὅὴγιες. τὶς ­δινει ­σχοῦνῆς Β. Ώ. καὶ μὲ μιὰ ξιερὴ φωνὴ τοὺς στὶς θε­ “Επειτα οῖ. ἄνθρωστοι ια̃νεθαίνοὺν στὰ σιαμ.ιὀν·ια καὶ ὁδὴγου̃νται ὅτι οἱ ὅτ­ σεις τους. Στὶς 22 Αὺγούστοο ὁ Χόιϋντριχ πλὴροφορεῖται δοθεί τὸ μολις ἐξορμὴσοὺν θὰ νόιμεις εἶναι στὶς θέσεις τους ιιοιὶ ὅτι 4 καὶ στὶς Ζθὴ τὴν Στὶς 28 Αὺγούστον, ὅ Χίτλερ ιοοιθορὶζει

ισὺνθὴιμια.

ἔναρ­ξὴ τῶν ἐιχιθροπραἔιῶν κατὰ τῆς Πολωνίας. ἴδια στιγμὴ, "Όλος ὁ ιιὀισμος ιὰγνοεῖ, ὅ Χόιὺντριχ πρῶτος, ὅτι τὴν ἀπὸ .μιεταιὅνιῦοον Καν­όιρὴ στον οἱ ἐχθροὶ τοῦ καθεστώτος οἱ πρ­οαιιειῖμιενοιι τῶν τιερίλὴιψὴ. τὸ Άιμιερικανικὸ ιΠιριαν.το.ριἔι̃ο «Ἄισσοσιἐιτεντ Πρὲςς» μιὰ Αὺτὴ ὴ περίληψη ­δὴλώσιεων του̃ Χίτλερ, ποὺ ἔκαμιε στοὺς στρατὴγοὺς. ψιεὺδονγ¬εγονὀτων σὺνοριακῶν σιιοριεἱχε ὺοταινινμοὺς γιὰ τὴν ὀριγόινωισὴ ποὺ ὰσισφα­ ττριοσεχὴ, .ποὺ οτροοριιζονταν νὰ .δισιαιολοιγὴσονν μιὰ εῖσθολὴ

40' τὴν

τὸν 'Αοὰλφιο Χίτλερ. Στὶς 25 Αὺγούστιοὺ, τὴν ὥρα 15, ὁ Χόιϋντριχ δίνει τὴλεφωνικὴ ἐντολὴ στοὺς ὰνθρώστους του νὰ εἶναι ἔτοιμοι νὰ ιἐξαοτολύισοὺν τὴν συ­ νοριαιιὴ ιἐπιχειρὴσὴ ποὺ ιθαφτίστὴιιιε «επιχειρηση Βόιις». Τώρα πιὰ ·ῆ μὴχμνὴ εἶναι σὲ κινὴσὴ. Ὁ .Μέλχιορν ἔστειλε στὰ σύνορα ιιιὰ ὁμάδα ¬ἀνθρὡπων ποὺ τοὺς ιδιιοιποὺσιε ὁ Οὅντερστσνιμιφ­ύριερ Χέὶνὅιγιτ ὁ Μύλλερ ­διέταξε κιόλας νὰ ιἐἔοιριμὴιαοὺν τὰ ·›ισιμιό=ν·ια τον, φορτωμένα μὲ τοὺς νεκροὺς οιριατοιύμενοὺς ιμὲ στολὴ τὴς Βέρμαχτ. "Εκείνη τὴ στιγιιιὴ σνμὅαί­ νει κατι ποὺ ὁ Χὰϋντριχ δὲν τὸ περιμενε: Ὁ Χίτλερ ἀναὅόιλλει τὴν ἀπό­ φασὴ του. Δικαιολοιγία: τὸ ὀιπὀγ·ε·ιιιια τὴς 25 Αὺγο­ύστου ὁ Πρεσθευτὴς τῆς Ἱταιλίιας πληροφόρησε τὴν Καγκελλαρια τοῦ Ρόιιχ ὅτι ὁ Ντοῦτσε διστὁιζει νὰ ισὺιιιιιετὰσχ­ει ­σὲ μιὰ Χιτ­ὶιερικὴι περιπέτεια καὶ ὅτι ιμταθιαίνονν ἀπὸ τὸ Λονδινο ὅτι ὴ “Αγγλια παει νὰ ῖιστογραψει ἕνα σύμφωνο αμοι­ ὅιοιιας ὅοὴιθιει­ας ιμὲ τὴν Πολωνία. Ὁ Κόιιτελ πτῆρε ιδιοιτοιγὴ νὰ παροοσιοισθιεἱ ἑπειγὀντως στὸν Φύ­ ρερ. "Ο Χίτλερ στὸν Κιόιιταλ: «Στὰιιατῆστε ὰμἑσως. Μοῦ χρειάζεται μιὰ

­σίισ­θὴιοε ὰπὸ

προθεσμία νὰ σιτροσπαιθὴσω γιὰ διὰπραγιμιατεύσεις». Εἶναι 18 καὶ 30'. Ὁ ιΙίόι'ιτελ τὴᾶνεφωνει̃ στὸ Χόιὺντρ=ιιχγ. «Ἐπιχιείρὴσις Βόιϊς ἀνανὅλὴθῇ ἔ­ νεσια ὰπροὅλεπτων πολιτικών γεγονότων».

·­·­·ὶ?2­·­


ι Ὁ Χὰϋντριχ ἔχει μερικες δυσκολίες νὰ κανει τὴ μηχανὴ νὰ οπι­ αθοχωρὴσει. Ἱ­Ι ὁμάδα Χελὕιγκ, ποὺ στάλθηκε στὰ σύνορα απο το Μελ­ χορν η̃ὴ ἄσχὴιμὴ ερμηνεία διαταγῶν ὴ νευρικότὴτα, ποιὸς ἔέρ­ει;­­­ ἐπι­ τύθεται στὴ στυνοριακὴ ιθέσὴ του̃ Χόλχιντιεν. 'Ο Μύλλερ πετυχαίνει νὰ σταματὴσει τὴν επιχείρηση. Ὁ Χόιϋντριχ, γἐρεθισμένος, ἀντικαθιστα̃ τὸν Μέλχορν ποὺ τὸν κρίνεί ὺπεύθυνιο αὺτσὺ τοῦ σφιόιλματος, μὲ τὸν Σταν­ ταρτερφύρερ Χὰνς Τρύμλερ. Ὁ ἀρχὴγὰς τῆεἐ Γλεσι̃ἀπὶο Μὐίνλεθ άλα· λαμτθὰνει τὴ διεύθυνση του̃ συνόλου τῶν τἐπτχιειρὴσεων. Στὶς 13 Αὺγούστου, ὁ Χίτλερ καθορ­ίζει οριστικὰ τὴν ἔναρξὴ τῶν ἑχὶθροπρκαξιῶν, τὴν πρώτη Σεπτεμθρίου ὥρα 4 καὶ 1ὀ|.

ἐτιχείρησὴ χωρίζεται ὁριστικὰ ἀπὸ τὸν Χόιϋντριχ. Ὁ Νόιουγιοἔ καταλαμὅόινει τὸν πομπο του̃ Κλόιῖιὅιτς, ἀφοῦ ἔχει κλείσει στὸ ὺπόγειο τὸ προσωπικο ποὺ εἶχε, καὶ ιθόιη̨̃ει τοὺς ιὰνιθτρώπουις του νὰ ρίἔουν με­ ρικὲς ντουφεκιές, ποὺ εἶχαν προορισμμὸ νὰ δώσουν τὴν εντύπωση ­μόι­ χης. Ἑκπέμποντας τότε φαργμακερὲς ομίλίες κατὰ τὴς Γερμανίας σὲ. τέλεια Πολωνικὴ γλῶσσα, μὲ πολλὴ φροντίδα ἑτοιμασμενες. Αὺτὸ διαρ­ κεῖ τέσσαρα λεπτὰ ἀκρίὅῶς, γιατὶ οί ὁίνθρωιπο­ι του̃ Νὰουγιοξ εγκατα­ λείπουν τὴν περιοχὴ χωρὶς ν” ὰφὴσιουν πίσοκτους οὔτε ἕνα πτώμα .εκτε­ θειμένο ἐκεῖ ὅπως ἀκριθῶς καθώρισε ὀ Μύλλερ. “Οπως στὸ Κλόιίθιτς, ὴ ἑπιχείρὴσὴ εξελίσσεται χωρὶς εμπόδια ἔτσι καὶ στοὺς ἄλλους τόπους σύμφωνα τμ' ὅσα πρόιθλεπε τὸ σχέδιο τοῦ Χἀϋν­ τριχ. Παντού ὁ Μύλλερ διαθέτει τοὺς εἀπαίσυους ψευτοπολεμιστἑς του μάρτυρες τῶν δολοφονικῶν προκλὴσειον τὴς Πολωνίας. Καὶ ἐνῶ τὰ ἄρ­ .ματα μάχης καὶ τὸ Πεζικὸ του̃ Άδιόιλφου Χίτλερ ὲλευθερώναν πιὰ τὰ σύνορα, ὁ Γε­ρμανικὸς τύπος ἀγανακτει̃ μὲ μεγαλο θὀτρυὅο γιὰ τὴν Πο­ λωνικὶη ἐπίθεσ η κατὰ του̃ Γε ανικου̃ Ρὰί . Βολκίσε Μποεμπά τε ,. . πρώτη Σεπτεμὅ­ρίου 1989: «Το ἐγχείρὴιμα κατὰ τοῦ πομποῦ τοῦ Κλα­ ίθίτς εἶναι χωρὶς καμιμιὰ ὰμφνθοιλία προεξαγγελτικὸ σύμθολο μιᾶς Πο­ λωνικῆ­ς επίθεσης ἐνιαντίον τὴς χώρας μας». Με τὰ ­δτακρύὅρεχτα ξεσπάσματα ιᾶγανόικτὴσὴς του̃ τύπου, ποὺ τὸ =

παραπάνω κείμενο ἀποτελεῖ ιμιὀνο ἔνια παραδειγμα, συνδέονται, καὶ οἱ συγ­ κεκριμένες επίσημες δὴλὡσείς ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς δυναμικοὺς Ναζιστές. Ὁ Χίτλερ ὶδιαίτερτα .ἀναγγγἑλει τὴν Πολωνὶικὴ ιἑπίθεσὴ: «Δέκα τέσσαρα γεγονοτα ἔλαθον χὡραν, δηλώνει, ἐκ τούτων τρία ίδιαιτέρως ΰαρέα», καὶ ὁ "Γπουργὸς τῶν Ἱἰἶζωνερικῶν Φον Ρίμπενντροπ ἀνιακοινώνει στὸν Πρε­ σὔευτὴ τῆς Γαλλίας ὅτι «οἱ Πολωνοὶ ­διἑὅὴσαν τὰ Ιὶερμανικὰ σύνορα είς τρία διαφορα σὴμεῖα». . .. Μίὰ ἐπίσὴιμὴ ὁποστολὴ με α̃ρχὴγὸ τὸν Μύλλερ Διοικητὴ τὴς Γκε­ στάπο, τὸν ανθρωπο ὰκρυθ­ῶς ποὺ εἶχε προετοιμασει «τὶς κονσέρ·ὔες››,ι θὰ διευθύνει «μιὰ ἐπιτόπια ἔρευνα πάνω· στὰ ἑγκλὴιματα ποὺ διέπραξαν

­ι̃?3­


οἱ

Πολοανοὶ ἐπιδρομεῖς, "Ο σύντροφός τον, ὁ ἀρχηγὸἐ τη̃ς; Κθίπον ΨΑ9· Θωθ Νἐμπε, ­ϋοπστθιετεὶ στὴν Β. Κ. Ρ. Α., στὴν ὺπηριεσία τῶν ἐπιακε­ τ ι ε τ πτῶν που ιανὴποὐν στις Ε' οοδετερες χωρες 0ενα ὴλεπ.τρ¬ικὸ τραπεζι, οποσ ἐκθέτει συνοπτιπὰ τὶς ιδιόιφ­ορες φάοειἐ τἢἔ Πολωνὶκη̃ὶέ ἐπίθῦσλκ­ "Οταν επατόυεί ἕνα κοομπί, λάμπες ὴλεκτρικὲς καρφωμένες πανω σ" ἕνα χαρτη τῆς συνοτρλιαπη̃ις ζώνης ἀνόιόοὺν καὶ διεὺικολὐνοὺν νὰ παρακολοοθὴσει πα­ ν­εὶς μὲ .μιὰ ματιὰ τὴ ­διαιδοχὴ τῶν προσιφὰτων σον±ορί·ατιῶν γεγονότων. Ὁ Ρόιίνχαρντ Χόιὐντριχ σχολιόυ̃ςει μὲ προθυμία αὐτὲς τὶς ὰποδείἔεις: =

·­×

ίγ

Νὰ γιατὶ όίρχισε ὁ Πιόλεμ0€»­ Τὸ παιγνίδι ποὺ πατεὺθὐνιοί ·ῆ Β. Β. στ­ὰ Γερμανοπωλικὰ σύνορα ιἔπιτρέπει. νὰ διακρίνει πανεὶς τὸ ρόλο το·ὔ­πρώτου ισχεδίου ποὺ φιλοδο­ ιξοὐν νὰ παίζουν τὰ "Εἰς “Εἶς στὴν ιὲπεκτατιπὴ πολὶτιπὴτ τοῦ Γ' Ρόιτχ. “Η Μαὐρη Τάξη ἔχεί ιἀνοίἔει στὸ Χίτλερ τὰ σύνορα τη̃ς Πολωνίας. Άναμφισὶόὴτητια τὸ Κλόιὶόιτς ιεῖναι μόνο ἔνας πρῶτος σταθμος τοῦ δρόμου ποὺ ὀφιείλει. νὰ ὐδηγὴσεί τὸ Χίμμλορ καὶ τὰ “Ης ­ “Ες στὸ πη­ δάλιο τὴς ἐξιοτερικῆς Γερμανικὴς πολιτικῆς. 'Αλλὰ δὲν πρέπει νὰ θί­ αζεται τόσο πολύ. Σὐνεση πρὶν ἀπὐ όλα. Γνατὶ ὁ Ράίχσφὐρ­ερ “Ες ­ ”Ε”ς ­«°'Εῖ, ιμαλισταμί

χει ακόμα πολλὲς

ιδὺσοοολίες γιὰ νὰ ιἐπιόάλει τὴ θέληση τον μέσα στὴ ζοόγπλα τῶν Ναζιστικῶν ὁριδῶν ποὺ τὸν ἑνὶδιαφὲρ·οὺν. Βέόαια ιἐλέγχει τὴν πιὸ ¬δὐναμικὴ μηχανὴ στὸ πλεορὸ τὴς Βέρ­

ιμαχτ: τὴν Ἀστὺνομία. Άσφαλῶς εἶναι ό αρχηγος τῶν “Ες ­ ”Έ)ς. ποὺ λοιγαρίότη̨̃εται μὲ 258. 456. ἄνδριες. 'Αναμτρισὶόὴτητ­α διαθέτει τέσσερα σὺντάγιματα λἶ. Τ. οι­αὶ κορι­ ια εἰ στ* ιαοναδνκὶ ὺοτι·›‹.`η ὐπ εσία τοϋ Ρόιί . Ἀλλὰ ὅλε· Β αὺτὲτ ἶΰ οἱ ἐἔονσίες δὲ φτάνουν γιὰ νὰ προσανατολίσει αὐτὴ τὴ Γερμανιπὴ ἐξωτε­ .ρικὴ πολιτικὴ ποὺ πρ¬οέρχετ=αι ἀπὸ τὸ ἑλεὐθιερο παιγνίδι τῶν δὺναμίκῶν Ναζὶ ποὺ περιτριγοζίζοὺν τὸ Φὐρερ. Τὰ "Εἰς ­ “Ες εῖναί προκαταθο­ λικὰ νιπημτένα όὶν προσπαθου̃ν νὰ όγόιλοὺν πέρα μιὰ ἑνέργεια μόνα τοὺς. Τίποτε ἄλλο δὲ φωτίζεί περισοότερ­ο τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ “Ες ­ “Ες στὴν προσπόιθειόι. τοὺς τὴν καθοριστιιιὴ νὐ α̃νεόοὐν στὴν ἐξουσία ἀπὸ τὴν πόιλη γιὰ τὸν ἔλεγχο τὴς ὲξωτερικῆς Γερμανικῆς πολι­ τικῆς, πάλη σπληρὴ ποὺ ὀινεόαίνει μέχρι τοὺς ἀρχηγοὺς, του̃ Ρἀὶχ καὶ σ' αὐτὴν πάντοτε τὰ “Ες ­ “Έἑς συμμετέχουν. ·

Δ

ι

ι

Εἶναι ὴ ἐποχὴ ποὺ ὴ προσάρτηση τῆς Αὐστρίας θρίσοοεται στὴν ὴμερησία διάταξη. Πέντε διαφ­ο¬ρ·ετιπὲς ομαδες ἔχουν τ­ὴν πρόθεση, ὴ κάθε μιὰ μὲ τὸ ἴδιο πάθος, νὰ ἑἔασφαλίσοὺν τὸν ἔλεγχο αὐτῆς της πο­ ρείας ποὺ σκοπός της ­εἶνιαί ὴ ἔνωση (“Ανσλ­οὺς); Τὸ "Τποὺργει̃ο “Εξω­ τειρικῶν ποὺ ιδιεὺθὐνοντ­αν ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο Φρέγιειρ φὸν Ν­τὐϋρατ, ὴ ὐπηριεσία τη̃ς ἐζωτερικὴς ποιλιτικῆς τοὐ Ν. Β. Τ). Α. Ρ. πάτωι ἀπὸ τὸ ραθδὶ τοῦ Ρόιίχ Λόιὶτερ "Αλφρεντ Ρόζεμπεργπ, τὸ γραφείο τοῦ

­·ι̃?4­·­


Ρίιμπεντοοπ ποὺ ζεί ὁ ίδιος ἐπίσης απὸ τὶς έιτιχσσηιγὴσεις του̃ Κόμματος, ὴ ‹‹ὲξωτεοικὴ›› ὺστηοιεσία τοῦ Ν. Β. Β. Α. Ρ., ποὺ δτιοιικσυ̃σε ὁ νκαου­ λαὶτεσ Βίλχελμ Μπὰλ καὶ ὴ Αὺστοίια ιμὲ αοχηγὸ τὸν Τέο Χαμπιχτ. Τὸ 1933 ὁ Αὺστοιακὸς Καγκελλαοιος ηἔὶγιγλεμπεοτ Ντόλφιους, κα­ θολικὸς τῆς δεξιᾶς, διαλύει. τὸ Αὺστοιακὸ Ν. Β. Β. Α. Ρ. Οἱ Αὺστοια­ κιοὶ "Βθνικοοισσιαλτστὲς τοαμοκοιατημένίοί ιᾶπὸ τὴν αστυινοιμία του̃ Νταλ­ φους .μεταναστεύουν κατὰ χιλιαδες στὴ Βαὺαοία, ὅπου ὴ Χίμμλεοι, ποὺ ἀναζηταει νεοσυλλέκτους, τοὺς δέχεται μ" ἀνοιχτὲς ἀγκαλες. Οἱ ῳυγα­ δες συγκεντρώνονται στὴν ἀγκαλὶὰ τῶν "Εἰς ­ "Βς σὲ μιὰ «Αὺστοιακὴ λεγεὡνα». Βῖνιαί ἐνδιιαφέσον τὸ ὅτι οἱ δοιαστὴιοινοι Ναζιστὲς ποὺ μένουν στὴν Αὺστιοία καὶ ιδιαιικοτῦνται ιαπὸ τὸν Φοιντσλὶν Γκλας ακολουθοὺν τὴν κίνηση καὶ πείθαα̨χου̃ν στὴν ἐξουσία του̃ Ραἱχσφὺοεο "Ες ­ Μαἱῷεμένιοι λοιπὸν στὰ "Εὶς ­ ”Βς κατω ἀπὸ τὶς διαταιγὲς του̃ Χίμμλεο, στὴ μοναδα του̃ Γκλας, ἀτι:οτ±ελου̃ν· τὴν ἄνοιξη τοϋ 1934 τὴ Στανταιοτ "Ες ­ “Ες ”Αοι:θιμ. 89. Δὲν ξέοει κανεὶς ὀὶν ὴ Δίοίκηση τῶν “Βς ­ “Βς του̃ Βερολίνου εἶχε γνώση ·ὴ ὅχι τῶν σχεδίων τοῦ Στούιομστανφὺοιειο “Έἶς ­ ”Ἡς Γκλας, γιατὶ παντοτε ὁ τελευταἱος αντιμετὡοτνζε τὴν ανατοοστὴ τὴς Κυιΰέσνησης τὴς Βιέννης. Άναθέτει. στὸ Χαμπιχτ νὰ ποαμμιατισπο­ιὴσει αὺτὸ τὸ σχέδιο, τοϋ δίνει έγγύηση γιὰ τὴν ὺποστὴιοὶξη της 'Αστυνομίας τῆς Βιέννης καὶ ἑνὸς μέσους του̃ στσαταῦ. 'Ο Αὺστοιακὸς ἀοχηγὸς του̃ ΝΒΒΑΡ τοὺ δίνει τὴν ιεὺλογία του καὶ τὸν φέρει σα ἐπαφὴ ιμὲ τοὺς πιὸ σίγουοους ισυνιεσιγατιες του εἱς γνῶσιν τοῦ δὀκτοισος 'Ρου̃ντολφ Βεϋντενχαμεο καὶ του̃ Στουοιμστανφὺοιεο τῶν “Ες ­ “Ες στὴ Βιέννη ”Οττο Γκούσταδ Βαχτεη̨, ποὺ παρουσιαζει τὸν Χαμπιχτ στὴν Αὺστοία. Οἱ δύο ανδρες εὺνοοτυ̃ν τὸ σχέδιο τοῦ έγχειοὴμα­ τος. Φαίνονται έτοιμοι. νὰ ὅοηθησουν τὸ Γκλας στὴν ιἐπιιχιείσησὴ του. 'Γὸν Ἱιοὺνιο τοὺ 1934 συνεαντοὺν τὸ Χόιιμπιχτ στὴ Ζυιοίχὴ καὶ έξεταζουν τὶς λεπτοιμέοιειιεις τοὺ ἐγχειιοὴματος. Ὁ Γκλὰς έοτιεριοοτίη̨̃ετιαι νὰ δαλει σ” ἐφαο­ μογὴ τὸ σχέδιο δοασης καὶ νὰ ἐζαισιφιαλίσει τὴν ὺποστὴοιξη τὴς αστυνο­ μίας καὶ τοῦ στοατοὶυ̃ τὴς Βιέννης. Στὸ Βέϋντενχόιμεο ἐμπιστεὺτιεαι τὴ φοοντίδα νὰ ττοιοιμηθεύσει ὅπλα καὶ νὰ κεαδιίζει τὴν εὔνοιια γίὰ τὸ έγχεί­ νοημα, τὸν ­ἐτατιετοαιμένιο τὴς Βιέννης στὴ Ρώμη, “Άντον Ριντέλεν, ποὺ έπίθαμου̃ν νὰ τὸν κανουν νὰ παίξει τὸ οόιλο του̃ .μνηστὴοα τὴς Αὺστοια­ κὴς Καγκελλαοιίας σὲ ἀντίκατασταιση τοῦ Ντόλφους. 'Γὸ σχέδιο ξεκιναει πεοίφημα. Ὁ Ριντέλεν εἶναι. σὐμφωνος, ὁ "Ομ­ πέοστδόυτναμτ Σίντιστγκεο διοίκητὴις του̃ στο­ατοῦ τὴς Βιέννης έπίσης. Οἱ συνωιμότιες συνγκεντοὡννοται στὶς 16 Ἱουλίου στὸ σπίτι του̃ Χαμπιτ στὸ Μόναχο. Στὶς 24 “Ιουλίου ποέπει νὰ συνέλθει ὴ τελευταία ποὶν ἀπὸ \ Ἱ ¦ ~ Ἱ Ϊ Ϊ Ἱ τις θιεοινες ιδιιακοπες συνοδος Ϊοτουονων στη Βιέννη. Αυτη θα ειναι μια λ

