Page 1

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวำคม 2555

ฉบับวันที่ 1 ธันววำคม ำคม 2555

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่ วมพิธีถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 3 ธ.ค. 55 นำยอธิวฒั น์ พันธ์ประชำ ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนำยสุ ปิติ ขุนภักดี , นำยวุฒิภทั ร จูมโสดำ รอง ผอ. สพป.กำญจนบุ รี เขต 3 ผู ้บ ริ หำรสถำนศึ ก ษำ ข้ ำ รำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสั ง กัด ร่ ว มพิ ธี ถ วำยสั ต ย์ป ฏิ ญ ำณ เพื่อเป็ นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่ องในโอกำสวันเฉลิม พระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2555 ณ อำคำรอเนกประสงค์โรงเรี ยน บ้ำนวังโพธิ์ วันที่ 5 ธ.ค. 55นำยอธิวฒั น์ พันธ์ประชำ ผอ.สพป.กำญจนบุรีเขต 3 พร้ อ มด้ ว ย ข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด ร่ วมพิ ธี ถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่องโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 85 พรรษำ 5 ธันวำมหำรำช ณ ศำลำ 60 พรรษำมหำรำช จ.กำญจนบุรี โดยมีหัวหน้ำส่ วนรำชกำร พนั ก งำนภำครั ฐ ภำคเอกชน รั ฐ วิ ส ำหกิ จ นั ก เรี ยน นั ก ศึ กษำ และประชำชน เข้ำร่ วมพิธี นอกจำกนี้ ยงั ได้ลงนำมถวำยพระพร และ ถวำยรำชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งกล่ำวถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็ น ข้ำรำชกำรที่ ดี เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหำ กรุ ณ ำธิ คุ ณ ของพระองค์ท่ ำ น ที่ ไ ด้ท รงปฏิ บัติ พ ระรำชกรณี ย กิ จ เป็ นอเนกอนันต์ เพื่อให้ปวงพสกนิ กรชำวไทยอยูอ่ ย่ำงร่ มเย็นเป็ นสุ ข ตลอดมำ ในส่ วนของภำคค่ ำ ข้ำรำชกำรในสังกัด สพป.กำญจนบุ รี เขต 3 ร่ วมพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล ณ หน้ำที่วำ่ กำรอำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี...


จดหมำยข่ำว สพป.กำญจนบุรี เขต 3

หน้ำ 2

การอบรม “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ”

นำยอธิ วฒั น์ พันธ์ประชำ ผอ.สพป.กำญจนบุ รีเขต 3 เป็ นประธำนกำรอบรม “ พัฒนำ บุคลำกรทำงกำรศึ กษำบรรจุใหม่ ” โดยมี นำยสุ ปิติ ขุนภักดี , นำยนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 3 และผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มในสังกัด สพป.กำญจนบุรี เขต3 ร่ วมเป็ นวิทยำกร บรรยำยภำพรวมกำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่ ในกำรจัดอบรมครั้ งนี้ จัดขึ้ นเพื่อพัฒนำ ศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู ้ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ บ ท บ ำ ท และหน้ำที่ ข องตนเอง กฎ ระเบี ย บข้อ ปฏิ บัติ ที่ ส ำคัญ กำรวำงตนและปฏิ บัติ ต่อเพื่อนร่ วมงำน ผูบ้ ังคับบัญชำ ชุ มชน

นายอธิวฒ ั น์ พันธ์ ประชา

นอกจำกนี้ ยงั ได้ทศั นศึ กษำแหล่งเรี ยนรู ้

“ตลอดระยะเวลารับราชการมา 36 ปี

พื้ น ที่ ดู แ ล คื อ อ ำเภอไทรโยค, อ ำเภอ

มี 2 คา ทีไ่ ม่ เคยออกจากปาก

ทองผำภูมิ และอำเภอสังขละบุรี เพื่อให้

คือ คาว่ า ไม่ รู้ และ ทาไม่ ได้

ทรำบถึ ง บริ บท สภำพแวดล้ อ มทำง

แต่ จะใช้ คาว่ า จะลองศึกษาดู และ จะลองทาดู”

และให้ค วำมสำคัญ ในกำรจัด กำรศึ กษำ โดยมี กำรอบรม วัน ที่ 18-19 พ.ย. 2555

ที่ ส ำคัญ ของ 3 อ ำเภอ ที่ สำนัก งำนเขต

ภู มิ ศ ำสตร์ สั ง คมศำสตร์ ของผูเ้ รี ย นที่ ส พป.กำญจนบุ รี เขต 3 ต้อ งให้ ก ำรดู แ ล ณ โรงเรี ยนอนุบำลสังขละบุรี จ.กำญจนบุรี....

