Page 1

ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ลบริหารธุรกิจ ว่ าด้ วยการปฏิบัติการสอบ พ.ศ.2555 ............................................... เพื่อให้ การสอบปลายภาคของนักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริ หารธุรกิจ ดำาเนินไปด้ วยความเรียบร้ อย โดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหลัก จึงวางระเบียบไว้ ดังนี ้ 1. ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาเทคโนโลยีวิมลบริ หารธุรกิจ ว่าด้ วยการปฏิบตั ิของการ สอบ พ.ศ. 2555” 2. ผู้เข้ าสอบต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้ 2.1 การแต่งกาย ถ้ าเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษาต้ องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อนักศึกษา 2.2 ผู้เข้ าสอบจะต้ องถือเป็ นหน้ าที่จะต้ องตรวจสอบให้ ทราบว่าสถานที่สอบ อยู่ ณ ที่ใดห้ องใด ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่ มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทนั เวลา ลงมือ สอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ าสอบ วิชานัน้ แต่สำาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้ า ของแต่ละวัน ผู้ใดเข้ าห้ องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ ว 15 นาที จะไม่อนุญาต ให้ สอบวิชานัน้ เว้ นแต่มีเหตุความจำาเป็ นให้ อยูใ่ นดุลพินิจของประธานกรรมการ ดำาเนินการสอบ พิจารณาอนุญาต 2.3 ไม่เข้ าห้ องสอบก่อนได้ รับอนุญาต 2.4 ไม่นำาเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรื อเครื่ องสื่อสารใด ๆ เข้ าไปในห้ องสอบ 2.5 การนัง่ สอบตามที่กำาหนดให้ จะเปลี่ยนที่นงั่ ก่อนได้ รับอนุญาตไม่ได้ 2.6 ปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคำาสัง่ ของผู้กำากับการสอบโดยไม่ทจุ ริ ตใน การสอบ 2.7 มิให้ ผ้ เู ข้ าคนอืน่ คัดลอกคำาตอบของตน รวมทังไม่ ้ พดู คุยกับผู้ใดในการเวลาสอบ เมื่อมี ข้ อสงสัยหรือมีเหตุความจำาเป็ นให้ แจ้ งต่อผู้กำากับการสอบ 2.8 ประพฤติตนเป็ นสุภาพชน 2.9 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นนต้ ั ้ องออกไปห่างจากห้ องสอบ และไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็ น การรบกวนแก่ผ้ ทู ี่ยงั สอบอยู่ แต่ทงนี ั ้ ้ผู้เข้ าสอบทุกคนจะออกจากห้ องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานันไม่ ้ ได้ ไม่นำากระดาษสำาหรับเขียนคำาตอบที่ผ้ กู บั กับการสอบ แจกให้ ออกไปจากห้ องสอบ


-23. ผู้กำากับห้ องสอบ ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้

3.1 ต้ องตรวจความเรียบร้ อยห้ องสอบ พร้ อมกำาหนดหมายเลขที่นงั่ สอบ แก่ผ้ เู ข้ าสอบ ทุกครัง้ 3.2 ต้ องฟั งสัญญาณการเข้ าห้ องสอบและการเริ่ มสอบจากกรรมการดำาเนินการสอบและอยู่ ในห้ องสอบอย่างน้ อย 30 นาที จึงจะอนุญาตให้ ออกจากห้ องสอบได้ 3.3 ต้ องเรียงกระดาษคำาตอบจากเลขที่น้อยไปหามาก 3.4 ต้ องเรียงกระดาษคำาตอบให้ เรียบร้ อย และนำากระดาษเปล่ารองปิ ดท้ าย กระดาษคำาตอบไว้ อย่างน้ อย 2 แผ่น 3.5 กรณีนกั ศึกษาขาดสอบ ให้ เขียนในคะแนน ตรงระดับคะแนนว่ า – ขส- ด้ วยปากกา สีแดง และผู้กำากับห้ องสอบเซ็นชื่อกำากับตรงช่องหมายเหตุ ด้ วยปากกาสีนำ ้ าเงิน ต้ อง ขีด หลังจากการสอบแล้ วไม่ น้อยกว่ า 15 นาที 4. ผู้เข้ าสอบ ผู้ใดพยายามกระทำาการฝ่ าฝื นระเบียบ หรื อพยายามกระทำาการทุจริ ตในการสอบ รายวิชาใดให้ ผ้ กู ำากับห้ องสอบว่ากล่าวตักเตือน ถ้ าการกระทำาดังกล่าวในวรรคแรกเข้ า ลักษณะร้ ายแรง เมื่อได้ สอบสวนแล้ วพบว่ามีความผิดจริ งให้ ประธานกรรมการหรื อผู้มี อำานาจหน้ าที่ในการจัดการสอบมีอำานาจสัง่ ไม่ให้ ผ้ นู นเข้ ั ้ าสอบวิชานันหรื ้ อสัง่ ไม่ตรวจคำา ตอบวิชานันของผู ้ ้ นนโดยถื ั้ อว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาก็ได้ 5. ในกรณีที่กรรมการกำากับห้ องสอบพบว่ามีการทุจริ ตในการสอบด้ วยวิธีคดั ลอกคำาตอบ ระหว่างผู้เข้ าสอบ ด้ วยกันให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้เข้ าสอบนันได้ ้ สมคบกันกระทำาการ ทุจริต ให้ ทำาเครื่องหมายบนกระดาษคำาตอบและตรวจสอบผู้ร่วมกระทำาการทุจริ ตทังคู ้ ่ หาก พบว่ามีความผิดจริงให้ ดำาเนินการลงโทษตามข้ อ 3 6. ฝ่ ายดำาเนินการสอบ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้ 6.1 การออกตารางสอบและการแจ้ งตารางสอบ ระบุเวลาสอบ และตารางกำากับห้ องสอบ 6.2 การจัดการสอบ 6.3 การดำาเนินการเมื่อนักเรียนมาสอบสาย 6.4 การดำาเนินการ เมื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มาสอบ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (นายช่วง คำาแท่ง) ผู้อำานวยการ


example  

test to test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you