7

3

­­ι̃?5­­=

λ


εὺκαιοία γιὰ τοὺς σονωιμότες νὰ πεοόσοὺν· στὴ δραση. Φαινοιιιενικὰ δὲν νοιάζονται γιὰ τὴ σύμφωνη γνώμη του̃ Ἀδὀλφοὺ Χίτλοο. "Ο Χόιμπιχτ ἔ­ χει φοοντίσιει γι' αὐτὸ τὸ θόμτα. 'Ο 'Αδόλφος Χίτλεο ιεῖχιε οὡσιει την συγ¬ ιιατόιθοσὴ τοὺ, ­ἀλλὰ σιατὰ ἔνια τοόπο τόσο ὰὀοιστο ποὺ δὲν ξόοει οιανεὶς τὶ νὰ σκεφθεί ·γι® ιαυ̃τὀ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ ὺπολογίζοὺν καθόλου. Λὐνει τὸ ποόὅληιια νιὰ τὸ Χίτλερ, ποὺ μὲ τὴν ὰμίφ­ίθολη σταση τον θὰ ­ὰιτοιδὼσει πιὸ ἀογὰ κόιθιε εὺθὐνη γιὰ τὴν ὺπόθοση αὺτὴ καὶ θὰ παοαπἐμψει τὸν Βόιχτεο μποοστὰ στὸ Διιιαστὴ­οιο του̃ Κόμματος, αατηγοοὼντας τον ὅτι ‹‹ἐνὴογησ·ε ἐναντίον τῆς εὲοιπεφοισομιένης θελὴσιεως του̃ Χίτλεο» (31 Μαίου 19389. Δὲν τθί ἀσχοληθου̃αε πιὰ μὲ τὴ σταση ἑνὸς ἀπὸ τοὺς σονωμότ­ες, ποὺ ὴταν παοὼν τὴν ὴιμέ­οα ποὺ π.ὰο·θησοαν οἱ τελευταίες αποφ­όισεις μέσα στὸ σπίτι τοὺ Χόιμπιχτ. Αὐτὸς εἶναι τελικὰ ἀπσοφασισ;μ.έν·ος νὰ σαμποτὰοει τὸ ἑγχείοημα κατὰ της Κὺὅόονησης του̃ Ντόλφοος. Ποόκειτιαι γιὰ τὸν ”Ομπεογιιοοὺπενφὺοιεο ΒΑ παοαναμο, στὴν Αὺστοία. “Τστεοα ἀπὸ τὴ διολοφονικὴ ιδοόιση τῶν "Εἰς ­ “Ες κατὰ τῶν διοισιηα̨ῶν τὴς ΒΑ, ὁ Ρέχνὺ, ποὺ μόλις ξὲφὺγιε τὸ θανατο, ιμτόνιοιμνηοισιασιία τοέφοιαατὰ της Μαύρης Έόξης. Σ“ αὺτὸ πο­έπει νὰ ποοστοθ εῖ τὸ γεγονιὸτς ὅτι τὸ σχέδιο τοῦτο Βί­ νιει γιὰ μιὰ ιφοιοὰ ἀκόμη μόνο ἔνα δευοοοεύοντα σόλο στὴν ΘΑ: ΒΑ τη̃ς Βιέννης, ἀφοὺ πὰοθηαε ὴ ­απόφαση, μόνο μιὰ φοοὰ θὰ ἑπεμθεῖ. Ἀλλὰ πῶς νὰ σαμποταοισθιεῖ τὸ ἐγχείοημα; "Η τακτικὴ ποὺ σχτοδιόισιθησιε ἀπὸ τὸ Χόιμπιχτ δίνει στὸν Όμπεογ­ ιιοουπενφύοοο τη̃ς ΒΑ τὴ λύση του̃ ποοθλὴματο­ς. “Ιἔἔχει ἀποφασισθεἱ ὅτι ὴ δοαση της ΒΑ καὶ ἐνιείνη τῶν “Ες ­ ποὺ σιαιθοοίσθηκαν τὴν ὴιιἐοα Χ θὰ ὴταν σόγχοονος, ἀλλὰ ὰνεζιόιοτητες ὴ μία ­ἀπὸ τὴν ἄλλη, μὲ τὴν ἔν­ νοια οτι οἱ ιδοὸ αὺτὲς ιδονόιμεις θὰ ἔχοὺν διαφοοετισιοὺς ἀντικειιιενικοὺς. σσιοποὺς. Ὁ Ρέχνυ φτανει στὸ λο­νιπὸ σὺιμπέο¬ασ‹μια ὅτι ὴ ΒΑ δὲν θὀίχει νὰ ὺποστει̃ τὶς συνέπειες μιᾶς ἢττας τῶν "Ες ­ "Ες καί, διακοιτισιὰ, χωοὶς νὰ ξιεσκεπαστει̃, ιἀφὴνει νὰ ιδιαοοεόσιοὺν πληοοφοοίες σχετικὲς μὲ τὸ σχέ­ διο τοῦ ιἐγχιειοημτατος τμἑχοιι τὶς Αὺστοιακὲς μὺστιιιὲς ὺπηοεσίες. "Απὸ τότε ὀ Βόχτοο παο­απ­ολοὺθεῖται σονέχιειια ἀπὸ δὺὸ ποόοιτοιοος τη̃ς Πολιτιαης Αὺστοιαπῆς Άστονομίας. Ὁ ἀοχηγὸς όμως ιαὺτηις της ᾶστὺνόμίας, ποὺ ἔχει οιαταξει τὴ στενὴ παοακοιλοὺθηση τῶν ιιινὴσιεων τοῦ Βόχτιεο, ἀγνοει̃ ὅτι οἱ ­δύο ποόικτοιοιες ιεῖνιαι Ἡθνιιποισοσιαλιστὲς φα­ νατισιμίἑνοι, ὅτι ὴ οισιθηιμιεοινιὲς ἀναφοοὲς ποὺ ὰπεὺθὺνοον στον ὰοχηγὸ τοὺς ισὺντιασισονται σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Βόιχτεο. “Ετσι ὁ Βόιχτοο καὶ ὁ Γκλὰς ἐπιιφὺλάισισονται νὰ φτόισοὺν στοὺς σκοπούς τοὺς. Ἡ 24η Ἱοὺλίοὺ μέσα σημ.αδ·ιακη, πλησιαζει. "Ολα εἶναι ἔτοιιια, ὅταν ἀνααοινώνεται ὅτι τὸ Ύποὺογιιιιὸ Σαμιθούλιο ἀναθαλλεται 'Υὶὰ Τὶἔ 25 “Ιοὺλίοὺ στὶς 11 ὴ ὥοια. "Απο­θὰοιοονιση, Άμφιὅολίες. Ὁ Ριν­

Ἱἱ

ι

­·”Ι?6­


τἐλεν ποὺ ιιατἐὅὴπε στὸ ξενιοὅοχει̃ο «Ἱιμιπέοιιαιλ» καὶ πεοΐιμ­ενε νὸ. λ τὸ αξίωμα τοῦ Κιαγκειλλισιοίοὺ, πσοσποιιὴ›θὴιι·ε ὅτι παοαιτεῖται. Τὸν θοὺν να ποιοαιμιεινιει. Ἱ­Ι δοἀσὴ τἀναὅλὴ­θὴοιε για τὴν ἄλλη μιέιοα στὶς 11 ὴ ὥοα. ~ "ευ πιο ­ ” Ρ αι; ὺ­­ Στις 25 Ἱοὺλιου 1984 τὸ ποιωὶ τοιαντα ἄνιὅοες των πὸ τὴν ιὅιοιίαὴσὴ τοῦ Γκλας ~μ­αζιετύτὴααν μέσα .στὴ ιιιεγόιλη αῖθονσα του̃ Συλλόγου τῶν Γοο­ιιανῶν γὺιμναστῶν. Εἶναι ντσμιένοι ιμτὲ τὶ; στολὲ; τοῦ Αὐστοιακοαι̃ στοατοὺ και ἕνα αὺτοκίιντηπιοι θα τοὺς ὅδὴγὴσει στις 12 καὶ 8Ο| στὴν Καγκελλαοία για νὰ ποοιχωρὴισοὺνι στὴ σὐλλὴτψὴ τῶν Αὺστοια­ ατῶν Ύποὺ­ογ·ῶν ποὺ σὺγκεντιοὡθὴιιαν σὲ ολομέλεια ἀπὸ τὸν Ντόλφοὺς. ‹× "Οσο για τὸ Βόιχτεο και τοὺς ανασες τον, ποὺ ἦταν σὺ°γκεντοωιμιένιο¬ι Ϊ Ι | \ | Ϊ ἴ Ἱ \ στο Γκαστιοφ Τισχλεο ιιιεσα στὴ Σιχιαιοὺφλεοιγκα; θα οτειιὅοὺν κατοπιν ἑοοτῆς. Ὁ Βαχτετο θὰ σιατεὺιθύν·ει τις ­ὅιαπο·αγματεὺσιοι; μὲ τοὺ; "Τ­ ποὺογοὺς ποὺ Αθ” ᾶποτελέσοὺν τὴ νέα Ἑἰὺιὅέιονὴσὴ. Ὁ Γκλας και ὅ Βόιχτοο ἀγνοοὺν ὅτι τὸ τἑγχειοὴιμτα του; εἶναι κα­ ταδικασμένο ν” αποτύχει. “Οχι ἑξιαιτίας τὴ; ποοιὅοισία; του̃ ὀιοχὴγου̃ τὴ; ΒΑ, ὀιλλὸι ἀπὸ τὴν ποοὅοσια ἑνὸς απο τοὺς ισὺνω­μότε; τῆι; ὁμόιὅας Βα­ χτεο Γκλας, και τὸ ὴζεοιε ὁ Ἡτιιθεωιοὴμτὴις τῆς Άστὺνιοιμιιας 'Γζοχταν Ντὀμπλεο. Τὴν τελευταια στιιγιμὴ ὁ Ναι̃αμπλοο φιοιὅα̃τιαι και καταγγέλει ὅλον; τοὺς συνωμότες στὸν Ύποὺιογὸ Έσω­τεοιιιῶν Έιμι­λ Φέϋ. Λίγο πο­ὶν ἀπὅ τὸ ιιεσὴιμτὲοι, ἀφοῦ ιμτόιταια ποοσπαθὴσιαν τα δικα του; μέσα ν” ανακαλύψουν τὸι ἴχνὴ τῶν τσυνωιμοτῶν, το Φέϋ ιμπαινει πολὺ ὅιαστικὸ; στὸ Σὺιμὅοὺλιο τῶν ”Τποὺογ‹ῖιν. Ὁ Καιγκολλόιοιοι; πλὴιοοφοοιει̃ται, και δυσκολεύεται να πιστέψει αὺτὸ ποὺ του̃ ὰνστφέοιει ὁ Φιέὺ, πόιντως ὅμιος ζὴτόιει ὀιττὸ τοὺς Ύποὺιογοὺ; να ἐγκαταλειψοὺν τὴν Καγκελλαοια και να Ι ξ Ϊ Ϊ | παει ο καθενα; στη θεση τον. Οἱ ”Γποὺογ·οί, παοαζαλιστμένοιι, ὺπακοὑοὺν. Μένουν μόνο Καγ­ ἴ κελλαοιος, ὁ παὶ ὁ Γοαμιματεας τὴ; Δημτὀισυα; Ά­σφαλεια οὅιν­ 20 ἶτ τ ι ~ : ι σκὺ. ιααιη̨τὅινσαὺ ζηταει αμεσως να σταλοὺν ενισχοσ­εις ατο αστυνο­ μισιοὺ; στὴν Μποιλχαουσπλατς. ”Ϊλστειο' ιὀιπὸ λίγο ἕνα ιαὺτοιιίνητο μπαί­ νει μέσα στὴν αὐλὴ τη̃ς Κιαγπελλαοιιας. Ὁ Γοαιμιινατέας νομίζει ὅτι ποό­ ιιειται για ἐνισχὺσιεις ἀστὺνιοιμτικὲς και πλησιαζει να τοὺς ισωτἠσει. Τε­ :\ ικα, αὺτοι ειναι οι σὺνταμιοτεο. Ο Ντολφοση̨ ̃ πληοοτροοειται ἀμέσω; ἀ­ πὸ ῖέναν ὀιστὺνοιμιιιὸ ὺπόιλλὴλο γιὰ τὴν οἰσὅολὴ στὴν ιιαοιὅιὸι τὴς Καγκελ­ λαοιας μιᾶς ὁμάδα; ὁπλισιμένων στοατιωτιπῶν. Ὁ Ντόλφοὺα̨ τὰ χα­ νει και μπαίνει ὅ ιθὺοωο­ὸις Χεντὅύσεν.. Πιάνει τὸν Ντὀλφιοὺις ἀπὸ τὸ δε· ξι χἐοι: ‹‹Γοἠιγοοα, κύριε ιΚαγκολλόιοιε,. γοἠγοοα!» τιοαὶ τὸν ὁὅὴγεῖ στο δωματιο ἀναμονῆς του̃ γοαφειοὺ του̃ Ντόλφοὺς ὅπου ὺπόιοχιειι ­μιι­ὸι πὀοτα μὺστιιιὴ ποὺ ὅγόιζοι στὸ ­δοόμο. ὅ

Δ

Ώ

­

κ­

λ: σπἱεγι̃ε

±

¿

5

5

ι̃ἱι̃ι.

τκρ

­

Ν

177

­­ 12

Ώ


Ἑνῶ ὴ κίνὴισὴ ὀιποιχὡρὴσὴς τκόπὴκε, ἔνας ιθόριιόος κοὐρισας ἀκού­

γεται. Ἡ πόρτα ιἀνοίγιει απότομα, ἔνας αξιωιιατικὸς τῶν “Ες ­ °Ί§ς, ὁ ”Οττο Πλαινιἐτται ιιιἐ δέκα ἄνιδριες ὁπλιισιμιἐνι̃οοςι μπαίνει ιμιἐσια στὸ δωμα­ τιο και ὁριμὰιειι στὸν καγκελλόιιριιο: «Τὰ χέρια ψὴλὰἔ». ξθ Ντὀλφονς ότε­ νίη̨̃ει. τοὺς ὁίνιδριες: «Τί μὲ ·θἐλετε;›› καὶ κανει μιὰ νευριικὴ χειιρονσμία. ΕΟ Πλανέττα .κανει ἕνα πὴδὴμα πρὸς τὰ πίσω, τιραόόιει τὸ πιστόλι τον και πνιριοιόολεῖ. "Ο Ντόλφ­ους διπλὼνεται στὰ δυό, ἔπειτα κατρακτιλέεει φαριοὺς ­ πλοιτὺς ἀνόιισκισλα. Τὸ αίμα τριέχιει ἀπὸ τὸ στὴιθσς του. Οἱ συ­ νωιιότες ξατλώνονν τὸν πλὴγωιμένο ισί ἔναν καναπέ. Μιὰ στιγιμὴ περ­ ναει κι” ὁ Ντόλρρονς ανοίγει τὰ ματια. Μὲ μιὰ φωνὴ .μισοσ­όὴσιμένὴ, φα­ νερώνει τὴν ικατόιπλὴξὴ του: «Τί σημαίνει αὐτό, παιδια μου; Στρατιῶ­ τες καὶ μὲ πυριοιὅοιλοἰι̃ν;: ”Βτειτα ­σκέπτεται πὼς χάνεται: «”Ήκανα παν­ τοτε τὸ καλότερο. Θιόλὴσα νὰ ιθασιλεόει ὴ Ιἶιίρὴνὴ». =Έ}νας ὀίνδρας τῶν “Ες ­ “Ες του̃ δίνει τὴν ὀιπόιντὴσὴσπὼις δὲν του̃ φαίνεται ὅτι ὴ εἰρἠνῃ ἦταν τὸ ὲπίκεντρο τῶν ὰπασχολὴσεὡν του σχετικὰ μὲ τὴ Γεριμανίιι. Πανω ισί αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ Ντόλιφοιος, λέει ιμἶ ἕνα τελευταίο στεναγμὸ: «Παιδιόι ιμοιι, δὲν καταλαθαίνιετε τίποτ° απ' αυ̃τὰ τὰ πραγματα». Στὶ; 15.45' ὁ ῖίαγκελλόιριος τὴς Αὐστρίας πεθαίνει. Οἱ κινὴιμιιατίες δὲν παραδέχονται πὼς εἶναι ὴττημένοι. ραἔι­ κόπὴιμα ιἐνὰντια στὸ Ύπονργικὸ Σνιμιόοόλιο, κύρια φόισὴ τοῦ κινὴιμαατος, ἔχιετ ιἀποτόχιει, ἀλλὰ ὴ ὥρα τὴς ΒΑ σὴμανε. Εἶναι ὴ στιγιιιὴ, σκέπτεται ἶ› ίἔέχτσρ, \νὰ διαταχθεί ὁ“ Ρἑνισυ νὰ ρίἔει τοὺς όίνδρες του στὴ μαχη εναντια στὴ κνιόερνὴσὴ. Είναι. ὴ στιγιμὴ γιὰ τὴν ΒΑ νὰ κατἑὔει στοὺς διρὰμονς. Δὲν θὰ κουνὴθεῖ καθόλου. Θὰ τ' ιἀγνοεἱ ὅλοι. ΘΑ ὰπομ.‹:­ νώνιεται ιἐπίσὴη̨̃μα ιἀπ9 τοτὺς κινὴματίες. "Ο Μπριγκαντεφύρερ ΒΑ Τὐρκ, όοὴθὸς τοτῦ Ρένισυ, ιἀγγόλλει ὅτι. «τὸ κίνημα τὴς 1ὀὴς Ἱοολίου εἶναι μιὰ ἰδιωτικὴ πρωτοιὅοολία τῆς ”Ής ­ “Εις Σταντὰρτε 89. (Η ΒΑ ἀποφεόγει τὴν κὰθιε ειἶιθόνὴ ισ» αὐτὴ τὴν ῖιπόθεισὴ». Χωρις σχόλια, ὴ ΘΑ θί ἀφἠσει τὴν Αίιστριακὴ 'Ατστιινσμία νὰ ρυθμίσει τὴν τύχὴ τῶν κινὴματ­ιῶν. Ὁ Πλανέττα, ὁ φονὴα̃ς του̃ Καγκελλόιριιοο, κι“ ἔξὴ ὰπὰ τοὺς ὀίνδρες του θα ἐκτελεσιθου̃ν. “Ολοι οἱ ἄλλοι συνωμιότεςι θὰ καταῦικασθου̃ν σὲ ποινὲς φσλάκισὴις λιγότερο ὴ περισσότερο ιαὐστὴρ­ές. Μετὰ ἀτΰ αὐτὰ τὰ γεγονότα, ὁ Χίτλερ κατακλύζεται ἀπὸ ἕνα κυ̃μι; ὰιαμαρτνιρω̃αν. Τὸν κατὴγοροῦν ὅτι., ἀνσιμίχιθὴκε στὴ δολοφονία τοῦ Ντόλφιονις, κι ὁ Φόρσρ, γιὰ νὰ ἐξιλεωθιεἰ, λσιόαίνει ιαυ̃στὴρ­ὰ μέτρα: «Ὁ Τιέο Χόιμπιχτ ια̃πο·λόεται ἀπ' τὰ καθὴκοντόι τον, ὴ «Αιἶιστριακὴ Λιεγεώνα›› “Ες ­ "Εἰς ὰφοπλίζεται καὶ. ιυ̃ιιατόισεται τὸ Ξἱἰόιιμα μιὰ ἀνλόίκρίσὴ ιἑνόιντια στοὺς σννιιαμότες. "Η ὴττα τοῦ Γκλας .Βνσφὴμιεῖ τὸν Φύρερ. Μαστιγὡνει. ιὰλόπητα τὸν Ρόιτχσφόρερ "Ες ­ Χόιϊνριχ Χιίμμλερ, ποὺ ὑφίσταται μιὰ οὴτιανταιὴ ἀπώλεια 1­οη̨̃ _

ἶἱ

­·­ι̃ἴΰ­~


γοὴτοοο τον. Ὁ Ἀδόλφος Χίτλεο, δὲν εἶναι αοιθόλιοὺ εὺχαοιστὴμὲ­ νος. Θὰ χιοειασθιεῖ ιμιὰ πίστωση χρόνου γιὰ τὴν "Ες ­ “Ες γιὰ νὰ ξα­ νιανιεοὺισιοι τὴν ἐσιτιιιὴσὴ της.

(Η ὺτιόιθεση Ντόλφονς θὰ χιοησιιμιεὺσει σὰν μνόιθὴ­μια στὴ Μαύρη Τάξη. Ὁ Χίμιμλεο μαθαίνει ὅτι ὴ ὀιντιζηλία ὰοτ' τὶς Ναζιστικὲς φόιο­ες δὲν γνωριζει σύνορα. Άκόμα οὔτε κι ὴ ιἀντιζὴλύα τὴς ιδεολογίας ποὺ τοὺς εἶναι κοινὴ. Και στοὺς ἴδιονς τοὺς κόλτοὺς τον ιμὴχιανισμοϋ τον ῖίόμιματος και τοῦ Κοατοὺς, στοοτιμνοὺν νὰ παοαχωιοου̃ν ἔοαφος στοὺς πολιτυκοὺις ιἐιχθοοὺις του̃ σιαθιεστῶτος σταοὰ νὰ παοαιτὴθοὺν, ποὺς ἔίτριε­

λος ιμια̃ς ὰντίσταλης Ναζιστικὴς φατοίιας, ἀπὸ ἔνα ττοιονόμιο, ἀπὸ ἔνα σιοιμιματι ἐξοοσὑας, ἀπὸ ἔνα ὁοτοιοιδὴοτοτε ὅφιελος.

Ὁ Ρὲμ

Σο­

ιεἶχιε ποιοτιιμιὴισει τὸ 1932 νὰ πέσει στὴν ὀιγνιαλιὰ τῶν

σιαλδημνονιοατῶν παοὰ νὰ σνιμφωνὴσει μὲ τοὺς ἑχθοοὺς τον στοὺς κόλ­

Ὁ Ρέσνὺ στοοτιιμόιει νὰ κανει ν” ὰτιοτὺχει ἕνα ιοίνὴμοι στὴν Αὺστοια παοὰ νὰ ὺδει̃ τὴν “Ες ­ “Ες νὰ δοέστει τὶς ιδόφνες τὴς νικὴς. “Επειτα ὀιπη̨̃ τὸν θανατο τοῦ Ρόμ, ἐος αοχὴγὸς του̃ Γενικοῦ Ἡπιτελείιου τὴς ΒΑ, Βίκτωρ Λοιὺτζε, ὀιντι νὰ ισὺνόιψει εἱοὴνὴ τὸν Χιμιιμλεο, δὲν θὰ πάψει νὰ ὁνειιοεὺετιαι νὰ ἐξεολοιθιοεὺσειι τὴν “Ες ­ "Εἰς | Ἱ \ Ϊ συμααχωντας την Βεομαχτ. ι¦Η ±|¬Β με ἩΒ Ι: Ι ι τῇ \σ ι ς Ι ς ­ ς ειναι αναμιιγμενὴ σ αυτες τις εσωτεοισιες αντιζὴλιες. Ξ Ι ι ι Ειναι μια δυναμη αναμεσα στις αλλες. Με τὸ ιδικαίωιμα αὺτό, ιενεογιει στον ἕνα τομεα ὴ Ξτὸν ἄλλον μὲ τὴ στενὴ ἔννοια ότι ἀξιοποιεῖ. τὴν κσλθαοὥς ενιφιοαζαμιενὴ ἐλὴση τοῦ Φο) ε ὴ τὴς υ̃ιεὺθὺνσ ς τοὺ Κό ατο ποὺ το ενσαονιωνει ο Ροὺντολφ Βςς, «εκποοσιωποις τον Φνοιεο». Ο τιελεν­ ταὺος αὺτὸς ἐς ἄλλον ἀνσιγει στὴν “Ες ­ “Ες τὸ δοόιμο τὴς ὲξωνεοικῆς πολιτικῆς, μὲ τὸ νὰ τὴς ἐιμπιστ±εὺεται τὴν .εὺθὺνὴ νὰ κανει τοο­αγ±μ.ατ»ια.όν τὴτα τὴν πολιτικὴ τοῦ Γεομνανικο­υ̃ "Εῖθνοὺς (Ντὡὺτσε Φοιλκστονμστιο­ πους τοῦ Κόιιιματος.

