Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13

สา นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ก า ญ จ น บุ รี

เขต

3

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

วั น ที่ 31 ตุ ลา คม 2 55 5 BBC NEWS ส านั ก ข่ า วต่ า งประเทศ ได้ เ ข้ า ถ่ า ยท าสารคดี ข่ า ว “ การเรี ย นการสอนโดยใช้ แ ท็ บ เล็ ต ของนั ก เรี ย น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” ในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย One Tablet Per Child (OTPC) ตามนโยบายของรั ฐ บาล โดย สพฐ. ได้มอบให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คัดเลือกโรงเรียน ในสั งกัด เพื่อถ่ายทาสารคดีดัง กล่า ว ซึ่งทาง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านอูล่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนในการถ่ายทา นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 มีนักเรียนที่มีความหลายหลายทาง ชาติพันธุ์ คือ พม่า มอญ กะเหรี่ยง การได้รับแท็บเล็ต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีการปิดกั้น โอกาสทางการศึกษา ถือว่าเป็นการได้รับโอกาสใน การใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ เพื่อช่วยลดช่องว่างทาง การศึกษาและลดความเหลื่อมล้าทางสังคมเด็กชายขอบ

ใ น ก า ร นี้ ด ร . เ บ ญ จ ลั ก ษ ณ์ น้ า ฟ้ า รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้เกียรติ เดินทางมายังโรงเรียนบ้ านอูล่อง เพื่อให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ในโครงการแท็บ เล็ ต พี ซี เ พื่ อ การศึ ก ษาไทย One Tablet Per Child (OTPC) ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ต่ า งประเทศ ให้ความสนใจในการพัฒนาการศึกษาของไทย ในการ ถ่ายทาสารคดีข่าวนี้ จะมีการแพร่ภาพออกอากาศไปยัง สถานี โ ทรทั ศ น์ กว่ า 10 ประเทศ ในภาคพื้ น ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อีกด้วย...

ประชุมเชิงปฏิบต ั ิการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการศึกษาฯ

2

มอบแท็บเล็ตพีซี ในโครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย”

2

รับการประเมินผลการบริหารจัดการฯ ปีงบประมาณ 2555(รอบ 6 เดือนหลัง) จาก สพฐ.

3

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

4

OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4

ติดตามและเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2555

4

มุมคนเก่ง

5

เก็บมาฝาก

6


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

หน้า 2

สพฐ. ร่วมกับ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการศึกษาฯ

นายอธิวั ฒน์ พั นธ์ ประชา ผอ.สพป.

ตรวจสอบระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน

ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

กาญจนบุรีเขต 3 เป็นประธาน “การประชุม

ตลอดจนเอกสารประกอบการจบการศึ ก ษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัด

การเทียบโอน การย้าย ในการจัดการศึกษา

ตัวแทนจากโรงเรีย น รวมจานวน 57 คน

การศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องบุ ค คลและองค์ ก ร

ว่า ด้ว ยสิ ทธิ ของบุค คลและองค์ก รวิ ชาชีพ ใน

จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2555 –

วิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

2 พฤศจิ ก ายน 2555 ณ ผึ้ ง หวานรี ส อร์ ท

การเรี ย น” เพื่ อ จั ด ท าแนวทางการจั ด

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทางานจาก

อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี...

การศึ ก ษา การประเมิ น คุ ณ ภาพการติ ด ตาม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบแท็บเล็ตพีซี ในโครงการ “แท็บเล็ตพีซเี พือ่ การศึกษาไทย” ให้โรงเรียนในสังกัด

นายอธิวั ฒน์ พั นธ์ ประชา ผอ.สพป. ก า ญ จ น บุ รี เ ข ต 3 ม อ บ แ ท็ บ เ ล็ ต พี ซี ในโครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย” One Tablet Per Child (OTPC) ร ะ ย ะ ที่ 2 ใ ห้ กั บ โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา เอกชน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กองบั ญ ชาการต ารวจตระเวนชายแดน

โรงเรีย นตารวจตะเวนชายแดน โดยได้ ส่ ง มอบเป็น 2 ช่วง ตามจานวนที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. คือวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้ มอบให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด 11 โรงเรี ย น และวั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2555 มอบให้ โรงเรียนในสังกัด จานวน 42 โรงเรียน ในการนี้ นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้ให้คาแนะนาการ ดูแลรักษาแท็บเล็ตพีซีที่ถูกวิธี, ระเบียบคุรุภัณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตพีซี และมีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อใช้ใน การจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบ โดยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ของ สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 พร้อมกันนี้ยังได้ทาการตรวจเช็คสภาพ แท็บเล็ตพีซีก่อนนากลับไปที่โรงเรียน พบว่า สา มา รถ ใช้ ง าน ได้ ป ก ติ ค ร บทุ กเ ครื่ อง ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 3...


ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555

หน้า 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับการประเมินผลการบริหารจัดการฯ ปีงบประมาณ 2555(รอบ 6 เดือนหลัง) จาก สพฐ. วันที่ 24 ตุลาคม 2555 นายวุฒิภัทร จูมโสดา, นายนันทพล พงษ์ ส รอย,นายสุ ปิ ติ ขุ น ภั ก ดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม รับการประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ 2555 (รอบ 6 เดื อนหลั ง ) จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ในการนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการนาข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาและกล่าวชื่นชม ผลงานที่ สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 สามารถด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งดี คื อ เรื่ อ งระบบข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ -การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (Compulsory to Basic Educaion System:CBEIS) ซึ่ ง เป็ น ระบบติ ด ตามช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ย น ให้ เ ข้ า เรี ย นได้ ค รบ 100 % นอกจากนี้ คณะกรรมการติ ด ตามฯ ได้ เ ข้ า ตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย น บ้านหนองขอน ต.ลุ่ มสุ่ ม อ.ไทรโยค ซึ่ง เป็ นโรงเรี ยนที่นาแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน และมีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นส่วนสาคัญในการ พัฒนาโรงเรียน วันที่ 26 ตุ ลาคม 2555 คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผล การบริ ห ารจั ด การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จาก สพฐ. โดยนางกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ และนายไชยา อินทะเสน เข้าประเมิน โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 คือโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นอกจากนี้ คณะติ ด ตามฯ ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นา สถานศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และชื่ น ชมการดู แ ล บารุงรักษาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet ) โดยมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าตู้ เ ก็ บ Tablet ที่ ป ลอดภั ย ใช้ ง านง่ า ย เหมาะสมกั บ เป็ น แบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆต่อไป...


ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

หน้า 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมพิธถี วายพวงมาลา เนือ่ งในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี...

การคัดเลือกผูช้ นะเลิศการประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

นายสุ ปิ ติ ขุ น ภั ก ดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ น ประธานด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ช นะเลิ ศ การประกวดรางวั ล อั น ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (1) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม จานวน 1 ท่ า น (2) ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม จ านวน 1 ท่ า น (3) รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม จ านวน1 ท่ า น (4) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม จานวน 2 ท่าน (5) สถานศึกษายอดเยี่ยม จานวน 1 โรงเรียนโดยดาเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ติดตามและเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านดินโส เพือ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2555

นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และคณะทางาน เข้าติดตามและเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านดินโส อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจาปี 2555 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555...


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

หน้า 5

โรงเรียนบ้านไร่ รับรางวัลชนะเลิศเขียนคล่องและอ่านคล่อง ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบเงิน รางวัลให้กับ โรงเรียนบ้านไร่ อ.ทองผาภูมิ ในการประกวดการอ่านคล่อง และการเขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใน ปี ก ารศึ ก ษา 2555 โรงเรี ย นบ้ า นไร่ น าโดย ผอ.พั น สิ ท ธิ์ ชั ย รั ต น์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ทั้ ง 2 ประเภท คื อ รางวั ล ชนะเลิ ศ เขี ย นคล่ อ ง เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอ่านคล่อง เงินรางวัล มู ล ค่ า 5,000 บาท รวมเป็ น เงิ น รางวั ล ทั้ ง สิ้ น 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.กาญจนบุรีเขต 3...

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ เข้าแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship

โรงเรียนบ้านดินโส จัดกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 เข้ า แข่ ง ขั น To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship เมื่ อ วั น ที่ 24

โรงเรียนบ้านดินโส อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรม

ตุ ล าคม 2555 ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงปู่ ห ลิ ว ส านั ก งานสาธารณสุ ข

ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น จิ ต อ า ส า แ ก่ นั ก เ รี ย น ลู ก เ สื อ เ น ต ร น า รี

จังหวัดกาญจนบุรี...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555....


ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555

หน้า 6

ที่มา : http://www.itrmu.net/it/index.php ตู้เก็บแท็บเล็ต ของโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ที่ออกแบบ มาส าหรั บ เก็ บ แท็ บ เล็ ต ที่ ป ลอดภั ย เพราะเป็ น ตู้ เ หล็ ก ดั ด มีกุญแจล็อคอย่างดี แต่ละช่องมีการบุผ้ากามะหยี่ป้องกันรอย ขีดข่วน พร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ที่สะดวก พร้อมใช้ งาน และเลขกากับง่ายต่อการตรวจเช็ค นับว่าเป็นความคิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง ส น ใ จ ท า ต า ม ไ ด้ ท่านผอ. ชัยธวัช มีจั่นเพชร์ ไม่หวงค่ะ... สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุม่ อานวยการ กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ www.kaned3.go.th E-mail : kan3_edu@hotmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายน 55 ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

Advertisement