Page 1

ปี ที่ 1 ฉ บั บ ที่ 1 4 ป ร ะ จ า เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 5

ฉ บั บ วั น ที่ 1 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 5

ประชุมสั มมนาผู้อานวยการ สพป. และ สพม. ทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 4/2555 เรื่องเด่ นฉบับนี้ ...หน้ า 2... โครงการการพัฒนาป่ าพุหนอง ปลิงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน ...หน้า 3.... บริ ษทั กรี น เจนเนอเรชัน่ เวิลด์ ไวด์ จากัด มอบชุดนักเรี ยนให้ โรงเรี ยนในสังกัด กว่า 2,000 ชุด ...หน้า 4...

นายอธิ วฒั น์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่ วมประชุมสัมมนา ผูอ้ านวยการ

ประชุมคณะกรรมการ

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ งที่ 4/2555

“งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี การศึกษา2555”

โดยมี ดร.ชิ นภัทร ภูมิรัตน เลขาธิ การ กพฐ. เป็ นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ณ โรงแรมเจริ ญธานี ปริ๊ นเซส และ ร่ วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ....

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่ วมงาน Thank you party greeny night นายอธิ วฒั น์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 พร้ อม ด้วยผูอ้ านวยการกลุ่ม ในสังกัด สพป.กาญจนบุ รีเขต3 ร่ วมงาน Thank you party greeny night โดยมี ดร.ชิ นภั ท ร ภู มิ รั ตน เลขาธิ การ กพฐ.เป็ นประธานในงาน ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณ ผูบ้ ริ หาร หลังการประชุ ม ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.ทัว่ ประเทศ ครั้ งที่ 4/2555 เสร็ จ สิ้ น ในการนี้ นายอธิ ว ฒ ั น์ พัน ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้ร่วมเล่นดนตรี สี ไวโอลินในงาน ครั้งนี้ ดว้ ย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2555 ณ โรงแรมเจริ ญ ธานี ปริ้ นเซส จังหวัดขอนแก่น...


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

หน้า 2

“โครงการการพัฒนาป่ าพุหนองปลิงเป็ นแหล่งเรียนรู้ ของชุ มชน ฯ”

นายอธิ วฒั น์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต3 ร่ วมเป็ นเกี ยรติ ในพิธีลงนามบันทึ กความเข้าใจ “โครงการการพัฒนาป่ าพุ หนองปลิ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของชุ มชนฯ” บริ ษทั ปตท. จากัด(มหาชน) ,สวทช., อ.อ.ป. และมหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุ รี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาป่ าพุหนองปลิงเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และเป็ นศูนย์ศึกษาธรรมชาติของภาคตะวันตกโดยการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยพิธีลงนามโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพลังไทย1 อาคาร ปตท. สานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ...

ประชุมการเขียนโครงการ ให้ ตอบสนองต่ อนโยบายของ สพฐ. และ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วันที่ 13 พ.ย. 55 นายสุ ปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมเตรี ยมความพร้อมในการเขียนโครงการ ปี งบประมาณ 2556 ให้ กับ บุ ค ลากรในสั ง กัด โดยมี นางมนต์ สิ นี กิ จ เฟื่ องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ช้ ีแจงกระบวนการและขั้นตอนในการ เขี ย นโครงการให้ต อบสนองต่ อ นโยบายของ สพฐ. และ สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 เพื่ อ ให้ก ารบริ ห ารจัด การสานัก งานเขตพื้ น ที่ ด าเนิ นงานได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทดี่ นิ และสิ่ งก่อสร้ าง ครั้งที่ 2/2555 นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็ นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา จัด ตั้ง งบประมาณ ปี 2557 งบลงทุ น ค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ครั้ งที่ 2/2555 โดยมี ป ระธานศู น ย์ เครื อ ข่ า ยการจัด การศึ ก ษา 8 เครื อ ข่ า ยเข้า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ งนี้ ด้ว ย เมื่ อวัน ที่ 14 พ.ย. 2555 ณ ห้อ งประชุ ม สพป. กาญจนบุรี เขต 3...


ปี ที่ 1 ฉบับที่ 14 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555

หน้า 3

ประชุมเตรียมความพร้ อม โครงการ “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ” วัน ที่ 14 พ.ย. 55 นายสุ ปิ ติ ขุ น ภั ก ดี ,นายนั น ทพล พงษ์สรอย, นายวุฒิภทั ร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมร่ วมกับผูอ้ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในการเตรี ยมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ ใหม่” เพื่อข้าราชการที่ บรรจุใหม่ มีความรู ้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิที่สาคัญ การวางตน และปฏิ บัติ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู ้บัง คับ บัญ ชา และชุ ม ชน รวมถึงนโยบายด้านการศึ กษาของรัฐบาล สพฐ. และ สพป. กาญจนบุ รี เขต 3 โดยมี ก าหนดการจัด กิ จ กรรม ในวัน ที่ 18-19 พ.ย. 2555 ณ. ซองกาเรี ย รี ส อร์ ท อ.สั ง ขละบุ รี จ.กาญจนบุรี

บริษทั กรีน เจนเนอเรชั่น เวิล์ดไวด์ จากัด มอบชุดนักเรียนให้ โรงเรียนในสั งกัด กว่ า 2,000 ชุด

นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็ นประธานในพิธีรับมอบชุดนักเรี ยน ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 จานวนกว่า 2,000 ชุ ด จาก บริ ษทั กรี น เจนเนอเรชั่น เวิล์ดไวด์ จากัด โดยคุณวุฒินันท์ วิเศษสิ งห์ และคุณธัญญาพร วิเศษสิ งห์ (ร้านเจริ ญยิง่ ) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 55 ณ โรงเรี ยนอนุบาลทองผาภูมิ...


ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

หน้า 4

ประชุมคณะกรรมการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ปี การศึกษา2555”

นายวุฒิภทั ร จู มโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงานและกรรมการตัดสิ น “งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี การศึกษา 2555” เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมในการคัดเลือก ตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าร่ วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป โดยมีกาหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วิทยาและโรงเรี ยนบ้านวังโพธิ์ รายการแข่งขันจานวน 125 กิ จกรรมหลัก 595 รายการ ซึ่ งในการ ประชุมครั้งนี้ มีเข้าร่ วมประชุมคือ บุคลากรทางการศึ กษา , ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ,คณะข้าราชการครู กว่า 500 คน ได้แบ่งกลุ่มตามงานที่ ได้รับมอบหมาย ร่ วมกันปรึ กษาหารื อ วางแผนการดาเนิ นงาน เพื่อให้การจัดประกวดการแข่งขันเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส เป็ นธรรม ยึดประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ถือว่าเป็ นการรวมพลังการทางานร่ วมกันของทุกส่ วน โดยหวังให้นกั เรี ยนในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้พ ัฒ นาขี ด ความสามารถในทุ ก ด้า น และพัฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ นประชากรที่ มี คุ ณ ภาพต่ อ ไป โดยการประชุ ม ดัง กล่ า วจัด ขึ้ น เมื่ อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรี ยนไทรโยคมณี กาญจน์วทิ ยา.... สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

www.kaned3.go.th E-mail : kan3_edu@hotmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต3  
จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต3  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

Advertisement