3

κ

ο

λ

9

Εμ

593'

α

5

ο~!ιιμΕε.

Ν

λιτίκ).

Πολὺ γιοὴγοσα οἱ ὰοχὴγοὶ του̃ Κόιμνματοις θεωοου̃ν τὰ νησόοιια οι­ πὸ Γεομανοὺς στοὺ ιδιιαμιένιοὺν στὶς ισννοιοιιοοιὲς ζώνες ὴ σὲ ξένες πεοιο­ χὲς σὰν στύλονς ὺσνοιστὴοιξὴς τὴς πολιτικῆς τῆς Γεομανικὴς επέκτα­ σης.

Τὸ 1981, ὴ ιδιεὺθννσὴ τον ΝΒΒΑΡ ιδὴιιιονογεἰ ἔνα νμὴμα «έξω τιεοιοιὸ» ποιοοοτοισιμ.ένιο νὰ ἐσοανασὺ=ν#›οεντοὼσ¬ει ὅλονς τοὺς Γεοιιανοὺς ποὺ

ὁιαιιένιοον ἔξω ἀτ” τὰ σὺνοοα, Τὸ τιμὴιια αὺτό, ποὺ ὀνομὁισθὴκε ὀιογιὀτε­ οοι Άιονσλαντονοιγν.ανιιη̨̃ατισιὸν (Α Οι), δ­ιεὺθὺνόμνενο ἀπὸ τὸν γκαοὺλἀ­ ιτεο Βίλχελμ Μσιόλε, ἀοιθιμεἰ ο1.0ΟιΟ ιμόλὴ τὸ 1987. "Εχει ἕνα τόσο με­ γαλο θόιοος τότε στὴν ἐζωνεοικὴ Γεο×μ.αν·ισιὴι πολιτινιὴ ποὺ ὁ φὸν Νάτο­

οατ ονομάζει τὸν γκαοὺλόιιτεο Μπόλε Ύφὺντοὺοιγὸ στὸ 'Τποὺιοιγεῖσ

·­Ἑ?9­·~

Ἐ­


γιὰ νὰ ἐξὰσφὰλἰσετ Α Ο, ποὺ τὰα̨ τοὺ. Ώτστὀτστο, τὴ

ἔτωτεοιπῶν

ὁοὰστητοτὁτη­

τῆς ῖἑνὰ πνὸ στενὸ ἔλεγχο Νπὀλε, ὺὲν εῖνω. τδτεοθὺνλετὰτ ὰπ' τὸν

·η̃

ὁιὰγωγὴ τῆς Τεογμὰντκῖγ; τὴν τολετπὰἱὰ λέξη στὴ πεῖ νὰ ἔχτετ ποὺ μονη, ”'Ατμτ του̃ Ἡἔνλφοεττ ἑπἰση; ῖγ Ἀοὺτσετνπολἐττσγε Ἱ”πόνοχ·ετ του̃ ­ἐἔωτεοι­ ὰτπλωμὰτίὰς.

τοὺ; Γεομὰνοὺ; φοιτητέ;, τἦ ντὰ; Ντὡὺτστουμ ἰμ ”/Αοὺ­σλὰνττ Ι τἐπίοης το Βένοεἰν φὺο κο­ ι̃Ἡ” Ρ τοὺ ολου

ἐνποονσωπει̃ Ροζομποολγτκῦ. ποὺ

ποὺ· ὺπόιοχτετ λ ιν \ σχεσγειτ; στενες ,μ ΧΪΒΑ, ποὺ οι­ὰτηολετ λ

θ/

Ν

3

Ύ

Ύ

.

γ

ἰλεομὰνοὺΰ γ

Ν

τ

Ν

γ

σμου.

πὰἰονετ οι­ὰεοο­οεττπὲς ­σ) ὰὺτὲα̨ τὶ; τὴ °Η ­ἀνττζηλίὰ ὰνὰμεσοτ Ἱὺςς ‹¿τὸν τἀνὰθέτετ το 198­Θ μοοφοῆ, ποὺ ὁ Χἐτλεο ποὺ μτνὰ τοσο ὀξείὰ τών Γεομοννίον ὁ ἰδτο; μὲ τὰ τσὺιμφἑοοντὰ φοοντίοὰ ν” ὰοχοληθτι̃ το οποπο ὰὺτὺ μιὰ γιὰ ”Ή;ς οτῃττνοοογει̃ Ὁ ἐξωτεονπὀ. στὸ Βιο.μἐν×οὺν (νοττιὶ), τὴ; ὁποία; Φολποντόὰὺτοο Μτττολστὲλλε ἀνττλοτμ­ εἰδωὴ ἶ›τεὑθὺ·ντοη, τὴν γοοῆγοοὰ

­ἀλλὰ στον ”Οττο φον ἔζοὺοτσνελγ τὴν γεὺθύνη ὰνὰλθἑτετ του οτὶα̨ τἀντἑζτγλες ὀο­ νομο­ τὸ ὰνλίοοὰντον; νὰ τἐπνθὰλοτ τεἶνοττ πὼα̨ ὕόινετὰτ νὰ σὺνὰομοσετ τεῖνὰτ πὰτ” ὰοχὴν ἐπττεοοτοτιτστμἐνοα̨ γὰνὼσεγιτα̨η̨̃ τῶν οποίων ποἐτετ νὰ πε­ θὰ “Ες‹;, ὰὺτὀ, σνοἑπετὰτ τοτε ὁ τὴ ­δοότση. Τὸ κὰθη̃πον πετθοιοχημὲνο. ἰσχὺοὀ, ὀογο.νω¬μἐνο,τ τσ' ἕνα τσχημ.ὰτὺσ;μτο ·

οιἐλθνετ

"Η “Εἰς λωτὰονει̃ τὰν

τὶς ἰδτὀτηττες. Ὁ ”3ἶν;; ἐκ­ τἀντοτποποἱνετγὰτ σὺ ὰὺτὲ; ττ τύχη στον ὁ Βτμμλοο ὁιοπὰζετ ττγν Ρὰτχσνφὺοτοο “Ες ­ ­

“Ες

θέση στον το­ νὰ πὀψοτ οτὰ μὲτοοτ του μιὰ ἀἐοὰ. Βλέπετ τὺν εὺπὰτοίὰ ἶπγμτοοογει̃ τοῦ Ράἰχ. (Η οτεὺθὺνοη ποὺ έα τῆς ἐξωτοοτκη̃; πολιτικῆς ὰο­ ±λὰμποοὺς πιο Χἰμμλοο τσ” ῖἐνοεν ἀπὸ τοὺ; τἀνατἰθετὰν ὰπη̨̃ τὸν

Εέἐ χηγοὺς του, τὸν

ΤἹ

ποὡην ἀξιωμὰττννὸ ­

“Βς τὴ;

λ

οτεοντετο

τὴ;

Ὁνμπτεογπο­οὺπενλφὺοετο

Δὀοεντζ,

”Αοο¬οποοἰὰ‹;,

,Ες

­

Ἱἰς,

"ΕΞ ἀοχηγὸ τῆς Ὁμπεοάγμπνσχντττ

Βοοτετοτδυττιπῆς ποοτιοχῆς.

νοπιἰ, ὰννὰλοτθὰίνοτ τὰ Λὀοεντζ, ὁ νέος ὰοχηγὸς τῆς ἄνδοες καὶ μὲ­ του̃ 1θΒ”ί. Δνονθτἑτοτ τότε τνοτόιντὰ τό. του τὸν "ἰτὰννοὺόνονο 'Γὸν Ἱοὺλτο του̃ 1938, ιἐπνθ­ότλλετὰι. τγτοἠτγοοο.. σοτ πολὺ ιμτἐττοτὰ. Ώστοστο, ἐλἐγχετ ολοὺα̨ τοὺς, τοὺ. Λίγο ἔπεττο. ῇ νοττιὶ ἢ ι̃Π)Α πέφτει. στὰ χἐοτὰ ἀπ® τὴν στὰ­ Βὺιοὼπης. ΕΗ 81) τὲπωτρολεῖτὰτ Γοογμὰνοὺς τη̃ς 'Ανὰτολιοτῆς ποὰκτὀοτων του̃ Δύο εντι̃; τμοσυ̃ τὴ ­σκτὰ τῶν τόνστὰση γιὰ νὰ ἐγτπὰτὰστἠστοι, ­δὀπτωο Χἐομὰν Μπέ­ πἐντοὰ πληοοφοονῶν. 'Ο ἔνο. κοοφὸ ¬δί›‹..τοο ἀπὸ σὰν δεξνο χἐοτ τοὺ Χότὺννοτχ, χτοηστμτεὺετ χοεντς, ὁβμοστοτς τσὺνοογὰτης τοῦ ἀοχτγγου̃ τῆς νοτιοἀ. 81) πὰγίονετ τὸ ποοὅὰοι­ Βθ Μὲ τὸ τἑχν­ονο±μ.ὰ ὰὺτὸ τν ὀτογὰνωση Οἱ ὀζνἐδοοα̨ τῆς Τάξη; κο­ τστὺν ·ἐἔτωτεοτν.ὺ πολττιοτὴ. “Ε ­ σγμὰ σ” ὅ,ττ ἀφοοα̃ πὰθἠκοτν­

Ό

Ν

τωλὰτνθὰνοὺν

­μνεογιοοὲς

θέσεως

­

­­

πλονδτότ, ”Έ‹νστ ὁ ®Ομ„πεοφὺ©νε© ποόοδοος τη̃ς «Γτεοτμτο.ν­οθνοὺλγο.ο:­

ὁνομόνζετοπ “Εἰς “Βθὰλντ φον Μόνσνοὺο

·­τ

·; οτ

ι̃ὅθ

­


τῆς

Ἑἶτὰοο¬είὰς››. Πὰιοὰλλὴλὰ ο Χομμλεο κτ ὁ Λόνοεντζ ­φνοοντούζοὺν τὶς σχἑσετς τους μὲ τὸν ἄνθοωπο ὅπου ὴ νοιὴἰ εἶνὰτ κατ” ἀοχὴν ὺποτὰνγμέ­ νη, δὴλονῦὴ τὸν Γσνοτοοπεντρὺο­εο ”Ής ­ “Ες Ἱωονκεὶμ φον Ρἐμπεντοτοστ,

γτὰ τὰ ζὴτὴμὰτὰ ἑξωτεοωτὴς ττολτττκὴς στοὺς κολπνοὺτς του̃ Γεντκοὺ Ἐστττελενίοὺ του̃ οτοοσωπιοτου̃ ίἐντποοσὡοτοὺ του̃ Φὐοεο». Ὁ «ὺτοεύλθυνο

ετεντοοπ κὰὶ ὁ Χίμμλεο ­διὰτὴοοὺν

τὶς ὕσο τὸ δὺνὰτὸ πιο κὰλὲς σχέσεως: «Γνωοί,ζετς, γοότφετ ὁ Ρομττεντονοπ στὸν Ρὰ'τχ,σφὺο·ε°ο τὸν Ἱούνλτο του̃ 194ὲΘ, ποιὰ νεῖνὰτ τὰ ὰἰστθὴμὰτό. ­μου σχεττκὰ μὲ τὴν "Ες ­ ”Ής, γνωοί­ ζεις τμέχοτ ποιο σὴμει̃ο τθνανμόνζω ὰυ̃τὴ τὴν ὀογὰνωσὴ ποὺ εῖνὰτ ἔογο ,δν­ κο σου. Δὲν θὰ οτὰὺσω νὰ λθεωτοῶ σὰν μιὰ τιμὴ τὸ τν) ἀνὴστω σ” ὰὺτὸ τὸ σῶμα νὰοχὴγῶν ποὺ θὰ στὰίξεν, =εἶμὰ·τ οέτίὔνὰνος γι? ὰὺτὀ, ἔνὰ νοολο τοοω­ τὰοχτκὸ στὸ μέλλον του̃ Ρὰι̃χ μας».

Οἱ σχέσεις νἀνὰμοσὰ στὴν "Ες ­ "Ες καὶ στὸν Ρὑμτνεντλοὺντ εῖνὰτ τόσο στενὲς ποὺ Ρὰὶχσνφὺτοεο θτεωονει̃ σὰν μιὰ ὲοτττὺχνὰ σχεδον στοοσω­ πτκὴ τὴν ὁνοιμοτσίὰ τοϋ «σὺνὰδέλφοὺ» του, τὸν Φεθοοὺ¬άνοτον του̃ 1Θἔ»Θλ ἐπὶ κεφὰλὴς του̃ "Τποὺνογνενίοὺ τῶν ”Εἕζωτλεοω‹.ῶν.

Καὶ λὰχιστο.

ποὰγμὰττντὰ, οἱ σχέσεις δὲν

·θ)

ἀλλοιωθοὺν. ”Οχτ ὰμέσως τοὺ­

Ρύμπεντολοττ οτεουὅὰλλετὰτ στὸ

ξΐττοὺογεἱο ἀπὸ ὰοχηγοὺς ὺπὴοετεἱ στὴν Λτὰἰμττστὰνντὰοτε «Ἄτδὀλφονς εο»· ὅσο γιὰ τοὺς ὰνώτὰττοὺς ὺττὰλλὴλονς του̃ Ύποὺο­ γείου, ποὸς μεγὰλὴ τοὺς κὰτὰντλὴξὴτ τοὺς ἀνωνονινὼνλετ πὼς λᾶπνὸ ἑκλεἰ οτὰὶ. πἑοὰ θὰ φοτοου̃ν τὴ νμὰὺοὴ στοτλὴ, ὅόισετ μιᾶς ¬σὺ·μ,φ×ωνοίὰς ποὺ σὺνὴφλθὴ ὰνόνμεσὰ σ” ὰὺτὸν σοὰὶ τὸν Ρὰτχνσφὺοεο “Ες ­ ”Έἶς, ὴ ὁστο­ίσ. ττοοὅλέττετ ὅ­ ττ συμπεοτελὴφθὴσὰν ,ὅλοτ ­στοὺς κολττονς τὴς Τὰξὴς. Κτ ὁ ἰδτος ὁ "Τ­ ποοογὸς τἀοένσντετὰτ νὰ ἐμφὰντίζετὰτ στὸ γοὰφεἰο του σερτγμἑνος μέσα σὲ μιὰ στολὴ ἑνὸς Γκοοὺντενερὺοοο “Ες ­ “Ες Στὰ γοὰμμὰτὰ ποὺ ὅωτεὺ­ θὺνετ στὸν Χίμμλενο, πὰοὰστοντέτὰτ οτἀντὰ ὅτι δὲν ἔχετ γύ­σω του ἀονε­ τοὺς σὺνεο·γάτες «ἐκλεκτοὺς», ποὺ νὰ στοοοοχοντὰι. ὀοτὸν τὴν “Ες ­ ”Έἕς. ΝΗΞ

:νΕ}_,

ιὸς τοῦ Ρο­ὺντολφ

Μιὰ τόσο

ὰονμνονωτὴ τσννεογνὰσίο.

οὲν μστο¬οοὺσε νὰ δτὰοκἐσεν.

Σὲ

λίγο, ὁ Ρίγμστεντοοττ οω. ὁ Χῦμνμλσο­ θὰ ἔλθουν σὲ οὴξὴ. Σὲ λίγο, ὁ "Τ­ ποὺογὸς τῶν Ἐξωντεοτονῶν α̃νττλονμὅὰνετὰτ ­ὅττ θὰ στοἑτνετ νὰ φοἀξετ τὸ πἑο­ὰσεμὰ στὴν "Ες ­ "Ες ὀὶν ­δὲν θέλει νὰ χὰσετ ο ῖὁνος τὸν ποὰγμὰτικο τεχνικὸ ἔλεγχο τὴς Γεονμνὰντκὴς τἐξωτοοωοὴς ττολττωτὴς.

(Η τσύγστονοσσὴ ὕοῦσοτετ τὴν ἀοχὴ τὴς σὲ νμτὰν ἀπόφωσὴ του̃ Χίτλεο ποὺ ­θὰ ἔχοτ ἑτἐὰσὰση ττὰνω στὴν ἰστοοίὰ τὴς Βὺοώπὴς καὶ του̃ κόσμον. “Εὰτειτὰ ἀπὸ τὴν κὰτοχὴ τὴς Αὺστοιίὰς, ὁ ὰισττὰτονοὰς τἐξὰκολονθῶντοις τὴν

ποτλνττπὴ

του τῆς ἐττέκτὰνσὴς,

±λἕφ

κῶν μετονοτὴτων .στὴν

τ ­ “Ες

ετ ὲἶὰτσ ὰλίσετ ›

­­­

3"

τοΗ ἕἔ Ξΐζὴ ἔ>­‹

τεΟκτ

τὸ ποόθλὴμὰ τῶν Γερμανι­ πὰὶ στὴν Πονλωνίὰ. Οὺσ­τὰσττκὁι,

νἐξ­εγιετοτετ

Τσεχνονσνλοτὅὰκίνὰ

διὰ μ.έσοὺ τἴς ηε νστιτὶ ±μ·τὰ θἑσ ν

τοι Μ

.

ἰσ ὺος ηλτὰ·


~

~

σὲ Ρὑμττεντονοπ τὸ τολὴοονφ­οτοου̃ντατ

του Οἱ διπλωμάτες τον Τπονονείον ἀπὸ ῖπτονατανσταθεἰ κατὰ σὐμσττωσὴ ἔχουν ­ὅττ Θασος τονς καὶ τθλἐποτν τοὺς ἄνδοος τὴς “Ες ­ ”Ής. τὸ ὴ κοίσὴ γτὰ τοὺς Σοου̃ὴτνες, στοανμνατιαότ, ὅταν ξέσπασε ς

.Καὶ

παίζει. ἔνα σόλο τελείως δεοτετοεύοντα. "Γττοοονει̃ο του̃ φὸν Ρἰμπεντονοστ "Ερνστ ”Α“τζεν­λοο, ἀντἴστα­ Ὁ Γεομσνὸς Ἑντττετοαμένος στὴν Ποόιγα, ἄγνοτα. τὴς ττοοσόιοτὴσὴς, ὰφὴνετατ στὴν λος τὴς Χττλεοτκῆς ττολτττκὴς ὁστὸ τὸν Φύοοο νὰ στὰ­ Ὁ νὰοχὴγὸς τὴς νοτσὶ, Λὀοεντζ, ἐπτφνοτοτἐζετατ Γεομτανῶν, μὲ τὸν νδτεοθὐν¬οντα τῶν Σονδὴτῶν νετ τοταποαγματεύσστς Ιίὀνοαντ Χανλόω̃ν. ν

Λό­ στον, ἀννει̃ςαστὴτα άστο τὸν 'Γὴ σττγμὴ ἐκείνὴ ὰν±οτὅδο¬ς τεῖνατ κύ­ ὁεσύτεοος τὴ θἐλὴσὴ τον, ἔνας οεντζ καὶ καμνμτὰ φοοὰ νμόω̃ννστα παοὰ Ρόαν­ “Ες =ἑσνενμνὀαί.νετ: ποὀαεττατ ντὰ τον οτος (ὰφνέντὴς) τὴς "Ες ­ του̃ τμὴνμνατος «ἐξωτεοτκοτῦ» τὴς χαοντ Χὰϋντοτχ πού, μὲ τὸ τέχνασνμνα τὴν πτὼσὴ του̃ Χανλὰι̃ν. ΒΠ, νωνὴγαετ ἔνα ποο=σωπτα.ὸ σκοπό, φαἱνετατ σὰν νὰ ­ Στὰ ματια τὴς 81), ποαγ:μ.αττκόι, ὁ Χανλὰἰν του̃ σώμματος καὶ του̃ Φύοτεο στοὺς οτεονα­σττίζετατ χλιαοὰ τὰ σομφτἐοοντα υ̃πεύθονοτ του̃ ΝΒΠΑΡ Σοοδὴτες. Ὁ Χανλὰτν, ὅπως οἱ οτοοτσσὁτεοοτ ἐθντκτστὴς καὶ καθο­λωιος: «Δὲν γτὰ τοὺς Σοοδὴτες, ­εἶναι ἔνας νμἐτνοτος τοὰνω ¬σ9 ἔνα σὴμει̃ο, του­ θὰ κοὐψω δηλώνει τὸ 1984, ὔττ χω¬οτζ,ομὰστε ποτὲ δὲ θὰ ±δνεχτθου̃μ.ε νὰ ὰκοωτὴ­ ­λὰχτστο ὰπ” τὸν Ἡθντκονστοσταλτσμὀ: Σονδὴ­ Ύττόινοχετ, ὅένὅ­ατα, μέσα στοὺς ονόσονν τὴν ὰτομιαὴ ἑλεοθεοία». Εῖνατ λίγο σημταντικὴ τες .μνιὰ ἐξτνοεφαστταὴ ὀμόνὀνα 'Ηθντ·κοτσ¬ο¬σταλτστωτὴ, νὰ ποσ­ στὴοτχιθνεἱ πάνω τσ” αντὴν γτὰ σὲ ἀονθμτο, ἀλλὰ το Χόιϋντοτχ θὰ πτὼσὴ του̃ Χανλόιϊν. σσταθὴσνετ νὰ νδὴμινονογὴσεετ τὴν ιμαντεὐετ τὶς προθέσεις του̃ Χόιϋντοτχ. Ξε­ ς

Στὸ μεωἔὺ ὁ

ΧΟ­νωἰα̃νὰ

φογὴ το­ὸς τὰ .ἐμη̨τσὀς φεὐγετ ὀστ” τὴν παγίδα ποὺ του̃ στὴνονν νμὲ νμτὰ Ἀγῶνες Τὰ τέλὴ 'Ιουλίου του̃ 1938, τταοἱστατατ στοὺς Γομνασττκοὺς καὶ σννεννοεἱτατ ­μαζὐ τον. στὸ Ἑνἱποοσλαον. ἔἶννανταετ ἐκεῖ τὸν Φὺοεο ἐνόινττα Ὁ Χίτλεο υ̃ίνετ τδταταγὴ στὴν Η 1) νὰ παὐσετ νὰ οαδτονονογεῖ ὀνο­ τον Χἴνμνμλεο, λογ­ωτὴ σκοτετνὴ Χανλἀτν στον, σύμφνωνα μὲ τὴ στον

τμὰζετατ Γκο+ονττεν±φὐοεο "Εἰς ­

“Ες

τοῦ "ί­ "Η υ̃πὀτθεσὴ τῶν Σοοδὴτῶν ὰποκαλὐτττετ στοὺς δωτλοαμὰτετς ὲνδταφὲθων τοὺς δὲν νσὴμει̃ο τοονονείοσ του̃ φὸν Ρίἱμοτεντοοττ μέχοτ ποιον

στοογοαμματίσττ ἀπὸ ἐκεῖ αιαὶ πέ­ Δέ­ τομέα τῆς Ϊἶεοττνανντντὴς νἐἔωτοοτκὴς πολτττκὴς. Θτα ἶι̃ Ἐἐ · ΉΒΞ [στὸ τοϋ ὁνο­μασίσ τὴν νἐμποδίσετ κατα λοιπὸν νμσνοιοεἰ ὁ φον Ρ·ί±μωε.ντσ×οττ νὰ ννὰ τὰ ζὴτὴματὰ σνοὺ ἀφο­ Ύφνστουογου̃ τοῦ Λόοεντἔ στὰ ααθὴνοντα Β Π δὲν νἐντεκτείννετ λτνὀτεοο τὴ οουν στις Γεομανυκὲς μ.ει.ονὀτὴτες.

