Page 1

Profile for kan3

หนังสือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2558  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข...

หนังสือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2558  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข...

Profile for 37385
Advertisement