Page 1

หน่ วยที่ 3 การอำานวยการหรือการสั่ งการ และการมอบหมายงาน สาระการเรียนรู้

1. 2. 3. 4. 5.

การอำานวยการหรือการสั่ งการ 6. หลักการมอบหมายงาน 7. ประโยชน์ ของการมอบหมาย ประเภทของการสั่ งการ งาน ลักษณะของการสั่ งการ 8. เทคนิคการมอบหมายงาน 9. การมอบหมายอำานาจหน้ าที่ ศิลปะในการสั่ งการทีด่ ี อย่างมีประสิ ทธิภาพ การตัดสิ นใจหรือวินิจฉัยสั่ งการ10.การมอบหมายงานให้ พนักงานนำาไปปฏิบัติ


ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง 1. บอกความหมายและประเภทของการอำานวยการ หรือการสั่ งการได้ 2. บอกข้ อควรคำานึงในการสั่ งการได้ 3. อธิบายลักษณะของการสั่ งการได้ 4. บอกศิลปะในการสั่ งการได้ 5. อธิบายการตัดสิ นใจและหลักการมอบหมายงานได้ 6. บอกประโยชน์ ของการมอบหมายงานได้ 7. บอกเทคนิควิธีการมอบหมายงานให้ มีประสิ ทธิภาพได้


1. การอำานวยการหรือการสั่ งการ การสัง่ การหรื อการอำานวยการ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารใช้อาำ นาจ หน้าที่ของตนกระตุน้ จูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาอุทิศตนร่ วมแรงงานใจ กับสมาชิกอื่นในองค์การเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ การอำานวยการ หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารใช้ความสามารถชักจูง หว่านล้อมให้ ลูกจ้าง คนงาน หรื อผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รับงานไปปฏิบตั ิเพื่อให้งานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์องค์การ การสัง่ การ หมายถึง การใช้ศิลปะความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการชักจูง ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามที่ตอ้ งการอย่างดีที่สุด จนองค์การสามารถบรรลุผลสำาเร็ จตามวัตถุประสงค์


2. ประเภทของการสั่ งการ ข้ อควรคำานึงในการสั่ งการ

การสั่ งการมีหลายแบบ 1. การสั่ งการโดยตรง 2. การสั่ งการแบบขอร้ อง 3. การสั่ งการแบบข้ อ เสนอแนะนำา 4. การสั่ งการแบบอาสาสมัคร

ความสามารถในการทำางานของผู้รับ ภาระหน้ าทีก่ ารงาน อุปกรณ์ การปฏิบัติงานมีพร้ อมหรือไม่ การสั่ งงานควรเป็ นสื่ อข้ อความสอง ทางทีต่ ้ องการความเข้ าใจทั้งสองฝ่ าย 5. ควรเปิ ดโอกาสให้ ผู้รับคำาสั่ งได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน 1. 2. 3. 4.


3. ลักษณะของการสั่ งงาน

1. การสั่ งการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ข้ อบกพร่ อง 1. 2. 3. 4.

ข้ อความของคำาสั่ งยาวเกินไป อาจมีการตีความผิดพลาด ซับซ้ อนยุ่งยากต่ อความเข้ าใจ ไม่ เรียงลำาดับให้ เข้ าใจง่ าย ใช้ คาำ ศัพท์ ทางวิชาการ

2. การสั่ งด้ วยวาจา ข้ อบกพร่ อง 1. พูดไม่ ชัดเจน

2. คาดการณ์ ผดิ


4. ศิลปะในการสั่ งการทีด่ ี 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

เป็ นสิ่ งทีผ่ ู้รับคำาสั่ งสนใจ เกีย่ วข้ องกับหน่ วยงาน คาดการณ์ ดแี ละสมบูรณ์ คำาสั่ งนั้นเหมาะสม ไม่ มกี ารผิดพลาด การสั่ งด้ วยวาจา พยายามหลีกเลีย่ งการสั่ ง กล้ารับผิดชอบต่ อคำาสั่ งทีส่ ั่ งการ ด้ วยอารมณ์ เด็ดขาดออกไปเสมอ