οἱ υ̃πηο­εστίες τους, καὶ

πτοτὰ

θἐσὴ

ἔχνετ

Ἱἱ

­ι̃8Ζ­­


δθἀση Τηἔ πανω στη Γεριμανιιιη διιτιλωματια. Χωρις την παραμικρη συαμιετοχη του "Ϊ”πουργιε·ιἔου, ὁ Χιτλερ θα πραγιιατοτιοωλσιει την ἐτιιδίω­

ξη της ττολιτιιιη̃ς του, ιἐιμπιστευομενος, τον Μάρτιο του 1939, στὶς ικα­ λὲἐ φροντιδες της 81) τη συιηνοιθεσίοι στου θὰ ὁτυ̃τῃοητσει στη συντριθη τῆς 'ἱ”σ±εχἑοισλο¬¿ότακιἰατς. Το σχέδιο του̃ Χίτλερ ειναι ἀπλὸ και ιἐττιτηυ̃ειο ταυτόχρονα. ­ νὸ. σιαλέσει τους ηγέτες του Λατνιου̃, του Συντηρητικου̃ και του̃ ἔίληρικου̃ Ιίὀιοιιατος τῆς Σλοιὅιανιύοις ν” .ἀτοοτιναξουν τὸν· ζυγὸ της Κεν­

κειται

ΚυὅἑΘ9Ήση€ ΐἦἐ Πρόιγοις καί, ταυτόχιρονια, να ἐἔωθησει τους ἶσέχους να οιατοιστειλουν τη Σλοιὅταοιικη ἀνταρισιοι. Στη σύγχυση που θα πρτοικληθ­εἰ ετσι, ὁ Φυρερ ιθὁι τταιξοι τὸ ρολο· διαιτητου̃ και θα τοπο­ θετήσει τις δυο ουνόιμιεις κάτω απ” τὸν ἔλενχό του: η 'Ϊλσεχτο¬σλοτὅα%ιοι

ΈΩΦΜΙΞ

θὰ· Υωεν ἕνα Γεοεμοινικὸ τιροτεκτοιρα̃τοι, η Σλοιθακια (· τ Ι ι „, ανεςοιρτητο κατω αποι την «τιροστασιοι του Ρόιιχ». 5

ι̃ἰριόιτος ρητὸι

ἔντα

σ

Σι̃Άιἐ

=

~ αρχες του 1989, 9

ε

λ

|

τα

οι

¬

Ι

Ες ­ Ίος Βιλχελμ. Κεπ­ Βεεζενμαγερ τιηγαινουν στο

κ

ο Γ›ιρτουττεν¬φυρ·ειρ

±

ν

πλεθ Μ Ο ΣΐΘωΤλ0νΩο7ονφινιοιορ Εντμοντ Ηριεσμστουργκ, εμιαῖςυ τμὲ ιμιὸι ὁιμιαδα (κοτμιμαντο) ἀπὸ τιρακτορ­ες ~

κ

Ε

Δ

×­

ι

τ

κ

\

σι

κ

Μ

"Ἡ

ν

ΒΒ,

για να Θλθονν ~σ” ἐπαφη τμε τους Σλοτοιακιστους πολιτικους κυκλους. Ο­ ” Η ῳτ |_ ~ ­› ~ οηνιεε του~ Χιιινερ. τὸ Ύιιουιργιειοι των Έιξωτιερικων δεν θα πρεπει, τι ` Ι . σε Μλαιιιιια τιεριτιτωση, να οτληροφορηθιει~ νΰ αυτο το ταη̨̃ε..ς ισι. Τὸ Ώίομ. ς

,

Ι

.

3

_

τ

τ

ι

κ

κ

τ

φθάνει ση̨̃ ἕνα ὁριιοιμιένιο ισηιμ.εῖνοι: ἐπειδὴ ἑτιιθυμιεἰ νὰ ~ ι ε : τερμα στις συνεχεις τιροστριοες με την η~μιιαυτον¬οιμ„η οιιοτστιονοια­ ι ¬ στη κυὅερνηση της Ζ­λοιὅακίαις, η ἰἶρόιγα κοιλει του Σλοἔιακους ηγέτες ι̃ \ ι̃ σε μια Γενικη Συνεδρίαση συμεριλιωισης. Ὁ Ἑίἑπττλερ και οἱ ἄνοριε; του .. «ε ι Μ ἴ ῖ τυετυπατνουν νῦ οποφαοισιει ο Πρω­Θυττουργος (Προεδρτοτς του Ἱπουρ­ Ι . ί' _' γικιοσ Συμτὅουλίου) Γιοζοφ Τισιο να κανει την τιροιστιληση και να προ­ ετοιμάσει την Σλιοιὅιαυικη ιἀνιεξοιρτησια. νμόιντο» ἐίἑτιοτλερ | ' θεσει

κ

ο

νο

κ

ι¬

»

Ε

κ

.

κ

Λ

ι

9

ι̃κ

κι

ε

5

στ

\

9

κ

π

α

κ

τ

\

να πω Ο 899€ οοτ τους πιο οιαπρεστεις Σλοοααουις πολιτι­ κους, ο Δοκτωρ Καριελ Σἐντορ, Σλοιὅασοσις ±ΎιπΟΠ©γὸ§ Ιτθοτεδοιείας νστνὴν

Ι

Ι

Υ

ν

Μ

...

ἑ7ἶΪτΘΜηΝΙίὉὅΘΘν”ἢ9η5Τη€ Ποο:γοις\κο.ὶ ἶἶενωιὸς Διοικητης της φτρσυρας

ινλα, ερχεται να ιαντιιταχθει στα Γερ¬μιαν·ικα σχέδιο ὀιρνουμιενιοις να Οἱ Γεο­ τ ι ι | μανιθλ· Ο­Οτι'­ἔΟϋ°ν συζητηισεις με τον Σίντορ. Δεν νίνετιαι τίποτε, ὁ "Ἑ­ ι | Ἱ ' | ι πουργος τταραμιενει στις θεσεις του. Το πριεστοι να γιατι; Ἡ 8 Β Άρτα­ φευγει στη λυση που τη συνηθιἔι̃η̨̃ει σ® αυτου του̃ εϊοους την καταστα­ . \ κ υτοοιγραψει τον Σλο¬ὅαι›ιιοοο διαχωιρισνμὸ Χιτλοροκη̃ς ἔμ.τινιευσηΞ_ λ

3

ι

ς

ιν

.

ση: στὸ ἔγκλητμα. Ι

Ο ααραἔιας» της Β. Ὁ., Άλῳιριεντ Ναουινισυτῶ εχω ασωλάιθετ νὰ "τς ι \ ττροσποιηθει~ (τσκηνοιθιετησει) στη Σλοθακία οοιλοφονικες σστότοειριες Ε

5

ι

.

|

­9

­Ι Σλοὅακων Βθνικιστων. 9

οι

~ Ηδη οι πρωτες Ω

ὅόιμὔιες

εκρηγυυυτω

σ°

ενα


υ

ο

·`

στὰστο στοοτολὰτστς στο ὶἶἱοτέ­σ:μστον±ογκ, ὴδὴ ὴ Ποότνο, Θι̃ι̃ὶὶτεὶεαστὶἔ­ι̃ὶ 'Γἱσο αὶ κη­ απὸ ­Οσον; Γσσμὰντοὼς ζὴτότετ τὴ δτόλοσὴ τὴς Κοοὲονὴσὴς ου­ 7 ­τ οι η \ .τση στο ρ· πσοε.ττοσ.ιντι. όταν οοσσετ σὲ στὰτἀτστοτσὴ τἀνὰγκὴς τὴ Σλοὶΰστὶίστ, νίὁτ ἔνσς ¬ἑττἐδ¬οξο¬ς διπλωτμτόὶτὴς στοὰ δὲν τὸν πεοὶττενσν. »

ν

,

Φ

#

τὴς Βτέννὴς Γτὀτζεφ Μπύοκελ, Ρκοονττενφτύο±ε.ο Ἐὶ Ψτ Μ Ϊἰοω­ Ες, ὲσχςτσὶτ σ® τεποτφὴς μὲ τον Σίντοο που ἐχτετ .. γίνω στο τμετστςν ­­± τω .., Ι .στ ὶτσο. δτοτχωοτσττκοσ τον θυοτοσοτγὸς στὴ Σὴοὶὅτσπία σε σὶντὶττοττστστονσὴ \ | ποσ­ ὴ | Αοτὴ αντοω̨̃τωμβσνετ νὰ τον μετωστοέψετ στὶς Γοσμὰντοτες τοεες.

γσνο±οολό.'ὶτοο

..

3!

Χ

ν

ν

ες

ν

ν

3

3

3

3

Η

Ε

σ

Στ

σωστωτὴ ὀστὀπεὶοα ­α̃ττοτ·υτχτσ.ίν·οτ, ἐττίσὴς.

Στὸ

Βοο­οτλῖνο, ὁ

γίνετοω. νὶενοτκος.

Χὶτλεο

ννσ­ιτοὸς

πεονότει.

τὸ τοτττλὸ Ϊεομσ­ Ττσεχοτσλοτἔτὰκος Ποὀω̃­οτο=ς Χἀσστ, ἐπειδὴ κατ­ὰλὰθστίνὶετ τὸν Χίτλερ στὶς ντκὸ πὰτγνἐδτ, τὰνσννντέὴεὶ τὴν τἑπτθὴμὶὰ του νὰ στ›νσ.ντὴσετ να 14 Μοτοτέοσ. Κάτω ὀττΰ ονυ̃τὲς τὶς σννθὴκσς, θὰ ττοέπετ ὁττωσἶὶὴττοτε Μοτοτίοτ 13 στὶς σσὶμττέσετ ὴ ιδτονκὴτονὶξὴ τὴς Σι̃νοὔοοτνκὴς ἀνεξοιιοτὴσίσς ×_ τσ τους | η̨σ | ”ί`σἑχον·ς τον το ὰονοττεσὶο, γτσττ ο Φυοεο θεὶνετ ν ὰττοτσπσσὶετ σ.ττ Ὁ Κἑττπλεο ἐκλιττοτοει̃ ὰκὰμσ. μιὰ φοοὰ τον

κιτ

νο»

ὅοο τὴς σονθὴτκοτλόγὴσὴς. Τίσο τῦπο Τύσο, στὶς 11 Μοτοτὶον. Τὴν νύχτοὶ τὴς 12 τσοὸς 13, ὁ Λίγος ίἶτω̨ ̃τεἔ ἀΩΥΟ τεοσ. Χαλεῖταὶ τότε νὰ μετουθεῖ ὰμὶἑσως στὸ Βοοολι̃νο. ἴἶσε.χοσ7.‹:­ τὴν ποὶν ἀπὸ τὴν ἄφτξὴ του̃ Χότσοὶ στὸ Βοοολὶνο, κοιτοτθέτετ Βὐοώπὴς. Ν οστκίστ στὰ πόνο:­σ. του̃ «σὰθέντον» τ”ς ῖίτενττοωὴς

'Γοτεχτοτσ±?νοτθαν.ωτὴ

υ̃πσθ­οσὴ σῖντοὶτ

ὴ ποώτὴ

ολτττντὴς ποὺ τἀνστὶέθὴκε ὰτὀτλντοὶ στὶς εροοντίδτες τὴς ο” Γκοτοτοθνὰὶτεο Μπὐοοοελ, ·›τσ.τσ;ντο¬ίν·οτσν ' ποτ , κτ ”ὶδτοτττὶεοο;

3'Ἑ

¬

.

Β

ἐξωτὶεοικῆ;

·υ̃ποθ.εσὴ

ςσ.

ἔχει

ἑἔὶ). Θὶ ζὴλὀτυ τὶς μεθόδους τοῦ Ἡἶ 8. Β. ὁοη

ι̃ἔέππῖνεο. Ϊἶτὰ τὸν Φὐοεο, μόνο τὸ γὴσε σὲ σὶῖστο τέλος το στοτθὴνοονὶ ποὺ τὴς ἐμοτνστεὐὶθὴρτε. Ἑνἔποσεὶ νοοτνεὶς ἀττοτέτλεσμστ

ὰςῦο..

νὰ θὰσὶἴςεττὰτ τση̨ σῶὶτὴν. θὰ τὴς ὰνὰθἑστοτ τὴ τρσονττίδσ νὰ ὀτνὰψετ τὴ ετω­ ττὰ του Δνεοτένοὶου Πτοιγντοσμίτο·σ Ποτλέτμτον στὴν Εὐοώπὴ. ΕΗ ἑτττχοὶοὴστῇ ἔ:ἔ.Β. στὰ Γεομοὶνο ­ Πολωντιοοὰ σὺν­οοσ. εἶνοιτ, στὴν ποοτγμ.οιτω‹.οτ·ὴτὰ, ττοὀκλὴσὴ πολέμου άνά±μ±εσ·οτ σὲ ἄλλες. Τὴν ῖδτοτ ὶἔστοτχοἠτ δώδεκα ττοτμμτὶν­ τος θέ). ἐπτφοστὔςοντστ νὰ δτσνποότξονν στὴν Πολωνίσ, τμέχοτ τὰ τέλη τοῦ Αυ̃γτοτύστὶοο, τδνοοτὀτστες ὀοτόπετοτες δολοφονίας ντσὶ τδτου̃ντοφθοοὲς (σεῳ­ ποτὰζ), στοὰ θὰ τὰ ἀττὶοτἶ›ὼστο¬ον στὶς Πολωνωτὲς τἐςςτοτεμνισττττὲς ὁμόῶ Στὸ Γεντκὸ Στο­οττὴγτεἰο του̃ Φὐοετο, οἱ τἀναφοοὲς ΒΪ). ὰνττκοἔὴ­ στου̃ν τὶς ὶδιπλοὴτσ­τικὲς ἐσιθέσετς του̃ ”ῖ'ττοσογ­εέου τῶν Ἡζωτεοτκῶν. Χἑτλσο ἔττσι.ον:ε συχνά, χωοὶς νὰ μὲ ἐνὴμὶοοὼνττ, ὰστοτφὰσεὶτς θοτστζομττες 5 Ἱ / ' Η | Ϊ \ ^ Ϊ ο (ὶῖτο τ ς ἔ›.]).» θα οδο τετσττ στονοτεοα οτ τε κ κ ι πανω ­σε Αστθ­ευ.εν±ετ 3

τ

τ

τον

Ε

'

7

Ρῦμπεντοοοτ. :

η

~

ζὴτὴμὰ αν εχετ ὰτοτμτετνὶετ ακομα στο Ίπουογετοτ το πας­:· μωτοὸ πεδίο δσότσὴς ὅπου ὴ ἔ'›.Π. νὰ ἔχετ νὰ πεῖ τὴ γνώμὴ τὴς. Μἑσ” το ατ

τ

σκ

σ

3

Μ τετ 4­

τι

(ἹΝΔ

ἴΐξα̃

­‹

Ο

ἑτ τον

τ

ν

ο

τ


φωτιὰ τῶν ποὼτων ὴμεοῶν του̃ πολέτιοὺ, ὴ Β..Ε`›.Η.Α. πετὺχαίνετ ἀκό­ μα νὰ ἐπὶὅὰλει στὸν φὸν Ρὐμπετοοπ τὴν παοοὺισία μέσα στὰ διπλτοιμνα­ τικὰ πάστα ειτποοσώπων τη̃ς τὰστὺνοιμιίας.

Στὶς 28 Ὁσιτωὅιοίοὺ τοῦ 19ι3Θ, ὁ Ύποὺτονὸς δεχεται, ποιαγματιτα, ι τ ι , ι για ναι σοοατετται μὺστιοτὴ ὴ δο­ασὴ τιοὺ, ναι χοὴνσ­ιιμοποτει­ ὴ, ἑἰλἰ). τις Γεοιμανικὲς Ποεσὅεῖτες. Οἱ ἀοιχὴνοὶ 8.1). στὸ ιἐξιοτεοιαὸ θὰ ~ὰπολοαιὔόι­ νουν ·διπλω›μὰτικὴ ἀσὺλίοι οοαὶ θὰ ὀνοινοισθιοΰν 9Αστὺνο‹μικοὶ διιπλωιματιαιοὶ ἀκόλοὺ­θ¬ο·ι. (Η 8.1). ὺπο¬χοιειοιυ̃τα:ι σε τὰντὰλλαγιιια νὰ .μὴν ὰναοτατεύεται σὲ ζὴτὴματα ­ἐξωτιεοιικῆς ποιλττιαὴς. Ὁιὶ Άιστὺνοιμικοὶ ἀκὰλοὺθοι, ῶστό­ σο, μολις ,ἀναλαιμιὅανοὺν τὰ οιαθὴννονττόι τοὺς, ὰοχἱζοὺν νὰ καταποιξνοὺν

τὶς ἀποτρὰσεις τῶν ὰοχὴγῶν τῶν αποστολών καὶ νὰ κατασκοπεὺοὺν το διπλωιιιατυκὸ ποοσωοτικό. "Έτεττια ὰτΰ τὶς μνστιαἐς ­ὰναφοοὲς τῶν ΕΠ), Ἐζωτεοικῶν λαιαὅόινει, χωοὶς οταιμιμιὰν ἄλλη εξήγηση, διατανὴ νὰ ἀνακαλέσει χωρὶς ποοιθιετσμία τοὺς Γεοτμανοὺς πο·εσὅ·ευτὲς στὴν Ἱσπανἑα, στὴν Πορτογαλλία καὶ στὴ Σοὺὴδἰια. Αὺτὸ εἶναι πολὺ ~γιὰ τὸν Ρομπεντισοπ. 'Γελείωσαν οἱ ὰοιμονιιαιὲς σχέ­ σειἐ με τὴν Ἡ; ­ Έἶις. Ὁ ”Ϊ`ποὺογο¬ς ιδὲν θ” ανεχθει πεονστσότιεοο να | | ~ ι ὅαοιζοον ι πανω στὰ δικαΙ τον ἔονα, χωρὶς καν νὰ νοιαστοὺν για τὴι γνω­ | Ἱ μὴ τοο. ὰιαιστανοωνει τώοα αμέσως τὸ ἔιφος μὲ τον σὺνόιδελφο· Χίμ­ | \ τμλεο. Σε πολο λτνο χοονικοἹ τδιαστὴτμα ο Ύπονογος γἑνεται 6!ενας απο \ : ~ _, ~ ΈΟΌΞ ὕνῷι̃ῖθνοζοὺς τοὺς πιο φοὅεοοὺς τλοὺ λμοοιοοὺ πολέμοὺ των ὰομοδιιο­ | Ϊ τὴτων, ποὺ χιαοα·›‹τὴ.οίζει τὸ Ναζιστιπὸ ιἱἐοάτος. ὁ Ύὺποὺολγὸ­ς τῶν

τ

κ

Δ

3

τ

3

,_

λ

νε

Ε

.

3

κ

κ

3

τΠ=ο¬όκειται ποὶν ἀπ9 ὅλα νὰ σιαοφωθιεῖ τὸ στόμα τῶν ”Αστὺνιοιιιικδ›ν :

τα ὺποτόιξει διπαιωματικὰ καὶ ποαγματισιὰ στην εξουσία των ὰ­οχὴγῶν τὴς ὰπο­στολὴς. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ εἶναι σὺνετος. Ἡ 8.1). απολαμβάνει τὴν ιἀπόλὺτὴ ἐμπιστοσὺνὴ του̃ Φὺοεο. Θὰ ποέπει νὰ πεοι­ κ

ακολο­ὺιθων, να

κ

Π

μενει ενα λαθος, ἕνα στοαΰὸ ὕῆιμα τὴς Β. Β. νν­ὰ νὰ ξανακεοδύσετ τὸ χαμένο ἔδαφος. '

Η

αποτὺχοοσα ὀιποπειοα δολοφονίας, ποὺ\ διαποὰχθὴτιε τὴν Βὴ ± τ Νιοιεμὅοιοὺ τουΝ 1938 εναντίον τον~ Χιτλεο απ' τον ωοολονοποιο Ρκεοιογιι ”Ἡλσεο ντὲ Καιἐνι̃ιγαιτσιμποιον, ὰποδείχνει ­στὸν φὸν Ρῇμντεντοοπ τὸ εὔ­ ~ / .. : θιοταὺτστο της τδὺτναμὴς τοὺ~ Χιλμμλειο: ὴ ιἀστὺνοιμὶα του~ Ρατχσιφὺτο­ενο Ής ­ οι ~ Ες δεν κατὼοιθω­σε νὰ ὕοιει γιιὰ τὸν Χίτλερ ὺπεὺθὺνοὺς ἄλλους ὅιτ αὺ­ τὸν τὸν νιαλὸν ἄνθιοωιπο ποὺ ιὰποφάστσε νὰ ξεφοοτωιθεῖ τὸν δικο τον ε

ο

Ν

ν

#

3

κ

5

κ

,

·

κ

τρόπο τὸν Φύοεο τοῦ οποίον δεν εγ·›ιοί.ν±ει τὴν πολομικὴ πολιτωιἠ. Ὁ Χίτλεο ετναι ιῦὺσατοεστημἐνοις. Εἶναι ἕνα ὺπεοὅιοιλισιὰ οὺτεδανὸ θύμα. ­ φεται τὸν Ρτατχ~σερὺ±οιεο “Εἰς ­ “Ες ὅτι ἔσεφαλλε. Ὁ Χὑμμλεο ἔχει νι ταν­ τὸ ἐεριαλτες. "Ομως ὁ φον Ρὐμπεντοιοπ ὅγαζει σὺμπεο¬ασμ›ατα ποὺ ἐπτΰόλ­ | ~ |\ λονιαι. ὴ παοαμιοτοὴ δὺσαοεσκεια τιοὺ (ἔλὺοεο καὶ ὴ ὺπεοοχὴ τον μὴ­ εε

κ

,_.

ιτε

των


"ΐστοοογὸς καοαοοαεἰ τὴ χανισιμου̃ του̃ Χῦμμλοο θὰ εἶνατ ὲτι:ιοφαλὴ~ς. 'Ο ὕττ ῆ ΒΞ). δὲν στιγμὴ ποὺ θὰ ιμτοοοιέστει ν' ιὰποιδείζει ­στὸν Φὺοιεο τοὺ ιθέ­ εἶναι τὸ τέλειο ἑιοιγιαλεῖο στὴν ἀποαλετοτ­ινιὴ ὺπὴοεσίο. τὴς κοοίαοχὴς

ἔλθει ὴ στινμὴ ι̃ιὴσὴς τοὺ, ὅπως έχει ὺπεοὔολτκὴ τόισὴ νὰ τὸ πτστιεὺετ. Θὰ “Ἡ ΒΔ). θ” Χἰτοιεο. του̃ ἕνα χοὀνο ῖέττειτα ὰτὸ τὴν ια̃οτόττειιοα ἐνιαντἰον ὰτὸ θυμό, θ” ἀπει­ ἀποοετχθεῖ τοσο λίγο ὺττὰκοὺὴ ποὺ ὁ Φὺοειο, οτοτωανοις ὰν δὲν θελὴ­σετ νὰ οοιαμο¬ο­ λὴστετ «νὰ ἐξοιντὼοετ τὴν ιααὺοὴ πανοὐκλα» τὴς. φωθεῖ ,μιὲ τὶς Β­ταταγὲς του̃ ·›το·οἑοὺ Αἰτία του̃ θομοὺ τοῦ ιδι›ττόιτοο.α: ὴ Γεομο.νι·›‹.ὴ ττολιτταὴ στὴ Ρου­ τὼοα τὴν «Σ ι­ μανία. Στὴ Ροὺιμταν­ία, ὴ 8)). ὺπο­οτὴιοίζει ἀτὸ χοόνοα ἐτταναοτατικο, μὲ Φασιοτωιὴ ὺ­ δὴοα̃ Φοοὺοὰ››, Κόμμα Ἱῖιθνιπιοτικὸ θεοοοιοὺν σὰν Κόμμα οογιγενιι­ τὸ ποὺ ὁ Χίιμιμλεο καὶ ὁ Χὰϋντοιιχ,

­

ττατοοὴ,

τὸ τοϋ ΝΒΠΑΡ. Τὴν ττοοειτα στο­ὸς τὴν ἐἔονισῦα τὴ; φοιονοα̃ἐν ποὺ ι̃ἢν του̃ 1340 ὺποιστὴοιίζει ὴ Β.Ι)., τὴν σταοειμστοοὺῖςοτ απ” τὸν Σεττέιμιθοιο τῶν Βαλκαντ­ ὁ οτοατὴνὸς Άντιωνιέισὴοο, ­ὰξτωιματιαὸς μὲ τὴν οταοὰδοσὴ ἐξ ῖσοὺ ἀλλὰ Φιαοτσ­ιιοὺ του̃ «στο­ατοικοατῶν», οὴλοιοὴ ιὀιντίσταλος κών

­,Κ

καὶ τη̃ς Δημιονοοατίας.

Ξ­ Ὁ Ἄντωνιέσκοὺ ἔχετ ἰσχοο­οὺς λόγους, ὅμως, νὰ εἶναι καλα δοατε­ ι ι τ ε: Ι ι τ Κ ιΚαοο¬λο¬, ὔαοιλὴα̃ τον Σ θειμενος ττοος τον Χττλεο. Οταν σον¬ελὴ¬φιθὴ απο τὸν Ἰούλτο του̃ 1940, λεὺτιειοώθὴοοε ιμὲ τὴν ἑπἑιμΰαιοὴ τῶν Γεο­μανῶν δι­ ττλοαττατῶιττ. Ἑττειδὴ ὴ Σιδὴοα̃ Φοοὺιοὰ δὲν ἔχει καμμια ττοο·οωαι›τὀτὴτ¬α τὸ Γεομανικὸ Ἱοποοο­ ¦¦ ἀλὴθτνιὰ διαττοεττῆ, στον 9Αντωνἐοκοο «ποντάοετ» Ϊ γεῖο τῶν Ἑξωιτὰεοτικῶν, σὰν ιμελλοντιοτὸ Ροομὀινο ῖ›ικτόιτοοα„ Ὁ ἔἐίτλεο ὀτσττὰζετατι τὶς ἱδέες τοῦ Ύποὺιογτεέοὺ, γιατὶ ὁ Ἄι.ντωνέσ:κου ἔχετ σταμα­ τ

κ

Ιὺ

χιἰσοτ μὲ

τὴ Στἑηοα̃

±›

τὴ Ριοομανἰοι,

Φο­οὺιοὰ ααὺ κοθειονάει

«α̃οτὸ κοτνοῦ»

μ” αὐτὴν.οΞζῇἶτὴὺςμαχη̨̃αςςοςῷοτιὀισιο δὲν διοτοκεἰ ποτὲ ­ἀνάμεσα σὲ ­Ω­ ­τ­τε...,·=····ε~·· Μ. .­.σα τω ­ ­ ­ ­ στιαοὺς καὶ σ εαανιοιοτὰτες; ξξἶἶἶτὰν τον ι̃εὲντοἴη̨̃οὺἶῖὺκοιὺὰτῖοάατοοἑς τὴς ,„ ...­Δ­­­­=ι τὰ'/””=γ:­· `””””””`”“”`”””ἔ­”” §ζς””°τ~·×­ ­ .., ­\ἐ:.Ἐ).,ἠἶξἶἢἕ@?τοςς Δτοττιὴτὴς της ιεροονοας, Χόρτα Σοαα, α̃ττοφαοἔῷετ νὰ

κ

ι

`

Α

β

ἔπαναοτοιτὴοει ιἐναντιας στὴν ιἐξοὺσιίοι του̃ Ἀντωνέσκοὺ. Τὴν 21η Ἱιανοοοιοίοο του̃ 1941, ὴ φοοοοὰ πεονόιει οτὴ δοὰσὴ στὸ Βοὺκοὺοέστι. Κτοιταλαμὅὰνει ὅλα τὰ Δὴιμὀστα πτέοιοι. Ἑἶ κατότσταοὴ του̃ "Αντωνὲσκοὺ εἶναι ὀιττελττιιστικὴ. Ὁ Χίτλεο μόνο μαποοτει̃ ιὰκὀιμα νὰ τον ὕοηθὴισιετ. Στὶς 22 Ἱανοὺιαοίοὺ, κανει ἐοὡτὴσὴ ιυ̃τὰ μέσου τὴς Γεοιμιανωιὴς ὶι̃οιεσιὅεἐας στὸ Βεοολἱνιο, ὰν ιὁ Φύιοιειο τοὺ τταοαχωοεῖ. ἀκόμα τὴν ὲμοτι­ στοισὺνὴ τοὺ. Άπόιντὴσὴ ὰστοαττὴ του̃ Ρὑμπεντοοπ: Ναί. ”`Ας ἐνεο­ γὴσει ὁ Ἀνττωνιέσστοο ὅττωις νομιζει ααλὺτοοα. “Ας φοοντίισει νὰ μετα­ χειοτσιθεῖ. τοὺς λεντεωναοιίοὺς τοὺ ὅπως μοετιαχειοιἰσιθὴνκε ὁ Ἀυ̃ὀλεοος Χίτ­ λεο τοὺς σστνὴμιατιξες τοῦ Ρέμ.

'Ο Ἀντωνέσαιοὺ ­δὲν σταθὺιστοοεῖ.. “Αντεπιτίιθεται αὺιστὴοὁι. "Η ἀν­ ταοισῦα =ἐκφὺλιΤῷεται γοὴγοοα. 'Ατλλὰ νὰ, ποὺ ιἐντελῶς ιἀτοοοετδιοποτὴτα, ὴ

­ τετ

­¬


Β!)

Ϊ

Ι

επεμβαίνει, παύονει πατω απ® τα ποοστατευτισια φτεοα τὴς τους α̃οχὴγτοὼς τὴς Σιδὴοα̃ς Φοοοοὀις, ποὺ τοὺς παταὀιώκει ὁ Ἄντωνἐσκου 5

5

Γ

έ

Ὁ Χόσια Στμα οιαὶ δεπατέσσιεοις ιοτοιαὴτὲς γλυτώνουν ἔτσι ὰπ® τὴν ἐκ­ς οίκὴσὴ του̃ Ἀντωνέστιοτυ καὶ τῦθιεντατ σὲ ὰσφὰλεια στὴ Γερ­μανία “Οταν πλὴοοτρο­οιεῖτιατ ὁ φὸν Ρὑμπεντοοπ τις ἰδιὰίτειοες ποωτοιίὔιοσἴ λίες τὴς ἐἶὶδ., τὸ τὰναφιέο­ει στὸν Φ·ύ·οιεο: ὁ Χόοτα Σιμα νἐξωιθὴθὴοιε στὴν ὰνταιοστα ἀπὸ τὸν ἀοχὴγὸ τὴς ἔἑἶ) στὴ Ριονιμ.ανιία° ὁ ἀοχὴγὸς τὴς νοτττἐ Λὀιοιεντζ, ὀινέλαὅτε ὁ ῖδιος νὰ ποιοφννιὰξει τὸν Χὀοια ὰπϋ τὰ ἀντίποινα ποὺ ὰνὲλοιὅε ὁ Ἰχντωνἐισκου ιμιὲ τὴν εὰλογία τιοτυ̃ Χίτλεο. ”Ολὴ ὴ “Ες ­ ”Βς, ὴποιγσιαμτμέζει ὁ Ρἐμπεντοοπ, εἶναι τὰνναιμιγμὲνὴ στὴν τῦπὀθεσὴ, γιατὶ ὴ ποωτοιὕονλια ὰνὴκει στὴν νοεντιοικὴι υ̃ιεύιθνν·σὴ “Ες ­ “Ες καὶ. ἰοι­ αίτεοα στὸν ὶἶκοουπενφύοεο “Ες ­ “Εις Γοιὀττΰνονμπ Μπὲογκεο.

Ὁ Φύοεο ξεσπὰει σὲ .μιὰν ἀη̨̃ιιοιμνὴμόνευτὴ σιοισὴ ·θὰμ¬ου̃. Ὁ Ρί­ μπεντοοπ στέλνει ἔναν οιαινιοοογιο πλὴοιενἔοτᾶστο ἐτιτετοιαιμιμἑ·νο¬ στὸ Βον­ πουοἐσττ. Ὁ .ὰκὀλονθος Εἰ) τὴς Ποιεσὅειας ὰποιλὑεται ὰπθ τὰ καθὴ›ιο·ντὰ του καὶ τσολῖταιμιὅὰνιετιαι ὀιπη̨̃ τὴν Γκεστάπο. Τὸ γὸὴτοο τὴς ἔὅἔ) ἔχει τῦπο­ στει̃ ἔνα τόσο ιὅαιοὺ πλὴγμα, ποὺ ὁ Ριμπεντοοπ σκέπτεται ὅτι ἔφθασε ὴ σττγμὴ νὰ ὅόιλει χὲιοι στοὺς Ἰ&στ·υν·οιμ.ικοὺ­ς ὅιποιι̃νοὐιθους 81) στις Πο σ­ οτεἱες.

Στὶς

9

1941, ὁ φον Ρὑμπεντοοπ καὶ

Αὐγοὐστοτ ταυ̃

ὁ Χίιμιμλεο

.συμφωνου̃ν στο γεγονὸς ὅτι ὅλὴ ὴ ὰλλὴλο¬γοαφ·ια ποὺ ὰν·ταλ?ιὰσσετοα±ι

ἀνόιμεσα στὸν Ἀστονονμτκὸ ὰκὀλουθτο και στὴν ΗΒΗΑ ­θὰ υ̃ποιθὰτλλετατ, στὴν ὴπογοαφὴ του̃ ἀοχὴγου̃ τὴς ­διπλωιμιατωιὴς ιὰπο¬στιο­λὴς. Γιὰ τὰ ὑπό­ λοιπα, ισυμφωνιεῖται ὅτι ὴ ἔἱῦ δὲν θὰ ὰνανιατεὐετατ πιὰ σὲ ζὴτὴματα ἑ­ ξωτεσιοιὴ; πολιτικῆς ποὺ α̃ποοοὲοον «ἐκ τοῦ νόμου καὶ ἐν τὴ ποὰξει» ­ὰπὸ τὸ Ύποοογεἱο τῶν Ἐζωτοοισοῶν.

Ρὐμπενω̨οπ δὲν θὰ ιστναματὴσσι πιὰ νὰ κὰνετ νὰ γίνονται σεὔα­ στὰ τὰ ποονόμτὰ τον. Δὲν θὰ πασαλειίψιει ιἐπίτσὴςι μὲ τὴν παοαιμιικοὴ λο­ ξοὰοόμὴσὴ, νὰ ὰνιαοτοιῖνεῖ τὸν Χἱμτμλ­εο στὴν τόιξὴ.

μιὰ μέσα ὁ Ρατχσιφύοεο “Ες ­ "Ες τθ” ὰνταλόιΰει, ἔπειτα ἀπὸ τοῦ Ἱταλου̃ Εἶποὰογου̃ τῶν Ἑἔωτεοισιῶν, ἔνα τατζιεῖδι στὴ Ρώμη, ὁ φὸν Ρίιιιπεντοοπ θὰ ›ἑπωιφ>ολὴθιεῖ. νειὰ νὰ τιοτῖ υ̃πενθτιμίσει ὅτι «οἱ σὴμιαἰνοοσιες ποιοσωπινιύτὴττες του̃ ἔίοτόιτιοος καὶ του̃ Κὁμματοις, ποὺ ἐποθυμο­υ̃ν νὰ πα̃ννε στὸ ἐξωτ:οοτ›ιὸ τποιχιοοου̃νται νὰ υ̃πο­ίὔὰλοον ποοὴγον­ ιιιένως τὸ σχέδιό τους γοαπτῶς στὴν ἔγκοτσὴ του̃ εἶ1”ποση̨γιοί› τῶν Έξω­ ”Οτ¬αν

ποόσκ?\.ὴσ·η

τεσ­ικῶν».

ἄίατὰ ἕνα γενικὸ τοὀπο, ὁ φὸν Ρίνμπεντοοπ θὰ ἐξασφαλισθέ τὴν ια̃νόιμιξὴ τὴς "Ες ­ ”Έἔς στὸν τομέα του̃ Ύποσοιγεῦοσ τον, σομιιιαχων­ τας μὲ τὴ δύναμη ποὺ ἔκανε νϋ ὰποττὰχονν οἱ Αυ̃στοιανιὲς ¬ἑπιχειοὴσεις Μ...

_..

/


ττιειοιιοχὴ

Ι

τῆ;

τὴ Ν­οτιοοινὰτοιλιοιὴ του̃ Χίιμιμιλοο, ιδὴλοιδὴ τὴν ΒΑ. Σὲ ιὅλὴ πολ?ιο·ὺς ὰντιστοοισώποος, οἱ Βίιοὡπὴ; ειδικά, ὅπου ὴ Σχοοτζστόιφιολ ἔχει ἀπὸ ἀοχὴγοὺς ΒΑ διοιλεγιμἑνοοσ; Γεοιμιοινιισιὲς Πιοιοσιὔεἱες ιθὰ διεοθύνιοντοιι 'ῖοονίον τοῦ 1934, ποὺ φέοουν ὰνόιμιεσσι στοὺς ἐπιζὴισὰντες ἀπὸ τὴν ξὲιθὴ τὴν "Ες ­ ”/Εἰς μέσο. στὴν σιὰιου̃ιόι το·υ;. ἀσιὀιμοι, λιγὀτεοιο ¬ὰοτ9 τοὺς ἄλλους, ι̃ Ι σὑνοιοο ποὺ χόιοσξε ὁ Ο Χιμ±μίλ;εο δεν θὰ φθάσει πιὰ ποτὲ τὸ τῶν Ἱἑἶἑωτεοικὥν, ὁ Γσιοου­ Ρίιμπεντοοπ. Ἑνῶ ίιπὴοιετεῖ στὸ "Τπονογει̃ο ὅτι θὰ ποέτοειι ἀπὸ ἐκεῖ πενφύοιεο “Εις ­ “Ες Βέονεο Μστὲστ εἰδοποιεῖτοιι αὐτοῦ του̃ Ύπον και πέρσι νὰ θεωιοιεῖτοιι σὰν υ̃φιιιστὰὰμενος του̃ ἀοχὴγοῦ ἑπιὅόω̃ιλιει ὁ ποὺ ”Ουω; ὴ κοιτὰπιεσὴ γείου, οιαὶ ὅχι του̃ Χίιιι πιὰ σ° ὰυ̃τὸν ιερϋνος τον Χίμμλεο δὲν φιθόινει τώιοοι Έ

Ι

±Μεντοοστ

κι

Ι

Ι

ὁ οτοὼὴν

εἶναι, τοσο τιὀλομος ιἐἔο.τ‹.ολο·υθ·εῖ, οιι ὕσο σιιὸ ¬σ:›ιλὴοὸα̨ πολιτικὴ. Ὁ τομἐοις Ρίμσιεντοοστ ?ιι·γὀτε¬οο ἔχει ­σὴμιοισίοι ὴ ιἑξωτοουκὴ τῶν οιίιδετἑσων ὴ ιἀνεξὰοτὴτων ἐλοιττὡνετοιι ἐνοσιο χοιιιτηλὼνιειι ὁ ιὰο­ιθιμὸι; τὴ θέση τὴς στὴν πολιτικὴ χωοῶν. Ἡ ιἐξιωτεοιοτὴ πολιτικὴ ποιοαχωιοιει̃ ποὶν ὀιτὸ ὅλον. στὶς .μεγάλες Άνιὰτιολικὲς πε­

τὸν τελεοτιοιιοι:

α̨νιοιτοχὴα̨.

Στὰ Δντιιιὰ και

“Ενας νέο; κόσμος ὁοιἱσπε­ οιοιχές, ισχὴιμὰτιῖἐετσιι ἔν­σ. νέο πεδίο δοὰσὴς. Χίομιμλεο του̃ ὀνειοοιπόῦιοο: τοιι στὴ γἐνεσὴ τον κάτω ὀιπ" τὰ μὰτιιὰ του̃ ὁ πόσιμο;

του̃ Γειοιμὰνωιο­υ υ̃πεοιανιθοὡπον.

_

τοο

­


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΝΔΗΚΑΤΟ

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΟΛΓΠΚΗ (ΦΟΛΚΣ 'ΓὶΟ"ΓΜΠΟΛΙ'ΓΠί)

”ί)=λα τὰ ὶμέτοα ὀ.σφ·α=λεὶίας ἔχοὺν λὴερθει̃ ἀπὸ τον Χὰτνοιχ Χίὶμνττλ·εὶο γτὰ νὰ πτοοφὺλαὶχθτεῖ ὰτὸ τὴν στεοιὶἑογὶοὶα τῶν ἀθὶόοω̨ὶτων ­_ ἀκομὴ καὶ τῶν ὶἀνωτέοων ἀξτωτματοὺχων του̃ ὶἱίόὶμτμὶατοςη̨̃ το ὶμοοτὶττὸ ἔγγοαφο ποὺ σὺντοψὶζει. τὰ πιο παοαλὴοὴττκὰ ὅνὶετοότ τοὺ.

Τὸ ἔγτγοὰτφο αὐτό, τὸ γνω­ οἱ τὰοχὴγοὶ τῶν ὶκὶεντοὶκῶν τδτεοτθύνοετον “Ες ­ Ἡἔὶς κτ ὁ γενὶκὸτς κὺθεονὴτὴς τὴς Πολωνίας' ἔχει σὰν ±μονσ.ἕ›±αο θέμα «τὴ Ϊὶοομαννκὴ ττολτττκὴτ ὡς στοὺς τὶς μὴ Γεο.μὰνι:τὲς ομαδες ὰνθοὡπων στὶς "Ανατο­λὶκὲς ζῶνες κατοὶχὴς». ε Φ τ Ν ν ὶτοοθλὴθὴκε στον Φύοεο τὸν Μάνο του 1940 καὶ\ εχὶετ οὺνταχτθτεὶ οὶζοτον

_ ἐκτὸς

τἀττε

τὸν ῖδὶο ­¬­

Φύτοοο,

.

×

σε μια λ'θ0ῖΨἔὶ0·κο­ατὶκὴ γλῶὶοσλα· τὸ μνημόνιο αὐτὸ ·›οο±θ4ο=οἴςει. (τθεσπίὶζεὶ) ὅττ οἱ οτά Εμτοοοὶ \ ττλἩθυσιμ×Ο ὶ ής τταλὴ α̃ς Πο ωνὶας ' ο ν0τ, ¬' ° ¬| ὺνω̨ ανοτς Μπὶελοοωοοτ, Ἡθὶοαἰοὶ, οτλπ.) «θὰ ποέτετ νὰ ὶδιταλεχθωι̃ν στο­οὶσεκττκόν, λ

τἴ

τ

τ

ἐστι­

μνελὴμένα». «Θὰ ψαοὶέψουν πάλὶ ἔπειτα ὶμὶἐσὶα τσ' ὰὺτὸ τὸ ἔλος τὶς ἐθνὶ­ 5 : 5 ~ κες ομάδες ποὺ αξὶζοὺν καὶ θ9 ¬αφὴσ­οὺν τὶς αλλες νὰ ὶδτασττασὶθοον». Χέμ­ λ

Ω

μὶλεο: «Ἡ γεντκὴ κὺὶὅέονηοὴ (δτοὶκὴσὴ) θὰ οὶαθέτεὶὶ μόνο πιὰ τότε ένα τ τ 5 ε | ττλὴθὺσμο με .ελὰχὶστὴ ὶαἔία ποὺ ὴ Ιἶεὶοὶαανὶα θὰ τμστοὶοεὶ νὰ τὸν υ̃ιαθετεὶ Υὶὰ νὰ πΩ¬αΥεμ0ο70στ±οὶὴσοτ μοοτκὰ ἔογὰ ὶμακοα̃ς θτὶὰοοοεὶας. Οἱ “Ανὰτο­λικοὶ πλὴθυσμοὶ θὰ ττοέποτ ὶστγλὰ ­ σὶγὰ νὰ ἐἔαφὶαννσλθου̃ν: οἱ Ἱἔὶθοαῖοτ θὰ ἐξοοὶστθου̃ν ποὸς τὴν ®Αφ›οὶκὴ ὴ σὲ κόωτοὶαν ἄλλὴ α̃πο.ιαία° ὴ ἔννοια τὴς =Οὺκ.οὶανὶιαῆς φολῆς θὰ σθὴσεὶ στὸ ἐ¬σωτεοι:κὸ του̃ Γεοὶμὶανὶκοτυ̃ ὲδἀ­ κ

φτοὺς

.

.

:›

.

Τὸ

...

ι̃ἰδὶτο

θὰ γίνει.

<σὲ

ὶμτὰ πτὸ πλατετὰ κλὶμααα

ντκὴ φὺλὴ».

