Page 1

หนังสือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2558  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you