...สารบัญ.... กำรอบรม “พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่”

2

ประเมินนักเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับจังหวัด ประจำปี กำรศึกษำ 2555

3

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 11/2555

3

งำน “ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ปี กำรศึกษำ 2555 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ”

4


ปี ที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวำคม 2555

หน้ำ 3

ประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ประจาปี การศึกษา 2555 วันที่ 27 พ.ย. 2555 นำยวุฒิภทั ร จูมโสดำ รอง ผอ.สพป.กำญจนบุ รี เขต 3 และตัวแทนคณะกรรมกำรประเมินนักเรี ยน เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับจังหวัด จำก สพป.กำญจนบุรี เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 เข้ำประเมินนักเรี ยน ดังต่อไปนี้ 1. ระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด.ญ.พัชรำวลี ดำรงธรรมประเสริ ฐ นักเรี ยนชั้น ป.6 ร.ร.อนุบำลสังขละบุรี 2. ระดับ มัธยมศึ กษำตอนต้น ขนำดกลำง ด.ญ.สมฤดี สมบู ร ณ์ ดี นักเรี ยนชั้น ม.3 ร.ร.อุดมสิ ทธิศึกษำ 3. ระดับมัธยมศึ กษำตอนปลำย ขนำดกลำง ด.ญ.อรดี จิ ตเลิศวิภำส นักเรี ยนชั้น ม.6 ร.ร.อุดมสิ ทธิศึกษำ ในกำรรับกำรประเมินนักเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับจังหวัด ประจำปี กำรศึกษำ 2555 ตัวแทนนักเรี ยน ทั้ง 3 คน จำกทั้ง 2 โรงเรี ยน ต่ำงแสดง ควำมสำมำรถทั้งในด้ำน ดนตรี ภำษำ วัฒนธรรม ศิลปะนำฏศิลป์ ได้เป็ นอย่ำงดี เพื่อให้สมกับรำงวัลอันทรงคุ ณค่ำ อี กส่ วนหนึ่ งต้องขอชมเชย คณะครู ผูส้ อน และผูบ้ ริ หำรที่เห็นควำมสำคัญและคอยให้กำรสนับสนุนในครั้งนี้ ดว้ ย เพรำะถ้ำ เด็ ก นั ก เรี ยน มี ค วำมสำมำรถแต่ ไ ม่ ไ ด้รั บ กำรสนับ สนุ น เรำคงไม่ ไ ด้เ ห็ น ควำมสำมำรถของเด็กไทยที่พร้อมรอกำรพัฒนำได้เต็มศักยภำพอย่ำงนี้เช่นกัน...

นำยวุฒิภทั ร จูมโสดำ รอง ผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 3 กับเด็กๆที่คอยให้กำรต้อนรับ

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 11/2555 ป ร ะ ชุ ม อ . ก.ค . ศ .เ ข ต พื้ น ที่ กำร ศึ กษ ำ ประถมศึ ก ษำกำญจนบุ รี เขต 3 ครั้ งที่ 11/2555 โดยมี ดร.สุ ริ ยงค์ ชวน ขยั น เ ป็ น ประ ธำน เพื่อพิจำรณำกำรประเมินและกำรให้ขำ้ รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำมีวิทยฐำนะชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ , กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรครู ตำแหน่งครู ผชู ้ ่วย และเรื่ องพิจำรณำอื่นๆ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป. กำญจนบุรีเขต 3


ฉบับวันที่ 1 ธันวำคม 2555

หน้ำ 4

งาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2555 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา”

นำยดิเรก พันธุ์ภกั ดี รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดกำญจนบุรี เป็ นประธำนพิธีเปิ ดงำน “ศิ ลปหัตถกรรมนักเรี ยน ปี กำรศึ กษำ 2555 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ” ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต 3 และได้ให้เกียรติมอบโล่รำงวัลและเกียรติ บัตรรำงวัลแก่ผมู ้ ีผลงำนยอดเยีย่ มดีเด่น เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจให้แก่ขำ้ รำชกำรครู ,นักเรี ยน และสถำนศึกษำที่สร้ำงผลงำนดีเลิศในสำขำ ต่ำงๆ ซึ่ งงำน “ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ปี กำรศึ กษำ 2555 ระดับเขตพื้นที่กำรศึ กษำ” จัดขึ้นเพื่อให้นักเรี ยนได้มีโอกำสร่ วมกำรประกวด แข่งขัน เป็ นกำรแสดงออกด้ำนควำมสำมำรถของนักเรี ยน และคัดเลือกนักเรี ยนที่มีควำมเป็ นเลิศด้ำนวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ ดนตรี กำรแสดง และสิ่ งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็ นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกต่อไป โดยมีหัวหน้ำส่ วนรำชกำร ต่ำงๆ , ผูบ้ ริ หำรสำนักงำนเขตพื้นที่ , ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ ,คณะครู และนักเรี ยน เข้ำร่ วมกิจกรรมดังกล่ำวโดยพร้อมเพรี ยงกัน จัดขึ้นระหว่ำง วันที่ 21-22 พฤศจิกำยน 2555 ณ โรงเรี ยนไทรโยคมณี กำญจน์วทิ ยำ และโรงเรี ยนบ้ำนวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

www.kaned3.go.th E-mail : kan3_edu@hotmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2555 ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you