Ἀλλὰ

εμὶὲ

τὴν Πολω­

πῶς θὰ ααταστὶοὶαφὶου̃ν ­αὐτοὶ οἱ λαοί; Θὰ ἐἔαλεὶψοὺν «αὐτοὺς α̃κναὶ θὰ πεοτόὶσοὺν ἀπὸ τὸ κόσκτνο τοὺς νέους». Δὺο μθθοδοτ εῖνὶατ δὺνατές: τὰ τταυδιὰ «καλὴς ο¬ό‹.τσὶας›› θὰ ὁδὴγὴθου̃ν στὴ Γεο­ ποὺ τοὺς ὶδυεὺλθὺνουν

Υω­

ιοο­¬


τὰ μανια καὶ θὰ «γεομανοστοιὴθοὺν››° θὰ ὰποκτὴνὡσοὺν σὺστὴματικὰ θὰ δεν στεοιοιχὴς λα. «Ὁ μὴ Γεομανικὸς οτληθὺοιμὸς τῆς 'Ανατολικὴς θὰ πεοιοοισθοίτ· ὲπιτοέπετοιι νὰ φοιτα̃ στὰ λύκεια οἱ στσοὺιδὲς τῶν τιαιδιιῶν τὴς διδα­ αὺτὴς Σκοστὸς σὲ τέισισιεοα χοόνια στοιχειώδους ἐκπαὶδεὺισὴς. κο).­ γοὰφοὺν νὰ σκαλίας: θὰ τοὺς μόιθοὺν νὰ μιετοο­υ̃ν μέχρι τὸ 500 καὶ σὰν μιὰν ἐντολὴ λιγοιαιερικὰ τὸ ὅνομό. τοὺς. Γιὰ τὰ ἄλλοι, θὰ τὰ ὁιιδὰξοὺνι σὺνειδὴτὰ τωὶ τίμια, εἶναι νὰ Γεομανοὺς, του̃ Θεοῦ νὰ ὺπακοὺοὺν στοὺς (Χία οιαθόιζοὺν». νὰ ὴσὺχα. Δὲν ιθιεωοῶ ­ὅτι εἶναι χοὴσιμο νὰ ξἐοοὺν μλοο). τοὀπο ποὺ Δύσκολα ,μτοοοεἱ νὰ φαντασθεῖ κανεὶς πιὸ ὰτιλοτιοιὴμένο

ποὺ χαοακτὴ­ νὰ ἐκφιοάιζει τὴ δίψα γιὰ κατόικτὴσὴ καὶ γιὰ κὺοιὰοχὴοὴ αὐτὴ τὴ ἀσΰ κι πολὺ οιιζει τὴν Νοιζιστικὴ Γεογμανιβα. Ώστόσο, πιὸ τὴ φιλοδοξία δίψα γιὰ τὴν ἑἶη̨̃οὺσία, ὴ αναμνηση τοῦ Χῦμιμλοο ἐζὴγεῖ. μιᾶς κὺοιαοχιας (ὴγεμονίοις) κοιθαοῶς “Ες ­ "Ες πανω στὴν πολιτικὴ “Ες ­ καὶ τὰ Ἄνατολικὰ ἐοόιτρὴ. Ὁ "Οττο Χόφμαν, τὴς διεύθυνσης τῶν Σχοὺτζ­ στὴν ὰνὴκει Ἄινιοιτολὴ ”Έ)ς «Φὺλὴ καὶ ἑποίκισὴ», λέει:

ΪΗ

στό.φολ››. μ” Χόιινιοιχ Χιμιμιλεο ἔνοιωιθε παντα πὼς ἦταν πεοιθλὴμένος ,Ανα­ τὴν­ ποὸς Γεομανοὺς τοὺς αὺτὴ τὴν ῖεοὴ ἀποιστοιλὴ: νὰ ὁοὴγὴισιει τολὴ, καὶ νὰ στοοκαλεσει ἔτσι τὴν ὰναγέννὴοὴ ἑνὸς Γεομανικου̃ λαου̃ χω­ φωνόιζει οικδον. «Δὲν ιμτιοοεῖτε νὰ ξἑοιετε ποσο εἶιμαι ιεὺτὺχισιμἐνος, εἶχε μὲ τον ποὺ σὺνομιλια μιὰ γυριζει ὅταν μέοα στὸν Φέλιξ Ϊίἑοστεν οἱ Γεομα­ παοελθὰν στὸ ὅτι εἱπα Χὶτλεο πάνω ιση̨̃ αὺτὸ τὸ ττοόθλὴμα, τοῦ Τοῦ ξαναγινοὺν. νὰ νοὶ ὺπὴιοδη̨̃αν ιἔνας λιαὸς χωιοικῶν καὶ ότι πιοέστει γῆ. τὴ ὅτι ὴ Ἄνατιοῦιὴ ­θὰ μᾶς ἐπιτιοέιμει νὰ ἔαναισυνδεθου̃με μὲ

εῖτιτα

Τοῦ ­εῖπα ὅτι ὴ “Ες ­ δεξαμενὴ ὰπὸ νέο αἶμα.

θὰ ἐογιοιοιθιει̃ γιὰ νὰ δὴμιοὺογὴσει ἐκεῖ μιὰ Φὺιοεο μὲ ἄκοὺισε καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν ἔγκοι­

σὴ τοὺ».

­ Δεύτεοος Ποιγκόσιμιος Πόλεμος ὰνο­ὶγει στὸν Ραιχσφύοεο ποαγ.μσ.το­ νὰ μποο­ἑσει θὰ ὅτι "Ες τὰ σὺνοοα τὴς χὼοας ὕσιοὺ σκέπτεται τιοὸς τὸ ποιὴσοι τὸ πιὸ μεγαλο ὅνειοό τοὺ. Ποέστει ὅμως ν·” ὀιοκεσ~θ±ει̃ ­δὲν δείχνει παοὸν στὴν εκτέλεση ὁωτλὴς ὺπὴοιεσίιας: Ό Ἀοὀλφιος Χιτλεο «Γεοιμαντυ̃ τῶν θεωοητικὸς ὁ αὺτὸς τυολὺ ὅτι τὸν ·ἐν=δ¬ιαφέοτει καὶ τοσο

πανω στον Χω·οικῶν›› τιαοὰ μόνο στὸ μέτοο ποὺ μποοιεῖ νὰ ὺπολογὶζει

κτὴνώιδη πολιτικό. Φὰοιεο ἔχει ἀποτριασίισιει νὰ ιοοθιμὶστοι τὸ «Πολωνικὸ ζήτημα καὶ νὰ θοει̃ στὴν Ἀνατολὴ τὸν ζωτικὸ χῶοο ποὺ σι:αοασικευόιΕε±ι, σύμφωνα .μὲ τὴν θεωοία τοῦ Μόιιν ιῖίἀιμτσφ­ (Ὁ 'Αγών ιιοὺ), τὸ μέλλον τη̃ς Με­

­··ῖ9θ­­


γόιλὴς Γεομανἱας. Σύμφωνα ιμὲ τὶς ἱδέες ποὺ πεοιέχονται ὴδὴ στὴν Χιτλεοιοιὴ Βίθλο ποὺ σὺντιόιχιθὴκε τὸ 1928, ποόκειται, τὸ 1939, νὰ ὺπο­ θιθόισει τὴν Πολωνία ιστὸ ἐπἱποδο ἑνὸς λαοὺ ἀπὸ ιεῖλωτες, νὰ καταονὴσει τοὺς ὴγἐτιες τὴς, νὰ τὴς ὰοπόιἔει ὁοιιστικὰ τὴν κάθε πολιτικὴ ποοοωπι­ πότὴτια.

Στὶς

22 Αὺγούστου τοῦ 1939, οἱ Γεοιιιανοἱ στιοατὴγοἱ μαθαί­

νουν ­ἀπὸ τὸ οτὁἐμια του̃ Χιτλεο ὅτι τὸ τέλος ὴς Πολωνίας ιεἶναι πιοδιγ­μια α̃ποφασισιμἑνο. Ὁ Γπενεοαλφελντμαο­σιαλ Φέντοο ῳὸν Μπὸκ θὰ θὺμὴθεἱ τοὺς ια̃ιιοιθεἱς ὁοισιμοὺς ποὺ χιοησιιμοποἱὴισιε ὁ Χίτλεο: «Θὰ οὺιμθου̃ν ποἀγ­

ματὰ ποὺ σιινδὺνιεὺοον νὰ μὴ σὺναντὴοιοὺιν τὴν ἐπιδοκιμαοἱα τῶν στοα­ τηγῶν. Ἡτέσὴς ὁ στοατὸς δὲν ιθὰ ἔχει ιἐντεογὴισιει ιστὴν ἑξὰλευψη τῶν ἀνεπιθὺμὴτων. 'Η δοὺλειὰ ιαὺτὴ ιθ® τὁινατεθεἱ οτὴν “Εἰς ­ ”Έἶ;››. Κοι­ λει̃ται ὁ Χίιμιμλεο νι" οιὺτὸν τὸν ισοιοπὸ καὶ λαιθιαινει τὴ ὺιοιτανὴ νὰ σχὴ­ τιατιῦσει Άἱνζαττσγσοοοὺπεν (Εἱδιιιὲς ὁνμόυδες), ποὺ θὰ τοὺς ὀινατεθεῖ. ν” ὀοιοιλοὺθιοῦν τον Γοομανικὸ οτοοιτὸ καὶ νὰ ξνεκαθιαοἱζουν (σκοτώνουν), θωθμηδὸν καὶ ἐνοσο ὁ ιστοὰτὸς θὰ εἱσχωοεῖ. στὴν Πολωνία, τοὺς τοπι­ κοὺς Πολωνοὺς ἰθονοντες.

Ὁ Χἀὺντοτχ σχὴματὺζει πέντε ποτμιμιαντοις ἀπὸ ἑοοατὸ ῶς ἑπατὸν πενὴντα ὰνιδοιες τὸ καθέν¬α. Ὁ ποαιγιμοατοιὸς οολος ποὺ καλοὺνται αὺτὰ τὰ τιομ±μὰντο·ς 81) νὰ παιξουν τοούθετὰι ιἐπιιμιολὴιμιἐνα ἀπὸ τὶς στρατιω­ τιπὲς ιὰοχὲς ιμιὲ τδιοιταγὴ τοὺ Χἱτιλοο. Μὲ τὶς πολὺ πεοιιοιοιτσιμένἱες πληρο­ φοοἱες ποὺ ποιοὲχει φοιδωλὰ ὁ Χόιιϋντιοιιχς, τὸ Γενιπὸ Ἐπιτελεἱο τὴς 8η; Στοατια̃ς καθοοἱζει ἔτσι τὴ ιδοόνσὴ τῶν ισμπἱοων τῆς ΒΙ):‹‹πάλὴ ἐναντί­ ον τῶν ἐχθοῶν μας ἐδῶιθε ἀπἱ τὸ ¬ιιὲτ±ωπο¬, σύλληψη τῶν ὺπόπτων πολι­ τικων στοιχείων, ὰντικατλαοποπεια, πατόισχιεοὴ ὅπλων». Σιγὰ ­ σιγὰ οἱ στοατιωτινιοἱ θὰ πατωλόιθοὺν τὴν ιὰλὴθινὴ ιαἱτἱα τὴς παοοὺσίας τῶν ””Βς ­ “Ες στὴν Πολωνία. Ὁ Χἱμιιλεο θὰ ικοπιὰοει πολὺ γιὰ νὰ ὺ·ικαι±οιλο¬γὴοιει τὴ ιδοοισὴ τον. Θὰ ὲπικαλεισ·θεἱ,. μάταια ὅμως, τὶς διιαταγὲς ποὺ ἔλαθιε τἀπ' τὸν Χίτλοο: οἱ στοατὴγοἱ δὲν θὰ τὸν πιστέ­ ψοὺν. Χἀὺντοιχ: «Δὲν πόινιοιμε τίποτε ἄλλο ἀπ" τὸ νὰ ἐκτελοὺμιε τὶς δια­ ταγὲς του̃ Φοοοο, ἀλλὰ ὁ στιοατὸις πιστιεοε σνιλὴοὰ σὰν τὸ οιξδεοο ὅτι ὴ "Ής ­ “Ες παἱ ὴ Άστὺνομιίιοι ιἐνεογιοὺσαν ιμιὲ ­διπὴ τοὺς ποωτιοθοολἱα». Μὲ ιμαὺοοὺς καταλόγους ποὺ τοὺς ­εἶχαν ποοετοιιμιόισει ποἱν α̃πἱ τὴν Πολωνικὴ ιἐιιστιοατεια, οἱ κὺνὴγιοἱ ὰνθοὡπων Β Ὁ οὺλλαμνθάνοὺν ἀοχι­ ἱεοωιμτἑ­ πὰ δασλαλοος, παθὴνὴτὰς, νιατοοὺς, δὴαοισιοος ὺπαλλὴλοὺς, νοος, ναιον.τὴ.μ.ονος, ιἐμπόιοοὺς. Οἱ «ἔνοχοι» ισυγσοεντοὼνονται στὰ στοα­ τύπεδα ὅπου οποτώνοὺν «σύμφωνα μὲ τοὺς τοανόνες».

Σὲ λίνες

ἑθδοιμὰδες οἱ ἐκλεπτοἱ Πολωνοὶ ἔχουν ἀποιδεκατισιθω̃. *Α­ τὴς ἐπιισσοοπὴς του̃ Κοὺλμ. ­ Πὲλπλιν, τὰ δύο

πὸ τοὺς 890 ἱεοωμένοὺς

τρίτα συνελήφθησαν, 214

ιὰπ®

αὐτοὺς ἐκτιελὲσιθηκανι. Τὸ Βεοολῖνο πλη­

­

τοι


Ρὀεντεο, Στοὺοὶμπὰνφὺοεο "ΕΞ · ΗΕ; ἀτ” τοὺἐ Πολωνὶϋὺἐ ὶὺὴὶι̃θνκθὺἑ νἔ· «Μπὶοὰμποογπ», ὅτὶ οἱ πεοοσὶσὀτὶεὶοοὶ τ ς ἀτ” τὴν οὶζιπὰ Πολωνὶπὴ στὰσὴ τοὺς. ποὶμὰποὺνὶθὴπσ.ν›› ἐξ σἰτίσνς τὴς οοέεσὴ τὴ σὺνοψὶζεὶ ἔτσὶ 2? Σεπτοεμΰοῦοὺ του̃ 1988, ὁ Χόὶὺντὶοὶχ ἀπὸ ἐμα̃ς, οἱ Πολω­ ποττεχομεντὰ τὰ Β Β στὴν Ποὴωνὶὰ: «Ἐτὰ ἐδόὶφὴ οοφοὶοει̃τωὶ

‹ἀπ“

τον δὀπτὶοὶοὰ

νοὶ ἐπλεπτοὶ =μιε=ὶὡθὴ×›‹›ο.ν στὸ 3% πεοίποὺ». ἀπὸ ἕνα ὶπὰνὸ 'Η ὁοἀσὴ τῶν κο­μὶμὶόὶντ­ος Β Ὁ στηοὶζετσὶὶ πλστεὶὰ στὴν Πολωνία. Ἡοεὶθτσμἑνοὶ ἀπὸ ὰοὶθμὸ Γεὶοὶμὰνῶτν ­ἐγπσιτενστὴμένων ἑνοοχὴστὶοωνε ὁ Χὶτλεο, οὶ Πο­ τὴν ἀντὶ ­ Ϊἱολω­νὶκὴ ποοπὰνόὶνδὰ ποὺ του̃ πολέμου πολλὲς δεκάδες χὶλὶὰοες λωνοὶ .εἶχαν ὶσὺλλόιὀεὶ στὶς ὰοχὲς Γεομὰνὶοὺς.

εἶχον νἐκτοπὶσθει̃ ἀπὸ τὰ Δὺ­ Π±ενὴντοὶ χὶλὶόὶοες ποοίποο ὶἀπ® αὐτοὺς καὶ πέντε χιλιάδες πενοὶποὺ εἶ­ τὶπὰ τὴς Πολωνίσς ποὸς τ” Ἄνστοὶλωιὰ καΐὰ ῇι̃ν ὲνἐΘ`:'ε[α χον ὅοὶεὶ ὶὅὶὰνο θ×ό.νοιτο ὴ εἶχον ἄπλῶἐ ἐἔαφαὰὶσὶθει̃

.

ἐποὶνὴ.

ὴ ὥοο. τὴς ἐκδὶντὴττὴς Γνὰ τὴν Γεὶθμανεὶπὴ πονοὶοὶπίοιν, σὴὶμονε λοιπὸν Πολωνία. Ἐπωφολοὺ­ στὴν στὶοοντοτυ̃ μουζὺ μὲ τὴν εὶσὶοοο του̃ Ϊὶοοτμνοννὶποτῦ τοὺ Ντάντσιχ, ὶμνὴσιὶκὰνώὰ ποὺ πλὡὶθεττὰὶ, ὁ Γπονοολόὶὶτεο μονος ἀπὸ ἀπο­ ἀπονοτὶζετὰὶ τό‹.γὶμ.ο. ποὺ ”Αλμπεοτ Φὀονστεο, θἑτεὶ ἐπὶ πο­δος ἕνα ποοεὶοχόὶμ­ενο ἀπὸ τὴν ποὶοοὶκὶα κὴοὶστυκὰ ἀπὸ ἐξτοεμὶστὶπὰ στοὶχεὶὰ αὺτὴ.

γένε­ "Η Ἄνὰτολὶπὴ Ποω­σσὶα, πεδίο ἐπὶχεὶοὴσεων του̃ Φόοστεο, "Η φὶωτὶὰ του̃ τστ γοὴνοσσ. τὸ θἑὰτ­οσον, ἀτη̨̃ τὰ χνεὶοοττεὶοὰ πουκοοογὴμὰττὰ. δὶαιωνὶζετὰὶ νὰ ἐννοοὺν μὶσοὺς πὶνὴτοποτεὶ τοὺς ἄνὶδ­οὶες τοῦ Φὀοστὶεο, ποὺ ἀπὸ πολὺν ὰὺτὴ ὴ σοὰτὰστὰσὴ σομοφωνοι «μἔἔνα σχέδὶο ποὺ πὰτοιστοώὶθὴπε κάτω ὀὶπ” πὰὶοό.Γνὰτὶ ὁ Φόοστεο ἔχεὶ μόνο ἔνσὶ στκοπόενὰ ξεκσὶθαοίσεὶ ἀπὸ τὸν τον, ταλέντα τὰ ὁὶσκεῖ. ὅπου του̃ Φὺοεο τοὺ, τὸ ἔδσὶφος

τὰ

ιμἀτνσ.

κάθε Πολωνὸ παὶ

νο"

οποπτὴσὶει,

νὶὰ

νἐπνὅοὰθ=εὺ›σὴ

τῶν ὺπὴνοοστιῶν ποὺ

ποοσέφεο­ε, τὴν ὶοἀὅδο τὴς ὶδωίκὴσης στὴν Πολωνία. σὰν ῖενο. ἀπ” Π­ολὺ ὶὰνὴσὺχος, ὁ Χίὶμνμι̃νοο, ποὺ θλέπεὶ τον Φὁοστεο Μποὶνπὰντεφὺοεο στον τοὺς πὶὸ ὶἐπὶκίνδωοος ᾶνττζὴλοὺς, ἀνὶονθὲτεὶ τὴ σὺγκἐντοω­ Γπόττλομπ Μπέογπεο νὰ ποαγὶμῳοιτοποὶὴσὶεὶ στὴν Π­ολωνὶοὶ τοὺς ἔχετ ἀκομσ μο­ σὴ τῶν ἀνὁοῶν τὴς Γεοὶμὰνὶὶπὴς παοοτπίὰς, ποὺ δὲν ­ Γεο­ ζὲψεὶ ὁ Φόὶοστεο πὰὶ νὰ σχημὰτίσεὶ ιμ' ὰὺτοὺς μτὰν “Αν·ατο<?νὶπο .μανὶπὴ

“Ες “Ες

Μὲ τὴν ὺποστὴοὶξὴ μιᾶς ὀμόυδὰς ἀπὸ οὶοχὴτγοὺς ”Έ]ς ”Ἑ}ς,„ ὁ Μπέο­ τἐσὶσσοὶς ποὴττοφὺλὰπὲς γπεο ὶἐκτὶελεῖ τὴν ἐντοὴὴ καὶ σχὴμστὶζεὶ ἔτσὶ ποὺ εἶχαν σὺ­ ὰὺτ·ονἀμὺνὶὰς,. (μὶλὶτσὶες) ξεκὶνῶντὰς ἀπὸ τὶς ὀογὰνὼσσὶς νὶὰτοὥὶὼξεὶς ποὺ εἶ­ στὴσεὶ οἱ Γοομοὶνοὶ τὴς Πολωνίνὰςς ἔπεὶτὰ ¬ἀπ® τὶς

­·ι̃9Ζ­­


χαν ὺστοστει̃. Οιὶ νέες αὺτὲς ποιλιτοφολασιός, οιεὺθὺν­όμενιες απο τοὺς αο­ χὴγούς, τῆς Μαόοὴς Τιαξης, θὰ ιὀιισνοαυ̃ν μιόνο σιαθὴκοντα "Αστονομιίας όοηθιειἱας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πολι.τιο~φὺιλακὴ ποὺ ιδὶοὶιιεῖ στὴ Δντικὴ Πολωμ

νία ὁ

φιοιόιειοὰ ιδιιόισὴμιος ”Οιμσσεοιφ·ύοοο

ὅενσλἐιιπεν.

“Ες ­ “Εἰς Δοὺντολφ

φὸν

'Αλ­

Φανιατινὸτς Ναζτστὴς ὀ φον Ά?νθενισλόμ.ττεν ἀσκεἰ όσο μποιοιει̃ τὸ οι­ καίταιιά του ζωῆιἐ Φιιοιὶ θανάτου. Μιὰ όιινλὴ καταγγελία, ἔνας στιαὺοὸς πότ­ νω ισ” ἕνα καταλογο, καὶ ὴ ποιλττοιφὺιλιαιιὴι του, ὀιλὴθινὸ οιὺτοισχἐοιιο ἐκτε­ λοστικὸ απόσπασμα, οτεονόιει στὴ διο­όιισὴ.

ἶΗ

ι

ἔνιταισὴ απ” τοὺς φόνουις ποὺ ·δ¬νἑτο¬αἔαν ὁ φὸν Άλὅενσλόμστεν, ὁ Φόοιστεο οιαὶ οἱ κανονινιοὶ νιογμιμιόιντας Β Έ) ιεῖναι τόσο ιμιεγὁιλὴ, ποὺ όι­

πόμα καὶ μοοικοὶ Ἡθνικοισιοισὶαλιστὲς κατιαλὴγγιοιυν να σνγσοινὴιθιου̃ν. ”Η Δίλυ Γτοὺγιομπλοὺτ, γμιέλιος του̃ ιΚό·μιμιατιος καὶ ισὺζὺγιος ἑνὸς Γεοιμανου̃ γαιιοκτἠιιονια τῆς Πολωνίας, γοιάιφει στὸν Γοοαἰοιιγκ ἕνα ·γιοόιιμ.μ.α γιομα̃­ το ιἀγιανακτὴση ὅπου ἀναφέοει. ότι ἔγιναν «χιλιόιιδες καὶ χιλιαδες φόνοι ἀπὸ ἄτοιμα τολιείωις ιόιθῶα». 'Ο Χαὺντοιχ, ὁ ὶὀιιος, ·μα̃ιλ?νονι ἀπὸ φθόνο ικιαὶ ὔχι απο ιἀνθιοωστιιστισοὸι ιαἰισιθἠματα, ποὺ ιεἶναι ξένα γι” αὺτόν, γμιτλόεει «για ποόιξοις ποιοισιωαινιὴς ἐκδίκὴισὴς, ποὺ οῖναι, ἀλλοίμονο, ανιεξέλεγιιτες».

“Όσο για τὸν Χι]μ„μνλοο­, αὺτιὸς ιἐνδιαεριέοιεται μόνο γιὰ τὸν α̃οιιθιμὸ τῶν ατόμων ποὺ ‹δςιεκαθαο·ί.σιθὴααν». Γιἕ αὺτόν, μόνο τὸ ἀποτέλοσιμα

εἶ­

ναι ὺπολογίισνμο. Ἐπιιμένοντας ση̨̃ αὐτὸ τὸ όιξίωιμα, ὁ Ριαιχισφὺο­εο "Ες ς­ "Ες στέλνει στὴν Ποιλωνία στα ιμιέσα Σεπτομνὅοὶοὺ ἕνα νομι­ μόιντο "Ες ­ ”Έῖς, ­σὺιμιιτλὴοωιμιατιιικο σιιοὺ ὴ .διοιἰκιγσὴ τον ανατίθε­

τοιι ­στὸν το αὺτὸ

'Ο:μ.πεογσιιοιοιυττονιφύοιεο~

Οὺντο φὸν Βόϋιοις, Τὸ παμμαν­ σαν ιἀποιστολὴ τὴν ἐξολόιθιοιεοιση τῶν Έιόοαιᾶων καὶ τῶν Πολωνῶν στὸν τομέα τοῦ ἱίόιτοόιτς. Ἡ τοοιιιοσιοατιία ποὺ όισαεῖ ἔχει.

