Issuu on Google+

3 ต ข เ ี ร ุ บ น จ ญ า ก . ป พ ส ว า ่ ข ย า ม ห ด

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจาเดือนตุลาคม 2555

ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2555

สพป.กจ.3 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและชมนิทรรศการ

“สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง”

วัน ที่ 27 กัน ยายน 2555 นายอธิ ว ฒ ั น์ พัน ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ นประธานการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร “การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นธุรกันดาร” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เหลียวหลัง มองหน้า พัฒนาการศึกษา สู่ อาเซี ยน ” เพื่อ พัฒนาการจัดการศึ กษาให้มีค วามเหมาะสมกับสภาพบริ บทของผูเ้ รี ยน แก้ปั ญหาประชากรวัยเรี ยนตกหล่น ไม่ สามารถเข้าถึ ง การบริ การทางการศึ ก ษาได้ ด้วยปั ญหาสภาพทางภู มิศาสตร์ เศรษฐกิ จ สังคม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยในการประชุ ม ปฏิบตั ิการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านสิ นอาจ ลาพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่ อง “ทิศทางการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นธุรกันดาร” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2555 นายอธิ ว ฒ ั น์ พันธ์ ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 พร้ อมด้วย นายสุ ปิติ ขุนภักดี , นายวุฒิ ภทั ร จูมโสดา , นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นาคณะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่ วมงาน นิ ทรรศการการจัดการศึ กษาในเขตพื้นที่ ภูเขาสู งและถิ่นทุ รกันดาร “สุ ดขอบฟ้ า ขุนเขา เราไปถึ ง ” No Matter How Far ,We’ll Reach โดยสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชี ยงใหม่ มี โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาในเขตภาคเหนื อ และภาคตะวันตก เข้าร่ วมงาน ซึ่ งในการจัด การศึกษาแก่เด็กที่อยูใ่ นพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร มีความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดรู ปแบบการศึกษาที่แตกต่างจากระบบปกติ ประชาชนในวัยเรี ยน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ รักถิ่นฐาน อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขและมีความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ นอกจากการเสวนาทางวิชาการ และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แก่ ประชากรในวัยเรี ยนบนพื้นที่ สูงและถิ่ นทุ รกันดารแล้ว ยัง มี ก ารจัด นิ ท รรศการการจัด การศึ ก ษา ของแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง น าผลงาน และผลิ ต ภัณ ฑ์ข องเด็ ก ในพื้ น ที่ สู ง และทุ ร กัน ดาร มาจัด จ าหน่ า ยภายในลาน “กาดหมั้ว ครั ว บนดอย” ซึ่ ง โรงเรี ย นบ้า นห้ว ยกบ สัง กัด สพป.กาญจนบุ รี เ ขต 3 ได้ร่ ว มเป็ นตัว แทน ในการจัดกิจกรรมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม้กวาด และน้ าสมุนไพรในครั้งนี้ดว้ ย...


หน้า 2

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดงานเชิ ดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ผเู ้ กษียณอายุ ราชการ ให้กบั ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ในสังกัด ภายใต้ชื่องาน “ร้ อยดวงใจ ...อาลัยรัก ” โดยมีนายอธิ วฒั น์ พันธ์ประชา ผอ3.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็ นประธานในงาน พร้ อมทั้งกล่าวคาอวยพร และมอบของที่ระลึกให้แก่ผเู ้ กษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ...


ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจาเดือนตุลาคม 2555

หน้า 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยครอบครัว (Home school) สพ ป . ก าญ จ น บุ รี เ ข ต 3 ติ ด ต า มก า ร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) โดยนางสาวบุษราภรณ์ เจริ ญเกียรติ ให้กบั บุตรชาย ทั้ง 2 คน เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ บ้านเลขที่ 264/30 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี...

กีฬาสัมพันธ์ ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่ วมการแข่ งขันกี ฬาสัมพันธ์ ครู โรงเรี ย น เอกชน จังหวัดกาญจนบุ รี ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 ณ สนามกี ฬ า วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี บ ริ หารธุ ร กิ จ กาญจนบุรี...


หน้า 4

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

Home School (การศึกษาโดยครอบครัว) การศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิ ทธิ คุม้ ครองตามกฎหมายซึ่ งมี รู ปแบบการจัดการศึ กษาแบบใดแบบหนึ่ ง หรื อทั้ง สามรู ปแบบ ของการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึ กษาตามอัธยาศัยอย่างมี การเที ยบโอนผลการศึ กษาได้ ผูม้ ี ชื่ อเสี ยงหลายท่านในโลกที่ เป็ นสมาชิ ก ของ Home School (การศึ กษาโดยครอบครัว) อาทิ โธมัส อัลวา เอดิ สัน, ไอนสไตน์ เป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถศึ กษา ในระบบการศึกษาในระบบได้ แต่สามารถประสบความสาเร็ จในชีวติ ได้อย่างสู ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 กล่าวว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็ นสิ ทธิ โดยถูกต้องตามที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เป็ นทางเลือกของครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษา ให้ก ับ บุ ตรเอง หากไม่ ป ระสงค์จะส่ งลู ก เข้า โรงเรี ย น โดยสภาพความเป็ นจริ ง การจัดการโดยครอบครั วไทย ได้มี ก ารดาเนิ นงานมาบ้า งแล้วก่ อนประกาศใช้พ ระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฯหลัง จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฯ ประกาศใช้ การดาเนินงานในเรื่ องนี้ได้มีการศึกษาองค์ความรู ้จากต่างประเทศเพื่อนาไปสู่ การ ดาเนินงานที่เป็ นรู ปธรรมสอดคล้องกับประเทศไทย พร้อมทั้งได้มีครอบครัวที่ตดั สิ นใจดาเนิ นการจัดการศึกษาให้ ลูก ตามสิ ทธิ ที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฯ มาตรา 12 สิ ทธิ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จะต้องเป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยครอบครัว โดยกระทรวงศึกษาธิ การ ที่มา : http://www.familynetwork.or.th/content/home-school

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

www.kaned3.go.th E-mail : kan3_edu@hotmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต3