Page 1

หน่วยที่ 5 การติดต่อสื่ อสารและประสาน งาน สาระการเรี สาระการเรียยนรู นรู้ ้

7.7. ความหมายของการประสานงาน ความหมายของการประสานงาน

1.1. ความหมายของการ ความหมายของการติติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสาร สาร 2.2. กระบวนการติ กระบวนการติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสาร สาร 3.3. ประเภทของการสื ประเภทของการสื่ อ่ อสาร สาร 4.4. หลั หลักกการติ การติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสาร สาร 5.5. การติ การติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสารที สารที่ม่มีปีประสิ ระสิททธิธิภภาพาพ 6.6. อุอุปปสรรคที สรรคที่ท่ทาำ าให้ ำ ให้กการติ ารติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสาร สาร

8.8. เทคนิ เทคนิคคการประสานงาน การประสานงาน 9.9. อุอุปปสรรคของการประสานงาน สรรคของการประสานงาน 10. 10. ปัปัจจจัจัยยทีที่ช่ช่ว่วยทำ ยทำาาให้ ให้เกิเกิดดการ การ ประสานงานที ประสานงานที่ด่ดี ี 11. 11. ประโยชน์ ประโยชน์ขของการประสานงาน องการประสานงาน 12. 12. เทคโนโลยี เทคโนโลยีกการติ ารติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสาร สาร


ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง 1. บอกความหมายและกระบวนการของการสื่อสารได้ 2. บอกประเภทและทิศทางของการสื่ อสารได้ 3. อธิบายลักษณะการสื่ อสารทีด่ ีและไม่ ดีได้ 4. อธิบายเทคนิคการประสานงานที่ดไี ด้ 5. เลือกเครื่องมือสื่ อสารได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ งานได้ 6. นำาหลักการประสานงานทีด่ ไี ปใช้ ในการทำางานได้ 7. ใช้ เทคโนโลยีในการติดต่ อสื่ อสารได้


1. ความหมายของการติดต่อสื่ อสาร

การติดต่อสื่ อสาร (Communication) หมายถึง การ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิด ทัศนคติความเข้าใจ ข่าวสารจาก บุคคลหรื อกลุ่ม ไปยังบุคคลอื่น หรื ออาจจะเป็ นการแลกเปลี่ยน ข่าวสารระหว่างบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน ตรงกัน การติดต่อสื่ อสารจึงเป็ นการสื่ อความเข้าใจและความหมาย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่ วมกันระหว่างบุคคลเพือ่ สร้างความ เข้าใจอันดีต่อกัน


2. กระบวนการติดต่อสื่ อสาร กระบวนการติดต่ อสื่ อสารประกอบด้ วยส่ วนสำ าคัญ 7 ประการ แหล่ แหล่งงข่ข่าาวหรื วหรืออผูผูส้ ส้ ่ ง่ งข่ข่าาวว (Source (SourceororSender) Sender)

ใส่ใส่รรหัหัสส

ช่ช่อองทาง งทาง

(encoding) (encoding)

(Channel) (Channel)

ผูผูร้ ร้ับับ

ถอดรหั ถอดรหัสส

(Receiver) (Receiver)

(Decoding) (Decoding)


3. ประเภทของการสื่ อสาร ลักษณะของกลุ่มในองค์ การ

1. การสื่ อสารแบบเป็ นทางการ

2. การสื่ อสารแบบไม่ เป็ นทางการ

(Formal Communication)

(Informal Communication)


4. หลักการติดต่ อสื่ อสาร 1. จำาแนกตามทิศทางการ สื่ อสาร 1.1 การสื่ อสารแบบทาง เดียว 1.2 การสื่ อสารแบบสองทาง

2. จำาแนกตามช่ องทางเดิน ของข่ าวสาร 2.1 การสื่ อสารจากบนลง ล่าง 2.2 การสื่ อสารจากล่างขึ้น บน 2.3 การสื่ อสารในแนวนอน


5. การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ทำทำาาความเข้ ความเข้าาใจข่ ใจข่าาวสาร วสาร ตรวจสอบจุ ตรวจสอบจุดดมุมุ่ ง่ งหมายของข่ หมายของข่าาวสาร วสาร พิพิจจารณาสภาพการณ์ ารณาสภาพการณ์ททจี่ จี่ ะเกิ ะเกิดดขึขึน้ น้ ขณะสื ขณะสื่ อ่ อความ ความ 4. 4. ปรึ ปรึกกษาหารื ษาหารืออบุบุคคคลอื คลอืน่ น่ ทีทีเ่ เ่ กีกีย่ ย่ วข้ วข้อองง 5. 5. ระวั ระวังงการแสดงน้ การแสดงน้ำ าำ าเสีเสียยงและสี งและสีหหน้น้าา 1. 1. 2. 2. 3. 3.