αὐτὴ ὴ ἔνοστλὴ δύναμὴ του̃ Βόϋος θὰ χοὴσνμιεὐσει σαν εἰσαγωγὴ σὲ μιὰ νέα φόισὴ τὴς ποιλιτωιὴς τῶν “Ες ­ ”Έ}ς, ποὺ ισύιμιφιωνα μ" ιαὺτὴν τὸ Ντάν­ τσιχ, ὴ Δοτικὴ Ποωσσί.α, ὴ Ποισνανιἔα., νιαὶ ὴ “Ανω Σιλιεισίια θὰ στο­έπει νὰ ¬ὲ·›οιαθιαοὶσ¬θοιυ̃ν ἀπὸ τοὺς 600.000 Ἑιἴ›ιοαὶοὺις ποὺ ὅοίσκονται. ­ἐγιιατε­ στηιμένοι ιἐσιει̃ κι αὺτὸ ιθὰ γίνει ὺπὸ τὴ ιμιοοφὴ μιᾶς ­μαζικη̃ς ἐξόο­οὺ. Οἱ Ἡθοιαι̃οι ιαὺτοί, ισὐιμφωνα μὲ τὶς ιἑξὴγὴ­σεις ποὺ ἔδωσε ὁ Χαϋντοιυχ στὸν όιογὴχὸ τοῦ Γοοαανικοὺ Γενυισοὺ Ἐστιτελείοο στὴν Πολωνία, Ἱἶιντιοὺιαοντ

Βαγκνεο, θὰ

ισὺιγν.εντοωθιο×ῦν

σιθου̃ν μνεταγιενιέστοοια «πέοαν

στα γαέττο τὴς Πολωνίας γιὰ νὰ ἐξοιοι­ τῆς ιθιοιιλόισισης».

Οὶ πλὴοιοιφω̨ἐος ποὺ ἔδιωσιε ·ῖιτι:οχοεωτικὰ ὁ ἀοχὴη̨̃γὸς τῆς "Ες ­ Ντὲ στοὺς στοιατιωτιαοὺ·ς ιδὲν ἑμοτοδίιζοὺν νὰ τσοαγιματοστοιιηθοῦν μιοοιισιὲς κι.­ νὴσιεις ιἀποιδιοαιμασιὶας ιμιόσα στὴν Βὲοιιιαχτ ἐνόιντια στὴ δοόισὴ τῶν ”Ές ­ ”Έἔς. ΞΗ Βἐομαχτ, ποιαγιαανιαα, ιθιειοοιει̃ πὼς ἔχει τὴν εὺθὺνὴ τὴς τόι­ ξὴς στὴν Πολωνία. Μιὰ ιστοιατιωτιικὴ ιδιτοιίκὴισὴ ἔχει ἑιγστατασταθεἱ στὸ

_

ἹΘ3

­ 18


του̃ Γκονεοα­ κατω ὰσΰ τὶς δταταγὲς μεταξὺ στὴν τιατεχὀιμενὴ ζώνη, ἔλαθαν ιὰτι? αὐτὴν τὴ Ρου̃ντστεντ, καὶ οὶ Πολωνοὶ. λὀιμττεοστ Γκὲοντ φὸν σὰν ἐχτθοὀ δὲν θεω­ο εῖ τὸν ὀτσττκὸ πλὴθὺσιμὸ ῦιαὕιεθαίώσὴ ὅτι ‹‹ὴ Βἐοιμαχτ αοιὶ ἀτὀμων τῶν γτὰ νὰ διαφυλόἔςοι τὰ ὰγαθὰ της κι ὅτι ιθοιἐσαεται. ἐκεῖ. τὸ διτιαίωιμόι τοὺς τὴς οιὺτοιδιὰθ­οσὴς». Ντἐ, αι. ἰ­ ὰπ' τὰ αιομμόιντος "Ες ­ "Η τοοιμοικοιατιία ποὺ ιἀσαὴιθὴαε Βὀὺος, ααθοστα̃ άπα­ ὰνδοῶν του̃ Οὺντο φὸν διαίτεοια ὴ #›ιτὴν·ώδίια τῶν τών στοα­ ὁ στοιατὀς. “Η ­δοσιαοέοτοευα τὴλὲς τὶς ὺστοσχέσιεις τιιοὺ ἔδωσε 'Ο στοα­ τὰ ὲγκλὴιματα πολλαοτλαστόιἴςονται. τιιωτικῶν ιμεγαλώνει ἐνοσο αυ̃τὲς οἱ στον Χίιμιμλεο γιὰ νὰ ­σταματὴσοσν· τὸς θὰ ασκήσει πἰσσὴ σιιόινω τοὺς στοιατὴνιοὺς του καὶ ξέ­ γν¬ωο¬ίιι̃;ει θαοοαοότὴτος; “Οχι Ὁ Χιίτλοο ιοιει πῶς νὰ τοὺς κανει νὰ σωστόισοον.

ιδταμαοτὐοιεται στὸν

Στὶς 5 'Οσ‹.τωιοοίοσ, τὸ ναιαο­υιλὰττιοο Φὀοστεοὴ ἀντεγαιλὴσιετς τῶν στοιατιιωτιαῶνι ώς Χίτλοο γιὰ τὶς σὺνεῃει̃ς αι ἐπίιμονιες ὰποσύιοει. παὑζει τὸ στατγνιδιι του̃ Φοοστιειο, τιιοὸς τὸ ἔογιο τον. Ὁ Χίτλειοι

δικαιιοοιοισία ααὶ τὴν αναθέτει. τὴ Δὺτικὴ Πιοωσσίια ἀπὸ τὴ στοιατιωτιαὴ ἑνιἐογετα ιαὺτὴ ιδὲν εῖνοιι οταοὰ τὸ στὶς φροντίδες του̃ γτκαοὺλαὶτεο. Ἡ ἀπὸ ἕνα

τὴς ἐγααταστασης στὴν Πολωνιίια δὲν θὰ παο­αλοίψει νὰ ιῦὴμτοὺογὴσσι νέο σύστημα ιδιταποοἐονὴσὴς ποὺ

οτοο­ανόιαοοσσιμα (ποολούντιο)

­

σὺνὴθιισιμἐνιες ιοιαδτοσιονἱες (ὶντοιγκες) οὺνιὰιστιες, κατω ὁστ” τὴν ὰ­ ἀνόιμιεσα στοὺς Νιαζτστὲς ὴγσμονὶσαοσς Στὰ ιμἐσα Ὁκτιώιθοιίοὺ, ὁ Χιξτλεο,

ἀγῶνιες

γιὰ

ὰοιμοιο­ιότὴτες

καὶ τὶς

νιαντίοοὴτὴ κὴδεμονίια τοῦ Φὐοοο. σὲ αιαὶ τὴ Δὺττκὴ Ποώσσία δύο πενντἐς, ἐνώνιει τὸ Ντάντσιχ του̃ Νταντσιτχ Φόιο¬στεο¬· ὁ γοοαοσλόιὶτοο Ραὶχσνκότοὺ διιοιινιοὺμιενιο ὰπη̨̃ τὸν του̃ Φὀο­ ιἀντῦζὴλος Γκο¬ἑτζεο,ι καὶ οτοόοδοοις τὴς Συνέλευσης, "Αοτοὺο Βότοτελαντ τοῦ νέον Ραὶχσγαόιοὺ του̃ στοο, ὀ.ν¬αλαμθό.ν±ει τὴ ιδιοιίκὴσὴ στὰ σύνιοιοο. τὴς Ἀνιατολτπὴς (Ποσνανὶας)' τὰ μωιοιὰ Πολωνικὰ ὲδόιφὴ, τὴς Κατνιγσισΰἑο­ γααοὺλὰὶτεο του̃ Ποωσσιίας, ὺττόιγονται στὴν ἐξουσία Φὀοστεο ὴ “Ανω Σιλεσία ἑνώνιε­ γὴς, "Εὶοτχ Κώχ, ἄλλον ἀντὶζὴλοὺ του̃ Γιόζεφ Βἀγανοο (τὸ ται μὲ τὴ Στλεσὶα ποὺ τὴν δτοιισιεῖ ὁ γααοολότττοο του̃ τοποιθιετεῖτατ τιόιτω απ" τὴ διιοιίαὴσὴ 1941 γίνεται παλι ιαὺτὀνομὴ ααὶ ὰν=ατί.θε­ Πολώνίιας τὴς τὸ ὺοτὀλοιιστο γααοολόιὶτοο Φοὶτς Μποό.χτ)· τέλος Διοἰκὴσὴς, στὶς ααλὲς ιφοοντίδες Γενικὴς ιμια̃ ς ται, κατω ­ἀιτ” τὴ μοοφὴ του̃ δὀατοοα Χὰνι̃ς Φοόιντ., ὁ τοῦ νοιμοιμαθου̃ς Ἱἔὶθνιισιοισταλτστὴ αἰχιμῆς, τοὺλόιχτστο, μὲ πλὴιοιετς ὲξοὺσίες. ὁποῖος πειοτθαλλετιαι, φ¬αινο·μενιι›ιιὰ ὁ Χίτλεο φοοντἰζει νὰ Παοόιλλὴλα ποιος αὺτὲς τὶς ιμσταοοὺθιμίσεις, τὴς αὺτιονοοατο­ο¬ί.ας τον γιὰ τὴ σσνιἐχτσὴ στλὴοοφοοὴσει τοὺς στοατὴγοὺς τιτὴνώδοὺς διοὰσὴς τῶν μαύοων νιοιμμὰν­ οιοιὶ τὴ μεγαλύτεοὴ ἔντασὴ τη̃ς μέσα σὲ ι̃ςὴτὴματοι νομιμό­ αγώνας μας δὲν ιμστοοει̃ νὰ ἐμπλααει̃

τος:«Ὁ

­·­ι̃9ά­=­


τητας ὴ παρτανομίνας... Σ“ αὐτὴ τὴ συγκεκρτμένη περίπτωση, οἱ μέθοδοἰ μας τθὰ πρέπει νὰ συαὅκωδόζουν μὲ τὺς ἀρχές μας... Θὰ πρέπει ν® ­άπο­ φόγουμε ὥστε ιμκὰ νέα Ποιλωντκὴ «ἱντελλτγκέντστα» ν” άνέόει στὴν ἐ­ ξουσία, νὰ ἔεκαθαρίσουμε τὸ Ράι̃χ άπ' τὰ Ἑθρατκὰ καὶ Πολωντκὰ κο±θάρμ.ατα...».

Οἱ

τὸ πρόσωπό τους ντροπαλά. Ὁ ,ἰἶκενερὰλότμπερστ φὸν Ροὺντστεντ ᾶποσόρετατ μὲ τὴ στραττωτικὴ του τοτοτίνκηση πρὶν ἀκόμα γμπου̃ν σ® ἐνέρνειὰ οἱ νέες διαθέσεις. 'Η Βέρμαχτ θέλετ 'μὲ κάθε Ιθυσία νὰ άποφύνετ νὰ ὺποστεῖ τὴν εὺθυνη αὐτοῦ του̃ λου­ στραττωτττκοἢ. στρέφουν ὰλλου̃

τροὺ ται̃ἰματος.

Οἱ νέοι. Νὰζοστὲς δυνάστες όὲν έχουν ἀκόνμνα άρτχῦσετ τὰ «καθη­ κοντά» τους, ποὺ ὁ Χὴομλερ­ κτ όλας, παι̃νεὺοντας μὲ ταχότητὰ μαζύ τους, προσπαθει̃ νὰ ρίξει. πάνω στὴν :Που̃νωνία ὁλόκληρη τὸ οιἰχτυ παγόδα τὴς παράλληλης κυόέρνησης "Εἰς ­ ”Ής. Οἱ κοιμνμάντος τμεταόάὴι̃νονται, σὲ σταθερὰ φυλάκυα της Γκεστάπο καὶ τῶν “Βς ­ Ντέ, ποὺ τὰ υποστηρί­ ζουν τὰ ἔνοπι̃να ταημνατα τὴς "Οτρπο βτθιρντνουνκπολτττσάτ) ποὺ συμμε­ τέσχε άμέσεος τάπ' τὴν άρχη, στὸ πλνευρὸ τοῦ στρατοὺ, στὴν ὲκστρατειῖα τὴς Πολωνίας. Οἱ τἀνώτεροτ λει.τουργοὶ τῶν ”Ής ­ "Ες καὶ οἱ ὰρχηγοὺ

›­

­

ὰστυνομύας (ΗΒΒΡΪΙΤ) καλοὺντατ ὰπ® τὸν Ραι̃χστφὺρερ νὰ άσκησουν ένα νεντκὸ έλεγχο τῶν φυλακίων 88 ΒΒ ΟΒΡΟ, στὴν

μενη ζώνη,

τὲνῶ

οἱ σφαγὲς

_

>ἐξακολοοθ~οτῦν..

κατεχό­ Ζ

Χωρὶς νὰ ζητησουν πιὰ τὴ γνώμη της Βέριμαχτ, οἱ κοαμάντος “Ες ­ Ντὲ ἀσχοὴοὺντοα ἀπὸ τότε, ιμὲ τὸ πρόσχημα του̃ άγῶνα ἑνάνττα

στοὺς πατρτζάνους, στὸ νὰ ἐἔολο×θρε·ύσο·υν 'μέχρι τὸν τελευται̃ο, αὺτοὺς ποὺ ἔχουν ὰπομείνετ τα̃πὸ τὰ Πολωντκὰ στρατεύματα ποὺ ὴττηθηκαν ὰπ” τὸν Γερμαντκὸ στρατό. Κι, τὲζακοτλουθοῦν νὰ «στρκαγιτάζουν» κατὰ εκατοντάδες τοὺς ὺθόνοντες τῆς χώρας. 3.500 Πολωνοὶ εἰδικοὶ τουφε­

.κῦσθησαν στὴ δοάρκετα μιᾶς «έκτακτης ἐπτχεἐρησης τεἰτρηνεόσεως», ποὺ νἐξαποτλὺθηκε τὴν ἄνοτἔη του̃ 1940.

Ἱἰ

ἔκταση τῶν τσφαγῶν εῖνατ τόση ὥστε ό στρατός, ποὺ ἔχει. στὰ τδυσανασο ετει̃ ”ανα ί ετ νὰ κτνεῖται.. "Ο Γκε­ νεραλόμπερστ Γεντκὰς Δτοτκητὴς του̃ 'Ανατολτκου̃ Μετώπου, ὰρχίζετ τὸ πυ̃ρ τὴς μοναδτκὴς ἐκστρατεύας ποὺ θὰ έξαπολὺσουν ποτὲ οἱ στρατιωε ττκο­ὶ έν­άντινα στοὺς τδοῦνοφόντους “Ες ­ Ές. Μιὰ τὰναφορὰ μὲ τὴν ὺπογραφὴ τοῦ Μπλάσκοόττς ὺποόάλλεται. στὸν Χίμτμλερ πάνω στὰ έγκληματα, στὶς δημεὺσετς άγαθῶν, στὶς πα­ τράνομτες συλλὴψετς ποὺ δταπρεάττουν οἱ "Ες ­ “Εἰς Εἶναι άνάγκη, ὺπο­ γραμμίζουν, νὰ μεταόληθ­εἰ ὰμέσως τμιὰ κατάσταση ποὺ ἑκθέτετ τὴν τάξη καὶ τὴν πειθαρχόα. Πρέπει ν® άπαγνονρευθου̃ν οπωσδηποτε οἱ σόν¬

ετα ὺ νστααατἴσετ νὰ

ομ·

τ

ο

­`|95­­

­


«τοσο παὶοαοιὼ­ Χὶξτλεο ῖ.σχὺο=ί@ετατ πὼς άγνοει̃ πετσὶματάοὴς, ἐξακολοὺθεἱ τὴν οετς =ἐνοοὶασὶμοάς››. “Ομως ο Μπλάσο‹›ο×θττ¬ς άτοὶο›είτξεὶς,. μαοπὺὶοίες, τὰ τον. Σὺγαεντοὡνετ ντοωονμἐντα,

τοὶμες ἐπτελἑσετς...

τὲπστο­ατὶεὑα

τα το Βάλ­ ”Ε)πι.τελεὶο τοῦ Στοατου̃. Ἀπάμα ὺποοάλλεὶ ολα στο Γενὶκο τον, Φάοεο τα ὰν εἶναι στον τεσ φον Ρά'ι1χεν=άσυ, οσο ὶὰφὶωσνολμενὶοὶς ¬ ”Ές. "Η ἔν­ε τκατὴρχοοίὶα ­ὲνάνττα στὴν "Βς λαθαίνετ ὶἐνεογο ὶμἑοος στὴν ποὺ πεοὶ­ στοατὶωστποὶ ὶάπὀμα, οἱ τασὴ τὰνεοαίνεὶ. ­Καὶ στο Βεο­ολι̃νο ἀοχὴγοὺνς στοὺς νὰ σφίι̃ςὶοὺν το χἐο­ὶ ὅάλλοὺν τον Χίτλεο ὶάονοτι̃νται. ἄμεσὴ οὶάλυσὴ τῶν μαὺοων σχὴματὶσμῶν τῶν ”Εὶς ­ >Ί·Δἶς. Ζὴτα̃νε «τὴν τέλος μιὰ αα­ “Έῦς "Ες γὶὰ νὰ πάοεὶ καὶ τὴν ἀπόλσσὴ τῶν ὰοχὴγῶν λαο». Γεομανωτο ποὺ ἀτυμαάἶη̨̃ετ ολὀπλὴοο τον

τάστασὴ Πάνω

­

­­

θὰ. αὺτὰ τὰ γεγονοτα, ο γενυκος πσοεονὴτὴς Φοὰντκ ο στον παοὶεμὶοαὶνετ τὴ ·χεὶοονο>μὶα ὶμτετανστώστετ τὰοὶγὀτ·εοὶα γτ' ὶαοτὴ άο­ κατάσταση του̃ οποίου ὴ Χίτλεο ὺπὲο του̃ Ρταὶχὶσὶφὺονεο “Ες ­ ”Ἡς,τ Φ·εἴ›οοὺ×αοίοὺ,\ ζὴπάει. ὶἀπ, 13 Στὶς χῦζεὶ νὰ γίνεται. πολὺ στενὀχὶωοὴ. Μπάλσποοττς. 'Γοεἱς τον Φὐοοο ν® ὰπομτακούνοὶ τον Γαενεοαλομπεοστ τὴν ἐνοχλὴττκὴ πα­ άπο μὴνες ­ἀοὶγὀτεοα, ο Χἐμμλεο ἔχεὶ ἑλεὺὶθεοωθεῖ. ἔχει ἀποὶμνακοννθεῖ. Το πιο οοὺσία τῶνεὶστοαττωτωτῶν. "Ο Μπλάσκοοττς ὀ.πο κοντά. (Η 1Οὴ Μαΐου. μεγάλο μέσος τὴς Βἑομαχτ τον ὰκοὶλοὺθὶεῖ τῶν ὶἐχὶθτοοποαξιῶν στο ἔναοὶξὴ 1940 πλὴσὶόἰῷεὶ ααὶ μαζὶ ‹μ.' αοτὴν ὴ σ®

Δὺττπο μέτωπο.

ερ, ποὺ ἔχει. ῖοὶοὺ ὶμὴνος Μαΐου, ο «Ύπόχμνὴμά του πανω στο ποτά πτὰ τὰ χέονα ὶἐλεὺθεοα, συντάσσὶελ το πλὴθὺσὶμῶν». Θὰ μπορέσει ἐπὶ ολὴμα των μὴ Γεο­μνανὶννῶν ”Ανατολιπῶν του̃ πιο ποὶθὴτου̃ του ὀ­ τὲλοος νὰ ποοχωοὴσετ στὴν ποαγὶμτατὶοπονἰὴσὴ ”/Ες, .πὺοὴνα μὶα̃ς μελλονττ­ νείοοὺ, τὴ οὴ;μ.ὶοὺ=ογία τοῦ Κο­άτοὺς "Ες ­ χωοὶάτες καὶ πολεμιστές. ·›‹.ὴς Γεοὶμναν­τκὴς φὺὶλὴς ὰτο πάνω στὴν Πο­ Οἱ ποοπαγανοιστὲς τὴς Σχτοὺτζστάφελ άνεοαίνοὺν τὴς «ἐπὶστοοφὴς τοῦ Ράὶχ» λωνωτὴ σαὴνὴ καὶ «ποοὶὐὶοὺν το τύμπανο» τὴς Ἀνατολτκὴς Πολωνίας τῶν Γεομανῶν τῆς Βὶαλτὶιαὴς (12Ο.·ΟλΟΟ#), τὴς Ροὺμὶανίας (2ΟΟ.ΘΟΟ), ποὺ τὴν κατἐχοὺν οὶ Σοοὶετὶκοὶ (1?›ὶΘ.ΟΟ0), ΕἩ «φωνὴ του̃ αι̃ἶματος» τοὺς τὴς Ἑὶὶοὺ·γ»οοὶσλαἴ›ίτας καὶ τὴς Σλοοαπὶας. των ἀοχὶτσμτ­ στὴ Ιμτὴτἑοα πατοἰοὶα, ¬σὐμ.φωνὶα μὲ τὴν ἕνκφὶοασὴ

Στο

τδὶάστὴμνα αὺτοαι̃ του̃

ὶάνλατοαλεῖ.

ῖένα ἑντελῶς πανὶστῶν “Εἰς ­ ”Ής. Στὴν ποαλγνμὶατὶὶκὀτὴτα ὲπτχεὑοὴσὴ γοὴτείλας: τὴν ατὺτὴ ¬σ® ποοολὴμτα εῖνατ αὺτο ποὺ ὺπεοὲχοτ η̨̃ωττπο χῶοο» δὲν παοάγεὶ άο­ ὴ «Μεγάλὴ Ϊὶεο±μ.αν=ία››, ο «λαος χωοὶς τὴν πλὴοὴ τὴς άποοοσὴ τὴν ουαμὴχα­ στετὰ χἑονα γὶὰ νὰ στοἑψει. ποος νία τον παὶ τὴν ὶγεωονίτα τον. το τετοαετὲς σχἐδτσ, εῖ­ Το 1987 ὴοὴ ὁ Γααι̃οτγα, ὺπεὺθὺνος γτὰ ¬δ­τανφὶοὶοετιαο

­··ι̃96­­


ὺπολονὶσετ ὅττ ὶὶλοωαν ἀπὸ τὸ Ραὶχ 160.000 ὲρνόιτες, Ὁ Χὶιὶμλερ ιεῖχε λὰθει. τὴ ιδιναταγὴ νὰ πόιιριετ ὅλα τὰ χρησνμια μέτρα γιὰ νὰ ρὺιθμτ­ σθει̃ αὐτὸ τὸ πρὀθλημα. "Ο Ριαὶχσφὺριερ εῖχὲε ­δημιιιοὺιριγὴσει μιὰ ὺπηιρε­ ­σία “Έὶς ­ ”Έ]ς τοὺ ισχ­εδὶοὺ, ποὺ τὴν ιδτηὺιθὺνε ὁ Οὺλριχς Γκρέιφελτ, ἔ­ νας ιἀπ® τοὺς ααλύτοροὺς τεχνιοκρὰτιος τὴς Μαύρης Ταζὴς. Τὸν Ἱανοὺ­ ιοιῖ. ὰνἀ:γ·›‹.ες νὶὰ ἐριγατιικὰ χέρὶα εἶχαν φθὰσιετ στὸ άρτο τοὺ 1989 μεταἔὺ στὶς 500.000 >­ ὁ Γτ‹ὶριέ°ὶφ¬ελτ ιδίνεὶ μιὰ διιόιλεξὴ στὴν οποία ἐσοθιοιαζεὶ τὴν ἐπινστροιφὴ στὴ Γερμανία τών 30 ἐηατοιμμὺιρἰών Γερμα­ οὺντ Φιολὴσντὼὺτσε), μιὰ νών ποὺ ιδιιαμἑνιοὺν ιστὸ ιἐξτοτεριννιὸ (Ρἀη̨̃ὶχς πετυχημένη λύση στὰ προθληματα τών ιἐργατνκών χεριών ποὺ τέθηκαν στοὺς ὺπεύθὺνοὺς τοὺ τετραετου̃ς ισχοδιύοὺ. Ὁ Χίτλερ τα ὁ Γκαἱριγν., ποὺ ὴ ἔλλαψη αὐτὴ τών ἑργαττκών χεριών τοὺς ἀπασχολεἰ ὅλον καὶ πτὸ πολὺ, ἐξ αἰτίας τὴς ιμὶαῖςιαὴς ἐνιστοιμνόιτωισης τών ιὰνδιρῶν στὶς γ\ρ~αμ.­ μὲς τὴς Βἐριιὶαχτ, ιἀποιφιασίίῷοὺν νὰ ὺπογριόιψοὺν ο” ιαὺτὲς τὶς .σὺιμνθοὺ­ λές. Πρὸς τὸ τέλος του̃ Σεπτομιθρὶου τοὺ 1939,. τὸ Ρόιὶχ ὺπογραφιει μὲ τὴ Σοιθιιεττκὴ =Έὶνωση ηαὶ τὰ Βαλτιοοὰ πρόιτη ·σύιμιφτον·α ποὺ­ προθλἐ­ ποὺν τὴν ἐπτστροφὴ τών Ιὶεριμανών ποὺ ·εἶναι. ¬ἐγνιατ±ειστημ.ένοιι σ” αὺτὲς τὶς χώρες τκιοιὶ τὴν ιἐγτταταστασὴ τοὺς στὶς νιατεχόιμιενιες "Ανατ¬οιλι.κὲς

χε

_

_

ζώνες.

“Η φροντὶδα νὰ ὁδὴγηθεῖ σὲ ιαι̃ὶσὶο πέρας αὺτὴ ὴ ἑπιχεὶρὴσὴ ἀνα­ τέθεται ἀπὸ τὸν Χίτλερ στὸν Ραὶχισιφὺιριερι “Ες ­ "Βς, τοὺ ὁποίοὺ τὰ νέα παθὴνοοντια σὺνοψίιζονταιι ἔτσι: ‹‹Ὁ±ρὶστικὴ ἐπτστιροφὴ στὸ Ρόιὶχ τών Γορ­ ιμανών ποὺ ζοὺν στὸν ἐξωτερτκό, ιἐξόιλετψη τὴς νοσηρὴς ὲπὶδρασὴς τών ξένων πληθυσμών πανω στὸ ἔδαφος τοῦ Ρόιὶχ, ὀργόινωιση τών ζωνών ιἑ­ πο­ὶκτσὴτς».

'Ο Χύινμλερ θρὶσαεταὶ ἔτισι περὶθλημνένος

ιμὲ ἑξατρεττκὲς ἐξιονσίεις, στὶς ὁποιὶες θὰ ιμπορὲσει νὰ ιἐπιχςοτρὴσει νὰ φιτόισει. τελὶκὰ σ” αὺτὴ τὴν κυριαρχία, σχςεδὸν ιὰπόλοτη, ποὺ φτλοδοξεἰ νὰ τὴν ὰσκὴσοὶ στὴν Πολωνία. "Ο Ραὶχσφὐριορ "Εἰς ­ "Ες στολιΐςοτοα ιμὲ τὰν πο­μπώδη τὶτλο «Ραὶχη­ ισκοιμιμ.ι.σ¬ὰρ φὺρ ντὺ Φέιστνγποὺγπ Ντώὺτσεν Φολκστοὺμς» ‹«Κοιμμισόι.ριιο<ς τοῦ Ρόιὶχ ιγιὰ τὴν στορέιωση του̃ Γεριαανιαοῦ °Έὶθνοὺς) ὴ ΒΚΒἹ αι έξα­ ποιλύεὶ τὴ μενόιλη τοὺ Άντατοιλιαὴ ἐπὶθοση. Οἱ ὺπηροσ­ίνες τοῦ Γκρέϋ­ ιφολτ θαιφτίὶη̨̃ονται «δτεύιθὺνισὴ ΕΚΕ» καὶ τοὺς ἀνατὶθετατ νὰ καταστρώ­ σει τὴν ἑγααταστασὴ τών Ιἶορμανών ἀποίκων μὲ μιὰ σιωιστὴ αατανοιμὴ (διανοιμὴ) τών ­δημεὺιθέντιων Ποιλώνὶπών καὶ Ἡθ­ραὶκών ιἀγονθών καὶ τών Φο¬λκσντώὺτσε Μὶττελστέλλε ὴ ΪΪΟΜΙ, ποὺ περιοὺισιιών τοὺς. τὴν ιδτεὺθύνεὶ ὁ Λόριεντζ, ἔχεὶ σὰν ισκοπὸ νὰ ὺποδιέχιεταὶ αὺτοὺς τοὺς ἀποιί­ ιδιεύθὺνσὴ “Εἰς ­ στους καὶ νὰ ιὲπιιθιλέπεὶ τὶς πολὶτιαὲς τάσεις τοὺς. Δχόιρὴ

Ἱί

Ἱἰ

·­·ι̃§?­


"Ες «φὺλὴ οιαὶ ἐστο·ίοιισὴ›› ὺποιὅάλλοι τὸν καθένα άπ” αὺτοὺς σὲ μιὰν αὺ­ στὴοὴ φὺλετιιιὴ ἐξἐτασὴ. "Η ΒΒΗΑ τέλος ὀισχοιλεῖται ιμὲ τὸ νὰ σάπω­ ιιαὶ νὰ θέ­ θιει̃» τοὺς ±Πιολωνοὺς ποὸς τὰ ἐδάφη τὴς Γενιιιὴς Διοιίοιὴσὴς (πεοιοὺσί­ «άγαθιὰ τὰ τει ὺπὸ οιατάσχεσὴ (ιιιεσεγγύὴσὴ τοὺ ιἱίοάτοὺς) τες) τῶν ἐχτθιοῶν τοὺ Ράιχ». Άφου̃ κατ¬αν±εμὴθὴκαν ιἔτσι τὰ κσιθὴιιοντα, μποοου̃ν πιὰ νὰ στεοά­ πλοτῖα φοοτωιμἑνοι μὲ σιοὺν στὴ ὺοάσὴ. Στὶς 20 'Οσιτωθοιιοά τὰ ποῶτοι Έῖ ὲγκατάστασὴ ἀττοιίκοὺς πλευοιζοὺν ποοτεοιχὀμενια ἀπὸ τὴ Βαλτική. αὺτῶν τῶν άτ:ιο<ἰιιων ἔχιει ποοιὕυ̃ιεφιθιεῖ γιὰ τὴν στεοιοχὴ του̃ Ντάντσιχ, κι ιάοχίζει κι ὅλας ὴ ισύγιιοτοὺσὴ. Ὁ γοιαοὺλάιτεο τοῦ Ντάντσιχ, Φάσο; στεο, ιἀονιεἰται τὴν κάθε άνάμιξὴ τῶν “Εἰς ­ "Ες στὴν ὀογάνωσὴ τὴς τὴ ιμττοιοιεῖ. ιθέὅιαια νὰ φοοάει ,μ.ι·›οο¬ο ­ ιαὺτοοιοιατοιοὺας τον. Ὁ Φὀοστεο ἰ­ στολὴ του̃ Γκοιοὺστενφάοοο "Ες ­ ”Έἶς, όμως διατεἰνιεται πῶς, μὲ τὴν Ϊῖοωισ­ Δοτιοιὴ Ντάντσιχ ­ Ρια'0χσ·γοιάοὺ διότὴτα του̃ «αὺθέντὴ» τοῦ ,τοῦ σία _­ δὲν ιμοτοιοιει̃ νὰ δέχεται πιαιμιμιὰ ὰιαταγὴ ιἐτ τὸν οιομιμισσάοιο άιτοιιοιισιμοιυ̃ , Ράιχ Χάι̃νοιχ Χίιμχιιλεο­. (Η ιάντῦθεσὴ του ποὸς τὴν κινηση ὁ Χἐμμιλεο ποὺ τὴ ιδιευθύνοι ὴ ΎΪΟΜἙ και ὴ ΒἙΡΟ, ιεῖναι τέτοια, ποὺ ἐγσιοιτα­ νὰ ἰδέα τὴν ιἐγσιαταλείψει νὰ ὅλἐστει πὼς εἶναι ὺποχοιεοαμένοτς ἔ­ 'Ο Φὀοστεο, στὴσει τοὺς Γεομανοὺς τὴς Βαλτικὴς στὸ Ντάντσιχ. τὴν πειτα ἀπὸ ποιοάιιλὴσὴ του̃ Ριατχσφὺοιοο, δέχεται νὰ ιἐπιτοιέψειι «ποοσωοινὴ» ἑγιιατόιστασὴ τους στὸ Στἐττινο. (Η ἔμφοαξὴ του̃ Φόοστεο καὶ. οι ὰιοιικὴτικὲς άογιοποοίες τὴς νο­ ΜΙ ιθοθίιζοὺν τοὺς ιάποά‹ιο·ο­ς σὲ μιὰ τόσο ποάσοισιιοὴ κατάσταση, ποὺ ὁ ΐιδιεολύγοις Νιαιζιστὴς “Αλφοεντ Ράζομπεογκ άοχιίζει «νὰ κοούει τὸ τ·ύιμ.­ πανο» ἐνάντια στις ιμιοθὀδοος του̃ Χίιμιμλεο ποὺ εῖναι «παοάλλὴιλες του̃ μποιλσιοἴ›ιιοισιιιο·υ̃››. ®Βτ:ωιφολιοὺμιεν±οις ιάπ) τὶς ἐτικοιῖσεις ἐναντιον του̃ Χί. λειο, ὁ γιιάουλάιτεο τὴς Ἀνιατολιιιὴς Ποωσσίας, Κώχ, ἐκδὴι̃ιωμένοις ­ χθοὸς τῶν ”Βς ­ “Βς, ιάγνέλλιει ὅτι θά” ­άονὴθεῖ τὴν κάθε .εἰσχὡοὴσὴ στὸ

­

ἔδάφὀς τον τῶν Γεοιμιοινῶν άστοιξνιων, ποὺ τοὺς ἐπανοιφέοει στὸ «λίκνο» τοὺς ὁ Ρατχσφὺοοο. Ὁ Χἰιιμλεο ἱδοὺει ἕνα οιεντοιινιὸ γοαφεἰο τῶν υ̃πὸ ιδὴιιεὺσὴ γαι/ών' ὁ Ϊὴιαι̃ουγιι, ιἐπειδὴ ἔχει τὴν ἔννοια νὰ μὴν ὀιφὴνει ν“ αὺξάνετσιι στὸ διὴνειιὲς ὴ ιδὐνοιμὴ τοὺ Ρ­ατχισιφὺοιεσ, του̃ α̃ντιιτάσσει ιὀιιιὲσως ιμιὰ Χασο­

πτοιεουχάντστελλε "Οιστ ὴ ΗΤΟ, οτοὺ ἰσχτοιζεται ὅτι ἑλέγχει τὴν δὴ­ ιμεὺισὴ καὶ τὴν ιωάνοιδιανομὴ ὅλων τῶν ἐχθοιιιιῶν άναιθῶν στὸ σύνολο τῆς “Ανιατοὴιιιη̃ς οιατεχόιμιενὴς ζώνης. Κάτω ιάπ" αὺτὲς τὶς στνθὴοιες, ὀ ιΡατχ±σιφὺοεο "Εἰς ­ "Ες συναντάει ι

μεγάλες ιδὺσοιολίες γιὰ νὰ ιἑπιιθάλιει τὶς ιάπτὀψεις τον σιαὶ νὰ ποιαγιμιατο­ ποιὴ­σει τὰ σχέδιά τοὺ. Ἡστιτυγχάνιει μόνο ῳιοοιιιιά, άι ιαὺτὸ χάοὴ στὴν

­ι̃98­


ὺποστὴοτἔὴ τοὺ ιὰστυνιομιποὺ ιδιτπτὐσὺ ποὺ ιεἱχςε τὴν πεσίσκεψη νὰ ιἑγτκα­ ταστὴσει. στὰ Άνιὰτολιπὰ ἐδἀφὴ. 'Η ΒΙΡΟ ὰπελαὺνιετ ιὰπατόιπαυστσ. τοὺς Πολωνοὺς χόοσὴ στὶς ·›‹.τὴ­ νιὡδευς ιμεθό­διοὺς. Μέχρι. τὸν Φεὅοιοὺόιιοιιο τοὺ 1940, 800.000 Πολωνσὶ

τὶς πεοιιοχὲς τῆι; Ϊὶενὶικὴς

ᾶπωιθ­οῦνται ποὸς

Δυο­ἱιιὴσὴς. “Όταν ξιεσπὰει.

φθάσει στὸ 1 ἑπὰτοιμμὺ­ ὁ πόλεμος μὲ τὴ στο. Παοιάλλὴλοι, οἱ Γσοιμιανιοὶ ἄποιτκοιι πεοιισυλλἐγοντὰι ἀπὸ τὶς ὰοιμὀδτες ὺπὴςιεσἱες τῶν "Ες ­ ”Έ}ς,ι «δὶυλιἱζοντιατ» ια̃πὸ τὴν ΒΒΗΑ καὶ κατευθύ­ ν­οντιατ ποὸς τὶς Πολωντκὲς γιαἱσς ποὺ ἐγι›‹ιατιαλὴφ·θὴ·καν. Πιοὰς τὰ μέσα του̃ 1941,. 2 ἑπατοιμιμὺοιια ἄποἱποὶ ιδταμοτσὰσθὴαοιν ἔτστ ιδὴμευθεἱσες ιἑπτὰσετς. Οἱ ὺπηοιεσίες του̃ Γκσέἱφελντ ἑποπτεύουν Ρωισιῦσ., ὁ ιὰσιτθιμὰς ὰὺτὸς ἔχετ

τὴ διιανσμὴ. Ἄπὸ 928.000 ια̃γοιοτιαὲς ἐσιιτυεταλλεὺσυινες ἑπτὰ­ σετς, ποὺ ὰντιποοισωπεὺοὺν 99,6 ἐκατοιἱμὺστα ἑπτόισὶα, οἱ 47.000, δη­ λαδὴ τὰ 9,22 ἑκατιοιμμὺστοι ἑικτὰστα, πὰσ¬αχω¬σ¬οὺνταὶ στοὺς ­ὰποἱκους. Τὸ σἱ αὺτὴ

20% ια̃πἱ τὶς ιὅὶοιμὴὶχιανἱκὲς

·ὅιοιτ·εχντκὲς Ποιλωντιιὲς ἑπἱχετσὴσενς

ὺφἱ­

στανται τὴν ἴδιιοι τυχη.

"Εὶπετδὴ δὲν ιμένιεἱ ιεὺιχασιστὴιμἐνιοις ποὺ ιἐπανὰφἐσεἱ ­στὸ λἱπνσ τους τὰ ἄτιοιμια ποὺ ὴ Γεοιμανιαὴ τοὺς ὲθντπότὴτοι ιεἱνιατ ­ἀνιοιμφισιθὴτὴιτὴι, ὁ Χύμ­

μλεο, πτσσὸς στὸ μνὴιμόντὀ του του̃ Μαἱοὺ τοὺ 1940, ἀσχολεἱταὶ στὸ νἱ ἀ­ νὰπαλυπτ­εὶ ιἔστω ιιαὶ τὴν ποιοαμιτισὴι σταγόνα ἀπὸ Γσσμανὶκὸ οιἱμσ. Οἱ ερὺλετὶιιὲς (οατσιστὶπὲς) ἐπὶτσοπὲς ψόιχνοὺν νὰ θιοουν τὰ ἴχνὴ τῶν Γσσ­ μὰνῶν ποὺ αὺτοιαγνιοιοιυ̃ντὰτ. Συντότσισετὰὶ ἔνοις ὁνοιιταστὶτιἱὸς πατόιλσνος ποὺ ιλέγιεταιι, Ντώὺτσε Φολπσιλἱστιε. ®Αν=αγοόιφ~οντιατ ἐιιεἱ οἱ πἀτοιιαοτ τῶν

Άνιατοιλτκῶιν ἑδαφῶν ποὺ ιἔχζοιυιν Γεομανωτὴ κατὰγιωγὴ ὴ ποὺ ὺποτίιθιεν­ ται τἑτοὶα. Ὁ πὰτὰλοιγοις τοὺς πατσιμεοἱζει. σὲ τέσσεστς ὀμόιδες: ὁμόεδὰ Α': Γεοιμανλοὶ ἀπὸ ποιτὰγωγὴ ποὺ ἐπτθυμιοιυ̃ν νὰ ἐπανιαπτὴσουν τὴν ἀσ­ χιαὴ τους ὺθνιὶπὀτηπὶα· ὀμόιδα Β': Γεσιμιανοὶ ἀπὸ πὰταγωγὴ ἀλλὰ πα­

ιθὴττκσἱ, (ποὺ ὰπἱ αὺτοὺς οἱ 60% ιμιιλου̃ν τἐλεὶα τὴ γλῶσσα τῶν πατὲοωιν ἄτομα ἀπὸ πτθὰνὴ Γεοιἱαντκὴ ιιαταγωγὴ ὁμάδα Δ' :. τους)· ὁμόιδα Γεσμανοὶ ἀπὸ παταγωγὴ, ὅμως ιὰντίπὰλοιι. του̃ Ἑθνιὶκοσοσιιαλιισιμου̃, ποὺ πὴοιαν μέσος στὸ πλευιοὸ τῶν Πολωινῶν στὸν α̃γῶνια ἑνὰντια στιοὺς συμ­

ῖ”:

ποιτστῶτες του. Ἄνιιὰμοι καὶ ιοιἱ Πιολωνιοἱ ιιἱὰτιαλὴιγιοὺν νὰ πέσουν πόιτω ἀπ” τὴν ιιόψὴ τῶν τρυλεττκῶν ἐπὶτιοοπῶν, ἱδἱοιίτεοια τὰ ἄτοιμα ποὺ ποιιοοὺστόιζοὺν ποσ­ φοινὴ σημὰδὶα ιὅτι. ἀνὴαοὺν στὴ «θόιοιετα φυιλὴ». Γιατί, ὅπως τὸ λἐετ ὁ Χἱμιμλεο στὴ δὶότλεπτὀ τοὺ, δὲν ὺπαοχιει ποινέν­ας πλὴθυσμὸις πὁὺ «οἱ θο­ οεὶνοὶ ἐκποὀσωποί του» νὰ μὴ μποσου̃ν νιὰ «γεσμισ.νιοποτηθοὺν››. Τὰ ποιὶδὶὰ ἱδτοιἱτεοα ἀπολαμθὰνιοὺν τὸ ἐνδταφἐοον του̃ ‹‹Κομμὶσισοι­ σιίοὺ του̃ Ρόιὶχ». Καὶ ποῶπα ­ πσῶιτια τὰ Πολωνἱιοὰ "Οσφανιοιτσοιφιει̃α πέ­

­ι̃99­­


~

~

:

ι

το κοσνιὶνο των εὶδὶκων τα τον ολετὶσ ο. Τα ποοτδὶσ. που ὴτὰν ±ὲπι.δ±ε3κτὶκὰ τγνὰ νὰ «νεονμτὰν­οστοὶὴθσου̃ν›› μὶετὰφἐοὶθὴὰὰν σὲ Ιἶεοτμοινι­ κὰ Ὁοφὰνὶοτο­ο·φεἰὰ. ”Ήπεττα, τὰ πὰὶδὶὰ τῶν Πολωντπῶν οἱοεον­ενετῶν ­ “Βς. "Ο Χίμμλεη̨ ἔχουν δτὴοώωμὰ στὴν ποοσοχὴ τοῦ Ρὰι̃χσὶφὶύοεοτ λέὶεὶ στὸν γὰοσοσλόω̃η̨̃τσο Ιὶ›‹.οέ'ὶζτεο στὶς 13 'Ιοον·ὶο·υ τοῦ 1941: «Οἱ Γεο­ ,μανοοτοὶὴσνμὰοτ μτκοοὶ Πολωνοὶ θὰ πσέστεὶ νὰ μεττὰφτεοθτου̃ν στὰ εἰδὶκεο­ ὶμένὰ μας ὶδτοὰμτὰτὰ. Θὰ εἶνοω. ἀοκεττὰ νὰ τσου̃με στοὺς γονεῖς ὅτι στοόκεὶ­ Θ ὰσὰν

Ώ

[απ

9

κ

τ

ετ

κ

κ

κ

κ

τὰι. νὶὰ τὴν υ̃γὶοὶὰ τῶν πὰτδτῶν τους». ”Έὶξὴ ὶμαἦνὶες τἀογόττσοὶὰ, ὴ ὀογάνωσὴ “Ες ­ ”'Β'ς Λέμπενσὶμποον μπαί­ νεὶ στὴ σοοὴνὴ. Οἱ οοοώνὶες "Ες ­ “Εἰς ἑτονμόιζοντὰὶ νὰ δεχθοτυ̃ν τὰ μὶκὶοὰ Π¬σλωνὶεζόο‹.τὰ γτὰ νὰ τὰ τὲμοτὶστεοθοτι̃ν ἀογότεοὰ στὰ ζτευγὰοια τὰν­ «ἀπὸ ὀωτὰ Υ ω εἰ 6 ·ε Ψ ῶν ”Ε)ς ­ “Ε ποὺ δὲν ἔὶ οων πὰὶδὶὰ. Ὁὶυτότδε .

ΒΙΡΟ ἔ¬ὰιφ±©ὑζονν τὴ ὶχώοὰ. Χτλὶὰδες τμτ·›‹±οο‹ὶ Πολωνοὶ ὰοστὰζοντὰὶ τὀωτὸ τοὺς γονεῖς τὶοτος κὰὶ .μετὰφέοὶοντὰτὶ στὴ Γεο­μὰνίὰ. Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ δτότστὴμὰ, ὴ τδτατδὶτστὰὶσὶῦὰ (ττοοτσὲς) τὴς «ν·εομ±σνο­ στοὶὴσὴς» τῶν ἐφὴθων =ἐπττὰχύνετὰὶ. 100.000 Πολωνοὶ ἱττοχοεὡνοντὰὶ νὰ λἀτὔοτυν τὴ Γεομανὶωὶὴ ἑθνὶκὀτὴτοὶ. 1 ἐκὰτοτμμύτοτιο· ἄνδοτες ἀνοοτὴὶούσ­ τνὰππεο­ς) τῆς

σοντὰὶ Γεομὰνοὶ ὰπ” τὸ γ;εγον¬ὸ~ς ὕτὶ ἀνὴοοονν στὶς ὰμόῶες Α| καὶ Β' τῆς Ντώϋτσε Φοτλντλίστε· ἄλλα 2 ἑστὰτὶοτμτμύὶοτὰ θ9 ·ἀνὴ:κ0σν στὶς ὁμἀδες καὶ Δ| τσυ̃ ὶδὶου ὰυ̃τοῦ κὰττσλὀτγοσ. Οἱ ἐπὶτυχὶες ποὼ ωοὶτὴγστγτε ὁ Χύὰμλεο στὶς ±ἐπτχ'εὶτοὴσεὶς τον «νεο­ τμνὰνοσοοίὴσὴς» καὶ «ὰστ±σὶν±τσὶμτοτῦ›› δὲν εῖντοω. δυνὰτὸ νὰ ±›±οτθὴ]σ·υ·χό.σοονὶ τοὡς ἀντὶπότλοσς του. 'Ο Φὀοστεο δὲν στωμοτάτεὶ νὰ τἑπὶτίὶθετουὶ στὸν Ραι̃χ­ σφὰοτεο "Ες ­ ”Έ]ς καὶ στοὺς στμστίὶοοος (χςὰφτέτδες) τὴς ΕΞΙΪΡΟ, "Ομως

Ϊ”

ὁ πὶὸ σοὶθὰοὰς στίνὶδυνος ποοὲοχετὰὶ ἀπὸ

τὴ Γεννκὴ Δτοίκὴσὴ:

~

Χὰνς

..

Φοὰν