5. การตัดสิ นใจหรือวินิจฉัยการสั่ งการ การตัดสิ นใจหรือการวินิจฉัยสั่ งการ หมายถึง การ เลือกปฏิบตั หิ รืองดเว้ นการปฏิบัตหิ รือการเลือกทางดำาเนิน การทีเ่ ห็นว่ าดีทสี่ ุ ดทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ทตี่ ้ องการ แบบการตัดสิ นใจ 1. การตัดสิ นใจโดยใช้ สามัญสำ านึก เหตุผล

2. การตัดสิ นใจโดยใช้


6. หลักการมอบหมายงาน 1. ผู้บริหารกำาหนดภารกิจหน้ าทีใ่ ห้ แก่ผ้ ูอยู่ใต้ บังคับบัญชา 2. ให้ อาำ นาจ สิ ทธิหน้ าทีแ่ ละทรัพยากรตามความจำาเป็ น 3. พยายามสร้ างความรับผิดชอบให้ เกิดขึน้ ในตัวผู้ใต้ บังคับ บัญชา


7. ประโยชน์ ของการมอบหมายงาน

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ช่ วยลดภาระของผู้บริหารระดับสู ง การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่ างรวดเร็ว ช่ วยในการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชา เป็ นการสร้ างขวัญทีด่ ใี ห้ แก่ผ้ ูทาำ งาน เป็ นการสร้ างทีมในการทำางาน เปิ ดโอกาสในการแลกเปลีย่ นความรู้สึก ความคิด เป็ นการลดความเสี่ ยงหรือความผิดพลาด สามารถเพิม่ ปริมาณงานในเวลาทีเ่ ท่ าเดิม การมอบหมายงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูอนื่ มีส่วนร่ วม


8. เทคนิคการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานทีค่ าดหวังผลนั้น 1. ทำาความรู้ จักกับงานก่อนมอบ 2. ทำาความรู้ จักกับผู้ทจี่ ะมอบ 3. บอกความสำ าคัญหรือความความจำาเป็ นและประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ 4. มอบหมายงานด้ วยความชัดเจน 5. กำาหนดผลงานหรือเป้ าหมายทีต่ ้ องการ 6. จัดทำาแผนมอบหมายงาน 7. สนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ำาเป็ น 8. จัดระบบควบคุมและติดตามงาน 9. ตรวจตราแก้ ไขและให้ กาำ ลังใจ 10. จัดผลประโยชน์ ตอบแทน


9. การมอบหมายอำานาจหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ 1. ผู้บริหารยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ 2. ยินยอมให้ พนักงานตัดสิ นใจได้ ในเรื่องที่เห็นสมควรตาม ตำาแหน่ งอำานาจหน้ าทีข่ อง บุคคลนั้น 3. ยินยอมรับความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดจากการกระทำาของพนักงาน โดยมิได้ เจตนา 4. ไว้ วางใจผู้ใต้ บังคับบัญชา ในการเป็ นผู้แทนกระทำาการแทนได้ ในกรณีทเี่ ห็นสมควรโดยไม่ ควบคุมอย่ างใกล้ชิด แต่ ให้ อสิ ระใน


10. การมอบหมายงานให้ พนักงานนำาไปปฏิบัติ

1. ลักษณะงานทีจ่ ะมอบหมาย 2. ลักษณะของผู้รับมอบหมายงาน 3. ความสามารถของผู้รับมอบหมายงาน ผู้บริหารสำ านักงานควรมีความชำานาญเกีย่ วกับงานสำ านักงาน ในด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่ 1. ความชำานาญในงานสำ านักงาน 2. ความชำานาญในการสอนงานผู้ใต้ บังคับบัญชา 3. มีความชำานาญในการปรับปรุ งระบบและวิธีปฏิบัติ 4. มีความรู้ ด้านเทคนิค 5. มีความรู้ ด้านการบริหาร


สรุป

การอำานวยการหรือการสั่ งการ หมายถึง การ ใช้ทกั ษะในการบริ หารตลอดจนความสามารถ ของผูบ้ ริ หารในการติดต่อประสานงาน สัง่ การ และกระตุน้ ให้พนักงานได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยผูส้ ัง่ การจะต้องมอบอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน


สวัสดี

การอำนวยการ  
การอำนวยการ  

การอำนวยการ เป็นการสั่งการ