6. 6. พยายามทุ พยายามทุกกทางที ทางทีจ่ จ่ ะทำ ะทำาาให้ ให้ผผ้รู ้รู ับับเข้เข้าาใจ ใจ ข่ข่าาวสาร วสาร 7. 7. คิคิดดตามผลการสื ตามผลการสื่ อ่ อข้ข้ออความ ความ 8. 8. ทบทวนการสื ทบทวนการสื่ อ่ อข้ข้ออความให้ ความให้รรอบคอบ อบคอบ รัรัดดกุกุมม 9. 9. ใช้ใช้กกริ ริ ิยิยาท่ าท่าาทางประกอบการพู ทางประกอบการพูดด 10. 10. พยายามทำ พยายามทำาาความเข้ ความเข้าาใจด้ ใจด้าานการฟั นการฟังง


6. อุปสรรคที่ทาำ ให้การติดต่อสื่ อสารล้มเหลว 1. การใส่ รหัสคลุมเครื อ 2. สัญญาณหรื อสัญลักษณ์ 3. ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน สารไม่ชดั เจน คลุมเครื อ 4. ด่วนสรุ ปเร็ วเกินไป 5. ประสบการณ์ ค่านิยม แตกต่างกัน

6. ขาดทักษะในการ ติดต่อสื่ อสาร 7. ข่าวสารมากเกินไป 8. ผูส้ ่ งและผูร้ ับขาดความรู ้ 9. ช่องทางส่ งไม่ถึงผูร้ ับ 10.บรรยากาศไม่เอื้ออำานวย


7. ความหมายของการประสานงาน

การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัด ระเบียบวิธีการทำางานเพื่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกัน การประสานงาน แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ 2. การประสานงานในแนวดิ่ง และการประสานงานใน แนวนอน 3. การประสานงานในแนวนอน


8. เทคนิคการประสานงาน

1. เทคนิคการประสานงานในองค์กร 2. เทคนิคการประสานงานภายนอก องค์ การ 1.1 การจัดโครงสร้างขององค์การ ที่เหมาะสม 2.1 การกำาหนดหน้าที่ความรับ ผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน 1.2 การจัดให้มีระบบการติดต่อ สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ 2.2 การใช้คณะกรรมการกลาง 1.3 การใช้คณะกรรมการ 2.3 การใช้งบประมาณ 1.4 การใช้งบประมาณ 2.4 การประชุมสัมมนาร่ วมกัน 1.5 การติดต่อตามงาน 1.6 การติดต่ออย่างไม่เป็ น ทางการ


9. อุปสรรคของการประสานงาน 1. ขาดความเข้าในอันดีต่อกัน 2. ขาดผูน้ าำ ที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงความ สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน 3. การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชดั เจน 4. การติดต่อสื่ อสารไม่ประสบความสำาเร็ จ


10. ปัจจัยที่ช่วยทำาให้เกิดการประสานงานที่ดี 1. 2. 3. 4. 5.

มีระบบการสื่ อสารที่ดี การอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจจากทุกฝ่ าย การเสริ มสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พนักงาน การสัง่ การของผูบ้ งั คับบัญชามีความชัดเจนเข้าใจง่าย การวางแผนการทำางานไว้ล่วงหน้า


11. ประโยชน์ ของการประสานงาน 1. 2. 3. 4. 5. 6.

บรรลุเป้ าหมาย ประหยัดทรัพยากรในการทำางาน มีความสามัคคี ช่ วยเสริมสร้ างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน ช่ วยลดข้ อขัดแย้ งต่ าง ๆ ช่ วยป้ องกันการทำางานซ้ำ าซ้ อนกัน


12. เทคโนโลยีการติดต่ อสื่ อสาร 1. โทรศัพท์ - โทรศัพท์ส่วนบุคคล - โทรศัพท์สาธารณะ - โทรศัพท์ระบบ ISDN - โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ โทรศัพท์มือถือ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Multi Access - โทรศัพท์พกพาส่ วนบุคคล

2. โทรสาร 3. การใช้ บริการไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 4. การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในงาน สำ านักงาน


สรุป การติดต่ อสื่ อสาร คือ การสื่ อความรู้ ความคิด ความ

รู ้สึก ความเข้าใจไปยังผูร้ ับให้เข้าใจตรงกัน อาจจะสื่ อโดย วิธีพดู เขียน หรื อแสดงกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ หลายอย่างรวมกัน สนองกลับได้ถูกต้อง งานทุกอย่างจะประสบความสำาเร็ จได้ ก็ตอ้ งอาศัย ความสามารถในการสื่ อสารเพื่อประสานงานกันระหว่างผู ้ บริ หารและผูป้ ฏิบตั ิ รวมไปถึงการเลือกใช้เครื่ องมือใน การสื่ อสารที่ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน


สวัสดี

การติดต่อสื่อสาร  
การติดต่อสื่อสาร  

การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก